OUG nr. 214/2008 - modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii "Art. 6.

- (1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritatile prevazute la art. 4, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dupa caz, avizate si aprobate potrivit legii, care sunt informatii de interes public, potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii, stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite prin documentatia tehnica - D.T. in functie de specificul amplasamentului, lista cuprinzand avizele si acordurile necesare in vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructii, potrivit prevederilor art. 5, alin. (1), inclusiv obligatia de a contacta autoritatea competenta pentru protectia mediului, cu privire la evaluarea initiala a investitiei si stabilirea necesitatii evaluarii efectelor acesteia asupra mediului in vederea obtinerii actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului." LEGEA Nr. 50 din 29 iulie 1991*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – Republicare Art. 4 Autorizaţiile de construire se emit de preşedinţii consiliilor judeţene, de primarul general al municipiului Bucureşti sau de primari, după cum urmează: a)de preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul primarilor, pentru: 1.investiţiile care se aprobă de Guvern; 2.investiţiile care se realizează în extravilanul comunelor, inclusiv anexele gospodăreşti ale exploataţii lor agricole mai mari de 50 m2; 3.investiţiile care se amplasează pe terenuri care depăşesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale; 4.lucrări la construcţii reprezentând monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protecţie, aflate în teritoriul administrativ al judeţului, cu avizul prealabil al Ministerului Culturii şi Cultelor; b)de primarii municipiilor sau oraşelor, pentru construcţiile şi lucrările de orice fel din intravilanul şi extravilanul acestora, cu excepţia celor prevăzute la lit. a); c)de primarul general al municipiului Bucureşti, cu avizul primarilor de sectoare, pentru: 1.investiţiile care se amplasează pe terenuri care depăşesc limita administrativ-teritorială a unui sector şi cele care se realizează în extravilan; 2.lucrări la construcţii reprezentând monumente istorice, cu avizul prealabil al Ministerului Culturii şi Cultelor; 3.lucrări de modernizări, reabilitări, extinderi de reţele edilitare municipale, de transport şi de distribuţie, pentru: apă/canal, gaze, electrice, termoficare, comunicaţii - inclusiv fibră optică, precum şi lucrări de modernizări şi/sau reabilitări de străzi; d)de primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări urbanistice din cadrul sectoarelor, cu excepţia celor prevăzute la lit. a) pct. 1 şi 2 şi la lit. c); e)de primarii comunelor, pentru locuinţe individuale şi anexele gospodăreşti ale acestora, precum şi cu avizul structurilor de specialitate din cadrul consiliilor judeţene, pentru celelalte

avizate şi aprobate potrivit legii.orice persoană fizică sau juridică interesată . Operaţiunile juridice menţionate se efectuează numai în baza certificatului de urbanism. potrivit legii. (3)Certificatul de urbanism se semnează de către preşedintele consiliului judeţean sau de primar. (6)Certificatul de urbanism se emite. 4 cu o cerere care va cuprinde atât elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită certificatul de urbanism.orice persoană fizică sau juridică interesată trebuie să depună la emitent o documentaţie cuprinzând: . menţionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii CAP. în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului. după caz. ORDIN nr. abilitate să autorizeze lucrările de construcţii. potrivit atribuţiilor stabilite conform legii. 4. Art. (5)Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii. (4)În vederea eliberării certificatului de urbanism solicitantul . a adjudecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza "Studiu de fezabilitate" şi pentru cereri în justiţie şi operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară atunci când operaţiunile respective au ca obiect împărţeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de construcţii. şi se eliberează solicitantului în termen de cel mult 30 de zile d e la data înregistrării cererii. necesare în vederea autorizării. şi în vederea concesionării de terenuri. cu excepţia celor prevăzute la lit. cât şi elementele care definesc scopul solicitării. II Documentele autorizării SECŢIUNEA 1 Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism şi autorizaţiei de construire/desfiinţare ART. economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării şi stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului. a). 19 Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism (1) Pentru emiterea certificatului de urbanism.construcţii şi lucrări executate în intravilanul localităţilor. solicitantul . precum şi constituirea unei servituti de trecere cu privire la un imobil. iar nerespectarea acestor prevederi se sancţionează cu nulitatea actului. de secretar şi de arhitectul-şef sau de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente. responsabilitatea emiterii acestuia revenind semnatarilor. fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic. (2)Certificatul de urbanism se emite de autorităţile prevăzute la art. 839 din 12 octombrie 2009 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.se va adresa autorităţilor prevăzute la art. 6 (1)Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile prevăzute la art. precum şi lista cuprinzând avizele şi acordurile legale. după caz. 4.

după caz. b) planuri cadastrale/topografice. număr cadastral şi număr de carte funciară. oricărui solicitant . la una din scările 1:10. pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi. la cerere. elementele care definesc scopul solicitării.8 «CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare» obţinut de la . 2. 1:500. la cerere. cu evidenţierea imobilelor în cauză. elementele de identificare a solicitantului. document care se eliberează.000. c) documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism.000. pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de încadrare în zonă. 1:2. 1:1.se utilizează formularul-model F. (3) Se interzice emitentului să condiţioneze emiterea certificatului de urbanism de elaborarea prealabilă a unei documentaţii de urbanism pentru imobilul în cauză. 20 Documentele necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare (1) Documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii elaborată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară. astfel: 1. la cerere. (1) şi (4) din Lege. determinate în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism avizate şi aprobate.persoană fizică sau persoană juridică . eliberat. eliberate.a) cererea-tip (formularul-model F. 6 alin. certificatul de urbanism este un act de informare privind regimul juridic. 2. precum şi cerinţele urbanistice specifice amplasamentului. precum şi a oricăror documentaţii tehnice de definire a scopului solicitării. 1:5.1 «CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism»). în conformitate cu precizările privind completarea acesteia. 3.000. de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară. (2) Potrivit prevederilor art. în copie. în cazul în care legea nu dispune altfel. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism. cuprinzând: 1. economic şi tehnic al imobilului. respectiv localitate.nefiind necesară prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act care să ateste dreptul de proprietate. în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate. inclusiv anexa . (4) Potrivit Legii. pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire. certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii. potrivit legii.000. ART.

T. dintre care un exemplar se arhivează la emitent şi un exemplar vizat spre neschimbare se returnează beneficiarului. nota tehnică justificativă sau raportul de expertiză tehnică pentru lucrări de intervenţie la construcţii existente şi/sau raportul de audit energetic pentru lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice la clădiri. în cazul în care legea nu dispune altfel. aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public.) .T.T. solicitate prin certificatul de urbansim. precum şi certificatul de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului (în copie).T. în copie legalizată.C. solicitate prin certificatul de urbanism. extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi.D.T. un exemplar. pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de desfiinţare inclusiv anexa .D. c) documentaţia tehnică .A. . e) studiile de specialitate. documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare. (1). în copie. împreună cu avizele specifice aferente (aviz circulaţie. elaborată în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism. completată cu elementele de identificare şi datele tehnice conform documentaţiei tehnice D. (2) din Lege. (2) În conformitate cu prevederile art.D. teren şi/sau construcţii. 1 la Lege. 8 alin.(se utilizează formularul-model F. după caz.O. în mod obligatoriu.D. următoarele documente: a) certificatul de urbanism. (3) La depunerea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se vor avea în vedere următoarele: a) în conformitate cu prevederile art. b) dovada titlului asupra imobilului. acordurile şi punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente. În această situaţie. după caz). pentru autorizarea executării lucrărilor de bază (D..8 «CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare» obţinutde la emitent).va conţine. în condiţiile legii. d) avizele. avizate şi aprobate. odată cu autorizaţia de construire/desfiinţare se solicită. în două exemplare. în copie. în două exemplare. potrivit legii. are aceeaşi structură cu documentaţia pentru autorizaţia de construire şi este considerată completă dacă. sau. cuprinde aceleaşi documente menţionate la alin. solicitantul are obligaţia de a prezenta. aviz sanitar. pe lângă documentaţia tehnică . adaptate scopului. aviz/contract cu societatea de salubritate şi altele asemenea. întocmită în baza prevederilor anexei nr.A.emitent .piese scrise şi desenate -. de regulă. şi autorizarea organizării executării lucrărilor.). pentru organizarea executării lucrărilor (D.E. documentaţia tehnică . (1) din Lege. 7 alin.T.

prin certificatul de urbanism a fost solicitată elaborarea unor studii suplimentare. La nevoie. Legea 350 art. care poate fi interesat in cunoașterea datelor si a reglementarilor cărora ii este supus respectivul bun imobil. „Certificatul de urbanism se eliberează la cererea oricărui solicitant.b) în situaţia în care.Plan urbanistic zonal sau Plan urbanistic de detaliu . inclusiv avizele/aprobările obţinute pentru acestea (două exemplare). 32 „In cazul in care prin documentația înaintata se solicita o derogare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectiva. prin certificatul de urbanism se poate solicita elaborarea unei alte documentații de urbanism prin care sa se justifice si sa se demonstreze posibilitatea intervenției urbanistice solicitate.” 5. persoana fizica sau juridica. 29 al 3 si 5 3. sintezele acestora se anexează documentaţiei. solicitantului i se va putea cere prezentarea studiilor în întregul lor.se poate întocmi documentația tehnica in vederea obținerii autorizației de construire.” . După aprobarea noii documentații de urbanism . „In certificatul de urbanism se va menționa in mod obligatoriu scopul eliberării acestuia” Legea 350 art.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful