SI

ÎNVĂŢAŢI LIMBA FRANCEZĂ FĂRĂ PROFESOR

Coperta IOANA

şi

ilustraţiile

de:

CONSTANT1NESCU

ION SILVIA

BRĂESCU PANDELESCU

SORINA MARIA

B E 11 C !•! S C U BRĂESCU

ÎNVĂŢAŢI LIMBA FRANCEZĂ FĂRĂ PROFESOR
Ediţia a III=a revăzută şi îmbunătăţită

EDITURA

ŞTIINŢIFICĂ
19 6 5

BUCUREŞTI—

CUVÎNT

ÎNAINTE

Prezenta lucrare urmăreşte însuşirea limbii franceze în aşa fel încît asimilarea integrală a materialului să poată permite citirea şi traducerea unui text-francez, susţinerea unei conversaţii uzuale şi redactarea unui text simplu în limba franceză. Manualul este precedat de o parte introductivă în care, după un scurt istoric al limbii franceze, sînt expuse noţiunile de bază ale pronunţării şi ortografiei franceze. Avînd în vedere că manualul se adresează celor care doresc să înveţe limba franceză fără pro­ fesor, pentru a reda pronunţarea sunetelor limbii franceze s-a dat transcrierea fonetică internaţională la vocabularul fiecărei lecţii, iar în prima parte s-a dat şi la exemplele din capitolele de grama­ tică. Tot în partea introductivă sînt explicate şi unele semne din transcrierea fonetică internaţională. Recomandăm celor care stu­ diază manualul să revină la partea de fonetică oridecîteori întîmpină dificultăţi în pronunţarea cuvintelor. în afară de partea introductivă manualul cuprinde cinci părţi: — în partea I sînt expuse noţiunile elementare ale gramaticii franceze, pe bază de fraze sau texte simple cu un vocabular redus. — în partea a Ii-a se continuă expunerea concentrică a grama­ ticii franceze, urmărindu-se paralel şi însuşirea unui număr mai mare de cuvinte aparţinînd, îndeosebi, lexicului folosit în vorbirea zilnică. — în partea a IlI-a se pune accentul pe texte dialogate, care îl vor familiariza pe cititor cu conversaţia franceză curentă şi cu limba vorbită. în această parte, gramatica tratează în special principalele probleme ale morfologiei. — Majoritatea lecţiilor din partea a IV-a sînt adaptări după fragmente din operele scriitorilor francezi. Gramatica din această parte tratează cîteva dintre principalele probleme ale sintaxei.
5

— Partea a V-a cuprinde lecturi literare — poezii, cîntece popu­ lare si imnuri revoluţionare franceze.precum şi fragmente de proză din marii scriitori francezi —, menite să introducă pe cititor în literatura franceză. în scopul îmbogăţirii lexicului, precum şi pentru asimilarea lui corectă, la mai toate lecţiile se dau omonime, sinonime, anto­ nime, paronime şi familii de cuvinte. Unele lecţii sînt prevăzute eu miei suplimente cuprinzînd lecturi, dictoane şi proverbe, anecdote etc. care, nefiind însoţite de un vocabular, au drept scop familiarizarea cititorului cu folosirea dicţionarelor bilingve. Fiecare lecţie din manual este însoţită de exerciţii — accentul căzînd asupra celor de retroversiune •— care trebuie rezolvate întot­ deauna în scris pentru însuşirea ortografiei limbii franceze. Manualul este însoţit de următoarele anexe: 1. Compendiul de gramatică, în care se face o sinteză a cunoştin­ ţelor de gramatică expuse în diferitele lecţii ale manualului; 2. Cheia exerciţiilor, care urmează a fi consultată după rezolvarea fiecărui exerciţiu; 3. Vocabularul francez-romîn, cuprinzînd toate cuvintele franceze din manual, şi Vocabularul romîn-francez, în care sînt incluse numai cuvintele din exerciţiile de retroversiune. Manualul de faţă utilizează permanent si pe scară largă compa­ raţia fenomenelor gramaticale franceze eu cele romîneşti. El pre­ supune din partea cititorilor cunoaşterea problemelor de bază ale gramaticii romîne, precum şi a terminologiei ei. Atragem atenţia cititorului să nu treacă la o lecţie nouă pînă nu a asimilat-o perfect pe cea precedentă, căci fiecare lecţie se bazează pe cunoştinţele anterioare. Rezolvarea exerciţiilor consti­ tuie, în acest sens. un mijloc sigur de autocontrol. Există părerea că limba franceză, fiind, ca şi romîna, o limbă de'origine latină, poate fi uşor învăţată de către romîni. Dacă există asemănări între structura gramaticală a celor două limbi, la care trebuie să adăugăm şi influenţa destul de însemnată exer­ citată de limba franceză asupra vocabularului limbii noastre, există însă şi mari deosebiri, în primul rînd, în ceea ce priveşte pronun­ ţarea. Nu trebuie să uităm nici faptul că gramatica franceză este o gramatică grea. în special în sectorul verbelor neregulate. Ase­ mănarea relativă care există între limba noastră şi limba franceză, îndeosebi în domeniul vocabularului, prezintă şi un pericol pentru cei care sînt ispitiţi să considere această asemănare mai mare decît
6

este în realitate. De aceea, pe lîngă semnalarea cazurilor de ana­ logie dintre cele două limbi, menite să uşureze însuşirea limbii franceze, în manual se atrage mereu atenţia asupra deosebirilor esenţiale dintre ele, precum şi asupra unor greşeli pe care le fac în mod frecvent vorbitorii romîni (V. în acest sens Compendiul de gramatică). La însuşirea corectă a limbii franceze nu se poate ajunge fără eforturi susţinute. Limba franceză este limba unei vechi şi bogate culturi şi, în ace­ laşi timp, una dintre limbile de circulaţie internaţională. însu­ şirea ei nu poate duce decît la lărgirea orizontului cultural al oricărui om al muncii, precum şi la apropierea şi întărirea prie­ teniei dintre popoare.
AUTORII

PARTE INTRODUCTIVĂ

SCURT ISTORIC AL LIMBII FRANCEZE Limba franceză este, ca şi limba romînă, o limbă romanică. Ea este rezultatul unei duble încrucişări. Pe teritoriul Franţei de azi locuiau în vechime galii, care vorbeau o limbă de origine celtică. Datorită contactului dintre gali şi latini şi mai ales în urma cuce­ ririi Galici de către romani (secolul I î.e.n.), a avut loc o primă încrucişare între limba latină populară şi limba celtică a băşti­ naşilor, din care a ieşit învingătoare limba latină. In secolele V-VII e.n., datorită migraţiei francilor (de origine germanică), are loc o a doua încrucişare, de data aceasta între limba latină populară şi limba germanică a francilor, din care iese din nou învingătoare limba latină. Limba nou formată este cunoscută sub numele de limba ..romană" (le „roman"). Condiţiile de fărîmiţare din societatea feudală au dus la formarea unui mare număr de dialecte, dintre care s-a impus mai tîrziu, ea limbă oficială, dialectul vorbit în regiunea Île-de-France, unde este situat Parisul. In urma unei evoluţii de multe veacuri, se conturează, în secolul al XYII-lea, limba franceza modernă care. cu oarecare modificări. îndeosebi în domeniul lexicului, este şi limba franceză de astăzi. Ca orice limbă, franceza a împrumutat. în cursul veacurilor, un număr de termeni, mai ales de la limbile popoarelor vecine, dar şi de la altele mai depărtate. La rîndul ei, datorită prestigiului culturii franceze progresiste, limba franceză a împrumutat mulţi termeni altor limbi, printre care si limbii romîne. Limba franceză se vorbeşte astăzi, în afară de teritoriul Franţei, într-o serie de ţări ca : Belgia (jumătatea de sud), Elveţia feîteva cantoane), Luxem­ burg, Canada (aproximativ 4 milioane de vorbitori de limbă fran­ ceză) etc.

ţ. în afară de literele alfabetului francez. trema). Acolo unde a fost posibil. ş. Literele alfabetului francez reprezintă următoarele sunete 2 : în transcrierea fonetică internaţională se transcrie y (v. 13 1 a . intermediar între i si u romînesc) 1 V (ve) W (dubl ve) X (ics) Y (igrec) Z (zed) Se observă că în alfabetul francez nu găsim unele litere romîneşti: ă. pe lîngă literele alfabetului latin. utilizează şi unele simboluri speciale. Alfabetul A B C D E F G H I (a) (be) (se) (de) (e) (ei) (je) (as) (i) francez J K L M N 0 P Q R se c o m p i a n e d i n 26 de litere: (ji) (ka) (el) (an) (en) (o) (pe) (kû) (er) S (es) T (te)' U (sunet inexrstent în limba r o m î n ă . în limba franceză există o mare deosebire între ortografie şi pronunţare. In comparaţie cu limba romînă.NOŢIUNI DE FONETICĂ. pronunţarea fiecărui cuvînt în parte dîndu-se la vocabularul lecţiilor. mai departe). î. şi grupuri de vocale sau de con­ soane. precum şi accente sau alte semne diacritice (şedila. vor servi ca norme de orientare generală. ORTOGRAFIE FRANCEZĂ SUNETE ŞI LITERE ŞI ORTOEPIE Noţiunile sumare de pronunţare a limbii franceze. s-au făcut analogii cu sunetele limbii romîne. şi tabloul sinoptic al sunetelor limbii franceze şi al notării lor grafice. Corespondenţa dintre sunete şi litere prezintă numeroase dificultăţi. S-a folosit peste tot "transcrierea fonetică internaţională care. V. Pentru a reda toate sunetele limbii franceze se folosesc. pe care le dăm aici.

r): află parler într-o silabă finală si este u r m a t de o consoană [parle] a vorbi. sau deschis (posterior) (se transcrie cu a cursiv) : 6as [ba] jos pas [pa] pas pâle [pal] palid E are m a i m u l t e valori fonetice: e deschis (se t r a n s c r i e e ) : — este m a r c a t de un accent grav [ * ] : mère [mer] mamă — este m a r c a t de un accent circumflex [*]: tête [tst] cap — este u r m a t de două consoane: terre [ter] p ă m î n t e închis (se t r a n s c r i e p r i n e de tipar) se rosteşte romînese în cuvinte ca general. -t nu se pronunţă) d a r délicate [delikat] delicată (feminin. e mut care: a) nu se rosteşte. -e m u t final determină pronunţarea consoanei délicat [delika] delicat (masculin . meridian c î n d : — este m a r c a t de un accent a s c u ţ i t [ ' ] : égal [égal] egal café [kafe] cafea ca e — se (t.z. 14 . de obicei. Uneori sunetul a este redat în scris prin e: femme femeie.Vocale A poate fi: închis (anterior) 1 (se t r a n s c r i e eu a de tipar) : brave [brav] brav [fam] part [par] parte Observaţie. t se pronunţă) 1 Vocalele închise se pronunţă cu gura pe j u m ă t a t e închisă. la sfîrşitul père [per] t a t ă tablette patrie [tabiet] tabletă cuvintelor: [patri] patrie sau uneori în i n t e r i o r u l c u v i n t e l o r : appeler [aple] a chema" petit [pti] mic anterioare: Observaţie.

d. /. în general cînd este u r m a t de două consoane. hot. a. n2. mai d e p a r t e ) . u sau la sfîrşitul u n u i c u v î n t : cit/nai [klima] climă parc [park] parc 4 cap [kap] cap '<?c [sek] uscat — se p r o n u n ţ ă ca u n s şi se t r a n s c r i e p r i n s înaintea vocalelor e.b) se p r o n u n ţ ă ca u n sunet i n t e r m e d i a r între o şi e. (v. k. iar limba are poziţia ca pentru p r o n u n ţ a r e a s u n e t u l u i e. u r m î n d după o vocală. C se p r o n u n ţ ă la fel ca în romîneşte şi se transcrie p r i n k îna­ intea unei consoane. Acest sunet se transcrie p r i n t r . o nazalizează pe aceasta.vocalelor a. z se p r o n u n ţ ă la fel ca în romîneşte şi se t r a n s c r i u p r i n litera de t i p a r respectivă. P e n t r u ros­ t i r e a Iui buzele se rotunjesc ca p e n t r u o. y: cinema [sinema] cinema bicyclette face [fas] faţă [bisiklet] bicicletă V In afară de cazul în care. o. 15 . i. Se rosteşte cu buzele ceva m a i î n d e p ă r t a t e decît la rostirea lui o r o m î n e s c : mort [mar] m o r t porte [part] uşă închis — se p r o n u n ţ ă ca o romînesc şi se transcrie p r i n o de t i p a r : rose [roz] roz U are altă valoare decît în limba r o m î n ă .u n e răstur­ n a t [a] : ie [la] (art. m1. p. l. El reprezintă un sunet i n t e r m e d i a r între i şi u.u n y şi se pronXinţă cu limba în poziţia în care îl p r o n u n ţ ă m pe i.) regret [ragre] regret / şi Y se p r o n u n ţ ă ca i romînesc şi se transcriu prin i: vif [vif] viu syllabe [silab] silabă O p o a t e fi: deschis (se transcrie p r i n semnul o). r 3 . Se transcrie p r i n t r . 3 In pronunţarea pariziană r se pronunţă graseiat. buzele fiind în poziţia pe care o au la p r o n u n ţ a r e a lui u r o m î n e s c : gravare [gravyr] gravură lune [lyn] lună în unele c u v i n t e u se p r o n u n ţ ă o: album [albom] a l b u m minimum [minimom] minimum Consoane Consoanele h.

Este urmat (cu rare excepţii) de vocala u (care. şi p. în general. de obicei. X se pronunţă în general ca un x romînesc şi se transcrie immixtion [imikstj5] imixtiune. o. u: gris [gri] cenuşiu gare [gar] gară —• se pronunţă ca un / romînesc (şi se transcrie prin 3) înain­ tea vocalelor e. prin ks: sexe [ssks] sex boxe [boks] box 16 . de obicei. 23): garçon [garsô] băiat G se pronunţă la fel ca în romîneşte şi se transcrie prin g îna­ intea unei consoane sau a vocalelor a. i.— se pronunţă tot ca un s cînd este însoţit de semnul numit sedilă [ J (v. ca v: •wolfram [volfram] volfram Uneori w poate reprezenta un sunet vocală (v. ca un t romînesc (se transcrie prin t). mai departe). nu se pronunţă): quatre [katr] patru qui [ki] cine S se pronunţă ca un s romînesc la început de cuvînl:. Grupul ti urmat de o vocală se pronunţă însă si: inertie [inersi] inerţie Fac excepţie unele cuvinte ca: amitié [amrtje] prietenie garantie [garàti] garanţie precum şi cuvintele în care grupul ti urmează după un s sau un x: bastion [bastjo] bastion W se pronunţă. precum şi atunci cînd este urmat de o consoană sau de alt s: sac [sak] sac poste [past] poştă essor ' [esorj avînt — se pronunţă ca z cînd se află între două vocale: base [baz] bază rose [roz] roz T se pronunţă. y: gel [321] îngheţ agir [Vjir] a acţiona gymnastique [3imnastik] gimnastică Q se pronunţă ca un c romînesc şi se transcrie prin k.

Grupuri G r u p u l ph redă sunetul / : philosophe [filozof] filozof P r i n th este r e d a t s u n e t u l athénée [atene] ateneu t: théorie [teori] teorie phosphore [fosfor] fosfor de consoane ch redă sunetul r o m î n e s c ş . h aspirat. fie sunete i n e x i s t e n t e în l i m b a r o m î n ă . Se d i s t i n g două feluri de h: 1. E a nu t r e b u i e deci n i c i o d a t ă p r o n u n ţ a t ă .o s i n g u r ă literă. m a i d e p a r t e ) : l'herbe [lerb] iarba les hommes [le w z w om] oamenii 2. [sis] şase —• se p r o n u n ţ ă uneori z: deuxième [d^zjem] al doilea L i t e r a H nu r e p r e z i n t ă în limba franceză nici u n s u n e t . î n a i n t e a căruia nu se p o a t e face eliziunea şi care nu p e r m i t e l e g ă t u r a : la halte [lapait] oprirea les héros [lewero] eroii dix [dis] zece Grupuri de litere Unele g r u p u r i de litere au o p r o n u n ţ a r e specială. î n a i n t e a căruia se face eliziunea şi care cere legătura (v. P r i n ele p o t fi e x p r i m a t e fie s u n e t e care de obicei s î n t r e d a t e p r i n t r .— se p r o n u n ţ ă uneori gz: exact [egzakt] exact — se p r o n u n ţ ă s la sfîrşitul unor c u v i n t e : six. h mut. se t r a n s c r i e p r i n s i m b o l u l [/] : cher [Jer] scump chat [/a] pisică k: In unele c u v i n t e însă ch se p r o n u n ţ ă orchestre [orkeslr] orchestră 2 technique [tsknik] tehnic 17 .

G r u p u l se î n a i n t e a vocalelor e şi i se citeşte s: scène [sen] scenă science [sjâs] ştiinţă G r u p u l gn redă s u n e t u l n m u i a t .i în romîneşte (ex. sunetele ce. în scris. î n numele p r o p r i i s t r ă i n e . n'iel = m i e l ) . în unele c u v i n t e sau n u m e p r o p r i i s t r ă i n e . Se t r a n ­ scrie [ p ] : règne [rcji] domnie itgne [lip] linie F a c excepţie unele c u v i n t e în care consoanele g şi n fac p a r t e din silabe d i f e r i t e : diagnostic [diagnostik] diagnostic. eau sînt identice cu sunetul r e d a t de vocala o: automobile [atamabil] automobil tableau [tablo] tablou G r u p u l de vocale ai este identic cu e închis: sau e deschis: gai [ge] vesel français [frâse] francez. a s e m ă n ă t o r cu p r o n u n ţ a r e a d i a l e c t a l ă a lui m -\. oeu. sunet care se o b ţ i n e aşezînd limba ca pentru a p r o n u n ţ a un e deschis şi r o t u n j i n d în ace18 . oe. G r u p u l ei se p r o n u n ţ ă uneori ca u n e deschis [e]: peine [pgn] trudă Seine [sen] Sena G r u p u r i l e de vocale eu. sunetul ţ (care nu există în limba franceză) este r e d a t . ace­ laşi s u n e t . ci (inexistente în limba franceză) sînt r e d a t e p r i n g r u p u l de litere tch: Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] Cehoslovacia De asemenea. p r i n ts sau tz: tsé-tsé [tse-tse] musca ţeţe Grupuri tzigane [tsigan] ţigan de vocale G r u p u l de vocale ou (transcris prin u de tipar) redă pe u romînesc: troupe [trup] t r u p ă ours [urs] urs Grupurile de vocale au. ue redau t o a t e . inexistent în limba r o m î n ă .

L i m b a franceză are p a t r u vocale nazale. g r u p u r i l e d e vocale eu. en. bon [bo] bun maison [mez3] casă nom [nô] nume Observaţie. om. sunete inexistente în limba r o m î n ă . ceu redau u n sunet apro­ p i a t de cel descris m a i sus. nu reproduc. em. im. un [œ] unu parfum [parfœ] parfum om: — o n a z a l (transcris 5) este r e d a t p r i n on. E s t e vorba de rostirea sunetelor vocale a [ a ] . em: plante [plat] plantă lampe [Mp] lampă en [à] în decembre [desâbr] decembrie — e (deschis) nazal (transcris s) este r e d a t în scris p r i n u r m ă ­ toarele c o m b i n a ţ i i de vocale şi consoane: in.laşi t i m p buzele ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n o deschis. Combinaţiile de litere an. ein. E l se o b ţ i n e aşezînd l i m b a ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n e închis şi r o t u n j i n d buzele ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n o închis. vocala nazală decît atunci cînd se află 2* 19 . e deschis [s]. yn. în general. aim.u n g r u p de vocale şi consoane: — a nazal (transcris ă) este r e d a t în scris p r i n grupurile an. constituie una d i n t r e principalele dificultăţi p e n t r u aproape t o ţ i s t r ă i n i i care î n v a ţ ă limba franceză. im. Se t r a n s c r i e p r i n sim­ bolul [ 0 ] : bleu [bl0] albastru /eu [Î0] foc nœud [n0] nod Observaţie. [oe] şi [0] se numesc uneori vocale compuse. in. r e d a t e în scris p r i n t r . Vocale nazale Vocalele nazale. ym: magasin [magazë] magazin 6aiu [bë] baie examen [sgzami] examen lynx [lsks] rîs simple fsèpl] simplu /aim [fë] foame teint [te] culoare sympathie [sëpati] simpatie um: — ce nazal (transcris ce) este r e d a t în scris p r i n un. en. em. o deschis [o] şi ce [ œ ] î m p r e u n ă cu un n p r o n u n ţ a t pe nas o d a t ă cu ele. cu deosebirea că este închis. un. ain. E s t e a p r o p i a t de s u n e t u l a şi se t r a n s c r i e p r i n [CE]: peur [pœr] frică sœur [scer] soră œil [œj] ochi accueil [akcej] primire î n a l t e c u v i n t e . en. on etc. ain. am.

citindu-se il: [mii] (o mie). Semivocala w este redată în scris prin ou. ennemi [enmi] (duş­ man). u r m a t e de o vocală sau. Semivocala transcrisă prin [w] se apropie de sunetul u romînesc. Se transcrie prin [/]. 1. ci vocala şi consoana respectivă: université [ynivcrsite] (univer­ sitate). y. oe etc. în limba franceză consoanele finale nu se pronunţă: porc clei fusil pays paix [por] porc [kle] cheie [fyzi] puşcă [pei] ţară [pe] pace rond sang loup (rot nex [ro] [să] [lu] [tro] [ne] rotund sînge lup trap nas Nu sc pronunţă -r final al infinitivului verbelor din grupa I: aimer [eme] a iubi parler [parle] a vorbi mille 1 î n unele cuvinte.: oui [wi] da moi [mwa] eu poêle [pwa]] sobă 3. Semivocala numită yod (deosebită de i vocală) se pronunţă împingînd înainte maxilarul inferior şi apropiind puţin limba de molarii superiori. fin [ve] (vin). enfant [ălă] (copil) etc. Se redă în scris prin u (urmat de o vocală): huit [iiit] opt nuage [nqa3] nor Litere care nu se pronunţă In general. In scris se redă prin i. bonbon [bôbô] (bomboană). de consoana d u b l a t ă m sau n. grupul ill nu are valoarea lui yod. oi.în poziţie finală sau cînd sînt u r m a t e de o altă consoană: a n [ă] (an). cu care formează împreună un diftong). lundi [lôadi] (luni). son [s3] (sunet). 20 . Semivocala transcrisă prin [Î/] se apropie de sunetul transcris prin ?/. ii. Semivocale Limba franceză are trei semivocale (vocale care nu se pot rosti decît însoţite de altă vocală. ill ( -j. arai [ami] (prieten). inerte [inert] (inert). Pentru a o pronunţa se aşază limba şi buzele ca pentru pro­ nunţarea lui u şi se trece repede la pronunţarea vocalei care ur­ mează. Cînd sînt. grupurile de litere menţionate nu m a i redau vocalele nazale.vocală) : idiot fidjo] idiot travail [travaj] muncă yeux [j0] ochi famille 1 [famij] familie 2. viile [vil] (oraş) etc. cu unele excepţii. cu deosebirea că se trece repede la pronunţarea vocalei următoare.

dînd o a n u m i t ă v a l o a r e fonetică vocalei deasupra căreia sînt aşezate. mareînd o literă sau o silabă d i s p ă r u t ă sau servind la evitarea confuziei între două o m o n i m e . In v o r b i r e a c u r e n t ă ele se p r o n u n ţ ă ca şi c u m n-ar e x i s t a d e c î t o s i n g u r ă c o n s o a n ă : homme [om] om fonctionnaire [fDksjaner] funcţionar allumette [alymst] chibrit ACCENTELE ŞI ALTE SEMNE DIACRITICE In scrierea limbii franceze se folosesc accente şi alte semne dia­ critice. oridecîteori vocala din silaba u r m ă t o a r e se p r o n u n ţ ă : état [eta] stat préférer [prefere] a prefera déjeuner [dejœne] a dejuna 21 . Accente In limba franceză 1. alteori au rol pur ortografic. Accentele au uneori rol fonetic. Accentul ascuţit a r a t ă că acest e este neşte : — la sfîrsituî u n u i blé [ble] grîu există t r e i feluri de accente: (l'accent aigu) [ ' ] aşezat deasupra vocalei e închis. Vocala e cu accent a s c u ţ i t se întîlc u v î n t monosilabic sau p l u r i s i l a b i c : [ferme] închis musée [myze] muzeu fermé — în cuvinte de două sau m a i m u l t e silabe. gui [ g i ] : vague [vag] vag guide [gid] ghid E x i s t ă m u l t e c u v i n t e în care unele litere nu r e p r e z i n t ă nici un sunet. articolelor sau adjectivelor: les paysans [le^psizâ] ţăranii les villes [le w vil] oraşele pluralul Vocala u nu se p r o n u n ţ ă în g r u p u r i l e gue [ga].De asemenea. nu se p r o n u n ţ ă -s final cînd formează s u b s t a n t i v e l o r . rolul lor fiind p u r etimologic. T o t din motive etimologice^ m u l t e c u v i n t e din limba franceză se scriu cu consoană d u b l ă . Astfel. în afară de h (redus la rolul de o r n a m e n t grafic) nu se p r o n u n ţ ă u r m ă t o a r e l e l i t e r e : a în m în g în p în août [u] august automne [oton] toamnă vingt [vs] douăzeci sept [sst] şapte condamner [kôdanel a condamna doigt [dwa] deget sculpter [skylte] a sculpta.

Observaţie. th. uneori. Vocala e cu accent grav se întîlneşte: — în cuvintele monosilabice sau plurisilabice terminate în -s {-s făcînd parte din rădăcina cuvîntului) : près [prel aproape succès [sykse] succes Observaţie. o călăuză pentru o corectă ortografiere a cuvin­ telor franceze. Accentul se m e n ţ i n e . u) are şi un rol fonetic: x este de fapt o consoană dublă (k -f. etc. {à. Observaţie. Accentul cir­ cumflex are. i. baston — bâton [bată] . Multe cuvinte romîneşti avînd aceeaşi origine latină ca şi cuvintele franceze respective au păstrat litera care în limba franceză a fost înlocuită cu accentul circumflex. éclairer [eklere] (a lumina). exact1 [egzakt] (exact. e. De exemplu: gust — goût [gu] . ou (fără accent = sau) şi où (eu accent = unde). castel — château [/ato]. înaintea grupurilor eh. mareînd locul unei litere (de obicei s) sau al unei silabe dispărute 2 . de asemenea. identic cu accentul folosit în limba romînă pentru marcarea voca­ lei î. o. accentul circumflex (care poate marca voca­ lele a. ci este pus pentru a se evita unele confuzii între omonime. 2 1 22 . rol etimologic. régner [rene] (a domni). deşi este. déjà. Accentul grav este aşezat în unele cuvinte deasupra vocalei a: à. Accentul ascuţit dispare dacă vocala e este u r m a t ă de două consoane: fermer [ferme] (a închide). cu limba romînă poate fi. cînd a doua consoană este l sau r (afară de cazul cînd l sau r sînt duble) : écrire [ekrir] (a scrie). téléphone [telefon] (telefon). grafic. în primul rînd. efficace [efikas] (eficace). pentru accentul ascuţit sînt valabile şi pentru accentul grav. Accentul grav (Vaccent grave) [v] aşezat deasupra vocalei e arată că acest e este deschis. compararea. 2. are în limba franceză un rol cu totul diferit. ph. oridecîteori vocala din silaba următoare este mută: mère [mer] m a m ă père [per] t a t ă première [pramjer] prima Regulile indicate mai sus. In al doilea rînd. In aceste cuvinte el nu are rol fonetic. Accentul circumflex (Vaccent circonflexe) [ A ].) Accentul se păstrează însă. dessin [desë] (desen).s). la rubrica Observaţie. In astfel de cazuri. De e x e m p l u : a (fără accent = verb) şi à (cu accent = = prepoziţie) . Cînd -s reprezintă t e r m i n a ţ i a pluralului această regulă nu se aplică: dés [de] (zaruri). — în cuvintele de două sau mai multe silabe. gn: déchet [de/e] (deşeu). 3. şi deasupra vocalei u în cuvîntul où.

Alte semne diacritice Sedila (la cédille) este u n semn ortografic în formă de virgulă (se foloseşte în limba romînă la literele ş şi ţ).— aşezat deasupra vocalei e dă. e. t r e m a aşezată deasupra vocalei e a r a t ă că această vocală nu se p r o n u n ţ ă : Saint-Saëns [ss^sàs]. Sedila este aşezată sub c n u m a i înaintea vocalelor a. accentul circumflex indică. respectiv. care aşezat sub consoana c îi dă acesteia valoarea u n u i s. Apostroful (Vapostrophe) indică locul u n e i vocale elidate . se pot elida vocalele a. valoarea pôle [pol] pol Observaţie. faptul că vocala deasupra căreia se află este mai lungă: pôle [pol] (pol). sûr [syr] (sigur). a u n u i o î n c h i s : grâce [gras] graţie de obicei. în gene­ ral. côte [kot] (coastă). i sau u p e n t r u a a r ă t a că vocala respectivă se separă în p r o n u n ţ a r e de vocala care pre­ cedă sau care u r m e a z ă : aiguë [egy] ascuţită naïf [naif] naiv héroïne [eroin] eroină I n unele nume p r o p r i i . de obicei. o sau u: français [trase] francez leçon [lasD] lecţie reçu [rasy] chitanţă Trema (le tréma) este u n semn ortografic format din două p u n c t e . unui a închis şi. care se aşază deasupra vocalelor e. i î n a i n t e a u n e i vocale sau a u n u i h m u t : l'arène [larsn] arena ( = la arène) l'arbre [larbr] copacul ( = le arbre) c'est [SE] este ( = ce est) l'homme [lom] omul ( = le homme) Nu se p u n e apostrof înaintea aspirat: le héros [la^ero] eroul u n u i c u v î n t care începe cu un h la Hongrie [la^ogri] Ungaria 23 . acesteia u n u i e deschis: bête [bst] prost fenêtre [fnetr] fereastră valoarea — aşezat deasupra vocalelor a şi o le d ă . Pe lîngă rolul fonetic.

nefiind fixat cu stricteţe pe o a n u m i t ă silabă a cuvintelor. Intensi­ t a t e a m a i mare a u n e i silabe d i n t r . cuvintele nu se folosesc izolat. -t final nu se p r o n u n ţ ă de obicei. căzînd î n t o t d e a u n a pe ultima silabă a c u v î n t u l u i 1 : portrait [portre] portret armoire [armwar] dulap liberté [liberte] libertate maison fmezû] casă fonctionnaiTe [foksjansr] funcţionar Marseille [marsej] Marsilia Legătura înlre cuvinte (La liaison) Legătura între cuvinte este u n fenomen caracteristic p e n t r u limba franceză. Dacă însă d u p ă el urmează c u v î n t u l homme. Spre deosebire de limba r o m î n ă . Se face astfel legătura între cele două c u v i n t e izolate. De e x e m p l u .I Liniuţa de unire (le Irait d'union) se foloseşte pentru a reuni două sau m a i m u l t e c u v i n t e î n t r . E l constă în aceea că o consoană finală m u t ă p o a t e fi p r o n u n ţ a t ă dacă c u v î n t u l i m e d i a t u r m ă t o r începe cu o vocală sau cu u n /( m u t . unele consoane îşi schimbă valoarea fonetică. 2 în primele două părţi ale manualului se indică legătura prin semnul w aşezat între cuvintele care trebuie legate: des^enfants [dezwâfâ] (copii).homme2.u n u i s i n g u r : grand-père [g'ră^per] bunic wagon-restaurant [vag5wr£Storâ] vagon restaurant rendez-vous [râdevu] întîlnire Àccenîïiï tonic In orice c u v î n t compus din două sau m a i m u l t e silabe. % • . Şi c u m .u n c u v î n t . u n d e accentul t o n i c este m a i m u l t sau m a i p u ţ i n liber. m a i a p ă s a t . faţă de celelalte. în limba franceză a c c e n t u l t o n i c este fix. în transcrierea fonetică nu s-a mai indicat în manual locul accentului tonic. F e n o m e n u l acesta p r e z i n t ă unele d i f i c u l t ă ţ i p r i n f a p t u l că. în c u v î n t u l petit. se n u m e ş t e accent tonic sau accent de intensitate. Astfel: -s şi -x se p r o n u n ţ ă z: le{s)-z-élèves [lez^elev] elevii deu(x)-z-amis [d0z w ami] doi prieteni Pentru acest motiv. iar consoana finală m u t ă -t se p r o n u n ţ ă ca şi cum ar a p a r ţ i n e u l t i m u l u i c u v î n t . fiind m u t . legătura între ele este u n fenomen o b i ş n u i t şi frecvent. 1 . acest -t se p r o n u n ţ ă : pelit^. în cursul l e g ă t u r i i . în general. una d i n t r e ele este r o s t i t ă cu m a i m u l t ă forţă.

l e g ă t u r a coexistă a l ă t u r i de ţarea nazală: un homme [ î n om] un om bien aimé [bjën^eme] pronun­ iubit Observaţie.cons. Există unele legături interzise. — după forma tu as a verbului avoir: tu as une balle [ t y ^ a y n ^ b a l ] (tu ai o minge) . part [par] brave [bravj femme [fam] classe [klas] pâle [pal] mère [mer] tête [tst] français [fràss] peine [pen] chef [/ef] terre [t er] a [a deschis) E (e deschis) ?5 .-d se p r o n u n ţ ă t: [grât^om] om marc gran{d)-t-homme -g se p r o n u n ţ ă k: lon[g)'k-efjorl -/ se p r o n u n ţ ă v numai [lôk^efar] în unele efort îndelungat combinaţii: ani în pro­ neu[f)-v-ans [ncev w â] nouă V o c a l e l e n a z a l e (în s p e c i a l s) se d e n a z a l i z e a z ă u n e o r i nunţare: moye(n)-n-dge [mwaj en^a3] evul mediu bo(n)-n-étudiant [ban w etydià] student. cînd două cuvinte alăturate nu formează o unitate logică de sens. ca de exemplu: — după conjuncţia et: regarder et admirer [ragarde^e^admire] (a privi şi a admira) . e + 2 cons. T a b l o u s i n o p t i c a l s u n e t e l o r l i m b i i f r a n c e z e ş i a l n o t ă r i i lor g r a f i c e Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie E xemp e Vocale a (a închis) a e a â è ê ai ei e -f. — în general. bun I n cele m a i m u l t e c a z u r i . — înainte de un h a s p i r a t : les haricots [le w ariko] (fasolea).

Sunatul şi semnul prin care este transcris Se é scrie Exemple liberté [liberte] ouvrier [uvrie] g«« [ge] armoire [armwar] premier [pramje] vif [vif] sj/nonj/me [sinonim] rose [roz] saut [so] tableau [tablo] porte [port] m a x i m u m [maksimom] troupe [trup] coût [ku] août [u] lune [lyn] sur [syr] j'eus [3y] e (e închis) e -J. (r.eons. z) ai e (mut I) a [e m u t II) i -e e i y 0 (o închis) o au eau a (o deschis) u o -f cons. u + m ou où aoii y u û eu Vocale compuse eu œu eu œ œu ue feu [Î0] 0 (închis) œ (deschis) nœud [n0] peur [pœr] œil [œj] sœur [soer] accueil [akoej] Vocale nazale an am en em ean aon in im ym en ain ă [a nazal) p l a n t e [plat] lampe [làp] sens [sas] décembre [desàbr] Jean [Jâ] paon [pà] magasin [magazs] simple [sspl] sj/mpathique [sèpatik] examen [egzamë] demain [domë] faim [fè] teint [ts] e (e nazal) a im ein 26 .

act [egzakt] / a r d i n [5ardê] gel b « l ] agir [a3ir] café [kafe] çuatre [katr] frilonlètre [kilamstr] orchestre [orksstr] sea^e [seks] tivre [livrj mot [mo] noir [nwar] ligne [lip] poire [pwar] rouge [ru3l g+ e g + i.Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple 5 (o nazal) ôë (ce deschis nazal) on om un um bore [bô] nom [n5] un [ce] parfum [parfœ] Semivocale j (y° d ) i + vocală ill ii (final) y + vocală ou oi ce. oê diable [djabl] famine [famij] t r a v a i l [travaj] î/eux []0] oui [wi] douane [dwan] soir [swar] poêle [pwal] employer [àplwaje] nuit [ntii] tuer [tue] w °y H u + vocală Consoane b d f g b d f ph g barbe [barb] deux [d0] fer [fer] philosophe [filosof] x (g + z) 3 gare [gar] seconde [zgôd] ea.y c q k ch X (k + 1 m n gn P k S) 1 m n J» P r r 27 .

(iniţial) s (înainte de con­ soană) -s (final) -ss. i t i -f.(intervocalic) c + e.Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple s s.vocală -X sac [sak] poste [posti fil* [fis] possessif [pysesif] face. tz h mut h aspirat Tchécoslovaquie [t/ekaslo vaki] tzigane [tsigan] 1 'hippodrome [lipodram] le ftaraac [ l s ^ a m a k ] - . u se + e. sinema" lepon [las5] scène [ssn] naiion [nasjô] d i s [dis] cftat [Ja] iable [tabl) théorie [teori] fălise [valiz] «-'agon [vag5] zéro [zero] base [baz] c r a c t [egzakt] / t V eh t th V W z z -s-(intervocalic) • x (g + z) Sunete ce. o. i. cinéma [fas. y ç + a. ci ţ Nu se pronunţă străine tch ts.

PARTEA ! .

.

une chaise C'est une chaise.un homme une fe mme une fille <777ţ\ V \ ^ une chambre Voici une chambre. une fenêtre Voici une fenêtre. T\ une table Voilà une table. 31 . une porte Voici une porte.

.Voilà une chaise et une table. un livre Voici un livre. un stylo Voici un stylo. une lampe C'est une lampe. un portrait Voilà un portrait. 32 Voilà un stylo et un crayon sur un livre. Voici un livre sur une table. un crayon Voilà un cravon.

se referă. 1 Observaţiile de pronunţare din cadrul lecţiilor n u m a i la cuvintele respective. .-. fille—grupul UI redă s u n e t u l yod. " rJ. N u m a i s u b s t a n t i v e l e care denumesc fiinţe p o t avea ambele g e n u r i . r . . în general. une chambre (feminin). 1 ' s . rsyrj pe stilou U n stylo [ce_stilo] un un crayon ['® w kr£J5] un creion PRONUNŢARE » voici.. chambre — g r u p u l am r e p r e z i n t ă vocala nazală à. voilà — grupul oi r e p r e z i n t ă semivocala w (v. chaise—grupul eh se p r o n u n ţ ă ca ş romînesc. . S u b s t a n t i v e l e care denumesc obiecte neînsufleţite sau a b s t r a c ţ i u n i nu pot avea decît u n singur gen. 3 — învăţaţi limba franceză fără profesor 33 . P a r t e a i n t r o • ductivă). une lampe vn lap o lampa v . Genul substantivelor In limba franceză există două genuri p e n t r u s u b s t a n t i v e : mas­ culin şi feminin. une chambre lyn Sabrl o camera . » voici [vwasi] iată une porte [yn w port] o uşa une fenêtre [ y n w f n s t r ] o fereastră une table [yn^tabj] o masă voilà [vwala] i a t ' î une chaise [ y n ^ / e z ] n r l scaun c'est [SE] este et M ?» r .. . r . i . . lampe. Acesta se recunoaşte după a r t i ­ colul care le precedă: un portrait (masculin). portrait — consoana finală -t nu se p r o n u n ţ ă în acest c u v î n t . GRAMATICĂ Articolul nehotărît Articolul n e h o t ă r î t la s i n g u l a r : are în limba franceză următoarele forme Exempt u: Masculin un [ôë] un livre [ôë^livrj. u» portrait r[ce partrej u n portret ^ u n H y r e f~ Q carte s m . bine d e t e r m i n a t . . .VOCABULAR un homme [ S n ^ a m ] un b ă r b a t une femme [yn^iain] o femeie un garçon [ôë garsS] un b ă i a t une fille [yn^fij] o fată . Feminin une [yn] une porte [yn port]. Genul n e u t r u nu e x i s t ă .. .

o carte. Iată o lampă pe o masă. Iată un stilou şi un creion pe o carte. Iată o lampă. o cameră. o lampă. Iată un scaun. . Iată un portret. Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: o uşă.Observaţie. o masă. un scaun. Genul substantivelor care denumesc obiecte neînsufleţite sau abstracţiuni este adeseori diferit în limba franceză faţă de genul substantivului corespunzător din limba romînă: un scaun (masculin) o carte (feminin) De aceea este necesar ca t o a t e î m p r e u n ă cu articolul respectiv. un creion. une chaise (feminin) un livre (masculin) s u b s t a n t i v e l e să fie învăţate EXERCIŢII I. Iată o uşă şi o fereastră. I I . un stilou. Traduceţi in limba franceză: Iată o fereastră.

Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est (sau est-ce^ „une armoire? Oui.§ n Qu'est-ce que c'est? C'est le bureau. Fermez l'armoire. 3* Je ferme l'armoire. Ouvrez l'armoire. c'est„une armoire. C'est l'armoire. 35 . J'ouvre l'armoire.

Qu'est-ce que c'est? C'est le lit. Voici un chat. Où est le lit? Le lit est dans la chambre. Où est le chien? Le chien est dans la cour. . 36 Voilà un chien. C'est^un chat. Où est le chat? Le chat est sur le fauteuil.

Voici un homme.Qu'est-ce que c'est? C'est^un arbre. Où est l'arbre? L'arbre est dans le jardin. Où est l'homme? L'homme est sous l'arbre. V>— -"vV*~ •*%*•*• 37 .

le chat1 final nu se p r o n u n ţ ă în aceste c u v i n t e ... el se aşază î n t o t d e a u n a îna­ intea s u b s t a n t i v u l u i . sous.? (Est-ce. l(a) l(e) l[e) armoire) arbre) homme) Observaţie. ouvrez. copacul le jardin [la w 3ardë] grădina sous [sul sub PRONUNŢARE le lit. este o oui [wi] da ouvrez [uvre] deschideţi j'ouvre [3uvr] eu deschid fermez [ferme] închideţi je ferme ^ a ^ f e r m ] eu închid le lit [la„li] p a t u l où [u] unde est [e] este dans [dà] în le chat [ l a w / a ] pisica le fauteuil [la w fotœj] fotoliul le chien [lo w /jÊ] cîinele la cour [la^kur] curtea l'arbre (m. la chambre [ l a ^ / â b r ] . a r t i c o l u l h o t ă r î t este în limba franceză u n c u v î n t de sine s t ă t ă t o r .) [larbr] p o m u l . u n d e s u b s t a n t i v u l precedat de prepoziţie se articulează enclitic n u m a i dacă este însoţit de u n 38 .VOCABULAR Qu'est-ce que c'est.. ) [larmwar] d u l a p u l Est-ce que c'est. ouvres. bureau — grupul eau redă s u n e t u l o. Formele a r t i c o l u l u i h o t ă r î t la singular sînt următoarele : Masculin le (la) Feminin la (ia) Exemplu: le lit [la w li]. se elidează înaintea cuvintelor redueîndu-se la forma V (v. Articolele h o t ă r î t e le şi la care încep cu o vocală sau cu h m u t . GRAMATICĂ Articolul h o t ă r î t Spre deosebire de limba r o m î n ă . Apostroful) : l'armoire [larmwar] (= l'arbre [larbr] (= l'homme [lom] (= Folosirea prepoziţiilor în limba franceză Spre deosebire de limba r o m î n ă . ? [ k e s w k a w s e ] ce este (aceasta)? le bureau [la^byro] biroul l'armoire (/. où—grupul ou se citeşte u. fermez — -z final nu se p r o n u n ţ ă ..

închideţi fereastra. u r m a t e de s u b s t a n t i v u l a r t i c u l a t cu articolul h o t ă r î t : sur la table [syr^la^__tabl] sous le lit [ s u ^ l a w l i ] dans i'armoire [dâ^larmwarj pe masă sub p a t în dulap EXERCIŢII I . I I I . un p o m . în dulapul mare). de o b i c e i . o grădină. u n fotoliu.d e t e r m i n a n t (pe masa mea. Unde este lampa? L a m p a este pe masă. Unde este pisica? Pisica este în grădină. II. fereastra. Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: p a t u l . Deschideţi uşa. E u des­ chid uşa. d u l a p u l . cîinele. Unde este cîinele? Cîinele este în curte. p r e p o z i ţ i i l e s î n t . Qu'est-ce que c'est? . o m u l . Eu închid fereastra. Traduceţi în limba franceză: Ce este aceasta? Este o grădină. pisica. . în l i m b a franceză.

III Voici un livre.. L'homme et la femme sont dans la chambre. y . Voici un„homme et une femme. Le livre est sur la table. 40 Voici 'des maisons. Les livres sont dans la bibliothèque. Voici des livres. nnrn amu Voici une maison. ML i:mrD 'lErrED w*U0MD H OUED .

».copilul 41 .Voici d e s w h o m m e s et des femmes. Où sont les J i o m m e s et les femmes? L e s ^ h o m m e s et les femmes sont dans le magasin et dans la r u e .</ ->:• VOCABULAR le magasin [la^magazë] magazinul la rue [la^ry] strada dans la rue [dà^la^ry] pe stradă l'enfant (m. J <^> 35f * la bibliothèque [la^bibliotek] biblioteca sont [s5] sînt la maison [la^mezS] casa Voici d e s „ e n f a n t s . Où sont les^enfants? L e s _ e n f a n t s sont dans le j a r d i n .)[làfô]. !.

P a r t e a i n t r o d u c ­ tivă) : un homme [œ w n w om] les hommes — se pronunţă le-z-om [le^zjom-]. le fau­ teuil. Răspundeţi în scris la următoarele întrebări: Où est le livre? Où sont les livres? Où sont les enfants? Où sont les hommes et les femmes? III. stylo C'est..armoire C'est. un chat. la chaise.PRONUNŢARE l'enfant —• consoana -t nu se p r o n u n ţ ă în acest c u v î n t .. un portrait. un crayon.. le magasin.. maison C'est. de cele mai multe ori însă el nu se traduce: des femmes (nişte) femei des maisons (nişte) case Pluralul substantivelor In limba franceză.. lit nehotărît corespunzător: C'est.. bibliothèque .. le chien. p l u r a l u l s u b s t a n t i v e l o r se formează. F i ţ i a t e n ţ i la fenomenul l e g ă t u r i i (v. înlocuiţi punctele cu articolul C'est. la p l u r a l . La plural articolul nehotărît se poate traduce în limba romînă prin „nişte". un livre.. Puneţi substantivele şi articolele de mai jos la plural: un lit. p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i e i -s la forma s i n g u l a r u l u i .. garçon C'est. o singură formă p e n t r u a m b e l e g e n u r i : a r t i c o l u l n e h o t ă r î t : des des maisons (nişte) case a r t i c o l u l h o t ă r î t : Ies les maisons casele Observaţie. de obi­ cei. l'enfant.. Acest -s nu se p r o n u n ţ ă decît în legături (avînd a t u n c i valoarea u n u i z) : Singular Plural un chat des chats le magasin les magasins l'enfant les enfants EXERCIŢII I . II. .. GRAMATICĂ Pluralul articolului nehotărît şi botărît A r t i c o l u l n e h o t ă r î t ca şi a r t i c o l u l h o t ă r î t a u .

La montre est ronde. Le livre est rouge. Nous sommes petits. Elles sont w amies. Oui. vous^êtes petits. Le mouchoir est bleu.§ IV Le garçon est petit. Je suis grand. Le béret est rond. La fillette est petite. La jaquette est large. La serviette est rouge. La blouse est bleue. Le veston est large. Le pantalon La jupe est court. est courte. 43 . Ils sont_amis.

-e [ami] prieten. -ă le béret [la^bere] basca rond. -ă la m o n t r e [ l a ^ m ô t r ] ceasul la serviette [la_.VOCABULAR grand.bluz] bluza bleu. -à le veston [la^vssto] vestonul. -e [ro. ptit] mic. -e [pti.s5] ei sînt elles sont [ e l w s ô ] ele sînt însoţit de pro­ Observaţie.serviet] servieta rouge [rug] roşu. -e [grâ. Partea introductivă). râd] r o t u n d .) [il] elles (/. î n limba franceză. kurt] scurt.-ă le garçon [la w garso] b ă i a t u l la fillette [la^Jijet] fetiţa a m i . sacoul large |larg I larg. -ă la jupe [la. grad] mare petit. Formele pronumelui personal subiect Singular Persoana „ a a I Ii-a III-a je [33] tu [ty] il (m. Pronumele personal subiect este omis (la persoana a III-a) cînd subiectul este exprimat printr-un substantiv sau alt cuvînt: l'enfant est petit [ l â f â w s w p t i ] les murs sont gris [ l e ^ m y r ^ s ô ^ g r i ] 44 . -ă la j a q u e r u [ l a ^ a k s t ] jacheta le pantalon (la^pătal'jj p a n t a l o n u l court.) [el] Plural nous [nu] vous [vu] ils (m.) [si] Numai persoana a III-a (singular şi plural) are forme deosebite pentru masculin şi feminin. orice verb se conjugă numele personal subiect. GRAMATICĂ Indicativul prezent al verbului être (a fi) je suis [3a_sqi] eu sînt tu es [ t y w s ] tu eşti il est [ i l w e ] el este elle est [ s l w s ] ea este nous sommes [ n u ^ s o m ] noi sîntem voiis^êtes [ v u z w s t j voi sînteţi ils sont [il_. -e [bl#j albastru._3. -e [leur. roşie PRONUNŢARE fillette — grupul UI reproduce sunetul yod (v. bleu — grupul eu redă sunetul œ (închis).) [il] elle (/.yp] fusta le mouchoir [la m u / w a r ] batista la blouse [la_.

45 . lampe. Bluza este roşie. grand. Vestonul este scurt. ca şi la substantive. E u sînt mare. Puneţi adjectivele din paranteze la genul şi numărul cores­ punzător: Ea fillette est (petit). Fusta este scurtă. Pluralul adjectivelor se formează. Adăugarea terminaţiei -e determină la adjectivele ter­ minate în consoană (ca şi Ja substantive de altfel) unele modificări fonetice (pronunţarea consoanei finale) : grand. Noi sîntem pe stradă. Cartea este albastră. Voi sînteţi prieteni. Ei sînt prieteni. jardin. Adjectivele terminate la masculin în -e păstrează la feminin ace­ eaşi formă: large [larş] (masculin) — large [lar3] (feminin) EXERCIŢII I . enfant. Cărţile sînt pe masă. La maison est (grand) Les lampes sont (rond). chambre. bleus •— lieues etc. Les fauteuils sont (bleu). Servieta este albastră. d a n s . I I . prin adău­ garea terminaţiei -s la forma de singular: grands — grandes. III. Observaţie. Traduceţi în limba franceză: Ea este mică. Les rues sont (large). Pronunţaţi următoarele cuvinte: chien. de obicei. Les chaises sont (gris). montre. ils sont.F o r m a r e a f e m i n i n u l u i ş i a p l u r a l u l u i Ia a d j e c t i v e Adjectivele formează. f e m i n i n u l p r i n a d ă u g a r e a ter­ m i n a ţ i e i -e la f o r m a m a s c u l i n u l u i : Masculin rond [ro] grand [graj petit [pti] bleu [bl/j Feminin ronde [râd] grande [gràd] petite [ptit] bleue [b]0] Acest -e se păstrează şi la plural. rond.grande fgrà—gràd] gris—grise [gri-griz] 2. 1.

Les passants admirent les vitrines. Des w ouvriers.des_employés. ICINLMA 46 . Desjiommes et des femmes ont les bras chargés de paquets. des^étudiantes et des^élèves vont^à la maison. au théâtre ou au cinéma.§ v Voici un boulevard de Bucarest.entrent dans^un cinéma. Des garçons et des filles traversent la rue. Les w autos circulent à grande vitesse. Ils regardent les objets. Ils^.

f e m i n i n u l p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i e i -e la f o r m a m a s c u l i n u l u i : un étudiant (masculin) — une étudiante plural: (feminin). a ş a c u m s-a a r ă t a t m a i î n a i n t e .) [letydjà] s t u d e n t u l l'élève (m.VOCABULAR de [do] din. (feminin). ) [Ielev] elevul. ) [loto] a u t o m o b i l u l circulent [sirkyl] circulă à grande vitesse [ a ^ g r à d ^ v i t e s ] eu viteză mare PRONUNŢARE admirent. E l e formează. A c e s t -e se p ă s t r e a z ă şi l a les étudiants Observaţie (masculin) — les étudiantes 1. pronunţă regardent. eleva vont [vă] merg à la maison [ a w l a ^ m e z 5 ] acasă le théâtre [la teotr] t e a t r u l au théâtre [ o ^ t e a t r ] la t e a t r u le cinéma [la siiiema] cinematogra­ ful au cinéma [o^sinema] la cinema traversent [travers] traversează ils entrent [ i l ^ z w à t r ] ei intră l'auto (/. entrent — t e r m i n a ţ i a — ent nu se GRAMATICĂ Formarea femininului Ia s u b s t a n t i v e S u b s t a n t i v e l e c a r e d e n u m e s c f i i n ţ e a u . două genuri. /. de l a . Unele substantive au forme diferite pentru cele două genuri: l'homme b ă r b a t u l le garçon b ă i a t u l la femme femeia la fille fata 47 . cu le boulevard [la w bulvar] b u l e v a r d u l Bucarest [bykarest] Bucureşti le passant [la_pasâ] t r e c ă t o r u l admirent [admir] admiră la vitrine [ l a w v i t r i n ] v i t r i n a ils regardent [ragard] ei privesc l'objet (m.) [làplwaje] funcţiona­ rul l'étudiant (m. Substantivele care se termină la masculin în -e r ă m î n neschimbate la feminin un élève — une élève 2.) [luvrie] m u n c i t o r u l l'employé (m. în aceste traversent. în general.) [lobşe] obiectul le bras [la w bra] b r a ţ u l chargés [/arje] încărcate le paquet [ l a ^ p a k s ] pachetul l'ouvrier (m. cuvinte.

Pluralul substantivelor terminate în -s, -x, -z Substantivele care se termină Ia singular în -s, -x, -z rămîn ne­ schimbate la plural: Singular le bras [bra] braţul le prix [pri] preţul le nez [ne] nasul EXERCIŢII I. Pronunţaţi cuvintele de mai jos: Plural Ies bras les prix les nez

théâtre, regardent, une, étudiant, une rue, bureau, traversent. II. Scrieţi femininul următoarelor substantive:

un étudiant, l'homme, l'élève, les garçons. III. Traduceţi în limba franceză:

Băieţii privesc automobilele. Trecătorii admiră magazinele. Trecă­ torii intră într-un cinematograf. Iată nişte muncitori. Iată nişte stu­ denţi. Ei merg la teatru. Muncitorii şi funcţionarii se duc acasă.

5 VI

Sur la table il y a

un

cendrier.

c
^ • ' ^ • • i I I I I !• #

1
CfcS^ ^rf^->v-'

U"?"^»v'

Dans la chambre il y a deux lits.

1Z7
Jean a trois pommes.
/'-» '-y

O

2&L®l
5

Dans le vase il v a quatre fleurs.

La maison a cinq fenêtres.

49

La robe a six boutons.

Voilà sept allumettes.

Dans le paquet il y a huit cigarettes.

Dans la bibliothèque il y a neuf livres.

La maison a dix^étages.

\m_mL
50

Georges a une serviette noire. La serviette est grande et large. Dans la serviette il y a un stylo, une gomme, une règle, deux cray o n s , trois cahiers et cinq livres. Il offre des cigarettes à P a u l . Il y a d i x cigarettes dans le p a q u e t . P a u l a une boîte d ' a l l u m e t t e s . Il y a sept a l l u m e t t e s dans la b o î t e .

VOCABULAR le cendrier [la^sàdrie] scrumiera la pomme [la^pom] mărul le vase [la^vaz] vaza (de flori) la fleur [lawflcer] floarea la robe [la w rob] roch'ia le bouton [la^butô] nasturele l'allumette (/. ) [lalymet] chibritul le paquet [la___paks] pachetul la cigarette [Ia^sigarst] ţigara l'étage (m.) [leta3J etajul noir, -e [irwar] negru, neagră la gomme [largam] guma la règle [la^regl] rigla le cahier [lawkaje] caietul il offre [il^ofra] el oferă la boîte [la^bwat] cutia

PRONUNŢARE boîte—în acest c u v î n t oî reproduce sunetul w (semivocală) •paquet —• -t final nu se p r o n u n ţ ă .

GRAMATICA Numeralul cardinal N u m e r a l u l cardinal (pînă la zece) are în limba franceză u r m ă ­ toarele forme: 1 2 3 4 5 un (m.) [œ], une {/.) [yn] deux [d0] trois [trwa] quatre [katr] cinq [sik] 6 six 7 sept 8 huit 9 neuf 10 dix [sis] [set] [qit] [nœf] [dis]

Observaţie. 1. Numai numeralul 1 are forme deosebite pentru masculin şi feminin: un (masculin), une (feminin). 2. Nvimeralele six şi dix se pronunţă sis şi dis cînd sînt folosite sin­ gure, si şi di cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o consoană sau un h aspirat şi siz sau diz cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o vocală sau cu un h mut. nous sommes dix [nu^soni^dis] six chaises [si^/sz] dix armoires [diz^arnrwar]
4*

51

3. La numeralele cinq şi huit, -q şi -l final se pronunţă dacă numeralul nu este u r m a t de un substantiv ori un adjectiv, sau dacă substantivul ori adjectivul care urmează începe cu o vocală sau cu un h m u t . Ele nu se pronunţă însă cînd numeralele sînt u r m a t e de un s u b s t a n t i v sau un adjectiv care începe cu o consoană sau cu un h a s p i r a t : elles sont h u i t [ £ l w s 5 w q i t ] cinq amis [ssk^ami] huit robes [qi„rob] 4. La numeralele sept şi neuf; conroana finală se pronunţă. Consoana p din numeralul sept nu se pronunţă. Indicativul prezent al verbului avoir (a avea) j'ai [3e] eu a m tu as [ty w a] t u ai il a [il w a] el are elle a [el w a] ea are nous avons [nuz^_av5] noi avem vous avez [vuz^avc] voi a v e ţ i ils ont [ilz^ô] ei au elles ont [slz^S] ele au pentru a nu

Notă. P r o n u n ţ a ţ i corect, făcînd legătura: ils ont [ilz^Ô], confunda această formă cu ils sont [il^s'j]. Galicismul
1

il

y a

G a l i c i s m u l il y a se foloseşte în locul v e r b u l u i a fi, la p e r s o a n a a I l I - a s i n g u l a r sau p l u r a l eu sensul de „ a e x i s t a " , „a se afla" E s t e i n v a r i a b i l şi se p o a t e folosi cînd e v o r b a de u n singur o b i e c t sau de m a i m u l t e o b i e c t e : In curte sînt cinci arbori. Pe masă se află o lampă. = Il y a cinq arbres dans la cour. [il^ja_s£k^arbr^dâwla^kur] = Sur la table il y a une lampe. [syr^lawtablwil^Jawyn^lâp]

EXERCIŢII I . Pronunţaţi următoarele cuvinte:

trois, mouchoir, armoire, boîte II. Traduceţi in limba romînă:

Vous êtes huit enfants. Bans la bibliothèque il y a dix livres. J ' a i cinq crayons. Dans la cour il y a six arbres. Dans la chambre il y a trois lits. Voici cinq cigarettes. Tu as sept blouses. Il y a dix hommes dans le j a r d i n . Voici une boîte d'allumettes. L'immeuble a neuf étages. Galicism — construcţie proprie limbii 52 franceze.

III.

Traduceţi

în limba

franceză:

Ea are o gumă. Noi avem patru stilouri. Casa are zece etaje. î n pachet sînt opt ţigări. I a t ă o scrumieră. Ea are o servietă neagră. Camera

are două uşi şi trei ferestre. Iată nişte nasturi. Noi avem şapte scaune şi voi aveţi p a t r u fotolii. IV. Răspundeţi la desenele alăturate. întrebări folosind

Où est le chat?

Ou est le crayon?

Où est le vase?

<A>
53

Est-ce que le livre est sur le bureau?

Voilà un jardin. J'aime beaucoup les fruits et les fleurs. Tu aimes les poires et les pommes. Nicolas et Hélène aiment le raisin. Vous_aimez les fruits. Marie et Irène regardent les papillons qui volent. Michel compte les w étages de la maison voisine. Elle a quinze étages. La maison de Michel a deux portes et trois_étages.

54

VOCABULAR a i m e r [eme] beaucoup [boku] le fruit [ l a ^ f r q i ] la poire [ l a ^ p w a r ] le raisin [ l a ^ r s z ë ] regarder [rggarde] le papillon [lt>_papijô] qui [ki] voler [vole] compter [k5te] voisin,-e fvwazs, vwazin] a-i plăcea, a iubi mult fructul para strugurele a privi fluturele care a zbura a număra vecin,-ă

PRONUNŢARE fruit, beaucoup, pronunţă. blanc — consoana finală a acestor cuvinte nu se

PRENUME Marie Hélène Jean Georges [mari] [elen] [3a] [30^] Maria Elena Ion Gheorghe

FRANCEZE Michel Irène Nicolas [mi/el] [irsn] [nikola] Mihai Irina Nicolae

GRAMATICA Verbele din grupa I

V e r b e l e d i n l i m b a f r a n c e z ă se î m p a r t î n t r e i g r u p e , c a r e se p o t recunoaşte după terminaţia infinitivului prezent. Verbele din g r u p a I s î n t t e r m i n a t e la i n f i n i t i v u l p r e z e n t î n -er: aimer a iubi regarder a privi

Observaţie. 1. Consoana finală -r nu se pronunţă la infinitivul prezent al verbelor din grupa I. 2. In limba franceză infinitivul n u este precedat de prepoziţie ca în limba r o m î n ă : a număra — compter. Notă. Verbele auxiliare avoir şi être nu se încadrează în nici o grupă.

55

I n d i c a t i v u l prezent al verbelor din grupa

I

I n d i c a t i v u l p r e z e n t a l v e r b e l o r d i n g r u p a I se f o r m e a z ă p r i n a d ă u g a r e a , la r a d i c a l u l v e r b u l u i , a u r m ă t o a r e l o r t e r m i n a ţ i i : Singular Persoana I ,, a II-a „ a IlI-a Plural ~ ons — ez — enl infi­

—e — es —e

R a d i c a l u l v e r b u l u i se o b ţ i n e p r i n î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i n i t i v u l u i -er: a i m j-er, c o m p t j-er e t c . Indicativul prezent al verbului aimer (a iubi)

j'aime [şem] eu iubesc tu aimes [ty em] tu iubeşti il aime [il^,em] el iubeşte elle aime [el em] ea iubeşte

nous aimons [nuz^eni5] noi iubim vous aimez, [vuz^eme] voi iubiţi ils aiment [ilz^em] ei iubesc elles aiment [elz^em] ele iubesc. pronunţă.

ObserTaţie. Terminaţia persoanei a I l I - a plural -enl nu se Numeralul cardinal

N u m e r a l u l c a r d i n a l d e la 11 la 2 0 a r e u r m ă t o a r e l e 11 12 13 14 15 onze [5z] douze [duz] treize [trezj quatorze [katarz] quinze [këzl 16 17 18 19 20 seize [ssz] dix-sept [diset] dix-huit [dizipt] dix-neuf [diznœfj vingt [vs]

forme:

EXERCIŢII I . Conjugaţi I I . Traduceţi verbul în r e g a r d e r la indicativul franceză: prezent.

limba

E u număr de la zece la douăzeci. Mihai priveşte un portret. Ţie îţi plac (tu aimes) perele. Noi numărăm arborii. Voi p r i v i ţ i fluturii. Lor le plac florile. Ion şi Gheorghe numără casele. Mie îmi plac strugurii. Lui Nicolae îi plac m u l t merele. IÏI. Citiţi şi scrieţi în litere următoarele cifre:

12, 1 7 , 8, 20, 19, 6, 13, 16, 10, 2, 18, 15.

56

§ vra
LES COULEURS

Le béret est

vert.

La c r a v a t e est

perte.

ndf""*\
Le b é r e t est gris. La c r a v a t e est grise.

Le b é r e t est

brun.

La c r a v a t e est

brune.

Le b é r e t est

noir.

La c r a v a t e est

noire.

Le béret est

bleu.

La c r a v a t e est

bleue.

Le b é r e t est

rouée.

La c r a v a t e est r ouge.

Le béret est

jaune.

La c r a v a t e est

jaune.

Le béret est

rose.

La c r a v a t e est rose.

Le béret est

blanc.

La c r a v a t e est

blanche. 57

QUELLE COULEUR PRÉFÉREZ-VOUS? La famille Girard est dans le jardin. Les garçons parlent. Le jeune Alain Girard constate qu'iIs_ont des vêtements de différentes couleurs. Quelle couleur préférez-vous, maman? demande Alain. Et toi, Jacqueline, que préfèrestu? Aimes-tu le blanc? demande encore Alain. Est-ce que vous préférez les souliers noirs ou les souliers marron, papa? Pourquoi portes-tu, Alain, une cravate rouge? demande à son tour Jacqueline. Je préfère les robes grises et les costumes-tailleurs noirs. Oui. J'aime surtout le blanc et le jaune. Je porte toujours des blouses blanches et des jaquettes jaunes. Je porte des souliers noirs, mais aussi des souliers marron. Parce que j'aime le rouge. Mais j ' a i aussi des cravates bleues et vertes.

VOCABULAR la cravate [ l a ^ k r a v a t ] c r a v a t a quelle [ksi] ce la couleur [la — kulœr] culoarea préférer [prefere] a prefera la famille [la^,famij] familia parler [parle] a vorbi jeune [30311] t î n ă r , -ă constater [kôstate] a constata que [ka] că, ce les vêtements [ l e ^ v e t m à ] hainele différent, -e [diferă] diferit, -â maman [mamă] m a m ă demander [damàde] a întreba gris, -e [gri, griz] cenuşiu, cenuşie, gri le costume-tailleur [la^kostym t a j cer] taiorul et toi [e^twa] şi t u encore [àkar] încă surtout [syrtu] m a i aies blanc, blanche [blà, blàf] a l b , -ă jaune foon] galben, -ă porter [porte] a purta toujours [tu3ur] mereu, totdeauna le soulier [l» w sulje] pantoful marron (adj. invariabil] [maro] maro papa [papa] t a t ă aussi [osi] şi, de asemenea pourquoi [purkwa] pentru ce à son tour [ a ^ s ô ^ t u r ] la r î n d u l său parce que [parska] p e n t r u că vert, -e [ver, vert] verde

PRONUNŢARE

familie — în acest c u v î n t ill reproduce s u n e t u l yod. vêtement, différent —• t e r m i n a ţ i a -ent se p r o n u n ţ ă aici (nazal) spre deosebire de i n d i c a t i v prezent persoana a I l I - a p l u r a l , unde este m u t ă . 58

PRENUME FRANCEZE Alain [ a i i ] (n-are corespondent în limba Jacqueline [3aklin] Ia cobi n a . GRAMATICĂ Forma interogativă a verbelor P e n t r u a conjuga u n v e r b la forma i n t e r o g a t i v ă , se p u n e pro­ numele subiect în u r m a v e r b u l u i . Acest fenomen se n u m e ş t e inver­ siunea s u b i e c t u l u i : Quel portrait regardez-vous? [ksl^partre^ragarde^vu] Où sont-ils? [u w s5^t_il] Dacă subiectul este e x p r i m a t p r i n t r - u n s u b s t a n t i v , acest sub­ s t a n t i v se aşază î n a i n t e a v e r b u l u i , d a r este r e l u a t p r i n p r o n u m e l e personal aşezat după v e r b : Alain est-il à la maison? [al£^et w il — a^ki^mszô] Verbele avoir, être şi aimer la forma interogativă Avoir [avwar] Être [etr] ai-je? [£3] suis-je? [sqi3] as-tu? [a w ty] es-tu? [e w ty] a-l-il? [a^t^il] est-il? [e w t_il] a-t-elle? [a^t^sl] est-elle? [e^t^sl] avons-nous? [avô w nu] sommes-nous? [som^nu] avez-vous? [ave^vu] êtes-vous? [et w vu] ont-ils? [ 5 ^ t w i l ] sont-ils? [sô w t w il] ont-elles? [ô w t w el] sont-elles? [s5wt^_el] (indicativ prezent) romînă)

Aimer [eme] est-ce que j'aime? [es w lo w 3em] aimes-tu? [em w ty] aime-t-il? [em w t w il] aime-t-elle? [em w t^ri] aimons-nous? [emô w nu] aimez-vous? [eme^vu] aiment-ils? [em w t- w il] aiment-elles? [em_t^el]

Observaţie. 1. La forma interogativă, între verb şi pronume se pune liniuţă. 2. La persoana a IlI-a singular, la verbele din grupa I, precum şi la verbul auxiliar avoir se pune între verb şi pronume un t eufonic, sepa­ rat de acestea printr-o liniuţă: aime-t-il? regarde-t-elle? a-t-il? y a-t-il? 3. în afară de forma interogativă exprimată prin inversiunea subiec­ tului, întrebarea se mai poate pune şi cu ajutorul locuţiunii interoga­ tive est-ce que, care nu se traduce. t)upă această locuţiune nu se face inversiunea. Comparaţi: aime-t-il les fleurs? eu est-ce qu'il aime les fleurs? 4. De asemenea în propoziţiile Scurte întrebarea se poate formula păstrînd ordinea obişnuită, fără inversarea subiectului : Vous mangez? mincaţi? în acest caz interogaţia este indicată prin simpla intonaţie, iar în scris prin semnul întrebării. La persoana I singular a verbelor din grupa I se foloseşte n u m a i întrebarea e x p r i m a t ă cu a j u t o r u l l o c u ţ i u n i i est-ce que: est-ce que faime?

59

Precedată de pronumele interogativ que, locuţiunea est-ce que formează împreună cu acesta locuţiunea interogativă: qu'est-ce que...? (ce ...?) Adjectivul interogativ Formele adjectivului interogativ sînt următoarele:
mase. fem. Singular quel [ksi] quelle [kel] Plural quels jkeij quelles [ksi]

Adjectivul interogativ se traduce în limba romînă prin „ce'", „care":
Quels fruits aimez-vous? Quel est votre nom? Ce fructe vă plac? Care este numele dv. ?

Adjectivul interogativ poate avea uneori şi sens exclamativ:
Quelle grande maison ! Ce casă mare !

Pronumele interogativ Formele cele mai întrebuinţate ale pronumelui interogativ sînt: — qui [ki] cine? pe cine?
Qui est là? Cine-i acolo?

— que [ka] ce?
Que préfères-tu? Ce preferi?

— quoi [ k w a ] ce?
De quoi parlez-vous ? .Despre ce vorbiţi?

EXERCIŢII

I . Conjugaţi verbul regarder la forma interogativă. D . Puneţi următoarele propoziţii la forma interogativă:
Tu es jeune. I l a des souliers marron. Vous êtes à la maison. Ils aiment les papillons. Elle préfère les pommes.

III. Traduceţi în limba franceză:
Unde sînteţi? I ţ i plac strugurii? Da, î m i plac strugurii, dar îmi plac şi merele. Ce priveşti? P e n t r u ce porţi cravate albastre? P e n t r u că îmi place culoarea albastră. Ce fructe preferaţi? Noi preferăm perele. Cine preferă culoarea roşie? Ce întreabă Alain? Despre ce vorbesc ei? E l are pantofi negri. Maria are o servietă verde.

60

IV.

Combien de fleurs y a-t-ilî

Où est le chat?

Qu'est-ce que

c'est?

senini

Combien de fenêtres y a-t-il?

Combien de doigts a la main?

%

|

Combien

de pommes y a-t-il dans l'assiette?

* le doigt [la dwa] degetul la main [la mÈ] mina l'assiette (/'.) [lasiet] farfuria

m

§ ix

NOUS NE VOULONS PAS LA GUERRE !
Les peuples luttent contre la guerre parce qu'elle sème la mort. La guerre détruit les villes w et les villages, les w usines, les maisons, les„écoles, les musées, les monuments. Les_,ouvriers, les paysans et les w intellectuels progressistes luttent pour la paix. Non, nous ne désirons pas la guerre! Nous luttons contre ceux qui n'aiment pas la paix. Dans le monde il y a des forces capables de sauvegarder et de consolider la paix.

VOCABULAR nous ne voulons pas [nu ^ n a ^ / v u l ô ^ p a ] noi nu vrem la guerre [la^gsr] războiul le peuple [la w pœpl] poporul lutter [lyte] a lupta contre [k5tr] împotriva semer [semé] a semăna la mort [la w mor] moartea ( e l l e ) détruit [el^detriţi] distruge la ville [ l a ^ v i l ] oraşul le village [la^vilaş] satul l'école (/. ) [lekol] şcoala l'usine (/. ) [lyzin] uzina le musée [lo^myze] muzeul le paysan [la^psizô] ţ ă r a n u l l'intellectuel (m.) [lëtskktiisl] inte­ lectualul progressiste [progresist] progresist, -ă pour [pur] pentru la paix [la^pc] pacea contre ceux [kôtra s0] împotriva ace­ lora non [no] nu désirer [dezire] a dori qui [ki] eai-e le mondé [la w môd] lumea la force [la^i'ars] forţa capable [kapabl] capabil, -ă sauvegarder [sovgar.de] a apăra, a ocroti consolider [kâsolide] a consolida

PRENUME Antoine [ôtwan] Anton Pierre [pjev] Pc Ire

FRANCEZE Jacques fôak] Iacob Maurice [maris] Mauriciu

GRAMATICA

Forma negativă a verbelor In limba franceză verbele se conjugă la forma negativă cu aju­ torul a două negaţii: ne [na1 şi pan [p«1. Prima se aşază înaintea verbului, iar a doua după verb.
Nous ne désirons pas la guerre. Ils ne sont pas à la maison. Noi nu dorim război. E i nu sînt acasă.

V e r b e l e avoir,

être

şi aimer

la f o r m a n e g a t i v ă

(indicativ

prezent)

Avoir je n'ai pas eu nu am tu n'as pas il n'a pas elle n'a pas nous n'avons pas vous n'avez pas ils n'ont pas elles n'ont pas

Être je ne suis pas eu nu sînt tu n'es pas il n'est pas elle n'est pas nous ne sommes pas vous n'êtes pas ils ne sont pas elles ne sont pas

Aimer je n'aime pas eu nu iubesc tu n'aimes pas il n'aime pas elle n'aime pas nous n'aimons pas vous n'aimez pas ils n'aiment pas elles n'aiment pas.

Observaţie. 1. î n a i n t e a u n u i verb care începe cu o vocală sau cu u n h m u t , negaţia ne se elidează: je n'aime pas. 2. La forma negativă accentul tonic cade î n t o t d e a u n a pe cuvîntul pas: je ne chantes pas; il ne regarde pas etc. 3. La infinitivul prezent ambele negaţii precedă v e r b u l : n e pas semer la mort. 4 . F o r m a n e g a t i v ă a expresiei il y a este il n'y a pas. Forma interogativ-negativă a verbelor C o m b i n î n d f o r m a i n t e r o g a t i v ă c u c e a n e g a t i v ă , se o b ţ i n e interogativ-negativă a verbelor: Avoir n'ai-je pas? n'as-tu pas? n'a-l-il pas? n'a-t-elle pas? n'avons-nous pas? n'avez-vous pas? n'ont-ils pas? n'ont-elles pas? Être ne suis-je pas? n'es-tu pas? n'est-il pas? n'est-elle pas? ne sommes-nous pas? n'êtes-vous pas? ne sont-ils pas? ne sont-elles pas? EXERCIŢII I. Pronunţaţi următoarele cuvinte: fruit, forma forma

Aimer est-ce que je n'aime pas? n'aimes-tu pas? n'aime-t-il pas? n'aime-t-elle pas? n'aimons-nous pas? n'aimez-vous pas? n'aiment-ils pas? n'aiment-elles pas?

peuple, sauvegarder, guerre, cigarette, élève, Pierre, ruiner, h u i t , la ville. I I . Conjugaţi verbul d é s i r e r (a d o r i ) la forma interogativ-negativă. III. Puneţi următoarele propoziţii la forma negativă negativă: şi la

Georges aime les fleurs. Ils regardent la v i t r i n e . Tu aimes les fruits. Préférez-vous les pommes? Elle est à la maison. As-tu une cigarette? Avez-vous une boîte d'allumettes? I V . Traduceţi în limba franceză:

Lui Nicolae nu îi plac pisicile. N u doriţi o ţ i g a r ă ? E i nu sînt p r i e t e n i . R ă z b o i u l distruge oraşele şi satele. Popoarele l u p t ă î m p o t r i v a războiu­ l u i . E l este m u n c i t o r . E i sînt ţ ă r a n i .

63

Vis-à-vis de la fabrique ou je travaille il y a un grand magasin. C'est^un magasin universel. Dans ce magasin,_ on trouve toutes sortes de marchandises: des tissus de coton, de laine, de soie, des confections, des chaussures, des„appareiis ménagers etc. Un_enfant regarde les vitrines. Cet„enfant admire les jouets. C'est Paul, mon petit voisin; il a dix ans. Voici aussi une fillette qui aime contempler les vitrines. Elle s'appelle Pauline. C'est w une petite voisine de douze ans, que je rencontre souvent. Ces deux_enfants entrent dans le magasin.
64

VOCABULAR universel, -elle[ yniversel] universal, -ă vis-à-vis [vizavi] vizavi, peste drum la fabrique [la w fabrik] fabrica travailler [travaje] a lucra trouver [truve] a găsi toutes sortes [tut w sort] t o t felul la marchandise [ l a w m a r / à d i z ] marfa le tissu [la w tisy] ţ e s ă t u r a le coton [la w k»t5] b u m b a c u l la laine [la w len] lina la soie [la^_swa] mătasea la confection [la^kôfeksjô] confecţia la chaussure [ l a w / o s y r ] încălţămintea l'appareil (m.) [laparej] a p a r a t u l ménager, -|ère ţmena3e] casnic, -ă, de menaj le jouet [la^jwe] jucăria mon [mô] l(.al) meu contempler [kDtâple] a contempla elle s'appelle [el^sapel] ea se numeşte que [ka] pe care rencontrer [ràkôtre] a întîlni souvent [suvà] adesea entrer [àtre] a intra

PRONUNŢARE
souvent — t e r m i n a ţ i a -ent se p r o n u n ţ ă (nazal). voisin — g r u p u l in r e p r o d u c e vocala n a z a l ă "e. La feminin a d ă u g a r e a u n u i e a t r a g e d e n a z a l i z a r e a : voisine. PRENUME FRANCEZE Paul [pol] Paul Pauline [ p o l i n ] GRAMATICĂ Adjectivul demonstrativ Pau lina

In limba franceză, formele a d j e c t i v u l u i d e m o n s t r a t i v sînt u r m ă ­ toarele: Masculin Feminin singular ce, cet [sa, set] acest celle [set] aceasta plural Masculin şl Feminin ces [se] aceşti, aceste

La m a s c u l i n se î n t r e b u i n ţ e a z ă forma ce î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v sau a u n u i a d j e c t i v care începe cu o consoană sau cu un h a s p i r a t şi forma cet î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v sau a u n u i a d j e c t i v care începe cu o vocală sau cu un h m u t : ce voisin [sa w vwazê] cet enfant [set^àfà] Observaţie. Galicismul c'est, format din pronumele demonstrativ ce şi verbul être (persoana a I I I - a singular), se traduce prin este: C'est un grand magasin. Ce n'est pas un élève, c'est un étudiant. 5 — învăţaţi limba franceză fără profesor Kste un mare magazin. (El) nu este un elev, este un student. 65

Pronumele relativ Cele m a i î n t r e b u i n ţ a t e p r o n u m e r e l a t i v e s î n t : qui [ki] „care" şi que [ka] „pe care". Ambele p r o n u m e sînt i n v a r i a b i l e . Observaţie. în limba franceză, după pronumele relativ que nu se mai pune pronumele personal complement: Copiii pe care îi priveşte profesorul. Les enfants que le professeur regarde. Pronumele neiiotărît on [ô] P r o n u m e l e n e h o t ă r î t on este i n v a r i a b i l şi se t r a d u c e p r i n „se", „cineva": On parle français. Se vorbeşte franţuzeşte. D u p ă p r o n u m e l e on, v e r b u l se p u n e î n t o t d e a u n a la persoana a IlI-a s i n g u l a r . Folosirea infinitivului In general, în limba franceză, cînd două verbe se succed şi au acelaşi subiect, al doilea v e r b se p u n e la i n f i n i t i v . Acest infinitiv se t r a d u c e de obicei în limba r o m î n ă p r i n c o n j u n c t i v : Elle aime chanter. Je désire travailler. EXERCIŢII I . Citiţi următoarele cuvinte, fiind atenţi la pronunţarea pocalelor nazale : marchandise, contempler, rencontrer, souvent, voisin, magasin, coton. H . Puneţi înaintea substantivelor tiv corespunzător: de mai jos adjectivul demonstra­ Ii place să cinte. Doresc să lucrez.

... armoire, ...livre,... arbre, ... usine, ... étudiant, ... fauteuil, ... ami, ... homme, ... garçon, ... immeuble, ... pomme», ... soie, ... laine. I U . Traduceţi în limba franceză: Acest băiat are optsprezece ani. Este un tînăr muncitor. Aceste maga­ zine sînt mari. Pomul pe care îl privesc are fructe roşii. în acest maga­ zin se găsesc rochii, cămăşi, cravate şi jucării. Este un magazin uni­ versal. I V . Traduceţi în limba romînă: J'aime travailler. Elle préfère regarder les gravures. Nous voulons lutter pour la paix. Ils désirent déjeuner. Vous aimez parler. On n'entre pas par la fenêtre. On porte des cravates grises.

§ Xï LA CAPITALE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE

M ' ' = & » o «-"—

Î

, $ , i

«« •« o t

••

«»•• "

, ,'ï 8 S s « sa * ao

Nous w habitons Bucarest 1 . C'est la capitale de la République Populaire Roumaine. C'est le centre économique, politique et culturel du pays. A Bucarest il y » fies musées intéressants, des théâtres, des cinémas, des stades modernes, des_édifices magnifiques: la Maison de la „Scînteia", !a Salle du Palais de la R.P.R. etc. La population de la ville est nombreuse. La production des_.usines et des fabriques de Bucarest est considérable. Les^inst itul ions de la capitale sont^importantes. Bucarest est le siège du Comité Central du Parti Ouvrier Roumain et, du gouvernement de la République Populaire Roumaine. Marguerite, Antoinette, Danielle sont„en congé. Elles visitent Bucarest avec un groupe d'excursionnistes. Danielle pose une question au guide, Basile. Le guide repond à cette question. Il montre aux touristes les nouvelles constructions de la capitale, les grands boulevards, les parcs. Bucarest est^une belle ville.

După verbul habiter se omite, de obicei, prepoziţia à (la).

5*

:3 V

VOCABULAR la capitale [la kapit'al] capitala la république [la w repyblik] republica populaire fpopyler] popular,--ă roumain, -e [rumë] r o m î n , -ă habiter [abite] a locui le centre [la^sâtr] centrul économique [ekanamik] economic, -ă politique [palitik] politic, -ă culturel, -elle [kyltyrel] c u l t u r a l , -ă intéressant, -e [ctercsâ] interesant, -ă le stade [1» stad] stadionul magnifique [majufik] m ă r e ţ , -eaţă, m i n u n a t , -ă la salle [lansai] sala Ie palais [la w pale] p a l a t u l la population [la^popylasjô] popu­ laţia nombreux, -euse [nôbr^] numeros, numeroasă la production [la prodyksjô] produc­ ţia considérable [kôsiderabl] considera­ bil, -ă important, -e [ëportà] i m p o r t a n t , -ă le siège [Ia w sjez] sediul le comité [la^kamite] comitetul central, -e [sâtral] central, -ă le Parti [là w parti] p a r t i d u l ouvrier, -ère [uvrie] muncitoresc, -ească le gouvernement [la^guvernama].gu­ vernul le congé [la^kÔ3e] concediul visiter [vizite] a vizita le groupe [la w grup] grupul l'excursionniste (m.) [lekskyrsjonist] excursionistul poser [poze] a pune la question [la^kestjô] întrebarea le guide [la w gid] ghidul répondre [repôdr] a răspunde montrer [môtre] a a r ă t a la statue [ l a ^ s t a t y ] s t a t u i a le touriste [la^turist] t u r i s t u l la construction [la^kôstryksjô] con­ strucţia belle [bel] frumoasă

PRONUNŢARE
république, politique, économique, fabrique — în aceste c u v i n t e -e final nu se a u d e . A c c e n t u l cade pe vocala i care precedă pe q.

Prenume franceze Basile [bazilj Vasile Marguerite [mărgărit] Margareta Danielle [danjel] Daniela Antoinette [ătwanet] Antoaneta

GRAMATICĂ Exprimarea cazurilor în limba franceză

în limba franceză s u b s t a n t i v e l e nu se modifică în c u r s u l de­ c l i n ă r i i . Cazurile e x i s t e n t e în l i m b a r o m î n ă se e x p r i m ă în fran­ ceză cu a j u t o r u l p r e p o z i ţ i i l o r . 68

1 . A c u z a t i v u l este identic cu n o m i n a t i v u l şi se e x p r i m ă prepoziţie: J'admire Ie parc. [3admir la park] Admir parcul.

fără

2 . G e n i t i v u l se e x p r i m ă cu ajutorul prepoziţiei de, care poate sta î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v : a) n e a r t i c u l a t (cînd este vorba de n u m e p r o p r i i ) : Le mouchoir [mu/war] de Paul est blanc. Batista lui Paul este albă. b) precedat de a r t i c o l u l n e h o t ă r î t un, une:

Les immeubles d'un boulevard sont grands, [lez^imœbl dœ bulvar s5 grô] Imobilele unui bulevard sînt mari. c) feminin precedat de articolul h o t ă r î t la:

La porte de la chambre est fermée [la part do la /àbr e ferme] Uşa camerei este închisă. d) masculin sau feminin precedat de articolul elidat V : Le stylo de l'étudiant est sur le bureau, [la stilo da letydjà e syr la byro] Stiloul studentului este pe birou. î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v masculin precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t le sau înaintea u n u i s u b s t a n t i v la p l u r a l precedat de a r t i c o l u l Ies, prepoziţia de se c o n t r a c t ă , formînd articolele c o n t r a c t a t e du [dy] şi, respectiv, des [de] (de -f- le = du; de -\- Ies = des): Les fleurs du parc sont belles, [le flœr dy park s5 bel] Florile parcului sînt frumoase. Les jouets des enfants sont petits, [le şwe dez^àfà s5 pti] Jucăriile copiilor sînt mici. Observaţie. Nu trebuie confundat articolul contractat des, care for­ mează genitivul, cu articolul nehotărît des: Je regarde des maisons. [3a ragard de mezô] Privesc nişte case. (des = articol nehotărît) les fenêtres des maisons [le fnstr de mezo] ferestrele caselor] (des— articol contractat).

3. Dativul se exprimă cu ajutorul prepoziţiei à, care poate fi aşezată înaintea unui substantiv: o) nearticulat (cînd este vorba de nume proprii) :
Il donne une poire à Marie, Măriei. [il dan yn pwar a mari] El dă o pară

69

d) m a s c u l i n sau feminin precedat de a r t i c o l u l e l i d a t V: Le professeur pose une question à Velève. G. [la profssœr poz yn a lelevl Profesorul pune o întrebare elevului (elevei).les — aux): Marie donne une cravate au frère de Jean. IV. la N. [mari don vn kravat o frcr da 3a] Maria dă o cravată fratelui lui Ion. D. Exprimarea cazurilor pentru substantivele precedate de articolul hotărît Masculin N. G. [30 môtr yn fota a œn^ami] (à des amis) [a dez w ami] Arăt o fotografie unui prieten (unor prieteni). des: Je montre une photo à nn ami. r e s p e c t i v . les femmes des femmes aux femmes les femmes les étudiantes des étudiantes aux étudiantes les étudiantes l'étudiante fîetydjàt] de l'étudiante à l'étudiante V étudiante 70 . prepoziţia à se c o n t r a c t ă . c) feminin precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t la: Je pose une question à la sœur de Georges. la G. de D. à -f. A. G D.b) precedat de a r t i c o l u l n e h o t ă r î t un. ksstjâ î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v m a s c u l i n precedat de articolul h o t ă r î t le sau î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v la p l u r a l precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t Ies. [39 poz yn kcstp a îa sœr dg 3or3] Pun o întrebare sorei lui Gheorghe.le = au. formînd articolele contrac­ t a t e au şi. 3). A. une. [la gid pari o turist] Ghidul vorbeşte turiştilor. aux (à -f. Le guide parle aux touristes. le du au le Singular pays [ l a ^ p e i ] pays pays pays i'lural les pays des naïfs aux pays les pays les ouvriers des ouvriers aux ouvriers les ouvriers i'itiral l'ouvrier [hurie] de l'ouvrier à l'ouvrier l'ouvrier Feminin Singular femme [la^fam] la femme la femme femme N. à Â . A.

Grădina uzinei este verde. . Les fenêtres de la chambre sont grandes. Fructele pomi­ lor sînt încă verzi. fiind atenţi la pronunţarea lui u [y] : costume. Traduceţi în limba franceză: E l dâ o batista lui Nicolae. F a t a vecinului are şapte ani. populaire. gravure. Pierre donne une poire à Marguerite. El vorbeşte turiştilor. Zidurile imobilului sînt albe. Nous admirons les statues de la ville. H . La Bucureşti sînt muzee interesante. E l dă o jucărie copilului. Pantofii Iui Vasile sînt negri. t e a t r e .EXERCIŢII I. Fratele Marier este muncitor. I a t ă Sala P a l a t u l u i Republicii Populare Romîne. Les vitrines du magasin sont splendides. III. Traduceţi in limba romînă: La capitale de la République Populaire Roumaine est belle. Basile montre des livres a u x touristes. Rochia unei fetiţe este mică. Citiţi cuvintele următoare. Durand. băieţilor harta ţării. universel. s t a t u e . E u arăt. Les usines de Bucarest sont grandes. cine­ matografe şi stadioane moderne. culturel. République.

Les d e u x ^ a m i s e n t r e n t dans le m a g a s i n . Durand qui désire des m o u c h o i r s . Tu entres avec moi dans le magasin? — Volontiers. c'est M. monsieur. merci. Celle-ci coûte 20 francs. celle-là coûte 18 francs. Avez-vous des cravates de soie? La vendeuse: Oui. 72 . — Bonjour cher Lefèvre. Lefèvre: Bonjour mademoiselle. et toi? — De m ê m e . qui admire une v i t r i n e . La vendeuse: Que désirez-vous w encore monsieur? M. Lefèvre: J e choisis celle qui coûte 20 francs. M. merci.§ XII A U X EMPLETTES Monsieur Durand rencontre dans la rue monsieur Lefèvre. Que regardes-tu là? — J ' a d m i r e ces belles c r a v a t e s . M. j ' a i moi aussi besoin de mouchoirs. c e r t a i n e m e n t . Lefèvre: Bien m a d e m o i s e l l e . comment ça va? -—Merci bien.

hommages. M. Durand: Ceux-ci sont t r o p chers. Monsieur D u r a n d et monsieur Lefèvre sortent du m a g a s i n . ele se formează a d ă u g î n du-se la formele simple adverbele de loc ei (care a r a t ă apropierea) sau là (care a r a t ă d e p ă r t a r e a ) . -e [kâtà. d r a g . chère [Jer] scump. Celui-ci coûte 4 francs.re] a întîlni bonjour [bSşur] bună ziua cher. Mme = monsieur = madame VOCABULAR aux emplettes [u z^flpJet] după cum­ părături monsieur [mysj0] domnul rencontrer [ràkôt.allez-vous? Madame Leblanc: Merci b i e n . -ă comment ça va? [komà sa va] ce mai faci? merci bien [mersi bjïj m u l ţ u m e s c . au revoir. bien s û r . M. kôtàl] jmulţumit. bine de même [da mem] la ICI avec [avsk] eu volontiers [valStje] cu plăceri! aussi [osi] aici: şi eu le besoin [la^bazwè] nevoia mademoiselle [niadmwazel] dom­ nişoară la vendeuse [la^vfid^z] vînzătoa|rea certainement jfsertenmâ] (de) sigur coûter [kute] |a costa le franc [ls^frà] francul (moneda) choisir [/wazir] a alege la pièce [la^pjes] b u c a t a . Comjmlent ^.-ă bien sûr [bjs^syr] desigur au revoir [o r|vwar] la revedere mes hommages [ m e z ^ o m a ţ ] omagiile mele sortir [sortir] a ieşi Mlle Me = mademoiselle = maître (maestru' GRAMATICA Pronumele demonstrativ P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v are forme simple şi forme î n t ă r i t e . M. Je préfère 6 m o u c h o i r s à 4 francs. piesa rien [rjë] nimic trop [tro] prea comment allez-vous? [ k o m à ^ t ^ a l e ^ vu] ce mai faceţi? content. m a d a m e . Durand: Avez-vous des mouchoirs b l a n c s .M. -ă. Cele m a i folosite sînt formele î n l ă r i t e . et vous? V o u s ^ ê t e s c o n t e n t s de v o s w emplettes? M. Durand: Mes_. Lefècre et M. Abréviations courantes M. Durand: Bonjour m a d a m e L e b l a n c . mademoiselle? La vendeuse: Oui. Lefèvre: Oui. m a d a m e . Madame Leblanc entre dans le m a g a s i n . m o n s i e u r . Ceux-là c o û t e n t 6 francs la pièce. 73 .

a lui. acel celle [selj cea. acei celles [sal] cele. p e n t r u a-1 î n t ă r i : merci bien. neutru Singular [salqi^si] acesta [salqi^la] acela aceasta l ceux-ci { ceux-là Plural [s0 w si] aceştia js^^la] aceia C celle-ci [sel si] 1 "" [ celle-là. care nu există pentru s u b s t a n t i v e . e w t w a ] Qui est là? Moi. 74 . F o r m e l e î n t ă r i t e ale p r o n u m e l u i d e m o n s t r a t i v s i n i : celui-ci celui-là fem. celui de Catherine est bleu. fem. [sel^la] ( ceci [saşi] < { cela [sala] ( celles-ci [sel si] acestea { ~ aceea { celles-là [sel^la] acelea f aceasta. acea ce [sa] (ceea) ce F o r m a s i m p l ă a p r o n u m e l u i d e m o n s t r a t i v se foloseşte n u m a i îna­ i n t e a p r o n u m e l u i r e l a t i v qui sau a p r e p o z i ţ i e i de: ! < Je choisis la cravate rouge. elle [lqi. [ I a ^ m i i / w a r ^ d a ^ m a r i ^ e w r u 3 .sl. si] Observaţie. [ k i ^ e ^ l a mwa] Lui. La persoanele I şi a I I . acele Singular celui [salqi] cel. neutru ' sînt următoarele: Plural ceux \s0] cei. elles \0. el] sînt: Singular Persoana I moi [mwa] „ a 11-a toi [twa] „ a l l l . [lqi i l ^ a ^ b g z w ê ^ d a ^ m u / w a r ] Formele a c c e n t u a t e ale p r o n u m e l u i p e r s o n a l subiect Plural nous [nu] vous [vu] eux.Formele simple mase. celle qui coûte 20 francs. în l i m b a fran­ ceză există şi forme a c c e n t u a t e . salqi d a w k a t r i n w e ^ b l 0 ] P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v n e u t r u ce se foloseşte m a i ales în galicismul c'e. 4 4 ) . i-are se folosesc n u m a i pe lîugă un v e r b (v. et toi? [mersi^bjs. il a besoin de mouchoirs. Le mouchoir de Marie est rouge. acest lucru i [ aceea. care se î n t r e b u i n ţ e a z ă singure (fără verb) sau pe lîngă un p r o n u m e subiect n e a c c e n t u a t . acel lucru Forniele accentuate ale pronumelui personal subiect li» afară de formele n e a c c e n t u a t e ale p r o n u m e l u i personal s u b i e c t . precum şi la persoana a 11 L a feminin (singular şi plural) formele accentuate sînt identice cu cele neaccentuate. 1 Genul neutru. se întîlneşte la unele categorii de pronume. [33 Jwazi la k r a v a t 1113. p . s s l ^ k i w k u t ^ v s w f r à ] .a plural.

a l ! I-a Singular — is — is — it Plural — issons — issez — issent Verbul finir (a termina) je finis [3»"wfini] eu termin tu /t/î is [ty w fini] il (elle) finit. -it. la fel. — La revedere. dar. EXERCIŢII I. dar dumnea­ voastră. ce rrrai faceţi?— Bine. privesc vitrinele. între radical şi terminaţie. consoana finală -r se pronunţă. Verbele din grupa a III-a îşi schimbă radicalul în cursul conju­ gării. Verbele din această grupă sînt regulate. frecvent în­ trebuinţate. domnule Lefèvre? — Mulţumesc. domnule... doamnă. în general. [il w (cl)^fini] notts finissons [nu^finisô] vous finissez [vu w finise] ils (elles) finissent [il^(sl) w finis] Verbele din grupa a III-a Grupa a III-a de verbe cuprinde verbe neregulate. cele mai multe vor fi învăţate separat în cursul lec­ ţiilor viitoare. doamnă Leblanc.Verbele. -issons. Persoana 1 . nimic. a Ii-a . rs . gru­ pul iss. doamnă. Infinitivul prezent al verbelor din grupa a 11 I-a se termină în: -ir (fără a intercala grupul iss la unele moduri şi t i m p u r i ) : sortir [sortir! a ieşi •oir: voir [vwar] a vedea -re: construire [kDstrqir] a construi. — Omagiile mele.z. Fiind relativ puţine la număr. din grupa a Ii-a Verbele din grupa a Ii-a sînl terminate la infinitivul prezent în -ir..Traduceţi în limba franceză: Bună ziua. -/«. — Alegeţi ceva? — Nu. E x <• m p l u : finir [finir] (a termina) Observaţie. -issent. intercalînd la unele timpuri. mulţumesc. Indicativul prezenl al verbelor din grupa a Ii-a (terminate la infinitiv în -ir) se formează adăugind la radicalul verbului urmă­ toarele terminaţii: -is.-isse. La infinitivul prezenl al verbelor din «rupă a 11-a. spre deosebire de cele din grupa I.

eux. prune. Noi nu dorim războiul.' travailler. nous sommes à la maison. Des boutons (noir). — mur. couleur. ils sont. Qui admire ce film? Vous. Iată tloi fluturi: acesta este gal­ ben. — boîte. Dupont. J e a n . Acordaţi la indicativul adjectivele prezent verbele h a b i t e r fi expresii: finir. — magasin. Les (grand) usines. Iată doi copii. cel al lui Vasile este profesor. passant. Aceştia sînt Mihai şi Petre. m a i n . universel. papillon. je suis ouvrier. bureau. elle est artiste.I I . Des chemises (blanc). I a t ă două mere: acesta este roşu. peuple. choisir. — maison. Alain. elle. enfant. Toi. ensemble. on construit. Des souliers (jaune). — déjeuner. EXERCIŢII I . ils sont au cinéma. V. Culoa­ rea strugurilor este verde sau neagră. Des cravates (bleu). din următoarele Les (splendide) villes (roumain). Traduceţi în limba franceză: Vă plac pantofii rnaro? Mie nu-mi plac cămăşile albastre. Conjugaţi H I . lui. Vecinul lui Alexandru este muncitor. Conjugaţi I U . acela este albastru. Oraşele şi satele Republicii Populare Romîne se transformă. rien. différent. lutter. cinq. IV. Henri. Traduceţi în limba franceză: Bucureşti este capitala Republicii Populare Romîne Casa unde locu­ ieşte Petre are 6 etaje. 76 . sœur. souvent. Citiţi RECAPITULATIVE cuvinte: cu voce tare următoarele — lampe. Vasile dă un măr lui Anton. comment. Arăt studenţilor o carte. il est technicien. raisin. costume. pays. Cuvîntul (le mot) ouvrier are 7 litere. mouchoir. acelea sînt Margareta şi Antoaneta. Fructele acestor copaci sînt roşii. cel care ave pantofi negri este fratele meu. chambre. entrer. sur. Nous. II. Un (jeune) ouvrier. voisin. aceia sînt Ion şi P a u l . m a m a n . vêtement. client. dans. doigt. Antoine. demander. soie. Acestea sînt Maria şi Elena. fonctionnaire. acela este verde. fillette. technicien. Noi luptăm pentru pace. Traduceţi la indicativul în limba prezent franceză: verbul choisir. — famille. paysan. jeune. gravure. Ce ţigări preferi? Acest om este un muncitor. Daniela este prietena Elenei. tailleur. Traduceţi: Moi. noix. tu es fonctionnaire. Cine este acest domn? Ce contempli? IV. é t u d i a n t .

PARTEA A lia .

.

Ma mère. J a c q u e l i n e . J a c q u e l i n e . H e n r i et Claude. J ' a i plusieurs t a n t e s w e t oncles qui sont les sœurs et les frères de m a m a n et de p a p a . P a u l . Antoine G i r a r d . 79 . Hélène G i r a r d . J ' a i m e beaucoup mes cousines A n n i e . Claire. J ' a i d e u x frères. Marc. Mon frère cadet. e s t ^ i n g é n i e u r : il t r a v a i l l e d a n s w u n e grande fabrique d ' a u t o m o b i l e s . H u g u e t t e et mes cousins G u y . Ce sont les filles et les fils de mes t a n t e s ^ e t oncles. et une sœur. Mon père.1-ERE LEÇON LA FAMILLE D ALAIN 1 Ma famille est^assez n o m b r e u s e . est s t é n o d a c t y l o . est chim i s t e . est w écolier et m a soeur a î n é e . Notre frère Michel étudie d a n s ^ u n collège t e c h n i q u e . P a u l et Michel. L u c i e n . Micheline.

. L ' a n n é e passée nous s o m m e s _ a l l é s à la nier. VOCABULAIRE Je vocabulaire [vokabvler] voeabu lavul première |prali>jer] prima assez [ase] destul cadet [kade] niai mie ca vîrstă l'écolier (m. lisant des |]'vres_. -ă plusieurs [plyzjcer] m a i m u l ţ i la tante [tôt] m ă t u ş a l'oncle (m. n o u s w a v o n s fortifié n o i r e corps et n o i r e e s p r i l . n a g e a n t .) [lekolje] şcolarul a î n é . -â sténodactylo [stenodaktilo] stenodac tilojrral'â étudier [etydje] a studia le collège [koleş] colegiul technique [teknik] tehnic l'ingénieur (m. flân a n t . D o r m a n t b i e n .Nous passons les vacances ensemble à la mer ou à la m o n t a g n e . <?«.e | pue] mai vîrstnie.iiislrurt ils. :^. (ÊÈXjt't$ 80 .) [15kl] unchiul la cousine [kuzin] verişoara le cousin [kuzë] vărul la fille ffijj fiica le fils [fis] fiul passer [pase] a petrece m®&' m fâ m & rs ^ „^«^ =* .w«^r A <( Mi ^^§^> ^m.) jlejenjœr] inginerul chimiste f/imist] chimist.

) [espri] sufletul OMONIME la mère la mer le maire mama marea primarul an [à] grand ANTONIME mare — petit mic şi année [ane] an se întrebuinţează pentru a se exprima vîrsta. a se marca o epocă sau în anumite expresii: J'ai 18 ans. Spre deosebire de limba romînă. ele indică cui aparţine lucrul despre care se vorbeşte.: Je vous souhaite une bonne et heureuse année! Vă urez un an bun si fericit ! GRAMMAIRE Adjectivul posesiv (L'adjectif possessif) Adjectivele posesive determină substantivul adăugind ideea de posesiune. adjectivele posesive se aşază înaintea substantivului pe care îl determină. o învăţaţi limba franceză fără profesor Q1 . Se poate spune însă tot atît de corect: l'an prochain sau l'année prochaine anul viitor le nouvel an sau la nouvelle année anul nou Kx. Substantivul însoţit de un adjectiv posesiv nu este articulat: văruf tău — ion cousin m a m a ta — la mère Adjectivele posesive se acordă în gen şi număr cu substantivul pe care îl determină. în desfăşurare: les années de guerre. L'an III de la République année se întrebuinţează în legătură cu ceea ce se petrece în timp.Ies vacances [vakô"s] vacanţa la mer [mer] marea ou [u] san la montagne [môtap] muntele l'année passée [ane^pase] a n u l trecut nous sommes allés [ n u w s a m z w a l e ] noi am mers dormir [dorinii] a dormi flâner [flâne] a hoinări nager [naje] a înota lire [lir] a citi instructif [ëstryktif] instructiv nous avons fortifié [nuz av5 fortifje] noi am î n t ă r i t le corps [kor] corpul l'esprit (m.

ton. Leur frère cadet est écolier. participiul are două timpuri: prezent şi trecut. Observaţie. noastră votre vostru. tale săi.a aimjer fin/ir partjir — — — aimant [tmă] finissant [finisă] partant [partâ] Verbele din grupa a Ii-a intercalează între radical şi terminaţia participiului prezent grupul -iss. ta. Ma mère est chimiste. în locul formelor de feminin ma. Participiul prezent al verbului auxiliar avoir este ayant. în construcţii de felul: E l îşi petrece concediul la m a r e . înaintea substantivelor care încep cu o vocală sau cu un h m u t . son pentru a evita h i a t u l : J'aime beaucoup mon amie. sa se folosesc formele de mas­ culin mon. Quelle est son armoire? Care este dulapul său? Voilà mon adresse. Participiul (Le participe) Participiul este un mod care exprimă în acelaşi timp o acţiune (sau o stare) şi o calitate.Formele adjectivului posesiv diferă în funcţie de n u m ă r u l s e s o r i l o r şi d e n u m ă r u l şi g e n u l o b i e c t e l o r p o s e d a t e : Un obiect posedat Posesorul Masculin mon meu ton t ă u son său Feminin ma mea ta ta sa ei po­ Mai multe obiecte posedate Masculin mes les ses Feminin m e i . Participiul prezent (le participe présent) exprimă o acţiune pe cale de a se înfăptui în momentul indicat de verbul propoziţiei principale. 0 iubesc m u l t pe prietena mea. mele t ă i . Il passe son congé à la mer. în locul p r o n u m e l u i personal la cazul d a t i v din limba r o m î n ă . Ca şi în limba romînă. A d j e c t i v u l posesiv se foloseşte în limba franceză. iar al lui être este étant. I a t ă a d r e s a m e a . voastră leur lor nos vos leurs E x e m p l e: Mon père est ingénieur.a grupa a I l I . Notre maison est grande. Se formează adăugind la rădăcina verbului terminaţia -ant: grupa I grupa a I i . sale noastre voastre lor U n posesor Mai m u l ţ i posesori notre nostru. 82 .

. î m i n u m ă r ţ i g ă r i l e . . La verbele din grupa I. travailler. . în care se îndeplineşte acţiunea e x p r i m a t ă de p r e d i c a t . amie e s t . .... Indicaţi participiul être. . cousin. Sora mea este stenodactilografă.. chimiste excellente. frères d e . . Gerundivul se formează din p a r t i c i p i u l p r e z e n t p r e c e d a t de prepoziţia en: Ils se promènent en chantant. Răspundeţi la următoarele întrebări: Avez-vous des sœurs? des frères? des cousines et des cousins? La fainii le d'Alain est-elle nombreuse? Avec qui passe-t-il ses vacances? Où sont-ils allés l'année passée? Votre famille est-elle nombreuse? II. el serveşte la formarea timpurilor compuse. ami sont ouvriers. Cele mai frecvente terminaţii sînt -i. înlocuiţi punctele cu articolul hotărît. . . ouvriers e t . participiul trecut se formează înlocuind terminaţia infinitivului -er prin -é:aimer — aimé. accepter. Elle me d o n n e .. îmi iubesc m u l t verişoarele şi verii. . -is. -u: partir — parti apprendre — appris etc.. père d'Alain est ingénieur. Je r e g a r d e . Traduceţi în limba franceză: T a t ă l meu este inginer. Sînt fiicele şi fiii mătuşilor şi unchilor mei. aller. . Participiul trecut al verbului auxiliar avoir este eu (se pronunţă y). de mod e t c .. Cărţile lor sînt instructive. Familia sa este destul de numeroasă. . parler — parlé La verbele din grupa a II-a. -it. . . jardins... Fraţii t ă i îşi petrec vacanţa la m u n i e . .Gerundivul (le gérondif) constituie un aspect al funcţiei verbale a p a r t i c i ­ p i u l u i p r e z e n t . J e vois . . . Participiul trecut (le participe passé) exprimă o însuşire sau o stare rezultată dintr-o acţiune.. Il passe ses vacances à . . a m i est jeune. acheter. .. finir. cousine de Marie est étudiante. surgir.. Marna lui Alain este chimistă.. participiul trecut se formează prin înlocuirea terminaţiei infinitivului -ir cu -i:finir — fini. iar al verbului auxiliar être este été. frère de René est l'ami de . livres. avoir. III. Verbele din grupa a IlI-a formează participiul trecut în mod neregulat.. Conjugat cu auxiliarele avoir şi être. ouvrières sortent de l'usine. E i se p l i m b ă c î n t î n d . EXERCICES I. Iii merge anul acesta la m a r e ... t a n t e d e . . mer.. el precizează împrejurarea de t i m p . . maisons et .. enfants dans le j a r d i n .. IV. . 6* trecut şi prezent al următoarelor verbe: dormir. 83 . nehotărît sau cu ad­ jectivul posesiv cerut de sens: . .

comme d ' h a b i t u d e . Ils sont.2-ÈME LEÇON LA FAMILLE D ALAIN Ce d i m a n c h e . v i e u x . Mon grandpère. Robert Girard. h a b i t e n t assez loin de nous.à la r e t r a i t e . e s t ^ u n e femme énergique et 84 . a été m o n t e u r d a n s ^ u n e usine d'avions. nous sommes^allés voir nos grands-parents qui. Ma grandm è r e . J e a n n e Gir a r d . M a i n t e n a n t il est^.

proiectul prochain [pro/ë] viitor. Elle a beaucoup travaillé pour élever ses cinq enfants. Nous^aimons bien nos grands-parents. qui aime le sport.] duminică d'habitude [dabityd] de obicei voir [vwar] a vedea les grands-parents [grà w parà] bunicii loin [lwë] departe vieux [v)0] b â t r î n le grand-père [grà^psr] bunicul monteur [rnotcer] m o n t o r . On a fait des projets pour dimanche prochain. apropiat Omonime le père t a t ă l la paire perechea pair par. Oncle Gérard. ) [yzin] uzina maintenant [niËtanà] acurn être à la retraite [ e t r w a w l a ^ r a t r e t ] a fi pensionar la grand-mère [gràmer] bunica énergique [enerjik] energică pourtant [purtă] totuşi. VOCABULAIRE deuxième [d^zjem] a doua dimanche [dimàj . cu toate aces­ tea plein. Oncle Gérard n'est pas marié. amusants et instructifs pour ses petits-enfants. ) [impasjàs] nerăb­ darea les petites-filles [ptit^fij] nepoatele les petits-fils [pti w fis] nepoţii la grand-maman [grà mamă] bunica préparer [prepare] a pregăti le gâteau [gato] prăjitura délicieux [delisj^] delicios les petits [pti] cei mici comme [k. număr cu soţ 85 . plsn] plin. Grand-maman a préparé des gâteaux délicieux pour les petits comme pour les grands.im] ca les grands [grà] cei mari grand-papa [grà^papa] bunicul inventer [svâte] a inventa nouveau [nuvo] nou le jeu [30] jocul retentir [ratàtir] a răsuna le cri [kri] strigătul le rire [rir] rîsul le monde [môd] lumea chanter [/àte] a cînta le sport [spor] sportul fait courir et sauter [f e w k u r i r ^ e w s o t e ] îi pune să alerge şi să sară la nièce [njss] nepoata le neveu [nav0] nepotul marié [marie] căsătorit célibataire [selibatsr] celibatar. a duce l'image (/. -ă la douceur [dusœr] blîndeţea élever [elve] a creşte nous aimons bien [ n u z ^ s m ô ^ b j ë ] iu­ bim m u l t attendre [atădr] a aştepta l'impatience (/. fait courir et sauter ses nièces et ses neveux. Le jardin de la maison retentit de cris et de rires. Il est célibataire. bur­ lac le soir [swar] seara partir [partir] a pleca emporter [aparte] a lua cu sine. Ils w attendent avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils.pourtant pleine de douceur. Grand-papa a inventé des jeux nouveaux. ) [ima3] imaginea bon [b5] bun le sourire [surir] surîsul le projet [prose] p l a n u l . Ce soir nous sommes partis en emportant l'image du bon sourire de grand-maman et de grand-papa. m o n t a t o r l'usine (/. -e [plë.

unde toate verbele se conjugă la perfectul compus cu auxiliarul a avea. 86 . precum şi numeroase verbe intranzitive. Spre deosebire de limba romînă. Participiul trecut al verbelor conjugate cu auxiliarul avoir rămîne invariabil. deci ca p r o n u n ţ a r e . venir. Cu auxiliarul avoir se conjugă toate verbele tranzitive. naître etc.Paronime1 attendre [atâdr] a aştepta entendre [àtôdr] a auzi étendre [etôdrj a întinde éteindre [etëdr] a stinge atteindre [atëdr] a atinge Antonime vieux [v'}0] bătrîn — jeune foœn] tînâr GRAMMAIRE Perfectul compus (Le passé composé) Perfectul compus exprima un fapt care a avut loc într-un timp nedeterminat îi* trecut. mourir. El se formează cu ajutorul indicativului prezent al verbelor auxiliare avoir sau être plus participiul trecut al verbului de conjugat. Iată un verb conjugat cu auxiliarul être: je suis entré ^ s ^ s q i z ^ â t r e ] tu es entré il (elle) est entré(e) nous sommes entrés vous êtes entrés ils (elles) sont entrés (entrées) 1 eu am i n t r a t t u ai i n t r a t el (ea) a i n t r a t noi am intrat voi a ţ i i n t r a t ei (ele) au i n t r a t Cuvinte asemănătoare ca sunete. dar deosebite din p u n c t u l de vedere al sensului şi al ortografiei. în limba franceză o serie de verbe formează timpurile compuse cu indicativul prezent al auxiliarului être (aller. arriver. Exemplu de verb conjugat cu auxiliarul avoir: j'ai chanté [3e Jàle] tu as chanté il (elle) a chanté nous avons chanté vous avez chanté ils (elles) ont chanté eu am c î n t a t t u ai cîntat el (ea) a cîntat noi am cîntat voi a ţ i cîntat ei (ele) au c î n t a t Numărul şi persoana sînt deci indicate de formele auxiliarului.).

Perfectul compus al verbelor a u x i l i a r e avoir şi être se conjugă cu a u x i l i a r u l avoir. Cîteva s u b s t a n t i v e t e r m i n a t e la s i n g u l a r în -ou fac excepţie de la regula generală. -eau. Adjectivele t e r m i n a t e la singular în -eau primesc la p l u r a l u n -x: beau — beaux nouveau — nouveaux 87 . le chou (varza). B . le genou (genunchiul) fac la plural: les bijoux. . les genoux etc. P l u r a l u l s u b s t a n t i v e l o r t e r m i n a t e la singular în -au. les carnavals e t c . ) . adică cu t e r m i n a ţ i a -s. C. s u b s t a n t i v e l e : le bijou (bijuteria). Us cailloux. cauciucul) care formează p l u r a l u l p o t r i v i t regulii generale de formare a p l u r a l u l u i în l i m b a franceză. -eu se formează a d ă u g i n d t e r m i n a ţ i a -x la forma s i n g u l a r u l u i : le. le joujou (jucărioara). le chacal (şacalul). les joujoux. le carnaval. c a : le bal. p a r t i c i p i u l trecut se acordă în gen şi n u m ă r cu subiectul verbului. formînd p l u r a l u l p r i n a d ă u g a r e a u n u i -x. care formează plu­ r a l u l în -s d u p ă regula generală (les bals.In acest caz. S u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e la singular în -al s c h i m b î n d această t e r m i n a ţ i e în -aux: le journal [jurnal] ziarul le caporal [caporal] caporalul le cheval [/val] calul les journaux les caporaux Ies ciievaux formează pluralul F a c excepţie de la această regulă cîteva s u b s t a n t i v e . le festival e t c . le caillou (pietricica). Avoir j'ai eu [3ewy] eu am avut lu as eu il (elle) a eu nous avons eu vous avez eu ils (elles) ont eu Pluralul în Être j'ai été [3ewete] eu am fost tu as été il (elle) a été nous avons été vous avez été ils (elles) ont été -x A. les choux. gâteau — les gâteaux le jeu — les jeux F a c e x c e p ţ i e de la a c e a s t ă r e g u l ă s u b s t a n t i v e l e : le landau (lan­ d o u l ) . le bleu ( v î n ă t a i a ) şi le pneu ( p n e u l . Astfel.

I I I .... Bunica lui Alain este o femeie energică. . Bunica mea a crescut cinci copii. Cette fillette aime ses (joujou). finir. Treceţi substantivele si adjectivele din paranteze la plural: Ma grand-mère a préparé des (gâteau) délicieux. Les (cheval) arabes sont renommés pour leurs qualités (exceptionnelle). Grand-papa parle avec ses vaillent dans une fabrique. Elle n'aime pas les (bijou). . Nepoţii îşi iubesc bunicii. Tu as dix pommes. manger.. Unchiul Gérard este celibatar. I V ... Ils tra­ Paul et Pauline rencontrent Georges et chanson... Ei au făcut planuri pentru duminica viitoare.. Treceţi verbele din următoarele Nous visitons nos parents. Formaţi perfectul compas al verbelor: inventer. Les Etats (national) apparaissent de plus en plus comme une force indépendante dans l'arène mondiale.. . nehotărîte: cu articolele . maison. Irène. Les hommes doivent être (égal)... petits-fils.. . Les peuples des pays (colonial) luttent pour la liberté et l'indépendance. jardin.. trouver. cris. Bunicii aşteaptă cu nerăb­ dare vizita nepoatelor şi nepoţilor lor. montagne. . Les jeunes attendent avec impatience les (Festival Mondial) de la jeunesse. înlocuiţi spaţiile propoziţii la perfectul compus: Mon amie est étudiante. II. .. Nous chantons cette V . . écolier.. Il est ouvrier. livres.. Je déjeune en famille. Traduceţi în limba franceză: Bunicul lui Alain a fost montor. Ei au pregătit surprize nepo­ ţilor. Ce sont des livres (nouveau).în Adjectivele t e r m i n a t e la s i n g u l a r în -al fac pluralul m a s c u l i n -aux: égal — égaux amical — amicaux national — nationaux EXERCICES I . fabriques. cousines. El a lucrat într-o uzină de avioane.

.? O ^3 P -s •*-•rt 3 1 r 1 3 • ~' 1 ' ! ! 89 .-a ^ J 3 irai S O CJ -S CJ I7J C D c O peti ants bert une guet C D lie SO 3 e s 3 Pu 3 <r> s X Q 3 c -0 c c | S S 3 o es ce w S -S -S ^ J S S "S O — / \ <! Dl Rob. a.- C D 3 CD -CD OH •C' « . •3 £ •* * > t» M» -Q -. 'Ant o i n t Hé Ion b ^cc O c c13 C D . Ci > Ci . o Hélè Anto C D [A hs £ 3 uelir eu 1 < -O o ce 3 ette frère d'i l'o :1e d'A lain. w w o r^l .T.= Ci <u « -h « e 2«£ ^ 5 3 e s <J ° Ci ~ •5 ~ -c ci ci 3 <K * a sœur d'An a tante d'Al a belle \ -c T 3 '5" r^r 'cT _ Q .Oi X -. eau-frère d'I \d'A / et ^ C5 C D C D 0> " QJ I . f-.13 3. -o ep «: -S-aO-cO . r^ <*~ a.h 9 9 O Ci 3 ^ -h ^3 ^ a.5 • ! S* cr ^5s = « CD I.S If. ci _ . ™ / " \ cy a.IU « eu a -X.5 l-H . .1 C D O 3 w ~ ci .5 2 0. . a sœur 3 s rand-pè rand-m S ce g / \ H-1 / \ J i-ţ 3 i i eu o J5 — eu 8 „ " -t) — c ! 777 7 •s "9 • - i •9 M 6c c m l i 3 A c C D i • 8 •9 •? ! fc "9 5 ° 1 1 ! 1 "9 c ^ t.CD o / 3 3 -3 . bfl C D i.

la jeunesse ! Depuis que j ' a i dépassé soixante ans. elle a quarante et un^.ans. puisque j ' a i . Grégoire a quitté Paris pour vivre en province. deux frères et une sœur. — Bonjour.3-ÈME LEÇON QUEL AGE AVEZ-VOUS? Un jour. jeune homme? — Dix-huit ans. — Mais vous paraissez avoir au moins vingt-deux. — Vos parents doivent„être encore jeunes.en plus le besoin d'être entouré de jeunes. Yves Grégoire. n'est-ce pas? Quel âge ont-ils maintenant? — Ma sœur aînée a vingt w et un^ans. — Ah. Alain a rencontré dans la rue une ancienne connaissance de sa famille. — Sont-ils nombreux? — Naturellement. Vous„ avez. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis Alain Girard. Quel âge ont-ils? —• Papa a quarante-cinq ans et maman est de quatre ans plus jeune que lui . si je ne me trompe. un vieillard qui a dépassé depuis longtemps soixante ans. Monsieur Grégoire. C'est pourquoi je viens plus souvent à Paris voir mes petits-enfants. mes deux frères sont plus jeunes: Paul a dix w ans et Michel quatorze. je sens de plus„. Monsieur Grégoire. le petit-fils de votre ami Robert Girard. — Ah oui ! Quelle surprise ! Mais comment vous reconnaître? Vous^avez tellement grandi ! Quel âge avez-vous maintenant. Il y a quinze ans. On voit que vous faites du sport.

) rajeunissant.) vieille (s. mais il y a aussi les „grands": Marcel qui a seize ans.) vieilli.) rajeunir (vb.) se rajeunir (vb. Mireille „la vieille" qui a trente-trois ans. pe stradă = dans la rue pe b u l e v a r d = sur le boulevard 91 .epoca. m. Dites à votre grand-père de m'attendre demain à onze heures. ) la jeunesse (f.) tinerel. tineretul sentir [sâtir] a simţi entourer [ôture] a înconjura de plus en plus [ d a _ p l y w z <ï^. Maintenant je dois vous quitter.m. VOCABULAIRE l'âge (m. l'âge de la pierre taillée epoca pietrei cioplite Observaţie. şi adj.) vieux (s.f. moşneagul bătrîneţea îmbătrînit. spune demain [dame] mîine Familii de cuvinte jeune (s. -e (adj. veche la connaissance [kanesôs] cunoştinţa le vieillard [vjejar] b ă t r î n u l dépasser [depase] a depăşi depuis longtemps [dapqi w 15tô] de mult timp il y a quinze ans [ i l ^ j a ^ k s z ^ ô ] acum cincisprezece ani quitter [kite] a părăsi vivre [vivr] a t r ă i . Saluez de ma part votre famille. şi adj.) le vieillissement (s.) t î n ă r . veche b ă t r î n u l . vechi (înaintea u n u i substantiv care începe cu o vocală: vieil) b ă t r î n ă .eu sept enfants ! Les^uns sont petits. a locui la province [prayës] provincia reconnaître [rakonetr] a recunoaşte tellement [telmâ] a t î t de grandir [grădir] a creşte. şi adj.) le vieillard (m. Louis — dix-neuf. -te (adj.f. vîrsta 2. -ne [<îsjs] vechi.) vieillir (vb. ) 1. je suis pressé. f. René — vingt-trois^ Irène vingt-neuf.ply]din ce în ce m a i m u l t venir [vnir] a veni plus souvent [ply_suvà] m a i des la vieille [vjsj] b ă t r î n a être pressé [etr w prese] a fi grăbit saluer [sahţe] a saluta la part [par] partea dites (imperativ) [dit] s p u n e ţ i .) la vieillesse (f. -ă tinereţea . tineretul (fam. Notre famille est grande. m. -ă a îmbătrîni îmbătrînirea Cuvinte cu mai multe sensuri Vage (m. -e (adj.) le rajeunissement (s.) [Ia3] vîrsta le jour four] ziua rencontrer [r<ïk5tre] a î n t î l n i ancien.) jeunet. a-şi ascunde adevărata vîrstă care te întinereşte întinerirea bătrîn. tinerică a întineri a se întineri. evul: le moyen âge evul mediu. a se m ă r i le jeune homme [3œn w om] t î n ă r u l au moins [o w mwË] cel p u ţ i n se tromper [sa w trôpe] a se înşela plus jeune [ply w 3œn] m a i t î n ă r devoir [davwar] a t r e b u i encore [âkar] încă la jeunesse Scènes] tinereţea .

Traduceţi în limba franceză scriind cifrele în litere: Ce vîrstă aveţi? Eu am 31 de a n i . le cou. cinquante et un.GRAMMAIRE Numeralul cardinal (L'adjectif numéral cardinal) N u m e r a l e l e c a r d i n a l e de la 20 la 60 s î n t n u m e r a l e c o m p u s e . Numeralele compuse care exprimă numerele 2 1 . 3 1 . E l e se formează p r i n a d u n a r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : vingt-deux (adică 20 + 2) 22 trente-quatre (adică 30 + 4) 34 quarante-cinq (adică 40 + 5) 45 cu e x c e p ţ i a lui 20 (vingt). E l este încă tînăr. trente-trois. V . 51 interca­ lează înaintea lui un conjuncţia et (şi). Numeralele compuse pînă la cent (100) se scriu despăr­ ţite printr-o l i n i u ţ ă : vingt-deux. Cîţi fraţi are prie­ t e n u l tău? E l are patru fraţi. J'ai 35 ans. Casa are 14 ferestre. 2. EXERCICES I . 60 (soixante). 40 (quarante). Verişoara mea are 22 de a n i . quante). 4 1 . după un n u m e r a l c a r d i n a l nu se foloseşte p r e p o z i ­ ţ i a de: Am 35 de ani. I V . II. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 vingt et un [vèteœ] vingt-deux [vst w d0] vingt-trois vingt-quatre vingt-cinq vingt-six vingt-sept vingt-huit vingt-neuf trente 30 (trente). soigner. le b a t e a u . î n limba franceză. a m i c a l . Formaţi perfectul compus al verbelor: travailler. Noi am cumpărat 28 de cărţi şi 21 de caiete. quarante et un. E l are 42 de a n i . 92 . Am citit (j'ai lu) 59 de pagini. cardinale: numerale 25. blanchir. 50 (cin­ 31 trente et un [tràteœ] 32 trente-deux 40 q u a r a n t e 41 quarante et un 42 quarante-deux 50 cinquante 51 cinquante et un 52 cinquante-deux 60 soixante Observaţie. le cheveu. inspecter. fără a se m a i despărţi prin l i n i u ţ ă : vingt et un. I I I . glorieux. Tatăl meu are 51 de a n i . Indicaţi pluralul următoarelor substantive şi adjective: le bras. Scrieţi în litere următoarele abolir. Acest b ă t r î n a depăşit 60 de a n i . beau. 29. Această carte are 25 de capitole. 38. trecut şi prezent al următoarelor verbe: participiul ramasser. le genou. 57. trente et un. 30. 53. instaurer. 3. 49. 1. Scrieţi grandir.

Guy. du sport. — O h ! vous m ' i n s u l t e z . — Bien. du D a n u b e . posez-moi une q u e s l i o n plus d i f f i c i l e . — Très b i e n . Les garçons se posent des q u e s t i o n s . les jeux de société instructifs c o n s t i t u e n t un excellent m o y e n de vérifier leurs connaissances.4-EME LEÇON UN JEU INSTRUCTIF Pour Alain et s e s w a m i s . Ils préparent d ' a v a n c e les sujets indiqués p a r l ' e x a m i n a t e u r . interroge avec a t l e n l i o n ses copains. Ces j e u x exigent une connaissance approfondie des sciences n a l u r e l l e s . 306 mèlres — 1889! Majs v o y o n s . Michel. indiquez la h a u t e u r de la tour Eiffel et l'année de son_édifical ion. de r e t e n i r des chiffres et des dates d ' u n e manière a g r é a b l e . des sciences t e c h n i q u e s . Cette quest i o n est t r o p s i m p l e pour un P a r i s i e n . diles-moi q u e l l e esl la longueur d u R h i n ! — I 360 kilomètres. A u j o u r d ' h u i c'est le t o u r de la géographie. de l'hisloire. indiquez i aussi celle . — 2000 k m . d e s _ a r t s . premier prix de géographie au lycée.

-ă le moyen [mwajê] mijlocul vérifier [verifje] a verifica retenir [rstnir] a reţine la date [dat] d a t a la manière [manjer] m o d u l . ) [abità] locuitorul environ [àvirô] a p r o x i m a t i v comparer [kôpare] a compara le mont [mil muntele moins haut [mwë w oj mai p u ţ i n înalt 94 .) [lsstà] m o m e n t u l trouver [truve] a găsi il est d e . Réfléchissez un instant ! —• J'ai trouvé ! 2 860 km. Paris. plus long que le Rhin. agrea­ bil. le nombre [nôbr] n u m ă r u l l'habitant (m. plus long q u e . a zice très bien [tre^bjs] foarte bine le Danube [danyb] Dunărea cette fois-ci [set w fwa w si] de d a t a asta réfléchir [refle/ir] a se gîndi. — Bucarest —environ 1 300 000. ) [istwar] istoria préparer d'avance [prepare^davâs] a pregăti dinainte le sujet [sy3s] subiectul l'examinateur (m. . —• Vous w avez bien répondu. Moscou — 6 208 000 habitants. — C'est ça. . — Je vois que vous^avez bien„étudié les problèmes pour aujourd' hui.) prietenul.. indiquez la hauteur du mont Everest et comparez cette hauteur à celle du Mont Blanc. un student) l'attention (/. — Si je ne me trompe. ply^. le nombre d'habitants de Bucarest. Paris — 2 800 000 (l'agglomération parisienne compte plus de 7 000 000). -ă la technique [teknik] tehnica l'histoire (/. amicul indiquer [ëdike] a indica la hauteur [otcer] înălţimea la tour [tur] t u r n u l l'édification (/.. ) [edifikosjô] construi­ rea trop [tro] prea le Parisien [parizji] parizianul voyons! [vwajô] haide ! difficile [difisil] greu. [ i l „ e dd . a re­ flecta l'instant (m. a aprofunda la science [sjăs] ştiinţa naturel.. grea la. le mont Everest a 8 848 m. -elle [natyrel] n a t u r a l .15^ka . . a cere imperios approfondir [aprofîdir] a adînci. . c'est une belle promenade imaginaire dans toutes les parties du monde. . Claude. Moscou et Tokyo. felul agréable [agreabl] p l ă c u t . VOCABULAIRE le jeu [30] jocul la société [sosjete] societatea constituer [kôstitqe] a constitui excellent.] el este e u . -ă exiger [egzi3e] a p r e t i n d e .. . . m a i lung d e c î t .) [egzaminatœr] examinatorul aujourd'hui [o3urdqi] azi la géographie geografi] geografia premier prix [pramje^pri] aici: care a o b ţ i n u t premiul I le lycée [lise] liceul interroger [stsr»3e] a e x a m i n a (un elev. -e [ekseîà] excelent. Le Mont Blanc est de 4 038 mètres moins haut que lui. . sur les sommets des montagnes et sur les cours d'eau. Tokyo — plus de 1C 000 000. Pog':r. ) [atàsjô] a t e n ţ i a le copain [kopê] (fam. longueur [15gœr] lungimea dire [dir] a spune. -ă. Et „l'examen" continue. Il est de 1 500 km.-— Cette fois-ci c'est w inexact.

plimbarea 2. ocolul.. culmea les cours d'eau [kur w do] cursurile apelor Omonime le tour la tour 1.répondre [repàdr] a răspunde continuer [kôtinijc] a continua la promenade [promnad] plimbarea imaginaire [imaginer] imaginar. î n v î r t i t u r a . -ă l'examen (m.. realizare a juca o festă cuiva fiecare la r î n d u l său rînd pe rînd măiastră GRAMMAIRE Numeralul cardinal (L'adjectif numéral cardinal) N u m e r a l e l e c a r d i n a l e de la 60 la 100 se f o r m e a z ă : a) p r i n a d u n a r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : soixante-douze soixante-seize (adică 60 + 1 2 ) 72 (adică 60 + 16) 76 b) p r i n î n m u l ţ i r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : quatre-vingts (adică 20 X 4) 80 c) p r i n a d u n a r e a şi î n m u l ţ i r e a u n o r n u m e r a l e s i m p l e .-. construi.. .. Astfel se formează t o a t e n u m e r a l e l e de la 81 (quatre-vingt-un) p î n ă la 100 (cent): quatre-vingt-trois (adică 20 X 4 + 3 ) 83 quatre-vingt-dix (adică 20 X 4 + 10) 90 quatre-vingt-treize (adică 20 X 4 + 13) 93 95 .ru *• i élever [elve] batir [batirj I f a .) [egzamê] examenul la partie [parti] partea le sommet [some] vîrful. a cladi Expresii tour de force jouer un mauvais tour à quelqu'un chacun à son tour tour à tour t u r de forţă. strungul turnul Sinonime édifier [édifie] construire [k: [kostruirl bâtir [batir] i.

cent. Numeralele vingt şi cent primesc semnul pluralului (s) dacă sînt precedate de un adjectiv numeral care le m u l t i p l i c ă : quatre-vingts livres cinq cents pages dar rămîn invariabile cînd sînt urmate de un alt quatre-vingt-douze livres cinq-cent-neuf pages numeral: 96 . vingt. 1.60 61 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 soixante [swasdt] soixante et un soixante-dix soixante et onze soixante-douze soixante-treize soixante-quatorze soixante-quinze soixante-seize soixante-dix-sept soixante-dix-huit soixante-dix-neuf quatre-vingts quatre-vingt-un quatre-vingt-deux quatre-vingt-dix quatre-vingt-onze quatre-vingt-douze quatre-vingt-treize quatre-vingt-quatorze quatre-vingt-quinze quatre-vingt-seize quatre-vingt-dix-sept quatre-vingt-dix-huit quatre-vingt-dix-neuf cent [să] 101 cent un 102 cent deux 103 cent trois 110 cent dix 111 cent onze 112 cent douze 200 deux cents 201 deux cent un 202 deux cent deux 300 trois cents 400 q u a t r e cents 500 cinq cents 600 six cents 700 sept cents 800 huit cents 900 neuf cents 1 000 mille [mil] 1 001 mille un 1 100 mille cent 1 200 mille deux cents ce 1 300 mille trois cei 2 000 deux mille 10 000 dix mille 20 000 vingt mille 100 000 cent mille 1 000 000 un million 1 000 000 000 un milliard (douze (treize cents) cents) Observaţie. Numeralele cardinale sînt invariabile. După numeralele 80 (quatre-vingts). 71 se intercalează înaintea adjectivului un (sau onze) conjuncţia et: soixante soixante et un et onze 101) (cent) şi 1 000 (mille) nu 2. Compusele numeralelor cent şi mille nu se despart prin l i n i u ţ ă : cent trois mille cinq cents 4. La numeralele compuse exprimînd numerele 6 1 . cu excepţia lui un. se foloseşte conjuncţia et quatre-vingt-un [katravë^ce] quatre-vingt-onze [katravs^5z] cent un [sà^ôë] cent onze mille un mille onze 3.

I şi a I i . Formele i m p e r a t i v u l u i sînt identice cu cele ale i n d i c a t i v u l u i p r e z e n t . u n în­ d e m n . Persoana I plural a imperativului (chantons) se traduce prin persoana I a conjunctivului (să cîntăm).a p l u r a l . La verbele din grupa I se omite la i m p e r a t i v t e r m i n a ţ i a -s care există la i n d i c a t i v .5. în limba romînă neexistînd o formă a imperativului corespunzătoare acestei persoane. 1. E l este u n i c u l mod (în afară de cele impersonale) care nu este precedat de p r o n u m e l e p e r s o n a l . întrebuinţat ca substantiv ( = milă. t e r m i n a ţ i i l e lor indicînd persoana care săvîrşeşte a c ţ i u n e a . 2. Persoana a IlI-a se exprimă în limba franceză prin conjunctiv: Qu'il parte! Să plece! 7 — învăţaţi limba franceză fără profesor 97 . Mille. Imperativul verbului chanter chante! chantons! chantez! Imperativul verbului avoir cîntă ! să cîntăm ! cîntaţi ! Imperativul verbului être ai! sois ! fii! aie! soyons ! să fim ! ayons ! să avem soyez! fiţi! ayez ! aveţi ! Observaţie. capătă un s la plural Le bateau est à deux milles de la câte. cu excepţia persoanei a Ii-a singular a verbelor din grupa I. Substantivul mille este în limba franceza de genul masculin. Imperativul (L'impératif) Ca şi în l i m b a r o m î n ă . I m p e r a t i v u l are t r e i p e r s o a n e : a Ii-a s i n g u l a r . măsură de lungime). Notă. Cînd este vorba de exprimarea unor date se folosesc mai ales formele: dix-huit cents (18 X 100) 1800 dix-neuf cents (19 x 100) 1900 dix-neuf cent soixante-trois 1963 Numeralul mille este invariabil. u n sfat. Vaporul este la o distanţă de două mile de coastă. i m p e r a t i v u l e x p r i m ă o p o r u n c ă . Numeralul mille (pronunţat mil) se poate scrie mil atunci cînd exprimă o dată istorică a erei noastre şi este urmat de un alt numeral: 1962 = mil neuf cent soixante-deux Se scrie miile în expresiile: l'an mille (anul 1000) l'an deux mille (anul 2000) în care mille nu este urmat de alt numeral.

Staţi mîine acasă. choisir. Scrieţi în litere următoarele numerale cardinale: 61. Sena are 776 k m . domine toute la ville. Dă o cutie de chibrituri fratelui t ă u . 98 . 700. Mihail Sadoveami s-a născut în 1880. T u r n u l Eiffel a fost construit în 1889. Balzac s-a născut (est né) în 1799. 1320. admirable construction métallique édifiée en 1889 en plein coeur de Paris. 1799. au Champ-de-Mars. î n biblioteca mea sînt 899 de cărţi. Victorien Sardou. 1970. Alege o cravată roşie. tirer. I n t r a ţ i ! Nu i n t r a ţ i ! I u b i ţ i cărţile! Pleacă la şcoală! Să l u p t ă m pentru pace! Să cîntăm „Internaţionala" ! LECTURE SUPPLEMENTAIRE LA TOUR EIFFEL La Tour Eiffel. parmi lesquelles Charles Gounod. 94. 71. 201. Des personnalités des Lettres et des Arts de l'époque. 70. Răspundeţi la următoarele întrebări: Pourquoi Alain et ses amis aiment-ils les jeux de société instructifs? Quels sujets préparent-ils? Quelles connaissances exigent ces jeux? Quelle est la longueur du Danube? Quelle est la hauteur de la Tour Eiffel? Combien d ' h a b i t a n t s a Paris? E t Bucarest? Quel âge avezvous? Indiquez l'âge des membres de votre famille! En quelle année sommes-nous m a i n t e n a n t ? I I . Această carte are 987 de pagini. el are 81 de a n i . 111. 84. III. Indicaţi imperativul prezent al verbelor: aimer. 74. V. 1271. Volga (La Volga) are 3 688 k m . Maupassant s-a născut în 1850. Traduceţi în limba franceză: Priveşte acest portret. Traduceţi în limba franceză (scriind cifrele în litere): Bunicul său este b ă t r î n . Elle a 306 mètres de haut. Tolstoi a m u r i t (est mort) în 1910. 81. Sa construction a suscité beaucoup de commentaires. Loara este cu 244 km (kilomètres) m a i lungă decît Sena. 91. 1840. Alexandre Dumas. 1980.EXERCICES I . Să dormim bine. 102. IV. "78. Leconte de Lisle et Guy de Maupassant ont même protesté officiellement contre l'édification de „l'inutile et monstrueuse Tour Eiffel" qu'ils considéraient „le déshonneur de Paris".

gracieuse et massive à la fois. ville coupée en deux parties par la Seine. l'île de la Cité où se trouve la cathédrale Notre-Dame. les jardins verdoyants des Tuileries. Par l'ascenseur on monte en cinq minutes au troisième étage. l'Arc de Triomphe de l'Étoile qui couronne la magnifique avenue des Champs-Elysées. Mais le premier monument qui vous salue dès votre arrivée dans la capitale de la France c'est. du Luxembourg. sur la rive droite. qui coule sous trente ponts. le Sacré-Cœur. les poétiques quais de la Seine. le bois de Boulogne ainsi que d'autres édifices. unique au monde. sans nul doute. objectif touristique de premier ordre. monuments et places. . Du sommet de la tour on peut admirer le panorama de Paris. qui dans leur ensemble font de Paris l'une des plus belles villes du monde. Aujourd'hui elle est utilisée aussi comme émetteur de télévision. On peut voir d'ici le dôme des Invalides. la célèbre Tour Eiffel. le Panthéon.Mais les Parisiens se sont habitués à son élégante silhouette.

écoute parler son cousin Alain. — Vois-tu. les... ses_ yeux sont bleus. les mains. les bras. un petit nez retroussé.la bibliothèque de mon oncle. Par exemple.. les jambes. très sérieuse.. Elle est si jolie. poursuit son cousin. La petite Yvonne. Pour cela il faut bien connaître le corps humain. Tu sais. des lèvres rouges qui cachent ses dents blanches. j ' a i décidé de devenir médecin. le cou. le tronc. je-dois bien connaître toutes les parties du corps humain: la tète.. — Alors ce n'est pas compliqué ! Je connais même les détails du corps humain. ce mécanisme si compliqué. Je guérirai les malades. Je m'inscrirai à la faculté de médecine.. je peux t'indiquer le nom de 100 . Yvonne ! Ses longs cheveux sont blonds. elle a des joues vermeilles.

) [anatomi] anatomia tu sais [ty^ss] ştii décider [deside] a hotărî. aici: pentru aceasta il faut [il_fo] trebuie connaître [konetr] a cunoaşte humain. — Tire la l a n g u e .c h a q u e doigt de la m a i n . . a t ă m ă d u i le malade [malad] bolnavul s'inscrire [ssskrirj a se înscrie la médecine [medsin] medicina pour cela [pur^sla] pentru aceea. de c h a q u e p a r t i e de l ' o r e i l l e . a urmări former [forme] a forma la tête ftet] capul le cou [ku] gîtul le tronc [tr'5] trunchiul la jambe [şăb] piciorul alors [alor] a t u n c i même [mem] chiar le détail [detaj] detaliul par exemple'[par w £gzâpl] de exemplu je peux r 3 3 „ p s ] eu pot l'oreille (/. m o n s i e u r le docteur? — Quelle n a ï v e t é ! Tu crois que cela suffit? Il faut c o n n a î t r e t a n t de choses. -ă le nez [ne] nasul retroussé.-euse [serj0]. a decide le médecin [medss] medicul guérir [gerir] a vindeca. la p l u r a l .v o u s s a t i s f a i t .-oasă écouter [ekute] à asculta joli. — Alors t u seras sans d o u t e u n s a v a n t ! d i t la n a ï v e Y v o n n e . . des v e i n e s e t d e s w os. -e [joli] drăguţ. E t e s . -le [vermsj] r u m e n . des d e n t s . ) [lorej] urechea satisfaire [satisfer] a satisface quelle naïveté [ k e l w n a i v t e ] ce naivitate suffire [syfir] a fi suficient. [lewzwo] 101 .) [las] osul la composition [k5pozisj5] compoziţia le sang [să] sîngele sans doute [sâ^dut] fără îndoială Ie savant [savâ] savantul la naïve [naiv] naiva tirer la langue [ t i r e w l a ^ l à g ] a scoate limba le bout [bu] c a p ă t u l attaché. a ajunge la chose f/oz] lucrul le nom [no] numele le nerf [ner] nervul la veine [ven] vîna l'os (m. m o n p e t i t ! — J e ne p e u x p a s . l ' a u t r e b o u t e s t _ a t t a c h é ! VOCABULAIRE lire [lir] a citi attentivement [atàtivmà] eu atenţie pas du tout [ p a ^ d y ^ t u ) de loc 1 anatomie (/. serios. -ă les cheveux [fv0] părul les yeux [lez w j0] ochii la joue [3U] obrazul vermeil. -e [ratruse] cîrn. la c o m p o s i t i o n d u s a n g . le n o m des nerfs et des m u s c l e s . •— In c u v î n t u l nerţ n u se a u d e -f f i n a l . -e [ata/e] legat. ANECDOTE Chez le d o c t e u r . -ă PRONUNŢARE — C u y î n t u l os se p r o n u n ţ ă l'os [los] la s i n g u l a r şi leso(s) fără a se auzi -s. . -ească le mécanisme [mekanism] mecanismul si compliqué [si w koplike] a t î t de complicat sérieux. .-ă. p r i n s . -e [ymif] omenesc. -ă la lèvre [lsvr] buza cacher [ka/e] a ascunde la dent [dâ] dintele poursuivre [pursi[ivr] a u r m a .

sare în ochi a fi curajos. -ont la i n f i n i t i v u l v e r b u l u i : je parlerai [parlare] voi vorbi tu parleras tu vei vorbi il (elle) parlera el (ea) va vorbi je finirai eu voi sfîrşi tu finiras tu vei sfîrşi il (elle) finira el (ea) va sfîrşi -a. -as.-ă Expresii ne pouvoir fermer les yeux cela saute aux yeux (créée les yeux) n'avoir pas froid aux yeux entre quatre yeux a nu putea închide ochii este evident. terminate la infinitiv în -re. belle laid. -ez. -e frumos.Omonime le sang cent sans sîngele o sută fără Antonime beau. Verbele din grupa a IlI-a. pierd pe e mut din terminaţia infinitivului: attendre — j'attendrai prendre — je prendrai Viitorul verbelor auxiliare avoir şi être Avoir j'aurai eu voi avea tu auras il (elle) aura nous aurons vous aurez ils (elles) auront Être je serai eu voi fi nous serons tu seras vous serez il (elle) sera ils (elles) seront Pluralul substantivelor în -ail S u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e la singular în -ail fac p l u r a l u l în d u p ă regula g e n e r a l ă : le détail [detaj] detaliul l'éventail [evàtaj] evantaiul 102 les détails les éventails -s. bel.-oasă urît. Grupa I nous parlerons noi vom vorbi vous parlerez voi veţi vorbi ils (elles) parleront ei (ele) vor vorbi Grapa a îl-a nous finirons noi vom sfîrşi vous finirez voi veţi sfîrşi ils (elles) finiront ei (ele) vor sfîrşi Observaţie. . îndrăzneţ între patru ochi GRAMMAIRE Viitorul (Le futur) V i i t o r u l se formează p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i i l o r -ai. -ons.

Ils (prendre) part à la fête de „l'Humanité". J'ai lu (am citit) l'admirable recueil de poésies de Théophile Gautier („Email) et (Camée)". PROVERBE Loin des_jyeux. entrer dans la chambre. El va fi student la facul­ tatea de medicină. Elle (finir) la lecture de ce roman demain. V. Ochii care nu se văd se uită.. Tu (être) un homme cultivé. S u b s t a n t i v e l e aïeul şi oeil a u u n d u b l u p l u r a l : l'aïeul bunicul l'œil ochiul les^aieuls les^aïeux les^yeux les^ceils bunicii strămoşii formă neregulata folosită în mod curent formă regulată păstrată în anumite expresii: ceils-de-perdrix bătături œils-de-bœuf lucarne EXERCICES I . L'histoire naturelle nous donne des (détail) sur lés (animal). Ils (manger) ces fruits. Vous (regretter) le temps perdu. I I . Alain va învăţa numele nervilor. Conjugaţi la viitor verbele chanter ţi écouter. Odette a des (œil) noirs. Mes deux (aïeul) sont très vieux. Tu (répondre) tout de suite à cette question. 103 . Il (prendre) des leçons de français. Je (attendre) ton retour avec impatience.F a c excepţie unele s u b s t a n t i v e . les émaux etc. are ochi albaştri şi obraji rumeni. muşchilor. les (minéral). oaselor. le vitrail (vitraliul) etc. les (végétal). Treceţi verbele din paranteze la viitor: Nous (être) heureux d'obtenir des billets pour ce spectacle. Treceţi substantivele din paranteze la plural: On trouve dans la Méditerranée dés (corail) superbes. c a : le travail (munca). Les Gaulois sont les (aïeul) des Français. Il (penser) souvent à toi. I V . III. care primesc la plural terminaţia -aux: les travaux. Yvonne este blondă. Traduceţi în limba franceză: Alain citeşte cu atenţie o carte de anatomie. le corail (coralul). vinelor. Conjugaţi la viitor fi la perfectul compus: manger le gâteau. El va munci mult şi va vindeca bolnavii. laver une chemise. Vous (visiter) la semaine prochaine une graisde usine. Ils (danser) toute la nuit. Elle (choisir) ces fleurs. les coraux. loin du cœur. l'émail (smalţul).

dit Claude. J'apprendrai aussi les fonctions des divers^organes du corps humain. Il faut bien connaître ces organes. Yvonne regarde son-cousin avec admiration. Il saura tant de choses ! Il est déjà en quelque sorte le médecin de la famille et surtout celui des w enfants. Un jour il devait faire une piqûre à un de ses^amis. — Prêtez-moi votre seringue. Demande à Odette de te donner la sienne. le cœur. — Ils sont^à moi. parce que ce sont les nôtres.. je dois vérifier mes connaissances. Voilà par exemple une clavicule. répond Alain. La nôtre est cassée depuis longtemps.6-ËME LEÇON ALAIN SERA MÉDECIN Yvonne ouvre de grands^yeux: elle a aperçu sur le pupitre de son cousin un crâne. . la vue. l'odorat. — Mais à qui sont tous ces^objets sinistres? dit-elle effrayée. une omoplate.-tels le cerveau. les poumons. le goût et le toucher. Mais ce n'est pas tout. le rein. J'étudierai aussi les sens de l'homme. La mienne est cassée ! — Impossible. des^os. quelques vertèbres.. l'estomac. dit-il à ses cousins. l'ouïe.

_ a w n r w a ] sînt ai m e i . aici: sînt ale mele vérifier [vérifie] a verifica la clavicule [klavikyl] clavicula l'omoplate (/.fcr] trebuia să facă la piqûre [pikyr] injecţia prêter [prête] a î m p r u m u t a la seringue j [srëg] seringa casser [kase] a sparge réussir [reysir] a reuşi en fin de compte [à^. -ă ils sont à m o i [ i l w s 5 _ t .) [estoma] stomacul le cœur [kœr] inima le poumon [pumô] p l ă m î n u l le rein [rs] r i n i c h i u l le sens [sâs] s i m ţ u l la vue [vy] vederea l'ouïe (/.) 105 . m a l a d e de b r o n c h i t e .) [organ] organul le cerveau [servo] creierul l'estomac (m.. ) [omoplat] o m o p l a t u l quelques [kelka] cîteva la vertèbre [vertsbr] vertebra apprendre [apràdr] a î n v ă ţ a la fonction [fôksjô] funcţia divers [divsr] diferit l'organe (m.) curajul curajos. Lorsque sa cousine Claire a eu la cheville foulée c'est toujours lui qui lui a d o n n é les p r e m i e r s soins.) [odora] mirosul le goût [gu] gustul le toucher [tu/e] p i p ă i t u l l'admiration (/. aici: t o t lui a donné [ltji^.fë w dkot] î n cele d i n u r m ă la bronchite [brô/it] bronşita soigner [swape] a îngriji la blessure Tblesyr] rana noble [norjl] nobil le métier [metje] meseria lorsque [lorska] cînd la cheville foulée [/ovij w fule]glezna scrîntită toujours [tu3<ir] î n t o t d e a u n a . I l soigne les blessures de ses c a m a r a d e s et m ê m e les siennes. -euse encourager (vb. Il v e u t w ê t r e r e ç u p r e m i e r au concours d ' a d m i s s i o n . ) [ui] auzul l'odorat (m. ) décourager (vb. Il a soigné et guéri s o n ^ a m i M a r c .) [admirasj5]admiraţia il saura [sora] el va şti tant [ta] a t î t a en quelque sorte [ à w k e l k o w s o r t ] oare­ cum.A l a i n réussit en fin de c o m p t e à t r o u v e r u n e seringue.) courageux. VOCABULAIRE o u v r i r de grands yeux [ u v r i r ^ d g ^ g r à w z w j 0 ] a face ochi m a r i apercevoir [apsrsovwar] a zări le pupitre [pypitr] p u p i t r u l le crâne [kran] craniul sinistre [sinistr] sinistru effrayé. în oarecare măsură il devait faire [il w dsvE^. -oasă a încuraja a descuraja (adj.a w done] i-a d a t le soin [~wë] îngrijirea il veut [v0] el vrea recevoir [rgs8vwtar] a p r i m i le concours d'admission [ k ô k u r ^ dadmisjô] concursul de a d m i t e r e Omonime le cœur [kœr] inima le chœur [kœr] corul F a m i l i e de cuvinte le courage (m. -e [efreje] î n s p ă i m î n t a t . Il a i m e déjà ce noble m é t i e r .

la seconde) le (la) neuvième le (la) troisième [trwazjem] le (la) dixième [dizjsm] le (la) quatrième le (la) onzième kt (la) cinquième le (la) douzième le (la) sixième [sizjem] le (la) vingtième le (la) septième le (la) vingt-et-unième ţv.Expresii ie bon cœur à contrecœur par cœur mener par le bout du nez avoir une dent contre quelqu'un eu dragă inimă în silă pe dinafară a duce de nas a avea pică pe cineva GRAMMAIRE Numeralul ordinal (L'adjectif numéral ordinal) Numeralele ordinale se formează prin -ième la forma numeralului cardinal: huit — huitième. în timp ce femininul celorlalte numerale ordinale este indicat doar de articolul care le precede: le quatrième élève la quatrième élève al patrulea elev a p a t r a elevă le premier (la première) le (la) huitième le deuxième. 1. Unele numerale suferă modificări fonetice înainte de a p r i m i t e r m i n a ţ i a -ième. la seconde [zg5d] „ „ Numeralele premier şi second au o formă deosebită pentru femi­ nin. a doua le second [zgo]. [qitjem] adăugarea terminaţiei [dizjsm] dix — dixième Formele primului şi celui de-al doilea numeral ordinal sînt complet diferite de cele ale numeralului cardinal. Observaţie. le second (la deuxième. Numeralul cardinal un [œ] deux [d0] prezintă două forme: Numeralul ordinal le premier [pramje] p r i m u l la première [pramjerj prima le (la) deuxième [d^zjsm] al doilea. Astfel: — numeralele cardinale terminate în -e m u t pierd această vocală: quatre — quatrième onze — onzième 106 . şi Compen­ diul de gramatică).

P r o n u m e l e posesive sînt precedate de a r t i c o l u l b o t ă r î t . I le mien al meu la mienne a mea les miens ai mei les miennes ale mele le nôtre al nostru la nôtre a noastră les nôtres ai noştri ale noastre s o a n a a Ii-a a IlI-a le al la a sien său sienne sa Posesorul lé tien al tău la tienne a ta les tiens ai t ă i les tiennes ale tale le vôtre al vostru la vôtre a voastră les vôtres ai voştri ale voastre les siens ai săi les siennes ale sale le al la a leur lor leur lor un obiect posedat Mai m u l ţ i posesori mai m u l t e obiecte posedate mase. Obiectul posedat un obiect posedat Un posesor mai multe obiecte posedate mase. fem. 107 . de genul şi n u m ă r u l obiectelor p o s e d a t e . cotre cu pro­ numele posesive le (la) nôtre. . Ces portraits sont les vôtres. votre livre. Adjectivele notre. fem. mase.— la numeralul cinq se intercalează vocala u înaintea -ième: le cinquième — numeralul neuf schimbă pe / în v: neuf — neuvième terminaţiei 2. le (la) vôtre. La numeralele compuse. votre se scriu fără accent şi precedă î n t o t d e a u n a u n s u b s t a n t i v : notre mère. P e r . numai numeralul care indică unităţile primeşte terminaţia -ième: le quarante-cinquième al patruzeci şi cincilea le cinquante-sixième al cincizeci şi şaselea Pronumele posesiv (Le pronom possessif) Formele p r o n u m e l u i posesiv v a r i a z ă în funcţie de n u m ă r u l pose­ sorilor. ^ennl mase. les leurs ai lor ale lor Nu t r e b u i e confundate adjectivele posesive notre. fem. P r o n u m e l e le (la) nôtre. şi fem. ca şi în limba romînă. le (la) vôtre a u accent circumflex pe o şi nu se a l ă t u r ă n i c i o d a t ă u n u i s u b s t a n t i v .

. L ' E u r o p e est située entre le (35) et le (72) degré (grad) de l a t i t u d e nord. perfectul compus si imperativ: porter une valise finir le livre . est professeur. chambre d'André est g r a n d e . E l va învăţa funcţiile creieru­ lui. Conjugaţi la prezent.. Traduceţi în limba franceză: Yvonne a zărit pe biroul v ă r u l u i său u n craniu şi nişte oase.. Alain îi arată nişte oase: o claviculă. înlocuiţi cu numeralele (scriind ordinale în litere) numeralele corespunzătoare: cardinale din paranteze Paris est la (1) ville de France...EXERCICES I . Marie est le (5) enfant de m o n oncle. perfectul compus si I V . u n omoplat. . sont vieux. E l va fi medic. l'heure est la (24) partie du jour. . Conjugaţi imperativ.. viitor. III. Le jour est la (7) partie de la semaine. parents sont j e u n e s . la seconde est la(60) partie de la m i n u t e . auzului.. La libere cu adjectivele sau pronumele pose­ maison a 5 étages. Completaţi spaţiile sive cerute de sens: . C'est le (21) livre de m a bibliothèque. . V . Va studia organele văzului. père est ouvrier. îi place deja să îngrijească bolnavii. E l vindecă rănile prietenilor săi. P a u l est le (1) de sa classe. a 8 étages. ale stomacului.. viitor.. I I . . gustului şi p i p ă i t u l u i . . verbul m o n t r e r la prezent... ale plămînilor.. est p e t i t e .. . mirosului. ale rinichiului şi ale inimii..

— Tu as parfaitement raison mais^il est devenu trop^étroit pour nous. ils^ont besoin maintenant de trois chambres . Les^enfants ont grandi. — Mais non.n'avaient pas w assez de place pour étudier. doit^avoir la sienne et les garçons. les leurs. Tu cherchais quelqu'un? dit Antoine Girard à son w ancien w ami Georges Maquet. Ils. pas neuve mais^en très bon w état. qui travaille. j'habite ce quartier depuis^une semaine. Elle est_entourée d'un beau jardin. un déménagement !. ce qui fera la joie de ma < V 109 . Tu comprends. J'ai heureusement trouvé une maison spacieuse. — Tu as déménagé? Pourquoi? Vous^occupiez un appartement coquet en plein centre ! Tu étais content de ton logis. Denise.7-ÈME LEÇON UNE NOUVELLE HABITATION — Que faisais-tu hier dans mon quartier? Je t'ai aperçu dans la rue. Je n'ai pas w eu le temps de t'annoncer...

p e n t r u că l'occasion (/. mais il a d'autres^avantages: le silence. Le soir. les fleurs et les^arbres. Le quartier n'est pas central. on peut dîner dans le jardin. nouă en très bon état [ à n ^ t r s w b o w n w e t a ] într-o stare foarte b u n ă entourer [àture] a înconjura l a joie [ywa] b u c u r i a la chienne [/jen] c ă ţ e a u a il est vrai [il^_.) [akazj5] ocazia 110 . parce que j ' a u r a i l'occasion de te voir souvent. la chambre de Jacques. en„été. deux balcons. un couloir et une salle de bains. la cuisine. il est vrai..chienne Louloute. -e [ e t r v a .s._vre] este a d e v ă r a t autre(s) [otr] a l t u l (alte) l'avantage (m. -ă h e u r e u s e m e n t [œr^zmâ] din fericire spacieux. On monte à l'étage par un^escalier intérieur. Là il y a deux chambres à coucher. -euse [spasjjii] s p a ţ i o s .. — Te voilà romantique ! A ton w âge ! Combien de chambres avezvous w en tout? — Au rez-de chaussée.) fapartamâ] apar­ tamentul coquet. -oasă neuf. l'air frais. — Tu as de la veine. un vestibule. un grenier et une cave. VOCABULAIRE le quartier [kartje] cartierul chercher [Jfer/e] a căuta quelqu'un [kelkëi cineva depuis [daptji] începând de. etrwat] s t r i m t . Et moi de même. de (tem­ poral) la semaine [s|men] s ă p t ă m î n a le temps [ta] t i m p u l annoncer [anose] a a n u n ţ a comprendre [kôprôdr] a înţelege le déménagement [demenasmâ] m u ­ tarea déménager [demenaje] a se m u t a occuper [okype] a ocupa l'appartement (ro.) [ete] v a r a dîner [dine] a cina avoir de la veine [ven] a avea noroc de même [ d s ^ m s m ] de asemenea parce que [pars w ka] fiindcă. -ă en tout [ ă w t u ] în t o t a l le rez-de-chaussée [red/ose] p a r t e r u l le vestibule [vestibyl] v e s t i b u l u l la salle à manger [sal w a w mÔ3e] su­ frageria la cuisine [kqizin] bucătăria le débarras [debara] d e b a r a u a monter Tmôte] a urca l'escalier intérieur [eskalje^ëterjcer] scara interioară la chambre à coucher [ J " ô b r w a w k u / e ] dormitorul le couloir [kuhvar] culoarul la salle de bains [ s a l _ d a ^ b s ] baia la terrasse [tsras] terasa le grenier [granje] p o d u l la cave [kav] p i v n i ţ a l'été (m.5] d r e p t a t e devenir [davnir] a deveni étroit. neuve [nœf. răcoros te voilà [ t a w v w a l a ] iată-te romantique [româtik] r o m a n t i c . La maison a une belle terrasse. aici: perfectă raison [rsz. nœv] nou. -ette [koks] cochet* -ă le centre [sătr] centrul être content [ e t r ^ k S t ô ] a fi m u l ţ u m i t le logis [lo3i] locuinţa parfaitement [parîetmà] perfect. un débarras. la salle à manger.) [avàta3] a v a n t a j u l le silence [silâs] liniştea 1 air frais [ler^frs] aerul p r o a s p ă t .

E l se traduce p r i n : 1. 111 . Elle ferme la fenêtre. <içj£|w ouvrir fermer Elle ouvre la fenêtre. partea dintr-o grădină consacrată culturii florilor. Cuvîntul le parterre are u n a l t sens. Antonime monter Elle monte l'escalier.Sinonime le logis le domicile la demeure l'habitation \ f locuinţa. p a r t e r (la teatru) 2. Pentru a n u m i catul de jos al unei clădiri (parterul) se foloseşte c u v î n t u l le rez-de-chaussée. casa Notă. descendre Elle descend l'escalier.

nous finissions) • nous Grupa I je parlais eu vorbeam tu parlais il (elle) parlait nous parlions vous parliez ils (elles) parlaient Grupa a II-a je finissais eu sfîrşeam. scump amar întreg l'étrangère l'ouvrière chère amère entière [etrà^sr] străina muncitoarea dragă. -1ère: l'étranger l'ouvrier cher amer entier [etrô^e] străinul muncitorul drag. scumpă amară întreagă 112 . t e r m i n a m tu finissais il (elle) finissait nous finissions vous finissiez ils (elles) finissaient Imperfectul verbelor auxiliare Être j'étais eu eram tu étais il (elle) était nous étions vous étiez ils (elles) étaient (Participiul prezent: Avoir j'avais eu a v e a m tu avais II (elle) avait nous avions vous aviez Us (elles) avaient (Participiul prezent: étant) ayant) Femininul substantivelor şi adjectivelor — Substantivele şi adjectivele terminate în -er sau -ier formează femininul în -ère.GRAMMAIRE Imperfectul indicativului (L'imparfait de l'indicatif) Imperfectul indicativului se formează adăugîndu-se la radicalul participiului prezent al verbului de conjugat terminaţiile: Persoana „ I ia I U -a a ia II lI -a a i I l < ( I -ais -ais -ais -ait -ait part(ons) f ( -ion -ions plural plural < < -iez -iez [ I -aie -aient singular Nous parl(ons) .

: romîncă sănătoasă -s.pawtruve] eu nu am găsit tu n'as pas trouvé il (elle) n'a pas trouvé nous n'avons pas trouvé vous n'avez pas trouvé ils (elles) n'ont pas trouvé 8 — învăţaţi limba franceză fără profesor 113 . precum şi adjec­ tivele terminate la masculin în -eux sau -oux schimbă pe x în s. -in ş. -n.a. Ea nu şi-a mîncat prăjitura. negaţia pas se pune după verb: Je ne sais pas. pas se aşază între auxiliar şi participiul trecut : Elle n'a pas mangé son găteau. Iată un exemplu de verb conjugat la perfectul compus forma negativă: je n'ai pas trouvé [3o^ne^.— Substantivele terminate la masculin în -x. primind apoi un e m u t : l'époux heureux soţul fericit l'épouse heureuse soţia fericită — Substantivele şi adjectivele terminate la masculin în -f sau -p schimbă aceste consoane în v. — Majoritatea adjectivelor terminate la masculin în -l. apoi primesc un e m u t : le loup le veuf neuf lupul văduvul nou la louve la veuve neuve lupoaica văduva nouă — Majoritatea substantivelor terminate la masculin în -n sau -t dublează consoana finală înainte de a primi un e m u t : le chien le chat Fac excepţie Roumain sain cîinele pisoiul substantivele romîn sănătos şi la chienne la chatte adjectivele Roumaine saine căţeaua pisica terminate în -ain. -t dublează consoana finală înainte de a primi un e m u t : bas [ba] jos bon [bô] bun sot [so] prost basse [bas] joasă bonne [bon] bună sotte [sot] proastă Fac excepţie cîteva adjective care nu dublează consoana finală: gris — grise civil — civile idiot — idiote Locul negaţiei pas la timpurile compuse La timpurile simple. La timpurile compuse. Eu nu ştiu.

Mes cama­ rades ont passé les vacances à la mer. Yves a rencontré Mireille.. Il se dirige .Interogarea fără inversiune în l i m b a franceză propoziţia i n t e r o g a t i v ă poate fi e x p r i m a t ă şi cu ajutorul i n t o n a ţ i e i deci fără inversiunea s u b i e c t u l u i : Tu viens demain chez nous? Ils ont vu ce film? Vii mîine la noi? Ei au văzut filmul acesta? Această formă este folosită m a i ales în limbajul familiar. EXERCICES I .. un arbre. Treceţi la forma negativă: La maison est grande. Les hommes et les femmes (discuter). la mer. Il se repose. înlocuiţi punctele sous. I V . d a n s ... l'usine. dar este în stare bună. un pod şi o pivniţă. Treceţi infinitivele din paranteze la imperfect: Grand-papa se (promener) le soir avec nous. J'(être) son amie. 114 . J'ai reçu une lettre . Tu as vu ce film. les enfants (s'amuser). camera lui Jacques. două dormitoare. Ma cousine a mangé tous les gâteaux.... bien apprendre le français il faut étudier la grammaire. à. Prie­ tenii lor n-au găsit o casă cu grădină. sufrageria. Ea nu este nouă.. Ils (danser) avec toutes les jeunes filles. în propo­ ziţiile scurte. Il entra dans la chambre.. bucătăria şi o debara. un culoar. Traduceţi in limba franceză: Familia Maquet s-a mutat pentru că apartamentul său era prea mic.. de.. mon ami est parti en province.. mon amie . două balcoane. Vous trouverez ce livre.. Copiii aveau nevoie de trei camere. ma bibliothèque. la fenêtre. Ils (habiter) une belle maison.. III.. Treceţi la feminin: des paysans roumains les petits chats un ouvrier français un bon époux V... p a r . Je veux passer mes vacances. Vous (dîner) en été dans le jardin. o baie. Il (avoir) dans sa serviette un livre et trois cahiers. vers): cu prepoziţiile necesare (pour. Casa are o terasă frumoasă. Casa lor are mai multe camere: la parter.. Il a écrit cette lettre. II. la etaj. Tu (attendre) sa lettre. J'ai reçu votre cadeau. Tu es malade. Noua lor casă este înconjurată de o grădină frumoasă. Lucien a été mon ami. Le frère. Ils doivent aller. la maison. La fenêtre est trop large.

La chambre de Jacques n'est pas grande mais w elle est claire . Il a voulu voir la nouvelle maison et le jardin de son w ami Jacques Maquet. tu sais bien que je ne suis point_un w égoïste. les deux fenêtres donnent sur le jardmî Dans le jardin il y a des fleurs de toutes les couleurs: blanches. qui me dérangeaient réellement lorsque j'avais des w examens à préparer. j ' a i tout ce qu'il me faut: un lit confortable.I inspii' iTiïuliiiil .8-ËME LEÇON LA CHAMBRE DE JACQUES Alain a fait hier une visite. une bibliothèque que je ne cesse d'enrichir.i I|. bleues. a-t-il dit. jaunes. Tu me connais de longue date. A présent. rouges. une table. mais je désirais tant avoir mon coin pour pouvoir travailler tranquillement. deux non lier nur (le jardin) 8* . que j ' a i toujours occupé la même chambre que mes frères. — Tu sais très bien. violettes. Il trouve qu'il n'y a rien de si beau et de si parfait. Jacques a beaucoup parlé de sa chambre.

-ă clair.chaises. în prezent tout ce qu'il me faut [ t u s w k i l ^ m a ^ f o ] t o t ceea ce-mi trebuie confortable [kSfortabl] confortabil. nouvel [nuvel]. -e [klsr] luminos. VOCABULAIRE hier [j er] ieri la visite [vizit] vizita nouveau [nuvo]. 2. Sur l'armoire. -ă le coin [kwë] colţul pouvoir [puvwar] a putea tranquillement [tràkilmâ] în linişte à présent [a w prezà] acum. une armoire à glace. un fauteuil. 3. nouvelle [nuvel] nou. une armoire et une petite bibliothèque. Apprendre Am aflat ieri această veste. -ă enrichir [ări/ir] a îmbogăţi mettre [metr] a pune le vase [vaz] vasul Ie tableau [tablo] t a b l o u l rien n'y manque [ r j s ^ n i ^ m â k ] nimic nu lipseşte la balle [bal] mingea le jeu mécanique [ l a w 3 0 ^ m e k a n i k ] jocul mecanic Cuvinte cu mai multe sensuri apprendre [aprâdr] 1. deux pupitres. Viens voir aussi la chambre de mes frères ! Dans la chambre de Pierre et de Jean il y a deux lits. 2. a învăţa: J'apprends six heures par jour. a comunica. deux chaises. a împărtăşi: une nouvelle à quelqu'un la balle 1. Ma sœur n'oublie jamais de mettre des fleurs dans le vase. -oasă si beau [si w bo] a t î t de frumos parfait [paris] perfect occuper [okype] a ocupa la même [la^mern] aceeaşi déranger [derà3e] a deranja réellement [reelmà] în mod real. glonţul 3. J'ai encore deux tableaux et les portraits de maman et de papa. il y a des balles et des jeux mécaniques. (pop. mingea a comunica cuiva o ştire. efectiv à glace [a w glas] cu oglindă le tapis [tapi] covorul la couleur vive [kuloer^viv] culoarea aprinsă le rideau [rido] perdeaua la cretonne [kraton] cretonul égayer [egeje] a înveseli oublier lublie] a uita de longue date [ d a w 1 5 g w d a t ] de m u l t ă vreme point [pwë] de loc égoïste [egoist] egoist.) francul 116 . un bureau. Le tapis aux couleurs vives et les rideaux en cretonne égayent la chambre. învăţ şase ore pe zi. a afla: J'ai appris hier celte nouvelle.

Maria nu poate mînca Personne n'est venu me voir. n e g a ţ i a pas se s u p r i m ă p r o p o z i ţ i e e x i s t ă o a l t ă n e g a ţ i e . mal. guère de fel: guère. adău­ I n a f a r ă d e a d v e r b e l e d e m o d s i m p l e : bien.F a m i l i e de cuvinte l'ami. Adjectiv masculin sage bon tranquille heureux réel doux Adjectiv feminin sage bonne tranquille heureuse réelle douce Suprimarea negaţiei Adverb sagemen t bonnement tranquillement heureusement réellement doucement pas L a f o r m a n e g a t i v ă a v e r b e l o r . . -e (m. nici Tu n-ai nici p prietenă. nul.-ească prieteneşte GRAMMAIRE Formarea adverbelor de mod aussi. -a l'amitié (f.şif. comment. nici o: Il n'entend aucun. -e (adj.) prietenul. nici un. Nu sînt de loc egoist. ca d e e x e m p l u : point de loc: cînd în Je ne suis point égoïste.) amicalement (adv. o: N-am nici u n chef să plec. ainsi e t c .) prietenesc. nulle nici un. Nimeni n-a venit să mă vadă. m a j o r i t a t e a a d v e r b e l o r d e m o d se f o r m e a z ă p r i n g a r e a s u f i x u l u i -ment la f o r m a f e m i n i n ă a a d j e c t i v u l u i . rien nimic: Marie ne peut rien manger nimic acum. E l n-aude de fel. aucune Tu n'as aucune amie. personne nimeni: maintenant. 117 . Je n'ai nulle envie de partir.) [amitje] prietenia amical.

a l b a s t r e . jamais. Il a p p r i t (avec rapidité) cette règle de 118 .. Sîht t a b l o u r i în camera lui? D a . trei scaune. sînt două t a b l o u r i . II. EXERCICES I . III.a m decît două creioane. A mea are trei ferestre. galbene. roşii. t a t ă l său.. Sora plus mai: Elle n'est plus à la fabrique. î n camera lor se m a i pot vedea m i n g i şi jocuri mecanice. Défendons (avec fermeté) la cause de la p a i x . le vase. două scaune. In camera fraţilor săi sînt două p a t u r i . Nimic nu mă interesează. Décrivez la chambre des frères de J a c q u e s . nici pe m a m a sa. N-am întîlnit nici pe Negaţiile rien. Traduceţi in limba franceză: Camera lui Jacques este luminoasă. o m a s ă . la chambre de votre ami(e). un dulap şi un birou. Cîte ferestre are camera lui? Camera lui are două ferestre. confundat cu o Ohseryaţie. în asemenea construcţii nu se p"une n e g a ţ i a pas. ni nici: Je n'ai rencontré n i son père.que nu trebuie negaţie: J e n'ai que deux crayons. N . înlocuiţi prepoziţia si substantivul din paranteze cu adverbul corespunzător : Son a m i l u t t a (avec héroïsme) contre les fascistes. L a m a r c k recherchait (avec curiosité) t o u s les secrets de la n a t u r e . Ea nu m a i este la fabrică. un fotoliu. î n grădină sînt flori de t o a t e culorile: a l b e . II ne pense à rien. î n camera sa se află u n p a t . a t a este mică. Răspundeţi la următoarele întrebări: Comment est la chambre de Jacques? Où donnent les fenêtres de sa chambre? Y a-t-il des fleurs dans son jardin? Est-il heureux d'occuper seul une chambre? Pourquoi? Quels meubles y a-t-il dans sa chambre? Décrivez votre c h a m b r e . o bibliotecă mică. ni pot preceda sau urma Rien ne m'intéresse. Adverbul l i m i t a t i v ne. adverbul ne: personne. Camera sa este m a r e şi frumoasă. E l nu se gîndeşte la n i m i c .jamais niciodată: Ma sœur n'oublie jamais de mettre des fleurs dans mea nu uită niciodată să pună flori în vază. două p u p i t r e . n i sa mère.

.. pas. mon frère . envie d'aller au cinéma. . négatif. joyeux. Cet enfant a été p u n i (avec sévérité). coquet.. jamais..g r a m m a i r e . dans cette chambre.. Mon père ne s ' i r r i t e .. . cette porte. P a u l n ' a . élève dans la classe. Cum îţi vei aşterne aşa vei d o r m i . mangé depuis deux jours. PROVERBE Comme on fait son lit on se couche. Il n ' y a . la couleur j a u n e . La tête et le cou de la danseuse se renversent en arrière (avec grâce). . Il m a r c h a i t (avec lenteur). J e ne v o i s .. ma sœur. personne. plus cerute de sensul propoziţiei: J e n ' e n t e n d s . IV. . Marius se blessa (s-a rănit) (par accident) hier soir. de b r u i t . înlocuiţi punctele cu una din negaţiile point. Formaţi adverbe din următoarele adjective: légal... .. Il n ' a . .. aucun. Hélène n ' a i m e . V. Ils ne ferment . . Le professeur n ' a trouvé . familier. rien.. ni... indigne. elle préfère m a i n t e n a n t le rouge.

t u dois lui être r e c o n n a i s s a n t e . de fleurs. E n réalité je n ' a i que t r o i s w o u q u a t r e robes. d ' é c h a r p e s . j ' a c h è t e des robes et des blouses toutes faites. u n ^ i m p e r m é a b l e . de m a n t e a u x et de c h a p e a u x . Mais je s u i s w u n e „cliente" peu comp l i q u é e .m ê m e . q u i me p e r m e t t e n t d ' a c h e t e r plus de v ê t e m e n t s que les^autres jeunes filles. H e u r e u s e m e n t . En t o u t cas. J ' a i plus de robes que t o i et p o u r t a n t je ne p a r a i s pas si é l é g a n t e . B i e n w e n t e n d u j ' a i u n m a n t e a u .. de souliers. t a m a m a n est une bonne c o u t u r i è r e . quelques chandails et c'est t o u t . -oare c'est vrai [seèvre] este adevărat adorer [adare] a adora 120 .. îmbrăcă­ mintea grâce à [gras^a] datorită réaliser [realize] a realiza l'économie (/. J ' i r a i moins souvent chez la c o u t u r i è r e . de boucles d'oreilles et d ' a u t r e s colifichets. ka] mai mult . et d ' a u t r e s ^ a r t i c l e s dont j ' a i besoin. c'est_.. -e [syr] sigur.9-ÊME LEÇON LES VÊTEMENTS — Assurément. t u es devenue t r o p c o q u e t t e .) [sseja3] proba (la croitor) confectionner [kôfeksjone] a con­ fecţiona la toilette [twalst] toaleta. J a c q u e l i n e ! Tu ne t'occupes que de robes. VOCABULAIRE assurément [asyremă] cu siguranţă que [ka] decît devenir [davnir] a deveni la jupe [3yp] fusta le manteau [moto] mantoul._à perdre chez les couturières p o u r les„essayages. Grâce à elle je p e u x réaliser des w économies. J ' a i m e les t o i l e t t e s simples. quelques blouses. -ă chez [Je] la presque [presk] aproape l'essayage (m. m a mère est u n e b o n n e c o u t u r i è r e . — Alors t o u t s ' e x p l i q u e . decît la jeune fille [3œn__fij] tînăra le gant [go] mânuşa les bas [ba] ciorapii le sac à main [sak^a^ms] poşeta en tout cas [ô w tu 0 ka] în orice caz reconnaissant. de jupes et de blouses. Moi je n ' a i pas de temps. Voilà p o u r q u o i je donne toujours l'impression de changer très souvent de t o i l e t t e . deux j u p e s . — Mais pas du t o u t .. de broches. plus de b a s . Dorénav a n t je t i e n d r a i c o m p t e de tes conseils. u n pardessus. mais j ' u s e a m p l e m e n t pour l e s ^ e m b e l l i r . que [ply^do . P a u l e t t e .. paltonul le chapeau [/apo] pălăria sûr. de colliers. je t â c h e r a i de me parer m o i . Tu sais très bien que je t r a v a i l l e b e a u c o u p . et je l ' a d o r e . ) [ekonami] economia permettre [permetr] a permite plus de . — C'est v r a i . de g a n t s . de sacs à m a i n . — Moi.. -e [rakonesô] recunos­ cător.elle qui confectionne mes t o i l e t t e s . J e suis sûre que t u vas souvent chez la couturière.

.

-e [kôplike] complicat. E l îmi vorbeşte. Pronumele personal complement indirect forma neaccen­ t u a t ă se aşază între pronumele subiect neaccentuat şi v e r b : Il me parle. 4 4 . Tu îi eşti indiferent ei. fanteziuri changer de [/<*3e w ds] a schimba le chandail [/ddaj] puloverul le pardessus [pardsy] pardesiul l'imperméable (m. Forme neaccentuate. acuzativ (complement direct). Pronumele personal complement indirect forma accentuată în general. a v î n d f o r m e d i f e r i t e p e n t r u c a z u r i l e : n o m i n a t i v (subiect. după verb şi se separă de el printr-o v i r g u l ă : Tu lui es indifférent. p a r t e a I. 122 . à elle.' Singular me î m i te îţi lui îi accentuate: a à à à nous noua vous vouă eux or elles Plural nous ne vous vă leur le onumele personal complement indirect Forme a à à à moi toi lui elle mie ţie lui ei Observaţie. a în­ cerca parer [pare] a împodobi Omonime le compte le conte le comte socoteala povestea contele GRAMMAIRE Pronumele personal (Le pronom personnel) P r o n u m e l e p e r s o n a l se d e c l i n ă . p . paraître = a părea) dorénavant [dorenavà] de acum îna­ inte tenir compte [ t a n i r ^ k ô t ] a ţine seama le conseil [kôsej] sfatul tâcher [ta/e] a-şi da silinţa . ) [e/arp] eşarfa la broche [broj-] broşa le collier [kolje] colierul la boucle d'oreille [bukl w dorej] cer­ celul les colifichets [kolifi/e] podoabe.compliqué.) [ëpsrmeabl] im­ permeabilul toute faite [ t u t w f st] de gata (lucrată) j e ne parais pas [ 3 3 ^ n 8 w p a r e w p a ] nu par (v. -ă embellir [ăbelir] a înfrumuseţa l'écharpe (/. se aşază. v. d a t i v (comple­ ment indirect).

care se aşază îna­ intea u n u i verb (Je le vois. Nu trebuie confundat pronumele le (la. Te felicit din toată inima. t'. lui la. moi pe toi pe le. Pronumele personal complement direct forma neaccen­ t u a t ă se aşază între pronumele subiect şi v e r b : Elle me regarde. elle Pronumele personal complement direct forma accentuată se aşază. Formele accentuate marchează o insistenţă.Forme Pronumele personal complement neaccentuate: Singular me mă te te le îl la o Plural nous ne vous vă Ies îi.) 2. e. 11 iubesc m u l t (pe el. Observaţie. Tu dois lui être reconnaissante. Hélène lui raconte un beau film. care stă înaintea unui substantiv (Je vois le chien. Trebuie să-i fii recunoscătoare. Ini. 0 (îl) ador. î i i n v i t ă m în fiecare duminică. ô. u. La forma negativă a imperativului. V. după verb şi se separă de el printr-o v i r g u l ă : Je l'aime bien. h m u t pierd pe e. Formele neaccentuate sînt întotdeauna folosite lîngă v e r b : Tu me donnes un livre. ) . Elena îi povesteşte un film frumos. pe ele Notă. te. Je l'adore.). Observaţii privind locul pronumelui personal complement Pronumele care însoţeşte un verb la imperativ. 1. E u văd cîinele. le. forma afirmativă. î m i dai o carte. à toi et à lui. Vorbeşte-i de Guy. Nous les invitons chaque dimanche. 3. Nu m ă refuzaţi. 123 . la. Je t e félicite de tout mon cœur. P e n t r u a insista. care este înlo­ cuit cu apostroful: m'. Tu îmi scrii. + a. direct Forme accentuate: mine nous pe noi tine vous pe' voi pe el eux pe ei elles pe ele pe ea Ies pe ei. ţie şi lui. cu articolul le (la. pronumele se aşază înaintea verbului: Ne me refusez pas. Ea mă priveşte. Dă-mi să m ă n î n c . în loc d e : Tu m'écris. se va spune: C'est à moi que tu écris. în general. Notă. Ies). i. Mie îmi scrii. se aşază întotdeauna după verb: Donne-moi à manger. Vă scriu. reiau şi întăresc un pronume neaccentuat. Je vous écris. Ies). me. Parle-lui de Guy. E u îl v ă d .

au théâtre. Cînd folosiţi verbul aller d a ţ i o deosebită a t e n ţ i e prepo­ ziţiilor: aller: chez le dentiste. colete) 124 . d e ş i t e r m i n a t la i n f i n i t i v î n -er. V e r b u l aller (a merge) Am V e r b u l aller. vi-1 voi prezenta. à bicyclette. au bal en voiture. V e r b u l aller se c o n j u g ă la t i m p u r i l e c o m p u s e c u a u x i l i a r u l être. Aceste flori b) c î n d p r o n u m e l e s î n t d e p e r s o a n e d i f e r i t e . Indicativ Prezent je vais eu merg tu vas il (elle) va nous allons vous allez ils (elles) vont Viitor j'irai eu voi me. en avion par le train. à la fabrique.C î n d î n t r . chez le coiffeur à l'épicerie. e s t e n e r e g u l a t . à la boulangerie.rge tu iras il (elle) ira nous irons vous irez ils (elles) iront Imperfect j'allais eu mergeam tu allais il (elle) allait nous allions vous alliez ils (elles) allaient Perfectul compus je suis allé eu am mers tu es allé il (elle) est allé (allée) nous sommes allés vous êtes allés ils (elles) sont allés (allées) Imperativ va ! mergi ! allons ! allez ! Participiu Prezent allant mergînd Trecut allé mers Observaţie. par avion (mai ales p e n t r u scrisori. à scooter. demain. se e x p r i m ă î n t î i c o m p l e m e n t u l i n d i r e c t şi a p o i c e l d i r e c t (la fel ca î n l i m b a r o m î n ă ) : J'ai connu un jeune homme très sympathique. en bateau. je les lui donnerai sînt p e n t r u soţia m e a . cunoscut un t î n ă r foarte s i m p a t i c .o p r o p o z i ţ i e se a f l ă u n p r o n u m e c o m p l e m e n t d i r e c t şi u n p r o n u m e c o m p l e m e n t i n d i r e c t . à pied au cinéma. el p r e z i n t ă în c u r s u l c o n j u g ă r i i t r e i r a d i c a l e . i le voi da m î i n e . au concert. se p u n e î n t î i c o m ­ p l e m e n t u l d i r e c t şi a p o i c e l i n d i r e c t : Ces fleurs sont pour ma femme. o r d i n e a l o r v a fi u r m ă t o a r e a : a) c î n d p r o n u m e l e s î n t d e a c e e a ş i p e r s o a n ă . je vous le présenterai.

et pour aime beaucoup mes e n f a n t s . cîteva bluze. . . . . Nu h a i n a face pe om. Vă felicit pe t i n e şi pe prietenul t ă u . . . . . Lorsque j ' é t a i s p e t i t e . două fuste. V. . . ţi-1 voi povesti m î i n e . ensemble au r e s t a u r a n t ! La s e m a i n e p a s ­ sée j e . . Spune-i să plece. . le voi mînca chiar azi. Ion îţi a r a t ă casa lui.. .. . souvent au t h é â t r e .. I l s . .. .. Completaţi sens: spaţiile libere cu verbul aller la timpurile cerute de J e . PROVERBE L'habit ne fait pas le moine. Voulez-. . avez fait des progrès. . . . il. Prietena mea schimbă des toaletele.. . .. Qui v e u t .EXERCICES I . chez le d e n t i s t e . . . . serai capable de faire n ' i m p o r t e quel sacrifice p o u r . . N o u s . Enumeraţi I I . . E u a m fost la coafor. . . Le N i l traverse l ' E g y p t e .. F i l m u l a fost intere­ s a n t . Ea are cîteva rochii elegante. . oppose. Vorbeşte-i despre copilăria noastră. chaque été chez mes grands-parents. . donne. . .'. . . Voi merge la Bucureşti cu t r e n u l sau cu a v i o n u l . i n o n d a n t p é r i o d i q u e m e n t . cu flori sau coliere. . N o u s . . un p a l t o n .. L ' a n n é e passée n o u s . Mîine voi merge la d e n t i s t . . . J a c q u e l i n e i îi plac rochiile simple. E a îi dă o carte. ces chemises? P o u r . . un pardesiu. . d a r ea le înfrumuseţează cu eşarfe sau broşe. înlocuiţi mele accentuate punctele cu pronumele şi neaccentuate): personale cerute de sens (for­ P o u r q u i achètes-. t r i o m p h e z toujours des obstacles q u ' o n . . retrouverons c h e z . d e m a i n me promener au bois. Traduceţi veşmintele în limba pe care le purtaţi franceză: în diferite anotimpuri. . t o u t de suite à la maison ! . III. . . .. . fertilise e n . en Pologne... m a n g e n t comme des loups. Clara îşi a m i n t e ş t e de voi. entrer? Le temps t r a v a i l l e p o u r .. . E l merge la fabrică cu bicicleta. l'année pro­ chaine en Union Soviétique. Nu o u i t a ţ i ! Nu îl u i t a ţ i ! A m c u m p ă r a t m e r e . Mama sa este o b u n ă croitoreasă. Traduceţi în limba franceză: Ii vorbesc despre t i n e ... en ville il rencontra son a m i . accompagner? Ce bouquet de fleurs est pour . écoute tous les conseils que son p è r e . I V .

Tout dans ¥m*i!BM! . Toute sa famille s'affaire autour de lui.10-ÈME LEÇON ALAIN PART POUR LA MONTAGNE Alain doit partir avec des w amis pour la montagne. Il n'y a plus qu'une heure jusqu'au départ du train et la valise n'est pas w encore faite.

dit l'autre. un pyjama. — Prends ta cravate préférée! dit l'un. le foulard et les gants ! dit sa mère avec inquiétude. traînent. des bas. des s ouliers. — N'oublie pas les pull-overs. — Prends ton complet. Du linge. des mouchoirs. — Taisez-vous donc ! Grâce à vous je ne trouve plus mon pantalon et mon béret. . des chemises. Les frères d'Alain veulent se rendre utiles et s'amuser en même temps. une brosse.la chambre est sens dessus dessous. partout. des w essuie-ma ins.

. ) [ekskyrsjâ] excursia être prêt [ s t r ^ p r s ] a fi gata le paletot [palto] p a l t o n u l se reposer [sa rapoze] a se odihni endosser [àdose] a-şi pune o haină doublé. cu r ă u t a t e la méchanceté [me/ăste] r ă u t a t e a l'aiguille (/. Geamantanul sens dessus dessous [să d s y w d s u ] în dezordine le linge [IS3] lenjeria la brosse [bras] peria l'essuie-main (m. dit Alain en w endossant sa jaquette doublée de fourrure blanche. même à la montagne. VOCABULAIRE s'affairer fsafere] a-şi face de lucru. -e [duble] căptuşit. pu­ loverul le foulard [fular] fularul l'inquiétude (/. il en a besoin. Jacqueline lui donne quelques^aiguilles. firul de aţă coudre [kudr] a coase l'excursion (/..) [ëkjetyd] neliniştea les lunettes fumées [lynst^fyme] ochelarii fumurii le fer à repasser [ f s r w a w r a p a s e ] fierul de călcat être bien mis [ s t r w b j s w m i ] a fi bine îmbrăcat malicieusement [rnalisj0zmà] m a l i ­ ţios. Comme il aime toujours être bien mis. ses frères et sa soeur. —-Adieu paletot! Tu peux te reposer deux semaines. du fil à coudre. des boutons. non. cu drag ce n'est que [ s w n e w k a ] aici: n u m a i triste [trist] t r i s t . -oare en même temps [ à w m e m w t à ] în ace­ laşi t i m p le complet [kôplc] costumul taisez-vous [tezevu] t ă c e ţ i ! grâce à vous [ g r a s ^ a ^ v u ] d a t o r i t ă vouă le pantalon [pàtalâ] p a n t a l o n u l oublier [ublie] a uita le pull-over [pylovsr] tricoul. objets très nécessaires lorsqu'on fait des^excursions. dit Paul malicieusement. a se agita autour [otur] în jurul le départ [depar] plecarea le train [trë] trenul la valise [valiz] valiza. Ce n'est que la mère d'Alain qui est^un peu triste. ce sont les lunettes fumées que tu oublies de me donner.. Enfin. -ă . Mais„Alain est trop„occupé pour entendre les méchancetés de son frère.— Non. -ă Ia fourrure [furyr] b l a n a puis [pqi] apoi embrasser [abraşe] a s ă r u t a . Puis il em­ brasse tendrement ses parents. — Maman. la valise est prête. -ă 128 .. ) [cgqij] aeul (de cusut) les ciseaux [sizo] foarfecele le fil [fil] firul. a îm­ brăţişa tendrement [làdramà] cu dragoste. du­ b l a t . des ciseaux. donne-lui un fer à repasser.) [sst[i_më] prosopul le pyjama [pi3ama] p i j a m a u a traîner [trene] a îi î m p r ă ş t i a t în dezordine partout [partu] peste t o t utile [ytil] folositor.

în acest caz. qui) şi c'est .. Ce sont mes amis. este a ş e z a t la î n c e p u t u l propoziţiei: Cesta la mer que je passerai les vacances. Interogativ Est-ce ton stylo? Est-ce que ce sont mes amis ? Negativ Ce n'est pas ton stylo.. a înţelege. sont. Ce sont les jeunes filles qui ont mangé les fruits. Cărţile acestea vreau să le cumpăr. eare. que) la scoaterea în Expresia c'est.. Este m a m a mea.... Din g a l i c i s m u l c'est se t r a d u c e n u m a i v e r b u l : C'est ma mère. Ce ne sont pas mes amis.Sinonime vêtu — habillé îmbrăcat dévêtu — déshabillé Expresii de fil en aiguille donner du fil à retordre tiré à quatre épingles cela me va comme un gant Cuvinte entendre cu mai din vorbă în vorbă a da de furcă dichisit î m i (con)vine de m i n u n e multe sensuri dezbrăcat 1.. foloseşte C'est Marie qui a mangé les fruits. Era vărul m e u . a asculta. que) se foloseşte p e n t r u a scoate în relief c o m p l e m e n t u l .. que qui) (ce sont . E x p r e s i a c'est. Va fi fără îndoială o mare surpriză. Expresiile c'est . il cherchait un livre.. căuta o carte.. qui (ce sont .. a pricepe: donner à entendre a lăsa sa se înţeleaeă GRAMMAIRE Galicismul c'est P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v ce formează î m p r e u n ă cu persoana a I l I . Maria a mîneat fructele. C'était mon cousin. P l u r a l u l g a l i c i s m u l u i c'est este ce Afirmativ C'est ton stylo. a a u z i .a singular a v e r b u l u i être g a l i c i s m u l c'est (c'était. que (ce sont. ce sera).. Fetele au m î n e a t fructele. învăţaţi limba franceză fără profesor 129 ....: entendre une voix a auzi o voce 2. qui relief a s u b i e c t u l u i : (ce sont. Ce sont ces livres que je veux acheter. Ce sera sans doute unegrande surprise. La m a r e î m i v o i petrece v a c a n ţ a ..

blînd lung favor it favorite .u n n u m e p e r s o n a l . se f o l o s e ş t e f o r m a a c c e n t u a t ă a p r o n u m e l u i : C'est lui que je veux voir. Pe el vreau să-1 v ă d .Dacă subiectul sau c o m p l e m e n t u l este e x p r i m a t p r i n t r . F e m i n i n u l substantivelor şi adjectivelor -eur — U n e l e s u b s t a n t i v e şi a d j e c t i v e t e r m i n a t e la m a s c u l i n î n s c h i m b ă a c e a s t ă t e r m i n a ţ i e î n -euse: le danseur [dâsœr] dansatorul le vendeur v î n z ă t o r u l menteur mincinos exploiteur e x p l o a t a t o r la danseuse [dôsœz] la vendeuse menteuse exploiteuse femininul în F a c excepţie cîteva adjective care formează r e g u l a t . pro­ P r i n a c e s t e c o n s t r u c ţ i i se a t r a g e a t e n ţ i a a s u p r a c u v i n t e l o r i n t e r ­ c a l a t e î n t r e c'est ş i qui s a u î n t r e c'est ş i que. a d i c ă p r i m i n d u n -e m u t : antérieur anterior extérieur exterior intérieur interior majeur major supérieur superior mod antérieure extérieure intérieure majeure supérieure la m a s c u l i n în -teur — S u b s t a n t i v e l e şi a d j e c t i v e l e t e r m i n a t e p r i m e s c la f e m i n i n t e r m i n a ţ i a -trice: l'acteur a c t o r u l le directeur d i r e c t o r u l Vinstituteur î n v ă ţ ă t o r u l accusateur acuzator Vactrice la directrice l'institutrice accusatrice — U n e l e s u b s t a n t i v e şi a d j e c t i v e t e r m i n a t e la m a s c u l i n s i n g u l a r î n -e s a u -eur f o r m e a z ă f e m i n i n u l cu a j u t o r u l t e r m i n a ţ i e i -esse s a u -eresse' le nègre le tigre traître vengeur negrul tigrul trădător răzbunător la négresse la tigresse traîtresse vengeresse în m o d neregulat: grecque rousse douce longue — Unele adjective formează femininul blanc alb public public franc liber. sincer sec uscat blanche publique franche sèche favori 130 grec roux doux long grec roşcat dulce.

perii şi prosoape. Mon oncle est là. III. Il veut devenir chimiste. folosind construcţiile c'est. c'est.. Traduceţi în limba franceză: Alain se duce deseori cu prietenii săi la munte. Indicaţi femininul homme fils supérieur doux créateur următoarelor père coiffeur PROVERBE Chercher une aiguille dans une botte de foin. Alăturaţi fiecăruia dintre adjectivele de mai jos cîte un sub­ stantiv feminin.. J'aime les poésies de Victor Hugo.prendre) costumul la munte. nasturi. Le libraire nous a montré un grand dictionnaire. El îmbracă o jachetă îmblănită. Paul spune mamei sale să-i dea lui Alain un fier de călcat. Mama lui Alain este neliniştită. Fratele său îi spune să-şi ia (de. Ils dénoncent la guerre. El este în întîrziere. Răspundeţi la următoarele întrebări: Où doit partir Alain? Avec qui? Quels objets traînent dans sa chambre? Que font les frères d'Alain? Que disent-ils? Que cherche Alain? Que dit sa mère? Quels objets Jacqueline lui donne-t-elle? Ces objets lui sont-ils nécessaires? Pourquoi? Partez-vous souvent à la montagne? De quels vêtements avez-vous besoin? I I . Camera sa este în dezordine. batiste. ce sont. Alain nu are nevoie de palton.EXERCICES I.. Tu préfères le jaune. IV. que: Je remarque cette actrice. Scoateţi în evidenţă subiectul sau complementul din următoa­ rele propoziţii. qui. Alain nu-şi găseşte bascul. Alain are nevoie de ciorapi. Jacqueline îi dă ace de cusut. cămăşi. Alain est allé à la montagne. pijamale. făcînd acordul necesar: bon heureux V. Les peuples luttent pour la paix. qui... A căuta acul în carul long sec public substantive: cousin instituteur oncle danseur favori grec .. foarfecele şi aţă. cu f în.

11-EME LE LEÇON REPAS — J e dois te q u i t t e r . les serviettes. dit Antoine à son vieil a m i Georges Maquet. et toute la famille l ' a p prouva. Le père de J a c q u e l i n e la félicita et sa mère l'embrassa sur les deux joues. le p e t i t déjeuner. Rien ne m a n q u a i t : ies„assieltes. ie dîner réunissent toute la famille. Le déjeuner fut composé d'un potage. 132 . déclara P a u l . les fourchettes. d'une t a r t e à la crème. d'une salade de t o m a t e s et comme dessert. À la fin du repas. les cuillères. les c o u t e a u x . Une nappe blanche recouvrait la t a b l e . . Les verres et la carafe brillaient sur la n a p p e . Aujourd'hui je suis pressé. Le d i m a n c h e . E n e n t r a n t dans la salle à manger. À t o u t _ à l'heure ! . ils mangèrent du fromage et des f r u i t s : des poires et des p o m m e s . . — Excellent déjeuner. d'un rôti de veau garni de pommes de terre. et même un vase de fleurs. I ne corbeille de pain blanc se trouvait au milieu de la t a b l e . le père et la mère a d m i r è r e n t une fois de plus l'art de J a c q u e l i n e de m e t t r e le couvert. Personne n ' a la permission d'être en r e t a r d . le déjeuner.

a face o gafă 133 . paharul 2. servieta EXPRESII être tout sucre et tout miel n'être pas dans son assiette mettre les pieds dans le plat a fi mieros a nu fi în apele l u i . geanta. sticla 1. ) saler [vb. ) sarea a săra sărat Cuvinte cu mai multe sensuri le verre la serinette 1. ) [asjst] farfuria le couteau [kuto] c u ţ i t u l la fourchette [fur/et] furculiţa la cuiller (cuillère) [kqijsr] lingura la serviette [ssrvjet] şervetul le verre [ver] paharul la carafe [karaf] garafă briller [brije] a străluci la corbeille [korbej] coşul le pain [pi] pîinea au milieu [o w milj0] la mijloc composer [kôpoze] a compune. a al câtui féliciter [felisite] a felicita le potage [pota5] ciorba le rôti [roti] friptura le veau Fvol viţelul garnir a gam la pomme de terre [ p o m ^ d s w t £ r ] car­ toful la salade [saïad] salata la tomate [tomat] roşia le dessert [dsssr] desertul la tarte à la crème [ t a r t w a w l a krero] tarta eu cremă le fromage [froma3] brînza la poire [pwarj para approuver [apruve] a aproba Antonime permettre a permite la permission permisiunea défendre a interzice la défense interzicerea Familie de cuvinte le sel (m. prosopul 3. şervetul 2.VOCABULAIRE le repas [râpa] masa (mîncarea) le petit déjeuner [pti^de5œne] micul dejun le déjeuner [dejœnej prînzuî le dîner [dine] cina réunir [reynir] a reuni personne [psrsoa] nimeni la permission [ptrmisjô] permisiunea être en retard [ e t r w « w r a t a r ] a fi în întârziere à tout à l'heure [ a ^ t u t ^ a ^ l œ r ] pe eurînd. la revedere une fois de plus [ v n w f ' w a ^ d w p l y ] încă o d a t ă mettre le couvert [ m s t r w l 9 w k u v s r ] a pune masa le couvert [kuver] tacîmul la nappe [nap] faţa de masă recouvrir [rakuvrirl a acoperi (din nou) l'assiette (/. ) salé (adj. a nu-i fi boii acasă a călea in s t r ă c h i n i .

nouveau un courage professeur fou Forma a doua. vieux. Prima formă.a -èrent je parlai [39 parle] eu vorbii tu parlas il (elle) parla nous parlâmes vous parlâtes ils "(elles) parlèrent Perfectul simplu . prin perfectul compus. Verbele din grupa I formează perfectul simplu adăugind la radicalul infinitivului următoarele terminaţii: Persoana I a » > singular a „ I a plural a -ai I i . se foloseşte înaintea substantivelor care încep cu o consoană sau cu un h aspirat. în limba romînă se traduce. fou. El este folosit mai ales în limba literară. mou) prezintă două forme pentru masculin. sau după substantiv: un un beau garçon vieux soldat un . în general.a -as I l I .a -ătes I l l .GRAMMAIRE Perfectul simplu (grupa I) (Le passé simple) Perfectul simplu exprimă un fapt care a avut loc într-un timp determinat în trecut. terminată în consoană.a -a -âmes I i . în naraţiuni. se întrebuinţează înaintea substantivelor care încep cu o vocală sau cu un h mut: un bel enfant un fol espoir un nouvel auteur un mol oreiller un vieil ami (-1 final nu se p r o n u n ţ ă la vieil) 134 . a cărui consoană finală nu se pronunţă).al verbului avoir feus [3y] eu avui tu eus il (elle) eut nous eûmes vous eûtes ils (elles) eurent Perfectul simplu al verbului être je fus eu fusei tu fus il (elle) fut nous fûmes vous fûtes ils (elles) furent Adjective cu două forme Cîteva adjective (beau. în vorbirea familiară se preferă folosirea perfectului compus. terminată în vocală (cu excepţia adjectivului vieux. nouveau.

Les pays de démocratie populaire ont établi un . V.. en parlant d'un échec: „j'(essuyer) un échec". Le malade (garder) le lit deux semaines. înlocuiţi spaţiile libere cu adjectivele beau.. homme qui se promenait dans ce jardin. Dans ce parc il y a un . IV. Elle acheta u n e .. Ei au mîncat ciorbă. H . Nous habi­ tons u n . Conjugaţi la perfectul simplu verbele: dîner.F e m i n i n u l acestor adjective se formează d u b l î n d consoana finală a celei de-a doua forme şi a d ă u g i n d t e r m i n a ţ i a -e: une belle chambre une mode nouvelle une vieille maison EXERCICES I. robe. . Nous (décider) d'aller ensemble chez eux. Indicaţi trei substantive care formează femininul terminaţia -teur in -trice. J ' a i vu hier u n . nouveau. . Je connais u n e . . fermer. fou. Masa este acoperită cu o faţă de masă albă.. être şi avoir. ordre social.. ... la prînz şi la cină. quartier. Dans sa modestie. Turenne disait en parlant d'un succès: „nous (triompher)" et. Nous occupons une. femme qui sait très bien tricoter.. îmi plac prăjiturile şi fructele. Am cumpărat farfurii. Nous (trouver) tout le monde attablé (aşezată la masă). arbre. . Treceţi infinitivele din paranteze la perfectul simplu: schimbtnd une folle gaieté une pâte molle Entrant dans la chambre il (remarquer) une fillette. Il ne peut manger que des poires. friptură de viţel cu garnitură (garni) de cartofi şi salată de roşii. III. . . furculiţe. cuţite. maison. .. Jacquelinei îi place să pună masa. Traduceţi în limba franceză: Toată familia se reuneşte la micul dejun. la formele corespunzătoare: Le marchand a demandé un prix.. mou. . Ils nous (apporter) de beaux cadeaux. linguri şi pahare. Un jour je (monter) dans le grenier pour regarder dans le jardin de nos voisins.. Vous (rentrer) fort tard. vieux.

136 . les jeunes filles pensaient d a v a n t a g e à leur s i l h o u e t t e . G r a n d . Une grande table ornée de fleurs est dressée dans la salle à m a n g e r .12-ÈME LEÇON L'ANNIVERSAIRE DE GRAND MAMAN Ce soir. du vin b l a n c et du vin rouge. les sauces. ma chère. De mon t e m p s .m a m a n . La v i a n d e . des truites au beurre. Le repas finit par des fruits et des pêches au riz. un délicieux soufflé au fromage. de la limonade et de l'orangeade. — Tu as un b o n j i p p é t i t . du pâle de foie gras.m a m a n a préparé des mets délicats pour s e s w i n v i t é s : des^œufs pochés en aspic.d i x ième anniversaire de g r a n d . t o u t e la famille s'est réunie pour fêter le s o i x a n t e . d i t T a n t e Madeleine en s'adress a n t à l'une de ses nièces. les sucreries é t a i e n t _ e x c l u e s de mes repas trois fois par semaine. J e ne dînais que d ' u n e tasse de thé sans sucre et d ' u n e t r a n c h e de pain grillé. une dinde r ô t i e . Les „ e n f a n t s ont bu de l'eau. On a bu du Champagne.

. aux côtés [o__cote] a l ă t u r i d e . o a r ă : pour la première fois pentru p r i m a oară 137 .) [aniverser] ani­ versarea orner [orne] a împodobi dresser [drese] a ridica. q u i a bien mangé et b e a u c o u p t r a v a i l l é t o u t e sa v i e . fin. -e [delika] d e l i c a t r . Regardez notre grand-mère. -ă la viande [vjâd] carnea la sauce [sos] sosul _ les sucreries [sykrsri] dulciurile exclure [eksklyr] a exclude trois fois par [trwawfwa^__par] de trei ori pe . La fel: le bœuf [bœf] (boul) — les bœufs [ l e ^ b a ] .) fois (f. ) [oràjad] oranjada l'appétit (m. a întinde les mets [ms] felurile de mîncare. . E l l e n ' a j a m a i s ^.— Les femmes t r a v a i l l e n t a u j o u r d ' h u i a u x côtés d e s „ h o m m e s . d i t A l a i n .) ficat credinţă d a t ă .) [amegrismàj slăbirea ruiner [rqine] a ruina imiter [imite] a imita PRONUNŢARE l'œuf [lcef] — les œufs [leza] : -f final se p r o n u n ţ ă n u m a i la s i n g u l a r .) [apeti] pofta de mîn­ care s'adresser [sadrese] a se adresa de mon temps [ d 3 w m ô w t â ] pe vremea mea penser [pàse] a gîndi davantage [davàta3] m a i mult la silhouette [silwst] silueta la tasse [tos] ceaşca le thé [te] ceaiul le sucre [sykr] zahărul la tranche [trăj] felia grillé. -e [grije] prăjit.) [loef] oui des œufs pochés en aspic !dez0^ po/e^â_^ naspik]' ouă în aspic le pâté [pate] pateul le foie [fwa] ficatul le soufflé [sufle] sufleul au [o] cu le fromage [fromaş] brînza la truite [trtiit] p ă s t r ă v u l le beurre [bcer] u n t u l la dinde [dsd] curca la pêche [psj . în rînd eu faire du sport [fer^dy^spor] a face sport se nourrir [s9^nurir] a se hrăni la cure [kyr] cura l'amaigrissement (m. ) [o] apa la limonade [limonad] limonada l'orangeade (/.ă . -ă l'invité (m. Les cures d'amaigrissement ruinent l'organisme. bucatele délicat.] piersica le riz [ri] orezul boire [bwar] (part.été m a l a d e . . Tâchez de l ' i m i t e r ! VOCABULAIRE fêter [fete] a sărbători l'anniversaire [m. t r e c u t : bu) a bea le Champagne [/âpap] şampania le vin [vë] vinul l'eau (/.. a î n ă l ţ a . elles font du s p o r t . Omonime foie (m.) [évite] i n v i t a t u l l'œuf (m..) foi (f. elles d o i v e n t se n o u r r i r .

indică o parte. dacă substantivul începe cu o consoană sau cu un h aspirat: de la viande jem. dacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h mut: de l'argent . Tu manges du beurre. Tu mănînci unt (o anumită cantitate). Beau limonada. specific limbii franceze. dacă substantivul începe cu o consoană sau cu un h aspirat: du vin de V . cu articolele asemănătoare care se folosesc la exprimarea genitivului: J'ai bu iu vin. Eu fac sport. dacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h mut: de l'huile. Je bois de la limonade. Cet enfant me fait de la peine.Expresii pain petit pain pain pain pain bis [bi] pîine neagră pain franzeluţă de sucre căpăţînă de zahăr d'épice [épis] turtă dulce de munition [mynisjS] pîine soldăţească de savon [sav5] calup de săpun GRAMMAIRE Articolul partitiv (L'article partitif) Articolul partitiv. Il faut du courage pour escalader ce sommet. de la. 138 . de la. Nu trebuie confundate articolele partitive du. Le goût de la limonade est excellent. Articolul partitiv are forme numai pentru singular. Trebuie (să ai) curaj pentru a escalada acest vîrf. Consumul de vin este ridi­ cat în Franţa. Am băut vin. Acest copil mă întristează. Pentru exprimarea pluralului se foloseşte articolul nehotărît des. 'i de -— V. Articolul partitiv precedă şi substantive abstracte: Je fais du sport. Acest articol nu se traduce în limba romînă decît atunci cînd substantivul precedat de articol este determinat: J'ai bu du vin que tu m'as apporté hier. du vin blanc et du vin rouge. vin alb şi vin roşu. o cantitate mai mare sau mai mică luată dintr-un t o t : On a bu du Champagne. La consommation du vin est élevée en France. S-a băut şampanie. de l'eau. Am băut din vinul pe care mi l-ai adus ieri Formele articolului partitiv sînt: du. Observaţie. Gustul limonadei este excelent.

. dire (a spune) Iudicativ Pi-ezent je dis eu spun tu dis il (elle) dit nous disons vous dites ils (elles) disent Perfectul compus Imperfect je disais eu spuneam tu disais il (elle) disait nous disions vous disiez ils (elles) disaient Perfectul simplu je dis eu spusei tu dis il (elle) dit nous dîmes vous dîtes ils (elles) dirent Viitor je dirai eu voi spune tu diras il (elle) dira nous dirons vous direz ils (elles) diront Participau Prezent disant spunînd dit. R e ţ i n e ţ i că verbul dire (ca şi redire) are la persoana a I i .a p l u r a l de la i n d i c a t i v prezent şi i m p e r a t i v forma dites. -ă j'ai dit eu am spus tu as dit il (elle) a dit nous avons dit vous avez dit ils (elles) ont dit Imperativ dis! spune disons! dites ! Observaţie. Trecut dite spus.Perfectul simplu (grupa a Ii-a) V e r b e l e d i n g r u p a a I i . interdire (a interzice). prédire (a prezice) au însă p e n t r u această persoană u r m ă t o a r e l e forme : (vous) (vous) contredisez interdisez (vous) (vous) médisez prédisez 139 . médire (a vorbi de r ă u ) .a f o r m e a z ă p e r f e c t u l s i m p l u a d ă u g i n d la radicalul infinitivului următoarele terminaţii: Singular Plural Persoana . Verbele contredire (a contrazice). 1. -„ „ „ I a Ii-a a III-a I a Ii-a a III-a -is -is -it -îmes -îtes -irent je finis eu sfîrşii tu finis il (elle) finit nous finîmes vous finîtes ils (elles) finirent Verbul neregulat. La fel se conjugă verbul redire. 2.

des yeux (bleu). courage pour traverser cette rivière. sub­ fruits. . . Puneţi stantive: articolul partiţii1 respectif. au b ă u t v i n . J e mange s o u v e n t . . des livres (nouveau) .je b o i s . mîine fură! şi un bou. înlocuiţi spaţiile libere cu articolul partitiv corespunzător: prezent. I V . beurre. S-au servit mîncăruri gustoase şi vinuri bune. .t u . Traduceţi în limba franceză: aniversare Copiii nu Magdalena curelor de F a m i l i a Girard s-a reunit pentru a sărbători a şaptezecea a bunicii. . . . . . fromage. Nous m a n g e o n s . ei au b ă u t oranjadă şi limonada. E l este împotriva slăbire. fleurs e t .. . café? N o n . . hotărî*. . beurre e t . . . . viande. Conjugaţi verbul redire la indicativul pus. l'eau.. viande. courage. J ' a d m i r e . vole un bœuf. Champagne. Scrieţi la plural adjectivele din paranteze: de (beau) livres. perfectul simplu şi imperativ. fromage. Cine fură azi un ou. des enfants (intelligent]. . Pofta vine mîncînd. .' înaintea următoarelor pain. perfectul nehotărît com­ sau . œufs p o c h é s . I I . bière(bere). des hommes (loyal) : des concert» (instrumental). V e u x . PROVERBE L'appétit vient en mangeant. fenêtre de ma chambre est grande. . . Qui vole un œuf.EXERCICES I . III. . arbres qui se trouvent d a n s . argent. Il faut v r a i m e n t . merci. . jardin. . Mătuşa observă pofta de mîncare a nepoatei sale. V .

promenade en car dans Sa ville et le soir. je viendrai chez toi pour te raconter mes^ impressions. en janvier tout comme en septembre ou en^oetobre. J'ai promis de revenir l'année prochaine au mois de juillet car au mois d'août je dois_aller en Normandie. Lundi nous avons visité les nouveaux quartiers de Bucarest. kurt] scurt. d'autant plus qu'elle change d'un jour à l'autre. Le guide dit que la Roumanie est toujours belle. -ă d'habitude [dabityd] de obicei construire [kôstrqir] a construi partout [parmi pretutindeni la yallée [vale] valea din 141 . Malheureusement elle n'a que sept jours! C'est peu. Vendredi. Chère Hélène. L'hôtel est très confortable. Aujourd'hui nous sommes le 5 juin.5 juin 1964. confortables. Le guide parle le français presque aussi bien que nous. ses stations climatiques plus confortables. ses villes deviennent plus grandes. spectacle à l'Opéra. Les jours sont plus courts que d'habitude. de retour. Dimanche nous irons dans le delta du Danube. Je t'embrasse de tout coeur Claire VOCABULAIRE la lettre [lstr] scrisoarea vite [vit] iute. surtout lorsqu'on^est touriste. mercredi et jeudi on a organisé une excursion dans la valée de la Prahova.13-P2ME LEÇON LA LETTRE DE CLAIRE Chère Hélène. Les ouvriers habitent maintenant des maisons spacieuses. La semaine passe si vite lorsqu'on^est^en vacances. Encore une semaine et je dois quitter ce pays hospitalier.. -e [kur. Bucarest. repede malheureusement [malœr^zmà] nenorocire peu \p0] puţin court. je me sens extrêmement bien! Les Roumains sont bien gentils et très accueillants. D'ici deux semaines. t. Samedi nous avons fait un tour dans les grands magasins. On construit partout et beaucoup. Mardi j ' a i admiré quelques musées de Bucarest.

v ^ J -H +"to v Un timbre Une boîte aux lettres 142 .Une lettre Une enveloppe \\i .

In limba franceză d a t a se exprimă î n t o t d e a u n a cu ajutorul artico­ lului le. -ă promettre [prometr] a p r o m i t e revenir [ravnir] a reveni le mois [mwa] luna tout comme [tu w kom] întocmai. se. -e [akœjô] p r i m i t o r .) [atei] hotelul le delta [delta] delta hospitalier. -oare l'hôtel (m.de retour [rgtur] la înapoiere la promenade [pramnad] plimbarea le car [kar] a u t o c a r u l le spectacle [spektakl] spectacolul gentil [3<îti] a m a b i l . -ère [aspiţalje] ospita­ lier. pune î n t o t d e a u n a în urma acestuia prepoziţia de (d' cînd numele lunii începe cu o vocală): le mois de mars. gentil accueillant. le mois d'août 2. Cînd numele lunii este precedat de c u v î n t u l mot'*. care nu se t r a d u c e în limba romînă : 5 iunie = le 5 juin 16 februarie = le 16 février Expresii il y a un an une fois par an d'un jour ""a Vautre vivre au jour le jour acum un an o dată pe an de la o zi la alta a trăi de pe o zi pe alta 143 . ca şi d'autant plus [ d o t â w p l y ] eu a t î t mai mult changer [/âje] a schimba la station climatique [stasj5_Jklîmatik] staţiunea climaterică d'ici deux semaines [ d i s i ^ d 0 w s m e n ] de azi în două s ă p t ă m î n i de tout cœur [ d g ^ t u ^ k œ r j din toată inima Les jours de la semaine lundi [lôÊdi] mardi [mardi] mercredi [merkradi] jeudi [3œdfl vendredi [vâdradi] samedi [samdi] ' dimanche [ d i m d / ] Adverbe de timp aujourd'hui [o3urdiji] azi demain [dgmê] mîine après-demain [ a p r e ^ d a m ë ] p o i m î i n e hier [jer] ieri avant-hier [avdtjsr] alaltăieri luni marţi miercuri joi vineri sîmbătă duminică Les mois de l'année janvier [3<îvje] février [fevrje] mars [mars] avril [avril] mai [me] juin [3yë] juillet [3qije] août [u] septembre [septâbr] octobre [oktobr] novembre [navàbr] décembre [desàbr] ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie Observaţie. 1.

p r e c e d a t de a r t i c o l u l h o t â r î t le. Mon amie est extrêmement bonne. aussi ( c o m p . Volga este Comparativ — de i n f e r i o r i t a t e : le moins grand cel mai mic (cel mai p u ţ i n mare) la moins grande cea mai mică (cea mai puţin mare) Lucien est le moins grand des trois frères. bien. p r e c e d a t d e a d v e r b e l e plus ( c o m p . 144 . S u p e r l a t i v u l a b s o l u t se f o r m e a z ă d i n a d j e c t i v u l p r e c e d a t d e a d v e r b u l d e c a n t i t a t e très s a u d e u n a d v e r b e c h i v a l e n t : fort. Ce livre est très intéressant. ca si se t r a d u c în l i m b a f r a n c e z ă p r i n que. — d e i n f e r i o r i t a t e : moins grand (e) m a i m i c (ă) ( m a i p u ţ i n mare) Lucien est m o i n s grand que Pierre. Lucian este cel m a i mic (cel m a i p u ţ i n mare) dintre cei trei fraţi. Ies. extrêmement. infiniment etc. S u p e r l a t i v u l r e l a t i v e s t e d e d o u ă f e l u r i : d e s u p e r i o r i t a t e şi d e i n f e r i o r i t a t e . Superlativul (le superlatif) prezintă două forme: superlativul r e l a t i v şi s u p e r l a t i v u l a b s o l u t . C u v i n t e l e decît. I — d e superioritate: le plus grand cel mai mare la plus grande cea m a i mare Superlativ rejativ La Volga est le plus grand fleuve d'Europe. Lucian este m a i mie (mai \ puţin mare) decît Petre. Această carte este foarte interesantă. Roger este tot a t î t de mare ca ţi Lucian. — d e e g a l i t a t e : aussi grand (e) t o t a t î t d e m a r e ( Roger est aussi grand que Lucien. a d j e c t i v u l a r e g r a d e d e c o m p a r a ţ i e . Prietena mea este foarte (extrem de) bună. c o m ­ p a r a t i v şi s u p e r l a t i v .GRAMMAIRE G r a d e l e de c o m p a r a ţ i e a l e a d j e c t i v u l u i (Les degrés de s i g n i f i c a t i o n ) Ca şi î n l i m b a r o m î n ă . Camera mea este mai mare decît a ta. cei mai mare fluviu din E u r o p a . d e e g a l i t a t e ) şi moins ( c o m p . E l se f o r m e a z ă d i n c o m ­ p a r a t i v u l de s u p e r i o r i t a t e sau de i n f e r i o r i t a t e . Comparativul (le comparatif) se f o r m e a z ă d i n a d j e c t i v u l la g r a d u l p o z i t i v . I — d e s u p e r i o r i t a t e : plus grand(e) mai mare Ma chambre est pins grande que la tienne. d e s u p e r i o r i t a t e ) . la. d e i n f e r i o r i t a t e ) .

duminică. intéressant. EXERCICES I . voi pleca în deltă. Treceţi prin toate gradele de comparaţie adjectivele: cher. sîmbătă. mai frumos. ouvrir. joi. lire e t c . servir.a ) Verbele din grupa a I l I . Care este prima zi a săptămînii? Cîte luni sînt într-un an? Cîte zile sînt într-o săptămînă? Fiecare lună are patru săptămîni şi numără treizeci sau treizeci şi una de zile cu excepţia lunii februarie care are douăzeci şi opt sau douăzeci şi nouă de zile. Cele şapte zile ale săptămînii sînt: luni. miercuri. Traduceţi în limba franceză: Astăzi este joi. decembrie — ultima. dire etc. boire. Care sînt lunile anului? Ianuarie este prima lună a anului. vêtir. mourir. Oraşul se schimbă de pe o zi pe alta'. sentir. Astăzi sîntem în 5 mai. devenind mai mare. Alte verbe din grupa a III-a adaugă următoarele terminaţii: Singular Persoana I a » H-a „ a III-a „ " „ I a H-a a III-a -us -us -ut -urnes -ûtes -urent je sus eu ştiui tu sus il (elle) sut nous sûmes vous sûtes ils (elles) surent vouloir. în luna septembrie. II. Plural La fel se conjugă: courir. partir.Perfectul simplu (grupa a H l .a formează de obicei perfectul a d ă u g i n d la r a d i c a l u l v e r b u l u i u r m ă t o a r e l e t e r m i n a ţ i i : Singular Persoana I « a II-8L „ a Ill-a „ „ „ I a H-a a III-a -is -is -it -îmes -ites -irent je dormis eu dormii tu dormis il (elle) dormit nous dormîmes vous dormîtes ils (elles) dormirent simplu Plural La fel se conjugă verbele offrir. marţi. croire. vineri. content. 10 145 . sortir.

4. 3. 2.III. IV. ni aussi maigre que Gaston et plus âgé qu'Alain et je m ' a p ­ pelle Henri. Iată omul cel mai primilor. P a r m i les cinq personnages numérotés 1. vouloir. offrir. Traduceţi în limba franceză: Ghidul vorbeşte franţuzeşte aproape tot a t î t de bine ca şi noi. Loara ( l a Loire) este m a i lungă decît Romii ( l e Tthôrie). Andrei este cel m a i cuminte copil din familia sa. Romanul lui R o m a i n Rolland „Jean-Christophe" este extrem de interesant. Volga esle cel mai lung fluviu din Europa. Aceste fructe sînt foarte bune. Conjugaţi la perfectul simplu verbele: p a r t i r . Acest muncitor este tot a t î t de îndemînalec (habile) ca şi t o v a r ă ş u l său. LA DEVINETTE © © < D © ® J e suis plus petit q u ' A n d r é . mais heureusement pas aussi gros que Louis. 5 lequel est Henri? 146 .

Sur la table il y a une bouteille. Près de la table il y a un chat.Les prépositions Dans la bouteille il y a du lait. Entre la bouteille de lait et la boîte de conserves il y a un couteau. Sous la table il y a un chien. 147 . un couteau et une boîte de conserves.

. în limba franceză.Les quatre saisons de l'année LE PRINTEMPS Primăvara Au printemps (în t i m p u l primăverii) Mars Avril Mai L'ÉTÉ Vara En été (în t i m p u l verii) Juin Juillet Août L'AUTOMNE Toamna En automne (în t i m p u l toamnei) Septembre Octobre Novembre L'HIVER Iarna En hiver (in t i m p u l iernii) Décembre Janvier Février Observaţie. toate numele de anotimpuri sînt de genul masculin.

la violette. As-tu jamais senti l'odeur de la terre labourée au printemps? Je ne peux pas te décrire cela ! Il faut vivre à la campagne pour vraiment sentir le printemps. car c'est^. le muguet. la primevère.alors que renaît toute la nature. dit Jacqueline à son^amie Laure. Les champs. Le soleil. mer. J'aime le printemps. vacances. brille au printemps avec plus d'éclat. C'est difficile à dire. timide à la fin de l'hiver. mon^emploi ne me permet point de partir quand je w le veux ! — C'est dommage ! Mais tu peux partir entêté quand^il fait si beau ! L'été ! Cela veut montagne. des fleurs poussent partout: la perce-neige. dire congés. Lorsque j'étais petite je passais plusieurs mois dans le petit village qu'habitent. les parcs et les jardins verdissent.14-ÈM-E LEÇON LES QUATRE SAISONS DE L'ANNÉE — Tu me demandes quelle est ma saison préférée. 149 . tourisme. ma tante etmon w oncle et j'assistais w à tous les changements de la nature Maintenant.

Le soir o n w e s t brisé de fatigue m a i s w o n w a la satisfact i o n du t r a v a i l accompli. dans le j a r d i n . Cela me fait du bien après les longs mois de vie sédentaire et me permet en même temps de d'importanteswéconomies. -ă décrire [dekrir] a descrie vivre [vivr] a trăi 150 .— Tu vois toujours la vie en rose. Il y a des jours où l'on respire à peine. VOCABULAIRE la saison [sszâ] a n o t i m p u l préféré. Moi. dans le verger et dans la basse-cour. -ă l'éclat (m. -e [labure] a r a t . Il y a t a n t de choses à faire aux champs lorsqu'on moissonne le blé. Là-bas je me lève plus t ô t que d ' h a b i t u d e et je me couche moins t a r d q u ' i c i . Il pleut r a r e m e n t . -ă car [kar] căci renaître [ranetr] a renaşte la nature [natyr] natura le soleil [solej] soarele timide [timid] t i m i d . je profite de mon p e t i t congé pour aller chez ma t a n t e et m o n _ o n c l e afin de leur donner un coup de m a i n .) [ekla] strălucirea le champ [/à] cîmpul verdir [verdir] a înverzi pousser [puse] a creşte la perce-neige [persnej] ghiocelul la violette [vjalst] violeta le muguet [myge] lăcrimioara la primevère [primver] ciuboţicacucului la terre [ter] p ă m î n t u l labouré. -e [prefere] preferat. dans la vigne. Pense qu'en élé il fait très c h a u d . car ils sont seuls à cultiver leur faire petit lopin de t e r r e .

dar şi alte verbe. -ă Cuvinte cu mai multe sensuri la campagne 1. de exemplu. funcţia.) [cïplwa] aici: postul. campania (militară etc. ocupaţia c'est dommage [ s s ^ d o m a j ] păcat. Această categorie cuprinde verbe care exprimă în general feno­ mene ale naturii (vînt. Il arrive qu'on se sépare.[asiste] a asista le changement [făşmă] schimbarea l'emploi (m.) a merge la ţară Observaţie. curtea de păsări être brisé de fatigue [ b r i z e ^ d a w f a t i g ] [fig. 151 . E x i s t ă prieteni d e v o t a ţ i . ninsoare etc. aller à la campagne 2. ca. Mai este încă o lună. ploaie.à la campagne [ a ^ l a ^ k â p a n ] la ţară vraiment [vremô] într-adevăr sentir [satir] a simţi le village [vila3J satul assister . falloir {a trebui): il tonne il neige il pleut tună ninge plouă il grêle il faut cade grindină trebuie Unele verbe care se întrebuinţează în mod obişnuit la toate persoanele pot fi folosite uneori cu sens impersonal: II existe des amis dévoués. ) a fi r u p t de oboseală accompli. cîmpia. luna calendaristică = le mois luna (astru) = la lune Expresii à temps en même temps de temps en temps les giboulées de mars la t i m p . la m o m e n t u l potrivit în acelaşi t i m p din cînd în cînd Babele (în martie) GRAMMAIRE Verbele impersonale In limba franceză verbele impersonale sînt precedate de pronu­ mele ii. Se î n t î m p l ă să t e d e s p a r ţ i . Il reste encore un mois.).-e [akôpli] î n d e p l i n i t . e regretabil le congé [kÔ3e] concediul voir la vie en rose [ v w a r ^ l a ^ v i ^ â ^ roz] a vedea t o t u l în roz respirer [respire] a respira à peine [ a w p s n ] de-abia profiter [profite] a profita donner un coup de main [dane w r^ôg^_ \_ku da^_mï] a da o m î n ă de ajutor le lopin de terre [ l o p ë ^ d a ^ t e r ] peti­ cul de p ă m î n t la vie sédentaire [ v i ^ s e d â t s r ] v i a ţ a sedentară se lever [s3 w lave] a se scula tôt [to] devreme se coucher [ s a ^ k u / e ] a se culca tard [tar] tîrziu moissonner [mwasane] a secera le blé [ble] grîul la vigne [yip] via le verger [ver3e] livada la basse-cour [ b a s ^ k u r ] ograda.

Verbele impersonale se conjugă în general cu a u x i l i a r u l avoir. .. adverbele: I I . în afară de i m p e r a t i v . la t e m p e r a t u r ă etc. adverbele de mod şi a n u m i t e adverbe de loc şi de t i m p pot avea grade de c o m p a r a ţ i e . souvent. Êtes-vous malade. je ne le suis pas. o idee sau o r e a l i t a t e e x p r i m a t ă anterior p r i n t r .Verbul avoir se î n t r e b u i n ţ e a z ă la forma impersonală în galicism u l il y a (este. Elena? Da. Hélène? Oui. u n s u b s t a n t i v . un infinitiv sau printr-o propoziţie : Que tu es heureuse! Moi. spaţiile punctate: Les mois du printemps s o n t . „ „ de l'été sont . Treceţi prin toate gradele de comparaţie loin. „ .u n adjectiv. se află). Ele se pot folosi la t o a t e modu­ rile şi t i m p u r i l e . E l are v a l o a r e de p r o n u m e n e u t r u a t u n c i cînd se referă la o a c ţ i u n e . tard. extrêmement) relativ repede vite foarte Superlativ i absolut | EXERCICES I . . Completaţi 152 . frumoasă urîtă il fait du vent suflă vîntul quel temps fait-il? cum e vremea? In afară de verbele pleuvoir (a ploua) şi falloir (a t r e b u i ) care a p a r ţ i n grupei a I I I . Verbul faire la forma impersonală este folosit în locul verbului „a fi" în a n u m i t e expresii referitoare la starea t i m p u l u i .... sînt (bolnavă). verbele impersonale a p a r ţ i n p r i m e i grupe. Compendiul de g r a m a t i c ă ) . „ „ de l ' a u t o m n e sont . : il fait chaud este cald il fait froid este rece il fait jour este ziuă il fait nuit este noapte il fait beau (temps) este vreme il fait mauvais (temps) este vreme rea. Ce fericită eşti ! Eu nu sînt. Pozitiv — de — de — de [— de {— °^e vite s u p e r i o r i t a t e : plus vite m a i repede egalitate: aussi vite tot a t î t de repede inferioritate: moins vite m a i p u ţ i n repede s u p e r i o r i t a t e : le plus vite cel mai repede inferi°r'tate: le moins vite cel mai puţin très (bien. Pronumele neutru le P r o n u m e l e n e u t r u le are aceeaşi formă cu pronumele personal m a s c u l i n în cazul a c u z a t i v . je le suis. e x i s t ă . Comparaţia adverbelor Ca şi adjectivele calificative... repede fort. Eşti bolnavă.a (v.. de l'hiver sont .

III. Êtes-vous heureux? Oui. frumoasă. je veux (t'accompagner). Primăvara. Traduceţi în limba franceză: In ce lună sîntem? Sîntem în luna iunie. Veux-tu partir? Non. Astăzi nu mă duc la cinematograf: ţi-o repet de o oră dar nu vrei să înţelegi. Êtes-vous étudiants? Nous sommes (étudiants). aujourd'hui il n'est plus (un pays colonial). Uneori ninge. este vreme. je ne veux pas (partir). je suis (heureux). Iarna zilele sînt scurte. PROVERBE Une hirondelle ne fait pas le printemps. Primele florisînt: ghiocelul. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE ANECDOTE Le professeur: — Connaissez-vous q u e l q u e s . Ieri a bătut vîntul. gră­ dinile şi parcurile înverzesc. lăcrimioara şi ciuboţica-cucului. E mai cald decît primăvara. 153 . Veux-tu m'accompagner? Oui. Vara este cald. monsieur. soarele străluceşte. vara. înlocuiţi prin pronumele neutru le cuvintele din paranteze: La Guinée était un pays colonial. Care sînt anotimpurile anu­ lui? Anotimpurile anului sînt: primăvara. Tu es content? Je ne suis pas (content). Vara zilele sînt. contracte. Traduceţi în limba franceză: Mîine va ploua. La munte este frig. Se întîmplă uneori să confunzi (confondre) persoanele. V. en h i v e r ils sont plus courts parce q u ' i l fait froid. Astăzi este prea cald. Cum e vremea? Nu vreau să plec fiindcă este prea cald.u n s chaleur et du froid? — Oui. Cu o rîndunică nu se face pri­ măvara. violeta. Cum este timpul astăzi? I V . florile cresc pretutindeni. Toate anotimpurile anului sînt frumoase. lungi şi nopţile scurte. La c h a l e u r des effets de la L'élève: dilate et le froid Le professeur: L'élève: — B i e n ! Donnez-moi u n e x e m p l e ! — E n été les jours sont plus longs parce q u ' i l fait c h a u d . toamna şi iarna. Vara noi mîncăm multe fructe şi legume. Săptămîna trecută a plouat des. Uneori vara cade grindină. Există prieteni devotaţi (dévoués). Il est puni (pedepsit) comme il mérite (d'être puni). Jacqueline se scoală mai devreme decît de obicei.

Et je me demande pourquoi ! Il est si bon de se promener lorsqu'il neige à gros flocons. il gèle et le vent souffle avec violence. Tu vois. en tout cas. dit Laure. l'automne a quand même ses bons côtés. les jours deviennent de plus_en plus courts. l'abondance de légumes et de fruits que nous„ attendons tous: les pommes. Hélas ! Les fleurs se fanent et les feuilles jaunies forment des tapis épais dans les jardins et sur les trottoirs. Des w écoliers se dirigent joyeusement vers l'école. — D'accord. En échange. les poires et surtout le raisin.15-ÈME LEÇON LES QUATRE SAISONS DE L'ANNÉE U — Et puis. mais tu es^une petite capricieuse. C'est la rentrée des classes. La promenade et le patinage sont les seuls sports des citadins qui ne peuvent pas se payer tous des congés à Chamonix pour pratiquer les sports d'hiver. L'air est frais et il fait souvent froid pendant la nuit. N'aimes-tu pas le vin? Tu n'es pas Française si tu réponds non ! — Pas trop. — Tu oublies les cadeaux de l'automne. j ' a i m e tous les fruits. Il pleut souvent et il fait du vent. car je sais que l'hiver tu ne l'aimes pas non plus. C'est l'automne. les noix. — Oui. Les 154 . mais le plus souvent il fait très froid.

) [abôdàs] abundenţa le légume [legym] leguma en échange [efăş] în schimb offrir [afrir] a oferi exclamer [eksklame] a exclama d'accord [akar] de acord le côté [cote] aspectul . -e [kur] scurt. latura .a-şi oferi il gèle [3^1] e ger. -oasă non plus [n5_ply] nici neiger [neşe] a ninge le flocon [flakô] fulgul le patinage [patina3] patinajul les citadins [sitadê] orăşenii se payer [sa w peje] . — J'ai tout„oublié ! Cela s'explique.ă le tapis [tapi] covorul épais. -euse [kaprisj0] capri­ cios. des mince subţire 155 . à notre âge on garde seule­ ment les souvenirs_agréables. groasă le trottoir [trotwar] trotoarul la rentrée des classes [ l a w r à t r e w d e ^ klas] redeschiderea cursurilor (şco­ lare) l'abondance (/. -ă d'ailleurs [dajœr] de altfel.) [aksidà] accidentul glisser [glise] a aluneca la glace [glas] gheaţa le souvenir [suvnir] amintirea agréable [agreabl] plăcut. -e [30m] îngălbenit. frig hélas [elas] vai se faner [sa^Jïane] a se ofili la feuille [i'œj] frunza jauni. -sse [epe] gros. Je vois que tu as oublié l'accident de l'année passée lorsque tu t'es foulé la cheville en glissant sur la glace. partea capricieux. VOCABULAIRE court.jours sont courts. -ă froid [frwa] rece.. îngheaţă la violence [vjalâs] violenţa l'accident (m. de a l t minteri le charme [/arm] farmecul Sinonime le cadeau — le don — le présent darul Antonime épais gros.

(Eu) nu am bani. Il a peu de cousins. 2. După adverbul de c a n t i t a t e bien această înlocuire se face. răcoros: il fait frais 2. A ţ i citit m u l t e cărţi. Tu ne veux pas de gâteaux? b) cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n a d v e r b de c a n t i t a t e : Vous avez lu beaucoup de livres. î n această grădină sînt flori fru- 156 . ci se pune articolul p a r t i t i v sau articolul nehotărit des: Marie a bien des amies. nu Observaţie. Il fait un vent à décorner les bœufs. 3. Maria are m u l t e prietene.Cuvinte cu m a i m u l t e sensuri la 1. proaspăt Expresii // gèle à pierre fendre. 2. E l are p u ţ i n i veri. Nu vrei prăjituri? Je ne mange pas de fraises. c) cînd s u b s t a n t i v u l la p l u r a l este p r e c e d a t de un a d j e c t i v : Dans ce jardin il y a ie belles fleurs. Suflă un vînt de te ia pe sus. fila.: feuille de paye stat de s a l a r i i . feuille de drum îngheţată de vanilie de route foaie frais 1. 4. este răcoare GRAMMAIRE înlocuirea articolului partitiv şi a a r t i c o l u l u i nehotărit des prin prepoziţia de Articolul p a r t i t i v şi a r t i c o l u l n e h o t ă r i t des sînt înlocuite cu p r e p o z i ţ i a de în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) în propoziţiile negative: [Euj nu m â n î n c fragi. coala. la 1. E un ger de crapă pietrele. glace gheaţa oglinda î n g h e ţ a t a : glace à la vanille feuille frunza petala foiţa foaia. 3. Je n'ai pas d'argent.

2. -à faceţi! nous ferons vous ferez ils feront O b s e r v a ţ i e . la i m p e r a t i v (pers. vous dites. la indicativ prezent şi la impera­ t i v . „toate". 3. v e r b u l faire are (ca şi verbele être şi dire) t e r m i n a ţ i a m u t ă -es în loc de -ez: vous faites. Ca şi verbul faire se conjugă verbele défaire (a desface). Orice om trebuie să apere pacea. „toată". refaire (a reface). Se traduce prin „tot". Adjectivul şi pronumele nehotărît tout Tout este adjectiv nehotărît atunci cînd determină un substantiv .a p l u r a l . „oricare" si se întrebuinţează numai la singular: Tout homme doit défendre la paix. fern. vous êtes. rădăcina (fais) a v e r b u l u i se p r o n u n ţ ă /az. faite il fera faites ! faceţi! făcînd făcut. Formele adjectivului nehotărît tout sînt următoarele: singular plural J mase \ fera. 157 . „toţi".Observaţie Articolul de» se întrebuinţează cînd adjectivul care precedă s u b s t a n t i v u l formează eu acesta o expresie c u r e n t ă : des jeunes des jeunes filles gens tinere tineri Verbul neregulat faire (a face) Indicativ Prezent je jais eu tac tu fais il (elle) fait nous faisons vous faites ils (elles) font Imperfect je faisais eu făceam tu faisais il (elle) faisait nous faisions vous faisiez ils (elles) faisaient Perfectul simplu je fis eu făcui tu fis il (elle) fit nous fîmes vous fîtes ils (elles) firent Perfectul compus j'ai fait eu am făcut tu as jait il (elle) a fait nous avons fait vous avez fait ils (elles) ont fait Viitor imperativ Participiu Prezent Trecut je ferai eu voi face fais ! fâ ! facem! tu feras faisons' să facem! faisant fait. în acest caz are sensul de „orice". I plural) şi p a r t i c i p i u prezent. mase.(nous faisons[nu^faz3J). satisfaire (a satisface). la indicativ prezent ca şi la imperfect (toate persoanele). La persoana a I l . La persoana I p l u r a l . el se acordă în gen şi număr cu substantivul respectiv. 1. tout: toute: tous: toutes: tout le monde toute la famille tous les hommes toutes les mères t o a t ă lumea t o a t ă familia toţi oamenii toate mamele Tout poate însoţi şi un substantiv nearticulat.

Toţi prietenii mei pleacă iarna la munte. Il veut tout savoir..Tout este şi pronume nehotărît.. Cette semaine j'ai vu beaucoup . Toamna ne oferă legume şi fructe delicioase. -s final se pro­ n u n ţ ă . Il n'a pas. . films.. tărît des sau prepoziţia de: articolul neho­ Elle a acheté . Cet édifice a . connaissances à la mer. . Florile se ofilesc rînd pe rînd.. Mon voi­ sin a .. fleurs dans ce jardin. Toţi copiii sînt acasă. . PROVERBE Petite pluie abat grand vent. Ils ont tous bien répondu aux questions du professeur. Conjugaţi cerbul faire la indicativul prezent. Elle fait. In acest parc s-au plantat copaci frumoşi. . Je n'ai pas rencontré . Il y a bien . iar nopţile mai lungi.. beaux salons de réception. III. -s final nu se pronunţă: Tous (pronunţaţi: tu) les enfants sont à la maison. Ils sont tous contre la guerre. la viande et... . Acest magazin expune mărfuri frumoase. fromage. . J ' a i . Uneori plouă.. . înlocuiţi punctele prin articolul partiţie. IV. tout fut vendu: meubles. livres. argent.. musique. general: La terre appartient à tous. în timp ce la adjectivul tous. EXERCICES I .. atunci cînd înlocuieşte o fiinţă sau un lucru care este cunoscut. Pămîntul aparţine tuturor. sport depuis dix années. J'ai écouté. eiitor. Traduceţi în limba franceză: Toamna zilele sînt mai scurte. Noi sîntem toţi acasă. Il vous faut.. petits-enfants bien sages. Tout homme doit défendre la paix. Traduceţi în limba romînă: Tous les fruits sont bons. argent. Toutes les fenêtres de la maison étaient ouvertes.. 158 . La forma de masculin plural a pronumelui tous. Un marchand parisien fit faillite (a dat faliment) . Nous avons mangé. Nous sommes tous (pronunţaţi: tus) à la maison. Buturuga mică răstoarnă carul mare. Il veut tout savoir. vêtements. perfectul simplu si perfectul compus.. musique.. aerul este răco­ ros.. sau un fapt vag. bons livres. . Elle se charge de tout. iar frunzele copacilor cad. Francezii mănîncă multe fructe şi legume. Răspundeţi la următoarele întrebări: Quel temps fait-il en automne? Quels sont les mois de l'automne? Comment sont les jours en automne? Quels fruits préférez-vous? Aimez-vous l'hiver? Pourquoi? Quel temps fait-il en hiver? Quels sont les mois de l'hiver? Pratiquez-vous les sports d'hiver? Lesquels? H . Je n'ai pas écouté. El vrea să ştie tot. V.. Toamna e mai puţin frig decît iarna. petits pains. Măriei îi plac sporturile de iarnă.. Formele pronumelui nehotărît tout sînt aceleaşi ca şi cele ale adjectivului tout. Sora mea mănîncă multe fructe. courage pour faire cette ascension. .. ..

— Mais demain c'est dimanche. étail la plus mauvais* des montres! Tantôt elle avançait. pour partir par le train de six w heures moins le quart ou par celui de six w heures vingt. quelle heure est-il? demande Michel. n'est pas d'accord avec l'heure du départ.. mais„il est content d'avoir quand même une montre à lui. 159 . Lequel d'entre vous veut nous„accompagner? Mais il faut se lever de bonne heure. On rentrera par le train de sept w heures et quart. propose-t-il timidement. Cette montre marche bien: elle n'avance ni ne retarde. Nous^avons décidé d'aller demain à la campagne. à cinq heures juste. — Il sera bientôt onze heures et demie. C'est mon frère cadet qui doit supporter maintenant ses caprices. Encore une demi-heure et je dois rencontrer Paulot pour fixer notre rendez-vous de demain.16-EME LEÇON QUELLE HEURE EST IL? Dimanche Alain a fêté son anniversaire. le meilleur ami d'Alain. Le cadeau de son père a dépassé toutes ses^espérances: une belle montre-bracelet en nickel.. J'en w avais par-dessus la tête ! J'avais soin de la remonter chaque soir mais cela ne changeait point ses„habitudes. L'autre. Il a reçu beaucoup de cadeaux. — Je suis si heureux d'avoir enfin une bonne montre. On_. Partons à dix^heures. Guy. celle que j'avais jusqu'à présent. dit-il à ses w amis qui examinaient„avec attention le précieux^objet. Pas moyen de la faire marcher. tantôt elle s'arrêtait net.arrive là-bas à huit w heures vingt-cinq. — A propos. et il est très content. je voudrais dormir un peu plus tard. qui est„un grand paresseux (d'ailleurs c'est son moindre défaut).

aici: a rămîne în urmă tantôt. cînd s'arrêter [şarete] a se opri net [net] net. pour arriver là-bas à deux w heures ! c'est.ă dépasser [depase] a depăşi l'espérance (/. -ve (adj. a ţine piept a-şi băga în cap . -e [kôtô] m u l ţ u m i t . precis le train [trs] t r e n u l rentrer [ràtre] a se întoarce paresseux. care vine cu întirziere tardivement (adv. -e [dami] j u m ă t a t e le rendez-vous [ràdevu] întîlnirea de bonne heure [da^_boncer] devreme juste [3yst] just. a fi plictisit de ceva a î n f r u n t a . -ă le défaut [defo] defectul guère [ger] de loc révolté... Antonime le départ plecarea heureux fericit le bonheur fericirea l'arrivée sosirea malheureux nenorocit le malheur nenorocirea Familie de cuvinte lard (adv. drept. ) [cer] ora content.) [ssperâs] speranţa la montre-bracelet [môtra w brasle] ceasul-brăţară le nickel [nikel] nichelul précieux. a mormăi finir par [finir w par] a sfîrşi prin a..-esse [presj^] preţios marcher [mar/e] a merge avancer [avàse] a î n a i n t a . une proposition à laquelle je ne m'attendais guère. ori­ cum à lui [a^lqi] al lui demi.) întîrziat..) tarder (vb.) tîrziu a întîrzia tardif.Tyran. VOCABULAIRE l'heure {/. Pas la peine de se déranger alors ! —. aici: brusc remonter [ramate] a întoarce un ceas supporter [syporte] a suporta le caprice [kapris] capriciul quand même [ k à w m e m ] totuşi. a ţine cu orice preţ 160 . aici: a merge înainte retarder [ratarde] a întîrzia.— Ou bien à midi.. .. aici: fix. qui finit par être d'accord avec l'heure du départ. -e [revolte] revoltat. -ă pas la peine [ p a w l a ^ p e n ] nu merită osteneala se déranger [sa w derà3e] a se deranja le tyran [tira] t i r a n u l grommeler [gromle] a b o m b ă n i . -euse [parss0] leneş. tantôt ftâto] cînd.. grommelle Guy. a rezista. -ă.) cu întîrziere Expresii en avoir par-dessus la tête tenir tête se mettre en tête a-i ajunge pînă peste c a p .. dit Alain révolté.

mauvais. est onze heures moins cinq (minutes). Este ora unsprezece fără cinci (minute). Este ora două şi j u m ă t a t e . / ( est quatre heures et quart. est dix heures et demie. Este ora trei fără un sfert. / ( est midi. Este ora nouă şi u n sfert. E s t e ora cinci­ sprezece. vingt-quatre minutes. douăzeci şi p a t r u de m i n u t e şi trei secunde. petit — au un comparativ de supeI I — învăţaţi limba franceză fără profesor 161 . Este ora cinci fără un sfert. se întrebuinţează numeralele fracţionare: . juste). Este ora douăsprezece (amiaza). se acordă în gen cu acesta şi are formă de singular: deux heures et demie cinq jours et demi 2. (minutes). Il est neuf heures et quart. Adjectivul demi este i n v a r i a b i l a t u n c i cînd precedă un s u b s t a n t i v : une demi-Iieure Cînd este pus după s u b s t a n t i v . Il est cinq heures moins le quart. Note. Este ora zece şi treizeci (de m i n u t e ) . Este ora zece şi j u m ă t a t e . Pentru ex­ primarea orei oficiale se folosesc numeralele de la 1 la 24 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde): / / est quinze Iteures. Pentru a indica minutele care mai sînt pînă la împlinirea orei se întrebuinţează adverbul moins (mai puţin) : / / est six heures moins vingt minute). Il est trois heures moins le quart. Adjective cu forme neregulate la gradele de comparaţie Trei adjective — bon. est dix heures trente (minutes). ora se exprimă folosind numeralele de la I la 12 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde).EXPRIMAREA II /( Il /( OREI est sept heures (précises. 1. Este ora şase fără douăzeci (de Ca şi în limba romînă. Quart este a r t i c u l a t cînd este precedat de adverbul Reţineţi termenii speciali: midi ora douăsprezece (amiaza) minuit ora douăsprezece (miezul nopţii) GRAMMAIRE moins. Ora se indică cu ajutorul numeralelor cardinale. Este ora p a t r u şi un sfert. trois secondes. în limbajul familiar. Este ora şapte (fix)'. demi (jumătate) şi quart (sfert): Il est deux heures et demie.

P r o n u m e l e r e l a t i v i n v a r i a b i l où e s t e e c h i v a l e n t c u „ d a n s l e q u e l " . où. I a t ă omul de care am nevoie. E l se t r a d u c e p r i n „ c e " şi e s t e î n t o t d e a u n a p r e c e d a t d e o p r e p o z i ţ i e : Il a de quoi vivre. Nu confundaţi pronumele r e l a t i v quoi cu pronumele interogativ quoi? (ce?) 162 . Observaţie. e l se t r a ­ duce în romîneşte p r i n „de care". L'auteur dont on parte n'est pas arrivé. La plus mauvaise des montres. quoi P r o n u m e l e r e l a t i v i n v a r i a b i l dont a r e d i f e r i t e s e n s u r i . Are cu ce t r ă i . Sala în care lucrez este m a r e . moindre se f o l o s e s c î n s p e c i a l î n l e g ă t u r ă c u s u b s t a n t i v e a b s t r a c t e . N-ai p e n t r u ce. P e n t r u n u m e de l u c r u r i . E a vru să ascundă lacrimile de care i se umpluseră ochii. Notă. „al cărui". La bibliothèque de Jacqueline est plus petite que la tienne. „ d a n s l a q u e l l e " şi se t r a d u c e î n l i m b a r o m î n ă p r i n „ î n c a r e " : La salle où je travaille est grande. Quoi e s t e t o t p r o n u m e r e l a t i v i n v a r i a b i l . E l ieşi din cameră. „despre care". Acest r ă s p u n s este m a i r ă u decît celelalte. P e n t r u a se indica originea unei persoane se î n t r e b u i n ţ e a z ă dont: La famille dont je sors. Il n'y a pas de quoi. în aceeaşi s i t u a ţ i e . Le jour où il est venu. P r o n u m e l e r e l a t i v e i n v a r i a b i l e dont. „al căror": Elle voulut cacher les larmes dont ses yeux étaient pleins. şi petit p r e z i n t ă î n s ă şi o f o r m ă r e g u l a t ă : Pozitiv bon mauvais petit Comparativ meilleur pire sau plus mauvais moindre sau plus petit Adjectivele mauvais Superlativ le meilleur le pire sau le plus le moindre sau le plus mauvais petit C o m p a r a t i v e l e pire. Il sortit de la chambre dont il ferma la porte. se va folosi însă d'où: Les mines d'où l'on extrait la houille. Voilà l'homme dont j'ai besoin. Biblioteca J a c q u e l i n e i este m a i mică decît a ta. a cărei uşă o închise. E l este a t e n t la cea m a i mică observaţie.r i o r i t a t e şi u n s u p e r l a t i v r e l a t i v n e r e g u l a t . Ziua în care a v e n i t . A u t o r u l despre care se vorbeşte n-a sosit. Cel m a i r ă u d i n t r e ceasuri. Il est attentif à la moindre observation. F a m i l i a din care m ă t r a g . Minele din care se extrage huila. „a cărei". f o r m e l e r e g u l a t e plus mauvais. plus petit se f o l o s e s c c î n d e v o r b a d e l u c r u r i c o n c r e t e : Cette réponse est pire que les autres.

{ mase[ fem. Casa spre care mă î n d r e p t .Formele compuse ale pronumelui relativ le. lequel duquel auquel fem. . a d i c ă c u a n t e c e d e n t u l s ă u . pour). à. tfquel laquelle fouets lesquelles plural: P r o n u m e l e r e l a t i v lequel se a c o r d ă î n g e n ş i n u m ă r c u s u b s t a n t i v u l p e c a r e îl r e p r e z i n t ă . s i n g u l a r şi singular plural i masc{ fem. Ies şi d i n a d j e c t i v u l i n t e r o g a t i v quel. şi j u m ă t a t e mergem la 11* 163 . La zece. N. E l a r e f o r m e d i f e r i t e p e n t r u m a s c u l i n şi f e m i n i n . lesquels desquels auxquels Plural fem. G. Exemple: La maison vers laquelle je me dirige. Pronumele r e l a t i v poate îndeplini şi funcţia de p r o n u m e interogativ: Lequel d'entre vous veut nout accompagner? Care dintre voi vrea să ne însoţească? EXERCICES Ï . pour laquelle je suis heureux de travailler. Traduceţi în limba franceză: Cîte m i n u t e sînt într-o oră? într-o oră sînt 60 de m i n u t e . I a t ă medicii cărora le datoreşte v i a ţ a . sur. P r o n u m e l e r e l a t i v c o m p u s lequel ( c a r e ) e s t e f o r m a t d i n a r t i c o l u l la. J'aime beaucoup ma patrie. şi se d e c l i n ă î n felul u r m ă t o r : Singular . Observaţie. vers. masc.. şi A. laquelle de laquelle à laquelle masc. lesquelles desquelles auxquelles P r o n u m e l e r e l a t i v e c o m p u s e sînt d e s t u l de rar folosite. f i i n d p r e f e r a t e f o r m e l e simple care au aceleaşi valori.. pentru care sînt fericit să muncesc. î m i iubesc foarte m u l t p a t r i a .(eu excep­ ţ i a l i m b a j u l u i j u r i d i c şi a d m i n i s t r a t i v ) . . F o r m e l e c o m p u s e se f o l o s e s c d e o b i c e i p r e c e d a t e d e o p r e p o z i ţ i e (de. Ai u n ceas? Ce oră este? Este ora unu şi un sfert. Voilà les médecins auxquels il doit sa vie. D.

Este ora zece. I I .. quelques-unes étaient très grosses. C'est mon amie. Este ora două fix.j'ai besoin ne se trouve plus. nous passons chaque jour a 400 mètres. nous avons rencontré est le fils de mon amie . ils allèrent dans le parc. Le livre .. La ora 12 fix (noaptea) mergem la gară. Ils mangèrent quelque chose après.... La ce oră începe spectacolul? La ora 7 şi un sfert. în curînd va fi ora trei. Le pont sur.. Le garçon. Trebuie să întorci ceasul în fiecare seară.. Ceasul meu nu merge bine. Donnez-moi le crayon.. 164 . I I I .. j'habite est grande.. Am lucrat pînă la miezul nopţii. je confie tous mes secrets.. il se trouvait était beau.. vole un bœuf. de aur. Te voi aştepta o jumătate de oră. nouă şi cinci (minute). Le monsieur. merge înainte... j ' a i admiré la vallée. Voi veni la tine mîine la ora 11.. Voilà quelquesobjets.. Ceasul tău merge bine? Al meu merge înainte (avancer) cu (de) un sfert de oră. La ville.cinematograf. Am avut un ceas foarte bun. Elle cueillit un panier de fraises.. Te aştept la restaurant la ora 8 seara.. vous admirez les couleurs est l'œuvre d'un amateur. Ceasul său rămîne în urmă totdeauna.... Le jardin. înlocuiţi punctele cu pronumele relative: Voilà le sommet du h a u t .. j ' a i salué est mon professeur.. . vole un oeuf.. . Le tableau. se trouve sur la table.. Ce oră este? ( R ă s p u n d e ţ i în l i m b a franceză). je ne me séparerai jamais. Este ora douăsprezece (ziua) fără un sfert. patru fără şapte (minute)..

Dă-mi o carte mai bună. Scrieţi în litere următoarele numerale: 17. Duşmanii (les ennemis) nu au opus nici cea mai mică rezistenţă. Profesorul îşi dă seama imediat de cea mai mică greşeală. . Mai bine m a i t î r z i u decît n i c i o d a t ă . Scrieţi PROVERBES Il n'y a pire eau que Veau qui dort. Ea locuia în cea mai mică casă din oraş. Nu t o t ce luceşte e a u r . El a fost atent la cele mai mici detalii. 99. V. Mieux vaut tard que jamais'. Camera Luciei este mai mică decît a ta. 41. Cine alege culege. V I . 875. Qui choisit prend souvent le pire. Traduceţi în limba franceză: Mihai este cel mai bun prieten al lui Alain. Compoziţia lui Paul este cea mai bună. 564. 73. 999 în litere numeralele ordinale de la 1 la 20. Chercher midi à quatorze heures. A căuta nod în p a p u r ă .IV. 749. 71. Apele line s î n t a d î n e i . Tout ce qui reluit n'est pas or.

m a i s p o u r moi il n ' y a q u e l ' e m b a r r a s du c h o i x .) [avokat] avocata la doctoresse [doktorss] doctoriţa dépendre [depàdr] a depinde la vocation [vokasjă] vocaţia naturellement [natyrelmà] fireşte 166 . je serai très c o n t e n t e de t r a v a i l l e r u n j o u r sur n o t r e vieille p l a n è t e . ne­ maipomenit (de) difficile [difisil] greu devenir [davnir] a deveni l'avocate (f. fam. professeur. c h i m i s t e . Il faut posséder une s a n t é florissante et u n é q u i l i b r e n e r v e u x p a r f a i t . — É v i d e m e n t ! Tu ne te reposes p l u s . —. t u ne t e p r o m è n e s p l u s . Mais c'est plus p a s s i o n n a n t encore d ' ê t r e pilote ou hôtesse de l ' a i r . R e g a r d e . il y a u n g r a n d m a i s . E t puis j ' a i aussi d ' a u t r e s soucis.t o i dans une glace ! •— P a s la peine ! Mais ca passera après les e x a m e n s . Tu as été une e x c e l l e n t e élève.P o u r q u o i p a s . ton amie? — B r i g i t t e ne pense q u ' à son a v e n i r . il est v r a i ! T u as t o u t ce q u ' i l faut p o u r réussir à n ' i m p o r t e quelle faculté.) bacalaureatul le souci [susi] grija songer [sÔ3e] a (se) gîndi terriblement [teriblamâ] teribil. E l l e v e u t d e v e n i r j o u r n a liste et s p e a k e r i n e à la t é l é . M a i s . F r a n ç o i s e ? On ne t e v o i t p l u s . M a l h e u r e u s e m e n t ce n ' e s t pas mon cas. Que d e v e n i r ? A v o c a t e . E n t o u t c a s . n a t u r e l l e m e n t . . Ca se v o i t . — E n ce q u i te concerne c'est plus c o m p l i q u é . T u passes la vie d a n s les b i b l i o t h è q u e s ? — Que faire J a c q u e l i n e ! On ne p r é p a r e pas le bac en f l â n a n t . Il y a t a n t de belles choses à faire ! VOCABULAIRE le choix [J"toa] alegerea la carrière [karisr] profesia. cariera tien» [tji] ia te uită ! le bac [bak] (sau le bachot [ba f o] .17-EME LEÇON CARRIÈRE LE CHOIX D ' U N E —• T i e n s . i n g é n i e u r ou doctoresse? Cela d é p e n d de la v o c a t i o n . Elle t r o u v e ces m é t i e r s passionnants ! — P o s s i b l e . . J e dois songer à u n e carrière et c'est t e r r i b l e m e n t difficile. t e v o i l à ! C o m m e n t ça v a . E t que d e v i e n t B r i g i t t e . Ce sont des m é t i e r s c o m m e t o u s les a u t r e s . C'est son r ê v e .

.

f. le pilote le pilotage piloter (m.) .) ziua j u r n a l u l .) (m. -triée (m 2 . gazetarul la speakerine [spikerin] crainică (la r a d i o .) GRAMMAIRE Pronumele reflexive se. ziarul zilnic zilierul televiziunea televizorul a televiza telespectatorul ziaristica j u r n a l i s t u l .) le téléviseur [m.) le journal (m. fiind intercalat între subiect şi verb: Marie trouve quand même du temps pour se reposer. salariul pe o zi. gazetarul z i u a .) 3 .) journallement (adv.) a călăuzi.) le téléspectateur.) le journalier (m. la televiziune) la télé [tele] televiziune le rêve [rev] visul le métier [metje] meseria le pilote [pilot] pilotul l'hôtesse de l'air (/. conducerea u n u i v a s .) téléviser (vb. a u n u i avion a conduce u n v a s . munca pe o zi zilnic pilotul pilotajul. 168 . le jour (m. Maria găseşte t o t u ş i t i m p p e n t r u a se odihni.) le journalisme (m. u n a u t o m o b i l . (fig. a reflecta l'avenir (m.) [l^avnir] viitorul le journaliste j u r n a l i s t ] z i a r i s t u l . la télévision (la télé) (f. soi Pronumele reflexiv are în limba franceză două forme: se şi soi. a conduce: piloter un étranger a călăuzi u n s t r ă i n (vb.) la journée (f. se se întrebuinţează în conjugarea verbelor pronominale.) journalier.) le journaliste (m. u n avion. -ière (adj.) [ l _ o t e s _ d a _ l s r ) însoţitoarea de avion florissant [florisà] înfloritor nerveux -euse [nervoe] nervos évidemment (evidamă) evident (cela ne vaut) pas la peine [sla_n3 v o / p a _ l a _ p e n ] nu merită osteneala passer [pase] aici: a trece FAMILII DE CUVINTE 1.ayoir l'embarras du choix [ a w a r _ l _ à b a r a _ d y _ J"wa] a-i fi greu să aleagă (din prea m u l t e lucruri bune) en ce qui concerne [ â _ s „ k i _ k ô s c r n ] în ceea ce priveşte réussir [reysir] a reuşi penser [pase] a se gîndi.

se î n t r e b u i n ţ e a z ă lui: Marc est un egoiste. Diateza reflexivă P e n t r u a se c o n j u g a u n v e r b la d i a t e z a r e f l e x i v ă (la voix prono­ minale) se f o l o s e s c p r o n u m e l e me. se. L a forma negativă pronumele reflexiv se aşază înaintea v e r b u l u i : Ne te hâte pas — nu te g r ă b i . Adesea ai nevoie de u n u l mai mic decît tine. nous. Ele sînt numite în limba franceză „verbes essentiellement pronominaux" (s'écrier. je me laverai eu mă voi spăla tu te laveras etc. il ne vit que pour lui. 1. Celui qui parle trop de soi est un vantard. 169 . Verbele reflexive se construiesc la i m p e r a t i v p u n î n d pronumele toi. s'évader. se réfugier. Observaţie. P r o n u m e l e me. A c e a s t ă for­ m ă se f o l o s e ş t e î n l o c u l p r o n u m e l u i lui. * en aller.t e ! lavons-nous! lavez-vous! Observaţie. s'emparer.soi e s t e f o r m a a c c e n t u a t ă a p r o n u m e l u i r e f l e x i v se. te. el nu trăieşte decît p e n t r u sine. Acela care vorbeşte prea m u l t despre sine e un lăudăros. Imperativ lave-toi! s p a l ă . Cînd subiectul este d e t e r m i n a t . vous. Marc este un egoist.). se souvenir etc. elle e x p r i m î n d u n s u b i e c t nedefinit : On a souvent besoin d'un plus petit que soi. nous. te. vous în u r m a v e r b u l u i . c a r e p o t fi c o m p l e m e n t e d i r e c t e s a u i n d i r e c t e . se pierd pe e î n a i n t e a u n u i verb care începe cu o vocală sau cu u n h m u t : Il m'encourage toujours — E l mă încurajează întotdeauna Unele verbe nu au decît forma reflexivă. T i m p u r i l e c o m p u s e se f o r m e a z ă c u a u x i l i a r u l Exemplu d e v e r b c o n j u g a t la d i a t e z a Indicativ Prezent je me lave eu mă spăl tu le laves il (elle) se lave Perfectul compus je me suis lavé [lavée] eu m-am spălat tu t'es lavé [lavée] il (elle) s'est lavé {lavée] nous nous sommes lavés (lavées) vous vous êtes lavés (lavées) ils (elles) se sont lavés (lavées) nous nous lavons vous vous lavez. ils (elles) se lavent Imperfect je me lavais eu mă tu te lavais etc. 2. se. T i m p u r i l e s i m p l e se for­ m e a z ă ca şi t i m p u r i l e c o r e s p o n d e n t e a l e v e r b e l o r d i n a c e e a ş i g r u p ă a conjugării active. spălam être: reflexivă: mor.

de a n u m i t e s u b s t a n t i v e care indică meserii sau funcţii e x e r c i t a t e . Cuvinte c a : professeur. N u t o a t e verbele care în limba franceză se conjugă la diateza reflexivă pot fi r e d a t e în limba r o m î n ă p r i n verbe la aceeaşi d i a t e z ă . femininul se formează din ce în ce m a i frecvent cu -e sau cu u n sufix: un avocat — une avocate un docteur — une doctoresse un p oèie une poétesse un spe aker une speakerine 170 . philosophe. juge. Elles se parlaient tout le temps. George Sand este o mare scriitoare franceză. disciple. Verişoara mea este ingineră. fournisseur. în special de b ă r b a ţ i . Je parle à mon amie. chef. Articolele. ministre. tourneur. Ma cousine est ingénieur. guide. pronumele care însoţesc aceste substan­ t i v e se p u n la genul m a s c u l i n . Eu spăl un obiect. Se v a s p u n e . Ele îşi vorbeau tot timpul. in­ génieur. possesseur n u a u o formă specială p e n t r u feminin. în general. député. historien. (Eu) mă spăl.s e p e n t r u ambele genuri. écrivain. amateur. E x em p le: Elle est professeur. aceeaşi formă î n t r e b u i n ţ î n d u . une femme peintre In limba franceză a c t u a l ă . Este v o r b a . peintre. De asemenea. Ea este profesoară. adjectivele. Substantive c u aceeaşi formă pentru-ambele genuri î n limba franceză există s u b s t a n t i v e care nu au feminin. partisan. sculpteur. de e x e m p l u : George Sand est un grand écrivain français. u n u i v e r b reflexiv romînesc îi corespunde u n e o r i în franceză u n v e r b la diateza a c t i v ă : a evada = s'évader a adormi = s'endormir a se gîndi = penser Exemplu: Paulette a adormit = Paulette s'est endormie. P e n t r u a se e x p r i m a femininul acestor s u b s t a n t i v e se adaugă uneori î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i masculin s u b s t a n t i v u l femme: une femme auteur. chauffeur. în t r e c u t .Majoritatea verbelor a u forme paralele p e n t r u diateza a c t i v ă şi cea reflexivă : Je lave un objet. penseur. Je me lave. Eu vorbesc cu prietena mea.

Voi vă distraţi foarte bine. Adriana a fost o elevă excelentă. Multe femei au devenit piloţi. o'femeie poate deveni ingineră. Traduceţi în limba franceză: Mă trezesc în fiecare dimineaţă la ora 6. învăţătoare. doc­ toriţă. II. viitor şi perfectul cuvintele scrise cu litere cursive: Mon frère conduit très bien l'auto. Mon ami qui est juge aime beaucoup son métier. Je connais ton ami qui est amateur de tableaux. Mă numesc Mauriciu. il est un admirable chauffeur. V. Ea s-a hotărît să se prezinte la examen.Şi unele nume de animale prezintă o singură formă pentru ambele genuri. Mon cousin sera bientôt docteur en médecine. Paul est un admirable sculpteur. Traduceţi în limba franceză: noi am mers ei spun ele vor spune el a spus noi vom spune eu spuneam tu ai spus ei merg voi veţi merge tu spui 171 . Mama prietenului meu este pictoriţă. Cet homme se croyait un grand philosophe. C'est lui l'auteur de ces belles nouvelles. imperfect. Noi ne plimbam în parc. Cet homme est le professeur de mon enfant. în ţara noastră există mii de (des milliers de) telespec­ tatori şi telespectatoare. Conjugaţi la indicativul compus verbul se séparer. Ei se întîlnesc de două ori pe săptămînă (par semaine). Brigitte va fi ziaristă şi crainică la televiziune. genul se precizează cu ajutorul cuvintelor mâle (mascul) sau femeile (femelă) : un éléphant femelle un rossignol femelle une souris mâle EXERCICES I. Este o meserie pasionantă. Ei îşi vorbeau prieteneşte. Mă aşteptam să te găsesc la teatru. mă culc la ora 11. Nepoata mea este poetă. Il est le meilleur tourneur de notre usine. deputată şi chiar ministru. Ea nu se mai plimbă cu prietenele sale. IV. profesoară. Directoarea acestui liceu este o femeie foarte energică. Francisca îşi petrece timpul în bibliotecă. Este ora 4 şi jumătate. Traduceţi în limba franceză: Maria vrea să devină inginer. III. Treceţi la feminin prezent. în acest caz. Son frère est un peintre de premier ordre. Astăzi.

Qui est^à l'appareil? — Ici Marie Robert. — Allô ! Je désire parler à Hélène Girard.18-EME LEÇON UNE CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE Dznn ! Dznn ! Dznn! Marie Robert décrocha le récepteur. — C'est elle-même qui parle. Marie ! Quelle surprise ! Comment ça va? Il y a un siècle que je ne t'ai vue ! Je ne reconnaissais plus ta voix ! . dit-elle. — C'est toi. attendit le signal d'appel et forma le numéro.

. chemarea vide [vid] gol absenter ( s ' ) [absàte] a lipsi le mystère [mister] misterul plutôt [plyto] mai curînd. nous trois et nos maris? — Voilà une excellente idée. — Très bien.) Aşa şi aşa.) Ce mai faci? Très bien. au restaurant. ? Comme ci. merci. Je vais bien (je me porte bien) et vous-même? F o a r t e b i n e .sk9] este (tocmai) ceea ce proposer [propoze] a propune Formule de salut Comment^allez-vous ? Ce m a i faceţi? Comment vous portez-vous? Cum vă simţiţi? Comment ça va? (fam.) des téléphones [ l a n q e r w de w telefan] cartea de telefon la sortie [sorti] ieşirea c'est ce que [se__. VOCABULAIRE la conversation téléphonique [la kôvsrsasjô^teleîonik] convorbirea telefonică décrocher [dekro/e] a ridica recep­ torul le récepteur [reseptœr] receptorul le signal d'appel [ s i p a l ^ d a p s l ] tonul l'appareil (m. (fam. un soir. m u l ţ u m e s c . comme ça. a se simţi aisément [ezemà] cu uşurinţă l'épisode (m. m a i de­ grabă se porter [porte] a o duce.) [epizod] episodul il vaut mieux [ i l ^ v o ^ m j ^ ] mai bine se rappeler [raple] a-si r e a m i n t i ces derniers temps [ s e ^ d e r n j e ^ t à ] în u l t i m a vreme l'annuaire (m. — Alors. Je chercherai son numéro dans l'annuaire des téléphones. A bientôt. — Entendu. rendez-vous samedi soir à neuf^heures au restaurant . Formule de despărţire Au revoir À tout^à l'heure À bientôt L a revedere pe curînd Expresii tant mieux à qui mieux mieux de son mieux faute de mieux au pis aller cu a t î t m a i bine care m a i de care cît poate (cineva) m a i bine în lipsă de altceva m a i b u n în cel m a i rău caz 173 .) [apsl] apelul.connais son^adresse. Que dis-tu d'une sortie.) [aparej] a p a r a t u l la surprise [syrpriz] surpriza le siècle [sjekl] secolul reconnaître [rakonctr] a recunoaşte la voix [vwa] vocea donner un coup de fil [douent S ku da^fil] a da un telefon l'appel (m.Boulevard". C'est ce que je voulais te proposer. Bine (mă simt bine) şi dv.

Verb conjugat cu auxiliarul avoir: j'avais acheté eu c u m p ă r a s e m tu avais acheté il (elle) avait acheté nous avions acheté vous aviez acheté ils (elles) avaient acheté Verb conjugat cu auxiliarul être : j'étais allé(e) eu mersesem tu étais allé(e) il (elle) était allé[e) nous étions allé(e)s vous étiez allé(e)s ils (elles) étaient allé{e)s 174 .). c o m p a r a t i v u l a d v e r b u l u i mal. cu a t î t mai bine (rău). Notă. care apare în expresiile: de pis en pis din ce în ce m a i rău de mal en pis din r ă u în m a i rău tant pis a t î t a pagubă.GRAMMAIRE Adverbe cu forme neregulate la gradele de comparaţie Cîteva adverbe prezintă forme neregulate la comparativ şi superlativ relativ: Pozitiv bien mal peu beaucoup Comparativ mieux pis sau plus mal moins plus le le le le Superlativ relativ mieux pis sau le plus mal moins plus Observaţie. Nu există superlativ absolut p e n t r u a d v e r b u l beaucoup. Mai-mult-ca-perfectul indicativului Spre deosebire de limba romînă. Formele adverbului peu la comparativ şi superlativ servesc la formarea comparativului de inferioritate al adjectivelor. eu mîncasem etc. le plus) servesc la formarea comparativului de superioritate al tuturor celorlalte adjective şi adverbe. se formează din imperfectul auxi­ liarului şi participiul trecut al verbului de conjugat. Este deci greşit să t r a d u c e m foarte mult prin très beaucoup ! Comparativul regulat al a d v e r b u l u i mal. în limba franceză el este un timp compus . în care mai-mult-ca-perfectul este un timp simplu (eu cîntasem. Nu confundaţi c o m p a r a t i v u l pire al adjectivului mauvais. Formele adverbului beaucoup la comparativ şi superlativ (plus. eu pis. plus mal este m a i des folosit decît forma pis.

poţi 175 . Nous (aller) souvent à la m o n t a g n e . apoi închid telefonul (raccrocher). Mă p l i m b în fiecare seară cît m a i departe posibil. Ils (se lever) de très bonne heure pour p a r t i r en haute montagne. î n cel m a i rău caz voi trece examenul la t o a m n ă . Cum te simţi? Cum se simte m a m a ta? Se simte m a i bine? Da. se simte bine. Mathilde (visiter) une de ses amies à la campagne. Il lui (proposer) de travailler dans une grande fabrique. J ' ( i n d i q u e r ) les livres à lire. Ea îmi telefonează în fiecare seară. m a i p u ţ i n viguros decît fratele său. Ils (traverser) la rue en c o u r a n t . a ş t e p t t o n u l şi apoi formez n u m ă r u l . François (aller) chez le d e n t i s t e . choisir. Te a ş t e p t a m m a i devreme. B ă t r î n u l meu unchi vede din ce în ce m a i rău. Conjugaţi la mai-mult-ca-perfectul indicaţii' verbele: se laver. ş i d v . Je (penser) souvent à lui. E l muncea cît putea m a i bine. E n s o r t a n t de l'usine il (se diriger) aussitôt vers le r e s t a u r a n t . Il (pleuvoir) pendant trois jours. Vous (faire) peu de fautes. I I I . Treceţi indicativului: infinitivele din paranteze la mai-mult-ca-perfectul Ils (passer) leur congé en Bulgarie. Azi el ştie (il sait) lecţia m a i bine. pentru a-i m u l ţ u m i pe p ă r i n ţ i i săi. Traduceţi în limba franceză: Au sosit m a i devreme decît de obicei. Andrei se simte m a i bine. Pe curînd. Michel (aller) au t h é â t r e . faire. Traduceţi în limba franceză: Eu ridic receptorul. D a c ă p o ţ i face ce-i g r e u . raconter. Elle (trouver) un bouquet de lilas sur son bureau. ele vorbesc m u l t . Petre este mai p u ţ i n v i o i .EXERCICES I . I V . Cet écrivain (écrire) un très beau roman. le moins. La revedere. ? Simona nu se simte prea bine. Les ouvriers (dépasser) le plan a v a n t terme. I I . Treceţi verbele din paranteze la perfectul compus: Nous (souhaiter) la bonne année à tous nos a m i s . PROVERBE Qui peut le plus peut face şi c e . Vorbesc.i m a i u ş o r . Marie (regarder) longuement le t a b l e a u . Maria dă în fiecare s ă p t ă m î n ă un telefon prietenei sale. De obicei. Ils (acheter) des gants et des mou­ choirs. Merg foarte des la con­ certe. aller. Cartea de telefon cuprinde t o a t e numerele de telefon din oraş. Cu a t î t mai bine ! V .

des melons exprimaient toute la richesse de l'automne et en même temps celle des„hommes qui les cultivaient. t a la t o m a t e [tomat] pătlăgeaua rosie la carotte [karot] morcovul haricot vert [ a r i k o w v s r ] fasolea verde l'aubergine (/. de la viande tranchée. J'achèterais pour la dernière fois des fruits.. Un brave homme m'a conduit dans le secteur où l'on vendait des fruits.) [ima3inasj5] imagmaţia éblouir | eblwir] a lua ochii l'abondance (/.. des choux. des noix.) [a/tœr] cumpărătorul soulever [suive] a ridica . j ' a i eu la curiosité de visiter un marché la semaine passée. Loin de moi l'idée de nier l'avantage de ces magasins. Un homme grand et fort soulevait de larges paniers pleins de choux-fleurs et de tomates.) [avataş] avantajul la vitesse [vit es] viteza en tant que [ă^. Étant_en Roumanie en tant que touriste.J'aime tant l'aspect d'un marché en w automne ! Je connais des gens qui lui préfèrent les grands magasins où l'on peut trouver des légumes w épluchés. prêts à être préparés. pour notre siècle. Aujourd'hui je voudrais„aller de nouveau au marché. que j'aime tant. des^.. sur les_étalages. Ie P a m e r [PanJe] c ° Ş u l i n brave homme [brav w om] un om cumsecade i e s e c t e u r [ s e k t œ r ] sectorul le le | e ™ e l o n J™al5l P a n e l e de art P [deparj plecarea 176 .) [ober3in] vînăta l'oignon (m.. Ce que j ' a i vu a dépassé mon w imagination ! J'ai été éblouie par l'abondance et la qualité des produits rangés avec soin. des poires.) [on5] ceapa généreusement foenerjfcmà] eu generozitate l'acheteur (m.tă w k8] în calitate de l'imagination (m. des pommes. Des tomates. je pourrais même dire artistiquement.) [abSdâs] belşugul ranger [rà3e] a r î n d u i . Claire VOCABULAIRE le marché [mar/e] p i a ţ a . des oignons s'offraient généreusement aux acheteurs. des pommes de terre.) [ e t a l a t tejgheaua. aubergines. Des prunes. car mon départ approche. le siècle „de la vitesse". a aşeza le soin [swê] grija l'étalage (m. des carottes.79-EME LEÇON AU MARCHÉ . des haricots verts. tîrgul éplucher [eply/e] a curăţa (legumele) trancher [trâ/e] a tăia în bucăţi nier [nie] a nega _ 1 avantage (m. Il a bien travaillé ce matin-là. du raisin.

) [or<Î3] le citron [sitrî] la datte [dat] la figue [fig] la banane [banan] pruna mărul para caisa nuca aluna piersica cireaşă vişina strugurele zmeura fraga portocala lămîia curmala smochina banana FRUITIERS Arbres fruitiers le prunier [prynje] le pommier [pomje] le poirier [pwarje] l'abricotier (m.LES LÉGUMES cartoful varza conopida roşia morcovul sfecla vînăta ridichea hreanul usturoiul ceapa prazul fasolea castravetele napul lintea sparanghelul spanacul mazărea pătrunjelul mărarul ţelina păstîmacul la pomme de terre [ p 3 m ^ c U w t e r ] le chou [/u] le chou-fleur [/u^flœr] la tomate [tomat] la carotte [karot] la betterave [betrav] l'aubergine (f.) [abrikotje le noyer [nwaje] le noisetier [nwaztje] le pêcher [pe/e] le cerisier [sarizje] le grioltier [grijatje] la vigne [vin] le framboisier [frâbwazje] le fraisier [frezje] l'oranger (m.) [onjô] le poireau [pwaro] le haricot [ariko] le concombre [kôkôbr] le navet [nave] la lentille [lâtij] l'asperge (f.) [aspei'3] l'épinard (m.) [orâ3e] le citronnier [sitronje] le dattier [datje] le figuier [figje] le bananier [bananje] prunul mărul părul caisul nucul alunul piersicul cireşul vişinul viţa devie zmeurişul fragul portocalul lămîiul curmalul smochinul bananul Omonime la pêche pêcher 12 piersica a pescui — — la pêche pécher pescuitul a păcătui 177 .) [aj] l'oignon (m.) [abriko] la noix [nwa] la noisette [nwazet] la pêche [ p s / ] la cerise [sriz] ! la griotte [grijat] le raisin [rezë] la framboise [frâbwaz] la fraise [frsz] l'orange (f.) [oberçin] le radis [radi] le raifort [rsfar] l'ail (m.) [epinar] les (petits) pois [pwa] le persil [perşi] le fenouil [fanuj] le céleri [selri] le panais [pane] FRUITS ET ARBRES Fruits la prune [pryn] la pomme [pam] la poire [pwar] l'abricot (m.

de la infini­ t i v la care se a d a u g ă t e r m i n a ţ i i l e imperfectului. în limba franceză c o n d i ţ i o n a l u l prezent este u n timp simplu. nici laie.Expresii poisson d'avril ni chair. un petit chien Se aşază însă d u p ă s u b s t a n t i v : a) adjectivele care indică o c u l o a r e : une robe rouge. un ingénieur français 178 . nici peşte . nici bălaie GRAMMAIRE Condiţionalul prezent (Le conditionnel présent) Condiţionalul prezent se formează ca şi v i i t o r u l . Spre foarte m u l t e cazuri adjectivul pe care-1 califică (mai ales cînd decît s u b s t a n t i v u l calificat) : privire la locul adjectivului cali­ deosebire de limba r o m î n ă . în se aşază î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i adjectivul are m a i p u ţ i n e silabe un grand magasin. E x em p l e p e n t r u fiecare grupă de v e r b e : Grupa I Grupa a Ii-a je porterais eu aş purta je finirais eu aş sfîrşi tu porterais tu finirais il (elle) porterait il (elle) finirait nous porterions nous finirions vous porteriez vous finiriez ils (elles) porteraient ils (elles) finiraient Grupa a III-a j'apprendrais eu aş învăţa tu apprendrais il (elle) apprendrait nous apprendrions vous apprendriez ils (elles) apprendraient Locul adjectivului calificativ Nu există o regulă precisă cu ficativ în limba franceză. ni poisson păcăleală de 1 aprilie nici carne. Spre deosebire de limba r o m î n ă . une chemise bleue b) adjectivele care indică n u m e de p o p o a r e : un peintre roumain. une belle ville.

există cîteva adjective care îşi schimbă sen­ sul în funcţie de locul pe care-1 ocupă faţă de s u b s t a n t i v : un brave homme un om de treabă. un garçon intelligent In limba franceză.. beaucoup. un poêle chaud d) în general. adjectivul care are m a i m u l t e silabe decît substantivul: un livre intéressant.c) adjectivele care indică forme p r e c u m şi c a l i t ă ţ i t e r m i c e : une table ronde. a d v e r b u l de mod se intercalează de obicei între a u x i l i a r şi p a r t i c i p i u : Il a bien travaillé. ca peu e t c . noyer poirier cerisier framboisier la vigne griottier pommier l'oranger 179 . înlocuiţi punctele cu numele fructului corespunzător: Le fruit du du „ du du du de du du de n 12* pêcher s'appelle . cumsecade un homme brave un om viteaz un grand homme un om ilustru un homme grand un om înalt un écrivain méchant un scriitor răutăcios un méchant écrivain un scriitor fără talent un pauvre homme un biet om un homme pauvre un om sărac un seul homme un singur om un homme seul un burlac Locul adverbelor de mod Adverbele de mod se aşază d u p ă v e r b : II travaille bien. EXERCICES I . : Il a beaucoup mangé. La t i m p u r i l e compuse însă.. Acelaşi regim îl au şi unele adverbe de c a n t i t a t e .

la condiţionalul prezent verbele garder. A strînge bani albi pentru zile negre. îmi plac toate legumele şi mai ales roşiile. Toamna se găsesc multe fructe la piaţă: prune. nuci. struguri. Lui Guy nu-i plac decît car­ tofii. Un singur om îl aştepta. Oamenii mari nu vor fi niciodată uitaţi. Tel maître. Mihai este un om cumsecade. IV. Ea a cumpărat morcovi şi praz. pere. tel fils. El ar mînca o salată de ţelină. Am vizitat ieri un magazin mare. Petre a cumpărat o cămaşă albă. Conjugaţi dire. îmi place vinul bun. Aş cumpăra legume şi fructe. Ménager la chèvre et le chou. vinetele şi varza. tel caiet. Traduceţi în limba franceză: Bucureştiul este un oraş frumos. cu 10 etaje. Irina are părul blond. tel fruit Tel père. Tel arbre. Am nevoie de mărar şi de pătrunjel. Mama a terminat repede această bluză. Antoaneta este o fetiţă mică. Traduceţi în limba franceză: Aş merge mîine la piaţă. . piersici. mere. punir. Mihaela a citit mult. Locuiesc într-un imobil mare. A împăca şi capra şi varza. PROVERBES Garder une poire pour la soif. dar a scris puţin. Citesc o carte interesantă.I I . III. Dunărea este un fluviu lung. { Cum e sacul şi peticul. Acest om viteaz a salvat viaţa tovarăşilor săi.

20-ÈME LEÇON ANECDOTES Le professeur: — J'ai lu ton devoir. répond l'autre. un petit. L'élève: — Ce n'est pas la peine. c'est lui qui l'a écrit en w entier. — Tu reconnais Beethoven? dit l'un. Parce que je n'aime pas les cheveux trop longs. Il est plein de fautes et de pâtés . Le client: — J e voudrais une lotion qui fasse repousser les cheveux. monsieur.. Deux snobs vont w au concert. — Attends qu'il se retourne et je te le dirai. je suis w obligé de prévenir ton père.. Le coiffeur: —• Bien ! Un grand flacon ou un petit? Le client:-—-Oh. t 181 .

En cours de route. c'est moi que vous w avez renversé hier. j ' a i envoyé mon fils acheter chez vous un kilo de fraises. mais^à quelle heure.Mme Marius arrive essoufflée chez le marchand de fruits du coin: — Ecoutez. Un type a eu un accident et il va faire réparer son vélo. la tête entièrement bandée. mais w avez-vous pensé à peser votre enfant?. monsieur. Je les pèse et je trouve à peine 850 grammes. — Hier. Expliquez-vous. Madame. il reconnaît dans la rue la voiture et le conducteur qui l'ont heurté. monsieur? 182 . — C'est bien possible.. monsieur. Il s'approche: — Me reconnaissezvous..

-e [fri. m o n s i e u r . VOCABULAIRE lire [lir] a citi le devoir [davwar] t e m a .c e que ça Deux moitiés. a aver­ tiza ce n'est pas la peine [ s w n s w p a w l a ^ pen] nu merită osteneala en entier [<ï w n w àtje] în întregime la lotion [losj 5] loţiunea repousser [răpuse] a creşte din nou le coiffeur [kwafœr] coaforul. et si je coupe les m o r c e a u x en deux? Des q u a r t s . et encore en deux? Des frites.-e [ssufle] cu sufletul la gură le marchand [mar/à] negustorul le coin [kwe] colţul envoyer [àvwaje] a t r i m i t e peser [paze] a cîntâri le vélo [vélo] bicicleta entièrement [âtjermâ] în întregime bander [bâde] a bandaja en cours de route [ à w k u r ^ d a w r u t ] în (pe) d r u m la voiture [vwatyr] maşina le conducteur [kâdyktœr] conducă­ torul heurter [certe] a ciocni s'approcher [sapro/e] a se apropia renverser [răverse] a răsturna le maître [mstr] profesorul partager [parta3e] a î m p ă r ţ i frit.Le — fait? — — •— — — maître demande à Toto: Si je p a r t a g e une p o m m e de terre en d e u x . -ă . m o n s i e u r . -ă les frites [frit] cartofii prăjiţi (pai) GRAMMAIRE Conjunctivul prezent (Le subjonctif présent) P e n t r u a forma p r e z e n t u l c o n j u n c t i v u l u i se a d a u g ă la r a d i c a l u l verbului următoarele terminaţii: Grupa a Ii-a -isse -isses -isse -issions -issiez -issent 183 Grupa I şi a Hl-a -e -es -e -ions -iez -ent . frizerul le flacon [flakô] flaconul le snob [snob] snobul se retourner [raturne] a se întoarce essoufflé. exerciţiul (şcolar) la faute [fot] greşeala le pâté [pate] p a t a de cerneală (pe hîrtie) pré venir [prevnir] a înştiinţa. q u ' e s t . prăjit. monsieur. B i e n . frit] fript. B i e n .

Conjunctivul este precedat de conjuncţia que (să). je lisais Perfectul simplu este je lus. Verbul lire (a citi) Verbul lire (grupa a III-a) prezintă unele neregularităţi în con­ jugare. Prezent je lis eu citesc tu lis il (elle) lit nous lisons vous lisez ils (elles) lisent Perfectul compus j'ai lu eu am citit tu as lu il (elle) a lu nous avons lu vous avez lu ils (elles) ont lu Conjunctiv Prezent que je lise să citesc que tu lises qu'il (elle) lise que nous lisions que vous lisiez qu'ils (elles) lisent Indicativ Imperfect je lisais eu citeam tu lisais il (elle) lisait nous lisions vous lisiez ils (elles) lisaient Perfectul simplu je lus eu citii tu lus il (elle) lut nous lûmes vous lûtes ils (elles) lurent Viitor je lirai eu voi citi tu liras il (elle) lira nous lirons vous lirez ils (elles) liront Imperativ lis ! citeşte ! lisons ! lisez ! Participiu Prezent Trecut lisant citind lu. aşezată înaintea p r o n u m e l u i personal. 184 . relire (a reciti) etc.E x-e m p le: Verbul porter que je porte eu să duc que tu portes qu'il (elle) porte que nous portions que vous portiez qu'ils (elles) portent Verbul avoir que j'aie eu să am que tu a\es qu'il (elle) ait que nous ayons que vous ayez qu'ils (elles) aient Verbul finir que je finisse eu să sfîrşesc que tu finisses qu'il (elle) finisse que nous finissions que vous finissiez qu' ils (elles) finissent Verbul être que je sois eu să fiu que tu sois qu'il (elle) soit que nous soyons que voua soyez qu'ils (elles) soient Observaţie. lue c i t i t . El are două radicale: li — înaintea unei consoane: je lis. je lirai lis — înaintea unei vocale: nous lisons. -ă La fel se conjugă élire (a alege).

I I . inscrire (a înscrie). écriv— î n a i n t e a u n e i v o c a l e : tu écrivais. transcrire (a transcrie). c o n t e m p l e r . EXERCICES I . U .). A ţ i c i t i t această poezie? 185 . N .a ) p r e z i n t ă d e a s e m e n e a d o u ă r a d i c a l e : ieri — î n a i n t e a u n e i c o n s o a n e : nous écrirons. Indicativ Prezent j'écris eu scriu tu écris il (elle) écrit nous écrivons vous écrivez ils (elles) écrivent Perfectul compus j'ai écrit eu am scris tu as écrit il (elle) a écrit nous avons écrit vous avez écrit ils (elles) ont écrit Conjunctiv Prezent que j'écrive eu să seri que tu écrives qu'il (elle) écrive que nous écrivions que vous écriviez qu'ils (elles) écrivent Imperfect j'écrivais eu scriam tu écrivais il (elle) écrivait nous écrivions vous écriviez ils (elles) écrivaient Perfectul simplu j'écrivis eu scrisei tu écrivis il (elle) écrivit nous écrivîmes vous écrivîtes ils (elles) écrivirent Viitor / écrirai eu voi scrie tu écriras il (elle) écrira nous écrirons vous écrirez ils (elles) écriront Imperativ écris! scrie écrivons ! écrivez ! Participiu Prezent écrivant scriind Trecut écrit. réussir.V e r b u l écrire (a scrie) V e r b u l écrire ( g r u p a a I I I .) şi să scrie (inf. j'ai écrit. prescrire (a prescrie). souscrire (a subscrie). Vei c i t i cartea cînd vei avea t i m p . Acest a u t o r va scrie o nouă c a r t e . E l ne-a descris noul său a p a r t a m e n t . La fel se conjugă verbele décrire (a descrie). Scriam o scrisoare prietenului meu. Traduceţi în limba franceză: Mihai nu ştie încă să citească (inf. Conjugaţi la conjunctiv prezent verbele: r a c o n t e r . Citeşte această poezie. Am c i t i t r o m a n u l lui Balzac „Eugénie Grandet". -e scris. Ar citi şi ei aceste c ă r ţ i . E i au c i t i t cu atenţie cuvîntările rostite l'a O . Voi citi o carte bună. j'écrivis.

À l'occasion de son anniversaire.. les rives du Danube. fleurs. pur. pain d'épice.. toi.. Budapest est bâtie.vieilles femmes étaient assises sur des bancs devant leurs maisons.. détail.. IV. bijou. bons fruits. corail. nez. Il y a bien... la table. Indicaţi pluralul substantivelor: carnaval. J'ai rencontré. 186 .III. il sera bientôt fait Quoique en miniature. ale lunilor anului si ale celor patru anotimpuri. beurre. Vrai démon pour l'espièglerie Vrai singe par sa mine. poissons dans cette rivière... bas.. voilà Pouchkine. timide. Il y a une grande différence. cu prepoziţia de sau cu articolul nehotărît des: Il a mangé.... les cheveux blonds Et la tète bouclée. rail.. je le dis sans façon Et sans fades grimaces. Beaucoup et trop d'étourderie Ma foi. I l y a t a n t . travail.. genou. fromage et. II. A. ces frères. il n'a pas rencontré... les enfants.. . Il est parti.... V. . clou.. Brigitte a reçu beau­ coup.. înlocuiţi spaţiile libere cu prepoziţiile cerute de sens: Elle a mis sa robe. Michel a décidé d'étudier la méde­ cine. Je suis un jeune polisson Encore dans les classes. Paris.. pommes cette année. l'armoire. cher. deux années. à l'âge de 15 ans). înlocuiţi spaţiile libere cu articolul partitiv.. cheval. REVIZIE EXERCICES I . amis.. amis. Point sot.... Indicaţi numele zilelor săptămînii. chou. Je viendrai demain. Ces bonbons sont... . haut.. heureux. Formaţi adverbe de la adjectivele: dur. Le vase est. Ma taille à celles des plus longs Ne peut être égalée J'ai le teint frais. Marius mange. doux. P o u c h k i n e (Poésie écrite en français en 1814. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE MON PORTRAIT Vous me demandez mon portrait Mais peint d'après nature.... Mon cher.

) de Guy est très jeune.. Cine a băut vin? Eu! Elena a spart (casser) vasul. Traduceţi la indicativul prezent. Am citit cărţi mai bune. şapte fără un sfert. cinci şi jumătate. joli. Este vreme rea. Indicaţi antonimele următoarelor cuvinte: următor. Claude Àchard est le. Astăzi e cald. Aştept azi un vechi prieten.. étranger. — ?! — Fiindcă eu sînt autorul autorului ! răspunse celebrul romancier. beau. — Numai într-o anumită măsură? Dar mi se pare că principalul merit e al meu ! zise Dumas-tatăl. La premiera piesei „Demi-monde" a lui Dumas-fiul. VII. Dă-i să (à) mănînce (inf. El a aşteptat o jumătate de oră.III. nul. Mon chien lève la tête en (flairer) le rôti. beau. des hommes (travailler) dans le jardin. Traduceţi în limba franceză textul bularul de la sfîrşitul manualului: Cei doi Dumas Este vorba de tatăl şi fiul care şi-au împărţit gloria lor literară. Toţi tinerii purtau cra­ vate. Dintre cuvintele mer. Este ora 12 (amiaza). La (. blanc. viitor fi perfectul compus faire. mère. gros. Claude este tot atît de mic ca şi Pierrot. grand.). Scrieţi femininul următoarelor adjective: cruel. Conjugaţi verbele: IV.. în limba franceză: Este ora trei şi un sfert.. lire şi écrire. Avant d'aller à la (. Je vois des femmes (laver) le linge dans la rivière. premier. maire. Ea le dă să mănînce. VI. VIII. de cette ville. unul dintre admi­ ratorii săi se adresă lui Dumas-tatăl: — Cred (penser) că şi d-ta ai într-o anumită măsură un merit la acest succes. menteur. iarna ca şi vara. Copilul său se simte mai bine acum. Treceţi infinitivele din paranteze la participiul prezent: Voilà Raymond (venir) à notre rencontre. Este ora 12 noaptea. IX.. N-am nici o poftă să plec la plimbare. Casa lui este mai mare decît a ta.). puneţi teză termenul potrivit ca sens: în fiecare paran­ L'année passée je suis allé à la (. bref. 187 . gras.. Mă plimb în fiecare zi. Sora mea este profesoară de muzică.. V.) il faut apprendre à nager. sot. Voilà des élèves (descendre) l'escalier de l'école.. folosind si voca­ chaud. long. dire.

.

PARTEA A lll-a .

.

Saint-Étienne. l'Océan et la Méditerranée. À l'Est. Au centre du pays se trouve un vaste plateau granitique de 800 à 1 000 mètres d'altitude. Le Rhône. Lille. Le territoire français est divisé. Les côtes de la France sont baignées au Sud par les flots de la Méditerranée. podişul granitique [granitik] de granit l'altitude (/. ) [altityd] a l t i t u d i n e a la chaîne [/en] lanţul la Suisse [sqis] Elveţia la frontiere [frotjsr] g r a n i ţ a . sépare la France de l'Italie et de la Suisse. C'est une république bourgeoise. Le climat de la'France est tempéré au Nord. Bordeaux. Strasbourg. au point de vue administratif. -ă le plateau [plato] p l a t o u l . burşwaz] bur­ ghez. la Mer du Nord. La Rochelle. La population rurale représente presque la moitié de la population française. Toulon. La Manche reçoit la Seine. C'est vers l'Océan que se dirigent la Loire et la Garonne. une haute chaîne de montagnes. Il est de beaucoup plus sec dans le Midi. les Alpes. Le Havre.21-EME LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE I La France est un pays d'environ 48 millions d'habitants. Nantes. Cherbourg. Brest. Rouen etc. -e [bur3wa. Au Sud. au Nord par la Manche et à l'Ouest par l'Océan Atlantique. s'élevant jusqu'à 4 810 m. Les cours d'eau les plus importants sont partagés entre la Manche. le Rhin. en plusieurs départements. fron­ tiera se diriger [sa diri3e] a se î n d r e p t a s'acheminer [sa/amine] a se î n d r e p ­ ta (spre) le climat [klima] clima. la Mer du Nord. Nice. dit Plateau (ou Massif) Central. En France il y a aussi de nombreux ports: Calais. -e [tâpere] t e m p e r a t . VOCABULAIRE bourgeois. c l i m a t u l tempéré. lui. (le Mont Blanc). les Pyrénées forment la frontière entre la France et l'Espagne. Les principales villes du pays sont Marseille. Paris est la capitale de la France. s'achemine vers la Méditerranée. -ă le territoire [teritwar] t e r i t o r i u l le point de vue [ p w s ^ d a ^ v y ] p u n c t u l de vedere 191 . Saint-Malo. Lyon. doux et humide en général. Toulouse. la Meuse.

) lănţişorul le chaînon (m. cîteva).) veriga ~. Adjectivele nehotărîte se aşază.'-le (cutare). m a i m u l t e ) . nul. înaintea substanti­ vului determinat.la côte [kot] coasta le flot [Ho] valul La Manche [ma/] Marea Mînecii l'océan (m.) partea coteau (m. t o ţ i .) cotletul GRAMMAIRE Adjectivele nehotărîte (Les adjectifs indéfinis) Adjectivele nehotărîte sînt: autre (altul. même (acelaşi.-ă"). nici o). Certain.-ă . însuşi. a l t a ) . même (eu sen­ sul „însuşi".la le le lă côte (f. quelconque (cu sensul „oarecare") se aşază după substantivul determinat. Cîţiva copii se j u c a u în grădină. quelconque (oarecare). chaque (fiecare). nulle (nici u n . de obicei.) [abità] locuitorul LEXIQUE Antonymes humide umed séparer a despărţi sec uscat rapprocher a apropia Familles de mots la chaîne (f.) l a n ţ u l ta chaînette (f. -e (nici u n . tel. ceva). oricare). t o a t ă . toutes (tot.) coasta côté (m. certain. tous. aucun. plusieurs (mai m u l ţ i . vreo. -e (anumit. Tout le monde voulait le féliciter. 192 . nici oi). Toată lumea voia să-1 felicite. -e. t o a t e . sigur. aceeaşi. -ă).-e (cu sensul „sigur. maint.) colina côtelette (f. n e n u m ă r a t e ) .) [aseà] oceianul recevoir [rasavwar] a p r i m i le département [departamaj departa­ mentul étant donné [etă^dane] d a t fiind le port [par] portul l'habitant (m. Exemple: Quelques entants jouaient dans le jardin. însăşi).! quelque (vreun. tout. „însăşi"). -e ( n e n u m ă r a ţ i . quelques (cîţiva.

în special veuillez (pers. cea de-a doua. I m p e r a t i v u l are două forme .a p l u r a l ) . -e Observaţie. a I i .Le verbe couloir (a voi) Présent je veux tu veux il veut nous voulons vous voulez ils veulent Passé composé j'ai voulu tu as voulu il a voulu nous avons voulu vous avez voulu ils ont voulu Subjonctif Présent que je veuille que tu veuilles qu'il veuille que nous voulions que vous vouliez qu'ils veuillent Indicatif Imparfait je voulais tu voulais il voulait nous voulions vous vouliez ils voulaient Passé simple je voulus tu voulus il voulut nous voulûmes vous voulûtes ils voulurent Futur je voudrai tu voudras il voudra nous voudrons vous voudrez ils voudront Impératif veux! (veuille!) voulons! (veuillons !) voulez ! (veuillez!) Participe Présent voulant Passé voulu. Le verbe pouvoir (a putea) Indicatif Présent je peux (je puis) tu peux il peut nous pouvons vous pouvez ils peuvent Passé composé j'ai pu tu as pu il a pu nous avons pu vous avez pu ils ont pu vătaţi limba franceză fără profesor Imparfait je pouvais tu pouvais il pouvait nous pouvions vous pouviez ils pouvaient Passé simple je pus tu pus il put nous pûmes vous pûtes ils purent Futur je pourrai tu pourras il pourra nous pourrons vous pourrez ils pourront 193 . este des utilizată ca formulă de politeţe ( = binevoiţi). în schimb. p r i m a este rar î n t r e b u i n ţ a t ă .

objets. mois. même: âge. v i e . L ' U n i v e r s i t é de Bucarest a . . On p l a n t e des vignes sur les. les réunions. Les Carpates forment une longue. j u p e .. Jérôme é t a i t présent à. Le magasin se trouve d u .Subjonctif Présent que je puisse que tu puisses qu'il puisse que nous puissions que vous puissiez qu'ils puissent Participe Présent pouvant Passé pu Observaţie. h o m m e . distractions.. les plaisirs du repos. Traduisez en français: Am fost de n e n u m ă r a t e ori la t e a t r u . Remplacez les points par les mots qui conviennent: i Les. les m a n i festations. J ' a i m e m a n g e r des. réponses. Daţi-i o carte oarecare. se între­ b u i n ţ e a z ă . . . 2 . . personne..salles d ' é t u d e . p a y s . la persoana I singular. de montagnes. t o u s .. . q u e l q u e s . Notre pays offre au peuple.. I I . autre: t o n . famille. Nu pot să m ă hotărăsc. b i b l i o t h è q u e . T o a t ă ţ a r a ia p a r t e la această sărbătoare.. Accordez suivent: les adjectifs indéfinis avec chacun des mots qui les aucun: chemin. EXERCICES I . Vous devez lire au m o i n s . 1. rue.. pages par jour. jours. de la Mer Noire_ sont très belles.. m a i ales forma je puis: Puis-je téléphoner? P o t să telefonez? Je ne puis me décider.. tel: père. plusieurs: étages.. Verbul pouvoir nu are imperativ. saisons. a r t . gauche de la rue.. 194 . . certain: heures. à .. enfants. I I I . paroles. . manières... Azi d i m i n e a ţ ă m a i m u l t e persoane voiau să intre în sală. Remplacez les -points par les adjectifs indéfinis autre. toutes. E l însuşi mi-a spus să vă telefonez de m a i m u l t e ori. . Pentru formarea unei propoziţii interogative sau negative. de porc.. selon le sens de la phrase: Vous trouverez ce livre dans u n e . fils. p l u s i e u r s . I V .

C'estPp/)yÇaya!Je croîs qu on pourra piétiné W^ ( Qui a fini Y^k .

).) LECTURE SUPPLEMENTAIRE CHANSON DE LA SEINE La Seine a de la chance Elle n'a pas de soucis. la regarde de travers — Notre-Dame. Poţi să-mi ajuţi să ridic finf.) cutia asta? Aţi putea să ne daţi caietul dv.) — J ' a i voulu lire „l'Humanité". pare a o privi „oblic". (Pot să învăţ franceza. (fig. Pot să plec? V. Elle se la coule douce 1 Le jour comme la nuit Et elle sort de sa source Tout doucement sans bruit Et sans se faire de la mousse 2 Sans sortir de son lit Elle s'en va vers la mer En passant par Paris La Seine a de la chance Elle n'a pas de soucis Et quand elle se promène Tout le long de ses quais Avec sa belle robe verte Et ses lumières dorées Notre-Dame jalouse Immobile et sévère Du haut de toutes ses pierres La regarde de. Aş vrea să vă întreb ceva. (Voi putea să citesc ziare franceze. Conjuguez. (Vreau să lucrez din răsputeri.) se uită chiorîş. (Am vrut să citesc „l'Humanité". les verbes des phrases suivantes : — Je peux apprendre le français. ) — Je veux travailler de toutes mes forces. sans se faire de la mousse — fără griji (pop.) a huzuri. Nu pot să citesc mai mult de douăzeci de pagini astăzi după-amiază. à toutes les personnes.? Nu am vrut să-1 mai vedem.) — Je pourrai lire des journaux français.travers 3 se la couler douce — (pop. 196 1 2 3 . a o duce de minune. fiind orientată paralel cu Sena.Trenul a sosit cu oarecare întîrziere.

Spectacles) s'en balancer (argou) — a nu-ţi păsa. (Jacques Prérert.Mais la Seine s'en balance x Elle n'a pas de soucis Elle se la coule douce Le jour comme la nuit Et s'en va vers le Havre Et s'en va vers la mer En passant comme un rêve Au milieu des mystères Des misères de Paris. .

textiles synthétiques). ) [edystri] industria le gisement [3izmà] zăcămîntul le minerai [minre] minereul la potasse [patas] potasiul le charbonnage f/arbona3] mina . thermiques.). industrie automobile et aéronautique etc. en outre. fabrica de sticlă le caoutchouc [ k a u t / u ] cauciucul le bois [bwa] lemnul mentionner [màsjone] a menţiona la tradition [tradisjô] t r a d i ţ i a 198 . Le territoire français compte près de 55 millions d'hectares. Les Français s'en occupent depuis plusieurs siècles. l'industrie textile (industrie cotonnière. vignes. l'industrie chimique (matières plastiques surtout) et parachimique (verrerie. lainière. La France est aussi un pays agricole. ex­ ploatarea u n u i z ă c ă m î n t de căr­ buni la grosse industrie [gras^ëdystri] ma­ rea industrie métallurgique [metalyrsik] metalur­ gic la branche [brâj-] r a m u r a se rattacher [ s a w r a t a / e ] a se lega les soieries [swari] industria m ă t ă s i i les textiles synthétiques [ t s k s t i l ^ s s tetik] t e x t i l e sintetice la matière plastique [matj er w plastik] materia plastică parachimique [ p a r a / i m i k ] parachimică la verrerie [verari] s t i c l ă r i a . Sur ces 55 millions. l'industrie électrique (usines hydrauliques. grâce aux riches charbonnages qu'on trouve dans le pays. Elle comprend plusieurs secteurs: la grosse industrie métallurgique et les branches se rattachant à la métallurgie (chantiers navals. cultures maraîchères et fruitières. auxquels s'ajoutent les pâturages et les forêts. de vin. La France compte parmi les exportateurs de blé.22-ÈME LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE il L'industrie française a pu se développer surtout grâce aux gisements de minerai de fer et de potasse. VOCABULAIRE l'industrie (/. soieries. que les industries d'art et de luxe ont en France une tradition des plus anciennes. de produits laitiers. 45 sont consacrés à l'agriculture: labours. caoutchouc). de betteraves et de fruits. de volaille. centrales nucléaires). Il nous faut mentionner.

m a r e / e r ] de z a r z a v a t u r i fruitier. -ă.f. -euse exploiter (vb. c u l t i v a b i l . exporter (vb. -ă l'usine (f) hydraulique [yzin w idrolik] uzina hidraulică l'usine thermique [yzin^termik] uzina termică la centrale nucléaire r s â t r a l w n y k l e s r ] centrala atomică l'industrie cotonnière [ ï d y s t r i ^ k o t o njer] industria b u m b a c u l u i l'industrie lainière [lsnjsr] industria lînei le siècle [sjekl] secolul l'hectare [ektar] hectarul consacrer [kôsakre] a consacra. fapta de exploatabil. -ère [ m a r e / e .) l'exploitation (f.) l'exploit (m.) exportul exportator a exporta fapta remarcabilă. -trice(s.f. -ă électrique [elektrik] electric. -ère [frqitje. fructifer.) l'exportateur. -ă le pâturage [patyra3] păşunea le produit laitier [pradqi w letje] pro­ dusul lactat la volaille [valaj] pasărea de curte la betterave [bstrav] sfecla LEXIQUE Familles de mots l'exportation (f. -ă exploatarea exploatatorul.) exploitable (adj. frqitjsr] de fructe.) (m.) l'exploiteur. -oarea a exploata vitejie şi adj. a închina le labour [labur] a r ă t u r a maraîcher.) GRAMMAIRE Condiţionalul trecut (Le conditionnel passé) I-ère forme Condiţionalul trecut se formează din condiţionalul prezent al a u x i l i a r u l u i être sau avoir şi p a r t i c i p i u l trecut al v e r b u l u i de con­ jugat: j'aurais regardé eu aş fi p r i v i t tu aurais regardé il aurait regardé nous aurions regardé vous auriez regardé ils auraient regardé je serais venu eu aş fi venit tu serais venu il serait venu nous serions venus vous seriez venus ils seraient venus 199 .la métallurgie [ m e t a l y ^ i ] metalur­ gia aéronautique [aeronotik] aeronautic.m.

Elle se souviendra toujours de cet anniversaire. Ce gisement minier est.. d e a r t i c o l e l e p a r t i t i v e du. ordinea cuvintelor este u r m ă t o a r e a : pronume personal.P r o n u m e l e en ( L e p r o n o m en) P r o n u m e l e en î n l o c u i e ş t e . Pronumele a d v e r b i a l en se aşază înaintea verbului. Les prisonniers (pouvoir) s'enfuir. o î n t r e a g ă p r o p o z i ţ i e . ne veut renoncer à ses profits. de la. exploiteur. Remplacez les points par les mots qui conviennent exploit. de V ssru d e a r t i ­ c o l u l n e h o t ă r î t p l u r a l des: S'occupe-t-il de philatélie? Avez-vous du beurre? Oui. u n c o m p l e m e n t precedat ^ e p r e p o z i ţ i a de. Aucun. u n e o r i . de obicei.. il s'en occupe. J ' a i m e les fleurs. et je ne sors de la bibliothèque q u ' à m i d i . pronumele en. de nos sportifs sont connus dans le monde entier. Sans vos explications ils (manquer) le t r a i n . . il r i t de cela... Les esclaves étaient d u r e m e n t .. c u e x p r e s i a de cela: Elle m'a parlé de l'excellent résultat que vous avez obtenu. Nous en avons (du beurre). En p o a t e î n l o c u i . Les. I I . Vous avez besoin de mon stylo? Elle lui a parlé de ses projets. v e r b . je vais acheter des fleurs. exploitable. Mettez au conditionnel passé le verbe entre parenthèses: J e (vouloir) m ' a r r ê t e r u n i n s t a n t devant ces magasins. J ' a i plusieurs livres. forestière obtient de gros bénéfices. J ' e n t r e dans la bibliothèque à 9 h. î n a c e s t c a z . réjouis Notă. negaţia I. f i i n d e c h i v a l e n t .. b) Il connaît toutes les rues de sa ville natale. je ne veux pas de fruits..a : Je n'en parle plus. Tu (devoir) aller t o u t seul au cinéma. Vous (pouvoir) venir me voir ! Ils ne (comprendre) pas cette règle sans votre g r a m m a i r e . 200 . . negaţia a I i . On le t r a i t e d ' o r i g i n a l . Remplacez les mots nom adverbial en : en italique (cu l i t e r e c u r s i v e ) par le pro- a) J ' a i écrit des lettres moi aussi. je m ' e n (de l'excellent r é s u l t a t que vous avez obtenu) = de cela. Pronumele en nu trebuie confundat cu prepoziţia en. Dacă verbul este la m o d u l i m p e r a t i v . î n cazul unei propoziţii negative. J e connais tous les détails de l'histoire. en se aşază după Jetez-en quelques-unes ! verb: EXERCICES I . Veux-tu des fruits? Merci.. exploitation: ) (exploiter. III. Cette.

Tu ai îi făcut totul ca să mă ajuţi. J'en aurais lu quelques pages. Je n'aurais rien dit. • . Traduisez en français: Ei ar fi vrut să-i răspundă. V. Noi am fi scris mult mai multe articole. Am fi înfruntat (braver) toate pericolele pentru a-1 salva. Ele ar fi putut pleca. Voi aţi fi avut mai mult succes. Conjuguez tes: à toutes les personnes les verbes des phrases suivan­ J'aurais pu travailler hier après-midi.I V . Ar fi vrut să alerge mai repede.

Alain: Bah ! On aura tout le temps ce soir ! Jacqueline: Tu ne fais qu'aller et venir. Alain: C'est à quelle heure. et demie. quel Marseillais? Tu as dû la raconter à Paul ou à Michel. La gare. Alain: Pourquoi y aller si tôt? Jacqueline: Il n'est point agréable de se dépêcher pour arriver à la dernière minute ! À propos de dernière minute. Jacqueline. Jacqueline: Ecoute. Alain '. alors: Marseille. Tu vas te coucher à minuit. Il t'arrivera un jour de faire comme. le Marseillais dont je t'ai raconté l'histoire. le départ pour la Roumanie? Jacqueline: A sept heures du matin. Alain: Quelle histoire.23-EME LEÇON DÉPART Alain: Alors. Papa a déjà acheté les billets pour l'avion. 202 . c'est décidé. moi je boucle ma valise cet après-midi et je te conseille d'en fairo autant. on part demain? Jacqueline: Bien sûr. Nous devrons être à l'aéroport à 6 h. au plus tard.

* mişcare. Le t r a i n d i s p a r a î t r a p i d e m e n t . -e [vàtry] pîntecos. U n e m p l o y é de la gare s'efforce de le consoler: — Allez. J a c q u e l i n e . a porni graduellement [gradiidmà] t r e p t a t se précipiter [sg w presipite] a se repezi. . . ~. m a i s . se l a m e n t e en e s s u y a n t son front m o i t e . -ă soupirer [supire] a ofta. Le t r o i s i è m e . D e u x d ' e n t r e e u x . Jacqueline: Puisque? Alain: P u i s q u e je ne p r e n d s pas le t r a i n p o u r P a r i s ! VOCABULAIRE le billet [bije] biletul l'avion [m.Le t r a i n p o u r P a r i s s ' é b r a n l e e t . -. . . ? s efforcer [seljrse] a se s t r ă d u i consoler [kâsole] a consola ne vous en faites pas [na v u z ^ à fet pa] nu vă faceţi sînge r ă u LEXIQUE Synonymes se précipiter — s'élancer se dépêcher — se presser — se hâter essayer — s'efforcer — tâcher a se repezi. A ce m o m e n t . ne vous en faites p a s . ça ne p e u t pas m ' a r r i v e r . inel de fier prin care se trece o curea 3 . b u r t o s . -oară.. a se s t r ă d u i Mots à plusieurs sens la boucle 1 . p r e n d de la vi­ tesse.) [aeropor] aeroportul au plus tard [ o w p l y w t a r j cel mai tîrziu quand même [ k à ^ m e m ] totuşi boucler [bukle] a strînge cu o eatar a m ă . a se năpusti le quai [ke] peronul leste [lest] uşor. t o u t essoufflé. D ' a i l l e u r s . -ă sauter [sote] a sări le marchepied [mar/pje] scara (unui vehicul) le wagon [vagô] vagonul ventru. -oasă essuyer [ssijije] a şterge moite [mwat] umed. cercel: boucle d'oreille 203 . a închide ne faire qu'aller et venir [na fer k w a l e e w vnir]| a umbla de colo-colo conseiller [kôseje] a sfătui raconter [rakote] a povesti _ s ébranler sebrale a se pune in L J .) [avjâ] avionul l'aéroport (m. Vous êtes r e s t é . s a u t e n t sur le m a r c h e p i e d d ' u n w a g o n . c a t a r a m ă . rl se lamenter lamate a se t i n g u i . a suspina j e p i u s belle [da ply bel] din ce în (^arel^ ce m a i m u l t . vos d e u x amis sont p a r t i s ! — H é l a s ! soupire de p l u s belle le M a r s e i l l a i s . -oasă. . buclă (de păr) 2 . sprinten. p u i s q u e . g r a d u e l l e m e n t . t r o i s h o m m e s se p r é c i p i t e n t sur le q u a i e t se m e t t e n t à courir. a se năpusti a se grăbi a încerca. d u m o i n s . u n p e t i t gros v e n t r u . p l u s lestes. C ' é t a i t m o i q u i devais partir ! Alain: Tu t e moques de m o i ...

forma afirmativă. d e o b i c e i . u n c o m p l e m e n t p r e p o z i ţ i a à: As-tu pensé à ton travail? Oui. înaintea verbului. P r o n u m e l e y se r e g ă s e ş t e şi î n n u m e r o a s e g a l i c i s m e î n c a r e ş i . Y p o a t e înlocui o p r o p o z i ţ i e î n t r e a g ă .a pierdut aproape complet sensul iniţial: il y a se află. y se a ş a z ă după v e r b : Allez-y ! L e v e r b e venir Indicat» Présent je viens tu viens il vient nous venons vous venez ils viennent (a veni) Impartait je venais tu venais il venait nous venions vous veniez ils venaient Passé simple je vins tu vins il vint nous vînmes vous vîntes ils vinrent Passé composé je suis venu(e) tu es venu(e) il (elle) est venu(e) nous sommes venu(ejs vous êtes venu(e)s ils (elles) sont venufejs Futur je viendrai tu viendras il viendra nous viendrons vous viendrez ils viendront 204 . d e v e n i n d e c h i v a l e n t cu e x p r e s i a à cela: Elle risque tout. există il y a(vait) cent ans acum 100 de ani tu t'y connais te pricepi Y a r e v a l o a r e m a i e v i d e n t ă d e a d v e r b (cu î n ţ e l e s u l d e „ a c o l o " ) în propoziţii ca: Tu montes à l'étage? J'y monte. pourtant elle ne veut pas y renoncer (= à cela). P r o n u m e l e şi a d v e r b u l y se p u n . j'y ai pensé. de o b i c e i .GRAMMAIRE Pronumele y (Le pronom y) precedat de P r o n u m e l e y î n l o c u i e ş t e . D a c ă a c e s t a e s t e la m o d u l i m p e r a t i v .

soutenir (a susţine. Mă duc imediat acolo. Se conjugă la fel. la sfaturile tale. réfléchirai cette nuit. Tu n ' . . . 1... I I I . Se conjugă la fel.. . I-am vorbit H e n r i e t t e i despre aceasta. Participe Présent Passé venant venu. en remplaçant les mots en italique par en ou y : a) Ne-ar fi p l ă c u t să ne ducem acolo m a i des. -e Observaţie. . J ' . . Tu n'as q u ' à m ' . féliciter. se souvenir (a-şi aminti). ne peuvent nous impressionner. obtenir (a obţine). Ces regrets. verbele: tenir (a ţine). t â c h e r ) : Elle est venue très. Elles sont venues vous voir mais vous n'étiez pas à la maison. . se p r e s s e r . Remplacez les points par les mots qui conviennent (tard. EXERCICES I . que vous veniez qu'ils viennent Impératif viens ! venons ! venez! „ .. tot cu a u x i l i a r u l être. ... [viitor) de lui expliquer cette question.. ce t r a v a i l est urgent. L'enfant voulait se. parvenir (a parveni). î m i amintesc toate detaliile discuţiei noastre. Am m a i m u l t e cărţi de g r a m a t i c ă . 2 . Bon nombre de mots français v i e n n e n t du latin. tar­ d e r . vers les joujoux. pense plus. R î d e m încă de povestea voastră. P a u l ar fi v r u t să se ducă la conferinţă.. La foule. dar cu auxiliarul avoir. vrei să iei o carte? I V . . Ne. Traduisez en français.. Ceux qui nous insultent n ' o n t pas à s'. intervenir (a interveni).m i m a i vorbi de plecare. N u . Alain n ' . Nous.Subjonctif Présent que je vienne que tu viennes qu'il vienne que nous venions 1 . Vom fi la ora i e c e la gară. b) Vom ajunge azi după-masă la mare. verbele: revenir (a reveni. vas pas? I I . Ne g î n d i m .. a sprijini). a t t e n d r e . dans les rues. parler à personne. se p r é c i p i t e r .. .. t a r d i f . plus. . 205 .. Remplacez les points par e n ou y : Il pria son ami de n ' . Maria nu vrea să ştie nimic despre aceasta. Ne veux-tu pas rester tranquille? Tu ne fais q u ' a l l e r et venir. . Traduisez en roumain les phrases suivantes: La pomme de terre est venue d'Amérique au XVI-ème siècle.. a se întoarce).. appartenir [a apar­ ţine) etc.

. c'était vraiment lui! — En sorte — conclut fort ennuyé l'ami — que vous n'allez jamais savoir qui c'est? (D'après J. Elle m'a demandé si. en apercevant un de ses amis. aborder [abardej a aborda. a fi préocûpatTde se figurer [sa^figyre] a-şi imagina perplexe [perpleks] perplex. au fond. . ' être e eVtrain de penser [ £ t r _ à _ t r s w d a pàse] a se gîndi. à sa voisine de droite — dépasse parfois tout ce que l'on peut imaginer. . au cours du repas. Bienstock) VOCABULAIRE en Sorbonne [sarbon] de la Sorbona s'asseoir [saswar] a se aşeza charmant [/armô]_ încîntător l'ignorance (/. Estomaqué. . Je viens de raconter à ma voisine. -e [sstomake] înmărmurit.2 4-E ME PROBLÈME LEÇON LITTÉRAIRE Un professeur en Sorbonne va s'asseoir à table entre deux femmes charmantes. -ă répliquer [replike] a replica. W. a răspunde inconcevable [Ikôsavabl] de neconcenut . Mais. a replica a se aşeza. aici: a i n t r a î n vorh ^ (cu c i n e v a ) en sorte q u e l ^ s a r t J<. -ă estomaqué. il l'aborde en lui disant: —• L'ignorance de certaines gens est inconcevable '. efectiv 206 . le professeur ne réplique point. ignoranţa le baccalauréat [bakaloreal bacalauL . Croyez-moi.a] astfel că. — L'ignorance des élèves — dit-il. a lua loc într-adevăr. -. je suis encore en train de penser à ce qui vient de m'arriver ce matin. l'histoire d'un jeune idiot qui m'avait déclaré ne pas connaître l'auteur d'Hamlet. au baccalauréat. a conchide LEXIQUE Synonymes répondre — répliquer — riposter s'asseoir — prendre place vraiment — réellement — effectivement a răspunde. încît conclure [kàklyr] a încheia. ) [inaràs] . Figurez-vous que je demande à l'un des candidats le nom de l'auteur d'Hamlet et qu'il me répond: „Ce qu'il y a de sûr c'est que ce n'est pas moi !" — Et c'était lui? fait la dame perplexe. . .

) imaginaire (adj. . 207 . de obicei. a l t u l . Trecutul apropiat (Le passé récent) T r e c u t u l a p r o p i a t se formează din i n d i c a t i v u l prezent (sau imperfect) al v e r b u l u i venir.. Acest t i m p e x p r i m ă o a c ţ i u n e care se va petrece într-un v i i t o r foarte a p r o p i a t . l'autre ( u n u l .) a închipui imaginaţia închipuit. In limba r o m î n ă se t r a d u c e p r i n t r .Mots à plusieurs sens 1.. u r m a t de prepoziţia de şi i n f i n i t i v u l v e r b u l u i de conjugat. E l se t r a d u c e p r i n perfectul compus al v e r b u l u i de conjugat. u n a .) imaginable (adj.) l'imagination (f. Voi pleca (îndată) de la birou. alta) v a r i a z ă după n u m ă r şi g e n . quelqu'un. Pronumele nehotărîte (Les pronoms indéfinis) P r o n u m e l e n e h o t ă r î t e personne (nimeni). nici u n a ) . tocmai. Acest t i m p e x p r i m ă u n t r e c u t r e c e n t .. a întrece a se întrece pe sine Viitorul a p r o p i a t se formează din i n d i c a t i v u l p r e z e n t al ver­ b u l u i aller şi i n f i n i t i v u l v e r b u l u i de conjugat. chiar acum): Il vient d'entrer. . (impersonal) a se întîmpla Famille de mots imaginer (vb. -ă Composés du verbe passer (a trece) surpasser dépasser se surpasser GRAMMAIRE Viitorul apropiat (Le futur immédiat) a depăşi a depăşi. plusieurs (mai m u l ţ i . rien (nimic) sînt i n v a r i a b i l e . de u n a d v e r b de t i m p (de-abia. . m a i m u l t e ) . nul. .quelqu'une (cineva). l'autre. l'un.. chacun.u n v i i t o r care este adesea însoţit de u n a d v e r b de t i m p : Je vais partir du bureau.-e (nici u n u l . -ă care poate fi închipuit.-e (fiecare). a sosi. nici u n a ) . î n s o ţ i t . l'une. De-abia a intrat. a ajunge 2. nulle (nici u n u l . aucun. .

.. pour nous recevoir le plus agréablement possi­ ble. Jean se va îmbrăca îndată. Apoi. On ne voit rien...... Petre a sosit chiar acum o clipă. On est toujours pressé lorsqu'il faut partir. On est venu vous voir. (Noi) am venit să vă vedem. toute—tous [tus]... Lors de la course de 100 m plat. .savait qu'il devait s'opposer à la guerre. Georges a.. ei dispărură. la colţul străzii.. autres de décharger les armes. IV. . Pronumele nehotărît on este invariabil şi se traduce. unul după altul. Diseară veţi pleca la Cluj. l'innovateur. tous les autres. . Nu se vede nimic. Cet artiste.. Nimic nu mi se părea mai obositor decît această lectură monotonă. cu valoare nedeterminală ( se". un dispositif permettant de réaliser d'importantes économies.. sau prin persoana I p l u r a l : On dit qu'il part demain. Noi l-am văzut acum o clipă pe Paul. de obicei.. a . I se spuse tot adevărul. . Traduisez en français en mettant les verbes en italique au futur immédiat ou au passé récent. I-am spus tot.. nehotărît respectiv: Tout are aceleaşi forme ea şi adjectivul tout. 208 .a sau a Ii-a singular. Traduisez en français: a) Nimeni nu ar fi putut răspunde.de plus horrible que leurs logis. tous les autres concurrents. Nu este nimeni în această sală. selon le sens de la phrase: De-abia am mîncat. Se spune că pleacă mîine. Ils ont refusé.ont pris part au combat. Rabelais est un écrivain plein d'. Eşti întotdeauna grăbit cînd trebuie să pleci. Mon. Je lui ai tout dit.. EXERCICES I .E X e m p l e: Il n'y a personne dans cette salle. ami.cite souvent d'émouvants épisodes de la lutte des dockers. III.. Remplacez les points par les pronoms indéfinis qui conviennent: .. Remplacez QUE): les points par les mots qui conviennent (v... LEXI- Cette jeune femme se. prin persoana a I l I . Vei scrie imediat? De-abia şi-a sărbătorit a 18-a aniversare. cineva"). après.. toutes.. I I .

les vedettes du théâtre et du cinéma. Fiecare participe la munca paşnică pentru fericirea omenirii. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LE MUSÉE GRÉVIN Le Musée Grévin. le Pape. Pierre Gamarra (Berlurette contre Tour-Eiffel) 14 — învăţaţi limba franceză fără profesor . le roi Saint Louis partant en croisade et disant au revoir à sa mère Blanche de Castille (Blanche Abadie trouva que Blanche de Castille ressemblait à une vedette de cinéma). François 1-eret Ronsard chez le fameux imprimeur Robert Estienne. On y trouve les figures célèbres du passé et même du présent. le coureur à pied Mimoun. Les visages de cire plus ou moins ressemblants. la Reine d'Angleterre. donnent plus ou moins l'illusion de la vie. Louis XI rendant visite au cardinal de la Balue enfermé dans une cage de fer. des vainqueurs du Tour de France (Flambuscat estima que Bobet était un peu petit !). Cel mai entuziast dintre toţi era Denis. On y rencontre les chefs d'état. Pablo Picasso. Jeanne d'Arc au sacre du Charles VII (1422. Lidice sau Oradour. on le sait. Nimeni nu să uite Guernica. Corneille écoutant le Cid. les costumes plus ou moins fripés. des champions de boxe. Des mannequins habillés à la mode de l'époque considérée y retracent des scènes historiques célèbres.b) trebuie această vrea să Iată tot ce am realizat din planul nostru pînă acum. s'il vous plaît). puis des personnalités de tous les siècles: Roland sonnant du cor. le cinéaste René Clair. l'entrevue du Camp du Drap d'Or entre François 1-er et le roi d'Angleterre Henri V I I I . Oricare altul ar fi primit sarcină de onoare. est un musée de figures de eire.

demanda monsieur Girard à l'employé qui inscrivait les noms des voyageurs dans le registre de l'hôtel. 216 et 217. Il tendit les trois clés à monsieur Girard. — C'est au deuxième étage.25-È M E LEÇON À L'HÔTEL — CHEZ LE COIFFEUR — Trois chambres avec salles de bains. monsieur. les chambres numéros 215. Elles avaient de larges fenêtres qui donnaient sur une place baignée des lumières du couchant. Le portier fit monter les bagages. 210 . Les chambres étaient élégamment meublées.

—• Les osgles un peu plus c o u r t s . Le visage t o u t barbouillé de mousse b l a n c h e . s'il vous p l a î t .Après avoir jeté un r a p i d e coup d ' œ i l sur les objets qui. en enlevant la serviette q u ' i l a v a i t attachée au cou de monsieur Girard.. — J e v o u d r a i s me faire couper les cheveux. Q u a n t à t o i . — J ' y pensais déjà. dit m a d a m e Girard en s'asseyant dans u n fauteuil. . . C'est fini. —• dit monsieur Girard en se r e t o u r n a n t vers son fils — j e pense que t u aimerais faire u n p e t i t t o u r en v i l l e . VOCABULAIRE le coiffeur fkwafœr] frizerul. pieptă­ nătura W* 211 . On paye à la caisse.. monsieur. condica tendre [tădr] a întinde la clé [kle] cheia le portier [portje] portarul baigner [bejie] a scălda la lumière [lymjer] lumina le couchant [ku/à] apusul soarelui un coup d'œil [ œ ^ k u ^ d œ j ] privire r a p i d ă . a ieşi lentement [lâtmà] încet. J a c q u e l i n e o u v r i t sa valise et se m i t à en sortir lentement son p y j a m a . — Les cheveux longs exigent t a n t de soins ! Malgré m o n indéfrisable. monsieur Girard pria le coiffeur de lui faire la b a r b e . les m u l e s . * * Le salon de coiffure se t r o u v a i t a u rez-de-chaussée. — Moi je descends chez le coiffeur. Rincezmoi a u v i n a i g r e . — E n a t t e n d a n t le déjeuner. . Moi je suis né pour être t o u r i s t e . Alain. . — Que désire monsieur? s ' e n q u i t p o l i m e n t le coiffeur l o r s q u ' i l v i t entrer monsieur G i r a r d . d e u x serviettes. je vais me reposer u n peu. dit le coiffeur. pas de vernis foncé. Les cheveux une fois coupés. la brosse à dents et la p â t e dentifrice. Oh non. ochire sortir [sortir] a scoate. d i t gaiement A l a i n . fără grabă la pâte dentifrice [pat dàtifris] pasta de d i n ţ i la mule [myl] papucul (femeiesc) le touriste [turist] t u r i s t u l la coiffure [kwafyr] coafura. il s ' a m u s a i t à écouter des bribes de conversations du salon a v o i s i n a n t : des voix féminines filtraient à ' t r a v e r s l'épais r i d e a u bleu q u i s é p a r a i t les deux s a l o n s : — Un shampooing et une mise en p l i s . . . coaforul inscrire [âskrir] a înscrie le voyageur [vwaja3œr] călătorul le registre [raşistr] registrul. l'entour a i e n t . je préfère les couleurs c l a i r e s .

) l'attaché (m. încheietura a t a ş a t u l (comercial.[vinsgr] oţetul le vernis [verni] lacul foncé. a a t r i b u i . în -emment: indépendant prudent élégant Notă..) a t r ă g ă t o r ..) l'attache (f.) l'attachement (m.s'enquérir [sàkerir] a se informa poliment [polimà] în m o d politicos couper [kupe] a t ă i a . -â clair. de la care se formează adverbul détacher a dezlega s'ennuyer a se plictisi fermer a închide e care precedă g r u p u l mm se pronunţă a îi» t o a t e adverbele de acest fel.) a lega. a scoate attacher [ a t a / e a lega payer [peje] a p l ă t i PRONUNŢARE vinaigre [vinsgrj în acest c u v î n t in nu este n a z a l i z a t . LEXIQUE Synonymes se promener — faire un tour gaiement — joyeusement a se p l i m b a . interesant. voios (adv. c a p t i v a n t . învecinat. a lua. -e (adj. la bribe [brib] frintura avoisinant. 212 . -e [ k l e ^ deschis. -ă 1 ' indéfrisable (n.) [ëdefrizabl] permanentul enlever [ôlave] a ridica. a se distra ouvrir a deschide F a m i l l e de mots attacher (vb. -e [fose] închis. — indépendamment [ëdepàdamà] — prudemment1 [prydamâ] — élégamment [elegamâ] lent.) attachant. ) Antonymes attacher a lega s'amuser. a da o raită vesel. -ă filtrer [filtre] a filtra le shampooing f/àpwë] şamponul la mise en plis [ m i z ^ à ^ p l i ] ondulaţia rincer [rïse] a clăti le vinaigre . -oàre. -ă. -e [avwazinô] vecin. r e s p e c t i v . aici: a t u n d e faire la barbe [fer^la___barb] a băr­ bieri barbouiller [barbuje] a mînji la mousse [mus] s p u m a . -ă. a acorda afecţiunea legătura. -ă GRAMMAIRE Formarea adverbelor de mod Adjectivele t e r m i n a t e în -ant sau -ent formează a d v e r b e d e mod p r i n s c h i m b a r e a t e r m i n a ţ i e i în -arriment şi. Face excepţie adjectivul lentement.

Adjectivele t e r m i n a t e la m a s c u l i n în vocală sonoră {-ai. 2. vraie) (fera. 3 . în faţa sufixului -ment: absolu vrai poli (fem. Le verbe naître ( a se n a ş t e ) Passé simple je naquis tu naquis il naquit nous naquîmes vous naquîtes ils naquirent Futur je naîtrai tu naîtras il naîtra nous naîtrons vous naîtrez ils naîtront Impératif nais ! naissons ! naissez ! Présent je nais tu nais il naît nous naissons vous naissez ils naissent Passe composé je suis né(e) tu es né(e) il (elle) est né(e) nous sommes néfejs vous êtes né(e)s ils (elles) sont né(e)s Subjonctif Présent que je naisse que tu naisses qu'il naisse que nous naissions que vous naissiez qu'ils naissent Indicatif Imparfait je naissais tu naissais il naissait nous naissions vous naissiez ils naissaient Participe Passé Présent naissant Observaţie. L a fel se conjugă şi verbul renaître (a renaşte). -i. Acest verb nu are însă participiu trecut şi t i m p u r i compuse. pe e m u t de la feminin. Verbul naître se conjugă cu a u x i l i a r u l être. absolue) (fem. în general la cele p r o v e n i t e de la p a r t i c i p i u l t r e c u t a l v e r b e l o r . de obicei. -u. Consoana t din radicalul infinitivului nu se păstrează decît Ia viitor şi la condiţionalul prezent. se p u n e u n a c c e n t a s c u ţ i t pe v o c a l a e care precedă t e r m i n a ţ i a -ment: précisément (de la précisé). 1 . profondément etc. Vocala i din radical primeşte u n accent circumflex cînd se află înaintea u n u i t. polie) — absolument — vraiment — poliment La unele a d v e r b e . -é) p i e r d . aveuglément (de la aveuglé) şi p r i n a n a l o g i e : énormément. 213 .

Il s'ennuyait dans cette com­ pagnie. M-am născut la 23 septembrie. Traduisez immense patient en français (vb. Hier soir. naître. Ce-i î n m i n ă nu-i . U l t i m a povestire m-a impresionat profund. on avait attaché le chien.EXERCICES I . Une épaisse couche de glace recou­ v r a i t le lac. Indiquez les adjectifs dont on a formé les adverbes ci-dessous: hardiment constamment éloquemment obscurément puissamment I V . Ioana citea curent texte latine. I I I . Quels sont les adverbes dérivés des adjectifs infini profond suivants? gai brillant renaître): apparent lent V I . v b . A ţ i răspuns strălucit la toate întrebările. Arta s-a născut în cele m a i vechi t i m p u r i . Ni se pare că renaştem în fiecare primăvară. iSu s-ar putea spune despre el că s-a născut poet. II. uitîndu-se în u r m a (derrière) lui. vaut mieux que deux „tu l'auras". LEXIQUE): Aceste legături nu sînt destul de solide. Noi am cunoscut pe noul a t a ş a t comercial al ţ ă r i i dumneavoastră. V-aţi născut în F r a n ţ a ? PROVERBE Un „tiens'' minciună. Maria are p e n t r u tine m u l t ă afecţiune. Cîinele înainta p r u d e n t . Traduisez en français: résolument énormément prudemment évidemment fréquemment îşi aşteaptă r ă b d ă t o r r î n d u l . Traduisez en roumain le texte italique par des antonymes: ci-dessous et remplacez les mots en Elle s'amusait à entendre leurs conseils. Petre îi urmează orbeşte sfaturile. Traduisez en français (v. Mariana dormea a t î t de adînc ! V . E a a acordat prea mare i m p o r t a n ţ ă acestei probleme.

répondit Mme Girard. je voudrais des pâtés. On se mit à consulter la carte. se trouvaient des assiettes. — On prend du poisson à la mayonnaise? reprit M. Antoine. de l'esturgeon -— répliqua Mme Girard. continua-t-elle. — Oui. Girard. Sur la nappe d'une blancheur étincelante. des sardines au beurre. dit Mme Girard en se dirigeant vers la grande porte vitrée qui donnait sur le jardin du restaurant. des couverts et un vase de fleurs. dit Jacqueline.26-ÈME LEÇON 5Ş v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ s ţ f ^ M ^ AU RESTAURANT •— Je préfère sortir sur la terrasse. des olives. — Du jambon. je sais bien que toute la famille aime les côtelettes de porc. — Qu'est-ce que vous préférez comme hors-d'œuvre? demanda M. — Moi. — Quant à la viande. 215 . Girard. On choisit une table dans un coin plus retiré.

J a c q u e l i n e ? — Non.) [ssty^D] nisetrul reprendre [raprôdr] a relua la côtelette [kotlst] cotletul avouer [avwe] a mărturisi la grillade [grijad] friptura la grătar pourvu que [ p u r v y ^ k a ] n u m a i să tendre [tàdr] moale. ajouta M. -e [vitre] cu geamuri retiré. -e [retire] retras. — Du v i n b l a n c . -ă le poulet [puls] puiul (de găină) Ie champignon [/âpinô] ciuperca le filet de bœuf [file] muşchiul de vacă la saucisse [sosis] cîrnatul le garçon [garsô] aici: chelnerul. — tout — — après Alors. — P a s d ' a b r i c o t s . -oare.— J e dois l ' a v o u e r : j ' a i toujours a i m é les grillades de porc p o u r v u q u ' e l l e s fussent b i e n t e n d r e s . pas de m e l o n . aperitive le jambon [3<ïbô] şunca l'olive (/.— j e ne v e u x pas de fromage le r ô t i . -ă étincelant. Du café t u r c . fraged. — Merci. on s'est décidé p o u r les c ô t e l e t t e s . — M a m a n •—dit J a c q u e l i n e . ) [oliv] măslina la sardine [sardin] sardeaua la mayonnaise [majonsz] maioneza l'esturgeon [m. d u v e r m o u t h . merci. des liqueurs? — Du vin blanc. liqueur [likœr] lichiorul EXPRESSIONS ET MOTS USUELS la cantine cantina le self-service autoservirea la carte lista de bucate le plat (de poisson) mînearea (de peşte) le plat du jour specialitatea zilei j'ai faim (avoir faim) mi-e foame j'ai soif (avoir soif) mi-e sete 216 . G i r a r d . — Nous avons aussi du p o u l e t a u x c h a m p i g n o n s . VOCABULAIRE vitré. -e [etëslâ] strălucitor. des filets de b œ u f grillés et des saucisses. merci. m a m a n . seulement. m a d a m e ? Oui. trois p o r t i o n s de g r u y è r e . S e u l e m e n t de la glace ou des m e r i n g u e s glacées. ospătarul la meringue glacée [marëg^glase] prăjitura cu frişca şi îngheţată le melon [malô] pepenele le gruyère [greier] şvaiţerul le café [kafe] cafeaua le vermouth [vermut] v e r m u t u l la. des meringues glacées p o u r le m o n d e et des f r u i t s : a b r i c o t s et fraises. sclipitor. compléta le g a r ç o n . -oare consulter [kosylte] a consulta hors-d' œuvre [or^dœvr] gustări.

a -t a I l I . E x e m p l u d e v e r b c o n j u g a t la c o n j u n c t i v u l i m p e r f e c t : que je parlasse eu să vorbesc que nous parlassions que tu parlasses que cous parlassiez qu'il parlât qu'ils parlassent Observaţie. înlocuit cu prezentul c o n j u n c t i v u l u i . a adăuga Mots à plusieurs sens tendre (adj. de obicei.) rôtir (vb. p e r s o a n a a I i .) griller (vb.a -ssent La persoana a IlI-a singular ultima vocală primeşte întotdeauna un accent circumflex.a s i n g u l a r ( f ă r ă -s f i n a l ) .) grătarul friptura la grătar a frige la grătar grilajul p o a r t a d i n zăbrele friptura a frige Synonymes choisir.) 1 . Conjunctivul imperfect Être que je fusse que tu fusses qu'il fût que nous fussions que vous fussiez qu'ils fussent al verbelor auxiliare Avoir que j'eusse que tu eusses qu'il eût que nous eussions que vous eussiez qu'ils eussent 217 . imperfectul conjunctivului este. culoare a l b ă — noirceur negreală continuer a continua — s'arrêter a se opri F a m i l l e s de m o t s — le gril (m.) la grillade (f. N u m a i persoana a I l I .LEXIQUE Antonymes blancheur a l b e a ţ ă . duios 2 .) le grillage (m. mpléter. l a c a r e se a d a u g ă u r m ă t o a r e l e t e r m i n a ţ i i : Persoana I -sse Persoana I -ssions singular „ a Ii-a -sses plural „ a I i .a singular se foloseşte m a i m u l t . élire a a] alege compléter. oisir.) — le rôti (m.a -ssiez a I l I . fraged GRAMMAIRE Conjunctivul imperfect (Le subjonctif imparfait) I m p e r f e c t u l c o n j u n c t i v u l u i se f o r m e a z ă d i n p e r f e c t u l s i m p l u a l i n d i c a t i v u l u i .) la grille (f. ajouter ajoute) a completa. a l v e r b u l u i d e c o n j u g a t . moale. In vorbirea curentă.

3 . Nu m a i alege ! H o t ă r ă ş t e . sans que personne lui parler (Flaubert). EXERCICES I. Maria se îndreaptă spre p o a r t a grădinii. De la vîrsta cea m a i fragedă. 218 . Traduisez en français: Mi-au plăcut î n t o t d e a u n a cotletele la grătar. dus. apercevoir (a zări). dues (masculin şi feminin plural) n-au accent circumflex. Bien que la pluie (continuer). Remplacez les infinitifs par le subjonctif imparfait: (oser) faisait Il me (Saint Il suivit le cortège. décevoir (a decepţiona). care nu primesc însă accent cir­ cumflex la p a r t i c i p i u l t r e c u t m a s c u l i n . 2 .t e . Verbul devoir primeşte un accent circumflex la participiul trecut. să fie moale. s e m b l a i t même q u ' i l n ' y (avoir) rien de plus fragile sur la terre. due O b s e r v a ţ i e i . masculin singular. ea trăise departe de căminul părintesc. t o a t e mîncărurile sînt bune ! II. a datora) Présent je dois tu dois il doit nous devons vous devez ils doivent Indicatif Imparfait je devais tu devais il devait nous devions vous deviez ils devaient Passé composé j'ai dû tu as dû il a dû nous avons dû vous avez dû ils ont dû Présent que je doive que tu doives qu'il doive que nous devions que vous deviez qu'ils doivent Présent devant Futur je devrai tu devras il devra nous devrons vous devrez ils devront Impératif dois! devons ! devez ! Passé simple je dus tu dus il dut nous dûmes vous dûtes ils durent Subjonctif Imparfait que je dusse que tu dusses qu'il dût que nous dussions que vous dussiez qu'ils dussent Participe Passé dû. recevoir (a p r i m i ) . Formele due (feminin singular). Cuvintele t a l e duioase au impresionat-o m u l t . Trebuie să frigi carnea . I m p e r a t i v u l v e r b u l u i devoir nu este folosit. La fel se conjugă verbele concevoir (a concepe).Le verbe devoir (a trebui. il affirma q u ' i l moins sombre. Exupèry). loin de tous les a u t r e s . J e ne croyais pas q u ' i l (être) possible de réaliser cela.

— C'est pour un gâteau — explique-t-elle. . — Ce n ' e s t pas difficile — d i t la f e m m e . plus je suis Je vole. DEVINETTES Plus je suis chaud. DICTONS Quand on parle du loup on en voit la queue. (gSenu S'i) 219 . I V .III. Traduisez en français. ni yeux. . Traduisez en français (vb.) seama de propunerile voastre. Vorbeşti de lup şi lupul la u ş ă . Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais. LECTURE J Nu există p ă d u r e fără u s c ă t u r i .) explicaţii. d e v o i r ) : Trebuie să-i dai (inf. j SUPPLÉMENTAIRE . A trebuit să-i dau (inf. pourtant frais. PROVERBES Chaque vin a sa lie. T.) mîine pe la noi Ar fi trebuit să ţinem (inf.) imediat un răspuns. Ce sumă îi datorezi? Ar tre­ bui să treci (inf. . De teamă ca Petre să n-o întrebe ce scria. — Ce sont toujours les plus gros. — J e v e u x seulement des œufs pondus p a r une poule n o i r e . Se întîmpla să alunece des. je pleure. parfait du subjonctif: en mettant les verbes en italique à l'im­ Nu voia ca Maria să o audă cîntînd. ea se ascunse în grădină. Il n y a pas de roses sans épines. Se scurseră luni de zile fără ca el să vadă pe cineva. Numai m u n t e cu m u n t e nu se î n t î l n e ş t e . — Mais c o m m e n t pouvez-vous les reconnaître? — d e m a n d e la marchande. PERSPICACITÉ Une jeune femme achète des œufs. (uied 9-j) je n'ai ni ailes. Aş fi foarte supărată să li se întimple ceva.

dans la m a t i n é e . une nouvelle fabrique. — J e ne connais pas l'avis d ' A l a i n . je vois. E l l e c o m p r e n d p l u s i e u r s s e c t e u r s . -e [bykarestwa] bucureştean. — A h . i n s t a l l a t i o n s t e c h n i q u e s de t o u t e s sortes. O u t r e les ateliers a u x i l i a i r e s . une p o l y c l i n i q u e et une belle b i b l i o t h è q u e . — J e suis toujours d'accord l o r s q u ' i l s'agit de sortir. C'est en 1948. ni celui de m a m a n . P l u s de 2 000 jeunes gens ont v i t e fait d'élever les q u a t r e étages du b â t i m e n t q u ' i l s se proposaient d ' a c h e v e r pour la fête du 1 e r Mai.d e m a i n pour M a m a ï a . c h a u d i è r e s . La f a b r i q u e est dotée de l ' é q u i p e m e n t le plus m o d e r n e . — Qu'est-ce que t u e n t e n d s par m a t é r i e l mécanique? — Machines-outils. u n e n s e m b l e de l a m i n a g e s ou bien une grande usine sidérurgique.27-E ME LEÇON DANS UNE F A B R I Q U E D E LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE — P u i s q u e nous n ' a l l o n s p a r t i r q u ' a p r è s . . Mais on a i m e r a i t bien savoir de quelle fabrique il est q u e s t i o n . pour b â t i r . p a p a . je vous propose de v i s i t e r d e m a i n . vers la fin du mois de j a n v i e r . a demola le taudis [todi] cocioaba pompeusement [p5p0zmà] în mod pompos 220 . q u ' o n a commencé à démolir les t a u d i s p o m p e u s e m e n t appelés „ateliers de confections". p a r m i lesquels une section de t r i c o ­ tage. d i t J a c q u e l i n e . m a i s moi je désire v i v e m e n t y aller. . Le m a t é r i e l m é c a n i q u e m ' i n t é r e s s e b e a u c o u p plus que les confections. m a t é r i e l ferroviaire. une grande fabrique de la c a p i t a l e . une c a n t i n e q u i sert aussi des repas d i é t é t i q u e s . Ils ont t e n u leur e n g a g e m e n t . C'est d r ô l e m e n t compliqué pour m o i . Il s'agit de „ F a b r i c a de confecţii şi tricotaje B u c u r e ş t i " . — Il me faut bien r e c o n n a î t r e — d i t Alain — que j ' a u r a i s pré­ féré v i s i t e r une centrale h y d r o é l e c t r i q u e ou t h e r m i q u e . au m ê m e e n d r o i t . — Notre guide bucarestois m ' a parlé de la belle fabrique où il t r a v a i l l e . VOCABULAIRE puisque [pqisks] de vreme ce il est question [il w e w kestj5] este vorba bucarestois. -ă la confection [kâfeksjô] confecţia démolir [démolir] a dărîma. on y t r o u v e une crèche et une gar­ derie pour les enfants des ouvriers. en u n m o t .

..

a termina Mots à plusieurs sens drôle (adj. utilajul marquer [marke] a marca. a distruge. -ă a utila GRAMMAIRE Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea unui substantiv precedat de un adjectiv posesiv.) [uti] unealta les machines-outils [ma/in^zwuti] maşinile-unelte la chaudière [/odjer] căldarea. -ă en un mot [ à w n ^ œ w m o ] într-un cuvint l'installation (/. Fratele meu a plecat. quelques): Mon frère est parti. -ă la crèche [ k r e / ] cresa la garderie [gardri] c ă m i n u l de zi diététique [dietetik] d i e t e t i c . bizar: un récit très drôle c'est un drôle de type Famille de mots l'outil (m. demonstrativ sau interogativ si de unele adjective nehotărîte (ca plusieurs. 222 .) outillé.) [ekipmâ] echipa­ m e n t u l (industrial). a dovedi la section [ssksj'3] secţia le tricotage [trikata3] tricotajul outre [utr] în afară de auxiliaire [ogziljer] a u x i l i a r . vesel: ciudat.) [sstalosjô] i n s t a l a ţ i a drôlement [drolmà] ciudat (de) LEXIQUE Antonymes compliqué complicat démolir a d ă r î m a commencer a începe simple simplu construire a construi achever a sfîrsi Synonymes démolir — détruire — abattre engagement — promesse achever — finir — terminer a d ă r î m a . promisiune a sfîrşi. -ă la polyclinique [paliklinik] policlinica le laminage [laminat] laminarea l'outil (m.) unealta utilajul u t i l a t . Quelles fie urs veux-tu? Ce flori vrei? J'ai acheté plusieurs livres. ca­ zanul ferroviaire [ferovjsr] feroviar.) outiller (vb. a înzestra l'équipement (m. -e (adj. Celtelcomédie a eu un grand succès.) [âga3mô] angaja­ mentul doter [dote] a d o t a . Această comediei a a v u t u n mare succes. Am c u m p ă r a t m a i m u l t e c ă r ţ i .) l'outillage [m.au même endroit [ o ^ m e m w W r w a ] în (pe) acelaşi loc le bâtiment [batimà] clădirea achever [a/|ve] a t e r m i n a la fête [fet] sărbătoarea l'engagement (m.) a m u z a n t . a doborî a n g a j a m e n t .

femmes. rue Jules Michelet. P a u l este strungar.b) într-o enumerare: aux portes. cousine! Merci. enfants. f) In adrese. Le verbe sortir (a ieşi) Indicatif Présen t je sors tu sors il sort nous sortons vous Sortez ilsj sortent Passé composé je suis sorti(e) tu es sorti(e) il (elle) est sorti(e) nous sommes sortit e) s vous êtes sorti(e)s ils (elles) sont sorti(e)s Imparfait je sortais tu sortais il sortait nous sortions vous sortiez ils sortaient Passé simple je sortis tu sortis il sortit nous sortîmes vous sortîtes ils sortirent Futur je sortirai tu sortiras il sortira nous sortirons vous sortirez ils sortiront 223 . tous se pressaient copii. B u t u r u g a mică răstoarnă carul m a r e . verişoară ! Mulţumesc. g) In faţa u n u i s u b s t a n t i v cu v a l o a r e de n u m e p r e d i c a t i v : Paul est tourneur. camarade! B u n ă seara. e) în Petite sœur des Horaces. femei. Elena este arhitectă. titluri de cărţi sau capitole: Nous habitons 37. t o ţ i se îngrămădeau la uşi. 37. t o v a r ă ş e ! d) înaintea unei apoziţii: Camille. B ă r b a ţ i . Istoria l i t e r a t u r i i franceze. Hommes. nr. proverbe: pluie abat grand vent. Camille. Hélène est architecte. c) înaintea unui substantiv la vocativ: Bonsoir. Histoire de la littérature française. sora Horaţilor. L o c u i m p e s t r a d a J u l e s Michelet.

P e n t r u alte observaţii v. E a a ieşit în oraş de o oră. m a i jos verbul partir. -e Observaţie. Le verbe partir (a pleca) Indicatif Imparfait je partais tu partais il partait nous partions vous partiez ils partaient Présent je pars tu pars il part nous partons vous partez ils partent Passé simple je partis tu partis il partit nous partîmes vous partîtes ils partirent Futur je partirai tu partiras il partira nous partirons vous partirez ils partiront Impératif pars 1 partons t partez t Passé Composé je suis parti(e) tu es parti (e) il (elle) est parti(e) nous sommes parti (e)s vous êtes parti(e)s ils (elles) sont parti(e)s Subjonctif Présent que je parte que tu partes qu'il parte que nous partions que vous partiez qu'ils partent 224 . Il a sorti son mouchoir. El şi-a scos batista.Subjonctif Présent que je sorte que tu sortes qu'i l sorte que nous sortions que vous sortiez qu'i Is sortent Participe Présent sortant Impératif sors! sortons 1 sortez 1 Passif sorti. Verbul sortir se conjugă la t i m p u r i l e compuse cu a u x i l i a r u l être cînd înseamnă „a ieşi" şi cu a u x i l i a r u l avoir cînd are sensul de „a 1 scoate": Elle est sortie en ville depuis une heure.

. v i e i l l a r d s ..-e Observaţie.. liberté" (Corneille).. t i t r e d ' u n recueil (culegere) de poésies de Victor Hugo. . Şi-a scos stiloul ca să noteze lucrurile cele m a i i m p o r t a n t e . EXERCICES I . Traduisez en français: Fratele t ă u nu e inginer? Locuim pe B u l e v a r d u l Muncii la nr. î n locul case­ lor demolate s-au construit blocuri. . Verbul partir se conjugă la t i m p u r i l e compuse cu a u x i l i a r u l être. . Traduisez en français (vb. .Odes et b a l l a d e s " est. Ca şi sortir. Vrei să ieşi (inf.) în oraş? Aş pleca la m u n t e . .Participe Présent partant Passé parti. v i e . . ce roman. sortir): Trenul pleacă la ora zece. verbul partir pierde consoana finală t a r a d i c a l u l u i la i n d i c a t i v prezent sin­ g u l a r şi la i m p e r a t i v s i n g u l a r . Un utilaj modern asigură creşterea producţiei. À la place des points.. e t . e n f a n t s . je vais lui chanter quelque chose. m a m ă . H I . t o u t était descendu. mentir. „.... vb. et. selon que les règles le demandent: I l e n t e n d . Quel est.. rue de P a r i s . . servir.. officier.. . Clădiri m a r i sînt ridicate acum în cîteva săptămîni. IV. ANECDOTES RIEN À FAIRE — Si bébé ne veut pas dormir. . Elle h a b i t e 32. . . . . .. employez ou non l'article. Non plus? Une dernière question alors: Quelle est la différence entre le potassium et l'uranium? 15 — învăţaţi limba franceză fără profesor ryiy iz . „ J e vous assure et.. — Rien à faire. gloire. EXAMEN — Qu'est-ce que le potassium? —? — Vous ne savez pas? Et l'uranium? Qu'est-ce que l'uranium? — ? — . sentir (şi compuşii lor).. 2. Frédéric şi-a procurat t o a t e unel­ tele necesare.. Ce volum doriţi? Nu pot să u i t această scenă. J ' a i relu. vos paroles. partir.. I I . dormir. . U l t i m i i călători au plecat aseară. Je l'en ai déjà menacé. ma chère. La revedere... dar trebuie să urmez u n t r a t a m e n t la m a r e . .. m ă întorc î n d a t ă . F e m m e s . Traduisez en français à Vaide des mots appris au lexique: Această povestire e foarte a m u z a n t ă . m o t d'ordre? d e m a n d a .

LECTURE SUPPLÉMENTAIRE CHANSON D E L'EAU Furtive comme un petit r a t Un petit rat d'Aubervilliers* C o m m e la misère q u i c o u r t les rues Les p e t i t e s rues d ' A u b e r v i l l i e r s L ' e a u c o u r a n t e court sur le p a v é Le pavé d'Aubervilliers E l l e se dépêche E l l e est pressée On d i r a i t q u ' e l l e v e u t é c h a p p e r Echapper à Aubervilliers P o u r s'en a l l e r d a n s la c a m p a g n e D a n s les prés e t d a n s les forêts E t r a c o n t e r à ses c o m p a g n e s Les r i v i è r e s les b o i s e t les prés Les s i m p l e s r ê v e s des o u v r i e r s Des o u v r i e r s d ' A u b e r v i l l i e r s (J.PROVERBES Partir c'est mourir un peu. P r ê v e r t) (Spectacles) * Aubervilliers [obervilje] . M u r i m p u ţ i n cu fiece plecare. Plus fait douceur que violence. Vorba dulce m u l t a d u c e .

l'étudiante de la Faculté de Philosophie. Je lui ai donné notre adresse. C'est une très belle région: le Danube d'un côté et la Mer Noire de l'autre. devant l'Université de Bucarest. — Et quelle région du pays habitent ses parents? — Ce sont des paysans de la Dobroudja. maman. J ' a i noté la sienne. Elle passera les vacances dans son village: Ioana n'a pas vu ses parents depuis la fin du premier semestre. — Ioana c'est la jeune fille que nous avons connue avant-hier? — Oui. Autrefois. c'était 15* . Elle semblait très pressée.28-ÈME LEÇON À LA CAMPAGNE — J'ai rencontré Ioana. à la fin des cours elle va quitter la capitale. Elle m'a raconté un tas de choses sur son village natal. ce matin. mais elle se précipita vers moi dès que je l'eus appelée.

a b u n d e n t — paraître a părea 226 . légumes. a păstra autrefois a l t ă d a t ă — à présent acum recevoir a p r i m i — donner a da Synonymes riche sembler — abondant bogat. comme elle se réjouissait à l'idée de revoir sa chère contrée n a t a l e ! VOCABULAIRE la philosophie [filozofi] filozofia le semestre [samestr] semestrul le tas [ta] grămada le hameau [la^amo] c ă t u n u l quelconque [kelkôk] oarecare s'associer [sasosje] a se asocia coopérative agricole de production [kooperativ agrikol da prodyksiô) cooperativă agricolă de producţie l'engrais (m. •— Oh. Mais depuis q u e les p a y s a n s se s o n t associés p o u r c o n s t i t u e r u n e c o o p é r a t i v e agricole de p r o d u c t i o n . — Ils o n t déjà moissonné? — Mais o u i ! Ses p a r e n t s lui ont écrit une longue l e t t r e pour lui donner les dernières nouvelles du v i l l a g e . si t u s a v a i s . grâce a u x engrais c h i m i q u e s . Ils o n t des m a c h i n e s agricoles perfectionnées et grâce au t r a v a i l en c o m m u n .u n hair>eau q u e l c o n q u e . ţ i n u t LEXIQUE Antonymes changer a schimba — maintenir a m e n ţ i n e . seigle. chaque p a y s a n a reçu une grande q u a n t i t é de p r o d u i t s : b l é . Après la moisson. b e t t e r a v e . t o u t a c h a n g é . ) [or$] orzul le m a ï s [mais] p o r u m b u l la betterave [betrav] sfecla de zahăr se réjouir [re3uir] a se bucura contrée [kôtre] provincie. a recolta le tracteur [traktcer] t r a c t o r u l la moissonneuse-batteuse [mwasan^zbat^fz] combina le blé [ble] grîul le seigle [segl] secara l'orge (/.) [ogre] îngrăşămîntul la récolte [rekolt] recolta moissonner [mwasane] a secera. Ils ont reçu de n o u v e a u x t r a c t e u r s et plusieurs moissonneuses-batteuses. m a ï s . ils o b t i e n n e n t de t r è s riches récoltes. m a m a n . orge. — E l l e doit être b i e n contente de r e n t r e r chez elle.

) le changement (m. Intr-o propoziţie principală.) changer (vb. en un clin d'œil (într-o clipă).) le paysan (m. -e (adj. bientôt (curînd). după locuţiu­ nile conjuncţionale aussitôt que (de îndată ce). 229 . Exemplu de verb conjugat la trecutul anterior: j'eus regardé tu eus regardé il eut regardé nous eûmes regardé vous eûtes regardé ils eurent regardé Se întrebuinţează de obicei într-o propoziţie subordonată.) schimbul a face u n schimb schimbul (de v a l u t ă ) schimbarea a s c h i m b a . dès que (de îndată ce). après que (după ce). că t r a n s m i s i u n e a meciului a şi început.) échanger (vb. în franceză el se formează din perfectul simplu al auxiliarului avoir sau être şi parti­ cipiul trecut al verbului de conjugat. lorsque sau după conjuncţia quand (cînd): Il accourut dès que je l'eus appelé. perfectul anterior se întrebuinţează după expresii ca: à peine (de-abia).) le change (m.) la paysannerie (f. A a l e r g a t de î n d a t ă ce l-am c h e m a t . peu après (puţin după): À peine ful-il entré q ue la transmission du match commença.) changeant. Abia a i n t r a t .Familles de mots • l'échange (m. -oare ţăranul ţărănimea Composés du verbe paraître (a părea) apparaître disparaître reparaître a apărea a dispărea a reapărea GRAMMAIRE Perfectul anterior (Le passé antérieur) In limba romînă nu există perfect anterior. a se schimba s c h i m b ă t o r . atunci cînd verbul din principală este la perfectul simplu.

Le verbe battre (a bate) Présent je bats tu bats il bat nous battons vous battez ils battent Indicatif Imparfait je battais tu battais il battait nous battions vous battiez ils battaient Passé composé j'ai battu tu as battu il a battu nous avons battu vous avez battu ils ont battu Subjonctif Présent que je batte que tu battes qu'il batte que nous battions que vous battiez qu'ils battent Participe Présent battant Passé battu. combattre (a lupta) débattre (a dezbate). 2 . -e Passé simple je battis tu battis il battit nous battîmes vous battîtes ils battirent Futur je battrai tu battras il battra nous battrons vous battrez ils battront Impératif bats! battons ! battez! O b s e r v a ţ i e . Verbul battre pierde u n t din radical la indicativ pre zent singular şi la i m p e r a t i v singular. La fel se conjugă verbele abattre (a doborî). 1 . Le verbe mettre (a pune) Présent je mets tu mets il met nous mettons vous mettez ils mettent Imparfait je mettais tu mettais il mettait nous mettions vous mettiez ils mettaient Passé simple je mis tu mis il mit nous mîmes vous mîtes ils mirent Futur Passé composé j'ai mis tu as mis il a mis nous avons mis vous avez mis ils ont mis ie mettrai tu mettras il mettra nous mettrons vous mettrez ils mettront 230 .

î n v i a ţ a E m i l i e i au a v u t loc m u l t e s c h i m b ă r i . Cînd deschiserăm fereastra. — Alors. suivants: obtention. Lai i n d i c a t i v prezent mp pe erra attiiv v singular. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE PROVERBE Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. III. association. Trouvez les verbes de là même famille que les noms adresse. -e preze i t singular şi iim O b s e r v a ţ i e . t a t a se duse să se p l i m b e . Remplacez les infinitifs par des passés antérieurs: Dès q u ' i l (partir). promesse. —. Dès qu'elle (saisir) le sens de ses p a r o l e s . quel est le côté beurré? 231 . ea se s i m ţ i m u l t m a i l i n i ş t i t ă . Q u a n d il (achever) ses lettres. 1 . IV. Traduisez en français (v. la n u i t t o m b a . omettre (a o m i t e ) . Se conjugă la fel v e r b e l e : admettre (a a d m i t e ) . 2 . promettre (a făgădui). en silence. formation. D u p ă ce îşi m ă r t u r i s i greşeala. ea se sculă să plece. elle se m i t à r i r e .pierde un t. Cînd t e r m i ­ n a r ă .Subjonctif Présent que je mette que tu mettes qu'il mette que nous mettions que cous mettiez qu'ils mettent Partie pr­ Présent mettant Impératif mets l mettons t mettez ! Passé mis. soumettre (a supune). EXERCICES I . aerul rece al n o p ţ i i ne răcori (rafraîchir). place. II. p r o d u i t . m u n c a îi pasiona. je n'ai pas demandé du pain beurré des deux côtés. Ţ ă r ă n i m e a m u n c i t o a r e a o b ţ i n u t recolte foarte bogate. Bate fierul cît e cald. récolte. commettre (a comite). PRÉCISION — Mademoiselle. r a d i c a l u l mett. Q u a n d nous (marcher) des heures. il se leva. O nouă h a r t ă a a p ă r u t de c u r î n d în librării. A v i o n u l a d i s p ă r u t deasupra norilor (nuages). După ce începură noi cercetări (recherches).Mais il ne l'est pas. Traduisez en français en Utilisant le passé antérieur: De î n d a t ă ce a t e r m i n a t m a s a . pensée. nous commençâmes à travailler. permettre (a p e r m i t e ) . Ne place să p r i m i m c ă r ţ i . transmettre (a transmite) etc. LEXIQUE): I n d u s t r i a noastră e în plină dezvoltare.

le temps semble s'écouler très lentement. arrive chez un dentiste. Dans la salle d'attente. Mais voilà que la porte du cabinet s'ouvre. assez peu éclairée. parce que je me dépêche. accompagnée de sa petite sœur.29-E ME COURAGE LEÇON Une jeune fille. — C'est pour arracher une dent. mais sans insensibilisation. 232 . On y perd des minutes précieuses surtout lorsqu'on est très pressé.

a trece . . 233 . voi fi t e r m i n a t scrisoarea înainte de întoarcerea dv. . Montrez-moi la dent. D'ici une seconde nous l'aurons arrachée. -e (adj. . -e [eklere] l u m i n a t . accompagner — conduire a însoţi.. mademoiselle.) la perte (f.. Exemplu de verb conjugat la viitorul II: j'aurai fini eu voi fi t e r m i n a t tu auras fini il aura fini nous aurons fini vous aurez fini ils auront fini Cu ajutorul acestui timp se exprimă o acţiune viitoare îndepli­ nită înaintea altei acţiuni viitoare: Soyez tranquille.) perdu. . i assombri î n t u n e c a t — éclaire l u m i n a t . VOCABULAIRE la salle d'attente [ s a l ^ d a t â t ] sala de aşteptare éclairé. a conduce se dépêcher — se hâter a se grăbi Famille de mots perdre (vb. . . r °. -ă s'écouler [sekule] a se scurge arracher [ara/e] a smulge l'insensibilisation (/. Marguerite.-— Mes compliments. -ă GRAMMAIRE Viitorul II (Le futur antérieur) Viitorul II se formează din viitorul auxiliarului avoir sau être şi participiul trecut al verbului de conjugat. Vous êtes courageuse. . dit le dentiste. F i ţ i l i n i ş t i t . Alors la jeune fille se tourne vers sa sœur: — Ouvre la bouche.) a pierde pierderea p i e r d u t . j'aurai fini la lettre avant votre retour.*\ i i . courageux curajos — lâche laş montrer a a r ă t a — cacher a ascunde Synonymes s'écouler — passer a se scurge. ) [ësdsibilizasjS] anestezia A ici ' u n e seconde [ d i s i ^ y n ^ z g ô d ] într-o secundă LEXIQUE Antonymes arracher a smulge — planter a p l a n t a perdre a pierde — trouver a găsi ' .

Probabil că i-a cumpărat bomboane. Verbul mourir pierde vocala t de la infinitiv. la viitor şi la condiţionalul prezent. -e Observaţie. v i i t o r u l II este î n t r e b u i n ţ a t într-o propoziţie subor­ d o n a t ă d e p e n d e n t ă de o p r i n c i p a l ă a l cărei v e r b este la v i i t o r u l I : Je partirai quand j'aurai fini mon travail. Voi pleca atunci cînd îmi voi fi terminat lucrul.V i i t o r u l I I se foloseşte uneori şi p e n t r u a se e x p r i m a o presupunere : Il lui aura acheté des bonbons. Le verbe mourir Indicatif Présent je meurs tu meurs il meurt nous mourons vous mourez ils meurent (a m u r i ) Imparfait je mourais tu mourais il mourait nous mourions vous mouriez ils mouraient Passé simple je mourus tu mourus il mourut nous mourûmes vous mourûtes ils moururent Futur je mourrai tu mourras il mourra nous mourrons vous mourrez ils mourront Impératif Passé composé je suis mort(e) tu es mort(e) il (elle) est mort(e) nous sommes mort(e)s vous êtes mort(e)s ils (elles) sont mort(e)s Subjonetif Présent que je meure que tu meures qu'il meure que nous mourions que vous mouriez qu'ils meurent Participe Présent mourant meurs t mourons ! mourez ! Passé mort. 2 . La timpurile compuse se conjugă cu auxiliarul être. dublînd consoana r. (I-o fi cumpărat bomboane. 1.) De obicei. 234 .

Traduisez en français: Trouver un ami. probabil că îl vei termina în cîteva ceasuri. On ira se promener lorsque papa (rentrer). On meurt de chaleur dans cette pièce. Une grande quantité. IV. Traduisez en roumain: Rassurez-la . Camerele bine luminate sînt foarte plăcute. I I . N-ai vrea să mă însoţeşti? Grăbeşte-te. Mettez les verbes entre parenthèses au futur antérieur: Quand je (finir) mon travail. . Vous avez perdu quelque chose? S-au scurs mai mulţi ani de cînd a plecat. je te raconterai de belles histoires. Beaucoup de choses. Devant l'université. C'est très compliqué. elle est morte de peur. O fi făcut iar vreo prostie (bêtise) ! V. Vous voyez? Jacques (oublier) de nouveau de me téléphoner. Poate că a pri­ mit acest buchet de la logodnicul (fiancé) ei. Traduisez en français en utilisant le futur antérieur: Vom pleca la munte cînd îţi voi fi citit traducerea. Am găsit în dicţionar cuvintele pe care le căutai. Trouvez les antonymes des expressions suivantes: Arracher des pommes de terre. Te rog să citeşti acest roman. Il (être) si ingrat? Nous (interpréter) ses paroles? Il me semble que le temps le plus heureux de notre vie (être) celui de la traversée (Vigny). Ne vous inquiétez pas: elle (penser) à tout. e deja ora 6. III. Je meurs de rire lorsqu'Antoine raconte des anecdotes. C'est normal.EXERCICES I.

MV {QxLca^y 236 . voyons! La boulangerie se trouve de l'autre côté de la rue. Tu ne t'en souviens plus? M. H y a une épicerie au coin de la rue. M. Mme Girard: — Mais non. Girard: — C'est-à-dire? Mme Girard: — De la confiture. de croissants et de paind'épice. Antoine ! On pourrait faire encore d'autres achats. Les allumettes sont trop encombrantes. Girard: — Je vais sortir acheter des cigares et de l'essence pour mon briquet. Girard: — Une épicerie par là? Il me semble avoir vu une boulangerie avec une devanture richement garnie de brioches. Tu as même dit que tu voulais prendre un gigot de mouton. du beurre. des timbres-poste? M. Antoine. N'aurais-tu pas. Ils doivent aussi avoir des timbres au bureau de tabac. des citrons et des biscuits. Mme Girard: — Je t'accompagne. par hasard.30-È M E ACHATS LEÇON Mme Girard: — J'ai fini ma lettre. des macaronis. auprès de la grande boucherie où nous sommes entrés hier.

cum­ părătura par hasard [ p a r ^ a z a r ] din î n t î m p l a r e le timbre-poste [tëbra^post] t i m b r u l (poştal) le cigare [sigar] ţigara de foi. le café •— voilà les produits que tous les hommes voudraient faire acheter à leur femme lorsqu'elle les emmène faire des emplettes. Girard: — C'est que j'avais peur de me voir obligé de porter des kilos de viande. t r a ­ bucul l'essence (/.) 1 . pi.vendre a vinde demander a întreba — répondre a răs­ punde finir a sfîrşi se souvenir aussi Synonymes — se rappeler a-şi aminti — également de asemenea Mots à plusieurs sens la lettre (f. Girard: — C'est tout ce que tu veux acheter? Mme Girard: — Je me suis toujours demandé pourquoi les maris aimaient taquiner leurs femmes. -e [lur] greu. litera 2 . la levure.) [a/a] c u m p ă r a r e a . a lua cu sine peser [paze] a c î n t ă r i lourd. grea LEXIQUE Antonymes — commencer a începe sortir a ieşi — entrer a i n t r a acheter a c u m p ă r a . incomod le bureau de tabac [ b y r o w d a ^ t a b a ] tutungeria la confiture [kăfityr] dulceaţa le macaroni [makaroni] macaroana le biscuit [biskiji] biscuitul l'épicerie (/. le poivre.mut5] p u l p a de berbec se souvenir [sa^suvnir] a-şi a m i n t i la boulangerie [bulÔ3ri] brutăria la devanture [davàtyr] v i t r i n a richement [ r i / m à ] bogat. le thé. Le cacao. de farine. -e [dkôbrô] stînjenitor. M. Mme Girard: — Pourquoi donc? M. d i n belşug la brioche [brio/] b r i o ş a . scrisoarea literele (literatura) 237 . Girard: — Cela ne pèse pas lourd ! VOCABULAIRE l'achat (m.d9^. a sîcîi le kilo [kilo] k i l o g r a m u l la farine [farin] făina le cacao [kakao] cacao la levure [lavyr] drojdia de bere le poivre [pwavr] p i p e r u l emmener [ômanej a duce.-e. cozonacul le croissant [krwasô] c o r n u l le pain d'épice [pë w depis] t u r t a dulce taquiner [takine] a t a c h i n a .M. ) [episri] băcănia la boucherie [bu/ri] m ă c e l ă r i a le gigot de mouton [3igo^. ) [ss<îs] benzina le briquet [brike] bricheta encombrant. de riz ou de sucre.) les lettres (f.

cu auxiliarul être. Iată un exemplu de verb conjugat la diateza pasivă: Etre aime Indicatif Présent je suis aimé (e) eii sînt i u b i t . Casa a fost r i d i c a t ă (construită) în două l u n i de către constructorii ş a n t i e r u l u i .) l'acheteur. Ce comédien est aimé par le public. a duce eu sine (dintr-uu loc într-altul) GRAMMAIRE Diateza pasivă (La voix passive) Verbul se află la diateza pasivă atunci cînd acţiunea pe care o exprimă este suferită de subiect: La maison a été élevée en deux mois par les constructeurs du chantier. participiul trecut se acordă deci cu subiectul în gen şi număr. cumpărătoarea (m.Famille de mots acheter (vb.j.) Vachat (m. Acest a r t i s t este i u b i t de public. la diateza pasivă. -euse a cumpăra cumpărarea .. -ă tu es aimé (e) il (elle) est aimè(e) nous sommes aimé(e)s vous êtes aimé(e)s ils (elles) sont aimé(e)s Passé composé j'ai été aimé(e) lu as été aimé (e) il (elle) a été aimé(e) nous avons été aimé(e)s vous avez été aimé(e)s ils (elles) ont été aimé(e)s Imparfait j'étais aimé(e) tu étais aimé(e) il (elle) était aimé(e) nous étions aimé(e)s vous étiez aimé(e)s ils (elles) étaient aimé(e)s Futur je serai aimé(e) tu seras aimê(e) il (elle) sera aimé(e) nous serons aimé(e)s vous serez aimé(e)s ils (elles) seront aimé(e)t 238 . Verbele se conjugă. c u m p ă r ă t u r a cumpărătorul.) Composés du verbe mener (a duce) amener ramener emmener [am ne] [ramne] fàmnel a aduce a readuce a lua.

şi n cînd t e r m i n a ţ i a începe cu o v o ­ c a l ă : je prends. 1 . L a fel se conjugă verbele apprendre (a î n v ă ţ a . Consoana finală din rădăcina v e r b u l u i este d cînd t e r ­ m i n a ţ i a începe cu o consoană.Subjonctif Présent que je sois aimé(e) que tu sois aimé(e) qu'il (elle) soit aimè(e) que nous soyons aimé (e) s que vous soyez aimé(e)s qu'ils (elles) soient aimè(e)s Participe Présent étant aimé (e) s Impératif sois aimé(e) l soyons aimè(e)s! soyez aimé(e)s! ayant Passé été aimé(e)s Le verbe prendre (a lua) Présent je prends tu prends il prend nous prenons vous prenez ils prennent indicatif Imparfait je prenais tu prenais il prenait nous prenions vous preniez ils prenaient Passé simple je pris tu pris il prit nous primes vous prîtes ils prirent Passé composé j'ai pris tu as pris il a pris nous avons pris vous avez pris ils ont pris Subjonctif Présrn t que je prenne que tu prennes qu'il prenne que nous prenions que vous preniez qu'ils prennent Participe Présent prenant Futur je prendrai tu prendras il prendra nous prendrons vous prendrez ils prendront Impératif prends ! prenons ! prenez ! Passé pris. comprendre (a înţelege). 2 . entreprendre (a î n t r e p r i n d e ) . a afla). -e Observaţie. A t u n c i cînd silaba finală este m u t ă /consoana n se d u b l e a z ă : i k prennent. 239 . surprendre (a surprinde). nous prenons.

Il n'est pas homme à se laisser mener par le bout du nez. I I . Cercetările Măriei Curie au fost făcute în condiţii deosebit de grele. El fusese admirat pentru atitudinea lui. prendre): Ies puţin ca să iau aer. vendre. . Traduisez en roumain: Où mène ce sentier? Cette saison a amené la mode des cheveux longs. Mettez les infinitifs ensuite: suivants à la voix passive. V. lire. traduisez-les punir. Irina nu va fi pedepsită pe ne­ drept. Traduisez en français: Această carte a fost tipărită acum 100 de ani. Aţi luat o hotărîre definitivă? Să iau şi impermeabilul? Va lua multe lecţii de franceză. regarder. Traduisez en français (vb. Aş lua în consideraţie argumentele dv. Il nous mènera en voiture jusqu'à la gare. attraper.. Drept cine mă iei? IV. dar nu mi se par serioase. Piesa a fost pusă în scenă de curînd. séparer. écrire.EXERCICES I . DI. diviser. Cărbunele fusese scos din mina de la Petroşeni. Noi am luat toate măsurile pentru reuşita serbării noastre. Operele clasicilor literaturii universale sînt traduse în romînă. Traduisez en français: Florile acestea au fost foarte frumos aranjate. Je t'emmène au théâtre ce soir.

Mais je suis désolée: je ne sais vraiment pas ce qui pourrait leur faire plaisir.31-È ME CADEAUX LEÇON Jacqueline: — Alain. il faudrait acheter quelques cadeaux pour Paul et Michel. Alain: — Ce n'est pas la mer à boire. Alain:—-Je me réjouis que tu sois enfin arrivée à cette sage conclusion. Nous avons beaucoup de cadeaux à faire. Alain: — Tu oublies tante Lucile et nos cousins. Jacqueline: — Je doute que ce soit là l'essentiel ! Alain: — Ah. Jacqueline: — Tu as raison. bah ! Ne t'en fais plus. Jacqueline: — Et il ne faut pas que ça coûte trop cher. des foulards pour les garçons ! Jacqueline: —• Et pour tante Lucile? De la po- BI2 241 . des livres. On va sûrement trouver quelque chose. viens. On ira dans un magasin universel. prends ta jaquette et ton sac. Jacqueline ! On va acheter des colliers et des bracelets pour les filles. On file.

.a_barb] săp u n u l de b ă r b i e r i t la ceinture [sstyr] cordonul LEXIQUE Synonymes essentiel — primordial — principal Homonymes — le fil la file je file — la chair la chère cher la chaire firul rîndul.) a fila (despre lampă) 242 . principal Famille de mots suggérer (vb.) a pleca r e p e d e . . la conclusion [koklyzjo] concluzia douter [dute] a se îndoi l'essentiel (m. . tes suggestions. şirul o şterg carnea (anat. ou bien des produits pharmaceutiques? Jacqueline: — Tâche d'être sérieux.) [esôsjsl] esenţialul bah! [bo] aş ! ne t'en fais plus [n9__td^fe^ply] n u . Il faudrait penser à autre chose. -ă sugestia Mots à plusieurs sens filer 1. * pharmaceutique r[iarmasdtik] t farmaceutic -ă le B a T O n à barbe [sav5^. ça ne m'enchante guère.?. 2. Alain! Alain: — Tu peux leur acheter du savon à barbe ou des ceintures ! Jacqueline: — Et toi tu peux toujours parler ! Je ne t'écoute plus. ..) suggestion (f. ceramica î a « W * * ™ » [ « y K " * ! ? ] sugestia le» caoutchoucs [kautTul galosn . a o şterge (intranz. a t o a r c e j „ T x • quand même rl \ka m o n t o t u ş i .i m a r e lucru f i l e r ~ [ f i l e f ( / o m . scump catedra esenţial. VOCABULAIRE être désolé [etro w dezole] a fi dezolat ce n'est pas la mfcr à boire [ s w n s ^ p a la m s r a bwar] n u . . a o şterge .) a toarce (tranz.) m î n c a r e a (bună) d r a g . « J. . -ve (adj. ) suggestif. J'achèterai quelques objets d'art populaire roumain. L r .•. 3.terie roumaine? D'ailleurs tu sais.) a urmări (intranz. (tranz. Alain: — Tu veux donc leur rapporter des caoutchoucs. ) a sugera sugestiv.' • ..ţ i m a i face sînge r ă u le bracelet [brasle] b r ă ţ a r a B | poterie^ [potri] olăria. ) a pleca r e p e d e . 4.

E x e m p l u de c o n j u n c t i v perfect format cu a j u t o r u l a u x i l i a r u l u i avoir: que j'aie chanté eu să fi cintat que nous ayons chanté que tu aies chanté que vous ayez chanté qu'il ait chanté qu'ils aient chanté E x e m p l u d e c o n j u n c t i v perfect format cu a j u t o r u l a u x i l i a r u l u i être: que je sois entré(e) eu să fi intrat que nous soyons enlré(e)s que lu sois entré(e) que vous soyez entré(e)s qu'il (elle) soit entré(e) qu'ils (elles) soient entré(e)s Le verbe boire (a bea) Indicatif Imparfait !e buvais tu buvais il buvait nous buvions vous buviez ils buvaient Présent je bois tu bois il boit nous buvons vous buvez ils boivent posté composé j'ai bu tu as bu il a bu nous avons bu vous avez bu ils ont bu Subjonctif Présent que je boive que tu boives qu'il boive que nous buvions que vous buviez qu'ils boivent Passé simple je bus tu bus il but nous bûmes vous bûtes ils burent Futur je boirai tu boiras il boira nous boirons vous boirez ils boiront Impératif bois ! buvons ! buvez ! Participe Présent buvant Passé bu.GRAMMAIRE Conjunctivul perfect (Le subjonctif passé) C o n j u n c t i v u l perfect se formează d i n c o n j u n c t i v u l prezent al a u x i l i a r u l u i avoir sau être şi p a r t i c i p i u l t r e c u t al v e r b u l u i de conjugat. -e. 16' 243 .

IV. Il est content que tu (trouver) ce que tu cherchais. Faut-il que je boive tout ce verre? Je n'ai jamais bu pendant les repas.EXERCICES I. . Mettez les verbes entre parenthèses au passé du subjonctif: Je me réjouis que tu (réussir). Conjuguez à toutes les personnes les verbes des phrases suivantes: J'aurais bu ce vin. Je regrette qu'ils (partir) si tôt! III. oublier. Trouvez les antonymes des mots suivants: affirmer. Je ne crois pas'qu'il (terminer) son roman. beaucoup. A şters-o cum 1-a văzut pe unchiul meu. prendre. Stofa asta e prea scumpă. — Merci b e a u c o u p — r é p o n d la mouche — mais moi je préfère filer. ANECDOTE •— Viens donc — dit l'araignée à une mouche — je vais t ' a p p r e n d r e à tisser. Traduisez en français: Odinioară femeile torceau lîna în nopţile lungi de iarnă. mi se pare că filează. Je crains qu'il ne (partir) pas hier. Sugestia ta e remarcabilă. Nu vrei să primeşti acest mic cadou? II. Am văzut o scenă foarte sugestivă. arriver. Je boirai de la bière. Supraveghează lampa. acheter. universel.

—. Girard.32-E ME LEÇON À LA MER Le sable était encore humide sur la plage. 245 . suggéra M. papa. Les vagues moutonnaient. mais on voulait prendre une barque. je pense qu'on pourrait faire un tour sur le littoral.. — Non. Nous pourrons admirer les belles stations de la côte roumaine: Eforie. Il faisait frais au bord de la mer. papa. — Est-ce qu'on visitera aussi la fabrique de ciment et l'entreprise métallurgique de Medgidia? demanda Alain. pour les touristes. Girard en apercevant ses enfants qui descendaient lentement le grand escalier de l'hôtel. malgré l'orage de la veille. mais. — On a organisé une petite excursion en car. Les flots avaient balayé la côte pendant toute la nuit. il y a trop de nuages.Excellente idée. Mangalia. — Je pensais que vous vous étiez déjà baignés ce matin -— dit malicieusement M.. — Moi. l'eau n'était pas froide.

d i t A l a i n . l ' h ô t e l A l b a t r o s de M a m a ï a .. [ p a ^ m a l _ d o ] nu p u ţ i n . a debuta 246 . ce sera p o u r une a u t r e fois. -ă le flot [fio] v a l u l balayer [baleje] a m ă t u r a la vague [vag] t a l a z u l . c o n c l u t M. V o i l à : le p o r t . scufundarea la nage înotul la natation n a t a ţ i a le le le le la la canotage canotajul canot barca bateau n a v a . ) [àtropriz] întreprin­ derea pas mal de. — On o u v r i r a de g r a n d s y e u x p o u r t o u t v o i r . la falaise d ' E f o r i e . il y a encore b e a u c o u p . — J ' a i déjà commencé à c o n n a î t r e le l i t t o r a l r o u m a i n . G i r a r d . vasul voilier a m b a r c a ţ i u n e a cu pînze voile vela bouée de sauvetage colacul de sal­ vare le large (la pleine mer) largul m ă r i i LEXIQUE Antonymes froid rece — chaud cald admirer a admira — mépriser a dis­ preţul Synonymes Vorage — la tempête furtuna commencer — débuter a începe. l ' e n s e m b l e de b â t i m e n t s m o d e r n e s d ' E f o r i e . A u j o u r d ' h u i on n ' a u r a pas le t e m p s .S u d . b e a u c o u p de choses à v o i r ! — d i t e n s o u r i a n t M.) [oraş] furtuna la veille [vej] ajunul descendre [desădr] a coborî la barque [bark] barca le nuage [nya3] norul le car [kar] autocarul la station [stasjô] staţiunea le ciment [sima] cimentul l'entreprise (/. a conchide Mots usuels le costume de bain costumul de baie le peignoir de bain h a l a t u l de baie le bonnet de bain boneta de baie la cabine cabina le tremplin t r a m b u l i n a le plongeon plonjonul. J a c q u e l i n e . G i r a r d . VOCABULAIRE le sable [sabl] nisipul humide [ymid] u m e d . — O h . le p h a r e et la m o s a ï q u e de C o n s t a n t z a .) [àsâbl] ansamblul la falaise [falez] faleza conclure [kôklyr] a încheia. — Il ne suffit pas d ' u n e j o u r n é e . J ' a i a c h e t é pas m a l de p h o t o s . E t d a n s t o u s les d o m a i n e s : a g r i c u l t u r e . — Les R o u m a i n s m ' o n t p a r l é des progrès énormes que la D o b r o u d j a a faits d e p u i s la l i b é r a t i o n du p a y s . cu toate că l'orage (m. v a l u l moutonner [mutone] a spumegà il fait frais [il w fe w frs] este răcoare le bord [bor] ţ ă r m u l malgré [maigre] în ciuda.N o r d . i n d u s t r i e .. c u l t u r e . destul la photo [foto] fotografia le phare [far] farul la mosaïque [mozaik] mozaicul l'ensemble (m.— N o n .

-e 247 . El se formează din auxiliarul avoir sau être la conjunctivul imperfect şi participiul trecut al verbului de conjugat.) măturătorul la veille (f.Familles de mots — balayer (vb. Exemple de verbe conjugate la conjunctivul mai-mult-ca-perfect: que j'eusse perdu eu să fi pierdut que tu eusses perdu qu'il eût perdu que nous eussions perdu que vous eussiez perdu qu'ils eussent perdu que je fusse parti(e) eu să fi plecat que tu fusses parti (e) qu'il (elle) fût parti(e) que nous fussions parti (e)s que vous fussiez parti (e)s qu'ils (elles) -fussent parti(e)s Le verbe ouvrir (a deschide) Présent j'ouvre tu ouvres il ouvre nous ouvrons vous ouvrez ils ouvrent Indicatif Imparfait j'ouvrais tu outrais il ouvrait nous ouvrions vous ouvriez ils ouvraient Passé simple j'ouvris tu ouvris il ouvrit nous ouvrîmes vous ouvrîtes ils ouvrirent Passé composé j'ai ouvert tu as ouvert il a ouvert nous avons ouvert vous avez ouvert ils ont ouvert Subjonctif Présent que j'ouvre que tu ouvres qu'il ouvre que nous ouvrions que vous ouvriez qu'ils ouvrent Présent ouvrant Participe Futur j'ouvrirai tu ouvriras il ouvrira nous ouvrirons vous ouvrirez ils ouvriront Impératif ouvre I ouvrons l ouvrez ! Passé ouvert. ziua precedentă la veillée (f.) a m ă t u r a le balai (m.) a veghea le veilleur (m.) m ă t u r a le balayeur (m.) paznicul GRAMMAIRE Conjunctivul mai-mult-ca-perfect (Le plus-que-parfait du subjonctif) Conjunctivul mai-mult-ca-perfect este un timp compus.) veghea veiller (vb.) ajunul.

Cine rîde la urmă rîde mai bine.. La indicativ prezent verbul ouvrir are terminaţiile -e. Ea a stat toată noaptea de veghe lîngă patul lui. o u v r i r ) : Te sfătuiesc să-i deschizi ochii înainte de plecarea ta. -es. Paulette m'avait tourné le dos. IV. Le vent m'est un ami qui chante et m'accompagne 248 . a suporta) etc. Să deschidem geamul? Deschide dulapul ! Numele lui deschidea lista. -e. „Il faudrait que tous ceux qui l'approchent (recevoir) les impressions qu'ils doivent lui communiquer" [Rousseau). Traduisez en français: Pămîntul e foarte umed. _ les Girard passer partir volers'élever travailler l'oiseau le temps les vagues le sable l'écrivain tomber acheter écrire moutonner sécher PROVERBE Rira bien qui rira le dernier. III. offrir (a oferi). Traduisez en français (vb. Avant que je (pouvoir) trouver une réponse. Formez des propositions en combinant les 7ioms de la colonne de gauche avec un verbe de la colonne de droite (mettez le verbe au présent de l'indicatif): l'ouvrier l'acheteur les voix la pluie . II. Unele magazine sînt deschise şi duminica. Să mătur? Prefer să întrebuinţez aspiratorul (aspirateur). Vîntul măturase coasta. 1. Nous regrettions tous qu'il (être) si malade. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE JOIE D'AGIR ET DE VIVRE . în ajunul plecării noastre Ion s-a hotărît să rămînă la Bucureşti. O furtună poate provoca mari inundaţii (inondation). Se conjugă la fel verbele couvrir (a acoperi). . . ca verbele din grupa I (terminate la infinitiv în -er). Mes deux yeux sont en fête et boivent le soleil.. Am deschis ochii mari văzînd cum era îmbrăcat. 2. souffrir (a suferi. Sous mon front redressé et mes cheveux vermeils.Observaţie. Mettez les infinitifs au plus-que-parfait du subjonctif: Je partis avant qu'il (rentrer). EXERCICES I .

toujours... Brille en mes yeux. L'air tonique et puissant emplit mon torse creux. Mes nerfs semblent refaits. Belle santé. brûle en mes veines Et cours en moi comme le vent dans les drapeaux. mes muscles sont heureux. Et ma bouche joyeuse et mes mains familières Voudraient saisir l'espace et baiser la lumière. . bats sous mon front.En ma course rythmée à travers la campagne. pour qu'enfin mon cœur. Les Flammes hautes) . (Emile Verhaeren. Emplis mes deux poumons de vierge et pure haleine . Et. se tienne haut.

les chemins escarpés.33-È M E LEÇON VERS LES MONTAGNES — Je vais'chercher Alain. Chaque jour qui passe fait changer les demi-teintes de l'immense tapis bigarré du feuillage. surtout en cette saison. — Avec des amis? — Oui. Alain et eux. une fois arrivé au sommet ! On oublie tout. les excursions. c'est un véritable enchantement. la fatigue de la montée. Jacqueline. Ils ont vite fait de s'entendre. — Il doit leur demander déjà des renseignements pour les excursions qu'il projette. — Tu sais bien que c'est un de ses passe-temps préférés. — Et puis. — C'est bien agréable. Il y a une demi-heure qu'il a filé au wagon-restaurant. des jeunes gens de son âge qui passent leur week-end dans la région. Alain est avec des amis dans le dernier wagon. le vertige. 250 . — Inutile de te déranger. L'automne surtout. Des alpinistes enthousiastes. quelle satisfaction on a. les rochers à pic.

p a p a . nu le-a trebuit mult ca să.. -ă. cet air pur des h a u t e u r s que l'on respire seulement sur les cimes.. Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt formează pluralul ca oricare substantiv simplu: un bonbon (bon -f. -e [bigare] bălţat. Les m o n t a g n a r d s d o i v e n t être bien h e u r e u x de v i v r e p e n d a n t t o u t e l'année dans une si belle contrée ! — Ce qui me p l a î t le p l u s .) foaia..— C'est v r a i .. -ă le feuillage [fœja3] frunzişul le montagnard [mâtajiar] locuitorul de la munte la contrée [kôtre] regiunea.manteau) — des bonbons — des gendarmes — des portemanteaux 251 . ţinutul le bruit [briii] zgomotul la cime [siml vîrful LEXIQUE Antonymes silence linişte — bruit zgomot enthousiaste entuziast — blasé blazat agréable plăcut — désagréable neplă­ cut satisfaction mulţumire — méconten­ tement nemulţumire Synonymes excursion — randonnée excursie contrée — région — pays regiune passe-temps — distraction — amu­ sement distracţie fatigué — éreinté — épuisé obosit. pes­ triţ. is­ tovit Famille de mots la feuille (f.bon) un gendarme (gens d'arme) un portemanteau -(porte -f. à m o i . c'est ce grand silence.) [ăjătmă] încîntărea la demi-teinte [dami^tët] (despre cu­ loare) nuanţa slabă bigarré.) frunzişul feuilleter (vb.) (despre prăjituri) foitajul GRAMMAIRE Pluralul substantivelor compuse (Le pluriel des noms composés) 1.. à plus de 1 500 m .. frunza le feuillage (m.) [alpinist] alpinistul ils ont rite fait de.) a răsfoi le feuilleton (m. [ils^â^vit^fe^ do] au ajuns iute să. VOCABULAIRE le wagon-restaurant [wago^restorâ] vagonul-restaurant le week-end [wikend] timpul liber la sfîrşitul săptămînii la région [re3J5] regiunea l'alpiniste (m. le renseignement [ràsenmà] infor­ maţia projeter [pro3te] a proiecta le passe-temps [pasată] distracţia la montée [môte] urcuşul le vertige [verti3] ameţeala le rocher à pic [ro/e w a_pik] stînca înaltă şi abruptă l'enchantement (m.. d ' a l t i t u d e .) foiletonul le feuilletage (m.

dintre care p r i m u l . precum şi verbele rămîn neschimbate : un wagon-restaurant un beau-frère un cerf-volant zmeu un sous-lieutenant sublocotenent une arrière-garde ariergardă un cure-dent scobitoare — des wagons-restaurants — des beaux-frères — des cerfs-volants — des sous-lieutenants — des arrière-gardes — des cure-dents grand-mères Excepţie: une grand-mère — des Observaţie. n u m a i semnul p l u r a l u l u i : un arc-en-ciel curcubeu un chef-d'œuvre capodoperă Le verbe connaître (a cunoaşte) Présent je connais tu connais il connaît nous connaissons vous connaissez ils connaissent Indicatif Imparfait je connaissais tu connaissais il connaissait nous connaissions vous connaissiez ils connaissaient Passé simple je connus tu connus il connut nous connûmes vous connûtes ils connurent Passé composé j'ai connu tu as connu il a connu nous avons connu vous avez connu ils ont connu Futur je connaîtrai tu connaîtras il connaîtra nous connaîtrons vous connaîtrez ils connaîtront 252 . cuvintele invariabile (prepoziţii. La substantivele compuse. acesta rămîne demi-heures d i n două s u b s t a n t i v e . Dacă s u b s t a n t i v u l compus e format u n u l îl d e t e r m i n ă pe celălalt. nu pri­ mesc terminaţia pluralului decît substantivele şi adjectivele . formate din două sau mai multe cuvinte care sînt diferite din punct de vedere morfologic. adverbe). d e t e r m i n a n t u l . primeşte — des — des arcs-en-ciel chefs-d'œuvre une demi-heure — des 2 . invariabil: Dacă p r i m u l element este adjectivul demi.F a c excepţie u r m ă t o a r e l e s u b s t a n t i v e care primesc u n « şi d u p ă p r i m u l element c o m p o n e n t : bonhomme gentilhomme •— bonshommes — gentilshommes — mesdamtt — mesdemoiselles — messieurs precum şi: madame mademoiselle monsieur 2.

2 . Mettez au pluriel les noms et les verbes: Le sous-ingénieur surveillait la section de bobinage. connaître): î l cunosc de p u ţ i n t i m p .-e Impératif connais ! connaissons ! connaissez! Observaţie. Traduisez en français: Privesc foaia albă fără să scriu. Le sous-titre est placé au-dessous du t i t r e . dispa­ raître (a dispărea). Nu răsfoi cartea. Traduisez en français (vb. HI. 253 . apparaître (a a p ă r e a ) .o ! î n l i n i ş t e a p ă d u r i i se auzea fîşîitul (le bruissement) frunzişului. c i t e ş t e . 1 . La pomme de terre est un a l i m e n t très sain. Nu cunoşti istoria grecilor? Se cunoşteau? Nu Bunoşteau anecdota aceasta? Cartea lor va apărea (paraître) în curînd. H .Subjonctif Présent que je connaisse que tu connaisses qu'il connaisse que nous connaissions que vous connaissiez qu'ils connaissent Participe Présent connaissant Passé connu. Mettez au pluriel les noms suivants: une demi-journée une plate-forme une contre-offensive un sous-marin une plus-value u n contre-amiral un vice-président u n avant-poste u n abat-jour u n monsieur une arrièré-grand-mère une contre-valeur u n sous-préfet une chauve-souris IV. Elle a perdu une demi-journée à l ' a t t e n d r e . Toate verbele t e r m i n a t e în -aître p r i m e s c în cursul con­ j u g ă r i i u n accent circumflex pe vocala i care precedă consoana t. reconnaître (a recunoaşte). EXERCICES I . B l a z a ţ i i au î n t o t d e a u n a m o t i v e de n e m u l ţ u m i r e . La fel se conjugă: paraître (a părea). î m i plac t i n e r i i e n t u ­ ziaşti. Nu v r e i să faci o excursie prin ţ i n u t u l acesta? A t u n c i cînd eşti obosit e plăcut să-ţi petreci t i m p u l în mijloeul n a t u r i i .

un monde d'images défile dans ma tête: les journées de marche. Le sommet se rapproche insensiblement. Nous nous hissons comme nous pouvons.. Le sommet est une crête de glace en corniche. l'héroïsme quotidien de mes camarades. premier 8 000) . nos lunettes. Nulle difficulté ne peut nous arrêter. Après avoir bouclé nos sacs nous remettons nos gants..LECTURE SUPPLÉMENTAIRE À L'ASSAUT DE L'ANNAPURNA En un éclair. Annapurna. Les précipices de l'autre côté sont terrifiants. Jamais je n'ai éprouvé une joie aussi grande et aussi pure. les efforts exceptionnels pour assiéger la montagne. Nous devons contourner quelques blocs rocheux. nous saisissons nos piolets. Un vent brutal nous gifle. Nous sommes essoufflés car la montée a été très dure. À présent nous touchons au but. Nous nous hâtons. les rudes escalades. Nous sommes sur l'Annapurna ! 8 075 mètres. Déjà nous commençons la descente. (D'après M a u r i c e Herzog.

à la recherche. C'est une plage très large qui s'étend sur plusieurs kilomètres. Il y a déjà trois semaines que nous avons quitté la France et il me semble pourtant que l'on vient à peine d'arriver dans ce beau pays aux sites enchanteurs.. une des plus belles stations de la côte. nous sommes partis pour la côte. Après un court séjour dans la capitale. Je t'écris de Mamaïa. l'intensité de la lumière solaire (n'oublions point les 255 .3 4-E M E LEÇON UNE LETTRE Mamaïa le 4 Août 1964 Ma chère Annie. L'eau de mer à faible salinité.. l'air pur. Le temps passe tellement vite depuis que nous sommes ici. de la Mer Noire. Je reste pendant des heures à suivre le mouvement lent des vagues qui viennent broder une fine dentelle le long de la plage ensoleillée dès l'aube et jusqu'au crépuscule.

comme de juste. Eforie. Leurs balcons sont tournés vers la mer ou vers le lac de Siutghiol. Jacqueline VOCABULAIRE le site [sit] priveliştea enchanteur [d/âtœr] încîntător. m'ont dit tous les Roumains.. -e [dsolsje] însorit. acier et ciment. Nous y viendrons ensemble l'année prochaine. des hôtels d'une élégance et d'un goût exquis. Nous logeons à „l'International". Ils ont raison d'être fiers. Autant de jardins fleuris aux couleurs chatoyantes au milieu desquels se cachent des villas coquettes. le lever ou le cou­ cher du soleil. -ă curatif. -â le rayon [rej5] raza ultra-violet [yltra^vjole] ultravio­ let. pour la plupart. Oeuvre du régime de démocratie populaire. Aux côtés des immeubles qui se dres­ sent fièrement devant la mer. Mangalia.) [lob] zorile le crépuscule [krepyskyl] amurgul la salinité [salinité] concentraţia sării în apă solaire [soler] solar. [a^la^ra/er/^da] în căutarea broder [brode] a broda la dentelle [deltei] dantela le long de [ls^lô^ds] de-a lungul ensoleillé. Ils ont raison. Et ce n'est qu'un début. tous ces bâtiments offrent un parfait confort. -ve [kyratiî] curativ. n'est-ce pas? Je t'embrasse de tout cœur. Tekirghiol. de sa chambre. a şedea la pente [p5t] panta particulièrement [partikyljsrmâ] deosebit de le lever du soleil [lave^dy^solsj] răsăritul soarelui 256 . On peut donc admirer.. à sable particulièrement fin. on élève d'autres colosses en briques. -ă l'aube (/. voilà quelques-unes des splendides stations roumaines mises à la dispo­ sition du peuple travailleur. C'est une construction imposante qui s'élève sur la plage même.rayons ultra-violets !) sont autant d'éléments curatifs qui attirent. On a vraiment fait des prodiges dans ce pays. -ă comme de juste [kom^da^3yst] cum se cuvine la foule [ful] mulţimea loger [103e] a locui. une plage en pente douce. J'ai remarqué d'ailleurs que presque tous les hôtels de Mamaïa se trouvent près de la plage. un repos des plus agréables. „Il faut revenir l'année prochaine pour voir notre Mamaïa". une foule de touristes. fer­ mecător le séjour [se3ur] şederea într-un loc à la recherche de. un des plus beaux hôtels de la station.

Dacă p r i m u l element al adjectivului compus se t e r m i n ă în o (e vorba.) animat. grămadă remarquer — constater remarca. -dr le prodige [prodij] m i n u n e a le peuple travailleur [pœpl^. -oare Ia villa [vila] vila exquis.t u r t ă — sourds-muets — aveugles-nés — ivres-morts Observaţie.ă . ales. sclipitor. -e [ekski] fin. -e [fl^ri] înflorit. . de adjective din v o c a b u l a r u l ştiinţific). -ă chatoyant. afec­ tat.) [asje] oţelul fier. de obicei. a căuta recherché.-ă mouvoir (vb. a observa o bserver a Familles de mots la recherche (f.-oare GRAMMAIRE Pluralul adjectivelor compuse (Le pluriel des adjectifs composés) 1.) mişcarea mouvementer (vb. -ère [fjer] m î n d r u . -oasă.travajœr] poporul m u n c i t o r fleuri.) a mişca mouvant.le coucher du soleil [ku/e] apusul soarelui pour la plupart [ p u r ^ l a ^ p l y p a r ] în cea m a i mare parte le confort [kôfor] confortul le début [deby] începutul le colosse [kolos] uriaşul la brique [brik] cărămida l'acier (m. acesta rămîne i n v a r i a b i l : gréco-latin — gréco-latins neuro-végétatif — neuro-végétatifs gastro-intestinal — gastro-intestinaux 17 — învăţaţi limba franceză fără profesor 257 . Adjectivele care se scriu în două cuvinte formează pluralul după următoarele reguli: a) Dacă adjectivul este compus din două adjective.) mişcător.-ă.) căutarea rechercher (vb.-e (adj. ambele elemente variază în gen şi număr: sourd-muet s u r d o m u t aveugle-né orb din naştere ivre-mort b e a t . -e | / a t w a j à ] lucios.-e (adj.) a însufleţi mouvementé . -ă.-e (adj.) a urmări. Adjectivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt for­ mează pluralul ca orice adjectiv simplu: malhonnête malveillant necinstit răuvoitor — — malhonnêtes malveillants 2. -easă LEXIQUE Synonymes joule — tas m u l ţ i m e . agitat.) c ă u t a t .-ă le mouvement (m.

258 . -eter Unele verbe t e r m i n a t e la infinitiv în -eler.b) Cînd p r i m u l e l e m e n t este o prepoziţie. jeter (a a r u n c a ) . rappeler (a rechema). peser (a cîntări) — il pèse. achever (a t e r m i n a ) . Alte v e r b e . adjectiv cu funcţie de adverb. In general verbele care au un e mut sau un é în penultima silabă de la infinitiv. -eter d u b l e a z ă consoana l sau t î n a i n t e a u n u i e m u t din t e r m i n a ţ i e . ci primesc u n accent grav pe vocala e care e m u t din t e r m i n a ţ i e .u n adjectiv (cu v a l o a r e s u b s t a n t i v a l ă ) şi u n s u b s t a n t i v sau u n adjectiv. un adverb. Indicaţii présent j'appelle tu appelles il appelle nous appelons vous appelez ils appellent je jette tu jettes il jette nous jetons vous jetez ils jettent nu dublează îl precedă pe (a c u m p ă r a ) . geler (a Indicatif présent je gèle j'achète tu gèles tu achètes il gèle il achète nous gelons nous achetons vous gelez vous achetez ils gèlent ils achètent Observaţie. Asemenea verbe s î n t : acheter racheter (a r ă s c u m p ă r a ) . consoana. ambele elemente r ă m î n i n v a r i a b i l e : une jaquette bleu pâle des gants bleu foncé Verbele terminate în -eler. étinceler (a străluci). renouveler (a reînnoi). chanceler (a se c l ă t i n a ) . el r ă m î n e i n v a r i a b i l : sous-développé — sous-développés ultra-violet — ultra-violets héroï-comique — héroï-comiques semi-circulaire — semi-circulaires tout-puissant — tout-puissants sau un c) în cazul adjectivelor compuse d i n t r . Asemenea verbe s î n t : appeler (a chema). schimbă acest e mut sau é în è. îngheţa) e t c . céder (a ceda)—tu cèdes. înaintea unui « mut din terminaţie. d i n t r e care unul este d e t e r m i n a n t u l c e l u i l a l t . a v î n d aceeaşi t e r m i n a ţ i e la infinitiv. De exemplu: lever (a ridica)—je lève. feuilleter (a răsfoi) e t c .

LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES C'est en 1910. Răsfoiesc această carte. Ces nouvelles sont quasi-officiel. Traduisez en français: Ea vorbeşte întotdeauna într-un mod afectat. Utilajul acestei uzine va fi reînnoit. Des oeuvres (tragicomique). Presque tous les concerts symphoniques sont radio-diffusê. Nicolae mi-a spus să te chem la telefon. à Copenhague. IV. Ces épisodes sont héroï-comique. Am remarcat că vă place mult istoria. Plantaţiile de salcîmi (acacia) fixează nisipurile mişcătoare. En Roumanie on construit plusieurs centrales thermo-électrique. I I . Des formes (aéro-dynamique). Des cellules (photo-électrique). que la militante allemande Clara Zetkine fit adopter par la Conférence internationale des femmes socialistes le 8 mars comme journée internationale de lutte des fem­ mes pour la défense de leurs droits et de la paix.EXERCICES I . Je n'aime point les fruits aigredoux. Aujourd'hui. Des personnes (bien-intentionné). ce sont des dizaines de millions de femmes qui célèbrent le 8 mars. Accordez les adjectifs entre parenthèses : Des problèmes (anatomo-clinique). Va îngheţa curînd. Veţi vedea o mulţime de lucruri interesante. Ei proiectează (projeter) o excursie în străinătate (à l'étranger). Depuis sa fondation. Discuţia lor a fost foarte animată. Des relations (franco-belge). Ce sont des mouvements semi-circulaire. à travers le monde. en 1945. Des yeux (gris bleu). la Fédération Démocratique Internationale des Femmes a beaucoup 17» 259 . Une porte (grand ouvert). Tot oraşul era în mişcare. III. Elle allait nu-pied. Des enfants (nouveau-né). Des filles (sourd-muet). Accordez en genre et en nombre les mots en italique: Dans cette station on traite les maladies gastro-intestinal. Traduisez en français: Vom cumpăra ţigări la gară. Des bas (extra-fin). Elle aime les robes gris perle.

une étape dans la lutte persévérante que mènent les femmes du monde entier pour le désarmement général. c'est une véritable fête. (D'après „l'Humanité") . Dans les démocraties populaires. D'année en année le nombre des pays où la journée est célébrée augmente. pour qu'il n'y ait plus de guerre. Dans les pays capitalistes c'est une journée de revendications.fait pour populariser le 8 mars. Cette célébration n'a naturellement pas le même caractère dans chaque pays.

non? Jacqueline: — Moi. Girard: — Quel film. La comédie de Molière a été très bien accueillie par le public roumain. car depuis que nous sommes arrivés à Bucarest nous n'avons vu aucun spectacle. pourvu qu'il s'agisse de bonnes productions. Les dessins animés ne sont pas destinés aux gosses seulement ! Et j'aime aussi les autres films. Mme Girard: — J'ai lu dernièrement une critique dramatique sur la première de Tartuffe à Bucarest. Mais les actualités et les documentaires m'intéressent également. je n'ai rien contre. Jacqueline? Alain: — Son faible. Le jeu des 261 . c'est les dessins animés.35-E M E LEÇON OÙ ALLONS NOUS CE SOIR? Jacqueline: — Si on allait voir un film ce soir. papa? M. Alain: — Tu aurais pu le dire plus tôt. mon cher. évidemment. Je préfère le cinémascope en couleurs. On aurait retenu des places. papa ! Jacqueline: — Trêve de plaisanteries. Mais on pourrait aller au théâtre.

Jacqueline (en chantonnant): — „. Alain: — S'il faut choisir e n t r e une comédie et une t r a g é d i e . un opéra r o u m a i n s e r a i e n t a u t r e m e n t i n t é r e s s a n t s . operă plaisanterie — blague glumă Versuri de François Villon.. J e suis sûr d ' a v o i r réussi à te conv a i n c r e de r e n o n c e r au film. 262 .. fal] nebun. Une créat i o n d r a m a t i q u e r o u m a i n e . folle (adj.) [fu. " 1 Alain: — Tu as b e a u t e m o q u e r . să în­ cet 3 m eu la plaisanterie [plszàtri] gluma le cinémascope [sinemascop] cinema­ scopul l'actualité (/. M. -ă tu as beau [ t y ^ a ^ b o ] degeaba se moquer [sa w make] a-şi bate joc convaincre [kôvskr] a convinge Expressions et mots usuels le scénario scenariul l'auteur de scénarios autorul de sce­ narii le metteur en scène regizorul la caméra a p a r a t u l de filmat la séquence secvenţa le parlant filmul sonor tourner un film a t u r n a un film tourner dans un film a juca într-un film ce film passe sur tous les écrans acest film rulează pe toate ecranele la télévision (la télé) televiziunea l'antenne réceptrice a n t e n a de recep­ ţie 1 "antenne émettrice a n t e n a de emisie le poste récepteur postul de recepţie. je préfère la p r e m i è r e . Girard: — E h b i e n . . . ce n ' e s t p o i n t une pièce du répertoire classique français que j ' a u r a i s voulu v o i r . Toutefois. ) [aktqalite] aici: jur­ nalul (de actualităţi) le documentaire [doky mater] docu­ mentarul retenir [ratnir] a reţine la place [plas] locul accueillir [akœjir] a p r i m i .comédiens a i n s i que la nouvelle mise en scène ont c o n t r i b u é au succès de la p i è c e . .Si j ' e u s s e é t u d i é Au t e m p s de m a jeunesse f o l l e . a p a r a t u l de televiziune le relais releul LEXIQUE Antonymes créer a crea — détruire a distruge succès succes — insuccès insucces réalité r e a l i t a t e — fiction ficţiune 1 Synonymes accueillir — recevoir a p r i m i création — œuvre creaţie. a întîmpina la critique dramatique [ k r i t i k w d r a matik] critica dramatică la première [pramjer] premiera la mise en scène [ m i z w â w s e n ] regia la comédie [komedi] comedia la tragédie [tra3edi] tragedia le répertoire [repertwar] repertoriul le regret [ragre] regretul fou. . allons à l'Opéra ! VOCABULAIRE le faible [febl] slăbiciunea le dessin animé [desë^anime] desenul animat trêve de [trsv da] destul cu. Car on ne cesse d ' a p p r e n d r e . a l o r s .

) a produce le produit (m. Le verbe vaincre (a învinge) Indicatif Imparfait je vainquais tu vainquais il vainquait nous vainquions vous vainquiez ils vainquaient Présent je vaincs tu vaincs il vainc nous vainquons vous vainquez ils vainquent Passé simple je vainquis tu vainquis il vainquit nous vainquîmes vous vainquîtes ils vainquirent 263 .) produsul refléter (vb.) a reflecta le reflet (m) reflexul. Acest t i m p corespunde ca formă cu mai-mult-ca-perfectul conjunctivului (que j'eusse parlé — fără conjuncţia que).) soarta. a hărăzi la destination (f.) destinatarul GRAMMAIRE Condiţionalul trecut forma a Il-a (Le conditionnel passé lï-e forme) Condiţionalul trecut forma a Il-a se formează din auxiliarul être sau avoir la conjunctiv imperfect.) producătorul productif. verbul se mettre arată începutul unei acţiuni: / ( se mit à rire. începu să rîdă.) productiv.Familles de mots le producteur (m.) destinaţia le destinataire (m. Il s'est mis à écrire. Condiţionalul trecut forma a Ii-a se traduce în limba romînă la fel ca şi forma I (aş fi vorbit). Este o formă care t i n d e să dispară m a i ales din limba vorbită. 1. 2.) producţia la productivité (f. urmat de participiul trecut al verbului de conjugat. Exemplu de verb conjugat la condiţionalul trecut forma a Ii-a: j'eusse parlé eu aş fi vorbit tu eusses parlé il eût parlé nous eussions parlé vous eussiez parlé ils eussent parlé Observaţie.-ă la production (f.) reflectorul le destin (m. destinul destiner (vb. Verbul semiauxiliar se mettre Verbul se mettre poate juca rolul unui auxiliar pe lîngă in­ finitivul unui verb. Urmat de un infinitiv precedat de prepo­ ziţia à. reflectarea le réflecteur (m. A început să scrie.) p r o d u c t i v i ­ tatea produire (vb.) a destina. -ce (adj.

i. Participe Présent vainquant Futur je vaincrai tu vaincras il vaincra nous vaincrons vous vaincrez ils vaincront Impératif vaincs ! vainquons ! vainquez 1 Passé vaincu. il restait aussi indifférent que s'il eût été sourd. La fel se conjugă verbul convaincre (a convinge). o din terminaţie. EXERCICES I . Il ne voulait rien voir. Je me mis à déchirer le papier.-e Observaţie. Reflectorul era îndreptat spre faţada (façade) clădirii. Si Pierre eût été attentif. Destinatarul nu era la adresa indicată. S'il eût trouvé ce qu'il cherchait! I I I . 1. comme s'il eût deviné combien je souffrais. Mon enfant était devenu très tendre. Aţî primit buchetul de flori care vă era destinat? II. 264 . persoana a IlI-a singular nu primeşte termi­ naţia t. e.Passé composé ] ai vaincu tu as vaincu il a vaincu nous avons vaincu vous avez vaincu ils ont vaincu Subjonctif Présent que je vainque que tu vainques qu'il vainque que nous vainquions que vous vainquiez qu'ils vainquent. Conjuguez à toutes les personnes: Je me mets à regarder par la fenêtre. 3. Piesa e foarte bine primită. La indicativ prezent. litera c din rădăcină este înlocuită prin qu. Traduisez en français: Publicul a aplaudat îndelung. înaintea vocalelor a. il aurait gagné la partie. Que je me mette à écrire? Je me mettrai à apprendre. Ce glumă proastă ! Fiecare creaţie cere eforturi. Traduisez en roumain: Elle pleurait comme si un regret l'eût envahie. Apele rîului reflectau cerul albastru. 2.

et soixante lieues de glaciers firent resplendir l'éclatante blancheur de leurs neiges immaculées. Traduisez en français (vh. à mesure que le lever du soleil approchait. Un luptător pentru cauza păcii trebuie să fie sigur că va învinge. puis vermeil. André Theuriet (Amour d'automne) . A-m reuşit să o conving? V. sur lesquelles régnait un absolu silence. destination. regret. Il se colorait peu a peu. Tout ce paysage alpestre était encore revêtu d'une idéale teite d'azur. ses pointes. Sîntem convinşi că adevărul va triumfa. LECTURE SUPPLÉMENTA1RE LE MONT-BLANC De ces hauteurs neigeuses. devinette. un panorama inoubliable s'étendait devant ses yçux. a l'horizon. regard. pareil à une grosse étoile d'or. vb. entre deux aiguilles lointaines.IV. un petit nuage lilas planait comme un messager aérien chargé d'annoncer l'aube nouvelle aux habitants de cette ville fantastique. qui semblaient de loin les fortifications et les clochers d'une étrange ville de Titans. vaincre. destruction. Au-dessus du Mont-Blanc. Indiquez les verbes appartenant à la même famille que les noms suivants: observation. création. dans le ciel pur. les premiers rayons lumineux volèrent comme des flèches sur toutes les dentelures des sommets. qui donnait a cette colossale cité l'aspect féerique d'un monde élyséen. convaincre): Toate argumentele sale nu ai reuşit să o convingă. le Mont-Blanc. à mesure que l'aube blanchissait: — d'abord un premier plan de montagnes aux formes encore indécises. accueil. pleurs. arrivée. formation. et au milieu de cette chaîne circulaire qu'il dominait de sa masse imposante. ses tours et ses sveltes aiguilles. puis. toute une dentelure de cimes d'un bleu foncé se découpant à l'infini sur le ciel couleur de safran. avec son énorme dôme. Tout à coup l'astre surgit. immédiatement la coupole du dôme se nuança de rose. production. devenait orange.

) [edifis] clădirea. Les Girard sont déjà arrivés devant le Palais de la République. quelle bonne nouvelle ! Mais j'allais vous dire.Georges Enesco". ) [uvr0z] plasatoarea la dorure [doryrj o r n a m e n t u l a r h i ­ tectural a u r i t 266 . conclut Alain. M. Les accords de l'Hymne à la joie semblaient entraîner les chanteurs et les instrumentistes en un véritable tourbillon sonore. edificiul l'ouvreuse (/. Quelques minutes après s'être assis. au juste? lui demande sa sœur. Les mouvements de la Neuvième Symphonie de Beethoven. -oasâ. — Je crains que nous ne soyons en retard. le chef d'orchestre fit son apparition. faisant ruisseler des flots de lumière sur les spectateurs qui montent les escaliers de marbre du grandiose édifice. Antoine a loué des places pour le concert. elle s'écrie joyeusement: — Ah. c'est une surprise. répond Madame Girard.. Elle décroche et après avoir écouté pendant quelques instants la voix qui bourdonne au loin. — Je n'ose demander. — Je suis complètement bouleversée. chuchote Alain. avoua Jacqueline après le concert. J'aime surtout l'Allégro final.. -eaţă l'édifice (m. — Mais quelle heure est-il. Girard demande à une ouvreuse de leur montrer leurs places. alors. ravirent les spectateurs. a reţine craindre [krsdr] a se terne de au juste [o w 3yst] exact oser [oze] a îndrăzni le candélabre [kàdelabr] candelabrul scintiller [sctije] a scînteia. — Moi aussi. — Je m'en doute.. n'est-ce pas? L'après-midi passe très vite. Le publie l'accueillit par de vifs applaudissements.. Le concert commença. a sclipi le foyer [fwaje] aici: foaierul allumer Falyme] a aprinde ruisseler [rrrisle] a curge şiroaie le marbre [marbr] m a r m u r a grandiose fgrddjoz] grandios. elle se lève brusquement et se précipite vers le téléphone. landis qu'ils admiraient le plafond aux magnifiques dorures. Il est sept heures et demie... a z b î m î i louer [lue] a închiria. où la voix des hommes s'unit à la voix de l'orchestre pour chanter la joie de la fraternité humaine.36-È M E LEÇON AU CONCERT Jacqueline sursaute . Les candélabres scintillants du foyer s'allument l'un après l'autre. interprétée par le chœur et l'orchestre philharmonique . VOCABULAIRE le concert jk5ser] concertul sursauter [syrsote] a tresări bourdonner [burdane] a bîzîi.. măreţ.

căminul casa. a încetini le chant (m.) — c î n t ă r e a ţ a (de operă) la chanteuse (f.) — c î n t ă r e ţ u l la cantatrice (f.le chef d'orchestre [/if. l'hymne (m. [kœr. 3. postul 3 . .darkestr] diriiorul le chœur [kœr] corul r a v i r [ravir] a înclnta .) [imn] imnul le sourbillon [turbij5] vîrtejul bouleverser [bulverse] a t u l b u r a la fraternité [fratsrnjte] fraternitatea. — în aceste cuvinte grupul eh Instruments de musique l'accordéon (m. amînarea le retardataire (m. a răpi à r a v i r [a w ravir] minunat. a încînta Famille de mots le retard (m.) î n t î r z i a t u l retarder (vb. 2.) [akardeô] acordeonul la balalaïka [balalajka] balalaica la contrebasse [k5trabas] contrabasul le cor [kar] cornul la flûte [flyt] fluierul la flûte de Pau [ f l y t ^ d o ^ p à ] naiul la guitare [gitarj chitara la harpe [arp] harpa le hautbois [obwa] oboiul la mandoline [mâdalin] m a n d o l i n a le piano [pjano] pianul le violon [vjolô] vioara le violoncelle [vjalôssl] violoncelul le tambour [1«bur] toba la trompette [tropet] trompeta EXPRESSIONS a cînta la pian (la vioară) = jouer du piano a cînta (voce) = chanter LEXIQUE (du violon) Mots à plusieurs sens le foyer 1. serviciul.) — cîntecul la chansonnette (f.) întîrzierea. v a t r a .) — c î n t u l chanter (vb. a răpi 2 . le chœur se p r o n u n ţ ă k. piaţa ravir 1 .) întîrzierea le retardement (m.) — şansoneta le chanteur (m.) a î n t î r z i a . locul 2 . locuinţa focarul foaierul t e a t r u l u i la place 1 . înfrăţirea PRONUNŢASE l'orchestre [orksstr]. 4.) — c î n t ă r e a ţ a (de muzică uşoară) 267 .l — a cînta la chanson (f.

la harpe le piano la guitare la contrebasse le violon la flûte la trompette la balalaïka .

Valoarea lui n e g a t i v ă a t e n u î n d u . b) după a n u m i t e verbe care exprimă t e a m a . : je n'ose. guère. Deseori a d v e r b u l ne nu are valoare n e g a t i v ă p r o p r i u . personne e t c . je ne cesse etc. 269 . d) în a n u m i t e e x p r e s i i : Il ne dit mot. ca à moins que e t c . iar prezenţa lui în p r o p o z i ţ i e nu este strict necesară. Mi-e teamă să nu se întîmple vreo neno­ rocire. savoir. îl î n t î l n i m în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) d u p ă c o m p a r a t i v e l e plus que. moins que. autre­ ment que: Il est beaucoup plus méchant qu'on ne le dit. î n d o i a l a : Je crains qu'il n'arrive un malheur. 2 . a t r e b u i t să fie î n t ă r i t p r i n alte c u v i n t e cu v a l o a r e n e g a t i v ă (pas. meilleur que. point. Observaţie. Acest ne se n u m e ş t e ne expletiv. a creşte. : Je passerai chez vous à moins que vous ne veniez chez moi. JVe vous déplaise. rien. Nu vă fie cu supărare. Nu suflă o vorbă. oser. (fig.) a stîrni entuziasmul. folosindu-se doar negaţia pas: je crois pas.z i s ă . cesser e t c . a educa GRAMMAIRE Folosirea unei singure negaţii 1. ) .s e cu t i m p u l . In limba franceză a d v e r b u l ne a fost î n t r e b u i n ţ a t m u l t ă v r e m e singur p e n t r u a e x p r i m a o n e g a ţ i e . î n t r u c î t sensul n e g a t i v este e x p r i m a t de întreaga p r o p o z i ţ i e . (La aceste verbe suprimarea lui pas nu este obligatorie. E mult mai rău decît se spune. a scoate (petele) élever a înălţa.) b) în p r o p o z i ţ i i i n t e r o g a t i v e sau e x c l a m a t i v e : Qui ne serait ému par ce touchant spectacle ! Cine n-ar fi emoţio­ nat de acest spectacol înduioşător ! c) d u p ă a n u m i t e locuţiuni conjuncţionale. tu vas pas sauter etc.Composés du verbe lever (a ridica) soulever a ridica la o mică înălţime se soulever a se răscula enlever a răpi. Voi trece pe la voi în caz că nu veniţi voi pe la mine. Ne m a i poate fi î n t î l n i t singur în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) cu a n u m i t e v e r b e : pouvoir. în limbajul familiar se suprimă adeseori ne.

EXERCICES I . Remplacez les points par les verbes se s o u l e v e r . . La fel se conjugă se rasseoir (a se aşeza din nou). Ne aşezarăm pe scaunele noastre.. e n l e v e r ) : qui conviennent (retarder. N e . 2 . Verbul s'asseoir mai are o formă p u ţ i n je m'assois etc. rapidement les taches (petele). N .. la séance (şedinţa). 270 . E n 1789. plus aux concerts! L'ignorance.. . toujours le progrès.Le verbe s'asseoir (a se aşeza) Présent je m'assieds tu t'assieds il s'assied nous nous asseyons fous vous asseyez ils s'asseyent Indicatif Imparfait je m'asseyais tu t'asseyais il s'asseyait nous nous asseyions vous vous asseyiez ils s'asseyaient Passé simple je m'assis tu t'assis il s'assit nous nous assîmes vous vous assîtes ils s'assirent Passé composé je me suis assis (e) tu t'es assis (e) il (elle) s'est assis (e) nous nous sommes assis (es) vous vous êtes assis (es) ils (elles) se sont assis(es) Subjonctif Présent que je m'asseye que tu t'asseyes qu'il s'asseye que nous nous asseyions que vous vous asseyiez qu'ils s'asseyent Participe Présent s'asseyant Futur je m'assiérai tu t'assiéras il s'assiéra nous nous assiérons vous vous assiérez ils s'assiéront Impératif assieds-toi ! asseyons-nous ! asseyez-vous ! Passé assis.-e uzitată: Observaţie. 1. II.. Cine n-ar vrea să rămînă mereu tînăr? N-au p u t u t rezista t e n t a ţ i e i . Ce produit chimique. pour la liberté. le peuple français.. . l'égalité et la fraternité. Nous dé­ cidâmes d e . Traduisez en français: Nu îndrăzneşte să te întrebe.. Ea nu ştie ce să zică după cele ce a auzit. .a m încetat să-1 rugăm. l e v e r .

V . Il descendit lentement les marches. — Pierrot. I V . Tu pourrais pas. — Je n'ose pas. eram foarte obosit. la Pastorale et la Neuvième. — Je demandais à une de mes élèves combien de symphonies avait composé Beethoven. ça ne coûte rien. Vîntul stîrnise nori de praf (poussière). me répondit-elle. MÉLOPHOBIE Un illustre pianiste a un petit-fils de huit ans qu'il adore. Traduisez en français: a) Pisica îşi avea locul în faţa căminului.I I I . lui dit-il. vă rog. traduisez en Ma montre retarde chaque jour. La souris osait quitter sa cachette. prefer să stau în picioare (rester debout). — Ah ! lesquelles? — L'Héroïque. cette anecdote. en baissant la tête. Remplacez roumain: les mots en italique par des antonymes. Mettez à la forme négative les verbes en italique: Je cesse de penser à elle. Mă voi aşeza mai tîrziu. Qui se rappelle avec émotion les beaux jours de l'enfance? Il y eut un détail qu'elle critiquât. l'autre jour. Să mă aşez pe scaunul acesta? ANECDOTES ÉRUDITION C'est Alfred Cortot qui racontait. — Comment. îi era imposibil să ridice (inf. C'est impossible. Elle se lève très tôt le matin. Nu e niciodată plăcut să aştepţi pe cei întîrziaţi. je ne pourrais pas? C'est si cher que ça? — Oh ! non. dis-moi ce qui te ferait plaisir pour tes étrennes. Maman avait demandé à Georgette d'enlever le couvert. grand-père. — Eh bien? explique-toi. — Trois.) această greutate. b) Mă aşezai pe iarbă. Nous pouvons nous rappeler avec exactitude les couleurs du dessin. Louis cîntă minunat la vioară. Que voulais-tu me demander? — De ne pas jouer du piano pendant toute une journée ! 271 . Il fit détruire un magnifique édifice. mon petit. me dit-elle tristement. Deschide fereastra înainte de a te aşeza! Aşezaţi-vă.

des Greco. Alain: — Mais quel musée. papa? M. car je n'ai pu voir cet après-midi qu'une partie des tableaux de la section d'art roumain. Il faut absolument que vous le visitiez. Le Musée comprend plusieurs sections: une section d'art roumain. une autre d'art occidental. Girard: — Une demi-journée ne suffit certainement pas. J'ai longuement admiré les Grigoresco. la plus intéressante pour le visiteur étranger. je vous accompagne demain. toute la beauté des êtres et des paysages de leur pays. On y trouve. Antoine. qui ont réussi à rendre. J'ai été tout simplement au musée qui se trouve vis-à-vis de l'hôtel. Girard: — Non. elles aussi. Mme Girard: —• Bonsoir. les Andreesco et les Luchian. Et la section orientale possède une magnifique collection de jades. entre autres. Alain: — > Tu disais que c'est tout près? M. Si vous voulez. La section d'art roumain est. des Répine. Girard: — Évidemment. 272 . Girard: — Le plus grand du pays: le Musée d'Art de la République Populaire Roumaine. M. une troisième est réservée à l'art oriental. des chefs-d'œuvre. on ne savait pas où te chercher. puisque la Galerie Nationale a été installée dans l'ancien palais royal. Voilà trois heures que tu es parti. des Van Eyck. Mme Girard: — Il faudra y aller plusieurs fois de suite.37-È ME LEÇON AU MUSÉE D'ART DE LA R P R . Alain: — Il y a aussi des sculptures. des Monet. mais il paraît que les autres renferment. les Aman. sans nul doute. Mais je me suis attardé surtout devant les toiles d'une incomparable richesse poétique. à l'aide de leur pinceau. des Rembrandt. On commençait à s'inquiéter. Girard: — Oui. Tu as rencontré des amis en ville? M. de quelques peintres roumains. n'est-ce pas? M. en plein centre de la ville.

) cen­ tralizator la centralisation (f. a e x p r i m a Homonymes le parti (m. F e m i n i n u l se f o r m e a z ă ca la s u b s t a n t i v e l e .) a u r m a suivjant.) următor.-e [oksidâtal] occidental. -ă occidental. la rînd renfermer [ràferme] aici: a c u p r i n d e la collection [koleksjô] cotecţia le chef-d'œuvre [/s w doevr] capodopera le jade [3ad] j a d u l LEXIQUE Antonymes s'inquiéter a se n e l i n i ş t i — se rassurer a se l i n i ş t i près aproape — loin d e p a r t e richesse bogăţie — pauvreté sărăcie Synonymes renfermer — contenir — comprendre a c u p r i n d e .) centralizarea centraliser (vb.c o m u n e sau p r i n a d ă u g a r e a sufixului ette: Jean — Jeanne Simon — Simone Antoine — Antoinette 18 Louis — Louise André — Andrée Nicolas — Nicoiette 273 .VOCABULAIRE inquiéter [skjete] a nelinişti près [prs] aproape installer [ëstale] a instala le palais [pale] p a l a t u l royal. suita suivre (vb. p a r t i d a F a m i l l e s de mots — la suite (f.-ă centralisateur (s. b u c a t a . consecinţa.-e (adj. -e [rwajal] regal.-oare — le centre (m. a conţine rendre — exprimer a reda.-e (adj.) centrala central.m.) central.) centrul la centrale (f. si adj.) p a r t e a .) a centraliza GRAMMAIRE Genul numelor proprii (Le genre des n o m s propres) fe­ E x i s t ă unele p r e n u m e m a s c u l i n e care n u au c o r e s p o n d e n t m i n i n şi a l t e l e feminine c a r e n u au corespondent m a s c u l i n : Arthur Odile Edouard Yseut M a j o r i t a t e a p r e n u m e l o r franceze a u însă forme p e n t r u fiecare g e n . -ă le peintre [pstr] pictorul le pinceau [psso] penelul l'être (m.) [l'etr] fiinţa le paysage [pEjzaş] peisajul longuement [lôgmà] rnult t i m p les Grigoresco [le^grigorssko] t a ­ blourile lui Grigorescu de suite [da^sqit] în şir. -ă (s'(attarder [satarde] a întîrzia la toile [twal] pînza poétique [paetik] poetic.-ă oriental. -e [arjàtal] o r i e n t a l .) u r m a r e a .) partidul la partie (f.

-e Observaţie.Pluralul numelor proprii (Le pluriel des noms propres) N u m e l e p r o p r i i de persoană p o t p r i m i uneori s e m n u l p l u r a l u l u i : Ies Horaces Ies Henriettes P o t fi puse la p l u r a l şi n u m e l e scriitorilor sau a r t i ş t i l o r . Se conjugă la fel verbul poursuivre (a urmări). at u n c i cînd p r i n acest n u m e se înţeleg chiar operele lor: les Homères les Corots R ă m î n i n v a r i a b i l e t o t u ş i şi în acest caz a) numele p r o p r i i de origine s t r ă i n ă • les Rembrandt les Borgia les Grigoresco b) unele n u m e celebre franceze: des La Fontaine Le verbe suivre des Rousseau (a urma) Présent je suis tu suis il suit nous suivons vous suivez ils suivent Indicatif Imparfait je suivais tu suivais il suivait nous suivions vous suiviez ils suivaient Passé simple je suivis tu suivis il suivit nous suivîmes vous suivîtes ils suivirent Futur je suivrai tu suivras il suivra nous suivrons vous suivrez ils suivront Impératif suis ! suivons ! suivez ! Passé composé j'ai suivi tu as suivi il a suivi nous avons suivi vous avez suivi ils ont suivi Subjonctif Présent que je suive que tu suives qu'il suive que nous suivions que vous suiviez qu'ils suivent Participe Présent suivant Passé suivi. 274 .

I V . sur la rive droite de la Seine. entretenir. renvoyer. Traduisez les verbes composés qui suivent: se débattre. Am u r m ă r i t cu m u l t ă a t e n ţ i e discuţiile care au a v u t loc. l'un des plus riches musées du m o n d e . Cette soie est si fine qu'elle me rappelle une toile d'araignée (păian­ jen). de nos j o u r s . LECTUftE SUPPLÉMENTAIRE LE LOUVRE C'est dans les premières années du X I I I e siècle que P h i l i p p e Auguste fit construire. La centralisation de la France n ' a eu lieu que vers le XVI-e siècle. Christian s'est arrêté devant la gare. III. Cette partie est très difficile à lire. Gilbert est très influencé par son cousin. U r m a ţ i exemplul lor ! Acest capi­ t o l e u r m a t de altele. On n ' a l l a i t achever cette c o n s t r u c t i o n q u ' a u X I X e siècle. Le v i e u x chât e a u a été démoli sous F r a n ç o i s I pour être remplacé p a r u n m a . m a i n t e n i r . style Renaissance. un grand château fort. le Louvre est devenu. Marcel est un brave garçon. Comment rendre toute la beauté de ce paysage? Après avoir terminé la partie. repartir. Il ne nous reste presque rien du Louvre primitif. Traduisez en français: Eu urmez întotdeauna sfaturile tale.m ă . prévenir. c o m b a t t r e . Un siècle et demi plus t a r d . Mettez au féminin les noms en faisant l'accord grammatical: Simon s'est réveillé très tôt. Il était fidèle à son P a r t i . I I . contenir.EXERCICES I . renfermer. Traduisez en roumain: Elle est très inquiète depuis quelques jours. Ancien palais r o y a l . il se leva. Cette boîte ne renferme que des papiers. depuis les origines et j u s q u ' à l'époque c o n t e m p o r a i n e . comprendre. Charles V fit du Louvre le séjour officiel des rois de F r a n c e . 18* 275 . Henri s'est peigné avec beaucoup de soin. gnifique palais. Paul est p a r t i il y a deux minutes. U r m a ţ i . Ses collections illustrent l ' a r t sous toutes ses formes. m a i puţin interesante. vă voi arăta drumul. enfermer. Germain sera récompensé pour son courage.

principale source du droit sumérien. Mais toutes ces beautés sans prix ne nous ont fait connaître qu'une partie des trésors du Louvre. Ses collections de peinture sont célèbres dans le monde entier.n. Rembrandt ou Vélasquez. la dignité enfin retrouvée. destinés à embellir la vie des Cretois? Le taureau ailé. d'un réalisme étrangement expressif (2500 av.ère). les Delacroix ou les Manet. pour ne citer que quelques-uns de ces géants qui ont glorifié l'humanité. des peintures de la Renaissance et des temps modernes. On s'arrête émerveillé devant „le Scribe accroupi''. Et que dire des calcaires de Mésopotamie (III e millénaire av. véritables merveilles des temps anciens et des temps modernes. La statue d'Aménophis IV et de Nefertiti attirent nos regards tout comme le code d'Hammourabi.. les bas-reliefs de Gilgamesh. Houdon ou Rude. On a l'occasion d'y-voir des collections d'une prodigieuse richesse. Il serait impossible de passer bien vite devant les tableaux de Goya. les admirables statuettes de Tanagra. les Courbet. Les principales sections du musée sont celles des antiquités égyptiennes. de Rubens. L'épanouissement individualiste de la Renaissance. Les objets de culte et de sacre. celles des sculptures du Moyen Âge. Il faudrait des semaines pour pouvoir examiner attentivement tous ces chefs-d'œuvre. monument en basalte noir. nous voyons se succéder les Vernet.En visitant le musée du Louvre on redécouvre l'histoire artistique de l'humanité. reflètent une organisation sociale fortement hiérarchisée.ère).. couvert d'inscriptions. On s'attarde devant les Ingres et les David. On reste surpris devant les somptueuses toiles de Rigaud. des poignards d'argent. Léonard de Vinci. devant les sculptures de Jean Goujon. le Titien. des coupes et des bijoux finement ciselés. On n'est pas moins troublé devant les sculptures et les peintures des temps modernes. l'incomparable Vénus de Milo ne peuvent nous faire oublier la beauté des collections de notre ère.n. les sculptures du Moyen Âge. grecques et romaines. le culte pour l'homme et pour la raison humaine se retrouvent dans les magnifiques créations de Raphaël. Et notre longue visite au Louvre est loin de toucher à sa fin. une partie des splendeurs conçues par le génie humain. Comme dans un tourbillon de formes et de couleurs d'un réalisme saisissant ou d'une beauté idéalisée. 276 . Michel-Ange.

héron. j'en suis encore à admirer la fraîcheur des tableaux pleins de vie. mouche. Je préfère connaître le deuxième élément.. — D'accord.. perroquet. grenouille." — Que fais-tu là. Alain? — Tout ce qu'il y a de plus simple. merci. ^fldU tyû&fteé mîlsM OArAM*-1 . tigre. arrête ! Il aurait fallu les grouper au moins par catégories: animaux domestiques et bêtes sauvages. serpent. Tout d'abord on a besoin d'animaux: rat. chacal. Que je recommence alors? — Non. oiseaux. — Arrête. fourmi. souris. qu'il retrace dans ses petits chefs-d'œuvre. Après avoir relu plus de vingt fois les fables de La Fonta ine. âne. boeuf. Il te faut trois éléments.. Jacqueline? — J'étais en train de rêvasser au bord de l'eau. Alain. — Tu crois. cigale. chat. chien. lion. loup.. Elles sont si agréables à lire ! — Il n'est pas trop difficile d'écrire une fable.38-È ME LEÇON „UN PETIT MONDE DIVERS. insectes. aigle.

Hat .

jasmin. -ă le chemin [/më] d r u m u l sablonneux. pour ne plus parler de leur parfum.) [età] heleşteul le roseau [rozo] trestia la forêt [fore] pădurea le chêne [/en] stejarul l'orme (m..— Le cadre. œillets. c'est moins pénétrant. VOCABULAIRE rêvasser [rsvase] a visa cu ochii deschişi relire [ralir] a reciti la fable [fabl] fabula la fraîcheur [fre/cer] r ă c o a r e a . Des rivières aux ondes pures. -e [pyr] limpede. des étangs bordés de roseaux. il faut encore quelque chose pour écrire des fables comme La Fontaine. -euse [sablant] nisipos. etc — Tu as bien fait de finir. pivoines etc. ) [ôd] unda pur. ma Jacqueline. des chemins sablonneux. enfin des ormes ou des tilleuls. dobitocul sauvage [sova3] s ă l b a t i c .) [egl] v u l t u r u l le lion [ljô] leul la lionne [ljan] leoaica le loup [Iu] lupul la louve [luv] lupoaica l'âne (m. -oasă l'étang (m. Alors. Je commençais à en avoir assez de ton parterre fleuri. il faudra mettre dans une fable aussi des fleurs: roses. -ă l'insecte (m.) [Ësekt] insecta l'oiseau (m. p u r . -e [penetra] p ă t r u n z ă t o r . — Des tilleuls? — Pourquoi pas? Ce n'est pas beau les tilleuls? C'est bon pour les tisanes. — Du génie. — Bon.. -oare le lilas [lila] liliacul la tulipe [tylip] laleaua le jasmin j^asmë] iasomia le lis [lis] crinul l'œillet (m. Et tu sais.) [wazo] pasărea le cadre [kadr] cadrul la rivière [rivjer] rîul l'onde (/. tulipes. muguets.) [orra] u l m u l le tilleul [tijœl] teiul la tisane [tizan] ceaiul (medicinal) le parfum [parfœ] parfumul pénétrant.) [an] m ă g a r u l le héron [erô] b î t l a n u l le tigre [tigr] t i g r u l la tigresse [tigres] tigroaica le perroquet [peroke] p a p a g a l u l la mouche [mu/] musca le chacal [/akal] şacalul la bête [bet] a n i m a l u l . vio­ lettes. des forêts de chênes. lis. pros­ peţimea retracer [ratrase] a expune l'élément (m. lilas. — Je préfère le parfum des fleurs.) [elemâ] elementul le rat [ra] şobolanul la souris [suri] şoarecele la grenouille [gramij] broasca le b œ u f [bcef] boul la vache [va/] vaca le serpent [serpâ] şarpele la cigale [sigal] greierele la fourmi [furmi] furnica l'aigle (m. Mais en plaisantant j ' a i failli te faire accroire que je ne le savais pas. puisque tel est votre désir. bien sûr.) [œj e] garoafa la pivoine [pivwan] bujorul le parterre [parter] s t r a t u l de flori fleurir [flcerir] a înflori le génie [3eni] geniul faillir [fajir] a fi cît pe ce faire accroire quelque chose à quelqu' un [f e r w a k r w a r ^ k e l k a ^ / o z ^ a ^ k elkœj a face pe cineva să creadă (ceva neadevărat) 279 .

ARBRES À l'acacia (m.) [on] a r i n u l le bouleau [bulo] mesteacănui le charme [/arm] c a r p e n u l le chêne [/en] stejarul le hêtre [stra] fagul FEUILLES l'érable (m.-ă le fleuriste (m.) florarul fleurir (vb.-e (adj. El credea că a ajuns.) înflorit.) [orra] u l m u l le peuplier [pœplje] p l o p u l le saule [sol] salcia le tilleul [tijœl] teiul Conifères le mélèze [mêlez] le pin [pë] p i n u l molidul le sapin [sape] b r a d u l Fleurs le le le le le le la coquelicot [kakliko] m a c u l bluet [blye] a l b ă s t r e a u a dahlia [dalija] dalia glaïeul [glajœl] gladiola lilas [lila] liliacul lis [lis] crinul marguerite [mărgărit] m a r g a r e t a le narcisse [narsis] narcisa l'iris (m. D u p ă ce a plîns Il croyait être arrivé.) [œj s] garoafa la perce-neige [psrsn£3] ghiocelul la pensée [pase] panseaua la rose [roz] t r a n d a f i r u l la violette [vjalet] violeta LEXIQUE F a m i l l e de m o t s la fleur (f.) [ak«sja] saleimul l'aune (m.) floricica fleuri.) [iris] stînjenelul l'œillet (m.) [erabl] a r ţ a r u l l'orme (m. 280 .) a înflori.) floarea la fleurette (f. a î n c e p u t să rîdă. a prospera Diminutifs Le p e t i t d ' u n e souris s'appelle un souriceau (şoricel) lionne „ un lionceau (pui de leu) louve „ un louveteau (pui de lup) chienne „ u n chiot (căţeluş) chatte „ Un chaton (pisoi) vache „ u n veau (viţel) GRAMMAIRE Infinitivul trecut (L'infinitif passé) Infinitivul trecut se formează din auxiliarul avoir sau être la infinitiv prezent şi participiul trecut al verbului de conjugat: Après avoir pleuré elle se mit à rire.

După ce ai» terminat lucrul ne-am dus la cinematograf. Observaţie: Prepoziţia pour urmată de infinitivul trecut are adeseori valoare cauzală. 281 . Ce chercheur a reçu le Prix d'État pour avoir fait une très importante découverte. h) p a r t i c u l a de n o b l e ţ e : Pierre de Ronsard est un des grands écrivains français de la Renaissance. // a fait l'exercice sans avoir ouvert la grammaire. c) t i m p u l : J'ai travaillé de 7 heures à 15 heures. i e) c a u z a : Elle se mit à verser des larmes de joie. ca în exemplul de mai sus. Nu vă vom putea da această carte înainte de à fi primit răspunsul său. Acest cercetător a primit Premiul de Stat pentru că a făcut o descoperire foarte importantă. g) originea: J'ai lu des contes d'Afrique. pour sau după locuţiunea prepoziţională avant de: Après avoir fini le travail nous allâmes au cinéma. b) m a t e r i a : Les carnivores se nourrissent de chair. A făcut exerciţiul fără să fi deschis gramatica. d) a p a r t e n e n ţ a : Mes livres de Marie sont dans le tiroir de la table. Prepoziţiile de şi à Prepoziţiile de şi à se n u m ă r ă p r i n t r e prepoziţiile cel m a i des f o ­ losite în limba franceză. Nous ne pourrons pas vous donner ce livre avant ă avoir reçu sa réponse. Deseori infinitivul trecut este î n t r e b u i n ţ a t după prepoziţiile après. ca în exemplele de m a i sus.El se t r a d u c e adeseori prin perfectul compus. Cu ajutorul prepoziţiei de se poate e x p r i m a : a) locul de p l e c a r e : Je viens de Ploieşti. sans. f) d e s t i n a ţ i a : Cette salle de bains est très claire.

sont'à toi. Le verbe acquérir Indicatif Présent j'acquiers tu acquiers il acquiert nous acquérons fous acquérez ils acquièrent (a dobîndi) Imparfait j'acquérais tu acquérais il acquérait nous acquérions vous acquériez ils acquéraient Passé simple j'acquis tu acquis il acquit nous acquîmes vous acquîtes ils acquirent 282 .R. Je passe le journal d) m o d u l : Les enfants marchent à ma sœur. e) i n s t r u m e n t u l : Vous jouez à la balle? f) preţul: Nous avons acheté du tissu à cent lei le mètre.P.i) un s u b s t a n t i v La apoziţie: est la capitale de la R. g) a p a r t e n e n ţ a : Ces fleurs h) d e s t i n a ţ i a : Mon fer à repasser est de très bonne qualité. ville de Bucarest Cu a j u t o r u l a) locul. parfois à petits pas. p r e p o z i ţ i e i à se p o a t e e x p r i m a : direcţia: à la montagne. Nous allons b) t i m p u l : Les cours commencent c) cazul dativ: à 7 heures.

Je vais vous donner un livre agréable. la rue. III.. Moi je suis bien content d'avoir un a m i renard. cinq heures? Il a décidé. (a cuceri). en français les phrases suivantes. (St. voix basse.vous revoir.Passé composé j'ai acquis tu as acquis il a acquis nous avons acquis vous avez acquis ils ont acquis Futur j'acquerrai tu acquerras il acquerra nous acquerrons vous acquerrez ils acquerront Subjonctif Présent que j'acquière que tu acquières qu'il acquière que nous acquérions que vous acquériez qu'ils acquièrent Participe Passé acquisse (a Impératif acquiers ! acquérons ! acquérez ! Présent acquérant Observaţie. l'in- D u p ă ce s-a întors d i n călătorie.. ils revinrent avec précaution (Maupassant). A fost p ă t r u n s de vor­ bele t a l e . Exupéry).. travailler... Ils parlaient. Cet enfant pleure.. Mettez les verbes en italique à l'infinitif passé: E t quand t u seras consolé (on se console toujours) t u seras content de me connaître (St. î m i cer scuze că v-am făcut să a ş t e p t a ţ i .... Nous sommes au coin. I I .. en utilisant (présent. Pătrunderea maselor de apă în ecluză va permite navigarea m u l t o r vapoare. finitif Traduisez passé: par écrit le verbe c o n q u é r i r à Vindicatif passé composé). L i v a d a (le verger) este înflo­ rită.. Après jeter au feu quelques morceaux de bois. requérir EXERCICES I . colère. futur. E a a ieşit fără să-mi fi d a t biletele. P u i s .. il s-'approcha du balcon. Se conjugă la fel verbele conquérir p r e t i n d e . Traduisez en français: Florile d i n parc au un miros p ă t r u n z ă t o r . Această floricică creşte şi pe crestele m u n ţ i l o r . prietenul meu s-a dus să-şi vadă m a m a . ei au început să aplaude. Exupéry)... Elle semblait très heureuse.. 285 ... Remplacez tes points par les prépositions h ou de: Nous commençons. rester. Aceşti tovarăşi spun că au văzut trecînd t r o l e i b u z u l .. IV. După ce au ascultat conferinţa. Conjuguez imparfait. V. a cere pe cale judiciară). lire. Tu te lèves . après prendre conseil l ' u n de l ' a u t r e .

pour elle. L'ours venant là-dessus. ôter à ses oreilles. Jupin 5 les renvoya. singe. s'il me veut croire. Dame fourmi trouva le ciron trop petit. Du reste. dit-il. Se croyant. glosa — comentă în mod critic. et rien aux autres hommes: On se voit d'un autre œil qu'on ne voit son prochain. Le fabricateur souverain composé — înfăţişare. Que c'était une masse informe et sans beauté. on crut qu'il s'allait plaindre. Il peut le déclarer sans peur. un colosse. Tant s'en faut: de sa forme il se loua très fort. fără nici o excepţie. Jamais. faites comparaison De leurs beautés avec les vôtres. on ne l'a qu'ébauché. il ne se fera peindre. et taupes envers nous. parlez le premier. Lynx envers nos pareils. Etes-vous satisfait? — Moi. Venez. L'éléphant étant écouté. Je mettrai remède à la chose. et pour cause. dit qu'on pourrait encor Ajouter à sa queue. Voyez ces animaux. 4 dame — titlu onorific dat aici din ironie. Tout sage qu'il était. Nous nous pardonnons tout. Glosa2 sur l'éléphant. dit des choses pareilles: Il jugea qu'à son appétit 3 Dame 4 baleine était trop grosse. car tout 6 ce que nous sommes. contents d'eux.LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA BESACE Jupiter dit un jour: Que tout ce qui respire S'en vienne comparaître aux pieds de ma grandeur: Si dans son composé 1 quelqu'un trouve à redire. s'étant censurés tous. 8 tout — toţi. pourquoi non? N'ai-je pas quatre pieds aussi bien que les autres? Mon portrait jusqu'ici ne m'a rien reproché: Mais pour mon frère l'ours. 5 Jupin — poreclă familiară dată Iui Jupiter de către fabulist. 3 appétit — (aici) gust. 2 1 284 . Mais parmi les plus fous Notre espèce excella.

Nous créa besaciers 1 tous de même m a n i è r e . soit qu'il laisser s'échapper sa pensée par sa bouche. malgré lui (Maupassantj. Arrivé auprès du pêcheur il l'interpelle en criant: — Voilà un fou qui se jette deux fois à l'eau ! Deux fois tu vas le rechercher au péril de ta vie! Et lorsqu'il se pend tu ne bouges même pas! — Il se pend!? Et tout surpris. le couche sur le sable et se remet à pêcher. Fables) Sur la plage. gravement. s'élance. ramène le désespéré. L'homme se redresse et ne va pas loin. Je pensais seulement qu'il se faisait sécher. 1 besaciers — purtători de desagi (vechi cuvînt francez). ramène le désespéré. une fois le nœud coulant fixé à son cou. le pêcheur abandonne sa ligne. Mais l'autre veut absolument mourir. Sans s'impatienter. T a n t ceux du t e m p s passé que du t e m p s d ' a u j o u r d ' h u i : Il fit pour nos défauts la poche de derrière. Micheline ne dit rien de peur que l'incident ne tourner au scandale. II. se livre à son occupation favorite. Je suis content que vous (lire) cet article sans dictionnaire. Comme il faisait très chaud dans la chambre nous demandâmes qu'on ouvrir les fenêtres. (La RÉVISION I . un pêcheur. Il se redresse et de nouveau. Le pêcheur abandonne la ligne. Il doutait que je (planter) mes fleurs moi-même. III. Mettez les infinitifs à l'imparfait du subjonctif: Les terres avaient besoin d'un homme qui les travailler. Et même il parla haut plusieurs fois. 285 . et. b) au plus-que-parfait du subjonctif : J'aurais voulu que tu (écrire) et qu'ils (lire). il se jette dans le vide. Soudain il entend courir près de lui. le couche sur le sable et se remet à pêcher. il explique avec simplicité: — J'croyais pas qu'il allait se pendre. Mettez les verbes entre parenthèses a ) au passé du subjonctif: Je regrette que vous ne (prendre part) pas à cette conférence ! Je m'étonne qu'il (partir) si tôt. Traduisez en roumain: Fontaine. Il le pria avec instance de ne le point quitter. Auprès d'un arbre il sort une corde de sa poche. soit qu'il rêver. À ce moment un passant qui avait assisté de loin à toute la scène se met à courir. E t celle de d e v a n t pour les défauts d ' a u t r u i . Il se retourne et aperçoit un homme au regard fou qui se précipite à l'eau avec un cri de détresse. jusqu'à ce qu'ils être de retour à Babylone (Voltaire). l'attache à une branche.

. une pluie normande qu'on aurait dit jetée par une main furieuse (Maupassant). pensa pas et la femme de l'envieux.... usines. ses libertés démocra­ tiques. Les travailleurs . dar opera lui va trăi veşnic.. d'études (Vigny).... fête son anniversaire. Zadig n'. . c'.. Elle dormait sans doute. et il est maintenant unique au monde (St.. c'. V I I ... Ils n'ont aucune envie ... Muncitorii din lumea întreagă nu pot uita eroicul exemplu al comunarzilor. Exupéry). ai fait mon ami.. guerre. est une de passer seulement sur l'Océan et de ne pas s'engloutir... Le marin vit dans une perpétuelle victoire.. Traduisez en français: Lenin a murit.. Cependant je ne saurais dire que ce fût de la peine que je ressentisse (Diderot).. Le peuple français lutte.I V ... dormir et d'. Remplacez les points par en ou y selon le sens de la phrase: Mais j ' . Celui-là est le seul dont j'eusse pu faire mon ami (St.... guerre.. . . ei voiau ca legile să fie aceleaşi pentru toţi. la paix. sans oser le prévoir ou le comprendre (Vigny).est une que d'aller où il veut et de s'enfoncer dans les bras du vent contraire ... Je vais chez mon ami: on. Il ne s'occupait pas plus des regards que s'il eût été seul dans un désert (Maupassant).. et il allait la surprendre (Flaubert). c'. V I . Exupèry).. pensa beaucoup (Voltaire).. faire . Je sentais qu'il allait m'arriver quelque chose. établir son pabinei.. est une que kle courir devant l'orage. V . fauteurs ... parlerons ce soir... Nous. Traduisez les phrases suivantes: La pluie tombait à flots. la défense .est une que d'. Remplacez manquent: les points par les prépositions ou les articles qui Nous avons visité un grand nombre. c'... Partizanii nu şi-au trădat niciodată patria.. France s'opposent .

PARTEA A IV-a .

I X. .

le roumain = limba r o m î n ă .-e français.finnois.-e espagnol. 19 — învăţaţi limba franceză fără profesor 289 .Copenhague mark] [kopenag] (1') Espagne [sspap] Madrid [madrid] (la) Finlande [fëlâd] Helsinki [slsinki] (la) France [frôs] Paris [pari] (la) Grande-Bretagne [gràda^brotap] Londres [làdr] (l'Angleterre) Bulgares Danois Espagnols bulgare danois.-e * î n acest tablou nu sînt trecute decît o parte din ţările şi popoarele lumii. 2 Precedat de articolul h o t ă r î t le.-e [berlë]i Allemands [bon] J Autrichiens Belges autrichien.39-ÈME LEÇON PAYS ET PEUPLES DU MONDE* EUROPE [œrDp] Pays Capitale Habitants 1 Adjtctif a (1') Albanie [albani] (République PopuT i r a n a [tirana] Albanais laire d'Albanie) (1') Allemagne [almap] 1.-e Français Anglais anglais.a. numele de popoare se scriu cu majusculă cînd sînt folosite ca substantive. 1 î n limba franceză. adjectivul are funcţie de s u b s t a n t i v şi denumeşte limba poporului respectiv: le français = limba franceză. R é p u b l i q u e Fédérale d'Allemagne Bonn (1') Autriche albanais.-e Finnois ou Fin.-e [otri/] Vienne [vjsn] (la) Belgique [ b e ^ i k j Bruxelles [brysel] (la) Bulgarie [bylgari] (République Populaire de Bulgarie) Sofia [sofia] (le) Danemark [dan. Nu a p a r în acest tablou la rubrica adjective le russe = limba rusă.-en ne belge allemand.-e ou landais finlandais. R é p u b l i q u e Démocratique Allemande Berlin 2 . spre deosebire de limba romînă. le serbe = limba sîrbă. l'arabe — limba a r a b ă ş.

Prague [prag] que) (la) T u r q u i e [tyrki] A n k a r a Tchèques• Slovaques tchèque slovaque turc.)[yereses] Moscou [mosku] Soviétiques (la) Yougoslavie [jugoslavi] (République Socialiste F e d e r a t i v e de Belgrade Yougoslavie) [belgrad] soviétique Yougoslaves yougoslave 290 ? .-e italien. -e Portugais p o r t u g a i s ."S. -e suisse (la) Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] (République Socialiste Tchécoslova. -enne norvégien. -enne (la) Norvège [narvs3] Oslo [aslol (les) Pays-Bas [pei w ba] (la Hollande) Amsterdam [la ^ a lad] [amsterdam] (la) Pologne [palan] (République P o p u laire Polonaise) Varsovie [varsavi] (le) P o r t u g a l [partvLisbonne gai] [lisban] (la) R o u m a n i e [rumâni] (République Populaire Roumaine) Bucarest [bykarest] (la) Suède [syed] (la) Suisse [sqis] Stockholm [stakalm] Berne [bsrn] Hollandais hollandais. -e suédois. -e Roumains Suédois Suisses r o u m a i n .Pays (la) Grèce [grès] ' Capitale Athènes [atsn] Habitants Grecs Adjectif grec.R. turque [àkara] Turcs (]') U n i o n Soviétique [ynjô savjetik] (U. grecque (la) Hongrie [la w Dgri] (République P o p u laire Hongroise) Budapest [bydapsst] (1') I t a l i e [itali] Rome [ram] Hongrois Italiens Norvégiens hongrois.S. -e Polonais polonais.

-e [ppg. R é p u b l i q u e Populaire DémocratiPyong-Yang que Coréenne 2 . -enne (1*) I r a n (le) J a p o n 19* [ira] foapô] Téhéran [teerâ] Iraniens Tokyo [tokjo] Japonais j a p o n a i s . -e j (la) R é p u b l i q u e Ar a b e U n i e frepyblik LeCairefla^Jker] É g y p t i e n s ^arabwyni] la Tunisie [tynizi] Tunis [tynis] Tunisiens égyptien.Pays Capitale Habitants Adjectif AFRIQUE [afrik] (1') Algérie [ a ^ e r i ] Alger [al3e] (République Algérienne D é m o c r a t i q u e et Populaire) (!') E t h i o p i e [etjnpi] Addis-Abéba 1 [adisabeba] (la) Guinée [gine] (République de Guinée) Conakry [konakri] (le) Maroc [marokj R a b a t [raba] Algériens 1 algérien. -enne abyssinien. Corée du Sud (1') Inde [ïd] Séoul [seuil Chinois chinois. -enne -enne ASIE [azi] (1') Afghanistan ganistâ] [afKaboul [kabul] Afghans • afghan. Coréens coréen. -e 291 . -enne iranien. -enne marocain. Abyssiniens) Guinéens Marocains éthiopien.J an g] . -eniie Éthiopiens (Abyssins. -e (la) Chine [/in] (République PopuP é k i n [pekë] laire Chinoise) (la) Corée [kore] 1 . -enne Indiens (la) NouvelleDelhi [ n u v e l ^ (ou Hindous) delij [ëdoDjakarta [d3akarti'] Indonésiens indien. tunisien. -enne (1') Indonésie nezi] indonésien. -enne guinéen.

-e H a n o ï ranoïj Vietnamiens vietnamien. -enne péruvien.N a m [ v j e t w nam] 1 . -enne (mskMexicains CENTRALE m e x i c a i n . -enne uruguayen. -e brésilien. -e | Cubains SUD cubain. -enne (le) Brésil [brezil] (le) Chili [/ili] {]') E q u a t e u r [ekwatœr] Quito [kito] (le) Pérou [peru] L i m a [lima] Équatoriens Péruviens Uruguayens equatorien. -e AMÉRIQUE DU (1') Argentine 3Ôtin] [arBuenos-Aires [byenozer] Brasilia [brazilja] Santiago [sàtjago] Argentins Brésiliens Chiliens a r g e n t i n . R é p u b l i q u e Dém o c r a t i q u e du VietNam Mongols mongol. -enne (!') U r u g u a y [yryge] Montevideo [môtevideo] 292 * .N a m du Sud I Saigon [saigô] AMÉRIQUE DU NORD [amerik] (le) Canada [kanada] O t t a w a [otawa] Canadiens (les) É t a t s . -enne 2 .U n i s ta^zwyni] (le) Mexique sik] [eWashington [wo/ington] Mexico [meksiko] AMÉRIQUE Cuba [kyba] La H a v a n e [avan] a m é r i c a i n .I'ays Capitale Habitants Adjectif (la) Mongolie [ni5gali] (République P o p u Oulan-Bator laire Mongole) [ulàwbatar] (le) V i e t . -e c a n a d i e n . V i e t . -enne chiliîen.

în limba franceză. (Iaşi) etc.] Marea Britanie l'Angleterre [àglater] Anglia la Hongrie [ôgri] Ungaria les Pays-Bas [psi w ba] Olanda la Suisse [stiis] Elveţia la Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] Cehoslovacia le Brésil [brezil] Brazilia LEXIQUE Numele majorităţii ţărilor sînt. Cracovie. numele de oraşe urmează orto­ grafia şi pronunţarea numelui din limba respectivă (pentru limbile cu alfabet latin).Pays Capitale OCÉANIE Habitants [aseàni] Australiens Adjectif (l'j Australie [ostrali] Canberra [kàbera] (la) Nouvelle Zélande [nuvsl^zelàd] Wellington [welingtonj australien. Naples. Iassy Turin. Milan. Cu toate acestea există şi unele excepţii. Bologne. Barcelone. foarte asemă­ nătoare sau chiar identice cu numele lor în limba romînă. Numele unor oraşe (în special italiene) sînt însă uşor modificate: Florence. Atragem însă atenţia asu­ pra unor deosebiri: Bucureşti = Bucarest Moscova = Moscou = Pari (s) Paris [nu se p r o n u n ţ ă •s final) = Londres Londra = Athènes Atena Roma = Hoirie Varşovia — Varsovie H a ga = La Haye Cairo Phenian = Le Caire = Pyong-Yang In il. 293 . -enne Néo-Zélandais néo-zélandais. în limba franceză. alteori foarte apropiate. De exemplu: Germania = l'Allemagne Elveţia = la Suisse Olanda = les'' Pays-Bas Ungaria = la Hongrie Numele capitalelor unor ţări sînt adeseori identice cu cele din limba romînă.-e VOCABULAIRE l'Allemagne [almap] Germania l'Autriche [otri/] Austria l'Espagne [espajï] Spania la Grande-Bretagne [gràda^bratap. Nuremberg. Munich.

le Pakistan b) N u m e l e d e oraşe Paris est beau. Le oraşe. regiuni şi provincii. Observaţie. le Mexique. franceze sînt considerate de genul m a s c u l i n : Marseille est grand. New York. le Canada. numele oceanelor şi a l u n o r m ă r i . 294 * . la Volga. Leningrad. Jersey. la Pologne. î n g e n e r a l . la Touraine. Madagascar. iar altele nu: la Sicile. les Philippines dar Cuba. la Crète. Ceylan. la Martinique.GRAMMAIRE Articularea numelor geografice a) S i n t a r t i c u l a t e n u m e l e d e ţări. les Baléares. la Transylvanie l'(océan) Atlantique. Guernesey etc. Numele de oraşe sînt a r t i c u l a t e un a t r i b u t : le vieux Paris. a r t i c u l a t e n u m e l e d e Lyon. la Méditerranée. les Alpes. F a c e x c e p ţ i e : La Havre. le Rhin. le Togo. numele de oraşe D e a s e m e n e a s î n t c o n s i d e r a t e ca m a s c u l i n e s t r ă i n e . b) n u s î n t . t e r m i n a t e î n -e s î n t la Grèce. Oslo La Rochelle etc. Malte. Genul a) N u m e l e d e ţări la Roumanie. Marseille. masculin: etc. Milan. Haye. Londres est habité par plusieurs millions d'habitants. Celelalte n u m e de ţ ă r i sînt de genul le Danemark. la Baltique les Carpates. l'Argentine. l'Everest le Danube. c u e x c e p ţ i a c o l o r t e r m i n a t e î n -e: Bucarest est visité par de nombreux touristes. Le Caire. p r e c u m şi n u m e l e d e munţi şi ape curgă­ toare: la France. le Japon la Bretagne. la Rome d'Auguste cînd sînt d e t e r m i n a t e de c) D i n t r e n u m e l e d e insule unele sînt articulate. la Seine. Face excepţie numelor geografice feminine: la Bolivie etc.

les Carpates. la Loire.s e e x p r e s i a : la cille de. . masculin: d) N u m e l e d e munţi le Parnasse.Se s p u n e î n s ă : Rome est belle. ş e l i l e p o t fi e v i t a t e f o l o s i n d u . fie f e m i n i n : Bêrésina. care sînt de genul f e m i n i n .. L e v e r b e vivre Indicatif Présent je vis tu vis il vit nous vivons vous vivez ils vivent Imparfait (a trăi) je vivais tu vivais il vivait nous vivions vous viviez ils vivaient Passé simple je vécus tu vécus il vécut nous vécûmes vous vécûtes ils vécurent Futur je vivrai tu vivras il vivra nous vivrons vous vivrez ils vivront Impératif vis! vivons ! vivez ! Participe t . s î n t .: La ville de Prague est pleine de souvenirs c) G e n u l n u m e l o r d e ape curgătoare le Rhône. les le Mont-Blanc. le Nil. G e n u l n u m e l o r d e Oraşe n e f i i n d î n t o t d e a u n a b i n e s t a b i l i t . gre­ e s t e fie m a s c u l i n . la historiques. Apennins les Pyrénées. de g e n u l le Caucase.-e Passé composé j'ai vécu tu as vécu il a vécu nous avons vécu vous avez vécu ils ont vécu Subjonctif Présent que je vive que tu vives qu'il vive que nous vivions que vous viviez qu'ils vivent 295 ... les Andes e t c . F a c e x c e p ţ i e : les Alpes. în g e n e r a l .sent vivant Passé vécu. les Vosges.

Traduisez en roumain: La France s'étale sur une étendue harmonieuse et régulière. Traduisez en français: a) Canada se găseşte în America de Nord. q u i donc parle t o u t e s ces langues ici? •— Mes c l i e n t s . Brazilia are o capitală nouă. Noi studiem fran­ ceza.. on l i t : „Ici l'on p a r l e français. III. Gogol. Pékin est la capitale de la . Lisbonne est la capitale du . Tolstoi. ANECDOTE À la p o r t e d ' u n h ô t e l . Moscou est la capitale de 1'. L'Océan Atlantique lui ouvre le chemin vers l'Afrique et l'Amérique lointaine. suédois. Caragiale. Florenţa. russe. Chopin a fost polonez. La capitale de la République Démocratique du Viet-Nam est . Turgheniev şi alţi mari scriitori.. La capitale de la Grèce est . Milano. Poporul englez a dat lumii pe Shakespeare. Brîncuşi. Romînia a dat lumii pe George Enescu. chinois e t c . La Manche la relie à la Grande-Bretagne.... Torino.. II. b) Koniînii sînt mîndri de capitala lor. Trebuie să m ă n î n c i p e n t r u a t r ă i şi nu să t r ă i e ş t i p e n t r u a m î n c a . r o u m a i n . là où jadis s'établirent des colonies helléniques et par où pénétra la civilisation latine. a n g l a i s . Bologna. la France est un pays méditerranéen. Eminescu.. Complétez les propositions suivantes par les mots nécessaires: Berne est la capitale de la .. i t a l i e n .... Par ses frontières de l'Est elle est ouverte aux échanges avec le monde germanique. Neapole. Principalele oraşe ale Italiei sînt Roma. " — Oh ! d e m a n d e à l ' h ô t e l u n v o y a g e u r é t o n n é . 296 .. Les plaines du Nord l'unissent à l'Europe septentrionale.EXERCICES I . p a r b l e u ! PROVERBE / / faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. e s p a g n o l . Des Alpes aux Pyrénées. a l l e m a n d . Ruşii au dat lumii pe Puşkin. La capitale de la République Populaire Polonaise est .. Herzenafost rus. Bucureşti..

Course de haies Lancement du javelot . européens. les sportifs roumains ont occupé à chaque édition des places excellentes au classement général par nations (à Helsinki. Aux Jeux mondiaux universitaires de 1961. Rome et Tokyo. nos représentants ont fait preuve d'une valeur élevée. Dans la période 1958—1964. les sportifs de la République Populaire Roumaine ont gagné 39 médailles dont 11 médailles d'or. Melbourne. les étudiants roumains ont occupé la deuxième place. la plus grande compétition sportive internationale. nous avons obtenu 2 médailles—-l'une d'argent et l'autre de bronze — t a n d i s qu'en douze ans seulement. plusieurs records du monde ont été battus par les sportifs roumains. Malgré le nombre accru des pays participants et en dépit de la valeur croissante des concurrents. avant et après le 23 Août 1944. on constate qu'en un demi-siècle de régime bourgeois-féodal.40-ÈME LEÇON SUCCÈS DES SPORTIFS ROUMAINS Les sportifs roumains ont obtenu des succès remarquables au cours de ces dernières années. qui ont gagné en outre des titres de champions olympiques.) Si l'on compare les résultats obtenus par notre pays aux Jeux Olympiques.de champions du monde. balkaniques ou de champions du monde universitaires. Aux Jeux Olympiques. qui ont réuni 32 pays.

Saut à la perche Natation (brasse) Aviron .

^ / J> Ei Equitation Gymnastique Ski .

) [ekitosjô] călăria la gymnastique [3imnastik] gimnas­ tica le football [futbol] fotbalul le ski [ski] schiul la boxe [boks] boxul le canotage [kanota3] canotajul le tennis [tsnis] tenisul le patinage [patina3] patinajul Expressions et m o t s usuels marquer un but l'entraînement (m. -e [krwasà] mărit. -ă croissant.Boxe Patinage VOCABULAIRE remarquable [ramarkabl] remarcabil en outre [<î„n w utr] în plus.) [atletism] atletis­ mul la haie [s] gardul la course de relais fkurs w d9 w rale] ştafeta le lancement du javelot [làsmà w dy w 3avlo] aruncarea suliţei saut en hauteur [so w à w otœr] săritura în înălţime la perche [perj*] prăjina la natation [natasjô] nataţia nage sur le dos [na3^syr^la w do] pluta brasse [bras] bras (înot) le plongeon du tremplin [plÔ3Ô dy tràplëj săritura de la trambulină le cyclisme [siklism] ciclismul l'escrime (/. a spori en dépit de [â^depi^da] în ciuda accru. -ă le classement [klasmâ] clasamentul tandis que [tàdi^ka] în timp ce la médaille [medaj] medalia SPORTS l'athlétisme (m.) a marca un gol antrenamentul 300 . pe de­ asupra le titre [titr] titlul le champion [/âpjô] campionul l'équipe (/. -e [akry] sporit.) [eskrim] scrima l'équitation (/. dovada accroître [akrwatr] a mări. ) [ekip] echipa la preuve [prcev] proba.

a) c a l i t a t e a : rougeur.) înotătorul la nageuse (f. soudeur.) a patina le patin (m. b) pe cel care face o a c ţ i u n e : monteur. fie cu altă valoare g r a m a t i c a l ă faţă de c u v î n t u l de b a z ă .) patinatoarea la patinoire (f.) patinajul patiner (vb.) înotâtoarea le patinage (m.LEXIQUE Celui qui pratique l'athlétisme la natation la boxe le football le cyclisme la gymnastique le ski le patinage l'escrime le tennis l'équitation est „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ un „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ athlète nageur boxeur footballeur cycliste gymnaste skieur patineur escrimeur tennisman cavalier Observaţie.) a înota le nageur (m. conteur. valeur. a t a ş a t e ]a sfîrşitul unei r ă d ă c i n i . Sufixul -age i n d i c ă : a) b) c) d) o a c ţ i u n e : lavage. nettoyage.) patinatorul la patineuse (f. nageur.) patina le patineur (m.) înotul nager (vb. candeur. surmenage. Familles de mots la nage (f. danseur. démarrage. blancheur. un substantiv colectiv: feuillage. langage. patinage. Substantivul boxe este în limba franceză de genul feminin. atterrissage.) patinoarul 301 . Sufixe (Suffixes) Sufixele sînt î m b i n ă r i de sunete (uneori u n singur sunet) care. Sufixul -eur indică: coiffeur. fie cu sens diferit. formează c u v i n t e noi. o c a l i t a t e : courage. r e z u l t a t u l unei a c ţ i u n i : ouvrage.

Sportivii romîni au ocupat locuri tot mai bune în clasamentul general pe naţiuni.. unele verbe introduc în m o d c o n s t a n t c o m p l e m e n t u l indirect cu a j u t o r u l prepoziţiei à. 302 . iar al­ tele cu ajutorul prepoziţiei de. ca sens... A se compara ae asemenea: săritură cu prăjina vecin cu . în s i t u a ţ i i în care limba r o m î n ă utilizează o construcţie pre­ poziţională: într-o zi într-o iarnă a vorbi despre literatură a pleca cu raniţa în spate a locui pe strada Păcii un jour un hiver parler littérature partir sac au dos habiter rue de la Paix Nu există reguli precise p r i v i t o a r e la folosirea prepoziţiilor în l i m b a franceză.. din limba franceză. De e x e m p l u : Les sportifs roumains ont occupé des places toujours meilleures au classe­ ment général par nations.GRAMMAIRE Folosirea prepoziţiilor constituie una d i n t r e dificultăţile l i m b i i franceze. la care în limba franceză se foloseşte î n t o t d e a u n a prepoziţia de şi. a v î n d în vedere f a p t u l că în m u l t e c o n s t r u c ţ i i limba r o m î n ă foloseşte alte prepoziţii decît e c h i v a l e n t u l lor. în limba franceză nu se foloseşte nici o prepo­ z i ţ i e . à: curtea fabricii a aparţine unui partid la cour de la fabrique appartenir à un parti In unele cazuri. frapper du pied un homme à prétentions prendre pour confident s'intéresser à une question jouer du piano (violon) regarder par la fenêtre acheter à crédit gagner 10 francs par jour Uneori în limba franceză se foloseşte prepoziţia acolo u n d e limba r o m î n ă utilizează o construcţie fără p r e p o z i ţ i e : a juca fotbal (tenis) jouer au football (tennis) luna decembrie le mois de décembre oraşul Praga la ville de Prague a cumpăra ieftin acheter à bon marché R e a m i n t i m construcţia cazurilor genitiv şi d a t i v . Cu t o a t e acestea. respectiv. a lovi cu piciorul un om cu pretenţii a lua drept confident a se interesa de o chestiune a cînta la pian (vioară) a privi pe fereastră a cumpăra pe credit a cîştiga 10 franci pe zi saut à la perche voisin de .

se souvenir etc. — O.O. aspirer. (O Kay) [o keil —foarte K. skieur. résister. EXERCICES I .Se construiesc cu prepoziţia à verbele: accéder. échapper. boxer. coureur. conter. jouir. O tînărâ romîncă de 17 ani a devenit campioană olimpică la aruncarea suliţei. Indiquez les verbes dont dérivent les noms: coiffeur. s'indigner. se servir. triompher. bine. Elle appelle à nouveau dix minutes après. se moquer. 2 dit tristement le manager. 1 répond le manager. prétendre. b) Oraşul Bucureşti are multe stadioane moderne. II. La fotbal este interzis să se atingă balonul cu mîna. „Stadionul Bepublicii" este vecin cu baza sportivă „Progresul". ressembler. 1 2 O. Ea se interesează de sport. profiter. succéder. Se construiesc cu prepoziţia de verbele: hériter. III. Alexandru este muncitor la uzinele Bepublica: duminica el joacă tenis sau cîntă la vioară.O. lolanda Balaş. sauter. survivre etc. Ea a învins numeroase atlete consacrate. s'emparer. Patinajul se practică iarna. Traduisez en français: a) La Jocurile Olimpice de la Tokio. renoncer. plaire. ANECDOTE C'est la maman d'un boxeur qui téléphone au manager pour demander comment va son fils qui dispute un match: — Comment ça va? demande-t-elle.K. porter. nuire. perfect (expresie americană). patineur. obéir. penser. chasseur. Competiţiile sportive sînt numeroase în luna septembrie. deţine şi recordul mondial la sări­ tură în înălţime. flatteur.K. penser. — Comment ça va maintenant? —• K. chauffer. s'occuper. Indiquez les noms terminés en -eur qui dérivent des verbes: danser. In ţara noastră au. Ei locuiesc pe strada Universităţii. locul al patrulea în clasamentul general pe naţiuni. fost create cele mai bune condiţii pentru dezvolta­ rea tuturor sporturilor. De două ori campioană olimpică. — Knock out. Iată-1 pe campionul nostru la săritura cu prăjina. nageur. echipa feminină de atletism a ţării noastre a ocupat. tireur. 303 . souder. joueur.

9 H Wri r b es1 — 15b J L J&> J t avantce ntre intér(ieur) gauche ailier gauche ailier droit intér(ieur) droit .Une équipe de football gardien de but <$ cJ!b arrière-droit dk arrière central Jf!L> arrière-gauche «5 demi-droit ? demi-gauche Tl Q K )) 1 4 « •\/.

est lancée dans l'espace cosmique. Andrian Nikolaïev et Pavel Popovitch ont effectué le premier vol spatial en groupe.41-ÈME LEÇON À L'ASSAUT DU COSMOS Depuis des millénaires. et ces minutes ont ébranlé le monde. nouveau triomphe de la science et de la technique soviétiques. Moins de quatre mois plus tard. Le 6 août 1961. Un autre Américain. Cooper. est placé sur une orbite autour de la Terre pour n'atterrir que 25 heures et 18 minutes plus tard. Youri Gagarine. a voulu connaître sa place dans l'Univers. inaugure les vols spatiaux de 1963 effectuant 22 révolutions autour de la terre. après un voyage de 700 000 kilomètres. a ouvert l'ère de la conquête du cosmos. de plus longue durée cette fois-ci. Valérl Bykovski. le cosmonaute soviétique Guerman Titov a accompli un nouveau vol cosmique. le vaisseau cosmique „Vostok-2"'. ayant à bord le pilote-cosmonaute Youri Gagarine. Le 14 juin 1963 un nouveau cosmonaute soviétique. Deux jours plus tard la première femme-cosmonaute du monde. Le vaisseau cosmique „Vostok-1". 305 . Valentine Térechkova. la pensée de l'homme s'est efforcée de pénétrer dans les profondeurs de l'Univers. le 12 avril 1961. Le 13 octobre 1964 un vaisseau cosmique soviétique a emporté pour la première fois un équipage de trois hommes: l'ingénieurcolonel Komarov. Glenn et S. en Union Soviétique a été réalisé l'envol d'un homme dans l'espace. est placé sur l'orbite. Le premier cosmonaute du monde. En août 1962. piloté par Titov. accomplit le tour du globe et atterrit heureusement sur la terre soviétique. comprenant 17 rotations. G. L'Américain W. Shirra est le dernier cosmonaute de 1962. car l'homme a toujours éprouvé le besoin de connaissances. Le vol de Titov a démontré la possibilité d'un séjour plus long de l'homme dans l'espace cosmique. Carpenter partent aussi à l'assaut du cosmos accomplissant trois révolutions autour de la terre. Pour la première fois dans l'histoire. apprendre à diriger les lois de la nature. le scientifique Féoktistov et le médecin Egorov. L'extraordinaire vol de Youri Gagarine autour de la Terre a été effectué en 108 minutes. La distance parcourue par „Vostok-2" représentait un chemin approximativement égal à celui qui sépare la Lune de-la Terre. Au cours de la première moitié de l'année 1962 les cosmonautes américains J.

.

m a i r a r . îi modifica sensul s a u . roumain. categoria g r a m a t i c a l ă . VOCABULAIRE l'assaut (m. -ois. lorrain. la o regiune e t c . a d ă u g a t e la începutul u n u i c u v î n t . a efectua ébranler [ebràle] a zgudui atterrir [atsrir] a ateriza" la conquête [kôket] cucerirea le voi [val] zborul le séjour [sejur] şederea (într-un loc) la rotation [rotasjo] rotaţia l'exécutionf/. italien. ) [sspas] spaţiul le vaisseau cosmique [vsso^kasmik] nava cosmică accomplir [akôplir] a îndeplini. Prefixele limbii franceze sînt mai p u ţ i n numeroase deeît sufixele 307 . căiutarea le rêve [rev] visul au-delà de [odala_ds] dincolo de autour de [otur w da] în jurul le scientifique [siâtifik] omul de ştiinţă Sufixe Sufixul -ique formează adjective: cosmique. ) [Egzekysp] executarea la poursuite [pursqit] urmărirea.Les vols des p r e m i e r s c o s m o n a u t e s soviétiques et a m é r i c a i n s figureront p a r m i les plus g r a n d s é v é n e m e n t s de l ' h i s t o i r e de la civilisation. exécution. Sufixul -aine indică: a) a p r o x i m a ţ i a : une dizaine (vreo zece). -ain. énergique Sufixul -don formează substantive: civilisation. alsacien etc. -ien formează nume de popoare sau indică a p a r t e n e n ţ a la un oraş. : français. bordelais.) [aso] asaltul le millénaire [milener] mileniul la loi [hva] legea l'enTol (m. tonique. une trentaine (vreo treizeci) : b) v i r s t a : atteindre la soixantaine fa atinge vîrsta de 60 de a n i ) . contribution Sufixele -ais.) [aval] zborul l'espace (m. suédois. Prefixe (Préfixes Prefixele sînt î m b i n ă r i de sunete care.

) Iată cîteva prefixe: Prefixul e. care vor fi studiate mai departe. P a r t i c i p i u l t r e c u t neprecedat de un verb a u x i l i a r îndepli­ neşte funcţia de adjectiv şi. soutirer.şi înseamnă „dedesubt".. se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b s t a n t i v u l pe care-1 d e t e r m i n ă : la distance parcourue. pe d e a s u p r a ) : survoler. subordonner etc. super-son etc. est placé sur une orbite. col-. Prefixul sur.rtra. P a r t i c i p i u l trecut conjugat cu a u x i l i a r u l être se acordă gen şi n u m ă r cu subiectul p r o p o z i ţ i e i : în le vaisseau cosmique. (v.cu valoare s u p e r l a t i v ă : extraordinaire. în Compendiul de g r a m a t i c ă o listă a principalelor prefixe şi sufixe ale limbii franceze. Prefixul inter(între): international. La nouvelle de la réalisation du premier vol cosmique est venue de l'Union Soviétique. 2 . corn-. cor. interplanétaire etc. Prefixul con-. 308 .(peste. Acelaşi sens îl are şi prefixul super-: superstructure. surcharger. GRAMMAIRE Acordul participiului trecut (L'accord du participe passé) 1 . ca a t a r e .. Acordul participiului trecut al verbelor conjugate la dia-> teza reflexivă (tot cu auxiliarul être) urmează reguli speciale. „ s u b " : sous-directeur. collaborer.ei. Prefixul sous. les travaux m e n é s » ..(sou-.( î m p r e u n ă ) : concourir... extra-fin etc. Observaţie. sub-) are sensul contrar lui super. Gagarine et Titov sont partis à l'assaut du cosmos. supra. correspondre etc. comprendre. surnom etc..

IV. estimer. Irlande. III. porter. La durée du vol de Gagarine était (déterminé) d'avance par le programme. tirer.EXERCICES I . Formez des mots en ajoutant des suffixes aux mots suivants: douze. structure. Les hublots sont (muni) de verres réfractaires. naturel. Répondez aux questions suivantes: Savez-vous quelle est l'année qui marque le début de la conquête du cosmos? Quels sont les pays qui se sont lancés à l'assaut du cosmos? Quel a été le premier pionnier du cosmos? Qu'ont réalisé les cosmonautes Nikolaïev et Popovitch? Quel est le nom du cosmonaute américain quia inauguré les vols spatiaux de 1963? Qui a été la première femme-cosmonaute du monde? Quand a eu lieu le premier vol d'un équipage de trois hommes dans le cosmos? I I . Maroc. Mettez les verbes entre parenthèses au participe passé en les accordant correctement. sol. Formez des mots en ajoutant les préfixes sous. conscience. vivre. puis traduisez à l'aide du dictionnaire: La transition de la surface (éclairé) de la Terre au ciel complètement noir est d'une beauté extraordinaire. cent. le système d'atterrissage entre en jeu. . La cabine. Chine.(ou sou-. est (doté) de trois hublots.(ou super-). Marseille. abondant. Après la descente de l'appareil jusqu'à l'altitude (prévu). Amérique. Inde. Hongrie. Milan. lieutenant. sub-) aux mots suivants: sur. Lyon. nom. Egypte. La surface extérieure de la cabine est (recouvert) d'une couche protectrice qui prévient la combustion. Les recherches biologiques (effectué) par les hommes de science ont fait considérablement progresser l'étude de l'influence des vols cosmiques sur l'organisme.

(D'après F l o r i m o n d B o n t e. pour la glorieuse page d'histoire r é v o l u t i o n n a i r e q u ' i l s ont écrite avec leur sang sur les pavés de P a r i s . Trois mois. La répression fut féroce. Elle a appris a u x générations d ' h o m m e s qui l ' o n t suivie.42-È M E LEÇON LA COMMUNE DE PARIS Le 18 mars 1871. Il faisait de l ' H ô t e l de Ville de P a r i s . Malgré ses erreurs et ses faiblesses. Les crimes les plus noirs des tyrans les plus barbares de l ' a n t i q u i t é pâlissent d e v a n t les effroyables cruautés des prétendus civilisés de Versailles. avec dévouement et a b n é g a t i o n . le siège de son gouvernement.) 310 . la nécessité de l'unité et de l'alliance étroite des ouvriers et des p a y s a n s . Les c o m b a t t a n t s de la Commune ont donc droit à la reconnaissance éternelle des t r a v a i l l e u r s du m o n d e entier. — la s e m a i n e s a n g l a n t e comme on l'a appelée d e p u i s — sous les coups répétés de l ' i m m o n d e coalition des forces r é a c t i o n n a i r e s versaillaises de Thiers et des armées p r u s s i e n n e s de B i s m a r c k . la Commune de Paris a ouvert le passage a u x forces de l ' a v e n i r . les affaires de la N a t i o n . Ils se dressaient contre la trahison des gouvernants lâches et des généraux e a p i t u l a r d s . P u i s la Commune dut succomber au cours des farouches combats de la d e r n i è r e s e m a i n e de m a i . La classe ouvrière et les progressistes de tous les pavs saluaient de leurs plus vives a c c l a m a t i o n s les c o m m u n a r d s dans leur première ébauche de la société socialiste. gouvernement du peuple. la Commune allait donner au monde les magnifiques preuves de la capacité de la classe ouvrière de diriger.m ê m e s . par le peuple et pour le p e u p l e . Certitude de victoire. t r a v a i l l a n t pour lui. les Parisiens et les Parisiennes s'insurgeaient contre la misère sauvage. C'était la C o m m u n e . Elle a d é m o n t r é que les t r a v a i l l e u r s étaient capables de se gouverner e u x . contrôlé par lui. Ils se soulevaient avec audace et i n t r é p i d i t é pour instaurer un régime de justice et de fraternité h u m a i n e et défendre la capitale contre les hordes prusiennes de l ' i n v a s i o n . Le peuple t r i o m p h a i t .

ca­ pitulard. communiste.VOCABULAIRE s'insurger [sïsyrje] a se răscula. réalisme marxiste. indică: pri­ mul o ideologie. frecvente şi în limba romînă. campagnard. -ă le combattant [kâbatà] luptătorul éternel. pe adeptul acestei ideologii. ) [ëvazjS] invazia triompher [triôfe] a triumfa .. ) [erœr] eroarea. crud. -ă. maquisard etc. însă. o doctrină. a se răscula l'audace (/. magnifie. {-ité. pavajul Sufixe Sufixul -ard are. ) [alijâs] a l i a n ţ a étroit.) groaznic. socialisme. -ă l'erreur (/.j [ebo/] s c h i ţ a . liberté. ) [af sr] problema succomber [sykôbe] a sucomba. -e [pretâdy] pretins. Sufixele -isme. -ă le dévouement [devumà] devotamen­ tul l'abnégation (/. în general. -elle [eternei] veşnic. socialiste. fraternité. -ă le crime [krim] crima l'antiquité (/. unité. -ă le combat [kôba] lupta sanglant. fuyard etc. -oasă immonde [im5d] m u r d a r . greşeala la faiblesse [feblss] slăbiciunea le passage [pasa3] trecerea l'avenir (m. -ă la répression [represjô] represiunea féroce [feros] s ă l b a t i c . -eaţă. ) [àtikite] a n t i c h i t a l e a pâlir [pâlir] a păli la cruauté [kryote] cruzimea prétendu. -iste. réaliste 311 . pillard. -ă se soulever [sa__. doctrine sau curentului literar: communisme. iar al doilea. -ă le pavé [pave] c a l d a r î m u l . a se răzvrăti la misère [mizer] mizeria se dresser contre [ s a ^ d r e s e w k ô t r ] a se ridica î m p o t r i v a la trahison [traiză] trădarea le gouvernant [guverna] conducăto­ rul lâche [la/] laş. -ă. -e [etrwa] s t r î m t . ) [aklamasjô] acla­ m a ţ i a . ) [lodrts] îndrăzneala l'intrépidité (/. dez­ gustător. un sens peiorativ: capitulard. marxisme. bavard. -oare la coalition [koalisjô] coaliţia réactionnaire [reaksjaner] reacţionar. îndrăzneala instaurer [ëstore] a instaura défendre [defădr] a apăra la horde [la w ord] hoarda l'invasion (/. Sufixul -té.) [etrepidite] curajul.) [avnir] v i i t o r u l l'alliance (/. beauté. aclamarea l'ébauche (/.sulve] a se ridica.-ă. -e [nwar] (fig. încer­ carea magnifique [majiifik] măreţ. -ă le général [3ei\eral] generalul capitulard. acest sufix nu are acest sens: communard.-e [kapitylar] laş. -été) indică o calitate: capacité. -e [sôglà] sîngeros. fausseté etc. un curent literar etc.) [abnegasjô] abne­ gaţia l'affaire (/. cruauté. In unele cuvinte. a muri farouche [faru/] sălbatic. a în­ vinge l'Hôtel de Ville [ o t e l _ d a ^ v i l ] pri­ măria le siège [sjeş] sediul le gouvernenient [guvernamà] gu­ vernul contrôler [lôtrole] a controla l'acclamation (/. -ă noir.

dar nazi etc.. passage. . Nu se face acordul cu un complement indirect: Il nous a envoyé un paquet. In propoziţiile de felul: Fructele pe care le-am mincat.Sufixul -iste formează şi substantive care denumesc pe cel care practică o meserie: pianiste. se spune: sufixe se prezintă ca o pereche... b) un pronume personal: boulevard. Complementul direct care precedă p a r t i c i p i u ! poate fi: a) pronumele relativ que: Les fruits que j'ai mangés. je les ai rencontrées sur le c) un s u b s t a n t i v (în special în propoziţii e x c l a m a t i v e sau inte­ rogative) : Quelle joie j'ai eue! Notă. . Observaţie. romantisme. în limba franceză: Les fruits que j'ai mangés. Mes amies. pronumele personal cu funcţie de complement direct nu se e x p r i m ă . Ils ont mangé. 312 .. La glorieuse page d'histoire qu'ils ont écrite. Observaţie. (Complementul direct este qu(e) = la page d'histoire). dar romantique nazisme. b) P a r t i c i p i u l trecut se acordă în gen şi n u m ă r cu complementul direct care îl precedă: Elle a appris aux générations d'hommes qui Vont s u i v i e . La Commune de Paris a ouvert le Elle a démontré que. (Complementul direct este ! ' = la Commune). GRAMMAIRE Acordul participiului trecut (L'accord du participe passé) P a r t i c i p i u l trecut conjugat cu a u x i l i a r u l avoir se acordă după u r m ă t o a r e l e reguli: a) P a r t i c i p i u l t r e c u t r ă m î n e i n v a r i a b i l cînd nu este însoţit de u n complement direct sau cînd c o m p l e m e n t u l direct este aşezat după e l : Elle a mangé. Nu întotdeauna aceste două De exemplu.

EXERCICES I . L'émission que nous avons (écouter) à la radio était (consacrer) a u x jeunes. La fabrique que nous avons (visiter) est moderne. en J ' a i (recevoir) votre lettre du 10 a o û t . Versurile pe care Eminescu le-a consacrat Comunei din Paris fac parte din poezia „ î m p ă r a t şi proletar". -été). . je les ai (égarer). Les livres que t u as (acheter) coûtent 45 francs. égal. Répondez aux questions suivantes: Qu'est-ce que la Commune de Paris? A quelle date la Commune de Paris fut-elle instaurée? Que voulaient les communards? Contre q u i se dressaient-ils? Pourquoi la Commune succomba-t-elle? Quelle est l ' i m p o r t a n c e de la Commune? I I . indiquez pondant aux adjectifs suivants: les noms corres- bon. Comunarzii au l u p t a t eroic. d u r . ferme. cher. celle du 20 juillet je ne l ' a i pas (recevoir). III. s u b t i l . IV. honnête. Mettez les verbes entre faisant l'accord nécessaire: parenthèses au participe passé. Traduisez en français: R e v o l u ţ i a pe care au făcut-o comunarzii a instaurat primul s t a t al pro­ letarilor. Que de belles choses nous avons (voir)! Avez-vous (trouver) vos clés? N o n . En utilisant le suffixe -té (-ité. je les a i (connaître) a v a n t vous. fertile. Ces personnes. solide. Noi le-am citit şi le-am î n v ă ţ a t pe dinafară (par coeur). Exemplele de eroism pe care le-au d a t m u n c i t o r i i parizieni n-au rămas zadarnice. dar a r m a t a lui Thiers i-a m a s a c r a t cu cruzime. perspicace.

J e serais m a i r e . . . quels fichus c a r a c t è r e s ! Q u a n d je suis e m b a r r a s s é . . (Dépliant le papier. Tu l'as revu? Blanche: Recopié s e u l e m e n t . je d i s : „ J e suis a l l é " .43-ÈME LEÇON par EUGÈNE LABICHE LA GRAMMAIRE Caboussat..) je ne sais pas l ' o r t h o g r a p h e ! Les participes s u r t o u t . mais ce n ' e s t pas de l'orthographe ! Lorsque je p a r l e . lisant: „Messieurs et chers collègues. (L'embrassant.) A h ! chère p e t i t e . . et d a n g e r e u x . . . la g r a m m a i r e f r a n ç a i s e ! . . .. . sans toi !. . comme un i m b é c i l e ! . . et après? le p o r t e f e u i l l e ! q u i Sait?. Caboussat. j ' a i appris à écrire en v i n g t . Caboussat: O u i ... .) Comment t r o u v e s . j ' a i réfléchi à ce que m ' a d i t M a c h u t . . t a n t ô t ils ne s'accordent p a s . . . t a n t ô t ils s'accordent. . . . J e suis riche. . le p r e m i e r m a g i s t r a t d'Arpajon ! puis conseiller génér a l ! puis d é p u t é ! . je ne sais pas c o m m e n t . . . . j ' a i une r é p u t a t i o n . ça va très bien. on ne moisissait pas dans les écoles. . . A la campagne c'est p r é t e n t i e u x . (Tristement.) T i e n s ! t u as mis deux s à profession? Blanche: Sans d o u t e . . . . . . (Regardant autour de lui. et une chose s'oppose à mes p r o j e t s . et à l i r e . l ' a g r i c u l t u r e est la plus noble des professions. . des discours étonn a n t s ! . . . . . .. J e ne sais p a s . mais je ne rédige p a s .) Ah ! d a m e .) pas même les discours que je p r o n o n c e .. (Regardant autour de lui avec inquiétude. paraissant: Papa. ." (S'arrêtant. puis je me suis lancé dans le commerce des bois de c h a r p e n t e . On me croit s a v a n t . de m o n t e m p s . j ' é v i t e les liaisons. . Blanche. seul: . tenant un papier: J e te cherchais pour te r e m e t t r e le discours que t u dois prononcer a u comice agricole.. . . Arpajon m ' é c o u t e la bouche o u v e r t e . ça ne se v o i t p a s . .. . .. considéré. . . . 314 .. (Il prononce sans lier l's avec Va. . . . comme les a u t r e s . on ne sait p a r q u e l b o u t les p r e n d r e .. . . à part: Le voici ! voici l'ange ! Blanche. Caboussat: Si je suis r é é l u .s i x leçons. . . .. a d o r é . . . .t u le c o m m e n c e m e n t ? Blanche: Très beau ! Caboussat. je cube. je fais un p â t é .) Mais n o n ! c a n e se p e u t p a s ! . . mais grâce à qui? grâce à un ange. . . .

) [03] îngerul remettre [ r a n u t r ] aici: a înmîna le comice agricole [komis w agricol] consfătuirea agricolă réélire [reelir] a realege recopier [rakopje] a recopia déplier [deplije] a desface.. jamais je ne pourrai retenir ça! (Lisant.. réédi­ ter etc. (A part. U embrassant : Ah! chère petite !.) Tiens.) Moi. celui qui n'aime pas la terre." (Parlé. -ă l'orthographe (/. Vembrassant: Ah ! chère petite !. tout simplement.) avec un t.) Moi. renaissance. sau res-: ressaisir etc..) „La plus noble des professions... Caboussat. revoir..) Avec deux s (Lisant.. o hîrtie) le papier [papje] hîrtia bondir [bodir] a sări. 315 .) „La richesse des nations. alteori r-: ramener. s t i m a t . " (Parlé. -e [fi/y] prost. unul dintre cele mai frecvente atît în limba franceză cît şi în limba romînă. rallumer etc. retéléphoner.. Prefixul re.Caboussat. les t. rasseoir. tu as mis un ( à nations? Blanche: Toujours. De exemplu.. redire. a dezdoi (o stofă. j'avais mis un t.. a face salturi la charrue [/ary] plugul Prefixe Prefixul re-. raffoler. les s. repartir. j'avais mis un s tout simplement !. indică de obicei o repetiţie: recopier. reprendre. rea embarrasser [âbarase] a încurca. VOCABULAIRE maire [mer] p r i m a r u l magistrat [maşistra] m a g i s t r a t u l conseiller [kôseije] consilierul député [depyte] d e p u t a t u l portefuille [portafœj] portofelul: aici: portofoliul ministerial tristement [tristamà] cu t r i s t e ţ e considéré. réexpédier. racheter — contrariul: réagir — intensitatea: remplir..) „J'ose le dire... -e [kôsidere] respectat. a stînjeni le pâté [pate] aici: p a t a de cerneală le le le le le la liaison [ljezô] legătura dame! [dam] de ! moisir [mwazir] a mucegai le bois de charpente [ b w a w d a ^ / a r p â t ] lemnul de cherestea cuber [kybe] a face cubajul rédiger [redi3e] a redacta l'ange (m. el poate exprima : — înapoierea: retourner.. celui dont le cœur ne bondit pas à la vue d'une charrue. -ă. r ă u . proastă. rapporter.. (À part. (Lisant." ( S'arrêtant. ) [ortograf] ortografia le bout [bu] capătul s'accorder [sakorde] a se acorda fichu.poate avea şi alte valori.. récrire. Acest prefix este uneori ortografiat ré-: réélu.. celui-là ne comprend pas la richesse des nations !.

je pourvoirais.-e Observaţie.a plural) verbul voir se ortografiază cu yi. Le verbe croire (a crede) Présent je crois tu crois il croit nous croyons vous croyez ils croient Indicatif Impariait je croyais tu croyais il croyait nous croyions vous croyiez ils croyaient Passé simple je crus tu crus il crut nous crûmes vous crûtes ils crurent 316 .GRAMMAIRE L e v e r b e voir (a vedea) Présent je vois tu vois il voit nous voyons vous voyez ils voient Passé composé j'ai vu tu as vu il a vu nous avons vu vous avez vu ils ont vu Subjonctif Présent que je voie que tu voies qu'il voie que nous voyions que vous voyiez qu'ils voient Indicatif Imparfait je voyais t u voyti is il voyait nous voyions vous voyiez ils voyaient Futur je verrai tu verras il verra nous verrons vous verrez ils verront Impératif vois ! voyons ! voyez ! Passé simple je vis tu vis il vit nous vîmes vous vîtes ils virent Participe Présent voyant . a procura). La perfectul simplu singular. n u m a i verbul pourvoir formează în mod diferit perfectul s i m p l u : je pourvus. Se conjugă la fel ca verbul voir. 3 . tu vis. La i n d i c a t i v u l imperfect şi la conjunctivul prezent (persoana I şi a I i . d a r acestea două din urmă formează v i i t o r u l şi condiţionalul în mod r e g u l a t : je prévoirai. De asemenea. verbul revoir (a revedea) şi verbele prévoir (a prevedea) şi pourvoir (a înzestra. 1 . 2 . verbul voir are aceleaşi forme ca şi verbul vivre la i n d i c a t i v u l prezent: je vis. il vit. Passé vu.

ils ont cru. Gramatica pe care eu am studiat-o este foarte c l a r ă .-e Observaţie. allonger. 2 . EXERCICES I . conduire. Les participes s u r t o u t l'embarrassaient.(ré-.Passé composé j'ai cru tu as cru il a cru nous avons cru vous avez cru ils ont cru Subjonctif Présent que je croie que tu croies qu'il croie que nous croyions que vous croyiez qu'ils croient Futur je croirai tu croiras il croira nous croirons vous croirez ils croiront Impératif crois ! croyons ! croyez! Présent Participe Passé croyant cru. Formulez des questions pour les réponses suivantes : Caboussat s'occupait du commerce des bois de charpente. appeler. elles v i r e n t . il c r o y a i t . indiquez les mots formés chercher. vous croissez. vois-tu? (ex. Astfel. établir. Il a v a i t l ' a m b i t i o n de devenir député et même ministre. Traduisez en français: Regulile pe care le-am î n v ă ţ a t nu sînt grele. III. la unele forme identice cu cele ale verbului croire. De cette manière ses concitoyens le croyaient savant. Faites entrer dans des phrases les verbes suivants: nous avons v u . approcher. la participiul t r e c u t : crû. la perfec­ t u l simplu: je crûs. Nu trebuie confundat verbul croire (a crede) eu verbul croître (a creşte) care. je crois. verbul croire se ortografiază cu yi. Ea n-a u i t a t că unele verbe se conjugă cu a u x i l i a r u l être. vous verrez. r-). 317 . habiller. embarquer. Ca şi verbul voir. a p p r o v i s i o n n e m e n t . pentru a se deosebi de acesta. primeşte un accent circumflex. ils croissent) . Ses discours é t a i e n t corrigés p a r sa fille Blanche. I I . En à partir utilisant de: le préfixe re. commencer. Cîte greşeli ai găsit în scrisoarea mea? S t u d e n ţ i i au plecat la ţ a r ă . le-am făcut şi eu la început. Caboussat ignorait les règles de l'orthographe. tu croîs. la indicativul imperfect şi la subjonctivul prezent (persoana I şi a Ii-a plural). T o t u ş i t u nu le-ai aplicat corect. engager. pentru a ajuta la muncile agricole. la indica­ tivul prezent verbul croître are următoarele forme: je croîs.: Nous avons vu les dernières constructions de Bucarest. 1. Greşelile comise de Caboussat. il croît (la plural însă: nous croissons. Ecaterina a devenit m a i a t e n t ă de cînd cunoaşte regulile g r a m a t i c i i . p e u p l e m e n t .) I V .

ANECDOTE Visitant un musée d'histoire d'une grande ville américaine. — Parce que je me trouve devant l'épée portée par notre grand George Washington. — Pourquoi cette émotion? lui demanda un ami qui l'accompagnait. Mark Twain demeura profondément troublé devant une épée et ses yeux se mouillèrent de larmes. — Mais d'où sais-tu que c'est son épée? — Je la reconnais car je l'ai vue aussi dans d'autres musées américains. .

•— Madame. méchant. adjectiv. -e fcpolî] nepoliticos. ir-): activité actif poli — — — inactivité inaclij impoli proprement légitime responsable — — — improprement illégitime irresponsable 319 .44-ÈME LEÇON UNE LETTRE D'ALEXANDRE DUMAS Alexandre Dumas. distrait. — Monsieur. le célèbre auteur des „Trois mousquetaires" et du „Comte de Monte-Cristo". Il lisait attentivement les lettres et les autres papiers qu'on lui apportait et disait quel était le caractère de leurs auteurs. Ce garçon est paresseux. ii-. peu intelligent. VOCABULAIRE le mousquetaire [musketer] muşchetarul deviner [devine] a ghici l'écriture (/. adverb sau verb dau o valoare conlrară cuvîntului respectiv. L'écrivain.fim-. Astfel: in. c'est une page de la lettre que vous m'avez écrite quand vous aviez douze ans. Un jour une dame lui montra une page de très mauvaise écri­ ture et lui demanda de parler du caractère de l'écolier qui l'avait écrite. -oasă éclater (de rire) [ e k l a t e w d a ^ r i r ] a izbucni (în rîs) la gaieté [gete] veselia Prefixe negative (Préfixes négatifs) In limba franceză există numeroase prefixe care. étonné. — Alors je peux parler franchement. dit Alexandre Dumas. répondit la dame. A ces mots la dame éclata de rire. lui de­ manda l'explication de sa gaieté. scrierea prédire [predir] a prezice franchement [irăjmă] sincer impoli. pensait qu'il pouvait deviner le caractère des gens par leur écriture et prédire leur avenir. ) [ekrityr] scrisul. impoli. adăugate la un substantiv. Il ne fera jamais rien de bon. êtes-vous la mère de ce gar­ çon? — Non. monsieur.

non-valeur mal-: maladroit. = Je sais que tu apprends le français. = Il disait que la guerre est un fléau de l'humanité. = Il pensait qu'il pou­ vait deviner le caractère des gens. mécontentement. français. désapprouver. alte t i m p u r i decît în r o m î n ă şi a n u m e : a) I n d i c a t i v u l imperfect cînd cele două a c ţ i u n i sînt s i m u l t a n e : El credea că poate ghici caracterul oamenilor. în limba franceză.(mes-): médire. b) I n d i c a t i v u l mai-mult-ca-perfect cînd a c ţ i u n e a din subordo­ n a t ă este a n t e r i o a r ă celei din r e g e n t ă : M-a întrebat dacă am terminat scrisoarea. mésestimer dé. în limba franceză. viitorul): a) Ş t i u că înveţi franţuzeşte. dégonfler. 320 . trecutul. non-sens. c) Ştiu că vei învăţa franţu. aceleaşi t i m p u r i ale i n d i c a t i v u l u i ca şi în limba r o m î n ă (prezentul. î n t r . permanent valabil. — acţiunea din s u b o r d o n a t ă este a n t e r i o a r ă . apétale GRAMMAIRE Corespondenţa timpurilor la indicativ de l'indicatif) désaveu.= Je sais que t u a s a p p r i s le français.o frază. malhonnête mé. (Concordance des temps P r i n corespondenţa t i m p u r i l o r se înţelege r a p o r t u l d i n t r e t i m p u l p r e d i c a t u l u i u n e i propoziţii s u b o r d o n a t e şi t i m p u l p r e d i c a t u l u i d i n regenta ei. disjoindre. Pentru a se exprima un adevăr general. difficile a-: anormal. 1 . discrédit. mécontent. în s u b o r d o n a t ă se folosesc. b) Ştiu că ai învăţat franţu. dis-): dégoût. discontinuer.= Je sais que tu apprendras le zeste. décharger. Observaţie. r a p o r t u l t e m p o r a l d i n t r e acţiunea v e r b u l u i din s u b o r d o n a t ă şi cea a v e r b u l u i din regentă poate fi de t r e i feluri: — cele două a c ţ i u n i sînt s i m u l t a n e . zeste. se poate totuşi folosi în subordonată indicativul prezent: El spunea că războiul este un flagel al omenirii. Cînd v e r b u l din propoziţia regentă se află la i n d i c a t i v u l t r e c u t . — acţiunea d i n s u b o r d o n a t ă este p o s t e r i o a r ă . în s u b o r d o n a t ă se folosesc.(dés-.non-: non-intervention. = Il m'a demandé si j'avais fini la lettre. malaisément. Cînd v e r b u l din propoziţia regentă se găseşte la i n d i c a t i v prezent sau v i i t o r . 2 .

l'illustre auteur des „Trois mousquetaires". Remplacez les mots en italique par des synonymes: Alexandre Dumas. altérable. Ea mi-a spus că îi place mult lite­ ratura franceză. En entendant les paroles de l'écrivain. Ce garçon est peu travailleur. II.c) Condiţionalul prezent. inattentif. facile. semblable. Une dame le questionna à propos dû caractère d'un élève dont l'écriture était fort mauvaise. bête. contenter. honnête. logique. lettré. Elle dit qu'il fallait partir dès le matin. La început n-am crezut că această piesă va fi atît de interesantă. André ne savait pas que Gabrielle avait déjà tout préparé. croyait qu'il pouvait deviner le caractère des gens par leur écriture. qu'il était gai et qu'il irait faire une excursion aux alentours de Bucarest. cînd acţiunea din subordonată este posterioară celei din regentă: Ştiam că va sosi la timp*. Indiquez le contraire des mots suivants: juste. Corespondenţa timpurilor la indicativ Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Raportul temporal f simultaneitate < anterioritate l posterioritate ' simultaneitate trecut (oricare timp) anterioritate posterioritate Timpul din propoziţia subordonată Timpul folosit In limba romlnă !n pro­ poziţia subordonată prezent acelaşi timp trecut (oricare timp) acelaşi timp viitor acelaşi timp prezent (perfect compus mai-mulţ-ca-perfect {(sau mai-mult-ca| perfect) condiţional prezent viitor imperfect EXERCICES I. Traduisez en français: Ştiam că Elena este o elevă bună. IV. conscient. Mihai mi-a promis că-mi va împrumuta „Contele de Monte-Cristo". la dame se mit à rire. Ioana mi-a spus că a văzut „Avarul". grossier. = Je savais qu'il arriverait à temps. con­ naître. dit Alexandre Dumas. proportion. 21 — Învăţaţi limba francezi fără profesor 321 . Sa femme Gabrielle racontait comment elle avait décidé son mari à faire cette excursion. Traduisez en roumain: André disait qu'il s'était reposé. modéré. Les deux espéraient que le temps serait beau. moral. remédiable. III.

după „Carmen" de Prosper Mérimée. Puccini. Hugo) Banii (Zola) Insula misterioasă (J. Verdi. Voici les titres de quelques oeuvres célèbres de la littérature çaise. Hugo. Pouvez-cous rétablir les titres originaux? Bolnavul închipuit (Molière) Burghezul gentilom (Molière) Preţioasele ridicole (Molière) Nunta lui Figaro (Beaumarchais) Bărbierul din Sevila (Beaumarchais) Scrisori persane (Montesquieu) Cei trei muşchetari (Al. după „La Tosca" de V. Dumas-père) Roşu şi negru (Stendhal) Iluzii pierdute (Balzac) Legenda veacurilor (V. Traviata de G. Murger. Bărbierul din Sevilla de G. Massenet şi Manon Lescaut de G. Verne) Focul (Barbusse) Comuniştii (Aragon) LIBRETE DE OPERĂ INSPIRATE DIN LITERATURA FRANCEZĂ Rigolelto de G. Manon de J. după „Scènes de la vie de bohème" de H.Exercices supplémentaires 1 . după „Le Barbier de Séville" de Beaumarchais. Bizet. Boema de G. Rossini. Nunta lui Figaro de W. după „Le mariage de Figaro" de Beaumarchais. Tosca de G. Carmen de G. Powez-vous traduire ces titres en roumain? Le médecin malgré lui (Molière) Les fourberies de Scap in (Molière) Le menteur (Corneille) L'esprit des lois (Montesquieu) Le diable boiteux (Lesage) Le jeu de l'amour et du hasard (Marivaux) On ne badine pas avec l'amour (Musset) Le père Goriot (Balzac) La Chartreuse de Parme (Stendhal) La débâcle (Zola) Lettres de mon moulin (A. Thorez) 2 . Daudet) Le livre de mon ami (A. France) Le tour du monde en quatre-vingts jours (J. după „Manon Lescaut" de Abatele Prévost. fran- . Puccini. Voici la traduction roumaine de quelques titres célèbres de la littérature française. Verne) L'âme enchantée (R. Dumas-fils. după „Le Roi s'amuse" de V. A. după „La Dame aux camélias" de Al. Mozart. Puccini. Sardou. Rolland) Fils du peuple (M. Verdi.

il se calme un peu. La foule jaillit de la bouche du métro. une foule énorme la traverse et emplit les escaliers latéraux qui conduisent aux lignes de banlieue. de Garches.. Aux heures de pointe. 21* 323 . le cœur s'enfle à nouveau. les camionneurs s'interpellent. fermez les yeux. parce que les métros se sont délivrés en abondance. Des millions de chemins croisent leurs fils.. le cœur déborde du sang noir de la foule ! Puis. Un torrent dévale les escaliers des quais. c'est-à-dire aux grandes heures de départ et de retour.45-ÈME LEÇON LA G A R E SAINT-LAZARD Il y a toute une ville dans les sous-sols de Saint-Lazare. D'où viennent-ils ceux-là? De Saint-Germain. parce que des trains débarquent leurs voyageurs... Arrêtez-vous. Mais de temps à autre. Ils deviennent le flot. Alors les pas et les pas des gens font un bruit d'averse que dominent les glapissements du marchand de gaufres. de Bois-Colombes. Les pas griffent l'asphalte. les appels des vendeuses de fleurs ou de billets de loterie. A chaque poussée de fièvre. la foule. Ils passent devant vous. d'Argenteuil? Un visage efface un visage. Des millions de visages se frôlent. les gens s'en vont. era. Cra. ^ La foule s'en va et la gare palpite comme un cœur sombre. Les vendeuses crient. de Saint-Cloud. Les gens arrivent. écoutez les bruits des pas.

în t r e a c ă t le métro [metro] m e t r o u l dévaler [dévale] a coborî le quai [ke] peronul effacer [efase] a şterge le flot [fio] valul sombre [sôbr] s u m b r u . b a r i e r a biroul de baga­ je (de mînă) • hamalul . L'architecture devient plus étrange..) [avers] aversa le glapissement [glapismà] ţ i p ă t u l la gaufre [gofr] (el de pezmet eu ciocolată. quand la marchande de journaux a fait ses comptes.) [asfalt] a s f a l t u l le camionneur [kamionœr] camionagiul survoler [syrvole] a zbura peste le 'ruisseau [riiiso] p î r î u l le bribe [brib] frîntura le remous [ramu] v i i t o a r e a la boutique [butik] prăvălia le volet [vale] oblonul le repli [rapli] cuta l'écho (ni. les lampes éclairent mal. accelerat . Les pas résonnent. vizarea • agenţie de voiaj le passage à niveau la consigne le porteur le visa agence de voyage GRAMMAIRE Dublarea consoanelor Dublarea consoanelor constituie una dintre principalele dificul­ tăţi ale scrierii limbii franceze.) [eko] ecoul éclairer [eklere] a lumina le palais [pale] p a l a t u l LEXIQUE Vocabulaire le chemin de fer la voie ferrée le tunnel le pont le rail dérailler le guichet le quai le train omnibus . Le soir.p a s a j u l de nivel.şina • a deraia ghişeul • peronul t r e n u l personal ferroviaire ' le train express • t r e n u l expres. quand les paquets de voyageurs se sont écoulés.d r u m u l de fier • calea ferată . les échos s'éveillent.v i z a . G a m a r r a ) VOCABULAIRE le sous-sol [su-sol] subsolul heure de pointe [ œ r ^ d a ^ p w ' e t ] oră de vîrf la foule [ful] m u l ţ i m e a emplir [ôplir[ a umple la ligne [lin] linia la banlieue [bâljœf periferia l'averse (f. Les replis de l'ombre s'augmentent peu à peu. des confidences perdues. quand les boutiques ont mis leurs volets verts. des appels brisés qui survolent les ruisseaux de la foule. croiser [krwaze] a încrucişa se frôler [sa fraie] a se atinge uşor. des mots oubliés. Et des bribes de conversations qui nagent dans les remous. 324 .Il y a des noms. On se croirait dans un palais abandonné. puseul la fièvre [fjevr] febra déborder [déborde] a se revărsa s'enfler [sâfle] a se umfla griffer [grife] a zgîria l'asphalte (m.tunelul podul .. (D'après P . les sous-sols prennent leur habit de -solitude. î n t u n e c a t la poussée [puse] accesul.

bouffon. ville. difficile. lettre. S u n e t u l yod este r e d a t în unele c u v i n t e p r i n l d u b l u : famille.). enterrer etc. lasse. P r e z e n ţ a unei consoane duble se datoreşte uneori d e r i v ă r i i . terrestre. 2 . cînd consoana finală a prefixului este identică cu consoana i n i ţ i a l ă a r ă d ă c i n i i c u v î n t u l u i de b a z ă : innombrable. Astfel. în general. Se scriu cu consoană d u b l ă c u v i n t e l e formate cu a j u t o r u l pre­ fixelor. în m u l t e c u v i n t e s u n e t u l s este r e d a t printr-un * dublu: cesser. î n unele c u v i n t e prezenţa unei consoane duble este d i c t a t ă de m o t i v e fonetice.). syllabe. innover. tunnel spaniolă: bizarre 3 . mettre (şi cuvintele deri­ v a t e : permettre. fille. Ortografia franceză fiind etimologică. presse etc.o asimi­ lare de consoane care a a v u t loc în i n t e r i o r u l u n u i cuvînt : carré (de la lat. quadratus) verre (de la lat. programme italiană: corridor. greacă: ellipse. s u b s t a n t i v e l e sau adjectivele t e r m i n a t e în consoană d u b l e a z ă . Astfel. inné (prefixul in-) De cele m a i m u l t e o r i . ballet engleză: tennis.1. année. bouillir etc. Prezenţa unei consoane duble se explică uneori p r i n t r . terri­ toire. chaussée.respondere) accoster (ad + coste) affronter (ad + front) illogique (in + logique) 5 . consoana la f e m i n i n : paysan — paysanne réel — réelle chat — chatte sot — sotte nul — nulle 325 . affluence e t c . commode. vitrum) 4 . transmettre. consoana finală a prefixului este a s i m i l a t ă consoanei iniţiale a c u v î n t u l u i de b a z ă : collaborer (cum + laborare) correspondre (cum -f. remettre etc. m u l t e c u v i n t e care au consoană d u b l ă în limba de origine se scriu cu d u b l ă consoană şi în franceză: Cuvinte p r o v e n i n d din l i m b a : latină: terre (şi t o a t e cuvintele d e r i v a t e : souterrain.

In Paris există m u l t e autobuze. d a r nu există nici troleibuze nici t r a m v a i e . combatantul. milig r a m . O problemă greu de rezolvat este cea a parcării (parking). t r a i n o m n i b u s . Dacă vom merge pînă la capăt (terminus). Parisul are m u l t e gări şi două aeroporturi i n t e r n a ţ i o n a l e : Orly şi Le Bourget. neregulat. Mettez au futur les verbes du dernier paragraphe du morceau de lecture „La gare Saint-Lazare". I I . Metroul uşurează m u l t circulaţia parizienilor. EXERCICES I. cunoaşterea. a incomoda» d i s c u ţ i a . la bouche du m é t r o . Composez des phrases en y faisant entrer les mots et les expres­ sions: q u a i . Traduisez en français: L a P a r i s circulaţia automobilelor este intensă. IV. comod. consoana înainte de a alipi sufixul verbal respectiv: son — sonner gros — grossir patron — patronner flot — flotter 6. Amintim că adverbele care provin de le adjective terminate în -ant. c a n i b a l . a dezbate. i n o v a t o r .Verbele derivate de la substantive sau adjective terminate în consoană dublează. a combate. de obicei. m e t r o u l ne va duce în periferiile P a r i s u l u i . Ecrivez en français en faisant attention aux doubles consonnes: a cunoaşte. Observaţie. -ent se scriu cu dublu m: récemment (de la récent) constamment (de la constant) prudemment (de la prudent) e t c . Mulţi parizieni folosesc calea apei circulînd cu vaporaşele (bateaux-mouches) de pe Sena. milionar. Regulile m e n ţ i o n a t e m a i sus c o m p o r t ă şi m u l t e e x c e p ţ i i . m . r a i l s . P i e t o n i i se strecoară cu g r e u t a t e p r i n t r e m a ş i n i . irigaţia. 326 . a a d u n a (cifre). h e u r e de p o i n t e . la con­ signe. a recunoaşte.

mais elle est bien grande.. mademoiselle. Courbevoie. comment arriver à la place N. Ce sont surtout des personnes en visite qui sont embarrassées. le Faubourg St-Antoine où habitaient autrefois beaucoup d'ouvriers et de petits artisans. Pierre G a ma r ra (Berluretle contre Tour Eiffel) . Arg*enteuil. il y a le Paris des révolutions... dit Barbassou. (près du musée L..\ \ LECTURE SUPPLÉMENTAIRE DANS LA RUE Il est difficile parfois de s'orienter dans les rues d'une grande ville.? Quelle rue doit-on prendre pour aller au parc N. voudriez-vous m'indiquer la rue N.? (à la gare N..? Pourriez-vous me renseigner sur l'autobus à prendre pour arriver place N. Asnières. 3 millions d'habitants. Pour l'agglomération parisienne: plus de 5 millions.. D'où une forte concentrations de population ouvrière autour de Paris. Au total.. s'il vous plaît... St-Ouen. dans les banlieues surtout au nord: Aubervilliers.... Voici les formules usuelles dont on se sert pour ne pas se perdre (s'égarer) dans les rues d'une grande cité inconnue: — Pardon. elle est bien belle. II. Vernéjou... s'il vous plaît? Quel est le chemin le plus court pour aller à la place N. À la fin du XlX-ème siècle et au début du XX-ème les grandes usines se sont construites à la périphérie de la capitale. monsieur (madame.? PARIS — . — Oui.. Clichy. Levallois. St-Denis.? Cette rue me conduira-t-elle à.). dit M. très animés et très bruyants jusqu'à certains autres où l'on se croirait tout à coup dans une ville de province plutôt calme et endormie. mon petit etc. même si vous l'habitez depuis bien longtemps. Est-ce que l'autobus No. c'est une population énorme. et on y trouve des quartiers très différents depuis les qartiers du centre. Il y a les beaux quartiers résidentiels et d'autres aux rues beaucoup plus étroites et populeuses Paris change de visage suivant les quartiers. — Elle est grande en effet.. C'est une ville magnifique. jusqu'au théâtre N.y a le vieux quartier du Marais avec ses hôtels historiques. Vous avez la chance d'habiter Paris.la place N.?)... (à l'Opéra)? Ditesmoi.)? Par où dois-je passer pour gagner. Colombes. Pour Paris.? Y a-t-il un tram qui aille dans la direction de.? Est-ce loin pour aller boulevard N. passé loin d'ici? Par où est la bouche de métro? Où dois-je descendre pour aller rue N.

depuis l'éléphant jusqu'au tigre et au lion. il ne reapparaît pas. Le résultat est que. mais avezvous réellement chassé? — Comment réellement chassé? J'ai tué à peu près tout ce qu'un chasseur peut tuer. Une seconde. Je tire: la tête disparaît derrière lebuisson. Quatrième coup: même résultat. et chacun d'eux avec une balle dans l'oeil. dix. je tire plus mal. le soir. J'attends encore un peu. L'animal effrayé. après le quinzième coup.) [elefăj elefantul le tigre [tigr] tigrul le lion [ljô[ leul charger [Jar3e] a încărca le fusil [fyzi] puşca se mettre a l'affût (sa mstr_a_lafy) a se pune la pîndă la riyière [rivjsr] rîul le buisson [bqisS] tufişul remonter [ram3te] a reapare effrayer [efreje] a speria cacher [ka/e] a ascunde tirer [tire] a trage redresser [radrese] a redresa manquer [rniîke] a nu nimeri triomphant [triOfâJ triumfător 328 . — Si je manque le dernier coup. — Le lion. puis la dresse à nouveau. Je restais très calme: j'avais seize coups à tirer dans mes différents fusils.. — J'étais à Johannesburg et désirais faire partie d'un club de chasseurs où j'avais beaucoup d'amis. Je ne vous ai jamais raconté l'histoire de nion premier lion? —• Jamais.46-ÈME LEÇON HISTOIRE DE CHASSE — J'ai toujours pensé que vous étiez un sportsman. l'animal redresse encore la tête.. mais je crois que vous allez le faire.. Je partis donc chargé de plusieurs fusils et. me mis à l'affût. je me précipite. près d'une petite rivière dans laquelle un lion venait toujours boire. cache sa tête. deux. j'entends un bruit de branches et au-dessus d'un buisson apparaît la tête du lion. Troisième coup: même résultat. sportivul le chasseur [Josœr] vînătorul l'éléphant (m. Il m'avait senti et regardait de mon côté.. et devinez ce que je trouve derrière le buisson. Mais on ne pouvait devenir candidat de ce club qu'en tuant au moins un lion... puis je tire.. M a u r o i s Les Silences du colonel Bramble VOCABULAIRE la chasse [J"os] vînătoarea le sportsman [spartsmen] sport manul. — Seize lions. Je m'énerve. mais une minute après remonte. J'attends un instant pour me calmer. Voici l'histoire de mon premier lion. je serai mangé.. Un second coup: même résultat.. L'animal tombe. triomphant. Une demi-heure avant minuit. puis.. D'à p r è s A..

în limba franceză se foloseşte indicativul mai-mult-ca-perfect: Dacă ai fi mers m a i repede. în limba franceză se foloseşte indicativul prezent: Dacă vei merge m a i repede.Famille de mots — deviner (vb. Raportul temporal exprimat este de anterio­ ritate. b) In locul viitorului din romînă.) enervant GRAMMAIRE Regula lui si condiţional (La règle de „ s i " conditionnel) După conjuncţia si (dacă) care introduce propoziţii condiţionale. tu marchais plus vite.) ghicitoarea {persoana) /.) n e r v u l énerver (vb. Observaţie. il serait arrivé à temps. vei ajunge la t i m p . Raportul temporal exprimat este de simul­ taneitate.) a ghici le devin (m. tu serais arrivé à temps. în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba romînă (condiţionalul trecut). î n locul i n d i c a t i v u l u i mai-mult-ca-perfect se poate folosi. =Si tu arriverais à temps. în limba franceză se folosesc alte moduri şi timpuri decît în limba romînă şi anume: a) In locul condiţionalului prezent din limba romînă. -e (adj.) ghicitoarea (jocul) — l e nerf (m. tu arriveras à temps.) ghicitorul la devineresse (f. în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba ro­ mînă (viitorul). şi exemplul din t e x t : Si je manque (dacă nu voi nimeri) le dernier coup. în limba franceză se foloseşte indicativul imperfect: Dacă ai merge m a i repede. condiţionalul t r e c u t forma a I i . = Si t u avais marché plus vite. ai fi ajuns la t i m p .) a enerva Vènervement (m.) enervarea énervant. Raportul temporal exprimat este de posterioritate. = Si tu marches plus vite. 329 .a devinette (f. ai ajunge la t i m p . V.a : S'il eût marché plus vite. c) In locul condiţionalului trecut din limba romînă. după si. In propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba romînă (condiţionalul prezent). je serai mangé. fiind vorba de o acţiune nerealizată.

tu lui donneras ceci. Si la Commune de Paris n' (faire) des fautes. Dacă Dunărea n-ar curge prin ţara noastră. disait Archimède. în acest caz nu se mai aplică regula lui „si condiţional". Traduisez en français rapidement: en dix animaux sauvages. elle serait restée un pays retardataire. Il ne savait s'il irait au théâtre. I V . tout autour de la mer elles pourraient l'aire une ronde. Vom reuşi să îndeplinim . Nommez II. Romînia ar fi lipsită (dépourvue) de o însemnată cale de navigaţie. si tous les gens du monde voulaient se donner la main. il faut q u ' u n chasseur sache chasser. S'il te (demander) à boire. vous trouverez la ville changée. 1. S'il (écouter) attentive-1 ment il aurait entendu un murmure confus. Nous pourrions aller à la promenade s'il ne (pleuvoir) pas si fort. Dacă ai fi privit mai atent. elle aurait duré plus longtemps. dacă vom lucra cu dîrzenie. Prononcez III. Si vous revenez l'année prochaine à Bucarest.' LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA RONDE Si toutes les filles du monde voulaient se donner la main. Traduisez en français: Vom deveni buni tehnicieni dacă vom îmbina (combiner) munca la şcoală cu munca în fabrică. Si vous (revenir) d'ici un mois vous trouverez la maison bâtie. ai fi văzut racheta cosmică. je soulèverais le monde. 2. roumain: Si nous lisions chaque jour trois pages en français. nous apprendrions plus vite cette langue.Not&. Alors on pourrait faire une ronde autour du monde. Mettez le verbe entre parenthèses au temps convenable: Si j ' (avoir) "un levier. EXERCICES I . ci regula generală a corespondenţei timpurilor: Je me demande si /'arriverai à temps. ils feraient avec leur barque un joli pont sur l'onde. Paul Fort (Ballades françaises) . După si condiţional nu se foloseşte niciodată viitorul sau condiţionalul (afară de excepţia menţionată mai sus). De multe ori conjuncţia si introduce o propoziţie interogativă indirectă (st interrogatif). Si la Roumanie n'était pas devenue un État de démocratie populaire.sarcinile planului înainte de termenul fixat. Nu orice st este un „si condiţional". V. Si tous les gars du monde voulaient bien être marins.

Pan ! La voiture passa comme un ouragan. 331 . de Joukov et de Melchine. La voiture bondit. Ivan Ilitch vit distinctement Joukov qui. monocle à l'œil. la guérite rayée et la sentinelle se rapprochaient rapidement. des soldats couraient. extrait de la trilogie d'Alexéï Tolstoï „Le chemin des tourments" 1 . appuya sur les pédales. 1 Titlul romînesc: „Calvarul".. des bornes kilométriques.47-ÈME LEÇON UNE ÉVASION Le passage suivant. au tournant le camp disparut. Audevant des fugitifs défilaient à toute allure des poteaux. en quelques bonds il atteignit l'automobile où Melchine luttait ave. Melchine empoigna le volant. dans l'encadrement de la fenêtre. Mais le sinistre carré des baraquements devenait toujours plus petit. à droite. „Manqué.. Manqué". l'autre gémit et s'affaissa. Il cria à Téléguine: — Tout droit? — Tout droit et après le petit pont. montait dans l'auto. Ivan Ilitch prit son élan et frappa du poing le soldat au cou. son front. Joukov se retourna et menaça du poing. ses yeux et sa joue étaient ensanglantés. Mais les engrenages grincèrent. le soldat mit en joue.c le soldat pour lui arracher son fusil. Le vent lui souffla plus fort au visage. relate Vévasion de Téléguine. Manqué.. un revolver dansant dans sa main. un fusil entre les mains. — Joukov. En arrière. plus bas.. Téléguine bascula sur le siège de cuir. On eût dit que l'automobile avait ses roues enracinées dans la tourbe. Une détonation. vers la montagne. la petite silhouette du commandant qui avait bondi sur le perron. il le souleva en l'air et le jeta avec force contre le sol. dans la cour du camp. prends le fusil ! cria Téléguine en saisissant à brasle-corps son soldat d'escorte. capturés et condamnés à mort par les Allemands. tombaient sur un genou. Melchine se retourna . des buissons. une autre. une longue face tordue. le petit chauffeur qui rasait le mur puis disparaissait dans la porte de la Kommandatur. Pan ! Pan ! Pan ! Les détonations se faisaient plus faibles.

durerea relater [ralate] a povesti. ) [eskort] escorta soulever [suive] a ridica le bond [bô] s ă r i t u r a . -e (adj.ă . ) a m e n i n ţ ă t o r . suferin­ ţ a . -e [tordy] s t r î m b a t . .) [uragà] u r a g a n u l le camp [kà] lagărul le genou [3 nu] genunchiul menacer [mânase] a a m e n i n ţ a sinistre [sinistr] s i n i s t r u .) puşcaşul — menacer [vb. s a l t u l atteindre [atedr] a atinge arracher [ara/e] a smulge le poing [pwi] p u m n u l gémir t e r n i r ] a geme s'affaisser [safsse] a se p r ă b u ş i empoigner [àpwarie] a a p u c a .) [àgrana3] angrenajul grincer [grêse] a scîrţîi basculer [baskyle] a se legăna le siège [SJE3] aici: j i l ţ u l le cuir [kiiir] pielea la guérite [gerit] ghereta rayé.) a a m e n i n ţ a la menace (/. a pune m î n a pe le volant [vola] v o l a n u l appuyer [apuje] a a p ă s a la pédale [pedal] pedala le chauffeur [/ofcer] şoferul raser [raze] aici: a atinge în t r e a c ă t tordu.) rafala de î m p u ş c ă t u r i le fusilier (m. .) puşca fusiller (vb. -ă la sentinelle [sâtinsl] santinela mettre en joue [ m e t r ^ à w 3 u ] a ochi pan [pà] pac ! l'ouragan (m. aici: schimonosită le monocle [monokl] monoclul l'encadrement (m. -e [reje] v ă r g a t . -e [àrosine] î n r ă d ă c i n a t . fragmen­ tul extraire [skstrsr] a extrage la trilogie [triloji] trilogia le tourment [turmă] c h i n u l . ) baracamentul le tournant [turna] c o t i t u r a le fugitif [fy3itif] fugarul à toute allure [ a ^ t u t ^ a l y r ] cu t o a t ă viteza le poteau [poto] s t î l p u l le buisson [bqisô] tufişul la borne [born] borna ensanglanter [àsàglàte] a însîngera tout droit [ t u ^ d r w a ] drept înainte LEXIQUE Synonymes le bond — le saut bondir — sauter mettre en joue — coucher en joue — viser Familles de mots — le fusil [m. -ă la tourbe [turb] t u r b a l'engrenage (m. a cap­ tura condamner [ko dane] a condamna le fusil [fyzi] puşca saisir [sszir] aici: a a p u c a à bras-le-corps [ a w b r a w l a w k o r ] la trîntă l'escorte (/. -oare 332 . ) a m e n i n ţ a r e a menaçant. a relata capturer [kaptyre] a p r i n d e .) a executa (prin î m p u ş ­ care) la fusillade (/. ) [evazj5] evadarea le passage [pasaj] pasajul.VOCABULAIRE l'évasion (/. -ă le carré [kare] p ă t r a t u l le baraquement [barakamà] (mil.) [àkadramà] aici: pervazul la détonation [detonasjă] d e t u n ă t u r a manquer [mâke] aici : a nu nimeri la roue [ru] roata enraciné.

333 . peindre (a p i c t a ) .. un fusil entre les mains. -e Observaţie..u n s u b s t a n t i v î n s o ţ i t de u n determinant: Joukov. . La fel ca atteindre se conjugă t o a t e verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v . joindre (a u n i ) . teindre (a vopsi). O faţă lungă. rejoindre (a reuni) etc.. -oindre. E l ieşi cu o ţigară în colţul gurii. plaindre (a deplînge). une cigarette au coin de la bouche. 1. J u k o v cu o puşcă în m î n ă . Une longue face tordue.. î n -aindre. éteindre (a stinge).GRAMMAIRE Omiterea prepoziţiei avec In l i m b a franceză se o m i t e adeseori p r e p o z i ţ i a avec (eu) care i n t r o d u c e u n c o m p l e m e n t c i r c u m s t a n ţ i a l de m o d sau i n s t r u m e n t a l . Le verbe atteindre (a atinge) Présent j'atteins tu atteins il atteint nous atteignons vous atteignez ils atteignent Indicatif Impar/ait j'atteignais tu atteignais il atteignait nous atteignions vous atteigniez ils atteignaient Passé simple j'atteignis tu atteignis il atteignit nous atteignîmes vous atteignîtes ils atteignirent Passé composé j'ai atteint tu as atteint il a atteint nous avons atteint vous avez atteint ils ont atteint Subjonctif Présent que j'atteigne que tu atteignes qu'il atteigne que nous atteignions que vous atteigniez qu'ils atteignent Futur j'atteindrai tu atteindras il atteindra nous atteindrons vous atteindrez ils atteindront Impératif atteins ! atteignons ! atteignez! Participe Présent atteignant Passé atteint. . cu monoclu la ochi. II sortit.. monocle à l'œil. schimonosită. ca de e x e m p l u : craindre ( a s e t e m e ) . e x p r i m a t p r i n t r .. -eindre.

Automobilul atingea o viteză de 100 km pe oră (à l'heure). les doigts gar­ nis de bagues. H . în gn ori de cîte ori terminaţia începe cu o vocală: je craignais. vă rog. Traduisez en français: Aceşti şoferi vor atinge în curînd 100 000 km parcurşi fără reparaţii. Ele pictează o fabrică. Indiquez les mots du fragment „Une évasion" faisant partie du domaine militaire. = domnule căpitan. Il continuait à travailler.2.m e n t . Traduisez en roumain: Il lisait. il partit chasser le lièvre. Viitorul şi condiţionalul prezent al acestor verbe se formează î|n mod regulat: j'atteindrais. nous éteignons. Copiez les mots du fragment „Une évasion" qui ont la terminai­ son . I V . din radical. domnule generai etc. Elle allait au bal. Indiquez ensuite lesquels sont adverbes et lesquels noms. nous peindrons etc. Noi nu ne temem de greutăţi. les lunettes sur son nez. les bras croisés. Le fusil en bandoulière. Stingeţi lampa. . mon général etc. il peignit etc. Grades militaires sous-lieutenant lieutenant capitaine commandant lieutenant-colonel colonel general sublocotenent locotenent căpitan maior locotenent-colonel colonel general Notă. il restait immobile. Verbele din această categorie schimbă consoana d. le sourire aux lèvres. 3. Debout. EXERCICES I . H I . Adresarea către un ofiţer se face cu ajutorul adjectivului posesiv mon: mon jcapitaine.

„Madame. 1 2 à sa toilette = à faire sa toilette — pentru a-şi face toaleta. ne sentirons-nous jamais que le ridicule des autres? C'est peut-être un bonheur. j ' a i gagé que cette dame et vous (lui montrant la femme de quarante ans) étiez de même âge. descendons à présent. elle veut faire la jeune. me dit-elle. Quand je tins 2 cette femme décrépite. 335 . l'autre devra avoir grand' peur: je ne crois pas qu'il y ait d'elle à moi deux jours de différence". lorsque l'une mourra. que vous décidiez un pari que j ' a i fait. cette dame à qui je viens de parler et vous. lui dis-je. disais-je ensuite. Rica et Usbek. Cependant j'étais en train de me divertir et je dis: Nous avons assez monté. dis-je en moi-même. et commençons par la vieille qui est au sommet. Un certain instinct me fit approcher de cette dernière. lorsqu'elle me dit à l'oreille: „Y a-t-il rien de si ridicule? Voyez cette femme qui a quatre-vingts ans. je me trouvai auprès de sa tante. bon Dieu. Il y avait là des femmes de tous les âges: une de quatre-vingts ans. et qui met des rubans couleur de feu. Deux Persans. et je ne crois pas que vous soyez plus âgées l'une que l'autre. et la plaignais dans mon âme. et elle me dit à l'oreille: „Que ditesvous de ma tante. vous vous ressemblez si fort. qui voyagent en France. que nous trouvions de la consolation dans les faiblesses d'autrui. laquelle avait une nièce qui pouvait en avoir vingt ou vingt-deux. une de soixante. j'allai à celle de soixante ans: „Il faut. RICA À USBEK J'étais l'autre jour dans une société où je me divertis assez bien. et il faut avoir vos charmes pour devoir y songer. je tins = j'entretins — m-am întreţinut. — Eh ! vraiment. Madame. qu'il semble que vous soyez deux sœurs.48-ÈME LEÇON LES FEMMES ET LEUR ÂGE Le texte qui suit est extrait des „Lettres persanes" de Montesquieu (1721). qui me dit: „Que dites-vous de cette femme qui a pour le moins soixante ans. qui à son âge veut avoir des amants et faire encore la jolie? — Elle a tort. am stat de vorbă. une de quarante." J'allai à cette malheureuse femme de soixante ans. échan­ gent entre eux leurs impressions sur la société française du XVIII-ème siècle. Un moment après. qui a passé aujourd'hui plus d'une heure à sa toi­ lette? x — C'est du temps perdu. et elle y réussit: car cela approche de l'enfance". Ah !. lui dis-je: c'est un dessein qui ne convient qu'à vous"'. Monsieur.

•—Attendez. dit-elle. Je descendis encore. faites-moi la grâce de me dire si c'est pour rire que vous appelez cette demoiselle.— Ma foi. je ne crois pas qu'il y ait six mois de différence". elle a même quelque chose dans le visage de passé.. „Madame. me dit-elle. continuons. que vous n'avez certainement pas. votre nièce? Vous êtes aussi jeune qu'elle. m'y voilà. et ces couleurs vives qui paraissent sur votre teint. et j'allai à la femme de quarante ans. qui est à l'autre table. je suis sa tante. Bon.. mais sa mère avait pour le moins vingt336 k-QJbOA^ .

r ă p o s a t . -ă.. Adjectivul feu. ) . s'écria-t-il . -e [persan] persan. -e [f0] d e c e d a t . Quel bonheur. dit-elle. -ă. lui dis-je. M a d a m e . ţelul le feu feu. r a m o l i t . m a i ales în expresia j'ai oui dire que. C'est du temps perdu. .) [ama] a m a n t u l . (am a u z i t spunîndu-se c ă .. je ne crois pas. — J e le d i s a i s b i e n . et il faut avoir vos charmes. I d s d l U l Ici l ' â m e (/. -ă. -e [dekrepi] decrepit. feu la grand-mère. en sautant de joie! 22 337 .. GRAMMAIRE Inversiunea subiectului în propoziţiile incidente (L'inversion sujet dans les propositions incises) du I n p r o p o z i ţ i i l e i n c i d e n t e se f a c e î n g e n e r a l i n v e r s i u n e a s u b i e c ­ tului: Ma foi.) focul decedat. j ' a i o u ï d i r e à feu m a s œ u r q u e s a f i l l e e t m o i n a q u î m e s la m ê m e a n n é e . i u b i t u l avoir tort [avwar^tof] a nu avea dreptate le dessein Jdess] scopal•. VOCABULAIRE persan. -e (adj.) [uir] a auzi étonner [etone] a mira LEXIQUE Homonymes le dessin le dessein desenul scopul. alinarea decrepit. S u b s t a n t i v u l masculin inva­ r i a b i l ouï-dire este folosit în expresia par ouî-dire (din auzite).. răpo­ sat.pour le moins p u r j a mwc] cel p u ţ i n plaindre [plsdr] a p l m g e . . Verbul defectiv ouïr nu este folosit decît la infinitiv. defunct. a compaA'_^ • le ridicule [ridikyl] ridicolul la consolation [kôsalasjô] mîngîierea.. -ă ouïr [înv. -ă.-ă Observaţie. Synonymes gager se divertir avoir tort — parier — s'amuser — se tromper songer entendre — penser — ouïr Observaţie. la p a r t i c i p i u trecut şi la t i m p u r i l e compuse. ) [âfăs] copilăria feu. e t j e n ' a v a i s p a s t o r t d ' ê t r e é t o n n é " . -ă.) [am] sufletul le ruban [ïybà] panglica l e feu [Î0] focul 'enfance (/. a se distral'amant (m.. î n celelalte cazuri r ă m î n e inva­ r i a b i l : feu ma sœur. -e nu se acordă decît dacă este precedat de articolul h o t ă r î t : la feue grand-mère.c i n q a n s de p l u s q u e m o i : n o u s n ' é t i o n s p a s de m ê m e l i t . -ă j e pari [pari] p a r i u l r i a ét ia > IC 1IL [ xl\ J căsătoria (XLVI . -â se divertir [sa w divertir] a se a m u z a . defunct.

il est bon. Il semble que vous soyez deux sœurs. p o r u n c a .Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) î n general. sembler etc. t e a m a . Elle désire que tu lui écrives. D u p ă verbe care e x p r i m ă v o i n ţ a . Pensez-vous qu'elle soit malade? Observaţie. regretul etc. La forma afirmativă. affirmer. aceste verbe sînt urmate de modul indicativ: Je crois que vous êtes plus âgée. ) . e t c . Je regrette que tu partes. 3 . d o r i n ţ a .: Je veux qu'il vienne plus vite. Il est temps que tu partes. il est juste. penser. il est temps e t c . ) : Il faut qne nous nous hâtions. spre deosebire de m o d u l i n d i c a t i v care indică o acţiune sigură.) şi d u p ă unele expresii impersonale (il est nécessaire. m o d u l conjunctiv se foloseşte p e n t r u a indica o acţiune posibilă. 2 . D u p ă u n v e r b i m p e r s o n a l (falloir. nesigură. folosit la forma n e g a t i v ă sau i n t e r o g a t i v ă : Je ne crois pas que vous soyez plus âgée. D u p ă u n v e r b de declaraţie (croire. î n propoziţiile c o m p l e t i v e conjunctivul se foloseşte: 1 . Le verbe rire (a ride) m Présent je ris tu ris il rit nous rions vous riez ils rient Indicatif Imparfait je riais tu riaif il riait nous riions vous riiez ils riaient Passé simple je ris tu ris il rit nous rîmes voas rîtes ils rirent juger Passé composé j'ai ri tu as ri il a ri nous avons ri vous avez ri ils ont ri Futur je rirai tu riras il rira nous rirons vous rirez ils riront 338 . eventuală.

I V . Verbul sourire (a surîde) se conjugă la fel ca rire. Daca n-ar fi p l o u a t . De ce rîdeaţi cînd v-am î n t î l n i t ? î m i plac oamenii care rîd şi s î n t veseli. Vor pleca cu avionul (par avion) dacă vremea va fi favo­ r a b i l ă . J e ne pense pas q u ' i l (pouvoir) commettre une pareille faute. dacă n-aş fi făcut cîteva greşeli de ortografie. Sa défunte grand-mère est décédée à l'âge de 85 ans. Il ne se trompait pas. J e pense que les forces de la paix (être) assez puissantes pour empêcher la g u e r r e . Son dessein é t a i t d ' é t u d i e r la société française. Remplacez les mots en italique par des synonymes: Rica s'amusait fort bien à P a r i s . Mihai se p r ă p ă d i de rîs (rire à se tordre). Il a v a i t parié que les femmes des salons parisiens cachaient leur âge. d i n t r e care u n u l a p a r ţ i n e r a d i c a l u l u i şi celălalt t e r m i n a ţ i e i . Croyez-vous q u ' i l (venir)? Il est j u s t e que vous (partager) cette p o m m e fraternellement. rire): De ce rîzi? Am rîs ascultînd anecdotele sale. am fi făcut o excursie. III. EXERCICES I . regula lui si condiţional n-ar fi grea pen­ t r u r o m î n i . Il paraissait très amusé de la coquetterie des dames françaises. vom merge să-i facem o vizită. Dacă aş cunoaşte oraşul. I I .a p l u r a l ) . Il faut que t o u t le monde (soutenir) la cause de la paix. Dacă francezii n-ar folosi a l t e construcţii g r a m a t i c a l e . nu te-aş mai ruga să mă însoţeşti. Mîine vom merge să vedem o comedie şi vom rîde cu hohote (rire a u x éclats). Les cimes des Alpes sont toujours couvertes d|e neige. J ' a i entendu dire q u ' i l y a v a i t plusieurs vieillards centenaires dans notre ville. 22* 339 . Traduisez en français (vb. 2. Mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps nécessaire: Il m ' o r d o n n e que je (partir).Subjonctif Présent que je rie que tu ries qu'il rie que nous riions que vous riiez qu'ils rient Impératif ris! rions ! riez ! Participe Présent riant Passé ri Observaţie. Traduisez en français: Dacă vom avea t i m p . Il est possible que les guerres (être éliminé) de la société h u m a i n e . 1. La i n d i c a t i v u l imperfect şi Ia conjunctivul prezent (per­ soana I şi a I i . verbul rire se ortografiază cu doi i. Aş fi o b ţ i n u t un calificativ m a i b u n .

en voulant expérimenter les conditions d'un naufragé. Le changement de nourriture et l'humidité permanente avaient fait apparaître sur mon corps une éruption douloureuse de petits boutons... j'avais nagé vingt et une heures. Les cordes de l'ancre flottante s'étaient dénouées. L'ancre flottante. je n'ai été si vite ! J'arrivai d'abord à diminuer la distance qui me séparait de mon embarcation. je le rattrapai et m'y hissai péniblement. comme par miracle. Alors. je m'aperçus que mon embarcation fuyait devant moi. Plus rien ne freinait la dérive. seul exemplaire que je possédais. Je crois que jamais. J'étais épuisé moralement et physiquement et. même pendant ma course à Las Palmas avec M. en bonne condition physique. plongeant. à bord d'un canot pneumatique nommé „l'Hérétique". Affaibli maintenant par les privations et par une vie sans exercice. en 1951. comme un parachute. je partis à sa recherche. Le texte qui suit est extrait de son livre „Naufragé volontaire". voulant revenir à bord.la traversée.49-ÈME LEÇON SEUL AU MILIEU DE L'OCÉAN Le docteur Alain Bombard a traversé seul Vocéan Atlantique en 1952. il flottait déjà à quelques centaines de mètres de moi. Je baissai la voile et jetai l'ancre flottante puis. sans que je puisse raccourcir la distance qui nous séparait. je vis soudain L'Hérétique ralentir. s'était mise en drapeau. C'est à ce moment-là que l'Hérétique faillit continuer son voyage sans moi. combien de temps allais-je pouvoir tenir? J'avais immédiatement abandonné le coussin à son sort et m'étais mis à crawler de toutes mes forces. Depuis plusieurs jours ma santé était moins bonne. La fatigue allait certainement m'envahir avant que je puisse rattraper le fugitif. je l'atteignis en quelques minutes. mais ne parvins ensuite qu'à maintenir ma position. Un faux mouvement avait dû le faire tomber à la mer et lorsque je m'en aperçus. Bon nageur. 340 . Boiteux père. me jurai que ce serait le dernier bain de. Lors de mon entraînement pour la traversée de la Manche. Quelle ne fut pas ma terreur lorsque. J'espérais éviter les escarres grâce à un petit coussin pneumatique.

) le garde-frein (m ) frîna . fausse [fo] aici: greşit.) la nourrice (f. coşul. a se ridica péniblement [peniblsmà] cu greutate la corde [la w kord] frînghia se dénouer [denue] a se dezlega LEXIQUE Paronymes le coussin perna le sort soarta . -ă la santé [sàte] s ă n ă t a t e a l'humidité (/. -ă flotter [flote] a p l u t i l'ancre (/. b u b i ţ a le cousin vărul la sorte felul sens 1.) escara. lipsa crawler [krole] a înota în stil crawl diminuer [diminue] a micşora ralentir [ralàtir] a încetini se hisser [ise] a se înălţa. -ve (adj. -e (adj. coaja le coussin [kusëj perna faux. marginea 2. frîul a frîna frînarea neînfrînat. cu ocazia la traversée [traverse] traversarea affaiblir [afeblir] a slăbi la privation [privasjô] p r i v a ţ i u n e a . ) [àbarkasjô] a m barcaţiunea raccourcir [rakursir] a scurta le parachute [ p a r a / y t ] p a r a ş u t a freiner [frêne] a frîna la dérive [deriv] deriva envahir [«vair] a invada . nasturele 2.) effréné. ) le freinage (m. ) [erypsjô] erupţia douloureux.VOCABULAIRE le canot [kano] barca pneumatique [pnœmatik] p n e u m a t i c . -euse [dulur^] dureros. î n t î m p l a r e a Mots à plusieurs le bouton 1. -ă expérimenter [eksperimôte] a expe­ rimenta le naufragé [ n o t e l e ] naufragiatul volontaire [volôter] v o l u n t a r . bobocul (la floare) 3. b u b i ţ a l'escarre (/. -ă frînarul GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) Conjunctivul se foloseşte în diferite propoziţii circumstanţiale. ) [ôkr] ancora la recherche [ r a / e r / ] căutarea la terreur [tsrœr] groaza l'embarcation (/.) la nourriture (f.) nutritif. ) [sskar] (med.) freiner (vb. după anumite locuţiuni conjuncţionale (locutions conjonctives): 341 . -oasă le bouton [buto] aici: coşul. bordul (la u n vas) 3.) a hrăni hrana doica sugaciul h r ă n i t o r -oare — le frein (m. a cuprinde rattraper [ratrape] a ajunge din u r m ă lors de [lor w da] în t i m p u l .) le nourrisson (m. borul (la o pălărie) le bord Familles de mots — nourrir (vb. ) [ymidite] u m i d i t a t e l'éruption (/.

Passez un moment chez moi avant que j'(aller) au Ministère. Il réussit à atteindre le canot grâce à ses qualités exceptionnelles de nageur. nager. După locuţiunile conjuncţionale avant que (înainte ca). jusqu'à ce que (pînă să. III. Observaţie. Il fut très effrayé en s'apercevant que l'embarcation fuyait devant lui. EXERCICES I . Il avait perdu l'espoir de le rattraper. După locuţiunea après que (după ce) se foloseşte indicativul: Après que tout le monde est parti. II. entraînement. Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: Attends-moi jusqu'à ce que je (finir) mon travail. On ne peut lui adresser la parole sans qu'elle (se mettre) en colère. Il a quitté son canot pour rattraper son coussin. Formulez des questions pour que: les réponses suivantes: Le docteur Bombard a traversé l'océan Atlantique seul dans un canot pneumatique. Il faut attendre jusqu'à ce qu'elle finisse sa toilette. flotter.1 . on a balayé la salle. După locuţiunea sans que (fără ca) : Mon embarcation fuyait devant moi sans que je puisse raccourcir la dis­ tance. Vous pouvez fumer une cigarette en attendant que le déjeuner (être) prêt. . 2 .avant que je puisse rattraper le fugitif. Indiquez des mots de la même famille voyage. en attendant que (aşteptînd s ă ) : La fatigue allait certainement m'envahit. Ii ne fit plus d'autre imprudence pendant son voyage. pînă ce). Il avait traversé la Manche à la nage.

de larges souliers. des plaques livides sur le visage. les dents grandes. -e [brose] periat. -e [pudre] pudrat. u n mouchoir noué sur ses cheveux gras et p l a t s . Il a v a i t d a n s la joue u n t i c n e r v e u x qui d e v a i t le gêner pour sourire. -ă ganté. la veste ouverte avec des boutons arrachés. Le premier de ces hommes s ' a p p e l a i t Robespierre. Ce café a v a i t une arrière-chambre. le pli de la bonté au coin de la bouche. les y e u x injectés de sang. une bouche énorme et t e r r i b l e . Il a v a i t la p e t i t e vérole sur la face. Il é t a i t p o u d r é . -ă boutonné. g r a v e . une ride de colère entre les sourcils. Les d e u x a u t r e s h o m m e s é t a i e n t . l ' u n une espèce de géant. ( V i c t o r H u g o . débraillé dans u n v a s t e h a b i t de d r a p é c a r l a t e . . une h a u t e c r a v a t e . le second D a n t o n .. u n j a b o t plissé. j e u n e . Son h a b i t bleu clair ne faisait pas un p l i . Il a v a i t une c u l o t t e de n a n k i n . -ă (în nasturi) bleu clair [bhï w klsr] albastru-deschis le pli [pli] cuta 343 . u n gilet qui s e m b l a i t avoir été de s a t i n b l a n c . des bas blancs. le troisième M a r a t . Le premier de ces trois hommes é t a i t p â l e . le col nu dans une cravate dénouée t o m b a n t plus bas que le j a b o t . il a v a i t la t ê t e ren­ versée en arrière. -e [gâte] înmânuşat. a u j o u r d ' h u i h i s t o r i q u e . . l'œil é c l a t a n t . plăpînd.50-EME LEÇON LES CHEFS DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE D E 1789 Il y a v a i t rue du P a o n un cabaret q u ' o n a p p e l a i t café. assis. l ' a u t r e une espèce de n a i n . des souliers à boucles d ' a r g e n t . ) [arj er w /àbr ] camera din dos mince [mss] subţire. s e m b l a i t difforme. Le p e t i t é t a i t u n h o m m e j a u n e . -e [butone] încheiat. Le g r a n d . Le 28 juin 1793. les lèvres épaisses. pas de front. brossé. g a n t é . Il a v a i t u n p a n t a l o n à pied..-ă le tic [tik] ticul nervos la joue [3U] obrazul sourire [surir] a surîde poudré. avec les lèvres minces et le regard froid. u n poing de portefaix. q u i . trois hommes é t a i e n t réunie a u t o u r d ' u n e t a b l e d a n s cette arrière-chambre. é t a i t b o t t é de bottes à revers et a v a i t les cheveux t o u t hérissés. q u o i q u ' o n y v î t un reste de coif­ fure et d ' a p p r ê t . il y a v a i t de la crinière d a n s sa p e r r u q u e . conducătorul le cabaret [kabars] circiuma le café [kafe] cafeneaua l'arrière-chambre (/. Quatrevingt-treize) VOCABULAIRE le chef [Jcï] şeful. -ă brossé. et par-dessus ce gilet une rouppe dans les plis de laquelle une ligne dure et droite laisssait deviner un p o i g n a r d . b o u t o n n é .

4. bougie (luminare. trecătoarea. -e [eklatà] strălucitor. sourcil [sursi] — în acest cuvînt nu se pronunţă -l final. -ă l'apprêt (m. cognac (băutură). -ă nouer [nue] a înnoda plat. bordeaux. epss] gros. bourgogne (vinuri). sclipitor. -ă. cafeaua 2. gulerul 2. . Este vorba de substantive care s-au format de la: a) nume geografice de oraşe sau regiuni şi care indică originea unor produse : nankin. 3. -e [debraje] îmbrăcat. pasul 1. -ă cu cizme le revers [raver] reverul hérissé. 1. oraş în Germania).Ia culotte [kylot] p a n t a l o n u l scurt le jabot foabo] jaboul plisser [plise] a plisa Ia boucle [bukl] aici: c a t a r a m a le géant [3e<z] uriaşul le nain [ne] p i t i c u l débraillé. épaisse [eps. cafeneaua cuta ridul plicul (fig-) obiceiul GRAMMAIRE Substantive proprii folosite ca substantive comune Un substantiv propriu poate deveni uneori substantiv comun.-ă neglijent. -ă le gilet foils] jiletca. sèvres (porţelan).) [abi] c o s t u m u l le drap [dra] postavul écarlate [ekarlat] roşu-aprins. -oare difforme [diform] diform. -e [bote] î n c ă l ţ a t . -e [pla]. postavul 2. tulle (ţesătură). 2. 344 . oraş în Algeria). canadienne etc.ă vaste [vast] foarte mare l'habit [m. camembert (brînză). ş l e a m p ă t . aici: lins. roquefort. baïonnette (de la Bayonne). staco­ jiu botté. valenciennes (dantelă). v î n ă t . berline. cachemire (de la Cachemire). -ă la plaque [plak] placa livide [livid] livid. -oare. vesta la rouppe [rup] bluza ciobănească le poignard [pwajiar] p u m n a l u l PRONUNŢARE Robespierre [robespjer] paon (păun) — se citeşte fără a se auzi sunetul o:pă. LEXIQUE Mots à plusieurs sens le drap le café 1. landau (de la Landau. cearşaful le col le pli 1. groasă le portefaix [portfe] hamalul éclatant. ) [apre] a p r e t u l Ia crinière [krinjer] coama la perruque [peryk] peruca la petite vérole [ p t i t ^ v e r a l ] v ă r s a t u l de v î n t la ride [rid] r i d u l Ia colère [ko 1er] m î n i a le sourcil [sursi] sprinceana épais. -e [erise] z b î r l i t . de la Bougie.

mansarde (de la Mansart. de o trăsătură fizică sau de caracter: napoléon (monedă). 1 Ca u r m a r e a faimei de care s-a b u c u r a t „Le R o m a n de R e n a r t " . soldat al lui Napoleon I). EXERCICES j'assisterai I. Je viendrai vous voir. calepin (de la Calepino). guillotine (de la Guillotin). bien que. tartufe. chauvin (de la Nicolas Chauvin. legate de o invenţie. la poudre. la b o t t e . deşi plouă (indicativ) = Les paysans con­ tinuent leur travail bien qu'il pleure (conjunctiv). în limba franceză (cu o mică schimbare ortografică). indicînd o trăsătură de caracter: renard 1. arhitect). care se traduc prin „deşi". în franceză se foloseşte conjunc­ tivul şi In propoziţiile care indică o alternativă şi care sînt intro­ duse prin locuţiunea conjuncţională soit que (fie că) sau uneori numai prin conjuncţia que: Soit que j'aille au match.. vechiul nume al v u l p i i (goupil). c) nume de personaje literare. praline (de la Praslin). soit que je le suive à la télévision. Spre deosebire de limba romînă. Répondez aux questions suivantes: Quel é t a i t l'aspect extérieur de Robespierre? Quel é t a i t l'aspect extérieur de Danton? Quel é t a i t l'aspect extérieur de Marat? Où se t r o u v a i e n t . conjunctivul este folosit în limba franceză după anumite locuţiuni conjuncţionale.b) nume de persoane.. mécène. î n limba romînă propoziţiile concesive se construiesc cu modul indicativ: Ţ ă r a n i i îşi continuă m u n c a . bien que je sois très occupé. à un spectacle palpitant. adonis etc. „cu toate că": Quoiqu'on y vît un reste de coiffure. numele propriu Renart a înlocuit. La cele menţionate pînă aici adăugăm locuţiunile concesive: quoique. opem literară din evul m e d i u . Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) Aşa cum am mai arătat. donjuan. 345 .i l s le 28 juin 1793? Que savez-vous sur le rôle de ces trois hommes pendant la Révolution française de 1789—1791? H. Observaţie. Indiquez les différents sens des mots: le p l i . harpagon. le front.

berline. . . dans les allées désertes. l'électricité les a remplacées. cachemire. un jour de solitude. son décor royal encore debout. .. On n'emploie plus de . tartufe. il a peur de le parler. tout obéit à la même pensée.. roquefort. . . IV. on devrait choisir pour cette visite. ou plutôt vers la fin de l'automne.. bougie. elles seront ici ce soir. Il y a plusieurs types d e . LECTURE SUPPLÉMENTAIRE L'ENCHANTEMENT DE VERSAILLES Avec ses souvenirs impérissables. soit qu'elles (arriver) par avion. Elle portait une belle robe de . bourgogne.. l'ornementation. ses terrasses. bordeaux. L'enchantement d'un passé que cette forte conception révèle. Les enfants aiment les. Versailles n'est qu'une harmonie.. Les .. ont été remplacées par les autos.. Mettez les verbes entre parenthèses au mode nécessaire: Bien qu'il (connaître) le français. dans nos villages. Quoiqu'il (travailler) sept heures par jour. saisit l'imagination dès que les grilles des jardins sont franchies. camembert. quand. et du . la réalise. P i e r r e de N o l h a c (Les Jardins de Versailles) ...... Soit qu'elles (venir) par le train. dans la littérature roumaine. Aujourd'hui les artistes de notre pays n'ont plus besoin d e . nous avons mangé du . Beaucoup de nos grands écrivains ont logé dans des . il trouve le temps de s'occuper de l'activité culturelle de son usine. Tout s'y présente dans l'unité majestueuse d'une œvre d'art accomplie: la construction. le détail le plus modeste et l'ensemble le plus grandiose. . au moment du printemps. Je suis persuadé que le renard rôde par ici bien que je ne l'(apercevoir) pas. ont bien arrosé ce déjeuner. Du. Le déjeuner a été riche en fromages. les pas soulèvent avec les feuilles mortes une jonchée de souvenirs. .III. Pour que l'impression soit complète et ineffaçable.. alors que les parterres de Le Nôtre se rajeunissent par la profusion des fleurs nouvelles. mécène. l'État leur accorde les meilleures conditions de vie. et d u . ses marbres et ses fontaines... Remplacez les points par Vun des noms suivants: praline.. avec son château. l'exalte et l'impose. mansarde.

De gros nuages gris assombrissaient le ciel. n o t r e vaisseau était. i m m o b i l i s é p a r la b a n q u i s e . Nous avions été envoyés ici en t a n t que m a n d a t a i r e s de la science et nous nous sommes efforcés de r e m p l i r notre m a n d a t . Nous nous sentions t e l l e m e n t seuls. Au d é b u t du mois de m a r s 1898. Emil Racoviţă a laissé un livre intitulé „Vers le pôle Sud". Le v e n t soufflait sans i n t e r r u p t i o n .51-ÈME LEÇON Le grand savant roumain Emil Racoviţă a été le premier Roumain ayant atteint le pôle Sud. en qualité de naturaliste. quelque 347 . de Vexpédition antarctique du vaisseau „Belgica" fl897 —1899^. une seule chose nous s o u t e n a i t encore: c ' é t a i t le s e n t i m e n t du devoir. Les t o u r m e n t e s de neige formaient comme u n rideau b l a n e q u i nous e m p ê c h a i t de voir à u n m è t r e de d i s t a n c e . Voici un bref extrait de ce livre. Faisant partie. t e l l e m e n t perdus que l'espoir même nous q u i t t a i t . où il relate les principaux événements de l'expédition.

nous devions nous procurer de la viande fraîche de phoque ou de pingouin et nous fabriquions même des instruments de pêche ou d'observation.difficiles qu'aient été les moments que nous avons traversés. -â immobiliser [imobilize] a imobiliza la banquise [bâkiz] banchiza l'interruption (/. des observations météorologiques sans avoir jamais manqué une heure. Il nous fallait dégager la „Belgica" des monceaux de neige qui l'ensevelissaient. -ă le yaisseau [vsso] vasul. il nous fallait confectionner des vêtements et des chaussures. parce que nous étions conscients que nous nous trouvions là pour ajouter une pierre à l'édifice de la science. En outre nous avons procédé à de milliers d'opérations diverses destinées à nous défendre contre le froid ou à préserver notre vaisseau du danger de l'écrasement. vaporul bref. nous avons fait à une heure d'intervalle. mais nous avons eu aussi des moments de félicité. par un trou pratiqué dans la glace nous péchions des animaux marins.) [ekrazmà] strivirea le monceau [môso] grămada ensevelir [dsavlir] (/ig. Chaque fois que le temps le permettait nous faisions les observations astronomiques et magnétiques nécessaires et pendant nos longues excursions nous observions les oiseaux et les phoques qui habitaient la banquise. brève [bref] scurt. Chaque fois que cela était possible. Nous avons beaucoup souffert. a îngropa le pingouin [pïgwë] pinguinul la pêche [pe/] pescuitul la félicité [felisite] fericirea le foyer [fwaje] aici: focarul Les points cardinaux Nord [nor] Ouest [west] Sud [syd] LEXIQUE E s t [sst] Homonymes le pêcheur le pécheur pescarul păcătosul Synonymes le monceau l'espoir la félicité le tas l'espérance le bonheur l'amas 348 . ) [Êterypsjô] întreruperea assombrir [asâbrir] a întuneca la tourmente de neige [ t u r m < î t ^ d e w ne3] viscolul le devoir [davwar] datoria le mandataire [mâdatsr] m a n d a t a r u l s'efforcer [eforse] a' se s t r ă d u i pratiquer un trou [ p r a t i k e w œ ^ t r u ] a face o gaură pêcher [pe/e] a pescui le phoque [fok] foca l'écrasement (m.) a acoperi. VOCABULAIRE le pôle [pol] polul le naturaliste [natyralist] n a t u r a l i s tul antarctique [dtarktik] a n t a r c t i c . Pendant 13 mois. ce foyer de lumière et de progrès.

. Quelque r ă m î n e invariabil cînd este u r m a t de un adjectiv (fiind.. oricît de grele au fost momentele . . quel: nous les surmonterons. 3 ... quelque difficiles qu'aient été les moments . que (oricît d e . O r i c î t de p r i m e j d i o a s ă ar fi a c e a s t ă a c ţ i u n e . Observaţie. nous avons rempli notre mandat... je ne reculerai pas. . adjectiv): quelques difficultés que nous ayons rencontrées.. Oricîte primejdii ar prezenta această acţiune. je le tiens pour un homme honnête. Si attentif qu'il fût il s'est quand même trompé de calcul. que. în acest caz.Noms d'animaux qui ont un autre genre en français qu'en roumain un chat une souris un phoque un zèbre un renard o pisică un şoarece o focă o zebră o vulpe un singe un mouton un rossignol une puce un moineau o maimuţă o oaie o privighetoare un purice o vrabie GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) C o n j u n c t i v u l se m a i foloseşte: 1 . D u p ă p r o n u m e l e r e l a t i v quoi: Quoi qu'on dise à son sujet.. m a i sus) şi se acordă cînd este u r m a t de u n s u b s t a n t i v (fiind.. Orice Observaţie.. ) : . 2. Oricît de a t e n t a fost . adverb — v. dificultăţile. nu v o i da î n a p o i . în acest caz.. b) Quelques dangers que présente cette entreprise. c) Quels que soient les dangers de cette entreprise. s-ar spune despre el. Oricîte dificultăţi a m î n t î m p i n a t .. je ne reculerai pas. je ne reculerai pas... Aceeaşi idee p o a t e fi r e d a t ă cu a j u t o r u l c o n s t r u c ţ i i l o r de m a i sus în t r e i f e l u r i : a) Quelque dangereuse que soit cette entreprise. Oricare ar fi c u v î n t ) . si. Nu trebuie confundat quelque (scris într-un quel que (scris în două c u v i n t e şi v a r i a b i l ) . cu quoi que (orice) scris în două cuvinte.. . N u t r e b u i e confundată locuţiunea conjuncţională quoique (deşi). . cu Observaţie. După pronumele relativ Quelles que soient les difficultés.. 349 . îl consider drept un om cinstit. O r i c a r e ar fi p r i m e j d i i l e acestei a c ţ i u n i . D u p ă l o c u ţ i u n i l e quelque. le vom învinge.. scrisă într-un singur c u v î n t ..

défendre. t e l l e m e n t .Le verbe envoyer (a. q u i t t e r . Indiquez des mots de la même famille que: observer. commencement. divers. I I . verbul envoyer prezintă la viitor şi condiţionalul prezent unele neregularităţi care fac ca el să fie clasat printre verbele grupei a IlI-a. espoir. v ê t e m e n t s . 350 . La viitor şi condiţional prezent verbul envoyer se conjugă ca verbul voir. écrasement. Indiquez des synonymes pour les mots: vaisseau. opérer. m o m e n t . EXERCICES I. en q u a l i t é de. court. trimite) Deşi are terminaţia verbelor din grupa I. -e Observaţie. Indicatif Présent j'envoie tu envoies il envoie nous envoyons vous envoyez ils envoient Passé composé j'ai envoyé tu as envoyé il a envoyé nous avons envoyé vous avez envoyé ils ont envoyé Subjonctif Présent que j'envoie que tu envoies qu'il envoie que nous envoyions que vous envoyiez qu'ils envoient Imparfait j'envoyais tu envoyais il envoyait nous envoyions vous envoyiez ils envoyaient Passé simple j'envoyai tu envoyas il envoya nous envoyâmes vous envoyâtes ils envoyèrent Futur j'enverrai tu enverras il enverra nous enverrons vous enverrez ils enverront Impératif envoie ! envoyons ! envoyez I Participe Présent envoyant Passé envoyé. sud.

envoyer): îţi voi trimite o telegramă înainte de a pleca. les souris dansent. Logodnicul ei îi trimitea flori în fiecare zi. Quoique ce détail ne touche en aucune manière au fond même de ce que nous avons à raconter. et. Quelque vulgaire que soit cette comparaison le parc ressemblait à un immense poisson (Balzac). V-am •trimis fructe. Au moment où Cosette sortit. şoarecii pe m a s ă . elle est très vieille. dar ne temem să nu se strice. Le guide: — Pas possible ! D'où vient-elle cette table? Le touriste: — Je ne sais pas. Bruhat). quelque pauvre que vous soyez. joacă A ANECDOTE DANS UN MUSÉE Le guide: — Regardez cette table. Traduisez en roumain: Je me suis efforcé de lutter contre l'idée de divinité quelle qu'elle fût (Barbusse). elle a au moins cinq cents ans. » Un touriste: — Cela n'est rien. Un seul liomme se déroba absolument à cette contagion. Peut-être de Grèjce. Le guide: — De Grèce? Mais quelle sorte de table est-ce? Le touriste: — La table de multiplication. . Cînd pisica nu-i acasă. Donc. son seau à la main. Trimite-mi banii prin mandat poştal. Elle sera mieux chez vous. que dans la maison paternelle (Balzac). V-am trimis o carte poştală ilustrată. Hugo). y demeura rebelle (V. IV. quoi que fît le père Madeleine. elle ne put s'empêcher de lever les yeux sur cette prodigieuse poupée (V. Hugo). J ' a i chez moi une table qui a au moins trois mille ans. il n'est peut-être pas inutile (V. Hugo). PROVERBE Le chat parti. si morne et si accablée qu'elle fût.III. les esclaves n'avaient pas accepté la situation qui leur était faite (J. Traduisez en français (vb. si isolés et opprimés qu'ils aient été.

( D'après Yves I g o t) VOCABULAIRE l'amphithéâtre (m. là où il l'avait laissé. que les applaudissements qui ont salué son entrée se soient éteints. de gens du monde. elle a tout simplement repris le cours de son mari. Et cette femme. Marie fait sa leçon jusqu'au bout. elle laisse aller ses pensées. Et.. Une foule curieuse et nombreuse d'étudiants. les cheveux blonds relevés en casque. un poste de l'Enseignement supérieur était confié à une femme. parce qu'elle désire l'entendre.) [ăfitealra] teatrul confier [kOi'ijeJ a încredinţa amfi­ la tombe [tomb] niormîntul l'applaudissement ym. le 5 Novembre 1906. Marie. aplauzele 352 .. Vêtue de noir.. pi. D'une voix assurée. Seule dans la petite pièce. dans l'émotion grandissante. le visage très pâle. immobile. elle était entrée. d'amis. malgré la sécheresse de son exposé. est là. Marie salue d'un geste bref de la tête.\ [aplodisinàj a p l a u d a r e a . Pierre Curie. mais surtout de respect. Peut-être va-t-elle remercier l'Université qui l'a nommée pour succéder à son mari. de journalistes. ayant terminé.. plein de curiosité.52-ÈME LEÇON MARIE CURIE Marie Curie a refermé sur elle la porte par où tout à l'heure. résolvant des problèmes si difficiles ! Puis. quelques heures auparavant était seule. Elle se retire pour que les auditeurs n'aient pas le temps de voir les larmes qui lui montent aux yeux. une femme venait de parler dans un amphithéâtre de la Sorbonne. Sans doute va-t-elle prononcer un discours au cours duquel elle parlera de l'oeuvre du savant qui l'a précédée. dans le cimetière de la banlieue où il repose maintenant. elle attend debout. Pour la première fois en France. sur la tombe de son mari. Pour la première fois. Le murmure de la foule qui peuple la salle fait place soudain à un silence profond.

dar: Il travaille de façon qu'on ne peut rien lui reprocher.. şi i n d i c a t i v u l p e n t r u a a r ă t a u n fapt r e a l . -ă . Avancez. Se retrage p e n t r u ca a u d i t o r i i să n ' a i b ă t i m p u l .) pacifist populaţia pacifiquement (adv.) pacifismul s e m i n ţ i a .f.) a pacifica (înmod) popular fa pacification (f. ca să fiţi văzut. -e [grâdisă] crescînd.-ă le pacifisme (m. afin que ( p e n t r u peur que ( d e t e a m ă c a ) se f o l o s e s c c u c o n j u n c t i v u l : Elle se retire pour que les auditeurs n'aient pas le temps. aşa fel încît nu i se poate reproşa n i m i c . D u p ă locuţiunile conjuncţionale de manière que.) dépeupler (vb. -ă pacifier (vb.) în mod paşnic popular..m. de façon que (în aşa fel încît) se foloseşte c o n j u n c t i v u l p e n t r u a a r ă t a u n fapt p o s i b i l .) populaire (adj.) la popularité (f. -e (adj. . -trice (adj.) paşnic. la coexisa popula tence .f.) pacificarea popularitatea pacificateur. t r i b u l pacifiste (adj.-ă la sécheresse [se/res] uscăciunea l'exposé (m. de L o c u ţ i u n i l e c o n j u n c ţ i o n a l e pour que.le respect [respe] respectul grandissant. .) surpeuplé. înaintaţi. Se s p u n e : Travaillez de façon qu'on ne puisse rien vous reprocher.) la peuplade (f. şis. Munciţi în aşa fel încît să nu v i se p o a t ă reproşa n i m i c . ) populairement (adv.pacifique copopularea existenţa paşnică a depopula suprapopulat.) [ekspoze] expunerea l'auditeur [oditœr] auditorul peupler [ p 0 p l e ] a popula LEXIQUE Familles de mots — le peuple (m. afin qu'on vous voie.) pacificator GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) ca). şis.) peupler (vb.) le peuplement (m.) poporul — pacifique (adj.) la population (f.m. 23 — învăţaţi limba franceză fără profesor E l munceşte în 353 . î m p l i n i t . de sorte que.

b) C î n d s u b i e c t u l i n f i n i t i v u l u i e s t e a l t u l d e c î t c e l a l p r o p o z i ţ i e i r e g e n t e ( d u p ă v e r b e l e faire. croire. Fiecare poate să acţioneze. prier. penser. L e v e r b e résoudre Indicatif Imparfait je résolvais tu résolvais il résolvait nous résolvions vous résolviez ils résolvaient (a hotărî) Présent je résous tu résous il résout nous résolvons vous résolvez ils résolvent Passé simple je résolus tu résolus il résolut nous résolûmes vous résolûtes ils résolurent Futur je résoudrai tu résoudras il résoudra nous résoudrons vous résoudrez ils résoudront Passé composé j'ai résolu tu as résolu il a résolu nous avons résolu vous avez résolu ils ont résolu 354 . Cînd subiectul este acelaşi. Se va s p u n e : Il veut partir demain. Je l'ai prié de finir plus vite son travail. s u b i e c t u l i n f i n i t i v u l u i este c o m p l e m e n t direct în propoziţia regentă. demander. voir. î n l o c u i n d i n d i c a t i v u l sa u c o n j u n c t i v u l . défendre etc. şi nu II veut qu'il parte demain. Infi­ n i t i v u l se p o a t e f o l o s i : a) C î n d s u b i e c t u l ( s u b î n ţ e l e s ) a l i n f i n i t i v u l u i e s t e a c e l a ş i ca a l p r o p o z i ţ i e i r e g e n t e ( d u p ă v e r b e l e désirer. Elle désire l ' e n t e n d r e . déclarer. Je regarde les gens se p r o m e n e r . Doresc să văd acest film. Chacun peut agir.Propoziţiile i n f i n i ţ i v a ie ( L e s p r o p o s i t i o n s infinitives) In g r a m a t i c a f r a n c e z ă e x i s t ă c a t e g o r i a p r o p o z i ţ i i l o r i n f i n i t i v a l e . aimer etc.) Je désire voir ce film. A c e s t m o d a r e o î n t r e b u i n ţ a r e f r e c v e n t ă în p r o ­ p o z i ţ i i l e c o m p l e t i v e . i n f i n i t i v u l este folosit m a i des în l i m b a franceză decît în l i m b a r o m î n ă . laisser. vouloir. ordonner. sentir. Observaţie.) In acest caz. construcţia infinitivală este preferată. savoir. entendre. D u p ă u n u l d i n t r e verbele sus-menţionate nu se m a i poate folosi infinitivul dacă subiectul propoziţiei completive este a l t u l decît cel al propoziţiei r e g e n t e : II pense aller à la montagne. pouvoir. écouter. dar II pense que vous irez à la montagne. In general. regarder.

. certaines régions de notre pays sont p l u s . Je viens chez toi pour que tu me (prêter) ton d i c t i o n n a i r e . Donnez-moi votre adresse p o u r que je (pouvoir) vous écrire. Este necesar m a i î n t î i să ecuaţia de gradul doi. E a ar putea să ia p a r t e la un concurs de vioară. Traduisez en français en utilisant le verbe résoudre: rezolvi rezolva îi vezi hotărîţi T o ţ i elevii au rezolvat problema. cu deosebirea că p a r t i c i p i u l lor trecut este absous. P a r l e z de façon que t o u t le monde vous (comprendre). Grâce au développement de l ' i n d u s t r i e .. ) rezolvă problema modernizării oraşului. E i rezolvau o problemă de şah. EXERCICES I .. La R o u m a n i e est un pays de d é m o c r a t i e . . Certaines régions de l'Indonésie sont t r è s . A r h i t e c ţ i i pe care lucrînd (inf.. Mettez le verbe à l'infinitif. . Se conjugă la fel verbele absoudre (a absolvi) şi dissoudre (a dizolva). 23* 355 . de l'Afrique s'est libérée du joug colonial. Ils t r a v a i l l e n t de m a n i è r e que le p l a n (être! accompli a v a n t t e r m e . au mode nécessaire. Am dori să cunoaştem Bulgaria. III. dacă vor. Traduisez en français en utilisant l'infinitif: L-am r u g a t să-mi cumpere un caiet. dissous. La grande majorité de la . . qu ils résolvent Impératif résous! résolvons! résolvez! „ . . m a i n t e n a n t .. Spune-i să intre. I V . Voi aceste cuvinte încrucişate în cinci m i n u t e . Ea ştie să cînte la p i a n .Subjonctif Présent que je résolve que tu résolves qu'il résolve que nous résolvions que vous résolviez 1 . . Participe Présent Passé résolvant résolu. iar la perfectul simplu nu se folosesc. dissoute. I I . absoute. Sperăm să o vizităm în curînd.. Colegul meu crede că are d r e p t a t e . . Il élève la voix afin que les a u d i t e u r s (entendre) ce q u ' i l d i t . . -e Observaţie. .. Sîntem să cîstigăm întrecerea socialistă. . r o u m a i n édifie le socialisme. Remplacez les points par des mots de la famille du nom peuple: L e .. Lăsaţi-i să plece la m u n t e . I-am cerut să ne cînte o b u c a t ă .

i l .53-E ME LEÇON L E C O R R I D O R D E LA TENTATION Le roi Nabussan confia sa peine an sage Z a d i g . lui d i t . Le roi charmé lui de- 356 . — Vous q u i savez t a n t de belles choses. ne sauriez-vous p o i n t 1 e moyen de me faire trouver un trésorier qui ne me vole p o i n t ? — Assurément. je sais une façon infaillible de vous donner un h o m m e qui a i t les m a i n s n e t t e s . répondit Zadig.

. d i t Zadig. et celui qui dansera avec le plus de légèreté sera infailliblement le plus h o n n ê t e h o m m e . comment il fallait s'y prendre. Laissez-moi faire. pour y entrer. le déclara trésorier. au nom du r o i . le corps droit. (Voltaire. le premier de la lune du crocodile dans l ' a n t i c h a m b r e du r o i . l'un après l ' a u t r e . t o u t é t a i t préparé pour le b a l . le j a r r e t ferme. Le roi embrassa ce bon danseur. eussent à se r e n d r e . le regard assuré.— Il n ' y a. les reins courbés. mais je vous assure que ce sera i n d u b i t a b l e m e n t le plus honnête h o m m e . dit Z a d i g . par ce passage dans lequel on le laissait seul quelques m i n u t e s . VOCABULAIRE le corridor [koridor] coridorul la tentation [tâtasjô] tentaţia confier [kôfje] a încredinţa le sage [sa3] înţeleptul 1 Zadig) le trésorier [trezorje] vistiernicul voler [vole] a fura infaillible [ëfaijbla] infailibil. — Quels fripons ! disait t o u t bas Zadig. sa majesté ordonna q u ' o n les fît danser. a v a i t r e m p l i ses poches et p o u v a i t à peine marcher. Un huissier v i n t chercher et i n t r o d u i r e chaque c a n d i d a t . a v a i t étalé tous ses trésors dans cette galerie. -ă. la tète h a u t e . Un seul d ' e n t r e eux formait des pas avec agilité. 357 . en h a b i t s de soie légère. qui a v a i t le m o t 1 . Le roi fut fâché pour la n a t u r e h u m a i n e que de ces soixante q u a t r e danseurs il y eût soixante trois filous. r e p a r t i t Z a d i g . que tous ceux q u i p r é t e n d a i e n t à l'emploi de haut-receveur des deniers de sa gracieuse majesté N a b u s s a n . et tous les a u t r e s furent punis et t a x é s avec la plus grande justice du m o n d e : car chacun dans le t e m p s q u ' i l a v a i t été dans la galerie. q u ' à faire danser tous ceux qui se présenteront pour la dignité de trésorier. mais la porte de ce salon é t a i t fermée. perfect. vous gagnerez à cette épreuve plus que vous ne pensez. les bras é t e n d u s . -ă avait le mot — connaissait le stratagème — cunoştea stratagema. Lorsque tous les p r é t e n d a n t s furent arrivés dans le salon. d i t le r o i : voilà une p l a i s a n t e façon de choisir u n receveur de mes finances ! Quoi ! vous prétendez que celui qui fera le m i e u x u n e n t r e c h a t sera le financier le plus intègre et le plus h a b i l e ! — J e ne vous réponds pas q u ' i l sera le plus h a b i l e . J a m a i s on ne dansa plus p e s a m m e n t et avec moins de g r â c e . ils a v a i e n t tous la tête baissée. en l ' e m b r a s s a n t . les mains collées à leurs côtés.m a n d a .—Ah ! l'honnête homme ! le brave h o m m e ! disait Zadig. Ils s'y r e n d i r e n t au n o m b r e de soixante q u a t r e . — Vous vous m o q u e z . On a v a i t fait venir des violons dans un salon v o i s i n . fils de N u s s a n a b . Le roi. Le jour m ê m e il fit p u b l i e r . passer par une p e t i t e galerie assez obscure. . et il fallait. La galerie obscure fut appelée le Corridor de la tentation.

) dansul a dansa dansatorul dansatoarea d a n s a n t . hazliu. Cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este u n c u v î n t cu sens nedeterminat: Je sais une façon infaillible de vous donner un homme qui ait les mains nettes. (Antecedentul este la plus .) cinstit. hazlie le receveur des finances [rasavoer^de^ finàs] m i n i s t r u l de finanţe l'entrechat (m.) în mod cinsiit déshonnête. -ă. nette [net] curat. -ă Vhonnêteté (f. ) [àti/àbra] antica­ mera le violon [vjalo] vioara. -e [asyre] stăpîn. -ă repartir [rapartir] a răspunde p r o m p t indubitablement [ëdybitablamà] fără îndoială le denier [danje] d i n a r u l l'antichambre (/.) dansant.net. sigur. c o n j u n c t i v u l se foloseşte: 1 .) [uisje] uşierul introduire [ëtrodqir] a introduce étaler [étale] a e ţ p u n e pesamment [pazamà] cu g r e u t a t e .) la danseuse (f. ) [a3ilite] sprinteneala assuré. 2 . -e (adj. Cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este un s u p e r l a t i v rela­ t i v sau u n c u v î n t e c h i v a l e n t (seul. principal etc.) în mod necinstit GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) In p r o p o z i ţ i i l e r e l a t i v e . greoi les reins [rë] şalele courbé. aici: violo­ nistul l'huissier (m.) necinstit. -e [kurbe] îndoit. -ă comment s'y prendre [ k o m â ^ s i ^ p r à d r ] cum trebuie făcut (procedat) la dignité [dinite] d e m n i t a t e a la légèreté [le3crte] uşurinţa se moquer fmoke] a-şi bate joc plaisant. -ă pe sine. malhonnête (adj. -ă. unique. malhonnêtement (adv.): C'est la plus grande usine que j'aie grande. -ă étendre [etàdr] a întinde le jarret [3are] porţiunea posterioară a genunchiului. (Antecedentul este un homme).) necinstea déshonnêtement. ) 358 visitée.) [àtra/a] săritură cu b ă t a i a picioarelor în aer intègre [ëtEgr] integru. -ă coller [kole] a lipi le fripon [fripô] pungaşul l'agilité (/. la malhonnêteté (f. plszàt] p l ă c u t . cinstit.) cinstea honnêtement (adv. -e [plezà.) le danseur (m. -ă la déshonnêteté. ) danser (vb. -ă — honnête (adj. opusă rotulei fâcher [fa/e] a supăra le filou [filu] escrocul LEXIQUE Familles de m o t s — la danse (f.

Propoziţia interogativă indirectă prezintă următoarele parti­ cularităţi : a) se construieşte fără o inversiune a subiectului . J'ignore si le déjeuner sera prêt. ci regula corespondenţei timpurilor. M-a î n t r e b a t cît a costat bicicleta mea. III.Propoziţiile interogative indirecte O întrebare poate fi exprimată şi indirect. Indiquez la famille des mots: h a b i l e . L-am r u g a t să ne spună ce t a b l o u r i pictează. II. p l a i s a n t . gagner. Fais-moi de sa personne un p o r t r a i t qui me la (rendre) s y m p a t h i q u e . Identifiez dans le texte tous les verbes au subjonctif et expliquezen l'emploi. L-am î n t r e b a t cînd va pleca şi unde se va duce. s'y prendre. cu ajutorul unei pro­ poziţii subordonate depinzînd de un verb din regentă. b) In domeniul relaţiilor i n t e r n a ţ i o n a l e . Republica P o p u l a r ă R o m î n ă se afirmă ca un factor activ în lupta pentru menţinerea şi întărirea păcii. Mettez les verbes à l'infinitif au mode et au temps nécessaire: Voilà le plus beau livre que nous (lire). J e ne connais personne q u i (savoir) m i e u x chanter q u ' e l l e . c) în cazul în care este introdusă prin conjuncţia si. EXERCICES I. Spune-mi. te rog. C'est le seul homme qui (pouvoir) accomp l i r cette tâche. au 359 . Realizările i m p o r t a n t e obţinute în d e z v o l t a r e a economiei n a ţ i o n a l e dus la creşterea necontenită a nivelului de t r a i în ţ a r a n o a s t r ă . IV. Aş vrea să ştiu cum lucrează (el) şi dacă foloseşte a p a r a t e moderne. b) nu este urmată de semnul întrebării . Exemplu de propoziţie interogativă directă: Comment allez-vous ? Exemplu de propoziţie interogativă indirectă: Dites-moi comment vous allez. Le roi lui demanda comment il fallait Je ne sais pas où elle est allée. O asemenea propoziţie se numeşte propoziţie interogativă indirectă. Traduisez en français: a ) Mă întreb dacă el ştie că sîntem aici. nu se aplică regula lui si condiţional. trésor. cît este ceasul.

Et je n'entendis plus rien. mais plus nous cherchions. voulut prendre un sentier plus praticable et. faut-il les tuer tous les deux? A quoi la femme répondit: Oui. la tête sur la précieuse valise. quand j'entendis au-dessous de moi notre hôte et sa femme parler et se disputer. n'aiment personne et en veulent surtout aux Français 1 . et m'assis auprès. qui. nous. il causait avec eux et par une imprudence que j'aurais dû prévoir. Nous cherchâmes. notre chemin à travers ces bois. j'entends sur l'escalier quelqu'un 1 L ' a c t i o n se passe en 1807. et il était nuii quand nous arrivâmes près d'une maison fort noire. Nos hôtes avaient bien mines de charbonniers. Nous y entrâmes. Mon camarade. mais comment faire? Là. Nous deux presque sans armes. nous trouvons toute une famille de charbonniers à table. couteaux. J'avais pour compagnon un jeune homme qui allant devant.54-ÈME LEÇON UNE AVENTURE EN CALABRE Un jour je voyageais en Calabre. nos hôtes couchaient en bas. on nous laisse. — dans la chambre haute où nous avions mangé. Ce n'étaient que fusils. au contraire: il riait. finit par nous égarer. je fis bon feu. il fit le riche et promit à ces gens de les payer richement. Mon camarade y grimpa seul. Enfin il parla de sa valise. vous l'eussiez prise pour un arsenal. et prêtant l'oreille je distinguai parfaitement ces mots du mari: Eh bien! enfin voyons. plus nous nous perdions. Moi. et il pria fort qu'on en eût soin. mais la maison. sabres. Tout me déplut. Les deux personnages du récit sont des officiers français. Ah ! jeunesse ! jeunesse ! On crut que nous portions les diamants de la couronne: ce qu'il y avait dans cette valise c'étaient les lettres de sa maîtresse. qu'on la mît au chevet de son lit. Que vous dirài-je? je restai respirant à peine. qui fut long. La nuit s'était déjà passée presque entière assez tranquillement et je commençais à me rassurer. pistolets. je crois. C'est un pays de méchantes gens. et je vis bien que je déplaisais aussi. et se coucha tout endormi. coutelas. contre eux douze ou quinze qui en avaient t a n t ! et mon camarade mort de sommeil et de fatigue ! Au bout d'un quart d'heure. 360 . où du premier mot on nous invita. non sans soupçon. p e n d a n t les guerres napoléoniennes. tant qu'il fit jour. déterminé à veiller. Le souper fini.

à g r a n d b r u i t v i n t nous éveiller. t o u t e la f a m i l l e . d a n s l ' a u t r e un de ses g r a n d s c o u t e a u x . p a r les fentes de la p o r t e . d ' u n e m a i n il p r e n d son c o u t e a u . va d o u c e m e n t . fort b o n . l'hôtesse 1. La femme lui d i t à v o i x b a s s e : D o u c e m e n t . . moi derrière la p o r t e . Dès q u e le j o u r p a r u t . ) [ëprydâs] impru­ denţa faire le riche [ f s r w l a w r i / ] a face pe bogatul le chevet [/ave] c ă p ă t î i u l le diamant [diamà] d i a m a n t u l la couronne [kuran] coroana la maîtressefmetres] a m a n t a . et de l ' a u t r e . oaspetele I 361 . je v i s le p è r e . il saisit u n j a m b o n q u i p e n d a i t au p l a n c h e r . masa de seară grimper [grèpe] a se c ă ţ ă r a veiller [veije] a veghea se rassurer [sa^rasyre] a se linişti se disputer [sa^dispyte] a se certa prêter l'oreille [prste^lorej] a trage cu urechea la fente [fàt] c r ă p ă t u r a le plancher [plà/e] aici: t a v a n u l recommander [rakomàde] a recoman­ da. je compris enfin le sens de ces t e r r i b l e s m o t s : Faut-il les tuer tous les deux? (D'après Paul-Louis Courier) VOCABULAIRE méchant. iubita le souper [supe] cina. -e [me/â] r ă u . a sfătui saisir [sezir] a apuca. Il m o n t e . . Il m o n t a i t .) [ot] gazda la mine [min] înfăţişarea l'arsenal (m. rea en vouloir à quelqu'un [ à ^ v u l w a r ^ a^kelkéB] a purta pică cuiva le récit [resi] povestirea I officier (m. a lua pendre [pàdrj a a t î r n a la tranche [tràj . comme nous l ' a v i o n s r e c o m m a n d é . bucata propre [propr] c u r a t . gazda 2.) [arsanal] arsenalul le pistolet [pistalE] pistolul le sabre [sabr] sabia le coutelas [kutlaj cuţit mare (le bucătărie déplaire [depler] a displace causer [coze] a sta de vorbă l'imprudence (/. D e u x c h a p o n s en faisaient p a r t i e . -ă le chapon [/ap5] claponul LEXIQUE Mots à plusieurs sens l'hôte. E n les v o y a n t .e t . en coupe une t r a n c h e et se r e t i r e c o m m e il é t a i t v e n u .) [afisje] ofiţerul le compagnon [kôpapô] tovarăşul le sentier [sàtje] poteca praticable [pratikabl] pe care se poate umbla égarer [égare] a rătăci le soupçon [supsô] bănuiala le charbonnier [/arbanje] cărbunarul l'hôte (m. son c o u t e a u e n t r e les d e n t s . On a p p o r t e à m a n g e r : on sert un déjeuner fort p r o p r e . sa femme après l u i . et v e n u à la h a u t e u r du l i t . sa l a m p e d a n s une m a i n .] felia.

Sufixe Sufixul -esse formează: a) femininul unor substantive: hôte — hôtesse. conjunctivul perfect. b) conjunctivul mai-mult-ca-perfect. À r u g a t stăruitor să aibă mare grijă de ea. Je voudrais qu'il vînt me voir. tristesse. Aş fi v r u t să fi venit să mă vadă. Dorim ca ei să reuşească. Dorim ca ei să fi reuşit. Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la unul dintre tim­ purile trecute ale indicativului sau la condiţional (prezent sau trecut). Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la indicativul prezent sau la viitor. în propoziţia subordonată se foloseşte: a) 'conjunctivul prezent. 2. mollesse etc. chasseur — chasseresse etc. Doream ca el să fi reuşit. Aş vrea să vină să mă vadă. qu'on la mît au chevet de son lit. în propoziţia subordonată se foloseşte: a) conjunctivul imperfect cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: Il pria fort qu'on en eût grand soin. maître — maîtresse. b) conjunctivul perfect. b) substantive care indică o calitate: jeunesse. Je désirais qu'il réussît. diable — diablesse. âne—ânesse. respectiv. cînd acţiunea din subordo­ nată este anterioară: Je désirais qu'il eût réussi. Conjunctivul imperfect şi mai-mult-ca-perfect neexistînd în limba romînâ. cînd acţiunea din subordonată este anterioară: Nous désirons qu'ils aient réussi. J'aurais voulu qu'il fût venu me voir. cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: Nous désirons qu'ils réussissent. aceste t i m p u r i se t r a d u c prin conjunctivul prezent şi. să i-o pună la căpătîiul p a t u l u i . GRAMMAIRE Corespondenţa timpurilor la conjunctiv (Concordance des temps du subjonctif) 1. Doream ca el să reuşească. 362 . vieillesse. Observaţie.

. la celelalte persoane. En utilisant le suffixe aux adjectifs suivants: -esse formez les noms qui correspondent souple.. .a singular. Conjunctivul imperfect nefiind u t i l i z a t decît la p e r s o a n a a I l I . faible. il avait encore soij. petit. français d) circumstanţială concesivă: Bien qu'ayant bu un verre d'eau.. beaucoup a"ouvriers sont privés de ce genre de spectacle. . bleue entra dans la salle. j u s t e .Corespondenţa timpurilor la conjunctiv Timpul din propoziţia regenta Indicativ prezent sau viitor Raportul temporal simultaneitate posterioritate anterioritate simultaneitate sau posterioritate anterioritate Timpul folosit In Timpul folosit în pro­ poziţia subordonată limba romînă în pro­ poziţia subordonată conjunctiv prezent conjunctiv perfect conjunctiv prezent conjunctiv perfect sau conjunctiv prezent conjunctiv perfect Indicativ trecut sau condiţionai (prezent sau trecut) conjunctiv fect imper­ conjunctiv maimult-ca-perfect Observaţie. c) circumstanţială de cauză: Ne pouvant se payer une place à l'Opéra. poli. gros. étroit. fin. large. în limba vorbită (şi c h i a r î n limba literară) imperfectul conjunctiv este de obicei înlocuit cu p r e ­ zentul conjunctiv.. gentil. Fiindcă nu pot p l ă t i .. EXERCICES I . Deşi băuse un pahar cu apă . bas. h a r d i . Un om care b) circumstanţială de timp: Le souper fini. Propoziţii participiale (Propositions participes) In limba franceză participiul (prezent sau trecut) poate înlocui o propoziţie: a) relativă: Un homme p o r t a n t une casquette purta. noble.. 363 . După ce s-a t e r m i n a t cina . on nous laisse. rude.

l'un des jeunes gens avait peur. PROVERBE Si jeunesse savait. si vieillesse pouvait. Bien que vous (avoir) des difficultés au début. Mon premier est u n prénom masculin Mon deuxième sert à la double pesée Mon t o u t est un i n s t r u m e n t de musique (aaeiing) 364 . III. Le médecin ordonne qu'elle se (mettre) au lit tout de suite. Traduisez en roumain: Deux hommes voyageant une fois en Calabre s'égarèrent dans un bois. Il est possible qu'ils (s'égarer). parlant bas. du moment qu'ils ne sont pas encore arrivés. Bien qu'étant armé. l'autre jeune homme promit aux charbonniers une bonne récompense. Nous désirons que tu (obtenir) le premier prix. Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: II faut que tu (venir) avec moi.I I . ils arrivèrent près d'une maison de charbonniers. Mon premier est la 15-ème lettre de l ' a l p h a b e t Mon deuxième n ' a t t e i n t presque plus les chiens grâce à P a s t e u r Mon t o u t n ' a r r i v e que lorsque des nuages se m o n t r e n t dans le ciel (SSBJO) 3 . De-am avea puterea tînărului şi experienţa bătrînului. Il est arrivé avant que j'(recevoir) sa lettre. dirent: Faut-il les tuer tous les deux? Le jour paru. CHARADES 1 . Mon premier est un légume Mon deuxième est un b r u i t Mon t o u t nage aisément (UOSSIOçf) 2 . vous avez réussi à bien apprendre le français. Les hôtes. J'aurais voulu qu'il (prendre) ce médicament. Voulant faire le riche. La nuit tombée. toute la famille vint éveiller ies deux hôtes.

4 . Mon Mon Mon Mon premier est une lettre de l ' a l p h a b e t deuxième est une p l a n t e que cultivent les Chinois troisième est une lettre de l ' a l p h a b e t tout est s y n o n y m e de vrai (?i"?A) 5 . Mon Mon Mon Mon premier est très utile pour dormir second est le contraire de dur troisième est un demi-cousin t o u t est une province française (uisnouii'r) 6 . Mon premier est un adjectif possessif Mon second est un acteur de cinéma Mon t o u t est un v ê t e m e n t ( J »!iq«I) .

— Té ! pardi. En apercevant le matériel de guerre du Tarasconnais. répondit l'autre fort tranquillement... — Ah! oui. un parapluie: le parfait notaire de village..... — Est-ce que vous avez déjà tué beaucoup de lions.. ridé. Le petit monsieur regarda son parapluie. le tueur de panthères. — Si j'en ai beaucoup tué.. Le petit monsieur sourit. lui. apportant sur ses ailes. la diligence partit..? — Tartarin de Tarascon. A son tour le photographe d'Orléansville prit la parole: — Terrible profession que la vôtre. vous êtes. — Vous imaginez-vous par hasard que je vais aller au lion avec votre parapluie? dit le grand homme fièrement. monsieur Tartarin? 366 . Ainsi ce pauvre monsieur Bombonnel. monsieur.. ne se déconcerta pas. •—• Vous chassez donc la panthère aussi.. sec. la portière s'ouvrit. Nous avons chassé plus de vingt fois ensemble. Et toute la diligence de rire en regardant les trois cheveux jaunes.. on attela. sourit doucement. monsieur Tartarin!. qui se hérissaient sur le crâne du petit monsieur.55-ÈME LEÇON TARTARIN CHEZ LES LIONS À ce moment. compassé. vieux.. Je vous souhaiterais d'avoir seulement autant de cheveux sur la tête. On passe quelquefois de mauvais moments. le petit monsieur. — Ça vous étonne? fit-il en regardant à son tour le petit monsieur bien en face. une figure grosse comme le poing.. puis toujours avec son même flegme: — Alors. qui s'était assis en face. parut excessivement surpris et se mit à regarder Tartarin avec une insistance gênante.. Le petit monsieur.. Si je le connais. Une bouffée d'air frais entra. dans le parfum des orangers fleuris. On détela. A la fin le Tarasconnais prit la mouche. — Non ! Ça me gène. un tout petit monsieur en redingote noisette.. une cravate en soie noire haute de cinq doigts. — Est-ce que vous le connaissez? demanda le petit monsieur.. Le petit monsieur regardait toujours Tartarin.. monsieur!.. fit Tartarin assez dédaigneusement. une serviette en cuir.. tueur de lions ! Il y eut dans la diligence un mouvement de stupeur.. monsieur Tartarin? demanda-t-il très tranquillement.

) [pardi] la dracu! le passe-temps [pastă] distracţia valoir [valwar] a valora refermer [raferme] a reînchide ma foi! [ma w fwa] z ă u .. mon­ sieur Tartarin? — Lequel.. furios. Vous perdez votre temps ici. et s'en alla en riant avec sa serviette et son parapluie. p e legea mea fi donc! (interj.. descendit. Il n'en reste plus en Algérie. Retournez vite à Tarascon. Tartarin de Tarascon) VOCABULAIRE la portière [portjsr] uşa (de vehicul). (D'après A l p h o n s e Daudet.) [orà3e] portocalul la redingote [rsdëgot] redingota noisette [nwazet] de culoarea alunei sec.. sèche [s ek] aici: uscăţiv.) [fi dok] la n a i b a ! Ie gibier foibje] v î n a t u l la moue [mu] m u t r a . j'aime mieux vous dire ce qu'il en est. moisieur. qu'est-ce que c'est donc que ce bonhomme-là? — Comment ! vous ne le connaissez pas? mais c'est mon­ sieur Bombonnel. mon­ sieur Tartarin. fit l'enragé Tarasconnais. lui dit-il d'un air très respec­ tueux. -e [kôpase] tacticos. puis avant de refermer la portière: — Voulez-vous me permettre de vous donner un conseil.— Quelquefois. en faisant sa moue. ) [el] aripa l'oranger (m. -ă. par passe-temps. c'est fini. ferma la portière. Il ajouta. mon ami Chassaing vient de tuer le dernier. Le petit monsieur se leva.. -oasă pardi! [interj. portiera la bouffée [bufe] v a l u l de aer l'aile (/. a se zăpăci souhaiter [şuete] a dori se hérisser [erise] a se zbîrli le photographe [fotograf] fotograful la panthère. demanda Tartarin. -ă. Quant aux lions. f ] a se enerva. monsieur? — Ma foi ! écoutez. — Conducteur. e [àra3e] t u r b a t . [pàtsr] p a n t e r a dédaigneusement [dedep^zmô] eu dispreţ enragé. a-i sări m u ş t a r u l fièrement [fjermà] eu m î n d r i e le flegme [flsgm] sîngele rece le tueur [tyœr] omorîtorul la stupeur [stypœr] stupoarea se déconcerter [sa^dekôssrte] a se încurca. vous avez l'air d'un brave homme....-ă compassé. -oasă le parapluie [paraplrji] u m b r e l a le notaire [noter] n o t a r u l l'insistance (/.... Il reste bien en­ core quelques panthères dans la province. Sur quoi le petit monsieur salua. en relevant la tête d'un geste héroïque: — Ça ne vaut pas le lion ! Ici la diligence s'arrêta.. le conducteur vint ouvrir la portière et s'adressant au petit vieux: — Vous voilà arrivé. mais fi donc! c'est un trop petit gibier pour vous. slab. ) [ssistâsj insistenţă dételer [détale] a deshăma atteler [atale] a î n h ă m a la diligence [dilişâs] diligenta prendre la mouche [ p r à d r w l a w m u . figura le bonhomme [bonom] aici: o m u l e ţ u l 367 .

etc. da..LEXIQUE Paronymes les cheveux les chevaux părul caii le poing le point point (il) point Homonymes pumnul punctul de loc. prin perfectul simplu sau prin prezent). El nu are echivalent în limba romînă şi se traduce printr-unul dintre timpurile indicativului (de obicei. Il approche. Se a p r o p i e . Interjecţiile sînt adesea onomatopee: boum! cric-crac! pan ! patatras ! cocorico ! miaou ! 1 tic-tac! V. Acest infinitiv se numeşte infinitiv de naraţiune. Si fiecare răspunse: da. et tous les oiseaux de s'eiiToIer. compendiul de gramatică. şi t o a t e păsările zboară înspre p ă d u r e . Et chacun de répondre: oui. oui. răsare GRAMMAIRE Infinitivul de naraţiune (L'infinitif de narration) Pentru a da mai multă vioiciune unei naraţiuni. în limba franceză există numeroase inter­ jecţii care exprimă diferite sentimente sau manifestări de voinţă: ah ! oh ! — surpriza: fi! — dispreţul: — descurajarea: hélas ! — indiferenţa: bah ! euh ! — îndoiala: I — durerea: aie! — dezgustul: pouah! — ciuda: zut! — uşurarea : ouf ! — o chemare: pst! eh! hé! hep! — îndemnul la tăcere: chut! etc.. Interjecţia (L'interjection) Ca şi în limba romînă. după sensul cerut de celelalte verbe din context Et toute la diligence de rire . 368 . nu se iveşte. vers la forêt. indicativul dintr-o propoziţie independentă sau principală 1 poate fi înlocuit prin infinitiv precedat de prepoziţia de. Şi întreaga diligentă rîse.

adverbe) sînt folosite ca interjecţii: — substantive: silence! attention! crétin! — adjective: bon! parfait! admirable! formidable! — verbe: tiens! (ia te uită !) %are! (păzea !). Traduisez les phrases suivantes et indiquez la nuance exprimée par les interjections: Oh! le beau coucher de soleil. Aussitôt les ennemis s'enfuirent et jetèrent leurs a r m e s . II. Elle a b a t t u le record du m o n d e . Noaptec. allons! (hai ! haide !) — adverbe: bien! EXERCICES I. adjective. Pouah! quelle horreur. p a r a p l u i e et ombrelle. cuir et peau. Ah! déjà de retour? Que vas-tu faire? Euh! je ne sais t r o p . Lu nuit porte conseil. E t l'enfant obéissait et chevauchait à grand bruit dans la maison. verbe. viens ici! Gare! u n camion. Ouf! je respire enfin. Indiquez la différence entre: porte et portière. Fi! que c'est v i l a i n . . Hé! l ' a m i . Cine nu stă pe locul lui şi-1 găseşte ocupat. criait. este u n b u n sfătuitor. Remplacez les verbes à V indicatif par V infinitif de narration : E t les poules s'élançaient. III.Cîteodată. PROVERBES Qui va à la chasse perd sa place. gloussait. E t le géant s'effraya. Bah! je m ' e n m o q u e . les canards accouraient. unele părţi de vorbire (substantive. les oies étendaient leurs ailes et toute la volaille caquetait. Formidable! Zut! je ne réussis pas à enfiler cette aiguille.

Le 12 Mai 1930.érir un nouveau morceau de ciel. le visage souriant. Cette fois encore. Au moment de créer une ligne nouvelle joignant la France au Brésil c'est à lui tout naturellement que pensera le directeur de la Compagnie. vole sur des appareils trop vieux. un Latécoère de 5500 kilos.. comme s'il n'y avait la rien d'extraordinaire. Mermoz. puis. S'il aime le danger. transporte 2600 litres d'essence. accepte des lignes que d'autres refusent. son avion tombe. Le voyage sera long et difficile: il faudra d'abord aller à Saint Louis du Sénégal et. Jean Mermoz adore l'aventure. car chacun sait ce que vaut ce jeune pilote. 370 . C'est à lui qu'on pense d'habitude lorsqu'il faut conqu. vient de battre le record du monde: 4308 kilomètres en 30 heures 25 minutes de vol en circuit fermé.. de là.56-EME LEÇON MERMOZ Nous sommes en 1930.. il faut qu'il supporte tout. Sûr de lui. Dabry et Gimié qui l'accompagnent ont confiance en lui. Mermoz le raconte d'une voix calme. Aux Français heureusement ! Tout cela. la plus noble.fois. il échappe à une mort certaine. essayer de traverser l'Atlantique Sud. battu et laissé pour mort. vendu. Leur appareil. Un jour cependant. exécute divers travaux lourds. Pour satisfaire sa passion. Dix fois. Mermoz n'hésite pas un instant. il transporte le courrier de France en Afrique. glorieux représentant de l'aviation française. la joie au coeur. Les premiers kilomètres sont sans histoire: un simple petit tour au dessus de la France. Lui et ses camarades s'étaient donnés corps et âme à la profession de pilote qu'ils considéraient comme la plus belle. personne ne doute que Mermoz fera tout ce qui est possible pour réaliser ce vol Europe-Amérique. Plus d'une. Pouvait-il rêver aventure plus belle? Il part. il est fait prisonnier par des Arabes. ils quittent le Sénégal..

Les trois h o m m e s , q u i o n t l ' h a b i t u d e de voler la n u i t aussi bien que le j o u r , ne c r a i g n e n t pas de se t r o u v e r p e n d a n t des heures au dessus d ' u n e mer i m m e n s e . B i e n t ô t , N a t a l s ' é t e n d sous e u x . E n 24 heures e x a c t e m e n t , le courrier a v a i t été t r a n s p o r t é de Toulouse à S a i n t L o u i s ; et 21 heures p l u s t a r d c ' é t a i t l ' a r r i v é e en A m é r i q u e . (D'après Mermoz, Mes vols)

VOCABULAIRE le représentant [rsprezâtâ] reprezentantul glorieux, -euse [glori0] glorios l'aviation (/".) [aviasjô] aviaţia le circuit [sirkyi] circuitul corps et ame [korz^e^am] trup şi suflet la profession [profesjô] profesia le pilote [pilot] pilotul le danger [dăze] primejdia la passion [pasjô] pasiunea refuser [raiyze] a refuza exactement [egzaktamă] exact

LEXIQUE FAMILLES DE MOTS l'avion (f.) avionul l'aviateur (m.) aviatorul l'aviatrice (/".) aviatoarea l'aviation (f.) aviaţia l'hydravion (m.) hidroavionul le porte-avion (m.) portavionul le pilote (m.) pilotul piloter (vb.) a pilota, a călăuzi le pilotage (m.) pilotajul

Verbe care îndeplinesc funcţia de substantiv P o a t e îndeplini funcţia de s u b s t a n t i v : a) un verb la p a r t i c i p i u l p r e z e n t : le combattant, le représentant, l'habitant, le commandant etc.

b) un verb la p a r t i c i p i u l t r e c u t (masculin sau f e m i n i n ) : le fait, l'écrit, le reçu, le contenu, le fiancé, la fiancée, la vue, la revue, la tenue, l'armée, la sortie, l'entrée, l'arrivée etc. c) u n verb la i n f i n i t i v : le rire, le devoir, le pouvoir, le déjeuner, le dîner, le toucher, le souvenir, le baiser etc.
24*

371

GRAMMAIRE Acordul participiului trecut al verbelor reflexive (L'accord du par­ ticipe passé des verbes pronominaux) Deşi se conjugă cu a u x i l i a r u l être, p a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive urmează regula a c o r d u l u i cu a u x i l i a r u l avoir. P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive se acordă cu c o m p l e m e n t u l direct care îl precedă şi r ă m î n e i n v a r i a b i l dacă nu este însoţit de u n comple­ m e n t direct sau cînd acesta este aşezat d u p ă p a r t i c i p i u : Ils se sont distingués (complementul direct este se) Ils se sont écrit, (se este complement indirect, deci nu se face acordul). Ils s'étaient donnes corps et âme à la profession... (complementul direct este se). P e n t r u a ne da seama dacă p r o n u m e l e reflexiv este c o m p l e m e n t direct sau indirect, t r e b u i e să înlocuim a u x i l i a r u l être p r i n a u x i l i a ­ rul avoir şi să p u n e m î n t r e b a r e a care se p o t r i v e ş t e : Ils se sont rencontrés = ils ont rencontré (qui?) — eux-mêmes. C o m p l e m e n t u l fiind direct,- se face a c o r d u l . Ils se sont parlé = ils ont parlé (à qui?) à —eux-mêmes. Complementul f i i n d indirect n u se face acordul. Se î n t î m p l ă t o t u ş i , u n e o r i , că, deşi p r o n u m e l e reflexiv este com­ p l e m e n t indirect, există u n a l t c o m p l e m e n t direct care precedă p a r t i c i p i u l şi cu care acesta se a c o r d ă : Les poignées de main qu'ils se sont données. Strîngerile de mîini pe care si le-au dat. A c o r d u l se face cu c o m p l e m e n t u l d i r e c t que, acesta r e p r e z e n t î n d c u v î n t u l les poignées, deşi p r o n u m e l e reflexiv se este c o m p l e m e n t indirect. Observaţie. Participiul trecut al verbelor care nu se pot folosi decît la diateza reflexivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă întot­ deauna cu subiectul: La tour s'est écroulée. Elles se sont souvenues de cette représentation. Le verbe traduire (a traduce) Présent je traduis tu traduis il traduit nous traduisons vous traduisez ils traduisent Indicatif Imparfait je traduisais tu traduisais il traduisait nous traduisions vous traduisiez ils traduisaient Passé simple je traduisis tu traduisis il traduisit nous traduisîmes vous traduisîtes ils traduisirent

372

Passé composé j'ai traduit, tu as traduit il a traduit nous avons traduit vous avez traduit ils ont traduit Subjonctif Présent que je traduise que tu traduises qu'il traduise que nous traduisions que vous traduisiez qu'ils traduisent Observaţie. Se conjugă (a produce), introduire (a seduce) e t c . , precum căror p a r t i c i p i u trecut

Futur je traduirai tu traduiras il traduira nous traduirons vous traduirez ils traduiront Impératif traduis! traduisons ! traduisez! Participe ^n* traduisant
Pr Passé

traduit,

-e

la fel verbele: conduire (a conduce), produire (a introduce), reproduire (a reproduce), séduire şi-verbele nuire (a dăuna) şi luire (a luci), al este însă nui, lui. EXERCICES

I . Indiquez les noms verbes suivants:

provenant

du participe

ou de l'infinitif

des savoir, verbes:

surveiller, associer, aller, toucher, ignorer, passer, assister, ouïr, manger, raccourcir, boire, pencher, se repentir. I I . Indiquez les noms de la même famille correspondant aux

seller, sceller, retourner, valoir, distinguer, combattre, t r a d u i r e , saluer, séparer, fuir. III. Appliquez suivantes : la.règle de Vaccord du participe passé dans les phrases

Nous nous sommes (promener) dans le parc de culture et de repos. J e a n et Pierre se sont (disputer) violemment. Elles se sont (communiquer) des secrets. Les distractions que nous nous sommes (accorder) ne coûtent pas cher. Ils se sont (saluer) cérémonieusement. lie rendezvous que vous vous êtes (fixer) est pour 8 heures. Elle s'est (repentir) de son action. Vous vous êtes (lever) trop t a r d . Elle s'est (laver) le visage.

373

57-ÈME

LEÇON

GABRIEL P É R I 1
par PAUL E L U A R D

U n h o m m e est, m o r t qui n ' a v a i t pour défense Que ses bras ouverts à la vie Un h o m m e est m o r t qui n ' a v a i t d ' a u t r e route Que celle où l'on h a i t les fusils U n h o m m e est m o r t qui continue la l u t t e Contre la mort contre l'oubli Car t o u t ce q u ' i l v o u l a i t Nous le voulions aussi Nous le voulons a u j o u r d ' h u i Que le bonheur soit la lumière Au fond des y e u x au fond du cœur E t la justice sur la terre Il y a des mots qui font vivre E t ce sont des mots innocents Le m o t chaleur et le mot confiance Amour justice et le m o t liberté Le m o t enfant et le m o t gentillesse E t certains noms de fleurs et certains noms de fruits Le m o t courage et le m o t découvrir E t le m o t frère et le m o t c a m a r a d e E t certains noms de pays de villages E t certains noms de femmes et d ' a m i s Ajoutons-y Péri Péri est m o r t pour ce qui nous fait v i v r e Tutoyons-le sa p o i t r i n e est trouée Mais grâce à lui nous nous connaissons m i e u x " Tutoyons-nous son espoir est v i v a n t . 2
1 Gabriel Péri — erou al Rezistenţei franceze, membru al CC. al P.C. Francez, împuşcat de nazişti în 1941. 2 Paul Eluard obişnuia să-şi scrie poeziile fără a folosi nici un semn de punctuaţie.

374

VOCABULAIRE l e héros [Is w ero] eroul la Résistance [rezistăs] Rezistenţa le membre [màbr] m e m b r u l - ... rt •• i A fusiller iyzne a împuşca le nazi [nazi] n a z i s t u l ' la défense [defôs] apărarea haïr [air] a urî l'oubli [m.) [ubli] uitarea la justice fôystis] dreptatea innocent, -e [inasà] n e v i n o v a t , -ă , ,. , l ...» , . la confiance r încrederea l kotias , .„ ... r . . . . . . la gentillesse [ 3 atij E s] drăgălăşenia tutoyer [tytwaje] a t u t u i la poitrine [pwatrin] p i e p t u l trouer [true] a găuri

LEXIQUE Familles de mots -la liberté (f.) libertatea libérer (vb.) a elibera la libération (f.) eliberarea libre (adj.) liber, -ă -la justice (f.) dreptatea, j u s t i ţ i a juste (adj.) drept, d r e a p t ă , j u s t , -ă justement (adv.) 1. cu dreptate 2. tocmai la justesse (f.) justeţea justijicatij, — ive (adj.) justificativ, la justification (f.) justificarea justifier (vb.) a justifica

GRAMMAIRE Adjectivul certain

Aşezat î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v , a d j e c t i v u l certain, -e este ad­ j e c t i v n e h o t ă r î t şi se t r a d u c e la s i n g u l a r p r i n „oarecare", „ a n u m i t " , iar la p l u r a l p r i n „ u n e l e " : certains nom,'! de fleurs et certains noms de fruits de flori şi unele (anumite) nume de fructe un certain acteur u n oarecare actor Aşezat d u p ă un s u b s t a n t i v , certain traduce prin „sigur", „cert": unele (anumite) nume

este a d j e c t i v c a l i f i c a t i v şi se

Ce sera une victoire certaine. Va fi o victorie sigură. Observaţie. N u trebuie confundat adjectivul certain cu pronumele neho­ t ă r î t certains (folosit n u m a i la p l u r a l ) , care înseamnă „ u n i i " : Certains l'affirment. Unii o afirmă. Verbul haïr (a urî) V e r b u l haïr, deşi a p a r ţ i n e grupei a I i - a de conjugare, p r e z i n t ă o n e r e g u l a r i t a t e la s i n g u l a r u l i n d i c a t i v u l u i prezent şi al i m p e r a t i ­ v u l u i , la care i pierde t r e m a .

375

La indicativ:
je hais, [33we] tu hais, il hait nous haïssons, vous haïssez, ils haïssent (Pluralul este deci regulat.)

La imperativ:
hais I dar haïssons ! haïssez !

De asemenea, verbul haïr nu primeşte obişnuitul accent circum­ flex la perfectul simplu (persoana I şi a II-a plural) şi nici la con­ junctivul imperfect (persoana a IlI-a singular). Accentul circumflex este înlocuit cu trema: nous haïmes, vous haïtes; qu'il haït. La toate celelalte moduri şi timpuri, verbul haïr se conjugă regulat. EXERCICES I . Indiquez les verbes qui correspondent aux noms:
lutte, oubli, liberté, espoir, justification, fusil, courage. II. Indiquez les noms qui correspondent aux verbes:

haïr, courir, trouer, connaître, tutoyer, ouvrir, découvrir. III. Traduisez en roumain:

Il m'en a parlé comme d'une chose certaine. Il y avait une certaine animation dans la cour de l'usine. Certaines personnes prétendent que cette année-ci l'été sera torride.

IV. Traduisez

en

français:

Gabriel Péri a murit ca un erou. El a spus naziştilor: „Voi muri, dar nu-mi voi trăda patria". Poporul francez, alături de toate popoarele, urăşte războiul şi pe cei care aţîţă la război. Gabriel Péri ura pe ocu­ panţii nazişti. Urăsc şi voi urî pe toţi aţîţătorii la război. Partidul Comunist Francez cinsteşte memoria tuturor celor care au murit pentru patrie şi pentru libertate. SUPPLÉMENT

QUELQUES GRANDES FIGURES DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE (François) Villon (Clément) Marot (François) Rabelais (Pierre de) Ronsard (Michel de) Montaigne (Pierre) Corneille 376 (1431—1463 (?) (1496—1544) (1494 (?)—1553) (1524—1585) (1533—1592) (1606—1684)

(Biaise) Pascal (Jean) Racine Molière (Nicolas) Boileau ( J e a n de) La F o n t a i r e ( J e a n de) La Bruyère (Charles-Louis de) Montesquieu Voltaire (Alain-René) Lesage (Pierre de) M a r i v a u x (Denis) D i d e r o t (Jean-Jacques) Rousseau (l'Abbé) P r é v o s t (Pierre-Augustin de) Beaumarchais (François-René de) C h a t e a u b r i and (Victor) H u g o (Alphonse de) L a m a r t i n e (Alfred de) Musset (Alfred de) Vigny Stendhal (Prosper) Mérimée (Honoré de) Balzac George Sand (Gustave) F l a u b e r t (Alexandre) Dumas-père (Alexandre) Dumas-fils (Emile) Augier (Charles) B a u d e l a i r e (Paul) Verlaine (Alphonse) D a u d e t ( G u y de) M a u p a s s a n t (Emile) Zola (Anatole) F r a n c e (Edmond) Rostand ( H e n r i ) Barbusse (Romain) Rolland (Roger) M a r t i n d u Gard (Antoine) de S a i n t E x u p é r y (Paul) E l u a r d (Albert) C a m u s (André) M a u r o i s (Louis) A r a g o n (Jean-Paul) Sartre

(1623—1662) (1639—1699) (1622—1673) (1636—1711) (1621—1695) (1645—1696) (1689—1755) (1694—1778) (1668—1747) (1688—1763) (1713—1784) (1712—1778) (1697—1763) (1732—1799) (1768—1848) (1802—1885) (1790—1869) (1810—1857) (1797—1863) (1783—1842) (1803—1870) (1799—1850) (1804—1876) (1821—1880) (1802-1870) (1824—1895) (1820—1889) (1821—1867) (1844—1896) (1840—1897) (1850—1893) (1840—1902) (1844—1924) (1868—1918) (1873—1935) ('1866—1944) (1881—1958) (1900—1944) (1895—1952) (1913—1960) (n. 1885) (n. 1897) (n. 1905)

58-ÈME LÉNINE À

LEÇON PARIS

Lénine avait une grande admiration pour Paris, son peuple et ses traditions révolutionnaires ! Il disait que la Grande Révolution de 1789 est le point de départ „de tout le développement de toute l'humanité civilisée au cours de tout le XIX e siècle". Il s'intéressait tout autant à la Révolution de 1848 et surtout à la Commune. Peu après son arrivée à Paris il écrivit à sa mère: „A Paris, je ne fais encore que m'orienter: c'est une ville colossale et fort étendue. Les faubourgs (que nous fréquentons le plus souvent) ne donnent pas l'idée du centre. L'impression est très agréable: des rues larges, claires, très souvent des boulevards; beaucoup de verdure; le public Se tient avec une grande aisance d'allure". Lénine assiste aux réunions électorales, aux meetings populaires, il prend des contacts vivants avec les ouvriers. ,;I1 aimait, écrit Nadejda Konstantinovna Kroupskaïa, se plonger dans cette masse ouvrière. Il voulait connaître la vie de l'ouvrier français, entendre ce qu'il disait non seulement dans les grandes assemblées, mais dans son petit cercle habituel, savoir ce qu'il pensait, quels rêves l'agitaient". Lénine et sa femme, à leur arrivée à Paris, s'installent d'abord dans un hôtel du boulevard Saint-Marcel. Au bout de quelques jours, ils trouvent un appartement rue Beaunier, dans un quartier qui était alors presque périphérique, à proximité de la Porte d'Orléans. Le logement est grand et clair, assez luxueux. Il ne correspond pas au mobilier que les Oulianov ont amené avec eux de Genève. Les concierges voient donc d'un mauvais oeil ces étrangers qu'ils traitent d'„anarchistes". Ils leur font mille chicanes donnent au propriétaire de l'immeuble des rapports malveillants sur ces locataires insolites. Six mois plus tard, les Oulianov changent d'appartement au grand soulagement du propriétaire et des concierges. Ils s'installent dans un logement plus modeste, rue Marie-Rose, aujourd'hui transformé en musée. Mais, là encore, le concierge se montre fort inquiet devant leur pauvreté. Au début, tout va mal et les relations sont tendues. Lénine commence à en avoir assez. Il s'ouvre de ses dificultés à un ouvrier de l'imprimerie du Parti, émigré, Vladimirov. Celui-ci s'arrange pour rencontrer le propriétaire de Lénine dans son escalier, engage la conversation avec lui, entend les plaintes qu'il émet à l'égard de son locataire, ses inquiétudes au sujet de sa sol-

378

vabilité. „Ne vous fiez pas aux apparences ! lui dit-il". „M. Oulianov est un gros propriétaire. Il a un compte en banque au Crédit Lyonnais". Le propriétaire se renseigne. Le fait était exact. Lénine avait effectivement un compte en banque. Mais l'argent déposé ne lui appartenait pas. C'était celui du Parti. (D'après P. Durand)

VOCABULAIRE le point [pwë] p u n c t u l étendu-e [etădy] întins le faubourg [fobur] c a r t i e r u l periferic la verdure [verdyr] v e r d e a ţ a l'aisance (/.) [ezàs] u ş u r i n ţ a , dezinvoltura l'allure (f.) [alyr] m e r s u l , p a s u l se plonger [sa pl33e] a se cufunda le mobilier [mobilje] mobilierul le concierge [kàsjsrz] p o r t a r u l la chicane [/ikan] şicana malveillant-e [malvsjà] r ă u v o i t o r insolite [esolit] neobişnuit le soulagement [sula3ni(îl uşurarea tendu -e [tàdy] încordat en avoir assez [ à w n w a v w a r w a s e ] a fi s ă t u l d e . . . la plainte [plst] plîngerea l'inquiétude [ëkjetyd] neliniştea au sujet de [o sy3e da] cu privire la la solvabilité [solvabilité] solvabilitatea le compte [kôt] contul se renseigner [sa ràserje] a se informa déposer [depoze] a depune

Famille de mots
la révolution (f.) r e v o l u ţ i a révolutionnaire (adj. şi s.) r e v o l u ţ i o n a r révolutionnairement (adv.) în mod r e v o l u ţ i o n a r révolutionner (vb.) a r e v o l u ţ i o n a la contre-révolution (f.) c o n t r a r e v o l u ţ i a contre-révolutionnaire (adj. şis.) contrarevoluţionar

SUFIXE

Sufixul -ance (-ence) acţiuni :

indică o acţiune sau rezultatul unei
ignorance, apparence, prudence, négli­

alliance, aisance, indépendance, gence, vengeance, exigence e t c .

Sufixul -tion (-ation, -ition, -ution) indică de asemenea o acţiune sau rezultatul unei acţiuni:
révolution, exécution, rénovation, orientation, tradition etc. administration, discussion. coalition, punition,

Notă. A t e n ţ i e la ortografia c u v î n t u l u i

379

GRAMMAIRE
Adjectivul verbal (L'adjectif verbal)

Adjectivul verbal este un participiu prezent folosit ca adjectiv. Spre deosebire de participiul prezent care este invariabil, adjec­ t i v u l verbal variază în gen şi număr, ca orice adjectiv: des contacts vivants contacte vii l'horloge parlante orologiul vorbitor des couleurs changeantes culori schimbătoare. In general, adjectivul verbal are aceeaşi ortografie ca şi parti­ cipiul prezent respectiv. In cîteva cazuri, ortografia adjectivului verbal este însă deosebită de cea a participiului prezent: Participiu prezent convainquant suffoquant fatiguant équivalant intriguant négligeant précédant Exemple : Adjectiv verbal convaincant, -e suffocant, -e fatigant, -e équivalent, -e intrigant, -e négligent, -e précédent, -e

Négligeant ses devoirs il s'est montré un homme négligent. C'est une personne fatigante. EXERCICES I . Ajoutez le suffixe -ance ou -ence aux radicaux suivants:

excell..., exist..., tempér..., véhém..., confi..., provid..., assist..., émin..., espér..., vigil..., naiss..., présid..., résist..., persévér... I I . Indiquez les noms formés à Vaide du suffixe famille que les verbes: -tion de la même

consoler, osciller, persécuter, définir, condamner, acclamer, accélérer, réparer, amputer, publier, aggraver, louer (a închiria). III. Indiquez par écrit les adjectifs suivants: verbaux provenant des verbes danser,

naître, plaire, provoquer, briller, souffrir, adhérer, naviguer, combattre, militer. I V . Traduisez en français:

captiver, payer,

In ce priveşte tăgăduirea meritelor sale literare, Eminescu rămînea rece, mulţumindu-se să înăbuşe în sine un dispreţ desăvîrşit

380

pentru scribii contemporani. Ceea ce stîrnea amărăciunea lui (ce qui l'attristait) era munca istovitoare de redacţie pentru un salariu neîndestulătoar şi nu la vreme plătit. Eminescu a luptat ani de zile aproape singur cu greutăţile redacţionale, scriind articole de fond (editoriaux), reportaje parlamentare, compilînd iniormaţiuni, corectînd şi paginînd (s'occupant de la correction et de la mise en Vaëe)G. C ă l i n e s c u

RÉVISION
EXERCICES I . Indiquez les prénoms des écrivains: Rabelais, Corneille, Rousseau, Musset, Mérimée, Balzac, Flaubert, Maupassant, Zola, Barbusse, Eluard, Aragon. I I . Indiquez le nom des habitants des pays suivants:

Danemark, Espagne, Hongrie, Autriche, Pologne, Chine, Japon, Argen­ tine, Brésil, Algérie. III. Indiquez le nom de 8 sports en français. qui conviennent

IV. Remplacez les infinitifs par les participes dans le texte suivant; ensuite traduisez-le:

Il y a quelques années, un navire français à (essuyer) une terrible tem­ pête sur la Méditerranée. Il a (dévier) de sa route et est (venir) s'échouer sur un banc de sable, près de l'embouchure du Rhône. Quelle terreur fut (ressentir) par les passagers quand le navire s'est (ariêter) brusquement! Le côte était déserte; cependant des pêcheurs l'ont (apercevoir) échouer et ont (tenter) de le secourir. Mais la barquequ'ils ont (lancer) à l'eau et qu'ils ont (gouverner) avec mille peines, n'a pas (réussir) à atteindre le navire en détresse et les lames en furie l'ont (rejeter) à la côte. Le lendemain de nouveaux efforts ont été (tenter): douze courageux pêcheurs se sont (efforcer) à maintes reprises de rejoindre les naufragés. Trois fois ils sont (parvenir) a leur jeter une corde qu'ils ont ensuite (attacher) à la côte, trois fois la tempête a (anéantir) leur ouvrage et a (rompre) l'amarre. Enfin après trois jours et quatre nuits d'angoisse, les eforts des héroïques sauveteurs ont (aboutir) ; ils ont (pouvoir) établir le contact entre le navire et la côte et sont (arriver) à délivrer les 80 passagers à demi(mourir) de froid et de faim. V. Traduisez en français:

Dacă aş fi fost informat la timp, aş fi putut evita această întîrziere. Aş pleca acum, dacă tu nu m-ai reţine. N-aţi risca să pierdeţi (man­ quer) trenul, dacă aţi pleca la timp. Dacă ne vom uni eforturile, vom putea realiza o lucrare importantă. Dacă te-ai fi născut la ţară, ai fi cunoscut mai bine muncile agricole. Dacă îl vei citi pe Balzac, vei fi uimit de bogăţia şi diversitatea caracterelor pe care le prezintă. Dacă ai fi mers ieri cu mine la teatrvi, ai fi văzut o piesă interesantă.

381

V I . Remplacez les verbes entre parenthèses exigé par la concordance des temps:

par le mode et le temps

Vous avez compris tout de suite que je n'(ètre) pas bon à grand-chose (A. France). Guillaume pensait qu'il n'(avoir) pas le temps de gagner sa maison (Al. Dumas-père). Il décida que sa fille (partir) (Musset). Pangloss lui demanda comment se (nommer) le muphti (Voltaire). Je lui rappelai tous les moments que nous (passer) ensemble (Méri­ mée). Il faut absolument que tu (venir) avec nous, reprit la cantinière (Stendhal). Il voulut qu'elle se (mettre) au lit tout de suite (Zola). Permettez-vous que j'(aller) rapporter cette montre à ma mère (V. Hugo). Mais, madame, il faudrait que j'(avoir) un visage (Voltaire). Quoique Napoléon (nommer) cet illustre sabreur, comte de l'Empire, Montcornet se savait issu d'un ébéniste (Balzac). V I I . Traduisez en roumain:

Nulle visite ne saurait plus émouvoir le touriste que celle du cime­ tière Père Lachaise. Lé Père Lachaise domine Paris étant situé sur une colline qui se nommait le Mont-Louis sous Louis XIV. Le confesseur du roi, le père jésuite La Chaise, en agrandissant le lieu de repos créé en 1626 sur la colline devait lui laisser le nom. Que de noms connus on trouve au Père Lachaise ! A l'ombre d'un saule — la tombe d'Alfred de Musset, un peu plus loin le buste funéraire d'Honoré de Balzac: ici la pierre noircie de Delacroix, là les tombes de Frédéric Chopin, d'Alphonse Daudet, de Bizet ou de Georges Enesco. Ils sont là, les poètes et les écrivains communistes: Henri Barbusse, Paul Vaillant-Couturier, Paul Eluard et tant d'autres. Voilà aussi le mur des Fédérés où le 28 mai 1871, 147 communards furent lâchement exécutés par les troupes versaillaises. Des milliers d'hommes viennent s'incliner auprès du Mur des Fédérés. VIII. Traduisez en français:

Panait Istrati a avut un destin neobişnuit, chiar paradoxal. Fiul spălătoresei din Brăila, vagabondul cu nenumărate meserii la activul său (zugrav, fotograf ambulant, purtător de reclame (homme-sandwich), ziarist, servitor, mecanic, hamal, etc.) împins de vicisitudinile vieţii la o tentativă de sinucidere, ajunge după vîrsta de patruzeci de ani „prozator francez", tradus în peste 25 de ţări. Cărţile sale, scrise în secolul XX, amintesc comentatorilor de poveştile din O mie si una de nopţi ori' din Odiseea. Împrejurările au aşezat figura lui Panait Istrati sub semnul miracolului, al aventurii şi totodată al poeziei.

Reflexe­ le cămăşii. traverser gravement un salon. de o frumu­ seţe elegantă şi bine proporţionată. l'argent mat des décorations. de care pentru a-i face plăcere lui Jenkins. 383 . distincţia sa para­ doxală era o sinteză a atitudi­ nii în faţa vieţii. rangée sur deux haies. Bărbat fru­ mos încă. mai cadaverică decît tot ce era cadaveric în seara aceea în saloanele irlande­ zului. Le reflet du linge.TEXTES P RALLÈLES Alphonse Daudet : (Le Nabab) Tout à coup la porte s'ouvrit à deux battants : „Son Excellence M. le duc de Mora" Un long frémissement l'accueillit. în care graţia filfizonu­ lui era compensată de cevamilităresc în statura şi figura-i mîndră. une curiosité respectueuse. au lieu de la presse brutale qui s'était jetée sur les pas du Nabab. il avait mis quelquesunes de ses plaques. Encore beau malgré ses cinquantesix ans. arborate deobicei nu­ mai în zilele solemne. atîrnase cîteva din numeroasele-i decoraţii. sur lequel. une distinction paradoxale. să traverseze grav un sa­ lon. la douceur des cheveux rare et grisonnants ajoutaient à la pâleur de la tete. linia plăcută a părului rar şi uşor cărunţit accentuau paloa­ rea feţei. să ia fleacurile în serios. qu'il n'arborait jamais qu'aux jours officiels. argintul mat al decoraţiilor. pour faire honneur à Jenkins. Nul mieux que lui ne savait se présenter dans le monde. să se urce surîzînd la tri­ bună. ale cravatei albe. il portait merveilleusement l'habit noir. c'était le résumé. de son attitude dans la vie. traiter légèrement les choses graves. donner du sérieux aux choses futiles. aşe­ zată pe două rînduri. în ciuda celor cinci­ zeci şi şase de ani. monter en souriant à la tribune. ducele purta admira­ bil fracul. de la cravate blanche. d'une beauté faite d'élégance et de proportion où la grâce du dandy se raffermissait par quelque chose de militaire dans la taille et la fierté du visage. Nimeni nu ştia mai bine decît ducele să se înfăţişeze în lume. plus exsangue que tout ce qu'il y avait d'exsangue ce soir-là chez l'Irlandais. Alphonse Daudet: (Nababul) Deodată uşa se deschise larg: — Excelenţa Sa domnul duce de Mora! Un freamăt lung îl întîmpină. o curiozitate respectuoasă. să trateze cu uşurinţă lucrurile serioase . deosebindu-se de îngrămădeala bru­ tală cu care fusese primit Na­ babul.

se organizase mişcarea maselor ţărăneşti) s-a declarat cu toată candoarea incapabil să ţină piept elementului deslănţuit.. „Mon cher Duc. Caragiale . permettezmoi de vous. 384 Caragiale . lui .L. încă din vara anului trecut (1906). continuant sa route vers le grand salon. le jabot gonflé. pe'ndelete. Da. guvernul conservator (sub barba căruia.OEUVRES (1907. Le roi. et cette visite princière. Monpavon. solennel. continuînduşi drumul spre salonul cel mare. et cette réputation d'homme à bonnes fortunes qu'il fallait soutenir à tout prix.Il menait une vie si terrible ! La politique. — Scumpul meu duce. I. n'entendait pas. nu auzea. pe vremea Expoziţiei jubiliare. încerca să în­ lesnească prezentarea atît de mult aşteptată.O P E R E (1907 din primăvară pînă-n toamnă) Cum au izbucnit primele flă­ cări. évidemment très inquiet et soupçonnant à juste raison. acea vigoare atît de vibrantă şi extraor­ dinară.. lovituri de bursă şi la bacara. II Ducea o viaţă atît de zbuciu­ mată ! Politica. du temps de l'Exposition jubilaire) s'est déclaré avec candeur incapable de tenir tête aux éléments déchaînés. essayait de faire la présentation si attendue. coups de bourse et coups de baccara. cu plasstronul bombat. à tout son être cet enavant si vibr. adînc îngrijat şi bănuind. Regele." Monpavon. le gouvernement conservateur (à la barbe duquel le mouvement des masses paysannes s'était organisé à loisir dès l'été dernier [1906]. distrată.. mais l'Excellence. precum şi re­ putaţia de crai pe care trebuia cu orice preţ să o susţină. il la devait bien à l'inventeur de ces mystérieuses perles qui donnaient à son regard cette flamme. împins de acel curent electric care întrerupe monotonia mon­ denă. permite-mi să. le jeu sous toutes ses formes. solemn. emporté par un de ces courants électriques qui rompent la monotonie mondaine. ducele era unul dintre clienţii serioşi ai lui Jenkins. cu drept cuvînt. fireşte. Oh ! celui-là était un vrai client de Jenkins . şi aceas­ tă vizită princiară doctorul o datora inventării acelor pilule misterioase care dădeau stră­ lucire privirii şi întregii fi­ inţe a omului. distraite. toate jocurile de noroc cunoscute.ant et si extraordinaire. du printemps à l'auto­ mne) Dès que les premières flammes eurent jailli. dar Excelenţa..

honteux et épouvantés de l'héritage qu'ils laissaient. sont tombés dans les bras l'un de l'autre et se sont embrassés solennellement. şi'n faţa lumii acesteia atît de emo­ ţionate. très encline à la note sentimentale dans les grandes occasions. tandis que celui-ci nommait l'autre „fils de Belzébuth". ministres en titre. depu­ t a ţ i . duioase scene teatrale. publicistes. il est vrai. lavant de leurs larmes brûlantes tout le passé — ce passé qui. Les révoltes opéraient donc un miracle: le traître à la patrie. iar acesta pe acela „fiul lui BeJzebut". foarte înclinată.. iar conservatorii. sénateurs. un conservator şi un liberal. de telles exhibitions s'appellent „scènes émouvantes". s-au strîns în braţe cu efuziune şi s-au sărutat solemn. Toată lumea a plîns. Et devant cette foule si émue.. le premier ne faisait qu'appeler le second „traître à la patrie". doi mari între mari fruntaşi. Il y eut par la suite à la Chambre d'attendrissantes scènes théâtrales. Celui-ci accepta l'écrasante tâche du pouvoir à condition que la faction conservatrice et sa ma­ jorité lui promettent leur con­ cours sans réserve . les conserva­ teurs. tombèrent d'accord. fit appel au patrio­ tisme de leur chef. spălînd cu lacrimi fier­ binţi tot trecutul — care. senatori. că liberalii nu erau atît de ignoranţi în privinţa eveni­ mentelor. se transformait en sau385 . ministres sortants. Acesta a primit zdrobitoarea sarcină a puterii numai cu condiţia ca fracţiunea conservatoare şi ma­ jorităţile ei să-i promită con­ cursul fără nicio rezervă. Răscoalele făceau deci o minune: trădătorul de neam de pînă ieri se preschimba în sal- qui connaît bien ses gens. Dans le feu des luttes toutes récentes entre les deux factions. députés. avait besoin d'être lavé.el care-şi cunoaşte bine oame­ nii. la ocaziuni mari. miniştri de ieri. a făcut apel la patrio­ tismul şefului lor. miniştri de azi. ce-i drept. publicişti. c^în avea nevoie de spă­ lat: în căldura luptelor de pînă ieri a celor două fracţiuni. reporters et public. In publicitatea romînească. re­ portera şi tribune publice.exibiţiuni se numesc „scene înălţătoare". pri­ mul nu numea pe al doilea decît „trădător de neam". Dans la 'presse roumaine. ruşinaţi şi în­ groziţi de moştenirea ce lăsau. astfel de. un conservateur et un libéral. deux grands parmi les plus grands chefs. Tout le monde a pleuré. hier encore. cătră nota sen­ timentală. Au urmat în Cameră. s-au plecat învoielii. que les libéraux n'étaient pas si ignorants de la marche des événements.

concursul — toc­ mai după principiul gramatical că două negaţiuni fac o afirmaţiune: două incapacităţi măr­ turisite dau o capacitate netă­ găduită. Care va să zică. vine altul la putere declarîndu-se şi el din­ tru început incapabil dacă in­ capabilul căzut nu-i da.vator al patriei. un guvern incapabil. tandis que des ailes de chérubin avaient poussé en une nuit au fils de Belzébuth. incapable. Un autre vient au pouvoir qui se déclare à son tour. bien que disposant d'une majorité écrasante. deux incapacités avouées produisent une capacité incontestable.. fără nicio rezervă. iar fiului lui Belzebut îi crescuseră peste noapte aripi de cheruvim. veur de la patrie . Voilà donc qu'un gouvernement in­ capable. acţiunile de guvernămînt duşmane îşi dădeau mîna spre restabilirea ordinei. . dès le début.. les deux factions gouvernementales en­ nemies se sont donné la main afin de rétablir l'ordre. En face du danger également menaçant pour elles. si l'incapable démis ne lui prête son concours sans réserve — conformément à la règle grammaticale selon laquelle deux négations valent une affirmation . tom­ be. în faţa primejdiei pentru amîndouă egal de ameninţă­ toare. cade. deşi dispune de majorităţi for­ midabile.

PARTEA A V-a LECTURES LITTÉRAIRES .

I 1 .

a réussi à exprimer les aspirations des prolétaires de tous les pays. sauvons-nous nous-mêmes! Décrétons le salut commun ! Pour que le voleur rende gorge. Producteurs. C'est l'éruption de la fin. ni tribun. Pierre Degeyter. compositeur amateur. Soufflons nous-mêmes notre forge. ni César. Pour tirer l'esprit du cachot.L'INTERNATIONALE EUGÈNE POTTIER (1816—1887) est un poète ouvrier qui. Cet hymne admirable est issu de l'élan révolutionnaire des masses qui ont institué la Commune de Paris. Mais VInternationale ne fut publiée qu'en 1887. dans VInternationale. Pottier en juin 1871. quelques jours après la répression sanglante de la révolution des prolétaires parisiens. et demain. L'année suivante. un ouvrier de Lille. Battons le fer quand il est chaud ! 389 . faisons table rase ! Foule esclave. h'Internationale devint par la suite l'hymne du prolétariat de tous les pays du monde. ayant pris une part active à la Commune. debout ! debout ! Le monde va changer de base: Nous ne sommes rien. L'hymne fut chanté pour la première fois à Lille en 1888. En 1889 il fut chanté par les délégués français au premier congrès de la II-ème Internationale. L'Internationale Sera le genre humain. soyons tout ! Il n'est pas de sauveurs suprêmes. Ni Dieu. il fut écrit par E. C'est la lutte finale. Debout ! les damnés de la terre ! Debout ! les forçats de la faim ! La raison tonne en son cratère. en composa la musique. Du passé. Groupons-nous.

L'État comprime et la loi triche. 390 . La terre n'appartient qu'aux hommes. Ouvriers. L'égalité veut d'autres lois.faire de nous des héros. ces cannibales. L'oisif ira loger ailleurs. Le soleil brillera toujours. Les rois nous soûlaient de fumées. L'impôt saigne le malheureux. Crosse en l'air. pas de devoirs sans droits !" Hideux dans leur apothéose. „Pas de droits sans devoirs. Nul devoir ne s'impose au riche. C'est assez languir en tutelle. Le droit du pauvre est un mot creux. Le peuple ne veut que son dû. À. et rompons les rangs ! S'ils s'obstinent. guerre aux tyrans ! Appliquons la grève aux armées. Groupons-nous. Égaux. En décrétant qu'on le lui rende. les vautours Un de ces matins disparaissent. Les rois de la mine et du rail Ont-ils jamais fait autre chose Que dévaliser le travail? Dans les coffres-forts de la bande. Combien de nos chairs se repaissent! Mais si les corbeaux. C'est la lutte finale. L'Internationale Sera le genre humain. paysans. Ils sauront bientôt que nos balles Sont pour nos propres généraux. Paix entre nous. et denjain. dit-elle. Ce qu'il a créé s'est fondu. nous sommes Le grand parti des travailleurs.

Contre nous. Conduis. de la tyrannie. Le jour de gloire est arrivé. Que nos ennemis expirants. Egorger nos fils. enfants de la Patrie. Les fédérés marseillais l'ayant fait connaître les premiers à Paris. Combats avec tes défenseurs ! Sous nos drapeaux. Qu'un sang impur abreuve nos sillons! 391 . nos compagnes. que la victoire Accoure à tes mâles accents . citoyens ! Formez vos bataillons ! Marchons. Mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras. Qu'un sang impur abreuve nos sillons! Amour sacré de la Patrie. Voient ton triomphe et notre gloire ! Aux armes. Allons. Rouget de Lisle. Entendez-vous dans nos campagnes. en 1792 par un officier français en garnison à Strasbourg. citoyens! Formez vos bataillons ! Marchons. paroles et musique. marchons. marchons. L'hymne reçut d'abord le titre de Chant de guerre de l'armée du Rhin. il fut nommé par la suite la Marseillaise et devint l'hymne national français. L'étendard sanglant est levé.LA MARSEILLAISE La Marseillaise fut composée. (Refrain) Aux armes. soutiens nos bras vengeurs 1 Liberté. liberté chérie.

Nous y trouverons leur poussière Et la trace de leurs vertus ! Bien moins jaloux de leur survivre Que de partager leur cercueil. Nous aurons le sublime orgueil De les venger ou de les suivre ! Aux armes. Qu'un sang impur abreuve nos sillons ! .Nous entrerons dans la carrière Quand nos aînés n'y seront plus. citoyens ! Formez vos bataillons ! Marchons. marchons.

(Acte II. Don Juan (1665). Monsieur Jourdain: — A . E . E . 11 y a cinq voyelles ou v o i x : A . a été le plus grand auteur comique de la littérature française. A h ! que cela est beau. et ne font que m a r q u e r les diverses a r t i c u l a t i o n s des v o i x . et de la différente manière de les prononcer t o u t e s . p a r une exacte connaissance de la n a t u r e des lettres. E . Maître de philosophie: — Très v o l o n t i e r s . l'ignorance des médecins de l'époque.LE BOURGEOIS GENTILHOMME MOLIÈRE. l'hypocrisie du clergé catholique. Maître de philosophie: — La voix E se forme en r a p p r o c h a n t la mâchoire d'en bas de celle d'en h a u t : A . et é c a r t a n t les deux coins de la bouche vers les oreilles: A . l'École des femmes (1662). est un de ces bourgeois qui veulent imiter les manières de la noblesse féodale. Maître de philosophie: . Monsieur Jourdain: — A . E t là-dessus j ' a i à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles. il faut commencer selon l'ordre des choses. Monsieur Jourdain. le Bourgeois gentilhomme (1670). Monsieur Jourdain: — Après vous m ' a p p r e n d r e z l ' a l m a n a c h . E . en présence de son maître de philosophie. Monsieur Jourdain: — J ' e n t e n d s t o u t cela. ainsi dites voyelles parce qu'elles e x p r i m e n t les v o i x . scène 4. I . — sont dirigées contre la société féodale française. Pour bien suivre votre pensée et t r a i t e r cette m a t i è r e en p h i l o s o p h e . 1. Monsieur Jourdain Maître de philosophie: — Que voulez-vous donc que je vous apprenne? Monsieur Jourdain: — Apprenez-moi l ' o r t h o g r a p h e . Ses principales comédies — les Précieuses ridicules (1659). Monsieur Jourdain. l'Avare (1668). pour savoir q u a n d il y a de la lune et q u a n d il n ' y en a p o i n t . le Malade imaginaire (1673) etc. leurs prétentions stupides d'imiter la noblesse. Maître de philosophie: — La voix A se forme en o u v r a n t fort la b o u c h e : A. de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin (1622—1673). I . A . fragment) Maître de philosophie.— Soit. et en consonnes. O u i . 0 . Dans la scène qui suit. l'avidité et l'avarice des riches bourgeois. E .1. Maître de philosophie: —• E t la voix I en r a p p r o c h a n t encore d a v a n tage les mâchoires l'une de l ' a u t r e . Ma f o i ! o u i . La satire de Molière vise la corruption des grands seigneurs. Monsieur Jourdain: — A. Cela est v r a i .A.1. étale sa stupidité et sa vanité ridicule de bourgeois parvenu. U . Vive la s c i e n c e ! 393 . Tartuffe (1664). le Misanthrope (1666).1. le héros du Bourgeois gentilhomme. ainsi appelées consonnes parce q u ' e l l e s sonn e n t avec les voyelles. E . les Femmes savantes (1672).

et allongeant les deux lèvres en dehors. et revient toujours au même endroit. Monsieur Jourdain: — DA. Cela est vrai. que de savoir quelque chose ! Maître de philosophie: — La voix TJ se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement. Il n'y a rien de plus juste A. Oui. Cela est vrai.DA.R. par exemple. Monsieur Jourdain: —• U.R. elle lui cède. 0 . Maître de philosophie: •— L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un 0 .0. 0 .R.R.R. pour savoir tout cela? Maître de philosophie: — Demain.E. en portant le bout de la langue jusqu'au haut du palais.Et l'R. nous verrons les autres lettres.R. 0 . Au reste. 0 .0.U.1. 0 .RA. Ah ! l'habile homme que vous êtes ! et que j ' a i perdu de temps ! R. Ah ! les belles choses ! les belles choses ! Maître de philosophie: —• L'F en appuyant les dents d'en haut sur la lèvre de dessous: FA. Ah! la belle chose. Cela est admirable! 1. Ah ! que n'ai-je étudié plus tôt.RA.R. Monsieur Jourdain: — R. Monsieur Jourdain: — Je vous en prie. Monsieur Jourdain: — 0 . qui sont les consonnes.I. le haut et le bas: 0 . 0 . il faut que je vous fasse une confidence. les approchant aussi l'une de l'autre sans les joindre tout à fait: U. Maître de philosophie: — Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue: d'où vient que si vous la voulez faire à quelqu'un. que je vous veux de mal ! Maître de philosophie: —. Monsieur Jourdain: — U. Maître de philosophie: — Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités. faisant une manière de tremblement: RRA. Monsieur Jourdain: — FA.U.FA. La consonne D. vous ne sauriez lui dire que : U. C'est la vérité.R. Monsieur Jourdain: — 0 . et vous moquer de lui.RA. Je suis amoureux d'une personne 394 . Vous avez raison. Ah ! mon père et ma mère. se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut: DA. Monsieur Jourdain: •—• Est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses qu'à celles-ci? Maître de philosophie: — Sans doute.R.Maître de philosophie: — La voix O se forme en rouvrant les mâchoires. 0 . et rapprochant les lèvres par les deux coins. de sorte qu'étant frôlée par l'air qui sort avec force. Il n'y a rien de plus véritable: U.

dénonce les abus et la corruption de la société féodale. qu'est-ce que c'est donc que cela? Maître de philosophie: — De la prose. ou les vers. 395 . le Barbier de Sèville (1775) et le Mariage de Figaro (1784). Maître de philosophie: — Fort bien. nul animal créé ne peut manquer à son instinct. et tout ce qui n'est point vers est prose. à la veille de la R é v o l u t i o n bourgeoise de 1789. point de vers. seul.è m e siècle. Monsieur Jourdain:—Quoi? quand je dis: „Nicole. représentant du Tiers é t a t . LE MARIAGE DE FIGARO P I E R R E . se promenant dans Vobscurité. et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Monsieur Jourdain: — Cela sera galant. sans que j ' e n susse rien. oui.. Maître de philosophie: •— Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Monsieur. Monsieur Jourdain: •— Et comme l'on parle. le tien est-il donc de 1 aidassiez — imperfectul c o n j u n c t i v u l u i .A U G U S T I N CARON D E B E A U M A R C H A I S ( 1 7 3 2 . Monsieur Jourdain: — Pourquoi? Maître de philosophie: — Par la raison. Monsieur. et je souhaiterais que vous m'aidassiez 1 à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit". c'est de la prose? Maître de philosophie: — Oui. Monsieur Jourdain: — Il n'y a que la prose ou les vers? Maître de philosophie: •—Non. Monsieur Jourdain: — Par ma foi ! il y a plus de quarante ans que je dis de la prose. se t r a d u c e prin conjunctiv prez e n t : să mă ajutaţi.1 7 9 9 ) fut le plus illustre successeur de Molière au X V I I I . Maître de philosophie: — Vous ne voulez que de la prose? Monsieur Jourdain: — Non. est j u s t e m e n t u n violent réquisitoire contre le régime féodal. Le personnage p r i n c i p a l de ses deux comédies. est F i g a r o . non. Maître de philosophie: — Sans doute. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Monsieur Jourdain: — Non.de qualité.. Monsieur. q u i . Le monologue de F i g a r o . tout ce qui n'est point prose est vers. je ne veux ni prose ni vers. (Acte V . scène 3) Figaro. qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose. dit du ton le plus sombre: 0 femme! femme! femme! créature faible et décevante!. r e p r o d u i t ci-dessous.

et qui nous meurtrissent l'omoplate.) Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de quatre jours. . volé par des bandits.. je lui dirais. et partout je suis repoussé! J'apprends la chimie. c'est elle. on se venge en le maltraitant. que les sottises impri1 2 jouter — a se lupta.. la plume fichée dans sa perruque: en frémissant. qu'on n'en a mis depuis cent ans à gouverner toutes les Espagnes: et vous voulez jouter 1 .... Monsieur le Comte. une partie de la presqu'île de l'Inde. du reste. vous ne l'aurez pas.. il m'a fallu déployer plus de science et de calculs pour subsister seulement. -comme un benêt ! Non. tandis que moi. je crois. et tout le crédit d'un grand Seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vétérinaire ! — Las d'attrister des bêtes malades et pour faire un métier contraire. je me jette à corps perdu dans le théâtre: me fussé-je mis une pierre au cou ! Je broche une comédie dans les mœurs du sérail.. tenir — a poseda. (Il se levé. n'ayant pas un sou. en nous disant: Chiens de chrétiens!— Ne pouvant avilir l'esprit... Noblesse. se plaint que j'offense dans mes vers la Sublime-Porte . —Mes joues creusaient. d'Alger et de Maroc: et voilà ma comédie flambée. . morbleu! perdu dans la foule obscure. vous ne l'aurez pas. la pharmacie. des places: tout cela rend si fier ! Qu'avez-vous fait pour tant de biens? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. je m'évertue. Il riait en lisant. de Tunis. pour plaire aux princes mahométans. On vient. un rang. ne sait lire. et me voilà faisant le sot métier de mari. de Tripoli.) Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Fils de je ne sais pas qui.. j'écris sur la valeur de l'argent et sur son produit net. Parce que vous êtes un grand Seigneur. auteur espagnol. le perfide! et moi. je m'en dégoûte et veux courir une carrière honnête. quoique je ne le sois qu'à moitié ! (Il s'assied sur un banc.tromper?. 396 . si légers sur le mal qu'ils ordonnent ! quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil.. dont pas un. les royaumes de Barca. je voyais de loin arriver l'affreux recors.... élevé dans leurs moeurs. à l'instant qu'elle me donne sa parole.. la chirurgie.. et comme il n'est pas nécessaire de tenir 2 les choses pour en raisonner. sitôt je vois du fond d'un fiacre baisser pour moi le pont d'un château fort.. à l'entrée duquel je laissai l'espérance et la liberté. Il s'élève une question sur la nature des richesses. toute l'Egypte. — La nuit est noire en diable. je crois pouvoir y fronder Mahomet sans scrupule: à l'instant. ce n'est personne. un envoyé. de je ne sais où. vous vous croyez un grand génie !. fortune. Après m'avoir obstinément refusé quand je l'en pressais devant sa maîtresse. la Perse. homme assez ordinaire. au milieu même de la cérémonie. mon terme était échu. a se măsura cu.

bonnes gens ! je soupe en ville. ni de la politique. Prêt à tomber dans un abîme. on me supprime. on pense à moi pour une place. ce n'est pas nous. et la honte au milieu du chemin. il s'est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions. c'est lui. on me met un jour dans la rue. je le nomme Journal inutile. ni de la morale. Pou-ou ! je vois s'élever contre moi mille pauvres diables à la feuille 2 . (Il se lève en s'échauffant. et vingt brasses d'eau m'en allaient séparer. croyant n'aller sur les brisées 1 d'aucun autre. ni des corps en crédit. et pour prix d'avoir eu par mes soins son épouse. * mille pauvres diables à la feuille — o mie de bieţi scribi (plătiţi după n u m ă r u l cuvintelor). et les personnes dites comme il faut m'ouvrent poliment leur maison en retenant pour elles les trois quarts du profit. eh! mais qui donc? (Il retombe assis. quoiqu'on ne soit plus en prison. en exigeant que je fusse honnête. c'est vous. J'aurais bien pu me remonter. je taille encore ma plume. il fallut bien périr encore. orage à ce sujet. je le marie. que. il n'est point d'éloge flatteur. le savoir-faire vaut mieux que le savoir. puis laissant la fumée aux sots qui s'en nourrissent. et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. sous l'inspection de deux ou trois censeurs. et que.) On se débat. 397 . je commençais même à comprendre que. Mais comme chacun pillait autour de moi. mais par malheur j ' y étais propre: il fallait un calculateur. 3 pharaon — un joc de noroc. pour gagner du bien. et comme il faut dîner. ni de personne qui tienne à quelque chose. Pour le coup je quittais le monde. c'est moi. je me fais banquier de pharaon 3 : alors. comme trop lourde à un piéton. au moment d'épouser ma mère. pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l'autorité. ni des autres spectacles. c'est toi. non. ni des gens en place. et me voilà derechef sans emploi ! — Le désespoir m'allait saisir. ni du culte. et. je vais rasant de ville en ville. qui s'étend même à celles de la presse. je puis tout imprimer librement. Pour profiter de cette douce liberté. lorsqu'un Dieu bienfaisant m'appelle à mon premier état. ce fut un danseur qui l'obtint. et je vis enfin sans souci. (Il se rassied. j'énonce un écrit périodique. Je reprends ma trousse et mon cuir anglais. sans la liberté de blâmer. mes parents m'arrivent à la file. il me reconnaît. Il ne me restait plus qu'à voler. Un grand seigneur passe à Séville. ni de l'Opéra.) Las de nourrir un obscure pensionnaire. et demande à chacun de quoi il est question: on me dit que pendant ma retraite économique.mées n'ont d'importance qu'aux lieux où l'on en gêne le cours .) O bizarre suite d'événements ! 1 aller sur les brisées de quelqu'un — a intra în concurenţă cu cineva. il veut intercepter la mienne ! Intrique.

aujourd'hui. où V. qui étaient à la fois ses portes et ses forteresses. V. Pendant plus d'un siècle. De cette ancienne clôture il restait encore au siècle dernier quelques vestiges. 398 . la porte Baudets ou Baudoyer. exploités et humiliés par u n régime injuste. Paris demeura plusieurs siècles à l'état d'île. hautes et solides. la Seine son premier fossé. Porta Bagauda. trop à l'étroit dans son île. considéré à juste t i t r e comme chef de l'école r o m a n t i q u e . les maisons se pressent. Victor Hugo a écrit u n grand nombre de drames r o m a n t i q u e s . au delà du Grand. a créé une oeuvre immense. Il emprisonne Paris dans une chaîne circulaire de grosses tours. dès les rois de la première race. Comme romancier.Le Roi s'amuse (1832). l'un au nord. Alors.NOTRE-DAME DE PARIS (Fragment) V I C T O R H U G O (1802 — 1885). s'accumulent et haussent leur niveau dans ce bassin comme l'eau dans 1 à vol d'oiseau — văzut de sus. le Grand-Châtelet sur la rive droite. Hugo évoque la vie rude du peuple de Paris au XV-ème siècle. dont le plus célèbre. ont été écrits pendant son exil forcé dans l'île de Guernesey. q u i se caractérise p a r son souffle démocratique et h u m a n i t a i r e . et çà et là une tradition. comme on sait. il n'en reste que le souvenir. V. et ne pouvant plus s'y retourner. dans cette vieille île de la Cité qui a la forme d'un berceau. La grève de cette île fut sa première enceinte. les Misérables (1862) ainsi que les Travailleurs de la mer (1866). l'autre au midi. Paris passa l'eau. Il a consacré u n volume de vers (les Orientales — 1829) à la l u t t e du peuple grec pour l'indépendance et u n autre (les Châtiments — 1853) à la dénonciation du régime réactionnaire de N a p o léon I I I . use et efface cette enceinte. une première enceinte de murailles et de tours commença à entamer la campagne des deux côtés de la Seine. Plusieurs poésies de l'Année terrible (1871) e x p r i m e n t la s y m p a thie du poète pour les victimes de la Commune de Paris. et deux têtes de pont. Le fragment qui suit est u n e belle description du Paris moyenâgeux. Hugo est l ' a u t e u r de plusieurs r o m a n s . Hugo respirent la s y m p a t h i e d e l ' a u t e u r envers les gens simples. avec deux ponts. déborde. Il y a dans chacune de ces pièces u n héros populaire q u i exprime les sentiments et les aspirations du peuple s'opposant à la d o m i n a t i o n des classes possédantes. dont les plus connus sont Marion Delorme (1829). Les romans de V. au delà du Petit-Châtelet. Ruy-Blas (1838). Dans Notre-Dame de Paris. Hugo a résidé d u r a n t t o u t le Second E m p i r e . Puis. Hernani (1830). Peu à peu. le Petit-Châtelet sur la rive gauche. le flot des maisons toujours poussé du coeur de la ville en dehors. P A R I S À VOL D'OISEAU1 Paris est né. roman historique (1831). ronge. Philippe-Auguste lui fait une nouvelle digue.

sans ordre et tout de travers. où commerce. elle est enjambée. intellectuels d'un pays. industrie. pour ainsi dire. Paris s'est encore transformé. filtre et s'amasse sans cesse goutte à goutte. population. politiques. il semble qu'elle recule à vue d'œil 3 et s'enfonce de plus en plus dans la vieille ville. digne du poète qui l'a chanté: Le mur murant Paris rend Paris 1 1 3 4 murmurant. toutes les pentes naturelles d'un peuple . Les maisons enfin sautent par-dessus le mur de PhilippeAuguste. Sous Louis X I . elles se carrent 1 . des puits de civilisation. Paris avait déjà usé les trois cercles concentriques de murailles qui. toute place se comble et disparaît. à vue d'œil — văzînd cu ochii. percer. Ce sont des entonnoirs où viennent aboutir tous les versants géographiques. Dès 1367. étaient. La puissante ville avait fait craquer successivement ses quatre ceintures de murs. Au seizième. L'enceinte de Charles V a donc le sort de l'enceinte de Philippe-Auguste. pour nous arrêter là. comme des échappées. elles mettent étages sur étages. ce misérable mur de boue et de crachat. comme les pitons 4 des collines dans une inondation. du temps de Julien l'Apostat. dépassée. pour ainsi dire. et c'est à qui passera la tête par-dessus ses voisines pour avoir un peu d'air. vîrf. Il n'y a que ces villes-là qui deviennent capitales. quelques groupes de tours en ruine des anciennes enceintes.un réservoir. intelligence. et s'éparpillent joyeusement dans la plaine. malheureusement pour nos yeux. comme un enfant qui grandit et qui crève ses vêtements de l'an passé. prennent leurs aises — se fac comode. siècle à siècle. Charles V la bâtit. tant une ville neuve s'épaissit déjà au dehors. elles montent les unes sur les autres. la ville se répand tellement dans le faubourg qu'il faut une nouvelle clôture. Depuis lors. piton — culme. se carrer — a fi în largul său. surtout sur la rive droite. Dès la fin du quinzième siècle. 399 . prennent leurs aises 2 . se rétrécit. celle de Louis XV. Mais une ville comme Paris est dans une crue perpétuelle. elles jaillissent en hauteur comme toute sève comprimée. dès le quinzième siècle. La rue de plus en plus se creuse e". on voyait. par places. tout ce qui est vie. mais il n'a franchi qu'une enceinte de plus. digne du roi qui l'a bâti. Elles commencent à devenir profondes. comme des archipels du vieux Paris submergé sous le nouveau. moraux. se taillent des jardins dans les shamps. tout ce qui est sève. et aussi des égouts. en germe dans le Grand-Châtelet et le Petit-Châtelet. Ainsi. et le faubourg court plus loin. Là. dans cette mer de maisons. tout ce qui est âme dans une nation.

Vous verrez des femmes se prostituer pour aller dans la voiture du fils d'un pair de France. l'Université. 1 pour tout potage — cu totul. parce qu'il prend sans partager. Ainsi. Vautrin présente à Eugène de Rastignac un tableau des mœurs de la „haute société" de Paris. mais on plie s'il persiste. Il faut entrer dans cette masse d'hommes comme un boulet de canon. Vous verrez des femmes dont les maris ont six mille francs d'appointements pour tout potage 1 . LE P È R E GORIOT (Fragment) HONORÉ DE BALZAC (1799 — 1850) est l'un des plus illustres écrivains de la littérature française et universelle. groupés sous le titre général de Comédie humaine. qui peut courir à Longchamp sur la chaussée du milieu. leur histoire: la Cité. et qui dépensent plus de dix mille francs à leur toilette. Vous avez vu le pauvre bèta de père Goriot obligé de payer la lettre de change endossée par sa fille. L'honnêteté ne sert à rien. on le hait. La corruption est en force. économistes et statisticiens de métier pris ensemble". les Paysans (1844). César Birotieau (1837). extrait du Père Goriot. leurs coutumes. la Cousine Bette (1846). Engels déclarait avoir appris de l'œuvre de Balzac „plus que de tous les historiens. on tâche de le calomnier. il a reflété dans ses romans. dont le mari a cinquante mille livres de rente.Au quinzième siècle. leura mœurs. Paris était encore divisé en trois villes tout à fait distinctes et séparées. Dans le texte qui suit. Cultivant le réalisme critique. în total. 400 . la Ville. „Savez-vous comment on fait son chemin ici? Par l'éclat du génie ou par l'adresse de la corruption. le Cousin Pons (1847) etc. la corruption est l'arme de la médiocrité qui abonde. en un mot. fût-elle riche. Illusions perdues (1837). ou s'y glisser comme une peste. Balzac a réussi à surprendre avec beaucoup d'exactitude les aspects les plus divers de la société capitaliste et a créé dans ses romans une galerie de types vivants et immortels. et vous en sentirez partout la pointe. leur spécialité. on l'adore à genoux quand on n'a pas pu l'enterrer sous la boue. On plie sous le pouvoir du génie. Nous citons parmi ses œuvres les plus célèbres: Eugénie Grandet (1833). leurs privilèges. Je vous défie de faire deux pas dans Paris sans rencontrer des manigances infernales. le Père Goriot (1834). Je parierais ma tête contre un pied de cette salade que vous donnerez dans un guêpier chez la première femme qui vous plaira. la société capitaliste de la première moitié du XlX-ème siècle. Balzac eut une influence considérable sur le développement du roman aussi bien en France qu'à l'étranger. le talent est rare. Vous verrez des employés à douze cents francs acheter des terres. ayant chacune leur physionomie.

et que je nomme la confrérie des savates du bon Dieu 2 . se trouve au d é b u t de sa carrière. fils de p a y s a n s . avec un billet d'invitation à dîner pour le même jour. directeur de la prison c o m m u n a l e . Toutes sont bricolées 1 par les lois. pour des enfants. Valenod. à côté de Balzac. Je n'en finirais pas s'il fallait vous expliquer les trafics qui se font pour des amants. Dans le fragment qui suit. le public les appelle des voleurs. 1 2 3 4 bricolées — î n c ă t u ş a t e . Ça n'est pas plus beau que la cuisine. soyez-en sûr. c o n t i e n n e n t une âpre critique de la société de son t e m p s . l'un des r e p r é s e n t a n t s les plus illustres du réalisme c r i t i q u e . la confrérie des savates du bon Dieu — asociaţia prostănacilor d o m n u l u i . et votre serviteur ! Si dans les cent professions que vous pouvez embrasser. Voilà la vie telle qu'elle est.belle et jeune. le Rouge et le Noir (1830) et la Chartreuse de Parme (1839). J u l i e n Sorel. et il faut se salir les mains si l'on veut fricoter. qui se rend compte que dans la société c a p i t a l i s t e on ne p e u t parvenir que par des moyens peu honnêtes. Pour s'enrichir. Aussi l'honnête homme est-il l'ennemi commun. Certes. de son vrai nom Henri Beyle. sachez seulement vous bien débarbouiller: là est toute la morale de notre époque. carotter — a ciupi (fig-)- 26- 401 . là est la vertu dans toute sa fleur de sa bêtise. en grande livrée. Tirez vos conclusions. il se rencontre dix hommes qui réussissent vite. En rentrant. mais là est la misère. Précepteur des enfants de Monsieur de R é n a l . rarement par vertu. autrement. l'honnête homme est celui qui se tait et refuse de partager. il est invité à dîner chez Monsieur Valenod. on carotte 4 . il faut être déjà riche ou le paraître. est. Si donc vous voulez promptement la fortune. Ses d e u x chefs-d'œuvre. pour des chiffons. il trouva un valet de M. le héros du Rouge et du Noir est le t y p e de l ' a r r i v i s t e . il s'agit ici de jouer de grands coups 3 . Mais que croyez-vous que soit l'honnête homme? A Paris. en guerre avec leurs maris à propos de tout. jouer de grands coups — a da lovituri m a r i . Je ne vous parle pas de ces pauvres ilotes qui partout font la besogne sans être jamais récompensés de leurs travaux. LE ROUGE ET LE NOIR (Fragment) S T E N D H A L (1783 — 1842). J u l i e n Sorel. qui le cherchait dans toute la ville. pour le ménage ou pour la vanité. ça pue tout autant. Je vois d'ici la grimace de ces braves gens si Dieu nous faisait la mauvaise plaisanterie de s'absenter au jugement dernier. un riche bourgeois de la ville de Verrières.

n'imposaient point à Julien. Ils ont faim peut-être en ce moment. le directeur du dépôt 1 . vint à penser que de l'autre côté du mur de la salle à manger. tout le monde y avait l'air d'assurer sa contenance contre le mépris. elle était à sa toilette — se îmbrăca. On passa ensuite chez madame Valenod.Jamais Julien n'était allé chez cet homme. se trouvaient de pauvres détenus. et on lui disait le prix de chaque meuble. On annonça le dîner. à laquelle elle avait mis du rouge pour cette grande cérémonie. Elle y déploya tout le pathos maternel. les grosses chaînes d'or croisées en tous sens sur sa poitrine. Ce fut pis un quart d'heure après. 402 . se dit-il à lui-même. Quoique le dîner ne fût indiqué que pour une heure. son énorme quantité de cheveux. Ses gros favoris noirs. homme à bonnes fortunes — om cu succes la femei. l'une des plus considérables de Verrières. il n'en pensait que plus aux coups de bâton qu'il lui devait. închisoare. quelques jours seulement auparavant. Julien trouva plus respectueux de se présenter dès midi et demi dans le cabinet de travail de M. Il demanda l'honneur d'être présenté à madame Valenod. sa gorge se serra. avait une grosse figure d'homme. Tout y était magnifique et neuf. Ils furent suivis de quelques libéraux riches. le directeur du dépôt. il ne songeait qu'aux moyens de lui donner une volée de coups de bâton sans se faire une affaire en police correctionnelle. Jusqu'aux domestiques. On la lui fit visiter. ses pantoufles brodées. sa pipe immense. Mais Julien y trouvait quelque chose d'ignoble et qui sentait l'argent volé. et tout cet appareil d'un financier de province. Il le trouva étalant son importance au milieu d'une foule de cartons. sur la portion de viande desquels on avait peut-être grjvelé pour acheter tout ce luxe de mauvais goût dont on voulait l'étourdir. Le percepteur des contributions. mais alors il en était saisi jusqu'à l'attendrissement. Sa méfiance ne le laissait guère susceptible que de ce genre de souvenirs qui sont appelés par les contrastes. Cette disposition fut augmentée par l'aspect de la maison du directeur du dépôt. l'homme des impositions directes. elle était à sa toilette 3 et ne pouvait recevoir. qui lui présenta ses enfants les larmes aux yeux. Par compensation. il eut l'avantage d'assister à celle de M. Cette dame. l'officier de gendarmerie et deux ou trois autres fonctionnaires publics arrivèrent avec leurs femmes. déjà fort mal disposé. Julien pensait à madame de Rénal. on entendait de loin en loin 1 2 3 dépôt — arest. son bonnet grec placé de travers sur le haut de la tête. Julien. qui se croit homme à bonnes fortunes 2 . il lui fut impossible de manger et presque de parler.

Toine (1885). É c r i v a i n antibourgeois. Julien. L ' a u t e u r y c r i t i q u e avec véhémence les m i l i e u x d'affaires et la presse vénale de son époque. Il essaya de la cacher avec le verre vert. Dans ce moment. j ' a i fait imposer silence aux gueux. R e p r é s e n t a n t du réalisme c r i t i q u e . un valet offrait à Julien du vin du Rhin. il sentit une grosse larme couler le long de sa joue. Miss Harriel (1884). répondit le directeur triomphant. Le personnage central du r o m a n . tu le souffres! Par bonheur. la petite Roque (1886). mais il faudra que. le Uorla (1881) etc. et madame Valenod avait soin de lui faire observer que ce vin coûtait neuf francs la bouteille pris sur place. dont le meilleur est Bel-Ami (1885). pitance — raţie zilnică. L'empêcher de chanter! se disait-il à lui-même. et bientôt on n'entendit plus chanter.è m e siècle. Malgré toute son hypocrisie si souvent exercée. un peu ignoble. mais non pas encore le cœur de son état. dit à M. est un t y p e d ' a r r i v i s t e immoral et sans 1 2 se gorger — a se indopa. Valenod: — On ne chante plus cette vilaine chanson. il avait les manières. — Parbleu ! je le crois bien. qui disparut. et il faut l'avouer. Monsieur Parent (1886). Contes de la Bécasse (1883). dans un verre vert. Ce mot fut trop fort pour Julien. M. pendant que tu te gorges 1 de viandes. Le percepteur des contributions avait ordonné une chanson royaliste. R a p p e l o n s p a r m i ses volumes de nouvelles Mademoiselle Fiji (1882). il a présenté dans ses environ 250 nouvelles un t a b l e a u presque complet des mœurs de la d e u x i è m e m o i t i é du X l X . Valenod regarda un de ses gens en grande livrée. personne ne remarqua son attendrissement de mauvais ton. tu donneras à dîner avec l'argent que tu auras volé sur sa misérable pitance 2 . et n'en jouiras qu'à cette condition'et en pareille compagnie ! Tu auras peut-être une place de vingt mille francs. tenant son verre vert. ô mon Dieu! et. Georges D u r o y . Maupassant a laissé aussi des r o m a n s . se disait la conscience de Julien. et pendant ton dîner il sera encore plus malheureux! BEL-AMI (Fragment) G U Y DE M A U P A S S A N T (1850 — 1893) est le plus grand nouvelliste de la l i t t é r a t u r e française. chanté en chœur: voilà donc. Bel-Ami dévoile également les dessous de la p o l i t i q u e coloniale des gouvernements français. Pendant le tapage du refrain.quelques accents d'une chanson populaire. tu empêches de chanter le pauvre prisonnier. que chantait l'un des reclus. 26* 403 . mais il lui fut absolument impossible de faire honneur au vin du Rhin. la sale fortune à laquelle tu parviendras.

Beaucoup avaient payé leurs dettes (acte honorable). dans les plus nobles maisons.. ressource suspecte à coup sûr. Le voici. on l'affirmait. et Duroy s'amusait à réciter à mi-voix. titres et qualités des amants qu'elles avaient eus ou qu'on leur prêtait. et il faisait une tiédeur et un soleil d'avril. qui ne pense q u ' à parvenir le plus vite possible a u x plus h a u t s degrés de la hiérarchie sociale. sans qu'on eût jamais deviné d'où leur était venu l'argent nécessaire (mystère bien louche 3 ). ses fonctions ayant fait de lui une sorte d'almanach des célébrités et des scandales parisiens. dans l'avenue du Bois-de-Boulogne. et c'est à pe. mais dont les tripotages 4 1 2 3 4 tas — (aici) ceată. comme s'il eût constaté.. b a n d ă . comme on récite les litanies dans une église. consolé. savait le chiffre de leur fortune et l'histoire secrète de leur vie. au d é b u t de sa carrière. en tout cas. Tous les habitués du Bois étaient sortis ce matin-là. vivaient uniquement des rentes de leurs femmes. les noms.irie s'il les enviait maintenant. puis des hommes si respectés que les petits bourgeois se découvraient sur leur passage. savoureux comme une friandise de printemps.nom. Il passa l'arc de triomphe de l'Etoile et s'engagea dans la grande avenue du côté opposé aux cavaliers. trottant pu galopant. Le vent ayant changé. Il les regardait. c'était connu: d'autres des rentes de leurs maîtresses. l'éternelle et profonde infamie de l'homme. •Puis il prononça tout haut: „Tas 1 d'hypocrites" et chercha de l'œil les cavaliers sur qui couraient les plus grosses histoires. Duroy marchait lentement. D'autres.scrupules. Il vit des hommes de finance dont l'immense fortune avait un vol pour origine. Il en vit beaucoup soupçonnés de tricher au jeu. avant d'aller à son rendez-vous. étaient la grande ressource. buvant l'air léger. tripotages — afaceri necinstite. II les connaissait presque tous de. et qu'on recevait partout. fort célèbres. avec ce quelque chose de hautain et d'inabordable qu'ont beaucoup de femmes à cheval. la seule ressource. faisant des réflexions lucides sur la société parisienne de son t e m p s . minces et moulées dans le drap sombre de leur taille. 404 . cédant à l'appel du ciel clair et doux. excité. et que cela l'eût réjoui. hommes et femmes. Les amazones passaient. cercle — (aici) c l u b . Ce jeu l'amusait beaucoup. louche — suspect. Il s'endormit dans l'ivresse et se leva de bonne heure pour faire un tour à pied. le temps s'était adouci pendant la nuit. pour qui les cercles 2 . sous les sévères apparences. les riches du monde.

tandis que les autres. Hennebeau entra. Enfin. à une grève déclenchée par les mineurs. 405 . Son fameux manifeste „ J ' a c c u s e " lui a valu un exil forcé en Angleterre. et il fut tellement surpris de voir Maheu s'avancer. cherchèrent des sièges du regard. Il venait de reconnaître Pierron. n'étaient un mystère pour aucun de ceux qui savaient les dessous du monde. je ne demande pas mieux que de causer. portant à sa redingote le petit nœud correct de sa décoration. qu'il ne put s'empêcher d'ajouter encore: — Comment ! c'est vous. auquel ils présentent leurs revendications. dans les grandes entreprises nationales. Zola a joué un rôle de premier plan dans l'ACfaire Dreyfus. la lèvre fière. Germinal (1885). un ancien de Montsou dont la famille travaille 1 1 crapules — secături. préféraient se tenir debout. et ses yeux s'étaient arrêtés sur Etienne. Hennebeau. Il y eut un silence. ceux à favoris et ceux à moustaches. boutonné militairement.. tas d'escarpes 2 !" GERMINAL (F r a g m e n t) E M I L E ZOLA (1840 — 1902). la 'Curée (1872). qui avait roulé son fauteuil devant la cheminée. l'Argent (189-1). à ce qu'il paraît. l'œil insolent. tas de crapules 1 . tâchaitde se rappeler leurs visages. qu'avez-vous à me dire? Il s'attendait à entendre le jeune homme prendre la parole. Quelques-uns se risquèrent sur les chaises. Et il s'interrompit. Tous avaient l'air hautain. On y assiste.effrontés. comme par exemple la Fortune des Rougon (1871).. Il parla le premier. demanda-t-il. les théories q u ' i l a soutenues. escarpes — t î l h a r i . M. un bon ouvrier qui s'est toujours montré si raisonnable. Les mineurs se tournèrent. Vous vous révoltez. assis en face de lui. théoricien du n a t u r a l i s m e . Dans ses meilleurs romans du cycle les Rougon-Macquart. inquiétés par les soies brodées. entre a u t r e s . les dénombrait vivement. la Débâcle (1892). Au bonheur des dames (1883). Germinal est le premier roman de la l i t t é r a t u r e française consacré à la vie des m i n e u r s . — Ah! vous voilà!. pour ajouter avec une raideur polie: — Asseyez-vous. Duroy riait toujours répétant: „C'est du propre. Son excellence Eugène Rougon (1876). d é m a s q u a n t avec courage la justice bourgeoise et la diversion a n t i s é m i t e . — Voyons. caché au dernier rang. M. dans ses r o m a n s . Zola tait œuvre de réaliste critique et dresse un tableau puissant des vices de la société capitaliste. n ' a a p p l i q u é que p a r t i e l l e m e n t .. Voici les grévistes en présence du représentant des p a t r o n s ..

Il n'y a pas d'autre arrangement possible. Maheu coupa la parole au directeur. Payez-nous davantage. nous n'en serions pas moins volés. comme pour interrompre. les yeux baissés. il commença. pour que nous ayons au moins du pain tous les jours. nous boiserons mieux. comme si un étranger avait parlé en lui. Mais. Puis. car le boisage nous prendrait toujours plus de temps.. si nous le donnions. Du reste.. puis vous prétendez compenser cette baisse en payant le boisage à part. que les camarades m'ont choisi. mauvaises têtes — capete înfierbîntate. Nous voulons seulement la justice. coup de torchon — l o v i t u r ă de g r a ţ i e . Mais ce qui nous enrage. il était lancé. il faut que le travail soit payé pour être fait. le travail dur. en voyant M. elle met simplement deux centimes par berline dans sa poche. Si cela était vrai. c'est que cela n'est pas même vrai: la Compagnie ne compense rien du tout. On nous accuse de mal boiser 3 . nous sommes las de crever de faim. Ah ! c'est mal. de mauvaises têtes 2 cherchant à faire du désordre. ça me chagrine que vous soyez à la tête des mécontents ! Maheu écoutait. c'est la vérité. il s'écoutait avec surprise. Il disait leur misère à tous.au fond depuis le premier coup de pioche !. la seule besogne productive. oui. la voix hésitante et sourde d'abord. notre journée se trouverait réduite encore. C'est vrai.. Maintenant. le coup de torchon 4 qui nettoierait vos hommes. Hennebeau faire un geste violent. et qui sortaient. des choses qu'il ne savait même pas là. la vie de brute. voyez-vous! Vous baissez le prix de la berline. Cela doit vous prouver qu'il ne s'agit pas d'une révolte de tapageurs 1 . boiser — a căptuşi cu lemn. et il nous semble qu'il serait temps de s'arranger. et comme elle n'arrive déjà pas à nous nourrir. nous mettrons aux bois les heures voulues. Et qu'est-ce que vous avez inventé à la place? une chose qui ne peut pas nous entrer dans la tête.. Sa voix se raffermissait. ce serait donc la fin de tout. Il leva les yeux. Il cita les dernières payes 1 2 3 4 tapageurs — scandalagii. les mots venaient tout seuls. — Monsieur le directeur. nous ne donnons pas à ce travail le temps nécessaire. dans un gonflement de son cœur. Par moments. il continua en regardant le directeur: — Vous savez bien que nous ne pouvons accepter votre nouveau système.. 406 . la femme et les petits criant la faim à la maison. C'étaient des choses amassées au fond de sa poitrine. murmurèrent les autres délégués. c'est justement parce que je suis un homme tranquille. voilà ! — Oui. au lieu de nous acharner à l'abatage. auquel on n'a rien à reprocher..

illustré par son rôle important dans l'Affaire Dreyfus. . Des v o i x . France a été l'un des premiers intellectuels français à saluer avec enthousiasme la Révolution d'Octobre et le nouvel État Soviétique. Histoire contemporaine (composée de 4 volumes. finit-il p a r conclure. mangées p a r les amendes et les chômages. Le fragment suivant. L E L I V R E D E MON AMI 'Fragment) ANATOLE FRANCE (1844 — 1924). Thaïs (1890). „ Q u e l b e l l i q u e u x professeur de t r o i s i è m e nous a v i o n s là ! Il fallait le v o i r .désastreuses. lorsque. A. En tant que critique littéraire. . t e x t e en m a i n . Ce sera de la fatigue de m o i n s . À. où il a été le principal soutien de Zola. 407 . nous ne redescendrons que si la C o m p a g n i e a c c e p t e nos c o n d i t i o n s . est un modèle du style ironique et pétillant qui caractérise la prose d'Anatole France. . . nous préférons crever à ne rien faire. France a passé d'un scepticisme ironique à un humanisme militant. nous v o u l o n s que les choses r e s t e n t c o m m e elles é t a i e n t . . et ce crever pour crever — dacă e vorba să crăpăm. l'Anneau d'améthyste (1899). par son adhésion aux idées socialistes et plus tard au Parti Communiste Français. m o n s i e u r le d i r e c t e u r . Nous avons q u i t t é les fosses. Ses principales œuvres sont: le Crime de Sylvestre Bctnnard (1881). . le Livre de mon ami (1885). la Rôtisserie de la reine Pédauque (1893). son style atteignant la perfection. E l l e v e u t baisser le p r i x de la b e r l i n e . nous sommes donc venus vous dire q u e . a débuté par des vers pour se consacrer ensuite aux romans et aux nouvelles. et nous voulons encore q u ' o n nous d o n n e cinq c e n t i m e s de plus p a r b e r l i n e . . les q u i n z a i n e s dérisoires. pseudonyme de François-Anatole Thibault. A. Est-ce q u ' o n a v a i t résolu de les d é t r u i r e ? — A l o r s . extrait du volume de nouvelles le Livre de mon ami. le Mannequin d'osier (1897). Nous ne d e m a n d o n s que la r a i s o n . à savoir: l'Orme du mail (1897). Il a d i t n o t r e idée à t o u s . Bergeret à Paris (1901)) l'Ile des pingouins (1908). c'est à vous de voir si vous êtes pour la justice et pour le t r a v a i l . crever p o u r crever 1 . M a i n t e n a n t . r a p p o r t é e s a u x familles en l a r m e s . p a y e r le boisage à p a r t . les Dieux ont soif (1912) etc. A. il c o n d u i s a i t à P h i l i p p e s les soldats de B r u t u s . s ' é l e v è r e n t . Quel courage ! quelle g r a n d e u r d ' â m e ! q u e l héroïsme ! Mais il choisissait son t e m p s p o u r être u n h é r o s . . Nous a u t r e s . France a réuni ses nombreux articles en 4 volumes publiés sous le titre La Vie littéraire (1888 —1892). fils d'un libraire parisien. M. ïYance est l'un des maîtres de la prose française^ moderne. —• C'est c e l a . p a r m i les m i n e u r s .

„Il nous donnait pour sujet de compositions. „Il avait peur des voleurs. aux stratagèmes les plus perfides. „Il ne nous dit point si l'armée ennemie avait souvent l'obligeance de se prêter à cette manœuvre. blocuri. un pêcheur trouvera son anneau de chevalier romain. Il lui arriva un jour de se surpasser dans ce genre. Monsieur Chotard se montrait inquiet et craintif dans le cours de sa vie. tant latines que françaises. Il bravait. Son style et son débit exprimaient dans les deux langues la même ardeur martiale. 408 . il jetait les esprits des élèves dans un trouble d'autant plus grand qu'il était impossible de savoir si c'était le consul ou le professeur qui parlait. plus tard. Il vivait. du tonnerre. est d'attirer l'armée ennemie dans un défilé et de l'y écraser sous des quartiers 1 de roc. aux Thermopyles avec Léonidas . en commentant un texte d'Elien. des voitures et de tout ce qui peut. il tomhait tout sanglant dans le lac Trasimène. avec les rusés capitaines. sur la nef de Thémistocle . nous dit un jour monsieur Chotard. dispenser — a distribui. dans la forêt Hercynie. endommager le cuir d'un honnête homme. monsieur Chotard ne dédaignait nullement de recourir. des sièges. dans la mer de Salamine.temps n'était pas le temps présent. César et les dieux. à Pharsale. des chiens enragés. des combats. par un 1 2 3 quartiers — bucăţi. Il lui arrivait parfois d'interrompre le cours de son idée pour nous dispenser 2 des punitions méritées. près de PaulÉmile . et c'est en dictant le corrigé de ces narrations qu'il déployait toute son éloquence. il brandissait son glaive rompu sur le cadavre de Varus. pensums — pedepse scrise (date elevilor). C'était un fameux homme de guerre. en sorte que. Mais j ' a i hâte d'en venir au point pour lequel Chotard s'illustra dans les esprits de tous ses élèves. „Il est vrai de dire que son corps seul demeurait parmi nous. On l'effrayait facilement. des cérémonies expiatoires et propitiatoires. où. son âme était dans l'antiquité. mais le ton de sa voix restait héroïque jusque dans ces incidences. „Résolu à vendre chèrement sa vie sur les bords de l'AEgos-Potamos et fier de vider la coupe libératrice dans Numance assiégée. dans les champs de Cannes. parlant tour à tour avec le même accent comme un consul qui exhorte ses troupes et comme un professeur de trois-ième qui distribue des pensums 3 . de près ou de loin. cet excellent homme. „— Un des stratagèmes qu'il faut recommander.

en ce t e m p s . car il me semble que la v o i x grasse de m o n s i e u r C h o t a r d résonne encore à mes oreilles et les e m p l i t de sa solennité m o n o t o n e . q u a n d . monsieur Chotard a j o u t a q u ' i l est inepte de rire sans motif. CYRANO DE BERGERAC EDMOND ROSTAND (1868 — 1918). Les 409 . J e l ' e x e r ç a i t o u t entière sur les dernières paroles de Décius Mus. mais toujours malheureux. J ' e n t r e . pour la p a t r i e . Ce d i s c o u r s . Monsieur Nozière.discours i n c o m p a r a b l e . Mon exemple v i v r a p a r m i v o u s . Dans sa meilleure pièce. tel que je l ' e n t e n d s encore. d a n s l ' i m m o r t a l i t é . nous le sûmes t o u s p a r c œ u r .m o i et ne me pleurez p a s . d a n s sa sagesse. selon son h a b i t u d e . vous me copierez d i x pages de r u d i m e n t . du sein de l ' E l y s é e . o u v e r t a u x mânes des héros. si. auxquels revient l'honneur d'être meilleurs et plus intelligents que leurs contemporains" (M. „ J ' a v a i s . Décius Mus se r e t o u r n a une dernière fois vers ses compagnons d ' a r m e s et leur d i t : — Si vous n'observez pas m i e u x le silence. Ainsi l'a d é c i d é . J u p i t e r C a p i t o l i n u s . après nous avoir donné le plus p u i s s a n t motif de r i r e . a écrit des pièces de théâtre en vers: Les Romanesques (1894). DERNIÈRES PAROLES DE DÉCIUS MUS Près de se d é v o u e r a u x d i e u x Mânes et pressant déjà de l'éperon les flancs de son coursier i m p é t u e u x . peu nombreux. j ' é c r i r a i à m o n s i e u r v o t r e p è r e . l'Aiglon (1900). E n v i e z . Cyrano de Bergerac. comme il me s e m b l e . v o u s passez encore v o t r e devoir à m o n s i e u r F o n t a n e t pour q u ' i l le copie. je vous infligerai une retenue générale. il exalte les sentiments nobles et généreux de l'humanité. La Princesse lointaine (1895). l ' é t e r n e l g a r d i e n de la Ville é t e r n e l l e . vous serez consigné j e u d i . Le gouffre m ' a t t e n d . représentant tardif du romantisme. Chantecler (1910). les vierges de la R é p u b l i q u e suspendre des g u i r l a n d e s de fleurs au pied d e mes images. Il est inepte de rire sans motif. e t . vos r i c a n e m e n t s sont d ' u n e inconvenance que je ne puis tolérer.l à . J ' i n f o r m e r a i m o n s i e u r le p r o v i s e u r de v o t r e c o n d u i t e : E t je v e r r a i . Ceux q u i n ' o n t pas été secoués à quinze ans p a r u n fou rire sous une grêle de p e n s u m s ignorent une v o l u p t é . Gorki). Monsieur F o n t a n e t . j ' e u s soin de l'écrire sur m o n cahier sans en rien o m e t t r e . J e vais m o u r i r pour le s a l u t c o m m u n . je me cachai la t ê t e dans u n d i c t i o n n a i r e et perdis le s e n t i m e n t . Monsieur Nozière. „Le voici tel que je l ' e n t e n d i s . Il est j u s t e et nécessaire q u ' u n citoyen se dévoue pour le s a l u t c o m m u n . incarnés par Cyrano „l'un de ces hommes. Cyrano de Bergerac (1897). Messieurs. une prodigieuse faculté de r i r e .

C'est un roc!. tenez: Agressif: „Moi. Cyrano. Dans la scène qui suit. folosit cu pedanterie ironică. Le Vicomte.. C'est la fameuse „tirade du nez". qui n'est autre que le philosophe matérialiste et athée bien connu du XVII-ème siècle. Cyrano de Bergerac.. (Acte I. C'est une péninsule!" Curieux: . jeune homme ! On pouvait dire. En variant le ton. — p a r exemple.. bien des choses en somme. Cyrano: Ah ! non ! c'est un peu court. et se campant devant lui d'un air fat) Vous. 410 . gravement: Très. vous avez un nez.. monsieur.. très grand.. faites-vous fabriquer un hanap !" Descriptif: . fragment) Le Vicomte: (Il s'avance vers Cyrano qui l'observe. un nez. C'est tout?.. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire. heu..vers étincelants de Rostand surnommé „le milliardaire de rimes" contribuent à mettre en valeur le contenu humanitaire de certaines de ses pièces. si j'avais un tel nez. c'est un pic!. Le Vicomte: Mais.... c'est un cap?... ou de boîte à ciseaux?" Gracieux: „Aimez-vous à ce point les oiseaux Que paternellement vous vous préoccupâtes De tendre ce perchoir à leur petites pattes?" r 1 riant: imperturbable: amputasse — imperfectul conjunctivului. monsieur. Il faudrait sur-le-champ que je me l'amputasse! 1 " Amical: „Mais il droit tremper dans votre tasse! Pour boire.. raille avec une ironie fine et subtile la fatuité et la stupidité des aristocrates de son temps. Ha! Cyrano....... Oh! Dieu!.. c'est un c a p ! Que dis-je. scène 4......

car Je me les sers moi-même. votre tête entraînée Par ce poids. a fi om cu vază. ce croc est à la mode? Pour pendre son chapeau. parodiant Pyrame en un sanglot: „Le voilà donc ce nez qui des traits de son maître A détruit l'harmonie ! Il en rougit. Que vous n'en eussiez pas articulé le quart De la moitié du commencement d'une.) Faites-lui faire un petit parasol De peur que sa couleur au soleil ne se fane !" Pédant: „L'animal seul. excepté le mistral !" Dramatique: „C'est la Mer Rouge quand il saigne!" Admiratif : „Pour un parfumeur. d'esprit: Mais d'esprit. devant ces nobles galeries Me servir toutes ces folles plaisanteries. vous m'auriez dit Si vous aviez un peu de lettres et. êtes-vous un triton?" Naïf: „Ce monument. Mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. monsieur. mon cher. queuque — p r o n u n ţ a r e p o p u l a r ă p e n t r u quelque (vreun). C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue l1" Campagnard : „Hé. et de lettres Vous n'avez que les trois qui forment le mot: sot! Eussiez-vous eu. ardé ! C'est-y un nez? Nanain ! C'est queuqu' 2 navet géant ou ben queuqu 2 'inelon nain !" Militaire: „Pointez contre cavalerie!" Pratique: „Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément. le traître !" — Voilà ce qu'à peu près.Truculent: „Ça. qu'Aristophane Appelle Hippocampelephantocamélos Dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os !" Cavalier: „Quoi. 411 . monsieur. Vous n'en eûtes jamais un atome. monsieur. 1 2 avoir pignon sur rue — a avea casă proprie . ô le plus lamentable des êtres. monsieur. l'ami. d'ailleurs. lorsque vous pétunez. de tomber en avant sur le sol!" Tendre: . T'enrhumer tout entier. avec assez de verve. l'invention qu'il faut Pour pouvoir là. ce sera le gros lot !" Enfin. quelle enseigne !" Lyrique: „Est-ce une conque. quand le visite-t-on?" Respectueux: „Souffrez. nez magistral. La vapeur du tabac vous sort-elle du nez Sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée?" Prévenant: „Gardez-vous. qu'on vous salue. c'est vraiment très commode!" Emphatique: „Aucun vent ne peut.

u n ouvrier s'approcha de lui et lui r e m i t u n p a q u e t de feuilles v o l a n t e s en lui d e m a n d a n t de d i s t r i b u e r ces feuilles à ses camarades m a r i n s sur le n a v i r e . Il ne s a v a i t rien des grands problèmes sociaux ni rien de ce qui dépassait le p e t i t coin de cette R o u m a n i e où il é t a i t courbé. le promoteur de plusieurs congrès internationaux en faveur de la paix. est devenu célèbre par son livre le Feu (1916) qui dénonçait violemment la guerre impérialiste. à la lutte 'anti-fasciste sur le plan européen. ne t i r e z pas sur vos frères de l ' a r m é e r o u g e . car cette Russie est l ' u n i q u e E t a t p r o l é t a r i e n qui existe dans le m o n d e entier !" 1 tant bien que mal. Ses parents et les p a r e n t s de ses p a r e n t s . Ion Grecea é t a i t un p a y s a n sans i n s t r u c t i o n . La Conversion de Ion Grecea en fait partie. depuis des t e m p s i m m é m o r i a u x . et à essayer de t u e r . il m a n i a i t . il publia son livre les Bourreaux (1926) où il démasque le régime de terreur blanche qui régnait dans notre pays et d'autres États des Balkans. soldats de la m a r i n e ! Frères ouvriers q u i êtes sous l ' u n i f o r m e . comme il a v a i t naguère m a n i é la charrue et la h o u e . C ' é t a i t en temps de guerre. Après une visite en Roumanie en 1925. Barbusse se consacre entre les deux guerres. p u i s q u ' i l ne s a v a i t pas lire.— de bine. Q u a n d Grecea eut l'âge d ' ê t r e enrôlé. de rău. Il n ' e n connaissait que la t o u t e p e t i t e partie q u ' i l t o u c h a i t d i r e c t e m e n t . à m a n œ u v r e r . a v a i e n t toujours t r a v a i l l é sur les d o m a i n e s des b o y a r d s . Clarté (1919) est un nouvel acte d'accusation contre les fauteurs de guerre. et n ' a v a i t pas pris l ' h a b i t u d e d ' ê t r e c u r i e u x . 412 . Il obéissait a u x ordres q u ' o n lui d o n n a i t . Sur ces p a p i e r s . Membre du Parti Communiste Français. il faisait ce q u ' o n lui d i s a i t de f a i r e . il d e v i n t soldat de la m a r i n e . type d'écrivain militant. il pensait q u ' i l faisait. de n ' ê t r e pas t u é ! U n j o u r . et à essayer. avec Romain Rolland. Mais il ne s a v a i t pas ce q u ' é t a i t la guerre. Son é d u c a t i o n ne se perfectionna guère p e n d a n t les sombres jours où on l'obligea avec ses congénères en uniforme. Barbusse a écrit aussi quatre récits inspirés des réalités roumaines qui ont paru dans le volume Faits divers (1928).LA CONVERSION DE ION GRECEA HENRI BARBUSSE (1873 — 1935). t a n t bien que m a l 1 . comme ces terres. C'est un témoignage de sympathie envers le peuple roumain dont Barbusse a été l'un des amis les plus sincères. Il fut. si les b o y a r d s r o u m a i n s vous e n v o i e n t vous b a t t r e contre la Russie des soviets. un fusil. sur l'ordre des autres et pour des b u t s q u ' i l i g n o r a i t . Grecea le fit sans savoir ce q u ' i l y a v a i t d ' é c r i t sur les feuilles. é t a i t u n a p p e l a u x soldats de la m a r i n e : „ F r è r e s . p a r t i e de la p r o p r i é t é des b o y a r d s . E t depuis des temps i m m é m o r i a u x .

Devant le tribunal militaire. Il montra que cette besogne où sa vie s'était jusque-là concentrée. Grecea fut arrêté. à qui il eût été si facile de se tirer d'affaire vis-à-vis du tribunal en invoquant l'inconscience évidente ou il se trouvait lorsqu'il avait commis l'acte dont on l'inculpait. Pas plus que son père et sa mère ou ses frères et ses sœurs. il fut battu. Les choses auxquelles je n'avais jamais pensé. Après quoi il fut traduit devant le Conseil de Guerre. l'homme que je fus autrefois. une multitude d'esclaves obscurcis. il n'avait songé à s'étonner de cette grande nécessité. Il expliqua qu'il avait travaillé jusque-là comme une bête de somme. c'était modifier cet état de choses barbare et amener à la liberté. „afin". Grecea expliqua ensuite qu'en prison il avait vu des gens „qu'on appelait communistes". Ces camarades de chaînes lui avaient appris ce que c'était que la cause dont il avait été un agent inconscient. un nouveau 413 . Maintenant je ne suis plus le même homme. à la lumière. Comme tous les inculpés politiques. torturé. Il parla ensuite aux jugés officiers de l'affaire des manifestes: il n'avait pas su alors ce qu'il faisait. selon la pente de son obéissance passive. en plein tribunal militaire. et selon la résignation épaisse qui avait toujours pesé sur lui. apporta magnifiquement. ensanglanté de coups. mais il n'avait même pas. Il n'était même pas sûr qu'il les ait eu jusque-là entendus prononcer. l'injustice et l'absurdité monstrueuses d'un régime social qui change les masses productrices en une sorte de bétail possédé par quelques riches épars dans la foule. Non seulement il n'avait pu lire ce qui était imprimé sur les feuilles qu'il avait accepté de distribuer. cela était alors pour lui comme des mots d'une langue étrangère. Il dit quelle avait été sa vie jusqu'à ce qu'il eût revêtu l'uniforme. il avait cru que c'était une loi de la vie. Lui. qu'il y avait un commandement suprême d'après lequel il était désigné pour que sa sueur de paysan rapportât de l'or à ceux qui récoltent l'or ici-bas. Il subit un an et demi de prison préventive et de supplices. Le socialisme. à la vje. messieurs les juges. le communisme. Grecea parla de son enfance et de sa jeunesse. Ils lui avaient montré le sort des travailleurs. maintenant je les ai comprises dans la souffrance et je suis devenu enfin réellement un homme". cherché à le savoir. et comme tous les siens le faisaient autour de lui ou l'avaient fait avant lui. Ils lui avaient fait entrevoir que réaliser le communisme. „Je vous ai dit. dit-il „que notre sueur se changeât en or". s'écria le petit paysan Grecea. totalement inconnue.La distribution des tracts fut surprise par les autorités. contre lui-même.

Il fit alors la grève de la faim. sûr qu'elles passeraient par-dessus la tête des juges et qu'elles atteindraient le cœur de la foule de ses semblables: — Chaque fils du peuple roumain. 414 . Restaient les tortures quotidiennes. Cette fois. l'essai de fuite échoua. abattre les vampires et annoncer le nouveau régime populaire ! Il fut condamné à cinq ans d'internement dans une maison de correction. C'est justement ce que voulaient ses bourreaux qui ne cherchaient qu'une occasion de le laisser mourir. Recueillons pieusement les paroles mêmes que Ion Grecea osa jeter dans le prétoire. lorsque ce simple paysan s'écria comme un apôtre: „Le communisme est une chose magnifique. cependant. la grève de la faim. on dit ensuite qu'il a tenté de s'enfuir). mais d'où l'on n'a jamais vu sortir 1 2 chef d'accusation — cap de acuzaţie. Bratianu. dans ce réduit 2 humide et étroit qu'on appelle la gherla. On chercha alors à empoisonner Grecea. Naturellement on essaya de lui complaire en faisant disparaître Grecea par le moyen classique de la tentative de fuite (on sait combien de fois a réussi ce système qui consiste à faire sortir le détenu de prison et à le fusiller dans le dos en pleine campagne. Tl attira sur sa tête. il leur faut entrer ensemble dans le Parti Communiste Roumain. Il y demeura pendant des mois accroupi. et que toute une masse d'ouvriers et même une partie du public étranger s'étaient émues. on le jeta chargé de chaînes aux bras et aux pieds. Mais il se trouva que par un hasard surprenant. eut connaissance des paroles que Grecea avait prononcées devant le Conseil de Guerre. En Roumanie. d'autant plus cjue les faits s'étaient ébruités. et si Dieu conduisait les choses du monde. Le directeur arrêta la grève des prisonniers par des promesses et envoya Grecea à l'infirmerie.chef d'accusation 1 . réduit — colţişor. chaque soldat et chaque manuel: tous ceux qui travaillent honnêtement. chaque paysan et ouvrier. Mais ce n'est pas au hasard que j ' a i parlé tout à l'heure de „châtiment suprême". Quand M. Président du Conseil des Ministres. il n'aurait pas voulu une autre règle que celle-là". il y a plusieurs moyens de la rétablir. dans les coulisses de la Justice officielle. On le priva de nourriture. en même temps que lui. on n'y réussit non plus. les châtiments suprêmes. volontairement. Le petit bâtiment que l'on nomme infirmeria dans la prison de Doftana est une sorte de caveau de famille où l'on a vu de temps en temps entrer des hommes vivants. il tomba dans un grand accès de fureur. Mais les autres prisonniers se solidarisèrent tous avec Grecea et firent. où la peine de mort est supprimée. Le directeur de la prison dut céder.

Il tenterait de passer par-dessous. Mais il est devenu fou. Pour se conserver une marge. au jugé 1 . S a i n t . 1 au jugé — din ochi. et Fabien renonçait à le contourner.1 9 4 4 ) . le courrier de Patagonie abordait l'orage. il naviguerait vers sept cents. extrait de son roman Vol de nuit.E x u péry décrit le combat livré par un pilote courageux contre la nature déchaînée dans le ciel de Patagonie.Casablanca-Dakar et a organisé les transports aérientis en Amérique du Sud. l'angle de descente. À côté de J e a n Mermoz. Fabien. Dans le fragment s u i v a n t . il a expérimenté dès 1927 les lignes aériennes Toulouse-Casablanca. Guillaumet e t c . Il l'estimait trop étendu. de Saint-Exupéry est m o r t glorieusement au cours de la guerre a n t i n a z i e . corrigea. car la ligne d'éclairs s'enfonçait vers l'intérieur du pays et révélait des forteresses de nuages. A. du reste. l'avion trembla. sur la carte. Le médecin de la prison a. Il pesa des paumes sur les commandes pour commencer à la réduire.E X U P É R Y ( 1 9 0 0 . Saint-Exupéry est l'un des principaux romanciers français de la première moitié de notre siècle. Le moteur vibra très fort et. se résoudrait au demi-tour. le 31 juillet 1944 il ne rentra plus d'une mission aérienne qui lui a v a i t été confiée.que des morts. Il lut son altitude: mille sept cents mètres. Saint-Exupéry est l'un des maîtres du style dans la l i t t é r a t u r e de notre siècle. Grecea n'est pas encore mort. qui remue. 415 . m'a dit un témoin. a été l'un des pionniers de l'aviation civile dans le monde. . et. puis. traînant le cadavre de sa pensée. XII Cependant. coutume d'en avertir les prisonniers „avec un terrible sourire'. inspirés de la vie des pilotes (Courrier-Sud — 1928. vérifia la hauteur des collines: cinq cents mètres. Pilote de guerre — 1942) exaltent l'énergie. pilote de son métier. Celui qui s'est dressé un jour pour crier aux juges sanglants la vérité qu'il avait trouvée dans sa belle conscience de paysan et d'homme. n'est plus qu'un fantôme. VOL DE NUIT A N T O I N E DE S A I N T . Ses romans les plus i m p o r t a n t s . le courage et l'esprit de sacrifice de ceux qui m e t t e n t toutes leurs qualités au service de la civilisation et du progrès. Vol de nuit — 1930. si l'affaire se présentait mal. Dans l'allégorie le Petit prinee (1943) l'écrivain semble pressentir la conquête imminente du cosmos par les hommes.

sa veille terrible. ou une fatigue des yeux." Il se pencha encore. sale et chiffonné. La pâle clarté promise plus loin l'engageait à poursuivre . signalait un ciel trois quarts couvert. et reprenait. au milieu d'aiguilles et de chiffres. Un remous fit plonger l'avion. car il jouait sa vie sur ce petit papier. Là. qui l'éblouissaient pour longtemps.. „Je ne sais pas. niais tous les instruments aux chiffres de radium versaient une clarté pâle d'astres. Mais ce n'était même plus des lueurs. Il doutait presque d'en être jamais délivré. qu'il avait déplié et lu mille fois. d'épaves. Fabien se sentit menacé par d'invisibles éboulements. dans l'épaisseur des ombres. le radio — radiotelegrafistul. pour bien nourrir son espérance: „Trelew: ciel trois quarts couvert. Penché à gauche contre la masse du vent. absorbait le monde visible. qui trembla plus fort. Il répondit. appuyé à gauche. le pilote éprouvait une sécurité trompeuse: celle de la cabine du navire sur laquelle passe le flot. Fabien calculait ses chances: il s'agissait d'un orage local. Et pourtant le pilote s'inquiétait. coulait aussi contre l'avion avec la même étonnante fatalité. il essayait d'interpréter les lueurs confuses qui. comme la flamme d'une torche. et tout ce qu'elle portait de rocs. pourtant. Il ne savait plus combien de temps. dans ce néant. par les nuits les plus épaisses. à la boussole. mais qui. lui répétait l'opérateur?" Fabien émergeait de nouveau. À peine des changements de densité. À moins que. il griffonna pour le radio: „J'ignore si je pourrai passer. Il rêva qu'il faisait demitour 1 et retrouvait cent mille étoiles. Il n'osait plus allumer les faibles lampes rouges. la prochaine escale. puisque Trelew. Nous traversons. pour vérifier le gyroscope et le compas. circulent encore.Il sacrifiait son altitude comme on joue une fortune. de collines. Chaque trente secondes. un orage. probablement. si pâle que le clair de lune l'eût éteinte. Il déplia un papier du radio 2 : „Où sommes-nous?" Fabien eût donné cher pour le savoir.. Il s'agissait de vivre vingt minutes à peine dans ce béton noir. La nuit. on apercevrait ses lumières dans la déchirure des nuages. comme il doutait. Il la regarda. combien d'efforts le délivreraient de ses liens sombres. „Où sommes-nous. vent Ouest faible." Si Trelew était trois quarts couvert." 1 2 faire demi-tour — a se întoarce. Elle était tressée drue par le vent. mais il ne vira pas d'un degré. Il était gêné par la flamme de l'échappement. Sachez-moi s'il fait toujours beau en arrière. 416 . Fabien plongeait sa tête dans la carlingue. accrochée au moteur comme un bouquet de feu.

Membre du Parti Communiste Français. La poésie qui suit évoque l'héroïsme des patriotes français durant les années de l'occupation nazie. cette nuit-là L u i m u r m u r a i e n t : „Capitule. il trouva la voie de la vraie poésie et fut l'un des principaux poètes de la Résistance (1940 — 1944).La réponse le consterna: „Comnïodoro signale: Retour ici impossible. BALLADE DE CELUI QUI CHANTA DANS LES SUPPLICES LOUIS. Aragon est l'une des personnalités dominantes de la culture française actuelle. T e m p ê t e . . 2 7 — învăţaţi limba franceză fără profesor 417 . De cette vie es-tu las? Tu p e u x v i v r e . ' ' I l c o m m e n ç a i t à deviner l'offensive insolite q u i . membre du Conseil Mondial de la Paix. . . se r a b a t t a i t vers la mer. comme nous ! Dis le m o t qui te délivre E t t u peux vivre à genoux. ARAGON (né en 1897) est la figure la plus représentative de la littérature française contemporaine. Aragon est également un grand romancier. de la Cordillère des Andes. " La v o i x qui m o n t e des fers P a r l e pour les l e n d e m a i n s . Après avoir écrit le cycle le Monde Réel. Tu p e u x v i v r e . le cyclone raflerait. . A v a n t q u ' i l eût pu les a t t e i n d r e . „ E t s'il était à refaire J e referais ce c h e m i n . „ E t s'il é t a i t à refaire Je referais ce c h e m i n ' . Deux h o m m e s . On dit que dans sa cellule. directeur de l'hebdomadaire „Les Lettres françaises". Critique littéraire et critique d'art. les villes. t u peux v i v r e . Une voix m o n t e des fers Et parle des l e n d e m a i n s . il donne le roman en six tomes les Communistes (1949—1951) et le roman historique la Semaine Sainte (1958). Après avoir débuté comme poète surréaliste.

. Vous saurez pour quoi ce fut !" Us sont venus pour le prendre Ils parlent en allemand.. Un cheval pour mon empire.. ...Rien qu un mot: la porte cède. et mon refus O mes amis.." Et si c'était à refaire Referait-il ce chemin? La voix qui monte des fers Dit: „Je le ferai demain. „Et si c'était à refaire Je referais ce chemin". Rien à faire. La voix qui monte des fers Parle aux hommes de demain. Je meurs et France demeure Mon amour. songe. Rien qu'un mot: Le bourreau se dépossède.... Sésame ! Finis tes maux ! Rien qu'un mot. Songe. S'ouvre et tu sors. Une messe pour Paris. L'un traduit: „Veux-tu te rendre?" Il répète calmement: 418 .. rien qu'un mensonge Pour transformer ton destin.. si je meurs.J'ai dit tout ce qu'on peut dire: L'exemple du Roi Henri. „Alors qu'ils partent ! Sur lui retombe son sang ! C'était son unique carte: Périsse cet innocent... songe. songe À la douceur des matins.

'' D'une seconde rafale Il a fallu l'achever. — dit encore le mousquetaire. Le personnage principal du roman est le jeune peintre Théodore Géricault.. celle même que cette brute d'Houdetot a levée devant moi: pourquoi fallait-il que l'Empe.. c'était sa présence aux côtés de l'Empereur qui la signifiait. vous êtes incapable de me persuader que ceci ou cela peut favoriser ce troisième parti. en ce républicain qui ne s'était jamais déjugé. Des mots: „.reur. L'alliance de l'ar­ mée et du peuple.. Mais je vois bien qu'il y a un troisième parti: et l'in­ sensé c'est que vous qui me l'avez montré. appelant Carnot au ministère l'affligeât 1 du titre de comte?" Le commandant fumait sa pipe. sous les balles. lui.. si l'envie me prenait de le choisir. „Si je n'avais à choisir. Car il suffit que vous ne puis­ siez me répondre sur une question.. pourrait influer sur ma décision. Que chantent les lendemains !" 11 chantait. confiance en Carnot. et l'autre ait pour lui l'armée. voilà l'important. 1 affliger— (aici) a copleşi. Il expose dans le fragment suivant ses doutes et ses opinions sur les événements dont il est le témoin. 419 27* . sanglant est levé. Quelle importance cela avait-il? On avait. Sous vos coups chargé de fers..„Et si c'était à refaire Je referais ce chemin. ou non. peut-être que le seul fait que l'un fuie.. Une autre chanson française À ses lèvres est montée Finissant la Marseillaise Pour toute l'humanité ! LA SEMAINE SAINTE (FRAGMENT) La Semaine Sainte este un roman historique dans lequel Louis Ara­ gon décrit les sept jours qui ont marqué la fuite de Louis XVIII et le retour de Napoléon de l'île d'Elbe (1815). et haussait les épaules. jeté par hasard dans les rangs des troupes royalistes qui s'enfuient. — qu'entre Napoléon et Louis XVIII.

. L'armée.Houdetot dit que Napoléon a refusé. est-ce qu'il en sera toujours ainsi? Je ne puis regarder un homme sans me le représenter mort. sanglant. servira à l'intimider.. évidemment les choses ne vont point en ligne droite. — Cocarde tricolore ou cocarde blanche. . Je me remettrai à peindre. je ne suis ni boulanger. mais on a embrigadé la jeunesse." Le commandant dit qu'il faut croire qu'on peut changer le monde.. Ah! je serai avec les victimes! 1 2 hôtel — (aici) palat.. Je vous ai fort bien compris sur ce point: la France ne peut résister aux nobles et aux Alliés. elle entrera dans le camp de la misère. par là. son teint s'obscurcir. ou sous le Roi Louis qui couronne les bons devoirs à la gloire d'Henri IV ou les sujets religieux conformes aux intérêts de la royauté? Est-ce que.. ni charretier. il l'appellera Constitution. si on m'en laisse latitude. un prétexte ou l'autre de répandre le sang. voilà donc — s'exclama Théodore. c'est dans la mesure où l'armée n'est pas l'armée du peuple.. Le peuple continuera à crever la faim.. qui veut qu'on le représente sans personne qui lui porte ombrage 2 ... et puis après? On continuera comme toujours la vie des hôtels 1 et des fêtes. sur les toiles dont le Baron Denon fait la censure. les choses ne changeront donc point? Comment y aider? Ou est-ce que ce sont les écuries d'Augias. aux conspirateurs et aux armées étrangères. le fera-t-il? Ou ne voyez-vous point qu'il va donner à la France à son tour une autre Charte.. et personne n'y peut rien. chez Monsieur mon père. a eclipsa 420 . La Révolution.. il y a des retours. ni forgeron. la guillotine a disparu des places. Le désordre ou la guerre. Qu'ai-je à faire la-dedans? Je vais rentrer. — tout le choix que vous me donnez ! Si les couleurs impériales aujourd'hui signifient plus l'armée que la police.. d'être l'Empereur de la «inaille.. c'est là pour moi le travail. blêmir.. Est-ce que je préfère peindre sous l'Ejnpereur.. Mais. Voilà tout le choix qui m'est donné.. si elle est victorieuse.. Si elle est battue par l'étranger. se révulser ses yeux. pas d'autre perspective ! Seigneur..... de notre vivant. on l'a envoyée par toute l'Europe faire le gendarme. voyons ! Oui. des chutes. que si l'on donne les armes au peuple. mais la force qui sert à soutenir le gouvernement et le moyen de gouvernement du général Bonaparte.. Mais moi. Napoléon. et à la guerre civile on a préféré la guerre tout court. Un jour crier Vive le Roi! l'autre Vive l'Empereur ! et on recommence. porter >mbrage — a lăsa în umbră. voilà tout... 11 voit la chose avec les yeux de sa caste. Qu'il soit de l'une ou de l'autre fraction. même Hercule. regardez sa bouche se tordre. sans doute. tout ce que nous avons vu.

Jean erra encore quelques minutes. Enfin. lui frappait sur l'épaule et l'entraînait vers le parvis de la gare. une foule jeune courir de tous les côtés afin de se joindre à eux. décrit justement les réalités d'un camp de concentration nazi. 11 était près de six heures à l'horloge de la gare Saint-Lazare. la Dernière forteresse (1950). Il a publié également une biographie de la reine Cléopâtre (1960). afin de le mettre au courant et repartit immédiatement. Il vit André et Mathieu brandir des drapeaux tricolores sur la chaussée. présente une manifestation patriotique organisée par le P. Christian fut aussi chaleureux que s'ils ne s'étaient pas revus depuis des mois. organisée par le Parti Communiste Français contre l'occupant nazi. Il fallait retrouver Hubert ou Loulou à tou-t le moins 1 .F. barem au pas de course — în pas alergător. Son deuxième roman. Son premier roman.C. Il y avait deux ou trois cents garçons et filles sur la chaussée. Ça^faisait bien longtemps qu'il n'avait pas rencontré Mathieu. il prit Claude à part. il aperçut Loulou et put ordonner le transfert de la manifestation. Pierre Daix est aussi un critique littéraire distingué. Jean n'eut pas le temps de s'émouvoir. De petits groupes restaient immobiles dans la marée des voyageurs qui se jetaient vers les quais . dans Paris occupé par les Allemands. Il traversa la rue de Rome pour aller leur dire bonjour. Il hésita. 421 . mais Hubert avait disparu. extrait de Classe 42. Le fragment suivant. Jean sortit du métro Strasbourg-Saint-Denis au moment où la manifestation démarrait. il collabore régulièrement à la revue „Les Lettres françaises". Dans la Rivière profonde (1959) Pierre Daix décrit les journées de la fin de la guerre et de la capitulation du monstre hitlérien. Jean aperçut Christian et Mathieu. Jean revint sur ses pas à toute vitesse. de glace. — C'est décommandé ici. lancés au pas de course 2 . surgie de la foule. se faisant sans cesse bousculer. Les gens sur les trottoirs refluaient incertains. Roberte. 1951—1953) est consacré à la Résistance du peuple français. devant les vitrines de la cour de Rome. Classe 42 (4 volumes. Claude et André avaient rejoint Christian et Mathieu. 1 2 à tout le moins — cel puţin. Rassemble tes gars et fais-les débarquer à Strasbourg-Saint-Denis sur le boulevard. la Marseillaise éclata.CLASSE 42 (FRAGMENT) PIERRE DAIX (né en 1922) a combattu dans la Résistance française et a été arrêté par les nazis. Mathieu. passant 43 mois dans plusieurs camps de concentration.

juste devant André qui tenait toujours le dra­ peau au-dessus de sa tète. la liesse2 du Quatorze Juillet se momifiaient parmi les souvenirs anachroniques pour faire place à la lutte dans toute sa sauvagerie. prêt à tirer. l'autre posa sa moto 5 . L'euphorie. pris par la bousculade. Le premier moto­ cycliste le suivit. l'Allemand. la Marseillaise repartit. se jeta à sa poursuite. * moto — motocicletă. déboucha des marches. Au loin. Au même moment. s pétarade— şir de d e t u n ă t u r i . son grand imperméable clair volait à ses côtés. dans le groupe de tête du cortège. Un des Allemands de l'auto escalada la grille. un autre tournoyait au milieu des manifestants. On aperçut un policier à terre. André se mit à courir évitant le soldat. liesse — bucurie. on sentait l'horreur sur le groupe. pris de peur. éperdu. déjà il était engagé dans le coupegorge1. D'autres flics couraient vers eux. dans un escalier. il y eut une hésitation. l'un se saisit du revolver. Le Boche* se trouvait à trois mètres d'André. * Boche — n e a m ţ (peiorativ). 2 1 422 . revolver au poing. sur le trottoir. A peine eut-il le temps de reconnaître cette plate-forme suspendue deux mètres au-dessus de la chaussée où quinze jours avant. un instant surpris. sur le trottoir. Brusquement. Pour l'instant il fallait gagner.Au croisement du boulevard Sébastopol. déjà lancé à toute vitesse. Jean attendait. revolver au poing. Il y eut quelques secondes d'attente muette. Jean se retrouva. André s'en alla vers la droite. La Marseillaise reprit. l'autre motocycliste surgit monté sur sa machine. quelques flics français s'efforçaient de faire un barrage. ayant abandonné sa machine. La manifestation pénétrait tête baissée sur l'étroit sentier d'asphalte bordé de grilles qui surplombait le boulevard SaintMartin. tendu à coupe-gorge — loc periculas. Une troisième fois. Après on verrait. Le cortège les aborda de front. s'enfuit salué de quolibets et de cris de joie. on le vit s'engouffrer. lui aussi. André et Mathieu émergèrent de l'autre côté du boulevard portant toujours des drapeaux. Trois gars s'avancèrent au mo­ ment où le soldat achevait de franchir l'obstacle et se jetèrent sur lui. Mathieu avait soudain disparu. L'Allemand.. de l'autre côté de la Porte SaintMartin. avec Mercosur et Saint. tenant toujours le drapeau à sa main. Tout d'un coup. André s'envola par-dessus la grille. une pétarade 3 trancha le chant. un des motocyclistes noirs. Toute faute tue ! Pas la peine d'épiloguer. il décrétait que ce serait folie que de manifester en un endroit pareil.. deux motocyclistes noirs et une voiture découverte de l'armée allemande arrivaient sur le boulevard.

La Jeune Garde. pour délivrer le genre h u m a i n T a n t pis si notre sang arrose Les pavés sur notre chemin Prenez garde. Jean dut le porter sur son épaule. Derrière eux. d'une seconde à l'autre. Jean vit un jeune gars brun s'élancer sur André. André rejaillit seul d'un autre escalier à une dizaine de mètres au-delà du deuxième motocycliste. un frisson de joie parcourait le groupe. on discernait ses traits crispés. puis ferma les yeux aussitôt. l'Allemand allait le rejoindre. cela prit peu à peu figure d'un homme courant vers eux. mettant la main sur son cœur. les yeux exorbités. c'était André sans imperméable. le Boche tira . Plus que dix mètres entre eux. André tenta un crochet 1 pour l'éviter. plus longue.. le coup de revolver fatal. 423 . il lui semblait qu'allait partir. La manifestation s'avança à la rencontre d'André. crochet — ocol. A son étonnement.. L'Allemand l'aperçut et fit demi-tour. une jeune fille blonde l'entraînait.. il ne parvenait pas à reprendre son souffle. un visage fou. A cet instant. Le cortège semblait cloué de stupeur. sûr de tenir sa proie. Il eut l'impression que le garçon brun s'affalait à son tour. ni drapeau.. il regarda Jean. tirant au hasard. André continua de courir. prenez garde Vous les sabreurs. une vieille femme toute cassée disait doucement: — Venez par ici. tendre la jambe devant le soldat noir. Lorsqu'il fut capable de se tenir debout. l'autre toute noire. une claire: André. Jean voyait seulement deux silhouettes. Jean se sentit agrippé par sa manche. le croiser. Les copains firent une redoute de leur poitrine. Jean reçut André dans ses bras. André fit non de la tête. devant un portail ouvert. l'autre Allemand qui avait dû s"embusquer en contrebe^ réapparut dans l'escalier. Le groupe entier s'était refermé sur André. retentit nerveuse et puissante : Nous sommes les gars de l'avenir Élevés dans la souffrance Oui nous saurons vaincre ou mourir. l'Allemand s'abattit lourdement. — Tu es blessé? demanda Jean anxieux. André ne tenait plus sur ses jambes. blême. émacié.. le trait noir s'abattit. puis la tache claire se balança et tomba sur le sol. Ils arrivèrent dans une cour intérieure. comme s'il allait s'évanouir.. La Jeune Garde continuait comme un défi: .l'extrême. sans se presser.

J e a n ne se trouva en sécurité que lorsqu'ils furent montés dans une r a m e 1 . s a u v é s ! La jeune fille s'éclipsa t o u t e rougissante.. ce qu'ils venaient de v i v r e . La jeune fille bafouilla: — Les Allemands sont entrés dans la maison. et lui se sentait les p o m m e t t e s en feu. LIne porte donnait dans une deuxième cour qui aboutissait à un porche s ' o u v r a n t sur l'autre r u e . La jeune fille revenait essoufflée de la direction opposée. . Ils fouillent t o u t ! J e a n r a t t r a p a le bras d'André et l'entraîna vers la r u e . On n ' e n t e n d a i t plus aucun b r u i t . garnitură. v e n a n t du boulev a r d . Sa voix s'éteignit. ils obliquèrent dans une rue. Elle c h u c h o t a apeurée: — Il y a des soldats noirs dans la rue derrière. J e a n secoua la t ê t e en signe d ' a s s e n t i m e n t et d ' i m p u i s s a n c e . puis r e v i n t sur ses p a s . La s t a t i o n du m é t r o . Il dévisagea une jeune femme qui ne les q u i t t a i t pas des y e u x . T o u t était calme. André reprenait des couleurs et m a r c h a i t de plus en plus v i t e .. la chanson jaillit une fois encore. J e a n fit signe de se t a i r e . grommela A n d r é . André susurra.— J ' a i couru. il lui sembla que ça devait se voir sur leurs visages. elle paraissait hallucinée p a r un p o i n t au n i v e a u de leurs genoux J e a n observa et demeura bouche bée. Il chercha v a i n e m e n t une blague idiote à dire afin d ' a m e n e r une d é t e n t e : mais rien ne v e n a i t . — Il y a mon nom dans l ' i m p e r m é a b l e . Les soldats disparaissaient a u x deux bouts de la r u e . La jeune fille rassérénée prit l'autre bras d'André et le m i t sur son épaule comme si c ' é t a i t la chose la plus n a t u r e l l e du m o n d e . Assourdie. . 424 . obstinée et vengeresse: Nous sommes les enfants de Lénine Par la faucille et le m a r t e a u E t nous construirons sur vos ruines Le communisme. — Ce s e r a i t . puis dans une a u t r e . André devenait é c a r l a t e . rassuré. Ils courent.. t r o p b ê t e . Il t r o u v a André et la jeune fille t r o t t i n a n t t o u t près de lui. à m o r t . Il a t t e n d i t une seconde. Les regards des gens du wagon se fixaient sur eux et ça lui pesait. Même alors. 1 rame — tren. J e a n s'y faufila longeant les m u r s . J e a n p a r t i t en éclaireur.. J e a n fit cacher André et la jeune fille dans une remise ouverte et p a r t i t aux nouvelles. Devant eux s'ouvrit la place des Arts-et-Métiers. il mit le nez dehors.

faite de plusieurs tables mises bout à bout. Et. 425 . une longue tablée." — . à côté de Dubreuihl. En face de Renaudel. le gérant". c'est Philippe Landrieu. le gros. prend position contre la guerre impérialiste de 1914 —1918. Son premier roman de valeur Jean Barois (1913) présente l'écho de l'affaire Dreyfus parmi les intellectuels français. Le roman-fleuve Les Thibault (1922 — 1940) est le chef-d'oeuvre de Roger Martin du Gard. c'est Dubreuihl. Le fragment qui suit relate le moment de l'assassinat de Jaurès. il se tourne pour parler à Albert. vous les connaissez?" — „Oui. à gauche de l'entrée. au milieu. le dos à la fenêtre. il lui prit le coude. — „Le voyez-vous?" dit Jacques. et le serra doucement. où il y avait peu de monde. Jaurès et ses amis formaient. — „Il n'a pas l'air tellement inquiet". „Sur la banquette. LES THIBAULT (FRAGMENT) Roger Martin du Gard (1881 — 1958) est l'un des plus illustres représentants du réalisme critique français de la première moitié du vingtième siècle. c'est Jean Longuet.André tenait son bras ballant et l'on voyait des gouttes de sang tomber régulièrement de sa main. murmura Jenny. ) Et la femme?" — „Je crois que c'est Madame Poisson. Tenez. malgré certaines confusions. parallèlement à la rue Montmartre. sur un ton de surprise qui ravit Jacques. L'auteur a réussi à créer dans Les Thibault une galerie de types vivants dont se détachent particulièrement les figures d'Oscar Thibault et de ses deux fils Antoine et Jacques. là. Jacques et Jenny s'installèrent sur la droite. c'est Renaudel. — Il était plus de neuf heures et demie. Celui qui est à droite de Jaurès. La rame s'arrêtait dans une station. C'est une Véritable étude de la société française où le romancier dévoile les tares de la bourgeoisie et exprime sa sympathie envers les masses laborieuses. c'est Amédée Dunois. A sa gauche. Jean entraîna son camarade au dehors. Roger Martin du Gard embrasse les idées socialistes et. Et. La plupart des habitués avaient quitté le restaurant. la femme du type qui est en face de Landrieu. — „Les autres aussi. a côté d'elle.

il arracha la cravate.. un éclatement de pneu. Jacques s'était dressé. Plusieurs voix dominèrent le vacarme: — „Silence !. le front.s'élancèrent dehors." souffla Jacques. Jacques aperçut alors le visage de Jaurès. Renaudel se releva pour jeter sur la table une serviette rouge de sang. fit le tour de la table parvint à se glisser jusqu'à l'angle de la salle. entourait les amis de Jaurès.. Puis il cessa de le voir. d'une deuxième détonation. la bouche entr'ouverte. gesticulant. 11 l'aperçut une seconde: autour du Patron. Instinctivement.. suivi. des curieux. s'était tournée vers la glace brisée: —-„On a tiré dans la glace!" — „Qui?" — „Où?" — „De la rue!" Deux garçons se ruèrent vers la porte et . à flots. Il devait s'être évanoui. Toute la salle. Un homme. et empêchait d'approcher. d'où partaient des cris. qui se penchait.. chercha le pouls. Une seconde de stupeur." Un claquement bref. un collaborateur du Bonnet Roage. l'interrompit net. Il joua des coudes. A ce moment.. presque aussitôt. Mme Albert. ce sont les deux frères Renoult. en appuyant sa main sur l'épaule de Jenny. Au mur du fond. Elle criait: — „On a tiré sur Monsieur Jaurès !" — „Restez là... c'est un ami de Mighel Almereyda. — fendit le cercle. Sans changer de pose. A demi caché par le dos de Renaudel.. sans regarder personne. il hocha lentement la tête. et. un dîneur.Et en face d'elle. ses amis s'étaient levés lui seul. Avec autorité. et d'un fracas de vitres. Albert retentit. sans doute. envahissaient le café. dont les paupières battaient. mais il levait vers la corniche un visage de voyant. un corps était allongé sur la banquette de moleskine. La voix de M. Et celui qui vient d'arriver. était resté à sa place. puis un brouhaha' assourdissant. il cherchait Jaurès des yeux. une glace avait volé en éclats. la barbe. Il se précipita vers la table du Patron. en. ouvrit le col. la gérante. Il ne disait rien. De la rue." Les regards de tous étaient rivés à cet inconnu. d'où s'élevaient des voix haletantes: — „Un médecin. J'ai oublié son. le bras tendu pour protéger Jenny. et la forçant à se rasseoir. Il était pâle. 426 . Chut !. celui qui est debout près de la table. — un médecin. les yeux clos. saisit la main qui pendait. assis. Jacques le vit s'incliner lentement pour chercher quelque chose à terre. passa devant la table de Jacques. debout. Il était courbé en deux. très calme. en courant. qui tenait le poignet de Jaurès. vite!" — „La police!" Un cercle de gens. debout.

. entraînés vers la porte. —• „Laissez passer le docteur !" André Renoult avait réussi à ramener un médecin. poussiéreuses. la lumière crue éclairait un paquet de vêtements noirs.d'un espace vide. Jacques et Jenny. Il était blême. et procédait à l'évacuation de la salle. et Jacques vit ceux qui avaient conservé leur chapeau se découvrir. On chuchotait: j. serrés l'un contre l'autre. Henri Fabre. un homme qui parlementait avec les agents réussit à pénétrer dans le café. allongé sur le marbre comme un cadavre de la Morgue. sourdement répétés.— „Fermez la porte ! Fermez les fenêtres ! Mettez les volets".. Le docteur. poussés. énormes. dont la masse élastique se referma derrière eux. Il est mort. l'emportaient avec précaution." Une longue minute s'écoula. Trois mots.IJ est mort.. Jacques se retourna pour chercher Jenny du regard. Une escouade de sergents de ville venait de faire irruption dans le restaurant. Au moment où ils allaient la franchir. Fabre se retourna: au centre. Les deux hommes foncèrent dans le rassemblement. s'accrocha à son bras. Il ne distingua qu'un coin de marbre blanc et deux semelles dressées. rapprochées en hâte.. sans un mot.. autour du blessé. l'attroupement devenait de plus en plus compact. un ami de Jaurès. Une main timide fit un geste vers le fond de la salle.. Il balbutiait: — „Où est-il? L'a-t-on transporté dans une clinique?" Personne n'osa répondre. passèrent de bouche en bouche: — ).. n'attendant qu'un signal. Elle était debout. . Alors." Les yeux pleins de larmes.. Elle se faufila jusqu'à lui. prête à bondir. Le d o c teur. Un refoulement contraignit Jacques à reculer jusqu'au milieu de la salle. bousculés. pour le coucher sur deux tables. Des amis avaient soulevé le corps. Jacques reconnut un socialiste. Mais. Un silence angoissé s'était fait Puis un frémissement parut courir sur toutes ces nuques ployées . se trouvèrent pris dans le remous. Jacques cherchait à voir.

. > .

PARTEA A V!-a COMPENDIU DE GRAMATICĂ FRANCEZĂ .

.

1. viîn locul vice-président. d i s p a r a î t r e en-. prédisposé pour.) ante-. î n a p o i . survoler trans-. r1. af-. ii-. bénéfice de două ori bicyclette. projeter re-. r a p a t r i e r . contresigner dé-. entrevoir mijumătate minuit nonnegativ non-sens par-. emmener. suprasensible. ad-. separare enlever. înainte poursuivre.deasupra. ré-. anti-impérialiste bine bienfaisant. em-.(ac-. rasseoir 2. perprin parcourir.etc. a l ­ longer înainte antédiluvien. illogique. réarmement.FORMAREA CUVINTELOR PREFIXE Prefixul Sensul Exemple agrandir. apporter. ra-. exporter in-. désarmer. bénébi-. r a p p o r t e r . importer. a t t i r e r . im-. coexistence. tresdincolo de t r a n s a l p i n . al. sousub-. sous-directeur. trépasser. antichambre împotriva antifasciste. vicomte a. tressaillir ultra-. bisco-. discontrariul. contrecontra c o n t r a d i c t i o n . biscuit cohabiter. în incarcérer. contra­ retourner. scop . col-. antiantibien-. superior superstructure. entreî n t r e . sur. irréel. bipède. supra-. riul réagir subordonné. en-. separare défaire. perforer préînainte p r é a v i s . enfermer. tré-. în mijlocul intercostal. correspondre centra-. con­ direcţie. ememmagasiner immobile. n e g a t i v nemi inter-. exdepărtare. repetiţie redire. com-. collaboîmpreună rer. supersonique. des-.. ir-. outre-mer vice-. prédire. soudedesubt mettre super-. oulredincolo de ultra-royaliste. en2.pro­ în faţă. sous-.

-ien -ais. négliacţiunii gence i n s t i t u ţ i e . doctorat -at tate -eau. stare r e m a n i e m e n t . socialiste. doctrină. -ateur 1. c u r e n t communisme. fillette -eur. orangeade 1. a d m i n i s t r a t i o n -ance. calitate politesse. profesie journalisme 1. dentiste -(e)ment acţiune. -erie calitate perfidie. humanité -ace. -ation acţiune pendaison. classement -on diminutiv aiglon. suédois caricatural. -eance. -al -ois -uble Sensul capabil de origine origine referitor la Exemple a i m a b l e . ourson -té. lisible. technicien -ise calitate franchise -isme 1. profesiune charpentier. français. agent danseur. réalisme 2. r e z u l t a t u l tempérance. r o y a l - 432 . finesse -et . -ade -age -asse Adjectivale Sufixul -able. écolier 2. profesie Parisien. rougeur -ie. calitate blancheur. ruelle -êe conţinut bouchée. valetaille. profesie j o u r n a l i s t e . ^ois origine F r a n ç a i s . italien anglais. p a r t i z a n u l unei communiste. Chinois -aison. -elle diminutiv chevreau. marseillais. prêtraille_ -ain origine R o u m a i n .-vlet . -ible. stare esclavage -aille peiorativ ferraille. réaliste -iste doctrine 2.SUFIXE Substantivale Sufixul Sensul Exemple populace. vengeance. -ence a c ţ i u n e . soupière -esse stare. bavardage 2. soluble r o u m a i n .-elette d i m i n u t i v coffret. fourchette. visiteur. Marocain -ais. encrier.-ette . poignée -ier. demni­ syndicat. lorrain. obiect cendrier. parisien. professorat. -1ère 1. dessinateur 2. -ité calitate parenté. acţiune n e t t o y a g e . m a l a d i e . paperasse peiorativ produs citronnade. -ain. sucrerie -ien origine.

socialiste richissime. barbu -ard -âtre -aud -et. m a quisard n o i r â t r e . vaniteux saisonnier. calitate aproximaţie peiorativ diminutiv caracter calitate caracter caracter referitor la partizan superlativ calitate Exemple fuyard. -eux -ier -y -in -ique -iste -issime -u 28 — învăţaţi limba franceză fără piofesor .Sufixul Sensul 1. caracter. coutumier inventif. bavard campagnard. pensif enfantin. communard. scénique c o m m u n i s t e . rougeâtre l o u r d a u d . rarissime p o i n t u . noiraud p r o p r e t . aigrelet menteur. alpin héroïque. -elet -eur. peiorativ 2.

Observaţie. b) înaintea numelor de oraşe: Bucarest. Paris. armoires) Articolul nehotărit (L'article indéfini) Singular Masculin un (livre) Feminin une (table) Plural Masculin şi feminin des (livres. tables) les (élèves. Pékin 434 . Moscou.MORFOLOGIE ARTICOLUL (L'ARTICLE) Articolul hotărît (L'article défini) Singular Masculin le (livre) V(élève) Feminin la (table) V(armoire) Plural Masculin şi /eminin les (livres. tables) Articolul partitiv (L'article partitif) Singular Masculin du (vin) de V(argent) Feminin de la (viande) de ï'(eau) Plural — — Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea numelor de persoane: Roland et Madeleine v o n t à l'école. Articolul h o t ă r î t se foloseşte n u m a i dacă numele de per­ soane sînt precedate de un adjectiv calificativ: le grand Balzac.

camarade ! Merci. Ce paysage est magnifique. Le Caire e t c . Face excepţie a d v e r b u l de c a n t i t a t e bien. Le Mans.Humanitè". c) î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v precedat de u n adjectiv posesiv sau demonstrativ: Son ami est sympathique. rue de la Victoire. g) î n a i n t e a unei a p o z i ţ i i : Jean Jaurès. precum şi unele nume de insule primesc articol: l'Inde. docteur! f) î n exprimarea a d r e s e i : Il habite 56. PrietenuJ său este simpatic. Dacă numele de oraşe sînt însoţite de un adjectiv califi­ cativ sau de un atribut. c) Cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n adjectiv calificativ. la Corse. O b s e r v a ţ i e i . d u p ă care se p u n e a r t i c o l u l p a r t i t i v sau a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des: Dites-lui bien des choses de ma part. ele primesc articolul hotărît: l'héroïque Leningrad le Paris d'autrefois 2. fondateur de „l'. femmes. n u m a i a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des este înlocuit de prepoziţia de: Il a acheté de belles pommes. Numele de ţări. le Rhin. d) î n t r . toute la foule était joyeuse.F a c excepţie unele oraşe ca Le Havre. 28* 435 . de b) Cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n a d v e r b de c a n t i t a t e : Il a beaucoup de qualités. hommes. înlocuirea articolului partitiv şi a articolului nehotărît des prin prepoziţia de Articolul p a r t i t i v şi a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des sînt înlocuite prepoziţia de în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) î n propoziţiile n e g a t i v e : Je n'entends pas de bruits. fluvii şi munţi.o e n u m e r a r e : Vieillards. les Alpes. e) î n a i n t e a u n u i v o c a t i v : Bonsoir. enfants.

te la masculin în -x le curieux une boulan. apoi primesc un-emut la veuve une louve schimbă consoanele -/ sau -p în v. apoi primesc un -e mut dublează consoana fi­ nală înainte de a primi un -e mut schimbă terminaţia -eur în -euse substantivele termina­ le veu/ te la masculin în -/ un loup sau -p majoritatea substanti­ un gardien velor terminate la masculin în -n sau -t le chat unele substantive ter­ le coiffeur minate la masculin în -eur majoritatea substanti­ un acteur velor terminate la masculin în -taur unele substantive ter­ nègre minate la masculin maître în -e (mut) sau în chasseur -eur 436 une gardienne la châtie la coiffeuse une actrice schimbă terminaţia -feur în -trice négresse maîtresse chasseresse formează femininul cu ajutorul terminaţiei -esne sau -eresse . care se recunoaşte după articolul care le precedă. Toate celelalte substantive au fiecare genul lor propriu. Substantivele care variază după gen formează femininul conform următoarelor reguli: I . masculin sau feminin.formează femininul în -ère sau -ière gère l'ouvrière formează femininul l'épouse la curieuse schimbînd pe -x în s. Substantive al căror feminin Masculin derivă din forma \ masculină i Felul substantivului regula generală Feminin Regula formării femininului un marchand une marchande la fiancée le fiancé se adaugă un -e mut la masculin substantivele termina­ un boulan­ te la masculin în -er ger sau -ier l'ouvrier substantivele termina­ l'époua. In limba franceză nu există substantive de gen neutru.SUBSTANTIVUL (LE NOM) Genul Numai substantivele care denumesc fiinţe pot avea două genuri.

T dăugind les jeua. les chapeau. Substantive cu aceeaşi formă pentru ambele genuri Felul substantivului substantivele termina­ un te în -e m u t la m a s ­ culin Masculin élève Feminin une élève Regula formării femininului se schimbă n u m a i ar­ ticolul ! s u b s t a n t i v e n u m e de la grenouille la grenouille. les bras les noia. le c h a p e a u -eau. în le­ g ă t u r i . cînd se aude z r ă m î n n e s c h i m b a t e la plural s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a ­ le bras t e la singular în -s. care nu au mâle femelle n u l u i se a d a u g ă cu­ gen d e t e r m i n a t vintele mâle sau fe­ meile unele s u b s t a n t i v e caEe u n médecin indică profesiuni une femme médecin s u b s t a n t i v u l este pre­ cedat de c u v î n t u l femme III. -x. les nez formează les noyaua. în -s 437 . acest -s nu se p r o n u n ţ ă d e c î t u n e o r i . les pneus les landau» pluralul un -x a- formează p l u r a l u l d u ­ pa regula g e n e r a l ă . La o serie de substantive există cuvinte diferite pentru cele două genuri: le père l'homme le garçon le cerf — — — — la la la la mère femme fille biche le le le le veau cheval jars singe — — — — la génisse la jument l'oie la guenon etc. Pluralul Felul substantivului regula generală Singular Ie chat la chaise Plural les chats les chaises Regula formării pluralului se a d a u g ă u n -s la for­ m a s i n g u l a r u l u i .p e n t r u precizarea ge­ a n i m a l e .I I . -eu le jeu e x c e p ţ i e : cîteva stantive s u b ­ pneu l a n d a u etc. -z le nez s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a ­ le n o y a u te la singular în -au. la noia.

ugind un ~x les choua. 1 les chevaua.Felul substantivului Singular Plural les clous les sous Regula formarii pluralului formează pluralul du­ pă regula generală. gentilhomme. excepţie : cîteva substantive le bal le festival le chacal le récitai substantivele termina­ le détail te la singular în -aii le răii excepţie: cîteva substantive les bals formează pluralul du­ les festivals pă regula generală. etc. în -s substantivele termina­ le clou te la singular în -ou le sou excepţie: 7 substan­ le le tive le le le le le bijou caillou chou genou hibou joujou pou les bijoua. schimbă terminaţia -al substantivele termina­ le cheval les canaua: te la singular în -al le canal în -aux le tribunal les tribunaua. les yeux les eieux substantivelor compuse unele substantive for­ l'œil mează pluralul în mod neregulat le ciel Pluralul 1. gentilshommes. l'émail le vitraii les émiiui les vitraua. formează pluralul adă­ les cailloua. al căror plural este: bonshommes. Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt formează pluralul ca orice substantiv simplu: un portefeuille — des portefeuilles un portefaix — des portefaix un bonbon — des bonbons Fac excepţie substantivele: bonhomme. 438 . în -s les travaux schimbă terminaţia le travaii le soupirai i les soupiraux -aii în -aua. în -s les chacals les récitals les détails les rails formează pluralul du­ pă regula generală.

Cazul genitiv se exprimă cu ajutorul prepoziţiei de: Le crayon de Jean est sur la table. Nu t r e b u i e confundat a r t i c o l u l c o n t r a c t a t des. adverbe. dintre care unul este determinantul celuilalt.De asemenea. Cazurile se expri­ mă cu ajutorul prepoziţiilor. prepoziţii. prepoziţia de se contractă cu acestea. Les livres de l'étudiant sont gros. Observaţie. de + les = des: Les feuilles des arbres sont vertes. acestea rămîn invariabile. monsieur. numai primul sub­ stantiv primeşte semnul pluralului: un un un une mot d'ordre chef-d'œuvre timbre-poste pomme de terre — — — — des mots d'ordre des chefs-d'œuvre des timbres-poste des pommes de terre Exprimarea cazurilor In limba franceză substantivele nu se declină. cu a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des: des arbres (nişte) copaci les feuilles des arbres frunzele copacilor 439 . înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotărît Ies. substantivele: madame. al căror plural este: mesdames. două adjective sau un substantiv şi un adjectiv. 2. Dacă substantivul este compus din două substantive. ambele elemente compo­ nente primesc semnul pluralului: un chou-fleur un cerf-volant le coffre-fort un sourd-muet — — — — des des les des choux-fleurs cerfs-volants coffres-forts sourds-muets Excepţie. semnul pluralului purimdu-se numai la substantive sau adjective: un tire-bouchon l'arrière-garde la plus-value — — — des les les tire-bouchons arrière-gardes plus-values b) dacă substantivul este compus din două substantive. formînd articolele contrac­ tate du şi respectiv des: de + le = du: Les fruits du noyer s'appellent noix. Substantivele compuse care se scriu în două sau în mai multe cuvinte formează pluralul după următoarele reguli: a) cînd în compunerea substantivelor intră verbe. messieurs. mesdemoiselles. Les fenêtres de la chambre sont fermées. mademoiselle.

G. prepoziţia à se contractă cu acestea. l'étudiante G. formînd articolele contractate au şi respectiv aux: à + le = au: Il envoie une lettre au père de son à -f. A. de Vélève D. Adresse-toi à l'élève de service. A. Nominativul şi a u a c e e a ş i şi acuzativul formă: se e x p r i m ă f ă r ă a j u t o r u l champ. J'écris à la soeur de mon ami. l'élève G. \ prepoziţiilor Les paysans l a b o u r e n t le Nous avons vu les ouvriers Exprimarea cazurilor la substantivele cu articolul hotărît Masculin articulate N. D. G. de cette fabrique.les = aux: La directrice parle a u x élèves. de l'étudiante D. Singular le professeur du professeur au professeur le professeur Plural les professeurs des professeurs aux professeurs les professeurs S u b s t a n t i v precedat de a r t i c o l u l elidat N. Singuiar la femme de la femme à la femme la femme les des aux les Plural femmes femmes femmes femmes les élèves des élèves aux élèves les élèves S u b s t a n t i v p r e c e d a t de a r t i c o l u l e l i d a t N. D. ami. à l'élève A.Cazul datif se e x p r i m ă cu a j u t o r u l prepoziţiei à: Il offre des fleurs à Françoise. à l'étudiante A. l'étudiante les des aux les étudiantes étudiantes étudiantes étudiantes 440 . înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotă­ rît Ies. l'élève Feminin N.

-n. -s. majoritatea adjectivelor terminate la mas-j culin în -eur excepţie: I cîteva adjective travailleur trompeur majeur supérieur schimbă terminaţia -eur în -euse formează femininul în mod regulat. în s apoi primesc un -e mut | schimbă pe -/ în v apoi primesc un -e mut dublează consoana fi­ nală înainte de a pri­ mi un -e mut nu dublează consoana finală adjectivele terminate large la masculin în -e mut facile adjectivele terminate amer la masculin în -er alt ier sau -ier adjectivele terminate fameui la masculin în -eux jaloua. sau -oux adjectivele terminate bre/ la masculin în -/ 1 crainti/ i majoritatea adjective­ rect lor terminate la mas­ bon culin în -l. -f épais sot civii excepţie: brun cîteva adjective gris idiot etc.ADJECTIVUL (L'ADJECTIF) Adjectivul calificativ (L'adjectif qualificatif) Formarea femininului Felul adjectivului regula generală Masculin joli grand Feminin jolie grande large facile amère altière fameuse jalouse brève craintive réelle bonne épaisse sotte civile brune grise idiote travailleuse trompeuse majeure supérieure ! directrice Regula formării femininului se adaugă un -e mut la forma masculină rămîn neschimbate la feminin formează femininul în -ère sau -1ère schimbă pe-a. directeur la masculin în -feur 1 unele adjective termi­ traître nate la masculin în pécheur -e (mut) sau în -eur traîtresse pécheresse 441 . pri­ mind un -e mut schimbă terminaţia -teur în -trice formează femininul cu ajutorul terminaţiei -esse sau -eresse adjectivele terminate.

442 . nouvelles etc. vieux-vieil.Felul adjectivului Masculin Feminin helle nouvelle vieille ïolle Regula lormâril femininului formează femininul de la forma mascu­ l i n u l u i t e r m i n a t ă în consoană. sociales. pentru t o a t e adjectivele. prin adăugarea u n u i -s la forma de feminin singular: heureuses. F e m i n i n u l p l u r a l se formează. prin adăugarea terminaţiei -s la forma singularului: vert — verts verte — vertes Această regulă prezintă unele excepţii şi anume: a) Adjectivele terminate la singular în -s sau -x rămîn neschim­ bate la masculin plural: épais — épais joyeux — joyeux b) Adjectivele terminate la singular în -al schimbă la masculin plural această terminaţie în -aux: amical — amicaux social — sociaux Fac excepţie unele adjective care urmează regula generală.formează la fel ca acela al substanti­ velor. c) Adjectivele terminate la singular în -eau formează masculinul plural primind un -x: beau — beaux nouveau — nouveaux Observaţie. Unele — — — — adjective formează franche blanche fraîche douce roux long public grec femininul în mod neregulat: franc blanc frais doux — rousse — longue — publique — grecque etc. pri­ mind la plural un -s: fatal — fatals glacial — glacials natal — natals etc. nouveauforme la masculin nouvel. Formarea pluralului Pluralul adjectivelor se. fou-îol Observaţie. conform regulii generale. d u b l î n d această consoană şi p r i m i n d apoi u n -e mut adjectivele cu două beau-bel.

Adjectivul posesiv (L'adjectif possessif) Posesorul u n posesor Un obiect posedat masculin mon ton son feminin ma ta sa Mai multe obiecte posedate masculin şi feminin mes tes ses nos vos leurs mai mulţi posesori Observaţie. 2 . în locul formelor ma. son habitude. son pentru a se evita h i a t u l : mon amie. cet cette Plural Observaţie. ta. î n limba franceză. m 443 . ton armoire. sa se folosesc formele de m a s c u l i n mon. cet hiver. bien) joli Următoarele adjective au unele grade de comparaţie neregulate: Pozitiv : C o m p a r a t i v de superioritate: Superlativ r e l a t i v : le bon meilleur meilleur pire (sau plus mauvais) le pire (sau le plus mauvais) petit moindre (sau plus petit) le moindre (sau le plus petit) Celelalte grade de comparaţie se formează în mod regulat. adjectivul posesiv este î n t o t d e a u n a aşezat înaintea s u b s t a n t i v u l u i . Adjectivul demonstrativ (L'adjectif démonstratif) Singular Masculin Feminin ce. F o r m a cet se foloseşte înaintea u n u i s u b s t a n t i v masculin care începe cu o vocală sau un h m u t : cet ami. ton. î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v feminin care începe cu o vocală sau cu un h m u t . 1 .Gradele (Les Pozitiv : degrés de comparaţie de-signification ale des adjectivelor adjectifs) Comparativ de superioritate : Comparativ de e g a l i t a t e : Comparativ de inferioritate: Superlativ r e l a t i v : Superlativ a b s o l u t : joii plus joii aussi joli moins joli le pins ( m o i n s ) joli très (fort.

Adjectivul interogativ (L'adjectif interrogatif) Singular quel quelle Plural quels quelles Masculin Feminin Adjectivul numeral (L'adjectif numéral) î n g r a m a t i c a franceză n u m e r a l u l este socotit adjectiv. (la) huitième Observaţie. quatre-vingt-trois cinq cent huit La numeralele compuse se intercalează conjuncţia et î n a i n t e de un şi onze: trente et un. cînd e x p r i m ă o d a t ă istorică a erei n o a s t r e : l'an mil neuf cent dix sept. Numeralele cardinale sînt invariabile. 444 . soixante-sixième N u m e r a l u l ordinal corespunzător lui un este premier. Numeralele ordinale se formează p r i n adăugarea t e r m i n a ţ i e i -ième la forma n u m e r a l u l u i c a r d i n a l : (le) troisième. cu următoarele excep­ ţii: vingt şi cent iau semnul pluralului (-s) numai cînd nu sînt urmate . 2. cent un conjuncţia N u m e r a l u l mille se scrie şi mil.de un alt numeral: quatre-vingts cinq cents . cent şi mille după care et se s u p r i m ă : quatre-vingt-un. 1. înainte de a primi terminaţia -ième. quatre-vingt-onze. unele numerale suferă următoarele modificări ortografice: a) numeralele cardinale terminate în -e mut pierd această terminaţie: quatre — quatrième onze — onzième treize — treizième b) numeralul cinq primeşte vocala u: cinquième c) numeralul neuf schimbă pe -/ în v: neuvième La numeralele compuse. n u m a i n u m e r a l u l care indică u n i t ă ţ i l e p r i m e ş t e t e r m i n a ţ i a -ième: quarante-deuxième. iar cel corespunzător lui deux are două forme: deuxième şi second. soixante et onze F a c excepţie quatre-vingts.

Tabel recapitulativ al numeralelor cardinale yi ordinale Cardinale 1 un 2 deux 3 trois 4 quatre 5 cinq 6 six 7 sept 8 huit 9 nexif 10 dix 11 onze 12 douze 13 treize 14 quatorze 15 quinze 16 seize 17 dix-sept 18 d i x .h u i t 19 dix-neuf 20 v i n g t 21 v i n g t et un 22 vingt-deux 30 t r e n t e 31 trente et un 32 trente-deux 40 q u a r a n t e 41 q u a r a n t e et un 42 quarante-deux 50 c i n q u a n t e 51 cinquante et un 52 cinquante-deux 60 soixante 61 soixante et un 62 soixante-deux 70 soixante-dix 71 soixante et onze 72 soixante-douze 80 quatre-vingts 81 quatre-vingt-un 82 quatre-vingt-deux 90 quatre-vingt-dix 91 quatre-vingt-onze 92 quatre-vingt-douze 100 cent 101 cent un 102 cent deux 110 cent dix 120 cent v i n g t 130 cent t r e n t e 140 cent q u a r a n t e 150 cent c i n q u a n t e 160 cent soixante Ordinale premier deuxième (second) troisième quatrième cinquième sixième septième huitième neuvième dixième onzième douzième treizième quatorzième quinzième seizième dix-septième dix-huitième dix-neuvième vingtième v i n g t et unième vingt-deuxième trentième t r e n t e et unième trente-deuxième quarantième q u a r a n t e et unième quarante-deuxième cinquantième c i n q u a n t e et unième cinquante-deuxième soixantième soixante et unième soixante-deuxième soixante-dixième soixante et onzième soixante-douzième quatre-vingtième quatre-vingt-unième quatre-vingt-deuxième quatre-vingt-dixième quatre-vingt-onzième quatre-vingt-douzième centième cent (et) unième cent deuxième cent dixième cent vingtième cent t r e n t i è m e cent q u a r a n t i è m e cent c i n q u a n t i è m e cent soixantième 445 .

certain. telle. tu. lui Forma accentuată moi. tel. î n acest caz.-e. il. à toi. chaque. lui.d i x i è m e d e u x centième d e u x cent unième deux cent deuxième trois centième q u a t r e centième cinq centième six centième sept centième h u i t centième neuf centième millième millionième milliardième şi milliard sînt socotite sub Observaţie. nous. Ils sont tous bons (-s se p r o n u n ţ ă ) . à moi. autre. elle. Adjectivul nehotărît (L'adjectif indéfini) Principalele adjective nehotărîte din limba franceză sînt: aucun. te. quelque. ils lies me. spre deosebire de cazul cînd tous este adjectiv şi -s nu se p r o n u n ţ ă : Tous les fruits sont bons (-s nu se p r o n u n ţ ă ) . . toi. même. eux. à elle ». nul. 446 . nulle. plusieurs. vous.v i n g t . elle ' -.. PRONUMELE (LE PRONOM) Pronumele personal (Le pronom personnel) Forma neaecentuatS te. la forma tous consoana finală -s se p r o n u n ţ ă . toi. î n gramatica franceză million stantive. à lui. Adjectivul tout poate avea şi funcţie de pronume n e h o t ă r î t . elle nous. f vtominativ < l Dativ lui.170 cent soixante-dix 180 cent quatre-vingts 190 cent quatre-vingt-dix 200 deux cents 201 deux cent u n 202 deux cent deux 300 trois cents 400 q u a t r e cents 500 cinq cents 600 six cents 700 sept cents 800 h u i t cents 900 neuf cents 1 000 mille 1 000 000 u n m i l l i o n 1 000 000 000 u n m i l l i a r d cent soixante-dixième cent quatre-vingtième cent q u a t r e . vous. -e. tout. elles moi. Adjectivul nehotărît tout are următoarele forme: Masculin Feminin Singular tout toute Plural tous toutes Observaţie.

" * '*"• *e* ' a ' '"*» elle nous. se exprimă întîi complementul indirect şi apoi cel direct (la fel ca în limba romînă) : Voici un de mes amis. leur ' te' ie' ' a nous. je lui offre un bouquet de fleurs. cigarette Cînd într-o propoziţie se află un pronume complement direct şi un pronume complement indirect. je le lui donnerai demain. À eïle. vous. 447 . b) cînd pronumele sînt de persoane diferite. je le sais. eux. ordinea lor este următoarea: a) cînd pronumele sînt de aceeaşi persoană. les. leur. les m( à nous. Pronumele neutru le Acest pronume înlocuieşte: a) pronumele demonstrativ Crois-tu cela: pas. elles à elles Observaţie. cela? Je ne le crois b) o propoziţie care precedă sau care urmează: Il est honnête. je vous le recommande chaleureusement. vous. il faut être persévérant. Pronumele complemente (directe sau indirecte) sînt de obicei aşezate înaintea verbului: je Ini écris je m'appelle Pronumele care însoţeşte un verb la imperativ se aşază întot­ deauna după verb: Donne-moi une Attra pe-la. p e n t r u a le î n t ă r i sau p e n t r u a r ă s p u n d e la o î n t r e b a r e : Pierre et moi nous étudions le français. vous. se exprimă întîi complementul direct şi apoi cel indirect (invers ca în limba romînă) : J'ai acheté un cadeau pour Michel. Qui veut lire? Moi. Formele neaccentuate se folosesc n u m a i pe lîngă v e r b .Acuzativ 1 me nous. à vous. à eux. Je le répète. Formele accentuate se folosesc pe lîngă subiect sau c o m p l e m e n t .

P r o n u m e l e reflexive (Les p r o n o m s réfléchis) în limba franceză există n u m a i două p r o n u m e reflexive: se şi soi. p r o n u m e l e y înlocuieşte o p r o p o z i ţ i e î n t r e a g ă . P r o n u m e l e y înlocuieşte. nous en sommes très heureux (de cela). u n c o m p l e m e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a à : Avez-vous réfléchi à cette question? Oui. U n e o r i . 448 . j'y réfléchis encore (à cette ques­ tion). P e n t r u conjugarea verbelor la d i a t e z a reflexivă. Pronumele posesiv ( L e p r o n o m Posesorul Obiectul posedat Genul masculin feminin masculin feminin possessif) Persoana I le mien la mienne les miens les miennes le la les les a Ii-a tien tienne tiens tiennes le la les les a in-a 1 sien sienne siens siennes u n obiect u n posesor p o s e d a t mai multe obiecte po­ sedate un obiect po­ sedat. vous Pronumele personale en şi y 1 . în acest caz. în afară de p r o n u m e l e se. mai mulţi posesori mai multe obiecte po­ sedate j i masculin feminin masculin şi feminin le nôtre la nôtre les nôtres te voire la. te. il m'en a parlé avec enthousiasme (de ce livre). U n e o r i . vôtre les vôtres le leur la leur les leurs 1 Observaţie. nous. p r o n u m e l e en înlocuieşte o propoziţie î n t r e a g ă . fiind. 2 . se folosesc formele p r o n u m e l o r personale comple­ mente : me. de obicei. fiind echi­ v a l e n t cu expresia à cela: Il vieillit et il s'y résigne (à cela). e c h i v a l e n t cu expresia de cela: Nous avons bien rempli nos taches. care corespunde articolului posesiv din limba romînă. Pronumele posesive sînt întotdeauna precedate de articolul hotărît. P r o n u m e l e en înlocuieşte în mod o b i ş n u i t u n c o m p l e m e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a de: Il a lu un beau livre.

... în acest caz. etc. • \ cela (ça) Observaţie. Expresia c'est. C'est lui que je cherche. Formele compuse Singular celui-ci celui-là celle-ci Plural ceux-ci ceux-là celles-ci Masculin Feminin Neutru { { celle-là celles-là \ . r e s p e c t i v .. ce sera. . d e p ă r t a r e a în r a p o r t cu cel care vorbeşte. qui se foloseşte la scoaterea în relief a subiec­ tului: C'est Elvire qui pleure. Dacă subiectul sau complementul sînt exprimate printr-un pronu­ me personal. 29 — învăţaţi limba franceză fără profesor 449 . qui. Expresiile de prezentare c'est... se foloseşte forma accentuată: C'est toi qui as peur. que se foloseşte la scoaterea în relief a comple­ mentului.. c'est.Pronumele demonstrativ Formele Masculin Feminin Neutru (Le pronom démonstratif) simple Plural Singular celui celle ce ceux celles — Formele simple se folosesc în următoarele două cazuri: a) înaintea unui pronume relativ: Ceux qui travaillent bien sont récompensés. que Expresia c'est. este aşezat înaintea subiectului: C'est mon livre que je cherche. P a r t i c u l e l e a d v e r b i a l e ci şi là indică apropierea şi. b) înaintea prepoziţiei de: J'ai réparé mon vélo et celui de mon frère.. care. c) pronumele neutru ce se foloseşte mai ales în galicismele c'est.

despre care. nul. rien.. destul de rar folosite. al c ă r u i . care variază după număr şi gen. „cineva" sau prin persoana I p l u r a l . toate celelalte pronume relative pot avea şi funcţia de pronume interogativ: qui? quef ? quoi? cine? pe cine ? ce? ce ce? Pronumele interogative rar folosite. lequel duquel auquel lequel Feminin laquelle de laquelle à laquelle laquelle Masculin lesquels desquels auxquels lesquels Plural Feminin lesquelles desquelles auxquelles lesquelles Pronumele interogativ (Le pronom interrogatif) în afară de dont şi où. a cărei. -une. 450 .) sînt Pronumele nehotărît (Le pronom indéfini) Unele adjective nehotărîte pot avea şi funcţie de pronume nehotărîte: aucun. l'autre. plusieurs. l'un. pot fi declinate după cum urmează: Singular Masculin N. personne. quelqu'un. tout. •D. cu înţeles nedeterminat.. certain. quiconque. tel. l'une. care (formă neutră) în care Formele compuse Aceste forme. care sînt invariabile chacun.Pronumele relativ (Le pronom relatif) Formele simple qui que dont quoi oii care pe care de care. autre. G. compuse [lequel. A. Observaţie. P r o n u m e l e n e h o t ă r î t on se foloseşte ca subiect şi se t r a d u c e de obicei prin „se". al căror ce. -e. Nu pot fi decît pronume nehotărîte: on. laquelle etc.

imperativul trecut. .VERBUL (LE VERBE) Grupele de verbe Grupa I cuprinde verbele terminate la infinitiv prezent în -er: parler. perfect şi mai-mult-ca-perfect. Grupa a Ii-a cuprinde verbele care se termină la infinitivul prezent în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -issant: finir (finissant). infinitivul trecut. Grupa a IlI-a cuprinde verbele terminate la infinitiv: a) în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -ant (fără -iss) : partir b) în -oir: recevoir c) în -re: prendre Verbele aparţinînd acestei grupe sînt neregulate. Verbele auxiliare* (Les verbes auxiliaires) Modul şi timpul Indicativ prezent Avoir j'ai tu as il a nous avons vous avez ils ont j'avais tu avais il avait nous avions vous aviez ils avaient j'eus tu eus il eut nous eûmes vous eûtes ils eurent Être je suis tu es il est nous sommes vous êtes ils sont j'étais tu étais il était nous étions vous étiez ils étaient je fus tu fus il fut nous fûmes vous fûtes ils furent Indicativ imperfect Indicativ perfect simplu * In toate tabelele de conjugare prezentate aici nu figurează cîteva mo­ duri şi timpuri mai rar întrebuinţate şi anume: perfectul anterior. conjunctivul • imperfect. viitorul II.

marea majoritate a verbelor se conjugă cu ajutorul auxiliarului avoir.(continuare) Modul şi timpul Indicativ perfect compus Avoir j ' a i eu tu as eu il a eu nous avons eu vous avez eu ils ont eu j'avais eu tu avais eu il avait eu nous avions eu vous aviez eu ils avaient eu j'aurai tu auras il aura nous aurons vous aurez ils auront j'aurais tu aurais il aurait nous aurions vous auriez ils auraient 1 1 tu Être j ' a i été tu as été il a été nous avons été vous avez été ils ont été j'avais été tu avais été il avait été nous avions été vous aviez été ils avaient été je serai tu seras il sera nous serons vous serez ils seront je serais tu serais il serait nous serions vous seriez ils seraient j'aurais été tu aurais été il aurait été nous aurions été vous auriez été ils auraient été que je sois que tu sois qu'il soit que nous soyons que vous soyez qu'ils soient sois soyons soyez étant été Indicativ rnai-mult-ca-perfect Indicativ viilor Condiţional prezent Condiţional trecut j'aurais eu aurais eu il aurait eu nous aurions eu vous auriez eu ils auraient eu Conjunctiv prezent que j'aie que tu aies qu'il ait que nous ayons que vous ayez qu'ils aient aie ayons ayez ayant eu Imperativ (prezent) Participiu Participiu prezent trecut Observaţie. Se conjugă cu auxiliarul être unele verbe 452 . La timpurile compuse.

mourir. -ait. -iez. -asse -asses -ât -assions -assiez -assent -e -ons -ez -is -is -it sau -îmes -îies -irent -ons. entrer. -e. finiss-(ant)]. -a. -ais. p r e c u m şi t o a t e verbele conjugate la diateza reflexivă şi la diateza pasivă. -ait. -ions. ] . partir. a Ill-a -ir -oir. iar p e n t r u i n d i c a t i v u l imperfect. rester. -isse -isses -it -issions -issiez -issent -is -issons -issez -ions. -s. naître. -u. -ont -aient -ent Conjunctiv imperfect -isse -isses -Jt sau -issions -issiez •issent -s -ons -ez *usse -usses -ût -ussions -ussiez -ussent Imperativ prezent Observaţie. ţin-(ir) e t c . -ais. -e. -es. -ions. T e r m i n a ţ i i l e se adaugă la r a d i c a l u l v e r b u l u i . sortir. Terminaţiile timpurilor simple Modul şi timpul I n f i n i t i v prezent P a r t i c i p i u prezent Participiu trecut -er -ant -é -e -es -e -ons -ez -ent -ais. arriver. -aient -us -us -ut -âmes -aies -urent I n d i c a t i v prezent Indicativ imperfect Indicativ simplu perfect -ătes -erenl Indicativ viitor Condiţional prezent Conjunctiv prezent -ai. 453 . -ez. o b ţ i n u t prin î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i -ant [chant-(ant). tomber. -iez. care se obţine prin î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i i n f i n i t i v u l u i [chant-(er). la r a d i c a l u l p a r t i c i p i u l u i pre­ zent.i n t r a n z i t i v e c a : aller. -is -is -it -imes -ites -irent -as.-t -s -s -t -ons -ez -ent -iez. -re -ant -i. -ai -as -a -âmes Gr u P a I a Ii-a -ir -issant -is -is -ii -iss-ons -iss-ez -iss-enl -ais. Nu­ m a i la v i i t o r şi la c o n d i ţ i o n a l u l prezent t e r m i n a ţ i i l e se a d a u g ă chiar la infinitiv. venir etc.

j'aurai parlé je serai sorti j'aurais parlé je serais sorti que j'aie parlé que je sois sorti que j'eusse parlé que je fusse sorti viitor I I (fu­ i n d i c a t i v v i i t o r -}tur anté­ rieur) trecut condiţional prezent -+perfect conjunctiv prezent -f- mai-mult-ca.conjunctiv imperfect perfect Observaţie.Formarea timpurilor compuse Modul infinitiv indicativ indicativ indicativ indicativ condiţional conjunctiv conjunctiv Timpul trecut perfect compus Modul şi timpul auxiliarului + verbul de conjugat infinitiv prezent -jExemple indicativ prezent + p a r t i c i ­ avoir parlé p i u l t r e ­ être sorti cut j'ai parlé „ je suis sorti „ j'avais j'étais parlé sorti m a i . C o n d i ţ i o n a l u l t r e c u t forma a II-a este e c h i v a l e n t cu conjunc­ t i v u l mai-mult-ca-perfect (fără conjuncţia que).m u l t .. Conjugarea verbelor regulate (grupa I şi a Ii-a) Parler Indicativ Prezent je parle t u parles il p a r l e nous parlons vous parlez ils p a r l e n t Imperfect je p a r l a i s tu parlais ils p a r l a i t nous parlions vous parliez ils parlaient je finissais t u finissais il finissait nous finissions vous finissiez ils finissaient je finis t u finis il finit nous finissons vous finissez ils finissent Finir 454 .ca i n d i c a t i v imperfect + perfect perfect terior an­ i n d i c a t i v perfect sim­ plu + j'eus parlé je fus sorti „ „ „ .

je p a r l a i tu parla* il p a r l a nous parlâmes vous parlâtes ils parlèrent Perfectul simplu je finis t u finis il finit nous finîmes vous finîtes ils finirent Perfectul compus j'ai parlé j ' a i fini t u as parlé t u as fini il a parlé il a fini nous avons parlé nous avons fini vous avez parlé vous avez fini ils ont parlé ils ont fini Mai-mult-ca-perfect j'avais parlé j ' a v a i s fini tu avais parlé t u avais fini il avait parlé il avait fini nous avions parlé nous avions fini vous aviez parlé vous aviez fini ils avaient parlé ils avaient fini Viitor je p a r l e r a i tu parleras ils parlera nous parlerons vous parlerez ils parleront je finirai t u finiras il finira nous finirons vous finirez ils finiront Condiţional Prezent je parlerais t u parlerais il parlerait nous parlerions vous parleriez ils parleraient Trecut j 'aurais parlé t u aurais parlé il aurait parlé nous aurions parlé vous auriez parlé ils auraient parlé j'aurais fini t u aurais fini il aurait fini nous aurions fini vous auriez fini ils auraient fini je finirais t u finirais il finirait nous finirions vous finiriez ils finiraient 455 .

Perfectul simplu je me l a v a i t u t e lavas ils se lava nous nous l a v â m e s vous vous l a v â t e s ils se l a v è r e n t Perfectul compus je m e suis lavé(e) t u t ' e s lavé(e) il (elle) s'est lavé(e) nous nous sommes lavé (e) s vous vous êtes lavéfejs ils (elles) se sont lavé(e)s Condiţional prezent je me laverais t u t e laverais il se l a v e r a i t nous nous laverions vous vous laveriez ils se l a v e r a i e n t Viilor je m e laverai t u t e laveras il se lavera nous nous laverons vous vous laverez ils se laveront Conjunctiv prezent que je m e lave que t u t e laves q u ' i l se lave que nous nous lavions que vous vous laviez q u ' i l s se l a v e n t 456 .Conjunctiv Prezent que je parle que t u parles q u ' i l parle que nous parlions que vous parliez qu'ils parlent que je finisse que t u finisses q u ' i l finisse que nous finissions que vous finissiez q u ' i l s finissent Imperativ prezent parle parlons parlez Participiu Prezent parlant Trecut finissant finis finissons finissez parlé fini Conjugarea verbelor Ia diateza reflexivă Se laver Prezent je me lave t u te laves il se lave nous nous lavons vous vous lavez ils se l a v e n t Indicativ Imperfect j e me lavais t u te lavais il se l a v a i t nous nous lavions vous vous laviez ils se l a v a i e n t .

oue je cède — je pèse. Verbele de tipul céder păstrează pe é (închis) la viitor şi condiţional prezent: nous céderons. appeler — j'appelle.) dublează A l t e v e r b e . în acest caz. il emploiera (dar nous employons etc. ils modèleront (dar vous modelez etc. ) ils jetteront (dar nous jetons etc. Verbele t e r m i n a t e la infinitiv în -ger intercalează u n e î n t r e r a d i c a l şi t e r m i n a ţ i e cînd aceasta începe cu a sau o: songer — il songeait manger — nous mangeons 2 . care a u aceeaşi t e r m i n a ţ i e la i n f i n i t i v .) il appuiera (dar nous appuyons etc. ils achèteront (dar vous achetez etc. nous pèserons Observaţie. consoana l sau t î n a i n t e a u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : .) 5 .) acheter — j'achète. jeter — je jette. u n accent g r a v pe e care precedă u n e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : modeler — je modèle. Unele verbe t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -eler.) 457 . appuyer — j'appuie. n u d u b l e a z ă consoana l sau t. je céderais 4 . Verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -oyer sau -uyer s c h i m b ă pe y în i î n a i n t e a u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : employer — j'emploie. ils appelleront (dar nous aţpelons etc. -eter. Verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -cer p r i m e s c o sedilă sub c cînd acesta este u r m a t de a sau o: prononcer — il prononça lancer — nous lançons 3 .Imperativ prezent lave-toi lavons-nous lavez-vous Participiu prezent se lavant Particularităţi în conjugarea unor verbe regulate 1 . ci p r i m e s c . Verbele care a u u n é (închis) sau u n e m u t în p e n u l t i m a silabă a i n f i n i t i v u l u i s c h i m b ă acest é sau e m u t în è (deschis) î n a i n tea u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : céder peser — il cède.

î n d a t ă ) . urmat de infinitivul unui verb precedat de prepoziţia de. il neigera. 6. il fallait etc. aller urmat de infinitivul unui verb formează viitorul apropiat (le futur immédiat). Verbul haïr se conjugă fără tremă la singularul indicativului prezent : je hais. faire etc. venir la indicativul prezent. 4 . ) Verbul venir la indicativul imperfect urmat de un infinitiv ex­ primă o acţiune petrecută recent faţă de altă acţiune trecută: Il venait d'entrer. Voi pleca (în c u r î n d . ele se conjugă în franceză în mod obligatoriu cu pronumele personal ii: Il pleut. Tocmai a i n t r a t (A i n t r a t chiar a c u m . Spre deosebire de limba romînă. tu hais. Tocmai i n t r a s e . formează trecutul apropiat (le passé récent). Verbele terminate în yer se conjugă cu yi oridecîteori ter­ m i n a ţ i a începe cu u n i: nous employions (indicativ imperfect) que vous appuyiez (conjunctiv prezent) Notă. 2. il hait (dar nous haïssons etc. pot juca rolul unui auxiliar pe lingă infinitivul unui verb: 1. Verbele impersonale (Les verbes impersonnels) Verbele impersonale se folosesc numai la persoana a IlI-a sin­ gular.P e n t r u verbele t e r m i n a t e în -ayer această s c h i m b a r e este facul­ tativă : essayer — j'essaye sau j'essaie Observaţie.) Verbele semiauxiliare (Verbes semi-auxiliaires) Unele verbe ca aller. A m pus să-1 cheme. se mettre urmat de un infinitiv precedat de prepoziţia à arată începutul unei acţiuni: Il se mit à travailler. faire urmat de un infinitiv arată că acţiunea exprimată de acest infinitiv este făcută de altcineva decît subiectul verbului faire: Je l'ai fait appeler. V e r b u l envoyer figurează p r i n t r e verbele neregulate. exprimînd o acţiune petrecută recent: Il vient d'entrer. 458 . 3 . exprimînd o acţiune viitoare apropiată: Je vais partir. venir. A î n c e p u t să lucreze.

Observaţie. La un număr redus de verbe. nous sommes partis. Trouvant le film ennuyeux.Sînt impersonale verbele care a r a t ă fenomene ale n a t u r i i (pleu­ voir. Unele d i n t r e aceste verbe (inclusiv v e r b u l être) p o t forma locuţ i u n i (sau expresii) i m p e r s o n a l e : il il il il fait beau est nécessaire s'agit est dix heures este este este este vreme frumoasă necesar vorba ora zece etc. E l are aceeaşi formă ca şi p a r t i c i p i u l p r e z e n t . il paraît. gerunziul Participiul prezent. d a r se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b s t a n t i v u l pe care-1 d e t e r m i n ă : L'aube naissante éclairait faiblement le paysage. E l are rolul u n u i c o m p l e m e n t c i r c u m s t a n ţ i a l (de m o d . In l i m b a franceză p o t fi folosite ca impersonale şi unele verbe p e r s o n a l e . de t i m p e t c . Il s'est blessé en fendant du bois. ^ şi a l t e verbe (falloir). tonner. il arrive. ) : En lisant on s'instruit. adjectivul verbal şi a) Participiul prezent (le participe présent) e x p r i m ă o a c ţ i u n e şi este î n t o t d e a u n a i n v a r i a b i l : Il marchait rasant les murs. grêler e t c . geler. b) Adjectivul verbal (l'adjectif verbal) e x p r i m ă o s t a r e . il convient. neiger. ca de e x e m p l u : il suffit. Ces portraits sont parlants. de cauză. adjectivul verbal are o orto­ grafie deosebită de cea a participiului prezent: Infinitiv Participiu prezent Adjectiv verbal adhérer affluer convaincre diverger équivaloir exceller fatiguer intriguer négliger précéder suffoquer adhérant affluant convainquant divergeant équivalant excellant fatiguant intriguant négligeant précédant suffoquant adhérent affluent convaincant divergent équivalent excellent fatigant intrigant négligent précédent suffocant 459 . c) Gerunziul (le gérondif) este un p a r t i c i p i u p r e z e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a en. il fait etc.

.Conjugarea principalelor ( U r m ă r i ţ i a t e n t şi r u b r i c a O b s e r v a ţ i i . care are întotdeauna acelaşi radical ca cipiul trecut al verbului. . . unde găsiţi verbe care I n d i c a tiv "Verbul Prezent Acquérir Imperfect . . 460 .1 Perfectul simplu | Perfectul compus acquis j'acquiers j'acquérais j'acquis j'ai nous acquérons nous acquérions nous acquîmes ils a c q u i è r e n t je vais nous allons ils v o n t j'assieds nous asseyons j'allais nous allions j'allai nous allâmes je Aller suis allé Asseoir j'assis j'asseyais nous asseyions nous assîmes j ' a i assis Boire je bois nous b u v o n s ils b o i v e n t je b u v a i s nous buvions je bus nous bûmes j ' a i bu Bouillir je bouillais je bous je bouillis j'ai nous bouillons nous bouillions nous bouillîmes ils b o u i l l e n t bouilli Conduire je conduisais je conduis je conduisis j ' a i conduit nous conduisons nous conduisions nous conduisîmes je connaissais je connais nous connaissons nous connaissions je couds nous cousons je connus j ' a i connu nous connûmes Connaître Coudre je cousais je cousis j ' a i cousu nous cousions nous cousîmes Courir je cours nous courons je courais je courus j'ai nous courions nous courûmes couru Craindre je crains je craignais j ' a i craint je craignis nous craignons nous craignions nous craignîmes * Nu se indică condiţionalul prezent. . .

! s enquérir j'irai nous irons que j ' a i l l e va que nous allions allons allez allant que j ' a s s e y e assieds j'assiérai nous assiérons que nous assey. peindre. teindre etc. paraître disparaître reconnaître connaissant je c o u d r a i que je couse couds nous coudrons que nous cou­ cousons sions cousez je courrai nous courrons que je coure que nous courions cours courons courez cousant courant parcourir secourir etc.bouillons lions bouillez je c o n d u i r a i que je conduisejeonduis nous conduirons que nous condui-!conduisons sions conduisez je c o n n a î t r a i nous connaîtrons que je connaisse connais que nous con­ connaissons naissions connaissez bouillant conduisant construire produire traduire etc. accourir (eu avoir. Se indici un singur timp compus (perfectul compus) la care apare parti- 461 . atteindre.verbe neregulate * se conjugă la fek cu cele a căror conjugare este Conjunctiv Imperativ indicată) Participiu Viitor Prezent j'acquerrai que Prezent Prezent acquérant Observaţii: se conjugă la tel conquérir requérir j ' a c q u i è r e acquiers ! . être) plaindre. je c r a i n d r a i que je craigne crains nous craindrons que nous crai­ craignons gnions craignez craignant şi viitorul.asseyons ions asseyez je boirai nous boirons que je boive que nous buvions bois buvons buvez asseyant (buvant je b o u i l l i r a i que je bouille bous nous bouillirons que nous bouil.

I n d i c i t iv Perfectul simplu je crus nous crûmes Perfectul compus j'ai cru "Verbul Prezent Croire je crois nous croyons ils croient Imperfect je croyais nous croyions Cueillir je cueille je cueillis je cueillais j ' a i cueilli nous cueillons nous cueillions nous cueillîmes Devoir je dois nous devons je devais nous devions je dus nous dûmes j'ai dû Dire je dis nous disons vous dites je disais nous disions je dis nous dîmes j'ai dit Dormir je dors nous dormons je dormais j ' a i dormi je dormis nous dormions nous dormîmes Écrire j'écris nous écrivons j ' a i écrit j'écrivais j'écrivis nous écrivions nous écrivîmes Envoyer j'envoie j'envoyais j'envoyai j'ai nous envoyons nous envoyions nous envoyâmes envoyé Faire je fais nous faisons vous faites il faut je faisais nous faisions je fis nous fîmes j ' a i fait Falloir il fallait il fallut il a fallu Fuir je fuis nous fuyons ils fuient je fuyais nous fuyions je fuis nous fuîmes j'ai fui 462 .

ind. mentir. j'enverrai que j ' e n v o i e envoie nous enverrons que nous envo­ envoyons envoyez yions je ferai nous ferons fais que je fasse que nous fas­ faisons faites sions qu'il faille n-are envoyant faisant défaire refaire satisfaire verb nal etc. il faudra n-are imperso- je fuirai nous fuirons que je fuie que nous fuy­ ions fuis fuyons fuyez fuyant 463 . şi imper. a I l . [vous) contredisez etc.a p l . de aseme­ nea interdire. servir.prez.Conjunctiv Viitor Prezent je croirai nous croirons Imperativ Prezent Participiu Prezent croyant Observaţii: se conjugă la tel crois que je croie quénouscroyions croyons croyez je cueillerai que je cueille cueille nous cueillerons que nous cueil­ cueillons lions cueillez je d e v r a i nous devrons que je doive nu se que nous de­ seşte vions dis que je dise que nous disions disons dites cueillant folo­ d e v a n t recevoir apercevoir concevoir redire. prédire contredire care fac la pers. partir 1 eu a u x . sortir ) être décrire inscrire souscrire je dirai nous dirons disant je d o r m i r a i que je dorme dors nous dormirons que nous dor­ dormons mions dormez j'écrirai nous écrirons que j ' é c r i v e écris que nous écri­ écrivez vions écrivons dormant écrivant etc.

I n d i c i t iv | Perfectul simplu je lus nous lûmes Perfectul compus j ' a i lu Verbul Prezent Lire je lis nous lisons Imperfect je lisais nous lisions Mettre je m e t s nous m e t t o n s je mis je m e t t a i s nous m e t t i o n s nous m î m e s j ' a i mis Mourir je m e u r s nous m o u r o n s ils m e u r e n t je riais nous naissons je m o u r a i s je riiourus je suis mort nous m o u r i o n s nous m o u r û m e s Naître je n a q u i s j e naissais je suis né nous naissions nous n a q u î m e s Ouvrir j'ouvre nous ouvrons j'ai j'ouvrais j'ouvris nous ouvrions nous ouvrîmes ouvert Plaire je plais nous plaisons je plaisais je plus nous plaisions nous plûmes j ' a i plu Pleuvoir [il pleut il p l e u v a i t il p l u t il a plu 1 Pouvoir je pus je p e u x (puis) je pouvais nous p o u v o n s nous pouvions nous pûmes ils p e u v e n t je p r e n d s nous prenons je prenais je pris nous prenions nous prîmes j ' a i pu Prendre j ' a i pris Rendre je rends il rend nous rendons je rendais je rendis rendîmes j'ai rendu nous rendions nous Rire je ris nous rions ils r i e n t je riais nous riions je ris nous rîmes j'ai ri 464 .

.. . mettant mourant naissant j'ouvrirai que j ' o u v r e ouvre nous ouvrirons que nous ouvri­ ouvrons ons ouvrez je p l a i r a i nous plairons que je plaise plais que nous p l a i ­ plaisons sions plaisez qu il pleuve ouvrant couvrir offrir souffrir plaisant taire etc.Conjunctiv Viitor Prezent je l i r a i nous lirons | Imperativ Prezent Participiu Prezen t lisant Observaţii: se conjugă la fel 1 relire élire battre. pendre. . admettre. répondre. vendre rendant je r i r a i nous rirons riant sourire 465 . 1nu 1 . que je lise lis que nous lisions lisons lisez je m e t t r a i que je m e t t e mets nous m e t t r o n s que nous met­ m e t t o n s tions mettez je m o u r r a i que je meure meurs nous mourrons que nous mou­ mourons rions mourez je n a î t r a i nous n a î t r o n s que je naisse nais que nous nais­ naissons sions naissez . tre.. per1 mettre etc. il pleuvra . combat. défendre. commettre.entendre.are pleuvant verb nal imperso­ que je puisse nu se je p o u r r a i nous pourrons que nous puis seşte sions je p r e n d r a i que je prenne prends nous prendrons que nous pre­ prenons prenez nions je r e n d r a i nous rendrons rends que je rende que nous ren­ rendons dions rendez que je rie ris que nous riions rions riez folo­ p o u v a n t prenant apprendre comprendre entreprendre etc. .. attendre. . dépendre.

I n d i c a t i v Verbul Prezent Rompre je romps il r o m p t nous r o m p o n s je sais nous savons Imperfect Perfectul simplu Perfectul compus rompu j'ai je r o m p i s je r o m p a i s nous r o m p i o n s nous rompîmes Savoir je savais nous savions je sus nous sûmes j ' a i su Suivre je suis nous suivons ils s u i v e n t je suivais nous suivions je suivis j'ai nous suivîmes suivi Suffire je suffis je suffis je suffisais nous suffisons nous suffisions nous suffîmes ils suffisent j'ai suffi Vaincre j'ai je v a i n q u i s je vaincs je v a i n q u a i s il v a i n c nous v a i n q u i o n s nous v a i n q u î m e s nous v a i n q u o n s je v a u x nous v a l o n s je valais nous v a l i o n s je valus nous v a l û m e s j'ai vaincu Valoir valu Venu- je viens nous venons ils v i e n n e n t je vis nous v i v o n s je venais nous venions je vins nous vînmes je suis venu Vivre je v i v a i s nous v i v i o n s je vécus j ' a i vécu nous vécûmes Voir je vois nous voyons je voyais nous voyions je vis nous vîmes j ' a i vu Vouloir je v e u x nous voulons ils v e u l e n t je voulais nous voulions je voulus j ' a i voulu nous voulûmes .

suive que nous sui­ vions sache sachons sachez suis suivons suivez sachant je suivrai nous suivrons suivant poursuivre je suffirai nous suffirons que je suffise suffis que nous suf­ suffisons fisions suffisez suffisant je vaincrai que je v a i n q u e vaincs nous vaincrons que nous v a i n ­ vainquons quions vainquez je v a u d r a i que je vaille v a u x nous vaudrons que nous valions valons valez je v i e n d r a i que je vienne viens nous viendrons que nous venions venons venez vainquant convaincre valant venant eu aux. je v i v r a i nous vivrons que je vive vis que nous vivions vivons vivez que je voie vois que nous voy­ voyons ions voyez vivant je v e r r a i nous verrons voyant je v o u d r a i que je veuille veuille nous voudrions que nous vouli­ veuillons veuillez ons voulant 30* 467 .être: revenir. devenir. intervenir. obtenir. se souvenir. appartenir etc. soutenir.Conjunctiv Viitor Prezent Impera Prezent tiv Participiu Prezent rompant : 1 Observaţii: se conjugă la fel corrompre ! je r o m p r a i que je rompe romps nous romprons que nous rom­ rompons pions rompez i interrompre je saurai nous saurons que je sache que nous sa­ chions que je. avoir: tenir. eu aux.

personne. pentru propoziţiile scurte.i l s pas? 468 . Negaţia pas poate fi înlocuită printr-o altă negaţie: plus.Forma interogativă Forma interogativă se poate exprima în trei feluri : a) Prin inversiunea pronumelui subiect. şi pas. aşe­ zată înaintea verbului. forma interogativă cu est-ce que este singura formă folosită: Est-ce que je rêve? c) Prin folosirea simplei intonaţii. a doua negaţie se intercalează între auxiliar şi participiu: Nous n'avons pas fini notre déjeuner. Iată un exemplu de verb conjugat la formele interogativă. păstrîndu-se ordinea normală subiect — verb: Tu veux? Il est parti ? Forma negativă Forma negativă se exprimă cu ajutorul a două negaţii: ne. Il ne veut plus avancer. nega­ tivă şi interogativ-negativă (la indicativul prezent şi la perfectul compus) : Chanter Forma Interogativă Forma negativă Indicativ prezent je ne chante pas t u ne chantes pas il ne chante pas nous ne c h a n t o n s pas vous ne chantez p a s ils ne c h a n t e n t pas Forma interogativ-negativă est-ce que je chante? chantes-tu? chante-t-il? chantons-nous? chantez-vous? chantent-ils? est-ce que je ne chante pas? ne chantes-tu pas? ne chante-t-il pas? ne chantons-nous pas? ne chantez-vous pas? ne c h a n t e n t . rien. care se aşază după verb şi se desparte de acesta prin liniuţă: Venez-vous? La persoana a IlI-a singular a indicativului prezent. Je ne le rencontre j a m a i s . jamais. aşezată după verb: II ne parle pas français. verbeje a căror terminaţie este o vocală intercalează un t eufonic: Parle-t-il français? A-t-elle réussi? b) Cu ajutorul expresiei întrebătoare est-ce que. guère etc: Je ne vois rien. La timpurile compuse. la verbele din grupa I. fără inversiunea subiectului: Est-ce que tu pars? La persoana I singular a indicativului prezent. point.

Adverbe de afirmaţie: oui.).. tant. Adverbe de negaţie: non. ensemble. davantage. E x i s t ă şi substantive care au această t e r m i n a ţ i e : le gouvernement. peu. le bâtiment. commodément. assurément etc. loin. ainsi. cele mai multe adverbe de mod sînt derivate din adjective. ici. Adverbele provenite de la adjectivele terminate în -ant şi -ent schimbă aceste terminaţii în -amment şi -emment: constant décent — constamment — décemment 3. ne. certes. dehors. là. la care se adaugă terminaţia -ment: aveuglément. conformément Prin analogie cu acestea s-au format: énormément.ai-je chanté? as-tu chanté? a-t-il chanté? avons-nous chanté? avez-vous chanté? ont-ils chanté? Verfeciul compus je n ' a i pas chanté tu n ' a s pas chanté il n ' a pas chanté nous n ' a v o n s pas chanté vous n'avez pas chanté ils n ' o n t pas chanté n'ai-je pas chanté? n'as-tu pas chanté? n'a-t-il pas chanté? n'avons-nous pas chanté? n'avez-vous pas chanté? n'ont-ils pas chanté? ADVERBUL (L'ADVERBE) Adverbele sînt de m a i m u l t e feluri: Adverbe de mod: vite.. bien. heureusement etc. Formarea adverbelor de mod (Formation des adverbes de manière) 1. parfois. gratis etc. hier. jamais. partout etc. plutôt. Adverbe de loc: ailleurs. précisément. souvent. exprès. Majoritatea adverbelor de mod se formează prin adăugarea terminaţiei -ment la forma feminină a adjectivului: franc — franche — franchement heureux — heureuse — heureusement réel — réelle — réellement 2. demain. Unele adverbe se formează de la participiul trecut al verbelor. Adverbe de cantitate: assez. Adverbe de timp: aujourd'hui. trop etc. Observaţie. soudain. toujours etc. ensuite. bientôt. In afară de cîteva adverbe aşa-numite ereditare (bien. dessous. longtemps. probablement Adverbe interogative: pourquoi ? comment? Categoria cea mai numeroasă este cea a adverbelor de mod. (pas) Adverbe de îndoială: apparemment. tard. dessus. Nu toate cuvintele terminate în -ment sînt adverbe. beaucoup. profondément etc. où. hautement. confusément. l'assortiment etc. 469 .

se formează la fel ca la a d j e c t i v e .Compararea adverbelor Gradele de c o m p a r a ţ i e . pas. a p a r t e n e n ţ a : Ces marchandises sont à moi. avec. dès. contre. sur. chez. P R E P O Z I Ţ I A (LA P R É P O S I T I O N ) P r i n c i p a l e l e p r e p o z i ţ i i din l i m b a franceză s î n t : à. d i r e c ţ i a : Nous allons à la mer. P r e p o z i ţ i a de e x p r i m ă : — locul de p l e c a r e : Je viens de — m a t e r i a : une porte de fer l'usine. depuis. malgré. d e s t i n a ţ i a : une machine à écrire. jusqu'à. avant. entre. de. m o d u l : aller à pied. derrière. le pis (sau le plus le moins le plus mal) Celelalte grade de c o m p a r a ţ i e se formează în m o d r e g u l a t . t i m p u l : Le spectacle de ce soir commence à huit cazul d a t i v : J'écris une lettre à mon frère. 470 . pendant. pour. la adverbele care se p o t c o m p a r a . vers. Prepoziţia à exprimă: — — — — — — — locul. outre. à côté de. loin de. fort) rapidement mal pis (sau plus mal) beaucoup plus peu moins U r m ă t o a r e l e adverbe a u unele grade de c o m p a r a ţ i e neregulate .devant. E x i s t ă de asemenea şi m u l t e l o c u ţ i u n i p r e p o z i ţ i o n a l e : à cause de. sans. Pozitiv: Comparativ de superioritate: Comparativ de egalitate: Comparativ de inferioritate: Superlativ relativ: Superlativ absolut: Pozitiv: Comparativ de superioritate: Superlativ relativ: bien mieux le mieux rapidement plus rapidement aussi rapidement moins rapidement le plus rapidement très (bien. sous. quant à e t c . au milieu de. courir à toute vitesse p r e ţ u l : des légumes à 5 francs le kilo heures. dans. après. près de. en. parmi. A d v e r b u l beaucoup n-are s u p e r l a t i v a b s o l u t .

— s u b i e c t u l : despre care se v o r b e ş t e : se tromper sur un P r e p o z i ţ i a avec e x p r i m ă : — m o d u l : parler avec douceur — însoţirea : ^e promener a v e c des amis — i n s t r u m e n t u l : écrire a v e c un stylo Observaţie. prepoziţia avec este omisă: se promener les mains derrière son dos a se plimba cu mîinile la spate Un petit monsieur. t i m p u l : Il a vécu sous la III-ème République. un parapluie à la main. — r a p o r t u l : deux mètres de long sur trois mètres d'e large .— a p a r t e n e n ţ a : la maison de ma sœur •— cazul genitiv : la troisième année de la — o r i g i n e a : la Chartreuse de Parme — d e s t i n a ţ i a : une robe de soir — c a u z a : Il est brisé de fatigue. 471 point . il s'établit à la campagne. d e p e n d e n ţ a : tenir sous sa domination c a u z a : agir sous l'empire de la colère P r e p o z i ţ i a sur e x p r i m ă : -— l o c u l : Le panier est sur la table. monta dans la diligence. — t i m p u l : Sur ses vieux jours. P r e p o z i ţ i a par e x p r i m ă : — — — — l o c u l : passer par un beau défilé t i m p u l : Nous sommes partis par un beau temps. Cînd substantivul care indică instrumentul sau modul este însoţit de un determinant. cauza sau i n s t r u m e n t u l : périr par l'épée. ambition P r e p o z i ţ i a sous e x p r i m ă : — — — — l o c u l : Elle nage sous Veau. agir par a g e n t u l : Le champ a été labouré par les tracteurs. — p a r t i c u l a de n o b l e ţ e : Alfred de Musset P r e p o z i ţ i a pour e x p r i m a : — — — — — — République d i r e c ţ i a : partir pour Paris s c o p u l : / / faut manger pour vivre. c a u z a : Il est content pour avoir bien accompli son d e s t i n a ţ i a : coiffeur pour dames s u b s t i t u i r e a : prendre le Pîrée pour un homme p r e ţ u l : acheter un chapeau pour 100 francs travail.

Prepoziţiile en şi dans In general. ni: Il lit et commente le journal. en effet. par J'ai fini. Il échouera. ainsi. P r e p o z i ţ i a dans e x p r i m ă : — l o c u l : monter dans le train — t i m p u l : je reviens dans huit jours — s c o p u l : agir dans son seul intérêt C O N J U N C Ţ I A (LA C O N J O N C T I O N ) Conjuncţii coordonatoare (Conjonctions de coordination) a) copulative (conjonctions qui expriment l'addition) — et. ou bien: qui expriment la disjonction ou l'al­ Vous partez ou vous restez? d) conclusive (conjonctions qui expriment conclusion) — donc. Il parle fort. donc je peux partir. b) adversative (conjonctions cependant. Il est entré dans la maison. Elle ne sait ni nager. pourtant. en se foloseşte î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v n e a r t i c u l a t . la conséquence conséquent: ou la e) cauzale — car. Je crie mais on ne m'entend pas. aussi. c'est-à-dire: pas sérieusement. qui expriment néanmoins: l'opposition) — mais. toutefois. în t i m p ce dans se foloseşte î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v p r e c e d a t de a r t i c o l u l h o t ă r î t : Nous sommes en classe. ni ramer. c) disjunctive (conjonctions ternative) — ou. Balzac était royaliste et catholique. ainsi il est écoulé. car il ne travaille 472 . toutefois il critique dans ses romans la monarchie et l'église. enfin. P r e p o z i ţ i a en e x p r i m a : — — — — l o c u l : monter e n auto t i m p u l : J'ai lu ce livre en un m o d u l : couper e n quatre m a t e r i a : une maison en brique jour.

de peur que — consecutive: de sorte que. (interogativ): Je ne sais pas si elle est venue. sans que — c o n d i ţ i o n a l e : pourvu que. au point que — c o m p a r a t i v e : de même que. à condition que — alternative: soit que INTERJECŢIA (L'INTERJECTION) Interjecţiile e x p r i m ă : : — s u r p r i z a : ah! oh! ouais! -— durerea : aïe ! fichtre! 473 . bien que. pendant que — cauzale: parce que. Nu trebuie confundată conjuncţia que cu: — pronumele relativ que: L'homme que vous voyez est un grand musicien. à mesure que — concesive: quoique. non que — finale: pour que. tu réussirais. afin que. pour peu que. je suis parti. vu que. — pronumele interogativ que: Que me conseillez-vous de faire? — adverbul de cantitate que: Que vous êtes joli. e x i s t ă în l i m b a franceză m u l t e l o c u ţ i u n i conjuncţionale (locutions conjonctives): — de loc: où que — temporale: avant que. puisque. ainsi que. après que. Tu me diras quand il faut î n afară de cele p a t r u conjuncţii s u b o r d o n a t o a r e . (comparativă) : Comme on fait son lit. on se couche. Observaţie.Conjuncţii subordonatoare (Conjonctions de subordination) a) que: Je crois que Roger sera un bon ingénieur. d) quand: partir. que vous me semblez beau! b) comme (cauzală sau t e m p o r a l ă ) : Comme il n'est pas venu à temps. jusqu'à ce que. de manière que. de façon que. c) si ( c o n d i ţ i o n a l ) : Si tu étais plus énergique.

— dispreţul: fi! — descurajarea: hélas! — o chemare: eh! hé! pst! holà! hep! — indiferenţa: bah! — dezgustul: pouah! —aprobarea: bon! bravo! — îndoiala: hum ! euh! — îndemnul la tăcere: chut! — uşurarea: ouf! etc. Interjecţiile sînt adeseori onomatopee: cric! crac! boum! clan! paf! pan! patatras! miaou! cocorico! Unele părţi de vorbire (substantive. verbe. adverbe) pot fi cîteodată folosite ca interjecţii: — substantive: attention! silence! courage! peste! idiot! — adjective: bon! parfait! — verbe : tiens ! allons ! gare ! — adverbe: bien! . adjective.

Propoziţia principală (proposition principale). cînd propoziţiile sînt legate printr-o conjuncţie : Il est entré dans une librairie et a acheté un livre. d a r de care d e p i n d a l t e p r o p o z i ţ i i : Nous sommes sûrs que le socialisme vaincra le capitalisme. sau p r i n subordonare cînd. cînd propoziţiile sînt separate (în scris) p r i n v i r g u l ă sau p u n c t şi v i r g u l ă : Michel est tourneur.SINTAXA F R A Z A (LA P H R A S E ) Propoziţiile dintr-o frază pot fi legate între. Je m'habille et je viens tout de suite. 2 . La personne qui m'a téléphoné. care nu depinde de nici o propoziţie şi de care nu depinde nici o a l t ă pro­ poziţie: Les peuples luttent pour la paix. depind unele de a l t e l e . m'a communiqué quelque chose d'important. Pierre est charpentier. R a p o r t u l de coordonare p o a t e fi e x p r i m a t în două feluri: a) p r i n juxtapunere. Diferitele feluri de propoziţii ale frazei In g r a m a t i c a franceză propoziţiile sînt de m a i m u l t e feluri: 1 . R a p o r t u l de subordonare se e x p r i m ă de obicei prin sau p r o n u m e r e l a t i v e : conjuncţii Je crois qu'il vient. 475 . nefiind de acelaşi fel. Propoziţia independentă (proposition indépendante). ele prin coordonare cînd sînt de acelaşi fel. b) prin joncţiune. care nu depinde de a l t ă propoziţie.

d'hôpitaux etc. on.pourrait construire plus d'écoles. il est un grand réaliste critique. —• de cauză (de cause): Il ne pouvait avancer parce que le brouillard était trop épais. -— c o n d i ţ i o n a l ă (conditionnelle) : Si tous les gouvernements acceptaient le désarmement.3 . •— de c o m p a r a ţ i e (de comparaison): J'ai agi comme il me l'a conseillé. 476 . d) c i r c u m s t a n ţ i a l ă — de loc (de J'irai lieu): (circonstancielle): où TOUS allez. — concesiva (de concession): Quoique Zola ait élaboré les théories du naturalisme. c) r e l a t i v ă (relative): Nous faisons partie du camp qui désire la paix. temps): le — de t i m p (de Le monde a été étonné quand les hommes de science ont créé premier spoutnik. Propoziţia subordonată a) s u b i e c t i v ă (proposition Quj vivra verra. — de scop sau finală (de but ou finale): J'apprends la grammaire pour que je puisse parler correctement le français. — consecutivă (consécutive): Comportez-vous de manière que tout le monde vous approuve. b) c o m p l e t i v ă (proposition sujet): subordonnée) : (complétive): J'espère qu'elle a réussi.

3 . Il regrette que tu sois malade. b) cînd a n t e c e d e n t u l este un s u p e r l a t i v r e l a t i v sau un c u v î n t echivalent (seul. il est nécessaire e t c . principal e t c . jusqu'à b) de loc. E l se foloseşte.: 1 . que. p e n t r u a e x p r i m a u n o r d i n sau o dorinţă: Qu'il vierme! Qu'elle soit heureuse ! 2 . In propoziţiile r e l a t i v e : a) cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este un c u v î n t eu sens nedeterminat: Je ne connais personne qui puisse courir si vite. d u p ă locuţiunile ronjuncţionale avant ce que. c) d u p ă un verb de declaraţie folosit la forma n e g a t i v ă sau in­ terogativă: Pensez-vous qu'il soit arrivé? Je ne crois pas qu'il soit sincère.ÎNTREBUINŢAREA CONJUNCTIVULUI (L'EMPLOI DU SUBJONCTIF) In general. Il est bon que nous apprenions le français. Je veux qu'ils partent. sembler etc. d o r i n ţ a . b) după un verb impersonal (falloir. en attendant que: Attendez jusqu'à ce qu'il vienne. ) : Il faut que tu écrives une lettre. il est juste. il n'y a que des champs de blé. In propoziţiile i n d e p e n d e n t e . ) : Voilà le plus beau jour que nous ayons vécu. de côté que: Où que nous regardions. conjunctivul se î n t r e b u i n ţ e a z ă în limba franceză p e n t r u a e x p r i m a un fapt îndoielnic. regretul e t c . d u p ă locuţiunile conjuncţionale où que. t e a m a . In propoziţiile c o m p l e t i v e : a) după verbele care e x p r i m ă v o i n ţ a . quelque 477 . 4 . ï n propoziţiile c i r c u m s t a n ţ i a l e : a) de t i m p . unique.) şi după unele expresii impersonale (il est bon. posibil.

Observaţie. elles n'eurent aucun résultat. ) : Voi aştepta pină ce va termina = J'attendrai jusqu'à ce qu'il finisse. mérites. î n limba romînă. Quoiqu'on fasse. afin que: Il cria fort pour qu'on l'entende. De asemenea. îu unele p r o ­ poziţii completive în care în franceză se foloseşte conjunctivul: Regret că ai plecat = Je regrette que tu sois parti. Observaţie. g) c o n c e s i v e s a u r e s t r i c t i v e : — după locuţiunile conjuncţionale bien que. Crezi că minte? = Crois-tu qu'il mente? 478 . quoique e t c . f) c o n d i ţ i o n a l e . sans que: Bien qu'elle soit jeune.. pas que: după locuţiunile conjuncţionale importun.. cen'est Ce n'est pas qu'il soit impoli. Deşi este slab. d u p ă pour peu que. 2 . à condition Il réussira pourvu qu'il fasse un effort supplémentaire. se foloseşte indicativul în limba romînă. — d u p ă l o c u ţ i u n i l e : quelque. de. elle est déjà décorée pour ses Il changea d'avis sans que l'on sût pourquoi. pentru a exprima un fapt real.. de manière que. Bartholo ne put empêcher le mariage de Rosine avec Almaviva. pour. are putere — Bien qu'il soit maigre. que. sans que e t c . que şi d u p ă Quelque précaution qu'il prît. d u p ă l o c u ţ i u n i l e c o n j u n c ţ i o n a l e de sorte que. după locuţiunile mais il est conjuncţionale que.. bien que. pour que. il a de la force. Quelles que fussent les précautions de Bartholo. ) : Approche que je te voie (que = pour que). si. locuţiunile que: conjuncţionale pourvu que. avant que. d) f i n a l e . on ne peut contenter tout le monde. ce n'est pas que. façon que p e n t r u a e x p r i m a u n f a p t p o s i b i l : Ils travaillent de façon que la maison soit prête en trois mois.c) d e c a u z ă . Unele dintre locuţiunile conjuncţionale pot fi înlocuite de conjuncţia que [pour que. î m p l i n i t : Ils ont travaillé de façon que la maison a été prête en trois mois. quoique.. 1. Aceleaşi locuţiuni se construiesc cu i n d i c a t i v u l . pour non que. după unele locuţiuni conjuncţionale care cer în limba franceză conjunctivul.. • e) c o n s e c u t i v e . se foloseşte indicativul [jusqu'à ce que. p r o n u m e l e r e l a t i v e quoi s a u quel: que.

este c o m p l e m e n t în aceasta din u r m ă : Je l'ai entendu parler à la radio. 3 . Après avoir passé un beau congé. Ne pas se pencher en dehors. j'ai repris mon travail. b) de c a u z ă : Il a été puni pour ne pas avoir été discipliné. il faut se laver les mains. b) cînd subiectul i n f i n i t i v u l u i . In propoziţiile i n d e p e n d e n t e : a) p e n t r u a e x p r i m a o p o r u n c ă . b) ca i n f i n i t i v de n a r a ţ i u n e în locul i n d i c a t i v u l u i . les canards d'accourir. c) d u p ă verbul impersonal falloir sau d u p ă unele expresii imper­ sonale. In propoziţiile c i r c u m s t a n ţ i a l e : a) de t i m p : Avant de s'asseoir à table. raţele se reped. a l t u l decît cel al p r i n c i p a l e . c) p e n t r u a marca o e x c l a m a ţ i e : Moi. manger tout cela! 2 . In propoziţiile c o m p l e t i v e : a) cînd subiectul i n f i n i t i v u l u i (subînţeles) este acelaşi cu cel al propoziţiei p r i n c i p a l e : Je pense partir demain. cînd subiectul are o valoare n e d e t e r m i n a t ă : Il fallait y penser. E l se î n t r e b u i n ţ e a z ă : 1 . In acest caz infinitivul este precedat de prepoziţia de: Et les poules de s'élancer.ÎNTREBUINŢAREA INFINITIVULUI (L'EMPLOI DE L'INFINITIF) In limba franceză i n f i n i t i v u l este m a i des folosit decît în limba r o m î n ă . Şi iată că găinile se ţivîntă. c) f i n a l e : Courons vite afin de ne pas manquer le train. propoziţiei 479 . o i n t e r d i c ţ i e : Ralentir.

la reconstruction commença. 480 .d) consecutive: II rit à se tordre. In locul unei propoziţii relative: Une auto roulant à toute vitesse traversa le village. Observaţie. (La Fontaine) c) concesive: Bien qu'étant malade. (Corneille) ACORDUL PARTICIPIULUI TRECUT (L'ACCORD DU PARTICIPE PASSÉ) 1. Rîde de se prăpădeşte. il travaille. e) c o n d i ţ i o n a l e : À le regarder de plus près. spre deosebire de gramatica roinînâ. Je'tondis de ce pré la largeur de ma langue. f) concesive: Racontez-moi l'aventure sans oublier aucun détail. ÎNTREBUINŢAREA PARTICIPIULUI (L'EMPLOI DU PARTICIPE) Participiul prezent sau trecut este folosit: 1. Participiul trecut folosit ca adjectiv se acordă în gen şi nu­ măr cu substantivul pe care îl determină: Les marchandises achetées sont de bonne qualité. on remarquait ses rides. b) de c a u z ă : Quelque diable aussi me poussant. In propoziţiile circumstanţiale: o) de t i m p : La guerre finie. d) condiţionale: J'attire ses mépris en ne me vengeant pas. se consideră că un verb la un mod nepersonal (infinitiv sau participiu) poate forma o propoziţie. în gramatica franceză. 2.

(Complement direct. P e n t r u a ne da seama dacă pronumele reflexiv este c o m p l e m e n t direct sau n u . 4 . P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive (care se conjugă toate cu a u x i l i a r u l être) se a c o r d ă conform u n o r reguli speciale. Observaţie. expuse m a i departe (punctul 4).) Alte exemple: Nous nous sommes disputés (qui?) Vous vous êtes écrit (à qui?) S I — învăţaţi limba franceză fără profesor 481 . P a r t i c i p i u l t r e c u t conjugat cu a u x i l i a r u l avoir: a) r ă m î n e i n v a r i a b i l cînd n u este î n s o ţ i t de u n c o m p l e m e n t di­ r e c t . Elles se sont parlé = Elles ont parlé (à qui?) — à elles. (Complement indirect. P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive se acordă cu comple­ m e n t u l direct care îl precedă şi r ă m î n e i n v a r i a b i l dacă nu este însoţit de u n c o m p l e m e n t direct sau cînd acesta este aşezat d u p ă participiu : Ils se sont salués [complementul direct: se). b) se acordă în gen şi n u m ă r cu c o m p l e m e n t u l direct care îl p r e ­ cedă: Les livres que nous avons lus (complementul direct: que = les livres). Nu se face acordul dacă complementul care precedă participiul este indirect: Ils nous ont écrit. t r e b u i e să înlocuim a u x i l i a r u l être p r i n a u x i l i a r u l avoir şi să p u n e m î n t r e b a r e a care se p o t r i v e ş t e : Ils se sont salués = Ils ont salué (qui?) — eux-mêmes. P a r t i c i p i u l t r e c u t conjugat cu a u x i l i a r u l être se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b i e c t u l : Madeleine est sortie en ville. deci nu se face acordul.2 . Ils ont lu la gazette. Elles se sont parlé. deci acordul se face^. Marie. sau cînd c o m p l e m e n t u l direct este aşezat d u p ă p a r t i c i p i u : Nous avons mangé. în limba franceză nu se mai exprimă pronumele personal după pronumele relativ în cazul acuzativ: Fructele pe care Ze-am mîncat = Les fruits que nous avons mangés. Elles étaient appréciées par leurs camarades. je l'ai rencontrée au cinéma (complementul direct: V = Marie). 3 .

CORESPONDENŢA TIMPURILOR (LA CONCORDANCE D E S T E M P S ) La Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Timpul folosit !n propoziţia subordonată prezent viitor trecut imperfect condiţional prezent mai-multca-perfectul indicativ Raportul temporal Timpul folosit în limba romînă in propoziţia subordonată acelaşi t i m p acelaşi t i m p acelaşi t i m p simultaneitate posterioritate anterioritate simultaneitate posterioritate anterioritate prezent viitor perfectul compus (sau m a i .) Observaţie. nu există u n a l t c o m p l e m e n t direct care precedă p a r t i c i p i u l şi cu care acesta t r e b u i e a c o r d a t . Les lettres qu'ils se sont adressées étaient émouvantes.m u l t ca-perfectul) trecut La conjunctiv Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Timpul folosit în propoziţia subordonată prezent perfect imperfect1 mai-multca-perfectul Raportul temporal Timpul folosit în limba romînă în propoziţia subordonată simultaneitate prezent sau p o s t e r i o r i t a t e anterioritate perfect simultaneitate prezent sau p o s t e r i o r i t a t e anterioritate perfect trecut condiţional (prezent sau trecut) 1 în afară de persoana a IlI-a singular. 482 . (Acordul se face cu complementul direct les lettres. în cazul în care p r o n u m e l e reflexiv este complement indirect. Participiul trecut al verbelor care nu pot fi folosite decît la diateza reflexivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă în­ totdeauna cu subiectul: Les prisonniers se sont évadés. la celelalte persoane se foloseşte în mod curent conjunctivul prezent în locul conjunctivului imperfect.T r e b u i e t o t u ş i să fim a t e n ţ i d a c ă . deşi pronumele re­ flexiv se este complement indirect.

I n limba romînă se folosesc alte t i m p u r i decît în limba franceză în propoziţia condiţională introdusă prin conjuncţia dacă. 2 . 1 . după si condiţional nu se foloseşte niciodată viitorul sau condiţionalul (afară de forma a I i . 3 . î n limba franceză. în general. în propoziţia regentă se folosesc aceleaşi m o d u r i şi t i m p u r i ca şi în limba franceză. î n schimb. (subiect — predicat — complement direct — complement circumstanţial) 31* 483 .a n t e r i o r i t a t e mult-ca-perfect cut sau condiţional trecut forma a Ii-a Observaţie. Ordi­ nea normală a cuvintelor este: subiect — predicat — complement de obiect (sau nume predi­ cativ) — complement circumstanţial (sau atribut).REGULA LUI SI CONDIŢIONAL (LA RÈGLE DE SI CONDITIONNEL) Timpul din propoziţia regentă Timpul din propoziţia condiţională Raportul temporal Timpul folosit In limba romtnă în propoziţia condiţională condiţional prezent viitor sau prezent condiţional indicativ trecut condiţional pre­ indicativ imper­ s i m u l t a n e i t a t e zent fect v i i t o r sau indi­ i n d i c a t i v pre­ cativ prezent zent posterioritate condiţional tre­ i n d i c a t i v m a i . ordinea normală a cuvintelor nu este încălcată decît în cazuri anumite sau pentru nevoi stilistice. E x e m p l u : Ils regardent la scène avec beaucoup d'intérêt.a a condiţionalului trecut). ORDINEA CUVINTELOR (L'ORDRE DES MOTS) Ordinea cuvintelor este mai strictă în limba franceză decît în limba romînă. Nu trebuie confundat si condiţional cu si interogativ care introduce o propoziţie interogativă indirectă şi după care se folosesc aceleaşi m o d u r i şi t i m p u r i ca si în limba r o m î n ă : Je ne sais pas si nous viendrons = Nu ştiu dacă vom veni.

d) c î n d . Ce cri le lance Barbusse. . Nu se face inversiunea subiectului în propoziţiile interogative in­ directe: Je me demande b) î n p r o p o z i ţ i i l e La pluie. facultativă după sans doute. en vain. encore. v e r b u l e s t e s c o s î n e v i ­ d e n ţ ă p r i n a ş e z a r e a l u i la î n c e p u t u l p r o p o z i ţ i e i : Survint un deuxième personnage. Subsista în mine o mare t r i s t e ţ e . incidente: instants. în care ordinea a m i n t i t ă n u este r e s p e c t a t ă . dar este r e l u a t p r i n t r .e l l e entrée qu'elle se mit à parler.u n pronume personal: Michel est-il parti pour l'usine? 2 . ainsi. Cînd subiectul este u n s u b s t a n t i v . adver­ comment il procédera. toujours: Il avait volé. peut-être. p e n t r u m o t i v e d e o r d i n s t i l i s t i c . au Inversiunea este moins etc. 1 . Acest strigăt îl lansează Barbusse. dit-elle. a cessé depuis quelques c) c î n d o p r o p o z i ţ i e î n c e p e c u a d v e r b e l e s a u l o c u ţ i u n i l e b i a l e aussi.S î n t greşite în limba franceză construcţii de felul: Subsiste en moi Une grande tristesse. À peine « ( . à peine. aussi \'a-t-on condamné. el este aşezat î n a i n t e a p r e d i c a t u l u i . Reste la question essentielle. O r d i n e a s u b i e c t — p r e d i c a t p o a t e fi s c h i m b a t ă î n a n u m i t e c a ­ z u r i d e i n v e r s i u n e a s u b i e c t u l u i (l'inversion du sujet) şi a n u m e : o) î n p r o p o z i ţ i i l e i n t e r o g a t i v e ( d i r e c t e ) : Avez-yous lu „Eugénie Grandet / ' Pourquoi êtes-yavta venu si tard? Observaţie.

CUVINTE independenţă indépendance inerent inhérent metodă méthode ortografie orthographe paletot (manteau) palton paraffine parafină persévérance perseverenţă plafond plafon polyglotte poliglot portrait portret rhapsodie rapsodie rhétorique retoric rhombe (losange) romb système sistem suecinct succint chauffeur şofer chômeur şomer tendancieux tendenţios tympan timpan transfert transfer vigilant vigilent vigilance vigilenţă volant volan F I FORMATE SAU P R O N U N Ţ A T E SU S C E P T I B I L E DE G R E Ş I T DE V O R B I T O R I I R O M l N I adhérer adhésion ensemble apothéose assistant assistance bureaucrate bureaucratie bonbon qualité quantité quartier caoutchouc circonstanciel comptable comptabilité discussion hémisphère hémorragie falaise philharmonique foulard guichet indépendant abattoir acclimater agir agence aider allouer mettre en gage amerrir inorganique atterrir batteuse catastrofal cisternă comandament comportare comunitate (a) comuta concludent creditor damigeana (a) delapida delapidator catastrophique citerne commandemen t comportement communauté commuer concluant créancier dame-jeanne dilapider dilapidateur abator (a) aclimatiza (a) acţiona agenţie (a) ajuta (a) aloca (a) amaneta (a) ameriza anorganic (a) ateriza batoză .SUPLIMENT C U V I N T E P R E Z E N T Î N D D I F I C U L T Ă Ţ I DE O R T O G R A F I E R E PENTRU ROMÎNI (a) adera adeziune ansamblu apoteoză asistent asistenţă birocrat birocraţie bomboană calitate cantitate cartier cauciuc circumstanţial contabil contabilitate discuţie emisferă emoragie faleză filarmonic fular ghişeu independent.

-ière plus-value pollinisation portée peupler pratiquer (internationalisme) prolétarien promesse protestation pureté rabais fusée (cosmique) réfléchi metteur en scène répartir (j'ai) réparti thème rhinocéros (philologie) romane le sérieux (route) en lacet eau de Seltz. -ă plus-valoare polenizare p o r t a t i v (muz.) extemporal interrogation écrite faliment faillite fermitate fermeté galoşi caoutchoucs gargară gargarisme guvern gouvernement guvernator gouverneur import importation impresar imprésario a) insufla insuffler prin) intermediul (par) l'intermédiaire a) invada envahir invadator envahisseur inventorier a) inventaria juridiction jurisdicţie majorité majorat médecine medicină minimiser (a) m i n i m a l i z a naivitate naïveté ofertă offre orologiu horloge parlament parlement parlamentar parlemen taire parter (al rez-de-chaussée unei case) partitură partition peron quai dirijor distractiv plenar.chef d'orchestre distrayant (amusant) dosar dossier duritate dureté (a) elibera libérer eliberare libération eliberator libérateur etern éternel (a) excomunica excommunier (a) exercita exercer exploatator exploiteur (a) exploda exp loser exponent exposant (mat. représentant (fig. eau gazeuze spéculateur parjure stable stade saison stratège superstructure snow-boots estafette.) (a) popula (a) practica (internaţionalism] proletar promisiune protest puritate rabat rachetă (cosmică) reflexiv regizor (aj repartiza (am) r e p a r t i z a t retroversiune rinocer (filologie) ro­ manică seriozitate (drum în) ser­ pentină sifon (băutură) speculant sperjur stabil stadion stagiune strateg suprastructură şoşoni ştafetă teoretic teoretician tratative tuse umil vizitator plènier .) . dăm aici o listă de substantive al căror gen este diferit în limba franceză faţă de limba r o m î n ă : o o o o o Sînt masculine în franceza: caisă un abricot alveolă un alvéole peşteră un antre aromă un arôme toamnă un automne un un un un un Stnt feminine In francezi: dulap une armoire apostrof une apostrophe automobil une auto avans une avance compot une compote 486 . relais (sport) théorique théoricien pourparlers toux humble visiteur S U B S T A N T I V E LA AL C Ă R O R GEN V O R B I T O R I I R O M Î N I P O T FACE ERORI Pentru a evita confuziile pe care vorbitorii rbmîni le-ar putea face.

S!nt masculine In francezi: Sfnt feminine în francezi: o crizantemă o lămîie o crimă o dramă o emblemă o epidermă o globulă o vară o emisferă o iarnă o insectă o grădină o legumă o unghie o orchestră o paraşută o parafă o ţară o petală o pijama platina o focă o primăvară o problemă o telegramă o temă o unghie o uniformă o zebră un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un le un un un un un un un un chrysanthème citron crime dranie emblème epiderme globule été hémisphère hiver insecte jardin légume ongle orchestre parachute paraphe pays pétale pyjama platine phoque printemps problème télégramme thème ongle uniforme zèbre un dinte un diftong un epitaf u n epitet un echivoc un orologiu u n ulei un idol un interviu un un un un mar meteorit ceas omoplat une dent une diphtongue une épitaphe une épithète une équivoque une horloge une huile une une une une une une idole interview pomme météorite montre omoplate un perete une paroi un pepene (verde) une pastèque un cuier u n radio \ i n rid un stal une patère une radio une ride une stalle .

.

VOCABULAR .

.

verb vi.LISTA PRESCURTĂRILOR adj. arhitectură art. personal pi. (mase. articol aux. familiar fig. (gradul) comparativ conj. auxiliar bot. adverbial ant. zoologie Observaţii. majusculă mar. infinitiv interj. adjectiv adm. conjuncţie constr. tipografie tr. interogativ invar. indicativ inf.) masculin maj. muzică nehot. mitologie muz. prepoziţie prez. adverb. antichitate arhit. Verbele care nu sînt urmate de una dintre aceste in­ dicaţii aparţin grupei I de conjugare. popular prep. locuţiune conjuncţională loc. (fem. verb. expresie /. marină mai. matematică mii. impersonal ini. 2. gramatică hot. trecut v. vezi vb. literatură loc. administraţie adv. hotărît imper. imperativ impers. quelqu'un qch. relativ s. . botanică comp. locuţiune verbală m. prep. conj. istorie înv. Verbele urmate de indicaţia II sau III aparţin grupei respective de conjugare. pronume qn. juridic Ut. adv. verb intranzitiv vt. figurat gram. invariabil ist. substantiv iehn. locuţiune prepoziţională loc. numeral part. nehotărît num. Asteriscul care precedă litera h arată că sunetul h este aspirat. perfect pers. interjecţie interog. participiu perf. prezent pron. construcţii expr. învechit jur. militar mitol. locuţiune adverbială loc. verb tranzitiv zool.) feminin fam. quelque chose rel. tehnică ţipogr. 1. plural pop.

.

a accelera accent s.m. a a d u n a . a săvîrşi. m ă n ă s t i r e abbé s. a vitelor) . acces. [fig. a efectua accords. doborîre (a co­ pacilor. cîte. -euse s. a înverşuna achat s. a aboli abondance s. a b o r d a r e . peu à peu p u ţ i n cîte p u ţ i n . a acosta. preot abîme s. abajur abattage s. adv.m. a adăposti absence s. a însoţi. a desăvîrşi 1 î n v o c a b u l a r u l francez-romîn cît şi în cel romîn-francez se dau în ge­ neral sensurile pe care le au cuvinte:lé respective în prezentul m a n u a l . intrare accident s. a absorbi.f. a d a . abnegaţie abolir vb. [loc. a îndîrji. a ierta absurdité s.) faire ->qch. î n v o i a l ă . a b a t e . à pied pe jos . m. belşug abondant. ţii ie loc de dicţionar. a lipsi.m. a t e r m i n a . a aborda. p l ă c u t accueillir vb. a a c u m u l a . -e adj. ) a duce (la) abreuver vb. a b u n d e n ţ ă . ro. a a c a p a r a accélération s. a nu fi de faţă absolu. accident acclamation s. m. I I I a p r i m i . accelerare accélérer vb. a copleşi. a b u n d e n t abord s.VOCABULAR FRANCEZ-ROMÎN l A à prep. de.-e adj. a ajunge (la) . a accepta. m. a r e n u n ţ a abat-jour s. I I a î m p l i n i . a b a ţ i e .m.) a descuraja abbaye s. a înghiţi absoudre vb. absolut . d u p ă . m.m. a grăbi. accent accepter vb. a p r i m i accès s.m. caisă abricotier s. în p r i m u l rînd aborder vb. II a se aşeza pe vine accueil s.m. a a c o r d a . şi adj. a a t î r n a . m. c u m p ă r ă t o r achever vb. a sfîrşi. acuzare acharner vb. lipsă absenter (s') vb. p r ă p a s t i e . a împerechea. acu­ zator accusation s. p r i m i t o r .f.f. f. s' ~ a se p o t r i v i . a a c l a m a accompagner vb. a b a t a j abattre vb. a b s u r d i t a t e abus s. (pi.f. pe. a a d ă p a abri s. la. p r i m i r e (făcută cuiva) accueillant. a se împăca accoster vb. consim­ ţământ accordéon s. II a atinge (ceva). cumpărare . a umili accaparer vb. în . a t ă i a . cais abriter vb. acordeon accorder vb.m. à qn a spune cuiva gogoşi accroissement s.) a acosta accoupler vb. abuz acacia s. m. a î n t î m p i n a accumuler vb. desăvîrşit absolument adv. şi s. cu. III a sosi în grabă accrocher vb. à mon avis după pă­ rerea mea abandonner vb.m. I I I a absolvi. negreşit absorber vb. II a suprima. invar.) d' ~ m a i î n t î i . a i n t r a în vorbă cu cineva aboutir vb. III a doborî. [mar. a se î n d r e p t a acheter vb. n e a p ă r a t . a a g ă ţ a . a lega accourir vb.m.f.f. îmbelşugat. aşadar. a a c o m p a n i a accomplir vb. a cumpăra acheteur. a spori accroupir (s') vb. m.m. ~ le téléphone a pune telefonul în furcă accroire vb. a p ă r ă s i . tăiere .f. 493 . a b s e n ţ ă . -trice s. I I I [în expr. abis abnégation s. adăpost abricot s. sporire accroître vb.) împreju­ r i m i . f. a c l a m a ţ i e acclamer vb. Aceste vocabulare nu p o t . -e adj. m ă r i r e . I I I a m ă r i . a î m p o v ă r a . a strînge accusateur.m. (fig.f. c u m p ă r ă t u r ă acheminer [»') vb. cu t o t u l . salcîm accabler vb. acord.m.

cum îi p l a c e . -e adj. a d r e s ă .m. vîrstnic agence s. afecţiune affermir vb. agreabil agressif. vîrstă âgé. aflux affranchir (s'j vb. şi adj. astfel. agenţie agent s. oţel acquérir vb. a cîştiga acquiescer vb.f plăcere. conj. -é s. ascuţime additionner vb. aulx. cu a r i p i . -s) usturoi aile s.f. 2 . a î n r ă u t ă ţ i . m . a n d r e a .f. dibaci aérien. a ieşi cu bine dintr-o î n c u r c ă t u r ă affairer (s') vb. a micşora affaire s. a m a b i l aimer vb.f. sprijin. a se a g i t a .f. în scopul âge s. înăcrit aigre-doux.f. conso­ lidare affirmer vb.) a se prăbuşi affection s. ~ que p e n t r u ca. acru. a d m i r a b i l admirateur. a d m i r a t i v admiration s.. se tirer d' — a se descurca. a agrava agilité s. à l ' ~ sau à son ~~ d u p ă p l a c .m. dragoste. p r i m u l născut ainsi 1 . a adresa adroit. f. agricultură agripper vb. a d m i r a ţ i e admirer vb. f. a a d m i r a admission s. a d m i r a t o r admiratif.m.m.m. în v î r s t ă . (fam. a d m i t e r e adonis s.m.f. arie (muzicală). trea­ b ă . f. a adora adoucir vb. u ş u r i n ţ ă . -ë adj. II a î n t ă r i . adonis adorer vb. a se s i m ţ i bine aisé. m. il fait mon •«. -enne adj. cu dare de mînă 494 . m. iscusinţă adresser vb.acier s. -trice s. strident a i g u i l l e s . -e adj.f. au ! v a i ! aïeul. a consolida affermissement s. aşa. vîrf (al t u r ­ n u l u i ./. aerodinamic . a îmblînzi adresses. aşa precum.f. aerian aéronautique s. (fig. a c t u a l i t a t e acuité s. p u i de v u l t u r aigre adj. (pi. a g r a r agrandir vb. -es.m. în mod p l ă c u t .m. al muntelui) ail s. I I I a m ă r i agréable adj. dezinvoltură aise s. adv. a s c u ţ i t . afacere. a a p u c a . o votre — • c u m d o r i ţ i .f./. -ive adj. m. ajutor aide 2 s.f. m a i în v î r s t ă . a a d u n a adhésion s. I I I a d o b î n d i . m.m. p l ă c u t agréablement adv.m. a h ! o h ! aide 1 s. -~ s.f. dibăcie. -ive adj.) p i ţ i g ă i a t .f.f. /.f. aglomerare aggravations. a g r a v a r e aggraver vb. II a î n d u l c i . deci ainsi que loc. aripă ailé. înfăţişare aisance s. agent agglomération s. p r e c u m şi air s.) ~ de pentru a . ajutor aider vb. agresiv agression s. II a se elibera affronter vb. s. a c o n s i m ţ i . a g i l i t a t e . miel agraire adj. bot. I I a slăbi.f. a ajuta aie ! interj. conj. d'-~ de altfel aimable adj. a f l u e n ţ ă . / . (fig.f. t î n ă r r e m a r c a b i l prin frumuseţea sa.f. (fotbal) (jucător) extre­ mă ailleurs adv. -douce adj. aeroport affaiblir vb. (în)aripat ailier s . agreabil. (pi. a-şi face de lucru affaisser (s') vb. a c t i v i t a t e actualité s.m. -e adj.f. rn. dulce-acrişor aigu. p r o b l e m ă .e omul care-mi trebuie . agresiune. a e r . a-i plăcea aîné. actor action s. sprinteneală agir vb. uşor. acţiune activité s. aerodinamică aéroports. (pi. I I I a a d m i t e admirable adj. conj. a î n h ă ţ a a h ! interj. a t a c agriculture s.f. a a g i t a agneau s. aglomeraţie . a i u b i . î n r ă u t ă ţ i r e .f. -e adj. être à son ~ a fi m u l ţ u m i t . I I a a c ţ i o n a agiter vb. m i n ă . [despre vapoare) a se apropia prea m u l t de ţ ă r m . a se învoi acteur. î n d e m î n a t i c . în a l t l o c . v u l t u r aiglon s. a se prăbuşi affaler (s') vb. aeronautică aérodynamique adj. a înfrunta afin conj.m. b u c u r i e . adeziune admettre vb. (în loc. a afirma affluence s.) aglo­ meraţie afflux s. aïeux strămoş) aigle s. -trice s. ac. î n t ă r i r e . ~ es) bun i c .

m. a n a t o m i e ancien. prietenesc amicalement adv.f. -e s. p a r î m ă amas s. a a n u n ţ a . m ă g a r . a m e n d ă amener vb.m. a n i m a ţ i e animer vb.m. a p a r t a m e n t appartenir vb.f. a p r e g ă t i . a prevesti annuaire s. a n o r m a l antarctique adj. a se amuza anachronique adj. a afla apprêt s. englez. amploare amputation s.f.9. poftă de m î n e a r e appointements s. c a m (aşa).-enne s.m. a m p u t a ţ i e amputer vb. -e adj. a a p r i n d e allumette s. a l p e s t r u alphabet s.f. prieten. d i s t r a c t i v amusement s. vechi ancre s. pi. a p a r a t apparemment adv.) a strivi anecdote s. iubit a m a r r e . -e s. a m u z a m e n t . prietenie a m o u r s .f.aisément adv. a m p l u .f. a merge.m.f. a p l a u z e appétit s. -e adj. amazoane ambition s. a se î n t i n d e allumer vb. m. m.f. a n t i s e m i t août s. -e adj.f. a apreta 495 .m. (cu maj. a m i c a l . c h i b r i t allure s.e s. a p r e t apprêter vb..f. a l p i n i s t alsacien. a d a a l a r m a alentours s. a însufleţi anneau s.f. a l t i t u d i n e amaigrissement s. grămadă amasser vb. (cu maj.m. prieteneşte amitié s.f. a n u a r . I I I a zări apétale adj.m. a m i c amical. a a m p u t a amusant. cu u ş u r i n ţ ă ajouter vb. odgon.f.m. a strînge amateur s. a p r e l u n g i .) şi adj. chemare appeler vb.) d o b i t o c anéantir vb.f. a p a r e n t appartement s. a g ă t i . a î m b i n a allonger vb.m. salariu apporter vb. a se d i s t r a .pi.m.f.f. a l i a n ţ ă . a n t i c a m e r ă antipathique adj.f. suflet amende s. a m b i ţ i e âme s.m. bonne ~ ! la m u l ţ i a n i ! a n n o u fericit ! anniversaire s. german aller vb. alfabet alpiniste s.m. împrejurimi allécher vb.m. II a a p l a u d a applaudissement s. inel année s.f.m. ~ de téléphone carte de telefon annulaire s. a chema.f. a m a n t .f.m. b o g a t . a a d e m e n i allée s. .f. -e adj.) şi adj. m. a a l a r m a . a n i m a l animation s.m. III a a p ă r e a appareil s. a o d u c e . iubire a m p h i t é â t r e s. s'en ~ a pleca.m. * ' . (fig. III a a p a r ţ i n e appel s. a se d u c e . a m ă ­ nunţit ampleur s. a lungi. ancoră âne s. à toute ~ în goana mare a l l u s i o n s . a t u n c i alpestre adf./. / . a l a r m ă alarmer vb. m. a aduce apprendre vb. u n g h i . (degetul) inelar anormal.f. p u r t a r e . a n u m i applaudir vb. a n e c d o t ă ange s. alsacian altérable adj. a se duce alliance s.f.f. dis­ tracţie amuser (s') vb.m.m. II a n i m i c i . a m f i t e a t r u amplement adv. a î n g r ă m ă d i .a se l u n g i . -e adj. nelinişte.f. a m a t o r amazone s. a speria angoisse s. (fig. III a î n v ă ţ a . a n t i p a t i c antiquité s. -enne adj.m. colţ angoisser vb. m.e s. slăbire a m a n t . m. după cit se pare apparent.f. alee allégorie s. a aduce ami. a p l a u d a r e . a p e t a l à peu près loc. s p a i m ă animal s. aniversare annoncer vb. a a t r a g e .pi. înger a n g l a i s . verighetă allier vb. m. a n t a r c t i c antérieur.f. a n t e r i o r antichambre s. a l m a n a h alors adv.) şi adj. (cu maj. alegorie allemand. m e r s . a a d ă u g a alarme s. m. a n a c r o n i c anatomie s. englezesc a n g l e s . a n t i c h i t a t e antisémite s. m . a p e l . adv.m. aluzie almanach s. însufleţire. m . august apercevoir vb. . aproape apparaître vb. a n . a l t e r a b i l altitude s.

a t e n t a t attente s. a lega attaquer vb. a r t i c u l a ţ i e articuler vb. (fig.m. (fig.f. I I I a atinge atteler vb.m.m. a s e n t i m e n t . pe urină. d e s t u l .m. a r a n j a m e n t arrêter vb. / .f.m.f.m. arivist arrondir vb. a a j u n g e . a r a b araignée s.f. a a p r o v i z i o n a appui.f.f. de ambasadă) attachement s. cartier arroser vb. învoire asseoir (s') vb. 2 . a se asocia assombrir (s') vb.m. a înjuga attendre vb. rîvnă arène s. sprijin appuyer vb.f.f. a t a ş a t (de legaţie. a t o m atroce adj. a r t i f i c i a l . a s a s i n a t assassiner vb. a a t a c a attarder (s') vb. piftie aspiration s.f. \ ardoare.m. înapoi ! arrière-chambre s. d u p ă aceea après-demain adv. a r m a m e n t . [fig. ascensiune aspect s. cu s i g u r a n ţ ă . a a r t i c u l a artificiel. astronomie athée s.f. -e adj.f. aprovizionare approvisionner vb. (cu maj. a zăbovi atteindre vb. m . suficient. a fi de ajuns assiéger vb.m. asistenţă association s.f. a se aşeza la masă a t t a c h e s . a sosi. a aresta arrière 1 . a asigura astronautique s.) d u p ă . arhipelag architecte s.f. m. m.m. înfăţişare asperge s. înarmare armoire s. ateu athénée s. a r ş i ţ ă .m. a a p ă s a .m. III a se aşeza assez adv.f. groaznic attabler (s') vb.m.) a se î n t î m p l a arriviste s.m.) poimîine après-midi s. asalt assentiment s.m. [invar. a asasina assaut s. arteră artichaut s.f. încheie­ t u r ă (a m î i n i i . a r m a t ă armement s. a s p i c . aşteptare attention s. a î n h ă m a . s.a m i a z ă arabe s.f. I I a se î n t u n e c a . şifonier arôme s.s.m. a s p i r a r e . s t ă p î n pe sine. partea d i n a p o i . a s t r o n a u t i c à astronomique adj.m. înduioşare attendu prep.) aspi­ raţie assassinat s.m.m. asociaţie associer (s') vb. reazem.f. d u l a p . arbore arc s. a r t i s t i c . a întîrzia. farfurie assistance s. şi adv. a î n c u v i i n ţ a approvisionnements. m. sparanghel asphalte s.f.) si adj. păianjen arbre s. I I I a a s u r z i . a v î n d în vedere attentat s. arc arc-en-ciel s. a opri . ariergardă arrière-grand-mère s. legătură. aromă arracher vb. /. arenă argent s. m. c u r e a . ateneu athlétisme s. sosire arriver vb. a aproîunda approuver vb. a u d a . cameră din dos arrière-garde s. en avoir ~ a fi s ă t u l . c r u n t .) raion.f. nefi­ resc artiste s. apropiere approcher (s') vb. a asfalta a s p i c s .f. b a n i armée s. a smulge arrangement s. a asedia assiette s. a sprijini âpre adj. a i z b u t i . s t r ă b u n i c ă arrivée s. p o m . a t l e t i s m atome s. I I a rotunji arrondissement s. (sport) fundaş.f. a n g h i n a r e articulation s.approche s. curcubeu archipel s. interj.f. asfalt asphalter vb. arsenal a r t s . a face (un sunet) m a i surd assuré. [invar.-elle adj. a r t i s t artistiquement adv.m. a a p r o b a . ascensor ascension s. I I a a d î n c i . a se a p r o p i a approfondir vb. m . a r t ă . desi­ gur assurer vb.m. sigur assurément adv.m. cu artă ascenseur s. a t a ş a m e n t attacher vb. (adm. a r g i n t . aspect. atenţie 496 . a r h i t e c t ardeur s. I I I a a ş t e p t a attendrissant.m. m. măiestrie artère s.m.m.nl.f.f. înduioşător attendrissement s. a a t a ş a . şi adj. -e adj. a stropi arsenal s. m. şi s.m.) a se posomori assourdir vb. a piciorului) attaché s. (impers. aspru après prep. d u p ă .m.

balcon 497 . m.m. a l t a . h r ă p ă r e ţ avidité s. şi adj. şi. ) .m. a l ă t u r a t .m.m. d' -»• plus que cu a t î t m a i m u l t cu cît auteur s.m. a m ă t u r a balayeur. adv. m a i înainte auprès 1 . hot. şi adj. a d u n a r e în ceată zgomotoasă aube s. a u t o r i t a t e autour adv. î n d a t ă ce autant adv. conj. a u t o d e t e r m i ­ nare autodidacte s.m. aterizare atterrir vb. a î n t r i s t a . 11 a a v e r t i z a . dedesubt au-dessus . în mod a u t o m a t autodétermination s. a î n ş t i i n ţ a avocat s.s. cu avenir s. a v i d i t a t e avilir vb. a înjosi avion s.f.m.f. ~ chose altceva autrement adv. a l t ă d a t ă . orb aveuglément adv. /. arin auparavant adv. deasupra auditeur. m . a glumi bafouiller vb. aversă avertir vb. a z ă r i . I I a deprecia (o marfă) .f. 2 . avion avis s. (pe) aproape auriculaire s.f. a întinde (înainte) . î m p r e j u r .f. sărut(are) baisse s. azi aune s. aşa de aussitôt 1 . aproapele auxiliaire adj. şi pron. a l t u l . baionetă baiser s. a m î h n i attroupement s. odinioară autrui pron. m ă t u r ă balayer vb.f. a u t o d i d a c t automne s.m.-euse s. a a v e a . a se îmbăia 32* bain s. I I a ateriza attirrer vb. ~ faim a-i fi foame. 2 .attentivement adv. prep.f.f. m. lîngă.f.f.m.m.m.-trice s. / .f. a se s c ă l d a . a v a n s . îndrăzneală audacieux.) il y a este.f. zgîrcit avec prep. pron. m. r a d ă . şi prep. a pune mîna attrister vb. de asemenea. scădere baisser vb. a u t o m o b i l .m. m ă t u r ă t o r balcon s.m. m. aux.f.m. împrejurul autre I .f.f. -e adj. şi adj. t o a m n ă automobile s. deget mic (de la mînă) aussi adv. de uşă baigner (se) vb. bagaj bague s. inel bah! interj. (precedat de art. aş ! baie s. prep. a î n a i n t a avant adv. adj. există avoisinant. a p r i n d e .) ~ de în j u r u l . viitor aventure s. autor auto s. a v a r .m. a l a l t ă i e r i avant-poste s.m. aviz aviser vb. a v e n t u r ă avenue s. 2 . •*• soif a-i fi s e t e . {loc.f.m.f. cale averse s.) c e l ă l a l t . a v i a ţ i e avide adj. a m ă r t u r i s i avril s. lăcomie. înainte a v a n t a g e s. a u x i l i a r avance s. î n a i n t a r e avancer vb. vecin avouer vb. ochi de fereastră. baie baïonnette s. p ă r e r e . -e adj. î n d a t ă . a p r i l i e B baccalauréat s. î n t î m p l a r e . a bolborosi. a atrage attraper vb./. (impers. loc. a bîlbîi bagage s. îndrăzneţ au-dessous adv. s î n t . a scădea. au­ tomobilistic autorité s. orbeşte aveugle-né (e) s. a v a n t a j avant-hier adv.m. a l t m i n t e r i autrefois adv. a v a n p o s t a v a r e * . a spori aujourd'hui adv. cu a t e n ţ i e atterrissage s. a v i d . adv. a m ă r i . zori aubergine s.m. orb din naştere aviation s. a-i f i . a micşora' bal s. t o t a t î t a . -euse adj. b a l balai s. alt(ul). pătlăgea v î n ă t ă aucun. a informa aveugle s. b a c a l a u r e a t badiner vb. şi adj. a u d i t o r augmenter vb. nici un(ul) audace . m i c golf.f. adv. m.m. lacom. avocat avoir vb. şi pron. a u t o m o b i l automatiquement adv. altfel.f. a grăbi (plecarea e t c .

de plus belle şi m a i şi. baston batteuse s. n e v o i e . (mil. a cădea base s. banchiză baraquement s.baleine s. noră belle-mère s.f. î n d a t ă .f.m. beneficiu bénéficier vb. -e adj. şi adj.m.f. b e c a ţ ă . banderolă bandit s. belle adj.m.m.m.m.m. bel. / .f.f. . a beneficia benêt s. baladă ballant. I I a p ă l i . clădire bâtir vb. / . c u m n a t ă belliqueux. ciorap basalte s.m. — sûr desigur bien que loc. m.f. a r ă n i 498 . . -se 1. b i n e v e n i t bière s. j o ­ s u l . s c ă z u t . a toci sensibili­ tatea blé s.f.m. basorelief basse-cour s. bibliotecă bicyclette s. ~ de somme v i t ă de m u n c ă b ê t i s e s . j o s .m. deşi. -e s. t r e a b ă .m. sa­ lutar bien-intentionné. a se îngălbeni blesser vb. larg deschis. foarte p a l i d blêmir vb.f.e s. il y a beau temps que . b a z a l t basculer vb. barbă barbier s. bastion bataille s.m. de peşti) bandes. .m. soacră belle-sœur s. 2. d u n g ă . vite bête 1 adj.f. sitar belle-fille s. b a n d ă . -e adj. ballet s. prost bête 2 s. a b a n d a j a banderole s. ceată bander vb. căscat beau.m. I I a c l ă d i .) a învinge b a v a r d . inferior. prune bec s. şotie blâmer vb. -e adj. I I I a b a l e . e m u l t de cînd . beretă. curte de păsări bastion s. b a r b a r barbarie s. împrejurimi (ale oraşu­ lui) banquier s. plisc bécasse s.m. s c u n d .m.f.m. m . a l b e a ţ ă blanchir ' 6 . a unge cu u n t bibliothèque s. bazar béant. a construi bâton s. g l o n ţ . a dezaproba . b a n a n b a n c s . sărăcie bétail s. barbarie barbe s. conj. m u l t beau -frère s. a se legăna . /. şi adj. mai dihai beaucoup adv. a blaza. a lega . adj. gratie bas 1 . n a v ă bâtiment s. m. -e adj. bere bigarrer vb. p r o s t ă n a c berceau s. c u m n a t beau-père s. m i n g e . m .f.f.f. a l b blancheur s. bizar blague s./. fleac béton s. -euse adj. c i u d a t . bandulieră banlieue s.f. bărbier barbouiller vb.m. b a n c ă . . tout ~ încetişor. p r o s t i e . desagă besogne s.m. bijuterie billet s. b a n a n ă bananier s.m.) b a r a c a m e n t barbare s.m.) franc. care se leagănă b a l l e s .f. balet balnéaire adj. a b ă l ţ a .f.f. bază bas-relief s.f. biscuit bizarre adj. şi adj. cărucior. v a s . bască berline s. cu t o a t e că bienfaisant. foarte m u l t . frumos . v o r b ă r e ţ .m.f.f. (pop.f.m. beton betterave s. . balnear banane s./. b a t a l i o n bateau s.f.m. b ă ţ . fîşie. be­ licos bénéfice s.f.f. frumuseţe bébé s. m u n c ă b e s o i n s .m. b a n d i t bandoulière s. t r ă s u r ă besace s. bine . leagăn béret s. în şoaptă bas 2 s. . s. -che adj.m. bilet biscuit s. bicicletă bien adv.m.m.f.m. l u p t ă bataillon s.m. balenă balise s. barcă barreau s. b i n e i n t e n ­ ţionat bientôt adv. socru beauté s. guraliv bazar s.f. I I a a l b i blaser vb. (în) curînd bienvenu. p a r t e a de j o s . a n i m a l . batoză battre vb.m. u n t beurrer vb. binefăcător.f.f. a mîzgăli barque s. banc (de n i s i p . (fig. b ă t ă l i e . a î m p e s t r i ţ a bijou s. şi adj. a b l a m a blanc. cioc.m.f. sfeclă beurre s.f. m grîu Wême adj. r ă z b o i n i c . baliză ballade s. bancher banquise s.f.

m. (în mod) s t r ă l u c i t briller vb. I I I a fierbe. par ~ din fe­ ricire bonhomme s.f.homme om cumsecade .m. bonetă bord s. bombă bon 1 . a l b a s t r u bloc s. bluză bluet $. a b r a v a bref. a broşa (o carte) . broşa brocher vb. pe p u n t e .blessure s. (fam.m.m. (fig. a încheia (o cataramă) . b l o c . / . ~ du métro intra­ rea în metro boucherie s. c i z m ă .m. boucles d'oreilles cercei boucler vb. s n o p . şi adj. săritură bondir vb. bun bon 2 adv. curajos. b u c h e t . blajin bonjour s. o m u l e ţ .f. a sparge. a răscoli bouquet s.f.m. bras (fel de înot) brave s. -e adj. busolă bout s. / . viteaz. şchiop bombe s.m.) aller sur les ~ de qn. à ~ le corps la t r î n t ă brasse s. m. -e adj. bou boire vb. branşă bras s. p ă d u r e boisage s. a închide. măcelărie b o u c h o n s . n o r o i . val de aer bouger vb. ghiulea boulevard s. salt. fericire. sfîrşit bouteille s. b u l e v a r d bouleverser vb. legătură de legume botté. m . a meremetisi briliant. m.f. -euse adj. mesteacăn boulet s. brioşă. a bucla p ă r u l boue s. bonne adj. şi adj. homme ~ om curajos. bomboană bond s. bună ziua bonnet «. om b u n şi c r e d u l .) buşon b o u c l e s . -e adj. a face salturi bonheur s. m.) a lucra n i m i c u r i .m. pi.f. II a sări. a încheia n a s t u r i i boxe s. sticlă b o u t i q u e s . a rupe broche s.f.m. boier bracelet s. a zăpăci. măsură de lungime (cît două braţe întinse) 2. à — pe bord. r a n ă bleu.f.m.f. boxer boyard s. g u r ă . strălucitor brillamment adv.f. m. brancardă branches. marcaj (crengi r u p t e . a străluci brioche s. a îmbrînci boussole s. b l î n d .f.f. nămol bouffée s.m. c r e s t ă t u r i p e n t r u u r m ă r i r e a vînat u l u i sau delimitarea t ă i e r i i pă­ d u r i i . boboc (la floa­ re) .m.m. a broda 499 . a se m ă r g i n i botte s.~~ ceas de mînă brancard s.f./. fărîmă . cărămidă briquet s.f. a nu sta lo­ cului bougie s. a se mişca.m.f.f. -e o. stană blond. — . burghez bourreau s. b u b i ţ ă boutonner vb.f. c a p ă t . suflare.m. albăstrea bobinage s.m. pungă (de bani) . căptuşire. adj. l u m i n a r e bouillir vb. a înfrunta. cracă. blond blouse s. margine. l e m n . coş. (tehn. scurt. box boxeur s. a m n a r brisées s. bornă borner (se) vb. prăvălie bouton s.m.m. m ă n u n c h i bourbeux. bursă bousculer vb. r a m u r ă .m.f. 1. (fam. c a t a r a m ă .f. b r ă ţ a r ă . n a s t u r e . h o t a r . a clocoti boulanger s.m. a căptuşi cu lemn boîte s. b r u t a r boulangerie s.f. a bîzîi bourgeois. brève adj. călău bourrelet s. m. b r i c h e t ă . bor (la o pălărie) bordeaux s.m. succint bribe s.) bourse s. cozonac brique s.f. t a r g a . bine bonbon s. bobinaj bœuf s. frag­ ment bricoler vb. montre. buclă (de p ă r ) . noroios bourdonner vb. a i n t r a în concurenţă cu cineva briser vb. v a t ă etc.m. brav braver vb. b r u t ă r i e bouleau s.f. a t u l b u r a .m. f ă r î m i t u r ă .f. d o p . a r m a r e cu lemn boiser vb.f. I I I a bea bois s. b r a ţ . cutie boiteux. m a r g i n e .m. bord (la un vas) .m. m. sul (umplut cu c î l ţ i . b o b i n a r e . -euse adj. -e adj. î n c ă l ţ a t cu cizme bouche s. vin de Bordeaux borne s. brav . a î m p ă d u r i .) a face lucru de m î n t u i a l ă broder vb.

-te adj. ţeava (de armă) canot s.m. cadru. caporal c a p r i c e s . dem. adu­ nătură canard s. bufet buisson s.m. cafeniu brutal. m.f. însuşire carafe s. a arde brumeux. s a t .f. carlingă 500 . t u n .m. circiumă cabine s. capitulard capitulation s.m. b ă u t o r . raţă candélabre s. b r u t a l brute s. 2. z v o n .m. m .bronchite s.m. esenţial capitale s. m.) camarade s. de frunte.m. mezin.m.m.f. (fam. à la -~ la ţ a r ă .f.m. noră bruit s.f. canibal canon s. calcul calculateur. ladă.f. cutie calcaire s. a mîngîia carlingue s. capriciu •capsule s. socoteală. -e adj. şi adj. ţ ă r a n . a calea. carceră. canadiană c a n a i l l e s . a t r ă n c ă n i car 1 conj.m. cap. laş. căpitan capital. a potoli.m.f. căci car 2 s.m.m.f.m. camionagiu camp s. capsulă capturer vb. birou but s.f. -e adj.m. lagăr.) campanie 1 camper vb. a copia (şi fig. -<• de con­ centration lagăr de concentrare campagnard 1.vino încoace cabaret s.m. a peria brouhaha s. « a p i t a l .f.m.m. (persoană) calculat(ă) . -ère s.f. capitală capitalisme s.f.m. a cotcpdăci . c a m a r a d camée s. z g o m o t .f.m. cabină cabinet s. t o v a r ă ş . ramă café s. r ă ţ o i . calorie calquer vb. ţ e l . canton (unitate a d m i n i s trativă) caoutchouc s. caiet caillou s.m.f.m. beţiv c ça pron. galoş cap s. a poposi. ascunzătoare cachot s. camee caméra s.m. veste brûler vb. ceţos. ) prevăzător c a l m e s .f.f.f.f. neguros brun. şi adj. şi adj. capabil capitaine s. promontoriu capable adj. ca«ao cacher vb. bronz brosse s. zgomotos bucarestois. mărăciniş bru s. cuşcă cahier s. b r u t ă bruyant. {fam. bucureştean bûcheron s. închisoare cadeau s. cantină cantinier. cabinet c a c a o s . colivie. "iens •*. a locui t e m p o ­ rar . barcă cantine s. canalie. ) asia .m. caracter.-trice s.m.f.m. autocar caractère s.m. m . tăietor de lemne buffet s.-euse adj. m .m. / . cafenea cage s. cafea. {sport) gol buveur s.m. ţărănesc campagne s. cauciuc.m. se ~ a se p r o ţ ă p i canadienne s. s. comme ~ astfel. calcar calcul s.f. m a i t î n ă r cadre s. a p a r a t de filmat camionneur s. a ascunde cachette s. sătean. calm calmer vb. n e m e r n i c . -e s.m.f.m.j. a captura caqueter vb.f. şi adj. bronşită bronze s. scop. casă (de bani). pietricică c a i s s e s . candidat cane s. m . perie brosser vb. aici .m. carafă caresser vb.m. / .) hărmălaie. -e adj. cantinier c a n t o n s . tufiş bureau s. a linişti calomnier vb. (mii. candoare candidat s.m.f. zarvă brouillard s. capitalism capitulard adj. r a ţ ă cannibale s.m. a calomnia calorie s. -e adj. b r u n . cal­ c u l a t o r . cadou cadet. candelabru candeur s. ceaţă broussaille s. c'est ~ aşa este ça 2 adv.m.m. cîmpie . t a b ă r ă . adj.f. {fig. capitulare caporal s.

ţelină célibataire s. a se amari chaîne s. (ceea) ce ce. acel(a) celui. a adeveri cerveau s. -e s. celebru célébrer vb. m. orice char s. oarecare. carieră carte s. cameră .m. pălărie chapon *. pulover. -e adj. ceremonie cérémonieusement adv. a înceta chacal s.f. pi.m. catedrală cause*. dem.f. m. carnivor carotte *. carton cas s. şampanie champignon s. /.f.f.m. castă cathédrale*. -e adj. dem. î n t î m p l a r e . -ci (pi. lanţ.f. celulă celui (pi. m.f. a cînta chantier s.f. centură célèbre adj.m. poş­ t a l ă . -euse adj. scaun chaleur *. cet.tn. clapon chapitre s. pron. critică. acest ceci pron. şi adj. dem.m./.f. acest lucru céder vb. schimb changeant. a cenzura cent adj. m.m.f. nehot. creier cessation s. călduros chambre *. (jain. m. pivniţă caveau s. cerc cercueil *.carnassier. carne chaire s. ceux-là) pron. a n u m i ţ i certainement adv. a ceda ceinture *. şir chaînette s. m. cette adj. dem. ochi de geam carrière s. dem. si­ gur. centrală centralisateur s. c a z . celebritate celer vb.) carton s.f. celles) pron. morcov carotter vb. a centraliza centre s. a n u m i t . aceasta. capitol chaque adj.f. zmeu (de hîrtie) cerise s./. -. a sparge cassé. fiecare. centru cependant conj. campion chance s.f. a schimba chanson s. desigur certifier vb.m. ceux) pron. acesta celui-là (pi. car de luptă 501 .f.m. carnivor. a cauza causer vb. a t ă i n u i céleri s. a certifica. profesie. acea cellule s. şansă chandail s. căldură chaleureux. în mod cere­ monios cerf-volant s. a pricinui. cîmpie Champagne s. -ïère adj.m. cu toate aces­ tea cercle s. şantier chapeau s. h a r t ă . car­ nasier carnivore s. cîntec chanter vb.m. ciupercă champion ş. centralizare centraliser vb. şi adj. /. călăreţ. cauză. c a v a l e r i s t . î n l ă n ţ u i r e . /./. lănţişor chair s. acela cendrier s.m. -e adj. şacal chagrin s.m. necăsătorit.) a ciupi ceva prin înşelătorie carpe s. m . a sta de vorbă (cu) cavalerie *./. en tout ~~ în t o t cazul casque s.m.m. luminare change s. cavou caviar s. (o) sută centimètre *.f. c e n t r a l .m. a vorbi. noroc.f. a ascunde. -e adj.f.m.f. u n i i .m. icre negre ce pron. *. cireş certain. schimbător changement s. dem. p ă t r a t carreau s. celibatar celle (pi. crap carré. cenzor censure s. t a n c .f. c i m p .f. b l a m public censurer vb./. dem. şi adj. scrumieră censeur*. t o t u ş i . cireaşă cerisier*./. a se m î h n i .m. catedră chaise s. m. cenzură. a sărbători célébrité s.m. m o t i v : et pour ~ şi nu fără m o t i v causer vb. c e n t i m e t r u central. şi adj.m. mîhnire chagriner (se) vb.m. sicriu cérémonie s.à coucher dormitor champ s. cavalerie c a v a l i e r * . încetare cesser vb. ca­ valer cave s./. centrali­ zator centralisation s. cască casser vb.m.m. ceux-ci) pron. tricou chandelle s. spart caste *. de vizită etc. car. schimbare changer vb.m.f. m. cîirte (de joc.m.

c o n d u c ă t o r . m.m. ~ jort cetate châtiment s. m. lămîi civil. foarfece ciseler vb. cifră. a încînta charpentes. m.f. şi adv.f.m.m.s d'ac­ cusation capete de acuzare chef-d'oeuvre s.m. a căuta chercheur s. stejar cher. aici ciel s. preoţime 502 . î n c î n t ă t o r charme 1 s. şef. ţigară de foi. mină.f. scump . -e s.f. c l e f clef s. /. a călări chevet s. sst ! linişte ! chute s.f. cîrpă. .j. -e adj. -ière s. iubire de oameni charmant. m î n c a r e . capră chez prep. plug chartreuse s.m.-ère 1 adj. a cita citoyen. himeră chimie s.f. cărbunar charger vb./. a-şi lua sarcina de a chariot s. cale cheminée s. c e t ă ţ e a n c i t r o n s .f. [constr.m. -enne s. pisoi chatoyant. civil civiliser vb. (fig. c ă p ă t î i cheveu s.m.m. m .m. alegere chômage s.?. care face ape chaud.m.m. [bol. m. -e s. petic chiffonner vb.m.m. cor choisir vb. cavalerie chevaucher vb. drag chère 2 .f. cler. căruţaş charrue s. pedeapsă chaton s. chinezesc chiot s.f.m.m.f. c l a r . a vîna chasseur s.m. capodoperă chef-d'orchestre s.f.e adj. cal chevalerie s. ) a supăra chiffre s . greiere cigare s. la chicane s. -e adj. cămaşă chêne s. [despre culori) deschis clarté s. car. cinemascop circuit s.) ş a r p a n t ă .f.m. şofer chaussée s. lucios. varză chou-fleur s. -te s. cămin. căţea chiffon s. cinematograf cinémascope s. ciment cimetière s. cheie clergé s. cazan mare chauffeur s.m. farmec.m. şi adj.m. c a s t e l .m.f. căruţă charité s.) carpen charmer vb. cercetător cheval s. m. exploatarea unui zăcămînt de cărbuni charbonnier.m. lucru chou s. şovin chaux s. ceară cirer vb. dirijor chemin s. căldare. pi.m. sumă chimère s.f. ţigară cime s.m.) liliac chauvin. c l a s a m e n t . cetate citer vb. m ./. m.m. -euse s.m.f.m. lecţie classement s.m. m. a civiliza c l a i r .m. m. m. şomaj chômeur. lumină classe s. clasifi­ care clé s. gleznă chèvre s. v.m. cîine.f./. var chef s.f. a m o t o t o l i . ~. a încărca charger (se) vb. m u ş i ţ ă ciseaux s. a cizela cité s. v a t r ă chemise s. clasă.f.charbonnage s. şomer chose s.f. circuitul circuler vb. a v ă x u i ciron s.f. a şifona. şicană chien. (zool. m.) şi adj. şi adj. încîntare charme 2 s.m. m ă n ă s t i r e chasser vb. pisică château s.m./.f. v î n ă t o r chat.f. -e adj. s c u m p . creştin chuchoter vb. che­ restea charretier s. a circula cire s. -e adj. a încălţa chauve-souris s. m. lămîie citronnier s. şosea chausser vb. ospăţ chèrement adv. (cu maj. chimie chinois. h a v a n ă cigarette s.f. cald. fierbinte chaudière s. cu dragoste chercher vb. chinez.f. c i m i t i r cinéma . conopida chou-rave s. limpede. d r u m . cer cigale s. gulie chrétien.m. vîrf ciment s. fir de p ă r cheville s. I I a alege choix s.f. căţeluş choeur s. m. a şopti.f.f. -enne s. cădere ci adv. -ne s.f.f.m.f. m.s. a şuşoti chut ! interj.

climat(er)ic clin (d'oeil) s. a socoti.m. compas compassé.m. I I I a c o m b a t e . des­ păgubire compenser vb.f.f. (fig. i n i m ă .f. salbă.f. colţ c o l s .m.m. a întregi. cîte combiner vb. colecţie collectiviste -s. trecătoare. şi adj.f. p u ­ blic communard. a lupta combien adv.f. a comunica communiste s. a compensa complaire (se) vb.f. comandă (a unei m a ­ şini) comme adv.) culme combler vb. fanteziuri collaborer vb. a completa compliment s. luptă combattant. deal. a prinde în cuie. c o m a n d a n t .m. casă de b a n i cognac s. compozitor composition s. client climat s. (fig. a complica composer vb.m. c î t . cod coeur s.f.f.-e adj.m. colectivitate collège s.m.m. clinic cloche s. guler. societate compagnon s.f. compoziţie.f.m. comentariu commerçant s.m. -ète adj.m. a compune. perete d e s p ă r ţ i t o r clore vb. ardere comédie s. cont compter vb. colină colonel s. t o t ce acoperă capul (pălărie. comitet commandant s. -e s. a colabora collectif.c l i e n t . com­ punere comprendre vb. c u m . tovarăş comparaison s. şi adj.f. I I I a se complace complet 1 s. III a c u p r i n d e . I I I a se prezenta. m . a alcătui compositeur s. -euse s. m. tacticos compensation s.) a satisface (năzuin­ ţele.f.f. m.m.f.f. a ţ i n t u i club s. p i e p t ă n ă t u r ă . a p i e p t ă n a coiffeur.m. a comprima compte s. colonel colonial. a copleşi combustion s. climă. fleac. ca.m. obştesc.f. tout — la fel commencer vb.f. m . m î n i e . complet complètement adv.f. colegiu coller vb. a umple (cu vîrf şi în­ desat) . complicat compliquer vb./. a (a) lipi c o l l i e r s . par ~ (a ş t i ceva) pe dinafară coexistences.f. coafură. comună communiquer vb. colonial colonne s. conte concentrer vb. clipire clinique adj.m. cocardă. închis clôture s.m. maior commande s.m. -ive s. coaliţie cocarde s.) podoabe. c o m u n . coexistenţă. comu­ nard commune s. coloană colosse s. . c î t . colectiv collection s. insignă cocorico ! interj. c î ţ i . coniac coiffer vb. -e adj.f. tovărăşie.m. I I I a închide clos. l u p t ă t o r combattre vb. şi adj.m. supărare colifichet s.f.m. comedie comité s.j. cucurigu ! code s. a înţelege comprimer vb.m. -e adj. comerţ commettre vb. colectivist collectivité s.m. ca (si). soţie compagnie s. t o v a r ă ş ă . comerciant commerce s.m. a concentra 503 . cîtă. a n u m ă r a comte s. m. ~ pacifi­ que coexistenţă paşnică coffre-fort s. uriaş combat s. a combina comble s. -e adj. cu t o t u l compléter vb.m. compensaţie.f.f. I I I a comite commode adj. cum? de ce? commentaire s. colier colline s. [pi. -e s. c l i m a t climatique adj. -e adj. colos.f. comod commun. dorinţele cuiva) . pas colère s. clopot clocher s. asociaţie. şap­ că etc 1 coin s.m. club coalition s.m. a se înfăţişa (la o autoritate) comparer vb.e s. a compara compas s.m. compa­ raţie comparaître vb.f. pre­ c u m . costum complet 2 . asemănare. complet.m.m. a începe comment adv. şi adj. compliment compliqué. comunist compagne s. vîrf. clopotniţă cloison s. socoteală. coafor coiffure s. împrejmuire clouer vb.m.

a consemna. consilier.f. a î n t ă r i consonne s.f.m.f. I I I a cunoaşte conque s.f. confortabil confrérie s. I I I a cuprinde. confi­ denţă confier vb. a confirma confisquer vb. constrîngere contraire s. c o n t i n u u . concetăţean conclure vb. c o n t r a a m i r a l 504 .m. constant. conştiinţă conscient. contrar. I I I a constrînge contrainte s. a considera: [fijL. a m u l ţ u m i (pe cineva) contenu. încredere confidence s. confuzie.m.m. confuz confusion s.m. a confecţiona conférence s. I I I a consimţi conséquence s.m. sfătuitor consentement ». conjuncţie conjoncture s. -e adj. confuz. -e adj. s t i m a t consigner vb.f. şi adj.concentrique adj. a consulta contact s. atingere. a c o n t i n u a .f.f. a conjuga.f.-euse s. m. congres conjonction s. î n c u r c ă t u r ă c o n g é s . a contracta contradictoire adj. statornic constater vb.f.f. loc. în mod constant constant. concurs concret. respectat. în­ voire consentir vb. a consola consolider vb. (mil. concurent condamnation s. a t i ­ t u d i n e .m. c u n o ş t i n ţ ă .) a preţui considéré. a constitui construction s. a u n i consul s.f.f. d e s t ă i n u i r e .f. a conţine content. concurs de împreju­ rări conjugaison s. I I I a concura concours s. cunoaş­ tere connaître vb. p o r t a r concitoyen. poveste. concret concurrent. dulceaţă confondre vb. molipsire. concentric concerner vb.c o n d a m n a r e condamner vb. I I I a conduce confection s.m.f. -ère s. conţinut conteur. contact contagion s. -e adj. nuvelă contempler vb. a încurca confort s. en ce qui concerne în ceea ce priveşte concevoir vb.m. aer. -e adj. consecinţă conserver vb. III a cuceri conquête s. contagiune conte s. au •*.f. conferinţă confesseur s. I I I a încheia. încurcat confusément adv.f. concluzie. de acelaşi s o i . -le adj.f. sfat. clădire construire vb. a consulta connaissance s. conjugare conjuguer vb. ghioc conquérir vb. povestitor continuel. c o n s i m ţ ă m î n t . a sfătui conseiller. a confisca confiture s.f. asociaţie confus. m.d i m p o t r i v ă .f.m. de aceeaşi specie congrès s. înfăţişare. /.. -e adj. m. neînce­ tat continuer vb.f. condiţie conducteur fi. consul consulter vb. basm. a fi în l e g ă t u r ă c u . mhigîiere. consolare consoler vb. concediu congénère adj.f.-enne s. încheiere concombre s. adv.f. a trage concluzia conclusion s. u r m a r e . potriv­ n i c . -ète adj. a consacra.f. conducător conduire vb. a constata consterner vb.) a da un consemn consolation s. confecţie confectionner vb. castravete concourir vb. duhovnic confiance s. consoană constamment adv. I I I a construi consulter vb. a u r m a contourner vb.f. I I I a concepe concierge s. consiliu conseiller vb.m. a m ă r t u r i s i .m. a consolida. a î n c r e d i n ţ a confirmer vb. cu perseverenţă. a c o n d a m n a condition s. a conserva considérer vb. a contempla contenance s. conştient conseil s. m u l ţ u m i t contenter vb. a închina conscience s. a înconjura contracter vb. contradictoriu contraindre vb.m. a j u t o r . contrariu contre-amiral s. I I I a confunda. m. -e s. -e s. m. şi adj.f. a consterna constituer vb. confort confortable adj.f.m.f. construire.f. cucerire consacrer vb.m. faire bonne ~ a nu-şi pierde c u m p ă t u l contenir vb.

m. sur le ~ îndată . vară coussin s. c o r p . — de force puci coupe 1 s. ţ i n u t .m.f.m. -ette adj. -le adj. f. s. colină. I I I a alerga.e s. a se curba coureur. de b u m b a c .f. cornişă corps s. gît couchant s. -euse adj.de dinspre .f. jouer des^ s a da d i n coate coudre vb. m.un ~ de fil a telefona. . III a contrazice contrée ş. călduros cornée s. cupă couper vb. vopsea coulisse s.aux armements cursa î n a r m ă ­ rilor coursier s.f.lîngă coteau s. m.f.m.f. co­ rupţie cortège s. a ascunde 505 . f.f. corupere.m.d e o d a t ă . a se îndoi.f. a costa coutume s. contrabas contredire vb. prieten. a bumbacului cou s. a se scurge. culme côtelette s. s t r i c a r e . cortegiu. croitor couvert 1 s. telegar court. III a convinge convenir vb. cursă. apus (de soare) coucher 2 (se) vb. apusul soarelui couche s.f. curaj.) t r i b u n a l corec­ ţional correspondance s. c o t . culoar coups. cocoş coque s.m. conver­ tire copain s.m. du •». amic copier vb. I I I a a c o p e r i . donner . v ă r . con­ vorbire c o n v e r s i o n s ./. après — . costum côte s. (pop.m. i z b i t u r ă .f. -ère adj.f. cornée corniche s. l a t u r ă .f. a umbla după (şi fig. a fi în corespondenţă corridor s. curte courage s. s t r a t coucher 1 s. îndreptare. de ouă) . coroană.) corn corail s.f. -.m. a s p e c t . a se cùlca coude s.m. t r u p .m. de ~* deoparte .contrebasse s. {jur. m. -e adj. alergător courir vb. cunună couronner vb.f. m a c coquet. cosmonaut cosmos s. I I I a r e c u n o a ş t e .f.f. îndrăzneală courageux. pernă coût s. à -~ sûr cu siguranţă .m. alai cosmonaute s. a copia coq s. b i d i v i u .m. m./.ni. regiune contre-offensive s. a aluneca de-a lungul . obicei couturier. a curge. corectare.à ~ corp la corp.-ère s. cochet cor s. t e m ă corectată corriger vb.f.m. m.} corec­ ţ i o n a l . cordial.f. impozit contrôler vb. /. cost couteau s. coastă côté s. a controla convaincre vb. -e adj. m.m. cuţit coutelas s. a corecta corruptions.m. coş corde s. corespondenţă correspondre vb. m. frînghie .m. p a r t e .f. în­ drăzneţ courber (se) vb. a tăia cour s. c o n t r i b u ţ i e .f.-euse s. corrections. culcuş. coral.f. a se învoi conversation s. acoperit couvrir vb. cupă. m. coridor corrigé s. poştă cours s.m.prea tîrziu . scurt c o u s i n . curs course s. culoare. curier. à .m. cotlet coton s. / . corecţie correctionnel. tout à —. cuţit mare de b u c ă t ă r i e coûter vb. cosmos costume s. I I I a corespunde. ~ d'oeil privire. goană.f. a încorona courrier s. [muz. contraofensivă contre-valeur s. b u m b a c cotonnier. conversiune. m. d r u m ./. conversaţie.) couronne s. la "•. ochire. l o v i t u r ă . (despre un vas) a se scufunda couleur s. culisă couloir s. găoace (de nucă.f. carcasa v a p o r u l u i coquelicot s. m. corb corbeille s.m. d'un seul ~ dintr-o d a t ă . t a c î m couvert 2 . contravaloare contribution s. mărgean corbeau s. III a coase couler vb.m.m. coardă cordial. -e adj.m. croială coupe 2 s. curajos.

un mois peste o lună dansant.m. m.f.f.f. ciclon D dahlia s. de la.critică croc s. a fermenta cycle s. dansator date s. I I I a d e z b a t e . c r a v a t ă crawler vb. m. m a i m u l t de (<T. -le adj. a se rupe cri s.f. şi adj.m.f.f. a cultiva (şi fig. -ïve adj. -elle adj.f. crud crue s.şi adj. a crea crème s. c a v i t a t e . des) prep. d a t ă datte s. d i n . cange .s. cîrlig.f.f. crimă crinière s. /. a m u r g crête s. c u r a t i v cure s.c r a c h a t s . făptură. / . cîrlig.m. creton creuser vb. colţ (la a n i ­ male) crochets. s e m i l u n ă . scobit.f. fiinţă. creastă crétin. coamă crise s. -euse ad]. ciclism cyclone s.m. m. p r a d ă curiosité s. a se spăla pe faţă débarquer vb. bojocii. pe*te. scobitoare curée s. a sparge . cruce crosse s. se ~ a se z b a t e 506 . c r e d i t . p a t (de puşcă) . m. nemernic. a se m ă r i croix s.m. cură cure. fricos.f. — fouettée friş­ ca. creştere (a unei ape) cruel.f.f.m. cremă crépuscule s.m.f. creatură crèche s. chiloţi culte s. c u l t u r ă culturel. piele cuisine s. pericol. corn (franzeluţă) croître vb. {sport) crosă cruauté s.f. scuipat craindre vb. i n s t r u i t cultiver vb. a scăpa débattre vb. debara débarrasser (se) vb. gol creux 2 s. craniu crapule s. m ă r u n t a i e l e care se dau Ia c î i n i .m. scobitură. ciclu cyclisme s. şi adv.f. a săpa. m. -e s.-e adj. s m i n t î n ă . b u c ă t ă r i e culotte s. de.m. ocol. a dansa danseur. gău­ nos. c u r m a l ă dattier s. încrucişare croiser vb./.m. d e ! damner vb.m. p a n t a l o n i s c u r ţ i . despre. a face cubajul cueillir vb.f.critic. a se debarasa. să (se t r a d u c e prin genitiv) débâcle s.f.f. trecere.f. curmal davantage adv. s t r i g ă t crime . a î n t î l n i croissance s. cretin cretonne s. «. du. a debarca débarras s.f. d o a m n ă . croşetă croire vb. c u l t u r a l curatif. a crispa critique s. a crăpa. III a culege cuiller.f. crater cravate s. creştere croissant s. d a n s a n t danse s. I I I a se teme craintif. m. I I I a crede. a trosni cratère s. creaţie créature s.f. interj. cruzime ( / i g ) cru.f. influenţă créer vb.f. III a creşte. m. p r ă p ă d . a înota în stilul crawl crayon s. -euse adj.f. c u r i o z i t a t e cuver vb.m.m. m. -ive adj. cult. a scobi creux 1 .f. ~. -euse s. a pîrîi. pe. în. dans danser vb. criză crisper vb. goi crever vb. crud. -e adj. primejdios dans prep. cuillère s. a încrucişa. m.m. creion création s. dalie dame s.m. craquer vb. primejdie dangereux. c r u n t cuber vb. prăbuşire débarbouiller (se) vb.f. cruciadă croisement s.) culture s.dent s. creşă crédits. a socoti croisades. cult cultivé adj. a afurisi danger s.m. m . lingură cuir s. t i m i d crâne s.

cerere. a face n u m ă r ă t o a r e a dénoncer vb. a p ă r ă t o r défi s. III a decepţiona déchaîner vb. dantelă dentelure s. decrepit. a porni déménagement s. m. s. -e adj. I I I a descoperi decrepit. mîine démailloter vb. au ~ la început débuter vb. j u m ă t a t e demi-teinte s. a decerna décevant. sfîşiere décidément adv.f. h o t ă r î r e . r u p t u r ă . deceniu décerner vb. m. ră­ posat dégeler vb. a declina.) dantelură 507 . a da. r a m o l i t décréter vb. defunct. decembrie décennie s. cusur défendre vb. I I I a descrie décrocher vb. deltă demain adv. demograf démolir vb.m. (numai în loc.f. delicat délicieux. sfidare. dehors adv. demaraj démarrer vb. a dezlega dent s. a r u p e .m. m .débit s. a revoca o sentinţă printr-o nouă judecată delà prep. apărare défenseur s. -e s. se ~ a se descotorosi. a (se) dezgheţa dégonfler vb. dezgust dégoûter vb.) au ~~ d u p ă . I I I a serînti demeurer vb. débit (la lichide şi gaze).f.m.m.m.m.f. mutare . a declara déclencher vb. (arhit. -e adj. î n ă u n t r u défaire vb. ban dénombrer c i . a declama déclarer vb. provocare défier vb. şi adj.m. a decreta décrire vb. delicios.f. au — de d u p ă . a se revărsa.pe dinafară déboucher vb. d«but . I I I a d ă r î m a démon s. a deconcerta. -e adj. a defila définir vb.m. j u m ă t a t e de oră demi 2 . a dezumfla d é g o û t s . grad. deja déjeuner 1 s. a refuza décommander vb.f.f. a ridica receptorul din furcă dédaigner vb. î n c e p u t . I I I a a p ă r a défense s. -e adj. a locui: a r ă m î n e demi 1 s. a desfide. a elibera delta s.m. a descărca déchet s. a demara. -e adj. d e z m ă ţ a t début s. a ieşi (dintr-un defi­ leu) .f. deformare défunt. peste. m u t a t déménager vb. h a l b ă . j u m ă t a t e întoarcere démocratie s. a dezlega. dinar. cu siguranţă décider vb. I I I a desface. definitiv déformation s. a decide décision s. a sfîşia déchirure s. -euse adj. h o t ă r î t . deşeu déchirer vb. a decomanda déconcerter vb. denunţare dénouer vb. avoir une ~ contre quelqu'un a p u r t a cuiva sîmbetele dentelle s. demon denier s. a cere . ferme­ cător délivrer vb. a descuraja découvrir vb. amăgitor décevoir vb. a desfăşa (un copil) demande s. afară déjà adv. m. n u a n ţ ă slabă (cu­ loare) demi-tour s. p r î n z . a denunţa dénonciation s. decizie déclamer vb. a delega délicat. m. t r e a p t ă . delegaţie déléguer vb. a sfida défiler vb. definiţie définitivement adv.f. ţîn) sus débraillé. m. a d e b u t a .f. {despre ape) a se vărsa debout adv. a începe décéder vb. a zăpăci décoration s.m. a declanşa décliner vb.f. d e c o r a ţ i e . a răposa décembre s. a scăpa défaut s. întrebare demander vb. a dispreţui dédaigneusement adv. a d e z l ă n ţ u i décharger vb.m.f. a prînzi déjuger vb. j u m ă t a t e . a deceda.m. dejun déjeuner 2 vb. j u m ă t a t e . democraţie démographe s. {sport) mijlocaş. a (se) muta démettre vb.m. defect.f.f. I I a defini définition s. p e s t e . cu dispreţ dedans adv. m a i departe de délégation s. a dezgusta degré s. în picioare. d i n t e . decor décorner vb.f.f. a deznoda. a întreba démarrage s. a rupe coarnele décourager vb.f. c a n t i t a t e a de lichid sau gaz scursă într-un anumit timp déborder vb.

dentifrice adj. de dinţi (pastă, apă) dentiste s.m. dentist départ s.m. plecare département s.m. departament dépasser vb. a depăşi, a întrece dépêcher (se) vb. a se grăbi dépendre vh. I I I a depinde dépens s.m.pi. cheltuieli; aux ~ de pe socoteala, în detrimentul dépenser vb. a cheltui dépeupler vb. a depopula dépit s.m. ciudă, necaz; en ~ de în ciuda déplacement s.m. deplasare déplaire vb. I I I a displace déplier vb. a dezdoi, a desface (o stofă, o hîrtie) déployer vb. a desfăşura, a întinde déporté s. m. deportat déposer vb. a depune déposséder vb. a deposeda dépôt s.m. închisoare dépouiller vb. a j u p u i ; a despuia dépourvu, -e adj. lipsit depuis adv. de atunci ; prep. de (la) ; ~ peu de curînd ; ~ longtemps de m u l t ; ~ que de cînd député s.m. d e p u t a t dérailler vb. a deraia déranger vb. a deranja derechef adv. iarăşi, din nou déréglé, -e adj. neregulat ; desîrînat dérisoire adj. derizoriu dérive s.f. derivă dernier, -ère s.m.f. şi adj. cel din u r m ă , ultim dérober(se) vb. a se ascunde, a se sustrage derrière adv. şi prep. în u r m ă , în spate dès prep. (chiar) de l a ; (încă) d i n ; — demain chiar de mîine ; ~ que îndată ce désagréable adj. neplăcut désapprouver vb. a dezaproba désarmement s.m. dezarmare désastreux, -euse adj. dezastruos désaveu s.m. t ă g ă d u i r e ; dezicere descendre vb: III a coborî, a descinde descente s.f. coborîre descriptif, -ive adj. descriptiv désert s.m. deşert désespéré, -e s.m.f. şi adj. desperat, deznădăjduit

désespérer vb. a despera désespoir s.m. desperare déshabiller (se) vb. a se dezbrăca déshonnête adj. necinstit déshonnêteté s.f. necinste déshonnêtement adv. în mod necinstit déshonneur s.m. dezonoare désigner vb. a desemna d é s i r s . m . dorinţă désirer vb. a dori désoler vb. a pustii, a d e v a s t a ; a dezola, a .îndurera désordres. m. neorînduială, dezordine désormais adv. de acum înainte dessein s.m. scop, ţ e l , intenţie dessert s. m. desert dessin s.m. desen; ~ animé desen animat dessous adv. dedesubt dessus adv. deasupra, s u s ; {loc. adv.) par — - pe deasupra, în afară de d e s t i n s . m . destin destinataire s.m. destinatar destinée s.f. soartă destiner vb. a destina, a hărăzi destruction s.f. distrugere détacher vb. a desprinde, a dezlega détail s.m. a m ă n u n t détailler vb. a spune, a descrie a m ă ­ nunţit dételer vb. a deshăma détendre vb. III a destinde détente s.f. destindere détenu, -e s.m.f. deţinut détester vb. a urî détonation s.f. d e t u n ă t u r ă détour s.m. cotitură, ocol détresse s.f. nenorocire, primejdie détruire vb. I I I a distruge dette s.f. datorie deux adj. doi deuxième adj. al doilea dévaler vb. a coborî dévaliser vb. a jefui, a prăda dévalorisation s.f. devalorizare dévaloriser vb. a devaloriza devancer vb. a o lua î n a i n t e , a în­ trece devant adv., prep şi s.m. înainte, (în) faţă devanture s.f. v i t r i n ă développer vb. a dezvolta : a desfă­ şura devenir vb. III a deveni dévêtir vb. III a dezbrăca

508

dévier vb. a devia deviner vb. a ghici devinette s.f. ghicitoare devoir 1 vb. I I I a t r e b u i ; a datora devoir 2 s.m. temă, exerciţiu (şcolar) ; datorie (morală) dévoué, -e adj. devotat dévouement s. m. devotament dévouer (se) vb. a se devota diable s.m. drac, d i a v o l ; pauvre ~ nenorocit; avoir le ~ au corps a fi argint v i u ; à la • — de m î n t u i a l ă diagnostic s. m. diagnostic diamant s. m. d i a m a n t dictionnaire s.m. dicţionar diététique adj. dietetic dieu s. m. zeu, Dumnezeu, idol différence s.f. deosebire, diferenţă différent, -e adj. deosebit, diferit difficile adj. greu, anevoios difficulté s.f. dificultate, greutate difforme adj. diform diffuser vb. a difuza digestion s.f. digestie dignité s.f. d e m n i t a t e digue s.f. dig dilater vb._ a dilata diligence s,f. diligentă dimanche s. m. duminică dimension s.f. dimensiune diminuer vb. a micşora, a reduce dinde s.f. curcă dîner 1 vb. a cina dîner 2 s.m. cină, dineu dîneur, euse s.m.f. comesean, invi­ t a t la cină, la un dineu diplôme s.m. diplomă dire vb. I I I a zice, a spune ; à vrai •* la drept vorbind ; cela va sans —• (asta) se înţelege de la sine ; cela veut ~ aceasta înseamnă direct, -e adj. drept, direct directeur s.m. director direction s.f. direcţie dirigeant s.m. conducător diriger vb. a îndrepta, a conduce, a dirija disciple s.m. discipol discontinuer vb. a întrerupe, a înceta discours s.m. diseurs discrédit s.m. discredit discussion s.f. discuţie discuter vb. a discuta disgrâce s.f. dizgraţie disjoindre vb. I I I a despărţi

disparaître vb. I I I a dispărea disperser vb. a împrăştia disposer vb. a dispune dispositif s.m. dispozitiv disposition s.f. dispoziţie, hotărîre disputer (se) vb. a se certa, a-şi dis­ p u t a ceva dissoudre vb. I I I a dizolva distance s.f. d i s t a n ţ ă , depărtare distingué, -e adj. distins distinguer vb. a desluşi distraction s.f. distracţie, petrecere distribuer vb. a distribui, a î m p ă r ţ i divers, -e adj. deosebit, divers d i v e r s i o n s . / , [mil., pol.) diversiune divertir (se) vb. II a se a m u z a , a se distra divinateur,-trice s.m.f. şiadj. ghicitor divinité s.f. d i v i n i t a t e diviser vb. a î m p ă r ţ i , a despărţi division s.f. împărţire, d i v i z a r e ; (fig.) vrajbă dix adj. zece dixième adj. al zecelea dizaine*. /. (un n u m ă r de) aproape zece docker s.m. docher doctoresse s.f. doctoriţă documentaire s.m. documentai' dogme s. m. dogmă doigt s. m. deget omaine s. m. domeniu ôme s. m. dom domestique adj. de casă, domestic domicile s. m. domiciliu dominant, -e adj. d o m i n a n t domination s.f. d o m i n a ţ i e , stăpînire dominer vb. a domina dommage s. m. pagubă, daună don s.m. cadou, dar donner vb. a da dont, pron. rel. al (a, a i , ale) cărui (cărei, căror) ; ce ~ fapt pentru care dorer vb. a auri dorénavant adv. de acum încolo dormir vb. I I I a dormi dortoir s.m. dormitor (comun) dorure s.f. poleială d o s s . m . s p a t e , dos, spinare dossier s. m. dosar dot s.f. zestre, dotă doter vb. a d o t a , a înzestra douane s.f. vamă doubler vb. a dubla ; a căptuşi doucement adv. încet, cu băgare de seamă

509

douceur s.f. d u l c e a ţ ă , blîndeţe douer vb. a înzestra, a dota douleur s.f. durere douloureux, -euse adj. dureros doute s.m. îndoială, b ă n u i a l ă ; sans — • fără îndoială douter vb. a se îndoi doux, douce adj. dulce, blînd douzaine s.f. duzină douze adj. doisprezece douzième adj. al doisprezecelea dramatique adj. d r a m a t i c drap s. m. postav ; cearşaf drapeau s. m. steag, drapel

dresser vb. a ridica ; a dresa : se •»a se ridica împotriva droit, -e adi. drept drôle od/.caragnios; e u h a z ; ciudat, bizar drôlement adv. caraghios ; ciudat dru, -e adj. şi adv. des, stufos duchesse s.f. ducesă durant prep. în t i m p u l dur, -e adj. şi adv. t a r e ; j/ig. ) as­ p r u , anevoios durée s.f. d u r a t ă durement adv. cu asprime durer vb. a dura, a ţine dynamite s.f. dinamită

E
eau s.f. apă eau-de-vie s.f. r a c h i u , ţ u i c ă ébauche s.f. schiţă ébaucher vb. a schiţa ébéniste «.m. ehenist éblouir vb. I I a lua ochii éblouissant, -e adj. sclipitor éboulement s. m. p r ă v ă l i r e , surpare s ébranler vb. a zgudui ; (s') — vb. ai se pune în mişcare, a porni ébullition s.f. fierbere, clocot ébruiter vb. a d i v u l g a ; a r ă s p î n d i (o ştire) écarlate adj. roşu-aprins, stacojiu écarter vb. a î n l ă t u r a , a depărta écervelé, -e adj. descreierat échange s.m. schimb échanger vb. a schimba échappée s.f. clipă, m o m e n t ; esca­ j p a d ă ; drum îngust, s p a ţ i u pentru trăsuri échapper (s') vb. a scăpa de, a fugi; (»') -»• a o şterge, a evada échappement s.m. s c ă p a r e ; eşapa­ ment écharpe s.f. eşarfă e échauffer (s') vb. a se încălzi, a se înfierbînta échec s.m, nereuşită, eşec écho s.m. ecou échoir vb. III a ajunge la s c a d e n ţ ă ; a a se î n t î m p l a |; échouer vb. a eşua, a se împotmoli éclair s.m. fulger éclairer vb. a lumina éclaireur s. m. cercetaş éclat s.m. zgomot p u t e r n i c ; strălu­ c i r e ; aşchie, schijă, ciob éclatant, -e adj. r ă s u n ă t o r , străluci­ tor . éclatement s.m. s p a r g e r e ; izbucnire éclater vi. a izbucni ; ~ de rire a izbucni în rîs école s.f. şcoală écolier, -ère s.m.f. şcolar économie s.f. economie économique adj. economic économiste s. m. economist écorcher vb. a j u p u i ; a zgîria écoulement s. m. scurgere écouler (s'j vb. a se scurge écouter vb. a asculta écrasant, -e adj. zdrobitor écrasement s.m. strivire, zdrobire écraser vb. a zdrobi écrire vb. III a scrie écritoire s.f. mapă cu rechizite pen­ t r u scris écriture s.f. scris, scriere écrouler (s') vb. a se p r ă b u ş i , a se prăvăli écurie s.f. gra jd édenté, -e adj. ştirb édification s.f. construire; ~ du so­ cialisme construirea socialismului édifices. m. clădire, edificiu édifier vb. a construi éducation *./. educaţie éduquer vb. a educa effacer vb. a şterge

510

effectivement adv. în mod efectiv, în adevăr. effet s.m. efect; en ~ în adevăr efficace adj. eficace efforcer (s') vb. a se sforţa, a se stră­ dui effort s. m. efort effrayer vb. a speria effréné, -e adj. neînfrînat, n e s t ă p î n i t effronté, -e s. m./, şi adj. n e r u ş i n a t également adv. de asemenea égaler vb. a egala égalité s.f. egalitate égarer (s') vb. a se r ă t ă c i égayer (s') vb. a se înveseli église s.f. biserică égoïste s.m.f. şi adj. egoist égorger vb. a înjunghia, a ucide égout s.m. canal de scurgere; (/sg.) cloacă, mocirlă eh ! interj, ei ! élancer (s'j vb. a se a v î n t a , a se arunca élasticité s.f. elasticitate électricité s.f. electricitate électrification s.f. electrificare électrique adj. electric élégamment adv. cu eleganţă elegant, -e adj. elegant élément s. m. element éléphant s. m. elefant élévation s.f. ridicare élève s.m.f. elev élever vb. a r i d i c a ; a creşte, a educa éliminer vb. a elimina élire vb. III a alege ellipse s.f. elipsă éloge s. m. elogiu éloigner (s') vb. a se î n d e p ă r t a éloquemment adv. cu elocvenţă éloquence s.f. elocinţă élu, -e s.m.f. şi adj. ales élyséen,-ne adj. p a r a d i s i a c émacié, -e adj. s l a b , s u p t émail s. m. email émancipation s.f. e m a n c i p a r e embarcation s.f. a m b a r c a ţ i e embarquer (s') vb. a se î m b a r c a embarras s.m. î n c u r c ă t u r ă ; n e h o t ă rîre ; avoir ~ du choix a-i fi greu să aleagă (din prea m u l t e lucruri bune) embarrasser vb. a încurca, a stînjeni embellir vb. I I a înfrumuseţa embouchure s.f. v ă r s a r e , gură embrasser vb. a î m b r ă ţ i ş a , a s ă r u t a

embrigader vb. a strînge sub acelaşi steag embrouiller (s') vb. a se încurca, a se zăpăci embusquer (s') vb. a se aşeza în a m ­ b u s c a d ă , la p î n d ă émerger vb. a ieşi din a p ă , a ieşi (pe) deasupra émerveiller (s') vb. a sa u i m i , a se minuna émetteur s.m. şi adj. e m i ţ ă t o r éminence s.f. r i d i c ă t u r ă (de teren) ; eminenţă (titlu) emmailloter vb. a înfăşa, a strînge emmener vb. a l u a , a duce cu sine émotion s.f. emoţie émouvant, -e adj. e m o ţ i o n a n t emparer (s') vb. a pune stăpîriire empêcher vb. a împiedica empereur s.m. î m p ă r a t emphatique adj. emfatic empire; s.m. imperiu emplette s.f. c u m p ă r ă t u r ă * emplir vb. I I a umple emploi s.m. post, s l u j b ă ; î n t r e b u i n ­ ţare e m p l o y é , - e s.m.f. funcţionar employer vb. a î n t r e b u i n ţ a empoigner vb. a pune mîna pe, a înhăţa empoisonner vb. a otrăvi emporter vb. a lua, a duce émulation s.f. întrecere, e m u l a ţ i e en 1 prep. în, d i n , ce, în c a l i t a t e de en 2 pron., adv. d i n , despre, de acolo encadrement s . m . î n c a d r a r e ; pervaz, cadru enceinte s.f. incintă enchaîner vb. a î n l ă n ţ u i enchantement s.m. farmec, î n e î n t a r e enchanter vb. a fermeca, a îneînta enchanteur, -eresse s.m.f. şi adj. înc î n t ă t o r , fermecător encombrant, -e adj. care încurcă, stînjeneşte encombre s.m. piedică, obstacol encore adv.încst, i a r ă ş i ; p a s ~ î n c ă n u encourager vb. a încuraja encre s.f. cerneală endive s.f. a n d i v ă endommager vb. a strica, a p ă g u b i , a deteriora endormir (s') vb. III a a d o r m i endosser vb. a pune în s p i n a r e , a î m b r ă c a ; (/sg.) a lua asupră-şi

511

endroit s.m. loc énergique adj. energic énervant, -e adj. e n e r v a n t , s u p ă r ă t o r enervement s.m. e n e r v a r e énerver (s') vb. a se enerva enfance s.f. copilărie enfant s. m. copil enfermer vb. a închide, a încuia enfin adv. în sfîrşit enfler ( s ' ) vb. a se umfla enfoncer vb. a înfunda, a cufunda enfouir vb. I I I a îngropa enfuir (s') vb. I I I a fugi engagement s. m. a n g a j a m e n t engloutir vb. I I a î n g h i ţ i engouffrer (s') vb. a fi î n g h i ţ i t de o prăpastie engrais s.m. î n g r ă ş ă m î n t engrenage «.m. angrenaj enjamber vb. a p ă ş i , a trece cu u n pas mare peste enlever vb. a ridica, a l u a ; (fig.) a răpi, a entuziasma ennemi, -e s.m.f. şi adj. d u ş m a n ennuyer (s') vb. a se plictisi énormément adv. enorm enquérir (s') vb. I I I a cerceta, a se interesa de enquête s.f. anchetă enraciné, -e adj. î n r ă d ă c i n a t enragé, -e adj. t u r b a t ; furios enrager vb. a t u r b a enregistrer vb. a înregistra enrhumer (s') vb. a c ă p ă t a g u t u r a i enrichir (s') vb. I I a se î m b o g ă ţ i enrôler vb. a înrola ensanglanter vb. a însîngera enseigne s.f. firmă, marcă enseignement s.m. î n y ă ţ ă m î n t ensemble adv. î m p r e u n ă ; s.m. a n ­ samblu ensevelir vb. I I à îngropa ensoleiller vb. a însori ensuite adv. a p o i , d u p ă entamer vb. a începe, a t ă i a prima b u c a t ă ; (fig.) a începe entendre vb. I I I a a u z i ; a înţelege enterrer vb. a î n m o r m î n t a enthousiasmer vb. a entuziasma enthousiaste «.m.-şi adj. e n t u z i a s t entier, -ère s. m. şi adj. întreg ; en . -cu t o t u l , în întregime entièrement adv. în întregime entonnoir s.m. pîlnie entourer vb. a înconjura

entraînement s.m. a n t r e n a m e n t ; în­ sufleţire entraîner vb. a t î r î , a atrage după sine, a avea ca u r m a r e entre prep. între entrechat s.m. săritură cu b ă t a i a p i ­ cioarelor î n aer entrée s.f. i n t r a r e , a n t r e u entrelacer vb. a î m p l e t i , a încolăci entreprendre vb. I I I a întreprinde entreprise s.f. întreprindere entrer vb. a intra ; a încăpea entretenir vb. I I I a î n t r e ţ i n e entretien s. m. întreţinere (subiect de conversaţie) entrevue s. f. întrevedere envahir vb. II a i n v a d a enveloppe s.f. plic envers prep. faţă de e n v i e s . / , i n v i d i e ; poftă envier vb. a invidia envieux, -euse s.m.f. şi adj. invidios environ adv. c a m , a p r o x i m a t i v environnant, -e adj. înconjurător envol s. m. zbor envoler (s') vb. a z b u r a , a-şi lua zborul envoyer vb. a t r i m i t e épais, -se adj. des, stufos, gros épancher (s') vb. a se v ă r s a ; a-şi des­ cărca sufletul épanouissement s.m. înflorire, des­ chidere (a florilor) épar(t) s.m. drug (de închis uşa) épargner vb. a economisi ; a cruţa éparpiller vb. a risipi épars, -e adj. î m p r ă ş t i a t , risipit épaisseur s.f. grosime, desime épaule s.f. u m ă r épauler vb. a sprijini pe u m ă r épave s.f. epavă épée s.f. sabie épicerie s.f. băcănie épiloguer vb. a dezaproba, a critica épinard s. m. spanac épine s.f. g h i m p e , spin épingle s.f. b o l d , ac cu g ă m ă l i e ; ~ à cheveux ac de p ă r ; être tiréà quatre -~ s să fi scos ca d i n cutie épisode s.m. episod éplucher vb. a curăţa (legume, fructe) épopée s.f. epopee é p o q u e s . / , epocă époux, -ouse s.m.f. soţ éprendre (s') vb. a se îndrăgosti

512

épreuve s. /. probă, încercare ; mettre à V ~ a pune la încercare épris, -e adj. îndrăgostit. éprouver vb. a încerca ; a pune la încercare épuiser vb. a epuiza; a slei de puteri équateur s.m. ecuator équatorial, -e adj. ecuatorial équipe s.f. echipă équipement s.m. echipament équitation *./. călărie équivalent, -e adj. echivalent ère s.j. eră éreinter vb. a speti, a istovi errer vb. a rătăci erreur s.f. greşeală, eroare éruption s.f. erupţie escalade s. /. escaladare, suire, căţărar e escalader vb. a escalada, a se c a ţ ă r ă escale s.f. escală, oprire escalier s. m. scară escarpe s.m. asasin, b a n d i t escarpé,-e adj. a b r u p t ; [fig.) greu, anevoios escarre s.f. escară, coajă esclavage s.m. sclavie e s c l a v e s . m . /. sclav escorte s. /. escortă escouade s.f. (mil.) escuadă, căprăr i e ; ceată (condusă de u n şef) escrime s.f. scrimă espace s. m. spaţiu espagnol,-e s.m.f. (eu ma/.) şi adj. spaniol, spaniol(esc) espèce s.f. specie, fel espérance s.f. speranţă espièglerie s.f. zburdălnicie espoir s. m. speranţă esprit s. m. spirit essai s. m. încercare essayage s.m. încercare; probă (la croitor) essayer vb. a încerca ; a proba (o haină) e s s e n c e s . / , esenţă; benzină essentiel, -elle s.m.f. şi adj. esenţial essor s. m. a v î n t essouffler vb. a face să gîfîie essuie-main s. m. prosop essuyer vb. a şterge ; a suferi, a îndura est s.m. r ă s ă r i t , est estimer vb. a stima, a p r e ţ u i ; a con­ sidera estomac s.m. stomac estomaquer vu. tjam.) a surprinde în mod dezagreabil
33 — învăţaţi l'mba franceză fără profesor

esturgeon .s.m. nisetru et conj. şi établir vb. I I a stabili établissement s.m. s t a b i l i m e n t ; în­ treprindere, instituţie étage s. m. etaj étalagé s.m. g a l a n t a r , etalaj étaler vb. a e x p u n e ; vr. a se î n t i n d e , a se desfăşura étang s. m. eleşteu étape s.f. etapă état s.m. s t a r e ; (cu maj.) s t a t été s. m. vară éteindre vb. III a stinge étendard s.m. s t i n d a r d étendre vb. III a întinde étendu,-e adj. întins éternel, -elle adj. etern étincelant, -e adj. • sclipitor étoile s.f. stea étonne ment s. m. m i r a r e , uimire étonner (s') vb. a se mira étourderie s.f. nesocotinţă étourdir vb. II a zăpăci, a a m e ţ i étrangement adv. c i u d a t , s t r a n i u étranger, -ère s. mf. şi adj. străin étrangler vb. a strînge de g î t , a su­ gruma être* vb. aux. a fi être 2 s. m. fiinţă étrenne s.f. dar (de a n u l nou) étroit, -e adj. s t r î m t , î n g u s t ; {loc. adv.) à V -"- s t r î m t o r a t , sărăcăcios, restrîns étude s.f. studiu étudiant,-e s.m.f. s t u d e n t étudier vb. a s t u d i a , a învăţa euphorie .5./. euforie, plăcere inexpri­ mabilă évader (s') vb. a evada évanouir (s'i vb. II a leşina évasion s.f. evadare éveiller (s') vb. a se trezi événement s.m. eveniment évertuer (s') vb. a se sili, a se s t r ă ­ dui évidemment adv. e v i d e n t évoluer vb. a evolua exact, -e adj. exact exactement adv. exact exactitude s.f. e x a c t i t a t e exalter vb. a exalta examen. s.m. e x a m e n ; e x a m i n a r e

513

examinateur, -trice ». m.f. şi adj. exa­ minator examiner vb. a examina excellence s.f. excelenţă excellent, -e adj. excelent excepté adj. şi prep. în afară de exceptionnel, -elle adj. excepţional excessivement adv. excesiv, grozav de exciter vb. a excita, a a ţ î ţ a exclamer vb. a exclama exclure c i . I I I a exclude excursion s.f. excursie exécrer vb. a urî exécutions./. îndeplinire, executare exemplaire s.m. şi adj. exemplar exemple s.m. e x e m p l u ; par ->- de exemplu exercice s.m. exerciţiu exhorter vb. a îndemna exigence s.f. exigenţă exiger vb. a pretinde, a cere exil s.m. exil, surghiun existence s.f. existenţă exister vb. a exista expédition»./, expediere; (mii., geogr.) expediţie expérimenter vb. a experimenta

expiatoire adj. e x p i a t o r i u , făcut în vederea unei ispăşiri expirant, -e adj. m u r i b u n d explication s.f. explicaţie, lămurire exploits, m. ispravă, faptă strălucită exploitable adj.exploatabil,cultivabil exploitation s.f. e x p l o a t a r e , gospo­ dărie exploiter vb. a exploata exploiteur, -euse s.m.f. şi adj. ex­ ploatator explosion s.f. explozie exportateur,-trice s.m.f. şi adj. ex­ portator exportation s.f. e x p o r t a r e , export exporter vb. a exporta exprimer vb. a exprima exquis, -e adj. delicios, delicat extension »./. extindere, extensiune extérieur, -e adj. exterior ; extern. extermination s.f. exterminare extra ». m.invar fapt, lucru neobişnuit extra-fin, -e adj. extrafin extraire "W6. I I I a extrage extrait s.m. extras extraordinaire adj. e x t r a o r d i n a r extrêmement adv. extrem de extrémité s. /. extremitate

F
fable s.f. fabulă f a b r i c a n t s . / » , fabricant fabricateur s.m. născocitor, inventa­ tor fabrique s.f. fabrică fabuliste ». m. fabulist face s.f. faţă fâcher (se) vb. a se supăra facile adj. lesne, uşor facilement adv. cu uşurinţă façon »./. fel, chip faculté »./. facultate fade adj. fad, searbăd faible s.m. şi adj. slăbiciune, (pen­ tru cineva, ceva) ; slab, debil faiblesse s.f. slăbiciune faillir vb. impers. I I I a fi cît pe-aci să faim»./, foame; avoir ~ a-i fi foame faire vb. I I I a face; vb. impers, a fi; (despre timp) il fait beau este fru­ m o s ; [pop.) s'en ~~ a-şi face sînge r ă u ; ne pas s'en •»- a nu-şi face sînge r ă u ; ~ jour a fi ziuă fait ». m. fapt falaise s.f. faleză falloir vb. impers. I I I a t r e b u i ; com­ me il faut cumsecade; tant s'en faut m a i lipseşte m u l t fameux, -euse adj. faimos, r e n u m i t familier, -ère adj. familiar, obişnuit famille »./. familie faner (se) vb. a se ofili fange s.f. noroi, mocirlă fangeux, -euse adj. noroios fantastique adj. fantastic fantôme s.m. fantomă fardeau ». m. greutate, povară farine s.f. făină farouche adj. sălbatic fat s.m. şi adj. înfumurat, nerod fatigant, -e adj. obositor fatigue s.f. oboseală fatigué, -e adj. obosit fatuité »./. f a t u i t a t e , înfumurare faubourg s.m. c a r t i e r periferic faucille s.f. seceră

514

faufiler (se) vb. a se strecura, a se fofila fausseté s.f. falsitate faute s.f. greşeala; ~ de din lipsă de ; sans — • negreşit fauteuil s.m. fotoliu fauteur, -trice s.rn.f. u n e l t i t o r , a ţ î ţator faux, fausse adj. fals faveurs./, favoare, b u n ă v o i n ţ ă ; e n ~ cu trecere favori, -ite s.m.f. şi adj. favorit fédération s.f. federaţie fédéré, -e adj. federat, u n i t félicité*./, m u l ţ u m i r e desăvîrşită féliciter vb. a felicita femme s.f. femeie, s o ţ i e ; prendre ~ a se însura fendre vb. I I I a despica; a sparge (lemne) fenêtre s.f. fereastră fenouil s,.m. m ă r a r fente s.f. crăpătură fer s.m. fier; {pi.] l a n ţ u r i , cătuşe; ~ à repasser fier de călcat ferme adj. t a r e , p u t e r n i c , energic fermer vb. a închide féroce adj. feroce ferroviaire s.m.f. şi adj. feroviar fertile adj. fertil, bogat fertiliser vb. a fertiliza ferveur s.f. fervoare f e s t i v a l s , m. fesl'val fête s.f. s ă r b ă t o a r e , onomastică fêter vb. a sărbători feu 1 s.m. foc, incendiu feu 2 , -e adj. răposat feuillage s.m. frunziş feuille s.f. frunză, foaie feuilletage s.m. foitaj feuilleter vb. a răsfoi feuilleton s.m. foileton février s.m. februarie f i ! interj, p t i u (exprimă d i s p r e ţ ) ; ~ donc la dracu ! la naiba ! fiacre s.m. birjă fiancé s.m. logodnic fiancer (se) vb. a se logodi ficher vb. a înfige ; je m'en fiche p u ţ i n îmi pasă fichu, -e adj. {pop.) u r î t , r ă u fiction s.f. ficţiune fier, -ère adj. m î n d r u , semeţ fièrement adv. cu mîndrie fièvre s.f. febră 33*

figue ,9./. smochină figuier s.m. smochin figure s.f. figură figurer (se) vb. a-şi închipui fii s.m. fir, a ţ ă ; au — de de-a lungul file s.f. r î n d , ş i r ; à la — unul după altul filer vb. a toarce, a u r m ă r i , a pleca r e p e d e ; -~ à l'anglaise a o şterge englezeşte; a fila (lampa) filet s.m. fileu, p l a s ă ; muşchi fille s.f. fată, fiică fillette s.f. fetiţă film s.m. film filou s.m. escroc, pungaş fils s. m. fiu filtrer vb. a filtra fin 1 s.f. sfîrşit fin 2 , -e adj. fin, d e l i c a t ; a b i l , şiret finance s.f. financiari; s.f. pi. m i j ­ loace financiare financier s.m. financiar finir vb. I I a termina flacon s. m. flacon flairer vb. a mirosi, a adulmeca flamber vb. a flamba flamme s.f. flacără flancs, m. partea corpului de la coas­ te pînă la ş o l d u r i ; l a t u r ă ; coastă (la un v a s , trupă) flâner vb. a hoinări flatter vb. a flata, a măguli flatteur, -euse s.m.f. şi adj. măguli­ t o r ; linguşitor fléau s.m. (fig.) flagel, plagă, neno­ rocire, catastrofă flèche s.f. săgeată flegme s. m. singe rece fleur s.f. floare fleurette s.f. floricică fleuri, -e adj. înflorit fleurir vb. II a înflori, a prospera fleuriste s.m.f. florar, florăreasă fleuve s. m. fluviu f l i c s . m . (pop.) agent de poliţie flocon s.m. fulg de zăpadă florissant, -e adj. înfloritor, prosper flot s.m. v a l flottant, -e adj. plutitor flotter vb. a pluti flûte s.f. flaut foi .s.f. credinţă, încredere; ma —-, par ma • — pe legea mea foie s.m,. ficat foin s. m. fîn

515

fois s.f. d a t ă , o a r ă ; pour une — • de fraîcheur s.f. r ă c o a r e ; prospeţime d a t a asta ; une •+• de plus încă o frais, fraîche adj. răcoros : proaspăt ; dată il fait ~ e răcoare folie s./, nebunie fraise .5./. fragă; c ă p ş u n ă foncé, -e adj. (despre culori) închis framboise s.f. z m e u r ă foncer (sur) vb. a se repezi la, spre franc 1 s. m. franc (monedă) fonction s.f. funcţie franc 3 , franche adj. deschis, sincer fonctionnaire s.m. funcţionar français, -e s.m.f. (cu mer/.) şi adj. fonctionnement s.m. funcţionare francez, franţuzesc f o n d s . m . fund; t e m e i ; fond franchement adv. sincer fondation»»./. întemeiere, înfiinţare franchir vb. I I a sări peste, a trece fondement s.m. f u n d a m e n t , temelie p e s t e ; (fig.) a învinge fondre vb. I I I a t o p i , a amesteca frapper vb. a b a t e , a lovi football s.m. fotbal fraternellement adv. frăţeşte forain, -e adj. de b î l c i ; s.m. vînzàtor fraternité s.f. fraternitate a m b u l a n t la iarmaroc ; comediant frein*, m. frînă ; frîu forçat s.m. ocnaş freinage s.m. frînare force s.f. putere, forţă; à ~ de de freiner vb. a frîna a t î t a , cu ajutorul frémir vb. I I a- se c u t r e m u r a forestier, -ère adj. forestier; garde -~ fréquemment adv. deseori, frecvent pădurar fréquenter vb. a frecventa forêt s.f. pădure frère .s. m. frate forge s.f. potcpvărie friandises./, (pi.) d u l c i u r i , zahari­ forgeron s.m. fierar cale formation s.f. formaţie fricoter vb. a realiza beneficii ilicite, former vb. a forma a specula formidable adj. formidabil friper vb. a m o t o t o l i f o r t , - e adj. tare, p u t e r n i c ; adv. m u l t , foarte fripon, -onne s.m.f. pungaş forteresse s.f. fortăreaţă frire vb. I I I a prăji fortifier vb. a î n t ă r i , a fortifica frisson. s.m. frison, fior; freamăt fortune s.f. soartă, h a z a r d , noroc; frit-e adj. fript, prăjit bonne -~ noroc în dragoste froid, -e adj. rece; s.m. frig, răceală fosse s.f. g r o a p ă ; carieră; mină frôler vb. a atinge uşor fossé ». m. şanţ fromage s. m. brlnză fou, fol, folle s.m.f. şi adj. nebun fronder vb. a critica, a face opoziţie fouet s. m. bici front s.m. frunte; front fouiller vb. a face s ă p ă t u r i ; a cer­ frontière s.f. g r a n i ţ ă , frontieră ceta, a scotoci frotter vb. a freca ; a fricţiona foulard s. m. fular fruit s. ni. fruct foule s.f. m u l ţ i m e fruitier, -ère adj. fructifer fouler vb. a călca ; a luxa fugitif, -ive s. m.f. şi adj. fugar fourberie s.f. şiretenie fuir vb. III a fugi; a évita fourchette s.f. furculiţă fuite s.f. fugă fourmi s.f. furnică fumant, -e adj. care fumegă fournir vb. I I a furniza, a a p r o v i ­ fumée s.f. fum ziona fumer vb. a fuma; a a f u m a ; a scoate fournisseur s m. furnizor fum fourniture s.f. furnitură fur s.m. (in expr.) au • — • et à me­ fourrure s.f. b l a n ă sure pe măsură ce, succesiv foyer s.m. c ă m i n ; focar; foaier fureur s.f. furie fracas s.m. m u g e t , b u b u i t ; zgomot furie s./, furie, mînie (fig.) t u m u l t , z a r v ă furieux, -euse adj. furios fragile adj. fragil furtif,-ive adj. h o ţ e s c , ascuns fragment s.m. fragment

516

fusée s.f. r a c h e t a ; ~ cosmique cheta cosmică fusil s. m. puşcă fusilier s.m. puşcaş

ra­

fusiller vb. a î m p u ş c a ; a executa (prin împuşcare) fusion s.f. t o p i r e ; amestec fuyard, -e s.m. şi adj. fugar

'l
gager vb. a face prinsoare, a paria gagner vb. a eîstiga ; a sosi, a ajunge e la gai, -e adj. -vesel gaiement adv. cu veselie gaieté s.f. veselie g a l a n t , - e adj. g a l a n t , c u r t e n i t o r ; s.m. t î n ă r î n d r ă g o s t i t galerie s.f. galerie galop s.m. galop galoper vb. a galopa gant s. m. m ă n u ş ă ganté, -e adj. i n m ă n u ş a t garage s.m. garaj garantir vb. I I a g a r a n t a garçon s. m. b ă i a t garde s.f. gardă, p a z ă ; s.m. paznic,, gardian garde-frein s.ni. frinar t garder vb. a p ă s t r a , a p ă z i ; ~ le lit a zăcea garderie s.f. g r ă d i n i ţ ă (de copii) ? gardien s. m. g a r d i a n ; [spori] ~ de but p o r t a r 1 gare s. /. gară gare 2 ! interj, păzea ! fereşte ! garnir vb. I I a împodobi garnison S.f. garnizoană gars s.m. b ă i a t , t î n ă r gaspillage s. m. risipă gastro-intestinal adj. (med.) gastrointestinal gâteau s.m. prăjitură gauche adj. s t i n g ; [fig.) neîndemâ­ natic gauchisme s. m. stîngism gaz s. m. gaz géant, -e s. m.f. şi adj. uriaş gel s.m. îngheţ, ger geler vb. a îngheţa gémir vb. I I a geme gênant, -e adj. j e n a n t , s u p ă r ă t o r gendarme s.m. j a n d a r m gendarmerie s.f. j a n d a r m e r i e gendre s. m. ginere gêner vb. a jena g é n é r a l , - e adj. general; v a g généreusement adv. cu generozitate généreux, -euse adj. generos génie s'm. ganiu genou s. m. genunchi g e n r e s . m . gen, n e a m gens s.m.f. pi. o a m e n i ; — - de lettres scriitori gentil, -iile adj. g e n t i l , d r ă g ă l a ş gentilhomme s.m. gentilom, nobil g e n t i l l e s s e s . / , gentileţe, drăgălăşenie géographie s.f. geografie gérant,-e s.m.f. g e r a n t , a d m i n i s t r a t o r germer vb. a încolţi gésir vb. III a zăcea, a se afla; ci-«i.t aici odihneşte gibier s.m. vînat gifler vb. a pâlmui gigot s. m., jigou gilet .9.m. j i l e t c ă , vestă gisement ». m. z ă c ă m î n t glace s.f. g h e a ţ ă ; î n g h e ţ a t ă ; oglindă glacier s.m. g h e ţ a r , sloi g l a ï e u l s / ) , , gladiolă, s ă b i u ţ ă glaive s. m. sabie, spadă glapissement s.m. ţ i p ă t glisser (ae) vb. a aluneca, a se stre­ cura globe s.m. glob gloire s.f. glorie glorieux.-euse adj. glorios gloser vb. a comenta critic glousser vb. a cotcodăci gloutonnerie s.f. lăcomie a n i m a l i c ă gomme s.f. gumă gonflable adj. care poate fi umflat gonflement s.m. umflare gonfler vb. a umfla gorge s.j. g î t , gîtlej ; rendre ~ a vomita gorger vb. a î n d o p a , a ghiftui gosse s.m. p u ş t i , copil gouffre s.m. p r ă p a s t i e goût s. m. gust goûter vb. a gusta goutte s.f. p i c ă t u r ă , strop

517

gouvernant, -e adj. care guvernează, g u v e r n a n t ; s.m.pi. cîrmuitori gouvernement s.m. guvern gouverner vb. a conduce, a cîrmui gouverneur s.m. guvernator grâce s.f. g r a ţ i e ; favoare; i e r t a r e ; ~ à datorită gracieux, -euse adj. graţios, drăgălaş graduel, -le adj. t r e p t a t graduellement adv. t r e p t a t grammaire s.f. gramatică grand, -e adj. mare, puternic grandeur s. f. mărime ; mărire grandiose adj. grandios, m ă r e ţ grandir vb. I I a creşte grand-maman s.f. bunică grand-mère s.f. bunică grand-papa s.m. bunic grand-père s.m. bunic grands-parents s. m.pi. bunici granitique adj. de granit gras, -se adj. gras, gros gravement adv. grav, serios gravure s.f. gravură gré s.m. voie, p l a c ; bon — • mal ~~ de voie de nevoie ; trouver qch. à son ~ a găsi ceva pe placul său grec,-que s.m./. (cu maj.) grec; adj. grecesc grêle s.f. grindină, p i a t r ă grêlé, -e adj. b ă t u t de grindină ; ciupit de vărsat grenade s.f. grenadă grenier s.m. pod grenouille s.f. broască grève s.f. p r u n d i ş ; grevă gréviste s.m.f. şi adj. grevist

griffer vb. a zgîria gril s.m. grătar grillade s.f. friptură la grătar grillage s.m. g r i l a j ; frigare grille s.f. grilaj griller vb. a frige la g r ă t a r ; a prăji grimace s.f. s t r î m b ă t u r ă grimper vb. a se c ă ţ ă r a grincer vb. a s c î r ţ î i ; a scrîşni griotte s.f. vişină griottier s.m. vişin gris, -e adj. cenuşiu griveler vb. a consuma într-un res­ t a u r a n t fără a putea p l ă t i ; a rea­ liza cîştiguri necinstite grommeler vb. a b o m b ă n i , a mormăi gros, -se adj. gros, mare grossier, -ère adj. grosolan grossir vb. I I a îngroşa grouper vb. a grupa g r u y è r e s . m . şvaiţer guêpiers. m. viespar guère adv. de loc guérir vb. I I a vindeca guérite s.f. gheretă guerre s.f. război gueux, -euse s.m.f. şi adj. s ă r m a n , calic, coate goale guide s.m. ghid, călăuză guillotine s.f. ghilotină guirlande s.f. ghirlandă guise s.f. fel, c h i p ; à sa ~ după bunul său p l a c ; en ~ de ca, drept, în chip de guitare s.f. chitară gymnastique s.f. gimnastică gyroscope s. m. giroscop

H
habile adj. î n d e m î n a t i ç , abil habiller vb. a îmbrăca habit s.m. costum ; frac habitant s.m. locuitor habiter vb. a locui habitué,-e s.m.f. v i z i t a t o r , client obişnuit habituer ( s ' ) vb. a se obişnui habitude s.f. obicei, deprindere *haie s.f. gard *haîr vb. II a urî haleine s.f. răsuflare, suflare 'haleter vb. a gîfîi *halle s.f. hală halluciné, -e adj. h a l u c i n a t haltérophile s.m. halterofil 'hamac s.m. h a m a c 'hameau s. m. cătun h a m e ç o n s . m . cîrligul undiţei *hanap s.m. cupă de b ă u t (în evul mediu) 'hanche s.f. şold 'hardiesse s.f. îndrăzneală 'hardiment adv. cu îndrăzneală 'haricot s. m. fasole harmonie s. t. armonie ; (/ig. (înţelegere

518

harpagon s.m. zgîrcit, avar homme s.m. om, b ă r b a t "harpe s.f. harpă honnête adj. cinstit 'hasard s.m. întSmplare; par -~ din honnêtement adv. în mod cinstit întîmplare honnêteté s.f. cinste 'hâte s.f. grabă honneur s.f. onoare, cinste *hâter (se) vb. a se grăbi honorable adj. onorabil, demn de 'hausse s.f. creştere, urcare cinste *hausser vb. a î n ă l ţ a , a ridica 'honte s.f. ruşine, dezonoare *haut, -e adj. î n a l t ; adv. s u s ; t a r e : 'honteux, -euse adj. ruşinos parter -*~ a vorbi tare hôpital s.m. spital 'hautain, -e adj. semeţ, arogant 'horde s.f. hoardă 'hautbois s.m. oboi horizon s.m. orizont 'hauteur s.f. înălţime horloge s.f. orologiu hebdomadaire s.m. şi adj. ziar, re­ 'hors prep. afară vistă s ă p t ă m î n a l ă ; s ă p t ă m î n a l *hors-d'oeuvre s.m. invar, a p e r i t i v , hectare s. m. hectar gustare hélas ! interj, v a i ! hospitalier, -ère adj. ospitalier, pri­ herbe s.f. iarbă mitor hostile adj. ostil, duşmănos hérissé, -e adj. zbîrlit, ţepos hôte, hôtesse s.m.f. gazdă; oaspete héroï-comique adj. eroicomic hôtesse de l'air s.f. însoţitoare de bord héroïne s.f. eroină (stewardesă) héroïque adj. eroic hôtel s.m. hotel héroïquement adv. eroic hôtelier, -ière s.m.f. hotelier, hangiu 'héron s.m. b î t l a n *houe s.f. cazma 'héros s.m. erou 'housse s.f. îmbrăcăminte protec­ hésitant, -e adj. şovăitor toare pentru mobilă hésiter vb. a ezita, a şovăi 'hublot s.m. (mar.) ferestruică la *heu ! interj, lie ! vase heure s.f. o r ă ; quelle ~ est-il? cît huissier s.m. uşier; aprod este ceasul? ; à tout à V -» pe curînd ; 'huit adj. opt de bonne -» d e v r e m e ; ~ de pointe 'huitième adj. al optulea oră de vîrf . . . huître s.f. stridie heureusement adv. din fericire humain, -e adj. u m a n , omenesc heureux, -euse adj. fericit humanitaire adj. u m a n i t a r 'heurter vb. a izbi, a lovi humanité s.f. u m a n i t a t e , o m e n i r e ; 'hideux, -euse adj. hidos omenie 'hiérarchies./, ierarhie humble adj. u m i l , modest 'hiérarchiser vb. a ierarhiza humblement adv. u m i l , smerit hippodrome s. m. hipodrom humide adj. umed hirondelle s.f. rîndunică humidité s.f. u m i d i t a t e 'hisser vb. a î n ă l ţ a , a ridica humiliant, -e adj. u m i l i t o r h i s t o i r e s . / , istorie, povestire humiliation s.f. umilire historien s. m. istoric humilier vb. a u m i l i hitlérien adj. hitlerist humilité sff. u m i l i n ţ ă hiver s. m. iarnă hydraulique adj. hidraulic •hocher vb. a s c u t u r a , a c l ă t i n a ; hymne s.m. imn ~ la tête a da d i n c a p hypocrisie s.f. ipocrizie hommage s.m. o m a g i u ; rendre — •a hypocrite s.m.f. şi adj. ipocrit cinsti, a slăvi

I
ici adv. a i c i ; par ~ pe a i c i ; d" ~ de a i c i ; d' — en huit jours de azi în opt zile idéal, -e s.m.f. şi adj. ideal

519

violent impiété s.f. [fig.e s. infinit infirmerie s. incident incommode adj.m.f. imbecil imiter vb. impozit impression s. infamie infernal.f. ne­ m u r i t o r . şi adj. i n d i c e . nelegiuire impoli. -e adj. a imita immaculé. -e s. -e adj. -e adj. independent index s. impermeabil impersonnel. ticăloşie. -e adj. a avea impor­ tanţă imposer vb.f.m.f. mîrşav ignorance s. independenţă indépendant. m. nerăbdare impérissable adj..f.j.idée s. a obliga imposition s. n e p i e r i t o r imperméable s. inginer 520 . s. p e r m a n e n t (coafură) indépendamment udv. {fig. i n a c t i v i t a t e inaugurer vb. de necrezut i n c u l p é .f. de neşters. de neconceput inconnu. a influenţa informer vb. i m a g i n a b i l imaginaire adj.f. a întrupa incidence s.f. de n e u i t a t inepte adj. a i m p r i m a . inabor­ dabil inactif.f. infirmerie infliger vb. i m a c u l a t immédiat. -ète adj. i m p r u d e n ţ ă impur. -ête adj.f. sclav image s. şi adj. -e adj. indiscret indubitablement adj. .f. incidenţă incident s. imaginar imagination s. -elle s. -elle adj. m. -e adj. iluzie illustre adj. index. a t i p ă r i improprement adv. inert inertie s.-e adj. incomplet inconcevable adj. incomod incomplet.m. impers. i n c u l p a t indéfrisable s. fără îndoială industrie s. inconvenient. influenţă influencer vb. -e adj. ilegal illégitime adj. impresie impressionner vb. i m p u r . insulă illégal. i m p e t u o s .) a p r i g . n e c u v i i n ţ ă inconvénient s. inexact infaillible adj. -e adj. impunere fiscală. nelegitim illusion s. ignoranţă ignorer vb. (în mod) impro­ priu imprudence s. -e adj.f. impersonal imperturbable adj. a imagina imbécile adj. ilustru ilote s./?.f. m u r d a r .m. a nu cunoaşte île s. infailibil. a impresiona imprimer vb. imagine imaginable adj.m. i m e d i a t immédiatement adv. imposibil(ul) impôt s. şi adj.m.m. -e s.f.f. degetul ară­ tător indicatif s. infernal infini. şi adj. i m e d i a t immémorial.) nepăsare inexact. -e adj.m. industrie ineffaçable ad}. perfect infailliblement adv. i m i n e n t immixtion s.f. nepoliteţe important. -e s. inaccesibil.f. imoral immortel. -euse adj. a aplica (o pedeapsă) influence s. inconştient inconvenance s. nepoliticos impolitesse s. a i m p u n e . infailibil. i n a c t i v .f. m u r d a r inabordable adj. (fig. imobil imminent. i m i x t i u n e .f.f. idiot ignoble adj. idee identique adj.f. infraroşu ingénieur s. m. -e adj. leneş inactivité s. a imobiliza immonde adj. -e adj. identic idiot. imaginaţie imaginer vb.m. s t r ă v e c h i immense adj. -e adj. necunoscut inconscient.m. ne­ ajuns incroyable adj. prost. şi adj. veşnic imparfait. (modul) i n d i c a t i v indigne adj. im­ pozit impossibles.m. s t u p i d inerte adj. a indica indiscret. şi adj. nesfîrşit immeuble s. i m p o r t a n t importer vb. ) dezgus­ tător immoral. nedemn indiquer vb. imperfect. în m o d in­ dependent indépendance s. a inaugura incarner vb. i n e r ţ i e . -ive adj. (timpul) imperfect impatience s. amestec immobiliser vb. a ignora. infinit infiniment adv.m.f. a incarna. a informa infrarouge s. ne­ greşit infamie s.f. i m p e r t u r b a b i l impétueux. imens.f.m. şi adj.

insolit. a izvorî j a l o u s i e s . a i n s t i t u i . . I I I a se înscrie insecte s. întrerupere intervalle s. interesant intérieur. nelinişte inscrire (s') vh. invazie inventer vb. i n t e r n a ţ i o n a ­ lism internement s. inovator inonder vb. inte­ lectual intelligence s. de n e î n c h i p u i t injuste adj.m. -euse adj.f. -e adj. integru. a întreba interrompre vb. gelos. n c uzitat inspection s. inspecţie i n s t a l l a t i o n s .f.f. i n s t r u c t i v instruction s. invers invitation s. [fig. beat ivresse s. -e adj. a interpela interplanétaire adj.f. i n s t r u m e n t insuccès s. -e adj. insistenţă insolent. a instala instant s.ingrat. I I I a întrerupe interruption s.f.m.f. indiferent insistance s. îndrăzneală intrigue s. ingrat inimaginable adj. -trice s. a se îngrijora inquiétude s. -elle s. îngrijo­ rat inquiéter (o') vb.m. a se n e l i n i ş t i . b e ţ i e .m. a se i n t i t u l a intraveineux. -e adj.m. i n t e r n a ţ i o n a l internationalisme s. instalare installer vb. a insulta insurger (s') vb. i n v i t a ţ i e . -ète adj.f. s m i n t i t . I I a ţ î ş n i .m. şi adj. m . internare interpeller vb.f.m. fildeş ivre adj. -trice s. a se răzvrăti intangible adj. -e adj. ieşire.f. l ă u n t r i c internaţional. r e z u l t a t italien. n e o b i ş n u i t . stînjenel ironie . I I I a introduce inutile adj. m.m. a invita iris s. italian .) caracter italic.m.) in­ travenos intrépidité s. n e v i n o v a t innovateur. (jig. a inventa invention s.f. instaurare instaurer vb. jabou jade s. zadarnic invasion s.) şi adj. I I I a interzice intérêt s. iresponsabil irriter vb. clipă. n e l i n i ş t i t . a inunda inquiet. v r e o d a t ă . intens. insectă insensé. o use adj. şi adj. -e adj. sur V ~ la i n v i t a ţ i a inviter vb.f. v i u . à V — imediat instaurations. / .j. cinstit intellectuel.f. cursiv ivoire s.m. [med.f. i n u t i l inutilement adv. i n s t r u c ţ i e .m.f. obraznic insolite adj.f. beţiv J jabot s. a se răscula. (cu maj. m o m e n t . interes intéressant . -enne s. i n t a n g i b i l . eşec insuffisant. [tipogr. a i n s t a u r a instinct s. ironie ironiquement adv.m. şi adj. i n s t a l a ţ i e . tot­ deauna 521 . insensibil . neîn­ destulător insulter vb.f./. i n t e r v a l . gelozie jaloux. italienesc italique s.f./. a înfiinţa instituteur. a intercepta interdire vb. activ intention s.5. nedrept innocent. r ă s t i m p intervenir vb. m . j a d jadis adv. a irita issu. î n v ă ţ ă t o r instructif. ne­ bun insensibiliser vb.) entuziasm ivrogne s. i n t e r p l a n e t a r interroger vb. n i c i o d a t ă . curaj.. -e adj.m.e * .m. î n v ă ţ ă mînt instrument s.f. i n t e r n . ieşit d i n issue s. inteligenţă intense adj.m.m. -e s.m. a insensibiliza insensible adj. instinct instituer vb. intenţie intercepter vb. provenit. I I I a interveni intituler (s') vb. invidios jamais adv. invenţie inversement adv.m. de neatins intègre adj. odinioară jaillir vb. intrigă introduire vb. insuficient. iresponsabil irresponsable adj. ) ne­ p ă s ă t o r .m. / . -ive adj.

jucărie joug s. a u n i joii. -euse adj. vrednic de plîns lamenter (se) vb. justificare K kilo. I I a îngălbeni javelot s. je ~ vois o văd là 2 adv. e x a c t i t a t e justice s.m.m. tocmai justesse s. acolo l a b e u r s .m. drept justement adv. şi adj.f. a desface. b u c u r i e joindre vb. Vautre ~ d e u n ă z i . limbă languir vb. grădinar jarret s. picior jambon s. suc. m u n c i t o r . j u s t i f i c a t i v justification s. pe ea. iasomie jaune adj. / .jambe s.m.f. a se b u c u r a . şi adj. (fig. t i n e r e t joie s. suliţă jésuite s. f. larg 522 . grai langue s. z i . a justifica justificatif. iunie jupe s.) a face cu­ n o s c u t . m. hol. limbă. kilometru la 1 1 . a se lamenta.m. i e z u i t jeter vb.f.m. -euse adj.m.f. urît laine s. -e adj.m. landou langage s. m . l a m ă . -ive adj. o . ~ chambre camera.f.m. z i a r i s t .f. arătură lac s. aruncare lancer vb. referitor la lînă laïque s. m.f. a arunca jeu s.m. care dă lapte laitue s.m. a lăsa să-i scape laid. a se l u p t a . (fig.m. j u s t e ţ e .f. pron.f.) a rivaliza (cu cineva) joyeusement adv. gazetar journée s. lăptucă lame s. şi adj. joc jeudi s. zi jouter vb. -e adj. lapte laitier.m.m.f.f.m. d r e p t a t e . j u g jouir vb.m. -ère adj. galben jaunir vb. zeamă juste adj.m. I l a se folosi.m. fustă jurer vb.f.f.m. lînă lainier. lampă lancé. laic. laş. d'un — à Vautre de pe o zi pe a l t a Journal s. ziar journaliste s. lanţetă landeau s. a jura jus s. .m. laborator laborieux.m. m. (fig. muncă (grea) laboratoire s. lac lâche adj.m. ) lansat lancement s.m. 2 . cu veselie joyeux. a lansa. har­ nic labour s. fricos lâcher vb.f. I I a lîncezi large adj. grădină jardinier s. j u s t .) a poseda jour s. coucher en ~ a ochi (cu o armă) jouer vb. g r ă m a d ă . judecată juillet s. a cînta (la u n instrument) jouet s. a se tîngui laminage s.f. kilogram kilomètre s. a se introduce (în lume) lancette s. iulie juin s. j u s t i ţ i e justifier vb. judecător jugement s. m. a se juca . lumesc lait s.m. (fig. I I I a î m p r e u n a . voios juge s.m. kilogramme s. art.f. t î n ă r jeunesse s. jachetă jardin s. m o r m a n j o u e s . şuncă janvier s. a r u n c a t .f. v a l lamentable adj. o b r a z .m. -e adj. joi jeune s. t i n e r e ţ e .m. d r ă g u ţ . ianuarie jaquette s.m. -ère adj. laminare lampe s. n o s t i m jonchée s. cu d r e p t a t e .f. îndoitura g e n u n c h i u l u i jasmin s. vesel.

~ — même el însuşi luire vb. logic logis s. drojdie de bere liaison s. l u n g .m.f.m. spălare le 1 .larme 5.m. lasse adj. I I I a luci. pîrghie lèvre s. (fig. saşiu. linie . rel.f. livid. scrisoare. l u g u b r u . pers. şi pron. lupoaică louveteau s. p a r t e . sprinteneală légitime adj. el.m. s u m b r u lui pron. pron. m.f. î n c h i r i e r e . litoral livide adj. (fig. v î n ă t livre s. m. latinesc latitude s. legumă lendemain s.f. m u l t t i m p . (al) l o r .m.) greu­ t a t e (de înţelegere) lentille s.) l i ­ teratură lettré. s p r i n t e n légèreté s. care leste adj.m. m. lună lunette s. a închiria loup s. hol.f.m.m.f.f. l i t e r ă . leoaică lionceau s. sprinten lettre s. luminos lumière s. loţiune louage s. pe el. m. linte lequel.) echi­ voc. l o t . librar lie s. a t u n c i . a l i m i t a . legal légende s.g u e adj. legendă léger. l u p t ă lutter vb. -e s.f. legitim. u n d i ţ ă lilas s.m. m.f. i n s t r u i t leur adj.m. m. şi adj. şi adj. loterie lotion s. răgaz.) p l i c t i s i t latin. obosit. loz loterie s. livrea livrer vb.f. buză levure s. înşiruire de vorbe monotonă şi plictisitoare litige s. lenjerie. m. a locui logique adj. iepure ligne s.f. î l . liric 523 . départe lointain. rînd . la­ t i n . ziua de mîine lentement adv.f. ~ chat pisica.f. licărire lugubre adj./. ) albia u n u i r î u litanies s. ~ s jumeaux p a t d u b l u .m.f.f. -e adj. m. u ş u r i n ţ ă . leu lionne s. l u n e t ă . . (cu maj.) rîs lyrique adj. laquelle (pi. a răscula lever 2 s. a m ă r g i n i limonades. depuis ~. 2. l i t a n i e . loc lieue s. p u i de leu liqueur s. le lever 1 vb. je -~ vois îl v ă d leçon s. a s t r ă l u c i luisant.f. carte livrée s.) şi adj. t i m p liber l o n g . crin lit s. a r i d i c a . a elibera liberté s. .m. cu m i n t e a limpede lueur s. l i b e r t i n . (pi.pi. — de cu ocazia . lectură légal. iederă lieu s.m.f. (fig. a lupta lycée s. lup lourd. m. l u n g i m e .m.f.m. (loc. p a t .f. l i b e r t a t e libertins.f.m. lege loin adv.f. dès •».m. p u i de lup lucide adj. lichior lire vb.de a t u n c i . pos. s p ă l a t . locuinţă loi s. eliberare libérer vb.f. a l b i t u r ă . uşor. m. d u r a t ă lors adv. liliac limiter vb. lucid. l u i . a livra . leghe lieutenant s.m. legătură libération s. art. a preda logement s. pron. suspect louer vb. a lăuda . greu louve s.. chirie louche adj. lesquel­ les) pron. liceu lynx s. lecţie lecture s. (fig.f. rufă lion s.f. î n c e t i n e a l ă . o c h e a n . m. m. neînţelegere littérature s. în a m ă ­ nunt longueur s. cînd lot s.f. limonada linge s. drojdie lierre s. m. -e adj. uşuratic libraire s. încet l e n t e u r s . -ère adj. m. lumină lundi s. r ă s ă r i t levier s.m. -e adj. m.d i n acel m o m e n t lorsque conj. l u m i n ă s l a b ă . chiorîş . (pi.f. î n d e p ă r t a t loisir s. a scula.f. lacrimă las.f. -e s. s t r ă l u c i t o r lumineux. lesquels. -e adj. / .) ochelari lutte s. l i t e r a t u r ă littoral s.f. l a t i t u d i n e lavage s. luni lune s. uşor . (zool. legal légume s.f. locotenent lièvre s. lys s. prep.-euse adj.) le ~~ de de-a lungul longuement adv. [fig.f. locuinţă loger vb. litigiu. (căsătorie ./. I I I a citi lis.

în ciuda malheurs.f. m a n s a r d ă manteau s. aut. m i n u n a t magnifiquement adv. m a r m u r ă marchand. a manevra . (vt. şi adj.f. indiciu marquer vb. par ~ din nenorocire malheureusement adv.f.f. m a n t o u .m.m. şi adj. a merge mardi s.f. m a r t i e 524 . m. m a r i n ă marquant. s. însemnat marque s. chip.m.) a scăpa.m. a cîrmui manoir s.) m a n i . m l a ş t i n ă marathon s. ) miş­ care de rezistenţă maquisard. m a r i n a r marine s. manevră . [ist. r ă u v o i t o r maman s. a marca marron adj. -e adj. dascăl maîtresse s. manifest manigance s. r ă u . maşină mâchoire s. ca importanţă) majorités.f. manifest. slab mail s. anevoie mâle s.f. (fig. -es. . căsătorie m a r i n s. de z a r z a v a t u r i marais s. m. -es. scară d u b l ă . mînă de lucru maint.f.f. :x m a l t r a t a malveillant. cafeniu.f. soţ. m a r g a r e t ă mari s. p a l t o n manuel s. t r e a p t ă marché s.f. durere malade s.f. nenorocire. -e adj.m. bărbătesc malgré prep. m a n d a t a r mânes s.m. [fig. vicleşug. majorat mal s.f.m. cu m ă r e ţ i e mahométan. a mînca manier vb.m. n e î n d e m î n a t i c malaisément adv.. -e s. în mod ne­ cinstit malhonnêteté s. -e adj. manechin manoeuvre s.f. p i a ţ ă .m. fel manifeste adj.m. intrigă mannequin s.. a n u i z b u t i . evident.m. invar. m. d a r .f. macaroană machine s. b ă r b a t marié. m a n u a l maquis .M macaroni s.m. a fi cît pe aci să . desiş. m.m.marcă. -e s. a nu a v e a . f. castel.m. m a e s t r u . marfă marche s. cu greu. -euse s. semn. a p i e r d e . maro mars s. I I I a m e n ţ i n e maire s. a m a n t ă majeur. doamnă mademoiselle s. şi adj. l u p t ă t o r în miş­ carea de rezistenţă franceză maraîcher.m. răutăcios malle s.f.f. m a r c a n t . şi adj. bolnav maladroit. scara (unui vehicul) marcher vb.m. în prezent maintenir vb. m a n d a t mandataire s. m a h o ­ medan mai s.f.m. magnetic magnifique adj. falcă madame s. m a r ş . u m b r e l e morţilor manger vb.jn. însă .f.f. • — de a duce lipsă de. mascul.m../. şi adj.f. a u i t a . acum.f. a a r ă t a . m. ~ si ba da maïs s.f.f. m. m o d . m e r s . a fi pe p u n c t u l de a.m. m. familie maître s. manoeuvrer vb.m. p o r u m b maison s. (impers. m a i m u l ţ i maintenant adv.f. căsătorit mariage s.f. ) in­ trigă . / .m.». a m î n u i m a n i è r e s . alee main s. -ère adj.m.f. m a g i s t r a t magnétique adj. mînecă mandat s. a greşi. cufăr maltraiter vb. ne­ norocit malhonnête s. m a r a t o n marbre s. /. stăpînă . necinste malicieusement adv.m. m. p r i m a r mais conj.) a l i p s i . manajer manche s. negustor marchandise s. mînă main-d'œuvre s. (lunaj mai maigre adj. magazin magistrat s. domnişoară magasin s. adj. necinstit malhonnêtement adv.m.m. m a j o r i t a t e .. major (ca v î r s t ă . a nu ni­ meri mansarde s.m. -e s. m a i m a r e .m. -e adj. m a m ă manager s. pi. locuinţă feudală manque? vb.m. m a r ţ i marge s. a însemna. şi adj. casă. mărăciniş (în ţ ă ­ rile m e d i t e r a n e e n e ) . s t ă p î n . margine marguerite s. d i n nefericire malheureux.9. tîrg marchepied s.m.

.m. m a x i m u m . r ă z b o i n i c . ~ en joue a ochi meuble s. a dispreţul mer s. mobilă. a mieuna midi s. a conduce.f. a duce mensonge s. adv c h i a r . miezul zilei.m.m. r ă u t a t e m é c h a n t . n e m u l ţ u m i t înéconlenteanenl s.f. medalie médecin s. medie médecine s.f. . (fig. a amesteca.m. a m e n i n ţ a r e menacer vb. ~ d'eau pepene verde membre s.e adj. protector ai arte loiméchanceté s. a îm­ brăca . m u l ţ u m i r e . metalurgic météorite s.m. medicină medicament s. (loc. maioneza m é c a n i q u e adj. a a m e n i n ţ a ménage s. -e adj.pe măsură ce. mobilier meurtrir vb. m a r e . I I I a m i n ţ i mépris s. căsnicie ménagère s. mediocritate médire vb. g r ă m a d ă .) au fur et à •». ce n'est pas la — -à boire n u i mare lucru . m ă s u r ă . m ê l a ! m é t a l l i q u e adj. comunicare messe s.m. acelaşi. fel de m î n e a r e . -e adj.e s. maxim mayonnaise s.m. activist millénaire adj. mediu militaire adj..) a răni mi adj. mecanic m é c a n i q u e m e n t adv. cour ~.m. tor­ tură masse s. . -e s.marseillais. bucate mettre vb.m. m i n u n e . a bîrfi médius s. şi adj. minci­ nos mentionner vb.m. m a r t i r martyre s. si adj.f. mecena. oraş m a r e . m i l e n a r . metro métropole S. (în mod) meca­ nic mécanisme s. meteorit métier s. (cu maj. m.m. l u p t ă t o r . r ă u . . mecanism mécène s.m. m a i bine milieu s. ! ï a face v î n ă t ă i . adv. slujbă mesure s. gospodină mener vb.m.m. m a r ţ i a l . m i l i t a r militairement adv. sud miel s.f. degetul mijlociu méfiance s.e u s e s. miere mieux adv. mesaj.f. m u l ţ i m e massif.f.f. .m. mijloc. m a i b u n mêler vb. s u b s t a n ţ ă m a u v a i s . membru même adj. m a s i v m a t c h s. nu e nici o scofală merci 1 s. a menţiona mentir vb.. răutăcios mécontent.f. m a m ă meringue s.f. ciocan m a r t i a l . m i n u n a t mésestimer vb. de — la fel.m. tout de ~ totuşi m e n a ç a n t . m e d i c a m e n t médiocrité s. m e n a j .e curte m a r ţ i a l ă martyr s.f. s. m i n u n ă ţ i e .) à ~ m i n u n a t . r ă u m a x i m u m s. excelent merveilleux. m i ­ leniu 525 . adv. şi s.m. dire ~ a mulţumi mercredi s. n e m u l ţ u m i r e médaille . m a t e r i e .f.m.m. dispreţ mépriser vb.m. iertare merci 2 s. miercuri inwe s. a m e n i n ţ ă t o r menacé s. . metalic métallurgie s. e adj. pepene (galben). a subestima message s. minciună m e n t e u r .) şi adj.f. metru métro s.m. prăjitură din albuş de ouă mériter vb./. marsiliez.m.f. m.f.f.i v e adj. m i l i t a n t . a aşeza. şi adj. se ~ bien a se îmbrăca b i n e . meserie. (locuitor) d i n Marsilia m a r t e a u s.f. j u m ă t a t e miauler vb.m.f.m. -euse adj. lui el î n s u ş i . m i l ă .f. milităreşte m i l i t a n t . I I I a pune. încetul cu încetul métal s.m. însuşi. metalurgie métallurgique adj.m.m. profesie mètre s. capitală mets s. metropolă. I I I a vorbi de r ă u .f.f. a m i a z ă .m. m a r t i r i u .m. {loc.m. chinuire. meci matière s. neîncredere meilleur -e adj.f. a m e r i t a merveille s. -e adj. a u n i melon s.m.

f. monolog monopole s.m. prep. aluşchi mousseline s.f. m.f. conj. fără. b u c a t ă . -euse adj.f.) n u m ă r . {pi. m i n i a t u r ă minimum s. t u r n a t . du ~ cel p u ţ i n . f.m. mol. şi adj. subţire . minister ministre s.m. modă modéré. adj. can­ t i t a t e mare minaret s. m i n e r a i mineur s. m i n u n e misanthrope s. m o r a v u r i . t i p ă r i t mouler vb. v o r b ă . clipă. -e adj. m i n i m u m . m o n u m e n t moquer (se) vb. mişcare 526 .miile adj. a m u l a . m u ş t a r u l mouchoir s. a sui monteur./. j u m ă t a t e moleskines. lună moisir vb. muşchetar mousse s. m a l d ă r monde s. m i n a r e t mince adj. din p u n c t de vedere moral morbleu interj. moraliceşte. misiune mistral s. (fig. o mie mille-pattes s. m.m. ~ cher m a i p u ţ i n s c u m p . •*.m. (loc.f. figură mouiller vb. m u t r ă . î n t u n e c a t mort 1 s.m. m i l i a r d a r m i l l i e r s . m i z a n t r o p misère s. mortel. şi adj.m. muselină moustache s. motor mou. călugăr moins adv. ~ d'ordre lozincă.f. a mumifica monceau s. minim ministère s. oaie. a spumega m o u v a n t . mozaic mot s.m. I I I a m u r i mousquetaire s. a secera. parte morne adj. m u s c ă .f. prendre la •*. b a t i s t ă moue s. şi adj. m. a muia moulé.m. m . m i n ă . monsenior monsieur (pi.m. miriapod milliardaire s. m a i p u ţ i n . mort. moarte mort*. modestie.f. groaznic mont s./. m i n e r .m. m ./. molle adj. ~ à ~ c u v î n t cu cuvînt m o t e u r s .) à ~~ que afară de cazul cînd mois s. m u r i t o r . -e s.a se înfuria. m u s t a ţ ă mouton s.m.m. a b ă t u t .f. mistral (vînt) mitrailler vb. m u n t e montagnard. -elle adj. c u v î n t .m.m. {fig. monopolist monseigneur s. -e adj.m. şi s. lume m o n d i a l . urcuş monter vb.f. m. m o m e n t momifier vb.m. à'~ pe m a i p u ţ i n . b a r e m . m o r t a l . I I a mucegai moissonner vb.f.f. au •*• . monoclu monologue s. moale mouches.m. înfăţişare minerai s. montor montre s.bon m a i p u ţ i n b u n . i m i t a ţ i e de piele mollesse s. m o d e r a t .m. mizerie mission s.m. monopol monopoleur s. moară mourir vb. m u ş a m a . m u n ­ t e a n .-euse s. a t u r n a moulin s. pluş m o a r a t .f. a dovedi monument s. berbec moutonner vb. obiceiuri moindre adj.m. -e adj.f. a-şi bate joc moralement adv. m o l i c i u n e . s p u m ă . minor miniature s. o m i e .f. ministru minute s. la dracu ! la naiba ! morceau s.m.f.) slă­ biciune moment s. de moarte mosaïque s. monstruos.f.f. c u m p ă t a t modeste adj. a a r ă t a .f. modest modestie s. -e adj.m. de la m u n t e montagne s.m.m. a-i sări ţ a n d ă r a . m a i m i c moine s. m i n u t m i r a c l e s . rezervă moeurs s. pi. a culege recolta moitié s. m . messieurs) s.m. miracol. a urca. -e adj. mişcător mouvement s. a m i t r a l i a mode s. mondial monocle s.m. ceas montrer vb. domn monstrueux. m u n t e montée s.f. ) p l ă p î n d mine s.m.m. m o r m a n .

m. cuşcă (pentru cîini) nickel s.m. clar nettoyage s.? ce m a i nou? ce se m a i aude? neveu s.m. neglijent nègre.m. origine naître vb. n a t u r a l . a ninge neigeux.m. (fig. firesc naturellement adv. nivel noble adj. naiv nain. nas ni conj.m.f.m. întunecos. -e s. a curăţa neuf. nerv nerveux.m.f. piesă de 20 franci aur nappe s. nins nerf s.m. t i n d a bisericii négatif. nu né.-euse s. lăcrimioară mule s.f.f.m.f. m. m. I I a înzestra cu cele nece­ sare .m. faţă de m a s ă . (fig. pitic naissance s.m. î n m u l ţ i r e multitude s.-euse adj. a m a t u r i z a murmure s. nepoată nier vb. -elle adj. -elle adj./. n a v a l navet s. înotător naif. (fig.f. n a p navire s. pol.f. n a t u r a l i s t n a t u r e s . m.f.) îngrozitor noirceurs. -e s. muşchi musée s.f. / . muftiu. a începe naïveté s. povestire natation s. narcisă narration s. n a t u r ă . medie mugir vb. zid gros mûrir vb.-euse adj. alun noisette s. mister. m u n i c i p a l munir vb. i n e d i t . şi adj. a v u i muguet s. perete. negativ négligence s. neglijenţă négligent.f. zid muraille s.f. totuşi néant s. II a coace. şi adj. -e (pi. acoperit cu zăpa­ dă . m. nou. m.m.f. I I I a se n a ş t e . a prevedea muphti s. n a i v i t a t e nankin s.f. -'ive adj.f. fel.moyen s. quoi de ••.f.) r ă u t a t e noircir vb. şi adj. -e adj.f. n a ş t e r e . (în mod) necesar n e f s . m. I I I a înnegri noisetier s. nucă 527 .e adj. din evul mediu moyenne s. nobilime. medieval.f. mijloc moyenâgeux. reciproc.f. necesar nécessairement adv. stofă de b u m b a c de cu­ loare galbenă napoleon «. I I a m u g i . n o b l e ţ e . curăţenie nettoyer vb. n a ţ i u n e naturaliste s. navă nazi. negru neige s.m.f.f. curat. născut néanmoins adv. -ive adj. nichel nid s. . a m u r m u r a muscle s. navals) adj. naufragiat naufrager vb. f. a l u n ă . m. naos. nici niche s. -e ddj. muzeu musique s. muzică mutuel.) î n ă l ţ i m e morală n o i r .m. nobil noblesses. m u r m u r .m. zăpadă neiger vb. nu tal ie nation s. m. mutu­ al mystères. soi naturel. teolog m a h o m e ­ dan mur s. -euse adj. cuib nièce s. a înota nageur. impers. -e adj. neuve adj. pantof d t casă (fe­ meiesc) multiplication s. négresse s. m u l ţ i m e . t a i n ă N nage s./. v a s .m. negreală. papuc. negru. sumedenie municipal.m.f. a naufragia naval. şoaptă murmurer vb. m. / . nazist nazisme s. n a t u r a l naufragé s.m. nette adj. nepot nez s. adj. nazism ne adv. a nega niveau s. înot nager vb. neant nécessaire adj. m. ~ d'eau pînză de apă narcisse s. nervos net. de culoarea alunei noix s.f.

f. o b s c u r i t a t e . o u . u m b r e l u ţ ă de soare omettre vb.f. şi adj. leneş oisiveté s.) de neînvins obstinément adv.f.f. lunguieţ obscur. occiden­ tal occuper vb. a p u s e a n . -ive adj. -elle adj.f. l u c r a r e . obligaţie obligeamment adv.g ă l b e n u ş . desculţ nnque s. ofiţer offrir vb. m. a o b s e r v a . nounâscut nouvelle s. piedică obstiné. I I a h r ă n i . olimpic ombre s. mîncare nouveau. n o t ă . m. faire -~ de a da dovadă de officiel.) s u b s t a n t i v nombreux.. sugar nourriture s. î n d ă r ă t n i c . a înnoda.f.f.™. cu b u n ă v o i n ţ ă obligeance s. neamestec non-sens s. întuneric observation s. neclar obscurité s. operaţie opérer vb.m. -le adj. lipsit de valoare nu-pieds adv.re. -euse adj.m. v a l ondulation s.f. (fig. absur­ ditate non-valeur s. hei ! oie s. invar.f. m. (în mod) obscur. eu î n c ă p ă ţ î n a t e obstiner (s') vb. I I a întuneca obscurément adv. m. u n i i . a strica nuisible adj. h r a n ă .m.f. lenevie olive s. a obliga' obliquer vb. însemnare nouer vb. gol. n u m e .f. o c h i . pasăre oisif. a opera . şi adj. .f. m. doică nourrir vb. ocazie occidental. umbră ombrelle s.f. ondulare opérateur. se. obscur. numeros nommer (se) vb. lucru obligation s. blanc d' ~ albuş oeuvre s.f. ştire. -e adj.i v e adj. bună­ voinţă obliger vb. m. v ă t ă m ă t o r nul. n u d nuire vb. nou nouveau-né. a se supune obéissance*.m. nehot. unchi onde s. yeux) s. obiectiv. ceapă oiseau s. nord notablement adv. -ongue adj. n o i e m b r i e noyer vb. m. a îneca nuage s.f. notar note s. observaţie observer vb. m. o n d u l a ţ i e .f. î n c ă p ă ţ î n a t . n e i n t e r v e n ţ i e . garoafă oeuf s.m. gîscă oignon s. (gram. lumea. operă. III a obţineobtention s. obţinere occasion s. I I I a v ă t ă m a .f. nu non-intervention s. în mod oficial officier s.f. muncă. obiect. cine­ va . a se î n c ă p ă ţ î n a obtenir vb. I I I a omite omoplate s. n o u t a t e .f. u n d ă . o b s c u r a n t i s m obscurcir vb./.f. privire oeillet s. m. nouvel.m.m. nuvelă nouvelliste s. nuvelist novembre s. şi adj.f. grumaz 0 obéir vb. octombrie odeur s.-e s. întunecat obscurantisme s.f. I I I a oferi ohé ! interj. nor nucléaire adj. a (se) n u m i non adv. ascultare. jaune d' -».f.f. -e adj. a respecta obstacle*. m. I I a asculta. m u l t notaire s. i m p a r ţ i a l objet s. lipsă de valoare nord s.f.nom s. supunere objectif. -e s. ~ dit se spune oncle s. a ocupa océan s. -e adj. nonsens. cu a m a b i l i t a t e . a n u t r i nourrisson s. miros (simţul) oeil [pi. măslină olympique adj. ocean octobre s.m. a produce 528 .m.-trice s. n u l . m. îndatorire. o m o p l a t on pron.f. operator opération s.f. m.m. a lega nourrice s. nuclear nu. ceafă. miros odorat s. nici u n u l . a merge oblic oblong. nulle pron. oficial officiellement adj.

a îndrăzni. organ organiser vb. a scoate. a s u p r i t . -e adj. pron. la care oubli s.f.f.m. o p r i m a r e .f. ~ bis pîine neagră paire s. cerul gurii pâle adj.m. a oscila. da ouïe s. pacificare pacifier vb. înzestrat outiller vb. furtună orange s. (în mod) paşnic pacifisme s. u l m orner vb.f. sau. şi adj. (muz. a se opune oppression vb.m.f.m. auz oreiller s. a organiza orge s.m.m. o r d i n e . pereche paisible adj.m.m. utilaj outillé. dincolo. -e adj. p a n o r a m ă . măcriş oser vb. oriental orientation s. r a m u r ă de palmier palpitant.m.f.f. a asupri. uf ! oui adv. şi adj.f. a u t i l a .f. opinie.m. ori où 1. adv. -e adj.f. a ordona ordre s. unde. m. uitare oublier vb. t a t ă 529 . oxigen P pacificateur.m. m. adv.f.f. a auzi o u r a g a n s . deget (de la picior) orthographe s. orientare (în spaţiu) original. a lua înapoi ou conj. r ă c h i t ă ôter vb. -e adj.m. de pre­ mier •"»• de p r i m ordin oreille s.f. m. ~ de sucre căpăţînă de za­ h ă r . m. liniştit paix s. instrument outillage s.m. părere opposer (s') vb.m.) portocal orbite s. împilare opprimé.m. (bot. pacifism pacifiste s.f. în plus ouverture s. m . şters paletot s. orz orgueil s. u n e a l t ă . şi adj. papuc paon. pacifist page s. I I a păli. vest.m. -e adj.f.f. pagină paille s. orbită orchestre s. palton pâlir vb.f. a înzestra outre prep.f. pernă organe s. urs outil s. a pacifica pacifique adj. p a i . portocală orangeade s. a r î n d u i . apus ouf ! interj.m. păstîrnac panier s. p a c e .f. original origine s. orgoliu.m. a decora orteil s. -trice s. p a n t a l o n panthère s. producţie lite­ rară ouvrier.) en ~. a ezita oseille s. 2 .m. u t i l a t . chef d' • — dirijor ordinaire adj. p a l i d . a împodobi. lucru. os oscillation s. deschidere.m. o r c h e s t r a . origine. a uita ouest s. auz ouïr vb. pa­ cificator pacification s. f. care p a l p i t ă pan ! interj. poc ! panais s. a îngălbeni palme s. (fig. oranjadă oranger s. panteră pantoufle s.f.peste.f. m u n c i t o r ./. peste. -onne s. ~ d'épice turtă dulce . o r d i n . în care. izvor orme s. -ère s. la classe ouvrière clasa muncitoare ouvrir vb. coexistence ~ coexistenţă paşnică pacifiquement adv. opresiune. î m p i l a t opprimer vb. paşnic. eu î n c ă p ă ţ î n a r e opinion s. m.f. ordinar. pîine .) uvertură ouvrage s. paşnic . a u r orage s. adv. (loc. I I I a deschide oxygène s. ureche .opiniâtrement adv. păun papa s. a cuteza osier s. a î m p i l a or s.m. coş panorama s. paie pain s. p a l a t .m.) a şovăi. uragan ours s.m.m.m. obişnuit ordonner vb.m. ortografie o s s.m. p r i v e l i ­ şte pantalon s. linişte 34 — învăţaţi limba franceză fără profesor palais s. oscilaţie osciller vb.f. mîndrie oriental.

m.f.încurcătură pas 2 adv.m. m a i ales parties. ~ bonheur din fericire . fără.m. patiserie patron s.m. printre parodier vb.) p ă r i n ţ i parer vb. stăpîn patte s. ţ a r ă . so­ nor parler vb. p r i n .m. de c ă t r e . traversare . şi adj.f.m. p a r i u ./. labă pâturage s. pasiune patatras ! interj. m . p a ş a p o r t . I I I a p a r v e n i . a porni partiellement adv. -ive adj. a vorbi parmi prep. pas. donner sa ~ a-şi da c u v î n t u l parts.m. a para paresseux. a p l ă t i . în parte partir vb. grăitor. trecător passé. r ă b d ă t o r patinage s. m .m. a paria. pescar 530 .m. pescuit pécher vb. -e s..-eresse s. pavaj pavilion s.m. a apărea parallèlement adv. -elle adj. fiindcă pardessus s. pachet par prep.f. con}. ţ ă r ă n i m e peau s. r u d ă . a petrece passe-temps s. fabri­ cant de parfumuri pari s. c u v î n t . -e adj. patron. v o r b i r e . partid participe s. p a t ă de cerneală paternei. la fel parent s.papier s .m. a împărţi parterre s. pauperizare pauvre s.m. parapet parapluie s.m. piele pêche * s. palmă (a mîinii) paupérisation s. patos. rămăşag parier vb. p i a ţ ă în faţa unei bise­ rici pas 1 s.m. m. perfect parfois adv. leneş parfait. fragment passant. cu răbdare patient. parte (dintr-un întreg). a face prinsoare parisien. perfect parfaitement adv. p a r t e r . păcătos pêcheur.m. umbrelă (de ploaie) parasol s. a ierta pareil. uneori parfums. m. a î m p o d o b i .m. a pescui pécheur. pari­ zian parlant. p a s t ă . îndeosebi.m.f. răbdare patiemment adv. pour quoi^-de ce n u ? . -euse s. . ~ buvard sugativă papillon s.m.m. -enne s./. participiu participer vb.f. p a r t i z a n . şi adj.m. pasiv passion s. în special. -e s. a patina pâtisserie s. sărac pauvreté s. păşune paume s. emfază patience s. m. fluture paquets. ~ conséquent prin u r m a r e parachtmique adj. {pi. a ajunge parvenu.f. distracţie passif.m. -e s. p a r a ş u t ă paraître vb.f. peisaj. (pi. m.f. a parodia parole s. parte.f. ţ ă r a n paysannerie s. adept partout adv. -e adj. piersic pêcher 2 vb. regiune p a y s a g e s . a l u a t pâté s. la dracu ! pardonner vb'. à — a p a r t e . grădină parce que loc.m. -e adj. à ~ de loup t i p t i l . -le adj. şi adj.m. piersică pêche 2 s. parc. în p a r t e partisan.»!. caldarîm. partidă partiellement adv. patinaj patiner vb. privelişte paysan . p r e t u t i n d e n i parvenir vb. parachimic parachute s.m. egal. prendre la ~ a lua c u v î n t u l .) documente. I I I a p ă r e a .m.f. v o r b i t o r ./.m.f.f. s t r a t de flori parti s.-euse s. -euse s.m. ^•du tout nicidecum: ^ « n nici u n passage s. pentru că. a păcătui pêcher 1 s. părintesc paternellement adv.f. a trece . mireasmă parfumeur. trecut passe-montagne s.f.e s .f. şi adj. trecere . paralel parapet s.m. şi adj.f. zău ! parc s. din . n u .m. a r ă s p l ă t i pays s. şi adj.f. şi adj. h i r t i e .f. mauvais •>. părinteşte pathos s. pavilion payer vb. parfum. I I I a pleca. d e . p e .m. pardesiu ' par di ! pardieu ! interj. ~ ha­ sard d i n întîmplare . p a t e u . cu excepţia partager vb.rh. p a r v e n i t parvis s. căciulă îmblă­ n i t ă care se îndoaie peste urechi passer vb. şi adj. umbrelă (de soare) parbleu ! interj./.m.m. deopotrivă.-ne s. a participa particulièrement adv. buf ! pâte s.f.f.f.m. sărăcie pavé s.

-e s.f. faraon phare s. m i t i ­ t e l . (loc. farmaceutic pharmacie s. a reflecta pensionnaire s.f. de fiică) pétuner vb. ) ascuţit perce-neige s.f.m.f. judecată penser vb. gîndire.m. m.) — que în t i m p u l pendre (se) vb. -e s.pédale s. (fig. m. personal perspective s. pătrundere pénétré. perspectivă perspicace adj.f. far pharmaceutique adj. (în mod) p e n i b i l . b ă t r î n frelig.m. populare peupler vb. avoir — • a se speria. personalitate personne l./. cela ne vaut pas la • — nu merită oste­ neala . stă­ ruitor persil s.) p ă r i n t e .f. performanţă péril s. ciumă pétarade s.m.f. perucă persan. -elle adj. farmacie phénix s. a (se) gîndi. a-i fi frică pharaon s. a persista personnage s. c a n t i t a t e clntărită peser vb. m o ş . a se înclina. a p ă t r u n d e pénible adj. ~. c a m .pictor peintures. şi adj.f. popor peuplement s. persoană. persoană importantă personnalité s.f.m. pedant peigner (se) vb. à ~ près a p r o a p e . a se convinge . perpetuu. stăruinţă persévérant. (fig. I I I a permite 34* permission s.f. nepot petits-enfants s. şir de d e t u n ă t u r i pétillant. pă­ t r u n z ă t o r . sclipitor petit.f. a zugrăvi peine s.f. p ă t r u n z ă t o r pénétration s.f. seminţie. halat de b a i e . s t r ă p u n g ă t o r .) descriere.f. I I I a p i c t a . penibil péniblement adv. a găuri perche s. pedală pédant. -e adj. ghiocel percepteur s. a se căţăra perchoir s. pierdere pesamment adv. persecuţie persévérance s.m. pi. perseverent. -e adj. p u ţ i n . pericol. pedeapsă . perspicace persuader (se) vb. — .f. pajişte pencher (se) vb. perceptor percer vb.o— încetul cu încetul petit-déjeuner s. periodic périodiquement adv.f. permisie perpétuel. peluză. sans ~ uşor. nimeni personnel.) à ~ de-abia. m.m. m. perfid performance s. c î n t ă r i r e .f. (în mod) perio­ dic périphérie s.f. cu greutate pensée s. p i c t u r ă .m. m. pensionar pente s. nepoţi (de fiu. -e adj. m. t a t ă . a se apleca pendant prep.f. micul dejun petite-fille s. uşor de p ă t r u n s pénétrant. papagal perruque s.m. personaj. periferie périr vb. -e adj. în t i m p u l . se don­ ner de la ->.à -«. prăjină percher vb.f. t r i b peuple s.a se s t r ă d u i . a se spînzura penetraţie adj. m i c . zugrăvire pelouse s. mon — dragul m e u . povîrniş perçant. şi adj. perplex perroquet s. s. conj.m.f.p u ţ i n cîte p u ţ i n peuplade s. m.s. (loc. I I a pieri permettre vb. capot (de casa) peindre vb. şi adj. veşnic perplexe adj. p a n t ă . şi /. -e adj. stinghie pe care se urcă găinile perdre vb: I I I a pierde père s. fără graţie pesant. m i c u ţ . adv. greoi.) şi adj.-le s. a-şi închipui perte s. a se p i e p t ă n a peignoir s. p ă t r u n s pénétrer vb. strălucitor. (cu maj.f.f. greutate . nepoată petit-fils s.f.m.f. pron. pătrunjel persister vb.m. (înv.f. pasărea fenix 531 .m.f. a străpunge.m. -e adj. a popula peur s.) a fuma peu adv. -e adj.f. m. a persecuta persécution s. chiriaş (într-o pensiune) . persan persécuter ^6. primejdie périodique adj. nehot.m. frică. călugăr perfide s. a cîntări peste s. greu pesée s. fără greutate peintres. şi 2.f.

a plonja (în apă) plonger ( s e ) vb. f. plus plusieurs adj. p u m n point 1 s.m.m. A se cufunda ployer vb. m a i m u l ţ i plus-Value s.m. plăcere. m a i curînd. proiect plancher s. penele unei păsări. prendre ~ a lua loc. podea planete s.f.f. a ploua pli s.f. p u n c t . m.m. a fotografia photographique adj.m. a jefui. p n e u m a t i c poche s. fel de mîncare plate-bande s. plusvaloare plutôt adv. c u l m e .m. buzunar poché.m.f. pi. planetă plaque s. pană. b u c a t ă . zbîrcitură . cîmpie plainte s. m. p u m n . ~ atomique pilă atomică pillard.m. poezie poétique adj. planşeu. a se încovoia pluie s. placă. frază physiologique adj.m. m a i . p l i c . din punct de v e ­ dere fizic piano s. ~ de départ p u n c t de plecare point 2 adv. a fi agreabil plaisant. t a i n pivoine s. p i a ţ ă .f. impers. picior. fizic physiquement adv. la mise en ->. / . -euse s. învineţit .m.f. peniţă plupart s. ploaie plumage s. de loc pointe s. bujor p l a c e s .f. [loc.m. m a i rău . hîrleţ piolet s. t ă b l i ţ ă plastique adj. şi adj. pilot pinceau s. lacrimi pleuvoir vb.f.m. glumă plaisir s. p l a t o u . î n ţ e p ă t u r ă pire adj.f. rocher à — stîncă prăpăstioasă pièce s. -e adj. fizică physique 2 adj. à ~ pe jos piétiner vb. greutate poignard s.f.m. a îndoi.m.m.m. m .cel m a i r ă u pis adv.m. lulea piqûre s.vîrf .m. podiş plein./. a prăda pilote s. pinguin pioche s.f. m î n è r . poetic poids s. t î r n ă c o p .f.s m i z a n p l i . a compă­ timi plaine s. hrana zilnică. de mal en ~ din lac în p u ţ pistolet s. pistol pitance s.m. t a v a n plaindre vb. ) à ~~ perpendicular . g r ă m a d ă . l o c . m a i r ă u . /. / . pUngere plaire vb.m. fizionomie.m.f. cameră pied s. săritură plonger vb. coama u n u i z i d . r i d . p o a l e . penaj plume s.f. p i p ă . injecţie. p u m n a l poignarder vb. farfurie . strat de flori plate-forme s.m.f.m.f.f. n u . piolet pionnier s. fosfor photo s. I I I a plînge. cea m a i mare parte . piesă. p i a n pic s. hazliu plaisanterie *. -e adj. fotografic phrase s. pieton pieusement adv. pionier pipe s. a călca în picioare piéton s. serviciu placer vb. jefuitor pilier vb. cazma. p l a n . p l ă c u t .f. Încheietura m î i n i i poing s. a plisa plongeon s. pisc. I I I a plăcea. / .m. m. m a i m u l t . -e s. a î n d o i . încărcat pleura s. plastic plat s. plafon.f. distracţie plan s. filatelie philosophe s. p l a s a t o r plafond s. plonjon. ondulatul părului plier "b.m./. şi adj. sobă poésie s.m.m. fiziologic physionomie s. -e adj. platformă plateau s.f. filozof philosophie s. filozofie phoque s. -»• de vue punct de vedere . p i l ă . înfăţi­ şare physique 1 s. fotografie photo-électrique adj. m a i degrabă pneumatique adj. fotograf photographier vb. pensulă pingouin s. pour la ~ în mare parte plus adv. fotoelectriu photographe s. a plasa. a înjunghia p o i g n é e s . le ~. majoritate. p l i n . cu pietate p i g n o n s . une — de main o strîngere de m î n ă poignet s.f. I a ~ d u jour zorii zilei 532 .f. adv.m. oeufs ~ s (ouă) ochiuri poêle s. a pune placeur.f. c u t ă . avoir ~ sur rue a avea casă proprie p i l e s . focă phosphore s.f.philatélie s. a strînge plisser vb.m.

)». n u m a i să poussée s.«.m.) poursuite s. a fur­ niza pourvu que loc. a se năpusti précis. a poseda .m. p i e p t . plămîn poupée s. putred (şi fig. l u s t r u i t . plin de praf pouvoir vb. conj. a se repezi. mazăre poisson s. potasiu poteau s. m.m. . prăpastie précipiter (se) vb. acces. s p r e . h a m a l portefeuille s. {bot. v a s .f. în t o t a l potasse s. păpuşă pour prep.f.m. praf poussiéreux. m ă r u n t ca p r a f u l . peşte poitrines. poligrafic pomme s./.m.m. a p u r t a .m. m. cu fast ponctualité s. post.) pourrir vb. găină poulet s. potasă potassium s. a domina possesseur s. a o duce porteur. punte populaire adj. / . -elle adj. stîlp pouah ! interj. -ère s. exact précisément adv.f. politeţe politique s. m. p u d r ă poudré. politicos police s.f.m. preţios. m ă r . posibil.m. p u i (de găină) poumon s. pour tout *. cu toate acestea pourvoir vb.f. a puncta . cuse adj. cu p u t i n ţ ă poste 1 s. a p o p u l a r i / a population s. portret poser vb.f. cu exactitate pont. portal porte s.cu t o t u l . şi adj. p u r p u r ă . puseu pousser vb. c i o r b ă .pointer vb. cu condiţia ca. m. a pune. porţie portrait s. a duce se ~ a se s i m ţ i . ptiu ! pouce s. a împinge . invar. a însemna . -e adj. uşă portefaix s. poştă poste 2 s. p l ă m î n i poivre s. t i n d ă port s. tocmai 533 . si­ gur .m. precis. precauţie précédent. portic. pe care se poate u m b l a pratiquer vb. totuşi. (poetic) roşu. politică politiquement adv. -e adj. / « . practicabil . în mod pompos. posesiv possible adj.f.f. {bot. scump précipices. m. a practica. sînge pourquoi conj.f. portieră portier. -e adj.m.f. p u d r a t poule s. ~ de terre cartof pommette s.) pompeusement adv. foarte p o p u l a t porcelaine s. ni. pralină praticable adj.f.m.f. piper pole s.f. a profesa précaution s. în mod precis. prăfuit. p u n c t u a l . pentru ce pourri. port portail s. -e adj.m.f.f. s. -euse s. I I I a prevedea. precedent précéder vb. adu­ cător portière s. a se înălţa poireau s.f.m.f. (în mod) popu­ lar populariser vb. serviciu pot s. -e adj. ştrengar politesse s. de ce. u m ă r u l obrazului pommier s. şi adj. poziţie posséder vb. portofoliu portemanteau s. a aşeza position s. a preceda précieux.-euse adj. -euse adj. pompă (şi fig.m.m. m'. oală potage s.f. praf. pol poli. exact ponctuellement adv. I I I a u r m ă r i pourtant adv.f. p o r t o f e l .f. în mod politicos polisson.f. I I a putrezi (şi fig. p u n c t u a l i t a t e ponctuel. p u r t ă t o r . pentru.) m ă r pompe s. la. pod. p u n c t u a l . f i n . urmărire poursuivre vb. p o a r t ă . partir ~~ Moscou a pleca la Moscova pourpre s.f.f. posesor possessif s. I I I a putea praline s.m. popular populairement adv. pulbere . policlinică polygraphique adj.m. pară pois s.f.f. porţelan porche s. d i n p u n c t de ve­ dere politic polyclinique s. creion a u t o m a t porter vb.) p ă r poire s. a îmbrînci poussière s.m. populaţie popu!eux.m. praz poirier s. cuier porte-mine . poliţie poliment adv. portaiportion s.f. -onne s.f. m. degetul gros de la mînă p o u d r e s .f.

a dovedi proverbe s. proverb providence s. promotor. probă. gata prétendre vb. -e adj. prizonier privation s./. primăvară prison s.f. c u r a t protester vb. -ière adj. probabil problèmes. de aproape prodige s. p r u d e n t prune s. pretenţios prétention s.f. III a prezice. belşug progrès s. c u v î n t proposer vb. cu p r u d e n ţ ă prudent. preşedinţie président. problemă procéder vb. i n i ţ i a t o r promptement adv. corect. prună 534 .f. premiu.f. eiuboţica-cucului primitif. apăsare prêt. aproape. -ière s. a ruga primevère s. a priva (de ceva). m. a strînge .m.m. I I I a presimţi presser vb.m. profesor profession s.) premier. a apăra présidence s.f. a crea produit s.m. I I I a făgădui. pretoriu preuve s. a propune propre adj.m. III a prescrie présent.f.f. înda­ toritor prévenir vb.f.m. p r i n ţ principal.f. ~ Voreille a a s c u l t a .m. p r i m i t i v . a apăsa . m i n u n e prodigieux.f. d a r préserver vb. premieră prendre vb. îndată prononcer vb.f. închisoare. se •+• a se grăbi pression s. a protesta prouver vb. apropia! . a prevesti préférer vb. -e adj.f. -e adj. I I I a pretinde prétendu. peninsulă presse s. a aver­ tiza préventif. de împăcare cu d i v i n i t a t e a proportionnel.m. primordial prince s.m. proporţional proportionner vb. a proceda procès s.-ive adj.f. p r i m u l première s. cum să (se) pro­ cedeze prénom . a da cu î m p r u m u t . aproape presqu'île s. -ive adj. comment s'y •»• cum să (se) facă . principal printemps s.presa. u i m i t o r producteur.f. a preconiza prédire vb. -e adj. -le adj. progres proie s. maşină de presat. proiect projeter vb. I I I a prevedea prier vb. a proiecta prolétaire s.m.préconiser vb. a d î n c profondément adv. produs professeur s. provincie proviseur s. t e a s c . I I I a l u a . a lipsi (pe cineva de ceva) privilège s. -euse s. p l i m b a r e promesse s. pretenţie prêter vb. a î m p r u m u t a .f. productiv production s. a prepara près adv. providenţă province s.f.m. -e adj. preventiv prévoir vb. a p r e z e r v a . profit profond. profesie profit s.m. . a p r o x i m a t i v prescrire vb. în mod profund.j. p r o d u c t i v i t a t e produire vb.m. p r e m a t u r (şi fig. -e adj. promisiune promettre vb. ziarele pressé. şi adj. a trage cu urechea prétoir s.m.m.f./». p r i v a ţ i u n e . grăbit pressentir vb. a proporţiona propos s. profund. director de liceu prudemment adv. curat proprement adv. preşedinte presque adv. I I I a produce. a p r o p i a t . m. p r o l e t a r promenade *. d o v a d ă . vecin proche adj. cu caracter împă­ ciuitor. pro­ ducător productif. -e adj. deţi­ n u t . -e adj.v. proces prochain.f. a pro­ mite promoteur s. -e adj.m. şi adj. gherlă prisonnier. a p r o n u n ţ a propitiatoire adj. prevenitor.m.m. a prefera prématuré. la -».f. producţie productivité s.f. cadou. privilegiu prix s.f.f. c a m . şi adj. vorbă. presiune.-e s. -euse adj. -ive adj. faire ses ~ * a-şi dovedi calităţile prévenant. p r e ţ . -e adj. -trice s. lipsă priver vb. m. I I I a î n ş t i i n ţ a . a pregăti.m. pic­ tor sau sculptor anterior Renaşterii primordial. -e adj. şi adj. prenume préparer vb.m. t i p a r . s. prezent présent s. răsplată probablement adv.m. adînc profusion s. pretins prétentieux. pradă projet s.

nehot.f. a încuraja raffoler vb. nehot. II a scurta. zilnic R rabattre vb./. a r a ţ i o n a .m. p u ţ pull-over s. î n t r e b a r e . rel. rel. pedeapsă pupitre s. (vreo) cincisprezece. -euse adj. calitate quand adv. putere puissant. vreun querelle s. pron.f. oarecare quelque 1.m. aproape quatre adj. ca să quel. ce?.m. puternic puissance s.f. care. p u t e r n i c . şi conj./. forţă. p u b l i c i t a t e . după aceea puisque conj. oricine. cauză. -ne adj.) a ş t e r p e l i . r a d i u m rafale s. s. rel. interog. cîteodată quelqu'un. fecioară puer vb.m. cincisprezece quitter vb. c o t i d i a n . v r e o . l i m p e d e .f. rafală raffermir vb.f. ceartă. a povesti radieux. a părăsi quoi pron. a râspîndi puce s. m. -ique adj. radiodifuziune radis s. cartier quasi adv. strugure raisons. ce quelconque adj.f. 2.f. orişicine quinzaine s.fb. şină railler vb. (pi. chestiune questionner vb. a jefui raideur s. ce quoique conj. curat pyjama s. apoi. purice pucelle s.f. -e pron. a se a l ă t u r a rallumer vb. p u r . u n i i . a-i plăcea la nebunie rafler vb. a reduce. public publication s. să. ~ même chiar dacă.f. coadă qui pron. pijama quai s. ! public. chenzină quinze adj.f. a judeca rajeunir vb. a agăţa . ~ veux-tu! ce vrei? que 2 conj. care quiconque pron. a scădea raccourcir vb. pseudoştiinţă psitt. a p u ţ i puis adv.prunier . dreptate. pulover punir vb. psst ! interj. pseudonim pseudo-science .m. r i g i d i t a t e . uneori. pe care . influent puits s.m. a ralia. şi interog.m. reclamă publier . quelle adj. a ridi­ culiza pe cineva raisin s. r a ţ i o n a l raisonner vb. p a t r u . m.m. publica­ ţie publicité s. vesel radio s. totuşi quart s. m. -e adj. cu toate că quolibet s. (fig. adj.m.s-. a zeflemisi. radio . pupitru p u r . -e adj. a publica. a aşeza re­ ceptorul în furcă racheter vb.s. ) nişte.f. a răscumpăra raconter vb.f. oricît quelquefois adv. c î ţ i v a . p u b l i c a r e .m.m. peron qualité s. (fam. glumă proastă quotidien. cine. prun pseudonyme s.) a înjosi raccrocher vb. (abreviat) radio­ telegrafist sau radiotelefonist radiodiffusion s. nehot. radios. a întreba queue s. deşi. a aprinde din nou ramage s. entre ~~ yeux între p a t r u ochi que 1 pron. ciripit 535 . cînd . ă juste ~ cu drept c u v î n t raisonnable adj. raţiune./. sfert quartier s. I I I a întineri ralentir vb.m.m. I I a încetini rallier vb. ~ qn. III a coborî.j. cineva. înţepenire raifort s. hrean rail s. II a pedepsi punition s. v r e u n . I I a î n t ă r i .f.m. adv. chei. gîlceavă questions. ridiche radium s. psst. de vreme ce puissamment adv.

f. a readuce. a relua récompenser vb. a raporta . m . a rîndui rapide adj. a strînge rasseoir (se) vb. III a acoperi din nou. ajutor de portărel recouvrir vb. r i n a . reflectare. a rechema . t î r c o a l ă . a a d u n a .m. r ă z v r ă t i t . {jur. -e adj. p l i m b a r e . recordmen) s. a se lega. a da înapoi redescendre vb.m. real.) a se înse­ nina . recoltă récolter vb. a cere cu insistenţă reclus s. a mărturisi reconstruire vb. se ^ a se referi rapprocher vb. spiţă (de r o a t ă ) . a aduna reculer vb.f. şi adj.f.m. r a p o r t rapporter vb. rareori ras. efectiv réchauffer vb. afectat . a a m i n t i . m i n u n a t rayé. . a cugeta rechercher vb.) à ~ a d m i r a b i l . a reînchide recherché. a a d u n a . a strînge. a recolta recommander vb. a aşeza.f. -e adj. a se linişti rassurer (se) vb. rectificare. a se alipi rattraper vb. a recompensa. realist ridica réapparaître vh. căutare . a se réaliste adj. se ~ a-şi a m i n t i ceva rapport s. reflector n o u . m. rar rarement adv. şobolan rattacher (se) vb.m. a d e v ă r a t réception s. f. călătorie . povestire réciter vb. în mod real. redingotă redire vb. a încălzi réexpédier vb. -e adj. cercetare . III a face din nou la ~ în c ă u t a r e a refermer vb. I I I a culege. [fig. I I I a se aşeza din nou rasséréner (se) vb.f. s t r ă l u c i r e . m. r e d u t ă réagir vb. a redresa réalisme s.m. r a z ă . m. a coborî din nou rédiger vb. a cerceta . a se teme de ceva réaliser vb. a răs­ plăti reconnaissant. r e c e p ţ i e .m. a întoarce randonnée s. trouver à ~ a găsi réaction s. Ioc retras rebelle s. a apropia rare adj. I I I a realege recevoir vb. à refaire vb. record recordman (pi. a critica . a se linişti rat s. f. a re­ peta . III a reflecta. [loc. p l i n .m. a se îndrepta. vărgat rayon s. culegere recueillir vb. a recopia r e c o r d s . adv. singuratic récolte s. p u ţ i n comun réfléchir vb.m. repede rappeler vb. a r e t r i m i t e recherche s. realism redresser (se) vb. a înveli récrire vb. a ajunge din urmă ravir vb. I I a r ă p i . a reedita récepteur s. rassemblement s. a recita réclamer vb. m. şir ranger vb. a redacta redingote s.) a u r m ă r i reflet s. reflex 536 .m. a nu mai ţine cont de ce a fost. a re­ dacta din nou rectification s. I I I a reapărea réduction s. m receptor réel. m u l ţ i m e strînsă la un loc rassembler vb. III a reconstrui recopier vb. a căpăta réellement adv. a căuta din réflecteur s.f. repede rapidement adv.m. m. -le adj. a prinde. a î n c î n t a . a aduce . a realiza redresser vb. persoană care trăieşte de­ parte de lume. rang s.m.m. I I I a spune din nou. a culege ramener vb.ramasser vb. recunoscător reconnaître vb.m. reducere réarmement s. I I a reacţiona redouter vb. radiere récit s.f. recepţionare réélire vb.f. adunarè de oam e n i .) faire table rase a face t a b u l a rasa. I I I a scrie din nou. a recomanda recommencer vb. rar. I I I a recunoaşte. -e adj. raion rayonnement s. (fig. reacţionar redoute s.m. reacţiune ceva de obiectat réactionnaire s. I I I a p r i m i . re­ cordman recors s. reînarmare réduit s.f. rebel rééditer vb. c h i t a n ţ ă recueil s. a reîncepe. a reclama. corec­ tare reçu s.

m . observaţie remèdes.m. ni. a m u l ţ u m i remettre vb. I I a bucura. [despre plante) a creşte reprendre vb. I I I a răspunde p r o m p t .m. r e p a r a ţ i e réparer vb. remarcabil remarque . a (se) sui din novi . -» chez soi a se întoarce acasă renverser vb. regret regretter vb. I I I a răspunde repos s. c u t ă . a se refugia refus s. leac remédiable adj.m.de grands services à qn.. refren réfugier (se) vb.f. a reînnoi . masă./??. a se informa rentabilité s.m.ro. relaţie. r e p e t a r e . a înlocui remplir vb. repertoriu répétition s. registru. regiune. reni a b i l i t a t e rentrée s. ridicare relire vb. deschidere. répliquer vb. II a î m p ă r ţ i . a replica. a regreta régularité s. respingere. refractar. a cîştiga. vîrtej de apă rempart s. (fig. a t r i m i t e înapoi.9. a repartiza repas s. m. a călca rufe repentir (se) vb. vulpe rencontre s. a se î n t o a r c e . a reîncepe rénovation s. a reflecta refluer vb. I I I a renaşte renard s. a înmîna remises.) ascunziş.m.f.m. regim régiment s. a reglementa. 1. a se revărsa înapoi (şi fig-) refoulement s. nesupus r e f r a i n s . remitere . r e p r i z ă .f. a reprezenta répression s. repetiţie repli s. I I I a relua représentant s. regularitate régulièrement adv.a se duce la renfermer vb. represiune reprise s. ştafetă relater vb. întărire renommé.m. a se odihni repousser vb. meterez remplacer vb. a întregi remporter vb. a urca. a repeta . a p r i v i . a inversa renvoyer vb. reînnoire renseignement s.f. a arunca înapoi rejoindre vb. linie. reîncepere rentrer vb. (loc. a refuza regard s. a r e n u n ţ a renouveler vb. domnie régner vb.m.f. a domni regret s. refuz refuser vb. a r e p u r t a remuer vb. informaţie renseigner (se) vb. releu. renaştere renaître vb. remediu.f.] sale reine s. r e l u a r e . I I I a pune la Ioc. I I I a reciti reluire vb. I I I a adormi din nou rendez-vous s. r e p r e z e n t a n t représenter vb. se ~ a se hrăni réparations.m. p r e d a r e . a repara. a răspunde répondre vb. m.f.m. a relata relation s. a orîndui règne s. m. a întoarce un ceas remous s. mîncare repasser vb. loc de întîlnire rendre vb. remiza . I I I a luci. m. I I I a împreuna réjouir vb. r e n u m i t renoncer vb. r e g u l a m e n t . I l a u m p l e . I I I a se căi répertoire s. a străluci remarquable adj.) à plusieurs ~ s în m a i riiulte rînduri 537 . a reda . a se uita régime s.f. a î m p l i n i . a ascunde. 2 .) refulare réfractaire adj. a povesti. adv./. se — . a î n t î l n i rendormir vb.f. [pi. a înveseli relais s. a trece din nou prin . r a p o r t relèvement s. I I I a p a ş t e . regiment région s. a respinge . •«.f.m.f. a răsturna . ţ i n u t registre s. a mişca renaissance s. regină rejeter vb. reglementare régler vb. a face rnari servicii cuiva . m. întîlnire rencontrer vb. în mod regulat rein s. -e adj./. remediabil remercier vb. condică règle s.m. viitoare (produsă de mersul unei nave) . a arunca din nou. I I I a î n a p o i a . odihnă reposer (se) vb. a cuprinde renfort s. i n t î l n i r c . a inspira r e p u l s i e .f. a* reface repartir vb./.m.m. privire regarder vb. şopron remonter vb. regulă règlement s. m. m. r e p a r a r e . a pleca din nou répartir vb.refléter vb.f. r i n i c h i . (med. a amîna repaître vb. riglă.

a rezista résolu. grupare réunir vb. a simţi ressource s. roman 538 . I I I a s t r ă l u c i ressaisir vb. bogat. être de -~ a se fi întors retourner (se) vb. a se răscula. ) retrousser vb. adv. însă­ nătoşi'«s retard s. s. a se întoarce rêver vb. revolver revue s. rezervor résider vb.a face pe bogatul richement adv.m.m. II a apuca iar ressembler vb. I I I a r e ţ i n e . a semăna. a se întoarce.f. m o d e r a ţ i e .m. m. r e t r a g e r e .m. republică requérir vb. reţea réserve s. stîncos rôder vb.m. a rezerva réservoir s. a respira resplendir vb. 2. m. din belşug richesse s. rîu riz s.m. pron. I I I a reveni. a acoperi revoir vb. I I I a rîde rire s. discreţie. a avea r e ş e d i n ţ a . pensie rétrécir vb.f.m. rechiziţie réquisitoire s.m. reunire.f. revendicare revenir vb. s. a-şi întoarce capul retracer vb.reprocher vb. I I I a răsuci retour «. rezumat résurrection s. nehot.f. / . h o t ă r î r e . re/. revoltă r é v o l t é . resursă.f. m. a sta. -e adj. re­ ţinere retirer vb.m. m. rest rester vb. a deplasa. rîs risquer vb. a amîna retenir vb. a s t r i m t a (şi fig. răsuflare respirer vb.f. (fig. I I a r e s t a b i l i . a se ase­ măna cu ressentir vb. întoarcere. a m u t a din loc rez-de-chaussée s. a sufleca retrouver vb. a riposta rire vb. om ridicol rien 1.m. mijloc de t r a i restaurant s. şi adj. a clăti riposter vb. zbîrcitură rideau s. (fig. r e z u l t a t résumé s.olvare résoudre vb. răsculat révolter (se) vb.m. fleac. II a reuşi rêvasser vb. nimic. rimă rincer vb. / . a întîrzia . a trasa din nou. înapoiat retardement s. întîrziere retardataire adj.f.m. revoluţie revolver s. a visa réverbère s. a reproşa république s.) încercare. [fig. bogăţie ride s.m. întîrziat .f.m. a opri retentir vb.m. / . stîncă (înaltă şi ascuţită) rocheux.) a Consta résistance s.m.f. parter (la casă) ricanement s. a se revolta révolution s. rechizitoriu. a expune retraite s./. I I I a rezolva respectueux.m. II. a r ă m î n e résultat s. a da tîrcoale roi s. respiraţie. r e s t a u r a n t reste «. rochie roc s. au ~ la revedere révolte s. vis revendication s. h o t ă r î t résolument adv. st încă rocher s.) critică violentă réseau s. pensionare. rol roman s.m. . se ~ a se însănătoşi rétablissement s.) pour — (pe) de­ geaba rigide adj. rezistenţă résister vb. a retrage retordre vb. IJ a răsuna retenue s. I I I a chema. rege rôle s.f. a regăsi r é u n i o n s . -euse adj. respectuos respiration s. b o g a t .m. a l i p i r e . revistă révulser vb. amînare retarder vb.f. I I I a r e s i m ţ i . restabilire. r i d i c o l u l . ţ ă r m r i v i è r e s.m. felinar (de stradă) revers s. orez robe s. m. a risca rive s. a î n t r u n i réussir vb.e s. nenorocire revêtir vb. rever. perdea ridicule s.f.m.f. a solicita réquisition s. a visa cu ochii deschişi rêve s. -euse adj. I I a r e u n i . înviere rétablir vb. III a îmbrăca din n o u .m.f. r e v e n i r e . rînjeală riche adj. III a r e v e d e a . reve­ dere .f.m.f. [loc.f. m a l . r ă m ă ş i ţ ă . faire le •«. ţeapăn r i m e s . rezervă réserver vb.f. m. rid. întîrziere. cu hotărîre r é s o l u t i o n s .

şofran s a g e s . local unde se servesc îndeosebi fripturi roue s. s a l v a r e .) hazliu saler vb.f. I I a a p u c a . a lovi cu sabia sabreur s.romancier s. I I J a r u p e . a curge şiroaie.) a stoarce (de bani) sain. înţelept sagement adv.m.f. a se n ă p u s t i asu­ pra ruisseler vb. rousse adj. r i t m . -e adj. -e s.m. a sesiza.m. ~ à main po­ şetă sacoche s.f. -e adj. trestie rossignol s. a sparge r o n d .) romîn . şi adj. sfînt saisir vb. aspru. sfinţit. ». privighetoare rotation s. ungere. r u p t u r ă ruse s. s a l ă . concentraţia sării în apă salir vb. m .. măsură r y t h m é . m. a saluta salut s.ni s a c . d r u m . s ă n ă t a t e sapin s. s ă r a t . a face sul r o u m a i n . fără santé s. I I a prăji. t r a n d a ­ firiu. sabie sabrer vb. a r o a d e . salată salaire s. regal royaliste s. m. salon salubre adj.f.f.m. sos. (fig. m. I I a m u r d ă r i salle s.m. satiră satisfaction s. r o t u n d ronde s.j. sănătos.m.m. salut Salve s.f.f.f. a n o t i m p salade s. romantism rompre vb. {fig.j. m . şi adj. a singera . -e adj.f. I I I a redeschide roux. roată rouge adj. -euse adj.m.f. roşcovan r o y a l . a înţelege saison s. -euse s. s. salariu sale adj.m. s a l i n i t a t e . mistuitor rose 1. r a n i ţ ă ./. m.f. jertfă safran s. ) chinuitor. a frige rôtisserie s. m u r d a r . m.) a măcina rongeur. friptură (la tavă) rôtir vb. suspin sans prep.f.m. pîrîu ruiner vb. panglică r u d e adj. odaie. -euse adj. limba romînă rouppe s. sănătos saint. g r ă t a r .m. -e adj. şiretenie. -e s. a distruge ruer ( s e ) vb. sabotor sabre s. nisip sablonneux.f. romancier r o m a n t i q u e adj. regalist royaume ».. zeamă 539 . sardea satellite s. sf'înt.m. ~ à manger sufragerie salon s.m.e adj. satisfacţie satisfaire vb. roşcat. a rostogoli . I I I a satisface sauce s f. adj. a fi lac de. roşeaţă rougir vb. şi adj. roşu rougeur s. stradă ruisseau s. satelit satin s. (fig. horă ronfler vb.j. sacru sacrifice s. » . m.f. însîngerat sanglot s.m. m . rupere. greu r u d i m e n t » . brad sardine s. cu înţelepciune sagesse s. s.m.m. r u d i m e n t . sacoşă sacre. şiretlic rythme s. sîmbătă sang s. romînesc. r i t m a t S gable s. roz roseau «. (pop.f. m. salvă s a m e d i s .m. I I a (se) înroşi rouler vb. romantic r o m a n t i s m e s. încoronare a unui suveran sacré -e adj. rupture s. bluză ciobănească route s. înţelepciune saigner vb. -e adj.f. 2 .) necorect s a l é .f. trandafir. . s a l u b r u saluer vb. (eu maj. spadasin sac s. a săra salinité s.m. m.f.f. regat r u b a n s. nisipos saboteur. sîngeros. satin satire s. a sforăi ronger vb. sînge sanglant.f.f. primele no­ ţiuni r u e s. adj. rozător .m. a r u i n a . (fig. hohot de plîns. cale r o u v r i r vb. rotaţie rôti s . a lua sînge .f.

sigiliu. a şedea un t i m p undeva sel s. m. asediu siffler vb. în caz că. conj. m. a despărţi septembre s.m. sevă sèvres s. a pecetlui. sector section s. a scînteia scooter s. a ocroti. cîrnat saucisson s.f. «.-ète adj. pantof uzat.nt. sare selle s. a t î t . secară séjour s.m. secundă secouer vb. salam. conj. s c r i b . afară de. sectarism secteur*. m. serai sérieux. salt.m. a pune şaua selon prep. 2.f. III a s i m ţ i .f. adv.m. şampon si 1. — à barbe săpun de bărbierit savoureux. senzaţional sensible adj. salvator sauveur s. m.m. scenă scepticisme s. a s e m ă n ă t o r .m. scrupul sculpteur s. veac siège s. faire — de a se preface că sembler vb.f. serios. vas din porţelan de Sèvres sexe s.f. şi adj.f. septembrie séquence s. séjourner vb. doar sève s. pricepere savon.ăinînă semblable adj. judecată sensation s. a p a r e n ţ ă . a m i r o s i . semnal signalisation s. tăcere silhouette s. spălare a c a p u l u i .m. om de ş t i i n ţ ă scintiller vb. s c a u n . sensibil sentier. şedinţă seau s.f.m.m. semicircular sens s. n u m a i . ţechin (monedă de aur) sérail s. a strînge. a apăsa service s. m. dacă. a separa. servitor sésame s. a sări sauvage adj. slugă.saucisse s. sentinelă sentir vb.m. t a i n i c . sens. -elle adj.m. a avea sen­ sul de silence s.?. a fluiera s i g n a i s . m. secţie sécurité s. sculptor séance s. m. m. sălbăticie sauvegarder vb.f.-euse adj. a usca sécheresse s. scepticism science s. a c u n o a ş t e . aseme­ nea semblant s.f. săpl.m. ş e r v e t . cu excepţia saule s. senzaţie sensationnel. s i g u r a n ţ ă . ) à — • anume savoir-faire s.m. despărţire séparer vb.m.m.m. ştiinţă scientifique s. a t î t de siècle s. sex. III a ajuta. -e adj. s e d i u .m. a sprijini secret. şedere într-un loc. copist scrupule s.m.m. găleată sec. III a şti. m. secret sectarisme s. s ă p u n . sentiment sentinelle s.f. scandai sceau s. real seringue s. susan seul. prosop.»!. • * > . a salva sauver vb.f. scuter scribe s.f. după.f. papuc savetier s. scriitor.f. talpă semer vb.f. semnalizare signifier vb. funcţie serviette s. m. mezel sauf prep.f.f. potrivit cu semaine s. delicios scandale s. salvator savant s. m. simţ. gustos. sèche adj.m.f.f. sec. secvenţă sequin s. uscăciune seconde s./. a părea semelles. linişte. cîrpaci (de încălţă­ minte) savoir vb. (loc. m. secol.m.f. ni. a scutura secourir vb. seringa serpent s.m. sălbatic sauvagerie s. potecă sentiment s. scenariu scène s. m. m. săritură sauter vb.une rose a mirosi un trandafir séparation s.m. salcie s a u t s . s. m. pecete sceller vb. dibăcie. singur seulement adv. a sta. şa seller vb. s a v a n t savate s. m.m. shampooings. a sigila scénario s.m. a salva sauveteur s. brazdă 540 . linişte seigle s. ser­ vietă servir vb.f. a a p ă r a . a sclipi. serviciu. III a servi serviteur s. a însemna. a semăna semi-circulaire adj. siluetă sillon s.-euse adj. şarpe serrer vb. uscat sécher vb.

sursă. s u b m a r i n sous-préfet s.f. şi adj. -euse adj.f.m. a a d m i t e souhaiter vb.f.m.' a aşeza s k i s . grijă soucieux. la televiziune) 541 .m. a sustrage souvenir 1 s. ieşire sortir vb. so­ vietic sovkhoze s. a reflecta sonner vb.m. -e adj.f. conj.f. subinginer sous-lieutenant s. m . III a îndura. -e adj. preo­ cupat soudain.m.) şi adj. suflu. faire du ~~ a schia snob s.m. soviet soviétique s. a ridica.f. a răscula soulier s. sete soigner vb. 2.simple adj. socialism société s. s c h i . subprefect sous-sol s. -e adj. -e adj. s. îngrijire soir s. soluţie. I I I a susţine. adv. a gîndi. ~ toute într-un c u v î n t sommeil s. situaţie situer vb. suveran. subterană soutiens. surîs souris s. m a i m u ţ ă sinistre 1.m. a î m b ă t a soulever vb. a solicita solution s. puternic solliciter vb. s u b t i t l u soutenir vb.m.m. solar soldat s. sublocotenent sous-marin s. soare solennel.que î n d a t ă ce situation s. 2. a suferi . a sublinia soumettre vb. speakerine s. I I I a-şi a m i n t i souvent adv. întunecos. soră soie s. sunet songer vb. sprinceană sourd.f.m. î n ă u n t r u souscrire vb.m.m. somn sommet s. III a surîde sourire 2 s. seară soirée s. a b ă n u i souper 1 s. soldat soleil s. sprijin.) en ~~ pe s c u r t .m. a dori . în.j. n e a ş t e p t a t soudeur. III a supune soupçon s. -e adj./. -e adj. privelişte sitôt 1.m.m. adj. -le adj.f.m. spaţial speaker. a sub­ scrie sous-cutané. suflare. en — que astfel că sortie s.-euse adj. social socialisme s. crainic (Ia r a d i o . subînţeles sous-estimer vb.m.m. adesea souverain.f.m. suferind souffrir vb.m. -euse s.f. şoarece sous prep. sinistru. bănuială soupçonner vb. subsol sous-titre s. -te adj. fel. mătase soif s.f. conj.m. rezolvare solvabilité s. a se solidariza solide adj. u ş u r a r e soûler vb. a supa source s. m . a ura soulagement s.m. grijuliu . [loc. simplu simplicité s. vîrf. neghiob sottise s.) de ~ que astfel. în caz contrar site s. a sprijini souterrain s.m. prost. surdomut souriceau s. -trice s. snob social. a subestima sous-ingénieur s. III a ieşi sot. m.m. cala­ mitate sinon conj.m. s u b c u t a n a t sous-directeur. culme son s. a îngriji soin s. s o l v a b i l i t a t e sombre adj. simplitate singe s. amintire souvenir 2 (se) vb. nerozie souci s. m. ă suna sort s. ~. poziţie. soartă sortes. suprem s o v i e t s .f. solemn solennité s. î n c î t .f.f. serată sol s.j. a situa.m.m. s o i . surd sourd-muet s.m. adj. izvor sourcil s.m. supeu souper 2 vb. seară.m. îndată. solid. III a s e m n a .m. a sufla.f. a răsufla souffratit. -e adj. ii fait ~ e întuneric somme s.»!. s u m ă . s u m b r u . răsuflare soufflé s. grijă. s u b .m. subdirec­ tor sous entendu s. prostie. sudor souffle s.m. şoricel sourire 1 vb.m. dacă n u . a s ă t u r a . solemnitate solidariser (se) vb. (loc. p ă m î n t solaire adj. proptea (şi fig. (cu maj.m. societate soeur s.m. a cere. pantof souligner vb.m. sovhoz spacieux.f. sufleu souffler vb. a s u p o r t a .) soutirer vb. spaţios spatial.f.

sigur sûreté s.m. -e adj. pi. I I I a surprinde. -le adj. a împovăra surclasser vb.f. a zbura deasupra sus prep. sigur. sublim submerger vb.f. a î n t r e c e . sportiv spoutnik s.f.f.-e s. superior superposer vb. a atîrna peste surprenant. m. surmenaj surmonter vb. a m u r m u r a syllabe s. / . sputnic squelette s. fin. silabă s y m b o l e s . a asuda useur s. a depăşi. -e adj. pour ~~.m. -ive adj. -e s. a suprapune supersonique adj. lit. suburban succès s. simpatic 542 . suedez suer vb. a succeda. stil stylo s. I I I a ajunge. [loc.f. a tresări surtout adv. surprinzător surprendre vb.f.) suprarea­ list sursauter vb.m. a porecli surpasser vb. a isca.m. s u p r a p o p u l a t surplomber vb.m. m. -e adj.m. spectacol spectateur. a subordona subsister vb. a subzista subtil. (loc. a încărca peste măsu­ r ă .m. siguranţă surface s. supliment supplémentaire adj. m a i aies surveiller vb. n u m a i decît suivant. stilou subir vb. a îndura s u b l i m e s . ) a se i v i . mai cu seamă.f.negre­ şit surabondant. pe. stadion s t a t i o n s . statuie sténodactylo s.spectacle s. tout de ~ pe loc. supraîncărcare surcharger vb. asupra susciter vb. staţiune statisticien s. stupid style s.m. extrem de fin surgir vb. à coup ~. s p o r t m a n . I I I a urma s u j e t s .) de -~ în şir. s u i t ă . consecinţă. s t a ţ i e . / . succesor. stupoare stupide adj. / . deasupra sur. suport. I I I a supravieţui survoler vb. zahăr sucreries s. supersonic superstructure s. delicat sub urbain. a sta pieziş. a suprima suprême adj. (cu maj. adv.m.)şi adj. se — a se întrece pe sine surpeuplé.m. -e adj. -e adj.m.m. a sucomba sucre s. a mira surprise s. subtil. poreclă surnommer vb. sugestie Suisse s. -e adj. a fi sufi­ cient suggérer c i . splendid s p o n t a n é i t é s . şi adj.f.f. u r m a r e . cu siguranţă. supliciu support s.f. {arte. a supraveghea survivre vb. sport sportif. sprijin supporter vb. subiect. a sta plecat. statistician statue s. u r m ă t o r suivre vb. peste.m. a suscita. a trece peste surnaturel. spontaneitate sport s.m.m. suspect susurrer vb. surpriză surproduction s.m. I I a se arăta (în depărtare) . simbol sympathique adj. m . -e adj. a susura. a inunda . fără între­ r u p e r e . Elveţia suisse s. a veni după successeur s. stratagemă structure s.f. II a suferi. p e . -trice s. sportiv sport uman s. şi adj.f.m. /.f.m.-ive s.m. sugestiv suggestion s.f.f. schelet stade s. {cu maj.f.m. succes succéder vb. s u p l i m e n t a r s u p p l i c e s .m. {sport} a depăşi sûrement adv. structură stupeur s. -e s. s u p r a n a t u r a l surnom s. a se isca surmenage s. supraproducţie surréaliste s. stenodactilografă stock s. m o t i v superbe adj. s u p r a a b u n d e n t surcharge s. a sugera suggestif. superb supérieur.f.m. dulciuri sud s. elve­ ţian s u i t e s .f. m . spectator splendide adj. suprafaţă surfin. şi adj.f.) bien ~~ desigur . m . chin. m. sud suédois. stoc stratagème s. şi adj. m .f. a îneca . urmaş succomber vb. (/(g. suprastructură supplément s. a scufunda subordonner vb. a stîrni suspect. -e adj. sudoare suffire vb. m. suprem sur prep.) şi adj. a suporta supprimer vb. adv.

a telefona téléphonique adj.m. m. aşa de. a tempera. eu întîrziere tare s.f. groază terrible adj.f. ipocrit tas s. m. t e m p e r a t u r ă tempérer vb. t e n t ă . telefon téléphoner vb. adineaori tapage s. ţ i ­ pător taper vb. cusur tarte s.m. tenis tentation s. afectuos tendrement adv.f. en ~ que în calitate de ca tante s. de haute ~ înalt tailler vb. vijelie temps s. şorţ tache 1 s. p a t ă m o r a l ă . (gram. m.f. fraged. asemenea télégramme s.f. a b a t e . m.f. culoare t e i n t e s . mătuşă tantôt adv. m. / . m. m. m. teren terrasse s. teribil terriblement adv. furtună. teanc tasse s. m. a colora teint s. tartă tartufe s. termen . astfel. simpatie symphonie s. a potoli tempête s.' sistem tabac s. a t î t . a t î t de témoignage s. povîrniş.f. m. tîrziu tarder vb. ia te uită ! nu mai spune ! tennis s. m.sympathie s. cumpătare température s. g r ă m a d ă . m. a rezista tiens ! interj.m. întîrziat tardivement adv. a depune mărturie témoin s.m. tablou t a b l é e s . tehnică teindre vb. mărturie témoigner vb.m. t e n . (inv. sarcină tacher 1 vb. a p ă l m u i tapis s. ) technicien s.m. a c r o i . faire ~ rase a face t a b u l a r a s a . f. a t a c h i n a tard adv. a ascuţi (creion-'l) t a i l l e u r s . curînd.f. a încerca tenue s'.f. talent talus s. I I I a î n t i n d e . a t a x a (şi fig. sintetic système s. l i p s ă .) comeseni tablier s. zgomot. t i m p .en — din cînd în cînd tendre 1 vb.f.f. t e r m i n a ţ i e terminer vb. telegramă téléphone s. a tenta .f. t e r i b i l . sf îrsit terminaison s. m. III a ţ i n e . cocioabă taupe s. a se strădui tact s.f. nemaipo­ menit terrifier vh. à ~ la t i m p . a p ă t a tâcher 2 vb. m. telle adj. simţul p i p ă i t u l u i . tehnician technique s. a nu mai ţine seama de ce a fost tableau s. martor tempérance s. / . sindicat synonime adj. zgomotos .-e adj. n u a n ţ ă . tobă tant adv.f. ceaşcă tâter vb.f. -ve adj. t a l i e . culoare tel.f. eu atît mai rău . terasă terre s. m. teroare. v r e m e . t e n t a t i v ă tenter vb.f.f. a t i n d e tendre 2 adj. m. ţ i n u t ă . t u t u n table s. simfonic syndical. încordat tenir vb.f. televiziune tellement adv. m a s ă . a dovedi. de ~.m. taur taxer vb.f. sindical syndicat s. croitor taire (se) vb. a întîrzia tardif. I I I a tăcea talent s. telefonic télévision s. a t î t t i m p . ~ mieux ~~ pis eu atît mai bine. defect fizic m o ş t e n i t . tact (şi fiş. m. m. I I I a vopsi. t a r ă . încercare. astfel. / . m. gălăgie tapageur. a gusta taudis s. -euse adj.) sinonim synthétique adj.f. a termina terrain s.) t a i l l e s . p a t ă tâche 2 s. taluz tambour s. simfonie symphonique adj. cu dragoste tendu. cîrtiţă taureau s. -e adj. a p i p ă i . comportare terme s. t e n t a ţ i e tentative s. p â m î n t terreur s. covor taquiner vb. a t ă i a .a îngrozi 543 .

suferinţă tourmente s. termoelectric thèse s.-e adj.) tic-tac s. m i ş c ă t o r . t r a d i ţ i e traducteur. se ~ a se schimba. a indica tract s. à la ~ în fruntea textile adj. a î n t o a r c e . a t u n a tonnerre s.rn. rînd pe r î n d .f.) -~ à ~ pe r î n d . a revela t r a i n s .f. cotitură tourner vb. t u n e t torchon s. t i t l u . t o t . invar..f. încon­ jur . a a t i n g e ./. a înduioşa toucher 2 s.a nu avea d r e p t a t e . adv. tigroaică tilleul s. găteală toit s. ca.) indiferenţă tiers état {ist.rn. {Ut. m.rn.m. m. n e d i s c i p l i n a t . teorie thermique adj. v o c e . e m o ţ i o n a n t toucher 1 vb. m. volbură touriste s. j u d e c a t ă . p a g u b ă . t o m .rn. n e ­ ajuns . schi­ monosit torride adj. -»• de force realizare iscusită . t e a t r u théoricien s. t i m i d .rn. m.rn. I I a t r ă d a ./.rn. negoţ tragédie s. floare de tei timbale s. dîră. p i p ă i t toujours adv. jouer un mauvais ~ à qn. a se î n v î r t i de m a i m u l t e ori. totdeauna tour 1 s.m. şi adj. ~ de main dibăcie . t r a d u c ă t o r traduire vb. în întregime toutefois adv. volum ton s. u r m ă tracer vb. totuşi tracasser vb. tors tort s. c a p .f. a ţese tissu s. m. vijelie tournant s. m. . teatru) t i r a d ă tirer vb. rînd . a cădea tome s.) -»• en ridicule a ridicu­ liza. afiş. -trice s. cîrpă tordre vb.) à ~~ pe n e d r e p t . être en — a fi bine d i s p u s . t i m p a n . m. t r e n .m. impers.f. şi pron. adv. a t o r t u r a .m. trafic. chin. avoir -». cu t i t l u d e .m. a h ă r ţ u i trace s. nedreptate . a î n v î r t i . pătlăgea roşie tombe s.f. ~ de vie fel.m.f.f. sucit . .m. strungar tournoyer vb. t u r i s t touristique adj. a primi . a c h i n u i tôt adv. î n v î r t i t u r ă . t o r i d torse s. chin. nehot. a trasa . a se descurca tireur. teritoriu t ê t e s . 544 . m. -e adj. p u r t a r e . m a n i e r ă tonique adj. r ă u .f. phiză toilette*.f. -esse s.f. s t r î m b a t . (loc. à •*• et à travers fără socoteală. à son ~ la r î n d u l său tour 3 s. orice./. t o n . a se preface tourneur s.f. tonic. m.f. ocol. (loc. t r ă g ă t o r tisane s. cu t o t u l . tic-tac tiédeur s. I I I a traduce trafic s.territoire s. -euse s. termic thermo-électrique adj. a se r o t i tousser vb. ~ à tout vent a fi nestatornic. t u r n tour 2 s. m o r m î n t tomber vb. manifest.9. t o r t u r ă torturer vb. t e x t i l thé s./. teoretician théorie s.rn. devreme. à juste ->• pe drept c u v î n t . trădare trahir vb.f. tragedian. strung tourbe s. a răsuci tordu.f. / . verb. cu t i m i d i t a t e tir s.rn. a ajunge l a . mau­ vaise ~ uşuratic. a l a n d a l a torture s.f. a juca o festă cuiva . î n t ă r i t o r tonne . -e adj. t i g r u . v î r t e j . [fig. tragedie tragédien. t o a l e t ă . m. m i n t e . m. sfios timidement adv. se -»• a scăpa. chacun à son — fiecare la r î n d u l l u i . . adv. mod de v i a ţ ă . m. tractor tradition s. teză tic s. m. tizană (ceai medicinal) tisser vb. marcă poştală timide adj. m. actor de tragedie trahison s. tic (şi fig. toile s. m . tonă tonner vb. t i r tirade *. I I I a suci.f. m.rn.de a fi pe cale d e .} starea a treia tigre. diffuser des ~~ s a r ă s p î n d i manifeste tracteur*. . t o b ă metalică timbre-poste s. ţesătură titre s. il voit ~~ vede t o t . t u r b ă tourbillon s.rn. (loc. être en -«. curînd touchant. t e i . -ne*.f. t u r i s t i c tourment s. încălzire u ş o a r ă .f. acoperiş tomate s. ceai théâtre s. a t r a g e . a tuşi tout. à ~ de în c a l i t a t e de.

comoară trésoriers. tricotare tricoter vb. a înmuia tremplin s.m. -e adj.) şi adj. a omorî.m. a u d a . a tricota trilogie s.m. a r m i s t i ţ i u . a t r a t a traître. m.f. unic uniquement adv. despot tsigane s. lu­ crător. om al muncii travers s. l ă ţ i m e . I I I a t r a n s m i t e transporter vb. a muri très adv.-e adj. t r u n c h i trop adv. a găuri troupe s.m.m. a transforma transit s. a t u l b u r a .m. t u l tunnel s.f. (despre lucruri) a fi împrăştiate trait s. b r u t a l truite s.f. a zăpăci trouer vb.m. t r a n z i t transition s. a t u t u i type s.pi. figură t y r a n s . a ucide tueur. liniştit tranquillement adv.m. t i r a n .m. ~ de terre cutremur de p ă m î n t tremper vb.m.--esse s.olan .m.e. -euse s. ceată trousse s.ţiglă. p ă s t r ă v tsar s.) t r i t o n tromper (se) vb.m. vistiernic tressaillir vb. trădă­ tor tram s. t r i b u n a l tricher vb./. I I I a tresări tresser vb. ~ de destul cu. être aux ~~ s de qn.m. penibil tristement adv. a se afla truculent. t u l b u r a r e . ţigănesc U ultérieur. uniformă 35 — învăţaţi limba franceză fără profesor union s.m.m.f.m. (cu maj. muncitor.f. lalea tulle s. a fi în urmărirea cuiva trouver vb. prea .) t r a m v a i tramway s. (mitol.) à ~ de-a curmezişul (prin mijloc) traversée s. a t ă i a .f. a merge repede şi cu paşi mici trottoirs. u n i t . de •»• de prisos trot s. b a n d ă . t r i u m f ă t o r triomphe s. m u n c ă . tranziţie transmettre vb.. t r a p trotter vb. I I I a transcrie transfert s.m. ~ tard prea tîrziu .f. bucată trancher vb. cu tristeţe triton s. potlogărie triste adj.) de — s t r î m b . (impers.m.(/ig. m. t r o t u a r trouble s. n u m a i unir (s') vb.m. a traversa tremblement s. a t î r î .f. a m u n c i . t r e m u r ă t u r ă . t u t e l ă tutoyer y5.f. trişor tricotage s. a trişa tricheur s. a împleti trêve s.f. s.m. lucru travailler vb. t r i s t . -e adj.m. în linişte transcrire vb. uniune unique adj. r ă g a z . întreit tripotage s. a reteza tranquille adj. II a se u n i 545 . ţ a r tuer vb.m. dezbinare troubler vb.f.m.m. ţ i g a n . felie.f. sanic traîner vb. curmeziş. a găsi. a u m b l a t o a t ă ziua trottiner vb. foarte trésor s.f.f.f. ultraviolet uni. şi adj. traversare traverser vb. adj.f. a merge la t r a p . t r a m v a i tranche s.-euse s. a lucra travailleur. se ~ a se a f l a . t r î m b i ţ a ş tronc s. ucigaş tuile s. transfer transformer vb.. s.Jpacoste tulipe s. a t r a n s p o r t a transylvain. m . adv. (loc. neted uniforme s. -e adj. t r a n s i l v ă n e a n . ardelean travail s. izbîndă triple adj. t r a m b u l i n ă trépasser vb. t r i b u n tribunal s. triumf. t r u p ă . a se înşela trompette 1 s. să încetăm cu tribun s.m. /am. m. model.f. t r i p l u .m. t r o m p e t ă trompette 2 s. (loc. t i p . t r ă s ă t u r ă traiter vb. t r i c o t a j .m. prep.traîneau s.. ulterior ultraviolet. [pop.m.) a fi. t u n e l tutelle s. t r u s ă . -ette adf.».m. şi adj.m. trilogie triomphant.m.

-e adj. vărsat. v i n ă .m. vineri vénération s. vehemenţă véhicule s. a uza de usine s.. a sosi. veneraţie vengeance s. a vărsa. rumen .m. urgent u s a g e s . a lăuda vapeur 1 s. (fam. vampir vanité s. vermut vernis s.m./. m. -le adj.f. în­ fumurat vaincre vb.) en ~ într-adevăr vermeil. il vient de sortir chiar adineaori a ieşit vent s.f. este mai bine . sticlă.f. veghe. haide ! vacances s. vacanţă vache s. • — cinq heures a p r o x i m a t i v .f.m. veridic vérifier vb. universal université s.m.f.f. valiză vallée s.f.f. lacheu valeur s. verdeaţă vendTique adj. -le adj. avoir de la ~~ a avea noroc v é l o s . uraniu urgent. abur.f. folositor utiliser vb. uzină utile adj. vers vers 2 prep. v a l .m. pîntecos. nămol. vi­ teaz valise s. m.f. ça ne vaut pas.-e s.m. v a p o r .) spoială. a ajunge.f. versant. (fig. a veghea.m. m . iluzoriu .m. ajun veillée s. / . şi adj.. sticlărie versant s.f. curaj vaillant.m. III a valora. v a s . valabil valenciennes s.f. (loc.unité s.f. vînzare ventru. pahar verrerie s. v u l t u r pleşuv veau s.) bicicletă vénal. verre s. zadarnic . vîlcea valoir vb.m. v î n t . (impers. argint aurit vermouth s. -e adj.m. persoană care veghează veine s. curajos vain. uz. vînzător vendre vb.f. a verifica véritable adj. III a vinde vendredi s.) noroc. de c u r î n d .f. v a l o r o s . către.m.f.m. a (se) schimba . il fait ~ este vînt vente s. (pop. a birui vaisseau s. vale vallon s. care se cumpără eu bani vendeur.m.f. răz­ bunător venir vb.f. du-te-vino vague s. în mod vag vaillance s.f. lăudăros vanter vb. a t u r n a 546 .-euse adj. spre. vas. invar. seară (între cină şi cul­ care) . -e adj. nu se compară cu vampire s. a varia vase 1 s. paznic. -eresse s. a supraveghea veilleur s. povîrniş vers 1 s. cela ne vaut pas la peine nici nu merită osteneală. ~ de (urmat de un infinitiv) a fi făcut ceva recent.-euse s. v i t e a z . -e adj. burtos ver s.m. ~ cosmique navă cosmică valable adj.m. clacă veiller vb.m.f. a se folosi. vitejie. înverzit verdure s. mîl vase 2 s.m. î n t i n s . m.f.pi. vapor vapeur 2 s. lustru véroles. m . răzbunare vengeur.) il vaut mieux este preferabil. dantelă lucrată în oraşul Valenciennes valet s. a m e r i t a . cam la ora cinci verser vb. a d e v ă r . venal. servitor. III a învinge.m. viţel véhémence s. v a n i t a t e vantard. adv. vapor varier vb. II a înverzi verdoyant. s. valoare valeureux. -e adj. talaz vaguement adv. I I I a veni. u n i t a t e universel.f. l a c . veghere. -e adj. vast vautour s. vienne verdir vb.f. vază (de flori) vaste adj. şi adj. folosinţă user vb.f.m. vehicul v e i l l e s . a utiliza va ! interj. u n i v e r s i t a t e uranium s. a d e v ă r a t vérité s. vacă va-et-vient s./.

z b u r ă t o r . bătaie zdravănă voler 1 vb. iată voie s. m. -e s. -e adj. viu. vocală vrai.m. feuille ^e foaie volantă volée s. în faţă . a călători voyageur. -euse s. (fig. vin vinaigres. vieil. glas.m. cu vioiciune vivre vb. vive adj. mon ~ dragul meu vif. I I I a îmbrăca veuf. sat ville s. cu geamuri vitrine s. a ţinti visite s. I I I a vrea. m u r d a r .f. adj. r ă m ă ş i ţ ă . colivie mare volontaire adj. vedere. a u t o m o b i l .m. vestibul vestige s. -e adj. à ~ basse pe şoptite . v i c i u . a fura volet s. violent violette s.f.f. a se învîrti virgule s. v i u .f. cu adevă­ rat vue s. fecioară'.m.f. moş vierge s. -e adj. a d e v ă r a t .f. m. velă voir vb.f.f. violetă. m. viconte victoire s. voluntar volontiers adv.f. veston.f. à haute -~ cu glas tare .f.f.m. I I I a vedea voisin./. oţet violemment adv. vigilenţă vigne s.vert.f. violenţă violent. a pune (ceva) în slujba (cuiva) vouloir vb.f. -e adj. iute vigilance s. defect vice-président s. vertebră vertige s.m. virgulă visa s.m.m. vicepreşedinte vicomte s.m. călător voyelle s. d r u m (şi fig. şi adj. în mod violent violence s. necaz pe cineva voyager vb. voce. vestigiu veston *.f. I I I a trăi vocation s. în comparaţie cu viser vb. vocaţie voici prep. apro­ piat voiture s. m.m. bucuros. vizită visiter vb. de bună voie volume s. vecin.m. prep.) voilà prep. sacpu vêtement s. v i r g i n ă . virgin (a)./. en ~ ă qn. viţă de vie vilain. iată voile s.f. -e adj.f. haină vétérinaire s. gol vie s. volum. oraş vin s.m. s i m ţ u l văzului 547 . (fig. a făgădui prin legămînt . a avea pică. r ă u villa s. vitraliu vitré.f. ameţeală verve -s\/.f. t r ă s u r ă . în adevăr. iute. zbor voi 2 s. a vizita vite adj. -euse s. verde vertèbre s. tom vouer vb.f. victorie vide s. hoţ volière s. carne vice s. pasăre de curte volant 1 s. vieille s. u r m ă . a ochi. haină (pînă în talie).f.m.m. oblon voleur. v ă d u v . viteză vitrail s.m. vestă vestibule s.m.m. vitrină vivant. scump.f. neîntinat(ă) vieux.f. repede vitesse s. veşmînt. vioară virer vb. iu­ b i t .) diateză voi 1 s. verva vestes. peste d r u m .) drag. veuve s.) a închina. şi adj. -e < dj. -e adj. şi adj.f. si adv. veterinar vêtir vb. furt volaille s.f.m. m. cale. vilă village s. a zbura voler 2 vb. b ă t r î n . în v i a ţ ă vivement adv. viorea violon s. m.f.f. (gram. volan volant 2 . a v o i .) v ă d u v i t de viande s. va­ gon voix s. n e c i n s t i t .m. a vira .f. viaţă vieillard s. veritabil vraiment adv.m. b ă t r î n .f. viză vis-à-vis loc. [fam.m.

m. la aceasta yacht s. pron. zero (şi fig.m.m. iaht zèbre s. acolo. m. t i m p liber la si'îrşitul săptămînii y adv.w wagon s. vagon wagon-restaurant g.m.m. zebră zéro s. {pop. rant vagon-restauweek-end s.) zut! inierj.) d r a c e ! la n a i b a ! .

jeter alb adj. actif. affecté. aspirator s. arbre m. vertige m. a r t m. là-bas ameţeală s. obéir II alege vb. a n i m é . architecte m. p r e s q u e . agresiv adj. veille /. -elle anatomie s. défendre I I I aeroport s. a p p a r t e m e n t m. a t t a c h e m e n t m. air m. artist s. enrsuite. a r r i v e r . aer s. autre acasă adv. profond. acoperi vb. acum adv. écouter. à peine aliment s. aceea pron. assurer alianţă s. a m u s a n t . ajunge vb. -e acela. -e adresa vb. vérité /. -e activ adj. adresă s-. actual adj. eau / . adv. m a i n t e n a n t anecdotă s. ajutor s. ce. glisser accident s. a m b u l a n t . adevăr s. -ve aproape adv. a p p a r a î t r e III afecţiune s.VOCABULAR ROM ÎN-FRANCEZ A abia adv. à la maison aluneca . adv. suffire I I I . rappeler acolo adv. aparat s. a p p l a u d i r II afirma (a se) vb. celui-là. aici adv. montrer arbore s. apprendre III apoi adv. anecdote /. a c t u e l . courir I I I asemenea (dej loc. surtout asigura vb. adresser apartament s. accident m. vivres m. ambulant adj.affection/. vb. couvrir III amuzant adj.pi. a l i m e n t m . ici ajun s. această adj. a n a t o m i e / . choisir II aseară adv. devenir I I I ajuta vb. arăta vb. s'affirmer aplica vb. ac s. agriculture / . adj. défense /. 2. apăra vb. près agricol adj. a d m i r a t e u r m. fondément anotimp s. armée /. -e adînc 1. arhitect s. aéroport apărare s. admira vb. apporter apă s. a p p a r e i l m. certain.. celle-là american adj. à côté arunca vb. artiste m. agricole aranja vb. agressif. 549 . hier soir alerga vb. -e. près. a n t a g o n i s t e admirator s. a m é r i c a i n . p a r a î t r e I I I . saison / . artă s. anumit adj. pro­ aniversare s. puis agreabil adj. épingle / .. aider articol s. agréable aprilie s. aplauda vb. . alliance / . également aies (mai) loc. -ve an s. alt adj. a d m i r e r antagonist adj. adresse /. afectat adj. .m. avril m. adv. aiguille / . cet. aspirateur m. a p p l i q u e r afla vb. après. armată s.. -e asculta vb. alături prep. -e acest. cette aminti vb. bleu. année /. anniversaire m. animat adj. b l a n c . article m. albastru adj. aduce vb. -e apărea vb. arranger agricultură s. an m. -che aruncare s. l a n c e m e n t m. aide / .

bien birou s. inciter aţîţător s. aţiţa vb. viande / . cartof s. pour ca 2 adv. -e bluză s. comme cadou s. richesse /. a t t i t u d e / . -e cale s. vieux. a t t a c h é m. capitalist adj. â p r e . autor s. a u t o automobile / . maladie / . că conj. malade m. boire I I I beretă s. auxiliaire m. bătrîn adj. chaud. capitalism s. cuisine /. blouse / .-s. maison /. bine adv. atent adj. qualificatif m. bureau m. cas m. a t t e n t i o n / . bunică s. champion m. a u j o u r d ' h u i baie s. salle de bains / .9.pi. mouchoir m. m . grand-mère /. cameră n. avion s. a v e n t u r e f. bicyclette / . caractère ni. caracter . b a t t r e I I I batistă s. ca 1 conj. bilet s. bucătărie ». avoir aventură s. adv. caz s. bibliotecă s. asseoir I I I aştepta vb. capitaliste capitol v. care pron. chair / . . blasé. bucura (a se) vb. livre m. entendre I I I avea vb. t e l l e m e n t aşeza vb. fil m. billet m. caiet s. athlétisme m. casă s. avion m. voie / . capitale / . balcon s. auz s. boulevard m. cause / . o r . capitalisme m. ouïe / . automobil s. homme m. cauză s. chambre / . 2. âprement aţă s. bonne bunic s. cap s. bouquet m. cadeau ni. calificativ s. carte (postale) /. bogat adj. blond. bolnav s. bibliothèque / . bun adj. grand-père m. pomme de terre / . qui c a r n e s . băiat s. -e blînd adj. tète /. abricot ni. garçon m. azi adv. carte s.aspru 1. atinge vb.. jouir jouir II bulevard s. riche bogăţie s. août m. t a n t atletism s. buchet s. bon. bani s. auzi vb. auxiliar s. morceau ni. boală s. argent m. capitală . attentif. broche /. fauteur august s. a u t e u r m. blazat adj. a t t e n d r e I I I ataca vb. chapitre m. cahier m. balcon m. vie Llie bea vb. broşa s. douce blond adj. aur s. bucată s. campion s. a t t a q u e r ataşat s. cald adj. que 550 . caisă s. -ve atenţie s. bărbat s. vieil. atît adv.. bicicletă s. bate vb. aşa adj. doux. adj. a t t e i n d r e I I I atitudine s. béret m.

(la un instrument) jouer cîştiga vb. clasă s. -e. charbon m. căuta vb. 2. consimţi vb. vi. clasic s. croitoreasă s. potage m. cetăţean s. coastă s. coafor s. comercial adj. -e. ciclism s. ciorbă s. coeziune s. primevère / . cravată s. penser. cîine «. correspondre I I I cosmic adj. adj. cămin s. comique comis adj. confirmé. création / . appeler chiar adv. classique clică s. cîmpie s. corbeille / . commis. créer creastă s. cerc . quoi ceas s. -e compila vb.s'. céréale /. ceva pron. enfant m copilărie s. commercial. dîner m. condiţional s. l ' a u t r e ceaşcă s. crâne m. cravate /. quelque clădire s. corect 1. instant m. cerise /. sommet' m. considérer consideraţie s. c h a n t e r . combien cîtva num. craniu s. boucle d'oreille / . comunism s. condition / . a u g m e n t a t i o n /. couturière /. cineva pron. congrès m. copac s. -e ciorap s. crede vb. creşte vb. collègue m. chimiste m. champ m. cime / . cere vb. foyer m. côte / . arbre m. cotlet s. honorer cinstit adj. chien m. voyageur m. colier s. concert m. coleg s. circula vb. concurs s. circulation / . cămaşă s. celibatar s. même chimist s. cine pron. vt. citoyen m. accrois­ sement m. clique /. c o n t e m p o r a i n . conditionnel m. que. tasse / . fidèle' creier s. lire III ciuboţica-cucului s. -e confunda vb. conjuguer consacra vb. cerveau m. concours m. gagner cît adv. communiste concert s. consentir I I I construi vb. correct. celălalt pron. cireaşă s. adv.cădea vb. cer s. communard m. élever creştere s. loyal. qui cinematograf s. creaţie s. comunist s. q u e l q u ' u n cinsti vb. . collaboration / . composer comunard s. comentator s. coûter coş . condiţie s. -e contribuţie s. classe / . chemise / . ciel m. communisme m. chercher ce pron. côtelette / . adv. 2. recherche / . conjuga vb. comédie / . clairement elasament s. q u a n d cïnta vb. clair. croire III credincios adj. contempler contemporan adj. cină s. cînd adv. cohésion /. heure / . considération / . bâtir I I . adj. circuler circulaţie s. c o n t r i b u t i o n / . crea vb. coiffeur m. montre / . consacrer considera vb. c o m m e n t a t e u r m. citi vb. b â t i m e n t m. copil s. compiler compune vb. édifier contempla vb. şi adj. collier m. célibataire m. cercle m. coin m. comedie s. colţ s. cercel s. 551 . confirmat adj. conférence /. cosmique costa vb.s'. conduire III conferinţă s. correctement corespunde vb. cărbune s. grandir I I . confondre III congres s.f. cinéma m. quelque chose chema vb. construire I I I . . clipă s. colaborare s. classement m.. demander cereală s. pousser. cyclisme m. bas m. tomber călător s. conduce vb. enfance f. clar 1. -e comic adj. şi adj. cercetare s.

dentiste m. connaître III cuprinde vb. dovadă •«. -e dimineaţa s. D da 1 adv. destination / . destul adv. destinaţie s.v. destinée f. cutie s. souvent desfăşurare s. ouvert. -e deschide vb. ce soir dispărea vb. cu prep. -e deseori adv. diferit adj. cher. donner a-şi da seama se rendre compte daca conj. désirer dormi vb. discuta vb. cuţit s. couramment curge vb. couloir m. dori vb. delicios adj. destin m. -e devreme adv. doigt m. adj. -ère drapel s. devoir III datorie s. devenir 111 devotat adj. boîte /. tôt deznodămînt s. m a t i n m. déjeuner m. sage cumpăra vb. doamnă s. deosebit 1. au contraire din prep. curent adv. chef d'orchestre m. -ve deget *•. désordre m. cuvîntare s. que definitiv adj. dărîma vb. raison / . cultură s. a c h a r n e m e n t m. dreptate s. -euse cura S. disparaître I I I dispreţ s. de dirijor . différent. dentist s. couler curînd adv. redevable datora vb. destiner destinat adj. déjeuner delegaţie s. délégation / . comme cum 2 adv. dejun . détail m. loin depăşi vb. distraire III diversitate s. devoir m. de deasupra prep. domaine m. parfait. destiné. dejuna vb. débarras m. delta m. culoar s. assez detaliu s. oui da2 vb. -se deltă s. souvent desăvîrşit adj. de de la prep. disque m.«. cure /. diversité / . drapeau m. dévoué. cuvînt s. d a m e .cruzime s. -e destinatar s. destinataire m. développement m. -e. courage m. dirzenie s. compren dre I I I curaj s. délicieux. destin s. couteau m. culture / . démolir II de prep. cours m. déroulement m. brave cunoaşte vb. avec culca vb. définitif. coucher culme s. couleur /. 552 . mépris m. chambre à cou­ cher / . adv particulièrement departe adv. culoare s. preuve / . mais dator adj. discours m. distra vb. différent. m a d a m e / . cruauté / . discussion / . curajos adj. dimpotrivă adv. deveni vb. drag adj. comment cuminte adj. dormir I I I dormitor s. dise s. dénouement m. dictionnaire m. dépasser des adv. décembre m.. destina vb. cum 1 cônj. diseară adv. dezordine s. decembrie s. ouvrir III deschis adj. dicţionar s. courageux. bientôt curs s. contenir I I I . 2. decît adv. au-dessus debara s. si dar conj. discuter discuţie s. mot m. domeniu s. sommet m. acheter cumsecade adj. monsieur m. dezvoltare s. domn s.

fidèle fiecare pron. fiică s. émotion /. favorabil adj. effort m. filie /. exista vb. excelent adj. fin. heureux. erou s. şi adj. favorable fără prep. farfurie s. exemple m. parce que fila vb. extern adj. -e . écluse / . forma vb. équation /. chacun fier (de călcat) ». adv. s'en aller III duios adj. -e energic adj. 2. fixe. fin adj. fluture s. foarfece s. après după-amiază adv. armoire /. fotoliu s. fasole s. fotograf s. nappe /. film m. fluviu s. fauteuil m. être fidel adj. énergique englez s. excellent. égoïste eliberare s. 553 . economic adj. fată s. emoţionat adj. fille /. éviter examen . fleurette /. figură s. adj. felicita vb. écharpe /. ému. figure f. fel (la) loc. -e excepţie . entuziast adj. examen m. extérieur. extrêmement m. -se fetiţă s. fiindcă conj. vous după prep. egoist adj. foarte adv. utile formă s. papillon m. şi s. essentiel. feuille /. fils m. de même felie s. famille /. exister explica vb. exception /. économie /. dumneavoastră pron. exemplu s. fait m. facultate s. faculté /. -elle fix adj. an­ glais. adj. former fotbal s. ecuaţie s. fleuve m. p h o t o g r a p h e m. fi vb. emoţie s.«. fereastră s. faptă s. adv. -elle eşarfă s. extrême. etala vb. E echipă s. édition /.5. fixé. Anglais. façade /. ciseaux m. faţă de masă s. filer film s. héroïque. équipe / . firesc adj. tranche /. haricot m. économique economie s. faire I I I factor s. féliciter femeie s. esenţial adj. efort s. adv. forme /. expliquer explicaţie s. faţadă s. après-midi duşman s. bruissement m. héroïquement F fabrică s. -e fiu s. 1er à repasser eroism s. libération /. excursie s. duminică s. étage m. tendre dulap s. familie s. -e adj. excursion /. très folosi vb. héros m. floare *\ fleur /. utiliser folositor adj.pi. etaj s. fillette /. football m. -e fîşîit . fericit adj. eclipsă s. 2. éclipse / . ecluză s. enthousiaste' eroic 1. fabrique /. héroïsme m.duce (a se) vb. fenêtre /. assiette /. externe extrem 1. étaler evita vb.s-. moins februarie s. face vb. d i m a n c h e m. explication /. février m. sans. femme /. ennemi m. facteur m. floricică s. juste fixat adj. n a t u r e l . foaie *•. . -e s. ediţie s.

lourd. difficulté /. portefaix m. voilà ideologic adj. décider hofărîre s. impression / . ghiocel s. ianuarie s. peur /. hohot (de ris) s. savoureux. imperméable m. carte /. grammaire /.. gymnastique /. jolie frunte s. adv. (jig. généralement ghid s. furculiţă s. gramatică s. gril m. frig s. impermeabil s. impressionner. funcţionar s. goût m. blague /. Français. gare /. phrase /.e . frige vb. immeuble m. valise /. greu adj.) difficile greutate 1 s. grijă s. frică s. j o l i . . nourrir II m. . bel. trouver geam s. grindină s. glumă . gospodărie s. tendre frate s. prêt găsi vb. immédiatement imobil s.' impliquer important o '. -^agri­ colă colectivă exploitation agricole collective grad s. sortir I I I ilustrat adj. geamantan s. furtună s. fraged adj. feuille /. funcţie s. frunziş s. fonction /. gîndi vb. hier ieşi vb. beau. impérialiste m. em­ ployé m.. frază s. plaisanterie /. éclat (de rire) m. fruit m. é m o u ­ voir I I I 554 . i m p o r t a n t . hotărî vb. . -e imposibil adj. grêle /. gloire /. garde /. fourchette /. orage m. fonctionnaire m. feuillage m. jupe /. fustă A'.9. poids m. gouvernement m. . . -se guvern s. e x p l o i t a t i o n / . guide m. impresiona vb. janvier m. . penser glorie s. brigand hrăni vb. implica vb.5. voleur m. rôti m. ir agă s. grădină s. hartă ş. gardă s. iarbă s. gata adv. tas m. -e imediat adv. şi adj. -e adj. hiver m. jaune gară s. front m. impossible impresie s.francez s. gomme /. galben adj. -e s. . gustos adj. vo"ici. general (în) loc.. iarnă s. hoţ s. degré m. fran­ çais. faute /. iată prep. griller friptură s. greşeală s. b e l l e . jardin m. froid m. fraise /. idéologique ieri adv. frère m. gimnastică s. gust s. décision / . grămadă s. fardeau m. foule /. imperialist s. grătar s. fruct . soin m. herbe / . perce-neige /. tempête /. frunză s. greutate 2 s. gumă s. frumos adj. H hamal s. fenêtre /. illustré.

instructiv adj. . histoire / . embellir II înfrunta vb. embrasser împărat s. -e înconjura vb. prêter: e m p r u n t e " în prep. renforcement m. remonter (une montre) între prep. 1 îmblănit adj. signifier însoţi vb. indestructibil adj. încerca vb. mais însemna vb.«. enchanté. -e internaţional adj. immédiatement îndată ce loc. -e înfrumuseţa vb. inevitabil 1. vaincu. verdir II învingător s. empereur m. écartement ni. juillet m. . instructif.adj. commencement m. inévitablement informat adj. -e 555 . dissipé. industrie / . apprendre I I I înverzi vb. iunie s. essayer încet adv. demander întrebare . contre împrăştiat adj. retarder întîrziat s. întoarce 1 vb. habile îndepărta vb. . cesser închide vb. v a i n q u e u r m. rencontrer întîlnire s. rencontre / . avant înaintea prep. oser îndrepta vb. habillé. aimer iulie s. devant înflorit adj. instaurer instituţie s. -ve intens adj. r e t a r d a t a i r e m. industrie s. iubi vb. j u i n m. croisé. éloigner îndepărtare s. îndeplini vb. arriver întîrzia vb. dans înainta vb. împreună adv. -e împrejurare s. entrer introduce vb. întreg adj. revenir. devant înăbuşi vb. h a b i l l e r . retard m. -e îmbrăţişa vb. istoric adj. intense interes s. învinge vb. -e îmbina vb. vaincre III învins adj. intérêt m. utiliser întrecere s. demande / . accompagner întărire s. -ère întreprindere s. inévitable.independenţă s. conj. comprendre I I I învăţa vb. ensemble împrumuta l'A. velir I I I îmbrăcat adj.) rentrer întoarce 3 vb. réaliser îndrăzni vb. accomplir I I . coeur m. partager împinge vb. fleuri. pousser împotriva prep. întîmpla (a se) vb. en. entreprise / . étouffer înălţa vb. entourer încrucişat adj. écarter însă conj. intîrziere s. institution / . indiqué. longuement îndcmînatic adj. soigner înlătura vb. întrebuinţa vb. interesant adj. inimă s. adj. 2. -e intra vb. fourré. allier îmbrăca vb. indépendance / . întîlni vb. adv. individu m. intéressant. affermissement m . introduire III inundaţie . émulation / . braver îngheţa vb. instaura vb. -e inginer s. fermer încïntat. întuneric s. împărţi vb. indestructible indicat adj. (vi. informe. obscurité / . écart m. prep. entre întreba vb. encore începe vb. circonstance f. élever încă adv. historique istorie s. avancer înainte adv. -e îndată adv. inondation / . entier. -e individ ». i n t e r n a t i o n a l . dès que îndelung adv. înţelege vb. commencer început s. ingénieur m.«. geler îngriji vb. diriger în faţă loc. con­ solidation /. doucement înceta vb. tourner întoarce 2 (a se) vb. retour­ ner.

mois m. large lăcrimioară s. lutter luptă s. muguet m. monde ru. joi s. à lagăr s. leçon f. hindi m. jaquette /. -gue lungime . mandat m. table /. lua vb. plus mamă 4. legumă s. masacra vb.5. maman /. luminos adj. mardi ni. dépourvu. lună 2 s. chose /. 556 . demi. marchandise / . attacher legătură . livadă s. légume m. longueur / . masă 1 v. lumière /. place /. jumătate s. loc 2 s. literar adj. clair. mai 1 . silence m. jeu m. attache /. latin. combat m. M magazin s. -se. lege *'. liber adj. luminat adj. mare 2 adj. -e lumină s. pe jos par t jucărie s. mandat s. jouet m. massacrer mare 1 s. -e lună 1 A'. loi /. jeudi m. limonada s. près loc 1 s. magasin m. lingură s. c a m p m. liniştit adj. lance /. lieu m. kilo L la prep. grand.s*. lier. libre libertate s. limbă s. littéraire literatură s. bas. lance s. lung adj. jos adj. legătură s.J acheta s. mère. marţi s. travailler lucrare s. lutte /. kilogramme. mars m. cuiller. lăsa vb. habiter logodnic s. lampe /. lină 8. cuillère linişte s. -e lat adj. verger m. long.s.. lupta vb. large latin adj. laisser lega vb. demie K kilogram s. liberté /. laine /. -e listă s. joc s. locui vb. travail m. tranquille Iipgit adj. lume s. lieu m.5. prendre I I I lucra vb. larg adj. lecţie . mai 2 adv. lingă prep. luni s. lampă s. mer /. limonade / . mai m. éclairé. literă s. martie s. lune f. -e marfă s. lucru s. langue /. liste /. lettre /. littérature / . fiancé m.

mijloc s. măr s. -e moale adj. mécanique. maintien m.. insuffisant. milice /. mourir III muşchi s. ballon m. 2. métier metro s. mătura vb. musée m. balayer mătuşă s.-e nedrept 1. nenumărat adi. m é c o n t e n t e m e n t m. nepot. mérite m. médecin m. mondial. mişcare s. muta vb. muzică s. mine /. t r a v a i l l e u r . auto f. manière / . milieu m. injuste. masse /. médecine /. -été nemulţumire s. impatience /. mecanică s. pomme /. naître 111 naţional adj. plat m. mets m. mondial adj. navigation /. nécessaire necinstit adj.. n a t u r e /. t e n d r e . -e. toujours merge vb. montagne /. i n q u i e t . mouvement m. minute / . mètre m. i\ naiv adj. i n n o m ­ brable neoficial adj.. adv. navigation / . mult adj. déloyal.e natură s. travailler muncitor 1 adj. adj. mécanique / . -e miercuri s. molle montor s. miracle m. nerf m. minut s. m a i n t . moyen m. neveu m. mărar s. modernisation / . olive / . jamais nimeni pron. incessant. meserie s. nerv s. mină s. million m. . memorie s. t a n t e / . miliţie s. rien ninge vb. remercier. minge s. machine /. déménager muzeu s. misiune s. mercredi in. médicament m. miros s. navigaţie s. medicament s. mecanic adj. inutile negru adj.. -euse muncitor 2 . miracol s. beaucoup mulţumesc merci m u l ţ u m i vb. medicină s. muri vb. 55? . -e mîine adv. fenouil m. m o n u m e n t m. medic s. necesar adj. in­ justement nefolositor adj. petite-fille / . membru s. carotte / .. musique j . nepoată (după frate sau soră) s. . . nepoată (după fiu sau fiică) s. nerăbdare s. niciodată adv. aller I I I . mesure /. mereu adv. mission /. mémoire /. t r a v a i l m. mécani­ cien m. . monument s. m o n t e u r m. maşină s. menţinere s. mîndru adj. m o u v a n t . s. mou. milion nuni. mărturisi vb.-e neliniştit adj. ouvrier. a ~ înainte avancer merit s. avouer măslină s. moderne modernizare s. non-officiel. métro m. personne nimic adv. membre m. mină s. mişcător adj. -ère munte s. -e necontenit adj. manger mîneare s. bouton ni. odeur /. noir. fier. petit. modern adj. -ère mod s. motiv s. muscle m. petit-fils m. balle / . sable m. -e neîndestulător adj. demain mînea vb. munci vb. (simţul) odorat m. main /. metru s. măsură s. nevoie s. naïf. -elle nepot. n a t i o n a l . naşte la se) i'b. nièce /. -oare s.masă 2 s. contenter muncă s. morcov s. mode m. mic adj.. naviga vb. neiger nisip s. besoin m. naïve nasture s. naviguer navigare s. motif m.

orthographe / . nuit /. p a r t i m. parisien. soulier m. -e orice pron. părea vb. numeros adj. p a t h é t i q u e patinaj ». seulement număr s. oranjadă s. nom m. sembler părinţi ». objet m. parcurs adj. joue /. numéro m. verre m. omenire s. parizian adj. paisible pat s. patrie s. pasăre s. parter s. honneur m. pénétrer pătrundere s. n o u v e a u . t o u t . -elle nu adv. -e obraz s. niveau m. hommage m. ville / . palid adj. olympique om s. habitude / .pi. aveuglément orbit adj. oeil. se faner olimpic adj. oiseau m. forêt / . patrie / . rez-de-chaussée m. parc s. odinioară adv. pătrunjel s. occuper ocupant s. -e pară s. omoplat s. obicei s. régime m. părintesc adj. appeler O oară s. obiectiv adj. octobre m. passionner paşnic adj. partizan s. compter nume s. m a n t e a u m. page / . nor s. os s. parc m. partie / . naguère oferi vb. ou s. nota vb. nuage m. obiect s. obtenir I I I ochi s. patetic adj. 558 . pasiona vb. patriotisme m. -e obositor adj. pénétration / . t o u t . . paradoxal adj. octombrie s. -ve oboseală ». h u m a n i t é / . patriotism ». observer obţine vb. operă ».nişte art. număra vb. pachet ». -e pardesiu ». offrir III ofili (a se) vb. pasaj s. observa vb. -enne p a r l a m e n t a r adj. participe m. parents m. partid s. onoare s. paquet m. novembre m. opéra m. [pi. lit m. participer participiu s. p a r l e m e n t a i r e parte s.s. omagiu ». obosit adj. terre / .) yeux m. n o m b r e u x . parcouru. autrefois. partisan m. occupant m. paix /. fatigué. oraş s. os m. păr s. -elle pătrunde vb. passage m. aveugle m. homme m. non nucă s. noiembrie s. p a t e r n e l . persil m. cheveux m. noapte s. noix / . paraître I I I . nombre m. ortografie s. p a r a d o x a l . pantof ». noter nou adj. poire / . oeuvre /. œuf m.pi. pădure ». numai adv. des nivel . -e orinduire s. omoplate / . objectif. participa vb. pagină s. -e oricare pron. . pahar s. orangeade / .. bois m. ocupa vb. fois / . fatigue / . orbeşte adv. orb s. pace s. pacifique. p&mînt ». -euse numi vb. patinage m. pâle palton s. pardessus m. aveuglé. fatigant.

plan s. poète m. possible poştal adj. jusque plafon s. envie / . production / . p r i n t e m p s m. praz A". plaisir m. sur pedepsi vb. -e s. povesti vb. arbre m. plăcea vb. préférer pregăti vb. peuple m. procurer produpe vb. pipăit s. brosse / . trop prefera vb. prolétaire m. 2. planta vb. adv. prim num. profesor . déjeuner m. raconter practica vb. şi adj. posibil adj. presă s. perche / .s-. perdre I I I . prea adv. poet s. piersică s. agréable pleca vb. probabil l. permettre III perseverent adj.1. ploua vb. Polonais. p r o b a b l e . -e prin prep. plein. poireau m. pièce / .. parce que pericol s. -e prăjitură s. p l a n t a t i o n / . faubourg m. -e povestire s. poésie / . pină conj. grillé. portefeuille m. projeter proletar s. pretutindeni adv. -e pronunţa vb. professeur m. périphérie / . pijama s. profund 1. plafond m. persévérant. -e plînge vb. pod (la case) s. p o r t r a i t m. -e principiu s. problème m. départ m. présenter prieten s. histoire /.adj. permanent adv. poumon m. p r i x m. toucher m. portret s. -e adj. promenade / . amicalement prietenie s. p r i n c i p a l . a p p é t i t m. politique / . printre prep. perte / . profondément proiecta vb. pénétré. p a r t i r . piéton m. m a n q u e r pierdere s. poezie s. à travers principal adj. premier. personne / . . aimer plâinîn s. pisică s. place / . plaindre I I I poartă s. popor s. probablement problemă s. 2. -e pătrunzător adj. accueillant. planter plantaţie s. danger m. poftă 1 s. profond. p é n é t r a n t . prononcer 559 . prescrie vb. prăjină s. pain m. regarder prînz s. amitié / . sans cesse permite vb. p r a t i q u e r praf s. . piramidă s. pour pentru că conj. populaire portofel s. . à t r a v e r s privi vb. pyramide / . picta vb. I I I plecare . popular adj. poussière /. politic adj. primăvară s. marché m. presse / . -e persoană s. piesă s. . pleuvoir I I I plăcere s. prescrire III preţ s. p a r . conte m. recevoir 111 primitor adj. grenier m. perie s. -e prieteneşte adv. p a r t o u t prevedea vb. prăvălie . magasin m. periferie*. pivniţă s. pleurer. produire I I I producţie s. -ère primi vb.pătruns adj. plimba vb. bau lieue / . promener plimbare s. pyjama m. polonais. pîine s. première / . p r o m u . şi prep.«. préparer premieră s. pèche / . politique politică s. -e. plan m. prăjit adj. promettre I I I promovat adj. principe m. prévoir I I I prezenta vb. peindre III pierde vb. a m i . adv. poftă 2 (de mîncare) s. plăcut adj. chat m. polonez s. pieton s. procura vb. punir II pentru prep. adj. passer piaţă s. gâteau m. postal. promite vb. cave /. plin adj'. pom s. grille / . petrece vb. -e pe prep.

2.s*. risquer rîde vb. rochie s. relation /. public m. prost adj. retenir I I I reuni la se1 vb. rîu s. porter putea vb. r o u m a i n . provoquer prozator s.. réaliser realizare s. refléter reflector s. rezista vb. frais. rafraîchir II răcoros adj. adv. froid. rivière / . prosop s. peu R rachetă s. résister rezolva vb. représentant m. essuie-main m. branche / . adj. rein m. guerre /. redacţional adj. m e t t r e I I I . ramură s. adj. realiza vb. réflecteur m.propune vh.9. proposer propunere s. pouvoir I I I puternic 1. -e rău 2 adv. feuilleter răspunde vb. reglementare s. prononcé. rester. mal război s. răbdare s. révolution / . reţine vb. -e rostit adj. roşu adj. prier rumen adj. réconnaître I I I redacţie s. for­ tement puţin adv.s'. 2 . réalité j . Russe s. r a v i r II răsfoi vb. provoca vh.. réciproque. adj. m a u v a i s . résoudre I I I ridica vb. pupitre m. regularitate (cu) loc.s. a ~ masa m e t t r e le couvert pupitru s. R o u m a i n . reciproc 1. 2. robe / . adj. tour m. réciproquement recoltă s. soulever rinichi s. şi adj. fraîche ranime vb. reportage m. rédactionnel. reînnoi vb. reprezenta vb. repede adv. se réunir II reuşi vb. r e m a r q u a b l e renaşte vb. prune / . -e.. renouveler relaţie . réussir I I reuşită . risca vb. vite reportaj s. roman 1 adj. réglementation /. récolte /. proposition / . réalisation / . adv prudemment prună s. restaurant s. vermeil. recunoaşte vb. blessure /. retentir II rău 1 adj. adv. roman m. rustic adj. p r o s a t e u r m e prudent 1. -e. russe adj. revoir III revoluţie s. rouge ruga vb. purta vh. -e roman 2 s. pune vb. mauvais. t o m a t e / . serviette /. fort. rană s. -e receptor s. -le rus s. -e roşie s. réparer reparaţie s. rire III rînd . écouteur m. romîn 1 adj. représenter reprezentant s. adv. demeurer răpi vb. réparation / . plaie / . republică s. p r u d e n t . realitate . remarquer remarcabil adj. réussite / . bêtise / . romain. réduire III reflecta vb. république / . răbdător 1. fusée /. rece adj. rédaction f. récepteur. renaître III repara vh. r e s t a u r a n t m. revedea vb. romîncă s. répondre III răsuna vb. p a t i e n t . patience /. régulièrement regulă s.s. -e romîn 2 . public s. patiemment răcori vb. -e prostie . 2.-elle reduce vb. règle / . rustique 560 . remarca vb. adv.

signe m. -e sindicat s. sat s. salaire salată s. sticlă 2 (de apâ) s. special adj. syndical. briller strălucit adv. scăpa vb. sală s. salle /. sortir I I I . -ve spre prep. écrire I I I scriitor s. épouse / . scrimă s. scène /. soviétique sparge vb. sfert s. sarcină s. spera vb. semn s. sérieux. scrie vb. sport m. salariu s. stylo m. sobă s. simbătă s. sfătui vb. -e scuză s. syndicat m. -e. stilou s. escrime / . q u a r t m. staţie o. scribe m. cendrier m. laver spălătoreasă s. şi adj. -ère străinătate s. servietă s. servitor s. -euse servi vb. (s')écouler scurt adj. scrumieră s. arriver soţie s. sportiv s. sărbătoare s. socialiste solid adj. étoffe / . sticlă 1 s. social. fête / . blanchisseuse f. changement m. schimba vb. espérer splendid adj. court. singe s. femme. silhouette / . -e sigur adj. securitate s. éteindre I I I stîrni vb. traîneau ni. sardines / . savant s. se gâter 561 . sfat s. lever scump adj. casser spartan s. soi singur adj. samedi m. sfînt adj. poêle m. stare s. seul. domestique m. serbare s. stomac s. verre m. échapper scenă s. serviette / . spăla vb. schi s. sénat m. spécial. sabre m . serios adj. sphère / . -e sport s. étranger m. secol s.s gabie s. stăpîn s. de săptămînă s. cher. soleil m. vers spune vb. -e 36 siluetă s. strica (a se) vb. semaine /. sang m. sclav s. sine pron. E t a t m. sauver sanie s. savant m. station /. străluci vb. septembre m. s u i c i d e m. augmentation /. -e spectacol s. şi adj. sûr. splendide sporire s. maigrir II soare s. social adj. système m. changer schimbare s. pi. simple simţi vb. maître m.. scaun s. lettre /. sel m. străin s. -e sinucidere s. écrivain m. spectacle m. excuse /. scoate vb. sacré. siècle m. s a i n t . chaise / . enlever scrib s. simplu adj. b r i l l a m m e n t strecura ( a se) vb. conseiller sferă s. dire I I I stadion s. sistem s. -e socialist adj. esclave m. service m. étranger. soir m. senat s. rue /. stinge vb. carafe / . bouteille f. scrisoare s. sportif. -ère scurge (a se) vb. que. sărbători vb. slăbi vb. sentir I I I sindical adj. estomac m. saut m. état m. stradă s. stade m. servir I I I serviciu s. Spartiate m. sardele s. să conj. tâche / . solide sosi vb. conseil m. salade /. tête / . sovietic adj. salva vb. septembrie s. ski m. seară s. village m. scula vb. fêter săritură s. sare s. sporit adj. se glisser I. stat s. sécurité / . accru. . lever stofă s.

surveiller surpriză s. supărat adj. scientifique T tablou s. trece vb. finir II text s. strungar . traduce vb. strungăriţă s.-e tipografie s. souffrir I I I . termina vb. trainic adj. t r a m w a y m. terrasse / . t r a d u c t i o n / . p o u r t a n t . -e Ş şah s. teme (a se) vb. (en) h a u t şterge (a o) vb. tu pron. terme m. t o i ' 562 . jeune tîrziu adv. ştiinţific adj. étudier studiu s. tată s. trăda vb. timp s. suggestion / . teamă s. tehnician s. triompher troleibuz s. automne m. t r a d u i t . tînăr adj. serviette / . filer şti vb. telefona. vie f. (femme) tourneur student s. teren s. donner un coup de téléphone (de fil) . tourneur m. négation f. tenis s. suferi vb. tăgăduire s. fâché. texte m. père. terrain m. tennis m. toamnă s. tir m. toujours totodată adv. somme / . sugestiv adj. traduire I I I traducere s. transforma vb. temps m. sous subteran adj. envoyer triumfa vb. téléphone m. base /. théâtre m. tennis m. toarce vb. -e. échecs m. -e trai s. durable tramvai s. t u . t r a i t e m e n t m. termen s. tracteur m. supérieur. télé­ phoner telegramă s. tractor s. réveiller trimite vb. devoir I I I . monter suliţă s. technicien m. avoir peur temelie s. studia vb. raisin m. tărîm s. şi conj. salle à manger / . passant m. tipări vb. chauffeur m. -ère totdeauna adv. sumă s. aussi şofer s. souterrain. suggestif. -e succes s. j a v e l o t m. teatru s. tir s. ton m. télégramme m.s. serré. étude /. a da telefon vb. craindre I I I . sus adv. tard toaletă s. peur /. subir I I suferit adj. t r a h i r I I trăi vb. transformer tratament s. .pi. terrain m. filer ton s. savoir I I I ştiinţă s. imprimer tipărit adj. tableau m. surprise /. trolleybus m. şold s. tout. passer tren s. entier. et. telefon s. papa m. sugera vb. hanche /. é t u d i a n t m. toutefois tovarăş s. tenis s. tradus adj. vivre I I I trebui vb. science / . -e supraveghea vb. terminer. toilette /. camarade m. t r a i n m. -e strugure s. falloir I I I trecător s. trezi_ vb.sufragerie s. tentativă s. t e n t a t i v e f. en même t e m p s totuşi conj. sub prep. imprimerie / . terasă s. suggérer sugestie s. -ve $ui vb. succès m. imprimé.strîns adj. subi. t e n t a t i o n / . tot adj. şervet s. -e superior adj. tentaţie s.

pays m. verb ». regarder ultim adj. guérir II vineri s. oublier uita 2 (a se) vb. -e zădărnicire ». vain.. union / . vindeca vb.«. temps ni. vers m. veine / . -euse Z zadarnic adj. uzină s. voir I I I veghe s. mur m. vitrine / . volume m.ţară ».seama tenir compte ţinut s.9. union / . vehicul s. umed adj. vif. anéantissement m. şi adj. prochain. vie /. urî vb. vicisitudine s. vendredi m. visiter vizită s. uşor adj. valoare s. viţel s. oncle m. zice vb. contrée /. bateau m. certains unire s. dire I I I zid s. brave viteză . valeur / . vue /. vitesse /. vicissitude f. outil m. victoire / . âge m. vivement vizita vb. céleri m. journée / . vorbă s. épaule / . vigoureux.. viguros adj. ţelină s. ţărănime s. văr. varză s. visite / . vouloir I I I vreme s. -e vçsnie adv. venir 111 venire s. zări ^6. chou m. cousin. dernier. veau m. violette / . haïr II urma vb. vas s. parfois. vitrină s. jour m. aubergine / . stupéfait. outillage m. où unealtă s. été m. apercevoir III zdrobi vb. -e. -ère um&r . viu adv. vînt s. -e văz s. vară s. 563 . journal ni. surpris. mouiller unchi s. . uniune s. parler vrea vb. vesel adj. vină s. région / . a — . tenir I I I . -e uita 1 vb. veillée / . porte / . vorbi vb. cigarette / . vertebră s. la •*.. /)/. pays m. victorie s. vară s.s1. -c vedea vb. humide umezi vb. violon m. zi s. gne ţigară s. unde adv. U ucide vb. vecin s.. uneori adv. quelquefois unii pron. paysannerie / . mot m. vacanţa s.. -le universitate s. vapor s. faciliter utilaj s. vîrstă . verbe m. ţine vb. -e vers s. ziar s. vacances /. -e vin s. véhicule in. verde adj. tuer uimit adj. écraser viitor adj. volum s. vive violetă s. éternellement viaţă s. arrivée / . université / . vase m.. paysan m. vin ni. gai. vioară s. universal adj. usine / . vent m.à la cam ţăran s. parole /. vert. veni vb. facile uşura vb. vinătă s. voisin. viteaz arlj. navire m. universel. vioi adj. vertèbre /. suivre I I I uşă s.

.

CHEIA EXERCITHLOR .

> .

un fauteuil. Le livre est sur la table. Une. u n a r b r e . Une. II. Où est le chat? Le chat est dans le j a r d i n . P e t i t e . Nous sommes dans la rue. l ' h o m m e . Voilà un p o r t r a i t . V o i l à 1 une lampe sur une t a b l e . I une porte. Les livres sont dans la bibliothèque. 567 . le chat. b l e u s . le chien. rondes. fenêtre. Fermez la fenêtre. J e suis grand. PARAGRAFUL I. la fenêtre. Voilà şi voici pol fi folosite aici unul în locul celuilalt. une chaise. III des lits. Un. II le lit. les chaises. un stylo. les magasins. Qu'est-ce que c'est? C'est un jardin. grises. les chiens. Voici un stylo et un crayon sur u n livre. une c h a m b r e .PARTEA I PARAGRAFUL I. des livres. III'. Un. un j a r d i n . Ils sont amis. IV Elle est petite. livre. une t a b l e . Je ferme la fenêtre. Un. Les hommes et les femmes sont dans le magasin et dans la rue. La serviette est bleue. Ouvrez la porte. table. g r a n d e . Une. II. II. lampe. des p o r t r a i t s . larges. Voici une lampe. des chats. Le livre est bleu. les enfants. les fauteuils. PARAGRAFUL I. chaise. Voilà une chaise. PARAGRAFUL II. J ' o u v r e la porte. La blouse est rouge. III. Le veston est court. une l a m p e . Où est la lampe? La lampe est sur la table. Où est le chien? Le chien est dans la cour. III. u n crayon. Les livres sont sur la table. Les enfants sont dans le jardin. Voici une porte et une fenêtre. l'armoire. un livre. La jupe est courte. Vous êtes amis. des crayons. Voici une fenêtre.

v i n g t . Iată cinci ţigări. Voici un cendrier. I m o b i l u l are nouă etaje. La maison a dix étages. Oui. III. le livre est sur le bureau. î n bibliotecă se află zece cărţi. dix. l ' é l è v e . Le chat est sous la table. Voici des é t u d i a n t s .h u i t . h u i t . Ils v o n t au t h é â t r e . je regarde tu regardes il (elle) regarde VII nous regardons vous regardez ils (elles) regardent II. Voici des boutons. Eu am cinci creioane. les filles. Michel regarde un p o r t r a i t . Nous comptons les arbres. quinze. III. La chambre a deux portes et trois fenêtres. dix-neuf. Les passants admirent les magasins. seize. Les garçons regardent les autos. î n odaie sînt trei p a t u r i . d i x . î n curte sînt şase pomi. J e a n et Georges comptent les maisons. PARAGRAFUL II. J e compte de dix à vingt. V une é t u d i a n t e . J ' a i m e le raisin. Nous avons sept chaises et vous avez quatre fauteuils. Les passants e n t r e n t dans un cinéma. six. Nicolas aime beaucoup les pommes. PARAGRAFUL !• est-ce que je regarde? regardes-tu? regarde-t-il (elle)? VIII regardons-nous? regardez-vous? regardent-ils (elles)? II. deux. Il y a huit cigarettes dans le paquet. III. Le vase est sur la table. Tu ai şapte bluze. Vous regardez les papillons. IV. In grădină se află zece oameni. Voici des ouvriers. Iată o cutie de chibrituri.PARAGRAFUL II. la f e m m e . douze. VI Voi sînteţi opt copii. Le crayon est sur le livre. Elle a une serviette noire. PARAGRAFUL I. Es-tu jeune? A-t-il des souliers marron? Êtes-vous à la maison? Aiment-ils les papillons? Préfère-t-elle les pommes? 568 . Nous avons quatre stylos. Tu aimes les poires. Us (elles) aiment les fleurs. treize. Elle a une gomme. Les ouvriers et les fonctionnaires vont à la maison. dix-sept.

PARAGRAFUL I. La m a i n a cinq doigts. cet. ce. La guerre d é t r u i t les villes et les villages. Ils sont p a y s a n s . Ne préférez-vous pas les pommes? Elle n ' e s t pas à la maison. Se p o a r t ă c r a v a t e g r i . Dans ce magasin on trouve des robes. des cravates et des jouets. ce. Ferestrele camerei sînt m a r i . Ne désirez-vous pas une cigarette? Ils ne sont pas amis. XI Capitala Republicii Populare Romîne este frumoasă. Uzinele Bucureştiului sînt m a r i . N ' a s . Georges n ' a i m e pas les fleurs. Tu n'aimes pas les fruits. Ea preferă să privească gravurile. I m i place să muncesc. X cette. cet.t u pas une cigarette? N'avez-vous pas une boîte d'allumettes? Nicolas n ' a i m e pas les chats. cette. C'est un jeune ouvrier. Vitrinele m a g a z i n u l u i sînt splendide. IV. HI. Que regardes-tu? Pourquoi portes-tu des cravates bleues? Parce que j ' a i m e la couleur bleue. Marie a une serviette verte. C'est une armoire. Le chat est sur la chaise. Quels fruits préférez-vous? Nous préférons les poires. a) je ne désire pas t u ne désires pas il (elle) ne désire pas IX nous ne désirons pas vous ne désirez pas ils (elles) ne désirent pas b) est-ce que je ne désire pas? ne désirons-nous pas? ne désires-tu pas? ne désirez-vous pas? ne désire-t-il (elle) pas? ne désirent-ils (elles) pas? III.III. cet. IV. 569 . IV. Qui préfère la couleur rouge? Que dem a n d e Alain? De quoi parlent-ils? Il a des souliers noirs. Vă place să v o r b i ţ i . Ce garçon a dix-huit ans. cette. Vasile a r a t ă turiştilor cărţi. Il y a six fleurs. PARAGRAFUL II. Nu se i n t r ă pe f e r e a s t r ă . Il est ouvrier. cet. Ils ne regardent pas la v i t r i n e . Vrem să l u p t ă m pentru pace. cette. cet. ces. Petre dă o pară Margaretei. PARAGRAFUL II. C'est u n magasin universel. Les peuples l u t t e n t contre la guerre. j ' a i m e le raisin. Il y a sept fenêtres. des chemises. Où êtes-vous? Aimes-tu le raisin? Oui. Noi a d m i r ă m statuile oraşului. L ' a r b r e que je regarde a des fruits rouges. Ei doresc să dejuneze. ce. Ces magasins sont grands. Dans l'assiette il y a neuf pommes. mais j ' a i m e aussi !es pommes.

— A u revoir. comment allez-vous? — Merci. Aimez-vous les bleues. et vous monsieur Lefèvre? — Merci. roumaines. nous h a b i t o n s vous habitez ils (elles) h a b i t e n t nous finissons vous finissez ils (elles) finissent splendides. Les murs de l ' i m m e u b l e sont. La maison où Pierre h a b i t e a six étages. celle-là est verte. Noi sîntem acasă. — Vous choisissez quelque chose? — N o n . Voici deux p o m m e s . des t h é â t r e s . Nous l u t t o n s pour la p a i x . m a d a m e . Les villes et les villages de la R é p u b l i q u e P o p u l a i r e Roumaine se transforment. À Bucarest il y a des musées intéressants. je regarde les vitrines. celui de Basile est professeur. Il parle a u x touristes. La couleur des raisins est verte ou noire. bien. cel­ les-là sont Marguerite et A n t o i n e t t e . celui qui a des souliers noirs est mon frère. m a d a m e . rien. blanches. Tu eşti funcţionar. Le j a r d i n de l'usine est vert. blancs. je choisis t u choisis il (elle) choisit nous choisissons vous choisissez ils (elles) choisissent H. IV. de m ê m e . celle-ci est rouge. Le voisin d'Alexandre est ouvrier. a) j ' h a b i t e tu habites il (elle) habite b) je finis tu finis il (elle) finit III. Celles-ci sont Marie et Hélène. grandes. el este tehnician. La fille du voisin a sept ans. Nous ne guerre. Ceux-ci sont Michel et Pierre. HI. Basile donne une pomme à Antoine. Quelles Le m o t ouvrier désirons pas la souliers marron? Moi. Voilà deux enfants. Il donne un mouchoir à Nicolas. Le frère de Marie est ouvrier. La robe d ' u n e fillette est p e t i t e . Les fruits des arbres sont encore verts. celui-là est bleu. Voici deux papil­ lons. monsieur. a sept lettres. — Mes hommages. V. ei sînt la cinematograf. Les souliers de Basile sont noirs. PARAGRAFUL I. IV. Cine admiră acest film? Voi. j e u n e . 570 . bleues. noirs. Les fruits de ces arbres sont rouges. m a d a m e Leblanc. J e m o n t r e un livre a u x é t u d i a n t s . je n ' a i m e pas les chemises cigarettes préfères-tu? Cet h o m m e est un ouvrier. j a u n e s . EXERCIŢII RECAPITULATIVE II. Danielle est l'amie d ' H é l è n e . des cinémas et des stades modernes. Qui est ce monsieur? Que con­ templez-vous? Eu sînt muncitor. XII —Bonjour. Il donne un jouet à l'enfant. celui-ci est j a u n e . ceux-là sont J e a n et P a u l . Bucarest est la capitale de la R é p u b l i q u e Populaire R o u m a i n e . Voici la Salle du Palais de la R é p u b l i q u e Popu­ laire Pioumaine.II. ea este artistă. J e montre a u x garçons la carte du pays.

Coloniaux. V i t a u x . Je compte mes cigarettes. son. D e s . Nous avons visité nos parents. é t a n t eu. Leurs livres sont instructifs. progressistes. trouvé. achetant s u r g i . Le. célibataire. é t u d i a n t e . Des. Joujoux. Des. Ton. La. Festivals Mondiaux. Cette année il va à la mer. Des. Exceptionnelles. mon. Mon père est ingénieur. Egaux. Ils ont travaillé dans une fabrique. Us ont fait des projets pour d i m a n c h e prochain. j'ai j'ai j'ai j'ai inventé. Un. J ' a i m e beaucoup mes cousines et mes cousins. des. Nouveaux. Des . 11 a travaillé dans une usine d'avions. Uni'. Ils ont préparé des surprises pour les petits-enfants. L a . Mon amie a été ouvrier. Oncle.PARTEA A II-a LECŢIA II. mangé. allant fini. des. Tu as eu IV. Ma grand-mère a élevé cinq enfants. L e . Des. Tes frères passent. III. La. Gâteaux. Chevaux. acceptant LECŢIA I. 571 . La grand-mère d'Alain est une femme énergique. Grand-papa a parlé avec ses petits-fils. Des. Un. a y a n t allé. Les petits-enfants aiment leur grands-parents. L e s . leurs vacances à la montagne. mon. mille. N a t i o n a u x . dormant travaillé. fini. nous nous nous nous avoris ' avons avons avons inventé trouvé fini mangé II. Ma soeur est sténodactylo. V. Il a été J ' a i déjeuné en faet Pauline ont renchanson. Gérard est. Sa famille est assez nombreuse. travaillant acheté. a 2-a Le grand-père d ' A l a i n a été monteur. Les grandsparents attendent' avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. P a u l contré Georges et Irène. surgissant accepté. Bijoux. Ils sont les filles et les fils de mes t a n t e s et oncles. Une. Des. finissant dormi. été. 1 III. Nous avons chanté cette dix pommes. La mère d ' A l a i n est chimiste. une.

a 4-a Soixante et un. deux cent un. soixante-dix-huit. La Seine a sept cent soixante-seize kilomètres. choisissez. IV. LECŢIA II. ^ o n S r a n d-pére est vieux. vingt-neuf. Balzac est né en dixsept cent quatre-vingt-dix-neuf. les cheveux. nous avons grandi ramassé . instaurant blanchi. La Loire est de deux-cent quarante-quatre kilomètres plus longue que la Seine. Ce livre a vingt-cinq chapitres. dix-sept cent quatre-vingt-dixneuf. cinquante-sept. tirons. nous avons soigné j'ai grandi. Mihail Sadoveanu est né en dix-huit. Ce vieillard a dépassé soixante ans. Tolstoï est mort en dix neuf cent dix. inspectant instauré . V. V. choisissons. soixante-dix. cinquantetrois. dix-neuf cent quatre-vingts. aimez. quatre-vingt-un. beaux. Ma cousine a vingt-deux ans. quarante-neuf. Restez demain à la maison. dix-huit cent quarante. Entrez! N'entrez pas! Aimez les livres! Va à l'école! Luttons pour la paix! Chantons „l'Internationale"! III. Donne une boîte d'allumettes à ton frère. tire. trente. blanchissant aboli. Choisis une cravate rouge. Dormons bien. les bateaux. tirez. Nous avons acheté vingt huit livres et vingt et un cahiers. abolissant vingt-cinq. Il a quarante-deux ans. trente-huit. aime. glorieux. ramassant inspecté. amicaux. les bras. quatre-vingt-quatorze. les genoux. La Tour Eiffel a été construite en dix-huit cent quatre-vingt-neuf. cent quatre-vingts. soixante-quatorze. sept cents. Combien de frères a ton ami? Il a quatre frères. Regarde ce portrait. 572 . Ce livre a neuf cent quatre-vingt sept pages. Il est encore jeune. nous avons travaillé j ' a i soigné. Maupassant est né en dix-huit cent cinquante. dix-neuf cent soixante-dix. La Volga a trois mille six cent quatre-vingthuit kilomètres. quatre-vingt-quatre. J'ai lu cinquante-neuf pages. cent deux. choisis. La maison a quatorze fenêtres. III. les cous.LECŢIA I. quatre-vingtonze. douze cent soixante et onze. J'ai travaillé. aimons. II. IV. il a quatre-vingt-un ans. soixante et onze. Mon père a cinquante et un ans. treize cent vingt. a 3-o Quel âge avez-vous? J'ai trente et un ans. cent onze. Dans ma bibliothèque il y a huit cent quatrevingt-dix-neuf livres.

A l a i n l i t avec a t t e n t i o n u n livre d ' a n a t o m i e . S e p t i è m e . 573 . des veines. Il aime déjà soigner les m a l a des. de l'ouïe.c i n q u i è m e . V i n g t et u n i è m e . a 5-a Nous serons. d e l ' e s t o m a c . T r e n t e . de l ' o d o r a t . Il a p p r e n d r a les fonctions du c e r v e a u . une omoplate. A l a i n lui m o n t r e des os :une c l a v i c u l e . Il pensera. Il sera é t u d i a n t à la F a c u l t é de Médecine. Il sera médecin. du goût et du toucher. V. Y e u x . Vous visiterez. Tu r e p o n d r a s . IV. soixante-douzième. minéraux. Il étudiera les organes de la v u e . j ' a i mangé tu as mangé il (elle) a mangé nous avons mangé vous avez mangé ils (elles) ont mangé le gâteau „ „ „ „ „ n „ „ „ „ je mangerai t u mangeras il (elle) mangera nous mangerons vous mangerez ils (elles) m a n g e r o n t j'entrerai tu entreras il (elle) entrera nous entrerons vous entrerez ils (elles) e n t r e r o n t je l a v e r a i tu laveras il (elle) lavera nous laverons vous laverez ils (elles) l a v e r o n t dans la chambre je suis entre tu es entré il (elle) est entré(e) nous sommes entrés vous êtes entrés ils (elles) sont entré(e)s j ' a i lavé une chemise t u as lavé il (elle) a lavé nous avons lavé „ vous avez lavé ils (elles) ont lavé „ LECŢIA a 6-c Y v o n n e a aperçu sur le bureau de son cousin. Premier. du rein et du cœur. elle a des y e u x bleus et des joues vermeilles. Aïeux. Elle choisira. Il guérit les blessures de ses a m i s . Coraux. Tu seras. Il t r a v a i l l e r a beaucoup et il guérira les m a l a d e s . végétaux. v i n g t q u a t r i è m e . des poumons. Vous r e g r e t t e r e z . Ils danseront.LECŢIA I. La première. m. D é t a i l s . J ' a t t e n d r a i . a n i m a u x . des os. Il p r e n d r a . Cinquième. II. je chanterai tu chanteras il chantera nous chanterons vous chanterez ils chanteront j écouterai t u écouteras il écoutera nous écouterons vous écouterez ils écouteront H. Y v o n n e est b l o n d e . A l a i n a p p r e n d r a le nom des nerfs. E m a u x et Camées. Aïeuls. des muscles. soixantième. Elle finira. Ils m a n g e r o n t . Ils p r e n d r o n t . un crâne et des os.

il y a deux t a b l e a u x . La fenêtre n'est pas trop large. IV. Leur maison a plusieurs chambres: au rez-dechaussée. J e porte une valise. P r o m e n a i t . un fauteuil. nous avons porté une valise Porte "une valise . Y a-t-il des t a b l e a u x dans sa chambre? Oui. Mes. Dans sa chambre il y a un lit. la chambre de Jacques. a 8-« La chambre de Jacques est claire. Tu n'es pas m a l a d e . Les petites chattes. Dansaient. Pour. nous avons fini le livre Finis le l i v r e . Une bonne épouse. Dans. Vezi compendiul de gramatică. trois chaises. Dans la chambre de ses frères il y a deux lits. Il n ' a pas écrit cette lettre. a 7-a La famille Maquet a déménagé parce que leur a p p a r t e m e n t était trop petit. à l'étage. le sien. portons une valise . Vers. Ma cousine n ' a pas mangé tous les gâteaux. La sienne. IV. Les enfants avaient besoin de trois chambres. Leurs amis n ' o n t pas trouvé une maison avec jardin. LECŢIA II. V. Avait. deux chambres à coucher. finissez le livre LECŢIA I. la cuisine et und é b a r r a s . H a b i t a i e n t . nous porterons une valise J ' a i porté une v a l i s e . Tu n'as pas vu ce film. II. La maison a une belle terrasse. A t t e n d a i s . Yves n ' a pas rencontré Mireille. nous finissons le livre J e finirai le l i v r e . Des paysannes roumaines. Une ouvrière française. D i s c u t a i e n t . J e n ' a i pas reçu votre cadeau. un couloir. s'amusaient. une armoire et. Lucien n ' a pas été mon a m i . Elle n'est pas neuve mais elle est en bon état. deux 574 t . À . Leur nou­ velle maison est entourée d ' u n beau jardin. III. Mes camarades n ' o n t pas passé les vacances à la mer. un bureau. T o n . Sous. La mienne a trois fenêtres. Dîniez. la vôtre. Combien de fenêtres a sa chambre? Sa chambre a deux fenêtres. les tiens. nous portons une valise J e porterai une valise . deux balcons. une t a b l e . De. V. une salle de bains. Par. nous finirons le livre J ' a i fini le l i v r e .III. un grenier et une cave. La maison n'est pas grande. la salle à manger. À. De. É t a i s . finissons le l i v r e . N o t r e . portez une valise J e finis le l i v r e .

Nous. ("est là q u ' e s t mon oncle. je te le raconterai demain. Sa chambre est sens dessus dessous. eux. 11 est en retard. des boutons. Son frère lui d i t de prendre son complet à la montagne. Il endosse une j a q u e t t e doublée de fourrure. III. J a c q u e l i n e aime les robes simples. J a m a i s . Ne l'oubliez p a s ! Ne l'oubliez p a s ! J ' a i acheté des p o m m e s : je les mangerai aujourd' h u i même. IV. de mouchoirs. Gracieusement. N é g a t i v e m e n t . mais elle les embellit d'écharpes ou de broches. vous. C'est mon oncle qui est là. Il va à la fabrique à bicyclette. de chemi­ ses. Elle a quelques robes élégantes. IV. Dans leur chambre on peut voir encore des balles et des jeux mécaniques. J ' . Parle-lui de notre enfance. Hugo que j ' a i m e . j e . lui. deux chaises. P a u l d i t à sa mère de donner à Alain un fer à repasser. des ciseaux et du fil à coudre. III. Ils vont. Dis-lui de partir. un pardessus.p u p i t r e s . u n m a n t e a u . V. 1'. C'est moi qui aime les poésies de V. L e n t e m e n t . la tienne est petite. Nous irons. C o q u e t t e m e n t . toi et ton a m i . E u x . ment. Allons. allé. V o u s : vous. Claire se souvient de vous. quelques blouses. Jean te montre sa m a i son. Le film a été intéressant. bleues. Dans le j a r d i n il y a des fleurs de toutes les couleurs: blanches. V o u s . La mère d'Alain est inquiète. III. H é r o ï q u e m e n t . Moi. Je vous félicite. Accidentellem e n t . C'est cette actrice que je r e m a r q u e . Demain j ' i r a i chez le dentiste. N i . Aucun. de p y j a m a s . Hugo. Vous. Alain a besoin de bas. lui. C'est à la m o n t a g n e q u ' A l a i n est. Va. Hier j ' a i été chez le coiffeur. L a . J ' i r a i . eux. Personne. A l l a n t . J a m a i s . Tu. Plus. C'est moi qui remarque cette actrice. J e suis allé. I n d i g n e m e n t . J e lui parle de toi. de fleurs ou de colliers. m ' . rouges. Sa chambre est grande et b e l l e . C'est Alain qui est allé à la m o n t a g n e . Toi. Elle lui donne un livre. Rien. Familière- P a s . deux jupes. de brosses et d'essuie-mains (serviet­ tes). Alain n ' a pas besoin de paletot. Joyeusement. R a p i d e m e n t . Légalement. Alain ne trouve plus son béret. Sa mère est une bonne couturière. ni. j a u n e s . 575 . a 9-a Mon amie change souvent de t o i l e t t e . Ce sont les poésies de V. J ' i r a i à Bucarest par le t r a i n ou par avion. N o u s . I l . Pas. une petite bibliothèque. a 10-a Alain va souvent à la montagne avec ses amis. ils. Curieusement. Nous sommes allés. F e r m e m e n t . Sévèrement. LECŢIA II. Jacqueline lui donne des aiguilles. J ' a l l a i s . V. LECŢIA I.

Fou. C'est toi qui préfères le jaune. de