Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 2 august 2012 Proba scrisă CULTURĂ CIVICĂ Varianta 3 BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE • • • Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct. Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10. SUBIECTUL I (45 de puncte)

-

câte 1 punct pentru precizarea fiecărei metode didactice utilizate în formarea competenţelor 2x1p=2 puncte câte 3 puncte pentru descrierea modului de formare a competenţelor prin fiecare dintre metodele didactice precizate 2x3p=6 puncte câte 1 punct pentru menţionarea fiecărei forme de organizare a activităţii didactice 2x1p=2 puncte câte 3 puncte pentru justificarea fiecăruia dintre modurile în care formele de organizare menţionate pot favoriza formarea competenţelor precizate 2x3p=6 puncte câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două mijloace de învăţământ 2x1p=2 puncte evidenţierea aspectelor prin care se aseamănă mijloacele de învăţământ menţionate din punctul de vedere al eficienţei acestora în formarea competenţelor 5 puncte evidenţierea aspectelor prin care se deosebesc mijloacele de învăţământ menţionate din punctul de vedere al eficienţei acestora în formarea competenţelor 5 puncte evidenţierea importanţei mediului de instruire în procesul instructiv-educativ 5 puncte explicarea relaţiei competenţe specifice - conţinuturi, în cadrul demersului didactic 5 puncte formularea unui punct de vedere cu privire la afirmaţia conform căreia valorile şi atitudinile completează dimensiunea cognitivă a învăţării cu cea afectiv-atitudinală şi morală din perspectiva finalităţilor educaţiei 3 puncte argumentarea punctului de vedere formulat 4 puncte

SUBIECTUL al II-lea (45 de puncte) A. - câte 4 puncte pentru proiectarea corectă a sarcinilor de lucru specifice fiecărui item elaborat 3x4p=12 puncte - câte 4 puncte pentru corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate utilizată în elaborarea fiecărui item 3x4p=12 puncte - câte 4 puncte pentru proiectarea corectă a baremului fiecărui item elaborat 3x4p=12 puncte B. - proiectarea corectă a modului de evaluare în funcţie de metoda aleasă 5 puncte - descrierea specificului metodei utilizate 4 puncte

Pagina 1 din 1 Varianta 3 Barem de evaluare şi de notare Probă scrisă la cultură civică

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful