MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a Jud etului Valcea AdministraŃia FinanŃelor Publice a oraşului Băbeni
Str. Dragoş Vrânceanu oraş Băbeni Tel : +0250 765570 Fax : +0250 765570

ANUNł AdministraŃia FinanŃelor Publice (AFPO) Băbeni, în temeiul art. 162 din OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, face cunoscut că în 07.06.2013, ora 12, în Băbeni, str. Dragoş Vrânceanu, Bl. A5, Parter, va organiza a doua licitaŃie publică, pentru vânzarea bunului mobil proprietatea SC GIANIMAR SRL Şirineasa, sat Şirineasa, judeŃul Vâlcea, CUI 14940023, astfel:
- Autoturism marca Skoda Octavia II 1.9 TDI, an de fabricaŃie 2005, culoare gri, preŃul de pornire (exclusiv TVA) - 10.788 lei.

Bunul este grevat de următoarele sarcini: AFP Băbeni - proces verbal sechestru . Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra bunului să înştiinŃeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaŃi în cumpărarea bunului sunt invitaŃi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaŃie, până în ziua precedentă termenului de vânzare 06.06.2013: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaŃie, dovada plăŃii taxei de participare, reprezentând 10% din preŃul de pornire a licitaŃiei (inclusiv TVA); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naŃionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerŃului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaŃii fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaŃie la instanŃa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinŃă, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din OG 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziŃiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din OG 92/2003, republicată, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informaŃii suplimentare vă puteŃi adresa la sediul nostru sau la telefon 0250765570.

www.anaf.ro

ro .www.anaf.

ro .www.anaf.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful