You are on page 1of 13

PAGSASALINGWIKA

PagsasalingWika
Pampanitikan Teknikal

U R I

1.

Pampanitikan

Hindi ito basta pagsasalin mula sa isang wika tungo sa ibang wika

U R I

Pag-aangkop ng akdang pampanitikan sa bagong kalagayang pampanitikan na taglay pa rin ang orihinal na katangian, estilo at himig ng akdang pampanitikan

U R I

2. Teknikal
Maaari ngunit hindi ito malikhaing pagsulat

U R I

-Tuwirang may kinalaman sa mga siyensiya, pangkalikasan man o panlipunan, pangakademiko na nangangailangan pa rin ng mga espesyalisadong wika

MGA PARAAN AT TUNTUNIN SA PAGSASALING-WIKA 1. Basahin ng paulit-ulit ang akda 2. Huwag gawing literal ang pagsasalin 3. Iwasang isalin ang pagsasaling salita-sasalita

MGA PARAAN AT TUNTUNIN SA PAGSASALING-WIKA 4. Basahing mabuti ang ginawang pagsasalin pati ang orihinal na akda 5. Tiyaking maayos at malinaw ang pagsasalingwika sa sariling pamamaraan

MGA PARAAN ng PAGSASALIN

P A R A A N

Sansalita-bawat-sansalita
Halimbawa:
Each citizen must aim at personal perfection and social justice through education.
Bawat mamamayan dapat layunin sa personal kaganapan at panlipunan katarungan sa pamamagitan edukasyon.

P A R A A N

Literal
Halimbawa: Father bought Pedro a new car. Ang tatay ay binili si Pedro ng isang bagong kotse.

P A R A A N

Komunikatibong Salin
Halimbawa: All things bright and beautiful All creatures great and small All things wise and wonderful The Lord God made them all.

Ang lahat ng bagay, magagandat makinang Lahat ng nilikhang dakilat hamak man May angking talino at dapat hangaan Lahat ay nilikha ng Poong Maykapal