3

û ,~g z ¢ ü
~
V wÎgGƒZŠ M

: ÷z x *
*

ø

# ™ ºZ·{ á *
r
* Ññz *
*”%kŠ Z ]|v *
! sg ¬
èv’Ö] ÄÚ è߉ àm†Âæ éªÚ oF Ö] ^ßn× ÜãÖ¡¾ ä×#Ö] Ý]Z
èn Ö çf ÏÖ] à Š u ͆ # æ è nß m‚Ö] l^ Ú‚ì æ èn Ê ^à Ö]æ
g Z ÂZiz,
' Y â1 991 mB 22._| â1 41 2 w Í ÑZ ßgB 1 3

“L Z z
: ûE

: õg *
@

òˆ

: ܉z

c Z™2XušwD Z+sÑZK

:x £

?ì HwÎgGÝZ

:qçñ

à°Z¯æÑZz]|x Z.
}i ZP

:$
A%

S/Zx¦

:8 iì

ø

(6689300)1XŠ*
! Mò*
*Ì‚Î>›67/ 3XZX1

Y â2008 s ,
6 ZB7 . _| â1 429 w Í ÑZ ßgB 29 : w Í Z )
® á Z

pû †ô `ø ¿Úø äÞø^ìø g
û jÒö

1 000

c Z™ 1 1 1 8 2 …~ M
†7c Z™2DwD Z+

: Š Z®
:Ñ *
*

4
k ‰ † `Ê
ävË‘

á]çßÂ

ävË‘

á]çßÂ

25

~
$ §»vZIZ 5 ìV
b & Z þLG
wÎg»nZ3Zg»›Å\¬vZ

25

<™b 7Ðx Z™Y fx »ÙC 6
9zŠ Å›
I
I
~
~wÎg þL i“ 7 ìV
Ýq » V
wÎg » nZ Š C
ã Å wÎg þL i“

26

V
~
wÎgGB‚ÆwÎg ãâ Û*
*

27

~\ M 8
û¥yZx» V

28

gâ »L
<» nZ 15

ì ë*
!òúŠ »

29

~\ M~[ Zp 8
]g*
c iÅ V

Ö wÅä Î,
#
k¦~ y

30

wÎgGB‚ÆwÎg ãâ Û*
*

~vZwÎg *
9 ì ãâ Û*
ì aÚ
* ÅV
* Ö'
è
~
äoyŠmºgzZä™V¸Z
l 11
] »,
'Å V
wÎgæL°f

I

|Å 11

~wÎg þL i“*
34 ìsÜÆV
*™ ãâÛ*
*

~g—~ `¤gz Zu Q
»V

? · a¾ug IÈp

38

bcÆpÑŠzgŠ 12
I
~wÎg » nZwÎg þL i“ÝZ 14
ìV

]»,
'Åg ÃZÆ{Š,
'{

41

áZzä*
0 |ÅwÍ ÑZ ßg 15

ì,
^ Y q Ð _ ZÑg e

41

ì© ÂÑÝZ»
ª‚g 19

mwÅvZ I Z,
6L
<» nZ

42

7! ;zë 20

xÄ Å Z »›

43

7(DÃËZÎÆZ.
} 20

L » nZ Ä ÈZ »vZ I Z
<

44 ì uщâ 
„ZgÓZ,
'ÐvZY 1zZ 22

V g—Ð Vß Zz ä Z rSh Z e
~

36

45

Ö wÅä O ä Ç
#

]Ч Ö Z »

]ÃZ
yÅ)
®+
$
23
24

Ïz,
6p
pg†ñ~ ,
(
x £ dZ »/ô

5

Œ

òˆg Z ÂZiz,
'Y â1991 mB22._| â1412 wÍ ÑZ ßgB13

V wÎgGƒZŠ W
~

!Üô nû uô †$ Ö] àô ÛF uû †$ Ö] äô ×# Ö] Üô Šû eô (ø Üô nû qô †$ Ö] àô _6 nû $ Ö] àø Úô äô ×# Ö]^eô ƒö çû Âö ]ø
äö ×# Ö] Üö Óö fû fô vû mö oû Þô çû Ãö fô i$ ^Êø äø ×# Ö] áø çû f%vô iö Üû jö ßû Òö áû ]ô Øû Îö

~wÎg » nZ3 Zg »›Å\¬vZ
ìV

Åzm\¬vZ -! Ñ} Z *
c â ÛŠ ág Z ä \¬z: 4vZ
ƒT e *
*™›Ð\¬vZ ?/
¤ ZØŠ â ÛÐÖ#Z KZ\W
— oû Þô çû Ãö fô i$ ^Êø äø ×# Ö] áø çû f%vô iö Üû jö ßû Òö áû ]ô ™

z™q nZ ~÷ìti§»›Å\¬vZ Â
@™n²]*
*
!qZ,
6 kZXg,
6 xŠî
è ÆÅzm\¬vZ -g—ª
~]Ñ» ~g7gzZì *
@ƒxŠî
@ƒËxŠAVƒ
è Ë„ ÚZì *
ì 7xŠ»t‘Ë™| ,
(ÐugIÄŠÆÅzm\¬vZ-g—
Te *
*™›Ð \¬vZ ?/
¤ Z *
c âÛŠágZ ä \¬z: 4vZa kZ
gzZ ìg âÛwi*
*$
eW~ yWÛŒ{zì ã™›ÐvZ Tªƒ
]*
! ªz™q nZ ~÷ oû Þô çû Ãö ³fô i$ ^³Êø ìg ZzÐ [8LZ
gzZßÄg,
6 V\WuÃkZ N âÛ«»Åzm\¬vZ -x™Z§—
X ƒ Y $Ð kZ N âÛ IÅzm \¬vZ -x™Zg—Ð ]*
!T
\¬vZgzZ~ugI›ágS ÆÅzm\¬vZ-ݬ§zuä¿T
Å:gŠÅugI›ágS Æ\¬vZ ä kZ HtÛ~ ugI›ágS Æ

6 

D âÛ\¬vZèY
— åü æû „ö íö Êø Ùö çû ‰ö †$ Ö] Üö Óö iF ! ^Úø ü
XßÄg,
6V\WuÃyQìgâÛ«x ©Z Ã?wÎg}÷
û ]çû ãö jø Þû ^Êø äö ßû Âø Üû Òö ^ãø Þø ^Úø æø ü

N â ÛIÅzm\¬vZ-x™Z§—Ð]*
!TgzZ
X ƒ Yu¥Ðk Q
» Åzm\¬vZ -ݬ§zuä \¬vZ ~ $
eWkZ Åu *
0 yWی
»VÂ*
! XgzZz™ÌÃyQì *
c Š¬ä ë »VÂ*
! X *
c Š™yÒx £
Ð yZì HIäëÐVzqXgzZz™ÌÃyQ}ŠwÎg Zgø¬ 
D™IÅzm\¬vZ -wÎg}g øÐ Vzq XgzZÃ¥Ì
tÛ~x ©ZÆwÎg}÷gzZ~x © Z}÷!g ZŠ¸ÔÃ¥ÌÐ yZ 
*
*ÆyâÛ„}÷{zÔë7¼Ðs§KZÑ}÷èY *
*™:
Ðs§KZ{zÔìyâÛ„Z÷yâÛ»yZÔÉÆyâÛ„}÷gzZ
Åzm\¬vZ-\W„zDâÛ\¬vZÃqTÔë7¼
Xì_
ÀÐugIÈ*
!iÅ

9zŠ Å› 

9zŠ Å›X 7w=VŒÆvZ›ÙC Zƒx¥
ðÈÆi úÅ)‰w=)ªŠzŠ%›qZgzZ w=›qZ
Š ág ZÅzm\¬vZ -ݬ§zu~$
guÅpÑ~g g Ôñ,

! ‚¾t ðÃ/
¤ Z X 7,
^ Y ÒðÃˆÆ i úÅ) D â Û
Æ™È} i ZzgŠB‚ÆmÜZ {zgzZì ã™›ÐVxvZ Â…

7

t‘ðÃ: ÔìgNŠa ~ç:ÐZ Ú Z ÌmÜZgzZñ ,

\¬vZ -Z.
} ÁÎg1ì ;g| ,
7 ãaÆvZØ{ Ôì „gNŠ
Z®wJÒÆ kZ: wJmÜZ » kZ: Ðzz Å ãâ Û*
* ÅÅzm
Xì Q=g fÆL
<» nZ›Åu *
0 vZ Zƒ$
"*
U

~wÎg » nZŠ C
ìV
ãÅwÎgG
vZ -\W¶]*
!¸~
Z:\¬vZyZçgxø Z™/ô

-Åzm\¬vZ -ݬ§zuX¸ZÆ,
6L
<qZqZ ÅÅzm\¬
Š ág ZaÆyZ ä\ WÔ¸ñƒ} 9vß¼ Ô¸ìg â Û[»
XÅ\¬vZègŠ&0ZvZ†]|X ƒ YÖª ]çû ³Šö ×ô ³qû ]ô *
c â Û
ì –~> ½bÑ> ‡%ämvZ îG*9g ~g ‡Z5x“öaÆ
?õ çû Ãö Šû Úø àô eû äô ×# Ö] ‚ö fû Âø àø mû ‚ô >ô ]†$ Ö] ðô «Ëø ×ø ìö ‚ø Ãû eø èô eø ^vø ’$ Ö] Øö –ø Êû ]ø ™
— äü ßû Âø oÖF ^Ãø iø äö ×# Ö] oø •ô …ø
¸!ôaZÐ
ƒˆÆ+”Zgñ#ª
— Üû ×$‰ø æø äô nû ×ø Âø oÖF^Ãø iø äö ×#Ö] o×$‘ø oùô fô ßø Ö^ô e äö fø û mø áø ^Òø æø ü

Åzm\¬vZ-ݬ§zuÐg ±ZÆ]gßKZgzZ
¸/x¹ÐugI^Å
\¬vZ -\W„‰ äÅ \¬vZ ègŠ&0ZvZ†]| Â
ݬ §zuÔ‰ Ö ~ V ,
6 {iZzgŠ ÆKz  ‹ŠágZ » Åzm
Xƒ YWg+
0ZŠ&0ZvZ† *
câÛgzZ 1NŠ 7Z ä Åzm \¬vZ ~
ª‚g ÓógzZgŠ ð•Z ÅŠ&0ZvZ†]|t ˜ $ö 
Zƒ7ZgZÍÃÅzm\¬vZ-\WìÖ#´ÅM
š8Èáð•Z

8

ÅŠ&0vZ†]|pN YÖ~ VÂ Š&0
è ZvZ†]|
X*
@ƒ7Ô¬ {zì *
@Î1/
¤ Z Ô*
cÎ 71/
¤ Z ä VrZ¶ Š qnZ
C DâÛvg,
)áZzvZqZ
ì Ã7
F è%
è & ܉z ÙC ~ ,
ì 1: ì /
¤Z : ,
6 V*
!i Å kZ '
ÏñYƒ
“ ZŠ,
'ÂWZg *
* Å~çÂÐBÄg Sh Z eë/
¤ Z¾t
Xì 7Ô¬ÑZzä™1/
¤ Ztß™ÂÐ}Hvß1

~wÎgGB‚Æ
ì ë*
!òúŠ » V
wÎg ãâ Û*
*
D âÛŠ ágZÅzm\¬vZ -ݬ§zuø ~pÑ~gg #
Z
\WugIÏ+
0ix ÓgzZ ƒ ÉÃVsñgzZ ƒ J,
(ÃVÉh Ze !Íß} Z
G
qZ ä
è »nZÔ¿gä/ôx ÓÔ¿gäV1]Ô¿g Sh Ze_à,
6 ÆyÁ¬ yâÛÆ \WX ƒ 3Š VŒ Åzm\¬vZ -wÎg
» @¬gzZ›gzZƒD™ ãâÛ*
* ÅÅzm\¬vZ-wÎgÔƒDZh Q
C ìH²á!²XƒD™òúŠ
äü f$uö †ö ãô ¿û iö kø Þû ]ø æø Ùø çû ‰ö †$ Ö] o’ô Ãû iø

Ö wÅäÎ,
#
k¦~y

m\¬vZ -vZ wÎg H
Šƒ HÃVÍßÆÖ#Q ` W ! { W
vZ -\WXì ;gƒ òúŠ »›™ Zh Qà,
6ÆyÁ¬Èâ ÛÆÅz
Cƒ,,
k¦V˜ ÔÅg Ö#~ VzyÃVz,
k¦*
c â Ûä Åzm\¬
Ð,,
k¦~ yyÆÖ#Q ` WX D W7ºÛÆØgV;z 

9

ÏyÃtB‚Æãâ Û*
* ÔÐWÐ 
ƒ~ wÎgG
è òúŠp
?ì h¸ »›H ?ì @¬
¿qZ¶yá HÅ
Z:\¬vZyZçgx Z™/ôgzZ
Z aƸ*
#
* \WÔ~Š ]úŠ Ÿ*
*ÃÅ\¬vZ èg/]|ä
7¸*
* ~ y, Z/ *
c â ÛX ¶,
k¦~ y ¬Š Âã yÆyZ
Æ Åzm \¬vZ -g—Ôƒ „gƒ wÎg ãè â Û*
* ~ T Ç}™
t Ô ñWi *
! и*
*,Z ëÔƒ „g Y Å ~igz s ÜÅyÁ¬ Èâ Û
Xì Gx *
* »kS Ôì ›
p ìg| ,
7 [pfz Ôì kæH°NwŠ ™NŠ ÃÖ#Z ` W
»FÆ[{gÎ,
6á Zzä%qZXì 7x ÈZ »vÐVƒH
k
Ä
íŠpämvZ îG*9g #
r™ öA Z†/
šZ eÔ h7bzg ÅkZ1ñƒ
ò7bzg1 ‰ ƒyŠ &¸ ‰ á= vß {z *
c â ÛÐ
V;z ¬Š ä~Ôì _ Y S,
7 pÑ[iŠg ZÙDèÑqì „g
[{gÎñƒp
ng,
k¦ ¹ä~Ô ¶ðƒÐ,
k¦Åy{Z܉1
E
ØgÐ
„èÅÅzm\¬vZ-wÎg ëLâÛ*
*Ôƒìg™¿»pÑ
k¦„‰çO Ôß ï,
,
k¦ÌZ Z®?Ð N Wù ~ y ºÛÆ
\¬vZ -wÎg » nZì x *
* wÎgG
è ÂX ˆò bzg „ Ug ¯ˆðU
„ H »\ WgzZìg9„¼ *Šì e ÔzŠ}Š yY,
6L
<Ô»Åzm
X ñZh Zt Zè

ì ãâ Û*
* ÅV
~vZwÎg *
* Ö'
ì$
guÅpÑ~g g

10

— …ô ^ß$Ö] oÊô …ô ]‡ø Ÿô û] àø Úô àô nû fø Ãû Óø Öû ] àø Úô Øø Ëø ‰û ]ø ^Úø ü
EH
{)z9 
Ô)Y*
0 Ôg ZÏ}k]áZzäWÐ,
6zZîE
0B+»T
Ô Ç¥ ~3zÚ Q Çìg Öæ Ð

vß `W™áÃ$
gukSÔÇ}™ (Zа ì ~$
gu~uzŠ
H
E
Ðzz Å°îE
0B+Z÷#
r™ìg 3› VHÑegzZV*
c gâƒ[p
EH
& œ–1Z]|X .e7îE
0B+ä!ôËLèÑqì ;gQe7
\Wpå *
@Yv)Y*
0 »\WakS å Zƒ ù »Å\¬vZèg
vZ-ݬ§zuÐÞZkzgzZ¸Tg D™,
6zZÐx ÈZÃk Q܉zÙC
& œ–1Z]| Zƒy´Z »]*
!kZÐ
ª‚gy*
!iÅÅzm\¬
äÅzm\¬vZ -ݬ§zuþ~: âiÆ`WÔu*
0 а
{zìgQe 'vß Z®?ðƒwi*
*kzaƾ?*
c âÛI
X ìg™ ãâÛ*
* ÅÅzm\¬vZ-g—
V-zZg ›huÄÑqZÃXmvZ îG*9g ã?v0Z)´
x Ó~ 6 ¢ ~g g bÑ ~g ]Z ì {z ‰Š *
c ã*
!i Æ Vñ*
*Æ 
˜ê™Ägt ‚hu
û Ùô ^fø ‰û Ÿô û] Üô mû †ô vû iø o×F Âø Ù% ‚ö mø &ô mû ?ô ^uø Ÿø û] †ø aô ^¾ø á$ ^ô Êø ™
EH
c ƒ°ì eª
Xì x Zw*
* Ö îE
0B+~wqÙCƒ: *
ã*
!iÆŠ‹ZìhuÄÑqZÎ$
gZƒqã?v0Z)´
|,
(ÐyZìèbÑ~Vz¢14ÅpÑ~ggäVMgzZ‰Š*
c
Ô‰ 0)´gzZB|,
7ÁÂPÂ`WÔÇ}™yÒ$
guHðÃ`W™
E
ÝzgÅ$
gŠqZ î0”ùxÓã?v0Z)´ÂX) äÕ‡u7)´vßt
Ùô ^fø ‰û Ÿô û] Üô mû †ô vû ³iø o×F Âø Ù% ‚ö mø &ô mû ?ô ^³uø Ÿø ]û †ø ³aô ^³¾ø á$ ^ô ³Êø DâÛ~

11

E
+HC™
Xì x Zw*
* Ö îE
0B
ªÑŠ$
gŠ q Zx Ó

]»,
'ÅV
~wÎgæL°f

mvZ îG*9g ~â å#
r™ZsÑZ *
* ÑñIŠëÖ#ÑZœ
x*
* » T è[ qZ ~ ›ÅÅzm \¬vZ -ݬ §zuä
\¬vZ-wÎgG
~gnfvÖ] ofßÖ]†Òƒ oÊ gn_Ö]†³Þ
è [ÂtXìV
wÎgÔ
(H'»kZ Zƒx¥ÐTìðƒ!ze~Åzm
è ¬Z,
ÃyZyŠÆÖ#ªÀD™x*
*+
$vß ÃwÎgÔ
(ãZXì
è ¬},
ÆÅzm\¬vZ-g—~âå]|#
Zwq¾XÇ},
7bŠ[Z
åZƒ;yú¤~yÈ:å~:âikQ¸ìgÉÃ[ÂkZ,
6bc
å*
@YƒÂ*
*yŠTgzZ¶Cƒ7]ñðÃ~N˜[ÂyŠTÂ
\W Ââ$
eZzgt ÚÃ]|#
Z X ‰CYƒ ]ZñZ FyŠ kQ
\WgzZbcÆÅzm\¬vZ-ݬ§zu: Zizg#
ZgzZÑ™:Zizg
ÃVƒ š ]ÒÅpÑŠzgŠ Z® H
Šƒ »yú¤V;z ÂÑ ™ÃyáÅ
Ô Dƒ— ZgŠ kŠ,
6 pÑŠzgŠqZgzZìÔZ ÌaÆ%*
N
ÅÅzm\¬vZ-g—gzZDƒsç{H
kkŠgzZQV)kŠ
Xì*
@ƒZŠZÌh»›

?·a¾ugIÈp»V
~g—~`¤gzZuQ

\ WgzZ c:~g Zi *
!Æ`¤ug IÈp »\W/
¤ Z ! C
?(xsZùJë ÂDƒ:L~ðZŠÆuQug IÈZ+
0ŠÆ
ÈpLZÐ Vð; LZ~ ðZŠÆuQÅzm\¬vZ -ݬ§zu
LZ » x ¸+Zì wq H¸ ìg â ÛgzZ¸ ìg…7 Ãug I

12

´ » ë:gzì 5xsZÃëÐ ]t
é ÈpkZ Xì C™yAÛÃ9
ݬ§zu?;ùxsZ~ݬ}g‚!CX DƒgPx ZggzZŠá,
6
Æ ypÆ/ôgzZ ~ ‘œÆ ]t
é ÈpÆ Åzm \¬vZ X y›ë ` W~‘œ

Ö wÅäOäÇ
#

c*
âÛIÌÃäOäÇäÅzm\¬vZ-wÎg}g\ kQ
IL G
" uXì
ìgYáp=Åzm\¬vZ-ݬ§zuì~u*

Äg~Vâ»V_
ÄZ KZä\WÔ¶„g WiZzWÅäOäÇÐ}¸
\¬vZèg/0ZvZ†]|gzZ‰ òÐW™Ø?Ð3ZgkZgzZB
„gWiZzWÌ[Z¸ a ܉z kZgzZ¸B‚Æ\W Y7 ÐÅ
qT!{WXÑïÐVâ»ÃVèZä\W$
AÔ7Hn²äVrZ?ì
Za aÆäS*
*O*
*Ç~DâÛÅzm\¬vZ-ݬ§zuÃ
Xìt¾~äOäÇÏZyŠ]ZgÖ#Z`WVƒH
ŠH 
DâÛ!ô‰Å\¬vZègŠ&0ZvZ†]|
û ð^Þø ˆùô Ö] èö nø Îû …ö ðø «ßø Çô Öû ] á$ ]ô ü

ì*
@ƒZa{Šâ» *
*iÐg
G*

t nÅ Z.
}ì *
câÛÜ~ ãšZ bzg‚ä ÏßW)´w¸»\WgzZ
ÆäƒxZwÆäÇ îÖ] &ô mû ‚ô vø Öû ]çø ãû Öø p†ô jø û $m àû Úø Œô ^ß$Ö] àø Úô æø $
eW
ÐyZgzZ¸D+
h
yÃV-+
&ßàZzäO*
*Çv߉Xìðƒwi*
*a
Å p†ô jø û m$ àû ³Úø ä\¬vZ,
6kZÔ¸3ßwâ»VÍß™Z’äOäÇ 
DâÛÅzm\¬vZ-ݬ§zuX ðâÛwi*
*$
eW
û Åø …û ˆ$ Ö] ðö «Ûø Öû ] kö fô ßû mö ^Ûø Òø Ñø ^Ëø ßùô Ö] kö fô ßû mö ðø «ßø Çô Öû ] á$ ]ô ü

13

Xì*
@Ç QÃkã*
0 ‰ì*
@™ZaãZZ",Z*
*O*

?7*
c ì ]*
! Åk\Z Ôì *
@Y ŒÞZ ƒÛŒî0<EgŠgzZ]Š„ÃkZ[Z
eW,
$
6 Åzm\¬vZ -g—~ ] òÈZygzZ H
Šƒ å+Š #
Z
-ݬ§zuÐVEâ Û*
*Xˆƒwi *
* Üû Óö ßø mû ?ô Üû Óö Öø kö ×û Ûø Òû ]ø Ýø çû ³nø Öû ]ø

ƒÛŒvßyZŠ *
* ‰ÆÖ#Zà ãâ Û*
* Ï Q[ Z *
c â ÛIäm\¬vZ
X B=g f »ÞZ
Ôå;gY(qZ~sgÂå;g|,
7~Š*
!W[SÒ»}~#
Z
ð¸¸ìg}Š]úŠÃ¿qZ {zÔ¶Ì)
®)qZÅVßZ¸V;z
àZ¸ Y7ÐyZä¿qZÔÇWgz¢\WìàZ¸ÅV#!#
r™
äO=ì *
@ƒ{+
ZÃtÐàZ¸ ¹äVrZÂ?ì *
@ƒ{+
ZÃHÐ
CY¬JWZ¶²bzgÂì*
@gâB;,
6=~
yWÆÄ#
Z+ÑZz
¢¹3ZgÑZz=tpì3ZgÂÂÑZz}izgÔiú3Zg»vZÔì
XÐN YV,
6WZ¶²ñ¦,
6\åqZÅ=\WgzZì*
@Yƒð
ÆäS *
* O*
*Ç~DâÛÂÅzm\¬vZ-g—>¸ÑzwjÑ
XìgV,
6l²Ð=tv*
!fÍgzZVƒH
Š HZaa
}g øg ÃZ~›ÅÅzm\¬vZ-g—gzZÅ\¬vZ
pÇVz™yÒÐW~ B‚ÆVîÑgep• ä,
'» ZxÓ
KZ~:âiqZ ä ~Xì xZw 7
úàZ¸gzZgÃZ™hÂÃ<Ñ›zu
àZ¸s§~uzŠgzZ ¶„gƒ iúÅY (s§qZ ¬ŠÐ V\W
ìg hyŠ/
¤ÆgzZ¸ìg #8ÔÅ7ZŠZiúÌä ËÔ¶„gƒ
Ôì ðƒ8[ZÑ܉zkZäVßZ¸ *
cCäVÍßRÛŒÂÅ ïX¸
X~º
ƒtÔh
MhyŠ/
¤âZ:Ôh
M7vY½]Zgt

14

(‰?ì ~gz¢7
úàZ¸ÐVçZÑ *
c ì ~gz¢iúÅY( !C
ì ;gYH{>Ã#
r™cÔì„gƒàZ¸쬊ÐV\WKZä~
X 7x ÈZ »i úgzZ
Y 1zZ +−Z x  yÎgzZ ~ ò á}++
$¬ 0Z ò á)´
ú »g ÃZÐ X …Ñge ˜ ~ [ Â KZmvZ îG*9g
7
ÅÅzm\¬vZ -ݬ§zu *
c Vƒ~£Å \¬vZì e Ôì ,
^Y
pÔ 
•,
')
¯
! É 7„ ,
^Y sÜt ƒ pÑÆ~ ›
è *
! Š Z" −,
7 Æz£,
6uñªg ‚=Ôƒ: g ‚=ìt oÑ
Xì ãâ Û*
* ÅwÎggzZvZgzZ

]»,
'Åg ÃZÆ{Š,
'{

.x1)´
~ÆÅÅzm\¬vZ-g—ämvZ îG*9g ~çG
ÃyZX gÐ x *
*Æ{Š,
'{ ¾ gÃZ~›Å\WgzZ
Ð yZ ä \WÔðƒ ‚]g*
c i Åm \¬vZ -g—~ [Zp
.x1} ZÅöâÛ
ƒ ‹Ãí{z¾ gÃZ ~›~÷ä?!~çG
vZ -g—X¸ìgxÑÅzm\¬vZ -\W™ÍgÃZÆyZgzZ
\WˆÆg
GgÃRX ~y*
!i!²gÃRt~›ÅÅzm\¬
.x1 } Z * 
Hn²?ì Le H !~çG
c âÛŠ ágZ ä Åzm\¬vZ Åzm\¬vZ -\WÔñYƒhZ ~gFÅm,
'~÷VƒLe~
E
gŠe û‹B&qZÅ^gzZZ¢ugI

6ŸÆyZ~„[Zpä
è š CZ,
NggzZìjx *
*
* »kZ,ŠqðÃÃVIg} ,
(#
Z X ðâÛ«jg
.x1 )´ {Š,
~çG
' {#
r
Z Xìt@ x *
* » kZ}ŠÃVz,
( LZ
è ™#

]
15

E
ÅyZgzZ¶ðƒ¿gä;uÆyZgŠe¶û‹B&{zÂ?çWÅmvZ îG*9g
{iZzgŠ » yZ ܉z ÏQ ä _öqZ X ¶ˆƒ hZ Ç*
! ~gF Å m,
'
ݬ§zugÃZ ä ? *
c âÛÂÑÅ{iZzgŠ ÔßÅ{iZzgŠ *
c âÛgzZ *

ä~ ¹äVrZÂÔzŠ‹Ì=Zgf¸ñ‹ÃÅzm\¬vZ»] *
! kZÃ\WÔ ñ‹gÃZ~[ZpÃÅzm\¬vZ -g—Â
\¬vZ -g—ä ?~ >T *
c âÛä VrZ Â?H
Š^Ø ù
X åŠ ñÌMt~>kQ¸ñ‹gÃZÃÅzm

ì,
^Yq Ð_ ZÑg e

Ð VîÑge DâÛmvZ îG*9gY 1zZ +−ZxÂyÎ
Xì,
^Y7
úÆÄcz›gÃZªq

oѫ

í

~~iWG
GªV ‚^e äÞ pF çâ Øa] ÄÚ^‰
è Ôƒ:{È»ÑÑZzg
oÑ« Z®ÔÐ N WŠ*
c tÁLZÃkZÐ gÃZ²:gzƒ: 2
íé ƒ»kZ»Ôƒ:xÝ»ÑÑZzg
[ƒu*
0 ÐvZ)ÔƒŸ
Gìt
Ôìgzás§Å„vZ»»kZÐ VÂ*
! ÅÞZ GgzZ› *

XñY:s§Å~iWȇÁ

oÑ~uzŠ

<Ñ{zƒy* ~gÃZª V‚^e äÞ Å† Íô ¡ì áçÛ–Ú
Ôƒ;g™:,
'Z,
'ÆZ.
}ÃËÔƒ;g5:"!Æ}izyWÔƒ:s ÜÆ
v*
!fÍÃ\¬vZgzZƒ;g™:qÑ~Ö#ÓÅ Z.
}gzZg(Z*
!ÃvZY 1zZ
Ÿg*
0 gzZWZ,
kizÖ#ÓÝZV˜ƒ;g™: b§Å{áŠ*
!Æ6¤,
'

16

Ôì *
@™{g Z*,
6\Š sÜ™á ã*
0 p
y CZ { አ*
! gzZD™MÆ
C ì »\¬vZg(Z Zg ‚ÔõÖ#(ZÃ\¬vZ Â
g+
0Z Æ VWÛŒ [ â Û Z.
}
ê z c ` Z }÷
Ð Z.
}*
@ƒ 7 ì H {z
Ð Y 1zZ ì ‡â Âæ &
¬Š Ð gzÆ Åzm \¬vZ -g—Ô h
M8 â az \WV;
ÆyZY 1zZæ}¾!vZ} Z}ÐgzÆx Z™Y 1zZÔ4â
az ÔÐ „ Z.
}Ð 4â 1ÔBâÛwJ ¬Š ~÷~ ÜgzZ ‘œ
XÐZ.
}Ð4âpÐY 1zZÆvZÐ,ñ

oÑ~Š

Ôƒ: uñzi ‚Ôƒ:=g ‚ª V‚^e äÞ gÃÖ æç³ãÖ äÿ ³Ö
–1Z HVƒ Ø7 Ð ŠgŠ},
( ~XVƒ: ,q sÜÆ <Ñ
\¬vZègtzgÃ/]| H ?*
c O=LäÅ\¬vZèg &œ
~ *Š kS J#
Z Åzm\¬vZ -ݬ§zu ?*
c O=LäÅ
ä#
r™qZ ?Zƒx »tL~gI‹§Å\WHÔ¸âÛp= 
g‚gzZ=Ôì CYƒZa \,
GzG~wŠÐ àZ¸ÅcÐí
ä~ Xì *
@YWl ~ ÞZ G
@Ā#
ZB‚Æ
è ~ wŠ Âì*
É*
@ä/ôÔðC7Ã/ôäÅzm\¬vZ-g—]*
!t ¹
~g
J}gv'iZgt ÔðC7ÃÉ*
@ sä É*
@gzZ ðC7Ã
Æò]*
!tX Å/ÂäkZQÔ5Ã\W'iZg»\,
GÅÞZG
ŠW
è ÔH
]¬+
$ yZ+
0{ Zg‚ » yZ gzZt vZáâ Ôì Å #
r™ qZ áZz g

17

XH
Šƒ$
T*
@ÐVÂ*
!qѽ ÜgzZ

oѶa

Sh Ze"{zì;g‹gÃZ ª V ‚^e äÞ á‡ æ Õ%çÒ ÄÛ³ŠÚ
Ð VñƅñSh Ze" gzZ VÂgúX Ôƒ: ]gúgzZƒ: »±»…ñ
Ð]gúÂñ‹ÌpÑyWÛŒ/
¤ Z]gúXì 7,
^ Y7
úpÑÆ
ä\¬vZaÆiZzWÅVàÅÑXì 7,
^ Y7
úÌpÑyWÛŒ
c âÛwi*
*
*~yWی
— Ùô çû Ïø Öû ^eô àø Ãû –ø íû iø øŸ ü
VziZzWKZÂ},
7*
*™]*
!Ð/ôÃ?/
¤ Z!àÅÑ}
Z
z™]*
!Æ™~g¸iZzWsÜÆò,
38Å
— šæü †ø Úø ä´ fô ×û Îø oû Êô pû „ô Ö$] Äö Ûø _û nø Êø ™
σZaÑ~yZìn%~wŠÆX:gz
ì ;gƒ¬Ã/ôÐzzÅo ôZÏZgzZ
— hõ ^rø uô ðô ]…ø æ$ àû Úô à$ âö ]çû ×ö òø ‰û ^Êø à$ âö çû Ûö jö Öû ^*‰ø ]ƒø ]ô æø ü
»]*
!ËÐVàÅÑ ?#
Z ! wÎgƒôZ} Z
X z™ÐúÆ}Š,
6Âz™wZÎ 
*
c â ÛÐÅ\¬vZ èg Z]|ä Åzm\¬vZ -ݬ§zu
Ã~uzŠ,
6 e ÔÇÔVâ Å Ë !g ZŠ¸pì s ç ÂÃ7 eZ «
ñ,
(ÌÐÅ\¬vZ èg Z]|ë ` W HXì x Zwt ÜZ e Ö#
Â!}g ZÔì u *
0 wŠÔì s ™Ã~g ø! *
* Ññë ?ñƒ
t ?¶u *
0 )gzZ s ™)ÃÅÅ\¬vZ èg Z]|v*
!fÍH
Xì *
@™~Ã+
$™Ès ™u *
0 Êpì weÅÑ
ƒ

18

Ôì ]Š „7
úg ÃZ: Ãg ¬*
c ÆÆz£ å;g™n²~Â
~?ÛŒ‚?ÛŒ)´X ›I:<Ñ›zupg
Hg ÃZ½]Zg\W 
Åöâ ÛÐ ! ôqZ ä Åzm \¬vZ -g—Šp ˜
ÄqZ ä VrZ ?ƒ ‹ ƒŠ *
c à ?Äðà »k QÔì HÄ: ¦V#
kõ nû eø éø ^ø Úô l% ‚û ø Þû ]ø oj#uø ë!ôÔ*
c‹gzZQƒ ‹gzZ*
câÛä\WÔ*
cŠ‹
ì x¥Ã\ WgzZ ñ‹g ÃZÎÃÅzm\¬vZ -ݬ§zuä ~
~ ›ÅÅzm\¬vZ -g—ä VM¸²á/ôäa
›Å\Wä \¬vZ ègiœÈ ¬ ]|ŠpX ½pÑÆ
C Ä}g \ ùgzZ¾ÄzŠ~
‹ü ³³³Ûû ³>ø Ñô ^³³Êø ¡F ûÖô æø ‹æü ³³³Ûû ³³>ø ^³³³ßø ³³Öø
ðô «³Ûø Š$ Ö] ‹ô ³Ûû >ø àû ³Úùô †æü ³³nû ìø oû ³³Šô Ûû ³>ø æø
Æ yW `gÎ Z÷gzZ ì `gÎ » y WqZ gzZ ì `gÎ Z÷qZ
X ñƒZa +
0egzZ `gÎ~ºœÆyZì aZÐ`gÎ
†õ ³rû ³Êø ‚ø ³Ãû ³eø Äö ³×ø ³_û ³iø ‹ø ³³³Ûû ³³$ Ö] á$ ^ô ³³Êø
ðô «³³ø Ãô ³Öû ] ‚ø ³Ãû ³eø Äæü ³³Öô ^³³³›ø oû ³³³Šô Ûû ³³>ø æø

@*
ƒ qƒˆÆY ( `gÎ Z÷gzZì _
ÀˆÆò ¯ ú`gÎ »y W
c Ñ p=yñƒ DZ—ˆÆ Y (Åzm\¬vZ -\WXì
*
,™xsÂVƒ4ZŠ~VzyLZ#
Z Z®ì L
<ÌtÔ¸D™
4ZŠ ~ y#
Zì wq H Zgø `WX Vƒ 4ZŠ ñƒ D Z—gzZ
x¥ñƒ ñ\æ ì ÔñƒKÈ çWÔa Ä~B;  Dƒ
V 2zŠ ?3Y H *
* Z—Ô 7ÁÐ ò ” +
h,
m*
! [7Wì *

Æ Y V;z Ôì 4,
FÃä™]*
! ~gœ ~ç pÐ B1 ² Â~

19

Xì s ÜÆL
<tèÑq‰ 0áZzg,
6WZ¶²gzZ {¤Ç*
!
ÃVßZz ygzZ ~ç KZ ñƒ DZ—É ce *
*™7ÈçW܉z kZ
ÔÐ ,Š |ë/
¤ Z Tg~×a kZ v߉X¼ix?Z
@WÔ™\æì{zZ®Ô Çìg7)
−g Zgø,
6zZÆ~çÂÐ,Š Z—
gzZì x ZwÌt Ô Dƒ 4ZŠ ~ y b§ÅyúÛñƒK cu
X z™¿,
6L
<ÅÅzm\¬vZ-ݬ§zuÔì Ï+
0isÜÆL
<

é » nZ
mwÅvZIZ,
6L
<

yZ0f.
v]|yZgzŠÆä3~g *
!gŠÆòŸ#
Z
s ™aÆä3™ VZÐZ {zÔH
Š/
¤!ZâÐB; ÆÅ\¬vZèg
Ð}{z:gz,™: (Z HIÐ{gáZä#
r™qZ ÂÑ ä™
Âì ÂÅxsZ ~ kZ Ô MÆ 1 ]‚gzZ l! y›
cŠ[Z Zg\÷äf.
*
v]|
— ð^Ïø Ûø vö Öû ] ðô Ÿç. ãF Öô äô ×#Ö] Ùô çû ‰ö …ø èø ß$‰ö Õö †ö iû ]ø œ ü

ÔÖ

Ñ LZÐzzÅV¯¸çgzZVâ ZŠ *
*yZ~H
?VzŠ hgÃL
<ÅÅzm\¬vZX D âÑР䙿,
6L
<Å Ue!\ vßÀ ` W b§ÏZ
ì êŠ ¬Š!\ Âì *
@Y *
N e!\ #
Zì ÅÜ$
guä ò á)´
ø Ïø jø Âû ]ø ™
— àô _6 nû $ Ö] àø Úô oû ßô Ïø jø Âû ]ø ^Ûø Òø …ô ^ß$Ö] àø Úô äö ×# Ö] Ô
c*
XÐy-=ä‰ ñXÐ3ÃZ.
}
s™y-*
*3ZƒÎ~kZÂñY*
Ne:Ã!\ ˆÆä3/
¤ ZèY
!ì ÚHÌ›ÅÅzm\¬vZ -ݬ§zu !vZy4Xì *
@™

20

xÄÅZ »›

àñÓ ß%ÃÅzm \¬vZ -ݬ §zu!ôqZ
=Ð ›âZ ?`W ?ì ]*
!H *
c âÛä \W ¸ìgNŠ™|+
0*
!
NŠak
Z Hn²äVrZX„g7ÌÝ@WƒìgNŠ
¼pVƒ8
A
©™]g*
ciÅ\W™ W Âì è,
GwŠ#
ZÂVŒVƒ;g
câÛä \W ?ÐBŠùÃ\WëV;z ǃ ™zZ¹zgŠ »\W~
*
— g$ø uø ]ø àû Úø Äø Úø ðö †û Ûø Öû ]ø ™
X ÇìgB‚ÆÏZ {zì ›ÐTÃT
ÅáZz›)]ÎgzŠ ÅáZz›!ì Út›ä\W¬Š
Xì aZÐ]ÎgÄÑ
GL G
" WkZä\¬vZakZ
\¬vZ?/
¤Z *
câÛŠágZ~gIì 
â Ûy´Z\ W ! Åzm\¬vZ -Ñ} Z ƒD™òúŠ »›Å
x¥X Çá™[8Ã?\¬vZ äö ×# Ö] Üö Óö fû fô vû mö z™q nZ ~÷ oû Þô çû Ãö fô i$ ^Êø
Xì L
<Ç ì „zZg \ »\¬vZ Zƒ

Lé » nZÄÈZ »vZIZ
<

Ã#
r ™ £Z · *
* Ññ]|vg ,
)qZÆ Š *
!W[Z ä ~
9
¦ÑÆmvZ îG*9g ~Š *
!WŠ Z%m#
r ™ èE.gW a{ á]| ¬Š
ä xŠ {á Zz äg *
@Z *
@™æ » yZ ¬Š ÃyZ ÔÑÆ { á Zg+
$
¬ ܉z Û *
@™æìt L
<èÑq *
c Šg *
@Q *
@™æÐ s§ÅB; ZŠ
c ƒ*
*
@ X}g *
@ZÐB; N *
! ¬Ü‰z Dg *
@ZgzZê ~B; ZŠ
k Q~X zg*
@ZÐ s§N *
! gzZ−Ð s§6ZŠƒ)ž*
0*
c ƒ*
@™æ

21

ä ]|X å Zƒ¢q ~ Ö#.
} Å]|Ð cZ™ÔåŠ ñ܉z
Z÷ä ?Ô7D»L
<kZà ??ƒs ¸çù ? *
c â Û™$
. Z eÃxŠ {
z ~B; ZŠ {g *
!zŠ Ô ƒ z {g *
!zŠ [ Z Ô *
c Šg *
@Q s ÜÆ L
<*
@™æ
X zg *
@QÐs§ÅB;N *
![Z *
c â ÛgzZ
ðzŠÙC #
r™ /Zg Z,
'Z { á *
* Ññ]|ä ¿qZû%qZ
N*
! ¬ gzZ á0z Q *
c â ÛÔ *
c Šg*
@QÐ s§6ZŠ ¬ Â Zg *
@Q { iñ »
п,
6L
<Ôz™¿,
6L
<܉zÛ k]Ô *
@ Ô { iñX zg *
@QÐ s§
wì܉z Û *
@ }ì Cƒ { i *
@Š *
c ÅÅzm\¬vZ -g—܉zÙC
À7 
ì ;gƒ¿,
6à ¬ êL ÆÅzm\¬vZ-ݬ§zu ÇñW
û oßF Ûû nö Öû ^eô ]+‚ø fû nø ×û Êø Üû Òö ‚ö uø ]ø Øø Ãø jø Þû ] ]ƒø ]ô ™
ê~c ZŠ¬ Âê*
@ ðÃÐ~?#
Z
û Ùô ^Ûø ùô Ö^eô ]+‚ø fû nø ×û Êø Åø ˆø Þø ]ƒø ]ô æø ü

Ô}g *
@ZÐs§N *
!¬Â}g *
@Q#
ZgzZ
gzZÐ ( *
@ g *
! Î~½yŠ ÂÐ ,™¿,
6L
<kZ \W/
¤Z
$ wŠ ?σ 7{ i *
4¨GG
éSE
5G
@Š *
c ÅÅzm \¬vZ -\W H ÂÐ ,g *
@Q
À
ìg™¿,
6 ug IêL 7ÆÅzm\¬vZ -ݬ§zuë ǃgzä 
ïŠÈÐ y*
!i à {Ôì x *
* »¿›Ôì x *
* » ÏZ›Ô
y-z ÑÂì *
@Wnç » ¿#
Z pVƒ ÑZz ä™›Z ,
(~
íŠ Ôsp » ~ç Ôì CYƒ
¨¸ Ì‚ÎgzZ {ÑçÔ D YW
¨¸
ôÜÆÅzm\¬vZ -g—vßëÐ Tì *
@YWsp »Vß Zz
X D™~igzs ÜŬ

22

]ЧÖZ »V
~g—ÐVß ZzäZrSh Z e

VñâS Vzgem
N0£Zx âZÔ´ â x âZÔ wáx âZÔ1Zx âZ
N ZŠ ªì #
ZZz ´gÐ s§VÐSh Ze_qZì q )S »
ݬ§zuyŠÆÖ#ª/
¤ Z Z®Ðt ‚gzZÐ s§N *
! ÔÐ s§
}÷ä Âæ !äQ}÷} Z BâÛÄ*
c gŠt Åzm \¬vZ [Z HvßëN CÂð¯ 7^Ü~÷ *
c*
0 ÍH~}n
~r Sh Ze ÃÅzm \¬vZ -\W~ ugI Ï+
0i² ?Ð ,Š
¢qt ‚Æ \WÉzŠÆ yZ,
kZû%qZX ¶]ÐJÐ Vª
vZ -\WÔ‰~,
( ~,
( †ñgzZ ¶ðƒ ~r Sh Ze ÅXñƒ
yŠÆÖ#ª/
¤ Z :X 1¢Ð ]ÐugI Òn CZ ä Åzm\¬
Æ)
®Ë  1¢ugI Òn Ð ]ÐÌÐ ë,
6 ä¯ ^+Z
CZÔƒìg™lpÃVàÔƒìg™lpþ ?Ð ƒ Y V¹ !zgZzyZ
X Æ\¬vZwÇt Ô7!~gvwÇt ?ƒìg™lpÑ
ÙCZgøX {ÈJcÐuÂ{Èë/
¤ ZÔì {ÈqÙCÅ{È!ÅgŠ*
c
vZ-vZwÎgì H ºZÔxÝÆZ.
}ÌwÇtÔì xÝ» Z.
}
b
¤ Z Ì0/
qZÔì 7qðúZÔßÄg Sh Ze~›ÅÅzm\¬
6 kZ™™x ©ZÆ—\W Âì *
,
@™y´S ™ O” »x ©ZÆ—
ð•ZúZ/
¤ ZÔì gZ,ÑZz ä™y´Z Ù Š 7t ÔD™¿
~ ›ÅÅzm \¬vZ -ݬ§zupì gà…ƒ BH
C jÈtyŠÆÖ#ª *
@ßÄgSh Ze

23

Vƒ *
c WÆ á Ø> ³ [g *
c Å [8} ,
F
Vƒ *
c WÆá ]gß~}Š™ ÂÃkZ |
C z™ *
c Š| ,
7ÄtÂÚ,
6\WðÃ,
6pgSh Z e/
¤ ZgzZ
dŠ:Æ ||= ß Zz Ú Š } Z
}Š ¯ : ‚ í }› ÌÃ ?

Ïz,
6pg†ñ~,
(

Ô ñƒÇg †ñDDvß Vƒ 8 Š ` W„, Z
[ ÂR~,
(Å$
guÔ´ â x â Z ¤¸ bÑ ÔÖ^ŠÛÖ] ˆqæ] dŠ
ä T D â ÛÅzm\¬vZ -g—Ôì ~ Vz¢{Ša ì
c J,
*
(ÃVsñKZ
— oû jô Âø ^Ëø >ø Øû ßø mø Üû Öø ™
ÇñY*
c Š™xzøÐ)
®Ë~÷
— oû •ô çû uø o×F Âø ?û †ô mø Üû Öø æø ü
Çñ*
0 äW7,
6,
WøjgzZ
— gõ –ø Æø oû Êô †ø nû Óô ß$Ö] æø †ø Óø ßû Ûö Öû ] äö ×# Ö] &ö Ãø fû mø æø ™
ÇñY5~VÃ,G
”~GaÆ[Z wZÎgzZ
û æÜü nû Öô ]ø hæü ]„ø Âø Üû ãö Öø æø ™
ì [Z±u *
*ŠgŠaÆyZ
— gû jö mø Üû $Ö áû ]ô ü
X ‰%%K/Â/
¤Z

24

x £dZ »/ô

D ;+ŠÐ T\¬vZVƒ *
@™n²¸ !2zŠ '
X /
¤ á dZÃVz9aÏZÔïŠ dZ ÌŠ/
¤ áÃkZ
ÂÇaÆÑËÔÇ,
6 uËÃW
d LZ \ *
! ðà ! C \W
YC
mÑZ¦èaÅzm\¬vZ-g—?Çñ¯¶‚ »kZÃVŠZ *
*H
},
(Ð 
ƒÃ\Wä \¬ ha kZ g ZŠuÆ V1x ÓÔ
vZ -ݬ§zuÃ/ôgzZ ñâ Û«Š/
¤ áÔ¬} ,
(Ð 
ƒgzZ ëÑ
VŒ X å *
* ;ÃxsZÐ X *
c â ÛÉaÆÄÅÅzm\¬
C ¸D™ J ,
7mvZ îG*9g#
r™DZ†{ á H
Š WŠ *
c ÄqZ=
¶Š%Ð wi Z Å T wŠ {z †Y
Å [NZ Ã
è ˆ uŸ
ÆyZX ‰ fâ Ð \¬vZ ÂÅ\¬vZ èg/]|gzZ
C ì YY¹ÄtÂa
a Æ ½ / ä › ›gŠ Æ Ë
= Æ™ [NZ 1 8 â Ð Z.
}
G
ugI ï
L ^ŠÆ Åzm \¬vZ -ݬgzut ‚Æ~
c x ÷0
*
qZÐ~/zŠvZ *
c ¸ñƒ`Q
è Z/Ô}Š™ «…/Ð ~yZÔ¸ìgÈ}Wº Z &
è œgzZ}ZLƒgzZ[æ0
è Z/
LX ‰ fâÅ\¬vZèg/]|n¾X ‰ƒwJ[ æ0Z/
X e
f8 â ÃËaLZÌvZY 1zZ L

25

b & Z & §»vZIZ
ø*
nZg *
* Ã\¬ñZ.
}Æ™ ãâ Û
* å ¹iŠ qZ ä ~

ì e ÂH
Š
–ÐvZ#
Z Ôì ÏÅXðƒÏwVÅkZì *
@™
qZ ?ì *
@ƒ H » X ðƒ ÏÔá ^R aâÔá ^ßæ ÃkZ
D Wk*
0 }÷Ô¸D J ,
7 ]©ò Z ¸ÑZ Î~ ;gE- Wz,
6
VƒLe~pVƒXÏÌ~#
r™ ¹äVrZX Tg
} Y~ ¹ä kZ !½]*
! Hä ݪXá ^ßæÑZzvZ ðÃ= 
ì éZp ~÷pVƒ X Ï~èY Ç ñY *
Nßæ= Vƒ
ä~Xá ^ßæÑZzvZ ðÃ=›ßæ=ƱÆDÆkZ ñO
{z Ôì *
@,
7*
* Y~ VƒÕ{aÆäZwæÔ 3ßæ7,Zá ZzvZ ¹
Ð =ÂÅ\¬vZtÑéS DQ7} i ZzgŠ} i ZzgŠaÆUßæ
7t Š Z%Ð UßægzZ D™^ÌaÆvZ à S ]úŠ LL
ÃWfg ¾ ÜZ}g vÐÛZ +
Dk& Z KZÉ 3ßæwâ Zg v{zì
X ï Š â Û+ ×'Ð {q¾ Ü Z»™^ßæ

Ù™b7Ðx Z™Y fx »ÙC

\¬vZ -ݬ§zu ~7 Ð Y f < Ìx » \WZ®
{¾Ô ðâ Û«Ï+
0iJˆk,
'23ƶŠ ]tä \¬vZÃÅzm
H Hä\W~:²kZÂ~pÑÜæw‚kŠgzZ~pÑlw‚
c o]Ãz Ä- » VÍßÄ Ô*
*
c o]ŠÑz Ä- » VÍßÄ ÔN oVâp
ëÔ~7 ÐY fÃkZgzZyŠ »öZa *
c »]ñª*
c o} e »V1Ä
]|™| ,
( Ð V1}g ‚ÃÅzm \¬vZ -\ WX D C 7

26

o³×F Âø Øùô ³‘ø Ü$ ³ãö ×#³Ö]ø Ì~pÑŠzgŠaÏZ¶›Ðx?ZmZ,
'Z
g—èa?17VYx*
* »ÑËgzZ?7*
cì Üø nû âô ]†ø eû ]ô o×F ³Âø æø ˆÆ
pÑl !vZ *
c åóâ äx?Zm…Z,
'Z]|ÃÅzm\¬vZðƒ ƒ Å\WÐ ¬Š Åx?Zm…Z,
'Z]|XâÛZa 9qZ~
\¬vZ-ݬ§zu}Š™$
"*
Utݬ»)
®) ËÔݬ»¡ËZ®
Ð Y fVƒ HakZ ?ƒ *
c o} e »¿Ë*
c »9Ëä Åzm
Xß™ïÂâ â:]*
!~gøÔz™¿™b7b7gzZßb7
ðJ eˆÆYÄÜäÅ\¬vZègº Z &
è œ]|
qzÑÐ
“,qt?*
c oyŠ ‚yÃäVrZg7X ð*
0 Ï+
0iw‚ 
7Ã\W]ÃZ
yt }~ V7+
0i ÅG™xgzZ/ô ?Nƒ
é ‹§Å\WÔ,

,
6Åzm\¬vZ-g—÷‚ÙC~gø!}gZX Ï
»²áݪqZXì ´gŠ *
c ÃyIQ…܉zÙCÔx áÙCÔðÙCÔceãƒZÆ
\E
B
3
G
~,
(Ð ~çKZÃkZÔå ü x *
* »kZÔå »ÁŠŠ*
!Wg©{z ÔH
Š WŠ *

ÅkZyŠqZÔå*
@Y=
Ô~r *
!qZ: Zizg™áÃ~çKZ {zÔ¶›
Æðâ pƳ Ôˆ¬³ LZ ªV; Æ\*
! Vâ LZ ~ç
V˜ V˜ {z ¶:B‚ÆkZ ~ç#
Z yŠ kZ ÂX VŒÆVâ ª
C å;g| ,
7Ät~}g*
!ÆI~çKZå;gg*Ð
B\
¸ ‰ Ã m Ë ` W üG3 E
ñWŠ *
c xŠî
è Æ yZ ¹

Ýq »V
~wÎgG
ø
\¬vZ-g— åtÂÝq »Åzm\¬vZ-wÎgG
è

27

:Â*
* yŠ ðÃÔx áz ðÔ D™ ZÆ÷‚ÙC ÅÏ+
0i,
6 xŠîÆÅzm
{™Zè »VÅ\WÐ ]ÒgzZ _,
7 pÑŠzgŠÐ ]ÒÔD™
ÅÅzm\¬vZ-\ W ÂD™{+
0iL
<qZqZvßë/
¤ ZÔ D ™
ÔBÄg V·h Z eŠ%
ƒÆ Ö#Q ` W/
¤ Z X Cƒ lpXug I — zg
ÎgzZ B wÅ' LZ Ô'",
7Ð)
®) i úÅ܉z Vv*
0
\¬vZ -g—! î CÂ,Š hg *
*O*
* ÇÔ,™¿,
6
ƒyZ ~
ÌòqZ ì ݪ¿{z X σ lpXug I — zg ÅÅzm
Ì
b ›Å\ WñY wÈÃò Z/
¤‹Z f Å Åzm \¬vZ -g—
„gŠÝ » kZ ñÑ : yZZ ,

6
ª‚g Å \W¿ Z®ì yZZ
Z ÏA 7] ÐZÔñ,
#
7 äö ×# Ö] Ÿ$ ]ô äø ÖF ]ô øŸ yŠ]Zgp/
¤ Zì 7
yZZ,
6
ª‚gÅ\W/
¤ ZªÇñ,
77 ä×#Ö] Ùö çû ‰ö …$ ‚æü Û$ vø ³Úö {zJ
vZ-\W~]Ñ»~g7ˆÆ\¬vZÔÇñY~3ÇñÑ7
C ì 7zgŠ »Ë™| ,
(ÐÅzm\¬
¿r ð vg,
) Z.
} iZ ˆ

û¥yZx»V
~\ W

vZ -ݬ§zuˆÆ \¬vZ~ ] Ñ»ì –ä Y f
Ø<è#
r™mvZ îG*9g´ â x â ZXì 7ðÙ| ,
(ÐÅzm\¬
~ V
~oùô fô ß$³Ö]†ø ³fû Îø lö …û ‡ö }ŠÈt¿ðÃ/
¤ ZD â Û{zÔ
É Ôì {z(I (Z ÂÅ]g*
c iÅGÅÅzm\¬vZ -u *
0 Ñä
ÅÅzm\¬vZ -g—ä~ V
~ o$ fô ß$Ö] lö …û ‡ö ce IVRzggzZsæÐ]§m{ ä³fn› é ^³nv³e \ WèYÅ]g *
ci

28

kZÅzm\¬vZ -\ W Âì k,
7 xsz > [ ™ƒ¢q,
6 ug I
x Z™Y fb§ÏZX D â Û«Ì[Z gzZg
FÃxsz > [Æ
»Åzm\¬vZ -ݬ§zu,
6 } •TÆ}iìê Ìt »
g8
vZ -\WXì aZÐ WZ ¶²Z•{z »}iì Zƒ 3gugIêL E
qZX 7wJ„ yZZ%Æ kZ Ôì yZZÌ 
b ›ÅÅzm\¬
ugIRzgÃkZÐgzŠ #
Z Ô å ;g Y pÑÜæ {z Ô åÔ¬ Z ,
(²á
C ¾ÄzŠ äkZ Â*
c WÃ
Âæ à òå è÷æ ¶ C+
&ðe
g Z ÛŒ" Óó } Z ì {z NŠ
g ⃠s ÈY } Z g âƒ
g*
cŠ » V
~Üæ Óá H
ŠW

é » nZ
gâ »L
<

<ÑzL
<z™x » Å]zˆakZ $
eWä~ ! 2zŠ
<ѽ ÜÔL
<½ Ü,qtg ‚=*
* O*
* ÇgzZz™._Æ
gzZ Y*
! ~ !Íß} Z *
c â Ûy´S ä Åzm\¬vZ -ݬ§zuÔ
-ÑaÆäSÃq T ÂVƒ H
Š H Za aÆäS *
*O*

Ò,
6zZ LZÆ™{+
0iÃq kZ Ö#Q ` W‰ K Za Åzm\¬vZ
\¬vZ -ݬ§zu:?Ïñ*
0 b #HÖ#Q+Z ?ì „g ‚,
'VY
V\WuÃ
ƒyZ Ô ~ÎÔ ug I‹ZŠ ág Z æÆÅzm
3Y H+
0egzZ `gÎÔì *
@ƒ Za gâ HdŠQz™¿,
6 yZ ÔÅg,
6
C ì ~L
<Ýzg ÃÝzgk Q

29

¸ p Zg ] xg*
c 
¨
è iZ
¸ p Zg ‡ z Ò m¥ iz
vZÔì _›qÔìt‘]gzZð‹?Ãk‹Åx*
*ÆvZäYHð‹
?äYH]Ã]Û
ZZz]Zf Å\¬
è {Ôì *ŠgzZŠ ßZ#
è {Ôì]Û
ñY|,
(/
¤Ø/
¤ZgzZìŠzök‹Å]gzZìr
‚gk‹Šzö)]Û
è {
ݬ§zuÔì Y ËÅ~gFÙC u*
0 x*
* » \¬vZgzZ h
M7Ì3]Â
•,

'ÅkZÔì Y ËÅ~g FÙC−,
7 pÑŠzgŠ,
6Åzm\¬vZ N
Xì MÌØ{ èE
L j8Ð

ì aÚ]g *
c iÅV
~\ W~[ Zp

Ï+
0iÃÅzm\¬vZ -ݬ§zuä Tì –ä Y f
DZ†{ á}÷X ǃ,
6yZZØ{ »kZ 1NŠ~[ZpiŠqZ~
]g *
c i Å Åzm \¬vZ -ݬ §zuû% {g*
! ÃmvZ îG*9g #
r™
ðƒ‚]g *
c i +Zû%qZ *
c â ÛŠpä }÷gzZ ðƒ‚
ÃÌ}gze wÑwÑÆug I0
è ÅÅzm\¬vZ -g—=
wÎg *
c ÌY7 ~ „ [Zpä VrZgzZ Ôå[Zp ãZz Ú Z Ô ñW
vZ -ݬ§zu Â1NŠ[pÃ\WäDZ†HÅzm\¬vZ -vZ
Zg \ (ZX 1NŠ [pÃëä ? ! DZ†V; *
c â ÛŠ ág Z ä Åzm\¬
X*
c â Û‚úZävZ 
6 A ÃÆ é,
qZ ~ˆ Ô‰ƒ×,
6 Ë]|û%qZ
ã IÔå7ÌݬðÃ{zèÑqÔâ °çÐ kZ™ Y yÆkZ
Åݬ)gzZݬ yŠÆÖ#ª *
c â Ûä ]|påòŠ WIY ÑZz

30

°çÐ kZ ä ]|ÔÐVƒ,
'Z,
'
ƒ ÂV;z Ôσ 7H
~ƒ7+
h%Ôƒ7Š/
¤ á}g ø?Ô H
ŠƒÕÐ ë ¹ñƒ _â
ÔVƒ*
c W`â °çÐ ?Ðzz Å×kZ~?*
c Š$
. Z e VYȊ
Â\ WÔ7]gz¢Å`â °çÐíÃ\ W]| ¹¹ ä kZ
ä ~¼Ð y*
!i *
c â Ûä ]|p ,
'Z,
'Æ \*
! }÷
]Zg ÏZ Ô ñW\ W$
A*
c Š™s çä ~ ¹ä kZ #
ZÔ*
c Š™s ç
~ ÏqZ ¬Š~[ Zpä ]|ÃÅzm\¬vZ -ݬ§zu
Å\¬vZègZ]|gzZâ Ûp=Åzm\¬vZ -ݬ§zu
E
DZ†{á~kZÔì ÏgzZqZ,
6A üúgzZÖ#.
}çLwqÌ
äÅzm\¬vZ-ݬ§zuX ñƒÆ! ZmvZ îG*9g#
r™
ˆ~h Ï#
ZÔzŠ h Ð Ï~÷ ÏÅ DZ† !Z} Z *
cŠ ¬
@W{×'*
J[Z » iZzWÅÂkZ¸ D âÛ]|ÔðWiZzWÅÂ
C ìtÄqZ»T¾ ~Ï+
0iÄ„zŠÔ¸7²á]|Xì
a Æ −Å wŠ [s
à î*
* zŠ 5 ì *
@ƒ ¬

|ÅäoyŠmºgzZä™V¸Z
l

: âikZèYì *
*™n²¼~}g*
!Æ·ugIkZ `W
VzK‰}Dƒ7~K~gø wqZ,ZÐ ¹ ~ 
„gƒ V1Z¸yŠ ]Zg }Ôì Cƒ ÝzggzZ V¸Z
l {Š*
c i ¹~
ñY H7: Ãë›/
¤ Z ~ ]gß+Z X ìg òk}gzZ
\¬vZ -g—ÃyZÐ ,™ ãá+
$ Ð s§~gø vß ‰ Â

31

7V¸Z
l ÔÅ7Ýzg ä VrZ Â=ì 7›z GÐ Åzm
Ì7Z Æ DÁ vß LZ gzZ Å 7à Z ¸ÔÑï 7kÔ H
¶ðÃg+
0ZÆVÍßë+
háì YwZ e<Îzy-Ôì YƒkˆZ
X Vƒ*
@™7$
guqZ~ŸkZXì
Æ Ö#ª D â ÛŠ ág Z Åzm \¬vZ -Y C
mÑZ±
‘ÛqZ~ TÏñYƒ„~ V¸Û( 73)yÖ#Z ~÷$
dی
m\¬vZ -g—?ǃ‘Û‚yÃ{z Y7 ä/ôÔÇñ*
0]
Ô/ô}÷gzZ~,
6Toû eô ^vø ‘û ]ø æø äô nû ×ø Âø ^Þø ]ø ^Úø *
c â ÛŠ ág ZäÅz
Zƒx¥Ô /ô}÷,
6 T3 Zg {zgzZì wÎg »vZ,
6 T3 Zg {z
ä ×# Ö ] á ]糕 … x Z™/ôgz Zìi§ »Åzm\ ¬vZ -g—
À` WXÐN *
0 ] á Zz½,
6kZìi§ » ànÃÛq] Üãn×Â
» öZa ÅV#}Ôì* » ]Ãz ÅV#}ì *
@W~g ¶Z
öZa x- »Åzm\¬vZ-Ñëv߉akZÔì*
ä Åzm\¬vZ -C
mÑZ±ìt wZÎ ?ì `w H~ äo
kŠgzZ}gZ*~)(l ä \Wk,
' 13~ T~ ]tUâi LZ
]ÃzÅ9Ëä\W~äâikZ H Â}gZ*~pÑÜæk,
'
]|Ð ~ VàÅ\W ?*
c oyŠ »öZa Å9Ë ?*
c oyŠ »
c oyŠ {zw‚ŒZä\WHÔZƒwÙZ » \¬vZègò«Z îGE
*
@+G.
}
rŠ¼ yŠÆ`WZ® å ZƒwÙZ » ~ç ~gøÃyŠ kZ w‚Ô 
ë À` WÃkZ ?ñYƒ { i *
@Š *
c ÅyZ *
@zŠ à[Z N™ Z+rz
} e} e} eÐì Âì *
@Y½{Š *
c iù #
Z ~ ÝZX *
* o} e
sÜÆL
<Ô¦Ñ)ÔòsZ)~}nÆXvß{ztì_
À

32

æ
[ Z NÃkZì ;gò} e} eÐìÆyZˆß›g{Š *
c iâZ
* oyŠ »aÅËÔ »öZa ÅËÔì ðWÐ \g- qt ?mHÐ
*
LZgzZaÆäŒÃVÍß\ WZ® H qzÑx »t ä Vß Zz \g~hðÅXkZ= ` WaÆäÑŠyEZûÆ\WgzZû
Åzm\¬vZ -g—ëƒ: kˆZÃ\W *
@ì ã™#
sŸz Ï
~KÅyZ #
r™A : µñ » ãá+
$ ÃËgzZ 7Ô¬Æ
Åzm\¬vZ -x™Z wÎg vßtì *
@ƒx¥Z® Zƒ 7V¸Z
l 
Vƒ *
@™wZÎÐ ]Z|\W~ Z® 7áZz ä™›Ð
Gã*
!i»\WZg ø ?7*
c åGÃ/ôÐ Åzm\¬vZ -g—
yŠ „ qZ~ ðZŠÆuQÔ*
cŠ·ypÔ~Š™y*
!ÛŒyYÂä/ôpì
¯ úÅ
ƒ ä Åzm \¬vZ -ݬ§zugzZ ‰ƒL/ô,~
{ i » ¯ úQ—zgŠ »]Š Þ ÂqZ Ô ¶Ï+
0i[x» HX ðJ ,
7 {i»
C ] Ñ»› zèzz Ôg ZŠu»V1x Ó! ÷ÌÑZz",
7
Z÷ { i » ^á Ð dÃæÆ yZ
a Æ Ùp Å X ä ~ ~Š yY
a Æ ÏÈ ce ~Šp "
bzg~ ÏÈ Cƒ7~Šp" ~›ÅvZJ#
Z !ªZz
\W Â|Ãæ:gzì H
Š Hì‡ÃVƒÕ{aÆI›¸ CW7
Å›IZ ›Q7›Ð V1Âp h
M™Ì~ yLZ
Z Åzm\¬vZ-g—Vƒ*
#
@™wZÎt~Z®Xì QÐÄ
ðJ e äÅ \¬vZ èg & œ–1Z ]| ‰ á p=Ð *Š
–1Z ]|ì Y}Š ]o» kZ ðÃ~ õg*
@ HÔÅÄÜw‚

33

Ð yìi µ
è zg ~ ~tK~ wzÑZ ßg äÅ \¬vZ èg & œ
p¸ 7¢ Â~: âi kQ Ô ¢ À `W ÂVŒ ?ƒ HV¸Z
l
°Âr Z
lйÐ%ÆyìiÅ\¬vZèg&œ–1Z]|
ÔÅ ZÆyYKZäVM&œ–1Z HX Zƒ7V¸Z
l ðÃp¸h
M
\¬vZèg–1ZD âÛÅ\¬vZèg/*
*¦~}g*
!ÆX
yÃ{zgzZì aZÐ ]Š „ÅÏ+
0i ~g‚Å/]Š „ÅyŠqZ ÅÅ
m\¬vZ-g—Ì
Z ¹ä/ô²yŠÆŠ˜?¶]Š„ÅyŠÐ
–1Z]| Â7gœ bÑ…aÆŠ ˜ ÌZÔì ðƒ]Ãz ÅÅz
§¸#
ZèYìB‚}÷\¬vZ *
c âÛäÅ\¬vZèg & œ
è
\¬vZ-vZwÎg ^ßø Ãø Úø äø ×#Ö] á$ ]ô áû ˆø vû ³iø Ÿ ðƒwi*
*$
eWt~gN
}gø \¬vZ !&œ–1Z} Zƒ: â å *
c âÛÐíä Åzm
ZŠðÃÔ¸ Åzm\¬vZ -ݬ§zugzZ å~ ܉z kZ ÂìB‚
gZŒ™ âÛt Xì $
"*
UÐ u*
0 yWی*
*ƒB‚}÷» Z.
} Z® å7
åü ‚ø uû æø tø †ø ìø æø äü Ëø nû ‰ø ‚ø ×$³Ïø ³jø Êø ‰ òaÆŠ ˜ËgzZðd
\~yŠ/
¤
ÚZ ‰ƒB‚Æ\W/ô}g‚gzZ H
Šƒgœ bÑÃ/ôx Ó™NŠt 
*
c âÛäÅ \¬vZ èg tzgÃ/ *
*¦aÆ XÑZz ä™G
E
$
4› â ä VrZ #
HŠ˜ Ð > 2i èE
LG
Z ]Š„ÅyŠ qZ {z ź Z &
è œ
]Š„Å]ZgkZqZgzZì aZÐ]ZŠ „ÅVâŠxÓÆÏ+
0iÅ/
xÓ~÷¶Å]óB‚Æ Åzm \¬vZ -g—ä VrZ #
Z
vZ -g—~}g*
!ÆTÔ¬Z,
(ÚZÔì aZÐ ]Š„ÅVÂZg
ÆÖ#Z ÅVz9}g‚~}÷qZ/
¤ Z DâÛÅzm\¬
ºZ&
è œ ~}÷}uzŠgzZ ñY 3g yZZ »/ô}÷gzZ »/ô

34

xÓëgzZ/ôÆÖ#ZkZªÇñYÌZ÷»yZÂñY3gyZZ»
»Å \¬vZ èg &œ–1Z ]|{Š*
ciÐ yZZÆ/ôÆ VáZ
gzZ ÅÖ#Ów‚ ðJ e ä wÎg Ô
(Ð 
ƒkZ Âì yZZ
è ¬} ,
\¬vZèg &œ–1Z]|1å*
c WwzÑZ ßgg*
!zŠg+
0ZÆw‚ ðJ e
ÂrZ
l äkŠÔåÂ%»yìi~:âikZXH7V¸Z
l ðÃäÅ
gZ−â ¹ Ô¶¶Hk*
0 ÆÅ\¬vZègy¢*
*¦gzZ¸h
M„ °
yZ Ô¸ gZ−â ¹ Ô¸ 
`*
@},
( ¹ sú0Z Ý°Z†]|gzZ¸
/ôÔ¸D°rZ
l~wŠLZ{zÔ*
c°7rZ
lðÃÌä/ôgZ−â
X¸D°rZ
lÐgâÆL
<»nZ~VߊLZ

V wÎgG*
ìsÜÆ~
*™ ãâ Û*
*

8 Ô ¿g ~,
( ~,
( †ñÔ „gY ~ø +
&ñV·h Ze `W
Ð
ƒt gzZ „g ^g,iúÐ )
®) Ô „g # VÐg‚
C ?ì wÎgG
(
è tÔwÎgÔ
è ¬} ,
äü ³f$uö †ö ³`ô ¿û iö kø ³Þû ]ø æø Ùø çû ³‰ö †$ ³³Ö] oû ³³’ô ³Ãû ³iø
Äü ³mû ‚ô ³eø Œô ^³³nø Ïô ³Öû ] oû ³Êô pû †ô ³Ûû ³³Ãø ³³Öø ]„³³âF
ø f%uö áø ^³³³Òø çû ³³Öø
äü ³³jø Ãû ³›ø Ÿ$ ^÷ ³³Î?ô ^³³‘ø Ô
Äü ³nû _ô ³Úö g% ³vô ³%m àû ³Ûø ³Öô g$ ³vô ³Ûö ³³Öû ] á$ ^ô ³³Êø
G
* ÅÅzm\¬vZ -vZ wÎg
è gzZ !>ªƒ D™ ãâ Û*
ÅÅzmvZ -vZwÎg ?Â*
@ƒ CGZgv/
¤ ZÔƒ D™òúŠ »wÎg
G÷t Xì *
@ƒg ZŠ,
'Vâ Û »[8LZ ÂÔ¬èY D™)
®¤Z
ƒ~ kgzZ à {,KÔ ìg hg,i úÅ)

®)ì

35

?s ïk{z¶7™tg+
0ZÆ/ôHÔìg Y−Xæ òŠ W
Z σ wJ#
#
Z Ùp ~g v}g Z Ô ƒ oÙpì ~ ] Zg ¶Z ` W
Ô Ë$ƒ7wJÙp~ vs ÜÆi§ÆyZÔ Ïƒ,
6j§Æ/ô
äö ×# Ö] oø •ô …ø H
ŠƒèZgvZÐyZ?ðoÙpùä/ô‹Z|dŠt
‰Z®èZgÌÐwqZÆyZ ÂèZgÐyZvZ äü ßû Âø ]çû •ö …ø æø Üû ãö ßû ³Âø
!dŠ X Z bŠ yY Ìë¸ ïŠ yY,
6L
<qZ qZ x Z™/ô
¶,
k¦~ yT H7¸*
*~ ykZ äÅ\¬vZèg/]|
Ôì ZƒZ½ÐVz,
k¦yZg‚ »yZgzZñƒ¶wÎg Ô
è ¬`WgzZ
Ô ìg^gWÏ~z Ô~z K Ô-+
ig Ô ìgƒ yŠ ]Zg äO äÇ
Ô
( ¹ Â 1 wï kgzZ 1™V¸Z
l ~ wÍÑZ ßg {g*
!'
è ¬ },
._ÆL
< ?#
Z*
@ƒ wJ#
Z wÎg G
è Zgv}gZX ‰ƒ wÎg
iúÐ)
®)Å܉zVv*
0 gzZe
fJ,
(V·h ZegzZ ïŠ^»†ñ
ÔÅ \¬vZ èg & œ–1Z ]| *
*¦zŠ ™$
"*
U …X D™ ZŠZ
Z]|ÔÅ\¬vZ ègy¢]|ÔÅ\¬vZèg tzgÃ/]|
Ð!ôËÉ HV¸Z
l Ô*
c owÍÑZßgä]Z|yZÔÅ\¬vZèg
º,
6L
< {z wÎg Ô
c owÍÑZ ßg äVrZzŠ™$
"*
U
è ¬?ƒ*
ÅÏ+
0i ~gøpÑŠ ~ZgøÔì w‚x ÓwÍÑZ ßgZgø!vZy4Ô
!ze~›ÅÅzm\¬vZ -vZ wÎg÷‚ÙC ~gøÔì ÷‚ÙC
w‚}g‚gzZ 1| ,
7 ™xÑxÑû%qZ~ w‚ ~hðt Ôì ðƒ
ì wzÑZßgw‚Zg‚»kZì *
@™L
<»nZÌ XìgD™ ãâÛ*
* 
åt Ñ » äÑ p=~ *Š » Åzm \¬vZ -g—èY
ԃРwqZÆ«gzZ…ÆZ.
}gzZá,
6 è%Å\¬vZ}È

36

@*
™ ZŠ Z {z h»›ÅÅzm\¬vZ -g—Xì pÑŠßñ-Zt
C ìÄZ÷Ô}Š™ ZÆyYKZ,
6\¬vZgzZ}Š hg{ H
k ì
Zƒ ZÆ ,
6 ]§ œ
!{z
Zƒ ZÆ ºZ ? ]§ ÿL uq kZ
ìtƒZÆ,
6L
<ÅÅzm\¬vZ -ݬgzuƒZÆ,
6\¬vZ÷‚
ÔwÍÑZ ßgìtÔÙ¿,
6kZgzZÑÃL
<qZqZX pÑŠßñ-Z
\¬vZ -ݬ§zuÔ¸ ñÑp=a ÏZ Åzm\¬vZ -g—
àZ-Š ÅVƒyiŠqZ~ w‚¸ ñÑ7p=akZÅzm
z™äO äÇ™wïV´ggzZ kÔß™V¸Z
l ~ VzKb§Å
òúŠgzZ:Ð y*
*O*
* Ç !{WX ƒ `~z KÔmÔgWÏ~z~VzygzZ
*O*
*
* Ç~ *
c âÛŠ ágZ ä Åzm\¬vZ -ݬ§zuX »wÎg G
è ì
ƒäOäÇ[p~yÆ
ƒ `WgzZVƒH
Š H Za aÆäS
äOäÇgzZì ;g @
Ö~!Ôìg OäÇÌáZz•Ôìg
ìtwÍÑZ ßg Z,
(Ð
ƒ ?ì wq H »Ö#ZkZ !ƒ CX ìg^
\¬vZ -g—ëìt wÍÑZ ßg Z,
(Ð 
ƒÔ,Š hg{H
kë
Åzm\¬vZ -g—gzZ,™g(Z,
6gîiÃL
<qZqZ ÅÅzm
Xq-ZìtÔ³,
7pÑŠzgŠyŠ]Zg,
6

bcÆpÑŠzgŠ

Dƒsç{H
kkŠÔQV)kŠ,
6",
7pÑŠzgŠû%qZ
mvZ îG*9g #
r™DZ†{á }÷X Dƒ— ZgŠ kŠ Ô
‚Û$ vø Úö Ùô ! o×F Âø æ$ ‚õ Û$ vø Úö o×F Âø Øùô ‘ø Ü$ ³ãö ×#³Ö]ø ìH{È#
Z *
câÛä

37

Ä*
* » Åzm \¬vZ -g—gzZ Ðì Ìug IÄ*
* » \¬vZ Â
ÆkZÔì *
@Yƒ~yxgŠÆ*™VâzŠ {È ÂÐìÌugI
Åzm\¬vZ-g—gzZz®»x *
*Æ\¬vZÔì *
@ƒz®~B;VâzŠ
C z®»x *

Æ x å ðZŠ » yQ â å Ã wŠ
Æ x » † VâzŠ }÷B;
ŠzgŠ {È #
Z¸ D â ÛmvZ îG*9g #
r™ DZ†{ á”%}÷
Åzm\¬vZ-g—gzZ {×'»ug Ix *
*Æ\¬vZ Âì k,
7pÑ
Æ *™zŠ {È gzZ }×'VâzŠ ~ pÑŠzgŠ Ô {×' » ug Ix *

C ì*
@YƒyxgŠ
*™ Â ÁÎg z a™ Â [g *
c

*™ zŠ Èx * Z â ]œ
ŠzgŠ]œÔì *™ÌÑ »\WgzZ *™\W! [g}gø } Z
*™zŠ,Z ÏÅT Â~yxgŠÆ*™zŠëÐ 
•,
'ÅpÑ
wÎgs§~uzŠgzZvZs§qZÆÏTÔƒ„g^~yxgŠÆ
pÑŠzgŠ ?ì Ë$[zeù Ï{zƒugIx *
* »Åzm\¬vZ-vZ 
z®VâzŠ ܉z àì 7{×'t ~ ]Š„ËÔ }×'zŠ~
x*
* Ì»Åzm\¬vZ -g—gzZƒ,
6 y*
!i Ìu*
0 Ä*
* » \¬vZ ª
6ugIRzg~,™g¦Ü‰z_,
,
7pÑŠzgŠX†ÐìugI
„gƒlg*
! ÅØg Å\¬vZ,
6ÅzmvZ -Y C
mÑZ¦gzZVƒ¢q
Xi§ »",
7 pÑŠzgŠìt Ô ìg ,
7 Ì,
6 í¢
:ÆkZì

38

ìV
~wÎg » nZwÎgGÝZ
„gƒZÆ,
6L
<÷‚ÙC ÅXBŠ ÃVÍg,
)ø }gø \W

L äxŠ {Æ#
<
r™£Z·*
* Ññ]| *
c CÌZ ä~6Xì
{g*
!zŠ= *
c âÛä #
r™£Z·*
* ÑñÔ*
c Šg*
@Q *
@æ°N»]|sÜÆ
N ÜÆL
B;ñ¦¬Ôì Zg*
@Q *
@æ°s
<ä?èYÔƒ z{g*
!zŠ *
@™
B; N ZŠQÐB; N *
! ¬Âzg*
@Z/
¤ ZgzZ~B; N *
! Q ƒ z~
6} h˜gzZ™Xk]!²ì G‚yÃt!{WX L
,
<G
è ìtÔÐ
tÔìg™7uÑZzg+
$B
kv*
!fÍX ìgW− agZŒ™Ö
Ôðƒè~V1Â~~g‚?ì *
* Zh QtZè»L
<*
c ìL
<G
è
~
V
ÂXX6nj߉ p…^nµ oÒ ofÞ c…^nµZZ ìè[ÂqZÌä~
pÑ~gg }Ù¿._ÆL
<™| ,
7ÃV1ÂÅVyZ !2zŠ
ê~cNZŠ Âê*
@ #
ZìtL
<ÅÜ *
@ ì $
eZzg Å
<ÅÅzm\¬vZ -g—X}g*
L
@QÐcN *
! Â}g*
@Q #
Z gzZ
Z ë Ôì u" aÆg
#
G*
* ÇÖ#Q `WXì 7*
*O *

~D âÛÅzm\¬vZ -g—X *
@W7{×'g
F7*
* ÇJ
™ÍiZzWÅäO äÇ\WgzZ Vƒ H
Š H Za aÆ äS *
*O *

]ZgyŠ X}Š ð‹: iZzW *
@¸e
f™ÈÃV⠻РVèZVâzŠ
~kÆwÍÑZ ßggzZVƒwÎg Ô
ùäÇ
è ¬~ì HgzZì 7
wÎg Ô
@ƒqÑ
è ¬Ðì¾{z säÇÐgØzgziV˜ ì *
ÌÃVz,
k¦äÅzm\¬vZ-\Wb§ÏZ ?ì *
@™òúŠ »äƒ
pÔÐN W7ºÛÆØg V;z σ,
k¦V˜ì *
c âÛI

39

Ð Vz,
k¦ÅVÂgúÂdŠÃVzyÆVßZz ä™òúŠ »wÎgG
è
ÙC yŠ ]Zg ì » kZ wÍÑZ ßgÝZ !2zŠ X ñƒ}½yx Ó
Ô7aÆ·qZ~w‚Ôì r
‚gŠ*
c ÃÅzm\¬vZ-g—܉z
ßg {g*
! ÷‚ÙC ÅTÔ7aÆwÍÑZ ßg {g*
! Ô7aÆyŠqZ
gzZì øÎ~ ÷‚ÙC Ôì Lg {+
0i,
6L
<ÅÑÆvZ Ôì wÍÑZ
~g‚ ?ƒùa?ƒù ~Š áÔVƒ où Ùptì Ø7 Ð DI
èZ
]â½Å agzZ Ùp ._Æ L
<™b7 L
<gzZ ì Ø7~
kZÔƒZÆ,
6L
<ÅÅzm\¬vZ-ݬ§zu÷‚ÙCÅT Âì*
@™
¤Z *
/
*™V¸Z
l gzZ kÃwÍÑZ ßg {g*
! gzZì wÍÑZ ßg {g*
! ÷‚ÙC Å
I
\
üL. UZz,
6Ô¸áZzä™ ZÆyY{zèY D™gz¢/ôÂCƒqhZ
ì H IÃVzqyZ ä<ÑpD™¿gz¢,
6kZ {zÔ¸
ª‚g
gzZVƒy *
*™V¸Z
l((gzZ *
* °v WÔz™Ö#c
yw‰z sZuZ
Xìi§»V±X
]Zg~KTVƒ *
@™n²Ð V2zŠ LZ~wq¾
gzZ܉z Dƒ4ZŠ~K~ Vzi úVv*
0 Ôì ;gƒ¿,
6 VyŠ
ì ;gƒŠgÌ » ä×# Ö] Ùô çû ‰ö …ø oF ×Âø Ýö ø¡Š$ Ö] æø éö çF ×’$ ³Ö]ø ܉z3
äÐK
Åzm\¬vZ -g—/
¤ ZèYì wÍ ÑZ ßg {g *
! : Zizg Zg øv:Z Â
»VÅ3
åÐKgzZäƒ4ZŠ~K…ÂDÑ:p=~*Š
wÍÑZßg{g*
!: Zizg»kZì;g™¿,
6L
<Å\W¿ Â?¸Øù
\WÖ#Zì ¸Ñ»äÑp=~*ŠÆ\WèY ?7*

C èY}™qnZÅxŠî
è Æ

40
~Ñ xŠî
5 ZgÆ A
¼ ÆV
è
5 Zg Æ L
< D 5 Ð vZ

j§Æ/ô,K~gø Hn²ä~akZXìÄ„ Z÷t
tzgÃ/]|ÔÅ\¬vZ èg &œ–1Z ]| *
*¦/
¤ ZX Š *
!W,
6
Å\¬vZègZ]|ÔÅ\¬vZ ègy¢]|ÔÅ\¬vZèg
Åx Z™/ôÌ,K~gø !v:Z Â H7V¸Z
l ~ ~tKä
̼ ?Ô7]‹ðÃ…Æ™ÜÅV< ¬ yZÆZ.
}X gÇŠ*
c
TgZ*]Æ\¬vZëÉì 7Ö#Z+
0ðÃ,
6kZ…ƒgë
Ï+
0i~gø!Z.
}} ZD™ ¬ŠëgzZ~Š=ÂÅ q nZÅyZ…ä
7òúŠtëÔìg™ÒÃëÅTñYƒ._ÆL
<Å/ô
yZD™Òü ÁÐ Áëpà™ q nZï»ä ëD™
ßg »Å\¬vZèg &œ–1Z‰}g*wÍÑZ ßg Zgø,
6j§Æ
]|‰ÔåwÍÑZ ßg »Å\¬vZègtzgÃ/]|‰ÔåwÍÑZ
ßg »Å\¬vZègZ]|‰ÔåwÍÑZ ßg »Å\¬vZègy¢
÷‚qZëX T e*
*gZ*wÍÑZßg._Æ/ôyZëX åwÍÑZ
{ngzZ qM »yZZ LZgzZ ðÃz" ÜÈÃÅzm\¬vZ -g—Ì
ÅÅzm\¬vZ-g—¿ðÃZgøT e{CëX B~g»
wEZ ._Æ L
<Å\WÌÃV\W ÂëXƒ: ._Æ L
<
Ö#ÃVÂgúxø*
* !gZŠ¸Z} Z *
c âÛä \WX B~gz¢Ãä™
c 9 ŠÃVñƅñSh Ze" ªŠ%Z Ë:X z™«™ÅÃÔ9 Š
*
NŠ , ,
k¦ÅiI Z ™~ ]Zg¶Z *
c 9 ŠÃe ÔÉ Ô ÇÔ Vâ ÅË
?ì ;gƒZŠZh»wÍÑZßgt*
* A™NŠ

41

áZzä*
0 |ÅwÍ ÑZ ßg

Åzm\¬vZ-ݬ§zuÃVzqXìtL
<ÅV\W
<ÅÑ1™täTBXÃV\WKZëÐVzqyZ *
L
c âÛIä
* ÇÃy» LZ äTÔà*
*
0 äkZ|ÅwÍÑZ ßgÔ~Š™ ZŠ Z äkZ
Ð{H
kÃy*
!iKZäTÔà*
0 |ÅwÍÑZßgäkZ1XÐg
G
Ð V-g»x ZwÃÏ+
0i KZgzZ *
c XÐ VƒH
kÃ{TÑKZ ä TÔ*
cX
|ÅwÍÑZ ßg܉zÙCÃkZ *
c XÐwqZÆ«z…ÆvZÔ*
cX
pÑŠzgŠúÐWƬŠ ܉zÙC Ô# ,
7 pÑŠzgŠ: ZizgXì Ýq
X 7µ ZÐëwÍÑZßgZgøÌ܉zË!vZy4XÛ ,
7

ì© ÂÑÝZ »
ª‚g

7pÑŠzgŠ/
¤ Z !Íß D â ÛÅ \¬vZ èg/ *

Å© Âä \WpÔ Ï ñY 7,
6zZÆ y W ¬Š ~g v ÂÐð,
7
KZ äÅzm\¬vZ -Ñ,
6T *
c Š Z ÍÃ#
|gŠ k QaÆ«™
aÆ
•,
'vß‰Ô åH³aÆŠ ˜ Ã/ô™á Zg – »"
äÅ \¬vZ èg/]|XÑ `â ¬Š™Ö k*
0 Æ#
|gŠ kZ
ìg™ ¬Š™™ug IakZÃ#
|gŠ kZ vßì ¸ Â` W eÎ
/ô™ ÎZg– »"Ð#
|gŠkZäÅzm\¬vZ-*™Ñ
à Z.
}gzZÐ N Yƒ qzÑ}>Ã#
|gŠ kZ Àp¶à ³Ð
¢»Å\¬vZèg/*
*±tX ÏñYƒqzÑ Y7ÅV½gŠ™hg
yZZ »Ö#Z *
@*
c Š^»Ã#
|gŠugI,Z¶È Å©ÂÅyZÔå
tÑ»ÑXã: yvÃkZ »
ª‚gì Ñ ©ÂgzZƒ: ùŸ

42

fÍX } Š h ÐvZ™^ »Ð V î Z.
}ë*
!ÔÐvZ)ÃVzÈì
= vß *
@ƒ 7LÑt »9X *
@W7aÆ Y7 KZ Ñv*
!
X*
* ¯Ö#{ Ç]Š „ÃG~÷!g ZŠ¸ *
c â ÛIä\ WX ã7 

7! ;zë 

,ŠÎ ò:Ì,
6 Å\¬vZ èg/*
*± ÂvßÆÀ`W
vß X 7!;zëVzŠ C]*
!t VŒgzZ¸!;z Ì{zv*
!fÍ
[Z ÃyZ yŠÆÖ#ªÔ _+
0*
! yc ,
6 ë {z ë ! ; z …
vZY 1zZ ÂëÔ… â 7ÃvZY 1zZÔ… â 7Ãs¦Â!;zX Ç} ,
7 bŠ
¦ÙC ëX D™³ ~ VÎVzge vg,
/
) }gø Ô xÝÆ
ÂD™IÃVÂ*
!L
<½ Üëèaìt]*
!p7!;z
Ô B~A ~ [· LZ …{z 2~ Vñ»L
<½Üvß
š;z ZgøèÑq *
M
c Š¯ !;z …aÆ} +
&â } ÖLZ ä VrZ
X 7mðÃÐ
Ð ãZŠ*
* v߉D âÛmvZ îG*9g ~â åÖ#ÑZœ
Ð ~¦[;ßZ†èÑq ë !;zÃëÐzz ÅVße ÅVz,
môZ
vZ»ä™x *
*+
$ÃëyŠÆÖ#ªgzZì 7mðûhI
è ZgzZhY f
\¬vZ Âë ?3Y HëÃ~¦[;ßZ†X Ç} ,
7 bŠ [Z VŒÆ
wqZÆ/ôgzZu*
0$
g
0 x¯ »
è uÅÅzm\¬vZ -ݬ§zuÔu*
]Z¨fÆu {ÅVZ ÅvZY 1zZë³Í{oZgøgzZ… Y
~ò{ágâZ)´tX BaZÐVZñÆV *
@ÆVƒáŠ*

~Š*
!Wq¼vZ†*
*Ññm{›/
¤ áLZäVrZ ìŠágZ»mvZ îG*9g

43 

¶ðƒ»pÑ~ggÅyZ#
Z å*
c âÛÐVzŠ/
¤ á}uzŠgzZÐ
σ Ýq #
Z bzg Å pÑ ~gg pˆƒ »pÑ ~gg !-ßñ
vZ ËyŠ¼gzZ !ƒ Y[Z Z®Ðƒ VQV» ÅáZzvZ ËyŠ¼ #
Z
Ç− Ø $
Aß{g~›ÅV< ¬ÆZ.
}yŠ¼ Ôß VQV» ÅáZz 
¸ D™ *
c âÛmvZ îG*9g „q
{*
* ÑñXì q HpÑ ~gg
gzZƒÚ#
r
7#
Zì $
A{×'»äJ ,
7 ",
7$
gu
è ™ÌÑZz",
ÃkZÔƒvZ àz?ì ŠZç'NHÐ ÚgzZƒÚ#
r
7
è ™ÌÑZz äJ ,
XƒÝqmm{»\¬vZ

7(DÃËZÎÆZ.
}
ø
Ôå$
T ¸ å˜æ å˜æì ~pÑyWÛŒÔðWŠ*
c ]*
!qZ,
6 ! ;z

å˜æ å˜æ Y7 Æ™ ¦ÃVz+
0,
6 }g‚ ä x?ZmyÑ]|
™ %fÃkZ~`W ÂZƒ7$
T ¸aÆÑm{Ë/
¤ Z ?ì V¹
} Z *
c âÛäx?ZmyÑ]|ÔH
Šƒ¢qå˜æ å˜æ ~ãZÔÇVzŠ
ø jö òû qô ¹äkZÂ?åH
¸+Z k*
0 Æ\W~ ðõ ^ø fø ßø eô Ô
ŠV¹ Â! å˜æ å˜æ
Ð
;g™ÔÅ(êL ‘Æ Ñ ! C [Z Xì 7Ã\WD» TVƒ *

\¬vZ äô ×#Ö^eô Ÿ$ ]ô éø ç$ Îö øŸæø Ùø çû ³uø Ÿø !;zÌå˜æ å˜æä\W¬ŠXì 
D âÛŠágZ
— çû âö Ÿ$ ]ô gø nû Çø Öû ] Üö ×ø Ãû mø Ÿø ü
X ì ÃvZsÜ(D
è
-ݬègzG
uX H
Šƒ Ëg ; » \¬vZ ègiœÈ¬]|
-+G
O#
Æ™ê Âå7ã*
0 (kZX z™lˆ *
c â ÛŠ ágZ ä Åzm\¬vZ

44

#
-OG
+G
ÐWgzZ [ | ,
7 i úÆ™ ê š‡#
Z X ðƒ wi *
*$
eWÅ",
7 iú
\¬vZ -Z.
}ÁÎg/
¤ ZX å Zƒ Öæ g ; nÆT VQ$
.zZ ÂZƒ: Zzg
Ð
nÆ$
.zZg ; ïŠ C\ WgzZ *
@ƒDÌ»g; Â*
@ƒ(êL ‘ÃÅzm
u"/ôgzZìnÆ$
.zZg;ƒDÃkZìY™ (ZÑHXì
?ñC: {zgzZVƒy.,
6ÔVƒ

ì uщâ 
„ ZgÓZ,
'ÐvZY 1zZ

kZ ñYï: −ÅuÑÃyZJ#
Z,
6yZì k\Zp
pÇñW7{×'ÃyZ1zŠ ‹huÄÑÔ *
@W7„ {×'ÃyZJ܉z
ã*
c,
'ÅpÑ,ƒg H
ŠÅmvZ îG*9g ãŒgŠØZ† £Š ‹t/
¤Z
ˆ/
¤~ y*G™^gÐ Ä/
¤ÅkZ {zgzZ H
Šá ZÃé ~A qZ Å
jáZz y*G
ƒÐ 
•,
' Å ~A Å ã *
c,
' Å pÑ,ƒg H
Š
Å\¬vZpì *
@W{×' Z ,
( ÃyZÐ VÂ*
! ] „Zz +Z !{ WX ‰ ØŠ
ÃyZ~yÒÆÑÅVÅÅzm\¬vZ -vZwÎgÔÑ
C D J ,
(ÐZ.
}ÃVzcÔ*
@W7{×'
g+
0Z Æ VWÛŒ [ â Û Z.
}
ê z c ` Z }÷
Ð Z.
}*
@ƒ 7 ì H {z
Ð Y 1zZ ì ‡â Âæ &
ÐGËÔì uÑ ‰â 
„ ZgÓZ,
'ÐyZpì ,
^YÂaz»vZY 1zZ
‚*
!tÔzŠ}Š tig…ì 7~izg ~g øÔzŠ}Š^ … I
VzÈw=LZ !vZ *
c ItpÇñY~3™ƒÛ»¿(ZÔì

45

}gø™| ,
(Ð
ƒgzZ ~ ºœÆ Y 1zZ LZ Ô ~ ºœÆ
wJÃVƒ ¬Š ~gø ~ ‘œÆ Åzm \¬vZ -vZ wÎg }g\
\¬vZÐazÆyZ ªì ,
^Yaz »Y1zZgzZYC
mZ *
cŠ CX³âÛ
Xì uщâÐVzGÅY 1zZzY C
mZ
„ZgÓZ,
'ì ,
^Y‰âÐ

]ÃZ
yÅ)
®+
$

~sÑ ZKñYƒx¥Ã\ W *
@,ŠÈ'*
!Ptí
Zg*wzÑZ ßg Zgø ._Æ/ô z™ ZŠ Z ]X Zƒ 7VY V¸Z
l
H7V¸Z
l ~~tK/
¤ Z äÅ\¬vZèg & œ–1Z *
*±Xì
gâ » L
<VŒ !v:ZX Zƒ 7V¸Z
l Ì~K~g øv:Z ` W Â
0e `gÎgâ »L
+
<qZX z™¿,
6 VÔî °~ wŠ r Z
l »L
<Ôì
yZÃkZ 1™Ýqgâ »L
<Æ™¿,
6L
<ä TXì ™|,

Ð+
0egzZ `gÎ Â~ wŠÆkZ ?ÚHÐ VøyZ ÔÐ V¨Z
l
gâ »Û{Ð L
<»nZÔì gâ »t‘+
0egzZ `gÎèY H
Š Wgâ{Š*
ci
C ì*
@W~wŠ
G
E
$
.>g
1 »ug I { â z $ çLG
7Ýzg } Â7/
¤ Z ~ wŠ
VznÆyZÔD™ ZŠ Z,iúÐ)
®)ÂCƒÝzg/
¤ Z~wŠÆyZ
Åzm\¬vZ-g—HX 'ƒ:,,
k¦~VzyÔ'ƒV·hZe,
6
Ä~›Å\WÖ#Q~wÍÑZ ßgsܸñÑp=akZ
v*
! fÍ~ V¸´‰X ñYÖ,
6 } h˜gzZá wïkÔá| ,
7
ˆà ïi ZzWÅ{−ZzÅ\WgzZ ˆð3ŠöZa ÅÅzm\¬vZ-g—

46

äzg~ 1 ä ]gúqZˆÆkZ Ô‰ƒ}g7 ¹ â *

gzZì ;g™XX^ {z Ô ˆð3Š öZa Å^ qZQgzZ à ïi ZzWÅ
Zg f ?ì ;gƒHt X ‰ƒ Za Åzm\¬vZ -g—v*
!fÍ H
Š¹
?ì qø *
c ì wÎgG
c ì ;g Y *
c Z h Qt Zè»+Št !aÎ
è t ?7*
Xì *
@zg²WÆypwŠ,
6V!×yZ
,™ ZŠ Z]» \¬vZ vßë åt Ð y*kZÑ Z÷
\¬vZÅ qnZÅ j§Æ/ôgzZZƒ7V¸Z
l ~KkZ ~g ø
t Ôì 7~xsZ *
* oyŠ »öZa z ]ñÔ *
* o} etX~Š =Âä
g—,Š C wVqZ …\ WXì *
c WÐ VzÛ»Ôì *
c WÐ \g!!*
c ƒ*
c o} e » x?ZmZ,
'Z ]|ä Åzm \¬vZ ÒÃ ! ! ]|ä ! ôË *
cƒ *
c o} e » \¬vZ èg".
}
tzgÃ/]|ÔÅ\¬vZègº Z&œÔƒ*
c o}e» \¬vZèg
ä Åzm\¬vZ -g—#
Z Xƒ *
c o} e » ËäÅ\¬vZèg
« Ð=
c o 7ä/ôÔ *
co7
è \¬vZ ?N o VY ë Â *
} e ëgzZ D™{ ZegzZ ZÇÆ yZÃVÍß, Z X ñâ Û
{H
ki§ » Ùp ?ì i§ » Ùpt HX î å gz¢{ÖÔ ƒ oÙpÔ ƒ o
*™ Za/.
*
_ » q nZ ÅÅzm\¬vZ -g—i§ » ÙpÔì *
* hg
Æè%Å *
!Zpñî{ÖyŠ]Zgà *
!Z C
gðÃX Ùp-Zìt Xì 
¹gzZ 1 3{Ö~ ] Y Z,
'

!Z H Â− s Ü
è ?Ð Vƒ lp *
LugIÈZ+
0ŠÆ\W~ðZŠÆuQèYì L
<ÅÑt#
r™
¸ah Â$
- ZŠ 32LZäãÛŒözZ]|ÆyZw–gzZ¸ñƒ
äVrZe
f„yâ ëgXì ZƒL$
- ZŠ ‚yÃ7x¥

47 

ët [ Z Ô *
c î{ÖÃyZ ä Vâ Z ÅyZQgzZØŠ h Â$
- ZŠ 32
Ì|ÅkZ Zg fp D 3{Ö »]Y Z,
'

è ë~ q nZ ÅyZ
ÈZ+
0ŠÆÅzm\¬vZ-\W#
Z¶ðƒ~wZØuQB
k
è ³Í
ìg 3!ª÷Zz+
iZ¹zŠ~ y@{Öp¸ ñƒLugI
Ô ð¯ ' *
!] {ðgzZ^,
FÅä3{Ö
ƒ Zƒx¥X
Æß ¶Â ÂL
<à Zz äh Â$
- ZŠ 32Å ãÛŒözZ ]|Q
zŠ Ô‰ ø Zg ‚ {Öx,
3p~Š hg{z Z® D ,
7 äh Â$
- ZŠÐ N
ǃ‹Ð VzŠ *ZèYzŠ hgà ZzÂgzZßø{g ex,
3Ð~V
QgzZ zŠ hgwZÎÂÔß™iÐZì wZÎy‚W ~ ]ÑZÎ
Z*
#
c Š î { ~ ù ™ Z¼{Ö Hè Hä y-Ã]Zg Å]Š „
 \#
ZgzZ Çô { Ðî *
!ŠÆb *
c g~ùÂÇñ3{Ö{Š *
ci
Häy-akZ ?Ç}™ù]Š „ÂÇìg7çzgzZ φZƒ
» Z.
} ÇñWÃùQ { *
c Š îä {ÖgzZ {Ö *
c Š Z¼[p¬ we
XÇg~{ CKZЄZe\¬vZ ?{
vZ -ݬ§zuÃ
ƒëÐ Øg KZ \¬vZ !< ¬Š '
IG
$E
©
=ÂŶŠ yY,
6L
<qZqZ Å\ WgzZ,
6xŠ øL ÆÅzm\¬
½~Vl}g øÛÅÅzm\¬vZ -ݬ§zugzZ ñâ Û«
[ ZpÃ
đ]g *
c iÅÅzm\¬vZ -ݬ§zut ŸZ š gzZ}Š
\ Wpì 7t ŸZ »kZ …Ô 7Þ.‡kZëX}™ «~
C ì *™ÌÑ»\WgzZ*™Ì\WÔ*™
*™ ÂÁ Îg z a ™ Â[ g *
c
~g ø~Vñ™ÆV_™zŠÔì *™ÌÑZ¾gzZì *™ÌÂ!vZ *
c

48

ë]g *
c iÅÅzm\¬vZ -ݬ§zuÐ Øg KZ !vZ *
c Ôì Ï
qZ Ì™| ,
( Ð ]g*
c i~ [ ZpgzZ}Š â Û‚~ [ ZpÃ
ƒ
X ÈÐ ãâ Û*
* Å\WgzZ =ÂÅ¿,
6L
<Å\ Wì {zgzZì Ú
}gøÐ ›ÅÑ LZgzZ KZgzZ}Š â Û«ÌÚt !vZ} Z :
4$ZÛÆ \Wvß gzZ}Š âÛ,
ìg™l*
0 l*
0 ÃD¬ èE
LG
m_ÃVl
uÃyÁ¬ ÈâÛÆ\Wë}Š âÛ «=ÂÃ
đ !Z.
}} Z
X ,™¿,
6kZ™Äg,
6V\W
‚wÍÑZ ßg ÇgzZ 9gzZ L
< »nZ E …\¬vZ
gzZ ñâÛ‚àZz q nZ ›ÅÅzm \¬vZ -g—ªñâÛ
ñâÛ‚Ã
ƒëvZ ÑZz/ô‹Z|wÎg›
!.
_gzZyZZ î0E
!.
_
è î0E
Åäƒ èZgÐ XÔì èZg Z.
}Ð TÔì w=VŒ ÆvZ
äü ßû Âø ]çû •ö …ø æø Üû `ö ßû Âø äö ×# Ö] oø ³•ô …ø ~Š â Ûwi *
*~y WÛŒävZ)
ZƒèZgvZÐXì,
6j§ÆyZ¿tZgøgzZ.
])t~gø!v:Z
eWðÃÅ ~q ŸgaÆyZ s ÜÆj§Æ/ôXì
$
X }WÔñâÛpôÐ]¬+
$Ã
ƒë\¬vZX ðƒ7wi*
*
oÖF ^Ãø iø äö ×# Ö] o×$ ‘ø æø !àø nû Ûô Öø ^Ãø Öû ] hùô …ø äô ×# Öô ‚ö Ûû vø Öû ] áô ]ø ^Þø ]çø Âû ?ø †ö ìô !æø
!ànû Úô ! àø nû Ãô Ûø qû ]ø ä´ eô ^vø ‘û ]ø æø ä´ Öô ! o×F Âø æ$ ‚ûõ Û$ vø Úö ä´ Ïô ×û ìø †ô nû ìø o×F Âø

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful