You are on page 1of 3

S GIO DC V O TO

K THI TUYN SINH LP 10 THPT


QUNG NINH
NM HC 2012 2013
THI CHNH THC
MN: TON(Dng cho mi th sinh d thi)
Ngy thi: 28/6/2012
Thi gian lm bi: 120 pht (Khng k thi gian giao )
( thi ny c 01 trang)

Cu I. (2,0 im)
1) Rt gn cc biu thc sau:
a) A=
b) B= vi
x0, x1

1
2
1 1
2 + + 18
x 1 2 x +1 x 1

2. Gii h phng trnh:


2x + y = 5

x + 2 y = 4

Cu II. (2,0 im)

Cho phng trnh (n x): x ax 2 = 0 (*)


1. Gii phng trnh (*) vi a = 1.
2. Chng minh rng phng trnh (*) c hai nghim phn bit vi mi gi tr ca a.
3. Gi x1, x2 l hai nghim ca phng trnh (*). Tm gi tr ca a biu thc:
N= c gi tr nh nht.
x12 + ( x1 + 2)( x2 + 2) + x22
Cu III. (2,0 im)Gii bi ton bng
cch lp phng trnh hoc h phng trnh.
Qung ng sng AB di 78 km. Mt chic thuyn my i t A v pha B. Sau 1 gi,
mt chic ca n i t B v pha A. Thuyn v ca n gp nhau ti C cch B 36 km. Tnh thi gian ca
thuyn, thi gian ca ca n i t lc khi hnh n khi gp nhau, bit vn
tc ca ca n ln hn vn tc ca thuyn l 4 km/h.
Cu IV. (3,5 im)
Cho tam gic ABC vung ti A, trn cnh AC ly im D (D A, D C). ng trn
(O) ng knh DC ct BC ti E (E C).
1. Chng minh t gic ABED ni tip.
2. ng thng BD ct ng trn (O) ti im th hai I. Chng minh ED l tia phn gic ca
gc AEI.
3. Gi s tg ABC = Tm v tr ca D trn
2 AC EA l tip tuyn ca ng trn ng
knh DC.
CuV. (0.5 im) Gii phng trnh:
7 + 2 x x = (2 + x ) 7 x

Ht
H v tn th sinh:S bo danh:

HNG DN
Cu IV :
c. EA l tip tuyn ca .Trn, . knh CD th gc E 1 = gc C1 (1)
M t gic ABED ni tip nn gc E1 = gc B1 (2)
T (1) v (2) gc C1 = gc B1 ta li c gc BAD chung nn
ABAB 2AD ABD ACB AB2 = AC.AD
=
ACAC AB AD = ( I )
ABAC
1
=2
ACAB 2

T (I) v (II) AD =
Vy AD = th EA l tip tuyn

AB
2
AB

Theo bi ra ta c : tan (ABC) = =


nn ( II )

ca T, knh CD

Cu V:
Gii phng trnh:
t ; K v, t 0

7 + 2 x x = (2 + x ) 7 x
7
x x
==
vt

=(v22+
)=
t(t
+v
2)(
vt t=
v ).0t
2

7 x

... hoc t=2


= 2 Nu t= 2 th
x = 3 (TM)

Nu t = v th

x = 3,5 ( TM )

Vy x = 3 (TM); x = 3,5 ( TM )

7 x =