Prijedlog

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _________________ godine donijela

ODLUKU o prestanku važenja Odluke o osnivanju Radne skupine za praćenje Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005. - 2015.

I. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Radne skupine za praćenje Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005. - 2015. (Narodne novine, br. 57/2005, 38/2008 i 69/2012). II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim novinama.

Klasa: Urbroj: Zagreb,

PREDSJEDNIK

Zoran Milanović

2

OBRAZLOŽENJE

Odlukom o osnivanju Radne skupine za praćenje Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005. - 2015., iz 2005. godine, utvrđene su zadaće, sastav i način rada navedene Radne skupine. Sukladno Odluci, Radna skupina je sustavno pratila i koordinirala provedbu Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005. - 2015., predlagala mjere za unaprjeđenje provođenja Akcijskog plana te pratila raspored i utrošak sredstava za provođenje mjera iz navedenog Akcijskog plana. Vlada Republike Hrvatske je donijela novu Nacionalnu strategiju za uključivanje Roma za razdoblje 2013. - 2020. (29. studenoga 2012. godine) i provedbeni dokument Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013. - 2015. (11. travnja 2013. godine), koji su usuglašeni s važećim strateškim dokumentima Europske unije, posebice s Okvirom EU za nacionalne strategije integracije Roma i Europa 2020. Početkom primjene Nacionalne strategije za uključivanje Roma prestaju se primjenjivati Nacionalni program za Rome, koji je Vlada Republike Hrvatske donijela 16. listopada 2003. godine i Akcijski plan Desetljeća za uključivanje Roma koji je Vlada Republike Hrvatske donijela 31. ožujka 2005. godine. Slijedom navedenoga, predlaže se donošenje Odluke o prestanku važenja Odluke o osnivanju Radne skupine za praćenje Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005. - 2015.