GLULAM

LEMN

LAMELAT ÎNCLEIAT

GHID

TEHNIC

Cuprins
Cuprins ............................................................................................................. 2 Prefaþã ............................................................................................................. 3 Proprietãþi ºi avantaje .................................................................................... 4 Lemnul lamelat încleiat se poate modela .................................................... 4 Lemnul lamelat încleiat se poate ajusta ...................................................... 6 Lemnul lamelat încleiat are o greutate proprie redusã ............................... 7 Lemnul lamelat încleiat are o rezistenþã bunã la agenþi externi ................ 8 Lemnul lamelat încleiat are o capacitate portantã mare ............................ 8 Construcþiile din glulam sunt rezistente la miºcãrile seismice .................. 9 Lemnul lamelat încleiat este rezistent la foc ............................................... 9 Lemnul lamelat încleiat este estetic din punct de vedere arhitectural ... 11 Lemnul lamelat încleiat asigurã confort termic ......................................... 11 Lemnul lamelat încleiat este ecologic ........................................................ 11 Lemnul lamelat încleiat se finiseazã ºi se asambleazã uºor ................... 12 Producþie ....................................................................................................... 13 Materia primã - Tipuri de lemn ................................................................... 13 Tipuri de adezivi ............................................................................................ 13 Prescripþii ºi condiþii de fabricaþie ............................................................... 13 Controlul calitãþii .......................................................................................... 14 Informaþii tehnice ......................................................................................... 15 Secþiuni transversale .................................................................................... 15 Înãlþimi standard............................................................................................ 16 Elemente curbe ............................................................................................. 16 Dimensiuni maxime ...................................................................................... 16 Toleranþe pentru dimensiuni ....................................................................... 17 Umiditatea ..................................................................................................... 17 Modificãri datorate umiditãþii ..................................................................... 17 Greutate ........................................................................................................ 18 Izolare termicã .............................................................................................. 18 Rezistenþa lemnului lamelat încleiat .......................................................... 18 Protecþia elementelor din glulam ................................................................ 20 Metoda constructivã: ................................................................................... 20 Tratamentul de suprafaþã ............................................................................ 21 Impregnarea ...................................................................................................22 Protecþia pe ºantierele de construcþii ......................................................... 22 Produse specifice .......................................................................................... 24 Grinzi .............................................................................................................. 24 Arce ................................................................................................................ 24 Poduri ............................................................................................................. 26 Alte utilizãri.................................................................................................... 26 Exemple conexiuni ........................................................................................ 27 Grinzi / stâlpi.................................................................................................. 27 Grinzi / pereþi ................................................................................................. 28 Grinzi / grinzi.................................................................................................. 29 Suport grinzi................................................................................................... 29 Stâlpi grindã intermediarã............................................................................ 29 Stâlpi / fundaþii.............................................................................................. 30 Arce ºi cadre .................................................................................................. 31 Detalii fundaþii ............................................................................................... 31 Îmbinãri secundare........................................................................................ 32 Detalii coamã................................................................................................. 33 Contravântuirea construcþiilor ...................................................................... 33 Detalii contravântuiri..................................................................................... 34 Dimensiuni standard elemente glulam ....................................................... 35 Dimensionare grinzi drepte........................................................................... 38 Comanda ....................................................................................................... 40 Livrarea .......................................................................................................... 41

2

CUPRINS

Prefaþã
cest manual editat de cãtre Glulam România S.A. în colaborare cu partenerii scandinavi Limtre H.F. Islanda ºi Lilleheden A.S. Danemarca urmãreºte sã punã la îndemâna arhitecþilor, inginerilor constructori ºi potenþialilor clienþi, într-un mod cât mai explicit, cunoºtinþele de bazã privind concepþia, proiectarea, execuþia ºi exploatarea construcþiilor realizate din lemn lamelat încleiat. În cuprinsul acestui manual prezentãm proprietãþile, avantajele, fabricarea, rezistenþa din punct de vedere structural, rezistenþa la foc, tratamente, modalitãþi de comanda ºi livrare, modalitãþi de îmbinare ºi tipuri de construcþii ce pot fi realizate folosind lemn lamelat încleiat.

A

Pentru informaþii suplimentare se pot consulta: SR-EN-386: Caracteristici de performantã ºi prescripþii minime de fabricaþie. SR-EN-408: Determinarea proprietãþilor fizice ºi mecanice. ENV 1995-1-1, Eurocode 5: Calculul structurilor din lemn, reguli generale. ENV 1995-1-2, Eurocode 5: Calcul de rezistenþã la foc. ENV 1995-2, Eurocode 5: Calcul de rezistenþã - Poduri pietonale ºi auto. Timber Engineering Step1&2: Calcul de rezistenþã - lemn lamelat încleiat.

Februarie 2004 ing. Mihai Moþoc S.C. GLULAM ROMÂNIA S.A.

Colaboratori: Svend Lundsgaard Gudmundur Osvaldsson Svend Hoff Dana Cernat Alin Botea

PREFAÞÃ

3

Proprietãþi ºi avantaje
LULAM (prescurtarea cuvintelor: glued laminated timber), sau lemnul lamelat încleiat, posedã o serie de calitãþi care îl recomandã ca materie primã pentru producþia elementelor structurale folosite în majoritatea tipurilor de construcþii cum ar fi: locuinþe, construcþii industriale sau agrozootehnice, sãli de sport, piscine, magazine ºi centre comerciale, biserici, poduri pietonale ºi auto, stâlpi de înaltã tensiune sau telegraf, monumente sau elemente de design interior.

G

Lemnul lamelat încleiat se poate modela
Deoarece glulam-ul se obþine prin încleierea unor lamele subþiri ºi elastice se pot produce uºor diferite sisteme sau elemente curbe, ceea ce pentru alte materiale de construcþii este un proces costisitor. Cu ajutorul acestor tipuri de structuri (arce sau cadre curbe, dublu sau triplu articulate) este posibilã economisirea materiei prime ºi, în acelaºi timp, obþinerea unor soluþii arhitecturale deosebite. Chiar ºi grinzile drepte, cu o înãlþime transversalã constantã, se pot modela în procesul de fabricaþie cu contrasãgeatã, raza de curburã fiind necesarã pentru compensarea sãgeþii de încovoiere a grinzilor, avantaj care asigurã o imagine suplã ºi mlãdioasã grinzilor, fãrã a le mãri costul de producþie. 4 PROPRIETÃÞI ºI
AVANTAJE

PROPRIETÃÞI ºI AVANTAJE 5 .

Deoarece lamelele sunt subþiri. 6 PROPRIETÃÞI ºI AVANTAJE . dar este mai avantajos sã se aleagã o secþiune transversalã pentru grindã în aºa fel încât aceasta sã se producã prin încleierea unui numãr întreg de lamele din lemn. treptele dimensionale ale secþiunii transversale pentru o grindã sunt foarte apropiate de dimensiunile dorite.Lemnul lamelat încleiat se poate ajusta Elementele din lemn lamelat încleiat se pot fabrica la dimensiunile dorite.

de exemplu acolo unde solicitarea este mai mare înãlþimea va fi mai mare. secþiunea transversalã se poate modifica dupã necesitãþi. în combinaþie cu alte produse pentru PROPRIETÃÞI ºI AVANTAJE 7 . Lemnul lamelat încleiat are o greutate proprie redusã Glulam-ul se foloseºte cu succes. pãstrând în acelaºi timp partea inferioarã a grinzii orizontalã.Dimensionarea elementelor se face în funcþie de eforturile obþinute din calculul de rezistenþã. Aceastã facilitate asigurã posibilitatea producerii unor grinzi cu pantã dublã sau simplã pentru acoperiº.

pentru obþinerea unor construcþii uºoare. Lemnul lamelat încleiat are o rezistenþã bunã la agenþi externi Atât lemnul cât ºi glulam-ul au rezistenþã bunã la umiditate ºi coroziune. Lemnul lamelat încleiat are o capacitate portantã mare Deoarece glulam-ul se obþine prin lipirea mai multor lamele de lemn. Acesta este ºi motivul principal pentru care atât sãlile cu bazine de înot acoperite. produse din materiale galvanizate sau din inox. acesta se poate folosi cu succes ºi la construcþiile în aer liber.închideri ºi compartimentãri (panouri termoizolante tip sandwich). Greutatea proprie redusã a lemnului lamelat încleiat duce ºi la reducerea cheltuielilor de închiriere a utilajelor de ridicat ºi transport deoarece în majoritatea cazurilor se pot folosi macarale ºi camioane de capacitãþi mici. defectele de creºtere ale copacului (noduri sau crãpãturi) vor fi minimalizate ºi uniform distribuite pe toatã secþiunea transversalã a grinzii ceea ce îi conferã lemnului lamelat încleiat o rezistenþã mult superioarã elementelor din lemn brut. În cazul în care lemnul lamelat încleiat se trateazã prin metoda constructivã combinatã cu tratamentul de impermeabilizare a suprafeþelor. depozitelor sau sãlilor de sport flexibilitate ºi posibilitate de utilizare superioarã. care sunt sortate ºi gradate în prealabil. fãrã stâlpi intermediari. cu deschideri mari. Acest avantaj asigurã halelor industriale. depozitele de sare ºi depozitele de îngrãºãminte chimice se construiesc din lemn lamelat încleiat în combinaþie cu elemente de îmbinare rezistente la coroziune. Acest avantaj oferã posibilitatea producerii de elemente prefabricate din glulam de dimensiuni mai mari în comparaþie cu elemente similare produse din alte materiale mai grele. Grinzile din glulam au capacitatea portantã mai ridicatã decât a grinzilor 8 PROPRIETÃÞI ºI AVANTAJE .

c) se folosesc numai scânduri de calitate superioarã. În funcþie de cerinþe se poate calcula. Focul se stinge singur într-o grindã de lemn lamelat atâta timp cât aceasta nu se aflã sub acþiunea directã ºi constantã a flãcãrilor. Din acest motiv construcþiile din lemn lamelat încleiat sunt rezistente la foc ºi se poate ajunge uºor la îndeplinirea condiþiilor stabilite de autoritãþi prin calcul sau tratament de ignifugare. Eurocode 5: Calcul de rezistenþã la foc. Grindã din Glulam dupã un incendiu de 40 de minute. cu secþiune masivã din lemn pentru cã: a) prezenþa adezivului îmbunãtãþeºte comportarea la forfecare. d) aria netã a secþiunii solicitate este mai mare la elementele din glulam decât la cele din lemn masiv. secþiunea rãmasã dupã un incendiu de X minute urmând a se verifica rezistenþa la eforturile din combinaþia de încãrcãri specificã. structurile din lemn laminat încleiat se comportã foarte bine la miºcãrile seismice. Exemplu de conexiune cu ºuruburi PROPRIETÃÞI ºI AVANTAJE 9 . Construcþiile din glulam sunt rezistente la miºcãrile seismice Datoritã greutãþii reduse ºi a flexibilitãþii. stratul carbonizat protejeazã grinda împotriva arderii interioare a acesteia ºi partea necarbonizatã a grinzii îºi pãstreazã capacitatea portantã în timpul unui incendiu. Grindã din Glulam dupã un incendiu de 40 de minute. în conformitate cu norma ENV 1995-1-2. b) aºezarea scândurilor permite distribuþia defectelor pe lungimea elementelor.Lemnul lamelat încleiat este rezistent la foc Datoritã dimensiunilor secþionale mari lemnul lamelat încleiat arde greu.

10 PROPRIETÃÞI ºI AVANTAJE .

cald ºi original. Lemnul lamelat încleiat are o acþiune plãcutã asupra mediului interior contribuind la crearea unei atmosfere benefice la locul de muncã. proprietate care face ca materialul sã se comporte bine atât la frig cât ºi la cald. fãcând posibilã alegerea unor soluþii simple de construcþie evitand problema punþilor termice. de pierderi de cãldurã sau de schimbare a culorii suprafeþelor. din aceastã cauzã. o grindã poate strãpunge zidul exterior fãrã ca aceasta sã creeze probleme de condens. Lemnul lamelat încleiat se foloseºte la structurile portante atât pentru rezistenþa bunã pe care acesta o are cât ºi pentru posibilitatea producerii acestuia în diferite forme ºi dimensiuni. conferind produsului o anumitã notã de personalitate. Lemnul lamelat încleiat corespunde normelor de protecþie a mediului înconjurãtor La fel ca ºi lemnul normal. Acesta este decorativ.Lemnul lamelat încleiat este estetic din punct de vedere arhitectural Calitãþile lemnului se regãsesc la lemnul lamelat încleiat. Lemnul lamelat încleiat asigurã confort termic Lemnul nu este un bun conducãtor de cãldurã. Elementele din glulam pot fi folosite în structura acoperiºurilor sau a zidurilor exterioare fãrã ca acestea sã ducã la deteriorarea confortului termic al construcþiei. Culoarea ºi veridicitatea lemnului contribuie la luminozitatea ºi originalitatea clãdirii. fiind recunoscut ºi acceptat ca material natural. De exemplu. lemnul lamelat încleiat este neutru din punct de vedere al emanaþiilor de CO2 ºi de aceea se poate refolosi / recicla sau se poate incinera fãrã probleme. PROPRIETÃÞI ºI AVANTAJE 11 .

executarea gãurilor pentru ºuruburi. fãcând posibil ca toate ajustãrile sã se poatã realiza uºor ºi într-un timp scurt. ºuruburilor. Preasamblarea sistemelor constructive din glulam sunt recomandate datoritã preciziei de fabricare ºi a gradului de finisare. fãcând ca mon12 PROPRIETÃÞI ºI AVANTAJE tarea acestora în ansamblu pe ºantier sã nu devinã un proces de lungã duratã. De cele mai multe ori este avantajos ca fabrica producãtoare de glulam sã contribuie direct la faza finalã a lucrãrilor de construcþie. Montajul se realizeazã simplu ºi rapid cu ajutorul cuielor. indiferent de anotimp. holºuruburilor ºi a ºaibelor. . armarea grinzilor cu adeziv ºi tije filetate. montajul conexiunilor metalice sau montajul elementelor componente în asambluri sau sisteme constructive. Faza de producþie finalã în fabricã poate cuprinde urmãtoarele operaþii: finisãri ºi frezãri exterioare. astfel fiind posibilã realizarea elementelor componente sub formã de prefabricate.Lemnul lamelat încleiat se finiseazã ºi se asambleazã uºor Elementele din glulam se pot finisa ºi asambla chiar pe ºantier cu ajutorul uneltelor la îndemâna oricãrui muncitor constructor.

cum ar fi melamine-urea formaldehid (MUF) care asigurã îmbinarea cu rosturi la culoare sau phenol-resorcinolformaldehid (PRF) cu rosturi mai închise la culoare. scândurile. aspect luminos ºi uniform. iar cele care nu Lemnul trebuie sortat dupã rezistenþã conform EN 518 sau EN 519. stejar. cum ar fi: pin. aceasta conferind produsului o altã înfãþiºare precum ºi alte proprietãþi. Tipuri de adezivi Adezivul trebuie sã permitã realizarea încleierii cu o rezistenþã ºi o durabilitate suficiente pentru a asigura comportarea corespunzãtoare a ansamblului pe timpul întregii durate de viaþã prevãzute pentru structurã.Producþie Materia primã -Tipuri de lemn Cel mai des folosit este molidul. În cazul unor comenzi mari sau a unor proiecte cu elemente de dimensiuni speciale trebuie sã se ia în considerare faptul cã livrarea produsului finit va dura mai mult. La comandã specialã se pot folosi ºi alte tipuri de lemn. Prescripþii ºi condiþii de fabricaþie Fabricarea elementelor din glulam se face prin încleirea lamelelor /scândurilor care sunt în prealabil uscate în camere de uscare. se sorteazã ºi gradeazã în conformitate cu normele în vigoare. Hala de productie dispune de un depozit propriu de materie primã (scânduri uscate) în funcþie de comenzile ºi proiectele în curs de desfãºurare. Adezivul uscat nu emanã gaze nocive nici mãcar în caz de incendiu. PRODUCÞIE 13 . rezistenþi la apã. mahon etc. O rezistenþã ºi o durabilitate suficiente pot fi obþinute folosind adezivi în conformitate cu EN 301 ºi EN 302. Se folosesc în principal 2 tipuri de adezivi. apã sãratã ºi la diferite condiþii climatice. deoarece acesta are rezistenþã bunã. Materia primã.. obþinându-se astfel o umiditate constantã a produsului finit de circa 1213 %. se usucã relativ încet ºi are o compotare bunã la modificãrile de umiditate.

fasonare. Pentru a obþine calitatea doritã. evitându-se astfel uscarea suprafeþelor exterioare ale elementului 14 PRODUCÞIE din glulam ºi apariþia crãpãturilor de suprafaþã. montajul conexiunilor metalice etc. lamelele se încleiazã în forma ºi la dimensiunile dorite. tratarea suprafeþelor exterioare. .Sortare ºi gradare scanduri Frezare degete Adeziv Piesã îmbinare degete ªlefuire Adeziv Presã grinzi Întãrire adeziv ªlefuire grinzi Finisaj îndeplinesc aceste condiþii se caseazã. Prin aplicarea adezivului ºi apoi prin presarea pânã la întãrirea ºi uscarea acestuia. Suprafeþele lamelelor se ºlefuiesc înaintea aplicãrii adezivului pentru a obþine o aderenþã cât mai bunã între ele. Pe terminaþiile frezate se aplicã adeziv ºi prin presare se încleiazã cu celelalte scânduri prelucrate asemãnãtor. Produsul intrã în procesul prelucrãrii finale care poate cuprinde urmãtoarele operaþii: ºlefuire. Aceste operaþii se repetã pânã la obþinerea lungimii dorite a lamelelor care compun elementul ce trebuie produs. încleierea se produce la temperaturi ridicate ºi umiditate constantã. Scândurile sunt tãiate drept la capete ºi se frezeazã în sistem zig-zag (degete).

h=înãlþimea grinzii.90 . Lemn laminat încleiat . producãtorul trebuie sã organizeze ºi sã menþinã o inspecþie internã documentatã a producþiei.215 (mm).185 .Controlul calitãþii Pentru a exista siguranþa cã elementele de lemn lamelat încleiat fabricate sunt conforme cu standardul SR EN 386 Caracteristici de performanþã ºi prescripþii minime de fabricaþie pentru lemn lamelat încleiat. cu urmãtoarele dimensiuni: Š înãlþimea corespunzãtoare îmbinãrii unui numãr întreg de lamele. numele adezivului folosit pentru încleiere. se înregistreazã ºi se arhiveazã de cãtre fabrica producãtoare de lemn lamelat încleiat.115 . Š lãþimea b corespunzãtoare lãþimii scândurilor deja tãiate la dimensiuni. numãrul certificatului de calitate ºi numãrul stas-lui SR EN 386. Controlul calitãþii producþiei cuprinde urmãtoarele: Š Calitatea ºi umiditatea scândurilor Š Rezistenþa zonelor de încleiere Š Calitatea finisajului lamelelor Š Amestecul ºi aplicarea adezivului Š Timpul ºi presiunea de încleiere Š Temperatura ºi umiditatea în timpul încleierii lamelelor Š Calitatea încleierii Elementele din glulam se controleazã continuu prin supunerea la încercãri de forfecare ºi delaminare a zonelor încleiate. minus pierderea la ºlefuire de circa 10-15 (mm). în timp ce responsabilii CTC angajaþi ai fabricii producãtoare de lemn lamelat încleiat se ocupã de inspecþia internã a producþiei. Lãþime pânã la 215 mm Lãþime peste 215 mm h h b b Lãþimi standard Lãþimile standard folosite cel mai des sunt: 65 . Auditul se ocupã de controlul extern al produselor. sãptãmâna ºi anul de producþie.160 . Cea mai economicã metodã de construcþie este folosirea secþiunilor rectangulare mari. t=grosimea lamelei. Lemnul lamelat încleiat trebuie marcat/ºtampilat astfel încât urmãtoarele informaþii sã fie vizibile: numele fabricii producãtoare.140 . Rezultatul probelor.încercarea la desprindere în zonele de încleiere ºi SR EN 392. Condiþiile de calitate care trebuie îndeplinite sunt descrise în SR EN 391. grinzile din lemn lamelat încleiat sunt produse cu o secþiune transversalã de formã rectangularã. Informaþii tehnice Secþiuni transversale În principiu. Se pot produce grinzi cu lãþimi mai mari folosind scânduri mai late sau folosindu-se douã sau mai multe scânduri pentru o lamelã.încercarea la forfecare a zonelor încleiate. cât ºi informaþiile ºi data de fabricare. h=n·t (mm). clasa de rezistenþã a lemnului. Lemn lamelat încleiat . Ultima metodã INFORMAÞII TEHNICE 15 . n=numãrul de lamele.

Pentru elemente curbe cu o razã mai micã de 5. Pentru diferite clase de rezistenþã se solicitã urmãtoarele: GL32: t 0.006·r GL30: t 0. Dimensiuni maxime Dimensiunile maxime ale grinzilor din lemn lamelat încleiat sunt impuse de utilajele de producþie ºi de perioda de timp trecutã de la încleierea primei lamele ºi pânã la încleierea ultimei lamele. În mod obiºnuit.3 m Se mai impun anumite limite dimensiunilor elementelor datoritã posibilitãþilor de transport ale acestora pentru Lãþime Înãlþime + 2 mm Toate lãþimile .3 mm.0055·r Deci pentru o razã de curburã r = 5.menþionatã este mai complicatã ceea ce va determina obþinerea unui produs mai scump.1% + 20 mm l > 20 m . În cele mai multe cazuri. vor necesita condiþii speciale de producþie.0.20 mm Perpendicularitatea Abaterile de la unghiul secþiunii drept nu pot fi mai mari transversale de 1:50 transversale Toate dimensiunile ºi toleranþele prezentate mai sus sunt valabile pentru un element din glulam cu o umiditate de 12%v 2 m < 1 20 m h > 400 mm Elemente curbe Pentru a limita tensiunile interne din element trebuie ca grosimea lamelei t sã fie direct proporþionalã cu raza de arcuire r.5% Lungime + 2 mm l 20 m . dar aceasta va reduce rezistenþa grinzii de la clasa GL 32 la GL28. 4.7 m ºi pentru clasa de rezistenþã GL32. luându-se în considerare rezistenþa ºi stabilitatea elementului. Lãþimi mai mici de 65 mm se obþin prin secþionarea longitudinalã a unei grinzi de lãþime dublã. se alege ca raportul dintre înãlþime h ºi lãþime b sã fie cât mai mic posibil.2 mm + 0. În cazul unei rigidizãri obiºnuite ºi efectuate corespunzãtor se va folosi în mod normal un raport h / b de maximum 7. 16 INORMAÞII TEHNICE . Maxim 4. cu atât este mai important ca rigidizarea elementului la flambaj lateral sã fie rezolvatã constructiv.5 m. 22mm. Pentru grinzile mai înalte se impun condiþii speciale. se þine cont de faptul cã produsele de lemn lamelat încleiat care au mai mult de 10 m3 ºi o lungime mai mare de 25 m.1% .2 mm + 4 mm h 400 mm .2 mm + 1% .7 m.5 m se folosesc lamele mai subþiri.1 m Înãlþimi standard Pentru grinzi drepte ºi pentru grinzi curbe cu o razã de cel puþin 5. grosimea lamelei t va fi respectiv t 33.0.5 m. 28 mm. Cu cât raportul h / b este mai mare. înãlþimea standard este multiplu de 45 mm = grosimea lamelei. 0. 3.

cu atât aceastã modificare a umiditãþii va fi mai neobservabilã. În camere neîncãlzite sau în construcþii exterioare neacoperite variaþiile de umiditate vor fi între 17 % (iarna) ºi 13 % (vara). umiditatea acestora variazã cu 4 . atunci umiditatea lemnului va creºte cu 18 . umiditatea lemnului va varia cu 7 % în timpul iernii ºi 12 % vara.20 %. De exemplu. la dimensiuni mari variaþiile de umiditate ale aerului. INFORMAÞII TEHNICE Umiditatea lemnului în % la temperatura camererei 17 .a evita costurile unor transporturi speciale. se vor dilata la creºterea umiditãþii ºi se vor contracta la reducerea acesteia. Diagrama urmãtoare aratã. ºi cu cât volumul elementului este mai mare Umiditatea elementelor din glulam la livrare va fi de circa 12 %. Diagrama este valabilã pentru elementele din lemn de molid ºi de pin. aproape cã nu au nici o influenþã asupra umiditãþii interne a elementului din glulam. În mod normal.1 %o Umiditatea Dacã elementele din glulam nu sunt în contact direct cu apa atunci umiditatea normalã a acestora va fi egalã cu umiditatea aerului din mediul înconjurãtor. în procente (%). la temperatura camerei ºi umiditatea relativã. Toleranþe pentru dimensiuni Atâta timp cât nu s-a hotãrât altceva în contractul de livrare. la fel ca oricare alt element din lemn.4 m. pe un ºantier de construcþii. în decursul zilelor ºi sãptãmânilor. tot în procente (%). În mod normal. Umiditatea relativã în % Dacã umiditatea internã a elementului din glulam este diferitã de umiditatea în stare de echilibru.5 % în decursul anului. care este relaþia dintre umiditatea lemnului. O umiditate atât de mare se va obþine în cazul în care lemnul lamelat încleiat va fi depozitat o perioadã lungã de timp. cã o modificare de 1 % a umiditãþii lemnului va determina urmãtoarele modificãri ale dimensiunilor: Înãlþime ºi lãþime Lungime 2 %o 0. se poate lua în calcul. nu va trebui sã depãºeascã 4. atunci modificarea acesteia va fi lentã. În cazul în care elementul din glulam este supus acþiunii directe a apei ºi nu este situat în spaþii cu aerisire bunã. fãrã a se lua mãsuri de protejare ºi depozitare a acestuia. pe timp de toamnã sau de iarnã. înãlþimea calculatã de la nivelul carosabilului ºi pânã la punctul de înãlþime cel mai mare al produsului. Pentru construcþii amplasate în camere / spaþii încãlzite. Modificãri datorate umiditãþii Elementele din glulam. în mod normal. vor fi valabile toleranþele specificate în EN 390.

Glulam): 1.mean.99 h + fisuri 14-18% 10-14% 6-10% 0. 1.În cazul în care se foloseºte lemn lamelat încleiat umed atunci nu se recomandã încãlzirea rapidã a acestor construcþii. Dimensiuni în timpul montajului 18-20% 1. ºi în acest caz se pot produce fisuri mari în lemn.99 b + fisuri h 1. Dimensiuni dupã o lunã 10-12% 1. deoarece suprafaþa exterioarã se va usca ºi se va strânge mai repede decât suprafeþele interioare.mean.12% 420 p.04 b Greutate Greutatea specificã a lemnului lamelat încleiat depinde de umiditatea acestuia: Umid. Greutate specificã GL24c GL24h GL28c GL28h GL32c GL32h p. clasificare în conformitate cu norma EN1194.20% 440 p. atunci umiditatea va varia.1 în kcal/hm oC ) Rezistenþa lemnului lamelat încleiat În mod obiºnuit fabricile produc lemn lamelat încleiat cu o rezistenþã corespunzãtoare clasei de rezistenþa GL32. în mod normal. Uscarea brutalã / rapidã a grinzilor supuse unor sarcini mari va determina încovoierea acestora. acestea nu vor mai influenþa rezistenþa grinzii. Glulam-ul poate fi omogen sau combinat în funcþie de calitatea materiei prime ºi dacã se foloseºte acelaºi tip de material (vezi tabel: Clase de rezistenþã . Dimensiuni producþie 10-12% b 1.28 460 460 470 500 460 470 500 490 510 530 490 510 530 510 540 560 Izolare termicã Conductibilitatea termicã este de circa 0.02h h b 18 INFORMAÞII TEHNICE .12 W/moC (0. cele mai multe fisuri se vor micºora ºi. Dimensiuni dupã 4 luni 8-10% la interior 0. Dacã acest lucru se va întâmpla.mean. aºa cum este prezentat în figura de mai jos. Pe mãsurã ce grinda se va usca ºi în interior.

GLULAM 19 .

deoarece transportul umiditãþii este mai rapid în sensul fibrelelor lemnului. Impregnarea cu lichid sub presiune nu se recomandã deoarece prin aceastã metodã lemnul nu va fi protejat în profunzime împotriva ciupercilor.Protecþia elementelor din glulam În mod normal lemnul lamelat încleiat se produce din lemn de esenþã moale ºi se recomandã sã fie protejat corespunzãtor deoarece acesta se poate deteriora în timp datoritã influenþelor biologice ºi climaterice. se va produce o uscare rapidã a suprafeþelor neprotejate ale acestora. mucegaiului ºi împotriva radiaþiilor solare ultraviolete. apariþia fisurilor va fi vizibilã deoarece pãrþile uscate au tendinþa sã se contracte în timp ce partea umedã se va opune acestei contracþii. în timp ce în interior lemnul va rãmâne umed. Alte metode de impregnare prin care se asigurã ºi protecþia în profunzime a lemnului sunt mai potrivite. Din aceastã cauzã se recomandã protecþia 20 PROTECÞIA ELEMENTELOR DIN GLULAM . asfaltului sau a dalelor ºi cu 20 . Aceastã metodã este preferabilã deoarece protejarea lemnului prin impregnare nu este eficientã în cazul elementelor care prezintã crãpãturi. În cazul în care elementele din lemn lamelat încleiat se aflã sub acþiunea directã a soarelui. Tratamentul de suprafaþã: oferã impermebilitate oferind în acelaºi timp ºi protecþie împotriva putrezirii.30 cm deasupra suprafeþelor cu pãmânt. În cazul în care se foloseºte ºi tratamentul de suprafaþã se va obþine o protecþie foarte bunã a lemnului. Picãturile de apã împroºcate datoritã contactului acestora cu pãmantul pot avea o acþiune negativã asupra lemnului ºi din aceastã cauzã se recomandã înãlþarea elementelor din glulam cu 10 cm deasupra betonului. În acest caz. Apariþia fisurilor este mai întâlnitã la extremitãþile elementelor. Metoda constructivã: Prin aceastã metodã suprafeþele longitudinale ºi transversale ale elementului sunt protejate integral împotriva umezirii prin acoperire cu alte tipuri de materiale rezistente la acþiunea apei. Metoda constructivã: este cea mai bunã metodã de protecþie pentru menþinerea umiditãþii constante a elementelor din glulam instalate în aer liber.

de exemplu. folosindu-se membrane de protecþie fãcute. Pigmenþii protejeazã lemnul ºi împotriva radiaþiilor ultraviolete ale soarelui. Se recomandã ca tratamentul de suprafaþã sã se facã cu pigmenþi de culori neutre. Trebuie sã se împiedice umezirea lemnului. Ventilaþie Drenaj Ventilaþie Membranã protectoare Membranã protectoare plus alt material protector Tratamentul de suprafaþã Membranã protectoare Spaþiu ventilare Scopul tratamentului de suprafaþã nu se limiteazã numai la impermeabilitatea lemnului. Spaþiu ventilare PROTECÞIA ELEMENTELOR DIN GLULAM 21 .20-30 cm Min. 10 cm extremitãþilor elementelor împotriva acþiunii soarelui prin acoperirea cu o scândurã sau cu o bucatã de metal. În cazul în care lemnul se umezeºte. prin contact cu alte elemente de construcþie umede (fundaþii sau grinzi din beton). culoarea neagrã nu se recomandã deoarece duce la supraîncãlzirea lemnului în zilele însorite. din carton asfaltat sau din metal. ceea ce va mãri riscul de apariþie a fisurilor în lemn. este important sã fie posibilã ventilarea acestuia pentru o uscare mai eficientã. acesta trebuie sã asigure ºi o creºtere lentã ºi uniformã a umiditãþii pentru a reduce riscul de apariþie a fisurilor în lemn. La proiectarea construcþiilor se recomandã detalii concepute sã îndepãrteze apa sau sã nu permitã accesul acesteia în mod constant la elementele din glulam.

trebuie ca suprafaþa sã se grunduiascã cu un grund rezistent la putrezire ºi ciuperci (grund pe bazã de terebentinã). Protecþia pe ºantierele de construcþii Depozitarea: La stivuire trebuiesc folosite distanþiere între elemente. deoarece pãtrunderea grundului în lemn este foarte redusã. Numai suprafeþele exterioare vor fi protejate.Pentru a împiedica schimbarea culorii din cauza mucegaiului. Cea mai folosita metodã în acest sens consta în încleierea lamelelor din molid impregnate în prealabil dar prin aceastã metodã se reduce clasa de rezistenþã a glulam-ului. Impregnarea Impregnarea cu lichid sub presiune nu se recomandã pentru elementele din lemn lamelat încleiat. mai ales dacã este vorba de perioade de depozitare îndelungate. Stivuirea trebuie fãcutã pe o suprafaþã uscatã ºi planã. în caz contrar se poate întampla ca elementele din glulam sã se deformeze. deoarece apa poate pãtrunde prin fisuri ºi în acelaºi timp tratamentul de suprafaþã încetineºte procesul de uscare a lemnului. Un tratament de suprafaþã aplicat lemnului laminat încleiat care este fisurat ºi crãpat poate determina creºterea umiditãþii. Cu cât lemnul lamelat încleiat este mai bine protejat cu atât periodele dintre tratamentele de întreþinere vor fi mai lungi. Protejarea: În cazul depozitãrii în aer liber. este necesar ca elementele din glulam sã fie protejate cu prelate sau folii de plastic. acestea se vor aseza în poziþie verticalã. Acolo unde lemnul tratat la suprafaþã este supus acþiunii condiþiilor atmosferice. trebuie aplicat periodic un tratament de întreþinere. chiar ºi în cazul când 22 PROTECÞIA PE ºANTIERELE DE C O N S T R U C Þ I I .

cât mai rapid posibil. umiditatea la livrare.vezi pagina 17. dar apar probleme datoritã modificãrilor de formã prin încovoiere sau a fisurilor care pot apãrea la uscarea acestuia. Acolo unde este numai puþinã apã sub folie. care este. aceasta trebuie scoasã.acestea sunt împachetate în folii de plastic din fabricã. în mod normal. Este recomandatã depozitarea. În felul acesta se evitã apariþia fisurilor care se produc prin uscare rapidã . în zone acoperite pentru a asigura o protecþie bunã împotriva apei / umezelei. Acoperirea elementelor trebuie fãcutã în aºa fel încât ventilarea acestora sã fie posibilã. PROTECÞIA PE ºANTIERELE DE C O N S T R U C Þ I I 23 . Ventilarea: În cazul în care folia de plastic se umezeºte la interior. din cauza condensului. în perioada de construcþie. În acelaºi timp se atrage atenþia cã încovoierea grinzilor se mãreºte în cazul în care uscarea are loc în acelaºi timp cu supunerea acestora la o sarcinã portantã mare. este suficient ca folia sã se perforeze în locul respectiv pentru a fi posibilã înlãturarea apei. Elemente de asamblare: Pentru a se evita petele de ruginã se recomandã folosirea elementelor de îmbinare rezistente la coroziune. holºuruburi. cum ar fi ºuruburi. în aer liber. cuie sau ºaibe galvanizate sau din inox. Protejarea marginilor: ªufele macaralei trebuie sã fie late ºi marginile elementelor trebuiesc protejate cu colþare care sã nu se striveascã lemnul sau sã nu lase urme pe lemn la ridicarea acestora cu macaraua. pentru ca lemnul sã se usuce Uscarea: Elementele din glulam trebuiesc uscate încet în cazul în care umiditatea acestuia a devenit mult mai mare decât cea de 12 %. Glulam-ul suportã apa bine.

Soluþia cu tiranþi este favorabilã pentru grindã. Se pot folosi ca ºi grinzi simplu rezemate la capete sau grinzi continue pe mai multe reazeme. dacã nu pot fi preluate la nivelul suporþilor. Grinzile bumerang: grinzi cu aspect impresionant folosite la acoperiºuri cu panta de maxim 15o . la partea inferioarã (cu excepþia contrasãgeþii) ºi înclinate la partea superioarã pentru a crea panta acoperiºului (minim 5o). grinzile pot fi din lemn lamelat încleiat iar tirantii pot fi metalici. Grinzi Grinzile drepte: grinzi cu secþiune constantã folosite în special la acoperiºuri (grinzi principale. Grinzi drepte cu tiranti: grinzi pentru acoperisuri cu deschideri mari. planºee intermediare la construcþiile etajate. deoarece acestea trebuie sã fie drepte 24 PRODUSE SPECIFICE . Raza de curburã la partea inferioarã a grinzii trebuie sa fie relativ mare deoarece eforturile mari de întindere perpendiculare pe fibre în zona de mijloc pot crea fisuri în grinda. Fabricile produc ºi depoziteazã grinzi de dimensiuni standard (vezi descriere pagina 16) pentru ca livrarea sã se producã rapid ºi la un preþ convenabil. pane de acoperiº). Grinzi cu dublã sau simplã pantã: se folosesc în special la acoperiºuri.S ISTEME STRUCTURALE . Forma grinzii duce la reacþiuni orizontale mari în zonele de reazem care. elemente secundare la grinzile cu zãbrele sau ca stâlpi de susþinere. pot fi rezolvate cu tiranþi metalici sau din glulam. grinzi secundare. fãcând posibilã folosirea grinzilor de dimensiuni mai mici ºi cu o razã de curburã mai micã.Produse specifice Sisteme structurale Descrierea sumarã care urmeazã are scopul de a prezenta cele mai folosite sisteme constructive ºi pentru a uºura proiectarea se vor preciza unele dimensiuni aproximative.

Acestea pot avea diferite forme. Cadre curbe cu pereþi verticali: sunt cele mai folosite ºi cele mai economice. distanþa dintre cadre este de regulã de 3 . a sãlilor de sport ºi a altor construcþii cu deschideri mari. metalice interioare sau din contraplacaj care se fixeazã în cuie. Arcele pot fi prevãzute cu tiranþi din metal sau din lemn lamelat încleiat fãcând posibilã ºi efectuarea tensionãrilor ulterioare. Arcele triplu articulate: sunt cele mai economice sisteme constructive.S ISTEME STRUCTURALE 25 . dar cele mai folosite sunt cele circulare sau parabolice. Cadrele triplu articulate drepte: se asambleazã cu ajutorul unor conexiuni Arce Arcele din lemn lamelat încleiat se concep în sistem dublu articulat în cazul unor eforturi de solicitare mici sau triplu articulat în cazul solicitãrilor mari. Deschiderea maximã este în mod normal cuprinsã între 10 ºi 40 m. PRODUSE SPECIFICE .Grinzi cu zãbrele: acest sistem constructiv este folosit in special la constructii cu deschideri mari pentru a evita reacþiunile orizontale ce apar în punctele de reazem.6 m ºi este preferabil sã fie cât mai mare. Nu este necesarã contravântuirea transversalã ºi se pot adãuga luminatoare în planul acoperiºului. Cadrele se produc în sistem triplu articulat cu articulaþii la nivelul fundaþiilor ºi la partea superioarã. Grinzile cu zãbrele se pot proiecta cu talpa superioarã arcuitã devenind mai avantajoase din punct de vedere economic. Prin adãugarea unor grinzi drepte la nivelul streaºinii se pot obþine faþade verticale. Cadre triplu articulate: Cadrele de lemn lamelat încleiat se folosesc mai ales la construcþia halelor industriale.

tiranþii ascunºi la nivelul pardoselii ºi se folosesc la deschideri foarte mari de pânã la 100 m. Poduri Multe poduri au fost construite cu structuri portante din lemn lamelat încleiat protejat prin metoda constructivã pentru a le asigura o folosinþã îndelungatã.S ISTEME STRUCTURALE . Acestea se folosesc în special pentru deschideri libere de la 20 pânã la 60m. Podurile pietonale sau auto: au. Podurile din grinzi curbe se vor folosi acolo unde este necesarã o deschidere liberã mare. de cele mai multe ori. forma arcuitã. dreptã sau sunt realizate din grinzi cu zãbrele.Arcele cu tiranþi vizibili: se monteazã pe stâlpi pentru a se obþine aceeaºi înãlþime liberã pe toatã suprafaþa construcþiei. 26 PRODUSE SPECIFICE . Arcele cu tiranþi ascunºi: au. de cele mai multe ori.

se fac de obicei din metal sau din contraplacaj fixat cu cuie. EXEMPLE CONEXIUNI 27 . Grinzi / stâlpi ªurub Larsen Îmbinarea cu ºurub Larsen în zona centralã a unui stâlp are ca scop transmiterea solicitãrii axiale. cupolelor.Alte utilizãri Numeroasele modalitãþi de modelare a lemnului lamelat încleiat fac posibilã utilizarea elementelor din lemn lamelat încleiat ca pãrþi componente ale scãrilor. stâlpilor de telegraf. Exemple conexiuni Conexiunile între elementele structurale din lemn lamelat încleiat cât ºi cele dintre elementele din glulam ºi alte pãrþi ale construcþiei. ªurub încleiat Prinderea grinzii pe capãtul stâlpului se poate face cu ajutorul unor ºuruburi încleiate. 1. monumentelor. în special când este vorba de grinzi înalte. sistemelor spaþiale etc. holºurburi sau ºuruburi. parapeþilor. ªurubul trebuie ulterior tensionat.

Este necesarã folosirea unui strat de carton asfaltat între grindã ºi zid. Grinzi fixate pe stâlpi metalici 2. ºuruburi ºi buldogi.Conexiuni metalice cu ºuruburi Prinderea grinzii pe capãtul stâlpului cu conexiuni metalice. Conexiune grindã perete cu plãcuþe metalice Încastrarea grinzilor de lemn lamelat încleiat într-o construcþie ziditã se poate face cu plãcuþe metalice ºi holºuruburi. 28 EXEMPLE CONEXIUNI . Grinzi / pereþi Conexiuni metalice cu cuie Încastrarea grinzii pe capãtul unui stâlp cu ajutorul ecliselor metalice fixate în cuie permite transmiterea momentului de încovoiere asigurând în acelaºi timp consolidarea transversalã. Detaliu reazem Fixarea unei grinzi pe un zid din beton se realizeazã cu ajutorul plãcilor de fixare prinse în beton pentru preluarea sarcinilor.

Grinzi / grinzi Detaliu grindã continuã 5. Suport grinzi Conexiune metalicã de tip "papuc BMF" 3.4. Stâlpi grindã intermediarã Conexiune metalicã cu plãci la exterior Eclisele se fixeazã cu ºuruburi. cuie sau holºuruburi. EXEMPLE CONEXIUNI 29 .

au fost încastrate în fundaþie. ªurub tip Larsen Conexiuni metalice de tip T Sunt elemente metalice standard de îmbinare. în prealabil. îmbinarea se face cu ºuruburi. 6. Conexiuni metalice înglobate Conexiunile se fixeazã cu ajutorul dornurilor. Stâlpi / fundaþii Conexiuni metalice pe o singurã parte Prinderea stâlpilor se face cu ºuruburi ºi plãci metalice care. ªuruburi încleiate 30 EXEMPLE CONEXIUNI . Îmbinarea este rezistentã la incendii deoarece este înconjuratã complet de lemn lamelat încleiat.Stîlpi dubli Grinda este susþinutã de doi stîlpi. Grinzile din lemn lamelat încleiat se fixeazã cu dornuri metalice.

Momentul de încovoiere este preluat în profilul metalic prin forþele de compresiune ºi întindere. 1. Arce ºi cadre Sistemele constructive tip cadre ºi arce se folosesc în cazul deschiderilor mari. Detalii fundaþii Suport cadru tip U Reacþiunile orizontale de la nivelul fundaþiei se transmit prin forþele de compresiune dintre cadrul ºi profilul U care se rigidizeazã prin sudarea unui element metalic oblic încastrat în beton.Stâlpi fixaþi cu ajutorul profilelor de tip U Profilul metalic se fixeazã pe stâlpi cu ºuruburi sau holºuruburi. ARCE ºI CADRE 31 .

Îmbinãri secundare Îmbinarea între cadru ºi elementele secundare de colþ Îmbinarea se poate face cu ajutorul ecliselor fixate în cuie sau prin fixarea directã cu holºuruburi. 32 ARCE ºI CADRE . Îmbinarea se poate face cu ºuruburi încleiate sau cu ajutorul holºuruburilor lungi. în timp ce ºuruburile preiau sucþiunea datoratã acþiunii vântului. 2.Suport arc Reacþiunile se transmit prin compresiune între conexiunea metalicã ºi lemnul lamelat încleiat.

ce pot sã aparã în timpul exploatãrii. Detalii coamã Contravântuirea construcþiilor Stabilitatea generalã a construcþiilor din lemn lamelat încleiat se asigurã prin contravântuirea lor.3. cadre. Elementele de construcþie din lemn lamelat încleiat (grinzi cu inima plinã. Construcþiile în ansamblu trebuie sã preia orice fel de acþiuni din orice direcþie ºi sens. arce) sunt elemente plane capabile sã preia numai încãrcãri acþionând în planul lor. CONTRAVÂNTUIREA CONSTRUCÞIILOR 33 .

5 77.0 100 122 177 Eforturile din planul acoperiºului se transmit la nivelul fundaþiei prin intermediul grinzilor principale. ºuruburilor sau a unor conexiuni metalice speciale. Desenele aratã exemple de componente care fac posibilã stabilitatea în spaþiu a ansamblurilor de grinzi-stâlpi ºi a cadrelor. În cele mai multe cazuri se folosesc tije metalice filetate în construcþia contravântuirilor. kN 34. fixânduse cu ajutorul cuielor. profile metalice sau tije metalice ce se vor monta peste sau sub panele de acoperiº (în planul acoperiºului). acþiunea seismicã. Capacitãþile tijelor din grupa 4. 34 CONTRAVÂNTUIREA CONSTRUCÞIILOR Detalii contravântuiri . Diagonalele de contravântuire se pot executa din lemn lamelat încleiat. panelor de acoperiº ºi a contravântuirilor.6 la întindere sunt arãtate în tabelul de mai jos: Tija M16 M20 M24 M27 M30 M36 Forþa. Tensionarea ulterioarã se poate face folosind tensori speciali.Stabilitatea longitudinalã la încãrcãrile ce acþioneazã paralel cu axa longitudinalã a clãdirii (acþiunea vântului. frânarea podurilor rulante) se asigurã prin contravântuiri sub forma unor grinzi cu zãbrele dispuse transversal pe lungimea construcþiei. Cea mai simplã metodã de contravântuire este cea obþinutã în clãdirile care sunt prevãzute cu elemente rigide în planul acoperiºului ºi a pereþilor longitudinali ºi transversali.2 53.

Dimensiuni standard elemente glulam Cele mai utilizate dimensiuni ale elementelor din lemn lamelat încleiat se produc ºi se depoziteazã pe stoc fãcând posibilã livrarea rapidã a acestora. având capetele tãiate transversal drept sau se pot fasona la forma doritã. Elementele standard se produc fãrã contrasãgeatã ºi se livreazã în lungimi de pânã la 24 m. Tabel grinzi standard: DIMENSIUNI STANDARD ELEMENTE GLULAM 35 .

Înãlþime 100 200 233 267 300 400 mm Lãþime mm 90 115 36 DIMENSIUNI STANDARD ELEMENTE GLULAM .

DIMENSIUNI STANDARD ELEMENTE GLULAM 37 .

50 m.Dimensionare grinzi drepte Tabelul alãturat prezintã dimensiunile secþionale aproximative pentru o grindã de acoperiº simplu rezematã supusã la încãrcãrile uzuale prezentate mai jos.Încãrcare permanentã: g = 1.Clasa de rezistenþã: GL 28h . secþiunea estimatã este de 115 x 400 mm.00 m ºi B = 1. Sau în cazul în care L = 7.0 KN/m2 .Clasa B .00 m ºi distanþa între grinzi B = 2.0 KN/m2 . Date de intrare: .Încãrcare din vânt: w = -1. secþiune grindã glulam = 90 x 367 mm.Încãrcare din zãpadã: s = 1. 38 DIMENSIUNI STANDARD ELEMENTE GLULAM .2 KN/m2 .limitarea medie a deformaþiilor .50 m.L/300 . În cazul în care încãrcãrile sunt diferite trebuie contactat un proiectant de specialitate.Clasa de exploatare 1 .L = distanþa între reazeme .Încãrcare utilã: q = 1.0 KN/m2 .B = distanþa între grinzi De exemplu pentru o grindã din glulam cu distanþa între reazeme L = 7.

DIMENSIUNI STANDARD ELEMENTE GLULAM 39 .

37. destinaþia. sau alte tipuri de lemn ce se pot livra la comandã. Condiþii de exploatare: Pentru a þine cont de umiditatea lemnului lamelat încleiat în exploatare trebuie precizatã clasa în care se încadreazã: Š clasa de exploatare 1 . Condiþiile de împachetare: împachetare în plastic pentru a se evita murdãrirea lemnului.EN1194. . Dacã lungimea ºi secþiunea transversalã au dimensiuni variabile se ataºeazã desenul de producþie corespunzãtor.umiditatea: 12% < u < 20% Š clasa de exploatare 3 . 40 COMANDA Finisare ºi montaje speciale: Fasonãri. În afara acestor informaþii precizate mai sus sunt necesare urmãtoarele: Numele firmei: xxx Adresa de livrare: eventual o schiþã cu descrierea rutei de transport Numele persoanei de contact: xxx Data la care livrarea trebuie efectuatã: xxx Elementele de asamblare: precizarea eventualelor elemente de asamblare premontate sau dacã se doresc livrate separat. 36. aºa cum se precizeazã la pagina 16.construcþii în aer liber . Fabrica poate face la comandã un tratament complet al suprafeþelor exterioare .construcþii acoperite ºi neîncãlzite .umiditatea: u < 12% Š clasa de exploatare 2 .umiditatea: u > 20% Dimensiunile elementelor din glulam: Este avantajoasã folosirea lãþimilor ºi lungimilor standard.vezi pagina 20. numele producãtorului ºi a clientului. Marcarea / ºtampilarea: produsele sunt marcate cu data fabricaþiei. Toleranþe: dacã se doresc alte toleranþe decât cele precizate la pagina 16.Comanda Urmãtoarele informaþii trebuiesc precizate întotdeuna în comanda cãtre fabrica producãtoare: Tipul de lemn ca materie primã: molid. Contrasãgeata: Dimensionarea eventualei contrasãgeþi pentru grinzi ºi segmente de grinzi se face în funcþie de încãrcãrile permanente. atunci acestea trebuiesc precizate. aceastã marcare trebuie pãstratã pe produs în locuri mai puþin vizibile. frezãri. Tratamente de suprafaþã: Lemnul lamelat încleiat se livreazã în mod normal fãrã a fi tratat la suprafaþã. GL28 sau GL32 .construcþii încãlzite . gãuriri sau elemente metalice premontate ce trebuiesc fãcute în fabricã se precizeazã pe desenele de producþie. Clasa de rezistenþã: GL24.

Din aceastã cauzã. Reclamaþiile privind erorile sau alte lipsuri trebuiesc fãcute înaintea începerii asamblãrii. cel târziu 8 zile de la data livrãrii. La livrare se face recepþia produselor ºi eventualele deteriorãri datorate transportului trebuiesc semnalate. eventualele neconformitãþi trebuiesc aduse la cunoºtinþã. în construcþia finalã. La uscarea rapidã umedã existã riscul apariþiei fisurilor. elementele din lemn lamelat încleiat sunt supuse riscului creºterii umiditãþii interioare. se garanteazã un lemn lamelat încleiat de calitate. Rolul plasticului este de protejare împotriva murdãririi ºi nu împotriva creºterii umiditãþii.vezi pagina 17. perfect ºi cu aspect frumos. prevãzute cu macarale. de aceea se recomandã manipularea cu atenþie a acestuia pe ºantierele de construcþie. în formã scrisã. Prin aplicarea instrucþiunilor de mai sus. Lemnul lamelat încleiat poate fi protejat prin ambalare în plastic. Pe ºantierele de construcþii. la fel ca ºi lemnul obiºnuit.Livrarea Elementele din lemn lamelat încleiat se pot livra în camioane. LIVRAREA 41 . Lemnul lamelat încleiat se poate murdãri / pãta. deoarece lemnul lamelat încleiat. în timpul montajului. îºi modificã dimensiunile atunci când umiditatea acestuia se modificã . care se vor folosi ºi la montarea ansamblurilor uºoare sau doar la descãrcare.

42 GLULAM .

GLULAM 43 .

44 GLULAM .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful