You are on page 1of 1

Davio, Oskar (1969): Vinja za zidom

Davio, Oskar (1969): Vinja za zidom, Prosveta, Beograd.

,, (...) oj, Srbijo meu bunama, meu ljivama, oj, Srbijo meu ljudima na njivama, oj, Srbijo meu pesmama u grudima, oj, Srbijo, buno meu narodima (Davio, 1969: 14). Pesma Srbija, str. 9-14.