You are on page 1of 8

Czy Moskwa zerwie stosunki z Domem sw. Marty? FO214 ZR 20130724 HERODY/ Herodenspiel von Stefan Kosiewski Akt 3.3.

chùopca". "To jest sportowy wygl¹d! Podoba mi siê twój wygl¹d", powiedziaù uœmiechniêty papie¿ Franciszek. "Poczuùem siê za¿enowany", powiedziaù kard. Tagle z Filipin. Uwe, Poeta Polski: Papie¿ Franciszek zadziwiù odzianego jedynie w czarn¹ koszulê i sweter kardynaùa z Filipin, zwracaj¹c siê do arcybiskupa Manilii nazajutrz po dokonanym wyborze, 14
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

M

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

yn

Czy Franciszek po powrocie z Copacabana bêdzie umiaù zakoñczyã godnie i po katolicku przygodê hotelow¹ papie¿a i czy wyprowadzi siê do Watykanu na dobre ze zdesakralizowanego przez ks. i pedaùa Domu œw. Marty, który jak dobra gosposia ka¿demu goœciowi hotelowemu chciaùby pewnie dogodziã a papie¿a poklepywaù tak poufale przy ludziach po policzku nie potrafi¹c ukryã wniebowziêcia swego, nie kryj¹c siê z czuùoœciami cioty (a Puto mu nie broniù, rêki nie odtr¹ciù), czy te¿ bêdzie nadal obleœnie zaczepiaù biskupów z Manilii w hotelowej windzie podszczypywaniem nêc¹cym i odzywkami sproœnemi : "Och, spójrz na tego mùodego

Eu ro

pe j

sk iS
Buy RoboPDF

O

W

A

Escrito por sowa (») ayer en 18:25 en categoría HERODY/ Herodenspiel von Stefan Kosiewski, leído: 7×

Czy Moskwa zerwie stosunki z Domem FO214
HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski 0 1 0 8 minutes ago Dom œw. Marty nie wypowiedziaù siê jeszcze oficjalnie w sprawie dalszego utrzymywania na stanowisku szefa koœcielnego hotelu zamienionego zwyczajnie na burdel przez wùadaj¹cego nim 57-letniego Monsigniora Battista Ricca, praùatahomoseksualistê, gùoœnego skandalistê obyczajowego w Urugwaju, który robi¹c wczeœniej za Nuncjusza Apostolskiego przywiózù ze sob¹ na gor¹cy kontynent Poùudniowoamerykañski kochanka ze Szwajcarii i kazaù mu wypùacaã wysok¹ pensjê miesiêczn¹ za branie sobie do buzi nie po chrzeœcijañsku z finansów Kurii Rzymskiej, tzn. z maj¹tku przedstawicielstwa dyplomatycznego pañstwa Watykanu, którego to bank IOR postanowiù nowy papie¿ Franciszek na dotatek zreformowaã za to tylko, ¿e bank ten przyniósù w 2012 r. dochód 70 mln euro, czyli (Bo¿e wybacz!) pochodz¹cy z Piemonckich ¿ydów Bergoglio postanowiù lekk¹ r¹czk¹ rozpierd(.)liã skarbiec watykañski tak samo jak ¿yd Rostowski (wczeœniej u¿ywane nazwisko: VincentRostowski, dwuczùonowe, agent brytyjski jak ¿yd Sikorski, Radek), który to JacekPlacek, bo Jan ma imiê, dostaù od ¿yda Tuska finanse pañstwa polskiego (Bo¿e, Ty wiesz, ¿e z nimi nie mo¿na inaczej, bo nie skumaj¹!) do rozpierd(.)lenia a ten pojechaù ostatnio prywatnie na naradê masonerii Bilderbergów, gdzie go z pewnoœci¹ opierd(.)lono, dlaczego jeszcze tego maj¹tku pañstwa polskiego nie rozpierd(.)iù? Bo zaraz zacz¹ù gadaã jak pedaù o dziurze, bud¿etowej, rz¹du, rzêdu kilkudziesiêciu miliardów czegoœ, a ten pojechaù znowu do Bryzylii, bo wszystko mu zafundowali: 150 mln dolarów miejscowi Indianie znad Amazonii, których nie ma kto zmisjonowaã, bo wszystkich by trzeba w tym Rzymie zdymisjonowaã za to, ¿e jak Gombrowicz w tym Buenos Aires a wszystko œwiête krowy w spodniach chodz¹, a wciskaj¹ jedna drugiej a to pieni¹dze w reformy, a to "...ùokciami siê tr¹caj¹, jeden drugiego, a ty¿ oczy mru¿¹, gùowami kiwaj¹: - W kompanii, w kompanii!" (kolektywnie, oœmiu kardynaùów wzi¹ùem do reformy Kurii, ¿eby wiaùo nowym - dopisek od redakcji). "A wùaœnie ¿e to w kompanii! Owszem, podobnie¿ to z Gonzalem jesteœ, a niech ciê diabli! Z Gonzalem siê zaprzyjaêniùeœ, z Gonzalem chodzisz, a niech ciê kaczka! Przecie¿ ten czùowiek na milionach siedzi! Ju¿ ty nie taki wariat, jak tam ludzie mówi¹. Chodêmy¿ na jednego! Napijmy siê! Ja fundujê! Nie, nie, ja fundujê!

Home

Edition

M

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

yn

Eu ro

pe j

sowa magazyn europejski

sk iS
Buy RoboPDF

O

W

A

marca 2013 r. przy wychodzeniu z windy: "Och, jaki mùody chùopiec. To jest sportowy wygl¹d! Podoba mi siê twój wygl¹d". Wprawiony w zadziwienie zostaù filipiñski dostojnik Koœcioùa œw., hierarcha wymieniany przed konklawe czêsto przez prasê poœród ew. kandydatów, nie zaœ poœród(...)

Widzê, ¿e choã oni tak sobie funduj¹, siebie zapraszaj¹, i sobie te pini¹dze pokazuj¹, mnie by chyba fundowali i mnie by chyba je pokazywali... tyle tylko, ¿e nie œmiej¹... a ju¿ chyba mnie o romans jaki z arcybogatym (arcybiskupem - przyp. red.) Puto pos¹dzaj¹... i z tej przyczyny chybaby mi zùote góry dali, a ju¿ sami nie wiedz¹ czym raczyã, jak prosiã! Na tak ciê¿k¹ obrazê moj¹, a te¿ w tym wstydzie, ¿e oni mnie widaã za kochanka jego maj¹, maùom w mordê którego nie strzeliù; alem tylko krzykn¹ù, ¿eby mnie gùowy nie zawracaã, bo czasu nie mam!... i prêdko odszedùem, do ustêpu wchodzê, oni za mn¹. Tam jeden byù czùowiek, który siê do urynaùu zaùatwiaù. Ja do urynaùu, oni do urynaùu. Ale gdy ten czùowiek, co siê zaùatwiaù, wyszedù, oni hurmem do mnie i krzykn¹ù Baron do Pyckala "masz tu 500 Pezów", a Ciumkaùa do Barona "masz tu 600", a Pyckal do Ciumkaùy "tu 700, 700 masz, bierz, kiedy ci dajê!". Pini¹dze wyci¹gaj¹, nimi sobie, mnie, przed nosem wytrz¹saj¹ i sobie wtykaj¹! Szaloni chyba! Rozumiem wiêc, ¿e choã oni sobie tak te pini¹dze miêdzy sob¹ daj¹, mnie by ich chêtniej dali, ¿eby to sobie ùaskê moj¹ kupiã...". Czy te oczy mog¹ kùamaã? Chyba nie. Czy te usta mog¹...?

M

ag

Bracia i Siostry w Chrystusie Panu, Katolicy i Polacy, Szanowni, Pro Publicum, Boni, ¿e jeszcze nie opierd(.)lono, ¿e œwiêta i bratnia Cerkiew Prawosùawna Rzymu Trzeciego nie opierd(.)liùa chazarskiego Episkopatu Polski, to sama siê dziwiê a
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

Monsignior Battista Ricca with Pope Francis. Catholic Press Photo/espresso.republica.it

yn

Eu ro

pe j

sk iS

Coraz wiêc serdeczniej, poufalej nastêpuj¹, a ¿e to mnie ùokciem tr¹caã siê nie powa¿aj¹, siebie wzajem pod ¿ebro tr¹caj¹, kuksy sobie daj¹, tam miêdzy sob¹ dokazuj¹ i ju¿ jeden do drugiego: chodêmy¿, napijmy siê! Ja widzê, ¿e oni tak niby ze sob¹, ale chyba do mnie... i ju¿ œciskaã, caùowaã siê ze sob¹ zaczêli (bo ze mn¹ tej œmiaùoœci nie mieli) i Chodêmy¿, Chodêmy¿, ja fundujê, nie nie, ja fundujê! Sakiewk¹ potrz¹sa Pyckal, ty¿ i Baron swoj¹, Ciumkaùa pini¹dze z papira wyjmuje, dopiro¿ jeden drugiemu pokazuje, jeden drugiemu pini¹dze pod nos pcha. I krzykn¹ù Pyckal: Co ty mnie bêdziesz fundowaù, ja tobie zafundujê, a jeszcze ci mo¿e ze 100 pezów dam, jak mnie siê zechce! Baron zawoùaù: Ja tobie dam i 200! A Ciumkaùa: - Ja tu 300 mam, tu mam 300 i jeszcze 15 drobnymi!

O

W

Buy RoboPDF

A

QR code for this recording:

Diabeùek Willi z widùami (z ogonami smokinga i heùmem Wikinga, z rogami na gùowie): Hej, Bon Dziorno, Herodzie, Bùona nocta za twe zbytki chodê do piekùa, pochodzimy razem sobie, boœ ty brzydki!

Home

Edition

M

Bowiem zezwalaj¹c na celebracjê „œlubów” osób tej samej pùci luteranie przekroczyli „pewn¹ granicê”, jak powiedziaù arcybiskup ze Wschodu Europy. Nale¿y wobec tego zapytaã, czy uprawiaj¹c seks homoseksualny na koszt Watykanu w Poùudniowej Ameryce, a potem ju¿ na caùego wciskaj¹c sobie w Domu œw. Marty , tzn. na koszt moralnoœci chrzeœcijañskiej i Kurii Koœcioùa Rzymskiego nie przekracza zboczony zakonnik, przechodz¹c jeden drugiego, jeden z drugim czerwonej linii granicznej, o której prezydent Stanów Zjednoczonych Obama, po k¹dzieli Sarah Poland, mówiù w stosunku do terrorystów muzuùmañskich? Hilarion podkreœliù, ¿e pary jednopùciowe nie powinny mieã równych praw z prawami maù¿eñstwa kobiety i mê¿czyzny. „Inaczej niszczy siê nie tylko rodzinê, lecz Europê” - zaznaczyù hierarcha Koœcioùa Wschodniego wskazuj¹c, kto niszczy i co go za to w Piekle czeka.

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

yn

Eu ro

Z tymi grupami „Rosyjski Koœcióù Prawosùawny nie chce mieã ¿adnych kontaktów" powiedziaù metropolita woùokoùamski Hilarion zarzucaj¹c "zdradê chrzeœcijañstwa" przywódcom innych koœcioùów chrzeœcijañskich, którzy mog¹c grzmieã na grzechy woùaj¹ce o pomstê do Nieba, bior¹ nogi za pas i lec¹ na Copacabanê nie za darmo przecie¿, lecz za ogóln¹ sumê 150 mln euro, bo tyle ma kosztowaã zapóênionych w rozwoju cywilizacyjnym tubylców znad Amazonki tramwaj z pielgrzymkami, do którego przysiadù na caùego biedny jak mysz koœcielna Franciszek, kryj¹c za okularami szerok¹ twarz odziedziczon¹ etnicznie po ciotce Esterce w genach, robi¹c obùudnie za œlepego na wszystko - tak nale¿aùo odczytaã pomrukiwanie niedêwiedzia Cerkwii Prawosùawnej na skandaliczne praktyki pedaùów z Watykanu, oficjalnie skierowane przez patriarchê Hilariona do lutrów.

pe j

sk iS

O

W

zawdziêczamy tê ùaskê jedynie sùowiañskiej, œwiêtej, religijnej wprost wyrozumiaùoœci chrzeœcijan wschodniej Europy. Chocia¿ nie sposób nie dostrzec, ¿e cerkiewna Moskwa przeszùa ju¿ do kontrataku i naciera na caùego, na pedaùów. Za jawnogrzesznictwo sodomii i dopuszczenie do uznania urzêdowego tzw. maù¿eñstw homoseksualnych za zrównane w prawach z maù¿eñstwami Patriarchat Moskwy i Caùej Rusi wstrzymaù dialog z niektórymi grupami luterañskimi. Nie bêdzie ju¿ dùu¿ej faùszywego ekumenizmu posoborowego w Europie, Bože spasi, Bože hrani!

Buy RoboPDF

A

Frau Klein: "Der neue Luzifer ist Balsam für die Seele! Dass er Flüchtlinge begrüßt, ist wunderbar.“ Wir wollen alle Muslime begrüßen die bei uns in Europa Zuflucht und Heim finden wollen. Nicht wahr, Monsieur Pound, Ist das nicht Wunderbar? Herrmann Hesse und Sie, Ezra bei uns am Theater ? Canto, cantare, ich singe hay aqui mucho catolicismo mówi¹: katholischizmo y muy poco relihion.

Wer ist die arme Frau?

Liebe mit Lust, Genossin Liubow Mira (przedstawia siê). Gottlose aller Länder, vereinigt euch! Wir brauchen eine Finanzreform sie ist Balsam für die Seele. Luzifer Morgenstern: Yes We Can Change Monsignore Puto von Schwul: Sùoneczko, Zùote Oko, Dno oczka wodnego, Kosaãcu w szarawarach irysa ¿óùtego Nie odchodê do paùacu, nie ostaw mnie samego We windzie hotelowej pomiêdzy piêtrami Gdym sùuga ubo¿uchna miêdzy Szwajcarami. Ty rosê dajesz z rana do windy wsiadaj¹c I drug¹ dajesz wieczór spaã siê udawaj¹c, Ty chùopca w bajce ¿abê, ksiêcia wcielonego Znajdziesz a jêzyka grubo chropawego
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

M

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

Frau Klein:

az

Niemand, das heiße ich singen caritas, lautlose vox populi.

yn

Monsignore Puto von Schwul:

Eu ro

Luzifer Morgenstern (przebrany, bo robi za papie¿a):

pe j
Buy RoboPDF

sk iS

O

W

A

By czary ciê zdybaùy w caùym majestacie Waruje pies przy budzie, który sùu¿y dla ciê.

Luzifer Morgenstern:

Warum so müde alter Clown. Du durftest viele Länder schau´ n und vielen Kindern Freude bringen. Das ist ein Grund zum Tanzen, Singen und unbeschwertem Weitermachen. Man lohnt` dir mit Applaus und Lachen noch jede Mine jeden Schritt das Publikum lebt` mit dir mit. Und dennoch müde - alter Clown? Nie war dir so was zuzutrau` n. Dein Witz im Wort schien wie Kaskaden. König warst Du der Akrobaten, die an des Geistes Ringen ringen - ein Lächeln über allen Dingen. Jetzt aber müde alter Clown? Kann keine Fee und kann kein Faun das alte Feuer neu entzünden? Worin mag deine Schwermut gründen? Monsignore Puto von Schwul: Id¹c ze sob¹ zgodnie w postêpu œwiat kroczymy w kroczu nios¹c przyszùoœã ludzkich mo¿liwoœci… Sypie z wysokoœci zùotem œwiatùa sùonecznoœci. Nie ostaw Ty mnie samego bez boskiej miùoœci.
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

M

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

yn

Diabeùek Manfred Heinz Rogalski:

Eu ro

Nosgnor, a peulo, mo¿emy id¹c ze sob¹ zgodnie w postêpu œwiat kroczyã godnie kroczymy w kroczu nios¹c przyszùoœã ludzkoœci dogodnie; ja i ty, kardynalnie, nie znaj¹c winy i kary, zgodni ze sob¹ idêmy postêpuj¹c pogodnie, albowiem chodzimy w zgodnoœci maj¹c przyszùoœã jednego za równo jednorodnie, idziemy z tego samego pnia, rdzenia sùowa: zasadzimy drzewo, zbudujemy dom, zrodzimy syna, zrównamy z rodzin¹ postêpem œwiat modnie jednorodnie chodz¹c ze sob¹ chùopiec z chùopcem w postêpu œwiat kroczymy w kroczu nios¹c œwietlan¹ przyszùoœã jutrzenki mo¿noœci

pe j

sk iS
Buy RoboPDF

Avèj, haben ty Szwajcarów szarawarów nie dosyã?

O

Monsignore Puto von Schwul:

W

Podèj. Z Piemontu do Rio de Janeiro.

A

Luzifer Morgenstern:

Diabeùek Manfred Heinz Rogalski: Sieh in die Welt nicht- alter Clown. Nimm lieber aus dir selbst Vertrau` n. Monsignore Puto von Schwul: Boski, boski, boski na jêzyku… Kim¿e jest ten starzec markotny? Luzifer Morgenstern:

Monsignore Puto von Schwul:

Frau Klein, z domu Góralska z piemonckich Górali Bergmann Aœã powinieneœ znaã: rodaczka z Bielan, Biela, ciut … Pollone Frau Klein:

Luzifer Morgenstern:

Wir wollen alle Muslime begrüßen, die nach Oropa kommen wollen. Flüchtlinge aller Länder, vereingt euch in Ekumänischen Staaten von Oropa, eine Freihandelostzone mit dem Duft des arabischen Frühlings, einfach, ganz und arm, wie im Mittelalter tibetanische Jezuiten bettelnd auf der Strasse, um täglicher Reis, ohne Auto, ohne Internet, im Strassenbahn, auf der Wüste, ohne Konto auf der Bank, einfacher Stil, einfache Sprache, keine Satanologie, soviel Sperma und Spass, was du kannst, gibt dem Schatzmeister ab; Judas hat kolektives Vertrauen, er ist Balsam; Judasz zaufaù nam w misjê wybranego przez Boga, wpisany w Bo¿y Plan wyci¹gniêty z kabaùy kart czy¿ nie mawia lud tak: lepiej, aby zgin¹ù jeden czùowiek, jeœli przez to, przez niego ma siê uratowaã lud? Lód przyùo¿yã na stùuczenie, lód jest jak balsam dla duszy
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

M

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

W S¹dnym Dniu, nad s¹dzonymi oczywiœcie i tylko na temat jest kadzone na pla¿y.

az

Z Oropa, Tre Kara Amikino, Zamenhoff Opinioj kaj komentoj estas tre bonvenaj!

yn

Eu ro

pe j
Buy RoboPDF

Mo¿e byã twój; on tu robi za legaln¹ opozycjê: Oddolne Piekùo/ Hölle von Unten, Diabeùek Manfred Heinz Rogalski; nadaje siê z twoj¹ znajom¹ do pary; jak jej, powiadasz?

sk iS

O

W

A

i jak muzuùmanin, który przychodzi nagi do kasy Europy, ¿eby pracowaã na nasze renty, na które z dzieãmi idziemy, których nie mamy na Copacabana i Lampedusa, wychodzimy

lepiej wszystkich wysùaã na pustyniê https://shoudio.com/user/sowa/status/7779

http://www.spreaker.com/user/sowa1/czy_moskwa_zerwie_stosunki_z_domem_fo 214 koniec Aktu 3, sceny 3 http://sowa.quicksnake.es/HERODY-Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski/Czy-Moskwazerwie-stosunki-z-Domem-sw-Marty-FO214-ZR-20130724-HERODY-Herodenspiel-vonStefan-Kosiewski-Akt-3-3

Home

Edition

M

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

yn

Eu ro

Lech Klekot:

pe j

O tych dzieciach to jest ok :. Na tym zdjêciu to wszyscy zdrajce narodu ;, Waùêsie pomógù Karolek Wojtyùa, Nobla Te¿, Karolkowi nie trzeba byùo nobla;, miaù lataã w 3 metrach Biaùego Pùótna i w sandaùkach :. Bandyci, zdrajce Owieczek; mieli je strzec :. Gnoje:. Milej niedzieli Ci ¿yczê:.

sk iS

O

Diabeùek Willi z widùami (z ogonami smokinga i heùmem Wikinga, z rogami na gùowie):

W
Buy RoboPDF

A

na brzeg rytuaùu: jeœã i piã i nie umieraã, permanentny szaù paù.