SAINS DAN KAEDAH SAINTIFIK

Sebagian besar ilmu pengetahuan dalam semua bidang yang bersangkut dengan duniawi atau alam adalah terbit daripada penyelidikan oleh ahli ilmu dalam bidangnya.
Suatu penyelidikan itu perlulah dijalankan dengan menggunakan kaedah saintifik sebelum hasilnya boleh dianggap sebagai suatu sumbangan baharu kepada bidang ilmu berkenaan.

tanpa menyembunyikan sesuatu. Ini bermakna. .Makna Sains • Kaedah saintifik bergantung semata-mata pada logik penaakulan akal manusia. dan mestilah berdasarkan fakta semata-mata atau pada andaian-andaian yang dianggap munasabah menurut pemikiran manusia. setiap penyelidik hendaklah menerangkan kaedahnya secara terperinci. • Sesuatu prinsip yang dihasilkan oleh sains mestilah boleh diuji secara empirikal. Jadi. suatu kajian itu mestilah boleh diulangi oleh orang lain yang menggunakan kaedah yang sama.

berdasarkan pemerhatian dan perkiraan. . • Pada tahun 1543 M Copernicus mengubah pendapat ini kepada keadaan yang telah dicadangkan oleh ahli falsafah Greek. Ptolemy (Mesir) mengutarakan pendapat bahawa matahari yang mengelilingi bumi. Pada tahun 1632 Galileo. Pendapat ini telah diterima selama 1300 tahun.FAKTA SAINS: Sifatnya Nisbi • Fakta sains sentiasa mengalami perubahan yang terus menerus dari zaman ke zaman • Contoh: pada abad ketiga sebelum Masihi ahli falsafah Yunani telah menyarankan semua planet mengiringi matahari. menyokong pendapat Copernicus bahawa bumi bukanlah pusat kepada sistem cakrawala.

Ahli-ahli sains berpendapat bahawa: • Fakta (yang dicerap oleh pancaindera) yang menjadi inti pati sains. adalah: 1. atau ilmu. Bersifat fakta hanya dari perspektif atau pandangan yang terbatas dari segi ilmiah . Nisbi atau relatif dan bukan mutlak sifatnya 2.

• Penyelidikan pendidikan tergolong agak kompleks kerana mesti mengambil kira semua aspek teori dan prinsip yang berkaitan dengan tingkah laku manusia .Penyelidikan Pendidikan • Dalam pendidikan. perlakuan yang berlaku adalah campuran interaksi antara psikologi (ilmu yang berkaitan dengan perlakuan seseorang) dan sosiologi (perlakuan manusia dalam suatu kumpulan).

Tidak tersusun. bersistematik dan boleh diuji 2. Digunakan dalam penyelidikan ilmiah . Tersusun.Akal biasa /pemerhatian umum 2. tidak bersistematik dan tidak boleh diuji Kaedah saintifik 1.Perbezaan antara kaedah nonsaintifik dengan saintifik Kaedah non-saintifik 1.

suatu aktiviti yang terhasil daripada proses pembuktian secara sistematik. Saintifik. . Apakah sesuatu fakta yang ditonjolkan itu sah atau boleh dipercayai? Ia perlu diberi sokongan dengan rasional atau dibuktikan melalui langkah-langkah tertentu.Kriteria Penyelidikan yang baik 1.

Kitaran sains .

seseorang boleh membuat induksi tentang teori. Induktif dan deduktif saling bertindan. sekiranya setiap kali dilakukan pemerhatian didapati semua pelajar lebih aktif belajar pada waktu pagi. Dari pemerhatian. daripada teori seseorang membuat deduksi tentang sebarang pemerhatian.Fakta atau teori dibuktikan melalui dua kaedah lazim Induktif ialah kesimpulan yang dibuat daripada pemerhatian am. Sebagai contoh. tetapi cara mereka mungkin terlalu longgar dan bebas (tanpa kawalan). Sebagai contoh. . kesimpulan dibuat bahawa kemungkinan setiap pelajar sememangnya suka belajar pagi hari. Kita hanya layak menggunakan “kemungkinan besar” ia berlaku. Dalam sains sosial. Orang ramai selalu menggunakan kaedah pemikiran induktif dan kaedah pemikiran deduktif untuk menerangkan sesuatu kejadian. Dengan itu. Secara ringkas. kesimpulan yang dibuat bahawa kemungkinan semua pelajar sememangnya suka belajar pada waktu pagi. sekiranya setiap kali dilakukan pemerhatian didapati beberapa pelajar lebih aktif belajar pada waktu pagi. Deduktif ialah kesimpulan yang dibuat daripada pemerhatian khusus kepada secara am. perkara yang berkaitan dengan teori tidak semestinya telah sempurna atau tidak boleh diubah lagi. perkataan “semua orang” jarangkali dibuat dalam membuat ramalan perlakuan seseorang.

© pengutipan data atau pemerhatian dan (d) kesimpulan. (b) pembinaan hipotesis. Ia melibatkan suatu kitaran bersepadu penakulan induktif dan deduktif yang telah dibincangkan sebelum ini. Empirikal. .2. Langkah-langkah dalam kaedah saintifik ini mempunyai ciri-ciri tertentu yang melibatkan pembentulan-kendiri berdasarkan logik dan bersistematik supaya boleh diulang-uji sebagai cara mencari kebenaran. melibatkan empat cara dalam proses pembuktian saintifik: (a) pengenalan masalah.

Katakan daripada pengalaman. Darinya kita membuat deduksi. Dengan itu prestasi merosot. Kaitan tersebut diterangkan dalam rajah berikut. di mana proses kajian saintifik (di sebelah kanan) adalah perkembangan dari teori kitaran sains berasaskan pernyataan Dewey (di sebelah kiri).Induktif ialah proses membina ide dari pengalaman dan deduktif pembinaan ide dalam pengalaman khusus berdasarkan sesuatu teori. ialah sekiranya kebanyakan guru mengamalkan kaedah kapur dan cakap sahaja. Kita ingin menjalankan kajian supaya dapat mengatasi masalah tersebut (iaitu kenapa dikaji?). Kita katakan itulah rasionalnya. Kita katakan itulah masalahnya (persoalan ialah apa sebabnya?). pelajar kurang berminat belajar sains. kita memerhatikan pelajar dalam bidang sains di kawasan kita merosot dari tahun ke tahun. Pengalaman termasuk dalam amali dan pemerhatian. . Kita perlu merujuk kepada teori-teori pembelajaran. Kita dapati kaedah terbaik untuk pengajaran sains adalah dengan menjalankan kaedah inkuiri seperti cadangan Dewey. Itulah hipotesis kita. Itulah teorinya yang menjadi landasan kajian kita. Kita membuat deduksi (kesimpulan daripada pemerhatian umum) bahawa mungkin ia disebabkan oleh pengajaran guru.

Kaitan antara kitaran saintifik dengan kajian saintifik .

pengenalan kaedah instrumentasi. penskalaan dan pensampelan.Seterusnya kita merangka instrumen menggunakan skala pemeringkatan untuk mengukur sistem pengajaran guru. Darinya satu konsep telah kita peroleh. Itulah metodologi kita. . Selepas itu kita membuat pemerhatian. Darinya dibuat deduksi logik tentang pernyataan masalah. Itulah pengalaman kita. membuat generalisasi darinya kesimpulan dan formasi konsep yang menyumbang ke arah sesuatu teori baru atau mengubahsuai teori yang telah digunakan terdahulu. Darinya kita membuat kesimpulan. Dari data yang diperolehi kita membuat analisis. yang kelak boleh digunakan untuk menguatkan (atau menumpulkan) teori kita berdasarkan teori Dewey. Kita bercadang untuk membuat pemerhatian di semua sekolah di kawasan kita. pembinaan hipotesis. pengutipan data dan pemerhatian. menganalisis data. Kitaran ini diringkaskan dalam rajah pada halaman berikut di mana sesuatu kajian bermula dari teori.

Kajian umum berunsur saintifik .

Saintis tidak hanya menerima sesuatu andaian yang benar. Pengujian semula. walaupun ia hanya mempunyai kecenderungan yang besar untuk dipercayai. .Kriteria Penyelidikan yang baik 3. Dalam mencari kebenaran mempunyai ciri yang tidak terdapat pada kaedah lain. Setiap cadangan perlu diuji dan diulang-uji dan setiap tahap mempunyai cara untuk membetulkan sebarang kesilapan sekiranya ada dalam prosedur kajian. iaitu pembetulan-kendiri.

Secara ringkas. kaedah saintifik merujuk bukti dan setiap cadangan perlu diuji supaya terdapat bukti tentang kejadian sesuatu fenomena atau kejayaan menyelesaikan sesuatu masalah.Pengujian sesuatu hipotesis boleh dinilai oleh orang ramai (mereka boleh baca laporan). kajian telah mencapai objektifnya. Sekiranya dipersetujui oleh mereka atau oleh panel pakar. .

Selektiviti. pengkaji perlu merujuk kepada objektif supaya tugasan tidak tersasar dari landasan awal kenapa menjalankan kajian? .4. Dalam setiap tahap semasa penyelidikan.

Tujuan utama mencari penyelesaian melalui kajian adalah mencari kebenaran. b) kuasa. . perenggan. Kebenaran. Kerlinger (1986) mengatakan ada empat yang berpengaruh: a) Kegigihan.Kriteria Penyelidikan yang baik 5. Penulis suatu hasil kajian saintifik mesti boleh memberikan rasional kepada setiap kenyataan. c) priori atau intuisi dan d) kaedah saintifik. adalah amat penting setiap pernyataan diikuti sumbersumbernya sekali 6. Dengan itu. Bukti. ayat atau perkataan yang digunakan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful