P. 1
Sejarah Singkat Ahli Hadist

Sejarah Singkat Ahli Hadist

Ratings:
(0)
|Views: 16|Likes:
Published by Syarifah Raisa

More info:

Published by: Syarifah Raisa on Jul 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2014

pdf

text

original

2010

[Sejarah Singkat Ahli Hadist]
[M. Hisyam Hafidz]

M.Hisyam Hafidz [http://hisyamkediri.wordpress.com]

Sejarah singkat Ahli Hadist

[2010]

Sejarah Singkat Imam Malik
Dalam sebuah kunjungan ke kota Madinah, Khalifah Bani Abbasiyyah, Harun Al Rasyid (penguasa saat itu), tertarik mengikuti ceramah al muwatta' (himpunan hadits) yang diadakan Imam Malik. Untuk hal ini, khalifah mengutus orang memanggil Imam. Namun Imam Malik memberikan nasihat kepada Khalifah Harun, ''Rasyid, leluhur Anda selalu melindungi pelajaran hadits. Mereka amat menghormatinya. Bila sebagai khalifah Anda tidak menghormatinya, tak seorang pun akan menaruh hormat lagi. Manusia yang mencari ilmu, sementara ilmu tidak akan mencari manusia.'' Sedianya, khalifah ingin agar para jamaah meninggalkan ruangan tempat ceramah itu diadakan. Namun, permintaan itu tak dikabulkan Imam Malik. ''Saya tidak dapat mengorbankan kepentingan umum hanya untuk kepentingan seorang pribadi.'' Sang khalifah pun akhirnya mengikuti ceramah bersama dua putranya dan duduk berdampingan dengan rakyat kecil. Imam Malik yang bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712 M dan wafat tahun 796 M. Berasal dari keluarga Arab terhormat, berstatus sosial tinggi, baik sebelum maupun sesudah datangnya Islam. Tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut Islam, mereka pindah ke Madinah. Kakeknya, Abu Amir, adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam pada tahun 2 H. Saat itu, Madinah adalah kota ilmu yang sangat terkenal. Kakek dan ayahnya termasuk kelompok ulama hadits terpandang di Madinah. Karenanya, sejak kecil Imam Malik tak berniat meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu. Ia merasa Madinah adalah kota dengan sumber ilmu yang berlimpah lewat kehadiran ulama-ulama besarnya. Kendati demikian, dalam mencari ilmu Imam Malik rela mengorbankan apa saja. Menurut satu riwayat, sang imam sampai harus menjual tiang rumahnya hanya untuk membayar biaya pendidikannya. Menurutnya, tak layak seorang yang mencapai derajat intelektual tertinggi sebelum berhasil mengatasi kemiskinan. Kemiskinan, katanya, adalah ujian hakiki seorang manusia. Karena keluarganya ulama ahli hadits, maka Imam Malik pun menekuni pelajaran hadits kepada ayah dan paman-pamannya. Kendati demikian, ia pernah berguru pada ulama-ulama terkenal seperti Nafi' bin Abi Nuaim, Ibnu Syihab az Zuhri, Abul Zinad, Hasyim bin Urwa, Yahya bin Said al Anshari, dan Muhammad bin Munkadir. Gurunya yang lain adalah Abdurrahman bin Hurmuz, tabi'in ahli hadits, fikih, fatwa dan ilmu berdebat; juga Imam Jafar Shadiq dan Rabi Rayi. Dalam usia muda, Imam Malik telah menguasai banyak ilmu. Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan. Tidak kurang empat khalifah, mulai dari Al Mansur, Al Mahdi, Hadi Harun, dan Al Ma'mun, pernah jadi murid Imam
[http://hisyamkediri.wordpress.com] Halaman 2

Sejarah singkat Ahli Hadist

[2010]

Malik. Ulama besar, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pun pernah menimba ilmu dari Imam Malik. Belum lagi ilmuwan dan para ahli lainnya. Menurut sebuah riwayat disebutkan murid terkenal Imam Malik mencapai 1.300 orang. Ciri pengajaran Imam Malik adalah disiplin, ketentraman, dan rasa hormat murid kepada gurunya. Prinsip ini dijunjung tinggi olehnya sehingga tak segan-segan ia menegur keras muridmuridnya yang melanggar prinsip tersebut. Pernah suatu kali Khalifah Mansur membahas sebuah hadits dengan nada agak keras. Sang imam marah dan berkata, ''Jangan melengking bila sedang membahas hadits Nabi.'' Ketegasan sikap Imam Malik bukan sekali saja. Berulangkali, manakala dihadapkan pada keinginan penguasa yang tak sejalan dengan aqidah Islamiyah, Imam Malik menentang tanpa takut risiko yang dihadapinya. Salah satunya dengan Ja'far, gubernur Madinah. Suatu ketika, gubernur yang masih keponakan Khalifah Abbasiyah, Al Mansur, meminta seluruh penduduk Madinah melakukan bai'at (janji setia) kepada khalifah. Namun, Imam Malik yang saat itu baru berusia 25 tahun merasa tak mungkin penduduk Madinah melakukan bai'at kepada khalifah yang mereka tak sukai. Ia pun mengingatkan gubernur tentang tak berlakunya bai'at tanpa keikhlasan seperti tidak sahnya perceraian paksa. Ja'far meminta Imam Malik tak menyebarluaskan pandangannya tersebut, tapi ditolaknya. Gubernur Ja'far merasa terhina sekali. Ia pun memerintahkan pengawalnya menghukum dera Imam Malik sebanyak 70 kali. Dalam kondisi berlumuran darah, sang imam diarak keliling Madinah dengan untanya. Dengan hal itu, Ja'far seakan mengingatkan orang banyak, ulama yang mereka hormati tak dapat menghalangi kehendak sang penguasa. Namun, ternyata Khalifah Mansur tidak berkenan dengan kelakuan keponakannya itu. Mendengar kabar penyiksaan itu, khalifah segera mengirim utusan untuk menghukum keponakannya dan memerintahkan untuk meminta maaf kepada sang imam. Untuk menebus kesalahan itu, khalifah meminta Imam Malik bermukim di ibukota Baghdad dan menjadi salah seorang penasihatnya. Khalifah mengirimkan uang 3.000 dinar untuk keperluan perjalanan sang imam. Namun, undangan itu pun ditolaknya. Imam Malik lebih suka tidak meninggalkan kota Madinah. Hingga akhir hayatnya, ia tak pernah pergi keluar Madinah kecuali untuk berhaji. Pengendalian diri dan kesabaran Imam Malik membuat ia ternama di seantero dunia Islam. Pernah semua orang panik lari ketika segerombolan Kharijis bersenjatakan pedang memasuki masjid Kuffah. Tetapi, Imam Malik yang sedang shalat tanpa cemas tidak beranjak dari tempatnya. Mencium tangan khalifah apabila menghadap di baliurang sudah menjadi adat kebiasaan, namun Imam Malik tidak pernah tunduk pada penghinaan seperti itu. Sebaliknya, ia sangat hormat pada para cendekiawan, sehingga pernah ia menawarkan tempat duduknya sendiri kepada Imam Abu Hanifah yang mengunjunginya.

Dari Al Muwatta' Hingga Madzhab Maliki
[http://hisyamkediri.wordpress.com] Halaman 3

Sejarah singkat Ahli Hadist

[2010]

Al Muwatta' adalah kitab fikih berdasarkan himpunan hadits-hadits pilihan. Santri mana yang tak kenal kitab yang satu ini. Ia menjadi rujukan penting, khususnya di kalangan pesantren dan ulama kontemporer. Karya terbesar Imam Malik ini dinilai memiliki banyak keistimewaan. Ia disusun berdasarkan klasifikasi fikih dengan memperinci kaidah fikih yang diambil dari hadits dan fatwa sahabat. Menurut beberapa riwayat, sesungguhnya Al Muwatta' tak akan lahir bila Imam Malik tidak 'dipaksa' Khalifah Mansur. Setelah penolakan untuk ke Baghdad, Khalifah Al Mansur meminta Imam Malik mengumpulkan hadits dan membukukannya. Awalnya, Imam Malik enggan melakukan itu. Namun, karena dipandang tak ada salahnya melakukan hal tersebut, akhirnya lahirlah Al Muwatta'. Ditulis di masa Al Mansur (754-775 M) dan baru selesai di masa Al Mahdi (775-785 M). Dunia Islam mengakui Al Muwatta' sebagai karya pilihan yang tak ada duanya. Menurut Syah Walilullah, kitab ini merupakan himpunan hadits paling shahih dan terpilih. Imam Malik memang menekankan betul terujinya para perawi. Semula, kitab ini memuat 10 ribu hadits. Namun, lewat penelitian ulang, Imam Malik hanya memasukkan 1.720 hadits. Kitab ini telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa dengan 16 edisi yang berlainan. Selain Al Muwatta', Imam Malik juga menyusun kitab Al Mudawwanah al Kubra, yang berisi fatwa-fatwa dan jawaban Imam Malik atas berbagai persoalan. Imam Malik tak hanya meninggalkan warisan buku. Ia juga mewariskan mazhab fikih di kalangan Islam Sunni, yang disebut sebagai Mazhab Maliki. Selain fatwa-fatwa Imam Malik dan Al Muwatta', kitab-kitab seperti Al Mudawwanah al Kubra, Bidayatul Mujtahid wa Nihaayatul Muqtashid (karya Ibnu Rusyd), Matan ar Risalah fi al Fiqh al Maliki (karya Abu Muhammad Abdullah bin Zaid), Asl al Madarik Syarh Irsyad al Masalik fi Fiqh al Imam Malik (karya Shihabuddin al Baghdadi), dan Bulgah as Salik li Aqrab al Masalik (karya Syeikh Ahmad as Sawi), menjadi rujukan utama mazhab Maliki. Di samping sangat konsisten memegang teguh hadits, mazhab ini juga dikenal amat mengedepankan aspek kemaslahatan dalam menetapkan hukum. Secara berurutan, sumber hukum yang dikembangkan dalam Mazhab Maliki adalah Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah SAW, amalan sahabat, tradisi masyarakat Madinah (amal ahli al Madinah), qiyas (analogi), dan al maslahah al mursalah (kemaslahatan yang tidak didukung atau dilarang oleh dalil tertentu). Mazhab Maliki pernah menjadi mazhab resmi di Mekah, Madinah, Irak, Mesir, Aljazair, Tunisia, Andalusia (kini Spanyol), Marokko, dan Sudan. Kecuali di tiga negara yang disebut terakhir, jumlah pengikut mazhab Maliki kini menyusut. Mayoritas penduduk Mekah dan Madinah saat ini mengikuti Mazhab Hanbali. Di Iran dan Mesir, jumlah pengikut Mazhab Maliki juga tidak banyak. Hanya Marokko saat ini satu-satunya negara yang secara resmi menganut Mazhab Maliki.

[http://hisyamkediri.wordpress.com]

Halaman 4

Dan Abu Hanifah At-Taimi biasa ikut rombongan pedagang minyak dan kain sutera. Adi bin Tsabit. bagus wajahnya. Di kalangan umat Islam. bahkan dia punya toko untuk berdagang kain yang berada di rumah Amr bin Harits. bagus dalam pergaulan bersama rekan-rekannya. Nasab dan Kelahirannya bin Tsabit bin Zuthi (ada yang mengatakan Zutha) At-Taimi Al-Kufi Beliau adalah Abu Hanifah An-Nu’man Taimillah bin Tsa’labah.wordpress. bagus pakaiannya dan selalu memakai minyak wangi. jelas dalam berbicara. Beliau sempat bertemu dengan Anas bin Malik tatkala datang ke Kufah dan belajar kepadanya.Sejarah singkat Ahli Hadist [2010] Sejarah Singkat Imam Hanafi Imam Abu Hanifah An-Nu’man bin Tsabit al-Kufiy merupakan orang yang faqih di negeri Irak. salah seorang yang mulia dari kalangan ulama dan salah satu imam dari empat imam yang memiliki madzhab. Abdurrahman bin Hurmuj al-A’raj. beliau juga belajar dan meriwayat dari ulama lain seperti Atha’ bin Abi Rabbah yang merupakan syaikh besarnya. suaranya bagus dan enak didengar. dan dalam permasalahan-permasalahan yang samar/sulit maka kepada beliau akhir penyelesaiannya. Amru bin Dinar. menurut penuturan anaknya Hamad bin Abu Hadifah bahwa Zuthi berasal dari kota Kabul dan dia terlahir dalam keadaan Islam. sedangkan dia pada waktu itu masih kecil. bagus dalam bermajelis. Abu Hanifah itu tinggi badannya sedang. salah satu imam dari kaum muslimin. mempunyai kecermatan dalam berpendapat. memiliki postur tubuh yang bagus. lantas Ali mendoakan keberkahan kepadanya pada dirinya dan keluarganya. Dan beliau ahli dalam bidang fiqih. dan kami berharap Allah subhanahu wa ta’ala mengabulkan doa Ali tersebut untuk kami. sangat kasih sayang. Beliau disibukkan dengan mencari atsar/hadits dan juga melakukan rihlah untuk mencari hal itu. yang lainnya mengatakan dari Turmudz dan yang lainnya lagi mengatakan dari Babilonia. Beliau berasal dari keturunan bangsa persi. Perkembangannya Ismail bin Hamad bin Abu Hanifah cucunya menuturkan bahwa dahulu Tsabit ayah Abu Hanifah pergi mengunjungi Ali Bin Abi Thalib. disegani dan tidak membicarakan hal-hal yang tidak berguna. beliau lebih dikenal dengan nama Imam Hanafi. Adapula yang mengatakan dari Anbar. Beliau dilahirkan pada tahun 80 H pada masa shigharus shahabah dan para ulama berselisih pendapat tentang tempat kelahiran Abu Hanifah. Asy-Sya’bi. [http://hisyamkediri.com] Halaman 5 . pemimpin orang-orang alim.

orang yang paling jauh dari perbuatan ghibah adalah Abu Hanifah. Abdullah ibnul Mubarok berkata. Abdul karim bin Muhammad al-Jurjani. Beliau pernah bercerita. dia tidak membicarakan hadits kecuali yang dia hafal dan tidak membicarakan apa-apa yang tidak hafal”. Abdul Aziz bin Khalid at-Turmudzi. maka tatkala diantara mereka ada yang bertanya kepadaku tentang suatu masalah lantas saya tidak mempunyai jawabannya. Dan dalam waktu yang lain beliau berkata. maka aku memutuskan untuk tidak berpisah dengan Hamad sampai dia meninggal. Nafi’ Maula Ibnu Umar. Muhammad bin Qoshim al-Asadi. tatkala dia mengetahui keteguhan Abu Hanifah maka dia melepaskannya. Ali bin Ashim. Qois bin Muslim. dan lain-lain.com] Halaman 6 . diantaranya: Hanifah 1. Sulaiman bin Amr An-Nakhai. Ali bin Zhibyan al-Qodhi. Muhammad bin Abdullah al-Anshari. Muhammad bin Munkandar. Yazid bin Harun. Abdullah bin Zubair al-Qurasy. Abyadh bin Al-Aghar bin AshShabah. Abdullah ibnul Mubarok. Abdullah bin Dinar. tidak tertuduh dengan berdusta. orang yang jujur. Penilaian para ulama terhadap Abu Berikut ini beberapa penilaian para ulama tentang Abu Hanifah. maka saya bersamanya selama 10 tahun. tatkala pergi ke kota Bashrah. Al-Hasan bin Ziyad. Asar bin Amru Al-Bajali. Al-Fadhl bin Musa. saya tidak pernah mendengar beliau berbuat ghibah [http://hisyamkediri. dan masih banyak lagi. “Abu Hanifah adalah orang yang tsiqoh di dalam hadits”. …”.Sejarah singkat Ahli Hadist [2010] Thalhah bin Nafi’. Abu Nu’aim. Isa bin Yunus. Pada masa pemerintahan Marwan salah seorang raja dari Bani Umayyah di Kufah. Dawud Ath-Thai. saya optimis kalau ada orang yang bertanya kepadaku tentang sesuatu apapun saya akan menjawabnya. “Abu hanifah laa ba’sa bih. Dan dia juga berkata. Dan beliau juga pernah berkata. “Abu Hanifah adalah orang yang tsiqoh. Ibnu Syihab Az-Zuhri. ‘Wahai Abu Abdillah. Adapun orang-orang yang belajar kepadanya dan meriwayatkan darinya diantaranya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Abul Hajaj di dalam Tahdzibnya berdasarkan abjad diantaranya Ibrahin bin Thahman seorang alim dari Khurasan. Al-Qodhi Abu Yusuf. Al-Harits bin Nahban. Waki’ bin Al-Jarah.wordpress. “Aku berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri. Hamzah temannya penjual minyak wangi. Su’aib bin Ishaq. dia tidak berdusta. Yahya bin Ma’in berkata. 2. Abu Syihab AlHanath Assamaqondi. Qotadah bin Di’amah. Ismail bin Yahya Al-Sirafi. Hamad bin Abu Hanifah. Ishaq al-Azroq. beliau didatangi Hubairoh salah satu anak buah raja Marwan meminta Abu Hanifah agar menjadi Qodhi (hakim) di Kufah akan tetapi beliau menolak permintaan tersebut. “Kalaulah Allah subhanahu wa ta’ala tidak menolong saya melalui Abu Hanifah dan Sufyan Ats-Tsauri maka saya hanya akan seperti orang biasa”. Dan ada yang meriwayatkan bahwa beliau sempat bertemu dengan 7 sahabat. Nu’man bin Abdus Salam al-Asbahani. Hamad bin Abi Sulaiman guru fiqihnya. Yahya bin Ayub Al-Mishri. Muhammad bin Hasan Assaibani. “Abu Hanifah adalah orang yang paling faqih”. Abu Ja’far Al-Baqir. Hafsh binn Abdurrahman al-Qadhi. maka beliau dihukum cambuk sebanyak 110 kali (setiap harinya dicambuk 10 kali). Muhammad bin Bisyr. Dan beliau juga berkata.

kemudian imam Malik berpendapat. Hafsh bin Ghiyats berkata. “Abu Hanifah berkata. Imam Syafii berkata. menunjukkan kebenaran dengan cara yang baik. “Abu Hanifah Nu’man bin Tsabit shahibur ro’yi mudhtharib dalam hadits. tidak banyak hadits shahihnya”. terkenal dengan wara’nya. “Abu Hanifah Nu’man bin Tsabit tidak kuat hafalan haditsnya”. Al-Khuroibi berkata. dan sungguh banyak mengambil pendapatnya”. “Saya tidak melihat seseorang yang lebih tahu tentang tafsir hadits dan tempat-tempat pengambilan fiqih hadits dari Abu Hanifah”. “Abu Hanifah adalah seorang yang faqih. dan masih membutuhkan pendapat. sabar dalam belajar dan mengajarkan ilmu. dia tidak menghilangkan kebaikannya dengan perbuatan ghibah’. “Kami tidak mendustakan Allah swt. diantaranya : 1. tidak selayaknya bagi seseorang berbicara tentang hadits kecuali apa-apa yang dia hafal sebagaimana dia mendengarnya”. Beliau juga berkata. “Pendapat Abu Hanifah di dalam masalah fiqih lebih mendalam dari pada syair. Qois bin Rabi’ juga mengatakan hal serupa dengan perkataan Fudhail bin Iyadh. aku bertanya siapakah orang yang paling wara’ di kota Kufah? Maka mereka penduduk Kufah menjawab Abu Hanifah”. dan tidaklah mencelanya melainkan dia itu orang yang jahil tentangnya”. “Barangsiapa ingin mutabahir (memiliki ilmu seluas lautan) dalam masalah fiqih hendaklah dia belajar kepada Abu Hanifah” 5. Beliau juga berkata. Sufyan berpendapat dan Abu Hanifah berpendapat maka yang paling bagus pendapatnya adalah Abu Hanifah … dan dia orang yang paling faqih dari ketiganya”. 8. [http://hisyamkediri. “Semoga Allah merahmati Abu Hanifah karena dia adalah termasuk orang yang menjaga shalatnya (banyak melakukan shalat)”. 7. tidaklah kami mendengar pendapat yang lebih baik dari pendapat Abu Hanifah. 2. 4.” Beliau juga berkata. Sufyan bin Uyainah berkata. Yahya bin Sa’id al-Qothan berkata.wordpress.com] Halaman 7 . termasuk salah seorang hartawan. Al-Qodhi Abu Yusuf berkata. menghindari dari harta penguasa”. dia adalah orang yang paling berakal. 6. “Tidaklah orang itu mensela Abu Hanifah melainkan dia itu orang yang pendengki atau orang yang jahil”. Fudhail bin Iyadh berkata.Sejarah singkat Ahli Hadist [2010] meskipun kepada musuhnya’ kemudian beliau menimpali ‘Demi Allah. “Aku datang ke kota Kufah. sedikit bicara. Abdul Karim bin Muhammad bin Syu’aib An-Nasai berkata. juga mendapatkan penilaian negatif dan celaan yang ditujukan kepada beliau. 9. “Apabila atsar telah diketahui. Beberapa penilaian negatif yang ditujukan kepada Abu Hanifah Abu Hanifah selain dia mendapatkan penilaian yang baik dan pujian dari beberapa ulama. 3. Imam Muslim bin Hajaj berkata.

com] Halaman 8 . mereka menyebutkan bahwa Abu Hanifah berkata. Yaitu penyataan bahwa iman itu keyakinan yang ada dalam hati dan diucapkan dengan lisan. seperti ada yang kuat dan ada yang lemah. hal ini bisa dibaca dalam kitab Tarikh Baghdad juz 13 dan juga kitab al-Jarh wa at-Ta’dil Juz 8 hal 450. Sebagian ahlul ilmi memberikan tuduhan bahwa Abu Hanifah adalah murji’ah dalam memahi masalah iman. dan yang berpendapat seperti ini adalah Jumhur Asy’ariyyah. dak hal ini tidak menafikan adanya iman itu bertingkat-tingkat dari segi kaifiyyah. Tidak diragukan lagi bahwa merupakan cela. Abdullah ibnul Mubarok berkata. Dan ini merupakan pendapat ahlul haq …. ‘Orang yang terjerumus dalam dosa besar maka urusannya diserahkan kepada Allah’. Dan telah dinukil dari Abu Hanifah bahwasanya amal-amal itu tidak termasuk dari hakekat imam. tidak membatalakannya dengan kekufuran dan murtad sampai dia meninggal maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amalannya. Padahahal telah dinukil dari beliau bahwa Al-Qur’an itu adalah kalamullah dan pengucapan kita dengan Al-Qur’an adalah makhluq. bahwa beliau berpendapat Al-Qur’an itu makhluq. … akan tetapi kami mengatakan bahwa barangsiapa beramal kebaikan dengan memenuhi syarat-syaratnya dan tidak melakukan hal-hal yang merusaknya. kalau Dia menghendaki maka akan mengadzabnya dan kalau tidak maka akan mengampuninya.wordpress. akan tetapi dia termasuk dari sya’air iman. aib untuk ber-ashabiyyah [http://hisyamkediri.akan menerimanya. bahklan -insya Allah.dan sungguh kami telah meneliti semua riwayatriwayat tersebut. dan yang semisalnya … Dan dinukil pula oleh para sahabatnya. ternyata riwayat-riwayat tersebut lemah dalam sanadnya dan mudhtharib dalam maknanya. maka di berasa dibawah kehendak Allah. “Abu Hanifah orang yang miskin di dalam hadits”. Sebagian ahlul ilmi yang lainnya memberikan tuduhan kepada Abu Hanifah. Dan kalian akan mengetahui riwayat-riwayat yang banyak tentang cacian yang ditujukan kepada Abiu Hanifah -dalam Tarikh Baghdad. ada yang jelas dan yang samar. 4.” 5. “Kami tidak mengatakan bahwa orang yang beriman itu tidak membahayakan dosa-dosanya terhadap keimanannya.Sejarah singkat Ahli Hadist [2010] 3. dan penisbatan pendapat Al-Qur’an itu dalah makhluq kepada Abu Hanifah merupakan kedustaan”. Abu Manshur Al-Maturidi … dan menyelisihi pendapat ini adalah Ahlu Hadits … dan telah dinukil pula dari Abu Hanifah bahwa iman itu adalah pembenaran di dalam hati dan penetapan dengan lesan tidak bertambah dan tidak berkurang. sebagaimana yang termaktub dalam kitab “Fiqhul Akbar” karya Abu Hanifah. Dan di sana masih banyak lagi bentuk-bentuk penilaian negatif dan celaan yang diberikan kepada beliau.coba lihatlah ke kitab beliau Fiqhul Akbar dan Aqidah Thahawiyah …. dan orang yang berbuat kemaksiatan selain syirik dan kekufuran meskipun dia belum bertaubat sampai dia meninggal dalam keadaan beriman. dan mengeluarkan amal dari hakikat iman. dan kami juga tidak mengatakan pelaku dosa besar itu masuk neraka dan kekal di neraka meskipun dia itu orang yang fasiq. Dan yang dimaksudkan dengan “tidak bertambah dan berkurang” adalah jumlah dan ukurannya itu tidak bertingkattingkat.

“Ini merupakan kesempurnaan ilmu dan ketaqwaan para imam. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh imam Syafii.Sejarah singkat Ahli Hadist [2010] madzhabiyyah. besok aku berpendapat dengan suatu pendapat dan aku tinggalkan pendapat tersebut hari berikutnya. kemudian dia berfatwa dengan pendapat yang menyelisishi dalil tersebut? maka camkanlah kalimat ini! Dan perkataan ini saja cukup untuk memusnahkan taqlid buta. Celaka engkau wahai Ya’qub (Abu Yusuf).wordpress. Tidak halal bagi seseorang untuk mengambil/memakai pendapat kami selama dia tidak mengetahui dari dalil mana kami mengambil pendapat tersebut. “Maka apabila demikian perkataan para imam terhadap orang yang tidak mengetahui dalil mereka. maka hal seperti itu sungguh dia menolak banyak pengkhabaran tentang Abu Hanifah dari orang-orang yang adil” Beberapa nasehat Imam Abu Hanifah Beliau adalah termasuk imam yang pertama-tama berpendapat wajibnya mengikuti Sunnah dan meninggalkan pendapat-pendapatnya yang menyelisihi sunnah. alim yang cerdas mereka bersikap inshaf (pertengahan ) secara haqiqi. Dan para imam telah memberi isyarat bahwa mereka tidak mampu untuk menguasai. haram bagi orang yang tidak mengetahui dalilku. Dan dalam riwayat lain. “maka terkadang diantara para imam ada yang menyelisihi sunnah yang belum atau tidak sampai kepada mereka. untuk itulah sebaigan orang dari para masyayikh yang diikuti mengingkari penisbahan kepada Abu Hanifah tatkala mereka mengingkari fatwanya dengan berkata “Abu Hanifah tidak tahu dalil”!. sesungguhnya kami adalah manusia biasa. meliput sunnah/hadits secara keseluruhan”. Diantara nasehat-nasehat beliau adalah: a. Dan dalam riawyat lain. Syaikh Al-Albani berkata. maka sesungguhnya aku berpendapat pada hari ini denga suatu pendapat dan aku tinggalkan pendapat itu besok. dalam riwayat lain. maka ketahuilah! Apakah perkataan mereka terhadap orang yang mengetahui dalil yang menyelisihi pendapat mereka. yaitu wajibnya mengambil hadits dan meninggalkan taqlid terhadap pendapat para imam yang menyelisihi hadits. Jami’ul Masanid karya alKhawaruzumi dan Tadzkiratul Hufazh karya Imam Adz-Dzahabi. Apabila telah shahih sebuah hadits maka hadits tersebut menjadi madzhabku Berkata Syaikh Nashirudin Al-Albani. … dan betapa banyak dari para imam yang agung. Ibnu Abdil Barr berkata.com] Halaman 9 . yang semuanya itu menunjukkan pada sesuatu yang satu. b. [http://hisyamkediri. dan kami ruju’ (membatalkan) pendapat tersebut pada pagi harinya. kami berpendapat pada hari ini. “Banyak dari Ahlul Hadits – yakni yang menukil tentang Abu Hanifah dari al-Khatib (Tarikh baghdad) – melampaui batas dalam mencela Abu Hanifah. Dan apabila kalian menghendaki untuk mengetahui kedudukan riwayat-riwayat yang berkenaan dengan celaan terhadap Abu Hanifah maka bacalah kitab al-Intiqo’ karya Al-Hafizh Ibnu Abdil Barr. dia berfatwa dengan pendapatku. janganlah engakau catat semua apa-apa yang kamu dengar dariku. dan sungguh telah diriwayatkan dari Abu Hanifah oleh para sahabatnya pendapat-pendapat yang jitu dan dengan ibarat yang berbeda-beda. maka mereka memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh dengan sunnah dan menjadikan sunah tersebut termasuk madzhab mereka semuanya”.

bahwa seandainya dia hidup sampai dengan dituliskannya ilmu Syariat. “Maka apabila demikian halnya. …”. Akan tetapi dalil-dalil syari terpisah-pesah pada zamannya dan juga pada zaman tabi’in dan atbaut tabiin masih terpencar-pencar disanasini. karena tidak ada nash dalam permasalahan-permasalahan yang diqiyaskan tersebut. dan dia dishalatkan banyak orang bahkan ada yang meriwayatkan dishalatkan sampai 6 kloter. Dan beliau wafat pada bulan Rajab pada tahun 150 H dengan usia 70 tahun. Apabila saya mengatakan sebuah pendapat yang menyelisihi kitab Allah dan hadits Rasulullah yang shahih. berbeda dengan para imam yang lainnya. Siyarul A’lamin Nubala’ karya Al-Imam Syamsudin Muhammad bin Ahmad bin Utsman AdzDzahabi cetakan ke 7 terbitan Dar ar-Risalah Beirut 3. Maka banyak terjadi qiyas pada madzhabnya secara darurat kalaudibanding dengan para ulama lainnya. “Keyakinan kami dan keyakinan setiap orang yang pertengahan (tidak memihak) terhadap Abu Hanifah. Tadzkiratul Hufazh karya Al-Imam Syamsudin Muhammad bin Ahmad bin Utsman AdzDzahabi terbitan Dar al-Kutub Ilmiyah Beirut 4. Shifatu Shalatin Nabi karya Syaikh Nashirudin Al-Albani cetakan Maktabah Al-Ma’arif Riyadh [http://hisyamkediri. bahkan wajib beradab dengannya karena dia merupakan salah satu imam dari imam-imam kaum muslimin yang dengan mereka terjaga agama ini. maka tidak boleh mencela padanya sebagaimana yang dilakukan sebagian orang jahil. Tarikhul Baghdad karya Abu Bakar Ahmad Al-Khatib Al-Baghdadi cetakan Dar al-Kutub Ilmiyah Beirut 2. karena Allah tidak membebani manusia yang tidak dimampuinya -. Al-Bidayah wa an-Nihayah karya Ibnu Katsir cetakan Maktabah Darul Baz Beirut 5. (diambil dari majalah Fatawa) Daftar Pustaka: 1. Abu Hanifah dipanggil kehadapannya untuk diminta menjadi qodhi (hakim). akan tetapi beliau menolak permintaan raja tersebut – karena Abu Hanifah hendak menjauhi harta dan kedudukan dari sultan (raja) – maka dia ditangkap dan dijebloskan kedalam penjara dan wafat dalam penjara. …”. setelah para penghafal hadits mengumpulkan hadits-haditsnya dari seluruh pelosok penjuru dunia maka Abu Hanifah akan mengambil hadits-hadits tersebut dan meninggalkan semua pendapatnya dengan cara qiyas.com] Halaman 10 . hal itu merupakan udzur bagi Abu Hanifah tatkala dia menyelisihi hadits-hadits yang shahih tanpa dia sengaja – dan ini merupakan udzur yang diterima. itupun hanya sedikit dalam madzhabnya sebagaimana hal itu juga sedikit pada madzhabmadzhab lainnya dengan penisbahan kepadanya.wordpress. Kemudian syaikh Al-Albani mengomentari pernyataan tersebut dengan perkataannya. maka tinggalkan perkataanku. c. Wafatnya Pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah tepatnya pada masa pemerintahan Abu Ja’far Al-Manshur yaitu raja yang ke-2.Sejarah singkat Ahli Hadist [2010] Berkata Asy-sya’roni dalam kitabnya Al-Mizan 1/62 yang ringkasnya sebagai berikut. Kitabul Jarhi wat Ta’dil karya Abu Mumahhan Abdurrahman bin Abi Hatim bin Muhammad Ar-Razi terbitan Dar al-Kutub Ilmiyah Beirut 6.

Dengan begitu. Bapak beliau. [http://hisyamkediri. Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah pada diri ‘Abdu Manaf bin Qushay.menurut sebagian ulama adalah seorang sahabat shigar (yunior) Nabi. sendiri termasuk sahabat kibar (senior) yang memiliki kemiripan fisik dengan Rasulullah saw. Ketika itu dia tertawan lalu menebus sendiri dirinya dan menyatakan masuk Islam.Sejarah singkat Ahli Hadist [2010] Sejarah Singkat Imam Syafi'i Nama dan Nasab Beliau bernama Muhammad dengan kun-yah Abu Abdillah. beliau masih termasuk sanak kandung Rasulullah karena masih terhitung keturunan paman-jauh beliau . Dia seorang yang tidak berpunya. As-Saib. Dia termasuk dalam barisan tokoh musyrikin Quraysy dalam Perang Badar. Idris. -yang namanya menjadi sumber penisbatan beliau (Syafi‘i). kakek dari kakek beliau. yaitu Hasyim bin alMuththalib.com] Halaman 11 . berasal dari daerah Tibalah (Sebuah daerah di wilayah Tihamah di jalan menuju ke Yaman). Syafi‘. Awalnya dia tinggal di Madinah lalu berpindah dan menetap di ‘Asqalan (Kota tepi pantai di wilayah Palestina) dan akhirnya meninggal dalam keadaan masih muda di sana. Nasab beliau secara lengkap adalah Muhammad bin Idris bin al-‘Abbas bin ‘Utsman bin Syafi‘ bin as-Saib bin ‘Ubayd bin ‘Abdu Zayd bin Hasyim bin al-Muththalib bin ‘Abdu Manaf bin Qushay. bapak Syafi‘.wordpress.

Abu Hanifah wafat sehingga dikomentari oleh al-Hakim sebagai isyarat bahwa beliau adalah pengganti Abu Hanifah dalam bidang yang ditekuninya. kemudian mereka membantah pendapat-pendapat sekelompok orang dari kalangan Malikiyah dan Hanafiyah yang menyatakan bahwa Imam Syafi‘i bukanlah asli keturunan Quraysy secara nasab. banyak riwayat yang menyebutkan beberapa tempat yang berbeda. Pertumbuhannya dan Pengembaraannya Mencari Ilmu Di Mekkah. “Di al-Kuttab (sekolah tempat menghafal Alquran). Tentang tempat kelahirannya. Akan tetapi. Di sana. beliau dibawa ke Mekkah.com] Halaman 12 . Tempat lain yang disebutsebut adalah kota Asqalan dan Yaman.wordpress. beliau dibawa ibunya ke negeri Hijaz dan berbaur dengan penduduk negeri itu yang keturunan Yaman karena sang ibu berasal dari kabilah Azdiyah (dari Yaman). Lalu ketika berumur 10 tahun. Ketika berumur dua tahun. Tepatnya di sebelah Selatan Palestina. Adapun ibu beliau. Pada tahun itu pula. Beberapa pendapat mengatakan dia masih keturunan al-Hasan bin ‘Ali bin Abu Thalib. yang termasyhur dan disepakati oleh ahli sejarah adalah kota Ghazzah (Sebuah kota yang terletak di perbatasan wilayah Syam ke arah Mesir. karena sang ibu khawatir nasabnya yang mulia lenyap dan terlupakan. Imam Syafi ‘i dan ibunya tinggal di dekat Syi‘bu al-Khaif. maka aku ikut menghafalnya. terdapat perbedaan pendapat tentang jati dirinya. Imam Syafi‘i bercerita. Sebenarnya ibunya tidak mampu untuk membiayainya. sedangkan yang lain menyebutkan seorang wanita dari kabilah Azadiyah yang memiliki kun-yah Ummu Habibah. Imam Bukhari dan Imam Muslim telah memberi kesaksian mereka akan kevalidan nasabnya tersebut dan ketersambungannya dengan nasab Nabi.Sejarah singkat Ahli Hadist [2010] Para ahli sejarah dan ulama nasab serta ahli hadits bersepakat bahwa Imam Syafi‘i berasal dari keturunan Arab murni. Jaraknya dengan kota Asqalan sekitar dua farsakh). Sampai ketika saya menghafal semua yang dia [http://hisyamkediri. tetapi hanya keturunan secara wala’ saja. Dia seorang yang faqih dalam urusan agama dan memiliki kemampuan melakukan istinbath. sang ibu mengirimnya belajar kepada seorang guru. Waktu dan Tempat Kelahirannya Beliau dilahirkan pada tahun 150H. saya melihat guru yang mengajar di situ membacakan murid-muridnya ayat Alquran. Ibnu Hajar memberikan penjelasan bahwa riwayat-riwayat tersebut dapat digabungkan dengan dikatakan bahwa beliau dilahirkan di sebuah tempat bernama Ghazzah di wilayah Asqalan. Imam an-Nawawi menegaskan bahwa ibu Imam Syafi‘i adalah seorang wanita yang tekun beribadah dan memiliki kecerdasan yang tinggi. tetapi sang guru ternyata rela tidak dibayar setelah melihat kecerdasan dan kecepatannya dalam menghafal.

Sekalipun hidup dalam kemiskinan. suatu hal yang kemudian banyak dipuji oleh ahli-ahli bahasa Arab yang pernah berjumpa dengannya dan yang hidup sesudahnya. ‘Abdul ‘Aziz ad-Darawardi. dan al-Husain bin ‘Ali bin Yazid agar mendalami ilmu fiqih. Namun. serta syair-syair mereka. maka beliau pun tersentuh untuk mendalaminya dan mulailah beliau melakukan pengembaraannya mencari ilmu. Ibrahim bin Sa‘d dan masih banyak lagi. sekembalinya dari sana beliau telah berhasil menguasai kefasihan mereka dan menghafal seluruh syair mereka. pelepah kurma. Dawud bin Abdurrahman al-‘Athar. 9 di antaranya pasti mengena sasaran.com] Halaman 13 . Setelah mendapat izin dari para syaikh-nya untuk berfatwa. Dan itu terjadi pada saat beliau belum lagi berusia baligh. beliau tidak berputus asa dalam menimba ilmu. Hasilnya. Dar as-Sunnah.wordpress. lalu membaca dan menghafal kitab Al-Muwaththa’ karya Imam Malik pada usia 12 tahun sebelum beliau berjumpa langsung dengan Imam Malik di Madinah. Mekkah. pecahan tembikar. penyusun al-Muwaththa’. Sa’id bin Salim. Athaf bin Khalid. timbul keinginannya untuk mengembara ke Madinah. seperti Muslim bin Khalid. lughoh. Beliau juga tertarik mempelajari ilmu bahasa Arab dan syair-syairnya. Setelah mendapatkan nasehat dari dua orang ulama. Di samping Imam Malik. takdir Allah telah menentukan jalan lain baginya. beliau juga mengambil ilmu dari ulama Madinah lainnya seperti Ibrahim bin Abu Yahya. Bahkan dikatakan bahwa dari 10 panah yang dilepasnya. [http://hisyamkediri. dan Muwaththa’ Imam Malik.Sejarah singkat Ahli Hadist [2010] diktekan. “Tidak halal bagiku mengambil upah sedikitpun darimu. beliau telah berubah menjadi seorang guru. Sampai dikatakan bahwa beliau telah menghafal Alquran pada saat berusia 7 tahun. dia berkata kepadaku. potongan kulit. Fudhail bin ‘Iyadh. dan hafalannya itu membuat Imam Malik kagum kepadanya. yaitu Muslim bin Khalid az-Zanji -mufti kota Mekkah-. Sufyan bin ‘Uyainah –ahli hadits Mekkah-. Maka berangkatlah beliau ke sana menemui sang Imam. Di Mekkah ini. untuk mengambil ilmu dari para ulamanya. beliau membaca al-Muwaththa’ yang telah dihafalnya di Mekkah. Beliau mengumpulkan pecahan tembikar. Di hadapan Imam Malik. dan pelepah kurma yang telah bertuliskan hadits-hadits Nabi. Terlebih lagi di sana ada Imam Malik bin Anas. dan tulang unta untuk dipakai menulis. Demikianlah. Beliau menjalani mulazamah kepada Imam Malik demi mengambil ilmu darinya sampai sang Imam wafat pada tahun 179. serta mengetahui nasab orang-orang Arab. Setelah rampung menghafal Alquran di al-Kuttab. Di samping itu beliau juga mempelajari keterampilan memanah dan menunggang kuda sampai menjadi mahir sebagai realisasi pemahamannya terhadap ayat 60 surat Al-Anfal. beliau mempelajari ilmu fiqih. belum lagi menginjak usia baligh. beliau kemudian beralih ke Masjidil Haram untuk menghadiri majelis-majelis ilmu di sana. Sampai-sampai tempayan-tempayan milik ibunya penuh dengan tulang-tulang. Isma‘il bin Ja‘far. Beliau memutuskan untuk tinggal di daerah pedalaman bersama suku Hudzail yang telah terkenal kefasihan dan kemurnian bahasanya. Abdurrahman bin Abu Bakar al-Maliki. dan lain-lain. Beliau mengawalinya dengan menimbanya dari ulama-ulama kotanya.” Dan ternyata kemudian dengan segera guru itu mengangkatnya sebagai penggantinya (mengawasi murid-murid lain) jika dia tidak ada. hadits. Muhammad bin Ali bin Syafi’ –yang masih terhitung paman jauhnya-.

Sebagaimana dalam sejarah. Dan hal itu menggoreskan rasa sedih yang mendalam pada kaum muslimin secara umum dan pada diri Imam Syafi‘i secara khusus.com] Halaman 14 . Di Yaman. dan ketenarannya itu sampai juga ke telinga penduduk Mekkah. serta yang lain. Ketika sampai pada gilirannya. lalu digelandang ke Baghdad dalam keadaan dibelenggu dengan rantai bersama sejumlah orang-orang ‘Alawiyah. Namun. Sedangkan kecintaan beliau kepada Ahlu Bait adalah kecintaan yang didasari oleh perintah-perintah yang terdapat dalam Alquran maupun hadits-hadits shahih. Umar. membuatnya ditangkap. sebelum maupun sesudah beliau-. ia menyuruh pegawainya memenggal kepala mereka. Dia melihat orang-orang dari Ahlu Bait Nabi menghadapi musibah yang mengenaskan dari penguasa. Dan kecintaan beliau itu ternyata tidaklah lantas membuatnya dianggap oleh orang-orang syiah sebagai ahli fiqih madzhab mereka. Beliau bersama orang-orang ‘Alawiyah itu dihadapkan ke hadapan Khalifah Harun ar-Rasyid.Sejarah singkat Ahli Hadist [2010] Setelah kembali ke Mekkah. Setelah memeriksa mereka seorang demi seorang. berawal dari Yaman inilah beliau mendapat cobaan –satu hal yang selalu dihadapi oleh para ulama. beliau pun menampakkan secara terang-terangan rasa cintanya kepada mereka tanpa rasa takut sedikitpun. Di sana beliau mengambil ilmu dari Mutharrif bin Mazin dan Hisyam bin Yusuf al-Qadhi. beliau kembali pada kegiatan asalnya. Beliau meneliti dan mendalami madzhab Ahlu Ra’yu. beliau berhasil meyakinkan Khalifah tentang ketidakbenaran apa yang dituduhkan kepadanya. Untuk itu beliau berguru dengan mulazamah kepada [http://hisyamkediri. setiap khalifah dari Bani ‘Abbasiyah hampir selalu menghadapi pemberontakan orang-orang dari kalangan ‘Alawiyah. Mereka menuduhnya hendak mengobarkan pemberontakan bersama orang-orang dari kalangan Alawiyah. Lalu. mencari ilmu. orang-orang yang tidak senang kepadanya akibat kegiatannya tadi mengadukannya kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Pada masa itu. Imam Syafi‘i berusaha memberikan penjelasan kepada Khalifah. Sikapnya itu membuatnya dituduh sebagai orang yang bersikap tasyayyu‘.wordpress. Khalifah menyuruh bawahannya menyiapkan pedang dan hamparan kulit. Maka berbeda dengan sikap ahli fiqih selainnya. Bahkan Imam Syafi‘i menolak keras sikap tasysyu’ model mereka itu yang meyakini ketidakabsahan keimaman Abu Bakar. Akhirnya beliau meninggalkan majelis Harun ar-Rasyid dalam keadaan bersih dari tuduhan bersekongkol dengan ‘Alawiyah dan mendapatkan kesempatan untuk tinggal di Baghdad. beliau kemudian melanjutkan mencari ilmu ke Yaman. Di Baghdad. serta meyakini kemaksuman para imam mereka. nama beliau menjadi tenar karena sejumlah kegiatan dan kegigihannya menegakkan keadilan. Tuduhan dusta yang diarahkan kepadanya bahwa dia hendak mengobarkan pemberontakan. Imam Syafi‘i hidup pada masa-masa awal pemerintahan Bani ‘Abbasiyah yang berhasil merebut kekuasaan dari Bani Umayyah. Kenyataan ini membuat mereka bersikap sangat kejam dalam memadamkan pemberontakan orang-orang ‘Alawiyah yang sebenarnya masih saudara mereka sebagai sesama Bani Hasyim. padahal sikapnya sama sekali berbeda dengan tasysyu’ model orang-orang syi‘ah. Dengan kecerdasan dan ketenangannya serta pembelaan dari Muhammad bin al-Hasan -ahli fiqih Irak-. dan hanya meyakini keimaman Ali. suatu sikap yang saat itu akan membuat pemiliknya merasakan kehidupan yang sangat sulit. serta ‘Utsman .

tetapi akhirnya ia menyerahkan dirinya kepada kehendak Allah. beliau kembali ke Mekkah pada saat namanya mulai dikenal. Khalifah al-Makmun telah dikuasai oleh para ulama ahli kalam. penjelasan tentang nasikh dan mansukh dari ayat-ayat Alquran dan lain-lain. Sebenarnya hati kecilnya menolak pergi ke sana. Maka mulailah ia mengajar di tempat dahulu ia belajar. Hal itu karena orang-orang ahli kalam menjadikan akal sebagai patokan utama dalam menghadapi setiap masalah. yang tersisa hanya 2 atau 3 halaqah saja. Di sana beliau berdakwah. Tetapi ketika hari Jumat tiba. kemudian pada tahun 197 beliau balik ke Mekkah. ribuan jamaah haji berdatangan ke Mekkah. Salah satunya adalah yang dikenal sebagai Yaumul Mihnah. kelompok Ash-habul Hadits merasa mendapat angin segar karena sebelumnya mereka merasa didominasi oleh Ahlu Ra’yi. Beliau menetap di Irak selama dua tahun. Imam Abdurrahman bin Mahdi mengirim surat kepada Imam Syafi‘i memintanya untuk menulis sebuah kitab yang berisi khabar-khabar yang maqbul. Provokasi mereka membuat Khalifah mendatangkan banyak musibah kepada para ulama ahlu hadits. kepada Isma‘il bin ‘Ulayyah dan Abdul Wahhab atsTsaqafiy dan lain-lain. [http://hisyamkediri. Imam Syafi‘i kemudian memutuskan pergi ke Mesir. Ketika kamasyhurannya sampai ke kota Baghdad. Namun. Karena itulah beliau menolak madzhab mereka. Sampai-sampai dikatakan bahwa ketika beliau datang ke Baghdad. Di Mesir. Ketika musim haji tiba. Tahun 198. Akibatnya. Dengan kedatangannya. Maka datanglah para penuntut ilmu kepadanya meneguk dari lautan ilmunya.Sejarah singkat Ahli Hadist [2010] Muhammad bin al-Hassan. Mereka yang telah mendengar nama beliau dan ilmunya yang mengagumkan. di Masjid Jami ‘ al-Gharbi terdapat sekitar 20 halaqah Ahlu Ra ‘yu. Selain itu. Beliau tahu bagaimana pertentangan ilmu ini dengan manhaj as-salaf ash-shaleh –yang selama ini dipegangnya. ketika dia mengumpulkan para ulama untuk menguji dan memaksa mereka menerima paham Alquran itu makhluk. Salah satu di antara mereka adalah Imam Ahmad bin Hanbal. beliau hanya beberapa bulan saja di sana karena telah terjadi perubahan politik. Sementara Imam Syafi‘i adalah orang yang paham betul tentang ilmu kalam. Setelah lebih dari 9 tahun mengajar di Mekkah. bila tidak dibunuh.di dalam memahami masalah-masalah syariat. menjadikannya rujukan dalam memahami syariat padahal mereka tahu bahwa akal juga memiliki keterbatasan-keterbatasan. beliau berangkat lagi ke Irak. Setelah meraih ilmu dari para ulama Irak itu. Beliau mendapat sambutan meriah di Baghdad karena para ulama besar di sana telah menyebutnyebut namanya. Tetapi beliau hanya berada setahun di Mekkah. menebar ilmunya.com] Halaman 15 . banyak ulama yang masuk penjara. dan terjebak dalam pembahasan-pembahasan tentang ilmu kalam. Dan begitulah kenyataannya.wordpress. bersemangat mengikuti pengajarannya sampai akhirnya nama beliau makin dikenal luas. Maka beliau pun menulis kitabnya yang terkenal. Salah satu di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Di sana beliau mulai menyebar madzhabnya sendiri. Beliau tahu betul kebencian meraka kepada ulama ahlu hadits. beliau mendapat sambutan masyarakatnya. beliau kembali melakukan perjalanan ke Irak untuk kedua kalinya dalam rangka menolong madzhab Ash-habul Hadits di sana. Karena perubahan itulah. dan menulis sejumlah kitab. Ar-Risalah.

“Bagi Syafi‘i jika telah yakin dengan keshahihan sebuah hadits. Beliau selalu menyebutkan dalil-dalil dari keduanya dan menjadikannya hujjah dalam menghadapi penentangnya. dan lebih tertarik kepada fiqih. maka ucapannya adalah benar. wahai Abu Abdillah ?” Beliau menjawab. tetapi jika dari selain keduanya. Wafatnya Karena kesibukannya berdakwah dan menebar ilmu. maka dia akan menyampaikannya.” Imam Ahmad berkata. Beliau berkata. sesudah wafatnya. beliau dalam menetapkan suatu masalah terutama masalah aqidah selalu menjadikan Alquran dan Sunnah Nabi sebagai landasan dan sumber hukumnya. mengingat perbedaan manhaj beliau dengan mereka. Terdapat banyak atsar tentang ketidaksukaan beliau kepada Ahli Ilmu Kalam. Keteguhannya Membela Sunnah Sebagai seorang yang mengikuti manhaj Ash-habul Hadits. “Apa yang telah diperbuat Allah kepadamu.wordpress. beliau menderita penyakit bawasir yang selalu mengeluarkan darah. Makin lama penyakitnya itu bertambah parah hingga akhirnya beliau wafat karenanya. lalu dinaikkan ke atas punggung unta dan digiring berkeliling di antara kabilah-kabilah dengan mengumumkan bahwa itu adalah hukuman bagi orang yang meninggalkan Alquran dan Sunnah dan memilih ilmu kalam. Dan prilaku yang terbaik adalah dia tidak tertarik sama sekali dengan ilmu kalam.” Ketidaksukaan beliau sampai pada tingkat memberi fatwa bahwa hukum bagi ahli ilmu kalam adalah dipukul dengan pelepah kurma. “Setiap orang yang berbicara (mutakallim) dengan bersumber dari Alquran dan sunnah.” Karena komitmennya mengikuti sunnah dan membelanya itu. “Jika kalian telah mendapatkan Sunnah Nabi. Beliau melarang kami sibuk dalam ilmu kalam. beliau mendapat gelar Nashir as-Sunnah wa al-Hadits. “Merupakan madzhab Imam Syafi‘i membenci kesibukan dalam ilmu kalam. Ar-Rabi menyampaikan bahwa dia bermimpi melihat Imam Syafi‘i. maka ucapannya hanyalah igauan belaka. “Tidak ada yang lebih aku benci daripada ilmu kalam dan ahlinya” Al-Mazani berkata. terutama dari kalangan ahli kalam.Sejarah singkat Ahli Hadist [2010] termasuk merevisi kitabnya ar-Risalah.” Imam Syafi ‘i berkata. “Allah mendudukkan aku di atas sebuah kursi emas dan menaburkan pada diriku mutiara-mutiara yang halus” [http://hisyamkediri.com] Halaman 16 . sampai akhirnya beliau menemui akhir kehidupannya di sana. Beliau wafat pada malam Jumat setelah shalat Isya’ hari terakhir bulan Rajab permulaan tahun 204 dalam usia 54 tahun. Beliau berkata. maka ikutilah dan janganlah kalian berpaling mengambil pendapat yang lain. Semoga Allah memberikan kepadanya rahmat-Nya yang luas. Dia berkata kepada beliau.

fiqih. Sejarah Singkat Imam Hanbali (Dari kotasantri." Penilaian ini diungkapkan oleh Imam Syafi'i. Karya-karya mereka seperti Shahih Bukhari. Sikapnya menghadapi sidang pengadilan dan menanggung petaka akibat tekanan khalifah Abbasiyyah selama 15 tahun karena menolak doktrin resmi Mu'tazilah merupakan saksi hidup watak agung dan kegigihan yang mengabdikannya sebagai tokoh besar sepanjang masa. 2. Jumlahnya menurut Ibnu Zulaq mencapai 200 bagian. Muhammad AW al-Aql terbitan Pustaka Imam Asy-Syafi‘i. selalu menghadapi risiko antara hidup dan mati. Manhaj Aqidah Imam asy-Syafi‘. yang terdiri dari 4 jilid berisi 128 masalah. Dan Imam Hanbali membuktikan hal itu. Imam Hanbali yang dikenal ahli dan pakar hadits ini memang sangat memberikan perhatian besar pada ilmu yang satu ini. dan ar-Risalah al-Jadidah (yang telah direvisinya) mengenai Alquran dan As-Sunnah serta kedudukannya dalam syariat. sedangkan menurut al-Marwaziy mencapai 113 kitab tentang tafsir.com) "Ia murid paling cendekia yang pernah saya jumpai selama di Baghdad. Shahih Muslim atau Sunan Abu Daud menjadi kitab hadits standar yang menjadi rujukan umat Islam di seluruh dunia dalam memahami ajaran Islam yang disampaikan Rasulullah SAW lewat hadits-haditsnya. yang tak lain adalah guru Imam Hanbali. Yang paling terkenal di antara kitab-kitabnya adalah al-Umm. bagian muqoddimah hal 3-33. Sumber : 1. perjuangan mempertahankan keyakinan yang tak sesuai dengan pemikiran seseorang. Siyar A‘lam an-Nubala’ 3. Yaqut al-Hamawi mengatakan jumlahnya mencapai 174 kitab yang judul-judulnya disebutkan oleh Ibnu an-Nadim dalam alFahrasat. Menurut Syafi'i. Kegigihan dan kesungguhannya telah melahirkan banyak ulama dan perawi hadits terkenal semisal Imam Bukhari.Sejarah singkat Ahli Hadist [2010] Karangan-Karangannya Sekalipun beliau hanya hidup selama setengah abad dan kesibukannya melakukan perjalanan jauh untuk mencari ilmu. Cirebon. [http://hisyamkediri.wordpress.com] Halaman 17 . terjemah kitab Manhaj al-Imam Asy-Syafi ‘i fi Itsbat al‘Aqidah karya DR. Al-Umm. Imam Muslim. dan Imam Abu Daud yang tak lain buah didikannya. adab dan lain-lain. hal itu tidaklah menghalanginya untuk menulis banyak kitab.

hamba sahaya wanita bernama Husinah. Tak hanya pandai. Kecintaannya kepada ilmu begitu luar biasa. Dari merekalah Hanbali muda mendalami fikih. Lahir dengan nama Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Darinya ia memperoleh lima orang anak yaitu Zainab. Ismail bil Aliyyah. ia rela menempuh perjalanan jauh dan waktu lama hanya untuk menimba ilmu dari sang ulama.Sejarah singkat Ahli Hadist [2010] Kepakaran Imam Hanbali dalam ilmu hadits memang tak diragukan lagi sehingga mengundang banyak tokoh ulama berguru kepadanya. Imam Yahya bin Hilal. Mengenai kedermawanannya. diseleksi secara ketat dan ditulisnya kembali dalam kitab karyanya Al Musnad. Karena kecerdasan dan ketekunannya. Hasan. Ia baru menikah setelah usia 40 tahun. Kecintaan kepada ilmu jua yang menjadikan Hanbali rela tak menikah dalam usia muda. hadits. Imam Ibrahim bin Hani. Abdullah bin Ahmad. Imam Hanbali dibesarkan oleh ibunya. Imam Hanbali dikenal tekun beribadah dan dermawan. hanya 40. Setelah itu. Hadits sejumlah itu. Husain. Pertama kali.000 hadits di luar kepala. seorang ulama bahasa yang banyak menulis biografi tokoh sahabat. tafsir. Mekkah dan Madinah. Beberapa gurunya antara lain Hammad bin Khalid. 'Ini adalah rezeki yang kuperoleh hari ini dan semuanya kuberikan kepadamu. Ketika Aisyah meninggal. ''Aku pernah datang kepada Imam Hanbali. salah seorang ulama terkenal yang jadi sahabatnya menjadi saksi akan kezuhudan Imam Hanbali. Hanbali dapat menyerap semua pelajaran dengan baik. Karenanya. setiap kali mendengar ada ulama terkenal di suatu tempat.''' [http://hisyamkediri. Imam Hanbali hafal hingga 700. karena sang ayah meninggal dalam usia muda. Tokoh kelahiran Baghdad. Berdasar penelitian Abdul Aziz al Khuli. 780 M (wafat 855 M) ini. dan Said. ia menikah dengan Aisyah binti Fadl dan dikaruniai seorang putra bernama Saleh. Muhammad. Ia lebih banyak shalat malam dan witir hingga Shubuh tiba. berkata. Hanbali belajar Al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama lain kepada ulama-ulama Baghdad. dikenal sebagai ulama yang gigih mendalami ilmu. Hingga usia 16 tahun. bukan datang begitu saja. Yaman. ''Hampir setiap hari ia berpuasa dan tidurnya pun sedikit sekali di waktu malam. Muzaffar bin Mudrik. Basrah.'' katanya.com] Halaman 18 . kalam. Kepandaian Imam Hanbali dalam ilmu hadits. Dalam kitab tersebut. ia mengunjungi para ulama terkenal di berbagai tempat seperti Kufah.wordpress. sebenarnya hadits yang termuat dalam Al Musnad berjumlah 30 ribu karena ada sekitar 10 ribu hadits yang berulang.000 hadits yang dituliskan kembali dengan susunan berdasarkan tertib nama sahabat yang meriwayatkan. salah seorang ulama ahli fikih. dan Musa bin Tariq. dan bahasa. Istri keduanya pun meninggal dan Hanbali menikah untuk terakhir kalinya dengan seorang jariyah. ia menikah kembali dengan Raihanah dan dikarunia putra bernama Abdullah. Umumnya hadits dalam kitab ini berderajat sahih dan hanya sedikit yang berderajat dhaif. Syam. Walin bin Muslim. lalu aku diberinya uang sebanyak empat dirham sambil berkata. Menurut putra sulungnya.

membebaskan Imam Hanbali dan memuliakannya. Jika ia menemukan nash. Imam Muslim. Perkembangan pesat terjadi pada abad ke-11 dan ke-12 H. Dan kelima adalah qias. Imam Ibnu Abi. Siksaan tersebut makin meneguhkan sikap Hanbali menentang paham sesat itu. Pertama. madzhab ini berkembang di Mesir. Salah satu ajaran yang dipaksakan penganut Mu'tazilah adalah paham Al-Qur'an merupakan makhluk atau ciptaan Tuhan. 728 H) dan Ibnu Qayyim (w. Dalam hal ini. Akibatnya. Baru pada abad ke-6 H. Imam Hanbali menghirup udara kebebasan. atau hadits lemah). oleh para muridnya. 751 H). berkat usaha Ibnu Taimiyyah (w. namun bukan 'maudu'. Hanafi dan Maliki. mengambil hadits mursal (hadits yang dalam sanadnya tidak disebutkan nama perawinya).Sejarah singkat Ahli Hadist [2010] Imam Hanbali juga dikenal teguh memegang pendirian. Para ulama yang belajar kepadanya antara lain Imam Hasan bin Musa. nash (Al-Qur'an dan Sunnah). Siksaan ini berlangsung hingga Al Wasiq menggantikan ayahnya. fatwa sahabat yang diketahui tidak ada yang menentangnya. ada lima landasan pokok yang dijadikan dasar penetapan hukum dan fatwa madzhab Hanbali. Menurut Ibnu Qayyim.wordpress. ia pun dipenjara dan disiksa oleh Mu'tasim. Kedua tokoh inilah yang [http://hisyamkediri. maka ia tidak akan menetapkan salah satunya. Pada awalnya madzhab Hanbali hanya berkembang di Baghdad. Syafi'i. Ketiga.com] Halaman 19 . Sebagai pendiri madzhab tersebut. aliran Mu'tazilah tengah berjaya. putra Al Ma'mun. Qias digunakan bila tidak ditemukan dasar hukum dari keempat sumber di atas. khususnya dalam masalah fikih. salah seorang pengikut madzhab Hanbali. Imam Bukhari. Banyak umat Islam yang menolak pandangan itu. Jika ternyata pendapat yang ada tidak jelas persesuaiannya dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Dukungan Khalifah Al Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah yang menjadikan aliran ini sebagai madzhab resmi negara membuat kalangan ulama berang. Al Mutawakkil. Imam Abu Daud. Sepeninggal Al Wasiq. Keempat. Kedua. dan Imam Abu Bakar Al Asram. tetapi mengambil sikap diam atau meriwayatkan kedua-duanya. atau analogi. terutama yang bersumber pada Sunnah. ia akan memilih pendapat yang dinilainya lebih sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Setiap hari ia didera dan dipukul. Namanya pun makin terkenal dan banyaklah ulama dari berbagai pelosok belajar kepadanya. sang pengganti. ajaran-ajaran Imam Ahmad ibn Hanbali dijadikan patokan dalam amaliyah (praktik) ritual. Imam Abu Zur'ah Ad Dimasyqi. Imam Abu Zuhrah. maka ia akan berfatwa dengan Al-Qur'an dan Sunnah dan tidak berpaling pada sumber lainnya. dan hadits dhaif (hadits yang lemah. hadits dhaif didahulukan daripada qias. Di masa hidupnya. Imam Hanbali termasuk yang menentang paham tersebut. Mu'tasim. Imam Hanbali memberikan perhatian khusus pada masalah ritual keagamaan. Sebagaimana ketiga Imam lainnya. Sikapnya itu membuat umat makin bersimpati kepadanya sehingga pengikutnya makin banyak kendati ia mendekam dalam penjara. jika para sahabat berbeda pendapat.

Kini.Sejarah singkat Ahli Hadist [2010] membuka mata banyak orang untuk memberikan perhatian pada fikih madzhab Hanbali. berpindah ke wilayah Kharasan dan menjadi wali kota Sarkhas pada masa pemeritahan Bani Umawiyyah. keadaan beliau sama dengan keadaan syaikhnya. Beberapa kitab yang sampai kini jadi kajian antara lain Tafsir Al-Qur'an.wordpress. yang penuh dengan manusia yang berbeda asalnya dan [http://hisyamkediri.tahun 164 H. meninggal dalam usia muda. Hanbal. Muhammad. Ketika beliau masih dalam kandungan. Ayah beliau. 30 tahun. yang yatim dan miskin. Di kota itu beliau dilahirkan. Shafiyyah binti Maimunah binti ‘Abdul Malik asy-Syaibaniy. An Nasikh wal Mansukh. berperan penuh dalam mendidik dan membesarkan beliau. Hasil karya Imam Hanbali tersebar luas di berbagai lembaga pendidikan keagamaan. tepatnya pada bulan Rabi‘ul Awwal menurut pendapat yang paling masyhur.id) Nasab dan Kelahirannya Beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin ‘Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa‘labah adz-Dzuhli asy-Syaibaniy. Imam Syafi‘i. Saat itu. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi pada diri Nizar bin Ma‘d bin ‘Adnan. tempat tinggal sang ayah. At Tarikh. khususnya dalam bidang muamalah. Dalam hal ini. orang tua beliau pindah dari kota Marwa. tetapi tetap mempunyai semangat yang tinggi. Keduanya juga memiliki ibu yang mampu mengantar mereka kepada kemajuan dan kemuliaan. Disebutkan bahwa dia dahulunya adalah seorang panglima. Sejarah Singkat Imam Hanbali (Dari muslim.or. kemudian bergabung ke dalam barisan pendukung Bani ‘Abbasiyah dan karenanya ikut merasakan penyiksaan dari Bani Umawiyyah. Kitabnya yang paling terkenal adalah Musnad Ahmad bin Hanbal. Kakek beliau. Beliau mendapatkan pendidikannya yang pertama di kota Baghdad. kota Bagdad telah menjadi pusat peradaban dunia Islam. sang ayah meninggalkan untuk mereka dua buah rumah di kota Baghdad. Yang sebuah mereka tempati sendiri. Ibunya. ketika beliau baru berumur tiga tahun. Jawaban Al-Qur'an. ke kota Baghdad. Untungnya. sedangkan yang sebuah lagi mereka sewakan dengan harga yang sangat murah. madzhab tersebut banyak dianut umat Islam di kawasan Timur Tengah. Masa Menuntut Ilmu Imam Ahmad tumbuh dewasa sebagai seorang anak yatim. Yang berarti bertemu nasab pula dengan nabi Ibrahim. dan Al Wara.com] Halaman 20 . Taat ar Rasul.

dan sebagainya.wordpress. memberi fatwa. “Bersama mahbarah (tempat tinta) hingga ke maqbarah (kubur). beliau amat menekuni pencatatan hadits.” Beliau menjawab. dan ketekunannya itu menyibukkannya dari hal-hal lain sampai-sampai dalam hal berumah tangga. Beliau terus berada di kota Baghdad mengambil hadits dari syaikh-syaikh hadits kota itu hingga tahun 186. dan kegiatan-kegiatan lain yang memberi manfaat kepada kaum muslimin. “Terkadang aku ingin segera pergi pagi-pagi sekali mengambil (periwayatan) hadits. murid-murid beliau berkumpul di sekitarnya. Abu Zur ‘ah. Di sana tinggal para qari’. Abdullah dan Shalih. ‘Bersabarlah dulu. Yaman. dan lain-lain. Aku akan tetap menuntut ilmu sampai aku masuk liang kubur. Anda telah mencapai semua ini. Hasyim bin Basyir bin Abu Hazim al-Wasithiy hingga syaikhnya tersebut wafat tahun 183. Ada banyak ulama yang pernah mengambil ilmu dari beliau. Abu Dawud. Pada tahun 186. Sementara itu. Tunggu sampai adzan berkumandang atau setelah orang-orang selesai shalat subuh. fiqih. Yahya al-Qaththan. dan lainnya. Beliau mengatakan bahwa orang pertama yang darinya beliau mengambil hadits adalah al-Qadhi Abu Yusuf. Bukhari. Ada orang yang berkata kepada beliau. al-Atsram. Imam Ahmad tertarik untuk menulis hadits pada tahun 179 saat berumur 16 tahun. “Wahai Abu Abdillah. Ismail bin ‘Ulayyah. terutama dalam masalah kesehatan. Tentang hal itu beliau pernah bercerita. Beliau banyak mengambil hadits dan faedah ilmu darinya. Ulama lain yang menjadi sumber beliau mengambil ilmu adalah Sufyan bin ‘Uyainah. Muslim.” Demikianlah.Sejarah singkat Ahli Hadist [2010] beragam kebudayaannya. filosof. Anda telah menjadi imam kaum muslimin. Sang ibu banyak membimbing dan memberi beliau dorongan semangat. para sufi. Setamatnya menghafal Alquran dan mempelajari ilmu-ilmu bahasa Arab di al-Kuttab saat berumur 14 tahun. Yazid bin Harun. murid/rekan Imam Abu Hanifah. di antaranya kedua putra beliau. ahli bahasa.” Dan memang senantiasa seperti itulah keadaan beliau: menekuni hadits. [http://hisyamkediri. beliau mulai melakukan perjalanan (mencari hadits) ke Bashrah lalu ke negeri Hijaz. Tokoh yang paling menonjol yang beliau temui dan mengambil ilmu darinya selama perjalanannya ke Hijaz dan selama tinggal di sana adalah Imam Syafi‘i.com] Halaman 21 . serta penuh dengan beragam jenis ilmu pengetahuan. Dan saya tidak sempat pula bertemu dengan Hammad bin Zaid. tetapi Allah menggantikannya dengan Ismail bin ‘Ulayyah. Beliau terus menuntut ilmu dengan penuh azzam yang tinggi dan tidak mudah goyah. Beliau melakukan mulazamah kepada syaikhnya. Beliau berkata. tetapi Allah menggantikannya untukku dengan Sufyan bin ‘Uyainah. dan selainnya. “Saya tidak sempat bertemu dengan Imam Malik. tetapi Ibu segera mengambil pakaianku dan berkata. Waki‘ bin al-Jarrah. mengambil darinya (ilmu) hadits.’” Perhatian beliau saat itu memang tengah tertuju kepada keinginan mengambil hadits dari para perawinya. Beliau baru menikah setelah berumur 40 tahun. beliau melanjutkan pendidikannya ke ad-Diwan. Tidak lupa dia mengingatkan beliau agar tetap memperhatikan keadaan diri sendiri. Imam Syafi‘i sendiri amat memuliakan diri beliau dan terkadang menjadikan beliau rujukan dalam mengenal keshahihan sebuah hadits. ahli hadits. dan lainlain. Disebutkan oleh putra beliau bahwa beliau mengambil hadits dari Hasyim sekitar tiga ratus ribu hadits lebih.

Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Imam Syafi‘i mengusulkan hal yang sama kepada Khalifah al-Amin.” Ini menunjukkan kesempurnaan agama dan akal Imam Syafi‘i karena mau mengembalikan ilmu kepada ahlinya. Suatu hari. Dan Imam Ahmad termasuk di antaranya. tentang tarikh. terlebih lagi seorang alim yang berjalan di atas jejak para nabi dan rasul. kitab al-Asyribah. kitab al-‘Ilal wa ar-Rijal. satu juz tentang Ushul as-Sittah. pada hari-hari akhir hidup khalifah tersebut. padahal seperti diketahui bahwa Harun bin Yazid adalah salah seorang guru beliau dan terkenal sebagai salah seorang imam huffazh. ‘Telah dikabarkan kepada kami. agar mengangkat Imam Ahmad menjadi qadhi di Yaman.’ atau. tetapi Imam Ahmad menolaknya dan berkata kepada Imam Syafi‘i. lebih faqih. tentang jawaban-jawaban dalam Alquran. “Dalam hal apakah dari ilmu dan keutamaannya yang engkau pandang dia melebihi yang lain?” Al-Warraq menjawab. dan lebih bertakwa daripada Ahmad bin Hanbal. “Aku tidak pernah melihat Yazid bin Harun memberi penghormatan kepada seseorang yang lebih besar daripada kepada Ahmad bin Hanbal. Jika ada hadits shahih (yang engkau tahu). kitab ar-radd ‘ala al-Jahmiyah wa az-zindiqah(Bantahan kepada Jahmiyah dan Zindiqah). kitab az-Zuhud. dia akan menjawabnya dengan berkata.Sejarah singkat Ahli Hadist [2010] Beliau menyusun kitabnya yang terkenal. aku akan pergi mendatanginya jika memang shahih. “Engkau lebih tahu tentang hadits dan perawi-perawinya. tentang an-nasikh dan al-mansukh. “Saya datang kepada Anda untuk mengambil ilmu dari Anda. Imam Syafi‘i juga berkata.000 masalah. Imam Syafi‘i masuk menemui Imam Ahmad dan berkata. Beliau juga menyusun kitab al-manasik ash-shagir dan al-kabir. Dia akan mendudukkan beliau di sisinya jika menyampaikan hadits kepada kami. tetapi lagilagi Imam Ahmad menolaknya. Orang-orang bertanya kepadanya.” Setelah itu pada tahun 195. kitab as-Sunnah. “Aku tidak pernah melihat orang yang seperti Ahmad bin Hanbal”.” Abdul Wahhab al-Warraq berkata. jika (perawinya) dari Kufah atau Syam. Fadha’il ash-Shahabah. dengan jelas tampak kecondongan khalifah yang berkuasa menjadikan unsur-unsur asing (non-Arab) sebagai kekuatan penunjang kekuasaan [http://hisyamkediri. tetapi Anda malah menyuruh saya menjadi qadhi untuk mereka. Beliau juga menyusun kitab tentang tafsir. Keteguhan di Masa Penuh Cobaan Telah menjadi keniscayaan bahwa kehidupan seorang mukmin tidak akan lepas dari ujian dan cobaan. Insya Allah.”Ahmad bin Syaiban berkata. maka beri tahulah aku. tentang yang muqaddam dan muakhkhar dalam Alquran. “Telah disampaikan hadits kepada kami’.wordpress. kitab al-Wara ‘ wa al-Iman. dalam jangka waktu sekitar enam puluh tahun dan itu sudah dimulainya sejak tahun tahun 180 saat pertama kali beliau mencari hadits. tidak mau berkelakar dengannya”.com] Halaman 22 . kitab asShalah. “Dia seorang yang jika ditanya tentang 60. Pujian dan Penghormatan Ulama Lain Kepadanya Imam Syafi‘i pernah mengusulkan kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. al-Musnad. sementara itu tidak aku tinggalkan di kota tersebut orang yang lebih wara’. “Aku keluar (meninggalkan) Bagdad. Demikianlah. Beliau mendapatkan cobaan dari tiga orang khalifah Bani Abbasiyah selama rentang waktu 16 tahun. Dia sangat menghormati beliau.

tidak terhitung orang yang telah dipenjara. terutama dari Khalifah al-Makmun. Muhammad bin Nuh meninggal dalam perjalanan sebelum sampai ke Thursus. Ia telah menjadi bahan pembicaraan mereka. mendapat sokongan dari penguasa. Jahmyah. Asy‘ariyah. jika Allah menguasakan orang itu kepadaku. dan bahkan dibunuhnya. disiksa. tetapi al-Amin menolaknya. justru sedikit demi sedikit kelemahan menggerogoti kekuasaan mereka. termasuk sifat kalam (berbicara). Ujian itu sendiri telah menyibukkan pemerintah dan warganya baik yang umum maupun yang khusus. seperti Qadhariyah. baik di kota-kota maupun di desa-desa di negeri Irak dan selainnya. termasuk di antaranya Imam Ahmad. Sepeninggal al-Makmun. sedangkan al-Mu‘tashim memilih orang-orang Turki.Sejarah singkat Ahli Hadist [2010] mereka. untuk meyakini kemakhlukan Alquran. Akibatnya. Al-Makmun bahkan sempat memerintahkan bawahannya agar membawa Imam Ahmad dan Muhammad bin Nuh ke hadapannya di kota Thursus. pada tahun 212. bahwa Alquran itu kalamullah. dan India dengan sokongan dana dari penguasa. ‘Telah sampai berita kepadaku bahwa Bisyr al-Muraisiy mengatakan bahwa Alquran itu makhluk. tidak ada seorang pun yang berani menyatakan pendapat itu sebagaimana dikisahkan oleh Muhammad bin Nuh. Pada masa itu dimulai penerjemahan ke dalam bahasa Arab buku-buku falsafah dari Yunani. Dia telah mendapat wasiat dari al-Makmun agar meneruskan pendapat kemakhlukan Alquran dan [http://hisyamkediri. Rafidhah. Telah terjadi perdebatan yang sengit di kalangan ulama tentang hal itu. Kelompok Mu‘tashilah. “Aku pernah mendengar Harun ar-Rasyid berkata. Tatkala Khalifah ar-Rasyid wafat dan kekuasaan beralih ke tangan al-Amin. Khalifah al-Makmun menjadikan orang-orang Persia sebagai kekuatan pendukungnya. mereka mampu melakukannya.wordpress. bukan makhluk. telah menindak tegas pendapat tentang kemakhlukan Alquran. Mu‘tashilah.com] Halaman 23 . secara khusus. Mereka. Beliau tetap konsisten memegang pendapat yang hak. Selama hidupnya. di antaranya pendapat yang mengingkari sifat-sifat Allah. Berbagai macam kelompok yang sesat menyebar di tengahtengah mereka. Persia. al-Mu‘tashim. Rumania. Tidak terhitung dari mereka yang menolak pendapat kemakhlukan Alquran. di bawah pimpinan Ibnu Abi Duad. kelompok Mu‘tazilah berusaha menggiring al-Amin ke dalam kelompok mereka. dan lain-lain. Akibatnya. Sebenarnya Harun ar-Rasyid. Merupakan kewajibanku. Kedua ulama itu pun akhirnya digiring ke Thursus dalam keadaan terbelenggu. Berangkat dari pengingkaran itulah. Selama masa pengujian tersebut. al-Makmun sampai mengadakan ujian kepada mereka. khalifah sebelum al-Makmun. sedangkan Imam Ahmad dibawa kembali ke Bagdad dan dipenjara di sana karena telah sampai kabar tentang kematian al-Makmun (tahun 218). mampu mempengaruhi alMakmun untuk membenarkan dan menyebarkan pendapat-pendapat mereka. Baru kemudian ketika kekhalifahan berpindah ke tangan al-Makmun. kekhalifahan berpindah ke tangan putranya. Khalifah al-Makmun kemudian memaksa kaum muslimin. Disebutkan bahwa Imam Ahmad tetap mendoakan al-Makmun. khususnya ulama mereka. Untuk memaksa kaum muslimin menerima pendapat kemakhlukan Alquran. dengan cepat berbagai bentuk bid‘ah merasuk menyebar ke dalam akidah dan ibadah kaum muslimin. niscaya akan aku hukum bunuh dia dengan cara yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun’”.

tetapi beliau mampu membantahnya dengan bantahan yang tidak dapat mereka bantah. orang-orang pun bergembira pun dengan adanya pengumuman itu. tidak berubah. Kaum muslimin bersedih dengan kepergian beliau. beliau jatuh sakit selama sembilan hari. alMu‘tashim. dia pun masih menjalin kedekatan dengan Ibnu Abi Duad dan konco-konconya. Akibatnya. al-Mutawakkil naik menggantikannya. Selama dua tahun masa pemerintahannya.wordpress. Menjelang wafatnya. yaitu sampai al-Watsiq meninggal tahun 232. Sakit dan Wafatnya Pada akhirnya. setiap harinya al-Mu‘tashim mengutus orang untuk mendebat beliau. Imam Ahmad dikeluarkannya dari penjara lalu dipertemukan dengan Ibnu Abi Duad dan konco-konconya. tetapi jawaban beliau tetap sama. Imam Ahmad bersembunyi di rumahnya. al-Watsiq pun melanjutkan ujian yang dilakukan ayah dan kakeknya. al-Watsiq diangkat menjadi khalifah. Dan itu dijalaninya selama kurang lebih lima tahun. Ada yang mengatakan 700 ribu orang. Akhirnya. Setelah luka-lukanya sembuh dan badannya telah kuat. Kemudian pada tahun 234. Mereka berdesak-desakan di depan pintu rumahnya. Beliau dikembalikan ke rumah dalam keadaan tidak mampu berjalan. Tak sedikit mereka yang turut mengantar jenazah beliau sampai beratusan ribu orang. orang-orang pun berdatangan ingin menjenguknya. Mereka mendebat beliau tentang kemakhlukan Alquran. Selama itu beliau shalat dan tidur dalam keadaan kaki terbelenggu. ada pula yang mengatakan 800 ribu orang. dan dia pun melaksanakannya. pada permulaan hari Jumat tanggal 12 Rabi‘ul Awwal tahun 241. Selama itu pula.Sejarah singkat Ahli Hadist [2010] menguji orang-orang dalam hal tersebut. penduduk Bagdad merasakan cobaan yang kian keras. sampai-sampai sultan menempatkan orang untuk berjaga di depan pintu. Sesudah al-Watsiq wafat. diterima Imam Ahmad dengan penuh kesabaran dan keteguhan bak gunung yang menjulang dengan kokohnya. dan menyuruh bawahannya mencambuk lebih keras dan menambah belenggu di kaki beliau. dan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin al-Khaththab. Akibatnya. Mereka memuji-muji khalifah atas keputusannya itu dan melupakan kejelekan-kejelekannya. Mendengar sakitnya. Dia mengumumkan ke seluruh wilayah kerajaannya larangan atas pendapat tentang kemakhlukan Alquran dan ancaman hukuman mati bagi yang melibatkan diri dalam hal itu. Semua itu. Dia juga memerintahkan kepada para ahli hadits untuk menyampaikan hadits-hadits tentang sifat-sifat Allah. ujian tentang kemakhlukan Alquran masih dilangsungkan.com] Halaman 24 . Tidak berbeda dengan ayahnya. beliau menghadap kepada rabbnya menjemput ajal yang telah dientukan kepadanya. bertambah kemarahan al-Mu‘tashim kepada beliau. Dia mengancam dan memaki-maki beliau. dia menghentikan ujian tersebut. tidak keluar darinya bahkan untuk keluar mengajar atau menghadiri shalat jamaah. beliau dibebaskan dari penjara. Al-Watsiq melarang Imam Ahmad keluar berkumpul bersama orang-orang. Akhirnya. beliau kembali menyampaikan pelajaran-pelajarannya di masjid sampai al-Mu‘tashim wafat. bahkan ada [http://hisyamkediri. Akhirnya beliau dicambuk sampai tidak sadarkan diri lalu dimasukkan kembali ke dalam penjara dan mendekam di sana selama sekitar 28 bulan –atau 30-an bulan menurut yang lain-. Selanjutnya. Di mana-mana terdengar doa untuknya dan namanya disebut-sebut bersama nama Abu Bakar. Maka demikianlah.

com] Halaman 25 . tepatnya pada tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M). Dalam bidang ini. beliau kehilangan penglihatannya tersebut). Semuanya menunjukkan bahwa sangat banyaknya mereka yang hadir pada saat itu demi menunjukkan penghormatan dan kecintaan mereka kepada beliau. Imam Muslim. menjelang usia 10 tahun matanya sembuh secara total. Sebagian menyebutnya dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadits (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadits). Bahkan dalam kitab-kitab fiqih dan hadits. namun beliau lebih dikenal dengan nama Bukhari. dan Ahmad bin Hanbal pada Yaumul Mihnah”. turunan Persi yang masih beragama Zoroaster. An-Nasai. Di samping menjadi anak yatim. hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya. Beliau pernah berkata ketika masih sehat.Sejarah singkat Ahli Hadist [2010] yang mengatakan sampai satu juta lebih orang yang menghadirinya. tidak ada yang ketiganya. Beliau lahir pada hari Jumat. Alhamdulillah. Abu Bakar as-Shiddiq pada Yaumur Riddah (saat orang-orang banyak yang murtad pada awal-awal pemerintahannya). Ibunya senantiasa berusaha dan berdo'a untuk kesembuhan beliau.wordpress. Sebenarnya masa kecil Imam Bukhari penuh dengan keprihatinan. Imam Bukhari adalah ahli hadits yang termasyhur diantara para ahli hadits sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Ahmad. Tapi orangtuanya. Uzbekistan. Yaitu. Abu Dawud. juga tidak dapat melihat karena buta (tidak lama setelah lahir. Kakeknya bernama Bardizbeh. Ali bin al-Madiniy berkata menggambarkan keteguhan Imam Ahmad. dengan izin dan karunia Allah. Terlihat bagaimana sikap agung beliau yang tidak akan diambil kecuali oleh orang-orang yang penuh keteguhan lagi ikhlas. Dan dengan keteguhan di atas kebenaran yang Allah berikan kepadanya itu. Tirmidzi. maka madzhab Ahlussunnah pun dinisbatkan kepada dirinya karena beliau sabar dan teguh dalam membelanya. hadits-hadits beliau memiliki derajat yang tinggi. Sejarah Singkat Imam Bukhari Kelahiran dan Masa Kecil Imam Bukhari Imam Bukhari (semoga Allah merahmatinya) lahir di Bukhara. dan Ibnu Majah. “Allah telah mengokohkan agama ini lewat dua orang laki-laki. Asia Tengah. “Katakan kepada ahlu bid‘ah bahwa perbedaan antara kami dan kalian adalah (tampak pada) hari kematian kami”. telah memeluk Islam di bawah asuhan Al-Yaman el-Ja’fiy. [http://hisyamkediri. Beliau bersikap seperti itu justru ketika sebagian ulama lain berpaling dari kebenaran. Mughoerah. Demikianlah gambaran ringkas ujian yang dilalui oleh Imam Ahmad. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Badrdizbah Al-Ju'fiy Al Bukhari.

dimana di kedua kota suci itu beliau mengikuti kuliah para guru-guru besar ahli hadits. Muhammad bin Yusuf Al Faryabi. Jadi merupakan daerah yang pemeluk Islam-nya nomor lima besarnya di dunia setelah Indonesia. India dan Cina. namun menurut Alexandre Benningsen dan Chantal Lemercier Quelquejay dalam bukunya "Islam in the Sivyet Union" (New York. Ahmad bin Hanbali. Keluarga dan Guru Imam Bukhari Bukhari dididik dalam keluarga ulama yang taat beragama. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil. Muhammad bin Yusuf al Baykandi dan Ibnu Rahwahih. Tidak seperti murid lainnya. hingga dalam usia 16 tahun beliau sudah hafal dan menguasai buku-buku seperti "al-Mubarak" dan "al-Waki". Suatu hari. Pakistan. Ibnu Hibban menulis bahwa ayahnya dikenal sebagai orang yang wara' dalam arti berhati-hati terhadap halhal yang hukumnya bersifat syubhat (ragu-ragu). namun Bukhari diam tak menjawab. terlebih lebih terhadap hal-hal yang sifatnya haram. Yahya bin Ma'in. 1967). Daerah itu pula yang telah melahirkan filosof-filosof besar seperti al-Farabi dan Ibnu Sina. yang diakui oleh kakaknya Rasyid bin Ismail. Bukhari meminta kawan[http://hisyamkediri. dimana dari satu juta hadits yang diriwayatkan oleh 80. Selain itu ada 289 ahli hadits yang haditsnya dikutip dalam kitab Shahih-nya. yang waktu itu memang menjadi pusat kebudayaan ilmu pengetahuan Islam sesudah Madinah. Dalam kitab As-Siqat. pemeluk Islamnya masih berjumlah 30 milliun. Pada usia 18 tahun beliau menerbitkan kitab pertamanya "Qudhaya as Shahabah wat Tabi’ien" (Peristiwa-peristiwa Hukum di zaman Sahabat dan Tabi’ien). Sekalipun daerah tersebut telah jatuh di bawah kekuasaan Uni Sovyet (Rusia). pernah Bukhari muda dan beberapa murid lainnya mengikuti kuliah dan ceramah cendekiawan Balkh. Kakak sang Imam ini menuturkan. Ayahnya adalah seorang ulama bermadzhab Maliki dan merupakan mudir dari Imam Malik. beliau menghimpun hadits-hadits shahih dalam satu kitab.com] Halaman 26 . Bukhari berguru kepada Syekh Ad-Dakhili. Kejeniusan Imam Bukhari Bukhari diakui memiliki daya hapal tinggi. karena merasa kesal terhadap celaan itu. Ia sering dicela membuang waktu karena tidak mencatat. seorang ulama besar dan ahli fikih. Bersama gurunya Syekh Ishaq. Damaskus dan Bagdad. ia mengunjungi kota suci Mekkah dan Madinah. Perhatiannya kepada ilmu hadits yang sulit dan rumit itu sudah tumbuh sejak usia 10 tahun. al-Bairuni dan lain-lain. Bukhari tidak pernah membuat catatan kuliah. al-Durdjani. ulama ahli hadits yang masyhur di Bukhara. juga dilahirkan di Asia Tengah.Sejarah singkat Ahli Hadist [2010] Tempat beliau lahir kini termasuk wilayah Rusia. Diantara guru-guru beliau dalam memperoleh hadits dan ilmu hadits antara lain adalah Ali bin Al Madini. Pada usia 16 tahun bersama keluarganya. Bahkan ulama-ulama besar seperti Zamachsari.wordpress.000 perawi disaring lagi menjadi 7275 hadits. Maki bin Ibrahim Al Bakhi.

Birrul Walidain. Imam Bukhari ternyata tidak melupakan kegiatan lain. yang paling monumental adalah kitab Al-Jami' asShahih yang lebih dikenal dengan nama Shahih Bukhari. Imam Bukhari berkata: "Aku bermimpi melihat Rasulullah saw.000 hadits. Inilah yang sangat luar biasa dari sang Imam. Mimpi inilah. ia menjelaskan bahwa aku akan menghancurkan dan mengikis habis kebohongan dari hadits-hadits Rasulullah saw. Karya Imam Bukhari lainnya antara lain adalah kitab Al-Jami' ash Shahih. sesuai dengan urutan penanya dan urutan hadits yang ditanyakan. yakni olahraga. kemudian membacakan hadits yang benarnya.Sejarah singkat Ahli Hadist [2010] kawannya membawa catatan mereka. kemudian beliau membacakan secara tepat apa yang pernah disampaikan selama dalam kuliah dan ceramah tersebut. Ketika menginjak usia 22 tahun. lalu mengoreksi kesalahannya.wordpress. seolah-olah aku berdiri di hadapannya. Kemudian aku tanyakan mimpi itu kepada sebagian ahli ta'bir.. sang Imam tidak pernah luput dalam memanah kecuali hanya dua kali. Tercenganglah mereka semua. yang mendorongku untuk melahirkan kitab Al-Jami' As-Sahih. Asami As Sahabah dan Al Hibah. Ketika sedang berada di Bagdad. Karya-karya Imam Bukhari Karyanya yang pertama berjudul "Qudhaya as Shahabah wat Tabi’ien" (Peristiwa-peristiwa Hukum di zaman Sahabat dan Tabi’ien). Selain terkenal sebagai seorang ahli hadits. Imam Bukhari mengulang kembali secara tepat masing-masing hadits yang salah tersebut. karena beliau mampu menghafal hanya dalam waktu satu kali dengar. Raf'ul Yadain fis Salah. Kitab al 'Ilal. Kitab Ad Du'afa. Imam Bukhari menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci bersamasama dengan ibu dan kakaknya yang bernama Ahmad. At Tharikh as Shaghir. At Tarikh Al Awsat. Dalam pertemuan itu. secara urut. sambil memegang kipas yang kupergunakan untuk menjaganya. lantaran Bukhari ternyata hafal di luar kepala 15. Beliau pernah berkata. Ia menyebutkan seluruh hadits yang salah tersebut di luar kepala. Diantara semua karyanya tersebut. kemudian membetulkannya. At Tarikh al Kabir. Ia misalnya sering belajar memanah sampai mahir. sehingga dikatakan sepanjang hidupnya. At Tafsir Al Kabir. Kitab ini ditulisnya ketika masih berusia 18 tahun. Al-Adab al Mufrad. Di sanalah beliau menulis kitab "AtTarikh" (sejarah) yang terkenal itu. antara lain. 10 ulama tersebut mengajukan 100 buah hadits yang sengaja "diputar-balikkan" untuk menguji hafalan Imam Bukhari. Ternyata hasilnya mengagumkan. Keadaan itu timbul sebagai pengamalan sunnah Rasul yang mendorong dan menganjurkan kaum Muslimin belajar menggunakan anak panah dan alat-alat perang lainnya. Imam Bukhari pernah didatangi oleh 10 orang ahli hadits yang ingin menguji ketinggian ilmu beliau. lengkap dengan keterangan yang tidak sempat mereka catat." [http://hisyamkediri. Al Musnad al Kabir. Dalam sebuah riwayat diceritakan.com] Halaman 27 . "Saya menulis buku "At-Tarikh" di atas makam Nabi Muhammad SAW di waktu malam bulan purnama".

000 hadits selama 16 tahun. sampaisampai Muhammad bin Yahya Az Zihli (guru Imam Bukhari) berkata : "Barang siapa hendak menyambut kedatangan Muhammad bin Ismail besok pagi." Penelitian Hadits Untuk mengumpulkan dan menyeleksi hadits shahih. para ulama meninggalkannya atau para ulama berdiam dari hal itu" sementara kepada para perawi yang haditsnya tidak jelas ia menyatakan "Haditsnya diingkari". Sehingga kitabnya merupakan batu uji dan penyaring bagi hadits-hadits tersebut. lakukanlah. Namun tidak semua hadits yang ia hapal kemudian diriwayatkan. Imam Muslim menceritakan : "Ketika Muhammad bin Ismail (Imam Bukhari) datang ke Naisabur. "perlu dipertimbangkan. Muhammad Ibn Nasr dan Imam Muslim bin Al Hajjaj (pengarang kitab Shahih Muslim). diantaranya apakah sanad (riwayat) dari hadits tersebut bersambung dan apakah perawi (periwayat / pembawa) hadits itu terpercaya dan tsiqqah (kuat).000 perawi. Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun untuk mengunjungi berbagai kota guna menemui para perawi hadits. serta memperoleh secara pasti kesahihan hadits-hadits yang diriwayatkannya. mengumpulkan dan menyeleksi haditsnya. Hijaz (Mekkah. diantaranya adalah Syekh Abu Zahrah.wordpress. Mesir. Madinah). sebab aku sendiri akan ikut menyambutnya. Kepada para perawi yang sudah jelas kebohongannya ia berkata. Baghdad sampai ke Asia Barat." Banyak para ahli hadits yang berguru kepadanya. Menurut Ibnu Hajar Al Asqalani. Imam Bukhari senantiasa membandingkan hadits-hadits yang diriwayatkan. Abu Hatim Tirmidzi. Dari merekalah beliau mengumpulkan dan menghafal satu juta hadits. Bahkan banyak meninggalkan [http://hisyamkediri. aku tidak pernah melihat seorang kepala daerah. Imam Bukhari sangat sopan. Bukhari sering bertemu dan berdiskusi dengan ulama besar Imam Ahmad bin Hanbali. melainkan terlebih dahulu diseleksi dengan seleksi yang sangat ketat. satu dengan lainnya. Diantara kota-kota yang disinggahinya antara lain Bashrah. Hal ini tercermin dari perkataannya: "Aku susun kitab Al Jami' ini yang dipilih dari 600. ia bertemu dengan 80. Kufah. Imam Bukhari menggunakan kaidah-kaidah penelitian secara ilmiah dan sah yang menyebabkan keshahihan hadits-haditsnya dapat dipertanggungjawabkan. Dari sejumlah kota-kota itu. para ulama dan penduduk Naisabur yang memberikan sambutan seperti apa yang mereka berikan kepadanya. Di Baghdad. Ia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meneliti dan menyelidiki keadaan para perawi. akhirnya Bukhari menuliskan sebanyak 9082 hadis dalam karya monumentalnya Al Jami' as-Shahih yang dikenal sebagai Shahih Bukhari. menyaringnya dan memilih mana yang menurutnya paling shahih." Mereka menyambut kedatangannya dari luar kota sejauh dua atau tiga marhalah (100 km). Dalam meneliti dan menyeleksi hadits dan diskusi dengan para perawi tersebut.com] Halaman 28 .Sejarah singkat Ahli Hadist [2010] Dalam menghimpun hadits-hadits shahih dalam kitabnya tersebut. Kritik-kritik yang ia lontarkan kepada para perawi juga cukup halus namun tajam.

seolah-olah Nabi Muhammad saw. ke Basrah empat kali menetap di Hijaz selama enam tahun dan tidak dapat dihitung berapa kali saya mengunjungi Kufah dan Baghdad untuk menemui ulama-ulama ahli hadits. Syam. Mesir. pendiri mazhab Hanafi). tapi juga ilmu-ilmu lain. ia juga dikenal sebagai ulama dan ahli fiqih. berdiri dihadapannya. Jawabannya adalah beliau (Imam Bukhari) akan menghancurkan dan mengikis habis kebohongan yang disertakan orang dalam sejumlah hadits Rasulullah saw.000 hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang perlu dipertimbangkan dan meninggalkan hadits-hadits dengan jumlah yang sama atau lebih. Untuk mendapatkan keterangan yang lengkap mengenai sebuah hadits. Dalam menyusun kitab tersebut. Atha ataupun Mujahid dan bisa juga berbeda pendapat dengan mereka. fikih. Sebagai pemikir bebas yang menguasai ribuan hadits shahih. Fatwa-fatwanya selalu menjadi pegangan umat sehingga ia menduduki derajat sebagai mujtahid mustaqil (ulama yang ijtihadnya independen). Pendapat-pendapatnya terkadang sejalan dengan Imam Abu Hanifah (Imam Hanafi. Imam Bukhari tidak pernah luput memanah kecuali dua kali. pakar hadits.. dan tarikh. salah [http://hisyamkediri. suatu saat beliau bisa sejalan dengan Ibnu Abbas. Menurut Al-Firbari. Hijaz seperti yang dikatakan beliau "Saya telah mengunjungi Syam. Banyak para ulama atau perawi yang ditemui sehingga Bukhari banyak mencatat jati diri dan sikap mereka secara teliti dan akurat. Ada kisah unik tentang penyusunan kitab ini. Suatu malam Imam Bukhari bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad saw.com] Halaman 29 . Mimpi inilah. tidak terikat pada mazhab tertentu.Sejarah singkat Ahli Hadist [2010] perawi yang diragukan kejujurannya. yang belakangan lebih populer dengan sebutan Shahih Bukhari. sehingga mempunyai otoritas tersendiri dalam berpendapat dalam hal hukum. mencek keakuratan sebuah hadits ia berkali-kali mendatangi ulama atau perawi meskipun berada di kota-kota atau negeri yang jauh seperti Baghdad. yang diriwayatan oleh perawi yang dalam pandanganku perlu dipertimbangkan". Metode Imam Bukhari dalam Menulis Kitab Hadits Sebagai intelektual muslim yang berdisiplin tinggi.wordpress." Disela-sela kesibukannya sebagai sebagai ulama. seperti tafsir. Kufah. Karya-karyanya tidak hanya dalam disiplin ilmu hadits. Imam Bukhari sangat berhati-hati. Beliau berkata "Saya meninggalkan 10. yang paling masyhur ialah kumpulan hadits shahih yang berjudul AlJami' as-Shahih. Imam Bukhari lalu menanyakan makna mimpi itu kepada ahli mimpi. antara lain yang mendorong beliau untuk menulis kitab "AlJami 'as-Shahih". Mesir dan Jazirah masing-masing dua kali. Diantara puluhan kitabnya. bahkan menurut suatu riwayat. bahkan tidak lupa dengan kegiatan kegiatan olahraga dan rekreatif seperti belajar memanah sampai mahir. tetapi terkadang bisa berbeda dengan beliau. Imam Bukhari dikenal sebagai pengarang kitab yang produktif.

Sejarah singkat Ahli Hadist [2010] seorang muridnya. Dalam hal itu. memilih dan menyaring. ikuti dan dengarkan pengajiannya. para ulama hadits menyatakan. kitab Shahih Bukhari itu memuat 7275 hadits. Barulah setelah itu ia mengumpulkan sejumlah hadits dan menempatkannya dalam bab-bab yang sesuai. Selain itu ada hadits-hadits yang dimuat secara berulang. Perhitungan berbeda diantara para ahli hadits tersebut dalam mengomentari kitab Shahih Bukhari semata-mata karena perbedaan pandangan mereka dalam ilmu hadits.602 buah. Proses penyusunan kitab ini dilakukan di dua kota suci tersebut dengan cermat dan tekun selama 16 tahun. Dengan bersungguh-sungguh ia meneliti dan menyelidiki kredibilitas para perawi sehingga benar-benar memperoleh kepastian akan keshahihan hadits yang diriwayatkan. Ia berkata: "Pergilah kalian kepada orang alim dan saleh itu. bersambung) namun marfu (diragukan) ada 159 buah. ia mendengar Imam Bukhari berkata. Dengan demikian. kecuali terhadap beberapa hadits yang bukan merupakan materi pokok dari sebuah bab. dalam kitab Muqaddimah.wordpress. mana yang menurut pertimbangannya secara nalar paling shahih. Sedangkan hadits yang mu'allaq (ada kaitan satu dengan yang lain. Ia menggunakan kaidah penelitian secara ilmiah dan cukup modern sehingga hadits haditsnya dapat dipertanggung-jawabkan. katanya suatu saat. Ia juga selalu membandingkan hadits satu dengan yang lainnya. dan ada 4000 hadits yang dimuat secara utuh tanpa pengulangan. Menurut Ibnu Shalah. dan sesudah meyakini betul bahwa hadits itu benar-benar shahih"." Namun tak lama kemudian ia mendapat fitnah dari orang-orang [http://hisyamkediri.com] Halaman 30 . Penghitungan itu juga dilakukan oleh Syekh Muhyiddin An Nawawi dalam kitab At-Taqrib. "Saya susun kitab Al-Jami' as-Shahih ini di Masjidil Haram. sebuah tempat antara makam Rasulullah dan mimbar di Masjid Nabawi di Madinah. Di Masjidil Haram-lah ia menyusun dasar pemikiran dan bab-babnya secara sistematis. Imam Bukhari selalu berpegang teguh pada tingkat keshahihan paling tinggi dan tidak akan turun dari tingkat tersebut. Setelah itu ia menulis mukaddimah dan pokok pokok bahasannya di Rawdah Al-Jannah. semua hadits shahih yang dimuat dalam Shahih Bukhari (setelah dikurangi dengan hadits yang dimuat secara berulang) sebanyak 2. Mekkah dan saya tidak mencantumkan sebuah hadits pun kecuali sesudah shalat istikharah dua rakaat memohon pertolongan kepada Allah. kitab hadits susunan Imam Bukhari benar-benar menjadi batu uji dan penyaring bagi sejumlah hadits lainnya. dalam menyusun kitab Al-Jami' as-Shahih. Di belakang hari. Ibnu Hajar Al-Atsqalani dalam kata pendahuluannya untuk kitab Fathul Bari (yakni syarah atau penjelasan atas kitab Shahih Bukhari) menulis. Terjadinya Fitnah Muhammad bin Yahya Az-Zihli berpesan kepada para penduduk agar menghadiri dan mengikuti pengajian yang diberikannya. Adapun jumlah semua hadits shahih termasuk yang dimuat berulang sebanyak 7397 buah. "Saya tidak memuat sebuah hadits pun dalam kitab ini kecuali hadits-hadits shahih".

Imam Bukhari terlepas dari fitnah yang dituduhkan kepadanya itu. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Bukhari pernah berkata : "Iman adalah perkataan dan perbuatan. Umar. Ketika perjalanannya sampai di Khartand. sebuah desa kecil terletak dua farsakh (sekitar 10 Km) sebelum Samarkand. Tetapi dengki dan iri adalah buta dan tuli. dan Ali. aku mati dan dibangkitkan di akhirat kelak. Dengan berpegang pada keimanan inilah aku hidup. Al-Quran adalah kalam Allah. ia berpesan bahwa jika meninggal nanti jenazahnya agar dikafani tiga helai kain. ia berkata: "Barang siapa menuduhku berpendapat bahwa lafadzlafadz Al-Qur'an adalah makhluk. adalah pendapat yang menjadi pegangan para ulama ahli tahqiq (pengambil kebijakan) dan ulama salaf. [http://hisyamkediri. ia adalah pendusta. tanpa baju dalam dan tidak memakai sorban. yang paling utama adalah Abu Bakar. Sebenarnya. Ia tidak boleh diajak bicara dan majelisnya tidak boleh didatangi. Ia pun menjawab: "Al-Qur'an adalah kalam Allah. Sebelum meninggal dunia." Di lain kesempatan. curigailah dia. sedangkan perbuatan manusia adalah makhluk dan fitnah merupakan bid'ah. seseorang berdiri dan mengajukan pertanyaan kepadanya: "Bagaimana pendapat Anda tentang lafadz-lafadz Al-Qur'an. meminta dirinya agar menetap di negeri itu (Samarkand). bukan makhluk. Diceritakan. bukan makhluk. maka ia adalah ahli bid'ah. Hal inilah yang menimbulkan kebencian dan kemarahan gurunya. orang-orang mulai menjauhinya." Setelah adanya ultimatum tersebut. ia singgah terlebih dahulu untuk mengunjungi beberapa familinya. Az-Zihli kepadanya. Tetapi orang itu terus mendesak. makhluk ataukah bukan?" Bukhari berpaling dari orang itu dan tidak mau menjawab kendati pertanyaan itu diajukan sampai tiga kali. Usman. Ia pun pergi memenuhi permohonan mereka." Pendapat yang dikemukakan Imam Bukhari ini. Beliau meninggal tanpa meninggalkan seorang anakpun.Sejarah singkat Ahli Hadist [2010] yang dengki. insya Allah. Isinya. Beliau dimakamkan selepas Shalat Dzuhur pada Hari Raya Idul Fitri." Wafatnya Imam Bukhari Suatu ketika penduduk Samarkand mengirim surat kepada Imam Bukhari. Dan barang siapa masih mengunjungi majelisnya. Namun disana beliau jatuh sakit selama beberapa hari. Kata AzZihli : "Barang siapa berpendapat bahwa lafadz-lafadz Al-Qur'an adalah makhluk. Sahabat Rasulullah SAW. bisa bertambah dan bisa berkurang. Pesan itu dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat setempat. yakni dengan membedakan antara yang dibaca dengan bacaan.com] Halaman 31 . Mereka menuduh sang Imam sebagai orang yang berpendapat bahwa "Al-Qur'an adalah makhluk".wordpress. Dan Akhirnya meninggal pada tanggal 31 Agustus 870 M (256 H) pada malam Idul Fitri dalam usia 62 tahun kurang 13 hari.

beliau dianugerahi kelebihan berupa ketajaman berfikir dan ingatan hafalan. Di Khurasan. Selain kepada Ad Dakhili. Pada tahun 218 H. dalam sejarah Islam kala itu termasuk dalam sebutan Maa Wara'a an Nahr. beliau mulai belajar hadits. Mesir dan negara-negara lainnya. dan mulai berani mengoreksi kesalahan dari gurunya yang salah menyebutkan periwayatan hadits. Naisabur. Yang lebih menyedihkan. Imam Muslim pun tak segan-segan bertanya kepada banyak ulama di berbagai tempat dan negara. yakni dalam hal penghimpunan dan periwayatan hadits-hadits Nabi SAW. di Hijaz beliau belajar kepada Sa'id bin Mansur dan Abu Mas 'Abuzar. Beruntung. Sejak usia dini. [http://hisyamkediri. Beliau. di Mesir beliau berguru kepada 'Amr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya. Seperti halnya Baghdad di abad pertengahan. hubungan tak baik itu merembet ke masalah ilmu. lebih menguasai ilmu hadits ketimbang dirinya. misalnya pergi ke Hijaz. Di kota inilah beliau berkali-kali berkunjung untuk belajar kepada ulama-ulama ahli hadits. di Ray beliau berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu 'Ansan. Di sini pula bermukim banyak ulama besar. Asia Tengah. Imam Muslim banyak bertemu dan mengunjungi ulama-ulama kenamaan untuk berguru hadits kepada mereka. ketika usianya kurang dari lima belas tahun. beliau berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih. Ketika Imam Bukhari datang ke Naisabur. beliau mulai menghafal hadits Nabi SAW. Baghdad memiliki arti tersendiri. dan ulama ahli hadits lainnya. Perhatian dan minat Imam Muslim terhadap ilmu hadits memang luar biasa. hal ini kemudian menjadi sebab terputusnya hubungan dirinya dengan Imam Az Zihli. artinya daerah-daerah yang terletak di sekitar Sungai Jihun di Uzbekistan. Syam. beliau telah berkonsentrasi mempelajari hadits. Saat itu. Imam Bukhari yang memang lebih senior.com] Halaman 32 . Imam Muslim sering mendatanginya untuk bertukar pikiran sekaligus berguru padanya. Dalam lawatannya itu. Bagi Imam Muslim.Sejarah singkat Ahli Hadist [2010] Sejarah Singkat Imam Muslim Imam Muslim dilahirkan di Naisabur pada tahun 202 H atau 817 M. Naisabur menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan selama lebih kurang 150 tahun. Sayang. Irak. yang sekarang ini termasuk wilayah Rusia.wordpress. Pada masa Dinasti Samanid. Imam Muslim bernama lengkap Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi an Naisaburi. Ketika terjadi fitnah atau kesenjangan antara Bukhari dan Az Zihli. juga Bukhara (kota kelahiran Imam Bukhari) sebagai salah satu kota ilmu dan pusat peradaban di kawasan Asia Tengah. Berpetualang menjadi aktivitas rutin bagi dirinya untuk mencari silsilah dan urutan yang benar sebuah hadits. yaitu Imam Ad Dakhili. beliau bergabung kepada Bukhari. Di Irak beliau belajar hadits kepada Ahmad bin Hanbal dan Abdullah bin Maslamah. Naisabur. Kunjungannya yang terakhir beliau lakukan pada tahun 259 H. Ketika berusia sepuluh tahun. Setahun kemudian. Imam Muslim sering datang dan berguru pada seorang ahli hadits.

guru besar hadits pada Universitas Damaskus. hadits yang terdapat dalam karya Muslim tersebut berjumlah 4. Maksud ungkapan itu tak lain adalah ahli-ahli hadits terkemuka yang hidup di masa Abu Quraisy. Sejarah Islam sangat berhutang jasa kepadanya.275 dengan pengulangan. Dua kitab hadits shahih karya Bukhari dan Muslim sangat berperan dalam standarisasi bagi akurasi akidah. kitab tersebut memenuhi khazanah pustaka dunia Islam. Untuk menyaring haditshadits tersebut. seperti haddasani (menyampaikan kepada saya).Sejarah singkat Ahli Hadist [2010] Imam Muslim dalam kitab shahihnya maupun kitab-kitab lainnya tidak memasukkan haditshadits yang diterima dari Az Zihli. Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhary alJu’fy atau lebih dikenal dengan nama Imam Bukhari. "Di dunia ini orang yang benar-benar ahli di bidang hadits hanya empat orang. serta karya ilmiahnya yang luar biasa sebagai rujukan ajaran Islam. kritik. dan ta'dil. karena prestasinya di bidang ilmu hadits. setelah al-Qur’an. akhabarana (mengabarkan kepada kami). Tampaknya bagi Imam Muslim tak ada pilihan lain kecuali tidak memasukkan ke dalam Kitab Shahihnya hadits-hadits yang diterima dari kedua gurunya itu. dan qaalaa (ia berkata). dan 7. khususnya dalam bidang ilmu hadits. katanya. Imam Muslim menerapkan prinsip-prinsip ilmu jarh. Bila dihitung dengan pengulangan. Reputasinya mengikuti gurunya Imam Bukhari Dalam khazanah ilmu-ilmu Islam. ulama besar asal Mesir. matan.000 hadits tanpa pengulangan. padahal beliau adalah gurunya.030 hadits tanpa pengulangan.000 hadits. selain menempati urutan kedua setelah Shahih Bukhari. Sementara menurut Imam Al Khuli. dan seleksinya) setelah Imam Bukhari. Menurut Muhammad Ajaj Al Khatib. yakni suatu ilmu yang digunakan untuk menilai cacat tidaknya suatu hadits. Mengenai metode penyusunan hadits. berjumlah 3. Imam Muslim yang dikenal sangat tawadhu' dan wara' dalam ilmu itu telah meriwayatkan puluhan ribu hadits. Imam Muslim membutuhkan waktu 15 tahun. al-Musnad ash-Shahih. Melalui karyanya yang sangat berharga. dirinya tetap mengakui mereka sebagai gurunya. setara dengan gurunya. Jumlah hadits yang beliau tulis dalam Shahih Muslim itu diambil dan disaring dari sekitar 300. khususnya di pesantren-pesantren menjadi kurikulum wajib bagi para santri dan mahasiswa. Imam Muslim menjadi orang kedua terbaik dalam masalah ilmu hadits (sanad. atau al-Jami’ ash-Shahih." komentar ulama besar Abu Quraisy Al Hafizh. Shahih Muslim. Hal serupa juga beliau lakukan terhadap Bukhari. Syria. hadits yang tercantum dalam karya besar Imam Muslim. Beliau juga menggunakan sighat at tahammul (metode-metode penerimaan riwayat). Kendatipun demikian. akhbarana (mengabarkan kepada saya).000 hadits yang beliau ketahui. [http://hisyamkediri. salah satu di antaranya adalah Imam Muslim. berjumlah sekitar 10. syariah dan tasawwuf dalam dunia Islam. nama Imam Muslim begitu monumental. dan di Indonesia.wordpress.com] Halaman 33 . haddasana (menyampaikan kepada kami).

keimanan. Kepada guru besarnya ini. Perjalanan intelektual lebih serius. Disamping itu. kecerdasan dan kepeloporannya dalam dunia hadits. beliau sangat menghormati gurunya itu. ketinggian martabat.wordpress. Imam Muslim juga memiliki reputasi. misalnya menuju ke Irak. Hijaz dan Mesir. "Para ulama sepakat atas kebesarannya. dimana pertama kali bertemu dengan Qa’nabi dan yang lainnya. Karena beliau meriwayatkan setiap hadits di tempat yang paling layak dengan menghimpun jalur-jalur sanadnya di tempat tersebut. Syria. Namun ada sejumlah ulama yang menilai bahwa kitab Imam Muslim lebih unggul ketimbang kitabnya al-Bukhari. Shahih Muslim. Dibanding kitab-kitab hadits shahih lainnya. Imam Muslim menaruh hormat yang luar biasa. Sementara al-Bukhari memotong-motong suatu hadits di beberapa tempat dan pada setiap tempat beliau sebutkan lagi sanadnya. dan amat penting bagi perkembangan intelektualnya. ketika menuju kota Makkah dalam rangka perjalanan haji. "Biarkan aku mencium kakimu. Dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Imam AnNawawi. Namun yang paling utama adalah karyanya. Imam Muslim memang dikenal sebagai tokoh yang sangat ramah. Kitab Shahih Muslim memang dinilai kalangan muhaditsun berada setingkat di bawah alBukhari. barangkali dilakukan tahun 230 H. Waktu yang cukup lama dihabiskan bersama gurunya al-Bukhari. Beliau bahkan tidak mencantumkan judul-judul setiap akhir dari satu pokok bahasan. yang kemudian populer namanya — sebagaimana disebut oleh Adz-Dzahabi — dengan sebutan muhsin dari Naisabur. Maslamah bin Qasim menegaskan. Imam Muslim sekalikali tidak bermaksud mengungkap fiqih hadits. hai Imam Muhadditsin dan dokter hadits. Imam Muslim bertemu dengan guru-gurunya.Sejarah singkat Ahli Hadist [2010] Pengembaraan (rihlah) dalam pencarian hadits merupakan kekuatan tersendiri. sebagaimana al-Bukhari yang memiliki kehalusan budi bahasa. ketika di sebuah pertemuan antara Bukhari dan Muslim. [http://hisyamkediri. agung derajatnya dan merupakan salah seorang pemuka (Imam). Walaupun dia memiliki nilai beda dalam metode penyusunan kitab hadits." Senada pula. ungkapan ahli hadits dan fuqaha’ besar." Kitab Shahih Muslim Imam Muslim memiliki jumlah karya yang cukup penting dan banyak. sehingga beliau menghindari orang-orang yang berselisih pendapat dengan al-Bukhari." pintanya. kitab Shahih Muslim memiliki karakteristik tersendiri. "Muslim adalah tsaqqat. namun mengemukakan ilmu-ilmu yang bersanad.com] Halaman 34 . Dalam pengembaraan ini (tahun 220 H). Sebagai murid yang shalih. Disamping itu. perhatiannya lebih diarahkan pada mutaba’at dan syawahid. dimana Imam Muslim banyak memberikan perhatian pada ekstraksi yang resmi.

Lantas. Walaupun juga mengeluarkan hadits dari rawi derajat berikutnya dengan sangat selektif.033 hadits. sebagaimana dikatakan oleh Prof. serta perbandingan antara tema dan isinya. yang biasanya memberikan sejumlah catatan mengenai cacatnya hadits. Sementara pendapat yang berpihak pada keunggulan Shahih Muslim beralasan — sebagaimana [http://hisyamkediri. kedua kitab hadits tersebut mendapatkan gelar sebagai as-Shahihain.Sejarah singkat Ahli Hadist [2010] Sebenarnya kitab Shahih Muslim dipublikasikan untuk Abu Zur’ah. Sehingga hadits-hadits Muslim terasa sangat populis. kemudian menyusun karyanya sendiri. Hal ini menunjukkan. Metode penghitungan ini tidak didasarkan pada sistem isnad sebagaimana dilakukan ahli hadits. yang tentu saja secara metodologis dipengaruhi karya al-Bukhari. Berdasarkan hitungan Muhammad Fuad Abdul Baqi.wordpress. dalam dunia hadits memiliki kesetaraan dalam keshahihan hadits. sedangkan sejumlah ulama Marokko dan yang lain lebih mengunggulkan Shahih Muslim. Antara al-Bukhari dan Muslim Imam Muslim. agar dapat dihukumi bahwa sanadnya bersambung. Jumhur Muhadditsun berpendapat. Karena Imam Muslim tidak pernah mau membukukan hadits-hadits yang hanya berdasarkan kriteria pribadi semata. salah seorang kritikus hadits terbesar. Artinya jika didasarkan isnad. Al-Hafizh Ibnu Hajar mengulas kelebihan Shahih Bukhari atas Shahih Muslim. Imam Muslim kemudian mengoreksi cacat tersebut dengan membuangnya tanpa argumentasi. Sementara Muslim menganggap cukup dengan "kemungkinan" bertemunya kedua rawi tersebut dengan tidak adanya tadlis. lebih banyak pada rawi derajat kedua dibanding Bukhari. antara lain. Shahihul Bukhari lebih unggul. namun beliau mendasarkannya pada subyek-subyek. mengambil keuntungan dari Shahih Bukhari. Sementara Muslim. dan hanya meriwayatkan hadits yang diterima oleh kalangan ulama. walaupun hadits al-Bukhari dinilai memiliki keunggulan setingkat. Namun. Disamping itu kritik yang ditujukan kepada perawi jalur Muslim lebih banyak dibanding kepada al-Bukhari. Antara al-Bukhari dan Muslim. jumlahnya bisa berlipat ganda. dan walaupun itu terjadi. hanyalah pada sistematika penulisannya saja. Mustafa ‘Adzami dalam bukunya Studies in Hadith Methodology and Literature. sebenarnya perbedaannya sangatlah sedikit. kitab Shahih Muslim memuat 3. Sebenarnya para ulama berbeda pendapat mana yang lebih unggul antara Shahih Muslim dengan Shahih Bukhari. karena Al-Bukhari mensyaratkan kepastian bertemunya dua perawi yang secara struktural sebagai guru dan murid dalam hadits Mu’an’an.com] Halaman 35 . Al-Bukhari mentakhrij hadits yang diterima para perawi tsaqqat derajat utama dari segi hafalan dan keteguhannya.

wordpress. serta menggolongkannya ke dalam golongan orang-orang yang sholeh. 5) Auhamul Muhadditsin. atau biasa dikenal dengan kitab Jami' Tirmizi. Karyanya. Hanya pada umumnya keshahihan hadits riwayat Bukhari itu lebih tinggi derajatnya daripada keshahihan hadits dalam Shahih Muslim. 17) Masyayikh ats-Tsawri. 19) Masyayikh Malik. mengampuni segala kesalahannya. 21) AsShahih al-Masnad. 7)AtTarikh. 14) Al-I’lal. 13) Thabaqat. sementara nomor 1. dan 13 masih dalam bentuk manuskrip.com] Halaman 36 . Sejarah Singkat Imam Tirmizi Khazanah keilmuan Islam klasik mencatat sosok Imam Tirmizi sebagai salah satu periwayat dan ahli Hadits utama. bahwa Muslim lebih berhati-hati dalam menyusun kata-kata dan redaksinya. karena menyusunnya di negeri sendiri dengan berbagai sumber di masa kehidupan guru-gurunya. menjadi salah [http://hisyamkediri. dan 21 telah dicetak. Amiin. 8) At-Tamyiz. 3) Al-Arqaam. bin-Naqli al-’Adl ‘anil ‘Adl ‘an Rasulillah. Beliau juga tidak membuat kesimpulan dengan memberi judul bab sebagaimana Bukhari lakukan. Namun prinsipnya. Imam Muslim. Semoga Allah SWT merahmatinya. 16) Al-Musnad al-Kabir. dan sederet nama lainnya. Sedangkan karyanya yang monumental adalah Shahih dari judul singkatnya. 2) Irfadus Syamiyyin. Wafatnya Imam Muslim Imam Muslim wafat pada Ahad sore. 12)Sawalatuh Ahmad bin Hanbal. yang sebenarnya berjudul. 20) Al-Wuhdan. Karya-karya Imam Muslim Imam Muslim berhasil menghimpun karya-karyanya. 9) Al-Jami’. 20. Kitab Al Jami'. 18) Masyayikh Syu’bah. 11) Rijalul ‘Urwah. Dan sejumlah alasan lainnya. tidak semua hadits Bukhari lebih shahih ketimbang hadits Muslim dan sebaliknya. 4) Al-Intifa bi Juludis Siba’. Imam Abu Daud. 15) Al-Mukhadhramin. selain Imam Bukhari. al-Mukhtashar minas Sunan. antara lain seperti: 1) Al-Asma’ wal-Kuna. Al-Musnad as-Shahih.Sejarah singkat Ahli Hadist [2010] dijelaskan Ibnu Hajar —. Kitab-kitab nomor 6. 11. 10) Hadits Amr bin Syu’aib. pada tanggal 24 Rajab 261 H.

antara lain Hijaz. Kemudian saya menemuinya. ia juga belajar pada Imam Ishak bin Musa. bertukar pikiran. Selain itu. Sementara kalangan ulama lainnya mengungkapkan. Dalam lawatannya itu. Hammad bin Syakir. Imam Tirmizi meninggal dunia. ia banyak mengunjungi ulama-ulama besar dan guru-guru Hadits untuk mendengar Hadits dan kemudian dihafal dan dicatatnya dengan baik. Imam Muslim. "Pada suatu waktu dalam perjalanan menuju Mekkah. dan ketika itu saya telah menulis dua jilid buku berisi Hadits-hadits berasal dari seorang guru. Khurasan. Ibnu Hibban Al-Busti. Mahmud bin Gailan. dan lain-lain. Dalam kondisi seperti inilah. yang meriwayatkan kitab Al-Jami' daripadanya. Kisah yang dikemukakan Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Tahzib At-Tahzibnya. dan Imam Abu Daud. serta termasuk dalam Kutubus Sittah (enam kitab pokok di bidang Hadits) dan ensiklopedia Hadits terkenal. dan beberapa tahun lamanya ia hidup sebagai tuna netra. Ali bin Hajar.com] Halaman 37 . Imam Bukhari. Daya upaya mulianya itu pula yang pada akhir kehidupannya mendapat musibah kebutaan. mengakui kemampuan Tirmizi dalam menghafal. Muhammad bin Mahmud Anbar. dan meneliti Hadits. dan mengumpulkan Hadits itu mengantarkan dirinya sebagai ulama Hadits yang sangat disegani kalangan ulama semasanya. Lalu saya bertanya-tanya mengenai dia. Said bin Abdurrahman. Makhul ibnul-Fadl. Salah satu ulama itu. pakar Hadits. Imam Tirmizi adalah sosok yang dapat dipercaya. termasuk Imam Bukhari. dan sangat teliti. Dilahirkan pada 279 H di kota Tirmiz. takdir menggariskan lain. Irak. mereka menjawab bahwa dialah orang yang kumaksudkan itu. Ternyata yang kubawa bukanlah dua jilid [http://hisyamkediri. Ahmad bin Yusuf AnNasafi. Banyak kalangan ulama dan ahli Hadits mengakui kekuatan dan kelebihan dalam diri Imam Tirmizi. kesalehan dan ketakwaannya pun tak dapat diragukan lagi. Untuk keperluan inilah ia mengembara ke berbagai negeri. kumpulan Hadits dan ilmu-ilmunya dipelajari dan diriwayatkan oleh banyak ulama. Al-Haisam bin Kulaib Asy-Syasyi. Abul-Abbas Muhammad bin Mahbud Al-Mahbubi. Dia mengira bahwa 'dua jilid kitab' itu ada padaku. Selain itu. sehingga menjadikan dirinya sumber pengambilan Hadits para ulama terkenal. Mereka ini pula murid-murid Imam Tirmizi. amanah. menghimpun. Sejak kecil. Di antara gurunya adalah.wordpress. Guru tersebut berpapasan dengan kami. Imam Tirmizi gemar belajar ilmu dan mencari Hadits. dari Ahmad bin Abdullah bin Abu Dawud. dan lainnya. Di kemudian hari. Sosok penuh tawadhu' dan ahli ibadah ini tak lain adalah Imam Tirmizi. dan lain-lain. Imam Tirmizi bernama lengkap Imam Al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahhak As-Sulami At-Tirmizi. Kendati demikian. Ahmad bin Muni'.Sejarah singkat Ahli Hadist [2010] satu rujukan penting berkaitan masalah Hadits dan ilmunya. Ia wafat di Tirmiz pada usia 70 tahun. Abd bin Muhammad An-Nasfiyyun. di antaranya. berikut adalah salah satu bukti kelebihan sang Imam : Saya mendengar Abu Isa At-Tirmizi berkata. Perjalanan panjang pengembaraannya mencari ilmu. menyusun.

Ia pun kemudian membacakan 40 Hadits yang tergolong Hadits-hadits sulit atau gharib lalu berkata. Hingga meninggalnya. maka tidak ada kerugian atas harta benda orang Muslim (yang dipindahkan utangnya) itu'. dari Nabi SAW.com] Halaman 38 . Sebagai tamsil. Aku pun membacakan seluruhnya secara beruntun. betapa cemerlangnya pemikiran fiqh Imam Tirmizi dalam memahami nash-nash Hadits. dan bagi orang yang dipindahkan piutangnya (muhtal) tidak dibolehkan menuntut kepada muhil. Ketika saya bertemu dengannya. Melihat kenyataan itu. penjelasannya terhadap sebuah Hadits mengenai penangguhan membayar piutang yang dilakukan si berutang yang sudah mampu. Pandangan-pandangan tentang fiqh itu misalnya. hendaklah pemindahan utang itu diterimanya. 'Tidakkah engkau malu kepadaku?' Lalu aku bercerita dan menjelaskan kepadanya bahwa apa yang ia bacakan itu telah kuhafal semuanya. Kajian-kajiannya mengenai persoalan fiqh ini pula mencerminkan dirinya sebagai ulama yang sangat berpengalaman dan mengerti betul duduk permasalahan yang sebenarnya. Alasannya adalah. perkataan 'Tidak ada kerugian atas harta benda seorang Muslim' ini adalah 'Apabila seseorang dipindahkan piutangnya kepada orang lain yang dikiranya mampu. Imam Tirmizi juga dikenal sebagai ahli fiqh dengan wawasan dan pandangan luas. tidak ada kerugian atas harta benda seorang Muslim." Bagaimana penjelasan sang Imam? Berikut ini komentar beliau.Sejarah singkat Ahli Hadist [2010] tersebut. sebagai berikut: "Muhammad bin Basysyar bin Mahdi menceritakan kepada kami. Kitab Al-'Ilal." demikian penjelasan Imam Tirmizi. dan ia berkomentar. mengetahui kelemahan-kelemahan dan perawi-perawinya. 'Coba ulangi apa yang kubacakan tadi!' Lalu aku membacakannya dari pertama sampai selesai. 'Coba bacakan!' perintahnya.' Sementara sebagian ahli lainnya mengatakan: 'Apabila harta seseorang (muhtal) menjadi rugi disebabkan kepailitan muhal 'alaih. dari Al-Arai dari Abu Hurairah. maka bebaslah orang yang memindahkan (muhil) itu. Ini adalah satu contoh yang menunjukkan kepada kita. dan ia mengabulkan permohonan itu. Di sela-sela pembacaan itu ia mencuri pandang dan melihat bahwa kertas yang kupegang ternyata masih putih bersih tanpa ada tulisan sesuatu apa pun. namun ternyata orang lain itu tidak mampu.' " Selain dikenal sebagai ahli dan penghafal Hadits. Sufyan menceritakan kepada kami. 'Tidak. ia berkata. maka baginya dibolehkan menuntut bayar kepada orang pertama (muhil). Kitab At-Tarikh. dapat ditemukan dalam kitabnya AlJami'. Ia bertanya lagi. terkenal dengan sebutan Sunan at-Tirmizi. Menurut Ibnu Ishak. dari Abi Az-Zunad. "Sebagian ahli ilmu berkata: 'Apabila seseorang dipindahkan piutangnya kepada orang lain yang mampu membayar dan ia menerima pemindahan itu. Kemudian ia membacakan Hadits yang telah dihafalnya.' Kemudian saya meminta lagi agar dia meriwayatkan Hadits yang lain. Apabila seseorang di antara kamu dipindahkan utangnya kepada orang lain yang mampu membayar. bersabda: Penangguhan membayar utang (yang dilakukan oleh si berutang) yang mampu adalah suatu kezaliman. diantaranya: Kitab AlJami'. Imam Tirmizi telah menulis puluhan kitab. 'Aku belum pernah melihat orang seperti engkau. Kitab Asy[http://hisyamkediri. saya memohon kepadanya untuk mendengar Hadits. serta betapa luas dan orisinal pandangannya itu. 'Apakah telah engkau hafalkan sebelum datang kepadaku?' Aku menjawab.wordpress. melainkan dua jilid lain yang mirip dengannya.

Hajji Khalfah (w. Selain itu. Syama'il an-Nabawiyyah. Beberapa keistimewaan Kitab Jami' atau Sunan Tirmizi adalah. Imam Tirmizi bertolak pada dasar apakah Hadits itu dipakai oleh fuqaha (ahli fikih) sebagai hujjah (dalil) atau tidak. bahwa ia pernah berkata: "Semua Hadits yang terdapat dalam kitab ini adalah dapat diamalkan. kecuali dua Hadits." Oleh karena itu. kitab ini juga dikenal dengan nama Sunan AtTirmizi. [http://hisyamkediri. Hadits-hadits yang dimuat disebutkan nilainya dengan jelas." Hadits mengenai hukuman untuk peminum khamar ini adalah mansukh (terhapus) dan ijma' ulama pun menunjukkan demikian. kedudukan Sunan Tirmizi berada pada tingkat ke-3 dalam hierarki Kutubus Sittah. kitab Sunan Tirmizi dapat dipahami oleh siapa saja. khususnya ta'lil Hadits tersebut. Itu sebabnya. Selain dikenal dengan sebutan Kitab Jami' Tirmizi. selain kitab-kitab hadits lainnya dari Imam Bukhari maupun Imam Muslim.'' Juga Hadits. Kitab ini dinilai positif karena dapat digunakan untuk penerapan praktis kaidah-kaidah ilmu Hadits. pencantuman riwayat dari sahabat lain mengenai masalah yang dibahas dalam Hadits pokok (Hadits al Bab). maka bunuhlah dia. Sebagian besar ulama berpendapat boleh hukumnya melakukan shalat jamak di rumah selama tidak dijadikan kebiasaan. para ulama berbeda pendapat atau tidak sepakat untuk meninggalkannya. Diriwayatkan. kitab ini menduduki peringkat ke-4 dalam urutan Kutubus Sittah. Kitab Sunan Tirmizi dianggap sangat penting lantaran kitab ini betul-betul memperhatikan ta'lil (penentuan nilai) Hadits dengan menyebutkan secara eksplisit Hadits yang sahih. tanpa adanya sebab takut dan dalam perjalanan.com] Halaman 39 . yaitu: Pertama. Dalam menyeleksi Hadits untuk kitabnya itu. sebagian besar ahli ilmu menggunakannya (sebagai pegangan). Pendapat ini adalah pendapat Ibn Sirin dan Asyab serta sebagian besar ahli fiqh dan ahli Hadits juga Ibn Munzir. ia selalu memberikan uraian tentang nilai Hadits. atau yang ditulis Imam Muslim dan lainnya. atau menurut penulis buku Kasyf Az Zunuun. dan Maghrib dengan Isya. bahkan yang bertentangan sama sekali secara langsung maupun tidak langsung. kitab ini menjadi rujukan utama. yang artinya: "Sesungguhnya Rasulullah SAW menjamak shalat Dhuhur dengan Ashar. Tidak seperti kitab Hadits Imam Bukhari. keistimewaan yang langsung kaitannya dengan ulum al Hadits (ilmu-ilmu Hadits) adalah masalah ta'lil Hadits. minum lagi pada yang keempat kalinya. 1657). baik isinya yang semakna maupun yang berbeda. Tirmizi tidak menyaring Hadits dari aspek Hadits itu dhaif atau tidak. "Jika ia peminum khamar.wordpress. Sebaliknya.Sejarah singkat Ahli Hadist [2010] Kitab Az-Zuhd. bahkan nilai rawinya yang dianggap penting. dan Kitab Al-Asma' wal-Kuna. Itu sebabnya. yang memahami bahasa Arab tentunya. Di kalangan muhaddisin (ahli Hadits). bahkan uraian perbandingan dan kesimpulannya. Sedangkan mengenai shalat jamak.

As-Sabki menyatakan: "Imam Baihaqi merupakan satu di antara sekian banyak imam terkemuka dan memberi petunjuk bagi umat Muslim. [http://hisyamkediri.com] Halaman 40 . yang bernama lengkap Imam Al-Hafith Al-Mutaqin Abu Bakr Ahmed ibn AlHussein ibn Ali ibn Musa Al Khusrujardi Al-Baihaqi. Dia memberikan teladan bagaimana seharusnya menerjemahkan ajaran Islam dalam perilaku keseharian. Imam Baihaqi juga mengumpulkan Hadits-hadits dari beragam sumber terpercaya. Maka di tahun 441. untuk menceraiberaikan mereka. Para ulama itu tinggal di berbagai tempat terpencar. fikih serta penghapal hadits. adalah seorang ulama besar dari Khurasan (desa kecil di pinggiran kota Baihaq) dan penulis banyak buku terkenal. Abu Abdullah Al-Hakim. Dalam masa krisis ini." Abdul-Ghaffar Al-Farsi Al-Naisabouri dalam bukunya "Thail Tareekh Naisabouri": Abu Bakr AlBaihaqi Al Hafith. Imam Baihaqi harus menempuh jarak cukup jauh dan menghabiskan banyak waktu untuk bisa bermajelis dengan mereka. para pemimpin Islam itu membentuk sebuah majelis guna mendengarkan penjelasan mengenai buku 'Al Ma'rifa'. Imam Baihaqi hadir sebagai pribadi yang berkomitmen terhadap ajaran agama. sehingga mempermudah musuh dari luar. Pemimpin Islam memintanya pindah dari Nihiya ke Naisabor untuk tujuan mendengarkan penjelasannya langsung dan mengadakan bedah buku. Abu Abdur-Rahman Al-Sulami. Dialah pula yang sering kita sebut sebagai 'Tali Allah' dan memiliki pengetahuan luas mengenai ilmu agama. Oleh karenanya. Al Usuli Din. Banyak imam terkemuka turut hadir.Sejarah singkat Ahli Hadist [2010] Sejarah Singkat Imam Al Baihaqi Imam Al Baihaqi. dan pemikiran. Saat itu kaum muslim terpecah-belah berdasarkan politik. semua itu dijalani dengan senang hati. fikih. Masa pendidikannya dijalani bersama sejumlah ulama terkenal dari berbagai negara. Imam Baihaqi hidup ketika kekacauan sedang marak di berbagai negeri Islam. Halal ibn Muhammed Al-Hafaar. Antara kelompok yang satu dengan yang lain berusaha saling menyalahkan dan menjatuhkan. penulis kitab "Al Mustadrik of Sahih Muslim and Sahih Al-Bukhari". dan Ibn Busran. Abu Bakr ibn Furik.wordpress. demi memuaskan dahaga batinnya terhadap ilmu Islam. menghabiskan waktunya untuk mempelajari beragam ilmu agama dan ilmu pengetahuan lainnya. Abu Tahir Al-Ziyadi. Namun. Abu Ali Al-Ruthabari of Khusran. yakni bangsa Romawi. di antaranya Iman Abul Hassan Muhammed ibn Al-Hussein Al Alawi. Dia belajar ilmu aqidah dan bepergian ke Irak serta Hijaz (Arab Saudi) kemudian banyak menulis buku.

Sejarah singkat Ahli Hadist [2010] Sementara itu. namun beliau mahir meriwayatkan hadits karena benar-benar mengetahui sub-sub bagian hadits dan para tokohnya yang telah muncul dalam isnad-isnad (sandaran atau rangkaian perawi hadits). Dalam karya tersebut ada catatan-catatan yang selalu ditambahkan mengenai nilai-nilai atau hal lainnya. Meski dipandang sebagai ahli hadits. mulai dari akidah. baik dalam penyesuaian susunannya maupun mutunya. Selain itu. Hal itu lantaran pembahasannya yang demikian luas dan mendalam. fikih.wordpress. Ibnu Khalkan menulis. dia mulai menyebarkan berbagai ilmu yang telah didapatnya selama mengembara ke berbagai negeri Islam. setiap jilid cetakan Hyderabat itu memuat indeks yang berharga mengenai tokoh-tokoh dari tiga generasi pertama ahli-ahli hadits yang dijumpai dengan disertai petunjuk periwayatannya. namun banyak kalangan menilai Baihaqi tidak cukup mengenal karya-karya hadits dari Tirmizi. India. usul fikih serta hadits. Dia menggunakan Mustadrak al-Hakim karya Imam al-Hakim secara bebas. Dari pernyataan as-Subki. Di sana. "Dia hidup zuhud. Dari situlah kemudian Imam Baihaqi populer sebagai pakar ilmu hadits dan fikih.com] Halaman 41 . Selain mengajar. ahli fikih. buku-buku tulisannya mencapai seribu jilid. Dia juga tidak pernah berjumpa dengan buku hadits atau Masnad Ahmad bin Hanbal (Imam Hambali). dia juga aktif menulis buku. 10 jilid tahun 1344-1355." Beliau terkenal sebagai seorang yang memiliki kecintaan besar terhadap hadits dan fikih. yang mengapresiasi karya-karyanya itu. tidak ada yang lebih baik dari kitab ini. hingga tarikh. Di antara karya-karya Baihaqi. wara'. Diperkirakan. menjadi karya paling terkenal. kajian Baihaqi dalam hadits tidak begitu besar. Tema yang dikajinya sangat beragam. Iran. hadits. dalam Wafiyatul A'yam. Di samping telah pula mengabadikannya ke dalam berbagai bentuk karya tulis yang hingga sekarang pun tidak usai-usai juga dikaji orang. Dia termasuk dalam deretan para penulis buku yang produktif. dan Ibn Majah. seperti hadits-hadits dan para ahli hadits. Imam terkemuka ini meninggal dunia di Nisabur. dan mencontoh para salafus shalih. Kitab as-Sunnan al-Kubra yang terbit di Hyderabat. banyak beribadah. Itulah di antara sumbangsih dan peninggalan berharga dari Imam Baihaqi. Menurut ad-Dahabi. Ia mulai banyak mengajar. kota Baihaq. Banyak ulama yang hadir lebih kemudian. seorang ulama hadits. Imam Baihaqi kembali lagi ke tempat asalnya. Buku ini pernah mendapat penghargaan tertinggi. Nasa'i. Setelah sekian lama menuntut ilmu kepada para ulama senior di berbagai negeri Islam. tanggal 10 Jumadilawal 458 H (9 April [http://hisyamkediri. Dia mewariskan ilmuilmunya untuk ditanamkan di dada para muridnya.

Dan Allah telah memberikan barakah dalam waktuku. Sejumlah buku penting lain telah menjadi peninggalannya yang tidak ternilai. An-Nawawi tinggal di Nawa hingga berusia 18 tahun. Antara lain buku "As-Sunnan Al Kubra". menolak dan menangis karena paksaan tersebut. dan "Ma'rifat As Sunnan cal Al Athaar". Jadilah thalabul ilmi sebagai kesibukannya yang utama. Dan diantara murid beliau: Ibnul ‘Aththar Asy-Syafi’iy.wordpress.” [Syadzaratudz Dzahab 5/355]. "Sheub Al Iman". Sejarah Singkat Imam An-Nawawi Disusun Oleh: Ustadz Anas Burhanuddin. Ia berkata : “Dan aku menulis segala yang berhubungan dengannya. Lc. Ibnun Naqib Asy-Syafi’iy. Diantara syaikh beliau: Abul Baqa’ An-Nablusiy. Kemudian pada tahun 649 H ia memulai rihlah thalabul ilminya ke Dimasyq dengan menghadiri halaqah–halaqah ilmiah yang diadakan oleh para ulama kota tersebut. Ishaq bin Ahmad Al-Maghribiy dan Ibnul Firkah. seperti Imam Baihaqi. Abu Zakaria. Beliau dididik oleh ayah beliau yang terkenal dengan kesalehan dan ketakwaan. sebuah kampung di daerah Dimasyq (Damascus) yang sekarang merupakan ibukota Suriah. Abul Faraj Ibnu Qudamah Al-Maqdisiy. Beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimasyqiy.baik penjelasan kalimat yang sulit maupun pemberian harakat pada kata-kata. Iapun mengungguli teman-temannya yang lain. "Al Asma wa As Sifat". Syaikh Yasin bin Yusuf Az-Zarkasyi melihatnya dipaksa bermain oleh teman-teman sebayanya. Disebutkan bahwa ia menghadiri dua belas halaqah dalam sehari. [http://hisyamkediri. Abu Ishaq Al-Muradiy. Ia rajin sekali dan menghafal banyak hal. "Tha La'il An Nabuwwa". Penduduk kota Baihaq berpendapat. Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ausiy. Ketika berumur sepuluh tahun. Syaikh ini berkata bahwa anak ini diharapkan akan menjadi orang paling pintar dan paling zuhud pada masanya dan bisa memberikan manfaat yang besar kepada umat Islam.com] Halaman 42 . Ia tinggal di madrasah Ar-rawahiyyah didekat Al-Jami’ AlUmawiy. Abul Hajjaj Al-Mizziy. Dia lantas dibawa ke tanah kelahirannya dan dimakamkan di sana.Sejarah singkat Ahli Hadist [2010] 1066). Beliau mulai belajar di katatib (tempat belajar baca tulis untuk anak-anak) dan hafal Al-Quran sebelum menginjak usia baligh. Perhatian ayah dan guru beliaupun menjadi semakin besar. bahwa kota merekalah yang lebih patut sebagai tempat peristirahatan terakhir seorang pecinta hadits dan fikih.Abul ‘Abbas Al-Isybiliy dan Ibnu ‘Abdil Hadi. namun ia menghindar. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 H di Nawa.

Raudhatuth Thalibin. Al-Adzkar. [http://hisyamkediri. Beliau menulis surat berisi nasehat untuk pemerintah dengan bahasa yang halus sekali. dengan cara yang telah digariskan Islam. Beliau juga menegakkan amar ma’ruf nahi munkar. Disamping itu. Raja ditanya: ”Kenapa tidak engkau bunuh dia padahal sudah bersikap demikian kepada Tuan?” Rajapun menjawab: ”Demi Allah. Diriwayatkan bahwa beliau berkata :”Aku tidak akan memaafkan orang yang menggelariku Muhyiddin”. Raja pun meremehkannya dan berkata: ”Tandatanganilah fatwa ini!!” Beliau membacanya dan menolak untuk membubuhkan tanda tangan. Para pembantu raja berkata: ”Ia tidak punya jabatan sama sekali. tidak seperti dalam cabang ilmu yang lain. Secara umum beliau termasuk salafi dan berpegang teguh pada manhaj ahlul hadits. kemudian ia pergi ke Madinah dan menetap disana selama satu setengah bulan lalu kembali ke Dimasyq. Bustanul Arifin.wordpress. Beliau menggunakan banyak waktu beliau dalam ketaatan. aku sangat segan padanya”.Minhaj (Syarah Shahih Muslim). tidak memerlukan orang yang menghidupkannya sehingga menjadi hujjah atas orang-orang yang meremehkannya atau meninggalkannya. Beliau sederhana. Dalam bidang fiqih: Minhajuth Thalibin. Pada tahun 665 H ia mengajar di Darul Hadits Al-Asyrafiyyah (Dimasyq) dan menolak untuk mengambil gaji. Suatu ketika beliau dipanggil oleh raja Azh-Zhahir Bebris untuk menandatangani sebuah fatwa. Al-Majmu’. Al. 4. agama islam adalah agama yang hidup dan kokoh. Dalam bidang bahasa: Tahdzibul Asma’ wal Lughat. Riyadhush Shalihin. kemudian keikhlasan dan kesungguhan beliau dalam berjuang.com] Halaman 43 . Raja ingin membunuhnya tapi Allah menghalanginya. Beliau kadang menta’wil dan kadang–kadang tafwidh. 3. Imam An-Nawawi adalah seorang yang zuhud. qana’ah dan berwibawa. Namun beliau tidak ma’shum (terlepas dari kesalahan) dan jatuh dalam kesalahan yang banyak terjadi pada uluma-ulama di zaman beliau yaitu kesalahan dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanah. Datanglah beliau yang bertubuh kurus dan berpakaian sangat sederhana. Beliau digelari Muhyiddin ( yang menghidupkan agama ) dan membenci gelar ini karena tawadhu’ beliau. Ini semua tidak lain karena taufik dari Allah Ta’ala. At-Taqrib wat Taysir fi Ma’rifat Sunan Al-Basyirin Nadzir. Dalam bidang hadits : Arba’in. Sering tidak tidur malam untuk ibadah atau menulis. wara’ dan bertaqwa. 2. Kitab-kitab ini dikenal secara luas termasuk oleh orang awam dan memberikan manfaat yang besar sekali untuk umat. Imam Nawawi meninggalkan banyak sekali karya ilmiah yang terkenal. Raja marah dan berkata: ”Kenapa !?” Beliau menjawab: ”Karena berisi kedhaliman yang nyata”. Jumlahnya sekitar empat puluh kitab. Dalam bidang akhlak: At-Tibyan fi Adab Hamalatil Qur’an. termasuk kepada para penguasa. diantaranya: 1. tidak terjerumus dalam filsafat dan berusaha meneladani generasi awal umat dan menulis bantahan untuk ahlul bid’ah yang menyelisihi mereka.Sejarah singkat Ahli Hadist [2010] Pada tahun 651 H ia menunaikan ibadah haji bersama ayahnya. Raja semakin marah dan berkata: ”Pecat ia dari semua jabatannya”. Orang yang memperhatikan kitab-kitab beliau akan mendapatkan bahwa beliau bukanlah muhaqqiq dalam bab ini.

Berbicara tentang ilmu hadits. ibu kota Albania masa lampau. Karya-karya beliau tetap dianjurkan untuk dibaca dan dipelajari. atau yang lebih dikenal dengan Syeikh Al-Albani. Thabaqat Asy-Syafi’iyyah Al-Kubra. Tidak boleh bersikap seperti kaum Haddadiyyun yang membakar kitab-kitab karya beliau karena adanya beberapa kesalahan didalamnya. Catatan: Lihat biografi beliau di Tadzkiratul Huffazh 147. itu tidak benar karena beliau banyak menyelisihi mereka (orang-orang Asy’ari) dalam masalah-masalah aqidah yang lain seperti ziyadatul iman dan khalqu af’alil ‘ibad. Di dalam hadits Nabi Muhammad SAW itulah terkandung jawaban dan solusi masalah yang dihadapi oleh umat di berbagai bidang kehidupan.com] Halaman 44 .Sejarah singkat Ahli Hadist [2010] Dalam bab ini beliau banyak mendasarkan pendapat beliau pada nukilan–nukilan dari para ulama tanpa mengomentarinya. umat Islam tidak akan melupakan jasa Syeikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani. Dilahirkan pada tahun 1333 H di kota Ashqadar.wordpress. Ia merupakan salah satu tokoh pembaharu Islam abad ini. Ia berjasa memurnikan ajaran Islam dari hadits-hadits lemah dan palsu serta meneliti derajat hadits. Karya dan jasa-jasanya cukup banyak dan sangat membantu umat Islam terutama dalam menghidupkan kembali ilmu hadits. Komite Tetap untuk Riset Ilmiah dan Fatwa kerajaan Saudi ditanya tentang aqidah beliau dan menjawab: ”Lahu aghlaath fish shifat” (Beliau memiliki beberapa kesalahan dalam bab sifatsifat Allah). Adapun memvonis Imam Nawawi sebagai Asy’ari. Imam Nawawi meninggal pada 24 Rajab 676 H -rahimahullah wa ghafarahu-. dengan berhati-hati terhadap kesalahan-kesalahan yang ada. Syadzaratudz Dzahab 5/354 Sejarah Singkat Syeikh Nashiruddin Al-Albani Muhammad Hadits merupakan salah satu rujukan sumber hukum Islam di samping kitab suci Al-Qur'an. Ia dibesarkan di tengah keluarga yang tak berpunya [http://hisyamkediri. Al-Albani mempunyai nama lengkap Abu Abdirrahman Muhammad Nashiruddin bin Nuh al-Albani.

Setiba di Damaskus. ia mengajar tentang hadits dan [http://hisyamkediri. ''Sesungguhnya ilmu hadits adalah pekerjaan orang-orang pailit (bangkrut). Al-Albani kecil masuk sekolah madrasah yang dikelola oleh Jum'iyah al-Is'af al-Khairiyah. Syeikh Nuh amat mengkhawatirkan dirinya dan diri keluarganya. Akhirnya kepala kantor perpustakaan memberikan sebuah ruangan khusus di perpustakaan untuknya. Ia terus belajar di sekolah tersebut hingga kelas terakhir dan lulus di tingkat Ibtida'iyah. Al-Albani lebih betah berlama-lama dalam perpustakaan adh-Dhahiriyah. kecuali jika waktu shalat tiba. Tidak pernah istirahat mentelaah kitab-kitab hadits. Kegiatan pertama di bidang ini ialah menyalin sebuah kitab berjudul Al-Mughni 'an Hamli alAsfar fi Takhrij ma fi al-Ishabah min al-Akhbar. Ayah al-Albani bernama Al Haj Nuh adalah lulusan lembaga pendidikan ilmu-ilmu syari'at di ibukota negara dinasti Utsmaniyah (kini Istambul). Ketika Raja Ahmad Zagha naik tahta di Albania dan mengubah sistem pemerintahan menjadi pemerintah sekuler. Pada umur 20 tahun. beliau memanfaatkan Perpustakaan adhDhahiriyah di Damaskus. Awalnya kegiatan Al-Albani dalam bidang hadits ini ditentang oleh ayahnya. Syeikh al-Albani kecil mulai mempelajari bahasa Arab. Kali pertama selama satu bulan dan kali kedua selama enam bulan. Bahkan kemudian ia diberi wewenang untuk membawa kunci perpustakaan. berupa takhrij terhadap haditshadits yang terdapat pada Ihya' Ulumuddin-nya Al-Ghazali. Ia mempelajari Al-Qur'an dari ayahnya sampai selesai. Dengan demikian.'' Namun Syeikh al-Albani justru semakin cinta terhadap dunia hadits. Ia mengomentarinya begini.wordpress. sangat memukau hatinya. Untuk makannya. Karenanya. karya al-Iraqi. Pada perkembangan berikutnya. Al-Albani makin leluasa mempelajari banyak sumber. Keterampilan ini kemudian menjadi salah satu mata pencahariannya. Itu tidak lain karena gigihnya beliau berdakwah kepada sunnah dan memerangi bid'ah sehingga orang-orang yang dengki kepadanya menebarkan fitnah. Tulisan-tulisan sang Syeikh.com] Halaman 45 . disamping juga mempelajari sebagian fikih madzab Hanafi. seringkali hanya sedikit makanan yang dibawanya ke perpustakaan. Begitulah. Pengalaman mengajarnya dilakukan ketika menjadi pengajar di Jami'ah Islamiyah (Universitas Islam Madinah) selama tiga tahun. Di samping juga meminjam buku-buku dari beberapa perpustakaan khusus. Al-Albani tidak memiliki cukup uang untuk membeli kitab-kitab. Dari sana. Akhirnya ia memutuskan untuk berhijrah ke Syam dalam rangka menyelamatkan agamanya dan karena takut terkena fitnah. hadits menjadi kesibukan rutinnya sampai-sampai ia menutup kios reparasi jamnya. Syeikh Al-Albani pernah dua kali mendekam dalam penjara.Sejarah singkat Ahli Hadist [2010] secara materi. namun sangat kaya ilmu. Ketertarikannya itu berawal dari pembahasan-pembahasan yang ada dalam majalah al-Manar. sebuah majalah yang diterbitkan oleh Syeikh Muhammad Rasyid Ridha. pemuda Al-Albani mulai mengkonsentrasikan diri pada ilmu hadits. Selanjutnya. ia sekeluarga bertolak ke Damaskus. sehingga setiap harinya mencapai 12 jam. AlAlbani juga mempelajari keterampilan memperbaiki jam dari ayahnya sampai mahir betul. Dari tahun 1381-1383 H. ia meneruskan belajarnya langsung kepada para syeikh.

Pada tahun 1395-1398 H ia kembali ke Madinah untuk bertugas sebagai anggota Majelis Tinggi Jam'iyah Islamiyah di sana. dan buku berisi jawaban-jawaban tentang pelbagai masalah yang bermanfaat.com All Sumber : http://opi. Silisilah al-Ahadits ash Shahihah 4. Di negeri itu pula. Karya-karya beliau amat banyak. ada yang sudah dicetak. Tetapi situasi dan kondisi saat itu tidak memungkinkan beliau memenuhi permintaan itu. Silisilah al-Ahadits adh-Dha'ifah wal Maudhu'ah 5. baik berupa buku-buku yang sudah dicetak.110mb.wordpress.com] Halaman 46 . Kunjungi : http://hisyamkediri. Jumlahnya sekitar 218 judul. Al-Ajwibah an-Nafi'ah 'ala as'ilah masjid al-Jami'ah 3. Karya yang terkenal antara lain : 1. Di samping itu. Setelah itu ia pindah ke Yordania. ada yang masih berupa manuskrip dan ada yang mafqud (hilang). Syeikh Al-Albani berwasiat agar perpustakaan pribadinya. beliau juga memiliki buku kumpulan ceramah. Ia wafat pada hari Jum'at malam Sabtu tanggal 21 Jumada Tsaniyah 1420 H atau bertepatan dengan tanggal 1 Oktober 1999 di Yordania.com/ [http://hisyamkediri. buku-buku hasil foto kopi. Departemen Pendidikan meminta kepada Syeikh Al-Albani untuk menjadi ketua jurusan Dirasah Islamiyah pada Fakultas Pasca Sarjana di sebuah Perguruan Tinggi di Kerajaan Yordania. Pada tahun 1388 H.wordpress.Sejarah singkat Ahli Hadist [2010] ilmu-ilmu hadits. Ahkam Al-Jana'iz wabida'uha. bantahan terhadap berbagai pemikiran sesat. Dabuz-Zifaf fi As-Sunnah al-Muthahharah 2. At-Tawasul wa anwa'uhu 6. Sebelum berpulang. manuskrip-manuskrip (yang ditulis olehnya ataupun orang lain) seluruhnya diserahkan kepada pihak Perpustakaan Jami'ah. Al-Albani mendapat penghargaan tertinggi dari kerajaan Saudi Arabia berupa King Faisal Fundation tanggal 14 Dzulkaidah 1419 H.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->