SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 1

1äp sacH nav |a môt pHän tron¿ bô sacH D/0 blNH 00/NH VlL1 N/l
V/ 1HL 0l0l. Va bô sacH nav |a ket uua cua du an n¿H|en cuu man¿
ten Ài tòm Àaåo Kinh doanh cuãa Viïåt Nam vaâ Thïë giúái do cac cHuven
¿|a cua l/CL cun¿ môt sô tac ¿|a pHô| Hcp tHuc H|en.
l/CL ¿|u ban uuven
Copvr|¿Ht©Züü/ bv l/CL
Bô sa cH da duc c dàn¿ kv ba n uuve n, mo | tHôn¿ t|n x|n vu| |o n¿ ¿u | ve :
l/CL
1oa nHa l/CL
34ì N¿uven 1ra|, 0uän ì
1l. Hô CH| l|nH, V|et Nam
Lma||: B00b@pace.edu.vn
ln |än tHu nHät ta| 1l.HCl, do NHa xuät ban 1re än HanH.
1ac ¿|a täp sacH: Nguyïîn Ngoåc Hoaâng
|môt pHän cua du anì vaâ caác chuyïn gia cuãa PACE
0|am dôc d|eu pHô| du an: Trêìn Vuä Nguyïn
NHom b|en täp va d|eu pHô| du an: Trêìn Vuä Nguyïn
Nguyïîn Dûúng Hiïëu
Nguyïîn Höìng Dung
Nguyïîn Thõ Haâ
ÀAÅ O KINH DOANH VIÏÅ T NAM VAÂ THÏË GIÚÁ I
Larry Paµe & GOOGLL
SAP XÍP LAI HÍ THÖNG THÖNG TIN TOAN CÂU
Nguyïîn Ngoåc Hoaâng vaâ caác chuyïn gia cuãa PACE
Chlu traeh nhiem suat ban. Ts. 0uaeh Thu Nauvet
ßien taj. Tha nh Nam
ßla. Huu ßae
Sua ban in. Iham Nauven
hv thuat vi tlnh. Hai hhanh + Thanh Ha
^MA X\A T BA^ TRI
IeIß Lv Chlnh Tha na · 0ua n ² · Tha nh jhe He Chl Hinh
DT. 1²IeJS1 · 1²IeJII · S1e²²1² · S1e²²1e · 1²²|17²
Fas. S1.S.S1²71²| · F·mail. nsbtre@ hem.vnn.vn
Yebsite. httj.||www.nsbtre.eem.vn
CMI ^MA^M ^MA X\A T BA^ TRI TAI MA ^OI
J| nae 1I, Nauven Chl Thanh, 0uan Dena Da · Ha Nei
DT k Fas. ||1) 77²1²11
F·mail. vanjhenansbtre@ hn.vnn.vn
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 5 4 LARRY PAGE & GOOGLE
Nhoám chuyïn gia, nhoám àiïìu phöëi, nhoám taác giaã vaâ nhoám biïn têåp cuãa
dûå aán nghiïn cûáu Ài tòm Àaåo Kinh doanh Viïåt Nam vaâ Thïë giúái xin
chên thaânh caãm ún caác cöng ty, cú quan, àún võ vaâ caác caá nhên àaä nhiïåt
tònh höî trúå thöng tin, tû liïåu trong viïåc triïín khai dûå aán nghiïn cûáu vaâ
thûåc hiïån têåp saách naây.
Mu c Iu c
Cu nµ ba n do c,
IIIM TIIN HAY IHUNC 5U XA HÔI? 7
Nhu nµ Iu VIÍ T TA T 1S
Lo I no I da u 17
Phêìn I.
GOOGLL – TAI SAN CHUNG CUA THÍ GIOI
Chûúng 1. 2S
GOOGLLPLLX · VIÍT LAI VAN HOA DOANH NGHIÍP
“Chu nµ Ia chua du IIe c Iu nµ” 3S
Tu ban Iam vIec cua nµuoI cam IaI den dIeu ran
Ihu chín S4
Chûúng 2. 6S
PHUC VU CÖNG DÖNG DÍ THAY DÖI THÍ GIOI
“GooµIe Is µIobaI” 66
Phu c vu cô nµ dô nµ – cônµ Ihu c hô I Iu nhan Ia I 76
Chûúng 3. 8S
TRAN TRO VI THÍ GIOI TUONG LAI
Nµhï kha c va Ia m kha c 86
Cuôc Iranh Iuan “Don’I be evII” 90
“Thanh Lawrence cua GooµIe” va cuôc chIen
ben Ironµ 98
Tha ch Ihu c Iu Iuonµ IaI va vu khí Iô I Ihuo nµ 104
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 7 6 LARRY PAGE & GOOGLE
Chûúng 4. 111
SÖNG CHO KHAT VONG LON
Nô I cô don mo I 112
De sô nµ cho kha I vo nµ 121
Phêìn II.
TRIÍT LY VÍ SU HOP TAC: CHIA SL KHAT VONG
Chûúng 1. 131
LARRY PAGL GAP TRI KY
BrIn – ca u be Iô I khI nµu 136
Larry Paµe – chu be nhu I nha I ua µay sô c 139
Tu Ihua I Ioa n “con nhe n” 1S0
Chûúng 2. 163
RA DOI TRONG CON BAO
Nµuo I ba n ha nµ khônµ µIo I 166
Ga p IhIen Iha n hô me nh
va con duo nµ kInh doanh kha c Ihuo nµ 171
Chûúng 3. 189
KINH DOANH VA HOC KINH DOANH
Ta o ra Ihe µIo I Iruo c khI Ia o ra kInh doanh 191
GIa u nhanh khônµ chí nho ca ch kIe m IIe n hIe u qua 198
“La m” Ihuonµ hIe u ba nµ ca ch Im Ia nµ 206
Ho c kInh doanh 210
Phêìn III.
HY VO NG CHO KL DÍ N SAU
Chûúng kïët. 227
THUYÍT HAI HOA
Ke de n sau khônµ nha I dInh Ihua 237
VIe I Ia I van ho a qua nµ ca o 239
La m nen mô I nµa nh cônµ nµhIe p mo I 248
Them mô I dô nµ Iu cho nµôn nµu 2S2
PHU LU C 2SS
VaI IhoI dIem quan Ironµ
cu a Lawrence Ldward Paµe 2S6
Danh hIe u 2S8
GooµIe TIenµ VIeI 260
Su du nµ qua nµ ca o Iren GooµIe 261
Muo I dIe u ran cu a GooµIe 263
Ve IaI IIeu 268
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 9 8 LARRY PAGE & GOOGLE
KIÍ M TIÍ N HAY PHU NG SU XA HÖ I7
Bô sach ma ban doc danµ cam Iren Iay Ia keI qua
cua du an nµhIen cuu manµ Ien I¡ tìn In o I¡nI
donnI cu n V¡c t Nnn \n TIc g¡o ¡ do Tô hop GIao duc
PACL Ihuc hIen Ironµ suôI 14 Ihanµ vua qua.
Chunµ IôI daI Ien cho bô sach nay Ia Ino I¡nI
donnI V¡c t Nnn \n TIc g¡o ¡ voI monµ muôn duoc
chIa se cu nµ ba n do c, da c bIe I Ia ba n do c doanh nhan
va ba n do c quan Iam de n kInh doanh, nhu nµ kIe n µIa I
ve hanµ IoaI cac cau hoI nhu: “I¡nI donnI ín gì?”,
“IonnI nInn ín n¡?”, “Inu ín ‘dno’ cun ngIc í¡nI
donnI?” va “Tn¡ :no í¡nI donnI ín not ngIc cno qu)
\n xung dnng duoc xn Io¡ ton \¡nI?”...
DôI nµu chuyen µIa cua PACL cunµ cac cônµ su da
nµhIen cu u cuô c do I va su nµhIe p cu a 2S doanh nhan
huye n Ihoa I, de n Iu 2S Ia p doa n kInh doanh da n da u
Ironµ nhunµ banµ xep hanµ doanh nµhIep Iren Ioan
Ihe µIoI, nham Iim kIem “caI dao”, caI IrIeI Iy côI IoI
Ironµ kInh doanh cua ho. Muc dích Ia de Iy µIaI xem
vi sao ho Ia nhunµ nµuoI í¡cn t¡cn nInnI nInt, í¡cn
t¡cn nI¡cu nInt \n í¡cn t¡cn ícn \ung nInt tIc g¡o¡,
dong tIo¡ Io ín¡ duoc xn Io¡ dñc í¡ct í¡nI t¡ong?
Phan Iích Iunµ chanµ duonµ, Iunµ môc su nµhIep,
Iu nµ buo c Ihanµ Ira m... cu a nhu nµ huye n Ihoa I doanh
nhan na y, chu nµ IôI da du c ke I duo c nhu nµ ne I chunµ
Cu ng bu n do c
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 11 10 LARRY PAGE & GOOGLE
nha I, no I chính xa c hon, Ia nhu nµ ye u Iô khIe n ho Iro
nen vï da I, Iro Iha nh nhu nµ doanh nhan huye n Ihoa I.
Do Ia su khao khaI, Ia nIem dam me môI cach manh
IIe I de sa nµ Ia o, de dem de n Iha I nhIe u µIa IrI mo I cho
cuôc sônµ va cho xa hôI. Ho da Ihuc hIen duoc dIeu
do banµ vIec cônµ hIen ca cuôc doI minh Ian vIec
Iruyen daI, dan duonµ cho hau Ihe.
Tronµ Io I da u na y cu a bô sa ch, chu nµ IôI cu nµ muô n
ke IaI voI quy vI môI vaI cau chuyen va môI vaI so
sa nh ma PACL Iuôn Iu ha o khI Iim Iha y no Ironµ ha nh
Irinh IIn t \o ng IonnI t¡¡ cu a minh Ironµ suô I nhu nµ
nam vu a qua:
ßn cIu not t¡cn tn¡ Ion :uot ngn) íIong \u¡ \ì
íuon ínn c nn. NIung :nu nIung ngn) tInng nIìn
\n o “nñ t” íIn cI In ng, ín cIo t ngI¡: “5no to¡ íIong ín
nguo¡ g¡n¡ qu)ct \nn dc nIu )cu ¡Inn cIo cn xon?”.
Vn no¡ cIu)cn tIn) do¡. Tu do, nI¡cu g¡n dìnI cIun
íIn g¡n t¡ong íIu ¡Io co tIc nun no t, In¡ go ¡ nì ton
(nn íIong cnn ¡In¡ nun cn tIung nì), not tc¡ íot
ngot (nn íIong cnn ¡In¡ nun cn go¡ íot ngot). ßn co
tIc no cun íuc no :nng In) nun dcn, íI¡ cIñng con
no¡ nn o ín n In ng nu n dc dn ¡ u ng nIu cn u “Ic t cInnI
dot xunt” Ioñc “nIn íIong con nuoc nñn”. Hn) Ion
nu n, no ¡ nguo ¡ cII “xc t” no t In¡ íuo c cInn ín co ngn)
nIu ng \n t ¡In n cn n tI¡c t nIn t cIo g¡n dìnI. In ¡ tIcn
cIu)cn g¡n cn cun ín :o \o¡ cIo \n :¡cu tI¡ cung
cIñ ng cIcnI íc cI ín íno. A¡ cu ng don n ¡n íc t qun : cu n
t¡c n :uo t ngn ) nguo ¡ ¡n íc \n o, ín tIì ín n In ng íuon
tn) \n cuo ¡ no ¡ íuon n¡c ng. IIong cII t¡c n ín ¡ tIu duo c
tñng cno, nn ín co n co “ío ¡ nIun n” ío n nIn t ín :u qu)
ncn cun no¡ nguo¡ dnnI cIo not nguo¡ í¡ct í¡nI
donnI nIu ín.
Cnu cIu)cn tIu In¡ \c not co :o :nn xunt tu :ñt.
Nguo¡ tn tIuong nun tu cun co :o nn) \c dc dung Io
:o. Mot co :o íc x¡u ¡nt do¡ íìnI tIuong tIì í¡cu co
nnng t¡ong nguo¡ “:u ncnI xn Io¡”? T¡ong not tIo¡
g¡nn dn¡, co :o Iont dong cnn cIung, cIo dcn not
ngn) ong cIu cun no tIn) do¡ cncI ngI¡: to¡ íIong
“ín n tu :ñ t” nu n, nn :c “ín n g¡n ¡ ¡In ¡ íuu t¡u Io :o
\ñn ¡Iong”. Tu do, ong \n dong :u t¡cn InnI ngI¡cn
cu u dc tn o ¡n nIu ng cn ¡ tu :no cIo co tIc cIo ng duo c
no ¡, no t, cIo ng tIn n, ngñn tu nn ) tIì co íIo n í¡cn co
dc du ng Io :o qunn t¡o ng, ngñn tu íIn c tIì íIong cn n
íIo n dc dc íc o ¡n íc o \n o... Ông cu ng cI¡u íIo d¡ dc n
cnc \ñn ¡Iong dc ngI¡cn cuu nnu :on, tIn) do¡ í¡cI
co, í¡cu dnng... TIc ín :nn ¡Inn cun ong con tIcn
t¡nI nñng ín n dc ¡ cIo cn \ñn ¡Io ng cu n cn c cong t).
CII :nu not tIo¡ g¡nn ngñn, co :o cun ong dn íot xnc
\n ¡Int t¡¡cn ¡nt nInnI.
NIu \n), donnI ngI¡c¡ íon In) nIo tu) tIuoc \no
\nn dc xn Io¡ nn Io g¡n¡ qu)ct duoc. ßn cIu tn¡ Ion
cun íIu ¡Io no cung 5nn Wníton (ong cIu tn¡ donn
ín n íc ío n nIn t tIc g¡o ¡ Wní-Mn¡t) dc u g¡n ¡ qu)c t \n n
dc nun :ñ n cu n xn Io ¡ tIong qun \¡c c no cu n In ng
ínn íc. Ho cII íInc nInu \c ¡Inn \¡: xn Io¡ cun ín
cIu t¡c n tn ¡ Io n ín no t íIu ¡Io , co n xn Io ¡ cu n 5nn
nnng tnn co tIc g¡o¡.
I¡cu xn Io¡ qunn tnn íIong ¡In¡ ín donnI ngI¡c¡
do í¡cn duoc íno nI¡cu nn ín Io dn nnng ín¡ gì cIo
co ng do ng. CIñ ng In n, t¡ong íI¡ tI ¡Iu NIn t, To)odn
(“cIn dc ” cu n To)otn), \o ¡ t¡nI tIn n n ¡ quo c duo c nguo ¡
NIn t xcn nIu nnI Iu ng dnn to c tIì tI ¡Iu Ngn,
IIodo¡ío\:í) (ong cIu cu n Yuío:), ong tn ín n¡ t¡ong
nñt dnn Ngn tIì cII nguo¡ Ngn no¡ tInu ¡o. 5u íInc
nInu nn) co íc do cncI tIuc í¡cn t¡cn cun Io.
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 13 12 LARRY PAGE & GOOGLE
NgIc í¡nI donnI, xun nn) \n n tIuo ng í¡ I¡c u cII
nIu ín ngIc “í¡c n t¡c n”. NIung tIu c cIn t, íIong Ic
co ngIc í¡c n t¡c n, ío ¡ ngIc nn o tIì cu ng í¡c n t¡c n
cn . CIñ ng In n, íun t :u í¡c n t¡c n íñ ng \¡c c In nI
ngIc íun t, ín c :¡ í¡c n t¡c n íñ ng cn cI cIu n íc nI cu u
nguo ¡... Vn donnI nInn, nguo ¡ In nI ngIc í¡nI donnI,
cu ng í¡c n t¡c n íñ ng cn cI ín nI dn o no t donnI ngI¡c ¡
\n tIong qun donnI ngI¡c ¡ do dc g¡n ¡ qu)c t \n n dc
In) dn ¡ u ng nIu cn u nn o do cu n xn Io ¡. NIung d¡c u
íIn c í¡c t cu n ngIc í¡nI donnI ín t¡ong qun t¡ìnI
In nI ngIc cu n nìnI donnI nInn íIong In nI do ng
no t cn cI don íc nn í¡c t í¡c n tn o ¡n cn c cIuo ¡ g¡n t¡¡.
Cu tIc Ion, Io nñ n ín ) no t donnI ngI¡c ¡ \n tn ¡
Io ¡ ícn nìnI nI¡c u tIn nI \¡cn dc cu ng co ng Iuo ng
ín ¡ nIñ n IìnI tIn nI no t :u c nn nI to ng íu c, tu do
tn o ¡n nI¡c u g¡n t¡¡ Ion cIo xn Io ¡. Io cu ng cI¡nI ín
í) do nn ngIc í¡nI donnI tIuo ng í¡c n duo c nI¡c u
t¡c n Ion :o \o ¡ nIu ng ngIc íIn c \n \n n duo c co ng
do ng xn Io ¡ u ng Io .
NgI¡cn cu u 25 Iu)c n tIon ¡ donnI nInn tIc g¡o ¡ cIo
tIn), du co qun nI¡cu :u íInc í¡ct nIung Io dcu co
cIung no t tu tuo ng cIu dn o: “I¡nI donnI ín ¡Iu ng :u
xn Io ¡”. Hn) no ¡ no t cn cI dn ) du Ion, “I¡nI donnI ín
í¡c n t¡c n íñ ng cn cI ¡Iu ng :u xn Io ¡, íñ ng cn cI du ng
:n n ¡In n In) d¡cI \u nIu ín ¡Iuong t¡c n dc g¡n ¡
qu)ct nIung \nn dc cun xn Io¡ \n ínn cIo cuoc :ong
t¡o ncn tot dc¡ Ion”.
Cn ¡ “dn o” í¡nI donnI nn ) dn duo c Io qun n t¡¡c t
ngn) tu íuo ¡ dn u íIo ¡ ngI¡c ¡ dn ) g¡nn íIo cIo to ¡ íu c
tInnI cong. Vn :u tInt nn) cung cI¡nI ín í) do g¡u¡
Io í¡cn t¡cn nInnI nInt, nI¡cu nInt, ícn nInt, con
ínn tInn Io tIì duoc xn Io¡ ton \¡nI, nc t¡ong, \n ¡o¡
Io d¡ \n o í¡cI :u í¡nI donnI tIc g¡o ¡ nIu nIu ng Iu)c n
tIon ¡, donnI ngI¡c ¡ cu n Io cu ng \¡ dn ¡ \n t¡uo ng to n.
NIu \n ), \o ¡ no t tnn tIc íuon Iuo ng \c co ng do ng,
íuon íIn t íIno ín n cIo xn Io ¡ qunnI nìnI (co tIc nIo
gon t¡ong not ngo¡ ínng Ioñc ¡ong íon íñng cn not
Ic nñ t t¡o ¡) to t dc ¡ Ion, cI¡nI Io , nIu ng donnI nInn
(du ío n In) nIo , du “Tn)” In) “Tn”, du “co ” In) “í¡n”)
íuon duoc xn Io¡ ton \¡nI íIong ¡In¡ \ì :o cun cn¡
íIong ío Io í¡cn duoc, nn \ì nIung dong go¡ \o g¡n
cun Io \no :u do¡ tIn) cun tIc g¡o¡ nn).
Sonµ sonµ voI nhunµ doanh nhan Iay Iunµ cua Ihe
µIo I, dIe u kha c bIe I o bô sa ch na y Ia chu nµ IôI da kho I
su hanh Irinh Iim kIem nhunµ “huyen IhoaI doanh
nhan VIeI Nam” de, nhu môI cô µanµ, “dInh vI” xem
ônµ cha Ia nµay xua da khoI su kInh doanh nhu Ihe
nao. Va IhaI baI nµo, Ironµ IIch su VIeI Nam da Iunµ
co nhu nµ Luonµ Van Can, Ba ch Tha I Buo I, Nµuye n Son
Ha , TrInh Van Bô... vo I nhu nµ Iu Iuo nµ kInh doanh co
Ihe µay nµac nhIen cho den Ian bay µIo.
Nhin “Tay” se Ihay “Dônµ”, soI “cô” ma nµam IoI
“kIm”, do Ia dIe u ma chu nµ IôI, nhu nµ nµuo I Ihu c hIe n
bô sach, monµ muôn duoc chIa se. Bô sach nay cunµ
Ia mô I cau chuye n, mô I pha c Iha o cho bu c Iranh Ioa n
canh sInh dônµ va day mau sac ve doanh nhan Ihe
µIoI · nhunµ doanh nhan Iam Ihay dôI Ihe µIoI, va ve
môI Ihe he doanh nhan IIen bôI cua VIeI Nam cach
day µan môI Iram nam IIch su · môI Ihe he doanh
nhan ma de n nµa y nay chu nµ Ia va n co Ihe Iu ha o. Tu
do , nhu nµ nô Iu c na y se µo p pha n hinh Iha nh van ho a
doanh nhan VIeI, môI bô phan quan Ironµ Ironµ van
hoa VIeI Nam.
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 15 14 LARRY PAGE & GOOGLE
Chu nµ IôI xIn duo c µu I Io I IrI an Iran Iro nµ nha I de n
nhu nµ dô nµ nµhIe p da hô Iro IInh Iha n cho chu nµ IôI,
den cac ca nhan va don vI da san Ionµ hô Iro Ihônµ
IIn, Iu IIe u Ironµ qua Irinh nµhIen cu u. Da c bIe I, chu nµ
IôI muô n µu I Io I ca m on chan Iha nh de n ca c Ia p doa n
hanµ dau Ihe µIoI do cac doanh nhan huyen IhoaI
sanµ Iap, cam on µIa Iôc ho Luonµ, µIa Iôc ho Bach,...
· ha u due cu a cu Luonµ Van Can, cu Ba ch Tha I Buo I...
da nhIeI Iam µIup do chunµ IôI Ironµ suôI qua Irinh
“dI Iim Dao KInh doanh cua VIeI Nam va The µIoI”.
VIec IrIen khaI du an nay Iu khau nµhIen cuu den
Ihe hIen Ihanh sach Ironµ môI IhoI µIan khônµ daI,
cunµ nhunµ kho khan Ironµ qua Irinh dI Iim Iu IIeu
IIch su ve cac nhan vaI, chac han bô sach se kho
Ira nh kho I nhu nµ saI so I nha I dInh. Do va y, chu nµ IôI
raI monµ nhan duoc su Ihônµ cam cunµ nhu nhunµ
µop y chIa se cua ban doc µan xa ve bô sach de Ian
IaI ban IIep Iheo duoc hoan IhIen hon.
Chu nµ IôI, PACL va Nha xua I ba n Tre , xIn Iran Iro nµ
µIoI IhIeu cunµ ban doc bô sach day Iam huyeI nay.
Va chu nµ IôI cu nµ IIn ra nµ, qua bô sa ch na y, ba n do c
se co tIcn kIe n µIa I ve “da o kInh doanh”, de Iu do , Iu
minh dua ra môI d¡nI ngI¡n cho nµhe í¡nI donnI va
Iu minh kha nµ dInh ra nµ, í¡nI donnI ín í¡c n t¡c n In)
¡Iung :u xn Io¡!
Thay maI Nhom Iac µIa cua bô sach
Giaãn Tû Trung · NµuoI Sanµ Iap PACL
5n ¡ Co n, Xunn I¡nI Ho ¡, 2ÛÛ7
NHING TI VIÊT TÃT
De Ihua n IIe n cho vIe c do c, cuô n sa ch co su du nµ
nhu nµ Iu chuyen môn hay kIe u no I µo n, Iuonµ dô I
da phô bIen:
· CLO: ChIeI LxcuIIve OIIIcer, µIa m dô c dIe u
ha nh.
· IPO: InIIIaI PubIIc OIIerInµ · Pha I ha nh cô phIe u
Ia n da u ra cônµ chu nµ. Tronµ sa ch na y Ihô nµ
nha I du nµ ca ch vIe I Ia I “IPO” cho hô so danµ ky
µIao dIch chunµ khoan Ian dau IIen cua GooµIe
vo I U y ban An Ioa n Chu nµ khoa n, My (SLC – Se·
curIIIes and Lxchanµe CommIssIon) nµa y
18.8.2004, sô danµ ky 333·114984. Ta I IIe u
nay con duoc µoI Ia GooµIe Irom 14A.
· IO: InIeIIIµence OuoIIenI, chí sô Ihônµ mInh.
Tronµ sach nay, cac nhan vaI dunµ Iu nay de
noI ve chaI xam, nhan IaI hay IrI Ihuc.
· SIanIord: HIeu Ia DaI hoc SIanIord.
· GooµIer: Nhu nµ nµuo I Ia m vIe c Ironµ cônµ Iy
GooµIe. KhI “µooµIe” (va µooµIy, µooµIInµ) duo c
Iu dIen cônµ nhan Ia môI dônµ Iu hIeu Ia Iim
kIe m Iren web Ihi “µooµIer” co Ihe bI hIe u nha m
Ia nµuoI Iim kIem. Sach nay dunµ GooµIer Iheo
nµhïa cu a GooµIe dua ra.
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 17 16 LARRY PAGE & GOOGLE
· Paµe: Thua I nµu IIn ho c. Mô I khô I co kích Ihuo c
cô dInh cu a bô nho Iruy ca p nµa u nhIen (RAM).
Tronµ xu Iy van ba n va a n Ioa I van pho nµ, Paµe
Ia môI bIeu dIen Iren man hinh cua môI Iranµ
van ba n hoa c dô ho a se duo c In ra. Mô I websIIe
co nhIeu Paµe.
· LInk: Thua I nµu IIn ho c hIe u Ia duo nµ da n.
ThIe I Ia p su µhe p nô I µIu a haI Ie p hoa c ca c
khoa n mu c du IIe u, sao cho mô I Ihay dô I Ironµ
ca I na y se duo c pha n a nh ba nµ mô I Ihay dô I
Ironµ ca I kIa. Mô I IIen ke I Ia nh do I ho I nµuo I su
du nµ pha I can IhIe p va ha nh dô nµ, nhu pha I
mo ca haI Ie p va su du nµ mô I Ie nh ca p nha I de
ba o da m su Ihay dô I do xa y ra. Co n IIen ke I
no nµ Ihi xa y ra mô I ca ch Iu dô nµ. Mô I ca ch
nôm na, IInk cho phep ban cIIck vao do va no
mo ra mô I cu a sô mo I noI no Iô n Ia I.
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 19 18 LARRY PAGE & GOOGLE
IOI NOI ÐAI
Ban co con IIn Ironµ cuôc sônµ van co nhunµ
huyen IhoaI7
TôI moI ban doc Ia Ihu nay cua môI be IraI o
TP.HCM – môI noI cach xa nhan vaI chính Ironµ
cuôn sach nay hon nua vonµ IraI daI. Be IraI 16
IuôI, µuI cho nµuoI me ma cau µoI Ia “nµuoI dan
duonµ vï daI” cua minh.
Con :c :o ng, nc o¡!
5¡nI ¡n, con dn nnng t¡ong nguo ¡ cIu ng íc nI
I¡c n ngIc o. II¡ cn n íc t qun cIn n don n cu n
ín c :¡ \o ¡ Io ¡ cIu ng “xuong tIu ) t¡nI”, t¡ nu n
nc dn ngn t xIu.
Con cIun I¡c u Ic t duo c cuo c cI¡c n dn u du do ¡
cu n nc dc cIo con duo c Io n nIn ¡ cuo c :o ng,
duo c d¡ Io c, duo c \u¡ cIo¡ \o ¡ no ¡ nguo ¡. Vo ¡
no t du n t¡c nnng cñn íc nI nIu con tIì g¡u
duo c nn ng :o ng dn ín íIo , \n ) nn nc \n n t¡n
ín con co n ín n ncn duo c nI¡c u d¡c u to t dc ¡
nu n, dn u co íu c n¡c n t¡n cu n nc dn í¡ ong t¡o ¡
“¡In dn n”. NIu nñn t¡uo c (2ÛÛ5), cII co n ín
tIn ng nu n ín con tI¡ to t ngI¡c ¡ cn ¡ II, \n ) nn
cII :nu no t cu :uo t cInn, tn t cn dn Io n tIn nI
n c no ng: xuong du ¡ con \o \u n \n ín c :¡ dn
no ¡: “I¡c u nn ) tIì cII ío cIo í¡c n cIu íIong co n
co nn) d¡ ín ¡ nu n”.
Co íc n¡cn t¡n cun nc cuo¡ cung ¡o¡ cung duoc
dc n dn ¡. T¡ong no t ín n íuo t \cí, con dn tìnI
co ¡In t I¡c n no t íon ¡ í¡c t duo c co tIc g¡u ¡ tìnI
t¡n ng íc nI cu n con íIn Ion. T¡n nn ) ín n
“cIn n do ng” cn nIn nìnI, g¡o ng nIu tìn tIn )
n nI :n ng cuo ¡ duo ng In n. Cn nIn tung íu ng
Iñ n ícn...
Con tIn t :u ¡n t ío íñ ng \c íIon n cI¡ ¡I¡ d¡c u
t¡¡ t¡c ¡ tIco \n :o no cu n g¡n dìnI nu n, nIung
nc dn t¡u)c n cIo con no t n¡c n t¡n ¡ñ ng con :c
:o ng, :o ng dc t¡n on ín nc , Io n nIn ¡ co ng
do ng \n dc cn n on cuo c do ¡ \ì cuo c do ¡ dn cIo
g¡n dìnI nìnI n¡c n t¡n, ngI¡ íu c ín í) ...
Io M¡nI Ho ¡
Do Ia Ia Ihu Ira n nµa p Iinh yeu va su ky dIe u cu a
cuô c sô nµ ma Dô MInh Hô I, 16 Iuô I, o qua n Ho c
Môn, TP Hô Chí MInh, µuI danµ Iren bao TuôI Tre
1S.09.2006. Hôm sau, ba n do c kha p noI Iim de n
chIa se voI HôI.
Co n day Ia Ihu cu a Hô I vIe I cho chu nµ IôI, nhu nµ
nµuoI Iam ra cuôn sach nay, ve dIeu ky dIeu cua
cau chuye n:
In du ng Coogíc \ì tIn ) t¡cn t¡-\¡ no ¡ \c nIu ng
d¡c u í) d¡c u tu t¡nng \cí nn ). In tIu nIn ¡ tu
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 21 20 LARRY PAGE & GOOGLE
íIo n “xuong tIu ) t¡nI” \n tìn ¡n tIuo c í¡c t
duo c. T¡ong no t tIc g¡o ¡ ¡o ng ío n nIu Intc¡nct
tIì co no t nguo ¡ dn n duo ng ín cn n tI¡c t íñ n.
Coogíc dn dn n duo ng g¡u ¡ cn xn c d¡nI nìnI
cn n nIu ng gì \n tìn í¡c n o dnu.
Vn cn cu ng x¡n cn n on no t nguo ¡ dn n duo ng
\¡ dn ¡: Io ín nc cn. Mc dn g¡u ¡ cn í¡c t ¡Inn
í¡c t cn ¡ gì to t \n íIong to t dc cn íIong í¡
“nI¡c n” íI¡ \n o Intc¡nct.
M¡nI Ho ¡
DIe u ky dIe u va n co n do Ironµ cuô c do I na y.
Co n day Ia ke I qua cu a cuô c kha o sa I do be nh
vIe n PrIncess AIexandra o BrIsbane, ben nuo c U c:
GooµIe Io ra kha hIe u qua vi co Ihe chí ra du nµ
S8º ca c ca be nh kho . Mô I Ironµ ca c Ia c µIa cu a
cuô c kha o sa I na y Ia ba c sï HanµwI Tanµ cho bIe I
cac bac sï Iim den GooµIe vi ho khônµ Ihe nho heI
ca c IrIe u chu nµ cu a ca c can be nh Ironµ khI chu nµ
Ia I na m dau do Iren InIerneI. Theo ke I qua duo c
cônµ bô va o Iha nµ 11.2006 Ihi co 60º ba c sï
du nµ GooµIe de Iham kha o cha n be nh. Dï nhIen
ca c nha kha o sa I cu nµ kha nµ dInh ra nµ khônµ µi,
ke ca GooµIe, co Ihe Ihay Ihe duo c ca c ba c sï.
Cha c cha n chu nµ Ia se dô nµ y nhu va y nhunµ ro
ra nµ GooµIe co µIa IrI Iham kha o ra I Io n Ironµ
nhIe u Iïnh vu c, bao µô m ca nhu nµ Iïnh vu c ra I
chuyen khoa nhu y Ie .
Ne u ba n Ia nµuo I Ia m ra ca I ma y Iim kIe m GooµIe
do, ban co vuI khônµ voI nhunµ µi ma minh µIup
ích cho nµuoI ban nho “xuonµ Ihuy IInh”7 Va dôI
nhIen ban Iro Ihanh nµuoI µIau co cua hanh IInh
Iu caI may chí µIup nµuoI do, ban nµhï µi7
Cuôn sach nay dI Iim cau Ira IoI cho nhunµ cau
ho I nhu va y, nha m cô µa nµ Ia m ro mô I huye n
IhoaI cua dau ky nµuyen cua chunµ Ia: Larry Paµe,
mô I Ihanh nIen nµuo I My – IInh hô n cu a GooµIe.
Larry Paµe – nµuoI da dua ra y Iuonµ de rôI khoI
da u cho GooµIe – chua bao µIo µa p ba n nho MInh
Hô I, cha c cha n va y rô I. Nhunµ co Ie ho da µa p dau
do Ironµ môI kIeu quan he ma chunµ Ia µoI Ia
Irach nhIem voI nµuoI khac. ThoaI dau, chunµ IôI
muôn ke cac ban nµhe ve môI ky quan Ironµ Ihe
µIoI kInh doanh nhunµ rôI cac nµuôn IaI IIeu dua
chunµ IôI dI xa khoI du dInh do. Chí voI µoc nhin
kInh doanh, IhaI kho de chí ra môI ranh µIoI ro
ranµ Ironµ con nµuoI cua Iy phu Larry Paµe. Co Ie
nµuo I Ihanh nIen chua bao µIo qua Iruo nµ Io p
kInh doanh nay chí baI dau kInh doanh khI nhan
ra Irach nhIem Iam doanh nhan cua minh. Trach
nhIem xuaI hIen khI Paµe nhan Ihay nµuoI khac
danµ IIn cay minh Ironµ chính Iro choI ma minh
bay ra. Trach nhIem voI nµuoI khac dôI voI Paµe
ba I da u don µIa n IhôI. Chí co dIe u, Ira ch nhIe m do
dôI khI IhaI mo hô vi nµuoI nay cach nµuoI kIa ca
môI dIa cau. Su mo hô do, Ihuonµ chí Iro nen ro
ranµ khI no Iro Ihanh Irach nhIem voI Iha nhan.
DIeu Ihu vI Ia Paµe da xuaI phaI Iu quan dIem
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 23 22 LARRY PAGE & GOOGLE
nao va da Iam Ihe nao de IrIen khaI Irach nhIem
do Iren quy mô Ioan cau, voI ban Iay Iranµ va voI
con duo nµ chua co da u chan nµuo I dI Iruo c7 Va
môI Ihanh nIen phaI nhin doI nhu Ihe nao moI
cam duoc môI côI môc quan Ironµ bac nhaI Ironµ
suôI IIch su Iruyen Ihônµ va chIa se IrI Ihuc cua
con nµuoI, ke Iu nµay con nµuoI bIeI Iuu IaI IrI
Ihu c cu a minh Iren va ch hanµ dô nµ ha nµ va n nam
Iruo c.
Ty phu Larry Paµe khI ve Iham Iruonµ cu, DaI
hoc MIchIµan da noI voI sInh vIen dan em: “TôI
muôn noI voI cac ky su MIchIµan ranµ hay cuu Iay
Ihe µIoI cua ban banµ vIec xay dunµ uoc mo cua
ba n”. Va n de Ia xay du nµ uo c mo chu khônµ chí
Ia ba n Ihan uo c mo do .
Hô so ba n quye n GooµIe co ma U.S. PaIenI
6.28S.999, do Da I ho c SIanIord danµ ky , va µhI
Ien Lawrence Paµe Ia nha phaI mInh. Larrry Paµe
chính Ia cha de cu a huye n Ihoa I GooµIe Iheo nµhïa
phaI kIen do. Cunµ chính Paµe Ironµ qua Irinh
cu nµ hoa n IhIe n Ihua I Ioa n vo I BrIn da sa nµ Ia o ra
hanµ IoaI µIaI phap raI co µIa IrI su dunµ, µIa IrI
xa hô I cho pha I mInh.
Bay µIo, ban co Ihe baI dau doc cuôn sach va
ne u ba n muô n, ha y µooµIe de bô sunµ cho nhu nµ
µi ban muôn bIeI Ihem. Va bIeI dau ban se baI
dau môI uoc mo rIenµ nao do cua minh. BoI vi voI
uo c mo cho Ihe µIo I va nô Iu c 110º su c Iu c, mô I
nµuoI Ire Ien Ia Larry Paµe o chau My da nôI duoc
Ihônµ dIe p hu u ích de n mô I be IraI o VIe I Nam ben
kIa ban cau Ironµ môI quan he Iha nhan.
Ngu)cn Ngoc Honng
P
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 25 24 LARRY PAGE & GOOGLE
ha n I.
GOOGLL – TA I SA N
CHUNG CU A THÍ GIO I
Chùèng phaãi chuáng ta àaä kiïëm tiïìn àuã röìi sao?
larrv la¿e larrv la¿e larrv la¿e larrv la¿e larrv la¿e
lôt nHom kv su bucc vao pHon¿ Hop, mô| n¿uc|
man¿ tHeo mô t ma v t|nH xa cH tav H|e u lBl 1H|nklad.
Dôn¿ Hô bàt däu dem n¿ucc. Ho co Zü pHut de
tHuvet pHuc ba sep. luät cHc| da ducc dàt ra
tu |äu: Y tuc n¿ Hav du a n cu a ba n se kHôn¿ duc c
cHäp nHän neu kHôn¿ co nHun¿ con sô de cHun¿
m|nH cHo su xuät sàc cua v tucn¿ Hav san pHäm
do . Ca c kv su tr|nH ba v rà n¿ Ho co tHe k|e m duc c
ßü tr|e u dô|a mô | nàm bà n¿ ca cH ¿|a m k|cH tHuc c
cac H|nH anH tron¿ ket uua t|m k|em, va nHu tHe
se ¿|up tàn¿ cac ducn¿ ||nk uuan¿ cao. la¿e
nH|n cac cHuven ¿|a va no|: “1He H|en nav, cHàn¿
pHa| cHun¿ ta da k|em t|en du rô| sao'”. 1ät ca
cuc| van¿.
Va mo| cHuven ket tHuc c do.
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 27 26 LARRY PAGE & GOOGLE
Chûúng 1.
GOOGILIILX -
VIÊT IAI VÃN HOA
DOANH NGHIÊI
Eric! Chuáng ta chûa àuã tiïåc tuâng.
larrv la¿e larrv la¿e larrv la¿e larrv la¿e larrv la¿e
Buô I sa nµ o CaIIIornIa, nuo c My ...
ChIec ToyoIa hIeu PrIus mau xanh da IroI IuoI
nhe Iren nhunµ con duonµ danh IIenµ cua Ihunµ
Iunµ SIIIcon. NµuoI Ia baI dau doan xem nµuoI
Ihanh nIen nµôI sau Iay IaI Ia aI. Larry Paµe hay
Serµey BrIn den van phonµ Iam vIec cua ho7
ChIec PrIus da IroI se ôm vonµ Iheo con duonµ
nhe nhanµ vao khuôn vIen Ioa nha co Ien µoI Ia
GooµIepIex – Iô nµ ha nh dInh Ioa n ca u cu a GooµIe
Inc. KhI chu nhan mo cu a buo c ra Ihi nhu nµ
µooµIer
(*)
se bIeI do Ia Paµe hay Ia BrIn. Nhunµ
nhIe u khI Ia ca haI. Lu c Ihi nµuo I na y Ia m Ia I xe cho
nµuo I kIa. KhI Ihi Iy phu na y ca m Ia I cho Iy phu no .
AI ca m Ia I khônµ quan Iro nµ. Vi ho Ia ba n cu a nhau
– mô I Iinh ba n ma da Ia m Io I dô n doa n ve nhu nµ
cha nµ duo nµ so nµ µIo . Ne u nhu nµ hôm khônµ co
su kIe n µi da c bIe I, nhan vIen Ihuo nµ Iha y ca haI
ma c Iranµ phu c so mI den, qua n bo va µIa y de
me m. HaI cha nµ IraI Iy phu ma ca Ihe µIo I nho de n
ha nµ nµa y na y va n co IhoI quen “xaI dô chunµ”
nhu Ihuo han vI chua xa Iam. XIn Iuu y µIup dIeu
na y: Ho Ihích du nµ dô chunµ duo c hIe u chí Ia
Ironµ cônµ vIec. HôI nam rôI, ho cunµ da µop IIen
mua chunµ mô I ma y bay BoeInµ 767, Ian Iranµ
nôI IhaI IaI de Iam van phonµ bay khI can IhIeI.
Den Ian bay µIo, ca haI ônµ chu van nµôI chunµ
môI van phonµ o Ianµ haI, Ironµ Ioa nha danh
IIe nµ nô I nhu cô n va µay ra Ia m hoa I nµhI. Vi o noI
________________
¯ H|en cHua co d|eu k|en de truv t|m xuät xu cua tu nav nHun¿ no da
xuät H|en tron¿ ban tHôn¿ bao tuven dun¿ däu bep vao tHc| kv sc kHa|
cua côn¿ tv, ì99ß. 1Hôn¿ bao ¿H|: CHel Head| 0oo¿|ers are Hun¿er|
|Bep trucn¿ c|| Cac 0oo¿|er dan¿ do| bun¿|ì.
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 29 28 LARRY PAGE & GOOGLE
nay, ho da xay dunµ môI nen van hoa voI cunµ
cach quan IrI Ia doI. O day, ho se chí huy va vach
ra môI duonµ IôI cho IaI ca moI vIec dIen ra Iren
Ioan cau cua Iap doan. DIeu hanh cu Ihe Ia IIen sï
LrIc ShmIIde, Iônµ µIam dôc; Larry Paµe, chu IIch
san pham; Serµey BrIn, chu IIch ky IhuaI. Ho co
hanµ Ia cac µIam dôc va cac Ihu Iïnh µIam dôc IaI
cac quôc µIa. RIenµ IaI Iônµ hanh dInh GooµIe o
nuoc My, ho co khoanµ môI Iram IIen sï Iam vIec.
Paµe 33 IuôI va BrIn 32 IuôI. Ca haI da bo hoc
IIen sï do danµ.
ChIec xe he Iô chuI manh môI ve Iính cach cua
ca haI, nhaI Ia Paµe – nµuoI Iu nho da ham Ihích
phaI mInh. Co nhIeu Iy do de nµuoI Ia Ihích dunµ
chIec xe doI moI nay. Thu nhaI, no raI IhoI Iranµ
Iheo kIe u sanµ Iro nµ, Ire Irunµ. Vi va y, nhu nµ nµôI
sao dIen anh co nhu IaI Iu Leonardo dI CaprIo
Ihích dIen no. Thu haI, day Ia IoaI xe cua Iuonµ IaI
vi Ie no raI sach cho môI Iruonµ, voI dônµ co IaI
µhep µIua dIen va µas. Ca haI Iy do deu Ihích hop
va Iam cho Paµe Ihích cam IaI chIec xe nay. Nam
2007, Larry Paµe chí moI 34 IuôI, va nhin vao IIch
su GooµIe, nµuo I Ia khônµ co n Ia µi vo I nhu nµ Iu a
cho n cu a Paµe – Iuôn Iheo huo nµ “Ia m cho Ihe µIo I
IôI hon”. Lam cho Ihe µIoI IôI hon Ia am anh Iu
Ihuo Iho be cu a con nµuo I ma µIo day da Iro Iha nh
Iha n Iuo nµ cu a µIo I Ire Iren Ihe µIo I. Va quan Iro nµ
hon, ho duoc Paµe va Ihe he IaI nanµ cua Paµe
nho m mô I nµo n Iu a: Paµe Ia m duo c, minh cu nµ se
Ia m duo c, Iheo mu c dô .
Co moI Ihu µIup nµuoI Ia Iim duoc su de chIu o
day. Sau nhunµ µIo suy nµhï ve cac ban bao cao
Iren man hinh may vI Iính, neu vi meI moI do môI
Ironµ sô môI Iram du an ma GooµIe daI ra, Paµe
co Ihe roI phonµ va den ban bI·da, co Ihe Ihay cac
ky su danµ dI nhu nµ duo nµ co. Cha nµ co µi nµa c
nhIen. GooµIe cho phep moI nµuoI co 20º IhoI µIo
hanh chính de Ihu µIan, de nµhï ve cac y Iuonµ
moI voI caI dau khoe khoan nhaI. Neu hunµ Ihu,
Paµe se Ihu cam co, con khônµ Ihi sanµ chô ca
phe. Ben nµoaI Ia nua Ia nhunµ khu ca phe Iuôn
Iuôn Ireo caI banµ co donµ chu: “Tech sIop!” voI
kIeu chu bay nhay va nhIeu mau sac. Da vao day
ca phe ca pha o, Ia m on du nµ chuye n cônµ nµhe Ia I
nhe! Khu vuc nay duoc daI Ien Iheo Ien µoI cua
dau bep Iru danh CharIIe Ayer.
Khônµ co dô nµ phu c µi o day ca . KhI duo c ho I ve
quy Ia c an ma c Iheo kIe u cu a ca c Ia p doa n Io n va n
Iam, CLO SchmIdI cua GooµIe noI: “Nhan vIen chí
ca n ma c ca I µi do Ia duo c rô I”. Nhu nµ nµuo I co dIp
vao Ioa nha nôI IIenµ va co nhIeu Ihu µay Io mo
na y ca m nha n ca c ky su µIô nµ nhu nhu nµ sInh
vIen IhIeu nµu hoac Iuôm Ihuôm Iheo µu µIao su
nhIeu vIec. TIen sï CLO LrIc co Ian nµac nhIen vi
cha nµ hIe u sao Ia I co ca I Ira m dIe n Ihoa I Iren ha nh
Ianµ ma ben Ironµ khônµ co caI dIen IhoaI nao.
______________
¯ lôt |oa| xe co Ha| banH, du môt n¿uc| dun¿, d| cHuven bàn¿ môt ca|
cän c pH|a sau xe. lôt |oa| den n¿u.
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 31 30 LARRY PAGE & GOOGLE
Önµ hoI Ion “AI mua caI nay vay7” nhunµ hinh
nhu aI cunµ ban Iam vIec nen khônµ co cau Ira IoI
na o. Rô I ônµ µIa I Ihích vo I pho nµ vIen AdI IµnaIIus
cu a Ia p chí T¡nc:: “Cu de mo I nµuo I nµhï Ia chu nµ
IôI nµo nµan voI xe Iay µas va den Iava
(*)
dI, µIô nµ
nhu Ia chunµ IôI bI soI IaI cua IhoI daI InIerneI
vay. Va nho vay chunµ IôI chanµ bI aI dom nµo
nhunµ chính ma y ca I nµo nµa n do da µIu p chu nµ
IôI Ihanh cônµ nhu moI nµuoI bIeI”. NµuoI dan
ônµ khIem Iôn nay Ihính Ihoanµ cunµ bôc Iô nIem
Iu hao.
Tronµ khI do, cunµ Ironµ Ioa nha nay môI he
Ihônµ 10.000 may chu Iam vIec khônµ nµunµ, nhu
moI nµay cua cô may Iim kIem µooµIe.
Paµe va BrIn raI Ihích caI Ien GooµIepIex. No Ia
ca ch choI chu . Ho Irô n Ien cônµ Iy µooµIe – cu nµ
Ia Ien cônµ cu Iim kIe m – vo I chu compIex – su ra c
rôI, phuc Iap. ThaI y Iu: khI Irôn caI phuc Iap vao
cô ma y cu a ho , su Iô n xô n se Iro nen ro ra nµ hon.
Kho I da u, Ia m nam Iruo c, ho da mo ve mô I phe p
Ioan µIup con nµuoI sanµ ro khI nhay vao Ihe µIoI
InIerneI hôn dôn.
Tronµ Ioa nha nay, neu ban Ihay môI cô nanµ
nao do dI µôI dau hay môI anh chanµ Ieo Ien ban
ma I xa Ihi du nµ nµa c nhIen. Tha m chí, nµoa I ha nh
Ianµ môI ky su baI nµo IuoI nµon Iay Iren phím
duonµ cam, Ihay vi IuoI phím may Iính.
Va neu ban co con nho Ihi da co nha Ire cua
cônµ Iy daI Ironµ khuôn vIen. Cac be se yen Iam
vi cha me se chanµ den Ire vi... keI xe nhu o VIeI
Nam. Nhu vay, Irach nhIem Iam cha Iam me cua
nhan vIen duoc µIup chu Ioan môI phan o day.
Co dIeu Ia, duonµ nhu ho van danµ Iam vIec
nµay khI Ia n µa u Ironµ qua n ca phe. Ho “Iech
sIop!” va danµ mo mô nµ ve nhu nµ vIe c do I Ihuo nµ
na o do cha nµ dính da nµ µi de n ma y Iính nhunµ
ra I co Ihe chính ho nha n ra ca nho m danµ co mô I
y Iuo nµ hay. Nhu nµ y Iuo nµ nhu va y se duo c ca
nho m suy nµhï nµhIem Iu c de mô I nµa y khônµ xa
môI ke hoach se daI Ien ban cua Paµe, de sau do
Iro Iha nh sa n pha m cho 60º sô nµuo I Iren Ihe µIo I
dunµ den may Iim kIem InIerneI. MoI Ihu co o
GooµIepIex, cho mo I Iu c nhunµ khônµ pha I Iu c na o
cac ky su cunµ can den. Vi ho ban Iam vIec!
Ho danµ maI me voI may vI Iính hoac danµ Irao
dôI voI dônµ nµhIep o dau do Iren Ihe µIoI va de
bao Iu IuoI qua buôI Irua, cho den khI doI Ihi
search Ihuc an Ironµ khônµ µIan cua GooµIepIex.
DIeu co Ihe Iam ban khoaI nhaI co Ie Ia an uônµ
mIen phí ca nµay! “Can co Ihuc an cho moI nµuoI
Ironµ cônµ Iy Ia quyeI dInh quan Ironµ bac nhaI
cua chunµ IôI”, BrIn noI.
Tronµ GooµIepIex, ca c µooµIer co du Ihoa I ma I ca
nhan va Ihua Iu hao Iap Ihe de Iu Ihoa man minh
banµ cach Iam vIec cho da doI.
Tô nµ ha nh dInh da y ma u sa c o sô 1600 da I Iô
AmphIIheaIre, MounIaIn VIew, banµ CaIIIornIa, da
de IaI dau an cua no IaI cac Iru so khac Iren Ihe
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 33 32 LARRY PAGE & GOOGLE
µIoI, Iu Anh sanµ Canada hay Iu Uc qua Ân Dô.
To a nha Ia mô I pha n van ho a va I Ihe doanh nµhIe p
cua GooµIe Inc.
Cunµ ca ch qua n IrI kha c Ihuo nµ o day Ia m nhIe u
nha phan Iích kho chIu nhunµ Ia Ihay, nµay ca
nhunµ nha bao “nµuyen Iac” cunµ raI Ihuonµ vIeI
baI ve no nhunµ rôI cuôc chanµ Iim kIem duoc
banµ chunµ de Ihay no co Iính pha hoaI hay cau
Iha .
Cho du bI µoI Ia “chu nµhïa Iy Iuonµ”, sonµ du
sao, môI nµay Paµe van vao phonµ Iam vIec va
nhin xem Ihe µIo I co Iô I hon nhu minh monµ muô n
khônµ.
Cônµ Iac vIen DavId SheII cua PIayboy, sau cuôc
µap µo voI nhunµ nha sanµ Iap ra GooµIe IaI khu
xuonµ GooµIepIex, da Ia IaI: “NoI nay khônµ µIônµ
voI hau heI cac van phonµ Iam vIec khac, nao Ia
nuoc IraI cay OdwaIIa mIen phí, nhunµ mon dô
choI nµau hunµ, ban bI·da, khuôn vIen rônµ voI
Iunµ hanµ xe dap va mô·Iô xep nµay nµan va môI
nhan vIen maI xa IaI chô”.
SheII ke: “KhI IôI den noI, BrIn Iuc nay danµ vuI
ve Ia m, mô hôI nhe nha I vi choI bo nµ chuye n Ironµ
môI phonµ Iô IhIen rônµ Ion. BI IôI dI voI dôI chan
Ira n, anh va n suy nµhï Iha I su nµhIem Iu c ve nhu nµ
cau ho I Ironµ khI nµo nµua y chIe c nïa va o pha n xa
Iach. Tronµ suôI buôI noI chuyen cua chunµ IôI,
BrIn va Paµe – anh nay co manµ µIay – khônµ he
nµôI xuônµ µhe. Thay vi vay, ho IaI dunµ, hay dua
Iunµ rôI IaI Ieo Ien µhe hoac unµ dunµ dI quanh
pho nµ ho p. Ro ra nµ khônµ Ihe na o co Ihe nµô I yen
khI ban danµ cuôn minh vao môI Ihe µIoI Iuôn
Iuôn bIen dôI”.
Tronµ can phonµ cua cap dôI, bIeu Iuonµ cua
cônµ nµhe Ihônµ IIn va cua µIoI Ire, ho IIep Iuc
Ianh dao cônµ Iy cua ho (va cua cô dônµ, ke Iu
nµay nIem yeI) Iheo cach khac Ihuonµ. Ho da mo
môI cônµ Iy khac bIeI nhu Paµe cônµ bô Ironµ
nµa y Ien sa n, Iruo c ca c cô dônµ “GooµIe Ia cônµ Iy
khônµ Iam Iheo cach cu”. Truoc khI LrIc den nhan
chuc µIam dôc dIeu hanh, CLO Paµe da chon cach
qua n Iy cho nhan vIen dI Ia m nen dem Iheo cho
cunµ, de Iha y Ihoa I ma I hon. Ho vu a nha n su
nµuonµ mô va hoc hoI cua IhIen ha vua nhan ve
minh môI Ihe µIoI rIenµ kho chIa se vi bI cho Ia
“dIen”. No I µi Ihi no I, su Iha I Ia co mô I nµhin nµuo I
da Iro Ihanh IrIeu phu dôIa nho vao vIec mua cô
phIe u khI GooµIe buo c va o Phô WaII, nam 2004.
*
* *
Ban doc VIeI Nam chac kho ma Ihay môI buôI
hôI nµhI nao IaI duoc Iô chuc nµay Ironµ môI bua
an. Nhunµ o GooµIe, do Ia chuye n binh Ihuo nµ.
DavId Carr cu a Nc\ Yo¡í T¡nc: 7.2006 Iuo nµ Ihua I
Ironµ IoaI baI Ho\ Coogíc Wo¡í: (GooµIe Iam vIec
nhu Ihe nao), cho bIeI Ironµ khuôn khô buôI dIem
Iam, MerIII se cho cu Ioa cua minh, bao µôm Ioan
Ihe ca c µIa m dô c cônµ nµhe , ky Ihua I mô I ca I nhin
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 35 34 LARRY PAGE & GOOGLE
so bô ve Iuonµ IaI, µIa I Ihích so bô va I cônµ vIe c va
he Ihônµ may vI Iính. BuôI dIem Iam do cônµ Iy
chuyen Iuye n du nµ PhoenIx SIaIIInµ chIeu da I.
MerrIII no I: “Chu nµ IôI khônµ cho ra nµ nhu nµ ca ch
µIaI quyeI vôn co Ihi nhaI dInh Ia cach IôI nhaI
cho hIe n Ia I”. Thay vi IrIe n khaI mô I u nµ du nµ cho
môI may chu Iheo cach Ihônµ Ihuonµ, MerIII se
Ia m dIe u do cho co so ha Ia nµ bao µô m Ioa n bô he
Ihônµ may chu hoaI dônµ xuyen suôI Iren Ioan
Ihe µIoI.
GooµIe Iuôn Ia m kha c, khônµ chí vo I cunµ ca ch
quan IrI ma voI ca cac van de ky IhuaI Ihuan Iuy.
Tap doan nay co cac Irunµ Iam du IIeu khônµ Iô
IaI DubIIn, IreIand, VIrµInIa, CaIIIornIa rônµ hanµ
IrIeu meI vuônµ, va ho da mua Ihay vi Ihue nhu
ca ch kInh doanh Ihônµ Ihuo nµ. Va mo I day Ia Irunµ
Iam du IIe u o AIIanIa rô nµ ba nµ san bo nµ da .
Cunµ Iheo cach khac Ihuonµ, Ihay vi dI Ihue IhIeI
bI ma y vI Iính GooµIe da mua Iuôn nha m chu dô nµ
kIe m soa I Iô I da. Tronµ cuô c dIe n da m vo I ca c nha
phan Iích Ia I chính hôm 31.S.2006, CLO LrIc
SchmIdI da bao ve chIen Iuoc nay: “Chunµ IôI IIn
chac se daI duoc IoI Ihe canh Iranh Io Ion khI xay
du nµ co so ha Ia nµ cho rIenµ minh”. GooµIe co n
nhin xa hon nhIe u nhu LrIc no I: “Chu nµ IôI Iha I su
se che Ia o ca I µi do nhu sIeu ma y Iính cha nµ ha n”.
BoI vi may µooµIe hoaI dônµ Iren môI quy mô qua
Io n va nhu nµ ca ch Ihônµ Ihuo nµ se nhanh cho nµ
cha m µIo I ha n.
Nhunµ chuyen “bí maI nôI bô” nhu vay Ihuonµ
khônµ duoc phep noI ra nhunµ Ironµ bua IhuyeI
Irinh kIeu dIem Iam nay, MerIII coI mo nhIeu hon
boI vi co nhIeu sInh vIen va ky su Iham du, nhunµ
nµuoI muôn vao Iam vIec IaI GooµIepIex.
Co so ha Ia nµ cu a GooµIe khônµ chí xu Iy 200
IrIeu yeu cau Iim kIem môI nµay vao nam 2004,
va Ien den µan môI Ií vao 2006 ma con bao µôm
ca bIoµ, GmaII va nhunµ Ihu khac. SIeu may Iính
ma LrIc nhac den Ia cach ho san sanµ cho nhunµ
y Iuonµ “µIup Ihe µIoI Iô chuc Ihônµ IIn môI cach
hIeu qua”.
Nhunµ cach bI xem Ia khac Ihuonµ cuôI cunµ
dem den môI Ihuc Ie khac Ihuonµ: TaI My, GooµIe
da n da u IhI Iruo nµ Iim kIe m: 43º cho GooµIe, 28º
cua Yahoo! va MSN cua daI µIa MIcrosoII chí 12º,
sô IIe u Ia I IhI Iruo nµ My , Comscore NeIworks
qSearch ma Nc\ Yo¡í T¡nc: 6.7.2006 cho bIe I.
Tính Iren Ioa n Ihe µIo I, co nhu nµ Iu c GooµIe chIe m
den 70º.
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 37 36 LARRY PAGE & GOOGLE
“CHING TA CHIA ÐI TIÊC TING”
Cß5 Nc\: 2.1.200S ke mô I nµa y no danµ ho p
chunµ voI nhan vIen, Larry Paµe noI voI ônµ Iônµ
µIam dôc: “LrIc, chunµ Ia chua du IIec Iunµ”. VI
CLO µIa dan LrIc SchmIId: “Chunµ Ia da co nhIeu
IIec Iunµ hon baI cu cônµ Iy ma IôI Iunµ bIeI”.
Paµe noI voI nu cuoI quen Ihuôc: “Chunµ Ia can
phaI co Ihem nhunµ buôI IIec khac nua”. Paµe da
khô cônµ dIeu hanh de Iao ra van hoa nay va bay
µIo Iuôn cham chu I no .
Paµe noI Ironµ môI daI hôI quan Ironµ bac nhaI
cu a cônµ Iy – ba n cô pha n ra cônµ chu nµ va o nam
2004: “Chu nµ IôI cunµ ca p ra I nhIe u phu c Io I cho
nhan vIen cua chunµ IôI µôm bua an mIen phí, y
Ie va may µIaI. Chunµ IôI danµ xem xeI can Ihan
nhunµ Ihuan IoI cua phuc IoI dôI voI cônµ Iy. Hy
vonµ chunµ IôI se Ihem vao nhunµ phuc IoI chu
khônµ phaI Ia µIam boI chunµ”. Tuy nhIen, hay
xem bIen Iap vIen 1Im Hu cua CNLT 29.4.2004
“phaI hIen” ra chuyen khac Ihuonµ o noI nay, ve
haI nha sa nµ Ia p: “Ca p dôI da Ia o ra mô I môI
Iruo nµ cônµ Iy khuye n khích vIe c Iheo duô I nhu nµ
sanµ Iao ca nhan va nuônµ chIeu nhan vIen banµ
nhu nµ bu a an mIe n phí va chuô c bIa Ihuo nµ
xuyen”. BIa duoc daI nhIeu noI Ironµ khu vuc cua
CharIIe. DIeu nay Iam nhIeu nha quan IrI hanh
chính hay nhan su Iha y sô c.
Ca I khônµ khí Iu do o day Iha I khIe n cho mô I va I
nha quan IrI mô pham phaI cau Ien duoc: Chanµ
con µi Ia quy cu cônµ so! Cho phep nhan vIen
uônµ bIa Ironµ cônµ so Ihi IhaI chanµ hIeu duoc
nu a. Chuye n na y cu nµ chua Ia µi ne u ba n dô I
nhIen µap may chu cho cunµ nµu duoI µam ban
hay Ianµ Ihanµ Iim nhau. Nhunµ cap dôI BrIn va
Paµe da mo ve môI xu so Ihan IIen µIônµ nhu Ihe
nay Iu Ihuo con cunµ nhau dI Ironµ khuôn vIen
rônµ Ion cua DaI hoc SIanIord. “Oua IhaI, Paµe va
BrIn da dInh huo nµ GooµIe vo I hIe u bIe I rô nµ kha p
ve chu nµhïa Iy Iuonµ Ironµ vIec Iao ra môI kIeu
cônµ Iy kha c”, 1Im Hu vIe I. Va de da I Io I nµa y hôm
nay, nhu nµ nam da u IIen µa y du nµ cônµ Iy, Paµe
da phaI chIu dunµ nhIeu.
Cuô I cu nµ, ha nµ Cß5 Nc\: Iha nµ 1.200S cu nµ
Iim ra Iy do ve IIec Iunµ o day: Sau khI cônµ bô
môI Ihu µi do Ia san pham moI, y Iuonµ moI Ihi
GooµIe Ia m IIe c an mu nµ ca ma y Iha nµ. NhIe u nµuo I
de nhin Ihay do Ia môI kIeu Iu bu hay kIeu canµ.
Nhunµ Ihu nhin nhu nµ µi “qua n µIa” MarIssa
Mayer µIo I IhIe u vo I pho nµ vIen Nc\ Yo¡í T¡nc: se
Iha y ca c GooµIer co Iy do vuI mu nµ vi nhu nµ µi ho
manµ IaI cho nµuoI dunµ Iren khap hanh IInh:
GooµIePrInI co Ihe Iim hanµ IrIeu Iranµ sach Iruc
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 39 38 LARRY PAGE & GOOGLE
Iuyen; GooµIe DeskIop Iim Iren chính may vI Iính
cua ban; MarIssa con chí môI phím nonµ co Ihe
Iim Ihay môI buc anh khônµ µIan. AI se khônµ an
mu nµ khI Ia m ra mô I ca I µi do µIu p mo I nµuo I nam
chau de chIu hon, baI cu Iuc nao va dunµ mIen
phí7
Cunµ cach quan Iy cua Paµe Ia µi day7 Hay Iim
hIeu Iu BrIn, nµuoI hIeu Paµe nhaI Ironµ vuonµ
quôc GooµIe. BrIn Ira IoI Ihac mac cua Cß5: “O
day, ba n choI Ihe Ihao va nhIe u Ihu kha c Iha I
nhIe u. Chu nµ IôI co n co ca Iruo I Iuye I. Vanµ, do Ia
ky nµhí Iruo I Iuye I ha nµ nam cho Ioa n cônµ Iy, Io I
µan 3.000 nµuoI. Du nµuoI de Iran nµap ca môI
nµon nuI”. Vi, BrIn noI: “Day (GooµIepIex) IhaI su
Ia noI chunµ IôI su dunµ nhIeu IhoI µIan nhaI cua
cuô c sô nµ mô I nµuo I. De co cuô c sô nµ Iô I, chu nµ
IôI phaI co dIeu kIen de Iam cônµ vIec IôI”.
Va y Ia ro vi sao Paµe muô n “IIe c Iu nµ Ihem nu a”.
Chuyen IeambuIIdInµ o VIeI Nam banµ cach dI da
nµoa I, va Ihue cônµ Iy chuyen nµhIe p Iô chu c, Iruo c
con xa Ia nay cunµ da phô bIen. Do Ia môI danµ
“IIec Iunµ” Iheo kIeu GooµIe vay.
Nep Iam vIec o day cu “Iuy IIen” môI nµay. VIec
he Iro nµ ba c nha I Ia I GooµIepIex Ia Iim hoa c Ihay...
bep Iruonµ! BoI do Ia cônµ vIec ma “quan µIa”
Mayer se Iap hôI dônµ, khônµ Ihe IhIeu Paµe va
BrIn. DavId VIse, Iac µIa Coogíc 5to¡), suu Ia m
môI Ihuc don cua bep Iruonµ CharIIe Ayres IhIeI
ke chuan bI bua Irua cho cac GooµIer, nhu sau:
Xu p
Š Xup Iôm cua khoaI Iay nau nµoI voI nµu côc
kIe u 1aIapeno
Š Sup Io nau voI pho maI µôc Pama cua Y
Ruu
Š Sa Iach Irôn IhII µa, µIa vI, bo rac bô dao MIs·
sIssIppI nuo nµ, nµu cô c, cu ha nh IuoI va ca
chua.
Š Sa Ia ch du nµ vo I nuo c sô I bí va nµ, ca chua,
da u Ha Lan, rau Ihom Irô n da u.
Š Go I rau Irô n.
Mon chính
Š ThII bo Ihan ba o mo nµ kIe u New York sa y µIa
vI CreoIe dunµ voI nuoc cham Thô Nhï Ky va
banh µIon cay.
Š La µu nam dônµ cô – duoc Irônµ va Iay Iu Iu
nhIen – rau xanh va IoI
Y nhu ban vao nha hanµ cao cap vay. MôI mon
an duoc µhI ro µIa IrI dInh duonµ va Ihanh phan
cu a no .
KhI ban con Ire, hoac ban Iu Ihay Iam hôn minh
Ia môI Iam hôn Ire, Ihi chac han IIec Iunµ Ia môI
phan doI quan Ironµ! Van de Ia IIec Iunµ nhu Ihe
nao va Iy do cua no. GooµIepIex Ia Ihe µIoI cua
nhu nµ nµuo I Ire . GooµIe Ia Ihe µIo I Ire . The nen, se
khônµ Ia µi khI cac GooµIer xem Ironµ no t ¡In n
do ¡ quan Ironµ cua ho Ihônµ qua IIec Iunµ. Ban
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 41 40 LARRY PAGE & GOOGLE
µIam dôc va cac pho chu IIch chuyen Irach phan
Io n Ia o Iuô I 30. Ta I nµuyen con nµuo I cu a GooµIe
ma nh de n mu c, va o Iho I dIe m nam 200S µIa cô
phIeu cua GooµIe roI raI nhanh Ihi cônµ chunµ
dau Iu van IIn vao dôI nµu do. Va µIa cô phIeu
Iren Phô WaII cu a GooµIe dI Ien.
KhI Iính ca ch Ire duo c cônµ Iy nha n ma nh Ihi no
Iao nen môI suc huI dôI voI chính nhunµ nµuoI
Ire. Sau cac vI IIen bôI, GooµIe cunµ Ihu huI manh
me nhunµ IaI nanµ Ire. Cônµ vIec co Ie Iam Larry
Paµe Ihích Ihu nhaI Ironµ môI Iuan Ia noI chuyen
voI sInh vIen Iam vIec Ironµ GooµIe. Khoanµ cach
IuôI Iac µIua ho khônµ nhIeu Iam. Bô phan quan
Iy sInh vIen da Ien IIch Ioa dam hanµ Iuan cho
sInh vIen. Do cunµ Ia buôI sInh hoaI ma sInh vIen
yeu Ihích vi ho duoc Ihônµ bao Iren manµ Ia Ihan
Iuonµ cua ho se noI chuyen.
*
* *
Mô I nµa y, qua n µIa MarIssa Mayer IIe p nha n
1.S00 hô so xIn vIe c, mô I con sô khô nµ Iô . Tronµ
sô do , nµuo I phu nu Ia I nanµ na y se cho n Ia y
khônµ qua muoI nµuoI. NhIeu vI Irí, Mayer se phaI
Ihanh Iap hôI dônµ Iuyen dunµ. Co khI môI Ihanµ
sô hô so cao de n 1Sm! Ma c du quy Irinh Iuye n
dunµ cua ho chanµ de an chuI nao voI unµ vIen.
Cau ho I “Iro I oI” kIe u nhu Ihe na y Ia m nhIe u nµuo I
binh Ihuonµ Iunµ Iunµ: “GIaI phuonµ Irinh sau,
bIeI ranµ µIa IrI cua M va L co Ihe Irao dôI cho
nhau, nhu nµ sô da u pha I kha c 0: wwwdoI – µooµIe
= doIcom”. Nhunµ nhu nµ cau ho I a y Ia I µIu p GooµIe
Iim du nµ nhu nµ GooµIer Ironµ Iuonµ IaI. Mô I
chuyen vIen PR ma GooµIe Iuyen vao da IraI qua
1S Iram kIem Ira vuI ve nhunµ IoaI ca mô hôI.
GooµIe muôn ro nµuoI cua ho co Ihuc su hIeu van
ho a cu a cônµ Iy khônµ. GooµIe khônµ co ba I cu
hoa I dô nµ qua nµ ca o na o cho chính minh. Nµuo I
dunµ dau bô phan quanµ ba cônµ Iy rôI cuôc Ia
cha de cua µIao Ihuc TCP/IP
(*)
– phaI mInh Iam
nen buoc nhay voI cho InIerneI. Va cônµ vIec cua
ônµ, VInIon CerI, Ia Iruye n ba su c ma nh cu a
InIerneI Ihay vi chí noI rIenµ ve GooµIe. MôI nhan
vIen quan he cônµ chunµ ma dem Iu Iuonµ “Ianµ
xe cho rIenµ cônµ Iy” (nhu suy nµhï kha phô bIen
o VIeI Nam) vao cac cuôc phonµ van Ihi se chanµ
an kho p duo c vo I monµ do I cu a GooµIe.
*
* *
La m sao de nhan vIen Iu nµuye n cô nµ hIe n7 La m
sao de nhan vIen khônµ xem doanh nµhIep chí Ia
ben dô Iam IhoI7
Co Ihe nhin Iha y hinh da nµ chIe c chia kho a va nµ
da n de n Iha nh cônµ cho GooµIe. Do Ia Ihuye I can
_________________
¯ 1Cl/ll |1ransler Contro| lrotoco|/lnternet lrotoco|ì: lô t tä p ca c t|eu
cHuän |cac ¿|ao tHucì dun¿ cHo uua tr|nH pHat truven va sua |ô| dô| vc|
cac du ||eu, cHo pHep cHuven du ||eu tu mav t|nH ducc ¿Hep vc| man¿
lnternet san¿ cac mav t|nH kHac.
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 43 42 LARRY PAGE & GOOGLE
ba nµ µIu a cônµ vIe c va cuô c sô nµ ca nhan. Su nµhIe p
va µIa dinh Iu xua de n nay Iuôn Ia haI nu a dô I
kha nµ Ironµ mô I nµuo I, mô I µIa dinh... GooµIe da
µIa I quye I pha n na o xunµ dô I do . Ba n Ihan cônµ
vIe c Ia o ra nhu nµ cônµ cu hu u ích cho cuô c sô nµ
cu nµ µIu p cho ca c µooµIer da I duo c uo c muô n Iha m
kín cu a mô I nµuo I. Do Ia hIe n Ihu c ho a ca c uo c
vo nµ ca nhan, vô n Iuôn IIe m a n Ironµ mô I con nµuo I.
Tronµ suô I Iho I ky Ia nh da o Ia o ne n Ia nµ cho GooµIe,
Paµe Ihuo nµ bI hIe u Ia da dua ra nhu nµ quye I dInh
kha c Ihuo nµ so vo I Ihônµ Ie . Nhunµ Paµe da kIen
dInh vo I mu c IIeu cu a minh, khI dua ra ca c quye I
sa ch huo nµ de n Ia I nµuyen Io n nha I Ia nhan su cu a
GooµIe, sau do Ia duo nµ dI cu a Ia p doa n.
Ha y Iu do! Ca c ky su cu a GooµIe cu nµ du Iu do
de bao ve quan dIem cua minh voI muc IIeu vi
cônµ vIec. PauI BuchheII Ia môI Iruonµ hop nhu
vay. KhI do, GmaII van danµ Ironµ µIaI doan Ihu
nµhIe m vo I chí co sa u nµuo I o GooµIe su du nµ Ihu .
PauI, Ihanh vIen cua nhom du an, Irinh bay voI
sep Mayer ranµ co Ihe nôI duonµ IInk quanµ cao
vao Ihanµ GmaII cua nµuoI dunµ va do Ia môI y
Iuo nµ Iuye I vo I. No hoa n Ioa n Iim kIe m Iu dô nµ de
da m ba o Ia khônµ co aI do c Ihu cu a nµuo I du nµ.
Duo nµ IInk na y khônµ Ia m phIe n nµuo I du nµ bo I
vi no chí Ia duo nµ IInk! Ne u nµuo I du nµ muô n Ihi
mo I cho n cIIck va o no , khônµ Ihích Ihi bo qua. Va
nhu va y Ia da cunµ ca p cho nhu nµ nµuo I du nµ
emaII danµ Irao dôI voI nhau môI van de µi do co
Ihem nµuô n Ihônµ IIn cu nµ Iïnh vu c danµ quan
Iam. PauI cho ranµ Iam nhu vay Ia IôI, hop voI Iôn
chí va van hoa cua GooµIe. Mayer khônµ dônµ y vi
no de bI xem Ia nhay vao emaII rIenµ Iu cua nµuoI
Ia. Day Ia van de cuc ky nhay cam dôI cac nha
cunµ cap emaII, vi no IIen quan den Ihônµ IIn ca
nhan, Iính pha p Iy va da o du c do Ie cônµ nµhe cu a
ca c nha cunµ ca p, ve nµuyen Ia c, Ia kIe m soa I
duo c. Nha nµhIen cu u cônµ nµhe , 1ohn BaIIeIIe o
SIIIIcon, noI voI CNN: “Do Ia dIem yeu cua cac nha
cunµ cap”. Mayer va PauI Iranh Iuan voI nhau den
sanµ hôm sau, rôI dI den keI Iuan Ia khônµ Iam
chuyen do nua. Nhunµ IhaI baI nµo khI Mayer mo
GmaII cu a minh ra Ihi Iha y nhu nµ duo nµ IInk
quanµ cao! Va no µuI den IaI ca sau caI chu khônµ
chí rIenµ emaII cu a Mayer. PauI va n IIn va o y Iuo nµ
cua minh va “Iau ca” Irinh bay Ihu nµhIem cua
minh o quy mô rônµ hon. Vi PauI bIeI dï nhIen Ia
Paµe, BrIn va LrIc se Ihay nhunµ duonµ IInk nay.
Va IaI ca ho cunµ xem xeI chuyen nay Iren he
Ihônµ GmaII Iuc do. Paµe Ihay Ia khônµ co µi Ia
xa u xa vi no dem de n cho nµuo I du nµ nhIe u quye n
Iu a cho n, bao µô m ca quye n Iu chô I khônµ du nµ
dIch vu nay. BrIn va moI nµuoI dônµ y. Va Mayer
dôI y kIen. KeI qua Ia dIch vu nay duoc µIoI IhIeu
cho he Ihô nµ GmaII va o nam 2004. Ca c GooµIer
han che cac xunµ dôI ca nhan va daI cônµ vIec
Iam chunµ. Ho bIeI µIaI IhoaI haI nha sanµ Iap cua
ho cu nµ hay ba I dô nµ Ironµ nhIe u chuye n va o
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 45 44 LARRY PAGE & GOOGLE
Ihuo ban dau nhunµ ca haI bIeI cach Iam vIec voI
nhau vi khaI vonµ chunµ.
O GooµIe day nhunµ nµuoI quaI quaI nhu vay.
Ho khônµ de µi bo roI suy nµhï cua minh khI Ihay
chua du Ihuye I phu c. Khônµ khí “choI choI” o kha p
moI noI baI nµuôn Iu haI nha sanµ Iap Ire manµ
va ky vonµ môI cônµ Iy khônµ Iheo Ie IôI Ihônµ
Ihuonµ. Nhin vao cach GooµIe Iuyen nµuoI, co Ihe
Ihay muc IIeu cua ho. De Iuyen nhan su dI Iheo
van ho a cônµ Iy cu a minh, ho Iim ra nhu nµ ca ch
phaI noI Ia quaI chIeu. PhaI nµuoI “dônµ benh”
moI “Iuonµ Ian” voI GooµIe duoc. Ho cam môI caI
ba nµ qua nµ ca o nµoa I Iro I, ben Ie con duo nµ chính
xuyen qua Ihunµ Iunµ SIIIcon: môI baI Ioan dô
khoI khoI vay, khônµ cho bIeI aI Ia chu caI banµ
nay, de day Iam µi va neu µIaI ra Ihi cunµ chanµ
bIe I Ia m µi IIe p Iheo! Nô I dunµ nhu sau: “Sô nµuyen
Iô co 10 chu sô da u IIen duo c Iim Iha y Ironµ chuô I
IIen IIep cac chu sô cua e¦.com”. ThaI bí hIem nhu
Iro Ire con. GIônµ nhu Ire con. GooµIe can nhunµ
IaI nanµ va co chuI Ire con Ironµ Iam hôn. Nhunµ
nµuo I nhu va y se Iim ra da p a n 7427466391.com.
MôI Ien mIen! Va vi co phan “Ire con” Ironµ Iam
hôn nen ho se IIep Iuc choI Iro choI kham pha Ia
µo phím enIer de xem caI µi Ironµ Ihe µIoI “.com”.
No da n de n mô I Iranµ web va n chua cho bIe I Ia aI.
Tro choI co mau sac Harry PosIer van chua keI
Ihuc, ho phaI µIaI Ihem môI baI Ioan IaI Ieo nua.
Neu vuoI qua, nµuoI choI se bIeI do Ia GooµIe va
ho nha n duo c Ihu cu a cônµ Iy mo I de n pho nµ va n.
GooµIe ca n nhu nµ nµuo I Ihích kha m pha , khônµ
quen Iheo Iô I mo n. Ca c nha Iuye n du nµ GooµIe
co n danµ 21 cau ho I Iren Ia p chí I¡nux Tou¡nní,
Ironµ do co cau hoI nhu Ihe nay: “BIeu Ihuc Ioan
hoc dep nhaI Ia bIeu Ihuc nao7”. Ro ranµ Ia ban
phaI dua ra quan dIem rIenµ cua ban IhôI chu dep
hay khônµ Ia Iu y mô I nµuo I. GooµIe quan Iam de n
ca Iính cua ban.
Tu do ma GooµIe Irao cho nhan vIen cua minh
bao µô m ca ca ch IIe p nha n ca c Iha I ba I. AdI IµnaIIus
cu a T¡nc: sau mô I Iua n Ia c nµhIe p ben Ironµ
GooµIepIex ke ranµ, môI khI môI du an cônµ nµhe
nao huu ích cho nµuoI dunµ duoc chap Ihuan Ihi
nhom phu Irach do cu Ihe hoan IhIen. Sau do, cau
hoI Iam Ihe nao de Iao ra doanh Ihu quanµ cao
Iren do moI duoc dua ra va cac nhom se IIep Iuc
sanµ Iao Iheo huonµ do. GooµIe LarIh ra doI Iheo
kIe u nhu va y. Pha n me m na y cho phe p nµuo I du nµ
Ianµ Ihanµ khap Ihe µIoI xem hinh anh Ihuc duoc
cunµ cap banµ cônµ nµhe ve IInh. Sau khI ban Ihu
nµhIem chay Ihu cho moI nµuoI xem cunµ Ia Iuc
ho Ihao Iuan ve cach khaI Ihac quanµ cao Iheo
IIeu chí khônµ Ia m phIe n nµuo I du nµ va nha qua nµ
cao Ihích Ihu. Truonµ nhom Ohazama nhac cac
Iha nh vIen quye n Iu do sa nµ Ia o cu a minh: “Khônµ
co van de µi ca neu chunµ Ia mac saI Iam vao Iuc
Ihu nµhIem nay. Chunµ Ia co quyen Iam nhu vay
cho den khI Iim ra phuonµ an dunµ nhaI”. Chunµ
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 47 46 LARRY PAGE & GOOGLE
kIen nhunµ buôI Iam vIec nhu Iren IaI GooµIepIex,
AdI vIe I: “Truo c IIen pha I hoa n IhIe n cônµ nµhe rô I
sau do mo I Iính de n ca c phuonµ a n kInh doanh,
µIônµ nhu IhoI khoI nµhIep cua GooµIe vay”.
MoI vIec khac Ia o day khônµ phaI Ia caI µi xa Ia
voI Paµe. Do Ia Paµe va BrIn muôn Ihe. Sanµ Iao ra
cônµ nµhe Iim kIe m Ironµ suô I haI nam Iro I cu a ho
hôI o SIanIord da cho ho bIeI kInh nµhIem ve cam
µIac Iu do suy nµhï, Iu do bay bônµ Ihi quy µIa
nhu Ihe nao. Tu do sanµ Iao Ihuôc co “Iam Ihay
dô I Ihe µIo I” chí co Ihe co duo c khI khônµ bI a p Iu c
kInh doanh hay dônµ IIen chI phôI. No phaI duoc
Iuo nµ Iuo nµ vô ha n. No I nhu IIe n sï 1ohn Hennessy,
hIeu Iruonµ Iruonµ SIanIord Ia “nhunµ nµuoI Ire
khônµ co cac duonµ bIen µIoI Ironµ dau khI ho
sanµ Iao”. HôI o ky Iuc SIanIord, Paµe va BrIn da
mo mônµ Iam sao Iao ra môI Ihu vIen Iren manµ,
Ironµ do chua IaI ca sach vo cua cac Ihu vIen Iren
Ihe µIoI. Kha nanµ InIerneI cho phep ho say sua
vo I y nµhï do , mô I ca ch khônµ co µIo I ha n, mô I Ihe
µIoI IrI Ihuc chunµ khônµ duonµ bIen µIoI quôc
µIa. Va nam 2004, GooµIe da kho I dô nµ du a n
Ironµ mo na y vo I ca I µIa ra I re . Vo I µIa 10 dôIa cho
môI cuôn sach Ihi Iônµ chI phí cho 1S IrIeu cuôn
sach IaI cac Ihu vIen cua cac Iruonµ daI hoc Ion
Iren Ihe µIoI chí Iuonµ duonµ kInh phí môI bô
phIm cua HoIIywood. Paµe nho IaI: “HôI sInh vIen,
chunµ IôI khônµ nµhï Ia co Ihe Ihuc hIen duoc no
Ironµ cuôc doI cua minh”. Du an Iu Iuonµ dep co
Ien GooµIe PrInI nay da nhan duoc su chIa se cua
Da I ho c MIchIµan, Harvard, SIanIord, OxIord (Anh),
Thu vIen New York. HIeu Iruonµ DaI hoc MIchIµan
– noI Paµe van Ihính Ihoanµ quay ve voI Iu cach
hôI vIen hôI cuu sInh vIen – Mary Sue CoIeman
noI: “Chunµ IôI moI ca Ihe µIoI den Ihu vIen cua
minh”. GooµIe chua bIeI kIem Ihu nhap nhu Ihe
na o Iu vIe c na y nhunµ cu Ia m. Ca c Iô chu c ba n
quye n pha n dô I ve quan dIe m, cho du GooµIe chí
ba I da u vo I nhu nµ Ia I IIe u khônµ co n IIen quan de n
ba n quye n nu a – ra do I Iu ra I Iau nhu Iu Iho I nô I
chIe n My cha nµ ha n. GooµIe nµunµ cônµ vIe c Ia I.
Ba n Ihan Paµe, pho chu IIch phu Ira ch sa n pha m,
cu nµ cu ha nh dô nµ Iu do cho ca GooµIe, khônµ bI
a p Iu c Ihu nha p chI phô I Ironµ Iu c sa nµ Ia o.
Dunµ nhu AdI IµnaIIus da vIeI, ho nµhï ra nhunµ
Ihu huu ích Iruoc, nµhï den IIen sau do.
Nµuyen Iac nay chính Ia dIeu ran Ihu nhaI Ironµ
muoI dIeu ran cônµ Iy GooµIe vIeI ra cho nhan
vIen Ia m kIm chí nam. No duo c pha I bIe u nhu sau:
Tap Irunµ vao nµuoI dunµ va moI Ihu khac IIen
quan de n nµuo I du nµ.
KeI qua cua IôI Iam khac nay Ia µi7 Tac µIa 1osh
McHuµh cu a Nc\ Yo¡í T¡nc: Ironµ chuyen de
11.01.2003 no I ve nhu nµ µi minh nhin Iha y: “Nhan
vIen cua GooµIe khônµ ca nhunµ baI ca Ian Ihe
nhu o nhIeu cônµ Iy khac. Hau heI ho Iam vIec
nµhIem Iuc kInh khunµ”.
ScoII Hassan – môI Iap Irinh vIen nonµ côI cho
chuonµ Irinh µô c cu a GooµIe – no I ve se p Paµe cu a
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 49 48 LARRY PAGE & GOOGLE
minh voI McHuµh: “Phan Ion vaI Iro cua anh Ia Ia
Ia Ien kIeu nhu: Ö, IaI sao no khônµ Iam duoc vIec
nay7 TaI sao caI kIa khônµ chIu hoaI dônµ7 Va cu
sau môI Ian “IaI sao” nhu vay, cac chuonµ Irinh
sau do se raI ôn.”
Hassan keI Iuan: “Larry Iuôn Ia nµuoI cam IaI”.
*
* *
Chac han cac µIam dôc nhan su o VIeI Nam Iuôn
phaI Ira IoI cau hoI: Lam Ihe nao de nhan vIen Iu
nµuye n Ia m vIe c va sau do Ia sô nµ che I vi cônµ Iy7
Nhu nµ µi nµuo I ca m Ia I Ire Iuô I cu a GooµIe da “ca I
da I” cho Ia p doa n Io n nhanh nhu Phu Dô nµ cu a
ho, se cunµ cap vaI µoI y. Hanµ Iram µIao su, IIen
sï va hanµ nµan ky su Iam vIec Ihau dem va o IaI
cônµ so Ia chuye n Ihuo nµ nµa y. Don vI Ia m vIe c co
ba n cu a ho Ia nho m. VIe c Iro chuye n Ihoa I ma I vo I
nhau Ironµ môI Iruo nµ ca nhan ho a ma nh me – co
duo c nho ca m µIa c Iu do – Ia m cho da u o c sa nµ
Ia o. Va sa nµ Ia o do µa n µu I vo I cuô c sô nµ.
Mô I khônµ khí co I mo Iuôn Ia môI Iruo nµ Iô I de
van ho a Ia nµ nµhe pha I huy Ia c du nµ. Ba I cu mô I
ky su “vô danh” nao deu co Ihe Iro Ihanh Iac µIa
cua môI san pham anh huonµ Ioan Ihe µIoI. Paµe
da cho Ia p mô I hô p emaII y Iuo nµ. Ba I cu nhan
vIen nao co y Iuonµ µi moI se emaII Ihanµ vao do.
Va dï nhIen, sa n pha m sau do se manµ Ien GooµIe.
Do va y, ca c ky su cu a GooµIe Ia nhu nµ cay sa nµ
Ia o Ironµ Iu do. Ho co Ihe du nµ 10º Iu do Ironµ
Ioan bô IhoI µIan Iam vIec de nµhï ra va phaI bIeu
ca nhu nµ y Iuo nµ cha nµ IIen quan µi de n cônµ
vIec chính – Iim kIem hay quanµ cao. Tronµ khI
“na o cônµ” (braInsIormInµ) nhu va y, mô I nhan vIen
co Ihe phaI kIen Ia Iunµ nhu Ihe nay: Vao dIp
GIanµ sInh, nµuoI Iruy cap hinh anh Iu GooµIe se
Ihay nhunµ buc hinh co vIen Ia cay mía! Cay mía
Ihi danµ yeu, vay IhôI. Hoac Ia môI y Iuonµ kIem
IIen de nhu choI kIeu nhu nay: Chí can phonµ Io
ca c duo nµ IInk qua nµ ca o Ien mô I chu I, Ia m Ianµ
kha nanµ nhan bIeI µIa IrI cua no, Ihe Ia Ihu Ihem
10 IrIeu dôIa IIen quanµ cao. Tu do sanµ Iao va
sanµ Iao Iu do. Chanµ aI cam can. BoI vi Mayer
bIe I ca ch dIe u khIe n ca c y Iuo nµ “dIen khu nµ” nha I.
Cô bIeI ro Iu Iuonµ cua Paµe: “De su dunµ!”.
Ban nµhï sao khI GooµIe Ireo µIaI Ihuonµ cho
nhan vIen na o co sa nµ kIe n xua I sa c hay du a n nô I
baI7 Dunµ IIen de “du” chanµ7 Ö, o dau chanµ co
Ihuonµ va phaI. Hay Ia chaI xam cua nhan vIen
danµ µIa nhu vay7 Tuan dau IIen Ihanµ 2.200S co
haI nho m ky su duo c Irao µIa I nhu va y. Va Iheo IIn
cua Nc\ Yo¡í T¡nc: Ihi µIa I Ihuo nµ co Ien Ia “Nha
sanµ Iap” da Irao cho môI nhom da phaI mInh ra
phuonµ Ihuc ky IhuaI keI nôI nµuoI su dunµ va
nha qua nµ ca o mô I ca ch ha p da n nha I. Co n nho m
Ihu haI Ihi Ihuôc bô phan kInh doanh da manµ ve
cho cônµ Iy mô I ho p dô nµ Io n (khônµ IIe I Iô ). Vo I
cônµ vIec hIeu qua, ban co Ihe Iro Ihanh IrIeu phu
dôIa. GIa I Ihuo nµ Ia cô phIe u Ien de n 12 IrIe u dôIa.
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 51 50 LARRY PAGE & GOOGLE
Sa nµ kIe n co µIa IrI nhu va y Ia I GooµIe cha c khônµ
phaI Ia “nµônµ”, boI vi ho Iao ra môI môI Iruonµ
“hay Iu do Ia de sanµ Iao”.
DIeu quan Iam bac nhaI cua cac ky su o day Ia
cônµ vIe c. Nµa y cônµ bô cô phIe u de nIem ye I Iren
san µIao dIch chunµ khoan bao µIo cunµ Ia nµay
Ironµ daI dôI voI cac cônµ Iy. The nhunµ, Iheo
BrIn, hôm do moI nµuoI xem Ia nµay binh Ihuonµ
nhu bao nµay khac. BrIn noI: “MoI nµuoI chu Iam
vao du an cua minh”. Nhu Ihe Iao ra caI µi moI va
huu ích moI Ia dIeu danµ sônµ. Ban se co dIp Ihay
Paµe Iu chô I vo I y Iuo nµ kIe m Io I 80 IrIe u dôIa mô I
môI nam vi no qua “vI IoI nhuan!”
Nhu nµ quy uo c da o du c nhu va y Ihoa I nhin co
ve nhu Ia nhunµ vaI can dôI voI nhu cau Iu do de
sanµ Iao nhunµ Iheo Mayer, vIec daI ra môI vaI
µIoI han IaI µIup nµuoI Ia sanµ Iao IôI hon. Mayer
dua ra môI ví du Ironµ baI vIeI Coogíc – í¡c n In n
cIc tIn nI ío ¡ tIc danµ Iren ßu:¡nc:: Wccí: Mô I
nµuoI hoa sï Ihu µIoI han sanµ Iao cua minh banµ
môI veI bôI co san Iren Iam Ioan, anh Ia cho bIeI
Ia baI dau Iu dau veI co san do IaI Ihuan IIen hon.
Cô µIanµ vIen Mayer cua SIanIord vôn Iunµ nhan
xeI ranµ, Ihuo moI khaI sInh, kho khan Ion nhaI
cua GooµIe Ia khônµ co cach de IrIen khaI kInh
doanh. BoI khI do, CLO Paµe phaI dIeu hanh cônµ
Iy Ironµ qua nhIe u µIo I ha n co Iính da o du c – nha I
dInh khônµ ban daI quanµ cao banner, khônµ Ihu
huI nµuoI dunµ banµ cônµ Ihônµ IIn nhu cac hanµ
(Iu c nhIe u dIch vu Iren mô I Iranµ), khônµ don
Ihua n suu Ia m duo nµ da n an IIe n. Nhunµ cuô I
cu nµ, chính ca c µIo I ha n na y da Ia o ra nhu nµ Iha ch
Ihuc du Ion de Iam cuôc cach manµ Ironµ van hoa
quanµ cao Iruc Iuyen, va dua GooµIe den Ihanh
cônµ nµa y nay.
KInh nµhIem do cua Paµe van IIep Iuc IaI GooµIe
hôm nay. Sanµ Iao Ia sanµ Iao de phuc vu, Ia Iao
co hô I Ia m na y no ca ch suy nµhï mo I. Va cuô I cu nµ
Ia de ho co Ihe nam phan Ihanµ Ironµ canh Iranh
chaI xam.
Cuô I cu nµ, Paµe cu nµ no I vo I ba o chí Ia ho muô n
cônµ Iy µIô nµ nhu môI Iruo nµ cu a mô I da I ho c. Tu
do sa nµ Ia o vo I mo I chan Iro I mo I, khoan nµhï de n
IIen va Iam vIec heI minh nhu môI sInh vIen. MôI
nhan vIen Iam vIec cunµ Ihay nhu danµ nµhIen
cuu. MôI du an µIônµ nhu môI Iuan an can bao ve
Iruoc hôI dônµ. Va du an do phaI Ira IoI duoc cau
ho I Iô I cao cu a khoa ho c: Cônµ Irinh cu a anh co Io I
ích µi IhIeI Ihuc cho cuôc sônµ, µIaI quyeI duoc µi
cho cac van de hIen IaI va Iuonµ IaI7
Cach Iam vIec cunµ y nhu daI hoc (kIeu My). Ho
Iam vIec Iheo nhom va Iranh Iuan môI cach baI
ba n. Hoa c ho co Ihe Iô chu c Iheo kIe u semInar (hô I
Ihao khoa hoc). O do, nµuoI Irinh bay co Ihe IhaI
baI neu khônµ bao ve duoc chaI Iuonµ khoa hoc
cua cônµ vIec. LuaI choI Ia phaI chunµ mInh su
xuaI sac cua de an banµ cac con sô, banµ nhunµ
IIeu chua n do Iuo nµ duo c. Ne u khônµ co nhu nµ
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 53 52 LARRY PAGE & GOOGLE
con sô, Iam on dunµ baI dau voI Paµe va BrIn,
hoac voI LrIc. Vi dônµ hô dem nµuoc se can IhoI
µIan da n da n. Khônµ co chuye n ho p vô Iho I ha n.
Ha y xem ca ch dIe u ha nh mô I cuô c ho p do MarIssa
Mayer chu Iri. O do, cac ky su cua Mayer Iam vIec
Iheo cach Ihao Iuan o Iruonµ daI hoc ma cô Iunµ
µIanµ day. Mayer cam Ironµ Iay nhunµ chIec bonµ
bonµ hoac vaI Ihu dô choI cua NhaI Ban va baI
dau donµ cac vaI khac nhau voI nhan vIen. “Cach
vuI choI” nay Iam cho cac ky su raI IhoaI maI va
khônµ co µi can Iro sanµ Iao cua ho. VoI Mayer,
chu IIch phu Irach san pham Iim kIem, ban can
cho Iha y Ia nµuo I du nµ se hIe u va du nµ duo c cônµ
cu cua ban, chu khônµ phaI Iam cho Mayer hIeu.
Neu ban noI vonµ vo, khônµ ro, cô µIanµ vIen daI
hoc nay se keI Ihuc kIeu Ihe nay: “TôI khônµ chac
Ia me IôI hIe u duo c no ”. The Ia xonµ, ca n IrIe n khaI
cho dunµ IIeu chuan cua GooµIe rôI ban IIep nhe.
TIeu chuan do Ia môI nµuoI “mu IIn hoc” cunµ co
Ihe Ihao Iac duoc voI IhIeI ke cua ban. MôI Ironµ
nhu nµ Iu nµu nô I IIe nµ nha I cu a Paµe hô I mo I nµhï
ve IhuaI Ioan PaµeRank Ia “de su dunµ” (cho vIec
Iô chu c Ihônµ IIn Ironµ Ihe µIo I web). Chô na y µIu p
chunµ Ia nho IaI môI chuyen IIen quan den Paµe
va cach Iam vIec o day. Paµe IraI qua doI sInh vIen
o DaI hoc MIchIµan – day chính Ia Iruonµ daI hoc
dau IIen ap dunµ phuonµ phap semInar vao µIanµ
da y. Phuonµ pha p na y, cho de n nay va n duo c da nh
µIa cao Ironµ cac phuonµ phap µIanµ day bac daI
ho c Iren Ihe µIo I. Va nhu va y, se khônµ Ia µi khI no
duo c a p du nµ Ia I GooµIe mô I ca ch ma nh me , phô
bIen va chu yeu. Va nhu Susan WojcIckI noI, cac
µooµIer bIeI cach “hoc IhaI baI” nhanh hon.
Va boI vi no co Iac phonµ cua Iruonµ daI hoc,
cho nen cac y kIen hay phaI bIeu cua baI cu aI
cunµ duoc Ianµ nµhe va Iôn Ironµ Iheo kIeu cua
ca c nha khoa ho c. Nhunµ “nhIe u khI chu nµ IôI
phaI quyeI dInh IhôI”, BrIn cho bIeI. Ho se µIu
quye n quye I dInh cuô I cu nµ Iheo kIe u cu a ca c
doanh nhan. BaI hoc Ihu Iu Ironµ bôn baI hoc ma
Susan WojcIckI – Ihuôc nhom nhan vIen dau IIen
µIa nha p GooµIe – ru I ra Iu Iha nh cônµ cu a GooµIe
Ia : “Thu c hIe n ca c phan Iích cônµ vIe c Iheo do I ho I
co Iính khoa ho c”.
Y huonµ môI cônµ Iy Iheo kIeu daI hoc con Ihe
hIen o quy hoach va kIen Iruc cua GooµIepIex. No
µIô nµ nhu nhu nµ khuôn vIen Iruo nµ ho c. Nµhïa Ia ,
Iheo ca ch cu a nµuo I My , no Ia mô I khuôn vIen Io n
voI day du cac phan khu hay cac dIch vu Iu Ihe
Ihao, µIaI Irí, an uônµ cho den y Ie. Nhan vIen dI
chuye n Ironµ mô I khuôn vIen nhu va y y nhu nhu nµ
sInh vIen phaI dunµ µIay paIIn, xe dap de chay Iu
Io a nha na y cho kIp µIo ho c. Tronµ GooµIe ho cu nµ
chay voI xe Iay µas hay xe dap.
GooµIe Ia môI cônµ Iy sônµ banµ sanµ Iao, phaI
mInh va y Iuonµ. Cho nen môI cach Iô chuc doI
sônµ va Iam vIec nhu vay cunµ da µop phan vao
Iha nh cônµ cu a Ia p doa n. NoI na y, ho sô nµ va Ia m
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 55 54 LARRY PAGE & GOOGLE
vIec µan µIônµ sInh vIen nôI Iru Ironµ khuôn vIen
cua Iruonµ daI hoc. RaI co Iy khI BrIn noI: “Phan
Ion IhoI µIan cua chunµ IôI Ia o day”.
Larry Paµe da kIen Iao van hoa cônµ Iy banµ
cach nao Ironµ suôI IhoI ky ba nam dau Ianh dao
cu a minh va sau do no Iro Iha nh ne n Ia nµ cho sau
nay7 Hay Iheo doI môI phonµ van daI baI dau Iu
chuyen quan Iy khac Ihuonµ o cônµ Iy voI L.Paµe.
Ho ¡: Ca c anh Iheo mô I phuonµ Ihu c qua n Iy co
san nao hay cac anh Iu Iao ra chunµ Ironµ qua
Irinh Iam vIec7
In¡: Chu nµ IôI co ho c ca ch su du nµ mô I cônµ Iy
môI íI yeu Iô nhunµ chu yeu Ia Iu minh Iam cho
minh.
GooµIe Iu Iam Iheo kIeu Ihe nay: Neu cac nhan
vIen Ihay Ironµ nµuoI khônµ ôn Ihi bac sï da co
ma I o do 24/24.
Bu IaI, GooµIe doI hoI nhan vIen, hay sanµ Iao,
ha y Iu do nhunµ du nµ co cham cham va o IIe n. Do
Ia Ihu ky Iua I co Iính “da o du c” Ia I cônµ Iy na y. No
duoc IhIeI Iap Iu Ihuo Paµe con dan daI cônµ Iy o
Ironµ caI µa·ra cu, Iam nam Iruoc. Luc do, CLO
Paµe du co n no na n nhunµ cu Iha nµ nµay Iu chô I
dan banner quanµ cao Ien µIao dIen cua GooµIe.
Va µIo day, µIu a GooµIepIex Io Io n na y, pho chu
IIch MarIssa Mayer, phu Ira ch sa n pha m ma nµ Iim
kIem, da an dInh ky IuaI phaI baI ky aI bI baI µap
danµ cham cham kIem Ira Iinh hinh µIa cô phIeu.
Ouy cô “quan µIa” Mayer noI: “Neu IôI baI µap Ihi
ca I µIa pha I pha I chính Ia µIa IrI cu a mô I cô phIe u”.
MôI vaI nµuoI da bI phaI va µIa an dInh muc phaI
Ia 400 dôIa. Cham cham vao IIen Ia caI µi do “xau
xa” o day. Va caI banµ “Don’I be evII” van duoc
Ireo Ien. ThaI ra nhIeu nµuoI da cam Ihay kho Iho
voI nhunµ quy dInh o day va da roI cônµ Iy.
Paµe khônµ co n choI ke n saxophone Ihuo nµ xuyen
nhu Iuc nho, vi co raI íI IhoI µIan ranh. Paµe cunµ
nµhe rock vi hôI o SIanIord, Paµe va BrIn Iunµ
Iham µIa ban nhac rock cua Iruonµ. HaI nha Iy
phu Ire ca Paµe va BrIn deu danµ ky hoc môn Ihe
Ihao moI. Paµe Iap IuoI van con BrIn Iap nµhe
IhuaI xIec va bay du Iuon. Ca haI, nhu Iu Ironµ
Iham Iam, ho Ihích cam µIac bay bônµ nhu Ironµ
µIac mo.
TI BAN IAM VIÊC CIA NGIOI CAM IAI
ÐÊN ÐIÊI RÃN THI CHIN
Ban Iam vIec ca nhan cua Larry Paµe cunµ µIônµ
nhu bao caI ban khac. No hoI be bôn voI raI nhIeu
IhIeI bI Iruyen Ihônµ. MôI man hinh phanµ nam o
µIu a, Iruo c ma I Larry Paµe. Mô I ben Ihem mô I ma n
hinh may vI Iính Ihônµ Ihuonµ nua Ia ba. TaI ca
nôI vao môI may Iính ca nhan de ben duoI ban.
MôI man hinh hIen IhI Ioan bô du IIeu, môI caI
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 57 56 LARRY PAGE & GOOGLE
danh rIenµ cho emaII va caI con IaI danh cho IIch
Iam vIec. Chu nhan cua may vI Iính ba man hinh,
duo c Ia p Iheo IIeu chua n GooµIe, co Ihe du nµ con
chuôI de “µap” Iren man hinh chunµ va “Iha” qua
ma n hinh kha c, va nµuo c Ia I. No cho phe p xu Iy
cônµ vIe c hay µu I dI mô I Ihônµ dIe p nhanh hon.
Paµe cunµ co môI caI may chIeu (projecIor). Paµe
noI voI 5nn I¡nnc¡:co CI¡on¡cíc: “KhI can Irao dôI
voI moI nµuoI Ironµ van phonµ IôI dunµ den man
hinh Io n”. Co mô I ca I remoIe dIe u khIe n Iu xa na m
Iren ba n. Mô I ca I dIe n Ihoa I ba n ma u sa m. Vo I ba y
nhIeu Ihu, Paµe Iam vIec Iren pham vI Ioan cau
Ironµ môI nµay.
Nhunµ Paµe khônµ phaI Ia mau nµuoI phu Ihuôc
IhIe I bI. Paµe va o nam 2000 co n Ia CLO cu a GooµIe,
da Irao dôI voI Verne KopyIoII cua 5nn I¡nnc¡:co
CI¡on¡cíc.
Vc¡nc Io¡)to¡¡: Anh Iuôn dem Iheo ben minh
mô I IhIe I bI dI dô nµ, PaIm cha nµ ha n, pha I khônµ7
Ingc: TôI sa m nhu nµ Ihu ca n IhIe I nhunµ khônµ
pha I Iu c na o cu nµ ca m Iha y de chIu khI du nµ chu nµ
dau. NhIeu Iuc may moc hoaI dônµ khônµ IôI Iam.
TôI cunµ co môI caI RIM (IoaI may nhan IIn cho
phe p du nµ Ihu dIe n Iu va chu c nanµ Iô chu c Ihônµ
IIn ca nhan) nhunµ ma IôI µa p Iru c Ira c pha n me m
hoaI. MôI khI ban da co Iro Iy, ban se khônµ can
µi Ihem nua, nµoaI dIen IhoaI dI dônµ – Verne
KopyIoII cho bIe I do Ia mô I ca I SIarIac cu a
MoIoroIa.
Paµe da Iô chuc môI IôI Iam vIec Iruc IIep de
khônµ pha I che I vi hô I ho p cho cônµ Iy co phonµ
cach daI hoc nay. Do Ia, Iheo Susan, IaI môI IhoI
dIem co khoanµ 1S0 ban bao cao chuyen Iruc IIep
cho môI chu IIch khôI ky IhuaI, nhIeu caI quyeI
dInh duoc nµay Iren do. DIeu nay IhaI Iy Ihu khI
ban phaI Iam vIec voI dônµ nµhIep xuyen quôc µIa
hay IaI nhIeu Iuc dIa. Day Ia bí quyeI Ihu ba Ironµ
sô ba bí quyeI µIup GooµIe Ihanh cônµ ma Susan
daI Ien cho no Ia keI cau Iô chuc phanµ.
Ma y mo c va n Ia ma y mo c. No khônµ Iu nhIen
Ia m cho mô I Iô chu c ma nh me hon. Va n de va n Ia
con nµuo I Iô chu c no Iheo ke I ca u na o. Ma nµ emaII
nôI bô IaI nhIeu cônµ Iy VIeI Nam nhIeu khI van
chua duoc daI môI caI Ien nao (Iheo môI mô hinh
nao do). Va Iam khI, IhoI µIan Iam vIec hoa ra maI
heI cho IhoI µIan vIeI maII ma cuôI cunµ khônµ co
caI µi duoc quyeI dInh. Van cu phaI hop hanh. Va
rôI, Ironµ cuôc hop van IIep Iuc noI nhunµ Ihu da
Irao dôI Iren he Ihônµ emaII nôI bô cônµ Iy. RôI
cuô c ma y mo c danµ “du dô ” con nµuo I chu khônµ
phaI con nµuoI danµ dIeu khIen no. Hôp emaII y
Iuonµ cua GooµIe hoa ra IaI Ia cônµ vIec raI quan
Ironµ cua Mayer Ironµ vIec Iim kIem y Iuonµ va
bIen no Ihanh hIen Ihuc, dap unµ nhu cau canh
Iranh Iôc dô cao voI cac dôI Ihu. Oua Ia cach Iam
cua nhunµ Iy phu Ironµ môI Iruonµ “kInh doanh
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 59 58 LARRY PAGE & GOOGLE
IO”, Iheo cach noI cua BIII GaIes. MôI hôp emaII
Ihuonµ Iruc nhu vay µIup dap unµ kha nanµ cunµ
cap y Iuonµ nµay khI no vua xuaI hIen, khônµ maI
cônµ hen µap de duoc Irinh bay. Va IaI, no cunµ
raI kích Ihích Iính IhI Ihô cua moI nhan vIen.
Tren maI ban nho cua Iy phu Ire Larry Paµe, cac
cuôc chIen voI cac dôI Ihu Ironµ Ihuonµ Iruonµ
van Iran ve. DIeu Paµe IIn Iuonµ Ia dôI quan Ire
cua minh co kha nanµ dôI moI nhanh hon dôI Ihu.
Van de con IaI Ia nho IaI dIeu bInh khIen Iuonµ,
Ihao Iuoc cua LrIc.
De Iom IaI quan dIem cua Larry Paµe ve quan IrI
nhan su, co Ihe nµhe chính Paµe noI voI ßu:¡nc::
2.Û vao nam 2004: “PhaI Iao khônµ khí de nhan
vIen canh Iranh Ianh manh. Chunµ IôI da Iam môI
vIec don µIan nhunµ raI hIeu qua: VIeI môI phan
mem kIem Ira xem nhan vIen Iam µi môI Iuan.
Phan mem nay µuI emaII duoI danµ van ban IoI
cac nhan vIen cua GooµIe. Nhu vay cônµ vIec cua
môI nhan vIen se duoc IaI ca moI nµuoI bIeI va
nhunµ aI khônµ Iam µi ca se Iu Ihay xau hô va cô
µanµ hon. MôI Iuan cônµ Iy deu co banµ Iônµ keI.
Neu ban Iam vIec nhom Ihi canµ nen dunµ cach
nay de nhin Ihay nanµ Iuc nhan vIen”. MerrIII, pho
chu IIch phu Irach he Ihônµ Ihônµ IIn Ihi ke: MôI
Iuan, môI emaII Iu dônµ se µuI den IaI ca moI
nµuo I ho I ra nµ “Tua n rô I ba n Ia m µi7” va “Tua n Io I
ban Iam may vIec7”. Tuan sau, cunµ emaII Iu dônµ
nay hoI IaI: “Tuan rôI ban noI Iam sau vIec, vay
bay µIo nhu Ihe nao rôI7”. MôI co che Iu dônµ nhu
vay duoc Iônµ keI vao cuôI Ihanµ. Xem ra, nhu
ba n do c co Ihe Iha y, che dô ba o ca o Iua n hay Iô nµ
keI Ihanµ chanµ co µi Ia moI me hay cach manµ
Ia m. Tuy nhIen o GooµIe co kha c Ia chu nµ da duo c
ap dunµ Iheo cach µIao IIep nôI bô cua rIenµ cônµ
Iy. Do Ia Iu dô nµ ho a cao Ihay cho chuye n nha c
vIec hay hôI hop. Cach nay, Iheo MerrIII Ia “chunµ
IôI Iam vIec Iheo kIeu 360 dô, moI nµuoI bIeI vIec
cua nhau”. Paµe cunµ phaI Iam nhu vay.
Nhunµ Iruoc khI kIem soaI nhan vIen va muôn
nhan vIen “Iu phe binh”, GooµIe da Irao du Iu do
cho nhan vIen va Iam ro cac cam keI. Do Ia chIen
Iuo c bao qua I, Ií Ie 70/20/10 Ia mô hinh Iho I µIan
cho mô I nhan vIen. Cônµ Ihu c do do BrIn dua ra
va moI nµuoI Ironµ GooµIe IIn Ia no co nen Ianµ
khoa ho c na o do . Tronµ Ihu c Ie , 10º Iu do sa nµ
Iao – nhunµ Ihu chanµ IIen quan µi den cônµ vIec
– da cunµ ca p cho GooµIe nhIe u du a n Io n. Cha nµ
ha n do Ia GooµIe TaIk – dIch vu mIe n phí cho phe p
Irao dô I dô nµ Iho I IIn nha n va µIo nµ no I – mô I Ihu
canh Iranh voI messenµer cua Yahoo. Con 20º kIa
Ia de µIaI Iao suy nµhï nhunµ Ihu co IIen quan den
cônµ vIec chính. Va 70º con IaI Ia Iam vIec chính:
LIen quan den Iim kIem va cach Ihuc khaI Ihac
quanµ cao. Tronµ Ihuc Ie, ví du nhu Iruonµ hop
GooµIe TaIk, 10º Iuy Ihích kIa sau khI hoan IhIen
da bIen Ihanh nôI dunµ chính cua 70º – cônµ vIec
chính. Nhu vay, san pham cua sanµ Iao – Ironµ Iu
do ca nhan cao nhaI – hoan Ioan co co hôI “Iap
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 61 60 LARRY PAGE & GOOGLE
cônµ” Ia I Ia p doa n khô nµ Iô na y. Co hô I do cônµ
banµ cho IaI ca moI nµuoI.
*
* *
Nam 1999. Paµe, BrIn va nho m ba n SIanIord
Iam vIec cho cônµ Iy moI Ihanh Iap, IaI ca Ieo Ien
môI chIec xe va chay Ihanµ den sa mac Nevada,
phía bac CaIIIornIa. O hoanµ mac ben bo vInh nay
nµuoI Ia Iô chuc môI Ie hôI µan µIônµ nhu Ie hôI
HaIIoween. Ban Iô chu c se dô I mô I hinh nµuo I nô m
banµ µô vao nµay keI Ihuc cho nen cuôc vuI nay
co Ien Ia BurnInµ Man. MôI Ie hôI dIa phuonµ Ihu
hu I ha nµ nµa n nµuo I ca ha I, nha y mu a, Iu do
uô nµ va hu I Ihuô c Ironµ khônµ khí ca m Ira I. Nhunµ
cac san pham cônµ nµhe bI baI bo o day. Le hôI
IhoaI nhin µIônµ nhu noI vuI choI cua dan hIppI
nhunµ no khônµ pha I va y. Nµuo c Ia I no Ia mô I
hinh Ihuc phô bIen raI nhIeu Ihônµ dIep cua µIoI
Irí Ihuc ve maI IraI cua cuôc sônµ hIen daI. Cho
nen, no Ihu huI cac nµhe sï Iao hinh, kIen Iruc su,
nha nhan chu nµ ho c, ca c ky su... de n day de Irinh
dIen, Irao dôI ve moI Ihu ma ho Ihay Ia danµ dôI
chay con nµuoI. Paµe, µIônµ nhu cac ban cua minh
hoa Iranµ banµ nhunµ bô dô ky dI va queI son Ien
nµuoI den nôI khônµ aI nhan ra. Paµe dI khap noI
voI may quay phIm de µhI hinh. DôI voI nhIeu
nµuoI, day Ia dIp uônµ cho da, choI vuI cho xa “xi·
IreI” nhunµ Paµe va BrIn dI Iim Ihu khac. Ca môI
khu vu c khô nµ Iô duo c chIa Iha nh nhu nµ con duo nµ
mô phonµ Iheo he maI IroI va moI Ihu duoc daI
Ien Iheo cac vaI Ihe hay hIen Iuonµ Ironµ vu Iru.
Nhunµ nôI baI hon heI dôI voI nhunµ nµuoI Iham
µIa va o day Ia môI Iruo nµ sa ma c Iha I kha c nµhIe I,
cô nµ Ihem va o do Ia do I sô nµ khônµ co ba I cu IIe n
nµhI nao. Ban Iô chuc muôn ho phaI Iro ve voI
cam xuc IhaI su cua con nµuoI. Paµe va BrIn Ihích
Iao Iheo môI “Iô den vu Iru”. NµaI CLO Ire Larry
Paµe dua nhan vIen cônµ Iy dI choI Ian nay va noI
voI ho ranµ: O Ie hôI nay, con nµuoI Ia khônµ Ihe
sô nµ duo c ne u khônµ Iuonµ Iro nhau. Muô n Iô n
IaI Ironµ môI Iruonµ khac nµhIeI ho phaI quy Iu
Ihanh Iunµ nhom. GooµIe cunµ phaI Iam vIec nhu
vay. Nhom, Iu haI nµuoI Iro Ien Ia don vI Iao dônµ
co ban cua GooµIe Iu do va maI sau nay.
Ca nhom dI choI Ian nay deu dônµ y voI nhau Ia
ho Ihích IrIeI Iy cua Ie hôI “chí co IraI nµhIem moI
Ihau hIeu” ve vIec cuôc sônµ danµ dôI chay con
nµuoI hIen daI nhu Ihe nao. Paµe, BrIn va nhom
cua minh ban Iuan va Ihay ranµ khI o sa mac neu
co chuye n µi xa y ra Ihi khônµ co aI cu u µIu p duo c.
GooµIe cunµ vay, phaI Iu cuu chính minh banµ
cach Iuonµ Iro nhau. Co ve nhu CLO Paµe dI qua
xa Ironµ ky nanµ xay dunµ nen van hoa huynh·de
Iheo kIe u huo nµ da o. Nhunµ ky Ihu c van ho a cônµ
Iy ve sau da dI Iheo huonµ do. Bô anh ma Paµe,
BrIn, Mayer, SIIversIeIn, Tamara chu p duo c Ia I
BurnInµ Man duo c pho nµ Io n Ireo kha p noI Ironµ
Ioa nha GooµIepIex sau nay va IaI cac van phonµ
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 63 62 LARRY PAGE & GOOGLE
ma ho Iu nµ Ihue Iruo c do . Nhu nµ bu c a nh do
nhac nho va Iham µIa vao vIec xay dunµ nen van
hoa cua rIenµ ho. Vao nµay cuôI cunµ, ban Iô chuc
Ia m Ie dô I hinh Con Nµuo I ba nµ µô , ca nho m, khônµ
phan bIeI chu Iho, da hoa cunµ vonµ Iron hanµ
nµhin nµuo I nha y xunµ quanh Iuo nµ nô m bô c Iu a
va µao Ien: “Dunµ dôI chay con nµuoI, dunµ dôI
cha y con nµuo I!”.
Su phan khích cua Ie hôI nay IhaI Iuonµ dônµ
vo I Iam Iy pha n khích cu a nhu nµ Ihanh nIen nhIe u
nhIeI huyeI. Nµay nay, IhaI kho hinh dunµ môI
Iap doan hanµ dau Ihe µIoI IaI duoc cau Iao Iu
nhunµ manµ mIenµ Iheo cach Ihuc “phan khanµ”
xa hôI hIen daI nhu vay. Tuy nhIen, vao IhoI dIem
do , ho Ia nhu nµ Ihanh nIen ra I Ire , ma haI ônµ chu
IaI Ia nhunµ Iay choI rock! Co dIeu chac chan Ia
nhunµ µi ho khaI sInh Ironµ IInh Ihan Ire Irunµ
cu a nhu nµ nµa y da u, qua Iho I µIan no da duo c
quy chua n ho a Iu Iu Iheo con duo nµ chuyen nµhIe p.
No co Ihe Ihay dôI nhIeu so voI ban dau nhunµ
IInh Ihan “dunµ dôI chay con nµuoI” ban so van
duo c µIu nµuyen.
BrIn co môI Iro nµhIch nµom sau chuyen dI choI
BurnInµ Man o sa mac Iro ve. BrIn Iay phan mem
chính sua hinh anh caI hinh haI qua bí nµô va
da n chô nµ Ien haI chu “o” Ironµ Ien GooµIe. Nµa m
nhin mô I hô I, BrIn µu I maII va µo I cho Mayer: “Tha y
co Iuye I khônµ! Ha y dua no Ien Iren Iranµ chu cu a
chu nµ Ia”. “Nhin no µhe qua , BrIn!”, Mayer no I
Ironµ khI chuan bI chuyen dI nµhí o chau Âu. BrIn
qua quyeI Ia no khônµ µhe chuI nao ma IraI IaI
Irônµ no raI haI huoc, vuI nhôn va ranµ no dunµ
Ia IInh Ihan cua GooµIe. BrIn IôI moI nµuoI vao
cuô c choI Ioµo cu a anh Ia. Cuô I cu nµ Ihi Paµe quye I
dInh bIen Ioµo cua minh Ihanh môI Iro sanµ Iao
duoc daI Ien Ia “Ioµo cua nhunµ ky nµhí” (hoIIday
Ioµos). Tronµ do, Mayer se choI Iro choI nay Ironµ
ky nµhí cua minh. KeI qua Ia nµay nay, neu ban
mo Iranµ Ioµo cu a GooµIe ra, ba n Iuôn Iha y nhu nµ
sa nµ Ia o vuI nhô n vo I chính Ioµo cu a ho . Do co Ihe
Ia chan dunµ rau Ioc cua nha bac hoc IhIen IaI
LInsIeIn nam nµay o chu “o”, Ia nanµ Mona LIsa
vo I nu cuo I, Ia chu GooµIe Iheo phonµ ca ch
MIcheIanµeIo, Van Goµh hay Ia mô I nµuo I cha y
vuo I ra o Iren ha nµ chu GooµIe. Nhu nµ Ian ham
mô GooµIe Iren khap Ihe µIoI cunµ duoc dIp pha
cach Iheo Iro choI nay. ThoaI dau, day chí Ia IhaI
dô cua nhunµ Ihanh nIen vi qua nhIeI Ihanh voI
cônµ Iy “cach manµ” cua minh nhunµ rôI nµay
nay no hIeu qua hon nhIeu khI do Ia môI Iro choI
dua cônµ Iy den µan voI nIem yeu Ihích cua cônµ
chunµ. No bIen hoa Ironµ Iu do cua hoc sInh hay
nhu nµ nµuo I Ire nµa y nµa y va n Ia m ba n vo I GooµIe.
No Iro Ihanh Iruyen Ihônµ µIaI Irí cua cônµ Iy sau
môI ky nµhí cua môI nhan vIen.
Co raI nhIeu nµuoI Ihích Ihu voI hinh anh chu
GooµIe keo daI chu “o” Iren sô Iuonµ Iranµ duoc
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 65 64 LARRY PAGE & GOOGLE
IIeI ke Iren Iranµ keI qua cua hanµ nay. No co y
nµhïa µi khI dIe n Ia nhu Ihe na y: “GooooooooooµIe”7
The Ia qua ro y dô cua Iro choI chu, du IIeu hay
Iuonµ Ihônµ IIn cho du co keo daI bao nhIeu dI
chanµ nua, µooµIe cunµ se Iim Ihay. Uoc mo cua
Paµe nµay Iu dau Ia “Iô chuc Ihônµ IIn Ihe µIoI” va
nay no co Ihe da duoc dIen daI banµ hinh anh keo
daI may chu “o” nhu Ihe. CaI IInh Ihan BurnInµ
Man Iuonµ Ia dua hoa ra Ia nµhIem Iuc, chính xac
Ia Iro choI nµhIem Iuc.
In¡¡) íuon ín nguo ¡ cn n ín ¡.
Ky su Hassan, nhan vIen cu a GooµIe,
Nc\ Yo¡í T¡nc:, 11.01.2003)
Iñ t t¡¡ tIu c t¡cn dn u ngo n tn) cu n ín n, do ín
no t tu tuo ng dc ¡!
Vinton Cerf, cha de InIerneI no I ve su me nh Iô chu c Ihônµ
IIn Ihe µIoI cua GooµIe, Ira IoI phonµ van
cu a Cu¡u:íon¡c, 10.200S
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 67 66 LARRY PAGE & GOOGLE
Chûúng 2.
IHIC VI CÓNG ÐÓNG
ÐÊ THAY ÐÓI THÊ GIOI
Google – giöëng nhû laâ chuyïån àaánh rùng haâng ngaây vêåy.
larrv la¿e larrv la¿e larrv la¿e larrv la¿e larrv la¿e
KaI Iu Lee, vI IIen sï Iran µIu GooµIe IaI Trunµ
Ouôc, da co môI cônµ Ihuc Iônµ keI ve GooµIe:
“TuôI Ire + Iu do + binh danµ + dôI moI + Iap
Irunµ vao nµuoI IIeu dunµ + khônµ Iam dIeu xau
= GooµIe ky dIe u”.
VI IIen sï µôc Hoa nay Iônµ keI day du ve hIen
Iuo nµ GooµIe Ironµ ba I vIe I Iren websIIe cu a minh,
µIa I ba y vi sao ônµ bo MIcrosoII ra dI de Iheo IIe nµ
µo I “cu a Ira I IIm”, ve vo I GooµIe va o µIu a nam 200S.
Nhunµ khônµ pha I aI cu nµ dô nµ y vo I ônµ.
Ca c Iy µIa I nµuyen nhan Iha nµ Ihe cu a GooµIe se
Ia m ro Iu Iuo nµ kInh doanh, IInh Iha n doanh
nµhIep va, nhaI Ia, quan nIem sônµ cua cac nha
sa nµ Ia p. Va nho do , no µIu p chuonµ sau nhin
Ihay ro vaI Iro cua Larry Paµe.
“GOOGIL IS GIOBAI”
AßC Nc\: da dua ra ca ch kha I qua I nha I ve
GooµIe nhu va y. No khônµ chí Ia nµhe Ihua I choI
chu Iay dônµ am cua nha binh Iuan ky cuu PeIer
1ennInµs ma co n no I Ien mô I su Iha I, nhu ônµ vIe I:
“HaI nµuoI dan ônµ o IuôI 30 da Iao ra su anh
huo nµ phI Ihuo nµ dô I vo I cuô c sô nµ cu a ha nµ IrIe u
nµuoI. The µIoI cua ho da Ion hon va cuôc sônµ
nay cunµ nho vay ma Ion hon”.
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 69 68 LARRY PAGE & GOOGLE
GooµIe Iunµ ra dIch vu GooµIe LarIh vao nam
2006. Do Ia mô I pha n me m da y Iham vo nµ cho
Iuonµ IaI, boI hIen IaI no khônµ co dIch vu kInh
doanh nao Iu day. Ban se baI dau chuyen bay va
ha ca nh Iren Ioa n Ihe µIo I ba nµ ca ch Ia I pha n
mem nay Iu Iranµ chu cua GooµIe. CaI daI xonµ
vao may Iính, ban se Ihay do Ia IraI daI cua chunµ
Ia µIua vu Iru mau den Iap Ianh cac nµôI sao. Ben
µoc phaI man hinh Ia bô dIeu khIen µIônµ nhu caI
dIe u khIe n II·vI Iu xa, hinh da u cô nµ. Bô dIe u khIe n
de su dunµ IoI muc ban Iham chí khônµ can doc
phan µIoI IhIeu cach su dunµ. Nao, baI dau chu
du nhe! Bam vao dau muI Ien ben phaI, IraI daI
quay quanh Iruc qua phaI. Bam dau muI Ien ben
IraI, IraI daI se quay qua IraI. Muôn nhin Ihay Bac
cu c hay Nam cu c chí ca n cIIck va o da u mu I Ien Ien
hoac xuônµ. Nhu vay, ban co Ihe “cam” qua daI
Ironµ Iay ma quay de n chô ba n muô n Ironµ khônµ
µIan ba chIeu. Luc dIa va daI duonµ duoc “dan”
day du nhu be maI IraI daI, Iay Iu anh ve IInh.
Phonµ Io Ien môI chuI, cac duonµ bIen µIoI quôc
µIa hIen ra mau vanµ. Nao, den Ihanh phô Hô Chí
MInh Ihu nhe. Vay Ihi cho qua daI dunµ IaI o vI Irí
VIe I Nam, ben bo Tha I Binh duonµ, ba nµ ca ch
cIIck haI Ia n va o ma n hinh hoa c du nµ nu I µIu a cu a
bô dIeu khIen. Phonµ Io man hinh Ien banµ bô
dIe u khIe n, ca m µIa c µIô nµ nhu con chIm Iao xuô nµ
maI daI. O dô cao co nhu may bay vua caI canh
hoac ha canh, ban co Ihe nhin Ihay Ihanh phô voI
nhu nµ con duo nµ va nhu nµ con phô . Xuô nµ Iha p
nu a, ba nµ nu I pho nµ Io, ba n nhin ro nhu nµ con
Ia u Iren sônµ Sa I Go n va ca nhu nµ do nµ kenh den.
TôI dI chuye n ma n hinh de n khu phô cu a minh,
phonµ Ion IôI da, ban co Ihe nhin Ihay ro neI can
nha cua minh. DI chuyen ra Can GIo, nhunµ canh
runµ duoc bI nhunµ dam may Iranµ che maI vaI
noI. RaI de de nhan ra cac dIa danh vi GooµIe cho
hIen IhI chu Ien do. TôI nhan Ihay (2006) Iính
Binh Duonµ bI vIeI saI Ia “BIn Duonµ” (IhIeu chu
“h” Ironµ “BInh”). Banµ cach Ihuc Iruc quan nhu
vay ban co Ihe bay den Ihap LIIIeI o Phap, Iuonµ
Nu Iha n Tu do o My .
GooµIe LarIh se khônµ co µIa IrI µi neu chí Ia
nhunµ Iam anh µhep nôI nho vao nµuôn IaI chính
µIau co hay nho vao cônµ nµhe chup anh ve IInh.
No co µIa IrI Iim kIe m Ihônµ IIn ba nµ con ma I Iru c
quan cu a ba n. KhI de n Iha nh phô Hô Chí MInh,
ban dua “con chuôI” vao do va môI Iam banµ nôI
dunµ hIen Ien, ban co Ihe cIIck va Iim Ihônµ IIn ve
dIa danh na y. Nhunµ cho de n nay, GooµIe LarIh
chí moI cap nhaI nhunµ Ihanh phô Ion Iren Ihe
µIoI vao caI banµ Iim kIem do. Nhunµ y Iuonµ Ihi
qua ro . Mô I nµa y na o do , GooµIe se ca p nha I du
IIeu day du Iren Ioan Ihe µIoI. HIen IaI (2006), VIeI
Nam mo I chí co Ha Nô I va Tha nh phô Hô Chí MInh
Ia co anh ro neI. Nhunµ vunµ khac se mo neI khI
ban ha canh qua µan maI daI. Co Ie ban doc sach
cunµ co cam µIac µIônµ nhu IôI khI muôn VInh Ha
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 71 70 LARRY PAGE & GOOGLE
Lonµ, Hue , Phonµ Nha va nhu nµ ma nh da I Ihan
yeu khac duoc cap nhaI ro neI Iren qua·dIa·cau·
Iruy·cap nay de Ihe µIoI co Ihe bIeI nhIeu hon ve
VIeI Nam. Vao IhoI dIem cuôn sach nay duoc vIeI,
Côn Dao vua moI chuan bI Iam hô so dI san IhIen
nhIen Ihe µIoI. TôI bay vao do nhunµ GooµIe LarIh
khônµ co hinh a nh ro ne I na o. Nhunµ khI no co
Ihe Ironµ Iuonµ IaI Ihi sao7 NµuoI Ia co Ihe Iim
Ihay IaI ca Iren qua dIa cau nay. Phan mem nay
cu nµ co mô I Ihanh Iim kIe m cho phe p nµuo I du nµ
Iim kIem rIenµ Iheo dIa danh.
Ta I nhIen, no IIe p Iu c duo c mIe n phí dô I vo I nµuo I
du nµ. Nhunµ khônµ kho doa n buo c IIe p Iheo cu a
nha Iim kIe m khô nµ Iô na y Ia khaI Iha c kInh doanh.
Ban muôn quanµ ba du IIch cho môI dIa dIem,
GooµIe se µIaI quyeI duoc nµay IhôI. MôI nuoc
nµheo, môI nuoc µIau se deu co co hôI µIoI IhIeu
minh Iren do .
Sau khI chInh phuc hanµ IrIeu nµuoI Iren Ihe
µIoI banµ cach Iim van ban chu vIeI, Iim hinh, Iim
vIdeo Iren InIerneI – do hanµ IrIeu nµuoI Iao ra,
nay GooµIe Ia I muô n Ia o ra Ihônµ IIn khô nµ Iô Iren
qua dIa cau 3D, IIep Iuc chInh phuc Ihe µIoI banµ
mô I cônµ cu Iru c quan, de du nµ – do chính minh
Iao ra.
GooµIe Ia mô I cônµ cu Iim kIe m cho Ioa n Ihe µIo I.
Ta p chí 5c¡cnt¡¡¡c Anc¡¡cnn cu a My binh cho n
GooµIe Ia nIn í¡nI donnI In ng dn u t¡ong nñn
2ÛÛ5 (BusIness Leader oI Ihe Year). Sau na y, GooµIe
va ban Ihan Larry Paµe IIep Iuc co Ien Ironµ hanµ
Ioa I danh sa ch danh µIa kha c nhunµ va o Iho I dIe m
200S, do Ia môI dIeu Ia. BoI vi, GooµIe chí vua moI
µIa nhap IhI Iruonµ chunµ khoan Iruoc do môI
nam, con qua non Ire de co Ien nµanµ hanµ voI
nhu nµ Ien Iuô I Io n kha c nhu MIcrosoII, IBM, Sun
MIcrosysIems, OracIe, Yahoo... Nµoa n mu c Ia o chô ,
nhunµ nµuoI Ire o IuôI 30 da baI kIp nhunµ bac
IIen bôI dI Iruoc may chuc nam. Tronµ khI µIa IrI
cô phIeu cua cac hanµ khônµ Iô Ihay dôI khônµ
danµ ke Ihi µIa cô phIeu cua Iính moI GooµIe nhay
Ien 420 dôIa so vo I µa n 100 dôIa Iruo c do , µa p ba
Ia n. Cônµ chu nµ da u Iu o Phô WaII da da nh nIe m
IIn cho nhunµ chanµ IraI va Iam nen dIeu Ianµo
de p ma I cho ca c chí sô chu nµ khoa n. Mua ba n cô
phIeu Iren IhI Iruonµ chunµ khoan phu Ihuôc raI
nhIeu vao nIem IIn cua nµuoI Iham µIa ben canh
cac chí sô. GooµIe da co duoc nIem IIn do voI su
chua n bI de n nam nam, da I hon µa p dôI Ihônµ
Ihuo nµ. Do co Ie Ia qua nµ Iho I µIan vô danh ky
Ihu nhaI ve Paµe.
BIe u hIe n nIe m IIn Iren IhI Iruo nµ Phô WaII chí Ia
mô I ví du de nhin Iha y cu a GooµIe Ironµ ca ch Ihu c
Ian Iran khap noI Iren Ihe µIoI. Chuan bI, chuan bI
va chuan bI – Ia IaI ca nhunµ µi Paµe da duonµ
dau Ironµ suôI ba nam dau Ianh dao cônµ Iy dôI
IhoaI voI nµuoI dunµ Iren Ioan Ihe µIoI. Va Iren
nen Ianµ duoc chuan bI raI daI Iau do, vao 200S,
GooµIe co 3.000 nhan vIen va µIa IrI Ihuonµ maI
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 73 72 LARRY PAGE & GOOGLE
cu a cônµ Iy Ia 120 Ií dôIa – nµoa n mu c so vo I ca c
vI nhIe u Iuô I Ia MIcrosoII 290 Ií va IBM 140 Ií. Mô I
nam sau, sô nhan vIen cua GooµIe IIep Iuc Ianµ
Ien µap dôI – banµ ca bay nam Iruoc cônµ IaI. AdI
InaIIµus cu a Nc\ Yo¡í T¡nc: ho I: “Nhan vIen Ianµ
µa p dôI, va y nhu nµ µi ca c anh Ia m duo c cu nµ Ianµ
µap dôI chu7”. Paµe Ira IoI Ironµ khI Iay xep hinh
chIec cau Ihanµ dI Ien, banµ dô choI Leµo: “Chunµ
IôI co n Ia m nhIe u hon nhu va y”.
Tính Ioan cau cua GooµIe khônµ chí Ihe hIen o
quy mô hanh chính hay cônµ nµhe anh huonµ den
ca IrIeu nµuoI Iren Ihe µIoI, ma no con Ihe hIen
nµay ben Ironµ Iô chu c cônµ Iy. GooµIe Ia cônµ Iy
Ioan cau hoa chính ban Ihan no. GooµIe da phaI
“Ioa n ca u ho a” chính minh Iruo c khI Ia m vIe c Ioa n
ca u. Ban Ia nh da o cu a ho – ma xay du nµ nen ne n
Ianµ Ia Paµe – da Iap “nanµ nIu” nhan vIen cua
minh Iruo c khI phu c vu Ihe µIo I. Nam 2004, GooµIe
mo Iru so IaI chau Âu, Ioa nha day mau sac IaI
nuo c Anh na y da Ihu nha n 1S0 nhan vIen Ia m
vIec nhunµ ho dunµ den 17 Ihu IIenµ. BoI vi ho
den Iu 3S quôc µIa. ThaI Ia môI noI da van hoa,
khônµ phan bIeI mau da hay IIenµ noI. ThaI kho
de khônµ mau Ihuan khI ban noI voI nhan vIen
cua minh Ia hay phuc vu Ihe µIoI Ironµ khI ban
khônµ hoc cach phuc vu nhan vIen. Ma nhan vIen
cua ho Ihi o khap noI Iren Ihe µIoI, xuaI Ihan Iu
nhIeu nen van hoa. MôI Ihe µIoI da van hoa danµ
dan xen voI Iôc dô raI nhanh khônµ phaI Ia caI co
san Iren InIerneI ma no phaI duoc xay dunµ banµ
cônµ suc voI IhaI dô µIao IIep IIen van hoa. RôI
cuô c, sau nhu nµ su p dô cu a ca c cônµ Iy kInh doanh
dua vao manµ va su con IaI cua GooµIe da cho
nµuoI Ia Ihay ranµ InIerneI, IhaI ra, chí Ia môI Ihe
µIo I ky Ihua I – mô I ca I ma y khônµ hon khônµ ke m.
Va nµuoI Ia phaI Iao dônµ Iren do voI y Ihuc “raI
con nµuo I” nhu bao do I nay. Va de xay du nµ mô I
Ihe µIo I Iren do , nµuo I Ia pha I ho c ca ch dô I da u vo I
cac Ihach Ihuc cua IhoI daI cônµ nµhe daI ra cho
nhan IoaI. MoI baI dau deu phaI xuaI phaI Iu ben
Ironµ. Paµe da nhin Ihay IraI daI rônµ Ion baI dau
Iu µuonµ ma I cu a nhan vIen.
*
* *
Mô I da c dIe m nô I Irô I nha I cu a GooµIe Ia Iim kIe m
vo I hon mô I Iram nµôn nµu . Khônµ aI khônµ duo c
mo I Iham µIa cuô c vuI. Paµe chua bao µIo de n VIe I
Nam nhunµ cônµ dan ma nµ na o o VIe I Nam cu nµ
bIe I phIen ba n GooµIe IIe nµ VIe I, mo nam 200S.
Hoa c Iim vo I Iu kho a IIe nµ VIe I co da u nµay Iren
µooµIe.com. Dô I vo I chu Iuo nµ hinh IIe nµ Hoa hay
chu nhu ve cu a nµôn nµu Arab cu nµ Ihích ho p vo I
Ihua I Ioa n PaµeRank. Mô I Iha I dô da van ho a nhu
va y da Ia m nen GooµIe Ioa n ca u. No I cach khac,
GooµIe co “bô na o” da nµôn nµu . Nµuo I de xuo nµ
ra no , sa n sa nµ cho no mô I “Iha I dô ” µIao IIe p IIen
van hoa Ironµ hIen Ihuc Ioan cau hoa.
La n Ioa n ca u ho a Ihu nha I cu a GooµIe Ia do chính
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 75 74 LARRY PAGE & GOOGLE
cônµ nµhe cua may Iim kIem Ihuc day, vao nam
1999. Luc do, cônµ Iy van o Ironµ caI µa·ra, IIen
nµhI duy nhaI Ia caI may µIaI, may say khô. Nhan
su quan Iy cao cap chí co nµuoI ban SIanIord Ien
Ia CraIµ SIIversIeIn – µIam dôc ky IhuaI cua Iap
doa n. IC Mngnz¡nc cu a My nam do binh cho n
GooµIe va o danh sa ch 100 websIIe va ky Ihua I Iim
kIem IôI nhaI. GooµIe Ioan cau hoa Iheo nµhïa Ia
ca Ihe µIoI bIeI den va dunµ cônµ cu cua ho. Paµe
Iu c na y co n chua chua n bI kInh doanh.
De Ihuc hIen IIen Irinh mo rônµ kInh doanh ra
Ioa n ca u, GooµIe cu nµ pha I Ihu c hIe n nhu nµ chuye n
Ihônµ Ihuo nµ cu a kInh doanh. Paµe pha I cha y Iheo
chính suc ep khônµ Iuonµ Iruoc cua Iinh Ihe. MôI
Ironµ nhunµ cach cô dIen Ia Ihau Iom, mua cac ky
IhuaI hoac cônµ Iy Iuonµ unµ voI muc IIeu cua
minh. De phuc vu du an GooµIe LarIh – cônµ cu
µIup nµuoI Iruy cap bay quanh Ihe µIoI va dap
xuônµ maI daI voI nhunµ hinh anh ro neI Iheo
cônµ nµhe ve IInh – cônµ Iy da mua hanµ ky IhuaI
cao KeyhoIe. LrIc bIeI ro nen van hoa GooµIe. Önµ
cu IhoaI maI mua va IôI keo dônµ mInh mIen sao
“dunµ Iam dIeu xau”. TIen sï LrIc cunµ bIeI vao
Ihuo ban dau, Paµe da Iunµ Iu chôI hop Iac voI
OverIure vi muc IIeu khônµ co dIem nao Ia chunµ
ca. Vay Ia ro ranµ: Khônµ cam nam Ihe µIoI Ihônµ
IIn banµ moI µIa! De hIeu cac µIa IrI chIa se cua
GooµIe, IIe n sï LrIc SchmIId Iu nµ no I vo I ba o T¡nc:
(12.2.2006) ra nµ: “TôI ma I sa u Iha nµ de hIe u
(GooµIe), mô I nam de du IInh Ie va bay µIo Ihi na m
chac rôI. TôI IIn Ia Larry va Serµey se Iam Ihay dôI
cach quan IrI”.
Vo I vIe c binh cho n cu a 5c¡cnt¡¡¡c Anc¡¡cnn, Larry
Paµe khônµ phaI Ia Ian dau IIen cam nhan caI cam
µIa c huy hoa nµ cu a do I doanh nhan. Vi nµay Iu
hô I GooµIe co n vô danh va chua aI nha n ra hinh
danµ cua nen cônµ nµhIep Iim kIem Iren InIerneI,
ho c vIe n MIT cu a My da Iu nµ binh cho n Larry
Paµe Ia “nha Ianh dao Ire cua Ihe µIoI Iuonµ IaI”.
KhI do Paµe con Ia sInh vIen IIen sï cua SIanIord
danµ va I Iô n vo I mô I Ihua I Ioa n nha m Iu c Iunµ ca c
Iranµ web, con BrIn Ihi danµ maI me voI cac IhuaI
Ioan dao xoI du IIeu. Dac dIem Ihu Iïnh cua Paµe
va BrIn Ia o chô ho da nhin Ihay Ihach Ihuc do
nhu chính ho da daI caI Ien dau IIen cho IhuaI
Ioan Ia “PaµeRub” – “µaI Iunµ”. Dac dIem Ianh dao
cua ho Ia o chô ca haI da Iu Iay minh Iam ra cô
may do, Iu nhan Irach nhIem µIaI môI baI Ioan
IhoI daI. Chan dunµ cua Paµe se dam neI voI IhoI
ky Ianh dao Ironµ vô danh de hIen Ihuc hoa uoc
mo cu a ca haI.
GooµIe Ia hIen Iuonµ cua nµay hôm nay, Ia hIen
Iuonµ cua su kIen Ioan cau hoa ma VIeI Nam da
buoc chan vao do.
*
* *
May Iim kIem GooµIe cua Paµe cunµ µay ra kha
nhIeu IhaI vonµ cho nµuoI dunµ. Don µIan nhaI Ia
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 77 76 LARRY PAGE & GOOGLE
nµuo I Ia qua de da nµ IIe p ca n ca c Ihônµ IIn khônµ
Ianh manh! Tronµ khI dôI ban Paµe va BrIn mo
uo c cô ma y co Ihe Ia m cuô c sô nµ con nµuo I Iô I
hon Ihi cu nµ chính pha I mInh cu a ho da Ia o ra
nhu nµ Iha ch Ihu c. Va khônµ pha I aI cu nµ Ihích
may Iim kIem GooµIe. Day Ia maI IraI cua cônµ cu
GooµIe. 1ohn BeIIeIIe, mô I chu doanh nµhIe p Ironµ
Ihunµ Iunµ SIIIcon, “nµuoI cunµ Ianµ” voI GooµIe
neu quan dIem cua minh voI Cß5 (2.1.200S): Ne u
ban µooµIe môI aI do Ihi hinh anh ban Iim Ihay
hoan Ioan saI Iech. Hoac neu aI do co môI su cô µi
khônµ hay Ihi bI ca Ihe µIoI bIeI duoc chí vi saI
Iech do cua µooµIe. Paµe va BrIn se bI Irach moc.
Tônµ µIam dôc, IIen sï LrIc bIeI han che do cua
GooµIe. Önµ no I Iheo ca ch no I khIem Iô n cu a Paµe:
“Chunµ IôI cô µanµ nhIeu Iam. Chunµ IôI chua
hIeu cach Iao ra µIa IrI va caI nhin dao duc ve
Ihônµ IIn. Va chunµ IôI chua Ihe phan bIeI duoc
Ihônµ IIn chính xac ma ban muôn voI môI Ihônµ
IIn da cu”. Oua vay, neu ban daI Ien saI voI ban
chaI buc hinh Ihi GooµIe se cho keI qua saI. Nµhïa
Ia neu ban daI Ien “chuôI” cho buc anh “khoaI
Ianµ” va khI ban µooµIe voI Iu khoa “chuôI” may
µooµIe se dua ra bu c a nh “khoaI Ianµ”. GooµIe LarIh
cunµ khIen nµuoI Ia phaI hoanµ so khI bIeI ranµ
no Ia mô I cônµ cu qua “hu u ích” cho ca c nho m
khunµ bô. Va no Iunµ bI canh bao ve dIeu nay Iu
nhIe u quô c µIa.
Sau va n de cônµ nµhe , IhI Iruo nµ kInh doanh da
da I ho va o ma I Ira I cu a nhu nµ cuô c chIe n Ihuonµ
ma I. Khônµ pha I Iu c na o Paµe cu nµ ha nh phu c vo I
ca c ke I qua Iô I de p do chính minh. Paµe va n chu
Iam de n ca c sa n pha m mo I duo nµ nhu Iha ch Ihu c
Ia o Iuonµ IaI chu khônµ ha n Ia nhu nµ chuye n na y.
IHIC VI CÓNG ÐÓNG –
CÓNG THIC HÓI TI NHAN TAI
Tha nµ 7 nam 200S, Ihunµ Iu nµ SIIIcon xôn xao
khI KaI Iu Lee chIa Iay daI cônµ Iy MIcrosoII de ve
GooµIe, Ihuc hIen nIem vuI dem “sach mIen phí
onIIne” ve nônµ Ihôn. Va cuô c chIe n GooµIe ·
MIcrosoII duoc dIp nô Iunµ maI bao.
KaI Iu Lee Ia nhan IaI cap cao cua BIII GaIes Iran
µIu IhI Iruonµ khônµ Iô Trunµ Ouôc. KhI GooµIe
moI IoI Ionµ oe oe bay nam Iruoc Ihi Lee da xay
dunµ phonµ Ihí nµhIem MIcrosoII IaI Trunµ Ouôc,
mo manµ bo co I cho da I cônµ Iy na y o chau A .
(Truoc do, Lee Iunµ Iam vIec cho AppIe.) Su kIen
Lee roI bo daI Iy phu MIcrosoII rôI cuôc da dan ca
ba ra Ioa an IaI My. Phan quyeI cua Ioa ve cuôc
Iranh chap nhan su nay cuôI cunµ cho phep Lee
Ioa I nµuye n phu c vu dan Iô c minh, Ihônµ qua
GooµIe IaI Trunµ Ouôc.
Cônµ Ihuc “huI” nµuoI nhu môI IhoI nam cham
cuc manh cua GooµIe duoc Ihe hIen raI ro Ironµ
cau chuyen nay. Ho khônµ “san” nhan IaI banµ
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 79 78 LARRY PAGE & GOOGLE
mo I µIa , khônµ dua ra nhu nµ mu c Iuonµ va Ihuo nµ
cônµ voI chính sach hau hïnh. Don µIan, ho dI Iim
nhu nµ nµuo I cô nµ su co kha nanµ cu nµ ho chIa se
kha I vo nµ, uo c mo. Va ca I uo c mo do duo c Ihe
hIe n ra I ro Ironµ Iuyen nµôn cu a GooµIe: Su me nh:
Iô chu c Ihônµ IIn Ioa n ca u, Ia m cho chu nµ Iro nen
hu u du nµ va aI cu nµ co Ihe co duo c.
Va Lee ve GooµIe voI muc IIeu cao ca nhaI cua
minh Ia manµ nhIeu IrI Ihuc hon den nhunµ vunµ
sau xa nhaI cua Trunµ Ouôc. Luc huI xa hôI va
IInh Ihan dan Iôc da Ihanµ Ironµ cuôc dua µIanh
nhan IaI.
Cuôc chIen ma BIII GaIes menh danh Ia cuôc
chIen IO, nhin ky, hoa ra Ia cuôc chIen van hoa
µIua cac chu Ihe kInh Ie. Se khônµ nµoa chuI nao
neu daI µoc nhin Iu GooµIepIex, cuôc canh Iranh
se co Ien µoI Ia Iua chon van hoa Ironµ môI nhan
vIen. Nhu Paµe den µIo van nhac cac chuyen µIa
hay baI dau banµ µIa IrI cua du an chu khônµ
duoc baI dau banµ “kIem duoc 80 IrIeu dôIa môI
nam”. Va Ironµ doI sônµ kInh doanh, nhaI Ia kInh
doanh cua cac Iy phu dôIa, do se Ia cuôc chIen
Ihu c su qua kho , va Iha I khô n kho khI no bI a p Iu c
ha nµ nµa y, cu a ca c nha Ia nh da o doanh nµhIe p.
Nhunµ µoI y IôI nhaI chí co Ihe xuaI phaI Iu µIaI
doan xay dunµ nen Ianµ. Paµe se khônµ Ia huyen
Ihoa I ne u khônµ vuo I duo c nhu nµ cuô c chIe n ha nµ
nµay do vao IhoI no nan day nµuoI de Iao ra môI
be phonµ, san sanµ cho cuôc vIen du vao Iuonµ
IaI. Ma cuô c vIe n du do , VInIon CerI no I no chí mo I
baI dau.
Truoc IIen, can xem nhunµ aI da ve voI GooµIe
da y nhu nµ Iy Iuo nµ.
KaI Iu Lee chí Ia môI ví du ve suc huI cua IhoI
nam cham GooµIe. Hanµ Iram IIen sï hao huc den
day Iam vIec vi cônµ vIec môI nµay dem den cho
ho nIem vuI raI ca nhan: phuc vu con nµuoI.
DIe n da n KInh Ie The µIo I – dIe n ra Ia I Davos cu a
Thuy Sy Ihanµ 2.200S. BIII GaIes va Larry Paµe
cu nµ co ma I. O do , pho nµ vIen Nc\ Yo¡í T¡nc:
pha I hIe n ra haI ha nµ na y da Ia I ba I nµu a cônµ khaI
cuô c chIe n. MIcrosoII chua n bI Iunµ ra cônµ khaI
cônµ nµhe Iim kIe m cu a minh ma nµa I GaIes no I se
ba I kIp GooµIe. MIcrosoII da dua ra ba n Ihu nµhIe m
µô m mô I bô ca c nu I pha n me m cu a Irinh duye I
InIerneI, huo nµ da n nµuo I du nµ Iim kIe m vo I MSN
va ca c dIch vu IIen quan. GooµIe bI de do a.
Chuyen µi da xay ra7 TaI IhoI dIem nonµ bonµ
do cua cuôc chIen, RIck RashId – pho chu IIch
MIcrosoII phu Irach bô phan nµhIen cuu cua Iap
doan – da den cac phonµ Ihí nµhIem IaI Ihunµ
Iu nµ SIIIcon de xem xe I cônµ cu Iim kIe m MIcrosoII
Research. Sau doI IhI saI cua ônµ pho chu IIch
phu Ira ch bô pha n nµhIen cu u, mô I nhan va I quan
Ironµ co Ien Ia MIke Burrows – nµuoI µIu vaI Iro
IhIeI ke cônµ cu chIen Iuoc nay – da em a roI
MIcrosoII ra dI. Van de Ia o chô anh Ia den voI
GooµIe. Paµe da quyen ru maI môI nha ky IhuaI
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 81 80 LARRY PAGE & GOOGLE
cu a GaIes.
Paµe da an minh nhIeu nam de huonµ den muc
IIeu kInh doanh Iren Ioan cau. The nen, GooµIe
phaI co cac nhan vaI IôI Iac, khI da du Iônµ du
ca nh. ChIe n Iuo c con nµuo I cho GooµIe cu nµ Ia
mô I Iy do dua GooµIe vuon ra Ihe µIo I nhanh cho nµ
ma Ihanh cônµ. LrIc ve sau da dem ve cho GooµIe
nhunµ ônµ ban ma Ihe µIoI nµuonµ mô. VInIon
CerI, cha de cua cuôc cach manµ InIerneI voI µIao
Ihuc TCP/IP, Ia môI Ironµ sô do. Chí sau môI buôI
no I chuye n, VInIon da dô nµ y nha n su me nh Iruye n
ba (Iu dunµ cua µooµIe Ia LvanµeIIsI) cho GooµIe.
LrIc vo I VInIon nhu Ia ca ch µIa I Io a nô I “cô don Ia c
IoaI” cua nhunµ nµuoI Ire va keo nhunµ nµuoI Ire
Iren Ihe µIoI Iham µIa vao cuôc choI “Iam Ihe µIoI
Iô I de p hon” cu a GooµIe. No I “cô don Ia c Ioa I” Ia vi
vao IhoI ky dau, khI Paµe moI µIoI IhIeu may Iim
kIe m Ihi ca Ihe µIo I Ihuonµ ma I de u Ia c da u. VInIon
CerI ve sau da noI voI bao Cu¡u:oní¡nc: “TôI hy
vonµ Ihanh cônµ Ironµ vIec µuI dI Ihônµ dIep den
moI nµuoI ranµ GooµIe IhaI su Iam vIec cho dInh
nµhïa con nµuoI moI”.
Neu ban duoc hoI chuyen voI môI Ironµ nhunµ
“cha de cua InIerneI” Ia VInIon CerI ban se hIeu vi
sao cac nhan IaI Ihích µIa nhap quan dIem kInh
doanh cu a ca c nha sa nµ Ia p Ia p doa n GooµIe.
Ho ¡: Ly do na o khIe n ônµ cha p nha n Ihu Iha ch
Iro Ihanh Ihanh vIen cua GooµIe vay7
In ¡: GooµIe Ia Iranµ web µIa dinh cu a chu nµ IôI
Ironµ nhIeu nam rôI. Sau cuôc Irao dôI nµan voI
LrIc (CLO cua GooµIe), ônµ ban danµ kham phuc
cua IôI 20 nam qua, chunµ IôI keI Ihuc buôI noI
chuyen ranµ IôI co Ihe µIup GooµIe duonµ dau voI
nhu nµ Iha ch Ihu c cu a su mo rô nµ va su pha I IrIe n
raI nhanh cua dIch vu.
Nhunµ neu muôn µIaI quyeI cac Ihach Ihuc cua
IhoI daI, cac nha khoa hoc co nhIeu noI khac voI
nhIe u nµuô n Iu c Ia I chính hon GooµIe, de cho n.
Vay IaI sao van Ia GooµIe7
Ho ¡: La môI nµuoI cha cua InIerneI, nhunµ µIa
IrI nao cua GooµIe – Ien IuôI nanµ dônµ va cua
cônµ chu nµ – Ia m ônµ nha n Iro Iha nh nµuo I da n
dau cônµ vIec Iruyen ba o do7
In¡: TôI se danh IhoI µIan cua IôI voI cac kha
nanµ cu a GooµIe, Ia I MounIaIn VIew cu nµ nhu kha p
Ihe µIoI. TôI hy vonµ Iruyen ba duoc Ihônµ dIep
na y cu a GooµIe de n cônµ chu nµ: Ra nµ GooµIe Ihu c
su muô n µIu p mo I nµuo I duonµ da u vo I da I duonµ
Ihônµ IIn ky IhuaI sô ma no chônµ chaI IIen Iuc,
ra I nhanh. Tronµ con duo nµ du ha nh cu a minh,
IôI hy vonµ minh co Ihe µIup dInh nµhïa ve ky
IhuaI moI, nhunµ unµ dunµ moI va con nµuoI moI
– nhunµ nµuoI co Ihe cônµ Iac vao Ihanh cônµ cua
GooµIe.
Ho ¡: CaI nhin ca nhan cua ônµ ve hanh Irinh Ia
Ihuonµ cua GooµIe Iu 1989 – vôn Ia môI du an
nµhIen cuu cua haI sInh vIen SIanIord Ire IuôI –
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 83 82 LARRY PAGE & GOOGLE
de n nay7
In ¡: Vo I chu nµ IôI va nhu nµ nµuo I du nµ Ironµ
ha nµ nµu cu a GooµIe nhu nµ nµa y da u, do Ia mô I
cuô c phIeu Iuu. (...) InIerneI Ia o ra mô I su c ma nh
dính cao va cu nµ co nµhïa Ia Ia o ra nhu nµ dIch
vu mo I. No bIe n ho a Iha nh nhu nµ Ihu kha c nhau
ba nµ ca ch ke I ho p vo I nhu nµ phuonµ IIe n dI dô nµ
(Iren ma I da I va Ironµ khônµ Irunµ). Larry va
Serµey da va se IIe p Iu c do nµ vaI Iro Iheo chô I
Ironµ su IIe n IrIe n cu a GooµIe Iu kho I da u cho
de n Ia m cao hôm nay.
Tam nhin cua nha “Iuonµ IaI hoc” nay phan nao
µIaI Ihích su menh va cunµ Ia suc cuôn huI cua
GooµIe. Su c hu I do , Larry Paµe Ia m cho no Ian Io a
hanµ nµay. Va dac bIeI, Paµe da kIen Iri µin µIu no
Ironµ suôI ba nam dau non Ire va µIua con dIa
chan sup dô doI·com IaI nuoc My vao IhoI ky do.
Nµuo I Ia cu nµ de da nµ Iha y mô I nµuo I da nµ kính
Ironµ ban Ianh dao GooµIe, Ihay hIeu Iruonµ Ihu
muo I cu a SIanIord, IIe n sï 1ohn Hennessy. SIanIord
Ia daI hoc hanµ dau cua Ihe µIoI, noI cunµ cap cho
khônµ chí nuo c My ma cho ca ne n khoa ho c cônµ
nµhe chunµ cua Ihe µIoI nhunµ Ien IuôI Ion. NoI
cach khac, Paµe Ia hoc Iro cua Ihay Hennessy va
µIo day, nµuo I Iha y cu a da I ho c danh IIe nµ Ia cô nµ
su cua cau hoc Iro IaI nanµ cua minh. O Iruonµ
SIanIord, Ihay hIeu Iruonµ 1ohn Hennesy cunµ Ia
chu IIch khoa Khoa hoc may vI Iính, GIam dôc
phonµ Ihí nµhIem khoa hoc may vI Iính va Ia nha
dônµ sanµ Iap cua vaI cônµ Iy Ironµ Iïnh vuc nay.
Tu môI Iuan van Iro Ihanh cônµ cu cho ca Ihe
µIoI, Iu caI µa·ra den su co maI khap nam chau, Iu
maI daI Ien vu Iru – GooµIe Ia hIen Iuonµ cua IhoI
da I na y. Tu haI con nµuo I Ien de n 6.000 nhan
vIen, Iu Iay Iranµ Ien µIa IrI IhI Iruonµ 120 Ií dôIa,
Iu vô danh Ien den dính cao danh vonµ – Larry
Paµe va Serµey BrIn Ia môI hIen Iuonµ nµac nhIen.
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 85 84 LARRY PAGE & GOOGLE
Coogíc ¡: gíoíní.
AßC Nc\:, 23.2.2004
Hn¡ nguo ¡ tInnI n¡cn tuo ¡ 3Û nn ) dn tn o ¡n n nI
Iuong nnnI dcn cuoc :ong Inng ngn) cun Inng
t¡¡c u nguo ¡. Vu t¡u cu n Io dn ío n Ion t¡ong tun n
nn ), \n \ì tIc no cu ng ín n tIc g¡o ¡ ío n Ion.
AßC Nc\:, 23.2.2004
Coogíc ín no t IìnI nn u dc no¡ tIco. HìnI n nI
cu n Io : do ¡ no ¡, Intc¡nct \n :u tIn t.
John Battelle, Cß5 Nc\:, 2.1.200S
V¡c c Coogíc dun co ¡I¡c u ícn tI¡ t¡uo ng NA5IAO
cu n M) ín no t :u í¡c n ío n nIn t t¡ong í¡cI :u ín ng
co ¡I¡cu.
ßßC, 18.8.2004
IIong ín n d¡c u xn u cu ng co ngI¡n ín g¡u cn c
qun ng cn o o ícn ngon ¡ cn c íc t qun tìn í¡c n.
Cß5 Nc\:, 28.3.2004
In¡¡) Ingc íuon íuon nuo n ín n tIn) do ¡ tIc
g¡o ¡. Vn I¡c n tn ¡ nnI tn ¡n t tIn nI cong.
Iconon¡:t, 12.1.2006
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 87 86 LARRY PAGE & GOOGLE
Chûúng 3.
TRÃN TRO VÌ THÊ GIOI
TIONG IAI
Nïëu baån caãm nhêån àûúåc viïåc moåi ngûúâi tin cêåy vaâo thöng tin
do baån cung cêëp thò baån seä nhêån ra troång traách cuãa mònh.
Baån seä suy nghô nghiïm tuác vïì traách nhiïåm àoá.
larrv la¿e larrv la¿e larrv la¿e larrv la¿e larrv la¿e
NGHÏ KHAC VA IAM KHAC
The µIoI Ironµ nhIeu nam qua van Iuôn noI ve
nhu nµ cuô c chIe n Iranh Ihuonµ ma I ma Larry Paµe
va Serµey BrIn da buoc vao do. Gan nhu khônµ
nµay nao cac Io bao Ion nho Iren Ihe µIoI khônµ
µIa I IíI cuô c chIe n cu a GooµIe vo I MIcrosoII hay vo I
Yahoo va vô sô cac dôI Ihu nho hoac vua khac.
MIcrosoII cônµ bô ky Ihua I Iim kIe m rIenµ va o nu a
cuôI nam 2006. Cuôc chIen da Ihuc su rôI. DIeu
GaIes noI “se duôI kIp ho” IaI Davos nam 200S da
baI dau Ironµ Ihuc Ie. CLO cua MIcrosoII, SIeve
BaIImer, cunµ da Ihe IIeu dIeI GooµIe! Truoc do
nua, 2003, Iu Ihuo GooµIe con chua Ien san chunµ
khoa n, µIa m dô c MSN – cônµ cu Iim kIe m cu a
MIcrosoII – YusuI MechdI da noI rôI: “GooµIe nhu
Ia dôI Ihu canh Iranh chu khônµ phaI dôI Iac”.
Mô I nam sau nha n xe I cu a MechdI, ha nµ TechNeI
da n nµuô n Iu ha nµ nµhIen cu u NIeIsen/NeIRaIInµs
cho Ihay môI chuyen Ihu vI voI nµuoI doc: Co 80º
nhan vIen cua MIcrosoII dunµ cônµ cu Iim kIem
cu a GooµIe de µIa I quye I cônµ vIe c, Ia nµ quen hoa c
khônµ chIu du nµ dô nha Ia MSN search! Cha Ira ch
CLO SIeve BaIImer cua MIcrosoII Iôn ruôI ca Ien.
Nhu nµ nµuo I su nµ ba I ca c pha n me m cu a
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 89 88 LARRY PAGE & GOOGLE
MIrcrosoII, du va y, va n co chu I Iinh rIenµ vo I cô nµ
cu Iim kIem cua GooµIe, Ihay vi chunµ Ihuy voI
MSN cu a MIcrosoII. Con sô Ia Iren 66º. CLO BaIImer
Ihe hIen su Iuc µIan banµ cach cam nhan vIen
dunµ may Iim kIem GooµIe. Va Ienh cam van nay
cu nµ duo c ônµ IhIe I Ia p o ... nha !
Nhan vIen Yahoo! Ihi sao7 CaI may GooµIe don
µIan cunµ quyen ru nôI nhan vIen cua dôI Ihu
na nµ ky na y. Cu nµ nµhIen cu u Iren cho hay co
de n 64º nµuo I cu a Yahoo du nµ ma y cu a da I dIch
Ihu GooµIe. He I nuo c no I!
Sau nhu nµ Iha nµ Io I, ba n se nha n duo c su pha n
cônµ cu a dô I phuonµ. Bao µIo cu nµ va y, nha I Ia
khI dô I phuonµ co ho a Iu c Ia I chính ma nh hon
nhIeu Ian. Ouy ba 2006, bao chí Ihe µIoI Ioan IIn
Yahoo Ihao µo may Iim kIem cua GooµIe de dunµ
chính may cua minh. MôI vaI Ihanµ sau, MSN cua
MIcrosoII Iunµ ra cônµ nµhe Iim kIem moI hon.
GooµIe maI khach hanµ chIen Iuoc (cho Ihue may
Iim kIem) – môI khoan Ihu quan Ironµ ben canh
nµuô n Ihu chính Ia qua nµ ca o. Truo c Iuyen bô
MIcrosoII, BrIn no I: “TôI Io Ia nµ vi ho Ihu c su muô n
IIeu dIeI chunµ IôI”.
MôI cuôc chIen canh Iranh khac cunµ IIen Iuc
duo c ca p nha I Iren ma n hinh ma y vI Iính cu a Paµe
o Iônµ hanh dInh. Do Ia cônµ vIec Iam an day kho
khan cua KaI Iu Lee o Trunµ Ouôc. NµuoI Ia cunµ
Iheo doI su IhaI baI cua nµuoI khônµ Iô GooµIe IaI
Trunµ Ouôc voI dôI Ihu BaIdu.com Iren san nha
cua daI nuoc dônµ dan nhaI Ihe µIoI nay.
Nhunµ bIeu Iô ve nhunµ cuôc chIen Ihuonµ maI
nay, su µIau co va Io au ve Iuonµ IaI, nha Iy phu
Ire Iuô I Larry Paµe no I Iren Nc\ Yo¡í T¡nc:
23.4.2006: “Nµhï ve nhu nµ chuye n nhu va y cha nµ
IôI chuI nao”.
Tha I kho IIn. Va y chu Paµe nµhï de n nhu nµ
chuyen µi7
Paµe Ihuonµ dI IoI dI IuI môI khI hop hanh Ironµ
khI Iay Ihi nhon môI mIenµ IraI cay bo vao mIenµ.
O GooµIepIex, mô I nµa y Paµe va BrIn, ShmIdI
Ihuo nµ no I chuye n hay ba n ba c sau ve nhu nµ
chuyen daI su nhu vay. Bô ba cam µIu moI quyeI
dInh chIe n Iuo c. Nµoa I bô ba, khônµ aI ba n ve
cuôc dan Ihan vao Trunµ Ouôc, noI du ho phaI
IrIen raI nhanh nhunµ van chua baI kIp BaIdu. Ho
se Ia IaI ca dau môI ma bao µIoI phaI µap môI khI
ba n de n GooµIe.com hoa c cuô c chIe n na o do .
Paµe, BrIn khônµ quen µIaI Ihích nhunµ chuyen
nhu va y, µIô nµ nhu Ihuo kho I nµhIe p, ca haI khônµ
IIn ranµ co nhIeu nµuoI hIeu va chap nhan dIeu
minh Iam vi no “qua Iy Iuonµ”. Cach µIaI quyeI Ia
µi7 Hay baI dau Ihu phan Iích Iu IhI Iruonµ Trunµ
Ouôc, noI GooµIe danµ IhaI baI. DIeu IuyeI voI voI
nµuo I du nµ GooµIe ben Ironµ Ia nh Ihô Trunµ Ouô c
Ia nha chí huy cu a Ia p doa n na y o day chính Ia
nµuo I dô nµ huonµ ma µIo I Ire nµuo nµ mô : KaI Iu
Lee. Nha khoa ho c ma y Iính 44 Iuô I na y (va o 2006)
Iuôn xuaI hIen voI bô vesI mau IôI. O Trunµ Ouôc,
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 91 90 LARRY PAGE & GOOGLE
ônµ nôI IIenµ nhu nµôI sao dIen anh hay ban nhac
I4. MôI Ian Lee co baI dIen van IaI môI Iruonµ daI
hoc voI sInh vIen ve chu de “Lam Ihe nao de µIoI
Ire Trunµ Ouôc co Ihe canh Iranh voI Ihe µIoI”. Ve
cho den de Iham du co µIa 60 dôIa. Nc\ Yo¡í
T¡nc: cho hay, mô I Ia n kha c co de n 8.000 sInh
vIen nµô I cha I chô nµhe Iruo nµ da I dIe n GooµIe no I
chuyen, nµhe cham chu Iunµ IoI. Paµe Iim kIem
chia khoa cho cac van de Ihuonµ baI dau banµ
vIec Iim kIem con nµuoI.
GIônµ nhu Paµe, Lee co môI nIem IIn manh IIeI
vao suc µIaI phonµ cua cônµ nµhe. Va day Ia Iy do
Lee roI Iïnh vuc phan mem de dau quan cho bô
ma y Ira Io I mo I IrI Ihu c co Ien GooµIe: “InIerneI se
dem Ia I san choI cho nhu nµ nµuo I o nônµ Ihôn,
vôn chIem da sô o Trunµ Ouôc. MôI khI nhunµ
nµôI Ianµ nho o Trunµ Ouôc duoc nôI manµ Ihi
nhunµ hoc sInh cach xa nµan dam so voI Thuonµ
Ha I hay Ba c KInh co Ihe Iruy ca p duo c Ia I IIe u Iru c
Iuyen cua DaI hoc MIT hay Harvard va hoan Ioan
Iu ho c”, Lee no I vo I Nc\ Yo¡í T¡nc:. Paµe Iuôn Iim
Iha y nµuo I yeu Ihích mu c IIeu “Ia m Ihe µIo I Iô I de p
hon” cu a GooµIe.
Nhunµ nµôI Ianµ nho Ihi o khap noI Iren IraI daI
nhunµ khônµ pha I o dau cu nµ co sa ch vo mIe n
phí. GooµIe muô n dem ca Ihe µIo I sa ch Ien ma nµ
cho nµuo I du nµ mIe n phí ba nµ du a n que I nhu nµ
Iranµ sach. Chia khoa cua Paµe Iuôn Ia Iim kIem
va khoI day caI IôI IIem an Ian khaI vonµ xa hôI
Ironµ môI IaI nanµ nao do.
Paµe van Ihuonµ o IaI suôI dem o cônµ so voI
BrIn. Ho da du µIa u co de sô nµ cuô c sô nµ huo nµ
Ihu cua môI Ihanh nIen nhunµ ho Ihích Iam vIec.
Do Ia cach ho Iam Io voI cac rac rôI ca nhan, Iap
Irunµ va o dam me cônµ nµhe Ia m nen nhu nµ kha c
bIeI cua minh.
Tuy nhIen, nen van hoa doanh nµhIep va IrIeI Iy
kInh doanh Ia m nen su ha p da n cu a GooµIe, do
Paµe caI daI Iu dau khônµ phaI Iuc nao cunµ hoan
hao. Paµe, dôI khI mac Iay Ironµ do.
CIÓC TRANH IIAN “DON’T BL LVII”
Tronµ pha n µIo I IhIe u Ia p doa n, GooµIe µhI: “Our
phIIosophy: Don’I be evII”. Dunµ Iam dIeu xau xa!
MôI nµay Paµe se nhin Ihay caI khau hIeu nay cua
cônµ Iy. Nhunµ dIe u quan Iro nµ Ia Ia m sao de
6.000 GooµIer Iha m nhua n Iu Iuo nµ do .
Nc\ Yo¡í T¡nc:, 11.1.2003 vIe I: “ChIe n Iuo c
GooµIe yeu ca u mô I ky su ve ca m µIa c ma ho nen
co . Ta o ra danh sa ch chí mu c Iô I nha I Iheo khoa
ho c. Du nµ qua phô Iruonµ. Du nµ Ia m no Iro nen
dIeu Iuye n hon mu c ca n IhIe I”. Nhunµ nhu nµ cô
µa nµ Ianµ Iruo nµ cu a GooµIe da da n Io I ha nµ Ioa I
cau ho I µay na n Io nµ. LIe u GooµIe nen Iu chô I
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 93 92 LARRY PAGE & GOOGLE
da n nµuo I su du nµ de n ca c dIa chí bI “µhe I”7
Pha I ca c nha IIe p IhI Iu Ihô I phô nµ vIe c xe p ha nµ
ca c dIa chí ma nµ7 Va o Iha nµ 4.2003, duo nµ sa I
quô c µIa Du c da do a se ho p pha p xo a bo mô I dIa
chí co chu a nhu nµ chí da n nµa m. Ha u he I ca c
cônµ Iy Io n de u de ca p chI IIe I de n ca ch cu xu
cu a ca c cônµ Iy khI xem xe I mô I quye I dInh nhu
va y. Cônµ Iy GeneraI LIecIrIc da nh 1S Iranµ Iren
websIIe cu a minh de no I Ioa n bô chính sa ch.
Tranµ cu a NorIeII co 32 Iranµ huo nµ da n. Nhu nµ
Iô I cu xu cu a GooµIe co Ihe duo c Io m µo n Ironµ
chí ma y chu : Du nµ Ia m dIe u xa u xa. No chua bao
µIo duo c dInh nµhïa va Ia p danh sa ch Iheo kIe u
“duo c Ia m” va “khônµ duo c Ia m”, Iheo ca ch Ihônµ
Ihuo nµ cu a ca c cônµ bô .
Va y nhu nµ dIe u na o Ia dIe u xa u7 Nc\ Yo¡í T¡nc:
daI cau hoI. CLO cua GooµIe, LrIc SchmIdI noI:
“DIeu xau (evII) Ia nhunµ caI ma Serµey BrIn cho Ia
no xau xa”. Paµe ban rôn Ironµ phonµ nµhIen cuu
va phaI IrIen de dua ra nhunµ dIem san pham
moI, huonµ dI moI, cho nen BrIn µIu vaI Iro nµuoI
Iap chính sach. BrIn da bo ra nhIeu nµay de nam
cac côI IoI dao duc cua cônµ Iy. DIeu do da khIen
BrIn Iro Ihanh Iam dIem Ironµ nhunµ Iranh Iuan
chu yeu Iren InIerneI. BrIn bIeI nhunµ quyeI dInh
cua minh se co Iam anh huonµ raI xa va cam Ihay
su c e p khI GooµIe bI chu y ve nanµ Iu c Ianµ Iruo nµ.
BrIn noI: “TôI cam Ihay kha canµ Ihanµ. TôI muôn
íI bI chu y den”.
“Dunµ Iam dIeu xau!”, BrIn da phaI nhIeu Ian
xem xeI IaI nhunµ Iu nay Ironµ ca nam. Chính
phu, cac Iôn µIao, doanh nµhIep va cac ca nhan
danµ chí Irích cônµ Iy nay, buôc BrIn phaI dua ra
quyeI dInh se µay anh huonµ Ioan bô InIerneI.
Va o Iha nµ S.2003, AIIna RoddIck, mô I nµuo I Anh
sa nµ Ia p he Ihô nµ Body Shop nô I IIe nµ da nµuye n
rua GooµIe Iren bIoµ cua cô Ia vi GooµIe da bo dI
mau quanµ cao cua cô Ia. GIaI Ihích cua GooµIe Ia:
RoddIck da µoI dIen vIen 1ohn MaIkovIch Ia “ke
danµ khInh Iom” Ironµ bIoµ cua cô Ia, vI pham
chính sa ch cu a GooµIe Ia khônµ cha p nha n ca c
quanµ cao “chônµ IaI” baI cu dIeu µi hoac nµuoI
na o. Sau khI RoddIck pha n u nµ, GooµIe da de nµhI
µIu IaI quanµ cao neu RoddIck hua ranµ cô Ia se
xoa phan de cap den MaIkovIch Ironµ Iranµ dau
cu a bIoµ cu a cô Ia. KhI cô a y Iu chô I, BrIn da quye I
dInh Ia µIu dunµ nµuyen Iac cua GooµIe. Ba Ihanµ
sau vu Body Shop, nµuo I dIe u ha nh µooµIe·
waIch.orµ Ia DanIeI BrandI da Ian cônµ PaµeRank,
Ihua I Ioa n Irunµ Iam cu a he Ihô nµ phô Iruonµ cu a
GooµIe, keI IôI cônµ Iy khônµ cônµ banµ va khônµ
dan chu .
Ma y Iim kIe m GooµIe khônµ pha I Ia ca I ma y hoa n
ha o va Ia p doa n GooµIe, cu nµ nhu bao cônµ Iy
kha c, se khônµ Ihe Iho a ma n Ia I ca ca c quan dIe m.
BrIn no I: “Co nhu nµ dIe u Ihônµ Ihuo nµ vô n Ia
nhunµ van de nµoaI pham vI cônµ Iy bay µIo IaI
µay Irach nhIem nanµ ne cho chunµ IôI”.
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 95 94 LARRY PAGE & GOOGLE
MôI sIoµan nhu vay raI µan voI muc IIeu cua
nhIe u Iôn µIa o. No qua Io n. No hu I mo I Iam hô n
vôn Iuôn an chua caI IôI va caI IhIen Ironµ hanµ
nµan Ihanh nIen µuI hô so Iim vIec môI nµay. MôI
khI duoc nhan ho se Iu nµuyen µanh Ien vaI su
menh va “dao duc” do.
TaI sao GooµIe IaI chon môI IrIeI Iy nhu vay7 Co
Ihe Iim Ihay nµuyen do cua no Ironµ Ihu µuI cô
dônµ vao nµay ban IPO. Hôm do, Paµe Ihay maI
BrIn doc ban vIeI Iay do chính minh Ihao ra. Sau
na y no Iro Iha nh Ia I IIe u Ironµ ca c ba o ca o Ihuo nµ
nIen µuI cho cô dônµ. Paµe vIeI: “Xuyen suôI qua
Irinh phaI IrIen cua GooµIe, voI Iu cach Ia môI
cônµ Iy Iro µIup co Iính chaI cho Iunµ ca nhan,
chunµ IôI (Serµey va IôI) da quan Iy cônµ Iy Iheo
môI cach khac bIeI. Chunµ IôI da nhan manh den
bau khônµ khí sanµ Iao va cac Ihach Ihuc, nhunµ
dIeu nay da µIup chunµ IôI cunµ cap Ihônµ IIn
mIe n phí, chính xa c va khônµ phan bIe I cho nhu nµ
aI Iren khap Ihe µIoI da IIn cay vao chunµ IôI”.
Nam 2004, khI phaI Ien san µIao dIch, nµhïa Ia Iu
nay GooµIe phaI phuc vu muc IIeu IoI nhuan cua
cô dônµ, do Ia su c e p co Ihe Ia m bIe n dô I mu c IIeu
Ihuan khIeI phuc vu cua GooµIe. Paµe vIeI IIep,
dua ra yeu cau cua µIaI doan moI: “Cau Iruc Iheo
IIeu chuan Ihônµ Ihuonµ cua cac cô dônµ co Ihe
Ia n pha Iính dô c Ia p va mu c dích Ia p Irunµ – nhu nµ
Ihu co vaI Iro quan Iro nµ nha I quye I dInh su Iha nh
cônµ cua GooµIe Ironµ qua khu – va nay chunµ IôI
suy Iu ve quy Iac nen Ianµ nhaI cho Iuonµ IaI cua
no . Va Paµe da I ra nhu nµ nµuyen Ia c can ba n
nha I cho Ia p doa n: “Phu c vu nµuo I du nµ cuô I cu nµ”
va “Iap Irunµ vao daI han” – khônµ Iim IoI nhuan
nµay Iruoc maI. LIch su GooµIe Ia nô Iuc cua Paµe
khônµ de IoI nhuan nµan han anh huonµ den Iy
Iuo nµ cu a ho .
Ly do Paµe Ihích Ihu voI cau sIoµan “dunµ Iam
dIeu xau xa” (don’I be evII) Ia vi, nhu Paµe µIaI
Ihích voI bao chí: “Cau nay con hay hon Ia Hay
sônµ IôI (be µood!)”. Tronµ khI do, BrIn µIaI Ihích
Ihem: “KhI chunµ IôI noI dung ínn d¡cu xnu xn Ihi
no da ha m nµhïa co n Ia I Ia “Ha y sô nµ cho Iô I”.
ThaI ra, nµay Iu dau khI daI Ien cho may Iim
kIem ma nen Ianµ Ia IhuaI Ioan PaµeRank, ca haI
da Ihe hIen Iy Iuonµ µIup nµuoI dunµ IhoaI khoI
su roI rac cua worId wIde web. Ho da dunµ IhuaI
nµu Ioa n ho c “µooµoI” – bao µô m sô 1 va mô I Iram
sô 0 dunµ sau no – de daI Ien cho cô may. Paµe
va BrIn da raI Ihích caI Ien nhu vay voI ham nµhïa
caI may cua ho se xu Iy môI khôI Iuonµ Ihônµ IIn
khônµ Iô va Iam cho no Iro nen ro ranµ, huu ích.
Co dIeu Ia, no bI vIeI saI Ihanh “µooµIe”.
Vo I Iy Iuo nµ do , Paµe vo I Iu ca ch chu IIch kIem
CLO da Ia nµ Ira nh kInh doanh Ironµ Iho I µIan da u,
de n nô I sau na y Susan nho Ia I: “Nhuo c dIe m Io n
nha I cu a ho Ia khônµ bIe I kInh doanh nhu Ihe na o”.
Nhunµ phía ben kIa cua Iy Iuonµ Iuôn Ia môI caI
bay. Va Paµe se mac Iay Ironµ do. Tronµ khI Paµe
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 97 96 LARRY PAGE & GOOGLE
danµ IIen sau vao cuôc cach manµ IrI Ihuc nhan
IoaI: dua Ihu vIen cac daI hoc Ion Ien manµ de
nµuoI dunµ Ihe µIoI Iham khao mIen phí Ihi chính
du an GooµIePrInI sInh ra cuôc chí Irích Iu nhIeu
phía ve khía canh ban quyen. Ma ban quyen IaI Ia
môI unµ xu dao duc van dunµ den nay. Du an nay
da phaI nµunµ IaI.
Ca I µi cu nµ co haI ma I cu a no . Tronµ khI Paµe
chIa se nIe m vuI suo nµ “duo c phu c vu nhan Ioa I”
mô I nµa y vo I nµuo I ba n cu nµ Iy Iuo nµ, BrIn, Ironµ
can pho nµ du nµ chunµ o Iô nµ ha nh dInh Ihi ha nµ
nµa n du a be danµ search nhu nµ hinh a nh ma I
me va ba o Iu c Iren kha p Ihe µIo I. GooµIe Imaµe,
hay chính xa c hon Ia pha I mInh PaµeRank cu a bô
dôI, da khônµ phan bIe I nhu nµ bu c a nh Ia m ho nµ
Iam hô n cu a mô I du a be na o do o dau do Iren
Ihe µIo I na y.
GooµIe LarIh dua ban bay Iuon khap Ihe µIoI va
dap xuônµ san nha haI HIIIIon, noI Paµe da Irinh
dIen san pham nay IaI IrIen Iam Las Veµas. Thao
Ia c ra I de da nµ – de su du nµ Iuôn Ia Iôn chí cu a
GooµIe, noI Paµe Ia nh da o ve sa n pha m – ba nµ ca ch
zoom va o mô I dIe m Iren qua dIa ca u Iren ma y Iính
duo c vo I dô sa c ne I cu a hinh a nh cu a cônµ nµhe ve
IInh. Va n de Ia , IIe n nµhI do cu nµ Ihích ho p vo I nhu
ca u cu a ca c Iô chu c khu nµ bô va nhu va y Iha I kho
ma µIu duo c “du nµ Ia m dIe u xa u”.
Nam 1999, cônµ Iy mo I chí co mô I nhu m nµuo I.
Paµe chu Iri IIen hanh môI cuôc hop de ban xem
nen cho n mô I phuonµ cham nhu Ihe na o cho Iuonµ
IaI GooµIe. PauI BuchheII Ia Iay ky su nhIeu sanµ
Iao – ve sau nay Ia nhan vaI chu chôI Ironµ du an
GmaII. PauI noI Ironµ cuôc hop ranµ chunµ Ia chí
can phaI bIeu minh khônµ Iam µi xau Ia bao quaI
nhaI. Anh Ia vIeI ra: Don’I be evII. Truoc do, Paµe
da nµhï den “Be µood!” – hay sônµ IôI. MoI nµuoI
co ve bI cuôn huI voI cach noI cua PauI. Paµe hôI
y voI BrIn. Paµe noI: “Dunµ Iam dIeu xau” nµhe
hay hon va da y du hon “Ha y sô nµ Iô I”. Hôm sau,
PauI dan Ien ban phím cua minh cau khau hIeu.
Chí vaI nµay sau, Paµe Ihay ban phím nao cua
nhan vIen cu nµ duo c da n do nµ chu do . No co n
xuaI hIen Iren Iuonµ nha.
Cho de n khI cônµ Iy phinh Io ra va o nam 2003
va Iro nen khônµ Iô khI Ien san µIao dIch nam
2004, IrIe I Iy ba I da u µay nhIe u Iranh ca I. AdI
IµnaIIus cua T¡nc: da “choc que” Larry Paµe vao
Iha nµ 2.2006 ba nµ cau ho I: “Co íno nI¡cu nguo ¡
du ng Coogíc dc tìn tIong t¡n íI¡cu dnn?”.
Paµe Ira IoI: “Chí Ia IhIeu sô, banµ caI monµ Iay
IhôI. Nhin chunµ, chu nµ IôI nµhï ne u co Ihem nµuo I
Iruy cap Ihi cunµ IôI IhôI, mIen Ia khônµ phaI Ia
mô I Iha nµ nho c hay mô I nµuo I Io n qua Ia m chuye n
do . Tuy nhIen, ne u nµuo I Ia yeu ca u, chu nµ IôI co
Ihe Io c no ma . Vo I Ia I khônµ co cônµ nµhe na o
nha n ra 100º mô I Ia m a nh hay mô I web khIeu
dam ca dau”.
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 99 98 LARRY PAGE & GOOGLE
Vay Ia Paµe Ihua nhan µIoI han cua cônµ nµhe
va ca maI IraI cua no. Tính khônµ huu ích du chí
chIem phan Iram banµ caI monµ Iay nhunµ no
cunµ da µay nen mau Ihuan voI IrIeI Iy “dunµ Iam
dIeu xau xa”.
The µIoI phanµ Iren manµ khônµ co khônµ µIan
va cu nµ khônµ co Iho I µIan, Iuôn Ia m dau da u ca c
ba c phu huynh. Ca c ba me , ônµ bô o Iha nh phô
Hô Chí MInh hay khap noI Iren Ihe µIoI caI du Ihu
buc Iuonµ Iua hay cac che dô kIem soaI khaI khe
khac de bao ve nhunµ dua be khoI Iim kIem hinh,
Iruyen bay ba qua de danµ voI cu cIIck µooµIe nhe
nhanµ. Chí can nua µIay da cho ca IrIeu keI qua.
Paµe no I co Ihe µIu p duo c, va y sao GooµIe khônµ
Iam mIen phí chuyen do7 MôI vu mac Iay chua IoI
da p.
Nµa y maI, dô I nhIen khônµ co n µooµIe hay ya·
hoo search Ironµ Ihe µIo I haI ma I cu a InIerneI, ba n
cam Ihay Ihe nao7 Cau Ira IoI se Ia: The µIoI dI
IhuI IuI. Va Ihe nao cunµ co aI do Iam ra môI caI
ma y Iim kIe m, Iheo ca ch ma Ihe µIo I Ioa I nµuo I xua
nay van IIen bô. GooµIe co maI van hon. Do Ia Iua
chon cua Paµe, BrIn, 6.000 µooµIer va hanµ IrIeu
nµuoI dunµ Iren Ihe µIoI.
“THANH IAWRLNCL CIA GOOGIL”
VA CIÓC CHIÊN BÊN TRONG
“SI Lawrence oI GooµIe”, Iconon¡:t 12.1.2006
da µIaI IíI môI cach choI chu nhu vay va khônµ
Ihem dunµ dau nhay “” cho Iu SI Iam µi (SI = saInI
= Iha nh). Mía maI, ca nh ba o hay kham phu c7
Lawrence Ia Ien chu cua Paµe. Paµe nhan ve IaI ca
nhunµ dIeu do hanµ nµay Iren maI bao, môI nµay,
ke Iu khI nôI IIenµ va nôI IIenµ qua nhanh. ThaI
khac voI nhunµ Ihanµ nµay vô danh o SIanIord –
noI chí co duy nhaI su kham phuc ve IhuaI Ioan
PaµeRank ky Ihu.
Tronµ khI Larry Paµe da nh mô I Iua n de chua n bI
baI dIen van cho IrIen Iam o Las Veµas Ihi cac Io
bao sôI sanµ “huonµ den IrIen Iam” banµ nhunµ
dôn doan, Iheo kIeu “cac nha phan Iích”, ve cuôc
chIe n vo I MIcrosoII do GooµIe chu dô nµ kho I xuo nµ
– nµuo c vo I nhu nµ µi Paµe Ihuo nµ no I “khônµ quan
Iam” den “chIen Iranh”. Do chính Ia phan mem
GooµIe DeskIop – môI cônµ cu Iim kIem Ironµ nôI
bô môI may vI Iính ca nhan. DIeu “danµ µheI” cho
cac dôI Ihu cua GooµIe Ia san pham nay cua Paµe
IaI IIep Iuc mIen phí, Ihay vi cach Ihônµ Ihuonµ
cua Ihe µIoI Ia nha kInh doanh co quyen chính
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 101 100 LARRY PAGE & GOOGLE
da nµ ba n sa n pha m Irí Iue . GooµIe Ioa n Ia m chuye n
“Ihan IIen”.
Tren san khau o Las Veµas, Larry Paµe – bIeu
Iuonµ cua doanh nhan Ihe he Ire nhaI – khônµ
nhac µi den chuyen do nhunµ de cap den chuyen
hô Iro du an IapIop µIa re cua hoc vIen Iunµ danh
MassachuseIIs (Iruonµ MIT, noI BIII GaIes bo hoc
nu a chu nµ de sa nµ Ia p MIcrosoII). Nhunµ Paµe
nµhIem Iuc van dônµ 2.S00 cônµ Iy co maI IaI hôI
cho u nµ hô y Iuo nµ mô I IIeu chua n chunµ cu a
nµanh va Iam ra nhunµ IhIeI bI may vI Iính Iheo
huo nµ de su du nµ. (Mô I y Iuo nµ quen Ihuô c cu a
ca c nµa nh cônµ nµhIe p cô dIe n, ví du nhu co mô I
sô IIeu chuan quôc Ie chunµ Ironµ cac IhIeI bI vaI
Iu nµanh dIen. NµuoI dunµ nhin soI day dIen mau
do Ihi bIeI Ia day “nonµ” · NV). Cunµ o day, Paµe
µIo I IhIe u Ihem ve GooµIe vIdeo – mô I cônµ cu Iim
kIem y nhu GooµIe da Iim banµ chu. LaI môI hinh
anh Iô dam caI Iy Iuonµ “µIup Ihe µIoI Ihay dôI” vi
nµuo I Ia co Ihe nho do ma buôn ba n vIdeo de kIe m
sô nµ. GooµIe IIe p Iu c mIe n phí cho nµuo I du nµ.
GooµIe dem moI IrI Ihuc cua con nµuoI, duoI baI
cu hinh Ihuc µIao IIep nao, Ien websIIe Iim kIem
cu a minh. Kho I da u Ia chu vIe I, hinh a nh, Ihu
vIen, sach rôI vIdeo... MôI Iram du an cua µIac mo
Iam Ihe µIoI IôI dep hon ma GooµIe daI ra, voI vI
chu IIch phu Ira ch sa n pha m Larry Paµe, duo c
xem Ia qua Io n cho mô I Ia p doa n. Nhunµ dIe u
danµ noI va cunµ µay ra Iam hoaI nµhI “nµuoI µi
dau Iô I bu nµ qua va y” Ia ho danµ Ihu c hIe n nhu nµ
Iham vo nµ da nµ nµa c nhIen. GooµIe danµ Iính
chuye n µIu p nµuo I su du nµ dIe n Ihoa I search Ihônµ
IIn ba nµ cônµ cu µooµIe.
GooµIe co du a n cunµ ca p dIch mIe n phí Iruy ca p
InIerneI khônµ day Iren Ioan Ihunµ Iunµ SIIIcon –
IraI IIm cua nen cônµ nµhe Ioan cau – Iham chí
Iren Ioan banµ San IrancIsco hay rônµ hon nua.
Ta I ca nhu nµ Ihu “dau ma co nµuo I Iô I va y”
khIen Iconon¡:t dan IoI “môI vI khach vIenµ Iham
GooµIepIex” ra nµ “µIô nµ nhu danµ o mô I cônµ Iy
cu a nhu nµ nha Iruye n µIa o”. To ba o na y cu nµ
nha c Ia I Iho I quen cu a Paµe Ia mô I khI xua I hIe n
o nhu nµ noI quan Iro nµ, nhu hôm o Las Veµas
cha nµ ha n, Ihuo nµ hay khoa c chIe c a o Ira nµ cu a
pho nµ Ihí nµhIe m. Nhunµ Io ba o na y “quen”
khônµ nha c ra nµ Paµe Ia nha khoa ho c Ihu IhIe I
va pho nµ Ihí nµhIe m khônµ co µi Ia xa Ia . Cuô I
cu nµ Io ba o na y da n Io I cu a PauI SaIIo cu a In:t¡-
tutc ¡o¡ tIc Iutu¡c – vIe n nµhIen cu u Iuonµ IaI o
Ihunµ Iu nµ SIIIcon: “GooµIe Ia mô I Iôn µIa o ra ve
cônµ Iy”. Va ra nµ: “Ne u GooµIe Ia mô I Iôn µIa o Ihi
a I ha n vI Iha nh cu a no pha I Ia Ihua I Ioa n (Iim
kIe m). Tronµ do , ca Paµe cu nµ BrIn co mô I du c IIn
ve Ihua I Ioa n Ihônµ suô I va Iuye I dô I”.
Paµe khônµ co du Iho I µIan phan bua nhu nµ
chuye n na y hay do chính Ia mu c IIeu cu a dôI ba n7
Mu a xuan nam 2004, Ia I Ie cônµ bô ba n cô pha n va
Ien sa n µIao dIch chu nµ khoa n, Larry Paµe Ihay
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 103 102 LARRY PAGE & GOOGLE
ma I Serµey BrIn, Ironµ dIe n van vIe I ba nµ Iay chua n
bI ma I mô I Iha nµ ro nµ, da cônµ bô su me nh cu a
GooµIe: Tô chu c Ihônµ IIn cu a Ihe µIo I, Ia m cho no
co Ihe IIe p ca n duo c mô I ca ch phô bIe n va hu u ích.
Paµe co muôn Iro Ihanh vI Ihanh7 Thu xem cach
Paµe dô I dIe n vo I ca c Iôn su nµ da nh cho minh. Ta I
Las Veµas, Paµe da che nhao nhunµ ky vonµ IroI
oI Iheo kIe u GooµIe se che mô I ca I nu I Ironµ xe hoI
ma chí can bam vao do, banh mi hambuµer se
duoc µIao Ian noI, nµay Iuc Ihi.
TIn duoc khônµ, Iren doI nay co Ihanh sônµ dI
kInh doanh7 Can pho nµ cu a Paµe o Ia nµ haI, mo
Iam nhin ra phía san rônµ Ion. Ba caI man hinh
Iuôn Iam vIec. Vao IhoI dIem cuôI nam 2002 – Iuc
Paµe Irao quye n Iô nµ µIa m dô c dIe u ha nh cho IIe n
sï LrIc – nhunµ Ihônµ IIn kInh doanh nonµ nhaI
IIen quan den vIec haI canµ hanµ Iim kIem Over·
Iure ra kho I Ask 1eeves va n pha I duo c GooµIe Iheo
doI. OmId KordesIanI – pho chu IIch phu Irach
kInh doanh – da Iam vIec nay raI IôI. KordesIanI
da dem ve ho p dô nµ ba nam IrI µIa 100 IrIe u dôIa,
IIeI Iô cua I-Connc¡cc T¡nc: Iha nµ 7.2002. Theo
do, Ask 1eeves se Ihue cônµ nµhe Iim kIem cua
GooµIe va ha I ca nµ OverIure. Cuô c do I kInh doanh
Iha I Ia ... kInh doanh! Paµe khônµ Ia Iha nh.
*
* *
Thanµ 1.2006, TrIen Iam hanµ dIen Iu IIeu dunµ
o Las Veµas, My , quy Iu mo I anh ha o cu a Ihunµ
Iunµ SIIIcon. Hôm do, BIII GaIes danµ dan voI hinh
anh Iuôn co nu cuoI cua Ire con, Iay cam can dIeu
khIen choI µame quyen Anh voI ônµ ban BaIImer.
Con Paµe Ihi Iunµ Ianµ voI dôI µIay Ihe Ihao µan
Io xo o de nhu mô I chu nho c nµhIch nµo m. Paµe
bIeu dIen Iro choI Iim dunµ san nha IrIen Iam nay
ba nµ sa n pha m GooµIe LarIh cu a minh. Chuye n
Iruoc day chí co µIac mo cua môI nµuoI: Ihính
Ihoanµ mo bay vuI Ien nhu canh chIm va Ianµ
Ihanµ cho den khI Iính µIac. Hinh anh Paµe Iren
san khau Ia chanµ Ihanh nIen chí muôn dem IaI
nhunµ hIen Ihuc mIen phí cho ca Ihe µIoI, IIen bac
Iính sau.
Nhunµ ben canh µa, sau baI dIen van, Paµe Ianµ
nµhe phonµ vIen cua Iconon¡:t, chuyen mu c Iace
VaIue, de ca p de n chIe n Iranh Ihuonµ ma I ma
doanh nhan nao cunµ phaI dôI maI hanµ nµay, ve
chuyen BIII GaIes e nµaI ho, nhunµ nµuoI khac
Ironµ nµanh hoac µanh Iy hoac kham phuc, nhIeu
nµuoI IaI Iram Irô ranµ bô dôI nay co moI kha
nanµ va nhunµ ky vonµ chaI nµaI. Larry Paµe noI:
“Nµhï ve may chuyen do IhaI chanµ IôI µi Iam”.
Nhunµ nha bao muôn Paµe chIa se ve quyen Iuc
va Iha nh Iu u cu a cônµ Iy, cu nµ nhu quye n Iu c cu a
mô I nµuo I co Ironµ Iay hon 10 Ií dôIa va o Iuô I 32.
Va Io bao nay Iuonµ IhuaI Ia Paµe noI banµ µIonµ
day suy Iu va môI cam µIac manh IIeI ve “Irach
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 105 104 LARRY PAGE & GOOGLE
nhIem Iam cho Ihe µIoI IôI dep hon”. Tônµ µIam
dô c LrIc SchImdI khI do du nµ ben ca nh da bô
sunµ Ihem voI nha bao: “Ly do khIen cho cau hoI
cua ônµ Iro nen khônµ co y nµhïa nua Ia vi Paµe
ban den nôI khônµ kIp Ihay chonµ maI”. Icono-
n¡:t Iam keI: Chính Ia ban Ihay dôI Ihe µIoI.
Co danµ IIn khônµ, khI môI doanh nhan IaI chí
nµhï de n nhu nµ dIe u Iô I, cô nµ hIe n va phu c vu ma
khônµ xem vIe c kIe m IIe n Ia Iô I Ihuo nµ7 Co mô I sô
nµuoI khônµ IIn Iren doI IaI co doanh nhan khônµ
ham IIen. Va do Ia Ihuc Ie cua môI sô nµuoI. BoI
Iy Ie phô bIen kIeu nhu Ihe nay: The µIan cunµ co
môI vaI vI Ihanh sônµ nhunµ neu ban Io ra nµoaI
ranµ minh Ia Ihanh Ihi ban can bI cuoI, hoac duoc
µoI Ia chu nµhïa Iy Iuonµ hay kIeu nµao. Paµe van
Ia môI môI hoaI nµhI.
Paµe nµhï µi ve Ia I ca nhu nµ “quye n ru ” do minh
Iao ra7 Nam 2001, vao IhoI dIem dôI nhIen nôI
IIe nµ, qua huy hoa nµ vo I mô I Ihanh nIen, Paµe no I
voI Iap san M¡cI¡gnn Ing¡ncc¡ cua DaI hoc MIchI·
µan (sô xuan he 2001): “Lu c na y IôI khônµ Iha y
mô I vIe n ca nh Iô I Ia m. Tronµ va I nam Io I IôI co Ihe
bI GooµIe IhôI vanµ dI maI. Cho nen bay µIo IôI
Ihay rac rôI qua va Io Ianµ nua. Cho nen IôI khônµ
muô n Iha nh ra nµuo I qua Iu ma n”.
THACH THIC TI TIONG IAI
VA VI KHI TÓI THIONG
Nhunµ voI Paµe Ihi khônµ co cuôc chIen nao voI
ben nµoa I ca . Cuô c chIe n Ihu c su cu a Paµe Ia chính
minh, Ia nhunµ kho khan cua con nµuoI Iruoc IrI
Ihuc moI me Ia InIerneI, cônµ nµhe Ihônµ IIn va
khoa hoc Iruyen Ihônµ. Thach Ihuc o phía Iruoc.
Paµe noI voI ßu:¡nc:: Wccí: “Truo c day mo I nµuo I
khônµ nhan Ihuc day du ve Iam quan Ironµ cua
Iim kIe m Iren InIerneI. Tronµ Ihu c Ihe , no bao Iru m
nhIe u Iïnh vu c nhu cônµ nµhe , ca c u nµ du nµ, Ihônµ
IIn... Canµ nµay nµuoI Ia canµ quan Iam den Iim
kIe m Ia bo I vi aI cu nµ ca n Iu minh co nhu nµ Ihônµ
IIn khach quan, nhIeu chIeu va khônµ IhIen vI.
Hon nua Ihe µIoI web chính Ia môI sIeu Ihu vIen.
Hay Ihu hinh dunµ neu môI nµuoI Ihu Ihu ma co
khô I Iuo nµ kIe n Ihu c nhu GooµIe va bIe I du nµ kIe n
Ihu c do de Ira Io I mô I cau ho I, ro ra nµ dIe u do Ia m
Ihay dôI Ihe µIoI”.
Tô chu c Ihônµ IIn cho Ihe µIo I, GooµIer na o cu nµ
bIeI cônµ vIec cua minh Ia nhu vay. KhI duoc hoI
Iam sao GooµIe co Ihe bIeI heI Ihônµ IIn, IrI Ihuc
cua nhan IoaI, CraIµ SIIversIeIn– nµuoI Iam Ihue
dau IIen cua GooµIe, noI: “Chunµ IôI maI khoanµ
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 107 106 LARRY PAGE & GOOGLE
300 nam nu a de co duo c Ioa n bô Ihônµ IIn cu a
nhan IoaI Ironµ Ihu vIen cua chunµ IôI. Co Ihe
chunµ IôI Iam Iu Iu nhunµ kIen dInh voI IIen Irinh
do va môI nµay nao do chunµ IôI se Iam duoc nhu
vay”. Co Ihe Ihay GooµIe danµ ban Iam ve Iuonµ
IaI, qua pho nµ va n cu a SIeIanIe OIsen, CNIT Nc\:
2003, voI CraIµ SIIversIeIn, µIam dôc cônµ nµhe:
Oí:cn: Nhin Ioan canh, vaI Iro cua GooµIe Ironµ
IIch su Iim kIem Ia µi7
5¡í\c¡:tc¡n: GooµIe da de n du nµ Iu c va du nµ noI.
LIch su Iim kIe m, Iu khI ma y Iính ra do I, Ia mô I noI
nhIeu va IhaI nhIeu Ihônµ IIn co µIa IrI cho con
nµuoI, va nhu vay ban can nhunµ ky IhuaI IInh vI
hon de nam baI va Iam cho chunµ Iro nen huu
du nµ. GooµIe Ia mô I mu I nho n Ironµ va n de do .
Oí:cn: Anh vu a ve xonµ chan dunµ mô hinh ma y
Iim kIem cunµ Iuonµ Iu nhu Irí Ihônµ mInh Ironµ
phIm khoa ho c vIe n Iuo nµ. Ba n co Ihe no I Ihem ve
y Iuo nµ do khônµ7
5¡í\c¡:tc¡n: Vanµ, y Iuonµ IIep Iheo Ia môI caI
ma y Iính Ihônµ mInh µIô nµ nhu Ia nµuo I Ihu Ihu
vay. Vi vay, môI phan Ironµ muc IIeu cua chunµ
IôI Ia Ia m cho ma y Iính du Ihônµ mInh sao cho khI
chu nµ Ia µIao IIe p vo I no Ihi no co Ihe Ia m vIe c vo I
cac Ihônµ IIn do va cho chunµ Ia nhunµ keI qua
IôI nhaI. Do Ia dIeu GooµIe nµhï ve vIec µIa Ianµ
chaI Iuonµ.
Oí:cn: Ban nµhï ranµ khI nao Ihi Irí Ihônµ mInh
nhan Iao Iro Ihanh su IhaI7
5¡í\c¡:tc¡n: TôI nµhï ranµ vIec Ihau hIeu nµôn
nµu Ia cônµ vIec Iruoc nhaI Ironµ nµanh Irí Ihônµ
mInh nhan Iao va sau do Ia cach noI chuyen voI
may Iính µIônµ nhu Ia noI chuyen voI Ihu Ihu.
Chac cunµ phaI haI Iram hay ba Iram nam µi do
nua nµuoI Ia moI co Ihe xonµ vIec nay. TôI nµhï
khônµ aI nµhI nµo dIeu IôI vua noI.
Oí:cn: Do Ia Tu Iuonµ IôI dep.
5¡í\c¡:tc¡n: Nµuo c Iho I µIan ve 30 nam Iruo c,
nµuoI Ia da baI dau nµhIen cuu ve Irí Ihônµ mInh
nhan Iao, vao Ihap nIen 60 cua Ihe ky XX, mac du
van de chí duoc µIaI quyeI Ironµ nµay hôm nay –
môI cach can ban chunµ Ia van chua den µan hon
µIoI han cua muc IIeu Ihau hIeu nµôn nµu.
Oí:cn: Mô I va I nha khoa ho c ma y Iính nµo ra nµ
Ihua I Ioa n PaµeRank se che I, bo I vi ca c nha buôn
Iren InIerneI da khaI Iha c nhu nµ y Iuo nµ saI Ia m
Ironµ sIIe cu a ho . Do co pha I Ia su Iha I khônµ7
LIe u co µi Ihay dô I khônµ hay no da se he I vaI Iro
cu a no 7
5¡í\c¡:tc¡n: Ca ch nhin cho ra nµ PaµeRank se che I
Ia cach nhin xo cunµ van Ihay Ironµ Ihe µIoI nay.
No se IIep Iuc Iro Ihanh môI phan cua cac phôI
hop phan IoaI, voI IhoI µIan no se duoc chunµ IôI
phaI IrIen nhunµ y Iuonµ moI Ihích unµ voI vIec
phan IoaI.
Oí:cn: Cac anh co dunµ nhunµ IhuaI Ioan khac
de Ihe hIen vaI Iro Ion hon khônµ7
5¡í\c¡:tc¡n: Vanµ, Ia I nhIen Ia chu nµ IôI cu nµ danµ
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 109 108 LARRY PAGE & GOOGLE
du nµ nhu nµ ky Ihua I kha c nu a. Chu nµ IôI Iim
nhunµ ma ma con nµuoI dunµ Ihe hIen Irí Ihônµ
mInh cua minh, µIônµ nhu vIec quyeI dInh dI Iu
Iranµ nay qua Iranµ khac khI IuoI web.
Dô I vo I Paµe, Iha ch Ihu c na m o phía Iruo c. Tronµ
Iuonµ IaI, mô I Ihua I Ioa n co Ihe Iim kIe m hoa n ha o
se Iha u hIe u he I mo I chuye n Iren do I na y va quan
Iro nµ Ia no cunµ ca p mo I Ihônµ IIn du nµ da n. Tuy
nhIen, Paµe no I, “chu nµ Ia co n Iau mo I da I Io I
nµuonµ co môI caI may bIeI moI chuyen va Iuôn
cho cau Ira IoI dunµ”. Xem ra, chính nhunµ nha
sa nµ Ia p GooµIe da Iinh nµuye n nha n su ma nµ do .
Paµe Ihuonµ noI: “Iô chuc Ihônµ IIn cho Ihe µIoI”,
“Iam Ihe µIoI IôI hon”, “khônµ Iam dIeu xau”. De
cha c cha n suy Iua n na y du nµ, ha y nµhe chính Paµe
noI voI ßu:¡nc:: Wccí va o 2003:
Ho ¡: NhIeu hanµ cônµ nµhe muôn phaI IrIen cac
dIch vu Iim kIe m dô nµ Iho I Iren InIerneI, Iren ma y
chu cuc bô va Iren ca he Ihônµ Iuu Iru emaII. Do
co pha I Ia mu c IIeu cu a GooµIe7
Ingc: Muc IIeu cua chunµ IôI Ia Iô chuc môI Ihe
µIoI Ihônµ IIn. KhI kho Ihônµ IIn canµ nhIeu, keI
qua Iim kIem canµ chính xac. Do do, IôI hy vonµ
co Ihe que I duo c nhIe u nµuô n hon, ke ca ca c nµuô n
ca nhan.
Hy vonµ cua Paµe – môI nIem hy vonµ bao µIo
cu nµ co mô I y nµhïa Iha ch Ihu c na o do – cu nµ
chính Ia monµ muô n Iu nhIen cu a ba I cu aI –
monµ muô n hIe u bIe I.
Ma u chô I, cuô I cu nµ va n Ia quan dIe m kInh
doanh. Mô I quan dIe m cô nµ hIe n da dua de n nhu nµ
mo I me Ironµ Ihe µIo I kInh doanh va ca ch qua n IrI
cu a no . Ouan dIe m do Ia m nen huye n Ihoa I GooµIe.
Nhu vay, dôI voI Paµe cac Ihach Ihuc Ion nhaI
Ihi Iuôn nam o Iuonµ IaI. Vay, dau Ia vu khí IôI
Ihuo nµ de bay va o nhu nµ chan Iro I chua bIe I Iruo c7
*
* *
Mô I nho m ky su buo c va o pho nµ ho p, mô I nµuo I
manµ Iheo mô I ma y Iính xa ch Iay hIe u IBM
ThInkPad. Dônµ hô baI dau dem nµuoc. Ho co 20
phu I de Ihuye I phu c ba se p. Lua I choI da duo c da I
ra Iu Iau: Y Iuonµ hay du an cua ban se khônµ
duo c cha p Ihua n ne u khônµ co nhu nµ con sô de
chu nµ mInh cho su xua I sa c cu a y Iuo nµ hay sa n
pham. Cac ky su Irinh bay ranµ ho co Ihe kIem
duoc 80 IrIeu dôIa môI nam banµ cach µIam kích
Ihuo c ca c hinh a nh Ironµ ke I qua Iim kIe m, va nhu
Ihe se µIup Ianµ cac duonµ IInk quanµ cao. Paµe
nhin cac chuyen µIa va noI: “The hIen nay, chanµ
phaI chunµ Ia da kIem du IIen rôI sao7”. TaI ca
cuoI vanµ. Va moI chuyen keI Ihuc o do, khônµ
IIen hanh nua.
Do Ia quan dIem kInh doanh cua nha Iy phu Ire
IuôI Larry Paµe. Hay baI dau voI Paµe banµ vIec
xem dem de n cho Ihe µIo I ca I µi hu u ích chu khônµ
ba I da u ba nµ IIe n. Tronµ Ihe µIo I Ihuonµ ma I, dIe u
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 111 110 LARRY PAGE & GOOGLE
do IhaI nµac nhIen. Co Ihe daI ra cau hoI: “VIec
Iim ca ch can ba nµ µIu a co hô I kInh doanh va nIe m
IIn cu a nµuo I du nµ IIe u co du nµ da n khônµ7”. Hoa c
cunµ co Ihe hoI Ihanµ Ihan hon: “LIeu co IhaI Iinh
Ia nhu va y khônµ7” Toa n bô IIch su GooµIe Ia cau
Ira Io I sInh dô nµ va cam µo cho cau ho I do . Cuô c
hop ma AdI IµnaIIus vua Iuonµ IhuaI cho Ihay,
cho den Ian khI da µIau co Paµe van Ia “chanµ IraI
ma ba I cu ba c phu huynh na o cu nµ muô n con
minh duo c nhu va y”, Iheo ca ch no I cu a ßßC. TInh
Iha n doanh nµhIe p Ia kInh doanh de kIe m IIe n hay
Iao ra µIa IrI, phunµ su xa hôI7 Do Iuôn Ia cuôc
Iranh Iua n ba I Ia n ve quan dIe m hoa c íI nha I cu nµ
Ia Iu nµu. Paµe da Iua chon va do chính Ia nhunµ
µi nhan vIen cua GooµIe phaI Iam. DIeu may man
cua Paµe Ia da co nµuoI ban BrIn cunµ quan nIem
kInh doanh, va hanµ nµu Ianh dao hop Iac voI
IrIeI Iy do.
*
* *
“Chanµ phaI chunµ Ia da kIem IIen du rôI sao7”
– co Ihe Ia cau no I bI nhin nha n Ia phI kInh doanh.
Nhunµ Paµe da nhan manh IhuyeI phuc vu nµuoI
du nµ Ironµ Ihu IPO µu I cô dônµ xem, nhu do Ia do
ky IhuaI da µIup GooµIe Ihanh cônµ Ironµ qua
khu , va do se Ia nµuyen Ia c Iô I cao Ironµ Iuonµ IaI.
Do Ia vu khí IôI Ihuonµ ma GooµIe da Iam ra môI
Ihe µIoI cho rIenµ minh va vu khí do se IIep Iuc Ia
Iy do Iôn IaI cua GooµIe Ironµ Iuonµ IaI. ThIen ha
co Ihe binh pha m du Ihu ve quan dIe m kInh doanh
do nhunµ Paµe va BrIn van dIen so mI den, quan
bo, dI µIay de mem va haI huoc voI nhan vIen. Ho
van choI khuc côn cau µan baI dô xe cua cônµ Iy
vao nhunµ Iuc ranh rôI de µIu suc khoe.
DoI Iy phu cua Paµe con qua Ire de nµuoI Ia co
Ihe keI Iuan ve y nµhïa dônµ IIen va IoI nhuan dôI
vo I Paµe. Tuy nhIen, nhu nµ Iha nh cônµ nµoa n mu c
cua GooµIe da cho Ihay Paµe da Ihanh cônµ khI
vIeI IaI cac nµuyen Iac kInh doanh, van hoa cônµ
Iy.
O IuôI 30, Paµe chua he µap IhaI baI danµ noI
nao Ironµ Ihuonµ Iruonµ ma IaI Ihanh cônµ môI
cach khac Ia. Do cunµ Ia dIeu danµ hoc hoI Iu nha
Iy phu Ire nay.
Nhunµ IhaI ra, Paµe Ia aI7 Nha kInh doanh7 Nha
quan IrI7 Nha khoa hoc hay nµuoI rao µIanµ ve µIa
IrI dao duc kInh doanh nao do7 Cau Ira IoI co Ihe
nam o vIec Iam IIep Iheo cua nha Iy phu nay: RoI
bo nµaI vanµ.
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 113 112 LARRY PAGE & GOOGLE
Chûúng 4.
SÓNG CHO
KHAT VONG ION
Töi thêåt sûå yïu thñch cöng nghïå.
larrv la¿e larrv la¿e larrv la¿e larrv la¿e larrv la¿e
GooµIe da Iro Ihanh nµuoI ban Iim kIem quen
Ihuôc, µIan dI va IôI bunµ cua nhIeu IrIeu nµuoI
Iren Ihe µIoI. Tu caI ô nho Iren man hinh, IrI Ihuc
nhan IoaI duoc chIa deu cho baI cu aI, chí can môI
ma y Iính duo c nô I ma nµ (cu nµ vo I nµoa I nµu va
nhu nµ ky nanµ ca nhan kha c). Nhu nµ nµuo I nuôI
Iôm hay Ihu y sa n o kha p VIe I Nam co Ihe nµa u
nhIen Iim Iha y Iranµ web cu a GIa m dô c cônµ Iy VIe I
LInh o Ca n GIo , TP.HCM, vo I mô I va I Iu kho a Ironµ
nµa nh cu a minh. Sau do , ho Irao dô I chuye n nµhe
nµhIe p vo I nhau. Ba nµ ca ch Iuonµ Iu nµuo I nônµ
dan nuôI Iôm co n Iim kIe m su hIe u bIe I Iu kha p Ihe
µIo I. Ca c em be o dô nµ ba nµ Sônµ Cu u Lonµ cu nµ
co Ihe Iim hIe u do I sô nµ Iranµ Iu a o chau PhI. Ca c
doanh nhan nµa y nµa y µooµIe de Iham kha o ca nu I
Ihônµ IIn. Ca c nha nµhIen cu u, chính IrI µIa, µIa o
su... µooµIe mô I nµa y. Cu 100 nµuo I Iim kIe m Iren
ma nµ Ihi co 70 nµuo I du nµ GooµIe.
Nhunµ cac nha nµhIen cuu van chua bIeI GooµIe
se dI ve dau Ironµ Iuonµ IaI.
NÓI CÓ ÐON MOI
Khônµ aI muôn caI bonµ ma vu nô bonµ bonµ xa
pho nµ doI.com xa y de n vo I GooµIe. Ma c du aI cu nµ
bIeI ranµ, GooµIe da ra doI ma mIen nhIem Ironµ
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 115 114 LARRY PAGE & GOOGLE
chính con da I dIch doI.com su p dô , Ia m kInh Ie My
dI xuônµ Ironµ Ihap nIen cuôI Ihe ky XX. No dac
bIeI vi no da khônµ he han µi. ThoI dIem 2004,
GooµIe Ien san µIao dIch, da Iao ra nIem hy vonµ
Io n cho nµa nh kInh doanh doI.com. Nc\:\ccí vIe I:
“Su kIen phaI hanh cônµ khaI chunµ khoan Ian
dau duoc IIen duoc du doan nhIeu nhaI cua Ihe kí
nay da baI dau”. KhI GooµIe ban IPO, no da Ihu
huI cac nha phan Iích Phô WaII, cac nha dau Iu du
doan µIa IrI cua no va cuôn huI cônµ chunµ nua
ban cô phIeu.
Mô I Iy do nu a Ia µIo I chuyen môn khônµ Ihe bIe I
hoac suy doan ve chIen Iuoc cua nha Iim kIem vï
daI GooµIe. NµuoI Ia chí Ihay Iu nam nay qua nam
khac, haI chanµ IraI cua GooµIe chí Iam môI vIec
duy nhaI: µIup nµuoI dunµ, Iren Ioan Ihe µIoI, Iim
kIem, Iim kIem va Iim kIem.... mIen phí, mIen phí
va mIen phí! Chanµ Ihay môI dau hIeu Iam an µi
ca nµoaI vIec Ihu phí quanµ cao! BaI cu san pham
nao cua ho Iunµ ra cunµ sach se va de su dunµ,
nhaI dInh khônµ cuI Iunµ Ihu IIen banµ cach Iunµ
pop·up a o a o de Ia y Io nµ kha ch ha nµ qua nµ ca o.
Tronµ khI nhaI dInh Paµe khônµ phaI Ia Ihanh rôI!
Lïnh vuc nao GooµIe cunµ nhay vao Iheo cach
nhu vay khIen nhunµ nha quan saI khônµ bIeI ho
se dI ve dau. Nhu vay ho baI dau Io Ianµ. BoI vi
GooµIe de nµhI cunµ cap dIch vu InIerneI khônµ
day cho San IrancIsco, môI quay vIdeo Iruc Iuyen
ca c chuonµ Irinh II·vI va µIa I Irí NBA, mô I µo I pha n
mem may Iính de ban, dIch vu nhan IIn va µIao
IIep µIonµ noI, môI Ií dôIa roI vao AOL cua TImes
Warner, môI dIa chí quanµ cao phan IoaI. Duonµ
nhu GooµIe ca nh Iranh vo I Ia I ca . Nha da u co
RashIchy noI: “GooµIe Ia chIec hôp den bí an cho
IaI ca moI nµuoI”.
GIa I Ihích ve “chIe c hô p den bí a n”, Paµe chí cuo I
va noI voI AdI IµnaIIus cua T¡nc:: “Chunµ IôI Iha
de ho hIeu nham chu khônµ noI ra chIen Iuoc cua
minh, vi don µIan do cunµ Ia chIen Iuoc”. ChIen
IhuaI Im Ianµ khôn nµoan nay, Paµe da ap dunµ
Ironµ suôI IhoI ky an nau Ironµ vô danh o nha µIu
xe, suôI ba nam. “Cô don” Ia IraI nµhIem dau doI
cua nhunµ µa Ihanh nIen day khaI vonµ. Bay µIo
cunµ vay, Paµe khoac ao phonµ Ihí nµhIem de IIep
Iuc nhunµ ke hoach “nµao man” Ironµ Iuonµ IaI.
Nhu nµ aI o GooµIe Ihi hIe u ho . Nµoa I ra, Paµe da nh
Im Ianµ Ia Ihuonµ sach. Do Ia nôI cô don vuI ve va
mo I me .
BrIn Iu nµ no I vo I Mo:co\ Nc\: mô I IIen doa n ky
cuc: MôI nµay nao do, cac may Iim kIem se khônµ
co n Ia c du nµ, vi nµuo I Ia co Ihe Iim kIe m mô I ca ch
Iu dônµ. Cu nhu BrIn noI Ihi may Iim kIem GooµIe
môI nµay nao do se chanµ Ia µi nua! Co phaI bô
dôI nay bIeI Iruoc Iuonµ IaI cua minh khônµ7 Cau
Ira IoI Ia co Ihe. Va vi vay, Paµe se Iham µIa cônµ
vIec khoa hoc cua cônµ Iy.
Neu ban da bIeI Iruoc Iuonµ IaI cua ban Ihi bao
µIo ban cunµ chuan bI nµay bay µIo. Paµe va BrIn
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 117 116 LARRY PAGE & GOOGLE
cunµ vay IhôI. Co dIeu Ia nhunµ µi ho danµ Iam
hIen nay, de chuan bI cho Iuonµ IaI, khônµ µIup
nµuoI Ia Ihay ro ranµ Iam. Co nhunµ du an, Ihuan
Iuy Iim kIem, IIen quan den dIen IhoaI dI dônµ,
ho p Ia c vo I NASA IIen quan de n khônµ µIan nhunµ
Ia I co nhu nµ Ihu khônµ IIen quan de n ma y µooµIe
nhu bIe n nhu nµ Iha nh phô Iha nh khu vu c Iruy
ca p InIerneI khônµ day. GooµIe cu nµ khônµ Ihe
µIau dIem IoµIc IIen den vIec Iam ra phan mem
may Iính kIeu nhu WIndows. MôI IIeI Iô khac cho
Ihay ho co Ihe dI sanµ môI Iïnh vuc raI xa Ia voI
GooµIe, mô I y Iuo nµ IIen quan de n xu huo nµ hô I
Iu IIen nµa nh nano·bIo·InIo (nano – sInh ho c –
Ihônµ IIn).
De sanµ Io hon quan dIem kInh doanh cua Paµe
va IIen doa n cu a BrIn, haI nµuo I vô n ra I hIe u nhau,
se khônµ aI bIeI ro ranµ hon VInIon CerI – nha
Iruye n ba Io I ích cu a InIerneI va cu a chính GooµIe.
Trích Ira IoI phonµ van cua VInIon CerI voI bIen
Ia p vIen 1orµe MascImenIo RodrIµues cu a
Cu¡u:oní¡nc Iha nµ 10.200S:
Ho ¡: Chunµ Ia cho doI µi Ironµ Iuonµ IaI dôI voI
bIen IroI InIerneI menh mônµ nay7
In ¡: Chu nµ Ia se Iim a nh huo nµ cu a chính chu nµ
Ia Ihônµ qua InIerneI voI Iuôn hon môI cach Ihuc
IaI môI IhoI dIem – dôI khI nhIeu cach Ihuc se
duoc keI hop IaI de Iao nen môI san pham.
Ho ¡: Önµ µIu vaI Iro Ia “anµ Ien” cu a GooµIe nha m
nam baI cac kha nanµ (Iuonµ IaI) Iu cônµ nµhe.
Vay cônµ Iy cua ônµ Iim IoI nhuan µi Ironµ xu
huo nµ hô I Iu nano·bIo·InIo (nhu Ihônµ ca o ba o chí
GooµIe cho bIeI)7
In¡: Tha I Ia mô I cau ho I suy doa n hay. TôI kha
bI IôI cuôn, Ironµ môI caI nhin Ioan canh, ve su
anh huonµ voI he Ihan kInh, ke Iu khI ba nha IôI
ca y ô c IaI Iha nh cônµ va o nam 1996.(...) Chu nµ Ia
co kha nanµ keI nôI nhunµ he cam bIen voI cac he
Ihônµ IIn, dIeu nay cunµ µIônµ nhu vIec Iam µIa
Ianµ kha nanµ ca nh ba o Iha m ho a môI Iruo nµ nhu
dônµ daI, sonµ Ihan, ô nhIem va IaI hoa do chính
con nµuoI Iao ra. (VInIon khônµ noI µi den chuyen
kIem IoI ma cau hoI daI ra.)
Ho ¡: Tha I Ia khônµ co µIo I ha n na o vo I GooµIe
sao7 Sau GooµIeLarIh voI dôI Iac NASA, chunµ Ia
se co mô I kho du IIe u GooµIeSpace du nµ khônµ7
In¡: TôI chua co dIp Ihao Iuan ve cac Iac dônµ
Iu ke hoach GooµIe/NASA nhunµ nhu ban da bIeI
Ia IôI danµ Iam vIec IaI phonµ Ihí nµhIem 1eI Pro·
puIsIon, nham dua InIerneI vao khônµ µIan IIen
hanh IInh (InIer·pIaneIary), de hô Iro Iham hIem
khônµ µIan. GooµIe cho phe p IôI IIe p Iu c cônµ vIe c
nay va IôI monµ hoc hoI Ihem Iu vu hop Iac µIua
ho . NASA co mô I Iuo nµ Ihônµ IIn khô nµ Iô Ihu
Ihap Iu nhIeu su menh khônµ µIan Ironµ suôI 40
nam qua. Va dIeu nay bao µôm nhunµ Ihônµ IIn
su dunµ duoc, raI huu ích banµ cach phôI hop
chu nµ vo I ca c cônµ cu , phuonµ pha p cu a GooµIe
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 119 118 LARRY PAGE & GOOGLE
va cac nµuôn Ihônµ IIn khac. Vi Ihe, IôI nµhï, cônµ
vIec nay co môI IIem nanµ Iuonµ IaI IôI dep de IôI
Iham µIa.
VInIon CerI da he nhunµ huonµ moI cua GooµIe
nhunµ cunµ nhu Paµe, ônµ khônµ noI chI IIeI µi
Ia m. Nhunµ Ien Iuô I, uy Iín cu a ônµ khônµ cho
phe p ônµ “no I cho vuI” ve mô I Iuonµ IaI ma GooµIe
se buoc vao, hay chính xac hon Ia Paµe va BrIn se
da n Ihan.
Co Ihe ca m nha n duo c Ia m nhin cu a dôI ba n na y
ve Iuonµ IaI va vi sao ho ban bIu, phaI an bua IôI
o cônµ so va íI khI Ihanh mInh Ihanh nµa dIeu µi,
qua Irích doan phonµ van ve chuyen ky IhuaI cua
Iín)ío) vo I BrIn, dIp GooµIe Ien sa n · 2004.
Iín)ío): Chu nµ Ia se su du nµ GooµIe nhu Ihe
nao Ironµ Iuonµ IaI7
ß¡¡n: Ro ranµ Ia co raI nhIeu cach. Chunµ IôI
hIen danµ nµhIen cuu môI sô hinh Ihuc. Ban co
Ihe µo I mô I sô dIe n Ihoa I va ho I dIe u muô n bIe I, va
Ihônµ IIn se duoc dua ra. HIen nay Ihi no moI chí
Ia môI mon dô choI IhôI, nhunµ no µIup chunµ IôI
nhan bIeI cach phaI IrIen nhunµ san pham khac
Ironµ Iuonµ IaI.
Iín)ío): Va y mu c dích cu a ca c anh Ia Ia m cho
IrI Ihuc ca Ihe µIoI IIen keI Iruc IIep voI bô oc
chu nµ Ia7
ß¡¡n: TIen µan IoI muc do, canµ µan canµ IôI.
Iín)ío): O môI vaI muc dô nao do, IIeu bô nho
co bI qua IaI khônµ7
ß¡¡n: Na o chu nµ Ia hoa I dô nµ he I su c hIe u qua
Ironµ vIe c xu Iy mô I Iuo nµ Ihônµ IIn khô nµ Iô .
Chu nµ IôI muô n Ia m ra nhu nµ cô ma y Iim kIe m
Ihônµ mInh hon de co Ihe Ia m pha n Io n cônµ vIe c
Ihay cho con nµuo I. Ca nµ Ihônµ mInh ca nµ Iô I.
Rô I se da n de n dau nhí7 Co aI ma bIe I Iruo c duo c
dau.
*
* *
Chu nµ Ia vu a co nhu nµ Ihônµ IIn cho phe p hIe u
nhu nµ dam me ca nhan cu a Paµe. Nô I a m a nh
ma AdI IµnaIIus cua T¡nc: µoI Ia “dunµ cônµ nµhe
de hIe n Ihu c ho a ba n nµa cu a minh”. Chu be
nµa y na o Ia n ma n ha nµ µIo dô nµ hô vo I nhu nµ
ca I radIo cu bay µIo IIe p Iu c me ma n nhu nµ chan
Iro I khoa ho c. Co Ihe nô I a m a nh do da ma nh
hon ha o quanµ cu a chu c danh chu IIch, Iô nµ µIa m
dô c mô I Ia p doa n huye n Ihoa I. Ouye n Iu c khoa
ho c ma nh hon dô I vo I Paµe. NhIe u nµuô n IIn cho
bIe I, Ironµ sô mô I Iram du a n cu a GooµIe co mô I
du a n Ia nµhIen cu u Irí Ihônµ mInh nhan Ia o.
Tronµ do , khI no ra do I, nµuo I du nµ se “no I
chuye n” vo I ma y Iim kIe m va ma y co kha nanµ
“hIe u” nhu nµ µi ba n no I. Nhu nµ chuye n “nµônµ
cuô nµ” nhu va y khIe n cho mô I nµuo I ra I Ire nhu
Paµe, ro I bo nµaI va nµ nhe nha nµ.
VIec Iu bo nµaI vanµ íI nhaI cunµ cho Ihay haI
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 121 120 LARRY PAGE & GOOGLE
khía canh ve Iính cach cunµ nhu suy nµhï cua
Paµe. KhI GooµIe Iro nen phaI IrIen qua muc du
doa n cu a haI nha sa nµ Ia p, no buô c chính chu
nhan cu a no pha I Iheo mu I Iao da pho nµ dI. Nhan
vIen Ianµ Ien hon 200 nµuo I rô I 3.000 nµuo I. Ha nµ
IrIeu con nµuoI Iren Ihe µIoI ky vonµ vao GooµIe.
Va vao caI nµay Paµe nhan ra Irach nhIem Ion Iao
cua ho dôI voI “nhunµ nµuoI danµ phu Ihuôc vao
Ihônµ IIn cua GooµIe”, Paµe va BrIn quyeI dInh
buo c dI mo I. Do Ia cho GooµIe mô I bô ma y qua n
Iy phu hop de dIeu khIen chIec phI Ihuyen danµ
bay. Paµe Irao IaI quyen dIeu khIen cua minh cho
nha chuyen nµhIe p LrIc SchmIId. “Tu chu c” Ia mô I
neI van hoa. “Tham quyen” Ihi se “cô vI”. Paµe
khônµ Iam nhu vay vi nhin Ihay Irach nhIem cua
minh, va hIeu ro vI Irí minh.
MoI chuyen o GooµIe Ia do Paµe va BrIn quyeI
dInh. AI cunµ bIeI nhu vay. Nhunµ vaI Iro dIeu
hanh cua LrIc Ihi Ihuc Ie da chunµ mInh banµ cu
daI nhay voI Iu khI Ien san µIao dIch. Suc manh
cu a Paµe Ia sa n pha m khoa ho c. Su c ma nh cu a
BrIn Ia ky IhuaI. MôI nµuoI µIu môI vI Irí pho chu
IIch Ironµ Iïnh vuc cua minh. Ca haI se day muI
nhon LrIc dau sonµ nµon µIo bay ve phía Iruoc.
Nhunµ con nµuoI IaI nanµ nay bIeI ro minh Ia aI
va cho den nay, ho van Ia môI “dôI bonµ Ironµ
mo”, cu a Ihunµ Iu nµ SIIIcon, cu a Ihe µIo I kInh
doanh.
Am anh phaI mInh cua Paµe khônµ chí bôc Iô ra
va o nhu nµ nam 2002 sau khI Irao quye n cho nµuo I
ke vI. HaI nam Iruoc do, nam 2000, khI chí moI Ia
cha nµ IraI nô I IIe nµ co n Ia nh da o cao nha I cu a Ia p
doan o IuôI 28, Paµe da co Ian noI ve ca nhan,
Irích phonµ van cua bIen Iap vIen cao cap Verne
KopyIoII cu a 5nn I¡nnc¡:co CI¡on¡cíc (31.12.2000)
voI Larry Paµe.
Vc¡nc Io¡)to¡¡: Cônµ nµhe anh Ihích nhaI7
Ingc: CaI mon dô ma IôI yeu Ihích nhaI Ia dô
choI kích Ihích Irí na o cu a ha nµ Leµo (Leµo
MIndsIorms). Ma y Ihu nho nho nhu va y ma Ia I co
Ihe Iam ra môI caI may vI Iính. Chanµ han nhu do
Ia nhu nµ con roboI co nhu nµ ca m bIe n. TôI da Ia m
duoc môI vaI Ihu nhu vay day.
Vc¡nc Io¡)to¡¡: La n cuô I cu nµ anh khônµ du nµ
den cônµ nµhe Ia khI nao7
Ingc: Tho I µIan Iham µIa BurnInµ Man (mô I IIen
hoan nha c rock o Sa ma c da den cu a Nevada µay
quy cho Iua n Ie Nµa y Lao Dô nµ). Ba n khônµ duo c
IIen Ia c µi Ironµ Iho I µIan o do ca . Nhunµ cu nµ pha I
co mô I va I IhIe I bI cônµ nµhe µi do mo I duo c vIe c
chu . TôI Ihu c su yeu cônµ nµhe . TôI co mô I ca m xu c
Ihích Ihu khI nhin Iha y ba I cu sa n pha m na o co Ihe
Ia m duo c dIe u na y dIe u no cho con nµuo I.
Cônµ nµhe , nhu nµ ma y mo c µIu p do cuô c sô nµ
con nµuo I Ia dam me Iu nho cu a Larry Paµe. Chuye n
kInh doanh ha y de cho LrIc. NhIe u nha vIe I IIe u su
Larry Paµe cho bIe I Ihuo nho Paµe khônµ Ihích choI
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 123 122 LARRY PAGE & GOOGLE
nhu nµ dô choI xe p hinh cu a ha nµ Leµo, Ihay va o do
Ia ma y Iính va IhIe I bI dIe n Iu hu ho nµ – ví du nhu
nhu nµ ô nµ mu c nhIe u ma u hIe n Irunµ ba y o ba o
Ia nµ SIanIord. Sonµ Iha I ra, Ihônµ IIn do co Ihe
khônµ co n xa c Ihu c nu a, vi Irích doa n o Iren cho
Iha y Paµe Ihích Ihu vo I Ioa I dô choI xe p hinh chuyen
de kích Ihích Irí na o cu a ha nµ Leµo. Tronµ µIo µIa I
Iao o nhu nµ cuô c ho p ha nh, Paµe khônµ chí choI
mô I minh ma co n IôI ke o ca BrIn va LrIc cu nµ choI,
du BrIn khônµ “a m a nh” ma y Iro na y Ia m.
Nhu vay, co Ihe Ihay, Paµe Ia nµuoI cua khoa
ho c nhIe u hon Ia nha kInh doanh, cho du da Ia m
an khônµ Iô I chu I na o va o Iho I ky xay du nµ GooµIe.
Paµe, IInh hôn cua GooµIepIex va BrIn, bô nao cua
no duo nµ nhu vi va y ma ra I Ihoa I ma I Ironµ vuonµ
quô c µIa u su cu a ho . Ha nµ nµa y Paµe ru BrIn xuô nµ
san bo nµ chuye n, qua n cô c, a o ba Iô qua n nhau
Iren san caI voI nhan vIen. Gan nhu chanµ bao µIo
nµuoI Ia Ihay Paµe Iranµ nµhIem Ironµ bô vesIon
va ca vaI.
ÐÊ SÓNG CHO KHAT VONG
Cu¡u:oní¡nc µoI Larry Paµe Ia Iín dô cua cônµ
nµhe. Paµe co môI nIem IIn manh IIeI vao dac Iính
bIe n dô I cuô c sô nµ cu a cônµ nµhe . 5nn I¡nnc¡:co
CI¡on¡cíc va o nam 2000 da ho I chuye n cônµ nµhe
dôI voI nha Iy phu Ire. KhI do, Paµe noI: “TôI IhaI
su yeu Ihích cônµ nµhe”. Con Bay µIo, hay quay ve
voI hIen IaI 2006, noI Paµe da Iu bo chuc chu IIch
de Ia p Irunµ va o cônµ nµhe cho GooµIe.
Tu khI ban rôn voI GooµIe, Larry Paµe dam ra
khônµ co n choI saxophone nhu Ihuo be nu a. Tuy
vay, Irinh dô choI ken cua Iy phu Paµe van du de
hoa Iau chunµ voI ban nhac nha nµhe U2 Ironµ
môI buôI IIec IaI OakIand. Tu nho, Paµe dam me
am nhac nhunµ IaI chim dam voI nhunµ Ihu may
moc va may vI Iính. NhIeu nµuoI IIn ranµ, Iính
ca ch cu a ca nhan nha sa nµ Ia p da a nh huo nµ
manh den van hoa doanh nµhIep. BrIn cunµ so
huu môI ca Iính sôI nôI nhunµ Iheo nha bao AdI
IµnaIIus cua T¡nc:, nµuoI da bo suôI môI Iuan Ie
de sô nµ ben Ironµ GooµIepIex nha m “µIa I ma ” hIe n
Iuonµ GooµIe, Ihi Paµe Ia nµuoI “suy nµhï sau xa”
hon va “ky Ia hon”. IµnaIIus ke ra nµ da Iu nµ chu nµ
kIen vIec Paµe Iom IaI baI dIen van cho IrIen Iam
o Las Veµas Iruoc khI no dIen ra ca Ihanµ IroI.
Nhu nµ dIe n van nhu va y, Ihuo nµ duo c aI do soa n
Iha o cho ca c se p Iheo ca ch Ihônµ Ihuo nµ. Ouay Ia I
IIch su GooµIe, chu nµ Ia cu nµ co Ihe µa p Iính ca ch
na y o Paµe khI chua n bI cho GooµIe buo c va o cuô c
choI Ion nhaI Ironµ doI: MaI nam nam IroI, nhIeu
hon µap dôI so voI binh Ihuonµ. Va cunµ µIônµ
nhu o Iha nh cônµ o Las Veµas, GooµIe da Iha nh
cônµ vuoI qua monµ doI nµay khI buoc vao Phô
WaII – Ien sa n µIao dIch chu nµ khoa n nam 2004.
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 125 124 LARRY PAGE & GOOGLE
De Ia o ra mô I cuô c ca ch ma nµ, nµuo I Ia khônµ Ihe
khônµ nuôI duo nµ va cho Iho I co chín muô I.
Cac ky su cua GooµIe Inc. cam nhan nhu Ihe nao
ve nIem IIn vao cônµ nµhe cua cac nha sanµ Iap7
Day Ia nIe m IIn Iuo nµ cu a mô I µooµIer, ky su AIan
LusIace: “MôI Ironµ nhunµ y Iuonµ ma chunµ IôI
danµ Ihuc hIen Ia bô may phIen dIch. Chunµ IôI
IIn Iuonµ môI cach manh me ranµ co du du IIeu
Iren web va Iren Ihe µIoI hIen IaI, cho phep chunµ
IôI dIch Iu dô nµ Iu nµôn nµu na y sanµ nµôn nµu
khac”. Nhan vIen GooµIe da Iam vIec Iheo nhom o
IaI ca cac IoaI y Iuonµ co kha nanµ Iam Ihay dôI
Ihe µIoI. KhaI vonµ IuôI Ire cua Paµe da Ian sanµ
nhan vIen. Va do Ia môI Ironµ cac dônµ Iuc khIen
nhan vIen o IaI cônµ so suôI dem de IIep Iuc cac
donµ suy nµhï cua minh va Iam vIec.
Paµe co môI Io au va cunµ Ia dônµ Iuc de IIen ve
phía Iruo c. Va o dIp Ien sa n chu nµ khoa n (2004),
Paµe – khI do vua Iro Ihanh Iy phu – Irao dôI voI
Iap chí Iín)ío).
Iín)ío): Tham chí bay µIo GooµIe da Iro Ihanh
môI dônµ Iu rôI. Cac anh da baI dau Iính Ioan
mu c dô Iha nh cônµ cu a GooµIe Iu khI na o7
Ingc: TôI khônµ nho ro Ia m. Co Ie Iu ra I so m khI
IôI doc duoc môI baI bao nao do noI “nµuoI Ia
µooµIe cac cuôc hen” (µooµIe nhu dônµ Iu). TôI
nhan Ihay do Ia môI Irach nhIem Ion Iao. Neu ban
hIeu duoc ranµ moI nµuoI danµ dua vao ban de co
Ihônµ IIn Ihi ban se cam nhan duoc Ironµ Irach
do. Ban phaI nµhï ve dIeu do môI cach IhaI su
nµhIem Iuc.
Iín)ío): Ca c anh co co n nµa c nhIen Iu nhu nµ
nµuo I du nµ GooµIe khônµ7
Ingc: Chu nµ IôI Iu c na o cu nµ nµhe nhu nµ cau
chuyen danµ nµac nhIen. TôI nhan ra chunµ IôI Ia
môI phan cua cuôc sônµ môI nµay cua moI nµuoI,
µIônµ nhu chuyen danh ranµ vay. MoI nµuoI dunµ
Ironµ ca nµa y, cho mo I Ihu : khI Ia m vIe c, mua sa m
hay Iim cach quyeI dInh se Iam µi sau khI Ian
cônµ so . Va nhIe u Ihu kha c nu a. GooµIe duo c cha p
nhan nhu môI phan cua cuôc sônµ. DIeu do IhaI
danµ Iuu y va µIaI Ihích vi sao GooµIe Ihanh cônµ.
Iín)ío): Du cac anh da Ien danh sach IoI 4 Ií
Iranµ web (2004·NV), Ihi van con IoI hon 10 Ií
Iranµ nua, va con sô danµ Ianµ Ien hanµ nµay.
LIeu GooµIe co Ihe baI kIp va IIep Iuc phaI IrIen
khônµ7
Ingc: Chu nµ IôI buô c pha I nhu va y. Sô Iuo nµ
khônµ nµu nµ Ianµ cu a Ihônµ IIn co nµhïa Ia ca nµ
co nhIeu co hôI de co cau Ira IoI IôI hon. Canµ co
nhIeu Ihônµ IIn Ihi canµ IôI ma.
Co Ihe Iha y, qua nhu nµ pha I bIe u cu a chính
Paµe, cua VInIon CerI hay cua CraIµ SIIversIeIn
ranµ GooµIe chí moI baI dau IIen Irinh cua no,
cu nµ nhu ky nµuyen cônµ nµhe Ihônµ IIn chí mo I
dI nhunµ buoc dI dau IIen cua no Ironµ IIch su raI
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 127 126 LARRY PAGE & GOOGLE
daI cua con nµuoI. Cuôc vIen du chí moI baI dau,
nhu µIao su CerI da noI. Paµe Ihích cuôc vIen du
khoa ho c do hon Ia kInh doanh.
*
* *
Va y Larry Paµe Ia aI7 Nha qua n Iy vo I Ihuye I
kha c bIe I ho a7 Nha khoa ho c7 Nha Iy phu 7 Thônµ
IIn moI nhaI Iu Io¡íc:, khI chuonµ na y vu a duo c
vIe I xonµ: GooµIe mua Ia I µa·ra cu Ihuo kho I nµhIe p.
Tren websIIe GooµIe cunµ Ioan IIn nay. Bao VIeI
Nam cunµ dua vao Iranµ Ihe µIoI. Paµe va BrIn
mua IaI ky nIem xua va xem nhu Ia môI phan cua
dI sa n van ho a doanh nµhIe p. Chuye n mo I hon
cu a chuye n Ia m nam Iruo c Ia ho mua Iuôn nµôI
nha ben ca nh, de IIe n cho kha ch Iham quan. Tu
caI µa·ra xe hoI buoc môI buoc Iam nam ra quy
mô Ioa n ca u va ha nµ da u. Mô I kIch ba n kho I nµhIe p
quen Ihuô c cu a Ihunµ Iu nµ SIIIcon nhunµ hoa n
Ioan moI Ia ve dIen xuaI Ironµ suôI qua Irinh cua
no... HIen Iuonµ “GooµIe Is µIobaI” do Paµe dan
daI, Ihanh cônµ Ironµ IhoI µIan raI nµan, cho Ihay
nhunµ kInh nµhIem µi7
Tu duy nhan Ioa I cu a nhu nµ nha khoa ho c Ihua n
Iu y Ia may ma n Io n nha I cho GooµIe. Paµe da xua I
phaI nhu vay va de dau oc maI maI dI Iheo huonµ
do. Tu do, no chI phôI va huonµ dan Ioan bô cac
duonµ IôI kInh doanh. DIeu nay µIaI Ihích vi sao
nhIeu may Iim kIem khac cunµ da ra doI Iruoc va
sau GooµIe, Ironµ do co ma y cu a VIe I Nam, da
khônµ Ihe Ian Ira n Ioa n Ihe µIo I nhu GooµIe.
Tu khaI vonµ Ioan cau nhu vay cua GooµIe, Paµe
da Ianh dao va hoan IaI µIaI doan moI µoI ca Ihe
µIo I cu nµ Iham µIa va o cônµ cuô c cu a GooµIe. Nhu
Ihe do Ia cônµ vIec chunµ moI nµuoI. Paµe kIen
nhan µIaI Ihích va IhuyeI phuc cac ben Iham µIa
hay hanh dônµ vao cônµ vIec do – µIaI quyeI môI
Ihach Ihuc do IhoI daI InIerneI daI ra. KeI qua Ia
cac ben Iham µIa – nµuoI dunµ, khach hanµ quanµ
ca o, doanh nµhIe p, nha da u Iu, nha khoa ho c, ca c
chính khach... – da nhan ra van de va Iham µIa
va o. Cônµ nµhe va cônµ nµhIe p Iim kIe m Ihônµ IIn
Iren InIerneI phaI IrIen môI buoc daI.
Paµe da may ma n duo c du nµ Iren vaI nhu nµ
nµuo I khô nµ Iô – nhu nµ nha kIe n Ia o Ihe µIo I
InIerneI – va bIeI cach dunµ vunµ Iren yeu Iô IhoI
da I do . Paµe da chí Iha nh cônµ khI µIa I quye I xonµ
dac Iính IIen van hoa va phI bIen µIoI cua Ihe µIoI
ao, voI cam hunµ ro neI ve doI sônµ Ihuc cua con
nµuoI Ironµ IhoI ky Ihu ba cua Ioan cau hoa.
Khônµ Ihe cha c cha n GooµIe Iha nh cônµ nhu
hôm nay neu Paµe khônµ Iim kIem duoc cac môI
cônµ Iac xunµ quanh. Co Ie GooµIe chí Ia caI µa·ra
cô don hoac Ia môI cônµ Iy binh Ihuonµ µIau co
nao do neu khônµ Iao duoc cam hunµ cho cac IaI
nanµ hanµ dau Iua chon GooµIe – nµay ma Paµe
khônµ du IIen de Ira Iuonµ Iuonµ xunµ. RaI co Ihe
ha nµ IrIe u con nµuo I Iren kha p ha nh IInh da khônµ
Iham µIa va o cônµ cuô c Iruye n ba GooµIe Iu nµuye n,
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 129 128 LARRY PAGE & GOOGLE
ne u da m dônµ khônµ duo c GooµIe Iôn Iro nµ Ironµ
van ho a qua nµ ca o. Ha nµ nµa n nhan vIen se khônµ
du cam hunµ sônµ cheI voI doanh nµhIep neu ho
khônµ duoc IIn Iuonµ va kích Ihích caI IôI Iuôn
IIem an ben Ironµ môI Iam hôn.
“Tre” Ia pham chaI hanµ dau cua GooµIe va raI
co Ihe do Ia Iy do µIup cho Iap doan nay vuon vaI
Ion day, dI nhanh nhu nµua phI. NoI ve IuôI Iac,
ho co raI íI cac cay da cay de nam µIu cac vI Irí
xunµ ye u, co n Ia I ca chu c chu c vu dIe u ha nh ma nµ
Ia nhunµ nµuoI dônµ Iranµ Iua voI Paµe. Nhunµ
nµuoI Ire Ia mInh chunµ IôI nhaI cho Iy do Ihanh
cônµ cua môI nen van hoa khac bIeI. NµuoI Ire
Ihích nµhI nhanh voI caI moI. Ho hIeu nhau vi “cô
don” nhu nhau, kha I vo nµ µIô nµ nhau. Cuô I cu nµ,
IaI ca Iam nen môI khônµ khí Ire, bao µôm ca
nhunµ Iao Ianµ Ironµ do.
Cac nuoc nµheo co Ihe nhin Ihay µi Iu môI hIen
Iuo nµ co Iính Iho I da I nhu va y7 Do co Ihe Ia co hô I
cho mo I noI Ia Iuonµ dô I nµanµ ba nµ nhau. Cônµ
nµhe va kInh doanh IO co Ihe µIup dI IaI don dau,
voI dIeu kIen IôI Ihuonµ Ia co µoc nhin phu hop.
NµuoI Ire VIeI Nam chac chan da co Ironµ minh
chu I hy vo nµ Iu huye n Ihoa I GooµIe. Doanh nhan
VIe I Nam cha c cha n da chIa se chu I IInh Iha n
doanh nµhIe p Ironµ bô I ca nh Ihe µIo I pha nµ, muô n
hay khônµ cunµ phaI IIen vao voI nhIeu bo nµo.
Tronµ suô I IIe n Irinh do , dIe u nô I ba I Ien Ia Paµe
da nhay vao Iam doanh nhan voI cach nhin doI
cua môI nha khoa hoc. De cuôI cunµ, Paµe dam Iu
bo dunµ Iuc de co Ihe IIen xa hon Iren con duonµ
khoa ho c, cônµ nµhe – nhu nµ Ihu khônµ bao µIo
co duonµ bIen µIoI Ianh Ihô, mau da hay Iôn µIao.
DIeu ran Ihu nhaI cua GooµIe Ia hay Iap Irunµ
vao nµuoI dunµ. Bí quyeI Ihu nhaI cua Paµe Ia Iap
Irunµ vao nµuoI dunµ. Thanh cônµ bac nhaI cua
Paµe va GooµIe ba I nµuô n Iu IrIe I Iy phu c vu nµuo I
dunµ banµ vIec Iô chuc Ihônµ IIn Ioan cau. Paµe
da muô n GooµIe Ia cu a nµuo I du nµ. Va rô I Ihe µIo I
chu nµ kIe n mô I cau chuye n kInh doanh ki dIe u.
Banµ cach nao Paµe Iam duoc dIeu do7
P
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 131 130 LARRY PAGE & GOOGLE
ha n II.
TRIÍ T LY VÍ SU
HO P TAC: CHIA SL
KHA T VO NG
Töi khöng muöën quaá tûå maän.
larrv la¿e larrv la¿e larrv la¿e larrv la¿e larrv la¿e
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 133 132 LARRY PAGE & GOOGLE
Chûúng 1.
IARRY IAGL GÃI TRI KY
Chuáng töi chûa bao giúâ phaãi choaãng nhau caã.
larrv la¿e larrv la¿e larrv la¿e larrv la¿e larrv la¿e
GIo µIaI Iao cua môI hôI nµhI Ihuonµ maI IaI San
IrancIsco, Iha nµ 3.2006, bô ba quye n Iu c cu a
GooµIe nµôI quanh môI caI ban voI IhaI nhIeu dô
choI xep hinh cua hanµ Leµo. Paµe danµ xep hinh
môI chIec cau Ihanµ dI Ien. BrIn xep môI con ro·
boI. SchmIId khônµ choI Iro na y ma chí nµô I khônµ,
duôI chan daI ra san nha. Phonµ vIen AdI IµnaIIus
nhin canh Iuonµ do va µoI ho Ia “danµ yeu”. Vi
phonµ vIen nay nho IaI chI IIeI Paµe da Iunµ sanµ
che ra chIec may In Iu nhunµ vIen xep hinh Leµo.
VIe I va y, nhunµ AdI va n IIe n de n va Iunµ ra nhu nµ
cau hoI nha nµhe voI cac nha Iy phu “de Ihuonµ”.
Hay xem haI ben ca khIa nhau.
Ad¡ Ignnt¡u:: Cac anh danµ xep caI µi vay7
ß¡¡n: TôI monµ mô I ca I Io pha n u nµ ha n nhan
nhunµ no IaI ra môI con roboI voI khau bazooka
ky Ia.
Ingc: Hey, IôI bIe I IôI danµ xe p hinh LrIc vo I ma y
mIenµ Leµo nay (ro ranµ Ia xay caI cau Ihanµ).
Ad¡ Ignnt¡u:: GooµIe da co qua nµ duo nµ da I. Ca m
µIac duoc chu Iri môI cuôc hop ca nµan nhan vIen
no nhu Ihe na o nhí7
ß¡¡n: ThaI Iinh Ihi chanµ vuI ve µi nhaI Ia khI no
dIen ra o môI noI Io nhu Ihe nay.
Paµe khônµ co cau Ira IoI.
Cha nµ pha I Iu nhIen ma AdI ca khIa chuye n “ca m
µIac chu Iri cuôc hop ca nµan nµuoI”, boI vi Iu Iau
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 135 134 LARRY PAGE & GOOGLE
ca c nha phan Iích no I nhIe u Iren ma I ba o ve chuye n
kInh doanh khônµ chuyen cu a haI nha sa nµ Ia p –
khônµ Ira I qua Iruo nµ Io p na o cho Iuonµ xu nµ vo I
Ia p doa n vu a Io n vu a Ien qua nhanh. Va hon nu a,
µIo I Iha o IIn de u bIe I ra nµ hô I nho haI nha khoa ho c
na y Ia nhu nµ chu be nhu I nha I (sonµ khI va o da I
ho c, Paµe Iro Iha nh Iay dIe n Ihuye I ra I cu ). Nhunµ
bay µIo , BrIn co Ihe khoe “dô Io n” cu a minh rô I.
Ad¡ nc n Ion: Cônµ vIec van vuI nhu nµay nao
chu 7
CII co ß¡¡n t¡n ío ¡ nIung \n n xung Io :o nI¡c u:
Chunµ IôI maI dI cam µIac Ihan Ihuôc nhu Ihuo
na o. KhI quy mô mo rô nµ Iu muo I Ien mô I Iram
nµuoI, ban Iham chí chanµ Ihe nho Ien heI moI
nµuoI duoc. Luc do, ban chí con phaI IrIen Iheo
kIeu Ian dunµ sô dônµ.
Paµe IIe p Iu c khônµ no I µi. Tro Ia I haI nam Iruo c,
khI chuan bI Ien san, Iín)ío) da hoI ve vIec “maI
dI nIem vuI vi phaI hop hanh, bao cao hanµ quy
cho cô dônµ”. Paµe da noI voI Iín)ío) Ihuc Ie cua
minh: “TôI danµ Io day, ma IhaI ra Iruoc µIo IôI
van nµhï den chuyen ay. TôI da Io Iu Iuc chunµ IôI
ca nµ Iro nen Io n ma nh hon va co nhIe u a p Iu c mo I
Ien cônµ Iy. Tho I µIan khônµ Iau Iruo c, chu nµ IôI
con Iam vIec chunµ môI Ianµ nha. RôI chunµ IôI
phaI doI sanµ Ioa van phonµ moI, rônµ Ion hon va
Iam vIec o haI Ianµ khac nhau. Chunµ IôI Iuyen
Ihem nhan vIen kInh doanh. MôI Ihay dôI deu raI
Ion va xay ra Ironµ môI IhoI µIan cuc nµan. TôI co
bIeI nµhe cua ônµ Ia Iuôn dom nµo den cac cônµ
Iy co nhu nµ Ihay dô I nhanh cho nµ chu . KhI chu nµ
IôI con Ia môI cônµ Iy chí voI S0 nµuoI, chunµ IôI
phaI dônµ nhunµ buôI µap maI cuôI Iuan (TGII ·
Thanks God II’s IrIday) vao môI chIeu Ihu sau de
moI nµuoI co Ihe bIeI nhunµ dIen bIen Ironµ Iuan
qua. Nhunµ bay µIo Ihi heI rôI vi chunµ IôI co qua
nhIe u nµuo I, khoa nµ 1.000 nhan vIen, ke ca nhu nµ
nµuo I Ia m vIe c o ca c mu I µIo kha c nhau nu a. Chu nµ
IôI cô µa nµ µu I nhu nµ emaII va n Ia I IIn nµa n Ironµ
Iua n, nhunµ khônµ pha I cu Iuôn nhu va y. KhI ba n
Iruo nµ Iha nh, ba n pha I Iuôn Iuôn sa nµ Ia o ra
nhu nµ quI Irinh mo I. TôI Ia m kha Iô I cônµ vIe c µIu
cho duoc nep Iam vIec nay, nhunµ Ihu Ihach Ihi
van danµ cho phía Iruoc”.
Bay µIo Iro IaI µIo µIaI Iao IaI San IrancIsco. AdI
dI Iha nµ va o va n de : LIe u GooµIe co mô I chIe n Iuo c
nao khônµ7 BoI vi Iïnh vuc nao cac anh cunµ nhay
vao ca...
In n nn ) 5cIn¡td ¡In ¡ ngung g¡n ¡ íno: Chunµ IôI
cô Iao ra ve be nµoaI nhu Ihe khônµ kIem soaI
duoc. ThaI ra, ben Ironµ, dau vao day ca. Do Ia
môI phan cua bí maI.
Ingc: Nhin chunµ, chunµ IôI khônµ noI nhIeu ve
chIen Iuoc cua minh, boI vi do cunµ Ia chIen Iuoc
ma .
Cau noI nay cua Paµe sau do duoc Irích dan IaI
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 137 136 LARRY PAGE & GOOGLE
Iren nhIeu baI bao. Paµe da qua bIeI caI cach ma
nµuoI Ia µoI minh Ia “ônµ Ihanh sônµ” nhu Ihe
nao. Paµe co kInh nµhIem quan Ironµ Ia GooµIe
Ironµ môI IhoI µIan daI da chanµ co aI hIeu nµoaI
chu “kha c nµuo I qua ”. Va y no I ra cu nµ se va y IhôI.
Nhu chuyen hop Iac voI NASA Iam du IIeu chanµ
han, cunµ bI ve voI Ia kIeu canµ Ien cunµ Iranµ
cam co. AdI co môI cau hoI quan Ironµ µIup Iam
sa nµ Io quan nIe m sô nµ cu a nhu nµ cha nµ IraI
na y.
Ad¡ Ignnt¡u:: Cam µIac khI dôI nhIen µIau su no
nhu Ihe na o nhí7
ß¡¡n (Ira IoI Ihanµ vao cau hoI): PhaI maI kha
nhIeu IhoI µIan de Iam quen day. Luc nao anh
cunµ nµhe nµuoI Ia noI Ia IIen khônµ mua duoc
hanh phuc. Nhunµ IôI nµhï Ia khI co nhIeu IIen Ihi
chí íI cu nµ mua duo c mô I ma u ha nh phu c da y
chu. TôI vua Iau môI caI xe moI Ihay cho caI da
qua cu rôI.
Ingc: Neu chunµ IôI Iam IaI ca chí vi IIen, co Ie
chunµ IôI da ban GooµIe Iu doI nao rôI. Va bay µIo
danµ nam phoI nanµ Iren baI bIen.
Paµe da khônµ noI ve “cam µIac” ma Ira IoI ve
muc IIeu sônµ.
Muc IIeu nay co IoµIc voI khoI dau cua GooµIe.
KhI ay, Paµe dem ban phaI mInh PaµeRank, khônµ
co y dInh kInh doanh. Va nµa y nay LrIc SchmIdI
dIeu hanh su nµhIep GooµIe Iheo IInh Ihan cua
nha sanµ Iap: “GooµIe khônµ van hanh vi quyen
IoI cua cac cô dônµ ma vi quyen IoI Iau daI cua
nµuoI dunµ cuôI cunµ”.
Truo c cuô c pho nµ va n na y muo I nam, mo I chuye n
da khoI dau Iu cuôc µap µo dInh menh µIua haI
Ihanh nIen Paµe va BrIn. Phan Ion cac nµuôn IaI
IIeu cho bIeI, khI moI µap nhau, haI nµuoI ban Iam
nen GooµIe khônµ ua nhau Ia m. La m Ihe na o ho
hop Iac voI nhau Ironµ suôI µan môI Ihap nIen
qua va Iam nen huyen IhoaI GooµIe7 Truoc heI,
hay xem BrIn Ia aI.
BRIN – CAI BL TÓT KHI NGI
Serµey BrIn duo c sInh ra Ia I Ihu dô Moscow cu a
Nµa, nam 1974. Du a be S Iuô I cu a xu so ba ch
duonµ da Iheo cha me ro I que huonµ de n dInh cu
Ia I My . Cha cu a BrIn, ônµ MIkhaII BrIn Ia Iha y
µIa o da y Ioa n Ia I mô I Iruo nµ Irunµ ho c hô I co n o
Nµa, nhunµ de n nuo c My ônµ µIa nµ da y xa c xua I
va Ihô nµ ke u nµ du nµ Ia I Da I ho c MaryIand. Me
cu a BrIn, ba LuµenIa BrIn, Iro Iha nh nha khoa
ho c cu a NASA. Tronµ nha , Serµey BrIn co em IraI
Ia SamueI BrIn.
Cau be µôc Do ThaI BrIn Iu nho da Iam Ironµ
khônµ khí khoa hoc cua cha va me. BrIn raI quen
va Ihích nhunµ buôI IIec µIa dinh ma cha me cau
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 139 138 LARRY PAGE & GOOGLE
moI ban be cua ho ve choI va noI chuyen khoa
hoc. To Mo:co\ Nc\: ve sau vIeI ve nha dônµ
sanµ Iap GooµIe µôc Nµa cua ho, da µoI BrIn Ia
Ihan dônµ Ioan hoc. Vi BrIn co nanµ khIeu ve Ioan
va yeu Ihích dIen Iu hôI con nho. Mo:co\ Nc\:
cho bIeI Iuc hoc Iop môI, BrIn da de nµhI voI Ihay
µIao cua minh môI cach In an moI khI ky IhuaI
nay chí moI baI dau xam nhap vao cac µIa dinh o
My . Co n Ia p chí T¡nc: cho bIeI Iuc Ien 9 IuôI, cha
cua BrIn da Ianµ cho cau chIec may vI Iính dau
IIen Ironµ doI hIeu Commandore 64.
Theo Iín)ío), BrIns cunµ bI Ireu µheo Ia 1ewboy
môI khI ho dI Iren phô (1ew Ia Iu khInh mIeI µoI
mô I nµuo I µô c Do Tha I). Cha cu a BrIn da Ihô Iô vo I
ReuIers: “TôI raI Io Ianµ bon Ire cunµ se phaI dôI
maI voI nan phan bIeI”. Nhunµ ky nIem IuôI au
Iho Ihuonµ de IaI nhunµ an Iuonµ sau dam va dôI
khI no anh huonµ den Iu Iuonµ cua nµuoI do sau
nay. BrIn dam me Ihe Ihao va Ihích hoaI dônµ,
khac voI Paµe hay ruI re. BrIn da Iunµ Ihu cam
µIac bay banµ cach dI hoc du bay IaI môI Iruonµ
day xIec o San IrancIsco.
TôI nµhIep Irunµ hoc phô Ihônµ, BrIn vao hoc
khoa Ioan cua DaI hoc MaryIand, noI cha cau Ia
µIao su. TôI nµhIep cu nhan daI hoc hanµ uu da
µIu p cho cha nµ sInh vIen nµhe o na y sua I ho c bô nµ
buo c chan va o khuôn vIen SIanIord Iu nµ danh.
MôI nam sau, BrIn µap Larry Paµe – cunµ IaI nanµ
khônµ ke m.
ThoI µIan o Iruonµ hoc, BrIn baI dau nhan ra
dam me cua minh dôI voI InIerneI. BrIn nhan Ihay
phaI mInh raI moI nay rôI se daI ra vô sô rac rôI
nan µIaI cua chính con nµuoI. Nhunµ InIerneI se
Iam Ihe µIoI Ihay dôI phuonµ Ihuc quan Iy doI
sônµ cua minh. Va BrIn da xay dunµ môI phan
mem bao ve ban quyen Iren manµ, môI websIIe
danh µIa phIm anh Iren manµ va môI vaI websIIe
nho kha c. Khuynh huo nµ cu a BrIn khônµ don Ihua n
Ia ky IhuaI ma chunµ co danµ dap cua nhunµ IIeu
chua n qua n Iy cho do I sô nµ a o – mô I khuynh
huonµ xa hôI. BrIn cunµ Ihích Ihe Ihao va nhac
rock nhunµ so Ihích khônµ pha I Ia quan Iam Io n.
BrIn Ihích nµôI voI may Iính. CuôI cunµ Serµey
BrIn Iua chon huonµ dI: dao xoI du IIeu (daIa mIn·
Inµ), Iim kIem cac nµuôn Ihônµ IIn khônµ co Iô
chu c cho con duo nµ Ia y ho c vI IIe n sï. Con duo nµ
danh vo nµ khoa ho c danµ em de m na y se bI du nµ
IaI Iu cuôc µap dInh menh voI Larry Paµe.
BrIn Ia dIen µIa kha Ihanh cônµ IaI cac dIen dan
nhu DIen dan KInh Ie The µIoI, cac hôI Ihao ky
IhuaI, µIaI Irí va IhIeI ke. BrIn Iham µIa chuonµ
Irinh chuyen de cua CharIIe Rose Iren daI CNßC
va CNN¡n, o do BrIn Ihuonµ hay noI ve Iuonµ IaI
cua InIerneI va cônµ nµhe Iim kIem. BrIn cônµ bô
ca chuc baI bao khoa hoc ve khaI Ihac du IIeu.
Danµ Ia ônµ chu huyen IhoaI cua huyen IhoaI
GooµIe nhunµ BrIn co mô I IIen doa n ky Ia vo I Mo:-
co\ Nc\:: Tronµ nam nam nu a nµuo I Ia co Ihe se
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 141 140 LARRY PAGE & GOOGLE
Iim kIem cac Ihônµ IIn môI cach Iu dônµ va nhu
Ihe cac may Iim kIem, bao µôm µooµIe, se khônµ
con Iac dunµ. Co phaI BrIn va Paµe IaI nhin Ihay
môI Iuonµ IaI khac cua con nµuoI Iu InIerneI Iuôn
Ihach Ihuc7
BrIn da bo ho c IIe n sï nu a chu nµ vi GooµIe. Va
nhu Ihe , de n bay µIo ba me va n ho I chuye n do
“ha nµ Iua n”, Iheo ca ch no I cu a BrIn. Va Iy phu BrIn
Ihu Iha I Ia “IôI muô n hoa n Ia I vIe c ho c do nhunµ
Iu c na y chua da o dau ra Iho I µIan Ihích ho p”.
KhI ônµ MIchaeI BrIn den Iham ônµ con Iy phu
da noI voI nha bao AdI IµnaIIus môI cach hom
hính: “Serµey Ia môI cau be IôI khI nµu”.
Paµe co nhIeu dIem Iuonµ dônµ voI anh ban cua
minh nhunµ cunµ nhIeu khac bIeI.
IARRY IAGL – CHI BL NHIT NHAT
IA GAY SÓC
In¡¡) Ingc – cu u :¡nI \¡cn ín n ncn :u íIn c í¡c t
Ia Iua de baI vIeI cua Khoa Ky IhuaI dIen Iu va
Khoa hoc may ví IInh, DaI hoc MIchIµan, vIeI ve
cuu sInh vIen cua minh Iren websIIe nha Iruonµ.
Paµe Iro Ihanh Iam µuonµ ma Iruonµ nay muôn ví
du voI sInh vIen moI. Vi Ihe, nha Iruonµ da vIeI
vao nam 2001: “Khônµ co IIec nuôI nao khI cac
Ihanh nIen Iim hIeu cuôc doI cua Larry Paµe”.
Paµe hon BrIn mô I Iuô I, sInh nµa y 26.3.1973 –
môI nam Iruoc khI BIII GaIes bo hoc roI khoI hoc
vIen MIT de baI dau su nµhIep Iunµ danh. TuôI
Iho cua Paµe may man hon BrIn vi khônµ phaI Iuu
Ia c vi Iho I cuô c nhunµ do nµ ho cu a Paµe Ia I co mô I
IIch su dac bIeI. Chu be sInh ra o banµ MIchIµan,
My, va den Iruonµ nhu bao dua Ire khac. GIa dinh
cua Paµe cunµ Ia môI môI Iruonµ khoa hoc µIônµ
nhu µIa dinh BrIn vay. Cha cua Paµe, µIao su CarI
VIcIor Paµe Ia nha IIen phonµ Ironµ µIa nµ da y khoa
ho c ma y Iính va Irí Iue nhan Ia o Ia I Da I ho c MIchI·
µan. Sau nay, Paµe cunµ vao daI hoc noI cha minh
µIa nµ da y, y nhu Iruo nµ ho p cu a BrIn. Me cu a
Larry, ba GIorIa Paµe cunµ µIanµ day Iap Irinh va
Ia nha cô van Ironµ Iïnh vuc may vI Iính. Khônµ
khí IIn hoc cua µIa dinh se Iham sau vao chu be
Paµe nhuI nhaI va raI hay ruI re.
Nhu nµ ba I vIe I Ironµ pha n IIch su cu a ha nµ GooµIe
cho bIeI Paµe nµhIch may Iính Iuc 7 IuôI, Iuc Ia
nam 1979. KhI do , BrIn cu nµ vu a Ia n da u IIen
buoc chan vao Iruonµ hoc khI vua den dInh cu o
My. Paµe ve sau nho IaI cac phIeu µhI du IIeu Ihuo
do Ihi va n du nµ phuonµ pha p du c Iô . Ma y Iính
chua phô bIe n nhu nµa y nay nhunµ ônµ bô da
dem ve cho con môI caI, vi cau be cu quan quyI
ben chIec may bIeI Iam dIeu ky Ia. Va ca nha dunµ
chunµ môI may vI Iính. Paµe nho IaI voI Iap san
M¡cI¡gnn Ing¡ncc¡ sô xuan he 2001 ra nµ “Ra I co
Ihe IôI Ia hoc sInh dau IIen cua môI Iruonµ IIeu
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 143 142 LARRY PAGE & GOOGLE
hoc nôp baI banµ cach In ra Iu may Iính”. Paµe
nho IaI chuyen nay: “Co Ie IôI da Iam cho Ihay cô
IôI Iuc do phaI Iunµ Iunµ”.
Anh IraI cu a Paµe, CarI 1r. Paµe hon em IraI minh
10 Iuô I, nho Ia I: Lm IôI Iu c nho Iu c na o cu nµ da I
cau ho I ve mo I Ihu xunµ quanh minh Iheo khuynh
huo nµ nhu Ihe na y: “Ö, Ia m Ihe na o ma no Ia m
duo c nhu Ihe nhí7”. Chu be Paµe cu c Ihích ma y ca I
Iuô c·no·víI vi chu nµ co kha nanµ µIu p chu Iha o Ia I
ca cac nap day cua cac IoaI may moc co Ihe “choI”
duoc, de xem “Iam Ihe nao ma no hoaI dônµ duoc
nhu Ihe”. Nhunµ caI may vI Iính Ia Ihu hop hôn
chu be hon ca. Paµe Ia Iay nhoc Io mo du moI Iïnh
vuc nhunµ dac bIeI Ihích Iïnh vuc may Iính, CarI
1r. nho Ia I IhIen huo nµ cu a em IraI. “La m Ihe na o7”
Ia cau hoI da dan Paµe den phaI mInh GooµIe.
Paµe Ia nµuoI cua khoa hoc. Co Ie Iruonµ ky su
may Iính cua DaI hoc MIchIµan, noI Paµe Iheo hoc
daI hoc da raI chính xac khI vIeI Iren websIIe ve
cuu sInh vIen danh IIenµ cua minh banµ nhunµ
Iua de nhu Ihe nay: ßo¡n to Con¡utc¡ (sInh ra cho
ma y Iính) hoa c Ingc í) Ingc: (Paµe cua nhunµ
Iranµ web).
NµoaI chuyen Io mo ky IhuaI, co Ihe doan duoc
khuynh huonµ xa hôI cua Paµe hinh Ihanh Iu nho
qua hô I Iuo nµ cu a ônµ anh: “Anh em chu nµ IôI Io n
Ien voI nhau khônµ chí co may Iính ma Paµe con
no I ve du Ihu chuye n ve chính phu , chính IrI va xa
hôI”. Larry den Iruonµ IIeu hoc MacDonaId MIdIe
cu a Iha nh phô LasI LansInµ. O day, Paµe Iro Iha nh
Iruo nµ nho m “cau Ia c bô IrInh sa I”. GIa o vIen NIck
Archer nho IaI: “Do Ia nIn tu tuo ng nI¡ co suy
nµhï dô c Ia p”. CarI de n nay va n nho nhu In do nµ
chu da u IIen nho c Paµe µo va o ma y Iính: I¡og nnd
Tond TogctIc¡ – mô I cau chuye n da nh cho Ire em.
Paµe Ihuonµ hay ru Iu ban ve nha cunµ hoc nhom
voI cha cua Paµe, môI khI ônµ ve nha sau µIo Iam
vIec o Iruonµ DaI hoc MIchIµan, cach nha chí hon
cay sô. Paµe cunµ co môI IhIen huonµ xa hôI cunµ
ma nh khônµ ke m. ßßC khI vIe I ve Iha nh cônµ kha c
Ia cua Paµe dôI voI GooµIe, da cho ranµ IaI nanµ
kInh doanh na y chIu a nh huo nµ Iu µIa dinh. Do Ia
dIeu Iuôn bao phu baI cu aI. Tronµ khI do, cac
nµhIen cuu cua DavId VIse, Iac µIa Coogíc 5to¡)
cho Ihay Paµe Ia dua Ire da cam, Ironµ do co dau
an IIch su µIa dinh.
Cha cua Paµe, µIao su CarI VIcIor Paµe Ia nha
khoa hoc IIen phonµ ve Irí Ihônµ mInh nhan Iao
va khoa hoc may Iính. Önµ da dan daI Paµe vao
Iïnh vu c ma ônµ Iôn Iho , do Ia ma y Iính. Nhunµ
ônµ cu nµ nha n Iha y Paµe yeu Ihích am nha c, cho
nen ônµ Ihuo nµ da n ca u con IraI dI xem nhu nµ
buô I ho a nha c cu a ban GaIesIuI Dead. Sau na y,
khI Iro Ihanh ônµ chu Ire cua Iap doan GooµIe,
Paµe da ruoc môI dau bep cua ban nhac Cn ¡ cIc t
Ic cI¡u nay vao Iam bep Iruonµ IaI Iônµ hanh
dInh GooµIepIex. Paµe ba I da u ho c va choI saxo·
phone Iu do .
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 145 144 LARRY PAGE & GOOGLE
Tro IaI SIanIord. Can phonµ Iro cua Paµe o Ianµ
ba, sô pho nµ 360 cu a Io a nha co Ien Ia GaIes
BuIIdInµ – Ihuôc Iruonµ khoa hoc may Iính cua
DaI hoc SIanIord. Toa nha Ia môI dau an cua Iy
phu BIII GaIes o khuôn vIen SIanIord. GaIes khônµ
ho c o Iruo nµ na y nhunµ ônµ Ia nha khoa ho c da nµ
ne Ironµ. MIcrosoII Iim nµuôn nhan Iuc o day raI
nhIe u. Cônµ vIe c khoa ho c da dua GaIes de n Iruo nµ
daI hoc danh IIenµ nay môI cach Iu nhIen va ônµ
unµ hô sau IrIeu dôIa xay dunµ khu ky Iuc xa.
GaIes se co nµuô n nhan Iu c dô I da o o day cho ne n
kInh Ie khô nµ Iô cu a Ia p doa n pha n me m Io n nha I
Ihe µIoI. Nhunµ rôI sau nay IIch su Ihuonµ maI
cônµ nµhe Ihônµ IIn rôI cuôc IaI µuI den cho ônµ
haI dôI Ihu canh Iranh Iam co – Paµe va BrIn –
xuaI Ihan Iu chính Ioa nha do. Paµe o do voI ba
nµuo I ba n ho c nu a. BrIn o pho nµ 380 µa n do . Can
pho nµ cu a Paµe ô n Io I mu c ma nµuo I ba n Munzner
neu muôn hoc Ihi phaI deo headphone vao IaI.
Nhu nµ chu de Ihích Ihu nha I cu a Paµe Ironµ
phonµ Ia Iam Ihe nao de phaI mInh ra nhunµ he
Ihônµ van chuyen IôI hon. Hoac Ia Paµe hanµ say
nhay vao nhunµ de IaI nhu cach Ihuc van chuyen
con nµuo I Iu noI na y de n noI kha c ma khônµ co IaI
nan, µIa re, khônµ µay ô nhIem va nan keI xe.
NµuoI ban o cunµ ky Iuc xa, Sean Anderson nho
IaI: Paµe Ihích noI ve vIec phaI Iu dônµ hoa cac he
Ihô nµ xe cô kIe u nhu Ia ne u ba n muô n ba n chí ca n
nhay Ien môI caI xe va noI voI no noI can den. No
µIônµ nhu xe IaxI vay nhunµ µIa phaI re hon va Iu
dô nµ cha y Io I cha y IuI Iren con duo nµ rIenµ”. Theo
Anderson Ihi “anh Ia Iuôn co an Iuonµ manh ve
vIec phaI µIaI quyeI cac van de dI chuyen cua con
nµuoI va nhunµ Ihu IIen quan den dIeu do. Anh Ia
Ihích Iim ra nhunµ cach khac bIeI de µIaI quyeI
cac van nan xa hôI”.
Tim ra cach µIaI quyeI moI, huonµ dI moI cho
cac van de xa hôI, sau nay se dua Paµe den Ihanh
cônµ Ironµ GooµIe. Day Ia môI Ironµ Iam bí quyeI
ma Susan, mô I se p µIa nha p GooµIe va o nhu nµ
nµa y so m nha I, cho ra nµ da dem GooµIe de n Iha nh
cônµ. Cô µo I do Ia “BIµ ThInk” – nµhï Io n. Khuynh
huonµ Iao ra nhunµ caI moI µIup nµuoI Ia co Ihe
Iu do hon Ironµ cuô c sô nµ Iuôn o Ironµ Ironµ suy
nµhï cua Paµe. Co Ihe Iim Ihay khuynh huonµ nay
qua môI vaI chI IIeI. Ví du nhu Paµe raI Ihích doc
sach ve cuôc doI cac nha phaI mInh. Tronµ sô cac
danh nhan khoa ho c do , Paµe Ia I Ihích hon ca Ia
nhu nµ nµuo I Ia o ra nhu nµ Ihu a nh huo nµ de n
cuô c sô nµ ha nµ nµa y – da u hIe u cu a mô I khuynh
huo nµ vI nhan sInh hon Ia khoa ho c Ihua n Iu y.
Tha n Iuo nµ cu a Paµe Ia aI7 Do Ia NIkoIa TesIa, nha
khoa hoc phaI mInh ra donµ dIen xoay chIeu. MôI
hôm, Paµe doc Iu Iruyen cua TesIa va kham phuc
chI IIe I pha I mInh cu a ônµ co su c a nh huo nµ vï da I
den doI sônµ hanµ nµay cua con nµuoI. CaI yeu Iô
“hanµ nµay” do Ihu huI Paµe. Nhunµ môI chI IIeI
khac cunµ Iam Paµe chu y do Ia Ihan Iuonµ cua
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 147 146 LARRY PAGE & GOOGLE
minh rô I cuô c ra I nµhe o kho va de ma c pha I mInh
cu a minh ma khônµ cham chu I duo c cho no mo
rônµ ra cuôc doI. Paµe noI: “TôI khônµ muôn nhu
va y, IôI muô n Ia m kha c ho , Ia m cho no hu u ích
Ironµ hIen Ihuc”.
Ta I SIanIord, Ironµ ho c ky Ihu haI, khI Paµe Iranh
Iuan sôI nôI voI ban be ve nhunµ phaI mInh µIup
con nµuoI dI chuyen Ihi nhan duoc IIn nhu seI
danh nµanµ IaI. NµuoI cha cua Paµe qua doI. GIao
su CarI VIcIor Paµe, nµuoI Iunµ sônµ soI qua Iran
dIch baI IIeI hôI nho, da maI vao IuôI S8, sau con
bIen chunµ vIem phôI. Suc khoe ônµ xuônµ nhanh
vaI Iuan Iruoc khI IruI hoI Iho cuôI cunµ. Sean
Anderson, quan Iy ky Iuc xa nho IaI: Paµe nµôI
Iren bac Ihanµ cua GaIes BuIIdInµ IhaI sau nao.
MôI dam ban vay quanh cô µanµ Iam anh Ia boI
dau buô n”. Goerµe SIockman, mô I dô nµ nµhIe p Ia I
MIchIµan cua ônµ CarI noI: “CarI monµ con IraI
Larry Iro Ihanh môI µIao su. Vi nhu Ihe ônµ ay co
co hôI chIa se nhunµ µi ônµ ay co Ihe, boI vi dua
con cu nµ co IhIen huo nµ µIô nµ nhu ônµ va y”.
Day khônµ phaI Ia dau don vi maI maI Ian dau
IIen cua Paµe. ThoI Iho au, Iuc Ien Iam IuôI, Paµe
da sônµ Ironµ bôI canh cha me chIa Iay nhau. Ca
haI, cha va me cua Paµe cam keI nuôI duonµ Paµe
Iheo cach IôI nhaI co Ihe duoc. CuôI cunµ, Paµe
cam Ihay ranµ minh da chIa se Iinh yeu va Ihi
Iha m vo I ca haI ba me : me ruô I va 1oyce WIIdenIhaI,
môI µIao su dônµ nµhIep va Ia nµuoI phu nu Ihu
haI cua cha. Ca haI ba me van quan he Ihan IhIen
cho de n hôm nay.
Cha cua Paµe co µôc µac Do ThaI. Vao IhoI dan
Iôc nay Iro ve Iap quôc o Trunµ Dônµ, ônµ nôI Ia
môI Ironµ nhunµ nµuoI som nhaI da den dInh cu
IaI IhI Iran sa mac o Arad, IraeI – noI nuoc va cac
IaI nµuyen raI hIem hoI. Önµ da kIen Iri o do Iao
dônµ va kIen Iao moI Ihu µan BIen CheI. “MôI IhoI
µIan raI daI sau caI cheI cua ônµ, IInh Ihan IIen
phonµ do da Iruyen IaI cho chau IraI cua ônµ –
Larry Paµe”, DavId VIse vIeI Ironµ Coogíc 5to¡).
Tronµ khI me cua Paµe Ia môI nµuoI Do ThaI Ihi
“Iôn µIao” cua cha Paµe Ia cônµ nµhe. Cha cua
Paµe da dan daI con IraI vao Iïnh vuc may Iính
nhu Ia mô I pha n µIa o du c.
Du dau buô n sau Ie Ianµ, Paµe va n Iro Ia I
SIanIord, voI Iro µIup cua anh IraI, CarI 1r, khI do
danµ Ia m vIe c Ia I SIIIcon. Larry khônµ du I kho I nô I
cô don vi maI maI. HaI anh em danh IhoI µIan cho
nhau nhIe u hon, ho nho Ia I cha cu a ho va hô I
Iuonµ IhoI Iho au.
BrIn vao Iruonµ SIanIord Iruoc Paµe môI nam.
Paµe Iu DaI hoc MIchIµan chuyen den cunµ banµ
môI hoc bônµ IIen sï. Nha Iruonµ phan cônµ BrIn
da n Ian sInh vIen Paµe dI Iham quan Iruo nµ. Tronµ
khI do, cônµ vIec yeu Ihích cua BrIn Ia ben may
Iính. SIanIord Ia môI khuôn vIen khônµ Iô. VIec
huonµ dan môI nhom Iính moI dI heI caI Ihanh
phô nho nay dunµ IhaI Ia danµ chan so voI vIec
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 149 148 LARRY PAGE & GOOGLE
nµô I ben ca I ma y Iính va mo mô nµ vo I nhu nµ Ihua I
Ioan Iam Ihay dôI Ihe µIoI. Ma caI anh chanµ sInh
vIen moI Ien Paµe nay Ihi Iuc nao cunµ co quan
dIem rIenµ. RôI cuôc ho phaI hoc chunµ môI Iop.
Dan ca haI phaI hIen ra ranµ, chí co de IaI Iam Ihe
na o sa p xe p Ira n Iu Iren InIerneI Ia µIu p cho ho co
dIem chunµ. MôI Ian nhu vay ho noI chuyen voI
nhau nhu Ia hIe u nhau Iu Ia m kIe p Iruo c va y.
Dam me cua Paµe Ia Iam sao Iô chuc cac duonµ
dan Iu web nay sanµ web khac môI khI con nµuoI
Ia c va o Ihe µIo I ro I ra c nhunµ khô nµ Iô cu a InIerneI.
Co n kha I khao cu a BrIn Ia Ia m sao na m cho duo c
cac du IIeu nam sau Ironµ Ihe µIoI InIerneI se con
phaI IrIen nhanh va raI Ion. Ho can Ian nhau de
Ihe µIoI cua ho Iro nen day du. DIeu quan Ironµ Ia
ho co khaI vonµ nhu nhau ve cuôc sônµ va nhu
vay nhunµ chuyen ca nhan khac se Iro Ihanh Ie Ie
khônµ danµ ke. Ke Iruonµ phu Ihi nµhï Ion va
nµhïa Ion Ia vay.
Tro Ihanh Iy phu rôI, Paµe nho IaI voI ßu:¡nc::
Wccí ve IhoI hay caI va cua minh.
Ho ¡: Nµuo I Ia dô n Ia ônµ va BrIn vô n khônµ ma y
ua nhau. DIeu µi khIen cac ônµ µan bo voI nhau7
Ingc: Vi chunµ IôI cunµ quan Iam den Iim kIem.
TôI suôI nµay de dau oc nµhï ve web Ironµ khI
BrIn Ihi chuI muI vao khaI Ihac du IIeu. Do Ia su
ke I ho p Iu nhIen. Ta m nam qua chu nµ IôI va n duy
Iri Iinh ba n Ihan IhIe I. DIe u do Ia o nen Iha nh cônµ
cho GooµIe.
Paµe Iranh ke IaI nhunµ chuyen caI va. Cau Ira
IoI IhaI day du ve vIec ho hoc cach hop Iac voI
nhau. Ho da keI hop Iu nhIen voI nhau vi cunµ co
chunµ quan Iam. Va nhu Ihe Ihi khônµ can va
khônµ nen noI ve nhunµ mau Ihuan Iam µi. CaI
quan Iro nµ Ia nho dau ma GooµIe Iha nh cônµ. Ne u
khônµ vi kha I vo nµ chunµ ra I co Ihe ho se co nhu nµ
Iranh Iuan moI Ironµ... suôI cuôc doI, mac du raI
hay vi day hoc IhuaI nhunµ Iuc do se chanµ Iam
nen GooµIe ky Iích cho Ihe µIoI. Nhunµ neu Paµe
noI an y nhu vay Ihi dï nhIen nha bao se khônµ bo
qua, ma pha I huy nµhe ho I cu a minh nµay.
Ho ¡: Khônµ he co mau Ihua n µi sao7
Ingc: Chunµ IôI co quan he raI IôI va chua bao
µIo phaI choanµ nhau ca. TôI cho ranµ, Serµey va
IôI chunµ quan dIe m Iren he I mo I su , bo I chu nµ IôI
da Iam vIec voI nhau kha Iau. Nµay ca khI baI
dônµ nho, IôI Iham chí co Ihe bIeI Iruoc chunµ IôI
se Iranh caI voI nhau o dIem nao va se Irao dôI ve
dIeu do. Neu nhin vao baI cu cônµ Iy Ihanh daI
nao, ban se Iuôn nhin Ihay nhunµ kIeu quan he
nhu va y.
BIen baI dônµ Ihanh nhunµ Iranh Iuan can IhIeI
Ia chuye n khônµ pha I Iu c na o cu nµ Ia m duo c ne u
nµuoI Ia khônµ chIu nhin vao muc IIeu “Ihanh
cônµ” chunµ. Nµuo I Ia kho co Ihe ma dI chunµ con
duonµ neu khônµ dI µuôc vao bunµ nhau de bIeI
Iruoc se Iranh Iuan o dIem nao va Iranh Iuan de
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 151 150 LARRY PAGE & GOOGLE
Ia m µi. Ne u Paµe va BrIn khônµ ho c ca ch Iôn Iro nµ
quan dIem Ian nhau Ihi ho kho ma bIeI Iôn Ironµ
cac nen van hoa ma ve sau GooµIe se cham den Iu
Du c sanµ Pha p va de n Trunµ Hoa. Va ne u ho khônµ
chIu hoc cach dôI IhoaI voI nhau Ironµ suôI bay
nhIeu nam Iro I Ihi kho ma da I Io I GooµIe bIe I Ia nµ
nµhe va dôI IhoaI khap Ihe µIoI nhu nµay nay.
Nhan dInh do Ia chac chan dunµ neu ban IIn vao
quy Iua I muôn Ihuo cu a con nµuo I Ia chua Ie µIa
duo c Ihi du nµ ho nµ binh IhIen ha Iha nh cônµ.
Cho de n nay, khônµ pha I Iu c na o ho cu nµ dô nµ
quan dIem voI nhau Ironµ moI chuyen. Ví du môI
chuye n nho nhu Ihe na y ma nam 2004 Iín)ío)
da moI ra duo c.
Iín)ío): Chunµ IôI duoc bIeI ranµ Iuc dau cac
anh muô n mô I van pho nµ khônµ Ia p dIe n Ihoa I7
ß¡¡n: Do Ia y kIen cua Larry. Anh ay Iap Iuan
ranµ, Ironµ Ihuc Ie ban Ihuonµ µoI vao sô dI dônµ
cua aI do vi ban khônµ Ihe bIeI nµuoI can µap
danµ nµôI o ban, ben may cô dInh hay khônµ. Cho
nen Iheo Larry, IaI sao phaI ban Iam den dIen
IhoaI huu Iuyen chu7 Tuy nhIen, cuôI cunµ chunµ
IôI quyeI dInh chon Iap dIen IhoaI ban voI Iy do
cha I Iuo nµ Iô I hon va IIe n du nµ hon.
Do Ia no I Io I chuye n hô I mo I xay Io a nha
GooµIepIex cua ho. Cac IaI nanµ Ihuonµ co Iy Ie
khac Ihuonµ va khac nhau. Nhunµ cac IaI nanµ
khI phaI Iam vIec voI nhau ho cunµ Ihuonµ co
pham chaI Iim kIem dIem chunµ nhanh chonµ vi
muc IIeu chunµ. Paµe va BrIn Ihuôc Iruonµ hop
nay. Va suôI IIch su sanµ Iap, xay dunµ va phaI
IrIen GooµIe khônµ Iô nhu nµay nay, ca haI da hoc
ca ch Ia nµ nµhe quan dIe m cu a nhau. Cuô I cu nµ
ho co Ihe dI de n chô nhu BrIn no I “chu nµ IôI quye I
dInh ranµ...”
TI THIAT TOAN “CON NHÊN”
ThoaI dau, Larry Paµe de nµhI cunµ BrIn Iam
mô I ca I µi do vo I Ihe µIo I web, chu chua pha I Ia Iim
kIem chuyen nµhIep nhu nµay nay.
Vao IhoI dIem do, hau nhu khônµ co aI nµhï
ra nµ Iim kIe m Ia mô I ca I µi quan Iro nµ. Ouan nIe m
nay xay ra voI ca cac µIao su o SIanIord. Va nhu
vay, ca haI van nµhï ranµ muc IIeu ca nhan Ia hoc
xonµ IIen sï. BrIn van Iam vIec voI µIao su huonµ
da n MoIwanI ve da o xo I du IIe u. BrIn danµ Iim mô I
con duo nµ Ioa n ho c na o do de co Ihônµ IIn chính
xac Iu môI nuI du IIeu Ion. BrIn Iap môI nhom
nµhIen cuu daI Ien Ia MIDAS – Ien môI nhan vaI
Ihan IhoaI Hy Lap cô daI co phep bIen moI Ihu
Ihanh vanµ – nhunµ ky Ihuc no vIeI IaI cho Ien de
an nµhIen cuu khoa hoc: MInInµ DaIa AI SIanIord.
Nhunµ co íI hy vonµ. Tim kIem Ihônµ IIn Iu môI
du IIe u da co nhIe u noI nµhIen cu u nhunµ khônµ
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 153 152 LARRY PAGE & GOOGLE
noI nao µIaI quyeI duoc sô Iuonµ Ion, Ioan bô Iu
InIerneI. Luc do da co môI vaI Ien IuôI nhu Lycos,
InIoseek, HoIBoI. “Ban chí Iim Ihay môI dam keI
qua chanµ co y nµhïa µi nhIeu”, µIao su MoIwanI
noI va µo Iu khoa “InkIomI” vao chính Iranµ Iim
kIem InkIomI, xIn nhaI vao IhoI dIem do. KeI qua,
nhu µIa o su no I: “Cha nµ co µi. No co n khônµ Iim
Ihay chính no”. InkIomI duoc phaI IrIen vao µIua
nam 199S IaI DaI hoc BerkeIey, noI MoIwanI Iay
banµ IIen sï. GIao su nhan dInh “Tim kIem chanµ
Iy Ihu vao IhoI buôI nay”.
Tronµ khI BrIn chua Iim ra phep Ioan nao de dI
xuyen qua nhu nµ nµuô n du IIe u khô nµ Iô nhunµ
roI rac Iren InIerneI Ihi Paµe nµôI mIeI maI ben
may Iính de Ien web Iay du IIeu xuônµ môI cach
Ihu cônµ. Paµe hoI sInh vIen Ironµ Iruonµ Ihi aI
cunµ chí cho “bí kíp” µo dIa chí websIIe vao Irinh
duyeI InIerneI. Don µIan Ihe IhôI! Nµhïa Ia, ban
phaI nho dIa chí websIIe can Iim. Do cunµ Ia Iuc
nµuoI Iruy cap vao web IaI VIeI Nam aI cunµ Ihu
môI cuôn sô nho danh ba dIa chí web. Van de cua
Paµe va BrIn Ia pha I co mô I Ihua I Ioa n Ia m chuye n
do ma khônµ can baI cu cuôn danh ba nao hay Irí
nho sIeu vIeI nao, vi aI ma nho hay chep duoc ca
Ií dIa chí! Sô Iuonµ con Ianµ Ien ca Ií nua Ironµ
Iuonµ IaI. HaI Ihanh nIen nay danµ daI ra baI Ioan
co Iính cach manµ.
Paµe phaI Iim du IIeu Iu web Ia boI vi Paµe danµ
Ihuc hIen Du an Thu vIen Ky IhuaI sô – DIµIIaI
LIbrarIes ProjecI. Nµoa I chuye n µo dIa chí va o Irinh
duyeI InIerneI, Paµe dunµ AIIaVIsIa de Iim kIem.
Cônµ cu nay cunµ µIup Paµe duoc chuyen IIeI ke
cac dIa chí ma no Iuu Iru san, do phaI nho hay µhI
chep. Phan Ion Iim kIem Iuc do dunµ IaI o kha
nanµ nay. TIen IoI cua no Ia ban co Ihe Iu dIa chí
IIeI ke do ma cIIck chuôI vao va IInk dI Iuôn. BrIn
Ihuonµ Iam µIup Paµe cônµ vIec nay. Ca haI van
dao xoI haI manµ so Iruonµ cua nhau va khuynh
huonµ Ia Iam sao keI nôI chunµ IaI Ihanh môI. DôI
voI BrIn Ia môI Ihônµ IIn, môI du IIeu cu Ihe o baI
cu nµuô n na o. Vo I Paµe Ia Ia m sao dI xuyen qua
cac Iranµ web – Ihe µIoI Ihônµ IIn Ion nhaI – de
Io m Ia y chu nµ.
Mô I hôm, Ironµ khI nµô I Iruo c ma n hinh vo I
AIIaVIsIa, Paµe nhin cham cham vao nhunµ keI
qua IIeI ke. O do co nhunµ Ihu duoc danh dau va
duo c µo I ba nµ ca I Ien quen Ihuô c: duo nµ da n (IInk).
Paµe nhan Ihay hanh vI cua minh µIônµ nhu con
nhen bo Iu dIem nay qua dIem khac. Nhunµ con
nhen sau khI bo Ihi Iao ra môI caI manµ nhen
banµ soI Io cua minh, con nµuoI Ia khI bo nhu vay
Iren manµ Ihi moI Ihu van cu roI rac. LIeu co môI
IhuaI Ioan nao bo nhu con nhen Ironµ khônµ µIan
web Iren InIerneI khônµ7 Paµe ba I da u suy nµhï ve
ca ch Iuo m Ia I nhu nµ duo nµ IInk. VIe c na y chí Ia m
duo c sau khI phan Iích duo nµ IInk. Mô I khI no da
duo c phan Iích, da na m duo c no khI do se co co
so de co môI IhuaI Ioan “con nhen”.
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 155 154 LARRY PAGE & GOOGLE
Paµe noI voI µIao su huonµ dan ve huonµ IIep
can cua minh. Paµe nµhï ranµ môI khI nam baI
duo c co che Iuo m Ia I ca c ye u Iô IInk na y Ihi co che
do co Ihe dI Iu web nay sanµ web khac. Paµe nhan
duoc dônµ y cua µIao su huonµ dan HecIor GarcIa
MoIIna ve phep phan Iích cac IInk va µIa IrI IIem
nanµ cu a huo nµ nµhIen cu u. Nhu nµ ma y Iim Iu c
do khônµ cunµ ca p chI IIe I hoa c mô I Ihônµ IIn na o
do Iu dIa chí ma chunµ Iim Ihay. NoI cach khac,
chunµ chí mo den duoc dIa chí ma khônµ dI vao
kho du IIeu cua web. Paµe muôn dao Iunµ cac
duonµ IInk Ien va xem chunµ co Ihe huu ích nhu
Ihe na o. Chô p ba I ca c du IIe u Ironµ do Ia nµhe cu a
BrIn. Nhunµ Paµe muôn kIem Ira Iy IhuyeI cua
minh Ihi can phaI co môI caI Ihunµ chua du IIeu
IhaI Ion de Ihu. Paµe Iam dIeu do voI nµay may
Iính cua minh. CaI µam ban Ironµ phonµ 360 Ioa
nha GaIes Iro Ihanh môI caI ke nôI cac ô chua ma
nµuoI ban Munzner Ia Ia Ihay no µIônµ nhu nµuoI
Ia choI xe p hinh Ioµo.
Paµe da Iim ra chia khoa cho van de.
Va do se Ia côI môc Ironµ IIch su Iruyen Ihônµ.
TIen sï Hennessy, hIeu Iruonµ SIanIord da noI ve
phaI kIen nay: “Anh Ia nµhï ra con nhen (spIder)
chính xac môI cach Ia ky”.
BrIn va Paµe Iuc do da µIônµ nhu hinh voI bonµ.
BrIn µan nhu o suôI Ironµ phonµ Paµe. NµuoI Ia
ba I da u µo I ho chí ba nµ mô I ca I Ien chunµ
LarryAndSerµey. Ca haI da Ihuc Ihau dem de Iim
ra IhuaI Ioan voI haI muc IIeu day du va Iôc dô
nhanh. Lan dau IIen Ironµ IIch su Iruyen Ihônµ,
con nµuoI danµ dunµ Iruoc kha nanµ chIa se kIen
Ihuc Ioan cau voI Iôc dô nµay Iap Iuc. Sau nay, ho
hoan IhIen IIep Iuc, GooµIe daI Iôc dô 1/S00 µIay
de Iim ra keI qua, don Ien cho ban nµuôn nµuyen
IIeu cua bua IIec IrI Ihuc. Nhunµ vao IhoI dIem
nay, ho chí dunµ IaI duoc o phaI kIen cua Paµe Ia
da Iao ra môI “con nhen” bo Iu web nay sanµ web
khac de Iay du IIeu. Vay ma cac ô chua khônµ con
cha y nô I nu a.
Van de IIep Iheo, van Iheo cach nhin co khuynh
huo nµ µIa IrI xa hô I, Ia con nhe n na y Ia m sao
phan bIeI nµuôn IInk nao Ia quan Ironµ voI nµuoI
Iim, nµuô n na o íI quan Iro nµ hon7 GIô nµ nhu ba n
do c sa ch, nµuô n na o quan Iro nµ Ia do ba n Iha m
dInh, khônµ co caI may nao Iam vIec do µIup ban.
Nhunµ neu co aI do dua cho ban ca nuI sach Iheo
cach cua “con nhen” Iim Ihay Ihi ban se rôI nµay
vi sô Iuonµ. GIa IrI cua cau hoI nay, nhu ban doc
bIe I no co y nµhïa xa hô I hon Ia mô I phe p Ioa n cu a
khoa ho c. Nhunµ Paµe muô n “con nhe n” pha I co
môI µIa IrI cho cuôc sônµ chu khônµ phaI Ia vaI
Irinh dIen ky IhuaI. Paµe khônµ muôn Iap IaI cach
Ihuc cua Ihan Iuonµ TesIa – nµuoI phaI kIen ra
donµ dIen xoay chIeu nhunµ rôI de do.
Paµe IaI dua ra môI Iy IhuyeI Iranh Iuan voI BrIn
ve su menh xa hôI cua “con nhen” ma ho da Iao
ra. Paµe noI: “Su Irích dan Ironµ nµhIen cuu khoa
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 157 156 LARRY PAGE & GOOGLE
hoc Ia quan Ironµ”. Va Paµe dan chunµ cho Iam
quan Ironµ do: “Cac nha khoa hoc doaI µIaI NobeI
da phaI Irích dan ca 10.000 Iranµ IaI IIeu khac
nhau”. Ke I Iua n Ia : Nµuô n na o ca nµ duo c Irích
da n nhIe u chu nµ Io mu c dô quan Iro nµ hon cu a
nµuôn do. Va ca haI Iim Ihay môI IôI IhoaI: “Con
nhen” phaI “nµhe” va “Ihay” duoc duonµ IInk nao
duo c Iruy ca p nhIe u hon, va khI do no pha I cho ra
ke I qua uu IIen Iuonµ Iu . Nµhïa Ia , nµuô n na o
duoc nhIeu nµuoI Iham khao Ihi Ian sau con nhen
se Iu dônµ don nµuôn do Ien Iruoc Ironµ danh
sach keI qua. NoI môI cach khac, Paµe va BrIn da
du nµ nhu nµ Ihua I Ioa n phu c Ia p co Iính Ihô nµ ke.
Lua chon nay, den nay van Ia ban sac cua GooµIe
va duo c xem Ia Ihônµ mInh hon ma y kha c. Nµuyen
Iy co Iính xa hôI do ve sau se dInh huonµ cho
nhunµ san pham Iim kIem quan Ironµ nhaI cua
GooµIe, Iu “Iu kho a” cho de n “hinh a nh” hay
“vIdeo”. No co µIa IrI huu ích nhu Paµe muôn. No
huu ích vi no dua ra caI µan nhaI so voI nhu cau
cua nµuoI Iim. GIa IrI cua no cunµ µIônµ nhu ban
Iha y hu u ích va de chIu khI µIao IIe p vo I mô I nµuo I
Ihônµ mInh, Iuôn bIe I ca ch da p u nµ nhu ca u cu a
mô I cau ho I.
Paµe da I Ien cho he Ihô nµ phan Ioa I Ia PaµeRank.
BrIn µac IaI cac nµhIen cuu khac. Paµe nµunµ cac
de an khac. Ca haI danµ ky nµhIen cuu van de moI
me ma Paµe vua kham pha. Paµe va BrIn quyeI
dInh chon PaµeRank Iam de IaI IIen sï banµ cach
unµ dunµ no Iren InIerneI. Dau nam 1997, Paµe
phaI IrIen cônµ cu Iim kIem nµuyen Ihuy voI Ien
µoI Ia BackRub – µaI Iunµ – vi nhu Paµe µIaI Ihích
cônµ cu nay Iim Ihay web banµ cach “vonµ ra sau
Iunµ” web. Paµe Iay ban Iay IraI cua minh daI Ien
may scan va queI! Paµe Ihích Ihu Iay phan mem
Iam cho buc hinh nay Iro Ihanh Iranµ den. Do Ia
Ioµo dau IIen cua cônµ cu Iim kIem BackRub. Ban
kho co Ihe Iim Ihay môI “caI may” Ihu nµhIem
Ironµ pho nµ Ihí nµhIe m na o ma co mô I Ioµo nhu
Ihe . Ba n Ihuo nµ chí nµhï de n Ioµo khI do Ia mô I
sa n pha m Ihuonµ ma I hay mo cônµ Iy. Tha y
MoIwanI Ihay Ihích Ihu va Iham µIa vao cônµ vIec
cua sInh vIen: “Ho da nhanh chonµ bIen no Ihanh
môI nµhIen cuu hoc IhuaI”. Cac Iac µIa cua cônµ
Irinh µIo day Ihuc suc muôn bIen no Ihanh môI
ma y Iim kIe m Io n, vuo I ra kho I quy mô Ihí nµhIe m
va pha I IrIe n no Ien Iha nh cônµ nµhe Iim kIe m (Iim
mo I Ioa I du IIe u chu khônµ rIenµ Iim chu Ironµ van
ban). MôI µIao su huonµ dan khac cua Paµe, Ihay
WInoµrad dônµ y cac buoc dI cua Iu Iuonµ do.
GIa o su no I: “Ho khônµ mo mô I cônµ Iy, ho muô n
Iam cho may Iim kIem Iam vIec IôI hon”. Paµe da
Iunµ IIeu Iïnh muôn Ihu con nhen Iren he Ihônµ
InIerneI khI ma he Ihônµ may chu con nam duoI
µam ban ky Iuc xa.
Paµe, BrIn va Iha y MaIwanI da I nµuyen ma u
BackRub Ien websIIe nôI bô cua SIanIord. Tronµ
Ihu nµhIem dau IIen, no Ira IoI duoc nµay Iap Iuc.
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 159 158 LARRY PAGE & GOOGLE
KhI pha n me m PaµeRub duo c ca I da I Ihu nµhIe m
va µan µIao dIen Ien websIIe cua Iruonµ, Paµe va
BrIn chí ba o IIn cho va I nµuo I ba n bIe I ma va o Ihu .
“Thônµ IIn Ian dI nhu Ia vI ruI Iay Ian vay”, Paµe
noI voI hanµ IIn Cß5 Nc\:. Va mo I nµuo I du nµ
nµay canµ nhIeu. CuôI cunµ Ihi may chu xu Iy daI
IaI phonµ ky Iuc xa cua Paµe qua IaI. Va ho baI
dau nµhï den vIec phaI mua IhaI nhIeu may Iính
de Iam may chu xu Iy.
*
* *
Cuô c µa p µo khônµ he n Iruo c cu a haI Ihanh nIen
Larry va Serµey cuôI cunµ da Iao ra cho Ihe µIoI
Ihem mô I cau chuye n de p ve kInh nµhIe m ho p Ia c.
The µIoI nµay nay da Iro nen nho hep hon va nhu
vay nµuoI Ia bI buôc phaI hoc cach hop Iac. Co
qua nhIe u ví du Ironµ Ihe µIo I kInh doanh nho ho p
Iac Ihanh cônµ. O µoc dô ca nhan µIua cac nha
sanµ Iap, ky nanµ hop Iac IaI Iro Ihanh nhunµ Ihu
co Ihe hoc duoc ve kha nanµ chIa se Iu Iuonµ voI
nhau – môI nen Ianµ cua µIao IIep. Tronµ nµhe
IhuaI kInh doanh cua Ihe µIoI ky IhuaI sô, nhunµ
doanh nµhIep Ihanh cônµ nhaI cunµ Ia nhunµ ví
du sanµ ro nhaI ve mô hinh môI cônµ Iy, haI bô
nao Ion. BIII GaIes IhIen IaI Ia Ihe nhunµ cunµ can
phaI co PauI AIIen de khoI nµhIep MIcrosoII. MôI
µIa IrI cônµ nµhe co Ien Ia HP da phaI hinh Ihanh
Iu haI con nµuo I, HewIeII (WIIIIam) va Packard
(DavId). Nhunµ huyen IhoaI dep nhaI ma nen kInh
doanh hIen daI cua Ihe µIoI co daI duoc nhu InIeI,
OracIe, AppIe, CIsco SysIems... deu de IaI nhunµ
da u a n cu a ho p Ia c ca nhan. Ca c huye n Ihoa I khônµ
chí dep vi Iunµ IInh IaI Irí, Io Ion hay khônµ Iô ve
IaI san ma con do no co kha nanµ dôI dau voI
nhunµ Ihanµ Iram khônµ IIen Ie va hoc cach vuoI
qua khônµ kInh nµhIe m Iruo c. Mô I Iu c na o do , ca c
sInh vIen khoa quan IrI kInh doanh Iren cac µIanµ
duonµ se phaI hoc chính Ihuc ve hIen Iuonµ chIa
se Iu Iuonµ nay µIua cac bac Ihay Ihuc Ie, hon Ia
Iu Iim doc nhunµ ky IhuaI µIao IIep Ie Ie µIua ho.
BoI Ie, no Ia phan quyeI dInh su ra doI cua môI
doanh nµhIe p phI Ihuo nµ – vuo I Ien Iruo c Iho I da I.
DavId IIIo – 1erry Yanµ cua Yahoo va Larry Paµe
– Serµey BrIn Ia nhunµ cap dôI cua Ihe he Ire day
“mau nonµ ca nhan”, xeI Iheo Iua IuôI. KhI nµuoI
Ia Ire , ra I Ire o Iuô I 20, bIe I Iu bo ca nhan minh Ia
mô I do I ho I qua su c cu a Iam Iy Iu a Iuô I. VIe I Nam
Ironµ Iha p nIen qua – Iha p nIen co GooµIe Ironµ do
– da hinh Iha nh mô I Io p doanh nhan Ire da y Ia I
nanµ va nhIe I huye I va co hô I va Ihe µIo I Iuonµ Ia c,
se Ia m nen dIe u ky dIe u cu a co hô I va nµ cu a Iha ch
Ihu c khônµ IIe n Ie , ne u da I duo c da c Irunµ cu a Iho I
da I co Ien µo I quen Ihuô c: “ho p Ia c”.
Larry Paµe se kho Ia m Ihe µIo I Ihay dô I vo I Ia I Irí
cu a rIenµ minh ve mô I IIen he µIu a ha nµ Ií web. Va
BrIn cunµ se kho Iam Ihe µIoI IôI hon voI bô oc
Ihan dônµ Ioan hoc neu phaI môI minh dao xoI
Iren ho n da o du IIe u cô don. Nhu nµ Ihanh nIen
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 161 160 LARRY PAGE & GOOGLE
IuôI 2S bIeI cach Iranh Iuan voI nhau khônµ phaI
de IoI dunµ môI nua Irí Iue IroI khônµ ban cho
minh ma Ia, de hoc Ian nhau caI IhIeu huI vï daI
cua minh. Ho µac qua nhunµ caI va doI Ihanh nIen
de Iranh Iuan IrIen mIen voI nhau ve cunµ môI
khaI vonµ do Ia cônµ hIen cho doI phuonµ phap
keI nôI cac hoanµ dao chua day IrI Ihuc nhan IoaI
µIua daI duonµ InIerneI hôn dôn. NoI “cônµ hIen
cho doI” se khônµ vuonµ nµoa nµôn neu Ia IIn
ranµ nµuoI Ire nao cunµ co môI IraI IIm nhan IoaI,
cho du sau nay doI sônµ co Ihe se Iam Ihay dôI
nhIeu. Neu khônµ IIn nhu vay, Iam sao chunµ Ia
phan bIeI duoc dau Ia IuôI Ire7 Va neu nµuoI Ire
khônµ duoc IIn, Ihi ho hoac se Ia dua be bao dau
nµôI do hoac Ia ke µIa nua Iho daI nho nhunµ
nµay xua chua bao µIo IoI Ironµ doI.
Dau nam 1997, Paµe va BrIn vIeI chunµ cônµ
Irinh nen Ianµ co Ien Ia: TIc Annton) o¡ n In¡gc-
5cníc H)¡c¡tcxtuní Wcí 5cn¡cI Ing¡nc (Cônµ cu
Iim kIem quy mô Ion Iren web su dunµ nµôn nµu
sIeu van ban). Cônµ Irinh nay co Ihe Iim Ihay IaI
phan Iuu Iru Iren websIIe cua SIanIord. Paµe va
BrIn khônµ chí vIeI chunµ Iuan van Iam Ihay dôI
Ihe µIoI. Ca haI van Ihuonµ Ia cap baI Irunµ Ironµ
cac baI bao khoa hoc, ví du nhu baI bao khoa hoc:
A Nc\ A¡cI¡tcctu¡c ¡o¡ Intn \¡tI H¡gI I¡ncn-
:¡onní¡t).
Cac Iac µIa cua may Iim kIem da vaI va vi phaI
nhIe u Ia n da I Ien cho du a con ho c Ihua I cu a minh.
Mua Ihu nam 1997, Paµe buoc vao IuôI 28 va BrIn
o IuôI 27. Ho quyeI dInh dôI Ien cho may Iim
kIem. Day Ia Ian Ihu ba, haI nµhIen cuu sInh IIen
sï muôn cônµ Irinh cua minh co môI caI Ien chính
xac, dIen Ia duoc dIeu ho muôn noI ve cônµ nµhe
moI cua ho. NhIeu IaI IIeu cho hay caI Ien GooµIe
Iunµ danh do BrIn daI ra nhunµ cau chuyen vuI
hon nhIeu cho den khI caI Ien ra doI. Paµe muôn
co môI caI Ien IhaI hay nhunµ ma khônµ nµhï ra
duo c be n de n µo cu a pho nµ cu a Sean Anderson de
cau cuu. Paµe nho Anderson Iham µIa vao buôI
na o cônµ Ia p Ihe (braInsIormInµ) de co ca I Ien hay.
Anderson ban dau Iu chôI nhunµ rôI IaI den Ironµ
may nµay sau. TaI IIeu cua DavId A. VIse cho hay
Anderson dunµ µan caI banµ va baI dau dônµ nao
“GooµIepIex duo c chu nhí7 – no dIe n Ia mô I con sô
raI Ion”. Paµe: “GooµIe IhôI Ihi sao, vi no nµan
hon7”. Anderson vIeI Ien banµ µ·o·o·µ·I·e va danh
va n, ca m Iha y ô n. Larry Paµe vIe I Ien ba nµ:
GooµIe.com. No cu nµ “hoanµ da ”, Ire Irunµ nhu
Yahoo hay Amazon – nhu nµ ca I Ien co phonµ ca ch
duoc nµuonµ mô Iuc do. Nhunµ hôm sau Paµe µap
nµuoI ban cunµ phonµ Ia Tamara va khI do moI
bIeI chính xac phaI vIeI Ia “µooµoI” – IhuaI nµu
Ioa n ho c chí con sô µô m mô I Iram sô 0 du nµ sau
mô I sô 1, nµhïa Ia ra I Io n. (Tamara Iro Iha nh Iha nh
vIen nho m da u IIen Iham µIa cônµ Iy GooµIe.) Paµe
va BrIn Iha y Ia khônµ sao. GooµoI Ia mô I Iu duo c
sanµ Iao do MIIIon SIroIIa, chau IraI nha Ioan hoc
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 163 162 LARRY PAGE & GOOGLE
nµuoI My Ien Ia Ldward Kasner. Va IIch su cho
Ihay nhu Paµe noI: NµuoI Ia nho “GooµIe” Ia duoc.
Va rô I saI·Ia m·khônµ·chIu·su a·chu a·khI·no ·co n·co ·
Ihe do dI va o Iu dIe n! Co n “GooµeIpIex” khônµ pha I
Ia ca I Ien ma I sau na y mo I duo c nµhï ra de da I cho
Io a Iô nµ ha nh dInh µô m sa u khô I nha Ironµ khuôn
vIen rônµ Ion, ma nµay Iu dau no suyI Ia Ien cua
cô may va cunµ Ia Ien cônµ Iy.
*
* *
May man cua Paµe Ia µap duoc nµuoI IrI ky. Cho
nen khI Paµe noI voI nhan vIen “Chunµ Ia chanµ
phaI da kIem IIen du rôI sao!” de Iu chôI cach IIep
can kInh doanh cua nhan vIen baI dau Iu “se kIem
duoc 80 IrIeu dôIa neu...”, Ihi BrIn noI voI nhan
vIen IIep IoI cua Paµe: “Chunµ Ia se khônµ Iam
chuyen nay nua nhe”.
Paµe µap BrIn Ironµ khaI vonµ Iam Ihe µIoI IôI
hon.
BrIn µa p Paµe Ironµ IInh Iha n kho I nµhIe p vi con
nµuo I.
Ca haI µap nhau Ironµ huyen IhoaI khônµ hen
Iruoc. DIeu quan Ironµ Ia ho hoc ra cach de daI
duoc Ihanh qua ma “dunµ Iam dIeu xau xa”. Va
nhu vay ho phaI hoc cach hIeu nhau, chap nhan
nhau. Tinh ban dac bIeI µIua ho duoc µin µIu Iheo
kIeu: Paµe khônµ Ihích dIen IhoaI ban Ironµ khI
BrIn van Ihay no can nhunµ “chunµ IôI” dI den
quyeI dInh IôI nhaI cho GooµIepIex.
Paµe da co Ironµ Iay IhIen IhoI (InIerneI), dIa IoI
(SIIIcon) va nhan hoa – da µap duoc IrI ky va moI
chuyen xuôI cheo maI maI cu Ihe dIen ra.
In¡¡) Ingc \n 5c¡gc) ß¡¡n, nIung ong cIu cun
cong cu tìn í¡c n no ¡ t¡c ng t¡cn Intc¡nct co tcn
Coogíc, ín nIu ng IìnI nn u tInnI n¡cn nn ín t cu
¡Iu Iu)nI nn o cu ng nong nuo n con cn ¡ nìnI
duo c nIu \n ), íIong ¡In ¡ \ì don g¡n n Io ín
nIu ng t) ¡Iu t¡c nn ío ¡ co n \ì t¡¡ tIong n¡nI, :u
cIñn cII \n ngon ¡ IìnI íñ t nñ t”.
Nc\ Yo¡í T¡nc:
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 165 164 LARRY PAGE & GOOGLE
Chûúng 2.
RA ÐOI
TRONG CON BAO
Nhòn chung, muåc tiïu cuãa chuáng töi laâ töí chûác thöng tin cuãa
thïë giúái, laâm cho thöng tin trúã nïn coá thïí tiïëp cêån àûúåc möåt
caách phöí biïën vaâ hûäu ñch.
larrv la¿e larrv la¿e larrv la¿e larrv la¿e larrv la¿e
Kho I da u, Larry Paµe cha c cha n Ia nµuo I ba n
ha nµ khônµ µIo I chu I na o.
Nam 1998, Larry Paµe dunµ Iruoc môI Iua chon
kho va Ion: TIep Iuc chuonµ Irinh IIen sï hay Iu
minh dua GooµIe va do I sô nµ. Paµe cho n bo ho c.
Va mô I dô nµ Iu c nu a íI duo c nha c de n Ironµ IIch
su GooµIe Ia dô nµ Iu c Iu µIa dinh, ca c ba c phu
huynh da veI IIen de µIup con minh.
Tro ve khoI dIem cua ho cunµ ßu:¡nc:: Wccí Ia
cach de bIeI quan dIem cua ho Iuc bay µIo:
BW: Truoc khI Ihanh Iap cônµ Iy co phaI ônµ da
den µap DavId IIIo (dônµ sanµ Iap Yahoo), de nµhI
ba n cônµ nµhe cu a minh cho ônµ Ia7
Ingc: KhI co n Ia sInh vIen o SIanIord, IôI va Serµey
da Irao dôI voI nhIeu cônµ Iy ve cônµ nµhe Iim
kIem. Va rôI chuyen ban cônµ nµhe cuôI cunµ da
khônµ xa y ra duo c. Va chu nµ IôI Iu mo cônµ Iy.
Sonµ neu co µi xay ra dI chanµ nua IôI van IIn moI
Ihu se IôI dep. Chuyen voI Yahoo IhaI kho noI ro
ranµ hon nhunµ ban cunµ can hIeu ranµ chunµ IôI
khI do chí Ia nhunµ sInh vIen. Chunµ IôI chí nµhï
ranµ don µIan Ia chunµ IôI da nµhï ra nhunµ cônµ
nµhe IhaI IuyeI voI. Cunµ co Ihe noI Ihem ranµ
nhunµ nµuoI o Yahoo cunµ IhaI IuyeI.
Vay Ia ro, khoI dau Paµe khônµ co y dInh kInh
doanh de Ia m µIa u cho chính minh. Don Ihua n Ia
muô n cônµ nµhe cu a minh nhanh cho nµ µo p pha n
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 167 166 LARRY PAGE & GOOGLE
cho Ihe µIoI µIaI quyeI cac rac rôI Ironµ quan Iy
Ihônµ IIn Iren InIerneI. ChI IIe I na y ra I quan Iro nµ
de Iha y Larry Paµe co pha I Ia huye n Ihoa I hay
khônµ, xeI ve ca nhan va GooµIe co phaI Ia huyen
IhoaI hay khônµ, xeI ve kInh doanh.
OuyeI dInh nµo nµan nhaI ma haI IaI nanµ nay,
Paµe va BrIn, Iu nµ cho n chính Ia khônµ kInh doanh!
Ho cha o ba n pha I mInh cho Yahoo. Ba n Ia y IIe n de
Iam µi7 Co Ie de IIep Iuc con duonµ hoan Ihanh
chuonµ Irinh IIe n sï cu a ca nhan ho . DIe u na y
khônµ mau Ihuan voI uoc mo Iruoc do cua Larry
Paµe: khônµ duoc nµheo (dônµ nµhïa voI IhaI baI)
nhu Ihan Iuonµ NIkoIa TesIa. Vi raI co Ihe, Paµe
nµhï ranµ Iam banµ IIen sï danh µIa cua SIanIord
som muôn µi cunµ µIup Paµe Ihuc hIen duoc uoc
nµuyen cua minh, Iheo môI cach Ihuc va môI muc
dô nao do chua bIeI Iruoc. Va chuyen manµ ban
GooµIe hu u ích chí Ia pha n u nµ hô n nhIen cu a
cha nµ sInh vIen monµ muô n nhanh cho nµ dem
den cho Ihe µIoI caI may ky Ia.
Them mô I khía ca nh “da nµ Ira ch” kha c cu a Paµe,
voI vaI Iro Ia nµuoI dau Iau, Ia da khônµ nhin Ihay
nµay Iam µuonµ cua haI dan anh dI Iruoc da Iam
ra Yahoo µIau co va cunµ huu ích Iheo môI cach
khac. DavId IIIo va 1erry Yanµ IhaI ra vao IhoI
kho I nµhIe p cu nµ hô n nhIen manµ Yahoo ra cho
ban dan IhIen ha dunµ mIen phí. Nhunµ nµuoI Ire
chí don Ihuan Ia muôn nhin Ihay dIeu ky dIeu cua
cônµ nµhe va nµôI nhin nµam keI qua cônµ hIen
cu a minh nhu Ia ca ch µIa I Irí de p. Nhunµ ma Yahoo
sau do da buo c va o kInh doanh kIa ma 7 Paµe
khônµ hoc nµay dIeu do. “Chunµ IôI khI do chí Ia
nhunµ sInh vIen” Ia nhunµ µi Paµe phan bua sau
na y. Tha I khônµ oan khI nhu nµ nha chuyen môn
Io Ianµ ranµ caI kIeu kInh doanh “khônµ chuyen”
nhu vay de Iam GooµIe sup dô va nhu vay Ihi
nIem hy vonµ phuc hunµ IhI Iruonµ doI·com se
kho Iha nh.
NGIOI BAN HANG KHÓNG GIOI
RaI may cho IIch su GooµIe Ia Paµe Ia nµuoI ban
hanµ khônµ µIoI, vao caI IhoI nµay Iho cua Iam
nam Iruoc. Chanµ aI Ihem mua. Chanµ aI quan
Iam den caI chuyen mo kIm (Ihônµ IIn) day bIen
(Ihe µIoI web roI rac). Neu ma Paµe ban hanµ µIoI
hon va co nµuoI cua Ihe µIoI doI·com bay µIo mua
GooµIe Ihi raI co Ihe caI may nay da duoc khaI
Ihac môI cach khac – Iheo cach IhoI bay µIo da
da n de n vu nô doI·com.
DIeu quan Ironµ Ia Paµe va nµuoI ban BrIn cua
minh da “su a saI” kIp Iho I. Ho nha n ra ba I ho c Iích
cuc raI nhanh Iu môI Iinh Ihe de Iam chan nan
Ionµ nµuoI va de danh maI nIem IIn.
Paµe khônµ ba n cônµ cu µooµIe duo c cho Yahoo
danh IIu nµhíu quay ve ky Iuc xa SIanIord. Toan
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 169 168 LARRY PAGE & GOOGLE
bô hIen Iranµ hIen ra Ironµ suy nµhï cua dôI ban,
nhu nµ nha khoa ho c Iam huye I da da nh haI nam
IroI de Iam vIec cho môI muc dích dep. Cac Ihu
nµhIem Iren websIIe cua DaI hoc SIanIord ro ranµ
cho Ihay keI qua raI IôI voI 10.000 Iim kIem môI
nµa y. Nhu nµ nµuo I ben Ironµ SIanIord rô nµ Io n ro
ranµ danµ ban Ian ve caI µIao dIen GooµIe don
µIan va Iam duoc chuyen Ihônµ mInh Ia bIeI duoc
mô I quan Iam cu a nµuo I du nµ, bIe I Iheo do I nµuo I
dunµ va dua keI qua Ien Iruoc, nµay Iuc Ihi. NµuoI
Ia ban Ian ve caI µIao dIen Irônµ Iron, chí co môI
hôp µo Iu khoa nam ben IraI, µoc Iren cua man
hinh, vo I chu GooµIe don µIa n. Va y Ia I sao khônµ
ba n duo c no kIa chu 7 Don µIa n Ia khônµ aI quan
Iam chuyen mo kIm day be. NoI den phan mem
Iuc nay Ihi co Ihe duoc xem xeI vi no ban duoc
dua Iren so huu Irí Iue chu con caI “cua no” Iim
kIe m mIe n phí na y Ihi co pha I Ia chuye n cônµ nµhIe p
dau.
Larry Paµe Ianµ nµhe nhunµ phan hôI ve hIeu
qua cu a Ihu nµhIe m hon Ia nhu nµ chuye n da nµ
IhaI vonµ khac. No duI khoaI Ia Ihu Ihe µIoI can.
Nhunµ Ia m sao dem no ra cho ca Ihe µIo I su du nµ7
InIerneI khônµ pha I Ia Ihu Iu nhIen Ia m ca Ihe µIo I
bIeI duoc. WebsIIe cua SIanIord cunµ nam Iren
InIerneI va y nhunµ chí co sô íI bIe I de n. Muô n cho
ca Ihe µIo I bIe I de n Ihi chí co n ca ch Ia m kInh doanh.
Paµe va BrIn phaI suy nµhï IIep ve môI quyeI
dInh quan Iro nµ kha c: kho I nµhIe p. Co n con duo nµ
hoa n Ia I chuonµ Irinh IIe n sï Ihi sao7 GooµIe quan
Ironµ hon! Ho quyeI dInh vay ma khônµ caI nhau
nhu Ihuo moI µap. Do Ia quyeI dInh quan Ironµ
nhaI Ironµ IIch su GooµIe va cunµ Ia cua ca nhan
haI nha sa nµ Ia p. Ho IIn va o nhu ca u cu a con
nµuoI va IIn vao chính san pham Irí Iue cua minh.
DavId IIIo cu a Yahoo, cu nµ Ia dô nµ môn Ia I
SIanIord, sau khI Iu chô I mua ma y Iim kIe m
GooµIe da no I Paµe ha y Iro ve va nen hoa n Iha nh
cônµ nµhe IIe p Iu c. Oua Ihu c Paµe va BrIn ve sau
da hoa n IhIe n no hon ca nhu nµ Io I khuyen cônµ
nµhe . Do chính Ia hoa n IhIe n uo c mo, Ia m kInh
doanh ra Iro .
Nhunµ cônµ vIe c mo cônµ Iy da dIe n ra khônµ he
de danµ, khac voI nhIeu nµuoI Iam Iuonµ ranµ chí
can co hanµ xIn, y Iuonµ hay Ia co nha dau Iu bo
IIe n va o. NhIe u nµuo I su nµ ba I nhu nµ chuye n huye n
IhoaI cu nµhï ranµ Paµe va BrIn co cônµ nµhe, co
IaI nanµ va cu Ihe hôI bac. ThaI ra Paµe khônµ chí
Iim Yahoo de ba n cônµ nµhe ma dI ho I nhIe u cônµ
Iy nhay vao InIerneI. Sau nay Paµe da noI ranµ
minh nhin Iha y ca nh cu a IhI Iruo nµ Iim kIe m nµay
chính IaI nhunµ cônµ Iy xem Ihuonµ IhI Iruonµ
Iim kIem. Dua vao Iruc µIac cua minh ve su hôn
dôn cua Ihe µIoI web, Paµe IIn Ia con nµuoI co nhu
ca u Iim kIe m Ihônµ IIn mô I ca ch Ia I ye u. Ne u nhin
banµ con maI IoI nhuan Ihi dunµ Ia vao IhoI dIem
do Iim kIem Ia chuyen kha vu vo – nhu BIII GaIes
noI. O chô khônµ aI Ihay µi ban van Ihuonµ nhin
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 171 170 LARRY PAGE & GOOGLE
ra mô I ca I µi do ba nµ ca ch dô I ca ch nhin cu a minh.
Do Ia cach Ihuc Ihuonµ roI vao haI nhom nµuoI,
hoa c Ia Ihônµ mInh hoa c Ia chính Iru c. NoI bI nhIe u
nµuo I Iu chô I, Paµe nhin Iha y mô I Ihe µIo I Io n hon
ca IhI Iruonµ. Do Ia ca cuôc sônµ danµ can môI
cônµ nµhe moI.
Truo c khI µa p DavId IIIo cu a Yahoo va duo c nµuo I
da n anh khuyen ra nµ nen nµhï de n vIe c mo cônµ
Iy, Paµe va BrIn da µa p nhIe u nµuo I kha c Ironµ xu
so PaIo AIIo, da y nhu nµ nha da u Iu ma o hIe m. Nhunµ
va o Iu c do , Paµe va BrIn co n chua co ke hoa ch
kInh doanh na o Ironµ Iay. Ca haI chí monµ co
IIe n da u Iu Iu aI do de mua nhIe u ma y Iính nha m
mo rô nµ Ihí nµhIe m, de nµhIen cu u hoa n chính
cônµ cu Iim kIem. Sau nay, Paµe ke IaI voI cac hoc
sInh o Iruo nµ ho c Do Tha I ra nµ: “KhI do , chu nµ IôI
khônµ bIeI ro nhunµ µi chunµ IôI se Iam”.
Tha nµ 3.1998, Ironµ nha ha nµ GourmeI Iheo
phonµ cach Trunµ Hoa o PaIo AIIo, Paµe va BrIn
da nµôI san sanµ de µap PauI IIaherIy. TIen sï
IIaherIy xua I Ihan SIanIord Ia nµuo I da Ia o ra
AIIaVIsIa, cônµ nµhe Iim kIem hIeu qua Iuc do.
Paµe va BrIn manµ de n cuô c µa p na y nIe m hy
vonµ co Ihe ban duoc quyen khaI Ihac ban quyen
he Ihô nµ PaµeRank. Ca haI nµhï ra nµ ne u ho , Ihônµ
qua cônµ nµhe cua minh, µIa nhap vao IhI phan
Iim kIem chIem den S4º cua AIIaVIsIa Ihi ho co
Ihe co nµuô n Ihu de IIe p Iu c con duo nµ hoa n Iha nh
Iuan an IIen sï. Nhunµ keI qua ma AIIaVIsIa Iim
Ihay Ironµ nua µIay neu dem In ra va chônµ Ien
nhau no co Ihe cao de n 60 da m. GIa o su DennIs
AIIIson, nµuo I sa p da I cuô c µa p na y danµ co ma I
Ironµ buôI noI chuyen, nhan Ihay ranµ µIua ho co
dIem chunµ de Iao môI quan he. Sau khI nµhe IIen
sï IIaherIy µIa I Ihích ve ca ch hoa I dô nµ cu a
AIIaVIsIa, Paµe bIeI ranµ minh danµ co cônµ nµhe
Iô I hon. DennIs nho Ia I bu a an Iô I do : “AIIaVIsIa Ia
bua IIec Ian. No khônµ Iam duoc nhunµ µi can
IhIeI. Cac chanµ IraI Ihi co PaµeRank”. Paµe Ihi
no I: “AIIaVIsIa Ia cu a Iho I ky ba I da u, GooµIe Ihuô c
ve Iuonµ IaI”. DIem khac bIeI Ion nhaI cua GooµIe
Ia Paµe da µIaI quyeI van de Iheo cach IIep can
moI, co µIa IrI xa hôI raI cao do Iap Irunµ vao
nµuo I du nµ. Theo do , Ia p Iua n khoa ho c cu a Paµe
Ia dem de n nhu nµ ke I qua da duo c phan Ioa I du a
Iren uy Iín xa hôI – Iuc Ia duoc nhIeu nµuoI Iruy
cap hay “Irích dan” – Iu dunµ cua Paµe. Dac bIeI
Ia, cac keI qua do khônµ bI buôc xuaI hIen do ap
Iuc Iu nha quanµ cao – muc IIeu sô môI cua cac
ha nµ khI do .
Nhunµ chí vaI Iuan sau bua IôI voI nhunµ mon
an Trunµ Hoa, Paµe va BrIn nhan duoc cau Ira IoI
Iu AIIaVIsIa Ia hanµ nay bo qua vu keI hop. BoI Ie,
AIIaVIsIa Ia môI cônµ µIao dIch co hanµ Iram Ihu
Iren do nhu IIn Iuc, emaII, mua ban... Va nhu vay,
Iim kIem chí Ia môI caI µi nho IhôI Ironµ hanµ Ia
dIch vu Iruc Iuyen do. NhIeu nµuoI da nµhï ranµ
GooµIe khônµ da nµ Ia ha nµ ho a hoa n chính de
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 173 172 LARRY PAGE & GOOGLE
mua ban.
VIe c Yahoo khônµ mua cônµ nµhe GooµIe, nhu
vay chí Ia môI phan unµ IIep Iheo cua IhI Iruonµ
da u Iu ma IhôI. Paµe va BrIn IIe p Iu c nhu nµ nô Iu c
khônµ Ihanh cônµ khI IIep can voI hanµ LxcIIe va
nhIe u ha nµ kha c, ma c du ho duo c Van pho nµ KhaI
Ihac Ban quyen cua nha Iruonµ µIup do heI suc.
VIec khônµ Iim duoc nha dau Iu cunµ co nµhïa Ia
cônµ Irinh Iuan an IIen sï cua ho kho Ihuc hIen va
kho IrIen khaI duoc Ironµ Ihuc Ie.
*
* *
Thuo do BrIn co n da p chIe c xe da p dI dI ve ve .
Paµe cha nµ kha µi hon. Ca haI chí co nIe m IIn va
kha I vo nµ. Nhunµ ho co mô I chu I kInh nµhIe m Ia n
Iunµ Ia m vô n. Do Ia ha y dI Iim nhu nµ aI nhin Ihe
µIo I cu nµ nhu minh va nµuo I do pha I co IIe n da u Iu.
GÃI THIÊN THAN HÓ MÊNH
VA CON ÐIO NG KINH DOANH KHA C THIO NG
Sau nhunµ Ihuonµ Ihao IhaI baI, Iro ve ky Iuc
xa , vIe c da u IIen Paµe Ia m Ia vIe I mô I emaII µu I cho
Ia I ca nµuo I du nµ GooµIe Ironµ SIanIord. Paµe muô n
bIeI IaI ca nhunµ nhan xeI, khen, che cho GooµIe.
La Ihu na y, Paµe Iu da I Ien cho no Ia Ihu µu I
“nhu nµ nµuo I ba n cu a GooµIe”. HaI nha khoa ho c
Ire na y khônµ de cha n na n ma nµuo c Ia I muô n
bIeI phaI mInh cua minh Ia µi Ironµ Iam Irí nµuoI
dunµ. Khuynh huonµ Iap Irunµ vao nµuoI dunµ ve
sau Ia kIm chí nam Ironµ sanµ Iao de Iam ra san
pham cua GooµIe. No Iro Ihanh dIeu ran Ihu nhaI
cu a Ia p doa n na y.
Tro Ia I nam 1998, sau nhu nµ vu cha o ha nµ qua
Ie, nµuoI dau IIen Paµe µo cua Ia µIao su DavId
CherIIon. Ca haI sInh vIen IIn ranµ cac µIao su cua
minh se hIe u IIe m nanµ GooµIe hon aI he I. GIa o su
CherIIon, nµuo I µIa da n va IInh Ie Ironµ kInh doanh,
da µIup ca haI banµ môI vIec Iam IuyeI voI hon ca
cho IIen. Do Ia chí ra dunµ nµuoI ho can phaI µap.
Önµ da n ca haI de n dô nµ môn SIanIord cu a ho ,
mô I ba c da n anh Iha nh da I: Andy BechIoIsheIm,
dô nµ sa nµ Ia p Sun MIcrosysIems. Truo nµ SIanIord
µIaI Ihích ranµ chu “Sun” Ironµ Ien cua cônµ Iy
na y chính Ia “SIanIord UnIversIIy NeIwork”. Tronµ
IIe nµ Anh, “sun” co nµhïa Ia ma I Iro I. Nhu va y, Ia n
nay dan em SIanIord hy vonµ µap duoc “maI IroI”
Iu dan anh.
Do Ia môI buôI sanµ nanµ am cuôI Ihanµ 8 nam
1998, Paµe va BrIn nµôI Ironµ sanh nha µIao su
CherIIon, o PaIo AIIo, CaIIIornIa. Ca ba danµ cho
BechIoIsheIm, mô I nµuo I ba n cu a µIa o su CherIIon.
KeI qua nhunµ cuôc µap Iruoc do voI nhIeu nha
dau Iu da Iam haI chanµ IraI nhIeu nhIeI huyeI
Ihay Iham meI. Do Ia IhoI buôI ma Paµe µoI Ia
“khIe n nµuo I Ia pha I nµhï nµo I”. Cuô I cu nµ Ihi mô I
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 175 174 LARRY PAGE & GOOGLE
chIe c xe hoI cu nµ xua I hIe n Iruo c nha . BechIoIsheIm
day cônµ dI vao. Day Ia nµuoI ma µIao su CherIIon
hy vo nµ se µIu p duo c haI sInh vIen cu a minh. GIa o
su hIe u BechIoIsheIm Ia nha kInh doanh cu nµ xua I
Ihan khoa banµ o SIanIord. Tính cach quan Ironµ
cua nha dônµ sanµ Iap Sun MIcosysIems Ia chIu
Iam an vaI va chí vi ônµ IIn vao suc manh cua
cônµ nµhe va Ihích Iim nhunµ µIaI phap cho cac
van de, hon Ia kIem IIen. Pham chaI do raI µIônµ
haI cau sInh vIen Ire hIen IaI. CherIIon µIoI IhIeu
Paµe va BrIn voI BechIoIsheIm Iheo kIeu Iu nhan
xeI “MôI y Iuonµ raI IuyeI!”, sau do moI dI vao nôI
dunµ chính: “Ho phaI mInh ra cach Iim Ihônµ IIn
nhanh, ra I Ihích da nµ Iren InIerneI”. BechIoIsheIm
IIen nhac den AIIa VIsIa “No, AIIaVIsIa, daI IIeu
chuan nhunµ khônµ IôI Iam”. MoI nµuoI van o IaI
sanh nha.
BechIoIsheIm muô n bIe I haI cha nµ IraI IrIe n khaI
y Iuonµ nhu Ihe nao. Paµe nhan manh may dac
Iính Ia cônµ cu cu a ho cho phe p Ia I xuô nµ Iu
InIerneI, phan Ioa I chí mu c, Iim ra I nhanh va du nµ
duoc voI moI may Iính µIa re. Chí co dIeu Ia, Paµe
noI, khônµ co IIen de mua may moc de IrIen khaI
IIe p. BechIoIsheIm ra I Ihích y Iuo nµ khoa ho c nhunµ
nµac nhIen ve kha nanµ Ihuonµ maI cua no, boI vi
aI cunµ bIeI Iim kIem hIen IaI Ia môI IhI Iruonµ
chanµ kIem duoc µi nhIeu.
Tronµ suôI buôI sanµ, Paµe va BrIn raI IhoaI maI
vo I nha Iy phu da n anh sôI nô I, can da m.
BechIoIsheIm hoI ky ve cac van de ky IhuaI va noI
ve kInh doanh. BechIoIsheIm nhac nhIeu den su
su p dô nhanh cho nµ cu a ca c cônµ Iy co chu cuô I
Ia “.com” Ironµ Ien cu a no . Chu nµ ra do I ra I nhanh
“cu 1S µIay IaI co môI cônµ Iy Ien san”. Va chunµ
nô Iunµ cunµ nhanh y nhu vay. Paµe Irinh bay
ban demo va noI Ihem ranµ ho con phaI Iam cho
no dua ra keI qua xuaI sac hon nua. BechIoIsheIm
noI nhunµ nha kInh doanh Iim kIem Iren manµ
hIe n danµ Iheo ca ch nµuo c Ia I: “Ho Iim vô n da u Iu
va dunµ vôn do de dI quanµ cao cho cônµ vIec”.
Paµe va BrIn baI dau rôI mu ve con duonµ kInh
doanh phía Iruoc – noI ma ho nhan ra IoI khuyen
cua BechIoIsheIm Ia ho hay IIen vao do neu muôn
Iruyen ba cônµ nµhe cua minh nham µIup nµuoI
du nµ Iim kIe m Ihônµ IIn Iren ma nµ. Theo do , co ve
nhu neu ho khônµ Iu Iam Ihi chanµ aI Iam ca.
BechIoIsheIm dua ra cau hoI quan Ironµ nhaI:
“Cau hoI chia khoa cua vIec mo môI cônµ Iy kInh
doanh InIerneI Ia: Lam Ihe nao de Iam ra IIen7 TôI
khônµ ro I IIe n va o nhu nµ y Iuo nµ ma no khônµ co
y nµhïa kInh Ie xuaI sac”. Theo mô Ia cua DavId
A VIse Ihi khI do Paµe va BrIn co danµ nµôI Io ra
Io so muc dích Ihuonµ maI se Iam IhôI naI cac keI
qua Iim kIem.
BechIoIsheIm IhaI su muôn bIeI cach ma ca haI
sInh vIen nµô I Iruo c ma I ônµ se vuo I qua bu c Iuo nµ
nµuo I Iim kIe m Iren ma nµ. Önµ Ia ma u nµuo I duo c
Ihunµ Iunµ SIIIcon bIeI den nhu Ia nµuoI manh me
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 177 176 LARRY PAGE & GOOGLE
IIen vao nhunµ cach µIaI quyeI dôI pha. Nhunµ
nµay ca ônµ cu nµ ca nh ba o ra nµ chan dunµ nµuo I
Iim kIem Ia raI mo ao, nµhe Iim kIem Ia môI hinh
anh khônµ ro neI. Nµay nay khI IhI Iruonµ Iim
kIem da ôn dInh, nhin Iro IaI IhoI ky do nµuoI Ia
de da nµ nha n Iha y bu c Iuo nµ Iha nh kIa Ia do chính
cach IIep can IhI Iruonµ cua cac nha Iim kIem so
khaI. VIec Ihuonµ maI hoa nµay Iap Iuc, banµ cach
duy nhaI Ia ban quanµ cao nµay Iren duonµ IInk
hoac dan banner Ien khap noI va quanµ pop·up
dôn dap... da µIeI cheI Ionµ IIn cua nµuoI dunµ
may Iim kIem. Tronµ khI do, nhu cau IôI Ihuonµ
cua môI nµuoI Iim Ihônµ IIn Ia can co Ihônµ IIn
khach quan. Cac may Iim danh maI su manµ cua
no . De n Iuo I nµuo I du nµ ma y Iim, do ma I Io nµ IIn,
da cha nµ doa I hoa I µi de n cônµ cu na y. Nµuo I
dunµ khônµ nhin Ihay Iính cach manµ cua kha
nanµ IIe p ca n IrI Ihu c Ioa n ca u ma cônµ nµhe manµ
IaI. ThaI ra, nµuoI Ia van dunµ cônµ cu Iim kIem
nhunµ phaI Iuôn Iim cach Iranh ne cac rac rôI ve
qua nµ ca o. Nhu ca u va n co n do , cha nµ ha n nhu
phaI Iim Ironµ nôI bô Iranµ web Amazon de co
Ihônµ IIn Iruoc khI daI mua môI cuôn sach. Nhin
chunµ, nhu ca u Iim Ihônµ IIn kha ch quan ma cônµ
nµhe manµ IaI da bI bo hep vi cuôc vaI Iôn µIua
haI ben: Cac may Iim ep nµuoI dunµ cônµ cu cua
minh (vi mu c IIeu qua nµ ca o) Ironµ khI nµuo I du nµ
Iim cach Iuôn Iach qua cac chIeu Ihuc quanµ cao
(vi can Ihônµ IIn khach quan). Van mInh quanµ
cao Iruc Iuyen hôn Ioan. No Iam meI nµuoI. Va
môI IhI Iruonµ khônµ co co hôI xuaI hIen hoan
chính. Paµe phaI vuoI qua buc Iuonµ do, íI nhaI Ia
nµay Iuc nay – Iruoc maI BechIoIsheIm – de co
khoa n da u Iu da u IIen nha m hoa n IhIe n cônµ Irinh.
Chính Ia can IIen de mua may Iính Iam Irunµ Iam
xu Iy Ironµ ky Iu c xa . GIa o su CherIIon, nµuo I cu nµ
chua µIup duoc IôI IhoaI nao cho moI nµuoI Ironµ
sanh nha minh.
Cau Ira IoI ma BechIoIsheIm nhan duoc van Ia:
Truoc IIen van Ia Iao ra Iuonµ nµuoI dunµ va dua
GooµIe cho ho dunµ mIen phí, rôI Ihi sau do se
ban quanµ cao hay caI µi do. Paµe µIaI Ihích Ihem
ranµ co Ihe Iam ra IIen banµ cach ban ban quyen
cho cac cônµ Iy va IhaI ra Iuôn Iôn IaI IIem nanµ
ba n cônµ nµhe cho ca c cônµ Iy Io n de ho phô I ho p
voI cac dIch vu khac. BechIoIsheIm noI: “Do Ia y
Iuo nµ hay nha I ma IôI nµhe duo c Ironµ nam nay.
Va IôI muô n µo p mô I pha n minh Ironµ y Iuo nµ
do”. BechIoIsheIm ruI môI Iam sec rôI noI ca haI
nen xay dunµ ke hoach kInh doanh cho cônµ Iy va
cho môI caI hen IIep Iheo, khônµ can dam phan
nao nua. RôI BechIoIsheIm vIeI vao sec: “100.000
dôIa cho cônµ Iy GooµIe”.
Tô I do , Paµe va BrIn ke o nhau ra nha ha nµ Burµer
KInµ an mu nµ. Nhu nµ nµuo I cu a GooµIe mu nµ nhu
baI duoc vanµ, den nôI quen Iuôn dIeu cuc ky de
nho: Tren doI nay Iam µi da co cônµ Iy nao Ien Ia
GooµIe! Thanh ra, dau co Iay IIen ra duoc! Van de
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 179 178 LARRY PAGE & GOOGLE
Ia, Ironµ cau Ira IoI cua Paµe, ho da chon kInh
doanh nhu Ia phuonµ sa ch duy nha I de phô bIe n
phaI mInh, cho du ho chua bIeI ban buôn caI µi
vo I no .
Bac dan anh IôI bunµ khônµ bIeI Ia do Io denh
hay Ia Iham y µi ma µhI vao sec nhu vay. Nhunµ
Ihuc Ie cua Paµe bay µIo Ia Iam Ihu Iuc mo cônµ
Iy dunµ nhu caI chu bac dan anh “Io Iay” phonµ
buI. Tronµ haI Iuan do, Paµe danh caI Iam nµan
phIe u va o nµan ke o. Dô nµ Iho I “Chu nµ IôI ve I sa ch
IIen Ironµ Ihe Iín dunµ cua cac µIao su, ban be va
µIa dinh”, Paµe ke ve IhoI dI Iim vôn. TaI ca duoc
môI IrIeu dôIa. Ho mo môI IaI khoan manµ Ien
cônµ Iy. Mua may moc can IhIeI va baI dau buoc
IIep Iheo. Paµe Iam chu IIch hôI dônµ quan IrI va
Iônµ µIam dôc môI cônµ Iy chí co haI nhan vIen Ia
chính ho !
GooµIe da ra doI Iheo kIeu kInh doanh khônµ
chuyen nhu va y. No íI nhIe u cho Iha y haI nha
sa nµ Ia p da chua chua n bI du cho su nµhIe p.
Nhunµ chac chan ho co môI IhaI dô chín chan cho
quyeI dInh quan Ironµ cua minh, Ihua Ia danµ
khac. No quan Ironµ den muc ca haI dam Iu bo
con duonµ khoa banµ IIen sï cua minh. Ve chuyen
bo ho c nµanµ xuonµ, haI nµuo I na y µIô nµ y chanµ
nhu BIII GaIes. Ho dam bo IaI ca vi dam me va Ia
dam me IôI dep cho nhIeu nµuoI. Co môI chuI
khac bIeI Ironµ chuyen bo hoc µIua ho, GaIes roI
Iruonµ nµay nhunµ nam moI chí Ia sInh vIen daI
hoc, sau chuyen nhap vIen vi nµhIen cuu qua suc,
con haI nha sanµ Iap GooµIe Ihi chí IhôI hoc sau
khI deu da hoan Ihanh masIer (Ihac sï). Dï nhIen,
ba n co Ihe no I o nuo c My nhu nµ chuye n nhu va y
chanµ IhIeu µi. Dunµ Ia nhu vay, do Ia Iính cach
My – nhu nµ nµuo I Ihích khaI pha Iu c dIa mo I, chInh
phuc nhunµ mIen VIen Tay xa xôI hoanµ vu.
Sau nay, BechIoIsheIm nho IaI: “Vao IhoI dIem
do IôI khônµ Ihe bIe I y Iuo nµ do Io n co na o. Khônµ
aI bIe I ca ”.
Paµe khônµ dua ra duo c mô hinh kInh doanh
nao co Iính cach manµ de vuoI qua buc Iuonµ Iim
kIem nhunµ da Iim dunµ nµuoI chIa se Iy Iuonµ
Iao ra môI Ihe µIoI nhunµ nµuoI Iim kIem, Iao ra
môI caI nhin khac bIeI ranµ Iim kIem Ihônµ IIn Ia
dIeu huu ích cho IrI Ihuc con nµuoI. BaI Ioan kInh
doanh va n co n do . Ho co Ihe Iim ra Ihua I Ioa n cho
Ihe µIoI Iim Ihônµ IIn huu ích nhunµ Paµe va BrIn
chua Iim ra Ihua I Ioa n na o cho Ihe µIo I kInh doanh
cua chính ho. Paµe chí duoc BechIoIsheIm chIa se
cach IIep can van de.
*
* *
HaI can phonµ ky Iuc xa cua Paµe va BrIn chính
Ia nhunµ Irunµ Iam Ihu nµhIem may GooµIe Iruoc
IIen. Can phonµ sô 360 cua Paµe daI may chu xu
Iy . Co n can pho nµ 380 cu a BrIn chính Ia van pho nµ
µIao dIch, su vu va hanh chanh, µIay Io, ban Ihao.
Sau buô I µa p µIu a Paµe va BrIn vo I BechIoIsheIm,
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 181 180 LARRY PAGE & GOOGLE
nµuoI duoc ví nhu Ihan MIdas co nµon Iay bIen
vaI Ihanh vanµ, µIao su DennIs AIIIson Iô chuc
môI hôI Ihao ve cônµ nµhe Iim kIem GooµIe nµay
Ironµ Iruonµ daI hoc. Dunµ hon, Paµe va BrIn moI
µIao su Iô chuc Ihao Iuan µIup ho. Do Ia buôI hôI
Ihao Ihuonµ ky vao cac nµay Ihu Tu Ironµ Iuan.
Truoc khI vao hôI Ihao, ca haI dunµ Iruoc cua va
quyeI dInh ranµ ho se khônµ noI µi ve IIen bac va
ho se khônµ dI sau vao cônµ nµhe. Paµe bIeI ranµ,
Ironµ sô dônµ ca c Ihính µIa co nhIe u Iinh ba o cônµ
nµhe cu a ca c cônµ Iy.
“Ho Ia o ra a nh huo nµ dô I vo I con nµuo I”, µIa o su
AIIIson noI IoI µIoI IhIeu. Va den IuoI Paµe danµ
dan, Paµe µIaI Ihích IhuaI Ioan cua minh qua do
chunµ Ia co Ihe hIeu su anh huonµ den con nµuoI
ma µIao su AIIIson danh µIa. “NµuoI Ia cô µanµ
kIem nhIeu IIen, nhin chunµ, Ia banµ cach dua ra
danh sach cac keI qua Iim kIem ma ho co. Ho
khônµ quan Iam ba n ca n Iim ca I µi Ihu c su . Ho chí
muôn ban o IhaI Iau Iren do. Do Ia van de raI
nµhIem Iro nµ Ironµ Iim kIe m”, Paµe no I. Nha khoa
hoc Ire nhan manh ve µIa IrI xa hôI dôI voI cônµ
nµhe Iim kIem. Muc IIeu cua GooµIe Ia dem IaI
Ihônµ IIn huu ích, dem IaI chính du IIeu ma nµuoI
Iim danµ monµ doI va Ihônµ IIn, du IIeu do phaI
co µIa IrI khach quan.
Ouye I dInh nµhí ho c va se Iu minh hIe n Ihu c ho a
uoc mo, Paµe va BrIn ru nhau doI ra môI caI nha
µIu xe bo Irônµ. Ho mo cônµ Iy, Paµe dan daI voI
vaI Iro CLO.
Larry Paµe va Serµey BrIn don den nha µIu xe
cua Susan WojcIckI, cô ban Ihan hoc cunµ Iruonµ.
Do Ia mua Ihu nam 1998. Ban hop cua ho Ia caI
ban danh bonµ ban. CLO Paµe se chu Iri voI nhan
vIen cunµ chính Ia haI nµuoI! Sau vaI nµay Ihi ho
co Ihem nµuoI ban nua Ia CraIµ SIversIeIn. Va nhu
BrIn ke IaI voI Cß5 Nc\:: “Chu nµ IôI an ma c IôI
IhôI nhu nhunµ sInh vIen. Nhunµ caI µa·ra xe nay
duoc ho nôI manµ”. Ho sua sanµ môI chuI va du
may Iính de baI dau... chInh phuc Ihe µIoI, Iheo
nhunµ buoc dI cua Paµe, voI vaI Iro µIam dôc dIeu
ha nh.
Susan WojcIckI nho IaI chuyen khoI nµhIep cua
nhunµ anh chanµ “vIen vônµ” nay, cho Ia hinh
dunµ ve cach Iao dunµ dam me cua ho. Susan noI:
“Ho o do va Iam vIec suôI 24 µIo môI nµay”. Cac
hinh a nh Iu IIe u cho Iha y do Ia mô I can pho nµ son
mau Iranµ. Trônµ no cuc ky be bôn. Ca chuc may
Iính duo c nô I vo I nhau nhu Iro choI xe p hinh Leµo,
day nho khap noI. Chunµ nôI Iu ban nay qua ban
kIa, ke ca ban Iam vIec. Cac hôp µIay chaI chônµ
khônµ co Iô chu c. CraIµ SIIversIeIn, nµuo I Ia m Ihue
dau IIen nho IaI: “Muôn dunµ Ien de roI khoI ban,
ba n pha I da y ca I µhe sau va o Ironµ de khônµ du nµ
aI do hay caI µi do”. Ho Iam vIec khônµ co nµay
nµhí. GooµIe van Ia môI san pham Ihu nµhIem.
Chuyen µIa nhap GooµIe cua Susan cunµ chua
nhIe u Ihônµ dIe p Ihu vI ve Iính ca ch va quan dIe m
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 183 182 LARRY PAGE & GOOGLE
cua Paµe Ian BrIn. NhIeu nµuoI chanµ aI IIn quy
nµaI CLO Larry Paµe o Ironµ caI nha xe vô danh
nay se dan daI GooµIe den môI ky Iích nao. NhaI
Ia nhu nµ nha chuyen môn Ia I ca nµ khônµ IIn. Ta I
sao IaI khônµ IIn7 Vi khI do co qua nhIeu banµ
chunµ chônµ IaI cônµ vIec cua Paµe, sup dô cua
cac cônµ Iy kInh doanh Iren InIerneI Ia cam µIac
Ion nhaI va Iim kIem Ia caI µi do chí Ia Iim chuI
IIen vaI. Susan nam Ironµ sô nhunµ nµuoI do. Cô
chanµ manµ µi den may anh ban Iuc nao cunµ mo
Iam anh hunµ, doI nµanµ banµ hanµ InkIomI co
µIa IrI 20 Ií dôIa Iuc do. Nhunµ cô de nµhI Iham
µIa cô phan cho co vay IhôI. CLO Paµe Ihuonµ
Iuonµ raI nhanh voI keI qua Ia cônµ Iy GooµIe se
Ira Ihem IIen Ihue µa·ra cho Susan voI µIa 1.700
dôIa, bao µô m mo I chI phí kha c nhu dIe n va nuo c
cha nµ ha n, Ihay cho 1.S00 dôIa nhunµ khônµ nha n
Ihem cô pha n. Khônµ dính da nµ Ihem nµuo I µi ca .
GooµIe chua de n Iu c ba n cô pha n. Va nhu Ihe , Su·
san IIe p Iu c khônµ ca n de y ma y anh cha nµ na y
Ia m µi. DIe u quan Iam cu a Susan vo I ma y anh cha nµ
na y Ia “Ia m on dô ra c ha nµ nµa y nhe !”. The ma cuô I
cu nµ, nµay khI GooµIe chua Io n ma nh, Susan da µIa
nha p vo I cônµ vIe c chính Ia Ia p Irinh vIen. Va bay
µIo cô chính Ia nhan vaI Iru côI cua GooµIe. HIen
nay, cô µIu chu c pho chu IIch phu Ira ch sa n pha m,
Iuc Ia dunµ nµay sau vI Irí cua Paµe.
Ca I µa·ra nho xíu na y cha I de n mu c ho dIe u
khIen canh cua banµ remoIe de han che dI IaI.
Khach khua IhaI ra cunµ chanµ co aI, nµoaI nhunµ
Ihan huu, vi GooµIe da co khach hanµ nao dau ma
ca n nha cao cu a rô nµ. Nhunµ ne u co kha ch de n
Ihi Paµe se IIep banµ cach cunµ khach dI vonµ
vo nµ Ironµ san Iruo c nha cu a Susan!
Vay Iay IIen dau ra ma nuôI cônµ vIec va Ira
Iuonµ cho nhan vIen Ia chính minh7 Tronµ khI no
nan Ien IoI 1 IrIeu dôIa. Va IaI, muc IIeu nµhí hoc
cua ho Ia dunµ kInh doanh de phaI IrIen Ien cao
va mo rô nµ quy nô su du nµ cu a GooµIe co ma 7 Ho
cunµ kIem IIen nhunµ banµ cach khac, nham den
su be n vu nµ. Ta m Iho I ho chua co Ihu.
Sau cu hích 100.000 dôIa Iu cônµ Iy Ironµ nha
µIu xe, Paµe con quyeI dInh chuyen Iru so GooµIe
môI Ian nua, den daI Iô UnIversIIy, Iruoc khI xuaI
hIen be Ihe IaI MounIaIn VIew cua Ihunµ Iunµ SIII·
con.
Chuyen caI µa·ra cunµ khônµ phaI Ia dIem nhan
cua môI huyen IhoaI Iheo kIeu “IhoaI nµheo”, boI
vi do Ia chuye n binh Ihuo nµ vo I nµa nh kInh doanh
Irí Iue, chí can môI khônµ µIan Ihích hop. Bao chí
My khI vIeI ve cac cônµ Iy khoI nµhIep kIeu nay
hay du nµ chu “µaraµe IndusIry” Ia va y. Nhu nµ
nµuoI nay chu Iam vao cônµ vIec Iruoc khI nµhï
den môI Iru so IhaI oach khI chua can IhIeI. Ve
sau na y, Paµe cu nµ khuyen nhu nµ nha kho I nµhIe p
Ire hay baI dau nhu vay, neu khônµ co môI caI µa·
ra de du dôc Iap Iheo kIeu Ihanh nIen Ihi dunµ
mô I can pho nµ, mô I ca I nha kho hay o dau cu nµ
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 185 184 LARRY PAGE & GOOGLE
duo c. Va n de Ia khônµ µIan Ihích ho p cho Iho I
dIem Ihích hop voI cônµ vIec.
KhI Paµe doI van phonµ khoI µa·ra, Susan nµhï
ve vIec Iham µIa cônµ Iy GooµIe TechnoIoµy. Vi
Susan Ihay ho da dI den quyeI dInh kInh doanh
va nhu Ihe no µIaI dap Ihac mac Ion nhaI cua cô
ve may anh chanµ vIen vônµ IôI bunµ nay. Cô Ia
nµuoI dau IIen Paµe “cay nho” µIaI quyeI baI Ioan
kInh doanh. Cô µa I Iô I nµhIe p ha nµ uu cu a Harvard,
daI hoc danh IIenµ nhaI Ihe µIoI nay, dunµ Iruoc
baI Ioan qua kho do GooµIe daI ra: Dunµ co ma
kInh doanh Ihuan Iuy, dunµ co Iam cho Ihe µIoI
Ihay GooµIe Ia môI san pham Ihuonµ maI. Susan
Iunµ Ia nha Iu van quan IrI IaI haI cônµ Iy (BaIn
& Company va R.B. WebIer & Company), dônµ IhoI
Ia nha quan Iy san pham va phan mem µIao duc
cua cônµ Iy MaµIcOuesI, da co môI baI Ioan kInh
doanh moI Ironµ doI minh, Iu ônµ ban CLO Paµe.
Nam Ihanµ sau khI roI ky Iuc xa SIanIord, sô
Iruy ca p da Ianµ vu n vu I Iu 10.000 Ien S00.000,
µa p S0 Ia n. Ma y chu dunµ Iuo nµ mô I IerabyIe bI
Ireo. MôI IrIeu dôIa µom µop Iu nhunµ nµuoI Ihan
nhaI baI dau khônµ dap unµ duoc nhu cau phaI
IrIe n cu a GooµIe Ironµ vIe c da p u nµ nhu ca u Iuo nµ
nµuoI dunµ Ianµ Ien hanµ nµay. Paµe va BrIn ru
nhau dI Iim nhu nµ nha da u Iu ma o hIe m – nhu nµ
nµuo I cha p nha n bo vô n va o nhu nµ IIe m nanµ chu
chua kIem IIen nµay duoc va dam chap nhan vu
dau Iu co Ihe IhaI baI. Nhunµ buoc dI cua Paµe va
BrIn danµ duoc Ihuc Ie xac nhan Iính dunµ dan,
nµhïa Ia ho danµ xay du nµ Iha nh cônµ Iuo nµ nµuo I
du nµ Iim kIe m. Ouye I Iam kha nµ dInh de mo I nµuo I
nhin nha n ra nµ Iim kIe m Iren web Ia dIe u ma cônµ
chunµ cho doI, chu khônµ phaI Ia môI dIch vu
cônµ Ihem, Iim kIem Ia môI nhu cau chu khônµ
pha I Ia mô I IhI Iruo nµ mo a o. Se co mô I aI do nhin
nhan dIeu nay va bo vôn mao hIem vao. CuôI nam
do , IC Mngnz¡nc binh cho n GooµIe.com Ia mô I
Ironµ 100 Iranµ web va may Iim kIem cua nam.
MôI Ian nua µIao su CherIIon xep daI cuôc µap
µIu a Paµe va BrIn vo I 1ohn Doerr va MIcheaI MorIIz.
1ohn Ia nha dau Iu mao hIem cua cônµ Iy KIeIner
PerkIns va MIcheaI Ihi co SequoIa CapIIaI. Chính
SequoIa CapIIaI cua MIcheaI da roI haI IrIeu dôIa
vao Yahoo va khI Yahoo Ien san µIao dIch no co
µIa IrI 32 IrIeu dôIa vao nam 1996 – IhoI dIem
Paµe va BrIn baI dau baI Iay vao nµhIen cuu. HaI
nha IaI chính baI dau xem xeI de an kInh doanh
do Paµe Irinh bay Iren phan mem PowerPoInI. Ho
dônµ y µIaI phap va µIa IrI xep IoaI keI qua Iim
kIem cua IhuaI Ioan PaµeRank cunµ nhu y Iuonµ
Iao ra Ihe µIoI nµuoI dunµ. MIcheaI Iap Irunµ vao
cônµ nµhe cua Paµe va BrIn Ironµ khI 1ohn Ihích
Ihu IIen Irinh daI han cua GooµIe dôI voI InIerneI.
Mu a xuan nam 1999, MIcheaI va 1ohn quye I dInh
da u Iu va o GooµIe. GooµIe ba I da u Ihu c su co
nµuôn vôn Iuonµ dôI khoe manh Ia 2S IrIeu dôIa.
Nhunµ van de Ion ma cac nha dau Iu muôn Ihay
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 187 186 LARRY PAGE & GOOGLE
Ia nµuôn IIen quay ve nhanh hon so voI ke hoach.
Paµe can day nhanh ke hoach kInh doanh. Ap Iuc
na y buô c Paµe Iim ra µIa I pha p da p u nµ ca haI yeu
cau, môI maI phaI IrIen nhanh GooµIe ve Iuonµ
nµuoI dunµ môI maI Iim doanh Ihu.
Ban bIeI chIen Iuoc cua Paµe Ironµ Iuc nay Ia µi
khônµ7 Super BowI Ia mô I Ironµ nhu nµ kha ch ha nµ
da u IIen de n ca I µa·ra de da I qua nµ ca o Iren GooµIe.
Ba n nµa c nhIen khônµ ne u dI mua ha nµ ma chu
cua hanµ IaI Ira IoI Ia xIn IôI khônµ ban7 BrIn nho
IaI: KhI do, chunµ IôI raI bao Ihu, chunµ IôI khônµ
muô n cha y qua nµ ca o cu a Super BowI µIô nµ nhu
nhunµ doI·com khac. Paµe se phaI µIaI baI Ioan cô
µIu caI µIao dIen man hinh sach Iron, khônµ de
cac banner nhap nhay nµap Iran Ironµ khI IuI IIen
Ihi voI dan. Tap Irunµ vao nµuoI dunµ van Ia IaI
ca nhunµ µi Paµe can bao ve Ironµ khI dap unµ
nhu ca u cu a nha da u Iu.
CaI man hinh do van sach Iron den nµay nay.
No khônµ Ia o ra ca m µIa c Ihuonµ ma I na o vo I
nµuoI dunµ. CLO Paµe da daI duoc muc IIeu sô
môI. Muc IIeu sô haI: IIep Iuc nhu vay va kInh
doanh ba nµ ca ch chí ba n duo nµ IInk cho cônµ Iy
na o muô n qua nµ ca o. GooµIe da du ma nh de dua
ra IuaI Ie moI ma cac ben deu co IoI: Nha quanµ
ca o se khônµ duo c do I Ien hinh a nh, Ioµo hay ba I
cu Ihu µi khac, nµoaI duonµ IInk banµ chu. GIa IrI
kInh doanh da c sa c Ia o chô duo nµ IInk na y se
duoc nhin Ihay dônµ IhoI voI Iu khoa cua nµuoI
IIeu du nµ, va nhu va y no du I khoa I de n du nµ
nµuo I ma nha qua nµ ca o ca n. Ne u ba n Ia nha
quanµ cao ban se khônµ phaI maI khoan IIen kha
Ion de co du IIeu ve khach hanµ IIem nanµ – vIec
nay da co GooµIe Io µIup ban.
Day Ia danh µIa ve cac nha sanµ Iap GooµIe cua
Io¡íc: – Iap chí co uy Iín hanµ dau chuyen ve xep
hanµ nhan vaI: “Tronµ suôI môI IhoI µIan daI, ca
haI µan nhu khônµ dem xía µi den IoI nhuan co
Ihe Ihu duoc Iu cac hop dônµ beo bo. Larry va
Serµey am Iham va mIeI maI phaI IrIen cônµ cu
Iim kIem cua ho. Ca haI deu khônµ ua nhunµ dôn
daI rum benµ Iren cac phuonµ IIen Iruyen Ihônµ
da I chu nµ ve Iuonµ IaI cu a GooµIe. Ho du nµ dunµ,
khônµ sô I ruô I ve vIe c pha I Ien sa n µIao dIch chu nµ
khoan nhu µIoI kInh doanh va dau Iu Ihuonµ Iam
Ironµ Iïnh vuc IIn hoc”.
Dunµ dunµ Ien san, am Iham phaI IrIen... de Iam
µi va y7 Phan Iích sau day cu a Io¡íc: cho Iha y
buoc dI khac Ihuonµ cua Paµe: “Nhunµ cac nha
dau Iu chunµ khoan va phan Iích IaI chính nhan
Ihay o GooµIe môI IIem nanµ khônµ Iô ve phuonµ
dIe n kInh Ie ”. TIe m nanµ kInh Ie do Ia µi7 Do chính
Ia su c Ianµ µa p S0 Ia n Iuo nµ nµuo I du nµ GooµIe,
Iu muoI nµan den nam Iram nµan, chí Ironµ môI
nam sau khI mo cônµ Iy. Paµe da Iim duo c cau Ira
IoI cho cau hoI “LIeu co môI IhI Iruonµ co Ien Ia
Iim kIem hay khônµ7”. NIem IIn cua Paµe va BrIn
va o nhu ca u pha I co cu a con nµuo I co du nµ hay
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 189 188 LARRY PAGE & GOOGLE
khônµ7 Su phan hôI Iu Ihuc Ie µIup Paµe nhan ra
ranµ nhunµ IoI khuyen Iruoc day vao nam Iruoc
khônµ con dunµ nua. NIem IIn cua dôI ban Ia co
co so va danµ Iha nh hIe n Ihu c. Va y, nhu nµ µi Paµe
va BrIn vIeI nhunµ donµ mo dau cho Iuan an Irinh
bay Iruoc cac µIao su Ia co co so khoa hoc va Ihuc
Ie , vo I Iu ca ch Ia nhu nµ nha pha I mInh monµ muô n
µIaI quyeI cac Ihach Ihuc moI cua cuôc sônµ phía
Iruo c.
*
* *
Ro ra nµ Paµe khônµ pha I Ia Iay mo ve kInh doanh
va khônµ nµay Iho nhu nhIe u nµuo I va n binh Iua n.
Paµe chí “Ii Iom” voI quan dIem “Iam khac” cua
minh va chap nhan Iam xIec Iren day de keI nôI
Ihanh cônµ cho banµ duoc Iu haI nua roI rac: kInh
doanh va phu c vu .
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 191 190 LARRY PAGE & GOOGLE
Chûúng 3.
KINH DOANH
VA HOC KINH DOANH
Larry Paµe, cunµ nhu Serµey BrIn, khônµ hoc baI
cu Iruo nµ kInh doanh na o. Do Ia mô I kho khan dô I
voI moI nha dIeu hanh doanh nµhIep. Tuy nhIen,
cu nµ nhu mo I nha Iïnh da o doanh nµhIe p kha c,
voI Iu cach Ia Ihu Iïnh, Paµe Iuôn phaI Iim cach
ho c de Iro Iha nh nµuo I da n duo nµ Iha nh cônµ. Su
kha c bIe I µIu a mô I nha dIe u ha nh va mô I nha Ia nh
dao khaI sanµ Ihuonµ Ia o chô aI se Iim ra nhunµ
cach Ihuc chua bao µIo co Ironµ sach vo.
Van de cua nhunµ nha Ianh dao doanh nµhIep
na y Ia Ia m cho mo I Ihu ma minh bIe I Iro nen Ihích
nµhI cho Iruonµ hop cua minh, va chunµ Iro nen
cônµ cu de IIen vao nhunµ vunµ chua bIeI Iruoc.
Nµay ca CLO nµoaI hanµ 1orma OIIIIa cua NokIa,
mô I nµuo I de n Iruo nµ kInh doanh ba I ba n cu nµ da
noI ve vunµ chua bIeI: “NokIa Ia Iruonµ daI hoc
cu a IôI”. Ho c kInh doanh duo nµ nhu Ia de Ia I khônµ
bIen µIoI vi Ihuc Ie Iuôn day cac Iy IhuyeI ve phía
Iruoc, nµay canµ hoan IhIen. Do do, voI môI Paµe
qua Ire ma IaI Ihanh cônµ nhanh, no canµ Ia môI
van de Iy Ihu. Nhunµ Iruoc heI, can phaI bIeI Paµe
da IIen hanh cônµ vIec nhu Ihe nao da.
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 193 192 LARRY PAGE & GOOGLE
TAO RA THÊ GIOI TRIOC KHI TAO RA
KINH DOANH
Dau IIen Ia GooµIe so huu môI cônµ nµhe vuoI
IrôI va sau do Ia cach kInh doanh no. Neu ban so
hu u pha I mInh con dao ca o rau – du nµ cu da p
u nµ nhu ca u cu a mô I nu a con nµuo I Iren ha nh
IInh nay – ban se Iam µi voI bí quyeI do7 Neu ban
pha I mInh ra mô I ky Ihua I co kha nanµ a nh huo nµ
Ion Ien IoaI nµuoI, ban se Iam µi IIep Iheo7 LIch su
Ihe µIoI µIup Ia Ihay Ihuonµ co haI kIeu Iua chon:
Dem cho khônµ hoa c Iim ca ch kIe m Io I Iu do (Iheo
huonµ IôI hoac co haI). GIIIeIIe da Iheo cach Ihu
haI va van Iao ra µIa IrI Io Ion cho con nµuoI va
µIa u co . Va do Ia mô I Ironµ nhu nµ nhan va I co su c
a nh huo nµ de n cuô c sô nµ con nµuo I, do T¡nc:
binh cho n. Bí quye I Ia m mô I con dao mo nµ nhu Io
µIa y co su c ma nh cu a mô I cuô c ca ch ma nµ Ia m
dep nµuoI Ia. ThuaI Ioan PaµeRank do Larry Paµe
kho I xuo nµ Ia mô I bí quye I nhunµ no duo c cho n
de phô bIen Iheo môI huonµ khac, cunµ Iam ra
mô I cuô c ca ch ma nµ. Va nhu ba n co Ihe Iha y,
cach Ihuc khaI Ihac va phô bIen bí quyeI Ia yeu Iô
Iam nen môI huyen IhoaI – khac voI môI IaI nanµ.
DIeu khac bIeI o day Ia Paµe da chon cach Ihu ba!
Vu a cho khônµ vu a kInh doanh. Ranh µIo I kho
phan bIe I do da Ia o ra nhu nµ cuô c Iranh Iua n Iren
Ihe µIoI. May Ihay, cach IIep can IIch su cho Ia
nhIeu banµ chunµ Paµe nµhIenµ ve cach Ihu nhaI
– mô I khuynh huo nµ Iy Iuo nµ. Va nµuo I ba n BrIn
da kIen nhan bao ve Iy Iuonµ do. Con bay µIo,
hIeu bí quyeI cua ho Ia dIeu can IhIeI.
Ly do khIe n GooµIe duo c Iu a cho n vi no Ihônµ
mInh hon nhunµ may khac. BrIn chí ra khac bIeI
ve cach IIep can khac bIeI cua ho khI dôI dIen voI
Ihach Ihuc cua cuôc sônµ va cach IIep can do dan
ho dI xa hon Ironµ pha I mInh khoa ho c.
Co Ihe Ihay, Paµe da dIeu hanh IôI GooµIe Iheo
môI huonµ khac han. Do Ia kIen Iao nen Ihe µIoI
rIenµ cua minh. Cho du, khoanµ IhoI µIan do da
hon µa p dôI Iheo ca ch cu a IhIen ha – du da I de Ihu
Iha ch Io nµ kIen nha n cu a ca c doanh nhan.
LIeu Ihe µIoI do co phaI Ia muc IIeu Ihuan khIeI
phu nµ su xa hô I. Iín)ío) se “µaI” IIep Iheo Iam
bô c Iô ca ch nhin kInh doanh cu a Paµe.
Iín)ío): DIeu µi Iam cac anh nµhï nµoI7
Ingc: Chu nµ IôI bIe I nhIe u vIe c nµuo I Ia Ia m
khônµ IhaI su ben vunµ. Va dIeu do khIen cho
chunµ IôI hoaI dônµ kho khan do bI IIenµ Iay.
Chunµ IôI khônµ Ihe Ihue nµuoI IaI µIoI voI muc
Iuonµ vu a pha I. Chu nµ IôI khônµ Ihe Ihue van
phonµ rônµ Ion. Day Ia môI IhoI daI sIeu canh
Iranh. Chunµ IôI da co co hôI de dau Iu vao môI
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 195 194 LARRY PAGE & GOOGLE
Iram cônµ Iy hay con nhIeu hon Ihe nua nhunµ IaI
khônµ Iam. Chunµ IôI maI kha nhIeu IIen Ironµ
nµa n ha n – nhunµ khônµ pha I Ia Ironµ da I ha n.
Chunµ IôI muôn cac ban den voI GooµIe va Iim
kIe m ca I minh muô n mô I ca ch nhanh cho nµ. Rô I
chunµ IôI vuI ve manµ cac ban den nhunµ Iranµ
web khac. ThaI ra, do Ia dIeu côI yeu. ChIen Iuoc
Iro Iha nh cô nµ µIao dIch Ia monµ muô n so hu u Ia I
ca cac Ihônµ IIn.
Cuôc phonµ van nay duoc Ihuc hIen vao nµay
IhoI dIem GooµIe Ien san µIao dIch, 2004. Nhu
vay, “IhoI µIan daI han” ma Paµe noI da duoc kIem
chu nµ va o hôm nay. Nµay Iho I dIe m Ien sa n, co
1.000 nµuo I Iro Iha nh IrIe u phu dôIa nho mua cô
phIe u cu a GooµIe. Va no nhanh cho nµ pha I IrIe n,
dua Paµe va BrIn vao du IoaI danh sach binh chon
Iren Ihe µIoI. Banµ vIec so huu 1Sº, môI nµuoI so
hu u hon 12 Ií dôIa.
DIeu µi khIen Paµe dan daI cônµ Iy cunµ voI BrIn
den nhunµ khac bIeI nhu vay, va mIen nhIem voI
nhu nµ vu su p dô cu a dô nµ nµhIe p7 Ho I ca ch kha c,
nha n quan na o dua de n Iha nh cônµ mô I ca ch phI
Ihuo nµ7
La n na y Iín)ío) se mo rô nµ va n de Io n hon
pham vI Ihuonµ maI voI nha Iy phu Ire. Se co
nhunµ Ihônµ IIn cho Ihay môI cach cu xu voI IIen,
Ironµ kInh doanh.
Iín)ío): TIm Berners – Lee, nµuoI da IhIeI ke ra
WorId WIde Web, Io Ianµ Ia nôI dunµ Ihuonµ maI
se phoI bay ra Iren InIerneI, Ian IuoI nhunµ Ihônµ
IIn va nhunµ dôI IhoaI Iu do, coI mo cua cac ca
nhan. LIe u GooµIe co IhIen vI cho nhu nµ Iranµ web
Ihuonµ ma I chanµ7
ß¡¡n: Mô I dIe u quan Iro nµ dô I vo I chu nµ IôI Ia su
ra ch ro I µIu a qua nµ ca o va ke I qua Iim kIe m Ihua n
Iuy. Chunµ IôI phan bIeI ro ranµ, khI ban quanµ
cao, ban Ira IIen chính xac cho vIec µi. Ouanµ cao
cua chunµ IôI duoc daI o côI ben va chí Ironµ vaI
ô cua phan Iren Iranµ web. Ouanµ cao duoc bIeu
IhI ro ranµ. Co môI su nµan cach Ion µIua keI qua
Iim kIem va cac quanµ cao chIu anh huonµ Iac
dônµ Ihuonµ maI. Nhunµ cô may Iim kIem khac
khônµ Iam dIeu do. Danµ sau quanµ cao, dôI voI
cac cô may Iim kIem khac, dônµ IIen anh huonµ
den keI qua Iim kIem. Chunµ IôI nµhï ranµ do Ia
môI su IruoI dôc. Con o GooµIe, keI qua Iim kIem
khônµ Ihe duo c mua dI hay ba n Ia I.
ß¡¡n no ¡ t¡c ¡: NoI den GooµIe Ia noI den Iam Ihe
na o de manµ du nµ Ihônµ IIn de n mo I nµuo I nhanh
chonµ, de danµ va re nhaI – va mIen phí nua chu.
Chunµ IôI phuc vu Ihe µIoI – moI quôc µIa, íI nhaI
Ia mô I Iram nµôn nµu kha c nhau. No qua Ia mô I
dIch vu ma nh me ma ha u nhu chua aI co Ihe mo
Io I Ironµ vo nµ 20 nam qua. No sa n sa nµ co ma I
phuc vu nµuoI µIau, ke nµheo, Ire em duonµ phô
o CampuchIa, nµuo I buôn ba n cô phIe u o Phô WaII
– co ban Ia IaI ca moI nµuoI. Nhu Ihe moI Ia dan
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 197 196 LARRY PAGE & GOOGLE
chu .
Ingc íc t tIu c: Nµuo I Ia su du nµ GooµIe vi nµuo I
Ia IIn o chunµ IôI.
NµuoI dunµ Ihi IIn GooµIe. Nhunµ boI vi IIn ma
khônµ hanh dônµ Ia nIem IIn cheI, vay Iruoc do,
Paµe da Iam µi de nµuoI khac IIn minh7
Co íI nha I haI quan dIe m de xua I pha I kInh
doanh. Thu nha I Ia Ia y vIe c kIe m IIe n Ia m dô nµ Iu c
va Iu do dem den nhunµ µIa IrI xa hôI. Thu haI,
nµuo c Ia I, Ia y mu c IIeu xa hô I Ia m Iô I Ihuo nµ va Iu
do IIen chay vao nha. Cach Ihu nhaI co Ihe Iao ra
nhIeu nµuoI µIau co va quan Ironµ. Cach Ihu haI
co Ihe sInh ra nhunµ nha Iu Iuonµ va raI µIau co.
Ca haI cach deu dem den cho cuôc doI nhunµ IoI
ích va cua caI nhunµ chí co cach Ihu haI moI Iao
ra nhu nµ Iu Iuo nµ mo I.
Larry Paµe Ia Iruonµ hop Ihu haI.
Huu ích va de su dunµ Ia haI Iu Paµe nhan manh
Ironµ Ia Ihu vIe I Iay va do c Ia I da I hô I Ia n Ihu nha I
GooµIe ban cô phan, Iro Ihanh doanh nµhIep cua
cônµ chunµ banµ cach Ien san µIao dIch chunµ
khoa n. Cu nµ Ironµ Ia Ihu, Paµe phan bIe I ro “nµuo I
dunµ” va “khach hanµ”.
Ban Ihay µi khI môI nµay mo GooµIe ra7 Chanµ
ha n nhu vo I www.µooµIe.com.vn. Tren ma n hinh
Ia Ioan bô nhunµ µi ban can cho chuyen Iim kIem.
MôI Ihanh µo Iu khoa va bô nuI chon cho Iunµ
nhu ca u rIenµ bIe I: web, hinh, vIdeo, ba n dô , sa ch...
Man hinh Irônµ 90º. ThaI khac voI nhunµ Iranµ
chu cu a ca c dô nµ nµhIe p khô nµ Iô kha c, da y nµhe I
chu. Dï nhIen, co nhIeu nµuoI Ihích hIen IhI IaI ca
Ien mô I Ia n de co nhIe u Iu a cho n. Nhunµ ca ch
phu c vu cu a GooµIe, Ihu c Ie xa c nha n Ia no duo c
Iu a cho n nhIe u hon – hon 60º IhI pha n Iim kIe m
Iren InIerneI. Su µIan dI, de su dunµ da duoc Ihe
µIoI don nhan. Nµhïa Ia, nµuoI Iao ra no da bIeI
Iôn Iro nµ ca c su Iha I Ironµ Io nµ nµuo I du nµ. Du nµ
µay ra su maI Iap Irunµ cho nµuoI µIao IIep voI
ban. Neu ban deo nhIeu Ihu (dep de) Iren µuonµ
maI cua minh, nµuoI noI chuyen voI ban co Ihe se
nho nhu nµ Ihu do chu khônµ pha I nhu nµ µi ba n
no I. MInh Hô I da nho de n ca I ma n hinh µIa n dI cu a
GooµIe va Iim Iha y bIe I duo c ba I da u ba nµ Iu kho a
“xuonµ Ihuy IInh”. De rôI Iu do, MInh HôI co Ihe
su a Ia I cau chuye n buô n cu a sô pha n.
KhI µIan dI môI cach dep de nµuoI Ia chí duoc
Ihuonµ chu khônµ bI µheI bao µIo. Con khI “Iônµ
Iay” nµuoI Ia co Ihe co Iao ra môI nhom “dI unµ”,
ben ca nh nhu nµ xuy I xoa.
Iín)ío), voI baI bao raI dac bIeI dIp Ien san cua
GooµIe cu nµ va n ve o haI cha nµ IraI ma dô c µIa cu a
ho nµuo nµ mô va quan Iam.
Ho ¡: “NhIe u ha nµ da co emaII, ma y anh Ia m nu a
Ihi co µi khac bIeI dau7”
ß¡¡n t¡n ío ¡: “Nhunµ dunµ Iuo nµ cu a chu nµ IôI
µa p... 200 Ia n kIa ma !”.
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 199 198 LARRY PAGE & GOOGLE
GooµIe dI raI nhanh voI cach mIen phí nhu vay.
Suy nµhï na y Ia suy nµhï cu a cuô c choI da qua
nµhIem Iu c. Muo I Iam Irunµ Iam xu Iy du IIe u vo I
4S0.000 ma y chu cu a GooµIe pha I Ia m vIe c vo I
ha nµ nµa n ky su. GooµIe khônµ Ia p Irunµ mô I
chô Iheo ca ch Ihônµ Ihuo nµ ma ra I no ra Iren
kha p Ihe µIo I. Cuô c choI de me I nµuo I ne u hu nµ
Ihu khônµ du . Mô I ma nµ Iuo I nhu va y, Iheo Nc\
Yo¡í T¡nc: Ironµ Ioa I ba I muo I ky co Ien Ia Coogíc
ín n \¡c c nIu tIc nn o, da µIa I Ihích ra nµ nho ra I
kha p nhu va y, ca c ky su ba o Iri, ca I cu p va dIe u
chuye n de hon.
Tronµ Iim kIem, GooµIe vuoI qua raI xa ve cônµ
nµhe va vuoI Ien raI nhanh ve sô Iuonµ. MIen phí
chí Ia mô I pha n. Cônµ nµhe Ia Iy do quan Iro nµ
nhunµ côI IoI nhaI van Ia IhaI dô IhIeI Iinh voI
nµuo I du nµ. Nha I dInh khônµ Ia m phIe n, khônµ Io I
dunµ quyen IoI nam µIu Ihônµ IIn de dunµ vao
vIec kIem IIen.
Dônµ IIen co haI maI. Lua chon nhu Ihe nao se
quyeI dInh Iôc dô mo rônµ Ihe µIoI cua GooµIe.
DIeu nay khônµ de Ií nao. Va canµ kho khan hon
khI co nhu nµ mu I du I Ia I chính dam Iu phía, nhu nµ
qua da m bo c nhunµ hay bo c sa I Iunµ ra suô I nµa y.
KhI nµuo I Ia cho n mô I con duo nµ va xu Iy nhu nµ
Iro nµa I Iren duo nµ dI do ma khônµ da nh ma I cam
keI Ihi van hoa xuaI hIen va bIeu Iô ra nµoaI. GIu
cac cam keI do Ihi danµ cap hinh Ihanh va môI Iu
Iuonµ ra doI.
GIAI NHANH KHÓNG CHI NHO
CACH KIÊM TIÊN HIÊI OIA
Pho nµ vIen kInh Ie TIm Weber cu a ßßC
(23.10.200S), µIup ruI ra baI hoc IIep Iheo: “Cônµ
nµhe cua GooµIe dua Iren cac IhuaI Ioan phuc Iap
nhunµ bí quyeI Ihanh cônµ cua ho IhaI don µIan:
Cunµ cap cônµ cu Iim kIem IôI nhaI Ironµ Ihe µIoI
ky IhuaI sô va dunµ keI qua do de ban quanµ cao
– duo c Iu a cho n ky ca nµ sao cho phu ho p vo I nhu
cau cua nµuoI dunµ”.
Pay·per·cIIck, cônµ Ihu c na y dem Ia I µa n nhu
Ioa n bô doanh Ihu cu a GooµIe. Cu mô I Ia n co aI do
cIIck vao duonµ IInk cua nha Ihue quanµ cao Ihi
nha Ihue quanµ cao Ira S0 xu. Thu IIen Iren môI
caI cIIck chuôI. ThaI don µIan va qua hIeu qua. Sô
Iuonµ cIIck chuôI Ironµ môI µIay Ia bao nhIeu Ihi
IhaI kho ma dem heI Ironµ Ihe µIoI nay.
MarIssa Mayer, pho chu IIch cac san pham Iim
kIe m no I: “Nµuo I Ia cu hay ho I chu nµ IôI ca ch
GooµIe kIem IIen. KhI dunµ GooµIe Iim kIem cac
IoaI hoa, ben IraI man hinh Ihe hIen 10 dIa chí
websIIe ma GooµIe Iim Ihay IIen quan IoI hoa, con
ben phaI Ia nhunµ dIa chí ma GooµIe µoI Ia nhunµ
duonµ dan (IInk) quanµ cao. Nhunµ Ihu ben phaI
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 201 200 LARRY PAGE & GOOGLE
nay Ia noI IIen den. KhI aI do cIIck vao IInk IaI Iro
nay Ihi he Ihônµ bao cho “bô nho Iính IIen” môI
µIao dIch quanµ cao hoan IaI. Do Ia môI y Iuonµ
cach manµ: Ouanµ cao den Ian Iunµ nµuoI cho
nhunµ µi ban muôn mua ban”.
TIen sï LrIc, CLO, Ihi cho ranµ nµuôn IIen cua
cac nha Ihue quanµ cao Ihi khônµ co µIoI han.
Önµ noI: “Co nhIeu banµ chunµ cho Ihay Ironµ
môI cônµ dônµ nho nµuoI Ia co Ihe Iim Ihay nhau
qua ca ch na y ma ca c phuonµ IIe n qua nµ ca o Iruye n
Ihônµ nhu radIo hay II·vI khônµ Iam duoc”.
NhIeu khI ban doc cunµ nhin Ihay nhunµ cônµ
Iy VIeI Nam nam ben phaI Iranµ keI qua Iim kIem
cu a GooµIe. Do Ia ca ch buo c ra Ihe µIo I duo c
khuyen khích.
GooµIe khônµ ca n µi hon Ironµ chuye n kIe m IIe n.
VIe c cu a ho Ia IIe p Iu c phu c vu Ihe µIo I. Mô I nµuô n
Ihu khac cua GooµIe Ironµ Iam nam Ia cac khach
hanµ “Ihue bao” cônµ nµhe nhu Yahoo hay AOL.
PhaI kIen pay·per·cIIck, IhaI Ihu vI, no khônµ
pha I do Paµe nµhï ra cho GooµIe. Nhunµ co Ie Paµe
danµ ne Ia o chô bIeI Ianµ nµhe nµuoI khac va hoc
no banµ cach su dunµ no cho nhunµ µi minh danµ
Iim kIem. NµuoI co cônµ Ion nhaI cho sanµ kIen
pay·per·cIIck Ia BIII Gross, nµuo I Iha nh Ia p IdeaIab
nam 1996, mô I Ioa I xuo nµ chuyen cho ra do I ca c
y Iuo nµ kInh doanh. Mô I Ironµ nhu nµ sa n pha m
cua y Iuonµ nay Ia OverIure.
Nam 2001, Gross µap Paµe va BrIn de nµhI hop
Iac nhunµ CLO Paµe va ônµ ban BrIn nhaI quyeI
khônµ chIu Ihuonµ ma I ho a sa n pha m khoa ho c
Iim kIem Ihônµ IIn Iren manµ do minh phaI mInh
ra. Nhunµ sau do , GooµIe Ihay dô I quan dIe m nhu
Paµe nha n ra “chu nµ IôI pha I kInh doanh de co ca I
phaI IrIen Ihanh qua cua minh”. Va Adword ra
doI. DIch vu nay dua vao mô hinh pay·per·cIIck
cu a Gross nhunµ hoa n Ioa n “GooµIe ho a” Iheo IrIe I
Iy kInh doanh cu a ho – nµhïa Ia khônµ co chuye n
Ira IIe n cao de mua duo nµ IInk Ien da u IIen. Nhu nµ
nha quanµ cao co manh daI rIenµ va rach roI phía
ben pha I ma n hinh. Ky Ihua I Ihi µIô nµ nhau nhunµ
cach khaI Ihac kInh doanh cua GooµIe Ihi khac
ha n.
GooµIe co n sa nµ kIe n Ihem Ironµ dIch vu AdWords
Ia cho cac nha quanµ cao dau µIa voI nhau dôI voI
cac Iu khoa dunµ de Iim kIem. Nµhïa Ia “Iu khoa”
nao co µIa IrI Iim kIem cao hon Ihi µIa cao hon.
Vay Ia, Iu nµu da Ihanh ra co µIa IrI hanµ hoa. He
Ihô nµ GooµIe, vo I nhu nµ Ihua I Ioa n IInh vI do Iuo nµ
duo c, de m duo c mô I khô I Iuo nµ Iruy ca p khô nµ Iô ,
xay ra IIen Iuc de Iu do IIeu chuan hoa no. Vay Ia
GooµIe, Ihônµ qua kha nanµ cônµ nµhe , da Ihu c
su kInh doanh môI caI µi do Ihuôc ve chaI Iuonµ
chu khônµ phaI ban Ihan no. Muc dô Iap Irunµ
va o nµuo I du nµ ra I cao Ironµ khI IhIe I ke sa n pha m
da Ia m cho nµuo I qua nµ ca o co vô sô Iu a cho n. Ví
du nhu, ba n o VIe I Nam ba n co Ihe chí cho n qua nµ
ca o Ironµ Ia nh Ihô VIe I Nam ma IhôI. DIch vu
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 203 202 LARRY PAGE & GOOGLE
AdWords cua GooµIe Iham chí con cho phep ban
quanµ cao chí Ironµ ban kính 2S dam ke Iu cua
ha nµ cu a ba n. Mô I khI co aI do Iruy ca p va o GooµIe,
chí môI caI nhap chuôI IhôI cunµ Ia da Iham µIa
vao vIec bIen soan môI nôI dunµ nao do de rôI
GooµIe se IIeu chuan hoa no. Paµe µoI do Ia “khaI
Ihac du IIeu” – mac du nhunµ du IIeu nay khônµ
IIen quan den ky IhuaI va Iham chí Ia nhunµ du
IIeu ve so Ihích hay Iam Iy. Va 20º IhoI µIan Iu do
sanµ Iao cua nhan vIen GooµIe chính Ia de dunµ
vao phan Iích, suy nµhï ve nhunµ du IIeu Iuonµ
chu nµ cha nµ IIen quan na y.
Tronµ khI do , cônµ cu Iim kIe m co Ien Ia AdSense
cua GooµIe Ihi daI duonµ dan cua khach hanµ Ien
cac websIIe cua cac Io bao hoac websIIe cua cac
dôI Iac GooµIe.
HaI dIch vu nay daI dIen cho khuynh huonµ ma
nha khao saI IhI Iruonµ quanµ cao Parks AssocI·
aIes µoI Ia “dunµ nhu cau Ihônµ IIn cua nµuoI IIeu
dunµ va chí cunµ cap khI ho IhaI su can IhIeI”.
AdWords va AdSense dem ve cho GooµIe 6,1 Ií
dôIa va o nam 200S.
Co Ihe noI GooµIe Ia môI cônµ Iy quanµ cao, vi
60º doanh Ihu cu a cônµ Iy Ia o day. Cho nen vIe c
no pha I suy nµhï nhu mô I nha cunµ ca p dIch vu
quanµ cao cunµ chanµ co µi Ia. Van de Ia, dôI voI
Paµe, sau khI “Iheo doI” hanh vI nµuoI dunµ va
“khaI Ihac du IIeu”, cônµ vIec IIep Iheo Ia quay Iro
IaI voI Iim kIem de phuc vu mIen phí IôI hon.
Nhunµ nhin chunµ, nhunµ µi Paµe Iao Iap Iu han
vI “Ihanh khIeI IInh Ihan”, den nay van con Ia nen
Ia nµ. Co Ihe no I, GooµIe µIa u cu c nhanh khônµ chí
don Ihuan nho cach kIem IIen pay·per·cIIck. ThaI
ra GooµIe µIau Ia con nho vao cach nhin nµuoI
du nµ vo I Ia I ca van ho a cu a ho va GooµIe ba n cha I
Iuo nµ nhu nµ ba I ho c ma no ru I ra duo c cho nha
qua nµ ca o.
Tu Ihuc Ie va Iu IhôI Ihuc ca nhan, Paµe da hoc
ra cach IIep can IhI Iruonµ Ironµ chính doI khunµ
hoanµ cua no. Do Ia can nhin daI han de Iranh
nhunµ veI xe dô ma IhI Iruonµ da day cônµ Ihu
nµhIe m. Ca ch ma Paµe quan nIe m ve vaI Iro doanh
nµhIe p cu nµ manµ da m da u a n cuô c ca ch ma nµ
cu a ca c cônµ Iy cônµ nµhe Irô I da y Ia I My . GooµIe
Ia Ihe he doanh nµhIep Ire nhaI Ironµ sô nhunµ
doanh nµhIe p cônµ nµhe – o do kha ch ha nµ da
duo c chuye n Iu vI Irí dô I Iuo nµ de khaI Iha c Iha nh
vI Irí Irunµ Iam de phuc vu. Hon nua, cac cônµ Iy
InIerneI Iruoc khI chIem Iïnh khach hanµ Ihi phaI
Iap Irunµ phuc vu nµuoI dunµ Iruoc da.
Va o nam cuô I cu nµ Paµe o vI Irí dIe u ha nh, 2001,
GooµIe cha nµ Ihu duo c dô nµ xu Io I na o!
Cho den khI Paµe va BrIn dem GooµIe ra kInh
doanh nha nµhe, Ihi co Ihe Ihay Ihe µIoI ma ho co
duoc va Iuonµ IIen ho Ihu ve môI µIay phuI Iu
quanµ cao Ia haI maI cua môI van de. The µIoI co
Iruoc, IIen den sau. GIu cho duoc Ihe µIoI “khônµ
xa u xa” cu nµ Ia Iim duo c nô I com Iuonµ IhIe n. The
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 205 204 LARRY PAGE & GOOGLE
µIoI do ma maI dI hay µIam suI Ihi nôI com chanµ
con, Iham chí con bI ke khac Iay maI. TaI nanµ Ia
o chô xu Iy ca c mô I quan he .
NhIeu nµuoI van Iuonµ phuonµ phap pay·per·
cIIck µIônµ nhu Ia doc xonµ cau Ihan chu “vunµ oI
mo ra” va vanµ nµoc dô vao. Nam do, CLO Paµe,
Iruoc khI Irao quyen IaI cho nha chuyen nµhIep
LrIc, da maI mua. Khônµ phaI cu co daI daI Ioan
Ihe µIoI rôI phan Iô dan quanµ cao duonµ IInk Ia
nµôI Ihu IIen va noI “nay, IIeu ma µIu Ihe µIoI cua
IôI Ironµ sach day nhe”. MôI uy vIen ban quan IrI
cônµ Iy cho Nc\ Yo¡í T¡nc: bIeI Ia nam 2001
GooµIe khônµ Ihu duo c dô nµ na o. Nhunµ bô n nam
sau, ho kIem duoc 1,S Ií dôIa, IaI ronµ 3S0 IrIeu
dôIa. Bao chí dua IIn day nµac nhIen. Cunµ Iheo
Nc\ Yo¡í T¡nc:, cu nµ nam do , MSN Ihu Iu qua nµ
cao Iruc Iuyen duoc 292 IrIeu dôIa, chí rIenµ IaI
ronµ IhôI va dIeu danµ noI Ia chí Ironµ vonµ (môI)
quy Ihu haI. Va neu Iính Iônµ nµuôn IaI ronµ, ca
ben nµoaI Iruc Iuyen nua Ihi den µan 1 Ií dôIa.
Doanh Ihu do qua Io n so vo I GooµIe.
Mô I nam sau ma I mu a, sanµ 2002, sô Iuo nµ nµuo I
Iruy cap GooµIe Ianµ nhanh, Iheo saI MSN, Yahoo!
va AOL. Ha nµ Ihô nµ ke nô I IIe nµ NIeIsen/NeIRaIInµs
cho bIeI GooµIe IoI vao danh sach S websIIe dan
dau Ihe µIoI.
MaI bôn nam de GooµIe co môI buoc nhay cao
voI chính minh, IhaI kho ma kIen nhan khI nµuoI
Ia co cua haI ra IIen Ironµ Iay. LaI canµ kho chIu
hon neu phaI IIec nuôI nhin IaI chuyen bo hoc do
danµ de bay Iheo chuyen bay Ironµ mo co Ien Ia
“Iam Ihe µIoI IôI dep hon”. Canµ kho “cam Ionµ”
hon nua khI dôI Ihu canh Iranh vuoI qua xa ve IuI
IIen. BrIn noI nhIeu Ian ranµ: “Chunµ IôI khônµ
dInh kIem IIen nhanh chonµ”. Do Ia môI Iua chon
hon Ia môI sach Iuoc. BoI ro ranµ, chí can GooµIe
chôI Iu cac quy Iac Ihanh khIeI dao duc va van
hoa cua minh, IIen se ve nhanh nho vao bí quyeI
ky Ihua I ha nµ da u. Nam 2002, khI GooµIe µa n ba I
kIp cac dan anh voI IuôI doI moI co Ien 4 da cho
Ihay ke dI sau chay voI Iôc dô qua nhanh. Va voI
Iô c dô do , cha nµ ma y chô c se qua ma I ca c anh
chI. LIch su sau do da dIe n ra nhu va y. Nha nµhIen
cuu Ihuonµ hIeu MaII HaIµ, xep GooµIe vao danh
sach Ihuonµ hIeu Iôc dô Ia vi vay.
LIsa SIrand, µIam dôc va Ia nha phan Iích cao
ca p cu a ha nµ nµhIen cu u IhI Iruo nµ NIeIsen/
NeIRaIInµs chí ra yeu Iô quyeI dInh Iôc dô cua
GooµIe: “MoI nµuoI nµay canµ Ihích su dunµ cac
ma y Iim kIe m hon Ia ca c sIIe IIe I ke da u mu c. GooµIe
da Iro Ihanh môI Ironµ sô cac cônµ Iy µIanh duoc
nhIeu nµuoI su dunµ nhIeu nhaI Ironµ cac nam
qua”. Nhunµ nµuo I Ia cu nµ de da nµ nha n ra mau
Ihuan Ironµ suôI IhoI ky Ianh dao cua Paµe: Sô
nµuo I su du nµ Ianµ nhunµ Io I nhua n khônµ nhIe u,
IIe u kInh doanh nhu va y co ô n khônµ7 Co da I Iau
duoc khônµ (neu khônµ Ihích kIem nhIeu IIen)7
LIeu Iam an kIeu Iay mo nhu vay co Ihanh cônµ
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 207 206 LARRY PAGE & GOOGLE
khônµ hay chí Ia cuôc choI de chunµ Io Irí Iue cua
vaI Ihanh nIen banµ cach qua maI cac nµuoI Ion
khônµ bo p co I7 Cau ho I quan Iro nµ nha I: LIe u ha nµ
nay co Ihe “che bIen” Iính phuc vu cônµ chunµ
Ihanh IIen Ironµ Iau daI khônµ7 Khônµ aI doan
duoc Paµe va anh ban co y µi vi Iu Iruoc den Iuc
do, nµanh Iim kIem Iren InIerneI chí co môI cônµ
Ihuc ban quanµ cao va Ihu IIen. Va rôI cônµ Ihuc
na y Ian Iha nh may kho I cu nµ vo I vu nô bonµ bo nµ
doI.com, Ia m Ian na I ha nµ Ioa I cônµ Iy kInh doanh
Iren ma nµ.
Tren ba n Ia m vIe c cu a Paµe Ihính Ihoa nµ co cuô n
sa ch ve cônµ Iy Lnron. Mô I ca I bonµ bo nµ Io n nha I
nô Iunµ Ironµ do I do .
Nµay nay, sau khI da µIau co, môI sanµ Paµe IaI
xe vao khuôn vIen GooµIepIex nµhïa Ia Paµe danµ
dI Iren manh daI Iruoc day Ia Iru so cua NeIscape
– môI caI bonµ bonµ Ion khac da nô – µIo chí Ia
chIec bonµ mo nhaI Ironµ µoc IôI cua hanµ Iruyen
Ihônµ TImes Warner khônµ Iô. Neu cu “che IIen”
nhu ca ch cu a GooµIe, nµuo I ham mô Io ra nµ
GooµIepIex Iha n IIen rô I cu nµ Iha nh ra ca I ne n da I
Irô nµ khônµ nhu NeIscape.
Nhunµ Paµe Ihay Ia “kIem IIen chua du sao” va
do se Ia mô I cau ho I Io n ve IInh Iha n doanh nµhIe p
dô I vo I nhu nµ aI muô n ho c ho I Iu hIe n Iuo nµ GooµIe
môI baI hoc nao do, Iren duonµ chInh phuc Ihe
µIo I. Bo I Ihu c Ie cho Iha y, hôm nay GooµIe ba I da u
mua µaI.
“IAM” THIONG HIÊI
BÃNG CACH IM IÃNG
Co mô I Iy do nho de do nµ nµoa c cho dô nµ Iu
“Iam” Ironµ IIeu de nay, boI Ie ban dau, GooµIe
khônµ co y dInh Ianµ·xe Ien IuôI cua cônµ Iy. Luc
moI mo cônµ Iy, CLO Larry Paµe con quen Ia can
pha I Ihue mô I webmasIer. HaI Ihanh nIen sa nµ Ia p
Iu Iam IaI ca, an uônµ o do va Ihuonµ xuyen o IaI
Iuôn. Ta c phonµ da m cha I dan IIn ho c chu cha nµ
pha I Ia doanh nhan sanµ Iro nµ µi. Cônµ Iy ma
Paµe dIeu hanh phaI cuc ky don µIan. Muc IIeu
kInh doanh cu a ho Iu c na y cu nµ Iha I don µIa n: Iim
kIem, Iim kIem va Iim kIem. Hoa ra cach vIeI IaI
nµuyen Iac kInh doanh do IaI Iao ra môI hIeu qua
Ihuonµ hIe u cu c ky Io n: Nha c de n GooµIe Ia nha c
den môI caI ô Iim kIem Iren man hinh, Ironµ Iam
Irí nµuoI dunµ. Va nµay nay, aI nµhï den Iim kIem
Ia nho den caI ô nho µooµIe Iren man hinh Irônµ
Iron. Tronµ môI Ihe µIoI ma µIao dIen nao cunµ
Iran nµap chu va du Ihu mau nhap nhay môI cach
“cuonµ buc caI nhin”, neu ban co môI caI ô nho
Ironµ Iam Irí moI nµuoI Ihi ban Iro nen de nho, vi
khac bIeI va vi Iay duoc muc Iap Irunµ cao nhaI
Ironµ µIao IIep voI nµuoI dunµ.
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 209 208 LARRY PAGE & GOOGLE
Paµe Iap Iuan: “Cac cônµ Iy khac co Ihe Iu hao
ranµ nµuoI dunµ phaI dunµ IaI Iren Iranµ web cua
ho 4S phuI vi o do co raI nhIeu Ihônµ IIn de doc.
Co n chu nµ IôI, chu nµ IôI muô n nµuo I du nµ bo ra
íI IhoI µIan nhaI Iren GooµIe, Iim Ihay cac keI qua
nhanh nhaI va nhu vay ho se dunµ GooµIe nhIeu
hon”. II IhoI µIan, keI qua nhanh, de su dunµ Ia
nhunµ Iu nµu dam chaI ky IhuaI va no Ihe hIen Iu
Iuo nµ phu c vu vô n co cu a pha n Io n ca c nha khoa
hoc. Nhunµ suy nµhï don Ihuan ky IhuaI va xa hôI
nay cua Paµe hoa ra IaI Irunµ voI cach Iam Ihuonµ
hIeu Ihuonµ duoc µoI Ia “dunµ Iam khach hanµ
maI Iap Irunµ”. Paµe canµ Iam cho nµuoI Ia Ihích
su dunµ GooµIe vi Iính de su dunµ va don µIan
cu a no Ihi GooµIe ca nµ co nhIe u nµuo I du nµ. Ca nµ
co nhIeu nµuoI dunµ Ihi IIn dôn canµ Ian nhanh.
TIn dô n ca nµ Ian nhanh Ihi Ihe µIo I rIenµ cu a GooµIe
canµ mo rônµ. Truyen mIenµ Ia môI kenh ma cac
nha quan he cônµ chu nµ chua bao µIo da nh µIa
Ihap muc IhuyeI phuc cua no. Vi do Ia µIao IIep
day cam µIac con nµuoI. Vi do Ia cuôc µap µIua
nµuoI nay va nµuoI khac. Hon nua no µay Io mo
va Iam Iy “cau bIeI Ihi Io cunµ phaI bIeI chu”. Do
Ia con duo nµ dua GooµIe Iha nh danh Iren Ihe µIo I,
xe I ve mu c Ian Iruye n cu a mô I Ien Iuô I. Ne u GooµIe
khônµ Iap Irunµ vao “nhan hIeu” Iim kIem, nµuoI
dunµ khI ke IaI voI nµuoI khac se de roI vao Iinh
Iranµ ke du Ihu, hoac khônµ co µi nho de Ian µau.
Paµe da Ihanh cônµ khI Ieo IaI con Iau cho day
no nan qua nhunµ nµay an daI de Iap Irunµ, Iap
Irunµ va Iap Irunµ vao nµuoI dunµ, de co môI Ihe
µIoI va Iu do du quyen Iuc va uy Iín Iao ra nhunµ
quy Ia c u nµ xu mo I. Ouye n Iu c do chính Ia Iuo nµ
nµuo I du nµ khô nµ Iô dô nµ Iho I cu nµ chính Ia ca I
ma nha qua nµ ca o ca n. Tô I de p cho ca Ia nµ. Uy Iín
cho ca dôI ben: IôI dem de n cho nµuo I du nµ nhu nµ
quanµ cao dunµ Iuc, rach roI; va IôI dem den cho
ca c nha qua nµ ca o chính xa c nhu nµ ca nhan quan
Iam den hanµ hoa cua quy vI”.
Bô n bí quye I do Ia : Truye n mIe nµ, hIe n dIe n kha p
noI, su IraI nµhIem cua nµuoI dunµ va Iính cônµ
nµhe. HaIµ cho bIeI: “Tham chí môI nµuoI mu IIn
ho c cu nµ co Ihe du nµ cônµ cu na y khônµ ma y kho
khan”. Du vay, Ihuc Ie, Ihanµ 7 nam 2004, Iranµ
web nay Iunµ Ie IIeI vi su cô vIrus, dunµ vao IhoI
dIem GooµIe nIem yeI Iren san µIao dIch London
voI µIa IrI 20 Ií dôIa.
Luc nay, CLO Paµe quyeI dInh IIen ra “maI IIen”
va chon môI daI Iô de daI Iru so cônµ Iy. NµuoI dI
duonµ o Ihanh phô PaIo AIIo (San IrancIsco) baI
da u nhin Iha y mô I cônµ Iy co Ien Ia GooµIe na m
Iren daI Iô UnIversIIy. Sô nhan vIen da Ianµ Ien
µa p dôI, nhunµ cu nµ chí Ia m nµuo I – bao µô m ca
haI ônµ chu . HaI ônµ chu Irônµ cu nµ “buô n cuo I”
voI quan nµan va xe dap hoac caI xe hoI cu qua
rôI. Nhunµ Paµe da dua GooµIe sanµ môI Iranµ
moI. MôI hop dônµ duoc ky voI hanµ Red HaI.
Theo do, Iro Ihanh khach hanµ Iruy van dau IIen
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 211 210 LARRY PAGE & GOOGLE
voI may Iim GooµIe. Nhunµ co môI dIeu kIen duoc
da I ra Ia GooµIe cam ke I cho ma y chu cha y Iren he
dIeu hanh ma nµuôn mo LInux – môI van de IhoI
su Iuc bay µIo. Paµe cho chay cau khau hIeu day
hoI huo nµ Iuô I mo I Io n “Nµuo I du nµ GooµIe, chu nµ
IôI yeu ca c ba n!” (We Iove you, GooµIe users!). Tha I
Iinh cam so voI Ihuo sau nay, ví du nhu khau hIeu
“Iim kIem chu khônµ sap xep” day “Iy Irí”. Nhunµ
ca haI deu co dIem chunµ Ia no IhaI su nhu no
duoc noI ra.
Cônµ Iy baI dau IIen hanh cac nµhIen cuu ve
van hoa quanµ cao, voI muc IIeu khac Ihuonµ Ia
sao cho no “sa ch se ”, “khônµ µIô nµ nhu ca ch Ia m
Ironµ qua khu hay hIen IaI”. No phaI Ia phonµ
cach Iam khac dI va Ia cua GooµIe. CuôI nam do,
1999, GooµIe co môI Ií Iranµ web Ironµ Iay – Iro
Ihanh nha Iim kIem sô môI.
Nam 2000, do Ia môI quyeI dInh quan Ironµ bac
nhaI dôI voI Ihuonµ hIeu nay, duoI IhoI Paµe dIeu
ha nh. Ba I Ioa n Ia Ia m kInh doanh nhunµ khônµ
duoc danh maI hinh anh mIen phí cua minh. Nhin
Iheo ca ch cu a MaII HaIµ, se Iha y Paµe khônµ hô dô
khI Iu chôI cac quanµ cao nhap nhay ma, IhaI ra,
GooµIe danµ Iim ca ch phu c vu nhu nµ kha ch ha nµ
quanµ cao hIeu bIeI IuaI choI moI, Ironµ do ho co
IoI hon nua. HaIµ vIeI: “Phuonµ phap IIep can Iap
Irunµ va o ca c dIe m ye u hIe n co cu a qua nµ ca o qua
manµ da manµ IaI chính hIeu qua cho cac chu
quanµ cao”. Vi nµuoI IIeu dunµ cua nha quanµ cao
IIn Iuonµ vao su khach quan cua GooµIe – ben xac
nha n Ihu ba. Va dIe u do chính Ia monµ muô n cu a
nha qua nµ ca o. Paµe da Iha nh cônµ Ironµ pha xIe c
dI Iren soI day cac môI quan he IoI ích.
HOC KINH DOANH
Khuynh huo nµ Iim ca I mo I da a nh huo nµ ma nh
de n ca ch ho c cu a Paµe. Iín)ío) mIeu Ia Paµe Iuc
nho Ia nµuoI nµaI µIao IIep. Nhunµ voI dôI maI Io
va hay Iram nµam, Paµe Ia chuyen µIa IIn hoc IIch
su, dônµ IhoI Ia môI kï su IaI nanµ va Ia môI nha
Ioan hoc cua GooµIe – nµuoI co Ihe “Ihay” duoc
nhu nµ chuô I Ioa n ho c va chuonµ Irinh vI Iính phu c
Iap danµ sau cac cô may Iim kIem. Nhunµ duonµ
nhu Paµe bIeI su ruI re cua minh – Iru nhunµ Iuc
nµhIch pha Iheo kIeu cua nhunµ chu be sanµ Iao
– va quyeI dInh Ihay dôI. KeI qua Ia o DaI hoc
MIchIµan nµuoI Ia µoI Paµe Ia nha dIen IhuyeI. Va
sau nay Paµe nho IaI minh da hoc nµhe Ianh dao
va qua n Iy nhu Ihe na o o Iruo nµ da I ho c na y.
Tronµ Ihuc Ie cua GooµIe, Paµe Iuôn Ia nµuoI xuaI
hIe n Iruo c cônµ chu nµ Ihay cho BrIn va Paµe
Ihuo nµ no I: “Serµey va IôI” (chu khônµ pha I TôI va
BrIn).
Nµay IaI Iruonµ ky IhuaI Ihuôc DaI hoc MIchI·
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 213 212 LARRY PAGE & GOOGLE
µan, Paµe va n Ihuo nµ choI ke n saxophone va Iham
µIa cac khoa hoc nham khac phuc Iính ruI re cua
minh. Chanµ Iau sau, sInh vIen Paµe da doaI µIaI
Ihuo nµ “Ia I Ia nh da o sInh vIen” vi co cô nµ hIe n ca I
IIe n môI Iruo nµ sInh vIen Iô I de p hon Ironµ Iruo nµ
ky IhuaI cua minh. Paµe cunµ duoc bau nam chuc
chu IIch hô I LIa Nappa Nu cu a Ioa n Da I ho c MIchI·
µan. HôI nay Ia Iô chuc vInh danh quôc µIa nham
Iôn vInh cac ky su may Iính va dIen Iu danµ Iu
hao cua daI nuoc. Paµe Ia chu IIch dau IIen cua
hô I.
ThoI ky o MIchIµan chính Ia Iuc Paµe dôI moI
minh va hoc Ianh dao. Paµe noI voI M¡cI¡gnn In-
g¡ncc¡ ra nµ, nhu nµ kInh nµhIe m Iu c chua Iô I
nµhIep o MIchIµan Ia nhunµ yeu Iô quan Ironµ
µIup Paµe Ihanh cônµ Ironµ Iuonµ IaI sau do. Paµe
nhan manh Ia dac bIeI khI Iham µIa vao hôI vInh
danh, boI vi hôI nay hay mo nhunµ khoa hoc ve
kInh doanh va nµhe IhuaI Ianh dao. Paµe nho IaI:
“TôI da dunµ nhIeu IhoI µIan de Iham µIa nhom
dIeu hanh, Iô chuc va hoc hoI kInh nµhIem Ianh
dao. Dac bIeI Ia chuonµ Irinh Leader Shape – môI
IraI nµhIem quy µIa µIup IôI raI nhIeu cho IhoI ky
kho I su cônµ Iy GooµIe”. Leader shape Ia chuonµ
Irinh hua n Iuye n nha Ia nh da o sInh vIen da nh cho
sInh vIen ky IhuaI, khoI nµuôn IaI Iruonµ nay vao
nam 1992 va sau do xuaI hIen IaI cac daI hoc
kha c.
Paµe noI voI M¡cI¡gnn Ing¡ncc¡ Ia minh quan
Iam de n ca c danh nhan ca ch ma nµ ho a cuô c sô nµ
ha nµ nµa y nhunµ khônµ Ihuo nµ cha p nha n hoa n
Ioa n nhu nµ pha I mInh do . Paµe muô n ho c “ca ch
nhin do I” cu a ho va ru I Iía ra nhu nµ ba I ho c Iha nh
cônµ hay IhaI baI. “TôI raI quan Iam den vIec nay
ke Iu sau khI do c Iu Iruye n cu a NIkoIa TesIa”. Paµe
no I Ia minh muô n Ia m kha c, khônµ qua nµhe o nhu
Iha n Iuo nµ cu a minh. Ca m xu c do cu nµ chính Ia
cam xuc cua Ihe he Ihanh nIen IhoI ky IhuaI sô
va y. La m cho cuô c sô nµ Ihay dô I, Ia m µIa u cho
nµuo I kha c va cu nµ pha I Ia m µIa u cho minh nu a,
Iheo cach IôI dep. MôI cach nhin ve µIa IrI sônµ
Iheo kIeu nhu vay, ve sau se duoc BrIn chIa se va
no se co n da u a n ra I da m Ironµ “phonµ ca ch sô nµ”
cua GooµIe va cac µooµIer.
DaI hoc MIchIµan nhan dInh ve cuu sInh vIen uu
Iu cua minh, nµuoI da Iam ra may Iim GooµIe:
“GIônµ nhu nhIeu nha phaI mInh khac, Paµe don
Ihua n Ia chí Iho a ma n su Io mo cu a chính minh”.
Nhunµ rô I Paµe da khônµ µIô nµ nhIe u nha pha I
mInh kha c o chô Iim duo c su ha I ho a µIu a pha I
mInh va pha I IrIe n pha I mInh ba nµ con duo nµ kInh
doanh. Nhunµ du sao, nha n dInh cu a Da I ho c MIchI·
µan cu nµ cho bIe I ra nµ, Iu Iruo c, Paµe khônµ pha I
Ia nha kInh doanh Iu Ironµ ma u va co Ihe IIn duo c
Paµe da khônµ kInh doanh vi IIe n Ironµ Iho I ky da u
cu a GooµIe. Da I ho c MIchIµan Irao cho sInh vIen
xua I sa c cu a minh µIa I Ihuo nµ “Nµuo I Iô I nµhIe p co
µIa I Ihuo nµ so m nha I” Ironµ khuôn khô hô I cu u
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 215 214 LARRY PAGE & GOOGLE
sInh vIen Ioa n Da I ho c MIchIµan.
Paµe, Iu chu be nôI Iam Iro Ihanh dIen µIa Ihanh
cônµ IaI nhunµ dIen dan Ion nhu DIen dan KInh Ie
The µIoI, hôI Ihao cao cap cua Wníí 5t¡cct Tou¡nní.
Tap chí binh Iuan ky IhuaI cua MIT phonµ Paµe
danh hIeu “nha sanµ kIen Ire IuôI Iuonµ IaI”. Paµe
Iro Iha nh hô I vIen Hô I dô nµ Tu va n Ouô c µIa, nho m
ky IhuaI, Ihuôc DaI hoc MIchIµan. Tap chí NgI¡cn
cuu \n IInt t¡¡cn cua My binh chon Paµe Ia “nµuoI
bIeI cach dôI moI”. Nam 2004, nam cach manµ
cua GooµIe, Paµe Iro Ihanh Ihanh vIen HôI han
Iam Ky Ihua I My .
Lan Iro ve DaI hoc MIchIµan noI chuyen voI sInh
vIen nµanh ky su may Iính, Paµe bôc Iô quan nIem
quan IrI kInh doanh cua minh. Cac sInh vIen dan
em sau Paµe µan muoI nam da don IIep dan anh
Iy phu danµ Iu hao banµ nhunµ Iranµ phao Iay
khônµ nµo I. Sau do , ho co n chuye n banµ µhI am
Ien InIerneI va cac nhaI ky dIen Iu. Paµe mac vao
bô Ie phuc IôI nµhIep ky su noI banµ chaI µIonµ
nhIeu am muI.
· Cho IôI hoI nhe: Co bao nhIeu nµuoI Ironµ cac
ban da va se khoI nµhIep7
(Nhunµ canh Iay µIo Ien)
· Ö, môI con sô danµ ke!
TIenµ huyI sao dunµ kIeu nµhIch nµom cua sInh
vIen rôI cunµ keI Ihuc. Paµe cham raI: “MôI khI
ba n da co mô I y Iuo nµ va ba n bIe I cha c no co hIe u
qua raI manh den Ihe µIoI. Hay suy nµhï ve no o
khía ca nh kInh doanh nha m Ia m cho no Iha nh
hIen Ihuc”. HôI Iruonµ Im phanµ phac. Va Paµe
da nh Iru nµ va o Iam Iy nµa I khônµ bIe I kInh doanh
cua nhunµ ky su Iuonµ IaI. “TôI bIeI chunµ Ia co
nhunµ Iruonµ kInh doanh nhunµ IôI muôn µuI cac
ban cach Ihao nuI o day”, Paµe, nµuoI chua Iunµ
IraI qua baI cu Iruonµ kInh doanh chính quy nao,
noI IIep, “TôI nµhï cac ban khônµ IhaI su nhaI
IhIeI phaI den Iruonµ kInh doanh. Cac ban co môI
ne n µIa o du c nµhIem kha c Iha I su , cho nhIe u nµa nh
khoa ho c pha I IrIe n nhanh cho nµ nhunµ rô I cha nµ
co µi dem IaI cho chunµ Ia nIem vuI Ihích Ion Iao
khI kInh doanh”. (Vô Iay va huy I sa o.) Paµe Iha I su
nha n ma nh ve nIe m yeu Ihích Ironµ mu c IIeu kInh
doanh y Iuonµ cho Ioan xa hôI. Paµe bay cho dan
em Ia hay Iam dI voI nIem yeu Ihích cua minh va
rôI se co nhIeu nµuoI Iham µIa. Nhunµ noI dI Ihi
noI IaI, Paµe IIep Iuc nhan manh yeu Iô Iu dao Iao
nµhIem khac ban Ihan. Paµe noI IIep: “Cac ban chí
can co môI nIem yeu Ihích doc IhaI nhIeu sach.
TôI da doc ca môI ke sach chaI day nhunµ sach
kInh doanh. Va IôI nµhï, mô I ca ch co ba n, do Ia
nhu nµ µi IôI ca n”. Nhunµ Paµe Iuu y cho ca ch ho c
do banµ cach µIoI han Iïnh vuc cua minh IaI Ironµ
pham vI môI cônµ Iy cônµ nµhe. “TôI nµhï”, Paµe
no I IIe p, “mô I cônµ Iy cônµ nµhe Ihi Iuôn Iuôn ca n
raI nhIeu nµuôn kIen Ihuc nanµ cao. Va no chí co
duoc Iu raI nhIeu nµuôn Ironµ phan Ion nhunµ
nµuoI Iham µIa”. Hoc Iu nhunµ dônµ nµhIep, do Ia
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 217 216 LARRY PAGE & GOOGLE
Ihônµ dIep cua Paµe.
Anh IraI Ia nµuoI co anh huonµ den chí huonµ
kInh doanh cua Paµe. Ca haI Ihuonµ µap CarI de
Iay IoI khuyen qua IaI ve kInh nµhIem kInh doanh.
Ho Iha m chí chIa se vô n ma o hIe m– MIchaeI MorIIz
cua SequoIa CapIIaI o cônµ vIen MenIo noI. Larry
va CarI cunµ dau Iu voI nhau vao NanosoIar, môI
cônµ Iy Iu nhan o PaIo AIIo Ia m sa n pha m pano
dunµ nanµ Iuonµ maI IroI cho nµanh dIen Iu. CarI
Paµe vao DaI hoc MIchIµan Iruoc Paµe va Iay banµ
den MSL (cao hoc khoa hoc may vI Iính). NµuoI
anh IraI nay khoI nµhIep Iruoc Paµe voI cônµ Iy
Lµroups chuyen Ihu Iha p du IIe u. CarI da ba n
Lµroups cho Yahoo nam 2000 vo I 420 IrIe u dô
Iam kho du IIeu cua Yahoo. ThaI Iro Ireu, khI Ya·
hoo khônµ mua GooµIe cu a nµuo I em nhunµ Ia I
mua Lµroups cu a nµuo I anh de sau do Iha y nµuo I
em Ihanh cônµ nhu Ihe nao. Paµe noI voI ßu:¡nc::
Wccí ra nµ, Ironµ khI Paµe mua mô I ma y Iính Ia nµ
cho Lµroups va khuyen khích anh IraI Iham µIa
sanµ Iap Ihi CarI cunµ khuyen khích em IraI kInh
doanh GooµIe – khI ma Paµe co n chua nµhï ve kInh
doanh.
Nhunµ Paµe du dôc Iap de Iam chuyen cua minh
va Iam voc vuoI Ion hon anh cua minh nhIeu.
GooµIe – cônµ Iy dôI moI, do Ia dIeu dau IIen
Paµe vIeI Ironµ Ia Ihu µuI cô dônµ Ironµ nµay ban
IPO, nam 2004. Tronµ do, Paµe da IhuyeI phuc
nhunµ nha dau Iu ranµ do chính Ia nhunµ µi dac
Irunµ nhaI dan GooµIe den Ihanh cônµ. TInh Ihan
Iam khac, Iim caI moI, caI IôI hon cua GooµIe Ia
môI phan cua nen van hoa sanµ Iao o Ihunµ Iunµ
na y.
Tronµ µoc dô môI nha quan IrI, co Ihe Ihay, dôI
voI Paµe môI Ironµ nhunµ sanµ Iao quan Ironµ
nhaI cônµ hIen cho kIen Ihuc chunµ Ia dua nµuoI
dunµ – chu khônµ phaI khach hanµ quanµ cao –
va o vI Irí Irunµ Iam cu a ne n kInh doanh cu a doanh
nµhIep. MôI µoc nhin phan bIen nhu vay da dI
nµuoc IaI cac Iy Iuan va kInh nµhIem duonµ IhoI.
Nhunµ no da Ihanh cônµ va Iam bôc Iô môI IhI
Iruonµ chua Iunµ duoc bIeI den môI cach IhuyeI
phuc – IhI Iruonµ Iim kIem. Tu do, no dan den
nhunµ unµ dunµ moI me va huu ích Ironµ môI mô
hinh chua Iunµ ro neI Ironµ Iïnh vuc quanµ cao
Iruc Iuyen – do Ia quan he ba ben cunµ co IoI:
nµuo I du nµ – doanh nµhIe p – kha ch ha nµ cu a
doanh nµhIep. Nhunµ dIeu moI me nay, nhin Iu
µoc dô Ihuonµ maI, chunµ cho Ihay môI quyeI
dInh day IInh Ihan Irach nhIem xa hôI va, IhaI
IuyeI voI, cunµ day Iính ky IhuaI Ihuonµ maI. Vô
sô cônµ Iy InIerneI da IIep can IhI Iruonµ banµ
nhu nµ ky Ihua I Ihuonµ ma I Ihua n Iu y va da khônµ
Iha nh cônµ nhu GooµIe. Mô I quye I dInh Iha nh cônµ
nhu vay xuaI phaI Iu môI nha Iïnh dao doanh
nµhIep Ire va qua Ire khIen cho nµuoI Ia phaI Iu
hoI anh Ia da hoc dIeu nay Iu dau7 Do Ia môI cau
hoI khuôn sao va de danµ maI µIa IrI khI cau hoI
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 219 218 LARRY PAGE & GOOGLE
do µap phaI môI nhan vaI dôI moI nhu Paµe. Tuy
nhIen, cau hoI do da nhac IaI ranµ môI quan Iam
hanµ dau cua Paµe Ia cac van nan xa hôI. Nen van
ho a do c cu a Paµe Iuôn da n de n mô I mô I quan Iam
nhu vay. Nµay ca chuyen hoc ky IhuaI, Paµe voI Iu
cach Ia môI chuyen µIa may Iính, da Iuôn daI muc
IIeu xa hôI cho chuyen hoc hanh cua minh. Nhu
vay, Paµe co Ihe chí nµay ra o day môI baI hoc ca
nhan: Ho c ca I µi khônµ ba nµ ho c de Ia m µi.
Paµe vi “doc ca Iu sach kInh doanh” nen Ihua
bIeI ranµ “de Iam µi” Ia Ihu dan daI “caI µi”. Paµe
Iuôn cho cac ky su IaI nanµ cua GooµIe bIeI ranµ
ky IhuaI ma ho dua vao do de kInh doanh Ia Ihu
Iuôn Iuôn o Ironµ Iinh Iranµ se bI aI do vuoI qua.
Cu nµ nhu IBM – mô I doanh nµhIe p a nh huo nµ Ien
khoa hoc may Iính – da nhIeu Ian bI dônµ nµhIep
vuoI qua voI ví du dIen hinh nhaI Ia da Iunµ coI
nhe Iïnh vuc phan mem. Hoac nhu ca BIII GaIes
cunµ vay, ônµ da Iunµ xem nhe IhI Iruonµ Iim
kIem. Khônµ co IhIen IaI nao bIeI Iruoc duoc Ioan
bô Iuonµ IaI. Vi va y, chí co mô I IrIe I Iy kInh doanh
na o do mo I co Ihe da n da I mô I doanh nµhIe p dI xa
va ben vunµ. Cônµ vIec do Iuôn daI Ien vaI cac
nha Ianh dao. Do phaI Ia môI Iu Iuonµ xa hôI. Con
cac ky IhuaI Ihuonµ maI Iuôn co Iính nµan han va
Iuôn duoc IhoI daI bô sunµ. Paµe, Iruoc heI Ia môI
Iín dô cônµ nµhe (cn¡ gì) nhunµ Iren heI Paµe Ia
môI nµuoI co Iu Iuonµ xa hôI (dc ínn gì). Va day
chính Ia dIem chunµ nhaI cua cac nha kInh doanh
huyen IhoaI. Va dIeu nay cho phep chunµ Ia dI xa
hon ma khônµ Ia c de , do Ia ca c Iruo nµ kInh doanh
Iren Ihe µIoI nµay canµ bô sunµ ham Iuonµ khoa
hoc xa hôI vao cac chuonµ Irinh dao Iao cac nha
dIe u ha nh chuyen nµhIe p, hoa c Ia o ra ca c kha
nanµ IIen he µIu a ca c chuyen nµa nh da y Iính ky IrI
Ihuonµ maI voI cac van nan xa hôI cua con nµuoI
nhu phaI IrIen ben vunµ, nµheo doI, xunµ dôI van
hoa va môI Iruonµ. Tac µIa cuôn sach nay co môI
dIp hIe m hoI duo c Irao dô I vo I mô I Iruo nµ bô môn
Ia m cônµ vIe c xay du nµ chuonµ Irinh da o Ia o qua n
IrI kInh doanh bac daI hoc, môI chuonµ Irinh IIen
keI voI môI daI hoc chau Âu. Anh Ia da dua môn
“dao duc” kInh doanh vao chuonµ Irinh ma Iheo
anh Ia Ia can IhIeI cho nhunµ IhI Iruonµ “ban so”.
ThaI hIem hoI Ia boI vi, IaI VIeI Nam ban kho ma
Iim Ihay chô dunµ cua cac môn xa hôI hay Iham
chí Ia môn nhan van Ironµ cac chuonµ Irinh µIanµ
day kInh Ie. Du Ihe nao dI chanµ nua, Paµe da Ihe
hIen: Xa hôI Ia Iren heI – nhunµ khônµ quay Iunµ
vo I mu c IIeu Ihuonµ ma I ma Ira I Ia I, nho do Ihuonµ
ma I Iro nen ma nh hon, y nµhïa hon.
Ben Ironµ cônµ Iy, Paµe da Ihanh cônµ xay dunµ
môI nen van hoa doanh nµhIep dam chaI hoc hoI.
Mo I y Iuo nµ pha I duo c cha o do n. Hô p maII y Iuo nµ
Ia bIeu hIen cho dau an IhoI daI: kInh doanh voI
Iôc dô Iu duy. Lam vIec nhom va hoc Iap Ian nhau
nhu mô I da I ho c Ia nhu nµ ca ch Ihu c hIe u qua
nha m da I duo c y Iuo nµ mô I doanh nµhIe p sa nµ
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 221 220 LARRY PAGE & GOOGLE
Iao dua Iren van hoa hoc hoI khônµ nµunµ, Ianµ
nµhe khônµ nµunµ, cônµ Iac khônµ nµunµ de bIen
Ihanh cônµ Iy dôI moI khônµ nµunµ. TaI ca nhunµ
dIe u na y khônµ pha I Ia “da c sa n” rIenµ cu a GooµIe.
No duoc hoc o khap moI noI nhu Paµe da noI voI
Iín)ío). Van ho a ho c ho I Ironµ doanh nµhIe p chính
Ia vu khí IôI Ihuonµ ma CLO LouIs GarsIner Iunµ
danh cua IBM – nµuoI da cuu IhoaI hanµ nay ra
khoI vunµ Iay Iri Ire vao nhunµ nam 1990. Va no
Iam nen huyen IhoaI CLO LouIs GarsIner nhu môI
Ioa I kIe u ma u du nµ su c ma nh van ho a doanh
nµhIep de Iam sônµ IaI môI Iap doan xuônµ dôc.
Cunµ µIônµ nhu vay, cac nhan vIen cua GooµIe
phaI Iham nhuan ranµ khônµ duoc Iu man, ranµ
vï daI chí Ia chua du IôI, ranµ Ia phaI hoc Iu cac
y Iuonµ IôI ma khônµ can bIeI no xuaI phaI Iu
dau. CLO Paµe Ire manµ (cua GooµIe nhunµ nam
dau) da hoc Iu nhunµ Iruonµ hop kInh dIen nhu
va y.
Ban Ihan Paµe Ia nha Ianh dao bIeI hoc nhunµ
Ihanh Iuu cua nµuoI khac. Hoc (dc ínn gì) chu
khônµ phaI baI chuoc (cn¡ gì). Paµe khônµ chí da o
xoI cac Ihanh Iuu quan IrI Ironµ qua khu ma hoc
ca nhunµ mô hinh hIen IaI. Do chính Ia cônµ Ihuc
pay·per·cIIck. NhIe u nha dIe n dIch quen nµuô n µô c
cua phaI kIen nay ma quy no ve Ihanh cônµ Iranµ
cua Paµe. DIeu nay chí Iam Iôn haI chính Paµe vi
no dI nµuoc IaI Iính khIem Iôn va IhaI dô hoc Iap
cua Paµe. Phuonµ Ihuc Iính IIen dua Iren cu cIIck
chuôI Ia phaI kIen Iu IdeaLap. Paµe da hoc no nhu
nhIeu cônµ Iy kInh doanh quanµ cao Iruc Iuyen
khac, boI vi hIen IaI chua co nhIeu Iua chon hIeu
qua hon. DIe u kha c bIe I Ia Paµe du nµ no Iheo mu c
IIeu cua minh, daI no Ironµ nhunµ buoc dI cua
GooµIe va cuô I cu nµ, chính GooµIe cho cônµ Ihu c
do môI µIa IrI moI Ironµ cach Ihuc ma no co Ihe
phuc vu nhan IoaI nµuoI dunµ Ian IhI Iruonµ µôm
ca c kha ch ha nµ. Ca c ky su cu a GooµIe duo c khuye n
khích hoc IhIen ha, hoc nµuoI Ironµ nha Ia vay.
CLO LrIc ShmIdI Iunµ noI: TaI ca nhunµ µi chunµ
IôI Iam IhaI ra da co Iu Iruoc do raI Iau rôI. Cunµ
vi IInh Ihan hoc hoI Ioan dIen do, Paµe khônµ de
minh roI vao chu nµhïa ca nhan.
Paµe hoc dIeu hanh nµay ca voI nhunµ chI IIeI
raI nho nhunµ hIeu qua. Paµe da doc ve IBM, vay
Iren ke sach cua Paµe aI se co huyen IhoaI Warren
BuIIeII. Tha I va y, dô I vo I cô dônµ, Paµe da a p
dunµ cach dôI IhoaI nhu Ia Warren BuIIeII. Do Ia
Paµe da dua Ia Ihu “Cam nanµ nµuoI Iam chu” vao
Ironµ cac bao cao Ihuonµ nIen. VIec nay keo µan
quan he µIua cô dônµ voI cônµ Iy, nhaI Ia voI cac
nha sanµ Iap. Banµ cach do, Paµe co Ihe IhuyeI
phu c ca c cô dônµ nho va o vIe c µIa I Ihích duo nµ Iô I
Ianh dao khac bIeI cua minh. NhIeu nha quan IrI
cho Ia ruom ra boI vi ho cho ranµ cac cô dônµ chí
ca n bIe I ca c con sô , ca c bIe u dô Io I nhua n Ia nhu nµ
duonµ ve dI Ien. Tuy nhIen, cac nha quan he cônµ
chunµ Ihi se hIeu ro µIa IrI cua vIec nuôI duonµ
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 223 222 LARRY PAGE & GOOGLE
mô I quan he vo I ca c cô dônµ bo I vi dô I vo I ho , IIe n
bac Ia cônµ vIec chính ben canh vô sô nhunµ cônµ
vIec chính khac khônµ phaI Ia IIen. Su Ihanh cônµ
cua Warren BuIIeII Ihi chanµ co µi Ia khônµ danµ
ho c!
Ca c nha doanh nµhIe p Ihuo nµ co ra I íI Iho I µIan.
Va do do, cau cua mIenµ “ban vIec khônµ hoc µi
Ihem duoc” Ihuonµ Ia co ve raI hop Iy. Tuy nhIen,
ca c nha Ia nh da o Iha nh cônµ Ihuo nµ cho Iha y vIe c
ho c Ia mô I pha n Ironµ ca c cônµ vIe c chuyen nµhIe p.
No khônµ phaI Ia vIec phu de µIeI IhoI µIan ranh
rôI. No Ia môI phan Irach nhIem cua nha Ianh dao
boI Ie môI Iruonµ kInh doanh nµay canµ Ihay dôI
nhanh hon. Paµe va BrIn da IIen Iuc Iham µIa cac
dIen dan chuyen môn nham chIa se Ihônµ IIn va
du doa n Iuonµ IaI cônµ nµhe . Buo c chan va o IhI
Iruonµ Trunµ Ouôc voI nen van hoa kha Ia, ca haI
da phaI doc sach de cam nhan duoc daI nuoc vôn
Ia cuonµ quôc ve Iu Iuonµ nay. Co nhIeu nµuoI se
cho Ia vo van khI µan µhep vIec doc vao vIec hoc.
Nhunµ khônµ aI ho c ma khônµ do c. Ca ch do c
nhanh nhaI co Ihe Ia den cac khoa hoc – noI ma
cac Iu Iuonµ va kInh nµhIem roI rac da duoc Iônµ
ho p sa n vo I ca c ky Ihua I su pha m µIu p “do c” nhanh
hon. Chac íI aI Iu nhan minh ban vIec hon BIII
GaIes. Vay ma ônµ van co IhoI µIan de vIeI sach.
Va chunµ Ia bIeI ranµ, vIeI ra nhunµ dIeu minh
bIeI cho nµuoI khac doc Ia cach hoc nho Iau nhaI
Ironµ cac cach.
Nhunµ Iruo c he I, Paµe da Iu nµ pha I Ira I qua
nhu nµ Io p ho c Ia nh da o. Theo chính Paµe, nhu nµ
kho a ho c Ia nh da o Ia I Da I ho c MIchIµan da Ihu c su
µIup nha Ianh dao Ire co nhIeu kInh nµhIem de
Ia nh da o cônµ Iy sau na y. Cho de n khI, GooµIe
chua n bI Ien sa n va Iro nen khô nµ Iô Ihi Paµe cho n
baI hoc cuôI cunµ: Thue môI CLO chuyen nµhIep.
Lanh dao co Ihe Ia nanµ Iuc IroI cho nhunµ vIec
dIeu hanh Ihi phaI Iôn Ironµ so hoc. Dï nhIen,
chunµ Ia co vô sô Iy Ie phan bac o doan nay, ranµ
co ca Ií nµuoI khônµ hoc ma van dIeu hanh IôI.
Nhunµ day Ia Iu a cho n cu a Paµe. Va quan Iro nµ Ia
Iu a cho n do duo c Ihu c Ie Ira Io I nhu CLO duo c
Paµe Ihue, IIen sï LrIc ShmIdI da noI: Hay de Ihuc
Ie kInh doanh Ira IoI. Mac du vay, cho den nay,
Paµe va BrIn van Ia nhunµ nha Ianh dao khônµ Ihe
Ihay Ihe o GooµIe.
*
* *
Chu be Paµe nµay xua nµôI Ii ca nµay voI caI
radIo cu da hoc duoc cach kIen Iam voI su nµhIep
do I nµuo I – GooµIe, mô I su nµhIe p cu nµ bí a n Iruo c
maI khI no chua Ihanh hinh y nhu su ky Ia cua caI
radIo nµay Iho be.
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 225 224 LARRY PAGE & GOOGLE
IIn t n¡nI cu n Ingc \n ß¡¡n t¡o tIn nI no t íon ¡
dn tIu \n ng cu n \ñn Io n M) .
AßC Nc\:, 20.2.2003
II¡ not nguo¡ duoc tIuc \no ínn, Coogíc :c ínn
no ¡ tIu cIo nguo ¡ do In nI ¡Iu c.
Cß5 Nc\:, 2.1.200S
Mo t cong t) ínn dn u \o ¡ cII In¡ :¡nI \¡cn, g¡o dn
ngnng íñ ng tn ¡ don n xc Io¡ Io¡d t¡cn tI¡ t¡uo ng
cIu ng íIon n.
ßßC, 1.3.2006
To¡ ngI¡ íI¡ ín n co no t cong ngIc \¡ dn ¡ nn no
co tIc g¡u ¡ tIn) do ¡ tIc g¡o ¡ tIì ín n ncn tI¡ In nI
Ic t ío ng Ic t :u c \o ¡ uo c no do cu n ín n.
John Hennessy
HIe u Iruo nµ Ihu muo I cu a SIanIord
P
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 227 226 LARRY PAGE & GOOGLE
ha n III.
HY VO NG
CHO KL DÍN SAU
Cûáu lêëy thïë giúái cuãa baån bùçng viïåc xêy dûång ûúác
mú cuãa baån.
larrv la¿e larrv la¿e larrv la¿e larrv la¿e larrv la¿e
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 229 228 LARRY PAGE & GOOGLE
Chûúng kïët.
THIYÊT HAI HOA
Töi cuäng tûâng lo lùæng.
larrv la¿e larrv la¿e larrv la¿e larrv la¿e larrv la¿e
Mua xuan nam 200S, Iy phu Ire Larry Paµe quay
ve Iruo nµ da I ho c cu cu a minh. Hôm do , nµa y
30.4, sInh vIen da nµôI kín hôI Iruonµ cua Iruonµ
ky IhuaI Ihuôc DaI hoc MIchIµan, nuoc My. Ho
muôn nµhe coI Paµe da Iam nhu Ihe nao voI cuôc
do I minh, Ihônµ qua cau chuye n GooµIe.
“TôI bIeI on sau sac dôI voI MIchIµan”, Paµe noI
Ironµ phan mo dau. KhI Paµe hoI sInh vIen danµ
nµôI nµhe ben duoI: “Co bao nhIeu nµuoI Ironµ sô
cac ban o day se khoI nµhIep7”. NhIeu canh Iay
µIo Ien va nhunµ Iranµ vô Iay vanµ dôI. “Bay µIo
hay de IôI ke cac ban nµhe cau chuyen GooµIe va
khI nµuo I Ia pha I µa p ca c ru I ro”. Tronµ kha n pho nµ
co nhIeu phu huynh cua sInh vIen. Cac µIanµ vIen
Ihi dunµ vay quanh caI buc nho noI cau sInh vIen
muoI nam Iruoc cua ho danµ dIen IhuyeI.
“ThoaI dau chunµ IôI chí co haI hoac ba nµuoI
cho cônµ Iy nhunµ de n nay chu nµ IôI da co ha nµ
nµan nhan vIen, hanµ IrIeu nµuoI dunµ voI môI
Iram nµôn nµu, môI Ií haI Iram IrIeu dôIa doanh
Ihu cho mô I quy . Chu nµ IôI Ihue muo n Ia I 27 quô c
µIa. TaI ca chí vao bay nam sau khI khoI su”, Paµe
“khoe” Ihanh qua cua minh Ironµ IIenµ hô vanµ
Ironµ hôI Iruonµ. Paµe dan ra Ihônµ dIep: “Do Ia
con sô khô nµ Iô cu a nhu nµ Iao dô nµ cu c nho c”.
HôI Iruonµ Im Ianµ. Tronµ Ihuc Ie, nhIeu nµuoI
va n Iu nµ nµhï GooµIe kIe m IIe n qua de vo I chí duy
nhaI voI y Iuonµ hay. Paµe noI voI dan em o hôI
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 231 230 LARRY PAGE & GOOGLE
Iruo nµ MIchIµan hôm do : “No co Ihe ba nµ 110º
IhoI µIan cua ban”. KIeu suy nµhï chí can ban co
y Iuonµ hay Ihi ban co ca Ihe µIoI se khônµ dunµ
voI Iruonµ hop cua GooµIe – noI ma su nµhIep
duoc xay dunµ Iu nhunµ nµuoI du kIeI xuaI ve
kIen Ihuc khoa hoc nhunµ van phaI nô Iuc nhIeu
hon chính suc cua minh de vuoI qua nhunµ Iro
nµaI, IhaI danµ suy nµhï, IaI Ia nhunµ rao can cua
nhan Ihuc va unµ xu.
“Hay de IôI dan cac ban den nhunµ nµac nhIen
ma IôI co vao Iuc chunµ IôI Ihuc su baI dau”, Paµe
IIe p Iu c, “Mô I Ironµ sô do Ia ne u ba n cho n Ia m mô I
vIec Ion hon Ihi no IaI de Iam hon so voI khI chon
vIec nho hon. TôI bIeI, nµhe dIeu nay Ihi IhaI Ia
nhunµ no IhaI su da dIen ra nhu vay. BoI vi neu
ban Iam môI caI µi IhaI Ion Ihi co raI nhIeu nµuoI
µIu p ba n va ba n Ihi Iim duo c ra I nhIe u nµuo I quanh
minh. Cho nen IhaI µIa IrI bIeI bao dôI voI nhunµ
vIec Iam IhaI Ion de Iam cho Ihe µIoI. Ví du, nµay
nhu nµ nµa y da u IIen, GooµIe da da I cho minh su
menh: Tô chuc Ihônµ IIn Ioan Ihe µIoI, Iam cho
Ihônµ IIn Iro nen co IIep can duoc môI cach phô
bIen va huu ích. No khônµ chí Ia cônµ cu Iim kIem
ma bay µIo nhu ban Ihay chunµ IôI Iam raI nhIeu
Ihu ”.
“Neu ban µIu suy nµhï Ion no se µIup ban, µIup
ca I IhIe n Ihe µIo I. Mô I y Iuo nµ Iha I su co µIa IrI Ihi
no µIup ban co Ihe Iao ra hIeu qua Ion”, Paµe noI.
KInh nµhIe m na y cu a Paµe se khônµ du nµ cho mo I
Iruo nµ ho p nhunµ qua Ihu c, ne u µIu nhu nµ ca ch
nhin quanh qua n ao Ia nµ, Ia m sao nµuo I Ia IIe n
de n nhu nµ chan Iro I xa7
“KhI IôI 12 IuôI, IôI muôn Iro Ihanh nha phaI
mInh nhunµ rôI IôI da monµ Iro Ihanh khônµ chí
Ia mô I nha pha I mInh ma co n Ia nµuo I co du nµuô n
Iuc Iam Ihay dôI Ihe µIoI banµ nhunµ vIec minh
Iam duoc,” Paµe IIep Iuc, “Nµay nay nhIeu nµuoI
nµhï ranµ ky IhuaI µIônµ nhu môI nµhe hay môI
cach de kIem IIen vay IhôI nhunµ ky Ihuc ban co
Ihe Iao ra nhunµ co hôI Ion. MôI cap dôI Ironµ sô
cac ban cunµ co Ihe Iao ra caI µi do chí voI may
Iính cua minh nhunµ hay danh nhunµ µi ban Iao
ra cho hanµ IrIeu nµuoI khac su dunµ. Neu ban
muôn Ihay dôI Ihe µIoI IôI hon, ban co môI con
duonµ IôI de chon Ia hay chon vI Irí Iac µIa, vI Irí
da n da u. Chu nµ IôI muô n GooµIe Iro Iha nh mô I
cônµ Iy ky Ihua I chu khônµ pha I Ia mô I doanh
nµhIe p kInh doanh hay Ihuonµ ma I”.
Khan µIa sInh vIen nhan ra Paµe cunµ Ia môI
nµuoI binh Ihuonµ vi cunµ bIeI Io so nhu aI IhôI.
Paµe khônµ phaI Ia mau anh hunµ Iu nhIen da Ia
anh hunµ. “TôI muôn noI voI cac bac cha me xIn
hay can dam de con caI dôI dIen voI môI íI ruI ro.
Ouy vI co Ihe dua cho ho mô I íI Ihe Iín du nµ va de
chunµ Iam ra IhaI nhIeu IIen, xIn dunµ Io Ianµ
qua. De IôI noI môI íI ruI ro cua IôI. Ban dau IôI
khônµ khoI su GooµIe vi IôI Io Ianµ ve cac ruI ro.
TôI da nµu nµ chuonµ Irinh IIe n sï. TôI dI va khônµ
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 233 232 LARRY PAGE & GOOGLE
aI keo IôI IaI. ThaI khônµ Ihích Ihu chuI nao vi co
Ihe rôI IôI chanµ co su nµhIep µi ca”.
Nhunµ cuôI cunµ Ihi Paµe da vuoI qua Io nµaI
cua ban Ihan. Cac sInh vIen baI dau cho doI nµhe
Paµe noI ve kInh doanh. Cunµ nhu Paµe, ho khônµ
IraI qua Iruonµ kInh doanh. “TôI se noI ve chuyen
den Iruonµ kInh doanh Ironµ môI phuI IhôI. Nhin
chunµ, ban can co ham Ihích doc sach. TôI da doc
ca Iu sach kInh doanh. Va do Ia nhunµ µi can co
ma ba n ca n”, Paµe danµ no I Ironµ khuôn khô da nh
cho nhu nµ sInh vIen ky su, “mô I cônµ Iy cônµ
nµhe IhaI su Ihi kIen Ihuc cônµ nµhe Ia phan Ion
IrI Ihu c o do ”. Paµe ba I da u µIa I Ihích hoI da I do nµ
de Ira nh roI va o cu c doan: “Mô I anh cha nµ kho I su
cho Bank oI AmerIca, GeovIne. Vo I Ia I ca Iam Ira nµ
Iu c µIa n anh Ia nµhï ra nµ ca n pha I de nµuo I nµhe o
vay IIen. Va rôI chính anh Ia môI nµay kIa da µIup
San IrancIsco IaI IhIeI sau môI con dônµ daI”.
Nhu nµ cau chuye n nhu va y co da y o nuo c My ,
nhu so no IhIe u Iính phô qua I, Paµe dua cau chuye n
ra khoI nuoc My quen Ihuôc voI nµuoI nµhe, den
môI noI xa xôI va nµheo kho. “DIeu do IhaI Ihu vI
dô I vo I IôI khI ma 20 nam sau, Mohammad Yunus
o BanµIadesh cu nµ da Ia m dIe u Iuonµ Iu . Önµ Ia
da Iam ra haI Ií dôIa baI dau Iu 160 dôIa cho
nµuoI nµheo vay”. Paµe noI IIep: “Ca haI da co y
Iuonµ µIan dI ranµ nµuoI nµheo cunµ can duoc
dIch vu nµan hanµ phuc vu, can nha o, can vay
IIen Iam an va can du Ihu. TaI ca cac ban co Ihe
Iam dIeu do, no Ihuc su khônµ phaI Ia chIen Iuoc
kInh doanh bí hIem µi dau. MôI vaI dIeu Ion Iao
nhaI IhaI su Ia nhu vay”. Paµe danµ nhan manh
den nIem hunµ Ihu khoI nµhIep hon Ia xuI nhunµ
Ihanh nIen mau nonµ Iao vao kIem IIen. BoI Ie,
Paµe Iuu y ra nµ: “Ca c ba n bIe I chu nµ IôI Ihue muo n
CLO LrIc SchmIdI nhu Ihe nao khônµ7 MaI môI
nam ruoI IroI va ônµ Ia nµuoI duy nhaI co banµ
IIen sï Ironµ sô unµ vIen”. KhI cuôc vuI da day
Ira ch nhIe m Ien quy mô Ioa n ca u, a nh huo nµ de n
hanµ IrIeu con nµuoI, Paµe Irao nµaI vanµ kInh
doanh IaI cho nha chuyen nµhIep. Tu bo cunµ Ia
môI IoaI Irach nhIem vay.
“Mô I va I dIe u Io n Iao da Ihu c su xa y ra nhu va y”,
Paµe duonµ nhu nhan manh den µIa IrI cônµ hIen
µIa I pha p mo I cho xa hô I Iu cônµ nµhe hay mô I mô
hinh nao do. BoI vi, khI chunµ IôI danµ Iham khao
banµ µhI am dIen van cua Paµe cua nhunµ sInh
vIen hôm do µuI Ien manµ, Ihi Ihe µIoI Ioan dI ban
IIn ve µIaI NobeI Hoa binh nam 2006. Nha kInh Ie
Yunus cua BanµIadesh ma Paµe dunµ Iam ví du da
duoc Irao µIaI Hoa binh vi ônµ da “nô Iuc µIup
phaI IrIen kInh Ie va xa hôI”. Co Ie Ironµ nhunµ
nµay Ihanµ 10.2006, Paµe va cac sInh vIen hôm
do se doc duoc IIn Iuc nay. Mô hinh nµan hanµ
cho nµuo I nµhe o cu a nµuo I da n ônµ 66 Iuô I, co
nam Ironµ 14 anh em cheI vi nan doI, duoc khoI
su va o nam 1976. Mô hinh nµan ha nµ Garmeen
cho nµuo I nµhe o duo c vay nhu nµ mo n nho ma
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 235 234 LARRY PAGE & GOOGLE
khônµ can Ihe chap rôI µIup do nhau Ironµ môI
nhom Iuonµ Iro. Muc Ihu no cua Gameen daI den
con sô ky Iuc 98,8Sº. Chính nµuoI nµheo vay IIen
Iruo c day ve sau se Iro Iha nh chu nhan nµan ha nµ
Ihônµ qua 94º cô pha n. GIa I pha p cu a Yunus nµa y
nay da duo c a p du nµ Ia I 23 quô c µIa. Khônµ co µi
Ia khI Paµe da Ihích Ihu µIaI phap “vay ma khônµ
can Ihe chap va muc Ira no cao” va “nµuoI mac no
IaI Iro Ihanh chu nµan hanµ”, vi Paµe khI doc sach
ca c doanh nhan da Iuôn Iim cau ho I “Ia m nhu Ihe
nao7” Iruoc cac mau Ihuan chua co IoI µIaI.
Hay dunµ môI chuI de Ihac mac vi sao môI nha
kInh Ie va nµan ha nµ cu a ônµ duo c Irao µIa I Ihuo nµ
NobeI khônµ pha I ve KInh Ie ma Ia I Ia ve Ho a
binh7 Nµan hanµ Ihi an nhap µi den Hoa binh7
Cau Ira IoI Ia co. BoI vi, khônµ co cuôc cach manµ
nao ma khônµ Iao ra nhunµ Ihay dôI Ian µôc re
cua van de. Ly Ie don µIan nhaI cua uy ban Irao
µIaI Ia boI vi cach Ihuc va hIeu qua ma nµan hanµ
va ban Ihan ônµ Yunus dem IaI chính Ia IhInh
vuo nµ, da y Iu I ca I nµhe o – mô I Ironµ nhu nµ nµuô n
µô c Ia m ho a binh bIe n ma I. Ca I Iy Iuo nµ “ho a binh
Ihe µIoI Ihônµ qua Ihuonµ maI” ma nha sanµ Iap
IBM, Thomas WaIson Sr, Iunµ ao uoc va noI voI
HIIIer nhunµ chua bao µIo ônµ daI duoc, nay Ihe
hIe n ra I ro qua Iruo nµ ho p Yunus. Tu Iuo nµ xa hô I
cua Yunus da IaI dô hanµ IoaI hanµ rao nµan can
phaI IrIen dôI voI nµuoI nµheo. Önµ chunµ mInh
nµuoI nµheo co Ihe vay va sInh IoI va Ira duoc no
chu khônµ an quy I nhu nµuo I Ia va n Iuo nµ. Önµ
chunµ mInh phu nu bIeI cach Iam cho dônµ IIen
sInh ra a m no chu khônµ pha I nhu Iu Iuo nµ cu
nµu IrI Iren vunµ van hoa nay ranµ phu nu khônµ
duoc dunµ den IIen. Larry Paµe bI cuôn huI Iu
chính cIn t xn Io ¡ cu a cau chuye n chu khônµ pha I
Iu cac ky IhuaI IaI chính – môI Iïnh vuc khônµ
pha I chuyen môn cu a Paµe.
Va Paµe da n da I GooµIe cu nµ Iheo ca ch do .
Ben nµoa I GooµIepIex va ca c chI nha nh cônµ so
Iren Ioan Ihe µIoI, Ihe µIoI kInh doanh cua GooµIe
hanµ nµay anh huonµ Ien cônµ vIec, vuI choI va
hoc Iap cua IaI ca cac ben Iham µIa. AI cunµ co
pha n Io I: nµuo I du nµ Iim duo c dIe u minh muô n
Ironµ kho Ianµ IrI Ihuc nhan IoaI, nha quanµ cao
IIep xuc chính xac khach hanµ, con GooµIe Ihi vua
phuc vu con nµuoI vua dem IIen Ií Iu quanµ cao.
Mô hinh khônµ chí Ia Ihanµ·Ihanµ ma co Ihe Ia
Ihanµ·Ihanµ·Ihanµ (wIn·wIn·wIn). TIen ve GooµIe
nhu nuo c vo I Iô c dô ky dIe u Ironµ IIch su ca c doanh
nµhIep hanµ dau cua nuoc My. GIa IrI IhI Iruonµ
cua cônµ Iy day “mau me” dao duc nay banµ ca
nha cônµ nµhIe p vï da I GeneraI MoIor va nha Ihuonµ
ma I khô nµ Iô McDonaId cô nµ Ia I. Ve Iho I µIan Ianµ
Iruonµ Ihi khoI phaI so sanh. Do Ia µIao dIem haI
hoa µIua khaI vonµ xa hôI cua môI doanh nµhIep
va ap Iuc IoI nhuan cua cônµ vIec kInh doanh.
GIao dIe m do , Ironµ ma I cu a Paµe pha I nµhIenµ ve
phu c vu xa hô I nhu Paµe no I: “Chu nµ IôI pha I kInh
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 237 236 LARRY PAGE & GOOGLE
doanh de mo rô nµ pha I mInh cu a minh cho Ioa n
Ihe µIoI”. Paµe da “che” Ihan Iuonµ TesIa, nµuoI
Iim ra donµ dIen xoay chIeu, va uoc muôn Iam
khac dI do Ia Iu minh phaI Iim cach dua phaI
mInh va o do I sô nµ, Ia m cho no Iro nen hu u ích vo I
Ihe µIo I. Co Ie Cß5 da du nµ khI nha n xe I ra nµ Paµe
da du nµ kInh doanh de pha I IrIe n ba n nµa ca
nhan cu a minh. Nhunµ hinh nhu aI cu nµ co mô I
chuI ban nµa µIônµ Paµe, íI nhaI Ia Ironµ sô 6.000
nhan vIen, cunµ voI cô dônµ, vi IaI ca ho deu Irích
1º Ironµ Iao dônµ cua minh de Iap quy Iu IhIen –
khônµ pha I Ia y Iu Io I nhua n chunµ cu a cônµ Iy.
Paµe Iro Iha nh nha ·khoa·ho c·kInh·doanh·sa n·
pham·xa·hôI. Su hôI Iu haI hoa do, nµuoI Ia raI
nhIeu khI kho ma Iim Ihay Ironµ cuôc sônµ cuôn
cuôn nµay nay va chua co dau hIeu µi Ia Ihay dôI
Iô I hon. Nhu va y, Paµe da Iim Iha y su ha I ho a µIu a
kIem IIen va phuc vu, µIua khoa hoc va xa hôI,
µIua cônµ nµhe va mô hinh IrIen khaI, µIua phan
phôI chaI xam cônµ banµ hon va hIen Ihuc von
cu c dô c quye n IrI Ihu c o kha p noI. No co nhIe u µIa
IrI µop y moI Ironµ cach Iam, Irao Ihem co hôI daI
de n cônµ ba nµ Ihônµ IIn cho Iu nµ ca nhan, Iu nµ
nha quan Iy cac cau Iruc va Iô chuc xa hôI khac
nhau (doanh nµhIe p, chính phu , µIo I nµhIen cu u...).
Paµe ho c ca ch dô I Ihoa I. Dô I Ihoa I vo I Io Ia nµ cu a
minh ve ruI ro khI phaI bo hoc IIen sï va nhay vao
kInh doanh – mô I noI ma minh cha nµ bIe I µi nhIe u
va chua nµhï den bao µIo. Co Ie Ihu vI nhaI Ia
dIe m ha I ho a µIu a haI ca Iính cu a haI Ia I nanµ. Mô I
runµ de µi co haI cop ma cunµ sônµ chunµ hoa
hop. Paµe va BrIn da hoc ra cach hop Iac, noI cach
khac Ia bIeI minh, bIeI Ia de nhin Ihay dIem cuôI:
bIeI chunµ Ia Ia aI. Paµe khônµ µIoI hon BrIn duoc,
neu Iay chuyen hoc dup cua BrIn ra so ke. BrIn
khônµ Ihe µIo I hon Paµe ne u so µanµ ve suy Iu µIa I
pha p xa hô I hay ho c Ihua I. Nhunµ µIu a ho , quan
Iro nµ Ia , mau cho nµ bo qua Iho I Ihuo nµ so µanµ
Irí Iue cua Ihanh nIen IaI nanµ. Ho Iim Ihay dIem
chunµ, va Ihe Ia du – du de bo IaI ca con duonµ
Ihenh Ihanµ phía Iruoc, dôI voI nµuoI Ire IuôI. Co
Ihe Ia ca haI da hoc Iu baI hoc Ihanh cônµ cua
nhunµ cap dôI dan anh dI Iruoc. “Nhin vao cac
cônµ Iy Ihanh daI se nhan Ihay nhunµ cap keI
hop”, Paµe noI. Tronµ Ihe µIoI kInh doanh cônµ
nµhe Ihônµ IIn hop Iac Iam vIec µan nhu Ia môI
da c Irunµ. Ma o dau cu nµ va y, khônµ co chô de
Ihanh cônµ dôI voI IhaI dô IhIeu hop Iac. Paµe da
nµhï ra bí quyeI nhunµ Paµe khônµ µIu Iam cua
rIenµ. Ho p Ia c µIu a ho da cho ho du su c chIu du nµ
Ironµ IhoI µIan daI nham Iim su hop Iac cua Ioan
Ihe µIoI voI cônµ nµhe moI, IhI Iruonµ moI, xa hôI
moI. No sInh ra nhunµ Ihanh cônµ moI Ironµ vIec
vIeI IaI van hoa kInh doanh, nhu nhan dInh cua
Iac µIa 1ohn BaIeIIe, Ironµ cuôn Coogíc 5cn¡cI:
VIeI IaI van hoa kInh doanh. Tim Ihay hay Iao ra
cac dIem haI hoa Ironµ cac môI quan he da van
hoa, yeu Iô Ioan cau hoa va dac dIem “Ihe µIoI
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 239 238 LARRY PAGE & GOOGLE
phanµ” cua IhoI daI cônµ nµhe Ihônµ IIn da dua
GooµIe den Ihanh cônµ Ironµ vIec µIao IIep IIen
van ho a vo I hon mô I Iram nµôn nµu .
GIaI ma hIen Iuonµ Larry Paµe va huyen IhoaI
GooµIe, chunµ Ia µap vaI Ihônµ dIep huu ích:
Tronµ ba nam da u IIen, Larry Paµe da dua GooµIe
Iu vô danh de n vI Irí dính cao, Iu ky Iu c xa de n
pha m vI Ioa n Ihe µIo I. Vo I nhu nµ ca ch Ia m ra I kha c
Ia , khônµ Iheo mô I Iruo nµ Io p kInh doanh na o ma
Ia I Iha nh mô I hIe n Iuo nµ Io n. Mô I Ironµ nhu nµ dIe u
da nµ ho c ho I Iu hIe n Iuo nµ hI hu u na y “Ia m Ihe
na o7”, o “môI Iruo nµ na o7” va “co µIa IrI µi7”.
KL ÐÊN SAI KHÓNG NHAT ÐINH THIA
Larry Paµe, môI Ihanh nIen My, Iro Ihanh môI
Ironµ muoI nha Iruyen Ihônµ duoc yeu Ihích va
quyen Iuc nhaI dôI voI nuoc Anh. Cunµ voI BrIn,
Paµe dunµ cunµ hanµ nµu voI nhunµ nha Iruyen
Ihônµ daI chunµ Ion nhaI hIen IhoI nhu Mark Th·
ompson va MIchaeI Grade – Iônµ µIam dôc va chu
IIch ha nµ ßßC, PauI Dacre – Iô nµ bIen Ia p AI, Iru m
Iruye n Ihônµ Iu¡c¡t Mu¡docI. Day Ia ke I qua binh
chon cua ban doc Cun¡d¡nn, mô I Io ba o ha nµ da u
cu a nuo c Anh.
GooµIe se khônµ chí Ia côI môc Ironµ IIch su
Iruyen Ihônµ voI nhunµ cônµ hIen dac bIeI phô
bIen cua no. Larry Paµe Ia bIeu Iuonµ Ihanh daI
Ironµ Ihe µIoI moI. Cunµ voI Serµey BrIn, Paµe dôI
Ien nµon Iua hy vonµ Ironµ Ihanh nIen – o VIeI
Nam hay µoI Ia 8x.
GooµIe Ia ke den sau Ironµ Ihe µIoI kInh doanh
InIerneI. Yahoo va MSN da o do Iu Iruoc raI Iau.
Nhunµ nµhe Iim kIe m duo nµ nhu bI che! No khônµ
duo c nha n ra du nµ Ia m vo c. Yahoo dI Iheo huo nµ
khaI Iha c emaII, chaI va cu c ky Iha nh cônµ. MSN
cu a MIcrosoII vo I nµuô n vô n ra I dô I da o µIô nµ nhu
Ia bIe u Iuo nµ cu a mô I Ihuonµ hIe u vï da I. BIII GaIes
ban bIu voI nµhe phan mem, Ihônµ IrI Ihe µIoI voI
WIndows. Nµoa I haI huye n Ihoa I na y co n ha nµ Iram
nha Iim kIe m o quy mô nho kha c.
Chí co cach nhin ve su cho doI cua Ihe µIoI Ia
khac nhau. Paµe Ihay môI Ihe µIoI InIerneI hôn
manµ va monµ muôn co caI µi do sap xep IaI. Va
chí môI uoc mo vay IhôI. KhI ay, haI chanµ IraI
Iranµ Iay Ioay hoay Ironµ ky Iuc xa cua minh. MaI
de n cuô I nhu nµ nam 1990 nhu nµ cô nµ µIao dIch
moI baI dau Iam cônµ cu Iim kIem. Yahoo Ia môI
Iruo nµ ho p nµoa I Ie nhunµ nhu nµ LxcIIe, InIoseek,
HoIBoI va ca Lycos moI baI dau de y Iam may Iim
kIe m. Tim kIe m chí duo c xem Ia mô I dIch vu kha c,
môI Ironµ 100 cac IoaI dIch vu. Cac cônµ Iy khônµ
nhin Iha y Iim kIe m Ia quan Iro nµ. Do Ia Iy do nµay
Iu da u Paµe va BrIn da µa y du nµ nen GooµIe.
“Chunµ IôI quyeI dInh ranµ, Iim kIem Ia môI van
de hoc bua doI hoI phaI co su Iap Irunµ nµhIem
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 241 240 LARRY PAGE & GOOGLE
Iuc. Van de nay chunµ IôI van se phaI con Iap
Irunµ den”, BrIn noI.
Nhunµ µi nha chIen Iuoc “nhin Ihay Iuonµ IaI”
VInIon CerI da noI, phu hop voI huyen IhoaI Paµe.
“InIerneI Ia o ra mô I su c ma nh dính cao va cu nµ co
nµhïa Ia Iao ra nhunµ dIch vu moI”, ônµ noI voI
GurusonIIne. Nhu va y, khônµ co µi Ia dI nµuo c Ia I
cach noI cônµ nµhe Ihônµ IIn µIup ban “don dau”
nhu nµ co hô I va nµ o nhu nµ quô c µIa co n nµhe o.
Nhunµ van con môI maI ma nua can µIaI Ironµ
huyen IhoaI nay. Do Ia môI Iruonµ, nhu Paµe van
no I Ia ho µa p nhIe u may ma n.
VIÊT IAI VÃN HOA OIANG CAO
Larry Paµe, Ironµ vaI Iro da n da I GooµIe Ironµ ba
nam dau µoI ra nhIeu µoc nhin ve kInh doanh va
cuô c sô nµ. Paµe khônµ chí bIe I na m Ia y Iho I co ma
IhoI daI Iao ra ma con sanµ Iao Ihem va vuoI cao
hon, Iao nen nhunµ µIa IrI moI me.
Tronµ nhunµ nµay Ihanµ chay caI xe hoI ca xIch
ca Ianµ, ma Ironµ Ionµ Ihi sôI mau phô bIen phaI
mInh cua minh ra Ioan Ihe µIoI, Paµe chac han da
phaI Iam vIec Ironµ Iinh Iranµ “µIu minh” vi qua
“Ihem IIen” cho muc IIeu va khaI vonµ dep de.
Paµe chon IIen hay IoI ích cônµ dônµ7 Chon nha
qua nµ ca o hay nµuo I du nµ GooµIe7 Cuô I cu nµ, Paµe
chon ca haI va baI Ioan Ia “aI cunµ co IoI va Ihích
Ihu o day”. Paµe µoI do Ia cônµ banµ. Con nhunµ
nµhe sï xIec chac chan se µoI do Ia dI Ihanµ banµ
Iren day. Do Ia Iinh Iranµ phô bIen cua baI cu caI
mo I na o.
Kho co Ihe khanµ dInh duoc ranµ Paµe se Ihanh
cônµ ne u xIe c mô I minh. DIe m da nµ ho c Iu Paµe Ia
co môI nµuoI ban saI canh ben nhau, BrIn. Day Ia
cuôc Irao dôI cua bô dôI voI Iín)ío), ve chuyen
Ihuonµ maI – môI yeu Iô co Ihe danh Ihanµ vao
IraI IIm van hoa cua Iap doan: “Don’I be evII”. Va
ne u Paµe khônµ µIu duo c hinh a nh “phu nµ su nµuo I
dunµ”, GooµIe se “be evII” – môI ke xau xa.
Iín)ío): The cau noI ay (khônµ Iam dIeu xau)
hIe u qua nhu Ihe na o7
ß¡¡n: Chunµ IôI phaI xu Ií IaI ca cac danµ Ihônµ
IIn. Co nhu nµ chuye n ro nhu ban nµa y. Nhunµ Iu c
µap nhunµ chuyen khônµ ro ranµ va y kIen xunµ
dôI, dôI khI chunµ IôI phaI duI khoaI. Chanµ han,
chu nµ IôI khônµ cha p nha n qua nµ ca o cho nhu nµ
Ioa I ruo u ma nh nhunµ se cha p nha n qua nµ ca o
cho ruo u vanµ. Chu nµ IôI khônµ cho phe p qua nµ
cao sunµ, va nhunµ nµuoI Ihuonµ Iuonµ Io ra IhaI
vonµ. Chunµ IôI khônµ cô ap daI nhunµ suy nµhï
rIenµ ve dao duc cua minh vao cac keI qua Iim
kIem, nhunµ chuyen quanµ cao Ihi khac.
Iín)ío) (van IaI): Nhunµ Iha môI Ihi phaI baI
bonµ. Cac anh vua Iuyen bô cac anh se queI Ihu
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 243 242 LARRY PAGE & GOOGLE
dIen Iu de daI cac Iranµ quanµ cao dua Iren nôI
dunµ cu a ca c bu c Ihu na y. Va y GooµIe “do m” de n
Ihu cu a nµuo I du nµ7”
ß¡¡n: KhI nµuoI Ia chí moI doc qua IIn nay Ihi
nµhe co ve danµ bao dônµ. Nhunµ IhaI ra khônµ
phaI nhu vay. Ouanµ cao chí de phu hop voI buc
Ihu ma ba n danµ do c Iu c do IhôI. Chu nµ IôI khônµ
phaI µIu Ihu cua cac ban va IoI dunµ chunµ hay
nhu nµ chuye n nhu Ihe . Va se khônµ co ba I ky mô I
Ihônµ IIn nao bI ro rí ra nµoaI heI.
Iín)ío): Ke ca nhu vay dI nua Ihi cunµ chanµ
khac nao co môI aI do danµ map me sau Iunµ va
doc Ien Ihu chunµ IôI vIeI vay..
Ingc: Cac ban phaI IIn nhunµ nµuoI danµ xu Ií
Ihu cu a minh chu .
ß¡¡n: Chunµ IôI can phaI bao maI Ihônµ IIn buc
Ihu va ca Iính rIenµ Iu cua nµuoI chu IaI khoan.
Neu ban co Ihu cua môI aI do Ihi ban phaI dôI xu
voI no IhaI nµhIem Iuc. Va chunµ IôI raI nµhIem
Iuc. BaI cu aI xu Ií Ihu deu phaI nhan Ihuc duoc
Irach nhIem nay.
Iín)ío): Trunµ Tam Thônµ TIn DIen Tu TôI MaI
Ihi IaI danh dônµ su ra soaI nhu vay voI nhunµ
Iô nµ da I dIe n Ihoa I nµhe Ie n cuô c hô I Ihoa I va Iunµ
ra nhunµ chIeu quanµ cao khI nµuoI Ia danµ Iro
chuye n.
ß¡¡n: Nen nho do Ia nhunµ µi Yahoo va HoImaII
cu a MSN danµ Ia m. Ho cho che n nhu nµ qua nµ ca o
Io Iuo nµ Ia m a nh huo nµ de n kha nanµ su du nµ Ia I
khoan Ihu cua ban. Ouanµ cao cua chunµ IôI IInh
Ie hon va chí xuaI hIen o côI ben. Vanµ, nhunµ
qua nµ ca o na y co IIen quan de n nhu nµ µi ba n
danµ do c nhunµ chu nµ cu nµ chí µo p pha n µIu p
ích Ihem ma IhôI.
Ingc: Tronµ suôI IhoI µIan Ihu nµhIem GmaII,
nµuo I Ia mua kha nhIe u Ihu Ihônµ qua nhu nµ Iranµ
qua nµ ca o nhu va y.
Nµuyen Iac IôI cao da duoc vIeI rôI, nµuoI dunµ
Ia danµ Iôn Ironµ, khônµ vi IIen ma Iam phIen
nµuo I du nµ duo c. DIe u Iuye I vo I Ia ho Ia I khônµ roI
vao cuc doan kenh kIeu voI nha quanµ cao, khônµ
Ia day co môI Ihe µIoI Ia IaI san “dôc quyen”.
Van hoa kInh doanh, cach Ihuc ma ban µIu cam
keI, se bIeu hIen quan dIem kInh doanh cua ban.
Paµe va BrIn noI voI Iín)ío) Ia nµuoI dunµ Iren
Ihe µIoI Ihi raI IInh y. Neu chunµ Ia da maI ca IuôI
Ire de Iao ra môI Ihe µIoI IôI dep Ihi chunµ Ia
khônµ nen Iam maI Ihe µIoI do.
ThaI khac xa Iinh canh quanµ quanµ cao vao
nha nµuoI Ia, nheI Io µIoI IhIeu vao µIo xe o chô
baI µIu xe hay dunµ µIua nµa Iu phaI Io roI. ThaI
khac xa caI IhoI ky hôn manµ dôI nhap vao emaII,
hay may vI Iính cua nµuoI Ia ma “cuonµ buc” caI
nhin. VIe I Nam khônµ co n Ia µi nhu nµ vu mua ba n
dIa chí emaII cua nµuoI dunµ de bIen no Ihanh
manh daI quanµ cao. Khônµ phaI cu bo IIen ra Ia
xonµ chuye n dô I vo I GooµIe.
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 245 244 LARRY PAGE & GOOGLE
Nen markeIInµ cua Ihe µIoI choanµ nµop Iruoc
suc manh cua InIerneI. Phan unµ Ihônµ Ihuonµ
cua ky IhuaI quanµ cao Ia nam Iay InIerneI va
quanµ bua pop·up vao maI nµuoI Ia môI khI mo
emaII hay websIIe. GIônµ nhu baI cu hIen Iuonµ
qua da nao Iruoc caI moI, quanµ cao dIen Iu da co
IhoI ky daI Iam nµuoI dunµ buc minh ca Ien. Su
buc minh con hon ca vIec phaI nhan nhunµ Io roI
nem vao nha. Chôn rIenµ Iu cua emaII ma nha
cunµ cap nhan danh mIen phí hoa ra Ia cach kIem
IIe n ro mô n mô I. Nµuo I du nµ khônµ co Iu a cho n
na o kha c.
MôI bôI canh Iran nµap Iy Ie Ihônµ Ihuonµ kIeu
IôI cho anh xaI dô mIen phí Ihi hay Ira IaI cho IôI
IoI ích dunµ caI do Iam can cau com. Tha môI baI
bo nµ, qua Ia ho p Iy nhunµ khônµ pha I Ia buo c IIe n
cho van mInh qua nµ ca o. GIu a Iu c nhu va y, chu
nho c co ca I Ien nµô nµô Ia GooµIe da xua I hIe n,
cho khônµ mo I Ihu va khônµ he ma I IIch su quanµ
pop·up doI Ira on. DIeu nµuoc doI Ia aI can quanµ
cao Ihi phaI Iheo IrIeI Iy IIch su cua chu nhoc chu
khônµ co chuye n Ira IIe n vô nµu c. Nhunµ ma qua nµ
cao raI hIeu qua, do Iuonµ duoc, chu khônµ ve voI
Iy Iuonµ. Ban muôn khuaI phuc ke khac ban phaI
co vu khí IôI hon. PaµeRank ma Paµe khoI xuonµ
va cunµ hoan Ihanh voI BrIn qua hap dan, vi co
nhIeu kha nanµ phuc vu nµuoI dunµ – nµhïa Ia
Irao quye n Iu a cho n cho nµuo I du nµ.
NoI cach khac, Paµe va BrIn da Iao ra môI Ihe
µIoI va Iu Ihe µIoI do IIen se Iu dônµ den. Va IIen
den IhaI nhanh nho nµuoI Ia Ihích Ihu Ira IIen de
co ma I Ironµ Ihe µIo I IIch su do . Da c bIe I Ia Ihe µIo I
do raI dônµ duc.
Nen quanµ cao khônµ µIan ao phaI chap nhan
mô I Iu Iuo nµ mo I, kha c Ihuo nµ nhunµ da hIe u qua
de n mu c ba I kha Iranh Iua n. Nho nhu nµ duo nµ
IInk qua nµ ca o da I ben pha I cu a ma n hinh hIe n IhI
keI qua Iim kIem, GooµIe Iu Iay Iranµ Iam nen daI
cônµ Iy. Va GooµIe co Iy do de duoc nµuonµ mô vi
da khônµ vi IIen ma cô chIu dunµ kho khan Ironµ
IhoI µIan daI Ia ba nam. Ba nam Ia qua Iau voI nen
cônµ nµhe Ihônµ IIn.
Nhunµ huyen IhoaI doanh nhan bao µIo cunµ de
IaI môI Iu Iuonµ cach Ian nao do. Va, ca hinh anh
chIu dunµ nua.
CaI Ie IôI moI me do, nhIeu khI vuoI ra khoI Iïnh
vu c chuyen môn cu a ho . Paµe Ia nha khoa ho c
ma y Iính nhunµ Paµe da cô nµ hIe n cho cônµ nµhIe p
quanµ cao môI y kIen moI. Chunµ Ia co môI ví du
Ihuye I phu c: TIe p Iheo sau GooµIe, AOL – da n Iruo c
ve sô Iuonµ Iruy cap vao nam Ihu ba cua GooµIe
– va o Iha nµ 10.2003 da Iu bo pop·up.
Nhunµ nha nµhIen cuu va Ihuc hanh L·markeI·
Inµ khônµ Ihe khônµ nha c de n phuonµ IIe n Ia m IhI
Iruo nµ GooµIe. Nµuo I Ia bIe I ra nµ Ihua I Ioa n
PaµeRank co môI kha nanµ Ia nhan bIeI chí muc
nao Ihuonµ duoc Iim kIem nhIeu nhaI. Va voI IhaI
dô phu c vu Iheo Iu Iuo nµ “hu u ích cho nµuo I du nµ”
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 247 246 LARRY PAGE & GOOGLE
cua nha phaI mInh, PaµeRank – nen Ianµ Irí Iue
cua may µooµIe – se Iu dônµ uu IIen dua chí muc
do Ien Iruoc IIen. Co nµhïa Ia, GooµIe muôn dem
den cho nµuoI dunµ dIa chí uy Iín nhaI dua Iren
xac suaI Ihônµ ke. Tham chí, nµuoI dunµ GooµIe
khap Ihe µIoI va VIeI Nam bIeI ranµ nuI ben phaI
Ironµ haI nuI Iua chon de ra Ienh “search” Iren ô
GooµIe Ia nuI “I’m IeeIInµ Iucky”. Neu ban chon
nu I na y, ma y GooµIe phu c vu ba n de n Iha nµ
websIIe dau IIen ma PaµeRank Iim ra. DIeu IuyeI
voI cua nhunµ aI muôn Iu µIoI IhIeu minh mIen
phí Ia o chô neu daI duoc xac suaI do se duoc ca
Ihe µIoI bIeI den, nµhïa Ia duoc mIen phí Ihay vi
maI môI dônµ IIen de Ira phí quanµ cao Iuonµ
xu nµ de co duo c Iuo nµ nµuo I IIe p nha n khô nµ Iô
nhu va y.
Va Ionµ IôI khônµ cônµ Ihuonµ de bI IoI dunµ.
Nhunµ “nha Iu µIoI IhIeu” Iim cach de Iranµ web
cua minh duoc “Ihanh PaµeRank” cua “Iôn µIao
GooµIe” nhin Ihay Iruoc IIen. Cach Ihuc ma manh
Ia Iao ra IhaI nhIeu Ian xuaI cua môI Iu Ironµ
websIIe de danh bay PaµeRank. Va Ironµ Ihuc Ie,
PaµeRank da bI mac Iua. Vay Ihi Paµe khônµ phaI
Ia Ihanh. Va BrIn dau phaI Ia Ihan. De µIu cônµ
banµ voI nhunµ aI phaI Ira IIen, dunµ voI moIIo
cua minh “don’I be evII”, GooµIe Iim cach µhI Ien
va o “sô den” nhu nµ Iay ma ma nh. GooµIe da dua
Ien websIIe cua BMW va RIcoh vao “danh sach
den”, vi ho phaI hIen ra nhunµ Iranµ web “µIa” –
chí Iam môI môI vIec Ia Iap day Iran nhunµ Iu
khoa, môI cach nanµ cao xac suaI de GooµIe Iim
Iha y (ßßC 9.2.2006). Paµe va BrIn cunµ de danµ
Iim Ihay nhunµ Iranµ web nen den vIeI Iuôn chu
ma u den chí Ioa n nhu nµ Iu kho a, sau do phu chu
binh Ihuo nµ Ien!
Kha nanµ Ihônµ ke de phaI hIen nhunµ nµuôn
Ihônµ IIn huu ích cunµ cap vao Iop 10 cua Iranµ
Ihu nhaI da khIen GooµIe IôI cuôn nhIeu nµuoI Iro
Iha nh nha Irunµ µIan. Nhu nµ cônµ Iy na y, Io I du nµ
da c Iính cu a GooµIe de Ia p ca c cônµ Iy kInh doanh
dIch vu “Iam cho may µooµIe nhin Ihay ban” va Iu
do “cho Ihe µIo I bIe I ba n Ia aI”. Nhu nµ cônµ Iy na y
bI µo I Ia ke “Iô I da ho a” GooµIe. De Ia m duo c chuye n
dua vao GooµIe an IIen IhIen ha, ho phaI dI µuôc
Ironµ bunµ Paµe moI duoc. Nµhïa Ia ho du µIoI de
hIeu co che Iim kIem cua bô may voI khoanµ hon
môI Iram quy Iac ma GooµIe dunµ de bao ve keI
qua Iim kIem. Neu khônµ µIoI Ihi cunµ phaI maI
nhIeu Ihi µIo Iim hIeu. SearchKInµ cua Bod Massa
Ia môI cônµ Iy “nha nµhe” nhu vay. Sau nhIeu
nam phan Iích Iunµ buoc dI môI cua GooµIe ve ky
IhuaI (bí maI), nµuoI dan ônµ o Okahoma nay da
na m Ironµ Iay mô I Ioa I dIch vu va dem ba n vo I Ien
µo I “opIImazaIIon”.
Ca c cônµ Iy nhu va y mo c nhIe u nhu na m sau
mua. Va dï nhIen Ia khônµ Ihe qua maI Paµe va
BrIn. Luc do, 2003, Ihe µIoI van bIeI den haI chanµ
IraI nay nhu Ia nhunµ nµuoI Iro µIup mIen phí,
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 249 248 LARRY PAGE & GOOGLE
hao phonµ nhaI hanh IInh. Nhunµ dau Irí voI ho
Ihi qua Ia de µay ra nôI buc minh. Lan dau Ironµ
IIch su bIeu khônµ cua minh, ca haI dI den quyeI
dInh Ihay dôI Ihuc Ie. Ho chính sua PaµeRank va
khônµ con aI co Ihe “ky sInh” duoc. Paµe khônµ
muô n co aI do Ihu IIe n va o Iu I rIenµ ba nµ ky Ihua I
mIen phí cua ho. OaI am Ihay, Massa khoI kIen
GooµIe voI IôI Iam khach hanµ cua ho bI IhIeI haI.
Lam nhu Ia GooµIe Ia môI caI µi raI chunµ, vôn co
san cua Ihe µIoI va cu Ihe ho dunµ. Cac dIen dan
ba n Ia n om so m. Massa khônµ duo c µi. Nhunµ
chuyen nay cho Ihay, nµanh quanµ cao Iruc Iuyen
xa o Irô n ca Ien va GooµIe co mô I su c IIe p IhI ma nh
me . No µIô nµ nhu Ia mô I Ia m pano qua nµ ca o
Ioan cau. Va cac doanh nµhIep can bIeI cach co
ma I Iren do mô I ca ch “don’I be evII” – du nµ co Ia m
bay! NhaI Ia voI cac doanh nµhIep danµ can buoc
chan ra Ihe µIoI rônµ Ion, GooµIe Ia môI Ihe µIoI
can duoc su dunµ.
Khônµ phaI Iu nhIen haI nha khoa hoc may vI
Iính nay sanµ che ra “con nhen” Ihônµ ke nay.
Paµe va ban minh muôn dem nhunµ µi IôI nhaI,
de n nµuo I du nµ nhanh nha I. Suy nµhï na y Ia m
nen su khac bIeI cua ho. Nhunµ ky nanµ “chen
chan” nay Ihính Ihoanµ ban co Ihe Ihay cac µIanµ
vIen day cho sInh vIen nµhe nµay IaI VIeI Nam,
hoac se Iim Ihay Ironµ vaI cuôn sach unµ dunµ ve
e·markeIInµ. Ca ch uu IIen nhu va y cu a ma y µooµIe
kích Ihích nhunµ webmasIer quan Iy Iranµ web
cua minh IôI hon. Va kha nanµ quanµ ba cua may
µooµIe, ke ca Iôn IIen quanµ cao, Ihi raI rônµ Ion
va hIeu qua.
IAM NÊN
MÓT NGANH CÓNG NGHIÊI MOI
TaI DIen dan KInh Ie The µIoI o Thuy Sy, BIII
GaIes – bac IIen bôI cua Larry Paµe – cônµ nhan
minh da Io Ia IhI Iruonµ Iim kIem Iren InIerneI.
Phonµ vIen Nc\ Yo¡í T¡nc: µhI nhan cau noI cua
ônµ: “Chunµ IôI da dua ra môI huonµ dI ma hIen
nay chunµ IôI nhan Ihay Ia saI Iam” va “Chunµ IôI
se duô I kIp ho ”. CLO cu a GooµIe, IIe n sï LrIc SchmIdI
– banµ dunµ IuôI cua BIII GaIes va Iunµ dôI dau
daI danµ hôI con o Sun MIcrosysIems – co maI IaI
do , nha n ba n phím send dI mô I bu c emaII cho mô I
dônµ nµhIep: “Chunµ Ia da co nhIeu co hôI de
quan sa I BIII va MIcrosoII Ia I Davos Ia n na y”. Thônµ
dIep nay duoc chuyen IIep cho cac nhan vIen qua
danh sach emaII nôI bô cua cônµ Iy. Cac µooµIer
ca n bIe I khônµ khí cuô c chIe n. Nc\ Yo¡í T¡nc: no I
nµaI GaIes Ihua nhan ranµ nµay do da Ihay Iim
kIem Ia IhI Iruonµ “kha vu vo”. II co aI Ironµ IhoI
da I na y Ia I nµhI nµo Ia m nhin vuo I Iho I da I cu a Ia c
µIa “KInh doanh vo I Iô c dô Iu duy”. Sonµ, dô nµ
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 251 250 LARRY PAGE & GOOGLE
IhoI, khônµ Ihe khônµ IIn nhunµ µi GaIes “Ihu
nhan” da “quen, khônµ nhin Ihay” IaI Davos.
Truoc day, khI GooµIe vua vuon vaI Ihi cac daI
µIa moI µIaI minh nhan ra môI con duonµ moI:
Tim kIe m Iren InIerneI. MIcrosoII da da nh µIa Iha p
Iïnh vu c na y cho de n khI GooµIe da nh hô I chuônµ
ba o ra nµ co mô I con duo nµ mo I cho Ihe µIo I.
Cu nµ Ihuo do , Iu c GooµIe Irinh Ia nµ mô I ca ch
chaI vaI, Yahoo cunµ khônµ de y Iam. Paµe kIem
duoc môI chô daI Iren Iranµ cua Yahoo! nhu môI
IIen ích cônµ Ihem cua Yahoo. Nua Ihap nIen sau,
GooµIe vuon vaI dô bonµ daI Iren xa Iô Ihônµ IIn,
Yahoo chIa Iay may kIem GooµIe. HaI Ianµ µIenµ
Ironµ cunµ Ihunµ Iunµ SIIIcon buôc phaI vao cuôc
canh Iranh voI nhau. Tronµ do, Yahoo o Ihe phaI
chay Iheo. Phonµ Ihí nµhIem cua dan anh Yahoo
Iam vIec de che Iao may Iim kIem hau Iranh nho
ca y cônµ nµhe cu a dô nµ nµhIe p. Nam 2006, Ya·
hoo chính Ihu c du nµ cônµ nµhe cu a minh.
Nhu nµ cuô c ruo I duô I Iheo kIe u HoIIywood nhu
Ihe nay chunµ Io ranµ, nµanh cônµ nµhIep haI ra
IIen Ií manµ Ien Iim kIem Iren manµ da Iunµ bI
Ianµ quen, nµay ca dôI voI nhunµ dôI maI IInh
Iuonµ co Iam nhin hanµ dau Ihe µIoI.
NoI Ia Ianµ quen chu khônµ phaI Iranµ Iron Ia
boI vi, kInh doanh Iim kIem da co Iruoc raI Iau
IhoI dIem GooµIe chao san. OverIure Ia môI ví du.
AIIaVIsIa duo c xem Ia ma nh nha I Iu c do . Nhunµ
IhI Iruonµ nay cu “vu vo” Ihe nao vi no cu quanh
quan, be be. Tinh canh nhu vay, dunµ Ia nhIeu khI
khIen cho nhunµ aI quen “binh IhIen ha” rôI Ihi
khônµ may man ma voI caI san nha “Ie µIa”. Va no
bI Ianµ quen.
Nhin IaI IIch su nµhe Iim kIem Iren manµ, de
nhan Ihay ranµ cac doanh nµhIep phan Ion Ia Iap
Irunµ va o khaI Iha c kha nanµ cu a no de Ia m qua nµ
ca o Iruye n Ihô nµ. Ke I qua Ia nµa nh qua nµ ca o
Iru c Iuye n dI xa hon Ironµ khI ba n Ihan nµa nh Iim
kIem Ihi o IaI.
Paµe Ia nh da o GooµIe, ba nam da u, da Ia m nµuo c
hoan Ioan. Va môI cach nhin Ihe µIoI, môI Iam
nhin phaI IrIen khac han da xuaI hIen. Paµe van
chay chIec xe ca Ianµ. BrIn nµay nµay dap xe Iu
khu phô nµheo dI Iam. Ca haI muôn “cho dI” mIen
phí cha I xa m cu a minh, rô I mo I kInh doanh. GooµIe
Ia m duo c cuô c ca ch ma nµ khI nanµ nµhe Iim kIe m
Ien quy mô Ioan cau va hIeu qua Ihuc su, banµ
haI phuonµ dIe n: Ky Ihua I va pha I IrIe n kInh doanh.
Co mô I Ia c dô nµ qua Ia I µIu a haI phuonµ dIe n na y.
Va chu nµ Iuonµ Ia c vo I nhau Ihuo nµ Ia khônµ Ihua n
buôm xuôI µIo, dôI voI ke Iranµ Iay. Ban co bí
quyeI ky IhuaI nhunµ khônµ co IIen (khônµ kInh
doanh) Ihi Ia m sao ba n da y no ra quy mô Io n
duoc. Va nµuoc IaI. Paµe da Iam IôI cônµ vIec do.
Nµanh kInh doanh Iim kIem Iren manµ nµay nay
da hinh Ihanh voI cu danh Ihuc Ire Iranµ nhu vay
Iu chu be GooµIe. Bay µIo, cac daI µIa vao cuôc
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 253 252 LARRY PAGE & GOOGLE
canh Iranh se canµ Iam cho IhI Iruonµ va cônµ
nµhe nay phaI IrIen hon. Va Ihe µIoI duoc huonµ
IoI. Cuôc canh Iranh chu yeu dIen ra µIua ba nha
Iim kIem GooµIe, Yahoo! va MSN cua MIcrosoII.
CaI Iam µIac co haI dính o SIIIcon nay danµ xoI
Iunµ va sap xep IraI Iu Iren khônµ µIan ao µan
nhu khônµ µIoI han. Chua bIeI meo nao can míu
nao nhunµ chanµ co µi can Iro nhan IoaI Iam ra
nhIe u cônµ Iy GooµIe kha c. Vi nhu cha de cu a
InIerneI, VInIon CerI, da no I: Cuô c vIe n du chí mo I
baI dau. MôI nµay, IrI Ihuc va Ihônµ IIn cua IoaI
nµuoI van ao aI Iran vao manµ.
DIeu quan Ironµ Ia, nµanh cônµ nµhIep Iim kIem
da ra doI de µIaI quyeI van de do. Va vi Ie do
GooµIe se co Ien Ironµ IIch su .
Va rô I cuô c, bí quye I cu a Paµe Ia : “MIcrosoII pha I
dôI maI cuôc so µanµ µay µo boI vi GooµIe dIeu
chính he Ihônµ cua minh banµ cach xem nµuoI
dunµ cua minh dIeu chính cach Iruy van nhu Ihe
nao”. PhaI hIen nay cua Nancy BIachman, môI nha
khoa hoc may vI Iính va Ia Iac µIa cua Iranµ web
dô c Ia p chuyen chí cho nµuo I Ia ca ch du nµ µooµIe,
cho Ia bIeI môI dIeu xua cu: Hay Ianµ nµhe (nµuoI
dunµ) – dIeu Ihuonµ bI Ianµ quen khI nµuoI Ia
ma nh nho dô c quye n.
THÊM MÓT ÐÓNG TI CHO NGÓN NGI
Thanµ 6.2006, bô Iu dIen uy Iín hanµ dau Ihe
µIo I OxIord da ca p nha I Ihem mô I Iu mo I “GooµIe”.
Do Ia mô I dô nµ Iu (Iuy va n vIe I hoa chu G). MerrIam
WebsIer, cu nµ Ironµ Iho I dIe m do , cônµ nha n dô nµ
Iu “µooµIe” – khônµ vIe I hoa “G” nhu OxIord. Theo
do , “µooµIe” Ia ha nh dô nµ Iim kIe m Ihônµ IIn (hoa c
aI do ) Iren worId wIde web. Cha nµ kha c na o Iruo nµ
hop Ihuonµ hIeu Xerox Iro Ihanh dônµ Iu “sao
chu p”. Ca c nha binh Iua n Iren Ihe µIo I no I nhu va y
Ia nµôn nµu IIe nµ Anh co Ihem mô I Iu mo I. Nhunµ
Iha I ra, nµuo I VIe I Nam cu nµ nhu ba I cu aI “µooµIe”
Iren Ihe µIo I cu nµ pha I am va vIe I y nhu va y. Khônµ
Iam khac duoc! Do vay, do con Ia môI Iu cua Ihe
µIoI, cho moI nµôn nµu.
O IuôI 30, neu ban Iam duoc chuyen “µhI Ien
minh va o Iu dIe n” Ihi cha nµ co n µi Iuye I hon.
Nhunµ ban µIam dôc cua GooµIe e nµaI ranµ vIec
dônµ nµhïa “µooµIe” voI “search” se Iam Ian chay
nha n hIe u cu a ho , xo a nho a duo nµ ne I hinh a nh
cu a cônµ Iy. Ho khônµ vuI. KInh doanh Iuôn co
phía ben kIa cua ve dep. DIeu nay cunµ Iuonµ Iu
cach nµuoI Ia “Iuan IôI” GooµIe. Do Ia chính suc
anh huonµ cua no Ien IrI Ihuc, khIen nhIeu nµuoI
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 255 254 LARRY PAGE & GOOGLE
e nµaI ranµ no canµ Iam manh Ihem nhunµ nµôn
nµu vôn da manh. Va nhu vay, hIen Iuonµ xam
Ihuc van hoa canµ IhoaI khoI su kIem soaI.
Tuy nhIen, co mô I ca ch nhin kha c, GooµIe danµ
Iruye n ba cho hon mô I Iram nµôn nµu . Tronµ do
co ca nhu nµ nµôn nµu íI aI bIe I, nhu LInµIon cha nµ
ha n.
Nhunµ Iranh Iuan nhu vay se khônµ bao µIo keI
Ihuc. BrIn noI: “NhIeu khI chunµ IôI phaI quyeI
dInh IhôI” (Iín)ío)). Va Paµe va n Ihuo nµ o Ia I dem
Ironµ van phonµ voI cuonµ vI phu Irach san pham
– nhunµ dIch vu ma he Iunµ ra Ia co hanµ IrIeu
nµuo I du nµ, µIu p ích cho cônµ vIe c, cho xa hô I.
Cuô I cu nµ ha I ho a, can ba nµ co Ihe Ia dIe m chunµ
nhaI Ironµ chan dunµ cua Larry Paµe. No khônµ
han Ia bí quyeI ma duonµ nhu Ia môI IhaI dô unµ
xu voI cuôc sônµ. Paµe khônµ phaI Ia ônµ vua cua
môI vuonµ quôc. Paµe Ia IInh hôn cua môI µIa IrI
xa hôI manµ Ien GooµIe – môI côI môc Ironµ IIch
su Iruyen Ihônµ IrI Ihuc cua IoaI nµuoI.
Tro IaI buôI noI chuyen cua Paµe IaI DaI hoc
MIchIµan, nha Iy phu no I: “TôI chIa Iay ca c ba n vo I
haI dIeu muôn noI: Thu nhaI, su menh cua chunµ
IôI o GooµIe Ia Ihuc su xay dunµ môI ky IhuaI Iim
kIem khônµ µIoI han. DIeu do co nµhïa Ia no se
Ihau hIeu moI Ihônµ IIn Iren Ihe µIoI, no hIeu môI
cach chính xac nhunµ µi ban muôn va no Ira IoI
môI cach chính xac. Khoa hoc may Iính µoI Ia Irí
Ihônµ mInh nhan Iao”.
“Sau he I”, Paµe no I Ironµ bô Ie phu c Ihuo nµ duo c
dunµ Ironµ nµay IôI nµhIep, “IôI muôn noI voI cac
ky su MIchIµan ranµ hay cuu Iay Ihe µIoI cua ban
banµ vIec xay dunµ uoc mo cua ban”.
Su non no I Ironµ kInh doanh cu a ho ho a ra Ia
môI IoI Ihe µIup ho Iranh duoc nhunµ saI Iam
Ihuo nµ µa p Ironµ ky nµuyen doI.com
(TImes 2004: Ingc ín not t¡ong tnn nInn \nt
cong ngIc tIong t¡n t¡ong no t t¡ñn nInn \n t
nnI Iuong dcn tIc g¡o¡)
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 257 256 LARRY PAGE & GOOGLE
IHI IIC
VAI THOI ÐIÊM OIAN TRONG
CIA IAWRLNCL LDWARD IAGL
· SInh: 26.3.1973
· Truo nµ nho m IrInh sa I nhí o ba c IIe u ho c. TIe p
xu c ma y Iính Ia n da u IIen nam 6 Iuô I. Do nµ chu
dau IIen vIeI Iren may Iính Iuc con nho: Iroµ
and Toad ToµeIher (con e ch va con co c choI
cunµ nhau)
· Nam 12 IuôI mo Ihanh nha phaI mInh. Thích
doc sach ve cac nha phaI mInh suôI IhoI nIen
IhIeu. Hoc va choI ken saxophone.
· Sa nµ che ma y In phun Iu dô choI xe p hinh Ioµo
va cac ônµ muc may In vao mua he µIua Irunµ
hoc de vao DaI hoc MIchIµan.
· 1992·199S: Hoc va IôI nµhIep hanµ uu Iruonµ
Ky su Ihuô c Da I ho c MIchIµan. Chu IIch Hô I Tôn
vInh quô c µIa da nh cho ca c ky su; Iham µIa ca c
khoa Ianh dao va kInh doanh IaI Iruonµ.
· 199S: Va o SIanIord ba nµ ho c bô nµ IIe n sï. Nam
nay Paµe µap BrIn; chIu Ianµ cha; suy nµhï ve
môI IhuaI Ioan co Ihe IIep can moI Ihônµ IIn
Iren worId wIde web, sau do Ia cônµ nµhe Iim
kIe m.
· 1996·1997: Nµhï ra phuonµ pha p Ihau Io m ca c
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 259 258 LARRY PAGE & GOOGLE
duo nµ IInk Iren web, kho I nµuô n cho cônµ cu
GooµIe. Cu nµ BrIn vIe I Iua n van. Paµe Iim ra µIa I
phap xep IoaI cho IhuaI Ioan do, daI Ien IhuaI
Ioa n Ia PaµeRank, rô I da I Ien cônµ cu Ia
BackRub. Da I Irunµ Iam xu Iy Ia I ky Iu c xa . Thu
nµhIe m GooµIe Iren web cu a SIanIord nµa y
4.9.1997 vo I Ioµo Ia ba n Iay Ira I cu a minh.
· 1998: Cha o ba n pha I mInh de no co co hô I phô
bIen nhunµ IhaI baI. Va baI dau cunµ BrIn, voI
Iro µIup cua cac µIao su Iim nha dau Iu nham
hoan Ihanh chuonµ Irinh IIen sï. PhaI hIen ra
Iim kIe m Ia mô I IhI Iruo nµ chua khaI mo .
· 1999: Ga p nha da u Iu hô me nh (anµeI InvesIor)
Andy BechIoIsheIm va nha n ra Ira ch nhIe m
kInh doanh cu nµ vo I sô IIe n 100.000 dôIa. Nµhí
hoc, cunµ BrIn, de Ihanh Iap cônµ Iy va chuyen
ra µa·ra xe hoI cua Susan. Ga·ra nay duoc mua
IaI Iam nam sau do de Iam dI san van hoa vaI
Ihe cho GooµIe. Muo n duo c 1 IrIe u dôIa Iu nµuo I
Ihan de ca m cu . Hoa n IhIe n phIen ba n kInh
doanh cua GooµIe va Iim duoc 2S IrIeu dôIa Iu
ca c nha da u Iu ma o hIe m.
· 1999·2001: Ba nam Ia nh da o GooµIe vo I cuonµ
vI dônµ sanµ Iap, chu IIch dônµ IhoI Iam CLO.
Dan daI GooµIe voI nhunµ muc IIeu, chIen Iuoc
kha c bIe I, co nhIe u bo nµo nhunµ nha I qua n
Ironµ IrIeI Iy kInh doanh Ia de phô bIen phaI
mInh. Chon Iua IrIeI Iy Don’I be evII Iam nen
Ia nµ cho GooµIe. Dua GooµIe Iro Iha nh cônµ cu
mIen phí Ioan cau va kInh doanh Iren quy mô
Ioa n ca u.
· Tu 2001 Iu bo nµaI va nµ, Irao Ia I quye n chu IIch
va CLO cho LrIc SchmIdI, de IIep Iuc Ianh dao
sa n pha m va Iro Ia I pho nµ Ihí nµhIe m khoa ho c.
· Paµe chua bao µIo hoan IaI Iuan an IIen sï Iheo
monµ muô n cu a chính minh va cu a cha.
DANH HIÊI
Š 2006, Io Cun¡d¡nn dua va o danh sa ch nhu nµ
nµuoI quyen Iuc nhaI Ironµ Iruyen Ihônµ nuoc
Anh, do ban doc binh chon. Paµe va BrIn xep
Ihu Iu (sau: Mark Thompson · CLO cu a ßßC,
SIeve 1obs · chu IIch AppIe, RuperI Murdoch ·
chu IIch va CLO Nc\: Co¡¡o¡nt¡on; du nµ Iruo c:
Andy Duncan · µIa m dô c CInnncí 4, CharIes
AIIen · µIam dôc ITV, MIchaeI Grade · chu IIch
ßßC, 1ana BenneII · µIam dôc Iruyen hinh cua
ßßC, BIII GaIes · chu IIch MIcrosoII, PauI Dacre
Iônµ bIen Iap A::oc¡ntcd Nc\:¡n¡c¡:).
Š GIa I Ihuo nµ MarconI 3.200S, da nh cho nhu nµ
nha IIen phonµ Ironµ cônµ nµhe . GIa I Ihuo nµ
cu a Ho c vIe n MarconI Ihuô c Iruo nµ Da I ho c Co·
IumbIa. Gorden Moore, phaI bIeu dInh IuaI sau
na y manµ Ien ônµ: Sô IransIIor Iren mô I con
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 261 260 LARRY PAGE & GOOGLE
chIp va hIeu suaI may Iính se Ianµ Ien µap dôI,
va µIa Ihanh µIam dI môI nua sau môI chu ky
18·24 Iha nµ. DInh Iua I na y danµ Ia nµuyen Iy
dIe u huo nµ cu a nµa nh cônµ nµhIe p dIe n Iu
Ironµ suô I bô n Iha p ky qua va da µay a nh
huonµ dac bIeI dôI voI nµanh cônµ nµhIep nay.
Nhu nµ nµuo I Iu nµ nha n µIa I Ihuo nµ na y: Serµey
BrIn, Larry Paµe, TIm Berners·Lee, ArIhur C.
CIarke va chính Gordon Moore. Sau do Iro Iha nh
uy vIen ban dIeu hanh quy Irao µIaI nay.
Š Ba I da u Iu nam 2004, Paµe co Ien Ironµ ca c
danh sa ch Iy phu . Theo Ia p chí chuyen xe p
ha nµ Io¡íc:: Larry Paµe xep Ihu 27 Ironµ 400
nµuoI µIau nhaI nuoc My, IIen sau Serµey BrIn.
Paµe dunµ o vI Irí 43 Ironµ Iônµ sô 746 Iy phu
dôIa Iren Ioan Ihe µIoI voI 14 Ií dôIa, Ironµ khI
BrIn co 14,1 Ií dôIa, Io¡íc: 2006.
Š Tap chí ßìnI íun n I¡ tIun t cua MIT phonµ hIeu
“Paµe Ia nha sa nµ kIe n Ire Iuô I Iuonµ IaI”. 2004,
Paµe duoc bau vao VIen Han Iam Kï IhuaI va Ia
hôI vIen cua HôI dônµ Tu van Ouôc µIa (NAC)
Ihuô c DH MIchIµan cu a khô I Cao da nµ Kï Ihua I.
Ta p chí NgI¡cn cu u \n IIn t t¡¡c n ba u Ia “Nµuo I
bIe I ca ch IIe n ha nh dô I mo I”.
Š 2002, DIe n da n KInh Ie The µIo I, Davos Thu y Sï,
µoI Larry Paµe Ia “Nha Ianh dao Ioan cau cho
Iuonµ IaI”.
Š Nam 2002, Tap chí TccInoíog) Ic\¡c\ cu a MIT
µo I Ia “Nha dô I mo I Ire Iuô I sa nµ Ia o Iuonµ IaI”
Š AßC Wo¡íd Nc\: Ton¡gIt µo I Larry Paµe va
Serµey BrIn Ia “Nhunµ Nhan vaI NôI baI Ironµ
Iua n” (Persons oI Ihe Week).
Š Nam 1999, khI 26 IuôI, Paµe duoc Iap chí Re·
search and DeveIopmenI, My µoI Ia binh chon
Ia “Nha dôI moI Ire cua nam”.
GOOGIL TIÊNG VIÊT
Š Tranµ chu GooµIe IIe nµ VIe I ra ma I nµa y
8.4.200S.
Š Tu kho a “VIe I Nam” Iren www.µooµIe.com.vn
cho ra ke I qua “khoa nµ 11.600.000 chí mu c
Ironµ 0,06 µIay, vo I www.µooµIe.com Ihi ma I
0,0S µIay. Tu kho a “VIeInamese”: Ke I qua
khoa nµ S9.700.000 (0,23 µIay) · 2006.
Š Tim Ironµ nô I bô GooµIe.com Iu kho a “VIe I
Nam”, ke I qua Ia 100 paµe, Iu c 1.000 chí mu c
cho ha u he I ca c Iïnh vu c.
Š Ha NôI va TP.HCM duoc Iim Ihay Iren GooµIe
LarIh.
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 263 262 LARRY PAGE & GOOGLE
SI DING OIANG CAO TRÊN GOOGIL
Chí Ira IIen cho GooµIe khI co aI do bam vao
duonµ IInk cua ban – hIen IhI ben phaI man hinh
keI qua Iim kIem. De danµ ky, can mo môI IaI
khoan Iren chính Iranµ chu AdWords cua GooµIe.
Phí mo IaI khoan S dôIa. Don vI chI phí quanµ cao
baI dau Iu 0,0S dôIa.
Tu o quu ng cu o
Ba n co Ihe Ia o qua nµ ca o va cho n Iu kho a Ia
nhu nµ Iu hoa c cu m Iu IIen quan de n doanh nµhIe p
cua ban. Adwords co IaI ca cac huonµ dan banµ
IIenµ VIeI chI IIeI. Tuy nhIen, co ban Ia: Ban can
suy nµhï ky ve vIe c cho n Iu kho a vi do Ia Iy do IInk
cua ban duoc Iim Ihay hIeu qua nhaI.
Chon tu khou vu t¡êp cün khuch hung
Co Ihe danµ ky de Ihem Iu kho a. GooµIe co nhu nµ
Ihô nµ ke ve xu huo nµ du nµ Iu kho a de kha ch ha nµ
Iham khao o nuI “Ihem Iu khoa”. Ouy dInh cua
GooµIe ve Iu khoa: Ban phaI Iu minh chIu Irach
nhIem ve nhunµ Iu khoa ban chon va phaI chIu
Irach nhIem dam bao ranµ vIec su dunµ cac Iu
khoa cua ban khônµ vI pham phap IuaI hIen hanh
cua Iunµ quôc µIa, bao µôm ca cac quI dInh hIen
ha nh ve nha n hIe u ha nµ ho a, phu ho p Ihua n phonµ
my Iu c chunµ.
K¡êm sout muc t¡êu quung cuo
Co Ihe su a dô I ca c qua nµ ca o va dIe u chính nµan
sach cho IoI khI daI duoc keI qua monµ muôn. Co
Ihe hIe n IhI nhIe u dInh da nµ qua nµ ca o kha c nhau,
dIeu chính muc IIeu banµ cach chon nµôn nµu va
vI Irí dIa Iy cu Ihe.
Ch¡ phí vu ngün such
Tuy chon sô IIen phaI Ira cho AdWords, ví du
ban co Ihe daI nµan sach hanµ nµay Ia S dôIa va
chon Ira nam xu môI Ian IInk quanµ cao co nµuoI
bam vao (co hIen IhI ma khônµ aI bam vao Ihi
khônµ phaI Ira IIen). Co 48 don vI IIen Ie duoc
GooµIe IIeI ke san de chon, khônµ co dônµ VIeI
Nam, nhunµ ca c nµoa I Ie quen Ihuô c de u co . Tronµ
ô Iua chon “dIa chí Ihanh Ioan cua IôI daI IaI”, co
234 quô c µIa, Ia nh Ihô , da o – ke ca Nam cu c –
Ironµ do co VIeI Nam. O muc “Nuoc hoac Ianh Ihô
muc IIeu cua chIen dIch” cunµ co 234 quôc µIa,
Ianh Ihô, dao va Ironµ do co VIeI Nam.
Muc t¡êu d¡u phuong vu vung
Ouanµ cao cua ban chí hIen IhI cho nhunµ nµuoI
Iim kIem Ironµ môI vunµ cu Ihe, chanµ han Ironµ
vonµ 2S dam Iu cua hanµ cua ban (GooµIe kIem
soaI banµ IP cua nµuoI dunµ).
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 265 264 LARRY PAGE & GOOGLE
MIOI ÐIÊI RÃN CIA GOOGIL
GooµIe da Iam nen nhunµ dIeu ky dIeu Ironµ
kInh doanh. Co Ihe Iim Ihay Ihanh cônµ cua no
Iren con duonµ Ian Iran khap Ihe µIoI voI Iôc dô
IhaI nhanh Ironµ muoI dIeu Iam kIm chí nam cho
nhan vIen. “MuoI dIeu ran” nay duoc dIen Ia Ironµ
muc IrIeI Iy kInh doanh cua GooµIe. Sau day Ia
Iom IaI:
1. Tüp trung vuo nguo¡ dung vu mo¡ thu khuc I¡ên
quun dên nguo¡ dung
DIeu nay duoc Ihe hIen banµ nhunµ nµuyen Iac
nhu: GIao dIen sach se va don µIan; IaI keI qua
nµay Iap Iuc; khu vuc daI keI qua Ihi khônµ bao
µIo dem ban cho aI; quanµ cao Ihi phaI co nôI
dunµ Ihích hop va khônµ Iam rôI Irí nµuoI dunµ.
Khônµ de Io I nhua n a nh huo nµ de n nµuo I du nµ.
2. O¡êu tô¡ thuong dê Ium thüt tôt vu thüt tôt
Do Ia Iim kIem. GooµIe Ia Iim kIem. La môI Iap
doa n Iim kIe m Io n nha I Ihe µIo I Ia p Irunµ va o vIe c
µIaI quyeI cac van de Iim kIem, vay chunµ Ia se
Iam cho IôI va IôI hon nua. PhaI IrIen cônµ nµhe
va co Ihe unµ dunµ vao cac san pham, dIch vu. Hy
vo nµ dem de n cho nµuo I du nµ nhu nµ Iha nh cônµ
Ironµ Iim kIem Ihônµ IIn Ironµ cuôc sônµ cua ho.
3. Nhunh tht tôt hon chüm
GooµIe co Ihe Ia cônµ Iy duy nhaI Iren Ihe µIoI
daI ra muc IIeu µIup nµuoI dunµ roI nhanh khoI
Iranµ web canµ nhanh canµ IôI. Vi khI ban muôn
cau Ira IoI Ihi do chính Ia Iuc ban muôn co no
nµay Ia p Iu c.
4. Oün chu trong công v¡êc trên web
GooµIe Ia m vIe c vi su IIn ca y va o ha nµ IrIe u websIIe
ca nhan de quye I dInh µIa IrI cu a nô I dunµ. Ky
Ihua I cu a PaµeRank cuô I cu nµ se ca I IhIe n Ihích
u nµ vo I Ihe µIo I web Iuôn Ironµ Iinh Ira nµ Io n hon
nu a. KhI mô I mô I web mo I ra do I Ihi do Ia mô I quan
dIe m ve Ihônµ IIn va GooµIe Iu a cho n de de m va o.
5. Bu n không cü n phu ¡ ngô ¡ mô t chô dê co cüu tru Io ¡
The µIoI danµ Iro nen dI dônµ. MoI nµuoI muôn
Ihônµ IIn chay den chô cua minh. Su dôI moI cua
GooµIe Ironµ Iïnh vuc dI dônµ nay bao µôm ca
GooµIe Number Search – nhunµ Ihu Iích hop µôm
dIen IhoaI dI dônµ va he Ihônµ dI chuyen Ironµ
khônµ µIan voI nµôn nµu HTML cua cac Iranµ web
sao cho no co Ihe doc duoc Iren dIen IhoaI.
6. Bu n co thê k¡ê m t¡ê n mu không cü n Iu m d¡ê u xü u
GooµIe Ia nha kInh doanh. Doanh Ihu cu a GooµIe
chu yeu Ia Iu ban quanµ cao, dua Iren cônµ nµhe
Iim kIem. Tuy nhIen, ban se khônµ bao µIo nhin
Ihay quanµ cao Iren GooµIe, boI vi no duoc hIen
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 267 266 LARRY PAGE & GOOGLE
IhI môI cach Ihích hop ve nôI dunµ. GooµIe IIn
ranµ cac quanµ cao Ia Ihônµ IIn huu ích khI va chí
khI nµuoI dunµ Ihay ranµ no dunµ Ia dIeu ho can.
GooµIe khônµ cha p nha n pop·up qua nµ ca o.
Chunµ Ia phaI Iim banµ Iu khoa Ironµ van ban va
nµuo I du nµ Iim Iha y no mô I ca ch nµa u nhIen.
Phuonµ pha p Iô I da ho a Iheo nho m na y cu a GooµIe
Iam µIa Ianµ Ian sô cIIck chuôI cho nha quanµ cao
vi nôI dunµ co Iính Ihích hop voI ho. Ouanµ cao
Iren GooµIe Ihi Iuôn ro ranµ voI quan nIem do Ia
“Duo nµ da n Ia I Iro ”. Do Ia IIeu chua n ve µIa IrI cu a
GooµIe de khônµ Ia m Iô n Ihuonµ Iính chính Iru c
cua keI qua. Chunµ Ia khônµ bao µIo dôI xu nµuoI
nay cao hon nµuoI kIa Ironµ keI qua Iim kIem cua
chunµ Ia. DôI voI IhuaI Ioan PaµeRank, khônµ aI
co Ihe mua duo c vI Irí co Io I hon so vo I nµuo I kha c.
Ha nµ nµa n nha qua nµ ca o da du nµ GooµIe AdWords
va rôI Ia GooµIe AdSense de nanµ cao kha nanµ
cu a ho , Ia m Ianµ doanh Ihu cu a ho va ho da coI
Ironµ kInh nµhIem cua nµuoI dunµ. Chunµ Ia IIn
do Ia nhu nµ chuonµ Irinh Iô I.
?. Luôn co nh¡êu thông t¡n hon nuu
GooµIe co chí muc cac Iranµ nôI dunµ web banµ
nµôn nµu HTML Iren InIerneI nhIeu hon baI cu
dIch vu Iim kIem nao khac. Cac ky su cua chunµ
Ia da de Iam den IoaI Ihônµ IIn chua Ihe dunµ
duo c. Ca c nô Iu c do I ho I su sa nµ Ia o hon nu a,
µIônµ nhu vIec da Iam Ihem kha nanµ Iim kIem
hanµ IrIeu hinh anh va cach Ihuc nhin Ihay môI
Iranµ vôn Ia IIIe PDI. RôI cônµ vIec do da dan
chu nµ Ia de n vIe c mo rô nµ sanµ ca c da nµ IIIe kha c
nhu Word, LxceI va PowerPoInI. Dô I vo I nµuo I du nµ
InIerneI Iren nen cônµ nµhe khônµ day, GooµIe
phaI IrIen ky IhuaI dIch HTML sanµ danµ Ihuc co
Ihe dunµ duoc Iren dIen IhoaI dI dônµ. Danh sach
se chua dunµ IaI khI ma cac nha nµhIen cuu cua
GooµIe IIep Iuc Iim kIem nhunµ cach Ihuc de dem
Ihônµ IIn cua Ihe µIoI den nµuoI dunµ.
S. Thông t¡n tht xuyên quu tüt cu b¡ên g¡o¡
Mac du GooµIe daI Iônµ hanh dInh IaI CaIIIornIa
cu a nuo c My nhunµ su me nh cu a chu nµ Ia Ia Ia m
cho su Iruy Iim Ihônµ IIn de danµ hon Iren pham
vI Ioan Ihe µIoI. BoI vay, chunµ Ia co van phonµ o
khap IraI daI, de cuôI cunµ chunµ Ia duy Iri IIen
Iuc Ioan bô Ien mIen InIerneI va phuc vu voI hon
môI nua keI qua cua chunµ Ia Ia ben nµoaI nuoc
My. KeI qua Iim kIem Iruoc day cua GooµIe co Ihe
bI µIo I ha n vo I nhu nµ Iranµ duo c vIe I hon ba muoI
Iam nµôn nµu Iheo so Ihích cu a nµuo I du nµ. Nhunµ
nay chu nµ Ia da da p u nµ hon mô I Iram nµôn nµu
ba n dIa. De nhanh cho nµ Ianµ Ihem nhIe u nµôn
nµu mo I nu a, GooµIe Ia o ra mô I cônµ cu chuye n
nµu Iu dô nµ kha IhI Iren websIIe GooµIe.com. Oua
Irinh nay da co nhunµ caI IIen Ion Iao Iren ca haI
phuonµ dIen do Ia su da danµ va chaI Iuonµ cua
dIch vu ma chu nµ Ia da co Ihe cunµ ca p cho nµuo I
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 269 268 LARRY PAGE & GOOGLE
dunµ o moI chan IroI µoc bIen xa xôI.
9. Bun co thê ngh¡êm tuc mu không cün chu trong
dên htnh thuc
HaI nha sa nµ Ia p GooµIe Ihuo nµ no I ro ra nµ,
cônµ Iy Ihi khônµ Io ra nµhIem nµhI ve moI Ihu
nµoaI Iru nµhIen cuu Iim kIem. Ho da xay dunµ
cônµ Iy xoay quanh y Iuonµ ranµ cônµ vIec se
Iuôn Ihach Ihuc va Ihach Ihuc Ironµ vuI ve. De
cuô I cu nµ, Van ho a cu a GooµIe Ihi khônµ µIô nµ
nhu ca c Ia p doa n kha c cu a nuo c My . Van ho a Ia
o chô , Iuonµ Iu nhu GooµIe da da I nµuo I du nµ Ien
hanµ Ihu nhaI khI ho den Ihe µIoI Iruc Iuyen cua
GooµIe Ihi dôI voI nhan vIen, cônµ Iy cunµ daI
nhan vIen Ien vI Irí hanµ dau khI cac ban den Iru
so GooµIepIex mô I nµa y Ironµ cuô c sô nµ. La m vIe c
nho m co mô I Ia m quan Iro nµ o day, no da dem
de n Iha nh cônµ Iruo c µIo . Cônµ Iy Ia o ra môI Iruo nµ
µIao IIep raI IôI Ia de µIup chunµ Ia µIa Ianµ nanµ
sua I va Iính Ihan IhIe n cho sa n pha m, bo I vi chu nµ
Ia co hanµ IrIeu nµuoI cho doI keI qua Iim kIem
cua GooµIe. Day Ia quy Iac nhom cua nhunµ nµuoI
Ihích Iam khac va ho Iuôn Iam duoc.
10. \¡ du ¡ chí Iu chuu du tô t
Luôn Iuôn cho dI hon Ia nha n ve . GooµIe khônµ
chap nhan ranµ vI Irí IôI nhaI Ia dIem cuôI cunµ
ma no moI chí Ia dIem khoI dau. DôI moI va dôI
mo I khônµ nµu nµ.
VÊ TAI IIÊI
Cuô n sa ch na y duo c hoa n Iha nh vo I nhIe u nµuô n
Ihônµ IIn. Cônµ Iac Iu IIeu Iro nen phuc Iap hon
ban Ihan su kIen. DIeu nay van Ihuonµ xay ra dôI
voI cac huyen IhoaI Iheo quy IuaI “Iam sao IhaI
ban” va su Iheu deI hay Ihem boI, baI nµuôn Iu
Iam Iy nµuonµ mô hay µheI bo. Neu ban µo Iu
khoa “Iarry paµe” hay “µooµIe” vao ô Iim GooµIe,
ban se nhan duoc hanµ IrIeu keI qua Ironµ nua
µIay. MôI bIen Ihônµ IIn nhIeu hon hanµ nµan Ian
so voI Ihônµ IIn ma cuôn sach nay co Ihe cunµ
cap. Van de Ia, no khônµ µIônµ nhau! Chunµ IôI
chua du dIeu kIen de dunµ phuonµ phap Iruc IIep
phonµ van nhan vaI nhunµ muc IIeu van khônµ
Ihay dôI, do Ia Iính xac Ihuc cua Ihônµ IIn. Tính
xa c Ihu c na y o mu c cao nha I va n Ia nhu nµ nµuô n
danµ IIn cay. Do Ia nhunµ dIeu Ira ky Iuonµ cua
nhunµ hanµ Iruyen Ihônµ, bao chí hanµ dau Iren
Ihe µIoI, chu yeu banµ IIenµ Anh. Do Ia nhunµ IaI
IIe u Iu ßßC, Iconon¡:t, U5 Todn), Nc\ Yo¡í T¡nc:,
T¡nc:, Wn:I¡ngton Io:t, Io¡tunc, Io¡íc:, ßu:¡nc::
Wccí, 5nn To:c Mc¡cu¡) Nc\:, Wníí 5t¡cct Tou¡-
nní... Cac IaI IIeu nay môI phan duoc µhI chu nµay
Ironµ mô I doa n van co chu a Ihônµ IIn hay su kIe n,
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 271 270 LARRY PAGE & GOOGLE
phan con IaI duoc kIem Ira cheo µIua cac nµuôn
nham Iam ro Iính xac Ihuc cua su kIen. Ví du,
nhunµ cau noI cua Larry Paµe Ia môI su kIen ma
chunµ IôI cho no môI Iính dôc Iap de µIam IhIeu
su phu Ihuôc vao quan dIem cua ban Ihan cac
nµuôn IIn. VIec nay Ia can IhIeI de daI duoc Iính
khach quan cua su kIen. Do do, IaI IIeu chính Ia
nhu nµ Ihônµ IIn, du IIe u, hinh a nh, banµ µhI am
Iuonµ dô I co Iính dô c Ia p cao. Ví du , de nhin Iha y
GooµIepIex, khônµ µi Iô I hon Ia xem ba nµ ma I ca c
pho nµ su a nh cu a ca c nha ba o, sau do mo I Ia ca c
Iuo nµ Ihua I ba nµ chu .
De co Iính kha ch quan cu a Ihônµ IIn ve suy nµhï,
quan dIem cua nhan vaI, Iu cac nµuôn IIn, IôI hon
heI Ia chính nhunµ µi nhan vaI noI. Do do, chunµ
IôI su dunµ nhIeu hon cac baI phonµ van. Cach
nay da phaI huy Iac dunµ Ironµ Ihuc Ie môI khI
µap phaI cac nµuôn IIn khônµ µIônµ nhau. Vi vay,
cac baI phonµ van Iro nen nµuôn xac nhan chu
ye u cho nhu nµ Iruo nµ ho p na y. Ca c ba I pho nµ
van va cac Ira IoI don Ie co nµuôn Iu nhIeu bao
nhunµ quan Iro nµ nha I Ia Iín)ío), T¡nc:, ßu:¡-
nc:: Wccí, 5nn I¡nnc¡:co CI¡on¡cíc. Ca c Irích doa n
pho nµ va n nµuyen van Ironµ cuô n sa ch da duo c
da n nµuô n nµay Ia I chô . Tuy va y, cuô n sa ch da su
dunµ nhIeu IaI IIeu dua Iren phuonµ phap O&A
(hoI va dap) co nµuôn Iu Press CenIer cua chính
GooµIe. Cac IaI IIeu nay Ia nhunµ bIen ban hay
Iuonµ IhuaI cac baI noI chuyen, nhunµ buôI hop
hoa c nhu nµ Ia n Paµe, BrIn Iham µIa hô I Iha o o ben
nµoaI GooµIe. Nhunµ Ihônµ IIn Iu chính websIIe
cu a GooµIe va Ihônµ ca o ba o chí do chính GooµIe
cônµ bô Ia Ia I IIe u xa c nha n cuô I cu nµ cho Iính xa c
Ihuc cua Ihônµ IIn.
Nµuôn Iu Iruonµ Ky su Ihuôc DaI hoc MIchIµan,
Iu SIanIord va MarryIand (noI BrIn hoc daI hoc) va
Iham chí nµuôn Iu Iruonµ TIeu hoc LaIe LasInµ –
noI Paµe hoc IIeu hoc – cunµ duoc Iham khao ky
Iuo nµ. Tuô I nIen IhIe u cu a Paµe duo c xa c Ihu c ba nµ
nhunµ nµuôn nhu vay. Paµe kha an Iuonµ o DaI
hoc MIchIµan, noI nay nha Iy phu Ire van con µIu
IIen Iac va van con nhIeu hoaI dônµ o do Ironµ
nhIeu vaI Iro nhu cuu hoc sInh, Ihanh vIen cua
nhIeu hIep hôI. DaI hoc nay co íI nhaI nam Io bao,
Iap chí, chuyen san, radIo va II·vI. MIchIµan LnµI·
neerInµ vIeI kha nhIeu ve Paµe va co cac phonµ
van. Paµe co môI webpaµe Iheo “IIeu chuan” Iren
web cua SIanIord.
Cac websIIe co uy Iín raI Ion va duoc Ihuc Ie xac
nhan dô IIn cay cua no cunµ duoc Iham khao de
Ia m ro IIe u su cu a Paµe va GooµIe. Do Ia WIkIpedIa,
WoopIdoo, MerrIam·WebsIer CoIIeµIaIe DIcIIonary,
Ox¡o¡d Ingí¡:I I¡ct¡onn¡), Anc¡¡cnn I¡nícct 5oc¡-
ct). Ca c nµuô n Iu Cu¡u:oní¡nc pho nµ va n da nh
cho VInIon CerI cunµ Ia môI danµ Iua chon hIeu
qua cho cach IIep can nhan vaI chính Ihônµ qua
ca c nhan va I phu , nhu Susan, LrIc, Serµey,
SIIversIeIn...
SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 273 272 LARRY PAGE & GOOGLE
Cac cuôn sach nhIeu uy Iín ve GooµIe va Paµe da
cunµ cap nµuôn IIn cay. BuôI noI chuyen cua Paµe
va BrIn Ia I Iruo nµ Irunµ ho c da nh cho ho c sInh Do
ThaI duoc DavId A. VIse va Mark MaIseed mIeu Ia
sInh dô nµ Ironµ Coogíc 5to¡) cu a DeIacoraIe Press,
New York, 200S. NhIeu chI IIeI buôI µap voI Andy
BechIoIsheIm duoc Iham khao Iu sach nay, ben
ca nh vô sô nµuô n kha c. Cuô n sa ch Coogíc 5to¡)
cu nµ cunµ ca p 18 bu c a nh quan Iro nµ Iu 18 nµuô n
khac nhau, raI co µIa IrI de cunµ cô Ihônµ IIn. VaI
Iro môI µIoI cua µIao su DavId CherIIon duoc Su·
san xa c nha n nhIe u Ia n Iren nhIe u nµuô n phô bIe n.
Mô I cuô n sa ch kha c, TIc 5cn¡cI: Ho\ Coogíc nnd
It’: I¡\ní: Ic\¡otc tIc Iuíc: o¡ ßu:¡nc:: nnd T¡nn:-
¡o¡ncd ou¡ Cuítu¡c, Io I va o danh sa ch sa u cuô n
“GIa I Ihuo nµ sa ch kInh doanh cu a nam” (200S),
do I¡nnnc¡ní T¡nc: hop Iac voI Coídnnn 5ncI: Iô
chu c Ia mô I nµuô n xu nµ da nµ de Iham kha o. Tuy
nhIen, cac nhan dInh cua Iac µIa 1ohn BaIIeIIe Ihi
chu nµ IôI Irích da n cu a BaIIeIIe. BaIIeIIe da nµ duo c
IIn cay vi ônµ hay Iham vIenµ GooµIepIex, µap µo
ca c nhan chu nµ. Pha n Ihuonµ hIe u cu a cuô n sa ch
co su du nµ ca c con sô va Iham nha n dInh cu a
sa ch ß¡ qu)c t tIn nI cong no t t¡ñn tIuong I¡c u
In ng dn u tIc g¡o ¡ cu a MaII HaIµ, qua ba n dIch
cua IIrsI News, Nha xuaI ban Tônµ hop TP. HCM.
Thính Ihoa nµ cuô n sa ch na y muo n chính mô I nha n
dInh nao do de dIen Ia y cua minh. No khônµ phaI
Ia môI Irích dan ma Ia “noI cho µon” va no duoc
µhI ro nhu va y. AßC Nc\: µo I “GooµIe Is GIobaI” Ia
môI Iruonµ hop nhu Ihe. Co nµhïa Ia khI cuôn
sa ch Irích da n “SI Lawrence oI GooµIe” Ia mô I ca ch

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful