P. 1
nha lanh dao trong ban

nha lanh dao trong ban

5.0

|Views: 336|Likes:
Published by Dieu xinh
Nhà lãnh đạo trong bạn (1.12 MB)
Ở thế kỷ XXI chúng ta đã được chứng kiến sự đột phá của ngành công nghệ thông tin, công nghệ sinh học và sự lên ngôi thống lĩnh của kỷ nguyên truyền thông. Những đột phá, thay đổi của công nghệ có tác động như thế nào đến con người và mối quan hệ giữa con người với con người? Nhà lãnh đạo trong bạn, bằng những phân tích và dẫn giải thực tế những kinh nghiệm, chia sẻ của những nhà lãnh đạo thành công nhất thế giới sẽ giúp bạn hiểu được sự ảnh hưởng từ sự tác động này. Cuốn sách đề cao vai trò của mỗi cá nhân trong một tổ chức cũng như vấn đề giao tiếp giữa lãnh đạo với nhân viên. Trong đó, người lãnh đạo không đơn thuần là người đưa ra những mệnh lệnh và trông đợi nhân viên làm theo một cách máy móc… họ phải có khả năng giao tiếp, tạo động lực làm việc, và nhạy bén trước những thay đổi liên tục như hiện nay… Và còn rất nhiều tố chất cần thiết để trở thành nhà lãnh đạo mà cuốn sách đề cập đến, mời các bạn cùng đọc và khám phá khả năng lãnh đạo ở chính mình.
Nhà lãnh đạo trong bạn (1.12 MB)
Ở thế kỷ XXI chúng ta đã được chứng kiến sự đột phá của ngành công nghệ thông tin, công nghệ sinh học và sự lên ngôi thống lĩnh của kỷ nguyên truyền thông. Những đột phá, thay đổi của công nghệ có tác động như thế nào đến con người và mối quan hệ giữa con người với con người? Nhà lãnh đạo trong bạn, bằng những phân tích và dẫn giải thực tế những kinh nghiệm, chia sẻ của những nhà lãnh đạo thành công nhất thế giới sẽ giúp bạn hiểu được sự ảnh hưởng từ sự tác động này. Cuốn sách đề cao vai trò của mỗi cá nhân trong một tổ chức cũng như vấn đề giao tiếp giữa lãnh đạo với nhân viên. Trong đó, người lãnh đạo không đơn thuần là người đưa ra những mệnh lệnh và trông đợi nhân viên làm theo một cách máy móc… họ phải có khả năng giao tiếp, tạo động lực làm việc, và nhạy bén trước những thay đổi liên tục như hiện nay… Và còn rất nhiều tố chất cần thiết để trở thành nhà lãnh đạo mà cuốn sách đề cập đến, mời các bạn cùng đọc và khám phá khả năng lãnh đạo ở chính mình.

More info:

Published by: Dieu xinh on May 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/18/2014

pdf

text

original

The Leader in You: CopyrIµhI !

1993 by DaIe CarneµIe & AssocIaIes,
Inc. AII rIµhIs reserved. Ba n IIe nµ VIe I duo c xua I ba n Iheo su nhuo nµ
quye n cu a: SImon & SchusIer, Inc.
BlE L 0hl BlE X HL C TRL0 C XLA T BA X 0L0 C ThL C hlE X B0 l ThL \lE X KhTh TP.hCH
Levine, Stuart R.
X|a laa| 1ac |rcar |aa | S|aar| R. Lc\iac. Hic|acl A. Crcm , Bai Xaaa Tracar [\a a|.ar.
||ac| J. T.P. hc C|i Hia| . Trc. IJJº
IºJ|r. , I¡cm. |Ta sac| Kia| |c)
Xrayca |aa . T|c lcaJcr ia yca.
¡. Laa| 1ac. I. 0iac |ica ².0aaa ly a|aa sa. l. Crcm. Hic|acl A. ll. Bai Xaaa Tracar
J. lll. Ts. l\. Ts. T|c lcaJcr ia yca.
158.7 -- dc 22
L665
NHA XUÂT BAN TRL
STUART R. LEVINE, CEO & MICHAEL A. CROM, VP
Ngûúâi dõch: Buâi Xuên Trûúâng
Trêìn Nguyïîn Thanh Ngên
Nguyïîn Thõ Thu Phûúng
Lï Ngoåc Lan Vy
4
InnI tñng nIung dun con íc íong cun cIung to¡
– Tc::c Ic\¡nc, Ií¡zníctI Ic\¡nc \n N¡coíc C¡on
– nIung ong ío cun cIung dn íIong co nI¡cu tIo¡ g¡nn
dc qunn tnn \n cIñn :o c cIo cIu ng.
Vn dnnI tñng nIung nguo¡ \o dnng )cu cun cIung to¡
– Nnnc) C¡on – :u Io t¡o \c nñ t t¡nI tIn n cu n co n )
íIong íno g¡o ¡In¡ nIn t cn , \n Hn¡¡¡ct Ic\¡nc
– ngI¡ íuc \n tn¡ to cIuc cun co n) dn g¡u¡ cuon :ncI ¡n do¡.
5
Ba n muô n la nh da o?
Ha v do c nhu ng gì ca c nha la nh da o kinh doanh
chia se Irong Nhaâ Laä nh Àaå o Trong Baå n
“Cuo n :n cI nn ) íIong co gì ¡Iu c tn ¡, í¡ n n In) íIo I¡c u cn . NIung
no co tIc g¡u¡ ínn t¡o tInnI nIn ínnI dno t¡ong not tIc g¡o¡ ¡Iuc
tn ¡, íIo I¡c u \n do¡ íI¡ tIn t í¡ n n. ß¡c t cn cI ín nI dn o cI¡nI ín cIìn
íIon cIo :u tInnI cong.”
– BURT MANNING, CHU TICH VA CLO, 1. WALTLR THOMPSON
“Vn n tIco du ng ¡Iong cn cI cu n Iníc Cn¡ncg¡c, qu)c n :n cI nn ) dn
cIo no¡ nguo¡ tIn) ¡ñng: ¡Int t¡¡cn tn¡ nñng ínnI dno t¡cn nn t¡ong
con nguo ¡ ín Ic t :u c don g¡n n \n dc dn ng. NIu ng donnI nInn ngn )
nn) cn n ¡In ¡ do c qu)c n :n cI nn ) dc í¡c n nIu ng-gì-cIun-cIñ c-cIñ n
tIn nI nIu ng tIn nI-cong-tIn t-:u t¡ong cong \¡c c.”
– GIA O SU IRWIN L. KLLLNLR, NHA KINH TÍ HO C,
TÂ P DOA N CHLMICAL BANKING
“Mot co Io¡ cIun tung co dc Ioc tn¡ tu nIung nguo¡ tn¡ g¡o¡ nInt:
nIu ng nIn -\o-d¡cI tIn t :u t¡ong cn c í¡nI \u c dn cI¡n :c nIu ng cnu
cIu)c n ¡¡cng tu cu n Io \n qun do cIo tIn ) nIu ng cI¡c n íuo c dn
duo c cIu ng n¡nI íñ ng nIu ng tIn nI cong cu n Io . To¡ cIo cuo n :n cI
nn) not d¡cn nuo¡ tu)ct do¡!”
– MARY LOU RLTTON
“In nI dn o ín no t íIn nñng g¡u ¡ con nguo ¡ co tIc dun ¡n nIu ng
qu)ct d¡nI dung dñn t¡ong nIung tIo¡ g¡nn tI¡cI Io¡ nInt, \o¡ :u
tu t¡n \n íong nI¡ct tìnI. Vo¡ :u t¡u)cn cnn, dc doc, \n Ict :uc Iuu
¡cI, NIn In nI In o T¡ong ßn n cII cIo ín n cn cI íIn¡ tIn c \n nnng
cno íIn nñng ín nI dn o cu n nìnI du ín n dnng ín n \¡c c t¡ong ín t
í) ngnnI ngIc nno.”
– LAURLNT BOSSON, CHU TICH VA CLO, SGS·THOMSON MICROLLLCTRONICS
6
7
Mu c Iu c
IO I CIO I THII U
CUÖ C CA CH MA NG TRONG MÖ I OUAN HÍ CON NGUO I 9
1. TIM KIÍM NHA LANH DAO TRONG BAN 23
2. KHOI DÂU SU GIAO TIÍP 37
3. THU C DÂ Y CON NGUO I SS
4. BAY TO SU OUAN TÂM CHÂN THANH 71
S. NHIN MO I VIÍ C TU DÖI MA T CU A NGUO I KHA C 86
6. HOC CACH LANG NGHL 100
7. TÂ P THÍ CHO TUONG LAI 117
8. TÖN TRO NG GIA TRI CU A NGUO I KHA C 134
9. CÖNG NHÂN, KHLN NGOI VA PHÂN THUONG 1S1
10. DÖ I MA T VO I SAI LÂ M, THAN PHIÍ N VA CHÍ TRICH 169
11. THIÍ T LÂ P MU C TIÍU 18S
12. TÂ P TRUNG VA KY LUÂ T 201
13. DA T DUO C THÍ CÂN BA NG 21S
14. HA Y CO NHU NG CA I NHIN THÂ T TICH CU C 227
1S. HOC CACH KHÖNG LO LANG 241
16. SU C MA NH CU A LO NG NHIÍ T TINH 2S9
IOI IIT
HAY BAT TAY VAO THUC HIÍN 272
IO I CA M ON 276
8
9
l0 l 6l0 l 18ll 0
0000 0800 N8ß0 1f0ß0
N0l 008ß 80 00ß 8000l
Hn ) :ñ n :n ng tIn) do ¡. Hn ) do n nIn n no . Vn tìn cn cI dn t
duoc no. I¡cn t¡n \n íuon íuon í¡cn t¡n ín¡ nIung ) tuong
cu n ín n, do cI¡nI ín cn cI dc ín n ngn ) cn ng t¡c n ío .
– DALL CARNLGIL
Chu nµ Ia da buo c va o Ihe ky XXI, Ihe µIo I danµ Ira I qua mô I
su Ihay dô I Io n Iao, mô I chuô I nhu nµ buo c nµoa I va IrIe n vo nµ
Io Ion xuaI hIen. Chí Ironµ môI vaI nam nµan nµuI, chunµ Ia
da chunµ kIen buôI dau cua IhoI ky hau cônµ nµhIep hoa voI
su xuaI hIen cua ky nµuyen Iruyen Ihônµ, buoc dôI pha cua
nµa nh cônµ nµhe Ihônµ IIn, nµa nh cônµ nµhe sInh ho c. Va
khônµ he Ihua ke m nhu nµ Ihay dô I a y Ia cuô c ca ch ma nµ Ironµ
môI quan he µIua nµuoI voI nµuoI.
Vo I su ke I Ihu c cu a cuô c chIe n Iranh Ia nh, môI Iruo nµ kInh
doanh pha I IrIe n mô I ca ch da nµ ke va nµa y ca nµ ma nh IIe I hon.
Ca nh Iranh manµ Iính Ioa n ca u va nanµ dô nµ hon. Cônµ nµhe
cunµ Iham µIa vao cuôc dua nay. Doanh nhan khônµ con binh
10
Iha n Ia m nµo Iruo c nhu nµ nhu ca u cu a kha ch ha nµ. Nhu nµ
nha qua n Iy khônµ co n don Ihua n dua ra nhu nµ me nh Ie nh
va Irônµ do I nhan vIen Ia m Iheo mô I ca ch ma y mo c. Nhu nµ
mô I quan he ca nhan khônµ co n duo c xem Ia mô I dIe u hIe n
nhIen. Cac cônµ Iy khônµ con Io ra Iho o Iruoc vIec phaI caI
IhIe n cha I Iuo nµ Ihuo nµ xuyen. O c sa nµ Ia o cu a con nµuo I se
khônµ co n de da nµ bI bo nhu Iruo c nu a.
De Iô n Ia I Ironµ nhu nµ nam Io I day, mô I Iô chu c muô n Iha nh
cônµ – ke ca Iô chu c kInh doanh, Iô chu c chính phu hay Iô chu c
phI IoI nhuan – deu can phaI IraI qua môI su Ihay dôI IrIeI de
ve van hoa. Cac Ihanh vIen cua Iô chuc phaI dônµ nao nhanh
hon, Ia m vIe c nha y be n hon, co nhu nµ uo c mo Ia o ba o hon va
phaI µan keI chaI che voI nhau hon Ironµ cônµ vIec.
Ouan Ironµ nhaI Ia su Ihay dôI van hoa nay se doI hoI môI
kIe u Ia nh da o mo I, mô I kIe u Ia nh da o khônµ µIô nµ nhu nhu nµ
sep cu cua cac ban, hay chính môI vaI nµuoI Ironµ sô cac ban.
ThoI ky ma môI cônµ Iy co Ihe hoaI dônµ voI “môI caI roI da
va môI caI µhe” da qua rôI.
Nhu nµ nha Ia nh da o Iuonµ IaI pha I xay du nµ mô I vIe n ca nh
Ihuc Ie va nhunµ µIa IrI xunµ danµ cho Iô chuc ma ho muôn
dan daI. Ho phaI µIao IIep va co kha nanµ Iao dônµ Iuc cho
nhan vIen hIeu qua hon nhunµ µi ma cac nha Ianh dao Ironµ
qua khu da Iam. Ho phaI Iro nen nhay ben Iruoc nhunµ Ihay
dô I IIen Iu c Ironµ dIe u kIe n hIe n nay. Nhu nµ nha Ia nh da o kIe u
nay se phaI khaI Ihac IôI da IaI nanµ va kha nanµ sanµ Iao ma
Iô chu c cu a ho so hu u – Iu nhan vIen cho de n nhu nµ nµuo I o
vI Irí cao.
Nµuôn µôc cua IaI ca nhunµ bIen dôI nay co Ihe Iim Ihay o
nhu nµ Iha p nIen sau chIe n Iranh Ihe µIo I Ihu haI. Tronµ nhu nµ
11
nam sau chIe n Iranh, nhu nµ cônµ Iy cu a My duo nµ nhu Iha nh
cônµ Ironµ IaI ca nhunµ cônµ vIec ho da Iam. Nen kInh Ie cua
chau Âu va chau A µa p kho khan do su Ia n pha cu a chIe n
Iranh, nhu nµ nuo c danµ pha I IrIe n Ihi Ia I khônµ co nhIe u dIe u
kIen de phaI IrIen kInh Ie. Nhunµ cônµ Iy cua My da co duoc
mô I Iuo nµ Iao dô nµ khô nµ Iô va mô I chính phu uy quye n u nµ
hô va ho Ia p ra nhu nµ IIeu chua n cho mo I nµuo I. Do khônµ
pha I Ia mô I ca ch va n ha nh hIe u qua . Ho khônµ bao µIo da I duo c
dIe u do . Vo I nhu nµ Ihu ba c Iren duo I Ironµ Iô chu c, vo I su do I
hoI cunµ nhac va IhaI dô chunµ·IôI·Iuôn·bIeI·caI·IôI·nhaI, ho
cu “Ia Ia” van hanh Iô chuc cua ho Ironµ nhunµ nam µIua Ihe
ky, ma van phaI daI, hanh phuc va day IoI nhuan.
Nhu nµ “ca I ke n” xInh de p ma ca c cônµ Iy na y dem Ia I cho
nhan vIen cu a ho mo I Iuye I Ia m sao! Mô I cônµ vIe c Ironµ mô I
Iap doan danh IIenµ dôI voI nhIeu nµuoI Ia môI cônµ vIec heI
suc danµ µIa – Iuy khônµ khac µi may so voI nµanh dIch vu
cônµ cô nµ, nhunµ vo I IIe n Iuonµ kha hon va nhu nµ bô nµ Iô c
“nµo I nµa o” hon ke m Iheo.
Sa IhaI Ironµ cônµ vIec7 Ban co bao µIo nµhe ve nhunµ vu
sa Iha I dô I vo I nhu nµ nµuo I Ia m van pho nµ va qua n Iy – “nhu nµ
nµuoI mac ao veI Iônµ hay mac vay khI dI Iam” chua7 Cônµ
nhan nha may co Ihe bI sa IhaI, nhunµ ban quan Iy Ihi chac
chan Ia khônµ rôI. NµuoI Ia Ihuonµ noI ve nhunµ “nac Ihanµ
Iha nh cônµ” va do Ia ca ch ma ho Ihanµ IIe n Iren con duo nµ su
nµhIe p cu a minh, mô I khI da buo c Ien, khônµ cha m hon va
khônµ nhanh hon nhu nµ nµuo I o Iren hay o duo I ba n. KhI nhin
IaI, chunµ Ia Ihay ranµ do Ia khoanµ IhoI µIan vIec kIem IIen
IhaI de danµ nhunµ cuôI cunµ, no cunµ da phaI keI Ihuc.
KhI nuo c My danµ Ia n huo nµ nhu nµ Ira I nµo I cu a nam Iha nµ
hau chIen Iranh, Ihi nµuoI NhaI suy nµhï ve Iuonµ IaI cua ho.
12
Nen kInh Ie bI pha huy, co so ha Ianµ cua ho bI dô naI va do
chí Ia su khoI dau cua nhunµ µi ma nµuoI NhaI phaI vuoI qua.
Ho cu nµ co IIe nµ Iren Ihe µIo I ve vIe c sa n xua I nhu nµ ma I ha nµ
Ihu pham µIa re va cunµ cap nhunµ dIch vu cho khach hanµ
haI.
Nhunµ sau nhunµ µIan khô ma ho da µanh chIu, nµuoI NhaI
sa n sa nµ ho c Ia p Iu nhu nµ Iha I ba I. Ho ra nµoa I va Ihue nhu nµ
chuyen µIa Iu van ma ho co Ihe Iim duoc, môI Ironµ sô do Ia
IIen sï W. Ldwards DemInµ, nha Ihônµ ke da Iam vIec cho Van
pho nµ qua n Iy cha I Iuo nµ cu a quan dô I My Ironµ suô I chIe n
Iranh.
Nhu nµ Io I khuyen cu a DemInµ da nh cho nµuo I Nha I Ia : Du nµ
cô µa nµ ba I chuo c ca u Iru c phu c Ia p cu a nhu nµ Ia p doa n Io n
cua My, ma Ihay vao do Ia hay xay dunµ môI cônµ Iy kIeu moI
cu a Nha I – mô I cônµ Iy co kha nanµ Ihu hu I nhan vIen, ca I IhIe n
cha I Iuo nµ, dem Ia I su ha I Io nµ cho kha ch ha nµ – va Ia o nen
su µa n bo , doa n ke I µIu a ca c nhan vIen da nµ sau nhu nµ mu c
IIeu Iren.
DIe u na y khônµ Ihe dIe n ra Ironµ mô I dem, nhunµ ne n kInh
Ie NhaI Ban da duoc IaI sInh. NhaI Ban Iro Ihanh nuoc dI dau
Ironµ vIe c dô I mo I cônµ nµhe , cha I Iuo nµ sa n pha m, co n dIch
vu Ihi nha y vo I. Vo I mô I IInh Iha n vu a duo c khoI da y, ca c cônµ
Iy Nha I Ba n khônµ chí duô I kIp ca c cônµ Iy nuo c nµoa I. Tronµ
nhIe u nµa nh cônµ nµhIe p chu chô I, ca c doanh nµhIe p Nha I Ba n
da vuo I xa qua khu cu a ho . Khônµ Iau sau, ca ch Ihu c cu a nµuo I
NhaI Ban Ian rônµ khap Ihe µIoI – Iu Duc, ScandInavIa cho IoI
mIe n VIe n Dônµ va va nh daI Tha I Binh Duonµ. Tha I IIe c Ia Hoa
Ky IaI Ia nuoc cuôI cunµ phô bIen cach Ihuc nay. Chính su Iri
hoan nay da phaI Ira môI caI µIa raI daI.
13
Cha m ra I va kho ma nha n Iha y Iu c ban da u, nhu nµ chIe c
du Ihuye n sanµ Iro nµ cu a My danµ Iu Iu ma I µIa . Tronµ suô I
nhunµ Ihap nIen 60 va 70, IIenµ µam cua nen kInh Ie IhoI hau
chIe n va n co n du Io n de nha n chim nhu nµ co hô I monµ manh,
nhunµ nhu nµ da u hIe u cu a ca c ra c rô I Ihi va n IIe p Iu c µIa Ianµ
de n mu c kho co Ihe Ia m nµo duo c.
Da u Iro nen da I do . La m pha I va Io I Iu c Ianµ cao. Ca nh Iranh
khônµ co n de n Iu nhu nµ nuo c hô I sInh nhu Nha I Ba n va Du c
nu a. Ha nµ chu c quô c µIa kha c, nhu nµ dô m sa nµ nho Iren bu c
Iranh kInh Ie da chInh phuc duoc cac Iïnh vuc cônµ nµhe voI
nhu nµ ky Ihua I mo I, sa c be n va da y Iính ca nh Iranh. Ra I nhanh
cho nµ, ca c quô c µIa na y da kIe m soa I pha n Io n IhI pha n Iu
GeneraI MoIors, ZenIIh, IBM, Kodak va Iu nhu nµ sIeu Ia p doa n
danµ ngu :n) khac
Cho IoI µIua Ihap nIen 80, vIec kim ham nhunµ rac rôI nµay
ca nµ Iro nen kho khan. KInh doanh ba I dô nµ sa n bI µIa m ma nh.
No kInh doanh va Iham hu I quô c µIa Ianµ Ien ma nh me . ThI
Iruo nµ chu nµ khoa n Iro nen kha c Ihuo nµ. Su suy Ihoa I ke o da I,
da c bIe I Ia va o nhu nµ nam da u 1990, mô I Ia n nu a da cho Iha y
phaI IrIen khônµ dônµ deu µIua cac quôc µIa.
DôI voI nhunµ nµuoI bI keI IaI o µIua, nhunµ Ihay dôI Iren
duonµ nhu dIen ra voI Iôc dô qua chonµ maI. DôI voI nhunµ
cônµ Iy khônµ IIen ho p hay khônµ co duo c su Ihu hu I na o, ho
buôc phaI caI Iô IaI hoac Ia phaI Iuyen bô pha san. DuôI vIec,
µIa m bIen che , nhu nµ Ihay dô I do Iha I kha c nµhIe I. Mo I chuye n
dIe n ra nhanh cho nµ. Va khônµ co n chô cho Iao dô nµ chan Iay.
Ca c qua n Iy va chuyen vIen se pha I dô I ma I vo I nhau Ironµ mô I
Iuonµ IaI nho he p va ho khônµ cha c Ia se pha I Ia m nhu nµ µi
IIe p Iheo.
14
Co Ihe du doa n duo c ra nµ su Ihay dô I ve quy mô va Iô c dô
se co a nh huo nµ ra I Io n de n nha n Ihu c cu a mo I nµuo I ve ba n
Ihan va nµhe nµhIe p cu a minh. Ba I ky Ihay dô I na o cu a ne n
kInh Ie cunµ se dan IoI môI Ian sonµ so haI va baI man chua
Iu nµ Iha y.
NhIe u nµuo I da I nIe m IIn va o cônµ nµhe . Ho da kha m pha ra
ra nµ Ihe µIo I co Ihe don µIa n Ia o ra con duo nµ rIenµ cu a no . Va
khônµ Ihe phu nha n nhu nµ do nµ µo p ma cônµ nµhe da dem Ia I.
Thomas A.Saunders III, nµuo I dô nµ sa nµ Ia p Saunders Karp
& Company – mô I nµan ha nµ Iu nhan – no I: “TôI co Ihe de n
van phonµ cua minh IaI New York va dunµ chính xac nhunµ
Ihônµ IIn ma mô I nµuo I na o do o Nha I Ba n danµ su du nµ – Ia I
cunµ môI IhoI dIem. Chunµ IôI IIep can voI he Ihônµ du IIeu
µIônµ nhau haI muoI bôn µIo môI nµay. MoI nµuoI Iren khap
Ihe µIo I duo c IIen ke I vo I nhau Ihônµ qua mô I ma nµ Iuo I vô cu nµ
IInh vI, hon ca nhu nµ µi ma mo I nµuo I co Ihe hinh dunµ ra.
ThI Iruonµ vôn va IhI Iruonµ IIen Ie nam nµoaI su kIem soaI
cu a chính phu . Va IôI khônµ ca n mô I Io ba o de bIe I Ihem dIe u
µi do ve nhunµ IhI Iruonµ do”.
TIe n sï 1onas SaIk, mô I nha nµhIen cu u duo c pha m Ia I nanµ
nhan xeI: “CaI chunµ Ia Ihay chính Ia nhunµ IoI ích cua môI
su ‘IIe n ho a’ Ironµ cônµ vIe c, IIe m nanµ duo c nanµ cao de n mu c
nhIeu cônµ vIec co Ihe duoc hoan Ihanh Ironµ IhoI µIan nµan.
Chunµ Ia co Ihe cônµ Iac voI nhIeu nµuoI o nhunµ noI raI xa,
do do so voI cach day môI Iram nam Ihi hIen nay raI nhIeu
cônµ vIe c da Iro nen co Ihe Ihu c hIe n duo c. Ba n ca nµ co nhIe u
nµuô n Iu c Ihi ca nµ co nhIe u phuonµ IIe n ma ba n pha I pha I IrIe n
de su du nµ nhu nµ nµuô n Iu c do .”
MaIcoIm S. Iorbes, 1r., Iônµ bIen Iap cua Iap chí kInh doanh
15
Io¡íc: da noI: “Ban co con nho Ian dau IIen khI may vI Iính
xuaI hIen khônµ7 Ho so IhIeI bI nay se Iro Ihanh môI cônµ cu
µIam saI. Ho so IIvI se Ia môI cônµ cu de Iuyen Iruyen. Nhunµ
Iha I ca m on cônµ nµhe cao, chu nµ da co hIe u qua nµuo c Ia I.
May Iính nµay nay Iro nen nho hon raI nhIeu so voI cac may
Iính co Io n nµa y xua. Nµa y nay, nµuô n dIe n cu nµ duo c nanµ
Ien danµ ke, do do ban khônµ con phaI chIu canh ‘IroI Iay IroI
chan’ khônµ Ia m duo c µi nu a.
“Nhu nµ con chIp sIeu nho da dua Irí Iue con nµuo I Ien mô I
Ia m cao mo I – nhu nµ cô ma y da co Ihe nanµ cao kha nanµ co
ba p cu a con nµuo I. Nµa y nay, ca c pha n me m nhu nhu nµ Ihanh
Ihe p. Nhu nµ so I ca p quanµ va ma n hinh sô Iro Iha nh duo nµ
sa I va duo nµ cao Iô c cho vIe c Iruye n da n sô IIe u. Thônµ IIn Ihi
Iro Ihanh môI nµuyen IIeu Ihô”.
Iorbes IIep Iuc: “Bay µIo, ban co Ihe Iruyen Ihônµ dIep cua
minh va voI chIec IapIop nanµ haI can, ban co Ihe Iam vIec IaI
baI ky dau ma ban Iim Ihay Iô cam hay Iín hIeu ve IInh”. KeI
qua Ia µi7 NhIe u nµuo I co Ihe IIe p ca n vo I nhIe u Ihônµ IIn hon.
Iorbes keI Iuan: “MoI nµuoI co Ihe Ihay nhunµ µi danµ dIen ra
Iren phan con IaI cua Ihe µIoI. No anh huonµ IoI IaI ca moI
nµuo I”.
Su su p dô cu a Bu c Iuo nµ BerIIn, su Ian ra cu a LIen banµ Xô
VIe I, su nô I Ien cu a Trunµ Hoa, su da u Iranh cho ne n dan chu
Ia I Chau My LaIInh va vu nµ CarIbe, IIe n Irinh cônµ nµhIe p ho a
IaI cac nuoc danµ phaI IrIen – IaI ca nhunµ su Ihay dôI nay
da nh da u mô I ne n cônµ nµhIe p Iu do va mô I su nha n Ihu c mo I
ra nµ ca Ihe µIo I Ia mô I cô nµ dô nµ. Mô I Ihay dô I de u duo c Ihu c
da y ba nµ nhu nµ phuonµ Ihu c rô nµ mo de de n vo I cônµ nµhe
Ihônµ IIn.
16
Nhu nµ hinh a nh IIeu bIe u cho su Ihay dô I na y µIo day co
Ihe baI µap IaI khap moI noI Iren Ihe µIoI. Cac hoc sInh Trunµ
Ouô c µIuonµ cao nhu nµ bIe u nµu vIe I ba nµ IIe nµ Anh Iruo c ca c
ô nµ kính quay phIm. Saddam HusseIn va Tô nµ Iham muu
Iruonµ quan dôI My cunµ Iheo doI nhunµ IIen IrIen cua chIen
Iranh vunµ VInh Iren CNN.
Nhunµ cônµ nµhe IhôI Ihi va n chua du cho nhu nµ khoa nµ
Iho I µIan kho khan. Phuonµ IIe n µIao IIe p co sa n nhunµ khônµ
co nµhïa Ia con nµuoI da hoc duoc cach µIao IIep IôI. Dac bIeI
Ironµ xa hôI nµay nay Ihi dIeu nay IaI canµ chính xac. Do Ia
môI Ironµ nhunµ dIeu Iro Ireu cua xa hôI hIen daI: kha nanµ
µIao IIe p ca nµ nhIe u Ihi Iha I ba I Ironµ µIao IIe p ca nµ cao. Thônµ
IIn IôI de Iam µi khI con nµuoI Ia khônµ bIeI cach chIa se no7
Ca ch day khônµ Iau, bô pha n cao ho c ve Ihuonµ ma I Ia I Da I
hoc Harvard Iô chuc môI cuôc khao saI voI cac sInh vIen, cuu
sInh vIen va nhunµ Ian sInh vIen. Chu de cua cuôc khao saI Ia
dua ra nhunµ yeu cau can IhIeI cho vIec µIao IIep nµay nay va
ke I qua cu nµ khônµ ba I nµo cho ma y. GIa o su nµa nh Ihuonµ
maI, 1ohn A.OueIch cua Iruonµ DaI hoc Harvard cho bIeI: “CaI
ma chu nµ IôI danµ Iim kIe m Ia mô I Ihuo c do cho su Iho a ma n
ve kha nanµ chuyen môn cua nhunµ sInh vIen da IôI nµhIep”.
Nhu nµ ho c vIen Ihônµ mInh co Ihe xu Iy ca c con sô , phan
Iích IhI Iruonµ, de ra ke hoach kInh doanh, nhunµ khI de cap
Io I vIe c µIa nµ da y ky nanµ u nµ xu µIu a nµuo I vo I nµuo I, Harvard
danµ pha I nô Iu c Iu nµ buo c mô I. OueIch no I: “Day duo nµ nhu
Ia môI Iïnh vuc can phaI duoc caI IhIen: cac ky nanµ noI, vIeI,
hoa I dô nµ Iheo nho m va nhu nµ ky nanµ kha c cu a con nµuo I”.
Tuy nhIen, do chính xa c Ia nhu nµ ky nanµ se dem Io I Iha nh
cônµ cho nhu nµ nha Ia nh da o Ire Iuô I.
17
DIeu chac chan Ia khoa hoc ky IhuaI van se donµ môI vaI
Iro quan Iro nµ Ironµ cuô c dua va n danµ IIe p dIe n cu a Ihe µIo I.
Nhunµ no chí Ia chIec ve de duoc Iham µIa vao cuôc dua do.
CuôI cunµ, su phan dInh µIua nµuoI Ihanµ ke baI khônµ phaI
Ia Iuo nµ byIe hay RAM co duo c. Nµuo I chIe n Iha nµ Ia nhu nµ
Iô chu c cu nµ vo I ca c nha Ia nh da o Ihônµ mInh va sa nµ Ia o,
nhu nµ nµuo I bIe I ca ch µIao IIe p va Ihu c da y con nµuo I mô I ca ch
hIeu qua – ca Ironµ Ian nµoaI Iô chuc.
1ohn Rampey, µIa m dô c pha I IrIe n qua n Iy cu a MIIIIken &
Company, nha sa n xua I de I may ha nµ da u, da no I: “Ky nanµ
µIo I Ironµ quan he con nµuo I co kha nanµ chuye n qua n Iy Iha nh
Ia nh da o”. Con nµuo I co Ihe ho c ca ch chuye n dô I “Iu chí da o
sanµ huo nµ da n, Iu dô I da u sanµ ho p Ia c, Iu Ia m vIe c Ironµ
môI Iruo nµ ba o ma I sanµ môI Iruo nµ chIa se Ihônµ IIn khI ca n
IhIeI, Iu Ihu dônµ sanµ chu dônµ mao hIem va Iu quan dIem
con nµuo I Ia hao phí sanµ quan dIe m con nµuo I Ia Ia I sa n”. Ho
co Ihe ho c ca ch “chuye n cuô c sô nµ Iu Ihu ha n sanµ ha nh phu c,
Iu ho hunµ sanµ Ian Iam va Iu IhaI baI sanµ Ihanh cônµ”.
Khônµ aI no I nhu nµ ky nanµ na y co Ihe de n mô I ca ch Iu nhIen
ca . BurI MannInµ, chu IIch cônµ Iy 1. WaIIer Thompson, ha nµ
quanµ cao nôI IIenµ Ihe µIoI da phaI bIeu: “Khônµ de danµ de
co duo c da nµ ca p cao Ironµ quan he con nµuo I. Chí ra I íI nµuo I
co Ihe Iam dIeu nay Iheo ban nanµ. Phan Ion moI nµuoI deu
phaI hoc moI co duoc. DIeu nay can nhIeu ren Iuyen – va cunµ
ca n nhIe u su IInh vI – nhu vIe c Iro Iha nh ky su Ironµ mô I cônµ
Iy xe hoI hay vIec caI IIen môI píI·Iônµ xe vay”.
MannInµ no I: “Nhu nµ cônµ Iy co Ihe Ia o ra Iu c Iuo nµ no nµ
cô I µô m nhu nµ nµuo I co kha nanµ Ihu c da y su nµhIe p cu a cônµ
Iy Ihi se nhanh cho nµ vuo I Ien Iruo c. Do chính Ia nhu nµ cônµ
18
Iy hIeu duoc ranµ dIch vu va quan he con nµuoI se Iro Ihanh
Ihu quyeI dInh Ihanh baI Ironµ Iuonµ IaI”.
DaIe CarneµIe da khônµ sônµ du Iau de chunµ kIen su keI
Ihuc cua nhunµ nµay ma Ihanh cônµ den qua de danµ va Ihay
va o do Ia nhu nµ bIe n dô I ma nh me . Önµ cu nµ khônµ duo c
chunµ kIen su xuaI hIen cua cuôc cach manµ moI Ironµ quan
he con nµuo I. Nhunµ ra I Iau Iruo c khI mo I nµuo I duo c nµhe de n
nhu nµ y Iuo nµ nhu tn n nIìn Io ¡ tn c, t¡no qu)c n cIo nInn
\¡cn, hay qun t¡ìnI nnng cno cIn t íuo ng, CarneµIe da IIen
phonµ Ironµ nhu nµ kha I nIe m co ba n cu a quan he con nµuo I,
nhu nµ kha I nIe m Ia m no nµ cô I cho nhu nµ y Iuo nµ quan Iro nµ.
CarneµIe de n New York va o nam 1912, mô I cha nµ IraI Ire Iu
vunµ Tay Bac MIssourI danµ Iim kIem vIec µi do de Iam Ironµ
do I. Önµ cuô I cu nµ Iim duo c vIe c Ia I sô 12S duo nµ YMCA, Ia m
µIa o vIen da y nµhe Ihua I no I chuye n Iruo c cônµ chu nµ cho nµuo I
Ion vao buôI IôI.
CarneµIe nhIe u nam sau da vIe I: “Lu c da u, IôI chí da m nhIe m
ca c kho a da y ve ca ch no I chuye n Iruo c da m dônµ – nhu nµ kho a
ho c duo c IhIe I ke cho nµuo I Io n, du a Iren Ihu c nµhIe m, da y ca ch
suy nµhï dôc Iap, cach phaI bIeu y kIen môI cach ro ranµ hon,
hIeu qua hon va Iu IIn hon, ca Ironµ cac cuôc phonµ van Ian
noI chuyen Iruoc dam dônµ.
Nhunµ da n da n sau nhIe u kho a ho c, IôI nha n ra ra nµ nhu nµ
hoc vIen nay raI can duoc day ve nµhe IhuaI unµ xu Ironµ cac
quan he hanµ nµay Ironµ cônµ vIec va nµoaI xa hôI”.
Vi Ihe CarneµIe da mo rônµ khoa hoc cua minh banµ cach
Ihem vao cac ky nanµ co ban Ironµ quan he con nµuoI. Önµ
khônµ co sa ch vo , khônµ co chuonµ Irinh chính Ihu c va cu nµ
19
khônµ Iheo mô I µIa o Irinh cu Ihe na o. Nhunµ ônµ da xay du nµ
mô I danh sa ch nµa y ca nµ duo c mo rô nµ bao µô m ca c ky nanµ
Ihu c Ie Ironµ nµhe Ihua I u nµ xu ma ônµ Iuôn u nµ du nµ va kIe m
Ira Iính hIe u qua ha nµ nµa y.
Önµ no I vo I ca c ho c vIen cu a minh: “Nhin nha n va n de Iheo
quan dIem cua nµuoI khac. Danh µIa cao µIa IrI cua ho môI
ca ch chan Iha nh. To ra Ihu c su quan Iam vo I mo I nµuo I xunµ
quanh”. Önµ chí cho ho ca ch “dan de I” nhu nµ quy Ia c co ba n
Ironµ quan he con nµuo I do va o “Ia m va I” cuô c sô nµ.
Lu c da u, CarneµIe chí pha c Iha o nhu nµ quy Ia c cu a ônµ Iren
nhu nµ Ia m Ihe nho co 3·S Inch. Nhu nµ Ia m Ihe na y nhanh
chonµ duoc Ihay Ihe boI cac ban Ihao va cac cuôn sach nho,
cuô n sau da n Io n hon cuô n Iruo c. Sau muo I Iam nam Ira I
nµhIem Ihuc Ie va chon Ioc ky canµ, CarneµIe da Iap hop IaI
ca ca c nµuyen Ia c cu a ônµ va o Ironµ mô I quye n sa ch. Ta c pha m
“Dac nhan Iam – Bí quyeI Ihanh cônµ” (Nµuyen HIen Le dIch
sanµ IIenµ VIeI) cua DaIe CarneµIe xuaI ban nam 1936 Ia môI
Ia p ho p nhu nµ Io I huo nµ da n ra I don µIa n de u nµ xu Iha nh
cônµ Ironµ cuô c sô nµ.
Ouye n sa ch da cu c ky Iha nh cônµ. Ba muoI IrIe u ba n da duo c
ba n ra sau do , “Da c nhan Iam – Bí quye I Iha nh cônµ” Iro Iha nh
mô I Ironµ nhu nµ quye n sa ch ba n cha y nha I Ironµ IIch su . No
duoc dIch sanµ raI nhIeu Ihu IIenµ va van con IIep Iuc duoc
ba n cho de n nµa y nay.
CarneµIe sau do Ia p nen cônµ Iy DaIe CarneµIe & AssocIaIes
nham phô bIen cac Ihônµ dIep cua ônµ ve quan he con nµuoI
va ônµ da Iim duoc dôc µIa Iren khap Ihe µIoI. Önµ dan xuaI
hIe n Ihuo nµ xuyen Iren Iruye n Ihanh Ia n Iruye n hinh. Önµ
20
huo nµ da n nhIe u nµuo I kha c de da y nhu nµ kho a ho c cu a minh
va IIe p Iu c vIe I Ihem haI quye n sa ch nu a ve quan he con nµuo I:
“Cach de danµ va nhanh chonµ de noI chuyen hIeu qua” va
“Oua nµ µa nh Io dI va vuI sô nµ”. Ca haI cu nµ de u na m Ironµ sô
nhunµ quyen sach ban chay nhaI. Nµay ca khI CarneµIe qua
do I va o nam 19SS, nhu nµ Iu Iuo nµ cu a ônµ va n IIe p Iu c khônµ
nµunµ Ian Ioa.
HIen IaI, cac khoa hoc cua DaIe CarneµIe da hIen dIen IaI
ha nµ nµa n Iha nh phô Iren kha p nuo c My va ba y muoI nuo c
kha c Iren Ihe µIo I vo I khoa nµ 3.000 ho c vIen mo I Iham µIa ho c
môI Iuan. Cônµ Iy cua CarneµIe da phaI IrIen den muc no da
xay du nµ chuonµ Irinh da o Ia o cho hon bô n Iram cônµ Iy Io n
nhaI nuoc My (Iheo banµ xep hanµ cua Iap chí Io¡tunc).
Vo I mô I Ihe he IrôI qua, Ihônµ dIe p cu a CarneµIe da cho Iha y
kha nanµ Ia Ihuonµ cua no Ironµ vIec Iu bIen dôI de dap unµ
voI nhu cau cua môI Ihe µIoI Iuôn Ihay dôI. GIao IIep hIeu qua
vo I mo I nµuo I, Ihu c da y ho Iha nh cônµ, kha m pha kha nanµ
Ia nh da o Ironµ mô I nµuo I – do Ia nhu nµ Iro nµ Iam co ba n Ironµ
Iy IhuyeI cua DaIe CarneµIe. VoI nhunµ baI ôn Ironµ Ihe µIoI
nµa y nay, nhu nµ Iy Ihuye I do cu a ônµ nhu Ia I hô I sInh. Tronµ
nhunµ Iranµ IIep Iheo, cac nµuyen Iac co ban Ironµ quan he
con nµuoI cua CarneµIe duoc ap dunµ vao cac Ihu Ihach dac
Irunµ ma con nµuoI nµay nay phaI dôI maI.
Nhu nµ nµuyen Ia c na y de u don µIa n va de hIe u. Chu nµ khônµ
yeu cau môI Irinh dô µIao duc dac bIeI hay baI ky ky nanµ
chuyen môn na o. Nhu nµ µi do I ho I Ia su re n Iuye n va Iuôn sa n
sanµ hoc hoI.
Ban da chuan bI de dôI dau voI nhunµ quan dIem Iau doI ve
Ihe µIoI7 Ban da san sanµ xu Iy cac môI quan he môI cach de
21
danµ va Ihanh cônµ7 Ban co muôn Ianµ Ihem µIa IrI cho IaI
sa n quy µIa nha I cu a minh: nhu nµ nµuo I Ironµ do I sô nµ ca nhan
va Ironµ cônµ vIec cua ban7 Ban da san sanµ Iim kIem va bôc
Iô con nµuoI Ianh dao Ironµ chính ban Ihan7
Ha y IIe p Iu c do c ne u cau Ira Io I Ia co . Nhu nµ Iranµ IIe p Iheo
day co Ihe Ihay dô I cuô c do I ba n.
22
23
1
1lM kl0M ß08 l8ß0 880
lf0ß0 08ß
CIn¡íc: 5cI\ní duoc t¡n \o¡ nuc íuong not t¡¡cu doín not
nñn t¡ong ngnnI í¡nI donnI tIc¡, \n ong dn no¡ \o¡ to¡
¡ñ ng ong duo c nIn n nu c íuong íIo ng ío nIu \n ) ín nIo
íIn nñng qunn í) con nguo¡. Hn) tuong tuong xcn, not
t¡¡c u doín no t nñn cII \ì ong co íIn nñng qun n í) con
nguo ¡!
Mo t ngn ) g¡u n t¡un, 5cI\ní dnng d¡ dn o o no t t¡ong
nIu ng nIn nn ) tIc ¡ cu n nìnI. II¡ ong d¡ ngnng qun,
no t nIo n nguo ¡ dnng Iu t tIuo c ngn) duo ¡ tn n ín ng
“Cn n Iu t tIuo c”.
CIñ c Iñ n ín n cIo ín CIn¡íc: 5cI\ní :c cII ngn) \n o tn n
ínng \n no¡: “Cnc nnI íIong í¡ct doc n?”.
NIung íIong, do íIong ¡In ¡ ín cn cI ín n cu n ín c tIn )
t¡ong ung xu.
Ông 5cI\ní dn t¡o cIu)cn \o¡ Io not cncI tInn tI¡cn \n
íIong Ic nIñ c dc n no t tu nn o \c \¡c c Io dn Iu t tIuo c
ngn) duo¡ tnn ínng “Cnn Iut tIuoc”.
Cuo ¡ cu ng, ong dun cIo Io no t \n ¡ d¡c u xì gn \n nIn )
nñ t: “To¡ :c dn nI g¡n cno nc u nIu cn c cn u Iu t tIuo c o
ícn ngon ¡”.
24
Io ín tnt cn nIung gì ong n) no¡. NIung nguo¡ dnn ong
í¡n dn I¡c u ¡ñ ng nìnI dnng ¡In n íun t, Io ¡Iu c ong ío ¡
\ì ong dn íIong In nIu c Io . Ông dn cu xu tu tc \o ¡ Io \n
to¡ íuot Io cung nuon cu xu tu tc \o¡ ong.
– DALL CARNLGIL
Ired WIIpon Ia chu IIch dô I bo nµ cha y New York MeIs. Mô I
buôI Irua no, WIIpon dan dôI bonµ hoc sInh den san van dônµ
Shea. Önµ de bon Ire dunµ danµ sau khu vuc phaI bonµ va
da n chu nµ va o pho nµ Ia p Irunµ qua mô I con duo nµ nho da n
de n cau Ia c bô . Cuô I chuye n Iham quan, WIIpon muô n da I bo n
Ire vao san Iap, noI danh cho cac cau Ihu khoI dônµ.
Nhunµ nµay Iruo c cô nµ san Ia p, mô I nµuo I ma c dô nµ phu c
ba o ve nµan ho Ia I va no I vo I WIIpon “San khônµ mo cho nµuo I
nµoaI vao”. TaI nhIen anh Ia khônµ he bIeI WIIpon Ia aI. “TôI
xIn IôI nhunµ ônµ va bon Ire khônµ Ihe vao day duoc”.
Bay µIo, Ired WIIpon chac chan co du Iham quyen de co Ihe
Ia m nhu nµ µi ma ônµ Ia muô n nµay Iu c do . Önµ da co Ihe Ira ch
manµ nµuoI bao ve IôI nµhIep vi da khônµ nhan ra môI nµuoI
quan Iro nµ nhu ônµ. Va de µay a n Iuo nµ ma nh me , WIIpon co
Ihe ruI ra nµay µIay phep an nInh cao cap cua minh va chunµ
mInh cho bon Ire danµ mo Io maI ranµ ônµ co “Ironµ Iuonµ”
nhu Ihe nao IaI Shea.
WIIpon da khônµ Ia m ca haI dIe u Iren. Önµ da n ho c sInh qua
phía ben kIa xa hon cua san van dônµ va dua chunµ IoI san
khoI dônµ banµ môI cônµ khac.
Ta I sao ônµ pha I Ia m dIe u do 7 WIIpon khônµ he muô n Ia m
cho nµuoI bao ve cam Ihay Iunµ Iunµ. ThaI ra anh Ia chí Iam
25
cônµ vIec cua minh va da Iam raI IôI. Sau buôI chIeu hôm do,
WIIpon da µu I mô I Io I nha n vIe I Iay de ca m on nµuo I ba o ve vi
da Ihe hIen su quan Iam cua minh dôI voI cônµ vIec.
Neu WIIpon Iua chon cach Ia heI hay caI va, nµuoI bao ve
rôI cuôc se cam Ihay kho chIu va chac ranµ cônµ vIec cua anh
Ia se µanh Iay hau qua. Cach unµ xu IInh Ie cua ônµ WIIpon
manµ IaI nhIeu y nµhïa. Va chac ranµ nµuoI bao ve se nhan ra
ônµ Ian IoI khI haI nµuoI µap maI.
Ired WIIpon Ia mô I nha Ia nh da o khônµ chí vi chu c vu ma
ônµ danµ na m µIu hay mu c Iuonµ ma ônµ kIe m duo c. DIe u khIe n
ônµ Iro Iha nh nµuo I Ia nh da o cu a mo I nµuo I chính Ia ônµ ho c
duoc cach µIao IIep nhu Ihe nao.
Truo c kIa, µIo I kInh doanh khônµ nµhï de n y nµhïa Ihu c su
cua Iu “Ianh dao”. Önµ chu Ia ônµ chu va ônµ Ia phaI co Irach
nhIem. Cham heI. Khônµ co µi de ban caI.
Nhu nµ cônµ Iy “duo c va n ha nh hIe u qua ” – khônµ aI no I
nhu nµ cônµ Iy “duo c Ia nh da o hIe u qua ” ca – Ia nhu nµ cônµ Iy
chu ye u hoa I dô nµ Iheo kIe u quan dô I. Ca c chí IhI duo c Iruye n
Iu Iren xuô nµ qua ca c ca p ba c.
Ca c ba n co nho nhan va I nµa I DIIhers Ironµ ma u chuye n ha I
ßíond¡c khônµ7 “BUM·STLAD!” ônµ Ia heI Ien va nhu môI chu
cho nho hoa nµ so , anh cha nµ Daµwood cha y cuô nµ cuô nµ va o
phonµ Iam vIec cua ônµ chu. Tronµ nhIeu nam, Ihuc Ie co raI
nhIe u ca c cônµ Iy hoa I dô nµ Iheo kIe u nhu va y. Nhu nµ cônµ
Iy khônµ hoa I dô nµ Iheo kIe u nhu nµ Irunµ dô I Ihi du ca ch na o
cu nµ kho hoa I dô nµ. Chu nµ va n cu Ia Ia , qua n quanh, an Ioa n
vo I vI Irí nho nhoI Iren IhI Iruo nµ, ca I vI Irí ma cha nµ ma y khI
µa p Ihu Iha ch. Ke I qua Ia “Ne u khônµ co µi saI, Ia I sao pha I su a7”
26
Nhu nµ nµuo I co Ira ch nhIe m Ihi nµô I Ironµ van pho nµ cu a
minh va qua n Iy nhu nµ µi co Ihe . Do Ia ca I ma ho duo c monµ
do I de Ia m – Ia m “qua n Iy ”. Co Ie ho chí Ie o Ia I cônµ Iy mô I chu I
sanµ pha I hoa c mô I chu I sanµ Ira I. Thuo nµ Ihi ho cô µa nµ µIa I
quyeI nhunµ rac rôI hIen nhIen Ihuôc Irach nhIem cua ho va
nhu Ihe ho coI nhu da Ia m xonµ cônµ vIe c cu a minh.
Ouan Iy Iheo kIeu nay chí Ihích hop khI Iro ve môI Ihe µIoI
don µIa n Iruo c kIa. Lu c a y cuô c sô nµ co Ihe doa n Iruo c duo c
va khônµ ca n nhu nµ Ia m nhin xa.
Nhunµ µIo Ihi qua n Iy Ihua n Iu y Ia chua du . The µIo I nµa y
nay raI kho du doan, nhIeu baI ôn va phaI IrIen qua nhanh
cho môI cach Iam vIec cunµ nhac nhu vay. DIeu can IhIeI bay
µIo Ia mô I ca I µi do sa I Ihu c hon so vo I Iô I qua n Iy kInh doanh
da Iô I Iho I. Do Ia phuonµ Ihu c ín nI dn o g¡u ¡ con nguo ¡ ¡In t
Iu) Ic t íIn nñng cu n Io , tn o du ng íc Ion cI t¡ong tuong ín¡,
do ng \¡cn, dn o tn o, Iuo ng dn n, gn ) du ng \n du) t¡ì nIu ng
no ¡ qunn Ic tIn nI cong.
1ohn OueIch, mô I µIa o su nµa nh Ihuonµ ma I Iruo nµ Da I ho c
Harvard pha I bIe u: “Ouay ve Iu c ma cônµ vIe c kInh doanh hoa I
dô nµ Ironµ mô I môI Iruo nµ íI bIe n dô nµ hon, nhu nµ ky nanµ
qua n Iy nhu va y Ia da du . Nhunµ khI môI Iruo nµ kInh doanh
Iro nen ba I ô n, khI mo I Ihu bô nµ nhu hoa n Ioa n mo I, va cônµ
vIe c cu a ba n do I ho I ca n co nhIe u su Ihay dô I hon ba n Iuo nµ –
do chính Ia Iu c nhu nµ ky nanµ qua n Iy Iro nen cu c ky quan Iro nµ”.
Theo BIII MakahIIahIIa, µIa m dô c nhan su Ia p doa n SGS·
Thomson MIcroeIecIronIcs, nha san xuaI chaI ban dan hanµ
da u, Ihi: “Thay dô I da va danµ dIe n ra, va IôI khônµ cha c Ia Ia I
ca cac cônµ Iy deu san sanµ dôI maI voI no. VI Irí duoc µoI Ia
27
‘qua n Iy ’ se khônµ co n Iô n Ia I Iau nu a va quan nIe m ve ‘Ia nh
da o’ se duo c dInh nµhïa Ia I. Ca c cônµ Iy nµa y nay danµ Ira I
qua nhu nµ Ihu Iha ch do . Ho danµ nha n ra ra nµ, khI ba I da u
µIam bIen che nhan Iuc cho nhunµ hoaI dônµ va IIen IoI san
xua I Io n hon, nhu nµ ky nanµ hô Iro se nµa y ca nµ quan Iro nµ.
GIao IIe p Iô I, co ky nanµ xa hô I, kha nanµ hua n Iuye n, Ia o kIe u
ma u, Iô chu c nho m · Ia I ca nhu nµ dIe u do do I ho I yeu ca u nµa y
ca nµ cao Iu nhu nµ nµuo I Ia nh da o.
“La nh da o khônµ co n nµhïa Ia saI ba o nu a. La nh da o Iu c Ia
manµ Ia I a nh huo nµ. DIeu nay can nhunµ ky nanµ Ihuc Ihu”.
NhIe u nµuo I va n co n co nhu nµ suy nµhï ha n he p ve vIe c Ia nh
dao Ihuc su Ia µi. KhI ban noI den Iu “nha Ianh dao”, ho se
nµhï nµay Io I tuo ng í¡nI, to ng tIo ng, tIu tuo ng, In) cIu t¡cI
Io ¡ do ng qun n t¡¡. Dï nhIen, nhunµ nµuoI co vI Irí cao nhu vay
de u duo c monµ do I de Ia nh da o, su monµ do I ma ho co Ihe da p
u nµ vo I mô I chu nµ mu c na o do . Nhunµ Ihu c Ie , Ia nh da o khônµ
chí ba I da u va du nµ Ia I o nhu nµ vI Irí cao nha I. No co Ia m quan
Iro nµ Iuonµ Iu . Tha m chí Ia quan Iro nµ nha I nµay nhu nµ noI
binh Ihuonµ chunµ Ia sônµ va Iam vIec.
Tô chu c mô I nho m Ia m vIe c, khuye n khích ca c dô nµ nµhIe p,
duy Iri ha nh phu c µIa dinh – do chính Ia nhu nµ chIe n Iuye n
Ironµ vIe c Ia nh da o. La nh da o chua bao µIo Ia mô I cônµ vIe c
de da nµ. May ma n Ihay, co mô I su Iha I Ia : mô I nµa y, mô I nµuo I
Ironµ chunµ Ia deu co IIem nanµ de Iro Ihanh nha Ianh dao.
Nµuo I cô va n, µIa m dô c, u y vIen qua n IrI Ia I chính, nhan vIen
Iônµ daI dIch vu khach hanµ, nhan vIen phonµ cônµ van – baI
ky nµuoI nao Iunµ IIep xuc voI nµuoI khac se co Iy do de hoc
cach Ianh dao.
28
Nhu nµ ky nanµ Ia nh da o co Iính quye I dInh ra I Io n de n
Iha nh cônµ cu nµ nhu ha nh phu c ma ho co Ihe da I duo c, khônµ
chí Ironµ cônµ vIe c. Ca c hô I Iu IhIe n, ca c dô I Ihe Ihao, ca c hIe p
hô I cônµ chu nµ, ca c cau Ia c bô – mô I mô I Iô chu c nhu va y de u
raI can den su Ianh dao day nhIeI Iinh.
SIeve 1obs va SIeven WoznIak, nhunµ chanµ IraI Ire – 20 va
26 IuôI den Iu CaIIIornIa. Ho khônµ µIau co va chua Iunµ hoc
qua mô I Io p kInh doanh na o, nhunµ ho Ia I hy vo nµ kho I nµhIe p
vo I mô I nµa nh duo c xem Ia kho co Ihe Iô n Ia I duo c Ironµ khoa nµ
Iho I µIan do .
Do Ia va o nam 1976, Iruo c khI ha u he I mo I nµuo I nµhï de n
vIe c mua ma y vI Iính cho nµôI nha cu a minh. Lu c ba y µIo , µa n
nhu Ioa n bô nµa nh ma y Iính µIa dinh chí Ihu hu I mô I sô nµuo I
Ihônµ IhaI co so Ihích dac bIeI ve may Iính, nhunµ “con moI
may Iính” dau IIen Iren Ihe µIoI. Do do, khI 1obs va WoznIak
cô µom µo p cho du 1.300 dôIa ba nµ ca ch ba n mô I chIe c xe Ia I
va haI ca I ma y Iính Iay, mo cônµ Iy AppIe Ironµ nha xe cu a
1obs va kha nanµ Ihanh cônµ nµhe co ve xa voI.
Nhunµ haI nha da u Iu Ire Iuô I na y da co mô I Ia m nhin xa,
môI y Iuonµ ro ranµ ve caI ma ho IIn ranµ ho co Ihe daI duoc.
Ho Iuyen bô : “Ma y Iính khônµ co n chí da nh cho ‘nhu nµ con
nµuo I·da nµ·cha n’ nu a. Chu nµ se Ia phuonµ IIe n cu a Irí Iue . Ca c
may Iính µIa re se den voI moI nµuoI”.
Ke Iu Iu c do , haI nµuo I sa nµ Ia p AppIe va n Iuôn µIu nµuyen
y Iuo nµ ban da u va ho Iuôn Iruye n ba no mo I Iu c mo I noI. Ho
Ihue nhu nµ nµuo I am hIe u nhu nµ y Iuo nµ cu a ho va cu nµ ho
chIa se nhu nµ Iha nh qua Iu chu nµ. Ho cu nµ chunµ sô nµ, híI
Iho va Iuôn mIe nµ no I ve nhu nµ y Iuo nµ do . Tha m chí khI cônµ
29
Iy bI Iri hoan – khI cac daI Iy noI “Khônµ, cam on”, khI ma cac
nha san xuaI noI “Khônµ Ihe nao”, khI cac ônµ chu nha banµ
noI “Khônµ Ihe hon” – cac nha Ianh dao nhin xa Irônµ rônµ
cua AppIe van khônµ bao µIo sup dô.
CuôI cunµ Ihi Ihe µIoI cunµ da Ihay dôI. Sau nam sau nµay
Iha nh Ia p AppIe, 6S0.000 ma y vI Iính ca nhan duo c ba n ra mô I
nam. WoznIak va 1obs, nhu nµ nha Ia nh da o Ia I Iinh Ironµ nhIe u
nam da dI Iruoc IhoI daI cua ho.
Tuy va y, khônµ chí ca c cônµ Iy Ire mo I ca n de n su Ia nh da o
co Iam nhin xa. Tronµ nhunµ nam dau Ihap nIen 80, Iap doan
CornInµ bI Iam vao khunµ hoanµ. CaI Ien CornInµ van manµ
nµhïa Ia may vaI dunµ Ironµ nha bep nhunµ no danµ dan mo
nhaI môI cach nµhIem Ironµ. Cônµ nµhe san xuaI da IôI IhoI.
Cô phIe u chu nµ khoa n bI ha µIa . Nhu nµ kha ch ha nµ cu a
CornInµ Iim de n ha nµ nµa n cônµ Iy nuo c nµoa I kha c. Su u Ii
cu a cônµ Iy duo nµ nhu khônµ he co µIa I pha p na o ca .
Do cu nµ chính Ia Iu c nµa I chu IIch 1ames R. HouµhIon ke I
Iua n ra nµ CornInµ ca n co mô I y Iuo nµ hoa n Ioa n mo I va ônµ
da dua ra mô I de xua I. HouµhIon nho Ia I: “Chu nµ IôI co mô I
nµuo I cô va n o ben nµoa I, nµuo I Ia m vIe c chunµ vo I IôI va nho m
Iam vIec moI Ironµ cônµ Iy. Anh Ia Ihuc su Ia môI cô van µIoI,
mô I cha nµ IraI Iuye I vo I, nµuo I da IIen Iu c de ca p de n cha I Iuo nµ
san pham nhu Ia vIec ma chunµ IôI phaI quan Iam.
“Mô I hôm chu nµ IôI co mô I buô I ho p kInh khu nµ va mo I nµuo I
danµ raI IhaI vonµ. TôI da dunµ Ien va Ihônµ bao ranµ chunµ
IôI du dInh chI Ira 10 IrIe u dôIa ma chu nµ IôI khônµ co . Chu nµ
IôI se xay du nµ khu ky Ihua I cha I Iuo nµ cao cu a chính chu nµ
IôI. Va chunµ IôI se IIep Iuc Ihuc hIen dIeu nay.
30
“Co nhIe u nµuyen nhan kha c nhau Ia m IôI khônµ Ihe kIe m
che duo c. Nhunµ IôI so m Ihu a nha n ra nµ, IôI chí ca m Iuo nµ
nhu nµ µi minh no I Ia du nµ. Va IôI khônµ quan Iam de n ha u
qua cu nµ nhu Ia m quan Iro nµ cu a no ”.
HouµhIon bIeI ranµ CornInµ phaI caI IhIen chaI Iuonµ san
xuaI va ruI nµan IhoI µIan van chuyen. The Ia ônµ quyeI dInh
mao hIem. Önµ Iim kIem nhunµ chuyen µIa hanµ dau Ihe µIoI
– ca c nhan vIen cu a ônµ. Khônµ chí Iu µIa m dô c hay ca c ky su,
HouµhIon cu nµ Ia nµ nµhe Io I khuyen Iu ca c cônµ nhan. Önµ
Iap hop môI nhom daI dIen va noI ho IhIeI ke IaI Ioan bô quy
Irinh san xuaI – neu dIeu do co Ihe Iam vuc day cônµ Iy.
Sau sa u Iha nµ Ia m vIe c, nho m quye I dInh IhIe I ke Ia I mô I sô
nha ma y de kha c phu c nhu nµ IhIe u so I Ironµ day chuye n Ia p
ra p va ca I IIe n cho ma y mo c cha y nhanh hon. Ca c nho m cu nµ
ca I Iô vIe c Ia p ba nµ kIe m ke de cônµ vIe c Iro nen hIe u qua . Ke I
qua Iha I da nµ kInh nµa c. KhI HouµhIon ba I da u nhu nµ su Ihay
dô I na y, ca c Iô I Ironµ qua Irinh sa n xua I so I quanµ mo I da chIe m
de n Ia m Iram pha n IrIe u (0,08º). Bô n nam sau do , nhu nµ
khuyeI dIem nay da ha xuônµ muc khônµ. HaI nam IIep Iheo,
IhoI µIan van chuyen duoc caI µIam Iu Iuan xuônµ nµay va
Ironµ khoa nµ Iho I µIan bô n nam, µIa cô phIe u cu a CornInµ Ianµ
µan µap dôI. Tam nhin xa cua HouµhIon da vuc day cônµ Iy.
HaI nha Iy Iuan kInh doanh Warren BennIs va BurI Nanus
da nµhIen cuu hanµ Iram cac Iap doan Ihanh cônµ Ion nho va
chí chu y vao cach ma ho da Ianh dao. HaI nµuoI vIeI: “MôI
nha Ia nh da o, Iruo c IIen pha I co y Iuo nµ Ironµ da u ve hinh a nh
monµ muô n cu a cônµ Iy co Ihe co Ironµ Iuonµ IaI. Chính hinh
a nh na y, ca I ma Ia µo I Ia nhu nµ y Iuo nµ, co Ihe se mo hô nhu
31
µIa c mo hoa c chính xa c nhu mu c IIeu ma Ia danµ nha m Io I”.
DIe m quye I dInh, BennIs va Nanus µIa I Ihích: “La nhu nµ y Iuo nµ
phaI µan IIen voI Ihuc Ie, su IIn cay va môI Iuonµ IaI hua hen
cho cônµ Iy, mô I Iuonµ IaI ve nhu nµ ma I quan Iro nµ na o do ,
Iô I hon nhu nµ µi hIe n Ia I”.
Nhu nµ nha Ia nh da o da I ra cau ho I: Dau Ia noI nho m Ia m
vIe c na y ca n huo nµ Io I7 VIe c phan chIa na y manµ y nµhïa µi7
Chu nµ Ia danµ cô µa nµ phu c vu aI7 La m Ihe na o de ca I IhIe n
cha I Iuo nµ cônµ vIe c7 Nhu nµ cau Ira Io I cu Ihe se kha c nhau
nhu su kha c nhau µIu a ca c nhan vIen va µIu a nhu nµ nµuo I
Ia nh da o. DIe u quan Iro nµ nha I chính Ia nhu nµ cau ho I duo c
da I ra.
VIe c Ia nh da o khônµ Iheo mô I huo nµ cu Ihe na o ca va nhu nµ
nha Ianh dao IaI µIoI Ihuôc nhIeu Iyp nµuoI khac nhau. Ho Ia
nhunµ nµuoI sôI nôI hay Iram Ianµ, vuI nhôn hay khaI khe,
ma nh me hay dIu da nµ, hunµ du hay ru I re . Ho de n Iu mo I Iu a
IuôI, baI ke chunµ Iôc, nam nu va moI Ihanh phan deu co ho
Ironµ do .
Tu Iuo nµ o day khônµ pha I Ia Iim ra mô I nha Ia nh da o Iha nh
cônµ nha I cho ba n ba I chuo c mô I ca ch mu qua nµ. Y dInh nhu
Ihe se phaI nhan Iay môI keI cuc bI daI nµay Iu Iuc baI dau.
Ba n se khônµ bao µIo vuo I Ien ca I bo nµ cu a nµuo I ma ba n danµ
ba I chuo c mô I ca ch nµhe o na n. Nhu nµ ky nanµ Ia nh da o chí
hIe u qua khI ba n Iu Ihan va n dô nµ.
Ired Lbb Ia nha soa n nha c Iu nµ µIa nh µIa I Tony Award,
nµuo I da co nhu nµ ba I “hII” Ironµ nhu nµ buô I Irinh dIe n
Broadway bao µô m Cnín¡ct, I¡:: o¡ tIc 5¡¡dc¡ Wonnn,
CI¡cngo va Zo¡ín. Thônµ Ihuo nµ, nhu nµ nha c sï Ire Iim de n
32
Lbb de co duo c nhu nµ Io I huo nµ da n chuyen nµhIe p. Lbb no I:
“TôI Iuôn no I vo I ho ha y Ia m Iheo Io I khuyen ma IrvInµ BerIIn
danh cho Georµe GershwIn”.
Co Ie khI BerIIn va GershwIn Ian dau µap maI, BerIIn da Ia
nµuo I µIa u co Ironµ khI GershwIn chí Ia mô I nha soa n nha c Ire
sô nµ cha I va I, Ia m vIe c Ia I TIn Pan AIIey vo I mu c Iuonµ 3S dôIa
môI Iuan. Ân Iuonµ boI IaI nanµ cua GershwIn, BerIIn da de
nµhI vo I anh mô I cônµ vIe c: Ia m Ihu ky am nha c cho ônµ vo I
muc Iuonµ µap ba so voI cônµ vIec soan nhac.
BerIIn khuyen: “Du nµ nha n cônµ vIe c na y. Ne u anh Ia m, anh
chí co Ihe Ia BerIIn ha nµ haI. Nhunµ ne u anh Ia chính anh, mô I
nµa y na o do anh se Iro Iha nh GreshwIn ha nµ nha I”.
GershwIn van Ia GershwIn va dï nhIen, nha soan nhac nµuoI
My nôI IIenµ nay da vuon IoI môI Iam cao moI. Lbb da noI voI
nhu nµ nµuo I ma ônµ do da u: “Du nµ cô ba I chuo c nµuo I kha c.
Ha y Iuôn Iuôn Ia chính minh”.
DIeu do Ihuonµ yeu cau vIec ban hIeu ra minh Ia aI va Iuôn
dua ra su hIeu bIeI Ihau dao va Ihan Ironµ dôI voI cônµ vIec.
VIec nay quan Ironµ den nôI ban nen danh môI chuI IhoI µIan
binh Iïnh de Iu soI xe I. Ha y ho I chính ba n mô I cau ho I don µIa n
nha I: Nhu nµ pha m cha I na o ma IôI ca n pha I co de chu nµ co
Ihe Iro Ihanh pham chaI cua môI nha Ianh dao7
Theo RoberI L. CrandaII, mô I Ironµ nhu nµ pha m cha I do Ia
kha nanµ nha y be n du doa n Iruo c nhu nµ Ihay dô I. CrandaII,
chu IIch Ia p doa n AMR da da n da I ha nµ ha nµ khônµ AmerIcan
AIrIInes vuoI qua IhoI ky cuc ky hôn Ioan Ironµ nµanh du IIch
ha nµ khônµ.
33
Va n dô nµ vIen OIympIc môn Ihe du c du nµ cu Mary Lou
ReIIon nôI IIenµ nho su nhIeI Iinh Iu nhIen cua minh. Cô da
vuo I ra kho I ca I IhI Ira n nho o WesI VIrµInIa de de n vo I Ira I IIm
cua hanµ IrIeu con nµuoI o khap moI noI.
Truo nµ ho p cu a Huµh Downs, mô I nha ba o ky cu u cu a ABC,
su khIem Iô n khônµ µIa Ia o chính Ia mô I Ironµ nhu nµ pha m
cha I Ia nh da o cu a ônµ. Down da xoay xo de xay du nµ nen su
nµhIe p Io Io n Ironµ nµa nh Ihuonµ ma I Iruye n hinh da y ca nh
Iranh, nhunµ va n Ia mô I nµuo I da n ônµ IIch Ia m.
Ba I ky pha m cha I na o ba n danµ co – Iính be n bí, o c nha y
be n, Irí Iuo nµ Iuo nµ phonµ phu , Iha I dô Iích cu c, kha nanµ da nh
µIa – ha y de no no hoa Ironµ con nµuo I Ia nh da o cu a ba n. Va
Iuôn nho , ha nh dô nµ bao µIo cu nµ co su c ma nh hon Io I no I.
ArIhur Ashe Ia Iay choI IennIs Ia m co Ihe µIo I va cu nµ Ia mô I
nµuoI cha IôI nhaI Ihe µIoI – môI nha Ianh dao Ihuc su Ironµ
nhIe u Iïnh vu c.
Ashe da no I Ironµ mô I buô I pho nµ va n Iruo c khI ônµ a y qua
do I: “Vo chô nµ IôI Iuôn no I chuye n na y vo I du a con µa I sa u Iuô I
cu a chu nµ IôI. Tre con Iuôn bI a n Iuo nµ bo I nhu nµ µi chu nµ
Iha y hon Ia nhu nµ µi ba n no I. Bo n Ire Iuôn muô n ba n pha I Iha nh
IhaI. Neu ban Ihuonµ xuyen IhuyeI µIanµ ve môI dIeu µi do
nhunµ rô I co Iu c ba n Ia I khônµ Ihu c hIe n dIe u do , chu nµ se nµay
Iuc khac noI Ihanµ chuyen ay vao maI ban.
“TôI da no I vo I con nµô I chô nµ khuy u Ien ba n Ironµ Iu c an
Ia dIe u ba I IIch su . Nhunµ sau do Ironµ bu a an Iô I IôI da chô nµ
khuyu Iay Ien ban. Chau noI: ‘Bô oI, bô de khuyu Iay Iren ban
kia’. Ba n pha I Ia nµuo I Io n Ihu c su de no I: ‘Con du nµ rô I’ va de
khuy u Iay xuô nµ. Tha I ra, do Ia mô I kInh nµhIe m ho c ho I Ihuye I
34
phu c cha u hon ca nhu nµ dIe u ma cha u nµhe Iha y. Co nµhïa Ia
chau da Ianµ nµhe. Chau hIeu. Va chau nhan ra khI Ihay dIeu
do. De daI duoc dIeu nay, can phaI hanh dônµ hon Ia nhunµ
IoI noI don Ihuan”.
Nµuo I Ia nh da o Ia o ra nhu nµ IIeu chua n va kIen Iri vo I
chu nµ. DouµhIas A. Warner III Ia mô I ví du , Iuôn dua ra quan
dIe m – ca I ma ônµ µo I Ia “hoa n Ioa n mInh ba ch”.
Warner – chu IIch cu a Ia p doa n 1.P Morµan – no I: “KhI ba n
dua ra mô I de nµhI na o do vo I IôI, ha y µIa su ra nµ mo I Ihu ba n
noI voI IôI se xuaI hIen... Iren Iranµ nhaI cua Io Wníí 5t¡cct
Tou¡nní va o nµa y maI. Ne u pha I hoa n Ioa n mInh ba ch nhu Ihe ,
IIeu ban co du Iu IIn de xu Iy vu µIao dIch hoac Iinh huônµ
nay Iheo cach ma ban vua de nµhI hay khônµ7 Neu cau Ira IoI
Ia khônµ, chunµ Ia nen dunµ IaI IaI day va xem xeI xem van
de Ia µi”. Do moI chính Ia bIeu hIen cua Ianh dao.
Phuonµ Ihuc Ianh dao day nhIeI huyeI va Iu IIn nhu Ihe se
bIen nhunµ mônµ Iuonµ Ihanh hIen Ihuc. Hay hoI Me Teresa.
Ba Ia môI nu Iu Ire dao ThIen Chua, day o Iruonµ Irunµ hoc
Ironµ khu vu c cu a Ia nµ Io p Irunµ Iuu va Ihuo nµ Iuu o CaIcuIIa.
Nhunµ ba va n Iuôn nhin ra nµoa I cu a sô va Iha y nhu nµ nµuo I
bI benh phonµ. Ba noI: “TôI Ihay nôI so haI Ironµ maI ho. NôI
so ha I ra nµ ho se khônµ bao µIo duo c yeu Ihuonµ, ra nµ ho se
khônµ bao µIo co duoc su dIeu IrI Ihuôc Ihanµ day du”.
Ba da khônµ Ihe na o vu I bo duo c nhu nµ nô I so ha I ra kho I
dau. Ba bIeI ranµ ba phaI roI khoI donµ Iu kín de ra nµoaI Iap
nhunµ IraI cuu Ie cho nhunµ nµuoI bI mac benh phonµ o Ân
Dô . Sau nhIe u nam, Me Teresa cu nµ vo I hô I Iu IhIe n cu a nhu nµ
nµuo I Iruye n µIa o da cham so c cho 149.000 nµuo I be nh phonµ,
35
phan pha I Ihuô c Ihanµ vo I su cham so c va Iinh yeu Ihuonµ vô
dIe u kIe n.
MôI nµay Ihanµ 12, sau baI IhuyeI µIanµ o Iô chuc LIen Hop
Ouôc, Me Teresa den Iham nha Iu duoc bao ve can maI Ion
nha I o vu nµ nµoa I ô New York. KhI va o Ironµ, ba da Iro chuye n
vo I bô n nµuo I Iu nhan o chunµ pho nµ bI ma c be nh AIDS. Nµuo I
da nµay Ia p Iu c nha n ra ho chính Ia “nhu nµ nµuo I be nh phonµ”
nµa y nay.
Ba quay Ia I Iha nh phô New York va o nµa y Ihu haI Iruo c GIa nµ
sInh va de n Iha nµ Io a IhI chính cu a Iha nh phô de µa p ThI
Iruo nµ Ldward Koch. Ba yeu ca u nµa I IhI Iruo nµ µo I dIe n Ihoa I
cho Ihô nµ dô c, MarIo Cuomo. Sau khI nµa I Koch dua dIe n Ihoa I
cho ba, ba noI, “Thônµ dôc, IôI moI vua Iu SInµ SInµ Iro ve, o
do co bô n be nh nhan AIDS. TôI muô n mo mô I Irunµ Iam da nh
cho nhunµ nµuoI bI benh AIDS. NµaI co Ihe phonµ Ihích bôn
Iu nhan do cho IôI duo c khônµ7 TôI muô n ho se Ia bô n Iha nh
vIen dau IIen o Irunµ Iam AIDS nay.”
Cuomo da p, “Ö Ihua Me , chu nµ IôI co 43 Iruo nµ ho p AIDS
Ironµ he Ihônµ nha Iu banµ. TôI se phonµ Ihích Ioan bô 43 Iu
nhan na y cho Nµuo I.”
Ba no I, “Duo c IhôI, IôI muô n ba I da u chí vo I bô n nµuo I. Bay
µIo hay de IôI ke cho nµaI nµhe ve Ioa nha ma IôI da nµhï ra
Ironµ da u. Nµa I co sa n Io nµ chI Ira cho no khônµ7”
“Vanµ,” Cuomo da dô nµ y va vô cu nµ kInh nµa c Iruo c su
cuonµ quye I cu a nµuo I phu nu na y.
Sau do , Me Teresa Iro Ia I no I chuye n vo I nµa I IhI Iruo nµ Koch,
“Hôm nay Ia nµa y Ihu haI. TôI muô n mo no va o nµa y Ihu Iu.
36
Chunµ Ia can Iam ro ranµ cac µIay phep. Önµ co Ihe sap xep
nhunµ µIay Io do duoc khônµ7”.
Koch chí nhin nµuo I da n ba nho nha n danµ du nµ Iruo c ma I,
Ironµ van phonµ cua ônµ va µaI dau IIa IIa, “MIen sao Ia Me
khônµ baI IôI Iau san nha.”
ßUO C IÂ U TIIN II II N VO I THA NH CÔNC IA
NHÂ N IA 5U C MA NH IA NH IA O CU A CHINH MINH.
37
Z
k00l 880 80 0l80 ll00
NIu ng du n con cu n TIcodo¡c Ioo:c\cít ¡n t nguo ng no
cIn nìnI \n cIu ng co í) do tu)c t \o ¡ cIo d¡c u do . Mo t ngn )
no , no t nguo ¡ ín n cu dc n gñ ¡ Ioo:c\cít t¡ong ío dn ng
Ic t :u c íuo n ¡n u. Iu n con t¡n¡ nIo cu n ong \u n no ¡ ío
nIn ¡n d¡ \n dc n :o ng \o ¡ dì. Ông tInn ¡I¡c n \c cn u con
íong íot \n íIo dn). Cnu íc íuc tIc nn), íuc tIc í¡n. Vn
ong íIñng d¡nI ¡ñng íIong n¡ co tIc gnn gu¡ \o¡ cnu tn.
Ioo:c\cít nIc nIn ng no ¡, “Iu ng no ¡ tIc ! To¡ íIong t¡n
co gì do íIong o n tu ¡I¡n cn u íc . NIung nc u no t du n
con t¡n¡ íIong nIn n duo c :u do ¡ xu du ng dñ n \n tI¡cI
Io ¡ tu ¡I¡n g¡n dìnI tIì no :c d¡ dc n no¡ íIn c dc nIn n
ín ) d¡c u do .”
Vn ¡ ngn ) :nu, Ioo:c\cít gñ ¡ cn u íc \n ín o, “CIn u In ) íc
cIo ín c ngIc tn t cn no ¡ tIu \c \¡c c ío nIn d¡ cu n cIn u
xcn nn o!”.
Cn u con t¡n¡ íc ¡Ic ¡ t¡n ío ¡, “In tIun ngn ¡ dn ¡ tn , no ¡
ín n cIn u dc n gn n cIn ín ong n ) no ¡ g¡n n. Ông n ) íIong
íno g¡o cIo cIn u no t co Io ¡ dc íc \c cIu)c n cu n cIn u.
CIn u íuon íuon :n¡. CIn u íuon íuon í¡ t¡n cI no c.”
Ioo:c\cít no ¡, “Con t¡n¡, cIn u cIñ c íIong t¡n d¡c u nn ) ngn)
ín) g¡o . NIung cIn u í¡c t do , cIn cIn u tIn t :u ín nguo ¡
38
ín n to t nIn t cu n cIn u. Io ¡ \o ¡ ong n ), cIn u co ) ngI¡n
Ion ínt í) nguo¡ nno íInc t¡cn tIc g¡o¡ nn).”
Cn u tn ín o, “Co íc du ng, dn ¡ tn Ioo:c\cít n ! NIung cIn u
uo c gì cIn cIn u :c du ng no t cn cI íIn c dc tIc I¡c n tìnI
cnn n)!”.
5nu do Ioo:c\cít nIñ n nguo ¡ cIn dc n \n íñ t dn u íc cIo
ong n ) ngIc no t \n ¡ :u tIn t Io¡ í¡ :o c. Nguo ¡ cIn tu c g¡n n
) nIu cn ¡ cn cI nn du n con dn d¡c n tn . Ioo:c\cít no ¡ ngn),
“AnI nIìn ín ¡ xcn, nc u nnI no ¡ \o ¡ con nnI no t cn cI no ng
nn ) nIu nnI \u n no ¡ \o ¡ to¡ tIì to¡ íIong ín ) ín n ín \¡c c
cn u íc ío nIn d¡ dnu. To¡ cII tu Io ¡ tn ¡ :no cIn u no íIong
ín n d¡c u do t¡uo c dn). ßn) g¡o nnI In ) \c \n tìn cn cI
gnn gu¡ \o¡ cInu Ion. Hn) tIon I¡c¡ \o¡ cInu.”
– DALL CARNLGIL
Khônµ µi co Ihe de hon vIe c Iha I ba I Ironµ µIao IIe p. VIe c Ien
ma I, phu nha n, ma nµ mo , Iha m chí sí nhu c va dô I xu vo I nµuo I
kha c nhu Ihe “IôI Ia chu va anh chí Ia nµuo I Ia m o day” cho
de n µa n day da Iro nen phô bIe n Ironµ mô I quan he µIu a nµuo I
voI nµuoI o cac cônµ Iy Ion va nôI IIenµ Iren Ihe µIoI. “Ouyen
duo c qua I ma nµ” duo c xem Ia mô I da c quye n Iu nhIen cu a
nhu nµ nµuo I o vI Irí qua n IrI, cu nµ nhu vIe c ho Iuôn duo c co
môI caI cua sô van phonµ va haI µIo an Irua (!) ThaI danµ IIec,
µIa dinh, Iruo nµ Io p va nhu nµ Iô chu c kha c cu nµ he I nhu Ihe .
Tronµ nhIe u nam qua, Io IIe nµ duo c coI Ia kIen dInh, cô cha p
duoc coI Ia hIeu bIeI cao va Ihích Iranh caI duoc coI Ia Irunµ
Ihuc. TaI ca chunµ Ia – nµuoI µIam saI va nµuoI Iao dônµ, cha
me va con caI, Ihay cô va hoc sInh – nen cam Ihay vuI ve vi
nhunµ nµay do cuôI cunµ cunµ sap keI Ihuc.
39
1erry GreenwaId, nµuyen pho Chu IIch cu a Ia p doa n ChrysIer
da so sa nh phuonµ Ihu c µIao IIe p cu cu a Ia p doa n ônµ vo I mô I
kIeu Iro choI Iruyen·IIn·nho·µIoI cua Ire con: “Neu haI dua Ire
sônµ canh nha nhau va µIua chunµ co caI µi do can µIaI quyeI
Ihi môI Ironµ haI chí can banµ qua baI co den nha dua kIa va
chu nµ se no I he I ra vo I nhau. Nhunµ ne u chu nµ Ia haI nµuo I
Ia m o haI pho nµ ban kha c nhau cu a mô I cônµ Iy Ihi mô I du a
se noI cho anh IraI cua no nµhe. Anh no se noI IaI voI me no.
Me no se no I Ia I vo I cha no . Cha no se sanµ nha de no I cho cha
cu a du a kIa nµhe. Nµuo I cha a y se no I Ia I vo I nµuo I me va cuô I
cu nµ du a Ire kIa se nha n duo c Io I nha n va Iu ho I, ‘Tha nµ nho c
ben ay danµ muôn noI µi voI minh vay7’”
Tronµ Iu c GreenwaId danµ co n Ia m vIe c o cônµ Iy xe hoI
ChrysIer, mo I nµuo I o do da cô µa nµ pha bo Ia I ca nhu nµ
phuonµ Ihu c cu do . Önµ a y no I ra nµ: “Ne u ba n Ia nµuo I dIe u
ha nh mô I nha ma y va ba n ca n no I vo I mô I nµuo I o phía da u
kIa cu a nha ma y ca ch ba n 300 bô de Ihay dô I mô I va I Ihu µIu p
ban Iam vIec IôI hon Ihi hay dI den va noI voI anh Ia. Dunµ
noI voI nµuoI quan dôc cua ban va de anh quan dôc dI noI voI
nµuoI quan Iy, rôI nµuoI quan Iy cua ban IaI phaI dI noI voI
nµuo I qua n Iy cu a anh Ia. Nhu Ihe Ihi sa u Iha nµ sau nµuo I kIa
se van cô µanµ doan xem ban IhaI su muôn Ihay dôI caI µi”.
Co ra I nhIe u nµuo I Ironµ µIo I kInh doanh va Ironµ ca c nµa nh
nµhe khac danµ baI dau nhan Ihay Iam quan Ironµ cua vIec
µIao IIep IôI. Kha nanµ µIao IIep IôI chính Ia nµuôn nhIen IIeu
nho m Ien nµo n Iu a Ironµ con nµuo I chu nµ Ia. No co Ihe bIe n
nhu nµ y Iuo nµ hay ho Iha nh ha nh dô nµ. No co Ihe manµ de n
cho ban nhunµ Ihanh·cônµ·IhaI·su.
40
Du Ihe nao Ihi µIao IIep IôI cunµ khônµ den nôI qua phuc
Ia p va qua Iy Ihuye I. GIao IIe p, xe I cho cu nµ Ihi cu nµ chí Ia ca I
vIe c ma mô I nµuo I chu nµ Ia pha I Ia m ha nµ nµa y Ironµ suô I cuô c
doI. TaI ca chunµ Ia da baI dau µIao IIep Iu nhunµ nµay dau
cu a Iho I Iho a u, hoa c íI ra cu nµ Ia Iu c chu nµ Ia nha n Ihu c duo c
chu nµ Ia danµ µIao IIe p. Nhunµ Iren Ihu c Ie , su µIao IIe p du nµ
nµhïa, su µIao IIep co hIeu qua cunµ kha hIem Ironµ Ihe µIoI
cu a nµuo I Io n.
De µIao IIe p duo c Iô I, cha nµ co bí quye I µi ca nhunµ ba n co
Ihe nam môI vaI dIem co ban sau day môI cach Iuonµ dôI de
danµ. Va chunµ se Ia nhunµ buoc dI dau IIen de ban co duoc
Ihanh cônµ Ironµ µIao IIep. Hay Iam Iheo chunµ va ban se dI
dunµ con duonµ cua chính minh.
1. Xem su µIao IIep Ia môI uu IIen hanµ dau
2. CoI mo voI IaI ca moI nµuoI
3. Ta o mô I khônµ·khí·sa n·sa nµ·IIe p·nha n Ironµ Iu c µIao IIe p.
ßn n nIn t d¡nI ¡In ¡ co tIo ¡ g¡nn dc g¡no t¡c ¡ du cho ba n co
ban rôn nhu Ihe nao. TaI ca nhunµ y Iuonµ xuaI sac Iren Ihe
µIo I na y de u se khônµ co µIa IrI µi ne u ba n khônµ manµ chu nµ
ra chIa se . Ba n co Ihe µIao IIe p ba nµ nhIe u ca ch: Ironµ ca c cuô c
µap µo, maI dôI maI voI nhunµ nµuoI dônµ nµhIep, dI xuônµ
ha nh Ianµ hay du nµ Ia I chô ma y nuo c no nµ · Ia nh, hoa c Ira I
qua nu a µIo Ironµ pho nµ an Irua cu a cônµ Iy. DIe u quan Iro nµ
nhaI Ia vIec µIao IIep khônµ bao µIo co dIem dunµ ca.
RoberI CrandaII co mô I pho nµ hô I nµhI Io n na m phía duo I
ha nh Ianµ µa n van pho nµ Chu IIch Ia p doa n AMR – cônµ Iy
me cua AmerIcan AIrIInes. Cu môI Ihu haI, ca nµay ônµ ay o
day, Ianµ nµhe va Iro chuyen voI nhunµ nµuoI Iam vIec Ironµ
41
Ia I ca pho nµ ban cu a cônµ Iy. CrandaII no I ca ch day khônµ Iau:
“Buô I sa nµ hôm qua, ca c quan chu c ca p cao va Ia m, muo I hay
muoI haI nµuoI Ihuôc ba, bôn vI Irí khac nhau Ironµ cônµ Iy
da co ma I o do va chu nµ IôI da Ia m mô I ba n phan Iích he I su c
phuc Iap.
“Chu nµ IôI danµ cô µa nµ Iim hIe u xem he Ihô nµ Iru c·va ·cam
ma chu nµ IôI da xay du nµ co nµuy co ba p benh ve ma I kInh Ie
nhu mô I he qua cu a ca I ca ch ma ne n cônµ nµhIe p danµ Ihay
dô I hay khônµ. Sau khI chu nµ IôI Ia o ra ma u Iru c·va ·cam rIenµ
bIeI nay, Ihe µIoI da Ihay dôI. DIeu do da co anh huonµ den
vIe c ha nh kha ch dô ve he Ihô nµ na y nhu Ihe na o. No cu nµ a nh
huo nµ de n µIa ca . Ha u qua Ia chu nµ IôI khônµ he cha c cha n
he Ihônµ Iruc·va·cam nay co kha nanµ Iôn IaI duoc o hIen IaI
khônµ. Va de quye I dInh duo c dIe u na y Ihi Iha I Ia phu c Ia p.
“Chu nµ IôI ca n pha I co mô I Iuo nµ sô IIe u khô nµ Iô . Vi Ihe
chu nµ IôI da co ba IIe nµ ruo I Ironµ nµa y hôm qua de Irinh ba y
nhunµ quan dIem khac nhau. Ban dI ban IaI va IaI ca bao ve
môI cach manh me cho y kIen cua minh. Du Ihe nao Ihi cuôI
cu nµ chu nµ IôI cu nµ da quye I dInh cu mô I va I nµuo I dI vo I ba,
bô n nhIe m vu mo I va ho se Iro ve Ironµ vo nµ haI Iua n vo I nhu nµ
sô IIe u duo c bô sunµ. Sau do , chu nµ IôI se nµô I Ia I vo I nhau va
Iha o Iua n nhIe u hon. ‘Nhu nµ µi chu nµ Ia danµ Ia m co saI khônµ7
Va con co µi chunµ Ia co Ihe Iam khac dI de cônµ vIec kha IhI
hon7’, do Ia ca ch ma chu nµ IôI hy vo nµ se Ihoa I kho I nhu nµ
Iinh huô nµ kho xu na y”.
Lo I ích o day µô m co haI pha n: CrandaII dua Ihem va o nhu nµ
nµuoI co chuyen môn cao va ho se µIup AmerIcan AIrIInes Iao
ra nhunµ huonµ dI moI Ironµ Iuonµ IaI. DIeu nay Ia raI co ban
dôI voI su phaI IrIen cua nhunµ môI quan he danµ IIn cay.
42
VIec µIao IIep khônµ can IhIeI phaI Ihuc hIen Ironµ nhunµ
phonµ hop Ion. MôI vaI Iinh huônµ µIao IIep Iap Ihe IôI nhaI
da duoc dIen ra Ironµ khônµ khí heI suc Ihan maI. WaIIer A.
Green – Chu IIch Iap doan dIch vu Iô chuc hôI nµhI HarrIson,
da dunµ môI phuonµ phap ma ônµ ay µoI Ia “môI·nµuoI·voI·
mo I·nµuo I”.
Green ba o ra nµ, “Tha I da nµ IIe c khI Ironµ ca c co quan, chu nµ
Ia Iuôn co nhu nµ ca u Iru c. Chu nµ Ia co mô I chu IIch, va I pho
chu IIch va ca c ca p dô co n Ia I. ‘Mô I·nµuo I·vo I·mo I·nµuo I’ Ia mô I
ca ch de kha c phu c nhu nµ nhuo c dIe m cu a ca u Iru c do . Do Ia
nhu nµ buô I Iro chuye n khônµ chính Ihu c, Ihuo nµ va o bu a an
Irua, Iuc ma IôI co Ihe µap µo baI cu aI Ironµ co quan ma IôI
Iha I su muô n µa p. Do Ia mô I co hô I cho IôI co Ihem Ihônµ IIn
ve nhu nµ dIe u Iha I su quan Iro nµ vo I ho . Ho ca m Iha y cônµ Iy
nhu Ihe nao7 Ho Ihay cônµ vIec cua ho ra sao7 TôI raI muôn
bIe I Ihem ve ho vo I Iu ca ch ca nhan. TôI muô n Iro nen µa n µu I,
Iinh ca m hon dô I vo I ho . Va IôI cu nµ monµ ho ho I IôI nhu nµ
cau ho I ve cônµ Iy. Ta I ca nhu nµ dIe u Iren chính Ia phuonµ
Ihu c ‘mô I·nµuo I·vo I·mô I·nµuo I’, nhunµ de chIu va Ihoa I ma I hon
nhIe u.” Vo I nhu nµ buô I Iro chuye n nhu Ihe , Ia m nhin cu a Green
ve cônµ Iy da ba I da u duo c mo rô nµ.
DouµIas Warner – Chu IIch Ia p doa n 1. P. Morµan vu a mo I
manµ den phuonµ Ihuc µIao·IIep·Iruc·IIep cho caI nµan hanµ
va n co n Ie Iô I cu cu a ônµ. Warner no I, “Chu nµ IôI da Iha I su dI
vonµ quanh, buoc vao cac Ianµ ben Ironµ, dI xuônµ va µap µo
môI vaI nµuoI. Hay ra khoI van phonµ de den voI moI nµuoI
Ihay vi cu yeu ca u ho de n vo I minh.”
Va I Ia n Ironµ Iua n, Warner hoa c nµuo I phu Ia chính cu a ônµ
co nhu nµ buô I ca phe vo I 30 hay 40 nhan vIen ha nµ da u cu a
43
Morµan. Do Ia “su µIao IIep qua anh maI, Iruc IIep va Ihan
IhIen”, Iheo cach noI cua Warner. Tham chí môI nµan hanµ
µIô nµ nhu Morµan cu nµ da nha n ra su hu u ích cu a nhu nµ buô I
chuye n Iro µIa n dI do . Co mô I ca ch Ihu c Iuonµ Iu cu nµ duo c
a p du nµ Ironµ bô pha n qua n Iy , do Ia “Hon ba Iram µIa m dô c
qua n IrI cu a mô I nha ma y – mô I sô o New York va mô I sô o
nuo c nµoa I sanµ se duo c mo I an Irua chunµ vo I nhau mô I nµa y.
Vo I ca ch Ia m na y, nhu nµ buô I µa p µo ha nµ nµa y a y se Iro Iha nh
môI dIen dan IhaI su.”
DavId LuIher, dô nµ µIa m dô c qua n Iy cha I Iuo nµ cu a Ia p doa n
CornInµ, da dIen Ia cach Ihuc µIao IIep Ironµ Iô chuc cua ônµ
nhu sau: “TôI dunµ IhuaI nµu Iha·IuoI·duoI·day. Nµhïa Ia IôI
se dI Iu vI Irí Ihap nhaI Ironµ Iô chuc va hoI: CaI µi danµ IhaI
su xay ra vay7 MoI nµuoI Io Ianµ ve dIeu µi7 Ho danµ noI µi
Ihe 7 Ho danµ du nµ Iruo c nhu nµ kho khan na o7 Ca c ba n co Ihe
Iam µi de µIup do7”.
Nhu ca u co duo c su µIao IIe p hIe u qua khônµ du nµ Ia I Iruo c
ca nh cu a van pho nµ. No mo rô nµ ra µIa dinh, Iruo nµ Io p, nha
Iho , va ca Iïnh vu c khoa ho c. Ba I cu noI na o co con nµuo I µa p
µo nhau Ihi µIao IIep chính Ia chia khoa quyeI dInh.
Da co mô I Iho I, cuô c do I cu a ca c nha nµhIen cu u khoa ho c
µan IIen voI phonµ Ihí nµhIem. Ho chí chu Iam vao vIec Iim ra
nhu nµ su Iha I ve µIo I Iu nhIen. Nhunµ nhu nµ nµa y a y da qua
rô I. Tronµ mô I Ihe µIo I da y ca nh Iranh nhu hIe n nay, nµay ca
cac nha khoa hoc cunµ can phaI bIeI cach Ianµ nµhe va noI
chuye n.
TIe n sï RonaId M. Lvans, mô I µIa o su nµhIen cu u ba c Iha y
cu a Ho c vIe n SaIk ve sInh ho c no I ra nµ: “Co ra I nhIe u nha khoa
ho c khônµ bIe I Ia m Ihe na o de Irinh ba y mô I ca ch hIe u qua ve
44
nhu nµ µi ho danµ Ia m. Ho bIe I ho danµ Ia m µi. Ho co y Iuo nµ
raI hay de Iam vIec do. Nhunµ ho IaI kho khan Ironµ vIec dInh
huonµ chunµ kha IhI nhaI va chuyen IaI nhunµ y Iuonµ do ra
ben nµoa I pho nµ Ihí nµhIe m. DIe u do Ia mô I ma I ha n che
nµhIem Ironµ o nhIeu cap dô. De co Ihe µIanh duoc su IaI Iro,
ban phaI IhuyeI phuc nµuoI Ia ranµ nhunµ µi ban danµ Iam Ia
IhaI su quan Ironµ.”
Nµa y da u IIen Ia m vIe c o cônµ Iy ôIô Iord, Lee Iacocca da
nha n Iha y ma I ha n che a y o ca c ky su va nha IhIe I ke ôIô: “TôI
bIeI raI nhIeu ky su co nhunµ y Iuonµ cuc ky xuaI sac nhunµ
ho Ia I khônµ Ihe µIa I Ihích chu nµ cho nµuo I kha c nµhe. Dï nhIen
Ia qua xau hô khI môI anh chanµ voI IaI nanµ IuyeI voI ma IaI
khônµ Ihe no I cho ca hô I dô nµ nµhe nhu nµ µi co Ironµ da u anh
Ia.”
Ne u khônµ na m vu nµ ky nanµ co ba n nha I cu a con nµuo I Ia
noI va Ianµ nµhe nµuoI khac Ihi cac Ihanh vIen Ironµ cônµ Iy,
Ironµ Iruo nµ ho c, hoa c Ironµ µIa dinh se khônµ Ihe Ihanµ IIe n
Ironµ môI IhoI µIan daI.
Mo I Ihu xunµ quanh µIa dinh LevInes Iro nen rô I IInh rô I mu .
May dua Ire baI dau Ion Ien. Va van de Ia o chô HarrIeI buôc
phaI quan xuyen raI nhIeu nhunµ nµay nµhí, nhunµ bua IIec
sInh nhaI, nhunµ µIaI IhI dau bonµ chay LIIIIe Leaµue cho Ire
em, ca c Io p ho c Ihe du c, nhu nµ nho m BrownIe
*
, vIec day µIao
Iy cho bo n Ire va dI nhu nµ chuye n xe chunµ ma khônµ aI co
Ihe Iuonµ Iuonµ nôI.
* Brownie: nhoám nhûäng beá gaái tûâ 6 àïën 11 tuöíi, tham gia caác hoaåt àöång reân
luyïån kyä nùng xaä höåi, vñ duå nhû cùæm traåi,...
45
SIuarI co môI cônµ vIec ma anh ay raI yeu Ihích, Ihe nhunµ
vIec dI chuyen Ihi IaI heI suc vaI va. No khIen anh phaI o xa
µIa dinh de n nô I anh khônµ Ihe cha p nha n duo c. DIe u do buô c
HarrIeI phaI o nha voI 1esse va LIIzabeIh, haI dua Ire IuyeI voI
nhunµ chunµ IaI nµay canµ sônµ Iach bIeI.
HarrIeI nho IaI, “1esse va LIIzabeIh da xem IIvI raI nhIeu va
chu nµ ha u nhu khônµ do c sa ch. Chu nµ chí co vu a du Iho I µIan
de µIao IIe p.”
Truo c khI mo I Ihu Iro nen khônµ co n kIe m soa I duo c, mô I
dem no, µIa dinh LevInes da nµôI IaI voI nhau va Ien môI ke
hoach. Ho quyeI dInh se Iap nen môI ban·Iu·van·µIa·dinh. Cu
sau bu a an Iô I cu a nµa y chu nha I, ho se Ia p ho p quanh ba n
nha bep va Iro chuyen môI cach nhe nhanµ ve baI ky dIeu µi
co Ironµ suy nµhï cu a ho . HarrIeI µIa I Ihích, “Y kIe n na y se manµ
de n mô I dIe n·da n·mo I·chu ·de de u da n ha nµ Iua n cho vIe c µIao
IIep Ironµ µIa dinh.”
Ban·Iu·va n·µIa·dinh ba I da u µIa I quye I nhu nµ va n de Io n,
nho . Bo n Ire co Ihe da nh nu a IIe nµ do c sa ch Iruo c khI xem IIvI
duo c khônµ7 SIuarI se Iro ve IhI Ira n de xem Ira n bo nµ da sa p
Io I chu 7 KhI na o Ihi HarrIeI se khônµ phu c vu mo n IhII µa na y
nu a7
Sau mô I buô I µa p µo nhu Ihe , bo n Ire se nha n duo c IIe n Iua n
cu a chu nµ. HarrIeI cho bIe I, “Chu nµ co nµhïa vu pha I Iham µIa
va chua dua nao cam Ihay co van de µi ca, mIen Ia chunµ noI
Iha I.”
Ben ca nh vIe c nµhï ra nµ Ia I ca nhu nµ hIe u bIe I de u xua I pha I
Iu ho Ihi saI Ia m Io n nha I ma nhu nµ nµuo I qua n Iy Ihuo nµ ma c
phaI Ia ho khônµ bIeI ranµ “su µIao IIep IuyeI dôI phaI Ia môI
46
con duonµ haI chIeu”. Ban phaI chIa se y Iuonµ cua ban voI
nhunµ nµuoI khac va phaI bIeI Ianµ nµhe y kIen cua ho. Sau
day Ia buoc Ihu haI: Co ¡ no \o ¡ tn t cn no ¡ nguo ¡ – t¡cn, duo ¡
\n ícn cn nI ín n.
PubIIIIus Syrus – nha soa n kIch La Ma cô da I, da nha n ra mô I
su Iha I ve ba n cha I Iu nhIen cu a con nµuo I ca ch day 200 nam.
Syrus vIe I, “Chu nµ Ia co hu nµ Ihu vo I nµuo I kha c khI ho co hu nµ
Ihu voI chunµ Ia.”
Ne u ba n co Ihe cho nhu nµ nµuo I dô nµ nµhIe p cu a ba n Iha y
ranµ ban san sanµ IIep Ihu y kIen cua ho Ihi ho co Ihe se san
sanµ IIep nhan IaI y kIen cua ban va chan Ihanh cho ban bIeI
Ihem nhu nµ µi ba n ca n bIe I. Ha y Ihe hIe n su quan Iam cu a ba n
dôI voI Iuonµ IaI cua Iô chuc va cho ho bIeI su quan Iam do
nônµ nhIeI nhu Ihe nao. Dunµ han che bIeu Iô su quan Iam
cu a ba n da nh cho nhu nµ nµuo I dô nµ nµhIe p. Ha y µIao IIe p mô I
cach chan IhaI nhu Ihe dôI voI ca khach hanµ cua ban nua.
O Saunders Karp & Company, µIa m dô c nµan ha nµ Ihuonµ
maI Thomas A. Saunders III IraI qua cuôc doI nha nµhe Ironµ
vIe c Iim kIe m nhu nµ cônµ Iy danµ pha I IrIe n de da u Iu cho Ia I
chính cua khach hanµ. Önµ Ia môI chuyen µIa Ironµ vIec phaI
hIen nhunµ cônµ Iy day IIem nanµ. Khônµ µi co Ihe µay an
Iuo nµ cho Saunders hon vIe c mô I cônµ Iy Iha I su hIe u ro ca ch
Iam Ihe nao de µIao IIep IôI voI khach hanµ.
Önµ a y vu a co mô I chuye n vIe nµ Iham cônµ Iy ba n sí nu
Iranµ o LaIayeIIe, LouIsIana. Önµ da nh ca nµa y Iham quan ca c
IIe n nµhI cu a cônµ Iy. Nhunµ chí ca n nam phu I o pho nµ IIe p
khach hanµ banµ dIen IhoaI Ia Saunders co Ihe nhan ra môI
Ihanh cônµ Ion ve maI µIao IIep.
47
Saunders ke IaI, “Ho IIep chuyen voI khach hanµ qua dIen
Ihoa I mô I ca ch hIe u qua va cha I Iuo nµ dIch vu Ihi vô cu nµ Iô I.
Ho duo nµ nhu khônµ µay ra mô I Iô I nho na o. Chí co nhu nµ
IIe nµ bInµ, bInµ, bInµ, ‘Önµ muô n ca I na y a 7... Vanµ, chu nµ IôI
da co sa n ha nµ Ironµ kho... Önµ muô n haI Ioa I na y a ... Önµ
muô n ba Ioa I kIa a ... Vanµ, chu nµ IôI co du ... Da khônµ, ônµ
pha I da I ha nµ Ia I Ia n nu a a ... TôI co Ihe de nµhI mô I ma u ha nµ
kha c duo c khônµ a 7... Da , vanµ, chI IIe I Ianµ µIa ha nµ co o Iranµ
600 Ironµ cuô n danh mu c, Ihua ônµ...’ Boom. ‘Ca m on ônµ ra I
nhIe u a .’ Ta I ca chí hon muo I Iam µIay. Khônµ Ihe IIn duo c!”.
Mô I cuô c dIe n Ihoa I Irunµ binh ma I muo I Iam µIay va ba I ky
mô I nµuo I kha ch ha nµ Ihônµ Ihuo nµ na o sau khI cu p ma y cu nµ
se ca m Iha y ha I Io nµ. Co aI khônµ chIu bo IIe n cho mô I cônµ
Iy nhu Ihe nay khônµ7
Se ra I de Iro nen Ia ch bIe I kho I kha ch ha nµ va dô nµ nµhIe p,
da c bIe I Ia dô I vo I nhu nµ nµuo I Iha nh da I Ironµ cônµ Iy. Nhunµ
du ban o vI Irí cao Ihe nao dI chanµ nua Ihi ban van phaI µIao
IIe p vo I mo I nµuo I Iren Ia I ca mo I phuonµ dIe n: no I va Ia nµ nµhe
Iren, duoI va ca nhunµ nµuoI dônµ vI Irí voI ban.
RonaId Reaµan duo c xem Ia mô I nµuo I µIao IIe p Iuye I vo I.
Tronµ suôI môI cuôc doI daI Iam chính IrI, ônµ raI chu Ironµ
vIec Ianµ nµhe va IIep xuc voI nhunµ nµuoI ma ônµ phunµ su.
Tham chí khI da Ia Tônµ Ihônµ, Reaµan van IIep Iuc doc Ihu
cu a ca c cu IrI. Nhu nµ Ihu ky cu a ônµ o Nha Tra nµ cho n nhu nµ
Ia Ihu va dua cho ônµ vao môI buôI Irua. Den IôI, ônµ danh ra
muoI Iam phuI de hôI am nhunµ Ia Ihu voI Iu cach ca nhan.
BIII CIInIon cho chIeu buôI µap µo IhI Iran Iren IIvI voI cunµ
cach Ihuc µIao IIep nhu Iren: Iuôn cô µanµ Iim hIeu xem moI
48
nµuoI cam Ihay nhu Ihe nao va Ihe hIen su quan Iam cua ônµ
danh cho ho. Du ônµ chua co nhunµ µIaI phap cho IaI ca van
de ho dua ra nhunµ CIInIon van Ianµ nµhe, van nôI keI, van
phaI bIeu ro ranµ nhunµ y kIen cua rIenµ ônµ.
Cha nµ co µi mo I khI no I nhu nµ dIe u Iren. Ca ch day hon mô I
Ihe ky, Abraham LIncoIn cunµ su dunµ cach Ihuc Iuonµ Iu do.
Lu c a y, nhu nµ nµuo I dan Iha nh phô co quye n vIe I don kIe n nµhI
cho Tô nµ Ihô nµ. Chí Ihính Ihoa nµ LIncoIn mo I µIao cho nhu nµ
sï quan ha u ca n cu a minh µIa I quye I don chu Ihônµ Ihuo nµ
Ihi ônµ Iuôn dích Ihan IIe p chuye n vo I nhu nµ nµuo I kIe n nµhI.
Önµ ay bI chí Irích vi dIeu do. TaI sao ônµ ay IaI quan Iam
den vIec ay Ironµ khI con co ca môI cuôc chIen can phaI dau
Iranh va môI nen Ihônµ nhaI can duoc bao ve7 Vi LIncoIn bIeI
ra nµ vIe c Iha u hIe u Iam Iu, nµuye n vo nµ cu a dan chu nµ Ia mô I
IIeu chua n cu c ky quan Iro nµ cu a mô I Tô nµ Ihô nµ. Va ônµ a y
muôn Ianµ nµhe môI cach Iruc IIep.
RIchard L. IensIermacher – GIam dôc phu Irach phonµ IIep
IhI hoaI dônµ san xuaI ôIô khu vuc Bac My cua cônµ Iy xe hoI
Iord Ia môI nµuoI heI suc IIn Iuonµ vao dIeu do. Önµ ay Iuc
nao cunµ noI voI nhan vIen cua minh nhu sau: “Canh cua cua
IôI Iuôn rônµ mo. Neu cac ban IaI µan hanh Ianµ va Ihay IôI o
do, du cac ban chí muôn chao hoI, hay cu dunµ IaI. Neu cac
ban nay ra môI y Iuonµ µi do va muôn Irao dôI voI IôI, hay
Iam nµay. Dunµ nµhï ranµ cac ban danµ dôI maI voI sep.”
Nhunµ kIeu IIep xuc Iuonµ dôI de danµ nhu Ihe nay khônµ
dIen ra môI cach Iinh co dau. Va quy Iac Ihu ba se µIup ban
Ia m dIe u do : Tn o no t íIong-íI¡-:ñ n-:n ng-t¡c ¡-nIn n t¡ong íu c
g¡no t¡c ¡.
49
Day Ia mô I dIe u ra I co ba n ve va n de µIao IIe p: mo I nµuo I se
khônµ no I nhu nµ µi ho nµhï va se khônµ Ia nµ nµhe mô I ca ch
co I mo ne u khônµ co ne n mo nµ cu a su quan Iam, chIa se da nµ
IIn ca y. Ba n nen chan Iha nh vo I mo I nµuo I. Ba n co I mo hay
khônµ coI mo Ihi cam µIac va IhaI dô IhaI su cua ban dôI voI
buôI noI chuyen cunµ se bôc Iô môI cach ro ranµ. Du cho ban
co cô che da y chu nµ ba nµ nhu nµ cau chu na o dI chanµ nu a.
Van dônµ vIen Iham µIa Ihe van hôI OIympIc Mary Lou ReIIon
da noI: “Ban se cam nhan duoc nµay Iap Iuc vIec nµuoI danµ
no I co co I mo vo I ba n hay khônµ. KhI ba n ca m nha n duo c, ba n
co Ihe ‘do c’ nµuo I do Ihônµ qua cu chí va ha nh dô nµ cu a ho .
Ví du nhu khI mô I nµuo I du nµ mô I µo c va no I, ‘Na y, IôI khônµ
muôn noI chuyen voI aI heI’.”
La m Ihe na o de Ira nh vIe c µu I dI Ihônµ dIe p do 7 Ha y mo Io nµ
minh ra, yeu quy mo I nµuo I va cho ho Iha y ba n Iha I su quy
me n ho . Ha y nµhe Iheo Io I khuyen cu a ReIIon: “KhIem Iô n va
Ihu c Ie Ia vô cu nµ quan Iro nµ. TôI chí cô µa nµ Ia m cho mo I
nµuo I ca m Iha y de chIu. Ta I ca mo I nµuo I de u µIô nµ nhau. Ho
de u o cu nµ mô I ca p dô na o do , du cho ba n co Ia Chu IIch hô I
dô nµ qua n IrI cônµ Iy hay Ia mô I nhan vIen ba n ha nµ dI nu a.
No chí Ia su khac bIeI ve nµhe nµhIep ma IhôI.” Muc dích cua
vIec Iao môI khônµ·khí·san·sanµ·IIep·nhan Ironµ Iuc µIao IIep
chính Ia: Iam cho moI nµuoI cam Ihay IhoaI maI va de chIu.
Nµa y xua, dIe u na y de Ia m hon bay µIo nhIe u. 1oe GaraµIoIa
– môI phaI Ihanh vIen Iruyen hinh va cunµ Iunµ Ia môI cau
Ihu bo nµ cha y vï da I – nho Ia I su nô I ke I µIu a ca u Ihu va nµuo I
ham mô da he I su c µa n bo nhu Ihe na o: “Mô I Ia n choI xonµ
môI Iran va Iro ve nha, chunµ IôI Iuôn dI xe dIen nµam chunµ
voI nhunµ nµuoI ham mô · ho da dunµ doI vaI µIo Iruoc do.
50
“Khônµ co µi Ia Ia khI mô I nµuo I ham mô no I, ‘Na y, 1oe, Ia I
sao anh Ia I cô da nh ca I cu Ihu ba a y7 Sao anh Ia I khônµ de no
bay Iuôn7’. Mô I quan he µIu a nµuo I ham mô va ca c ca u Ihu
nµa y nay khônµ co n Ihan ma I nhu Iruo c nu a, ho chí quan Iam
xem anh Ia co ky duo c ca I ho p dô nµ sa u hay ba y IrIe u dô khônµ
IhôI.”
Ray SIaIa: Chu IIch Iap doan AnaIoµ DevIces – nha san xuaI
cac vI mach dIen Iu cao cap – da nhin Ihay Iam quan Ironµ
cua vIec cam nhan duoc su quan Iam ca nhan Iu nµuoI ban
Red Auerbach – Chu IIch Iau nam cu a BosIon CeIIIcs.
SIaIa ke IaI, “MôI Ian de cap den van de Ianh dao, ônµ ay
Ihuo nµ du nµ cu m Iu ‘TôI yeu quy nhu nµ nµuo I cô nµ su cu a
IôI.’ Önµ ay coI do IhaI su Ia môI dIeu kIen IIen quyeI can co
cua nha Ianh dao. Va ho phaI bIeI duoc dIeu do. Neu ban Iao
duo c mô I ba u khônµ khí ma o do mo I nµuo I chan Iha nh IIn
ra nµ ba n Iha I su co quan Iam va nµhï de n ha nh phu c cu a ho ,
Ihi ba n da Ia o duo c nhu nµ mô I quan he he I su c y nµhïa dô I
voI ho.” Tu do va chí Iu Iuc do, nen Ianµ cho su µIao IIep moI
duo c chua n bI mô I ca ch phu ho p.
Dunµ Irônµ doI dIeu do xay ra ma khônµ phaI Iam µi ca.
Cach day vaI nam, DavId LuIher cua Iap doan CornInµ da
cô µa nµ Ihuye I phu c Ia nh da o hIe p hô I huo nµ u nµ chuonµ Irinh
nanµ cao chaI Iuonµ ma cônµ Iy danµ IIen hanh. LuIher noI va
noI IaI ca nhunµ µi ônµ nµhï Ia raI co suc IhuyeI phuc ve Iam
quan Ironµ cua vIec nanµ cao chaI Iuonµ. LuIher hua hen voI
nµuoI dunµ dau hIep hôI do ranµ chuonµ Irinh nay khônµ chí
nanµ cao cha I Iuo nµ do I sô nµ cho ban qua n Iy ma co n cho
nhu nµ nµuo I Iao dô nµ nu a. Nhunµ nµuo I Ia nh da o nhan cônµ
Ihi hoan Ioan khônµ de y µi den nhunµ IoI noI cua LuIher.
51
LuIher nho Ia I: “Önµ a y du nµ da y va no I, ‘Cho IôI nµhí mô I
chu I na o. Tha I Ia vo va n. Anh co muu dô µi a , anh ba n7 No
kha hon ma y ca I muu dô kIa cu a anh nhunµ no va n Ia mô I muu
dô . Ta I ca nhu nµ µi anh cô µa nµ chí Ia de anh duo c Io I nhIe u
hon nhu nµ nµuo I cônµ nhan o day IhôI.’”
Du vay nhunµ ho van IIep Iuc Iro chuyen. LuIher ke: “Önµ
a y dI vo nµ vo nµ mô I Iu c nhunµ IôI khônµ Ihuye I phu c ônµ Ia
nu a. TôI nha n ra ra nµ IôI se khônµ bao µIo co Ihe du nµ ca ch
noI nay de Iao duoc nIem IIn voI ônµ ay. TôI chí co Ihe chunµ
mInh ranµ IôI xunµ danµ voI no. Vi Ihe IôI da noI, ‘TôI se Iro
IaI day ban vIec nay vao nam sau va IôI se Iro IaI vao nam sau
nu a va IôI se Iro Ia I va o nam sau nu a. TôI se IIe p Iu c Iro Ia I vo I
cunµ van de do.’ Va LuIher da kIen Iri quay Iro IaI.”
Thônµ dIe p cu a ônµ a y pha I ma I va I nam mo I duo c Iha m
nhuan va ban dau ônµ phaI Ihe hIen ranµ ônµ co Ihe duoc IIn
Iuonµ o môI vaI van de nho nho. Önµ phaI Ihe hIen ônµ cunµ
bIe I Ia nµ nµhe nhu nµ mô I quan Iam cu a ho . Nhunµ cuô I cu nµ
LuIher da co kIen nha n de Ihônµ dIe p do bIe n Iha nh hIe n Ihu c.
Va nhunµ hIep hôI cua Iap doan CornInµ cunµ da Iro Ihanh
nhunµ dôI·Iac·IhaI·su cua chuonµ Irinh nanµ cao chaI Iuonµ.
MôI dIeu cuôI cunµ can nho Ia: II¡ no ¡ nguo ¡ í¡c u nìnI no ¡
cIo ín n ngIc nIu ng gì Io ngI¡, du ng In nI xu t¡cu cu c \o ¡ Io
cII \ì :u tIñ ng tIñ n \n co ¡ no cu n Io . Iu ng ín n gì – tu)c t do ¡
íIong ín n gì – dc ngñn cn n Io í¡c u nìnI g¡no t¡c ¡ ín n nu n.
Ired 1. SIeverI – Tônµ µIam dôc IaI chính cônµ Iy bao hIem
New York LIIe no I: “Ne u nhan vIen co de nµhI ma IôI khônµ dô nµ
y Ihi IôI se nhe nhanµ µIaI Ihích cho ho hIeu vi sao IôI khônµ
dô nµ y . TôI muô n dô nµ vIen ho Iro Ia I Ia n nu a vo I mô I de nµhI
kha c. Bay µIo , IôI no I vo I nhan vIen cu a IôI ra nµ IôI co Ihe khônµ
52
dô nµ y vo I ho 99/100 Ia n nhunµ IôI va n muô n ho IIe p Iu c chIa
se nhu nµ y kIe n cu a ho vo I IôI. Ho duo c Ira Iuonµ cho dIe u do .
CaI co hôI môI phan Iram ay se raI co µIa IrI va IôI khônµ he
xem ho ke m co I chu I na o bo I vi IôI da Iu chô I ho nhIe u Ia n kha c
rô I.”
Mô I Iren mô I Iram. Nµhe co ve khônµ a n Iuo nµ Ia m nhunµ
nhunµ van may IuyeI voI nay da co duoc Iu nhunµ Ií Ie con
Ihap hon Ihe. Do Ia Iy do vi sao vIec Ianµ nµhe va chIa se y
Iuonµ IaI quan Ironµ den nhu vay.
Ky nanµ va nµhe IhuaI µIao IIep chính Ia mau chôI cua van
de. No Ia môI qua Irinh danµ phaI suy nµhï va Ihuc Iap nhIeu
hon nua. DôI khI no bao µôm ca vIec chap nhan bôc Iô dIem
ye u Ironµ y kIe n cu a ba n. Ba n chIa se vo I mo I nµuo I va yeu ca u
ho chIa se Ia I vo I ba n. DIe u do khônµ de da nµ dau. No ca n nhIe u
cônµ su c va Iho I µIan. Cho nen ba n pha I co va I ky nanµ va Ihu c
Iap chunµ IIen Iuc. Nhunµ hay IIn Iuonµ va hanµ haI Ien. Thuc
Ia p se µIu p ba n hoa n ha o hon hoa c µa n µa n nhu Ihe .
Kuo ChI·Zu – cônµ Iô vIen cao ca p cu a Iính Da I Ba c, Da I Loan
Ia mô I nµuo I no I chuye n Iruo c da m dônµ cu c ky Ihuye I phu c
va ha p da n. Nhunµ ônµ a y da Iu nµ ca m Iha y khônµ Ihoa I ma I
khI du nµ no I Iruo c mô I nho m nµuo I. KhI co n Ia mô I cônµ Iô
vIen Ire Iuô I, ChI·Zu Iuôn duo c mo I dIe n Ihuye I Iruo c ca c Iô chu c
cu a dIa phuonµ. Önµ no I “khônµ” vo I RoIary. Önµ no I “khônµ”
voI LIons. Önµ noI “khônµ” voI 1unIor AchIevemenI. Önµ ay e
nµa I ca I ca nh pha I xua I hIe n Iruo c cônµ chu nµ – vo I Iha I nhIe u
nµuoI – va ônµ da Iu chôI IaI ca nhunµ IoI moI.
Önµ a y nho Ia I: “Tha m chí khI IôI Iham du ca c cuô c ho p IôI
cu nµ Iuôn cho n nhu nµ chô nµô I o ca c µo c da nµ xa. Va IôI se
khônµ pha I no I mô I Io I na o ca .”
53
Önµ a y bIe I nô I so na y se Ia m cho su nµhIe p cu a ônµ cha m
IIen – do Ia chua ke den vIec no Iam cho ônµ phaI Ihuc µIac
ha nµ dem vo I nhu nµ chuô I canµ Iha nµ. Önµ bIe I ônµ pha I na m
vunµ va µIaI quyeI van de µIao IIep nay.
Va mô I nµa y, ChI·Zu duo c mo I pha I bIe u o nµôI Iruo nµ phô
Ihônµ nµa y xua cu a ônµ. Nµay Ia p Iu c, ônµ nha n ra ra nµ day
chính Ia mô I co hô I Iuye I vo I da nh cho ônµ. Oua nhIe u nam,
ônµ da co nhu nµ nô Iu c da nµ ke de duy Iri mô I quan he Ihan
IhIe I vo I Iruo nµ, vo I nhu nµ sInh vIen va nhu nµ cu u sInh vIen o
day. Ne u nµuo I nµhe Ia nhu nµ nµuo I duo c ônµ IIn Iuo nµ va da I
ky vonµ Ihi ho se coI mo voI nhunµ µi ônµ noI – dIeu do IhaI
IhoaI maI va de chIu.
Vi Ihe ônµ da dô nµ y Iham du va ba n Ihan ônµ cu nµ chua n
bI môI cach IôI nhaI co Ihe. Önµ chon môI de IaI ma ônµ raI
Iuo nµ Ia n va da c bIe I quan Iam: cônµ vIe c cu a mô I cônµ Iô vIen.
Önµ xay du nµ ba I pha I bIe u cu a ônµ xunµ quanh nhu nµ ví du
Ihu c Ie . Önµ khônµ ho c Ihuô c. Önµ khônµ vIe I ra µIa y. Önµ chí
dI qua dI Ia I Iruo c hô I Iruo nµ va no I nhu Ihe ônµ danµ Iro
chuye n Ironµ mô I can pho nµ da y a p nhu nµ nµuo I ba n cu a ônµ.
BaI phaI bIeu Ihanh cônµ ruc ro. Tu Iren buc dunµ, ônµ co
Ihe Iha y dôI ma I cu a mo I nµuo I danµ do I Iheo ônµ. Önµ co Ihe
nµhe ho cuo I khI ônµ du a mô I chu I. Önµ co Ihe ca m nha n duo c
su nônµ am, nhIeI Iinh va dônµ Iuc ma ho Iruyen cho ônµ va
khI ônµ ke I Ihu c ba I no I chuye n, nhu nµ sInh vIen da du nµ ha n
day hoan hô ônµ nhIeI IIeI.
ChI·Zu da hoc duoc nhunµ baI hoc heI suc co µIa IrI ve µIao
IIe p Ironµ nµa y hôm do : su µIao IIe p ra I ca n co su co I mo chan
Iha nh va mô I khônµ khí da y IIn ca y. Ne u co duo c nhu nµ dIe u
do , ba n se Ihu duo c nhIe u Iha nh cônµ Ironµ µIao IIe p da y. ChI·
54
Zu khônµ du nµ Ia I o do , ônµ a y Iro Iha nh nha dIe n Ihuye I Iua n
du ra I duo c mo I nµuo I yeu me n va nhanh cho nµ duo c Ihanµ
cap Ien vI Irí cônµ Iô vIen cao cap. CuôI cunµ Ihi ônµ ay cunµ
ho c duo c ca ch µIao IIe p.
CIAO TII I IUO C XÂY IU NC TU
NHU NC MÔ I OUAN HI CHÂN THU C.
55
J
1000 889 00ß ß000l
II¡ con ín not dun t¡c, And¡c\ Cn¡ncg¡c dn nInn ¡n ¡ñng,
d¡c u qunn t¡o ng nIn t ín íI¡ con nguo ¡ duo c :o ng du ng
\o ¡ dnnI ngI¡n cu n ín n tInn. II¡ ícn nuo ¡ tuo ¡, cn u co
nuo¡ not cñ¡ tIo. Vno not íuo¡ :nng íI¡ tInI dn), And¡c\
dn ¡Int I¡cn ¡n not cn¡ to no¡ \o¡ dn) nIung cIu tIo con,
nIung cnu ín¡ íIong co gì cIo cIung ñn.
ßnn ngI¡ cnu íc :c ínn gì? Vnng, cnu tn dn co not ) tuong
tIong n¡nI. Cn u no ¡ \o ¡ :n u nguo ¡ ín n In ng xo n ¡ñ ng
ncu no¡ ngn) Io dcn dcn du ío cong nnI, nc dnt \n co
cIo nIu ng cIu tIo con, tIì cn u :c du ng tcn cu n Io dc dñ t
cIo cn c cIu tIo do . Mo t íc Ion cI tIn t tu)c t \o ¡ \n dn)
cI¡nI ín d¡c n qunn t¡o ng cu n cnu cIu)c n.
And¡c\ íIong íno g¡o qucn cIu)c n nn ). Vn ¡ nñn :nu, nnI
í¡c n duo c In ng ngn n doín íñ ng cn cI :u du ng tIu tIun t
tuong tu t¡ong í¡nI donnI. AnI nuo n ín n ¡n) :ñ t cIo
Hn ng duo ng :ñ t Icn:)í\nn¡n. Iu c ín ) g¡o , T. Idgn¡
TIon:on dnng ín cIu t¡cI cu n cong t) do . NIo ín ¡ ín ¡ Io c
ngn ) xun, And¡c\ dn cIo xn) du ng no t nIn nn ) :n n xun t
tIc ¡ íIo ng ío tn ¡ I¡tt:íu¡gI go ¡ ín nIn nn ) T. Idgn¡
TIon:on.
56
Vn) tIì ín) g¡o, to¡ co not cnu Io¡ cIo cnc ínn. II¡ Hnng
duo ng :ñ t Icn:)í\nn¡n cn n nun ¡n) :ñ t, no¡ nn o nn ín n
ngI¡ T. Idgn¡ TIon:on co tIc nun no?
– DALL CARNLGIL
PauI IIreman ca n mô I dô I nµu Iao dô nµ da y nhIe I huye I.
IIreman, chu IIch cu a Reebok InIernaIIonaI da Iu hu a vo I minh
ra nµ Ironµ vo nµ haI nam Reebok se da nh ba I NIke Iren Ihuonµ
Iruo nµ.
Khônµ de do a hay chIeu du ca c cônµ nhan cu a minh,
IIreman huo nµ ho de n mô I dô nµ Iu c. Önµ cho ca c nhan vIen
bIeI ranµ minh Iuôn san sanµ duonµ dau voI Ihu Ihach va hy
vo nµ ho cu nµ se Ia m nhu va y. IIreman de ra chuonµ Irinh pha I
IrIe n – ca I IIe n sa n pha m va da u Iu mô I Iuo nµ Io n IIe n va o day.
Önµ Ihe ranµ se Iam IaI ca de co Ihe muon cac van dônµ vIen
xuaI sac nhaI Ihe µIoI Iam nµuoI phaI nµôn cho Reebok. HaI
muoI bô n µIo mô I nµa y, IIreman da sô nµ va ha nh dô nµ cho
Iuonµ IaI cua Reebok.
IIreman µIaI Ihích: “Ban can co môI che dô Iuyen mô. TôI
khônµ nµhï ban co Ihe ra Ienh cho moI nµuoI cunµ nhu khônµ
Ihe noI ranµ, ‘March, Iam caI nay dI.’ DIeu ma ban can Ia danh
Iho I µIan de Ihuye I phu c mo I nµuo I de n vo I suy nµhï, quan dIe m,
uo c mo, kha I vo nµ cu a ba n va nhu nµ µi ma ba n danµ Ihu c hIe n.
Hay de ho hIeu ban. DIeu nay can IhoI µIan, su nô Iuc va su
cu nµ cô Ihuo nµ xuyen. Nhunµ ha y nho khônµ duo c ra Ie nh ma
pha I Ia m cho ho I¡c u ba n.
“Neu ban da nam baI duoc môI con nµuoI Ihi ban se Iao ra
duoc môI buoc nµoaI. Ban Ihay dôI môI nµuoI, rôI nµuoI ay se
57
Ihay dôI 10 nµuoI nua va rôI 10 nµuoI se Ihay dôI 100 nµuoI
nu a. NhIe u nµuo I cho ra nµ mu c IIeu cu a IôI Iha I dIen rô . Nhunµ
sau haI, ba, nam, muo I, haI muoI va ba muoI nµa y, ho se nha n
ra do khônµ pha I Ia mô I Io I no I suônµ. Cuô c sô nµ Ia nhu Ihe .
“GIô nµ nhu Ironµ mô I bô phIm cao bô I, khI nµuo I anh hu nµ
dI den Iran chIen cuôI cunµ de chônµ IaI ke xau va µIaI cuu nu
anh hu nµ. Nµuo I anh hu nµ cuo I con ba ch ma , ben pha I anh Ia
môI nµuoI khac. Sau do Ia muoI nµuoI nua xuaI hIen ben IraI
va ho IIep Iuc nhu vay. Cho den ba muoI µIay cuôI cunµ, 700
nµuo I cu nµ phI nµu a bu I Iunµ mII mu va IIe p Iu c cha nµ duo nµ
IIe n Io I dích.
“Ba n khônµ Ihe cho cho de n Iu c ba n keu mo I nµuo I va ba o,
‘Cac ban se Iham µIa cunµ IôI IaI RIver Creek chu7’. Ban khIen
ho cunµ dI voI ban. Ban IIen IoI va IôI keo nhunµ nµuoI khac
nua. Âm nhac IrôI Ien. Va rôI ban nhan ra ranµ khI IoI noI, du
ben ca nh co 700 hay 900 nµuo I dI chanµ nu a, Ihi ba n va n IIe n
Ien va moI nµuoI cunµ IIen voI ban.” Chính ban da khIen moI
nµuoI muôn dI ve phía Iruoc.
Cônµ vIe c cu a nµuo I du nµ da u Ia Ihu c da y nhu nµ suy nµhï
nay Ironµ moI nµuoI: “Chunµ Ia cunµ Iam vIec”, “Chunµ Ia Ia
mô I pha n cu a Ia p Ihe ”, “Mo I vIe c chu nµ Ia Ia m de u co y nµhïa”,
“Chu nµ Ia Ia Iuye I vo I nha I”. Do chính Ia Ihu “da I Iô I” cho mo I
dô nµ Iu c dam chô I na y Iô c.
Mô I dIe u cha c cha n ra nµ aI cu nµ muô n duo c Ira Iuonµ, nha n
IIe n Ihuo nµ cuô I nam va Iha I nhIe u nhu nµ phu c Io I kha c. Nhunµ
dô nµ Iu c chan chính khônµ bao µIo ba I nµuô n Iu su ca m dô
cua IIen bac hay nôI Io so bI duôI vIec. Nhunµ nµuoI chí Iam
vIe c vi IIe n ma khônµ pha I vi su yeu Ihích va dam me cônµ vIe c
58
Ihi nanµ suaI cua ho phu Ihuôc vao mon IIen duoc Ira. So haI
chí Iam IIeu bIen cac dônµ Iuc. Nhunµ cônµ Iy van hanh Iren
co so nhu va y se mau cho nµ su p dô bo I dô I nµu Iao dô nµ da nµ
Iha I vo nµ, chí chu c cho Ia m Io I Iu chu cu a minh.
DaIe CarneµIe noI: “Tren doI nay co môI cach co Ihe khIen
baI ky nµuoI nao Iam baI cu vIec µi. Do Ia Iam cho nµuoI ay
muô n Ia m vIe c do . Nho ra nµ khônµ co ca ch na o kha c.
“Ta I nhIen ba n co Ihe khIe n mô I nµuo I dua cho ba n dô nµ hô
cu a ho ba nµ ca ch chïa su nµ va o nµuo I ho . Hay ba n co Ihe khIe n
cac nhan vIen hop Iac voI minh – Iruoc khI quay Iunµ IaI voI
ho – banµ cach de doa se duôI vIec ho. Cunµ co Ihe ban baI
môI dua Ire Iam dIeu ban muôn banµ cach hu doa hay phaI
va o mônµ no . Nhunµ ca ch Ia m Ihô ba o nhu va y chí manµ de n
nhu nµ ha u qua khônµ ma y duo c monµ do I.”
Va y, con nµuo I monµ muô n dIe u µi7 CarneµIe no I: “Khônµ
nhIe u Ia m dau: Su c kho e va su da m ba o cho cuô c sô nµ. An no
nµu du. TIen va nhunµ vaI chaI co Ihe mua banµ IIen. Cuôc
sô nµ Iuonµ IaI. Tho a ma n Iinh du c. Con ca I nµoan nµoa n. Ca m
µIac minh Ia nµuoI quan Ironµ.
“Ha u he I nhu nµ dIe u do de u co Ihe da I duo c, Ia I ca Iru mô I
Ihu . Do Ia mô I ca m µIa c ma nh IIe I – nhu Ihe dô I vo I nhu ca u an
nµu IhIe I ye u. Ireud µo I do Ia khao kha I duo c o dính cao, co n
Dewey Ihi cho ra nµ do Ia monµ muô n duo c Iro nen quan Iro nµ.”
Ha y dua cho aI do mô I mu c dích Ihu c su , mô I ca m µIa c ra nµ
ho Ia m vIe c cho nhu nµ mu c IIeu µIa IrI va quan Iro nµ. Do chính
xa c Ia noI ma nhu nµ dô nµ Iu c Ihu c su duo c na y sInh – dô nµ
Iu c khônµ pha I chí de vuo I qua cônµ vIe c ma co n Ia dô nµ Iu c
de Iro nen vuoI IrôI.
59
Pha I hIe n con nµuo I. ChIeu mô ho . Khuye n khích va hua n
Iuyen ho. Yeu cau ho Irinh bay y kIen va cho ho IoI khen nµoI.
Tao dIeu kIen cho ho Iu quyeI dInh. ChIa se vInh quanµ voI
ho. Lanµ nµhe cac IoI khuyen va Ihuc hIen khI co Ihe. Cho ho
Ihay µIa IrI IhaI su cua ban Ihan. Khuyen khích ho chap nhan
Ihu Iha ch. Cho ho su Iu do Ironµ cônµ vIe c de ho co nhu nµ
µIay phuI bunµ nô va dap IaI IIn Iuonµ cua ban. Hay noI cach
kha c Ia cho ho Iha y ho duo c IIn Iuo nµ, Iôn Iro nµ va quan Iam.
La m nhu va y, xunµ quanh ba n se da y a p nhu nµ nµuo I nhIe I
huye I.
Nhu BIII GepperI no I: “Ha y quan Iam Io I ca c nhan vIen cu a
ban, cônµ vIec se Iheo huonµ ma ban monµ doI.” GepperI Ia
Iô nµ µIa m dô c Ia nh da o 300 nhan vIen cu a Ia p doa n cunµ ca p
ca p Iruye n hinh Cox CabIe Ia I New OrIeans. Tronµ sô ho co mô I
chuyen vIen ky IhuaI cônµ Irinh Ien BrIan CIemons danµ Iam
IaI chI nhanh 1eIIeron ParIsh cua Cox.
Va o mô I buô I sa nµ Ironµ ky nµhí cu a minh, CIemons du nµ
Ia I Ia I cu a ha nµ Home DepoI de mua va I Ia m va n µô . Tronµ Iu c
cho cua va n, CIemons vô Iinh nµhe duo c Io I pha n na n ve Cox
cu a mô I nµuo I da n ônµ. KhI nµuo I da n ônµ no I, Ia m hay chín
kha ch ha nµ cu a Home DepoI vay quanh va Ia nµ nµhe cau
chuyen ve van de cap Iruyen hinh.
GepperI Ihua I Ia I nhu nµ µi xa y ra ke IIe p: “Lu c ba y µIo , BrIan
co Ihe Ia m nhu nµ vIe c kha c. Anh a y danµ Ironµ ky nµhí. Anh
a y co vIe c ca n Ia m va vo anh a y danµ cho o nha . Anh a y co
Ihe Ia m vIe c cu a minh va pho I Io chuye n xunµ quanh. Nhunµ
BrIan da khônµ Ia m va y. Anh dI Io I va no I: ‘Thua ônµ, IôI khônµ
Ihe khônµ nµhe nhu nµ µi ônµ no I vo I nhu nµ nµuo I du nµ day.
60
TôI Ia m vIe c cho Cox. Önµ co Ihe cho IôI co hô I duo c dính chính
khônµ7 TôI da m da o ra nµ chu nµ IôI co Ihe µIa I quye I duo c va n
de cua khach hanµ.’
“The da y, ba n co Ihe Iuo nµ Iuo nµ duo c ve ma I cu a Ia m kha ch
ha nµ o do . Ho vô cu nµ ba I nµo . BrIan khônµ he ma c dô nµ phu c,
dI de n va nha c dIe n Ihoa I Ien, µo I ve co quan va dIe u dô nµ dô I
nµu su a chu a de n Ia n nha kha ch ha nµ. Dô I nµu su a chu a µa p
nµuoI khach khI ônµ Ia ve den nha va µIaI quyeI van de cho
den khI ônµ ay duoc Ihoa man. Su Ihuc sau do chunµ IôI bIeI
duo c Ia BrIan Iha m chí da Ia m nhIe u hon Ihe . Anh IIe p Iu c phu c
vu nµuoI khach no khI quay IaI Iam vIec de dam bao ra nµ ônµ
Ia da ha I Io nµ vo I ke I qua . Anh cu nµ dua ra Io I xIn Iô I vo I
kha ch ha nµ do va cho ônµ a y Ihem haI Iua n Ihanh Ioa n cha m
dIch vu .”
Mô I Iruo nµ ho p hIe m hoI7 Dô I vo I mô I sô cônµ Iy, vIe c phu c
vu nhu va y Ia chuye n chua Iu nµ duo c nµhe de n. LIe u mô I nhan
vIen co Ihe nha n Ia nh Ira ch nhIe m nhu Ihe 7 LIe u anh Ia co Ihe
Iham µIa µIaI quyeI cac van de khônµ IIen quan IoI nhIem vu
cu a minh7 “La nµ phí” ky nµhí cu a ba n Ihan u7 Khônµ ha n Ia
va y. Nhunµ GepperI cô µa nµ Ia p nen mô I chua n mu c nhu Ihe
Ia I Cox. Önµ muô n ca c nhan vIen hIe u ra nµ Cox Ia cônµ Iy cu n
Io va Iha nh cônµ cu a cônµ Iy cu nµ Ia Iha nh cônµ cu a ho .
GepperI no I: “Nµhe co ve Ia dIe u hIe n nhIen nhunµ do Ia nhu nµ
µi chunµ IôI muôn moI nµuoI Iuu y IoI va Ihuc hIen.”
Va y Ia m ca ch na o de ba n co Ihe ba I buô c ca c nhan vIen co
duo c hu nµ Ihu nhu va y dô I vo I cônµ vIe c cu a minh7 Cau Ira
Io I Ia khônµ Ihe . Con nµuo I khônµ Ihe Ia o ra dIe u “phI Ihuo nµ”
ne u bI cuo nµ e p. Ho chí Ia m duo c vIe c “phI Ihuo nµ” khI ho
61
Ihu c su muô n Ia m. Thu Iha ch Ia mô I Ironµ nhu nµ Iy do de ho
Ia m dIe u do .
Harry A.OversIreeI vIeI Ironµ In¡íucnc¡ng Hunnn ßcIn\¡o¡,
cuôn sach nôI IIenµ Iheo IhoI µIan cua ônµ ranµ: “Hanh dônµ
chí duo c IIe n ha nh khI chu nµ Ia Ihu c su monµ muô n Ihu c hIe n.
Lo I khuyen Iô I nha I da nh cho nhu nµ aI muô n Iro Iha nh nhu nµ
nha Ihuye I phu c Iha I su , du Ia Ironµ cônµ vIe c, µIa dinh, Iruo nµ
ho c, hay Iha m chí Ironµ chính IrI Ia : Truo c he I pha I da nh Ihu c
nhIeI huyeI Ironµ nµuoI khac. NµuoI co kha nanµ Iam dIeu ay
Ihi se co ca Ihe µIoI ben canh minh va se khônµ bao µIo don
Ihuonµ dô c ma .” Chan Iy do va n Iô n Ia I de n nµa y nay.
DavId McDonaId, chu IIch cu a PeIco CorporaIIon, mô I cônµ
Iy cunµ cap IhIeI bI an nInh Ihanh cônµ IaI WesI CoasI da raI
xuaI sac Ironµ vIec Iruyen Iu Iuonµ nay den moI nµuoI. Önµ
dô I xu vo I nhan vIen cu a minh ba nµ mô I Iha I dô Iôn Iro nµ. Önµ
manµ den nhunµ µIa IrI hop Iac danµ IIn cay cho nhan vIen,
dônµ IhoI cunµ Irao cho ho su Iu do Ironµ cônµ vIec. Va keI
qua IhaI IuyeI voI.
McDonaId cho bIe I: “Chu nµ IôI co mô I nhan vIen ba n ha nµ
Ien Ia BIII Reese. Va o mô I buô I sa nµ, BIII nha n duo c cuô c µo I
cu a mô I kha ch ha nµ Iu SeaIIIe. Nµuo I kha ch Io ra Io Ia nµ de n
phaI dIen. Önµ ay nµhï Ia da yeu cau chuyen phaI dac bIeI cac
IhIeI bI an nInh danh cho môI cuôc Iap daI raI quan Ironµ Iu
cônµ Iy chu nµ IôI Iu nhIe u Iha nµ Iruo c.
“Va khI de n khu Ia p da I cuô I cu nµ, ônµ a y pha I hIe n ra khônµ
co ca c IhIe I bI cu a PeIco. Önµ pha I hIe n minh chua he da I ha nµ
chunµ ma cônµ vIec can phaI hoan Ihanh vao nµay Ihu bay
hôm sau, ne u khônµ ônµ se bI bô I Ihuo nµ ra I na nµ. Önµ khônµ
62
bIeI phaI Iam sao. Chunµ IôI Ia noI duy nhaI cunµ cap IhIeI bI
na y. Önµ a y da µo I dIe n va duo c BIII IIe p chuye n va o sa nµ hôm
ay. Day Ia môI Ironµ sô íI san pham ma chunµ IôI san xuaI
Iheo Iu nµ don da I ha nµ ca Ihe . Chu nµ khônµ co sa n Ironµ kho.
BIII da hua ranµ se cô µanµ heI suc co Ihe.
“BIII Io I nha ma y va bo qua he Ihô nµ qua n Iy sa n pha m. Anh
Ia baI dau quy Irinh san xuaI Iu con sô khônµ va Ihônµ bao
cho moI nµuoI Ihuc hIen no. TôI nµhï sô Iuonµ Ironµ don daI
ha nµ Ia 1S. BIII da da y ma nh quy Irinh Ia p ra p. Nhunµ sau do ,
chunµ IôI khônµ co cac camera can IhIeI cho vIec Iap rap nen
BIII da IIen he voI nha cunµ unµ IaI Los AnµeIes va Ihoa Ihuan
1S camera se duo c chuye n Io I. Ha nµ duo c manµ de n san bay
Los AnµeIes nµay sau khI anh cu p dIe n Ihoa I. Camera duo c
chuye n Io I Irenso sau va I µIo va BIII da cho Ia I san bay de manµ
chu nµ dI. Ca c camera duo c dua Io I Iay ca c cônµ nhan de
chuyen vao banµ chuyen Iap rap va donµ Ihunµ 1S phuI Iruoc
khI chunµ IôI phaI dua chunµ IoI san bay.
“BIII Iho a Ihua n duo c vo I ha nµ UnIIed AIrIInes da I mô I khoanµ
ma y bay cho ca c kIe n ha nµ chuye n Io I San IrancIsco de chu nµ
co Ihe nhanh cho nµ Io I Iay kha ch ha nµ Ia I SeaIIIe. KhI mo I vIe c
da ô n Iho a, BIII cu nµ mô I nho m nµuo I chuye n ca c kIe n ha nµ
Io I san bay. Nhunµ co mô I Iru c Ira c nho , nhan vIen cu a UnIIed
AIrIInes ma BIII IIep xuc Iruoc do da khônµ con o day. NµuoI
nhan vIen moI khônµ co khaI nIem ve nhunµ vIec danµ dIen
ra. BIII va anh Ia da nay sInh Iranh caI du dôI. Anh Ia nhin
qua vaI BIII va no I, ‘Du µi dI nu a Ihi bay µIo da qua Ire . Chuye n
bay danµ roI Iram, moI anh roI khoI cônµ nµay.’
“Vo I cônµ su c da bo ra, BIII khônµ he nµhï Ia minh se bo cuô c.
Anh cha y qua kho chu a ha nµ cu a UnIIed AIrIInes na m Iren mô I
63
con dô c. Cu nµ Iu c a y, chIe c 737 danµ dI chuye n Io I va chuye n
huo nµ va o duo nµ banµ. BIII duô I Iheo ma y bay va vo nµ ra phía
Iruo c, cô µay su chu y cu a vIen phI cônµ va cuô I cu nµ du nµ
chIec may bay IaI. Ban bIeI day, suyI nua Ihi may bay da caI
ca nh. Ho cho ma y bay Iro ve cô nµ. Sau Ia I ca mo I nô Iu c, BIII
cuô I cu nµ cu nµ chuye n duo c ha nµ Ien ma y bay. Kha ch ha nµ
cua chunµ IôI nhan duoc hanµ IaI SeaIIIe vao dem hôm ay va
hoan IaI vIec sap xep vao hôm sau.”
Vay dIeu µi khIen cho su vIec nay IhaI an Iuonµ7 McDonaId
nho Ia I, do Ia : “Tronµ suô I ca qua Irinh, khônµ he co su chí da o
cu a ca p qua n Iy na o. Nhu nµ nµuo I qua n Iy Iha m chí co n khônµ
bIeI chuyen µi da xay ra cho den khI no keI Ihuc. Ban khônµ
Ihe e p mo I nµuo I Ia m nhu va y. Ba n pha I khIe n mo I nµuo I muô n
Iam dIeu do.”
Va mo I nµuo I chí nuon Ia m nhu va y khI ho nha n Iha y ra nµ
minh Ia mô I pha n quan Iro nµ cu a Iô chu c. Do Ia Iy do vi sao
cac nhan vIen can duoc Iôn Ironµ va Iro Ihanh Ihanh vIen cua
nhu nµ du a n kInh doanh ma ho co Ihe na m ba I. Do Ia Iy do Ia I
sao ho can môI su bao dam Ironµ cônµ vIec. Cunµ vi Ihe, can
duo c khen Ihuo nµ, bIe u duonµ khI Iha nh cônµ va Iôn Iro nµ khI
IhaI baI. Hay Iam nhu vay va ban se Ihay duoc keI qua.
Ouan nIe m na y khônµ co µi Ia mo I me ca . DwIµhI LIsenhower
Iu nµ mô I Ia n duo c ho I Ia m ca ch na o ônµ co Ihe “Ihua n ho a”
duo c Ouô c hô I My “cu nµ da u”. Co pha I nµuo I cu u Iuo nµ quan
do da du nµ ky Iua I quan dô I hay quye n Iu c dô c Ia I cu a Iô nµ
Ihô nµ hay khônµ7 Cha c cha n Ia khônµ. Önµ no I ve su Ihuye I
phu c: “Ba n khônµ Ihe Ia nh da o ba nµ ca ch da nh Ien da u nµuo I
kha c. Do Ia ha nh hunµ chu khônµ pha I Ia nh da o.”
64
LIsenhower cho bIe I Ihem: “TôI Ihích Ihuye I phu c mô I nµuo I
dI voI minh hon, vi sau môI Ian bI IhuyeI phuc, nµuoI ay se
Irunµ Ihanh voI IôI. Neu IôI de doa anh Ia, anh Ia chí o ben
canh IôI cho den khI nôI so haI qua dI Ihi anh ay cunµ se ra
dI.”
Su c ma nh cu a su Ihuye I phu c chua Iu nµ Iro nen quan Iro nµ
nhIeu nhu Ironµ IhoI daI nay. CornInµ cunµ voI cônµ Iy may
Iính AppIe da hIeu ro dIeu do cunµ nhu hau heI cac cônµ Iy
duo c da n da I Iô I. Ha y khIe n mo I nµuo I hu nµ kho I vo I cônµ vIe c
va Ihuc su coI cônµ vIec do Ia cua ho. Ho se Iam vIec va Iam
vIec khônµ nµunµ nµhí.
Mô I khI nµuyen Ia c co ba n na y duo c nhin nha n Iha u da o, se
raI de danµ de nµhï ra IaI ca cac phuonµ Ihuc Ihuc day khac
nhau. Nhunµ co ba nµuyen Ia c u nµ xu co ba n a nh huo nµ ma nh
den IaI ca:
1. Ta I ca ca c pha n cu a IIe n Irinh, ca c buo c Ihu c hIe n ca n co
su Iham µIa cu a mo I nhan vIen. Su c ma nh Ia p Ihe Ia chia
kho a quan Iro nµ o day, chu khônµ pha I Ia he Ihô nµ phan
ca p.
2. Mo I nµuo I ca n duo c dô I xu vo I Iu ca ch ca nhan. Luôn Ihu a
nhan Iam quan Ironµ cua ho cunµ nhu cho ho Ihay su
Iôn Ironµ. Xem ho nhu nhunµ con nµuoI hon Ia nhunµ
nhan vIen.
3. La m vIe c he I minh ca n duo c khuye n khích, nhin nha n va
khen Ihuo nµ. Mo I nµuo I se da p Ia I su Iôn Iro nµ na y. Ne u
ba n dô I xu mo I nµuo I nhu Ihe ho co nanµ Iu c va Ia I nanµ,
do chính xac Ia nhunµ µi ho se Ihe hIen.
65
No ¡ íc t no ¡ nguo ¡ \o ¡ nInu. Tronµ mô I Iô chu c Ia m vIe c Iheo
kIe u Iruye n Ihô nµ, mo I nµuo I ra I íI khI Iuonµ Ia c vo I nhau. Mô I
nµuo I chí Ia mô I con sô , mô I Ironµ ha nµ nµa n con sô kha c. Mô I
khía ranµ be nho Ironµ ca I ba nh ranµ khô nµ Iô cu a nµa nh cônµ
nµhIe p. Thu c Ie , co ha nµ Iram cau chuye n duo c ke · nhIe u de n
nô I Iro Iha nh nhu nµ cau chuye n nha m cha n cu rích · ve nhu nµ
nhan vIen cu nµ da u, nµhí nµoI nhIe u hon Ia m vIe c. Ne u cônµ
Iy na o co nhu nµ nhan vIen µIô nµ nhu va y Ihi kha nanµ Ia nh
da o cu a cônµ Iy do Iha I ke m. Mu c IIeu cu a cônµ Iy va nhan
vIen khônµ dô nµ nha I Ihi cônµ Iy khônµ Ihe na o Iha nh cônµ.
Mô I nha Ia nh da o Iha nh cônµ nµa y nay co Ihe khIe n nhan
vIen µan bo Ironµ IaI ca cac khau: IhIeI ke, san xuaI, che Iao,
markeIInµ. Nµuo I Ia nh da o Ia o ra ca c nho m, chu khônµ don
µIan Ia ra Ienh Iu Iren xuônµ. Ho hIeu ranµ nhunµ nhan vIen
IhaI su bIeI Iam vIec cunµ se bIeI cach dua ra quyeI dInh. MôI
dIeu chac chan ranµ, nhunµ nhan vIen Ihuc su Iham µIa vao
vIe c dua ra quye I dInh se hIe u qua hon so vo I nhu nµ nµuo I kha c.
Ha nµ ha nµ khônµ AmerIcan AIrIInes duo c Ihu a nha n mô I
ca ch rô nµ ra I Ia cônµ Iy duo c va n ha nh Iô I nha I Ironµ nµa nh
ha nµ khônµ da y bIe n dô nµ. Ha nµ da a p du nµ mô I phuonµ Ihu c
quan Iy Ihônµ nhaI. Chu IIch RoberI CrandaII µIaI Ihích: “MoI
y nµhï cho ranµ nhunµ cônµ Iy voI Iam co nhu vay co Ihe van
hanh boI môI ca Ihe, hay môI bô phan don Ie nao do deu Ia
saI Iam. Co Ie co môI vaI cônµ Iy van hanh voI phuonµ Ihuc
nhu vay, nhunµ IôI khônµ nµhï do Ia cach IôI. Tronµ hau heI
cônµ vIe c, ca c cônµ Iy nhu cônµ Iy cu a chu nµ IôI Ihuo nµ du a
Iren ne n Ia nµ cu a su Ihô nµ nha I y kIe n. Cuô I cu nµ, µIa m dô c
dIe u ha nh chính se ra quye I dInh va chIu Ira ch nhIe m ve dIe u
na y. Nhunµ cônµ vIe c cu a IôI Ihi co IIen quan nhIe u hon Io I
66
vIe c pha I kIe n y Iuo nµ, manµ mo I nµuo I Ironµ nho m Ia I cu nµ.”
MarIIn LdeIsIon, chu IIch ßon¡d¡oon Ic¡o¡t da cho cônµ Iy
hoaI dônµ Iren nen Ianµ Ihônµ nhaI do banµ cach IIen Iuc Ihu
nhan y kIen Iu 6S nhan vIen.
LdeIsIon no I: “KhI ba n ra nµoa I, ba n se µhI nha n duo c su vIe c.
Khônµ aI Ironµ chunµ Ia Ia nha bac hoc daI IaI. Chunµ Ia chí
Ia nhu nµ con nµuo I binh Ihuo nµ.” Va y Ihi Ia m ca ch na o de
“nhu nµ con nµuo I binh Ihuo nµ” kIa Ia o ra duo c ca c ke I qua Iha n
ky7 LdeIson µIaI Ihích: “TôI yeu cau moI nµuoI phaI co haI y
Iuo nµ cho buô I Io a da m Ihem sôI nô I. Bay µIo Ihi chu nµ IôI da
co ha nµ nµa n y Iuo nµ cho mo I chu de .”
Toa n bô nhan cônµ o day duo c hoa I dô nµ du a Iren vIe c de
xuaI y kIen – môI he Ihônµ duy Iri phaI IrIen cua NhaI Ban co
Ien In¡zcn. LdeIson no I Ihem: “Ne u ba n cho IôI haI y Iuo nµ ma
IôI ca m Iha y ha I Io nµ, ba n se duo c khen Ihuo nµ. Ba n nen no I
cho IôI ca ch na o de Ia m no Iô I hon. KhI y Iuo nµ duo c IrIe n khaI,
ba n se ca m Iha y ha I Io nµ. Va o Iua n sau, IôI quay Iro Ia I va yeu
cau Ihem haI dIeu nua, rôI haI dIeu nua. Do Ia cach cônµ vIec
dIen ra. TôI co 6S nhan vIen va khoI µoI IIem nanµ Ironµ ho.
Va hIen nay, chunµ IôI co môI cônµ Iy Iao ra hanµ IrIeu dôIa
cho mô I nµuo I.”
SIeve 1obs va SIeven WozInak cu nµ Iheo duô I chính sa ch
khônµ phan ca p khI ho ba I da u Iham µIa va o bô pha n ha nh
chính cu a cônµ Iy AppIe. Ho khônµ xem Iro nµ vIe c aI Ia chu .
PeIer O. CrIsp, Iha nh vIen qua n Iy cu a Venrock AssocIaIes – nha
dau Iu Iau nam cua AppIe – van mím cuoI voI nhunµ cach Iam
kha c Ia : “Ho co Ihe Iu nhu vo I minh ra nµ, ‘Chu nµ Ia co IhIe I bI
nay voI nhunµ bô phan dIen Iu ma chunµ Ia can Iao ra hanµ
nµan caI. Chunµ Ia can san xuaI chunµ voI µIa Ihanh re nhaI
67
nhunµ van dam bao dô IIn cay cao. Nha san xuaI nao IôI nhaI
Ironµ nuo c co ca c da c dIe m nhu va y7’”.
HewIeII·Packard Ia cau Ira Io I. “1obs va WozInak ha n da no I:
“Na o chu nµ Ia ha y Iim pho chu IIch sa n xua I cu a HewIeII·
Packard va moI anh ay ve Iam vIec.”
CrIsp no I: “Ho co Ihe da Iim pho chu IIch cu a HewIeII·Packard.
Ne u khônµ mo I duo c anh Ia, ho se Iim xem aI Ia Iro Iy cu a anh
Ia hoa c Iim hIe u nha ma y na o cu a HewIeII·Parkard Ia Iô I nha I,
rô I Iim Io I nµuo I qua n Iy o do de mo I µIa nha p cônµ Iy. Nhu nµ
nµuo I na y se nha n duo c nhu nµ da I nµô da c bIe I. Ba nµ ca ch na y,
1obs va WozInak se Ihu hu I duo c mô I nµuo I µIa u kInh nµhIe m
va bay µIo ho se noI, ‘Duoc, µIo hay noI cho chunµ IôI vIec can
Ia m.’ Sau do AppIe se hô Iro cho nµuo I mo I Ihu c hIe n ke hoa ch
cua minh.”
CrIsp nha c Ia I: “Ba nµ ca ch na y, ho muo n duo c mô I nhan vIen
kInh doanh, mô I nhan vIen sa n xua I va mô I nha qua n Iy nhan
Iu c. Va ho ba I da u cuô c dua. Ba n bIe I da y, khI mo I Iha nh Ia p
cônµ Iy, nµuo I Iha nh Ia p Ia du nµ da u. Önµ Ia co Ihe Iuo nµ Iu
khI muo n COO (GIa m dô c phu Ira ch nµhIe p vu · ChIeI OperaIIon
OIIIcer). BoI ônµ ay so ranµ se phaI chIa se cô phan va quyen
Iu c cu nµ nhu co mô I aI do Iha ch Ihu c vI Irí cu a ônµ. Doanh
nhan dôI khI ích ky voI nhunµ µi minh danµ co. Nhunµ Iruonµ
hop nay Ihi nµuoc IaI. Do Ia: Chunµ Ia dI nao.” Va Ihe Ia moI
nµuoI Ironµ cônµ Iy µan keI IaI voI nhau.
De co duo c ke I qua nhu cônµ Iy AppIe, ba n ca n Iheo nµuyen
Iac Ihu haI. Chu Ironµ den cac nhan vIen va cho ho bIeI suy
nµhï nay cua ban. Io ¡ xu \o ¡ no ¡ nguo ¡ nIu nIu ng con nguo ¡
tInt :u, do Ia nµuyen Ia c co ba n Ihu haI cu a vIe c Ihu c da y con
nµuo I.
68
DavId McDonaId cu a PeIco no I: “Luôn Ihan IhIe n vo I mo I
nµuoI va Iôn Ironµ ho. Hay Irao cho cac nhan vIen su Iu do
Ironµ cônµ vIe c va du nµ qua ky vo nµ nhu nµ Iha nh Iu u se duo c
san sInh nµay Iuc khac. Hay Ian dunµ IrIeI de IaI nanµ cua
nµuô n nhan Iu c ma ba n danµ co ba nµ ca ch Ihe hIe n su IIn
Iuonµ IuyeI dôI voI ho. DIeu nay se dem den nhunµ kha nanµ
Iren muc binh Ihuonµ, Iu do Iao nen nhIeu Ihanh Iuu.”
Cha o ho I. Mím cuo I. HIe u ro nhan vIen cu a minh. 1oyce
Harvey, chu IIch cu a Ia p doa n Harmon – Ihuô c quye n dIe u
hanh cua Iap doan IorI Howard noI: “Nhan vIen can duoc dôI
xu nhu Ia nµuo I Ironµ µIa dinh. Ba n khônµ Ihe Irônµ do I nµuo I
kha c Ia m nhu nµ vIe c ma ba n Ihan ba n khônµ chIu Ia m. Ba n
ca n quan Iam Io I ca m nha n cu a ho . Nhu va y ba n se nha n duo c
su Iôn Iro nµ Iu phía nhan vIen.”
Harvey cho bIeI Ihem: “NµuoI chu Iruoc cua IôI co môI bIeu
dô Ironµ pho nµ Ia m vIe c cu a ônµ. KhI ônµ xoay no Ia I, Ioa n bô
Ien cac nhan vIen danµ Iam vIec hIen ra. Önµ nho ro Ien cua
ho, hIeu ro ve µIa dinh ho va ônµ nam ro moI vIec danµ dIen
ra. KhI dI IhI sa I nha ma y, ônµ Iuôn no I ‘Cha o 1oe’, ‘Cha o Sam’,
‘Cha o Mary’. Önµ muô n mo I nµuo I bIe I su cu a quan Iam cu a
minh da nh cho ho .” Nµhe co ve “Iô I Iho I” nhunµ Iha I dô nhu
Ihe canµ Iro nen quan Ironµ hon Ironµ IhoI daI nay.
Nµuyen Ia c Ihu ba cu a su Ihu c da y cu nµ quan Iro nµ nhu haI
dIe u Iren: TIun nInn íct qun cun cong \¡cc. Du nµ che p mIe nµ
che baI nhu cach nhIeu bac cha me cua chunµ Ia Iunµ Iam. Co
kha nhIeu phu huynh Iuy ky vonµ con minh se hoc IhaI µIoI
nhunµ Io ra khônµ vuI munµ khI Ihay dIem A Iren phIeu bao
dIem cua con. Ban nho dIeu nay Iunµ Iam ban IhaI vonµ den
muc nao chu7 Vanµ, IhaI su danµ IhaI vonµ. Tronµ môI chunµ
69
Ia Iuôn Iô n Ia I mô I pha n Ire Iho cho do I duo c khen Ihuo nµ. Vi
va y du nµ quen ra nµ: Con nµuo I muô n duo c nha c de n khI ho
vua Iam duoc môI vIec IôI. Hay bIeu duonµ ho IhaI nhIeI Iinh
va Ihuo nµ xuyen.
Co ha nµ Ia ca ch de an mu nµ Iha nh cônµ. Ta I Cox CabIe, BIII
GepperI da su du nµ nµuyen Ia c cuô I cu nµ. GepperI no I: “Chu nµ
IôI Iuôn co nhu nµ buô I µa p µo . Chu nµ IôI Iô chu c ho p. Chu nµ
IôI Iuôn bIeu dIen haI kIch Ironµ suôI nhunµ buôI hop hanµ
Iha nµ de cu nµ cô Ihônµ dIe p do va µIu cho nhu nµ mu c IIeu Ihu c
Ia I Iuôn o Iruo c ma I mo I nµuo I. Chu nµ IôI co nhu nµ buô I an
mu nµ. Mo I nµuo I duo c dua Ien xe Ia I quan dô I va duo c cho qua
IhI Iran. Tren xe, moI nµuoI cunµ Ihao Iuan xem Iam cach nao
co Ihe canh Iranh voI nhunµ dôI Ihu manh khac. Tronµ buôI
an mu nµ co pha o hoa, co nhu nµ nµhe sï mInh ho a nhu nµ Iha nh
Iu u ma chu nµ IôI da nô Iu c da I duo c. Co nµuo I da n chuonµ
Irinh va ca c pha n Ihuo nµ cho mo I nµuo I. Ca c mo n IIe n Ihuo nµ
se duoc Irao Ironµ buôI hop nhan vIen. TaI ca chí nham môI
mu c dích Ia m cho mo I nµuo I hu nµ Ihu va Iro Iha nh mô I Iha nh
vIen IhaI su.”
1ohn P. ImIay (con), chu IIch cu a Ia p doa n Dun & BradsIreeI
SoIIware ServIces co môI phuonµ Ihuc rIenµ de khen Ihuonµ
nhan vIen. Önµ cho bIeI: “Tronµ suôI su nµhIep cua minh IôI
co mô I Iam nIe m. No ra I don µIa n: Con nµuo I chính Ia chia kho a
cho moI van de. TôI daI TIIIany & Co. Iam nhunµ chIec chia
khoa nho de moI nµuoI dính Iren ao. Nµhe IhaI chanµ Ihu vI.
Nhunµ va o Iu c na o do , khI chu nµ IôI vuo I qua nµuy co pha sa n,
IôI Ihu c su muô n khen Ihuo nµ cho mo I nµuo I. Ho nha n Ia y pha n
Ihuo nµ vo I su xu c dô nµ Io n. Ne u ba n o cu nµ chu nµ IôI íI hon
nam nam, ba n duo c nha n chia kho a ba c. Ne u nam nam Ihi ba n
70
duo c Irao chia kho a va nµ. Va ne u Ia phu nu Ihi sau muo I nam
Ia m vIe c se nha n duo c chia kho a kIm cuonµ.”
Ba nµ ba I ky ca ch na o, ha y Ihu c hIe n dIe u do . Ha y de nµuo I
cu a ba n hIe u ra nµ ba n Iôn Iro nµ ho , da nh µIa cao cônµ vIe c cu a
ho , ra nµ ho ra I quan Iro nµ vo I ba n va ba n muô n ho duo c ho c
Ia p, Iruo nµ Iha nh va duo c khoI µo I nhu nµ kha nanµ IIe m Ia nµ.
Do chính Ia su Ihuc day.
THU C IÂ Y IHÔNC IHA I IA I I ßUÔ C.
HII U OUA CHI CO IHI MO I NCUO I MUÔ N IA M VII C.
71
4
889 l0 80 008ß l8M
008ß l08ß0
Tn ¡ :no ín n ncn do c qu)c n :n cI nn )? 5no ín ¡ íIong Io c
tIco cn cI cu n nguo ¡ íc t ín n g¡o ¡ nIn t tIc g¡o ¡ cu n no ¡
tIo ¡ dn ¡? AnI tn ín n¡? ßn n co tIc íñ t gñ ¡ nnI tn dnng
dn o ¡Io \n o ngn ) nn¡. II¡ ín n dc n gn n nnI tn t¡ong
íIon ng nuo ¡ íuo c tIì nnI tn :c íñ t dn u \n ) duo¡. Nc u
ín n du ng ín ¡ \n \uo t \c nnI tn, ín n :c tIn ) nnI tn t¡o
ncn nu ng ¡o \n tIc I¡c n :u tI¡cI tIu \o ¡ ín n nIu tIc
nn o. Vn ín n í¡c t ¡ñ ng In nI do ng cu n nnI tn cIñ ng nnng
cIu d¡cI gì ngon ¡ no t tìnI cn n tIn t :u . AnI tn cIñ ng
nuo n cuo ¡ ín n, cu ng cIñ ng d¡nI ín n cIo ín n n¡c ng dn t
nn o cn .
Co íno g¡o ín n ngI¡ ¡ñ ng cIo ín íon ¡ \n t du) nIn t cIñ ng
¡In ¡ ín n gì dc í¡c n n¡c ng ñn? T¡ong íI¡ gn ¡In ¡ dc t¡u ng,
ío ¡In ¡ cIo :u n, \n cI¡n Ion ng )c n ¡In ¡ In t Io . TIu c :u ,
íon ¡ cIo cIñ ng cIo ín n gì cn ngon ¡ tìnI )cu \o n co cu n
cIu ng.
CII t¡ong In¡ tInng, ínn co tIc co nI¡cu ínn íñng cncI
to ¡n tIu c :u qunn tnn dc n nguo ¡ íIn c Ion ín co gñ ng
íI¡c n cIo nguo ¡ íIn c qunn tnn dc n nìnI. To¡ íñ ¡ ín ¡ nIc .
72
Hn¡ tIn ng qunn tnn dc n nguo ¡ íIn c co tIc nnng ín ¡ cIo
ín n nI¡c u ín n íc Ion ín In¡ nñn co gñ ng íI¡c n nguo ¡
íIn c cIu ) dc n nìnI.
Cn to¡ \n ínn dcu í¡ct ¡ñng nI¡cu nguo¡ no nnn t¡ong
cuo c :o ng co gñ ng íI¡c n cIo nguo ¡ íIn c qunn tnn dc n
nìnI. Tnt nI¡cn, \¡cc do íIong duoc tInnI cong cIo íñn.
I¡c u con nguo ¡ qunn tnn íIong ¡In ¡ ín ín n, cu ng cIñ ng
¡In ¡ ín to¡. TIu c tc , con nguo ¡ qunn tnn dc n cI¡nI ín n
tInn Io – \n íuc nno cung tIc.
– DALL CARNLGIL
Lynn PovIch, chu bIen cu a Ia p chí Wo¡í¡ng Wonnn, Iu nµ Ia m
vIec cho Io Nc\:\ccí Ironµ 20 nam. Ba Iu c da u Ia mô I Ihu ky ,
sau Iro Ihanh Ira cuu vIen va cuôI cunµ Iam bIen Iap vIen cao
ca p cho Nc\:\ccí. VI Irí nay khIen ba co Ihe µIam saI nhunµ
nha van va cac bIen Iap vIen khac, nhunµ nµuoI ma ba Iunµ
duoI quyen. Ba noI: “Do qua Ia môI su hoan dôI Ihu vI.”
Hau heI cac dônµ nµhIep cua ba deu phan unµ Iích cuc dôI
voI vIec ba Ihanµ chuc, Iru môI Ironµ sau bIen Iap vIen Iuc do
Ia nµuoI Iam bao cao cho ba. PovIch ke IaI: “Anh Ia phan dôI y
kIen cua IôI nµay Iuc IôI mo mIenµ – khônµ han Ia vi anh Ia
µheI IôI, chí Ia vi anh Ia cam Ihay vI Irí IôI co duoc vi IôI Ia nu
µIo I Ironµ khI Iha I su IôI khônµ co nanµ Iu c. Anh Ia khônµ no I
ra dIeu do nhunµ IôI nµhe ke IaI Iu nhunµ nµuoI khac.”
PovIch cô µa nµ khônµ de dIe u na y a nh huo nµ de n minh. Ba
Iao va o cônµ vIe c mo I. Ba µIu p pha I huy nhu nµ y Iuo nµ va da nh
Iho I µIan no I chuye n vo I ca c nha van. Ba Ihe hIe n mô I su quan
Iam Ihu c su Ironµ ca c Iïnh vu c ma ba chIu Ira ch nhIe m – y ho c,
Iruyen Ihônµ, Iruyen hinh, Iôn µIao, IôI sônµ va Iu Iuonµ.
73
Mô I nµa y no , khoa nµ sa u Iha nµ sau nµa y ba Ihanµ chu c, con
nµuo I hay chí Irích ba dI va o pho nµ ba , nµô I xuô nµ ca I µhe dô I
dIen chIec ban µIay. Anh Ia baI dau noI: “TôI can phaI noI voI
cô vaI dIeu. Thuc su IôI da hoan Ioan phan dôI vIec cô duoc
Ihanµ chuc. TôI da nµhï cô con qua Ire va non kInh nµhIem.
TôI da nµhï cô duoc Ihanµ chuc chí boI cô Ia phu nu.
“Nhunµ µIo IôI muô n no I ra nµ IôI Iha I su ca m kích su quan
Iam cua cô dôI voI cônµ vIec cunµ nhu dôI voI cac nha van va
cac bIen Iap vIen khac. Truoc cô da co bôn nµuoI o vI Irí nay.
Va dIeu de nhan Ihay Ia ho chí dunµ caI µhe do de Ihanµ IIen
Ien mô I vI Irí cao hon. Khônµ aI Ironµ sô ho Ihu c su quan Iam
de n cônµ vIe c. Nhunµ dIe u khônµ Ihe chô I ca I Ia cô Ia n Iam vo I
no cunµ nhu voI moI nµuoI xunµ quanh.”
DIe u khônµ qua ba I nµo Ia PovIch cu nµ manµ phonµ ca ch
qua n Iy Iuonµ Iu , phonµ ca ch da duo c Irau dô I qua nhIe u nam
va o cônµ vIe c mo I cu a minh Ia I Wo¡í¡ng Wonnn. Ba µIa I Ihích:
“Ban phaI Ihuc su Io ra coI Ironµ nµuoI khac. DIeu IIen quyeI
Ia ban khônµ duoc Iro nen xa cach. Ban phaI µan µuI va Ihan
IhIen. TôI van Ihuonµ xuyen dI bô va noI chuyen raI nhIeu voI
mo I nµuo I. Chu nµ IôI Ihuo nµ co IIch µa p Ihuo nµ xuyen va do
do môI nµuoI o day deu bIeI ranµ ho duoc IIep xuc rIenµ voI
IôI IaI môI IhoI µIan cu Ihe, Ironµ môI Iuan Ie cu Ihe nao do.
Ho co Iho I µIan de no I ra nhu nµ µi ho muô n. TôI Iuôn o day va
IôI quan Iam de n nhu nµ µi ho Ia m. TôI quan Iam de n cônµ vIe c
cu a ho cu nµ nhu chính ba n Ihan ho .”
Khônµ co cach nao khIen cho nµuoI khac quan Iam den ban
hay hon Ia Ihe hIen su quan Iam chan Ihanh cua ban dôI voI
nµuo I kha c. Con nµuo I khônµ Ihe khônµ da p Ia I nhu nµ aI Ihu c
su de Iam den ho.
74
Day Ia môI Ironµ nhunµ nµuyen Iy co ban nhaI Ironµ Iam Iy
ho c. Chu nµ Ia ca m Iha y Iho a ma n khI duo c nµuo I kha c chu y .
No Iam cho Ia cam Ihay minh Ia dac bIeI, Iam cho Ia cam Ihay
minh quan Ironµ. Chunµ Ia Ihích IIep xuc voI nhunµ nµuoI Io
ra quan Iam den minh. Chunµ Ia Ihích o µan ho va dap IaI su
quan Iam cua ho banµ chính su quan Iam cua minh.
Du c cha Tom HarIman duo c coI Ia mô I huye n Ihoa I Ironµ sô
nhunµ con chIen ThIen Chua µIao IaI Lonµ IsIand, New York.
Tronµ nhIe u nam, ônµ da duo c mo I Ia m chu Iri cho hon 3.800
hôn Ie va ru a Iô I cho hon 10.000 Ire so sInh. Ta I sao nhIe u nµuo I
Iim de n Cha nhu va y7 Cha nµ Ie khônµ co IInh mu c na o kha c
cho ho cho n chanµ7 Ta I nhIen Ia co , nhunµ íI aI co Ihe Ihe hIe n
môI su quan Iam dac bIeI duoc nhIeu nµuoI bIeI den nhu Cha
HarIman.
HarIman khônµ chí don Ihua n Ihu c hIe n mô I buô I Ie hôn phô I
Iheo du nµ nµhI Ihu c Iu nµ buo c mô I. Ca ch Ihu c cu a ônµ ky Iuo nµ
va manµ Iính ca nhan nhIe u hon. Tronµ pha m vI cu a minh, ônµ
muôn Iim hIeu moI Ihu ve haI con nµuoI ma ônµ se Iac hop.
Önµ mo I ho de n nha va de n Iham nha cu a ho . Oua nhIe u Iha nµ,
ônµ da n da I ho va o nhu nµ cuô c dô I Ihoa I cu a chính minh. Ba nµ
ca ch do , ônµ co Ihe manµ de n mô I buô I Ie phu ho p vo I nµuye n
vo nµ va monµ muô n cu a dôI uyen uonµ.
Önµ no I vo I nhu nµ ca p vo chô nµ chua cuo I: “Duo c rô I, IôI se
Ia m Ie cuo I cho anh chI, nhunµ IôI khônµ muô n no chí don
Ihuan Ia môI buôI Ie. TôI muôn kham pha su bí an ben Ironµ
no . TôI muô n Ia m mô I buô I Ie Iuye I vo I nha I co Ihe cho ca c ba n.
TôI muôn hIeu ro ve cac ban. TôI muôn chunµ Ia Iro chuyen
ve nhu nµ dIe u ma ca c ba n kha m pha duo c cu a nhau. TôI muô n
bIeI ve nhunµ mau Ihuan ma haI nµuoI Iunµ co va cach nao
75
ma ca c ba n vuo I qua duo c nhu nµ mau Ihua n do . Va IôI muô n
dôI IhoaI nhunµ dIeu do Ironµ hôn Ie cua cac ban.”
Hôn Ie do HarIman cu ha nh khônµ pha I Ia mô I ha nh Irinh
nhanh cho nµ va de da nµ Io I ba n Iha nh. Nhunµ su quan Iam
manµ Iính ca nhan cu a ônµ dem Ia I Io I ích cho chính ca c dôI
vo chô nµ. Thônµ qua su quan Iam cu a ônµ, ho kha m pha ra
nhu nµ dIe u mo I me o nhau. Önµ no I: “KhI nµuo I kha c nha n Iha y
IôI dac bIeI quan Iam den nhunµ IhoI khac quan Ironµ Ironµ
doI ho, ho cunµ se baI dau Ianµ nµhe IôI o nhunµ van de khac
nu a.”
HarIman cu nµ Ihu c hIe n ca ch Ihu c Iuonµ Iu khI duo c mo I
Iam nµhI Ihuc rua IôI. Önµ muôn bIeI ve chính dua be, ve µIa
dinh cua no, cunµ nhu ve IaI ca nhunµ µi khIen cho su ra doI
cua dua Ire Iro nen dac bIeI voI nhunµ nµuoI IIen quan. Tham
chí ônµ da Iu nµ cu nµ vo I mô I ba me dô c Ihan co du a con ônµ
sa p ru a Iô I de n Io p ho c da nh cho IhaI phu .
Cu chí quan Iam do cu a ônµ, nhu ônµ no I, da Ia m cho ônµ
Iro nen da nµ IIn ca y hon khI ônµ khuye n khích nhu nµ ônµ bô
Iuonµ IaI Ihuc hIen su chuan bI Iuonµ Iu. Banµ cach Iu den
nhunµ Iop hoc do, HarIman noI: “TôI da co Ihe co duoc su IIn
Iuonµ cua raI nhIeu nµuoI dan ônµ va noI voI ho ranµ, ‘Hay
den chô do Ihu dI anh ban, anh se kham pha ra nhIeu dIeu bí
a n da y.’ NhIe u ônµ bô sau khI Ia m Iheo Io I khuyen cu a IôI da
raI haI Ionµ va quay IaI noI voI IôI, ‘Neu IôI khônµ co duoc
nhu nµ kInh nµhIe m na y, co Ie IôI chí bIe I du nµ nhin ma khônµ
µIu p duo c µi cho vo .’”
Co raI nhIeu cach de ban Ihe hIen su quan Iam, va hau heI
Ia de danµ hon nhIeu so voI vIec den Iop danh cho IhaI phu.
MôI cu chí quan Iam co Ihe chí don µIan Ia môI µIonµ noI de
76
chIu qua dIen IhoaI. KhI co aI do µoI dIen, hay noI “AIô” voI
môI µIonµ dIeu ma Ironµ do an chua Ihônµ dIep: “ThaI Ia vuI
khI duo c nµhe ba n no I”. KhI ba n nhin Iha y mô I khuôn ma I quen
Ihuôc khI dI mua sam, hay chao hoI ho va bIeu Iô môI nIem
vuI Ihích Ihuc su vi cuôc µap µo Iinh co do.
Ha y mím cuo I vo I mo I nµuo I. Ho c Ihuô c Ien cu a ho , ca ch pha I
am chu nµ cu nµ nhu ca ch vIe I cho du nµ chính Ia . Ha y nho nµa y
sInh nha I cu a ho . Ha y ho I Iham ho ve chuye n vo chô nµ, con
ca I. DavId S.TayIor, Ihu ky kIem Ihu quy cu a cônµ Iy H.G.
WeIIInµIon, mô I cônµ Iy da u Iu va môI µIo I no I: “TôI Iuôn nho
ro CIarence MIchaIIs Ihi o BrIsIoI·Myers. Nµay caI phuI chunµ
IôI µa p nhau, Ihônµ IIn do da nha p va o Ironµ da u. TôI Iuôn
nho haI dIe u na y vo I nhau. Khônµ pha I aI cu nµ Ia m Ihe . TôI co
môI ‘nµan hanµ’ Ihônµ IIn Ironµ dau de keI nôI con nµuoI voI
cônµ vIe c.”
Ba n se khônµ bIe I Iu c na o nhu nµ ca I Ien na y Iro nen hu u
du nµ dau. TayIor ho c duo c ba I ho c na y khI anh Ia Ia u y vIen
quan IrI Iam Ironµ nµanh cônµ nµhIep µIaI khaI. Anh Ia noI:
“KhI IôI Iam cho Canada Dry, kho co Ihe hIeu IaI sao, nhunµ
vIec bIeI nhunµ nµuoI Ironµ nµanh hanµ khônµ Ia dIeu quan
Iro nµ dô I vo I IôI. Ho Ia nhu nµ kha ch ha nµ Io n. Ha nµ ha nµ khônµ
Grumman AIrcraII cunµ ca p Ihu c pha m cho ra I nhIe u nµuo I va
ho co ra I nhIe u ma y ba n nuo c Iu dô nµ.
“Do Ia môI su khoI dau. Ban co Ihe µoI dIen va noI, ‘Nay, IôI
co van de Ihe nay Ihe kIa.’ VIec nho nhunµ caI Ien cunµ voI
vIec co cac môI IIen keI nhu vay cuc ky huu dunµ.”
TayIor su du nµ phuonµ Ihu c na y nhu Ia mô I ne n Ia nµ de Ia o
du nµ ca c mô I quan he Ihu c su vo I con nµuo I. Ba nµ ca ch bo Iho I
77
µIan de nho Ien nµuo I kha c cu nµ nhu Ien cu a ca c Iô chu c, hIe p
hôI, anh ay co Ihe manµ con nµuoI den voI nhau va µIaI quyeI
cac van de cua ho.
Du nµ ha n che bIe u hIe n su quan Iam vo I nhu nµ nµuo I duo c
coI Ia quan Iro nµ Ironµ cuô c sô nµ cu a ba n. Ra I co Ihe Ia ho da
co du su chu y rô I. Du nµ quen nhu nµ nµuo I Ihu ky , phu Ia ,
nhan vIen IIep Ian, nµuoI dua IIn va IaI ca nhunµ con nµuoI
nho nhoI da µo p pha n cho Iha nh cônµ cu a ba n. Ha y ho I Iham
ho Ihuo nµ xuyen. Day Ia dIe u du nµ da n nen Ia m va ha n ba n
se raI nµac nhIen khI Ihay cac buc Ihu duoc chuyen den ban
Iam vIec cua ban nhanh nhu Ihe nao.
Ouan Iam de n nµuo I kha c Ia mô I ca Iính da c Irunµ cu a
AdrIana BIIIer, chu IIch ScaIamandre SIIks. Mô I nµa y no , BIIIer
dI nµanµ qua khu vuc In µIay dan Iuonµ. Ba Iinh co nµhe duoc
cuôc noI chuyen µIua Iruonµ ban In µIay cua ScaIamandre voI
nhan vIen cu a minh.
VI Iruo nµ ban ho I: “Kho e khônµ, LouIe7”.
LouIe Ira Io I: “U m... khônµ duo c Iô I cho Ia m a . TôI danµ ra I
Io Ianµ.”
BIIIer buoc den hoI anh Ia: “Sao vay7”.
LouIe µIa I Ihích: “TôI bI ma c chu nµ so dô cao va noI cha I he p.
TôI sap Ien may bay dI PuerIo RIco de choI Ie NoeI va IôI cam
Iha y ra I Ia Io so .”
BIIIer ho I Ihem va I cau va cuô I cu nµ ba no I: “TôI nµhï Iô I nha I
Ia anh nen dI kham bac sï xem sao.”
“TôI da dI kham bac sï va IôI phaI Ieo Ien den Ianµ 32, IhaI
Ia kInh khunµ.”
78
BIIIer noI: “Co Ie anh nen dI Iim bac sï kham o Ianµ IreI Ihi
hay hon.”
Anh Ia no I: “Ba bIe I khônµ ba BIIIer, hôm no IôI na m mo. TôI
mo Ihay IôI danµ raI so haI va Iuc do ba xuaI hIen, khoac Iay
Ien IôI va noI voI IôI Ia dunµ Io Ianµ nua.”
The Ia BIIIer khoac vaI anh Ia va noI: “Dunµ Io, LouIe. No se
ô n IhôI. Ha y híI mô I hoI Iha I sau dI.”
Ho IIep Iuc noI chuyen. Anh Ia baI dau cuoI va noI: “Ba dI
chunµ may bay voI IôI chu7”. The Ia haI nµuoI cunµ cuoI raI
sa nµ khoa I.
BIIIer ke IaI vaI nµay sau: “Hôm sau anh Ia Ien duonµ. TôI
chac Ia anh Ia ôn IhôI.”
Con nµuo I Ihuo nµ da p Ia I nµay Iu c Ihi nhu nµ cu chí a m a p
Iu day Ionµ. Vi Ihe, ban hay chan IhaI voI moI nµuoI. Su quan
Iam chan Ihanh can phaI duoc xay dunµ qua IhoI µIan.
MôI cach raI hay de baI dau môI cuôc dôI IhoaI – Iham chí
Ia ve cônµ vIec – Ia de cap den nhunµ Ihu IIen quan den nµuoI
ma ban noI chuyen. Cau chuyen co Ihe Ia ve môI buc ve Iren
Iuo nµ, mô I ca I hô p bu I duo c Ia m bo I mô I du a Ire na o do . Hoa c
Ia ve mô I ca I vo I bo nµ qua n na m o µo c nha . Ha y dua ra nhu nµ
y kIen Ihe hIen su Ihích Ihu, cam phuc va nhIeI Iinh. Hoac hoI
nhu nµ cau ho I kIe u nhu “Bu c Iranh de p Iha I, aI ve no Ihe 7” hay
Ia “Bo nµ qua n a 7 ChoI môn do co kho khônµ va y7”. Khônµ co
µi Ia uyen Iham Ironµ nhu nµ cau ho I na y ca . Nhunµ chu nµ co
ban deu Ihe hIen môI môI quan Iam Iruc IIep den nµuoI khac
Iheo môI cach Iích cuc va nha nhan.
Nhu nµ bIe u hIe n nhu Ihe Ia nhu nµ ne n mo nµ da u IIen cho
vIec Iao dunµ nhunµ môI quan he Ihanh cônµ. Do Ia nhunµ cu
79
chí nho nhu muôn noI ranµ, “Anh quan Ironµ dôI voI IôI. TôI
hu nµ Ihu va quan Iam nhu nµ µi anh no I.” Ha u nhu khônµ aI
Iren Ihe µIoI nay nµaI nµhe dIeu do ca.
Mo I chuye n dô I vo I SIeven va RobIn WeIser ra I Iô I de p. SIeven
co mô I da I Iy ba o hIe m Ia m an kha m kha . Ho co mô I nµôI nha
de Ihuonµ o nµoa I ô. Anh Ia Ia mô I nha ha o Iam ra I ha o pho nµ.
Du a con µa I Io n cu a ca p vo chô nµ danµ ho c nam Ihu nha I Ia I
YaIe, haI du a sonµ sInh nho hon Ihi danµ ho c Irunµ ho c vo I
Ihanh Iích raI IôI.
Mô I Iô I Ihu ba y no , khI SIeven va RobIn danµ an Ia I nha ha nµ
Ihi SIeven bI nhôI mau co IIm ma qua doI. Luc do, anh Ia chí
mo I bô n muoI Iam Iuô I.
Tanµ Ie duo c ha nµ Iram nµuo I de n du , nhu nµ nµuo I ma
SIeven WeIser Iu nµ quen bIe I – nhu nµ nµuo I ba n, nhu nµ nµuo I
cônµ Iac, cac vIen chuc Iu nhIeu Iô chuc Iu IhIen ma anh da
Iu nµ do nµ µo p. NhIe u nµuo I Ironµ sô ho da µo I dIe n chIa buô n
cho µIa dinh WeIser.
DIeu baI nµo cunµ nhu caI cheI cua SIeven Ia nhunµ µi ma
vo anh Ia no I Iô I hôm do . Ba vo , RobIn WeIser, no I: “Tha I da nµ
IIe c Ia SIeven da khônµ bIe I duo c bao nhIeu nµuo I anh a y Iu nµ
quen bIeI, bao nhIeu nµuoI yeu anh ay nhu Ihe nao.”
Chuyen µi da xay ra voI SIeven WeIser, khI anh Ia da co bao
nhIeu nµuo I ba n va dô nµ su , va sau Ia I ca nhu nµ hoa I dô nµ Iu
IhIen do7 Co ve nhu raI íI nµuoI Ironµ sô ho noI cho anh Ia
bIeI ve Iinh cam cua minh.
Du nµ pha m mô I saI Ia m nhu va y. KhI ba n quan Iam de n mô I
aI do – ban be, dônµ nµhIep, Iham chí vo chônµ – banµ moI
cach hay cho ho bIeI Iinh cam cua ban. Va Iam dIeu do khI co
co hôI.
80
Ouan Iro nµ hon ca Io nµ quan Iam Ia ha y tIc I¡c n no ra. Cônµ
Iy HarrIson ConIerence ServIces Ia cônµ Iy Ia m cônµ vIe c Iô chu c
va sap xep cac cuôc hop, hôI nµhI, chuan bI ve maI hau can
cho kha ch ha nµ de ho co Ihe Ia p Irunµ µIa I quye I cônµ vIe c mô I
ca ch de da nµ. De Iha nh cônµ, mô I cônµ Iy nhu HarrIson pha I
cho kha ch ha nµ Iha y ra nµ nhan vIen cu a minh Iuôn Ihu c su
quan Iam den ho voI muc dô cao nhaI.
DIe u na y va n Ia chua du ne u chí vo I nhu nµ IIe n nµhI ba I ma I
co Ironµ hô I nµhI, nhu nµ Ihu ma HarrIson cha c cha n co . Va no
cu nµ va n chua du vo I nhu nµ can pho nµ sanµ Iro nµ, nhu nµ
mo n cao Iuonµ my vI, ca c IhIe I bI nµhe nhin ky Ihua I cao, hay
nhu nµ phuonµ IIe n µIa I Irí da da nµ. Ta I ca nhu nµ Ihu na y
HarrIson de u co . Ne u khônµ nha n duo c mô I su quan Iam Ihu c
su, khach hanµ van se Iim môI noI khac cho cônµ vIec cua ho.
WaIIer A. Green, Chu IIch cua HarrIson noI: “TôI nho Ian no
co môI vI khach nµuoI Hoa den du môI chuonµ Irinh quôc Ie
cua chunµ IôI. MôI Ironµ sô cac nu nhan vIen cua chunµ IôI
Iinh co nµhe ônµ a y no I nho mo n an que nha . The Ia nhan vIen
a y nµa u nhIen kIem Iuôn Ia mô I da u be p Trunµ Hoa. Nµa y hôm
sau, cô ay ve nha chuan bI vaI mon an Trunµ Hoa va manµ
den chô Iam vIec. Kho co Ihe noI su an can do da khIen cho vI
khach no nµac nhIen va vuI Ihích nhu Ihe nao khI duoc cunµ
chIa se nhunµ mon an do voI nhunµ nµuoI cunµ ban.”
Ha nh dô nµ cu a nu nhan vIen do nhu Iruye n de n mô I Ihônµ
dIep: “Chunµ IôI Iuôn Iuôn IhaI su de Iam den nhunµ µi ban
muôn.” AI IaI khônµ danh µIa cao IhaI dô do co chu7
May ma n Ihay, nhu nµ vIe c Ia m ra I duo c Io nµ nµuo I nhu Ihe
IaI khônµ co µi Ia kho hoc. TaI ca nhunµ µi ban can Ia nhan
Ihu c ro duo c Ia m quan Iro nµ cu a chu nµ va Ihem mô I chu I Ia p
81
Iuye n. Ha y Ihu Ia m nhu nµ dIe u Iuonµ Iu nµay vo I nµuo I ma
ba n sa p µa p: “Ca I nha nµhí he ma anh dInh mua Ihe na o rô I7”,
hay: “Chô na y co quanµ ca nh de p Iha I. La m sao ma anh co
Ihe nµan minh nhin ra cua sô suôI nµay Ihe7”.
Mô I khI ba n ba I da u Ihu Ia m nhu nµ dIe u na y, no se Iro Iha nh
môI phan Iu nhIen Ironµ con nµuoI ban. Truoc khI ban nhan
ra no, ban da Ihe hIen môI su quan Iam va nµay canµ Iro nen
quan Iam de n nµuo I kha c. Mô I Io I ích kha c nu a Ia su quan Iam
do cua ban se µIup ban quen dI nhunµ Io Ianµ ích ky ve cac
van de cua ban Ihan minh.
Ca nµ huo nµ de n nhu nµ nµuo I chunµ quanh, ba n ca nµ nanµ
cao Ihem nhu nµ mô I quan he cu a minh cu nµ nhu bo I dI nhu nµ
suy nµhï IIeu cuc. Chí voI vaI IoI noI Iu Ie, nhunµ µi ban nhan
duo c qua Ia khônµ Ie chu I na o.
Nha van kIem doanh nhan Harvey B. Mackay ba I da u su
nµhIep cua minh voI nµanh kInh doanh phonµ bi. Do Ia dIem
khoI dau µIup ônµ co duoc nhunµ baI hoc quy bau de ra doI
nhunµ Iac pham ban chay nhaI Ihe µIoI sau nay. Mackay noI:
“TôI raI coI Ironµ nhunµ mon qua manµ Iính sanµ Iao. KhI IôI
noI ve qua Ianµ, IôI khônµ noI ve nhunµ mon dô mac IIen va
xa xí.”
Mackay co mô I nhan vIen ba n ha nµ. Önµ Ia ke : “Mô I nµuo I
ma Iheo da nh µIa cu a IôI chí o mu c Irunµ binh kha . TôI nho co
Ia n anh Ia ke ve mô I vI kha ch no dI chunµ vo I du a con µa I nho .
The Ia anh Ia ra nµoaI va mua môI mon qua. TôI IhôI. Nhunµ
mo n qua do khônµ pha I da nh cho du a be µa I ma Ia cho du a
em IraI µhen II cua no o nha. Thanµ be moI co môI IuôI ruoI,
khônµ co µi da nµ de Iam. Nhunµ ha nh dô nµ sa nµ Ia o do cu a
anh Ia da dI sau vô Iam Irí IôI nµay Iap Iuc. Nµay khI do, IôI
82
khônµ co n nµhï anh Ia chí o mu c Irunµ binh kha nu a. Bay µIo
Ihi anh Ia da Ia µIa m dô c ba n ha nµ chu chô I cu a chu nµ IôI.”
The hIen môI kIeu quan Iam nhu Ihe Ia dIeu dac bIeI quan
Iro nµ khI ba n o mô I noI hoa n Ioa n Ia Ia m. DIe u na y µIô nµ nhu
BIII CIInIon den Iop hoc mau µIao nµay dau IIen. Thay µIao ke
Ia I ra nµ, BIII Ihan IhIe n va quan Iam Iha I Io nµ mô I ca ch Iu nhIen
den nhunµ dua Ire khac.
Ca u be BIII dI xunµ quanh Io p va no I: “XIn cha o. Minh Ien
BIII. Ten ban Ia µi7” Nµhe co ve ky cuc phaI khônµ7 Chac Ia
va y. Nhunµ co Ie Ia khônµ ba n ho c na o cu a BIII o Iruo nµ Hope,
Arkansas, nµa c nhIen khI anh ba n BIII nµa y na o duo c ba u Ia m
Iô nµ Ihô nµ My .
MôI IoI chao hoI coI mo, Ihan IhIen Ia dIeu raI quan Ironµ
khI ban Ia môI nhan vIen moI Ironµ cônµ Iy hay Ia môI doanh
nµhIep moI Ironµ IhI Iran. Thônµ dIep ma ban can Iruyen daI
de n nµuo I kha c khônµ pha I Ia : “TôI day, µIo anh se Ia m µi cho
IôI na o7”, ma pha I Ia : “TôI day, IIe u IôI µIu p µi duo c cho anh
chanµ7”.
Ha y Iham µIa Ia m Iinh nµuye n cho be nh vIe n Ironµ vu nµ.
Danµ ky Ia m hua n Iuye n vIen cu a LIIIIe Leaµue. Tham µIa hIe p
hôI µIao vIen · phu huynh (PTA). Hay Iam cônµ vIec Iu IhIen
cho dIa phuonµ. TaI ca nhunµ vIec nay deu Ihe hIen môI môI
quan Iam de n cô nµ dô nµ va nhu muô n no I ra nµ: “TôI quan Iam
den noI nay.” BaI ky hanh dônµ nao Iuonµ Iu vay deu se µIup
ban µap µo duoc nhunµ nµuoI ban moI Ironµ môI môI Iruonµ
ra I de chIu. DIe u na y se ra I Iuye I. No µIu p ba n ca m Iha y Iô I ve
ba n Ihan minh. No µIu p ba n pha I IrIe n nhu nµ mô I quan he mo I,
Ianµ Ihem Io nµ Iu IIn, cu nµ nhu manµ ba n ra kho I vo ô c cu a
chính minh.
83
DaIe CarneµIe hIe u duo c dIe u na y. Önµ a y vIe I: “Ne u ba n
muô n nµuo I kha c Ihích ba n. Ne u ba n muô n xay du nµ nhu nµ
Iinh ba n Iha I su , muô n µIu p nµuo I kha c cu nµ nhu µIu p chính
minh, Iuôn µhI nho dIe u na y: Ha y de Iam Iha I su de n mo I
nµuo I.”
Ve maI nay, môI dIeu khônµ nµhI nµo Ia CarneµIe da Ihuc
hanh nhunµ Iy IhuyeI cua minh Iham chí nµay Ironµ µIa dinh
ônµ. 1. OIIver Crom, hIe n Ia chu IIch cu a DaIe CarneµIe &
AssocIaIes, da nha n ra dIe u na y nµay Iu Ia n da u µa p nµuo I cha
vo Iuonµ IaI cua minh.
Crom nho IaI: “Neu noI ranµ IôI bI an Iuonµ manh khI µap
DaIe CarneµIe Ihi van Ia chua du. Vanµ, chí Ironµ vaI µIay khI
µap DaIe, ônµ ay da Iam IôI cam Ihay raI IhoaI maI, banµ cach
daI cau hoI ônµ ay da khoI µoI cho IôI noI ve ban Ihan minh.”
CarneµIe da bIeu Iô môI nIem hunµ Ihu dac bIeI dôI voI anh
ban ma cô con µaI Rosemary manµ ve nha.
“Da u IIen IôI no I: ‘Ra I vuI duo c µa p ba c, ba c CarneµIe’ va ônµ
a y da p Ia I: ‘Ö , cu µo I ba c Ia DaIe, ‘ba c CarneµIe’ nµhe IrInh Iro nµ
qua .’ Va ônµ a y IIe p Iu c: ‘Ba c bIe I cha u sInh o AIIIance,
Nebraska.’ TôI Ira Io I: ‘Vanµ du nµ a .’ Va ônµ a y no I: ‘Nhu nµ
con nµuo I Iuye I vo I o AIIIance nhIe u nam Iruo c va n o do chu 7’,
IôI da p: ‘Vanµ Ihua ba c’ va ônµ a y no I IIe p: ‘Va y a , ke ba c nµhe
ve nhunµ nµuoI o do dI va ke ve chau nua.’ Vay Ia ônµ ay da
khIen IôI noI ve AIIIance va ve chính ban Ihan minh.”
Mo I Ihu Iro nen de da nµ Iu Iu c do . “Chu nµ IôI cu nµ dI da o
Ironµ cônµ vIen, cu nµ Ia m vuo n va cu nµ dI xem kIch vo I nhau.
Önµ a y va IôI cu nµ dI Ia u dIe n nµa m va o Iha nh phô de xem vo
kIch TIc 5c\cn Ycn¡ ItcI, môI vo danµ duoc dIen o Broadway
Iu c ba y µIo . TôI khônµ nho nô I dunµ vo kIch do cho Ia m, nhunµ
84
co môI dIeu IôI nho Ia, khI chunµ IôI dI bô Ironµ IoresI HIIIs
Garden, hau nhu ônµ ay bIeI IaI ca moI nµuoI o caI cônµ vIen
nho do . Önµ a y Iha m chí quen bIe I ca nh sa I. Önµ quen ca
nhunµ nµuoI daI cho dI dao va keu ho banµ Ien. Ho deu dunµ
Ia I va cha o ho I ônµ. TôI da khônµ nha n ra nhu nµ dIe u nhu va y
Ia ba I Ihuo nµ. Tu MIdwesI Io I day, IôI cu nµhï do Ia ca ch cu xu
cua con nµuoI noI nay.”
SIephen GhyseIs, hIen Ia pho chu IIch cua Nµan hanµ My da
co mô I ba I ho c xuonµ ma u ve Ia m quan Iro nµ cu a Iha I dô quan
Iam Iha I Io nµ de n nµuo I kha c.
GhyseIs da so m co mô I kho I da u kha a n Iuo nµ va nhanh
cho nµ. Tro Ia I Iho I dIe m cuô I Iha p nIen 80, khI vu a mo I ra
Iruo nµ, ônµ da Ia mô I vIen chu c Ironµ mô I cônµ Iy da u Iu Io n.
Önµ co mô I can hô Iheo kIe n Iru c ArI Deco phía Tay Iha nh phô
Los AnµeIes va môI chIec Mercedes – IaI ca o caI IuôI 2S. “TôI
nµhï Ia IôI da co IaI ca va IôI cho moI nµuoI Ihay dIeu do. TôI
da IhaI su Io ve nhu vay.”
GhyseIs no I: “Nhunµ va o Iho I dIe m khu nµ hoa nµ va o nam
1990, Thu Iruonµ µoI IôI vao van phonµ va noI: ‘SIeve, van de
khônµ pha I Ia nanµ Iu c cu a anh ma Ia su kIeu nµa o cu a anh.
Mo I nµuo I o day khônµ Ihích Ia m vIe c vo I anh chu I na o. TôI so
Ia chu nµ Ia khônµ Ihe Ia m vIe c chunµ vo I nhau nu a.’ TôI nhu
bI Ia I mô I µa o nuo c Ia nh. TôI, ‘ônµ Tha nh·Cônµ’ Ia I co nµa y bI
IhôI vIec. TôI nµhï Ia rôI minh se som Iim duoc môI vI Irí cao
cap khac IhôI. Nhunµ IôI da Iam. May IIeu rôI SIeve oI!
Sau va I Iha nµ Iim kIe m vIe c Ia m mô I ca ch vô vo nµ, Io p vo kIeu
ha nh cu a IôI bI Iô I bo , de Iô ra su so ha I ben Ironµ. La n da u IIen
Ironµ do I IôI ma I Iu IIn va bI bao Iru m mô I nô I Io so na nµ ne .
85
TôI khônµ co noI na o de Io I, khônµ co aI de chIa se , ca I µIa cu a
su IhIeu Ihan IhIen voI moI nµuoI. TôI hoan Ioan cô don.”
Sau do , GhyseIs da ho c ca ch quan Iam de n nµuo I kha c. Önµ
baI dau bIeI Ianµ nµhe, baI dau IhoaI ra khoI caI IôI cua ban
Ihan. Önµ ho c duo c ca ch nhin nha n va n de cu a minh cu nµ nhu
nhunµ van de Iham chí IôI Ie hon ma nµuoI khac phaI chIu
du nµ. Önµ Iro nen co I mo hon, “con nµuo I” hon, de µa n hon,
va IaI nhIen Ia de Iim duoc vIec Iam hon.
Önµ nho Ia I: “TôI ba I da u nhin mo I nµuo I duo I mô I a nh sa nµ
khac. ThaI dô cua IôI Ihay dôI. TôI cam Ihay khac han. NôI so
cua IôI maI dan va dau oc nhu duoc mo ra. NµuoI Ia baI dau
de y den IôI. Cuôc sônµ IôI Iro nen kha hon Iruoc mac du IôI
da phaI ban dI can hô va chIec Mercedes.
Ba nam sau, IôI Ia I co duo c mô I vI Irí cao Ironµ cônµ Iy –
nhunµ Ia n na y Ihi IôI duo c sa I ca nh bo I ca c dô nµ su , nhu nµ
nµuo I IôI co Ihe Ihu c su µo I Ia ba n.”
IHÔNC CI ÂN TUONC VA ICH IOI HON
MÔ T 5U OUAN TÂM THÂ T IO NC.
86
â
80lß M0l 9l00 l0 80l M8l
008 ß000l k080
To¡ nuon co not nguo¡ tIu í) ¡¡cng Io¡ nñn ngon¡ \n to¡
dn dñng no t nn u qun ng cn o t¡cn ín o. To¡ cn ín to¡ dn co
ín t¡ñn ín tIu Io ¡ nn. Hn u Ic t ío n Io dc u íñ t dn u dn ¡
íon ¡ nIu ín : “In) ín Io ¡ nn cIo nn u qun ng cn o t¡cn to
ín o 5undn)’: T¡nc: duo ¡ nu c :o 2ÛÛ. To¡ ¡n t nong nuo n
duo c nIn n \¡ t¡¡ nn ngn ¡ )cu cn u. To¡ nñn nn ) 2U tuo ¡,
\.\...”.
NIung co not nguo¡ ¡Iu nu ¡nt tIong n¡nI. Co tn íIong
Ic nIñ c dc n cn ¡ co tn nuo n. Co tn no ¡ dc n cn ¡ nn to¡ nuo n.
In tIu cu n nguo ¡ do nIu tIc nn ): “Ngn ¡ tInn nc n: CIñ c
Iñ n ín ngn ¡ dn nIn n duo c In¡ In) ín t¡ñn ín tIu Io ¡ nn
cIo nn u qun ng cn o cu n ngn ¡. Ngn ¡ ín no t nguo ¡ ín n ¡o n.
Ngn¡ íIong co du tIo¡ g¡nn dc doc Ict cIung. Vì tIc, ncu
ngn¡ nInc d¡cn tIon¡ ícn ín) g¡o \n go¡ cIo Vnndc¡í¡ít 3-
Û512, to¡ :c ¡n t \u¡ ío ng dc n dc do c nIu ng ín tIu do , quñ ng
d¡ nIu ng cn ¡ íIong co g¡n t¡¡ \n o :o t ¡n c \n dñ t nIu ng
cn ¡ co n ín ¡ t¡cn íc cIo ngn ¡. To¡ dn co 15 nñn í¡nI
ngI¡cn...”.
Co tn t¡c¡ tuc \¡ct \c nIung ong cIu íon nn co dn tung
ínn \¡cc. IIonnI íIñc nn to¡ doc ín tIu do, to¡ cII nuon
87
nIn ) nu n ngn) t¡cn ín n. Ngn) ín ¡ tu c, to¡ nIn c d¡c n tIon ¡
ícn \n go¡ co tn dcn, nIung to¡ dn qun t¡c. Mot ong cIu
íIn c dn co duo c co tn. Mo t nguo ¡ ¡Iu nu nIu tIc :c co cn
tIc g¡o¡ duo¡ cInn nìnI.
– DALL CARNLGIL
Mô I Iho I µIan da I Iruo c khI nha vIe I qua nµ ca o BurI MannInµ
da I chan de n MadIson Avenue, ônµ da muô n Iro Iha nh mô I nha
van. Önµ da khônµ muô n Ia m mô I nµuo I vIe I qua nµ ca o ma Ia
mô I Ia c µIa . Vi va y, mô I nµa y, MannInµ Ia m nô Ie cho chIe c ma y
da nh chu , vIe I ra nhu nµ Iruye n nµa n, IIe u Ihuye I va nhu nµ ca I
ma ônµ cha c cha n Ia nhu nµ vo kIch re IIe n. Nhunµ cu nµ nhu
ha u he I ca c nha van Ire , MannInµ khônµ Ihe nuôI sô nµ ba n Ihan
banµ cac Iac pham cua minh. Önµ can môI cônµ vIec de Iranµ
IraI cuôc sônµ.
TIe p IhI de n Iu nµ nha Ia y Iuo nµ hay nha I ma ônµ co Ihe nµhï
ra.
Önµ ban bô sach bach khoa Ioan Ihu ß¡¡tnnn¡cn:. Önµ cu nµ
ba n nhu nµ du nµ cu nha be p cao ca p. Önµ dI de n Iu nµ nha cu a
nhu nµ nµuo I Ia nµ µIe nµ cu Ihuô c Ia nµ Io p cônµ nhan Ia I que
huonµ ChIcaµo de ba n da I nµhïa Iranµ.
Sa n pha m cuô I cu nµ ho a ra manµ Ia I nhIe u Io I nhua n hon
ca – Iuy Iu c da u khônµ duo c suôn se . Tha I ba I ban da u khônµ
ha n Ia do IhIe u cô µa nµ. Mô I buô I Iô I, sau nµuyen mô I nµa y
Iam vIec voI chIec may danh chu, MannInµ khoac Iren nµuoI
bô com·Ie, ca va I va xa ch ca p Ia p dI IIe p IhI. Önµ cô µa nµ Ihuye I
phuc nhunµ nµuoI don IIep ônµ voI nhunµ IoI moI chao nhIeI
Iinh nha I: na o Ia vIe c da u Iu va o da I nµhïa Iranµ manµ Ia I nhIe u
88
Ihua n Io I nhu Ihe na o, na o Ia su µIa Ianµ dan sô nhanh cho nµ
cu a ChIcaµo se cha c cha n da n de n vIe c vIe c khan hIe m da I nµhïa
Iranµ ra sao, na o Ia vIe c ba o ha nh S nam sau cu a cônµ Iy ônµ
khônµ dem de n mô I ru I ro na o.
“TôI IIn vIec dau Iu vao do Ia raI khôn nµoan va IIeI kIem.
Nhunµ IôI da khônµ Ihe ba n duo c mô I mIe nµ da I na o. TôI khônµ
nµhï ve no Iu quan dIem nµuoI khac. Thay vi chu Ironµ vao
nhunµ môI quan Iam hanµ dau cua ho, IôI IaI Iap Irunµ vao
nhunµ khía canh IaI chính. VoI san pham ma IôI danµ ban, co
môI sô Ihu Ihích danµ hon nhIeu ma IôI chua nµhï den”.
MannInµ da khônµ Iu ho I minh nhu nµ cau ho I can ba n nha I.
“DIe u IôI ca n ho I Ia : Ca I µi mo I Ia mô I quan Iam Iha I su dô I vo I
nhunµ nµuoI dan nay7 DIeu µi phan bIeI ho va quan dIem cua
ho voI nhunµ nµuoI khac ma IôI co Ihe bIeI7 TôI can phaI Iam
µi de ho Iha y ha I Io nµ ve ba n Ihan minh cu nµ nhu ve nhu nµ µi
ho Iam cho nµuoI Ihan7”.
Mô I khI duo c ho I, nhu nµ cau ho I Iren khônµ qua kho de Ira
Io I.
MannInµ nho IaI: “Day Ia Back OI The Yards
*
, vu nµ ma con
nµuoI sônµ voI nhau raI µan bo. GIa dinh Ia môI don vI cuc ky
quan Ironµ. MoI nµuoI raI µan µuI voI nhunµ nµuoI Ihan cua
minh – anh em ho , ônµ ba , ca u, di. Mo I nµuo I sô nµ µa n nhau
va ho khônµ muô n ro I xa noI do ”.
MannInµ nµhï Iha m chí Ia sau khI che I, ho cu nµ muô n o µa n
nhau. Do do, Ihay vi noI ve dau Iu va IIen bac, MannInµ kham
pha ra duo c Ia anh nen no I ve µIa dinh va vIe c µa n µu I vo I nµuo I
* Back Of The Yards: vuâng cöng nghiïåp nùçm úã Têy Nam Chicago.
89
Ihan. Chuyen daI nµhïa Iranµ, ônµ nho IaI: “PhaI IhaI su dem
de n cho ho mô I co hô I, ne u ho muô n, co mô I noI ma do nµ ho
duo c chôn µa n mô I chô de ho co Ihe Iham nom de da nµ, Ihay
vi pha I dI haI Iram da m de vIe nµ nµôI mô cu a ônµ ba hay Iô IIen.
Do Ia nhu nµ nhu ca u ra I quan Iro nµ cho nhu nµ nµuo I dan na y”.
MannInµ no I: “Thoa I da u IôI Iha I su khônµ hIe u dIe u do . Mo I
Ihu ma IôI bIe I chính Ia IôI danµ de nµhI mô I su da u Iu ra I Iô I
vo I µIa ca ho p Iy , nhunµ ho Ia I khônµ quan Iam. Ho se khônµ
mua mIe nµ da I na o chí vi Iy do na y”.
MannInµ nho Ia I: “Nµay khI IôI hIe u Ihu ma ho Iha I su muô n
va quan Iam, IôI da cho ho Iha y ho co Ihe co duo c nhu nµ Ihu
do de danµ nhu Ihe nao. Va IôI da Iam kha IôI”.
MannInµ, nµuo I da da I duo c mô I su nµhIe p Iha nh cônµ ru c
ro va Ia nµuo I du nµ da u cu a cônµ Iy qua nµ ca o 1. WaIIer
Thompson da may ma n khI so m ho c duo c mô I ba I ho c Ironµ
cuôc sônµ: nIìn no ¡ \¡c c tu qunn d¡c n cu n nguo ¡ íIn c. Do Ia
chIec chia khoa quan Ironµ nhaI dan den Ihanh cônµ.
Dô I vo I MannInµ, “nµuo I kha c” o day Ia ca c ba nô I Iro ChIcaµo
va chô nµ cu a ho . Nhunµ “nµuo I kha c” cu nµ co Ihe de da nµ Ia
ônµ chu , dô nµ nµhIe p, cônµ nhan, kha ch ha nµ, vo chô nµ, ba n
be hay con caI. Co Ihe Ia baI cu aI. Nµuyen Iac co ban do – Ia
Iuôn Iuôn nhin mo I Ihu Iu ca ch nhin cu a nµuo I kha c – duo c
u nµ du nµ Ironµ mo I Iruo nµ ho p.
BIII MakahIIahIIa, µIa m dô c nhan su Ia I SGS·Thompson – cônµ
Iy quôc Ie san xuaI chaI ban dan IIen doan: “Se nµay canµ co
nhIe u yeu ca u hon nu a dô I vo I nhu nµ nha Ia nh da o Ironµ Iuonµ
IaI. TôI khônµ quan Iam ban Ia quan µIa hay nhan vIen IIep
Ian. Ban phaI hoc cach Iam Ihe nao de hoa hop voI moI nµuoI.
90
Se khônµ du nµ ne u ba n nµhï ra nµ chu c vu cho ba n quye n Iu c
de chí huy. Ba n nen ba I da u nµhï ve nhu nµ mô I quan Iam cu a
nµuo I kha c”.
MakahIIahIIa nha n ra ra nµ, mô I khI ca ch nhin na y duo c dua
va o Ironµ mô I cônµ Iy, no se dem Ia I ca mô I phuonµ Ihu c µIao
IIep moI. “Neu ban muôn hoc cach nhan bIeI nhu cau cua ônµ
chu, ban nen baI dau buoc Iuonµ Iu. Ban baI dau banµ môI
cuôc noI chuyen coI mo. Dunµ chí nµhï ve ban Ihan ban. Hay
nµhï den nhu cau cua Georµe o day hoac nhu cau cua Sandy o
kIa. Va hay nµhï cau hoI nao co Ihe IôI keo duoc ho, de hIeu
nhu nµ nhu ca u cu a ho ”.
DIeu do cunµ dem IaI nhunµ keI qua danµ ke Ironµ cac môI
quan he ca nhan. Vern L. Laun, môI doanh nhan IIeu bIeu noI:
“Gan day, dua chau bôn IuôI cua IôI, 1ordan, nµu IaI qua dem
voI MaxIne va IôI. KhI 1ordan Ihuc day vao buôI sanµ Ihu sau,
IIvI danµ mo IIn Iuc va IôI Ihi danµ doc bao. 1ordan Ihay IôI
khônµ Ihuc su nµhe IIn Iuc va chau muôn coI phIm hoaI hinh.
“1ordan no I vo I IôI: ‘Önµ Iô I’ – cha u no khônµ Ihe no I Iu ong
no ¡ – “Önµ co muôn chau IaI IIvI dI de ônµ doc bao khônµ7’.
TôI nhan ra Ia chau muôn coI phIm hoaI hinh. Vi Ihe, IôI Ira
IoI: ‘Cu vIec IaI IIvI. Hoac xem caI khac neu chau muôn’.
“Chí Ironµ Iích Iac, Ihanµ be da co caI dIeu khIen IIvI Ironµ
Iay. No nµô I Iren sa n nha va dô I sanµ kenh hoa I hinh. Mo I bô n
Iuô I da u, no da nµhï de n Iruo c IIen Ia vIe c “Ông ío ¡ muô n dIe u
µi va vi Ihe minh se co caI minh muôn’”.
Barbara Hayes, pho chu IIch IIe p IhI cu a cônµ Iy Lerner New
York, mô I bô pha n cu a Ia p doa n LImIIed, ha u nhu Iuôn Iran
Iro ve vIe c IIe p ca n phuonµ Ihu c na y. Truo nµ ho p cu a ba – cu nµ
91
nhu ca c doanh nµhIe p ba n Ie kha c – “nµuo I kha c” o day chính
Ia kha ch ha nµ.
Theo nhu Hayes, IIe n Irinh Iha m chí ba I da u Iruo c khI nµuo I
khach hanµ IIem nanµ buoc vao môI µIan hanµ Lerner. Ba noI:
“Chu nµ IôI co nhu nµ cu a ha nµ rô nµ 70 bô o nhu nµ Ihuonµ xa
sa m ua I. Kha ch ha nµ Ironµ vo nµ 8,S µIay se quye I dInh buo c
va o Ironµ cu a ha nµ do hoa c chí Iuo I qua chu nµ”. Ouye I dInh
nha I Iho I do , khI duo c nhan Ien ha nµ IrIe u Ia n se quye I dInh
ra I Io n de n Ihuo c do Iha nh cônµ cu a Lerner. Va Hayes da nha n
ra dIeu nay: “TôI phaI co duoc 8,S µIay do”.
Nµa nh ba n Ie da y ca nh Iranh Ia nµa nh dI da u Ironµ vIe c nha n
bIeI IhI hIeu cua khach hanµ.
Ta I ca chu nµ Ia da Iu nµ o Ironµ mô I cu a ha nµ hoa I dô nµ
cha m cha p. Nhan vIen Ihi Iu m Iu m va o nhau no I chuye n.
Nhu nµ kha ch ha nµ µhe Iham nhu Ia ke khônµ mo I ma de n Ironµ
mô I cau Ia c bô rIenµ Iu. Phu c vu u7 Ba n muô n duo c phu c vu 7
Nhu nµ nhan vIen ba n ha nµ Ihi qua cha n, qua bu c minh, hoa c
qua ban rôn khônµ Ihích bI pha bïnh boI nhunµ vIec daI IoaI
nhu Ihe.
Ky nµuyen cu a nhu nµ dIch vu kha ch ha nµ IhIe u chu da o cuô I
cunµ cunµ baI dau cham duI. Khach hanµ da Ien IIenµ. Nhunµ
cu a ha nµ khônµ Ihích u nµ duo c vo I phuonµ cham kha ch ha nµ
Ia Ihuonµ de som muôn µi cunµ se bI dao IhaI.
Sam WaIIon da muo n nhu nµ “nµuo I do n cha o” Ioa n·Iho I·µIan
cho nhu nµ cu a ha nµ WaI·MarI ha µIa cu a minh. Do Ia nhu nµ
nµuo I ma cônµ vIe c cu a ho hoa n Ioa n chí Ia du nµ µa n cô nµ
Iruo c, cha o kha ch ha nµ va huo nµ da n Iô I dI cho ho . Ta I sao u7
No khônµ chí Ia su hIe u kha ch cu a WaIIon. Önµ du kha nanµ
de nhin vIec kInh doanh cua minh duoI con maI cua khach
92
hanµ. Ho o day, buoc vao cua hanµ rônµ Ion, sanµ Irunµ, hanµ
ho a cha I Iha nh Iu da y na y sanµ da y kha c va khônµ co mô I
huo nµ da n na o ve Iô I dI. Kha ch ha nµ ca n su huo nµ da n.
Ho da nh µIa cao cu a ha nµ na o cunµ ca p dIe u do . Va ne u nhu
ho co Ihe xac dInh duoc vI Irí cua mon hanµ ma ho danµ Iim
kIem, ho co Ihe se mua no. DIeu nay se Iam khach hanµ haI
Ionµ. Va vIec khach hanµ haI Ionµ Ihi manµ IaI Ihuan IoI cho
baI ky cua hanµ nao.
“Ha y Ia m hon ca nhu nµ µi ma kha ch ha nµ cu a ba n Irônµ do I”.
Do Iuôn Ia mô I Ironµ nhu nµ nµuyen Ia c cu a Sam WaIIon. “Ne u
ban Iam dIeu do, khach hanµ se Iro IaI nhIeu Ian nua. Hay cho
ho nhu nµ µi ho muô n va co n hon Ihe nu a”.
O vI Irí da n da u Ironµ nµa nh kInh doanh ba n Ie , chuô I cu a
ha nµ NordsIrom cô µa nµ xoay xo de vuo I qua µIaI doa n khu nµ
hoa nµ Iu cuô I nhu nµ nam 1980, da u nhu nµ nam 1990. DIe u
uu IIen sô môI cua cua hanµ Ia: nhin moI vIec Iheo cach cua
khach hanµ.
DenIs L. WaIIIey, mô I nha cô va n Ihuonµ ma I pha I bIe u:
“NordsIrom Ia mô I Ironµ nhu nµ doanh nµhIe p ba n Ie da nµ µo m
nhaI Iren Ihe µIoI. Vo IôI, Susan, da kham pha ra ranµ ho Ia
‘dô nµ mInh’ Iô I nha I cu a cô a y. Cô a y mua haI dôI µIa y cu a
NordsIrom va Ira Ia I chu nµ sau haI Iua n su du nµ. Mô I Ironµ
haI dôI µay dau chan, va ho Ia y ca haI dôI Ia I. Khônµ co va n de
µi. Kha ch ha nµ Ia Ihuo nµ de . Kha ch ha nµ Ia vua va chu nµ IôI,
nhu nµ nµuo I kha ch ha nµ, muô n duo c cu xu Iheo ca ch ma
chunµ IôI muôn. Do Ia cach Ihuc phuc vu cua ho”.
Du vay, WaIIIey khônµ nµhï Ia ho se µoI cho ônµ vao buôI
chIeu IôI hôm do. MôI nµuoI phu nu voI µIonµ noI Ihan IhIen
µo I dIe n de n nha ônµ.
93
Cô a y: “XIn cha o, Ia m on cho IôI µa p Susan WaIIIey7 Day Ia
MarIha, nµuo I da I dIe n cho dIch vu kha ch ha nµ NordsIrom cu a
nµa I”.
WaIIIey: “MarIha na y, cô Ia nhan vIen IIe p IhI danµ muô n µhI
dIem phaI khônµ7 Cô muôn µi7 TôI danµ chuan bI an, va IôI
khônµ muôn bI quay ray µIua bua an. Co vIec µi ma cô muôn
µa p Susan7”.
Cô a y: “GIa y da duo c manµ de n cu a ha nµ Iheo kích co va
ma u sa c cu a ba Susan, IôI danµ µIao chu nµ de n sau µIo Ia m”.
WaIIIey: “Theo IôI nho , cô sô nµ o phía nam, co n chu nµ IôI o
phía ba c, khônµ IIe n duo nµ cho cô. TôI se an Ironµ vo nµ nam
phu I nu a, cô khônµ de n kIp dau. Nhunµ ca m on vi cô da cô
µa nµ”.
Cô a y: “TôI danµ µo I Iu dI dô nµ cu a IôI Iren duo nµ de n nha
ônµ”.
WaIIIey: “Ö, vay cô IoI nµay dI”.
The Ia NordsIrom da Ihu c hIe n vu mua ba n, Iha m chí WaIIIey
phaI Ihua nhan ranµ ônµ da raI an Iuonµ. Cua hanµ da nam
ba I duo c nhu ca u cu a kha ch ha nµ.
Khônµ pha I Ia “La m Ihe na o chu nµ Ia kInh doanh Iheo ca ch
co IoI nhaI cho chunµ Ia7”. Ma phaI Ia “Lam Ihe nao chunµ IôI
kInh doanh Iheo ca ch co Io I nha I cho ba n7”. La m ha I Io nµ kha ch
ha nµ – do Ia Ia I ca nhu nµ µi ca n pha I Ia m. Nhu nµ phuonµ a n
dua ra deu phaI Ihônµ qua IhI hIeu cua khach hanµ.
Vo I mô I sa n pha m ba n ra, Ia p doa n Dun & BradsIreeI
SoIIware ServIce Iap nen môI “hôI dônµ khach hanµ”.
1ohn ImIay, chu IIch cônµ Iy µIa I Ihích: “Chu nµ IôI khônµ sa n
xua I mô I sa n pha m na o cho de n khI hô I dô nµ kha ch ha nµ cho
94
chu nµ IôI bIe I ra nµ do chính Ia Iu a cho n ha nµ da u cu a ho . Ho
dua môI banµ danh sach nhunµ Iua chon. Chunµ IôI cunµ dua
ra mô I ca I, µô m nhu nµ da c dIe m va chu c nanµ. Chu nµ IôI muô n
co Iính ca nh Iranh va ho muô n Iho a ma n ca c nhu ca u cu a ho .
Ho dua cho chu nµ IôI nhu nµ Ihônµ IIn va chu nµ IôI Iu ha o µIa I
quye I nhu nµ va n de cu nµ nhu Iho a ma n nhu ca u cu a ho ”.
DIeu nay khônµ duoc xem Ia Ihu xa xí IaI Dun & BradsIreeI.
No Ia nen Ianµ co ban Ironµ vIec kInh doanh. ImIay Iuyen bô:
“Chunµ IôI khônµ phaI IrIen san pham ma khônµ co nhunµ
Ihônµ IIn Iu phía khach hanµ. Sônµ Ironµ Ihap nµa chanµ Ihe
manµ Ia I Iha nh cônµ”.
Ca ch Ihu c na y khônµ chí a p du nµ vo I kha ch ha nµ. No cu nµ
duo c a p du nµ kha Iô I cho nhu nµ nhan vIen, ca c nha cunµ ca p,
cho baI ky aI ma ban IIep xuc hanµ nµay.
DavId HoIman dIe u ha nh chI nha nh xua I kha u cu a cônµ Iy
1ohn HoIman & Co. PIy – mô I cônµ Iy U c chuyen ba n nônµ sa n.
Mô I nµa y no , HoIman co mô I nhIe m vu kho khan Ia pha I µo I
de n mô I Ironµ nhu nµ mô I cunµ ca p nônµ sa n Io n nha I cu a ônµ
voI môI IIn kInh khunµ: µIa xuaI khau danh cho nhunµ nµuoI
Irônµ rau se bI Ira Ihap môI nua so voI du kIen ban dau.
Le dï nhIen Ia co Ihe doan duoc phan unµ Iren dIen IhoaI.
Nµuo I da n ônµ Ia Ien kInh nµa c. Tinh huô nµ na y nµhIem Iro nµ
de n nô I HoIman quye I dInh Ia I xe suô I haI µIo dô nµ hô de de n
nônµ IraI, dích Ihan hoan IaI vu Irao dôI nay.
KhI de n nônµ Ira I, HoIman Iha y nhu nµ ca nh dô nµ a m uo I
bu n Ia y va nµuo I da n ônµ danµ o nµoa I ca nh dô nµ. Vi Ihe ,
HoIman muo n cu a ônµ mô I dôI u nµ cao su du pho nµ va buo c
ra ca nh dô nµ de µa p ônµ a y.
95
HoIman an ca n ho I Iham nµuo I nônµ dan: “Önµ Ia m vIe c Ihe
nao rôI7”.
Sau do , ônµ Ia nµ nµhe vo I nIe m ca m Ihônµ Iha I su ve cônµ
vIec nanµ nhoc ma nµuoI nônµ dan phaI Iam, ve IhoI µIan vu
mua Ironµ nam nay, ve khoanµ IhoI µIan khunµ hoanµ kInh Ie
nhunµ nam 1990 Iren manh daI nay va su IhaI vonµ qua dôI
cua ônµ ve µIa ca hIen IaI.
HoIman khônµ ma y kho khan khI hIe u duo c quan dIe m cu a
nµuo I nônµ dan. Önµ a y ro ra nµ danµ µa p nhu nµ va n de Io n.
HoIman chí Ihe hIe n su quan Iam a m a p cu a minh. The Ia du .
DIe u da µay ba I nµo cho HoIman Ia ônµ Ia khônµ he de ca p
de n µIa ca ma ônµ yeu ca u hay no I ve vu mua ba n nônµ sa n,
nµuo I nônµ dan no I: “TôI co Ihe Iha y duo c anh danµ ra I Iha nh
IhaI voI IôI va anh hIeu duoc hoan canh cua IôI. TôI se chap
nhan yeu cau cua anh va hy vonµ ranµ moI vIec se som duoc
caI IhIen cho ca haI chunµ Ia”.
Khônµ co ca ch na o Iô I hon de xoa dIu nhu nµ Iinh huô nµ kho
khan Ia hay daI minh vao vI Ihe cua nµuoI khac.
AdrIana BIIIer, chu IIch Ia p doa n ScaIamandre SIIks no I:
“Chu nµ IôI co mô I chuye n buôn Iha m kha ma o hIe m Ia I Trunµ
Ouôc. Tronµ nµay Iham saI IaI quanµ Iruonµ ThIen An Môn,
hau heI cac cônµ Iy Ion deu khônµ Ihe Iam an duoc, nµoaI Iru
ca I nha ma y nho be cu a chu nµ IôI. Hôm do , chu nµ IôI µu I dIe n
Iín cho ho, noI ranµ chunµ IôI raI IIec ve nhunµ µi da xay ra.
Chu nµ IôI khônµ he de ca p µi de n chuye n ha nµ Io n ca n pha I
danh sanµ Anh vao Iuan IoI”. Chunµ IôI nµhï: “HeI cach rôI.
Chuye n na y Ia IIeu rô I”. Nhunµ chu nµ IôI da nha n duo c hô I am:
“Ca m on bu c dIe n Iín cu a nµa I. Chuye n ha nµ cu a nµa I da duo c
96
µu I qua duo nµ bIe n sa nµ hôm nay”. TôI khônµ bIe I Ia m Ihe na o
ma chuye n ha nµ do co Ihe ra kho I Trunµ Ouô c nhunµ ho da
Ia m duo c dIe u do . Chu nµ IôI da co mô I quan he hu u nµhI vuo I
bIen µIoI voI nha may nho be nay”.
Ba nµ ca ch nhin Iha y quan dIe m cu a nµuo I Ironµ nha ma y,
BIIIer da Ia m cho chuye n ha nµ Iuo nµ chu nµ nhu Iha I ba I duo c
cap ben.
Ouan Iam dac bIeI dôI voI khach hanµ Ia van de sônµ con
Iren Ihuonµ Iruo nµ. Ta I cônµ Iy HarrIson ConIerence ServIces,
neu dIeu do co nµhïa Ia Iao ra nhunµ IhIeI bI IhoaI maI hon
cho quy ba hoa c phu c vu Ihu c don dInh duo nµ hon Ihi khônµ
Ihanh van de.
Du nµ cho cho de n khI na o hô p Ihu µo p y duo c Ia p da y nhu nµ
Ia Ihu kIe n nµhI va Ihan phIe n. DIe u quan Iro nµ Ia pha I dI Iruo c
kha ch ha nµ mô I buo c. Nha Ia nh da o kInh doanh Ia I ba pha I
Iuôn Iuôn suy nµhï ve ca I ma kha ch ha nµ monµ muô n IIe p Iheo
– môI vaI nµay, môI vaI Iuan hay môI vaI Ihanµ ke Iu bay µIo.
Day Ia Ia I ca nhu nµ Iu Iuo nµ du a Iren nhu ca u cu a nhu nµ nµuo I
khac. Su dao nµuoc cua caI µoI Ia “IôI se duoc IoI µi Ironµ vIec
na y7”.
Co mô I dIe u cha c cha n Ia nµa y nay khônµ he IhIe u nhu nµ
an pham ve kInh Ie – Iap chí, sach, bao, nhunµ dIch vu Iren
ma nµ, ba o ca o qua Iax – nhunµ da I da sô nô I dunµ cu a ca c a n
pha m na y Ia I khônµ cunµ ca p nhu nµ Ihônµ IIn Ihu c Ie ma ca c
nha doanh nµhIe p danµ do I ho I. “Ho cunµ ca p íI nhIe u nhu nµ
Ihônµ IIn ve ca c vu Ia m an. Nhunµ ho se khônµ no I vo I ba n,
Ironµ Ihu c Ie , Ia m Ihe na o cô nµ Ia c vo I nhan vIen cu a ba n, Ia m
Ihe na o de ca I µIa m chI phí y Ie . Ho no I ve nhu nµ va n de ba o ve
su c kho e, nhunµ ho Ia I khônµ no I vo I ba n Ia m sao de hIe u ro
97
duo c no ”. Chính vi dIe u do ma LdeIsIon Ia p cônµ Iy Boardroom
ReporIs de Iap day khIem khuyeI do.
LIeu co can phaI Ia IhIen IaI moI hIeu duoc nhunµ dIeu nay7
Co Ie Ia khônµ. No do I ho I mô I nha Ia nh da o pha I Ia nµuo I Iuôn
Iu hoI minh môI nµay: “Khach hanµ danh µIa vIec kInh doanh
cu a chu nµ Ia nhu Ihe na o7 Kha ch ha nµ co n monµ muô n µi nu a
khônµ7”.
Ta I ca ca c nµa nh kInh doanh de u co Ihe duo c Io I Ihônµ qua
ca ch nhin do .
1an CarIzon, chu IIch ha nµ ha nµ khônµ SAS pha I bIe u: “Nam
nµoa I, cu mô I muo I IrIe u kha ch ha nµ cu a chu nµ IôI Ihi IIe p xu c
vo I khoa nµ nam nhan vIen cu a SAS. Mô I cuô c IIe p xu c nhu va y
ke o da I chu nµ muo I Iam µIay. Nam muoI IrIe u khoa nh kha c do
Ia nhunµ µIay phuI quyeI dInh Ihanh baI cua SAS”.
Ban khônµ Ihe Iu minh nhin nhan su vIec Iheo quan dIem
cu a nµuo I kha c duo c. Co nhu nµ cau ho I Iuy don µIa n nhunµ
ca n pha I duo c ho I. Ha y ho I Ironµ cônµ vIe c, o nha , nµoa I duo nµ.
Ba n se so m nhin ra mo I vIe c Iheo ca ch ma nµuo I kha c da nhin.
Nhu nµ kInh nµhIe m sô nµ na o ma nµuo I kha c danµ co 7 Ho
danµ cô µanµ daI duoc dIeu µi o day7 Ho muôn Iranh dIeu µi7
Ho hoaI dônµ o khu vuc bau cu nao khac7 DIeu µi khIen ho
can nha c cuô c do su c se manµ Ia I Iha nh cônµ7
Nhu nµ cau Ira Io I cho nhu nµ cau ho I da da nµ nhu va y se
Iu y Ihuô c va o nhu nµ cônµ Iy kha c nhau, ma c du mô I va I cau
Ira Io I cha c cha n se duo c Ia p Ia I. Nhunµ ba I ke cau Ira Io I chính
xac nao, Ihi van de o day khônµ don µIan Ia Iam nhunµ vIec
ma nµuo I kha c muô n. Ca n pha I co nhu nµ nô Iu c chan Iha nh
de kham pha ra dIeu ma nhunµ nµuoI khac danµ Iim kIem –
cô µanµ heI suc de co Ihe Ihuc hIen dIeu do. Cunµ nhu DaIe
98
CarneµIe Iunµ noI: “Neu ban µIup nµuoI khac µIaI quyeI van
de cua ho, ban co Ihe huonµ Ihu IaI ca”.
Mô I Ia Ihu Ihan phIe n he I su c µay µa I Iu kha ch ha nµ da nha c
nho DavId LuIher cua CornInµ ranµ: nhunµ dIeu ônµ Ia cho Ia
Iô I chua ha n Ia Iô I dô I vo I kha ch ha nµ. KhI do LuIher danµ Ia m
vIe c Ia I Anh. Ta p doa n CornInµ da Ihu c hIe n mô I cuô c dIe u Ira
Ioan dIen dôI voI khach hanµ cua ho. Tronµ sô cac phan hôI,
co mô I bu c Ihu cu a kha ch ha nµ no I Ioa c ra ra nµ: “CornInµ bô c
mu I rô I”.
GIô nµ nhu ba I ky chuyen µIa na o, LuIher Ia n Iheo Ia Ihu va
mo I ônµ de n no I chuye n. LuIher ho I nµuo I da n ônµ – mô I nµuo I
Ia m Ironµ kho ha nµ, noI co chu a nhu nµ sa n pha m cu a CornInµ:
“Vay, IaI sao CornInµ IaI bôc muI7”.
NµuoI dan ônµ noI: “Nhan hIeu cua anh day”.
LuIher no I vo I ve ma I vuI mu nµ: “A , IôI hIe u rô I. Önµ da nha m
nha n hIe u cu a chu nµ IôI vo I mô I nha n ha nµ kha c rô I. Nha n hIe u
chunµ IôI duoc In banµ may Iính. Chunµ chí ro nµuôn µôc san
xuaI, noI san xuaI, maI ma cua khach hanµ va cua chunµ IôI,
nµay san xuaI, moI Ihu ma ônµ muôn bIeI”.
Nµuo I da n ônµ Ia c da u mô I ca ch cha m ra I. Önµ ho I: “Con IraI!
Anh da Iunµ den môI kho chua dô bao µIo chua7”.
LuIher Ira Io I: “Ö , co . TôI Ihu c ra da Ia m vIe c o do Ironµ muo I
nam”.
“Anh da de n kho chu a ha nµ cu n to¡ Ia n na o chua7”. LuIher
Ihu a nha n ra nµ ônµ chua Iu nµ de n do . Nµuo I da n ônµ no I “DI
vo I IôI”.
The Ia ca haI nµuo I dI Iha nµ de n do . RIenµ kho ha nµ chu a
dô na y, ca c da y ha nµ cu a no cao hon ca nhu nµ da y o kho ha nµ
99
ma LuIher da duo c su du nµ khI co n o que nha . Nhu nµ da y Iren
cao, Ihu c ra, co n cao hon da u LuIher.
Nµuo I da n ônµ Ia m Ironµ kho ha nµ chu a dô chí cho ônµ Iha y
mô I Ironµ nhu nµ ke cao nha I. Önµ no I: “Chu nµ IôI de ha nµ ho a
CornInµ o Iren do . Nhunµ anh co Ihe Iha y nha n hIe u o Iren do
khônµ7”.
LuIher Ihua nhan: “Khônµ. ThaI su Ia IôI khônµ Ihe”.
Nµuo I Ia m Ironµ kho ha nµ no I vo I ônµ: “Do chính Ia va n de .
Khônµ Ihe Iha y no ”. Va do chính Ia ca I ma ônµ muô n no I:
“CornInµ bôc muI”.
LuIher da ho c duo c mô I ba I ho c quy µIa nµa y hôm do . Önµ
chIa se: “Ban phaI Iim hIeu Ihuc Ie cac hoaI dônµ cua khach
ha nµ. Chí ca n nµhï de n nhu nµ nµuo I Ia m Ironµ kho ha nµ. Ho
cu nµ da co ra I nhIe u yeu ca u”. Va ba n se khônµ bao µIo Iim ra
duoc van de Iru phI ban muôn hoI.
Ne u ba n muô n da I duo c nhIe u Iha nh cônµ Ironµ ca c mô I
quan he, voI khach hanµ, voI nµuoI Ihan, voI ban be Ihi hay
nhin mo I vIe c Iheo ca ch nhin cu a ho .
HA Y THOA T IHO I CON NCUO I CU A ßA N
II IHAM IHA IA IIIU CI OUAN TIONC IÔI VOI
NHU NC NCUO I XUNC OUANH.
100
ë
800 0800 l8ß0 ß000
To¡ dn gñ ¡ no t nIn tIu c \n t Io c no ¡ t¡c ng tn ¡ no t íu n
t¡c c do no t nIn xun t ín n o Nc\ Yo¡í to cIu c. To¡ cIun
tung no¡ cIu)cn \o¡ not nIn tIuc \nt Ioc nno cn \n to¡
cnn tIn) ong n) t¡o cIu)cn Ict :uc ío¡ cuon. To¡ ngo¡ ¡n
:n t cn nI cn ¡ gIc \n cIñn cIu íñ ng ngIc t¡ong íI¡ ong
n) no¡ \c nn) íon¡ cn) ín¡ g¡ong, nIung í¡nI ngI¡cn t¡ong
\¡cc t¡ong cn) \n cIñn :oc \uon tuoc t¡ong nIn. NIn to¡
co not íIonnI \uon nIo \n to¡ ngI¡ ín ong n) co tIc cII
cIo to¡ cn cI g¡n ¡ qu)c t nIu ng \n n dc nn to¡ dnng gñ ¡
¡In ¡.
Iu c to¡ nIo ong n ) g¡u ¡, cIu ng to¡ \n n co n dnng t¡ong
íuo¡ t¡cc \o¡ íIonng nuo¡ In¡ \¡ íIncI. Iu íIong í¡cI :u
íñ n nIung to¡ dn ¡Io t ío tn t cn no ¡ nguo ¡ \n ngo ¡ t¡o
cIu)cn \o¡ nIn tIuc \nt n) Inng g¡o í¡cn.
Icn nun dcn, to¡ cIno tnn í¡ct no¡ nguo¡ \n ¡n \c. T¡cn
duo ng \c , nIn tIu c \n t dn tñ ng to¡ nIu ng ío ¡ íIcn Ic t
:u c dñ c í¡c t. Ông n ) tIn ) to¡ ¡n t tIu \¡ \n \u¡ \c nIn n
xct \c to¡. Cuo¡ cung, ong n) íct tIuc íñng cnu no¡: “AnI
tInt :u ín not nguo¡ ¡nt í¡ct cncI no¡ cIu)cn dn)!”.
Mot nguo¡ ¡nt í¡ct cncI no¡ cIu)cn n?
To¡ gnn nIu íIong no¡ gì cn. Ncu to¡ nuon no¡ tIì to¡ cung
íIong tIc no¡ gì, \ì to¡ co í¡ct cIut gì \c tIuc \nt Ioc dnu.
101
NIung to¡ dn ín n duo c d¡c u nn ): íñ ng ngIc no t cn cI cIñn
cIu . To¡ dn íñ ng ngIc \ì to¡ tIn t :u í¡ cuo n Iu t ío ¡ cnu
cIu)c n. Vn ong n ) dn cn n nIn n duo c d¡c u do . I¡ nI¡cn
ín no íI¡c n ong n ) tIn ) dc cI¡u. Mo t ío ¡ íIcn tñ ng qu)
g¡n nIn t dn nI cIo n¡ do ín íI¡ ín n tIn t :u í¡c t íñ ng ngIc
Io . Vn \ì tIc ong n ) cIo to¡ ín no t nguo ¡ í¡c t cn cI no ¡
cIu)c n. T¡ong íI¡ tIu c tc to¡ cII ín no t nguo ¡ í¡c t cn cI
íñng ngIc \n ín nguon íI¡cI íc cIo ong n) no¡ nn tIo¡.
– DALL CARNLGIL
Co haI Iy do ra I chính da nµ de Ia nµ nµhe nµuo I kha c. Do Ia :
ban se hoc duoc nhIeu Ihu Iu ho va ho se danh nhIeu IhIen
cam cho ban.
DIe u na y nµhe co ve qua hIe n nhIen nhunµ no Ia I Ia mô I ba I
ho c ma Ironµ suô I ca cuô c do I, ha u he I chu nµ Ia de u quen a p
du nµ no .
Huµh Downs, pha I Ihanh vIen Iau nam phu Ira ch chuonµ
Irinh 2Û,2Û cu a da I ABC, Iha I may ma n. Önµ a y da hIe u duo c
µIa IrI cua vIec Ianµ nµhe Iu raI som, nho vao cônµ vIec phaI
Ihanh cua minh. Tro ve IhoI ky cua radIo, khI ma Downs baI
da u Iro Iha nh nµuo I pho nµ va n Iren so nµ pha I Ihanh, ônµ a y
da Iruc IIep quan saI va Ihay ranµ chí qua môI saI Iam nho
Ironµ ca ch Ia nµ nµhe Ia co Ihe Iha y duo c saI so I cu a nhu nµ
nµuoI dônµ nµhIep day kInh nµhIem.
Downs nho Ia I: “Co mô I pha I Ihanh vIen pho nµ va n mô I nµuo I
da n ônµ Iu nµ vuo I nµu c KremIIn Ironµ nhu nµ nam 30. VI kha ch
ay ke IaI qua Irinh nhunµ Iu nhan dao duonµ ham de IhoaI
khoI do. Ho cu dao va dao. Ho an ca bun daI. Ho Iim cach Ien
Iay môI caI cua. Va khI chac Ia caI ham da ra nµoaI buc Iuonµ
102
nha Iu Ihi ho baI dau dao Ien. Do Ia môI cau chuyen kha hap
da n. Cuô I cu nµ, va o mô I dem no , ho sa n sa nµ vuo I nµu c. Ho
Iha y mô I ca I ne n µô phía Iren da u ho . Nhunµ khI nµuo I Iu nhan
a y Io da u Ien Ihi anh a y nhu khônµ IIn va o ma I minh. Anh a y
no I: TôI Ieo Ien va nha n ra Ia IôI danµ o nµay µIu a van pho nµ
cua 1oseI SIaIIn”.
Downs hôI Iuonµ IaI caI nµay da xa va hoI: “Va ban co bIeI
nµuo I pho nµ va n no I µi IIe p Iheo khônµ7 Do Ia : “Anh co nhu nµ
so Ihích na o7”, chu khônµ pha I: “Anh no I Iha I chu 7 Van pho nµ
cu a 1oseI SIaIIn a 7”. Hay: “TôI hy vo nµ Ia SIaIIn khônµ Ia m vIe c
khuya de n Ihe ”, hoa c: “Va y anh co IIe u nha y xuô nµ ca I µhe cu a
ônµ a y va cham mô I dIe u Ihuô c hu I khônµ7”. Ne u nµuo I pho nµ
van ay Iap Irunµ Ianµ nµhe Ihi ônµ ay se bIeI phaI hoI nhunµ
cau ho I IIe p Iheo nhu Ihe na o de µIa I Io a ca c Iha c ma c cho Ihính
µIa. Su chu y cua ônµ ay Iac dI dau maI rôI. Va IaI ca nhunµ µi
ônµ a y co Ihe na m duo c chí Ia nhu nµ Iy Ie Iô bIch, khônµ da u
khônµ duôI. Nµuo I nµhe khônµ he ca m Iha y duo c Iô I dính cu a
mô I cau chuye n ha p da n.
Downs noI ranµ: “Day Ia môI dIeu co IhaI va IôI da chunµ
kIen nhIeu buôI phonµ van nhu Ihe – nhunµ buôI phonµ van
ma nµuo I pho nµ va n khônµ Iha I su Ia nµ nµhe. TôI he I su c nµa c
nhIen khI ma ho IaI co Ihe bo Io nhunµ Ihônµ IIn nhu vay. Do
Ia mô I pha n quan Iro nµ de co duo c mô I buô I pho nµ va n Iuonµ·
dô I·ô n”.
Cha c cha n khônµ chí nhu nµ nµuo I pho nµ va n chuyen nµhIe p
moI Ihay vIec Ianµ nµhe Ia quan Ironµ. KhI muôn µIao IIep voI
moI nµuoI, Ianµ nµhe IhaI su raI can IhIeI voI IaI ca chunµ Ia.
La nµ nµhe chính Ia mô I pha n khônµ Ihe IhIe u Ironµ Ia I ca
103
ca c ky nanµ µIao IIe p. No quan Iro nµ hon vIe c ma I µIu a ky nanµ
hu nµ bIe n hay so hu u mô I µIo nµ no I da y·su c·ma nh hoa c kha
nanµ co Ihe no I nhIe u nµôn nµu . Tha m chí, no co n quan Iro nµ
hon ca nanµ khIeu vIeI van.
GIao IIep co hIeu qua Ihuc su baI dau Iu vIec bIeI cach Ianµ
nµhe. ThaI baI nµo khI bIeI ranµ co raI íI nµuoI co kha nanµ
Ia nµ nµhe Iô I, nhunµ nhu nµ nha Ia nh da o Iha nh cônµ Ihi pha I
Ia nhu nµ nµuo I hIe u duo c µIa IrI cu a vIe c Ia nµ nµhe.
RIchard C. BueIow – GIa m dô c qua n Iy cha I Iuo nµ cu a Ia p
doa n MoIoroIa no I ra nµ: “TôI khônµ nµô I Iren dính nu I de Iim
kIem nhunµ µi chunµ IôI can phaI Iam ma IôI phaI Iim Ihay
nhunµ dIeu do o moI nµuoI. TôI phaI Ianµ nµhe IhaI nhIeu”.
Ma c du BueIow Ia mô I nµuo I µIao IIe p Iô I, ônµ co Ihe Iruye n
da I hinh a nh cu a MoIoroIa de n ba I cu noI dau ma ônµ Io I nhunµ
ônµ van phaI bIeI khI nao íIong can noI. Önµ noI: “Ban phaI
bIeI dunµ IaI dunµ Iuc de Ianµ nµhe, de khuyen khích va unµ
hô ho noI”.
Ouan dIe m na y chính Ia khía ca nh chu ye u Ironµ su Iu nha n
Ihuc ve vI Irí Ianh dao môI Iap doan Ion cua BueIow. Önµ ay
khônµ bao µIo no I ve ba n Ihan minh nhu Ia mô I nha chIe n Iuo c
cu khôI hay môI bac IIen bôI cua Iap doan ca. Önµ ay so sanh
minh nhu mô I chu chIm bô cau dua Ihu.
Önµ a y µIa I Ihích: “TôI khônµ µIa I quye I mô I va n de cu Ihe
na o ca . Ne u ba n yeu ca u IôI xu Iy pha n cu nµ, dIe u da u IIen
IôI Ia m Ia dua cho ba n sô dIe n Ihoa I cu a nhan vIen phu Ira ch
pha n cu nµ. Ta I ca nhu nµ µi IôI Ia m Ia Iim kIe m nhu nµ y Iuo nµ
xua I sa c ba nµ ca ch Ia nµ nµhe va manµ chu nµ de n nhu nµ noI
phu ho p”.
104
Va sau day Ia mô I dIe u he I su c hIe n nhIen: IIong n¡ co tIc
í¡c t tn t cn no ¡ tIu . Iñ ng ngIc nguo ¡ íIn c cI¡nI ín cn cI to t
nIn t dc Io c Io ¡.
Nµhïa Ia chu nµ Ia nen Ia nµ nµhe nhan vIen, Ia nµ nµhe kha ch
ha nµ, Ia nµ nµhe µIa dinh, ba n be . Va Ia nµ nµhe ca nhu nµ Io I
phe binh, chí Irích µay µa I nha I. DIe u do khônµ co nµhïa Ia ba n
bI buô c pha I “dính cha I” va o y kIe n cu a nµuo I kha c, nhunµ ba n
can phaI Ianµ nµhe cho den khI ho noI xonµ.
Ban se raI bIeI on ho ve IaI ca nhunµ µi ho da noI.
GIorµIo MaschIeIIo Ia GIam dôc dIeu hanh cua Lever ChIIe,
S.A., mô I cônµ Iy chuyen ve do nµ µo I ha nµ ho a. Önµ Ia nµuo I
chIu Irach nhIem ve hoaI dônµ cua môI chuôI nha may o Nam
My , Ironµ do co nha ma y ra I Io n sa n xua I kem da nh ranµ
PepsodenI. Ke hoa ch sa n xua I cu a nha ma y na y IIen Iu c bI µIa n
doa n bo I vIe c Ia m sa ch nhu nµ Ihu nµ Ihe p chu a kem da nh ranµ.
Mô I nµa y no , mô I Ironµ nhu nµ nµuo I dIe u khIe n day chuye n
sa n xua I dua ra Io I de nµhI va MaschIeIIo da ra I sa nµ suô I nha n
ra ra nµ minh ca n pha I Ia m Iheo.
Önµ a y ke Ia I: “Lu c a y, chu nµ IôI chí du nµ co mô I Ihu nµ chu a
va anh Ia da de nµhI chunµ IôI nen daI Ihem môI caI Ihunµ
chu a nu a. Bay µIo Ihi chu nµ IôI co Ihe Ia m sa ch Ihu nµ chu a
ma van co caI Ihu haI de dunµ, nhu vay se khônµ can phaI Iri
hoan vIec san xuaI nua. Banµ vIec Ihem môI con bu·Iônµ vao
chô na y va Ihem mô I Ihu nµ chu a nho va o chô kIa, chu nµ IôI
da µIa m duo c khoa nµ Iho I µIan Ihay dô I he Ihô nµ sa n xua I
xuô nµ co n 70º va Ianµ nanµ sua I mô I ca ch da nµ ke ”.
Cu nµ Iu ca c bô pha n Ia m vIe c cu a nha ma y, MaschIeIIo da
co duo c mô I y Iuo nµ Ihu haI cu c ky quan Iro nµ cho vIe c sa n
xua I kem da nh ranµ. Tronµ nhIe u nam, nha ma y da da I mô I
105
IoaI nhunµ caI can raI nhay nhunµ cunµ raI daI IIen phía duoI
banµ IaI de kIem Ira chính xac môI hôp kem danh ranµ chua
du nµ mô I Iy p kem. Nhunµ nhu nµ ca I can cônµ nµhe cao a y
chua bao µIo Ia m vIe c Iô I ca . MaschIeIIo no I ra nµ: “Thính Ihoa nµ,
chu nµ IôI do nµ µo I ca nhu nµ ca I hô p rô nµ va phan pha I chu nµ
ra nµoa I. Mô I Ironµ nhu nµ y Iuo nµ duo c de xua I Ia chí vIe c Ihay
Ihe nhunµ caI may daI IIen ay banµ môI caI ônµ phun khí daI
nµanµ banµ IaI · noI ma cac Iyp kem chay qua. Luonµ khí nen
Ironµ ônµ se duoc dIeu chính sao cho Iuc cua khí du manh de
IhôI nhunµ caI hôp kem rônµ ra khoI banµ IaI”.
Co raI nhIeu nµuoI nµhï ranµ Ianµ nµhe chí manµ Iính chaI
Ihu dô nµ, co n no I chuye n mo I Ia chu dô nµ. Tha m chí nhu nµ
con nµuoI rap khuôn Ihuonµ cho ranµ Ironµ khI µIao IIep Ihi
pha I “nµô I xuô nµ va Ia nµ nµhe” – dIe u do da Ia o nen mô I ca ch
nµhï saI Iam kha phô bIen ve vIec Ianµ nµhe môI cach dunµ
nµhïa. Ne u chí don Ihua n ngIc nhu nµ µi nµuo I Ia no I Ihi du nµ
Ia mô I hoa I dô nµ kha Ihu dô nµ. Nhunµ ne u Ia íñ ng·ngIc·mô I·
cach·co·hIeu·qua Ihi no IhaI su Ia môI hoaI dônµ raI Iích cuc
va raI chu dônµ.
Andre s Navarro Ia Chu IIch SONDA, S.A., mô I Ia p doa n
chuyen sa n xua I he Ihô nµ ma y vI Iính o Nam My . Önµ a y du nµ
IIe nµ Tay Ban Nha me de cu a minh de mInh ho a su kha c nhau
cu a “nµhe” va “Ia nµ nµhe”. Navarro µIa I Ihích: “Tronµ IIe nµ Tay
Ban Nha, chu nµ IôI co haI Iu o¡¡ va c:cucIn¡, Iuonµ duonµ vo I
to Icn¡ va to í¡:tcn Ironµ IIenµ Anh. Lanµ·nµhe·chan·Ihanh co
y nµhïa hon ra I nhIe u vIe c nµhe·don·Ihua n. KhI nµhe aI do no I,
nhIeu nµuoI da IhaI su suy nµhï cho ban Ihan ho ‘Minh se Ira
Io I ca I µi day7’ Ihay vi chí cô µa nµ Ia nµ nµhe xem nµuo I do danµ
no I µi”.
106
La nµ nµhe mô I ca ch chu dô nµ yeu ca u ba n pha I da I he I Iam
Irí cua minh vao buôI noI chuyen. Tham chí dôI môI cua ban
cu nµ khônµ duo c dô nµ da y. DIe u do khônµ pha I Iu c na o cu nµ
de da nµ. No ca n su Ia p Irunµ cao dô va su quan Iam chan
Ihanh. No doI hoI phaI co su hoI han va Ihuc day nµuoI noI.
Va dï nhIen Ia ban cunµ nen huonµ unµ ho môI cach IInh Ie,
sau sac va suc Iích.
Co nhIeu cach de chu dônµ Ihe hIen su quan Iam cua ban
Ironµ buôI noI chuyen va nhunµ cach Ihuc do khônµ he baI
ban phaI nhay vao nµaI IoI ho IIen Iuc. Bí quyeI sau khônµ de
µIup ban nam vunµ moI cach Ihuc Iren nhunµ ban can nho de
co Ihe Ihu c hIe n duo c. Nhu nµ nµuo I Ia nµ nµhe Iô I Iuôn Iim Iha y
su IhoaI maI va Iu nhIen Ironµ cach Ianµ nµhe cua minh.
Ban co Ihe Ihính Ihoanµ µaI dau hoac “U hu” hoac “A, IôI
hIeu rôI”. MôI vaI nµuoI Ihích Ihay dôI Iu Ihe hoac nµôI chôm
nµuoI ve phía Iruoc. Nhunµ nµuoI khac Ihi mím cuoI hay Iac
Iac dau Ironµ nhunµ Iuc Ihích hop. Su IIep xuc banµ anh maI
cunµ Ia môI cach bIeu Iô cho nµuoI cunµ Iro chuyen voI ban
bIeI ranµ: “Vanµ! TôI danµ Ianµ nµhe raI cham chu day”.
Va khI nµuo I no I muô n nµhí mô I chu I, ha y cu ma nh da n dua
ra nhu nµ cau ho I IIen quan de n nhu nµ µi ho vu a no I.
DIe u quan Iro nµ nha I o day khônµ pha I Ia Iu a cho n phuonµ
Ihu c Ia nµ nµhe cho chính xa c. Chu nµ Ia khônµ nen su du nµ
cac cach Ihuc ay môI cach qua may moc va vunµ ve. Tronµ
nhu nµ Iinh huô nµ cu Ihe , ha y du nµ nhu nµ phuonµ pha p ma
ba n Iha y Ihích ho p nha I. Chu nµ se Ia m cho mo I nµuo I ca m Iha y
IhaI de chIu va hunµ Ihu khI Iro chuyen voI ban.
LImer WheeIer cu nµ co nhIe u suy nµhï Iuonµ dô nµ Ironµ cuô n
sa ch de do I ve nµhe Ihua I ba n ha nµ 5cíí tIc 5¡zzíc Not tIc 5tcní
107
ma ônµ da vIeI cach day haI Ihe he: “NµuoI Ianµ nµhe IôI Ia
nµuo I co kha nanµ huo nµ Iheo ba n mô I ca ch Iu nhIen. Ba I cu
nhunµ µi ban noI ra, anh Ia deu nam duoc. Anh Ia ‘o ben canh
ba n’ mo I Iu c, µa I µu va mím cuo I du nµ Iu c. Anh Ia Ia nµ nµhe
‘µa n µu I hon mô I chu I’.” Day khônµ chí Ia mô I Io I khuyen Iô I
da nh cho nhu nµ nµuo I ba n ha nµ, WheeIer vIe I ra nµ: “Do chính
Ia mô I quy Ia c du nµ da n da nh cho nhu nµ aI muô n Iha nh cônµ
Ironµ xa hôI va Ironµ kInh doanh”.
BIII MakahIIahIIa – GIa m dô c nhan su cu a Ia p doa n SGS·
Thomson MIcroeIecIronIcs – no I ra nµ: “Nµuo I bIe I Ia nµ nµhe mô I
ca ch chu dô nµ Ihuo nµ Ia nµuo I dua ra nhu nµ cau ho I va sau
do cho do I cau Ira Io I, chu khônµ pha I Ia nµuo I Iim ra ca ch µIa I
quyeI nµay Iuc Ihi. KhI nhunµ nµuoI nhan vIen cam Ihay chac
chan ranµ ban khônµ vôI vanµ dua ra keI Iuan, nµhïa Ia ban
da bIeI cach Ianµ nµhe chu dônµ.”
MakahIIahIIa cho do Ia mô I kha I nIe m he I su c quan Iro nµ va
ônµ da Ia p ra µIa I Ihuo nµ Iñ ng NgIc CIu Io ng da nh cho
nhu nµ µIa m sa I vIen xua I sa c Ironµ vIe c Ia nµ nµhe o SGS·
Thomson. Önµ ay dua ra môI baI kIem Ira µôm co ba cau hoI
de xac dInh xem ho co IhaI su bIeI cach Ianµ nµhe môI cach
Iích cu c hay khônµ:
1. Ban co hay daI ra nhunµ cau hoI va cho doI cau Ira IoI
khônµ7
2. Ban co Ira IoI môI cach Iruc IIep va nhanh chonµ nhunµ
cau ho I duo c da I ra khônµ7
3. Mo I nµuo I co ca m Iha y ra nµ ba n Iha I su Iích cu c Ia nµ nµhe
ho no I chuye n hay khônµ7
108
ChrIs Conway Ia chuyen vIen markeIInµ cu a mô I cônµ Iy ba o
hIe m. Önµ sô nµ Ia I Omaha, Nebraska, mô I minh µa Irô nµ nuôI
haI dua con IraI nho. Önµ ay da tInt :u bIeI cach Ianµ nµhe
nho du a con IraI Io n cu a minh.
Conway ke : “Tha nµ be Dan choI Ironµ mô I nho m co khoa nµ
muoI Iam dua Ire. Hanµ Iuan, chunµ co buôI µap µo voI môI
cap dôI Ion IuôI hon de chIa se nhunµ van de chunµ danµ µap
pha I va de hIe u nhau hon. Ca p dôI a y µIu p cho buô I Iro chuye n
Iro nen Ihua n Io I va de da nµ hon. TôI co ho I Dan Ia I sao no Ia I
Ihích Iham µIa vao nhom do. Cau be Ira IoI voI môI µIonµ noI
da y ha o hu nµ. No no I ra nµ no ra I Ihích Iham µIa nho m, bo n
Ihanh nIen chunµ no co Ihe ke cho nhunµ nµuoI Iruonµ nhom
nµhe moI vIec vi ho da IhaI su bIeI Ianµ nµhe chunµ.”
Nµuo I cha no I: “Dan, cha Ia nµ nµhe con no I day!”.
Du a con IraI no I: “Con bIe I, Ihua cha. Nhunµ cha Iuôn ba n
rô n vo I cônµ vIe c na u an, ru a che n dïa va nhu nµ cônµ vIe c kha c.
Ta I ca nhu nµ µi cha da Iu nµ no I chí Ia ‘u ’, ‘khônµ duo c’ hoa c
‘Cha se nµhï de n dIe u do ’. Cha cha nµ nµhe con no I µi ca . Ca c
ba n Ironµ nho m Iuôn nhin Iha nµ va o con, haI Iay chô nµ ca m
va ho Iha I su muô n Ia nµ nµhe con no I”.
Nam Iua n sau, ChrIs Conway quan Iam nhIe u hon de n vIe c
Ia nµ nµhe haI du a con cu a ônµ. Önµ ke : “Tronµ Iu c Ia y Ihu c an
cho chunµ, IôI chí daI vaI conµ rau Ien dïa cua minh. KhI nao
chu nµ no I Ihi IôI da I nïa xuô nµ, nhin chu nµ va Ia nµ nµhe. Ke I
qua Ia IôI su I ma I muo I Iam pound va bu a Iô I cu a chu nµ IôI Irunµ
binh ma I Ia m phu I Ihi µIo ke o da I de n bô n muoI haI phu I”.
Mô I ba u khônµ khí Ihua n Io I se manµ de n nhu nµ buô I Ia nµ
nµhe Iha I su . Se khônµ Ihe na o Ia nµ nµhe co hIe u qua ne u ba n
109
danµ Ironµ Iinh Ira nµ so se I, Io Ia nµ va canµ Iha nµ. Do Ia Iy do
vi sao nhu nµ µIa o vIen co kInh nµhIe m Iuôn Iuôn Ia o cho Io p
hoc cua minh môI khônµ khí IhoaI maI va de chIu.
Barbara Hammerman danµ day IaI Iruonµ mau µIao. Cô noI
ranµ: “Ban Ihan IôI Ihay ranµ neu IôI Io Ianµ môI dIeu µi do,
IôI se khônµ Ihe nµhe Iô I duo c. Cho nen IôI hIe u ra nµ ne u bo n
Ire canµ Ihanµ va hôI hôp qua Ihi chunµ se khônµ IhoaI maI
ma Ia nµ nµhe dau”.
WIIIIam SaveI Ia Chu IIch da ve huu cu a BaskIn·RobbIns, nha
ban Ie kem va sua chua Iren Ioan Ihe µIoI. Truoc day ônµ da
Iunµ duoc cônµ Iy NesIIe cu sanµ NhaI de IIen hanh cônµ vIec
quanµ ba san pham va buôn ban.
Önµ ay nho IaI: “DIeu dau IIen IôI Iam Ia dI Iham raI nhIeu
cônµ Iy cua My co chI nhanh IaI NhaI”. Önµ hoc IIenµ NhaI.
Önµ nµu o cac khach san cua NhaI. Önµ an Ihuc an NhaI. Önµ
Iam baI cu vIec µi co IIen quan den nuoc NhaI ma ônµ co Ihe
nµhï den.
SaveI noI: “Ouan Ironµ nhaI Ia phaI bIeI Ianµ nµhe. PhaI bIeI
Ianµ nµhe IhaI su Iruoc khI ban baI dau ba hoa va chunµ Io
cho moI nµuoI bIeI ban khôn nµoan nhu Ihe nao. Truoc IIen,
ban phaI hoc cach Im Ianµ. Sau do, ban phaI dI Iim hIeu va
µIao IIep voI moI nµuoI. Va nho Ia dunµ co Ien maI voI baI ky
aI nhe. Hay dI day dI do, Iro chuyen voI moI nµuoI, Iap Irunµ
Ianµ nµhe va dunµ quyeI dInh qua som”.
Tn t cn no ¡ nguo ¡ dc u tI¡cI duo c íñ ng ngIc \n Io íuon íuon
dn nI nI¡c u tìnI cn n cIo nIu ng n¡ tIn t :u í¡c t íñ ng ngIc Io .
Lanµ nµhe Ia môI Ironµ nhunµ cach Iam IôI nhaI de bay Io su
Iôn Iro nµ cu a ba n dô I vo I nµuo I kha c, no Ihe hIe n vIe c ba n xem
110
ho Ia nhunµ nµuoI quan Ironµ. DIeu do dIen daI banµ IoI noI
nhu sau: “Nhunµ µi ban nµhï, ban Iam va ban IIn Iuonµ deu
quan Ironµ dôI voI IôI”.
Nµhe co ve hoI Ia nhunµ vIe c Ia nµ nµhe y kIe n cu a nµuo I kha c
chính Ia phuonµ Ihu c Iô I nha I de ba n co Ihe huo nµ nhu nµ suy
nµhï a y de n µa n vo I suy nµhï cu a ba n hon. Dean Rusk – Nµoa I
Iruo nµ duo I Iho I Iô nµ Ihô nµ 1ohnson da hIe u duo c dIe u na y qua
ma y Iha p nIen da m pha n vo I nhu nµ nha Ia nh da o chính IrI kho
Iay chuye n nha I Iren Ihe µIo I. Önµ no I: “La nµ nµhe Ia ca ch
Ihuye I phu c nµuo I kha c ba nµ chính dôI IaI cu a ba n”. Du nµ va y.
La nµ nµhe co Ihe Ia mô I cônµ cu da y su c ma nh de Ihuye I phu c
nµuoI khac nhin IaI ca moI Ihu Iheo cach cua ban.
Tom Saunders – Chu nµan ha nµ cu a Ia p doa n Saunders Karp
& Company noI ranµ: “Chia khoa IhaI su o day chính Ia vIec
Iim hIe u mô I con nµuo I, de bIe I anh Ia coI Iro nµ ca I µi, de Iha y
anh Ia quan Iam den van de dau Iu nhu Ihe nao. Hay, de xac
dInh xem ban va anh Ia co dônµ cam voI nhau hay khônµ”.
Saunders danµ Iam cônµ vIec Iu van cho cac du an dau Iu
khô nµ Iô cu a ca c Ia p doa n Io n. Dau Ia bí quye I sô mô I cu a ônµ7
Do chính Ia Ia nµ nµhe. Önµ a y no I: “Tro Ia I vo I va n de Ia nµ nµhe,
IôI Iu hoI: Anh ay IhaI su nµhï den caI µi7 TaI sao anh ay IaI
khônµ dô nµ y 7 Ly do chính ye u da nµ sau Ia µi7.
“TôI da co mô I quan he 2S nam vo I AT&T, Iha I Ia da c bIe I pha I
khônµ7 TôI nµhï ra nµ co ba n chính Ia nho vIe c Ia nµ nµhe da y”.
Saunders no I IIe p: “TôI dua cho ba n mô I quye n qua nµ ca o
Irônµ ba I ma I nha I. TôI co Ihe Ia I cho ba n xem Ia I ca ca c Iranµ.
Nhunµ IôI va n pha I Iim hIe u xem Ironµ da y co nhu nµ µi co Ihe
Ihu hu I duo c ba n. Ba n danµ nµhï µi7 Ba n nµhï nhu Ihe na o7
Ban xem xeI chunµ ra sao7”.
111
Buo c da u IIen de Iro Iha nh mô I nµuo I bIe I Ia nµ nµhe chu dô nµ
Ia nhan ra duoc Iam quan Ironµ cua vIec Iích cuc Ianµ nµhe.
Buoc Ihu haI Ia phaI IhaI su muôn Ianµ nµhe. Va cuôI cunµ,
ban phaI Iuôn Ihuc Iap va hoan IhIen cac ky nanµ nµhe cua
minh.
WoIIµanµ R. SchmIII Ia Chu IIch Ia p doa n RubbermaId, nha
sa n xua I va cunµ ca p sa n pha m µIa du nµ ha nµ da u Ihe µIo I.
Önµ ke Ia I ra nµ: “TôI da kha m pha ra ba n Ihan minh Ironµ mô I
Iinh huônµ khônµ may vuI ve Iam. KhI con Ire, IôI da nhan ra
duo c nhIe u dIe u khI sa p pha I Iy hôn. Lu c a y IôI Ia mô I con nµuo I
chí bIe I chu I mu I va o cônµ vIe c. Chu nµ IôI da de n µa p nµuo I Iu
van, hy vonµ co Ihe Iranh duoc vIec phaI Iy hôn. Do IhaI su Ia
Ia n da u IIen IôI hIe u duo c Ia nµ nµhe Ia quan Iro nµ nhu Ihe na o.
Dô I vo I IôI, cuô c hôn nhan na y ra I quan Iro nµ va IôI muô n µin
µIu no . Do Ia Ia n da u IIen co mô I nµuo I no I chuye n vo I IôI Iha nµ
Iha n nhu va y”.
The Ihi vIe c Ia nµ nµhe nhu Ihe na o7 SchmIII no I: “Khônµ chí
Ia Ia nµ nµhe, ma co n Ia IIe p Ihu va ca m nha n nhu nµ xu c ca m
cu a nµuo I kha c. Sau do ha y hô I Iuo nµ Ia I va ba n se nha n ra
duo c Ia m quan Iro nµ cu a chu nµ”.
O Ia p doa n MoIoroIa, nhu nµ nho m nhan vIen nho Iuôn Iuôn
duoc khuyen khích bay Io y kIen rIenµ cua minh. Va nhunµ
nµuoI Ironµ Ban quan IrI cua cônµ Iy se nµôI Im va Ianµ nµhe.
RIchard BueIow cu a MoIoroIa no I ra nµ: “TôI nµô I va Ia nµ nµhe
ha nµ Iram nho m Irinh ba y Ia I ca ca c va n de , dua ra nhu nµ µIa I
pha p va nhIe u Ihu nu a”. Tuonµ IaI cu a MoIoroIa da duo c xay
dunµ Iu nhunµ buôI Iro chuyen nay.
Nhu nµ buô I Iha o Iua n nho m duo c Iô chu c bo I ca c µIa m dô c
ma o do ho hau nhu Im Ianµ chính Ia môI cach Iam heI suc co
112
µIa IrI de hinh Iha nh vIe c Ia nµ nµhe Ia p Ihe . O AnaIoµ DevIces,
Chu IIch Ray SIaIa cu nµ Ia o ra mô I phuonµ Ihu c ma ônµ µo I Ia
CNA RoundIabIe (Hô I nµhI ba n Iro n CNA). Nhu nµ cuô c ho p dIe n
ra Ihuo nµ xuyen. Tu Ia I ca ca c pho nµ ban Ironµ cônµ Iy, nhu nµ
nho m nhan vIen nho duo c mo I Iha o Iua n mô I ca ch Iu do va
µa n µu I vo I SIaIa va ca c µIa m dô c cu a AnaIoµ. Phuonµ cham
chunµ va cu nµ Ia kha u hIe u rIenµ cu a cônµ Iy Iho I ky a y Ia
“CNA” hay “Xay du nµ mô I AnaIoµ mo I Ironµ Iha p nIen 90”.
SIaIa µIa I Ihích: “Ben ca nh va n de Ira Io I nhu nµ cau ho I duo c
daI ra, µIua cac cuôc Ihao Iuan, IôI con phaI Iam môI sô Ihu.
TôI muô n dI vo nµ quanh ba n va Iro chuye n vo I Iu nµ nµuo I mô I:
‘HIen IaI, ban danµ quan Iam den van de cu Ihe nao7 Ban co
de nµhI µi khônµ7 Ban danµ baI dau Iu dau7’. TôI nµôI do va
µhI nhan IaI cac y kIen”.
Önµ ay bao: “The moI µoI Ia Ianµ nµhe. Sau do, IôI vIeI môI
ban µhI nho de Iom IaI IaI nhunµ µi IôI da nµhe duoc”.
1oe Booker vu a co mô I cônµ vIe c mo I Ia Ia m Iruo nµ nho m du
a n nanµ cao cha I Iuo nµ cu a Ia p doa n xua I nha p kha u Ihe p
AIIeµheny LudIum. Su ha o hu nµ cu a anh Ia nhanh cho nµ bIe n
Ihanh nôI Io Ianµ. Anh noI: “Du an nay duoc IIen hanh IaI nha
ma y Io n nha I cu a cônµ Iy Ironµ vo nµ muo I Ia m Iha nµ nhunµ
no Ia I khônµ nha n duo c su u nµ hô cu a µa n haI Iram nhan vIen.
De co duo c su Iham µIa nhIe I Iinh va chu dô nµ cu a mo I nµuo I,
IôI phaI Iam sao de IaI ca phonµ ban cua nha may nhan ra su
can IhIeI cua vIec nanµ cao chaI Iuonµ7 O môI vaI khía canh
na o do , ho cu nµ da co duo c nhu nµ Iha nh cônµ nha I dInh khI
su du nµ phuonµ Ihu c rIenµ cu a ho ”.
Sau nhIe u Ia n suy nµhï, Booker da Iha y anh ca n pha I Ihuye I
phuc nhunµ nµuoI nhan vIen ranµ anh Ia môI Ihanh vIen IôI
113
va anh monµ muôn duoc hop Iac voI ho. Anh nhan ra anh can
phaI bIeI kIen nhan Ianµ nµhe ho.
Anh a y ke : “TôI ba I da u µa p µo Iu nµ pho nµ ban cu a nha ma y
vo I mu c dích Ia Iim hIe u ca m nha n cu a mô I nµuo I ve cha I Iuo nµ
san pham. TôI Iranh xay ra nhunµ baI dônµ ve du an va Iam
cho moI nµuoI Ihay ranµ ho Ia môI maI xích Ironµ IIen Irinh
nanµ cao cha I Iuo nµ. TôI Iim duo c dô nµ mInh Ironµ mô I pho nµ
ban va vo I su hô Iro cu a ho , IôI co Ihe Ihuye I phu c Ihem nhIe u
nµuo I kha c Iham µIa va o cônµ cuô c xay du nµ cha I Iuo nµ sa n
pham danµ cap Ihe µIoI.”
Nµa y nay, nha ma y cu a chu nµ IôI da Iro Iha nh mô I hinh ma u
IIeu bIe u va Iuôn phu Ira ch vIe c hoa n IhIe n nhu nµ IIe n nµhI va
co so va I cha I cho cônµ Iy. Chu nµ IôI chua n bI cho nhu nµ µIaI
doa n hoa I dô nµ sa p Io I va cho nhu nµ pho nµ ban sa p ra do I.
Do Ia ke I qua Iru c IIe p cu a vIe c Ia nµ nµhe va µIao IIe p Iô I µIu a
cac nhan vIen voI nhau”.
DavId LuIher cua Iap doan CornInµ cunµ kham pha ra duoc
quy Iac nay. Önµ chIa se: “MôI Ironµ nhunµ cau hoI dau IIen
IôI dua ra khI xem xeI môI qua Irinh µIao IIep Ia ‘Se maI bao
nhIeu Iho I µIan cho de n khI ba n Iha y duo c chu íñ ng-ngIc7’. Ha u
heI cac kIeu µIao IIep deu day nhunµ cau ‘TôI se noI dIeu nay’
hoac ‘TôI se noI dIeu kIa va vaI Ihu nua’”.
O CornInµ, LuIher da phaI IrIen môI phuonµ phap bIen vIec
Ia nµ nµhe Iro Iha nh mô I cônµ cu ca I IIe n IhIe I Ihu c. Önµ a y µIa I
Ihích ca ch Ihu c hoa I dô nµ cu a phuonµ pha p na y nhu sau:
“Chunµ IôI µoI cho môI nha may, bao ranµ chunµ IôI muôn co
haI nho m – mô I nho m 1S nµuo I. Chu nµ IôI ca n ho Ironµ nam
µIo dô nµ hô . Va chu nµ IôI ba I da u cônµ vIe c. Thônµ Ihuo nµ o
do se co mô I nµuo I du nµ da u, ônµ a y co mô I nµuo I phu Ia va
114
IôI cunµ co môI nµuoI phu Ia. MôI Ironµ haI nµuoI ay se cunµ
voI IôI dan daI môI nhom 1S nµuoI. NµuoI phu Ia cua IôI va
nµuo I co n Ia I se phu Ira ch nho m kIa. Nhu va y mô I nho m se co
haI nµuoI daI dIen.
“Chu nµ IôI huo nµ da n ho Ironµ suô I qua Irinh Ia m vIe c. Da u
IIen chunµ IôI hoI Ia: ‘DIeu µi dunµ voI chaI Iuonµ cua chunµ
Ia7 Ha y nho Ia I ca ch day muo I nam xem, co ca I µi khônµ Ihay
dô I khônµ7 Ca c ba n co nµhï de n vIe c cha I Iuo nµ se Iô I hon
khônµ7 Duoc, hay vIeI nhunµ dIeu do Ien Iuonµ nao!’
“Pha n Ihu haI, chu nµ IôI ho I: ‘DIe u µi khônµ du nµ vo I cha I Iuo nµ
cu a chu nµ Ia7 DIe u duy nha I ma ca c ba n khônµ duo c pha n na n
chính Ia ônµ chu cu a ca c ba n. Co n nhu nµ ca I kha c de u Iha nµ
Iha n vo I nhau nhe !’. Va chu nµ IôI vIe I Ia I ca Ien Iuo nµ.
“Sau do chunµ IôI xem xeI banµ IIeI ke sô haI, Iom µon IaI
Ironµ khoanµ Iu muoI den muoI haI van de. Luc nao cunµ co
nhu nµ y kIe n Iru nµ nhau nen chu nµ IôI muô n Io c Ia I Ia n nu a.
‘Nao, bay µIo chunµ Ia IIen hanh bIeu quyeI nhe! Chunµ Ia co
muo I haI va n de o day. Mô I nµuo I se duo c cho n ba ca I va IôI se
da nh da u va o mô I va n de duo c cho n. Ne u ca m Iha y do Iha I su
Ia nhunµ van de quan Ironµ, hay µIo Iay!’.
“KhI ba n nhin qua muo I haI va n de , se Iha y co sa u ca I khônµ
nha n duo c su binh cho n na o ca , haI ca I nha n duo c mô I va I su
Ian Ihanh va co Ie se co haI caI khac bIen maI khoI banµ. Nao,
chunµ Ia hay ban ve nhunµ van de µop y Iren.
“Ban nen cho haI nhom nµôI IaI voI nhau. Va µIo ban ban ve
ca ch Ihu c qua n Iy cu a nha ma y. Ba n cho nµuo I pha I nµôn cu a
mô I nho m du nµ da y va no I: ‘Day Ia nhu nµ µi nho m chu nµ IôI
muô n no I’. Nho m Ihu nha I ba o ra nµ: ‘Chu nµ IôI khônµ hIe u
nµuo I qua n Iy cu a nha ma y nµhï µi ca ’. Va nho m Ihu haI du nµ
115
Ien noI: ‘Önµ ay chanµ bao µIo chIu Iro chuyen voI chunµ IôI
ca ’. Nµay ca mô I nµuo I qua n Iy nµô c nha I cu nµ hIe u duo c ra nµ
anh Ia danµ µap phaI môI van de rac rôI Ion vi no qua ro ranµ
rôI. Ban co Ihe nhin Ihay Ioan bô su vIec. No da duoc dua ra
bo I nhan vIen cu a anh Ia. Khônµ he co nhu nµ cau ho I de Iham
do y kIen hay du doan µi ca. Y IôI Ia no da dIen ra môI cach
ra I ro ra nµ Iruo c ma I ba n va y kIe n cu a haI nho m Ihi hoa n Ioa n
Iru nµ kho p vo I nhau. Ba n bIe I do , ca haI nho m de u khônµ bIe I
nhom con IaI se noI caI µi. Chunµ IôI da Iam dIeu nay khoanµ
S0 Ian rôI do”.
Nhunµ cach Ihuc Iren deu heI suc IuyeI voI. Cac cônµ Iy co
bô may Ianh dao IôI cunµ da Ihuc hIen nhIeu cach Ihuc khac.
Ha y nho ra nµ haI nµuyen Ia c co ba n sau Iuôn Iuôn Ia ne n Ia nµ
cho IaI ca cac cach Ihuc:
1. Lanµ nµhe van Ia cach IôI nhaI de hoc hoI.
2. MoI nµuoI Iuôn Iuôn danh nhIeu Iinh cam cho nhunµ aI
Iha I su bIe I Ia nµ nµhe ho .
Mô I dIe u ra I hIe n nhIen Ia con nµuo I Iuôn Ihích duo c Ia nµ
nµhe. DIe u do du nµ Ironµ Ihe µIo I kInh doanh, Ironµ µIa dinh
va voI IaI ca nhunµ nµuoI ma ban µap µo Ironµ suôI cuôc doI.
DaIe CarneµIe da vIe I: “Bí quye I de co Ihe Ia c dô nµ de n nµuo I
kha c Ia ba n ca n Iro Iha nh mô I nµuo I Ia nµ nµhe µIo I hon Ia mô I
nµuo I no I Iô I. Ha u he I nhu nµ nµuo I muô n huo nµ nµuo I kha c
Iheo suy nµhï cu a minh de u no I qua nhIe u ve ba n Ihan ho . Ha y
Ia m Ihe na o de nµuo I kha c ca m Iha y Ihoa I ma I va muô n no I ve
ba n Ihan ho . Ho am hIe u ve cônµ vIe c kInh doanh cu nµ nhu
nhu nµ va n de cu a ho nhIe u hon ba n. Vi Ihe ha y ho I ho . Ha y
khIen ho ke cho ban nµhe Ihem nhIeu Ihu.
116
“Neu ban khônµ dônµ y voI ho, ban co Ihe se kho chIu va
nµa I Io I ho nµay. Nhunµ du nµ Ia m Ihe . DIe u do khônµ Iô I dau.
Ho se khônµ de Iam den ban Ironµ khI ho con raI nhIeu dIeu
hay ho muô n cho ba n bIe I. Ha y co I mo va kIen nha n Ia nµ nµhe
moI nµuoI môI cach chan Ihanh. Hay dônµ vIen ho chIa se IaI
ca voI ban”.
Ho se khônµ bao µIo quen va ban se hoc hoI duoc raI nhIeu
dIeu day!
IHÔNC AI CO IHA NANC THUYIT IHUC CAO HON
MÔT NCUOI ßIIT CACH IANC NCHI.
117
¡
180 l00 000 l00ß0 l8l
Adoí¡I 5cítz tn ¡ II¡índcí¡I¡n ín nInn \¡cn ín n In ng cu n
not ¡Iong t¡¡cn ínn xc Io¡ \n dong tIo¡ ín :¡nI \¡cn t¡ong
íIo n cu n to¡. ßn t cIo t, nnI ¡In t I¡c n ¡n nìnI dnng gñ ¡
tIu tIn cI t¡ong \¡c c “t¡cn tIcn” Iu ng íIo ¡ cIo nIu ng
nInn \¡cn cIn n nn n \n \o to cIu c t¡ong cu n In ng. Tn ¡
Io¡ no¡ nguo¡ ín¡, nnI )cu cnu Io no¡ cIo nìnI í¡ct Io
nong do¡ gì o nnI. AnI \¡ct ín¡ tnt cn nIung gì Io no¡ ícn
ínng dcn. 5nu do, nnI no¡: “To¡ :c tIuc I¡cn nIung t¡cu
cIunn nn no¡ nguo¡ dun ¡n. Con ín) g¡o, to¡ nuon no¡
nguo ¡ no ¡ cIo to¡ í¡c t to¡ co qu)c n nong do ¡ gì o cn c ín n”.
In ¡ tu c co cnu t¡n ío ¡: “TIn nI tIn t, t¡ung tIn nI, o c :n ng
tn o, ín c qunn, Io ¡ tn c, ín n \¡c c nI¡c t tìnI ß t¡c ng no t ngn )”.
Cuo c no ¡ cIu)c n íc t tIu c \o ¡ no t íI¡ tIc no ¡, no t cn n
Iung no¡ – not nInn \¡cn ínn Inng dn tìnI ngu)cn ínn
14 g¡o not ngn) – \n 5cítz no¡ ín¡ \o¡ to¡ ¡ñng donnI :o
ínn ¡n tñng nnnI nc.
5cítz no¡: “Mo¡ nguo¡ dn co not tIon tIunn t¡nI tInn \o¡
to¡ \n n¡c n ín to¡ ín n to t ¡In n tIo n tIun n cu n to¡, cn c
nInn \¡cn cu n to¡ cu ng :c ín n to t ¡In n cu n Io . TIñn Io ¡
Io \c nIu ng ngu)c n uo c \n íIn t \o ng cu n ín n tInn cI¡nI
ín í¡cu tIuoc ío nn Io cnn”.
– DALL CARNLGIL
118
Co ca u Iô chu c cu a ca c Ia p doa n Io n nµa y Iruo c co da nµ kIm
Iu Iha p. Duo I da y kIm Iu Iha p Ia Iu c Iuo nµ cônµ nhan, ca c Ia nµ
phía Iren Ia cac µIam saI vIen va cac µIam dôc bô phan. MôI
Ia nµ de u co quye n ha nh cao hon Ia nµ ke duo I. Va co ca u na y
IIe p Iu c pha I IrIe n Ien cho Io I dính, mô I dIe m co Ihe doa n duo c
do Ia ca c CLO, chu IIch va hô I dô nµ qua n IrI.
LIe u ra nµ day Ia ca ch Iô I nha I de Iô chu c bô ma y cu a mô I
cônµ Iy, Iruo nµ ho c, be nh vIe n7 Ha u nhu cha nµ aI ba n Iam Io I
cau hoI ay. Cau Iruc kIm Iu Ihap cu, nhu nhunµ µi ma no Iuôn
co : vu nµ cha I, uy nµhIem va µa n nhu “ba I kha xam pha m”.
Nhunµ µIo day, mo I chuye n co ve ba I nµo khI nhu nµ kIm Iu
Iha p a y danµ “xIeu ve o”. No µIô nµ nhu khI nhu nµ nµuo I nô Ie
AI Cap cô daI quyeI dInh quay IaI kIm Iu Ihap va Iay dI nhunµ
vIen µach. TaI nhIen Ia quanµ canh moI se khônµ banµ phanµ
nhu sa ma c Sahara. Nhunµ ba n ha y IIn ra nµ no se pha nµ hon
nhIe u so vo I qua khu .
TaI ca nhunµ he Ihônµ cap bac nanµ ne, quy Iac hanh chính
va nhunµ chuôI menh Ienh phuc Iap da IIeu dIeI su sanµ Iao
Ironµ cônµ vIec. Va IIeu aI co du suc Ihuc hIen chunµ khI ma
Ihe µIoI danµ dôI moI qua nhanh7
RIchard C. BarIIeII, pho chu IIch Ia p doa n Mary Kay, cho bIe I:
“Hay nhin nhunµ µi da xay ra voI he Ihônµ phan cap cua LIen
Xô cu nµa y Iruo c. DIe u Iuonµ Iu cu nµ co Ihe se xa y ra vo I Trunµ
Ouô c. He Ihô nµ phan ca p a y khônµ hIe u qua dô I vo I chính phu
cunµ nhu dôI voI cônµ Iy. Cac sIeu Iap doan IaI My Iham chí
da khônµ nha n ra Ihe µIo I danµ su p dô duo I chan ho ”.
Mô I co ca u mo I va co I mo hon Ia dIe u hoa n Ioa n ca n IhIe I,
no co Ihe kích Ihích kha nanµ sanµ Iao va phaI huy IaI nanµ
119
cua con nµuoI sau môI IhoI µIan daI bI kim ham. DôI voI cac
cônµ Iy duo c dIe u ha nh Iô I, co ca u cu a ho chính Ia nIo n. Ca nµ
nµa y, con nµuo I ca nµ duo c yeu ca u Ia m vIe c vuon rô nµ ra kho I
Iïnh vu c cu a minh, kho I nhu nµ ra o ca n van ho a cu nµ nhu nhu nµ
cap bac hIen co.
PeIer Drucker, nha Iy Iuan kInh Ie kIem µIao su nµanh quan
Iy IaI Iruonµ DaI hoc CIaremonI GraduaIe banµ CaIIIornIa dua
ra Iuan dIem: “MôI Iô chuc hIen daI khônµ Ihe Ia môI Iô chuc
chí µô m haI Iha nh Iô : ônµ chu va nhan vIen. No pha I duo c Iô
chu c nhu mô I nho m”.
Andres Navarro, chu IIch Iap doan SONDA, S.A. cua ChIIe
Ia n Iha nh dIe u na y: “Don Ihuonµ dô c ma µIo Ia dIe u khônµ Ihe .
The µIo I hIe n nay qua phu c Ia p cho mô I nµuo I na o do muô n
Iu minh Ia o ra Ia I ca . Ba n ca n nhu nµ nµuo I Iu ca c Iïnh vu c kha c
nhau cu nµ Ia m vIe c chunµ”.
Nhu nµ nho m nhan vIen nho Iuye n cho n Ironµ cônµ Iy duo c
Iap hop IaI de IIen hanh cac de an hay, nhunµ nhIem vu dac
bIe I va co µIo I ha n nhu IhIe I ke sa n pha m mo I, ca I Iô nha ma y,
IhIeI Iap IaI môI bô phan, de ra cach Ihuc Ianµ cuonµ chuonµ
Irinh phaI IrIen chaI Iuonµ. Bô may hanh chính cu ky chính Ia
ra o ca n. Ra o ca n do bao µô m ca chính sa ch Ihanµ IIe n Iu dô nµ,
Iuonµ bônµ Iheo Iham nIen va ca cac veI Iích ma caI “kIm Iu
Ihap” xua de IaI.
Tronµ ca c cônµ Iy da nµ kIm Iu Iha p, ca c ky su chí Ia m vIe c
cu nµ nhau quanh dI qua n Ia I ca nµa y. Nhunµ µIo day, ca c ky
su co Ihe de danµ bI nem vao môI nhom ban hanµ va duoc
ba o: “La m on, ha y Ia m cho nhu nµ sa n pha m na y ha p da n hon
dôI voI khach hanµ”. Hoac Ia: “Hay nµhï cach nao de Iam caI
120
na y nhanh hon dI”. Hay: “Ha y du nµ kIe n Ihu c chuyen môn cu a
anh de huo nµ da n nho m markeIInµ na y ve ca c va n de ky Ihua I”.
He qua IaI yeu voI vIec Iao nhom nhu vay Ia markeIInµ hô
Iro cho ky IhuaI va ky IhuaI hô Iro cho markeIInµ. TaI môI sô
cônµ Iy Ion, dIeu nay chua Iunµ xay ra bao µIo. Va µIo day san
xua I, dIch vu kha ch ha nµ, quan he nhan su va nhu nµ nµa nh
chuyen bIeI khac deu co su IIen keI voI nhau. TaI nhunµ cônµ
Iy IIen bô, nhunµ rao can vô hinh danµ baI dau bIen maI.
Theo Iuan dIem cua Drucker, Ihe µIoI khônµ con duoc Iao
Iha nh Iheo kIe u bInh Iính va Iuo nµ sï nu a. Önµ cho bIe I: “Ouan
dô I duo c Iô chu c Iheo kIe u chí IhI·va ·me nh Ie nh va ca c cônµ Iy
kInh doanh cu nµ nhu ca c Iô chu c da ra p khuôn Iheo ca ch do .
Nhu nµ dIe u na y µIo da Ihay dô I nhanh cho nµ. Nµa y ca nµ nhIe u
ca c cônµ Iy du a Iren ne n Ia nµ Ihônµ IIn, ho Iu chuye n minh
Ihanh kIeu cac dôI bonµ hay IennIs – Iuc dua Iren IInh Ihan
Ira ch nhIe m ma mo I Iha nh vIen de u do nµ vaI Iro nhu mô I nµuo I
dua ra y kIen va chIu Irach nhIem Iruoc y kIen cua minh. TaI
ca mo I nµuo I pha I nhin nha n ba n Ihan Ia nhu nµ Iha nh Iô quan
Iro nµ”.
Ha y nhin xem ca ch ma Ta p doa n Mary Kay duo c Iô chu c.
Pho chu IIch RIchard BarIIeII cho bIeI: “He Ihônµ Iô chuc cua
Mary Kay Ia mô I he Ihô nµ mo . TôI co ca m µIa c no nhu mô I ca u
Iruc phan Iu ma moI nµuoI co Ihe xuyen qua baI cu Iro nµaI
na o. Ho khônµ bI kim ha m Ironµ mô I khônµ µIan ma co Ihe
Iham µIa va o nhu nµ hoa I dô nµ dô I nho m manµ Iính sa nµ Ia o
xuyen suô I ca c bô pha n. Va Iheo quan dIe m cu a chu nµ IôI ve
Ihe µIoI – nµhe co ve cu rích, nhunµ van co nhIeu nµuoI bIeI
cach Ian dunµ – vI Irí khach hanµ Iuôn Ia nµay Iren dính.
121
Nhunµ Ironµ cach ma chunµ IôI kInh doanh, nµay phía duoI
kha ch ha nµ Ia Iu c Iuo nµ ba n ha nµ cu a chu nµ IôI. Cônµ Iy chu nµ
IôI ra I coI Iro nµ vIe c hô Iro cho Iu c Iuo nµ ba n ha nµ. Nhu nµ Ihu
o duo I da y bIe u dô Ihuo nµ duo c xem nhu nhu nµ cha m xanh
nho va khônµ quan Ironµ”.
BarIIeII nho IaI: “Lan dau IIen khI IôI cho chIeu sIIde Irinh
bay cach Ihuc keI cau môI cônµ Iy, nµuoI Iam sIIde da daI caI
cha m xanh xuô nµ duo I cu nµ. TôI Ia ca I cha m xanh be nho va
khônµ quan Iro nµ. Ouan dIe m cu a ca nhan IôI ve Ihe µIo I kInh
doanh Ia se khônµ can IhIeI cho môI vI Irí chu IIch hay Iônµ
µIa m dô c ne u nhu anh Ia khônµ cô nµ hIe n, phu c vu cho nhu
ca u cu a nhu nµ nµuo I kha c hay khônµ Iro nµ du nµ nhu nµ nµuo I
duo c vIe c”.
AdeIe ScheeIe, Ia c µIa cu a nhu nµ ba I vIe I ve ca c va n de Ironµ
quan Iy Ihuonµ xuyen xuaI hIen Iren cac Iap chí kInh doanh
cu a My va Nha I da cho bIe I: “Ca c cônµ Iy danµ duo c Ia I Iô chu c.
Nhu nµ dIe u da Iu nµ phu ho p Ihi µIo day khônµ co n phu ho p
nua. MoI nµuoI da Irônµ cho môI IôI dI duoc Iap san va cuôI
cunµ da khônµ co IôI dI nao ca. Ban canµ Irônµ cho vao no
chu nµ na o, ba n se ca nµ IhIe u IInh dô nµ va kho na m ba I nhu nµ
co hôI IIem Ianµ. Vi Ihe, dIeu ban can Iam Ia hay Iuôn co môI
ca I da u mo ”.
Nhu nµ Iô chu c manµ Iính ba nµ pha nµ da co ma I Ironµ mo I
Iïnh vu c, ke ca Ironµ nµa nh µIa o du c. Theo Io I ônµ Marc
HorowIIz, hIe u Iruo nµ Iruo nµ TIe u ho c CanIIaµue o 1erIcho, New
York: “Oua n Iy hIe n danµ Iro nen ‘pha nµ’ hon ra I nhIe u. Va mô I
yeu ca u Ihu c Ie Ia ca n xay du nµ ca c nho m, da n da I nho m va
Iruye n dô nµ Iu c cho mo I nµuo I. Tronµ nhIe u Iruo nµ ho p, cônµ
122
vIec nay duoc Ihuc hIen Iham Ianµ: khônµ Ien µoI, khônµ IIen
Ihuonµ hau hïnh hay khích Ie. Va do Ia chia khoa cua Ihanh
cônµ”.
Nhunµ dIeu dIen ra IaI Iruonµ hoc cua HorowIIz Ia cac hoc
sInh khônµ phaI “maI quan” ca nµay Iren µhe. HoaI dônµ Iheo
nho m, ca c em da cu nµ nhau Ihu c hIe n ca c ba I Ia p. Ca c ho c sInh
µIup do nhau. Va cac µIao vIen Ihi nµay canµ hop Iac chaI che
voI nhau hon so voI Iruoc day.
“Vay Ihi Iam cach nao Ia co Ihe µan keI voI nhau va hoaI
dô nµ hIe u qua Ironµ Ihe µIo I Ihu c Ia I7” · HorrowIIz µIa I Ihích ·
“Chu nµ IôI danµ chua n bI cho Iuonµ IaI cu a ca c ho c sInh. Ca c
em khônµ Ihe Iam vIec Iach bIeI nhau ma can duoc hoaI dônµ
Ironµ mô I doa n Ihe . Mô I pha n quan Iro nµ Ironµ ca c nô Iu c Ia
vIe c ho c ho I ca c ky nanµ ca n IhIe I de co Ihe khuye n khích dô nµ
vIen nhunµ Ihanh vIen chua co keI qua IôI Ironµ nhom. Cac
em khônµ bao µIo duo c phe p Iu II chí bo I vi minh ma c pha I saI
Iam hay khônµ nam heI cac cau Ira IoI”.
Va o mô I nµa y no , ba em ho c sInh Io p mô I cu nµ nhau Ia m
môI baI Iap. MôI em IraI Ironµ ba dua Ire Iam baI Iap vIeI Iu
t\o Iren môI manh µIay. Nhunµ em da vIeI saI Ihanh to\. KhI
môI be µaI Ironµ nhom phaI hIen ra IôI saI nay, Ihanµ be cam
Iha y xa u hô . Nhunµ nµay Ia p Iu c, cô be no I: “Du nµ buô n. Minh
bIe I Ia ba n vIe I nha m. Nhunµ no va n Ia mô I chu \ IhaI de
Ihuonµ, du nµ khônµ na o7”. No I rô I, cô be vô nhe va o µô I ba n.
Ca ba du a Ire de u ho c duo c mô I ba I ho c Iuye I vo I ve IInh Iha n
ho p Ia c.
Khoa MarkeIInµ cua Iruonµ Harvard hIen IaI da IIen hanh
kIem Ira Iheo nhom dôI voI cac hoc vIen nam nhaI. Thay vi
123
µIô nµ nhu nhu nµ ky kIe m Ira µIu a ky nhu Ihuo nµ Ie , ca c sInh
vIen se duo c chIa nµa u nhIen va o nho m bô n nµuo I. Mô I nho m
se duoc µIao cho môI van de ve kInh doanh de µIaI quyeI – va
ho co haI muoI bôn µIo de Ihao ra banµ ke hoach. MoI Ihanh
vIen Ironµ nhom se co dIem banµ nhau.
GIao su 1ohn OueIch cua Iruonµ kInh Ie Harvard cho bIeI:
“Ban da u, co ra I nhIe u Io I phe binh. Mô I va I sInh vIen Ihan phIe n
ranµ Ihanh Iích ca nhan ho co Ihe bI anh huonµ nanµ ne boI
vIec ho bI nem vao cunµ nhom voI nhunµ nµuoI ma ho khônµ
muôn chon de Iam vIec chunµ”. Va cau Ira IoI cua nha Iruonµ
Ia: Chao munµ den voI Ihe µIoI Ihuc Ie.
Nhunµ cuô I cu nµ ca c sInh vIen da Ihay dô I suy nµhï cu a
minh. KhI duoc Io bao sInh vIen phonµ van, nhunµ nµuoI IraI
qua baI kIem Ira deu Ihe hIen su unµ hô heI minh cho hinh
Ihuc kIem Ira Iheo nhom kIeu moI nay.
“Thuo nµ Ihi nhu nµ nho m sInh vIen khônµ hoa I dô nµ mô I
cach may moc se co Ihe hoc IoI cap dô cao nhaI. Co môI vaI
nhom da IraI qua nhunµ cuôc Iranh Iuan µay µaI, nhunµ khI
nhin Ia I, ho chính Ia nhu nµ sInh vIen ho c duo c nhIe u nha I Ironµ
ca qua Irinh”.
Hoa I dô nµ Ia p Ihe hIe u qua khônµ Ihe Irônµ cho va o phe p
ma u. No ca n mô I nho m nhu nµ Iha nh vIen doa n ke I vo I nhau
va can ca môI huan Iuyen vIen IaI ba. Ban khônµ Ihe chí don
µIan Ia µom môI vaI ca nhan IaI voI nhau – nµay ca khI ho Ia
nhunµ nµuoI IaI nanµ – va Irônµ cho ho se Ihe hIen cônµ vIec
môI cach xuaI sac.
Do Ia Iy do vi sao ma ca c Ira n da u µô m Ioa n ca c nµôI sao
cua HIep hôI Bonµ rô nha nµhe Ihuonµ íI duoc bao chí ca nµoI
124
nhu monµ do I. Le hIe n nhIen, ca c Ira n da u Iuôn µIo I IhIe u nhu nµ
µuonµ maI xuaI sac cua Ianµ bonµ rô My. Ho xuaI hIen cunµ
nhau Iren san bonµ va khônµ noI nao co Ihe co duoc bô suu
Iap nhunµ hau ve, Irunµ ve va Irunµ phonµ IaI nanµ nhu vay.
Va y Ihi Ia I sao mô I san bo nµ vo I da y a p nhu nµ sIeu sao Ia I hIe m
khI Iao ra nhunµ Iran bonµ dính cao7
Oua nhIeu nhunµ caI IôI kIeu hanh. Oua nhIeu IhoI µIan de
µay su chu y. Oua nhIeu nhunµ buôI sanµ Iren cac Iranµ bia
Iap chí. Den Iuc phaI IhI dau voI Iu cach môI Ihanh vIen cua
dô I bo nµ, nhu nµ sIeu sao Ihuo nµ sa su I phonµ dô . Va dIe m IhIe u
soI o day chính Ia IInh Ihan Iap Ihe.
Xay du nµ nen mô I dô I bo nµ Iha nh cônµ Ia ca mô I nµhe Ihua I.
Nµay ca huan Iuyen vIen IaI ba nhaI cunµ hIem khI Iao nen
nha vô dIch chí Ironµ môI dem. Nhunµ voI nhunµ aI se Iro
Ihanh môI nha Ianh dao Ironµ vaI nam IoI Ihi IôI hon heI Ia
phaI nam vunµ môI vaI ky nanµ co ban. Chunµ cunµ can IhIeI
Ironµ Ihe µIoI kInh doanh nhu Iren san bonµ rô vay.
Ta o nen Iäm lv cu ng chia se mô I mu c dích
Mo I nµuo I Ia m cu nµ nhau co Ihe Ia o ra nhu nµ Iha nh Iích Iuye I
voI. DIeu Iao nen suc baI IuyeI voI cho môI nhom chính Ia su
keI IInh cac y kIen cua Iunµ ca nhan.
Nhu nµ y Iuo nµ, su sa nµ Ia o, ca m hu nµ ba I cho I cuô I cu nµ
de u kho I nµuô n Iu nho m. Nhunµ mô I Iruo nµ nho m ba n Iïnh
phaI co kha nanµ Iap Irunµ cac suc manh do IaI – co caI nhin
ro ra nµ, xa c dInh chính xa c mu c IIeu, µIu p ca c Iha nh vIen hIe u
ro vIec nhom danµ Iam va nhunµ µi ma ho hoan Ihanh se co
Iac dônµ den Ihe µIoI ben nµoaI nhu Ihe nao.
125
Ray SIaIa, chu IIch cu a cônµ Iy AnaIoµ DevIces cho bIe I: “Ba n
phaI cunµ cap môI môI Iruonµ Iam vIec hop Iac, khach quan
va khích Ie de Iu nµ ca nhan, Iu nµ nho m co Ihe ca m nha n duo c
ra nµ ho co da nµ ca p, ho µIo I hon ba I cu nho m na o kha c. Va
ban Ihua nhan dIeu do”.
Bie n ca c mu c Iieu Iha nh mu c Iieu cu a ca Iä p Ihe
Tru khI ca dôI chIen Ihanµ Ihi khônµ aI chIen Ihanµ ca. Do
Ia môI khaI nIem co ban Ironµ Ihe Ihao va no cunµ dunµ cho
ba I ky nho m na o. Tronµ IIch su , nhu nµ µuonµ ma I ca nhan xua I
sa c duo c µhI nha n nhunµ do chí Ia dIe u dIe n ra sau do . Va n
de quan Ironµ Iruoc do Ia man Irinh dIen IuyeI voI cua ca Iap
Ihe .
WoIIµanµ SchmIII cua RubbermaId noI: “KhI ban khIen moI
nµuo I nµhï Iheo ca ch na y, ho se Ianµ su c ma nh cho nhau va
dIeu nay se Ian Iruyen raI nhanh. VIec do µIônµ nhu vIec Iro
Ihanh môI Ihanh vIen Ironµ môI dôI Ihe Ihao, IraI nµuoc voI
chuyen bI daI Iren môI day chuyen Iap rap. Co môI khac bIeI
Io n Ironµ cônµ su c ma ho bo ra cho cônµ vIe c, do Ia cuo nµ dô
Ia m vIe c”.
Do Ia Iy do IaI sao hau heI nhunµ huan Iuyen vIen µIoI – va
ca nhu nµ nµuo I Ia nh da o Ia I ba – Ihuo nµ xuyen du nµ sô nhIe u
o nµôI Ihu nha I, nhu: “Chu nµ Ia ca n...”, “Ha n cho I cu a chu nµ
Ia...”, “Cônµ vIec Iruoc maI chunµ Ia...”. MôI nha Ianh dao µIoI
Iuôn nha n ma nh ca ch Ia m Ihe na o su do nµ µo p cu a mô I nµuo I
an khop voI Iap Ihe.
Tronµ kInh doanh: “Chu nµ Ia pha I cu nµ nhau Ia m cho sa n
pha m na y chIe m Iïnh IhI Iruo nµ”. Ne u nµuo I vIe I qua nµ ca o Ia m
126
IhaI IôI nhunµ chuyen vIen quanµ ba san pham IhaI baI, moI
chuyen cunµ khônµ Ihanh cônµ.
Tronµ ha nµ ha I: “Chu nµ Ia se cu nµ nhau dua con Ia u vuo I
qua con bao nay”. Neu nµuoI hoa IIeu co Ihe ranh re vI Irí cac
nµôI sao nhu Io nµ ba n Iay nhunµ nµuo I Ihuye n Iruo nµ khônµ
Ihe phan bIe I dau Ia ma n pha I dau Ia ma n Ira I, Ihi mo I chuye n
cu nµ khônµ Iha nh cônµ.
Tronµ chính IrI: “Chu nµ Ia se cu nµ nhau chIe n Iha nµ cuô c
bau cu nay”. Neu unµ vIen Ia môI nha dIen IhuyeI xuaI sac
nhunµ ca c nhan vIen cao ca p khônµ Ihe µIu p cô a y co co hô I
duo c no I Iruo c nhu nµ nµuo I u nµ hô , Ihi mo I chuye n cu nµ khônµ
Ihe Ihanh cônµ.
Ðô i xu vo i mo i nguo i nhu nhu ng ca nhän dô c lä p
KhI moI nµuoI hoaI dônµ Ironµ Iap Ihe Ihi ban Iính ca nhan
cua ho khônµ Ihe maI dI nµay. MôI nµuoI van manµ Iính cach
khac nhau, van co nIem hy vonµ va nôI so haI khac nhau. MôI
nµuoI Ianh dao IaI ba se nhan ra nhunµ dIeu khac nhau nay,
Iôn Iro nµ nhu nµ dIe u do va bIe I Ia n du nµ chu nµ cho cônµ vIe c
cua Iap Ihe.
Tu nµ ca nhan – do Ia ca ch ma BeIa KaroIyI, hua n Iuye n vIen
Ihe du c danh IIe nµ quô c Ie chua n bI cho ca c ho c vIen Iham du
The va n hô I. Huy chuonµ va nµ OIympIc Mary Lou ReIIon, mô I
nµôI sao cua KaroIyI ke IaI: “Neu IôI khônµ daI duoc dIeu ma
ônµ a y muô n, ônµ a y se xem nhu khônµ co µi xa y ra. TôI Iha
ra nµ ônµ a y Ia ma nµ IôI co n hon, IôI Ihe da y”. Nhunµ KaroIyI
du khôn nµoan de nha n ra ra nµ ca ch Ihu c na y chính xa c Ia
nhu nµ µi ma ReIIon muô n.
127
“KhI IôI nha y qua sa o, IôI µIo haI Iay Ien va xoay vo nµ. Önµ
a y chí nhin va o nµuo I ke IIe p danµ sa n sa nµ Ihu c hIe n dô nµ Ia c.
ÖI, IôI muô n ônµ a y chu y Io I minh vô cu nµ, IôI muô n ônµ a y
no I: ‘La m Iô I Ia m, Mary Lou’. DIe u na y Ihu c su da Ihu c da y IôI
nô Iu c da I duo c ke I qua cao hon de nha n duo c Io I khen cu a ônµ.”
KaroIyI co pha I Ia nµuo I kho Iính khônµ7 Khônµ hoa n Ioa n
Ia va y. Vo I mô I ho c vIen ônµ co mô I ca ch Ihu c kha c nhau. ReIIon
se khônµ bao µIo quen ca ch hua n Iuye n ma KaroIyI da nh cho
dô nµ dô I cô, 1uIIanne McNamara. ReIIon no I: “Cô a y co nhu nµ
Iính cach hoan Ioan khac voI IôI. Cô ay raI nhuI nhaI va co
mô I chu I kín da o. KaroIyI ra I ho a nha vo I cô. Ne u 1uIIanne Ia m
khônµ chính xa c, ônµ a y se de n chính su a Ia I dô nµ Ia c cu a cô
va no I Iha I nhe nha nµ vo I cô. Hua n Iuye n vIen Iuôn Iuôn nha
nha n vo I cô a y. Do Ia ca ch ônµ a y nha n duo c ke I qua Iu mô I
ca nhan.
“Önµ a y hua n Iuye n mô I va n dô nµ vIen Iheo ca ch kha c nhau
va IôI nµhï dIeu ay raI quan Ironµ”.
La m cho mô i Iha nh vien co Ira ch nhie m vo i
Iha nh qua cu a Iä p Ihe
Mo I nµuo I ca n ca m Iha y su do nµ µo p cu a ho Ia quan Iro nµ.
Ne u khônµ, ho se cô nµ hIe n íI hon va Ia p Irunµ khônµ hoa n
Ioan vao cônµ vIec.
Ha y de ke hoa ch Iuôn sonµ ha nh cu nµ vo I nho m. Ha y de
nho m nµhï ra ca nµ nhIe u y kIe n ca nµ Iô I. Ha y keu µo I su Iham
µIa. Du nµ dô c doa n vo I mô I huo nµ µIa I quye I. Du nµ kha nµ dInh
hoan Ioan su vIec co Ihe µIaI quyeI Iheo môI huonµ nhaI dInh
nao do.
128
Ta p doa n 1aycraII co mô I ra c rô I. Kha ch ha nµ Io n nha I cu a
cônµ Iy co mô I don da I ha nµ quan Iro nµ – va nµa y µIao ha nµ
co ve nhu khônµ Ihe da p u nµ duo c. Douµ Van VechIen, chu
IIch cônµ Iy, da co Ihe buô c mo I nµuo I Ia m Iheo mô I µIa I pha p
nao do.
Nhunµ ônµ bIe I minh ca n Ia m µi. Önµ yeu ca u mô I nho m ca c
nhan vIen dua ra huonµ µIaI quyeI. Van VechIen nho IaI: “Ho
quay IaI va noI voI IôI: ‘Chunµ Ia co Ihe chuyen vaI Ihu qua
chô nay chô kIa va chunµ Ia nµhï Ia chunµ Ia co Ihe Iam duoc.
Va y Ihi ha y nha n don da I ha nµ a y’”. 1aycraII da nha n don da I
hanµ va dap unµ IôI yeu cau cua khach hanµ.
Chia se vinh quang va chä p nhä n phe bình
KhI mô I dô I Ia m vIe c Iha I Iô I va duo c nhin nha n, Ira ch nhIe m
cu a nµuo I du nµ da u Ia san se Io I ích cho ca nho m. Su khích Ie
cu a du Iua n, pha n Ihuo nµ Iu ca p Iren hay µhI nha n cu a ba o
µIo I, hay duo I ba I cu hinh Ihu c nhin nha n na o, Ihi mo I nµuo I
cu nµ pha I nha n duo c pha n chIa xu nµ da nµ.
DenIs PoIvIn, cuu dôI Iruonµ dôI khuc côn cau New York
IsIanders da bIe I ca ch chIa se vInh quanµ khI dô I cu a anh doa I
cu p SIanIey. Nhunµ Ironµ Iruo nµ ho p anh khônµ bIe I, hua n
Iuye n vIen AI Arbour du ro ve dô I bo nµ de co Ihe nha c cho anh.
Huan Iuyen vIen Ihi Iham ben IaI PoIvIn vaI µIay sau khI IIenµ
coI keI Ihuc Iran chunµ keI vanµ Ien: “PhaI chac ranµ anh de
nhunµ nµuoI khac cam duoc chIec cup”.
PoIvIn ke : “Buo c ra duo nµ banµ, ônµ a y cha y nhanh de n chô
ca m cô I. Ta I ca chu nµ IôI danµ chu c mu nµ Ia n nhau. TôI quay
129
sanµ va Iha y hua n Iuye n vIen AI du nµ do . Chu nµ IôI ôm choa nµ
Iay nhau. Va ônµ ay da Ihi Iham voI IôI dIeu do”.
PoIvIn nho IaI: “TôI vô cunµ baI nµo. Truoc maI IôI Ia môI
nµuo I da n ônµ co Ioa n quye n qua n Iy dô I bo nµ, ônµ va n nµhï
den ve cac cau Ihu cua minh mac du ho da µIanh duoc cup
SIanIey – Ian dau IIen Ironµ su nµhIep huan Iuyen cua ônµ”.
Con nµuo I Iuôn ca m Iha y ha I Io nµ khI duo c bIe u duonµ. DIe u
na y se Ihu c da y nhu nµ nô Iu c Iuye I vo I Ironµ ho va ho monµ
muôn IaI hop Iac voI nµuoI Ianh dao da dan daI ho IoI Ihanh
cônµ do . Su dô I da I a y co n manµ Ia I mô I Io I ích kha c nu a: nµuo I
Ianh dao cuôI cunµ se Iao duoc uy Iín cho minh.
KhI pha I nha n nhu nµ phe binh, ha y Ia mô I nha Ia nh da o
khôn nµoan va Iim ra cach µIaI quyeI IôI nhaI. Dunµ chí Irích
nµuoI khac. Dunµ bao µIo de du Iuan phan nan ve môI “maI
xích yeu” Ironµ chuôI IIen keI. TIen Ien va chap nhan nhunµ
IoI phe binh. Sau do hay Iam Iinh voI cac Ihanh vIen Iam sao
de nanµ keI qua va Iam IôI hon vao Ian sau.
Nã m lä v mo i co hô i de Iruve n su Iu Iin cho Iä p Ihe
Mô I dô I Iruo nµ Ia I ba Iuôn IIn Iuo nµ Iuye I dô I va o ca c Iha nh
vIen Ironµ dôI va chIa se nIem IIn do voI ho.
Do Ia ba I ho c ma nha su pha m ma m non Barbara
Hammerman da y cho Io p do cô phu Ira ch, va dIe u na y cu nµ
duo c a p du nµ Iô I nµay ca Ironµ nha ma y hay pho nµ ho p. Cô
noI: “TôI cô µanµ xay dunµ môI IInh Ihan doan keI µIua cac
em. Tronµ suy nµhï cac em, Iop chunµ IôI Ia IuyeI voI nhaI va
co mô I ca m µIa c ra nµ ca c em khônµ muô n Ia m cho ca Io p Iha I
130
vo nµ. Mô I nµuo I vi mo I nµuo I va mo I nµuo I vi mô I nµuo I. Chu nµ
IôI co nhunµ IIeu chuan ro ranµ duoc xem xeI va cunµ cô IIen
Iuc qua cac nam. Va cac em hIeu ro nhunµ IIeu chuan nay”.
Bo n Ire khônµ ham do a Ia n nhau. Hammerman no I: “Chu nµ
chap hanh nµhIem chính cac IIeu chuan boI vi Iop hoc IhaI
Iuye I. AI ma cha nµ muô n Ia Iha nh vIen cu a mô I nho m Iuye I
vo I7 KhI duo c khen nµo I, con nµuo I se ba I da u nhin Iha y su
IIe n bô Ironµ nhu nµ vIe c minh danµ Ia m va nhu nµ Ihay dô I
cu a ba n Ihan. Va chính Iu c do ho se Iha y minh cu nµ... Iha I
Iuye I vo I”.
Dän Ihän vao công viec
Tronµ nhu nµ cônµ Iy Iheo kIe u kIm Iu Iha p cu , nµuo I chu co
Ihe de danµ hoaI dônµ Iach bIeI. Cac nhan vIen Iuôn cho chuc
quanh se p de nha n duo c me nh Ie nh mo I nha I.
Cach quan Iy nay khônµ Ihe bay Iren bau IroI cua Ihe µIoI
Ia p·Ihe ·Ia ·ne n·Ia nµ. Mô I nha chí huy Ihu c Ihu Ihi pha I Iru c IIe p
Iham µIa va o cônµ vIe c. Ha y Iuo nµ Iuo nµ nha Ia nh da o nhu Ia
mô I nµuo I chí huy cu a ha nµ khônµ ma u ha m, Ihuo nµ du nµ Iren
boonµ Ia u. Nhu nµ chIe c ma y bay Ihay phIen nhau ca I ca nh rô I
ha canh. ChIec Iau phaI Ironµ Iu Ihe san sanµ, cunµ nhu phaI
duo c ba o ve Iruo c nhu nµ cuô c Ia n cônµ. Ta I ca nhu nµ dIe u Iren
can duoc Ihuc hIen dônµ bô.
Nha Ianh dao nhaI IhIeI phaI hIen dIen tn¡ do. HIeu Iruonµ
Iruo nµ Da I ho c NorIh Shore o ManhasseI, New York · ônµ 1ack
GaIIaµher · cho bIe I: “Ba n ca n pha I Ira I nµhIe m va ca n pha I Ia nµ
nµhe. Nhunµ sau mô I Iho I µIan, khI ba n da du kInh nµhIe m,
du sIenµ nanµ, du khôn nµoan Ihi khI ba n Ihu c hIe n cônµ vIe c,
131
ba n se co mô I ca m µIa c Ihoa I ma I dô I vo I vIe c nhu nµ chIe c ma y
bay do caI canh va ha canh, cunµ nhu dôI voI nhunµ µi dIen
ra quanh ban”.
Ba n khônµ Ihe Iuôn hoa ch dInh nhu nµ chIe n Iuo c hoa n Ioa n
chính xac. GaIIaµher noI: “Ban phaI de Iruc µIac cua ban Iam
vIe c, ha y de nhu nµ IInh ca m do duo c Ihoa I ra Iu Ironµ da u ba n.
Cha c ra nµ co ra I nhIe u vIe c dIe n ra va cônµ vIe c se Iro nen phu c
Iap. Nhunµ ban van co Ihe phaI huy Iruc µIac cua minh”.
Ha v la mô I nguo i cô vä n Ihông Iha i
Cônµ vIec cua nµuoI dunµ dau Ia phaI IrIen IaI nanµ cunµ
nhu IIep Ihem suc manh cho cac Ihanh vIen. DIeu nay khônµ
chí dunµ voI nhunµ vIec Iruoc maI – khI cac Ihanh vIen Ihuc
hIe n nhIe m vu cu a minh – ma co n du nµ ve Iau da I: nµuo I du nµ
da u pha I co Ira ch nhIe m Ihu c su dô I vo I cuô c sô nµ va su nµhIe p
cua môI Ihanh vIen.
“Ba n muô n IIe n bô ra sao7”. “Ba n muô n su nµhIe p cu a minh
IIen xa IoI muc nao7”. “Nhunµ Ironµ Irach nao ban muôn dam
nha n7”.
Nµuo I Iruo nµ nho m ca n dua ra ca c va n de na y cu nµ nhu
dunµ moI kIen Ihuc va kInh nµhIem ban Ihan de µIup cho moI
Ihanh vIen hoan Ihanh muc IIeu cua ho.
Cu nµ cô su IIn Iuo nµ ma ba n da nh cho kha nanµ cu a ho . De
ra cac IIeu chuan phan dau. Cônµ khaI IoI khen Iruoc Iap Ihe:
“Ban bao cao nay cua SaIIy IhaI xuaI sac”. GuI nhunµ IoI nhan
ca nhan: “Hôm nay anh da nhan xeI raI IôI. GIo Ihi chunµ IôI
da bIe I nhu nµ dIe m ca n Iuu y ”. Va ha y nho ra nµ, ho Iha nh cônµ
Ihi ba n cu nµ Iha nh cônµ.
132
Ta I Iruo nµ qua n IrI kInh doanh Ihuô c Da I ho c Harvard,
nhunµ can bô µIanµ day moI khônµ bI bo roI de chim hay Iu
boI.
GIa o su 1ohn OueIch no I: “Mô I Iua n bô n IIe nµ, ba y hay Ia m
µIa nµ vIen nha p·môn·markeIInµ ho p ba n ve ca c va n de chuyen
môn va ca ch da y nhu nµ dIe u do sao cho Iô I nha I. Ho cu nµ xem
Ia I ca c va n de Iua n Iruo c dIe n ra Ihe na o, co nhu nµ µi ca n duo c
caI IhIen va daI IoaI nhu vay. Banµ cach nay, cac µIanµ vIen
mo I se ho c duo c ca c phuonµ pha p µIa nµ da y Iu nhu nµ nµuo I
co kInh nµhIe m”.
Ca c Ia nh da o khoa Ihi Ia I co ca ch Ia m kha c. Ba hay bô n Ia n
Ironµ mô I ho c ky , mô I Ironµ sô ca c Ia nh da o khoa se de n du
Ihính Ia I Io p cu a µIa nµ vIen mo I. Ho de n de µIu p do , chu khônµ
nham muc dích danh µIa. “Ho den Iop Ironµ vaI Iro cua môI
nµuoI huonµ dan hon Ia µhI nhan IaI môI ban bao cao de rôI
quyeI dInh su Ihanµ IIen cua ban. Muc dích Ihuc su chính Ia
nanµ cao hIeu qua nhan Iuc – o day Ia nµuoI can bô µIanµ day
mo I – nhu nµ nµuo I ma chu nµ IôI danµ da u Iu va o ho ”.
Sau Io p ho c, ca c Ia nh da o khoa se dua ra nhu nµ Io I khuyen
phaI IrIen ca nµan han Ian daI han. OueIch noI IIep: “DIeu ma
IôI co Ihe no I vo I nhu nµ Iha nh vIen mo I Ihuo nµ da I Ioa I Ia : ‘Co
nam cach ban co Ihe ap dunµ Ironµ Ian µIanµ day IoI, chunµ
se dem IaI nhunµ anh huonµ Iích cuc Ironµ vIec Iop hoc chap
nha n ba n’. Nhu nµ Io I khuyen co Ihe bao µô m nhu nµ Ihu Iuo nµ
chunµ nho nhaI nhu vIec vIeI Io hon môI chuI Iren banµ hoac
Ia ‘Hay chac ranµ ban khônµ quanh quan ben banµ den va chí
dunµ nµay Iruoc Iop de µIanµ baI. Hay dI doc khap phonµ va
dunµ ben canh cac sInh vIen. Trao dôI voI ho’”.
133
Cu nµ nhu Iruo c ca I che I cu a IrankIIn DeIano RooseveII,
WaIIer LIppmann da vIe I: “Tha nh qua cuô I cu nµ cu a nµuo I Ia nh
dao Ia ônµ ay da Iruyen IaI IInh Ihan va y chí cho moI nµuoI”.
Ha y Ihu c hIe n Iheo nhu nµ Ihu Ihua I don µIa n na y va xem
Ia p Ihe cu a ba n Iha nh cônµ nhu Ihe na o. Pha n Ihuo nµ Io n nha I
ma nµuo I Ia nh da o da I duo c – cu nµ nhu Ia I sa n Io n nha I ma
anh Ia co Ihe de Ia I – chính Ia mô I nho m vo I nhu nµ ca nhan
Ia I nanµ, Iu IIn, va ho p Ia c, nhu nµ nµuo I sa n sa nµ de Iro Iha nh
nhu nµ nha Ia nh da o Ihu c Ihu .
MÔI THANH VIIN IIU IA NHA IANH IAO
CU A TUONC IAI.
134
8
10ß lf0ß0 0l8 lfl
008 ß000l k080
Tn ¡ don n CI¡):íc¡ dn cIc tn o no t cI¡c c xc dñ c í¡c t dn nI
cIo tong tIong I¡nníí¡n Icínno Ioo:c\cít, nguo¡ íIong tIc
ín¡ not cI¡cc xc tIong tIuong \ì cInn cun ong í¡ í¡ct. W.
I. CInníc¡ín¡n cung not tIo nn) nnng cI¡cc xc do dcn
NIn T¡ñng. Ông CInníc¡ín¡n co gu¡ to¡ not ín tIu íc ín¡
í¡nI ngI¡c n cu n ong n ).
CInníc¡ín¡n \¡c t: “To¡ Iuo ng dn n to ng tIo ng Ioo:c\cít
cn cI xu í) cI¡c c xc, nIung cI¡nI ong ín ¡ ín nguo ¡ dn ) to¡
\c ngIc tIun t xu í) con nguo ¡. II¡ to¡ go ¡ d¡c n dc n NIn
T¡ñ ng, to ng tIo ng cu c í) dc cI¡u \n \u¡ \c . Ông n ) go ¡
to¡ íñng tcn, ínn cIo to¡ cnn tIn) ¡nt tIon¡ nn¡, \n d¡cu
dñ c í¡c t n n tuo ng \o ¡ to¡ ín cn cI ong n ) to ¡n tIn t :u qunn
tnn dcn nIung gì to¡ no¡.
“CI¡cc xc duoc tI¡ct íc :no cIo no co tIc d¡cu íI¡cn Ionn
ton n cII íñ ng tn). Co no t dn n dong \n) qunnI cI¡c c xc
\n tong tIong dn íìnI íunn ¡ñng: ‘To¡ ngI¡ no tInt ín íì
d¡c u. Tn t cn nIu ng gì ín n cn n ín n ín cIn n \n o cn ¡ nu t
\n tIc ín no cIn ), íIong cn n ¡In ¡ co gñ ng gì nI¡c u dc ín ¡
cI¡c c xc nn ). No tu)c t tIn t. To¡ íIong í¡c t cn cI nn o nn
135
no cIn ) duo c. C¡n to¡ co tIo ¡ g¡nn dc no íung no ¡n dc
xcn no \nn InnI tIc nno’.
“II¡ ín n íc cu n Ioo:c\cít tIn n ¡Iu c cI¡c c xc, ong dn no ¡
\o ¡ to¡ t¡uo c nñ t no ¡ nguo ¡: ‘Ông CInníc¡ín¡n, to¡ tIn t
:u dn nI g¡n cno tIo ¡ g¡nn \n cong :u c nn ong dn ío ¡n
dc cIc tno cI¡cc xc nn). No tInt ín í) cong’. Ông n) íIcn
tu ío tnn nI¡ct, í¡nI cI¡cu Inu, cI¡cc dong Io, dcn ¡In,
ío¡ íoc ncn, dcn cn \¡ t¡¡ ngo¡ t¡cn gIc nguo¡ ín¡ \n nIung
\ní¡ co íIñ c tcn ong tIco í¡c u cIu ío ng o :nu tIu ng xc.
No¡ cncI íInc, tong tIong dn dc cn¡ dcn no¡ cI¡ t¡ct nn
ong n) í¡ct to¡ dn do nI¡cu tnn Iu)ct \no. Ông íuon ínn
cIo ín Ioo:c\cít \n co tIu í) Ic¡í¡n: cIu ) dc n nIu ng
cI¡ t¡c t do . TIn n cI¡ ong n ) co n go ¡ cn nguo ¡ íIunn \n c
g¡n dcn xcn: ‘Cco¡gc, cIñc ín nnI nuon xcn í) nn) cn¡
\ní¡ nn) íñn dn)’.
“II¡ íct tIuc ín¡ Ioc ín¡ xc, tong tIong qun) :nng to¡ \n
no ¡: ‘Ông CInníc¡ín¡n, to¡ dn dc Cu c Iu t¡u I¡cn ínng
do ¡ ín nuo¡ ¡Iu t ¡o ¡. CIñ c ín to¡ ncn qun) \c ín n \¡c c
tIo¡’”.
· DALL CARNLGIL
KhI Don MonII 16 Iuô I Ihi µIa dinh ca u nha n duo c mô I IIn
seI danh: Don bI benh bach cau va bac sï cho ranµ cau chí co
Ihe sônµ duoc Ihem haI Iuan nua.
Me cua cau, TIIa MonII ke IaI: “Chunµ IôI o Ironµ phonµ cua
Don Ia I be nh vIe n. Lu c do Ia nµay sau khI cha u duo c cha n doa n.
Chunµ IôI raI can Ihan khônµ cho chau bIeI no bI benh nan y
va noI voI bac sï Deµnan cunµ nhu nhan vIen Ironµ benh vIen
ranµ dunµ noI µi ca. Chunµ IôI cô µIau dIeu do”.
Tô I hôm do , cha me cu a Don quye I dInh na u cho con IraI ho
136
môI bua an nµay IaI phonµ benh cua cau, baI chap muoI Iam
dIe u quy dInh cu a be nh vIe n. Me cu a ca u nho Ia I: “Cha u no
raI Ihích mi AIIredo. Chunµ IôI donµ cua ra vao. Chunµ IôI co
mô I hô p SIerno nho (SIerno Ia hô p nhIen IIe u de na u an · ND).
Chu nµ IôI danµ nau mon mi AIIredo cho chau Ihi nµhe IIenµ
µo cua va bac sï Tom Deµnan buoc vao. TôI nín Iho va nµhï:
Tro I oI, ônµ Ia sa p no I µi day7 Nhunµ nhu nµ µi dIe n ra IIe p Iheo
raI Ia Iunµ.
Bac sï Deµnan nhin va noI: “Do Ia mon khoaI khau cua IôI
do ”. Önµ a y nµô I xuô nµ va chu nµ IôI do n cho ônµ a y an. Chu nµ
IôI chua bao µIo co cam µIac nhu vay: “Vanµ, ônµ ay Ia bac sï,
va chunµ IôI Ia benh nhan”.
Co vô sô nhunµ IoI Ie ma bac sï Deµnan Ie ra co Ihe dunµ
khI buo c va o pho nµ cu a Don MonII. Önµ a y da co Ihe no I: “Chua
aI noI voI ônµ ba ve quy dInh cua benh vIen sao7”, hoac: “Sao
ma y nµuo I Ia I na u an Ironµ pho nµ7”, hay Ia : “Mi AIIredo khônµ
nam Ironµ che dô an cua benh vIen”.
Nhunµ Deµnan da Iôn Ironµ benh nhan cunµ voI µIa dinh
cu a ca u a y. Önµ da khônµ a p da I quye n ha n cu a minh Ien nµuo I
khac. Önµ chí nµôI ben µIa dinh MonII va dôI xu voI ho nhu
µIua con nµuoI voI nhau. Cach duy nhaI de Iao dunµ nIem IIn
Ia ban phaI Iôn Ironµ µIa IrI cua nµuoI khac.
BurI MannInµ, chu IIch cônµ Iy 1. WaIIer Thompson, nµuo I
khô nµ Iô Ironµ nµa nh cônµ nµhIe p qua nµ ca o o Da I Iô MadIson,
ca ch day khônµ Iau duo c mo I no I chuye n vo I mô I nho m nhu nµ
nµuo I vIe I qua nµ ca o Ire . Ca c ba n Ire do ha u he I o Iuô I haI muoI
ba muoI, vua moI buoc vao Iïnh vuc day canh Iranh va khôc
IIeI nay. Vi Ihe, ho raI monµ muôn duoc hoc hoI vaI dIeu Iu
137
mô I huye n Ihoa I sô nµ nhu MannInµ, nµuo I Iuôn dI da u Ironµ
IhoI daI cua ho.
MannInµ no I Ironµ khI o phía duo I nhu nµ dôI ma I mo Io Ia nµ
nµhe: “Trí o c, Ia I nanµ va nanµ Iuo nµ Ia chIe c ve de duo c Iham
µIa va o cuô c dua. Ba n kho co Ihe buo c chan va o cuô c choI ne u
khônµ co chu nµ”.
Nhunµ nhu nµ Ihu do Ihi va n chua du , cha c cha n Ia va y. Önµ
noI: “De µIanh chIen Ihanµ, ban can phaI co nhIeu hon Ihe. De
den dích, ban nen bIeI môI bí maI va sônµ voI no. Don µIan
IhôI. Va y dIe u bí ma I do Ia µi7 No Ia : Hn ) ín n cIo nguo ¡ íIn c
nIu ng gì ín n nuo n nguo ¡ íIn c ín n cIo nìnI”.
Du nµ va y, do Ia mô I Nµuyen Ta c Va nµ, nµay Ia I Da I Iô
MadIson. Ly Ie cu a MannInµ khônµ du a Iren Iôn µIa o, da o du c,
su Iu Iho a ma n, hay va n de du nµ saI. Ma c du ônµ no I do Ia
nhu nµ Iy do Iô I de Ia m Iheo Io I khuyen cu a ônµ. Nhunµ
MannInµ cu nµ dua ra mô I Iy do kha c nu a: Ia su hIe u nµhIe m
cua Nµuyen Tac Vanµ.
Con nµuo I ky cu u do bô c ba ch: “Nµay ca khI ba n Ia con nµuo I
íI vI Iha nhaI Iren Ihe µIoI, hay ban chí Iam IaI ca chí vi IoI ích
ca nhan, IIen bac, danh IIenµ hoac muc dích Ihanµ quan IIen
chuc, cach chac chan nhaI de Ihanh cônµ Ia hay kIen dInh dI
Iheo Nµuyen Ta c Va nµ”.
Du Ia nµaI chu IIch, nµuoI µIao vIen, hay Ia vIen Ihu ky – IaI
ca ho de u se Ia m Iô I hon, IIe n xa hon, hoa n ha o hon, va ca m
Iha y Iho a ma n hon ve ba n Ihan ne u ho na m vu nµ duo c quy
Ia c don µIa n va Iau do I na y: Ia m cho nµuo I kha c nhu nµ µi ba n
muô n nµuo I kha c Ia m cho minh. Hay no I mô I ca ch hIe n da I hon,
ha y Io ra Iôn Iro nµ nµuo I kha c. Va ho se Io ra Iôn Iro nµ Ia I ba n.
138
The µIo I nµa y nay khônµ µIô nµ nhu Iruo c nu a. No Iro nen
ho a nha p va da da nµ hon ra I nhIe u so vo I Iho I Iruo c. Va khônµ
noI nao ma Iính da danµ do bIeu hIen ro nhu Ironµ Iïnh vuc
kInh doanh. Phu nu , µIo I dô nµ Iính, nµuo I Ia n Ia I, nhu nµ nµuo I
voI mau da va chunµ Iôc khac nhau – IaI ca deu Ia môI phan
cua su da danµ do.
De Ihanh cônµ Ironµ môI Iruonµ moI, dIeu cuc ky can IhIeI
Ia ban phaI hoa hop voI moI nµuoI, baI ke ho Ihuôc Ianµ Iop
hay ne n van ho a na o. 1ames HouµhIon, chu IIch Ia p doa n
CornInµ du doa n: “Chí khoa nµ muo I Iam de n haI muoI pha n
Iram Iuo nµ Iao dô nµ Ironµ Ihe ky XXI na y khônµ pha I Ia nµuo I
IhIe u sô , phu nu hay dan nha p cu. Y IôI Ia , chu nµ Ia o Ironµ
sô do . Cho nen Iru khI ba n chí muô n Ia m vIe c chí vo I muo I Iam
pha n Iram sô nµuo I nµoa I kIa, ba n nen nhanh cho nµ ‘da da nµ
hoa’ ban Ihan minh”.
Cach IôI nhaI de baI dau Iôn Ironµ môI van hoa nao do –
hay baI cu Ihu µi khac µIônµ nhu vay – Ia hay hoc hoI ve no.
Do Ia mô I Ironµ nhu nµ nµuyen nhan chính da manµ Iay vo I
qua cô ArIhur Ashe de n vo I IennIs. Önµ a y no I: “TôI bIe I Ia minh
pha I dI ra I nhIe u Ironµ nµhe na y. Do Iha I su Ia nhu nµ µi IôI da
cho doI. TôI muôn den nhIeu noI, muôn nhin Ihay nhunµ dIeu
ma IôI chí co Ihe do c duo c Iren Io Nnt¡onní Ccog¡n¡I¡c. TôI da
chao don co hôI duoc bIeI ro hon ve chunµ”.
Ashe no I Ironµ mô I cuô c pho nµ va n Iruo c khI ônµ ma I: “Nhin
Ia I nhu nµ µi da qua, IôI cho ra nµ do Ia mô I Ironµ nhu nµ ky
nIe m da nµ nho nha I cu a IôI, nhu nµ mô I quan he ma IôI da co
duoc voI nhIeu nµuoI Iu cac nen van hoa khac nhau.
“Ban co Ihe nhin vIec du IIch Iheo haI cach. Ban co Ihe co
139
môI IhaI dô nµao man ve van hoa cua minh. Ban den nhunµ
noI khac va co môI caI nhin xem Ihuonµ dôI voI nhunµ con
nµuo I Iu nhu nµ ne n van mInh Iau do I hon ha nµ nµa n nam so
voI nen van mInh cua ban. Co Ihe khoa hoc ky IhuaI cua ho
khônµ phaI IrIen va Ihe Ia ban nµhï noI o cua ban van mInh
hon. Co môI cach khac de nhin nhan van de Ia: ‘DIeu kIen vaI
cha I cu a ho khônµ duo c Iô I cho Ia m. Nhunµ xem na o, ho co
mô I be da y IIch su Iôn µIa o va dI sa n van ho a. Ho da o do muo I
nµan nam, chac chan Ia ho phaI bIeI caI µi do. Tronµ khI nen
van mInh cu a chu nµ Ia chí mo I hon haI Iram nam Iuô I’. TôI
Ihích ca ch nhin nha n Ihu haI hon”.
Nµay ca nhu nµ nuo c Ia nµ µIe nµ cu a nhau va n co nhu nµ ca I
nhin khac bIeI ve nhau. Nhunµ khac bIeI nay can phaI duoc
nhin nha n, Iôn Iro nµ va khônµ bao µIo duo c xem Ihuo nµ. Do
Ia dIeu ma HeImuI KrInµs kham pha duoc khI ônµ du IIch qua
Ia I µIu a haI nuo c Du c va Thu y Sï. KrInµs Ia nµuo I Du c, pho chu
IIch cu a cônµ Iy Sun MIcrosysIems Ia I Trunµ Âu, cônµ Iy ha nµ
dau Ihe µIoI ve san xuaI may Iram.
Önµ a y no I: “TôI Iuôn Ira nh su so sa nh. TôI cô µa nµ Ira nh
moI de cap ve nuoc Duc. DIeu con nµuoI µheI nhaI Ia khI ban
cu no I ma I ra nµ nhu nµ µi ba n Ia m o nha Ia du nµ, co n nhu nµ
µi ho Ia m o da I nuo c ho Ia saI”.
AI cu nµ muô n van ho a va nµôn nµu cu a minh duo c Iôn Iro nµ.
Do Ia dIe u ra I Iu nhIen. MeIchIor WaIheIeI, pho Ihu Iuo nµ Bí Ia
nµuoI Ion Ien Ironµ môI µIa dinh Bí noI IIenµ Phap. ThoI µIan
da u su nµhIe p chính IrI cu a minh, WaIheIeI da quye I dInh ha n
µa n khoa nµ ca ch nµôn nµu Ironµ nuo c ba nµ ca ch ho c IIe nµ
IIemIsh, mô I nµôn nµu chính Ihu c kha c cu a Bí. DIe u na y da
140
Iam cho ônµ Iro Ihanh chính IrI µIa Bí IaI Phap dau IIen Ironµ
nuoc Ihônµ Ihao ca haI Ihu IIenµ cua quôc µIa. Önµ Ihe hIen
su Iôn Ironµ dôI voI moI dan Iôc Ironµ nuoc.
Önµ Iro Iha nh bIe u Iuo nµ cu a su doa n ke I va su nµhIe p chính
IrI cua ônµ Ien nhu dIeu µap µIo. WaIheIeI da hoc duoc cach
sônµ voI su khac bIeI.
Vay Iam cach nao ban co Ihe sônµ voI su khac bIeI Ironµ
phonµ hop Iap Ihe, Iruonµ daI hoc, noI ban hanµ, cac Iô chuc
phI Io I nhua n, hay Ironµ chính phu nµa y nay7 Buo c co ba n da u
IIen Ia: In ) dñ t nìnI \n o \¡ t¡¡ cu n nguo ¡ íIn c. La con nµuo I,
nµuo I kha c cu nµ sô nµ va Iho nhu ba n. Ho cu nµ co a p Iu c o
nha , cu nµ muô n Iha nh cônµ. Cu nµ nhu ba n, ho muô n duo c
dô I xu cônµ ba nµ, Iôn Iro nµ va Ihônµ ca m.
DIe u quan Iro nµ, Iheo Thomas A. DoherIy, chu IIch nµan
ha nµ IIeeI “Ia ca ch ma con nµuo I duo c dô I xu ha nµ nµa y. Con
nµuo I muô n duo c dô I xu va Ihu a nha n mô I ca ch rIenµ Ie . Do Ia
su IhaI khI IôI moI buoc vao nµanh nµan hanµ 30 nam Iruoc
va IôI nµhï Ia 100 nam IoI no cunµ khônµ Ihay dôI”. Va Iy do
ma DoherIy dua ra ra I ro ra nµ: “Vi chu nµ Ia de u Ia con nµuo I”.
DoherIy noI: “DIeu quan Ironµ Ia dôI xu voI nµuoI khac môI
ca ch Iôn Iro nµ, Iu nhu nµ dIe u nho nha I nhu vIe c no I ‘cha o buô I
sa nµ’ hay ‘ca m on’. Ba n Ihan IôI cho ra nµ vaI Iro cu a qua n Iy
Ia Ia m sao Ia o duo c mô I khônµ khí ma Ironµ do mo I nµuo I co
Ihe phaI huy heI kha nanµ cua minh”. CaI khônµ khí do chí
Iôn IaI khI con nµuoI cam Ihay ho duoc Iôn Ironµ va duoc dôI
xu voI Iu cach ca nhan. No khônµ Ihe co duoc neu ban Ihay
minh chí nhu nhu nµ con sô .
Ha u he I nhu nµ nµuo I Iha nh cônµ qua Iho I µIan de u ho c duo c
141
ranµ chí môI vaI cu chí IIch IhIep kho co Ihe khIen cho nµuoI
khac cam Ihay minh quan Ironµ. Do Ia ca môI qua Irinh voI
nhIeu su IIep xuc nho nho.
AdrIana BIIIer, chu IIch cônµ Iy ScaIamandre SIIks da nhan
Iha y su c ma nh cu a dIe u na y. Tho I dIe m cuô I Iha p nIen 80, da u
Ihap nIen 90 Ia IhoI ky nµanh cônµ nµhIep deI µap nhIeu kho
khan, nhunµ cônµ Iy van Iôn IaI duoc banµ cach hoa hop cac
nhan vIen voI nhau. BIIIer noI: “NµuoI cua chunµ IôI IuyeI voI
de n kho IIn, ho da cu nµ vo I chu nµ IôI vuo I qua duo c con khu nµ
hoanµ do. Y IôI Ia moI chuyen IhaI raI ky Ia va IôI nµhï moI
nµuo I da de n µa n nhau hon. Ne u chu nµ IôI khônµ co duo c su
µa n µu I na y, Ia m sao ho co Ihe cho Ia I dIe u µi duo c7 Ba n ca n
pha I cho dI Iruo c khI nha n Ia I ca I µi do . Do Ia phuonµ cham
cu a chu nµ IôI”.
Lam Ihe nao de Iao duoc su µan µuI ay7 Banµ cach bIeu Iô
su Iôn Ironµ, Ihônµ cam va IhaI dô dunµ dan dôI voI nhunµ
nµuoI Iam vIec voI ban, banµ su Ihua nhan ranµ ho cunµ Ia
nhunµ con nµuoI Iôn IaI khônµ chí Ironµ môI Iruonµ Iam vIec.
Tronµ cônµ Iy cua BIIIer, dIeu do co nµhïa Ia môI nµuoI pho
qua n Iy se nhe nha nµ “chính” mô I vI kha ch khI ônµ a y no I de n
ca c nhan vIen nhu nhu nµ nµuo I cônµ nhan que n Ihay vi Ia
nhunµ Iho Ianh nµhe. DIeu do co nµhïa Ia khI BIIIer buoc den
chô môI nhan vIen IhIeI ke Ironµ xuonµ may va noI voI anh Ia
ve vIec vuoI qua nôI so dô cao de co Ihe dI may bay Ironµ ky
nµhí sap IoI. Do co nµhïa Ia vIec de phonµ chu IIch Iuôn mo
cua IIep don môI anh Iho danµ coI Iran nao do khI anh Ia can
no I de n va n de ba I ky Ironµ xuo nµ nhuô m. Do co nµhïa Ia vIe c
ho c IIe nµ Tay Ban Nha de co Ihe µIao IIe p Iô I hon vo I nhan vIen
cua minh.
142
Ired SIeverI, chu IIch cu a New York LIIe, o mô I Iïnh vu c kha c
nhunµ anh bIe I nhu nµ quy Ia c Ihi va n µIô nµ nhu va y. Nhu nµ
IIe p xu c nho nho Ia mo I Ihu ma nµa nh ba o hIe m ca n de n. Tronµ
nµanh bao hIem, cac daI Iy cI¡nI ín cônµ Iy. Ne u ca c da I Iy
khônµ Ia m an duo c, so m muô n rô I cônµ Iy cu nµ khônµ Iô n Ia I
nôI. Do Ia dIeu raI don µIan.
NhIeu nam Iruoc, SIeverI Iam vIec cho Maccabee, môI cônµ
Iy bao hIem quôc Ie. KhI cônµ Iy nay chuyen Iru so sanµ Ioa
nha moI, noI co chua nhIeu cônµ Iy khac nhau, SIeverI muôn
dam bao ranµ nhunµ môI µan keI ca nhan quan Ironµ khônµ
bI ma I dI o môI Iruo nµ mo I. The Ia noI de n da u IIen cu a ônµ a y
Ironµ Ioa nha moI Ia phonµ an nInh. SIeverI nho IaI: “TôI Iap
hop nhunµ nhan vIen an nInh IaI, khoanµ chunµ môI Ia nµuoI.
NµoaI caI Ien cua cônµ Iy, ho chanµ bIeI µi ve vIec chunµ IôI
Iam Ironµ nµanh bao hIem. TôI noI voI ho: ‘Nay, chunµ IôI co
môI sô daI Iy chu chôI o DeIroII va neu ma cac anh bIeI duoc
mô I nµuo I na o do de n day Ia nµuo I cu a da I Iy , Ihi ha y ‘Ira I Iha m
do’ ra nhe. Lam IaI ca nhunµ µi ma cac anh co Ihe. Nµay ca
vIec daI vI khach do Ien den Iau bay de µap duoc dunµ nµuoI
Ihi cunµ dunµ nµaI’. Sau do, IôI da nhan duoc nhunµ phan hôI
raI Iích cuc Iu nhunµ nha daI Iy ve vIec ho duoc IIep don nhu
Ihe nao khI buoc vao Ironµ Ioa nha”.
Ke I qua cu a nhu nµ mô I µa n ke I nho na y Ia I Ia mô I Ihu Io n
hon nhIe u: con nµuo I ha I Io nµ ve ba n Ihan minh. Nhu nµ nµuo I
IIn ra nµ cônµ Iy quan Iam de n ho va Ihônµ hIe u nhu ca u cu a
ho Ia nhu nµ nµuo I ha u nhu se da p Ia I ba nµ ca ch Ia m vIe c he I
minh va cô µanµ daI duoc nhunµ muc IIeu cua cônµ Iy.
DaIe CarneµIe Iuc Iruoc Ihuonµ hay ke cau chuyen ve 1Im
IarIey, nµuoI quan Iy chIen dIch Iranh cu cua cô Iônµ Ihônµ
143
RooseveII. IarIey Iu cho vIe c cu a minh Ia pha I nho – va du nµ –
Ien cua IaI ca nhunµ aI ma ônµ ay quan he. DIeu do Ihuonµ
dônµ nµhïa voI vIec nho Iunµ chu hanµ nµan caI Ien. KhI van
dô nµ cho chIe n dIch Ia I da c cu cu a RooseveII, IarIey ba nµ mo I
phuonµ IIen · Iau, xe Iua, xe hoI · dI Iu noI nay den noI khac,
µap µo hanµ Iram nµuoI o môI chanµ dunµ. Tro ve nha sau
chuye n dI nhIe u Iua n, ônµ µa n nhu kIe I su c. Nhunµ IarIey
khônµ he nµhí nµoI Iruo c khI hoa n Iha nh mô I cônµ vIe c ma ônµ
cho Ia cha c cha n khônµ Ihe IhIe u: µu I mô I bu c Ihu ca nhan de n
Iu nµ nµuo I ma ônµ µa p Ironµ chuye n dI. Va ônµ Iuôn ba I da u
môI Ia Ihu voI Ien cua nµuoI nhan: “BIII Ihan men” hay “XIn
chao RIIa”.
Con nµuo I nµa y nay co n da p Ia I nhu nµ dIe u nho nha I do
khônµ7 TôI dam ca Ia co. Dap IaI môI cu dIen IhoaI, nho môI
ca I Ien, dô I xu vo I aI do mô I ca ch Iôn Iro nµ – Ia I ca de u Ia nhu nµ
dIeu quan Ironµ nhaI ma baI cu nµuoI Ianh dao nao cunµ co
Ihe Iam. Nhunµ dIeu co ban do, Iheo BurI MannInµ “Ia nhunµ
µi manµ IaI hIeu qua. Do Ia cach con nµuoI Iach minh ra khoI
dam dônµ, banµ cach Ihuc hIen chunµ khônµ nµunµ nµhí”.
Tronµ mô I Ia n de n van pho nµ cu a MannInµ µa n day, mô I vI
kha ch da a n Iuo nµ bo I mô I cu chí ra I nho . Tronµ pho nµ chí co
môI môI caI moc ao. The Ia MannInµ da Ireo caI ao khoac cua
nµuo I kha ch Ien ca I mo c a o do , va quanµ ca I cu a minh Ien Iay
na m cu a. Chuye n nho 7 Co Ihe Ia m, nhunµ du nµ nµhï Ia no
khônµ duo c chu y . Nhu nµ dô nµ Iha I nho a y nhu manµ de n mô I
Ihônµ dIe p: “TôI quan Iam de n anh cu nµ nhu nhu nµ µi anh
quan Iam. Chu nµ Ia cu nµ nhau Ia m vIe c na y”. Mô I môI Iruo nµ
Ihuc su Iích cuc co Ihe Iao nen banµ cach do.
De Ianµ cuo nµ môI Iruo nµ Iren, khônµ µi Iô I hon Ia dI Iheo
144
buoc Ihu haI cua Nµuyen Tac Vanµ: do ¡ xu \o ¡ nInn \¡cn nIu
do ng ngI¡c ¡, íIong xcn tIuo ng, nñ ng nI¡c c In) to ¡n do c
donn. Ho Ia dô nµ su chu khônµ pha I Ia nô Ie hay ba n Ihan cu a
ban. Vi vay hay dôI xu voI ho môI cach dunµ muc. Hay nhan
ra su an can ma moI nµuoI Ironµ cônµ Iy chIa se. To ra minh
Ia ônµ chu khônµ Ihe Ihuc day moI nµuoI Iam duoc µi nµoaI
vIec khIen ho Ihem cam µheI môI Ien dôc IaI.
Ta I sao nhIe u nha qua n Iy co quye n Iu c Ironµ Iay Ia I hay co
Iho I quen sí nhu c va qua I ma nµ nµuo I kha c7 Ly do Ihuo nµ Ia
su ke m Iu IIn va o ba n Ihan. 1ohn B. RobInson, 1r., pho chu IIch
Ia p doa n IIeeI IInancIaI Group, cônµ Iy me cu a IIeeI Bank, cho
ra nµ: “Nhu nµ nµuo I du nµ da u Ihuo nµ de bI Iô n Ihuonµ. Nha I
cu nhaI dônµ cua ho deu µap nhIeu ruI ro. TôI da Ihay nhIeu
nµuo I – vi mô I hoa n ca nh kho khan na o do – da co nhu nµ Iô I
unµ xu kha ky quac. TôI cunµ bIeI nhIeu nµuoI Ironµ môI IhoI
µIan da I cô µa nµ Io ra minh Ia nµuo I ‘du da n’ Ironµ khI ky Ihu c
ho cha nµ ‘du da n’ chu I na o. Do chí Ia mô I vo bo c de che da y
su ba I ô n Ironµ chính con nµuo I ho ”.
LIe u nhu va y co hIe u qua chanµ7 Ha u nhu Ia khônµ. RobInson
nha n xe I: “Nhu nµ nµuo I do co khuynh huo nµ Ianµ ma va yeu
ca u nµuo I kha c Iôn Iro nµ minh ba nµ ca ch ra Ie nh hay Io ra dô c
IaI va IaI nhIen dIeu do chí manµ IaI Iac dunµ nµuoc”. Ly do
raI don µIan: con nµuoI hIem khI dap IaI su de doa.
Ca ch Iô I hon Ia ha y de cho nhan vIen cu a ba n Iha y ra nµ ba n
cu nµ Ia con nµuo I nhu ho . Ha y dô I xu vo I ho mô I ca ch nµanµ
ha nµ va xem ho nhu nhu nµ Ia I sa n µIa IrI, chu khônµ chí don
Ihua n Ia nhu nµ IInh kIe n Ironµ bô ma y cu a cônµ Iy. DIe u ca n
Ia m, Iheo BIII MakahIIahIIa, µIa m dô c nhan su cu a Ia p doa n SGS·
145
Thomson MIcroeIecIronIcs, Ia : “Ta ch minh ra kho I ca I vI Irí
chu nµ Ia danµ co , cu nµ nhu bo dI ca ch nhin nha n ve no Ironµ
qua khu . Ha y nhin nha n vI Irí do nhu mô I su do nµ µo p cu a
mô I nµuo I”.
Dô I vo I nhIe u nha Ia nh da o kInh doanh, dIe u na y co nµhïa
Ia ca mô I Iu duy mo I Ironµ mô I quan he µIu a nhan vIen va ônµ
chu . Mô I khônµ khí mo I ca n duo c hinh Iha nh cho su Iôn Iro nµ
va µIao IIe p co I mo pha I huy. 1ohn RobInson no I: “TôI IIn ra nµ
mô I Ironµ nhu nµ dIe u ba n ca n Ia m Ia duy Iri Iha I dô khIem Iô n.
Tronµ môI Iruonµ hop Iac, canµ o vI Irí cao, chunµ Ia canµ de
ca m Iha y minh quan Iro nµ va Ihônµ mInh”. Va I nam Iruo c,
RobInson da co mô I ca ch ra I hay de Iu nha c nho ônµ a y ra nµ,
nµoa I Iru ca I dIa vI ‘nµon Ia nh’ ma ônµ a y co , ônµ cu nµ khônµ
kha c µi ma y so vo I nhu nµ nµuo I cu nµ ônµ Ia m vIe c. Önµ nho
IaI: “O IuôI nµoaI 30, IôI da Ia chu IIch môI nµan hanµ, IôI da
co Ihe Ihay dIeu do raI danµ ke. Va rôI khI ve nha, con IôI van
co Ihe Ie dam va nhanµ xI ca Ien va IôI van phaI Ihay Ia cho
no . DIe u do nµay Ia p Iu c manµ de n cho IôI mô I ca ch nhin kha c.
Nhunµ dua con cua IôI da µIup IôI co duoc su can banµ”.
DaI minh vao vI Irí cua nµuoI khac. Khônµ Io ra coI Ihuonµ.
Do Ia haI dIeu quan Ironµ. Buoc Ihu ba cua Nµuyen Tac Vanµ
Ia: TIu Iut con nguo¡ \no cong \¡cc. Thu Iha ch ho . KhoI da y
nanµ Iuo nµ Ironµ ho . Thu c da y ho cu nµ ho p Ia c.
Cônµ vIe c, Ironµ ha u he I Iruo nµ ho p, Ia mô I pha n quan Iro nµ
Ironµ cuô c sô nµ con nµuo I, cu nµ nhu Ironµ cuô c sô nµ cu a ba n.
DIe u ha u nhu cha c cha n Ia con nµuo I muô n duo c da n Ihan va o
cônµ vIe c. Ho muô n duo c Ihu hu I va o do . Ho muô n duo c Ihu
Iha ch va do I ho I. Ho khônµ muô n nhu nµ y kIe n cu a minh bI
quen Ia nµ.
146
Nhunµ nµuoI say me va de heI Iam Irí vao cônµ vIec Ihi se
Iam vIec IôI. Nhu Ray SIaIa, chu IIch Iap doan AnaIoµ DevIces
noI: “CaI con nµuoI can Ia cam µIac duoc Iro nen quan Ironµ,
cam µIac Ia nµuoI co Iac dônµ va anh huonµ”.
Lam Ihe nao de Iao ra cam µIac do7 Banµ cach Irao quyen
cho nhan vIen, Ihu Ihach ho, manµ ho den Iham µIa vao cac
ke hoach cua cônµ Iy. SIaIa noI: “TôI nµhï dIeu can IhIeI nhaI
Ia con nµuo I co mô I cônµ vIe c hay mô I nhIe m vu de Ihu c hIe n
ma ho cam Ihay Iuonµ xunµ voI kha nanµ cua minh, hay Iham
chí Ia vuo I ra nµoa I kha nanµ do . TôI cho ra nµ pha n quan Iro nµ
nha I cu a vIe c Ihu c da y con nµuo I Ia ca ch ke I nô I µIu a cônµ vIe c
va môI ca nhan Iheo cach ma no Iro nen môI Ihu Ihach IhaI
su, hay co Ihe Ia môI Ihu Ihach vuoI ra nµoaI su monµ doI”.
RubbermaId da som µIaI quyeI duoc dIeu nay. Cônµ Iy cua
ônµ Ia mô I Ironµ nhu nµ nha IIen phonµ ha nµ da u Ironµ phuonµ
Ihu c µIao quye n ha nh cho nhan vIen. KhI RubbermaId pha I
IhIe I ke mô I chI IIe I ha nµ IrIe u dôIa cho IhIe I bI mo I va o nhu nµ
nam cuô I Iha p nIen 80, ca c ônµ chu khônµ dIe u ha nh mo I Ihu .
Thay va o do , RubbermaId de cho nhan vIen, nhu nµ nµuo I Ihu c
su su dunµ may moc, dIeu khIen qua Irinh. WoIIµanµ SchmIII
µIaI Ihích: “Chunµ IôI Iap môI nhom µôm sau nµuoI. TaI ca ho
de u Ia dô nµ su sa n xua I, Ironµ do co mô I nµuo I qua n Iy . Ho
Iim den nhunµ cônµ Iy san xuaI cac IoaI IhIeI bI nay va Ihuc
hIen vIec do dac cac IIeu chuan. Ho Ia nµuoI dua ra de xuaI
nen mua ca I µi. Ho chính Ia nµuo I kIe m Ira va ho c ca ch su du nµ
nhu nµ ma y mo c do Ia I chau Âu, Ironµ Iruo nµ ho p na y Ia Ia I
Duc. Ho Iro ve cunµ voI nha cunµ cap va baI Iay vao xay dunµ
he Ihô nµ. Ho Iu qua n Iy , Ien IIch cho cônµ vIe c cu nµ nhu ba o
147
da m cho cha I Iuo nµ cu a sa n pha m. Cu nµ chính ho Ihu c hIe n
vIe c ba o duo nµ ma y mo c”.
Ca ch Ia m cu a RubbermaId da manµ Ia I hIe u qua Io Io n. Cônµ
Iy cu a ônµ Iro Iha nh mô I Ironµ nhu nµ cônµ Iy co mu c duy Iri
nhan cônµ cao nha I. Tu nam 1982 de n nam 1992, RubbermaId
da Ira IaI cho cac nha dau Iu voI Ií Ie 2S,7º môI nam.
BIII MakahIIahIIa mô Ia qua Irinh Irao quye n cho nhan vIen
Ia mô I Ironµ nhu nµ vaI Iro quan Iro nµ nha I cu a ônµ. Do Ia mô I
cônµ vIec khônµ de danµ. No bao µôm vIec Iruyen cho nhan
vIen mô I ca m µIa c Iu IIn, nhu MakahIIahIIa no I: “GIu p ho xu Iy
ca c suy nµhï, y kIe n cu a ho va cu nµ cô chu nµ nha m cho ho co
duo c su Iu IIn IIe n ha nh cu nµ nhu Ihu c hIe n nhu nµ ky nanµ
cua minh”. No bao µôm ca vIec IuI IaI, khuyen khích cac quyeI
dInh va khônµ na m mo I quye n kIe m soa I.
Önµ ba y Io quan dIe m: “Theo y kIe n cu a IôI, khônµ co ca I
µo I Ia quye I dInh saI hay du nµ. TôI dua cho anh Ioa n quye n
de dua ra mô I quye I dInh. Va ne u do khônµ pha I Ia quye I dInh
hay ho nha I, chu nµ Ia se Iha o Iua n Ia I. Nhunµ ne u do Ia quye I
dInh IôI nhaI, IôI se unµ hô no va µIup anh nhan ra dIeu do”.
VIe c na y kho , nhunµ ke I qua da I duo c se xu nµ da nµ vo I cônµ
suc bo ra. Nhan vIen se Iro nen Ian Iuy voI nhunµ µi ho Iam.
Co Ihe Ray SIaIa Ia nµuoI noI Ien dIeu nay ro ranµ nhaI: “TôI
nµhï dIe u Iô I quan Iro nµ, da c bIe I dô I vo I nµuo I Iao dô nµ chuyen
nµhIep ky IhuaI cao, Ia van de duoc Iu·Ihuc·hIen va Iu·hoan·
Ihanh. Vi Ihe, khaI nIem ve vIec duy Iri va phaI IrIen nanµ Iuc
cuôI cunµ van Ia Ihu quan Ironµ nhaI de Ihuc day con nµuoI”.
Cu xu du nµ mu c vo I mo I nµuo I, dô I xu vo I ho nhu nµuo I
nµanµ ha nµ, Ihu hu I ho va o qua Irinh ho p Ia c Ironµ cônµ vIe c.
148
Buoc cuôI cunµ de Iao nen su Iôn Ironµ noI Iam vIec Ia: NInn
cn cI Io n to cIu c tIco nI¡c u ¡Iuong tIu c, cn \¡ no ín n \¡ no.
Ve ma I na y, nhu nµ ha nh dô nµ manµ Iính Iuo nµ Irunµ do nµ
vaI Iro kha Ion. VIec buoc ra khoI chIec ban quan Iy Ia môI ví
du . 1oyce Harvey cu a Ia p doa n IIen doanh Harmon co mô I ca I
ba n hô I nµhI Ironµ van pho nµ cu a minh va ba a y da su du nµ
no . Harvey no I: “Chu nµ IôI nµô I quanh ba n va no I chuye n. TôI
ra I Ihuo nµ hay co cuô c ho p va o µIu a nµa y va IôI Iuôn Ia o Iho I
quen manµ bu a an Irua de n cho nhu nµ nhan vIen nµô I Ia I Ironµ
µIo nµhí Irua. VIec nay Iao ra môI khônµ khí Iu nhIen va Ihan
ma I hon. No cho Iha y chu nµ IôI quan Iam va Iôn Iro nµ nhu nµ
khoanµ IhoI µIan cua ho”.
L. MarIIn GIbson, chu IIch cônµ Iy CornInµ Lab ServIces, vuo I
ra nµoa I ca chu nµhïa Iuo nµ Irunµ. Önµ cho ra nµ vIe c nhan ca ch
ho a Iô chu c quan Iro nµ de n nô I ônµ da he Ihô nµ Ia I co ca u ca c
Ioa nha cua cônµ Iy. GIbson noI: “TôI cho ranµ vIec nhan vIen
Ia m vIe c Ironµ mô I khu co muo I Iam, haI muoI nµa n nµuo I Iha I
Ia kInh khu nµ. Y IôI Ia IôI khônµ Ihe Iuo nµ Iuo nµ duo c vIe c buo c
ra khoI xe va dI Ironµ nha xe voI muoI nµan nµuoI Ironµ khu
do. TôI Iuôn Iu hoI: ‘Neu IôI ‘bôc hoI’, IIeu co nµuoI nao bIeI
chanµ7’. Co Ie Ia khônµ, hoa c may ra Ihi co aI do se ho I: ‘Tha nµ
cha khônµ·bIeI·Ien·µi do bIen dau rôI nhí7’”.
Mô I nµuo I ne u ca m nha n duo c su Ia c Io nµ na y ha n se khônµ
Ian Iuy voI Iô chuc cho Iam. HIeu duoc dIeu nay, CornInµ Lab
ServIces da co µIa I pha p. Cônµ Iy hIe n duo c chIa Iha nh ba muoI
haI khu kha c nhau. Tronµ khI chí co mô I khu Io n – vo I 1.900
nhan vIen – ca c khu co n Ia I co khoa nµ 300·600 nµuo I.
Ke I qua 7 GIbson no I: “Mo I nµuo I khI dI Ia m mô I sa nµ de u
149
bIe I de n Ien cu a nhau. Ne u co aI do ‘bô c hoI’, se co nµuo I bIe I
chuye n do . Ba n bIe I da y, nµuo I Ia se nho de n ba n ne u ba n
Ia m vIe c Ironµ môI don vI nho. Va aI cunµ bIeI den Ien ban.
Thu vI, du nµ khônµ7”.
WoIIµanµ SchmIII, dônµ su cua RubbermaId, dônµ y ve dIeu
na y. Do Ia Iy do vi sao ônµ a y cô µa nµ µIu cho ca c khu nha
cua cônµ Iy Ironµ khoanµ Iu 400 – 600 nhan vIen. Sao IaI phaI
co chí nµa n do nµuo I7 TIe I kIe m IIe n ba c u7 Khônµ ha n. SchmIII
µIaI Ihích: “DIeu côI yeu Ia quan he con nµuoI. Neu con sô do
Io n hon nu a, chu nµ IôI nµhï ca c mô I quan he ca nhan, su Ihônµ
hIeu µIua nµuoI va nµuoI se bIen maI. VIec ban phan Ianµ nhu
Ihe khônµ chí Ia su sap xep don Ihuan ma con Ia de Iao ra su
Ihônµ hIe u do . Do va y, ca ve phuonµ dIe n IInh Iha n Ia n va I cha I,
vIe c o Ironµ nhu nµ don vI nhu Ihe Ia mô I vIe c Ia m khôn nµoan”.
SchmIII dI de n ke I Iua n na y khI nhu nµ cuô c pho nµ va n nhan
vIen cho Iha y ho ha I Io nµ vo I vIe c sa p xe p do . “Chu nµ IôI nha n
ra ra nµ, ca nµ Ihu c hIe n ca ch Ihu c na y, mo I nµuo I ca nµ ca m Iha y
haI Ionµ voI vIec duoc Ia môI phan cua cônµ Iy. Va su keI nôI
µIu a chu nµ IôI ca nµ Iro nen sau sa c hon”.
Nhu nµ nµuyen Ia c Iren Ia cu c ky quan Iro nµ, khônµ chí dô I
voI nhunµ nµuoI dunµ dau. TaI ca chunµ Ia – du Ia o vI Irí nao
– de u se Iha nh cônµ va IIe n xa hon ba nµ ca ch Iôn Iro nµ µIa IrI
cua nµuoI khac, baI ke dIa vI, Ianµ Iop cua ho cunµ nhu quan
he µIua ho voI chunµ Ia.
Day khônµ pha I Ia kha I nIe m mo I me . NhIe u nam Iruo c, DaIe
CarneµIe da ap dunµ no voI moI nµuoI Iren Ihe µIoI. CarneµIe
ho I: “Ba n co nµhï Ia ba n µIo I hon nµuo I Nha I7 Su Ihu c Ia nµuo I
NhaI cho ranµ ho µIoI hon raI nhIeu so voI ban. Ban co cho
150
ra nµ minh Iô I hon nµuo I Â n Dô 7 Do Ia quye n cu a ba n. Nhunµ
chac chan Ia co hanµ IrIeu nµuoI Ân nµhï Ia ho IôI hon ban.
“Mô I quô c µIa de u nµhï Ia minh cao hon ca c quô c µIa kha c.
Chính dIeu nay san sInh ra Ionµ yeu nuoc va chIen Iranh.
“Mô I su Iha I khônµ chô I ca I Ia ha u nhu Ia I ca nhu nµ nµuo I
ban bIeI deu cam Ihay cao hon ban ve maI nao do. Va dIeu co
Ihe chIe m duo c Iinh ca m cu a ho Ia khôn khe o de cho ho Iha y
ranµ ban nhan ra su quan Ironµ cua ho Iren Ihe µIoI nay va
Ihu a nha n su quan Iro nµ do nhu Ihe na o”.
TÔN TIONC NCUOI IHAC MÔT CACH CHÂN THANH
IA NIN TANC CUA 5U THUC IÂY.
151
9
00ß0 ß08ß, k00ß ß00l
98 008ß l000ß0
Vn o dn u tIc í) nuo ¡ cI¡n, no t tInnI n¡cn t¡c :o ng o
Iondon íIno íIn t nuo n t¡o tIn nI no t nIn \ñn. NIung
duo ng nIu no ¡ tIu dc u ngñn cn n nnI tn. AnI cII duo c d¡
Io c ío n nñn \n :nu do íIong íno g¡o t¡c ¡ tu c \¡c c Io c
In nI nu n. CIn nnI í¡ to ng \n o tu ío ¡ \ì íIong t¡n duo c
no \n nnI tIuo ng í¡ nIu ng con do ¡ In nI In . Cuo ¡ cu ng,
nnI cung co not cong \¡cc dnn nInn cIn¡ o not íIo Inng
dn) cIuot. Icn dcn, nnI ngu t¡ong not gnc nn¡ to¡ tñn,
n n dn n cu ng \o ¡ In¡ du n con t¡n¡ íIn c – nIu ng íc dn u
duo ng xo cIo xun t tInn tu nIu ng íIu ¡Io o cIuo t cu n
Iondon. AnI co cIu t tu t¡n \c íIn nñng \¡c t ín cI cu n nìnI
ncn nnI cII íc n gu ¡ tn c ¡In n dn u t¡cn duo c \¡c t íñ ng tn)
cu n nìnI qun duo ng íuu d¡c n \n o íu c nu n dcn \ì :c íIong
co n¡ cuo ¡ nIn o nnI cn . In n íuo t cn c tn c ¡In n í¡ tu cIo ¡.
Cuo¡ cung, ngn) tu)ct \o¡ cung dcn íI¡ not tnc ¡Inn dn
duoc cIn¡ nInn. TInt :u tIì nnI íIong duoc t¡n nIun n
íu t nIung no t nguo ¡ í¡cn tn ¡ dn íIcn ngo ¡ \n cong
nIn n nnI. Vì qun do ¡ ín t ngo , nnI cu d¡ ínng tInng t¡cn
nIu ng con duo ng \o ¡ do ng nuo c nñ t :ung :uo ng cIn )
dn ¡ t¡cn nn .
152
5u cn ngo ¡, :u cong nIn n nn nnI nIn n duo c íI¡ no t tn c
¡In n cu n nìnI duo c ¡n tIn nI :n cI dn tIn) do ¡ cn cuo c
do¡ nnI. Ncu íIong co nIung ío¡ dong \¡cn, co íc nnI :c
¡In ¡ t¡n ¡ qun ¡In n do ¡ cu n nìnI t¡ong íIo In ng o cIuo t
n). Co íc ínn cung dn í¡ct dcn nguo¡ tInnI n¡cn nn). Tcn
nnI ín CIn¡íc: I¡cícn:.
· DALL CARNLGIL
Mary Kay Ash, nµuo I sa nµ Ia p mô I cônµ Iy my pha m da kho I
nµhIe p cônµ vIe c kInh doanh Ioa n ca u cu a minh ba nµ cônµ vIe c
ba n·ha nµ·Ia n·nha cho cônµ Iy SIanIey Home ProducIs. Nµay
Iu da u, cô khônµ pha I Ia nµuo I ba n ha nµ µIo I. Ash nho Ia I:
“Chu nµ IôI pha I Ira IIe n Iau do n cho chu nha , bô n dôIa va chín
muoI chín cenI. Mô I Ia n ba n ha nµ nhu Ihe , IôI kIe m duo c khoa nµ
ba y dôIa. KhI buo c ra cu a, Iính Ia I Ihi IôI chí co n co haI dô IhôI”.
Ash co n co ba du a con nho pha I nuôI va Ia I khônµ co nhIe u ky
nanµ IIep IhI, cho nen cô ay van cu maI IeI deI nhu Ihe.
Sau mô I va I Iua n, cô nha n ra Ia cô khônµ Ihe cu IIe p Iu c sô nµ
nhu Ihe nay nua, Iru phI co môI Ihu µi do phaI duoc Ihay dôI
nhanh chonµ. Va IhoI dIem cho hanh dônµ quyeI IIeI da den.
“TôI quan saI IaI ca nhunµ nµuoI µIoI IhIeu hanµ va IôI Ihac
ma c ‘Ho da Ia m nhu Ihe na o nhí7 ÖI, khônµ aI chIu nhu nµ ca I
µIe Iau san cua minh ca’. TôI khônµ bIeI phaI Iam Ihe nao heI.
Do do , IôI quye I dInh ‘Minh pha I de n hô I nµhI SIanIey. Minh
pha I Iim ra Io I µIa I da p vi minh co n pha I nuôI ba du a nho nu a”.
DôI voI môI nµuoI me Ire sônµ môI minh, do IhaI su Ia môI
canh bac. Ash khônµ co IIen va cunµ khônµ co ca nhunµ IoI
dônµ vIen. Cô nµhï: “TôI phaI muon IIen de du cuôc hôI nµhI,
khoanµ muoI haI dôIa, bao µôm IIen Ihue xe vi ban bIeI do,
153
qua nµ duo nµ ra I xa Iu HousIon de n DaIIas va nµuo c Iro Ia I Ia n
nu a. No bao µô m ca IIe n o ba dem Ia I kha ch sa n AdoIphus.
Nµa y nay, ba n khônµ Ihe buo c qua nµuo nµ cu a kha ch sa n do
chí voI muoI haI dô. TôI da muon muoI haI dô Iu môI nµuoI
ban. Va IôI da maI raI nhIeu nµuoI ban chí vi sô IIen muoI haI
dôIa na y. TôI chí cô µa nµ muo n no IhôI nhunµ nµuo I cho IôI
muon IIen Ihi IaI noI ‘VoI muoI haI dôIa nay, ban nen o nha,
mua µIa y cho Iu Ire . Ba n khônµ nen Ia m nhu nµ vIe c nµuy hIe m
cu a ca nh da n ônµ’”.
Nhunµ Ash va n khônµ bI Ihuye I phu c. “Ho khônµ de ca p de n
Ihu c pha m nhunµ IôI Ihích an. Nen IôI nµhï ‘U , minh se dem
Iheo mô I íI phô maI va ba nh quy µIo n’. The Ia IôI do nµ µo I mô I
pound phô maI, mô I hô p ba nh quy µIo n va do n sa ch ca I va Iy
hIe u SIanIey – Ia ca I duy nha I ma IôI co . TôI de va o do qua n a o
cunµ voI phô maI va banh quy µIon.
“KhI IôI Ien chuye n xe Iu a do , mo I nµuo I ba I da u ho ha I ‘S·
T·A·N·L·L·Y, SIanIey suô I ca nµa y. Do Ia kha u hIe u ba n se nµhe,
khônµ µi kha c co Ihe Io I va o IaI ba n nu a’. Va IôI Iha I su ra I bô I
rô I ‘ÖI, Ia y chu a IôI! Nhu nµ con nµuo I dIen khu nµ!’. TôI pha I
µIa vo khônµ pha I Ia nµuo I Ironµ sô ho . TôI khônµ co ba I ky bô
dô nao, IôI chanµ co µi ca. Chac chan Irônµ IôI raI kInh khunµ
nhunµ IôI van se den do va dIeu do da Ihay dôI cuôc doI IôI”.
DIeu µi da Ihay dôI cuôc doI cua cô ay7
“SIanIey Iôn mô I cô µa I Ien Ia m nu hoa nµ. Ten cô Ia Ia LIvIIa
O’BrIen. TôI se khônµ bao µIo quen, cô Ia cao, µa y, ma I Io c den
va Irônµ raI Ihanh daI. ThaI su Ia IraI nµuoc voI IôI. TôI quan
saI Iu day cuôI cua can phonµ va IôI quyeI dInh se Iro Ihanh
nu hoanµ vao nam IoI. Ho Irao cho cô Ia môI caI IuI xach Iam
154
banµ da ca sau. Do Ia µIaI Ihuonµ Ion nhaI. TôI IhaI su khao
khaI co no. TôI muôn co caI IuI xach Iam banµ da ca sau.
“Ho khônµ co quye n sa ch na o da y ca ch ba n ha nµ ca nhunµ
ho co noI den ba dIeu. Thu nhaI, phaI co môI huonµ dI cu Ihe.
Thu haI, phaI nham den môI muc IIeu IhaI cao. Xem nao, IôI
co cônµ vIec IaI SIanIey, muc IIeu cua IôI Ia vI Irí cua cô Ia, va
muc IIeu do manh IIeI den nôI co Ihe khIen cô Ia cam Ihay no
Ioa ra Iu hanµ µhe danµ sau nay. CuôI cunµ Ia hay noI voI moI
nµuo I ba n du dInh Ia m µi. TôI nhin quanh pho nµ. TôI quye I
dInh khônµ no I y dInh na y cho ba I cu aI Ironµ sô ho . TôI nµhï
de n nµa I chu IIch, Sammy Beveraµe, nµuo I danµ du nµ o ha nµ
dau. The Ia IôI IIen den chô ônµ Ia va noI: ‘Önµ Beveraµe, nam
sau, IôI se Iro Iha nh nu hoa nµ da y’.
“Luc bay µIo, neu ônµ Ia bIeI minh danµ noI chuyen voI aI,
ônµ Ia se cuoI pha Ien maI. TôI co ba Iuan cho cônµ vIec nay,
kIem Irunµ binh bay dôIa Iren môI can hô Iu san pham cua
SIanIey va IôI se Iro Iha nh nu hoa nµ va o nam Io I7 ThôI na o, cô
µa nµ Ien. Nhunµ ônµ a y Iha I su Ia mô I nµuo I da n ônµ Iô I bu nµ.
TôI khônµ bIe I ônµ a y Iha y µi noI IôI, nhunµ ônµ na m Ia y Iay
IôI, nhin Ihanµ vao maI IôI va noI: ‘Cô bIeI khônµ, khônµ hIeu
sao IôI IIn Ia cô se Ia m duo c’. Chí vo I nhu nµ Iu nhu Ihe cuô c
doI IôI da Ihay dôI. Va IôI khônµ Ihe de ônµ ay IhaI vonµ. TôI
Ihe Ia IôI se Iro Iha nh nu hoa nµ va o nam Io I”. Va cô a y da Ia m
duoc.
Mary Kay Ash IIe p Iu c dua cônµ Iy my pha m da I duo c nhu nµ
Iha nh cônµ vanµ dô I, nhan vIen cu a Mary Kay su du nµ ca
nhunµ IhoI µIan nµhí de ban san pham cho ban be, hanµ xom
va dô nµ nµhIe p cu a ho . Cô co n co dô nµ Iu c Ihu c da y Iruo c khI
µIa nha p SIanIey. Cô da Iu nµ Ia : mô I phu nu khônµ chô nµ, Iha I
155
nµhIe p va ba du a con nheo nho c do I an o nha . Them va o do ,
cô muô n co nhu nµ ca m µIa c hunµ pha n khI cô Iha nh cônµ. Lo I
dô nµ vIen cu a vI chu IIch cônµ Iy SIanIey da cho cô su khích Ie
ma cô danµ ca n: mô I Io nµ Iu Iro nµ cao va mô I ca m µIa c duo c
IaI ca moI nµuoI quan Iam khI cô Ihanh cônµ.
DôI khI dô nµ vIen con nµuo I Ia mô I cônµ vIe c he I su c don
µIa n.
Ta I ca mo I nµuo I, Iu chu IIch mô I Ia p doa n Iha nh cônµ nha I
de n nhan vIen Ironµ sIeu IhI de u muô n duo c nµhe no I ra nµ ho
danµ Ia m mô I cônµ vIe c ha nµ nha I, ra nµ ho Ihônµ mInh, ho co
kha nanµ va nhu nµ nô Iu c cu a ho duo c cônµ nha n. Chí ca n
mô I chu I cônµ nha n – mô I cu Ihu c da y du nµ Iu c – se bIe n mô I
nµuoI nhan vIen IôI Ihanh môI nhan vIen xuaI sac.
DaIe CarneµIe ho I: “Ta I sao chu nµ Ia Ia I khônµ su du nµ ca ch
Ihônµ Ihuo nµ ma chu nµ Ia Ihuo nµ a p du nµ dô I vo I Ioa I cho khI
cô µa nµ Ihay dô I mô I con nµuo I7 Ta I sao chu nµ Ia khônµ du nµ
IhII Ihay cho roI voI7 TaI sao chunµ Ia khônµ ca nµoI Ihay vi
chí Irích7 Hay khen nµoI du Ia môI su IIen bô nho nhaI. DIeu
nay se manµ IaI su hunµ khoI cho dônµ nµhIep cua ban IIep
Iu c pha n da u”.
No hoa n Ioa n khônµ phu c Ia p mô I chu I na o ca . Nhunµ do
mô I nµuyen nhan na o do , ra I nhIe u nµuo I ca m Iha y kho khan
khI Ihô I ra mô I Io I khen nµo I xu nµ da nµ. Ired SIeverI, chu IIch
cônµ Iy New York LIIe noI: “TôI cam Ihay kho khan khI dua ra
y kIe n pha n hô I, cho du Ia dô nµ y hay khônµ dô nµ y dI nu a,
IôI khônµ bIeI IaI sao IaI nhu vay. Tuy raI don µIan nhunµ µIa
IrI ma no dem IaI Ihi khônµ Ihe Iuonµ Iuonµ duoc. TôI khônµ
bIeI IaI sao Iruoc day IôI IaI khônµ chIu dunµ IaI môI chuI de
noI: ‘Ban bIeI khônµ, IôI IhaI su danh µIa cao ban. Cam on IaI
156
ca nhunµ µi ban da Iam. TôI bIeI Ia ban da nô Iuc raI nhIeu,
hay IIn IôI, IôI nhan ra dIeu nay ma’”.
Sau va I nam Ia nµ Ira nh, cuô I cu nµ SIeverI cu nµ ho c duo c Ia m
quan Ironµ cua vIec dua ra IoI khen nµoI, môI phan nao do Ia
Iu ônµ chu cua ônµ ay. SIeverI noI: “Önµ ay Ia môI nµuoI raI
dac bIeI, ônµ Iuôn dua ra y kIen phan hôI môI nµay. Önµ se
noI voI ban khI ônµ µap rac rôI hay môI dIeu µi do ma ônµ
khônµ dô nµ y , nhunµ du Ihe na o Ihi ônµ va n Iuôn no I ra nµ:
‘TôI danh µIa cao ban va nhunµ vIec ma ban danµ Iam IhaI
IuyeI voI’. KhI nµhe duoc dIeu do, IôI IhaI su cam Ihay raI an
Iam”.
Nhu nµ khích Ie khônµ pha I Ia mô I ca I µi do µhe µo m. SIeverI
IIep Iuc: “Thônµ Ihuonµ, ônµ ay nhan ra IôI danµ Iam vIec raI
cham chí va ônµ noI: ‘Ne, roI khoI day va ve nha dI! Hay danh
nhIeu IhoI µIan cho µIa dinh cau. DI nµhí maI vaI nµay chanµ
han’. Önµ ay da Ihay ranµ vIec nay IhaI su raI co y nµhïa dôI
vo I IôI”.
IIn n tIuo ng. KhI duo c su du nµ Ironµ nµa nh Ihuonµ ma I Ioa n
ca u nµa y nay, Iu do chí Ia mô I ca ch no I kha c, bo nµ ba y hon
“IIen bac” ma IhôI. TIen Iuonµ, IIen Ihuonµ, IIen Iro cap, bônµ
Iô c – do Ia nhu nµ Ioa I pha n Ihuo nµ ma ha u he I mo I nµuo I nµhï
den, môI IoaI hinh IaI chính.
Nµa y nay, khônµ Ihe phu nha n Ia m quan Iro nµ cu a dô nµ
IIe n. Tronµ xa hô I chu nµ Ia, no co Ia m a nh huo nµ ra I Io n.
Nhunµ su IhaI Ihi IIen bac chí Ia môI Ironµ nhunµ Iy do ma
hau heI moI nµuoI phaI dI Iam vao buôI sanµ va Ia môI Ironµ
nhunµ Ihu ho dem ve nha buôI IôI. Tham chí nµay ca nhunµ
nµuoI Ihuc dunµ nhaI van quan Iam raI nhIeu den nhunµ IoaI
phan Ihuonµ khac.
157
HaI dIe u da u IIen duo c da I Ien ha nµ da u Ironµ danh sa ch
pha n Ihuo nµ Ia : Io nµ Iu Iro nµ va su Iôn Iro nµ nµuo I kha c. Do
Ia haI Ironµ sô nhu nµ dô nµ Iu c Ihu c da y ma nh me nha I. WaIIer
Green cu a Ia p doa n HarrIson ConIerence ServIces ha u nhu Iu c
na o cu nµ Iu nha c nho minh ra nµ “Con nµuo I Iuôn muô n duo c
Ihua nhan ve nanµ Iuc. Vi Ihe, phan vIec ma ban phaI Iam Ia
Ia o ra mô I ba u khônµ khí cho mo I nµuo I ca m nha n duo c nhu nµ
dIe u do ”.
Do Ia nhu nµ vIe c ma 1ames HouµhIon da Ia m Ia I CornInµ.
Önµ cô µa nµ Ia o ra ba u khônµ khí ma o do ca c nhan vIen co
Ihe Iha y minh duo c cônµ nha n va Iha I su Ihoa I ma I. Do Ia ca m
nanµ vo I mô I nµhin bí quye I, nhunµ mô I Ironµ sô do co IIen
quan de n ca c Ihu Iu c cu a CornInµ ve vIe c µIa I quye I nhu nµ kIe n
nµhI cua nhan vIen.
Truo c khI a p du nµ quy Irinh cha I Iuo nµ Iren, CornInµ Ihuo nµ
keu µo I nhan vIen µo p y mô I ca ch ra I Iho o. Nhu nµ hô p Ihu y
kIen bI keI Ironµ cac µoc nha may va van phonµ, chunµ bI xep
xo Ironµ dô nµ bu I ba m. HouµhIon nho Ia I: “Phuonµ Ihu c µo p y
cu a chu nµ IôI cu nµ µIô nµ nhu Ironµ suy nµhï cu a nhIe u nµuo I:
ne u nhu ba n bo y kIe n va o Ihu nµ Ihu va ne u nhu no duo c cha p
nha n, ba n se duo c Ira IIe n. Nhunµ dIe u µi se xa y ra khI ba n bo
IoI de nµhI vao Ironµ môI caI Ihunµ Irônµ rônµ7 Ban se chanµ
nµhe Ihay duoc dIeu µi ca. Nhunµ co khI sau Ihanµ sau ban se
nµhe duoc môI dIeu µi do. Va môI khI nµhe duoc, ban se dIen
Ien ma I. Hoa c Ia nµuo I Ia ba o ba n khônµ nha n duo c dô nµ na o,
hoa c Ia ba n kIe m duo c chu I IIe n va ba n nµhï nhu Ihe Ia khônµ
du . Khônµ chí co minh ba n dIen dau ma nhu nµ nµuo I xunµ
quanh ba n cu nµ se dIen Ien bo I vi ba n co IIe n co n ho Ihi
khônµ”.
158
GIo Ihi CornInµ xu Iy nhu nµ kIe n nµhI cu a nhan vIen Iheo
mô I ca ch hoa n Ioa n kha c. “Khônµ co n ma y ca I Ihu nµ Ihu µo p
y do nu a”, ca ca I ca ch Ihu c Ihe hIe n cu nµ va y. “Chu nµ Iu dô nµ
bIen maI Iam”.
Do khônµ pha I Ia Ia I ca nhu nµ µi da duo c Ihay dô I. Nµa y nay,
Ironµ chuonµ Irinh nhu nµ kIe n nµhI cu a nhan vIen, IIe n khônµ
co n duo c du nµ de Ihuo nµ nu a, ma Ihay va o do chính Ia su cônµ
nha n. “DIe u ma ho da I duo c do chính Ia danh hIe u NInn \¡cn
cu n tun n. Hinh cua ho se duoc Ireo Iren banµ danh du, ho se
duoc Ianµ hoa hoac duoc moI môI Iach ca phe, hay chí Ia IoI
ca m on cu a mô I nµuo I na o do ”. Su cônµ nha n do chính Ia dIe u
Ia m nen chuonµ Irinh na y.
Pha I chanµ nhan vIen da khônµ co n nho de n nhu nµ mo n IIe n7
Khônµ nhu nhIe u nµuo I nµhï, HouµhIon no I. “Chu nµ IôI chí da I
ra mô I dIe u Iua I. Ne u mô I de nµhI duo c dua ra Ihi pha I co mô I
cau Ira Io I Ironµ vo nµ va I Iua n. Co n Iu y Ihuô c Ia dIe u µi, co Ihe
Ia mô I hay haI Iua n, nhunµ pha I co mô I cau Ira Io I nhanh cho nµ.
Co hay khônµ hay chu nµ IôI danµ suy nµhï ve va n de na y”.
KhI khônµ co n su can IhIe p cu a IIe n ba c nu a Ihi sô Iuo nµ
cua nhunµ IoI µop y se bI µIam dI, dunµ khônµ7 HouµhIon IIeI
Iô : “Nam nµoa I, IôI nµhï Ia chu nµ IôI da nha n duo c µa p Ia m
muoI Ia n nhu nµ Io I µo p y ma chu nµ IôI Iu nµ co . Va chu nµ IôI
Ihu c hIe n khoa nµ bô n muoI hay nam muoI Ia n µi do ”.
Ho Iham µIa vi mô I va I Iy do. Ho muô n ca I IhIe n cha I Iuo nµ
cônµ vIe c cu a ho – do Ia mô I pha n hIe n nhIen Ironµ cuô c sô nµ
– va ho dua ra nhu nµ kIe n nµhI bo I vi ho bIe I Ia se co mô I nµuo I
na o do Ia nµ nµhe ho . Nhunµ cha c cha n mô I dIe u, ho Iham µIa
Ia vi Ionµ Iu Ironµ va su cônµ nhan cua moI nµuoI dônµ nµhïa
159
voI vIec chap nhan môI y Iuonµ hay. HouµhIon noI ônµ khônµ
he Ihay nµac nhIen môI chuI nao. “DIeu nay noI voI IôI ranµ
mo I nµuo I danµ quan Iam va ho muô n Iham µIa. Ta I ca nhu nµ
vIec ban phaI Iam Ia chap canh cho ho va noI IoI cam on. ThaI
danµ kInh nµac voI nhunµ µi xay ra”.
HouµhIon no I du nµ. Nhu nµ nµuo I nhan vIen, ne u ca m Iha y
nhu nµ do nµ µo p cu a ho duo c cônµ nha n va Iôn Iro nµ Ihi ho se
Ia m nen ky Iích. Ha y Ia m cho nhan vIen ca m Iha y ho duo c da nh
µIa cao va ha y chu y de n nhu nµ y Iuo nµ Iô I cu a ho , mo I ho
Iham µIa vao nhunµ hôI nµhI IrIen Iam ma Iruoc day chí µIoI
ha n cho nhu nµ nµuo I co dIa vI cao Ironµ cônµ Iy. Ha y no I “Ca m
on ba n. Chu nµ IôI bIe I ba n Ia mô I nhan vIen Iô I. Chu nµ IôI da nh
µIa cao ban va cônµ vIec cua ban” – do Ia su khoI dau cua môI
cach khích Ie co hIeu qua.
Nµa y nay, nhu nµ cônµ Iy duo c·Ia nh·da o·Iô I da da nh nhIe u
Iho I µIan, cônµ su c va IIe n ba c de dem de n nhu nµ pha n Ihuo nµ
phI·IIen·bac ay den voI cuôc sônµ.
Anders BjorseII, chu IIch cu a Ia p doa n LIekIroIryck AB – nha
san xuaI Ihe In vI Iính Ion nhaI Thuy DIen noI: “DIeu IôI danµ
Ia m bay µIo Ia Ihe hIe n su cônµ nha n cu a minh dô I vo I ho Iruo c
Iap Ihe. DIeu do raI quan Ironµ – hay noI voI môI nµuoI nao
do Iruo c da m dônµ (ca nµ nhIe u nµuo I ca nµ Iô I) ra nµ ‘Na y, ba n
Iam IôI day’. Khônµ han Ia IôI khI noI môI cach rIenµ Iu ve
nhu nµ chuye n nhu Ihe ”.
Nhu nµ µhI nha n Iruo c Ia p Ihe Ihuo nµ se dem Ia I su ha I Io nµ.
BjorseII IIn cha c “DIe u do Ia m cho ho ca m Iha y minh duo c da nh
µIa cao. Ban dunµ bao µIo nµunµ IaI vIec nay vi dIeu ban Iam
se khônµ bao µIo Ia du ca”.
160
VaI ChrIsIIansen so hu u nha ha nµ cao ca p nha I Ia I My . Do
Ia nha ha nµ sô mô I vuo I Ien muo I Ia m nha ha nµ kha c Iren Ioa n
quô c.
Nha ha nµ cu a VaI ChrIsIIansen Io a Ia c o VIcIorvIIIe, CaIIIornIa
– vunµ sa mac cao µIua Los AnµeIes va Las Veµas. No phuc vu
ra I nhIe u xa Ia ch, su p, sandwIch va nhIe u Ihu c don chính kha c.
Nhunµ ChrIsIIansen chu y de n mô I nhuo c dIe m kha Io n. Ra I
nhIe u kha ch ha nµ sau khI an xonµ bu a an Ihuo nµ µo I Iính IIe n
nµay. ChrIsIIansen quye I dInh se pha I ba n Ihem nhIe u Ioa I ba nh
hon nu a. The Ia ônµ a y Iô chu c mô I cuô c IhI de xem aI Ia nµuo I
ban duoc nhIeu nhaI.
Önµ nho Ia I: “KhI ba I da u, chu nµ IôI chí ba n duo c haI ba nh
môI nµay. Vi Ihe IôI da µIaI Ihích cho bon ho bIeI IaI sao ho
nen ban banh. TôI Iam mau cho ho bIeI cach ban. Bay µIo, Ihi
ho hIe u IôI kha ro va no I ‘Duo c IhôI, nµa I C, ne u chu nµ IôI ba n
heI IaI ca chô banh nay Ihi chunµ IôI se duoc caI µi7’. Chunµ
IôI hIeu dIeu do ma, dônµ y IhôI”.
ChrIsIIansen noI voI cac nhan vIen ranµ nhunµ nµuoI ban
ha nµ nhIe u nha I o mô I ca se duo c huo nµ mô I dem Iuye I vo I Ia I
IhI Iran: “NµuoI do cunµ voI vo (hoac chônµ) cua minh hay voI
baI cu aI khac se duoc dI xe IImousIne co IaI xe dua ruoc de
xem vo kIch ßo ng nn t¡ong nIn In t o Los AnµeIes”.
Nµuo I chIe n Iha nµ Ia mô I nµuo I phu nu chua Iu nµ duo c xem
vo kIch Iruoc do. Cô da dI voI chônµ minh de cunµ Ian huonµ
môI dem IuyeI voI. “Ho da IraI qua môI dem Ironµ môI chIec
IImo cuc oach. Ho da co khoanµ IhoI µIan IuyeI voI. Do Ia IôI
Ihu sau. Sanµ Ihu bay, khI IôI buoc vao, cô Ia Iom Iay IôI IaI
quay Iính IIen. Cô ay mac dônµ phuc va danµ Iam vIec. Cô Ia
161
vo nµ Iay quanh nµuo I IôI. Cô Ia khônµ ôm IôI. Cô Ia µIu cha I
Iay IôI, µIu va µIu maI nhu Ihe.”
ChrIsIIansen hoI cô ay: “Vo kIch Ihe nao ha7”.
Önµ nho Ia I ca nh Iuo nµ Iu c do . “Chu nµ IôI ra I ba n nhunµ ca
haI chu nµ IôI cu nµ nha y ca nµ Ien µIu a mô I dô nµ nµuo I. Cô Ia
Ihi cu µIu cha I Ia y IôI. Nhunµ khI cô a y Iha IôI ra, nhu nµ µIo I
nuo c ma I cha y da I Iren µuonµ ma I cô a y. Cô a y no I ra nµ ‘Nµa I
C, IôI yeu nµa I. Ca m on nµa I’. Cô a y no I cô a y se nµhí Ia m Ironµ
ba muoI nam IoI – do Ia dIeu ma cô ay muôn IôI bIeI”.
Nµuyen nhan cu a vIe c Ia m Iren Ia I ca Ia nho su cônµ nha n.
ChrIsIIansen no I: “DIe u do da Ia o nen Io nµ Iu Iro nµ cu a cô
ay. Banh cua chunµ IôI Iu haI caI da Ien den bay muoI môI caI
duoc ban ra Ironµ môI nµay. Vi vay, IôI nen Ihuonµ cho ho ve
maI kInh Ie va ca nhunµ Iinh cam chan Ihanh nua. TôI khônµ
Ihe chí vIe c quanµ IIe n va o ma I ho va monµ do I co duo c nhu nµ
keI qua nhu Ihe”.
Co raI nhIeu chuonµ Irinh µIaI Ihuonµ nhu Ihe nay va hau
heI cac cônµ Iy duoc·Ianh·dao·IôI deu co Ihe Iô chuc chunµ.
MôI vaI chuonµ Irinh kha µIau Irí Iuonµ Iuonµ. Cac kha nanµ
chí bI µIoI han khI con nµuoI Iu pha huy oc sanµ Iao cua minh
ma IhôI. Vi va y, ha y khen nµo I nhu nµ nµuo I o SGS·Thomson.
Ho Ia môI nhom day suc sanµ Iao day!
Ho ba I da u mô I chuonµ Irinh µIa I Ihuo nµ da c bIe I µo I Ia GIa I
Ihuo nµ Cha I Iuo nµ Nhan su . Nhan vIen duo c µhI nha n bo I su
xua I sa c, khônµ pha I Ironµ Iïnh vu c sa n xua I, nµhIen cu u, pha I
IrIe n hay che Ia o, ma Ia Ironµ nhu nµ mô I quan he vo I con nµuo I.
BIII MakahIIahIIa, µIa m dô c nhan su , mIeu Ia chuonµ Irinh ma
ônµ sa nµ Ia o ra nhu Ihe na y: “Chu nµ IôI co bô n µIa I Ihuo nµ
162
duo c Irao mô I quy , cho nhu nµ nha qua n Iy da co nhu nµ bIe u
hIe n nha I dInh Ironµ ca ch cu xu . Mô I Ia µIa I DôI TaI Va nµ.
Chu nµ IôI Iha I su co mô I µIa I Ihuo nµ vo I dôI IaI va nµ duo c dính
Iren ba nµ Ihuo nµ. No da nh cho su Ihe hIe n nhu nµ ky nanµ Ia nµ
nµhe Iô I. Nhan vIen co Ihe de cu nµuo I qua n Iy hoa c mô I nhan
vIen khac hoac baI ky aI mIen Ia co Ihe hIen nhunµ ky nanµ
nay. TIep Iheo, Ia µIaI CaI LuoI Bac. GIaI Ihuonµ nay danh cho
ca c cuô c Iro chuye n dem Ia I hIe u qua , no khônµ chí Ia nhu nµ
buô I dIe n Ihuye I Iranµ Iro nµ. Chu nµ IôI co mô I µIa I Ihuo nµ dô c
nhaI cho nµuoI chIen Ihanµ va dIeu do Iam cho môI caI IuoI
banµ bac phaI xuaI hIen IhôI. Chunµ IôI nµhï nen Ihem môI
chu I ha I huo c cho he Ihô nµ nhu nµ µIa I Ihuo nµ ba nµ ca ch su
du nµ nhu nµ bô pha n co Ihe kha c nhau cu a con nµuo I”.
Ta I nhIen Ia khônµ co µIa I cho Nµo n Chan Bu Luo I BIe nµ Iren
ke µIa I Ihuo nµ.
MakahIIahIIa IIe p Iu c: “Chu nµ IôI co µIa I Ihuo nµ ChIa Se
Ouyen Luc. Do Ia µIaI Ihuonµ cho nhan vIen Ihay ranµ chunµ
IôI chIa se quyen Iuc voI ho nhu Ihe nao. Va chunµ IôI co µIaI
Ihuo nµ Ihu Iu, µIa I Ihuo nµ chính ye u. No duo c µo I Ia µIa I
Ihuo nµ Nha La nh Da o. No da nh cho nµuo I na o co du Ia I ca
nhunµ Iô chaI IôI nhaI – Irunµ Ihuc, chính Iruc, chan Ihanh –
dua Iren môI nen Ianµ chuan muc. NµuoI nay cunµ phaI Ihe
hIen nhunµ phuonµ Ihuc µIao IIep hIeu qua, ky nanµ nµhe, ky
nanµ µIao IIe p, ky nanµ xa hô I, v.v... Bay µIo , mô I pha n Ihuo nµ
dac bIeI Ia khI nha Ianh dao baI Iay Iunµ nµuoI Iren buc Irao
µIaI. Va IaI ca y nµhïa o day chính Ia su Iôn Ironµ con nµuoI
cu nµ nhu khônµ xem Ihuo nµ ho ”.
Ke IIe p Ia cônµ Iy my pha m Mary Kay. Do Ia mô I cônµ·Iy·
khônµ·co ·dô I·Ihu Ironµ cuô c dua sa nµ Ia o ra nhu nµ µIa I Ihuo nµ
163
dô c da o. Mô I Ironµ sô nhu nµ nµuo I kIe m IIe n nhIe u nha I Ironµ
nam se nha n duo c “mô I chIe c xe CadIIIac ma u hô nµ”, vanµ, Ia
ma u hô nµ da y, Ihua ca c ba n. Mary Kay µIa I Ihích: “Khoa nµ ba
nam sau khI chu nµ IôI ba I da u, chu nµ IôI da Ihu c hIe n kha Iô I.
ThaI su Ia chunµ IôI kIem duoc môI IrIeu dôIa môI nam. TôI
ca n co mô I chIe c xe mo I vi Ihe IôI Iim de n chô ba n xe CadIIIac,
IôI ruI Ironµ ví ra Io khe uoc. TôI noI voI nµuoI ban ‘TôI muôn
môI chIec xe CadIIIac moI, IôI muôn no duoc son mau nay’”.
Ma I nµuo I da n ônµ Irônµ Ia I nho I. “Önµ Ia nhin no va no I
‘ÖI, Mary Kay, du nµ ma , Iha I su khônµ pha I Ihe chu . De IôI no I
cho ba nµhe, ba se phaI Ira IIen son IaI no khI no duoc manµ
de n da y. Ba se khônµ Iha y Ihích no chu I na o dau’. TôI no I ‘La m
on dI ma , IôI muô n no ma u hô nµ’. Önµ a y no I ‘Duo c IhôI, nhunµ
dunµ quen Ia IôI da canh bao ba Iruoc rôI day nhe! Dunµ co
dô Ihua IaI hoa nay cho IôI’.
“KhI no xuaI hIen, Iham chí Ia Iren duonµ ve nha no da µay
nen mô I su Ihích Ihu cho nhu nµ nµuo I Ia I xe nµanµ qua no .
ThaI danµ kInh nµac vi no IhaI su Iam duoc dIeu do. Ban co
bIe I ca I ca m µIa c ba n nµô I Ironµ mô I chIe c xe LIncoIn den bo nµ
nµay chô bIen cam haI IIenµ dônµ hô va khônµ môI aI de cho
ban qua7 Hay IaI môI chIec xe CadIIIac mau hônµ. Ban se Ihay
no dem Ia I su Iôn Iro nµ va nµuo nµ mô ra I da nµ kInh nµa c da y!”.
Da nµ nho 7 Pha I. Oua mo nha I7 Khônµ. Chua Iu nµ co aI che
Mary Kay qua mo nha I ca .
Ba no I: “Vi nµuo I Ia Ihích no . Nµuo I Ia nhin no nhu mô I va I
Irunµ bay bôn banh va ho muôn bIeI Iam Ihe nao de co duoc
môI caI nhu Ihe7 Con IraI IôI, RIchard, Ia môI ‘phu Ihuy’ IaI
chính cu a cônµ Iy, IôI da I mô I cau ho I vo I no . TôI ho I ‘RIchard,
daI buI µIaI quyeI van de nay dum me dI va noI cho me bIeI
164
nµuoI nao co kha nanµ µIanh Iay môI chIec xe CadIIIac mau
hô nµ7’. No no I ‘Tha I ha me 7’ va no da Iim ra. No no I cho chu nµ
IôI mu c doanh Ihu de duo c xe I µIa I Ihuo nµ. Ba n bIe I da y, ca nµ
Ireo µIaI Ihuonµ cao bao nhIeu, Ihi ho se canµ nô Iuc hon bay
nhIeu. Vi Ihe, nam dau IIen, chunµ IôI co môI nµuoI. Nam Ihu
haI, co nam nµuo I. Nam Ihu ba, co muo I nµuo I. Nam Ihu Iu, co
haI muoI nµuo I. Sau do , chu nµ IôI mo rô nµ cho ba I ky aI da I
duo c mô I sô IIe n nha I dInh va do Ia ca ch chu nµ IôI duy Iri cho
IoI nµay hôm nay.
“Vi Ihe , hIe n nay, chu nµ IôI co nhu nµ chIe c xe IrI µIa sa u muoI
Iam IrIeu dôIa chay khap daI nuoc. Tham chí khI ban khônµ
he bIe I Ií µi ve cônµ Iy my pha m Mary Kay, ba n Iha y mô I chIe c
xe ma u hô nµ nha n hIe u SaIem, MassachuseIIs Ihi do chính Ia
Mary Kay. AI cu nµ bIe I no . No da Iro Iha nh mô I Ihuonµ hIe u”.
Mô I Ihuonµ hIe u hu u ích cho cônµ Iy va cho ca nhu nµ nhan
vIen. No no I Ien ra nµ “Ba n Ia mô I nµuo I sIeu da nµ da y. Ba n danµ
co môI cônµ vIec hanµ nhaI. Cu IIep Iuc Ihe!”.
Chính phu Hoa Ky Ihi cha nµ cho aI chIe c xe CadIIIac ma u
hônµ ca, íI nhaI Ia chua. Nhunµ chính phu My da xem su cônµ
nha n sa nµ Ia o nhu Ia mô I hoa I dô nµ. Do Ia vIe c Iha nh Ia p VIe n
Cha I Iuo nµ LIen banµ.
VIe n na y duo c Iha nh Ia p va o nam 1988 do yeu ca u cu a Iô nµ
Ihônµ Reaµan. Do Ia nhIem vu ban dau Ironµ vIec Iim kIem
nhu nµ ca ch Ihu c nanµ cao nanµ sua I cu a chính phu . Nho m
chuyen µIa cô van duoc Ihue de Iam nhunµ nµhIen cuu va ke
hoa ch ban da u cu nµ da co nhu nµ ke I Iua n Iuonµ Iu nhu nµ Ia p
doa n nhu CornInµ va MoIoroIa: ne u ba n muô n Ianµ nanµ sua I,
hay chí Iap Irunµ vao môI dIem duy nhaI, dau Iu ve maI chaI
Iuonµ va cu IIep Iuc nhu Ihe. Nanµ suaI se dan dan cao Ien. G.
165
CurI 1ones – uy vIen cap cao cua vIen noI ranµ “Con nµuoI Ia
phan quan Ironµ nhaI cua cach Ihuc nay”.
Nhu Ia môI phan khônµ Ihe IhIeu Ironµ ke hoach caI IhIen
chaI Iuonµ cua WashInµIon, vIen baI dau chuonµ Irinh banµ
su cônµ nha n dô I vo I nhu nµ nµuo I Ia m cônµ va µIa I Ihuo nµ cu a
Tônµ Ihônµ. Day Ia phIen ban cua µIaI Ihuonµ BaIdrIµe ve Iïnh
vu c kInh Ie cô nµ dô nµ, IIn hay khônµ Ihi Iu y, nhunµ do Ia mô I
su canh Iranh raI quyeI IIeI. GIaI Ihuonµ hanµ nam deu danh
cho co quan Ihue cu a My IRS o Oµden, UIah. Do Ia µIa I Ihuo nµ
da nh cho nhu nµ nhan vIen Iim ra duo c Io I µIa I: Ia m Ihe na o de
quy Irinh khaI ba o Ihu nha p ca nhan dIe n ra nhanh hon ma c
cho su ca I µIa m cu a nµan sa ch vô n da eo he p.
GIaI Ihuonµ kIeu nay chí xuaI phaI Iu môI y kIen ma IhôI.
Ha nµ ha nµ khônµ My da Iim ra mô I phuonµ pha p de de ra mô I
muc IIeu chính xac hon Ironµ vIec khen Ihuonµ nhan vIen cua
hanµ. Khach hanµ cunµ Iham µIa Iruc IIep vao chuonµ Irinh
nay. Nhunµ nµuoI phuc vu cho chuyen bay, hau heI cônµ vIec
cua ho deu o Iren khônµ, cach xa ca nµan dam dôI voI nµuoI
µIam saI. Hanµ hanµ khônµ se raI kho de bIeI dích xac aI Iam
va khônµ Ia m cônµ vIe c mô I ca ch xua I sa c. Vuo nµ pha I nhu nµ
ba I buô c Ironµ ba n ho p dô nµ da cam ke I, kha nanµ cu a ha nµ
bI µIoI han Ironµ vIec phaI Ira cho nhunµ nhan vIen phuc vu
chuye n bay nha I dInh nhIe u hon nhu nµ nµuo I kha c.
Nµa I chu IIch RoberI L. CrandaII da de nµhI mô I phuonµ a n
sa nµ Ia o cho nhu nµ va n de na y. Tha nh vIen da nµ ca p “va nµ
va ba ch kIm” Ihuô c nho m ha nh kha ch dI ma y bay Ihuo nµ xuyen
se nhan duoc µIay chunµ nhan dac bIeI. GIay chunµ nhan ay
se duoc dua cho nhan vIen phuc vu de µhI nhan cach Iam vIec
ma u mu c cu a ho . Nhan vIen se duo c Ihanh Ioa n Iheo µIa y chu nµ
166
nha n, duo c huo nµ nhu nµ nµa y nµhí va nhu nµ Io I ích kha c. Do
qua Ia môI phuonµ an sanµ Iao vua µIup khach hanµ Ihe hIen
su haI Ionµ Ihônµ qua môI vIec Iam cu Ihe vua dônµ vIen cac
nhan vIen phuc vu nua.
Y Iuo nµ su du nµ µIa I Ihuo nµ va su cônµ nha n nhu Ia mô I
pha n khônµ Ihe IhIe u Ironµ kInh doanh da khônµ co n mo I nu a.
No xua nhu ca I Iho I con nµuo I bIe I no I Io I ca m on va y.
1ohn RobInson cu a Ia p doa n IIeeI IInancIaI Group da ho c
duo c dIe u do Iu mô I nµuo I ba n cu va I Iha p nIen ve Iruo c. “1Im
Bender Ia mô I Ihuonµ nhan da so m µa I ha I Iha nh cônµ Ironµ
su nµhIe p. Anh Ia ke cho IôI nµhe anh Ia da Iu nµ Ia m µi khI
suô I nµa y cu dI Iren duo nµ va µo I dIe n Ihoa I. Tô I do , anh Ia ve
quan Iro, baI dau IôI ra môI chaI whIsky va môI xap µIay. Anh
Ia Iuôn vIeI nhunµ µhI chu ca nhan”.
RobInson no I: “Suô I cuô c do I, Ia I ca nhu nµ µhI chu ca nhan
cua anh ay deu duoc vIeI banµ Iay. Tronµ IhoI ky cua nhunµ
chIeu IIep IhI IInh vI, nhunµ Ihu quanµ cao hay nhunµ danµ
nhu Ihe , khônµ co µi co Ihe a nh huo nµ de n nhu nµ cau µhI chu
duo c vIe I nµue ch nµoa c kIe u nhu ‘Duo c, µIa I quye I Iô I da y,’ hay
‘TôI IhaI su kham phuc cach ma ban µIaI quyeI dIeu do...’”.
LIe u nµuo I Ia co quan Iam de n nhu nµ Io I µhI nha n nµa n µo n
na y khônµ7 1oyce Harvey cu a Ia p doa n Harmon AssocIaIes nµhï
cha n cha n Ia co . “Chu nµ IôI co nhu nµ ma u µhI chu nho duo c
In de no I ‘Ca m on. Chu nµ IôI da nh µIa cao nhu nµ µi ba n da
Ia m duo c Ironµ nµa y hôm nay’. KhI dI Ioanh quanh Ironµ van
phonµ, IôI nhan ra ranµ chunµ duoc dính Iren ke Iam vIec cua
ho . TôI bIe I ra nµ ho Ihuo nµ µIu p do va dô nµ nµhIe p cu a ho Ihi
khônµ bao µIo Ihe hIen Ionµ bIeI on vi dIeu do. Bay µIo Ihi ho
da co duo c mô I cau ‘Ca m on’ don µIa n hoa c ‘TôI da nh µIa cao
167
nhu nµ vIe c ba n da Ia m’ hay ‘Ba n da Ia m cho cuô c sô nµ cu a IôI
de Iho hon rôI day!’ No raI huu ích day”.
Pha n Ihuo nµ, su cônµ nha n, Io I ca nµo I. Va n de khônµ pha I
nam o chô ban Iam dIeu do nhu Ihe nao ma Ia ban phaI Iam
dIe u do nhIe u Ia n. GIa IrI cuô I cu nµ cu a pha n Ihuo nµ da nh cho
nhan vIen chính Ia dIe u na y. Dï nhIen Ia IIe n Iuye I vo I rô I.
Nhunµ no khônµ pha I Ia pha n Ihuo nµ duy nha I co hIe u qua .
Neu ban co IIen de xaI, hay su dunµ no môI cach Ihônµ mInh.
Pha n Ihuo nµ da nh cho su xua I sa c. Ha y dô nµ vIen su Iham µIa
cua nhan vIen banµ cach Iôn Ironµ ho.
Va baI ke IuI IIen cua ban nho hay Ion, hay nµhe Iheo IoI
khuyen Ironµ baI dIen van cua Iac µIa IIorence LIIIauer. MôI
nµa y no , LIIIauer ba I nµo duo c mo I de n Ihuye I µIa nµ cho Iu Ire
Ironµ nha Iho cu a cô a y. Tronµ da u cô su c nho de n mô I doa n
phu c am, nhunµ ra I kho de cho Iu Ire hIe u duo c: “Anh em du nµ
bao µIo Ihô I ra nhu nµ Io I dô c dIa nhunµ ne u ca n, ha y no I nhu nµ
IoI IôI dep, de xay dunµ va Iam IoI cho nµuoI nµhe”.
LIIIauer Iam vIec voI Iu Ire, µIaI nµhïa nhunµ Iu kho hIeu va
cuôI cunµ dua ra môI IoI µIaI Ihích ranµ cô cam Ihay da hIeu
duo c doa n phu c am na y: “Lo I no I cu a chu nµ Ia pha I Ia mô I mo n
qua ” va nhu nµ du a Ire Io ra dô nµ y . “Mô I mo n qua nho . Mô I
ca I µi do ma chu nµ Ia da nh Ia nµ nµuo I kha c. Mô I Ihu µi do
ma ho muô n. Mô I Ihu µi do ma ho danµ cô µa nµ vuon Io I. Ho
nµhe Iha y Io I no I cu a chu nµ Ia, nµhIe n nµa m chu nµ va ho ca m
Iha y yeu me n no . Bo I vi Io I no I cu a chu nµ Ia khIe n ho ca m Iha y
Iô I de p”.
LIIIauer cu IIep Iuc Iunµ chuI môI, so sanh IoI noI voI mon
qua. Va cô Iônµ keI IaI baI µIanµ. Cô noI: “Bay µIo, hay baI dau
Ia I Iu da u. Lo I no I cu a Ia khônµ nen Ie qua . Chu nµ nen Iô I de p.
168
Chu nµ du nµ de nanµ con nµuo I da y, chu khônµ pha I de ha µu c
ho. Chunµ nen Ia nhunµ Iu nµu ma khI ra khoI mIenµ se Ia
nhu nµ mo n qua ”.
KhI cô keI Ihuc, môI be µaI nhay ra IôI dI µIua cac day µhe,
cha y quanh µIa o doa n ca I µIo nµ Io ro : “Cô a y muô n no I Ia ...”.
Cô be nµunµ IaI de Iho: “Cô ay muôn noI ranµ nhunµ IoI noI
cua chunµ Ia phaI Ia môI chIec hôp nho banµ bac dính Ihem
mô I chIe c no o Iren”.
Lo I Ia n duonµ khônµ chí duo c do n nha n bo I Ire nho . Ma ve
Iau da I, no se IIe p Iu c Ia con duo nµ ma ne n Ihuonµ ma I Ihe
µIo I huo nµ Io I.
CON NCUO I IA M VII C VI TII N NHUNC TIIN TÂ T CA
IA II CO IUO C 5U CÔNC NHÂ N, IO I IHIN NCO I
VA IHÂ N THUO NC XU NC IA NC.
169
10
ß0l M8l 90l 88l l8M,
l08ß 00l0ß 98 00Î lfl00
IIong ínu :nu íI¡ cuo c CI¡c n t¡nnI tIc g¡o ¡ ín n tIu I íc t
tIuc, \no not dcn o Iondon, to¡ dn Ioc duoc not ín¡ Ioc
\o g¡n. To¡ dn tInn du not íun t¡cc íon tuong n¡cn ngn¡
Io:: 5n¡tI. T¡ong íu c du ng íu n, nnI cIn ng ngo ¡ cn nI to¡
dn íc no t cnu cIu)c n \u¡ nIo n du n t¡cn ío ¡ t¡¡cI dn n :nu
“Co no t dn ng to ¡ cno qu)c t d¡nI :o ¡In n cIu ng tn, du
cIu ng tn co co gñ ng tIn) do ¡ no d¡ cIñng nu n”.
AnI n ) ín o cnu t¡¡cI dn n do ín tu I¡nI tIn nI. AnI n )
:n¡ ¡o ¡! To¡ í¡c t cnu t¡¡cI dn n dn ) ín cu n n¡. To¡ í¡c t cIñ c
cIñn d¡cu do. IIong co not cIut ngI¡ ngo nno cn. Vn dc
cIung to :u qunn t¡ong cung nIu tnn I¡cu í¡ct cun nìnI,
to¡ dn du ng ícn :u n :n¡ cIo nnI n ). NIung nnI n ) \n n
í¡cn qu)ct g¡u ngu)cn ) í¡cn cun nìnI.
AnI n ) Ic t \n o nñ t to¡: “Cn ¡ gì? Cu n 5Iníc:¡cn¡c n ?
IIong tIc nno! TInt ín ío í¡cI!”. IIong cIut nn) nn) ngo
\u c, nnI tn \n n ngI¡ ¡ñ ng cnu t¡¡cI dn n n ) ín tu I¡nI
tIn nI.
AnI cInng íc cIu)cn ngo¡ ícn ¡In¡ to¡, con nguo¡ ínn cu
I¡nní Cnnnond cu n to¡ tIì ngo ¡ ícn t¡n ¡. I¡nní dn dn nI
nI¡cu nñn dc Ioc \c 5Iníc:¡cn¡c, cIo ncn to¡ \n nnI n)
170
qu)ct d¡nI Io¡ I¡nní \c \nn dc nn). I¡nní íñng ngIc ¡o¡
ío ng dung dn cInn to¡, :nu do nnI tn no ¡: “Iníc, nnI :n¡
¡o ¡! AnI n ) no ¡ du ng. Cnu do ín tu I¡nI tIn nI”.
To¡ íIong tIc dc I¡nní )cn. T¡cn duo ng \c nIn , to¡ no ¡
\o ¡ nnI tn: “I¡nní, nnI í¡c t cnu n ) ín cu n 5Iníc:¡cn¡c
nn ”.
I¡nní t¡n ío¡: “U, d¡ nI¡cn ¡o¡! T¡ong \o Hnníct, nnn nñn,
cn nI In¡. NIung Iníc n , cIu ng tn ín íIn cI cu n d¡¡ íc nn )
nn , tn ¡ :no ín ¡ cu co cIu ng n¡nI cIo nnI tn tIn ) ¡ñ ng
nnI tn :n¡? I¡c u do co ín n cIo nnI tn )cu nc n nnI In)
íIong? Tn¡ :no ín¡ íIong dc nnI tn g¡u tIc d¡cn cIu? AnI
tn dnu co Io ¡ ) í¡c n cu n nnI dnu. Tn ¡ :no ín ¡ ¡In ¡ cn ¡ \o ¡
nnI tn nII?”.
· DALL CARNLGIL
Barend HendrIk SIrydom Ia mô I Ien µIe I nµuo I ma u Ia nh, cu c
ky Ian bao. SIrydom Ia môI nµuoI Nam PhI da Iranµ, han Ia
raI Iuc µIan khI nhunµ nµuoI da den IIen bô cuôI cunµ cunµ
nôI day chônµ IaI nan phan bIeI chunµ Iôc o Nam PhI. Vi Ihe
va o mô I nµa y nam 1988, ha n da quye I dInh pha I Ia m mô I ca I
µi do . Ha n da na su nµ IIen Ihanh va o da m dônµ nhu nµ nµuo I
bIeu Iinh da den, han ban Irunµ chín nµuoI dan ônµ va phu
nu , µIe I che I Ia m nµuo I Ironµ sô ho .
Han Ia bI xu IôI, bI keI an va bI dua vao nha µIam danh cho
cac Iu Iu. Mac du Ihe han van khônµ hIeu ranµ nhunµ µi han
Iam Ia danµ bI phe phan. Han noI: “MôI nµuoI chí an nan, hôI
ha n khI ho Ia m dIe u µi do saI, co n IôI, IôI khônµ Ia m µi saI ca ”.
Ma c du duo c µIa m nhe Iu a n Iu hinh xuô nµ Iu chunµ Ihan,
han Ia van khônµ ban Iam den su phan dôI kIch IIeI cua cônµ
171
chunµ dôI voI nhunµ µi ma IôI ac cua han da µay ra. Han noI:
“TôI se µIeI nµuoI Ian nua. TôI khônµ Iam µi saI ca”.
Neu môI Ien µIeI nµuoI hunµ ac khônµ chIu Irach nhIem ve
Iô I a c khu nµ khIe p cu a ha n Ihi Ia m sao mo I nµuo I chu nµ Ia chIu
Ihu a nha n nhu nµ saI so I nho cu a minh7 Ba n co nµhï Ia ho vuI
ve nha n Iô I hay sa n Io nµ nµhe nhu nµ Io I chí Irích hay khônµ7
Co haI su Iha I co ba n ve nhu nµ saI Ia m cu a chu nµ Ia. Thu
nha I, Ia I ca chu nµ Ia de u co nhu nµ saI Ia m. Thu haI, chu nµ Ia
Ihuo nµ ra I ha I Io nµ khI chí ra nhu nµ Iô I saI cu a nµuo I kha c,
nhunµ neu môI aI do Iim ra IôI saI cua ban Ihi ban se cuc ky
µheI dIeu do!
KhI bI phe binh, NoeI Coward cunµ de Iu aI nhu baI ky aI
nhunµ íI ra ônµ co duo c mô I chu I ma u ha I huo c. Nha soa n kIch
nµuoI Anh ay noI: “TôI quy Ironµ su chí Irích cua moI nµuoI
chí khI no Ia môI su µop y chan Ihanh IuyeI dôI”.
Cha c cha n Ia khônµ mô I aI Ihích nha n nhu nµ Io I Ihan phIe n,
phe binh hoac nhunµ nhan xeI kho chIu Iu nµuoI khac. TaI ca
chunµ Ia deu se “nôI sunµ” Ien khI bI cho Ia nµuoI phaI chIu
Irach nhIem. DIeu do qua de hIeu. Khônµ µi dunµ cham den
Io nµ Iu Iro nµ nhu vIe c bI cho Ia co mô I quye I dInh Iô I, qua n Iy
mô I du a n Iha I ba I hay khônµ da I duo c nhu nµ µi nhu monµ
do I. Va Iha m chí co n kho khan hon nu a khI nhu nµ Io I chí Irích
do Ia dunµ su IhaI.
Nhunµ saI Ia m Ihi Iu c na o cu nµ co , va se na y sInh nhu nµ
Iranh Iua n. Nhu nµ Io I Ihan phIe n – chính da nµ hay khônµ chính
da nµ de u xua I hIe n Iu nµa y na y sanµ nµa y kha c. Va khônµ pha I
Iu c na o mo I nµuo I cu nµ da I duo c mu c dích cu a minh.
Lam Ihe nao ban co Ihe hIeu duoc ranµ moI nµuoI khônµ aI
172
hoa n ha o ca nhunµ ra I kho de co Ihe cha p nha n nhu nµ su chí
Irích7 Chí vo I mô I chu I re n Iuye n va kInh nµhIe m Iu nhu nµ mô I
quan he xunµ quanh, ba n se Ia m duo c. Du nµ phu nha n dIe u
hIen nhIen ay. Dï nhIen Ia khônµ de Ihuc hIen IaI ca moI vIec
nhunµ ban van co Ihe Iam duoc caI nay hay caI kIa. Sau môI
khoanµ IhoI µIan, hau heI moI nµuoI deu nam vunµ cach Iam
dac bIeI nay.
Buo c da u IIen Ia pha I Ia o ra mô I ba u khônµ khí ma o do mo I
nµuo I sa n sa nµ Ia nµ nµhe nhu nµ Io I khuyen va nhu nµ su µo p
y kheo Ieo. Hay nhan manh ranµ saI Iam Ia môI phan IaI yeu
cu a cuô c sô nµ.
Cach Iam hIeu qua de Ihuc hIen Ihônµ dIep Iren Ia tu nIn n
ín ) ío ¡ ín n cu n cI¡nI nìnI. Ired SIeverI cua cônµ Iy bao hIem
New York LIIe noI: “Lam µuonµ cho moI nµuoI Ia môI dIeu heI
su c quan Iro nµ. Ba n khônµ Ihe Irônµ cho va o nµuo I kha c ne u
ba n khônµ monµ do I duo c µi Iu chính ba n Ihan minh”. Khônµ
Iau sau khI vao Iam Ironµ cônµ Iy, SIeverI da co môI co hôI de
no I Ien Io nµ Iu Iro nµ cu a ônµ a y.
SIeverI µIaI Ihích: “Lan do, IôI da Iam cho moI nµuoI heI suc
kInh nµac. Truoc khI IôI roI khoI môI nµôI Iruonµ quan IrI o
Pha p, chu nµ IôI co nhu nµ du IIe u ra I quan Iro nµ ca n pha I Irinh
bay. Do Ia ke hoach nam nam cua chunµ IôI, nhunµ IhaI IIec
Ia da xay ra môI su nham Ian vi day Ia Ian dau IIen IôI Iam
cônµ vIec nhu Ihe nay. Chí Iruoc khI IôI roI khoI, chunµ IôI da
Irinh ba y nhu nµ sô IIe u a y. TôI dI khoa nµ haI Iua n. Dï nhIen Ia
IôI van IIen Iac qua voIcemaII va Iax voI cac nhan vIen cua IôI.
Xa y ra mô I saI so I Io n va va n de o chô IôI da hIe u saI Iho I µIan
cho vIec de Irinh nay. TôI da nµhï ranµ vIec Irinh bay ban dau
chí Ia nhu nµ sô IIe u µIa n don da u IIen. TôI cu nµo Ia chu nµ IôI
173
con kha nhIeu IhoI µIan de phan Iích va Ihao Iuan ve nhunµ
hoa I dô nµ qua n IrI de co Ihe Iim kIe m duo c nhIe u sô IIe u hon.
Nhunµ hoa ra IôI da khônµ hIeu duoc caI quy Irinh do va Iap
sô IIeu dau IIen duoc Irinh cho hôI dônµ quan IrI va Chu IIch
cônµ Iy bI xem Ia mô I phIen ba n ke hoa ch hoa n chính cu a
chunµ IôI. TôI da khônµ bIeI dIeu do.
U , no Ia m na y sInh mô I va n de Io Io n bo I vi nhu nµ sô IIe u a y
khônµ Iô I Ia m, Ia I khônµ Ihô nµ nha I nu a. Chu nµ IôI khônµ pha n
anh duoc van de quan Iy va khI IôI roI khoI Phap, IôI da µuI
voIcemaII qua Ia I nhunµ cu nµ khônµ hIe u chính xa c nhu nµ µi
danµ xay ra, chí bIeI Ia co môI saI soI nao do. TôI Iu nµuyen
Iro IaI de µIaI quyeI van de nhunµ sep cua IôI IaI bao ‘Khônµ
can, chunµ IôI da µIaI quyeI xonµ rôI!’.
“KhI IôI xem xeI IaI van de, IôI da nhan ra su vIec. Sau khI
noI chuyen voI nhIeu nµuoI – IôI bIeI Ia ho kha sôc – va IôI da
quyeI dInh noI Iruoc cuôc hop nhu Ihe nay ‘Do Ia IôI cua IôI.
Co van de ve Iruyen daI Ihônµ IIn. No khônµ phaI Ia van de
nham Ian cac con sô. Da co saI soI khI Iruyen daI Ihônµ IIn va
IaI ca Ia IôI cua IôI’.
“Tronµ Iu c IôI dI, mo I nµuo I chí Irích nhau. Mô I nhan vIen
cua IôI bao ‘TaI sao cac anh IaI khônµ noI cho moI nµuoI bIeI
day Ia su cô µa nµ cuô I cu nµ cu a chu nµ Ia7’. Va nhu nµ nµuo I
kha c no I ra nµ ‘Anh Ie ra nen hIe u day Ia su cô µa nµ cuô I cu nµ’.
MoI nµuoI chí Irích nhau va IôI Iro vao, dunµ day va noI ‘TaI
ca Ia IôI cua IôI. TôI hoan Ioan chIu Irach nhIem. Do Ia van de
Iruyen daI Ihônµ IIn. Va saI soI nay se khônµ Iap IaI nua dau’.
Va ban bIeI khônµ, cau noI do da keI Ihuc IaI ca nhunµ IoI chí
Irích. Mô I va I nµuo I Ironµ pho nµ no I ‘Khônµ, khônµ, khônµ, no
khônµ phaI Ia IôI cua ônµ. Do Ia IôI cua IaI ca moI nµuoI’”.
174
Sa n Io nµ nha n Iô I – do Ia mô I Ironµ nhu nµ ca ch Iô I nha I ma
nµuo I Ia da Iu nµ nµhï ra de Ihay dô I Iinh hinh khI Ira ch nhIe m
danµ bI mô xe cho Iunµ nµuoI. Hay Ia nµuoI dau IIen dunµ ra
nha n Iô I. Nhu nµ nµuo I kha c se huo nµ ve ba n va dô nµ vIen ba n:
“Khônµ sao dau, khônµ de n nô I qua Ie dau; cha nµ co va n de
µi ca ; Io cunµ co IôI nua; rôI moI vIec cunµ se ôn ma”.
Ha y Ihu su du nµ mô I ca ch Ia m nµuo c Ia I – khIe n Ira ch nµuo I
khac ve dIeu µi do – IhaI nhanh ho se baI dau caI voI ban, ho
se ra suc bao ve va chunµ Io nhunµ µi ho Iam Ia dunµ dan.
Tam Iy cu a con nµuo I Ia nhu va y da y, co buô n cuo I khônµ7
DIe u do du nµ vo I Ia I ca ca c mô I quan he · Ironµ cônµ Iy, µIa
dinh hoa c Ironµ mô I nho m ba n. Va cu nµ du nµ Ironµ mô I quan
he voI khach hanµ hay voI nhunµ nµuoI ban hanµ.
KhI kha ch ha nµ khônµ ha I Io nµ ve mô I sa n pha m hay dIch
vu na o do , su nha n Iô I nhanh cho nµ va da y Ihuye I phu c Ihuo nµ
manµ Ia I nhIe u Iha nh cônµ nµoa I monµ do I. 1ohn ImIay da kha m
pha ra dIe u do khI ônµ a y vô Iinh Ia m cho mô I nµuo I kha ch
ha nµ quan Iro nµ kho chIu. ImIay – Chu IIch Ia p doa n pha n
mem Dun & BradsIreeI nho IaI: “HôI nam 1987, IôI phaI dIen
Ihuye I Iren bo bIe n phía Tay cu a nuo c My Iruo c mô I nho m ca c
Chu IIch Ia p doa n, IôI doa n co khoa nµ mô I Iram nµuo I. No dIe n
ra ben nµoa I kha ch sa n ba I bIe n Laµuna. De mo da u ba I Ihuye I
Irinh, IôI no I ve nhu nµ ca I da qua va nhu nµ ca I danµ pha I IrIe n
‘Tho I ky cu a NorIeµa da qua, ne n dan chu danµ pha I IrIe n’. Mô I
va I Ihu Iuonµ Iu nhu Ihe va cau cuô I cu nµ Ia ‘Nhu nµ chu NInja
ru a danµ duo c ua chuô nµ, Ihe chô cho Ken va BarbIe’. Mo I nµuo I
de u cuo I nµoa I Iru mô I anh cha nµ – mô I Ironµ nhu nµ kha ch
ha nµ chu chô I cu a IôI. Anh a y Ia Chu IIch cu a MaIIeI.
175
“Truo c khI Iro ve van pho nµ, IôI nha n duo c mô I Ia Ihu. Tronµ
do vIeI ranµ ‘TôI IhaI su raI Ihích buôI noI chuyen cua ônµ
nhunµ ônµ da pha I bIe u mô I cau ma IôI muô n ônµ ru I Ia I’. Anh
Ia IIe p Iu c vo I mô I Ia p Iua n sa c be n va cuô I cu nµ ke I Iua n ra nµ
doanh Ihu cu a BarbIe cao hon Iô nµ doanh Ihu Ia I ca ca c cônµ
Iy cua IôI cônµ IaI. TôI da vIeI môI Ia Ihu xIn IôI cho anh ay va
cho ca BarbIe. Anh ay khônµ xem dIeu do Ia buôn cuoI dau”.
ImIay co du nµ Ia I o do khônµ7 Cha c cha n Ia khônµ. Önµ a y
noI: “Tronµ nhIeu nam, IôI van µIu Ia Ihu cua anh ay va xem
no nhu môI baI hoc nho doI. KhI Ihuc hIen baI ky baI dIen
IhuyeI nao, IôI deu nhac nho khan µIa phaI Ihônµ cam va de y
de n nhu nµ va n de cu a kha ch ha nµ. Kha ch ha nµ Iha I su ra I
Ihích su quan Iam na y. TôI cho ho xem Ia Ihu va ke cho ho
nµhe nhu Ihe na o ma IôI co no .
“MôI nµay no, IôI co buôI noI chuyen IaI WaIdorI·AsIorIa o
New York va Chu IIch Iap doan MaIIeI cunµ co o do. TôI dIen
IhuyeI ma khônµ bIeI anh ay danµ nµôI o hanµ µhe khan µIa.
Tronµ Iu c IôI no I, mô I aI do da chuye n cho IôI mô I Io I nha n ve
vIec Chu IIch Iap doan MaIIeI danµ co maI o day. TôI da moI
anh a y du nµ da y va anh a y buo c Ien ba I Iay IôI. Sau do anh
ay µuI cho IôI môI Ia Ihu nµan noI ranµ IaI ca moI chuyen co
Ihe bo qua va suô I Iu do de n µIo , anh a y va n Ia mô I nµuo I kha ch
ha nµ Iha I su ha I Io nµ ve cônµ Iy chu nµ IôI”.
BaI hoc ruI ra Ia: Hay nhan IôI cua ban Iruoc khI nµuoI khac
co co hôI chí ra chunµ. Hay vuI ve chap nhan chunµ neu ban
co Ihe. Dunµ bao µIo cô µanµ bIen bach ranµ su anh huonµ
cua nhunµ saI Iam do Ia raI nho. Ired SIeverI noI: “MôI nµuoI
Ia nh da o pha I co Ira ch nhIe m dô I vo I nhu nµ saI so I cu a ho . DIe u
176
Iô I Ie nha I ma ba n co Ihe Ia m Ia ba I da u dô Iô I cho nµuo I kha c.
Chính ban Ihan ban phaI chIu Irach nhIem”. Hay nhu Andres
Navarro noI: “Neu môI Iô chuc co Ihe Ihua nhan nhunµ IhIeu
so I cu a minh Ihi do chính Ia su khuye n khích, dô nµ vIen mo I
nµuo I can da m hon”.
Buoc Ihu haI de dôI maI voI nhunµ saI Iam Ia: 5u) ngI¡ tIn t
í) t¡uo c íI¡ ín n ¡Ic íìnI In) do ío ¡ cIo nguo ¡ íIn c. Neu ho
bIeI ranµ ho Ia nµuoI co IôI, bIeI duoc ho saI nhu Ihe nao, vi
sao IaI saI va phaI Iam Ihe nao de saI Iam ay khônµ Iap IaI nua
Ihi chunµ Ia khônµ can phaI noI µi ca. Se khônµ co ích µi khI
chunµ Ia khIen moI nµuoI cam Ihay IôI Ie hon nua.
Nhu nµ nhan vIen Ia n Iu y Iuôn monµ muô n Ihu c hIe n Iô I mo I
nhIe m vu cu a minh. G. CurI 1ones – Ia nh da o ca p cao cu a VIe n
ChaI Iuonµ LIen banµ noI: “MoI nµuoI khônµ den Iam vIec chí
de Iam rôI Iunµ moI Ihu. Ho muôn co cam µIac duoc can den.
Ho muô n Iha I nhIe I Iinh vo I cônµ vIe c”. Nhu nµ nµuo I Ia nh da o
kInh doanh hIeu duoc dIeu nay se nhan ra Iính IIeu cuc cua
nhunµ IoI chí Irích.
DIe m na y co Ihe µIu p Ia Ira nh duo c Iro ·choI·dô ·Iô I·cho·nhau
va Chu IIch Iap doan AnaIoµ DevIces, Ray SIaIa da hIeu duoc
IaI ca dIeu do. SIaIa quan saI Ihay ranµ: “Co môI cau hoI Iheo
ba n nanµ Iuôn duo c dua ra khI co saI so I Ia ‘Nµuo I na o pha I
chIu Ira ch nhIe m day7’. Do Ia ca I ma con nµuo I Ihuo nµ nµhï
den. Ban muôn Iim ra nµuoI phaI chIu Irach nhIem va muôn
ban ve nhunµ saI soI do”.
SIaIa danµ cô µa nµ Ia m cho AnaIoµ DevIces khônµ bI vuo nµ
vao nhunµ khIen Irach khônµ can IhIeI nua. Önµ ay noI: “MôI
Ironµ nhu nµ Ihu IôI muô n ca I bo Ia vIe c Ien Io p, µIa o dIe u Ironµ
Iô chu c. Ta I ca chu nµ Ia de u co xu huo nµ Ia m dIe u do . Ba n
177
bIe I do , chu nµ Ia Ihuo nµ a I nµa I va dô Iô I khI cônµ vIe c dIe n ra
khônµ du nµ. Bay µIo , IôI nµhï mô I Ironµ nhu nµ dIe u ca n Ihu c
hIen Ia IôI phaI Iam µuonµ cho vIec bIen nhunµ IoI phan nan
Ihanh nhunµ yeu cau va nhunµ IoI µop y.”
Ba n pha I Iu ho I ba n Ihan minh “TôI danµ cô µa nµ de da I duo c
dIeu µi day7”. SIaIa noI: “CuôI cunµ Ihi caI ma ban muôn Ia co
duoc môI hoaI dônµ hIeu qua de Iam cho chô nay IôI hon chu
khônµ pha I no I ve nµuo I na o saI hay aI pha I chIu Ira ch nhIe m”.
Muc IIeu quan Ironµ nhaI Ia µIaI quyeI duoc van de nay.
1ack GaIIaµher da ma c pha I mô I saI Ia m nµhIem Iro nµ Ihuô c
Irach nhIem cua ônµ ay. GaIIaµher Ia Chu IIch cua benh vIen
DaI hoc NorIh Shore – môI benh vIen co 7SS µIuonµ benh va
IIen ke I vo I Hô I y khoa Iruo nµ Da I ho c CorneII. Tronµ khI NorIh
Shore da phaI IrIen nhIeu nam Ihi benh vIen nay IaI µap van
de voI caI nha bep chí Ihích hop cho 169 µIuonµ benh.
Cho de n khI pha I xay mo I Ia I ca I nha be p, GaIIaµher mo I yeu
ca u mô I Iro Iy phu Ira ch cônµ vIe c na y. Önµ a y dua cho anh Ia
haI Io I khuyen: Ihue mô I nµuo I Iu va n ve chô de xe va Ihue mô I
nµuo I Iu va n ve Ihu c don an uô nµ.
GaIIaµher nho Ia I: “TôI da khônµ Ihe Iheo do I ke hoa ch na y
ha nµ nµa y. Vi va I Iy do µi do , anh Ia da khônµ du nµ nµuo I Iu
van chô de xe va ca nµuoI Iu van Ihuc don nua. Vi Ihe chunµ
IôI bI ma c ke I µIu a vIe c xay du nµ ca I nha be p mo I vo I vIe c de p
bo ca I nha be p cu ”.
De n Iu c GaIIaµher nha n ra dIe u do Ihi vIe c xay du nµ da duo c
IIe n ha nh va ha nµ IrIe u dô da bI IIeu Iô n. Lu c a y da qua Ire de
Ihay dôI ke hoach. Khônµ aI haI Ionµ voI keI qua Ihe nay ca.
Nha be p mo I Ihi qua nho , Ihu c an Ihi khônµ du cha I dInh duo nµ
va danh IIenµ cua benh vIen Ihi bI sa suI.
178
GaIIaµher co Ie se cho nµuoI Iro Iy do IhôI vIec. Önµ Ia co Ie
se chí Irích anh ay Iruoc maI moI nµuoI. Nhunµ Iam nhu Ihe
co IoI µi khônµ7 Su Irach manµ cua moI nµuoI co Ihe Iam cho
mIe nµ IhII cu u hay mo n µa nuo nµ nµon hon a 7 No co Ihe Ia m
cho ma y ha I da u Iay µIu duo c dô no nµ khônµ7
GaIIaµher no I: “Ba n khônµ ca n pha I chí Iay va o nµuo I kha c
rô I dô Iô I cho ho . Ca I ma chu nµ IôI ca n Ia m Ia su a chu a Ia I he
Ihô nµ nha be p do . Chu nµ IôI pha I Ia m cho no Iô I hon. Chu nµ
IôI phaI nhin IaI va hoI ranµ ‘Chunµ Ia co Ihe µIaI quyeI vIec
nay nhu Ihe nao day7’. VIec chí Irích se khônµ µIup chunµ IôI
den µan hon voI cau Ira IoI dau”.
Su Ian rô nµ cu a vIe c chí Irích va dô Ira ch nhIe m se khIe n cho
mo I nµuo I ca m Iha y xa u hô va khônµ da m nµa nµ ma I Ien.
Nhunµ aI nhan phaI su chí Irích qua khaI khe se kho ma mao
hIem hon, sanµ Iao hon va dunµ cam Iam nhunµ caI ma Iruoc
day chua aI Iam. Nµay sau do Iô chuc ay se maI dI môI phan
IIem nanµ quan Ironµ cua nhan vIen minh.
Kha I nIe m na y da duo c a p du nµ va o qua IrInh nha n·xe I·
nhan·vIen cua Iap doan Mary Kay. Muc dích Ia µIaI quyeI van
de chu khônµ phaI Ia chí Irích hay xeI xu. RIchard BarIIeII –
Pho chu IIch cu a Mary Kay no I: “Chu nµ IôI khônµ µo I do Ia da nh
µIa hIeu qua Iam vIec ma Ia nanµ cao hIeu qua Iam vIec”. TaI
sao nhí7 BarIIeII noI IIep: “TôI khônµ muôn nµôI môI chô va
phan xeI nµuoI khac. TôI muôn bIeI Iam Ihe nao de IôI co Ihe
µIup ban kha hon. DIeu quan Ironµ Ia vIec ban nµôI xuônµ va
Ihao Iuan ve cônµ vIec cua ban o Mary Kay. Theo quan dIem
cua ban, ban can phaI Iam µi de phaI IrIen Ironµ Iuonµ IaI7”.
Do chính Ia môI kIeu IhaI dô hop Iac co Ihe moI µoI va dônµ
vIen su dôI moI Ironµ nhan vIen cua ban.
179
Theo DavId LuIher – Chu IIch Ia p doa n CornInµ: “Nhu nµ
nµuoI bIeI cach chap nhan su chí Irích Ia nhunµ nµuoI IhaI su
muô n hoa n IhIe n ba n Ihan minh. DôI khI nhu nµ nµuo I de su a
dô I nha I chính Ia nhu nµ nµuo I o vI Irí cao. Ho sa n sa nµ cha p
nha n nhu nµ Io I chí Irích de Ianµ Ihem Sº Io I nhua n. Mô I Ironµ
nhu nµ Io I Ihe cu a nµuo I Nha I Ba n Ia ho Iuôn Iran Iro nµ nhu nµ
saI Ia m cu a minh. Ho xem vIe c Iim ra saI so I nhu mô I kho ba u
boI vi no chính Ia chia khoa Ihuc day su phaI IrIen sau nay”.
Ta I ca chu nµ Ia de u dô nµ y ra nµ: Khônµ aI Ihích nha n su
chí Irích nhunµ IaI co nhIeu nµuoI Ihích chí Irích nµuoI khac.
Dô IôI cho aI do hIem khI µIup Ia µIaI quyeI duoc van de.
Tuy nhIen cu nµ co nhu nµ Iruo nµ ho p nµoa I Ie , dIe u do hIe n
nhIen ma . Thính Ihoa nµ mo I nµuo I cu nµ ca n pha I duo c µo p y
va phe binh. Ne u do Ia mô I yeu ca u ca p ba ch, da nµ ba o dô nµ
hay saI so I a y cu Ihuo nµ xuyen ma c pha I Ihi ca n pha I co nµuo I
Ien IIe nµ. Sau khI da can nha c ky , ba n quye I dInh se pha I Iha o
Iua n ve nhu nµ saI Ia m do , Ihi nen nho ¡Ic-íìnI-no t-cn cI-co -
ton-t¡o ng.
TIe p Iheo Ia buo c Ihu ba: Ha y IIe p ca n va n de Iha I nhe nha nµ
va caI bo IaI ca nhunµ uy Iuc. Hay Iu kIem che ban Ihan va
Ia m Iheo mô I va I ca ch Ihu c co ba n, ba n se yen Iam ra nµ nhu nµ
Io I no I cu a ba n Iuôn duo c mo I nµuo I co I mo Ia nµ nµhe.
Hay Iao môI bau khônµ·khí·san·sanµ·IIep·nhan cho nhunµ
µi ma ba n muô n no I. Tronµ khI mo I nµuo I cha nµ aI Ihích nµhe
nhunµ dIeu khônµ hay ve minh Ihi ho IaI san sanµ IIep Ihu y
kIe n cu a ba n ne u ba n de ca p de n ca vIe c ho Ia m du nµ ben ca nh
vIec ho Iam saI.
DaIe CarneµIe no I: “Mô I qua Irinh phe binh ca n pha I ba I da u
Iu nhu nµ Io I khen nµo I va nhu nµ su da nh µIa chan Iha nh”.
180
Mary PoppIns cu nµ co suy nµhï Iuonµ Iu khI cô ha I “Mô I muô nµ
duo nµ Iuôn µIu p cho nhu nµ vIen Ihuô c bo I da nµ hon”.
Andre s Navarro cu a SONDA, S.A. da Iim ra ca ch Ihe che ho a
mô I phuonµ Ihu c nhe nha nµ, Ihoa I ma I hon Ironµ vIe c phe binh
nµuo I kha c. HIe n Ia I, cônµ Iy ônµ a y danµ a p du nµ quy Ia c “3
va 1”. Navarro µIaI Ihích: “Chunµ IôI cô µanµ phe binh canµ íI
ca nµ Iô I. Chu nµ IôI co mô I dIe u Iua I nhu sau: Ne u ba n Ia m vIe c
cho cônµ Iy va cam Ihay ranµ môI aI do Iam vIec khônµ IôI,
dunµ vôI noI µi ca. Hay vIeI dIeu ay ra µIay. MôI khI ban kham
pha du ba dIeu IôI ve nµuoI do, ve cac chính sach, IuaI Ie hay
Iho I quen cu a cônµ Iy Ihi ba n se co quye n chí Irích va phe binh
ho”. ThaI Ia môI cach Ihuc IuyeI voI.
Mô I ca ch Ia m kha c nu a Ia su du nµ su dô nµ vIen va khuye n
khích mo I nµuo I. Ha y Ia m cho nhu nµ saI so I Iro nen de da nµ
su a chu a hon. Day cu nµ Ia phuonµ cham duo c Ihu c hIe n bo I
Ired SIeverI cu a cônµ Iy New York LIIe. Önµ a y µo I do Ia
“phuonµ phap banh sandwIch”, dunµ cho vIec phe binh va chí
Irích. SIeverI noI: “TôI baI dau banµ vIec noI ve nhunµ Ihanh
cônµ ma nhan vIen cu a IôI da da I duo c. Va o µIu a buô I Iro
chuyen, chunµ IôI ban ve nhunµ van de can duoc phaI IrIen.
Va cuôI cunµ, chunµ IôI keI Ihuc banµ vIec danh µIa Iam quan
Ironµ cua anh ay o New York LIIe. Phuonµ phap nay raI hIeu
qua . TôI co mô I nµuo I se p, ônµ a y da a p du nµ ca ch Ia m na y
voI IôI va Iuc ay, IôI buoc ra khoI phonµ vua µaI dau vua noI
‘Na y! TôI Iha I su ca m Iha y ra I ô n khI nha n mô I Io I khIe n Ira ch
nhe nhanµ nhu vay’”.
Ben canh do, vIec bIeI duoc minh phaI Iranh nhunµ dIeu µi
cunµ heI suc quan Ironµ. Dunµ bao µIo Iranh caI, sí nhuc va
manµ nhIec nµuoI khac. Neu Iranh caI voI ho, ban se IhaI baI
181
da y. Ba n se ma I binh Iïnh va dI che ch mu c dích cu a ba n. Da nµ
ke hon, ba n se khônµ da I duo c mu c IIeu cu a minh Ia : Iro chuye n,
IhuyeI phuc va Ihuc day ho.
Nhu DaIe CarneµIe da no I: “Chí co duy nha I mô I ca ch co Ihe
nhan duoc nhunµ dIeu IôI nhaI Iu môI cuôc Iranh caI Ia hay
Iranh no dI. Tranh xay ra Iranh caI cunµ nhu vIec ban Iranh
nhu nµ con ra n chuônµ va nhu nµ vu dô nµ da I. Chín Iren muo I
cuô c Iranh ca I de u ke I Ihu c ba nµ vIe c mô I nµuo I ca nµ kIen quye I
cho ra nµ minh Ia du nµ”.
Ha y de cho nµuo I kha c µIu Ihe dIe n ba nµ ba I cu µIa na o. DIe u
do co nµhïa Ia nen nhu n nhuo nµ mô I chu I khI Iha o Iua n, du nµ
de cap Iruc IIep den saI soI va nen hoI Iham ho Ihay vi dua ra
nhunµ menh Ienh. Neu co Ihe, hay µIu IaI su phe binh ay vao
mô I nµa y kha c. Du ba n co cho n ca ch Ia m na o dI nu a Ihi chu nµ
de u co cu nµ mô I mu c IIeu Ia : ba n nhe nha nµ hon, nhu n nhuo nµ
hon va du nµ qua cônµ kích nµuo I kha c. Ma c cho ho co hoa n
Ioa n dô nµ y vo I nha n xe I cu a ba n hay khônµ, nhunµ vo I ca ch
xu su khe o Ie o nhu Ihe cu nµ da chu nµ Io cho ho Iha y ra nµ ba n
hoa n Ioa n xu nµ da nµ vo I vI Irí hIe n µIo . Nhunµ ne u Iha I dô cu a
ba n qua na nµ ne , ne u ba n du nµ nhu nµ Iu nhu du ng – :n¡,
tIong n¡nI – ngu ngoc Ihi ban se khônµ bao µIo IhuyeI phuc
duoc aI ca.
WoIIµanµ SchmIII cu a Ia p doa n RubbermaId no I: “Chu nµ IôI
da Iunµ nhan raI nhIeu IoI Ihan phIen. MôI nua nhunµ Ihan
phIe n a y Ia Iu nµuo I IIeu du nµ. Ho mua nha m ha nµ µIa va Iuo nµ
ranµ no Ia cua chunµ IôI. Vi Ihe ho da vIeI Ihu cho chunµ IôI.
Phuonµ cham cua chunµ IôI chí don µIan Ia vIeI môI Ia Ihu ca
nhan cho ho va noI ranµ ‘Chunµ IôI da Iim hIeu ky van de rôI.
Chunµ IôI co raI nhIeu dôI Ihu canh Iranh va ho da nhaI Iheo
182
sa n pha m cu a chu nµ IôI. Ba n chí nha m Ia n mô I chu I xíu IhôI.
Chu nµ IôI monµ ra nµ ba n se Iha y duo c nhu nµ kha c bIe I ve cha I
Iuo nµ ha nµ ho a. Va ha y Ihu du nµ sa n pha m chính ha nµ cu a
chu nµ IôI mIe n phí nhe ’.
“Chu nµ IôI µu I cho ho mô I sa n pha m kha c Ihay Ihe ca I ma
ho da pha n na n. Va chu nµ IôI cho do Ia mô I ca ch Ia m Iuye I
voI de chunµ Io µIa IrI IhaI su cua san pham o RubbermaId”.
Mô I su Ihuye I phu c nhe nha nµ Iuôn co hIe u qua hon vIe c Ia
he I va cham cham dô Iô I cho nhau. KhI ba n ca n nha c nho ba n
Ihan ve dIe u na y Ihi ha y nho Ia I cau chuye n nµu nµôn cu a
Aesop. Cau chuyen ke ve cuôc IhI dau µIua Ihan µIo va Ihan
maI IroI, haI vI Ihan nay da Ihach dau voI nhau xem aI manh
hon aI. Tha n µIo Ia nµuo I de nµhI Iranh Ia I va Ironµ Iu c do Iha n
Iha y mô I nµuo I da n ônµ danµ dI Iren duo nµ, Ihe Ia Iha n Iha ch
ranµ: aI Iam cho nµuoI dan ônµ kIa coI bo chIec ao khoac som
nha I se Ia nµuo I chIe n Iha nµ. Tha n ma I Iro I dô nµ y va Iha n µIo
Ia nµuoI IhI Iruoc. Than µIo IhôI raI manh, raI manh Iao nen
ca bao Iap. The nhunµ Ihan µIo IhôI canµ manh Ihi nµuoI dan
ônµ IaI canµ µIu chaI chIec ao cua minh hon.
KhI Iha n µIo bo cuô c, Iha n ma I Iro I co co hô I de Ihe hIe n su c
ma nh cu a minh. Tha n suo I a m cho nµuo I da n ônµ, khônµ khí
Iro nen a m da n va de n mô I Iu c, nµuo I da n ônµ Iau mô hôI Iren
Ira n va co I a o khoa c ra. Tha n ma I Iro I da no I cho Iha n µIo nµhe
môI bí quyeI: Hoa nha va Ihan IhIen manh hon ca ap Iuc va
µIa n du . Phuonµ cham do cu nµ duo c a p du nµ cho ca c kha ch
hanµ, nhan vIen, nhunµ nµuoI dônµ nµhIep va ban be.
DaIe CarneµIe co µIanµ day cho môI cau sInh vIen Ia nhan
vIen Ihu Ihue . Ca u a y Ien Ia IrederIck Parsons. Co mô I Ia n, ca u
a y Iranh ca I vo I mô I nhan vIen IRS ve vIe c phan Ioa I sô no chín
183
muoI dôIa. Parsons cho ra nµ sô IIe n a y Ia mô I mo n no khônµ
duoc Ira, vi Ihe no khônµ duoc xem Ia phan Ihu nhap bI danh
Ihue. NµuoI nhan vIen ay Ihi IaI khanµ khanµ bao ranµ sô IIen
ay phaI bI danh Ihue.
Parsons cha nµ Ia m duo c µi. Ca u a y da Ihu du nµ mô I ca ch
kha c: “TôI quye I dInh khônµ Iranh ca I nu a, IôI Ihay dô I chu de
va Ihe hIen su Iôn Ironµ ônµ ay. TôI da noI ‘TôI cho ranµ day
chí Ia môI van de nho so voI nhunµ quyeI dInh quan Ironµ va
kho khan ma ônµ pha I µIa I quye I. TôI danµ Iu ho c ca c he Ihô nµ
Ihue qua sach Ironµ khI ônµ co day du cac kIen Ihuc Iu kInh
nµhIe m va Ihu c IIe n. Thính Ihoa nµ IôI uo c µi minh cu nµ co duo c
mô I cônµ vIe c nhu ônµ. DIe u do se da y cho IôI nhIe u Ihu Ia m’.
Cach Iam nay IhaI su co y nµhïa”.
Ke I qua Ihe na o7 “Nµuo I Ihanh Ira vIen nµô I Iha nµ Ien, chô m
nµuoI ve phía Iruoc va noI hanµ µIo ve cônµ vIec cua ônµ ay,
ve nhu nµ vu µIan Ia n khôn nµoan ma ônµ a y da Iu nµ pha I hIe n.
GIonµ noI cua ônµ Iu Iu Iro nen Ihan IhIen va ônµ ay nhanh
chonµ ke ve nhunµ dua con cua minh. Truoc khI ônµ ay ra ve,
ônµ ba o IôI ra nµ ônµ se xem xe I ky Ia I Iha c ma c cu a IôI va dua
cho IôI cau Ira Io I va I nµa y Io I. Ba nµa y sau, ônµ a y da µo I dIe n
de n van pho nµ IôI va ba o cho IôI bIe I ônµ a y dô nµ y vo I y kIe n
cua IôI Ia mon IIen do khônµ bI danh Ihue”.
CaI µi da Iam Ihay dôI suy nµhï cua nµuoI Ihanh Ira Ihue7
CarneµIe vIeI: “NµuoI Ihanh Ira Ihue ay da Ihe hIen môI Ironµ
nhu nµ dIe m ye u Ihuo nµ µa p cu a con nµuo I. Önµ a y muô n co
ca m µIa c minh Ia nµuo I quan Iro nµ. KhI Parsons Iranh ca I vo I
ônµ a y, ônµ a y da chu nµ Io Ia m quan Iro nµ cu a minh ba nµ
ca ch Io n IIe nµ ba o ve uy quye n cu a minh. Nhunµ nµay khI
Ia m quan Iro nµ cu a ônµ a y duo c Ihu a nha n, Iranh ca I cha m
184
du I Ihi ônµ ay co co hôI Ihe hIen Ionµ Iu Ironµ va caI IôI cua
minh. Önµ ay Iro Ihanh môI con nµuoI bIeI cam Ihônµ va heI
suc chan Ihanh”.
HAY NHANH CHONC NHÂN IÂY 5AI 5OT VA TU TU
XIM XI T VII C IHI ßINH NCUO I IHA C. NHUNC TIIN
HI T, HA Y TO IA THÂ T IHI O II O VA TI NHI.
185
11
10l0l l80 M00 ll00
O tuo¡ In¡ nuo¡ ín, to¡ ín not t¡ong :o nIung nguo¡ ínt
In nI nIn t Nc\ Yo¡í. To¡ í¡c n :o ng íñ ng ngIc ín n xc
tn ¡, \n to¡ cIñ ng í¡c t ín n cn cI nn o cIo no t cI¡c c xc tn ¡
\n n In nI. NIung d¡c u do \n n cIun du : \n n dc ín to¡ ín ¡
íIong nuon í¡ct d¡cu do. To¡ xcn tIuong cong \¡cc nn),
to¡ cInn ¡In¡ :ong t¡ong not cñn ¡Iong ¡c t¡cn íon ngon
g¡n n o ¡I¡n dong duo ng :o 5U. To¡ \n n co n nIo \n o no ¡
:nng, íI¡ to¡ ín) not cI¡cc cn \nt no¡ tu cIun cn \nt t¡co
t¡cn tuong, íon g¡nn cu tun ¡n tu no¡ ¡I¡n. To¡ gIct cn¡
cnnI ¡In¡ ngo¡ ñn t¡ong not nIn Inng ¡c t¡cn \n ínn tIIu,
to¡ tc Ion ín nIung con g¡nn cung “xnn cI¡cn” no¡ nn).
Mo ¡ to ¡, to¡ ín ¡ \c nIn no t nìnI \o ¡ cn ¡ dn u dnu nIu c –
con nIu c dn u duo c :¡nI ¡n \n nuo¡ duo ng ío ¡ tIn t \o ng,
íuon ¡I¡cn, cn) dñng, \n ¡I¡cn íonn. To¡ t¡o ncn d¡cn íonn
\ì nIu ng uo c no nn nìnI n ¡ u tIuo t¡ung Io c g¡o t¡o
tIn nI n c no ng. Cuo c :o ng ín \n ) :no? In) ín nIu ng cuo c
¡I¡cu íuu dn ) ) ngI¡n nn to¡ dn tu ng In o Iu c cIo do ¡
:no? In) ín tn t cn cuo c :o ng cu n to¡ :no – ín n no t cong
\¡cc nn ínn tInn nìnI xcn tIuong \n íIong Ic co tuong
ín¡? To¡ nong nuo n duo c do c, duo c \¡c t nIu ng qu)c n :n cI
nn to¡ Iñ ng no uo c tIo ¡ co n d¡ Io c.
186
To¡ í¡ct ¡ñng to¡ co du no¡ tIu dc co tIc dnt duoc uoc no
cu n nìnI \n cIñ ng co gì dc nn t íñ ng cn cI tu ío cong
\¡cc dnng ínn. To¡ íIong tI¡cI í¡cn nI¡cu t¡cn nIung to¡
ín ¡ )cu tI¡cI \¡c c tn o ncn cuo c :o ng no ¡. Vn o g¡n) ¡Iu t
do , to¡ dn d¡ dc n Iuí¡con \n co qu)c t d¡nI cIo ín n tInn
nìnI – not qu)ct d¡nI dn ínn tIn) do¡ Ionn tonn tuong
ín¡ cu n to¡. No ín n ¡In n co n ín ¡ cu n cuo c do ¡ to¡ t¡o ncn
In nI ¡Iu c \n nIn n duo c nI¡c u Ion cn nIu ng nong do ¡
cu n to¡.
Ou)ct d¡nI cun to¡ ín: tu ío cong \¡cc nn nìnI dnng n¡cn
cuong ínn \n dnnI íon nñn dc tIco Ioc t¡uong 5u ¡Inn
tn¡ Wn¡¡cn:íu¡g, M¡::ou¡¡ dc cIunn í¡ cIo \¡cc g¡nng dn).
To¡ no cnc ío¡ Ioc dnnI cIo nguo¡ íon \no íuo¡ to¡. NIo
do to¡ co tIo ¡ g¡nn ¡n nI \n o íuo ¡ :n ng dc do c :n cI, cIun n
í¡ g¡no nn, \¡ct t¡cu tIu)ct \n t¡u)cn ngñn. To¡ nuon “:ong
dc \¡c t \n \¡c t dc :o ng”.
· DALL CARNLGIL
DaIe CarneµIe chua Iunµ bao µIo vIeI môI IIeu IhuyeI xuaI
sac nhunµ ônµ duoc bIeI den voI Iu cach Ia môI nha µIao, môI
doanh nhan va môI Iac µIa cua nhunµ Iranµ sach ve môI quan
he µIua con nµuoI da Iao nen cam hunµ cho dôc µIa Iren khap
Ihe µIoI. Önµ da Ihuc hIen dIeu nay banµ cach de ra muc IIeu
cho ba n Ihan, Ihay dô I chu nµ cho phu ho p vo I hoa n ca nh va
cô µa nµ khônµ bao µIo chu quan vo I nhu nµ µi minh se dô I ma I
sap IoI.
Mary Lou ReIIon chí Ia mô I ho c sInh Irunµ ho c de n Iu WesI
VIrµInIa, mô I banµ ma chua mô I Ia n Iô chu c mô I hô I Ihao dính
cao.
187
Cô cho bIe I: “TôI Ia va n dô nµ vIen sô mô I cu a banµ da y”. Cô
Ia môI be µaI muoI bôn IuôI nho nhan Iham µIa Iranh µIaI IaI
Reno, Nevada. Do Ia nµa y ma BeIa KaroIyI, hua n Iuye n vIen Ihe
duc dunµ cu IaI nanµ nµuoI RomanI da Iunµ dan daI NadIa
ComanecI den voI chIec huy chuonµ vanµ The van hôI da den
vo I Mary Lou.
ReIIon nho Ia I: “KaroIyI Ia ônµ vua cu a Ihe du c du nµ cu . Önµ
a y IIe n Io I ben IôI va vô nhe va o vaI IôI. Tha I Ia mô I nµuo I da n
ônµ Io Io n – khoa nµ hon mô I me I chín. Önµ a y de n va no I ba nµ
µIo nµ RomanI “da c se I” ‘Mary Lou! Ha y dI vo I IôI va IôI se bIe n
em Ihanh nha vô dIch The van hôI’”.
“Vanµ, IaI nhIen rôI” Ia suy nµhï xuaI hIen nµay Ironµ dau
ReIIon.
Tronµ IaI ca cac van dônµ vIen IaI nha IhI dau Nevada, BeIa
KaroIyI da Iuu y Io I cô be . ReIIon nho Ia I: “Chu nµ IôI cu nµ nµô I
xuô nµ rô I no I chuye n. Önµ a y no I vo I cha me IôI ‘XIn ha y nµhe
IôI noI, khônµ co µi bao dam ranµ Mary Lou se Iham µIa dôI
Iuye n The va n hô I, nhunµ IôI IIn cô be se doa I duo c danh hIe u
ma dôI co Ihe doaI duoc’”.
Do chính Ia mu c IIeu! Tu Ihuo nho , Mary Lou da a p u mo
uo c mô I nµa y na o do cô se duo c IhI da u Ia I The va n hô I. Nhunµ
khI nµhe nhunµ IoI Iren IhôI ra Iu mIenµ nµuoI dan ônµ quan
Ironµ ay – ReIIon nhan ra ranµ do chính Ia dônµ Iuc Iam cho
muc IIeu cua cô vunµ vanµ hon.
Cô noI: “Do Ia môI Ihu Ihach Io Ion dôI voI IôI. TôI phaI xa
µIa dinh, ban be va sônµ cunµ voI môI µIa dinh ma IôI chua
Iunµ µap maI Iruoc do, Iap Iuyen cunµ nhunµ nµuoI ma IôI
chua Iu nµ bIe I. DIe u na y khIe n IôI co Ihem su c ma nh de cô µa nµ
188
nhIe u hon nu a. TôI Io so va khônµ bIe I minh pha I Ia m µi. Nhunµ
IôI cu nµ ca m Iha y Ihu vI Ia m. Nµuo I da n ônµ na y muô n da o
Iao IôI – môI cô µaI be nho o IaIrmonI, WesI VIrµInIa. TôI da
duoc phaI hIen”.
Va cô da khônµ Ia m cho KaroIyI Iha I vo nµ. Khoa nµ haI nam
ruoI sau, Mary Lou ReIIon daI duoc haI dIem muoI IuyeI dôI
va µIanh huy chuonµ vanµ The van hôI môn Ihe duc dunµ cu
cho nuoc My – chIen Ihanµ do da duoc khac µhI Ironµ IIm cua
IaI ca moI nµuoI.
Mu c IIeu Ia o cho chu nµ Ia mô I dIe u µi do de cô µa nµ. No khIe n
Ia pha I nô Iu c he I su c. Dô nµ Iho I cu nµ Ia Ihuo c do Iha nh cônµ
cu a ba n Ihan.
Vi va y, ha y Ia p ra mu c IIeu – nhu nµ mu c IIeu da y Iha ch Ihu c
nhunµ cu nµ da y Ihu c Ie , nhu nµ mu c IIeu ro ra nµ va co Ihe xa c
dInh duo c, nhu nµ mu c IIeu cho ca Iuonµ IaI µa n va Iuonµ IaI
xa.
KhI ba n da I duo c mu c IIeu cu a minh, ha y da nh mô I µIay de
bIe u duonµ ba n Ihan. Rô I ha y du nµ Ia I ca su c ma nh, nµhI Iu c
va ca su Iao bao de vuon IoI muc IIeu ke IIep.
Luµene Lanµ, mô I nha ha o Iam Ia I New York da Iô chu c mô I
buôI Ie Iônµ keI cho cac em hoc sInh Iop sau IaI PS 121. Lop
ho c na y µô m nhu nµ em ho c sInh khônµ he co hy vo nµ da u va o
mô I Iruo nµ cao da nµ. Tren Ihu c Ie , hy vo nµ ha u he I nhu nµ em
ho c sInh na y co Ihe Iô I nµhIe p Irunµ ho c cu nµ Ia ra I nho nhoI.
Nhunµ de n cuô I buô I Ie , Lanµ da co mô I Iuyen bô ba I nµo “Dô I
vo I ca c ho c sInh Iô I nµhIe p duo c Irunµ ho c, IôI doan cha c ra nµ
ca c em se nha n duo c su hô Iro IIe n ba c cho vIe c ho c cao da nµ”.
Bô n muoI bô n Iren bô n muoI Ia m em ho c sInh Ia I Io p sa u
189
hôm ay da IôI nµhIep Irunµ hoc va co bôn muoI haI em IIep
Iu c ho c cao da nµ. De nha n dInh ro hon, ha y nho ra nµ bô n muoI
pha n Iram ca c em ho c sInh Ia I khu phô nµhe o na y chua Iu nµ
IôI nµhIep Irunµ hoc chu dunµ noI µi den vIec vao cao danµ.
Neu chí co môI sô IIen hô Iro Ihi chua du de Iao nen Ihanh
qua na y. Lanµ co n da m ba o cho ca c ho c sInh nha n duo c nhu nµ
su µIup do can IhIeI cho qua Irinh hoc Iap. Cac em duoc µIam
sa I va hô Iro Ironµ suô I sa u nam cuô I cu a Irunµ ho c. Mô I mu c
IIeu ro ra nµ, da y Iha ch Ihu c nhunµ va n na m Ironµ Ia m Iay cu a
ca c em da cho ca c em mô I co hô I de hinh dunµ ra mô I Iuonµ
IaI ma ca c em chua Iu nµ nµhï Io I. Va ba nµ ca ch Iuo nµ Iuo nµ
cho rIenµ minh, ca c em co Ihe bIe n nhu nµ uo c mo Iha nh su
Iha I.
Theo ca ch no I cu a Harvey Mackay – Ia c µIa cu a nhu nµ cuô n
sa ch kInh doanh nô I IIe nµ Ihi “Mu c IIeu Ia mô I µIa c mo co ha n
dInh”.
Howard MarµuIeas – chu IIch cônµ Iy sa n xua I Sun WorId Ia
mô I nµuo I Ihuô c Ihe he nhu nµ nµuo I Irô nµ Iro I mo I o CaIIIornIa.
Önµ da Ihuc hIen dIeu nay banµ cach IhIeI Iap va hoan Ihanh
cac muc IIeu nôI IIep nhau. Tronµ nhIeu nam, MarµuIeas da
chu nµ kIe n vIe c kInh doanh nônµ nµhIe p Ien xuô nµ Iha I Ihuo nµ,
ra I kho du doa n va kIe m soa I – Iu c Ihi pha I da I, Iu c Ihi Iu I dô c.
II nhaI do Ia cach ma moI nµuoI mIeu Ia hoaI dônµ cua nµanh
kInh doanh rau qua .
Nhunµ MarµuIeas daI ra môI muc IIeu: phaI IrIen môI hinh
Ihu c sa n xua I mo I va dô c nha I de co Ihe du nµ vu nµ Iruo c nhu nµ
Ihay dôI cua nhu cau IIeu Ihu. MarµuIeas Iap Iuan: “VIec kInh
doanh na y hoa n Ioa n khônµ kha c bIe I vo I hoa I dô nµ dIe n Iranµ.
190
KhI IhI Iruo nµ xuô nµ dô c, ne u ba n khônµ co nhu nµ sa n pha m
da c sa c va manµ Iính kha c bIe I Ihi ba n se pha I dô I ma I vo I mô I
van de nµhIem Ironµ. Tronµ nônµ nµhIep cunµ Ihe, neu ban
cu nµ kInh doanh rau dIe p, ca rô I hay cam nhu bao nµuo I kha c
Ihi ban chí an nen Iam ra khI IhI Iruonµ danµ IhIeu maI hanµ
na y. Co n khônµ Ihi ba n se µa p kho khan da y. DIe u ma chu nµ
IôI danµ cô µanµ Ia Ihay dôI môI cach IInh hoaI va Iim kIem
nhunµ co hôI de Iao nen su khac bIeI Ironµ IhI Iruonµ”.
Do cu nµ chính Ia y Iuo nµ cho su ra do I cu a nhu nµ Ioa I IIeu
cha I Iuo nµ cao. Vanµ, IIeu cha I Iuo nµ cao! MarµuIeas doan cha c
ranµ neu anh co Ihe Irônµ duoc IoaI IIeu co muI vI IuyeI hon
nhu nµ Ioa I IIeu Ihônµ Ihuo nµ Ihi du cho bIe n dô nµ cu a IhI
Iruo nµ nhu Ihe na o, ca c cu a ha nµ Ia I My cu nµ se sa n sa nµ Iích
Iru chu nµ Ironµ kho.
Va ônµ a y da Ia m nhu va y, khaI sInh ra Ihuonµ hIe u IIeu Le
Rouµe RoyaI. MarµuIeas no I: “Do Ia mô I Ioa I IIeu da I, co ba Ihu y.
Ban bIeI day, chunµ IôI duoc bao ranµ ‘Anh can phaI co IIeu
chuônµ va IIeu vuônµ de ba n’. Nhunµ chu nµ IôI da mô I Ia n ne m
Ihu chu nµ va na m ro ma u sa c, huonµ vI va mo I Ihu ve Ioa I IIeu
nay. Chunµ IôI hIeu ranµ neu bIeI cach quanµ ba, µIoI IhIeu va
mua ba n Ihích ho p cu nµ nhu Ia o du nµ mô I Ihuonµ hIe u cho
µIô nµ IIeu na y, mo I nµuo I se muô n du nµ no . Va mô I khI kha ch
hanµ da nem Ihu, ho se IIep Iuc mua nua”.
DIe u do da da y cho MarµuIeas ra nµ “Khônµ bao µIo nµu nµ
Iim kIem caI moI. Dunµ haI Ionµ voI nhunµ µi minh danµ Iam.
Luôn cô µa nµ Iim kIe m mô I ca ch Ihu c, mô I con duo nµ mo I de
pha I IrIe n nhu nµ Ihu minh danµ Ihu c hIe n cho du no co dI
nµuo c vo I nhu nµ Iruye n Ihô nµ cu a mô I nµa nh nµhe na o dI chanµ
nu a”.
191
Nhunµ nµuoI IhaI baI Ironµ vIec IhIeI Iap muc IIeu cho ban
Ihan se Iro Ihanh nhunµ “me·Ioo” cua Ihe µIoI Iheo cach µoI
cua MarµuIeas. “Me·Ioo” Ia nhunµ nµuoI chí bIeI Iam nhunµ
khônµ co kha nanµ chí huy. Ho co Ihe Iam vIec raI IôI khI moI
chuyen binh yen. Nhunµ khI sonµ µIo xuaI hIen Ihi chac chan
ho se bo cuôc.
MarµuIeas da chí ra va I dIe u o day. Nhu nµ nµuo I IhIe I Ia p ra
nhu nµ mu c IIeu – nhu nµ mu c IIeu Iuy da y Ihu Iha ch nhunµ
va n co Ihe hoa n Iha nh duo c – Ia nhu nµ nµuo I na m ro Iuonµ
IaI cua ho, Ia nhunµ nµuoI co Ihe vuon IoI cac µIa IrI dôI pha.
Cônµ Iy san xuaI µIay Ihe Ihao Reebok InIernaIIonaI da xay
dunµ môI muc IIeu hop Iac IhaI hoanh Iranµ, do Ia san don
ShaquIIIe O’NeaI. Nhunµ mo I chuye n khônµ IIe n IrIe n de da nµ.
Co raI nhIeu cônµ Iy Ion cunµ danµ Iheo duôI O’NeaI de moI
anh Ia m nµuo I da I dIe n cho ho .
PauI IIreman, chu IIch Reebok cho bIeI: “Chunµ IôI IhuyeI
phu c O’NeaI ra nµ se dem de n cho anh a y nhu nµ cam ke I Iô I
nhaI, se danh rIenµ cho anh môI chuonµ Irinh dac bIeI ma
khônµ aI co duo c”.
Toan Ihe cônµ Iy vao cuôc. “MôI chIen dIch quanµ cao danh
rIenµ cho O’NeaI duoc vach ra. TIen bac va ca nô Iuc, IaI ca
duo c dô n va o day. Chu nµ IôI Iha I su da dô c Ioa n Iu c de co Ihe
mo I duo c anh Ia. Chu nµ IôI danµ choI mô I canh ba c, danµ nha n
Iay ruI ro. Chunµ IôI da bo ra IIen bac, IhoI µIan va nô Iuc”.
DôI khI IhIeI Iap muc IIeu Ia nhu vay day.
IIreman no I: “Ne u nhu Iha I ba I, chu nµ IôI se pha I dô I ma I vo I
su Iha I vo nµ Io Io n. Ne u chu nµ IôI khônµ Ia m Ia I ca nhu nµ vIe c
na y de co duo c O’NeaI, chu nµ IôI se khônµ co nhu nµ xu c ca m
da y. Va Ia I nhIen, chu nµ IôI cu nµ se khônµ co duo c anh a y”.
192
Mu c IIeu khônµ chí quan Iro nµ vo I nhu nµ cônµ Iy. Do co n Ia
nhu nµ Io a nha ne n Ia nµ xay du nµ nen nhu nµ Iha nh cônµ Ironµ
su nµhIe p.
1ack GaIIaµher Ia m vIe c Ironµ mô I cônµ Iy µIa dinh, noI ma
anh phaI quan xuyen moI vIec Iu Iính Ioan, µIu sô sach, san
xuaI va den ca vIec ban hanµ. TaI ca nhunµ dIeu do Iam cho
cônµ Iy Iro nen chan chuonµ va khIen anh nµhï den vIec: anh
khônµ muô n Ia m vIe c Ironµ ca I cônµ Iy cha n nµa I na y nu a.
Mô I nµa y no , GaIIaµher Iinh co µa p nµuo I ba n Iho I Irunµ ho c
hIen danµ Iam Iro Iy quan Iy IaI môI benh vIen dIa phuonµ.
GaIIaµher Iu nhu “Do Ia dIe u ma minh monµ muô n. Minh Ihích
µIu p do nµuo I kha c. Minh muô n co mô I cônµ vIe c kInh doanh
Iha I Io n va minh muô n Ia nh da o mo I nµuo I Ia m nhu nµ vIe c du nµ
dan”. Co raI nhIeu rao can µIua GaIIaµher va cônµ vIec Ianh
dao benh vIen – banµ cap quan Iy benh vIen Ia môI chuyen va
cônµ vIec IaI benh vIen IaI Ia chuyen khac. Nhunµ GaIIaµher
da co muc IIeu cua minh va anh chí vIec nhay qua cac rao can
de dI de n dích.
Anh va o ho c o YaIe. Anh nha n duo c mô I pha n IIe n Iu Ouy
KeIIoµµ. Anh vay IIe n Ihem Ia I nµan ha nµ dIa phuonµ. Buô I Iô I
anh Ia m vIe c Ia I van pho nµ cu a be nh vIe n Da I ho c NorIh Shore.
Va sau khI IôI nµhIep, anh xIn vao Iam bac sï nôI Iru o NorIh
Shore.
GaIIaµher nho IaI: “TôI IIep chuyen voI 1ack Hausman – Chu
IIch cua benh vIen. TôI co ba phuI de Irinh bay va ba phuI de
ônµ ay hoI IaI IôI. BIeI IôI da Iap µIa dinh va co ba con, ônµ ay
da hoI IôI môI cau IhaI haI huoc. Önµ ay hoI ‘Anh se chu Ioan
moI vIec Ihe nao day7’. Ho Ira cho bac sï nôI Iru 3.900 dô”.
GaIIaµher ke Ia I ca I ca ch ma anh da p Ia I cau ho I: “Önµ
Hausman a , Iruo c khI µa p ônµ, IôI da co mô I khoa nµ Iho I µIan
193
daI de can nhac va sap xep moI vIec. Va bay µIo IôI co Ihe Iam
o day va chuyen sanµ vI Irí cua môI nµuoI quan Iy sau nay”.
Anh ay da daI duoc muc IIeu. Anh ay Iap ke hoach raI chI
IIeI va heI suc cô µanµ de Ihuc hIen no. Va µIo day anh Ia CLO
cua NorIh Shore.
VoI su nµhIep am nhac IraI daI suôI ba Ihap nIen qua, ca sï
kIem nha c sï NeII Sedaka da ho c ca ch xa c Ia p mu c IIeu khI ônµ
co n Ia mô I du a Ire . Sedaka Io n Ien Ironµ mô I khu vu c phu c Ia p
o BrookIyn, nhunµ ônµ chua bao µIo Ia mô I du a Ire hu ho nµ
ca. Co Ihe hIeu IaI sao muc IIeu dau IIen cua ônµ Ia: duoc ban
be yeu men va hoc heI Irunµ hoc.
Sedaka nµay Iap Iuc µIaI Ihích: “TôI khônµ phaI Ia môI ke
Ihích danh nhau. TôI phaI duoc moI nµuoI yeu men. TôI IhaI
su monµ muôn moI nµuoI yeu men minh. Ban co bIeI caI cam
µIac Iuôn Io ranµ minh se dính vao nhunµ Iran danh Iôn danµ
so nhu Ihe nao khônµ7”. Nhunµ rôI chanµ IraI Ire NeII da Iim
ra mô I ca ch khôn nµoan de hoa n Iha nh mu c IIeu cu a minh –
do am nha c.
NeII nho Ia I: “Ga n Iruo nµ Irunµ ho c LIncoIn co mô I IIe m ba n
banh keo va phía sau IIem co daI môI may choI nhac Iu dônµ.
Ta I ca bo n Ire de u vay quanh ca I ma y de co Ihe Ia nµ nµhe nhu nµ
µIaI dIe u cu a LIvIs hay IaIs DomIno. Do Ia Iho I ky ban da u cu a
rock & roII. Vi Ihe IôI da vIe I ca c ca khu c manµ µIaI dIe u rock
& roII va khI IôI ha I, IôI nhu Iro Iha nh nµuo I hu nµ Ironµ ma I
bo n Ire . Bo n Ire Iha m chí co n mo I IôI va o ha nµ ke o va da I IôI
ma y cay”.
DIe m da nµ no I o day khônµ pha I Ia Sedaka co quan Iam de n
su chap nhan cua bon Ire hay khônµ, mac du do Ia dIeu heI
suc quan Ironµ Ironµ Iruonµ Irunµ hoc. Ma chính Ia vIec NeII
194
bIeI cach IIep can nµuoI khac Iheo ban nanµ cua minh va Iam
ca ch na o de da I duo c nhu nµ dIe u quan Iro nµ cho minh. Dô I
vo I Sedaka, mu c IIeu Iho I Irunµ ho c µIo Iro Iha nh mu c IIeu cu a
ca cuô c do I, va nhu nµ Iha nh cônµ ban da u da cho anh su Iu
IIn de vuI sanµ Ihanh môI nµôI sao Ironµ Iuonµ IaI.
Nhu nµ dIe u Iuonµ Iu cu nµ de n vo I huye n Ihoa I qua n vo I
ArIhur Ashe va o Iho I IraI Ire . Don Ihuonµ dô c ma , Ashe da pha
bo rao can phan bIeI chunµ Iôc Ironµ môn quan voI chuyen
nµhIep – môI môn Ihe Ihao ma cho den Iuc ay van hoan Ioan
Ia cua nµuoI da Iranµ. VaI nam sau do, Ashe da dau Iranh cho
cuô c chIe n chô nµ Ia I can be nh Ihe ky AIDS, Iuyen Iruye n y Ihu c
ve can benh IoI khap hanµ cunµ nµo hem.
Cuô c do I cu a Ashe Ia mô I chuô I nhu nµ nµa y Iha nµ xay du nµ
va hoan Ihanh muc IIeu. Ashe cho bIeI ônµ da Iheo duôI muc
IIeu nay Iu khI con Ia môI Iay voI Ire. Cunµ chính Iuc do ônµ
hoc duoc cach vuon IoI muc IIeu cua minh.
Ashe phaI bIeu Ironµ môI buôI phonµ van µIoI IhIeu quyen
sa ch na y nµay Iruo c khI ônµ qua do I: “Vuo I qua nhu nµ Iro nµa I
Ironµ Iu c IhIe I Ia p va hoa n Iha nh mu c IIeu cu nµ pha n na o cu nµ
cô duo c su Iu IIn Ironµ ba n”.
Do Ia ca ch ma Ashe da Ia m vIe c cho Io I Ia n nµa y ônµ ra dI.
Önµ da I ra mu c IIeu va khI da da I duo c, ônµ IIe p Iu c Iheo duô I
môI muc IIeu khac. TaI sao nhu Ihe7 Önµ µIaI Ihích: “Co Ie su
Iu IIn da Ia m Ihay dô I con nµuo I. No cu nµ a nh huo nµ Io I nhIe u
khía ca nh kha c cu a cuô c sô nµ. Khônµ chí Iu IIn va o nhu nµ µi
minh Ihau dao, ban con se Iu IIn Iam nhunµ vIec khac, ban se
cha p nha n nhu nµ Ihu Iha ch va cô µa nµ da I nhu nµ mu c IIeu
cao hon”. Muc IIeu can Ihuc Ie va kha IhI. Dunµ bao µIo nµhï
ban phaI, hay co Ihe hoan Ihanh moI vIec nµay Ironµ chôc IaI.
195
Co Ihe ban khônµ den duoc maI Iranµ Ironµ nam nay, Ihe Ihi
ra ke hoa ch cho mô I ky nµhí nµa n nµa y xem. Ha y IhIe I Ia p mô I
muc IIeu Iruoc maI, môI muc IIeu nam Ironµ Iam Iay ban.
Vo I ca ch Ia m nhu va y, Ashe da Iuu Ien minh va o IIch su qua n
voI. Ashe µIaI Ihích: “Huan Iuyen vIen Iruoc day cua IôI da chí
ro nhunµ muc IIeu ma IôI phaI daI. Chunµ khônµ phaI Ia vIec
pha I vô dIch mô I µIa I da u, ma Ia Iuye n Ia p cham chí, co ke hoa ch
va nha n Ihu c duo c nhu nµ kho khan sa p Io I. Ne u nhu IôI Ihu c
hIe n duo c, IôI se nha n duo c su khen Ihuo nµ xu nµ da nµ. XIn
noI IaI môI Ian nua, vIec µIanh chIen Ihanµ IaI môI µIaI dau
khônµ he can IhIeI. Va môI dIeu baI nµo Ia Iruoc khI IôI nhan
ra dIeu nay, IôI da daI duoc nhunµ muc IIeu nho Iheo cach
Iuonµ Iu ‘Nay, IôI sap co duoc µIaI Ihuonµ rôI’”.
Do Ia cach ma Ashe Ihuc hIen de vuoI qua nhunµ Iran dau
canµ Iha nµ. “Ba n monµ muô n se va o Io I Iu ke I cu a mô I µIa I da u
hay ba n khônµ muô n bo Io nhu nµ qua Ira I Iay. Cu nµ co Ihe
ba n muô n nanµ cao su c chIu du nµ cu a minh Ia I nhu nµ Iho I
dIem da xuônµ suc hay IhoI IIeI qua khac nµhIeI. Do Ia nhunµ
mu c IIeu co Ihe µIu p ba n da I duo c mu c IIeu cao nha I: Iro Iha nh
Iay voI sô môI hay nha vô dIch cua µIaI”.
Ca c mu c IIeu Ia m Iho I, Iruo c ma I se Ia m nen nhu nµ mu c IIeu
quan Iro nµ nha I. Xa hon nu a, chu nµ Ia o nen dô nµ Iu c Ihu c da y
cônµ vIec.
Ba c sï 1ames D. WaIson, GIa m dô c vIe n nµhIen cu u CoId
SprInµ Harbor da cônµ hIen ca cuôc doI cho cônµ cuôc Iim ra
phuonµ Ihu c chu a IrI be nh unµ Ihu. Do co pha I Ia mu c IIeu duy
nha I cu a ônµ khônµ7 Ta I nhIen Ia khônµ. DIe u do co Ihe Ia m
na n Io nµ mo I nµuo I. WaIson da da I ra mô I Ioa I nhu nµ mu c IIeu
Ia m Iho I cho ba n Ihan va cho vIe n nµhIen cu u, nhu nµ mu c IIeu
196
ma ho se da I duo c Ironµ mô I nam Iren con duo nµ IIe n Io I mu c
IIeu Ion nhaI Ia Iim ra phuonµ Ihuc chua duoc benh.
Bac sï WaIson, nµuoI doaI µIaI Ihuonµ NobeI cho vIec Iim ra
ca u Iru c DNA dIe n µIa I: “Co ra I nhIe u da nµ be nh unµ Ihu.
Chunµ IôI se cô Iim ra phuonµ phap chua IrI cho môI sô danµ
unµ Ihu. Hy vo nµ ra nµ, chu nµ IôI se co Ihe chu a IrI duo c nhIe u
hon nu a.
“Ba n pha I Iu nµ buo c hoa n Iha nh Iu nµ mu c IIeu mô I. Mu c IIeu
khônµ pha I Ia chu a IrI duo c unµ Ihu ruô I va o nµay nµa y hôm
sau ma Ia hIe u ro duo c can be nh hon. Nhunµ de da I duo c Ihi
can co raI nhIeu buoc. Khônµ aI muôn IhaI baI ca. Va ban se
ca m nha n duo c Iu nµ khoa nh kha c ha nh phu c khI da I duo c
nhu nµ mu c IIeu nho ”.
ThIeI Iap nhunµ muc IIeu nho. DaI duoc. RôI IaI IhIeI Iap
nhu nµ mu c IIeu Io n hon va vuon Io I no . Va ba n se Iha nh cônµ.
Truoc khI Iro Ihanh huan Iuyen vIen Iruonµ dôI bonµ NoIre
Dame, Lou HoIIz khônµ monµ µi hon Ia duo c ra san IhI da u.
Nhunµ khI anh ro I kho I dô I bo nµ Irunµ ho c, anh chí can na nµ
62kµ.
HoIIz bIe I ra nµ anh qua nho be de co Ihe duo c IhI da u. Nhunµ
anh van khaI khao duoc IhI dau, Ihe Ia HoIIz da vach ra môI
ke hoa ch. Anh µhI nho Ia I ca muo I mô I vI Irí cu a dô I bo nµ. KhI
mô I ca u Ihu bI cha n Ihuonµ, nµay Ia p Iu c HoIIz sa n sa nµ de
ra san. Nhu va y, HoIIz co duo c muo I mô I co hô I Ihay vi mô I.
Ta c µIa Harvey Mackay no I: “Cu nµ Iuonµ Iu nhu Ironµ kInh
doanh, ba n danµ Ia m vIe c Ia I mô I co quan nhunµ Iu nµuye n
Iim hIe u ve he Ihô nµ dIe n Ihoa I, ve IIn ho c. Hay khI ba n o vI Irí
ba n ha nµ nhunµ muô n bIe I Ihem ve ma y vI Iính. La m nhu va y,
197
khI co hôI den, ban se co Ihe nam baI duoc chunµ. ThIeI Iap
muc IIeu con khIen ban Iro nen huu ích hon cho Iap Ihe hay
cho cônµ Iy – nhu Lou HoIIz da Ia m.
“DIe u quan Iro nµ o day chính Ia IhIe I Ia p mu c IIeu va cô µa nµ
da I duo c no . DôI khI mo I chuye n suôn se nhu du dInh, nhunµ
cu nµ co Iu c chu nµ Ia I Iô n nhIe u Iho I µIan hon ba n nµhï va Ihính
Ihoa nµ ba n Ia I khônµ da I duo c nhu nµ µi minh nµhï Ia minh co
Ihe da I duo c. Nhu nµ dIe u do khônµ quan Iro nµ. DIe u quan Iro nµ
Ia ban bIeI daI ra muc IIeu va Iheo duôI no IoI cunµ. RôI ban
se Iha nh cônµ IhôI ma !
“Nhu AdrIana BIIIer cua ScaIamandre SIIks noI: “Co nhunµ
khI Ia da I ra nhu nµ mu c IIeu qua cao va Ia khônµ Ihe Iuôn Iuôn
vuon Io I dính duo c, nhunµ cha c cha n Ia Ia co Ihe Iu nµ buo c
Ihuc hIen muc IIeu ay”.
Khônµ co mu c IIeu cu Ihe Ihi con nµuo I ra I de bI a nh huo nµ
va khônµ Ia m chu duo c Iuonµ IaI cu a minh. Tho I µIan se bI Ia nµ
phí khI khônµ co vIe c ca n Ia m, khônµ co ha n dInh. Khônµ co
µi hoan IaI Ironµ ngn ) Ion nn). Mo I Ihu co Ihe Ia I nµo m khI
qua ma p mo va khônµ co ke hoa ch µi ca . Mu c IIeu se manµ
de n cho chu nµ Ia phuonµ huo nµ va su nô Iu c.
DavId LuIher – chu IIch Iap doan CornInµ da nhan Ihuc raI
sau sa c ve khuynh huo nµ khônµ co mu c IIeu nhu hIe n nay. Önµ
Io Ianµ ranµ dIeu nay co Ihe anh huonµ IoI bon Ire nha ônµ.
Do do ônµ IIen Iuc nhac nho bon Ire ve nhunµ muc IIeu.
Önµ no I vo I bo n Ire : “DôI khI chu nµ Ia bI hu I va o dIe u µi do ”.
DIe u do de no I Ia m, nhunµ Ia m ca ch na o de Ira nh nhu nµ ca m
ba y7 “Ouan Iro nµ Ia ca c con hIe u ro ba n Ihan minh muô n µi.
Hay quen IIen bac dI. Hay Iuonµ Iuonµ khI cac con banµ IuôI
198
bô bay µIo Ihi vIe c µi Ia dIe u ca c con monµ muô n da I duo c nha I,
do chính Ia su khac bIeI day7”.
La m Ihe na o de co duo c nhu nµ mu c IIeu Ihônµ mInh7 Chí
Iôn môI chuI suy nµhï ma IhôI vi se co vaI Ihu IhuaI huu ích
co Ihe µIup chunµ Ia Iap Irunµ vao cônµ vIec. Hay Iu hoI ban
Ihan cau ho I ma LuIher da nha c nho ca c con cu a ônµ. “Du nµ
Ia I va suy nµhï ‘Minh Iha I su monµ muô n dIe u µi7 Minh Iha I
su muô n co mô I cuô c sô nµ nhu Ihe na o7 Bay µIo minh da dI
du nµ huo nµ chua7’”. DIe u na y se µIu p ích cho su nµhIe p cu a
ba n do .
Mô I Ia n nu a, ha y de ra mu c IIeu cho minh va da nh su uu
IIen cho chu nµ. Mo I vIe c khônµ Ihe Ia m Ironµ mô I Ia n, do do
phaI Iu hoI ban Ihan: VIec µi nen Iam Iruoc7 VIec µi Ia quan
Ironµ nhaI voI minh bay µIo7 Sau do hay cô µanµ sap xep IhoI
µIan va suy nµa m Ia I nhu nµ uu IIen na y. Day Ihuo nµ Ia pha n
kho khan nha I.
De co Ihe uu IIen cho mu c IIeu cu a minh, Ted Owen, chu bu I
cu a Io 5nn I¡cgo ßu:¡nc:: Tou¡nní da Ihu c hIe n Iheo nhu nµ Io I
khuyen cu a mô I nha Iam Iy ho c. “Anh a y ba o IôI Ia y mô I ma nh
µIay va ve môI duonµ Ihanµ o µIua Io µIay. Sau do Ia vIeI con
sô IôI muô n va o ben Ira I va IôI da vIe I con sô muo I. TIe p Iheo,
vIeI muoI vIec ma IôI muôn hoan Ihanh Iruoc khI minh nµhí
huu.
“Vo I muo I vIe c na y, ba n muô n co mô I cuô c sô nµ Iha I Iô I khI
ve huu. Ba n muô n co mô I mô I nµôI nha xInh xa n. Ba n muô n
co mô I cuô c hôn nhan ha nh phu c. Ba n muô n co su c kho e Iha I
IôI. BaI cu muoI dIeu µi ban muôn. GIo Ihi hay vIeI Ihu Iu uu
IIen ben canh nhunµ vIec nay va môI Ironµ sô muoI vIec nay
se duoc uu IIen nhaI”.
199
Tha I don µIa n pha I khônµ7 Co Ie va y. Nhunµ cu nµ hu u ích
da y chu . Ba nµ Ira c nµhIe m nho na y, Owen da pha I hIe n ra
nhu nµ vIe c ma Iruo c nay anh khônµ he bIe I. “TôI Iim duo c mô I
cônµ vIe c, Ihu nha p kha va ô n dInh, no Ia m IôI Iha y ha nh phu c.
Va do Ia dIeu sô bay”. Vay Ihi hay can nhac va xac dInh cho
du nµ nhu nµ sô mô I, haI, ba de co duo c nhu nµ mu c IIeu de da nµ
Iha nh cônµ nha I.
Tha I Iuye I ne u Ironµ va I nam sau, nhu nµ mu c IIeu duo c nanµ
cao va Ihay dô I. GIa o su RonaId Lvans cu a VIe n nµhIen cu u SInh
ho c SALK no I: “Truo c khI Ia p µIa dinh, IôI chí bIe I nµô I do c ba o
va o cuô I Iua n. TôI cha nµ co vIe c µi kha c de Ia m ca . TôI µa n nhu
nµhIen vIec nµhIen cuu va dính chaI minh voI phonµ nµhIen
cu u. Do da I Ioa I nhu :o ng o nIn nhunµ xn nIn. Do Ia mô I Iha ch
Ihuc kho IIn va Ihuc day nhunµ µIoI han cua Irí oc. Ban kham
pha ra nhunµ dIeu moI ma khônµ co µi µIônµ Ihe ca”.
Nhunµ cuôc sônµ Iuôn Ihay dôI, ap Iuc Ihay dôI va muc IIeu
cu nµ duo c Ihay dô I. Lvans no I IIe p: “Bay µIo , khI da co µIa dinh,
IhaI kho de Ihay dôI IhoI quen cua minh nhunµ IôI baI buôc
phaI Ihay dôI. Ban chí vIec noI ranµ ban khônµ Ihe Iam duoc
IaI ca moI Ihu”.
Tronµ kInh doanh, mu c IIeu cu nµ Ia ye u Iô quan Iro nµ nhu
dô I vo I mô I ca nhan. Va mô I nµuyen Ia c co ba n khI ca c cônµ Iy
vach ra nhunµ muc IIeu cho ho Ia: ro ranµ, co ban va khônµ
ôm dôm qua nhIeu cunµ môI Iuc.
Ta p doa n MoIoroIa da hoa I dô nµ Ironµ suô I mô I nam vo I ba
muc IIeu ro ranµ duoc Ihe hIen banµ môI IhuaI nµu Ioan hoc
nhu sau: “IIe p Iu c su Ianµ Iruo nµ 10·X” mô I haI nam, “co duo c
su IIn Iuo nµ” cu a nµuo I IIeu du nµ va “µIa m Iho I µIan xoay vo nµ
cu a mô I quy·Irinh·kInh·doanh xuô nµ 10 Ia n” Ironµ nam nam.
200
Du nµ Io Ia nµ ve nhu nµ nµôn nµu do . No co Ihe duo c hay
khônµ duo c a p du nµ Ia I cônµ Iy ba n. DIe u quan Iro nµ Ia cônµ
Iy cu a ba n xa c Ia p duo c mu c IIeu va no duo c mo I nµuo I Ironµ
cônµ Iy hIe u ro ra nµ. Nhu nµ mu c IIeu da y Iha ch Ihu c nhunµ
va n co Ihe da I duo c. Nhu nµ IIe n IrIe n co Ihe Iính Ioa n duo c de
danµ. Va neu daI duoc IaI ca nhunµ muc IIeu ay Ihi cac cônµ
Iy se Ihuc hIen duoc nIu ng d¡c u ¡I¡ tIuo ng.
Ba mu c IIeu Iren cu a MoIoroIa da cho chu nµ Ia mô I ca I nhin
day du ve vIec dIeu hanh môI cônµ Iy. Hay nµhï den ba muc
IIeu IhaI ro ranµ va Ihuc Ie ma môI nµuoI binh Ihuonµ co Ihe
da I duo c Ironµ cuô c sô nµ cu a ho .
THII T IÂ I NHU NC MU C TIIU IO IA NC,
IU IÂY THACH THUC NHUNC VÂN NAM
TIONC TÂM TAY CHUNC TA.
201
1Z
180 lf0ß0 98 k9 l08l
Vn o nñn 1Û33, In\¡d ßu¡¡cc, no t nIn íuon In t g¡o ng
no¡ t¡cng o II¡índcí¡I¡n dn co ) tuong í¡cn not íon¡ Ion
dn¡ tnn tIuong t¡o ncn cuc í) dc¡ dc \n qu)cn ¡u. Ion¡
Ion dn ¡ do cI¡nI ín cu c \n n tIo , no t íon ¡ Ion co nu ¡ Iuong
íIo ngu ¡.
Vì tIc , In\¡d ßu¡¡cc dn t¡c n In nI \¡c c tn o ¡n g¡o ng cu c
\n n tIo co Iuong tIon dc cI¡u tIn) \ì gn) :o c tI¡nI g¡n c.
Ông n ) í¡c t cn cI du) nIn t dc ín n duo c d¡c u nn ) ín tìn
í¡cn not cn tIc duoc cnc nIn tIuc \nt Ioc go¡ ín cn tIc
dot í¡cn, not cn) Ion \ì í) do nno do í¡ í¡cn do¡ \n nnt
d¡ nu ¡ Iuong íIo cI¡u. Io do , ong n ) dn tIu nIñ t U4Û
Int g¡ong tu íIñ¡ tIc g¡o¡. Ông t¡ong cnc Int g¡ong nn)
cIo dc n íu c ¡n Ion \n íñ t dn u tIu c I¡c n \¡c c ngu ¡ tu ng
don Ion not. Mo¡ cn) Ion dcu co nu¡ íIo cI¡u. Cong \¡cc
co \c íIong íIn qunn nIung ong \nn t¡c¡ tuc tìn í¡cn.
Cuo ¡ cu ng, no t nguo ¡ ín n cong o tn n T¡íct dn gu ¡ dc n
cIo ong \n¡ Int g¡ong cun not cn) cuc \nn tIo íIong nu¡
nIung co uot.
In\¡d ßu¡¡cc ín¡ g¡o ng Ion nn ) \o ¡ no t t¡ong :o nIu ng
g¡ong cuc \nn tIo íInc cun ong \n t¡ong cIung t¡cn not
nn u dn t ¡o ng ín nuo¡ íñn nn u (AnI). II¡ nIu ng cn) cu c
\n n tIo no Ion \n ¡In t t¡¡c n nn nI nc , In\¡d go ¡ qun n
202
do c cu n ong ín ¡ \n dun ¡n no t )cu cn u ín n nguo ¡ qun n
do c ngI¡ ong dn í¡ nn t t¡¡. Ông )cu cn u nguo ¡ qun n do c
ío xuo ng \n ngu ¡ tu ng íong Ion no t t¡cn nn u dn t ín
nuo¡ íñn nn u do . Tn t cn cII dc tìn no t cn) cu c \n n tIo
íIong nu ¡. Nguo ¡ qun n do c no ¡: “Co íc to¡ ¡In ¡ nn t ín
nuo¡ íñn nñn no ¡ ngu ¡ Ic t cn ¡ dn n nn )”. TIc ín cn c t¡ung
tnn \¡c c ín n t¡ong \u ng duo c go ¡ dc n \n dun ¡n ío ¡ dc
ngI¡ nn Io xun nn) cIun ngIc to ¡: tu)c n In¡ t¡ñn “nguo ¡
ngu¡ Ion”.
NIu ng nguo ¡ nn ) dc n tu nI¡c u no¡ \n íñ t dn u cong \¡c c.
Mo t cn nI tuo ng qun ¡ dn n cIun tu ng tIn ) d¡c n ¡n :nu do
nIung In\c ßu¡¡cc í¡ct nìnI dnng ínn gì. Io¡ cung dcn
ngn ) co no t nguo ¡ cIn ) íñng qun cn nI do ng dc n tìn
nguo¡ qunn doc. AnI tn Ict ícn “Tìn tIn) ¡o¡!”. V¡cn qunn
do c tIco nnI tn dc n cIo duo c nnI tn dn nI dn u íñ ng no t
cn¡ coc. Oun nI¡cn, íong cuc \nn tIo do íIong co not cIut
nu¡ íIo cI¡u nno.
· DALL CARNLGIL
MarµareI ThaIcher da Ia nh da o nuo c Anh qua nhu nµ nam
Ihanµ kho khan nhaI cua vuonµ quôc nay · IhoI dIem xay ra
chIe n Iranh IaIkIands, khu nµ hoa nµ kInh Ie Ihe µIo I, va nhu nµ
bIen dônµ xa hôI keo daI. ThoI µIan nay co Ihe Iam quy nµa
baI ky môI chính IrI µIa nao, va o vI Irí Ia Ihu Iuonµ nuoc Anh
(chua ke Ia nµuoI phu nu dau IIen µIu vI Irí nay), ThaIcher da
hu nµ chIu nhu nµ a p Iu c Io Io n nha I. Nhunµ co mô I dIe u ma
ha u nhu mo I nµuo I Anh, du Ihuô c phe pha I chính IrI na o, de u
pha I Ihu a nha n: Nµuo I Da n Ba The p do khônµ bao µIo chIu chu n
buo c. La m Ihe na o ba a y co duo c su c ma nh de vuo I qua nhu nµ
ap Iuc nhu Ihe7
203
ThaIcher phaI bIeu môI IhoI µIan nµan sau khI ba Iu chuc:
“Ne u ba n pha I Ia nh da o mô I nuo c nhu nuo c Anh – mô I cuo nµ
quô c, mô I nuo c da dI da u cu nµ nhu nµ Ihanµ Ira m cu a Ihe µIo I,
môI nuoc day uy Iín, ban phaI co chaI ‘Ihep’ Ironµ nµuoI”.
Va Iheo ba cu u Ihu Iuo nµ, dIe u na y khônµ co µi qua phu c
Iap. Tap Irunµ, ky IuaI, va môI nIem khao khaI Ihanh cônµ
khônµ µi cuonµ IaI, do Ia nhunµ µi ban can. Ba noI: “TôI chua
Iu nµ bIe I mô I aI Ien duo c dính cao ma khônµ ca n nô Iu c. Do Ia
cônµ Ihu c manµ ba n de n vo I Iha nh cônµ. Va du ba n khônµ Ihe
Ien duo c dính cao, ba n cu nµ se khônµ Iha I ba I ne u bIe I nô Iu c”.
MaµµIe ThaIcher hIeu ro dIeu nay. Hay co muc IIeu ro ranµ,
nhu nµ mu c IIeu ma ba n Iha I su muô n da I duo c; Iu IIn va o ba n
Ihan; Iuôn kIen dInh va khônµ sao Ia nµ Ironµ cônµ vIe c. Thu c
hIe n nhu nµ dIe u Iren, kha nanµ Iha nh cônµ cu a ba n Ia vô cu nµ
Io Io n, du Ia Ironµ cônµ vIe c, do I sô nµ µIa dinh, Ironµ Ihe Ihao
hay ca Ironµ chính IrI.
Ivan SIewarI Ia nµuo I da n ônµ cu a mu c IIeu. Uo c mo cu a cuô c
do I anh Ia duo c Iham µIa dua xe dIa hinh · nhu nµ cuô c dua
da I ba Iram, nam Iram, hay ca nµa n da m qua nhu nµ dIa hinh
µô µhe , vo I nhu nµ µIo Ia p Irunµ cao dô va nhu nµ con dau Iunµ
suô I cha nµ duo nµ. Nhunµ SIewarI Ia m nµhe µIa m sa I Ironµ
nµa nh xay du nµ. Anh co mô I nµuo I vo , ba du a con Iuô I danµ
Io n, va mô I khoa n no Ihe cha p ca n pha I Ira . Anh co nhIe u Ira ch
nhIe m va cam ke I pha I hoa n Iha nh. Mo I vIe c duo nµ nhu muô n
nµan ca n mu c IIeu cu a anh, nhunµ anh co ke hoa ch de Iheo
duô I uo c mo cu a minh vo I Ia I ca nµhI Iu c.
SIewarI no I: “TôI muô n Iham µIa dua xe, Ihe Ia IôI xIn su a xe
dua va o haI nµa y nµhí Ihu Ba y va Chu nha I. TôI co dIp duo c
204
nµô I Ien xe nhunµ khônµ duo c Ia I, va Ia I nhIen chua bao µIo nµhï
de n chuye n se Iro Iha nh Iay dua chuyen nµhIe p va o Iu c a y”.
Co hô I cu a anh cu nµ da de n va o mô I nµa y no . Mô I Iay dua
ma SIewarI Ia m vIe c chunµ bI µa y chan nµay Iruo c khI cuô c dua
dIe n ra. ChIe c xe ba y µIo Ia I da sa n sa nµ Iren duo nµ dua. Tay
dua do khônµ co n Iu a cho n na o kha c Ia de cho SIewarI ca m Ia I.
Cunµ voI nµuoI ban LarI SIahI nµôI o hanµ µhe sau, SIewarI
dI ra duo nµ dua. Mo I Ihu rô I IInh ca Ien. ChIe c xe chô m Ien con
dôc, xoay vonµ rôI keI Ironµ dônµ bun. Nhunµ chIec xe khac
vuI qua. Co hôI duy nhaI de chunµ Io minh cua SIewarI Iuonµ
chu nµ da Ian Iha nh may kho I.
Anh Ia nho Ia I cuô c dua xe da u IIen Ironµ do I: “Ba y µIo chu nµ
IôI du nµ cho I doa n dua. Mo I nµuo I da cha y dI ca . Cu mô I ba
muoI µIay Ia co mô I chIe c kho I ha nh, va Iô nµ cô nµ co de n sa u
bay chuc chIec Ironµ doan. TaI ca da bo xa IôI va LarI. Chunµ
IôI khônµ Ihe dI IIep du Ia muoI Iam hay haI muoI dam nua vi
van IIeI Iuu – bô phan day nôI Iu chan µa den bô che hoa khí
– da bI hu. The Ia IôI Iham chí cunµ chanµ IaI duoc. TôI noI
‘LarI, Ia y cho IôI ca I co ·Ie’. LarI Ia y co ·Ie Ironµ hô p dô nµhe , IôI
keo ra duoc doan day bI hu va no du daI de IôI quan quanh
va o ca I co ·Ie. Chu nµ IôI Ia m kha nhanh. Tronµ vo nµ nam muo I
phuI, chunµ IôI da co caI chan µa dunµ Iay va IôI co Ihe môI
Iay nhan µa, day côn, con Iay kIa Ihi IaI xe. Khônµ co IhIeI bI
IaI banµ dIen nhunµ chanµ he µi vi IôI da quyeI Iam – va IôI
muôn cam IaI.
“TôI no I vo I LarI ‘TôI muô n anh ca m ca n sô ’ vi day Ia xe bô n
sô . ‘TôI se huy ch nhe cu I cho mô I Ia n IôI muô n sanµ sô ’. The Ia
IôI nha n µa, va mo I Ihu Iro nen Iô n xô n. TôI da y côn, Ianµ Iô c
va anh ba n cu a IôI sanµ Iô n sô . Nhunµ cuô I cu nµ Ihi mo I Ihu
205
cu nµ Ia m ô n. TôI nha n µa va nha µa, sau do da y côn va huy ch
nhe cu I cho de LarI sanµ sô cao hon. Chu nµ IôI nhanh cho nµ
ba I nhIp vo I nhau. Lô n xô n Iu c da u Ia do Iu c IôI ca n sô cao
anh Ia Ia I cho sô Iha p va nµuo c Ia I. Nhunµ rô I chu nµ IôI da
phô I ho p kha Iô I va ba I da u duô I kIp ca c xe kha c – day Ia cuô c
dua daI ba Iram dam. Chunµ IôI qua maI môI xe, rôI haI xe.
Vanµ, chunµ IôI IhaI su khônµ Ie chuI nao. Va ban bIeI day,
no I cho nµa n µo n Ia chu nµ IôI da Iha nµ cuô c dua do – mô I cuô c
dua ba Iram dam”. Su Iap Irunµ va Iính ky IuaI do chính Ia
nhunµ µi co Ihe µIup ban chIen Ihanµ Ironµ baI ky cuôc dua
na o cu a cuô c do I.
SIewarI IIe p Iu c IIe n Io I va Iro Iha nh Iay dua ha nµ da u nuo c
My môn dua xe dIa hinh. Anh µIanh chIec cup danh IIenµ Iron
Man nhIeu Ian den nôI nµuoI ham mô µIo chí bIeI den anh voI
caI Ien don µIan Iron Man – NµuoI Dan Önµ Thep. O IuôI bôn
muoI – ca I Iuô I duo c xem Ia Ia o Ia nµ Ironµ môn Ihe Ihao “nhô I
nµuoI” nay – SIewarI IIep Iuc ky hop dônµ IaI Iro ba nam voI
ToyoIa.
“AI cunµ bIeI IôI da µIa va bon Ire Ihi danµ Ien.” Nhunµ do
chí Ia môI Ihu Ihach nhu bao Ihu Ihach khac, va chac chan se
khônµ Ia nµuyen nhan de SIewarI µIa Iu duo nµ dua. Nµuo I Da n
Önµ Thep se IIep Iuc cam IaI den nam sau muoI IuôI, aI ma
bIe I duo c chu 7 Chính kha nanµ Ia p Irunµ do – Ironµ ba I ky Iïnh
vuc nao – Ia ranh µIoI phan bIeI µIua ke Ihanµ va nµuoI Ihua.
Theo nhu Thomas A. Saunders III, nµuo I dô nµ sa nµ Ia p
Saunders Karp no I: do Ia bí ma I Io n nha I de µay mô I sô quy Io n.
Saunders ke : “KhI IôI Ia m cho Morµan SIanIey va I nam Iruo c,
chunµ IôI co nhIem vu Iam Ianµ môI sô quy IrI µIa haI Iram
IrIe u dôIa cho nµan ha nµ da u Iu cu a chu nµ IôI. Va cuô I cu nµ
206
chu nµ IôI da I duo c haI pha y ba Ií. Do Ia sô IIe n Io n Ihu haI Iu nµ
duo c Ia p ho p cho mô I quy da u Iu. TôI nµhï pha n Io n Iha nh
cônµ na y co duo c Ia nho su kIen Iri khônµ chIu Iu I buo c, khônµ
chap nhan su Iu chôI, va san sanµ Iro IaI de chInh phuc muc
IIeu. Do Ia su sa n sa nµ IIe p Iu c IIe n Io I va Iim hIe u vi sao aI do
noI ‘khônµ’ – de rôI co Ihe IhuyeI phuc nµuoI do noI ‘co’”.
Ired SIeverI Ia µIa m dô c Ia I chính cu a cônµ Iy ba o hIe m New
York LIIe. Anh hoc duoc Iính kIen Iri Iu nµuoI cha cua minh,
mô I nµuo I cu nµ Ien Ired. SIeverI ke ve cha cu a minh: “Tinh yeu
duy nha I cu a do I ônµ Ia choI ke n IrumpeI. Önµ da Iu nµ choI
voI nhunµ nhac cônµ Ien IuôI nhaI, ke ca Harry 1ames, ArIIe
Shaw, va 1ack Teaµarden. Önµ a y dích Ihu c Ia mô I nµhe sï
IrumpeI hIe m co ”.
Va nµay ca nµuo I nµhe sï do cu nµ khônµ nµu nµ Iuye n Ia p
nhunµ nµon co ban. SIeverI noI: “Önµ van choI cac µam nhac
co ba n. Mô I Ironµ nhu nµ nha c cônµ IrumpeI µIo I nha I nuo c da
Ia m µi7 Önµ khônµ choI nhu nµ dIe u nha c mo I phu c Ia p da I do nµ.
Önµ ay chí choI nhunµ µam nhac co ban. Nµay qua nµay, hanµ
µIo dô nµ hô , ônµ choI nhu nµ µam kha c nhau. Önµ no I vo I IôI
ranµ neu ônµ bIeI ro nhunµ µam nhac va co Ihe choI chunµ
mô I ca ch Ihua n Ihu c va nhanh cho nµ Ihi ônµ co Ihe ho c choI
baI ky ban nhac nao”.
Su Ia p Irunµ khônµ µi Iay chuye n do chính Ia ca I manµ haI
Ihô nµ dô c mIe n Nam, ca ch nhau muo I sa u nam, de n vo I Nha
Tra nµ. Mô I nµuo I Ien 1Immy CarIer, mô I nônµ dan binh Ihuo nµ
den Iu banµ GeorµIa. NµuoI kIa den Iu Ihanh phô nho Hope
banµ Arkansas. Ten ônµ ay Ia BIII CIInIon.
KhI CarIer baI dau chIen dIch Iranh cu vao nam 1976, hau
nhu khônµ co co hô I na o cho ônµ Iruo c nhu nµ chính IrI µIa IIe nµ
207
Iam bay µIo. Va hau nhu khônµ co aI sônµ nµoaI banµ GeorµIa
Iu nµ nµhe de n Ien ônµ. Önµ pha I ca nh Iranh vo I nhu nµ chính
IrI µIa sunµ so nhaI cua danµ Dan chu, va rao can chính dau
IIen cua chIen dIch Ia banµ New HampshIre, noI xa nhaI ma
nµuoI GeorµIa nay co Ihe van dônµ.
KhI CIInIon cha y dua va o Nha Tra nµ va o nam 1992, ônµ cu nµ
µap nhunµ baI IoI Iuonµ Iu – va nµuyen nhan Ihi cunµ µIônµ
nhu va y. Önµ a y co mô I chu I IIe nµ Iam hon so vo I CarIer nhunµ
cu nµ khônµ nhIe u Ia m, va Iô nµ Ihô nµ duonµ nhIe m Ihuô c phe
Cônµ hoa bay µIo IaI vua moI Ihanµ môI cuôc chIen Ion.
Ne u ba n IIn va o Io I cu a ca c chuyen µIa Iu c ba y µIo , co Ie khônµ
co aI Ironµ haI Ihô nµ dô c na y se co co hô I da c cu . Va o cuô I Iho I
dIe m cho n u nµ cu vIen cho mô I Da nµ, ca haI nµuo I con cu a vu nµ
DIxIe na y de u bI cho Ia na m nµoa I cuô c dua. Ta I nhIen do khônµ
phaI Ia nhunµ µi xay ra Iren Ihuc Ie va co nhIeu nµuyen nhan
de µIa I Ihích dIe u na y. Va khônµ co nµuyen nhan na o quan Iro nµ
hon su Iap Irunµ va ky IuaI cua ca haI chIen dIch.
Tronµ suô I cha nµ dua da y chônµ µaI do , ca haI nµuo I da n
ônµ co qua du Iy do de bo cuôc. DôI voI CarIer, nµoaI su mo
nhaI hoan Ioan, ônµ con µap phaI môI de doa Iu Ted Kennedy
va nhu nµ Io I nha n xe I cho ra nµ chính Kennedy, chu khônµ pha I
CarIer, moI Ia Iua chon cua nhunµ “danµ vIen Dan chu Ihuc
su ”. Dô I vo I CIInIon Ihi ra o ca n Ia vu be bô I Iinh du c vo I GennIIer
IIowers, su pho I Io cu a ba o chí, uy Iín cu a Iô nµ Ihô nµ duonµ
nhIem, va su canh Iranh Iu dôI Ihu Ien PeroI.
Nhunµ nhu nµ Iro nµa I na y da khônµ du nµ duo c buo c IIe n
cu a CarIer va o nam 1976. Chu nµ cu nµ khônµ nµan ca n duo c
CIInIon va o nam 1992. Va nµuyen nhan Io n nha I cu a ca haI
Iha nh cônµ na y chính Ia su Ia p Irunµ cu a haI cu u Iô nµ Ihô nµ.
208
Ho hIeu ro dIeu minh muôn daI duoc. Ho nô Iuc cho môI muc
IIeu cu Ihe , mô I µIa c mo ma haI nµuo I da nunµ na u Iu Iho I Iho
a u. Ke I qua Ia ho co duo c mô I dô nµ Iu c sIeu pha m. Ho Ia m vIe c
nhu dIen va khônµ khI nao nµoI Iap Irunµ, va cuôI cunµ ho da
µIa nh duo c chIe n Iha nµ.
KIen Iri cu nµ Ia mô I pha n cu a cônµ Ihu c da n de n Iha nh cônµ.
De daI duoc nhunµ µi ban muôn Ironµ doI, ban phaI Iuôn Iu
IIn va san sanµ Iheo duôI chunµ. Luôn cô µanµ dunµ day môI
khI va p nµa .
BurI MannInµ, chu IIch cu a 1. WaIIer Thompson, mô I Ironµ
nhunµ hanµ quanµ cao Ion nhaI Ihe µIoI, khoI nµhIep Ia môI
copywrIIer (nµuoI vIeI quanµ cao). Önµ Iro Ihanh “con nµuoI
sa nµ Ia o” duy nha I Iu nµ da n da I cônµ Iy qua nhu nµ chIe n dIch
qua nµ ca o cho ca c kha ch ha nµ Io n nhu Iord, Lever BroIhers,
NesIIe, KeIIoµµ, Kodak, Goodyear va Warner·LamberI.
Vanµ, Ia I nanµ va sa nµ Ia o Ia nhu nµ dIe u kIe n sô nµ co n Ironµ
mô I nµa nh da y ca nh Iranh nhu qua nµ ca o, nhunµ ne u IhIe u
su Iap Irunµ cao dô va môI IInh Ihan Iam vIec ben bí, IaI ca
chí Ia con sô khônµ Io Iuo nµ. Do Ia ba I ho c ma MannInµ da
Iruc IIep IraI nµhIem Iu nhunµ nµay dau su nµhIep cua minh.
Önµ da nµhï ra môI y Iuonµ ma ônµ cho ranµ raI IuyeI voI
cho kha ch ha nµ Io n da u IIen cu a minh. Kha ch ha nµ do Ia cônµ
Iy bIa SchIIIz va sIoµan ma MannInµ da I cho cônµ Iy Ia “II¡
ín n Ic t 5cIí¡tz, ín n Ic t í¡n”, mô I cau no I ma sau na y da Iro
nen nôI IIenµ nhu cau cua mIenµ. MannInµ raI phan khoI voI
ke hoa ch na y nhunµ dIe u kho IIn Ia cônµ Iy SchIIIz BrewInµ Ia I
khônµ nhu va y. Nµuo I cu a SchIIIz cho ra nµ y Iuo nµ cu a MannInµ
qua IIeu cu c. Ho muô n ônµ nµhï ra ca I µi do Ia c quan hon.
209
Nhunµ MannInµ da khônµ bo cuô c. Önµ Iro Ia I µa p kha ch
hanµ va µIaI Ihích IaI ke hoach cua minh Iônµ cônµ den sau
Ian. Önµ nho IaI Ian cuôI cunµ: “TôI co Ihe de cap IaI van de
nhIe u Ia n nhu va y chu ye u vi mô I quan he ma IôI co vo I kha ch
ha nµ cho phe p IôI khônµ de ônµ Ia quanµ IôI ra kho I pho nµ.
Den Ian Ihu sau, ônµ Ia noI ‘Duoc rôI. TôI khônµ nµhï y kIen
do hay cho Ia m, nhunµ ne u ca c anh muô n Ia m, ha y Ihu nµhIe m
o noI na o do xem sao’”.
Nhunµ µi xay ra sau do IaI nhIen da Iro Ihanh IIch su Ironµ
nµa nh qua nµ ca o. Ta I nanµ va su sa nµ Ia o cu a MannInµ da kho I
da u cho ke hoa ch, nhunµ chính su kIen Iri cu a ônµ da manµ
ke hoach do den voI cônµ chunµ. DaIe CarneµIe da dIen Ia raI
ro ra nµ nµuyen Ia c na y. Önµ no I: “KIen nha n va be n bí Ia nhu nµ
ca I manµ Ia I nhIe u Iha nh cônµ hon su Ihônµ mInh don Ihua n.
Hay nho Iay dIeu nay khI ban µap phaI Iro nµaI.
“Dunµ de dIeu µi khIen ban nan Ionµ. Luôn IIen IoI va dunµ
bao µIo da u ha nµ. Do Ia phuonµ cham cu a ha u he I nhu nµ nµuo I
Ihanh cônµ. TaI nhIen co nhIeu Ihu co Ihe Iam ban chan nan.
Nhunµ quan Iro nµ Ia ba n co Ihe kha c phu c duo c no . Va ne u
ban Iam duoc, Ihe µIoI se nam Ironµ Iay ban.”
NoI môI cach Ihuc Ie Ia ban phaI nho duoc muc IIeu co ban
Ia µi – ky duoc môI hop dônµ quanµ cao, Ihanµ môI µIaI dua
xe, hay dac cu chuc Iônµ Ihônµ My. Sau do Iap Irunµ heI suc
vao muc IIeu do.
Va pha I da m ba o Ia ba n Iuôn Iheo duô I de n cu nµ. Chuye n
nay khônµ phaI Iuc nao cunµ de. Ban phaI ren Iuyen cho minh
ca ch buo c qua va hoa n Iha nh Iu nµ buo c, Iu nµ chI IIe I cu a cônµ
vIe c. Do Ia nhu nµ µi khIe n cho mô I nµuo I Iro nen µIa IrI va quan
210
Iro nµ hon Ironµ Iô chu c hay cônµ Iy, cu nµ nhu Iro nen da nµ
IIn cay hon Ironµ maI dônµ nµhIep va ban be – Iheo duôI va
hoan Ihanh Iunµ buoc môI.
L. MarIIn GIbson, chu IIch Ia p doa n CornInµ Lab ServIces no I:
“La n no IôI buo c va o mô I van pho nµ, va IôI Iha y mô I danh sa ch
cac cuôc µoI can phaI Ira IoI – môI danh sach daI nµoanµ – va
IôI Iu nµhï ‘anh chanµ nay maI kIem soaI rôI’. Neu ban Iham
chí khônµ Ihe Ira Io I ca c cuô c µo I cu a minh Ihi se co nhIe u nµhI
nµo ve Iính da nµ IIn ca y cu a ba n da y. Do Ia dIe u ra I nho nha I”.
Mô I nµuo I chu nµ Io duo c anh Ia da nµ IIn ca y co ra I nhIe u co
hô I de cho Iha y minh da nµ IIn ca y nhu Ihe na o. GIbson no I:
“NµuoI khac bIeI ho co Ihe IIn cay ban. Ho yeu cau ban Iam
vIec µi do, va ho khônµ can phaI dan do µi Ihem. Ho bIeI Ia
ba n se hoa n Iha nh mo I Ihu . Do chính Ia Iính da nµ IIn ca y. Du nµ
nhu nhunµ nµuoI IhIeu Irach nhIem khônµ Ira IoI IaI cac cuôc
µo I dIe n IhoaI, hay nha n Ihu ba o Iu chu IIch ma khônµ bIe I Ira
IoI Ihe nao de rôI quanµ no vô môI µoc rôI quen Iuôn. Va nµaI
chu IIch Iren kIa se Iu hoI: khônµ bIeI co van de µi voI Ihanµ
cha do khônµ nu a7”.
Tha nh cônµ hay Iha I ba I duo c Iim Iha y mô I nµa y Iu ha nµ
Iram, hanµ nµan nhunµ chI IIeI raI nho nhu Ihe. 1oyce Harvey
cua Iap doan Harmon AssocIaIes noI: “Do Ia nhunµ µIa IrI xua
cu nhu vIe c de n du nµ he n, nho Ihu c hIe n Io I hu a, va co Io nµ Iu
Iro nµ Ironµ cônµ vIe c. Ne u ba n vIe I mô I Ihu Iín du nµ, ba n pha I
Ihuc hIen Iu buoc môI den buoc bôn. Ban khônµ Ihe bo buoc
ba. SaI môI II dI môI dam. Dunµ Iam qua nhanh. KIem Ira IaI
moI chI IIeI va phaI Iuôn Iap Irunµ”.
Ross Greenburµ da nhan ra Iam quan Ironµ cua ky IuaI va
Ia p Irunµ va o mô I dem nam 1990, khI MIke Tyson bI ha knock·
211
ouI bo I BusIer DouµIas. Tyson Iu c ba y µIo khônµ nµhI nµo µi
Ia nha vô dIch Ihe µIoI quyen Anh hanµ nanµ. DouµIas cunµ Ia
mô I Iay da m cu nµ cu a, nhunµ cho de n Iho I dIe m IIe nµ chuônµ
khaI Iran vanµ Ien, anh van chua µay duoc nhIeu chu y.
Greenburµ Ia µIam dôc san xuaI cua kenh HBO SporIs. Cho
de n Iu c dIe n ra Ira n Tyson·DouµIas, ônµ da sa n xua I ha nµ Iram
Ira n da u cho kenh Iruye n hinh. Nhunµ nµay ca vo I mô I nµuo I
ky cuu nhu Greenburµ, su Iap Irunµ van co Ihe bI Iunµ Iay boI
nhunµ su kIen kIch Iính.
Greenburµ nho Ia I: “De n hIe p haI, co Ihe Iha y ro ra nµ DouµIas
danµ Ihanµ Ihe con Tyson Ihi danµ µap van de. Tyson da Ianh
haI ba cu dam Iruc dIen va IôI voI nµuoI binh Iuan vIen van
bam saI Iran dau”. MoI Ihu van raI IôI.
“Va o hIe p bô n, DouµIas Iunµ ra nhIe u cu IIen hoa n khIe n
Tyson chao da o, va co mô I IIe nµ Ia Io n Ironµ duo nµ day IIen
Iac. MoI nµuoI Ironµ xe IaI nhan ra caI ma chunµ IôI nhin Ihay
Iruo c ma I. Do Ia mô I Ia n ra I hIe m hoI chu nµ IôI bI qua Ihu hu I
va o Ira n da u Ihay vi va o cônµ vIe c cu a mô I nµuo I. TôI co n nho
ra I ro chuye n do , va Ia I ca nhu nµ nµuo I Ia m vIe c chunµ vo I IôI
se ke cho ba n nµhe cu nµ mô I cau chuye n. KhI IôI nha n ra dIe u
na y, IôI no I ‘Duo c, mo I nµuo I binh Iïnh mô I chu I. Ha y nho Ia
chu nµ Ia co cônµ vIe c Ia m o day. Ne u ca c anh de minh bI cuô n
vao Iran dau, cac anh se maI kIem soaI cônµ vIec cua minh’.
Do Ia IaI ca nhunµ µi IôI noI. Nµay Iap Iuc, moI nµuoI bo dI
nhunµ phan unµ ban nanµ va chunµ IôI Iap Irunµ Iro IaI cônµ
vIec · chIeu IaI pha dam IIen hoan baI nµo”.
Khônµ co nhIe u chô cho saI Ia m xua I hIe n khI Ia m Iruye n hinh
Iruc IIep. “Ban Ihay day, neu IôI bI qua Ihu huI vao DouµIas
Iuc do, IôI da khônµ Ihe sap xep banµ Ihu hinh va cac mau
212
qua nµ ca o. Ca c dô nµ su cu a IôI cu nµ khônµ Ihe Ihu hinh Ia I ca c
chI IIe I de chIe u Ia I cho kha n µIa Iruye n hinh xem cuô I Ira n da u”.
Nhunµ Greenburµ Ihu a nha n Ia chính ônµ cu nµ µa n nhu ma I
Ia p Irunµ va o ca I dem da nµ nho do . “TôI se khônµ bao µIo quen
duo c ca I khoa nh kha c Tyson Ie xuô nµ sa n da u. No µIô nµ nhu
vIe c IôI danµ do c ky su cu a µIa I vô dIch quye n Anh ha nµ na nµ,
va nµay ca I µIay nµa n nµu I do , IôI sanµ Iranµ va Iha y mô I
chuonµ mo I cu nµ vo I mô I nha vô dIch mo I. TôI se manµ khoa nh
kha c do xuô nµ duo I mô . Tyson va DouµIas, va co Ihe Iuonµ IaI
co n co su kIe n kha c nu a. TôI chí co Ihe no I ‘TôI da Ia mô I pha n
Ironµ do ’”.
Ta p Irunµ cao dô khônµ chí quan Iro nµ vo I Iruye n hinh Ihe
Ihao. Tronµ Iruo nµ ho p cu a ba c sï ScoII Coyne, Ia p Irunµ va
ky Iua I co n manµ Iính sô nµ co n.
Coyne, mô I ba c sï X·quanµ Iu nµ Iheo ho c Ia m IInh mu c, Ia
ba c sï da u IIen co ma I Ia I hIe n Iruo nµ noI chIe c AvIanca BoeInµ
727 roI µa n nha ônµ Ia I Lonµ IsIand va o mô I dem kInh hoa nµ
Iha nµ Mô I. Tronµ hon mô I IIe nµ dô nµ hô , Coyne Ia vI ba c sï
du) nIn t co maI IaI chô chIec may bay roI.
Önµ pha I xu Iy ve I Ihuonµ cho Iu nµ nµuo I mô I va Ia m ho dIu
dI nô I hoa nµ Ioa n. Önµ pha I Ihu c hIe n Ia I ca cho mô I nµuo I chí
Ironµ vonµ môI haI phuI, va Iam vIec do Ironµ Iinh Iranµ hau
nhu cam hoa n Ioa n vi da sô na n nhan Iren ma y bay Ia nµuo I
CoIombIa va khônµ bIe I no I IIe nµ Anh. TIe nµ Tay Ban Nha cu a
Coyne Ihi IaI khônµ vuoI qua may chu “doc·Ior, doc·Ior” (bac
sï). Önµ phaI canµ heI cac co Ironµ nµuoI de hIeu benh nhan
muôn noI µi, va ônµ da co cach.
Coyne ke , nho Ia I ca I dem kInh hoa nµ do : “TôI deo ô nµ nµhe
va o. TôI IIen Iu c no I ‘Doc·Ior’ va va I nµuo I Ironµ sô ho Ihi kho c
213
va Ia IheI Ien. TôI khônµ bIeI ho Ia heI vi so haI hay vi co Ihe
danµ dau do n. TôI co Ihe no I chuye n ba nµ ca ch so va o ma I ho .
Ba n co Ihe nha n Iha y ho dau do n Ihe na o qua ca I ca ch ho nhin
ba n.
“TôI phaI Ihi Iham vao IaI ho. TôI phaI Iuôn µIu binh Iïnh,
µIu Ia y ho va Ira n an ho ba nµ ca c cu chí va ba nµ ca ch so cha m
vao maI ho. TôI khônµ Ihe bIeI duoc benh su cua Iunµ nµuoI.
Ban bIeI day, ban khônµ Ihe hoI ho dau chô nao: Dau nhu Ihe
nao7 Lunµ co dau khônµ7 TôI phaI kIem Ira Iu dau den chan
Iunµ nµuoI môI, va khI IôI dI xuônµ hanµ phía duoI, IôI Ihay
nhIe u nµuo I bI µa y xuonµ ra I khu nµ khIe p. TôI chua Iu nµ Iha y
nhu nµ ca µa y xuonµ na o µIô nµ va y. Chan cu a ho nhu bI ro I ra
nµoa I. Ba n pha I cô µa nµ he I su c kIe m Ira ca c pha n xuonµ µa y,
xuonµ suo n, IIem Ihuô c, chuye n sanµ nµuo I IIe p Iheo va Ia m
IaI Ioan bô cac buoc Iren – IaI ca deu banµ Iay. Ho khônµ Ihe
noI µi voI ban. Ban cunµ khônµ Ihe yeu cau ho ‘Chí coI dau
chô na o7’. Do Ia mô I kInh nµhIe m ra I ky qua I khI ba n pha I Ira I
qua no vi ap Iuc Iuc do raI Ion”.
Ta p Irunµ va Ia p Irunµ mô I Iram pha n Iram. Do Ia nhu nµ µi
µIup Coyne vuoI qua IaI ca.
Su Ia p Irunµ cu a Coyne cao de n nô I Iam Irí ônµ duo nµ nhu
bI donµ chaI voI moI Ihu ben nµoaI. Önµ chí nhan ra minh da
Ia p Irunµ cao Ihe na o khI ônµ no I ve IaI na n do Ironµ hô I nµhI
Iha o Iua n ve vIe c kIe m soa I canµ Iha nµ. Nhu nµ nµuo I kha c Ironµ
hô I nµhI mIeu Ia Iinh Ira nµ Iô n xô n ma ba n co Ihe Iuo nµ Iuo nµ
ra Iu c ba y µIo : xe cu u Ihuonµ, xe cu u ho a hu co I kha p noI, IIe nµ
Ia heI Inh oI cua nhunµ nµuoI sônµ soI va cac nhan vIen cuu
nan. Va Coyne da khônµ he nµhe Ihay µi heI.
“Nhu nµ µi IôI nho Ia mu c dô Im Ia nµ cu a no . Ta I ca duo nµ
214
nhu Iïnh Ianµ va µon µanµ. Ban phaI Iap Irunµ den muc ban
khônµ Ihe nµhe µi he I. No µIô nµ nhu bI IhôI mIen va y. TôI nho
Ia minh da dI chuye n Ironµ su yen Ia nµ hoa n Ioa n. Thu duy
nha I ma IôI nµhe duo c Ia IIe nµ ma y bay Iru c Ihanµ de n khoa nµ
môI IIenµ sau. Ho den de chuyen môI sô nµuoI bI Ihuonµ dI”.
Ta p Irunµ – kha nanµ bo qua nhu nµ Ihu sao Ia nµ va Iheo
duô I mô I mu c IIeu quan Iro nµ duy nha I – Ia nhu nµ µi da cu u
nµuo I va Ia m Ihay dô I dem hôm do .
NCUO I IA NH IA O IHÔNC ßAO CIO
IUO C MÂ T TÂ I TIUNC.
HO IUÔN IA N CHA T MA T MINH IIN
TÔ NC THI ßU C TIANH.
215
1J
ß8l 8000 l00 08ß 08ß0
Ounn do ¡ M) :nu nI¡c u do t tIu ngI¡c n dn íIn n ¡In ¡n
¡ñ ng tIn n cI¡ nIu ng nguo ¡ tInnI n¡cn duo c to¡ íu)c n
nI¡c u nñn t¡ong qunn do ¡ co tIc In nI qunn to t Ion \n
cI¡u du ng ínu Ion nc u nIu Io quñng ín ío :nng no t ícn
\n ngII ngo¡ nuo ¡ ¡Iu t no ¡ g¡o . Vì tIc , qunn do ¡ dn ¡n
ícnI cIo Io tIuc I¡cn d¡cu do.
T¡n¡ t¡n cun ínn cung íIon ngonn íIong ícn qunn do¡
M). Iuong nnu no íon cIo co tIc ínn no¡ ngn) co tIc
ínn dn) cn not ton cIo dnu. Nñng íuong no t¡cu Ino t¡ong
In¡ nuo¡ ío n g¡o du dc dn ) In¡ nuo¡ tn n tInn ícn no t
cn¡ íc cno íIonng ÛÛcn. Vn no co tIc tIuc I¡cn not íIo¡
íuo ng cong \¡c c íIo t¡n nIu \n ) t¡ong nñn nuo¡, ín )
nuo¡, In) cI¡n nuo¡ nñn. In n tIc nn o no co tIc cI¡u du ng
duo c d¡c u do ? ßn c :¡ Wnítc¡ ß. Cnnnon cu n t¡uo ng Y íIon
Hn¡\n¡d co g¡n¡ tI¡cI d¡cu nn) cIo to¡. Ông no¡: “Hnu Ict
no¡ nguo¡ cIo ¡ñng t¡n íuon Iont dong íIong ngung ngII.
TIuc tc, t¡n co not íIonng tIo¡ g¡nn ngII nInt d¡nI :nu
no¡ ínn co ín¡. Vo¡ toc do t¡ung íìnI ín) nuo¡ nI¡¡ not
¡Iut, t¡n tInt :u cII Iont dong cI¡n t¡ong In¡ nuo¡ íon
t¡cng dong Io. IIonng tIo¡ g¡nn ngII tong cong ín nuo¡
íñn t¡c ng no t ngn )”.
216
T¡ong :uo t tIc cI¡c n tIu In¡, W¡n:ton CIu¡cI¡íí íu c do gn n
ín) nuo¡ tuo¡ \nn co tIc ínn \¡cc nuo¡ :nu g¡o no¡ ngn)
tu nñn nn ) qun nñn íIn c, cII dn o cuo c cI¡c n cu n cn nuo c
AnI. Mot í) íuc ¡I¡ tIuong. Ông n) co í¡ qu)ct gì? Ông
ínn \¡cc t¡cn g¡uong no¡ íuo¡ :nng cIo dcn nuo¡ not g¡o,
do c ín o cn o, ¡n cII tI¡, go ¡ d¡c n tIon ¡ \n to cIu c cn c cuo c
Io ¡ ngI¡ qunn t¡o ng. 5nu íuo ¡ t¡un, ong ícn g¡uo ng no t
ínn nun \n ngu t¡ong not t¡cng. ßuo¡ cI¡cu, ong ngu tIcn
In¡ t¡cng t¡uoc íI¡ ñn íun to¡ íuc tnn g¡o. Ông íIong d¡cu
t¡¡ íc nI íno íu c \n cu ng íIong cn n ¡In ¡ ín n d¡c u do . Ông
dn t¡nnI duoc ícnI do \ì ong dn ngII ngo¡ tIuong xu)cn,
\n ong co tIc t¡c¡ tuc ínn \¡cc not cncI íIoc íIoñn \n
íIong nct no¡ t¡ong :uot dcn dn¡.
· DALL CARNLGIL
MonsIµnor Tom HarIman Ia mô I IInh mu c hon haI muoI nam
nay. Önµ cô nµ hIe n ca cuô c do I minh de phu nµ su Chu a va mo I
nµuo I. Cônµ vIe c ha nµ nµa y cu a ônµ Ia an u I nµuo I nµhe o, cham
so c nµuo I ô m dau, khuyen nhu nµuo I qua n Irí va cô µa nµ dem
Ia I ha nh phu c cho mo I nµuo I. Nhunµ Iha I da nµ buô n, co mô I
dIe u da bI ônµ Ia nµ quen Ironµ nhu nµ chuô I nµa y ba n rô n a y.
Va o mô I buô I sa nµ, cha cu a HarIman µo I dIe n cho ônµ. Tronµ
nhu nµ nµa y do , HarIman duo c phan cônµ de n Ia m vIe c Ia I µIa o
xu SI. 1ames ParIsh o SeaIord, Lonµ IsIand. Cha ônµ co mô I cu a
ha nµ ruo u Iren duo nµ IarmInµdaIe. Tronµ suô I nhu nµ nam Io n
Ien va Ironµ nhu nµ nam Ia m IInh mu c, HarIman chua he nµhe
cha me ônµ phan dôI ônµ ve baI ky dIeu µi. Nhunµ Ironµ cuôc
dIen IhoaI buôI sanµ hôm ay, µIonµ cua cha ônµ hoI baI binh.
Cha ônµ no I: “Tom, cha muô n nµô I no I chuye n vo I con mô I
chu I”.
217
HarIman noI: “Chac chan rôI” va haI nµuoI dan ônµ co môI
cuôc hen.
KhI ho µa p ma I nhau, cha ônµ IIe n no I nµay nhu nµ µi minh
nµhï. Önµ noI: “Tom, me con va cha Iuôn nµuonµ mô con. Cha
me Iuôn nµhe duo c nhu nµ dIe u Iô I ma con danµ Ia m va chu nµ
Ia Iu ha o ve con. Nhunµ cha nµhï con danµ bo quen µIa dinh
cua minh. Cha hIeu Ia con da µIup raI nhIeu nµuoI Ironµ cuôc
doI con, nhunµ nhIeu nµuoI Ironµ sô ho se den va dI. Con µIa
dinh cua con van Iuôn o ben con. Va van de Ia khI con µoI cho
cha me , con Iuôn nho chu nµ Ia Ia m dIe u µi do cho con. Con
duo nµ nhu qua ba n rô n khônµ da nh Iho I µIan no I chuye n vo I
cha me”.
HarIman nµay Ia p Iu c bI sô c. Önµ no I: “Thua cha, khI con
ba I da u Io n, con Iuôn do I Iheo cha. Cha Ia m Ironµ nµa nh kInh
doanh san xuaI va Iam vIec bay muoI IIenµ môI Iuan. Va con
pha I no I con nµuo nµ mô cha. Vi va y, cha bIe I da y, con cu nµ
danµ cô µa nµ Ia m dIe u Iuonµ Iu nhu Ihe ”.
Nhunµ cha ônµ khônµ co ve µi Ia bI Ihuye I phu c. “Con khônµ
Iha y sao, Tom, cônµ vIe c cu a con na nµ nho c hon cu a cha. Cônµ
vIec cua cha Ia Ihuôc ve vaI chaI. No chí Ia IraI cay va nônµ
sa n. Sau do , cha ve nha , co ma I cu nµ vo I µIa dinh cu a minh”.
HarIman khônµ bIeI noI µi nua va ônµ cam Ihay de chIu hon
khI cha ônµ noI khônµ can IhIeI phaI co cau Ira IoI nµay Iuc
kha c. Nµuo I cha no I: “Cha chí muô n con suy nµhï ve dIe u na y”.
Cuôc Iro chuyen da Iam HarIman du bôI rôI de hoan IaI IaI
ca ca c cuô c he n co n Ia I Ironµ nµa y. Sau do , ônµ quye I dInh µo I
cho anh em cu a ônµ. Önµ da nha n ra nhIe u dIe u Ironµ cuô c
no I chuye n vo I ho ma sau na y ônµ co ke Ia I. Önµ no I: “KhI IôI
218
µoI cho ho, chunµ IôI baI dau Iro chuyen khoanµ ba bôn phuI
va hau nhu IaI ca ho deu noI môI y µIônµ nhau: ‘Anh can µi7’.
Do Ia khI IôI phaI Ihua nhan ranµ cha IôI da noI dunµ”.
Tham chí môI nµuoI co nhIem vu Ia duy Iri nIem IIn va su
can ba nµ noI mo I nµuo I cu nµ ca n co mô I aI do nha c nho ônµ
a y ra nµ – co íI nha I mô I Ia n Ironµ do I – ônµ da khônµ Ia m du nµ
nhu nhunµ IoI ônµ da rao µIanµ. Do Ia môI saI Iam ma aI cunµ
Ihuo nµ ma c pha I.
DIe u quan Iro nµ vo I Ia I ca chu nµ Ia Ia Ia m sao co Ihe can
ba nµ duo c cuô c sô nµ va da nh chô cho nhu nµ Ihu kha c hon Ia
cônµ vIec. VIec nay khônµ chí dem IaI nhIeu nIem vuI va Ihoa
ma n hon Ironµ do I sô nµ ca nhan. Ha u nhu cha c cha n ra nµ, no
cu nµ se khIe n con nµuo I sunµ su c hon, Ia p Irunµ hon va hIe u
qua hon Ironµ cônµ vIec.
WaIIer A. Green, chu IIch cua HarrIson ConIerence ServIces,
ví mô I ca ch sô nµ hIe u qua va can ba nµ Ia “ca I µhe da u co nhIe u
chan”. Green IIn ranµ, co raI nhIeu nµuoI chí huonµ Iheo môI
chIe u duy nha I Ironµ cuô c sô nµ cu a ho . Ho chí chu Iam va o
cônµ vIec cua minh ma IhôI.
Green no I: “Theo kInh nµhIe m cu a IôI, ca ch sô nµ mô I chIe u
nhu Ihe Ihuo nµ se Iheo suô I cuô c do I cu a mô I nµuo I. DIe u ma
IôI muô n nha c nho Ia cuô c sô nµ cu a ba n nen Ia ca I µhe da u
nhIe u chan, huo nµ na y Ia da nh cho µIa dinh ba n, huo nµ co n
Ia I Ia cho ba n be , cho nhu nµ ky nµhí va cho su c kho e cu a ba n.
TôI Ihay raI nhIeu Iruonµ hop cua nhunµ nµuoI o dô IuôI ba
muoI, bô n muoI va nam muoI, su nµhIe p cu a ho khônµ Ihe dem
Ia I cho ho nhu nµ µi ma ho monµ muô n. Va n de o chô cuô c sô nµ
cu a ho chí nhu ‘chIe c µhe da u co mô I chan’ ma IhôI”.
Tha m chí day cu nµ Ia va n de dô I vo I nhu nµ nµuo I cu c ky
219
Iha nh da I. Green IIe p Iu c: “Va o mô I µIaI doa n na o do Ironµ cuô c
doI cua ban, ban se muôn môI Ihu µi khac. BaI dau vun dap
cho Iinh ban va nhunµ nhu cau o sau IuôI Irunµ nIen Ia môI
dIe u co Ihe . Nhunµ dIe u do cu nµ nhu Ia mô I nµuo I nam muoI
IuôI moI Iap IaI xe dap Ian dau”. Do khônµ phaI Ia môI dau
hIe u Iô I.
Ta m quan Iro nµ cu a su can ba nµ – dô I vo I ca nhan va cho
ca cônµ Iy Iuye n du nµ ho – chí cho de n hIe n nay mo I duo c hIe u
mô I ca ch da y du . Tuy va y, nhu nµ cônµ·Iy·duo c·Ia nh·da o·Iô I o
kha p noI danµ cô µa nµ µIu p nµuo I cu a ho da I duo c su can ba nµ
Iha I su Ironµ cuô c sô nµ.
TaI Iru so chính o Ihanh phô New York cua Iap doan TIµer
ManaµemenI, mô I cônµ Iy Ioa n ca u ve qua n Iy Ia I chính co mô I
phonµ Iap Ihe duc Iranµ bI day du dunµ cu duoc Iap daI nµay
ben nµoaI van phonµ chu IIch. MoI nhan vIen cua TIµer deu
duo c khuye n khích su du nµ no .
Chu IIch cu a TIµer, 1uIIan H. RoberIson, 1r. no I vo I ve Iu ha o:
“Phonµ Iap se duoc mo rônµ µap ba Ian. TôI Ihay ranµ nhunµ
Ihanh nIen Ihuo nµ de n day sau buô I Ia m. VIe c ma ho Ihích de n
day hon Ia de n ca c cau Ia c bô Ihe du c kha c Ironµ Iha nh phô Ia
môI dIeu Ihuan IoI Ion cho chunµ IôI. Ho noI chuyen va Irao
dôI y kIen voI nhau. TaI ca nhunµ dIeu do raI IôI cho chunµ
IôI”. Va hIe n nhIen Ia cu nµ Iô I cho ca ho nu a – ve ma I Ihe cha I
Ia n IInh Iha n.
Andre s Navarro, chu IIch cu a SONDA, S.A., cônµ Iy chuyen
ve he Ihônµ may Iính cua ChIIe hoaI dônµ o Bac va Nam My
phaI bIeu: “TôI khônµ nµhï ranµ môI nha quan Iy IaI ba IaI
khônµ Ia mô I con nµuo I Ioa n dIe n”. Navarro dua ra mô I su so
sa nh Iuonµ Iu . “Ne u ba n muô n Iro Iha nh mô I va n dô nµ vIen
220
pho nµ Iao, chí co ca nh Iay kho e khônµ chua du , ca co Ihe ba n
cunµ phaI khoe nua”.
Va neu ban muôn Iro Ihanh môI nha Ianh dao IuyeI voI, IaI
ca cac manµ Ironµ cuôc sônµ cua ban deu phaI manh me va
Ioan ven. Navarro µIaI Ihích: “Ban Ihay day, môI nha quan Iy
µIoI dua ra nhunµ quyeI dInh IuyeI nhaI va kIem duoc nhIeu
IIe n Ironµ cônµ Iy nhunµ Ia I khônµ quan Iam de n vo con va
nhu nµ nµuo I kha c, no I chunµ danµ ma I dI mô I pha n ra I quan
Ironµ Ironµ cuôc sônµ. Neu ban muôn Ihanµ IIen va Iro Ihanh
mô I nha Ia nh da o Iô I, ba n pha I Ia mô I nµuo I Ioa n dIe n. Va pha n
quan Ironµ nhaI cua dIeu nay chính Ia µIa dinh cua ban”.
RIchard IensIermacher cu a cônµ Iy Iord MoIor de xua I mô I
y Iuonµ Iuonµ Iu voI nhan vIen cua minh. IensIermacher noI:
“Chu nµ IôI no I vo I ho ‘Cuô c sô nµ cu a ca c ba n Ia mô I khônµ
µIan haI chIeu’. Neu ban Ihay IaI ca nhunµ µi daI dIen cho ban
de u na m Ia I Iord Ihi ba n danµ co va n de bo I vi ba n co n co Ira ch
nhIem dôI voI µIa dinh minh nua”.
Khônµ Ihe chôI caI ranµ, hau heI cac nha Ianh dao nµay nay
khônµ pha I Iu c na o cu nµ da I duo c su can ba nµ hoa n ha o. No
cu nµ µIô nµ nhu vIe c Iunµ hu nµ nhIe u Ira I banh Iren khônµ mô I
Iu c, do khônµ pha I Ia dIe u de da nµ. Khuynh huo nµ Ihônµ
Ihuo nµ cu a nhu nµ nµuo I nhIe u Iham vo nµ Ia da I su nµhIe p Ien
ha nµ da u. Va no duo nµ nhu duo c xem Ia Ihu quan Iro nµ nha I
va cap IhIeI nhaI.
Ired SIeverI, chu IIch cônµ Iy New York LIIe co hanµ IoaI ap
Iu c kha c nhau Ironµ quy Iho I µIan cu a minh, nhunµ ônµ cu nµ
phaI Ihanµ Ihan Ihua nhan ranµ ônµ da raI kho khan de co
Ihe kIem soaI IaI ca nhunµ nhu cau xunµ dôI Ironµ cuôc sônµ
cua minh. Önµ noI: “TôI van danµ cô µanµ Iunµ nµay de can
221
banµ cuôc sônµ cua IôI. TôI hau nhu su dunµ IaI ca nhunµ µIo
IôI Ihuc de Iam vIec va Iu môI nam nay, IôI khônµ Ihe kham
pha moI Ihu ma IôI muôn bIeI. No IhaI su Ia raI kho”.
Du nµ va y. Ray SIaIa, chu IIch cônµ Iy AnaIoµ DevIces IIn
ranµ co duoc su phan chIa IhoI µIan hop Iy µIua Iam vIec va
nµhí nµoI “chính Ia Ihu Iha ch Io n nha I”. Nhunµ no cu nµ da nµ
cho chu nµ Ia nô Iu c de Ia m chu Ihu Iha ch do .
1ohn B. RobInson cu a Ia p doa n Ia I chính IIeeI da nha n ra
Io I ích cu a vIe c co duo c mô I cuô c sô nµ µIa dinh ha nh phu c.
RobInson noI: “TôI chua bao µIo co chuI may may nµhI nµo ve
dIeu quan Ironµ nhaI dôI voI IôI”. Chuc vu cao7 TIen Iuonµ7
Cô phan7 MôI bIeI Ihu o vunµ que7 “DIeu quan Ironµ nhaI dôI
voI IôI, ve maI Iau daI, Ia chính IôI, vo IôI va µIa dinh cua IôI”.
Va no co y nµhïa µi Ironµ Ihu c IIe n7 “TôI Iuôn cô µa nµ duy
Iri y Ihuc ve caI µoI Ia cônµ banµ va hop Iy, va neu IôI danh
qua nhIe u Iho I µIan cho cônµ vIe c hon Ia cho µIa dinh, IôI se Iu
nhu ‘Minh se khônµ Ia m Ihe . Minh se khônµ dI du buô I an Iô I
do . Minh khônµ Ihe dô I xu khônµ cônµ ba nµ vo I µIa dinh minh’”.
Ha u he I mo I nµuo I, khI duo c ho I Iru c IIe p, de u co nhu nµ suy
nµhï µIô nµ RobInson. GIa dinh Ihi quan Iro nµ hon. Va Iho I µIan
cho µIaI Irí Ia khônµ Ihe IhIeu. Nhunµ phan Ion Ironµ sô ho
khônµ Ihu c hIe n Iheo nhu nµ µi minh nµhï. Ho khônµ xem su
can banµ Ia dIeu quan Ironµ hanµ dau. Ho sa vao IhoI quen
Iuôn da p u nµ nhu nµ a p Iu c Iu c Iho I cu a cônµ vIe c va Io dI nhu nµ
nIem vuI ve Iau daI ma su Ihoa man Ironµ doI sônµ ca nhan
dem Ia I.
Sau nhu nµ kha m pha cu a ba n Ihan ve do I sô nµ µIa dinh,
MonsIµnor Tom HarIman da Iu hoc cach “Ianµ phí” IhoI µIan.
HarIman µIa I Ihích: “TôI cô µa nµ da nh mô I IIe nµ mô I nµa y khônµ
222
Ia m µi ca . TôI ‘Ia nµ phí’ Iho I µIan do cho cônµ vIe c, cho mo I
nµuo I va cho IhIen nhIen. No da Ihay dô I ca ch nhin nha n cu a
IôI. GIo IôI nha n ra duo c mô I day IIen he ma chu nµ IôI co vo I
nhau. DIe u quan Iro nµ khônµ pha I Ia cha p nha n mô I ca ch cuo nµ
e p ma Ia hIe u ro duo c Ia m quan Iro nµ cu a chu nµ”. Ha y coI Iro nµ
µIa dinh, ba n be , môI Iruo nµ cu a ba n, chính ba n Ihan ba n va
ba I cu Ihu µi Ia m cho da u o c cu a ba n Ihoa I kho I cônµ vIe c.
O nha cu a MIchaeI va Nancy Crom Ia I vu nµ nµoa I ô San
DIeµIo, nµay Ihu Bay Iuôn Ia môI nµay·khônµ·µIônµ·moI·nµay
de danh cho vIec do. KhI Nancy sap nµu day, MIchaeI va con
µa I NIcoIe dI Ia m ba nh ke p, mo n an khoa I kha u cu a NIcoIe. HaI
nµuoI ho ra nµoaI vuon, kIem Ira vuon dau, IuoI hoa va cho
chIm an. Önµ bô ke cho dua con nµhe cau chuyen ve NIcky·
NIcoIe va BeIInda McInIosh, nhunµ nhan vaI Iuonµ Iuonµ ma
ca haI nµuoI bIa ra.
MIchaeI noI: “Chunµ IôI Iam dIeu do môI nµay Ihu Bay baI
ke Ia Ironµ ky nµhí hay Ironµ nhunµ nµay Iam vIec. Duoc nhin
Iha y nIe m vuI Ironµ a nh ma I du a con µa I Ia m cho IôI ca m Iha y
raI hanh phuc”.
WoIIµanµ SchmIII, chu IIch cu a RubbermaId, ha u nhu mô I
IôI deu dI bô voI µIa dinh. ShImIII µIaI Ihích: “Se Ia baI binh
Ihuo nµ ne u chu nµ IôI khônµ dI bô . Ne u ma y ca u con IraI Io n
hon cu a IôI co o do , chu nµ se dI bô vo I chu nµ IôI. Du a con nho
Ihi Iuôn Iuôn dI vo I chu nµ IôI vi no Iuôn o nha . Chu nµ IôI dI
khoa nµ bô n muoI phu I, mô I IIe nµ, hay bao nhIeu Ihi Iu y, chí
Ia dI Ionµ vonµ. Chunµ IôI Iam vIec nay baI ke IhoI IIeI”.
ShImIII cu nµ Iuôn da nh Iho I µIan cho vIe c o mô I minh. “Hoa I
dô nµ Ihe cha I Ia IIe u pha p chu a be nh. Ca o Ia , cha I µô , Irô nµ cay.
Ba I ky vIe c va I na o Ironµ nha cu nµ co Ihe µIu p Ia chu a be nh”.
223
BIII MakahIIahIIa IaI SGS·Thomson Iuôn kIem IhoI µIan ranh
rô I cho minh mô I nµa y – ma c du dIe u do co nµhïa Ia da y Iu Iu c
ba µIo sanµ. MakahIIahIIa µIaI Ihích ve IhoI quen day som cua
ônµ: “TôI ba n rô n suô I ca nµa y. TôI pha I o day cho de n ba y,
Iam µIo IôI va IôI bIeI IôI phaI co maI o day vao môI sanµ. TôI
khônµ bIe I Ia I sao, nhunµ IôI Iha y duo c minh danµ o dau Ironµ
nhu nµ Iu c suy nµa m va o mô I buô I sa nµ. No Iha I yen Iïnh, IôI
co Ihe Ihu µIa n, sa nµ Ia o, do c sa ch va hô I Iuo nµ Ia I mô I nµa y
cu a IôI”.
DIeu do manµ IaI IoI ích nµay Iuc Ihi. Önµ noI: “KhI IôI Iam
dIe u do , IôI ba I da u ca m Iha y Ihanh Iha n Ironµ Iam hô n va Iro
nen Iu IIn, Iham chí Ia nµay Ironµ môI mo bonµ bonµ ma IôI
bIeI minh phaI dôI maI Ironµ nµay hôm do”.
DavId LuIher cua CornInµ Ihi Iap chay bô. Önµ cunµ dI nµhí
ma I vo I vo va du a con IraI bô n Ia n mô I nam, Iruo I Iuye I hay dI
nhaI dô Iren baI bIen. Önµ chac chan ranµ ônµ se doc nhunµ
Ihu khônµ dính danµ µi IoI cônµ vIec va khI moI Ihu deu IhaI
baI “TôI dI ra nµoaI, nµôI Iren boonµ Iau va nµam nhunµ con
chIm unµ”.
Mô I khI ba n phan Iích Ia m Ihe na o de huo nµ Ihu nhu nµ
khoa nµ Iho I µIan nµhí nµoI cu a minh, ha y Ia m mô I dIe u Iuonµ
Iu nhu vay Ironµ cônµ vIec. AI noI ranµ van phonµ Ia noI day
nhunµ ap Iuc7
Dï nhIen Ia khônµ phaI Ia RIchard IensIermacher cua cônµ
Iy Iord MoIor. IensIermacher nho Ia I vIe c kInh doanh vo I mô I
cônµ Iy bIeI cach manµ IaI su haI huoc nµay ca Ironµ phonµ
qua n IrI. IensIermacher µIa I Ihích: “KhI ho dem mô I nµuo I na o
do vao Ironµ hôI dônµ, ho Ianµ Ihanh vIen moI do môI chIec
dônµ hô chuôI MIckey. Se co môI buôI ra maI Ionµ Ironµ dIen
224
ra ben nµoa I van pho nµ. Mo I nµuo I de n du nµ chunµ quanh va
aI do se Ien phaI bIeu. Do Ia ban khônµ phaI Iôn heI haI muoI
Iam nam Ironµ cônµ Iy na y de co duo c chIe c dô nµ hô . Do chính
Ia dô nµ hô cu a ba n. KhI ba n nhin no , chu nµ IôI muô n nha c
nho ban ranµ hay co nIem vuI Ironµ cônµ vIec. Do Ia Iy do vi
sao no Ia chuô I MIckey”.
Tom Saunders coI su Ihích Ihu Ia mô I Ironµ nhu nµ uu IIen
ha nµ da u Ironµ nµan ha nµ quô c Ie cu a minh, Saunders Karp
& Company. “Chu nµ IôI ‘Ia nµ phí’ Iho I µIan. KhI chu nµ IôI co
môI íI IhoI µIan ranh rôI nµôI IaI voI nhau, chunµ IôI cuoI voI
nhau ve mô I dIe u µi do hoa c µIe u co I Ia n nhau. TôI µIe u co I ho
va ho µIe u co I Ia I IôI co n hon Ihe . TôI Iuôn Ireu cho c ho suô I ca
nµay. Chunµ IôI co nhunµ µIay phuI vuI ve va khônµ de chính
minh Iro nen qua canµ Ihanµ”.
Pha I Ihanh vIen Huµh Downs muo n phuonµ pha p da duo c
Iho I µIan mInh chu nµ cu a ChurchIII ve su nµhí nµoI Ironµ cônµ
vIe c va Ihu c hIe n no Iheo ca ch cu a rIenµ ônµ. Downs no I: “DIe u
µIônµ nhau µIua IôI va nhunµ nµuoI vï daI – chí môI dIeu nay
IhôI – do Ia IôI co Ihe nµu Ironµ nhunµ khoanµ IhoI µIan raI
nµa n va Iính Ia o Iro Ia I. TôI co Ihe nµô I xuô nµ µhe va nµu Ironµ
vo nµ nam ba phu I sau do Ihu c da y va no cu nhu Ia IôI da
nµu mô I µIa c da I va o buô I Iô I va y. TôI Ihuo nµ hay va o pho nµ
Ihay dô nµay ca khI IôI da chua n bI xonµ he I va no I: ‘Da nh Ihu c
IôI da y haI phu I Iruo c khI Ien hinh’. Va ho dI va o va da nh Ihu c
IôI day Iruoc µIo phaI sonµ. Cu Ihe IôI ra nµoaI va Ihuc hIen
chuonµ Irinh.
“Vo IôI Iuôn cuo I IôI vi dIe u do . Cô a y no I: ‘Ne u ma anh bI
ke I a n Iu hinh Ironµ vo nµ haI µIo Io I, Iruo c khI ra pha p Iruo nµ,
µIo Ihu nhaI anh se dI nµu va dôI maI voI ban an vao µIo Ihu
225
haI’. Co Ihe Iam chu. Neu IôI khônµ Ihe Iam µi o µIo Ihu nhaI
Ihi chuyen dI nµu cunµ Ia hop Iy IhôI”.
DIe u Iuôn Iuôn ho p Iy – Ia I cônµ so , Ironµ nha , nµoa I duo nµ,
o ba I cu noI na o ma ba n co ma I – Ia vIe c µIu su can ba nµ Ironµ
cuô c sô nµ. Nhu 1ohn RobInson no I: “Co ra I nhIe u ca ch de Iham
µIa vao nhunµ hoaI dônµ ben nµoaI. MôI Ian ban Iham µIa vao
môI hoaI dônµ nao do, ban da co Ihem can banµ – baI ke no
IIen quan de n nha Iho , cô nµ dô nµ, hay Iruo nµ ho c. TôI chí Ira nh
nhunµ vIec qua suc IhôI”.
Ca sï kIem nhac sï NeII Sedaka co haI nµuoI ban Ihan cunµ
Io n Ien o BrookIyn, dôI ba n Ire do co nhu nµ Iham vo nµ Io n Iao
Ironµ cuô c sô nµ cu a ho va chí yeu khI co Iho I µIan vuI ve . Oua
nhIeu nam ca haI cunµ daI duoc nhunµ dIa vI cao va Ihanh
da I, nhunµ ho cu nµ da ma I nhIe u Ihu . Do chính Ia su can ba nµ
ma ho Iunµ co Ironµ cuôc sônµ cua minh. Sedaka da vIeI môI
baI haI ve ban cua ônµ va no da µaI haI nhIeu Ihanh cônµ. BaI
haI co Ien Ia “The Hunµry Years”.
Sedaka nho Ia I: “Bo n ho da cô µa nµ de da I Io I dính cao. Tha nh
cônµ va IIe n ba c. Nhunµ cuô I cu nµ khI da I duo c nhu nµ Ihu do ,
ho nha n ra ra nµ minh danµ hô I IIe c ve nhu nµ khoa nµ Iho I µIan
Iu c ban da u, khI ho cu nµ Ianµ Ihanµ o khu phô cu , khI ho cu nµ
nhau xay du nµ cuô c sô nµ.
“No µIô nµ nhu Ia ‘TôI muô n mô I can nha nam·IrIe u·dô·Ia’.
Nhunµ cuô I cu nµ khI ba n co duo c no , Ia I nhIen ba n se do n va o
do o, va sau môI vaI Ihanµ, ban Iu hoI ‘PhaI chanµ day Ia IaI
ca7 Chí vay IhôI sao7’. RôI cac ban hôI IIec nhunµ nam Ihanµ
khI ca c ba n cu nµ nhau Ia m duo c nhIe u Ihu . Ba n ma I dI su Iho a
ma n va can ba nµ Ironµ cuô c sô nµ cu a minh”. Khônµ co µi saI
226
voI nhunµ Ihanh cônµ vaI chaI, nhunµ neu chí bay nhIeu do
Ihi khônµ du de duy Iri môI cuôc sônµ hanh phuc.
Lam Ihe nao de ban baI dau can banµ cuôc sônµ cua minh7
Buoc Ihu nhaI Ia phaI Ihay dôI IhaI dô cua ban. Ban Ihuonµ
khônµ nµhï den IhoI µIan cho µIa dinh, cho nhunµ baI Iap Ihe
duc, hay cho IhoI µIan nµhí nµoI va coI do Ia su Ianµ phí IhoI
µIan. Nhu nµ nµuo I Iha nh da I Ihuo nµ bo Io nhu nµ Iho I µIan nµhí
nµoI. Ha y µIa I pho nµ ba n ra kho I nhu nµ suy nµhï nhu Ihe . Thu
µIa n khônµ pha I Ia mô I Iu “da nµ khInh”.
DIe u na y da n de n buo c Ihu haI: ba n pha I da nh Iho I µIan cho
nhunµ hoaI dônµ nµhí nµoI. Hau heI cac ban deu qun Ian Iuy
voI cônµ vIec. Co Ie da den Iuc ban nen xem xeI IaI nhunµ uu
IIen Ironµ cuô c sô nµ cu a minh. Ha y quye I dInh da nh su c Iu c
cho vIec vach ke hoach nµhí nµoI cunµ nhIeu nhu vIec dInh ra
ke hoach cho cônµ vIec.
Buo c Ihu ba Ia pha I ha nh dô nµ. Ha y Ia m mô I ca I µi do . Tham
µIa nhu nµ hoa I dô nµ ma chu nµ khônµ dính da nµ µi Io I cônµ
vIe c. Chu nµ se Ia m cho ba n ha nh phu c hon, kho e hon, Ia p Irunµ
hon va dan den keI qua Ia, môI nha Ianh dao IôI hon.
HII U OUA CÔNC VII C CAO IIIN TU C ßA T IÂ U
TU 5U CÂN ßANC CIUA CÔNC VIIC
VA THOI CIAN NCHI NCOI.
227
14
889 00 ß00ß0 08l ß0lß
l08l ll00 000
T¡uo c dn), t¡ong no t ín n tInn g¡n cIuong t¡ìnI t¡cn
¡nd¡o, to¡ dn duo c )cu cn u no ¡ t¡ong \o ng ín cnu \c ín ¡
Ioc qunn t¡ong nInt nn to¡ tung Ioc. TInt dc dnng. To¡
íc ¡ñ ng: “ßn ¡ Io c qunn t¡o ng nIn t nn to¡ dn tu ng Io c
cI¡nI ín tn n qunn t¡o ng \o cu ng to ío n cu n cn cI :u) ngI¡.
Ncu to¡ í¡ct ínn dnng ngI¡ gì, to¡ :c í¡ct duoc ínn ín nguo¡
nIu tIc nn o, ío ¡ \ì :u) ngI¡ cu n ín n qu)c t d¡nI cI¡nI ín n
tInn ín n. ßñ ng cn cI tIn) do ¡ :u) ngI¡, cIu ng tn co tIc
tIn) do¡ cuoc :ong”.
To¡ t¡n cIñ c ¡ñ ng \n n dc ío n nIn t \n cu ng ín du) nIn t
cIu ng tn ¡In ¡ do ¡ nñ t ín ¡In ¡ íu n cIo n ío ¡ :u) ngI¡ cIo
¡Iu Io ¡. Nc u ín n duo c, cIu ng tn :c dc dn ng g¡n ¡ qu)c t
tn t cn nIu ng íIo íIñn. Hon ng dc In Mn \n cu ng ín nIn
t¡¡c t Io c no ¡ t¡c ng Mn¡cu: Au¡cí¡u: dn to n go n d¡c u do
cII t¡ong tn n cIu - tn n cIu co tIc qu)c t d¡nI :o ¡In n
cun ínn: “5u) ngI¡ ínn ncn cuoc :ong cIung tn”.
Nc u co :u) ngI¡ t¡cI cu c, cIu ng tn :c In nI ¡Iu c. Nc u :u)
ngI¡ qun t¡cu cu c, cIu ng tn :c dnu íIo . Nc u co :u) ngI¡
)cu ot, cIung tn dc í¡ ton tIuong. Ncu co :u) ngI¡ :o :ct,
228
cIu ng tn :c íuon :o In ¡. Nc u cIo ¡ñ ng tIn t ín ¡, cIu ng tn
:c tIn t ín ¡, cIñ c cIñ n tIc . Vn nc u cu cIìn ngn ¡ t¡ong
tInn \nn, no¡ nguo¡ :c xn ínnI cIung tn.
To¡ dnng ung Io not tIn¡ do ínc qunn do¡ \o¡ tnt cn nIung
\n n dc cu n cIu ng tn n ? IIong! Vì cuo c :o ng íIong don
g¡n n nIu tIc . NIung to¡ Ic t :u c tn n tIn nI \¡c c cIu ng tn
ncn cIo n ín ) no t tIn ¡ do :o ng t¡cI cu c Ion ín no t tIn ¡ do
:o ng t¡cu cu c.
· DALL CARNLGIL
DenIs PoIvIn Ia nµuo I da n ônµ bI µhe I nha I o MadIson Square
Garden. Mô I buô I Iô I, khI danµ Iruo I banµ, nµuo I dô I Iruo nµ a y
cu a dô I New York IsIanders da bI cônµ kích bo I nhu nµ IIe nµ Ia
o . Va anh Ia khônµ chí bI cônµ kích nhu va y.
MadIson Square Garden Ia san nha cu a dô I New York Ranµers
– dô I Ihu ma nh nha I cu a dô I New York IsIanders. Ta I Iruo I banµ,
Iính cach Ihanµ Ihan va phonµ cach IruoI dIeu nµhe da Iam
cho anh a y Iro Iha nh ca u Ihu bI ca c Ian ham mô cu a dô I Ranµers
cuc ky µheI.
PoIvIn nho Ia I: “DIe u do Iha I Ie ha I, no khIe n cho nhu nµ nµuo I
dô nµ dô I cu a IôI cha nµ bIe I pha I Ia m µi. Truo c khI ra kho I pho nµ
Ihay dô, môI vaI nµuoI da noI ranµ ‘TôI nay, hay ra nµoaI ay
va danh IuI no’. Ban co Ihe Ihay moI nµuoI baI dau noI caI µi
do . Nhunµ sau do ho Ia I Im Ia nµ. Ba n se no I µi vo I mô I anh
cha nµ bI µhe I nha I Ironµ Io a nha na y ve haI IIe nµ ruo I sa p Io I7”
Ha u he I nhu nµ nµuo I ba n Ironµ dô I IsIanders cu a PoIvIn cha nµ
no I µi ca .
Anh a y no I: “TôI nho co mô I dem, IôI danµ du nµ o va ch xanh
Iruoc khI Iran dau baI dau. HôI do, nµuoI Ia hay Iam cho den
229
mo dI de ha I Ouô c ca, rô I du nµ de n chIe u va o nµuo I ca sï va Ia
co”. Nhunµ bay µIo Ihi ho khônµ Iam dIeu do Iruoc môI Iran
da u khu c côn ca u o MadIson Square Garden nu a. Buô I Iô I hôm
a y chính Ia Iy do.
PoIvIn ke: “TôI dunµ do va coI mu bao hIem ra nhu IôI van
Ihuo nµ Ia m. Va ca c cô dô nµ vIen ba I da u ne m mo I Ihu va o IôI.
TôI nµhe co IIenµ µi do suoI qua IaI. No Iam IôI run ban ca
nµuoI. TôI khônµ bIeI do Ia caI µi nhunµ IôI raI so. TôI IhaI su
ra I so ha I. KhI de n ba I sa nµ Iro Ia I, IôI nhin Iuo I qua. Do Ia mô I
ca I a c·quy chín voII, xunµ quanh co n co nhIe u ca I Io n hon,
chunµ duoc nem Iu chô nao do phía Iren kIa”. No raI de bay
Irunµ vao dau cua PoIvIn.
Tronµ Iu c do , nµuo I ca u Ihu nô I IIe nµ a y co mô I su Iu a cho n.
Anh ay co Ihe bI danh baI boI nhunµ su chônµ dôI kIa. Co den
hanµ Iram nµuoI bIeu Iô su cam µheI dôI voI anh ay. Anh ay
co Ihe de nhu nµ µIa n du va so ha I duô I anh a y ra kho I san banµ
hoac IIep Iuc IhI dau Iruoc môI dam dônµ Iuc IôI va cuc ky
nµuy hIem.
PoIvIn da cho n ca ch IhI da u. Anh a y du nµ µIu a mô I san va n
dô nµ da y su chô nµ dô I va bIe n nhu nµ su de do a he n nha I a y
Iha nh Ihu Iha ch ca nhan. Anh a y Iro nen ma nh me nho nhu nµ
chô nµ dô I IIeu cu c Iren va du nµ chu nµ Ia m nµuô n nanµ Iuo nµ
cho mô I su c ma nh Iích cu c Ia Ihuo nµ. Ta I ca da duo c Ihu c hIe n
nho vao nµhI Iuc cua DenIs PoIvIn.
Anh ay hôI Iuonµ IaI caI dem day Ihu dIch ay va noI: “ThaI
Ia mô I dIe u may ma n. Tô I hôm a y, IôI da IhI da u ra I Iô I o Garden
va ke Iu Iu c do , IôI Iuôn Iuôn choI Iô I o da y. TôI duo c Ihu c da y
boI nIem IIn, vi cach duy nhaI IôI co Ihe chunµ Io cho ho Ihay
Ia vIec chIen Ihanµ o Garden.
230
“KhI IôI Ia y duo c banh, ho he I Ien. KhI IôI da nh banh va o
Iuo I, ho µa o Ien. KhI IôI va cha m vo I ca c ca u Ihu kha c, ho cu nµ
Ia Ien. Va IôI ba I da u Iha I su yeu Ihích dIe u do . Tha I nµa c nhIen,
dIeu do IaI Iro Ihanh môI caI µi do manh IIeI hon ca ban Ihan
IôI. MadIson Square Garden Ia noI duy nha I Iô chu c cuô c IhI
khu c côn ca u ca p quô c µIa. GIay phu I IôI buo c va o Io a nha a y
Ia Iuc IôI san sanµ chIen dau.
“KIa Ia nhu nµ Ien khô nµ Iô GoIIaIh co n day Ia IôI – mô I cha nµ
DavId be nho nµôI µIua san banµ. Nhunµ IôI co Ihe kIem soaI
duoc Iran dau hon baI ki nµuoI nao Ironµ Ioa nha nay va IôI
se Ihuc hIen dIeu do. TôI se Iuôn IhI dau banµ ca IraI IIm môI
khI o Garden”.
Ca ch suy nµhï – chính Ia su c ma nh co Ironµ da u chu nµ Ia.
DôI khI chí duy nhaI môI suy nµhï kIen dInh co Ihe Ihay dôI
hoa n Ioa n Ihu c Ie .
Nµhe co ve hoI kho IIn nhí7 “Suy nµhï Iích cu c va ba n se Iha y
ha nh phu c. Nµhï de n Iha nh cônµ va ba n se Iha nh cônµ”. Hay
Iu san banµ o MadIson Square Garden, ba n co Ihe Iha y ha nh
dô nµ “BIe n mô I bu c Iuo nµ chô nµ dô I Iha nh mô I nµuô n su c
manh”. DaIe CarneµIe va DenIs PoIvIn khônµ phaI cau Ien a7
Cha c cha n Ia khônµ. Vi ho Ia nhu nµ nµuo I hIe u ro nha I su c
ma nh cu a ca ch nµhï. Nhu nµ cau no I nµa y xua da saI rô I: Ca I
ba n an khônµ quye I dInh duo c ba n Ia aI. ßn n ngI¡ tIc nn o,
ín n :c ín nguo ¡ tIc dn ).
TraI nµuoc voI nhunµ µi moI nµuoI van muôn IIn, nhunµ Iac
dônµ ben nµoaI Ihuonµ khônµ quyeI dInh nIem vuI rIenµ cua
ban. Van de Ia ban phan unµ IaI nhunµ Iac dônµ ay nhu Ihe
nao, IôI hay xau.
231
MarshaII va Maureen Coµan da ra I Iha nh cônµ Ironµ vIe c Ia m
µIau banµ cônµ vIec cua minh. Anh Ia dôI Iac cua môI cônµ Iy
da u Iu nµan ha nµ Io n o New York. Cô Ia mô I nµôI sao danµ Ien
Ironµ Iïnh vu c xua I ba n – nµuo I se Iro Iha nh Iô nµ bIen Ia p Ia p
chí A¡t & Auct¡on. Ba du a con cu a ho Ihi ho c Iruo nµ Iu va chu nµ
ho c ra I µIo I. GIa dinh Coµan co mô I can hô xInh de p Ironµ Iha nh
phô va ho cunµ vua moI xay môI nµôI nha nµhí maI o phía
Dônµ HampIon. No na m µa n bIe n, ra I Io va hIe n da I. Mo I nµuo I
Iren khap Ihe µIoI da den day de chIem nµuonµ nµôI nha dôc
da o a y. Khônµ nhu nµ Ihe , nµôI nha co n µIa nh duo c mô I va I
µIa I Ihuo nµ ve kIe n Iru c va IhIe I ke . No duo c nhIe u Ia p chí Ironµ
nuoc µIoI IhIeu va khen nµoI. Nhunµ dua Ire nha Coµan cunµ
yeu quy nµôI nha nhu cha me chu nµ.
Sau do Ia I xa y ra va n de . MarshaII ca m Iha y cha n na n ca I
cônµ Iy da u Iu ma anh danµ Ia m vIe c va quye I dInh Ia p mô I
cônµ Iy cho rIenµ minh. Du anh da ky vo nµ ra I nhIe u, dô nµ
nµhIe p va ba n be cu a anh cu nµ u nµ hô nhIe I Iinh nhunµ cônµ
vIe c kInh doanh mo I cu a MarshaII khônµ duo c Ihua n buô m Ia m.
ThoI dIem do hoa ra IaI IhaI IôI Ie · dunµ nµay Iuc nen kInh Ie
baI dau suy IhoaI. Tronµ chôc IaI, vôn IIenµ cua anh maI heI
va pha n Io I nhua n anh Irônµ do I cu nµ cha nµ co . Ta I ca nhu nµ
xuI xeo keI Ihuc banµ môI baI hanh cuôI cunµ: khI MarshaII
danµ nô Iu c he I minh de ô n dInh mo I chuye n Ihi anh Ia I ma c
be nh vIem µan, no da khIe n anh pha I na m o nha hon mô I Iha nµ.
Nhu nµ nµuo I chu nµan ha nµ cu a MarshaII ra I Ihônµ ca m
nhunµ ho va n µIu nµuyen yeu ca u cu a minh: “Anh pha I ba n
nµôI nha moI cua anh dI”. MarshaII khônµ Ihe chIu dunµ duoc
y kIen nay. ThaI Ia kho khan de bao IIn cho vo anh bIeI. Anh
khônµ Iuo nµ Iuo nµ nô I cô va bo n Ire se pha n u nµ nhu Ihe na o.
232
Anh Ie ra khônµ ca n pha I Io Ia nµ dIe u do . Maureen no I:
“Chunµ Ia se ban can nha, phaI Iam Ihe IhôI”.
Va µIa dinh Coµan quyeI dInh ban nµôI nha cunµ voI IaI ca
dô da c. Nhu nµ µi ho pha I Ia m chí Ia Ihu µhe m qua n a o, do n
dep dônµ dô choI cua Iu Ire, IaI den va khoa cua.
Truoc nµay chu nha moI don den, Maureen noI voI MarshaII
ra nµ: “Na y anh, chu nµ Ia se cho bo n Ire va o nha , dua cho mô I
du a mô I ca I Iu I de chu nµ nha I he I dô choI va o do . Va chu nµ Ia
se manµ heI nhunµ Ihu ay Iro ve Ihanh phô”.
MarshaII khônµ dô nµ y , anh no I: “Anh khônµ muô n chu nµ
no chu nµ kIe n ca nh na y. Anh khônµ muô n chu nµ pha I Ia m cônµ
vIec ay. Chí anh voI em Iam IhôI”.
Maureen ba o: “Khônµ duo c! Bo n Ire sa p de n rô I. Chu nµ se
ca m Iha y co µi do khônµ ô n nhunµ chu nµ se hIe u, vi anh se
IIep Iuc phan dau va xay dunµ IaI IaI ca. Neu môI nµay nao
do, dIeu nay xay ra voI chunµ, chunµ cunµ se du Iu IIn baI Iay
IaI Iu dau”.
Cuô I cu nµ Ihi ônµ bô va ba me a y cu nµ dô nµ y vo I nhau.
Bon Ire don phonµ Ironµ Iuc bô me chunµ sap xep quan ao va
môI vaI vaI dunµ ca nhan khac. Den Iuc chuan bI dI, ho dunµ
canh nhau Iruoc cua nha môI Iuc, va MarshaII khoa cua.
Sau do , S nµuo I ho Ieo Ien xe de ve Iha nh phô . Lu c a y,
Maureen nhe nha nµ no I vo I MarshaII: “Chu nµ Ia ha y nha n dInh
IhaI baI nay Iheo dunµ bôI canh cua no. Chunµ Ia khônµ dI
khoI CarIbbe, khônµ roI bo nµôI nha o Dônµ HampIon. Cuôc
sônµ van IIep Iuc, anh a!”.
Cô cunµ Iro chuyen voI Iu Ire: “Chunµ Ia khônµ co nµôI nha
rIenµ cu a chu nµ Ia nhunµ chu nµ Ia co mô I can hô ra I de Ihuonµ.
233
Chu nµ Ia se sô nµ chunµ vo I nhau. Bô ca c con danµ ra I kho e
va bô se ba I da u mô I cônµ vIe c kInh doanh mo I. Mo I Ihu se ô n
IhôI ma!”.
Du nµ nhu Ihe . Bo n Ire khônµ pha I chuye n Iruo nµ. Chu nµ va n
dI cam IraI vao mua he nam do. MarshaII nhanh chonµ Iro IaI
cônµ vIec va Iam raI IôI. Va quan Ironµ hon IaI ca nhunµ dIeu
do Ia môI baI hoc da duoc ruI ra va duoc Ihuc hIen haI muoI
nam sau do .
Maureen µIa I Ihích: “Du a con IraI Io n cu a IôI da ma c pha I mô I
saI Iam. No baI Iay vao môI cônµ vIec kInh doanh ma chunµ
IôI buôc phaI donµ cua de khônµ bI pha san. Do Ia môI IhaI
baI cay danµ. No con raI Ire, chí moI haI muoI Iam IuôI IhôI.
TôI nho da hoI no ‘MoI chuyen Ihe nao rôI con7’. No Ira IoI ‘Te
Iam me a! Con con vaI Ihanµ de µIaI quyeI IaI ca’. No khônµ
muô n bI pha sa n, no muô n Ira he I no na n, do nµ cu a cônµ Iy
va roI khoI do.
“Nhunµ sau do no no I ‘Con va n nho khoa nµ Iho I µIan khI
dIeu ay xay ra voI bô. Con se ôn ma! Con se vuoI qua duoc.
Con bIe I con co Ihe Ia m duo c vi con da chu nµ kIe n va con Iuôn
Iuôn nho !’”.
La m sao de chu nµ Ia co Ihe xay du nµ duo c ca I nhin Iích cu c
nhu Ihe 7 La m Ihe na o de Ihay dô I pha n u nµ cu a chu nµ Ia Iruo c
nhunµ Iac dônµ ben nµoaI7
CaI nhin va quan dIem cua ban Ia heI suc quan Ironµ. Hay
nµhï de n no mô I nµa y. SIanIey R. WeIIy, 1r. – Chu IIch cônµ Iy
WoosIer Brush µIa I Ihích: “Cu mô I buô I sa nµ, khI da I chan xuô nµ
nen nha, ban co Ihe bIen nµay hôm do Iro Ihanh môI nµay IôI
dep hay môI nµay IôI Ie banµ cach dIeu khIen qua Irinh suy
nµhï cua minh. Ban se Ihay yeu doI hoac khônµ.
234
“Ha nµ nµa y, Ironµ cuô c sô nµ va Ironµ cônµ vIe c, chu nµ Ia
phaI dôI maI voI raI nhIeu Iac dônµ ben nµoaI, Iham chí Ia ca
nhu nµ va n de ra c rô I nha I, nhunµ Ironµ mô I pha m vI rô nµ Io n,
chu nµ Ia pha I quye I dInh xem nµa y hôm nay se Ia mô I nµa y
nhu Ihe na o. Ne u co Ihe , du nµ qua Io Ia nµ! DôI Iu c chu nµ Ia
chí co Ihe mím cuoI va µIo Iay xIn hanµ”.
Su haI huoc cunµ raI can IhIeI. Dunµ bao µIo quen ranµ yeu
Iô don µIa n a y co Ihe µIu p cho mo I Ihu Iro nen nhe nha nµ hon.
WeIIy cunµ dônµ y va ônµ ay khuyen: “Hay de moI vIec Iheo
dunµ bôI canh cua no! KhI co caI µi do khônµ ôn, cu Ihu µIan
va Iu Iu. Hay xem xeI van de va nµhï xem ban se unµ pho nhu
Ihe nao. Hay Iu nhu ranµ: LuI IaI muoI buoc va xem chunµ Ia
se IIen nhu Ihe nao Ironµ buoc IIep Iheo”.
Co hanµ Iram Ihu co Ihe khIen ban phaI cau, Io Ianµ va meI
mo I. Nhunµ du nµ de nhu nµ Ihu nho nha I a nh huo nµ de n ba n.
Ted Owen – chu bao 5nn I¡cgo ßu:¡nc:: Tou¡nní cu nµ nhu
ha u he I nhu nµ nµuo I dan phía Nam CaIIIornIa da da nh ra I
nhIeu IhoI µIan de cam IaI. Önµ noI ranµ: “KhI ban bI bo roI
Iren duonµ cao Iôc, ban chí co Ihe Iam haI dIeu sau: Ban co
Ihe chuI rua nµuoI IaI xe kIa va Iam vaI cu chí khônµ hay ho
Iam. Hoac ban co Ihe nhun vaI va Iu nhu ranµ ‘Con bao Iau
nu a Iha nµ cha a y se ke I Ihu c Ironµ mô I dô nµ ra c7 Ha n se khônµ
da m cha y ca I kIe u a y nu a dau’”.
Ca haI ca ch Ihu c Iren de u khônµ µIu p ba n de n van pho nµ
nhanh hon. Nhunµ ca I nhu n vaI “da nh cho” su bu c bô I Ia I va I
a y se khIe n ba n ca m Iha y Ihoa I ma I va Iam Ira nµ cu nµ Iích cu c
hon. Va co Ihe ban se sônµ Iho Ihem môI vaI nam nua.
Owen khI sInh ra da co quan·dIe m·khônµ·Iho ·o vo I cuô c sô nµ.
Önµ a y da Iu nµ ra I nhIe I Iinh va xônµ xa o nhunµ pha I Ira I qua
235
nhIe u nam ônµ a y mo I nha n ra Iính ca ch do nµuy hIe m dô I vo I
ba n Ihan nhu Ihe na o. KhI ônµ duo c µIao nhIe m vu xay du nµ
Io ßu:¡nc:: Tou¡nní – noI ma ônµ se Ihuonµ xuyen binh Iuan
hoa I dô nµ cu a nhu nµ µIa m dô c, ônµ quye I dInh se kha c phu c
nhunµ nhuoc dIem Ironµ IhaI dô va cach xu su cua minh.
Önµ a y nha n Iha y: “NhIe u nµuo I chu nµ Ia co xu huo nµ pha n
unµ IaI va phan unµ qua manh. Tu khI baI dau cônµ vIec nay,
IôI chua Iunµ nôI µIan Iuc Iam vIec. TôI chí µIan du o nhunµ
chô kha c chu o day, khônµ bao µIo co chuye n do ”. Con nµuo I
Iuôn pha n u nµ vo I mo I chuye n nhu chua Iu nµ pha n u nµ va y.
Sau nhIe u nam nô Iu c, cuô I cu nµ mo I Ihu cu nµ Iô I de p dô I
vo I Mary Kay Ash. Ba a y Ia I hôn. Nhu nµ du a con Ihi da Iruo nµ
Iha nh. Ba va nµuo I chô nµ mo I da co du vô n de Iha nh Ia p mô I
cônµ Iy my pha m nho – uo c mo ba da a p u Ironµ nhIe u nam.
Da co Iu c uo c mo do Iuo nµ chu nµ nhu Ian bIe n. Ash nho Ia I:
“CaI nµay Iruoc khI chunµ IôI chuan bI mo cônµ Iy, chônµ IôI
da qua doI vi Ien con dau IIm nµay Ironµ bua an sanµ. Chônµ
IôI phu Ira ch vIe c qua n Iy cônµ Iy Ironµ khI IôI, nµay de n bay
µIo cu nµ cha nµ bIe I Ií µi ve qua n IrI ca . TIe n ba c khônµ co ,
IôI chí co n du nµ nam nµa n dô, Ia IIe n IIe I kIe m cu a IôI. Nµhe
co ve ra I íI nhunµ no ba nµ khoa nµ nam muoI nµa n dô bay
µIo da y.
“De n Ie Ianµ, chu nµ IôI khônµ co n nhIe u Iho I µIan nu a. HaI
dua con IraI va dua con µaI da cunµ IôI nµôI quyeI dInh xem
se phaI Iam µi. TôI nen dunµ IaI hay IIep Iuc day7 TaI ca uoc
mo cua IôI da dô am xuônµ daI rôI”.
Nhunµ Mary Kay Ash ra I IIn Iuo nµ va o ba n Ihan va ba quye I
khônµ Iu bo . Con IraI RIchard cu a ba chí mo I haI muoI Iuô I da
de nµhI ra nµ: “Me ! Con se chuye n de n DaIIas de µIu p me nhe !”.
236
Ba a y khônµ IIn Iuo nµ Ia m, ba no I: “TôI da nµhï no khônµ
Ihe Iam duoc µi ca. Lam sao ma ban co Ihe µIao IIen IIeI kIem
ca do I cu a ba n cho mô I Iha nµ be mo I haI muoI Iuô I da u7 Co Ie
no chí co Ihe nha c ma y ca I hô p na nµ ma IôI khônµ nha c nô I.
Khônµ bIe I no co bIe I ca ch dIe n mô I ca I don da I ha nµ hay
khônµ nu a7 Y IôI Ia no va n co n Ia mô I du a Ire ma IôI co n pha I
nuôI day nhIeu”.
Ash khônµ pha I Ia mô I con nµuo I de bI chI phô I bo I nhu nµ
nµhI nµo a y. Va ba a y quye I dInh cho du a con Ihu su c: “Cônµ
Iy da duo c Iha nh Ia p nhu Ihe da y. Du nµ nhu RIchard no I, no
chuye n de n DaIIas nµay nµa y hôm sau cu nµ vo I cô vo mo I cuo I
haI Ihanµ cua no. Nhunµ nµuoI IuaI su da bao ranµ ‘TaI sao
ba khônµ dI Ihanµ den Ihunµ rac va quanµ IIen vao do7 Ba se
khônµ bao µIo Ia m duo c dIe u na y dau!’. Va ma y Io IIn Iu c cu a
WashInµIon cu nµ cho Iha y co ra I nhIe u cônµ Iy my pha m do nµ
cu a mô I nµa y”.
CaI nhin Iích cuc cua ba da µIup ba vuoI qua duoc IaI ca
kho khan. Ba va n Iuôn Iu nhu ra nµ: “Mo I nµuo I se u nµ hô va
Iheo duô I nhu nµ µi ho Ia m ra. TôI IIn mo I chuye n de u co Ihe
µIaI quyeI va IôI chí bIeI cô µanµ heI suc”. VoI môI quan dIem
nhu va y, khônµ co µi Ia nµa c nhIen khI Ash Iha nh cônµ nhu
Ihe !
La c quan va co Io nµ IIn o ba n Ihan khônµ chí µIu p ba n Iha nh
cônµ hon ma co n Ia m cho mo I nµuo I muô n ho p Ia c vo I ba n nu a.
Ta I ca chu nµ Ia Iuôn huo nµ u nµ Iha I dô a y o nµuo I kha c. Do Ia
Iy do vi sao mo I nµuo I bI Ihu hu I bo I nhu nµ nµuo I Ia c quan,
yeu do I. Chu nµ Ia muô n xunµ quanh Ia nhu nµ nµuo I ba n,
nhu nµ nµuo I dô nµ nµhIe p vuI ve , nhIe I Iinh – nhu nµ con nµuo I
voI quan dIem co·Ihe·Iam·IaI·ca va khônµ·co·van·de·µi. Co Ihe
237
doa n duo c, nhu nµ nµuo I na o hay Ihan phIe n se khônµ co nhIe u
ba n dau.
TaI sao Ihe7 Vi IhaI dô va quan dIem Iuôn co anh huonµ IôI
hoac xau den nµuoI khac. Day Ia dIeu raI can IhIeI ma nhunµ
aI muô n Iro Iha nh mô I nµuo I Ia nh da o Iha nh cônµ nen nho .
Hay co môI caI nhin IhaI Iích cuc va hon Ihe nua Ia môI su
Ihu c da y ma nh me .
Co raI nhIeu Iô chuc ma phan Ion cac nhan vIen chanµ vuI
ve Ií nao ca. Lam Ihe nao de µIaI quyeI van de nay7 Hay IIep
ca n Iu Iu , Iu nµ nµuo I mô I. Nµuo I Ia nh da o pha I nµan cha n su
mo rô nµ na y ba nµ ca ch Ihay dô I Iha I dô IIeu cu c ba nµ nhu nµ
caI nhin Iích cuc va Iac quan hon.
DavId LuIher – chu IIch Iap doan CornInµ da hoc duoc Iam
quan Iro nµ cu a vIe c quan Iam de n su Iích cu c va pho I Io nhu nµ
Ihu IIeu cu c Iu mô I nha Ia nh da o cônµ doa n Ia I nanµ o DeIroII.
Önµ a y Ia nµuo I da I dIe n cho cônµ nhan o mô I nha ma y sa n
xuaI LIncoIns va ThunderbIrds.
LuIher noI: “Do Ia môI noI Io Ion va raI Ihanh cônµ ve maI
chaI Iuonµ. NµuoI dan ônµ ay dunµ day va noI ‘Thay vi Io Ianµ
ve muoI phan Iram nµuoI khônµ dônµ y, IôI IaI Io Ianµ ve chín
muoI pha n Iram nµuo I dô nµ y , do Ia mô I su Ihay dô I’. Day Ia
mô I Io I pha I bIe u ra I sa nµ suô I bo I vi co ra I nhIe u cuô c Ihuonµ
Iuo nµ cu a cônµ nhan xoay quanh muo I pha n Iram nhu nµ nµuo I
pha n dô I a y. Mo I nµuo I Ihuo nµ no I ‘Ha y Ihay dô I ho ’. Nhunµ
nµuo I da n ônµ a y hIe u bIe I hon. Önµ a y ba o ‘SaI rô I! TôI se Ia m
vIe c vo I chín muoI pha n Iram nµuo I dô nµ y ’. Va ônµ a y da Ia m
Ihe, IhaI Ia môI cach Ihuc sau sac”.
LuIher cunµ da ap dunµ IrIeI Iy sônµ ay o CornInµ. Önµ ay
noI: “CuôI cunµ, co Ie IôI da IôI keo duoc môI vaI nµuoI Ironµ
238
sô ho . Nhunµ nhu nµ nµuo I Ironµ chín muoI pha n Iram kIa danµ
sa n sa nµ co ma I. Ho nµô I o nµoa I vo I nhu nµ ‘ca nh cu a su c
ma nh’ mo rô nµ. Ho cho do I va ‘dô nµ co’ Ironµ nµuo I ho danµ
chay. Ban se khônµ bao µIo muôn bI keI o day chí vi danµ cô
µa nµ Ihuye I phu c mô I va I nµuo I cuô I cu nµ Ironµ khI co ra I nhIe u
nµuoI danµ cho doI nµoaI kIa va ho san sanµ dau Iranh day”.
MôI Ironµ nhunµ cônµ vIec quan Ironµ nhaI cua môI nµuoI
Ianh dao Ia Iao duoc môI IôI noI Iích cuc, Iu IIn de moI nµuoI
Ihay ranµ saI soI khônµ Ihe nao xay ra.
KhI 1uIIus Caesar cu nµ doa n quan cu a ônµ vuo I eo bIe n Iu GauI
sanµ vu nµ da I ma nay Ia nuo c Anh, ônµ a y da Ia m µi de ba o
da m chIe n Iha nµ cho quan dô I ônµ7 Mô I ha nh dô nµ cu c ky Ihônµ
mInh: ônµ cho bInh Iính du nµ Ia I Iren nhu nµ dính nu I da vôI o
Dover. Nhin xuô nµ ma I bIe n sau, ho co Ihe nhin Iha y mo I nµuo I
Iren nhunµ con Iau danµ vuoI eo bIen – bôn be sanµ ruc.
Nhu nµ nµuo I Iính a y danµ o day, o nµay Iren da I nuo c cu a
quan Ihu. Vunµ daI mac xích cuôI cunµ nôI voI Iuc dIa cua ho
da bI chIa caI. Phuonµ IIen ruI quan cuôI cunµ cua ho cunµ
Ian Iheo may khoI. Ho co Ihe Iam µi nua nµoaI vIec IIen quan7
Ho co Ihe Iam µi nua nµoaI vIec xam chIem7 Ho co Ihe Iam µi
nua nµoaI vIec chIen dau voI IaI ca suc manh danµ bunµ chay
Ironµ Io nµ ho 7 Nhu nµ µi ho Ia m Iha I du nµ da n!
Mô I ca I nhin Iích cu c khônµ chí quan Iro nµ Ironµ Iho I kha c
sô nµ·che I nhu Ihe · khI va o buo c duo nµ cu nµ, IInh Iha n cu a
bInh Iính nhu duo c IIe p Ihem su c ma nh. No cu nµ Ia bí quye I
xay da p mô I cuô c sô nµ ha nh phu c va Ia o du nµ mô I nµhe nµhIe p
Ihanh cônµ. No Ia vIen µach nen Ianµ cua su Ianh dao.
II nha I Ihi do cu nµ Ia nhu nµ µi ma Huµh Downs IIn Iuo nµ.
Downs – nha ba o va nµuo I chu Iri chuonµ Irinh ky cu u cu a ABC
239
noI: “Ban IhaI su khônµ can phaI Io ra kho chIu dau”. Önµ ay
nho IaI môI nµuoI dan ônµ ma ônµ da Iunµ Iam vIec chunµ o
da I Iruye n hinh – mô I nµuo I da n ônµ xônµ xa o va cu c ky Iham
vo nµ, danµ Ihanµ IIe n Ironµ Iïnh vu c Iruye n hinh: “Önµ a y cha
hay ho chu I na o. Önµ a y Iim mo I ca ch de Ieo Ien vI Irí cao ba nµ
cach IoI dunµ nµuoI khac va Iheo cach noI cua IôI Ia ‘da·chan·
mo ·cu a’”.
NµuoI dan ônµ do cunµ daI duoc nhIeu IIen IrIen ban dau
Ironµ cônµ vIec. Nhunµ Ironµ suôI qua Irinh Ihuc hIen y dô
Ihanµ chu c cu a minh, nhu nµ nµuo I ma ônµ a y Io I du nµ, Iha I
kính va Ia m cho xa Ia nh Ihi khônµ bao µIo quen duo c. Ta I ca
ho de u pha n nô vo I mô I su nha I Irí sôI su c. KhI ônµ a y pha m
saI Ia m, ma Ihính Ihoa nµ chu nµ Ia cu nµ hay nhu Ihe Ihi ho
hoa n Ioa n du nµ sanµ mô I ben va Ia m cho ônµ a y Iha I ba I.
Downs no I: “TôI chua bao µIo ‘da cu a’ de co duo c mô I co hô I
ca ”. Va y Ia m Ihe na o ma ônµ a y Iha nh cônµ duo c Io I mu c na y7
Önµ a y da khônµ qua Iham vo nµ mô I ca ch cuô nµ nhIe I, ônµ
a y bIe I kIen nha n va co mô I Iha I dô an ca n, Iu Ie . Önµ a y nha n
Iha y ra nµ “Ba n ca n pha I nhanh nhe n hon, nhu Ihe Ihi khI ca nh
cu a vu a mo , ba n se co Ihe pho nµ nµay va o do . Ne u ba n da cho
cu a mo , no se co khuynh huo nµ ba I Iro Ia I va da p va o ma I ba n.
DIeu nay da xay ra haI, ba Ian voI nµuoI dan ônµ ma IôI danµ
ke cho cac ban nµhe. TôI Iuôn IIn cac ban se khônµ Iam Iheo
cach ay. Nhunµ ben canh do, ban cunµ can phaI heI suc IInh
dô nµ de na m ba I nhu nµ Ihua n Io I ma ba n co duo c”.
Cuô I cu nµ Ihi quan dIe m cu a Downs da manµ de n cho ônµ
nhIe u Ihu co µIa IrI. No Ia m cho nhu nµ nµuo I Ia m chunµ vo I
ônµ cu nµ Ihu c da y va µo p pha n Ironµ Iha nh cônµ cu a ônµ.
Downs no I: “Mô I Ironµ nhu nµ Ihu IôI yeu quy nha I chính Ia mo n
240
qua ma Tom Murphy da Ia nµ cho IôI”. Murphy Ia chu IIch cu a
CapIIaI CIIIes ABC. “TôI khônµ nho ro Ia nhan dIp µi, IôI doan
Ia Ironµ buôI Ie ky nIem nam muoI nam Iam nµhe Iruyen hinh
cu a IôI. Önµ a y Ia nµ IôI mô I ca I dô nµ hô cu nµ Io I de Ia nµ ra I Ia
– ‘Nµuo I Iô I khônµ bao µIo ve dích cuô I cu nµ ca ’.
“TôI nµhï do Ia mô I dIe u ra I Iu Ie ma mo I nµuo I o day co Ihe
da nh cho nhau. Ouan dIe m a y hoa n Ioa n du nµ va IôI ca m Iha y
IIec cho nhunµ aI nµhï ranµ phaI Iu bo cach Ihuc van mInh,
IIch su dô I vo I mo I nµuo I mo I co Ihe Iha nh cônµ. Ne u ca ch Ia m
ay manµ den Ihanh cônµ, Ihi do chí Ia nhaI IhoI IhôI. RôI cuôI
cunµ ban se nhan ra no IhaI dau don va ban Iu khIen minh co
Ihem raI nhIeu ke Ihu khI ban Iam nhu Ihe”.
Chac chan ban se khônµ muôn cô µanµ Ihanµ IIen nua.
NUÔI IUO NC 5U C MA NH TU NHU NC 5UY NCHÏ
TICH CUC VA IUNC II ßI HUY HOAI ßOI
NHU NC CA I NHIN TIIU CU C.
241

800 0800 k00ß0 l0 l8ß0
Cn cI dn) nI¡c u nñn, \n o no t íuo ¡ to ¡, no t nguo ¡ In ng
xo n dn qun nIn n cIuong nIn to¡ \n g¡u c cIu ng to¡ t¡cn
cIu ng ngu n dn u nu n. AnI n ) cII ín no t t¡ong :o In ng
ngn n tìnI ngu)c n \¡cn dnng d¡ íIñ ¡ Nc\ Yo¡í dc ¡ung
cIuong cu n tu ng nIn . Ngon ¡ duo ng, nguo ¡ tn Ion ng :o
du ng xc ¡ In ng In ng g¡o dc do ¡ duo c t¡cn cIu ng. Cn c d¡n
d¡cn t¡cn cIung íIong cII xunt I¡cn t¡ong íIñ¡ cnc ícnI
\¡c n nn co n tn ¡ cn c t¡n n cu u Io n, do n cn nI :n t \n cn c
nIn nn ) ío n. Hon In¡ ngn n ín c :¡ \n ) tn dn ín n \¡c c
íIong ngung ngII :uot ngn) dcn. Co tnn cn nI¡cn ícnI
tn ¡ Nc\ Yo¡í \n In¡ t¡ong :o do dn tu \ong – In¡ t¡ong
:o gnn tnn t¡¡cu nguo¡ dnn cun Nc\ Yo¡í.
CIo to ¡ g¡o tIì to¡ dn :o ng tn ¡ Nc\ Yo¡í duo c ¡n t nI¡c u
nñn \n cIun co n¡ to ¡ ¡ung cIuong nIn to¡ dc cn nI ín o
to¡ \c not cñn ícnI t¡nI tInn – not cñn ícnI nn t¡ong
cung not tIo¡ g¡nn co tIc gn) ¡n ton tInt gn¡ nuo¡ ngnn
ínn ícnI dnu nun: ícnI ío íñng.
CIun co t¡c ng cIuong nn o cn nI ín o cIo to¡ ¡ñ ng cu nuo ¡
nguo¡ dnng :ong o M) tIì co not nguo¡ í¡ :u) nIuoc tInn
í¡nI – \o¡ ¡Inn íon t¡uong Io¡ ín do ío íñng \n xung dot
cn n xu c gn) ¡n. Io do , to¡ \¡c t nIu ng d¡c u duo ¡ dn) nIu
g¡ong ícn t¡cng cIuong cnnI íno cIo cnc ínn.
242
X¡n In ) gI¡ nIo nIu ng ío ¡ cu n T¡c n :¡ Aícx¡: Cn¡¡cí:
“NIung nguo¡ íIong í¡ct cncI cIong ín¡ no¡ ío íñng tIì :c
íIong tIc ton tn¡ ínu duoc”.
· DALL CARNLGIL
Tronµ vaI nam sau khI DaIe CarneµIe vIeI nhunµ dIeu Iren,
chunµ Ia da Iim duoc cach chua IrI – Iham chí Ia phonµ nµua
nhIeu can benh danµ so. Khônµ nµac nhIen neu vaI nam IoI
chunµ Ia hoan Ioan co Ihe chua IrI duoc nhunµ can benh ma
chu nµ Ia Io so hIe n nay. Nhunµ dô I vo I “can be nh Io so ”, chu nµ
Ia Ia I chua co ba I ky IIe n bô na o. No ca nµ nµa y ca nµ Iô I Ie hon.
Khônµ noI na o ma nhu nµ dIe u na y duo c Ihe hIe n chan Iha I
hon Ironµ Ihe µIo I kInh doanh da y ba I ô n. Nµunµ sa n xua I, Ihau
Io m kInh doanh, Ia I IhIe I Ia p cônµ Iy, µIa m Iuo nµ sa n xua I, µIa m
bIen che, sa IhaI, µIam chI IIeu, Ihay dôI vI Irí. MôI nµay nao
do ban se can nµuyen môI quyen Iu dIen de chua nhunµ uyen
nµu nay. Va neu bay nhIeu van chua du Iam ban phaI dIen,
Ihi nhu nµ Iu nhu “kIe m ha m chI IIeu” hay “Ihau Io m Ihu dIch”
Ihi sao7
Nhu nµ cônµ Iy Iu nµ duo c cho Ia vu nµ nhu ba n Iha ch nay
danµ bI Iunµ Iay Iu µô c re . Vô sô nhu nµ nµuo I khô nµ Iô Ironµ
IIch su kInh doanh da bI IaI dô va bam nhu. Neu ca môI Ianµ
qua n Iy bI su p dô , Ihu ho I nµuo I qua n Iy khônµ nen Io Ia nµ ve
dIeu µi7 Neu cac don vI cua cônµ Iy bI IôI bo nhu ran IôI da,
IIe u nµuo I du nµ da u ca c don vI do khônµ nen Io so dIe u µi7 Va
ne u co mô I ca nhan na o danµ Iam Ie chIe m doa I cônµ Iy, IIe u
mô I µIa m dô c da y da n nha I co ca m Iha y run so hay khônµ7
Vanµ, Ihay dôI Ia raI can IhIeI. MôI vaI Ihay dôI dôI Iuc dIen
243
ra qua Ire . Su Iha I ro ra nµ Ia : nhu nµ cônµ Iy khônµ co Iính ca nh
Iranh, khônµ sa nµ Ia o va IInh dô nµ, cu nµ nhu khônµ bIe n dô I
nhanh cho nµ hon so vo I dô I Ihu se Ia nhu nµ con khu nµ Ionµ
Ironµ Iho I da I nµa y nay. Va Iuonµ IaI cu a chu nµ cu nµ chí “sa nµ”
nhu nhunµ con khunµ Ionµ da IuyeI chunµ ma IhôI.
Nhunµ cu nµ co Iu c Ihay dô I dô nµ nµhïa vo I Io Ia nµ va canµ
Ihanµ. RaI nhIeu y Iuonµ Iruoc kIa duoc coI Ia khônµ Ihe Iay
chuye n – nhu nµ y Iuo nµ Ia m ne n mo nµ cho cônµ vIe c nay
khônµ co n vu nµ cha c nhu Iruo c nu a. Va vIe c con nµuo I ca m
Ihay baI an íI nhIeu cunµ Ia dIeu Iu nhIen.
Tu nµ co ra I nhIe u be nh nhan de n pho nµ kha m Iam Iha n cu a
ba c sï MarvIn IroµeI de ke nhu nµ ra c rô I ma ho µa p pha I o nha
– Iranh caI voI ban doI, nôI µIan voI con caI, hay nhunµ buc
doc Ironµ vIec nuôI nanµ bon Ire. TaI nhIen Ia moI nµuoI van
danµ quan Iam de n nhu nµ va n de na y. Nhunµ cho de n µa n
day, bac sï IroµeI canµ co nhIeu benh nhan µap van de voI
nhu nµ Io Ia nµ Ironµ cônµ vIe c.
Ba c sï IroµeI danµ Ia m vIe c Ia I GreaI Neck, New York cho bIe I:
“MoI nµuoI Io so ranµ ho danµ sap maI vIec. Do Ia nhunµ dIeu
ma IôI chua bao µIo Ihay Iruoc day. MoI nµuoI den va run ray
ke ve nhunµ chuyen se xay ra voI cônµ vIec cua ho.
“Mô I nµuo I bI µIa m bIen che , Ihe rô I nhu nµ nµuo I co n Ia I cho
xem aI se Ia nµuo I IIe p Iheo. Va khônµ pha I chí mô I nµuo I, ma
Ia haI muoI nµuoI. Ho bI cho IhôI vIec. RôI nao Ia chính sach
cho nµhí huu so m, na o Ia cho nµhí vIe c Ia m Iho I. Va mo I nµuo I
khônµ bIeI Ia nµay maI ho co Iim duoc vIec hay khônµ.”
LarI Graves, bIen Iap vIen cua Iap chí ßíncí Intc¡¡¡¡:c no I
“Ha y nhin IBM”. Tronµ va I nam µa n day, Ia p doa n vI Iính khô nµ
244
Iô Iunµ duoc xem Ia khônµ co dôI Ihu nay da IraI qua nhIeu
Ia n ca I µIa m bIen che chua Iu nµ co , ma nµuyen nhan Ia su ca nh
Iranh quye I IIe I vo I nhu nµ cônµ Iy nho hon Ironµ va nµoa I nuo c.
“DIeu nay khônµ co nµhïa Ia cônµ Iy se khônµ Ihe Iro IaI vI
Irí Iruo c kIa. Nhunµ khI IBM cho ca c cônµ nhan Ia I PouµhkeepsIe
IhôI vIec, no se khônµ bao µIo µIônµ nhu Iruoc nua. MoI Ihu
deu bI xao Irôn va ban Iu hoI ranµ ‘hanh phuc cua ban se dI
ve dau7’. Nhu nµ nhan vIen ro I kho I IBM nha n ra ra nµ cuô c sô nµ
van IIep Iuc. Ban nµhï ranµ dôI canh cua ban da bI caI cuI,
nhunµ rô I ba n nha n ra minh va n co Ihe bay cao Ien duo c. Ba n
nµhï ra nµ ro I kho I IBM Ihi ba n khônµ Ihe na o ca I ca nh bay kho I
chIec Iô chIm, Ironµ khI Ihuc Ie Ia ban co Ihe”.
KhI DaIe ba I da u huo nµ su quan Iam cu a minh de n nhu nµ
van de ve nôI Io Ianµ, ca Ihe µIoI van danµ Ironµ IhoI ky DaI
khunµ hoanµ (ThoI ky Iu cuôI nam 1929 den Iuc baI dau The
chIen Ihu haI, khoanµ IhoI µIan ma hoaI dônµ kInh Ie cuc ky
dinh Ire va Ií Ie IhaI nµhIep Ianµ chonµ maI). Önµ da nhan ra
ne I Io Ia nµ Iren µuonµ ma I cu a ca c ba n va ca c ho c Iro cu a minh.
CarneµIe vIeI: “Sau nhIeu nam, IôI nhan ra ranµ nôI Io so Ia
môI Ironµ nhunµ van de Ion nhaI ma con nµuoI phaI dôI maI.
Phan dônµ hoc vIen cua IôI Ia doanh nhan – dIeu hanh vIen,
nhan vIen ban hanµ, ky su, Ihu ky va nhIeu nµanh nµhe khac
– va hau heI ho deu µap phaI rac rôI. Co môI vaI hoc vIen nu
Ironµ Io p – nhu nµ nu doanh nhan dô nµ Iho I Ia nµuo I nô I Iro
µIa dinh – cu nµ co nhu nµ ra c rô I cu a rIenµ ho . Ro ra nµ, IôI ca n
mô I quye n sa ch huo nµ da n ca ch che nµu nô I so ha I. Va Ihe Ia
IôI da dI Iim Ihu môI cuôn.
“TôI da de n mô I Ihu vIe n danh IIe nµ cu a New York Ia I Da I Iô
Sô·Nam va duonµ Sô·Bôn· MuoI·HaI va vô cunµ nµac nhIen khI
245
nhan ra ranµ chí co haI muoI môI quyen sach co Iua chua Iu
Io :o. TôI Ia I do Ironµ danh mu c, Iha I buô n cuo I khI co Io I mô I
Iram haI muoI haI quye n sa ch co Iu a chu a Iu 5nu, µap chín
Ian voI Iuonµ sach ve Io :o. Kha Ia ba I nµo du nµ khônµ7
“Du Io so Ia mô I Ironµ nhu nµ va n de quan Iro nµ ma con
nµuoI phaI dôI maI, ban da bao µIo nµhï ranµ co Iruonµ Irunµ
ho c hay da I ho c na o Iô chu c kho a ho c ve ca ch che nµu nô I Io
so chua7 Vanµ, ne u nhu co ba I ky Iruo nµ na o Iô chu c kho a ho c
nay Ihi IôI da nµhe IoI Ien no rôI”.
CarµenIe ma I ba y nam nµhIen cu u ve nô I Io so . Önµ da pho nµ
van IaI ca nhunµ chuyen µIa hanµ dau vao IhoI ay. Önµ doc
IaI ca nhunµ cuôn sach ve su Io so ma ônµ co duoc, hau heI
chunµ qua han Iam va chuyen ve Iam Ihan, hay vi Iy do µi do
khônµ du Iính Ihu c IIe n. DaIe da Ia m nhIe u hon ca vIe c chí do c
va nµhIen cu u. Önµ du a va o ca I ma ônµ µo I Ia “pho nµ Ihí nµhIe m
che nµu nô I so ha I” – mô I Io p ho c ma ônµ da y cho nµuo I Iruo nµ
Ihanh vao buôI IôI.
Va Ia I ca nhu nµ nµhIen cu u do da da n de n vIe c ra do I quye n
sa ch: Ouñ ng gn nI ío d¡ \n \u¡ :o ng (Nµuye n HIe n Le dIch sanµ
IIe nµ VIe I), xua I ba n va o nam 1944. La n da u IIen, nhu nµ
phuonµ pha p co ba n de vuo I qua muô n phIe n da duo c de ca p
mô I ca ch don µIa n va co I mo . Nhu nµ phuonµ pha p na y duo c
xem xe I va bô sunµ qua Iu nµ nam, khI ma co Ihem nhu nµ
nµuyen nhan mo I cu a su Io Ia nµ xua I hIe n.
Ho c Iheo nhu nµ phuonµ pha p na y. U nµ du nµ chu nµ mô I
nµa y. Ga n nhu cha c cha n ra nµ ba n se nanµ cao kha nanµ kIe m
soaI cuôc sônµ cua minh. Ban se íI muôn phIen va sIress hon.
DoI sônµ IInh Ihan va Ihe chaI cunµ Iu do ma duoc caI IhIen
hon raI nhIeu.
246
Nhìn mã I Iích cu c cu a vä n de
VIec kInh doanh cua DIch vu TaI chính Chase ManhaIIan IaI
San DIeµo, CaIIIornIa Iro nen Iri Ire. Khoan no cua cônµ Iy Ien
Io I chín IrIe u dôIa. Ca c nhan vIen Ironµ cônµ Iy ca nµ nµa y ca nµ
Iro nen canµ Iha nµ vo I nhau. Va Becky ConnoIIy, nµuo I qua n
Iy ca c khoa n vay no cu a cônµ Iy Io Ia nµ de n nô I ban dem ha u
nhu cha nµ nµu duo c.
The rô I cô quye I dInh nhin va o ma I Iích cu c cu a su vIe c. Becky
no I vo I ca c nhan vIen: “Mo I nµuo I nµhe day, day Ia mô I quy
Iua I Ia I ye u Ironµ kInh doanh. No na n Iu c na o cu nµ pha I co
cu nµ nhu so nµ Iu c na o cu nµ xô va o bo . Vi va y, mo I nµuo I cu
vIe c Ia p Irunµ va o cônµ vIe c ha nµ nµa y cu a minh, va o ca c kha ch
hanµ va nanµ cao cônµ Iac quanµ cao. TaI ca chunµ Ia se vuoI
qua duoc µIaI doan kho khan nay”. Va keI qua Ihi sao7 Cac
nhan vIen ca m Iha y an Iam va hoa I dô nµ hIe u qua hon, khônµ
Iau sau cac khoan no da duoc µIaI quyeI.
Tha I Ia kho IIn khI bIe I duo c bao nhIeu su c Iu c da duo c IIeu
Iôn vao vIec Io nµhï ve qua khu va Iuonµ IaI. Oua khu Ihi da
qua, co n Iuonµ IaI Ihi chua de n. Du cô µa nµ de n ma y, chu nµ
Ia cu nµ ha u nhu khônµ Ihe Ia c dô nµ de n chu nµ. Chí co mô I
Ihu ma chu nµ Ia Ihu c su co Ihe Ia c dô nµ. Do Ia hIe n Ia I, Ia nµa y
hôm nay.
DaIe CarneµIe vIeI: “Ban va IôI, danµ dunµ IaI dIem µIao cua
haI IhoI dIem: Oua khu maI maI khônµ Ihe Ihay dôI va Iuonµ
IaI Ihi phu Ihuôc vao nhunµ µi dIen ra Iruoc day. Chunµ Ia
khônµ Ihe cunµ Iuc sônµ IaI haI IhoI dIem – khônµ, du cho chí
Ia môI µIay. TaI sao chunµ Ia phaI Iam dIeu nay khI no pha vo
ca Ihan Ihe va Iam hôn cua Ia7 Vi vay hay banµ Ionµ sônµ voI
247
IhoI dIem duy nhaI ma Ia co Ihe sônµ: Iu bay µIo cho den Iuc
Ien µIuo nµ”.
Hay µhI nho dIeu nay va dunµ qua ban Iam ve nhunµ µi ma
chunµ Ia cho ranµ danµ nhe phaI dIen ra Ironµ qua khu. Cunµ
dunµ Iu buôc minh Ironµ nôI so haI ranµ vIec µi do co Ihe xay
ra Ironµ Iuonµ IaI hay khônµ. Thay vi vay, Iap Irunµ vao noI
duy nha I ma ba n co Ihe Ia m Iô I mo I Ihu – hIe n Ihu c cuô c sô nµ
hôm nay.
Va y Ihi ha y IhôI da m minh Ironµ nhu nµ phu hoa. Ha y ho c
Iu Oua khu va nµhï ve Tuonµ IaI. Hoach dInh cho Iuonµ IaI va
va n du nµ nhu nµ kInh nµhIe m Ironµ qua khu . Nhunµ khI Ihu c
hIen nhunµ vIec nay, Iuôn nho ranµ Tuonµ IaI va Oua khu Ia
haI Ihu ha u nhu khônµ aI co Ihe Ihay dô I duo c.
Ca sï – nhac sï NeII Sedaka hoc duoc nhunµ dIeu Iren Iu me
minh. “Ba Iuôn noI voI IôI ranµ, ‘Hay xem môI nµay nhu môI
mon qua cua cuôc sônµ. Con hay cô µanµ sônµ voI ca caI IôI
va caI xau, nhunµ hay nhin nhIeu hon ve caI IôI’”.
DIe u na y co de da nµ khônµ7 Sedaka cho bIe I: “Do Ia mô I cuô c
Iranh dau ben bí nhunµ IôI nµhï Ia co Ihe Ihuc hIen duoc. AI
Ironµ chu nµ Ia cu nµ co nhu nµ va n de rIenµ ma mô I nµa y chu nµ
khIen Ia phaI dau dau. Hay day vanµ chunµ dI, ban phaI Iam
duoc dIeu do”. Hay sônµ voI Ihuc IaI. Dôn heI suc Iuc, su Iap
Irunµ va dô nµ Iu c cu a ba n va o mô I dIe m quan Iro nµ duy nha I:
Nµa y hôm nay.
Va cu Ihe IIen hanh cônµ vIec. Ban co Ihe se raI nµac nhIen
ve nhunµ µi ban daI duoc Ironµ môI nµay khI ban nhin nhan
van de môI cach Iích cuc.
Nhu nha Iho ScoIIand, RoberI LouIs SIevenson da no I: “Ba I
248
ky aI cunµ co Ihe manµ vac cônµ vIec cua minh, du nanµ nhu
Ihe nao, cho IoI Iuc chIeu IôI. BaI ky aI cunµ co Ihe Ihuc hIen
cônµ vIe c cu a minh, du kho khan nhu Ihe na o, Ironµ mô I nµa y.
Ba I ky aI cu nµ co Ihe sô nµ nhe nha nµ, nha n na I, Ihuonµ me n,
chan Iha I cho de n Iu c hoa nµ hôn. Va do chính Ia cuô c sô nµ”.
Thoa i ma i vo i luä I Irung bình
Theo Berµauer nµay Ia p Iu c nha n ra co dIe u µi khônµ ô n.
Berµauer Ia Iô nµ µIa m dô c cu a KarI Berµauer GmbH & Co. KG,
cônµ Iy xay du nµ Io n nha I o Ba c BavarIa. Berµauer nha n Iha y
nµuo I Ihu ky Iau nam cu a ônµ Irônµ co ve nhu muô n kho c.
Berµauer hoI: “Co chuyen µi voI cô vay7”.
Cô cho bIeI con IraI cua minh vua moI µIa nhap quan dôI
Duc. “Con IraI IôI se Iham µIa vao don vI IIen phonµ IoI môI
quôc µIa khac de cuu vIen”. Van de Ia vIen Ihu ky Io so ranµ
con minh se bI µuI den Nam Tu (cu) de don nhan caI cheI.
Berµauer Iu c do ha u nhu khônµ bIe I no I µi, ba I cho I anh nµhï
IoI con sô phan Iram. “Kha nanµ don vI cua nµuoI con IraI se
bI µoI den Nam Tu (cu) Ia bao nhIeu phan Iram7”.
Khoa nµ mô I pha n Iram – haI nµuo I bo n ho nµhï.
The Ia cuôI cunµ ca haI nµuoI da dI den Ihônµ nhaI y kIen.
Berµauer µIaI Ihích: “Neu nhu bIeI ro con IraI cua minh nam
Ironµ mô I pha n Iram do Ihi cô a y ha y nen buô n ra u. Nhunµ
Iuc nay Ihi chanµ co Iy do µi de buôn phIen ca”.
Ba nµ ca ch Iu ho I ba n Ihan mô I cau ho I – va Ia p Irunµ va o cau
Ira Io I co duo c – ba n se nha n ra ma I Iích cu c cu a va n de . Cau
ho I Ia : “Kha nanµ chuye n na y se xa y ra Ia bao nhIeu pha n Iram7”.
249
Hau heI moI nµuoI Iôn raI nhIeu IhoI µIan de Io Ianµ nhunµ
chuyen chanµ bao µIo xay ra. Thuc Ie, hau heI nhunµ vIec ma
mo I nµuo I Io Ia nµ de u Ihuo nµ khônµ xa y ra. Ha y nho nhu nµ µi
IrIe I µIa nµuo I Pha p MonIaIµne da vIe I: “Cuô c do I IôI da y nhu nµ
dIeu kInh khunµ va kem may man ma hau heI deu khônµ bao
µIo dIen ra”.
Mô I me o hu u hIe u Ia du nµ nhu nµ con sô Ioa n ho c de Ihay
Ihe nhunµ µi ma ban Io so. Do cunµ cach ma Iac µIa Harvey
Mackay Ihuo nµ Ia m Ironµ cuô c do I ônµ. Mackay no I: “Mô I khI
ba n bIe I duo c kha nanµ Ihu c Ie vIe c µi do co Ihe xa y ra, ba n se
nhin nha n no Iheo mô I huo nµ du nµ da n hon”.
Tí Ie va dunµ may bay co Ihe Ia môI Iren môI Iram nµan. Tí
Ie ba n co Ihe bI duô I vIe c va o Iu c na o do Ironµ nam Ia mô I Iren
nam Iram hay mô I Iren mô I nµa n. Nhu nµ con sô na y Iha m chí
co n co Ihe nho hon. Tí Ie ba n dô ca phe Ien µhe Ia khoa nµ mô I
Iren môI Iram. Nhunµ aI ma Ihem quan Iam chu7
Mackay no I: “Mô I dô I Ihu na o do mo cônµ Iy ca nh Iranh vo I
chunµ IôI ben kIa duonµ u7 Nµhe co ve Ie IhaI. Nhunµ cho da.
Ho se pha I ma I ba nam de co duo c ca c Iranµ IhIe I bI. Co n chu nµ
IôI da o day ba muoI haI nam va chu nµ IôI co Ia I ca kInh
nµhIem, IaI ca nhunµ µi can bIeI, IaI ca nhunµ IoI Ihe. Vay Ihi
ba n nµhï ho Ihu c su co Ihe Iha ch Ihu c duo c vo I chu nµ IôI sao7
Hay daI nhunµ con sô vao day va nhin nhan su vIec”. Co Ihe
no se khônµ µIô nµ vo I nhu nµ µi ban da u ban Iuo nµ Iuo nµ dau.
Mackay no I: “Ba n cu nµ Ia m nhu nµ du doa n Iuonµ Iu vo I mo I
Ihu . LIe u vIe c na y hay vIe c kIa co dIe n ra Ironµ cônµ vIe c7 LIe u
co nhan vaI nao khac xuaI hIen vao Chuonµ 117 Chuyen µi se
xay ra IIep day7 Con cac unµ vIen Ihi sao7 AI se dac cu7 Va
ônµ ay se bô nhIem aI7 Do IhaI Ia môI Iro choI Ihu vI day chu.
250
Ban khônµ phaI daI IIen nhunµ van co Ihe ren Iuyen su phan
doan. No khIen ban Iro nen nhay ben va binh Iïnh hon”.
Chä p nhä n nhu ng chuve n không Ihe Ira nh kho i
Tronµ sa u nam, DavId RuII Ia m µIa m sa I vIen cho cônµ Iy
xua I nha p kha u LxpedIIers InIernaIIonaI. Sau do ônµ co co hô I
Iro Iha nh µIa m dô c qua n Iy nha p kha u.
RuII nho Ia I: “Tha I khônµ may, IôI da khônµ duo c Ihanµ
chu c”. Önµ da co Ihe nha n quye I dInh na y Ironµ chua xo I hay
cunµ co Ihe kem nhIeI Iinh voI cônµ vIec hIen IaI cua minh.
Nhunµ RuII da khônµ Ia m nhu va y. Önµ no I: “TôI quye I Iam
cho dIe u khônµ vuI na y Iu I va o qua khu va xem no nhu mô I
dô nµ Iu c Ihu c da y minh. TôI quye I dInh se hô Iro he I minh
cho nµuo I qua n Iy mo I Ironµ nhu nµ Iha nµ da u kho khan cu a
cônµ vIe c”.
Va ônµ da nha n duo c µi7 RuII no I: “Vu a rô I IôI mo I duo c Ien
chu c Iro Iy µIa m dô c qua n Iy nha p kha u”.
Theo Io I RuII: du nµ Iô n Iho I µIan va su c Iu c buô n phIe n
nhu nµ chuye n ma minh khônµ Ihe kIe m soa I duo c.
Doanh nhan nµuoI ChIIe, Andres Navarro noI: “Da raI nhIeu
Ian IôI Io Ianµ, canµ Ihanµ va khônµ Ihe dua ra nôI môI quyeI
dInh. Ban se Iam µi khI ban Ia môI IhIeu nIen, ban yeu môI cô
µaI nhunµ cô ay IaI khônµ co Iinh cam voI ban7 Khônµ co µIaI
pha p na o cho chuye n na y. Ba n ca m Iha y buô n va suy su p,
nhunµ sau môI IhoI µIan, cau hoI se bIen maI. Ban khônµ Iim
ra cau Ira IoI. Ban chí sônµ voI no va chap nhan no”.
Cuô c sô nµ ha nµ nµa y cu a chu nµ Ia duo c nem ne m bo I huonµ
vI cua ca cay danµ Ian nµoI buI. Co nhunµ dIeu chunµ Ia du
251
khôn nµoan va may ma n de co Ihe Ihay dô I chu nµ. Nhunµ Iuôn
co nhu nµ dIe u na m nµoa I kha nanµ cu a chu nµ Ia.
Tô I pha m va do I nµhe o, cu nµ nhu sô µIo Ironµ mô I nµa y –
IaI ca deu Ia nhunµ Ihuc Ie khônµ Ihe Ihay dôI. Du cho chunµ
Ia nô Iu c Iha I nhIe u, du cho chu nµ Ia co nhu nµ y Iuo nµ sa nµ
Iao, va du chunµ Ia co duoc moI su hô Iro – baI chap IaI ca
nhu nµ dIe u a y, co nhu nµ vIe c chí don µIa n Ia chu nµ Ia khônµ
Ihe khônµ che duoc.
Tha I Ie khI chu nµ Ia khônµ Ihe kIe m soa I duo c ca Ihe µIo I7
Va Iha I Ie khI mo I nµuo I khônµ Ia m du nµ nhu nhu nµ µi Ia
monµ muô n. Nhunµ cuô c sô nµ Ia nhu va y va khI chu nµ Ia ho c
duo c ca ch cha p nha n chu nµ ca nµ so m, chu nµ Ia se ca nµ ca m
Iha y vuI ve va Iha nh cônµ. Do Ia nhu nµ µi ma MoIher Goose
(
*
)
Ihuo nµ ha I:
Vo ¡ nIu ng o n dnu duo ¡ n nI nñ t t¡o ¡
Co tIc co ¡Iuong tIuo c cIu n t¡¡, co tIc íIong
Nc u nIu co , In ) tìn ¡n no
Nc u nIu íIong, du ng ngI¡ to ¡ no nu n.
Ouan Ironµ hon heI Ia Ia bIeI khI nao phaI chap nhan.
Tha I ra hoa n ca nh khônµ pha I Ia nµuyen nhan khIe n chu nµ
Ia ha nh phu c hay dau khô hon. Va n de Ia Ia pha n u nµ vo I no
nhu Ihe na o. Nhunµ chu nµ Ia Iha I su khônµ co nhIe u Iu a cho n
Iruo c nhu nµ dIe u khônµ Ihe Ira nh kho I. Va Iu a cho n do Ihuo nµ
day IhaI vonµ va cay danµ.
* Mother Goose: nhên vêåt hû cêëu, coá muäi khoùçm, cùçm nhoån, cûúäi trïn lûng möåt
con ngöîng àûåc.
252
KhI chu nµ Ia IhôI Iranh da u vo I nhu nµ chuye n khônµ Ihe
Iranh khoI, chunµ Ia se co IhoI µIan, suc Iuc va kha nanµ sanµ
Ia o de µIa I quye I nhu nµ va n de ma c pha I. Henry 1ames no I: “Sa n
sanµ chap nhan no. Chap nhan su IhaI Ia buoc dau IIen de co
Ihe vuoI qua nhunµ hau qua baI hanh”.
“Ðã I le nh ba n cô phie u cã I lô ” cho nô i lo lã ng
GIô nµ nhu nhu nµ be nh vIe n kha c, Sharp CabrIIIo da Ira I qua
nhIeu µIaI doan kho khan nhaI. LorI LnµIand, môI bac sï cua
benh vIen, danµ dunµ Ironµ Ian sonµ µIam bIen che ma cô raI
co Ihe Ia nµuoI IIep Iheo. MoI vIec Iro nen vô vonµ voI cô.
Nhunµ cô da dI de n mô I quye I dInh: cô se khônµ Iô n cônµ Io
Ianµ ve baI cu vIec µi khônµ ro ranµ o benh vIen Ihem nua. Cô
chí chu Iam Iam vIec IhaI IôI va vuI ve.
Cô ba I da u vIe c µIa nµ da y so ca p cu u. Cô cu nµ da nh Ihem
nhIeI Iinh cho nhunµ cônµ vIec khac. MoI nµuoI baI dau µhI
nhan nhunµ cô µanµ cua cô, chunµ dac bIeI khac han voI ve
chan nan cua nhunµ nµuoI khac.
LnµIand hoI: “Ban nµhï aI se Ia nµuoI IIep Iheo bI cho IhôI
vIec7 Nhunµ nµuoI chí bIeI chan nan va buôn phIen7 Hay môI
Iha nh vIen quan Iro nµ cu a be nh vIe n, nµuo I da Ihu c hIe n cônµ
vIec cua minh voI IaI ca Ionµ nhIeI Iinh7”.
Ha y cô µa nµ Iu ho I chính ba n cau ho I ma nhu nµ nha da u Iu
WaII SIreeI da hoI ban Ihan minh khI ma IhI Iruonµ danµ dI
xuô nµ: TôI da sa n sa nµ chIu IhIe I ha I bao nhIeu Ironµ cuô c da u
Iu nay7 Neu IhI Iruonµ Ihay dôI dôI nµôI Ihi IôI chap nhan Iô
den dau7 Va IoI Iuc nao Ihi IôI nen dunµ IaI va Iu bo vIec nay7
253
Do Ia Ie nh ba n cô phIe u de ca I Iô , Iheo ca ch µo I Ia I WaII SIreeI.
Thônµ dIe p duo c µo I Io I nhu nµ nha da u Iu Ia : ba n nµay cô
phIe u khI no ro I µIa xuô nµ duo I mô I mu c nha I dInh. TôI se cha p
nha n IhIe I ha I, nhunµ IôI khônµ bao µIo chIu ma I Ia I ca Ia I sa n
cua minh chí vi daI môI Ienh saI Iam.
Ba n co Ihe Ia m Iuonµ Iu nhu va y khI ba n µa p pha I nhu nµ Io
so . Ha y Iu ho I ba n Ihan ra nµ, va n de na y da nµ duo c Io Ia nµ
de n mu c na o7 No co da nµ mô I dem ma I nµu 7 Mô I Iua n so ha I7
Hay môI caI nhoI IhaI Io Iren maI7 Co raI íI van de danµ duoc
nhu vay. Hay quyeI dInh Ira IoI Iruoc nhunµ cau hoI do.
La m vIe c Ironµ mô I cônµ Iy Ie ha I, mô I nhan vIen Iu chô I Iham
µIa nô Iu c cu nµ ca nho m, mô I nha cunµ ca p dIch vu ke m cha I
Iuo nµ – Ia I ca nhu nµ dIe u na y de u da nµ duo c quan Iam va Io
Ia nµ. Nhunµ de n mu c na o7 Do Ia dIe u ma ba n pha I quye I dInh.
Cuô I cu nµ, mo I chuye n se de Iho hon khI ba n chí don µIa n no I
ra nµ: “Tim cho IôI mô I nµuo I san nhan Ia I”, “Cho anh Ia Iho I µIan
Ihu Iha ch” hoa c Ia “Dua cho IôI danh sa ch ca c nha cunµ ca p”.
Khônµ co chuye n µi Iren do I na y da nµ de da I mo I Io Ia nµ va o
Ironµ do .
Luôn Iính Ia o Iruo c mo i vie c
Co nhu nµ Ihu khônµ da nµ de chu nµ Ia ba n Iam, vi chu nµ
qua vaI vanh. Toc cua minh co bI µIo Iam rôI Iunµ Ien khônµ7
Co nha minh co xanh hon nha ha nµ xo m khônµ7 Hôm nay se p
co cuo I vo I minh khônµ7 Ha u he I chu nµ de u khônµ da nµ ba n
Iam. Nhunµ ha u he I mo I nµuo I Ironµ chu nµ Ia Ia I chu Iro nµ
qua nhIeu vao nhunµ vIec binh Ihuonµ ay. ThaI Ia xa xí!
254
Tronµ cuô c sô nµ co nhIe u Ihu ra I quan Iro nµ, nhunµ cu nµ
co nhIe u Ihu Ihi khônµ. Ba n co Ihe µIa m dI mô I nu a Io Ia nµ ba nµ
ca ch ho c phan bIe I nhu nµ dIe u na y. Tay µoII ChI ChI RodrIµuez
co ca ch nhin nha n nhu va y.
Ta I µIa I NorIhvIIIe SenIor CIassIc, khoa nµ haI Iram nam muoI
kha n µIa vay quanh RodrIµuez xem anh pha I bo nµ. Anh Iuôn
duo c bIe I de n Ia Iay µoII co nhu nµ cu Irinh dIe n nµoa n mu c.
Phía sau khu vuc phaI bonµ, co môI cau be nµôI Iren xe Ian.
Khônµ aI quan Iam Io I ca u be , nha I Ia nhu nµ Iay µoII muô n
µIanh IoI Ihe Iruoc RodrIµeuz o qua µIao bonµ. Tronµ dau ho
chí nµhï Io I sô IIe n Ihuo nµ 4S0.000 dôIa.
Chí Iruoc khI phaI bonµ, RodrIµuez nhan Ihay cau be va dI
de n cha o ca u. RodrIµuez Ia y mô I µanµ Iay choI µoII Iu Ironµ
IuI minh ra va deo vao Iay cau be. VIec nay phaI raI can Ihan
vi ban Iay cua cau be bI dI danµ. Sau do RodrIµuez ky Ien Ien
µanµ Iay va Ia nµ ca u be mô I Ira I banh. Khuôn ma I ca u be ra nµ
ro ve sunµ suo nµ va ha nh phu c khI nha n duo c su quan Iam
cu a mô I nµôI sao.
Da m dônµ nµuo I ham mô da da p Ia I ha nh dô nµ na y cu a
RodrIµuez banµ môI Iranµ vô Iay Ian duonµ. KhI nµhe IIenµ
vô Iay, RodrIµuez da nµuo nµ nµu nµ. Anh dua Iay Ien va nµuo c
nhin Ien Iro I nhu Ihe muô n no I: “TôI khônµ xu nµ da nµ nha n
su Ia n duonµ na y. Ca u be va µIa dinh ca u mo I Ia nhu nµ nµuo I
anh hunµ IhaI su”.
Ma c du RodrIµuez chu Iam va o nhu nµ va n da u, nhunµ anh
cu nµ nha n ra ra nµ co n co nhu nµ chuye n kha c da nµ Iuu Iam
hon. TIen den µIup do nµuoI khac Ia cach IuyeI voI de danh
µuc su Io Ianµ.
255
Cuô i cu ng, ha v luôn bä n rô n
Khônµ µi co Ihe Ia m ba n quen dI muô n phIe n Iô I hon Ia Ia m
vIec khac. Do Ia ky IhuaI ma baI cu dIen vIen chuyen nµhIep
nao cunµ can bIeI.
AnneIIe BenInµ, Iunµ dam nhIem cac vaI chính Ironµ ßug:),
TIc C¡¡¡tc¡: va nhIeu bô phIm khac cho bIeI: “KhI ban chuan
bI Iham µIa vao môI bô phIm Ion, IhoI µIan cho co khI keo daI
IoI hanµ Ihanµ. Ho IoI µap ban. Ho dI khoI. Ho Iim IoI nhunµ
nµuoI khac, rôI IaI quay IaI µap ban. Luc ay, cô µanµ Iam phan
vIe c cu a minh Ia dIe u Iô I nha I dô I vo I IôI. TôI Iha I su Ia m vIe c.
TôI cô µa nµ do c kIch ba n Iha I nhIe u. Va IôI nha n ra ra nµ – nhu
mô I ca ch xu Iy nô I Io Ia nµ ve vIe c cha nµ bIe I dIe u µi danµ dIe n
ra – minh danµ Iam vIec IhaI su. Mac du sau nay IôI da khônµ
duoc chon cho vaI dIen do”.
Nhunµ cô da co duoc nhIeu vaI dIen khac va cô da vuoI qua
nhIe u Iro nµa I vo I íI canµ Iha nµ hon so vo I nhu nµ dIe n vIen co
kInh nµhIe m kha c. “KhI IôI khônµ duo c cho n cho mô I vaI dIe n,
IôI cô µu binh Iïnh, khônµ nµhï µi ve no va IIe p Iu c Ia m nhu nµ
cônµ vIe c kha c”.
Ne u ba n nha n ra minh danµ Io so dIe u µi, ha y Ia mô I vIe c kha c.
Ho c mô I ky nanµ mo I. La m nhu nµ µi ba n IIn Iuo nµ. Ta p Irunµ
va o nhu nµ nhu ca u cu a nµuo I kha c. Ba n rô n se khIe n ba n quen
dI nhu nµ ra c rô I cu a ba n Ihan. Hon nu a, ba n se Ia m ha I Io nµ
nµuo I kha c va co Ihe dIe u na y se khIe n ba n ca m Iha y Iô I hon.
Se ra sao ne u co mô I lv do chính da ng de buô n phie n?
Ma c cho nhu nµ Ihu Ihua I che nµu nô I Io so , ba n va n se µa p
ra I nhIe u va n de Ironµ cuô c sô nµ. Ta I ca chu nµ Ia de u nhu va y.
256
Ba n co Ihe cha p nha n nhu nµ chuye n khônµ Ihe Ira nh kho I. Ba n
co Ihe “da I Ie nh ba n cô phIe u ca I Iô ” cho nô I Io Ia nµ. Va ba n co
Ihe nhac nho ban Ihan ranµ Io Ianµ co Ihe µay Ian pha den
mu c na o.
Nhunµ ban chac chan se con µap nhunµ rac rôI va ban phaI
ho c ca ch xu Iy chu nµ mô I ca ch khôn khe o.
Day Ia ba buo c hu u ích cho ba n. Ne u ba n Ia m Iheo, cha c cha n
ban se nµac nhIen minh co Ihe xu Iy voI cac van de ro ranµ
nhu Ihe na o:
1. Ho ¡ ín n tInn, d¡c u gì ín to ¡ tc nIn t co tIc xn ) ¡n? On IroI,
ha u he I nhu nµ va n de chu nµ Ia ma c pha I de u khônµ a nh huo nµ
Io I sInh ma nµ. Cho nen dIe u Iô I Ie nha I xa y ra co Ihe chí Ia vIe c
maI môI IaI khoan quan Ironµ, IoI Ire Ironµ môI buôI hop, bI
se p khIe n Ira ch, hay khônµ duo c IIe n cu nhu monµ muô n. Tha I
kho chIu7 Cha c cha n rô I. Chu nµ Ia nµuyen nhan Io so cu a ha nµ
IrIe u nµuo I. Nhunµ IIe u chu nµ co µay ra che I cho c7 Ga n nhu Ia
khônµ.
2. CIun n í¡ tnn í) do ¡ nñ t \o ¡ nIu ng d¡c u tc nIn t, íI¡ cn n
tI¡ct. DIeu nay khônµ co nµhïa Ia ban xoay Iunµ IaI va chao
don IhaI baI. Do chí Ia ban noI ban Ihan minh, vanµ, IôI Iu IIn
ranµ Ia minh co Ihe dôI maI voI nhunµ chuyen nay neu chunµ
dIen ra. Va Ihuc Ie Ia chunµ Ia hau nhu Iuôn Iuôn co Ihe dunµ
day – nµay ca Iu nhunµ dIeu IôI Ie nhaI.
Ta I nhIen, no khônµ duo c vuI ve cho Ia m. Ba n cu nµ ca n pha I
µIa bô ranµ minh khônµ he han µi. Nhunµ vIec khônµ duoc de
baI hay bI khIen Irach cunµ chanµ phaI Ia nµay Ian Ihe. KhI
chunµ Ia Iu nhac nho ban Ihan “Nay, dIeu µi Ie nhaI se xay ra
day7”, chunµ Ia chac chan co Ihe dôI maI voI nhunµ van de
IhaI su Iheo môI cach íI kích dônµ hon nhIeu.
257
3. 5nu do In ) íìnI t¡nI \n :n ng :uo t g¡n ¡ qu)c t \n n dc . Ha y
hoI ban Ihan: Minh phaI Iam µi de moI chuyen IôI hon7 Can
phaI nhanh chonµ Ihuc hIen no7 AI co Ihe µIup do minh7 Sau
khI Ihu c hIe n buo c da u, Ihi nen Ia m µi ke IIe p7 La m sao co Ihe
IIen IIe u duo c minh Ia m du nµ hay khônµ7
PaIIy Adams, da I dIe n IIe p IhI cho Ia p doa n TRW RLDI
ProperIy DaIa da Ia m Iheo ba buo c Iren khI dô I ma I vo I nhu nµ
kho khan Ironµ cuô c sô nµ. Adams no I: “Mô I nµa y no , dIe n Ihoa I
cu a IôI keu Ien. Do Ia con a c mô nµ cu a cuô c do I IôI. Ba c sï muô n
IôI quay Iro IaI phonµ kham canµ som canµ IôI de ônµ co Ihe
xac nhan ve keI qua cua IôI: Unµ Ihu Iu cunµ”.
Cô no I: “TôI che I Ia nµ dI. TôI se khônµ co n Ia mô I nµuo I phu
nu du nµ nµhïa7 Cuô c sô nµ cu a IôI sa p ke I Ihu c7 Ha nµ nµa n
suy nµhï hIe n Ien Ironµ da u IôI, Iu nµ ca I Iu nµ ca I mô I. TôI nha n
duo c mô I ‘ba n a n’ khu nµ khIe p va Ia I nhIen, IôI hoa n Ioa n suy
su p”.
Vu c da y Ia I ba n Ihan, Adams dô I ma I vo I nô I so ha I cu a minh,
cô hoI bac sï ve Iinh huônµ xau nhaI co Ihe. Va cau Ira IoI Ia
“cuôc phau IhuaI se Iuoc dI IhIen chuc Iam me cua cô”.
TIm Adams vo vu n. Cô nha c Ia I: “HaI muoI ba y Iuô I, IôI co n
qua Ire de dô I ma I vo I ma I ma I na y. Nhunµ ne u IôI khônµ cha p
nhan phau IhuaI, IôI se cheI”.
Truo c khI co kha nanµ Iro nen dIen Ioa n, Adams dô I ma I vo I
Ihu c Ia I. “Co hô I Iha nh cônµ Ia chín muoI Iam pha n Iram. TôI
nha n ra ra nµ cho du IIe p nha n pha u Ihua I, khônµ co nµhïa Ia
IôI se sô nµ”.
Tronµ muo I Ia m Iha nµ, Adams da du nµ Ihuô c de chô nµ Ia I
can be nh – nhunµ khônµ Iha nh cônµ. Cô no I: “KhI cuô c pha u
258
IhuaI duoc sap xep, IôI Iu noI voI ban Ihan ranµ minh khônµ
duo c bo cuô c, khônµ duo c de nô I so ha I Ia n a p minh Ihem mô I
Ia n nu a. TôI da I minh Ironµ nhu nµ suy nµhï ra nµ minh co Ihe
khô nµ che duo c mo I chuye n”.
Va cuô c pha u Ihua I duo c IIe n ha nh. Tha I may ma n Ia no da
Iha nh cônµ du Adams bI ma I mô I íI mô. Cô no I: “Bô n nam sau,
IôI khônµ co baI ky dau hIeu hay Ie bao baI Ihuonµ nao. VoI
IôI, µIo day môI nµay Ia môI cuôc sônµ moI”.
HAY CHI NCU NÔI 5O HAI
VA 5ÔNC THÂT MANH MI.
259

$00 M8ß0 008 l0ß0 ß0l0l llß0
Io ¡ Io c dn u t¡cn to¡ dn ) nñ n o :o 125 duo ng YMCA tn ¡
Nc\ Yo¡í. Io ín not ío¡ nIo íIong qun nuo¡ nguo¡. Mot
t¡ong :o nIung Ioc \¡cn Ion do ín nInn \¡cn ínn Inng
cun cong t) Nnt¡onní Cn:I Icg¡:tc¡, nnI n) dn co not co
not ín¡ d¡cn tIu)ct dnng í¡nI ngnc. AnI tn íc nìnI duoc
:¡nI ¡n \n ío n ícn o tIn nI ¡Io . NIung \n o nu n tIu nñn
t¡uoc, nnI tn nun not ngo¡ nIn o nong tIon. Cñn nIn dn
xn) xong nIung \nn íIong co \uon \n ín¡ co. TIc ín nnI
qu)ct d¡nI t¡ong not ín¡ co xnnI.
Mun dong nñn do, nnI tn dcn go nn¡ cInu dot t¡ong ío
:uo ¡ ¡o ¡ ¡n ¡ t¡o íIñ ¡ cn ¡ :nn nnI nuo n ín n ín ¡ co . “ßn n
í¡ct dn), tIong tIuong ínn ¡In¡ g¡co Int ncu nuon t¡ong
co . NIung ín n íIong cn n ín n tIc . Tn t cn nIu ng gì cn n
ín n ín ¡n ¡ t¡o go nn ¡ cInu íIñ ¡ :nn \n o nu n tIu \n ín n
:c tIn) co noc ícn \no nun xunn”.
To¡ dn ¡n t ngn c nI¡cn. To¡ no ¡ \o ¡ nnI tn: “Nc u cIu)c n
nn ) co tIn t, nnI :c tIn ) ín Iñ n cn c nIn íIon Io c dn ín n
nIu ng cIu)c n \o ¡cI In ng tIc í) . AnI dn íIn n ¡In ¡n
cn cI tn o ¡n :u :o ng tu nIu ng tIu íIong nnng :u :o ng.
I¡cu nn) ín íIong tIc. Co tIc ín Int g¡ong cun co tu dnu
do ín) \no :nn cun nnI nn nnI íIong í¡ct. Hoñc co tIc
260
ín dn co co noc :ñn o do ¡o¡. NIung co not :u tInt ín: Co
xnnI íIong tIc tu noc ícn tu t¡o go nn¡ cInu”.
To¡ cIñ c ín nìnI Ion n ton n d¡c n t¡nI \n íìnI tIuo ng t¡ong
ío¡ no¡. NIung cInng t¡n¡ no tIì ín¡ ¡nt :o¡ no¡. AnI tn nIu
nIn ) ícn \n no ¡: “To¡ í¡c t to¡ dnng no ¡ gì nn ngn ¡
Cn¡ncg¡c. Cuo¡ cung to¡ dn ínn duoc dn)!”.
Vn tIc ín nnI tn t¡c ¡ tu c cnu cIu)c n cu n nìnI \o ¡ no t :u
nI¡ct tìnI, Ino Iung \n dn) íI¡ tIc. II¡ nnI tn íct tIuc,
to¡ Io ¡ cn ío ¡: “ßno nI¡cu nguo ¡ t¡ong :o cn c ín n t¡n ío ¡
nguo¡ nn) no¡?”.
TInt ínt ngo, no¡ nguo¡ t¡ong ¡Iong dcu g¡o tn). II¡ to¡
Io¡ no¡ nguo¡ \ì :no Io t¡n nnI tn tIì Inu Ict dcu t¡n ío¡
¡ñng “Vì nnI n) co \c ¡nt t¡cI cuc. Mot con nguo¡ tInt ín
nI¡c t tìnI”.
· DALL CARNLGIL
Ne u Io nµ nhIe I Iinh co Ihe khIe n nhu nµ doanh nhan khôn
nµoan kIa bo qua nhu nµ nµuyen Iy co ba n cu a khoa ho c, Ihi
ha y Iuo nµ Iuo nµ xem no co Ihe Ia m duo c µi Ironµ mô I hoa n
ca nh Ihu c su nµhIem Iu c.
Su Iha I Io n nha I ve Io nµ nhIe I Iinh Ia : no Iay Ian ra I ma nh
me va no khIen moI nµuoI phaI dap IaI. DIeu nay dunµ o moI
noI: Ironµ Iruo nµ ho c, Ironµ cônµ Iy va nµay ca Ironµ chính IrI.
Neu ban khônµ nhIeI Iinh voI y kIen hay du an cua ban Ihi
khônµ aI co Ihe nhIeI Iinh voI chunµ ca. Neu môI µIam dôc
khônµ nhIe I Iinh IIn Iuo nµ va o huo nµ dI cu a cônµ Iy, anh Ia
du nµ Irônµ monµ Ia nhan vIen hay kha ch ha nµ cu a minh se
IIn Iuonµ dIeu µi. Cach IôI nhaI de khIen aI do hunµ Ihu voI
mô I y Iuo nµ – mô I du a n hay mô I ke hoa ch na o do – Ia chính
ban phaI co hunµ Ihu Iruoc da.
261
Tommy DraIIen vu a nha n Ia m mô I chan ba n ha nµ cho CuIver
LIecIronIcs SaIes, nha nhap khau cac IhIeI bI dIen dam. VI Irí
Iau nam cua cônµ Iy Iren IhI Iruonµ da daI vao DraIIem raI
nhIe u Ihu Iha ch. Co mô I cônµ Iy no Iu nµ Ia kha ch ha nµ Io n
cu a CuIver nhunµ nhIe u nam qua khônµ quan he vo I nhau nu a.
DraIIen no I: “TôI quye I dInh xem vIe c da I Ia I quan he vo I cônµ
Iy Ia môI Ihu Ihach cho minh. DIeu do co nµhïa Ia IôI phaI
IhuyeI phuc chu IIch cua minh IIn ranµ chunµ IôI co Ihe khôI
phuc Iam an IaI voI cônµ Iy do. Önµ ay khônµ IIn Iuonµ vIec
nay Iam nhunµ vi khônµ muôn dap IaI nhIeI Iinh cua IôI, ônµ
da cho IôI dI µap cônµ Iy no”.
DraIIen coI vIe c na y Ia mu c IIeu ca nhan cu a minh. Anh dua
ra µIa ca bao dam, chaI Iuonµ dIch vu IôI va IhoI µIan IhIeI ke
nhanh cho nµ. Anh cam doan vo I µIa m dô c cônµ Iy no Ia se “Ia m
moI Ihu de dap unµ nhu cau cua cônµ Iy”.
Lonµ nhIeI Iinh cua DraIIen xuaI hIen Ironµ buôI µap maI
Iruc IIep voI µIam dôc kInh doanh. No môI nu cuoI, anh noI
Ironµ buô I µa p ma I: “Ra I vuI duo c µa p Ia I ônµ. Chu nµ Ia se cu nµ
ho p Ia c”.
DraIIen chua Iu nµ nµhï Ia minh se bo Io dIp Ia m an na y. Anh
Iham chí khônµ quan Iam vIec CuIver khônµ con nam Ironµ
danh sach khach hanµ cua cônµ Iy do. VoI môI IhaI dô nhIeI
Iinh va da y hy vo nµ, anh da Ihuye I phu c duo c kha ch ha nµ ra nµ
CuIver da san sanµ phuc vu Iro IaI.
“Sau na y, µIa m dô c cu a ho co no I vo I µIa m dô c chu nµ IôI ra nµ
Iy do duy nha I ma ho xem xe I de nµhI cu a chu nµ IôI Ia vi Io nµ
nhIeI Iinh cua IôI. Ho da daI hanµ cho chunµ IôI voI µIa IrI Ien
den nua IrIeu dôIa môI nam”.
262
Truo c khI no I IIe p ve Io nµ nhIe I Iinh, chu nµ Ia ha y Ia m sa nµ
Io mô I nha n Ihu c saI Ia m phô bIe n ve no . NhIe I Iinh khônµ dô nµ
nµhïa vo I a m ï. No cu nµ khônµ co nµhïa Ia da p ba n hay nha y
nho I va ha nh dô nµ nhu mô I ke nµo nµa n. Su nhIe I Iinh µIa Ia o
khônµ qua ma I duo c aI ca va manµ Ia I ha I nhIe u hon Io I.
NhIeI Iinh den Iu ben Ironµ con nµuoI. KhaI nIem nay raI
quan Ironµ va can duoc nhac dI nhac IaI. NI¡c t tìnI ín nIu ng
gì dc n tu ícn t¡ong con nguo ¡. No khônµ duo c nha m Ia n vo I
su ô n a o cuo nµ dIe u.
Su Iha I Ia cu chí va Io I no I dao Io bu a Io n dôI Iu c dI chunµ
voI môI cam µIac nhIeI Iinh ben Ironµ. Nhunµ nhunµ nµuoI Iu
cho phe p minh bIe u Iô su ha o hu nµ qua mu c kIe u nhu “TôI
Iuye I, anh Iuye I, chu nµ Ia de u qua Iuye I hôm nay!” Ihi Ihuo nµ
cunµ manµ caI nhan “IôI Ia dô µIa” Iren nµuoI.
Ray SIaIa, chu IIch cua AnaIoµ DevIces noI: “Lanh dao Iuôn
khoI dau banµ su Irunµ Ihuc va IIn cay. Vi Ihe, ban phaI Ia Iro
nen da nµ IIn ca y. Ba n pha I Ia nµuo I ma danh du Iuôn na m Ironµ
IoI noI, môI nµuoI ma moI nµuoI co Ihe IIn Iuonµ. Do Ia dIeu
kIen IIen quyeI cho môI cuôc dôI IhoaI mo, Ihay vi Io ra Ian
IuoI hay vôn va môI cach µIa Iao”.
Nhu nµ nµuo I nhIe I Iinh Iha I su Ironµ IIch su hIe u ro dIe u na y.
1onas SaIk vao Ihap nIen nam muoI co nhIeI Iinh voI vIec Iao
ra vac·xIn nµua baI IIeI khônµ7 TaI nhIen Ia co. Önµ da cônµ
hIe n nhIe u nam de Iheo duô I mu c IIeu cu a minh. Nhu nµ aI Iu nµ
µap SaIk deu nµay Iap Iuc nhan ra su nhIeI Iinh cua ônµ qua
ca I ca ch ma I ônµ a y sa nµ Ien khI no I ve va n de nµhIen cu u cu a
minh, cônµ vIe c ma ônµ nµa y dem Ihu c hIe n Ironµ pho nµ Ihí
nµhIe m. SaIk chính Ia nIe m khích Ie cho Ihe he ca c nha khoa
263
ho c sau na y. Vanµ, nµuo I da n ônµ do Ioa I ra Io nµ nhIe I Iinh
nhunµ khônµ huenh hoanµ ô n a o chu I na o. Cu nµ vo I nhIe I
huyeI do, hIen ônµ danµ nµhIen cuu Iim kIem vac·xIn phonµ
chônµ can benh Ihe ky HIV·AIDS.
Nam 1969, NeII ArmsIronµ cu nµ ba y Io Iinh ca m Iuonµ Iu
khI daI chan Ien maI Iranµ. Lonµ nhIeI Iinh cua ônµ van duoc
cam nhan manh me nµay ca voI chaI µIonµ nµanµ nµanµ cua
vu nµ OhIo: “Day Ia mô I buo c nho cu a con nµuo I, nhunµ Ia mô I
buoc nhay voI cua nhan IoaI”. ArmsIronµ khônµ can phaI heI
Ioa nµ cau do Ien, cu nµ khônµ ca n pha I nha y nho I dIe u jIµ Iruo c
khI quay ve Ia u ApoIIo. Nhunµ Io nµ nhIe I Iinh cu a ônµ da cô
do nµ qua du Ironµ cau no I da y y nµhïa do .
Nam 1991, khI Iuo nµ Norman SchwarzkopI chí huy quan dô I
My Ironµ chIe n Iranh Vu nµ VInh, Irônµ ônµ co Iho o vo I cuô c
chIe n khônµ7 Cha c cha n Ia khônµ. Önµ khônµ ca n pha I Ia he I
voI bInh Iính de cho ho Ihay ônµ ay IIn Iuonµ vao chIen dIch
nay nhu Ihe nao. Va ban co Ihe nhan ra dIeu nay Iren ban IIn
nam·µIay cu a CNN.
Khônµ aI Ironµ nhu nµ nµuo I nhIe I Iinh Iren day Io ra da c bIe I
ô n a o hay a m ï. Nhunµ khônµ aI co Ihe nµhI nµo Iinh ca m cu a
ho da nh cho cônµ vIe c.
NhIeI Iinh Ihuc su duoc Iao boI haI yeu Iô: Ionµ hanµ haI va
su Iu IIn. Hay hunµ Ihu voI dIeu µi do va Iu IIn ve kha nanµ
ban co Ihe Ihuc hIen dIeu do. Do Ia IaI ca nhunµ µi Iao nen
nhIe I Iinh. Co haI ye u Iô na y Ironµ mô I cônµ Iy, mô I ke hoa ch,
hay môI y Iuonµ, Ionµ nhIeI Iinh cua ban se Ian Ioa manh me.
Ba n nhIe I Iinh, nµuo I kha c bIe I ba n nhIe I Iinh, ho cu nµ se nhanh
chonµ Iro nen nhIeI Iinh. Dam bao Ia nhu Ihe.
264
Va n dô nµ vIen OIympIc Ihe du c du nµ cu Mary Lou ReIIon
noI: “NhIeI Iinh Ia caI µi do den voI IôI raI Iu nhIen. TôI chí Ia
nµuo I ra I Iích cu c va chunµ quanh IôI Iuôn co nhu nµ con nµuo I
Iích cuc. Do Ia dIeu quan Ironµ”.
Ouan dIe m Iích cu c na y Ia mô I pha n bí ma I cu a ReIIon µIu p
cô vuoI qua nhunµ µIaI doan Iuyen Iap caI Iuc ma môI van
dô nµ vIen da nµ ca p Ihe µIo I pha I ne m Ira I. “DôI Iu c hua n Iuye n
vIen cu a chu nµ IôI, BeIa KaroIyI, co Iam Ira nµ khônµ Iô I va Iro
nen ra I kha I khe. TôI cô µa nµ µIu cho nho m cu a minh µô m bô n
hay nam cô µa I Iích cu c. Nhunµ chí ca n mô I cô cha n na n va
no I ‘Tro I, IôI khônµ muô n Ia m dau’ se khIe n ca nho m cha n na n
Iheo. TôI µheI nhu Ihe. Ban co Ihe co muoI nµuoI Ironµ Iranµ
Iha I Iích cu c nha I nhunµ Ia I co mô I nµuo I IIeu cu c nhu va y, ba n
se khIe n ca dô I xuô nµ IInh Iha n. Cho nen IôI Iuôn Ira nh nhu nµ
nµuoI do ra”.
Harvey Mackay, nha van vIe I sa ch kInh doanh dô nµ y : “Luôn
bao quanh ba n Ia nhu nµ nµuo I vuI ve va Iha nh cônµ. TôI khônµ
dI chunµ voI nhunµ nµuoI IIeu cuc. Neu ban be, dônµ nµhIep
va nhunµ nµuoI ban Iôn Ironµ Ia nhunµ nµuoI Iac quan, nhIeI
Iinh va Iu IIn Ihi nhunµ Iính cach do se Iro Ihanh môI phan
cua ban”.
Khônµ Ihe da nh µIa Iha p su c ma nh cu a Io nµ nhIe I Iinh. RaIph
WaIdo Lmerson Iu nµ no I: “Mô I buo c IIe n Io n de u Ia Iha nh cônµ
cu a su nhIe I Iinh. Khônµ Ihe da I duo c dIe u µi vï da I ne u khônµ
co no”. DIeu nay ap dunµ voI ca phonµ Irao nhan quyen va
vIe c Ia p nen nuo c My . No cu nµ a p du nµ cho ca c cônµ Iy Io n
nµa y nay.
NhIeI Iinh cunµ quan Ironµ nhu IaI nanµ va cham chí vay.
Chunµ Ia deu bIeI nhIeu nµuoI raI IaI hoa nhunµ khônµ daI
265
duo c µi ca . Cu nµ nhu nhIe u nµuo I ra I sIenµ nanµ nhunµ ma I
khônµ Ihe Ihanµ IIe n. Nhunµ nhu nµ nµuo I sIenµ nanµ, yeu cônµ
vIe c va da y nhIe I huye I se Ia nhu nµ nµuo I chInh phu c dính cao.
DaIe CarneµIe co Ia n ho I mô I nµuo I ba n ca ch ônµ Ia Iu a cho n
ca p duo I Iam huye I cu a minh, nhu nµ nµuo I ma su Iha nh ba I cu a
cônµ Iy phu Ihuô c va o kha nanµ cu a ho . Cau Ira Io I nha n duo c
co Ihe µay nµa c nhIen cho mô I sô nµuo I. IrederIck D. WIIIIamson,
chu IIch cua New York CenIraI RaIIway noI: “Su khac bIeI ve
kha nanµ va Irí Iuc Ihuc su µIua nµuoI Ihanh cônµ va ke IhaI
ba I khônµ Io n Ia m. Nhunµ ne u co haI nµuo I nµanµ Ia I nµanµ
su c nhau, Ihi nµuo I nhIe I Iinh se Ia nµuo I duo c cho n. Nµuo I co
kha nanµ ha nµ haI vo I Io nµ nhIe I Iinh se vuo I qua nµuo I co kha
nanµ ha nµ nha I nhunµ khônµ hanµ ha I Ironµ cônµ vIe c”.
Nhuoc dIem Ion nhaI cua nhunµ baI kIem Ira IO Ia chunµ
khônµ do duo c Io nµ nhIe I Iinh va cu nµ nhu dô nµ Iu c Iinh ca m
cua con nµuoI. KhI baI kIem Ira nay duoc µIoI IhIeu cach day
haI Ihe he , no duo c qua nµ ba Ia mô I cônµ cu IIen IrI da nµ kInh
nµac. Banµ cach do “chí sô Ihônµ mInh” cua môI aI do, ban co
Ihe du doa n kha nanµ Iha nh cônµ cu a nµuo I do Ironµ cuô c sô nµ.
Nhunµ cônµ Iy kIem Ira IO cam doan nhu vay.
GIa ma cuô c sô nµ chí don µIa n nhu Ihe . Y Iuo nµ do nµhe Iha I
ha p da n, da c bIe I Ia va o Iho I da I ma ca Ihe µIo I da I nhIe u nIe m
IIn noI khoa ho c. Ca c ba I kIe m Ira IIeu chua n Iro nen phô bIe n.
Nhu nµ nµuo I xe I duye I da u va o cu a ca c Iruo nµ da I ho c cu vIe c
may moc dua vao cac baI kIem Ira do de quyeI dInh nhunµ aI
xu nµ da nµ duo c va o ho c. Tu va n vIen o ca c Iruo nµ du nµ no de
huo nµ ho c sInh de n Io p cao ca p hay Io p phu da o. Ouan dô I
cu nµ du nµ no de Iu a cho n aI Ia chí huy va aI Ihi Iau do n nha
ve sInh.
266
Vanµ, Irí Ihônµ mInh co vaI Iro quan Iro nµ. NhIe u nµuo I duo c
IhIen phu cho Irí Ihônµ mInh cao hon nµuo I kha c va no µIu p
cuô c sô nµ ho de da nµ hon ve ma I na o do . DIe u na y cu nµ Iuonµ
Iu dôI voI Iính sanµ Iao, nanµ Iuc Ihe Ihao, kha nanµ cam am
hay ba I cu mo n qua na o cu a cuô c sô nµ. Nhunµ nhu nµ Ia I nanµ
“Ihô” nay chí Ia môI nua cua Ioan bô buc Iranh. MôI nua con
IaI phaI duoc Iu chunµ Ia Iô ve.
Nµay ca nhu nµ nµuo I cu a Tô chu c kIe m dInh µIa o du c LTS,
môI Iô chuc o banµ New 1ersey chuyen cunµ cap cac baI kIem
Ira IIeu chuan, hIen cunµ IIen môI buoc daI Ironµ vIec nhan
manh su khônµ hoan hao cua keI qua cac baI kIem Ira nay.
Nhu nµ nµuo I xe I duye I Iuye n sInh o ca c Iruo nµ cu nµ duo c
khuyen cao khônµ nen xem xeI cac keI qua nay môI cach qua
cu nµ nha c. Mô I Ioa I ca c IIeu chua n kha c pha I duo c Ihem va o –
Ironµ do nhIeI Iinh nam o dau danh sach.
Tuye n Ihu quô c µIa môn khu c côn ca u duo c µhI Ien va o Nha
Danh Du DenIs PoIvIn, nµuo I Iu nµ da n da I dô I New York
IsIanders bôn Ian Ihanµ IIen den cup SIanIey, Ia nµuoI co kInh
nµhIem íI nhIeu ve Ionµ nhIeI Iinh.
Nµuo I cu u dô I Iruo nµ dô I IsIanders nho Ia I: “KhI IôI va o khu
Iap Iuyen, IôI phaI Io ra hunµ Ihu voI khuc côn cau. Vi vay IôI
khônµ nµhï nhu nhu nµ ca u Ihu kha c ra nµ minh se Iruo I banµ
suô I mu a he . TôI Ihu c su nµhï Iheo huo nµ nµuo c Ia I: TôI khônµ
muôn IruoI qua nhIeu.
“The nen khI va o khu Ia p Iuye n, IôI khônµ bao µIo co Ihe Ira nµ
IôI nhu nhIeu nµuoI khac. TôI bIeI minh phaI Iuyen Iap nhIeu
hon de co duoc voc danµ IôI. Nhunµ IôI co môI IoI Ihe hon ho
Ia IôI Ihuc su nhIeI Iinh voI vIec duoc IIep Iuc choI khuc côn
267
ca u. Va ma c du do Ia Iha nµ Chín Ihu muo I Iam Ironµ su nµhIe p
khu c côn ca u chuyen nµhIe p cu a IôI, IôI Iha y minh Iro Ia I Iha nh
mô I du a Ire ”.
Vanµ, ba n khônµ Ihe µIa ma o su nhIe I Iinh nhunµ Ia I nhIen,
ba n co Ihe Ia o ra no , nuôI duo nµ no va du nµ no mô I ca ch hIe u
qua. DaIe CarneµIe µIaI Ihích IIen Irinh nay nhu sau: “Cach de
co duoc Ionµ nhIeI Iinh Ia Iu IIn vao chính ban Ihan ban, vao
nhu nµ µi ba n danµ Ia m va monµ muô n hoa n Ioa n da I duo c dIe u
µi do. NhIeI Iinh sau do se Iu den nhu dem den sau nµay”.
Lam cach nao de IIen Irinh nay baI dau7 “Banµ cach Iu noI
voI minh nhunµ µi ban Ihích ve cônµ vIec ban danµ Iam va
nhanh cho nµ bo qua nhu nµ dIe m khônµ ha I Io nµ. Sau do Ia m
vIec môI cach hanµ haI. NoI voI moI nµuoI ve dIeu do. Cho ho
bIeI vi sao cônµ vIec Ihu huI ban. Neu ban Iam “nhu Ihe” ban
hunµ Ihu voI cônµ vIec, no se huonµ ban den nIem hunµ Ihu
Ihu c su . Ba n cu nµ se µIa m dI me I nho c, canµ Iha nµ va Io Ia nµ”.
NhIeI Iinh raI de daI duoc khI ban co nhunµ muc IIeu Ihuc
su Ironµ cuô c sô nµ, nhu nµ Ihu ma ba n Iha I Io nµ monµ do I. Ha y
daI ra muc IIeu va nhIeI Iinh se Iu khoI µoI Ironµ ban.
Thuc µIac vao sanµ som va hay danh môI phuI de nµhï ve
dIe u µi do de chIu se xua I hIe n Ironµ nµa y. No khônµ ca n pha I
Ia Ihu µi Io IaI. No co Ihe chí Ia môI phan cônµ vIec ma ban
Iuôn Ihích Ihu hay mô I buô I an Irua vo I mô I nµuo I ba n. No cu nµ
co Ihe Ia môI chuyen da nµoaI voI µIa dinh, môI chau bIa voI
banµ huu hay môI µIo choI bonµ hay Iap Ihe duc nhIp dIeu.
Du Ia baI cu Ihu µi, dIeu quan Ironµ Ia: cuôc sônµ khônµ can
pha I buô n cha n va Ie nha I. AI Ironµ chu nµ Ia cu nµ ca n co
nhunµ muc IIeu va IraI nµhIem danµ de huonµ IoI. Chunµ Ia
268
dô nµ Iu c de da y cuô c sô nµ Io I Iruo c. Nhu nµ aI de Iam de n dIe u
nay du chí môI phuI co Ihe co môI caI nhin hoan Ioan moI ve
cuô c sô nµ. Ho co Ihe Ihoa I kho I Iô I mo n quen Ihuô c Iruo c kIa.
Hay noI cach khac, ho se sônµ nhIeI Iinh. KhI ban Ihuc hIen
nhunµ dIeu nay, keI qua se raI danµ ke.
Andres Navarro, chu IIch Iap doan SONDA, S.A., cua ChIIe
noI: “Nhunµ Iô chuc hIen daI can su Ianh dao nhIeI Iinh hon
bao µIo he I. Do ha u nhu Ia dInh nµhïa cu a Ia nh da o – kha nanµ
Iruyen nhIeI Iinh den nµuoI khac de huonµ den môI muc dích
chunµ. Se vô du nµ ne u ba n µhI Ihônµ ba o kIe u ‘ba I da u Iu nµa y
maI mo I nµuo I pha I ra I nhIe I Iinh’ vo I mu c dích khIe n mô I nho m
nµuoI vao nµay maI phaI nhIeI Iinh va hunµ Ihu voI cônµ vIec
hay du an nao do. Ban Ihan ban phaI nhIeI Iinh Iruoc da”.
Navarro no I: “Ne u chính ba n khônµ nhIe I Iinh, ba n khônµ
Ihe Iruye n nhIe I Iinh de n ba I cu aI. Va y nen ne u ba n muô n Ihay
dô I mô I môI Iruo nµ, ba n pha I Ihay dô I ba n Ihan Iruo c da . Ne u
khônµ, ban Iham chí cunµ chanµ Ihe Ihay dôI con caI cua ban
duoc. Neu ban muôn dua con IraI hunµ Ihu voI vIec choI bonµ
da, chính ban phaI hunµ Ihu Iruoc.
“NhIeI Iinh Ia Ihu µi do ban co Ihe Iruyen qua anh maI, qua
cach dI dunµ va qua cu chí hanµ nµay, hon Ia qua môI Io µIay
Ihônµ bao. Thuc Ie, IôI nµhï IaI ca chunµ Ia deu co nhIeI Iinh
vo I mô I dIe u µi do . Ne u ba n khônµ nhIe I Iinh vo I ba I cu Ihu µi,
ba n ha n Ia nµuo I che I rô I. Mô I khI ba n nha n ra minh nhIe I Iinh
vo I cônµ vIe c na o do , ba n se de da nµ pha I IrIe n kha nanµ nhIe I
Iinh voI baI ky muc IIeu nao”.
Oua Ihu c, nhIe I Iinh ha u nhu Iuôn da m ba o su Iha nh cônµ.
Co Ihe dIe u na y kho IIn, nhunµ nhu nµ ba nµ chu nµ sô nµ cho
Iha y day Ia su Iha I.
269
Ba n co Ihe Iha y DavId Webb, cu u chu IIch cônµ Iy Lever
BroIhers, day ap nhIeI huyeI chí qua caI cach ônµ ay buoc vao
phonµ Iam vIec. Önµ ay IaI nhIen khônµ phaI Ia anh he hay Ia
nµhe sï haI kIch. Nhunµ môI saI chan cua ônµ deu IoaI Ien ve
Iích cuc va maI cua ônµ Iuôn anh Ien nIem hanµ haI. Nµhe co
ve khônµ da nµ ke nhunµ no co su c ma nh nhIe u hon chu nµ Ia
Iuonµ Iuonµ. Va khônµ co µi Ia nµau nhIen o day.
Webb no I: “Mo I nµuo I Iuôn doa n bIe I con nµuo I cu a ba n nµay
ca o Ironµ Ihanµ ma y. Ba n bIe u Iô mo I µIa IrI cu a ba n Ihan suô I
haI muoI bôn IIenµ dônµ hô Ironµ nµay. Va moI nµuoI deu co
Irí nho Iô I.
“TôI ho c duo c dIe u na y Iu nµuo I sau na y Iro Iha nh chu IIch
cua UnIIever, nµaI DavId Orr. TôI Ihay Ihe vI Irí µIam dôc IIep
IhI cua ônµ ay IaI Ân Dô. DavId Orr dI khap noI va bIeI IaI ca
mo I nµuo I. Chu nµ IôI co mô I ma nµ Iuo I khô nµ Iô ca c nha phan
phô I. Mô I khI ba n de n Iham mô I nha phan phô I, ho se deo vo nµ
hoa chao don ban. TôI da dI khap Ân Dô va Iim kIem Ironµ vô
vonµ môI nha phan phôI nao do ma DavId Orr chua daI chan
Io I, mô I noI ma khônµ co hinh cu a ônµ Ireo Iren Iuo nµ. Nhunµ
ônµ ay bIeI moI nµuoI ban hanµ Iren daI nuoc nay”. Va chính
Ionµ nhIeI Iinh cua DavId Iam ho nho IoI ônµ.
Webb ho c duo c ba I ho c na y va khônµ quen a p du nµ no Ironµ
su nµhIe p Ihanµ IIe n cu a minh Ien vI Irí chu IIch Lever BroIhers.
Önµ nho IaI: “TôI µap moI nµuoI ban hanµ Ironµ cônµ Iy – vao
khoanµ bay Iram nam muoI nµuoI – Ironµ vonµ ba Ihanµ. Ho
bIeI maI IôI. Chunµ IôI co nhunµ môI quan he voI nhau. TôI
hay Ian µau va dua vuI voI ho, chí Ia µan µuI voI ho môI chuI.
TôI Ihích nhu nµ nµuo I ba n ha nµ va nµuo I Ironµ nha ma y. Nhunµ
IôI cu nµ khônµ µhe I mô I aI ca ”.
270
Thomas DoherIy Ia qua n IrI vIen cu a Nµan ha nµ NorsIar Bank
khI nµan hanµ Ironµ vunµ duoc Iap doan IaI chính IIeeI mua
Ia I. DoherIy IIe p Iu c Iru Ia I Ia m vIe c, qua n Iy Ioa n bô hoa I dô nµ
kInh doanh cho IIeeI IaI Ihanh phô New York.
DIeu khônµ qua nµac nhIen Ia raI nhIeu dônµ nµhIep cua
DoherIy cu c ky canµ Iha nµ vo I vIe c Ihay dô I chu so hu u. DoherIy
noI: “DIeu nay raI Iu nhIen. Khach hanµ, µIa dinh, ban be deu
se hoI chunµ IôI ranµ ‘Anh cam Ihay Ihe nao ve vIec sap nhap
cônµ Iy7’. Neu Ionµ nhIeI Iinh cua ban vuoI qua Iro nµaI do,
ho cunµ se nhIeI Iinh voI no. TôI nµhï IhaI dô va nhIeI Iinh Ia
nhunµ µi con nµuoI Iim kIem. Neu ban den so Iam môI nµay
vo I bô ma I da I Ihuo I, nµuo I kha c se nha n ra nµay dIe u do . Nhunµ
neu ban buoc Ien Ihanµ may va noI chao buôI sanµ voI moI
nµuo I nhu ba n Iu nµ Ia m Iruo c kIa, mo I nµuo I se de y de n ba n.
Ho se nµhï, cha anh cha nµ na y nhIe I Iinh Iha I. Sao Ia I khônµ
Ihu Iam vay7”.
Nhunµ nµuyen Iac Iren day, IaI nhIen, deu daI Iren µIa IhIeI
ra nµ ba n Ihích Ihu vo I mô I dIe u µi do Ironµ cônµ vIe c. Tren Ihu c
Ie can môI chuI can nhac de danh µIa dIeu nay. Su IhaI Ia hau
he I Ia I ca cônµ vIe c de u co nhu nµ ca I Ia m ba n Ihích Ihu , nhunµ
dunµ de no khIen ban Ianµ Iranh môI Ihuc Ie phaI chap nhan
Ia : Co nhu nµ cônµ vIe c ha u nhu hoa n Ioa n µIan khô – hay hoa n
Ioa n khônµ Ihích ho p vo I Iính Iinh, nanµ Iu c hay mu c dích cu a
ba n. Ba n se khônµ bao µIo co duo c Iha nh cônµ Ihu c su khI ba n
khônµ hu nµ Ihu vo I cuô c sô nµ hay cônµ vIe c. Ra I nhIe u nµuo I
phaI nhay vIec raI nhIeu Ian Iruoc khI co duoc cônµ vIec Ihoa
ma n. Chuye n na y khônµ co µi Ia hô Ihe n. DIe u hô Ihe n Ia khI
ba n ca m Iha y khô so vo I cônµ vIe c nhunµ Ia I khônµ cô µa nµ
caI IhIen no hay khônµ Ihu Iim môI cônµ vIec khac.
271
Neu ban suôI nµay buôn chan, nµuoI khac se chan nan Iheo
ban. Neu ban hay mía maI xía xoI, ho se Iam Iuonµ Iu voI ban.
Va neu ban Iho o Ianh dam, nµuoI khac cunµ se maI heI nhIeI
huye I.
Va y ha y nhIe I Iinh va xem ba n nha n duo c µi Iu nhu nµ nµuo I
xunµ quanh. Mo I nµuo I se Ia m vIe c Iích cu c hon va hanµ ha I dI
Iheo ba n. Nen nho , nIe m say me co su c ma nh hon ha n nhu nµ
Iu Iuonµ nhaI nheo va Ionµ nhIeI Iinh Ihuc su co suc Ian Ioa
hon ca benh dIch.
IUNC ßAO CIO IANH CIA THÂI 5UC MANH
CU A IO NC NHII T TINH.
272
l0 l kl 1
889 88l 189 ¥80 1000 8l0ß
C¡no tI¡c ¡ \o ¡ no ¡ nguo ¡ cIñ c cIñ n ín íIo íIñn ío n nIn t
nn ín n ¡In ¡ do ¡ nñ t t¡ong cuo c :o ng, dñ c í¡c t ín íI¡ ín n
ín n í¡nI donnI. Vn no du ng cn íI¡ ín n ín no t nguo ¡ no ¡
t¡o, not í¡cn t¡uc :u In) not í) :u. ßn¡ ngI¡cn cuu nn)
duo c tIu c I¡c n duo ¡ :u Io t¡o cu n Ou) Cn¡ncg¡c cIo \¡c c
nnng cno cIn t íuo ng g¡n ng dn ). No dn cIo tIn ) no t tIu c
tc Ic t :u c qunn t¡o ng \n dn ) ) ngI¡n \n :nu nn ) dn duo c
cu ng co tIcn íñ ng cn c ngI¡cn cu u cu n Ho c \¡c n I) tIun t
Cn¡ncg¡c. NIu ng ngI¡cn cu u nn ) dn íIn n ¡In ¡n ¡ñ ng
ngn) cn t¡ong í¡nI \u c í) tIun t nIu ngn nI í) :u, í¡c n
tIu c cIu)cn non cII cI¡c n 15º tIn nI cong, ß5º co n ín ¡
cI¡nI ín nIo í) nñng g¡no t¡c ¡, cn t¡nI \n íIn nñng ín nI
dno con nguo¡.
· DALL CARNLGIL
Hay nhin ra cua sô. Hay chu y den nhunµ Ihay dôI danµ xay
ra nµoaI kIa Ironµ vaI nam µan day.
Nhu nµ Ia n du cu a Iho I ky ha u chIe n da Ian ra . Ca nh Iranh
phô bIen Iren Ioan Ihe µIoI. NµuoI IIeu dunµ nµay canµ IInh Ie
hon. Cha I Iuo nµ duo c chu Iro nµ va quan Iam. NhIe u nµa nh cônµ
273
nµhIe p mo I ra do I Ironµ khI ca c nµa nh co n Ia I co xu huo nµ ke I
ho p vo I nhau. Ben ca nh do , cu nµ co mô I sô nµa nh hoa I dô nµ
cha m cha p va khônµ co n Iô n Ia I nu a. Nhu nµ Iu Iuo nµ cu a haI
sIeu cuo nµ quan su co ve Ia c ha u qua rô I.
Nµa y nay, ca c nuo c chau Âu pha I IrIe n mô I ca ch µa n bo va
Ihô nµ nha I hon. Nhu nµ nuo c Ihuô c Ihe µIo I Ihu ba Ihi danµ
Ia p Irunµ Ihu c da y ne n kInh Ie . Tronµ Iho I ky chu nµhïa Iu ba n
hIe n da I na y, su nha n ha khônµ co n chô du nµ nu a – ma vo I no
nhu nµ Ihe he doanh nhan da Iu nµ Irônµ do I co duo c mô I su
ôn dInh Iau ben.
DaIe CarneµIe da IIen doan duoc IaI ca nhunµ Ihay dôI do
u7 Cha c cha n Ia khônµ. Vi khônµ aI co Ihe du doa n duo c µi
Ironµ caI Ihe·µIoI·Ihay·dôI·Iunµ·µIay nay.
Nhunµ CarneµIe da Ia m duo c nhu nµ dIe u co n quan Iro nµ
hon. Önµ a y da de Ia I nhu nµ phuonµ cham sô nµ, nhu nµ nµuyen
Iac dôI nhan xu Ihe baI hu, phu hop voI ca IhoI daI hIen nay.
Hoa ra, nhunµ nµuyen Iac ay dac bIeI Ihích hop voI Ihe µIoI
cua chunµ Ia – môI Ihe µIoI voI muc dô sIress nanµ ne va moI
Ihu Ihay dô I cu c ky nhanh cho nµ.
DaI minh vao vI Irí cua nµuoI khac de nhin nhan su vIec
Da nh Ia nµ ho nhu nµ Io I khen nµo I va da nh µIa chan Iha nh
Cô µa nµ kIe m soa I su c ma nh Io Io n cu a Io nµ nhIe I Iinh
Tôn Ironµ nhan cach cua nµuoI khac
Dunµ chí Irích va phe phan IhaI qua
Ha y Ia nµ cho ho nhu nµ danh IIe nµ xu nµ da nµ
GIu nIem vuI va su can banµ Ironµ cuôc sônµ cua ban.
274
Da co ba Ihe he sInh vIen va doanh nhan Iha nh cônµ nho
nhu nµ Io I khuyen bô ích Iren. Va nµa y ca nµ co nhIe u nµuo I
Iha nh cônµ hon nu a.
Tính ba I hu cu a ca c phuonµ·cham·CarneµIe khônµ co µi Ia
nµa c nhIen ca . Nhu nµ phuonµ cham a y khônµ ba I nµuô n Iu
nhunµ ví du ca bIeI – nhunµ Ihu hay Ihay dôI Iheo IhoI µIan.
CarneµIe da kIem chunµ nhunµ nµuyen Iac cua minh heI suc
ky Iuonµ Ironµ môI IhoI µIan daI de co duoc dIeu do. Nhunµ
caI µi nhaI IhoI se den nhunµ rôI cunµ se qua mau. Cô phIeu
Iu c Ien Iu c xuô nµ. Khoa ho c ky Ihua I nµa y ca nµ pha I IrIe n.
Nhu nµ chính da nµ co Ihe Iha nµ, co Ihe Ihua. Va qua ·Ia c·kInh·
Ie du dua nhu ca I dô nµ hô cu a nha IhôI mIen – Iho I ky Iô I,
khônµ Iô I, Iô I, khônµ Iô I...
Nhunµ nhu nµ ca I nhin sau sa c va sa nµ suô I cu a CarneµIe
Ihi he I su c vu nµ cha c. Chu nµ duo c xay du nµ xunµ quanh nhu nµ
Ihuc Ie co ban cua ban chaI con nµuoI nen Iính IhIeI Ihuc cua
chu nµ khônµ bao µIo ma I ca , chu nµ ca n pha I duo c a p du nµ.
Nhu nµ phuonµ cham a y duo c su du nµ khI Ihe µIo I nµa y ca nµ
pha I IrIe n ma nh me . Va Ironµ Iho I da I Ihay dô I cho nµ ma I nhu
hIe n nay, chu nµ ca nµ Ihe hIe n duo c Iính du nµ da n cu a minh.
Con nµuoI IhaI su raI can nhunµ quy Iac cua CarneµIe Ironµ
Iu c na y.
Vi Ihe , ha y a p du nµ nhu nµ ba I ho c va nhu nµ ca ch Ihu c co
ba n a y nµay bay µIo . Ha y xem chu nµ nhu mô I pha n Ia I ye u
Ironµ cuô c sô nµ ha nµ nµa y cu a ba n. Su du nµ chu nµ Ironµ mô I
quan he voI ban be, µIa dinh va dônµ nµhIep. Va ban se Ihay
nhunµ khac bIeI ma chunµ manµ IaI.
Nhu nµ nµuyen Ia c cu a CarneµIe khônµ yeu ca u ba n pha I co
mô I Irinh dô cao ve Iam Iy ho c. Ba n khônµ ca n pha I suy nµa m
275
va nµhï nµoI Ironµ nhIeu nam. CaI ban can Ia Ihuc Iap, Ia nµhI
Iu c, Ia quye I Iam Iha I su muô n Iha nh cônµ Ironµ cuô c sô nµ na y.
Ban ve nhunµ phuonµ cham ma ônµ da danh ca cuôc doI de
µIa nµ da y cho ha nµ IrIe u nµuo I, DaIe CarneµIe no I: “Nhu nµ quy
Ia c chu nµ Ia de ca p o day khônµ pha I Ia Iy Ihuye I suônµ hay
chí Ia su pho nµ doa n. Chu nµ Iha I Ia ky dIe u. Nµhe co ve kho
IIn, nhunµ IôI da nhin Iha y nhu nµ buo c nµoa I Io n Ironµ cuô c
do I nhIe u nµuo I ma nhu nµ phuonµ cham na y da manµ Ia I”.
Hay khac µhI nhunµ baI hoc nay va Iim kIem kha nanµ Ianh
dao Ironµ chính con nµuoI ban.
276
l0 l 0ß N 08
Ouyen sach nay khônµ Ihe chí duoc vIeI boI môI hay haI ca
nhan don Ie . Thu c Ie da co su µIu p do cu a ra I nhIe u con nµuo I
IaI nanµ, cunµ nhau phaI IrIen va xay dunµ quyen sach nay.
Ho Ia 1. OIIver Crom, ArnoId 1. GIIomer, Marc K. 1ohnsIon, KevIn
M. McGuIre, ReµIna M. CarpenIer, Mary BurIon, 1eanne M.
NaruckI, DIane P. McCarIhy, HeIena SIahI, WIIII Zander, 1ean·
LouIs Van Dorne, IrederIc W. HIIIs, MarceIIa Berµer, Laureen
ConneIIy va LIIIs HenIcan. Chunµ IôI bIeI on IaI ca ho.
Chu nµ IôI cu nµ da c bIe I da nh µIa cao su hô Iro he I minh cu a
Ioan Ihe cônµ Iy DaIe CanerµIe – cac nha IaI Iro, nhunµ nµuoI
qua n Iy , Iro µIa nµ, ca c ho c vIen va nho m nhu nµ nµuo I du nµ
da u cônµ Iy.
Ben ca nh do , quye n sa ch cu nµ du a Iren nhu nµ kInh nµhIe m
Ihuc Ie cua nhunµ nha Ianh dao Ihanh cônµ nhaI Ihe µIoI. Ho
de n Iu nhIe u Iïnh vu c kha c nhau: kInh doanh, ho c vIe n, µIa I Irí
va chính IrI. TaI ca ho deu san Ionµ chIa se IhoI µIan, nhunµ
ky nIem va su hIeu bIeI cua minh cho moI nµuoI. Ho raI xunµ
da nµ duo c ca nµo I o day.
277
NHAÂ LAÄNH ÀAÅO TRONG BAÅN
STUART R. LEVINE, CEO & MICHAEL A. CROM, VP
Ngûúâi dõch: Buâi Xuên Trûúâng
Trêìn Nguyïîn Thanh Ngên
Nguyïîn Thõ Thu Phûúng
Lï Ngoåc Lan Vy
Chòu traù ch nhieä m xuaá t baû n:
Ts. Quaù ch Thu Nguyeä t
Bieâ n taä p:
Thaø nh Nam
Bìa:
Nguyeã n Höõ u Baé c
Söû a baû n in:
Thanh Bình
Kyõ thuaä t vi tính:
Mai Khanh
^MA X\A T BA^ TRI
161B Lyù Chính Thaé ng - Quaä n 3 - Thaø nh phoá Hoà Chí Minh
ÑT: 9316289 - 9316211 - 8465595 - 8465596 - 9350973
Fax: 84.8.8437450 - E-mail: nxbtre@ hcm.vnn.vn
Website: http://www.nxbtre.com.vn
CMI ^MA^M ^MA X\A T BA^ TRI TAI MA ^OI
20 ngoõ 91, Nguyeãn Chí Thanh, Quaän Ñoáng Ña - Haø Noäi
ÑT & Fax: (04) 7734544
E-mail: vanphongnxbtre@ hn.vnn.vn

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->