MVEP

PREGLED ZAKONSKIH PRIJEDLOGA KOJIMA REPUBLIKA HRVATSKA PREUZIMA PRAVNU STEČEVINU EUROPSKE UNIJE ZA 2013. GODINU I. KVARTAL

ZAKONODAVNE MJERE
1 2 3 4 5 6 Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona

VLADA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

SABOR

7

8

MINISTARSTVO UPRAVE Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika iz Republike Hrvatske u 11.02.2013. Europski parlament Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 14.03.2013. 2011. godine o građanskoj inicijativi MINISTARSTVO ZDRAVLJA Zakon o kemikalijama 21.01.2013. Zakon o dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskoga parlamenta i 21.01.2013. Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija Zakon o dopunama Zakona provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se 21.01.2013. izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006 Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. 21.01.2013. studenoga 2009. o kozmetičkim proizvodima (preinačena verzija) Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001./18/EZ. Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 258/1997 Europskog parlamenta i Vijećaod 27. siječnja 1997. godine o novoj hrani i sastojcima nove hrane Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom Zakon o dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 689/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima Zakon o predmetima opće uporabe Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima Zakon o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih država Zakon o hrani za posebne prehrambene potrebe Zakon o kontaminantima u hrani

9

21.01.2013.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21.01.2013. 21.01.2013. 21.01.2013. 28.01.2013. 28.01.2013. 18.02.2013. 18.02.2013. 18.02.2013. 18.02.2013. 25.02.2013. 25.02.2013.

Formular za praćenje zakonodavstva u 2013. godini -verzija 24. srpnja 2013. godine-

MVEP 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Zakon o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima (dodavanje vitamina, minerala i drugih tvari hrani) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od buke Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o posebnom porezu na motorna vozila Zakon o trošarinama Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu Zakon o financijskim konglomeratima (HANFA I HNB) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju (HANFA) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (HANFA) Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. godine o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjenja obveza Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije (Carinska uprava) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama (HNB) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (HNB) Zakon o porezu na dodanu vrijednost 14.01.2013. 25.02.2013. 25.02.2013. 25.02.2013. 18.02.2013. 25.02.2013. 25.02.2013. 18.03.2013. 18.03.2013. MINISTARSTVO FINANCIJA

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

25.02.2013. 25.02.2013. 25.02.2013. 25.03.2013.

18.02.2013. MINISTARSTVO POMORSTVA. PROMETA I INFRASTRUKTURE Zakon o potvrđivanju Protokola iz 2002. godine na Atensku konvenciju o prijevozu putnika i 21.01.2013. njihove prtljage morem Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Zakon o prestanku važenja Zakona o postupnom isključenju iz plovidbe tankera bez dvostruke oplate Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika Zakon o tržištu plina Zakon o rudarstvu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača 25.02.2013. 18.03.2013. 25.03.2013. 25.02.2013.

18.02.2013. 14.01.2013. 07.01.2013. 04.03.2013.

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Formular za praćenje zakonodavstva u 2013. godini -verzija 24. srpnja 2013. godine-

MVEP MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 47 Zakon o zaštiti prirode 21.01.2013. MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA 48 Zakon o dopunama Zakona o vanjskim poslovima 25.03.2013.

49

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u radu Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama 25.02.2013. (USZD) MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Zakon i izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životinja Zakon provedbi uredbi Europske unije u vezi s trgovinom ilegalno posječenim drvom i proizvodima od takvog drva Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu Zakon o informiranju potrošača o hrani Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama 25.03.2013. MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i 18.02.2013. djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima 18.03.2013. Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (DGU I VIJEĆE NIPP-a) Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu 04.03.2013. 14.02.2013. 21.02.2013. 25.03.2013. MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA 11.02.2013. 25.03.2013. 25.02.2013. 25.03.2013.

50 51 52 53 54 55

56 57 58 59 60 61

62

DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zastupanju u području prava industrijskog 18.02.2013. vlasništva DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini Zakon o kritičnim infrastrukturama 25.03.2013. DRŽAVNI URED ZA TRGOVINSKU POLITIKU

63

64 65 66

25.02.2013. 25.03.2013.

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 11.03.2013.

Formular za praćenje zakonodavstva u 2013. godini -verzija 24. srpnja 2013. godine-

MVEP

II. KVARTAL

ZAKONODAVNE MJERE
67 68 69 Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o kaznenom postupku Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu

VLADA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA 15.04.2013.

SABOR

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s 09.05.2013. državama članicama EU MINISTARSTVO FINANCIJA/HANFA Zakon o državnim potporama Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava Zakon o izmjenama i dopunama Zakona obveznim osiguranjima u prometu(HANFA) Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona (Porezna uprava) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama Zakon o lijekovima Zakon o medicinskim proizvodima Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti 22.04.2013. 13.05.2013. 13.05.2013. 13.05.2013. 13.05.2013. 27.05.2013. 13.05.2013. 10.06.2013. 13.05.2013.

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

03.06.2013. MINISTARSTVO ZDRAVLJA 20.05.2013. 20.05.2013. 10.06.2013. 10.06.2013. 10.06.2013.

10.06.2013. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju 27.05.2013. Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja

Formular za praćenje zakonodavstva u 2013. godini -verzija 24. srpnja 2013. godine-

MVEP 90 91 92 93 94 95 96 97 Zakon o provedbi Uredbe (EZ) 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima i hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja Zakon o morskom ribarstvu Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br.2003/2003 o gnojivima Zakon o hrani Zakon o veterinarstvu 27.05.2013. Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i 10.06.2013. pravilima vezanim za trženje poljoprivrednih proizvoda MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akreditaciji Zakon o normizaciji Zakon o tržištu toplinske energije Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi Zakon o nadzoru robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obavljaju geodetske djelatnosti (DGU) 15.04.2013. Zakon o građevnim proizvodima 27.05.2013. MINISTARSTVO POMORSTVA. PROMETA I INFRASTRUKTURE Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih 15.04.2013. radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu 02.04.2013. 02.04.2013. 13.05.2013. 20.05.2013. 27.05.2013. 20.05.2013. 27.05.2013.

98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

108 109 110 111 112 113 114

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom registru brodova Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog prometa Zakon o prijevozu u cestovnom prometu Zakon o željeznici 29.05.2013. 27.05.2013. 29.04.2013. 29.04.2013.

Formular za praćenje zakonodavstva u 2013. godini -verzija 24. srpnja 2013. godine-

MVEP MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE Zakon o zaštiti okoliša Zakon o provedbi Uredbe (EZ-a) br. 1946/2003. Europskoga parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 13.06.2013. 2003. o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama Zakon o održivom gospodarenju otpadom Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama 27.05.2013. 24.06.2013. 27.05.2013. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 08.04.2013. 15.04.2013.

115 116 117 118 119 120 121

122 123 124 125

MINISTARSTVO UPRAVE Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1082/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. godine o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS) Zakon o nadzoru državne granice MINISTARSTVO KULTURE Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o medijima DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o patentu 06.05.2013.

III. KVARTAL

ZAKONODAVNE MJERE
126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

VLADA

SABOR

MINISTARSTVO POMORSTVA. PROMETA I INFRASTRUKTURE Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu Zakon o promicanju čistih i energetsko učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu MINISTARSTVO PRAVOSUĐA Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Zakon o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1234/2008 o ispitivanju izmjena uvjeta odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet Zakon o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja MINISTARSTVO FINANCIJA Zakon o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima poduzetničkog kapitala Zakon o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima socijalnog poduzetništva Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti 16.09.2013. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Zakon o međunarodnoj zaštiti 23.09.2013.

Formular za praćenje zakonodavstva u 2013. godini -verzija 24. srpnja 2013. godine-

MVEP MINISTARSTVO ZDRAVLJA 136 137 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 01.07.2013. 15.07.2013. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

IV. KVARTAL

ZAKONODAVNE MJERE
138 139 140 141 142 143 144 145 Zakon o osiguranju

VLADA
MINISTARSTVO FINANCIJA

SABOR

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA Zakon o trgovačkim društvima Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima Zakon o međunarodnom privatnom pravu MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Zakon o zaštiti potrošača MINISTARSTVO GOSPODARSTVA / MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG URE Zakon o učinkovitom korištenju energije MINISTARSTVO UPRAVE Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izboru članova iz Republike Hrvatske u Europski 14.10.2013. parlament DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima

146

Formular za praćenje zakonodavstva u 2013. godini -verzija 24. srpnja 2013. godine-

MVEP

ČEVINU EUROPSKE UNIJE ZA 2013. GODINU

STATUS
NN 39/13 NN 25/13 NN 23/13 NN 56/13; NN 62/13

NN 18/13 NN 18/13

NN 18/13

NN 18/13

NN 18/13

NN 18/13 NN 25/13 NN 25/13 NN 25/13 NN 28/13 NN 39/13 NN 39/13 NN 39/13 NN 39/13 NN 39/13 NN 39/13

Formular za praćenje zakonodavstva u 2013. godini -verzija 24. srpnja 2013. godine-

MVEP
NN 39/13 NN 55/13 NN 56/13

NN 15/13 NN 22/13 NN 54/13 NN 54/13 NN 54/13 NN 54/13 NN 54/13 NN 54/13

NN 54/13 NN 54/13 NN 54/13 NN 54/13 NN 73/13

RUKTURE
NN MU 2/13 NN 51/13 NN 51/13 NN 54/13 NN 54/13 NN 51/13 NN 56/13

NN 28/13 NN 56/13 NN 56/13

Formular za praćenje zakonodavstva u 2013. godini -verzija 24. srpnja 2013. godine-

MVEP

NN 80/13

NN 72/13

NN MU 3/13

NN 37/13 NN 54/13 NN 56/13 NN 56/13 NN 56/13 NN 56/13

ĐENJA
NN 25/13 NN 25/13 NN 56/13

NN 54/13 NN 51/13 NN 73/13

NN 54/13

GURNOST
24.06.13. odgođeno na radnim tijelima VRH

NN 68/13 NN 68/13

NN 56/13

Formular za praćenje zakonodavstva u 2013. godini -verzija 24. srpnja 2013. godine-

MVEP

STATUS
NN 56/13 NN 72/13 NN 81/13

NN 72/13 NN 72/13 NN 76/13 NN 73/13 NN 76/13 NN 76/13 NN 80/13 NN 80/13 NN 81/13 NN 81/13

NN 76/13 NN 76/13 NN 80/13 NN 80/13 NN 80/13 NN 82/13

NN 80/13 NN 80/13 NN 80/13 NN 80/13

Formular za praćenje zakonodavstva u 2013. godini -verzija 24. srpnja 2013. godine-

MVEP
NN 80/13 NN 81/13 NN 81/13 NN 81/13 NN 81/13 NN 81/13 NN 82/13 NN 82/13

NN 56/13 NN 80/13 NN 80/13 NN 80/13 NN 83/13 NN 80/13 NN 80/13 NN 94/13

ĐENJA
NN 56/13 NN 76/13

RUKTURE
NN 75/13 NN 76/13 NN 80/13 NN 80/13 NN 82/13 NN 82/13 NN 94/13

Formular za praćenje zakonodavstva u 2013. godini -verzija 24. srpnja 2013. godine-

MVEP

NN 80/13 NN 81/13 NN 94/13 NN 94/13 u izradi NN 74/13 NN 80/13

NN 76/13 NN 83/13 NN 81/13

NN 76/13

STATUS
NN 94/13 11.07.13. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS 12.07.13. MVEP otpremio mišljenje, Izjava otpremljen a 16.07.

RUKTURE

04.07.13. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS

NN 94/13 11.07.13. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS 18.07.13. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS 18.07.13. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS u izradi

Formular za praćenje zakonodavstva u 2013. godini -verzija 24. srpnja 2013. godine-

MVEP

NN 94/13

NN 94/13

STATUS

PROSTORNOG UREĐENJA

Formular za praćenje zakonodavstva u 2013. godini -verzija 24. srpnja 2013. godine-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful