TAÀNG 5 - KHU A2

GIAÛNG ÑÖÔØNG 5.07

GIAÛNG ÑÖÔØNG 5.08

(232 CHOÃ)

(232 CHOÃ)

Y.3A

Y.3B

(Y.2010A)

(Y.2010B)

(~219 SV)

(~222 SV)

ÑÔN VÒ
SÖ PHAÏM
Y HOÏC

PHOØNG
BM. KT
HÌNH AÛNH

HOÏC

SKILLSLAB
BM
DDATTP

BM
YHCT

BM
NGOAÏI
TQ

BM. HOÄ SINH

PHOØNG 5.06A
(50 CHOÃ)
BOÄ MOÂN
SKILLSLAB

ÑV SÖ
PHAÏM
Y HOÏC

PHOØNG 5.06B
(50 CHOÃ)

ÑÔN VÒ
SÖ PHAÏM
Y HOÏC

BM. KT
HÌNH AÛNH

BM. HOÄ SINH

PHOØNG 5.06A
(50 CHOÃ)

PHOØNG 5.06B
(50 CHOÃ)

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC Y KHOA PHAÏM NGOÏC THAÏCH
PHOØNG QUAÛN LYÙ ÑAØO TAÏO

STT

SOÁ TIEÁT
LT
TH

TEÂN HOÏC PHAÀN

SOÁ LAÀN
THI

SOÁ
ÑVHT

1

SINH LYÙ BEÄNH HOÏC

48

24

1

4

2

GÆAI PHAÃU BEÄNH HOÏC

46

30

1

4

3

DÖÔÏC LYÙ HOÏC

60

24

1

5

4

HOAÙ SINH LAÂM SAØNG

32

12

1

2

BEÄNH HOÏC NOÄI KHOA
5

NOÄI KHOA 1&2 (Ñaïi cöông - Tim maïch - Hoâ haáp)

44

1

3

6

NOÄI KHOA 3&4 (Tieâu hoùa - Nieäu - Noäi tieát)

42

1

3

7

THÖÏC TAÄP NOÄI KHOA

1

4

1

3

8T

1

4

1
1

2
2

1

3

1

2

1

3

14

44

8T

BEÄNH HOÏC NGOAÏI KHOA
8

BEÄNH HOÏC NGOAÏI

9

THÖÏC TAÄP BEÄNH HOÏC NGOAÏI

10
11

PHAÃU THUAÄT THÖÏC HAØNH
UNG BÖÔÙU

20
20

16
2T

CHAÁN THÖÔNG CHÆNH HÌNH

20

2T

Y HOÏC THEÅ DUÏC THEÅ THAO

12

13

Y HOÏC COÅ TRUYEÀN

16

14

NGOAÏI NGÖÕ

40

12

44

TOÅNG COÄNG

2T

444

106 +
22 T

Kính ñeà nghò quí Boä moân göûi lòch giaûng chi tieát cuûa moân hoïc (lyù thuyeát & thöïc taäp) theo maãu gôïi yù d
P. QLÑT (BS.Thi) tröôùc ngaøy 03 thaùng 9 naêm 2012.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LÒCH GIAÛNG CHI TIEÁT MOÂN: .................…………………………….. Lôùp: ...........……………...

NGAØY

GIÔØ

TEÂN BAØI GIAÛNG

HOÏ VAØ TEÂN GIAÛNG VIE

Lòch giaûng chi tieát tuaàn (lyù thuyeát & thöïc taäp) göûi veà P. QLÑT (Thaày Huøng) vaøo thöù ba moãi tuaàn.
Chaân thaønh caùm
Giôø giaûng qui ñònh :
SAÙNG
7h30 - 9h00 2 tieát

CHIEÀU

13h30 - 15h00 2 tieát

9h00 - 9h30 Giaûi lao

15h00 - 15h30 Giaûi lao

9h30 - 11h00 2 tieát

15h30 - 17h00 2 tieát

Giôø thi hoïc phaàn qui ñònh :
SAÙNG
8h00

CHIEÀU

14h00

..... QLÑT (Thaày Huøng) vaøo thöù ba moãi tuaàn.……………………………. HOÏ VAØ TEÂN GIAÛNG VIEÂN c taäp) göûi veà P.. ----------------------------------------------------------------------------..... Lôùp: .....……………...AÏI HOÏC Y KHOA PHAÏM NGOÏC THAÏCH OØNG QUAÛN LYÙ ÑAØO TAÏO SOÁ HP QUI ÑÒNH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 chi tieát cuûa moân hoïc (lyù thuyeát & thöïc taäp) theo maãu gôïi yù döôùi ñaây veà aêm 2012....... ........ Chaân thaønh caùm ôn.

17h00 2 tieát Giôø thi hoïc phaàn qui ñònh : SAÙNG 8h00 CHIEÀU 14h00 .......... NGAØY GIÔØ TEÂN BAØI GIAÛNG HOÏ VAØ TEÂN GIAÛNG VIE Lòch giaûng chi tieát tuaàn (lyù thuyeát & thöïc taäp) göûi veà P.Hoâ haáp) 44 1 3 6 NOÄI KHOA 3&4 (Tieâu hoùa .TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC Y KHOA PHAÏM NGOÏC THAÏCH PHOØNG QUAÛN LYÙ ÑAØO TAÏO STT SOÁ TIEÁT LT TH TEÂN HOÏC PHAÀN SOÁ LAÀN THI SOÁ ÑVHT 1 SINH LYÙ BEÄNH HOÏC 48 24 1 4 2 GÆAI PHAÃU BEÄNH HOÏC 46 30 1 4 3 DÖÔÏC LYÙ HOÏC 60 24 1 5 4 HOAÙ SINH LAÂM SAØNG 32 12 1 2 BEÄNH HOÏC NOÄI KHOA 5 NOÄI KHOA 1&2 (Ñaïi cöông .Tim maïch .. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LÒCH GIAÛNG CHI TIEÁT MOÂN: . QLÑT (BS....15h30 Giaûi lao 9h30 ...Thi) tröôùc ngaøy 03 thaùng 9 naêm 2012.9h30 Giaûi lao 15h00 ..……………………………. QLÑT (Thaày Huøng) vaøo thöù ba moãi tuaàn..9h00 2 tieát CHIEÀU 13h30 ....11h00 2 tieát 15h30 ..15h00 2 tieát 9h00 ....Nieäu ..Noäi tieát) 42 1 3 7 THÖÏC TAÄP NOÄI KHOA 1 4 1 3 8T 1 4 1 1 2 2 1 3 1 2 1 3 14 44 8T BEÄNH HOÏC NGOAÏI KHOA 8 BEÄNH HOÏC NGOAÏI 9 THÖÏC TAÄP BEÄNH HOÏC NGOAÏI 10 11 PHAÃU THUAÄT THÖÏC HAØNH UNG BÖÔÙU 20 20 16 2T CHAÁN THÖÔNG CHÆNH HÌNH 20 2T Y HOÏC THEÅ DUÏC THEÅ THAO 12 13 Y HOÏC COÅ TRUYEÀN 16 14 NGOAÏI NGÖÕ 40 12 44 TOÅNG COÄNG 2T 444 106 + 22 T Kính ñeà nghò quí Boä moân göûi lòch giaûng chi tieát cuûa moân hoïc (lyù thuyeát & thöïc taäp) theo maãu gôïi yù d P.. Lôùp: . Chaân thaønh caùm Giôø giaûng qui ñònh : SAÙNG 7h30 .……………....

..............……………………………... QLÑT (Thaày Huøng) vaøo thöù ba moãi tuaàn. HOÏ VAØ TEÂN GIAÛNG VIEÂN c taäp) göûi veà P... .....AÏI HOÏC Y KHOA PHAÏM NGOÏC THAÏCH OØNG QUAÛN LYÙ ÑAØO TAÏO SOÁ HP QUI ÑÒNH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 chi tieát cuûa moân hoïc (lyù thuyeát & thöïc taäp) theo maãu gôïi yù döôùi ñaây veà aêm 2012... ----------------------------------------------------------------------------. Lôùp: ...……………... Chaân thaønh caùm ôn..

09g 09g30 .15g 15g30 .11g DÖÔÏC LYÙ Thöù Ba 13g30 .17g Tuaàn 1 03/9 .14/9 Tuaàn 3 17/9 .11g Thöù Baûy 13g30 .15g 15g30 .09g 09g30 .07/9 Tuaàn 2 10/9 .12/10 Tuaàn 7 15/10 .05/10 Tuaàn 6 08/10 .21/9 Tuaàn 4 24/9 .09g HSLS 09g30 .11g Thöù Saùu 13g30 .15g 15g30 .15g 15g30 .15g 15g30 .26/10 Tuaàn 9 29/10 .11g NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN 13g30 .11g Thöù Hai 13g30 .28/9 Tuaàn 5 01/10 .09g HSLS 09g30 .09g 09g30 .09/11 NGHÆ BUØ SLB DÖÔÏC LYÙ SLB DÖÔÏC LYÙ SLB DÖÔÏC LYÙ SLB DÖÔÏC LYÙ SLB DÖÔÏC LYÙ SLB DÖÔÏC LYÙ SLB DÖÔÏC LYÙ SLB DÖÔÏC LYÙ SLB DÖÔÏC LYÙ NOÄI 1&2 BH NGOAÏI NOÄI 1&2 BH NGOAÏI NOÄI 1&2 BH NGOAÏI NOÄI 1&2 BH NGOAÏI NOÄI 1&2 BH NGOAÏI NOÄI 1&2 BH NGOAÏI NOÄI 1&2 BH NGOAÏI BH NGOAÏI BH NGOAÏI HSLS DÖÔÏC LYÙ HSLS DÖÔÏC LYÙ HSLS DÖÔÏC LYÙ HSLS DÖÔÏC LYÙ HSLS DÖÔÏC LYÙ SLB DÖÔÏC LYÙ SLB DÖÔÏC LYÙ SLB DÖÔÏC LYÙ SLB DÖÔÏC LYÙ LEÃ 02/9 07g30 .17g PTTH NOÄI 3&4 PTTH NOÄI 3&4 PTTH NOÄI 3&4 PTTH NOÄI 3&4 PTTH NOÄI 3&4 PTTH NOÄI 3&4 PTTH NOÄI 3&4 PTTH PTTH PTTH 07g30 .Giôøø Hoïc 07g30 .17g NOÄI 1&2 BH NGOAÏI NOÄI 1&2 BH NGOAÏI NOÄI 1&2 BH NGOAÏI NOÄI 1&2 BH NGOAÏI NOÄI 1&2 BH NGOAÏI NOÄI 1&2 BH NGOAÏI NOÄI 1&2 BH NGOAÏI NOÄI 1&2 BH NGOAÏI BH NGOAÏI BH NGOAÏI 07g30 .19/10 Tuaàn 8 22/10 .17g 07g30 .15g 15g30 .17g 07g30 .09g 09g30 .17g SLB DÖÔÏC LYÙ .02/11 Tuaàn 10 05/11 .11g DÖÔÏC LYÙ HSLS DÖÔÏC LYÙ HSLS DÖÔÏC LYÙ HSLS DÖÔÏC LYÙ HSLS DÖÔÏC LYÙ HSLS DÖÔÏC LYÙ HSLS DÖÔÏC LYÙ HSLS DÖÔÏC LYÙ HSLS DÖÔÏC LYÙ HSLS DÖÔÏC LYÙ SLB NOÄI 3&4 SLB NOÄI 3&4 SLB NOÄI 3&4 SLB NOÄI 3&4 SLB NOÄI 3&4 SLB NOÄI 3&4 SLB NOÄI 3&4 SLB BH NGOAÏI SLB BH NGOAÏI SLB BH NGOAÏI NOÄI 1&2 NOÄI 3&4 NOÄI 1&2 NOÄI 3&4 NOÄI 1&2 NOÄI 3&4 NOÄI 1&2 NOÄI 3&4 NOÄI 1&2 NOÄI 3&4 NOÄI 1&2 NOÄI 3&4 NOÄI 1&2 NOÄI 3&4 Thöù Tö Thöù Naêm 13g30 .

09g 09g30 .15g 15g30 .15g 15g30 .14/12 17/12 .09g 09g30 .Giôøø Hoïc Tuaàn 11 12/11 .04/1/13 TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS Thöù Hai Thöù Ba THI VÑ NN TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS UNG BÖÔÙU TTLS TTLS NHAØ GIAÙO 13g30 .17g TT SLBII/PTTHI/HSLSIII TT SLBII/PTTHI/HSLSIII 07g30 .09g 09g30 .15g 15g30 .11g TTLS TTLS TTLS TTLS NGHÆ TEÁT DL TT TT SLBI/PTTHIII/HSLSII SLBI/PTTHIII TTLS TTLS TTLS TTLS TT SLB I TT SLB I THI PTTH 01/1 TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS Thöù Tö 13g30 .07/12 10/12 .28/12 31/12 .15g 15g30 .17g TT HSLS I TT HSLS I TT HSLS I 07g30 .11g TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS 13g30 .11g TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS 13g30 .16/11 Tuaàn 12 19/11 .09g 09g30 .09g 09g30 .15g 15g30 .17g TT SLBI/PTTHIII/HSLSII VN 07g30 .17g TT PTTH III TT PTTH II .17g THI VÑ NN 07g30 .11g TT PTTH II TT SLBI/PTTH II TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TT SLB II TT SLB II TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TT SLB III TT SLB III TT SLB III TT SLB III TT PTTH II THI DÖÔÏC LYÙ THI LT NN THI HSLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS Thöù Naêm TT TT SLBII/PTTHI/HSLSIII SLBII/PTTHI Thöù Saùu Thöù Baûy 13g30 .11g TTLS TTLS NGAØY TTLS TTLS Tuaàn 14 Tuaàn 15 Tuaàn 16 Tuaàn 17 Tuaàn 18 03/12 .30/11 07g30 .17g TT SLB III TT SLBIII/HSLSII 07g30 .09g 09g30 .23/11 Tuaàn 13 26/11 .15g 15g30 .11g TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS 13g30 .21/12 24/12 .

09g 09g30 .11g TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS Tuaàn 23 04/2 .09g 09g30 .08/3 Tuaàn 28 11/3 .15g 15g30 .17g UNG BÖÔÙUUNG BÖÔÙUUNG BÖÔÙU THI SLB 07g30 .15g CTCH CTCH CTCH 15g30 .11g TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS 13g30 .11g Thöù Baûy 13g30 .08/2 Tuaàn 24 11/2 .22/2 Tuaàn 26 25/2 .11g TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS Thöù Naêm THI UNG BÖÔÙUUNG BÖÔÙUUNG BÖÔÙU NOÄI 1&2 GPB GPB GPB ÑAÙN TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TOÅNG VS VEÄ SINH 13g30 .01/2 07g30 .11g TTLS TTLS 13g30 .09g 09g30 .17g UNG BÖÔÙUUNG BÖÔÙUUNG BÖÔÙU 07g30 .GPB III TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS CTCH GPB CTCH GPB CTCH GPB Thöù Saùu 07g30 .15g 15g30 .15/3 TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS Thöù Hai 13g30 .15g CTCH CTCH CTCH 15g30 .11/1 Tuaàn 20 14/1 .18/1 Tuaàn 21 21/1 .15g 15g30 .11g TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TT.09g 09g30 .17g YHCT YHCT YHCT YHCT YHCT YHCT 07g30 .17g VAÊN NGHEÄ .Giôøø Hoïc Tuaàn 19 07/1 .09g 09g30 .25/1 Tuaàn 22 28/1 .15g 15g30 .17g 07g30 .17g YHCT YHCT TTLS TTLS TTLS TTLS HOÄI DIEÃN TTLS TTLS TT.GPB II TTLS TTLS TTLS TTLS Thöù Ba TTLS TTLS NGUYEÂN TTLS TTLS TTLS TTLS Thöù Tö 13g30 .15/2 Tuaàn 25 18/2 .01/3 Tuaàn 27 04/3 .GPB I TTLS TTLS TEÁT TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS THI NOÄI 3&4 TT.09g 09g30 .

DÖÔÏC I TT.GPBI/DÖÔÏCIIITT.DÖÔÏCIII 07g30 .GPBI/DÖÔÏCIII TT.DÖÔÏC IV TT.DÖÔÏC I TT.DÖÔÏCIV TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TT.DÖÔÏCIII TT.DÖÔÏCI TT.11g TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS Thöù Saùu NGHÆ TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS YHTDTT GPB YHTDTT GPB YHTDTT GPB TT.DÖÔÏC IV TT.15g TT.GPBIII/DÖÔÏCIITT.15g 15g30 .GPBI/DÖÔÏCIII 15g30 .DÖÔÏCII TT.GPBIII/DÖÔÏCII TT.11g TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS Thöù Ba NGHÆ TTLS TTLS LEÃ 13g30 .DÖÔÏCIII TT.29/3 Tuaàn 31 01/4 .DÖÔÏC IV TT.DÖÔÏCIV TTLS TTLS LEÃ 01/5 GPB TTLS TTLS TTLS TTLS Thöù Naêm 13g30 .GPBI/DÖÔÏCIIITT.GPBII/DÖÔÏCI TT.10/5 07g30 .DÖÔÏCIII TTLS TTLS TTLS TTLS Thöù Hai 13g30 .09g 09g30 .DÖÔÏCII 07g30 .DÖÔÏCIII TT.26/4 Tuaàn 35 29/4 .DÖÔÏCIV 07g30 .GPBIII/DÖÔÏCII TT.GPBII/DÖÔÏCI TT.GPBI/DÖÔÏCIII TT.DÖÔÏC I GIOÃ TOÅ 13g30 .09g 09g30 .DÖÔÏC IV TT.DÖÔÏCI TT.19/4 Tuaàn 34 22/4 .VÖÔNG .15g TT.GPBII/DÖÔÏCIV TT.GPB III TT.15g TT.GPB I TT.DÖÔÏC I TT.17g H.17g TT.GPBIII/DÖÔÏCIITT.11g TT.DÖÔÏCIII TT.11g TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TT.DÖÔÏC I Thöù Baûy 13g30 .11g TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS 13g30 .DÖÔÏCII TT.09g 09g30 .GPB III TT.DÖÔÏC I TT.03/5 Tuaàn 36 06/5 .11g TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS Thöù Tö 30/4 NGHÆ TT.DÖÔÏC IV TT.GPB I TT.DÖÔÏCII TT.DÖÔÏCI TT.GPBIII/DÖÔÏCII 15g30 .DÖÔÏC IV TT.GPBIII/DÖÔÏCIITT.GPBI/DÖÔÏCIIITT.09g 09g30 .17g CTCH GPB YHTDTT GPB YHTDTT GPB YHTDTT GPB 07g30 .17g TT.05/4 Tuaàn 32 08/4 .Giôøø Hoïc Tuaàn 29 18/3 .15g 15g30 .09g 09g30 .DÖÔÏCII TT.GPBII/DÖÔÏCIV TT.GPB II TT.GPBII/DÖÔÏCITT.DÖÔÏCII TT.17g TT.15g 15g30 .17g UNG BÖÔÙU GPB THI BH NGOAÏI GPB GPB GPB GPB 07g30 .GPBII/DÖÔÏCIV TT.09g 09g30 .12/4 Tuaàn 33 15/4 .GPB II 15g30 .22/3 Tuaàn 30 25/3 .

GPB III TT.28/6 Tuaàn 44 01/7 .24/5 Tuaàn 39 27/5 .17/5 Tuaàn 38 20/5 .GPB I THI TT GPB 07g30 .15g 15g30 .GPB III THI GPB 07g30 .GPB I TT.11g Thöù Baûy 13g30 .11g TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS 13g30 .15g 15g30 .11g TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS 13g30 .GPB II TT.15g 15g30 .GPB II TT.09g 09g30 .GPB I TT.GPB III TT.Giôøø Hoïc Tuaàn 37 13/5 .09g 09g30 .05/7 07g30 .11g TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS 13g30 .31/5 Tuaàn 40 03/6 .GPB III TT.17g TT.17g GPB GPB 07g30 .07/6 Tuaàn 41 10/6 .15g 15g30 .15g 15g30 .GPB II TT.17g TT.11g TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS 13g30 .GPB II 07g30 .09g 09g30 .GPB I TT.GPB I TT.21/6 Tuaàn 43 24/6 .09g 09g30 .GPB II TT.17g GPB GPB Thöù Hai Thöù Ba Thöù Tö Thöù Naêm Thöù Saùu 07g30 .17g TT.14/6 Tuaàn 42 17/6 .09g 09g30 .17g THI YHCT THI TT DÖÔÏC THI THI CTCH&YHTDTT UNG BÖÔÙU TTLS TTLS TTLS TTLS .11g TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS 13g30 .15g 15g30 .GPB III TT.09g 09g30 .

.

.

.

.

.

15g 15g30 .12/10 Tuaàn 7 15/10 .09g 09g30 .19/10 Tuaàn 8 22/10 .11g DÖÔÏC LYÙ HSLS DÖÔÏC LYÙ HSLS DÖÔÏC LYÙ HSLS DÖÔÏC LYÙ HSLS DÖÔÏC LYÙ HSLS DÖÔÏC LYÙ HSLS DÖÔÏC LYÙ HSLS DÖÔÏC LYÙ HSLS DÖÔÏC LYÙ HSLS 13g30 .17g NOÄI 3&4 PTTH NOÄI 3&4 PTTH NOÄI 3&4 PTTH NOÄI 3&4 PTTH NOÄI 3&4 PTTH NOÄI 3&4 PTTH NOÄI 3&4 PTTH PTTH PTTH 13g30 .15g 15g30 .11g DÖÔÏC LYÙ HSLS DÖÔÏC LYÙ HSLS DÖÔÏC LYÙ HSLS DÖÔÏC LYÙ HSLS DÖÔÏC LYÙ HSLS DÖÔÏC LYÙ HSLS DÖÔÏC LYÙ SLB DÖÔÏC LYÙ SLB DÖÔÏC LYÙ SLB 13g30 .15g 15g30 .09g 09g30 .05/10 Tuaàn 6 08/10 .Giôøø Hoïc 07g30 .21/9 Tuaàn 4 24/9 .11g Thöù Hai 13g30 .11g Thöù Tö Thöù Naêm Thöù Saùu 07g30 .11g NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN 13g30 .09g 09g30 .15g 15g30 .09g 09g30 .26/10 Tuaàn 9 29/10 .17g Tuaàn 1 03/9 .11g Thöù Baûy 13g30 .17g BH NGOAÏI NOÄI 1&2 BH NGOAÏI NOÄI 1&2 BH NGOAÏI NOÄI 1&2 BH NGOAÏI NOÄI 1&2 BH NGOAÏI NOÄI 1&2 BH NGOAÏI NOÄI 1&2 BH NGOAÏI NOÄI 1&2 BH NGOAÏI NOÄI 1&2 BH NGOAÏI 07g30 .17g NOÄI 3&4 NOÄI 1&2 NOÄI 3&4 NOÄI 1&2 NOÄI 3&4 NOÄI 1&2 NOÄI 3&4 NOÄI 1&2 NOÄI 3&4 NOÄI 1&2 NOÄI 3&4 NOÄI 1&2 NOÄI 3&4 NOÄI 1&2 Thöù Ba 07g30 .17g .07/9 NGHÆ BUØ LEÃ 02/9 Tuaàn 2 10/9 .15g 15g30 .09g 09g30 .09g 09g30 .14/9 Tuaàn 3 17/9 .28/9 Tuaàn 5 01/10 .17g NOÄI 3&4 SLB NOÄI 3&4 SLB NOÄI 3&4 SLB NOÄI 3&4 SLB NOÄI 3&4 SLB NOÄI 3&4 SLB NOÄI 3&4 SLB BH NGOAÏI SLB BH NGOAÏI SLB 07g30 .02/11 DÖÔÏC LYÙ SLB DÖÔÏC LYÙ SLB DÖÔÏC LYÙ SLB DÖÔÏC LYÙ SLB DÖÔÏC LYÙ SLB DÖÔÏC LYÙ SLB DÖÔÏC LYÙ SLB DÖÔÏC LYÙ SLB BH NGOAÏI NOÄI 1&2 BH NGOAÏI NOÄI 1&2 BH NGOAÏI NOÄI 1&2 BH NGOAÏI NOÄI 1&2 BH NGOAÏI NOÄI 1&2 BH NGOAÏI NOÄI 1&2 BH NGOAÏI NOÄI 1&2 BH NGOAÏI 07g30 .15g 15g30 .

11g DÖÔÏC LYÙ HSLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS 13g30 .Giôøø Hoïc Tuaàn 10 05/11 .17g BH NGOAÏI SLB TT SLB II TT SLB II TT SLB II 07g30 .23/11 Tuaàn 13 26/11 .09g 09g30 .17g DÖÔÏC LYÙ SLB THI HSLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS Thöù Naêm TT TT TT SLBII/HSLSIII SLBII/HSLSIII SLBII/HSLSIII TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TT SLB III TT SLB III Thöù Saùu 07g30 .11g Thöù Baûy 13g30 .28/12 Tuaàn 18 31/12 .15g 15g30 .11g NN NN TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS 13g30 .17g PTTH 07g30 .11g NGHÆ TEÁT DL TT SLB I VN TT SLB I TT SLBI/HSLSII TT SLBI/HSLSII TT SLBI/HSLSII THI PTTH 01/1 TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS Thöù Tö 13g30 .09/11 Tuaàn 11 12/11 .07/12 Tuaàn 15 10/12 .15g 15g30 .09g 09g30 .30/11 Tuaàn 14 03/12 .15g 15g30 .15g 15g30 .04/1/13 07g30 .09g 09g30 .09g 09g30 .11g DÖÔÏC LYÙ SLB TTLS TTLS NGAØY TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS Thöù Hai Thöù Ba TTLS TTLS NHAØ GIAÙO 13g30 .17g BH NGOAÏI TT PTTH I TT PTTH I TT PTTH I TT PTTH I THI VÑ NN THI VÑ NN 07g30 .14/12 Tuaàn 16 17/12 .17g BH NGOAÏI TT PTTH III TT PTTH III TT PTTH III TT PTTHIII/HSLSI TT HSLS I TT HSLS I 07g30 .15g 15g30 .09g 09g30 .11g DÖÔÏC LYÙ SLB TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS 13g30 .21/12 Tuaàn 17 24/12 .16/11 Tuaàn 12 19/11 .15g 15g30 .17g TT TT TT TT SLBIII/PTTHII SLBIII/PTTHII SLBIII/PTTHII SLBIII/PTTHII TT SLB I THI DÖÔÏC LYÙ THI LT NN .09g 09g30 .

11g Thöù Baûy 13g30 .17g CTCH CTCH CTCH 07g30 .01/2 07g30 .11g TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS 13g30 .17g YHCT YHCT YHCT YHCT TTLS TTLS Thöù Naêm THI GPB GPB GPB NOÄI 1&2 UNG BÖÔÙUUNG BÖÔÙUUNG BÖÔÙU ÑAÙN TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TOÅNG VS VEÄ SINH TTLS TTLS HOÄI DIEÃN TTLS TTLS TT.09g 09g30 .17g VAÊN NGHEÄ .GPB I TTLS TTLS TEÁT TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS THI NOÄI 3&4 TT.01/3 Tuaàn 27 04/3 .15g 15g30 .15/3 TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS Thöù Hai 13g30 .15g 15g30 .15g 15g30 .09g 09g30 .11g TTLS TTLS TTLS TTLS 13g30 .09g 09g30 .15g 15g30 .11g TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS Tuaàn 23 04/2 .17g 07g30 .08/3 Tuaàn 28 11/3 .GPB II TTLS TTLS TTLS TTLS Thöù Ba 13g30 .Giôøø Hoïc Tuaàn 19 07/1 .18/1 Tuaàn 21 21/1 .09g 09g30 .17g YHCT YHCT YHCT YHCT 07g30 .22/2 Tuaàn 26 25/2 .11g TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS NGUYEÂN TTLS TTLS TTLS TTLS Thöù Tö 13g30 .11/1 Tuaàn 20 14/1 .08/2 Tuaàn 24 11/2 .15/2 Tuaàn 25 18/2 .25/1 Tuaàn 22 28/1 .15g UNG BÖÔÙU UNG BÖÔÙU UNG BÖÔÙU 15g30 .09g 09g30 .GPB III TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS GPB CTCH GPB CTCH GPB CTCH Thöù Saùu 07g30 .15g UNG BÖÔÙU UNG BÖÔÙU UNG BÖÔÙU 15g30 .11g TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS YHTDTT TT.17g CTCH CTCH CTCH THI SLB 07g30 .09g 09g30 .

GPB II TT.05/4 Tuaàn 32 08/4 .GPBIII/DÖÔÏCIITT.11g TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TT.GPBII/DÖÔÏCI TT.DÖÔÏCIII TT.15g 15g30 .DÖÔÏC I TT.09g 09g30 .DÖÔÏCIV TT.DÖÔÏCIII TT.DÖÔÏCI TT.17g TT.DÖÔÏC IV TT.03/5 Tuaàn 36 06/5 .DÖÔÏC I TT.17g H.GPB II TT.GPBIII/DÖÔÏCII 07g30 .GPBI/DÖÔÏCIII 07g30 .GPBII/DÖÔÏCI TT.DÖÔÏC IV TT.GPBIII/DÖÔÏCIITT.GPB III TT.DÖÔÏCII TT.GPBIII/DÖÔÏCIITT.GPBII/DÖÔÏCIV Thöù Hai 13g30 .DÖÔÏCIII TT.GPB I TT.GPBI/DÖÔÏCIIITT.11g TT.11g TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS Thöù Ba LEÃ 13g30 .11g TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS 13g30 .15g 15g30 .10/5 07g30 .GPBI/DÖÔÏCIII TT.DÖÔÏC IV TT.VÖÔNG .DÖÔÏCI TT.GPBII/DÖÔÏCITT.GPBI/DÖÔÏCIII TTLS TTLS TTLS TTLS NGHÆ TTLS TTLS TT.DÖÔÏCII TT.09g 09g30 .15g TT.15g TT.12/4 Tuaàn 33 15/4 .17g GPB CTCH GPB GPB YHTDTT GPB YHTDTT 07g30 .GPBII/DÖÔÏCIV 30/4 07g30 .09g 09g30 .11g TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS Thöù Tö TT.NGOAÏI GPB GPB GPB GPB NGHÆ LEÃ 01/5 07g30 .GPBIII/DÖÔÏCII TT.09g 09g30 .DÖÔÏCII TT.GPB III NGHÆ TT.DÖÔÏC IV TT.19/4 Tuaàn 34 22/4 .09g 09g30 .09g 09g30 .GPBII/DÖÔÏCIV TTLS TTLS GPB TTLS TTLS Thöù Naêm 13g30 .GPBI/DÖÔÏCIIITT.DÖÔÏC I TT.DÖÔÏCI TT.DÖÔÏCIV 15g30 .Giôøø Hoïc Tuaàn 29 18/3 .DÖÔÏC I TT.29/3 Tuaàn 31 01/4 .DÖÔÏCII TT.15g 15g30 .DÖÔÏCIV TT.DÖÔÏCII 15g30 .DÖÔÏCIII 15g30 .DÖÔÏC IV TT.DÖÔÏCII TT.22/3 Tuaàn 30 25/3 .DÖÔÏC I Thöù Baûy 13g30 .17g TT.GPBI/DÖÔÏCIIITT.GPBIII/DÖÔÏCII TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS GPB YHTDTT GPB YHTDTT GPB YHTDTT TT.DÖÔÏCIII TT.26/4 Tuaàn 35 29/4 .DÖÔÏC I GIOÃ TOÅ 13g30 .17g GPB UNG BÖÔÙU THI BH.11g TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS Thöù Saùu TT.DÖÔÏCIII TT.DÖÔÏC IV TT.17g TT.GPB I TT.15g TT.

15g 15g30 .28/6 Tuaàn 44 01/7 .GPB III TT.GPB I TT.17g TT.09g 09g30 .GPB III THI GPB 07g30 .11g TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS 13g30 .24/5 Tuaàn 39 27/5 .15g 15g30 .GPB II TT.17g THI YHCT THI TT DÖÔÏC THI THI CTCH&YHTDTT UNG BÖÔÙU TTLS TTLS TTLS TTLS .15g 15g30 .17g TT.15g 15g30 .GPB I TT.GPB I 07g30 .09g 09g30 .GPB I TT.07/6 Tuaàn 41 10/6 .GPB II TT.GPB I TT.09g 09g30 .GPB II TT.GPB III TT.09g 09g30 .15g 15g30 .31/5 Tuaàn 40 03/6 .11g TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS 13g30 .14/6 Tuaàn 42 17/6 .11g Thöù Baûy 13g30 .GPB III TT.Giôøø Hoïc Tuaàn 37 13/5 .21/6 Tuaàn 43 24/6 .GPB II THI TT GPB 07g30 .17g GPB GPB Thöù Hai Thöù Ba Thöù Tö Thöù Naêm Thöù Saùu 07g30 .09g 09g30 .09g 09g30 .17g GPB GPB 07g30 .11g TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS 13g30 .17/5 Tuaàn 38 20/5 .15g 15g30 .17g TT.05/7 07g30 .GPB II TT.GPB III TT.11g TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS 13g30 .11g TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS 13g30 .

.

.

.

.

.

8 TT. SLB III IV/ THÖÏC TAÄP GIAÛI PHAÃU BEÄNH (moãi buoåi 2 tieát/nhoùm) TT. DÖÔÏC II Toå 4 .12 TT. HSLS II Toå 5 .3 TT.4 TT. SLB I Toå 1 .4 TT.8 Toå 9 .4 TT. PTTH I Toå 1 .12 TT. GPB III Toå 9 . HSLS III II/ THÖÏC TAÄP PHAÃU THUAÄT THÖÏC HAØNH (moãi buoåi 4 tieát/nhoùm) TT. DÖÔÏC IV .12 V/ THÖÏC TAÄP DÖÔÏC LYÙ (moãi buoåi 4 tieát/nhoùm) TT.6 Toå 7 . DÖÔÏC III Toå 10 . SLB II Toå 5 .9 TT. GPB I Toå 1 .12 TT.TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC Y KHOA PHAÏM NGOÏC THAÏCH PHOØNG QUAÛN LYÙ ÑAØO TAÏO TOÅNG SOÁ TOÅ TTSOÁ LÖÔÏNG SV/1TOÅ 12 TOÅ ~ 18 SV I/ THÖÏC TAÄP HOÙA SINH LAÂM SAØNG (moãi buoåi 4 tieát/nhoùm) TT. DÖÔÏC I Toå 1 . PTTH II Toå 5 .4 TT. GPB II Toå 5 .12 TT.8 Toå 9 .8 Toå 9 . HSLS I Toå 1 . PTTH III III/ THÖÏC TAÄP SINH LYÙ BEÄNH (moãi buoåi 4 tieát/nhoùm) TT.

NG ÑAÏI HOÏC Y KHOA PHAÏM NGOÏC THAÏCH PHOØNG QUAÛN LYÙ ÑAØO TAÏO .

GPB I Toå 1 . HSLS III II/ THÖÏC TAÄP PHAÃU THUAÄT THÖÏC HAØNH (moãi buoåi 4 tieát/nhoùm) TT.3 TT. PTTH II Toå 5 . SLB III IV/ THÖÏC TAÄP GIAÛI PHAÃU BEÄNH (moãi buoåi 2 tieát/nhoùm) TT. DÖÔÏC I Toå 1 .8 Toå 9 . HSLS I Toå 1 .9 TT. SLB I Toå 1 .12 TT.12 V/ THÖÏC TAÄP DÖÔÏC LYÙ (moãi buoåi 4 tieát/nhoùm) TT.4 TT.8 TT.12 TT.6 Toå 7 . DÖÔÏC III Toå 10 .12 TT.TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC Y KHOA PHAÏM NGOÏC THAÏCH PHOØNG QUAÛN LYÙ ÑAØO TAÏO TOÅNG SOÁ TOÅ TTSOÁ LÖÔÏNG SV/1TOÅ 12 TOÅ ~ 18 SV I/ THÖÏC TAÄP HOÙA SINH LAÂM SAØNG (moãi buoåi 4 tieát/nhoùm) TT.8 Toå 9 . GPB II Toå 5 .4 TT. DÖÔÏC IV . GPB III Toå 9 . PTTH I Toå 1 .4 TT. PTTH III III/ THÖÏC TAÄP SINH LYÙ BEÄNH (moãi buoåi 4 tieát/nhoùm) TT. SLB II Toå 5 .12 TT. HSLS II Toå 5 .4 TT.8 Toå 9 . DÖÔÏC II Toå 4 .

NG ÑAÏI HOÏC Y KHOA PHAÏM NGOÏC THAÏCH PHOØNG QUAÛN LYÙ ÑAØO TAÏO .

NGUYEÃN TRAÕI 9 NGOAÏI . 115 NOÄI . TRÖNG VÖÔNG 6 NOÄI . TRÖNG VÖÔNG 7 NGOAÏI . 115 NGOAÏI . 115 2 NOÄI .BV.BV.BV.BV.BV.BV. TRÖNG VÖÔNG NOÄI . 115 3 NOÄI .BV. NGUYEÃN TRI PHÖÔNG 11 NGOAÏI . NHAÂN DAÂN GIA ÑÒNH NGOAÏI . TRÖNG VÖÔNG NOÄI .BV. 115 NOÄI .BV. 115 NGOAÏI .BV. BÌNH DAÂN 5 NOÄI .BV.BV.BV. NGUYEÃN TRI PHÖÔNG 12 NGOAÏI .BV.BV. BÌNH DAÂN 4 NOÄI . 115 NGOAÏI . NGUYEÃN TRI PHÖÔNG . NGUYEÃN TRAÕI 10 NGOAÏI . NHAÂN DAÂN GIA ÑÒNH NGOAÏI . NGUYEÃN TRAÕI 8 NGOAÏI .BV.BV.BV.BV.BV.BV.TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC Y KHOA PHAÏM NGOÏC THAÏCH PHOØNG QUAÛN LYÙ ÑAØO TAÏO TOÅNG SOÁ TOÅ TT SOÁ LÖÔÏNG SV/1TOÅ 12 TOÅ ~ 18 SV TÖØ 12/11/2012 ÑEÁN 15/3/2013 THÔØI GIAN TOÅ TÖØø 12/11/2012 ÑEÁN 04/1/2013 TÖØ 07/1/2013 ÑEÁN 15/3/2013 8 TUAÀN 8 TUAÀN 1 NOÄI .BV. NHAÂN DAÂN GIA ÑÒNH NGOAÏI .BV. BÌNH DAÂN NOÄI .BV. BÌNH DAÂN NOÄI .

BV.BV. NGUYEÃN TRAÕI NOÄI . TRÖNG VÖÔNG NOÄI . NGUYEÃN TRAÕI NOÄI .BV. NGUYEÃN TRAÕI NOÄI .BV.BV.BV. TRÖNG VÖÔNG NGOAÏI . NGUYEÃN TRI PHÖÔNG NOÄI .BV. NGUYEÃN TRI PHÖÔNG NOÄI . NGUYEÃN TRI PHÖÔNG .RÖÔØNG ÑAÏI HOÏC Y KHOA PHAÏM NGOÏC THAÏCH PHOØNG QUAÛN LYÙ ÑAØO TAÏO TÖØ 12/11/2012 ÑEÁN 15/3/2013 TÖØ 07/1/2013 ÑEÁN 15/3/2013 8 TUAÀN NGOAÏI .BV.

NGUYEÃN TRI PHÖÔNG NOÄI .BV. NGUYEÃN TRI PHÖÔNG NGOAÏI .BV.BV.BV. NHAÂN DAÂN GIA ÑÒNH 6 NOÄI .BV.BV. NHAÂN DAÂN GIA ÑÒNH .BV.BV. NGUYEÃN TRI PHÖÔNG NGOAÏI . NHAÂN DAÂN GIA ÑÒNH 7 NGOAÏI .BV.BV.BV.BV.TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC Y KHOA PHAÏM NGOÏC THAÏCH PHOØNG QUAÛN LYÙ ÑAØO TAÏO TOÅNG SOÁ TOÅ TT SOÁ LÖÔÏNG SV/1TOÅ 12 TOÅ ~ 18 SV TÖØ 12/11/2012 ÑEÁN 15/3/2013 THÔØI GIAN TOÅ TÖØø 12/11/2012 ÑEÁN 04/1/2013 TÖØ 07/1/2013 ÑEÁN 15/3/2013 8 TUAÀN 8 TUAÀN 1 NOÄI .BV. NGUYEÃN TRI PHÖÔNG 4 NOÄI .BV.BV. 115 9 NGOAÏI . BÌNH DAÂN 2 NOÄI . NHAÂN DAÂN GIA ÑÒNH NOÄI .BV. 115 10 NGOAÏI . NHAÂN DAÂN GIA ÑÒNH 12 NGOAÏI . NHAÂN DAÂN GIA ÑÒNH 11 NGOAÏI .BV. NHAÂN DAÂN GIA ÑÒNH NOÄI .BV. NGUYEÃN TRAÕI NGOAÏI . 115 8 NGOAÏI .BV. BÌNH DAÂN NOÄI . BÌNH DAÂN 3 NOÄI .BV. NGUYEÃN TRI PHÖÔNG NGOAÏI . NGUYEÃN TRAÕI NGOAÏI . NGUYEÃN TRI PHÖÔNG NOÄI .BV. NGUYEÃN TRAÕI NGOAÏI .BV.BV. NGUYEÃN TRI PHÖÔNG 5 NOÄI . BÌNH DAÂN NOÄI .BV.

BV. NGUYEÃN TRI PHÖÔNG NGOAÏI . NHAÂN DAÂN GIA ÑÒNH NOÄI .BV.BV. BÌNH DAÂN NGOAÏI . NHAÂN DAÂN GIA ÑÒNH NGOAÏI .BV. BÌNH DAÂN NGOAÏI .BV.BV.RÖÔØNG ÑAÏI HOÏC Y KHOA PHAÏM NGOÏC THAÏCH PHOØNG QUAÛN LYÙ ÑAØO TAÏO TÖØ 12/11/2012 ÑEÁN 15/3/2013 TÖØ 07/1/2013 ÑEÁN 15/3/2013 8 TUAÀN NGOAÏI .BV.BV.BV. NGUYEÃN TRI PHÖÔNG NGOAÏI . NHAÂN DAÂN GIA ÑÒNH NOÄI . NHAÂN DAÂN GIA ÑÒNH . NHAÂN DAÂN GIA ÑÒNH NOÄI .

11. 2. UNG BÖÔÙU Y HOÏC COÅ TRUYEÀN VIEÄN : Y DÖÔÏC HOÏC DAÂN TOÄC UNG BÖÔÙUUNG BÖÔÙUUNG BÖÔÙU Toå 7. 12 Toå 1.12/4 15/4 .26/4 29/4 . 3 Toå 4. 9 . 8.21/6 2 TUAÀN 2 TUAÀN 2 TUAÀN 2 TUAÀN 2 TUAÀN 2 TUAÀN 2 TUAÀN CTCH CTCH CTCH CTCH Toå 1. 5. 5.07/6 10/6 .24/5 27/5 . 9 Toå 10. 12 ÑÒA ÑIEÅM THÖÏC TAÄP: CTCH : BV. 8. CHAÁN THÖÔNG CHÆNH HÌNH UNG BÖÔÙU : BV. 2.10/5 13/5 . 11. 5. 6 YHCT YHCT YHCT YHCT Toå 1. 3 Toå 4.TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC Y KHOA PHAÏM NGOÏC THAÏCH PHOØNG QUAÛN LYÙ ÑAØO TAÏO TOÅNG SOÁ TOÅ SOÁ TT LÖÔÏNG SV/1TOÅ 12 TOÅ ~ 18 SV TÖØø 18/3/2013 ÑEÁN 05/7/2013 18/3 . 8.29/3 01/4 . 6 Toå 7. 3 Toå 4. 9 Toå 10. 6 Toå 7. 2.

05/7 2 TUAÀN UNG BÖÔÙU Toå 10. 12 .HOA PHAÏM NGOÏC THAÏCH N LYÙ ÑAØO TAÏO ÑEÁN 05/7/2013 24/6 . 11.

12 ÑÒA ÑIEÅM THÖÏC TAÄP: CTCH : BV. 8.07/6 10/6 . 9 Toå 10. 9 Toå 10. 12 Toå 1. CHAÁN THÖÔNG CHÆNH HÌNH UNG BÖÔÙU : BV.26/4 29/4 . 2.24/5 27/5 . 11.21/6 2 TUAÀN 2 TUAÀN 2 TUAÀN 2 TUAÀN 2 TUAÀN 2 TUAÀN 2 TUAÀN CTCH CTCH CTCH Toå 7.10/5 13/5 . 6 Toå 7.29/3 01/4 . 2. 5. 3 Toå 4. 5. 11. 5.TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC Y KHOA PHAÏM NGOÏC THAÏCH PHOØNG QUAÛN LYÙ ÑAØO TAÏO TOÅNG SOÁ TOÅ SOÁ TT LÖÔÏNG SV/1TOÅ 12 TOÅ ~ 18 SV TÖØø 18/3/2013 ÑEÁN 05/7/2013 18/3 .12/4 15/4 . 6 Toå 7. 3 Toå 4. 3 Toå 4. 2. UNG BÖÔÙU Y HOÏC COÅ TRUYEÀN VIEÄN : Y DÖÔÏC HOÏC DAÂN TOÄC . 8. 8. 6 YHCT YHCT YHCT YHCT Toå 1. 9 UNG BÖÔÙUUNG BÖÔÙUUNG BÖÔÙUUNG BÖÔÙU Toå 1.

11.05/7 2 TUAÀN CTCH Toå 10. 12 .HOA PHAÏM NGOÏC THAÏCH N LYÙ ÑAØO TAÏO ÑEÁN 05/7/2013 24/6 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful