drept civil 1 partea generala

MULTIPLE CHOICE 1. Care sunt deosebirile dintre nulitatea relativa si nulitatea absoluta? a. poate fi invocatã de oricine are interes b. este intotdeauna imprescriptibila extinctiv c. poate fi confirmatã 2. Care este regimul juridic al nulitatii relative spre deosebire de nulitatea absoluta? a. desfiinteaza in parte efectele actului juridic civil b. opereazã de plin drept c. este prescriptibila pe cale de actiune 3. Când se poate invoca nulitatea relativa ? a. daca actul este incheiat in frauda creditorilor b. daca actul a fost facut de un alienat sau debil mintal, chiar daca nu a fost pus sub interdictie judecatoreasca c. daca obiectul contractului nu exista la data incheierii lui 4. Care sunt exceptiile de la principiul resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipiens? a. principiul conversiunii actului juridic civil b. cazul actelor subsecvente cu executare succesiva c. cazul actelor de dispozitie cu titlu oneros asupra unui imobil inscris in cartea funciara 5. Care sunt cauzele de nulitate absoluta? a. nevalabilitatea obiectului actului juridic civil b. lipsa discernamantului in momentul incheierii actului juridic civil c. dolul 6. Care sunt cazurile de nulitate absoluta? a. leziunea b. lipsa consimtamantului datorata erorii-obstacol c. nerespectarea dreptului de preemptiune 7. Care sunt cazurile de nulitate relativa? a. nesocotirea normelor privind capacitatea de exercitiu cand actul este incheiat de persoana lipsita de capacitate de exercitiu b. incalcarea ordinii publice c. lipsa consimtamantului datorata erorii-obstacol 8. Când poate fi invocatã nulitatea absoluta? a. poate fi invocata numai de persoana ocrotita si al carei interes a fost nesocotit la incheierea actului b. poate fi invocata oricand, pe cale de actiune sau de exceptiune, fiind imprescriptibila c. poate fi invocatã în termenul de prescriptie

9. Care sunt cauzele de nulitate absoluta ? a. incalcarea oricarei reguli privitoare la incapacitatile speciale de folosinta b. lipsa pretului la vanzarile de drepturi litigioase c. eroarea asupra motivului determinant al actului juridic civil 10. Care este regimul juridic al nulitatii relative? a. poate fi invocata de oricine are interes b. nu poate fi acoperita prin confirmare expresa sau tacita c. este prescriptibila 11. Care enunt privitor la regimul juridic al nulitãtii este valabil ? a. nulitatea absoluta nu poate fi acoperita prin confirmare expresa sau tacita b. nulitatea absoluta poate fi confirmata expres sau tacit de catre partea interesata c. nulitatea relativa este imprescriptibila 12. Care sunt principiile efectelor nulitatii ? a. b. c. principiul ultraactivitatii principiul neretroactivitatii principiul repunerii în situatia anterioarã

13. Ce reprezintã principiul retroactivitatii efectelor nulitatii actului juridic civil ? a. acea regula potrivit careia nulitatea nu produce efecte numai pentru viitor, ci si pentru trecut, adica pana in momentul incheierii actului juridic civil b. acea regula potrivit careia nulitatea produce efecte numai pentru viitor c. acea regula potrivit careia nulitatea nu produce efecte pentru trecut 14. Care este clasificarea actelor juridice dupa modul de incheiere valabila ? a. acte strict personale si acte care pot fi incheiate si prin reprezentare b. acte consensuale, solemne, reale c. acte unilaterale, bilaterale, multilaterale 15. Care este clasificarea actelor juridice dupa legatura cu modalitatile? a. acte pure si simple si acte afectate de modalitati b. acte subiective si acte conditie c. unilaterale, bilaterale, multilaterale 16. Care este clasificarea actelor juridice dupa scopul urmarit la incheierea lor? a. acte consensuale, solemne, reale b. acte unilaterale, bilaterale, multilaterale c. acte cu titlu oneros si acte cu titlu gratuit 17. Care este clasificarea actelor juridice dupa numarul partilor ? a. acte unilaterale, bilaterale, multilaterale b. acte cu titlu oneros si acte cu titlu gratuit c. acte subiective si acte conditie

18. Care este clasificarea actelor juridice dupa momentul producerii efectelor? a. acte principale si accesorii b. acte intre vii si acte pentru cauza de moarte c. acte pure si simple si acte afectate de modalitati 19. Care este clasificarea actelor juridice dupa reglementarea si denumirea lor? a. acte declarative, constitutive si translative b. acte pure si simple si acte afectate de modalitati c. acte numite si nenumite 20. Care enunt, referitor la capacitatea de a încheia acte juridice civile, este valabil ? a. capacitatea de a incheia actul reprezinta regula, incapacitatea reprezinta exceptia b. capacitatea de a incheia actul reprezinta exceptia, incapacitatea reprezinta regula c. regula capacitatii persoanei fizice este subordonata principiului specialitatii capacitatii 21. Care este sanctiunea pentru nerespectarea principiului specialitatii capacitatii de folosinta pentru persoanele juridice ? a. caducitatea b. nulitatea relativa c. nulitatea absoluta 22. Ce reprezintã dolul ? a. acel viciu de consimtamant care consta in inducerea in eroare a unei persoane, cu ajutorul unor mijloace viclene sau dolosive, pentru a o determina sa incheie un anumit act juridic, pe care nu l-ar fi incheiat sau l-ar fi incheiat, insa cu alte conditii b. acel viciu de consimtamant care consta in amenintarea unei persoane cu un rau de natura sa-i insufle o temere care o determina sa incheie un act juridic, pe care nu l-ar fi incheiat c. acel viciu de consimtamant care consta in disproportia vadita de valoare intre doua prestatii 23. Ce reprezintã conditia ca modalitate a actului juridic civil? a. un eveniment viitor si nesigur ca realizare, de care depinde existenta dreptului subiectiv civil si a obligatiei corelative b. acea obligatie de a da, a face sau a nu face, impusa de dispunator gratificatului in actele cu titlu gratuit c. acel element al actului juridic civil care consta in obiectivul urmarit la incheierea unui asemenea act 24. Ce reprezintã sarcina ca modalitate a actului juridic civil ? a. un eveniment viitor si nesigur ca realizare, de care depinde existenta dreptului subiectiv civil si a obligatiei corelative b. acea obligatie de a da, a face sau a nu face, impusa de dispunator gratificatului in actele cu titlu gratuit-liberalitati c. acel element al actului juridic civil care consta in obiectivul urmarit la incheierea unui asemenea act 25. Care sunt efectele sarcinii, ca modalitate a actului juridic civil?

Care este regimul juridic al conditiei? a. Care este definitia termenului. opreaza in temeiul unei hotarari judecatoresti c. este admisibila numai in cazul liberalitatilor b. ca modalitate a actului juridic civil?: a. este un eveniment sigur ca realizare c. principiul fortei obligatorii c. fie sa profite. Ce este acea persoana care dobandeste sau poate dobandi un anumit drept. avand-cauza b. are aplicabilitate numai în materia actelor cu titlu gratuit c. Care sunt actele susceptibile de a fi afectate de sarcinã? a. afecteaza eficacitatea actului juridic civil c. succesor universal c. este insa indrituita sau tinuta. opreaza de drept 27. tert c. este un eveniment nesigur ca realizare b.a. dupa caz. desi nu a participat la incheierea unui act juridic. Ce reprezintã regula potrivit careia actul civil produce efecte numai fata de autorul ori autorii lui fara a putea sa profite sau sa dauneze altor persoane ? a. afecteaza numai liberalitatile 29. afecteaza existenta actului juridic civil 28. Care este regimul juridic al sarcinii? a. Ce reprezintã principiul “Pacta sunt servanda”? a. parte 33. afecteaza valabilitatea actului juridic civil b. principiul fortei obligatorii c. principiul irevocabilitatii 31. fie sa suporte efectele acelui act. Ce este persoana care. produce efecte ex tunc 30. opereaza de drept b. opereaza de drept b. principiul egalitatii b. succesor cu titlu particular . iar nu ca element al unui patrimoniu ? a. este admisibila in cazul actelor cu titlu oneros c. tert b. poate afecta un act cu titlu oneros 26. principiului relativitatii b. privit individual. principiului realativitatii 32. datorita legaturii sau relatiei sale juridice cu una dintre partile lui ? a.

principiul desfiintarii actului subsecvent ca urmare a desfiintarii actului initial . Ce este cumparatorul unui bun ? a. Ce este persoana juridica dobanditoare a unui patrimoniu prin efectul comasarii ? a. actiunea directa c. Ce este acea persoana care poate dobandi numai o fractiune dintr-un patrimoniu ? a. privit individual. succesor universal c. succesor universal c. Ce este persoana care dobandeste sau poate dobandi un anumit drept. Care este exceptia reala de la principiul relativitatii efectelor actului juridic ? a. succesor cu titlu universal b. adica urmarile survenite in cazul desfiintarii in intregime sau in parte a unui act juridic civil care era lovit de nulitate? a. Ce sunt creditorii chirografari: a. Ce reprezintã consecintele juridice ale aplicarii sanctiunii nulitatii. succesor cu titlu particular b. succesor cu titlu universal b. succesor universal c. succesor cu titlu universal b. stipulatia pentru altul 42.34. succesor universal c. succesor cu titlu universal b. succesor cu titlu particular 37. succesor cu titlu particular 39. succesor cu titlu universal 35. succesor cu titlu particular 38. creditori chirografari 40. succesori universali c. au o garantie reala pentru creanta lor b. succesor cu titlu particular 36. reprezentarea b. succesori universali 41. principiul restabilirii situatiei anterioare c. sunt avanzi-cauza c. Ce este persoana juridica dobanditoare a unei parti din patrimoniul persoanei juridice divizate? a. efectele nulitatii b. ci numai un drept de gaj general asupra tuturor bunurilor debitorilor lor ? a. iar nu ca element al unui patrimoniu ? a. succesori cu titlu universal b. succesor universal c. Ce sunt acei creditori care nu au o garantie reala pentru creanta lor.

inlaturarea efectului retroactiv al nulitatii este explicat prin imposibilitatea obiectiva de restabilire in natura a situatiei anterioare 44. nu opereaza in cazul in care actul nu este desfiintat 46. Când este aplicabila sanctiunea nulitatii absolute? a. nullum producit efectum b. lipsita de orice efecte juridice c. sfera persoanelor care le pot invoca c. presupune refacerea actului juridic nul c. in cazul vicierii consimtamantului b. Cum este donatia facuta fara respectarea formei autentice cerute de lege ? a. b. in aces caz. in tot sau in parte. dupa aceasta. in cazul atingerii unui interes personal 48. Care este regimul juridic al conversiunii actului juridic civil nul ? a. este inadmisibila in cazul nulitatilor de ordine publica 47. Când este aplicabila sanctiunea nulitatii absolute? a. insa va putea produce. nula. cazul aplicarii art.22 C. natura normelor juridice incalcate b. este posibila si in cazul nulitatii absolute c. Care sunt exceptiile reale de la principiul retroactivitatii efectelor nulitatii actului juridic civil? a. in cazul nerespectarii conditiilor de validitate a cauzei 49. efectele produse prin declararea lor 45.:”In cazul in care sotul unei persoane declarata moarta s-a recasatorit. Care sunt deosebirile între nulitatea absoluta si nulitatea relativa ? a. si. cazul aplicarii art. anulabila b. poate interveni indiferent de intinderea nulitatii b.23 C. contractele cu executare succesiva executate. efecte juridice .43. inseamna inlocuirea vechii obligatii cu o noua obligatie b. nu este admisibila in cazul nulitatii relative 50. in cazul nerespectarii conditiilor de validitate a cauzei c. in cazul nerespectarii formei cerute ad probationem c. presupune renuntarea partii interesate la dreptul de a solicita anularea actului c. Care sunt cazurile de aplicabilitate a conversiunii actului juridic nul? a. hotararea declarativa de moarte este anulata. inainte de anularea acestora. in anumite cazuri. Care este regimul juridic al conversiunii actului juridic lovit de nulitate? a. atunci cand obiectul este ilicit sau imoral b. inlatura aplicarea principiului quod nullum est. casatoria cea noua ramane valabila”.fam – casatoria putativa c.fam.

caz in care partile vor fi puse intotdeauna in situatia anterioara prin restituirea prestatiilor b. dreptul subiectiv. sa fie imoral b. Care este regula în raporturile juridice obligationale? a. Care sunt cerintele generale pentru valabilitatea obiectului actului juridic civil: a. sanctiunea b. apartamentele proprietate privatã. aerul c. sunt lovite de nulitate. viitor si sigur ca realizare. continutul. dispozitia. in cazurile in care minorul a suferit un prejudiciu important 52. Care este regimul juridic al caducitãtii comparativ cu nulitatea? a. obligatia corelativã 53.51. . pana la care este amanata fie inceperea. obiectul. instanta pronuntand anularea chiar daca minorul a declarat la incheierea actului ca este major c. ipoteza. 55. sa fie determinat sau determinabil 57. sa fie in circuitul civil b. de care depinde existenta (nasterea ori desfiintarea) actului juridic c. solidaritatea b. subiectele c. sa fie ilicit c. Care bunuri pot forma obiectul unui contract de vânzare . viitor si nesigur. Cum sunt actele de dispozitie incheiate singur de catre minorul fara capacitate de exercitiu deplina? a. nu presupune un act valabil incheiat c. indivizibilitatea 54. intervine pentru cauze contemporane încheierii actului juridic 59. sa fie imoral 56. sunt anulabile. Care sunt elementele raportului juridic ? a. o perioadã de timp 58. Care este definitia termenului ca modalitate a actului juridic? a. pot fi anulate pentru leziune. Care sunt cerintele generale pentru valabilitatea obiectului actului juridic civil? a. se intalneste numai in sfera actelor unilaterale b.cumpãrare ? a. un eveniment. fie incetarea exercitiului drepturilor subiective si executarii obligatiilor civile b. existenta autorizatiei administrative sau judiciare c. divizibilitatea c. un eveniment. drumurile nationale b.

expresa si virtuala . absoluta si relativa b. presupune un act juridic nevalabil incheiat c. produce efecte ex tunc b. este determinata de cauze de nevalabilitate c. numai liberalitatilor b.Care este regimul juridic al caducitãtii comparativ cu nulitatea? a. produce efecte numai pentru viitor c. se aplica actelor incheiate prin reprezentare cu lipsa sau depãsirea puterii de a reprezenta c. Care este regimul juridic al inopozabilitãtii comparativ cu nulitatea? a. priveste acte supuse unor formalitati de publicitate fata de terti b. Care este regimul juridic al inopozabilitãtii comparativ cu nulitatea? a. presupune un act juridic nevalabil incheiat b. se aplica. intervine pentru cauze anterioare momentului incheierii actului juridic 62. priveste orice act juridic b. presupune un act juridic nevalabil incheiat 63. Care este clasificarea nulitãtii dupa intinderea efectelor sale? a. presupune un act nevalabil incheiat c. in principiu. priveste acte supuse unor formalitati de publicitate fata de terti 66. intervine pentru cauze anterioare momentului incheierii actului juridic b. Care este regimul juridic al inopozabilitãtii comparativ cu nulitatea? a. absoluta si relativa b. Cum poate fi nulitatea dupa natura interesului ocrotit prin dispozitia legala incalcata la incheierea actului juridic? a. presupune un act juridic valabil incheiat c. opereaza de drept b. presupune un act juridic nevalabil incheiat 64. intervine intotdeauna pentru cauze ulterioare incheierii lui 61. Care este regimul juridic al revocãrii comparativ cu nulitatea? a. priveste orice act juridic 65. intervine pentru cauze anterioare momentului incheierii actului juridic 60. este judiciara c. expresa si virtuala 67. partiala si totala c. Care este regimul juridic al inopozabilitãtii comparativ cu nulitatea? a. Care este regimul juridic al caducitãtii comparativ cu nulitatea? a. partiala si totala c.

declara ca renunta la orice pretentii derivate din faptul ca la data incheierii contractului de vanzare a lipsit incuviintarea autoritatii tutelare necesara instrainarii? a. drepturile si obligatiile partilor b. diviziblie si indivizibile b. bunul donat se va reintoarce de drept in patrimoniul descendentilor donatorului aflati in viata. este oricand prescriptibila pe cale de actiune sau exceptiune c. Cum se clasificã bunurile dupa cum pot fi sau nu inlocuite in executarea unei obligatii civile ? a. are caracter confirmativ (abdicativ de drepturi) b. in caz de predeces al donatarului si descendentilor sai. bunuri principale si bunuri accesorii . poate fi invocata de oricine face dovada unui interes serios si legitim b. devenit ulterior major. este lovita de nulitate absoluta c. in principiu b. dar inainte de renuntare. este aparenta 71. Cum se împart bunurile în functie de natura lor si de calificarea data de lege? a.68. Ce este obiectul actului juridic civil? a. Daca intr-un contract de donatie de bunuri imobile s-a stipulat de catre parti ca. au dobandit in mod valabil vreun drept real in legatura cu acelasi imobil c. cum este aceasta clauza? a. nu este aplicabila in toate cazurile de eroare la incheierea actului juridic civil 72. chiar daca clauza de intoarcere nu a fost inscrisa in cartea funciara b. ulterior vanzarii. sesizabile si insesizabile 75. Care este regimul juridic al nulitatii relative? a. fungiblie si nefungibile c. dupã întinderea efectelor 74. dupã cum sunt sau nu expres prevãzute de lege b. vreun drept personal in legatura cu acelasi imobil 69. bunuri care se afla in circuitul civil si bunuri scoase din circuitul civil b. nu poate fi opusa in niciun caz tertilor subachizitori cu titlu oneros si de buna-credinta 70. Care este regimul juridic al nulitatii absolute? a. dupã natura interesului ocrotit c. conduita pãrtilor stabilitã prin actul juridic c. este valabila si opozabila tertilor. Ce caracter are actul juridic prin care vanzatorul. este expres prevazuta de lege c. bunuri mobile si bunuri imobile c. dar inainte de renuntare. scopul urmarit la incheierea actului 73. poate fi opus tertilor care. Dupã care criteriu se face clasificarea nulitãtilor în nulitãti absolute si nulitãti relative ? a. nu poate fi opus tertilor care au dobandit ulterior vanzarii. opereazã de drept.

77. prin destinatie b. mobile prin determinarea legii 81. În functie de natura lor si calificarea datã de lege. prin obiectul la care se aplica b. ce fel de bunuri sunt statuile? imobile prin natura lor. În functie de obiectul la care se aplicã. ce fel de bunuri sunt autoturismele de teren? a. bunuri imobile în privinta celui ce le cumpãrã 80. imobile prin destinatia lor c.76. prin determinarea legii c. Dupã cum prin folosire li se consumã sau nu substanta ce fel de bunuri sunt fructele de pe arbori. Cum pot fi bunurile imobile potrivit Codului Civil ? a. c. daca proprietarul le-a asezat „inadins” in locuinta sa imobile prin obiectul la care se aplica prin natura lor prin anticipatie prin determinarea legii 82. imobile prin destinatie. prin destinatie c. Cum sunt fondurile de pamant si cladirile ca bunuri imobile? a. Cum pot fi bunurile mobile potrivit Codului Civil ? a. Ce fel de bunuri sunt . prin natura lor. b. imobile prin obiectul la care se aplica b. recoltele care inca se tin de radacini si fructele neculese de pe arbori ? a. bunuri mobile întotdeauna c. consumptibile b. În functie de posibilitatea de a fi împãrtite. ce fel de bunuri sunt servitutile? a. naturale b. bunuri imobile pentru proprietarul pãmantului b. prin natura lor 79. individual determinate 84. consumptibile c. a. . indivizibile 83. prin obiectul la care se aplica 78. b. insesizabile c. c. neculese inca? a.

fara de care dreptul nu se poate realiza c. acel drept in virtutea caruia titularul poate pretinde subiectului pasiv o conduita determinata. subrogatia personala c. prin ce operaþiune juridicã se poate face schimbarea subiectului activ ? a. stipulatia pentru altul c.Care sunt caracterele raportului juridic civil? a. fara a face apel la altcineva pentru a si-l realiza b. În cadrul raporturilor obligationale. poprire 89. stipulatie pentru altul b. reale c. În cadrul raporturilor obligationale. în orice raport juridic civil partile au un numar egal de drepturi subiective civile si de obligatii b. subrogatie personala c. raportul juridic civil are caracter supletiv c. prin ce operatiune juridicã poate avea loc schimbarea subiectului pasiv ? a. delegatia 87. principale si accesorii c. soarta sa nedepinzand de vreun alt drept . cum se împart drepturile subiective civile? a. În cadrul raporturilor obligationale. absolute si relative b. raportul juridic civil are caracter volitional 85. prin ce operaþiune juridicã poate avea loc schimbarea subiectului activ ? a. acel drept care are o existenta de sine statatoare. cesiunea de creantã 86. Care este definitia dreptul subiectiv civil absolut? a. În cadrul raporturilor obligationale. novatie prin schimbare de debitor b. prin ce operatiune juridicã poate avea loc schimbarea subiectului pasiv ? a. cesiunea de creanta b. patrimoniale 91. In functie de natura continutului lor. de creanta b. patrimoniale si nepatrimoniale 90. Care drepturi au caracter absolut ? a. novatie prin schimbare de creditor b. acel drept in virtutea caruia titularul sau poate avea o anumita conduita. stipulatia pentru altul c. cesiunea de creanta 88.

de a nu face 96. principiul retroactivitatii b. Care sunt principiile care guverneaza aplicarea legii civile in timp? a. sunt aleatorii 99. a carei executare nu se poate obtine pe cale silita. fara a se obliga la obtinerea acelui rezultat? a. de diligenta b. de rezultat sau determinata 94. printr-o actiune in justitie b.92. dar. Ce fel de obligatie este aceea care consta in indatorirea debitorului de a obtine un rezultat determinat ? a. nu se mai poate cere restituirea ei c. de rezultat c. a carei executare este asigurata in caz de neexecutare de catre debitor. determinata 95. Care obligatie civilã este naturala sau imperfecta ? a. reala b. principiul neretroactivitatii 98. de diligenta b. Care sunt principiile dreptului civil român? a. principiul egalitatii in fata legii civile b. care consta in indatorirea debitorului de a depune toata staruinta pentru obtinerea unui anumit rezultat. singur. principiul ocrotirii bunei-credinte 97. Ce fel de obligatie este aceea care consta in indatorirea debitorului de a depune toata staruinta pentru obtinerea unui anumit rezultat. Care sunt conditiile în care pot fi anulate pentru leziune actele juridice civile ? a. Ce fel de obligatie este aceea a detinatorului unui teren agricol de a-l cultiva? a. acceptarea succesiunii sub beneficiu de inventar c. imperfecta c. principiul aplicarii immediate a legii civile noi c. sunt incheiate de minorul cu varsta intre 14-18 ani. sunt acte de dispozitie b. principiul consensualismului c. adoptia . odata executata de bunavoie de catre debitor. fara a se obliga la insusi rezultat 93. fara incuviintarea ocrotitorului legal c. revocarea indirectã a unui legat b. Care acte juridice sunt solemne? a. de mijloace c.

Care dintre cazurile de ineficacitate a actului juridic civil produc efecte numai pentru viitor? a. un act juridic declarativ c. consumptibile si neconsumptibile c. inter vivos c.100. retragerea ofertei de a contracta. solemn. dupa cum folosirea lor implica ori nu consumarea ori instrainarea lor ? a. un act juridic translativ b. dupa modul de percepere? a. Care enunt este valabil. frugifere si nefrugifere 108. Care sunt exceptiile de la irevocabilitatea actelor juridice unilaterale? a. o liberalitate 104. donatia c. caducitatea b. având în vedere conditiile de valabilitate a consimtãmantului? a. dupã efectul pe care îl produce? a. nerespectarea unei incapacitati de folosinta a unei persoane fizice. Cum se împart bunurile. error in corpore si error in substantiam b. consensual b. impusa pentru ocrotirea unui interes privat c. Ce este comodatul. Tacerea valoreaza consimtamant cand legea prevede expres aceasta b. corporale si necorporale . consensual. dupã scopul avut în vedere la încheierea lui? a. Vanzarea cumpararea unui teren este un act juridic consensual c. dupã modul de încheiere? a. inainte de a ajunge la destinatar 103. Care este clasificarea bunurilor. consumptibile si neconsumptibile c. un act juridic aleatoriu b. translativ. fungibile si nefungibile b. Ce este ipoteca. Care sunt cauzele de nulitate absoluta a unui act juridic civil? a. un act juridic dezinteresat c. numit 106. Ce fel de act juridic este vanzarea-cumpararea unui teren. nulitatea absoluta c. un act juridic constitutiv 105. nerespectarea principiului specialitatii capacitatii de folosinta a persoanei juridice 101. fungibile si nefungibile b. unilateral. legatul b. rezilierea 107. Nu este valabila conditia pur potestatriva din partea creditorului 102.

Capacitatea este regula. Cum se împart bunurile. consumptibil b. Ipoteca are ca obiect un imobil. consumptibile si neconsumptibile c. incapacitatea reprezinta exceptia b. dupa cum pot fi ori nu impartite fara sa-si schimbe destinatia lor? a. dupã natura lui si calificarea datã de lege? a. sub aspect juridic. fungibil 114. O persoana fizica poate fi lipsita de capacitate de folosinta c. Cum este acel bun care poate produce periodic fara consumarea substantei sale alte bunuri ori produse numite fructe ? a. Cum este bunul care nu poate fi inlocuit cu altul in executarea unei obligatii. consumptibil b. fungibile si nefungibile b. Cum este acel bun care nu poate fi folosit fara ca prima lui intrebuintare sa consumarea substantei ori instrainarea lui ? a. frugifere si nefrugifere 110. imobil prin destinatie 112. consumptibile si neconsumptibile c. Nimeni nu poate fi ingradit in capacitatea de exercitiu 117. al clasificãrii bunurilor în mobile si imobile ? a. consumptibil nu implice 115. Care enunt este corect având în vedere reglementarea capacitãtii de a încheia acte juridice civile? a. pe când gajul priveste un mobil b. Gajul are ca obiect un imobil. fungibil b. astfel ca debitorul nu este liberat decat prin predarea bunului datorat? a. fungibile si nefungibile b. pentru imobile posesia de buna credinta valoreaza titlu de proprietate. Care enunt este corect avându-se în vedere interesul. frugifer 116. Care sunt conditiile de valabilitate ale consimtamantului ? . fungibil c. nefungibil c. pe când ipoteca priveste un mobil c. Cum este uzufructul lucrurilor imobile. divizibile si indivizibile 111. Pentru mobile posesia poate conduce la uzucapiune. imobil prin natura lui b. Cum se împart bunurile dupa cum pot fi sau nu inlocuite in executarea unei obligatii civile? a. 113. imobil prin obiectul la care se aplica c.109. nefungibil c.

Cum sunt actiunile reale din punctul de vedere al prescriptiei extinctive? a. este prescriptibila in termenul general de 3 ani b. este imprescriptibila c. persoanele fizice cu varsta intre 14 si 18 ani c. sunt. actiunea in justitie trebuie sa fie efectiva b. prescriptibile extinctiv b. constituie o conditie necesara si suficienta pentru existenta discernamantului 119. chiar daca a fost introdusa la un organ fara activitate jurisdictionala c. Ce conditii trebuie sã îndeplineascã cererea de chemare in judecata pentru a produce efectul intreruptiv al termenului de prescriptie? a. sa fie obiectiv c. este o stare de drept b. Care enunt este corect. in termenul general de 3 ani c. introducerea cererii de chemare in judecata intrerupe prescriptia dreptului la actiune. persoanele fizice cu capacitate deplina de exercitiu b. sa provina de la o persoana cu discernamant b. din punctul de vedere al prescriptiei? a. avându-se în vedere cauzele si efectele întreruperii termenului de prescriptie extinctiva. Care sunt conditiile pentru ca cererea de chemare în judecatã sã producã efectul intreruptiv al termenului de prescriptie? a. actiunea in justitie poate fi anulata 123. Capacitatea de a incheia acte juridice civile: a. este o stare de fapt c. in principiu. persoanele fizice lipsite de capacitate de exercitiu 120. introducerea cererii de chemare in judecata opreste de drept cursul prescriptiei extinctive b. este prescriptiblia in termenul de 30 de ani 121. actiunea in justitie trebuie sa fie admisa b. in principiu. intentia de a produce efecte juridice poate lipsi in anumite cazuri 118. actiunea in justitie poate fi perimata c. Cum se clasificã actiunea în revendicare imobiliarã. Care persoane sunt prezumate ca au discernamantul necesar pentru a incheia acte juridice civile? a. introducerea cererii de chemare in judecata sterge provizoriu si conditionat prescriptia scursa pana la data inregistrarii cererii introductive de instanta . in principiu.a. actiunea in justitie poate fi perimata c. prin introducerea unei cereri de chemare în judecatã? a. in termenul general de 6 luni 122. actiunea in justitie poate fi anulata 124. se prescriu. se prescriu.

în raporturile dintre soti 129. prescriptia stinge dreptul subiectiv civil b. cat timp cel in favoarea caruia prescriptia curge face parte din fortele armate ale Romaniei. prin introducerea unei cereri de chemare in judecata c. prin recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia . 127. Suspendarea sterge prescriptia inceputa inainte de a se fi ivit imprejurarea care a intrerupt-o c. perimata sau cel care a facut-o sa nu fi renuntat la ea b. Care sunt cauzele de suspendare a cursului prescriptiei? a. Întreruperea sterge prescriptia inceputa inainte de a se fi ivit imprejurarea care a intrerupt-o b. in raporturile intre soti c. prin recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia 128. În ce situatii se suspendã cursul prescriptiei ? a. prescriptia implinita nu poate fi invocata de instanta din oficiu 126. intre ocrotitor si ocrotit. tinand cont de regimul juridic al repunerii în termenul de prescriptie extinctiva? a. cat timp cel in favoarea caruia prescriptia curge face parte din fortele armate ale Romaniei.125. cu conditia ca cererea sa nu fie respinsa. socotindu-se si timpul scurs inainte de suspendare. iar acestea sunt puse pe picior de razboi c. Care sunt cazurile de întrerupere a termenului prescriptiei extinctive? a. anulata. În ce situatii se întrerupe cursul prescriptiei? a. cat timp socotelile nu au fost date si aprobate b. caracter judiciar c. in principiu. prescriptia isi reia cursul. Care enunt este corect tinand cont de efectele întreruperii prescriptiei extinctive? a. iar acestea sunt puse pe picior de razboi b. prin recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia 130. repunerea in termenul de prescriptie extinctiva are. Care enunt este corect. prin introducerea unei cereri de chemare in judecata c. Dupa incetarea intreruperii. in raporturile dintre soti b. prin introducerea unei cereri de chemare in judecata sau de arbitrare.

Care actiuni reale sunt imprescriptibile extinctiv? a. Când se suspendã cursul prescriptiei ? a. iar acestea sunt puse pe picior de razboi b.actiunea in stabilirea paternitatii c. . cand aceasta a incetat b. reprezentantul sau legal sau persoana chemata de lege sa-i incuviinteze actele. De la ce datã începe sã curgã prescriptia dreptului la actiune. data nasterii raportului juridic b. insa cel mai tarziu la implinirea a 18 luni de la data incheierii actului c.131. Prescriptia dreptului la actiunea privind viciile unei constructii. Pentru dreptul pur si simplu. prin introducerea unei cereri de chemare in judecata c. insa cel mai tarziu la implinirea a 18 luni de la data incheierii actului. pentru violenta? a. Care actiuni nepatrimoniale sunt imprescriptibile extinctiv? a. De la ce datã începe sã curgã prescriptia dreptului la actiune in anularea unui act juridic. Care enunt este corect. actiunea in nulitate absoluta b. data implinirii ori realizarii conditiei c. cand pagubitul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca paguba si pe cel care raspunde de ea 134. b. cand cel indreptatit. data descoperirii viciilor 135. a cunoscut cauza anularii. prescriptia dreptului la actiune incepe sa curga de la data implinirii termenului ori realizarii conditiei c. Prescriptia dreptului la actiune in anularea unui act juridic pentru violenta incepe sa curga de la data cand cel indreptatit. actiunea proprietarului care revendica suprafata de teren smulsa de un rau si alipita de suprafata de teren a paratului . reprezentantul sau legal sau persoana chemata de lege sa-i incuviinteze actele. 133. actiunea in revendicare mobiliara intemeiata pe dreptul de proprietate privata c. a cunoscut cauza anularii. actiunea in partaj b. incepe sa curga de la data descoperirii viciilor. pentru dreptul pur si simplu? a. având în vedere termenele speciale de presciptie? a. prin recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia 132. cat timp cel in favoarea caruia prescriptia curge face parte din fortele armate ale Romaniei. insa cel mai tarziu de la implinirea a trei ani de la predare. actiunea in tagada paternitatii 136.

aflate în circuitul civil. dupa ce dreptul la actiune al creditorului s-a prescris? a. Care este situatia debitorului care a executat obligatia. daca pretul este derizoriu b. Care enunt este corect avându-se în vedere regimul juridic al actului juridic civil? . nasterea in patrimoniul debitorului a unei obligatii facultative 139. leziune. nu are dreptul sa ceara inapoierea prestatiei. Care este efectul prescriptiei dreptului la actiune? a. c. Ce fel de bunuri sunt obiectele de cult religios? a. are dreptul sa ceara inapoierea prestatiei in temeiul imbogatirii fara just temei c. dreptul de concesiune 143. incorporale 141. Pentru ce este anulabilã vanzarea de catre minorul de 16 ani a unei biciclete ? a. daca nu a stiut ca dreptul era prescris b. actiunea in partaj 138. lipsa incuviintarii instantei (autoritatii) tutelare c. actiunile in revendicare imobiliara c. privilegiile. incapacitatea de exercitiu a minorului 144.137. prescriptibile extinctiv? a. Care sunt drepturile reale principale? a. drepturile de creanta b. c. b. . dreptul de uzufruct. ipoteca 142. stinge obligatia corelativa c. dreptul de retentie b. b. dreptul de uz. Care sunt dezmembrãmintele dreptului de proprietate? a. are dreptul sa ceara inapoierea prestatiei in temeiul platii nedatorate. stinge dreptul subiectiv b. imobile. privilegiile c. Care drepturi sunt in principiu. 140.

nenumit c. . Dovada actelor juridice al caror obiect are o valoare ce depaseste suma de 250 de lei. in dreptul familiei se cere o calitate speciala a subiectelor sale. c. b. cu titlu gratuit b. sub sanctiunea nulitatii relative inopozabila creditorilor personali revocabila 150. interzisa. Sanctiunea nerspectarii formei cerute ad probationem nu consta in nevalabilitatea actului. Ce fel de act este asigurarea de viata? a.a. mandatul 146. comutative c. de dispozitie c. pe parcursul raporturilor de munca. subiectele se afla in pozitie de subordonare. Testamentul este un act consensual c. adoptia c. acte de dispozitie b. ci in imposibilitatea dovedirii actului cu un alt mijloc de proba. actele incheiate de minorul intre 14-18 ani singur. Ce fel de acte juridice civile pot fi anulate pentru leziune? a. acte de dispozitie c. comutativ b. b. normele majoritare in dreptul familiei sunt cele dispozitive. de administrare 151. fara incuviintarea ocrotitorului legal 147. Cum sunt actele juridice civile care pot fi anulate pentru leziune? a. Ce fel de acte juridice civile pot fi anulate pentru leziune? a. se poate face cu martori 145. Care sunt deosebirile dintre dreptul muncii si dreptul civil? a. de administrare b. Cum este donatia intre soti ? a. donatia b. Care sunt deosebirile dintre dreptul familiei si dreptul civil? a. aleatorii 148. in dreptul familiei sunt dominante raporturile patrimoniale. b. Care sunt actele solemne? a. cu titlu gratuit 149. c. 152.

154. obligatia de a transmite sau a constitui un drept real c. b. fie pozitie de egalitate. b. egalitatea acestora in fata legii civile. desuetudine. egalitatea reala. 158. 155. b. obligatia de a preda un lucru. de ordin material sau juridic. c. Ce reprezintã abuzul de drept subiectiv civil? a. sunt insotite de prerogativa preferintei. posesia 157. b. obligatia de a castiga un anumit proces. printre altele. Ce include categoria drepturilor reale accesorii ? a. . 160. Ce reprezinta egalitatea partilor(subiectilor) raportului juridic civil? a. obligatia de a presta un serviciu in mod gratuit. Prin ce se aseamana dreptul real si dreptul de creanta ? a. in dreptul muncii exista fie subordonare. au determinate atat subiectul activ. Ce este o obligatie de mijloace? a. exercitarea dreptului subiectiv cu rea-credinta 159. Cum se produce iesirea din vigoare a legii civile? a. materiala intre partile raportului juridic civil. b. dupa caz. 156. c.b. b. presupune. chiar de o mai mica importanta. sunt evaluabile pecuniar. inseamna depasirea limitelor externe. reglementarile internationale (conventii. conform contractului. Care sunt izvoarele dreptului civil? a. c. obligatia pe care si-o asuma medicul de a depune toata priceperea sa in tratarea pacientului. egalitatea juridica a vointelor partilor raportului juridic civil. dreptul de ipoteca. obligatia de a preda un anumit lucru. acorduri). b. doctrina. c. b. jurisprudenta c. ale dreptului respectiv. constituie o exceptie de la principiul pacta sunt servanda. c. dreptul de servitute. cat si subiectul pasiv. c. abrogare prin orice act normativ. pacte. 153. c. asumata de avocat fata de clientul sau. in dreptul muncii sunt majoritare raporturile nepatrimoniale. Ce se întelege prin obligatia de „a da” ? a. abrogarea ei implicita.

frugifere si nefrugifere. niciun fel de bunuri. dreptul de creanta corelativ obligatiei debitorului de a constitui un drept de superficie. In ce priveste puterea doveditoare a inscrisului autentic. daca nu sunt mai multe de acelasi fel. c. sa aiba legatura cu pricina. b. 164. . fara a afecta valabilitatea platii ? a. Ce bunuri se includ în categoria bunurilor incorporale? a. faptele constante. c. Care bunuri sunt imobile prin obiectul la care se aplica? a. c. fondul de comert. b. Cum se clasificã bunurile dupã cum pot fi inlocuite sau nu in executarea unei obligatii.161. mentiunile ce reprezinta constatarile personale ale agentului instrumentator. dreptul de proprietate asupra unui bun mobil prin natura lui. 165. care acte fac dovada pana la proba contrarie? a. Ce conditii trebuie sã indeplineascã proba pentru a fi incuviintata de instanta ? a. b. toate drepturile subiective 166. c. bunurile incorporale. sã nu mai fi fost folositã în alte pricini. c. obiectele de cult religios. Care fapte trebuie dovedite? a. mentiunile ce privesc declaratiile partilor facute in fata organului instrumentator. divizibile si indivizibile. faptele materiale exteriorizate. 168. fungibile si nefungibile. Care bunuri nu pot forma obiectul executarii silite a debitorului? a. b. sunt indatoriri care decurg din regulile de convietuire sociala 162. 163. 167. daca debitorul nu este de acord cu executarea lor. acele obligatii care nu se bucura de vreo sanctiune (protectie) juridica b. c. faptele negative. titlurile de valoare. acele obligatii care pot fi valorificate numai pe cale de exceptie (aparare). sa fie acceptatã de pãrti . dreptul de proprietate asupra unui teren. b. Ce sunt obligatiile naturale? a. b. c. b.

patrimoniale si nepatrimoniale. b. b. un act care valideaza retroactiv actul juridic anulabil. c. refacerea actului juridic anulabil 176. prezumtia de paternitate. acte juridice cu titlu oneros si acte juridice cu titlu gratuit. nu sunt susceptibile de rasturnare prin alte mijloace de probatiune admise de lege. realizarii acordului de vointa c. prezumtia autoritatii de lucru judecat. sunt nelimitate ca numar. 169. o conventie prin care se ratifica un act juridic anulabil. Care prezumtii sunt legale absolute (jure et de jure)? a. Care sunt actele juridice civile solemne? . 173. în cazul conventiei de partaj. la cesiunea de creanta. c.c. sunt absolute. b. prezumtia puterii lucrului judecat. b. 170. semnarii inscrisului ce constata contractul. 171. mentiunile straine de obiectul inscrisului. prezumtia timpului legal al conceptiei. actele juridice cauzale si acte juridice abstracte. prezumtia de comunitate a bunurilor dobandite de catre soti in timpul casatoriei c. predarii. Care sunt actele juridice de confirmare? a. b. c. c. 174. 175. Când se transmite dreptul de proprietate asupra bunurilor determinate generic în cazul actelor juridice translative intre vii? a. b. Cum se clasificã actele juridice dupa scopul urmarit la incheierea lor? a. prezumtia legala de plata. c. b. Care sunt caracteristicile prezumtiilor simple judecãtoresti? a. Care prezumtii sunt legale relative (juris tantum)? a. afara de cazul cand partile au prevazut altfel. Când este vorba de un act juridic declarativ ? a. în cazul conventiei de ipoteca. 172.

lipsa capacitãtii de exercitiu c. la actele juridice unilaterale 180. Care sunt viciile de consimtamant? a. tagada paternitatii 177. cand legea prevede expres aceasta. b. b. de forma. c. de eficacitate 178. Ce viciu de consimtãmânt este atunci când falsa reprezentare priveste natura actului juridic care se incheie? a. când falsa reprezentare priveste natura actului juridic. când falsa reprezentare priveste identitatea fizica a obiectului acelui act juridic. b. error in substantiam. b. Ce fel de conditie este capacitatea de a incheia actul juridic civil ? a. error in negotium. când manifestarea de vointã nu a fost fãcutã în scris. acceptarea succesiunii sub beneficiu de inventar. c. c. împrumutul. c. b. . Când tãcerea valoreaza consimtamant? a. cand declaratia de vointa a fost facuta iocandi causa. Când lipseste intentia de a produce efecte juridice? a. când falsa reprezentare cade asupra calitatilor substantiale ale obiectului acelui act juridic b. sã fie determinabil. de fond. c. b. lipsa capacitatii de folosintã 182. eroarea. error in corpore. în cazul surdo-mutilor. 183. c. cand declaratia de vointa s-a facut sub conditie simpla potestativa din partea celui ce se obliga. c. Când falsa reprezentare a realitãtii la incheierea actului juridic atrage nulitatea relativa a acestuia ? a. 181. Care sunt cerintele de valabilitate a consimtãmantului? a.a. sa fie exprimat cu intentia de a produce efecte juridice. 179. sa provina de la o persoana cu capacitate de folosintã. b.

190. 188. când partea a avut. b. c. este o eroare provocata. 187. b. in conditiile legii. b. a erorii. nulitatea absoluta a actului juridic. la incheierea actului juridic. incident (secundar) atrage nulitatea relativa. amenintarea trebuie sa provina de la cocontractant.184. c. nu afecteaza valabilitatea contractului atunci cand provine de la reprezentantul cocontractantului. se sanctioneaza cu nulitatea absoluta a actului juridic. a. este aplicabil si actelor juridice unilaterale. când manifestarea de vointa este prea vaga. În ce conditii violenta constituie viciu de consimtamant ? . c. viciu de consimtamant. dacã provine numai de la persoana cu care s-a contractat. Care este regimul juridic al dolului? a. b. nu are efecte asupra valabilitãtii actului. b. Care este regimul juridic al dolului? a. dacã este indiferenta. dacã amenintarea este justa. b. 189. Care este sanctiunea pentru eroare asupra persoanei cu care s-a contractat? a. nu afecteaza valabilitatea contractului atunci cand imprejurarea ascunsa de una din parti era cunoscuta de cocontractant. când lipseste discernamantul. b. este. c. 185. 186. Când este vorba de un viciu de consimtamant la încheierea unui act juridic civil? a. temerea insuflata celui amenintat trebuie sa fie considerabila si actuala. c. o falsa reprezentare a calitatilor substantiale ale obiectului acestuia. Care sunt efectele dolului: a. . În structura cãrui viciu de consimtãmânt nu exista un element obiectiv ? a. atrage întotdeauna nulitatea absolutã. c. in toate cazurile. În ce conditii violenta constituie viciu de consimtãmânt? a. poate atrage anularea actului juridic. este aplicabil numai actelor juridice bilaterale. c. sanctiunea care intervine este nulitatea absoluta 191.

este o conditie de fond si esentiala. a dolului. consta in drepturile si obligatiile partilor. Care poate fi obiectul actelor inter vivos: a. 196. a violentei. sã fie explicita. b. c. poate sa priveasca si un bun viitor. viciile de consimtamant? a. b. b. în drepturile si obligatiile partilor. 193. existenta autorizatiei administrative sau judiciare. 194. c. consta in scopul urmarit la incheierea actului juridic. atrag nulitatea relativa. consta in scopul urmarit la incheierea actului juridic. Când este falsã cauza actului juridic civil ? . Ce conditii trebuie sã îndeplineascã cauza (scopul) actului juridic civil? a. c. Care sunt conditiile generale ale obiectului actului juridic civil? a. c. 198. b. sã fie reala. 195.b. 192. bunurile care fac parte dintr-o mostenire nedeschisã. 197. Ce fel de nulitate atrag de regula. obiectul sa fie real. sã fie determinata sau cel putin determinabila. trebuie. sa fie licit. Care sunt cerintele generale ale valabilitatii obiectului actului juridic civil? a. c. În ce constã obiectul actului juridic civil ? a. Care sunt conditiile de valabilitate pentru obiectul actului juridic civil? a. obiectul sã fie corporal. patrimoniul unei persoane fizice. printre altele. b. c. c. c. obligatiile unei persoane fizice. atrag nulitatea absoluta. nu afecteaza valabilitatea actului juridic. în clauzele stabilite de parti. 199. b. b. în conduita partilor.

Care sunt caracterele juridice ale formei cerutã “ad validitatem” a. depozitului voluntar. in cazul lipsei discernamantului. nulitatea relativa a actului juridic. Ce conditii trebuie sã îndeplineascã pentru a fi valabila. c. 203. in caz de nerespectare. 200. b. ci doar posibilitatea dovedirii acestuia. b. intervine si în cazul novatiei. nulitatea absoluta a actului juridic. unele clauze ale actului nul sunt desfiintate iar altele mentinute. b. atrage. c. sã fie probata. 205. c. nu afecteaza valabilitatea actului juridic. consta. b. Care este regimul juridic al conversiunii actului juridic civil: a. Care sunt cazurile în care este cerutã forma ad validitatem ? a. b. in toate cazurile. cauza actului juridic civil? a. in intocmirea unui inscris autentic. . b. in caz de nerespectare. inseamna inlocuirea vechii obligatii cu o noua obligatie. consta. atrage. sã fie licita si morala. c. sa existe un element de diferenta intre actul nul si actul valabil. c. 206. cand lipseste scopul imediat intr-un act juridic nenumit. Care sunt conditiile care trebuie îndeplinite pentru conversiunea unui act juridic? a. dacã actul este autentic. Care este consecinta nerespectãrii formei cerutã „ad validitatem”? a.a. contractului de inchiriere a locuintei. c. intre cele doua obligatii existand un element de diferenta. c. c. reprezinta o aplicatie a principiului consensualismului. b. este incompatibila cu manifestarea tacita de vointa. sã fie posibila. atrage nulitatea absoluta. actelor constitutive ale asociatiilor si fundatiilor fara scop patrimonial. in toate cazurile. este posibila si in cazul nulitatii absolute. in intocmirea unui inscris autentic. daca exista eroare asupra motivului determinant (scopului mediat). 201. atrage nulitatea relativa. b. Care sunt consecintele nerespectarii formei actului juridic cerute ad validitatem: a. 204. 202.

este nula. 210. 214. atrage nulitatea relativa a actului juridic. . pur potestativa din partea creditorului . pur potestativa. c. c. b. conditia. 211. presupune intocmirea unui inscris autentic. printre altele. atrage nulitatea partiala a actului juridic.este valabila. Care este conditia (ca modalitate a actului juridic) a carei realizare depinde exclusiv de vointa uneia din parti ? a. partile trebuie sa isi restituie prestatiile efectuate. Care este regimul juridic aplicabil în cazul formei cerutã ad probationem? a. “pendente conditione”: a. Care conditie duce la nulitatea obligatiei? a. 212. mixta. Care este sanctiunea pentru nerespectarea formei actului juridic civil cerute ad probationem? a. b. 213. in cazul contractului de asigurare. b. suspensiva pur potestativa din partea debitorului. rezolutorie pur potestativa din partea donatorului. riscul pieirii fortuite a lucrului individual determinat care face obiectul obligatiei de a da va fi suportat de catre dobanditor c. Care sunt modalitãtile actului juridic civil? a. b. c. afara de cazul cand partile au prevazut altfel. b. nulitatea relativa a actului juridic. in caz de nerespectare. creditorul este indreptatit sa solicite executarea obligatiei. suspensiva pur potestativa din partea creditorului. termenul. capacitatea. Care sunt efectele în cazul conditiei suspensive. fructele care au fost culese de dobanditor trebuie restituite. actul juridic se consolideaza retroactiv. rezolutorie cauzala. c. Care sunt efectele juridice ale obligatiei asumate sub conditie? a. b. Care este efectul realizãrii (implinirii) conditiei rezolutorii? a. 208. c. nu afecteaza valabilitatea actului juridic.este valabilã. dobanditorul dreptului real imobiliar este indreptatit sa il inscrie provizoriu in cartea funciara. este ceruta. b. b. c. potestativa simpla. atrage.207. 209.

b. 218. 220. principiul fortei obligatorii. 221. Care este semnificatia principiului “ Pacta sunt servanta” : a. poate fi dispusa din oficiu de organul de jurisdictie. exclusiv vointa unei parti sau de hazard. este consacrat legislativ numai pentru conventii (contracte). c. b. este un principiu care guverneaza efectele nulitatii actului juridic.c. trebuie ceruta numai de cel impotriva caruia s-a implinit prescriptia. pur potestativa. 217. b. prelungirea. principiul ocrotirii bunei credinte. parasirii incapabilului de catre reprezentantul legal. În ce caz este vorba despre o restrângere a efectelor principiului “pacta sunt servanda” ? a. În ce caz se poate dispune repunerea in termenul de prescriptie extinctiva? a. culpei sub forma neglijentei. 215. incetarea locatiunii datorita mortii locatarului. De ce depinde o conditie(ca modaliate a actului juridic civil) pentru a fi o conditie mixtã? a. c. b. c. Care este regimul juridic aplicabil în cazul repunerii in termenul de prescriptie extinctiva de drept comun? a. 216. a efectelor anumitor acte juridice. c. mixta. potestativa simpla. incetarea imprumutului de folosinta din cauza mortii comodantului. b. c. b. 219. vointa unei parti si de vointa unei persoane determinate. Care este conditia (ca modalitate a actului juridic) a carei realizare depinde de vointa uneia din parti si de vointa unei persoane nedeterminate? a. opereaza de drept si automat . principiul repunerii in situatia anterioara. vointa unei parti si de vointa unei persoane nedeterminate. prin lege. Care este regimul juridic aplicabil principiului “pacta sunt servanda”: a. nu si pentru actele juridice unilaterale. c. este un principiu general al dreptului civil. c. b. erorii de drept. suspensiva potestativa simpla din partea promitentului.

se dispune numai pentru cauzele enumerate limitativ de lege. intreruptivã de termen. sa nu fie concludent. metodei logice a. b c. b. 167/1958. sa nu fie pertinent. c. b. b. b c. a. sa fie verosimil. opereaza de drept. novatie. rudele si afinii în general. c. . a. a b. 224. Ce desemneazã termenul “drept civil” ? a. dupa ce s-a implinit prescriptia extinctiva. interzisii judecãtoresti. c 227. b. repunerea in termenul de prescriptie extinctiva? a. a b. a b. nu are nici o denumire specificã. 223. metodei sistematice de interpretare a legii. nu poate fi dispusa daca exista culpa titularului dreptului in depasirea termenului de prescriptie extinctiva. Cum se numeste conventia prin care. Care persoane nu pot avea calitatea de martor? a. debitorul recunoaste datoria pretinsa de creditor si declara ca o va plati? a. cei condamnati pentru calomnie. În ce conditii se face. c 225. b. Cãrei metode de interpretare îi este specific argumentul apreciativ formal ”per a contrario” ? a.222. prerogativa unei persoane de a nu avea un anumit comportament social si de a pretinde celorlalti o anumitã conduiã. c. interpretãrii restrictive c. Ce conditii trebuie sã îndeplineascã faptul juridic. pentru a fi inclus in obiectul probei? a. c. b c. în sistemul Decretului nr. c 226.

Cum se clasificã termenul dupa criteriul partii careia ii profita? a. c. Care sunt conditiile pe care trebuie sã le îndeplineascã un bun pentru a dobândi semnificatie juridicã? a. lumina. b. sã-i fie util omului. c 231. a b. c. b c. aerul. c . priveste acte sau fapte comise anterior. b c. sã nu aibã valoare economicã. c.b. a b. totalitatea normelor juridice care reglementeazã raporturi juridice civile aflate în vigoare c. a. a. c. b c. extinctiv a. este obiectivã. a b. Care sunt trãsãturile mãrturiei? a. b. bunurile care sunt în domeniul privat. b. bunurile care sunt în proprietatea privatã a statului. inseamnã stiintã si are ca obiect cercetarea si studierea raporturilor de drept administrativ . c 228. b c. b. sã nu poatã fi însusit. in favoarea creditorului. marea. Care “bunuri” nu pot face obiectul actelor juridice civile? a. c 229. c 230. caracter scris. a b. b c. suspensiv. a. a. a b.

Cum poate fi interpretarea legii ? a. c 234. drepturi patrimoniale. a b. legile. Care sunt modalitatile actului juridic civil? a. fapte cunoscute de toti locuitorii unui stat sau tinut si nu trebuie dovedite. Care sunt faptele notorii ? a. legala. a.232. b c. Care sunt izvoarele dreptului civil? a. c . Care sunt drepturile pe care titularii lor le exercita singuri si care impun tuturor obligatia generala de a se abtine de la orice atingere sau nesocotire a lor? a. a. b. a b. a b. oficialã. fapte care au o existenta prezumata de lege. jurisprudenta a. b. b. a b. a. termenul. fapte cunoscute de judecator cu alt prilej. a b. b. b c. c 235. c 236. c. c. pluralitatea c. obiceiul locului c. c. c 233. b c. b c. concreta. leziunea a. b c. drepturi relative. b. drepturi absolute.

a. c 240. legi organice. a. b c. b . b. criteriul importantei lor. c 241. c. legi ordinare. c. generice. b. Care principiu este specific sistemului nostru de drept civil. a b. dupa criteriul timpului juridic ? a. criteriul circulatiei juridice. a b. b. b. legi tranzitorii. c. dreptul international public. a b. a. criteriul modului de utilizare. b. cel al consensualismului. Cum se clasificã legile. dreptul intern public. b c. c. cel al remiterii bunului. b c. Din ce ramurã a dreptului face parte dreptul civil ? a. bunuri neconsumptibile. a b. bunuri individuale determinate. a b. c 239. dreptul intern privat. Care sunt criteriile de clasificare a bunurilor? a. Ce fel de bunuri sunt alimentele? a. in materia actelor juridice: a.237. c 238. . b c. a. cel al solemnitatii (formalismului). a. c.

c 243. sarcini imposibile. a. sarcini licite. de la varsta de 14 ani. c 245. persoane fara nici o cetatenie. b c. prin marturii. Ce sunt patrizii? a. a b. c. . b c. Care este clasificarea termenului(ca modalitate a actului juridic civil) în raport de efectele produse? a. sarcini morale. b. a b. termen expres si implicit. De când are copilul capacitate de folosintã? a. a b. c. de la momentul conceptiei. a. a. b c. b. c. c.c. Cum se poate dovedi violenta( ca viciu de consimtãmânt)? a. a b. c 242. a. c 246. prin inscrisuri. c 244. c. termen cert si incert. insa cu conditia de a se naste viu. b. straini. b c. termen suspensiv si extinctiv. Care este clasificarea sarcinilor în raport valabilitatea lor ? a. b. de la momentul nasterii. cetateni romani. prin toate mijloacele de proba. b.

c. a b. c 247. Ce fel de drepturi sunt drepturile reale ? a. b c. testamentul. c 248. c. tagada paternitatii. a. c 249. drepturi nepatrimoniale. Care este clasificarea conditiei (ca modalitate a actului juridic civil). dupa criteriul cauzei ? a. drepturi nepatrimoniale. b c. c. a b. a. b. de la principiul irevocabilitatii: a. in cazul actelor juridice unilaterale. . a b. imposibilã. c . donatia. drepturi absolute. b c. potestativa. c 250. b.a. c. drepturi relative. Ce fel de drepturi sunt drepturile personale ? a drepturi relative b. drepturi patrimoniale. posibilã. a. b c. b. a b. a. b c. a b. Care sunt exceptiile.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.