Facultatea de Stiinte juridice si administrative, Brasov Dreptul muncii si securitatii sociale - administratie anul II

MULTIPLE CHOICE 1. Ce sunt patronatele? a. Potrivit art. 230 al.1 din Codul muncii, patronatele, denumite si organizatii de

angajatori, constituite în conditiile legii, sunt organizatii ale angajatorilor, autonome, fãrã caracter politic, înfiintate ca persoane juridice de drept privat, fãrã scop patrimonial. b. sunt constituite de către salariaţi pe baza dreptului de liberă asociere, în scopul promovării intereselor lor profesionale, economice şi sociale, precum şi al apărării drepturilor individuale şi colective ale acestora prevăzute în contractele colective şi individuale de muncă sau în acordurile colective de muncă c. sunt organizatii constituite conform legii ai caror membrii pot adera de la implinirea vârstei de 16 ani, fãrã a fi necesara încuviintarea prealabila a reprezentantilor lor legali
2. Ce fel de capacitate de munca recunoaste legea, persoanei, incepand cu varsta de 15 ani si

pana la 16 ani ?
a. totala; b. restransa; c. persoana nu are capacitate de munca 3.

Statutele organizaţiilor sindicale cuprind cel puţin următoarele prevederi cu privire la: A) scopul constituirii, denumirea si sediul organizaţiei sindicale; B) modul in care se dobândeşte si încetează calitatea de membru al organizaţiei sindicale; C) drepturile si îndatoririle membrilor; D) modul de stabilire si încasare a cotizaţiei; E) organele executive de conducere, denumirea acestora, modul de alegere si de revocare, durata mandatelor si atribuţiile lor;
a. b. c. d. 4. A+B B+C A+B+C+D A+B+C+D+E

Poate avea calitate de salariat:
a. Doar persoana care a implinit vârsta de 14 ani; b. Doar o persoană juridică care a dobândit personalitate juridică; c. Doar o persoană fizică;

d. Doar o persoană cu studii preuniversitare. 5. Ce este contractul colectiv de munca, potrivit Legii dialogului social nr.62/2011? a. este conventia incheiata în forma scrisa intre angajator sau organizatia

patronalasi reprezentantii angajatilor, prin care se stabilesc clauze privind drepturile si obligatiile ce decurg din relatiile de muncã. b. este convenţia încheiata intre angajator si salariat c. este conventia incheiata intre 2 parti in care fiecare parte se obliga una in favoarea celeilalte
6. Identificati varianta adevarata: a. negocierea colectivã este obligatorie, cu exceptia cazului în care angajatorul are

încadrati mai putin de 21 de salariati.
b. Codul muncii nu aduce precizari in legatura cu negocierea colectiva c. legiuitorul lasa angajatorului posibilitatea de a face sau nu negocierea d. negocierea colectivã este obligatorie, cu exceptia cazului în care angajatorul are

încadrati mai putin de 15 salariati.
7. Ce stiti despre durata contractului colectiv de munca? a. contractul colectiv de munca se incheie pe o perioada determinata b. contractul colectiv de munca se incheie pe o perioada nedeterminata c. contractul colectiv de munca se incheie pe o perioada determinata, care nu poate fi

mai mica de 12 luni si mai mare de 24 luni, pãrtile pot hotarî prelungirea acestuia, o singurã datã cu cel mult 12 luni d. contractul colectiv de munca se incheie pe o perioada determinata, care nu poate fi mai mica de 12 luni, pãrtile pot hotarî prelungirea acestuia, o singurã datã cu cel mult 12 luni
8. Legea prevede limitativ situatiile în care contractele colective de munca nu vor fi

înregistrate. Identificati varianta adevarata: a. pãrtile nu au depus dosarul in conformitate cu prevederile art. 143 alin (2) astfel: contractul colectiv de munca, in original, redactat in atâtea exemplare cate parti semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, dovada convocãrii pãrtilor îndreptãtite sa participe la negociere; împuternicirile scrise pentru reprezentanþii desemnati in vederea negocierii si semnãrii contractului colectiv de munca; dovezile de reprezentativitate ale pãrtilor. b. nu sunt semnate de cãtre organizaþii sindicale care reprezintã mai mult de jumãtate din totalul angajatilor din sectorul sau grupul de unitãþi pentru care s-a negociat contractul; c. reprezentantul oricãrei pãrti care a participat la negocieri, nu a fost de acord cu oricare dintre clauzele contractului si acest fapt a fost consemnat in procesul-verbal de negociere. d. toate variantele sunt corecte
9. Contractul colectiv de muncă încetează de drept în următoarele cazuri:

c. După împlinirea vârstei de 18 ani. 11. Obligaþia de încheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului. 20 zile lucrãtoare pentru o duratã a contractului individual de muncã cuprinsã între 3 si 6 luni. o persoanã poate fi angajatã în muncã numai în baza unui certificat medical”. Persoana fizică poate fi angajată cu contract de muncă încă de la vârsta de 15 ani: a. d. b. Numai după vârsta de 16 ani. c. incadrarea în muncã a unei persoane. la data dizolvarii sau lichidarii judiciare a unitatii. contractele individuale de muncã încheiate fãrã respectarea acestei conditii fiind lovite de nulitate d. toate variantele sunt corecte 10. Legea nu stabileşte interdicţii 13. Salariatul încadrat cu contract individual de muncã pe duratã determinatã poate fi supus unei perioade de probã. b. toate variantele sunt corecte 14. d. 40/2011. d. c. b. c. b. Cu acordul părinţilor ori a reprezentantilor legali. . Cu acordul salariatului. Încadrarea în muncă în locuri vătămătoare sau periculoase se poate face: a. b. care nu va depãsi: a. Contractul individual de munca se incheie: a. Cu acordul angajatorului. prin acordul partilor. c. Legea nu permite.a. Ca urmare a modificãrii Codului muncii prin Legea nr. b. certificatul medical este obligatoriu pentru toate categoriile de salariati. legiuitorul lasa la latitudinea partilor modul in care se incheie contractul individual de munca. 15 zile lucrãtoare pentru o duratã a contractului individual de muncã mai micã de 3 luni. Cu acordul său şi al angajatorului 12. la implinirea termenului sau la terminarea lucrarii pentru care a fost incheiat. Identificati varianta adevarata: a. forma scrisa nu reprezinta o conditie de validitate a acestuia. fãrã prezentarea prealabilã a avizului medical este nelegalã. daca partile nu convin prelungirea aplicarii acestuia. in forma scrisa si reprezintã o condiþie de validitate a acestuia a cârei încãlcare atrage nulitatea absoluta. in conditiile legii.

numai cu acordul salariatului. 15 zile lucrãtoare pentru o duratã a contractului individual de muncã mai micã de 3 luni. delegarea este o mãsurã dispusã de cãtre unitate si are drept consecintã schimbarea în ceea ce priveste locul muncii cat si felul muncii. b. salariatul delegat este subordonat numai unitãþii în cadrul cãreia îsi exercitã sarcinile de serviciu pe perioada delegãrii. prin expirarea termenului pentru care a fost dispusã. Perioada de probã este reglementatã diferit în cazul contractului individual de muncã încheiat pe perioadã determinatã. refuzul salariatului pentru prelungirea delegãrii poate constitui motiv pentru sanctionarea disciplinarã a acestuia c. delegarea poate fi dispusã pe o perioadã limitatã de timp. care nu va depãsi: a. a unor lucrãri sau sarcini corespunzãtoare atribuþiilor de serviciu în afara locului sãu de muncã. pentru o duratã a contractului individual de muncã mai mare de 6 luni. de cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni si se poate prelungi pe perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice. salariatul încadrat cu contract individual de muncã pe duratã determinatã poate fi supus unei perioade de probã. b. c. 16. d. de cãtre salariat. b. Identificati varianta adevarata: a. delegarea este o mãsurã dorita de salariat c. din dispoziþia angajatorului. 30 de zile lucrãtoare pentru o duratã a contractului individual de muncã mai mare de 6 luni. 15. toate variantele sunt corecte . 20 zile lucrãtoare pentru o duratã a contractului individual de muncã cuprinsã între 3 si 6 luni. Instituþia delegãrii este reglementatã de Codul muncii în art. salariatul nu-si pastreaza nici functia si nici celelalte drepturi prevãzute în contractul individual de muncã 17. 45 de zile lucrãtoare în cazul salariaþilor încadraþi în funcþii de conducere. prin revocarea dispozitiei de detasare. a. Detasarea poate înceta prin una din urmãtoarele modalitãti: a. 18. delegarea este o mãsurã dispusã de cãtre unitate si are drept consecinþã schimbarea numai în ceea ce priveste locul muncii. salariatul pãstrându-si functia si toate celelalte drepturi prevãzute în contractul individual de muncã b.c. 43 si reprezintã exercitarea temporarã. prin încetarea în orice mod a contractului individual de muncã. prin anularea judecãtoreascã a dispozitiei de detasare. c. astfel.

21. 23. pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti. b. c. clauza de neconcurenta isi produce efectele pentru o perioada de maximum 6 luni. toate variantele de mai sus. fostului angajator. 24.19. b. clauza de neconcurenta nu isi mai poate produce efectele. b. d. b. concediu pentru incapacitate temporara de munca. d. Contractul individual de munca inceteaza de drept: a. niciuna din variantele de mai sus. . perioada pentru care isi produce efectele clauza de neconcurenta. Clauza de neconcurenta se negociaza si se insereaza in contract pentru ca salariatul sa fie obligat: a. in cazul in care angajatorul a formulat plangere penala impotriva salariatului sau acesta a fost trimis in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta. la data decesului salariatului. ca in caz de incapacitate de munca sa nu presteze la un tert o activitate care se afla in concurenta. pe durata cercetarii prealabile. Dupa incetarea contractului de munca: a. 22. d. indeplinirea unei functii de conducere salarizate in sindicat. cuantumul indemnizatiei de neconcurenta lunare. c. concediu de maternitate. toate variantele de mai sus. activitatile ce sunt interzise salariatului la data incetarii contractului. pe durata detasarii. c. d. d. c. Clauza de neconcurenta isi produce efectele numai daca in cuprinsul contractului individual de munca sunt prevazute in mod concret: a. Contractul individual de munca se suspenda de drept in urmatoarele situatii: a. b. clauza de neconcurenta isi produce efectele pentru o perioada de maximum 2 ani. Indemnizatia de neconcurenta se impoziteaza: a. 20. ca pe timpul derularii contractului sa nu presteze la un tert o activitate care se afla in concurenta. in conditiile legii. c. ca pe timpul primirii pensiei sa nu presteze la un tert o activitate care se afla in concurenta. ca dupa incetarea contractului sa nu presteze la un tert o activitate care se afla in concurenta.

indeplinirea unei functii de conducere in sindicat . 27. in conditiile legii. persoanei fizice beneficiare. d. de la data la care angajatorul si-a incetat existenta conform legii. de la data expirarii perioadei pentru care au fost emise avizele. precum si in cazul dizolvarii angajatorului persoana juridica. 29. de la data retragerii de catre autoritatile sau organismele competente a avizelor. Contractul individual de munca inceteaza de drept: a. concediu pentru formare profesionala. toate variantele de mai sus. in situatia in care salariatul este arestat preventiv. Constatarea nulitatii contractului individual de munca produce efecte atat pentru trecut cat si pentru viitor b. 25. d. Contractul individual de munca se suspenda de drept in urmatoarele situatii: a. pe durata detasarii. pe durata cercetarii disciplinare prealabile. de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti d. b.. ca urmare a condamnarii la executarea unei pedepse privative de libertate. c. Contractul individual de munca se suspenda de drept in urmatoarele situatii: a. in conditiile Codului de procedura penala. c. autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei. Identificati varianta adevarata: a. Persoana care a prestat munca in temeiul unui contract individual de munca nul nu are dreptul la remunerarea acesteia. 28. concediu pentru incapacitate temporara de munca cat si pentru concediu de maternitate b. autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei. ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca. contractul individual de munca inceteaza de drept. la data decesului salariatului sau al angajatorului persoana fizica. Daca in termen de 6 luni salariatul nu si-a reinnoit avizele. pana la implinirea varstei de 3 ani c. de la data la care nulitatea a fost constatata prin acordul partilor sau prin hotarâre judecatoreasca definitiva. d.b. concediu pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani sau in cayul copilului cu handicap. b. corespunzator modului de indeplinire a atributiilor de serviciu. actualului angajator. c. contractul individual de munca si regulamentul intern. in conditiile stabilite p[rin contractl colectiv de munca aplicabil. concediu pentru formare profesionala d. nu este supusa impozitarii. b. Identificati situatia in care contractul individual de munca inceteaza de drept: a. 26. Constatarea nulitatii contractului individual de munca produce efecte pentru viitor c. la data expirarii termenului contractului individual de munca incheiat pe durata determinata. autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei c. in situatia absentelor nemotivate ale salariatului.

bilateral. din dispozitia angajatorului. Potrivit dispozitiilor Codului munvii. forta majora. cu executare succesiva si intuitu personae. pe durata cercetarii disciplinare. . pe durata detasarii. clauza de neconcurenta poate avea ca efect interzicerea in mod absolut a exercitarii profesiei salariatului sau a specialiarii pe care o detine in caz de nerespectare cu vinovatie a acesteia. fara incetarea raportului de munca. delegarea reprezinta: a. d. afectat de conditie rezolutorie si cu executare succesiva. nu se negociaza ci se stabileste prin regulamentul intern. se negociaza si este de cel putin 50% din media salariilor brute din ultimele 6 luni. partciparea la greva. Identificati varianta adevarata: a. c. d. b. consensual. indemnizatia de neconcurenta reprezinta o cheltuiala efectuata de angajator. 31. 32. b. clauza de neconcurenta isi poate produce efectele pentru o perioada de maximum 1 an de la data incetarii contractului individual de munca. c. se negociaza si este de cel puti 25% din salariul lunar. b. concediu paternal. este de natura salariala. d. exercitarea temporara.30. Contractul individual de munca este: a. Contractul individual de munca poate fi suspendat din intiativa angajatorului in urmatoarele situatii: a. din dispozitia angajatorului. afectat de conditie rezolutorie. intuitu personae. in conditiile legii. structurale sau similare b. in cazul intreruperii sau reducerii temporare a cativitatii. pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti c. 33. exercitarea unor functii elective in cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local. schimbarea temporara a locului de munca. actul prin care se dispune. 35. tehnologice. c. a unor lucrari sau sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu in afara locului sau de munca. in cazul in care angajatorul a formulat o plangere penala impotriva salariatului sau acesta afost trimis in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta. Contractul individual de munca poate fi suspendat din intiativa salariatului. in scopul executarii unor lucrari in interesul acestuia. de catre salariat. pentru motive economice. in urmatoarele situatii: a. este deductibila la calculul profitului impozabil si se impoziteaza la persoana fizica beneficiara. 34. Indemnizatia de neconcurenta lunara datorata salariatului este in cuantum de : a. la un alt angajator. pe toata durata mandatului. b. d. c. niciuna din variantele de mai sus. b.

in cazul in care salariatul este arestat preventiv. a. 38. Contractul individual de munca inceteaza de drept: a. Prin clauza de mobilitate salariatul beneficiaza de: a. niciuna din variantele de mai sus. d. b. cuantumul prestatiilor suplimentare in bani sau modalitatile prestatiilor suplimentare in natura sunt specificate in contractul individual de munca. vatamatoare sau periculoase. b. in contractul colectiv de munca aplicabil. in cazul salariatilor cu vârsta cuprinsa intre 15 si 16 ani. contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa. in conditiile Codului de procedura penala. potrivit dispozitilor din Codul muncii pe durata executarii unui contract individual de munca pot fi stabilite mai multe perioade de proba. d. a unor lucrari sau sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu in afara locului sau de munca ce poate fi dispusa pe o perioada de cel mult 1 an. in cazul retragerii acordului parintilor sau al reprezentantilor legali. 39. pe durata perioadei de proba salariatul nu se bucura de toate drepturile si are toate obligatiile prevazute in legislatia muncii. d. exercitarea temporara. B) la angajatorii persoane juridice la care sunt incadrati cel putin 25 de salariati . niciuna din variantele de mai sus. c. inspectorul de munca poate cere infiintarea acestor comitete si la angajatorii la care sunt incadrati mai putin 50 de salariati . precum si in contractul individual de munca. prestatii suplimentare in sporuri pentru conditii deosebite de munca. D) in cazul in care conditiile de munca sunt grele.c. de catre salariat. 37. Care din urmatoarele afirmatii considerati ca sunt adevarate? a. fara preaviz. decontarea cheltuielilor de transport. in regulamentul intern. B+D . c. b. in cazul concediului pentru incapacitate temporara de munca. din dispozitia angajatorului. inspectorul de munca poate cere infiintarea acestor comitete si la angajatorii la care sunt incadrati mai putin de 25 de salariati . la initiativa oricareia dintre parti. Comitetul de securitate si sanatate in munca se organizeaza: A)la angajatorii persoane juridice la care sunt incadrati cel putin 50 de salariati . c. A+C b. d. fara a fi necesara motivarea acesteia. prestatii suplimentare doar in natura. perioada de proba nu constituie vechime in munca. prestatii suplimentare in bani sau in natura. vatamatoare sau periculoase. 36. pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba. C) in cazul in care conditiile de munca sunt grele.

de cel mult 90 de zile calendaristice. 45.in cadrul contractului colectiv de munca sau.in cadrul contractului colectiv de munca sau. cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea. Pentru verificarea aptitudinilor salariatului la incheierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada de proba pentru functiile de executie: a. 41. niciuna din variantele de mai sus.1 se stabileste: a. În cazul tinerilor in vârsta de pâna la 18 ani. reducerea salariului de baza si/sau . prin negociere in cadrul regulamentului intern 44. este munca prestata in afara duratei normale a timpului de munca saptamanal. d. Munca suplimentara: a.c. B+C 40. Sporul pentru munca suplimentara. si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-6 luni cu 5-15% d. pentru fiecare profesie. poate fi efectuata fara acordul salariatului. dupa caz al contractului individual de munca si nu poate fi mai mic de 50% din salariul de baza c. c. d. Sunt considerati salariati cu munca la domiciliu acei salariati care: . acordat in conditiile prevazute la art. b. intre 4 si 6 ore pe zi.dupa caz.. b. dupa caz al contractului individual de munca si nu poate fi mai mic de 75% din salariul de baza b. intre 8 si 10 ore pe zi. durata timpului de munca este de: a. pentru o durata ce nu poate depasi 90 de zile. b. b. durata perioadei este stabilita prin lege. c. c. de cel mult 10 zile lucratoare. 4 ore pe zi.120 al. prin negociere. prin negociere. 6 ore pe zi. retrogradarea din functie. de cel mult 30 de zile calendaristice. c. Sanctiunile pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt: a. d. 43. legea nu prevede exceptii cu privire la efectuarea acesteia se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 30 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia. 42. este interzisa. reducerea salariului de baza pe o perioada de 1-6 luni cu 5-15%.

c. inspectia muncii. 46. . d. b. 2 zile calendaristice. pe o perioada de 12 luni sau pe durata unei lucrari determinate 50. b. utilizator. pe o perioada mai mare de 24 luni c. c. B) calitatea de salariat si membru de sindicat. angajarea unei persoane care in termen de 5 ani va indeplini conditiile de pensionare pentru limita de vârsta. Contractul individual de munca pe perioada determinata nu poate fi incheiat: a. d. 5 zile lucratoare. pe o perioada mai mare de 36 de luni b. d. c. angajarea pensionarilor care. 45 zile lucratoare. indeplinesc la domiciliu atributiile specifice functiei pe care o detin. b. 48. agentul de munca temporara. 49. nu pot cumula pensia cu salariul. unitatea cesionara. 5 zile lucratoare. Contractul individual de munca poate fi incheiat pe durata determinata numai in urmatoarele cazuri: a. b. Prin contractul de munca temporara incheiat pentru o perioada cuprinsa intre 1-si 3 luni se poate stabili o perioada de proba a carei durata nu poate fi mai mare de: a. indeplinesc la domiciliu atributii specifice gradului de handicap. 7 zile lucratoare 47. Elementele raspunderii disciplinare sunt: A) calitatea de salariat. indeplinesc atributii stabilite prin contractul de prestari servicii. in conditiile legii. b. Perioada de proba la care poate fi supus salariatul incadrat cu contract individual de munca pe durata determinata cuprinsa intre 3 si 6 luni nu va depasi: a. d. 30 zile lucratoare. c. nu au reusit sa incheie un contract individual de munca. angajarea unei persoane care in termen de 1 an va indeplini conditiile de pensionare pentru limita de vârsta 51. 2 zile lucratoare. 15 zile lucratoare. c. Pe durata misiunii salariatul temporar beneficiaza de salariul platit de: a.a.

toate variantele sunt corecte 55. c.persoane fizice si/sau persoane juridice -. b. al altor legi sau al contractelor colective de munca. dar cu toate astea el este prezent si se pune la dispozitia instantei c. b. D) un rezultat daunator si legatura de cauzalitate intre fapta si rezultat. sindicatele si patronatele. b. agentii de munca temporara. utilizatorii. a. cu cel putin 5 zile inainte de termenul de judecata . B+C+D c. In litigiile de munca procedura citarii se considera legal indeplinita daca se realizeaza: a. d. c. comprtarea generala in serviciu a salariatului e. daca cel citat nu a primit citatia. cerereile referitoare la solutionarea conflictelor de munca se judeca in regim de urgenta iar termenele nu pot fi mai mari de 45 zile. c. Decizia de sanctionare se comunica salariatului in termen de: a. Angajatorul stabileste sanctiunea disciplinara in raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsite de salariat. A+C+D b. consecintele abaterii disciplinare d. savarsite cu vinovatie. cu cel putin 15 zile inainte de primul termen de judecata b. cerereile referitoare la solutionarea conflictelor de munca se judeca in regim de urgenta iar termenele nu pot fi mai mari de 30 zile. Pot fi parti in conflictele de munca: a. d. precum si orice alta persoana care beneficiaza de o munca desfasurata in conditiile prezentului cod. salariatii. )toate variantele sunt corecte 54. C+D 52. 10 zile de la data emiterii 15 zile de la data emiterii 5zile de la data emiterii 7 zile de la data emiterii 56. gradul de vinovatie al salariatului. avad in vedere urmatoarele: a. imprejurarile in care fapta a fost savarsita. 53. cerereile referitoare la solutionarea conflictelor de munca se judeca in regim de urgenta iar termenele nu pot fi mai mari de 15 zile. Judecarea conflictelor de munca este de competenta instantelor stabilite conform Codului de procedura civila. precum si orice alta persoana titulara a unui drept sau a unei obligatii in temeiul prezentului cod.C) existenta unei fapte ilicite. c. iar termenele de judecata: a. b. angajatorii .

ca sanctiune disciplinara. dupa caz. fapt ce nu permite acestuia sa isi indeplineasca atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat. cu exceptia cazului de forta majora sau pentru lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor unui accident. B) munca suplimentara poate fi efectuata fara acordul salariatului. acordat in conditiile prevazute de lege se stabileste prin negociere. elementul contractului de munca supus modificarii este salariul. C) munca suplimentara nu poate fi efectuata fara acordul salariatului. Concedierea –incetarea contractului individual de munca din initiativa unitatii are loc in urmatoarele situatii: A) din motive care tin de persoana angajatului. Identificati afirmatia/afirmatiile adevarate: A) tinerii in varsta de pana la 18 ani pot presta munca suplimentara. prin decizie a organelor competente de expertiza medicala. b. A 58. in cadrul contractului colectiv de munca sau. c. D) in cazul in care salariatul corespunde profesional locului de munca in care este incadrat . Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului in urmatoarele situatii: A) in cazul in care salariatul a savârsit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca. B) in cazul in care salariatul este arestat preventiv pentru o perioada mai mare de 20 de zile. se constata inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului. in cazul delegarii. fiind subordonat numai unitatii la care efectueaza delegarea. al contractului individual de munca. si nu poate fi mai mic de 75% din salariul de baza. pe timpul delegarii.d. niciuna din variantele de mai sus. Identificati afirmatia/afirmatiile adevarate: a. a. D) sporul pentru munca suplimentara. 59. fara nicio execeptie. b. d. in cazul delegarii. B+D C+D A+B+C+D A+B 60. elementele esentiale ale contractului supuse modificarii sunt: felul muncii si locul muncii. A+B b. B c. d. contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern. salariatul nu ramane in raport juridic de munca cu angajatorul care l-a delegat. B) din motive care nu tin de persoana angajatului. cu cel putin 24 de ore inainte de termenul de judecata 57. a. C) in cazul in care. c.

b. c. cetatenilor români incadrati cu contract individual de munca si care presteaza activitatea in strainatate. Despre demisie se pot mentiona urmatoarele : A) este un act unilateral de vointa al salariatului care . Munca prin agent de munca temporara este munca prestata de un salariat temporar in favoarea: a. d. cu exceptia cazului in care legislatia statului pe al carui teritoriu se executa contractul individual de munca este mai favorabila. a. D) neexecutarea unei hotarâri judecatoresti definitive privind plata salariilor in termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de catre partea interesata. in baza unor contracte incheiate cu un angajator român. dupa indeplinirea unui termen de preaviz. agentului de munca temporara. a. 62. Dispozitiile cuprinse in Codul muncii se aplica: a. c. 63. A+B B+C+D C+D A+C 64. A+C A+B+C+D A A+B Potrivit dispozitiilor din Codul muncii. b. d. constituie infractiune: A) neexecutarea unei hotarâri judecatoresti definitive privind plata salariilor in termen de 30 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de catre partea interesata. A+B+C A+D A+C B+C 61. B) salariatul este obligat sa motiveze demisia. b. in conditiile legii. printr-o notificare scrisa comunica angajatorului incetarea contractului individual de munca. C) angajatorul trebuie sa o aprobe. persoanelor care au dobândit statutul de refugiat si se incadreaza cu contract individual de munca pe teritoriul României.a. B) neexecutarea unei hotarâri judecatoresti definitive privind reintegrarea in munca a unui salariat. d. C) incadrarea in munca a minorilor cu nerespectarea conditiilor legale de vârsta. unitatilor bugetare. c. d. . c. b. b. D) pe durata preavizului contractul individual de munca nu isi mai produce efectele. nevoilor proprii. unui utilizator.

d. toate variantele sunt corecte. b. a. b. d. B) salariul cuprinde salariul de baza.c. facultativ. termenul de preaviz nu poate fi mai mare: a. Decizia de concediere produce efecte: a. precum si alte adaosuri. 67. cetatenilor straini sau apatrizi incadrati cu contract individual de munca. cel putin 5 salariati. c. de la data prezentarii la oficiul postal. . de la data hotarârii consiliului de administratie 69. b. statutele profesionale sau disciplinare. contractele colective de munca. sporurile. regulamentele de organizare si functionare. toate variantele de mai sus. cel putin 2 salariati. C) nu este confidential. d. D) o prioritate si se platesc inaintea oricaror alte obligatii banesti ale angajatorilor. Salariul reprezinta: A) contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca. indemnizatiile. A+B+D A+B+D+C A+B+C A+B 66. b. regulamentele interne. d. angajatorul neavand obligatia de a lua masurile necesare pentru asigurarea confidentialitatii. c. cel putin 10 salariati daca angajatorul are incadrati mai multi de 20 de salariati si mai putin de 100 de salariati. c. de 10 zile. Potrivit doctrinei sunt considerate izvoare specifice dreptului muncii: a. 65. În cazul demisiei. d. c. c. de 45 de zile lucratoare poentru salariatii care ocupa functii de conducere de 30 de zile lucratoare poentru salariatii care ocupa functii de executie 68. d. de la data comunicarii salariatului. b. Concedierea colectiva presupune concedierea intr-o perioada de 30 de zile calendaristice a unui numar de: a. care presteaza munca pentru un angajator român pe teritoriul României. de la data emiterii. cel putin 10 salariati daca angajatorul are mai mult de 100 de salariati.

c. D) scopul sindicatelor consta in apararea drepturilor membrilor lor. Contractul colectiv de muncã înceteazã de drept în urmãtoarele cazuri: a. patronatele sunt: A) organizatii ale patronilor . salariatul nu s-a achitat de sarcinile prevazute la plecare. d. B) autonome. c. la implinirea termenului sau la terminarea lucrarii pentru care a fost incheiat. c. b. b. a.70. la data dizolvarii sau lichidarii judiciare a unitatii. se poate prelungi pe perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice numai cu acordul salariatului. legea nu impune restrictii. angajatorul considera necesar. Perioada detasarii poate fi prelungita daca: a. salariatul isi exprima acordul. 72. Durata delegarii: a. c. Principalele trasaturi caracteristice ale sindicatelor: A) se constituie in temeiul dreptului de asociere consacrat de Constitutie. 62/2011. 74. B+C+D C+D A+B+C A+B+C+D 73. d. d. in conditiile legii. a. Potrivit atat Codului muncii si Legii nr. se poate prelungi cu acordul salariatului cu cel mult 60 de zile. se prelungeste din dispozitia angajatorului. C) nu se constituie in temeiul dreptului de asociere consacrat de Constitutie. d. C) fara caracter politic. B) functioneaza in baza statutelor proprii. d. D) infiintate ca persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial. daca partile nu convin prelungirea aplicarii acestuia. toate variantele sunt corecte . b. pe o perioada nedeterminata ori pana la terminarea lucrarii. b. precum si in promovarea intereselor profesionale. c. economice si sociale ale acestora. nu poate fi prelungita. prin acordul partilor. b. A+B B+C A+B+D C+D 71.

d. A+B+C A+C B+C A+C 78. B) pentru evitarea unor accidente iminente. Repausul saptamanal poate fi suspendat: A) in cazul unor lucrari urgente a caror executare imediata este necesara pentru organizarea unor masuri de salvare a unor bunuri sau a persoanelor. d.75. pãrþile pot hotarî prelungirea acestuia. calculate saptamânal sau ca medie lunara. care nu poate fi mai mica de 24 luni 76. b. b. care nu poate fi mai mica de 12 luni si mai mare de 24 luni. a. Salariatul incadrat cu contract de munca pe perioada determinata poate fi supus unei perioade de proba . contractul individual de munca se incheie numai in forma scrisa . b. d. c. A+B+C+D A+B B+C+D A+C 77. toate variantele de mai sus . c. D)15 zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca cuprinsa intre 3 si 9 luni. in urmatoarele cazuri : . Durata contractului colectiv de munca: a. se incheie pe o perioada determinata. b. C)45 de zile lucratoare in cazul salariatilor incadrati in functii de conducere. care nu va depasi: A) 5 zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca mai mica de 3 luni. salariatul cu fractiune de norma este salariatul al carui numar de ore normale de lucru. este inferior numarului de ore normale de lucru al unui salariat cu norma intreaga comparabil. pentru o durata a contractului de munca mai mica de 6 luni. a. Angajatorul poate modifica temporar locul si felul muncii. C) pentru inlaturarea efectelor pe care accidentele le-au produs asupra materialelor. fara consimtamântul salariatului. 79. Care dintre urmatoarele afirmatii considerati ca fiind trasaturi esentiale pentru un contract individual de munca cu timp partial? a. se incheie pe o perioada determinata. c. instalatiilor sau cladirilor unitatii. o singurã datã cu cel mult 12 luni c. contractului colectiv de munca se incheie pe o peroada nedeterminata. B) 30 de zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni. contractele individuale de munca cu timp partial pot avea o durata determinata sau una nedeterminata.

cel putin 30 salariati. A B+C B+C+D C+D 80.A)dispozitiile din Codul muncii interzic modificarea temporara a locului si felului muncii fara consimtamantul salariatului B) ca masura de protectie a salariatului. c. persoana juridica. Este posibila. când salariatul este programat la munca pe timp de noapte. minim 50 de salariati si maxim 300 82.la solicitarea inspectorului de munca. A+B+C b. urmeaza sa isi desfasoare activitatea in strainatate. sau dupa caz cu reprezentantii salariatilor. In cazul in care angajatorul intentioneaza sa efectueze concedieri colective acesta are obligatia de a initia. b. sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesionala . consultari cu sindicatul.in cazul in care conditiile de munca sunt grele. când salariatul solicita. cel mult 30 salariati. când salariatul este solicitat la ore suplimentare. mai putin de 50 salariati . d. D) in caz de forta majora . cu privire cel putin la: A) masurile avute in vedere pentru limitarea numarului concedierilor. cu un numar de a. Contractul individual de munca poate fi modificat: a. d. B) obiceiurile locului a caror nerespectare i-ar pune in pericol viata. in timp util si in scopul ajungerii la o intelegere. C) numarul total si categoriile de salariati. a. C) cu titlu de sanctiune disciplinara . a. C) conditiile de repatriere a lucratorului. B+C c. b. c. d. 81. angajatorul are obligatia de a-i comunica: A) conditiile de clima. b. c. potrivit dispozitiilor Codului muncii. In cazul in care persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul. A+B 83. numai prin acordul partilor. vatamatoare si periculoase. libertatea sau siguranta personala. printre altele . dupa caz. D) atenuarea consecintelor concedierii prin recurgerea la masuri sociale care vizeaza. constituirea unui Comitet de securitate si sanatate in munca la nivelul fiecarui angajator. B) numarul si categoriile de salariati ce nu vor fi afectati de concediere.in conditiile prevazute de lege.

salariat temporar si utilizator 87. Salariati si seful direct. d. d. daca angajatorul care disponibilizeaza are incadrati mai mult de 100 de salariati si mai putin de 300 de salariati. d. B) cel putin 30 de salariati. a unui numar de : A)cel putin 10 % salariati. c. Federatiile sindicale si confederatiile patronale Partenerii sociali. A+B+C+D 84. daca angajatorul care disponibilizeaza are incadrati cel putin 300 de salariati. c. a. 85.a salariatilor concediati. agent de munca temporara si salariatul temporar c. b. B+D c. C) cel putin 10 salariati. A+C+D b. C) modalitatea concreta de realizare a controlului. A+B+C+D A+B A+B+C A Conflictele de munca reprezinta un dezacord intervenit intre: a. c. D) obligatia angajatorului de a asigura transportul la si de la domiciliul salariatului. daca angajatorul care disponibilizeaza are incadrati mai mult de 20 de salariati si mai putin de 100 de salariati.din unul sau mai multe motive care nu tin de persoana salariatului . agent de munca temporara si utilizator b. a. Contractul de munca temporara este un contract individual de munca ce se incheie intre: a. B) programul in cadrul caruia angajatorul este in drept sa controleze activitatea salariatului. A+B+C A C B . Salariatii nemultumiti de drepturile primite si guvern. Prin concediere colectiva se intelege concedierea intr-o perioada de 30 de zile calendaristice. b. b. 86. contractul individual de munca la domiciliu trebuie sa contina aceleasi elemente ca ale unui contract obisnuit si in plus: A) precizarea expresa ca salariatul lucreaza la domiciliu. a. dupa caz. In privinta continutului. al materiilor prime si materialelor pe care le utilizeaza in activitate precum si al prduselor finite pe care le realizeaza.

inclusiv in municipiul Bucuresti c. Identificati varianta adevarata: a. 90. Ca o mãsurã suplimentarã de protecþie. în anumite situatii. au statut legal de sindicat b. inclusiv in municipiul Bucuresti. obligativitatea certificatului medical. au ca membri patroni ale cãror unitãti cuprind cel putin 10% din efectivul angajatilor sectorului de activitate. au structuri teritoriale in cel putin jumãtate plus unu din judeþele României. au statut legal de federatie patronala 91. la art. Pentru a putea fi reprezentative la nivel de sector de activitate. cu exceptia angajatilor din sectorul bugetar c. de grup de unitãti. au statut legal de federatie patronala b. au structuri teritoriale in cel puþin jumãtate plus unu din judetele României. organizatiile sindicale care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele conditii: a. Sunt reprezentative la nivel national. numarul de membri ai sindicatului reprezinta cel putin jumatate plus unu din numarul angajatilor unitatii. pentru locurile de . patronatele trebuie sã îndeplineascã cumulativ urmãtoarele conditii: a. organizatiile sindicale componente cumuleazã un numãr de membri de cel putin 5% din efectivul angajatilor din economia nationala b. au statut legal de federatie sindicala c. pentru anumite categorii de salariaþi Codul muncii prevede. Pentru a putea fi reprezentative la nivel national. la reînceperea activitãþii dupã o întrerupere mai mare de 6 luni.88. cu exceptia angajatilor din sectorul bugetar 92. b. organizatiile sindicale componente cumuleaza un numar de membri de cel putin 7% din efectivul angajatilor din sectorul de activitate sau grupul de unitati respectiv c. patronatele trebuie sã îndeplineascã cumulativ urmãtoarele conditii: a. au ca membri patroni ale cãror unitãti cuprind cel puþin 7% din angajatii din economia nationalã. organizatiile sindicale componente cumuleaza un numar de membri de cel putin 7% din efectivul angajatilor din sectorul de activitate sau grupul de unitati respectiv 89. 28 . Sunt reprezentative la nivel de sector de activitate. organizatiile sindicale care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele conditii: a.

toate variantele sunt corecte 93. în celelalte situatii. au in componenta structuri sindicale proprii in cel putin 10% din numarul total al judetelor. cu acordul scris al partilor. b. d. A+B B+C+D A+B+C B+C . b. D)15 zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca cuprinsa intre 3 si 9 luni. inclusiv in municipiul Bucuresti. B) 30 de zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni. 94. în cazul detasãrii sau trecerii în alt loc de muncã ori în altã activitate. b. C)45 de zile lucratoare in cazul salariatilor incadrati in functii de conducere. d. si de un an. c. Conditiile de reprezentativitate impuse de lege organizatiilor sindicale pentru participarea la negocierea contractului colectiv de munca la nivel national: a. dar numai inauntrul termenului prevazut in lege si de cel mult doua ori consecutiv. B) se incheie numai in forma scrisa. D) contractul individual de munca pe durata determinata poate fi prelungit si dupa expirarea termenului initial. a. inclusiv in municipiul Bucuresti. au in componenta structuri sindicale proprii in cel putin jumatate din numarul total al judetelor. în cazul detasãrii sau trecerii în alt loc de muncã ori în altã activitate. dacã se schimbã conditiile de muncã. au in componenta structuri sindicale proprii in cel putin ¼ din numarul total al judetelor. inclusiv in municipiul Bucuresti. care nu va depasi: A) 5 zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca mai mica de 3 luni. Contractul individual de munca pe durata determinata : A) reprezinta o derogare de la regula. c. A+B+C+D A+B B+C+D A+C 95. b. inclusiv in municipiul Bucuresti. dacã se schimbã conditiile de muncã. d. C) trebuie precizata perioada pentru care se incheie.muncã având expunere la factori nocivi profesionali. pentru o durata a contractului de munca mai mica de 6 luni. au in componenta structuri sindicale proprii in cel putin 1/3 din numarul total al judetelor. a. c. d. c. Salariatul incadrat cu contract de munca pe perioada determinata poate fi supus unei perioade de proba .

când nu dispune de fondurile necesare. d. economice si sociale ale acestora. prin schimbarea conditiilor de munca. d. la cererea salariatului. B) functioneaza in baza statutelor proprii.in urmatoarele situatii: a. b. Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului. b. d. prin micsorarea salariului. Contractul individual de munca se suspenda de drept in urmatoarele situatii: a. 98. 100. D) scopul sindicatelor consta in apararea drepturilor membrilor lor. prin delegare. c. normele legale interzic. a. b. c. prin modificarea contractului . legea nu limiteaza situatiile. b.fara exceptii modificarea unilaterala a contractului individual de munca. niciuna din variantele de mai sus. in cazul exercitarii unei functii eligibile intr-un organism sindical. C) nu se constituie in temeiul dreptului de asociere consacrat de Constitutie.96. stabilite prin certificat medical conform legii. c. A+B B+C A+B+D C+D 99. d. b. d. in cazul incapacitatii temporare de munca. indeplinirea unei functii de conducere salarizate in sindicat. 97. Locul muncii poate fi modificat unilateral de catre angajator: a. Principalele trasaturi caracteristice ale sindicatelor: A) se constituie in temeiul dreptului de asociere consacrat de Constitutie. prin acordul partilor. c. c. Contractul individual de munca inceteaza de drept: a. n cazul in care salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat. precum si in promovarea intereselor profesionale. din dispozitia angajatorului. la data comunicarii deciziei de pensionare pentru limita de vârsta. prin declansarea grevei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful