You are on page 1of 20

FAIL MEJA GURU MATAPELAJARAN

1. OBJEKTIF GURU MATA PELAJARAN 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Mempertingkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran. Memastikan prestasi mata pelajaran setiap pelajar berkualiti. Memastikan target mata pelajaran bagi setiap peperiksaan tercapai. Menanam nilai-nilai murni di kalangan pelajar.

2.

SENARAI TUGAS GURU MATA PELAJARAN 2.1. 2.2. 2.3. Menyediakan rancangan pelajaran untuk tempoh setahun / harian bagi mata pelajaran yang diajar dalam Buku Rekod Mengajar. Menjalankan proses Pengajaran dan Pembelajaran yang efektif untuk memastikan pelajar-pelajar dapat memahami pelajaran yang diajar. Memeriksa buku latihan pelajar masing-masing dan memulangkan dengan segera selepas semakan / pemeriksaan untuk tugas selanjutnya. Pastikan pelajar membuat kerja pembetulan sebelum latihan selanjutnya. Menggubal soalan peperiksaan prestasi. Memeriksa skrip jawapan pelajar. Memeriksa kerja kursus pelajar. Menghantar buku latihan / nota kepada Ketua Bidang / Ketua Panitia untuk semakan atau pemeriksaan apabila dikehendaki. Memastikan keselamatan pelajar semasa menjalankan pengajaran di makmal, bengkel atau semasa membuat kerja-kerja luar bilik darjah. Menggunakan alat-alat bantuan mengajar dengan sistematik dan meluas. Guru hendaklah memastikan keselamatan alat-alat bantu mengajar dan membantu Guru Pengawas Pusat Sumber dalam menjaga keselamatan dan kebersihan dan kekemasan alat-alat serta bilik sumber. Menghadiri kursus-kursus tertentu yang dikelolakan oleh pihak Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran Negeri / Pejabat Pelajaran Daerah dan Sekolah.

2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.

2.10.

-1-

3.

SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN JAWATAN : GURU MATA PELAJARAN

Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. Guru Besar/ mengeluarkan arahan. 2. Penolong Kanan I – memastikan arahan dijalankan.

Tugas dan Tanggungjawab

Kuasa Yang Diberi

Tugas PegawaiPegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan 1.1. Ketua Panitia. 1.2. Guru Mata Pelajaran

1.1. Menyediakan rancangan pelajaran. 1.2. Menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran yang efektif. 1.3. Memeriksa buku latihan pelajar. 1.4. Menggubal soalan peperiksaan prestasi. 1.5. Memeriksa skrip jawapan pelajar. 1.6. Memeriksa kerja kursus pelajar. 1.7. Menghantar buku latihan/nota kepada Ketua Bidang / Ketua Panitia. 1.8. Memastikan keselamatan pelajar semasa di makmal, bengkel dan kerja luar bilik darjah. 1.9. Menggunakan BBM dalam Pengajaran dan Pembelajaran. 1.10. Menghadiri kursus yang berkaitan.

Arahan GB

Arahan GB 1.3. Ketua Bidang / Ketua Panitia. Arahan GB 1.4. Guru kelas/ Penyelaras 1.5. Ketua Bidang. Arahan GB 1.6. Ketua Bidang / Ketua Panitia. 1.7. Guru Pusat Sumber / Penyelaras PSPN. 1.8. Pegawai yang berkenaan.

Arahan GB

Arahan GB

Arahan GB

Arahan GB

Arahan GB

Arahan GB

-2-

Melengkapkan buku Rekod Mengajar berdasarkan rancangan tahunan dan harian. AKTIVITI SETIAP FUNGSI UTAMA GURU MATA PELAJARAN 4. Mengambil semula Buku Rekod Mengajar yang telah disemak dan ditandatangani oleh Guru Besar Guru Mata Pelajaran -3- . PROSES KERJA MENYEDIAKAN RANCANGAN PENGAJARAN JAWATAN PROSES KERJA Mendapatkan Buku Rekod Mengajar dari Pejabat.4. Mendapatkan sukatan pelajaran dan rancangan pengajaran daripada Ketua Panitia.1. Menyerahkan ke Pejabat setiap hujung minggu.0.

CARTA ALIRAN Mula Mendapatkan buku rekod mengajar. Mengambil semula Tamat -4- . Mendapatkan sukatan pelajaran dan rancangan pengajaran Melengkapkan buku rekod Menyerahkan ke Pejabat.

Induksi set. Membimbing pelajar yang lemah dan yang tidak memahami konsep. Murid Ucapan terima kasih kepada guru. PROSES KERJA MENJALANKAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JAWATAN PROSES KERJA Menulis rancangan pengajaran harian.4. Pengajaran dan Pembelajaran berlangsung.2. Guru Mata Pelajaran Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran pembelajaran. -5- . Memastikan kelas dalam keadaaan bersih. Guru memberi soalan secara lisan atau bertulis kepada pelajar dan menilai pengajaran dan pembelajaran berkesan atau tidak. Membuat tindak ikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan dan kerja rumah. Menerapkan nilai-nilai murni. Ucap selamat dan doa. Masuk kelas mengikut jadual. Menyemak kehadiran pelajar dan menanda dalam Buku Kawalan Kelas.

CARTA ALIRAN Mula Menulis rancangan pengajaran Guru masuk kelas mengikut jadual Murid ucap selamat dan doa Memastikan kelas bersih dan teratur Arahkan Murid bersih dan susun kelas Tidak Ya Guru menyemak kehadiran pelajar Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran Pengajaran dan Pembelajaran berlangsung Bimbingan individu atau kumpulan Tidak Ya Latihan dan pengukuhan Menerapkan nilai murni Membuat rumusan pengajaran dan pembelajaran Tindak ikut selanjutnya Objektif pengajaran tercapai? Bersih dan teratur? Ucapan terima kasih kepada guru Tamat -6- .

Guru Mata Pelajaran Menyemak buku latihan murid. -7- . Mengembalikan buku latihan kepada murid. PROSES KERJA MEMERIKSA BUKU LATIHAN MURID JAWATAN PROSES KERJA Memberi latihan kepada pelajar mengikut tajuk Mengumpul buku latihan murid.3.4.

CARTA ALIRAN Mula Memberi latihan Mengumpul buku latihan Menyemak Tidak Penilaian Pembetulan Mengembalikan buku latihan murid Tamat -8- .

Menyimpan soalan di dalam bilik kebal sekolah. Menyerahkan soalan untuk disemak oleh Ketua Panitia Menyerahkan soalan ke Pejabat untuk diperbanyakkan. Meletakkan soalan di Pejabat pada hari peperiksaan berlangsung. PROSES KERJA MENGGUBAL SOALAN PEPERIKSAAN PRESTASI JAWATAN PROSES KERJA Menyediakan soalan mengikut format dan topik yang ditetapkan. Guru Mata Pelajaran Mengambil semula soalan yang telah diperbanyak.4.4. -9- . Menyusun soalan mengikut bilangan murid dalam kelas.

Menyimpan soalan di dalam bilik kebal sekolah.CARTA ALIRAN Mula Menyediakan soalan mengikut format dan topik Menyerahkan soalan untuk disemak oleh Ketua Panitia Menyerahkan soalan ke Pejabat untuk diperbanyak. Tamat . Mengambil semula soalan yang telah diperbanyak.10 - . Meletakkan soalan di Pejabat pada hari peperiksaan berlangsung. Menyusun soalan mengikut bilangan pelajar.

Membuat tindakan susulan.11 - .4. Menanda skrip jawapan murid Menyerahkan markah kepada guru kelas. Guru Mata Pelajaran Menyerahkan skrip jawapan yang telah disemak kepada murid. PROSES KERJA MEMERIKSA SKRIP JAWAPAN MURID JAWATAN PROSES KERJA Mengambil skrip jawapan dari tempat dikhaskan / Pejabat. . Mengenal pasti kelemahan dan kekuatan murid.5.

Menyerahkan skrip jawapan kepada murid. Pemulihan Tamat . Menanda skrip jawapan murid.12 - . Kelemahan Mengenal pasti kelemahan / kekuatan murid.CARTA ALIRAN Mula Mengambil skrip murid. Menyerahkan markah kepada guru kelas.

sederhana. Mengumpul semua buku latihan murid.4.13 - . dan terbaik dari kelas masing-masing. Menyemak dan membuat pengesahan. Menyerahkannya kepada penyemak ( Ketua Bidang / Ketua Panitia ). PROSES KERJA MENGHANTAR BUKU LATIHAN / NOTA KEPADA KETUA BIDANG / KETUA PANITIA JAWATAN PROSES KERJA Memberi latihan kepada murid mengikut bilangan latihan yang ditetapkan. Memilih sepuluh buah buku latihan berdasarkan yang lemah. Guru Mata Pelajaran .6.

Memilih sepuluh buah buku latihan.14 - . Tamat . Menyemak dan membuat pengesahan.CARTA ALIRAN Mula Memberi latihan kepada murid. Menyerahkan kepada penyemak. Mengumpul semua buku latihan murid.

Guru Mata Pelajaran Mengarahkan murid membersihkan semua peralatan / meja / bilik selepas digunakan. .4. MEMASTIKAN KESELAMATAN MURID SEMASA DI MAKMAL. Mengarahkan murid mengambil dan menggunakan peralatan yang berkaitan sahaja. Mengarahkan muridr supaya membawa buku dan peralatan yang dibenarkan sahaja.7. BENGKEL DAN KERJA LUAR BILIK DARJAH JAWATAN PROSES KERJA Mengarahkan murid berbaris di luar makmal / bengkel. Mengarahkan murid keluar secara beratur.15 - . Mengarahkan murid mengembalikan semula peralatan ke tempat asal.

Mengarahkan murid mengambil / menggunakan peralatan yang berkaitan.16 - . Tamat . Mengarahkan murid supaya membawa buku dan peralatan yang dibenarkan.CARTA ALIRAN Mula Mengarahkan murid berbaris di luar makmal / bengkel. Mengarahkan murid mengembalikan semula peralatan ke tempat asal. Mengarahkan murid membersihkan semua peralatan / meja / bilik selepas digunakan.

17 - .4. Guru Mata Pelajaran Menggunakan BBM yang bersesuaian dengan tajuk. . PROSES KERJA MENGGUNAKAN BBM DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JAWATAN PROSES KERJA Mengambil / membuat BBM dalam proses P&P (menyesuaikan dengan tajuk). Menyimpan semula BBM di tempat yang dikhaskan.8.

18 - . Menyimpan semula BBM di tempat yang dikhaskan.CARTA ALIRAN Mula Mengambil / menyediakan BBM. Tamat . Menggunakan BBM dalam proses P & P.

Melapor / mengadakan kursus dalaman kepada guru-guru lain.19 - .10.4. PROSES KERJA MENGHADIRI KURSUS YANG BERKAITAN JAWATAN PROSES KERJA Mendapatkan surat arahan dari Guru Besar Guru Mata Pelajaran Menghadiri kursus mengikut tarikh yang ditetapkan. .

CARTA ALIRAN Mula Mendapatkan surat arahan. Melapor / manik curai kepada Guru Besar / GPK / GKMP Mengadakan Kursus Dalaman. Tamat .20 - . Menghadiri kursus mengikut tarikh. Mengedarkan bahan.