You are on page 1of 1

Buku : 1.

Noriati Arashid, Boon Pong Ying (2009) Murid dan Alam Belajar (Siri Pendidikan Guru) ; Oxford Fajar.

2. Mok Soon Sang (2009): Psikologi Pendiidkan dan Pedagogi : Murid Dan Alam Belajar : Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. 3. Tuan Jah Tuan Yusof. (2007). Pembestarian Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Open Universiti Malaysia.

4. Boon Pong Ying, Noriati A. Rashid dan Sharifah Fakhriah Syed Ahmad (2009). Murid dan Alam Belajar. Selangor . Oxford Fajar Sdn. Bhd. 5. Choong Lean Keow (2008). Murid dan Alam Belajar untuk Program Pendidikan Rendah Pengajian Tahun 4. Kuala Lumpur. Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Internet :

http://asnaldi.multiply.com/journal/item/5 http://teoripiaget.blogspot.com/ http://dian75.wordpress.com/2010/07/29/teori-behavioristisme-kognitif-dankonstruktivisme-serta-implikasi-ketiga-teori-tersebut-dalam-pembelajaran/ http://www.docstoc.com/docs/21655218/Teori-Belajar-Kognitif http://www.scribd.com/doc/6242419/Teori-Pembelajaran http://xpresiriau.com/artikel-tulisan-pendidikan/teori-pembelajaran-ausubel/