You are on page 1of 2
m/s 24 ‫ ويع ّذب ويعاقب‬، ‫ والعبد مكتسب ليس خبالق ويثاب وجيازى على الطاعات‬. ‫فاهلل خالق غري مكتسب‬ . ‫على املعاصي والزالت‬ Sesungguhnya Allah adalah pencipta yang tidak perlu kepada pengusaha. Dan Hamba itu Pengusaha bukanlah pencipta (kerana) diberi pahala dan ganjaran di atas perbuatan taat dan diberi azab dan balasan di atas perbuatan maksiat dan kejahatan. . ‫ عالمات الثواب ال عللها‬، ‫ والزلة‬، ‫فاالطاعة‬ .‫فعال ملا يريد حبق ملكو‬ ّ ‫واهلل سبحانو‬ Sesungguhnya Allah yang maha suci adalah pencipta akan apa yang dikehendakiNya dengan kebenaran kerajaan-Nya. . ‫ وال مانع لو عن فعلو‬، ‫ ال منازع لو يف سلطانو‬، ‫ وامللك ملكو‬، ‫اخللق خلقو‬ Ciptaan adalah Ciptaan-Nya, Kerajaan adalah Kerajaan-Nya, Tiada penghalang bagi-Nya dalam Kerajaan-Nya, dan tiada penghalang bagi-Nya akan perbuatanNya. . ‫ وإظهار املعجزات على أيديهم دالة على ضدقهم‬، ‫وأرسل الرسل إىل خلقو حبق سلطانو‬ Dan diutuskan para Rasul kepada Ciptaan dengan kebenaran kerajaan-Nya, dan menzahirkan mukjizat ke atas para Rasul sebagai tanda kebenaran mereka. . ‫ وكل عاقل بالغ‬، ‫وأرسل نبينا حممدا * إىل كافة اخللق بشريا ونزيرا‬ Dan diutuskan Nabi kita Muhammad S.A.W kepada seluruh Ciptaan sebagai pembawa berita baik dan pemberi peringatan dan (diutuskan untuk) orang yang akalnya mampu membezakan yang baik dan buruk. . ‫ وال منسخ لشرعو‬، ‫ وال نيب بعده‬، ‫فهو * رسول‬ Maka Baginda S.A.W adalah Rasul (pesuruh-Nya), tiada Nabi selepas Baginda, dan Tiada Syariat yang akan menggantikan Syariat Baginda. ‫ ووجو إعجازه اختصاصو باالنظم‬. ‫ نقرؤه‬، ‫ وأظهرىا ألقرآن‬، ‫ واألدلة على صدقو غريرة‬، ‫ومعجزاتو كثرية‬ . ‫افائق املنخفض عن حد العلو املرتفع عن حد الركاكة‬ Dan mukjizat Baginda banyak, serta bukti akan kebenaran Baginda juga Banyak. Dan yang paling jelas adalah Al-Quran yang kita baca. ‫ ودلبل عجزىم انشغاهلم دبحاربتهم عن‬. ‫عجز العرب – وىم أىل الفصاحة والبالغة – عن إليتان دبثلو‬ . ‫جماوبتو‬ Telah lemah orang Arab yang terdiri daripada ahli bahasa dan ahli balaghah untuk mendatangkan seperti Al-Quran. Dan dalil kelemahan mereka adalah kesibukan mereka untuk memeranginya. Tidak dapat diterjemah atas faktor kekurangan saya sendiri Nama : Muhamad Atif Sidqi Bin Sanusi No Tel : 013-3214080 Tempat Belajar : IPG Kampus Darul Aman, Jitra, Kedah