อธิบายความหมาย

ซูเราะฮฺอาลิอม
ิ รอน
‫تفسير سورة آل عمران‬
อายะฮฺ 111-115
วันอังคารท่ี 19 พฤษภาคม
2552
ณ มัสญิดบ้านตึกดิน
www.islaminthailand.net , islaminthailand.blogspot.com

ّ‫لَن َيضُرّوكُمْ إِلّ أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلّوكُمُ الَ ُدبَارَ ُثم‬
﴾١١١﴿ َ‫لَ يُنصَرُون‬
111. พวกเขาจะไม่ทำาอันตรายแก่พวกเจ้าได้เลย
นอกจากการก่อความเดือดร้อนเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น
และหากพวกเขาต่อสูพ้ วกเจ้า
พวกเขาก็จะหันหลังหนีพวกเจ้า
แล้วพวกเขาก็จะไม่ได้กรับความช่วยเหลือ

111.
พวกเขาจะไม่ทำาอันตรายแก่พวกเจ้าไ
ด้เลย
นอกจากการก่อความเดือดร้อนเล็กๆ
น้อยๆ เท่านั้น

ْ‫لَن يَضُرّو ُكم‬
‫إِلّ أَذًى‬
ْ‫وَإِن يُقَاِتلُوكُم‬

และหากพวกเขาต่อสู้พวกเจ้า
พวกเขาก็จะหันหลังหนีพวกเจ้า

َ‫ُيوَلّوكُمُ الَدْبَار‬

แล้วพวกเขาก็จะไม่ได้รับความช่วยเ
หลือ

َ‫ثُمّ لَ يُنصَرُون‬

‫س َوبَآؤُوا‬
ِ ‫حبْلٍ مّنْ اللّ ِه َو َحبْلٍ مّنَ النّا‬
َ ِ‫ت عََليْهِمُ الذّلّةُ َأيْنَ مَا ثُقِفُواْ إِ ّل ب‬
ْ َ‫ضُ ِرب‬
ِ‫ك بِأَنّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُو َن بِآيَات‬
َ ِ‫ت عَلَيْهِمُ الْمَسْ َكنَ ُة ذَل‬
ْ َ‫ب مّنَ اللّهِ وَضُ ِرب‬
ٍ َ‫بِغَض‬
﴾١١٢﴿ ‫ك بِمَا عَصَوا وّكَانُوْا يَ ْعتَدُو َن‬
َ ِ‫اللّ ِه َويَقْتُلُو َن الَنبِيَا َء بِ َغْي ِر حَ ّق َذل‬

112. ความตำำาช้าได้ถูกฟาดลงบนพวกเขา ณ
ทีำใดก็ตามทีำพวกเขาถูกพบ
นอกจากด้วยสายเชือกจากอัลลอฮฺและสายเชือกจากมนุษย์
และพวกเขาจะนำาความกริ้วโกรธจากอัลลอฮฺกลับไป
และความขัดสนก็จะถูกฟาดลงบนพวกเขา
นัำนก็เพราะว่าพวกเขาเคยปฏิเสธบรรดาโองการของอัลลอฮฺ
และฆ่าบรรดานะบีโดยปราศจากความเป็นธรรม
นัำนก็เนืำองจากการทีำพวกเขาดื้อดึง และเคยทำาการละเมิด

112. ความตำำาช้าได้ถูกฟาด
ลงบนพวกเขา

ُ‫ضُرِبَتْ عَلَيْ ِهمُ ال ّذّلة‬

ณ ทีำใดก็ตามทีำพวกเขาถูกพบ

ْ‫َأيْنَ مَا ثُقِفُوا‬

นอกจากด้วยสายเชือกจากอัลลอฮฺ

ِ‫إِلّ بِحَبْلٍ مّنْ اللّه‬

และสายเชือกจากมนุษย์

ِ‫َوحَبْلٍ مّنَ النّاس‬

และพวกเขาจะนำาความกริ้วโกร
ธจากอัลลอฮฺกลับไป

ٍ‫وَبَآؤُوا بِ َغضَب‬
ِ‫مّنَ اللّه‬

และความขัดสนก็จะถูกฟาด
ลงบนพวกเขา

ُ‫وَضُرِبَتْ عَلَيْ ِهم‬
ُ‫اْلمَسْكََنة‬

นัำนก็เพราะว่าพวกเขาเคยปฏิเสธ
บรรดาโองการของอัลลอฮฺ

‫َذلِكَ بَِأنّ ُهمْ كَانُوْا‬
ِ‫يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّه‬

และฆ่าบรรดานะบี
โดยปราศจากความเป็นธรรม

َ‫َويَ ْقتُلُونَ الَنِبيَاء‬
ّ‫بِغَيْ ِر حَق‬

นันำ ก็เนืำองจากการทีำ
พวกเขาดื้อดึง

‫ذَِلكَ بِمَا َعصَوا‬

และเคยทำาการละเมิด

َ‫وّكَانُواْ يَعْتَدُون‬

َ‫لَيْسُواْ َسوَاء مّنْ أَ ْهلِ الْكِتَابِ أُمّ ٌة قَآئِ َمةٌ َيتْلُون‬
﴾١١٣﴿ ‫آيَاتِ ال ّلهِ آنَاء اللّ ْي ِل َوهُمْ يَسْجُدُو َن‬

113. พวกเขาหาใช่เหมือนกันไม่
จากบรรดาผู้ทไี่ ด้รับคัมภีร์นั้นมีกลุ่มชนหนึ่งที่
เทีย่ งธรรม
ซึ่งพวกเขาอ่านบรรดาโองการของอัลลอฮฺในย
ามคำ่าคืน และพร้อมกันนั้น พวกเขาก็สุญูดกัน

113. พวกเขาหาใช่เหมือนกันไม่

‫لَيْسُواْ سَوَاء‬

จากบรรดาผู้ทีำได้รับคัมภีร์นั้น
มีกลุ่มชนหนึงำ ทีำเทีำยงธรรม

ِ‫مّنْ أَهْلِ الْكِتَاب‬
ٌ‫أُ ّمةٌ قَآئِ َمة‬

ซึำงพวกเขาอ่านบรรดาโองการของอัลล
อฮฺในยามคำำาคืน

ِ‫يَْتلُونَ آيَاتِ اللّه‬
ِ‫آنَاء اللّيْل‬

และพร้อมกันนั้นพวกเขาก็สุญูดกัน

َ‫وَهُمْ يَسْجُدُون‬

‫َليْسُواْ سَوَاء‬
‫عَنْ اِبْن مَسْعُود فِي َقوْله تَعَالَى " لَيْسُوا َسوَاء مِ ْن َأهْل اْلكِتَاب أُمّة قَاِئمَة " قَالَ ‪ :‬لَا‬
‫ي ‪ .‬وَيُؤَيّد‬
‫سدّ ّ‬
‫حمّد صَلّى اللّه عَلَيْ ِه وَسَّل َم َوهَ َكذَا قَالَ ال ّ‬
‫يَسْتَوِي َأهْل الْكِتَاب وَأُمّة ُم َ‬
‫َهذَا الْقَوْل ْ َحدِيث عَاصِم عَ ْن زِ ّر عَ ْن اِبْن مَسْعُود قَالَ ‪َ :‬أخّ َر رَسُول اللّه صَلّى اللّه‬
‫سجِد َفإِذَا النّاس يَنْتَظِرُونَ الصّلَاة فَقَا َل ‪" :‬‬
‫ج إِلَى اْلمَ ْ‬
‫عَلَيْهِ َوسَّل َم صَلَاة الْعِشَاء ُثمّ خَ َر َ‬
‫أَمَا إِنّهُ لَيْسَ مِ ْن َأهْل َهذِهِ الْأَدْيَان َأحَد َيذْكُر اللّه َهذِهِ السّاعَة غَيْر ُك ْم " قَا َل فَنَزَلَتْ‬
‫َهذِهِ الْآيَات ‪.‬‬
‫حمّد بْن ِإ ْسحَق َوغَيْره ‪ .‬وَ َروَاهُ الْ َعوِْفيّ‬
‫شهُور عِنْد كَثِي مِنْ اْلمُفَسّرِي َن َكمَا َذكَرَهُ ُم َ‬
‫وَاْلمَ ْ‬
‫عَنْ اِبْن عَبّاس ‪ :‬أَنّ َهذِهِ الْآيَات نَزَلَتْ فِيمَنْ آمَن مِ ْن َأحْبَار َأهْل اْلكِتَاب كَعَْب ِد اللّه‬
‫بْن سَلَام وَأَسَد بْن عُبَيْد وَثَعْلَبَة بْن شُعْبَة َوغَيْره ْم ‪ .‬أَيْ لَا يَسْتَوِي مَنْ تَ َقدّمَ ِذكْرهمْ‬
‫بِالذّمّ مِنْ َأهْل الْكِتَاب َو َهؤُلَاءِ اّلذِي َن َأسَْلمُوا‬

ِ‫يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَن‬
َ‫الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُوْلَـئِكَ مِن‬
﴾١١٤﴿ َ‫الصّالِحِي‬

114. พวกเขาศรัทธาต่ออัลลอฮฺ
และวันปรโลก และใช้ให้ปฏิบตั ิสิ่งที่ชอบ
และห้ามมิให้ปฏิบตั ิสิ่งที่ไม่ชอบ
และต่างรีบเร่งกันในบรรดาสิ่งดีงาม
และชนเหล่านี้แหละอยู่ในหมู่ผทู้ ี่ประพฤติดี

114. พวกเขาศรัทธาต่ออัลลอฮฺ
และวันปรโลก

‫ُيؤْمِنُو َن بِاللّ ِه‬
ِ‫وَالَْيوْمِ الخِر‬

และใช้ให้ปฏิบัติสิำงทีำชอบ

ِ‫وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف‬

และห้ามมิให้ปฏิบัติสิำงทีำไม่ชอบ

ِ‫وَيَْن َهوْنَ عَنِ اْلمُنكَر‬

และต่างรีบเร่งกันในบรรดาสิำงดีงาม

ِ‫وَُيسَا ِرعُونَ فِي الْخَيْرَات‬

และชนเหล่านี้แหละ
อยู่ในหมู่ผู้ทีำประพฤติดี

َ‫حي‬
ِ ِ‫وَُأوْلَـئِكَ مِنَ الصّال‬

ٌ‫وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَن ُيكْفَ ُر ْوهُ وَاللّهُ عَلِيم‬
﴾١١٥﴿ َ‫بِالْمُتّقِي‬

115. และความดีใด ๆ
ที่พวกเขากระทำาพวกเขาจะไม่ถูกป
ฏิเสธในความดีนั้น
เป็นอันขาดและอัลลอฮฺทรงรู้ดีต่อบ

115. และความดีใดๆ
ทีำพวกเขากระทำา

ٍ‫وَ مَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْر‬

พวกเขาจะไม่ถูกปฏิเสธ
ในความดีนั้นเป็นอันขาด

ُ‫فَلَن يُكْفَرُوْه‬

และอัลลอฮฺทรงรู้ดี
ต่อบรรดาผู้ทีำยำาเกรง

َ‫وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتّقِي‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful