You are on page 1of 12

SUKATAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F41 TAHAP KECEKAPAN 1 (TK1

)

1. MATLAMAT Menilai tahap pengetahuan dan kefahaman serta ciri-ciri sikap, nilai dan etika kerja positif yang diperlukan mengikut kompetensi bidang tugas perkhidmatan. 2. TUJUAN Untuk menguji kebolehan dan kecekapan pegawai sebagai salah satu syarat anjakan gaji atau bagi dipertimbangkan kenaikan pangkat ke gred yang lebih tinggi. 3. PEGAWAI YANG LAYAK MEMOHON: Pegawai Teknologi Maklumat F41 yang telah disahkan dalam perkhidmatan. 4. JENIS KOMPETENSI Jenis kompetensi terbahagi kepada dua (2) iaitu Komponen Generik dan Komponen Fungsional. 4.1 Komponen Generik BAHAGIAN I 1. KEJORA dan organisasi Misi, Visi dan Fungsi Objektif dan fungsi bahagian Etika kerja KEJORA Akta KEJORA 1972 Piagam Pelanggan KEJORA Dasar kualiti KEJORA Pelan Strategik ICT

1

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) Dasar dan Falsafah Pembangunan Luar Bandar Gerakan Desa Wawasan Gerakan Daya Wawasan Medan Info-Desa Transformasi Kedua Pembangunan Luar Bandar Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Pelan Tindakan Desa Kampungku 2 . Dasar Awam Utama Dasar Ekonomi Baru (DEB) Dasar Pandang ke Timur Dasar Perindustrian Negara Dasar Pembangunan Nasional (DPN) Dasar Pertanian Negara ke-3 Rancangan Malaysia ke-10 Wawasan 2020 Dasar Penswastaan Dasar Pensyarikatan Malaysia Dasar Kebudayaan Nasional Dasar Bersih.2. Cekap dan Amanah Dasar Sosial Negara Islam Hadhari 1 Malaysia Model Ekonomi Baru (MEB) Program Transformasi Kerajaan (PTK) Pelan Keberhasilan Negara (NKRA) 3.

Pengurusan dan Pentadbiran Organisasi Inovasi Perkhidmatan Awam Peningkatan Produktiviti Dalam Perkhidmatan Awam Strategi Peningkatan Kualiti dalam Perkhidmatan Awam Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Pengendalian Pengaduan Awam Pengurusan Mesyuarat Pelaksanaan Sistem Pemulihan Perkhidmatan Panduan Mengenai Piagam Pelanggan Panduan Pengurusan Perhubungan Pelanggan Manual Prosedur Kerja (MPK) dan Fail Meja (FM) Key Performance Indicator (KPI) Tatacara Penggunaan Internet dan Mel Elektronik Panduan Pengurusan Pejabat 5. Dokumen dan Peribadi Penghantaran Penyimpanan Pemusnahan Maklumat Terperingkat Penyimpanan Kunci-Kunci Pejabat Pengawalan Rahsia-Rahsia Kerajaan 6. Aspek-aspek keselamatan Keselamatan Fizikal.4. Pengunaan ICT Dalam Pengurusan Pengurusan maklumat Komunikasi Multimedia Keselamatan ICT 3 .

Pengurusan Sumber Manusia Pekeliling Perkhidmatan dan Peraturan mengenai Tatakelakuan dan Tindakan Tatatertib Pekeliling Perkhidmatan dan Peraturan Mengenai Kemudahan-Kemudahan Kepada Anggota Awam Seperti Rumah-Rumah Kerajaan. Keutuhan Peribadi dan Integriti Nilai-nilai Murni Dalam Perkhidmatan Awam Tonggak 12 Etika Perkhidmatan Awam Keutuhan Dalam Perkhidmatan Awam Pelan Integriti Nasional (PIN) 9. Komunikasi Kemahiran Komunikasi Halangan-halangan komunikasi Kemahiran perundingan 10. Rawatan Kesihatan. Elaun.7. Akta Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Akta Tatatertib dan Surcaj Badan-badan Berkanun (Akta 605) Akta Rahsia Rasmi 1972 4 . Cuti dan Kursus Peraturan-peraturan Mengenai Penamatan Perkhidmatan dan Persaraan Pembangunan Modal Insan Penilaian Kompetensi Kaunseling Pengurusan Stress 8.

Ciri-ciri dan Jenis-jenis Pangkalan Data. Pengurusan Kewangan i. Software Quality Assurance. iv. iv.11. Pengstrukturan dan Optimization Pangkalan Data. Analisis Sistem. Melaksana dan Menyelenggara Sistem Aplikasi / Multimedia / Laman Web. Rekabentuk Pangkalan Data. Pengurusan Majlis Rasmi Protokol dan Etiket BAHAGIAN II 1. ii. vii. iii.2 Komponen Fungsional 1. v. Data Normalization dan ER Diagram. Merekabentuk. penyediaan dan kawalan belanjawan Pengurusan perbelanjaan Pengurusan perolehan Pengurusan aset dan stor Pengurusan hasil kerajaan Akauntabiliti dan integriti dalam pengurusan kewangan Arahan Kewangan dan Perakaunan LKW 2006 Elaun-elaun dalam perkhidmatan 4. iii. ii. viii. Pembangunan Sistem Aplikasi • Kajian Sistem. Pengoperasian dan Penyenggaraan Pangkalan Data 5 . Perancangan. Pangkalan Data i. Membangun. vi. v. • 2.

Pentadbiran dan Pengoperasian. Transmission Media. Executive Information System(EIS). Keselamatan Pusat Data. iii. Keselamatan Peralatan. iii. Pelan Strategik ICT (ISP) i. iii. ii. Network Topology. Peralatan dan Perisian. iv. Pusat Data i. 7. 4. Decision Support System(DSS) ii. Type of Network. 6 .3. ii. Keselamatan Maklumat. Computer Systems Architecture. Network Operating System (NOS). Type of Physical Media. Network Configuration. v. Memahami peringkat-peringkat pembangunan ISP. Data Warehouse. iii. iv. Data Mining. 6. Pengurusan Maklumat i. Communication Devices. Keselamatan ICT i. Jenis-jenis dan Ciri-ciri Sistem Pengoperasian 5. Management Information System(MIS). Keselamatan Rangkaian. iv. Rangkaian dan Komunikasi i. ii.

kematangan berkomunikasi. 7 . tatakelakuan. Tempoh masa perbincangan adalah selama 1 jam.2 Penilaian Pemahaman (50%) Soalan penilaian bertulis merangkumi:Bahagian I : 8 soalan .1. Keperluan ICT Semasa i.3 Penilaian Personaliti Penilaian personaliti dilaksanakan bertujuan untuk menilai ciri-ciri penampilan diri.1 Perbincangan Kumpulan (40%) Penilaian akan dibuat semasa kumpulan membincangkan tugasan mereka dalam Bahasa Malaysia berasaskan tajuk yang disediakan.8. Pegawai akan dinilai sepanjang tempoh aktiviti berlangsung. AKTIVITI PENILAIAN 5. jawab 3 Bahagian II : 3 soalan . Video Conference (VC) iii. Calon akan membuat persembahan kumpulan dalam masa 20-30 minit.1.1 Komponen Generik 5. 5. jawab 1 soalan dan mana-mana 1 soalan dari Bahagian I atau Bahagian II Masa penilaian bertulis : 3 jam 5. HRMIS iv.1. KIOSK v. kematangan idea. potensi kepimpinan. pergerakan kumpulan dan keyakinan diri. Medan InfoDesa ii. SAGA 5.

Menggunakan Bahasa Malaysia. viii. Menggunakan kertas saiz A4 Ditaip double spacing. Menyediakan salinan yang mencukupi (3 salinan). vii. 5.2. iii. Kertas ini hendaklah yang asal yang disediakan oleh pegawai dan disahkan ketulenannya oleh pegawai berkenaan.5. 8 . saiz 12. ix. Pegawai dikehendaki menyediakan ringkasan eksekutif tidak lebih daripada dua muka surat. Format penyediaan Kertas Tugasan adalah seperti berikut : Antara 12 -15 muka surat tidak termasuk preface dan lampiran. ii. vi. Hanya catat Angka Giliran dan Kad pengenalan sahaja di muka hadapan. v. iv. kemahiran dan ciri-ciri peribadi khusus yang diperlukan bagi melaksanakan bidang tugas sesuatu jawatan. Menggunakan font ARIAL.1 Kertas Tugasan Individu (50%) • Hasil Kertas Tugasan Individu perlu dikemukakan kepada Urusetia • dalam tempoh satu bulan daripada tarikh penerimaan tajuk Kertas Tugasan. Kertas tugasan Individu perlu disediakan oleh calon berdasarkan • i.2 Komponen Fungsional Merangkumi pengetahuan. tajuk yang disediakan oleh Urusetia berdasarkan bidang jawatan masing-masing.

Sesi soal jawab adalah selama 5 -10 minit dan Pegawaipegawai Penilaian akan menilai pembentangan yang dibuat oleh calon. • Kaedah ini dilaksanakan dalam bentuk pembentangan dan soal jawab secara individu menggunakan format power point. 9 . • • Pembentangan Pengurusan Kerja adalah di dalam Bahasa Malaysia Kriteria Penilaian adalah melalui kompetensi calon dalam pengurusan kerja atau projek/aktiviti yang berdasarkan deskripsi tugas dan profil gred jawatan. • Perkara yang perlu dinyatakan dengan jelas:a) b) c) • • Tugas/Aktiviti/Projek Pencapaian kerja Kesan dan Impak Tempoh persembahan adalah 10 minit.2.2 Penilaian Pengurusan Kerja (50%) • Pegawai akan dinilai melalui pembentangan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) gred yang disandang.5. • Bukti pencapaian dinilai melalui: a) SKT b) Pengesahan penyelia • Pegawai-Pegawai Penilai akan menilai aktiviti atau projek yang akan dibentangkan melalui pencapaian Sasaran Kerja Tahunan (SKT) calon. Sesi pembentangan akan disusuli dengan sesi soal jawab di antara pegawai dan panel penilai. Format power point yang disediakan perlu disahkan oleh penyelia sebelum dikemukakan untuk penilaian oleh panel.

TAHAP KESUKARAN PENILAIAN Pengetahuan dan Kefahaman. 8. PENILAI / PEMERIKSA Dilantik oleh Panel Penilaian KEJORA. 10 . 10. KEJORA. Jadual 1: Gred Keputusan Komponen Penilaian Tahap Kecekapan Gred Keputusan A B C D Penjelasan Cemerlang Baik Memuaskan Sederhana Jadual 2: Tahap Keputusan Penilaian Tahap Kecekapan Tahap Keputusan Aras IV Aras III Aras II Aras I Penjelasan Lulus Lulus / Melepasi Tahap Kompetensi Pada Aras Kecemerlangan Lulus Lulus / Melepasi Tahap Kompetensi Lulus Lulus Bersyarat Tidak Tidak Melepasi Tahap Kompetensi 9.5 hari. TEMPOH PENILAIAN Komponen Generik dan Komponen Fungsional : 2 . PENETAPAN KEPUTUSAN Penentuan keputusan komponen generik dan fungsional ialah mengikut gred seperti di Jadual 1.6. Penentuan tahap keputusan PTK ialah mengikut Aras berdasarkan kombinasi pencapaian komponen generik dan fungsional seperti di Jadual 2. 7. PERMOHONAN Dikemukakan kepada Urusetia PTK.

KEJORA Pekeliling / Arahan Perkhidmatan dan Pekeliling / Arahan Perbendaharaan Malaysia Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Peraturan Pegawai Awam Badan-Badan Berkanun ( Kelakuan dan Tatatertib ) Perintah Am Bab A. 12. 7. TARIKH AKHIR PERMOHONAN Enam (6) minggu sebelum tarikh penilaian. F dan G Perlembagaan Persekutuan Arahan Keselamatan Akta Pencen Akta KWSP Pekeliling-Pekeliling Mengenai ICT Citra Karya ( Falsafah. D. SENARAI RUJUKAN • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Akta Parlimen 75 ( Akta Lembaga Kemajuan Johor Tenggara 1972 ) Enakmen Negeri Bil. B. E. C. KEJORA. PUSAT PENILAIAN Ditetapkan oleh Urusetia PTK. 13.1972 ( Enakmen Lembaga Kemajuan Johor Tenggara 1972 ) Peraturan-Peraturan Lembaga Kenaikan Pangkat KEJORA Kod Etika Kerja KEJORA Peraturan-Peraturan Kewangan KEJORA Pelan Rancangan Strategik Pembangunan KEJORA Tahun 2006 hingga 2015 Manual Prosedur Kerja ( MPK )KEJORA Piagam Pelanggan KEJORA Dasar dan Objektif Kualiti KEJORA MS ISO 9001 : 2000 .11. Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan ) Tonggak 12 Dasar-Dasar Negara sebagaimana sukatan Rancangan Malaysia Ke 9 Gerakan Daya Wawasan Ke Arah Transformasi Kedua Pembangunan 11 .

Lembaga Pengarah dan Ketua Eksekutif Dalam Pengurusan Badan Berkanun Persekutuan 12 .• • • • • • • • • • • • • Luar Bandar Wawasan 2020 Islam Hadhari Dasar dan Falsafah Baru serta Strategi Pembangunan Luar Bandar Negara Kita Akta / Kanun Tanah Negara ( Akta 518 ) Akta Pengambilan Balik Tanah 1960 Akta Hak Milik Strata 1995 Akta Kerajaan Tempatan ( Akta 176 ) Pelan Integriti Nasional ( PIN ) Garis Panduan Mengenai Peranan dan Tanggungjawab Kementerian.