You are on page 1of 8

MODUL PENGAJARAN KOMSAS BAHASA MALAYSIA TINGKATAN LIMA

HAJAH ROHAYAH BT ABU PUISI MODEN DIRGAHAYU BAHASAKU ANTOLOGI DIRGAHAYU BAHASAKU

Bahasa Jiwa Bangsa Gunakanlah Bahasa Kebangsaan Kita Marilah Amalkan Ramai-ramai Bahasalah Menyatukan Kita Semua Yakinlah Bahasa Jiwa Bangsa Marilah Mari Rakyat Semua Buktikan Taat Setia dengan Satu Bahasa Maju Bangsa dan Maju Negara Megahkan Bahasa Kita Bahasa Jiwa Bangsa .

Aras 1 Menganalisis karya prosa dan puisi untuk menjelaskan (iii) perkara-perkara menarik.5 Menghuraikan maksud.murid dapat: Menjelaskan gaya bahasa dan unsur bunyi dalam sajak Memilih tiga isi yang relevan dalam rangkap-rangkap sajak untuk menjayakan aktiviti forum berkaitan denganisi sajak . Memberi makna kata\diksi yang terdapat dalam sajak. .gaya bahasa dan unsur bunyi Dalam puisi. Aras 1 (iii) Objektif i) ii) iii) Meneliti semula kerelevanan maklumat Pada akhir pelajaran . Fokus sampingan : 8.5 Mentafsirkan maklumat yang dipilih secara rasional Untuk membuat inferens.Tingkatan Masa Tajuk Genre : : : : Lima 80 minit Dirgahayu bahasaku Puisi moden Fokus utama : 10.

Kemahiran bernilai tambah: i) kemahiran berfikir (kemahiran mengkonsepsikasikan idea) ii) Membuat inferens (kemahiran mambuat rujukan ) iii) Menghubungkaitkan (pengalaman sedia ada ) iv) Kemahiran kontekstual (mengaitkan isi pelajaran dengan pemgalaman murid .dirgahayu.menggilap. kegemilangan . Nilai Mencintai bahasa.Kemahiran bahasa : Kemahiran mendengar dan bertutur . Singgahsana . martabatnya.akrab.kegigihan bersatu padu. Makna perkataan. Sistem bahasa : Sebutan dan intonasi. Pengisian kurikulum: Ilmu Bahasa. Kemahiran mambaca.

Guru meminta kumpulan murid menjayakan aktiviti mestamu untuk penghayatan karya.  Objektif 1 tercapai Lampiran 1 -sajak ‘Dirgahayu Bahasaku’ Lampiran 2 -penjelasan aktiviti mestamu. Guru mengedarkan lembaran sifir Akronim ‘cb2ub’ yang mengandungi unsur bahasa dan unsur bunyi dalam kajian puisi. Guru mengaitkan isi lagu dengan isi pelajaran pada hari itu.   1. Gaya bahasa dan unsur bunyi Guru memaparkan sajak yang dikaji pada layar.  Lampiran 3 Lembaran sifir Akronim kajian puisi .LANGKAH Set Induksi  AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Guru mengajak murid menyanyikan lagu patriotik ‘Bahasa Jiwa Bangsa’ secara beramairamai.   Guru meminta seorang murid mendeklamasikan sajak ‘Dirgahayu Bahasaku’dengan sebutan dan intonasi yang betul. Guru bertanya kepada murid mesej yang terkandung dalam lagu tersebut. PENILAIAN FORMATIF Murid boleh menyanyikan lagu’bangsa jiwa bangsa’ KBT/CATATAN -seni kata lagu’Bahasa Jiwa Bangsa.

AKTIVITI FORUM (ISI BAHASA ) Guru meminta murid membina pasukan forum ( 4 orang satu kumpulan ) Kumpulan forum diberi tajuk “memartabatkan Bahasa kebangsaan” –isi forum merujuk isi sajak ‘Dirgahayu bahasaku’ Lampiran 4 -latihan bedah karya sajak ‘Dirgahayu Bahasaku’ Objektif (ii ) tercapai KB -menganalis -mengitlak Perhatian kepada guru -beri penjelasan kepada murid cara-cara menjayakan forum. Guru mendengar dan membuat pembetulan jawapan murid dengan menjayakan Borang Rumusan Jawapan. .kumpulan murid. i)seorang bertindak sebagai pengerusi forum ii)Tiga orang murid sebagai ahli panel  Guru memberi komen /pujian terhadap persembahan forum oleh kumpulan.  2   Guru meminta kumpulan murid menjalankan aktiviti ‘Bedah Karya’untuk mengesan unsur gaya bahasa dan unsur bunyi dalam sajak ‘Dirgahayu Bahasaku’ dengan merujuk sifir akronim yang disediakan.

• Guru meminta beberapa orang murid memberiumakna diksi Objektif (iii) tercapai Lampiran 5 Lampiran 6 Murid mampu menjawab kuiz. Penilaian dan peneguhan • Guru mengemukakan beberapa soalan berbentuk kuiz mengenai aspek unsur gaya bahasa dan unsur bunyi. i. _________________________________ 2. ‘Dirgahayu Bahasaku’. _________________________________ Jawapan i) : i) tempatmu – mu ii) dunia tak bertepi – tak iii) bangsaku . Sinkope adalah singkatan perkataan. • Guru membuat rumusan mengenai isi pelajaran hari ini. Beri dua contoh penggunaan gaya bahasa dalam sajak. 1.ku Jawapan ii) Unsur bunyi asonansi dan aliterasi. Contoh 1 : _________________________________ Contoh 2 : _________________________________ ii. .Unsur bunyi. Nyatakan dua unsur yang terdapat dalam karya puisi.3 MEMBERI MAKNA KATA DALAM SAJAK • Guru mengedarkan borang aktiviti 3 yang mengandungi tugasan mencari makna diksi dalam sajak dengan merujuk kamus.Unsur bunyi.

SEKIAN. TERIMA KASIH .