You are on page 1of 53

ZAKON

ZA SPRE^UVAWE NA PEREWE PARI I DRUGI PRINOSI OD KAZNIVO DELO I FINANSIRAWE NA TERORIZAM (Redakciski pre~isten tekst) 1 I. OP[TI ODREDBI ^len 1 So ovoj zakon se utvrduvaat merkite i dejstvijata za otkrivawe i spre~uvawe na perewe pari i drugi prinosi od kaznivo delo i finansirawe na terorizam. Definicii ^len 2 Oddelni izrazi upotrebeni vo Zakonot go imaat slednovo zna~ewe: 1. "Perewe pari i drugi prinosi od kaznivo delo" (vo natamo{niot tekst: perewe pari), se dejstvijata predvideni so Krivi~niot zakonik kako krivi~no delo perewe pari i drugi prinosi od kaznivo delo; 2. "Finansirawe na terorizam" se dejstvijata predvideni so Krivi~niot zakonik kako krivi~no delo finansirawe na terorizam; 3. "Prinos od kaznivo delo" e sekoj imot ili korist pribavena, neposredno ili posredno, so izvr{uvawe na kaznivo delo. Prinosot od kaznivo delo opfa}a i prinos od kaznivo delo storeno vo stranstvo, pod uslov vo vremeto koga e storeno da bilo predvideno kako kaznivo delo i spored zakonite na dr`avata vo koja e storeno i spored zakonite na Republika Makedonija; 4. "Imot" se pari ili drugi instrumenti za pla}awe, hartii od vrednost, depoziti, druga sopstvenost od sekakov vid i toa materijalna ili nematerijalna, dvi`na ili nedvi`na, drugi prava vrz predmetite, pobaruvawa, kako i javni ispravi i legalni dokumenti za sopstvenost i aktiva vo pi{an ili elektronski oblik ili instrumenti so koi se doka`uva pravoto na sopstvenost ili interes vo takviot imot; 5. "Finansiski institucii" se: banki soglasno so Zakonot za bankite, menuva~nici soglasno so Zakonot za devizno rabotewe, {tedilnici soglasno so Zakonot za bankite, brokerski ku}i soglasno so Zakonot za hartii od vrednost, davateli na uslugi brz transfer na pari i subagenti soglasno so Zakonot za brz transfer na pari i po{ti ili drugi pravni lica koga izvr{uvaat finansiski transakcii, telegrafski prenosi na pari ili dostava na vrednosni pratki, dru{tva za osiguruvawe, osiguritelno brokerski dru{tva, dru{tva za zastapuvawe vo osiguruvaweto, osiguritelni brokeri i zastapnici vo osiguruvaweto koi vr{at raboti na osiguruvawe na `ivot, odnosno vr{at raboti na zastapuvawe ili posreduvawe vo osiguruvaweto pri sklu~uvawe na dogovori za osiguruvawe na `ivot soglasno so Zakonot za supervizija na osiguruvawe,

-

1

"Slu`ben vesnik na RM", br. 4/08, 57/10, 35/11 i 44/12.

Zakon za spre~uvawe na perewe pari ... (pre~isten tekst)

-

dru{tva za osiguruvawe, osiguritelni brokerski dru{tva, dru{tva za zastapuvawe vo osiguruvaweto, osiguritelni brokeri i zastapnici vo osiguruvaweto soglasno so Zakonot za supervizija na osiguruvawe, investiciski fondovi i dru{tva za upravuvawe so investiciski fondovi soglasno so Zakonot za investiciski fondovi, dobrovolni penziski fondovi i dru{tva za upravuvawe so dobrovolni penziski fondovi soglasno so Zakonot za dobrovolno kapitalno finansirano penzisko osiguruvawe i drugi pravni ili fizi~ki lica koi, soglasno so zakon, izvr{uvaat edna ili pove}e aktivnosti vo vrska so odobruvawe krediti, izdavawe na elektronski pari, izdavawe i administrirawe na kreditni karti~ki, ekonomskofinansiski konsalting, finansiski lizing lizing, faktoring, forfeting, davawe na uslugi na investiciski sovetnik i drugi finansiski aktivnosti;

-

-

6. "Klient" e sekoe pravno ili fizi~ko lice koe vr{i raboti povrzani so vlo`uvawe, kreditirawe, zamena, transfer i drugi transakcii so pari ili u~estvuva vo sklu~uvaweto na pravni raboti so koi se steknuva pari ili imot i drugi vidovi na raspolagawe so pari ili imot; 7. "Pari" se sredstva za pla}awe vo gotovo, vo apoeni ili elektronski pari koi vrz osnova na zakon se vo optek vo Republika Makedonija ili vo stranska dr`ava; 8. "Elektronski pari" se pari soglasno so Zakonot za platen promet; 9. "Kraen sopstvenik" e fizi~ko lice koe e sopstvenik ili koe ostvaruva posredno vlijanie vrz klientot i/ili fizi~ko lice vo ~ie ime i za ~ija smetka se izvr{uva transakcijata. Kraen sopstvenik na pravno lice e fizi~ko lice koe: a) ostvaruva direktno ili indirektno u~estvo od najmalku 25% od vkupnite akcii ili udeli, odnosno pravata na glas na pravnoto lice, vklu~uvaj}i i poseduvawe na akcii na donositel i/ ili b) na drug na~in ostvaruva kontrola nad upravuvaweto ili ostvaruva korist so pravnoto lice; 10. "Davateli na uslugi za pravni lica" se fizi~ki ili pravni lica koi davaat uslugi za: a) osnovawe na pravni lica, b) anga`irawe ili pomagawe na drugo lice da bide anga`irano kako organ na upravuvawe ili ~len na organot na upravuvawe na pravno lice, v) obezbeduvawe na sedi{te na pravno lice, g) anga`irawe ili pomagawe na drugo lice da bide anga`irano kako sodru`nik ili kako akcioner za drugo lice koe ne e trgovsko dru{tvo koe kotira na berzata i d) drugi uslugi opredeleni so zakon; 11. "Nositeli na javni funkcii" se fizi~ki lica koi ne se dr`avjani na Republika Makedonija na koi im e ili im bila doverena javna funkcija vo Republika Makedonija ili vo druga dr`ava, kako: a) pretsedateli na dr`avi i vladi, ministri i zamenici ili pomo{nici ministri, b) ~lenovi na parlament, v) izbrani i imenuvani javni obviniteli i sudii vo sudovite,

Zakon za spre~uvawe na perewe pari ... (pre~isten tekst)

g) ~lenovi na dr`avna revizorska institucija i ~lenovi na odbor na centralna banka, g) ~lenovi na vrhovna revizorska institucija, d) ambasadori, |) oficeri od visok rang vo vooru`enite sili (~inovi povisoki od polkovnik), e) drugi izbrani i imenuvani lica soglasno so zakon i ~lenovite na organite na upravuvawe na pretprijatijata vo dr`avna sopstvenost i `) lica so funkcii vo politi~ki partii (~lenovi na organite na politi~ki partii). Poimot "nositeli na javni funkcii" vklu~uva i: a) bliski ~lenovi na semejstvoto so koi nositelot na javnata funkcija `ivee vo semejna zaednica na ista adresa i b) lica koi se smetaat za bliski sorabotnici: delovni partneri (sekoe fizi~ko lice za koe se znae deka ima zaedni~ka sopstvenost vrz pravno lice, ima sklu~eno dogovori ili vospostaveno drugi bliski delovni vrski so "nositel na javna funkcija") i lica koi osnovale pravno lice vo korist na nositelite na javni funkcii.

-

Za nositeli na javna funkcija od to~kata 11 potto~ki od a) do `) se smetaat licata najmalku edna godina po prestanokot na izvr{uvawe na javnata funkcija, a vrz osnova na prethodno sprovedena procena na rizik od strana na subjektite; 12. "Deloven odnos" e profesionalen ili komercijalen odnos, vospostaven me|u klientot, opolnomo{tuva~ot ili krajniot sopstvenik korisnik i subjektite od ~lenot 5 na ovoj zakon, so odredeno vremetraewe; 13. "Privremeni merki" se vremena zabrana za koristewe ili raspolagawe so pari, hartii od vrednost, fondovi ili drug imot, vremeno ~uvawe i obezbeduvawe vrz osnova na odluka izdadena od strana na sud ili drug nadle`en organ vo postapka utvrdena so zakon; 14. "Povrzani transakcii" se dve ili pove}e transakcii izvr{eni vo rok od eden raboten den od izvr{uvaweto na prvata transakcija od strana na ist klient ili me|u isti klienti ili krajni sopstvenici korisnici, vrzani za ist vid finansiski aktivnosti; 15. "Programa" e akt na subjektot koj opredeluva pravila, proceduri i upatstva za primena na merki i dejstivija za spre~uvawe na perewe pari i finansirawe na terorizam; 16. "Odgovorno lice" e odgovornoto lice soglasno so Zakonot za prekr{oci; (44/12, vo sila od 7.4.2012 g.) 16. "Odgovorno lice" e zakonskiot zastapnik na subjektot; 17. "Ovlasteno lice" e rakovodno lice, nazna~eno od najvisokiot organ na upravuvawe na subjektot, koe se gri`i za sproveduvawe na programata i ostvaruvawe neposredni kontakti so Uprava za finansisko razuznavawe Upravata za spre~uvawe na perewe pari i finansirawe na terorizam; (44/12, vo sila od 7.4.2012 g.) 18. "Shell bank" ("Banka {kolka") e finansiska institucija koja vo dr`avata kade {to e registrirana nema delovni prostorii, vraboteni i organi na upravuvawe i ne e ~lenka na bankarska ili drug vid na grupacija koja e predmet na supervizija na konsolidirana osnova;

Zakon za spre~uvawe na perewe pari ... (pre~isten tekst)

19. "Transakcii" se uplati, isplati, depoziti, transferi na pari, sklu~uvawe na dogovori, nabavki i proda`ba na stoki i uslugi, proda`ba ili otstapuvawe na osnova~ki vlo`uvawa, proda`ba ili otstapuvawa na akcii ili udeli, registracija na hartii od vrednost ili prenos na hartii od vrednost ili drug imot i drugi aktivnosti koi gi vr{at subjektite soglasno so zakonskite ovlastuvawa, a so koi se vr{i prenos na pari ili imot ednokratno ili vo ramkite na sklu~en dogovor i 20. "Rizi~ni zemji" se zemji soglasno so listata objavena od FATF (Operativna grupa za finansiska akcija na Grupata G-7) i koi se utvrdeni vrz osnova na analizata na Upravata za spre~uvawe na perewe pari i finansirawe na terorizam. (35/11, vo sila od 30.3.2011 godina) II. UPRAVA ZA FINANSISKO RAZUZNAVAWE (44/12, vo sila od 7.4.2012 g.) II. UPRAVA ZA SPRE^UVAWE NA PEREWE PARI I FINANSIRAWE NA TERORIZAM ^len 3 (1) Za pribirawe, obrabotuvawe, analiza, ~uvawe i dostavuvawe na podatocite dobieni od subjektite koi se obvrzani za prezemawe merki i dejstvija za otkrivawe i spre~uvawe na perewe pari i finansirawe na terorizam, se osnova Uprava za finansisko razuznavawe Uprava za spre~uvawe na perewe pari i finansirawe na terorizam (vo natamo{niot tekst: Upravata), kako organ vo sostav na Ministerstvoto za finansii so svojstvo na pravno lice. (2) Upravata gi ima slednite nadle`nosti: bara, pribira, obrabotuva, analizira, ~uva i dostavuva podatoci dobieni od subjektite vrz osnova na ovoj zakon, pribavuva finansiski, administrativni i drugi podatoci i informacii, neophodni za izvr{uvawe na svoite nadle`nosti, izgotvuva i podnesuva izve{tai so mislewe do nadle`nite dr`avni organi, sekoga{ koga postoi osnov na somnevawe za storeno krivi~no delo perewe pari i finansirawe na terorizam, gi izvestuva nadle`nite dr`avni organi za postoewe na osnov na somnevawe za storeno drugo krivi~no delo, izdava pismen nalog na subjektot so koj privremeno ja zadr`uva transakcijata, podnesuva barawe za podnesuvawe na predlog za opredeluvawe na privremeni merki do nadle`niot javen obvinitel, podnesuva nalog za sledewe na delovniot odnos do subjektot, podnesuva barawe za pokrenuvawe na prekr{o~na postapka pred nadle`niot sud, sorabotuva so subjektite od ~lenot 5 na ovoj zakon, Ministerstvoto za vnatre{ni raboti, Upravata za finansiskata policija, Javnoto obvinitelstvo, Carinskata uprava, Upravata za javni prihodi, Dr`avniot devizen inspektorat, Komisijata za hartii od vrednost na Republika Makedonija, Narodnata banka na Republika Makedonija, Agencijata za supervizija na kapitalno finansirano penzisko osiguruvawe, Agencijata za supervizija na osiguruvawe, Dr`avnata komisija za spre~uvawe na korupcijata i drugi dr`avni organi i institucii, kako i so drugi organizacii, institucii i me|unarodni tela za borba protiv pereweto pari i protiv finansiraweto na terorizmot,

-

Zakon za spre~uvawe na perewe pari ... (pre~isten tekst)

-

sklu~uva dogovori za sorabotka i razmenuva podatoci i informacii so ovlasteni tela na drugi dr`avi i me|unarodni organizacii, vklu~eni vo borba protiv perewe pari i finansirawe na terorizam, vr{i nadzor nad subjektite za primenata na merkite i dejstvijata opredeleni so ovoj zakon, poveduva inicijativi ili dava mislewa na zakoni i podzakonski akti {to se odnesuvaat na spre~uvawe i otkrivawe na perewe pari i finansirawe na terorizam, pomaga i u~estvuva vo profesionalnoto usovr{uvawe na ovlastenite lica i vrabotenite vo Oddelot za spre~uvawe na perewe pari i finansirawe na terorizam vo subjektite od ~lenot 5 na ovoj zakon, utvrduva listi na indikatori za analiza na rizik i za prepoznavawe na somnitelni transakcii vo sorabotka so subjektite i organite koi vr{at nadzor vrz nivnoto rabotewe, planira i sproveduva obuki za usovr{uvawe i osposobuvawe na vrabotenite vo Upravata, dava pojasnuvawe vo primenata na propisite za spre~uvawe na perewe pari i finansirawe na terorizam i vr{i drugi raboti opredeleni so zakon.

-

-

-

-

(3) Upravata rabotite od svoja nadle`nost gi vr{i soglasno so zakon i ratifikuvanite me|unarodni dogovori so koi se ureduva spre~uvaweto perewe pari ili finansirawe na terorizam. (4) Upravata rabotite vo delot na nadzorot gi vr{i so soglasno regulativata za inspekciski nadzor, dokolku so ovoj zakon poinaku ne e uredeno. (5) (4) Li~nite podatoci pribrani za celite na ovoj zakon se koristat vo soglasno so ovoj zakon i regulativata za za{tita na li~nite podatoci. (6) (5) Upravata edna{ godi{no izgotvuva izve{taj za rabotite od svojata nadle`nost i programa za rabota za slednata godina i gi dostavuva do ministerot za finansii i do Vladata na Republika Makedonija. Upravata mo`e da dostavi i drug izve{taj po barawe na ministerot za finansii ili na Vladata na Republika Makedonija. (7) (6) Sredstva za finansirawe na Upravata se obezbeduvaat od Buxetot na Republika Makedonija. (35/11, vo sila od 30.3.2011 godina) ^len 3-a (1) Upravata e organ na dr`avnata uprava vo sostav na Ministerstvoto za finansii, so svojstvo na pravno lice. (2) Upravata svoite nadle`nosti gi sproveduva na celata teritorijata na Republika Makedonija. (3) Sedi{teto na Upravata e vo Skopje. ^len 4 (1) So rabotata na Upravata rakovodi direktor koj go imenuva i razre{uva Vladata na Republika Makedonija na predlog na ministerot za finansii za period od ~etiri godini. (2) Imenuvaweto na direktorot se vr{i vrz osnova na negovata stru~nost i kompetentnost. (3) Mandatot na direktorot prestanuva:

Zakon za spre~uvawe na perewe pari ... (pre~isten tekst)

planovi i programi. b) revizorski i smetkovodstveni uslugi. na predlog na direktorot. (pre~isten tekst) . III. otvorawe i raspolagawe so bankarski smetki. osnovawe ili u~estvo vo upravuvaweto ili raboteweto na pravni lica. nalozi i interni naredbi. trguvawe i upravuvawe so pari i hartii od vrednost. filijali i delovni edinici na stranski finansiski institucii koi soglasno so zakon vr{at dejnost vo Republika Makedonija. Zakon za spre~uvawe na perewe pari .- po istek na ~etiri godini od denot koga e imenuvan. kako i odlu~uva za pravata. sodr`inata i na~inot na izdavawe. nestru~no ili nesovesno vr{ewe na dol`nosta na direktor i izostanuvawe na pozitivni rezultati vo rabotata na Upravata. upatstva. donesuva re{enija. i toa: 1) finansiskite institucii i podru`nici. vo slu~aj koga so pravosilna presuda e osuden za krivi~no delo na kazna zatvor vo traewe od najmalku {est meseca. vo slu~aj na razre{uvawe.. opomeni so preporaka. v) notarski. (5) Direktorot rakovodi i ja pretstavuva Upravata. (2) Formata. vo slu~aj na negova ostavka. ja propi{uva ministerot za finansii. SUBJEKTI ^len 5 Subjekti se licata koi imaat obvrska da gi prezemaat merkite i dejstvijata za spre~uvawe na perewe pari i finansirawe na terorizam predvideni so ovoj zakon (vo natamo{niot tekst: subjekti). advokatski i drugi pravni uslugi {to se odnesuvaat na kupoproda`ba na podvi`ni predmeti. koga od strana na sudot mu e izre~ena merka zabrana za vr{ewe na dejnost na rakovodno lice vo institucijata i ako ja izgubil delovnata sposobnost. vo slu~aj na dolgotrajna te{ka bolest koja go spre~uva vo izvr{uvaweto na svoite obvrski i po negovo barawe. nedvi`nosti. vo slu~aj na smrt. odzemawe i koristewe na slu`benata legitimacija. dol`nostite i odgovornostite na vrabotenite vo Upravata koi nemaat status na dr`avni slu`benici i vr{i drugi raboti opredeleni so zakon. 2) pravnite i fizi~kite lica koi gi vr{at slednive uslugi: a) promet so nedvi`nosti. poradi: nezakonito rabotewe. organizira i obezbeduva zakonito. sefovi i drugi finansiski proizvodi. ^len 4-a (1) Vrabotenite vo Upravata imaat slu`bena legitimacija. (6) Direktorot mo`e da ovlasti rakovoden dr`aven slu`benik vo slu~aj na negovo otsustvo ili spre~enost da potpi{uva akti od stavot (5) na ovoj ~len. efikasno i stru~no vr{ewe na rabotite na Upravata. zastapuvawe na klienti vo finansiski transakcii i drugo. sodru`ni~ki udeli ili akcii. (4) Direktorot mo`e da bide razre{en..

b) revizorski i smetkovodstveni uslugi. 9) Centralniot depozitar za hartii od vrednost. 7) pravnite lica koi primaat vo zalog podvi`ni predmeti i nedvi`nosti. 5) davatelite na uslugi za pravni lica.g) davawe soveti od oblasta na danocite. sefovi i drugi finansiski proizvodi. trguvawe i upravuvawe so pari i hartii od vrednost. podru`nici. 6) Centralniot depozitar za hartii od vrednost. (35/11. filijali i delovni edinici na stranski finansiski institucii koi soglasno so zakon vr{at dejnost vo Republika Makedonija.. nedvi`nosti. 4) zdru`enija na gra|ani i fondacii (doma{ni ili stranski).3. 5) dru{tva za finansiski konsalting. (pre~isten tekst) . 3) prireduva~i na igri na sre}a soglasno so zakon. 2) pravnite i fizi~kite lica koi gi vr{at slednive uslugi: a) promet so nedvi`nosti. i toa: 1) finansiskite institucii i pretstavni{tva. d) davawe konsultantski uslugi i |) davawe na uslugi na investicionen sovetnik. zastapuvawe na klienti vo finansiski transakcii i drugo. 6) davateli na uslugi za pravni lica. 10) kreditni biroa. 8) Centralniot registar na Republika Makedonija. Zakon za spre~uvawe na perewe pari . v) notarski. sodru`ni~ki udeli ili akcii. g) davawe soveti od oblasta na danocite. otvorawe i raspolagawe so bankarski smetki. vo sila od 30. 7) Berzata za hartii od vrednost. d) davawe konsultantski uslugi i |) davawe na uslugi na investicionen sovetnik. osnovawe ili u~estvo vo upravuvaweto ili raboteweto na pravni lica. 4) zdru`enijata na gra|ani i fondacii (doma{ni ili stranski). advokatski i drugi pravni uslugi {to se odnesuvaat na kupoproda`ba na podvi`ni predmeti. 3) prireduva~ite na igri na sre}a vo igra~nica (kasino)..2011 godina) ^len 5 Subjekti se lica koi imaat obvrska da gi prezemaat merkite i dejstvijata za spre~uvawe na perewe pari i finansirawe na terorizam predvideni so ovoj zakon (vo natamo{niot tekst: subjekti). 11) pravni lica koi primaat vo zalog podvi`ni predmeti i nedvi`nosti i 12) Agencijata za vrabotuvawe na Republika Makedonija. 8) Agencijata za katastar na nedvi`nosti i 9) pravnite lica ~ija dejnost e kupoproda`ba na vozila.

. v) obezbeduvawe na informacii za celta i namerata na delovniot odnos i g) postojano sledewe na delovniot odnos. b) koga se izvr{uvaat edna ili nekolku povrzani transakcii vo iznos od 15. produktot ili transakcijata. sobirawe. MERKI I DEJSTVIJA ZA OTKRIVAWE I SPRE^UVAWE NA PEREWE PARI I FINANSIRAWE NA TERORIZAM ^len 6 Merki i dejstvija za otkrivawe i spre~uvawe na perewe pari i finansirawe na terorizam (vo natamo{niot tekst: merki i dejstvija). ^len 9 (1) Procedurata za analiza na klientot od ~lenot 8 na ovoj zakon vklu~uva: a) identifikacija na klientot i potvrduvawe na negoviot identitet. kako i vrz osnova na indikatorite izgotveni od Upravata vo sorabotka so subjektite i organite na nadzor koi po svojata sodr`ina soodvetstvuvaat na potrebata na subjektot. bez ogled na kakov bilo isklu~ok ili iznos na sredstva i g) koga postoi somnevawe za vistinitosta ili adekvatnosta na prethodno dobienite podatoci za identitetot na klientot.000 evra vo denarska protivvrednost ili pove}e.. ostanuva i vo slu~aj koga subjektite se vo postapka na ste~aj i likvidacija. (2) Subjektite ja primenuvaat sekoja merka predvidena vo stavot (1) na ovoj ~len. no mo`e da go opredelat nejziniot obem vo zavisnost od procenkata na rizikot na klientot. (4) Subjektite se dol`ni da im gi napravat dostapni na Upravata i organite na nadzor dokumentite za procena na rizikot od stavot (2) na ovoj ~len za da potvrdat deka Zakon za spre~uvawe na perewe pari .IV. (3) Subjektite vr{at procena na rizikot vrz osnova na interna procedura za analiza na rizik koja e sostaven del na programata. ^len 7 (1) Obvrskata za prezemawe na merkite i dejstvijata predvideni so ovoj zakon. v) koga postoi somnevawe za perewe pari ili finansirawe na terorizam. negovata sopstveni~ka i upravuva~ka struktura i potvrduvawe na negoviot identitet. ~uvawe i dostavuvawe na podatoci za transakciite i klientite koi gi vr{at i voveduvawe i primena na programa. Analiza na klientot ^len 8 Subjektite se dol`ni da sproveduvaat procedura na analiza na klientot vo slednive slu~ai: a) koga se vospostavuva deloven odnos. odnosno likvidator do zavr{uvawe na likvidatornata postapka. koi gi prezemaat subjektite se: analiza na svoite klienti. sledewe na odredeni transakcii. b) identifikacija na opolnomo{tuva~ot i potvrduvawe na negoviot identitet i identifikacija na krajniot sopstvenik. delovniot odnos. (pre~isten tekst) . (2) Obvrskata od stavot (1) na ovoj ~len ja izvr{uva ste~ajniot upravnik do zavr{uvawe na ste~ajnata postapka.

. (5). li~na karta ili paso{.obemot na prezemenite merki e vo soglasnost so utvrdeniot rizik od perewe pari i finansirawe na terorizam. (35/11. li~na karta ili paso{. data i mesto na ra|awe. (8) Vo slu~aj liceto od stavot (7) na ovoj ~len da ne podle`i na registracija od nadle`en organ za registracija. Identifikuvawe i potvrduvawe na identitetot na krajniot sopstvenik ^len 11 (1) Subjektot e dol`en da go identifikuva krajniot sopstvenik i vrz osnova na procena na rizikot da go potvrdi negoviot identitet soglasno so ~lenot 10 od ovoj zakon. (2). adresata ili sedi{teto i dejnosta.. vo original ili kopija zaverena kaj notar ili ovlastena institucija vo domicilnata dr`ava. kako i dokumentite koi go potvrduvaat identitetot i adresata na opolnomo{tuva~ot ili krajniot sopstvenik. (9) Organot na upravuvawe i pretstavnicite na klientot od stavovite (5) i (7) na ovoj ~len opolnomo{teni za vleguvawe vo deloven odnos vo ime na klientot treto lice gi prilo`uvaat dokumentite navedeni vo stavovite (1). (5) Koga klientot e doma{no pravno lice se identifikuva i se potvrduva negoviot identitet so podnesuvawe na original ili kopija na registracija od centralen registar zaverena kaj notar. (8) i (9) na ovoj ~len subjektite zadol`itelno zadr`uvaat kopija. (2) Koga klientot e stransko fizi~ko lice se identifikuva i se potvrduva negoviot identitet vrz osnova na podatocite navedeni vo negoviot va`e~ki dokument za identifikacija. Zakon za spre~uvawe na perewe pari . dano~niot broj na pravnoto lice.3. prezime. utvrduvaweto na identitetot se vr{i so obezbeduvawe na original ili kopija zaverena kaj notar ili ovlastena institucija vo domicilnata dr`ava od dokumentot za negovo osnovawe donesen od organot na upravuvawe ili upis na imeto. mesto i adresa na `iveali{te ili prestojuvali{te.2011 godina) (10) Od dokumentite od stavovite (1). subjektot mo`e da pobara druga javna isprava ili zaverena izjava od klientot za baraniot podatok i negovata to~nost. vo original ili kopija od dokumentot za identifikacija zaverena kaj notar ili ovlastena institucija vo domicilnata dr`ava. li~na karta ili paso{ ili kopija od li~na karta ili paso{ zaverena kaj notar. (pre~isten tekst) . vo original ili kopija od dokumentot za identifikacija zaverena kaj notar ili ovlastena institucija na domicilnata dr`ava ne mo`e da se utvrdi nekoj od podatocite od stavot (3) na ovoj ~len. vo sila od 30. sedi{teto. (6) Od dokumentot od stavot (5) na ovoj ~len se utvrduva nazivot. (4) Ako od dokumentot za identifikacija. (3) Od dokumentot od stavovite (1) i (2) na ovoj ~len se utvrduva ime. Identifikuvawe i potvrduvawe na identitetot na klientot ^len 10 (1) Koga klientot e fizi~ko lice se identifikuva i se potvrduva negoviot identitet so podnesuvawe na originalen i va`e~ki dokument. odnosno nazivot. edinstven mati~en broj ili broj za identifikacija i broj na li~na karta ili paso{. (7). organot {to ja izdal i data na va`ewe na li~nata karta ili paso{ot. (2) i (5) na ovoj ~len. (7) Koga klientot e stransko pravno lice se identifikuva i se potvrduva negoviot identitet so dokument za registracija izdaden od nadle`en organ. (11) Subjektite mo`at vrz osnova na interni akti da pobaraat i drugi podatoci potrebni za identifikacija i potvrduvawe na identitetot na klientot ili krajniot sopstvenik. osnova~ot/ite i zakonskiot zastapnik.

Potvrduvawe na identitetot na klientot. za da ne se naru{i vodeweto na delovniot odnos i koga postoi pomal rizik od perewe pari i finansirawe na terorizam. rizi~niot profil na klientot.500 evra vo denarska protivvrednost spored sredniot kurs na Narodnata banka na Republika Makedonija na denot na isplata. nositelot na pravata (opolnomo{tuva~ot) i polnomo{noto. zema izjava od klientot. negovata finansiskata sostojba i.. dokolku e neophodno. odnosno zavereniot dogovor me|u opolnomo{tuva~ot i opolnomo{tenikot. (2) Subjektite se dol`ni da vr{at redovno a`urirawe na dokumentite i podatocite za klientot pribaveni pri sproveduvawe na aktivnostite od ~lenot 9 stav (1) to~ki a). subjektite mo`e da go potvrdat identitetot na klientot. subjektot e dol`en da pobara od nego informacija za utvrduvawe na identitetot na nositelot na pravata (opolnomo{tuva~ot) i polnomo{noto. dru{tvata za osiguruvawe se dol`ni da go identifikuvaat i potvrdat identitetot na klientot vo slu~aite kade {to iznosot na poedine~nata ili nekolku rati na premijata koja treba da se plati vo period od edna godina nadminuva 1. (4) Pri vr{ewe raboti na osiguruvawe na `ivot. Identifikuvawe i potvrduvawe na identitetot na opolnomo{tuva~ot ^len 12 (1) Dokolku transakcijata se vr{i vo ime i za smetka na treto lice. Vo ovoj slu~aj potvrduvaweto na identitetot treba da se izvr{i pred ili za vreme na ispla}aweto na polisata ili pred ili koga korisnikot ima namera da gi izvr{i pravata koi proizleguvaat od polisata. so cel da se potvrdi deka tie transakcii se vr{at vo soglasnost so celta i namerata na delovniot odnos. dozvoleno e potvrduvaweto na identitetot na klientot i na krajniot sopstvenik na polisata da se izvr{i otkako delovniot odnos e vospostaven. Zakon za spre~uvawe na perewe pari .(2) Koga subjektot ne mo`e da go identifikuva krajniot sopstvenik soglasno so stavot (1) od ovoj ~len. vo rabotite povrzani so osiguruvawe na `ivot. (3) Po isklu~ok od stavovite (1) i (2) na ovoj ~len. (pre~isten tekst) . b) i v) na ovoj zakon. krajniot sopstvenik ili opolnomo{tuva~ot subjektite se dol`ni da go izvr{at pred da vospostavat deloven odnos ili pred da ja izvr{at transakcijata za klienti so koi subjektot nema vospostaveno deloven odnos.000 evra vo denarska protivvrednost spored sredniot kurs na Narodnata banka na Republika Makedonija na denot na isplata ili koga pla}aweto na edinstvenata premija go nadminuva iznosot od 2. 2) Dokolku ne e sigurno dali klientot dejstvuva vo svoe ime i smetka ili vo ime i smetka na treto lice. krajniot sopstvenik i opolnomo{tuva~ot ^len 12-a (1) Potvrduvaweto na identitetot na klientot. (2) Po isklu~ok od stavot (1) na ovoj ~len. se dol`ni da go identifikuvaat i da go potvrdat identitetot na liceto koe ja vr{i transakcijata (opolnomo{tenik). a potvrduvaweto na identitetot go vr{i vrz osnova na podatoci od nezavisni i sigurni izvori.. krajniot sopstvenik ili opolnomo{tuva~ot vo tekot na vospostavuvawe na delovniot odnos. na negovite izvori na finansirawe. subjektite vo slu~aite vo koi zakonot propi{uva takva obvrska. Postojano sledewe na deloven odnos ^len 12-b (1) Subjektite se dol`ni da gi sledat transakciite koi se vr{at vo ramkite na delovniot odnos so klientot.

(5) Subjektite se dol`ni da izvr{at analiza na celta i namerata na transakciite od stavovite (1) i (2) na ovoj ~len i da izrabotat pismen izve{taj za izvr{enata analiza. da gi obezbedat podatocite od stavot (1) na ovoj ~len. ^len 12-g (1) Finansiskite institucii se dol`ni pri uplata na iznos nad 1.4.^len 12-v (1) Subjektite se dol`ni da posvetat posebno vnimanie na slo`enite. finansiskata institucija mo`e istiot da go zameni so datumot i mestoto na ra|awe ili edinstveniot mati~en broj na klientot ili identifikaciskiot.000 evra vo denarska protivvrednost spored sredniot kurs na Narodnata banka na Republika Makedonija na denot na uplata.000 evra vo denarska protivvrednost spored sredniot kurs na Narodnata banka na Republika Makedonija na denot na uplata. obezbedenite podatoci ne mo`at da gi prosledat. odnosno referentniot broj na transakcijata klientot. (pre~isten tekst) . (4) Subjektite se dol`ni da posvetat posebno vnimanie na zakanite od perewe pari i finansirawe na terorizam koi proizleguvaat od upotrebata na novite tehnologii ili tehnologiite vo razvoj i da spre~at istite da se upotrebat za perewe pari ili finansirwe na terorizam. zaradi bezgotovinski transfer preku me|unarodniot platen promet.) (2) Finansiskite institucii se dol`ni pri uplata na iznos nad 1. Subjektite treba da gi pobaraat podatocite koi nedostigaat ili da go odbijat izvr{uvaweto na transferot. Zakon za spre~uvawe na perewe pari . najmalku vo obem i na na~in predviden so ovoj zakon. (6) Finansiskite institucii od stavot (5) na ovoj ~len mo`at da go ograni~at ili prekinat delovniot odnos so finansiskite institucii koi{to ne gi obezbeduvaat. se dol`ni da gi prosledat podatocite za nalogodava~ot od stavot (1) na ovoj ~len do finansiskata institucija koja{to }e ja vr{i isplatata na transferot. (5) Pri vr{eweto na isplati na bezgotovinski transferi vo iznos nad 1.000 evra vo denarska protivvrednost spored sredniot kurs na Narodnata banka na Republika Makedonija na denot na transferot. da obezbedat podatoci za nalogodava~ot i toa imeto i prezimeto.000 evra vo denarska protivvrednost spored sredniot kurs na Narodnata banka na Republika Makedonija na denot na isplata. (44/12. (3) Ministerot za finansii. ja utvrduva listata na dr`avite od stavot (2) na ovoj ~len.2012 g. se prosleduva samo podatokot za brojot na smetkata ili edinstveniot identifikaciski broj. (2) i (4) od ovoj ~len. odnosno prosleduvaat podatocite predvideni so stavovite (1). finansiskite institucii se dol`ni vo ramkite na svoite interni akti da go utvrdat na~inot na koj }e utvrdat dali nedostasuva del od podatocite od stavovite (1). na predlog na Upravata. koi nemaat o~igledna ekonomska opravdanost ili vidliva pravna cel.. se dol`ni podatocite od stavot (1) na ovoj ~len da gi stavat na raspolagawe najdocna vo rok od tri rabotni dena od dostavuvaweto na baraweto. (4) Finansiskite institucii koi se javuvaat kako posrednici vo bezgotovinskiot transfer za iznosi nad 1. (2) Subjektite se dol`ni da posvetat posebno vnimanie na delovnite odnosi i transakciite so fizi~ki ili pravni lica od dr`avi koi ne gi implementirale ili nedovolno gi implementirale merkite za spre~uvawe na perewe pari i finansirawe na terorizam. ili na nadle`nite organi. (3) Finansiskite institucii od stavot (2) na ovoj ~len. Dokolku podatokot za adresata nedostasuva ili ne mo`e da se utvrdi. vo sila od 7. adresata i brojot na smetkata. nevoobi~aeno golemi transakcii ili transakcii koi se izvr{eni na nevoobi~aen na~in.. po barawe na finansiskata institucija koja treba da ja izvr{i isplatata. Dokolku poradi tehni~ki pri~ini. zaradi bezgotovinski transfer preku doma{niot platen promet. (2) i (4) na ovoj ~len i na~inot na postapuvawe so takvite transferi. vo me|unarodniot platen promet. odnosno nazivot na nalogodava~ot.

10 i 11 na ovoj zakon. kako barawata utvrdeni so ovoj zakon.000 evra vo denarska protivvrednost spored sredniot kurs na Narodnata banka na Republika Makedonija na denot na transferot. se dol`ni da gi prosledat podatocite za nalogodava~ot od stavot (1) na ovoj ~len do finansiskata institucija koja{to }e ja vr{i isplatata na transferot.000 evra vo denarska protivvrednost spored sredniot kurs na Narodnata banka na Republika Makedonija na denot na isplata.. Poednostavena analiza na klientite ^len 13 (1) Subjektite ne se dol`ni da gi ispolnuvaat barawata za analiza od ~lenovite 8 stav (1) to~ki a). (pre~isten tekst) . odnosno ne gi prosleduvaat podatocite predvideni so stavovite (1) i (2) od ovoj ~len.(7) Odredbite od ovoj ~len ne se odnesuvaat na slednive vidovi na transferi: . (5) Odredbite od ovoj ~len ne se odnesuvaat na slednive vidovi transferi: koristewe karti~ki za povlekuvawe sredstva od smetka vo banka ili preku posterminali i pla}awe vo trgovijata na malo i transferi i poramnuvawa kaj koi i nalogodava~ot i prima~ot se banki koi transferot go vr{at vo svoe ime i za svoja smetka. (2) Finansiskite institucii koi se javuvaat kako posrednici vo bezgotovinskiot transfer za iznosi nad 1. zaradi bezgotovinski transfer preku doma{niot ili me|unarodniot platen promet. odnosno nazivot na nalogodava~ot.. vo sila od 30. odnosno da obezbedat podatoci za imeto i prezimeto. finansiskite institucii se dol`ni vo ramkite na svoite interni akti da go utvrdat na~inot na koj }e utvrdat dali nedostasuvaat del od podatocite od stavovite (1) i (2) na ovoj ~len i na~inot na postapuvawe so takvite transferi.3. 9.000 evra vo denarska protivvrednost spored sredniot kurs na Narodnata banka na Republika Makedonija na denot na uplata. (35/11. adresata ili datumot i mestoto na ra|awe. b) i g). da go identifikuvaat i potvrdat identitetot na nalogodava~ot. koga klientot e banka: vo Republika Makedonija koja ima dozvola za osnovawe i rabotewe izdadena od guvernerot na Narodnata banka i ima vospostaveno adekvatni merki za spre~uvawe na perewe pari i finansirawe na terorizam. Subjektite treba da gi pobaraat podatocite koi nedostigaat ili da go odbijat izvr{uvaweto na transferot.koristewe karti~ki za povlekuvawe sredstva od smetka vo banka ili preku posterminali i pla}awe vo trgovijata na malo i transferi i poramnuvawa kaj koi i nalogodava~ot i prima~ot se banki koi{to transferot go vr{at vo svoe ime i za svoja smetka. identifikaciskiot broj i brojot na smetkata. vo me|unarodniot platen promet. (3) Pri vr{eweto na isplati na bezgotovinski transferi vo iznos nad 1.2011 godina) ^len 12-g (1) Finansiskite institucii se dol`ni pri uplata na iznos nad 1. (4) Finansiskite institucii od stavot (3) na ovoj ~len mo`at da go ograni~at ili prekinat delovniot odnos so finansiskite institucii koi ne gi obezbeduvaat. od zemja ~lenka na Evropskata unija koja e osnovana i raboti vo soglasnost so pravnite propisi na Evropskata unija i od treti zemji vo koi propisite predviduvaat najmalku isti barawa za prezemawe merki za spre~uvawe na perewe pari i finansirawe na terorizam. - Zakon za spre~uvawe na perewe pari .

000 evra vo denarska protivvrednost ili poedine~nata premija ne e pogolema od 2. (4) Subjektite ne se dol`ni da gi ispolnuvaat barawata za analiza od ~lenovite 8 stav (1) to~ki a). v) da obezbedat odobrenie od upravniot odbor za vospostavuvawe na nov korespodentski odnos.500 evra vo denarska protivvrednost i b) polisite za osiguruvawe za penzija kade {to nema uslov za predavawe i polisata ne mo`e da se upotrebi kako zalog. se dol`ni: a) da priberat dovolni podatoci za korespodentnata banka za potpolno da ja utvrdat nejzinata dejnost i da ja opredelat nejzinata reputacija i kvalitetot na supervizijata. kako i da utvrdat dali korespodentskata banka e spremna da gi obezbedi podatocite za identifikuvawe i potvrduvawe na Zakon za spre~uvawe na perewe pari . (3) Subjektite se dol`ni da obezbedat soodvetna dokumentacija vrz osnova na koja }e mo`e da se potvrdi deka e dozvolena primena na poednostavena analiza od stavot (1) na ovoj ~len.3. b) dopolnitelni merki so koi gi potvrduvaat obezbedenite dokumenti ili da baraat dokumentite da gi potvrdi druga finansiska institucija od Republika Makedonija. a osobeno vo slu~aite opredeleni vo stavovite (2).. (pre~isten tekst) . (35/11. 10 i 11 na ovoj zakon. od zemja ~lenka na Evropskata unija ili od zemja vo koja propisite predviduvaat pribli`no isti kriteriumi i standardi za spre~uvawe na perewe pari i finansirawe na terorizam. b) da pobaraat informacii i vrz baza na istite da go ocenat sistemot na za{tita od perewe pari i finansirawe na terorizam na korespodentnata banka. g) precizno da gi propi{at me|usebnite prava i obvrski i d) da utvrdat dali korespodentskata banka gi vr{i aktivnostite od ~lenot 9 stav (1) to~ki a). b) i v) na ovoj zakon na licata koi imaat direkten pristap do nejzinite korespodentski smetki kaj bankite vo Republika Makedonija. subjektite treba da prezemat edna ili pove}e od slednive merki: a) identitetot na klientot da go utvrdat so dopolnitelni dokumenti. (3) Koga bankite vospostavuvaat korespodentski bankarski odnosi so banki za koi ne e dozvolena poednostavena analiza soglasno so ~lenot 13 od ovoj zakon. 9 i 10 i 11 od ovoj zakon. podatoci ili informacii.2011 godina) Zasilena analiza na klientot ^len 14 (1) Subjektite vo slu~aj koga postoi povisok rizik od perewe pari ili finansirawe na terorizam utvrden vrz osnova na analiza na rizikot treba da primenuvaat zasilena analiza na klientot kako dopolnuvawe na merkite opredeleni vo ~lenovite 8. (3) i (4) na ovoj ~len. kako i da ja napravat dostapna taa dokumentacija na Upravata i organite na nadzor. koga: a) polisite za osiguruvawe na `ivot kaj koi {to godi{nata premija ne e pogolema od 1. 9. najmalku vo obem i na na~in opredelen so ovoj zakon. b) i g). kako barawata predvideni so ovoj zakon i v) prvoto pla}awe da se izvr{i preku smetka na klientot vo banka vo Republika Makedonija. (2) Koga klientot ne e fizi~ki prisuten za celite na identifikacija. vo sila od 30..(2) Ministerot za finansii ja utvrduva listata na dr`avite koi gi ispolnuvaat barawata za spre~uvawe na perewe pari i finansirawe na terorizam od stavot (1) alineja 3 na ovoj ~len.

Odbivawe da se izvr{i ili zadr`uvawe na transakcijata ^len 15 (1) Vo slu~aite koga subjektot ne mo`e da gi izvr{i aktivnostite od ~lenot 9 stav (1) to~ki a). (35/11. ili ne bidat odredeni merki predvideni za somnitelna transakcija utvrdeni vo ~lenovite 36. odnosno transakcijata.identitetot na klientot. v) da prezemat soodvetni merki za da go utvrdat izvorot na sredstvata na klientot koj{to e nositel na javna funkcija i g) da vr{at zasileno sledewe na delovniot odnos so klientot koj e nositel na javna funkcija. subjektot ja izvr{uva transakcijata. (2) Koga subjektot osnovite na somnevawe od stavot (1) na ovoj ~len gi soznal pred izvr{uvawe na transakcijata vedna{ ja izvestuva Upravata i ja zadr`uva transakcijata najdolgo do 2 ~asa od izvestuvaweto na Upravata. ^len 16 (1) Koga postojat osnovi na somnevawe deka transakcijata.3. b) da obezbedat odobrenie za vospostavuvawe deloven odnos so klientot donesena od rakovodnite strukturi na subjektot. pokraj aktivnostite od ~lenot 9 stav (1) to~ki a) i b). subjektot treba. (6) Vo rokovite od stavovite (2). delovniot ili drug odnos ili pravnata rabota i site drugi podatoci i soznanija so koi raspolaga. kako i da obezbedat odluka za prodol`uvawe na delovniot odnos so postoe~ki klient koj stanal nositel na javna funkcija. donesena od rakovodnite strukturi na subjektot. dokolku e mo`no da pobara informacii za tekot na transakcijata. (2) So izvestuvaweto od stavot (1) na ovoj ~len subjektot dostavuva do Upravata podatoci za vidot na transakcijata. vo sila od 30. odnosno transakcijata. (5) Ako Upravata ne go izvesti subjektot za natamo{nite aktivnosti vo rokovite opredeleni vo stavovite (2) i (3) na ovoj ~len. 37.. Zakon za spre~uvawe na perewe pari . (3) i (4) na ovoj ~len. b) i v) na ovoj zakon. klientot ili krajniot sopstvenik se povrzani so perewe pari.. (3) Zadr`uvaweto mo`e da trae se dodeka ne bide indentifikuvan klientot. i da gi dostavi na bankata po nejzino barawe na nivno barawe. nejzinata cel. (3) Koga subjektot osnovite na somnevawe od stavot (1) na ovoj ~len gi soznal vo tekot na izvr{uvawe na transakcijata vedna{ ja izvestuva Upravata i ja zadr`uva transakcijata najdolgo do 4 ~asa od izvestuvaweto na Upravata.2011 godina) (4) Koga subjektite vr{at transakcii ili stapuvaat vo deloven odnos so nositeli na javni funkcii se dol`ni: a) vrz osnova na prethodno utvrdena procedura za procena na rizikot da utvrdat dali klientot e nositel na javna funkcija ili dokolku toa ne e mo`no da obezbedat negova izjava. odnosno odbivaweto da se izvr{i transakcijata. subjektot e dol`en da go odbie izvr{uvaweto na transakcijata ili delovniot ili drug odnos ili pravnata rabota. 38 i 39 od ovoj zakon. (pre~isten tekst) . zaradi identifikacija na klientot. krajnata destinacija na parite i za site u~esnici vo transakcijata. ili ako e vo tek da ja zadr`i i vedna{ pismeno da ja izvesti Upravata za zadr`uvaweto. (4) Koga subjektot osnovite na somnevawe od stavot (1) na ovoj ~len gi soznal po izvr{uvawe na transakcijata najdolgo vo rok od 24 ~asa ja izvestuva Upravata. subjektot dostavuva do Upravata pismen izve{taj koj gi sodr`i site relevantni informacii vo vrska so transakcijata i identitetot na klientite i drugite u~esnici vo transakcijata.

identitetot na krajniot sopstvenik. najdocna vo rok od tri rabotni dena. so drugi pi{ani sredstva go prijavuva do Upravata vnesuvaweto ili iznesuvaweto na gotovi pari ili hartii od vrednost na donositel nad 10. (2) Pri evidentiraweto od stavot (1) na ovoj ~len Carinskata uprava zadol`itelno pribira podatoci za: identitetot na liceto koe za sebe ili za drug vr{i vnesuvawe ili iznesuvawe na gotovi pari ili hartii od vrednost na donositel vklu~uvaj}i podatoci za imeto i prezimeto. od evidentiraweto. ^len 18 (1) Osnovite na somnevawe od ~lenovite 16 i 17 na ovoj zakon. (2) Subjektot vo slu~aite od stavot (1) na ovoj ~len pred izvr{uvawe na transakcijata ja izvestuva Upravata. datum i mesto na ra|awe. subjektot treba. subjektite i nadzornite organi i me|unarodnite listi na teroristi i teroristi~ki organizacii. - - (3) Carinskata uprava zadol`itelno po elektronski pat ili preku telekomunikacionite sredstva (telefon. iznosot i valutata na gotovite pari ili hartii od vrednost na donositel koj se vnesuva ili iznesuva preku carinskata linija. izjava za potekloto na gotovite pari ili hartii od vrednost potpi{ana od liceto koe vr{i vnesuvawe ili iznesuvawe na gotovi pari ili hartii od vrednost na donositel. ako iznosot na parite ili na hartiite od vrednost na donositel go nadminuva so zakon ili drug propis dozvoleniot maksimum. (pre~isten tekst) . identitetot na sopstvenikot na gotovi pari ili hartii od vrednost.. dokolku e mo`no da pobara informacii za tekot na transakcijata. krajnata destinacija na parite i za site u~esnici vo transakcijata. a pismen izve{taj koj gi sodr`i site relevantni informacii vo vrska so transakcijata i identitetot na klientite i drugite u~esnici vo transakcijata do Upravata dostavuva najdocna vo rok od 24 ~asa od soznanieto za somnitelnosta na transakcijata. (2) Upravata ima obvrska na godi{no nivo da gi a`urira listite na indikatori od stavot (1) na ovoj ~len. broj na patna isprava i nacionalnost. nejzinata cel.. sekoga{ koga postoi osnova za somnevawe za perewe pari ili finansirawe na Zakon za spre~uvawe na perewe pari .^len 17 (1) Koga postojat osnovi na somnevawe deka transakcijata ili klientot se povrzani so teroristi~ka aktivnost ili deka parite ili imotot {to se predmet na transakcijata se nameneti za finansirawe na terorizam. pokraj aktivnostite od ~lenot 9 stav (1) to~ki a) i b). namerata za vnesuvaweto ili iznesuvaweto na gotovite pari ili hartiite od vrednost na donositel i mestoto i vremeto na preminuvawe na carinskata linija. subjektot gi utvrduva vrz osnova na neposredni soznanija. listata na indikatori za prepoznavawe na somnitelni transakcii utvrdeni od Upravata.000 evra vo denarska protivvrednost. telefaks). (4) Carinskata uprava zadol`itelno pismeno go prijavuva do Upravata vnesuvaweto ili iznesuvaweto na gotovi pari ili hartii od vrednost na donositel bez ogled na iznosot. Carinska uprava ^len 19 (1) Carinskata uprava zadol`itelno go evidentira sekoe vnesuvawe i iznesuvawe na gotovi pari ili hartii od vrednost preku carinskata linija na Republika Makedonija. a vo slu~aj koga toa ne e mo`no.

2011 godina) Zakon za spre~uvawe na perewe pari . na predlog na Upravata. pokraj drugite merki propi{ani so ovoj zakon. (44/12. (35/11. pokraj drugite merki propi{ani so ovoj zakon. se dol`ni da go utvrdat identitetot na klientot. se dol`ni da go identifikuvaat klientot soglasno so ~lenot 10 od ovoj zakon vedna{ po vleguvaweto vo kazinoto i pri kupuvawe ili pri ispla}awe na ~ipovi vo iznos nad 2.000 evra ili druga valuta vo protivvrednost na 1.) (1) Subjektite koi vo ramkite na svoeto zanimawe ili profesija vr{at brz transfer na pari. ja propi{uva ministerot za finansii. ispra}a~ot. (3) Formata i sodr`inata na numeriraniot registar od stavot (2) na ovoj ~len. (3) Formata i sodr`inata na numeriraniot registar od stavot (2) na ovoj ~len. (2) Podatocite od stavot (1) na ovoj ~len se vodat vo numeriran registar potpi{an od ovlastenoto odgovorno lice na prireduva~ot na igrata na sre}a vo igra~nica (kazino). odnosno isplata.2011 godina) Brz transfer na pari Davateli na uslugi brz transfer na pari ^len 21 (1) Subjektite koi vo ramkite na svoeto zanimawe ili profesija vr{at brz transfer na pari. vo sila od 7.000 evra vo denarska protivvrednost spored sredniot kurs na Narodnata banka na Republika Makedonija na denot na kupuvawe.3.2012 g. Menuva~ki raboti ^len 20 (1) Subjektite koi vo ramkite na svoeto zanimawe ili profesija vr{at menuva~ki raboti.3. (35/11. na predlog na Upravata. odnosno ispla}awe. (2) Subjektite od stavot (1) na ovoj ~len se dol`ni podatocite opredeleni vo ~lenot 10 od ovoj zakon da gi zabele`uvaat po hronolo{ki redosled vo numeriran registar potpi{an od ovlastenoto lice ili drugo lice so ovlastuvawe da go potpi{uva registarot dadeno od rakovodno lice soglasno so aktite na subjektite ovlasteniot menuva~ na menuva~nicata. pokraj drugite merki propi{ani so ovoj zakon. odnosno prima~ot soglasno so ~lenovite 10 i 12-g od ovoj zakon pred sekoja transakcija pogolema od 1.000 evra. ispra}a~ot.. (2) Subjektite od stavot (1) na ovoj ~len od ovoj zakon se dol`ni podatocite opredeleni vo ~lenot 10 od ovoj zakon da gi zabele`uvaat po hronolo{ki redosled vo numeriran registar potpi{an od ovlastenoto lice ili drugo lice so ovlastuvawe da go potpi{uva registarot dadeno od rakovodno lice soglasno so aktite na subjektite odgovornoto lice na dru{tvoto.terorizam najdocna vo rok od 24 ~asa od soznanieto za somnitelnosta na vnesuvaweto ili iznesuvaweto na gotovi pari ili hartii od vrednost.. pokraj drugite merki propi{ani so ovoj zakon.000 evra vo denarska protivvrednost spored sredniot kurs na Narodnata banka na Republika Makedonija na denot na uplata. se dol`ni da go utvrdat identitetot na klientot. (pre~isten tekst) . se dol`ni da go utvrdat identitetot na klientot soglasno so ~lenot 10 od ovoj zakon i pred sekoja transakcija koja vklu~uva suma pogolema od 500 evra vo denarska protivvrednost.3. ja propi{uva ministerot za finansii.4. vo sila od 30. odnosno prima~ot soglasno so ~lenovite 10 i 12-g od ovoj zakon pred sekoja transakcija pogolema od 1. vo sila od 30. vo sila od 30.2011 godina) Prireduva~i na igri na sre}a vo igra~nica (kazino) ^len 22 (1) Prireduva~i na igri na sre}a vo igra~nica (kazino). (35/11.

odnosno isplata ili primawe na gotovi pari vo iznos od 15.3. (2) Brokerskite ku}i i bankite so dozvola za rabota so hartii od vrednost podatocite od stavot (1) na ovoj ~len se dol`ni da gi vodat vo numeriran registar potpi{an od ovlastenoto lice ili drugo lice so ovlastuvawe da go potpi{uva registarot dadeno od rakovodno lice soglasno so aktite na brokerskite ku}i i bankite so dozvola za rabota so hartii od vrednost. (2) Podatocite od stavot (1) na ovoj ~len se vodat vo numeriran registar potpi{an od odgovorno lice na brokerskite ku}i i bankite so dozvola za rabota so hartii od vrednost. (3) Formata i sodr`inata na numeriraniot registar od stavot (2) na ovoj ~len. (35/11. mo`at da izvr{at takva registracija ili prenos samo ako klientot podnese dokaz deka prenosot na parite nad iznosot od stavot (1) na ovoj ~len e izvr{en preku banka. ^len 26 Se zabranuva bankite da otvoraat i ~uvaat anonimni smetki. vo sila od 30. na predlog na Upravata.(3) Formata i sodr`inata na numeriraniot registar od stavot (2) na ovoj ~len. hartii od vrednost ili drug imot... ja propi{uva ministerot za finansii. ili za prijavuvawe ili vr{ewe na prenos na pari.2011 godina) Zabrani ^len 24 (1) Se zabranuva vr{ewe na gotovinski pla}awa. pokraj drugite merki propi{ani so ovoj zakon. se dol`ni da go identifikuvaat klientot. Brokerski ku}i i banki so dozvola za rabota so hartii od vrednost ^len 23 (1) Brokerskite ku}i i bankite so dozvola za rabota so hartii od vrednost. opolnomo{tuva~ot i krajniot korisnik od trguvaweto na hartii od vrednost ~ij vkupen iznos e pogolem od 15.000 evra vo denarska protivvrednost. ^len 25 (1) Se zabranuva finansiskite institucii da vleguvaat ili da go prodol`at delovniot odnos so Shell bankite (bankite {kolki) i da zapo~nat ili prodol`at korespodentski deloven odnos so banka za koja znaat deka dozvoluva otvorawe i rabotewe so smetki na Shell bankite (bankite {kolki).3.2011 godina) (2) Subjektite {to so zakon se ovlasteni za registracija na hartii od vrednost. {to ne e izvr{eno preku banka ili {tedilnica. (4) Berzata za hartii od vrednost i dostavuva na Upravata dnevni izve{tai za sklu~eni transakcii vo rok od tri rabotni dena. (35/11. drug imot ili pravni raboti. (5) Ministerot za finansii ja propi{uva sodr`inata na izve{taite od stavot (3) na ovoj ~len. na predlog na Upravata ja propi{uva ministerot za finansii. vo sila od 30. ^len 26-a Zakon za spre~uvawe na perewe pari . (pre~isten tekst) .000 evra ili pove}e vo denarska protivvrednost vo vid na edna ili pove}e povrzani transakcii. (2) Se zabranuva banki {kolki na koj bilo na~in da vr{at finansiski aktivnosti vo Republika Makedonija.

preku carinskata linija najmalku deset godini od denot na izvr{eniot prenos. (7) Vo slu~aj na prestanok na postoeweto na subjektot.. pretstavni{tva ili filijali vo stranstvo treba da obezbedat primena na merkite za spre~uvawe na perewe pari i finansirawe na terorizam vo podru`nicite. 21. (4) Podatoci za klientot so koj e vospostaven podolgotraen deloven odnos. (2) Ne se smeta za odavawe na delovna tajna dostavuvaweto na podatocite od stavot (1) na ovoj ~len na Upravata i do organite na nadzor ili nadle`nite organi za sproveduvawe na zakonite.3. (35/11. da gi ~uvaat najmalku deset godini od denot na dostavuvaweto. finansiskite institucii treba vedna{ da go informiraat soodvetniot organ na nadzor. licata koi upravuvaat so subjektite i nivnite vraboteni ne smeat da go izvestat klientot ili treto lice za dostavuvaweto na podatocite do Upravata ili za drugi merki i dejstvija prezemeni vrz osnova na ovoj zakon. (6) Registarot od ~lenovite 20. obvrskata za ~uvawe na podatocite vo rokot opredelen vo stavot (1) na ovoj ~len se prenesuva vrz pravnite naslednici na subjektot. (4) Zabranata od stavot (3) na ovoj ~len se odnesuva i na slu~aite koga se dostavuvaat podatoci do organite na nadzor ili nadle`nite organi za sproveduvawe na zakonot. soglasno so ~lenot 46 od ovoj zakon. smetano od poslednata transakcija koga se raboti za pove}e transakcii koi so~inuvaat edna celina.. (8) Ako nema pravni naslednici na pravnoto lice. Zakon za spre~uvawe na perewe pari . vo smisla na ovoj zakon se ~uvaat najmalku deset godini od denot na prestanokot na delovniot odnos. za sprovedenite proceduri za analiza na klientot ili krajniot sopstvenik i za realiziranite transakcii ili transakciite vo obid. (44/12. pretstavni{tvata ili filijalite od stavot (1) na ovoj ~len imaat sedi{te. vo sila od 7. Doverlivost na podatocite ^len 28 (1) Podatocite obezbedeni vrz osnova na ovoj zakon se doverlivi i mo`at da se koristat edinstveno za otkrivawe i spre~uvawe na perewe pari i finansirawe na terorizam. obvrskata za ~uvawe na podatocite od stavot (1) na ovoj ~len se prenesuva vrz negovite osnova~i. najmalku deset godini od poslednata transakcija.(1) Finansiskite institucii koi imaat svoi podru`nici. (pre~isten tekst) . pretstavni{tvata ili filijalite. vo sila od 30. da gi ~uvaat najmalku deset godini po izvr{enata transakcija. (2) Vo slu~aj koga zakonite na dr`avata vo koja podru`nicite. (9) Subjektite se dol`ni dokumentite od stavot (1) na ovoj ~len da gi stavat na raspolagawe po barawe na Upravata ili organite na nadzor od ~lenovite 46 i 47 na ovoj zakon. (3) Subjektite se dol`ni podatocite. ne dozvoluvaat primena na merkite od stavot (1) na ovoj ~len. (3) Subjektite.2012 g. 22 i 23 na ovoj zakon zadol`itelno se ~uva najmalku deset godini od posledniot zaveden podatok.) (2) Subjektite se dol`ni da ~uvaat kopii od izvr{enata analiza soglasno so ~lenot 12v stav (5) od ovoj zakon. (5) Carinskata uprava e dol`na da gi ~uva site podatoci za vnesuvawe ili iznesuvawe na gotovi pari ili hartii od vrednost. od klientskoto dosie i delovnata korespondencija. na na~inot na koj gi dostavile do Upravata.4.2011 godina) ^uvawe na podatoci ^len 27 (1) Subjektite se dol`ni kopiite od dokumentite so koi go potvrduvaat identitetot na klientot ili krajniot sopstvenik.

(2) Bankite sobranite podatoci za isplateni odobreni krediti vo vrednost od 15. vo sila od 30.(5) Vrabotenite vo subjektite i licata koi upravuvaat so subjektite koi imaat obvrska da prezemaat merki i dejstvija za otkrivawe i spre~uvawe na perewe pari.3. gi dostavuvaat do Upravata na krajot na denot vo elektronska forma.. informaciite i dokumentite se dol`ni da gi dostavat do Upravata najdocna vo rok od 24 ~asa od izvestuvaweto na Upravata vo forma na izve{taj. a podatocite.000 evra vo denarska protivvrednost ili pove}e.2011 godina) Zakon za spre~uvawe na perewe pari . vo denarska protivvrednost spored sredniot kurs na Narodnata banka na Republika Makedonija na denot koga kreditot e isplaten odobren. Dokolku Upravata itno bara dopolnitelni podatoci subjektite se dol`ni vedna{ da go informiraat i vo rok od 4 ~asa da gi dostavat pobaranite podatoci na na~in opredelen vo ~lenot 31 od ovoj zakon. i g) vo slu~aj na transakcii od i kon potencijalno rizi~ni dr`avi. (35/11. (35/11. ili pove}e. ne smeat da gi koristat li~nite podatoci od dosijeata na klientite za drugi celi. b) vo slu~aj na gotovinska transakcija vo iznos od 15.2011 godina) ^len 29-a (1) Notarite sobranite podatoci za sostaveni notarski akti. potvrdeni privatni ispravi i zavereni potpisi na dogovori so koi se steknuva imot vo vrednost od 15. informacii i dokumenti za izvr{enite transakcii od stavot (1) to~ki b) i v) na ovoj ~len se dol`ni da gi dostavat do Upravata najdocna vo rok od tri rabotni dena od izvr{enata transakcija vo forma na izve{taj.000 evra. (4) Subjektite se dol`ni vo pismena forma da go izvestat nadle`niot organ za nadzor od ~lenovite 46 i 47 na ovoj zakon deka go dostavile izve{tajot od stavot (2) na ovoj ~len do Upravata vo rok od tri dena od dostavuvaweto na izve{tajot. (5) Subjektite sobranite podatoci. gi dostavuvaat do Upravata na krajot na mesecot vo elektronska forma. DOSTAVUVAWE NA PODATOCI DO UPRAVATA ^len 29 (1) Subjektite se dol`ni sobranite podatoci.3. ili pove}e.000 evra. (3) Dokolku dostavenite podatoci po ocena na Upravata se nedovolni. vo sila od 30.000 evra vo denarska protivvrednost ili pove}e i v) vo slu~aj na nekolku povrzani gotovinski transakcii vo iznos od 15. osven za sproveduvawe na aktivnostite nameneti za otkrivawe i spre~uvawe na perewe pari i finansirawe na terorizam. (6) Ministerot za finansii. ja utvrduva listata na potencijalno rizi~ni dr`avi od stavot (1) to~ka g) na ovoj ~len. potvrdeni privatnite ispravi i zavereni potpisite navedeni vo dogovorot. vo denarska protivvrednost spored sredniot kurs na Narodnata banka na Republika Makedonija na denot koga se sostaveni notarskite akti. V. na predlog na Upravata. informacii i dokumenti da gi dostavat do Upravata vo slednive slu~ai: a) koga se somnevaat ili imaat osnovi za somnevawe deka bilo ili e izvr{eno perewe pari ili finansirawe na terorizam ili e napraven obid ili se pravi obid za perewe pari ili za finansirawe na terorizam. toa mo`e da pobara dopolnitelni informacii i dokumentacija od subjektite.. (2) Subjektite za somnevaweto od stavot (1) to~ka a) na ovoj ~len se dol`ni vedna{ da ja izvestat Upravata. soglasno so ovoj zakon. (pre~isten tekst) .

(4) Pravnite i fizi~kite lica ~ija dejnost e kupoproda`ba na vozila sobranite podatoci za sklu~enite dogovori za kupoproda`ba na novi vozila vo vrednost od 15. osven vo slu~aite koga postoi somnevawe deka vraboteniot ili subjektot izvr{il kaznivo delo perewe pari ili finansirawe na terorizam. gi dostavuvaat do Upravata na krajot na denot vo elektronska forma. na predlog na Upravata. ^len 31 (1) Izve{taite za transakciite od ~lenot 29 na ovoj zakon se dostavuvaat do Upravata po elektronski pat ili preku telekomunikacionite sredstva (telefon.000 evra ili pove}e. telefaks). ili pove}e. vo denarska protivvrednost spored sredniot kurs na Narodnata banka na Republika Makedonija na denot koga e sklu~en dogovorot. (5) Ministerot za finansii. so drugi pi{ani sredstva. na pismeno barawe na nadle`niot sud koga e neophodno da se utvrdat fakti vo tekot na krivi~nata postapka. Dr`avnata komisija za spre~uvawe na korupcijata. Upravata za finansiskata policija.000 evra. (2) Izve{tajot od stavot (1) na ovoj ~len treba da sodr`i podatoci za liceto i dejstvijata za koi postoi somnevawe deka se povrzani so perewe pari ili finansirawe na terorizam i dali organot koj go dostavil izve{tajot vrz osnova na zakonot zapo~nal nekoja postapka.(3) Osiguritelnite dru{tva sobranite podatoci za sklu~eni polisi za osiguruvawe vo vrednost od 15.. vo sila od 30. Izvestuvawe po priem na podatoci ^len 32 (1) Upravata e dol`na vedna{ da go izvesti subjektot za priemot na izve{tajot od ~lenot 29 stav (1) to~ka a) na ovoj zakon i najmalku edna{ godi{no da gi izvestuva subjektite za izvr{enite proverki na podatocite primeni vrz osnova na ~lenot 29 na ovoj zakon. pismeni izve{tai vo slu~aj na osnovano somnenie za perewe pari ili finansirawe na terorizam do Upravata se dol`ni da podnesat i Ministerstvoto za vnatre{ni raboti. vo denarska protivvrednost spored sredniot kurs na Narodnata banka na Republika Makedonija na denot koga e sklu~ena polisata za osiguruvawe. Zakon za spre~uvawe na perewe pari .3. (2). gi propi{uva sodr`inata i formata na podatocite od stavovite (1). (2) Izve{taite dostaveni po telefon treba da bidat potvrdeni so telefaks. ^len 30 Se bri{e. (4) Ministerot za finansii ja propi{uva sodr`inata na izve{taite od stavot (1) na ovoj ~len. a vo slu~aj koga toa ne e mo`no. elektronski ili drug pi{an dokument najdocna vo rok od tri dena od denot na nivnoto dostavuvawe. (3) i (4) na ovoj ~len i na~inot na elektronsko dostavuvawe do Upravata. (35/11. (3) Upravata mo`e periodi~no da bara informacii za tekot na postapkata koja ja pokrenal organot. (pre~isten tekst) .2011 godina) ^len 30 (1) Pokraj subjektite koi gi prezemaat merkite i dejstvijata predvideni so ovoj zakon. (3) Upravata ne smee da go otkrie identitetot na vraboteniot vo subjektot koj go dostavuva izve{tajot.. Javnoto obvinitelstvo. gi dostavuvaat do Upravata na krajot na denot vo elektronska forma. organite koi vr{at nadzor nad primenata na merkite i dejstvijata od ovoj zakon i drugi organi na dr`avnata uprava.

) (3) (2) Dr`avnite organi. elektronski ili so drug pi{an dokument. Upravata dobiva podatoci za poseduvawe na transakciska smetka od klirin{kata ku}a opredelena od Ministerstvoto za finansii {to go vodi edinstveniot registar na transakciski smetki. (pre~isten tekst) .4. a podgotven od Zdru`enieto za bankarstvo. (44/12. vo sila od 30. (5) Javnoto obvinitelstvo za gonewe na organiziran kriminal i korupcija e dol`no da ja informira Upravata za sekoja podnesena krivi~na prijava. (4) Javnoto obvinitelstvo e dol`no da ja informira Upravata za sekoja podnesena krivi~na prijava protiv storitelite na krivi~ni dela za koi e utvrdena kazna zatvor od najmalku ~etiri godini i za koi postoi somnevawe deka se steknale so imotna korist. Pristap i razmena na informacii ^len 34 (1) Zaradi izvr{uvawe na svoite nadle`nosti. a vo slu~aj koga toa ne e mo`no. Zakon za spre~uvawe na perewe pari . Upravata mo`e da bara podatoci i dokumentacija od dr`avnite organi. (2) Upravata e dol`na da gi ~uva podatocite ili izve{taite {to se odnesuvaat na konkretna transakcija. finansiskite institucii ili drugi pravni ili fizi~ki lica.2011 godina) (3) Nadle`nite dr`avni organi se dol`ni da ja izvestat Upravata za sekoja pokrenata postapka za krivi~no delo perewe pari i finansirawe na terorizam..2012 g. analizira i obrabotuva Upravata se doverlivi i nejzinite slu`benici ne mo`at da gi iskoristat za drugi celi osven za celite utvrdeni so ovoj zakon. (4) (3) Ovlastenite lica od bankite me|u sebe mo`at da razmenuvaat podatoci i informacii za celite na spre~uvawe na perewe pari i finansirawe na terorizam vrz osnova na multilateralen protokol za sorabotka potpi{an od bankite. Baranite informacii soop{teni po telefon. odnosno klient. (2) Zaradi izvr{uvawe na svoite nadle`nosti. (5) (4) Upravata mo`e da razmenuva informacii so nadle`nite organi za sproveduvawe na istraga i so organite na nadzor. (3) Ovlastenite lica od bankite mo`at da razmenuvaat podatoci i informacii za klienti za celite na spre~uvawe na perewe pari ili finansirawe na terorizam me|u sebe preku Upravata vrz osnova na multilateralen protokol za sorabotka potpi{an me|u bankite i Upravata. ^len 33 (1) Podatocite i izve{taite {to gi prima.(2) Upravata e dol`na da objavuva na svojata oficijalna veb stranica informacii vo soodveten obem za aktuelnite tehniki. kvartalen pregled za sprovedena edukacija i drugi akti koi proizleguvaat od ovoj zakon ili od ~lenstvoto vo me|unarodni tela i organizacii. zaradi spre~uvawe na perewe pari i finansirawe na terorizam. obvinitelen akt i pravosilna presuda za krivi~nite dela perewe pari i finansirawe na terorizmot na sekoi tri meseci.. metodi i trendovi za perewe pari i finansirawe na terorizam. primeri na otkrieni slu~ai na perewe pari i finansirawe na terorizam unificiran kvartalen pregled za izvr{eni kontroli. so drugi pi{ani sredstva. telefaks).3. najmalku deset godini od nivniot priem i po istekot na ovoj period mo`e da gi uni{ti. subjektite vo ovoj rok se dol`ni da gi potvrdat so telefaks. finansiskite institucii ili drugite pravni ili fizi~ki lica od stavot (1) na ovoj ~len se dol`ni vo rok od deset rabotni dena od denot na priemot na baraweto da i gi dostavat na Upravata baranite podatoci po elektronski pat ili preku telekomunikacionite sredstva (telefon. (35/11. vo sila od 7.

kako i pretstavnici na Advokatskata komora i Notarskata komora.2011 godina) ^len 34-a (1) Za celite na podetalno ureduvawe na me|uinstitucionalnata sorabotka Upravata mo`e da potpi{e memorandum ili protokoli za sorabotka so nadle`nite dr`avni organi. Upravata za finansiska policija.. Advokatskata komora na Republika Makedonija i Notarskata komora na Republika Makedonija. zamenikdirektorot na Upravta za finansiska policija. a ~lenovi se rakovoditel na sektor na Ministerstvoto za pravda. guvernerot na Narodnata banka na Republika Makedonija. Komisijata za hartii od vrednost. direktorot na Upravata za bezbednost i kontrarazuznavawe. vo sila od 30. Ministerstvoto za finansii. (2) Za unapreduvawe na me|uinstitucionalnata sorabotka soglasno so celite na ovoj zakon Vladata na Republika Makedonija na predlog na ministerot za finansii formira Sovet za borba protiv perewe pari i finansirawe na terorizam (vo natamo{niot tekst: Sovetot). direktorot na Biroto za javna bezbednost.pretsedatel. direktorot na Carinskata uprava na Republika Makedonija.zamenik pretsedatel. najdocna vo rok od tri rabotni dena od dobivaweto na informaciite. direktorot na Upravata za finansiska policija. za spre~uvawe na perewe pari i finansirawe na terorizam. rakovoditel na sektor na Ministerstvoto za finansii.(4) Upravata mo`e po potreba da razmenuva informacii so nadle`nite organi i organite na nadzor. Upravata za javni prihodi. pretsedatelot na Komisijata za hartii od vrednost na Republika Makedonija. a negovi ~lenovi se rakovodni i odgovorni lica od Ministerstvoto za vnatre{ni raboti.Komisija za spre~uvawe na perewe pari i finansirawe na terorizam. pretsedatelot na Agencijata za supervizija na osiguruvawe. (6) Ministerot za finansii gi propi{uva formata i sodr`inata na podatocite od stavot (5) na ovoj ~len i na~inot na dostavuvawe do Upravata. Ministerstvoto za pravda. Agencijata za po{ti. (35/11. zamenikpretsedatelot na Agencijata za supervizija na osiguruvawe. Carinskata uprava. (3) Sovetot od stavot (2) na ovoj ~len e sostaven od Sovetodavno telo i Operativna rabotna grupa. a ~lenovi se dr`avniot sekretar na Ministerstvoto za pravda. bez ogled na iznosot. sekretarot na Komisijata za hartii od vrednost na Republika Makedonija.. osnoven javen obvinitel na Osnovnoto javno obvinitelstvo za gonewe na organiziran kriminal i korupcija. direktorot na Upravata za javni prihodi. osven koga se raboti za informacii obezbedeni od strana na ovlasteni tela za borba protiv pereweto pari i finansiraweto na terorizmot na drugi dr`avi. (5) Rabotata na Operativnata rabotna grupa od stavot (3) na ovoj ~len ja vodi direktorot na Upravata. (5) Narodnata banka na Republika Makedonija zadol`itelno gi prijavuva do Upravata site transakcii od platen promet so stranstvo. Agencijata za supervizija na kapitalno finansirano penzisko osiguruvawe. na~alnik pri Upravata za bezbednost i kontrarazuznavawe. za {to e potrebna nivna prethodna soglasnost. pomo{nik-direktor na Sektorot za Zakon za spre~uvawe na perewe pari . javen obvinitel od Osnovnoto javno obvinitelstvo za gonewe na organiziran kriminal i korupcija. (pre~isten tekst) . Agencijata za supervizija na osiguruvawe.3. na~alnik pri Biroto za javna bezbednost. a nadvore{ni ~lenovi bez pravo na glas se pretstavnici na Zdru`enieto na banki . odnosno direktorot na Upravata . direktorot na Direkcijata za supervizija od Narodnata banka na Republika Makedonija. (4) Rabotata na Sovetodavnoto telo od stavot (3) na ovoj ~len ja vodi ministerot za finansii . (3) Rabotata na Sovetot od stavot (2) na ovoj ~len ja vodi direktorot na Upravata. Osnovnoto javno obvinitelstvo za gonewe na organiziran kriminal i korupcija. Narodnata banka na Republika Makedonija.

Upravata mo`e da podnese do nadle`niot javen obvinitel barawe za podnesuvawe predlog za opredeluvawe na privremeni merki. (3) Koga postojat osnovi na somnevawe za storeno drugo krivi~no delo osven perewe pari ili finansirawe na terorizam. (3) Zadr`uvaweto na transakcijata trae do donesuvaweto na sudska odluka po predlogot.. so toa {to sledeweto na delovniot odnos mo`e da trae najdolgo {est meseci. vo sila od 30. a vo opravdani slu~ai traeweto na merkata mo`e da se prodol`i za eden mesec. Upravata vedna{ izgotvuva i podnesuva izve{taj do nadle`nite dr`avni organi koi odlu~uvaat za natamo{nite dejstvija. (2) Za transakciite koi vo ramkite na delovniot odnos se vr{at ili treba da se izvr{at. subjektot ja izvestuva Upravata soglasno so upatstvata dadeni vo nalogot.kontrola i istragi pri Carinskata uprava na Republika Makedonija i rakovoditel na sektor vo Uprava za javni prihodi. (3) Vo nalogot od stavot (1) na ovoj ~len. (35/11. faktite i okolnostite koi ja opravduvaat potrebata od privremenata merka.3. Upravata gi opredeluva rokovite vo koi subjektot e dol`en da gi dostavi podatocite za transakciite od stavot (2) na ovoj ~len. sodr`i podatoci za krivi~noto delo za koe se bara privremenata merka.2011 godina) Privremeni merki ^len 36 (1) Pri postoewe na somnevawe za krivi~no delo perewe pari ili finansirawe na terorizam. a najdolgo 72 ~asa od zadr`uvaweto na transakcijata.2011 godina) ^len 35 (1) Sekoga{ koga postojat osnovi na somnevawe za storeno krivi~no delo perewe pari ili finansirawe na terorizam..3. Upravata mo`e da podnese do subjektot nalog vo pismena forma za sledewe na delovniot odnos na klientot. (2) Upravata bez odlagawe dostavuva do subjektot pismen nalog za privremeno zadr`uvawe na transakcijata. vo sila od 30. (pre~isten tekst) . podatoci za fizi~koto ili pravnoto lice koe ja vr{i Zakon za spre~uvawe na perewe pari . (4) Dokolku subjektot poradi objektivni okolnosti ne mo`e da ja izvesti Upravata vo rokovite od stavot (3) na ovoj ~len. ^len 37 Baraweto za podnesuvawe predlog za opredeluvawe na privremeni merki od ~lenot 36 od ovoj zakon. e dol`en vedna{ po otstranuvaweto na okolnostite da ja izvesti Upravata i da ja obrazlo`i pri~inata poradi koja ne go dostavil izvestuvaweto vo opredeleniot rok. Upravata izgotvuva i podnesuva pismeno izvestuvawe do nadle`nite dr`avni organi. (35/11. Nalog za sledewe na deloven odnos ^len 35-a (1) Koga postoi somnevawe za perewe pari ili finansirawe na terorizam. (2) Izve{tajot od stavot (1) na ovoj ~len sodr`i podatoci za liceto i dejstvijata za koi postoi somnevawe deka se povrzani so perewe pari ili finansirawe na terorizam. (5) Sledeweto na delovniot odnos od stavot (1) na ovoj ~len mo`e da trae najdolgo tri meseci.

proceduri za analiza na rizik i indikatori za analiza na rizik. e dol`en bez odlagawe da ja izvesti Upravata deka baraweto e odbieno. vo sila od 7. (44/12. faktite i okolnostite koi ja opravduvaat potrebata deka so privremenata merka }e se postignat celite za spre~uvawe ili otkrivawe na te{ki krivi~ni dela. sodr`i podatoci za krivi~noto delo za koe se bara privremenata merka. (44/12. vo sila od 7.) Programi ^len 40 (1) Subjektite se dol`ni da gi izgotvat programite od ~lenot 6 alineja 4 na ovoj zakon koi sodr`at i obezbeduvaat: proceduri za prifa}awe na klienti..4.4.2012 g.2012 g. nadle`niot javen obvinitel i klientot imaat pravo na `alba do krivi~niot sovet na nadle`niot osnoven sud vo rok od tri dena od priemot na re{enieto. vo sila od 7. koja ne go odlaga izvr{uvaweto na re{enieto.2012 g.) (3) Nadle`niot javen obvinitel e dol`en za donesenata odluka na sudijata istra`niot sudija od stavot (1) na ovoj ~len vedna{ da ja izvesti Upravata. (44/12. proceduri za procena na rizikot na nositel na javna funkcija. (44/12.) ^len 37 Baraweto za podnesuvawe predlog za opredeluvawe na privremeni merki za zapirawe na transakcijata i zaplenuvawe na parite ili imotot od ~lenot 36 na ovoj zakon. a najdocna vo rok od 24 ~asa od priemot na baraweto dostavuva predlog za opredeluvawe na privremeni merki do sudijata istra`niot sudija na nadle`niot osnoven sud. subjektot i klientot.4.2012 g. vo sila od 7.. procedura za analiza na klientot. Zakon za spre~uvawe na perewe pari . podatoci za fizi~koto ili pravnoto lica koi ja vr{i transakcijata i za subjektot kaj kogo se vr{i transakcijata i parite ili imotot za koi Upravata ima soznanie ili osnovi na somnevawe deka se imotna korist ili predmet na deloto perewe pari i finansirawe na terorizam. za subjektot kaj kogo se vr{i transakcijata i iznosot na parite ili vidot na imotot.2012 g. ^len 39 (1) Sudijata Istra`niot sudija na nadle`niot osnoven sud e dol`en vo rok od 24 ~asa od priemot na predlogot od ~lenot 38 stav (1) na ovoj zakon da donese re{enie za primena na privremena merka na zapirawe na transakcijata i privremena zaplena na parite i imotot ili za odbivawe na predlogot na javniot obvinitel re{enieto da go dostavi do nadle`niot javen obvinitel.) (2) Ako so odlukata se primeneti privremeni merki vo istiot rok sudijata istra`niot sudija e dol`en re{enieto da go dostavi do subjektot i klientot.4. (pre~isten tekst) . (44/12.) (4) Protiv re{enieto na sudijata istra`niot sudija od stavot (1) na ovoj ~len. vo sila od 7. ^len 38 (1) Nadle`niot javen obvinitel go razgleduva baraweto za podnesuvawe predlog za opredeluvawe na privremeni merki od ~lenot 36 stav (1) na ovoj zakon i dokolku utvrdi deka e osnovano. (44/12.4. Po priemot na izvestuvaweto od javniot obvinitel Upravata bez odlagawe go izvestuva subjektot deka transakcijata mo`e da prodol`i.) (2) Ako nadle`niot javen obvinitel utvrdi deka baraweto za podnesuvawe na predlog za opredeluvawe na privremeni merki od ~lenot 36 stav (1) na ovoj zakon e neosnovano. bez nikakvo odlagawe.4.2012 g. vo sila od 7.transakcijata.

subjektot e dol`en da obezbedi ispolnuvawe najmalku na slednive uslovi: izdvoenost na aktivnostite na ovlastenoto lice. (35/11. (4) Bankite se dol`ni da stavat vo upotreba ili da go nadgradat softverot za avtomatska obrabotka na podatocite soglasno so Pravilnikot za karakteristikite na softverot za avtomatska obrabotka na podatocite. a brojkata na vraboteni vo oddelot treba da se zgolemuva proporcionalno za po edno lice na sekoi 200 vraboteni. Oddel za spre~uvawe na perewe pari i finansirawe na terorizam ^len 40-a (1) Dokolku vo subjektot se vraboteni pove}e od 50 lica. (pre~isten tekst) . - (2) Subjektite se dol`ni podgotvenite programi od stavot (1) na ovoj ~len najdocna vo rok od eden mesec od vleguvaweto vo sila na ovoj zakon da gi dostavat na uvid i mislewe na Upravata. (4) So raboteweto na oddelot od stavot (1) na ovoj ~len rakovodi ovlasteno lice. plan za postojana obuka na vrabotenite vo subjektot od oblasta na spre~uvawe na perewe pari i finansirawe na terorizam koja obezbeduva realizacija na najmalku dve tri obuki vo tekot na godinata. (3) Vrabotenite od stavot (2) na ovoj ~len treba da ispolnuvaat visoki profesionalni standardi. istiot treba vo ramkite na svoeto rabotewe da formira poseben oddel koj }e se gri`i za sproveduvaweto na programata i za odredbite od ovoj zakon za {to pismeno se izvestuva Upravata.- proceduri za prepoznavawe na nevoobi~aeni transakcii i somnevawe na perewe pari i finansirawe na terorizam. na predlog na Upravata. vo sila od 30. (2) Vo oddelot treba da bidat vraboteni najmalku tri lica. na~in na sorabotka so Upravata i procedura i plan na vr{ewe na vnatre{na kontrola i revizija na sproveduvawe na merkite i dejstvija. odnosno na oddelot.2011 godina) imenuvawe na ovlasteno lice. ^len 41 Obvrskite koi proizleguvaat od ovoj zakon ne se odnesuvaat na advokatite koga vr{at funkcija na odbrana i zastapuvawe vo sudska postapka.. koi{to ne se povrzani so aktivnostite na spre~uvaweto na perewe pari i finansirawe na terorizmot i kontrola na usoglasenosta na raboteweto so propisite. odnosno na oddelot.3.. proceduri za ~uvawe na podatocite i dokumentite i za dostavuvawe na izve{tai do Upravata. donesen od strana na ministerot za finansii. (5) Zaradi efikasno rabotewe na ovlastenoto lice. (3) Subjektite se dol`ni najmalku edna{ godi{no da gi a`uriraat programite i najdocna vo rok od eden mesec od a`uriraweto ili revidiraweto da gi dostavat na uvid na Upravata. od drugite delovni aktivnosti na subjektot. Izzemawe od odgovornost za izvestuvawe i zadr`uvawe - - Zakon za spre~uvawe na perewe pari . pravo na direkten pristap do elektronskite bazi na podatoci i navremen pristap do site informacii potrebni za nepre~eno sproveduvawe na programata i odredbite na ovoj zakon i vospostavuvawe direktna komunikacija so organite na upravuvawe na subjektot i drugo.

rabotovodniot organ ili vrabotenite vo subjektite koi dostavile informacii ili izve{tai spored odredbite od ovoj zakon. kako i do me|unarodni organizacii koi se zanimavaat so spre~uvawe na perewe pari i finansirawe na terorizam. odnosno osuda so pravosilna presuda.^len 42 (1) Nema da se pokrene postapka za utvrduvawe na odgovornost za odavawe na delovna tajna protiv licata ili rabotovodniot organ i vrabotenite vo subjektite koi dostavile informacii ili izve{tai vo vrska so somnitelni transakcii do Upravata. kako i so me|unarodni organizacii vklu~eni vo borba protiv perewe pari i finansirawe na terorizam.. osven ako so takvoto zadr`uvawe ne se ispolneti obele`jata na nekoe krivi~no delo. duri i vo slu~aj koga postapkata po dadenite informacii i izve{tai ne dovela do utvrduvawe na odgovornost. (2) Ne mo`e da se pokrene postapka za gra|anska ili krivi~na odogovornost protiv slu`benite ili odgovornite lica. rabotovodniot organ i vrabotenite vo subjektite. vo sila od 30.. (pre~isten tekst) . (7) Upravata mo`e informaciite i podatocite od ovlasteni tela na drugi dr`avi da gi razmenuva so organite nadle`ni za sproveduvawe na istraga za perewe pari i finansirawe na terorizam. Upravata e dol`na da gi obrazlo`i pri~inite poradi koi go odbilo baraweto. (3) Ne mo`e da se pokrene postapka za gra|anska ili krivi~na odgovornost protiv slu`benite ili odgovornite lica. Delovna tajna ^len 43 Povikuvaweto na delovna tajna ne mo`e da se prifati kako osnova za odbivawe da se dostavi informacija spored ovoj zakon. ME\UNARODNA SORABOTKA ^len 44 (1) Upravata mo`e da sklu~uva dogovori za sorabotka so ovlasteni tela na drugi dr`avi. (35/11. (5) Upravata mo`e da go odbie baraweto za razmena na podatoci od stavot (2) na ovoj ~len dokolku toa e sprotivno na ovoj zakon ili }e go popre~i vodeweto na istragata na drug nadle`en dr`aven organ ili krivi~nata postapka protiv liceto za koe se baraat podatoci. otkako }e obezbedi nivna prethodna soglasnost. zaradi nastanata materijalna ili nematerijalna {teta kako posledica od zadr`uvawe na transakciite spored odredbite na ovoj zakon. (3) Baraweto za razmena na podatoci od telata i organizaciite od stavot (2) na ovoj ~len treba da bide obrazlo`eno so soodvetnite poznati fakti koi uka`uvaat na perewe pari ili finansirawe na terorizam i celta za koja }e se koristat baranite podatoci i informacii. (4) Upravata e dol`na po dobienoto barawe od stavot (3) na ovoj ~len da gi obezbedi site soodvetni podatoci i informacii vo soglasnost so nadle`nostite opredeleni so ovoj zakon. (6) Upravata e dol`na podatocite i informaciite obezbedeni od strana na ovlasteni tela na drugi dr`avi da gi koristi za celite utvrdeni so ovoj zakon i pod uslovite koi gi opredelil organot koj gi dostavil. (2) Upravata vo ramkite na me|unarodnata sorabotka mo`e da bara podatoci i podatocite dobieni vrz osnova na ovoj zakon da gi dostavi po sopstvena inicijativa ili po nivno barawe i pod uslov na reciprocitet do ovlastenite tela i organizacii na drugi dr`avi. VI.2011 godina) Zakon za spre~uvawe na perewe pari .3.

Agencija za supervizija na osiguruvawe vrz dru{tvata za osiguruvawe. Agencija za supervizija na osiguruvawe vrz dru{tvata za osiguruvawe. Agencijata za supervizija na kapitalno finansirano penzisko osiguruvawe vrz dru{tvata koi upravuvaat so dobrovolni penziski fondovi.. davawe soveti od oblasta na danocite ili davawe na konsultantski uslugi. menuva~nicite i davatelite na uslugi brz transfer na pari. dru{tvata za zastapuvawe vo osiguruvaweto. Agencijata za supervizija na kapitalno finansirano penzisko osiguruvawe vrz dobrovolnite penziski fondovi i dru{tvata koi upravuvaat so dobrovolni penziski fondovi i - Zakon za spre~uvawe na perewe pari . Komisijata za hartii od vrednost na Republika Makedonija vrz berzata za hartii od vrednost.. zastapnicite vo osiguruvaweto i Nacionalnoto biro za osiguruvawe. brokerskite dru{tva i investiciskite fondovi. VII. osiguritelnite brokeri. - - - (1) Nadzorot nad primenata na merkite i dejstvijata utvrdeni so ovoj zakon go vr{at: Narodnata banka na Republika Makedonija vrz bankite. osiguritelnite brokeri i zastapnicite vo osiguruvaweto. (pre~isten tekst) . Komisijata za hartii od vrednost na Republika Makedonija vrz brokerskite dru{tva. licata koi davaat uslugi na investiciski sovetnici i dru{tvata za upravuvawe so investiciskite fondovi. {tedilnicite. NADZOR ^len 46 (1) Nadzorot nad primenata na merkite i dejstvijata utvrdeni so ovoj zakon go vr{at: Narodnata banka na Republika Makedonija vrz bankite.. menuva~nicite i davatelite na uslugi brz transfer na pari. revizorski i smetkovodstveni uslugi.(8) Podatocite i informaciite obezbedeni vrz osnova na ovoj ~len se doverlivi soglasno so zakon. osiguritelnite brokerski dru{tva. 37. ^len 45 (1) Odredbite na ~lenovite 36. {tedilnicite. dru{tvata za zastapuvawe vo osiguruvaweto. Upravata za javni prihodi vrz prireduva~ite na igri na sre}a vo igra~nica (kazino). pravnite lica koi primaat vo zalog podvi`ni predmeti i nedvi`nosti i zdru`enija na gra|ani i fondacii i Agencijata za po{ti vrz po{tata i pravnite lica koi izvr{uvaat telegrafski prenosi ili dostava na vrednosni pratki. 38 i 39 od ovoj zakon }e se primenuvaat koga nadle`en organ za spre~uvawe na perewe pari i finansirawe na terorizam na druga dr`ava }e pobara odbivawe ili odlagawe na transakcijata. osiguritelnite brokerski dru{tva. (2) Baraweto od stavot (1) na ovoj ~len treba da bide obrazlo`eno i da se odnesuva za transakcija povrzana so perewe pari ili finansirawe na terorizam i odbivaweto ili odlagaweto bi se realiziralo dokolku transakcijata e predmet na doma{en izve{taj za somnitelna transakcija. (9) Upravata mo`e da pobara informacija od ovlastenite tela na drugi dr`avi za toa kako se iskoristeni podatocite koi gi dostavilo soglasno so ovoj ~len. kako i vrz pravnite i fizi~kite lica koi gi vr{at slednive uslugi: promet so nedvi`nosti.

(35/11. organite od stavot (1) na ovoj ~len i komisiite od ~lenot 47 na ovoj zakon.. da gi koordiniraat aktivnostite pri sproveduvawe nadzor nad subjektite od ~lenot 5 na ovoj zakon.3.. (3) Direktorot na Upravata donesuva godi{na programa za vr{ewe nadzor najdocna do 31 dekemvri vo tekovnata godina za narednata godina. kako i prekr{uvawe na odredbite na ovoj zakon.4. vo sila od 30. (2) Vo sorabotka so organite od stavot (1) na ovoj ~len i komisiite od ~lenot 47 na ovoj zakon ili samostojno Upravata vr{i nadzor nad primenata na merkite i dejstvijata opredeleni so ovoj zakon vrz subjektite. (3) Upravata so organite od stavot (1) na ovoj ~len i komisiite od ~lenot 47 na ovoj zakon se dol`ni da se usoglasuvaat i koordiniraat soglasno so svoite zakonski nadle`nosti vo vr{eweto nadzor za sproveduvaweto na merkite i dejstvijata opredeleni so ovoj zakon. no odredbite se primenuvaat od po~etokot na primena na Zakonot za inspekciski nadzor . (4) Ministerot za finansii. (5) Organite od stavovite (1) i (2) na ovoj ~len mo`at da propi{at na~in i postapka za adekvatno vospostavuvawe i primena na programite za spre~uvawe naperewe pari za subjektite za ~ij nadzor se odgovorni. (3) Direktorot na Upravata go donesuva godi{niot plan za nadzor i dava nalog za vr{ewe na najaven ili nenajaven povremen nadzor. trgovskite dru{tva {to prireduvaat igri na sre}a i drugi pravni i fizi~ki lica. na predlog na Upravata. (6) Organite od stavot (1) na ovoj ~len i komisiite od ~lenot 47 na ovoj zakon.2011 godina) ^len 46-a (1) Nadzorot koj samostojno go sproveduva Upravata za primenata na merkite i dejstvijata opredeleni so ovoj zakon vrz subjektite. (pre~isten tekst) .2011 godina) ^len 46-a (1) Nadzorot koj go sproveduva Upravata mo`e da trae najdolgo 15 rabotni dena so mo`nost da se prodol`i. nositeli na takvite merki i dejstvija.od 1. (2) Povremeniot nadzor Upravata go sproveduva najaveno ili nenajaveno i mo`e da bide celosen ili ograni~en. ^len 46-b Nadzorot koj samostojno go sproveduva Upravata go vr{at inspektori. (4) Upravata. (35/11. se dol`ni da izgotvat godi{ni planovi za vr{ewe nadzor za primenata na merkite i dejstvijata opredeleni so ovoj zakon. (2) Ministerot za finansii gi propi{uva formata i sodr`inata na nalogot za vr{ewe nadzor od strana na Upravata. go vr{i kako postojan i povremen. vo sila od 30. go propi{uva na~inot za vr{ewe na nadzor koj go sproveduva Upravata. no ne podolgo od 30 rabotni dena.2011 godina. vraboteni vo Upravata koi gi ispolnuvaat op{tite uslovi utvrdeni so Zakonot za dr`avnite Zakon za spre~uvawe na perewe pari . dokolku pri vr{eweto na nadzor utvrdat somnevawe za perewe pari ili finansirawe na terorizam. (3) Upravata so organite od stavot (1) na ovoj ~len i komisiite od ~lenot 47 na ovoj zakon se dol`ni me|usebno da se informiraat za naodite od izvr{eniot nadzor nad sproveduvaweto na merkite i dejstvijata opredeleni so ovoj zakon i dokolku e potrebno. za toa vedna{ ja izvestuvaat Upravata.- Upravata za javni prihodi vrz drugite finansiski institucii.3.

inspektorot e ovlasten: Zakon za spre~uvawe na perewe pari . vo sila od 30. 6) da postapuva zakonito. 4) zapisnik za izvr{en nadzor. inspektorot za sprovedeniot nadzor e dol`en izgotvenata inspektorska dokumentacija da ja podredi vo dosie po sledniov redosled: 1) dokumenti pribrani vo podgotovkata na nadzorot. no odredbite se primenuvaat od po~etokot na primena na Zakonot za inspekciski nadzor . 6) re{enie. 7) predlog za poramnuvawe. 2) barawe od oddelenijata vo Upravata. 3) da gi izvesti odgovornoto i ovlastenoto lice na subjektot za po~etokot na vr{eweto na nadzorot zakonskiot osnov.4. 10) da predlo`i postapka za poramnuvawe i 11) da podnese barawe za poveduvawe na prekr{o~na postapka. vo sila od 30. 9) platen nalog. inspektorot ima obvrska: 1) da postapi po nalogot za vr{ewe nadzor. odnosno pred ovlastenoto lice na subjektot. (2) Pokraj obvrskite od stavot (1) na ovoj ~len. 9) da donese re{enie soglasno so ~lenot 48-a od ovoj zakon. (35/11.3. 7) da sostavi zapisnik za izvr{eniot nadzor.. dokolku nadzorot se izvr{il po nivno barewe. no odredbite se primenuvaat od po~etokot na primena na Zakonot za inspekciski nadzor . 3) nalog za nadzor.od 1.2011 godina. osven vo slu~aj na vonreden i kontrolen nadzor. 8) zapisnik od izvr{eno poramnuvawe. 5) zaklu~ok. (pre~isten tekst) .3. celta i obemot na nadzorot.4. navremeno i vo soglasnost so Eti~kiot kodeks na dr`avnite slu`benici i Eti~kiot kodeks na Upravata.slu`benici i uslovite utvrdeni so aktot za sistematizacija na rabotnite mesta vo Upravata. 4) da se legitimira pred subjektot. 5) da ja ~uva tajnosta na podatocite.2011 godina) ^len 46-g (1) Pri vr{ewe na nadzorot koj go sproveduva Upravata. drug organ ili institucija. 2) da prezeme podgotvitelni aktivnosti za vr{ewe nadzor. (35/11.2011 godina) ^len 46-v (1) Pri vr{eweto na nadzorot koj go sproveduva Upravata.. 8) da donese zaklu~ok.od 1.2011 godina. 10) barawe za pokrenuvawe na prekr{o~na postapka i 11) pravosilni i izvr{ni re{enija od sudska postapka.

8) da vr{i popis na zateknati dokumenti vo delovniot objekt i 9) da obezbedi drugi potrebni dokazi.od 1.4. inspektorot zaradi otstranuvawe na utvrdenite nepravilnosti. vo sila od 30. ima pravo i obvrska na subjektot: 1) da mu uka`e na utvrdenite nepravilnosti. 2) da mu uka`e na utvrdenite nepravilnosti i da opredeli rok za nivno otstranuvawe i da mu vra~i pokana za sproveduvawe na edukacija soglasno so ~lenot 48-a od ovoj zakon. 2) da bara od subjektot da mu bidat obezbedeni kancelariski uslovi za rabota vo delovnite prostorii na subjektot i lice koe }e prisustvuva za vreme na nadzorot zaradi navremeno obezbeduvawe na dokumentacija i informacii vo vrska so predmetot na nadzor. kako i da pobara da podgotvat potrebni kopii i dokumenti.od 1. no odredbite se primenuvaat od po~etokot na primena na Zakonot za inspekciski nadzor . 4) da proveruva identifikaciski dokumenti na lica poradi potvrduvawe na nivniot identitet vo soglasnost so zakon. (2) Identi~nosta na kopijata so originalot na fajlovite. 3) da vleguva i vr{i proverka vo delovnite prostorii na subjektot. dokazite i informaciite od stavot (1) na ovoj ~len ja potvrduva subjektot so svoj pe~at i potpis na ovlastenoto lice. (35/11.4.1) da proveruva op{ti i poedine~ni akti.2011 godina) ^len 46-d Pri vr{ewe na nadzorot koj go sproveduva Upravata. 5) da bara od subjektot ili od negovite vraboteni pismeno ili usno objasnuvawe vo vrska so pra{awa od delokrugot na nadzorot..od 1. 6) da bara stru~no mislewe koga toa e potrebno za nadzorot. (pre~isten tekst) . (3) Inspektorot e ovlasten da pokrene postapka za poramnuvawe i prekr{o~na postapka vo soglasnost so zakon. 7) da gi kontrolira aktivnostite na subjektot.4.2011 godina. 3) da mu predlo`i postapka za poramnuvawe i 4) da mu podnese barawe za poveduvawe na prekr{o~na postapka ili da povede druga soodvetna postapka. dokazi i informacii vo obem spored predmetot na nadzorot.. no odredbite se primenuvaat od po~etokot na primena na Zakonot za inspekciski nadzor .2011 godina. no odredbite se primenuvaat od po~etokot na primena na Zakonot za inspekciski nadzor .2011 godina) ^len 47 Zakon za spre~uvawe na perewe pari . (35/11. dokumentite. vo sila od 30.3.3. pri {to pretsedatelot na komisijata se opredeluva od redot na rakovodnite dr`avni slu`benici vo Upravata koi ne se vklu~eni vo vr{eweto na inspekciskiot nadzor.2011 godina) ^len 46-| Po `alba protiv re{enieto na inspektorot vo Upravata odlu~uva posebna komisija od tri ~lena imenuvani od ministerot za finansii. vo sila od 30.2011 godina.3. (35/11. fajlovi. dokumenti.

}e se smeta deka edukacijata e sprovedena.(1) Komorite na advokatite i komorite na notarite. vodi evidencija za sprovedenata edukacija na na~in propi{an od ministerot za finansii. (2) ^lenovite na komisiite od stavot (1) na ovoj ~len se imenuvaat so mandat od ~etiri godini bez pravo na povtoren izbor. komorite odnosno ja izvestuvaat Upravata. vo ramkite na svoite nadle`nosti formiraat komisii za vr{ewe na nadzor nad primenata na odredbite od ovoj zakon vrz raboteweto na nivnite ~lenovi. inspektorot utvrdi deka e storena nepravilnost od ~lenovite 50-a i 51 na ovoj zakon. nad koj se sproveduva edukacija. za povedenite postapki za poramnuvawe i za ishodot od ovie postapki. ^len 48 (1) Organite i instituciite od ~len 46 i komisiite od ~lenot 47 na ovoj zakon se dol`ni da ja izvestat Upravata za podnesenoto barawe za pokrenuvawe na prekr{o~na postapka za storen prekr{ok od ~lenovite 49. (8) Dokolku inspektorot na Upravata. utvrdi deka se otstraneti utvrdenite nepravilnosti od stavot (1) na ovoj ~len. (2) Organite i instituciite od ~lenot 46 i komisiite od ~lenot 47 na ovoj zakon se dol`ni bez odlagawe periodi~no. vo rok ne podolg od osum dena od denot na sproveduvawe na nadzorot. predlaga postapka za poramnuvawe. (6) Dokolku liceto ili subjektot od stavot (1) na ovoj ~len. (7) Dokolku inspektorot na Upravata. (4) Edukacijata mo`e da se sprovede za pove}e utvrdeni isti ili istorodni nepravilnosti za eden ili za pove}e subjekti. (5) Dokolku vo zaka`aniot termin liceto ili subjektot od stavot (1) na ovoj ~len. 51 i 52 na ovoj zakon od strana na subjektite nad koi vr{at nadzor. koj go sproveduva Upravata.. (pre~isten tekst) . 50. na predlog na Upravata. (35/11.. PREKR[O^NI ODREDBI Zakon za spre~uvawe na perewe pari . nad koj se sproveduva edukacija. vo sila od 30. Postapka za edukacija ^len 48-a (1) Dokolku pri vr{eweto na nadzor. utvrdi deka ne se otstraneti utvrdenite nepravilnosti od stavot (1) na ovoj ~len. }e se smeta deka e educiran po odnos na utvrdenata nepravilnost. (9) Upravata. donesuva zaklu~ok so koj ja zapira postapkata na inspekciskiot nadzor.3. ne se javi na edukacijata. (3) Edukacijata ja organizira i sproveduva Upravata. pri sproveduvaweto na kontrolniot nadzor.2011 godina) VIII. pri sproveduvaweto na kontrolniot nadzor. (3) Za imenuvaweto i sostavot na komisiite. se javi na zaka`anata edukacija i istata ja zavr{i. kako i na~inot na sproveduvawe na edukacijata gi propi{uva ministerot za finansii na predlog na Upravata. e dol`en da sostavi zapisnik vo koj }e ja utvrdi storenata nepravilnost i da donese re{enie so uka`uvawe za otstranuvawe na utvrdenata nepravilnost vo rok od osum dena i istovremeno da vra~i pokana za sproveduvawe na edukacija na liceto ili subjektot kaj kogo e utvrdena nepravilnosta pri vr{eweto na nadzorot. (2) Formata i sodr`inata na pokanata za edukacija. a najmalku dva pati godi{no da ja izvestat Upravata za izvr{eniot nadzor nad subjektite i za naodite od izvr{eniot nadzor.

ne ja zadr`i transakcijata. ne gi dostavi pobaranite podatoci. (pre~isten tekst) . ne gi stavi dokumentite na raspolagawe soglasno so ~lenot 27 stav (9) od ovoj zakon. vo denarska protivvrednost vo vid na edna ili pove}e povrzani transakcii soglasno so ~lenot 24 stav (1) od ovoj zakon. neto~no gi odgovori pobaranite podatoci ili ne gi odgovori vo forma i rok od deset rabotni dena soglasno so ~lenot 34 stav (2) od ovoj zakon i - - - - - - - Zakon za spre~uvawe na perewe pari . odnosno odbivaweto da se izvr{i transakcijata soglasno so ~lenot 15 stav (1) od ovoj zakon. vleze ili prodol`i deloven odnos so shell bank (banki {kolki) i zapo~ne ili prodol`i korespondentski deloven odnos so banka za koja znaat deka dozvoluva otvorawe i rabotewe so smetki na banki {kolki sprotivno na ~lenot 25 stav (1) od ovoj zakon.^len 49 (1) Globa vo iznos od 80. informacii i dokumenti za izvr{enite transakcii vo rokot i formata opredeleni so ~lenot 29 stav (4) od ovoj zakon. ne gi dostavi sobranite podatoci. ne dostavi do Upravata podatoci soglasno so ~lenot 15 stav (2) od ovoj zakon. shell bank (banki {kolki) vr{i finansiski aktivnosti vo Republika Makedonija sprotivno na ~lenot 25 stav (2) od ovoj zakon.000 do 100. ne gi ~uva podatocite i dokumentite najmalku deset godini soglasno so ~lenot 27 stavovi (3) i (4) od ovoj zakon. otvori ili ~uva anonimni smetki sprotivno na ~lenot 26 od ovoj zakon.000 evra vo denarska protivvrednost }e mu se izre~e za prekr{ok na pravnoto lice. drug imot ili pravni raboti ako klientot ne podnese dokaz deka prenosot na parite e izvr{en preku banka sprotivno na ~lenot 24 stav (2) od ovoj zakon. delovniot ili drug odnos ili pravnata rabota soglasno so ~lenot 15 stav (3) od ovoj zakon. informacii i dokumenti za transakcii od i kon rizi~ni dr`avi soglasno so ~lenot 29 stav (1) to~ka g) od ovoj zakon. dostavi neto~ni informacii ili ne ja informira vedna{ Upravata soglasno so ~lenot 29 stav (3) od ovoj zakon. ne dostavi do Upravata podatoci. ne gi dostavi site barani dopolnitelni informacii i dokumentacija. ili pove}e.000 evra. go izvesti klientot ili treto lice za dostavuvaweto na podatocite do Upravata ili za drugi merki i dejstvija prezemeni vrz osnova na ovoj zakon soglasno so ~lenot 28 stav (3) od ovoj zakon.. informacii i dokumenti koga se somnevaat ili ima osnov za somnevawe deka bilo ili e izvr{eno perewe pari ili finansirawe na terorizam ili e napraven obid ili se pravi obid za perewe pari ili za finansirawe na terorizam soglasno so ~lenot 29 stav (1) to~ka a) od ovoj zakon. ne dostavi do Upravata podatoci. go izvesti klientot ili treto lice za dostavuvaweto na podatocite sprotivno na ~lenot 28 stav (4) od ovoj zakon. ako: ne go odbie izvr{uvaweto na transakcijata ili delovniot ili drug odnos ili pravnata rabota. ili ako e vo tek da ja zadr`i i vedna{ pismeno da ja izvesti Upravata za zadr`uvaweto. izvr{i registracija ili prenos na hartii od vrednost.. isplati ili primi gotovi pari vo iznos od 15.

2011 godina) ^len 49-a (1) Globa vo iznos od 80.000 do 40.. (44/12. (pre~isten tekst) .4. (4) Na odgovornoto lice za dejstvijata od stavot (1) na ovoj ~len pokraj globata mo`e da mu se izre~e i prekr{o~na sankcija zabrana za vr{ewe na dol`nost do dve godini. (3) Globa vo iznos od 5.000 do 10. - - Zakon za spre~uvawe na perewe pari . i ne stavi vo upotreba ili ne go nadgradat softverot za avtomatska obrabotka na podatocite soglasno so ~lenot 40 stav (4) od ovoj zakon. (2) Pokraj globata za storeni dejstvija od stavot (1) na ovoj ~len na pravno lice mo`e da mu se izre~e i privremena zabrana za vr{ewe na oddelna dejnost od dve do pet godini.4. ako: ne prezema merki i dejstvija vo slu~aj koga e vo postapka na ste~aj i likvidacija (~len 7). ne sproveduva procedura na analiza na klientot koga se izvr{uvaat edna ili nekolku povrzani transakcii vo iznos od 15. (35/11.) ^len 50 (1) Globa vo iznos od 30. vo sila od 7. vo sila od 30.000 evra vo denarska protivvrednost }e mu se izre~e za prekr{ok i na odgovornoto lice vo pravnoto lice za dejstvijata od stavot (1) na ovoj ~len. ne sproveduva procedura na analiza na klientot koga postoi somnevawe za vistinitosta ili adekvatnosta na prethodno dobienite podatoci za identitetot na klientot (~len 8 to~ka g)).) ne sproveduva procedura na analiza na klientot koga se vospostavuva deloven odnos (~len 8 to~ka a)). (44/12. vo sila od 7.000 evra vo denarska protivvrednost }e i se izre~e za prekr{ok na bankata ako ne stavi vo upotreba ili ne go nadgradi softverot za avtomatska obrabotka na podatocite soglasno so ~lenot 40 stav 4 od ovoj zakon. ne sproveduva procedura na analiza na klientot koga postoi somnevawe za perewe pari ili finansirawe na terorizam.- ne ja zadr`uva transakcijata vrz osnova na izdadeniot nalog ili najdolgo 72 ~asa od zadr`uvaweto na transakcijata soglasno so ~lenot 36 stavovi (2) i (3) od ovoj zakon. - (44/12.2012 g.000 evra vo denarska protivvrednost ili pove}e (~len 8 to~ka b)). (4) Na odgovornoto lice za dejstvijata od stavot (1) na ovoj ~len pokraj globata mu se izrekuva i prekr{o~na sankcija zabrana za vr{ewe na dol`nost od edna do dve godini soglasno so zakon. (2) Globa vo iznos od 5. vo sila od 7..4.2012 g.000 do 10.2012 g.000 do 100.000 evra vo denarska protivvrednost }e mu se izre~e za prekr{ok na pravnoto lice. bez ogled na kakov bilo isklu~ok ili iznos na sredstva (~len 8 to~ka v)).3.000 evra vo denarska protivvrednost }e mu se izre~e za prekr{ok i na odgovornoto lice vo bankata za dejstvijata od stavot 1 na ovoj ~len.) (2) Pokraj globata za storeni dejstvija od stavot (1) na ovoj ~len na pravnoto lice mu se izrekuva i prekr{o~na sankcija zabrana za vr{ewe na oddelna dejnost od dve do pet godini soglasno so zakon.

nevoobi~aeno golemite transakcii ili transakcii koi se izvr{eni na nevoobi~aen na~in. ne obezbedi podatoci (~len 12-g stav (2)). ili na nadle`nite organi (~len 12-g stav (3)). ne ja ograni~i ili prekine delovnata sorabotka so finansiskite institucii (~len 12-g stav (5)). ne gi stava na raspolagawe obezbedenite podatoci na finansiskata institucija koja treba da ja izvr{i isplatata. ne posveti posebno vnimanie na zakanite od perewe pari i finansirawe na terorizam vo novite tehnologii ili tehnologiite vo razvoj i da prezeme merki istite da ne se upotrebat za celite na perewe pari ili finansirwe na terorizam (~len 12-v stav (4)). finansiski institucii od dr`avi koi ne gi implementirale ili nedovolno gi implementirale merkite za spre~uvawe na perewe pari i finansirawe na terorizam (~len 12-v stavovi (1). delovniot odnos. (3) i/ ili (4) od ovoj zakon. delovniot odnos. ne obezbeduva pristap do dokumentite za procena na rizikot (~len 9 stav (4)). ne ja izvestat Upravata soglasno so ~lenot 16 stavovi (2). ne primeni zasilena analiza na klientot vo slu~aj koga postoi povisok rizik od perewe pari ili finansirawe na terorizam (~len 14 stav (1)) ne primeni merki na zasilena analiza na klientot koga ne e fizi~ki prisuten za celite na identifikacija (~len 14 stav (2)). ne napravi analiza za osnovot i celta na slo`enite. koi nemaat o~igledna ekonomska opravdanost ili vidliva pravna cel ili na delovnite odnosi i transakciite so fizi~ki ili pravni lica.- ne sproveduva procedura na analiza na klientot spored izvr{enata procena na rizikot na klientot. (2) i (5)). ne vr{i procena na rizik na klientot vrz osnova na procedura za analiza na rizik (~len 9 stav (3)). ne obezbedi soodvetna dokumentacija (~len 13 stav (3)). (pre~isten tekst) . rizi~niot profil i finansiskata sostojba na klientot (~len 12-b stav (1)).. produktot ili transakcijata (~len 9 stav (2)). ne pobara informacii (~len 16 stav (1)). ne primeni merki na zasilena analiza na klientot koga vr{i transakcii ili stapuva vo deloven odnos so nositeli na javni funkcii (~len 14 stav (4)). ne gi ispolnuva barawata za analiza na klientot (~len 13 stav (4)). ne go identifikuva i potvrdi identitetot na ispra}a~ot ili ne obezbedat podatoci (~len 12-g stav (1)). ne gi ispolnuva barawata za analiza na klientot (~len 13 stav (1)). ne primeni merki na zasilena analiza na klientot koga vospostavuva korespodentski bankarski odnosi so banki (~len 14 stav (3)). ne vr{i detalen pregled na transakciite koi se prezemaat vo ramkite na delovniot odnos so cel da se potvrdi deka transakcijata se vr{i vo soglasnost so namerata.. ne dostavi izve{taj do Upravata soglasno so ~lenot 16 stav (6) od ovoj zakon. - - - - Zakon za spre~uvawe na perewe pari . ne gi prosledi podatocite za upla}a~ot do finansiskata institucija prima~ (~len 12-g stav (4)).

4.4.4.) ne postapi po nalogot za sledewe na delovniot odnos na klientot (~len 35-a stav (1)). (44/12.) ne dostavi podatoci za isplateni krediti vo vrednost od 15.000 evra vo denarska protivvrednost ili pove}e (~len 29-a stav (2)).2012 g. ne gi dostavi podgotvenite programi na uvid i mislewe na Upravata (~len 40 stav (2)). ne izgotvi programi ili programite ne sodr`at i ne obezbeduvaat proceduri (~len 40 stav (1)). - (44/12. ne dostavi izve{taj do Upravata (~len 31 stav (1)). - - - (44/12.4.- podatocite obezbedeni vrz osnova na ovoj zakon se koristat sprotivno na ~lenot 28 stav (1) od ovoj zakon.2012 g.000 evra vo denarska protivvrednost ili pove}e (~len 29 stav (1) to~ka b)). ne dostavi podatoci za sklu~eni polisi za osiguruvawe vo vrednost od 15.000 evra vo denarska protivvrednost ili pove}e (~len 29 stav (1) to~ka v)) ne ja izvesti Upravata (~len 29 stav (2)). ne dostavi do Upravata podatoci. vo sila od 7..) ne ja izvesti Upravata soglasno so ~lenot 35-a stavovi (2) i (4) od ovoj zakon. (44/12. informacii i dokumenti za nekolku povrzani gotovinski transakcii vo iznos od 15.000 evra vo denarska protivvrednost ili pove}e (~len 29-a stav (3)). vrabotenite vo subjektite koi imaat obvrska da prezemaat merki i dejstvija za otkrivawe i spre~uvawe na perewe pari i finansirawe na terorizam. gi koristat li~nite podatoci od dosiejata na klientite sprotivno na ~lenot 28 stav (5) od ovoj zakon.) ne formira poseben oddel koj }e se gri`i za sproveduvaweto na programata (~len 40-a stav (1)). (44/12.000 evra vo denarska protivvrednost ili pove}e (~len 29-a stav (1)). informacii i dokumenti za gotovinska transakcija vo iznos od 15. ne stavi vo upotreba ili ne go nadgradi softverot za avtomatska obrabotka na podatocite (~len 40 stav (4)). ne dostavi do Upravata podatoci. ne dostavi podatoci za sklu~enite dogovori za kupoproda`ba na vozila vo vrednost od 15.2012 g. vo sila od 7. ne imenuva ovlasteno lice koe rakovodi so raboteweto na oddelot (~len 40-a stav (4)).) Zakon za spre~uvawe na perewe pari .4.. vo sila od 7. vo sila od 7.2012 g. vrabotenite vo oddelot nemaat pristap do bazite na podatoci sprotivno na ~lenot 40-a stav (5) od ovoj zakon i ne dostavuva informacii (~len 43).2012 g. ne dostavi podatoci za zavereni dogovori so koi se steknuva imot vo vrednost od 15. vo sila od 7.000 evra vo denarska protivvrednost ili pove}e (~len 29-a stav (4)). (pre~isten tekst) .

ne gi utvrdi podatocite za ispra}a~ot soglasno so ~lenot 12-g stav (3) od ovoj zakon.000 do 40. ne sproveduva procedura na analiza na klientot spored izvr{enata procena na rizikot na klientot. - - - - - - - - Zakon za spre~uvawe na perewe pari . nevoobi~aeno golemite transakcii ili transakcii koi se izvr{eni na nevoobi~aen na~in. (35/11. ne vr{i detalen pregled na transakciite koi se prezemaat vo ramkite na delovniot odnos so cel da se potvrdi deka transakcijata se vr{i vo soglasnost so namerata. ne posveti posebno vnimanie na zakanite od perewe pari i finansirawe na terorizam vo novite tehnologii ili tehnologiite vo razvoj i da ne prezeme merki istite da ne se upotrebat za celite na perewe pari ili finansirwe na terorizam soglasno so ~lenot 12-v stav (4) od ovoj zakon. ne sproveduva procedura na analiza na klientot koga postoi somnevawe za perewe pari ili finansirawe na terorizam. bez ogled na kakov bilo isklu~ok ili iznos na sredstva soglasno so ~lenot 8 to~ka v) od ovoj zakon.(2) Globa vo iznos od 2. (2) i (5) od ovoj zakon. produktot ili transakcijata soglasno so ~lenot 9 stav (2) od ovoj zakon.000 evra vo denarska protivvrednost }e mu se izre~e za prekr{ok i na odgovornoto lice vo pravnoto lice za dejstvijata od stavot (1) na ovoj ~len. identifikaciskiot broj i brojot na smetka na ispra}a~ot pri vr{ewe na uplati zaradi doma{ni ili stranski elektronski transferi vo iznos nad 1.3. rizi~niot profil i finansiskata sostojba na klientot soglasno so ~lenot 12-b stav (1) od ovoj zakon. ne sproveduva procedura na analiza na klientot koga se izvr{uvaat edna ili nekolku povrzani transakcii vo iznos od 15. ne vr{i procena na rizik na klientot vrz osnova na procedura za analiza na rizik soglasno so ~lenot 9 stav (3) od ovoj zakon.2011 godina) ^len 50 (1) Globa vo iznos od 30.000 evra vo denarska protivvrednost }e mu se izre~e za prekr{ok na pravnoto lice. ne go identifikuva i potvrdi identitetot na ispra}a~ot ili ne obezbedi podatoci za imeto i prezimeto na ispra}a~ot. delovniot odnos. ne ja ograni~i ili prekine delovnata sorabotka so finansiskite institucii soglasno so ~lenot 12-g stav (4) od ovoj zakon... koi nemaat o~igledna ekonomska opravdanost ili vidliva pravna cel ili na delovnite odnosi i transakcii so fizi~ki ili pravni lica. finansiski institucii od dr`avi koi ne gi implementirale ili nedovolno gi implementirale merkite za spre~uvawe na perewe pari i finansirawe na terorizam soglasno so ~lenot 12-v stavovi (1).000 evra vo denarska protivvrednost ili pove}e soglasno so ~lenot 8 to~ka b) od ovoj zakon. adresata ili datumot i mestoto na ra|awe. ako: ne prezema merki i dejstvija vo slu~aj koga e vo postapka na ste~aj i likvidacija soglasno so ~lenot 7 od ovoj zakon.000 evra vo denarska protivvrednost soglasno so ~lenot 12-g stav (1) od ovoj zakon. ne napravi analiza za osnovot i celta na slo`enite. ne gi prosledi podatocite za upla}a~ot do finansiskata institucija prima~ soglasno so ~lenot 12-g stav (2) od ovoj zakon. ne sproveduva procedura na analiza na klientot koga postoi somnevawe za vistinitosta ili adekvatnosta na prethodno dobienite podatoci za identitetot na klientot soglasno so ~lenot 8 to~ka g) od ovoj zakon. (pre~isten tekst) . delovniot odnos.000 do 5. vo sila od 30.

ne dostavi izve{taj do Upravata soglasno so ~lenot 31 stav (1) i/ili (4) od ovoj zakon.. ne pobara informacii soglasno so ~lenot 16 stav (1) od ovoj zakon..000 evra. (3) i/ili (4) od ovoj zakon.000 evra. ne dostavi podatoci za sklu~enite dogovori za kupoproda`ba na vozila vo vrednost od 15. (pre~isten tekst) . vo denarska protivvrednost soglasno so ~lenot 29 stav (1) to~ka v) od ovoj zakon. vrabotenite vo subjektite koi imaat obvrska da prezemaat merki i dejstvija za otkrivawe i spre~uvawe na perewe pari i finansirawe na terorizam. ne gi ispolnuva barawata za analiza na klientot soglasno so ~lenot 13 stav (4) od ovoj zakon. vo denarska protivvrednost soglasno so ~lenot 29 stav (1) to~ka b) od ovoj zakon. vo denarska protivvrednost soglasno so ~lenot 29-a stav (4) i/ili (5) od ovoj zakon.000 evra. ne ja izvesti Upravata soglasno so ~lenot 16 stavovi (2). ili pove}e. ili pove}e.- ne gi ispolnuva barawata za analiza na klientot soglasno so ~lenot 13 stav (1) od ovoj zakon. ne dostavi podatoci za zavereni dogovori so koi se steknuva imot vo vrednost od 15. ili pove}e. ne dostavi izve{taj do Upravata soglasno so ~lenot 16 stav (6) od ovoj zakon. ne primeni zasilena analiza na klientot vo slu~aj koga postoi povisok rizik od perewe pari ili finansirawe na terorizam soglasno so ~lenot 14 stav (1) od ovoj zakon. ne primeni merki na zasilena analiza na klientot koga vr{i transakcii ili stapuva vo deloven odnos so nositeli na javni funkcii soglasno so ~lenot 14 stav (4) od ovoj zakon. informacii i dokumenti za nekolku povrzani gotovinski transakcii vo iznos od 15. ne dostavi do Upravata podatoci. ili pove}e. ne dostavi do Upravata podatoci. vo denarska protivvrednost soglasno so ~lenot 29-a stav (3) i/ili (5) od ovoj zakon. ne obezbedi soodvetna dokumentacija soglasno so ~lenot 13 stav (3) od ovoj zakon. ne dostavi podatoci za sklu~eni polisi za osiguruvawe vo vrednost od 15. informacii i dokumenti za gotovinska transakcija vo iznos od 15. ne primeni merki na zasilena analiza na klientot koga vospostavuva korespondentski bankarski odnosi so banki soglasno so ~lenot 14 stav (3) od ovoj zakon. podatocite obezbedeni vrz osnova na ovoj zakon se koristat sprotivno na ~lenot 28 stav (1) od ovoj zakon.000 evra. vo denarska protivvrednost soglasno so ~lenot 29-a stav (2) i/ili (5) od ovoj zakon. gi koristat li~nite podatoci od dosiejata na klientite sprotivno na ~lenot 28 stav (5) od ovoj zakon. ili pove}e. - - - - - - - - - - Zakon za spre~uvawe na perewe pari . ne primeni merki na zasilena analiza na klientot koga ne e fizi~ki prisuten za celite na identifikacija soglasno so ~lenot 14 stav (2) od ovoj zakon. ne ja izvesti Upravata soglasno so ~lenot 29 stav (2) od ovoj zakon. ne dostavi podatoci za odobreni krediti vo vrednost od 15. vo denarska protivvrednost soglasno so ~lenot 29-a stav (1) i/ili (5) od ovoj zakon.000 evra. ili pove}e.000 evra.

ne go utvrdi nazivot. ne go identifikuva organot na upravuvawe i pretstavnicite na pravnoto lice (~len 10 stav (9)).000 do 10.000 evra vo denarska protivvrednost }e mu se izre~e za prekr{ok i na odgovornoto lice vo pravnoto lice za dejstvijata od stavot (1) na ovoj ~len. ne formira poseben oddel koj }e se gri`i za sproveduvaweto na programata soglasno so ~lenot 40-a stav (1) od ovoj zakon. mesto i adresa na `iveali{te ili prebivali{te. organot {to ja izdal i data na va`ewe na li~nata karta ili paso{ot (~len 10 stav (3) ili (4)). ako: ne go identifikuva i potvrdi identitetot na fizi~koto lice so originalna i va`e~ka li~na karta ili paso{ ili zaverena kopija (~len 10 stavovi (1) i (2)). nositelot na pravata (opolnomo{tuva~ot) i polnomo{noto (~len 12). ne zadr`i kopija od dokumentite za identifikacija (~len 10 stav (10)). edinstven mati~en broj ili broj na li~nata karta ili paso{ot. ne imenuva ovlasteno lice koe rakovodi so raboteweto na oddelot soglasno so ~lenot 40-a stav (4) od ovoj zakon.- ne izgotvi programi ili programite ne sodr`at i obezbeduvaat proceduri soglasno so ~lenot 40 stav (1) od ovoj zakon.000 do 5. ne go identifikuva i potvrdi identitetot na krajniot sopstvenik (~len 11). ne go utvrdi imeto. (pre~isten tekst) . opolnomo{tuva~ot ili na krajniot sopstvenik i pred da vospostavi deloven odnos ili pred da ja izvr{i transakcijata (~len 12-a stav (1)). (3) Globa vo iznos od 2.000 evra vo denarska protivvrednost }e mu se izre~e za prekr{ok na pravnoto lice. (2) Pokraj globata za storenite dejstvija od stavot (1) na ovoj ~len na pravno lice mo`e da mu se izre~e i privremena zabrana za vr{ewe na oddelna dejnost od {est meseci do dve godini. dano~niot broj na pravnoto lice. datata i mestoto na ra|awe.. ne go identifikuva i potvrdi identitetot na liceto koe ja vr{i transakcijata (opolnomo{tenik). vrabotenite vo oddelot nemaat pristap do bazite na podatoci soglasno so ~lenot 40-a stav (5) od ovoj zakon i ne dostavuva informacii sprotivno na ~lenot 43 od ovoj zakon. (4) Na odgovornoto lice za dejstvijata od stavot (1) na ovoj ~len pokraj globata mo`e da mu se izre~e i prekr{o~na sankcija zabrana za vr{ewe na dol`nost od edna do tri godini.. ne gi dostavi podgotvenite programi na uvid i mislewe na Upravata soglasno so ~lenot 40 stav (2) od ovoj zakon. prezimeto. sedi{teto. ne go potvrdi identitetot na klientot ili na krajniot sopstvenik i ne go potvrdi negoviot identitet pred ili za vreme na ispla}aweto na polisata ili - - - - Zakon za spre~uvawe na perewe pari . osnova~ot/ite i zakonskiot zastapnik (~len 10 stav (6)). ^len 50-a (1) Globa vo iznos od 5. ne go identifikuva i potvrdi identitetot na pravnoto lice so original ili zaverena kopija na registracija od centralen registar ili so dokumentot za negovo osnovawe (~len 10 stav (5) ili (7) ili (8)). ne go verifikuva identitetot na klientot.

22 i 23 soglasno so ~lenot 27 stav (6) od ovoj zakon. ne gi pregleduva i a`urira dokumentite i podatocite na klientot vo ramkite na delovniot odnos (~len 12-b stav (2)). ne gi zabele`i podatocite po hronolo{ki redosled vo numeriran registar (~len 22 stav (2)). ne go ~uva numeriran registar od ~lenovite 20. ne pobara informacii (~len 17 stav (1)). informaciite i dokumentite (~len 29 stav (5)). 21. ne go utvrdi identitetot na klientot pred sekoja transakcija koja vklu~uva suma pogolema od 500 evra vo denarska protivvrednost (~len 20 stav (1)). ne gi zabele`i podatocite vo numeriran registar (~len 23 stav (2)).. za sprovedenite proceduri za analiza na klientot ili krajniot sopstvenik i za realiziranite transakcii ili transakciite vo obid. ne gi a`urira programite i/ili ne gi dostavi podgotvenite programi na uvid i mislewe na Upravata (~len 40 stav (3)). ne gi zabele`i podatocite po hronolo{ki redosled vo numeriran registar (~len 20 stav (2)). vo oddelot ne se vraboteni lica soglasno so ~lenot 40-a stav (2) od ovoj zakon.000 evra vo denarska protivvrednost (~len 21 stav (1)). (pre~isten tekst) . ne go utvrdi identitetot na klientot pred vleguvawe vo kazinoto i pri kupuvawe ili pri ispla}awe na ~ipovi vo iznos nad 2. ne go utvrdi identitetot na klientot pred sekoja transakcija koja vklu~uva suma pogolema od 1. ne go informira organot na nadzor (~len 26-a stav (2)). - - Zakon za spre~uvawe na perewe pari .pred ili koga korisnikot ima namera da gi izvr{i pravata koi proizleguvaat od polisata (~len 12-a stav (3)). pravnite naslednici ili osnova~ite na subjektot ne gi ~uva podatocite soglasno so ~lenot 27 stavovi (7) i (8) od ovoj zakon. ne gi zabele`i podatocite po hronolo{ki redosled vo numeriran registar (~len 21 stav (2)).000 evra vo denarska protivvrednost (~len 22 stav (1)). ne go identifikuva i potvrdi identitetot na klientot pri vr{ewe na raboti na osiguruvawe na `ivot (~len 12-a stav (4)). od klientskoto dosie i delovnata korespodencija (~len 27 stav (1)). ne go potvrdi izve{tajot dostaven po telefon. ne go identifikuva klientot. ne ~uva kopii od dokumentite koi go potvrduvaat identitetot na klientot ili krajniot sopstvenik. ne gi utvrdi osnovite za somnevawe (~len 18 stav (1)). opolnomo{tuva~ot i krajniot korisnik od trguvaweto na hartii (~len 23 stav (1)). elektronski ili so drug pi{an dokument (~len 31 stav (2)). ne gi dostavi podatocite. telefaks. ne ja izvesti Upravata soglasno so ~lenot 17 stav (2) od ovoj zakon. ne obezbedi primena na merkite za spre~uvawe na perewe pari i finansirawe na terorizam vo podru`nicite i filijalite (~len 26-a stav (1)). ne ~uva kopii soglasno so ~lenot 27 stav (2) od ovoj zakon..

ne go potvrdi identitetot na klientot ili na krajniot sopstvenik i go potvrdi negoviot identitet pred ili za vreme na ispla}aweto na polisata ili pred ili koga korisnikot ima namera da gi izvr{i pravata koi proizleguvaat od polisata soglasno so ~lenot 12-a stav (3) od ovoj zakon. nositelot na pravata (opolnomo{tuva~ot) i polnomo{noto soglasno so ~lenot 12 od ovoj zakon. ne go identifikuva i potvrdi identitetot na pravnoto lice so original ili zaverena kopija na registracija od centralen registar ili so dokumentot za negovo osnovawe soglasno so ~lenot 10 stav (5) ili (7) ili (8) od ovoj zakon. (2) Globa vo iznos od 1. (35/11. ne go utvrdi nazivot. ne go utvrdi imeto. organot {to ja izdal i data na va`ewe na li~nata karta ili paso{ot soglasno so ~lenot 10 stav (3) ili (4) od ovoj zakon. osnova~ot/ite i zakonskiot zastapnik soglasno so ~lenot 10 stav (6) od ovoj zakon. edinstven mati~en broj ili i broj na li~nata karta ili paso{ot. ne gi pregleduva i a`urira dokumentite i podatocite na klientot vo ramkite na delovniot odnos soglasno so ~lenot 12-b stav (2) od ovoj zakon. opolnomo{tuva~ot ili na krajniot sopstvenik i pred da vospostavi deloven odnos ili pred da ja izvr{at transakcijata soglasno so ~lenot 12-a stav (1) od ovoj zakon. ako: ne go identifikuva i potvrdi identitetot na fizi~ko lice so originalna i va`e~ka li~na karta ili paso{ ili zaverena kopija soglasno so ~lenot 10 stavovi (1) i (2) od ovoj zakon.000 evra vo denarska protivvrednost }e mu se izre~e za prekr{ok na pravnoto lice. vo sila od 30.200 do 2. prezimeto. ne go identifikuva i potvrdi identitetot na klientot pri vr{ewe na raboti na osiguruvawe na `ivot soglasno so ~lenot 12-a stav (4) od ovoj zakon. dano~niot broj na pravnoto lice.3. ne pobara informacii soglasno so ~lenot 17 stav (1) od ovoj zakon.2011 godina) ^len 50-a (1) Globa vo iznos od 5. ne go verifikuva identitetot na klientot. (pre~isten tekst) .000 evra vo denarska protivvrednost }e mu se izre~e za prekr{ok i na odgovornoto lice vo pravnoto lice za dejstvijata od stavot (1) na ovoj ~len. ne ja izvesti Upravata soglasno so ~lenot 17 stav (2) od ovoj zakon. sedi{teto.000 do 10. datata i mestoto na ra|awe. ne go identifikuva organot na upravuvawe i pretstavnicite na pravnoto lice soglasno so ~lenot 10 stav (9) od ovoj zakon.- vrabotenite vo oddelot ne gi ispolnuvaat visokite profesionalni standardi (~len 40-a stav (3)) i ne go potvrdi identitetot na postoe~kite klienti i ne gi a`urira nivnite podatoci (~len 56-v). ne go identifikuva i potvrdi identitetot na liceto koe ja vr{i transakcijata (opolnomo{tenik). mesto i adresa na `iveali{te ili prebivali{te. ne gi sledi transakciite soglasno so ~lenot 12-b stav (1) od ovoj zakon. ne go identifikuva i potvrdi identitetot krajniot sopstvenik soglasno so ~lenot 11 od ovoj zakon.. - - - - - - Zakon za spre~uvawe na perewe pari . ne zadr`i kopija od dokumentite za identifikacija soglasno so ~lenot 10 stav (10) od ovoj zakon..

000 evra vo denarska protivvrednost soglasno so ~lenot 22 stav (1) od ovoj zakon. ne gi zabele`i podatocite vo hronolo{ki redosled vo numeriran registar soglasno so ~lenot 20 stav (2) od ovoj zakon. opolnomo{tuva~ot i krajniot korisnik od trguvaweto na hartii soglasno so ~lenot 23 stav (1) od ovoj zakon. ne go ~uva numeriran registarot od ~lenovite 20.000 evra vo denarska protivvrednost soglasno so ~lenot 21 stav (1) od ovoj zakon. ne go utvrdi identitetot na klientot pred sekoja transakcija koja vklu~uva suma pogolema od 1. ne go identifikuva klientot. (pre~isten tekst) ... ne gi vodi formata i sodr`inata na numeriraniot registar soglasno so ~lenot 20 stav (3) od ovoj zakon. ne go informira organot na nadzor soglasno so ~lenot 26-a stav (2) od ovoj zakon. ne go utvrdi identitetot na klientot pred vleguvawe vo kazinoto i pri kupuvawe ili pri ispla}awe na ~ipovi vo iznos nad 2. ne gi zabele`i podatocite vo numeriran registar soglasno so ~lenot 23 stav (2) od ovoj zakon. ne gi zabele`i podatocite vo hronolo{ki redosled vo numeriran registar soglasno so ~lenot 21 stav (2) od ovoj zakon. ne gi vodi formata i sodr`inata na numeriraniot registar soglasno so ~lenot 23 stav (3) od ovoj zakon. 22 i 23 soglasno so ~lenot 27 stav (6) od ovoj zakon. 21. ne go utvrdi identitetot na klientot pred sekoja transakcija koja vklu~uva suma pogolema od 500 evra vo denarska protivvrednost soglasno so ~lenot 20 stav (1) od ovoj zakon. elektronski ili so drug pi{an dokument soglasno so ~lenot 31 stav (2) od ovoj zakon. ne ~uva kopii od dokumentite koi go potvrduvaat identitetot na klientot ili krajniot sopstvenik za sprovedenite proceduri za analiza na klientot ili krajniot sopstvenik i za realiziranite transakcii ili transakciite vo obid od klientskoto dosie i delovnata korespondencija soglasno so ~lenot 27 stav (1) od ovoj zakon. ne ~uva kopii od izvr{enata analiza soglasno so ~lenot 12-v stav 5.- ne gi utvrdi osnovite za somnevawe soglasno so ~lenot 18 stav (1) od ovoj zakon. ne gi vodi formata i sodr`inata na numeriraniot registar soglasno so ~lenot 22 stav (3) od ovoj zakon. ne go potvrdi izve{tajot dostaven po telefon. soglasno so ~lenot 27 stav (2) od ovoj zakon. - - - - - Zakon za spre~uvawe na perewe pari . pravnite naslednici ili osnova~ite na subjektot ne gi ~uvaat podatocite soglasno so ~lenot 27 stavovi (7) i (8) od ovoj zakon. ne obezbedi primena na merkite za spre~uvawe na perewe pari i finansirawe na terorizam vo podru`nicite. pretstavni{tvata i filijalite soglasno so ~lenot 26-a stav (1) od ovoj zakon. ne gi zabele`i podatocite vo hronolo{ki redosled vo numeriran registar soglasno so ~lenot 22 stav (2) od ovoj zakon. telefaks. ne dostavuva dnevni izve{tai za sklu~eni transakcii na Upravata soglasno so ~lenot 23 stav (4) od ovoj zakon. ne gi vodi formata i sodr`inata na numeriraniot registar soglasno so ~lenot 21 stav (3) od ovoj zakon.

vo sila od 7.4. vo oddelot ne se vraboteni lica soglasno so ~lenot 40-a stav (2) od ovoj zakon. vrabotenite vo oddelot ne gi ispolnuvaat visoki profesionalni standardi soglasno so ~lenot 40-a stav (3) od ovoj zakon i ne go potvrdi identitetot na postoe~kite klienti i ne gi a`urira nivnite podatoci soglasno so ~lenot 56-v od ovoj zakon. ne sproveduva procedura na analiza na klientot koga postoi somnevawe za vistinitosta ili adekvatnosta na prethodno dobienite podatoci za identitetot na klientot (~len 8 to~ka g)). ne sproveduvaat procedura na analiza na klientot spored izvr{enata procena na rizikot na klientot.. prezimeto.500 do 5. (4) Na odgovornoto lice za dejstvijata od stavot (1) na ovoj ~len pokraj globata mo`e da mu se izre~e i prekr{o~na sankcija zabrana za vr{ewe na dol`nost od edna do dve godini. ne go identifikuva i potvrduva identitetot na fizi~koto lice so originalna i va`e~ka li~na karta ili paso{ ili zaverena kopija (~len 10 stavovi (1) i (2)).. edinstven mati~en broj ili broj za identifikacija i broj na li~nata karta ili paso{ot. ne sproveduva procedura na analiza na klientot koga postoi somnevawe za perewe pari ili finansirawe na terorizam. ne vr{i procena na rizikot na klientot vrz osnova na procedura za analiza na rizik (~len 9 stav (3)). organot {to ja izdal i data na va`ewe na li~nata karta ili paso{ot (~len 10 stav (3) ili (4)). (3) Globa vo iznos od 1. (2) Pokraj globata za storenite dejstvija od stavot (1) na ovoj ~len na pravno lice mo`e da mu se izre~e i privremena zabrana za vr{ewe na oddelna dejnost od {est meseci do dve godini. produktot ili transakcijata (~len 9 stav (2)).2012 g. bez ogled na kakov bilo isklu~ok ili iznos na sredstva (~len 8 to~ka v)). (pre~isten tekst) . datata i mestoto na ra|awe. ne go identifikuva i verifikuva identitetot na pravnoto lice so original ili zaverena kopija na registracija od Centralniot registar ili dokumentot za negovo osnovawe (~len 10 stav (5) ili (7) ili (8)).- razmenuva podatoci i informacii za klienti sprotivno na ~lenot 34 stav (3) od ovoj zakon.200 do 2.000 evra vo denarska protivvrednost ili pove}e (~len 8 to~ka b)). ne gi dostavi podgotvenite programi na uvid i mislewe na Upravata soglasno so ~lenot 40 stav (3) od ovoj zakon.) ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ne sproveduva procedura na analiza na klientot koga vospostavuva deloven odnos (~len 8 to~ka a)). mesto i adresa na `iveali{te ili prestojuvali{te. ne sproveduva procedura na analiza na klientot koga se izvr{uvaat edna ili nekolku povrzani transakcii vo iznos od 15. delovniot odnos. ^len 51 Globa vo iznos od 2.000 evra vo denarska protivvrednost }e mu se izre~e za prekr{ok i na odgovornoto lice vo pravnoto lice za dejstvijata od stavot (1) na ovoj ~len.000 evra vo denarska protivvrednost }e mu se izre~e za prekr{ok na fizi~koto lice od ~lenot 5 stav 1 to~ka 2 od ovoj zakon. ne gi a`urira programite i/ili ne gi dostavi podgotvenite programi na uvid i mislewe na Upravata soglasno so ~lenot 40 stav (4) od ovoj zakon. ako vo ramkite na svoeto rabotewe: (44/12. ≠ Zakon za spre~uvawe na perewe pari . ne go utvrdi imeto.

ne go potvrdi identitetot na klientot ili na krajniot sopstvenik i ne go potvrdi negoviot identitet pred ili za vreme na ispla}aweto na polisata ili pred ili koga korisnikot ima namera da gi izvr{i pravata koi proizleguvaat od polisata (~len 12-a stav (3)). dano~niot broj na pravnoto lice. ne go identifikuva i potvrdi identitetot na krajniot sopstvenik (~len 11). koi nemaat o~igledna ekonomska opravdanost ili vidliva pravna cel ili na delovnite odnosi i transakciite so fizi~ki ili pravni lica. ne go identifikuva organot na upravuvawe i pretstavnicite na pravnoto lice (~len 10 stav (9)).. (pre~isten tekst) . ne pobara informacii soglasno so ~lenot 16 stav (1) od ovoj zakon. ne ja izvesti Upravata (~len 17 stav (2)). ne gi utvrdi podatocite za ispra}a~ot (~len 12-g stav (3)). ne primeni merki na zasilena analiza na klientot koga vr{i transakcii ili stapuva vo deloven odnos so nositeli na javni funkcii (~len 14 stav (4)).500 evra vo denarska protivvrednost (~len 12-g stav (1)). ne go identifikuva i potvrdi identitetot na liceto koe ja vr{i transakcijata (opolnomo{tenik). ne primeni merki na zasilena analiza na klientot koga vospostavuva korespodentski bankarski odnosi so banki (~len 14 stav (3)). ne gi pregleduva i a`urira dokumentite i podatocite na klientot vo ramkite na delovniot odnos (~len 12-b stav (2)). opolnomo{tuva~ot ili na krajniot sopstvenik i pred da vospostavi deloven odnos ili pred da ja izvr{i transakcijata (~len 12-a stav (1)). ne pobara informacii soglasno so ~lenot 17 stav (1) od ovoj zakon. osnova~ot/ite i zakonskiot zastapnik (~len 10 stav (6)). ne obezbedi soodvetna dokumentacija (~len 13 stav (3)). ne pravi analiza za osnovot i celta na slo`enite. ne gi utvrdi osnovite za somnevawe (~len 18 stav (1)). ne primeni merki na zasilena analiza na klientot koga ne e fizi~ki prisuten za celite na identifikacija (~len 14 stav (2)). ne gi sledi transakciite (~len 12-b stav (1)). Zakon za spre~uvawe na perewe pari . (2) i (5)). delovniot ili drug odnos ili pravnata rabota (~len 15 stav (3)). ne dostavi do Upravata podatoci (~len 15 stav (2)). finansiski institucii od dr`avi koi ne gi implementirale ili nedovolno gi implementirale merkite za spre~uvawe na perewe pari i finansirawe na terorizam (~len 12-v stavovi (1). ne gi ispolnuva barawata za analiza na klientot (~len 13 stav (1)). ne zadr`i kopija od dokumentite za identifikacija (~len 10 stav (10)). (3) ili (4). nositelot na pravata (opolnomo{tuva~ot) i polnomo{noto (~len 12). ne primeni zasilena analiza na klientot vo slu~aj koga postoi povisok rizik od perewe pari ili finansirawe na terorizam (~len 14 stav (1)). ne gi prosledi podatocite za upla}a~ot do finansiskata institucija prima~ (~len 12-g stav (2)). adresata ili datumot i mestoto na ra|awe. nevoobi~aeno golemite transakcii ili transakcii koi se izvr{eni na nevoobi~aen na~in. ne dostavi do Upravata podatoci (~len 15 stav (1)).. ne go identifikuva i potvrdi identitetot na ispra}a~ot ili ne obezbedi podatoci za imeto i prezimeto na ispra}a~ot. ne ja zadr`i transakcijata. ne go identifikuva i potvrdi identitetot na klientot pri vr{ewe na raboti na osiguruvawe na `ivot (~len 12-a stav (4)). ne dostavi izve{taj do Upravata (~len 16 stav (6)).≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ne go utvrdi nazivot. sedi{teto. ne go verifikuva identitetot na klientot. ne ja izvesti Upravata (~len 16 stavovi (2). identifikaciskiot broj i brojot na smetka na ispra}a~ot pri vr{ewe na uplati zaradi doma{ni ili stranski elektronski transferi vo iznos nad 2.

drug imot ili pravni raboti ako klientot ne podnese dokaz deka prenosot na parite e izvr{en preku banka sprotivno na ~lenot 24 stav (2) od ovoj zakon. za sprovedenite proceduri za analiza na klientot ili krajniot sopstvenik i za realiziranite transakcii ili transakciite vo obid. ne ~uva kopii od dokumentite koi go potvrduvaat identitetot na klientot ili krajniot sopstvenik. gi koristi li~nite podatoci od dosiejata na klientite sprotivno na ~lenot 28 stav (5) od ovoj zakon. go izvesti klientot ili treto lice za dostavuvaweto na podatocite sprotivno na ~lenot 28 stav (4) od ovoj zakon.000 evra vo denarska protivvrednost (~len 21 stav (1))..000 evra vo denarska protivvrednost ili pove}e (~len 29 stav (1) to~ka b)).000 evra vo denarska protivvrednost ili pove}e (~len 29 stav (1) to~ka v)). ne dostavi do Upravata podatoci. ne gi zabele`i podatocite po hronolo{ki redosled vo numeriran registar (~len 21 stav (2)). ne ~uva kopii soglasno so ~lenot 27 stav (2) od ovoj zakon. 22 i 23 soglasno so ~lenot 27 stav (6) od ovoj zakon. ne go utvrdi identitetot na klientot pred sekoja transakcija koja vklu~uva suma pogolema od 1. ne ja izvesti Upravata (~len 28 stav (2)). 21. isplati ili primi gotovi pari vo iznos od 15.≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ne go utvrdi identitetot na klientot pred sekoja transakcija koja vklu~uva suma pogolema od 500 evra vo denarska protivvrednost (~len 20 stav (1)). ne gi zabele`i podatocite po hronolo{ki redosled vo numeriran registar (~len 20 stav (2)). opolnomo{tuva~ot i krajniot korisnik od trguvaweto na hartii (~len 23 stav (1)). ne gi ~uva podatocite i dokumentite najmalku deset godini (~len 27 stavovi (3) i (4)). (pre~isten tekst) . informacii i dokumenti koga se somneva ili ima osnova za somnevawe deka bilo ili e izvr{eno perewe pari ili finansirawe na terorizam ili e napraven obid ili se pravi obid za perewe pari ili za finansirawe na terorizam (~len 29 stav (1) to~ka a)). informacii i dokumenti za nekolku povrzani gotovinski transakcii vo iznos od 15. ne gi stavi dokumentite na raspolagawe (~len 27 stav (9)). ne go utvrdi identitetot na klientot pred vleguvawe vo kazinoto i pri kupuvawe ili pri ispla}awe na ~ipovi vo iznos nad 2. ne ja izvesti Upravata soglasno so ~lenot 29 stav (2) od ovoj zakon. ne gi zabele`i podatocite po numeriran registar (~len 23 stav (2)). izvr{i registracija ili prenos na hartii od vrednost. informacii i dokumenti za gotovinska transakcija vo iznos od 15.000 evra ili pove}e vo denarska protivvrednost vo vid na edna ili pove}e povrzani transakcii (~len 24 stav (1)). podatocite obezbedeni vrz osnova na ovoj zakon gi koristat sprotivno na ~lenot 28 stav (1) od ovoj zakon. ne go identifikuva klientot. go izvesti klientot ili treto lice za dostavuvaweto na podatocite do Upravata ili za drugi merki i dejstvija prezemeni vrz osnova na ~lenot 28 stav (3) od ovoj zakon. od klientskoto dosie i delovnata korespodencija (~len 27 stav (1)). Zakon za spre~uvawe na perewe pari .000 evra vo denarska protivvrednost (~len 22 stav (1)).. ne dostavi dopolnitelni informacii i dokumentacija ili vedna{ ne ja informiraat Upravata (~len 29 stav (3)). ne gi zabele`i podatocite po hronolo{ki redosled vo numeriran registar (~len 22 stav (2)). ne dostavi do Upravata podatoci. ne dostavi do Upravata podatoci. ne go ~uva numeriran registar od ~lenovite 20.

25. ne ja a`urira programata i/ili ne ja dostavi podgotvenata programa na uvid i mislewe na Upravata (~len 40 stav (3)). ne dostavi podatoci za sklu~eni polisi za osiguruvawe vo vrednost od 15. ne dostavi informacii sprotivno na ~lenot 43 od ovoj zakon i ne go potvrdi identitetot na postoe~kite klienti i ne gi a`urira nivnite podatoci (~len 56-v).000 evra vo denarska protivvrednost ili pove}e (~len 29-a stav (2)).4. vo sila od 30.≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ne gi dostavi sobranite podatoci. (35/11. (44/12. ne dostavi podatoci za sklu~enite dogovori za kupoproda`ba na vozila vo vrednost od 15. 38. ne ja izvesti Upravata soglasno so ~lenot 29 stav (5) od ovoj zakon. 44. - Zakon za spre~uvawe na perewe pari . bez ogled na kakov bilo isklu~ok ili iznos na sredstva soglasno so ~lenot 8 to~ka v) od ovoj zakon.000 evra vo denarska protivvrednost }e mu se izre~e za prekr{ok na fizi~koto lice. ne ja dostavi podgotvenata programa na uvid i mislewe na Upravata (~len 40 stav (2)). ne dostavi podatoci za zavereni dogovori so koi se steknuva imot vo vrednost od 15.4. ne ja izvesti Upravata soglasno so ~lenot 35-a stavovi (2) i (4) od ovoj zakon. ne sproveduva procedura na analiza na klientot koga postoi somnevawe za perewe pari ili finansirawe na terorizam.) (2) Na fizi~koto lice za dejstvijata od stavot 1 alinei 24. 47. 26. 51 i 53 na ovoj ~len pokraj globata mu se izrekuva i prekr{o~na sankcija zabrana za vr{ewe na dejnost od edna do dve godini. ako vo ramkite na svoeto rabotewe: ne sproveduva procedura na analiza na klientot koga vospostavuva deloven odnos soglasno so ~lenot 8 to~ka a) od ovoj zakon.500 do 5. (pre~isten tekst) . ne izgotvi programa ili programata ne sodr`i i ne obezbeduva i proceduri (~len 40 stav (1)). vo sila od 7. 41. 46. ne postapi po nalogot za sledewe na delovniot odnos na klientot (~len 35-a stav (1)). 37.2012 g.2012 g. 42.2011 godina) (44/12.. vo sila od 7. ne gi dostavi pobaranite podatoci vo rok od deset rabotni dena (~len 34 stav (2)).000 evra vo denarska protivvrednost ili pove}e (~len 29-a stav (1)).. informacii i dokumenti za izvr{enite transakcii vo rokot i formata opredeleni vo ~lenot 29 stav (4) od ovoj zakon. 34. vo denarska protivvrednost soglasno so ~lenot 8 to~ka b) od ovoj zakon.000 evra vo denarska protivvrednost ili pove}e (~len 29-a stav (4)). ili pove}e.000 evra vo denarska protivvrednost ili pove}e (~len 29-a stav (3)).000 evra.3. ne dostavuvi izve{taj do Upravata (~len 31 stav (1)). 33. ne dostavi podatoci za odobreni krediti vo vrednost od 15.) ^len 51 (1) Globa vo iznos od 2. ne ja zadr`i transakcijata vrz osnova na izdadeniot nalog ili najdolgo 72 ~asa od zadr`uvaweto na transakcijata (~len 36 stavovi (2) i (3)). ne go potvrdi izve{tajot dostaven po telefon (~len 31 stav (2)). ne sproveduva procedura na analiza na klientot koga se izvr{uva edna ili nekolku povrzani transakcii vo iznos od 15.

organot {to ja izdal i data va`ewe na li~nata karta ili paso{ot soglasno so ~lenot 10 stav (3) ili (4) ovoj zakon. dano~niot broj na pravnoto lice. prezimeto. mesto i adresa `iveali{te ili prestojuvali{te. (pre~isten tekst) . ne gi sledi transakciite soglasno so ~lenot 12-b stav (1) od ovoj zakon. nositelot na pravata (opolnomo{tuva~ot) i polnomo{noto soglasno so ~lenot 12 od ovoj zakon. ne vr{i procena na rizikot na klientot vrz osnova na procedura za analiza na rizik soglasno so ~lenot 9 stav (3) od ovoj zakon. osnova~ot/ite i zakonskiot zastapnik soglasno so ~lenot 10 stav (6) od ovoj zakon. finansiski institucii od dr`avi koi ne gi implementirale ili nedovolno gi implementirale merkite za spre~uvawe na perewe pari i finansirawe na terorizam soglasno so ~lenot 12-v stavovi (1). ne go identifikuva i potvrdi identitetot na klientot pri vr{ewe na raboti na osiguruvawe na `ivot soglasno so ~lenot 12-a stav (4) od ovoj zakon. (2) i (5) od ovoj zakon.. ne go utvrdi imeto. delovniot odnos. ne go potvrdi identitetot na klientot ili na krajniot sopstvenik i ne go potvrdi negoviot identitet pred ili za vreme na ispla}aweto na polisata ili pred ili koga korisnikot ima namera da gi izvr{i pravata koi proizleguvaat od polisata soglasno so ~lenot 12-a stav (3) od ovoj zakon. ne go identifikuva i potvrdi identitetot na liceto koe ja vr{i transakcijata (opolnomo{tenik). - - - - Zakon za spre~uvawe na perewe pari . na za na od - - - - ne go identifikuva i verifikuva identitetot na pravno lice so original ili zaverena kopija na registracija od Centralniot registar ili dokumentot za negovo osnovawe soglasno so ~lenot 10 stav (5) ili (7) ili (8) od ovoj zakon. ne sproveduva procedura na analiza na klientot spored izvr{enata procena na rizikot na klientot. ne gi pregleduva i a`urira dokumentite i podatocite na klientot vo ramkite na delovniot odnos soglasno so ~lenot 12-b stav (2) od ovoj zakon. edinstven mati~en broj ili broj identifikacija i broj na li~na karta ili paso{. ne go utvrdi nazivot. ne pravi analiza za osnovot i celta na slo`enite. nevoobi~aeno golemite transakcii ili transakcii koi se izvr{eni na nevoobi~aen na~in. datata i mestoto na ra|awe. ne go verifikuva identitetot na klientot. ne go identifikuva organot na upravuvawe i pretstavnicite na pravnoto lice soglasno so ~lenot 10 stav (9) od ovoj zakon.- ne sproveduva procedura na analiza na klientot koga postoi somnevawe za vistinitosta ili adekvatnosta na prethodno dobienite podatoci za identitetot na klientot soglasno so ~lenot 8 to~ka g) od ovoj zakon. produktot ili transakcijata soglasno so ~lenot 9 stav (2) od ovoj zakon. opolnomo{tuva~ot ili na krajniot sopstvenik i pred da vospostavat deloven odnos ili pred da ja izvr{at transakcijata soglasno so ~lenot 12-a stav (1) od ovoj zakon. sedi{teto.. ne go identifikuva i potvrduva identitetot na fizi~ko lice so originalna i va`e~ka li~na karta ili paso{ ili zaverena kopija soglasno so ~lenot 10 stavovi (1) i (2) od ovoj zakon. ne go identifikuva i potvrdi identitetot na krajniot sopstvenik soglasno so ~lenot 11 od ovoj zakon. ne zadr`i kopija od dokumentite za identifikacija soglasno so ~lenot 10 stav (10) od ovoj zakon. koi nemaat o~igledna ekonomska oravdanost ili vidliva pravna cel ili na delovnite odnosi i transakciite so fizi~ki ili pravni lica.

ne gi zabele`i podatocite vo hronolo{ki redosled vo numeriran registar soglasno so ~lenot 21 stav (2) od ovoj zakon. - - - - - - - Zakon za spre~uvawe na perewe pari . ne pobara informacii soglasno so ~lenot 17 stav (1) od ovoj zakon.500 evra vo denarska protivvrednost soglasno so ~lenot 20 stav (1) od ovoj zakon. ne ja izvesti Upravata soglasno so ~lenot 16 stavovi (2). ne dostavat izve{taj do Upravata soglasno so ~lenot 16 stav (6) od ovoj zakon. identifikaciskiot broj i brojot na smetka na ispra}a~ot pri vr{ewe na uplati zaradi doma{ni ili stranski elektronski transferi vo iznos nad 2.- ne go identifikuva i potvrdi identitetot na ispra}a~ot ili ne obezbedi podatoci za imeto i prezimeto na ispra}a~ot. ne ja izvesti Upravata soglasno so ~lenot 17 stav (2) od ovoj zakon. adresata ili datumot i mestoto na ra|awe. ne gi zabele`i podatocite vo hronolo{ki redosled vo numeriran registar soglasno so ~lenot 20 stav (2) od ovoj zakon. ne gi utvrdi podatocite za ispra}a~ot soglasno so ~lenot 12-g stav (3) od ovoj zakon. ne gi utvrdi osnovite za somnevawe soglasno so ~lenot 18 stav (1) od ovoj zakon.. ne gi vodi formata i sodr`inata na numeriraniot registar soglasno so ~lenot 21 stav (3) od ovoj zakon.500 evra vo denarska protivvrednost soglasno so ~lenot 21 stav (1) od ovoj zakon. ne primeni zasilena analiza na klientot vo slu~aj koga postoi povisok rizik od perewe pari ili finansirawe na terorizam soglasno so ~lenot 14 stav (1) od ovoj zakon. ne gi zabele`i podatocite vo hronolo{ki redosled vo numeriran registar soglasno so ~lenot 22 stav (2) od ovoj zakon. ne go utvrdi identitetot na klientot pred sekoja transakcija koja vklu~uva suma pogolema od 2.500 evra vo denarska protivvrednost soglasno so ~lenot 12-g stav (1) od ovoj zakon. ne primeni merki na zasilena analiza na klientot koga vr{i transakcii ili stapuva vo deloven odnos so nositeli na javni funkcii soglasno so ~lenot 14 stav (4) od ovoj zakon. ne primeni merki na zasilena analiza na klientot koga ne e fizi~ki prisuten za celite na identifikacija soglasno so ~lenot 14 stav (2) od ovoj zakon. ne go utvrdi identitetot na klientot pred sekoja transakcija koja vklu~uva suma pogolema od 2.. ne go utvrdi identitetot na klientot pred vleguvawe vo kazinoto i pri kupuvawe ili pri ispla}awe na ~ipovi vo iznos nad 2. ne dostavi do Upravata podatoci soglasno so ~lenot 15 stav (1) od ovoj zakon.500 evra vo denarska protivvrednost soglasno so ~lenot 22 stav (1) od ovoj zakon. ne pobara informacii soglasno so ~lenot 16 stav (1) od ovoj zakon. ne gi prosledi podatocite za upla}a~ot do finansiskata institucija prima~ soglasno so ~lenot 12-g stav (2) od ovoj zakon. ne gi vodi formata i sodr`inata na numeriraniot registar soglasno so ~lenot 20 stav (3) od ovoj zakon. ne primeni merki na zasilena analiza na klientot koga vospostavuva korespondentski bankarski odnosi so banki soglasno so ~lenot 14 stav (3) od ovoj zakon. (3) ili (4) od ovoj zakon. (pre~isten tekst) .

ili pove}e. - - - - - - - Zakon za spre~uvawe na perewe pari . ne gi ~uva podatoci i dokumenti najmalku deset godini soglasno so ~lenot 27 stavovi (3) i (4) od ovoj zakon. soglasno so ~lenot 27 stav (2) od ovoj zakon. ne ~uva kopii od dokumentite koi go potvrduvaat identitetot na klientot ili krajniot sopstvenik za sprovedenite proceduri za analiza na klientot ili krajniot sopstvenik i za realiziranite transakcii ili transakciite vo obid od klientskoto dosie i delovnata korespondencija soglasno so ~lenot 27 stav (1) od ovoj zakon. informacii i dokumenti za nekolku povrzani gotovinski transakcii vo iznos od 15. (pre~isten tekst) .000 evra.. drug imot ili pravni raboti ako klientot ne podnese dokaz deka prenosot na parite e izvr{en preku banka sprotivno na ~lenot 24 stav (2) od ovoj zakon. ne gi zabele`i podatocite vo numeriran registar soglasno so ~lenot 23 stav (2) od ovoj zakon. ne dostavuva dnevni izve{tai za sklu~eni transakcii na Upravata soglasno so ~lenot 23 stav (3) od ovoj zakon. ne ja izvesti Upravata soglasno so ~lenot 28 stav (1) to~ka g) od ovoj zakon. podatocite obezbedeni vrz osnova na ovoj zakon gi koristat sprotivno na ~lenot 28 stav (1) od ovoj zakon. ne go ~uva numeriraniot registar od ~lenovite 20. opolnomo{tuva~ot i krajniot korisnik od trguvaweto na hartii soglasno so ~lenot 23 stav (1) od ovoj zakon. ne dostavi do Upravata podatoci. go izvesti klientot ili treto lice za dostavuvaweto na podatocite sprotivno na ~lenot 28 stav (4) od ovoj zakon. izvr{i registracija ili prenos na hartii od vrednost.000 evra. 21. ili pove}e. ne ja izvesti Upravata soglasno so ~lenot 28 stav (2) od ovoj zakon. vo denarska protivvrednost soglasno so ~lenot 29 stav (1) to~ka b) od ovoj zakon.. ne ~uva kopii od izvr{enata analiza soglasno so ~lenot 12-v stav 5. ne gi stavi dokumentite na raspolagawe soglasno so ~lenot 27 stav (9) od ovoj zakon.000 evra. vo denarska protivvrednost vo vid na edna ili pove}e povrzani transakcii soglasno so ~lenot 24 stav (1) od ovoj zakon. isplati ili primi gotovi pari vo iznos od 15. go izvesti klientot ili treto lice za dostavuvaweto na podatocite do Upravata ili za drugi merki i dejstvija prezemeni vrz osnova na ~len 28 stav (3) od ovoj zakon.- ne gi vodi formata i sodr`inata na numeriraniot registar soglasno so ~lenot 22 stav (3) od ovoj zakon. ne dostavi do Upravata podatoci. ne go identifikuva klientot. informacii i dokumenti za gotovinska transakcija vo iznos od 15. ili pove}e. 22 i 23 soglasno ~len 27 stav (6) od ovoj zakon. ne dostavi do Upravata podatoci. vo denarska protivvrednost soglasno so ~lenot 29 stav (1) to~ka v) od ovoj zakon. informacii i dokumenti koga se somnevaat ili imaat osnova za somnevawe deka bilo ili e izvr{eno perewe pari ili finansirawe na terorizam ili e napraven obid ili se pravi obid za perewe pari ili za finansirawe na terorizam soglasno so ~lenot 29 stav (1) to~ka a) od ovoj zakon.

ne izgotvi programa ili programata ne sodr`i i obezbeduva i proceduri soglasno so ~lenot 40 stav (2) od ovoj zakon. vo denarska protivvrednost soglasno so ~lenot 29-a stav (1) i/ili (5) od ovoj zakon. oddelna dejnost ili dol`nost vo traewe od edna godina do pet godini.) ^len 52 Globa vo iznos od 1. (pre~isten tekst) . ne go potvrdi izve{tajot dostaven po telefon soglasno so ~lenot 31 stav (2) od ovoj zakon.. ne ja dostavi podgotvenata programa na uvid i mislewe na Upravata soglasno so ~lenot 40 stav (3) od ovoj zakon.000 evra. ili pove}e. ne gi dostavi sobranite podatoci.000 evra.000 evra vo denarska protivvrednost }e mu se izre~e za prekr{ok na ovlasteno slu`beno lice ili lica koi vr{at javno ovlastuvawe. ne ja a`urira programata i/ili ne ja dostavi podgotvenata programa na uvid i mislewe na Upravata soglasno so ~lenot 40 stav (4) od ovoj zakon i e dostavuva informacii sprotivno na ~lenot 43 od ovoj zakon. vo denarska protivvrednost soglasno so ~lenot 29-a stav (3) i/ili (5) od ovoj zakon.. ako: Zakon za spre~uvawe na perewe pari . informacii i dokumenti za izvr{enite transakcii vo rokot i formata opredeleni vo ~lenot 29 stav (4) od ovoj zakon. ne dostavi podatoci za odobreni krediti vo vrednost od 15.- ne dostavi dopolnitelni informacii i dokumentacija ili vedna{ da ja informiraat Upravata soglasno so ~lenot 29 stav (3) od ovoj zakon. ne dostavi podatoci za sklu~eni polisi za osiguruvawe vo vrednost od 15. ne dostavuvi izve{taj do Upravata soglasno so ~lenot 31 stav (1) i/ili (4) od ovoj zakon. ne dostavi podatoci za zavereni dogovori so koi se steknuva imot vo vrednost od 15. vo denarska protivvrednost soglasno so ~lenot 29-a stav (4) i/ili (5) od ovoj zakon. ili pove}e. vo sila od 7.000 evra.500 do 5. ^len 51-a Globa vo iznos od 2. ili pove}e.4. vo denarska protivvrednost soglasno so ~lenot 29-a stav (2) i/ili (5) od ovoj zakon. razmenuva podatoci i informacii za klienti sprotivno na ~lenot 34 stav (3) od ovoj zakon.2012 g.200 do 2. (44/12.000 evra vo denarska protivvrednost }e mu se izre~e za prekr{ok na ste~ajniot upravnik ako ne prezema merki i dejstvija vo slu~aj koga subjektot e vo postapka na ste~aj i likvidacija soglasno so ~lenot 7 od ovoj zakon.000 evra. ne gi dostavi pobaranite podatoci vo rok od deset rabotni dena soglasno so ~lenot 34 stav (2) od ovoj zakon. ili pove}e. - - - - - (2) Za prekr{okot od stavot (1) na ovoj ~len pokraj globa mo`e da se izre~e i sankcija zabrana na vr{ewe na profesija. ne dostavi podatoci za sklu~enite dogovori za kupoproda`ba na vozila vo vrednost od 15. ne ja zadr`uva transakcijata vrz osnova na izdadeniot nalog ili najdolgo 72 ~asa od zadr`uvaweto na transakcijata soglasno so ~lenot 36 stavovi (2) i (3) od ovoj zakon.

3. ne ja informira Upravata za sekoja podnesena krivi~na prijava soglasno so ~lenot 32 stav (4) od ovoj zakon. ne formira komisii za vr{ewe na nadzor soglasno so ~lenot 47 stav (1) od ovoj zakon.. (pre~isten tekst) . obvinitelen akt i prvostepena presuda za krivi~nite dela perewe pari i finansirawe na terorizmot soglasno so ~lenot 32 stav (5) od ovoj zakon. 51 i 52 na ovoj zakon organite i instituciite od ~lenot 46 i komisiite od ~lenot 47 na ovoj zakon se dol`ni na storitelot na prekr{okot da mu predlo`at postapka za poramnuvawe pred da podnesat barawe za prekr{o~na postapka. opisot na dejstvieto na prekr{okot i licata koi se vklu~eni. ne go prijavuva do Upravata vnesuvaweto ili iznesuvaweto na gotovi pari ili hartii od vrednost na donositel nad 10. (35/11. ne gi pribira podatocite soglasno so ~lenot 19 stav (2) od ovoj zakon. somnevaweto za perewe pari ili finansirawe na terorizam soglasno so ~lenot 19 stav (4) od ovoj zakon. ne ja izvesti Upravata za podnesenoto barawe za pokrenuvawe na prekr{o~na postapka soglasno so ~lenot 48 stav (1) od ovoj zakon i ne ja izvesti Upravata za izvr{eniot nadzor nad subjektite i za naodite od izvr{eniot nadzor soglasno so ~lenot 48 stav (2) od ovoj zakon..000 evra vo denarska protivvrednost soglasno so ~lenot 19 stav (3) od ovoj zakon. Zakon za spre~uvawe na perewe pari . ne izgotvi godi{ni planovi za vr{ewe nadzor nad primenata na merkite i dejstvijata soglasno so ~lenot 46 stav (4) od ovoj zakon. 50-a. ne gi ~uva site podatoci za vnesuvawe ili iznesuvawe na gotovi pari ili hartii od vrednost.- ne go evidentira sekoe vnesuvawe i iznesuvawe na gotovi pari ili hartii od vrednost preku carinskata linija na Republika Makedonija soglasno so ~lenot 19 stav (1) od ovoj zakon. ne dostavuva do Upravata pismeni izve{tai vo slu~aj na somnenie za perewe pari ili finansirawe na terorizam soglasno so ~lenot 30 stavovi (1) i (2) od ovoj zakon.2011 godina) ne ja izvesti Upravata za sekoja pokrenata postapka za krivi~no delo perewe pari i finansirawe na terorizam soglasno so ~lenot 32 stav (3) od ovoj zakon. Poramnuvawe ^len 53 - - - - - - (1) Za prekr{ocite od ~lenovite 49. vremeto. organot i institucijata od ~lenot 46 i komisijata od ~lenot 47 na ovoj zakon sostavuva zapisnik vo koj se zabele`uvaat bitnite elementi na prekr{okot. ne ja izvesti Upravata soglasno so ~lenot 47 stav (3) od ovoj zakon. mestoto i na~inot na storuvawe na prekr{okot. preku carinskata linija. ne gi dostavi baranite podatoci soglasno so ~lenot 34 stav (2) od ovoj zakon. ne go prijavuva do Upravata. vo sila od 30. (2) Koga storitelot na prekr{okot e soglasen za poveduvawe na postapka za poramnuvawe. najmalku deset godini od denot na izvr{eniot prenos soglasno so ~lenot 27 stav (5) od ovoj zakon. ne ja informira Upravata za sekoja podnesena krivi~na prijava. 50. ne ja izvesti Upravata koga }e utvrdi somnevawe za perewe pari ili finansirawe na terorizam kako i prekr{uvawe na odredbite na ovoj zakon soglasno so ~lenot 46 stav (6) od ovoj zakon.

3. Primaweto na platniot nalog se zapi{uva vo zapisnikot. 50-a. Zakon za spre~uvawe na perewe pari . vo sila od 30. Dokolku subjektot na koj mu e izre~ena ovaa merka ne postapi po istata vo datumot opredelen od direktorot na Upravata. IX. (2) Podzakonskite akti koi proizleguvaat od ovoj zakon ministerot za finansii gi donesuva vo rok od 12 meseci od denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon. 51 i 52 od ovoj zakon odlu~uva nadle`niot sud vo postapka propi{ana so zakon. protiv nego se postapuva soglasno so odredbite od ~lenot 53 na ovoj zakon. ^len 56 Listite na indikatori za analiza na rizikot od ~lenot 9 stav (3) na ovoj zakon i za prepoznavawe na somnitelni transakcii od ~lenot 18 na ovoj zakon. (4) Organot i institucijata od ~lenot 46 i komisijata od ~lenot 47 na ovoj zakon mo`e vo postapka na poramnuvawe na storitelot na prekr{okot da mu dadat platen nalog. Verifikuvawe na identitetot na postoe~kite klienti ^len 56-v Subjektite se dol`ni da go potvrdat identitetot na postoe~kite klienti vrz osnova na procedura za analiza na rizik i da gi a`uriraat podatocite za nivniot identitet vo rok od 24 meseci od denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon. ^len 56-b (1) Podzakonskite akti koi proizleguvaat od Zakonot za spre~uvawe na perewe pari i drugi prinosi od kaznivo delo i finansirawe na terorizam ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 4/2008) ostanuvaat vo sila do donesuvawe na novi. 51 i 52 na ovoj zakon ne mo`e da se povede ili vodi ako pominat pove}e od pet godini od denot koga e storen prekr{okot. 50. pri {to ovaa merka se opredeluva to~en datum za ispolnuvawe na odredenite preporaki..(3) Vo zapisnikot se utvrduva na~inot na koj }e se nadminat posledicite od storuvawe na prekr{okot. (2) Direktorot na Upravata za prekr{ocite koi se predvideni vo ~lenovite 50-a i 51 od ovoj zakon mo`e da izre~e merka opomena so preporaki. (6) Organot i institucijata od ~lenot 46 i komisijata od ~lenot 47 na ovoj zakon e dol`en da vodi evidencija za pokrenatite postapki za poramnuvawe i za nivniot ishod.2011 godina) ^len 54 Za prekr{ocite propi{ani vo ~lenovite 49. (5) Dokolku storitelot go primi platniot nalog. (pre~isten tekst) . PREODNI I ZAVR[NI ODREDBI ^len 55 Komorite. 50. od ~lenot 47 na ovoj zakon se dol`ni da gi formiraat komisiite od ~lenot 47 na ovoj zakon najdocna vo rok od 90 dena od denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon. ^len 53-a (1) Prekr{o~na postapka za storen prekr{ok od ~lenovite 49. Upravata vo sorabotka so subjektite i organite koi vr{at nadzor vrz nivnoto rabotewe }e gi utvrdi najdocna vo rok od 18 meseca od denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon.. ^len 56-a Sovetot za borba protiv perewe pari i finansirawe na terorizam }e se formira vo rok od {est meseci od denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon. e dol`en istiot da go potpi{e. (35/11.

br. br. Zakon za spre~uvawe na perewe pari . (pre~isten tekst) . ^len 58 Direktorot na Direkcijata za spre~uvawe na perewe pari prodol`uva da ja vr{i funkcijata direktor na Upravata za spre~uvawe na perewe pari i finansirawe na terorizam do istekot na mandatot za koj e imenuvan. ^len 51 Ovoj zakon vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija". ^len 61 Ovoj zakon vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija". ^len 34 Se ovlastuva Zakonodavno-pravnata komisija na Sobranieto na Republika Makedonija da utvrdi pre~isten tekst na Zakonot za spre~uvawe na perewe pari i drugi prinosi od kaznivo delo i finansirawe na terorizam.04..2010 godina) ^len 49 Odredbite od ~lenovite 17. Odredbata od ~lenot 40 stav 4 na ovoj zakon }e se primenuva od 1 januari 2011 godina. ZAKON ZA IZMENUVAWE I DOPOLNUVAWE NA ZAKONOT ZA SPRE^UVAWE NA PEREWE PARI I DRUGI PRINOSI OD KAZNIVO DELO I FINANSIRAWE NA TERORIZAM ("Slu`ben vesnik na RM".. dokumentacijata.^len 57 So denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon.03. Direkcijata za spre~uvawe na perewe pari prodol`uva da raboti kako Uprava za spre~uvawe na perewe pari i finansirawe na terorizam. 35/11 od 22. inventarot. ^len 59 So denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon vrabotenite. prestanuva da va`i Zakonot za spre~uvawe na perewe pari i drugi prinosi od kaznivo delo ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 46/2004). sredstvata za rabota i drugite sredstva od Direkcijata za spre~uvawe na perewe pari gi prezema Upravata za spre~uvawe na perewe pari i finansirawe na terorizam. 18 i 29-a na ovoj zakon }e zapo~nat da se primenuvaat po 30 dena od denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon. 57/10 od 26. }e se donesat vo rok od 15 dena od denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon. ZAKON ZA IZMENUVAWE I DOPOLNUVAWE NA ZAKONOT ZA SPRE^UVAWE NA PEREWE PARI I DRUGI PRINOSI OD KAZNIVO DELO I FINANSIRAWE NA TERORIZAM ("Slu`ben vesnik na RM". opremata. ^len 60 So denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon.2011 godina) ^len 33 Podzakonskite akti koi proizleguvaat od ovoj zakon. arhivata.

46-b. sredstvata za rabota i drugite sredstva od Upravata za spre~uvawe na perewe pari i finansirawe na terorizam gi prezema Upravata za finansisko razuznavawe. 44/12 od 30." 2 Zakon za inspekciski nadzor ("Slu`ben vesnik na RM..03. (pre~isten tekst) . 50/10 i 162/10).2011 godina. opremata. Zakon za spre~uvawe na perewe pari .^len 35 Odredbite od ~lenovite 46-a. 46-g. ZAKON ZA IZMENUVAWE I DOPOLNUVAWE NA ZAKONOT ZA SPRE^UVAWE NA PEREWE PARI I DRUGI PRINOSI OD KAZNIVO DELO I FINANSIRAWE NA TERORIZAM ("Slu`ben vesnik na RM". inventarot. br. br.2012 godina) ^len 16 So denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon. ^len 17 Direktorot na Upravata za spre~uvawe na perewe pari i finansirawe na terorizam prodol`uva da ja vr{i funkcijata direktor na Upravata za finansisko razuznavawe do istekot na mandatot za koj e imenuvan. ^len 19 Ovoj zakon vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija. dokumentacijata. vo primena od 1. arhivata.4. ^len 18 So denot na vleguvaweto vo sila na ovoj zakon vrabotenite. 2 ^len 36 Ovoj zakon vleguva vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija".. 46-d i 46-| na ovoj zakon }e za~nat da se primenuvaat so zapo~nuvaweto na primenata na Zakonot za inspekciski nadzor. Upravata za spre~uvawe na perewe pari i finansirawe na terorizam prodol`uva da raboti kako Uprava za finansisko razuznavawe. 46-v.