You are on page 1of 18

Chng trnh o to INTERNET MARKETING

Chuyn :

Tch hp v tng tc Online - Offline Marketing


HI, MBA Ging vin H Ti chnh - Marketing
www.gocthuonghieu.net dohaimar@yahoo.com dohaimar@gmail.com dohaimar www.twitter.com/dohaimar www.facebook.com/dohaimar www.linkedin.com/in/dohaimar

www.eqvn.net

Ni dung
1. V sao phi tch hp Online - Offline Marketing? 2. Chin lc tch hp Online - Offline Marketing 3. Cch thc tch hp Online Offline theo tng cng c marketing 4. Cch thc tch hp Online Offline theo Chu k sng khch hng 5. Mt s th thut qung b Website 6. Co-Branding

www.eqvn.net

The world of Marketing

Mi cng c c gi tr ring cn nm r im mnh v im hn ch ca tng cng c.


www.eqvn.net

Online marketing vs. Offline marketing


Offline Marketing TV/Press/Radio/Outdoor, Monologue Spray & Pray Qualitative Attention Online Marketing Internet Dialogue Aim & shoot Quantitative Engagement

Khch hng nn l mt phn ca chin dch hn l i tng truyn thng. Trc tin nhn vin phi tham gia, sau n khch hng

hng ng
www.eqvn.net

im hn ch ca Online Marketing

Kh to c s rm r, honh trng, khng kh cho chin dch qung b hay s kin

www.eqvn.net

C th khng ph hp vi sn phm hay i tng khch hng mc tiu ca bn.

www.eqvn.net

Chin lc tch hp Online - Offline

Hoch nh chin lc

Marketing ring bit cho tng dng sn phm c th. i tng khch hng mc tiu & hnh vi ca h quyt
nh chin lc Marketing

www.eqvn.net

Website tr thnh trung tm ca cc hot ng


Online Offline Marketing

www.eqvn.net

Internet Marketing 3600 cho Website

www.eqvn.net

Tho lun

www.eqvn.net

Tch hp Online Offline


theo tng cng c Marketing
Cng c IM Tch hp Offline Qung co, s kin, hp bo, sn phm mi, QR code Qung co, Vit bi Trao gii cuc thi, sp mi dng th, tham d s kin, Qung co, khuyn mi S kin, Dng th , khuyn mi Thng ip PR khuyn mi, s kin, sn phm mi Gp mt offline, t vn, sn phm mi, khuyn mi Thng bo s kin , PR, khuyn mi, chm sc, Kho st th trng Thng bo s kin, ti tr, Tele Marketing, Kho st th trng

Website Blog Microsite E-Store Display Ads SEO PPC SMM Mobile Marketing Email Marketing

www.eqvn.net

Online & Offline


Communications

www.eqvn.net

Tch hp Online Offline


theo Chu k sng khch hng (Customer Lifecycle -CLC)

www.eqvn.net

Tch hp Online Offline trong tng giai on ca CLC


Giai on Online Marketing Find Consider Expand Purchase Grow Advocate
Thng xuyn:

Offline Marketing
QC, Khuyn mi, POP

Seo, website, blog, SMM,

forum
Cao im:

PPC, Display ads, Gii thng cho khch hng mi

Data Email, SMS, groupon Email, SMS Thng mi in t, thanh ton trc tuyn, online Store Email, SMS, SMM Email, SMS, SMM

Tch ly, POP, Khuyn mi

20/80, sp mi Sp mi

www.eqvn.net

www.eqvn.net

Mt s th thut qung b website bng nhiu knh truyn thng


1. 2. m bo tt c bn b, ngi thn, nhng mi quan h ca bn bit v website ca bn. a ch website trn: Bng hiu, danh thip, tiu th, ti giy, ha n, phong b, bt, ly ung nc, lch, xe hi, Nhc n a ch website khi trao i in thoi vi khch hng. Thc hin cc cuc phng vn ngi i ng. Cung cp thng tin v website ca bn cho cc bin tp vin, phng vin h c th a vo ni dung bi vit ca h.

3. 4. 5.

www.eqvn.net

Mt s th thut qung b website bng nhiu knh truyn thng (t.t)


Tham gia vo cc s kin vi vai tr l nhng din gi, ngi trnh by, hay nh ti tr. 7. ng qu n cc i th, m hy tp trung xy dng lin minh vi cc i tc (Co-branding) cung cp cc sn phm, dch v b sung cho sn phm, dch v ca bn. 8. Trao i Coupon, qu tng khuyn mi, 9. Chia s chi ph Marketing vi cc i tc trong cc hot ng qung b, truyn thng, t chc s kin, 10. Trao i banner qung co, logo trn website. 6.

www.eqvn.net

Cch thit lp lin minh (Co-Branding)


u tin ngnh ngh c giao thoa khch hng ln u tin nhng Thng hiu mnh nht trong ngnh 1 2 3 4 5 ..
Ngnh A Ngnh B Ngnh C Ngnh D Ngnh E ..

www.eqvn.net