You are on page 1of 1

DEPARTAMENTUL DE CONTABILITATE, AUDIT ŞI ANALIZĂ ECONOMICĂ PLAN LUCRARE LICENŢĂ - cu titlu de referinţă

-

SESIUNEA 2013

CAPITOLUL I. STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1. 2. 3. 4. 5. Importanţa temei şi motivaţia de cercetare. Referenţialul teoretic. Standarde şi reglementări în domeniu – contabilitate, audit, fiscalitate, control de gestiune. Referinţe tematice de studiu. Publicaţii actuale şi relevante. Recunoaşterea şi evaluarea elementelor, tranzacţiilor şi evenimentelor. Principiile şi regulile evaluării. Tratamentele şi practicile contabile specifice / Standarde de audit 5.1 Contabilitatea primară. Sistemul de conturi şi contabilizare. 5.2 Contabilitatea de raportare. Situaţiile financiare specifice temei. Prezentarea informaţiilor /Aplicarea standardelor de audit. 6. Rezultate, concluzii şi propuneri. CAPITOLUL II. CONTRIBUŢII PERSONALE. PROIECT DE PERFECŢIONARE ŞI APROFUNDARE (la alegere, o contribuţie sau mai multe contribuţii de tipul celor enumerate mai jos) 1. Formularea de politici şi opţiuni contabile pentru sporirea relevanţei şi credibilităţii informaţiilor / Tehnici, metode şi procedee de realizare a auditului situaţiilor financiare. 2. Perfecţionarea clasificărilor, recunoaşterii şi evaluării în contabilitate. Adoptarea valorii juste. Aplicarea postulatelor şi conceptelor de audit – credibilitatea muncii, calitatea procesului, comunicarea şi performanţa. Responsabilitatea în detectarea fraudelor. 3. Îmbunătăţirea tratamentelor şi metodelor contabile sau de audit specifice. Procesul de audit. Perfecţionări privind evidenţa şi documentarea probelor de audit. 4. Sporirea relevanţei, credibilităţii şi transparenţei informaţiilor prezentate în situaţiile financiare. Proceduri de audit: investigarea, angajarea clienţilor, identificarea şi analiza riscurilor. Procedurile analitice. Planificarea unui audit. Materialitate şi risc. 5. Deschiderea contabilităţii către deciziile manageriale, contabilitatea creativă şi de bunăstare. Orientarea auditului către performanţă. 6. Aplicarea pentru prima dată a unui IFRS/IAS. Politici contabile adoptate. 7. Schimbarea politicilor contabile. De la politici contabile agresive la politici prudenţiale şi invers. 8. Perfecţionarea controlului şi auditului intern. Dezvoltări ale planului de audit. Testarea şi raportarea deficienţelor. 9. Îmbunătăţirea raporturilor dintre contabilitate şi fiscalitate. Gestiunea fiscală pentru dezvoltare. 10. Analiza comparată privind sistemele de contabilitate. De la contabilitatea de angajamente la contabilitatea de trezorerie şi invers. 11. Orice altă contribuţie, în funcţie de specificul temei, la propunerea îndrumătorului. A. B. BIBLIOGRAFIE ANEXE (tabele, grafice, listing-uri, studii de caz – anexele se paginează distinct separat de lucrare)

NOTĂ: ∗ Planul de mai sus se poate adapta în funcţie de specificul temei. ∗ Se recomandă lucrarea să nu depăşească 40 de pagini - 60 de pagini cu anexe. Dacă depăşeşte, se va prezenta o motivaţie ştiinţifică specifică în acest sens. ∗ Se poate accepta ca variantă pentru capitolul II numai aplicarea pentru prima dată a unui IFRS, IAS sau reglementare contabilă, după caz. DIRECTOR DEPARTAMENT, Prof. univ. dr. Eugeniu ŢURLEA