You are on page 1of 1

Allah Ar-rahman Ar-rahiim Al malik Al quddus As salaam Al mu’min Al Muhaimin Al ‘Aziiz Al Jabbar Al Mutakabbir Al Khalik Al Baarii Al Mushawwir Al Ghaffaar

Al Qahhaar Al Wahhaab Ar Razzaq Al Fattaah Al ‘Aaliim Al Qaabidlu Al Baasithu Al Khaafidlu Ar Raafi’u Al Mu’izz Al Mudzill As Samii’ Al Bashiir Al Hakam Al ‘Adlu Al Lathif Al Khabiir Al Haliim

Al ‘Adhiim Al Ghafuur As Syakuur Al Aliy Al Kabiir Al Hafiidh Al Muqiit Al Hasiib Al Jaliil Al Kariim Ar Raqiib Al Mujiib Al Waasi’ Al Hakiim Al Waduud Al Majiid Al Baa’its As Syahiid Al Haq Al Wakiil Al Qawiy Al Matiin Al Waliy Al Hamiid Al Muhshiy Al Mubdiu Al Mu’iid Al Muhyiy Al Mumiit Al Hayyu Al Qayyuumu Al Waajid Al Maajidu

Al Waahidu As Shamad Al Qaadir Al Muqtadir Al Muqaddim Al Muahkhir Al Awwalu Al Aakhir Adh Dhaahir Al Baathin Al Waaly Al Muta’aaly Al Barru At Yawaabu Al Muntaqinu Al Afuwwu Ar Rauuf Maalikul Mulki Dzul Jalaali Wal Ikraam Al Muqsitu Al Jaami’ Al Ghaniyyu Al Mughnii Al Maani’ Adh Dhaarr An Naafi’ An Nuuru Al Haadiy Al Badii’ Al Baaaqi Al Waariys Ar Rasyiid Ash Shabuur