You are on page 1of 2

Definisi rasuah Rasuah boleh ditafsirkan sebagai “ganjaran atau imbuhan yang diperoleh hasil daripada melakukan sesuatu

kerja yang tidak sepatutnya dilakukan”. Rasuah bukan sahaja boleh diberi atau diterima dalam bentuk wang ringgit tetapi juga dalam bentuk material. Secara amnya rasuah bermakna kuasa yang telah diberikan kepadanya disalahgunakan dan bertindak untuk kebaikan diri sendiri dan bersikap “pilih kasih” dalam tindakannya. Rasuah merupakan satu tindakan pemerasan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan pertolongan dan faedah dirinya sendiri. Biasanya rasuah dijadikan sebagai satu jalan pintas seseorang untuk mengecapi kehidupan mewah atau dengan erti kata lain untuk mahu menjadi kaya dalam masa singkat. Kebiasaannya orang yang melakukan budaya ini tidak memikirkan kesan buruk yang akan terjadi, sebaliknya mereka hanya memikirkan keuntungan kepada diri mereka.

Kesimpulan

Pendidikan etika perlu dipupuk di peringkat sekolah,di institut pengajian tinggi dan seterusnya di tempat kerja. Pendidikan etika akan memberi garis panduan kod etika kerja professional. Etika ini diwujudkan untuk mengawal tingkahlaku para professional supaya mereka dapat menggunakan segala pengetahuan, kepakaran dan kemahiran yang ada untuk kebaikan semua pihak. Untuk mencapai tujuan ini etika kerja professional memainkan peranan penting untuk menjadikan masyarakat yang beretika dan berjaya. Namun demikian, mekanisme untuk mengawal tingkahlaku manusia perlu melangkaui etika professional. Ini kerana terdapat banyak fakor yang mempengaruhi dan menentukan tingkahlaku seseorang individu dan keputusan yang dibuatnya.

Apabila masalah etika ini tidak dapat ditangani. Keberkesanan prinsip etika terletak pada individu itu sendiri. . faktor-faktor lain seperti keperluan kehidupan. pendidikan agama. Secara kesimpulannya dapatlah kita simpulkan bahawa etika itu wujud dalam diri seseorang itu dengan adanya disiplin dan kekuatan diri individu itu sendiri. penguatkuasaan undang-undang. nilai-nilai hidup. Etika seharusnya dipelajari dan diamalkan dalam kehidupan harian dan dalam apa jua tindak tanduk kita.Oleh itu. Apabila ini berlaku sudah tentu keadaan sudah terlambat untuk diperbetulkan kerana sudah tentu ada hukuman yang menanti mereka yang bersalah. budaya kerja dan lain-lain perlu di ambil kira supaya mewujukan satu persekitaran kehidupan yang sentiasa mendorong seseorang individu melakukan sesuatu yang hanya mendatang faedah dan kebaikan semua pihak. Tanpa disiplin diri dan kekuatan mental yang tinggi seseorang itu tidak dapat mencapai etika yang dikehendaki. maka jalan terakhir ialah penguatkuasaan undang-undang.