P. 1
Chat Luong Nuoc Song Dong Nai Qua BH

Chat Luong Nuoc Song Dong Nai Qua BH

|Views: 6|Likes:
Published by Thanh Khan

More info:

Published by: Thanh Khan on Jul 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/15/2015

pdf

text

original

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.

HỒ CHÍ MINH
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIT
Đ!NH GI! HI"N TRẠNG MÔI TRƯỜNG
NƯ#C $ÔNG ĐỒNG NAI ĐOẠN CH%Y &UA
THÀNH PH' (IÊN H)A
$INH VIÊN TH*C HI"N+ N,-. /
1. Lê Thị Mỹ Nhung 10157137
2. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 10157057
3. Nguyễn Thị Cẩm Lệ 10157085
4. Bù H!u L"ng 101570#5
5. Hu$nh Thị B%&h Lêm 1015708'
'. Lê Thị (m Ng)n 101571##
GI!O VIÊN HƯ#NG 01N+ T*. Lê +u,& Tu-n
T.. H/ Ch% Mnh0 1h2ng 1132012
M2C L2C
3.4.3. M56 789: 6;< => 7?8...................................................................................... @
3.4.4. NA8 B:CD 6;< => 7?8 .....................................................................................@
CHƯƠNG 4. TENG &UAN TÀI LI"U.....................................................................F
2.1. TỔNG QUAN VỀ KHU VỰC KHẢO SÁT...........................................................4
4.3.3. ĐG6 =8H. 7I C,89C........................................................................................ F
4.3.4. ĐG6 =8H. J8C, 7K L MN ,A8............................................................................O
2.2. TỔNG QUAN VỀ NGUỒN GÂY Ô NHIỄM NƯỚC SÔNG .................................14
4.4.3. ND:PC DQR S C,8T.....................................................................................3F
CHƯƠNG @. PHƯƠNG PH!P TH*C HI"N.........................................................43
.1. !HƯ"NG !HÁ! #$NH T%NH ........................................................................ 21
@.3.3. T,: 7,UV 7?8 W8X:........................................................................................ 43
@.3.4. K,YZ [\7 7,I6 7K.........................................................................................44
@.3.@. P,]CD ^_C................................................................................................... 44
@.4.3. L_R .`: ^? V,QC 7a6, .`:.......................................................................44
CHƯƠNG b. TIN Đc TH*C HI"N......................................................................4b
PH2 L2C................................................................................................................... 4d
TÀI LI"U THAM KH%O......................................................................................... @3
#&'( )*& (*+' ,-.') /0* ,-12') '134 50') #6') N7*
89.' 4(:; <=7 ,(>'( ?(@ A*B' HC7
CHƯƠNG 3. ĐeT VfN ĐỀ
3.3. TÍNH CfP THIT CgA ĐỀ TÀI
T4 nguyên n56& 74 1h4nh 8h9n &h: y;u &:< m= 1>5?ng @,ng0 Auy;1 Bịnh @C
1h4nh &=ng 1>"ng &2& &h;n 75D&0 Auy h"ạ&h0 E; h"ạ&h 8h21 1>Fn Enh 1; G HI hJ0 KL"
BLm Au,& 8hMng0 <n nnh Au,& g<. Hện n<y ngu/n 14 nguyên 1hên nhên AuN h;m
O4 Au<n 1>Png n4y B<ng 8hL B, mQ1 O6 nguy &R = nhễm O4 &ạn Eệ1. Nhu &9u 8h21
1>Fn Enh 1; nh<nh O6 mS& 1êu 7D nhuTn &<"0 &"n ng5? BI &, 1Unh KV Au< &2& 12&
BJng B;n m= 1>5?ng mJ1 &2&h 1>C& 1;8 h"Q& g2n 1;8. Nguy &R 1h;u n56&0 BQ& Kệ1
74 n56& ngP1 O4 n56& @ạ&h 74 mJ1 hFm hP< 76n B, O6 @C 1/n O"ng &:< &"n ng5?
&Wng nh5 1"4n KJ @C @,ng 1>ên 1>2 B-1. X" BY &"n ng5? &9n 8hL nh<nh &hYng &Y &2&
Kện 8h28 KL" Oệ O4 @Z [Sng hD8 7N ngu/n 14 nguyên n56&.
*=ng \/ng N< nY &hung ng"4 &h]& n^ng &R KLn 1h"21 7W 1_ 1h5Dng ngu/n &Mn
&Y O< 1>M >-1 Au<n 1>Png 1>"ng &-8 n56& 8hS& OS 1h:y Bện0 &2& h"ạ1 BJng Enh 1;0 HI
hJ &h" 1"4n Ehu OC& m`n \=ng N<m BJ. Tuy nhên0 1ha" nh`u E;1 AuL nghên &]u
&h-1 75Dng n56& @=ng \/ng N< 1>"ng nh!ng n^m g9n B)y &h" 1h-y 1Unh 1>ạng = nhễm
&:< B"ạn @=ng ng4y &4ng 1^ng0 Ba [P< nghêm 1>Png B;n EhL n^ng &-8 n56& 8hS& OS
&h" 8h21 1>Fn Enh 1;0 HI hJ.
Th4nh 8h, Bên HM< 74 mJ1 1h4nh 8h, &=ng nghệ8 nbm 1>ên K? @=ng \/ng
N<. Tạ B)y n56& 1hL 8h21 @nh 1_ &2& h"ạ1 BJng &=ng0 n=ng nghệ8 O4 n56& 1hL @nh
h"ạ1 h9u h;1 B`u B5D& 1hL 1>C& 1;8 h<y g2n 1;8 O4" @=ng \/ng N<. Tha" B2nh g2
&:< &2& nh4 &huyên m=n 1hU 1h4nh 8h, Bên HM< 74 mJ1 1>"ng nh!ng Ehu OC& &Y m]&
BJ Lnh h5cng Au<n 1>Png nh-1 B;n &h-1 75Dng n56& @=ng \/ng N<0 BQ& Kệ1 74 B"ạn
@=ng \/ng N< &hLy Au< 1h4nh 8h, n4y.
Ch%nh OU OTy0 Oệ& Ham Hd10 B2nh g2 &h-1 75Dng n56& @=ng \/ng N<0 H2& Bịnh
&2& ngu/n = nhễm O4 [C K2" m]& BJ Lnh h5cng &:< &2& h"ạ1 BJng Enh 1; HI hJ &:<
1h4nh 8h, Bên HM< B;n m= 1>5?ng n56& 74 >-1 Au<n 1>Png. \Y 74 7% [" &heng 1= &hPn
B` 14f hĐánh giá hiện trạng môi trường nước sông Đồng Nai đoạn chảy qua thành
phố Bin !"ai nhbm 74m 1`n B` &h" Oệ& Ham Hd10 gL Auy;1 &2& O-n B` m= 1>5?ng
O4 74m &R @c BF B` >< &2& Kện 8h28 &L 1hện &h-1 75Dng n56&0 B28 ]ng nhu &9u &-8
n56& &h" T..Bên HM<.
2
#&'( )*& (*+' ,-.') /0* ,-12') '134 50') #6') N7*
89.' 4(:; <=7 ,(>'( ?(@ A*B' HC7
3.4. M2C TIÊU VÀ NcI 0UNG CgA ĐỀ TÀI
3.4.3. M56 789: 6;< => 7?8
Th=ng Au< Oệ& 1Um hFu 1hC& 1;0 7-y mgu 8h)n 1%&h O4 1h<m EhL" nh!ng E;1 AuL
nghên &]u 1>56& B)y O` hệ 1h,ng @=ng \/ng N< B"ạn &hLy Au< 1h4nh 8h, Bên HM<
7ên Au<n B;n &h-1 75Dng n56& @=ng0 Au< BY B5< >< &2& E;1 AuL &h%nh H2& O` 1Unh hUnh
O4 nh!ng nguyên nh)n &h%nh Lnh h5cng B;n &h-1 75Dng n56&0 O4 [C K2" 1Unh 1>ạng =
nhễm &:< B"ạn @=ng \/ng N< &hLy Au< 1h4nh 8h, Bên HM< [" &2& h"ạ1 BJng Enh 1;
HI hJ &:< 1h4nh 8h, Bên HM< 1>"ng &2& B`u Eện 8h21 1>Fn @Z [Sng n56& 1>ên
1h5Dng ngu/n @=ng \/ng N<. T_ BY B` Hu-1 &2& Kện 8h28 &L 1hện = nhễm O4 KL"
Oệ ngu/n n56& 8hù hD8 &h" hệ 1h,ng @=ng \/ng N< B"ạn &hLy Au< 1h4nh 8h, Bên
HM<.
3.4.4. NA8 B:CD 6;< => 7?8
D Thu 1hT8 14 7ệu O` B`u Eện 1C nhên &:< hệ 1h,ng @=ng.
D Thu 1hT8 14 7ệu O` [)n @nh0 Enh 1;0 HI hJ O4 m= 1>5?ng &:< hệ 1h,ng @=ng
\/ng N< B"ạn &hLy Au< 1h4nh 8h, Bên HM<.
D .h)n 1%&h0 @" @2nh B2nh g2 &h-1 75Dng n56& @=ng \/ng N< Au< &2& n^m0 B/ng
1h? 1Um hFu &2& nguyên nh)n 74m @uy gLm &h-1 75Dng n56& 1>ên hệ 1h,ng
@=ng.
3.@. GI#I HẠNj PHẠM VI ĐỀ TÀI
X" hạn &h; O` B`u Eện Enh 1;0 &Wng nh5 1h? g<n nghên &]u &Y hạn O4 EhL
n^ng 1;8 &Tn &2& ngu/n @, 7ệu0 nên B` 14 &hh &h: y;u 1T8 1>ung nghên &]u &h-1 75Dng
m= 1>5?ng n56& @=ng \/ng N< B"ạn &hLy Au< 1h4nh 8h, Bên HM<.

#&'( )*& (*+' ,-.') /0* ,-12') '134 50') #6') N7*
89.' 4(:; <=7 ,(>'( ?(@ A*B' HC7
Hình 1.3. Bản đồ sông Đồng Nai đoạn chảy qua thành phố Biên Hòa
CHƯƠNG 4. TENG &UAN TÀI LI"U
4.3. TENG &UAN VỀ KHU V*C KH%O $!T
4.3.3. ĐG6 =8H. 7I C,89C
.1.1.1. !" t#$ đ"a %&
CY [ện 1%&h 1C nhên 74 2'.407084 h<. Th4nh 8h, Bên HM< nbm c 8h%< T)y &:<
1hnh \/ng N<0 Bi& g28 huyện jknh CZul N<m g28 huyện L"ng Th4nhl \=ng g28
huyện T>Lng B"ml T)y g28 huyện Xk mnl huyện T)n nyên o1hnh BUnh X5Rngp O4
+uTn # oT. H/ Ch% Mnhp.
Th4nh 8h, Bên HM< &Y 30 BRn Oị h4nh &h%nh g/m 23 8h5?ngf mn BUnh0 BUnh
\<0 BZu HM<0 BZu L"ng0 HM< BUnh0 H, N<0 L"ng BUnh0 L"ng BUnh T)n0 +u<ng jnh0
+uy;1 Thing0 T<m Hệ80 T<m HM<0 T)n Bên0 T)n Hệ80 T)n T;n0 T)n HM<0 T)n M<0
T)n .h"ng0 T)n jạn0 Th<nh BUnh0 Th,ng Nh-10 T>Lng \40 T>ung XWng O4 7 HIf HY<
mn0 Hệ8 HM<0 T)n Hạnh0 mn HM<0 L"ng H5ng0 .h56& T)n0 T<m .h56&.
*=ng \/ng N< B"ạn &hLy Au< 1h4nh 8h, Bên HM< nbm c 1P< BJ 10q82r0sB
10'q78r0s\ &hLy Au< &2& 8h5?ng T<m hệ80 +uy;1 Thing0 Hệ8 HM<0 BZu L"ng0 HM<
BUnh0 +u<ng jnh0 T)n .h"ng0 L"ng BUnh T)n &:< 1h4nh 8h, Bên HM<. (h &hLy Au<
4
#&'( )*& (*+' ,-.') /0* ,-12') '134 50') #6') N7*
89.' 4(:; <=7 ,(>'( ?(@ A*B' HC7
1h4nh 8h, Bên HM< B;n mJ1 Ehe& Au<nh 1hU 1C &h< >< 74m h< nh2nh =m 1>Pn mJ1 [L
B-1 @< K/. XL B-1 BY &h%nh 74 Cù 7<" .h,0 nbm c 8h%< \=ngGN<m &:< 1h4nh 8h, Bên
HM<0 1ên h4nh &h%nh hện n<y 74 HI Hệ8 HM< O6 1tng [ện 1%&h B-1 B< 74 '#40'4#5
h<.j6 Oị 1>% Au<n 1>Png BY @=ng \/ng N< &Y N nghk< >-1 Au<n 1>Png O6 ng5? [)n
1h4nh 8h, Bên HM<.
XMng &h%nh @=ng \/ng N< 1ạ Bên HM< &Y [ện 1%&h 75u OC& 22.425Em
2
.
.1.1.. Đ'c đi() đ"a hình
Bên HM< c h< 8h%< &:< @=ng \/ng N<0 B"ạn @=ng \/ng N< &hLy Au< Th4nh
8h, Bên HM< &Y &h`u [4 Eh"Lng 140' Em0 O6 [Mng &hLy 1ha" h56ng \=ng Bi& u
T)y N<m.
\ị< hUnh 1h4nh 8h, Bên HM< 8h]& 1ạ8 O4 B< [ạngf B/ng Kbng0 &huyFn 1;8 g!<
B/ng Kbng O4 1>ung [u. \ị< hUnh [,& [9n 1_ Bi& Hu,ng N<m O4 1_ \=ng Au< T)y. (hu
OC& 8h%< \=ng O4 Bi& 1h4nh 8h,0 Bị< hUnh &Y [ạng B/ nhV0 [,& 1h"L Eh=ng B`u0
nghêng [9n O` 8h%< @=ng \/ng N< O4 &2& @u, nhV. C<" BJ 76n nh-1 74 75m0 &<" BJ
1h-8 nh-1 74 2m. j` mù< m5< 7W 1>4n 1_ Bi& Hu,ng N<m O4 1_ \=ng @<ng T)y N<m.
(hu OC& 8h%< T)y O4 T)y N<m &h: y;u 74 B/ng Kbng. jan K? 8hL @=ng \/ng N< 74
Oùng >uJng O5?n Han 7gn nh`u <" h/ [" 7-y B-1 74m gạ&h0 g,m. C<" BJ 1C nhên 1>ung
KUnh 1 u 2m. (hu OC& &ù 7<" &Y &<" BJ 1h-8 1_ 005 u 008m0 h9u h;1 74 >uJng O5?n Han
7gn Ehu [)n &5. (hu OC& 1>ung 1)m Th4nh 8h, Bên HM< &Y &<" BJ 1>ung KUnh 1_ 2 u
10m0 mT1 BJ H)y [Cng [4y BQ&.
.1.1.3 Đ'c đi() *h$ h+u
a,. -h. đ/ )0a
Ch; BJ m5< 8h)n 1h4nh h< mù<. Mù< m5< 1_ 1h2ng 5 B;n 1h2ng 100 75Dng m5<
&h;m 80G#0v 75Dng m5< &L n^m0 m5< 76n 1T8 1>ung O4" 1h2ng #010 h4ng n^m. Mù<
Eh= Ed" [4 1_ 1h2ng 11 B;n 1h2ng 4 n^m @<u0 O4 h9u nh5 Eh=ng &Y m5<0 n;u &Y &Wng
&hh 74 &2& 1>Tn m5< nhV >L >2&. L5Dng m5< mù< Eh= &h;m Eh"Lng 10G20v 75Dng
m5< &L n^m.
1,. -h. đ/ chi.u s2ng
E
#&'( )*& (*+' ,-.') /0* ,-12') '134 50') #6') N7*
89.' 4(:; <=7 ,(>'( ?(@ A*B' HC7
L5Dng K]& Hạ mQ1 1>? Au<nh n^m Eh2 &<". T>ung KUnh &Y ' G 7 g? ning mw
ng4y.
c,. -h. đ/ gi3
H56ng gY 1h<y Bt 1ha" mù<0 gY mù< \=ng N<m Hu-1 hện 1_ 1h2ng 5 B;n
1h2ng 110 28 @u-1 &<"0 m<ng Eh=ng Eh% ẩm 1ht O4" 75u OC& @=ng0 @nh >< m5< nh`u.
xY mù< \=ng Bi& 1_ 1h2ng 12 B;n 1h2ng 4 n^m @<u0 gY m<ng Eh=ng Eh% Eh= O4
Eh=ng @nh >< 75Dng m5< B2ng EF 1>"ng 75u OC& 1ạ" >< mù< Eh=.
4,. -h. đ/ 5)
\J ẩm 1>ung KUnh 1>"ng Ehu OC& 74 82v O4 K;n Bt 1ha" mù<. Mù< m5< BJ ẩm
1>ung KUnh 85G88v0 mù< Eh= BJ ẩm 1>ung KUnh 74 70G75v.
6,. -h. đ/ nhi7t
MQ& [ù nbm g9n H%&h Bạ"0 Kị Lnh h5cng 1>C& 1;8 Kc &h; BJ nhệ1 Oùng nhệ1
B60 @"ng O6 n`n Bị< hUnh 8h]& 1ạ80 75u OC& @=ng \/ng N< B"ạn &hLy Au< 1hnh \/ng
N< &Wng hUnh 1h4nh @C 8h)n hY< nhệ1 BJ g!< &2& Oùng mJ1 &2&h @)u @i&. T>"ng mJ1
n^m mQ1 1>? B Au< 1hên Bhnh 2 79n &2&h nh<u 4 1h2ng0 O6 BJ &<" mQ1 1>? %1 1h<y Bt.
Nhệ1 BJ 1>ung KUnh n^m 2504yC G 2702yC. Chênh 7ệ&h nhệ1 BJ KUnh Au)n 1h2ng nYng
nh-1 O4 1h2ng 7ạnh nh-1 Eh"Lng 3G305
0
C. Th2ng gêng 74 1h2ng &Y nhệ1 BJ 1h-8 nh-1
O6 nhệ1 BJ 1>ung KUnh 25G2'
0
C. Th2ng 15 74 1h2ng nYng nh-1 &Y nhệ1 BJ 1>ung KUnh
30G33
0
C. Tuy nhên 1h? g<n [uy 1>U nhệ1 BJ &<" 1>"ng ng4y 1h5?ng ngin0 &hh O4 K<
g? O4" 7e& @<u K!< 1>5<. (h=ng Eh% m21 [ịu Eh &h`u O4 Bêm c nh!ng Oùng 1h-8 O4
Oan @=ng. *C [<" BJng nhệ1 BJ g!< ng4y O4 Bêm Eh"Lng 10G12
0
C0 76n nh-1 O4" 1h?
E$ Eh= hạn 1h2ng 4.
8, -h. đ/ 1ốc h9i
L5Dng K,& hR B" Kbng ,ng 8&ha 1>"ng 75u OC& 1>ung KUnh hbng
n^m 1_ 87'.' G 1450 mm. Mù< Eh= nhệ1 BJ Eh=ng Eh% &<" 1>"ng Eh BJ ẩm 1h-8 OU OTy
75Dng K,& hR >-1 &<"0 nh-1 74 O4" &2& 1h2ng 20304. Mù< m5< BJ ẩm Eh=ng Eh% &<"0 1>?
m21 hRn nên 75Dng K,& hR gLm &hh &Mn 70 G 100 mm. .oNg= Th<nh Tuy`n0 2011p.
.1.1.:. Đ'c đi() tài nguyên sinh ;+t
 Đ'c đi() thả) ph< th=c ;+t t= nhiên
F
#&'( )*& (*+' ,-.') /0* ,-12') '134 50') #6') N7*
89.' 4(:; <=7 ,(>'( ?(@ A*B' HC7
G MJ1 1>"ng nh!ng y;u 1, Au<n 1>Png Lnh h5cng B;n ngu/n n56& c 75u
OC& @=ng \/ng N< B"ạn &hLy Au< 1h4nh 8h, Bên HM< 74 BQ& BFm 1hLm 1hC& OT1
1>ên 75u OC&0 K<" g/m hệ 1h,ng >_ng 1C nhên O4 1hLm 1hC& OT1 &<nh 12& nhbm BLm
KL" 1%&h 1>! n56& BF B`u hM< 75u 75Dng @=ng O4" mù< Eh= O4 hạn &h; EhL n^ng HY
mMn0 >Z< 1>= B-1 O4" mù< m5<.
G L5u OC& @=ng &Y 28 7"ạ @Z [Sng B-1 &h%nh 7ên Au<n B;n m]& BJ &ha
8h: O4 B)y 74 nh!ng y;u 1, Au<n 1>Png Lnh h5cng B;n &h-1 75Dng m= 1>5?ng &h"
1"4n 75u OC&. C2& 7"ạ @Z [Sng B-1 &h%nh n4y B5D& 8h)n &h< 1h4nh 5 768 K<" g/mf
B-1 n=ng nghệ80 B-1 7)m nghệ80 B-1 c0 &huyên [Sng O4 nhYm B-1 Eh2&.
 Nguồn tài nguyên th<y sản
G C2& 7"4 &2
• CR &-u 1h4nh 8h9n 1huJ& Ehu hệ &2 @=ng O6 &2& 7"4 &2 &Y ngu/n g,& nJ Bị< O4
n56& KFn [ &5 O4" 1ha" mù<0 &2& 7"4 &2 1huJ& KJ &2 &hd8 oCy8>n[<a O6 14333 7"4
m6p nh5 7Mng 1"ng @i1 oz@"mu@ ma1<77&u@p0 7Mng 1"ng K<y oz@"mu@ [Lu&<p0 &2 BV
Bu= o{<@K">< K"><8a1an@p0 &2 ngC< &h-m oH<m8<7< [@8<>p0 &2 [u/ng
oC>>hnu@m&>"7a8@@p0 &2 [< 1>Rn o*7u>|">ma@p O4 KJ &2 OC& o.a>&|">ma@p0 KJ
C7u8a|">ma@ o&2 &Rm0&2 1>%&hp0 Ba7"n"|">ma@ o&2 nh20 &2 EUnhp O4 KJ
Ta1>"["1|">ma@ o&2 nY&p.
• MJ1 @, 7"4 &2 n56& 7D nh5 &hạ&h >bn oM<&>"gn<1hu@ 1a<n<g<@1a>p0 &hạ&h 7-u
BV oM<@1<&amKa7u@ a>y1h>"1<an<p0 &2 &hên oB<g<>u@p0 &2 h5?ng Oện oX<1n"[a@
Au<[>|<@&<1u@p0 &2 K,ng &21 ox7"@@"g"Ku@ gu>@p.
• NhUn &hung &2& 7"4 &2 Hu-1 hện 74 &2& 7"4 &2 &Y BQ& 1>5ng hệ &2 nJ B/ng0
1h%&h @,ng nR n56& @ạ&h0 &Y [Mng &hLy &hTm h<y B]ng O4 &Y nh`u 1h:y @nh OT1.
oNg= Th<nh Tuy`n0 2011p.
 Đ'c đi() th<y sinh ;+t
C2& @nh OT1 7u=n 8hL &hịu Lnh h5cng 1tng hD8 &:< &2& nh)n 1, m= 1>5?ng
B/ng 1h? &h%nh @C &Y mQ1 &:< &heng &Wng 8hLn 2nh B`u Eện @,ng 1>"ng m= 1>5?ng
BY. Nh5 OTy0 [C< O4" 1h4nh 8h9n 7"40 &-u 1>e& O4 &h]& n^ng &:< &2& Au9n HI @nh OT1
1>"ng 1h:y OC& 1< &Y 1hF H2& Bịnh B5D& BQ& BFm m= 1>5?ng @,ng &:< 1h:y OC&.
G
#&'( )*& (*+' ,-.') /0* ,-12') '134 50') #6') N7*
89.' 4(:; <=7 ,(>'( ?(@ A*B' HC7
\, O6 &2& 1h:y OC& n56& ngP1 &2& 7"4 1huJ& ng4nh 1L" 7S& oCh7">"8hy1<p
&h;m 5u 1h; O` 1h4nh 8h9n 7"40 B, O6 &2& 1h:y OC& n56& mQn &2& 7"4 1huJ& ng4nh
1L" @7& oB<&77<>"8hy1<p &h;m 5u 1h;.
G ThC& OT1 8hù [u
\I 8h21 hện B5D& #8 7"4 1hC& OT1 8hù [u 1huJ& 5 ng4nh 1L" 1>"ng BY ng4nh 1L"
7S& &Y @, 75Dng &h;m 5u 1h; 48 7"4 o4#vp0 1;8 B;n 74 1L" @7& 30 7"4 o300'vp0 1L"
mi1 10 7"4 o1002vp0 1L" 7<m # 7"4 o#02vp O4 1L" g28 74 mJ1 7"4.
*" @2nh 1h4nh 8h9n 7"4 g!< mù< m5< O4 mù< Eh= &h" 1h-y &Y @C @< Eh2&
B2ng EF O` 1h4nh 8h9n 7"4 1hC& OT1 g!< mù< Eh= O4 mù< m5<.j4" mù< m5< &Y 5#
7"40 mù< Eh= &Y '# 7"4. TL" 7S& Ogn 74 7"4 &h;m 5u 1h; 1>"ng &L mù< Eh= O4 mù<
m5<0 B`u n4y 8hLn 2nh Beng hện 1>ạng m= 1>5?ng n56& ngP1.
D \Jng OT1 8hù [u
\I 8h21 hện B5D& 54 7"4 BJng OT1 8hù [u 1huJ& ' nhYm 1>"ng BY nhYm &h)n
m2 &h}" oC"8a8"[<p &h;m 5u 1h; O` 1h4nh 8h9n 7"4 o22 7"40 4007vp 1;8 B;n 74
nhYm >)u nh2nh oC7<["&a><p 17 7"4 Kbng 3104vl 7"4 1>ùng K2nh Ha o{"1<1"><p 8 7"4l
BJng OT1 nguyên @nh o.>"1"~"<p 4 7"40 8h)n 768 &Y OV o•@1><&"[<p 2 7"4 O4
Xa&<8"[< 1 7"4.
Tuy 1tng @, 7"4 BI 8h21 hện 74 54 7"4 nh5ng O4" mw 1h? E$ @, 7"4 Ogn 1h<y
Bt. j4" mù< m5< &hh 8h21 hện B5D& 2# 7"40 mù< Eh= 74 4# 7"40 &h]ng 1V &Y @C Eh2&
Kệ1 >-1 76n O` 1h4nh 8h9n 7"4 g!< h< mù< 1>"ng n^m. .oNg= Th<nh Tuy`n0 2011p.
.1.1.>. Đ'c đi() ;? ch. đ/ th<y ;@n ;à th<y %=c
\"ạn @=ng &hLy Au< 1h4nh 8h, Bên HM< 1uy &hh [4 hRn 14Em0 nh5ng 7ạ &Y
nh`u &=ng 1>Unh 1>ên O4 Oan @=ng nh5 &9u HY< mn0 &9u xh`nh0 &9u \/ng N<0 O4
nh`u &Lng @=ng0 nh4 m2y0 &hD0 nh4 &Z< O4 &2& &=ng 1>Unh &=ng &Jng. C2& &=ng 1>Unh
1>ên O4 Oan @=ng0 &ùng O6 BQ& BFm Bị< hUnh &:< 7Mng @=ng BI 74m &h" &h; BJ [Mng
&hLy &:< B"ạn @=ng n4y h;1 @]& 8h]& 1ạ8. CR KLn mw ng4y &Y 2 79n 1>`u 7ên O4 1>`u
Hu,ng0 mJ1 &hu 1>Unh 1>`u 1h5?ng 14 u 15 ng4y0 Kên BJ 1>`u &C& Bạ 1ạ Bên HM<
Eh"Lng 3m.Ch; BJ [Mng &hLy Kị Lnh h5cng O4 &hịu 12& BJng 7gn nh<u 1ùy 1huJ& O4" @C
1h<y Bt &:< &2& y;u 1, @<uf
• XMng &hLy B9u ngu/n.
H
#&'( )*& (*+' ,-.') /0* ,-12') '134 50') #6') N7*
89.' 4(:; <=7 ,(>'( ?(@ A*B' HC7
• Ch; BJ 1h:y 1>`u.
• C2& h"ạ1 BJng Eh< 1h2& &:< &"n ng5? 1>"ng 75u OC&.
.o\ị< &h% \/ng N<0 2012p.
.1.1.A. Đ'c đi() đ"a chBt C thD nh0Eng
\ị< hUnh B< [ạng0 [gn B;n &-u 1ạ" B-1 c \/ng N< &Wng B< [ạng0 O6 10 7"ạ B-1
&h%nh0 1T8 1>ung &h< 1h4nh 3 nhYm &h: y;uf
G ĐBt hình thành t#ên đ2 1aFan g/mf B-1 B2 KP10 B-1 Ban0 B-1 BV... &Y &h-1 75Dng
BJ 8hU nhêu &<" &h;m 3#01v [ện 1%&h0 8hù hD8 O6 nh`u 7"ạ &)y 1>/ng ngin ng4y
O4 [4 ng4y.
C ĐBt hình thành t#ên phG sa cD ;à đ2 phi.n sHt K<" g/mf \-1 H2m0 n)u H2m0
B-1 7"<ng 7t.. &Y &h-1 75Dng B-1 Edm h€n @" O6 B-1 hUnh 1h4nh 1>ên B2 K<~<n0 1h5?ng
&hu<0 ngh}" &h-1 h!u &R0 1h;u 7)n O4 E<70 &h;m [ện 1%&h 410#v0 8hù hD8 O6 &2& 7"ạ
&)y ngin ng4y nh-1 74 &2& 7"ạ BTu O4 &)y ^n 1>2.
G ĐBt th<y thành 1ao g/mf \-1 8hù @<0 B-1 x7ay0 B-1 &210 B-1 19ng mVng. NhYm
B-1 n4y hUnh 1h4nh 1>ên &2& 1>9m 1%&h @=ng0 1>9m 1%&h KFn0 1>9m 1%&h @=ng KFn h"Q&
1>9m 1%&h KFn B9m 79y0 •1ut‚ &Mn 1>ƒ0 &Y 8h9n Kị 8h}n h"Q& nhễm mQn &9n &L 1ạ"
m6 @Z [Sng B5D&l &h-1 75Dng nhYm B-1 n4y Eh2 1,10 8hù hD8 &2& 7"ạ &)y 75Rng 1hC&0
h"< m4u O4 &)y ^n 1>20 &h;m [ện 1%&h #0#v. .o\ị< &h% \/ng N<0 2012p.
j6 BQ& 1%nh &:< &2& nhYm B-1 n4y0 1h4nh 8h, Bên HM< G \/ng N< &Y 1h;
mạnh 1>"ng Oệ& 8h21 1>Fn &2& 7"ạ &)y &=ng nghệ80 &)y ^n 1>20 &)y 75Rng 1hC& ngin
O4 [4 ng4y0 &Y g2 1>ị Enh 1; &<".
4.3.4. ĐG6 =8H. J8C, 7K L MN ,A8
.1..1. IJn sốK nhJn *h5u hLc ;à thành phMn 4Jn t/c
Tha" 1h,ng Eê n^m 20110 [)n @, 1h4nh 8h, Eh"Lng 800.000 [)n0 mT1 BJ [)n @,
74 3.030 ng5?3Em„.

Nguyên nh)n &:< @C g< 1^ng [)n @, 1h4nh 8h, 74 [" @, [)n [ &5
>-1 76n 1_ &2& nR Eh2& B;n BF 74m 1ạ &2& Ehu &=ng nghệ8. Th4nh 8h9n [)n &5 1h4nh
8h, Bên HM< g/m 23 [)n 1J& Eh2& nh<u &Y ngu/n g,& 1_ '4 1hnh 1h4nh 1>"ng &L n56&.
X)n @, 8h9n 76n 74 ng5? (nh0 ng"4 >< &Mn &Y mJ1 KJ 8hTn ng5? g,& H"< @nh @,ng
&h: y;u c HI Hệ8 HM< O4 8h5?ng Th<nh BUnh. CY 1hF nY [)n &5 1h4nh 8h, Bên HM<
Au2 B=ng 1_ &2& 1hnh 8h%< Bi& B;n 1Tn m`n T)y N<m BJ 1T8 1>ung c B)y >-1 B=ng O4
I
#&'( )*& (*+' ,-.') /0* ,-12') '134 50') #6') N7*
89.' 4(:; <=7 ,(>'( ?(@ A*B' HC7
EhY EFm @"21. Hện n<y0 1h4nh 8h, Bên HM< 74 1h4nh 8h, 1huJ& 1hnh &Y [)n @, &<"
nh-1 jệ1 N<m. .o\ị< &h% \/ng N<0 2012p.
Nh!ng n^m g9n B)y0 O6 &h%nh @2&h mc &Z< &:< B-1 n56&0 h"ạ1 BJng Enh 1; HI
hJ 1>ên 75u OC& @=ng BI &Y nh!ng K56& &huyFn Bt >… >ệ1. T† 1>Png &=ng nghệ8 O4
1Fu 1h: &=ng nghệ8 1>"ng Ehu OC& ng4y mJ1 g< 1^ng &L O` @, 75Dng 7gn &h-1
75Dng. Bên &ạnh BY0 B9u 15 n56& ng"4 O4" Ehu OC& n4y &Wng ng4y mJ1 g< 1^ng O4
hện B<ng [gn B9u &L n56& O` @, 75Dng [C 2n B9u 15 B5D& &-8 8hd8. H4ng 7"ạ1 &2& Ehu
&=ng nghệ8 o(CNp 1T8 1>ung0 &2& Ehu &h; Hu-1 O4 &2& nh4 m2y 1>"ng Ehu OC& Bu<
nh<u mP& 7ên O4 hện Ogn &Mn B<ng 1;8 1S&. \`u n4y [gn B;n 1† 7ệ g< 1^ng [)n @,
1>"ng Ehu OC& n4y Bạ1 B;n m]& &<" 1>"ng nh!ng n^m g9n B)y0 nh-1 74 1† 7ệ g< 1^ng
[)n @, &R hP&. Tha" [C B"2n0 1>"ng nh!ng n^m 16 m]& 1^ng &R hP& &Mn 1;8 1S& 8h21
1>Fn.
(nh 1; HI hJ 8h21 1>Fn 74m &h" m]& @,ng &:< nh)n [)n 1>"ng Oùng ng4y
mJ1 &<" hRn. Nhu &9u @Z [Sng n56& &h" @nh h"ạ1 ng4y mJ1 &<" O4 75Dng &h-1 1hL
@nh h"ạ1 ng4y mJ1 nh`u hRn. T>"ng Eh BY ngu/n 1;8 nhTn n56& 1hL @nh h"ạ1 1hU
Ogn Eh=ng Bt O4 B<ng &Y Hu h56ng Au2 1L [" EhL n^ng 1C 74m @ạ&h &:< ngu/n n56&
Kị ]& &h; Kc 75Dng &h-1 Kẩn B5D& 1L O4" 7ên 1S&. (;1 AuL 74 1L 75Dng = nhễm 1>ên
&2& @=ng >ạ&h ng4y &4ng g< 1^ng0 ngu/n n56& Kị = nhễm nQng g)y Lnh h5cng H-u 1>c
7ạ O6 m= 1>5?ng O4 &Jng B/ng [)n &5.
.1... Hoạt đ/ng *inh t.
a,. !Gng %0u ;=c
Hệ 1h,ng @=ng \/ng N< B"ạn &hLy Au< 1h4nh 8h, Bên HM< [ùng BF &ung &-8
n56& 156 &h" h"ạ1 BJng n=ng nghệ8 1>"ng Ehu OC&. L4 n56& &-8 &h" &=ng nghệ8 O4
@nh h"ạ1 &h" ng5? [)n 1>ên Bị< K4n.
 N=ng nghệ8
CR &-u &)y 1>/ng B5D& ng5? [)n 28 [Sng 8hS 1huJ& >-1 76n O4" 75Dng n56&
156 @‡n &Y. N;u n56& B5D& &ung &-8 B9y B: O4" Beng &2& 1h? BFm yêu &9u 1>"ng
n^m 1hU &R &-u &)y 1>/ng @ˆ 74 O4 3 OS 7e<. T>"ng B`u Eện &<nh 12& &h: y;u [C< O4"
m5< &Y 156 Kt @ung Kbng n56& ng9m 1hU mJ1 h"Q& h< OS 7e< &Y 1hF 1h<y 1h; Kbng
1J
#&'( )*& (*+' ,-.') /0* ,-12') '134 50') #6') N7*
89.' 4(:; <=7 ,(>'( ?(@ A*B' HC7
BTu0 ><u0 7ạ&. CMn 1>"ng B`u Eện &<nh 12& [C< h"4n 1"4n O4" m5< 1hU m%< O4 @in 74
&2& &)y 1>/ng &h%nh.
 Ng5 nghệ8
L5u OC& @=ng &Y [ện 1%&h mQ1 n56& >-1 76n0 >-1 1h%&h hD8 Oệ& @Z [Sng mQ1
n56& nu= &2 K}.
 C=ng nghệ8
*=ng \/ng N< B"ạn &hLy Au< 1h4nh 8h, Bên HM< &ung &-8 n56& &h" h"ạ1 BJng
&:< &2& Ehu &=ng nghệ8 Bên HM< 10 Bên HM< 20 mm<1<0 L"1a&"‰Kên &ạnh Oệ& &ung
&-8 n56& &h" &2& h"ạ1 BJng &:< &2& Ehu &=ng nghệ8 1>ên 1hU nY &Mn 74 B"ạn @=ng &hịu
12& BJng Eh2 nh`u ngu/n 1hL &Y n/ng BJ O4 1L 75Dng = nhễm >-1 &<" 1_ ngu/n 1hL
&:< &2& Ehu &=ng nghệ8.
Nh`u nh4 m2y0 H% nghệ80 &R @c @Ln Hu-1 &=ng nghệ8 O4 1Fu 1h: &=ng nghệ8 HL
mJ1 75Dng 76n n56& 1hL Hu,ng @=ng0 >ạ&h Eh=ng Au< HZ 7N h"Q& HZ 7N &h5< Bạ1 yêu
&9u gY8 8h9n g)y nên hện 1>ạng = nhễm n56& @=ng \/ng N<. jệ& &2& &R @c &h;
K;n 1h]& ^n g< @e& &h5< HZ 7N &h-1 1hL 1h5?ng g)y = nhễm &h" @=ng o[" n56& 1hL
O4 &h-1 1hL >inp.
Bảng #$%$#$% &uy mô các 'hu công nghiệp
*11 C2& Ehu &=ng nghệ8 1T8
1>ung
Xện 1%&h Auy h"ạ&h
oh<p
T;n BJ B9u 15 oh<p
2005 2010 2020
1 Bên HM< 1 335 335 335 335
2 Bên HM< 2 3'5 3'5 3'5 3'5
3 L•TzC• 100 100 100 100
4 mMmTm 400 12# 400 400
Ttng &Jng 1.200 #2# 1.200 1.200
NguồnN Ban quản %& c2c *hu công nghi7p Đồng NaiK O1
 Xu 7ị&h
CLnh Au<n O4 O^n hY< ge8 8h21 1>Fn &2& @Ln 8hẩm [u 7ị&h @=ng n56&. jị 1>% 1huTn
7D0 nbm ng<y 1>ung 1)m 1h4nh 8h, Bên HM<0 &Y 1hF 7ên E;10 n, 1"u> O6 &2& 1hnh0
11
#&'( )*& (*+' ,-.') /0* ,-12') '134 50') #6') N7*
89.' 4(:; <=7 ,(>'( ?(@ A*B' HC7
1h4nh Eh2& oT..H/ Ch% Mnh0 BUnh X5Rng0 jWng T4u‰p BF 1ạ" @Ln 8hẩm [u 7ị&h
8h"ng 8he0 B< [ạng nhbm h-8 [gn O4 1hu he1 [u Eh2&h.
C2& BFm [u 7ị&hf Cù L<" .h,0 Cù 7<" B< Šê0 Chù< \ạ x2&0 \`n 1h? Nguyễn
H!u CLnh0 X 1%&h 7ị&h @Z Chù< ‹ng.
Hện 1ạ0 Eh< 1h2& 1uy;n [u 7ị&h B5?ng @=ng \/ng N< m6 &hh [_ng 7ạ c O4
1uy;n BFm ngin c T..Bên HM< Kbng 1huy`n nhV0 &h5< 1hu he1 Eh2&h.
C2& h"ạ1 BJng [u 7ị&h &Wng gY8 8h9n 74m = nhễm n56& @=ng OU N 1h]& &:<
Eh2&h [u 7ị&h &h5< &<" [gn B;n &Y Oệ& 1ùy 1ện O]1 >2& 1>ên @=ng.
 Th:y 7D O4 1h:y Bện
Bảng #$%$#$# (anh sách các công tr)nh trung th*y nông + thành phố Bin !"a
*TT Tên &=ng 1>Unh \ị< BFm Th? g<n
H)y [Cng
+uy m= E;1 &-u N^ng 7C&
1h;1 E;oh<p
N^ng 7C&
1hC& 1;oh<p
1
2
3
TB\ Hệ8 HM< 1
TB\ Hệ8 HM< 2
TB\ T)n Hạnh
Hệ8 HM<
Hệ8 HM<
T)n Hạnh
1#82
1#82
1#77
2 H 1000m
3
3h
1 H 1000m
3
3h
2 H 1000m
3
3h
220
50
250
40
30
0
NguồnN P#Mn Ph" Qinh HoàngK O1. Đ"a ch$ Đồng Nai
 C=ng 1>Unh &-8 n56&
Hện n<y BI &Y mJ1 @, &=ng 1>Unh &-8 n56& [)n @nh 76n BI B5D& H)y [Cng
8hS& OS &h" nhu &9u n56& @nh h"ạ1 O4 @Ln Hu-1 &:< ng5? [)nf
• Nh4 m2y n56& Bên HM< &-8 n56& &h" T..Bên HM< &=ng @u-1 3'.000 m
3
3ng4y
Bêm.
• Nh4 m2y &-8 n56& Thên T)n &-8 n56& &h" T..Bên HM< g< B"ạn 1 &=ng @u-1
100.000 m
3
3ng4y Bêm.
• T>ạm &-8 n56& NhRn T>ạ&h on56& ng9mp &=ng @u-1 10.000 m
3
3ng4y Bêm.
• T>ạm KRm HY< mn 1huJ& Nh4 m2y n56& Th: \]& &=ng @u-1 750.000m
3
3ng4y
Bêm.
12
#&'( )*& (*+' ,-.') /0* ,-12') '134 50') #6') N7*
89.' 4(:; <=7 ,(>'( ?(@ A*B' HC7
• Nh4 m2y n56& L"ng BUnh T)n &ung &-8 n56& &h" (CN Bên HM< 20 Bên HM<
1.
1,. !Gng %òng sông
 (h< 1h2& 1h:y @Ln
Tha" 1h,ng Eê 1hU 1ạ Ehu OC& &Y 21 7"4 BJng OT1 B2y 1huJ& &2& nhYm 1=m0 &u<0
1><0 ,&0 -u 1>ùng0 &=n 1>ùng O4 1' 7"4 &2. j6 hệ BJng OT1 8h"ng 8he nh5 O)y nên &2&
h"ạ1 BJng Eh< 1h2& 1h:y @Ln [ễn >< mạnh mˆ. Tuy nhên0 [" h"ạ1 BJng B2nh Ki1 [ễn
K;n Eh=ng 1ha" mJ1 E; h"ạ&h nh-1 Bịnh nên 1>! 75Dng 1h:y @Ln ng4y mJ1 gLm [9n.
 Nu= 1>/ng 1h:y @Ln
H"ạ1 BJng nu= 1>/ng 1h:y @Ln [ễn >< mạnh mˆ 1>"ng nh!ng n^m g9n B)y. Tuy
nhên 8h9n 76n &2& hJ nu= &2 74 [" 8h"ng 1>4" m4 hUnh 1h4nh &h] Eh=ng 1ha" mJ1
&h%nh @2&h0 E; h"ạ&h n4" nên 1>"ng 1h? E$ B9u [" 8h21 1>Fn 1>"ng m= 1>5?ng
1C nhên m4 @Ln 75Dng &2 1hu B5D& >-1 &<" nh5ng &4ng O` @<u 1hU @Ln 75Dng gLm B Kc
ng5? nu= Eh=ng B5D& hP& 1T8 Eỹ 1huT1 nu= O4 &h-1 75Dng m= 1>5?ng n56& ng4y
&4ng gLm.
 (h< 1h2& &21
(hu OC& &Y 75u 75Dng n56& O4 BJ [,& Eh2 76n nên 75Dng 8hù @< K/ 7ing 1>ên
B"ạn @=ng >-1 nh`u0 [" BY h"ạ1 BJng Eh< 1h2& &21 [ễn >< 1h5?ng Huyên. Tha" EhL"
@21 &:< ng4nh &h]& n^ng 1hU [ện 1%&h Eh< 1h2& &21 1>ên Bị< K4n 1hnh 74 hRn 100 h< O6
1>! 75Dng Eh"Lng 2045 1>ệu m
3
. Tuy nhên0 [" O-n B` = nhễm nên h"ạ1 BJng Eh< 1h2&
&21 BI B5D& nghêm &-m 1_ n^m 2005. MQ& [ù OTy hện n<y Ogn &Mn 1Unh 1>ạng Eh<
1h2& &21 7Tu 1>2 8hd8 g)y @ạ1 7c0 = nhễm 7Mng @=ng [" B,1 nhên 7ệu.
 x<" 1h=ng OTn 1L
T-1 &L @=ng0 Eênh &h%nh O4 Eênh &-8 mJ1 1>"ng Oùng B5D& @Z [Sng &h"
g<" 1h=ng 1h:y. CY nh`u 1huy`n 76n B5D& @Z [Sng BF OTn &huyFn h4ng hY< nh5 &210
gw0 &2& @Ln 8hẩm B9u O4" O4 B9u >< &:< n=ng nghệ8 1>ên &2& 1uy;n B5?ng 1h:y n4y.
1
#&'( )*& (*+' ,-.') /0* ,-12') '134 50') #6') N7*
89.' 4(:; <=7 ,(>'( ?(@ A*B' HC7
T>ên @=ng \/ng N< B"ạn &hLy Au< T. Bên HM< &Y mJ1 @, &Lng 76n nh5f
• CLng \/ng N<f Ttng [ện 1%&h 705h< 74 &Lng 1tng hD8 Auy m= &h" 14u
5000XŒT. L5Dng h4ng OTn &huyFn Au< &Lng [C 74 1.000.000 1-n3n^m.
• CLng BUnh X5Rng nbm Kên K? @=ng \/ng N< &Wng gY8 8h9n 8hS& OS &h" K,&
[• h4ng hY< O4 OTn &huyFn h4nh Eh2&h [P& @=ng.
C)y &9u huy;1 mạ&h O4 &hịu nh`u 1L 1>Png 1_ h4ng 1>ệu 75D1 8h5Rng 1ện Au<
7ạ 74 &9u \/ng N< 1P< 7ạ& 1ạ 8h%< N<m 1h4nh 8h,. Ž 8h%< Bi& 1h4nh 8h, &Y &9u HY<
mn 1 74 &Z< ngV Au<n 1>Png >< O4" 1h4nh 8h, Bên HM<. j4" &u, n^m 20100 1h4nh 8h,
Bên HM< BI Ehc &=ng H)y [Cng &9u HY< mn 2 O4 &9u O5D1 Au< ngI 15 C9u HY< mn
O4" 1>ung 1)m 1h4nh 8h, Bên HM<0 [C E;n &9u HY< mn m6 @ˆ h"4n 1h4nh O4" &u,
n^m 20130 Eh h"4n 1h4nh &9u @ˆ B28 ]ng &h" g<" 1h=ng Au2 1L &:< 1h4nh 8h, O4
B/ng 1h? 1ạ" &Lnh Au<n 1h4nh 8h,.
Bên &ạnh BY0 K;n BM mn HL" B5D& B5< O4" h"ạ1 BJng B28 ]ng nhu &9u Au< 7ạ
&:< ng5? [)n c h< Kên K? @=ng O4 B)y &Wng 74 &"n B5?ng g<" 1h=ng 1huTn 1ện nh-1
&h" ng5? [)n Eh [ &huyFn 1_ nJ = 1h4nh 8h, Bên HM< >< ngI 3 jWng T4u O4 h56ng
ng5D& 7ạ.
4.4. TENG &UAN VỀ NGUỒN GÂY Ô NHIkM NƯ#C $ÔNG
4.4.3. ND:PC DQR S C,8T.
Ngu/n n56& @=ng &h%nh Hu-1 8h21 1_ &<" nguyên L)m jên 1hnh L)m \/ng.
*=ng u,n &hLy 1ha" h56ng \=ng Bi& G T)y N<m O5D1 EhV m`n ne >< B;n KUnh
nguyên c T4 L40 1hnh \/ng N<.
N56& @=ng &Wng &h%nh 74 ngu/n 1;8 nhTn n56& m5< O4 &2& 7"ạ n56& 1hL OU
OTy nY &hịu Lnh h5cng 1>C& 1;8 &:< m= 1>5?ng Kên ng"4. MQ& [ù &2& nh4 m2y H%
nghệ8 1>ên 1h5Dng 75u @=ng Eh=ng 1hL 1>C& 1;8 n56& 1hL Hu,ng @=ng nh5ng Ogn
B5D& 1hL 1>"ng 75u OC&. jU 1h;0 1ha" &2& &"n B5?ng Eh2& nh<u &h-1 = nhễm Ogn H)m
nhT8 B5D& O4" ngu/n n56& @=ng0 8h9n 76n n56& 1ạ Ehe& @=ng &hLy Au< 1h4nh 8h,
Bên HM< 74 n56& m5< &hLy 1>4n0 n56& 1hL @nh h"ạ10 n56& 1hL &=ng n=ng nghệ80
n56& 1hL nu= 1>/ng 1h:y @Ln‰
14
#&'( )*& (*+' ,-.') /0* ,-12') '134 50') #6') N7*
89.' 4(:; <=7 ,(>'( ?(@ A*B' HC7
• N56& 1hL @nh h"ạ1
N;u 1%nh 1>ung KUnh mw B9u ng5? 1êu [ùng 100 7%1 n56& &h" @nh h"ạ1 h4ng
ng4y0 1hU O6 2.483.211 ng5? 1hU \/ng N< 1hL O4" @=ng 75Dng n56& 1hL g9n
500.000m
3
3ng4y0 mJ1 75Dng Eh=ng nhV Bt O4" @=ng \/ng N<. N56& @=ng nguyên
1h:y Eh=ng B: EhL n^ng 74m 7"Ing n56& 1hL n!< OU m]& BJ = nhễm 1^ng Au2 EhL
n^ng B`u 1;1 1C nhên &:< @=ng oEhL n^ng 16 hạnp. TUnh 1>ạng nhễm BJ& ngu/n n56&
@ˆ HLy >< 1_ B)y
• N56& 1hL &=ng ngệ8
T..Bên HM< 1T8 1>ung >-1 nh`u (CN 76n nh5 Bên HM< 10 Bên HM< 2... Ng"4
>< &2& Ehu OC& 1huJ& &2& huyện Eh2& &Y >-1 nh`u nh4 m2y0 H% nghệ80 &R @c @Ln Hu-1
&=ng nghệ8 O4 1Fu 1h: &=ng nghệ8 HL mJ1 75Dng n56& 1hL Hu,ng @=ng0 >ạ&h Eh=ng
Au< HZ 7N h"Q& HZ 7N &h5< Bạ1 yêu &9u. X" BQ& BFm Enh 1; &:< 1_ng Oùng Eh2& nh<u0
@C 8h21 1>Fn @Ln Hu-1 &Wng Eh2& nh<u nên 1%nh &h-1 n56& 1hL Hu,ng @=ng &Wng Eh2&
nh<u.
Ng"4 >< &Mn &Y &2& &R @c @Ln Hu-1 Enh ["<nh 76n nbm ng"4 (CN >-1 B< [ạng
O` ng4nh ngh` nh5 &h; K;n Ki80 K2nh E•"0 7M B5?ng 1h: &=ng0 gạ&h ngY‰. Nh`u
nh4 m2y 1>"ng @, BY &Y ngu/n 1hL >-1 76n nh5ng &h5< B5D& HZ 7N Bạ1 1êu &huẩn nh5f
D Nh4 m2y g-y T)n M< &Y 75u 75Dng n56& 1hL g9n 10.000m
3
3ng4y0 HZ 7N &h5<
Bạ1 TCjN nh5ng HL 1h€ng O4" @=ng \/ng N<.
D Nh4 m2y B5?ng T>ị mn &=ng @u-1 1000 1-n m%<3ng4y &Y 75Dng n56& 1hL >-1
76n o1.700m
3
3g?p. Tuy 8h9n 76n n56& 1hL 74 n56& 74m nguJ nh5ng O6 75u
75Dng 76n HL O4" B9u ngu/n 75u 75Dng @=ng \/ng N< g)y 12& hạ 76n B;n m=
1>5?ng.
C2& &R @c &h; K;n 1h]& ^n g< @e& h"Q& &h^n nu= g< @e& HZ &h-1 1hL &h5< 1,1.
C2& &R @c n4y 1h5?ng g)y = nhễm o[" mù h=p0 = nhễm [" n56& 1hL O4 &h-1 1hL >in.
• N56& 1hL &h^n nu= ha"
MJ1 1>"ng nh!ng Bị< 8h5Rng &Y h"ạ1 BJng &h^n nu= mạnh &:< 1h4nh 8h,
Bên HM< 74 mJ1 @, Ehu [)n &5 8h5?ng T>Lng \40 L"ng BUnh T)n‰
1E
#&'( )*& (*+' ,-.') /0* ,-12') '134 50') #6') N7*
89.' 4(:; <=7 ,(>'( ?(@ A*B' HC7
T>"ng n56& 1hL &h^n nu= &h]< B;n 70G80v &2& 7"ạ hD8 &h-1 h!u &R0 K<"
g/m Ha77u7"@a08>"1an0 <&[ <mn0 &h-1 Kd"0 hy[><1a&<&K"n O4 &2& [gn Hu-1 &:< &heng
1>"ng 8h)n0 m2u. H9u h;1 [ễ 8h)n h:y 1h4nh <&[ <mn0 <&[ Kd"0 C•
2
0 H
2
•0 NH
3
0
H
2
*‰1ạ" mù h=0 Lnh h5cng H-u B;n m= 1>5?ng Eh=ng Eh%0 g)y Kệnh h= h-8.
• N56& 1hL nu= 1h:y @Ln
Ngu/n g)y = nhễm 8h21 @nh 1_ h"ạ1 BJng &:< &2 nu= 1>"ng K}f [5 75Dng
1h]& ^n0 &2& hY< &h-1 8hMng O4 1>ị Kệnh &h" &20 8h)n &20 O 1>ùng0 EN @nh 1>ùng 1>ên
mUnh &20 &2 &h;1 g)y = nhễm mù O4 = nhễm m= 1>5?ng n56&.
Ngu/n g)y = nhễm 1_ h"ạ1 BJng 74m Eh= &2 ng<y 1>ên K} O4 1>ên &2& KI &2
Oùng K2n ngT80 >uJ1 &2 O4 &2& KJ 8hTn KV B &:< &2 1hL O4" ngu/n n56& g)y = nhễm
mù O4 m= 1>5?ng n56&. Ng"4 >< Oệ& nu= 1>/ng 1h:y @Ln &Wng Lnh h5cng B;n 1%&h
7Wy &2& &h-1 [nh [5•ng 1>"ng n56&0 56& 75Dng Eh"Lng 001' Eg n1R 1tng O4 00035 Eg
8h"@8h"> 1tng 1>ên Eg &2 1hị1.
Ngu/n = nhễm 1_ h"ạ1 BJng @nh @,ng &:< ng5? 1>ên K}0 K<" g/mf 75Dng &h-1
h!u &R 1hL >< 1_ h"ạ1 BJng ^n u,ng0 8h)n oz.C"7 O4 &2& O 1>ùng Eh2&p0 &h-1 1ẩy >Z< 1_
h"ạ1 BJng 1im gQ1 ‰ g)y = nhễm mù O4 = nhễm m= 1>5?ng n56& mQ1. Nh5 OTy
h"ạ1 BJng @nh h"ạ1 &:< &"n ng5? &h: y;u 1hL >< &2& &h-1 h!u &R Eh=ng K`n O4 [ễ
8h)n h:y @nh hP&0 &2& &h-1 [nh [5•ng o8h"@8h">0 n1Rp0 O 1>ùng O4 mù.
H"ạ1 BJng nu= K} BI g)y = nhễm Eh2 76n B;n ngu/n n56& c 75u OC& @=ng [gn
B;n &h-1 75Dng n56& @=ng &Wng Kị @uy gLm.
• H"ạ1 BJng Eh< 1h2& &21
(hu OC& @=ng &Y 75u 75Dng O4 BJ [,& Eh2 76n nên 75Dng 8hù @< K/ 7ing >-1
nh`u0 OU OTy h"ạ1 BJng Eh< 1h2& &21 7Tu [ễn >< 1h5?ng Huyên. H"ạ1 BJng Eh< 1h2&
&21 %1 nh`u BI g)y = nhễm ngu/n n56& 1>"ng 75u OC& @=ng. C2& 14u 1huy`n ng4y Bêm
he1 &21 >/ HL Kùn0 KDn 1>L Hu,ng 7"ng @=ng &ùng [9u nh61 BJng &R 1hL 74m = nhễm
ngu/n n56&. HRn 1h; n!< h"ạ1 BJng Eh< 1h2& &Mn 74m 1^ng EhL n^ng Ehu;&h 12n &:<
&h-1 [nh [5•ng 1>"ng 1>9m 1%&h O4" ngu/n n56& O4 74m [Ty 8h}n 1>ên @=ng [gn B;n
74m &hu< ngu/n n56& g)y nguy hFm &h" @nh OT1 1h:y @nh @,ng 1>ên @=ng.
1F
#&'( )*& (*+' ,-.') /0* ,-12') '134 50') #6') N7*
89.' 4(:; <=7 ,(>'( ?(@ A*B' HC7
4.4.4. Đ\C, D8\ 6\6 CD:PC S C,8T.
 !? tải %0RngN
N56& 1hL @nh h"ạ1 O4 1Fu 1h: &=ng nghệ8 • n56& 1hL &=ng nghệ8 • n56&
1hL &h^n nu= • n56& 1hL nu= 1h:y @Ln.
 !? nồng đ/ ô nhiS)
N56& 1hL &h^n nu= • n56& 1hL @nh h"ạ1 O4 1Fu 1h: &=ng nghệ8 • n56& 1hL
&=ng nghệ8 • n56& 1hL nu= 1h:y @Ln.
X" B;n n^m 2010 &-m &h^n nu= g< @e&0 g< &9m 1>ên 1"4n KJ 1h4nh 8h, Bên
HM< nên = nhễm [" 7"ạ hUnh n4y 1>"ng 1h? g<n 16 B5D& Ham 74 Eh=ng Au<n 1>Png.
Nh5 OTy0 mJ1 &2&h 1tng Au21 &Y 1hF 1h-y 1>"ng 1-1 &L &2& 7"ạ ngu/n 1hL 1hU
n56& 1hL @nh h"ạ1 O4 1Fu 1h: &=ng nghệ8 74 ngu/n 1hL &Y m]& BJ = nhễm Au<n
1>Png nh-1 &L O` 75u 75Dng n56& 1hL &Wng nh5 1L 75Dng = nhễm0 E; B;n 74 n56& 1hL
[" &=ng nghệ80 n56& 1hL 1h:y @Ln O4 n56& 1hL &h^n nu=.
Tuy nhên0 1>ên 1hC& 1; Eh=ng 8hL 1-1 &L n56& 1hL @nh h"ạ1 B`u 1hL O4" hệ
1h,ng &,ng 1hu g"m O4 @<u BY B5D& &huyFn >< @=ng \/ng N< m4 &hh mJ1 8h9n n56&
1hL B5D& &huyFn O4" @=ng \/ng N<.
4.@. C!C CHl TIÊU Đ!NH GI! CHfT LƯmNG NƯ#C
4.@.3. C\6 6,n 789: ,-< Wo
.3.1.1. Đ/ đTc
\J BS& [" @C hện [ện &:< &2& &h-1 huy`n 1>P& nh5 B-1 @d10 Kùn0 &h-1 h!u &R 7
1 O4 nh`u 7"ạ O @nh OT1 Eh2&. N56& &Y BJ BS& &<" &h]ng 1V n56& &Y nh`u 1ạ8 &h-1
&h]< 1>"ng nY0 EhL n^ng 1>uy`n 2nh @2ng Au< n56& gLm.
.3.1.. Đ/ )àu U)àu sVc,
M4u @i& &:< n56& g)y >< Kc 72 &)y0 gw0 1hC& OT1 @,ng h"Q& BI 8h)n h:y [56
n56&0 1_ &2& &h-1 K4" mMn &Y ngu/n g,& 1_ B-1 B20 1_ n56& 1hL @nh h"ạ10 &=ng nghệ8.
1G
#&'( )*& (*+' ,-.') /0* ,-12') '134 50') #6') N7*
89.' 4(:; <=7 ,(>'( ?(@ A*B' HC7
m4u @i& &:< n56& &Y 1hF 74 E;1 AuL 1_ @C hện [ện &:< &2& "n &Y 1%nh Em Eh% nh5 @i10
m<ng<n.
.3.1.3. Wi2 t#" pH
8H &Y N nghk< Au<n 1>Png O` mQ1 m= @nh0 1>"ng 1hên nhên 8H Lnh h5cng B;n
h"ạ1 BJng @nh hP& 1>"ng n56&0 7ên Au<n B;n mJ1 @, BQ& 1%nh nh5 1%nh ^n mMn0hM< 1<n0
‰ &h 8h, &2& Au2 1>Unh HZ 7N n56& nh5f E;1 K=ng 1ạ" &Dn0 74m m`m0 EhZ @i1 [ệ1
Ehuẩn. jU 1h;0 Oệ& Hd1 nghệm 8H BF h"4n &hhnh &h-1 75Dng O4 8hù hD8 O6 yêu &9u
Eỹ 1huT1 BYng mJ1 O< 1>M h;1 @]& Au<n 1>Png 1>"ng Eỹ 1huT1 m= 1>5?ng.
.3.1.:. -hBt #Vn hòa tan
T>"ng nh!ng @C 1h<y Bt O` mQ1 m= 1>5?ng0 &R 1hF &"n ng5? &Y 1hF 1h%&h ngh
c mJ1 g6 hạn. j6 nh`u ng5? Eh 8hL 1h<y Bt &hw c0 h"Q& B B)y BY Eh @Z [Sng
n56& &Y h4m 75Dng &h-1 >in hM< 1<n &<" 1h5?ng Kị &h]ng nhuTn 1>4n &-8 1%nh h"Q&
ng5D& 7ạ 1ùy 1ha" 1hF 1>ạng mw ng5?. Tuy nhên B, O6 [)n Bị< 8h5Rng0 @C Eện 1>ên
Eh=ng g)y mJ1 8hLn ]ng n4" 1>ên &R 1hF. T>"ng ng4nh &-8 n56&0 h4m 75Dng &h-1 >in
hM< 1<n B5D& Ehuy;n &2" nên g! 1h-8 hRn 500mg37 O4 g6 hạn 1, B< &h-8 nhTn &Wng
&hh B;n 1000mg37.
.3.1.>. -h%o#i46
Ch7">[a 74 "n &h%nh 1>"ng n56& 1hên nhên O4 n56& 1hL. jị mQn &:< Ch7">[a
1h<y Bt 1ùy 1ha" h4m 75Dng O4 1h4nh 8h9n hY< hP& &:< n56&. j6 mgu &h]< 25mgC737
ng5? 1< BI &Y 1hF nhTn >< Oị mQn n;u 1>"ng n56& &Y &h]< "n N<

. Tuy nhên Eh mgu
n56& &Y BJ &]ng &<"0 Oị mQn >-1 EhY nhTn K;1 [ù &Y &h]< B;n 1000mgC737. H4m
75Dng Ch7">[a &<" @ˆ g)y ^n mMn &2& E;1 &-u ,ng Em 7"ạ. j` mQ1 n=ng nghệ8
Ch7">[a g)y Lnh h5cng H-u B;n @C 1^ng 1>5cng &:< &)y 1>/ng.
.3.1.A. XVt
*i1 74 nguyên 1Z O 75Dng &9n 1h;1 &h" &R 1hF &"n ng5? BF &-u 1ạ" h/ng &9u.
jU 1h; @i1 O6 h4m 75Dng 003mg37 74 m]& -n Bịnh &h" 8hd8 B, O6 n56& @nh h"ạ1.
j5D1 Au< g6 hạn 1>ên0 @i1 &Y 1hF g)y nên nh!ng Lnh h5cng Eh=ng 1,1.
*i1 &Y mù 1<nh BQ& 1>5ng0 Eh 1;8 He& O6 Eh% 1>? E;1 1:< ’a o“““p hy[><1 hUnh
1h4nh 74m n56& 1>c nên &Y m4u BV gạ&h 1ạ" -n 15Dng Eh=ng 1,1 &h" ng5? @Z [Sng.
1H
#&'( )*& (*+' ,-.') /0* ,-12') '134 50') #6') N7*
89.' 4(:; <=7 ,(>'( ?(@ A*B' HC7
CWng O6 7N [" 1>ên0 n56& &Y @i1 Eh=ng 1hF [ùng &h" mJ1 @, ng4nh &=ng nghệ8
BM hV &h-1 75Dng &<" nh5 1R0 [ệ10 1hC& 8hẩm0 [5D& 8hẩm0‰
(;1 1:< @i1 7ing BPng 1hu h•8 [9n 1;1 Eệm h!u [Sng &:< ,ng [gn mạng 756
8h)n 8h, n56&.
.3.1.Y. Nit#og6nCNit#it UNCNZ

,
N1>1 74 mJ1 g< B"ạn 1>ung g<n 1>"ng &hu 1>Unh Bạm hY< [" @C 8h)n h:y &2&
&h-1 Bạm h!u &R. jU &Y @C &huyFn hY< g!< n/ng BJ &2& [ạng Eh2& nh<u &:< n1>"gan
nên &2& O;1 n1>1 B5D& @Z [Sng BF B2nh g2 @C = nhễm h!u &R. T>"ng &2& hệ 1h,ng HZ
7N h<y hệ 1h,ng 8h)n 8h, &Wng &Y n1>1 [" nh!ng h"ạ1 BJng &:< O @nh OT1. Ng"4 ><
n1>1 &Mn B5D& [ùng 1>"ng ng4nh &-8 n56& nh5 mJ1 &h-1 &h,ng ^n mMn. Tuy nhên
1>"ng n56& u,ng0 n1>1 Eh=ng B5D& O5D1 Au2 001 mg37.
.3.1.[. Nit#og6n \ Nit#at UNCNZ
3
,
N1><1 74 g< B"ạn "Hy hY< &<" nh-1 1>"ng &hu 1>Unh &:< n1>"gan O4 74 g< B"ạn
@<u &ùng 1>"ng 1;n 1>Unh "Hy hY< @nh hP&. Ž 768 n56& mQ1 1h5?ng gQ8 n1><1 c [ạng
O;1 nh5ng B= Eh 1>"ng n56& ng9m mạ&h n=ng 7ạ &Y h4m 75Dng &<". N;u n56& u,ng
&Y Au2 nh`u n1><1 1h5?ng g)y Kệnh huy;1 @i& 1, c 1>ƒ am. X" BY 1>"ng ngu/n n56&
&-8 [" @nh h"ạ1 g6 hạn n1><1 Eh=ng O5D1 Au2 'mg373
.3.1.]. ^))oniac UNCNH
:
_
,
mm"n<& 74 &h-1 g)y nhễm BJ& &h" n56&. *C hện [ện &:< <m"n<& 1>"ng n56&
mQ1 h"Q& n56& ng9m Ki1 ngu/n 1_ h"ạ1 BJng 8h)n h:y h!u &R [" &2& O @nh OT1 1>"ng
B`u Eện y;m Eh%. \)y &Wng 74 mJ1 &h-1 1h5?ng [ùng 1>"ng Eh)u EhZ 1>ùng n56& &-80
&heng B5D& @Z [Sng [56 [ạng &2& hY< &h-1 [ệ1 Ehuẩn &h7"><mna@ nhbm 1ạ" 75Dng
&7" [5 &Y 12& [Sng Ed" [4 1h? g<n [ệ1 Ehuẩn Eh n56& B5D& 75u &huyFn 1>"ng &2&
B5?ng ,ng [gn.
.3.1.1O. Xu%8at6 UXZ
:
C

,
*u7|<1a 1h5?ng gQ8 1>"ng n56& 1hên nhên O4 n56& 1hL O6 h4m 75Dng 1_ O4
&h" B;n h4ng ng4n mg37. Nh!ng Oùng B-1 @Unh 79y0 KI K/ 7)u n^m0 @u7|u> h!u &R Kị
Eh"2ng hY< [9n [9n @ˆ K;n Bt 1h4nh @u7|<1a. N56& &hLy Au< &2& Oùng B-1 mV m<ng
nh`u @u7|<1a @ˆ &Y h4m 75Dng @u7|<1a Eh2 &<" [" @C "Hy hY< AuQng 1h;&0 AuQng @i1.
1I
#&'( )*& (*+' ,-.') /0* ,-12') '134 50') #6') N7*
89.' 4(:; <=7 ,(>'( ?(@ A*B' HC7
*u7|<1a 74 mJ1 1>"ng nh!ng &hh 1êu 1êu KFu &:< nh!ng Oùng n56& nhễm 8h}n.
jU n<1> @u7|<1a O4 m<ng<n @u7|<1a &Y 1%nh nhuTn 1>4ng nên 1>"ng n56& u,ng0 @u7|<1a
Eh=ng B5D& O5D1 Au2 200mg37.
.3.1.11. `hosphat6 U`C`Z
:
3C
,
T>"ng 1hên nhên 8h"@8h<1a B5D& Ham 74 @Ln 8hẩm &:< Au2 1>Unh 7)n hY< O4
1h5?ng gQ8 [56 [ạng O;1 B, O6 n56& 1hên nhên. (h h4m 75Dng 8h"@8h<1a 8h21
1>Fn mạnh mˆ @ˆ 74 mJ1 y;u 1, ge8 >"ng >êu 8h21 1>Fn mạnh.
.3.1.1. Zay hòa tan UIZ,
x6 hạn 75Dng hM< 1<n o[@@"7Oa[ "Hyganp 1>"ng n56& 1hên nhên O4 n56& 1hL
1ùy 1huJ& O4" B`u Eện hY< 7N O4 h"ạ1 BJng @nh hP& &:< &2& 7"ạ O @nh OT1. jệ& H2&
Bịnh h4m 75Dng "Hy hM< 1<n 74 8h5Rng 1ện EFm @"21 @C = nhễm [" mP h"ạ1 BJng
&:< &"n ng5? O4 EFm 1>< hTu AuL &:< Oệ& HZ 7N n56& 1hL.
.3.1.13. Nhu cMu oay h3a hLcU-ZI,
Nhu &9u "Hy hY< hP& oC•Xp 74 75Dng "Hy 15Rng B5Rng &:< &2& &-u 1>e& h!u &R
1>"ng mgu n56& Kị "Hy hY< Kc 12& nh)n hY< hP& &Y 1%nh "Hy hY< mạnh. \)y 74 mJ1
8h5Rng 8h28 H2& Bịnh O_< nh<nh &hYng O_< Au<n 1>Png BF EhL" @21 &2& 1h=ng @, &:<
[Mng n56& O4 n56& 1hL &=ng nghệ80 BQ& Kệ1 1>"ng &2& &=ng 1>Unh HZ 7N n56& 1hL.
.h5Rng 8h28 n4y Eh=ng &9n &h-1 He& 12& nh5ng nh5D& BFm 74 Eh=ng &Y 1%nh K<" Au21
B, O6 &2& hD8 &h-1 h!u &R o1h% [S <H1 <Ha1&p m4 1>ên 8h5Rng [ện @nh hP& 1hC& @C
&Y %&h &h" nh`u 7"ạ O @nh 1>"ng n56&. T>"ng Eh BY nY 7ạ &Y EhL n^ng "Hy hY< O4
7"ạ &h-1 h!u &R Eh2& nh<u nh5 &a77u7"~ m4 nh!ng &h-1 n4y Eh=ng gY8 8h9n 74m 1h<y
Bt 75Dng "Hy 1>"ng [Mng n56& nhTn c 1h? BFm hện 1ạ.
.3.1.1:. Nhu cMu oay sinh h3aUBZI,
Nhu &9u "Hy @nh hY< oB•Xp B5D& H2& Bịnh [C< 1>ên Enh nghệm 8h)n 1%&h BI
B5D& 1;n h4nh 1ạ nh`u 8hMng 1h% nghệ8 &huẩn0 1>"ng Oệ& 1Um @C 7ên hệ g!< nhu
&9u "Hy B, O6 h"ạ1 BJng @nh hP& h;u Eh% 1>"ng n56& 1hL h"Q& [Mng &hLy Kị =
nhễm.
4.@.4. C\6 6,n 789: ^8 [8C,
.3..1. b6ca% co%i8o#) U-o%i8o#) phJn,
2J
#&'( )*& (*+' ,-.') /0* ,-12') '134 50') #6') N7*
89.' 4(:; <=7 ,(>'( ?(@ A*B' HC7
NhYm O @nh OT1 C"7|">m B5D& [ùng >Jng >I 74m &hh 1hị &:< Oệ& = nhễm
8h)n0 BQ& 1>5ng Kc EhL n^ng 7ên man 7<&1"@a 1>"ng m= 1>5?ng &-y c 35 u 37
0
C O6 @C
1ạ" 1h4nh <H1 <7[ahy[ O4 Eh% 1>"ng OMng 48h.
.3... csch6#ichia -o%i Uc.-o%i,
z@&ha>&h< C"70 1h5?ng B5D& gP 74 z.C"7 h<y 1>C& Ehuẩn Bạ 1>4ng0 1h5?ng
@,ng 1>"ng >uJ1 ng5? O4 mJ1 @, BJng OT1. z.C"7 BQ& hệu &h" ngu/n g,& 8h)n0 7u=n
hện [ện 1>"ng 8h)n &:< ng5? O4 BJng OT10 &hm O6 @, 75Dng 76n. *C &Y mQ1 &:<
z.C"7 O5D1 Au2 g6 hạn &h" 8hd8 BI &h]ng 1V @C = nhễm O` &hh 1êu n4y. \)y B5D&
Ham 74 &hh 1êu 8hLn 2nh EhL n^ng 1/n 1ạ &:< &2& O @nh OT1 g)y Kệnh 1>"ng B5?ng
>uJ1 nh5 1êu &hLy0 7ị‰
oNguyễn j^n x2"0 1##1p
CHƯƠNG @. PHƯƠNG PH!P TH*C HI"N
@.3. PHƯƠNG PH!P ĐpNH TÍNH
@.3.3. T,: 7,UV 7?8 W8X:
Th=ng 1n 1hu 1hT8 BF 74m nghên &]u B5D& 1Um 1h-y 1_ &2& ngu/n 14 7ệu nh5f
D LuTn &] Eh"< hP&0 Bịnh 7N0 @2&h g2" Eh"<0 7uTn O^n0 7uTn 2n0 14 7ệu &huyên
ng4nh0 @2&h &huyên EhL" 7ên Au<n B;n m= 1>5?ng BQ& Kệ1 74 14 nguyên n56&
B5D& 1hu 1hT8 1_ 1h5 Oện0 n1a>na1‰
D C2& @, 7ệu0 14 7ệu 7ên Au<n B;n @=ng \/ng N< BI &=ng K, B5D& 1h<m EhL" 1_
&2& K4 K2" 1>"ng 1ạ8 &h% Eh"< hP&0 1T8 @<n0 K2" &2" &huyên B` Eh"< hP& ‰.
D *, 7ệu Au<n 1>i& B5D& 1hu 1hT8 1_ &2&f *c 14 nguyên m= 1>5?ng 1hnh \/ng
N<0 &2& &=ng 1y m= 1>5?ng ‰.
D T4 7ệu 75u 1>!0 O^n Eện0 h/ @R0 O^n KLn O` 7uT10 &h%nh @2&h 7ên Au<n B;n AuLn
7N &h-1 75Dng n56& ‰ 1hu 1hT8 1_ &2& &R Au<n AuLn 7N Nh4 n56&0 1t &h]& &h%nh
1>ị G HI hJ.
D Th=ng 1n 1>ên 1>uy`n hUnh0 1>uy`n 1h<nh0 K2" &h% &Y 7ên Au<n O4 m<ng 1%nh Bạ
&heng &Wng @ˆ B5D& 1hu 1hT80 O4 HZ 7N.
21
#&'( )*& (*+' ,-.') /0* ,-12') '134 50') #6') N7*
89.' 4(:; <=7 ,(>'( ?(@ A*B' HC7
@.3.4. K,YZ [\7 7,I6 7K
T;n h4nh B 1hC& 1;0 EhL" @21 1ạ &2& BFm [P& 1ha" h< Kên K? @=ng K<" g/m
&2& 8h5?ng BZu L"ng0 HM< BUnh0 Hệ8 HM<0 HY< mn0 +uy;1 Thing. Bi1 B9u 1_
8h5?ng BZu L"ng O4 E;1 1he& 1ạ 8h5?ng Hệ8 HM< BF 7-y hUnh Lnh 1hC& 1;0 8hVng O-n
O4 &Y &2 nhUn 1tng Au21 O` Ehu OC& EhL" @21. C2& Bị< BFm &S 1hF BF 7-y hUnh Lnh nh5
@<uf &9u HY< mn0 &9u \/ng N<0 mJ1 @, &,ng 1hL 1ạ &2& nh4 m2y [P& h< Kên K? @=ng
nh5 nh4 m2y m”n"m"1"0 nh4 m2y &2m C"n CM0 &2& &Lng &Y 1>ên 1>ên @=ngf &Lng \/ng
N<0 &Lng BUnh X5Rng0 nh4 m2y n56& &-8 Bên HM<0 1>ạm KRm HY< mn‰.
@.3.@. P,]CD ^_C
T;n h4nh EhL" @21 O4 8h21 8h;u B`u 1>< 1>ên 5 8h5?ng &Y @=ng \/ng N< &hLy
ng<ng Au< K<" g/m BZu L"ng0 HM< BUnh0 Hệ8 HM<0 HY< mn0 +uy;1 Thing.
NhYm [C Bịnh 8h21 300 8h;u B`u 1>< &h< B`u &h" 5 8h5?ng 1ha" 8h5Rng 8h28
nggu nhên. Mw 8h5?ng @ˆ &Y '0 8h;u. T< 1hC& hện B2nh @, 1_ 1 B;n h;1 @, hJ 1>"ng
8h5?ng0 >e1 nggu nhên '0 @, 1>"ng 1tng @, hJ c mw 8h5?ng0 @<u BY 1;n h4nh 8h21
8h;u B`u 1>< &h" '0 hJ n4y. Nh5 OTy0 mw hJ 1ạ mw 8h5?ng @ˆ &Y mJ1 &R hJ 7C<
&hPn nh5 nh<u O4 H2& @u-1 &hPn nggu nhên mJ1 hJ 1>ên [ễ [4ng B5D& 1%nh. j% [S @,
hJ c 8h5?ng BZu L"ng 74 N1 • 250 hJ O4 &• mgu n • '0 hJ. Nh5 OTy0 @, hJ &:<
8h5?ng B5D& &hPn 1>"ng &2&h 7-y mgu nggu nhên @ˆ &Y H2& @u-1 74f
n3oN1 H 100p h<y '03o250H 100p • 24v.
@.4. PHƯƠNG PH!P ĐpNH LƯmNG
NhYm 1;n h4nh 7-y mgu n56& O4 m<ng mgu O` 8hMng 1h% nghệm BF H2& Bịnh &2&
&hh 1êuf 8H0 X•0 B•X0 C•X0 **0 C7">|">m0 NH4

0 .•
4
3

@.4.3. L_R .`: ^? V,QC 7a6, .`:
 C\6 qrs6 7,I6 ,8XC
1. -hu5n 1" c2c ;+t %i7u đ( %By )duN
• XSng &S 7-y mgu mcf L4 nh!ng KUnh hc mệng [ùng BF 7-y n56& c K` mQ1
22
#&'( )*& (*+' ,-.') /0* ,-12') '134 50') #6') N7*
89.' 4(:; <=7 ,(>'( ?(@ A*B' HC7
• XSng &S 7-y mgu E%nf \Y 74 nh!ng OT1 1hF >wng0 &Y O<n0 [ùng BF 7-y mgu n56&
c BJ @)u H2& Bịnh omgu BRn h"Q& mgu 7"ạ1p h"Q& BF 7-y mgu 1t hD8 1ha" &h`u
@)u
• BRmf BRm Ke1 [ùng 1<y h"Q& m= 1R0 h"Q& KRm nheng0 h"Q& m2y 7-y mgu 8hun
hR B`u @Z [Sng B5D&.
• C2& [Sng &S Eh2&f 8hễu0 [)y0 H%&h0 1<y &9m n, [40 8hn 7P& O4 hJ8 7P&0 1hùng
&h]< O4 OTn &huyFn mgu.
• C2& [Sng &S <n 1"4n &2 nh)nf g^ng 1<y0 Ehẩu 1><ng y 1;0 E%nh KL" hJ0 KJ B/ &-8
&]u
• (Fm 1>< &h-1 75Dng &:< &2& 1h;1 Kị Ham &Y [-u hệu hVng hY&0 n]1 h<y O•
1>56& Eh Bam >< @Z [Sng
. -hLn ;" t#$ %By )duN
NhYm Auy;1 Bịnh &hPn # BFm Eh2& nh<u BF 7-y mgu &S 1hF nh5 @<uf
$TT Ko ,8X: Đt< =8H.
1 *ŒuXNu01 C9u HY< mn
2 *ŒuXNu02 Nh4 m2y n56& Bên HM<
3 *ŒuXNu03 HD8 75u @=ng \/ng N< G @=ng C2 o&9u {ạ&h C21p
4 *ŒuXNu04 x!< 74ng &2 K}
5 *ŒuXNu05 Tạ &,ng 1hL &=ng 1y g-y T)n M<
' *ŒuXNu0' HD8 75u @u, *^n M2u G @=ng C2
7 *ŒuXNu07 HD8 75u @u, Lnh G @=ng C2
8 *ŒuXNu08 x9n K;n BM mn HL"
# *ŒuXNu0# C9u \/ng N<
3. -2ch thec %By )duN
Tạ mw BFm0 7-y 3 mgu c 3 BJ @)u Eh2& nh<u0 mgu B9u 1ên 74 7-y n56& 1>ên K`
mQ1 BJ @)u Eh"Lng 50&m0 mgu 1h] h< 7-y c g!<0 mgu 1h] K< 7-y g9n B2y @<u BY 1>Jn
&hung 7ạ 1h4nh 1 mgu [uy nh-1
xh EN hệu 7ạ mgu K<" g/m 1ên mgu0 1h? g<n 7-y mgu0 ng5? 7-y mgu BF [ễ
8h)n Kệ1 Eh 1h% nghệm.
:. Iung t$ch )duN
Tùy 1ha" &2& &hh 1êu Hd1 nghệm m4 1%nh 1"2n 75Dng mgu &9n 7-y.
2
#&'( )*& (*+' ,-.') /0* ,-12') '134 50') #6') N7*
89.' 4(:; <=7 ,(>'( ?(@ A*B' HC7
D Šd1 nghệm hY< 7N 13 &hh 1êuf 1 7%1 n56& mgu.
D Šd1 nghệm O @nhf 005 7%1 mgu g! 7ạnh oEh=ng Au2 24 g?p.
D Šd1 nghệm n56& u,ng BYng &h<f 4 7%1 n56& mgu BF Hd1 nghệm hY< 7N O4 2 7%1
n56& mgu g! 7ạnh BF Hd1 nghệm O @nh0 &h]< 1>"ng &h< 1h4nh 8hẩm. T-1 &L
B`u 7-y B9y &h< O4 BTy E%n.
>. Bảo quản )duN
T,1 nh-1 mgu nên B5D& 8h)n 1%&h ng<y Eh 7-y. N;u Eh=ng 1hF 8h)n 1%&h ng<y
1>"ng OMng 1 g?0 8hL KL" AuLn mgu c 4
"
C Eh=ng Au2 24g?. N;u KL" AuLn 1>"ng 1h?
g<n [4 nên B=ng 7ạnh c G20
"
C . X" B`u Eện Eh=ng &h" 8hd8 nên nhYm BI 1hC& hện
8h)n 1%&h ng<y &2& &hh 1êu X•0 1tng N0 1tng .0 8H. *<u BY KL" AuLn mgu 1>"ng B`u
Eện 4
"
C @<u Eh"Lng 20 g? >/ 8h)n 1%&h 1;8 &2& &hh 1êu &Mn 7ạ.
TT P,QC 7a6,
C,<8
=ICD
Đ8>: J8XC
qYZ u:YC
T,v8 D8<C qYZ
u:YC 7w8 =<
1 T** .z Lạnh 4
"
C 4 g?
2 8H .z (h=ng ' g?
3 \J E`m .z Lạnh 4
"
C 24 g?
4
•Hy hM< 1<n
oX•p
TT
C, Bịnh 1ạ &hw
oŒnE7a>p
' g?
5 B•X .z Lạnh 4
"
C 4 g?
' C•X .z Lạnh 4
"
C 24 g?
7 NH
3
.z
Lạnh 4
"
C 2mL
H
2
*•
4
BQ&3L mgu
24 g?
8 N•
3
G
.z Lạnh 4
"
C 24 g?
# .•
4
3G
TT Lạnh 4
"
C 24 g?
*<u Eh B" B5D& &2& &hh 1êu 1>ên0 1;n h4nh @" @2nh O4 B2nh g2 E;1 AuL B" B5D&
O6 &2& nghên &]u 1>56& BY BF B5< >< E; 7uTn &h%nh H2&.
@.4.4 P,rxCD V,\V My Wo [w W8X:
*Z [Sng mJ1 @, nhYm h4m 1h=ng [Sng O4 &R KLn nh5 h4m 7"g&0 1"2n hP&0
1h,ng Eê0 &huw0 ng4y 1h2ng‰1>"ng aH&a7 BF 1h,ng Eê 7ạ &2& @, 7ệu.
24
#&'( )*& (*+' ,-.') /0* ,-12') '134 50') #6') N7*
89.' 4(:; <=7 ,(>'( ?(@ A*B' HC7
*Z [Sng 8h9m m`m NG x><8 h"Q& •{“x“N 7.0 BF Oˆ &2& KFu B/0 [ễn gL &2&
@, 7ệu 1hu 1hT8 B5D& BF HZ 7N &2& 1h=ng 1n Bịnh 75Dng 1>"ng KLng &)u hV O4 E;1 AuL
1h% nghệm.
CHƯƠNG F. KT &U% 0* KIN
D Ttng hD8 &2& @, 7ệu0 1h=ng 1n O` @=ng \/ng N< B"ạn Au< 1h4nh 8h, Bên
HM<.
D Š2& Bịnh &2& nguyên nh)n g)y = nhễm n56& @=ng \/ng N<.
D \5< >< E;1 7uTn &h-1 75Dng n56& @=ng \/ng N< &Y B5D& &L 1hện hRn @" O6
nh!ng n^m 1>56& h<y Eh=ng.
D XC K2" &h-1 75Dng n56& @=ng \/ng N< 1>"ng 1h? g<n 16.
D (;1 AuL nghên &]u 74 &R @c BF &2& nh4 AuLn 7% B` >< &2& Kện 8h280 &h%nh @2&h
nhbm gLm 1hFu = nhễm O4 n)ng &<" &h-1 75Dng n56& @=ng.
CHƯƠNG b. TIN Đc TH*C HI"N
T,v8 D8<C NA8 B:CD ,Z?C 7,?C,
4z{3|{4|34 =KC 4{33{4|34 TUm E;m 14 7ệu O4 7T8 B` &5Rng &h 1;1.
@{33{4|34
xZ B` &5Rng &h 1;1 &h" g2" Oên h56ng [gn
Ham BF gY8 N0 Kt @ung.
b{33{4|34 =KC /{33{4|34
Šn &2& 7"ạ g-y 1? &9n 1h;1 BF 1;n h4nh 7-y mgu
O4 EhL" @210 8hVng O-nf g-y g6 1hệu‰
3|{33{4|34
\ EhL" @21 1hC& 1; BF 7-y mgu n56& O` 1h%
nghệm0 &hS8 Lnh 15 7ệu0 8h21 8h;u &)u hV B`u
1>< O4 8hVng O-n 1>C& 1;80 1hu 1hT8 1h=ng 1n.
33{33{4|34 =KC 3b{33{4|34
T;n h4nh 1h% nghệm0 8h)n 1%&h mgu n56&0 1h,ng
Eê E;1 AuL 8hVng O-n O4 &2& @, 7ệu B`u 1>< B5D&.
3z{33{4|34 =KC 4|{33{4|34
Ttng hD8 79n &u, 1-1 &L 14 7ệu0 @, 7ệu 1hu 1hT8
B5D& O4 h"4n &hhnh EhY< 7uTn.
43{33{4|34
xZ K4 &h" g2" Oên h56ng [gn Ham 7ạ O4 gY8 N
BF h"4n 1hện K4 1,1 hRn.
2E
#&'( )*& (*+' ,-.') /0* ,-12') '134 50') #6') N7*
89.' 4(:; <=7 ,(>'( ?(@ A*B' HC7
PH2 L2C
P,5 W56 3+ &CVN |z+ 4||z{(TNMT ^> 6,_7 Wr}CD Crs6 .G7.
$TT T,SCD [w ĐxC
^t
G8\ 7~t D8s8 ,•C
A (
A3 A4 (3 (4
1 8H 'G805 'G805 505G# 505G#
2 ‹Hy h"4 1<n oX•p mg37 – ' – 5 – 4 – 2
3 Ttng &h-1 >in 7R
7Zng oT**p
mg37 20 30 50 100
4 C•X mg37 10 15 30 50
5 B•X5 o20"Cp mg37 4 ' 15 25
' mm"n oNH
‘4
p o1%nh
1ha" Np
mg37 0.1 0.2 0.5 1
7 C7">u< oC7Gp mg37 250 400 '00 G
8 ’7">u< o’Gp mg37 1 105 105 2
# N1>1 oN•
G2
p o1%nh
1ha" Np
mg37 0001 0002 0004 0005
10 N1><1 oN•
G3
p o1%nh
1ha" Np
mg37 2 5 10 15
11 .h"@8h<1 o.•4
3
po1%nh
1ha" .p
mg37 001 002 003 005
12 Š<nu< oCNGp mg37 00005 0001 0002 0002
13 m@an om@p mg37 0001 0002 0005 001
14 C<[m oC[p mg37 0.02 0002 0005 0005
15 Ch. o.Kp mg37 0002 0002 0005 0005
1' C>"m “““ oC>
3‘
p mg37 0005 001 005 1
17 C>"m j“ oC>
'‘
p mg37 0001 0002 0004 0005
18 \/ng oCup mg37 001 002 005 1
1# (ˆm o—np mg37 005 1 105 2
20 NEan oNp mg37 001 001 001 001
21 *i1 o’ap mg37 005 1 105 2
22 Thu† ng)n oHgp mg37 00001 00001 0000
1
00002
23 Ch-1 h"ạ1 BJng K`
mQ1
mg37 001 002 004 005
24 Ttng [9u0 m• o"7@ mg37 0001 0002 001 003
2F
#&'( )*& (*+' ,-.') /0* ,-12') '134 50') #6') N7*
89.' 4(:; <=7 ,(>'( ?(@ A*B' HC7
˜ g>a< @ap
25 .han"7 o1tng @,p mg37 00005 00005 0001 0002
2' H"2 &h-1 KL" Oệ
1hC& OT1 C7" h!u &R
D m7[>n‘Xa7[>n
D zn[>n
D BHC
D XXT
D zn["@un|<n
oTh"[<np
D Ln[<n
D Ch7">[<na
D Ha81<&h7">
™g37
™g37
™g37
™g37
™g37
™g37
™g37
™g37
00002
0001
0005
00001
00005
003
0001
0001
00004
00012
001
00002
0001
0035
0002
0002
00008
0001
4
0013
0000
4
0001
0038
0002
0002
0001
0002
00015
00005
0002
004
0003
0005
27 H"2 &h-1 KL" Oệ 1hC&
OT1 8h"@8h" h!u &R
D .<><1"n
D M<7<1"n
™g37
™g37
001
001
002
0032
004
0032
005
004
28 HY< &h-1 1>_ &V
D 204X
D 20405T
D .<><Au<1
™g37
™g37
™g37
100
80
#00
200
100
1200
450
1'0
1800
500
200
2000
2# Ttng h"ạ1 BJ 8hYng
Hạ
BA37 0.1 0.1 0.1 0.1
30 Ttng h"ạ1 BJ 8hYng
Hạ
BA37 1.0 1.0 1.0 1.0
31 z. C"7 M.N3
100m7
20 50 100 200
32 C"7|">m M.N3
100m7
2500 5000 7500 10000
P,5 W56 4+ C,_7 Wr}CD Crs6 [SCD ĐPCD N<8 u:< 6\6 C€..
Bảng 1N f.t quả th$ nghi7) c2c chg tiêu gJy ô nhiS) )ôi t#0hng n0ic t#ên sông
Đồng Nai đoạn chảy qua thành phố Biên Hòa tgnh Đồng Nai n@) OO]
*TT Th=ng @,
Th2ng
Th2ng
2
Th2ng
3
Th2ng
5
Th2ng
8
Th2ng
10
1 Nhệ1 BJ o0Cp 2#00 3000 3000 2#0' 2802
2 8H 703 702 704 705 702
2G
#&'( )*& (*+' ,-.') /0* ,-12') '134 50') #6') N7*
89.' 4(:; <=7 ,(>'( ?(@ A*B' HC7
3 \J BS& oNTnp 2 7 10 33 50
4 \J [gn oš*3&mp 450# 4801 5002 4107 3'0#
5 X•o mg37p 500 505 504 50# 504
' T** omg37p 4 # 1# 1# 38
7 C•X omg37p 7 # 8 8 10
8 B•X5 omg37p 2 3 5 3 3
# NGNH4‘omg37p 0024 0013 0013 0004 0007
10 \J mQnoN<C7
0300p
›00008 00010 00011 00010 00010
11 NGN•2G omg37p 00007 00013 00010 00008 00003
12 NGN•3G omg37p 0017 0015 0021 0032 0032
13 .G.•4
G3
omg37p 00021 0002# 00020 00032 0003#
14 m@ omg37p ›00001 ›00001 ›00001 ›00001 ›00001
15
C[omg37p
›00000
5
›00000
5
›00000
5
›00000
5
›000005
1' .K omg37p 00002 00002 00003 00002 00001
17 C>
'‘
omg37p ›0001 ›0001 ›0001 ›0001 ›0001
18 —n omg37p ›0005 ›0005 ›0005 ›0005 ›0005
1# ’a omg37p 0054 0048 1040 207' 405'
20
Hgomg37p
›00000
5
›00000
5
›00000
5
›00000
5
›000005
21 Ch-1 H\BM
mg37 L•X•002
(.H (.H (.H (.H (.H
22 X9u0m• 1tng
omg37p
›0001 ›0001 ›0001 ›0001 ›0001
23 .han"7 omg37p ›00002 ›00002 ›00002 ›00002 ›00002
24 zn[>n šg37 oœp
L•X•002
(.H (.H (.H (.H (.H
25 204X šg37oœp
L•X•10
(.H (.H (.H (.H (.H
2' z.&"7 oM.N3
100m7p
500•10
1
#3 (.H 203•10
1
#03•10
1
27 C"7|">m
oM.N3100m7
#03•10
3
203•10
3
#03•10
3
40'•10
3
#03•10
3
UNguồnN -hi cTc 1ảo ;7 )ôi t#0hng tgnh Đồng Nai n@) OO],
P,5 W56 @+ (YCD 6Q: ,]8 =8>: 7~<
(%NG CÂU H•I ĐIỀU TRA
Đ? tàiN \žNH x“ž H“ŸN T{Nx N¡¢C *‹Nx \£Nx Nm“ \•N CH¤¥ +nm
TH¦NH .H§ B“¨N H©m
,h-n %. /iới thiệu
Šn &h4" <nh o&hịp0 &heng am 74 @nh Oên 1>5?ng \H N=ng L)m T8.HCM.
2H
#&'( )*& (*+' ,-.') /0* ,-12') '134 50') #6') N7*
89.' 4(:; <=7 ,(>'( ?(@ A*B' HC7
Hện &heng am B<ng 1hC& hện B` 14 •\2nh g2 hện 1>ạng m= 1>5?ng n56&
@=ng \/ng N< B"ạn &hLy Au< 1h4nh 8h, Bên HM< ‚. j-n B` m4 &heng am mu,n 1Um
hFu 74 &2&h nhUn nhTn &:< <nh o&hịp O` &h-1 75Dng ngu/n n56& m4 <nh o&hịp B<ng @Z
[Sng.
jệ& 7C< &hPn ng5? 1>L 7? 74 h"4n 1"4n nggu nhên. Cheng am Hn &<m E;1 &2&
1h=ng 1n 1hu B5D& &hh 8hS& OS &h" mS& B%&h nghên &]u O4 Eh=ng @Z [Sng O4" mS&
B%&h n4" Eh2&.mnh o&hịp Ou 7Mng &ung &-8 &2& 1h=ng 1n @<uf
,h-n #. Bảng c0u h1i
Ng4y EhL" @21
\ị< BFm EhL" @21
Ng5? 1>L 7? &)u hV
Tut
x6 1%nh
X)n 1J&
 Đánh 23u  4ào  c0u trả 5ời 6nh 7ch8 9 5:a ch;n$ <= th> ch;n
nhi?u đáp án trong % c0u h1i$
C)u 1f mnh o&hịp &Y @Z [Sng 1>C& 1;8 ngu/n n56& 1_ @=ng \/ng N< h<y Eh=ng ª
 CY o1>L 7? 1;8 &)u 4 B;n &)u 'p
 (h=ng o1>L 7? 1;8 &)u 203p
C)u 2f mnh o&hịp @Z [Sng ngu/n n56& 1_ B)u ª
 T_ nh4 m2y n56& &-8
 T_ g;ng KRm
 C2& ngu/n Eh2&
C)u 3f L5Dng n56& m4 mnh o&hịp @Z [Sng 1>"ng 1 1h2ng 74 K<" nhêu ª
 0G10 m
3
 10G20 m
3
 •20 m
3
C)u 4f mnh o&hịp @Z [Sng n56& @=ng \/ng N< &h" mS& B%&h gU ª
 *nh h"ạ1
 T>/ng 1>P1 &h^n nu=
2I
#&'( )*& (*+' ,-.') /0* ,-12') '134 50') #6') N7*
89.' 4(:; <=7 ,(>'( ?(@ A*B' HC7
 Nu= 1>/ng 1h:y @Ln
 Ch" mS& B%&h Eh2& ogh >… mS& B%&hpf
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
‰‰‰‰‰‰‰‰
C)u 5f mnh o&hịp &Y 28 [Sng Kện 8h28 HZ 7% n56& 1hL n4" Eh=ng ª
 CY
 (h=ng
C)u 'f mnh o&hị p nhTn Bịnh nh5 1h; n4" O` &h-1 75Dng n56& @=ng \/ng N<ª
 BUnh 1h5?ng
 ‹ nhễm
C)u 7f mnh o&hịp &Y HL 1hL on56&0 >2& 0‰.p Hu,ng @=ng \/ng N< ª
 (h=ng K<" g?
 Thhnh 1h"Lng
 Th5?ng Huyên
C)u 8f mnh o&hịp nhTn Bịnh nh5 1h; n4" O` &h-1 75Dng n56& &-8 1>"ng nh!ng n^m g9n
B)y on;u &Y @Z [Sngpª
T>L 7?f‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰..................
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
C)u #f Ngu/n n56& B5D& &-8 O6 m]& BJ nh5 1h; n4" ª
 Lên 1S&
 x2n B"ạn
C)u 10f mnh3 &hị &Y h4 7Mng O6 &h-1 75Dng n56& B<ng @Z [Sng Eh=ngª
 CY
 (h=ng
J
#&'( )*& (*+' ,-.') /0* ,-12') '134 50') #6') N7*
89.' 4(:; <=7 ,(>'( ?(@ A*B' HC7
TÀI LI"U THAM KH%O
1. Nguyễn j^n x2"0 1##1. T4 nguyên n56& 1hnh \/ng N<.
2. (;1 AuL Au<n 1>i& @=ng \/ng N< B"ạn &hLy Au< 1hnh \/ng N<0 200#. Ch &S&
KL" Oệ m= 1>5?ng 1hnh \/ng N<.
3. Ng= Th<nh Tuy`n0 2011. \2nh g2 &h-1 75Dng n56& @=ng \/ng N< B"ạn &hLy
Au< 1hnh \/ng N<.
4. *c T4 Nguyên O4 M= 1>5?ng \/ng N<0 2012. C=ng Eh< E;1 AuL Au<n 1>i&
&h-1 75Dng m= 1>5?ng.
h118f33«««.1nm1["ngn<.g"O.On3a>>">.h1mª<@8Ha>>">8<1h•3jB.+3OK8A¬Au<n1><&.<@8H
5. Ttng &S& 1h,ng Eê0 2012. X)n @, O4 L<" BJng. x@".g"O.On
F. h118f33«««.g@".g"O.On3[a|<u71.<@8Hª1<K[•387˜[m[•3˜“1am“X•12875
7. T5 7ệu O` Bị< 7N u Bị< [<nh \/ng N<.
h118f33["ngn<.On&g<>[an.&"m3[h<G7yGGG[<G[<nhG[h"ngGn<
1

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->