You are on page 1of 55

TUTORIAL MINGGU 11

KUMPULAN 7: ANG PEI CHYI CHIA BOON PING LAU SHU LI 2PISMP PC/PJ/RBT

Analisis SWOT : Model Pengajaran Pemprosesan Maklumat dan Model Behavioral

Apa itu SWOT?

–S –W –O –T

STRENGTH WEAKNESS OPPORTUNITIES THREAT

(KEKUATAN) (KELEMAHAN) (PELUANG) (HALANGAN)

SWOT
• Kegunaan SWOT : Menilai dan mengenalpasti, apakah kekuatan yang ada, kelemahan, peluang dan juga halangan dalam menganalisis pasaran, peluang perniagaan dan juga pengurusan perniagaan. • Objektif SWOT : Bertujuan untuk menilai faktor luaran dan dalaman yang dapat membantu pembentukan atau mempengaruhi sesuatu kejayaan. Kekuatan dan kelemahan merupakan faktor dari dalaman manakala peluang dan juga halangan adalah faktor dari luaran.

KEKUATAN FAKTOR DALAMAN

KELEMAHAN

PELUANG

HALANGAN
FAKTOR LUARAN

Model Pengajaran Pemprosesan Maklumat .

iaitu menggunakan model input-output.• Model pengajaran pemprosesan maklumat menyatakan bahawa ingatan manusia sama seperti komputer. . mengekod. menyimpan dan mengingat kembali maklumat atau bagaimana manusia belajar. • Pemprosesan maklumat dapat didefinisikan sebagai satu operasi mental iaitu menerima. Maklumat diproses dan disimpan dalam ingatan. • Maklumat merupakan input yang diperolehi pelajar daripada persekitaran pembelajaran.

PENGAJARAN EKSPOSITORI MODEL PENGAJARAN PEMPROSESAN MAKLUMAT PENGAJARAN INKUIRI .

. pelajar menerima sesuatu maklumat melalui penerangan dari guru. bukannya melalui pencarian sendiri. • Manusia memperoleh pengetahuan melalui resepsi atau penerimaan dan bukan penemuan.Pengajaran Ekspositori • Proses utama dalam pembelajaran ialah subsumpsi iaitu menggabungkan maklumat baharu ke dalam maklumat sedia ada dengan membuat perkaitan antara idea baharu dengan idea sedia ada. Contohnya.

. Pembelajaran bermakna perkaitan dibuat antara pengetahuan pengetahuan sedia ada. pembelajaran pembelajaran berlaku jika baru dengan • Pendekatan deduktif iaitu daripada umum kepada spesifik digunakan dalam pembelajaran ekspositori.• Pengajaran ekspositori menekankan verbal yang bermakna. bukannya hafalan.

Fasa Utama • FASA PERTAMA : Penyusun awal dikemukakan. • FASA KETIGA : Pengukuhan organisasi kognitif. • FASA KEDUA : Tugasan pembelajaran atau bahan yang dikemukakan. .

FASA PERTAMA Penyusun awal menghubung kait maklumat baharu dengan skema-skema yang sedia ada dan dikemukakan kepada pelajar.Fasa Utama 1. 3. Penilaian turut dilaksanakan dan pelajar boleh mengemukakan soalan untuk mendapatkan pemahaman lanjut. filem atau tugasan pelajar. perbincangan. . 2. FASA KEDUA Bahan baharu disampaikan melalui kuliah. FASA KETIGA Guru cuba mengaitkan maklumat baharu ke dalam struktur yang digambarkan dalam penyusun awal dengan mengingatkan pelajar bagaimana setiap aspek dihubungkaitkan dengan gambaran umum.

Pengajaran Inkuiri • Merangkumi segala proses soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan daripada soalan atau daripada masalah yang dikemukakan. • Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran terdapat dua jenis teknik inkuiri iaitu i) Inkuiri terbimbing ii) Inkuiri terbuka .

. Segala proses kajian dijalankan oleh pelajar sendiri.Inkuiri terbimbing • Memerlukan guru membimbing menjalankan segala proses kajian. model inkuiri ini amat berguna bagi mendapatkan maklumat dan pengetahuan baru dalam pelbagai bidang khususnya bidang pendidikan. Murid akan meneroka sendiri dan seterusnya membuat kesimpulan. pelajar Inkuiri terbuka • Pelajar tidak diberi sebarang bimbingan. Kesimpulannya.

Analisis SWOT: Model Pengajaran Pemprosesan Maklumat .

.STRENGTH ( KEKUATAN ) • Model ini mempunyai maklumat yang holistik mengenai bagaimana minda memproses maklumat. mengeluarkan maklumat untuk menggunakannya jika perlu dan mengubahsuai maklumat. menerima maklumat. menyimpan maklumat.

• Memudahkan pelajar mengetahui isi pelajaran. • Pelajar hanya belajar konsep utama untuk diaplikasikan dalam pelajaran. .• Guru mengetahui teknik dan kaedah yang dapat membantu murid mengingati isi pelajaran.

bukan ditemui sendiri oleh pelajar. Guru lebih bersedia sebelum membuat pengajaran di dalam bilik darjah.Pengajaran Ekspositori • Pelajar dijelaskan secara verbal dan pelajar akan faham apa yang dijelaskan oleh guru. • Prinsip dan idea dalam pembelajaran dipersembahkan kepada pelajar dan seterusnya difahami oleh mereka. .

. pelajar dapat melibatkan diri dalam proses penaakulan bagi mengasahkan kemahiran menyoal dan membuat kesimpulan serta membina dan seterusnya menguji konsep dan hipotesis.Pengajaran Inkuiri • Berdasarkan pengajaran inkuiri.

.WEAKNESSES ( KELEMAHAN ) • Tahap kemampuan intelektual setiap pelajar berbeza antara satu sama lain. Pengajaran Inkuiri • Pelajar mungkin akan meneroka prinsip atau idea yang tidak begitu tepat.

bergantung • Pelajar memerlukan motivasi untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam pengajaran. • Penggunaan pengajaran ini sepenuhnya kepada guru-guru. .Pengajaran Ekspositori • Guru perlu menarik perhatian pelajar ketika ingin memulakan proses pembelajaran.

. • Sebahagian pelajar akan menghadapi masalah dalam memahami isi pelajaran.Pengajaran Ekspositori • Tidak sesuai untuk pelajar yang mempunyai masalah pemahaman dan kurang berminat dalam pembelajaran semasa guru mengaplikasikan pengajaran ekspositori.

.OPPORTUNITIES ( PELUANG ) • Memberi peluang kepada guru untuk membuat pilihan daripada salah satu model yang terdapat dalam model pembelajaran pemprosesan maklumat untuk sesi pengajaran supaya dapat menarik perhatian pelajar. • Pelbagai fasa dan teori-teori mengenai proses pengajaran dan cara menyimpan maklumat dalam ingatan jangka masa panjang telah diperkenalkan.

iaitu maklumat yang tepat dan terus daripada guru.• Menerusi model pemprosesan maklumat ini. Pengajaran Ekspositori • Pelajar dapat memahami konteks konsep dan prinsip. pelbagai peluang yang boleh diambil oleh guruguru mahupun pelajar dalam mengaplikasikan model ini di dalam proses pengajaran dan pembelajaran supaya menjadi lebih berkesan. .

. • Model ini dapat menunjukkan kesedaran penghargaan mengenai potensi diri pelajar. • Dapat memotivasikan pelajar supaya mengambil inisiatif. dan • Pelajar dapat melatih pemikiran mereka untuk mencari lebih banyak maklumat sendiri.Pengajaran Inkuiri • Pelajar dapat menetapkan matlamat untuk diri sendiri.

• Pelajar mungkin tidak menimbulkan keinginan dan tidak aktif terhadap pembelajaran.THREAT ( HALANGAN ) Pengajaran Ekspositori • Oleh kerana model ini bergantung sepenuhnya kepada guru. hasil pembelajaran tidak akan tercapai sekiranya guru gagal mengajar dengan baik. .

Pengajaran Ekspositori • Guru perlu mempelbagaikan pengajaran dan pembelajaran mengelakkan murid merasa bosan. Pelajar akan keliru dengan isi pelajaran apabila mereka tidak memahami apa yang guru sampaikan. . aktiviti untuk • Peneguhan yang diberikan perlulah bersesuaian dengan tahap dan potensi pelajar.

Model Behavioral .

kita mempunyai mekanisme pembentukan kendiri yang berupaya untuk mengubahsuai tingkah laku berdasarkan maklum balas tentang sejauh mana kita berjaya melakukan tugas yang diberi. • Kumpulan model ini mengesyorkan programprogram yang boleh digunakan untuk mengurangkan fobia. pembelajaran berasaskan ganjaran Thorndike dan kajian Watson serta rakan-rakan. mengembangkan kemahiran-kemahiran sosial dan menangani kebimbangan dan sebagainya. • Merujuk kumpulan model ini.• Model ini berasaskan eksperimen pelaziman klasik Pavlov. .

PENGAJARAN LANGSUNG MODEL BEHAVIORAL PEMBELAJARAN MASTERI .

di mana pelajar terarah matlamat dan persekitaran pembelajaran adalah terstruktur.PENGAJARAN LANSUNG • Merupakan satu pendekatan untuk pengajaran kamahiran-kemahiran asas. • Model ini berarahkan guru di mana guru akan menyampaikan isi pengajaran secara langsung kepada murid-murid serta menstruktur masa pengajaran supaya menyusun langkah pengajaran dan pembelajaran. .

2. PERKEMBANGAN Guru memberikan penerangan.PRINSIP-PRINSIP 1. huraian. PENGENALAN Topik atau maklumat yang dipelajari akan disampaikan kepada murid. . contoh atau model tentang apa-apa yang ingin dipelajari dengan jelas serta menyemak pemahaman pelajar melalui penyoalan.

guru memantau aktiviti atau tugasan yang diberikan. Di samping itu. AMALAN TERBIMBING Peluang diberikan kepada pelajar untuk melatih apa-apa yang diharapkan oleh mereka untuk dikuasai. . PENUTUP Guru-guru mengakhiri pelajaran dengan merumuskan apa-apa yang telah diajar. 4.3.

LATIHAN KENDIRI Tugasan-tugasan diberikan untuk mengukuhkan pembelajaran tanpa bantuan guru. . 6.5.PENILAIAN Kemajuan pelajar dinilai untuk menentukan tahap-tahap penguasaan.

. • Pembelajaran disusun daripada mudah kepada kompleks. • Model ini digunakan untuk menyesuaikan pengajaran di mana faktor perbezaan individu diambil kira.PEMBELAJARAN MASTERI • Merupakan satu kaedah pengajaran secara individu yang menggunakan kurikulum berstruktur dan dibahagikan kepada unit-unit kecil pengetahuan serta kemahiran yang akan dipelajari. sebelum disampaikan kepada murid-murid agar dapat mengikuti pengajaran guru mengikut kadar kecekapan masing-masing.

Analisis SWOT: Model Behavioral .

.STRENGTH ( KEKUATAN ) Pengajaran Langsung • Berpusatkan guru di mana guru menyampaikan isi pengajaran secara langsung kepada pelajar. • Masa pengajaran berstruktur dan dapat mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan. • Guru memilih dan mengarahkan pembelajaran.

• Pelajar dapat mengikuti pengajaran guru mengikut kadar kecekapan masing-masing disebabkan guru menyusun isi pelajaran dari mudah kepada kompleks. .Pembelajaran Masteri • Pelajar dapat memperolehi pencapaian akademik yang cemerlang disebabkan guru mengembangkan kemahiran yang hendak diajar secara langkah demi langkah.

Pembelajaran Masteri • Mengambil masa yang lebih banyak kerana mengambil kira perbezaan pelajar.WEAKNESSES ( KELEMAHAN ) • Model ini sesuai untuk mengajar bacaan dan matematik tetapi tidak sesuai untuk mata pelajaran yang mirip kepada penerokaan dan penemuan. .

• Perbincangan ditumpukan kepada kandungan yang ditetapkan sahaja. • Perbincangan yang tidak berkaitan dengan topik yang terkandung dalam akademik diminimumkan. pelajar tidak dapat melibatkan diri dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Pengajaran Langsung • Kebebasan pelajar diabaikan. . • Kurang interaksi antara guru dengan pelajar.

latihan struktur dan latihan KBKK. . • Guru boleh menerangkan konsep atau kemahiran baru dengan menggunakan bahan pengajaran yang menarik. • Pelbagai latihan boleh diadakan seperti latihan objektif.OPPORTUNITIES ( PELUANG ) • Menghubungkaitkan isi pengajaran dengan pengetahuan pelajar sebelumnya dan pengetahuan yang sedia ada diketahui oleh pelajar.

.THREAT ( HALANGAN ) Pembelajaran Masteri • Sifat sosial yang positif tidak dapat dipupuk dalam kalangan pelajar.

.

Apa itu SWOT? • • • • S W O T STRENGTH WEAKNESS OPPORTUNITIES THREAT (KEKUATAN) (KELEMAHAN) (PELUANG) (HALANGAN) .1.

2. Model Pengajaran Pemprosesan Maklumat dibahagi kepada 2 iaitu : • Pengajaran Ekspositori • Pengajaran Inkuiri .

3. SWOT dibahagi kepada 2 faktor iaitu : • Faktor luaran • Faktor dalaman .

Faktor luaran merangkumi __________ dan___________.4. • Peluang • Halangan .

Faktor dalaman merangkumi __________ dan __________.5. • Kekuatan • Kelemahan .

. • Pelajar mungkin akan meneroka prinsip atau idea yang tidak begitu tepat. Nyatakan satu kelemahan Pengajaran Inkuiri.6.

Betul atau tidak? • Betul.7. Pengajaran Eksporitasi membantu pelajar menerima maklumat yang jelas dan betul secara langsung daripada guru. .

Model Pengajaran Behavioral dibahagikan kepada 2 iaitu : • Pengajaran Langsung • Pembelajaran Masteri .8.

Nyatakan satu kelebihan Pengajaran Eksporitasi. • Prinsip dan idea dalam pembelajaran dipersembahkan kepada pelajar dan seterusnya difahami oleh mereka. Guru lebih bersedia sebelum membuat pengajaran di dalam bilik darjah. • Pelajar dijelaskan secara verbal dan pelajar akan faham apa yang dijelaskan oleh guru.9. . bukan ditemui sendiri oleh pelajar.

Apakah kekuatan Pembelajaran Masteri dalam Model Behavioral? .• Pelajar dapat memperolehi pencapaian akademik yang cemerlang disebabkan guru mengembangkan kemahiran yang hendak diajar secara langkah demi langkah. • Pelajar dapat mengikuti pengajaran guru mengikut kadar kecekapan masing-masing disebabkan guru menyusun isi pelajaran dari mudah kepada kompleks. 10.

Bhd.com/doc/99908238/Analisis-SwotDalam-Model-Pengajaran-Pemprosesan-MaklumatDan-Model-Behavioral . Selangor : Oxford Fajar Sdn. Murid dan Alam Belajar.scribd.scribd. Pong Ying & Sharifah Fakhriah Syed Ahmad ( 2009 ).scribd.Rashid. Boon.com/doc/63017823/Analisis-SwotDalam-Model-Pemprosesan-Maklumat-Dan-Model • http://www.com/collections/3807622/AnalisisModel-Pemprosesan-Maklumat-menggunakan-TeknikSWOT • http://www.BIBLIOGRAFI • Noriati A. • http://zh.

TERIMA KASIH~ .