You are on page 1of 78

FCE3900

PENYELIDIKAN PENDIDIKAN ALAT UKUR PENYELIDIKAN
Minggu 11

1

OBJEKTIF
• Memahami maksud alat pengukuran dalam penyelidikan. • Menggunakan alat pengukuran dalam penyelidikan pendidikan.

2

Jenis Alat Ukur atau Instrumen Kajian
1.

Ujian
mengukur prestasi maksimum

2.

Skala/Inventori
mengukur pemeringkatan ciri-ciri subjek (contoh: Minnesota Multiphasic Personality Inventory, MyersBriggs Type Indicator)

3.

Soal Selidik
mendapatkan maklumat daripada N yang besar

4.

Lain-lain
teknik sosiometrik & teknik projektif (contoh: Thematic Apperception Test, Roscharch Inkblot Test)
3

bidang. kecerdasan atau bakat. Bagi mengukur penguasaan pelajar dalam sesuatu mata pelajaran. kemahiran.Ujian    Satu set rangsangan (soalan atau kenyataan) untuk mendapatkan respons subjek berasaskan pemarkahan. 4 . Tahap penguasaan pelajar dikuantifikasikan dengan memberi markah kepada jawapan yang diberi.

Ujian 5 .

 Ujian Bakat.  Ujian Kecerdasan (mental.  6 . Sikap dan Minat.Jenis-jenis Ujian Ujian Pencapaian.  Ujian Prestasi. emosi & rohani).  Ujian Personaliti.  Ujian Kecekapan.

satu minggu. Ada ujian binaan guru dan ujian piawai 7 . setengah semester atau sepanjang semester. Boleh digunakan untuk menilai keberkesanan pengajaran guru.Ujian Pencapaian      Mengukur secara khusus sejauh mana pelajar menguasai isi sesuatu mata pelajaran yang diajar Mempersoalkan apa yang pelajar telah belajar Penguasaan isi mata pelajaran berlaku dalam sesuatu tempoh sama ada selepas sesuatu sesi pelajaran.

 Menentukan bilangan item.Merancang Ujian Pencapaian: Mengenal pasti objektif.  Menentukan jenis item (subjektif / objektif).  Menentukan paras kesukaran.  8 .  Menentukan kandungan ujian.

kecerdasan emosi dan kecedasan rohani. Memberi tumpuan kepada prestasi umum pelajar. Jenis: Kecerdasan mental. 9 .Ujian Kecerdasan     Mengukur kebolehan pelajar menyesuaikan diri dengan persekitaran. Kecerdasan melibatkan proses menakul persekitaran bagi menyelesaikan masalah.

Ujian Prestasi      Menghendaki pelajar melakukan aktiviti yang diperlukan ujian kertas pensil digunakan untuk mengelak berlakunya tekaan. dan untuk memberi penekanan terhadap fakta Memberi rangsangan kepada pelajar untuk memperkenal dan mengembangkan aktiviti pemikiran dan taakulan berasaskan kurikulum yang diajar Teknik folio. rakaman Contoh: prestasi dalam kursus tertentu 10 .

11 . melakar reka bentuk bangunan. dan sebagainya.Ujian Kecekapan   Mengukur kemahiran dan kecekapan dalam melakukan sesuatu tugas yang dipelajari Contoh: kecekapan melukis. kecekapan memasak. kecekapan berlari.

Ujian Bakat Digunakan untuk membuat telahan tentang kebolehan pelajar belajar pada masa hadapan  Bakat merujuk kepada apa yang pelajar boleh belajar  Contoh: Ujian Bakat Bermain Bola Sepak. & Ujian Bakat Seni  12 .

Ujian Personaliti     Digunakan bagi memahami tingkah laku pelajar khususnya sikap dan motivasi mereka Mengukur kewujudan keadaan atau trait dalaman seseorang (introvert/ekstrovert) Ujian sikap: mengukur kepercayaan yang mendorong pelajar memberikan gerak balas terhadap sesuatu rangsangan Ujian minat: mengukur kecenderungan seseorang pelajar melakukan sesuatu perkara atau terhadap sesuatu bidang. 13 .

Skala atau Inventori 14 .

sikap. dan persepsi.Skala atau Inventori   Untuk mengukur pemboleh ubah kualitatif yang berbentuk gagasan seperti ciri tingkah laku. minat. dan personaliti yang dapat diukur secara kuantitatif. 15 . ujian sikap. Digunakan dalam ujian personaliti.

Soal Selidik 16 .

kehendak. latar belakang pelajar. dan jawapan dipilih. Terdiri daripada jenis jawapan dibina.Soal Selidik    Digunakan bagi mendapatkan maklumat umum tentang fakta. Soal Selidik boleh dipos atau diberi secara langsung kepada subjek. kepercayaan. status sosio ekonomi. 17 . pendapatan atau tahap pendidikan.

7. Berasaskan kepada objektif dan definisi operasi. 2. Disusun secara psikologi : mudah ke susah. 4. Soalan tidak prejudis. 5. Disemak dengan pengalaman & sorotan berkaitan. Nyatakan soalan atau pilihan jawapan dengan jelas.Ciri-ciri soal selidik yang baik: 1. 9. Tempoh menjawab minimum. Jawapan ikhlas. 6. Soalan tidak memesong/memaksa subjek. 18 . Tentukan kesesuaian soalan atau pernyataan. 8. 3.

Soalan dan maklumat diperlukan mudah. Pastikan kesesuaian masa menjawab. 6. Format menarik. jelas dan ringkas. 4. Digunakan untuk bilangan subjek yang ramai dan pelbagai. soal selidik gantian.Soal Selidik Pos   1. menghantarkan surat ingatan. 7. dan surat penghargaan dan maklum balas jika perlu. Sertakan sampul jawapan bersetem yang dan beralamat sendiri. 5. 2. 19 . Sertakan surat pengenalan (tujuan dan nilai penyelidikan) dan surat sokongan (pihak berwibawa). Lakukan usaha memastikan pulangan tinggi dengan minimumkan kesukaran subjek menjawab. 3. Penyelidik perlu memastikan pulangan tinggi dengan cara: Nyatakan kepentingan soal selidik kepada subjek.

Temu Bual 20 .

 Kekuatan: + kerjasama. + Mudah suai. 21 . sikap dsb. Dipengaruhi oleh personaliti subjek dan penyelidik. Pengaruh faktor luaran. tenaga dan kos yang tinggi. mengikut situasi subjek. kebosanan.  Kelemahan: - Memerlukan masa. Kaedah tertua. + Hubungan lebih erat.Temubual    Melibatkan penyelidik dan subjek hadir sama. kebolehan merekod. jawapan lebih tepat. kurang pengetahuan tentang kajian. keletihan. interaksi secara langsung dan aktif. membuang masa. Soalan dibina untuk merangsang maklumat.

Pemerhatian 22 .

Peranan penyelidik sebagai pemerhati.Pemerhatian      Memerhati tingkah laku berdasarkan pemboleh ubah yang dikenal pasti seperti masa berbeza akan menyebabkan tingkah laku berbeza. 23 . Aktiviti penyelidik adalah melihat. mendengar dan merekod. Perlu dikenalpasti tingkah laku secara ekslusif (tidak ada pertindanan tingkah laku) dan extensive (kenal pasti kemungkinan kejadian semua tingkah laku). Penyelidikan bernilai tinggi jika dilakukan secara objektif.

     Jawapan tepat jika subjek bereaksi positif. hilang keobjektifan ketika merekod maklumat.  Pemerhatian turut serta Penyelidik berada dalam unit sosial subjek dan bergaul dengan subjek tetapi tidak mempengaruhi subjek.Jenis Pemerhatian 1. isu perasaan seperti simpati. Masalah yang timbul adalah reaksi subjek. 24 . Sukar mencatatkan tingkah laku: Isu penerimaan dan penolakan subjek. Jawapan kurang tepat jika subjek bereaksi negatif. Penyelidik dan subjek lebih mengenali.

 Pemerhatian tidak turut serta: Penyelidik berada di luar unit sosial yang dicerap.2. perasaan dan simpati penyelidik. 25    . Penyelidik tidak mencampuri tingkah laku subjek. Maklumat lebih dipercayai kerana kurang dipengaruhi oleh reaksi subjek. Kesan sampingan berlaku jika subjek dan unit sosial sedar akan kehadiran penyelidikan sebagai pemerhati.

Pembinaan Instrumen 26 .

3. Mudah tadbir. Tentukan kesesuaian bilangan. 9. 27 . Tentukan kesesuaian aras diskriminasi. 8. Tentukan kesesuaian aras kesukaran. Tentukan kesesuaian kebolehpercayaan.Prinsip Pembinaan Instrumen Kajian 1. 6. Tentukan sama ada jawapan dibina dan atau dipilih. 2. Mudah tafsir. Berpandukan objektif penyelidikan. 4. 7. 5. Berasaskan definisi operasi pemboleh ubah.

Ciri-ciri soal selidik yang baik: • • • • • • • • • Berasaskan kepada objektif dan definisi operasi. 28 .Soal Selidik   • Digunakan bagi mendapatkan maklumat. Soalan tidak prejudis. Nyatakan soalan atau pilihan jawapan dengan jelas. Pilihan jawapan saling ekslusif dan habisan. Soalan tidak memesong atau memaksa subjek. Tentukan kesesuaian soalan atau pernyataan. Disusun secara psikologi : mudah ke susah. Tempoh menjawab minimum. Jawapan ikhlas. Disemak dengan pengalaman dan sorotan berkaitan.

2. Senaraikan pembolehubah yang ingin dikaji dan rujuk teori dan model berkaitan dengan pembolehubah yang dikaji. 4. Bina Jadual Penentuan Indeks Pengukuran. Rujuk pakar dalam bidang berkenaan. Jalankan ujian-pra. 5. 29 . 3. Jalankan ujian atau kajian rintis (pilot test/study).Langkah Membentuk Instrumen Kajian 1.

3. Kelancaran Penghuraian Jumlah item 20 6 7 30 . Sub-Indeks (Pemikiran kreatif) Bil. Item Keaslian 7 2. 1.Jadual Penentuan Indeks Pengukuran Jenis instrumen : Soal Selidik Jenis Item : aneka Pilihan Pembolehubah : Pemikiran Kreatif Bil.

KESAHAN (VALIDITY) 31 .

Validity refers to the degree in which our test or other measuring device is truly measuring what we intended it to measure. Sejauh mana alat mengukur apa yang ia sepatutnya ukur .

Kesahan bermaksud kebolehan ujian mengukur apa yang sepatutnya diukur. 1982. 1997) Kesahan sesuatu alat pengukuran merujuk kepada sejauh manakah alat yang digunakan mengukur data yang dikehendaki untuk mencapai objektif kajian (Mohd Majid Konting. Sax & Newton. al (2005) . Youngman & Eggleston. 1990) Kesahan ialah sejauhmanakah dapatan kajian atau data yang dikumpul dapat memberikan penjelasan yang bermakna kepada kajian yang dilakukan (Ary et.

al (2005) . 1990) Kesahan ialah sejauhmanakah dapatan kajian atau data yang dikumpul dapat memberikan penjelasan yang bermakna kepada kajian yang dilakukan (Ary et.Kesahan sesuatu alat pengukuran merujuk kepada sejauh manakah alat yang digunakan mengukur data yang dikehendaki untuk mencapai objektif kajian (Mohd Majid Konting.

Based on Internal Structure Kesahan Gagasan Construct (determination of the significance. meaning. purpose. and use of the scores) Based on Relations to Other Variables Based on content Kesahan Kriteria Criterion-referenced (scores are a predictor of an outcome or criterion they are expected to predict) Concurrent Evidence Predictive Evidence Kesahan Kandungan Content (representative of all possible questions that could be asked) Content validation is usually carried out by experts .

kesahan serentak (concurrent validity) dan kesahan gagasan (construct validity) .Menurut Fraenkel & Wallen (1996) kesahan boleh dibuktikan melalui beberapa kaedah seperti kesahan isi kandungan (content validity). kesahan telahan (predictive validity).

Berdasarkan kepada skop dan objektif dan kandungan sesuatu bidang yang dikaji. Matlamat utama ialah untuk memastikan semua isi dan kandungan bidang yang diukur menggambarkan bidang tersebut.Evidence Based on Content Kesahan Kandungan (Content Validity)     Sejauh mana alat merangkumi kandungan sesuatu bidang. . Pendapat pakar atau penilai luar diperlukan bagi menilai kesesuaian butiran bagi domain yang dipilih.

There is no easy way to determine content validity aside from expert opinion.Content validity… …is concerned with a test’s ability to include or represent all of the content of a particular construct. but also questions on verbal reasoning. not only must there be questions on math. but does it represent all of intelligence? The answer to these questions is obviously no. The question “1 + 1 = ___” may be a valid basic addition question. . Would it represent all of the content that makes up the study of mathematics? It may be included on a scale of intelligence. To develop a valid test of intelligence. and every other aspect of the construct we call intelligence. analytical ability.

2. 3. have you included any irrelevant items?) .e.. Do the items appear to represent the thing you are trying to measure? Does the set of items underrepresented the construct’s content (i.Content validity… 1.e. have you excluded any important content areas or topics?) Do any of the items represent something other than what you are trying to measure (i..

3. Bidang kandungan mestilah dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang secara umum diterima maknanya. 4. . Bidang mestilah relevan dengan tujuan penggunaan ujian. lima syarat ini perlu dipenuhi: 1. Bidang mestilah dihuraikan dengan jelas.Content validity… Sebelum sesuatu instrumen itu dikatakan mempunyai kesahan kandungan. Hakim-hakim yang berkelayakan mestilah bersetuju bahawa bidang telah disampel secara mencukupi. 2.

. Unidimensional – all the item measure are single construct.Evidence Based on Internal Structure (Construct Validity)  Kesahan Gagasan    To measure several components or dimensions of a construct. Use Factor Analysis to analyzes correlations among test items and tells you the number of factors present. Its tell you whether the test is unidimensional or multidimensional. Multidimensional – different set of item tap different construct or different component of a broader construct.

.70) for the test.e.…… Internal Structure      Factor analysis tell you how many dimensions or factors your test items represent.. Also can obtain a measure of test homogeneity (i. the degree to which the different items measure the same construct or trait) Use coefficient alpha (Alpha Cronbach) for the test of homogeneity. Examine the items that are contributing to your low coefficient alpha and consider eliminating or revising them.g. <. If the alpha is low (e. . then some items might be measuring different constructs or some items might be bad.

Based on Relations to Other Variables Kesahan Kriteria (Criterion Validity)      Obtained by relating your test scores to a relevant criterion. . A criterion is the standard or benchmark that you want to predict accurately on the basis of scores from your test. Ditentukan dengan analisis korelasi antara dua set markah. Calculate correlation coefficients for the study of validity – validity coefficients. Sejauh mana kaitan antara alat dengan kriteria luaran yang berkecuali (sama ada item mengukur kriteria yang hendak diukur).

Concurrent Validity Concurrent Validity refers to a measurement device’s ability to vary directly with a measure of the same construct or indirectly with a measure of an opposite construct. are not good measures of intelligence.e. An obvious concern relates to the validity of the test against which you are comparing your test. for example. you have concurrent evidence. Some assumptions must be made because there are many who argue the Wechsler scales.. e. for example. concurrently) and then correlating the two set of scores.g. Administering the focal test and criterion test at approximately the same point in time (i. If the two sets of scores highly correlated. . It allows you to show that your test is valid by comparing it with an already valid test. A new test of adult intelligence. would have concurrent validity if it had a high positive correlation with the Wechsler Adult Intelligence Scale since the Wechsler is an accepted measure of the construct we call intelligence.

• Take more time and effort than concurrent evidence. at a future time. In order for a test to be a valid screening device for some future behavior. The GMAT is used to predict success in business school. The SAT is used by college screening committees as one way to predict college grades. they would be worthless . The main concern with these. it must have predictive validity. And the LSAT is used as a means to predict law school performance. measuring them on the criterion measure.Predictive Validity • Obtain predictive evidence of validity by measuring your participants at one point in time on your test and then. and many other predictive measures is predictive validity because without it. but it can provide superior evidence that your test does what you want it to do.

survey.Reliability is synonymous with the consistency of a test. Base on the inconsistency of this scale. Consider an important study on a new diet program that relies on your inconsistent or unreliable bathroom scale as the main way to collect information regarding weight change. observation. any research relying on it would certainly be unreliable. Would you consider their results accurate? . or other measuring device. Imagine stepping on your bathroom scale and weighing 140 pounds only to find that your weight on the same scale changes to 180 pounds an hour later and 100 pounds an hour after that.

Scores from measuring variables that are stable and consistent .Kebolehpercayaan   Sejauh mana instrumen mengukur dengan tekal apa yang hendak diukur.

Test-retest Reliability Internal Consistency Reliability Equivalent Forms Reliability .

Contoh: Ujian diberikan kepada 100 individu untuk satu masa dan diulangi pada masa berlainan. Dua set markah ini dikorelasikan. .Test-Retest Reliability Merujuk kepada ketekalan atau stabiliti markah ujian jika dilakukan pada masa yang berbeza. Sekiranya individu memperoleh markah tertinggi dalam ujian 1 juga memperolehi markah tertinggi dalam ujian 2. begitu juga individu yang mendapat markah terendah dalam ujian 1 juga mendapat markah terendah dalam ujian. Oleh itu soalan ujian tersebut mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi. maka dikatakan mempunyai korelasi yang tinggi.

The two set of scores are than correlated. Menggunakan satu alat yang dibina dan satu lagi yang piawai. Ditadbir ke atas subjek yang sama dan pada masa yang sama atau masa yang lain. If this reliability coefficient to be very high and positive. the item measure the same construct. the items are the same difficulty level. and interpreted in the same way. scored. This means that they have the same number of items. and the test is administered. Equivalent form means that two tests are constructed so that they are identical in every way except for the specific items asked on the test. and individuals who performed poorly on the first form of the test should perform poorly on the second test. that is the individuals who do well on the first form of the test should also do well on the second form.Equivalent Forms Reliability       Refers to the consistency of a group of individual’s scores on two equivalent forms of a test designed to measure the same characteristic. .

The test-retest methods of assessing reliability are general methods that can be used with just about any test.Internal Consistency Reliability     Internal consistency refers to how consistently the items on a test measure a single construct or concept. Two indexes of internal consistency: o Split half reliability o Coefficient alpha . Internal consistency measures are convenient and are very popular with researchers because they require one group of individuals to take the test one time.

Split-half reliability • Splitting a test into two equivalent halves and then assessing the consistency of the scores across the two halves of the test. • The low correlation indicates that the test was unreliable. a high correlation indicates that the test was reliable. . • Compute the correlation between scores on the two halves of the test using Spearman-Brown formula. • Divide the test into halves and correlate the scores from the two halves.

.g.09) for clinical testing purposes. ≥ . Alpha Cronbach • Coefficient alpha tells you the degree to which the items are interrelated.. Rule of thumb: • At a minimum. greater than or equal to .Coefficient alpha • Lee Cronbach 1951) developed coefficient alpha.07 for research purposes and somewhat greater than that value (e.

Validity and reliability .

Sekiranya pekali kebolehpercayaan rendah??? .

. Situasi dan masa pengukuran hendaklah piawai. Item hendaklah bentuk sejenis. Arahan mestilah jelas dan ringkas.Meningkatkan Kebolehpercayaan       Pernyataan item mestilah jelas dan tepat. serupa dan terkawal. Elakkan gangguan ke atas subjek. Elakkan kebimbangan subjek dengan memberi jaminan keselamatan dan kerahsiaan ke atas maklumat yang diberi.

arahan yang tidak lengkap dan item yang sukar dijawab. Matlamatnya adalah untuk mencari masalah dalam soal selidik.Fasa terakhir tinjauan sebelum pengumpulan data bermula. termasuk soalan yang lemah. .

dicadangkan sekurangkurangnya 25 orang. lakukan dua kali ujian rintis.Tidak boleh gunakan kumpulan fokus sebenar. lebih baik antara 50 – 75 orang. Garis panduan ujian rintis Jumlah responden tidak ditentukan dengan tepat. Untuk kajian baharu. .

Train researchers to collect observational data Develop standard written procedures for administering an instrument Procedures for Administering the Data Collection Respect individuals and sites during data gathering (ethics) Obtain permission to collect and use public documents .

school district) What Permissions Are Needed: Obtaining Permission Parents of participants who are not considered adults Campus approval (e..g. university or college) and Institutional Review Board (IRB) .g..Institutional or organizational (e.

Tiga Aspek: 1.Kesahan   Sejauh mana alat mengukur apa yang ia sepatutnya ukur. 3. 2. Kesahan Gagasan Kesahan Kandungan Kesahan Kriteria 61 .

Pendapat pakar atau penilai luar diperlukan bagi menilai kesesuaian butiran bagi domain yang dipilih. Matlamat utama ialah untuk memastikan semua isi dan kandungan bidang yang diukur menggambarkan bidang tersebut.Kesahan Kandungan       Sejauh mana alat merangkumi kandungan sesuatu bidang. 62 . Bina Jadual Penentuan bagi mengenalpasti domaindomain yang hendak diukur. Berdasarkan kepada skop dan objektif dan kandungan sesuatu bidang yang dikaji. Jika kandungan luas. perlu persampelan kandungan.

motivasi) yang diukur. Walau pun berbentuk abstrak. tempoh masa membuat latihan matematik dan sebagainya. 63 . Analisis faktor digunakan bagi membina alat ukur gagasan. terdapat ciri atau kesan daripada kewujudan atau ketidak wujudan sesuatu gagasan pendidikan (diukur secara tak langsung berasaskan kesan atau ciri yang terhasil daripada gagasan). Contoh: Minat terhadap matematik adalah terdiri daripada bilangan latihan.Kesahan Gagasan     Sejauh mana alat menghasilkan gerak balas yang mewakili gagasan (sikap.

Kriteria Jangkaan: kriteria yang ditunjukkan pada masa hadapan selepas pengukuran. Misalnya.Kesahan Kriteria     Sejauh mana kaitan antara item alat dengan kriteria luaran yang berkecuali (sama ada butir mengukur kriteria yang hendak diukur). Kriteria Serentak: kriteria yang ditunjukkan pada masa yang sama dengan pengukuran. Ditentukan dengan analisis korelasi antara dua set markah (markah alat dibina dengan alat kriteria). 64 . kebolehan bermain muzik pada suatu masa hadapan selepas pengukuran dilakukan. kebolehan semasa bermain muzik. Misalnya.

KEBOLEH PERCAYAAN (RELIABILITY) 65 .

Keboleh percayaan alat ukur adalah ketekalan alat mengukur pemboleh ubah atau gagasan.Kebolehpercayaan    Sejauh mana alat mengukur dengan tekal apa yang hendak diukur. 66 . Variasi atau perubahan yang wujud antara dua pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang sama merupakan aspek yang penting dalam menentukan ketekalan alat ukur.

 Kaedah menguji kebolehpercayaan: 1.Cara menentukan kebolehpercayaan alat ukur Indeks Kebolehpercayaan  Merupakan pekali yang menunjukkan ketekalan sesuatu alat ukur. Kaedah Bentuk Setara (Equavalent Form) 67 . Kaedah Uji dan Uji Kembali (Test-retest) 3.  Ditentukan dengan menggunakan pekali korelasi antara dua set respons (markah) yang diperolehi hasil daripada gerak balas subjek terhadap alat ukur. Kaedah Bahagi Dua (Split-half) 2.

Kaedah Bahagi Dua      Alat ukur yang sama ditadbirkan hanya sekali ke atas subjek (hanya uji sekali). Gunakan formula Spearman-Brown. Kuder Richardson dan Alpha Cronbach untuk mendapatkan pekali korelasi. Pekali korelasi yang positif dan teguh antara dua set markah menunjukkan indeks kebolehpercayaan yang tinggi. 68 . Respons pada butir yang bernombor ganjil diasingkan daripada butir yang bernombor genap. Kedua-dua set markah dikorelasikan.1.

Pekali Alpha Cronbach adalah berasaskan kepada sisihan piawai alat ukur dan sisihan piawai butir-butir yang berlainan. 69 . Bergantung kepada ketekalan prestasi individu dari satu butir ke satu butir yang lain (darjah persetujuan terhadap butir-butir pernyataan).Pekali Alpha Cronbach (α)    Digunakan untuk mengukur ketekalan dalaman dan homogeniti.

butir B 70 .• Pekali alpha berasaskan kepada sisihan piawai alat ukur dan sisihan piawai butir yang berlainan n S   S  n 1 S 2 A 2 A 2 A 2 2 B  S  varians alat ukur  S  Jumlah var ians butir .

Kaedah Uji dan Uji Kembali    Ujian yang sama ditadbirkan dua kali kepada respondens yang sama. pada masa yang berlainan. 71 .2. Pekali korelasi = Indeks keboleh percayaan. Dua set markah itu dikorelasikan.

Kedua-dua alat setara dari segi kandungan (isi kandungan dan tahap kesukaran) tetapi berbeza dari segi penyampaian. 72 . Markah dua alat dikorelasikan dan hasil korelasi adalah sama dengan pekali kestabilan kesetaraan.3. Ditadbir ke atas subjek yang sama dan pada masa yang sama atau masa yang lain. Menggunakan satu alat yang dibina dan satu lagi yang piawai. Kaedah Bentuk Setara (Equavalent Forms)      Digunakan apabila ada kemungkinan subjek akan ingat respons pada ujian pertama.

Meningkatkan Kebolehpercayaan
   

 

Pernyataan butir mestilah jelas dan tepat. Arahan mestilah jelas dan ringkas. Butir hendaklah bentuk sejenis. Situasi dan masa pengukuran hendaklah piawai, serupa dan terkawal. Elakkan gangguan ke atas subjek. Elakkan kebimbangan subjek dengan memberi jaminan keselamatan dan kerahsiaan ke atas maklumat yang diberi.
73

Ujian Rintis

74

Fasa terakhir tinjauan sebelum pengumpulan data bermula. Matlamatnya adalah untuk mencari masalah dalam soal selidik, termasuk soalan yang lemah, arahan yang tidak lengkap dan item yang sukar dijawab.

75

Garis panduan ujian rintis 1. 2. Tidak boleh gunakan kumpulan fokus sebenar. dicadangkan sekurangkurangnya 25 orang. 3. 76 . lakukan dua kali ujian rintis. Jumlah responden tidak ditentukan dengan tepat. lebih baik antara 50 – 75 orang. Untuk kajian baru.

Pengumpulan Data 77 .

SEKIAN TERIMA KASIH 78 .