You are on page 1of 12

Lakshmi Shobane in Telugu

§ñ ¢¸l¼±¸Yj±µæ £±µWhµ §ñ v°½î¥Ñsû¹¶m ¶plµ

-

¥Ñsû¹¶mÈ¢né±Ç ¶ªÀ±µ±ÍyµÀ ¶ªÀsûµSµnSÇ ¥Ñsûµ¶mÈ¢né ¶ ªÀSµÀgnSÇ |
¥Ñsûµ¶mÈ¢né±Ç iñ£Oµñ¶¢À±¸±ÀµÀSÇ ¥Ñsûµ¶mÈ¢né ¶ªÀ±µ»pñ±ÀµÀSÇ | ¥Ñsû¹Êm | ¶p|
v°½îm¸±¸±ÀµÀg±µ Vµ±µgOÇÖ ¶¥±µgÇAsÇ ¶p°º¢¸¶¬¶méSDZµSµÀÈ¢ |
¶p°º¢¸¶¬¶méSDZµSµÀÈ¢ C¶mÀl¼¶m ±µ°º¶ªw ¶m¶¢Àî ¶¢lûµÀ¶¢±µ±µ | 1 |
q¸v«¸Sµ±µ¶¢¶mÀé xvDZÀµÀwô OµfDZÀµÀvÀ s¹vÇ ¶¢À¶¬v°µÀ£À Gl¼»ªlµyµÀ |
s¹v ¶¢À¶¬v°µÀ£À Gl¼»ªlµy¹ lɤ q¸w¶ªw ¶m¶¢Àî ¶¢lûµÀ¶¢±µ±µ | 2 |
sζ¢Àî¶m ¶pñyµ±ÀµÀlµw hµ¶mé±µ»ª±ÀÇÀÀfµSµÃfº ¶ªÀ¶¢ÀîÈm±ÀµÃS¼ ¶¢ÀvS¼¶pê |
¶m¶¢Àî m¸±¸±ÀµÀgSµÃ F ±µÈ¢ÀîSµfºSµfºSµÃ Y¶mîÈ¢AsÀlµÀ C¶¢h¸±µ | 3 |
OµAsÀOµAeµlµ ¶ªÀhµå Oµdºàlµ ¶¢ÀASµy µ¶ªÃhµñ CAsÀYÈ¢±µfµÀ Oµ±µ±ÀµÀÀSµl¼ |
CAsÀYÈ¢±µfµÀ Oµ±µ±ÀµÀÀSµl¼ lûµ±¼»ª ¾ph¸As±µ¶¢ÁdÀà È¢À±ÇlµyµÀ | 4 |
LAlµÀ Oµ±µl¼Alµ Csûµ±ÀµÀ¶¢o¶¢yÇ ¶¢ÀhÍåAlµÀ ËODZÀÀAlµ ¶¢±µSµyµ |
OµÀAl¼vôl¸¶mAlµ ¶ªAlж¬ Ggº¶ªÀ¶¢ EAl¼±Ç ¶m¶¢Àî ¶ªv¶¬w | 5 |
qÏyǶ¢ O¸AW±ÀµÀ l¸¶¢À Gw¶¢ OºAOºgºSµyµÀ ¶mw¶¢ O¸vAlµÀSÇ ¶TvÀOǶmvÀ |
¶myµ¶mz¶ªÀ¶¢ ¶¢ÀÀlµÀçÈ¢ÀÀSµlµ VÇvÀÈ¢ v°½î ¶ªv¶¬w ¶m¶¢Àî ¶¢lûµÀ¶¢±µ±µ | 6 |
±µ¶mélµ È¢ÀÀvÇSµdÀà W¶mél¸sûµ±µgSµyµ VÇÈmé ¶¢À¶¬v°µÀ£À lûµ±¼»ªlµyÇ |
VÇÈmé ¶¢À¶¬v°µÀ£À lûµ±¼»ªlµy¹ lÉ£ hµ¶mé ¶¢ÀÈm±ÀµÀ ¶¢lûµÀ¶¢±µ±µ ¶ª v¶¬w | 7 |
OµÀAsûµ OµÀVµlµ Ê¢ÀvÇ EAtdà ¶®±µSµyµÀ hµÀAtSµÀ±µÀyµ ¶¢ÀÀPOµ¶¢Àv |
hµÀAtSµÀ±µÀyµ ¶¢ÀÀPOµ¶¢Àvlµ ¶¢À¶¬v°ºî YSµlµAsÇ ¶¢lûµÀ¶¢±µ±µ ¶ªv¶¬w | 8 |

www.sumadhwaseva.com

by Narahari Sumadhwa

Page 1

com by Narahari Sumadhwa Page 2 .Lakshmi Shobane in Telugu ¶¢ÀÀiå¶m MvDZÀµÀnédàyÇ ¶¢À¶¬v°ºî Oµ¶ªÃå±¼ ivOµ lûµ±¼»ªlµyÇ | Oµ¶ªÃå±¼ ivOµ lûµ±¼»ªlµy¹ lÉ£ ¶ª±µöhµñ ¶¢ lûµÀ¶¢±µ±µ ¶ªv¶¬w | 9 | CAsÀY ¶m±ÀµÀ¶mSµyµ tAs¹lûµ±µlµ ¶¥¦ tAslÇAhÇȪ¶¢ ¶¢ÀÃSµÀi¶¢Àgº±ÀµÀ | sÇAslÇAhÇȪ¶¢ ¶¢ÀÃSµÀi¶¢Àgº±ÀµÀ ¶¢À¶¬v°½î GAsÀlµO½±ÀµÀw ¶¢lûµÀ¶¢±µ±ÇØ | 10 | ¶¢ÀÀiå¶m°µhDZÀÀdÀà ¶m¶¢±µhµélµ ¶¢ÀÀOµÀd¶¢ Èmiå±ÀµÀ Ê¢ÀvÇ lûµ±¼»ªlµyÇ | Èmiå±ÀµÀ Ê¢ÀvÇ lûµ±¼»ªlµy¹ lÉ£ hµ¶mé sûµOºå±ÀµÀ Y¶m±µ ¶ªv¶¬w | 11 | OµÀAlµ¶¢ÀAl¸±µ Y¹Z OµÀ¶ªÀ¶¢ÀSµyµ ¶¢ÅAlµlµ VÇAlµlµ hµÀ±µÀtSÇ hµÀ±µÀtlµyÇ | OµÀAlµ ¶¢±µälµ Oж¢ÀvÇ ¶¢À¶¬v°ºî OµÅÈp±ÀÀAlµ ¶¢lûµÀ¶¢±µ±µ ¶ªv¶¬w | 12 | IAlÇAlµÀ s¹fµlµ C±µ£Alµlµ ¶¢ÃvDZÀµÀ EAl¼±Ç qÏyǶ¢ Oͱµyµw | EAl¼±Ç qÏyǶ¢ Oͱµyµwô lûµ±¼»ªlµyÇ C¶¢zAlµÀ ¶¢lûµÀ¶¢±µ±µ ¶ªv¶¬w | 13 | lÉ¢¸ASµ ¶pdÇà±ÀµÀ Ê¢ÀvÀ ¶¬Îl¼çODZÀµÀ sû¹È¢ ¶¢À¶¬v°µÀ£À lûµ±¼»ªlµyÇ | sû¹È¢ ¶¢À¶¬v°µÀ£À lûµ±¼»ªlµy¹ lÉ£ hµ¶mé ʪ¶¢Oµ Y¶ m±µ ¶ªv¶ ¬w | 14 | F v°½îlÉ£±ÀµÀ O¸vÀASµÀ±µ ¶TvÀOǶmvÀ vÑv¹°º È¢ÀvôÈm ¶mfÇ hµAlµyµÀ | «¸v¹S¼ OµÀzõ±µç ¶ªÀ±µ±µ ¶ªsûDZÀµÀ OµAfµÀ DvÑW»ªlµyµÀ ¶¢À¶mlµwô | 15 | hµ¶mé ¶¢ÀOµÖyµ OµÀAlµ h¸Êm ÊpyµÀ¶¢ÁlµOÇÖ ¶¢À¶mél¼ m¸W ¶¢À¶¬v°½î | hµm¸é¶¢Àl¼Alµw Oµ±Ç±ÀµÀlÇ LsÎìsì±µ G¶méAhµ lж¨SµyµÈmgº»ªlµyµÀ | 16 | OÇv¶¢±µÀ hµvDZÀµÀñ¼ hµ¶pËSÇlµÀ ¶pÁgﶢ Sµz»ªlµç±É¶mà ¶pûv£vô | Yöw¶ªÀ¶¢ Oжpl¼ ¥¹¶p¶¢ OÍfµÀ¶¢±µÀ vvÈm±ÀµÀn¶¢±µÀ Lw¶ªÀ¶¢±Ç | 17 | Ivô ¥¹¶ªåòSµyÑl¼ lµÀ±µôsûµ Y¹ß¶m¶¢ Oµw»ª OÍfµÀ¶¢ SµÀ±µÀSµyµÀ | swôlµ lûµ¶mOÇÖ ¶¢À±µÀy¹S¼ Esì±µÀ ¶ªvôlµ ¶pÁ±Ð»¬hµOÍÖyµS¸lµ±µÀ | 18 | www.sumadhwaseva.

sumadhwaseva.com by Narahari Sumadhwa Page 3 .Lakshmi Shobane in Telugu O¸¶¢Àn±¼ÝhµmÍsì O¸£ÀnSÇ «ÒhÍsì sû¹£Àn±ÀµÀ »¬AlÇ ¶®±¼lµ¶¢mÍsì | O¸¶¢ÃAlûµm¸S¼ ¶¢ÀÀn±ÀµÀ O¸£ÀnËSÇlµ¶¢mÍsì O¸¶¢Àl¼ SµÀ±µÀhµvêS¸£À±ÀÇÀÀsì | 19 | ¶m¶¥ö˱Ƕ¥ö±µï¶¢ s±ÀµÀ¶ªÀ¶¢mÍsì ¶p±µ±¸¶¥ñ±ÀÀ»ª s¹yµÀ¶¢ F¶¥ö±µ mÍsì | ¶®¶ªï¶¢ ¶¢Ãfº ¶¬vÀôlµÀ±¼»ªOÍAfµ¶¢mÍsì ClµÅ¥¹ïA»Tñ±ÀÇÀÀsì LOµÖgämÍsì | 20 | ¶¢Ã¶¢¶m OÍAlÍsì ¶¢À±µÀy¹S¼¶¬¶mÀ Sµfµ ¶®±µö¶ m OÍAlÍsì syµwlµ | a¶¢±µ OÍAlÍsì OµÀvSÉfÇAlÇn»ªlµ ¦¶¢nAlÍsì s±ÀµÀv¹lµ | 21 | lûµ±µî GAdÎsì¶mw ȬȢÀî±ÀµÀ Ȭ¶ª±¼SÇ C¶¢ÀÀî hµOµÖ SµÀg£vô | °µÈ¢À±ÀµÀ tdÎàsì ¶m±µOµlµw a¶¢±µ ¶¢À±µî¶¢ È ¢Àdºà OÍw¶ªÀ¶¢ | 22 | Pyµ¶mAhÇ Lsì hµ¶mSÇ ¶ªvôlµ sû¹Sµï¶¢ swôlµSµAZ s±¼ËSÇlµ | lµÀ±µôsûµ¶¢ÀÀOºåSÇ lµÃ±µÈ¢AlÇn¶ªÀ¶¢ q¸h¸yµ hµyµOÇÖ Ezlµ S¸fµ | 23 | Ivô±¸±ÀµÀÀ¶¨ï¶¢ ¦A¶¥À¶¢Ã±µlɶ¢ ¶ªxôvDZÀÀAlµ hÍvS¼¶ªÀ¶¢ | LvÇô m¸n¶¢±µ nhµï¶¢ÀÀÌhÇýålDZÀµÀAlµÀ svô¶¢±Ç¶mé sûµZ¶ªÀ¶¢±µÀ | 24 | ¶pñOµÅi±ÀµÀ SµÀgl¼Alµ OµdÀà LfÇlµÀ m¸m¸ £OµÅiSÍyµS¸S¼ sûµ¶¢lµwô | ¶ªÀPlµÀ:P¶¢ÁAs sζ¢Ãîl¼ a¶¢±µÀ lµÀ:POÇÖ lµÃ±µyÇn¶p I¶mSÇgDZÀÇÀ | 25 | Lsìm¸¶¢¶m ¶¢ÀSµ ¶¢ÀhÍåsìm¸¶¢¶m È¢ÀÀ¶¢ÀîSµ Lsìm¸¶¢nSÇ ¶¥±ÀµÀm¸¶¬ | Lsìm¸¶¢¶m qϱµÀ¶¢ ¶¢Àiås챸¶¢nSµAZ Csì±µlµv¹¢¸Sµ ¶ªÀz¶¢±µÀ | 26 | Lsìm¸¶¢¶m m¸¶¢ÀOµAZ sÇVµÀÛ¶¢ Sµfµ ¶ª±µö±¼S¸¶¢ C¶¢ÀÅhµ¶¢ | ¶ª±µö±¼S¸¶¢ C¶¢ÀÅhµ¶¢¶mÀgº¶ªÀ¶¢ C¶¢mÍsìÈm n±µn¶¨à n±µ¶¢lµï | 27 | n±µn¶¨à n±µ¶¢lµï IAs ¶ªÅhµï±µæ¶¢ L±ÇlµÀ mÐfµvÀ ¶m±µ¶¬±¼SÇ | ¶m±µOµ±ÀµÃhµÈm ¶ªvô lµÀ±¼h¸ilµÃ±µn SÇ ¶¢À±µÀyµ ¶¢À¶msAlµAhÇ ¶mÀfº±ÀµÀl¼±µÀ | 28 | www.

Lakshmi Shobane in Telugu LAlÍAlµÀ SµÀgSµyµÀ El¸ç¶¢Á E¶¢±µwô ¶ ªAlµgº»ªÈ¢ s¶¬À lж¨ | OµÀAlÇyµõ»¨àvôlµ ¶¢ÀÀOµÀAlµÈm hµ¶mSÇAlµÀ EAl¼±Ç ¶pi±ÀµÀ ÈmÈmlµyµÀ | 29 | lɶ¢±¼ø £¶pñ±µ OÍAlµÀ hµ¶mÀélµ±µlÍzdÀà j£±µç ¶¬±¼SÇ lµÀ±¼hµ¶¢ | sû¹¶¢Yß±ÇAs±Ç CS¸vlÇvÇ Ê¢ÀvÇ ¦¶¢¶m wASµ¶¢ nw¶ªÀ¶¢±Ç | 30 | ¶¬»ª hµÅȨ Y±Ç ¶¢À±µg ±ÐSµ ±µÀZ¶mSµyÇAs C¶ ªÀ±µ »p¥¹WSµyµ sûµ±ÀµÀÈ¢As | ¶¢ï¶ª¶m s±µs¹±µlµÀ IAs m¸±¸±ÀµÀgSÇ ¶p¶ªÀ È¢ÀÀlµv¹lµ ÈmÈm±ÀµÀlµÀ | 31 | h¸ lµÀ:Q±ÀµÃlµ±Ç ¶ªÀ±µ±¸±¼å±ÀµÀ OµyÇlµÀ È¢Ãlµ¤¶¢ÁlµOÇ lûµ± ÇS¸S¼ | ¶¢Ãlûµ¶¢ s¹¶¬Èm OǶª±ÍyµÀ ¶¢ÀÀzS¼lµ¶¢ ¶p±µ±µ s¹lû¼¶p OǶª±µ tfº¶ªÀ¶¢Èm |32 | sζ¢Àîm¸v±ÀµÀlµwô Elµç¶¢SÇ v±ÀµÀ GAdÇ Y¶mî v±ÀµÀ£vôlµ¶¢nSÇ | C£Àî±ÀµÀ¶mÀgº»ªlµç ±ÀµÀ¥ÑlDZÀµÃS¼lµçyÇ C¶¢Àî E¶¢SÇ ¶¬»ª hµÅȨ±ÀµÀÀAdÇ | 33 | DSµ sûµ°µï sûÑ Yï£hµÀå ¶pÁ¹Z¶ªÀ¶¢ ±ÀÇÃS¼SµyµÀAdÇ lûµ¶mlû¸¶mï | DSµ lͱµOÍAsÀlÇ q¸Oµ ¶¢ÃfµÀ¶¢ ¶¢»¬é ¶¢Àh¸åSµvÇwô¶¬ÀlµÀ £V¸±¼»ª±Ð | 34 | ±ÐSµ¶¢o¶¢ ¢¸hµ»phµåÊ¥ô¶¨î DSµ OÍfµÀ¶¢ÁlÉ ±µÈ¢À±ÀÇÀÀfµÈm | sûÑS¼¶ªÀ¶¢¶¢SÇ lµÀ±¼hµ¶¢ ÈmÈm¶¢±Ç F SµÀgnlû¼SÇ IgDZÀµÀÀAdÇ | 35 | ±µÈ¢Àî lÉ£±ÀµÀ±µ¶m»pêOÍAfº¶pÁýêlµÀ ±µÈ¢Àî±ÀµÀ±µ¶ªSÇ ±µi O¸gº±Í | CÈ¢Ãî¶T ¤±µï¶¢Á Vµw»ªlµ±Ç ¶pñyµ±ÀµÀlµw OµÀ¶¢Ãî±µ±µÀ ±ÀµÃOÇ Yn¶ª±µÀ| 36 | JOµhµñ n±¿ähµ ¥¹«¸åò±µæ ¶p±µh¸ñ»p sÉOÇAs m¸ï±ÀµÀ¶¢ izlµÀOÐ | §ñOµÅ¶¨ämÍsìÈm ¶ª±µölж¨OÇÖ »ªvÀOµÖÈmAsÑlµÀ ¶ªv¶¬wOÇ | 37 | Ivô YSµ¶¢ ¶ mÀAS¼ lµOºÖ»ªOÍAfµ¶¢SÇ ¶ªvôlµÀ ±ÐSµ ±µÀZ¶m¶¢Á | svô ËÈ¢lµï±µ OÉz Ca±¼å ¶¢ÀÃv¶¢vôl¼vô ¶ª¶¢À¶ªå ±µÀZ¶m¶¢Á | 38 | www.sumadhwaseva.com by Narahari Sumadhwa Page 4 .

Lakshmi Shobane in Telugu EAkµ ¶¢ÀñµÀi±ÀµÀ LyµOÍAs ¶m±µOµ s¶¬À sû¹ñAhµ ÊmÈmwôAlµ hбµÀÈ¢vÎ | ¶ªAhDZÀµÀ ¶¢À±µÀyµ ¶¬ÑSÇvÑ n¶mé ¶¢Ãhµ ¶ªAhµ±µÀ OÉz «ÏSµ¶ª±µÀ | 39 | §ñ m¸±¸±ÀµÀg±µ Y¶mn Y¶mOµ±µ m¸ÈmAs ¢¸l¼ ¶mÀfº±ÀÇÀvÑ | Y¹g±µlµ±¼Alµ±¼±ÀµÀ ¶¢ÀÃv±µÃ¶p¶¢ hб¼ §ñ m¸±µ»ªA¶ ¬¶m C¶¢h¸±µ | 40 | CAsÀlû¼±ÀµÀ GlµOµlµw LfÇlµÀ ¶¢ÀÃfºlµ OµÃ±µî IAs §ñ¶¬±¼±ÀµÀ »phµm¸±µÀ | IAs §ñ¶¬±¼±ÀµÀ »phµm¸±µÀ Clµ±¼Alµ ¶ªö±ÀµÀÀAsûµÀSµyÇvô C¶¢h¸±µ | 41 | lɶ¢Oº±ÀµÀ Sµ±µílµw lɶ¢¶m¶¢hµ±¼»ªlµ sû¹¶¢¶¢¶mÀ svô £Ê¢OºSµyµÀ | F ¶¢¶ªÀlûDZÀÇÀÀyµSÇ OµÅ¶¨äSÇ Y¶m D¶¢ ¶p±¼±ÀµÀw ¶mÀfºÈ¢±ÀÇà | 42 | DOµz¶ªÀ¢¸Sµ ±ÀµÀ¥Ñl¸lÉ£LSÇ lɶ¢ hµmÍéyµSÇ ¶¬ÀlµÀS¼lµç | sûµÀ¶¢¶mÈ¢vô¶¢ hб¼lµÀçl¼vôÈ¢ D £¶¨Àä Sµ±µílÍyµfµSµÀ¶¢Èm | 43 | DÈm±ÀµÀ ¶¢Ã¶mlµw DlµS¼»ªlµ¶¢±µÀAdÇ CÊmOµ OÐdº CY¹Afµ¶¢ | CgÀ±Ð¶¢À Oжplµw Dyµç §ñ¶¬±¼±ÀµÀ Y¶mn Yeµ±µ¶¢Á LyµOÍAsÀlÇ | 44 | Clµ±¼Alµ OµÅ¶¨änSÇ Y¶mîÈ¢AsÀlµÀ ¶ªvô ¶¢Àlµ¶mn¶¢¶m OµÀ¶¢Ã±µ¶mÀ | Oµlµ¶ml¼ OµgÇSµyµ E¶¢ÈmlÇSÇȪ¶¢Èm ¶ ªÀlµhɱ¼S¼¶¢nAhµÀ »ªvÀOµÀ¶¢Èm | 45 | Clµ±¼Alµ OµÅ¶¨äSÇ ¶p±µm¸±¼ ¶ªASµ¶¢ OУlµ±¸lµ sÀlûµ±µÀ ¶mÀfº¶¢±Ç | ¶ªlµ±µÈ¢ F ¶¢ÃhµÀ ¶ ª±µö Ê¢lµASµyµÀ ¶¢ÀÀlµl¼Alµ h¸¶¢Á ¶ªÀåi¶ªÀ¶¢¶¢Á | 46 | IAlµ sû¹Sµ¶¢hµlµ VÇAlµlµ ¶¢Ãhµ¶mÀ ¶¢ÀAlµ ¶¢Ã¶m¶¢ ¶¢À¶m»ªSÇ | hµAlµÀ OÍYSµOÇ ËOǶ¢v虜¢ ¶¢ÀÀOµÀAlµSÇ OµÀAlµ À OͱµhÇ ¶ªvôlµÀ | 47 | ¶¬hµÀå ¶¢±µÀ¶¨lµ OÇyµSÇ ¶¢ÀOµÖy¹dºODZÀµÀwô Whµå¾ªåò±ÀµÀ±¼SÇ I±µSµÀ¶¢ÁlÇ | C±¼å±ÀÀAlµ±¼Û»ªlµ SÐOµÀvlµ OµÈmé±ÀµÀ±µ ¶ªhµï¶ªAOµvê sDZÇilµç | 48 | www.sumadhwaseva.com by Narahari Sumadhwa Page 5 .

sumadhwaseva.Lakshmi Shobane in Telugu ¶¬hµÀå ¶¢Àh¸å±µÀ «¸»ª±µ ¾ªåò±ÀµÀ±µwô ¶¬hµÀå ¶ ¬hÇån¶p Oµñ¶¢Àl¼Alµ | ¶pÁhµñ±µ¶mÀ ¤±µïlµw ¶ªÅ»¨à»ªlµ¶¢±µÀAdÇ C±¼å±ÀµÀ ¶ªÅ»¨à ¶¬±¼S¼lµÀ | 49 | ±Ð¶¢À ±Ð¶¢À OµÃ¶p OÐdº ¶¢ÅOµASµyµ n±¼î»ª SÐq¸v±µ hDZµz»ªlµ | ¶m¶¢Àî §ñOµÅ¶¨ä¶mÀ ¶¢ÀOµÖyµ ¶ªÅZ¶ªÀ¶¢ ¶¢À»¬È¢À svô¶¢±¼SÇ ¶ªv¶¬wOÇ | 50 | ¶¢ÀgäÊmOÇ È¢ÀlÇç IAs ±ÀµÀ¥ÑlÇSÇ ¶ªgä s¹±ÀÇÀÀyµSÇ YSµASµyµ | Oµg¸ä±Ç hб¼lµ ¶m¶¢Àî §ñOµÅ¶¨ä¶m ¶T¶méhÇ svô¶¢±¼SÇ ¶ ªv¶¬wOÇ | 51 | m¸±µlµ ¶ª¶mO¸l¼ È¢ÀÀlµv¹lµ ±ÀÇÃS¼SµyµÀ m¸±¼±ÀµÀ±¼SÇ ¶¢À±µÀy¹lµ±Ç | M±µAhÇ §ñOµÅ¶¨ä¶mfºSµfºSDZµSµÀ¶¢±Ç D±¸lû¼¶ªÀhµå sûµZ¶ªÀ¶¢±Ç | 52 | CAsÀY ¶ªAsûµ¶¢ iñ±ÀµÀAsOµ È¢ÀÀlµv¹lµ ¶mAtlµ¶¢±¼SÇ ¶¢±µ£ hµå | ¶ªAsûµñ¶¢Àlµ ¶ªÀ±µ±µÀ Iyµõ¶¨Àà OжpOÇÖ EAtlµç±¼¶¢¶m sûµZ¶ªÀ¶¢±Ç | 53 | C¶¢¶mÀASµÀ¶¨à¶¢ hÍyÇlµ SµAS¸lÉ£ q¸¶¢¶myÇn»ª È¢À±Ç±ÀµÀyÇ | a¶¢¶m ʪ±µÀ¶¢ q¸¶p¶¢ OµyǶ¢yµÀ F ¢¸¶ªÀlɶ¢SÇ IgDZÀµÀÀAdÇ | 54 | Oºw춨£lµç±Ç CSµñ¶pÁ¹YDZÀµÀ¶mÀ ¶ª±µì±¸±ÀµÀ±µ ¶ªsûDZÀÇ ÀÀyµÀ | Gtìlµ ¶¢À¶ml¼Alµ lûµ±µîY ¶¢ÃfµÀ¶¢Èm OÍsìl¼±ÇvÎ ¶p±µ¢¸l¼ | 55 | «¸£vôlµ ¶¬±¼SÇ ¶ m±µOµ ±ÀµÃhµÈm ¶ªvô a¶¢Ahµ±¼SÇ ¶ m±µOµlµw | mж¢o¶¢¶mÀ n¶¢Àî ±ÀµÀ¶¢Àlɶ¢¶mÀ mж¢ o ¶ ¬±¼±ÀµÀ SµÀg¶¢±¼±ÀÇÀ | 56 | ¶m±µOµ¢¸yµÀ¶¢ ±ÀµÀ¶¢Àlûµ±µî±¸Y hµ¶mé ¶m±µ Y¶mîlÍyµSÇ qϱµz»ª | ¶¢À±µz hµ¶mé±µOµlµw qϱµz»ª OÍvÀ¶¢¶mÀ OµÀ±µÀ n¶mé OµÀ¶¬Oµ OÍyµlµwô | 57 | sζ¢Àî¶m ¶mñµÀ ¶¢±µÀ¶¨ ¶p±¼±ÀµÀAhµ ¶pñyµ±ÀµÀlµw ¶ªÀ¶¢ÀîÈm±ÀµÃS¼ ¶¢ÀvS¼±µç | ¶m¶¢Àî m¸±¸±ÀµÀgSÇ ¶¬»ª hµÅȨ Y±Ç ¶¢À±µg lµÀ¶¨Ö±µî lµÀ:PSµyµ hÍfµ S¼¶ªÀ¶¢±Ç | 58 | www.com by Narahari Sumadhwa Page 6 .

Lakshmi Shobane in Telugu ±µOµÖ¶ª±µ¶ªåò SµzAlµ S¸±ÀµÀ¶¢fDZÀµÀlµ C°µ±ÀµÀO¸±ÀµÀlµ »ª±¼OµÅ¶¨ä | hµÀVµÛ ±ÀµÀ¶¢Àsûµd±µ ¶¥¶ªåò OµyµOµÀ¶¢¶mvô ¶¬ÀVµÛ o ¶¬±¼±ÀµÀ SµÀg¶¢±¼±ÀµÀ | 59 | OºVµÛ ¶mÀAS¼lµ¶mÀ ¶m¶¢Àî §ñOµÅ¶¨ä¶mÀ hµÀVµÛ ¶m±µOµlÍyµÀ C¶mvnSÇ | sÇVµÀÛ¶¢¶mvô Clµ±¼Al¼¶¢SÇ ¶m±µOµ È¢ÀVµÀÛ¶¢±µvô sÀlûµ±Çvô | 60 | ¶¢ÀÈm±ÀµÀwô °µÈ¢À±ÀµÀ h¸yµç ¤±µsûµd ±µg±µASµl¼ °µ£À¶ªÀ¶¢Èm | CgÀ¢¸S¼ ¶m¶¢Àî »¬hµOÇÖ ¶¢À¶mlÍyµS¼¶m OµÅ¶¨ä ¶¢ÀÀn¶¢ O¸vOÇÖ ¶¢À¶¬h¸å¶p | 61 | h¸±ÀµÀ qÏdÇà±ÀÀAlµ ¶¢ÀÃv±µÃ¶p¶¢ hб¼ D±ÀµÀÀlûµ ¶ª»¬hµ qϱµ¶¢Ad | m¸ï±ÀµÀ OУlµ±µÀ ¶pÁdºàlµÈmAs±Ç s¹±ÀÀSÇ sAlµAhÇ sÎSµyµl¼±µÀ | 62 | Gdà ¾ph¸As±µ hÍdà sûµÃ¶¨gASµyµÀ Edà ¶ m¶¢±µhµélµ ¶¢ÀÀOµÀd¶¢Á | È¢Àdºàlµ OµÀ±µÀ¶¬ IlDZÀµÀwô hб¼lµ §ñ £eµv ¶pÁdºàlµÈm¶ms¶¬ÀlÇ | 63 | sÀÀ¶¨s¶¬A¶ª Ê¢À¶¨ ¶¢À»¬¶¨ ¶¢Àö¨Oµ¢¸¶¬¶mÊ¢±¼ ¶¢Ãn¶ª±µAhÇ ¶ªÀz¶¢ ¶ªÀ±µ±Çvô | IȪ¶¢ lÉÊ¢¥¹¶m±µ «¸¶¬¶ªOÇÖ ¶¢Àgºlµ±µÀ OµÀ¶ªÀ¶¢Àm¸sûµnSÇ ¶ª±¼±ÀµÀÀAdÇ | 64 | LAlÍAlµÀ SµÀgSµyµÀ El¸ç¶¢Á E¶¢±µwô ¶ ªAlµgºÈªÈ¢ s¶¬À lж¨ | OµÀAlÇyµõ»¨àvôlµ ¶¢ÀÀOµÀAlµÈm hµ¶mSÇAlµÀ EAl¼±Ç ¶pi±ÀµÀ ÈmÈmlµyµÀ | 65 | EAhµÀ WAi»ª ±µÈ¢À ¶ªAhµ ±¸¶¢À¶m ¶plµ¶¢ ¶ªAhж¨ ¶¢À¶ml¼ ÈmÈm¶ ¢Áhµå | ¶ªAhж¨ ¶¢À¶ml¼ ÈmÈm¶¢Áhµå hµ¶mé §ñO¸AhµnlÇçfÇSÇ ¶ mfÇlµyµÀ | 66 | OµAlµ±µê OÐdºSµyµ SÇvÀ¶¢ «ÕAlµ±µïlµ VÇAlµ¢¸S¼lµç VÇvÀ¶¢¶m | EAl¼±Ç OµAfµÀ E¶¢Èm hµ¶mSÇ ¶pi IAlµ¶¢¶m szSÇ ¶ mfÇlµyµÀ | 67 | F hDZµl¼ ¶ªÀ±µ±µ ¶ªÀhµå mÐfµÀhµå Whµå¶¢ OÍfµlÇ ¶m¶ªÀ¶mSµ Àhµ | Whµå¶¢ OÍfµlÇ ¶m¶ªÀ¶mSµÀhµ sAlµÀ ¶pÁ±µÀ©Òhµå¶¢À¶m OµAfµÀ ¶m£À»ªlµyµÀ | 68 | www.com by Narahari Sumadhwa Page 7 .sumadhwaseva.

sumadhwaseva.Lakshmi Shobane in Telugu m¸m¸ OµÀ¶ªÀ¶¢ÀSµzAlµ ¶¢Ãfºlµ ¶¢ÃvDZÀµÀ §ñm¸±¼ hµ¶mé Oµ±µlµwô | ¾p¶m OµAlûµ±µ¶m iñ£Oµñ¶¢À±¸±ÀµÀ¶m Oͱµz¶m Ê¢ÀwdÀà ¶m£À»ªlµyµÀ | 69 | Gdà qÏAsdÇà±ÀµÀÀ hÍd¹àsûµ±µgSµyµÀ Edà ¶m¶¢±µhµélµ ¶¢ÀÀOµÀd¶¢Á | lµÀ¶¨à ¶¢À±µç¶mÈmAs OµfDZÀµÀ ÈpAfÇSµyµ ¶¢dºàlµç ¶¬±¼SÇ ¶¢lûµÀ¢¸lµyµÀ |70 | OÍAsÀ VÇAsOµ Oµ¶¬yÇ h¸yµ ¶¢ÀlµçyÇSµyµÀ hµAsdÇ sûɱ¼ ¶pd¶¬SµyµÀ | sûÑA sûÑA IAs ¶¥AP fÍyµÀõ¶¢ÀÔ±¼SµyµÀ CAsÀlû¼±ÀµÀ ¶¢ÀÈm±ÀµÀvÇôȪlµ¶¢Á | 71 | C±µÙþïq¸l¸ïVµ¶¢À¶m È¢ÀÀlµv¹lµ ©Òfµ¶¥¶m±µÙþï ¶pÁ¹YDZÀµÀnéhµå¶mz±ÀµÀSÇ | LS¼Ølµ ¶¢À¶ml¼Alµ lû¸±Ç±ÀÇÀ±ÇlµÈm »ªAlûµÀ ¶ªlµØi±ÀÀhµÀå ¶ªvȬAlµ | 72 | Ê¢lÐOµå ¶¢ÀAhµñ Êpz ¶¢»ª¶¨á m¸±µlµ È¢ÀÀlµv¹lµ ¶¢ÀÀoAlµñ±µÀ ¶¢ÀÀlµl¼Alµ | ¶¢lûµÀ¶¢±µ±µ Ê¢ÀvÇ ¥Ñsûµ¶mlµ°µhDZÀµÀ¶mÀ È¢Ãlµ¤±ÀµÀÀhµå hµzlµ±µÀ | 73 | ¶ªAsûµñ¶¢Àl¼AlµAs±µl¼ lµÀAlûµÀtû È¢ÀÀyµSµvÀ hµÀAsÀ±µÀ m¸±µlµ±µÀ hµÀi¶ªÀhµå | hµÀAsÀ±µÀ m¸±µlµ±µÀ hµÀi¶ªÀhµå q¸fºlµ±µÀ ¾ph¸As±µlûµ±µ¶m ¶¢À»¬È¢À±ÀµÀ | 74 | lɶ¢ m¸±¼±ÀµÀ±Çvô sAlÍlµS¼ q¸eµOµ±µÀ M£ q¸fµÀhµå OµÀgºlµ±µÀ | lɶ¢ hµ±µÀ£¶m ¶¬Ã£¶m ¶¢ÀyÇSµyµ §ñ¶¢±µ¶m Ê¢ÀvÇ Oµ±Çlµ±µÀ | 75 | ¶¢ÀÀhµÀå ±µhµéSµzAlµ OÇi廪lµ ¶¬Èª±ÀµÀ ¶m¶¢±µhµé ¶¢ÀAd¶pl¼ ¶p¶ª±¼»ª | ¶m¶¢±µhµé ¶¢ÀAd¶pl¼ ¶p¶ª±¼»ª OµÅ¶¨ä¶m ¶¢ÀÀÌhÇýålDZÀµÀ±Çvô Oµ±Çlµ±µÀ | 76 | Ê¥¶¨¶¥±ÀµÀ¶mÈm s¹ lж¨ lµÃ±µÈm s¹ sû¹¶ªÀ±µO¸±ÀµÀ ¶¬±¼±ÀÇÀ s¹ | sû¹¶ªÀ±µO¸±ÀµÀ ¶¬±¼±ÀÇÀ s¹ §ñOµÅ¶¨ä £v¹¶ªAl¼lǶ¢Àî ¶¬ÈªSÇ s¹ | 77 | OµAYvÑVµ¶mÈm s¹ ¶¢ÀAYÂyµ ¶¢Àñ¼å s¹ OµÀAY±µ¶¢±µl¸±ÀµÀOµÈm s¹ | OµÀAY±µ¶¢±µl¸±ÀµÀOµÈm s¹ §ñ OµÅ¶¨ä n±µAY¶m ¶ m¶¢Àî ¶¬ÈªSÇ s¹ | 78 | www.com by Narahari Sumadhwa Page 8 .

Lakshmi Shobane in Telugu Dl¼ O¸vlµwô DvlÇvDZÀµÀ Ê¢ÀvÇ §ñlÉ£±ÀµÀ±ÍfµÈm ¶p¶ ¢fº»ªlµ | §ñlÉ£±ÀµÀ±ÍfµÈm ¶p¶¢fº»ªlµ §ñOµÅ¶¨ä È¢Ãlµl¼AlǶ¢Àî ¶¬ÈªSÇ s¹ | 79 | Cl¼O¸±µgm¸S¼ DSµ ¶¢ÀvS¼lµÀç È¢Ãlµ a¶¢±µ hµ¶mÀélµ±µlµw | È¢Ãlµ a¶¢±µ hµ¶mÀélµ±µlµw EAtdà Cm¸l¼ ¶¢ÀñµÀi±ÀÇÀ ¶¬ÈªSÇ s¹ | 80 | W¶mî±ÀµÀÈ¢n¶p n¶¢Àî ¶¢ÀÈmSµyµwô YÑïi±µî±ÀµÀ¢¸lµ ¶ plµîlµw | ±µÈ¢Àî±ÀµÀ±ÍfµSµÃfº ±µ£À¶ªÀ¶¢ §ñOµÅ¶¨ä ¶m¶¢Àî ¶¢ÀÈm±ÀµÀ ¶¬ÈªSÇ s¹ | 81 | m¸m¸¶¢h¸±µlµw ¶ mAtlµ ¶ªÀ±µ±¼SÇ D¶mAlµ¤¶¢ Oµ±µÀgº s¹ | D¶mAlµ¤¶¢ Oµ±µÀgº s¹ §ñOµÅ¶¨ä §ñm¸±¼±ÀµÀ±ÍfµÈm ¶¬ÈªSÇ s¹ | 82 | sζ¢Àî¶m ¶¢ÀÈm±ÀµÀwô ±µ¶mélµ ¾peµl¼ OµÀzlµÀ L¶¢Àî¶ml¼ Êm¶¬¶¢ ¶¢ÃfµÀ¶¢ | n±µîv ¶pÁ¹YDZÀµÀ ËOÇSÍAs §ñOµÅ¶¨ä ¶p±µsζ¢Àî ¶¢ÀñµÀi±ÀÇÀ ¶¬ÈªSÇ s¹ | 83 | ¶¢ÀÀPïq¸ñg¶m ¶¢ÀÈm±ÀµÀwô sû¹±µi±ÀµÃSµwOÇÖ sfº»ªlµ ±µ«¸±ÀµÀ¶m¶¢ | ¶ªOµÖ±ÇSµÃfºlµ q¸±ÀµÀ¶ª ¶ª£±ÀµÀÀ¶¢ ±µOµÖ¶ªËÈ¢±¼±ÀµÀ ¶¬ÈªSÇ s¹ | 84 | ±µÀlµñ¶m ¶¢ÀÈm±ÀµÀwô ±µÀl¸ñgº lÉ£±ÀµÀ±µÀ sûµlµñ¶¢ÀAd¶pl¼ OµÀzõ±¼»ª | «¸ölµö¶méSµyµ¶mÀ sfº¶ªvÀ ËOÇSÍAs ¶¢ÀÀlµÀç ¶m±µ»ªA¶¬ ¶¬È ªSÇ s¹ | 85 | Sµ±µÀfµ¶m Ê¢Àvɱ¼ SµSµ¶m ¶¢Ã±µØlµwô hµ±µhµ±µl¼ ¶ªÀåi¶p ¶ªÀ±µ¾ªåò±ÀµÀ±µ | È¢À±Ç¶¢ SµAlûµ±µö±µ S¸¶m¶¢ ¶ª£±ÀµÀÀ¶¢ ¶m±µ¶¬±¼ ¶m¶¢Àî ¶¬ÈªSÇ s¹ | 86 | n¶¢Àîgä¶m ¶¢ÀÈm±ÀµÀwô ¶ªÀlûµ±µî ¶ªsûDZÀµÀwô GÈ¢Àî±ÀµÀ±µ¶ª ¶m£À»ªlµ | lûµ±µî±µ°µOµÈmn¶p OµÅ¶¨ä OµÅÈp±ÀÀAlµ ¶p±µ¶¢Àî ¶¢ÀñµÀi±ÀÇÀ ¶¬ÈªSÇ s¹ | 87 | EAlµñ¶m ¶¢ÀÈmSÇ ¶¬ÑS¿ Cl¼iSÇ OµÀAfµv£hµÀå CAlµlµ ¶pÁ¹YDZÀµÀ ËOÇSÍAfµÀ | CAlµlµ ¶pÁ¹YDZÀµÀ ËOÇSÍAfµÀ ¶ ªÀ±µhµ±µÀ¶¢ EAl¼±ÇS¼hµå ¶¬±¼±ÀÇÀ s¹ | 88 | www.sumadhwaseva.com by Narahari Sumadhwa Page 9 .

Lakshmi Shobane in Telugu n¶¢Àî ÈmÈm¶¢ ¶¢ÀÀn ¶¬Ålµ±ÀµÀlµw ÈmvÇ»ªlµ lûµ±µî ±µ°µOµÈmn¶ªÀ¶¢ | ¶ª¶¢Àîhµ¢¸S¼lµç ¶pÁ¹YDZÀµÀ ËOÇSÍAs n¾ªù¶¢À ¶¢À»¬¶¢À ¶¬ÈªSÇ s¹ | 89 | ¶¢ÀÀiå¶m ¶ªiåSÇ ¶m¶¢±µhµélµ V¸¶¢À±µ ¶ªÀhµå ¶mw¶¢ ¶ªÀ±µ¾ªåò±ÀµÀ±µ | ¶mÅhµï¶¢ mÐfµÀhµå Whµñ¢¸lµïASµyµ ¶ªA¶piå¶m ¶¬±¼±ÀÇÀ ¶¬ÈªSÇ s¹ | 90 | I¶mvÀ ¶mSµÀhµ sAlµÀ ¶¬Èª±ÀµÀ Ê¢ÀvÇ ¶¢nhÇ v°½î±ÀÇÀÀfµSµÃfº | C¶mAhµËÈ¢sûµ¶¢l¼ OµÀzhµ OµÅ¶¨ä¶m m¸vÀÖ l¼¶mlµÀhµù¶¢ ¶mfÇ»ªlµ±µÀ | 91 | ChÉå±Çn¶p SµASÇ ±ÀµÀ¶¢ÀÀÈm ¶ª±µ¶ªöi sû¹±µi È¢ÀÀlµv¹lµ ¶ªÀ±µ¾ ªåò±ÀµÀ±µÀ | ¶¢ÀÀiå¶m°µhDZÀµÀ¶mÀ ¥Ñsûµ¶mÈ¢¶mÀhµ hµ¶¢Àî±¼å±ÀµÀz±ÀµÀSÇ hµzlµ±µÀ | 92 | ±µhµél¸±µiSÇ ¶ ªÀhµå¶¢ÀÀhµåÈm hµÀAt ¶¢ÀÀÌhÇýålDZÀµÀ±Çvô lûµ¶¢yµlµ | ¶¢ÀÀÌhÇýålDZÇvô lûµ¶¢yµlµ ¶plµ¶¢ q¸fµÀhµåvÇiålµ±µÀ »ª±¼¶¢±µSÇ | 93 | sζ¢Àî hµ¶mé±µ»ª OµÃfÇ sAlDZµS¼ lµ GÈ¢Àî±ÀµÀ±µ¶ª ¶m£À»ªlµ | C¶¢Àî±µ±Çvô±µÀ sSÇ sSÇ GfµÀSͱÇSµyµ ±µÈ¢Àî±ÀµÀ±µ¶ªSÇ ¶ªw»ªlµ±µÀ | 94 | ¶ªhµïvÑOµlµ sζ¢Àî OÓ¶ªÀåsûµ±µhµé¶¢nhµå ¶¢ÀÀOµå ¶ªÀ±µ±µÀ ¶¢ÀÀlµl¼Alµ | ¶¢ÀÀiå¶m OµAe¿¶ª±µ ¶¢ÀÀPïq¸ñgnhµå ¶¢À¶ªåOµ ¶¢Àgº±ÀµÀ ¦¶¢nhµå | 95 | hµ¶mé±µ»ª OµÃ fÇ ¶ª£¶ mÀfº ¶mÀfº¢¸Sµ ¶¢lµ¶mlµwôlµçS¼é OÇ fµlµAhÇ | ¶¢»¬é ¶pñiȨà±ÀµÀ ¶¢Ãfº C¶¢mÍyµS¼lµç hµm¸é¶ ¬Ài±ÀÀhµå ¶ªÀ±µ±¼SÇ | 96 | OÍtìlµ Pyµ±Ðfº»ª C¶¢ÀÅh¸¶mé HdOÇÖ Gtìlµ ¶¬±µÀ¶¨lµw Ggº¶ªvÀ | Gtìlµ ¶¬±µÀ¶¨lµw Ggº¶ªsÉOÇAlµÀ »ªAlûµÀ ¶ª±µì±ÇØlDZÀµÀ ¶¢Ãfº»ªlµ | 97 | ¶¢Ã¶¢¶m ¶¢ÀÈm±ÀµÀwô lɶ¢±¼SÓhµg¶¢ l¸¶m¶¢±µÀ OÇfº¶ªlÇ tfµ±ÇAlµÀ | l¸¶m¶¢±µÀ OÇfº¶ªlÇ tfµ±ÇAlµÀ §ñOµÅ¶¨ä lɶ¢ ¾ªåòÊ¢¶¨¶¢ lûµ±¼»ªlµ | 98 | www.com by Narahari Sumadhwa Page 10 .sumadhwaseva.

Lakshmi Shobane in Telugu hµ¶mé «ÕAlµ±µïl¼Alµ¶méAhµ ¶¢Àfº±ÀµÃlµ v¹¶¢gïl¼ È¢À±Ç¶¢ nY ¶pi±ÀµÀ | ȬgÀ䱵öp¶¢ OµAfµÀ OµÈmé ¶¢À¶¬v°ºî E¶¢Sµ¶mï±ÉOÇAlµÀ sDZµS¸lµyµÀ | 99 | v¹¶¢gﶢÀ±ÀµÀ¢¸lµ ¶¬±¼±ÀµÀ ¾ªåòÊ¢¶¨OÇÖ sû¹¶¢ÁOµ±Çvô ¶¢À±µÀy¹SÇ | ¶¢Ã¶¢±µ ¶ªÀlûDZÀµÀ Oµñ¶¢Àl¼Alµ sfº»ª hµ¶mé ʪ¶¢Oµ ¶ªÀ±µ±¼SµÀgº»ªlµ |100 | m¸Sµ¶m Ê¢ÀvÇ h¸ ¶¢ÀvS¼l¸çSµ DSµvÇ YSµ¶¢ Yhµ¶ml¼ | DSµvÇ YSµ¶¢ Yhµ¶ ml¼ lûµ±¼ÈªAlµÀ m¸Sµsw±Àµ À ¶mfÇ»ªlµ±µÀ | 101 | °µÀlûDZÀµÀ OµyǶ¢ ¶m¶¢±µhµélµ ¶¢ÃvDZÀµÀ ¶¢ÀÀlµl¼Alµ ¢¸±¼lû¼ £lû¼S¼hµå | VµlµÀ±µ ¶®±µ¶¢ ¢¸±ÀµÀÀlɶ¢±¼S¼hµå £lûµÀ£¶m OµvDZÀµÀ ¦¶¢S¼hµå | 102 | ¶¥Oµñ È¢ÀÀlµv¹lµ l¼O¸êvOµ±¼SÇ «ÏOºÖlµ VÓlµAhµ SµYASµyµ | GOºÖlµ ¶¢À¶ml¼Alµ OÍdà ¶¢±µÀg ¶¢ ÀlµÀ¶¢ÀOµÖy¹±ÀµÀÀ¶¨ï¶¢ sÇyÇȪAlµ | 103 | ¶¢ÀhÇå lÉÊ¢AlµñSÇ q¸±¼Y¹hµ¶¢nhµå Whµå¶¢ÈªyǶ¢¶pù±µ ¾ªåò±ÀµÀ±µ | ¶¬hµÀå «¸£±µ OÍdà ¶¢±µÀg lɶ¢ ¶¬±¼ sûµOºå±ÀµÀ ¶¢À¶ml¼ sÇyÇȪAlµ | 104 | qÏyǶ¢ ¶m¶¢±µhµélµ ±¸¦±ÀµÀ hÇSÇhÇSÇlµÀ Gzlµ C¶¢À±µ±¼SÇ ¶ªw»ªlµ | Gzlµ C¶¢À±µ±¼SÇ ¶ªw»ªlµ ¶ª¶¢ÀÀlµñ OµyµÀ»¬lµ¶m¶¢±µ ¶¢ÀÈmSµzSÇ | 105 | G¶méAhµ ¶m¶¢±µhµé¶¢À±ÀµÀ¢¸lµ C±µ¶¢ÀÈm±ÀµÀ VÇÊm鶢ÀSµzAlµ £±µW»ª | hµ¶mé Cz±ÀµÀSÇ »ªæ±µ¶¢ ¶¢ÃfºOÍdà EmÍéAlµÀ OµfDZÀµÀfº EfµlµAhÇ | 106 | ¶¬±ÀµÀ¶¢lµ¶m hµ¶mé »pñ±ÀµÀy¹lµ v°µÀ£ÀSÇ Y±ÀµÀ£hµå °½±¸AsÀlû¼±ÀµÀwô | Y±ÀµÀ£hµå °½±¸AsÀlû¼±ÀµÀwô ´¥ñFOµÅ¶¨ä lµ±ÀµÀl¼ ¶mÈ¢Àîvô±µ ¶ªv¶¬w | 107 | F ¶plµ¶¢ ¶¢Ãfºlµ ¢¸l¼±¸YÉAlµñ ¶¢ÀÀnSÇ §ñ¶pi±ÀµÃlµ ¶¬±ÀµÀ¶¢lµ¶m | h¸¶p¶¢ OµyÇlµÀ hµ¶mé §ñVµ±µg ¶ª¤À¶plµwôdÀà ¶ ªv¶¬w | 108 | www.sumadhwaseva.com by Narahari Sumadhwa Page 11 .

com by Narahari Sumadhwa Page 12 .sumadhwaseva.Lakshmi Shobane in Telugu EAhµÀ ¶ªö¶pélµwô OÍAf¸fº»ªOÍAfµ v°½îO¸Ahµ¶m OµAlµÈmn» ªlµ | ¶ªAhµ±µ È¢ÀWÛ¶m ¢¸l¼±¸YÉAlµñ ¶¢ÀÀn¶pAkµl¼ Êpzlµ ¶plµ£lµÀ | 109 | §ñ±ÀµÀ±µ¶ª ¶¬±ÀµÀ¶¢lµ¶m »pñ±ÀµÀ ¢¸l¼±¸Y±¸±ÀµÀ ±µW»ªlµ ¶plµ£lµÀ | D±ÀµÀÀ¶¨ï sûµ£¶¨ï l¼¶ml¼¶mOÇ È¬VµÀÛ¶¢ÁlµÀ n±¸±ÀµÃ¶ªl¼Alµ ¶ªÀQ¶p±µÀ | 110 | sζ¢Àî¶m l¼¶mlµwô LÈ¢ÀÀîÈ¢Àî F ¶ ¢ÀlµÀÈ¢ Oµñ¶¢Àl¼ ¶¢Ãfº £mÐl¼¶ªÀ¶¢ | ¶m¶¢Àî m¸±¸±ÀµÀgSµÃ F ±µÈ¢ÀîSµfºSµfºSµÃ C¶ªÀ±µ Ȣö¬¶mÊ¢ ¶ m±µ¶mdÈm | 111 | ¶¢ÀlµÀÈ¢±ÀµÀ ¶¢ÀÈm±ÀµÀwô F ¶plµ¶¢ q¸fºlµ±Ç ¶¢ÀlµÀ¶¢ÀOµÖzSÇ ¶¢ÀÀlµ¶¢¶¬ÀlµÀ | ¶¢lûµÀSµzSÇ ¢¸vÇsû¹Sµï l¼¶ml¼¶mOÇÖ È¬VµÀÛ¶¢lµÀ ¶¢Àlµ¶m¶m±ÀµÀï¶m OµÅ Èp±ÀÀAlµ | 112 | www.