www.sakshieducation.

com

Hï³òÜsŒæ&2013 {í³ç³Æó‡çÙ¯Œæ ´ëϯæŒ

I

yìl{X M>ÌôæiÌZÏ ÌñæMýSaÆý‡ÆŠæíÙ‹³¯]lMýS$ çÜ$Ð]lÆ>~Ð]lM>Ô¶æ… MýSÍμ…^ól ç³È„ýS Hï³òÜsŒæ. VýS™èl Mö…™èl M>Ë…-V> òÜÏsŒæ °Æý‡Óíßæ…-^èl-MýS-´ù-yýl…™ø.. Æ>çÙ‰ ѧéÅ-Æý‡$¦-ËMýS$ ĶæÊi-ïÜ-&-¯ðlsŒæ Ð]l*{™èlÐól$ A…§ýl$»êr$ÌZ E…yól¨. C…WÏ‹Ù Ò$yìlĶæ$…ÌZ E…yýlyýl….. íÜË-º‹Ü ÑçÜ¢–†, ™èl¨-™èlÆý‡ M>Æý‡-×ê-Ë™ø ™ðlË$VýS$ ѧéÅ-Æý‡$¦-ËMýS$ ¯ðlsŒæ MýSçÙt…V> E…r$…-§ýl¯ól
¿êÐ]l¯]l ¯ðlË-Mö…¨. ©…™ø Æ>çÙ‰ {糿¶æ$™èlÓ… †ÇW òÜÏsŒæ¯]l$ {ç³Ðól-Ô¶æ-ò³-sêt-Ë° °Æý‡~-Ƈ¬…-_…¨. VýS™èl…ÌZ òÜÏsŒæ
õ³Çr °Æý‡Ó-íßæ…-_¯]l D ç³È-„ýS¯]l$ 2012ÌZ Hï³-òÜsŒæ (B…-{«§ýl-{ç³-§ólÔŒæ õÜtsŒæ GÍ-h-¼-Ísîæ sñæ‹Üt)V> EÝëðĶæ*
ÑÔ¶æÓѧéÅËĶæ$… °Æý‡Óíßæ…_…¨. {ç³çÜ$¢™èl… Æð‡…yø§ýl¸ë Hï³òÜsŒæ ç³È„ýS °Æý‡Óçßæ×æMýS$ ¯øsìæíœMóSçÙ¯Œæ
ÐðlË$Ð]lyìl…¨. D ™èlÆý‡$×æ…ÌZ òÜsŒæ {í³ç³Æó‡çÙ¯Œæ ´ëϯŒæOò³ ´ùMýS‹Ü...

S

H

D ÝëÇ MýS*yé KĶæÊMóS: 2012ÌZ Hï³òÜsŒæ¯]l$ EÝëðĶæ* ÑÔ¶æÓѧéÅËĶæ$… °Æý‡Óíßæ…_…¨. AÌêVóS
2015 Ð]lÆý‡MýS$ òÜsŒæ °Æý‡Óçßæ×æ »ê«§ýlÅ™èlË$ KĶæÊMóS §ýlM>PƇ¬. C…§ýl$MýS$ çÜ…º…-«¨…_ ĶæÊ°-Ð]l-ÇÞsîæ
{V>…sŒæÞ MýSÑ$-çÙ¯Œl (ĶæÊ-i-ïÜ) -E™èl¢Æý‡$ÓË$ gêÈ ^ólíÜ…¨.

A

K

27 çÜ»ñæj-MýS$tË$.. ™ðlË$-VýS$-ÌZ¯]l* ç³È„ýS: ĶæÊi-ïÜ-&-¯ðl-sŒæ-/-ïÜ-G-‹Ü-I-B-ÆŠ‡-&-¯ðlsŒæ °Æý‡Ó-çßæ×æ MøçÜ… ´ësìæ…^ól {ç³Ð]l*×êË B«§é-Æý‡…-V>¯ól Hï³-òÜsŒæ fÆý‡$-VýS$-™èl$…¨. ç³È„ýS °Æý‡Ó-çßæ×æ, íÜË-º‹Ü, GV>jÐŒl$ ´ëÅ{r¯Œl, ¯é×æÅ™èl {ç³Ð]l*×êË$, {ç³Ô>²-ç³-{™éË Æý‡*ç³-MýS-Ëμ¯]l Ð]l…sìæ A…Ô>-˱² ç³NÇ¢V> ĶæÊi-ïÜ-&-¯ðlsŒæ Ð]l*¨-Ç-V>¯ól E…sêƇ¬.
BÆŠ‡tÞ, OòܯŒlÞ Ñ¿ê-V>ÌZÏ MýSÍí³ Ððl¬™èl¢… 27 çÜ»ñæj-MýS$t-ÌZÏ Hï³-òÜ-sŒæ¯]l$ °Æý‡Ó-íßæ-çÜ$¢-¯é²Æý‡$. Mö°² çÜ»ñæjMŠæt˯]l$ C…WÏ‹Ù-™ø-´ër$ ™ðlË$VýS$ Ð]l*«§ýlÅ-Ð]l$…-ÌZ, Ð]l$ÇMö°²sìæ° MóSÐ]lË… C…WÏ‹Ù Ð]l*«§ýlÅÐ]l$…ÌZ¯ól Æ>Ķæ*Í. Gr$-Ð]l…sìæ
Ð]lÄñæ*-ç³-Ç-Ñ$† Ìôæ§ýl$. G°²ÝëÆý‡$Ï AƇ¬¯é Hï³-òÜ-sŒæMýS$ àfÆý‡$ M>Ð]l^èl$a.

S

Hï³òÜsŒæÌZ E…yól çÜ»ñæjMýS$tË$
çÜ»ñæjMýS$t
1. hÄñæ*{VýSï³
2. MðSÑ$-MýSÌŒæ OòܯðlÞ‹Ü (òÜμçÙOÌñægôæçÙ¯ŒæÞ): 
G¯]l-Í-sìæ-MýSÌŒæ MðSÑ${ïÜt 
C¯é-Æ>Y-°MŠS MðSÑ${ïÜt 
BÆ>Y-°MŠS MðSÑ${ïÜt 
íœh-MýSÌŒæ MðSÑ${ïÜt 
Ððl$yìl-íÜ-¯]lÌŒæ MðSÑ${ïÜt 
Aç³Ï-Ƈ¬yŠl MðSÑ${ïÜt 
¯]l*ÅMìSÏ-Ķæ$ÆŠ‡ MðSÑ${ïÜt 
G°Ó-Æ>-¯Œl-Ððl$…-rÌŒæ MðSÑ${ïÜt

ç³È„ýS fÇVóS Ò$yìlĶæ$…
C…WÏ‹Ù
C…WÏ‹Ù

www.sakshieducation.com

www.com  C…WÏÙ‹ & ™ðlË$VýS$ C…WÏ‹Ù C…WÏÙ‹ & ™ðlË$VýS$ C…WÏÙ‹ & ™ðlË$VýS$ C…WÏ‹Ù C…WÏ‹Ù C…WÏ‹Ù S A K S 3.sakshieducation. GÆŠ‡¢-OòܯŒlÞ(òÜμçÙOÌñægôæçÙ¯ŒæÞ): hĶæ*-Ëi Aç³Ï-Ƈ¬yŠl hĶæ*-Ëi G…G‹Ü hĶæ*-Ëi hÄñæ*-íœ-hMŠSÞ Ððl${sê-Ëi Ððl$OÆð‡¯Œl hĶæ*-Ëi ò³{sZ-ÍĶæ$… hĶæ*-Ëi hÄñæ*-&-C-¯]l¹-Æ>Ã-sìæMŠSÞ Aç³Ï-Ƈ¬yŠl hÄñæ* MðSÑ${ïÜt KíÙ-Ķæ*-¯ø-{VýSïœ 9. MýS…ç³NÅrÆŠæ OòܯŒæÞ Aí³ÏMóSçÙ¯ŒæÞ 5.com . GMýS-¯é-Ñ$MŠSÞ 6. C…WÏ‹Ù 8. OÌñæ‹œ OòܯðlÞ‹Ü (òÜμçÙOÌñægôæçÙ¯ŒæÞ): »Zr± ºÄñæ*-MðS-Ñ${ïÜt ºÄñæ*-sñæ-M>²-Ëi gñæ¯ðl-sìæMŠSÞ OÐðl${Mø-º-Ķæ*-Ëi kÐé-Ëi íœçÙÈOòܯŒlÞ G°-Ð]l$ÌŒæ ºÄ¶æ*-Ëi Ððl$OÆð‡¯Œl ºÄ¶æ*-Ëi 10. Gyýl$Å-MóS-çÙ¯Œl 7.sakshieducation. Ðól$¯ólgŒæÐðl$…sŒæ I Ððl$OÆð‡¯Œl MðSÑ${ïÜt ¸ëÆý‡Ã-çÜ*Å-sìæ-MýSÌŒæ MðSÑ${ïÜt ºÄñæ*-&-C-¯é-Æ>Y-°MŠS MðSÑ${ïÜt A§ýlÆŠæ ÇÌôæsñæyŠæ çÜ»ñæjMŠætÞ H C…WÏ‹Ù C…WÏ‹Ù www. M>Ð]l$ÆŠ‡Þ 4. fÆý‡²Íf… A…yŠæ Ð]l*‹Ü MýSÐ]lÊÅ°MóSçÙ¯Œæ 11.

ÝùíÙĶæ*Ëi 23. OòÜM>Ëi 21.sakshieducation. ´÷ÍsìæMýSÌŒæ OòܯŒæÞ 20. ÝùçÙÌŒæ Ð]lÆŠæP C…WÏ‹Ù C…WÏ‹Ù C…WÏÙ‹ & ™ðlË$VýS$ C…WÏ‹Ù C…WÏÙ‹ & ™ðlË$VýS$ C…WÏÙ‹ & ™ðlË$VýS$ ™ðlË$VýS$ EÆý‡*ª C…WÏ‹Ù çÜ…çÜP–™èl… C…WÏÙ‹ & ™ðlË$VýS$ www. OÌñæ{ºÈ A…yŠæ C¯]l¹Æó‡ÃçÙ¯Œæ OòܯŒæÞ 26. íßæ…© 13. çÜ…çÜP–™èl… 27. íßæçÜtÈ 14.www. ç³¼ÏMŠæ Ayìlð{õÜtçÙ¯Œæ 22. EÆý‡*ª 25.com C…WÏ‹Ù C…WÏÙ‹ & ™ðlË$VýS$ C…WÏ‹Ù C…WÏ‹Ù H I C…WÏ‹Ù S A K S 12. íœh-MýSÌŒæ OòܯðlÞ‹Ü(òÜμçÙOÌñægôæçÙ¯ŒæÞ): Asê-Ñ$MŠS A…yŠl Ð]l*Í-MýS$Å-ËÆŠ‡ íœhMŠSÞ M>ÏíÜ-MýSÌŒæ Oyðl¯]l-Ñ$MŠSÞ MýS…yðl¯ŒlzÞ Ð]l*ÅrÆŠ‡ íœhMŠSÞ GË-{Møt-Ð]l*-VýS²-sìæMŠSÞ GMŠSÞ-ò³-Ç-Ððl$…-rÌŒæ yìlOgñ毌l GË-{M>t-°MŠSÞ ¯]l*ÅMìSÏ-Ķæ$ÆŠ‡ õÜμ‹Ü A…yŠl ´ëÇt-MýSÌŒæ íœhMŠSÞ M>Ó…rÐŒl$ íœhMŠSÞ £ýlÆøÃ-Oyðl-¯]l-Ñ$MŠSÞ 17. ™ðlË$VýS$ 24. Ìê 15. íœh-MýSÌŒæ Gyýl$Å-MóS-çÙ¯Œl 18. íœÌêçÜïœ 19. Ð]l*Å£ýl-Ððl$-sìæ-MýSÌŒæ OòܯðlÞ‹Ü (òÜμçÙOÌñægôæçÙ¯ŒæÞ): Ð]l*Å£ýl-Ððl$-sìæMŠSÞ Aç³Ï-Ƈ¬yŠl Ð]l*Å£ýl-Ððl$-sìæMŠSÞ Ýëtsìæ-íÜtMŠSÞ Aç³Ï-Ƈ¬yŠl Ýëtsìæ-íÜtMŠSÞ 16.com .sakshieducation.

C…WÏ‹Ù Æð‡…yýl$ Ð]l*«§ýlÅ-Ð]l*ÌZÏ ç³È„ýS E…r$…¨. çÜÐ]l$Ķæ$…: VýS…r 15 °Ñ$-ÚëË$. ÒsìæÌZÏ MýS±çÜ… 50 {ç³Ô¶æ²-ËMýS$ çÜÐ]l*-«§é-¯éË$ CÐéÓÍ. Ððl¬™èl¢… 60 {ç³Ô¶æ²Ë$ E…sêƇ¬. B çÜ»ñæj-MŠSt-ÌZ° òÜμçÙ-OÌñæ-gôæ-çÙ¯ŒlÞ MýSÐ]lÆŠ‡ AÄôæ$Å Ñ«§ýl…V> {ç³Ô¶æ²Ë$ Ð]lÝë¢Æ‡¬. °Æó‡ª-Õ…-_¯]l Mö°² çÜ»ñæj-MýS$t-ËMýS$ ™ðlË$VýS$. »Z«§ýl-¯]l-/-ç³-Ç-ÔZ-«§ýl-¯]lË ç³rÏ A¿¶æÅǦ AÀ-Æý‡$-_° A…^èl¯é ÐólõÜ…-§ýl$MýS$ E§ólª-Õ…-_…¨ D õ³ç³ÆŠ‡. {ç³Ô¶æ²-˱² Ð]l$Ít-ç³#ÌŒæ ^éƇ¬‹Ü 糧ýl®†ÌZ E…sêƇ¬. C…§ýl$ÌZ ™éÇPMýS ÝëÐ]l$Æý‡¦Å….. °Æó‡ª-Õ…-_¯]l Mö°² çÜ»ñæj-MýS$t-ËMýS$ ™ðlË$VýS$.Ððl¬-§ýlsìæ 50 {ç³Ô¶æ²-˯]l$ Ð]l*{™èlÐól$ ç³Ç-VýS-×æ-¯]l-ÌZMìS ¡çÜ$-MýS$° Ð]l*Æý‡$PË$ MóSsê-Ƈ¬-Ýë¢Æý‡$. {VýSçßæ×æ Ô¶æMìS¢ Ð]l…sìæ íÜPÌŒæÞ¯]l$ ç³È-„ìS…^ól Ñ«§ýl…V> {ç³Ô¶æ²Ë$ E…sêƇ¬. ĶæÊi-ïÜ-&-ïÜ-G-‹Ü-I-B-ÆŠ‡-&-¯ðlsŒæ ç³È-„ýSË MøçÜ… õ³ÆöP¯]l² íÜË-º-‹Ü¯ól. {糆 {ç³Ô¶æ²MýS$ 2 Ð]l*Æý‡$PË ^ö糚¯]l Ððl¬™èl¢… MóSsê-Ƈ¬…-_¯]l Ð]l*Æý‡$PË$: 150. ÑÔóæÏ-çÙ×æ Ô¶æMìS¢.com . Gr$-Ð]l…sìæ ¯ðlW-sìæÐŒl Ð]l*ÇP…VŠS Ìôæ§ýl$. íÜË-º‹Ü JMýSsôæ: gê¡Ä¶æ$ Ýë¦Æ‡¬ÌZ °Æý‡Ó-íßæ…^ól ĶæÊi-ïÜ-&-¯ðlsŒæ. BÌZ-^èl¯]l Ñ«§é¯]l….. C…WÏ-‹Ù-™ø-´ër$ ™ðlË$VýS$ Ð]l*«§ýlÅ-Ð]l$…ÌZ MýS*yé {ç³Ô¶æ²-ç³{™èl… E…r$…¨. H I õ³ç³-ÆŠ‡-&1: A…§ýl-ÇMîS M>Ð]l$-¯ŒlV> E…r$…¨.Hï³-òÜsŒæ MøçÜ… A¯]l$-çÜ-Ç-çÜ$¢-¯é²Æý‡$. AÆý‡á™èl Ð]l*Æý‡$PË$: Ð]lÊyýl$ õ³ç³-Æý‡ÏÌZ ç³È„ýS °Æý‡Ó-íßæ-çÜ$¢-¯é²Æý‡$ M>ºsìæt. {糆 {ç³Ô¶æ²MýS$ 2 Ð]l*Æý‡$PË ^ö糚¯]l Ððl¬™èl¢… MóSsê-Ƈ¬…-_¯]l Ð]l*Æý‡$PË$: 100.. 3 §éÓÆ> çÜ»ñæjMŠSt ¯éÌñæ-yŠlj¯]l$ ç³È-„ìS-Ýë¢Æý‡$. Ð]lÊyýl$ õ³ç³-Æý‡ÏMýS$ MýS*yé JMóS Æøk ç³È„ýS E…r$…¨.. S A õ³ç³-ÆŠ‡-&3: Ððl¬™èl¢… 75 {ç³Ô¶æ²Ë$ E…sêƇ¬. õ³ç³-ÆŠ‡-&1 §éÓÆ> sîæ_…VŠS Bí³t-r*ÅyŠæ¯]l$ õ³ç³-ÆŠ‡-&2. MóSr-W-ÈË ÐéÈV> ÐólÆó‡ÓÆý‡$ AÆý‡á™èl Ð]l*Æý‡$P-˯]l$ °Æý‡~-Ƈ¬…-^éÆý‡$. 50 MýS…sôæ GMýS$PÐ]l {ç³Ô¶æ²-ËMýS$ çÜÐ]l*-«§é-¯éË$ C_a¯]l 糄ýS…ÌZ. çÜÐ]l$Ķæ$…: VýS…r 15 °Ñ$-ÚëË$. G…^èl$-MýS$¯]l² çÜ»ñæj-MŠStOò³ A¿¶æÅǦ ÌZO™ðl¯]l AÐ]l-V>-çßæ-¯]l¯]l$ ç³È-„ìS…-^èlyýl…. www. A°² {ç³Ô¶æ²-ËMýS$ çÜÐ]l*-«§é-¯éË$ CÐéÓÍ.sakshieducation. C…WÏ‹Ù Æð‡…yýl$ Ð]l*«§ýlÅ-Ð]l*ÌZÏ ç³È„ýS E…r$…¨..www. çÜÐ]l$Ķæ$…: Æð‡…yýl$-¯]l²Æý‡ VýS…rË$. C…§ýl$-ÌZ° Ððl¬™èl¢… 60 {ç³Ô¶æ²ÌZÏ. A°² {ç³Ô¶æ²-ËMýS$ çÜÐ]l*-«§é-¯éË$ CÐéÓÍ. K S õ³ç³-ÆŠ‡-&2: Ððl¬™èl¢… 50 {ç³Ô¶æ²Ë$ E…sêƇ¬. A¿¶æÅǦ çÜÐ]l*-«§é-¯é-˯]l$ VýS$Ç¢…-_-¯]l.com ç³È„> Ñ«§é¯]l…: Hï³-òÜsŒæ ç³NÇ¢V> B»ñæj-MìStÐŒl Ñ«§é-¯]l…ÌZ E…r$…¨. ç³È„ýS Ð]l¬W-íܯ]l ™èlÆ>Ó™èl A¿¶æÅ-Æý‡$¦Ë$ KG…BÆŠ‡ M>Æý‡¾¯Œl {í³…sŒæ AÐ]l#-rϯ]l$ ™èlÐ]l$ Ððl…r ¡çÜ$MðSâŸÏ^èl$a. õ³ç³Æý‡$Ï.sakshieducation. A¿¶æÅǦ G…^èl$-MýS$¯]l² çÜ»ñæj-MŠSt-ÌZ ç³Ç-gêq-¯é°² ç³È-„ìS…^ól Ñ«§ýl…V> D õ³ç³-ÆŠ‡¯]l$ Æý‡*´÷…-¨…-^éÆý‡$. A¿¶æÅ-Æý‡$¦Ë$ °Æó‡ª-Õ…-_¯]l AÆý‡á™èl Ð]l*Æý‡$PË$ Ý뫨…-_-¯]l-ç³μ-sìæMîS Ððl*yýl-Æó‡-çÙ¯Œl MýSÑ$sîæ °Æ>®-Ç…^ól MýSsê‹œ Ð]l*Æý‡$PË B«§é-Æý‡…V> ÌñæMýSa-Æý‡-ÆŠ‡-íÙ-‹³¯]l$ {糧é¯]l… ^ólÝë¢Æý‡$. ©°ÌZ 3 õ³ç³Æý‡$Ï…sêƇ¬. 50 {ç³Ô¶æ²-ËMýS$ Ð]l*{™èlÐól$ çÜÐ]l*-«§é-¯éË$ Æ>Ķæ*Í. {糆 {ç³Ô¶æ²MýS$ 2 Ð]l*Æý‡$PË ^ö糚¯]l Ððl¬™èl¢… MóSsê-Ƈ¬…-_¯]l Ð]l*Æý‡$PË$: 100. {糆 õ³ç³-ÆŠ‡ÌZ °Æó‡ª-Õ…-_¯]l AÆý‡á™èl Ð]l*Æý‡$PË$ Ý뫨…-_¯]l ÐéÇ° Ð]l*{™èlÐól$ Oòœ¯]lÌŒæ ÇfÌŒætÞ {í³ç³-Æó‡-çÙ-¯ŒlÌZ ç³Ç-VýS-×æ-¯]l-ÌZMìS ¡çÜ$-MýS$…-sêÆý‡$.

20-13 : 1 BVýSÙç $tt ¯]l$…_ 5 BVýSÙç $t. MýSyýlç³.VýS$…r*Æý‡$. °gê-Ð]l*-»ê§Šl. †Æý‡$-糆. S Çh-{õÜt-çÙ¯Œl ïœk: f¯]l-Æý‡-ÌŒæ-&Æý‡*. A¯]l…-™èl-ç³#Æý‡…. K Æ>çÙ‰ ÐéÅç³¢…V> GV>jÐŒl$ òÜ…rÆý‡$Ï: Oòßæ§ýl-Æ>-»ê§Šl.500.apset. ¯]lÌŸY…yýl. ™èlÆ>Ó™èl Aí³Ï-MóS-çÙ¯Œl àÆŠ‡z M>ï³° {í³…sŒæ AÐ]l#sŒæ ¡çÜ$-Mø-ÐéÍ. °º…-«§ýl-¯]l-ËMýS¯]l$VýS$-×æ…V> _Ð]lÇ çÜ…Ð]l-™èlÞÆý‡… ѧéÅ-Æý‡$¦Ë$ MýS*yé §ýlÆý‡-RêçÜ$¢ ^ólçÜ$-Mø-Ð]l^èl$a.org/index.20-0™ø {í³…sŒæ AÐ]l#sŒæ ïÜÓMýS-Æý‡× MýS$ _Ð]lÇ ™ól© ç³È„ýS ™ól© Ððl»ŒæOòÜsŒæ : 5 kOÌæñ . : 26 kOÌæñ . ÑÔ>-Q-ç³r²…. {í³…sŒæ AÐ]l#sŒæ ¡çÜ$-MýS$¯]l² §ýlÆý‡-Rê-çÜ$¢-™ø-´ër$.htm www. ½ïÜ& Æý‡*.com . ïœk¯]l$ ^èlÌꯌæ Æý‡*ç³…ÌZ ^ðlÍÏ…-^éÍ. Æ>fÐ]l$…{yìl. S Ð]l¬QÅOÐðl$¯]l -™ól-©Ë$: B¯Œl-OÌñ毌l Aí³Ï-MóS-çÙ¯Œl {´ëÆý‡…¿¶æ… B¯Œl-OÌñ毌l Aí³Ï-MóS-çÙ¯Œl Ð]l¬W…ç³# Aç³-Æ>«§ýl Æý‡$çÜ$… Æý‡*. çÜ…º…-«¨™èl ^èlÌê-¯é¯]l$ Ððl»Œæ-OòÜsŒæ ¯]l$…_ yú¯Œl-ÌZyŠl ^ólçÜ$-Mø-Ð]l^èl$a.com AÆý‡á™èl Ð]l*Æý‡$PË$ MóSr-WÈ f¯]l-Æý‡-ÌŒæ½ïÜ ï³òßæ-^Œl-/-Ò-òßæ-^Œl-/G-ïÜÞ-/-G-ïÜt. : 27 kOÌæñ ¯]l$…_ 31 kOÌæñ . ¯ðlË*ÏÆý‡$.- õ³ç³-ÆŠ‡-&1 40 (40 Ô>™èl…) 35 (35 Ô>™èl…) 35 (35 Ô>™èl…) õ³ç³-ÆŠ‡-&2 40 (40 Ô>™èl…) 35 (35 Ô>™èl…) 35 (35 Ô>™èl…) õ³ç³-ÆŠ‡-&3 75 (50 Ô>™èl…) 67. 20-13 : 10 BVýSçÙ$t 20-13. çÜ…º…-«¨™èl çÜÇt-íœ-MðS-rϯ]l$ f™èl ^ólíÜ ¯øsìæ-íœ-MóSçÙ-¯ŒlÌZ °Æó‡ª-Õ…-_¯]l _Æý‡$-¯é-Ð]l*MýS$ ™èlç³μ-°-çÜ-ÇV> °È~™èl VýSyýl$Ð]l#ÌZV> ç³…´ëÍ. Ð]lÆý‡…-VýSÌŒæ.5 (45 Ô>™èl…) 60 (40 Ô>™èl…) Hï³-òÜ-sæŒ -&-2-0-13 çÜÐ]l*-^éÆý‡…: Ð]lÄñæ* ç³ÇÑ$†: Ìôæ§ýl$ G°² ÝëÆý‡ÏƇ¬¯é Æ>Ķæ$Ð]l^èl$a. H I AÆý‡á™èl: 55 Ô>™èl… Ð]l*Æý‡$P-Ë-™ø-(-G-ïÜÞ-/-G-ïÜt-/-ï³-òßæ-^Œl-/-Ò-òßæ^Œl A¿¶æÅ-Æý‡$¦-ËMýS$ 50 Ô>™èl…) çÜ…º…-«¨™èl çÜ»ñæjMýS$tÌZ ´ù‹Üt-{V>-yýl$Å-Äôæ$-çÙ¯Œl. »êÅ…MŠS ^èlÌꯌæ. 20-13.700. : http://www.sakshieducation.sakshieducation.www.10-0™ø Aç³-Æ>«§ýl Æý‡$çÜ$… Æý‡*. GïÜÞ-/-G-ïÜt-/-ï³-òßæ-^Œl-/-Ò-òßæ-^Œl-&Æý‡*. 20-13.250. A §ýlÆý‡-RêçÜ$¢: B¯Œl-OÌñæ-¯ŒlÌZ §ýlÆý‡-RêçÜ$¢ ^ólçÜ$-Mø-ÐéÍ. : 22 òÜò³t…ºÆŠæ. MýSÆý‡*²Ë$. 2013.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.