èπ◊°æp-©’í¬ ≤ƒ°∂ˇd-¢Ë-®˝©’...

®√u¢˛’ î√©éπ Ææ´’-Ææu©’...
´’È®jûË ≤ƒt®˝dí¬
Ç™-*ç-îªçúÕ!
°‘Æ‘éÀ Åü¿-†°æ¤ ¨¡èπ◊h©’
ÅüÌla!

´-Ææ-®√Eo •öÀd ÅØËéπ ≤ƒ°∂ˇd-¢Ë-®˝-©†’ EéÀ~°æhç îËÆæ’hçö«ç.
Ç°j Å°ˇ-úËö¸ îËߪ’ç, ûÌ©-Tçîªç. é¬F É™« ¢√úø’-èπ◊ØË
≤ƒ°∂ˇd-¢Ë-®˝-©†’ äÍé îÓô í∫’ûªhí¬ §ÒçüÌ-îªaE ûÁ©’≤ƒ?
Ç°j äéÓ-ü∆Fo ¢Áûª’-èπ◊\ØË °æØË Öçúøü¿’. É™«çöÀ Å®Ω’-üÁj† ô÷™¸q
Ö*-ûªçí¬ Åçü¿’-¶«-ô’™ ÖØ√o®·. ¢√öÀ Ææçí∫-ûª’-™‰çö îª÷ü∆lç!

äÍé ü∆çöx ÅFo!
Ê°®Ω’: LiberKey
ÉC Ææ’´÷®Ω’ 20 ≤ƒ°∂ˇd-¢Ë-®˝-©†’ äÍé-öô ÅçC-Ææ’hçC. ´‚úø’
ö«u¶¸™x ¢√öÀE ¢√úÌa. ¢Á·ü¿öÀ ö«u¶¸-™E ô÷™¸q™
鬢√-Lq† ¢√öÀE N¶µ«-í¬© ¢√Kí¬ ãÂ°Ø˛ îËߪ’-´îª’a. ví¬°∂œ-é˙q-™éÀ
¢ÁRx §∂Òö áúÕ-öÀç-í˚éÀ ¢√úË Photo Filter §ÒçüÌa. ÇúÕ-ßÁ÷™E AIMP ü∆y®√ §ƒô©’ NØÌa. ÂÆèπÿu-J-öÙ Password
ÖçC. 'OúÕßÁ÷— N¶µ«-í∫ç™ MPC
Manager
HomeCinema ÖçC. úŒOúŒ È®jô®Ω’x, OúÕ-ßÁ÷-Íí¢˛’q, Ç°∂‘Æˇ
N¶µ«-í¬©’ èπÿú≈ ÖØ√o®·. www.liberkey.com/en/download.html

Åçû√ NçúÓ-™ØË!
Ê°®Ω’: XP SysPad
ÆœÆdçæ ¢Á·û√hEo äÍé NçúÓ ü∆y®√ ´÷E-ô®˝ îËÊÆ O©’
éπLp-Ææ’hç-CC. 'v§Òví¬¢˛’q— ¢Á’†÷-™éÀ ¢ÁRx List Installed
Programs îª÷úø-´îª’a. Åéπ\-Í®xE ¢√öÀE ûÌ©-Tç-îª-´îª’a.
ߪ‚ï®˝ áéıç-ö¸qE Eߪ’ç-vAç-î√-©çõ‰ éπçvö™¸ §ƒu†-™¸-™éÀ
¢Á∞¡x-éπ\-Í®x-èπ◊çú≈ 'ÅúÕtØ˛— ¢Á’†÷™ Users™éÀ ¢ÁRûË ÆæJ. NçúÓÆˇ
áé˙q-§Úx-®Ω®˝ ãÂ°Ø˛ îËߪ’-èπ◊ç-ú≈ØË My Menus ûÓ wúÁj¢˛-™xE

§∂Ú©f-®Ωx†’ îª÷úø-´îª’a. Network ¢Á÷†÷™ ÅEo N´-®√©÷
éπE-°œ-≤ƒh®·. http://xtort.net/freeware/xtort-softw
are/xpsyspad

È®çúø’ NçúÓ-™xØË îËߪ÷-©çõ‰ 2-Dir, ´‚úø’ NçúÓ™x Å®·ûË
3-Dir©†’ ÂÆ™„é˙d îËߪ÷L. http://q-dir.en.softonic.com

´÷ué˙ -Å-†’èπ◊-ØË®Ω’!
ÅN °æE îËߪ’´¤
Ê°®Ω’: Kid-Key-Lock
°œ©x©’, Éûª®Ω’©’ °‘Æ‘E ¢√úø-èπÿ-úø-ü¿-†’-èπ◊çõ‰ éö®˝f, ´’¯Æˇ
°æE îËèπ◊çú≈ îËߪ’-í∫-©-CC. ´’¯Æˇ áúø´’ •ô-Ø˛†’ ´÷vûª¢Ë’ °æE
îËߪ’-èπ◊çú≈ îËߪ÷-©çõ‰ Lock Left mouse button ≤˘éπ®Ωuç
ÖçC. É™«Íí ´’J-éÌEo èπÿú≈. Password to show setup
ü∆y®√ §ƒÆˇ-´-®˝fE ´÷®Ω’a-èπ◊ØË O©’çC. www.100dof.c
om/kidkeylock.html

É™« BÊÆ-ߪ’çúÕ
Ê°®Ω’: Zsoft Uninstaller
Åéπ\-Í®xE ≤ƒ°∂ˇd-¢Ë-®˝-©†’ Ææ’©-¶µºçí¬ ûÌ©-Tç-îËç-ü¿’èπ◊ ÉC Ö°æ-ßÁ÷í∫-°æ-úø’-ûª’çC. DEo EéÀ~°æhç îËÆæ’-èπ◊çõ‰ ¢Á·ûªhç ≤ƒ°∂ˇd-¢Ë-®˝-©†’
´‚ô-í∫öÀd îª÷°œ-Ææ’hçC. ÂÆ®˝a èπÿú≈ ÖçC. Hidden
Programs èπÿú≈ îª÷úÌa. www.zsoft.dk/index/soft-

war e_details/6

ᙫ-ÈíjØ√ îª÷úÌa
Ê°®Ω’: Q-Dir
ÆœÆdçæ -™E °∂j™¸qE äÍé-≤ƒJ ÅØËéπ NçúÓ™x v¶˜ñ¸ îËÊÆ
Ææü¿’-§ƒ-ߪ÷Eo ÅçC-≤ÚhçC. ô÷™¸-¶«-®˝™ éπE-°œçîË ¶«é˙q© -Çüµ∆®Ωçí¬ áEo NçúÓ™x wúÁj¢˛-©†’ v¶˜ñ¸ îËߪ÷-©-ØËC E®Ωg-®·ç-îª-´îª’a.

Ê°®Ω’: ObjectDock
´÷ué˙™ éπE-°œçîË ú≈é˙ ¶«®˝™ NçúÓÆˇ °‘Æ‘-™†÷ éπE-°œÆæ’hçC. Åçü¿’èπ◊ 'Ƕ„bé˙d-ú≈é˙— -Öç-õ‰ Ææ-J. ö«Æˇ\-¶«-®˝-°jØË vBúŒ™
éπE-°œÆæ÷h Å°œx-Íé-≠æØ˛ âé¬-†x†’ ÅçC-Ææ’hçC. ¢√öÀ°j éÀxé˙ îËÆœ
Ææ’©-¶µº-¢Á’i† °æü¿l¥-A™ ≤ƒ°∂ˇd-¢Ë-®˝-©†’ ãÂ°Ø˛ îËÆæ’-éÓ-´îª’a. O’èπ◊
鬢√-Lq† ¢√öÀE ú≈éÀçí˚ îËߪ÷-©çõ‰ ¶«®˝Â°j È®jö¸-éÀxé˙ îËÆœ Add> Shortcut-> BlankShort†’ áç-éÓçúÕ. v¶˜ñ¸ûÓ ÆœÆdçæ ™E ≤ƒ°∂ˇd-¢Ë®˝ EXE °∂j™¸†’ ÂÆ™„é˙d îËÊÆh ú≈é˙-¶«-®˝-™éÀ ´îËaÆæ’hçC. ´‹u ¢Á’†÷-™E Show all running windowsE îÁé˙
îËÊÆh ãÂ°Ø˛ îËÆœ† ÅEo §∂Ú©f®Ω’x, °∂j™¸q, Å°œx-Íé-≠憒x ú≈é˙-¶«-®˝™
îËJ-§Ú-ߪ÷®·. ö«Æˇ\-¶«®˝ Åéπ\-Í®x-ü¿-†’-èπ◊çõ‰ ÂÆöÀdç-í˚q-™éÀ ¢ÁRx
Hide the Windows Taskbar†’ îÁé˙ îËߪ ’çúÕ.
http://objectdock.soft32.com

´’J-éÌEo...

✤ 4t Tray minimizerûÓ é¬¢√-Lq† Å°œx-Íé-≠æ-Ø˛qE ÆœÆdçæ võ‰™ éÀ
°æçÊ°-ߪ’-´îª’a. ûÁ®Ω °j¶µ«-í∫ç™ N’E-¢Á’iñ ¸ îËߪ’-´îª’a èπÿú≈.
http://goo.gl/aPz6Y

≤ƒ°∂ˇd-¢Ë-®˝™ x

°æE

îËߪ’E

¢√öÀE

îª÷ÊÆç-ü¿’èπ◊

AppCrashView ÖçC. http://goo.gl/7AP2O
✤ Volumouse Beta ô÷™¸ûÓ ´’¯Æˇèπ◊ Ö†o îªvéπç A°æ¤púø÷
¢√©÷u-¢˛’E Eߪ’ç-vAç-îª-´îª’a.http://goo.gl/o0HGh

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful