You are on page 1of 3

Jesaja Berlina dienai Rg velttais pastkaru dizaina konkurss Es esmu Jesaja Berlins un es nku no Rgas Sorosa fonds Latvija

a un Jesaja Berlina biedrba (Konkursa organizatori) izsludina pastkaru dizaina konkursu, lai atzmtu filozofa, ideju vsturnieka un rdzinieka Jesaja Berlina dienu Rg 2013. gada 9. oktobr. 1. Konkursa mris Konkursa mris ir iepazstint Rgas pilstas viesus un iedzvotjus ar filozofa Jesaja Berlina idejm, k ar vrst uzmanbu uz J. Berlina saikni ar Rgu, izmantojot vides mediju (pastkarti) un mkslinieciskas, radoas idejas. 2. Konkursa norises laiks Konkurss norisins no 2013. gada 26. jlija ldz 9. septembrim. 3. Konkursa dalbnieki Konkurs aicinti piedalties visi interesenti, neatkargi no pilsonbas, vecuma, nodarboans vai citm pazmm. 4. Konkursa uzdevums Sagatavot konkursa darbu pastkartes dizaina skici, taj izmantojot vienu no 10 piedvtajm J. Berlina atzim (latviski, angliski): 4.1. Everything is what it is: liberty is liberty, not equality or fairness or justice or culture, or human happiness or a quiet conscience. (Isaiah Berlin) Choosing is hell. (Jesaja Berlins) Nav vrts dzvot, ja tu nevari bt netaktisks saruns ar tuviem draugiem. (Jesaja Berlins) Pirmie cilvki, kurus totalitristi izncina vai apklusina, ir brvs apzias un ideju cilvki. (Jesaja Berlins) Why be clever? It is a much overrated attribute. (Isaiah Berlin) Dzvi var vrot pa daudziem logiem, un neviens no tiem nebs nedz dzidri trs, nedz aizmiglots, nedz ar vairk vai mazk deformjos par citiem. (Jesaja Berlins) Sevis izpratne ir augstk prasba, kas izvirzta cilvkam. (Jesaja Berlins) The need to choose, to sacrifice some ultimate values to others, turns out to be a permanent characteristic of the human predicament. (Isaiah Berlin) Those who have ever valued liberty for its own sake believed that to be free to choose, and not to be chosen for, is an inalienable ingredient in what makes human beings human. (Isaiah Berlin) Principu ilgtspju nevar garantt, tau tas nepadara tos mazk svtus.

4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6.

4.7. 4.8.

4.9.

4.10.

5. Tehniskie parametri 5.1. Pastkartes dizaina skices izmrs: 10x15 cm 5.2. Pastkartes dizaina skice var bt zmta/ veidota dator vai ar roku. 5.3. Pastkartes dizaina skice ir jiesniedz .jpg, .png vai .pdf formt. 6. Konkursa darba iesniegana 6.1. Konkursa darbu var iesniegt tikai elektroniski, stot to 5. punkt nordtj formt uz e-pastu berlins@sfl.lv ar nordi Jesaja Berlina dienas pastkarte. 6.2. Ldz ar pastkartes dizaina skici autoram jnorda da informcija: autora vrds, uzvrds, e-pasta adrese, kontakttlrunis. 6.3. Konkursa darbu iesnieganas termi ir pirmdiena, 2013. gada 9. septembris plkst. 23.59. 6.3. Konkursa dalbnieks var iesniegt ne vairk k trs konkursa darbus. 7. Autortiesbas 7.1. Konkursa darbam ir jbt jaunradtam oriinldarbam, un t autoram ir jbt darba paniekam. 7.2. Konkursa darba autors ldz ar dalbu konkurs nodroina konkursa organizatoriem tiesbas izmantot dizaina skices publicanai un publicittes vajadzbm bez atldzbas. Konkursa dalbnieks piekrt, ka via iesniegtie konkursa darbi tiks izvietoti internet publiskai apskatei un vrtanai, lai noteiktu Skattju simptiju balvu. 7.3. Konkursa uzvartji (Galvens balvas ieguvjs, Veicinanas balvas ieguvji un Skattju simptijas balvas ieguvjs) pc konkursa rezulttu izzioanas nodod visas savas autora tiesbas uz konkursa darbiem konkursa organizatoriem. Godalgots pastkartes dizaina skices tiks izmantotas Jesaja Berlina dienas popularizanai. Organizators patur tiesbas izmantot dizaina skices ar citu Jesaja Berlina dienas suvenru izgatavoanai un izmantoanai tirdzniecb, visus iegtos ldzekus novirzot Jesaja Berlina biedrbai J.Berlina ideju popularizanai. 8. Uzvartju noteikana 8.1. Konkursa uzvartjus noteiks rijas komisija d sastv: Roberts Kotrels, Jesaja Berlina biedrbas prieksdtjs Andris Aukmanis, Sorosa fonda Latvija izpilddirektors Solvita Krese, Laikmetgs mkslas centra direktore 8.2. rija izvlsies vienu labko pastkartes dizaina skici, kuras autors saems galveno balvu iespju stenot savu dizaina ideju paskuma pastkartm un velodarbncas renpreiss velosipdu Tom vai Greta no 2013. gada kolekcijas. rija izvlsies divas pastkartes dizaina skices, kuru autori saems veicinanas balvas individula dizaina May28th rokaspulskteus. 8.3. Tiks pieirta ar skattju simptijas balva, ko noteiks balsojums socilaj tkl Facebook. Skattju simptijas balvu saems pastkartes

dizaina autors, kas saems visvairk atzmju Patk (Like) skaittam kop ar atzmju Dalties (Share) skaitu. Skattju simptijas balva ir individula dizaina May28th rokaspulkstenis un GreyDay skiu blocii. Skattju balsojums tiks atvrts ldz ar pirm konkursa darba iesnieganu. 8.3. Uzvartji tiks pazioti ldz 2013. gada 16. septembrim Sorosa fonda Latvija mjas lap. Papildu informciju par konkursu var saemt, sazinoties pa e-pastu berlins@sfl.lv.