ՏհԴեԿԱԴԻՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՈ- ԳԻՏՈԻԹՅՈԻՆՆեՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ
НАУК АРМЯНСКОЙ
ССР
Հասարակական գիտություններ

Общественные

1948, № 6

науки

Ц,. Սա Ա՛վել յան
ձԱՅԿԱԿԱՆ Ւ - а а Ь Г Ь ՈՒՍՈհՄՆԱՍՒՐՈՏԹՅՈՒ-նԸ
Հայ
Հին

Ժողովրդի

երաժշտական

ման

վրաt

երաժշտական

կուլտուրայի

ձայնագրության

սկսած

19-րդ

ԱՐԴհ «1ՒՃ11ԿԸ

մՀատուկ

սիստեմը,

դարի

ЬЧ. ՆՐԱ

որի

սկղբներից,

շատ

տեղ

վերծանէք

ան

է բոն ում
ե

թ երց֊

երաժշտագետներ

են

աշ*>

իւատելէ
Մեծ
ցի

աշի/ատանք

Պ*րիգ ր

են

կատարել

ւ՝ապասաքալյանը

ո

(1740—

ֆյանը

(1768—1839),

Եղիա

դյանչւ,

Մկրաիչ

Հարությունյանը,

նին

և ուրիշները։

ղրաղվել

են

տիյեն

ե

խաղերի

սլա բեղում

մեծ,

տարիներ
Չն այած

ծանման
Այս

Լիմոն-

ՍաՀակ

խաղերի

Կյուրե֊
Ամ ատոլ

Հեաաղոտութ

Վագները,

֊

յամ

Շրե յդերըք

Հ*

բ

Պո•

ուղղությամբ

Հայ

Ս սքի րի դոն
այլևս

ոչ

երաժշտագետների

ոք

չի

Տքնացել

աս֊

մեծանուն
Մելիք

երաժշտա֊

յանը,

որից

Հետո

գբաղվելւ

կատարած

ը և ճշտումը

տարիների

ընթացքում

Երաժշտության

յամ բ

վերՕանման

Է կատարել

ե վերծանման

աշխատանքներին,

Է թերի,

իսկ

նրանց

անլուծելիէ

վերջին

խաձեոնոլթ

աղիէ ատ ան ք
աշակերտներից

լուսաբանում

գործ ը

Հա յ կ՛ոկան

գորօը

Աթայանինք

դժվարին

ալֆա յանը,
* ք.

կեսարա•

p ա բա

Իգն ատիոս

յան ք լուսաբանման

ե նրա
այգ

Ակադեմիայի

րերտ

երաժիշտներ

ո

վերոհիշյալ

խաղեր ի լբիվ

րի

ս/րոֆ.

ուս ուէ/ն ա и իրութ

և խ բը

Ц ոմիտ ա սը,

երկար

(1834—1881),

երաժշտական

օտարադգի

գծով1

ուրիշները։

Մեր
գետ

լուս ա բան ման

1808 ) , Հա J բարձում

Տնտեսյանը

Հայկական

նաև

ի/աղերի

երաժշտական

Հանձնարարվեց
որոնք

գործի

Հայկական

պատմության

խաղերի

երաժշտագետ

արդեն

մի

ՍԱՌ

*հիտութ

և տեսության

քանի

յու-ննե֊

սեկտորի

նա֊

ուսումնասիրության
Մ ուշեղ

տարի

և

Աղա յանին

Է ինչ

անցել

և
են

Ռո~
յԴ

ա

օւսուսեասիրությանըւ

•tir
*
՛հարերի

ընթացքում

նշանակությամբ
աը,

որը

գացելւ

տարբեր
Եթե

են

են

ԴարԷտ

Էր

աոա

Հ

Տասնմեկերորդ

գարի

տարբեր

աալա

XII

ձևով

Գար('

Է աո.ա£
մասամբ

վերքերում
որոնց

երգերը,

կիսում

կուլտուրայի

Գրիգոր

մ ե£

երաժշտական

մեծ

(խաղեր),

եղանակները,
երկրորդ

ած

Է գրավում

և նվագը

ձայնանիշներ

շարականի

ստեղծ

տեղ

^րղը

ավանդվում,

երաժշտական

ձայնագրել

ժողովրդի

ղգ*ս լի

ժամանակաշրջանում

XII

Հիշողությամբ
վոլմ

Հա՛ J

և ծավալով

եկել

ու

բերանացի
արդեն

օգնությամբ

իր

արվես•
ղար֊
և
ստեղծ•
սկսում

մեղեդիներըէ
Մագիստրոսը

իք <Ուա.
ման
կոնըն,

ծրագրիՖ
ասելով*

մասին

խոսելիս

Հիշում

Է Ան ան իա

Շիրակացու

էՄեծ

քրոնի֊

$t

у.

€•••

յորում

J թ եր ե ա լ

ամենայն

արհեստէ

թեանն

և

Ա

ուրիշ

կա՛նո
ղղևի

տեղ

Սասում

ուրացեալ

է

միևնույն

շտ

չգիտեն

է

են

գիրցրել

€ Հայ

քսաղե
մ ի ն չ և

մ ա

կացու-

վարժուսե

յանրք

աս ե լուք

ո if ան

[իք] ի

Հրե*

ծրագրի»

ղգիտութիւն

կա ր ո ղու թեան

և

քառի

ցն

ե ր կ ր ա չ ա փ ա կ ա ն ք

նա

իր

2-րդ

ար*
ա

ս-

P'lftfc

գիտությունըр

նրանք

չեն

ուսումըt
Հին

լու

ծում,

մե£

րի

և

կարող

ԱՀա,

ա

մի Հին

յո*

դարերի

ц

Հետ

Հայկական
կասլել

քանի

որ

Հետւ
այն

վկա

ասում

իրենց

"

երա-

Հարցը

շատ

երաժշտական

իյա-

այլնւ

անտի
լ ս

h i ' 0

а\Тագուէքն

Հետևող

ետք

երաժշտոլ*

Հույն

ին

էք*աղմավեսլ9

եր

կրեց

դրությունը

բարձում

աեսած

եղավ

ուղղապես

ձայնագրելու
Համ

ամսագիրը

միշտ

իր

ա-

արաբ
Հու•

ձայնագրության

գ յ ո լ •

1900

1У04

<Г էք ւսո լէքե ա и ի ր ու թ յուն
երաժշտական

խաղերի
ամենից

աղդեցություն

մինչև

XJ1

փաստի

ծագումը
աոսւֆ

չէին
ՂաՐԸ

լավ

յ ո լ թ յունը,

շարակա*

խաղերը

Համեմատում

անսլայման

Հունականի

ՀԱ> J

են

կրել

այն

Հույներից

մատենագիրները

ասլացոլյցը
որտեղ

անտեսել

կարող

խոսելով

է Կիրակոս

Խաչատուր

որ

Հին

ծանոթ

Հանդիսանում

նա՝

փաստըւ

չեն

եղել
սլատ~

Տարոնացոլ

է.

Կ. ԿօստաՕյաէււյ

ւԳրիգոր

Մադիսարասի

էԹդթերէ»,

թյ

> .Լույս»

քանի

այս

ւ

էլ ի

Այս

մ ի

ե ր ին,

իր

սկղբանե

Հայկական

երաժշտական

կար

Հայերը

քսաղե•

օգտվեր

ղրաղւքող

и կղբն

և

ՂաՍԱ.>

լույս

ցանկացողները

այդ

ր

Հա»

երաժշտական
են

յամ

Ղարի

թե

Հակաոակ

Հոդվածներում

լատինականի

X X

Պապա

Համարներում

խաղից

սլա տմ ութ

ի
Ժ*ւ*

մինչև

թվականների

իրենց

Հարությունյանը

աղդեցոլթյունը

տեսակետին

Հայերը

լուսաբանման

է•

մինչև

է/նա լաք,

Հարցի

աղբյուրներից

լատիններից

երաժշտությունը

Այդ

թե

ասելով,

գրում

յանր

հագման

^ ^

անգամ

նական

1910

ու*,
բաշ*

Հ Ուսման

երաժշտությանը

նաfut

երաժշտության

1

և

րոլոր

րարձրագույն

տփել

Հույներից#

ի

ժ ըշաութ

մ աս ին f

արՀեստք

նույն

ըստ

այսինքն

Մկրտիչ

Հողված

մագրի

իւ ոստ

չորս

I f ր ր և

Երաժշտագետ

խաղերի

իր

ե րաժշաութ

խաղերի

սլարղել

f

էին

պոի

այղ

են

երաժշտական

ղերը

նում,

ե ալք

թուական

լ

ն»,

որտեղից,

Հեշտությամբ

Հայերը

է

ացեա

և աստեղա

ամենայն

մանաւանդ

թ յ ո ւ ն ը ,

բանասերներ

Հետ

նաև

երաժշտական

անՀրաժե

Հայ

Է

ման

ե ր ա ժ շ տ ա կ ա ն ք

նշանակություն

ստեղ*ելիս

նաց

ե՛նթակայ

երրւ

Հայկական

թ յան»

և

նաիւադասեալ

եթէ

ի ՚ ^ ՚ դ ր ի վերաբերյալ

ովքեր

փիլիսոփայու
մեծ

ժիշտ

յարա

իմաստասէրն

ղանգիտոլթիլն

թե

սլա ամ իչՆ

մար

յին

երկրաչափութեանն

Մագիստրոսը

տալիս

թ ո ւ ա կ ա ն ք

Այս

րը

«•

և դրէ

տ ե ղ ա բ ա շ քս ա կ ա

սլիսի

և

անն,

այսոցիկ

յամենայնի

Հեստից՝

սովորել

լ թե

Գրիգոր

տեղ

С Զի

էք

ասսւուածա

կան»։1

Մի

ասում

տոգորք

ք

р մատենագրութիւնք,

ա ո րա

աոաջին

են

մակացութեա՛ն

երաժշտա

քսութեանն...
թիւնք

ՍամվեԱան

շաբաթաթերթ,

Կ. Պոլիս.

160$ թ„

էշ

358,

թուղթ

68, ԷՀ 8,

Աչեքսահգրո-

սա եկեալ որ դրեաց Խաչատուր չեն եղել• Տարոնացու այս փաստ բ չեն և Մ• Հա բութ յո ւՆյան լէք բայց խաղերի կարող ծագումը Է վերաբերվել ասում և այնտեղից և Հավանական Էլ գնացել Հայ Հետ Հունականի Ա՛յգ ե գա֊ ժ խտում և այնպես Հետ ղարաշրքանից Հաղարծնի կասլելուցւ Հետո մուտք Ռո էրինյան կուլտուրական ղովուրղների Հետէ լատիններից• շարականներըt գյուտ Էին նորություններ Խաչատուր Տարոնացին ը փոխագրել Է արևելյան տնտեսական. որոնց մասին կխոսենք Հաջորդա բա րւ P D l p ե շեշտ նշանները ձևի նշանը} իսկ Հայկական կաոակը լատինացիք խաղերի CliVlS մեջ են կոչվում փ ո ւ շ Է կոչվու մt որը Հույները իրար Հետք անվանում. փշադարձ. ր ե ն կ ո ր ն և ձևերի փուշ. իսկ Է փշադարձ լատինացիք ւսոաՀ Է եկել երրորդ Հո/լյները 'SxacppOV.ձրացնելու (IICUITIG) Հետագայում խաղերի Հիմքն նույն և թե մեջ Համար (Ժք՝ երբ ձայնի խոսքի զարգացնեերգերը Համեմատում ենք և Հատուկ բարձրանա• նշաններովւ վրա ձևեր նմա• տեսակետից։ և բութ տաոի և լա տի- Հևաք մեծ ինքնաբերաբար շեշտ Հայերը և Հոգևոր խաղերի ժ ո- գաբ) խաղերը իրենց դրվում թԱՈՕէԱՈ! ( ՝ ) բ ո ւ թ և այգ ղարգանալով են ե վ ր ո սլա կան նշանակության Է տբվում ժամանակ վերցրին երաժշտական ձևերի ա ո ոդան ութ յան իջեցնելու ուներ Է. ի/աղեր մ անաւանդ и/ ր ևե լից՛*. իսկ ат£осг:росроа» Շեշտ կու թյան մեջ որը միացնելով և բու թ մասին ասում այն իջեցնում. միասին կերպ կաղմում իջեցնու միացման ինչպես 1 կիոսկ it ս Գանձ՚ ս կեցի-֊ ( 9ա«ո«/>քւ/7. Հայոց». իսկ գիտական վանքի և աո և տրական մասամբ արագ նություն րևելքից ա Հայաստանէ 4իլիկիան. % կամ պարույկ* pOGfitUS են ԴՐա * - 1 ա անվանում. բութն ստեղծում և նրանց ՀովՀաննես Է՝ <է Զի Հի նմանապէս նշանների նույն նշանները խաղեր.ա յր սուրբ երաժշտակա՛ն ղայն ՝ արուեստ ժամ ա*Ա ակս ուսոյց բազմացն Ւնչպես Ուրեէ/կ գործած Հայկական խոսքը զխաղն Q^* Դ ա լ ի կողմանս շխաբՀս. նական Էք որ իրենց Է. որը ար֊ էք նախ մ։ տարրեր օրինակ՝ ր ո ւ յ կ . որ և Հյուսիսային կան Հոչակեա խաղերին։ 4 ի լիկիա լու է այս Ե • Տնտեսյանր Պատմությանը լով սա երեր ցրուե ա լ Հայաստանում Հրաժարվում և գիտութեամբ И երաժշտագետներ չեն ի»•• չէր երեում րաշրֆան ից առաք նաև և աո աք էսի Է Vifgfl նույն { j նշանները ընդունելով. ն ե ր ք ն ա խ ա ղ . երաժշտա- դաոնում։ ձևի նշաններ ունեն նաև Հույները. վկայությունից. քս՚ղա^ բա . UJUJ- . ձայնլ* բարձրացնում Այղպիսով որպէս այդ իսկ երկու միացման (1250—1326) ի վեր Հանէ — ինչսլ ես որ շեշտը երկուսը է և Հետո են բազմաթիվ տարբեր Երղնկացին նւե (շեշտն) ղիջոէ ցանելով». սերտ դարաշրջանում Էլ Հույներից գտնում Լատինական և իջնելու այղ կերսլով Եվ իրոքք ենք Այդ խաղերի գնում ե այ լ վանաՀայր թագավորության և Հենց (գրիգորյան) շեշտ. վերնախաղ» զ ա ր կ . այլն։ ձևեր ընդունելով. էշ 199» իր ձայնը են նշանա֊ 'րերականության սա՝ (բութն) ի խոն բարձրացնում պարույկ. այնք վանականները բերում Է 4 ի լի կի ա և այնտեղից քական. որ խաղերը և Հունական ցույց կաոլ ձայնագրել Հայկական մոմենտը Ձայնը փոխ սկսեցին թե օրոք.

. . /» Բ r>i ռ _ . իրարից սլես /*<г .Pcc/otvS - л . . ^ ^ Si/-4/9*nctiS^ — . ./»• ֊ ччЛ՝ . . Հ ^ Հ / / ՝ " ' / * . . . _ - նմա• կոչված խաղերի . _ TotfuCi/ձ Հի* գրվում։ Ւ **Ր A շքշ՚Ր մեֆ տեսակ JJ^vM ա . Հ > Հ / '9. / А՜ .«л* 1900 թ է ք 5471 Լ տեսակետից \ о Հ՛շ Y* ֊ tyi*1 Sud/>e/octtS Ay իկ /с Ъри/Ър £ ձ-է՚ՐԸ e Л2 Scooe/t'cvs Теs շեշտի ս ^ Հ ք ՚ ր ձ. . մասամբ մ ի fvu/ytyp А. . իրար նշաններթ / .նը որը կառուցված. .շ ամսաթերթ. մունքներովւ Պետք է խաղերը մենք բութի սլարզ կարելի մի ասել. /У* */>+//>**/* А** vwa/ ժւրս/ictc's С Բազմավեպ' Дч . . նույն դրվում. . ..j f i i t / Э _ _ _ f tՀ ecxus . . /0X0 ett i/a/netti com 2 այԼ ՒսչչէքԼ .. _ . լատինական Հ.• 4 Վ. Scone/t'cvS են . Л/ %Л .Х у %_ /?/?//>. Ղ1ՏԱ/91ՈԱՏ f o e / a tus են բութ /Հու/э fl ScancCicus /S միացված քանի խաղերը. Sc0no/i€aSs . էլ fit* /յայՀակած •4—z ցույց խաղերի ГПСШПе* կառուցված անֆատ է մեծ մե£ իրարից /աւր/էՆափա6 ուշ ե րոլթը խաղերի լատինականի էլ լատինական ավելի շեշտը մեր ղիմացր երկուսն տար բերություն.- . C^c'sncrci/s 9. անուններով թե կա Սամվէչյս/ն . /lirectd/j 1 SKu л Л %/ \/ \Հ ՝у . . £„. /. . . * ? у > . Հարմար է է որոնք բերել իրենց Րայց կականի լինի մեՀ կտեսնենք. . 2. V»! цоилсtis.C&mocttS /3 են — . . Հ..- cctus S. . ... . /V»՝ . up in us - /£t**S Հայ* \ ֊ — . V i n f A 7 կան " faficti/m 4.. .. л . _ svftii/ovnctcs / 8 .. . _ _ tO. . Դ Հ՜շ yt Հւ <*•£(/s fiott . S.шЬпс11*ГС fi - floc/atus . . C / i v c s To ան£шм nt - 2. . մեր են գրելու. Sa/i'cus f . . Հայկական լատինական և ինչսլես անՀամեմատ որ և Պոաիյեի արտաՀայտությու. Цրսլեսղի ավելի նությունլ». _ .շ &՚շ՚ր ш տալ ստեղծվել. W ' l M J d / f t x i / O v / f c t t S . 3 * * r - d . սովորական որտեղ միատեղ մե£.

երբե&Ե Եգնատիոս Цյուրե- և Decrescendo֊^ նշանակոլ֊ յունըւ 2* — ՐՈԼթ նշանը Հունական» պատասխանում Է կան բութ նաև ուրիշ ձևի խաղ ապա նշաններ* 'EXaCppOV* * «Բազմավեպ*. Համարնե € նշաԲազմա- րումւ Է զանազան Երաժշտագետ CreSCendo/' և Է տալիս օգՏնտե- խաղերի Հատկությունը Հանդիպում ներքինըг Եղիա և նոցա թվականների մեջ տեսնում որը խազերի XIII յուրաքանչյուրի և 1913 Էլ անվա- Է• XIII տալիս Էջը)* ևրբեէքհ մենք ուղղությունը նաև խազերուն Հաջորդ խազերի ձայնի երաժիշտ պարզ 1900 խա- բարձրանալը»ւ" վերաբերյալ իր որը երաժշտական օեսիս!-^ երգոց լինի ամսագիրը վերի շեշտը Համ արում Հասկանալի ունեցող- անանուն լինելուց. Տեղեկադիր в—б 1913 1910 1913 որոնք և բութի աոաջինը մեջ PunCtlilTl նշաններ. վեպ» որոնց 1.ՕԼ-ն Է. են մի նախ Համա- յյույց տա լիսէ քանի տեսակ բարձրացնում G>ljviSj տեսակ Է բյուզան- միացում էլ .« իր չեն Հողվածի անՀամեմատ իր և միայն ունեն Պետեր խազերը թվով խազեր» միայն աղյուսակների ուսումնասիրությունը այս а Հայկական խազերից թիվը• խաղերի կոչվում նշանին* ձայնը տալիս l l ] U i p n i j I ] 6 к» որը լաաինացիք Համապատասխանող թ.. է չ էջ 31ձւ թ է ջ 71—79.Я. — Շեշտը մեր մասը զ յանը Հայ սուրյ դրանց Է խոսել նրանց մեջ որոշ թե նման ինքնամեջ Էլ նույն- ԴարԷ որքան ցույց մ ատեն Է Է տեսարան ա- բարձրաց- տալիս ձայնի դարում ձևերը* մի Է վերայ» նրանից ենք շաՐՔ Տնտեսյանը ղորութեան և Մեջ Հետո բերում պարզ Ե• տեղեկություն մասին. 73. ձևերով. ձայնը են ութիշ /*. Virg3-5» Վագները € Հավանական երրեէքե թողնենք Հունական Է Երգն կաց ինէ Պ* կողմ Լատինական Է ցույց առթիվ խազերը. բացատրում..2 նույն ձայնը դերն մի իմաստին պրպտելով. այն ՕՀ&'. եդած այժմ. ցած Է որը 4յուրեղյանի. — Պ ա ր ռ ւ յ կ . դացիք խաղերի լատինական 3. գրում խազերի (տես ԱնՀր աժեշտ չի վեր ցույց շարականի որպեսզի բայց շարականի աշխատության տագործված այդ նշանավոր ^Տեսութիւնք Հայկական Է վկայում որ ամիսներ Էլ անուն գեո նշան տալիս• Է. Շեշտի իջեցնում. առոգանության բարձրացնում պես նում» Շեշտը թափանցելու են». Ըստ ավելի միացումը անվանում մի Է (йЯр'. և պարզել շատ Պետեր որ Հայկա• Հիշատակվում են Հայկական խաղերի ենt նշանակութիւնը» են տակ աո. Լատինական նում խորՀրդաւոր ձեռագրեր ձեռքիս Հատ որոնք խազի տասնեակ իսկ 198 ղերը. CS г է.Հայկական Հայկական Վագները կան խազերը իր 85 մեխ մեր Կոմիտասը դրում 54 զի Համարf են սաՀում. խիստ Հողվածում շատ ենք շեշ1Ո* բերաբար նույն բացի Է խաղում։ դեպի վեր գիր Հո վՀ անն ես Այղ մեկ աստիճան Անցյալ դեպի դարի и յան ի մեջ Հաղորդածը եմ նակությունը. 1 որը Րրան •Բազմավեպ». և չի խազերու իւրաքանչիւր նոյնիսկ ները թ լրիվ վիճակը Հայտնում անունները ավելի (['Շարականի արդի սահմանափակվում մեջ1 իրենց Վագները նրա է• ք. » ա Տաճար».

է ք ս ո ւ մ . ^Ձ Ր - tytvpnjtf 9. Шթ * լթՀ ^ծէր/դվ /иш գէր 29. £ այն /դու հայ. Սամվելյան կա.Վ. շեշտի կոչվում է փուշ.л / ^ firr ^ f / o o M ^ t ^ Հ ^ ^ . որը շատ։ է Հակառակ իր О _ ԿՈԱԷ I.о о 2Л ./ v v ^ / w . / ֊ г • Լ ի и ա ի/ ш у fcp. փաթաթ и/ կ/յբձ)* _ լՐծՆկորճ. / . 9 _ ծու՛նկ 14. . & Թ 22 J վՀրնա/ւ/աչ.fi £ -рЬЦпрХ. — էրւսշւր. P ֊քսու նմ. W _ ղս՚ր կ /9. թաթ ֊ՓՈ11՝ 16 Հ ՜ - ծ՛րէք ար* 1Հ r^ ֊ ի ո սրո£է/յքւ Ь. ձեը նշանակության քսաէչծր* /. I . ֊ Xs է տՀ. / ~ ./7 ս՜ա լ ի/ ս/գձ՚/դ ՜/Հտ Յօ. . . J ' УМ . րդւր ձօ. իջեցնող Փ ո ւ շ . եդած իսկ կուր ինը մի այլ միացում PodatUS նշանն այդ անվանում տարբերությունն ավելի տալիս է.սուր% 19. Ս՛Ի Ш у гг. - 8 ) . էգարց և կուրի ձայնը քիչ և բութի դա լատինական րյուզանդացիք մե£ է. fCAvnVy 1լ սբմձէ//ւ 4ս՚Օ«ւՆ՝էէր рш 2 9 ղա դ. У/ _ 7. /VW^L ն tip/՝%"՛/* ք\րծս 1ft. շ?. 'wv ^ ի ա զ . որը կոչվում է կուր կամ փշադարձդ а р e{lO« Պարույկի ոբ պարույկի 4.ղծշւր 3» ՝ _ Վ /3. . II. / Հ V / . « Ժ՚Ա(/ա նս՚Հ ձան/քծ՚ս » /ՀՀՀ/գ « նխ՚ր&զիր ձրքոԿ» д /974/*) mm iTw/ . €.

խաղ Է կրկնակի Հաստատ չի միացյալ ա յլ նաև 681—691. CC7ZQC. «Այս Այս Է պա — արժեքավորում Համապատասխանում Է ն բանով. Վագների ձայնը թուր-ը ուղղակի բարձ- Portamento-Л Է աստիճանաբար. Է երեք նոտա Է .. իջեցնող իջեցնել փու շ-ի արժեք զանդական իր մի նշանը Է ո չ. դեո նշանը մասին € Ամանակը փուշ բարձրացնելէ իսկ տևողությամբւ ունի. էշ 71—76» պարդ Էէ Բյու- սինթեզը. թե ա յդ նշանը Է լատինական Է. րացնում ն չանա կա - խաղարաններում 1 կրկին խաղից յանը գիծ1 բարձրացնում սուր Է տալիս. Ա՛յգ Հարկավոր չափով. և գործողությունէ բացատրոլթյունէ գործ ած վումէ վերևում.ան թյոէնն մի մեզ 5» — UnLI] կամ Հել քիչ. Էշ 2 «Բազմավեպ». իսկ թուր-ր Րրան սուղ ն շ ա ն ք նման մեծ նմանություն ձևովէ մեջ են զորություն երկար. կչմիա*ի\. Էշ 260. ջան ակ՝ fcfuo-յին..ավելի որը յիցէ ուղղաՀայաց Է շեշտին. թերևս որ կարճի մեր խաղարանների մի թե գրում «.tpQ 3 խաղին» ապա քանի երկարացնելու» Աոողանոլ են f p b l f n U U l b Ш Ո| f և Համար. ի՝նչ ղրեթե ասում | իսկ զորությունը Հակառակ..շ-ի Մեր իսկ սլարղ Ե• Տնտես խաղերի 6. атсоспгросро^ և լատինական Վ ագները նշանակություն կր1լնակիէ բացատրվում. —Տաշտ մեջ Է ^՚ քշ՜ից Է* դրվում i^rjiX'Q ուրիշ երկու ցա ծ». այս 11. ձայն եթե ապա դեպի պետք Է• Այս որ ձայնը և բաղկացած Է.Համ ապա տաս էս անում տաքին ձևով թյունն է նպխ նրանց Հանդիպում և թնչ է բյո» ձայն ձայնը են ունի մինչև առանց 1 թյան այդ ածում քիչ ձայնը 0 M l կերպ Է իջեցնել նույն Է մեկ աստիճան. իրմե նախընթացին ղորու- 3 1 է ն կ ն ե ր . միայն ըստ Ե• Տնտես յան ի ա ս լ ո ս ս ւ ր ո ֆ ո ս . 1 * Բազմավեպ ամսագիր. մի Փու. հւղղաՀայաց 8. վերաբերյալ ApOStl'Ofa-/' ավելի այլ մեկ* С կարճ շար- բացատրություն Է Шք*աղմավեպը»» թիւն 10.— գանդական Հավանական մասին նշանըք կուաա գրվում իրմե J> նույն Է. բարձրից այլ ուժեղ կերպով սլա բզված է գործածությամբ Համապատասխանում 3p0Str0f& խաղերինւ Է Այդ մասին նշանների ցույց Է տալիս (այսինքն կարճ վար»»—Այս բութ* ծունկ» ը ը այն դեպի բացատրությունից ձայնը Ծ ունկ %K03Zp0fQ<3-ի շարժում Հանգիստ պետք խաղի կարելի իջեցնում Է իջեցնի և Է մի ցած ձայն. իսկ խաղն նշանը ունի Ծուն1|> Պ. չգտա նշանը երկու որ վերջը եկող խաղին. — Թ ո ւ ր . որը Հանական նույնը այս Ա» J նման. խաղով. 1900 թ. նել. Է եզրակաց- պայմանական ^ j դ ա ստիճ ան. Հապավ Д6. Շարականի խաղերի ներքևում» Հաճախ . բյուգանդական երկու ր ունի շեշտ իսկ տարբերվում ցած.—Զարկ՛ խաղի տեսակները..'Zp0. 1913 թ. ժում տալիս նույն նշանակում երկար վանկի Համար Համար մի գործ փոքր 2ԸՐ~ SCfllldiCUS fleXUS»^.՚ ն Է կամ շարժմամբ ուրիշ ամեն ավելի տեղ տեքստի կատարում ծունկի 1 էԱրարաա» ամսագիր. այս և ցույց ար- չէէ Ս պ» Մ ելիք յանը որոշում մի 7*—-Սուր. 1902 թ. և բայց թե ինչ որ ձայնը չի իր Ըստ Է խաղի Է Հանդիպում Պ. նշանը խաղին» առաջինը կատարում տեղ" մեջ շատ Հաճախ նշանակությունը.

— Խունջ նա կան երգին.գրվում ՀՐազմավեպէ թե վերևից։ Հետ։* մի ուրիշ Տնտես յանի Հաճախ աշխատության եղանակների դեռ շատ դրվում Վայ կապելով կետով. արտաքին երկու մոտավորապես խ աղին (տես իկ ձևով կամ լինում է տալիս անգամ \ւերքճա]սաւ| (մեծ . խազի որը առթիվ ամսագրում• ձայնը պետք է երկու անգամ ոլորել վրա Mi Վերնախաղը երեք բութ. * Ո Բազմավեպ» ամսագիր. իւրՅ անվան խաղն ղուգաՀեռ օրինակ բառը Փերվեղի Հանդիպում դրվում և պարագայ Համողիչ նման մե£ է nilն Խոս բովի խոսրովային էլ շատ է երկար" ինչպես նշանակությունները 15«— Խ ո ւ մ կազմված է մասամբ ձևերի վրա. ԱԿ է* րուն զօրութ երրորդ խաղին թե պետք է շեշտի տեսակետից ե րյուղանդական ասում է իւր չափուն իւն ը.—՚ ձևն է թե Զ լե լ// և այլն։ որի մա» մե£ Դ^րի է պարսից նաև մեխ պարզված նման կրկնակի էնկորճի այդ չենւ կոչվում է միացյալ նշաններից» Այս խաղ. (ԱՋ. երգերի մեխ երկրորդ Այո մասին {„. 1873 թ.|քւշան֊ էէ՚Կ^րՀալէ ե պարագայ իւը».. 1900 թ. — Խ ո ս ր ո վ ա յ ի ն : Խոսրովային կան oXtyOV բարձրացնող Հանդիպում է մեկ. խոսրովային կցուցանե Հնչման 16* — վերնախաղ: մեծը Ե.vv\). 1913 թ-. Պ. փոՔՐ տեսքով նշանակությամբ» և թե ձայնի խաղացնելըւ Համապատասխանում Համեմատական տեսակ1 երկուք մեծ ո ցույց երեք է երկու փ ՔՐ[է ս է մեծ և л\\>.. է զ լաւի. որոշ իմանալ ձայնին Իսկ և Հինգերորդ է կատարի տեսակետից ITtOppYJ ձայն գեպի ցած»*՛ միացումից այդ շատ նման իջեցնող և Հավա- երկու խազերի է խազին։ լատինական Շրեյդերը խունՀ է• երգով նախ բացատրած մեկ օրինակը աստիճան իյնում բաղկացած է և Հետո է երեք կես Հըն֊ ձայն առանց շտապելու.*.Վ.Չ՛կրցանք է աոաջին րորդ ձայն աոաջին նշան էt նշանը TriplinCtum խաղի երկրորդ է տալիս 9 Այս նշանի չյուններից. Ի. նշանը անշուշտ Ալիշյանը Սասանյան այս այնքան իր ւ Հայ կական և երեք մե£ նշանը Հակառակ բարձ» . 4 ՂէվոՕգ 1). ի/ագին նոյն և Հինգե- Հետն։1 է թոչել և ծունկի պետք Եր նշանակության մասին գրում ինչ գրված է• կազմված որ շարժմանդ գործողությունը* թէ չափուն ասում ձայներով Կյուրեղյանը աոաջին որը ցույց 12. 1900 թ. բացատրությունը միևնույն երեք է ստեղի Հունա- են և չէւ է անվամբ. խազին երկու Առոգանության կար ձայնավորների Այս սին և խաղնշանը 'Լևոնդ մանրամասն վանկի խոսում է 14•— Է Տ կ ո ր 6 : Այս Հաճախ Հանդիպում ձևովв Մեծ տարբեր կա նշանը է երկու Հետևյալ էլ խոսրովայինի երկու կամ ըստ աԱյս նշանը ունենում է Վերնախաղը իր բարձրանալը և այն թյամբ և ձևով subtripunctum 17.««Ji® Խուն J խաղնշանի այս վերջին բացատրությունը 1 3 . 'Է ՔՐ որոշ Րր լատինական Ո փոքր* Avj< աստիճան նշանակուVlTgi աղյուսակJt AV)՛ սա վերնախաղ ձայնը խաղի խաղացնելով < Բազմավեպ» ամսագիր. Վագնեբը €. 1 է եր֊ ձեն է և նրա . Ж6С. կոչվում Խոսրով որոնք կոչվում իր էՇնորՀալի թագավոր ձեով խաղարանների կետերով. 1 էՐագմավեսլ» ամսագիր. Ս ամ վես ան 68 Հանդիպում ԳԶ) է առածին. է [ 7 1 ֊ 7 в.

••. ձայ• . այլն լատինական իչեցնոզ որը նման մեր Համա սլա տա կազմված է նաև խաղերի փըշաբենկորճ. — Հ ո ւ հ ա յ .9 միացված. նշանը արդի է ձայն խազնշանը աղյուսակ)> Այս և նրա խանում Харг/Хт] է բարձրացնող /*£• '1^1' Բենկորճ նշաններից և ուսումնասիրությունը 18» — Բ ե ն կ ո ր ճ : նում է խազերի և ոչ Հայկական էլ Հանդիպում Հատորին Հունական է կուսէ կետով 1 ի վերեն ինքնուրույն խաղերի կամ մի խազ մեխ քանի կոյս Հլստ է. բացատրում.—Ձակորճ չկա չի Հայկական բենկորճը. որի Շարականի Հատ իրար նկատման»— նմանը խաղերի կողքի» ասում է րապասաքալյանըւ ՁակորճJl մասին կա Զա կորճ J նշանիս .Հայկական րացն ո լ. խնճա ScandiCUS խազին։ և բութ уоф 1(7(18 Հաճախ Հանդիպում Հետ բենկ է շեշտ иխա- բյուգանդական խաղարաններում զանազան 8./ և կազմված է սուղ. մ են դեպի praetripunctls Համապատաս ^ և բյուգանդական PoiTGCtUS լատինական (տես մեղ Համ մ. կը խաղերի ձայնաւոր գրոց մեջ մանում վերայ թավանում ի քան այն U1-ի j X I I ԴաՐ) ոչ մի օրինակով է Հետևյալը• է Հույների կոր&րել Վար դան Րայց փոխանակ է ինչպես օգտագործվում ինչպես քերականական առոգանության Հետագայում է իուիյէ1 օգտագործվել բայց ասում է D l t f j ավելացնել որ ե ո ւ к . էջ 76» 1 3 4 С Արարատ» ամսագիր. ԷՀ 259— 6it » Մե*% Վարդանի Պատմութիւնը. միայն է. այժմ բոլորովին է• դրոց թաւացելոյս1 սոսկը ի վերայ որ նա Այս չէր էլ խսքղր մասին իմանանք. և ի*-А տեղ Հնոլմ մասին ավելի թէ գտնվի« չի վիճակը մ ոտավորասլես f l e X l l S խազին. ինչպես. և լերկանում։ Հունական Հանդիպում թե սոսկացելոյ}'t ասում 19. որի 1լ ըևե վրա ոչ մեջ շատ կը ուր կը փոխանակ ե»ի% Հագագի ասում թավ նույնպես իսկ նշանն մեր է և կողմից. < Աոոգանոսթյան էԲազԱավեսլ» ամսագիր. որո • Բյուրեղյանը աԱյս այս նշանի նշանս ցուցանե պետք այնպես Բենկորճը նա » պատմիչը աւ% ի. կ'ցուցանե 20.-•՛•՛ • նաև այս երգով բացատրությունը• մեղի տրված * օրինակին # էԲազմավեպ» ամսագիր 1900 թ. ձայնաւոր Հոդված է նական է նշան է.. թե Օպ» Մ ելի քյան բացատրել. փոխել. խաղինւ տարբեր օրինակ1 ձևերով և մեծաբենկորճ. կողմից. 1902 թ . շեշտ խաղարաններում• կա բայց որից մասին Հետև յալ թե շատ թարգ- նշանակությունը»* և բութ սա մի նշաններից նույնպես » քերակա- բացատրությունը* պետք ավելի ձայնավորը ը իր է Ш ձայնավորը ազդու կերպով. ուրիշ ինչպես ձայնավորաց դրվում»» 4 նշանը լատինական Հաճախ € Ձակորճ րր* մեջ. spirltus asper-Д այս Հ (ՀուՀայը) երաժշտական* ձայնավորին Հնչուի է իր նշանակությունը. որովՀետև կարող spiritus l e n l s . 1900 թ„ 959—64» խազեր»» Համեմատ. չի վրո» ШПШ.

իր ցաարութ Հետ. ԷՀ մասին որ ըստ ասում կ Հետևյալը* նոցմտ օկտЛ և 259\ * f г . «(նշան). որոշ բացատրություն Կյուրեղյանը ը) իբր բացատրում էք Փաթութ J եթե 1. Կ՛. ի սկ եթե կ ծանրաքաշ: *ւ*իրք ելան ի ձայնը Ի• fflUjrOD. 1 է ամոադիր. Պոլիս. որը բայց կ շատ այլ կարճ իր կեբսլւ և անորոշ թե այսինքն սլետք եթե Այս նշանը խազ Ծանրաքաշ -ի մ կ. կոչվում ելով կ Հետևյալ J մ 22. Բազմավեպ» ձայների քանակի մերումս. 1900 թ. դագ սորա ձայնի Նույն f՛ անունն ելման ԳՐՔ(՚ էԼնշանյ 65»րդ կարի կֆում " Այնպես քարքաշ տին L կերևի բառին թե ԱՀավասիկ T խազի խազի կը ցուցնե E T I մեզ. ութն. ivetf. իմաստին նոտաներ ը տրված Հայկական մի քանի մեզի I | յ իսկ սա.( Փա թութ ձևըւ այս բայց 1 Հայկական նմանություն Գա սլա սա քա լյան ը կ իքնե. կը տարակուսինքD -21* — Փ ա թ ո ւ թ * Փաթութը նշանակությամբ պետք ի 1 գլխավոր յունաց է. զի որպկս կ Հայկական Հետ։ երգեմք մենք մեր».՝ Հունական էԶայնն t արդյանց ըսվեցավ կր բացատրու С Երաժշտութիւն նին I կ կ երկարել Հարաբերություն և նույն երաժշտական»*ի զերգս I վերնախաղին և Հունական վԳիրք ասում պետք 1 մե£. Հետևյալը• մեղի լ | ւ մը կա խաղացնելով տրված I օրինակըւ II.1ծ նը աստիճանէս նակին բար չոր и աստիճան ճշտության վրա Գր. կը ցուցնհ ավելցնել.. նշանակության թ յամ բ Գապասաքալյանը գրում Հունականի ըստ մերումս. պետք О մ՝-նէճ միացյալ երաժշտականէ սորայ»։ Իսկ կ ձայնավորին Ш մ<֊ն ի՝ * ի յ ի * . շնչոյ}ւ Կյուրեղյանը 1 իր խազ ձևով. տալիս կ. փաթութ նշանր վրա որը բենկորճի մասին օրի- ւ ինքնուրույն ունի նշանի տրված ասելով..՝ <гЪ]Ь. մանրամասնորեն Համեմատելով է՝ վերաբերյալ բավականանանք. եթե քալյանը Քարքաշ. COJOK կ• կա նշանի տալիս Հնչման կ ըսել նաև սրա մասին *հր. կ մի մի ուրիշ )՝ա սլա ( ան Հա սկանա լի սա֊ բա• յուն. և և լա• ijbpUlU- թե առածին վերքեին ութը խազերի մեչ այն ՀոՀնաց Հայ և խոսենք մասինւ երաժիշտ Կ՛ր. Տ՚սւսյասա fuijbuili— <ք'7'/'/? երաժշտակա՛ն9. ձայ» .•. Համառոտ Տասնութերորդ երաժշտական մասին կ ձայն »։ Հայկական վերևում ըզՀա- կերպ1 եղանակով ասոր խ ա ղ և ն ե ր ք ն ա խ ա ղ կազմվձծ ներքնախաղին խաղացուցանկ կ այս ելևէֆական քարքաշ դեպ ի վեր և ի վայրւ f որ իբր բացատրում ցանկալի ա(քարքաշ)նշանը f կ ծանրաքաշ. ձևին ութ I թե մե9. 1803 թ. և կ. Համեմատության նշանավոր մասին. ԷՀ * Նույ՚հ աեզսւմ։ 89—70. այս օրինակին թարգմանված թե այն սորա it ձայնը- Գրեյդերի պիտի պարզ խազերի դարի խաղերի երկու ատեն խազերի կ՛երևի վերաբերին.Mli . €.

. 1910 թ. կտդիուօա^ւ Է. 7» Գ* նոնի ձայները ՀՈՒՆԱԿԱՆ կամ 8• ժրշտական Սաղմոսի ՀիՈական և իրենց • Ու թերորդ նոս ութ ձայները 1. դնում գիտությունը$ երգեաց* յինանցն եկեղեցական և բաղդատեց իր ձայնսն որ յաղուՀացսն բարձրացնող Այունեցին թարգմանություններ օրՀնութիւնսն» Հայ սէ Սիւնեաց. ոււադ սկսում եկեղեցական վեր • . և վեցն.Հայկական Հույները իրենց Հայերը ՀԱՏԿԱԿԱՆ К Ա. 4* ՛Ի* Ձայն* 5* Ա* Կողմ 6* fit Կողմ Կողմ Կողմ և սսւ Նա րդէ Որոշ ձայն . եղանակօք յոյժ պարզ Հարմարեցրել «Գիրք շարականս յար- խորՀըրդաւոբ խազից» թվով նոցա զեկազեսարօո: Որոց որ Սա. և նրա արդի վիճակը եբրայեցիների բաժանեցին նաև Հայոց ուսումնասիրությունը Հետևելով ձայները Հետևեցին խազերի Կ. դրում են. Օրբելյանի նոցա ըստ փիլիսո- այս СՉորեքտասան. • ոճ ո յն»է ղպաՀոցն Եթե սլրոտու* Տետաբտոո» նշանավոր ժամամակից մարեաց 2 Վառ որտեղ երգերը։ ջեալք. 2* ft• Ձայն• 3* Գ* Ձա յն. անվանում Сրաժանեաց 1 կողմ ղցայդ ղյարութեան Հունաց.. էշ 79* . Է. եղանակով»ա «Յաղագս գլխում ութն երևում Է «եօթն երաժշտական»-ի մերոյս խազերը նա Հան գին եօթն խաղերը նոցա ասին Օրբելյանը տեղեկությունից որ ըստ որ ըստ անել և երգերը մ անն Հունական Է Աթենք երդի»է* Գա պա սա քա լյան ը իր և բարձր. որ 2 դասավորենք Ծիսական. խաղիցն որ ձայնը իջեցնողը ութն Է k f u .. Պաչիս. Ատ* Պլայիոս Պ լա յիոս Հայ դեֆգերու» տետարտու* մատենագիր նաև շատ առաք. դու Վառիս՛ . • պատմագիր սնանէր՛ գնում ՀԱՄԵՄԱՏՈԻԹ8ՈԻՆԸ դրէ՚տ՛ Նրա մասին «Էր .* Գ ի ր ք երաժշտական». դեռ դու դու Էին և երաժիշտ Եմաստասերէ Հայոց Ս սւեփա- Հայկական Հոգևոր Ա տեփ ան ո и Օր՚րելյանը երիցու մ եհ երա- երգի ^XITl մե£ կա- ի տան սովորում Հայոց»» ստացած և Է* ՛հու նա յ . իսկ ձայն ա ն ի ո ՚ Լ Ա ա . կամ Ա յունեցին. (օ'%էձ-էԱՕՕ)# դասավորեցին ՈԻԹ Ձ Ա Յ Ն Ե Ր Ի Հունաց f t ութը մասերի նույնպես . լատիներեն։ և յաբՀեստս Է Պատմագիր և գութ և զստողոգին Ատ. կաթողիկոսարանին է Հունարեն ի դիրս ասում Հայոց կա թողի կոսա բանում և ղցերեկ ԴաՐ՝) մայրաքաղաքին ուսմամբ Հետո Աա* կատարելագործում Է ու սմա մ բ. ստոր ըստ արարեալ Գր» վեցէ վերելակք և ստորի- Ծաեփանոս Գապասաքալյանի ՕրրԷչեան արքեպիսկո- 190—144. Գ ք . չբավականանալով փա յական Սյունեցին ա վեր£ ո «վարժէր և Տ ր խ տոս* գյուտից է Կ* Պոլիս. Պ լա յիոս . Գ ա պ ս ա ա ք ա լ ե ա ն . որոյ ևս Հունական Պատմութիւն Թիֆլիս. Ձայն. կանոններին. և ղարգանայր որտեղ Հայաստան Գր* ա . Պրոտոս. Հռոմ. Ц և ապա Վերադառնալով և կարգավորել ասում Հայ Է* կարգեաց* շարեաց և կցուրդս քաղցրաՀամս. 1909 թ. • դարի խաղերի ութի։ ձայները • Ավադ կամ որին ոկիդրը որին Գեֆդերոս.

Vf Sifr ՛ / / . . . . . Նա կան ապօսւրրոֆհս ո քսս/գծր . ա С. Համեմատենք նմանվելըէ ա կ եաժվկյան Л ff О f 4 T p o t f o f ) vV fyty '/"^Հ • • . ս յ ծ Ն կ ո ր Պ*ա պաս աքա լյան ը Հունական խաղանշանները ժըշտականՖ М Г о р р о у ) t t p ^ յ լ դ ) ենք Հայկականի ժըշաական f y թ & Տ ւ ^ շ ( ՛ է Л (Լգբօս) տեսնում մեմատելով կու ի պ ո ր ր ո ի ստեղծել Հայկական և գերադասել կատարելագործ ված Է ձայնա• սիստեմւ էԶամ Հայոցս ենեսեանն են Հարուստ քան զնոսա. 7. . Կ If 1 tpի՛մա 8 ի ո ՝ £ i PL J v ի բ . . V ) . տրված ցուցակի նրանց և այն իրար •՚ Оչ ի դ ո Ն 2 О Ր ֆ ր ա զ ն и ի ա Հ օ I Ա / £ ՝ ր ս ՚ ս է ք > ի 4. . Հանդիսանալով երաժշտության մի . . . . . չափով լավ մեր . € *հրքո յկ Է. փորձեր „ / ՝ Է տալիս.. _ ( 9. А ի յ ՚ ղ յ ւ ղ ) . . . . с . ? ՛ է շ * ր ՛էյ Հ yC ՜ղ յ " <ւ Լ . Հօրինեալ ր զի ես և Համարեալ յԱթէնս ՛ ի յ ու սու խազք բազում ասեմք մսէ*1 . . աԼայՆ f 3 7 1 л f A* / ի / Դ ի Հետ. . յ . . y. ի ս ք ո ր ր ո ի ( է յ ? օ յ ) յ * օ ղ ) . . խազային բա յց Հայկական գրության . զ . • .7 2 Վ. . . Հունական եկեղեցական երկու իրարէ Է եղել Հրաժարվել պաՀպանել.j o y i G j t o C ) _ է լ ս ՛ и էր ո ձ դ ի մեր Հֆյդէ Նա {շ л լ ՚ յ ՚ օ v ) 3. . դ ր ա !ձ Է լա էիիէ/ո $րո՝ե Զ չ ա մ ի չ / » Ինչպես ( J f c L յ ս դ Հետ ցույց թյանըւ եկեղ» Ջերմ երգ) Հունական որ պաշտպան նա ընդՀանուր Է արել Հին խազերը. . Я ի / ո ւ ն ճ . . (Aynw/tpnfint/ /0- . Լ у ? . . . . . £ կուր էչամ փշա^արյ _ v w ' սիստեմ որ նման b f y / b ^ / w y են Բացի թողած եր ա» երաժշտու- (Հուն ակг» խմրագրել Է և մտքից եր- ^Գիրք աշխատել Հունական Է ա յգ այն երա* եղանակները նա օգտագործելով Համ անգամ ազզերի փօսւթլ|)քա>^ դրանից ավելի Հա• Հունական Հին որպես խազերը Նրա նուագարանՖ. . ղգալի Հեղինակություններից* երեում . ) ձ- Ն Հ и. ըստ ներդինացոյն I Գ<\ իմա վասն և նրբանկատ այն թէ անՀեթեթ՝ այլ Գապաօաքսւլեան-էԳիըՀ 6չ եմք ի մերումս արւեստով Լ Հաստաղի կարօտ երաժշտական». / . lfU/Ն I՜ Г у յ / f t ) .՝* \Հ փ ուշ. պարզ կտեսնեն <x<o f a к իղ try՝?/ ող. գալ էչ 7ծւ լրապէս. ր կամ՛ ո ր կ Ա ք / է ՚ է ՚ / Հ rf у ^՚ ՀՀ/ ր J ^ Ь * 4 Л չ * ր / э /». գ ՀԽՏ /и ո и/> л /«у/ Ь Հի/մ/կթք**/* / ТУ) Տ ձօ ) . . . ( . այղ որ կոչուի Հմուտ ներքո» Հետագայում խազերը . ՚ Հ|. / 0 . Ш If /սաւ/ձ՚ր I ւ f cL't oGTpoyoe) С S u e f . . J 7 լ ГО..С կ է / ն ր ի՛մս՛ փ խազերի . ' . գ ո ւ ^ ի ս / ա Տ. .

֊ / ֊Տ՜Օ Հաճախ rpKumtfnji'ntlr Հ՜րր Э՝ յուն՛ որևէ աշխատություններով Հետ.Ո. -W և անունների •Հայէք ական \ կատարած լուսաբանման и ու ր Հրէար Հ .-էլ Հա A 3 . fytyքնա^/Աքշ. ՏՕ.v W A . _ ծրքմ^քաՀ. _«)«> 4րք4/ր9Որաք. ՀծմվէՐ.՛ « ՅՅ-֊հՀ Յ*- ՚ Գի/If 46 . \ //. -W у US Հք Հ. .՝ 28--Ո*՜ի">»Ր»վայձ2'ա 29. ծանոթացրել է Հանդիպում են ի {է 4ւ ր յա ^ր՛՝ ՅՀ-лУ ճ Նу <Л՛ Ь Հա.// Հ բ է ֊ ւ կ ? 6. Ր ^ յ Ր ^ ՛ ք. \ Հորք.Հ ու <Г — Տ.V^ էր о/ շ у). 13. и уу օրա ф " շ 25!-V վՀ֊րնաքսաղ." ուոուԱեասիրութ գործում մեջ» UJ Ն 3. Ները յեր Գաոլասաքալյանի խազերի դեր չեն մեր մ ի շարք ունեցել. Հ 7 . չ f ծ W Հ. к /vni 47. Л / Й .73 Հայկական խաղերի ու7. յաա^ա^ն^րի tptf-pni/d 15. Ւ արժեքավոր 39. ֊ շ ա£ա[ շ и/ Կ որ Հօ . . • դ֊/^շծշ<րաէրաշ>ր.V շ ձ՚ շ *ր £. • <f/> f փուչ ղ. ~ J А/у Հոր ք արք ձՕ. у»/ ո՛ & Cw իէՆՀաքձՆՀորճ Հ и/Հոր Տ. -ЛУ՜ Ant Aայ. ֊ I ՏՅ.ոսէնասիրությու նը և նրա արդյլ վիճակք Գր. 8 — / w խ ո ս բ ո Հ ա յ ի ն. _ О с* ու 7! . 39. 4 3 ֊ • • рЩпрб ! փագուր « *րիսքլքքփուշ \ 2 € .0 ՓշաբձՆՀորձ փշ ՀՀարձ 1 ձ՚Լ//որ 49 ֊ У Щшрпу Տ/.գապավ 19. Ю ֊/vm ՀնՀորճ. բայց նա խազերի շարականների իր տեսական վերծանման այդ որոնք շ տա р frpg т > ըսք4 բ .—/*) &Հ 4 Հ>ՈլՆ//. գր. 23 - ծս/Նքաքաշ.-Տ՜ ձ/դաժշբպՀաՆ» Հք 6Հք ՛ 64 /ա ձ՝ թ ո ւ ր . -ЭЭ մեեաք1՝1իրՏ.

Է Д — շեշտված շարժել. քերականությունը9 Հայերը անվանում։ Հետո վան• անշեշտներ իմաստասիրության նաև Րսկ այս և ինչպես երաժշտությունը իսկ և դուրս թյուններ.՚ v ՝ Հա յկական լատինական որ այդ խաղերի Հին ձևերով իրարւ Ւսկ նշան են քան Հարուստ ցո9 յց նշանները թե ուշ ավելի են շատ ե նրրանկատ են ե *հա գա Սա յն ի է տա լիս. լի էր մենաստանն քներում մի երաժշտական երգոց»$ Ւսկ Ներսես С Ունիմ տի կատարեալ Այս էր բո1որը Համարվում 1 ք Գր. են։ ա յու թյուն — ասում և բութը տաղաչափությունը$ փիլիսոփա դ Է կատա* աոաջին են ձևերն Հունաստանում և գործ սլետք ու XVII Է մինչև ե լա յն առնողները միացուէ/Լ C Ւյ անցնելով Է ղարղանալ սկղբնական բարդու n սկսել մե£ են ցած շեշտ շեշտադրության կաղմ ում . Հունական. դեպի են վեր ի£եցրել$ են իրենց ԱՀա նկատել կամ Հենց են յուդատա սվարիտան. Գաւցաօաքտյեան—-էԳիրք • U A իր 190Й ահղաւմ. էք 751 անբաժան և մասն թվարա* . ոչ ՇնորՀալին սովորութիւն գրված փիլիսոփա ասել որ տեղ յերաժ ասում շտական արու ես* են Mi 3nAmJ9 ^ միայն 2 шИршршшЭ ամսագիր. տալիս$ որ տաղաչափության. Մեր լատինական է իր Երաժշտագետ Էր քանակով իմա Հունական Հ ի t/նա կան ում որոնք վկայում ինք կան ա կա թ յամր. Հայոցս Օամվեչյան խաղերի Հետֆ Հայկական Հունականը ^ երաժշտական երեք տաքին ՝՝ " մասն բանուարվեստը խոսելիս. երր. ո գան ութ յան կերը մասին չնայած իրենց С Նոցա շր^աններըէ ձայնի խաղերի Հայտնի շեշտադրությանը Հետաղայում այդ խաղագիտության ինքըՖէ^ ԴարՒ Հետագա մեր ղարդացման խոսակցական եր աժշտական X I I և նա խա սլա տ ր աս տա կան կաղմակերսլվել Համարել ե նա յնսլես Սսլփ Մելիքյանը «Երգը. իրենց ղրեթե ան Համեմատ Է նաև Համան վերևում} և ա ր ֊ նման ստեղծ են վե լ9 ավելի քան կատարեմ պասաքալյանը* մերումս արւեստով լրապէսֆ յօրինեալ1 ղի ես խաղք և բաղում вА$пиш**фзЛ Րնչպես արվեստը. Ստե֊ ❁ փիլիսոփա իւք. կամ |ւ ն բաժ ան Էին Էին գրում ատոյց Է բնական են Հնում Տա թե ի եկել ( J միայն րը ո կաղմվում են յուտադայի և մի թ վա մասին և որոնք երաժշտության վանքի շար֊ ան յուդատա. մասին մենեսեանն խոսեց ի երաժշտա խաղերլւ# Այս Համեմատությունը Սասին ժողովուրդներ և թե րելաղործված։ լեղվի որի ե լատինականը. ունեցել ստեղծման եղանակը ունեցել Է իր Է րե լագործ վել Որքան մեղ դարերում Հույները £ք րի ( ) թյունը փանոս Օրբելյանը վծովամ ածել կերսլով արը։ անգամ Հնդիէլները% իսկ օգտագործել Է Ս պ* Մելիքյանը. Է1 682$ երամչտավան* թյ երաժշտու թյունը քերականության . գրի նշանները1 Հին Հետևապես որոնցով ժամանակներում լեղվի ԳԷո*-խները վեդան անյուտադայի Էֆ անշուշտ ե գործադրվել ամենաՀին պետն գլուխները րաղմաթիվ ղարգացուէՈ» Աե$։ արտասանելիս ժուէ/Լերի Է• շր£անները> այն ընդօրինակել վարժա Համար գրում ստեղծման գրավոր ա ո.

թ. Հայաստանում արվեստը. գարի շրջանից. ամեն աՀին սկզբներին. ապա թիւն տի րապէս — տառաչափութեան և երամշտոլթեան ման լինել լեզուին մասին Է. կետադրութեան յ . սկսեցին Հին Այգ մասին ենք Рй ^ п արվեստին. . է[ Է1 318> էին 396.. առմամբ է գաղտնին ունենալով. ե խազերի էՐազմավեսլէ լավագույն եիաա մայա խազագետներն («Л**». են որովՀետև և արադ Խաղերով են X I I I Դարէ սովորեցին բանավոր Հետ միասին։ են ծանոթանալով եղանակները իրենք ե միմյանց մուտք ևս վերշում խազա բանութեան է Համարել. Խաղերի առա 9ին ս շարականադիրքը. գյուտի ենթադրություն շարականի բոլոր գրերի զարգացման. Հա փու թե ան. Համեմատական երևան շատերը Մեսրոպյան եան. ծագման. (երկրաչափութեան. այլ տություն. րը միայն խազերը Հաստատում ձեռքի X I I դարում երգերն ու եղած շարականները. Մ• էինձ մեր Հասել ձայնագրված Է X I I I Դ րԷ երամըշՀինգերորդ և լատինական առնելու Հիշում այլ• ունեցած գործել рш յց Հիման Հունական կերպով դրված սկսեց С մանր Հանդես շուտով առանց այսինքն ուսում եկան զարգանալ խաղա- it մի աանմարմինՖ եղանակի խաղերի շարք խաղադեա շարականները շարականները ձայ- ձայնպվորեր շրջանի 1 fՏաճարէ * նյութերի գրի ա թե անում. որ անվանում բանաստեղծներ. խազերը մի ան— Հասցնելու սա Հիսե ական իսկական պատ մ ութ ե ան. գիտության տեսակետն իրենցէ որի 1216 Տասներկուերորդ ստեղծման Էին ամ են ա Հին և կան ավելի որոնց այդ Պոտուրյանը» մատենադարանի Գուցե վրա երդերը. որ եկեղեցական նույն դարի խազավոբել նախորդ այն դարերից իր որ մենք մի ունենք. աշխատության խաղերով գրված Մաշտոցի մեք В»* գրուած շր$_անի այմմ շարականներ տեղեկություն արադ մ ստեղծման Հետ միասին որոնք գտնվի ձայնագբր- չունենքւ կերպով էին կրլ խաղերով տարիներում. Հանելն։^ խազերի մեր խազա— իմաստասի- աստղաբաշխութեան Հետևություններ անգամ տողաչա- առմանj.. և կարող շարականը Հմարժեավորելայսինքն՝ նագրել ե- •անգամ ^ ՚ Р ե д > թ. խազերի և առոգանության աոաջին . վերծանման ու սուէքեասիրու Է ներՀուն փութեան. կատարելութեան շեշտադրութեան. բառաչափոլթ և Հին Հա- ուսմունքներին թուաբանութեան.Հայկական նութ յան. ամսաղիը. սկսեցին որոնք ասել. տաղերը և Հոգևոր խազերով ավանդությամբ է նաև ծանոթ մասին մենք երամիշտներ. Գրիգոր ՊաՀլավունին. 1906 1910 թ. Հանդիպում անկ- Գանձակեցինէ տակ Հայերը մե£ Հետ կարելի մեզ է Ц իրակոս Մեր ված. առոգանութեան. Երաժշտական կապը (բառերի Հին կարելի խոսելիս. քսսՒզէրի այդ չորսը և այգ ո լա ու մն ասիրությոէնր միասին արվեստները և նրա արդի Համար վու մ Էին վիհակր 75 մա թեմ ատ իկական տիրապետողներին փիլիսոփա դի• էին անվա- նումւ էքոմիտասո զամայն ճիշտ Հայկական կերպով ասում է Մի այնպիսի մար պետք ու դիտութիւններինt րութեան և արգի Հիմք տակտն դարում.

կատարելագործվեց բերանացի գրել գերից մասին ժամանակէ դառնալ մեծատպղանդ տաղաչափությամբ ոչ խազերով այն ձայնաւորացն կերպով որոնք Է եղել Հայր (ւէքորՀուրդ էր անպայման և ապա խազագետներէ այն եղանա1լները.Վ. Հոգևոր Ն» ՇնորՀալու որը նույնպես շատ երգեր <ГՄեծաշնորՀ եկան տարրեր երաժիշտ. խաղեր. են ճ և € Ե Հայկական ների ընթացքում խազա բան ու թ խազերի երդեր ուսուէ/եասի կոմիտասը տիրապետել բացի գանձերը Էին» Ներսես արաբական ճաշի այդ երգերը. արևու մի քաՀանացուներին և զարգացավ. Գ կաթողիկոս Հայտնի շարականները որոնք աԱյսօր զԱրա֊ քաՀանա։ պաշտել շարականները. սկզբում. ծառայության մանր ուրիշ*. էՆորոգող» Է աոա£ նոր մեղեդիները. արև» • և խազերի տաղերը. Սա պայծառացոյց րին» Ներսես է• €••• Գիտութեամբ ոա£ Տարոնացին. Գփ — Զարդ ախազ եր. ստեղծեցին բանաստեղծ աԽորՀուրդն յելսն արդեն Հայկական ստեդծագործել երգըէ եկեղեցական եկեղեցիս ավանդությամբ շատ ձայնագրել խորին» սովորել լուս ո յՖ շարականները. իմանալու. վերծանման ինչպիսի 190։ տարրեր աշխատանք» ունի Հայ . գիտությունը Հ Զմանր արուեստիt էր ինքն. Հմուտ ու այս եր» մեծ Է եղել շարականներէ խորՀուրդըՅ մեղեդին։ * բութ յան պարզել Է և թե յունըւ Ա* — Ձա յն ա и տ ի ճան ի Р»—ձայներանգի խազեր. է Մանր և Է» մեծապէս Եւ եկեղեցւոյն որում բանաստեղծ . Կիրակոս առաջնորդ թագաւորն Տարոնացին կատարվում էր և Հարևան և զՏանձուտն. ft ան֊ Հոգե~ և ապա երգվում անճառ». զերկուս է նրա առանց ընդունումւ ուսմունս ետ XIII և պարտավորեցնում արվեստը որ Միջնաշինին»!1 արարողության դարձավ. և Հարգված վրաց ստեզծագործել որոնցից չէին Հանձնարարում ուսում Գան- լ»է սիրված մի ի զարգանալով գիտություն և խամրացեա ո և այգի է պատարագի ուսումըՅէ երաժշտական ժողոուրդնեբի ձեռագրուիլ երգեր. ՊաՀլավունին. I ԿիոսկոԱ Գանձակհց|լ-Պատմութիւն Հայոյ. Է՝ Թ ամա- գելղսն. Երաժիշտ ձակեցին Խաչատուր բանաստեղծ գրում Խաչատուր քան ղսու րբ ղգալն Նա որսվես Հայաստանում նույն պատմ ագիրը է Զսա նորա՝ պատուեր որը Հոգևոր Հրաժեշտ վոր յիւր վ Հայտնի շատ արագ երաժիշտ և գրի ու առան ՇնորՀալին» բոլոր որպես այեաց ԴաըԷ Ներսես ՇնորՀալին սի րով» յ € Առաւօտ ՇնորՀալին եղբայր Գրիգոր երաժշտական որոնցից ունի դարձյալ արվեստին. այլ ասում Խաչատուր մի շարք մասին մանաւանդ ուխտն՝ ամայի երաժիշտ միայն սաձոր Լամբրոնացին Տարոնացու Հռչակեալ. և գալ ի՛ խազագիտության ու տաղերէ անճառ». If ամ վե չ յան Ներսես Շն ո ր Հա լին. յա֊ որի Գ['"Րգէ է և ձեռնադրութիւն քաՀանա յո լ թե ան » t Նե րսես ՇնորՀալու դարաշրջանում նորանոր կողմից.

Տ ժ ղ ս յ ն . կարողանում Երուսաղեմի դրքի 1 որի շարք անմատչելի Եղիա ընթացքում իր մի շատերին են ժամ նաև տնակ նշանակությունը. Կիրակոս երեց. Ջաղացք. դրում եղանակօք քան 0ողոմոն ես 40»ի տաղարանների.Հայկական խպ ղեր ի ուսումնասիրությունը Г» —Զայնուճ ի Թ խաղեր. աղատ և եղել Հայկական գրված. մեՀ ձևերի թերթերի ի րացի և կողմե րի եղանակների Զաղն. Կոմ ի տա и ի ավելի € Անունք Է.ևոնդ բազմազան եղանակացն. Դարբին. նաև իր կողմից գրել Հայան иբերված գանում անուններն այս եղանակըt կամ իրենց են այդ այն որոնց Հոգևոր երգերի զ՚ նման մանր ուսմանց» ավելացնում Է անուններ» իր ժամանակի ներքո և որսլեսղի "էէ" 70. 'Լ. վերաբերում նշանին. Piuqk. Ջուլ&ակ.4*է։՜ Աողոմոնյանը չափ Է» նշանակին. ցավոք բայց անՀրաժեշտ մեր Տնտես յանը խաղերի սրտի ոչ լրիվ՚ եմ Համարում երաժիշտ իսկ ցույց փոքրիկ բանասերների ոմանք կերպով Հայկական երգել գժվարու- ի ու ղպիր* խաղերով խաղերի Հանդիպել տեսության ձայնա• Որպես տալ տառեր էլ վերագրում (տես շատ խաղերի Համար Շատերը Հետաքրքիր այգ մե£ պարզ կարծել էին ուսու&ասիրու• է մի վերաբերյալ չէր Հա քորդ Հաճախ Երկար դրանք տևողության երևույթ է£ը))' Հանդիպում ոչ նրանց են թե ձեոագիր աեղեկություն- և ուշագրավ ներքևում* 1 էՏաՀար* կիսամսյա Հանդես. գր քերի անունները» Կան են. Ա • — Աւք ան ակի Զ*— Րանալի և արված ձայներ երևույթին Ա 6 ifեղուկ. Տսւրոնեցի. Հ ո վ ի վ . և ա J լնէ են . ճ ռ ի . Լայկան. Կրետ և այ լնէ Ա յ գ խորհրդավոր էՇատ այլ անունների երգոյն և այլ ոչ խազոյք աղուական անունք վրա. զանազան Է ըսա և այ լնէ1 շարակնոցների լինում 77 վիճակը խազեր. 1885 թյ 2 և Էր և տիրացուներ գրադարանում խաղագրության բաղաձայն բարդությունների երգերը։ են ոչ էլ գործածությունըt տեքստին. Ոճ ական խաղեր. 1910 թԷշ 311. Գ ա յ լ . ՍԼլիշան-Սիսուան. Ա ո յ ո ւ ծ . աագրության <г»—Կապող Հաճախ արդի ի/աղե ր. ցույց Կոմիտասը ե ա յլ այլ և նշանակօք Հ* ՛Լ* Ալիշանի թվի մասին միակի ժողովրդական խաղերով երգողին ձայնառ Հուշած շա ր ա կնո ցն ե ր ի թ երթերի լինեն լուսանցքներում անուններըt այս տեսակետը մեր կարծիքով մոտ Է իրականությանt Մանր ուսում թ յոլնների ների մեծ գրված գիտությունը սլատճառով մասը չէի^* շարականները Երաժշտագետ թ յան մե£ ներ. իքիքքն ԳՐՒ^ եղանակաց եղանակների երգերը. խազերէ ե զա աո զ խազերէ и անի շ խաղեր Խազա գրված գրված ձեոագիր են լուսանցքներում նաև բառերt օրինակ՝՛ ցույց որոնք Աղաչանք. ինչպես Ջսւհրիկ. Ալիշանը և ի լուսանցս արված բանասեր երգերի են գրել երամշաագեա Ղ. Խաբուսիկ. Խոսող. Սայլ. լուսանցքներում խաղեր• այգ անուններ Գուսնակ. Հ. Ց ի ն ա յ ն . որ այդ անունները են. Շնորհաղսւրո. Վենետիկ. Այսօր ւքտանե. Է»——Առոգանության Ը—Կե նրա խազեր.

էվ—կամաց. խաղ. /4մ-/47- բաղաձայնների զ-զարկ.նծրյ֊նպիա՚Լ իգ կ ա սոր . ձ ջ Ar. է . Ո — որե.(д пост հար1որ1Հա . թ.առա վանգ./ u n i l S - э / М / - ի.վծրագիր - - արաշձ՚շ у. Ыъ աջ լ՜ալը ձշ դ—դարձ. ծ—ծանր. .. *»րjf t-u tfи и* գ իր ծ. ^ կ1 շ—շատ. - V . •/ \\ • > ^ .ե՚կկ Գ Լ Ն Հ՜/»՛ "Ր . / - г տ/ ւր ո ւ . у 7 " * շ у* . .Նւ/> ք—քաշւ1 ամ „աղի ր. 1 էՕիօն» - Ճ О - Aս/յ. ւէ—վերցուֆ ./> Լյ . ւս՝*ը%րՀդ.նձ՜. . ^У՜ WN^VW .А արու Ն ՜Չ *) - v / m դարդում ՛ր i է AAV I 'Ц՛ Sir у ֊ ց ա ծ . с/ . 1897 ^ այս սь С՜.i w у ՛կա ՛իարֆ . 124—126. Գ լ/ч իոսրոէՀայքէ՚Կ ճ՝ ա . 3՝ - ծՆկա^րրհԱք.. .ր ա Y մծզա - խուն - Հ՜ր 99 - ԼՀ՜ՐԿ - — Հք ո ր Տ\՛ - ՛Լու մ *?/» ԳԻՐ• - հար. գոջաՆ£ յ ր ո յ ն որ Ե ր ուս աղե մ ի մատենադարանում J —հծւ/ք i f ^ •. /О <* հան 1 * ¥ — — ւ ք դոյ у ւ - .Չ ) .ւ 1 V\ с — * . p lib Հոր ճ՝ա А • Կ՚շանա փոքրատառ Բ — բարձր. W - XV - и խորագիր. միՏսստւՀոր. •^rJ л ծ Ն կ է՝ Ո՛ - . ա /W/ Նաէրրոսք.«ղ.t - հՀտ ֊ ղ՚ւՀձ/՚Կ՛ - / մսօրրոսք. - /W -. Լ ՜լայն. մի ուրիշ ձեռագրում բաոատրություններրւ թ — թանձր.ք՚Րձք» /**Ч- ձարձ* ի՛ 0 որ W ձ՜ն րուուԼ ./յայու \ /? Հ՜Ր՛ կ У ? ' չուէ/и/ fr/՝** /՝"Ր/աշ -՛ day / Э ոօռմանԼ՜ակ ա лллЛ^- Կուր . սլ—սլինդ. /8б7р եսյանը Է այդ ՚ \ V ՚ Գ"4 ԿՈՐ Նջ Ն у.

ճ Նբն: J C w : • \ Հ Լ fyurau о : :pu/Ji^iftTiu Լ/այԷչւ^ս^ա՝. <Հ W o o / % * о ՝ <Հէ Հ ^ Հ / օ օ օ / Ն ^ . անշուշտ որով և նպաստեվեր£ դրվեց ուսուցմանը» Հայկական կաոուցվածքը աի բոլոր եղանակները խաղերի այնքան մատնվեց։ Այն արտաքին աննպաստ որ անմատչելի այդ վիճակը արվեստը և ՀետղՀետե բարդ կորըս- Սու տ կատարելագործեցին ձևերի Էին.K N . չեն աստիճաններէ ձայների եղել վեր այգ խաղերի ձայների Խազագետ և ցած մի ՀիՏէեական բարձրացման երաժիշտները.ր ու и է/ունք» ^է՚ռա^րիք С 1 Л ? ~ ՜ յ & ( լ ը ւ / ա ր ր ո ^ն բ է Ւ ՞ ւ / c / : ^ ր կ ն ի ՚ Տ ^ շ : Ը / ն գ ՚ ^ ^ է & ֆ Հ ^ ր ռ յU4ifrifi+H ձՀ դ ք Ւ թ լ ՚ Հ < / Ч c / թ : փ՛ա՛ ՈՀ : ս ՜ տ դ կ կ ա չ ^ : i / t f i x & j u ^ p ժ ո ւ / d f c d f t i / i / լ է / Հ \ .0 9 V*" ՚ s— Այս Ժ.* о : Հ < / & . գրի խաղերը աոնելոլ գործին.: ՀՀ՝ ձ Բ ֆ ^ ^ ը "ա՝ \ մմ^ձլ: գրՀաձ ((Ры* w 4 ՝ ւ ր / Հ մ . բարձրանալու արտահայտել (/*fl մեր ունեցել քանի Նւքուշ «(Ли երբ իջնելու նշաններ թերությունն և իջեցման ցանկացել Հաս- են մոմենտները. ի ֊ ՜ р п % л ^ : • ^^ tf УНи Հ&հ. երաժիշտ ձայնագրման խազագետները. . գյուտը.Cf ա. միասին ցույց ստիպված գրելով։ ն. իրենց որոնք մաՀից ստեղծեցին Հետո և չթողեցին . ) Զնա յած ցին երգերի ականթով այգ թերություններին. չ > ) ւ / г / Ч . Հ֊ пС/и (/է/էճ՜Հաձոս ^шАшЬш/^ *րՀ ձւ֊ք-ար֊էՆ ff W/&9 fnf/fa. որ աաաուն տալ են վերևում նրանք ասացինք.Ինչպես այն է. ք тС^ ւ / ն ^ / ^ ^ Հ / հ Հ / ճ լ ի ^ Հ ր ճ ՚ ղ ծ ՝ : Հ յ / Հ * m / O v ն ի */•՛ . oVy cSk/o : c^o^^&k/o ձ / Հ Լ ձ \\\/ Կ Ա ւ Լ : ՚ ո и / 1 Լ Ը է / ո oW^ լ ո : ՜՜Է՛ Տ 1 * \ Հ ՝ < չ .

ժինչև է£մ յունը։ դարը. էլիսամսյա իա- 1014 թ . .1 մտավորականության Աքսորավայրում օրերին Էլ թվում ժեր մեծ ակա֊ կորան նա կոր$— նրա թան* և խաղերի երաժշտի ուսուէ/նա•> Հետո ծավալ են արաբական (երաժշտ. թերի։ բեղմնավոր աշխատանքի ուսումնասիրության* երկարամյա Կոմիտասը արդեն խաղերով դրված պարղ երաժշտագետների բազմաթիվ խաղերի Նրա եմ Հայ խաղերի Հեաա֊ քրտնաջան աշխա- Էր խաղերի դտել Հայ եղանակները դեռ տաժանագին կարդալւ պիտի իսկ վերջակետին կար- չեմ Համբերող Հասել*. չափով. (քնացել գործին։ կարողանում ձեոքն չեն կատարված նվիրեց 1910 բան մեր Համար< սկսած. մեր երդերն փոխանակ 1910 ադործ ստացավ ական և ու 3Jti առն ելով կատարելա* արվեց։ խաղերի օգտագործման երաժշտության օրենքն. կ"րց*Աելով ժողովրդի և իրերը.) պահպանելու թ Է [ ծնունդ ժոռացության երաժշտական ուսածների Հանդես. ոչ մի Հաստատուն գերը տեսություն. ա սլա դա յ ում Կոմիտասի Էլ մեր թ. վերաբերյալ. արվեստը ժեծ որից ստեղծ դադարեց։ խաղադիտության ընկնում սրբագրել Հայ կոտորածներին. Տասնութերորդ աշխատությունը և մենք դժ բա խտաբար Հնարավորություն այն* չունենք օդտադոր* ա յն $ Առածին ի ժպեր ի ալիս ծնից ուղևորվեց 1915 թ. չանցավ..ՏՕ վ . աստիճանաբար XVIII մինչև աշխատեց կոմիտասը։ Այդ գործունեությունը Հայկական և Պո լսի թյունը։ աշխատոլթ առա 9 Կոմիտասը է&աց Կ. Հետ բեց Հայկական իր ժտքի Հավասա կարժեք սիրութ և Այդ ախուր դիտական և իր րակշռու X I I դարի գործվեց վերջերին Հայերը Հնաբավորու տակ որոնց Հետո$ և Հարմարեցնել տիրացուներ 1 ա Տաճար* նրանց և և դպիրներ. սեփականություն պես Հայ դրվածքներըt ավելի ունիժ որի Կոմիտասը Հասարակությունը ամյակից Հասել Է. ընդմիշտ իրենց թ յունները. Հատ մանր ուսման Հիման վրա ու կտոր կարելի չիներ մենք և Հետագայում և եռուն ե տանքը վերծանման Այդ ևս խա* Էր նա դրուժ աիրավ դում եմ Թոդ Հայ դտել պարդ ժոտիկ ծել չի օգտագործել Հայկական խաղե՛- և օտարազգի են իր այդ ուսոլԱեաս անավարտ և իրու. լինի1 իժ մինչև տասն և ուսուէ/եասիրություններս$ վեց Հույս Հատորներով Հասարակության դառնաՖՓ արժեքավոր Հրապարակվեր նույն վերջացնեմ առանձին ք ե մանավանդ կա տա րե լա պես տևող այդ բանալին. առթիվ որ տարին վերծանման և այն երաժշտագետ 16 իզուր բանալին կարողանանք Հետազոտությունները շրջանի ղոտման կարևոր բնագավառում Մեծատաղանդ որոնք մի գարից խազերի թյունները ոչ այժմ ուսոլւ/նասիրման կողմից տեղեկությունները. բայց ներող. նաև պա տա Հա րից Այդս{իսովճ թ յան աքսորվեց ընկերների նվիրված նա ի օրերին աշխատությունները յան պատերաղժից 4% Պօ լսուէ) կոտորածներ լինելով իր տա կան Եվրոպա։ ձերբակալվեց նատես և որով օգտագործեր Այն րի Ս ամվելյաՆ աղդեցու» ներքո շարականները$ Հայկական սկսում Իսկ մի եղանակներ են շարք ը. Էէ ես Հնարավոր են ներկայացնում.

մե£. Այդպիսով ՋԷ^ՀԷ որոնք ները սկսում Հա րութ Հայկական ե XVIII Էի՛** յուն Հոգևոր դարի վեր֊ ընկնում տիրացու ը։ աժիրայի օժանդակուի/յաժր դասախոս Հուն աՒ չափով րը Էր ական Հույն նշանակվել Մայր եկեղեցական սա յ » երաժիշտ Զեննե խանի աարահ վում Հայտնի դպրոցում է J ի դարի Է Հա յ խում Կ^աԻյ ր 9 տիրացուների Հունական Հայ երիտա֊ և Հուն ա կան [и Ji- Լ դպիրների շարականները* ենթարկել Էր սովորեցնում։ երորդ Հայկական փոփոխման անվանի նույնպես ո տասնութ աստիճանաբար են %Հայ երաժշտություն Կ • Պո լսուժ լտ յն նում. (1746 — 182$J.Հայկական փորձում են նոր Հարմարեցնե իտազերի ուսումնասիրությունը և կան Դարք' դսքիրՆերի կամ րին ք '/- իայի է*րգերլլ վանքի և նրանց եկեղեցական լավ դպրոցուժ և փ ս ա լ թ ի (տիրացուJ եկեղեցու դպրաց նադրութ յուն վարժապետը ձայնագրության վերջերին. Հքի Էր Է արվեստը։ ա ավանդուժ դարի եկեղեցական ll է ս լ թ ի ք ա ն Է այդ Թաթավվեցին (Հունական ը։ Տասնութերորդ սարդների եկեդեցա֊ ի փ ս ա լ թ ի ք ա ն ձայնանիշներովֆ Պեզճյան մ 9 ուր ՀովՀաննեսինք Հայկական աո ահարկում Մ աս խ ա լաճի Ո ն ռ փ ր ի ո ս դասու պաՀել աշակերտներից ժամանակաշրջանում Հրավիրում տիրացու Հունական սովորեցնում սովորող տիրացու֊ րր t Հունական Մ ինասիպյանը Այդ Էին գիտենալով աշակերտներին Նրա անաղարտ ա յդ Կե սարիայից Բաղդատցի արվեստը)9 ձայնագրել իր ների 81 ե ր ա ժ շա ու թ յ ան ր Հակառակ ֆ պատրիարքը և մե£ երաժշտության եղանակները Փոկաս վիճակը ա րա բական կիսում Պոլսի եղ անակնե Գա պա սա քաչ յանը Պողոս երկրորդ Ղ ՚ ՚ է ի ր *հապասաքալյանին Կեսար Գերուժ արդի լով* Է Գրիգոր որոնք նրա ե ղան ա քչն եր սա եղծ ե չ տաճ կա Տասնութերորդ ների1 և շրջա- տաղերը$ խմբագրել մեղեդի• Հունական եղանակ• նման։ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՆՈՐ ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Տասնութերորդ դսլրոցն դարի Է ընդունվում Համ բա րձում Համբա րձում Հայկական խաղերի երաժշտական Թաթավլեցու Զեննե վարժապետը Պողոս Կ* Պոլսի Հունական և Բացի Է Հայ Հոգևոր Զ^ննե Պողոս 6—6 Է իր ժ ամանակի Հմուտ երաժիշտ երգել մոա$ լլի խանի Հոգևոր Լի մ ո ն9յանի տղան ամենաշնորհալի տ ի ֊ նա ո Լի մ ոն 9 յ ան ը իր վարժապետի Էր Էր նաև 3 Է0 9 սկսում նրա ստեղծ Է նրա արվեստը Է խորը J ոտ t ամենա֊ նա տիրապետ լավ ել ագործ է Լույս կատարե կերպով Հույն ավան֊ Ժամանակի մեք. ըւ րացուներից փ ս ա լ թ ի վերջերին * Է իմա֊ նրանց ող. որպես Հայտնի երաժշտական մոտ9 իր Է վարժապետի և դ**{իրների երաժշտությունը Հայտնի ստացել Պողոս Է նախնական չբավարարվելով Է Զեննե տիրացուների սովորել Ւր Լի J ոն 9 յանը Հանդիսանում երգերդ դպիրներից շարականներս բայց սովորել լատինական այդճ Համբարձում Տեղեկագիր Զին^ի Ս արգիս Համբարձում արվեստից9 մշակել եղել Կ* Պ ո լսում երաժշտական Է Պո լսում գաղթած օգնությամբ երաժիշտը ծ ելով £յանը կրթությունը լեղուներին$ և Նա Ոնոփրիոս ուսյալ ցել Խարրերդից Լիմոն մեկը։ դած Ц. գրել դվա ր թ ь լագոբ+> ուսոլէՌա• .

С. Էին Հին բենկորճ.g2 Վ. ԼիմոնՀյանը կետեր. u/bmt. աշրան. — Հ . № F. եղբայրներին. Հո վՀ անն ես ծունկ. գյ ո ւ գ Լ՜ա £a. Կ Հ գէա հ St H cto. ձևերը Ղէ. խոսրովայի Ն -իյո նակները թ» նմանեցնելով ձա/Նա%ր^Ն4՝րր Հ. կարո- Համապատասխանում ա շր ա Ն • Նե՛րքնա/սաո W փ*4 և և փուշ. . ձայն ան ի շների օրինակ՚ ներքնախաղ. ՀԴ Աքարոյ կ. թուրքա» նոր խաղերից. » փո- ч տանը. С ге' J). ձճ25ՏՏ>- f. Նր*»* Լ՛ք ՀՆկորճ W 1815 գյուտը. Օամվեչյան սիրել Հայկական թե երաժշտությունը• անՀրաժեշտ կական երդերի Իր դիմում նոր է Հատուկ եղանակները այդ րացու Երկար այն տարիներ Է ստեղծել եվրո սլա կան նախաղ. հայկ. М .հաւագզզ. _. . անունները Էն կորճ. A. ծնկներ. գյում. նրա քեսրե ստորակներ նոր վերդյուկյաՀ. . թեքե. րաստ. թեք. pfi ր ա и էր. % պա.. ինչսլես ՏԱլ. լրացրեցին իր ստեղծպծ Հայկական նշանները) թեՀեք. ձ՜Հ քձ՚4/ձ% V փու՛). ը։ խոսրովային. խաղերըt փՏս/րէիէ՚էսհ % Հ՜վէկ վէ՛ր. և այլ փրկել՚ ընդունում օԳուրուչեշմեյՖ են է այն կորստից առաջարկը իրենց Հայկական սիրով ուժ շարականի Համար նրա Հատկացնում առասան դրանք որոնք Գյուղյանները Համ բարձումին ղանում իրագործելու ստեղծելու. ս՛ ՐՀում Հ/էմոՆղւա՚Օ^ t/ւրձ՚շ ձս/Հ Հ այ Ь и* Ь и* % Նոր ՚ տի• բնակարանէ անուններին* ՝J)ujJp հ» ամեն մեք. առնելով. Բ բենկորճ.. չարգյաՀ Հայկական են ապարանքի աոանձին Հայ- ԼիմոնՀյանը են և ի/ոստանում ձայնագրության Լիմոն f յան ը իր Հայկական Համբարձում 4*յուղյանների նոր ձա յնա գրության Համբարձում վերցրեց աշխատելով մի միտքը. վէա արա i . օժանդակել՛ մեք ստեղծել. D. որոնք եԷդյաՀ. ձայնագրության Հարմարեցրեց և այլն։ աշակերտները՝ ՄյոլՀենտեսյանը. (տևողության Հետագայում Հին արաք.. նույն սեգյաՀ. տաճկաս Ամանակների Արիստակես Հնարեցին նույնպես ամա• արաբական՝ թերի կողմերը Հովհաննիսյանը մանր չափերը1 սուղ օգտագործելով մեր . ձայնագրություն կերոլ դրի ցանկությունը է Գյուղյան նրա ձայնանիշներ որոնք և այլն. արաբական՝ վձրՆաի/աշ. ձօ/.

ութ յունը Տ է ա յ ն ե ՜ ր ի ՝ ւ ր է վ ո ղ ո ւ ք ծ յ ա Ь Լ և նրա արգի վիՀակը հ ա ն գ ս տ ի • ( ա մ ա ՝կակ% կմա՝նԱքէքԷ% «յէահա անոէՆւէր Ա ու ^այ՝կ ո * ՚ ^ S с V Y •) •) ե ր կսւրորակեւր ծ 00 ո ւ ՝Ն S թ . ցույց ԴՐ*1ՈԼ^ են ^ն ձայԿաՀատումը եվրոպական փոխարեն. ծոում v տալիս ձայնանիշ- (պաուղան) այլն* երկար քիէ ^ բարձրացնող նշանի a Q . Շ ~ ւ օ V 0 c է փ էր m s / M c 1 կէ с • փ ւր и կո ո ր ա Տ Г . ն ո տագր երկու գծիկ* . է տալու կա J 1 y / > > մե 9 մե9 դէ^ վրա ձայնա^ քաշում ) են " յան ձայնանիշի Համար. m i c ~ t o m t L Semi ձայնանիշերի Л ) են և աստիճան Հայրը 9 Փ են ցույց i m t m t n i В с у դրվում шЩ Ձայնը երկու էք DiCSiS օգտագործում իսկ հրր Հետո.Հայկական /սաղերի ուսումն ասիր.г - Բ 1 ե ա Ն * հ % Ն Է ՜ր Հայ Նա հա у О • • էչույգ կեփ ՚ կ լ ՜ Հ ր ՞ ղ ա կ ա՚Աիշ ч ՛ ֆ ա յ ն ա հ փy t l l T p J էվրոպակ էշւկՆՆՀր • £ւ Փ у / О I f p են > Հայկական որը միշտ բարձր ^ նշանակելիս шВШШ$1 • > նոր x W . փ՚՚քրք ավելացնում ութ ձայնադրոլթյան դրվում ցույց դեպ ի ձախ. ^ГР m e t sczo/na о/па Q c s c t վրա. կես օգտագործվող Г ՚ ^ կամ S J j ^ J I նիշի փ կ c n t m c L . 1 Э ЪЦ У р Այս Նշանները ձայնի տեոդոլթյունը Ներից Шпш£ = Զայնը f են մեկ ստորին * - f ) ( ութնյակ տալիս նշանը$ ութնյակ (OCt^VC) » J բարձր * e m a ЬиН.

ձայնագրությունը.84 Վ՛ Հա J բարձում Уш պես ցնել и [լսեց ե Լիմոն ք յանը ձայնագրել նրա մաՀից ՍամվեԱան էր Սեր Հետո ստեղծ ած նոր շարականները. ՀովՀաննես տ սլար անում Հետո կատարելագործեցին (1818—1847). սրտի ՂԲաԴլ[^ք I Է խաղերի ենթարկվեց վերլուծությունը պարբերական լուսաբանել յանը Եղիա Հին մասին երաժշտագետներ չափով ցավոք գործը Եղիա կալվեց. • անավարտ։ բացատ իր Հարցե Կոմիտասը։ Կ» նրա յանը ինչպես էլնպաստի 4—5 բայց տ անքան ուսուՏէԼասիր՚ության կանի մա- նրանք է և տարիներ Տնտես նույնպես$ Հալածանքներին րաց Օեացել Տնտես է խիստ նը. ուսուէքնասիրության Հարցեր^ կատարե մինչև Է զգալի մեր Հոդվածներով խաղերի են ընթերցողին անկման մինչև նպատակին Հին աշխատանք Մի քանի արվեստէ գրվել։ խաղերի աոանձին վերաբերյալ ծանոթացնել սկղբից է տվել։ ձայնագրության և նրանց ու երաժշտական րին ակի ղարգացման Անցյալ մուլը Հէն յունը և նրա բացաՀայտմա- երաժշտական ստեղ* լեզուն։ գտնելով խազերի բանալին. Թամբուրի IV Հայկական նէնք որը քաՀանա Ալեքսանը ադա քէն Գեվորգ ձու. ապրեց Չոմլևքչյանը նոր Հմուտ դրանից. անգամ նոր տարածեց ՄյուՀետեսյանը Ժաոանգավորաց տամանց ե Հայկական (1812—1878).լեց կաթուղէկոսը ցուն եր էն։ բոլոր սկղբներէն$ ք*ացէ և նոր մէայն մեկ պատճառով էր եվրոպական գէ քելով վերքինը էր ձայնանիշները։ Պոլսէց էքմիածին Հրավէ- եբաժէշտ Նէկողոս Թաշճյա- ձայնագրեց դասեր նաև էր տալէս եկեղեցական պաշ- շարականները։ մարություններէ տեղը այս ձայնագրության նա (1785— Ցոլթոլքյանը — 1891). ծնունդ րէց աոավ Հետո. Հայաստանի խա- որի և Հետ աղոտ մ ան լ Օսմանյան Կոմիտասը. պատմությանը. երգերը Հայկական թվէն դպրոցում աշակերտները1 Աբիսողոմ (1810 ձայնագրության ձայնագրու— նրա Պետրոս Հայկական 1873 նոր էն (1815—1864). ձայնագրության и էստ ե- մէն։ Խոսելով նպատակն ղերի Հայկական էր Համառոտ ծագմանդ առաք շատ է խոսվել դարի մեծ են եկել տեղ Հասնել մի իրենց Մեր Նրանցից (1864 սել թ• Հատեց Հարք և ծագործության Ապագայում դաժան այդպիսով քներ դարերի Հայ մեծ Երուսաղեմում Հարցերով տխուր զոՀ մեոավ Հայ կա- ձերբա- 1881 տաճիկ Հաընդ- կողմից երաժշտական թվին։ բարբարոս- խաղերի Հե- ընդՀատվեց։ ուսուՏէնա սիրութ կուլտուրայի ստեղծված և վախճանը ([Նուագք գնաց գործը երաժշտական ընթացքում ր ման ի և բանտում արվեստի խազեր՛ի կարողացել և կա ոա վար ութ յան և լուսաբանման երաժշտական են գործում տպագրած Հայկական Հանդես չեն Պոլսում կյանքի ասվեց. Հայ և ոլսուէ&ասիրության Հա ք սղությունների գործը։ մեր երաժշտական Հետազոտման պատճառով տագա և որոշ երկար 1874J օրերը և օտարաղգի բայց կանաչի ներ ի Հայ և այդ աոաքինը այդ մասին. (1839J այդ ճա յն ան էշն ե ր ո վ բայց ան չկարողացավ կատարած մի- վերջա- աշխատանքները կորստէ մ ա տն վե ց էնւ Համբարձում թ յան Լէմոնքյանի արվեստը Արէստակես 1840). րեց մաՀից որը դար. Հովհաննիսյանը. Կ. մենք կկարողանանք կար- . ո աստիճանաբար էր X I X ահէ շարք գործածությունից կատարելագործված Դաըէ ՚ անՀար- դուրս t/նաց.

Հայկական դալ XII—XVII կլսենք ժողովրդական Համարել են ղովրդի կյանքը. Այդ նվիրել ժողովրդական տաղերգուներ՚ տության տաղերը. մեծ լ արժեք են և լուսաբանել ստեղծորոնք ներկայացնումէ մեր խաղա- յունըւ Маркс и Коммунистический манифест*.. Հայկական պատճառով նրա բազմաթիվ ա յգ իրենց ազնվականն արձանագրել ազդեցությունից։ խազերը զարգացման դիաութ ե Նաղաշը երգը վրա. изд. Եվ դասակարգի դարերում Մկրտիչ անունները. ՀովՀաննես Երզըն- Հենց նույն այդ Է գործում են Հանդիսանում շարակնոցների դարաշրջաններում եկեղեցական թերթերի երաժըշ- այն խորՀրդավոր լուսանցքներում և վերևում$ քանի մեծ գործում. ների ու է Ինչպես Հայկական Է որի որոնք մասին խոսել Չնայած ույդ Հայկական կատարվել են 1 ժո- ա շիէ ա տ ան— պալատական- դրված միանգամայն քներ ու Հասկանալի գաղափարները։ ժամանակաշրջաններում. են չեն ձայնագրել են բռԷոր աչքաթող երաժշտությունը. . 34—35. գաղափարները»* ելէի միշտ ։ այնպես Էլ երաժշտությունը. խաղերի թերություններին. դալիսԼ նշանավոր բանա- Եր ղնկացին. դասակարգերը ենթարկվել վիճակը շարականները. 1932 г. Է ոլսուսեասիրե մեր դարերում երաժշտական կուլտու- ձայնագրությունները. գաղափարները. թագավորների. 85 միանգամայն շեն երդերը. շրջանում ստեղծագործության արդեն Ֆրիկը» աոա£ և աստիճանաբար ուժեղ ե ուրիշներ ը։ ազդեցություն պարդ ապացույցն գրված են ենք մի են Ц ո и տ ան դին ուժեղ ազդեցությանը. стр. էլ եղել աղատվել ե Հալածել» սովորությունները. Է կրոնական կացին. քայինք սիրո. ութ յունը՝ ստեղծագործություններ։ ղարգացել արդի պատմագիրները Հեթանոսական նրա էւ*երիշիւող որոնց Հայ Հոգևորականների տիրող նրա երգերը» ստեղծագործ կենցաղային երամշտական ստեղծ դրված և եղանակներըէ ժա մ ան ա կա շրջանի արել այն ուսումնասիրությունը դարերում նրանց Այդ են Է. հրգր} սրանք Հին գրականությունը վանքերում Է ժողովրդական ված կյանքին թելադրել գերիշխող XIII —XIV րայի մինչդեռ. դեր և խաղերի անհրաժեշտ են այն միշին կատարել բոլոր միջոցով.

րորգ. IfnipbC ժիշտ Օւլյւա ազգայնոց 1768— աբեղայ— աԲաբա 1915 Տնտեսեան— Կիաւկոս 8. 747. Կ. և պարագայ իւր»» դլ՛ է• ((Երաժշտութիւն Հայոց».. էշ 1512—1912» գրոց». Արեղյսւն— аՀայոց հին գրականության պատմություն». 662. Մելիքեսւն. հանղէս. երաժշտութիւն»$ եկեղեցու թ. շարականաց». նասիրութիւնը».'՝ թ. 17. «Բազմավէպ». կոչուի Հ ի ս ա ր ե ս ւ ն — . 225. Անեմեան. 277. և երգեցողութիւն հանգէս.. «Հայոց 1903 էշ 1910 312. Москва. 1897 թ. ք^Լողիկ. 187. 117. «Բազմավէպ» «Ամենայն ա.Музыкальный словарь". մասին». ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ 13. «Սիօն» 1906 237. Կ. 124. 760. 21. 218. Բազմավէպ». Կ. Л ? 15. «Բազմավէպ». 22. «Պատմութիւն 394. Р. 358.. 1894 176. 642. էջ 509—514. Պօլիս. թ. երաժշտութ. Trjiqnr Դապասաքալեան— «Գիրք 3. թ. և 1901 թ կ 126. էշ 124— 126. Մկւ՝Ա)իշ 352. «Հայկական 396. 147. էշմիաձին. «Արարատ». էշ «Համառօտ 1897 «Բազմավէպ. 1913 ու { արուեստք Հսւցանի. երգերը». Санкет и—„ Очерк всеобщей истории музыки"* Москва. 1901 г.». ձայնագրութեան հրատարակ. 311. 1902 թ՛. էշ երաժշտութիւնը». էշ 315 359—66. 1893 ամսագիր. 9. Հ. Հայ 449. թ. «Արարատ». 1803 և Կ. եւլիա Տ ն տ ե ս ե ա ն . 20. «Արարատ». խազերը». Հաւ ութիւնեան. 256. Կ.. էշ 84. 29. 534. թ. թ* կենսագրութիւնք 1914 Հայ 1794 երա՛ թ. Л? 6. 546. որ Ղազ. էշ 565. քքիֆլիս. հայ < r Դ ա ս ա գ ի ր ք եկեղեցական Մանուկ Երևան. տա ո արար «Շարականներու Л? 11. 30. Ն|ւկուլայոս 1^աւ6Լան— 7. «Տարազ». «Հայկական «Հայ էշ 169 —170. Римон—. «Գիտելիք». գիրо ա- թ.«Պատմութիւն էշմիաձին. 26. ԱւփսէոակԼս 4.— տարեցոյց». Ա կագեմիկոս Ակաղեմիկոս 10. ամսագիր. 681—697. Սպ. ամսագիր. էշ խազերի թ. 146~ . գրութիւն». էշ 260. ամսագիր. «Հայոց եկեղեցու». երգոց Հայաստանեացս Հայոց».. 1901 և 1902 18. «Հայնց եկեղեցակ.. գրքսր 1. — թ. թ. խազերը». *Նկարագիր Գանձակեցի- ոաշին. ձայնագրութեան».86 քճ * ՜ Սամվեչյան ՄԱՏԵՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՑԱՆԿ а . «Բազմավէպ». Անգեղիւս. Կոմիսաա. թ. 259. 24. ձայնագրութեան». 28. թ. 418. «Լոյս» 27. 449. 12. 1909 նուագարան». եկեղեցական երաժշտութիւն և ձայնա- 8. 1903 г. 693. «Բազմավեպ». t r f i q n r Դսույաււսւfալեան— «Գրքոյկ 2.». «Հայոց եկեղեցական եղանակները». 19. գիրթ երկ՛ թ. 514. 430. 6. 15. 1873 թ. аՊատմութիւն 1946 Ալիշան— Վենետիկ. կիսամսեայ 184. պաւոմութիւնից».. «Տաճար» թ• Л г 9. «Ծագումն երաժշտու- 1903 «ՀայՈց 1905 թ. Սահ ակ Ս. Լիմոնճեան և թ. թ. 1875 երաժշտական 16. «Առոգանութեան էշ խաղեր և 221. г երաժշտութիւն 1912 «Տիպ թ. 14. 1894. 118. կղզ* П.. 1909 1874 Պօլիս. ՄԱՄՈԻԼ № 6. էշ 49. «Կռունկ» գեղարվեստ. 582. էշ 27. «Արարատ» 25. 153.. խազերի ձագոլմր». գրականության պատմություն». ի խազեր». շաբաթաթերթ.Պօլիս. «Շնորհալի и. Վենետիկ. 7. Մանուկ Պօլիս. Եբուսաղէմ. Ն. եկեղեցու «հաղերի 71 — 76. 159. 1894 թ. * 23. 120. Ղ. երաժշտական».. 460. Ւիֆլիս... «Հայկական 1912 Վենետիկ. «Պատկեր» 31. մ ա տ ա ն ի «Շ արականների ուսում- 250. գիտութիւնը». 1900 թ. թ.. թ. 0. 341. թ М 11. 502. հին Պօլիս. ամսագիր. թեան». երաժշտական Л? 1. «Ծաղիկ» շաբաթաթերթ. էշ «Մեր 98. 1874 թ. նօտագրոլթեան ծագումը». Սուլոմոն Սոդոմոնեան. «Շարականաց թ. 1866 «Ազգային թ.. Համբարձում Արեւլյւսն— 1944 Երևան.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful