Dnevnik za mjesec xx.xx.xxxx R.br.

0 Datum OPIS Žiro račun Blagajna Potraživanja od kupaca Potraživanja od radnika Materijal Sitan inventar na zalihi Oprema Građevinski objekti Odstupanje od cijena I.V. Stalnih sredstava Dobavljači u zemlji Obaveze za PDV Kratkoročni krediti Dugoročni krediti Kapital Za početno stanje Potraživanja za PDV Materijalna sredstva u pripremi Dobavljači Za prvu privremenu situaciju Dobavljači Ž-r Za plaćenu I privremenu sit. Potraživanje za PDV Materijalna sredstva u pripremi Dobavljači Za konačnu situaciju Dobavljači Dugoročni krediti Za plaćenu konačnu situaciju Materijalna sredstva u pripremi Obveza za sklonište Za obveze za sklonište Obveze za sklonište Ž-r Za plaćenu obvezu za sklon. Građevinski objekti Materijalna sredstva Za prjenos u upotrebu Amortizacija I.V. stalnih sredstava Za obračunatu amortizaciju Obračun troškova nabave Potraživanja za PDV Dobavljači Za nabavku materijala po fc... Poziv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 11 11 1 16 17 11 11 14 17 18 18 1 8 17 19 10 20 16 11 Duguje 420.000,00 8.650,00 286.000,00 3.000,00 201.000,00 15.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 IZNOS Potražuje

22.000,00 456.000,00 90.000,00 10.500,00 180.000,00 800.000,00 2.875.150,00 42.500 250.000 292.500 292.500 292.500 51.000 300.00 351.000 351.000 351.000 2.700 2.700 2.700 2.700 552.700 552.700 31.292 31.292 73.000 12.410 85.410

1

1a 1b

1c 1d 1e 1f 2 3

energije Potraživanja za PDV Dobavljači Za primljenu fakturu Dobavljači Izdata mjenica Za plaćanje dobavljačima Izdata mjenica Žiro račun Za isplatu mjenice Troškovi dnevnica Putni troškovi Blagajna Potraživanja od radnika Za obračun putnih troškova Bruto plaća Neto plaća Porez na dohodak Doprinos za PIO 20 2 20 2 11 13 5 20 9 1 3 21 22 22 1 23 1 2 23 4 2 24 16 11 11 25 25 1 26 27 2 4 28 29 30 31 3.000 600 600 600 600 3.000 120.410 85.462.410 85.000 3.200 .000 3.50 400 100 50 550 60.250 212.000 550 550 1.462.000 9.800 120.50 1.000 4.600 40.600 600 600 85.000 77.50 1.5 1.50 1.50 1.200 7.3a 3b 3c 3d 4 5 5a 6 6a 6b 7 7a 7b 8 9 Obračun troškova nabave Blagajna Za troškove prjevoza Obračun troškova nabave Blagajna Za troškove istovara Dobavljači Kratkoročni krediti Za plaćenu fakturu Materijal Obračun troškova nabave Odstupanje od stalnih cijena Za uskladišteni materijal Žiro račun Kupci Za naplaćeno potraživanje AVR službeni list Obveze po izdatim čekovima Za plaćenu mjenicu Obveze po izdatim čekovima Žiro račun Za isplatu čeka Prjelazni žiro račun Žiro račun Za podizanje novca sa ž-r Blagajna Prjelazni žiro račun Za podignutu gotovinu sa ž-r Potraživanja od radnika Blagajna Za isplaćenu akontaciju Troškovi el.600 3.000 3.462.462.462.

700 30.000 180.000 5.000 1.kredita Manjak u blagajni Potraživanja od radnika Blagajna Za manjak u blagajni Žiro račun Potraživanja od radnika Za uplaćeni manjak Gotovi proizvodi Proizvodnja u tijeku Za završene got.774 18.000 50 50 100 50 50 240.000 9.000 .774 30.000 30.700 210.000 1. Obveze za PDV Za prodate got. proiz.600 800 6. Kratkoročni krediti Žiro račun Za isplatu kratk. sitnog inventara Za 50% otpis Trošak materijala Zalihe materijala Za izdati materijal Odstupanje od cijena Odstupanje od cijena Za prjenos odstupanja Troškovi investicijskog održavanja PVR investicijsko održavanje Obračunati troškovi inv.V.000 5.000 4.000 20.proizvode Žiro račun Potraživanja od kupaca Za naplaćeno potraživanje Dobavljači 32 33 29 30 31 32 33 1 34 6 35 36 37 5 9 38 39 40 41 42 13 1 43 4 2 1 4 44 45 3 46 12 1 3 11 40.9a 10 10a 11 11a 12 13 13a 14 14a 15 16 16a 17 Doprinos za zdravstvo Doprinos za nezaposlenost Za obračun plaća Neto plaća Porez na dohodak Doprinos za PIO Doprinos za zdravstvo Doprinos za nezaposlenost Žiro račun Za isplatu plaća Sitan inventor u upotrebi Sitan inventor na zalihi Za izdavanj u uoptrebu Trošak sitnog inventara I.600 800 60.000 20.000 180.600 10.odr.000 18.700 245.proizvode Potraživanja od kupaca Vrijednost prodatih got.000 245.700 245.000 35.200 6.000 240. Troškovi osiguranja PVR troškovi osiguranja Za obračunate troškove osigur.000 10.

200 .000 200 200 40.774 1.000 65.142 8.energije Amortizacija Trošak sitnog inventara Troškovi bruto plaća Troškovi invest.proiz.000 6.142 180.000 30.600 30.068 291. Oprema Obveze za PDV Za rashodovanu mašinu Troškovi PTT usluga Potraživanja za PDV Dobavljači Za troškove PTT usluga Dobavljači Žiro račun Za plaćanje fakture Raspored troškova Troškovi materijala Odstupanja od cijena Troškovi el.000 50.000 291. Za prjenos odstupanja cijena Troškovi prodatih got.V.068 180.292 5.proiz. Gotovi proizvodi Za prodate g.po planskoj cijeni Odstupanje od cijena got.put Putni troškovi Troškovi osiguranja Za prjenos troškova Proizvodnja u tijeku Raspored troškova Za prjenos troškova Proizvodnja u tijeku Ostupanje od cijena got.250 31.000 60.p.s. stalnih sredstava Potraživanja od kupaca Ostali gubici od umanjenja s.068 8.000 200 400 100 1.000 4.680 6. Troškovi prodatih proizvoda Za prjenos odstupanja od cijena Vrijednost prodatih proizvoda Viškovi Razlika prihoda I rashoda Za prjenos prihoda 1 1 3 6 47 10 3 48 7 12 49 16 11 11 1 50 37 38 24 19 35 28 39 49 26 27 41 45 50 47 51 52 44 51 52 46 47 53 65.106 210.000 200 210.000 680 200 34 234 234 234 291.17a 17b 18 19 19a 20 20a 20b 20c 20d 21 Žiro račun Za plaćenu obavezu Žiro račun Potraživanja od kupaca Za naplaćeno potraživanje Sitan inventor na zalihi Viškovi Za nastali višak I.106 6.proiz.000 180.održavanja PTT usluge Troškovi dnevnica za sl.000 18.

Dobit prije oporezivanja Porez na dobit Neto dobit poslovne godine Za utvrđenu neto dobit Porez na dobit Tekuće obveze poreza na d.230 .godine Za prjenos neraspoređene dobiti 53 52 48 43 53 54 54 55 56 55 57 56 58 179.000 50 30.026 27.026 3.256 3.230 27.994 173.256 30.026 27.21a 21b 21c 21d 21e Razlika prihoda I rashoda Troškovi prodatih proizvoda Ostali gubici od umanjenja Manjkovi Za prjenos rashoda Razlika prihoda I rashoda Dobit prije oporezivanja Za utvrđenu dobit prije opor.230 3.256 30.894 6. Za obračunati porez na dobit Neto dobit poslovne godine Dobit tekuće fin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful