You are on page 1of 1

LAMPIRAN 6 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS____________ BORANG MAKLUM BALAS KERJA KURSUS Nama: Tajuk Tugasan: Pensyarah: Tarikh

Hantar: Angka Giliran Pelajar: Subjek / kursus: Tarikh Diterima (Diisi oleh pensyarah)

Pengakuan Pelajar Saya mengaku tugasan ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang setiap satunya saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan :____________________________ ( )

Tarikh : _______________________

BIL

KRITERIA PENTAKSIRAN Cemerlang Baik

TAHAP PENCAPAIAN Memuaskan Kurang memuaskan Lemah

Perincian Maklum Balas Tugasan Pemeriksa Kekuatan: Moderator Kekuatan:

Aspek yang boleh diperbaiki:

Aspek yang boleh diperbaiki:

Tandatangan: Tarikh: Tandatangan: Pengesahan Pelajar Terhadap Maklumbalas Yang Diberikan Pensyarah

Tarikh:

Saya mengesahkan bahawa maklumbalas yang diberikan oleh pensyarah telah saya rujuk dan fahami.

Tandatangan Pelajar :

Tarikh :