You are on page 1of 11

HBEF3503

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

JANUARI 2013

HBEF3503 PENDIDIKAN INKLUSIF

NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGNEALAN NO. TELEFON E-MEL

: : : :

751007115183-001 751007-11-5183 +6019-4461973 benuaterengganu@oum.edu.my

PUSAT PEMBELAJARAN

: PUSAT PEMBELAJARAN TERENGGANU

HBEF3503

ARAHAN Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. Sediakan jawapan tugasan anda mengikut susunan KRITERIA PENILAIAN (ASSESSMENT CRITERIA) seperti tertunjuk dalam RUBRIK. Jika RUBRIK TIDAK dibekalkan, ikut arahan/garispanduan yang ditetapkan oleh Fakulti bagi tugasan kursus berkenaan. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan TIDAK termasuk rujukan. Taipkan jawapan anda dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. Tunjukkan bilangan perkataan di hujung tugasan anda. Jadual dan gambar rajah jika ada, hendaklah menunjukkan tajuk yang wajar. Senaraikan secara berasingan, rujukan/referensi dalam muka surat APENDIKS.

HBEF3503

ISI KANDUNGAN 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 Muqadimah Kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran Maklumat Murid yang mengalami Masalah Pembelajaran Mengenalpasti Program Pendidikan Inklusif yang sesuai bagi murid Bermasalah Pembelajaran Perlaksanaan Program Pendidikan Inklusif Laporan Program Pendidikan Inklusif Rumusan Rujukan 1

HBEF3503

1.0

Muqadimah

HBEF3503

2.0

Kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran

HBEF3503

3.0

Maklumat Murid yang mengalami Masalah Pembelajaran

3.1. Biodata 3.2. Ciri-ciri Murid: 3.2.1. Fizikal 3.2.2. Intelek 3.2.3. Emosi 3.2.4. Sosial

HBEF3503

4.0

Mengenal pasti Program Pendidikan Inklusif yang sesuai bagi murid

Bermasalah Pembelajaran

HBEF3503

5.0 5.1. 5.2. 5.3.

Perlaksanaan Program Pendidikan Inklusif Sebelum Semasa Selepas

HBEF3503

6.0

Laporan Program Pendidikan Inklusif

HBEF3503

7.0

Rumusan

HBEF3503

APENDIKS

RUJUKAN / REFERENSI Abdul Mutalib Mohd Zain. (1994). Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif ke Arah Pengisian Wawasan Pendidikan untuk semua. Bahagian Sekolah. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia. Ang Huat Bin. (1999). Konsep dan Kaedah Pengajaran dengan Penekanan Pendidikan Inklusif. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Hasnah Udin. (1988). Bimbingan Kanak-kanak Luar Biasa. Kuala Lumpur: DBP. Jabatan Pendidikan Khas (1995). Perancangan Strategik: Pendidikan Khas 2020. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia. Zalizan M. Jelas dan Khatijah Rohani Mohd. Yunus. (1993). Laporan Kajian: Satu Tinjauan Prevalen Keperluan Pendidikan Khas di Kalangan Kanak-kanak berumur 4-9 tahun. Kementerian Pendidikan Malaysia.