You are on page 1of 1

UZROCI KORUPCIJE Uzroni imbenici koji su direktno povezani sa mogunou umijeanosti u koruptivna djela mogu biti razliiti te ih je mogue

pronai na svim drutvenim podrujima. Kulturni imbenici, odsutnost zakona, odsutnost pravila i propisa, odsutnost institucija koje vre kontrolu, odsutnost transparentnosti, odsutnost odgovornosti, niske plae i nadalje, sve su to faktori koji mogu uzrokovati potencijalno rizino ponaanje. Takoer korupcija je sklona pojaviti se tamo gdje se ukae ''povoljna prilika'', gdje nema mehanizama kontrole ni rizika, te gdje ne postoje standardi osobnog integriteta i profesionalne etike. Naroito je izraena u drutvima koja prolaze kroz proces privatizacije, koji omoguava koncentraciju ekonomske moi u rukama malog broja pripadnika drutva jer se vri u uvjetima vrste povezanosti centara politike i ekonomske moi. Od primarne je vanosti da drava ima ustaljen zakonodavni okvir te nadlene institucije koje e omoguiti pravednu dravu koja e vriti kontrolu i uinkovito suzbijati korupciju. Tamo gdje nema transparentnosti, gdje se zadaci i aktivnosti odvijaju u tajnosti te nisu u mogunosti nadzora od strane drugih slubenih tijela i javnosti, postoji velika vjerojatnost od rizika korupcije. Pod pojmom ''transparentnost'' mislimo na princip koji doputa da oni koji su pogoeni administrativnim odlukama, poslovnim transakcijama ili dobrotvornim radom, znaju ne samo osnovne stvari i brojke nego i mehanizme i procese. Dunost drutvenih slubenika, menadera, upravitelja je da djeluju vidljivo, predvidivo i razumljivo. Osim to trebaju djelovati transparentno, politiki voe i javni slubenici u demokratskim sustavima moraju biti odgovorni prema graanima, moraju pruiti razumna i prihvatljiva rjeenja za svoje postupke i odluke. Sve su to imbenici ija odsutnost moe biti jedan od uzroka koruptivnog ponaanja. To su samo neki od imbenika koji mogu utjecati na pojavu koruptivnog djela. No, i bez njih korupcija se pojavljuje. Vano je da drava ima volju i alat, odnosno strateki i akcijski plan s kojim e krenuti u uinkovitu borbu protiv korupcije. Sedam je neuvjerljivih izgovora za izbjegavanje borbe sa korupcijom (Klitgaard R., MacLean-Abaroa R., Parris L, Korumpirani gradovi, 2007) : 1. Korupcije ima svuda. Ima je u Japanu, ima je u Nizozemskoj, ima je u Sjedinjenim Amerikim dravama. Nita se ne moe uiniti s jednom tako endemskom pojavom. 2. Korupcija postoji oduvijek. Poput grijeha, ona je u ljudskoj prirodi i tu se nita ne moe uiniti. 3. Poimanje korupcije je nejasno i kulturno je odreeno. U nekim kulturama, postupci koji nama smetaju ne smatraju se korupcijom. Borba protiv korupcije mirie na kulturni imperijalizam. 4. ienje naeg drutva od korupcije zahtijevalo bi sveukupnu promjenu stavova i vrijednosti. To se moe dogoditi tek nakon??? 5. U mnogim dravama korupcija ne nanosi nikakvu tetu. Ona podmazuje kotae napretka ekonomije i odrava politiki sistem. 6. Ne moe se nita uiniti ako su neki ljudi na vrhu korumpirani, ili ako je korupcija sistemska. 7. Briga zbog korupcije je nepotrebna. Sa slobodnim tritem i viestranakom demokracijom, korupcije e postepeno nestati.

http://www.antikorupcija.hr/Default.aspx?art=464&sec=477