You are on page 1of 7

Educat ia Matematic a Vol. 3, Nr.

1-2 (2007), 93-99

Strategii euristice de predare - nv a tare a 1 matematicii n liceu


Cornelia Apostol

Abstract In this work-paper will be presented some modern methods concerning teaching-learning in high-school mathematics

2000 Mathematical Subject Classication: 97D40

Conceptul de strategie didactic a

Strategia didactic a reprezint a organizarea proiectiv a a unei nl ant uiri de situat ii educat ionale prin parcurgerea c arora elevul si nsu se ste cuno stint e noi, si formeaz a priceperi, deprinderi, competent e, sau este evaluat, ajutat s a si autoevalueze competent ele ([3]). Opt iunea pentru o anumit a strategie nseamn a alegerea unei c ai generale de urmat, prin raportare la obiectivele operat ionale vizate, la resursele materiale si umane concrete si prin stabilirea metodelor, procedeelor, mijloacelor didactice aferente, considerate c a ar determina ecient a lect iei.
1

Received 10 September 2007 Accepted for publication (in revised form) 22 December 2007

93

94

Cornelia Apostol

Tipuri de strategii didactice

Clasicarea strategiilor didactice este nc a o problem a deschis a, datorit a n primul r and multitudinii criteriilor de realizare a acestei clasic ari ([2]). 1. In funct ie de obiectivele propuse: strategii specice dob andirii de cuno stint e; strategii cognitive; strategii de formare de atitudini 2. In funct ie de modul de organizare a activit a tii de nv a tare: strategii frontale; strategii grupale; strategii individuale. 3. In funct ie de tehnicile motivat ionale utilizate: strategii bazate pe ncurajare strategii coercitive, etc. 4. In funct ie de caracterul determinant al nv a t arii: strategii prescrise - fac parte din categoria strategiilor clasice, se bazeaz a pe dirijarea strict a a nv a t arii, sunt rigide, sting curiozitatea, originalitatea; strategii neprescrise - pun accentul pe stimularea efortului propriu a celui care nvat a, pe ncurajarea muncii independente, prin dirijarea redus a la minim; pot euristice sau creative. 5. In funct ie de particularit a tile evolutive ale g andirii elevilor n procesul nv a t arii: strategii inductive; strategii deductive; strategii analogice; strategii mixte.

Strategii euristice de predare - nv a tare a matematicii n liceu

95

Strategii euristice de predare - nv a tare

Termenul euristic provine din limba greac a: heuriskein - a aa, a descoperi[4]. Strategiile didactice euristice reprezint a strategii mentale de exploatare pentru descoperirea informat iei, stimuleaz a operat iile g andirii, judec a tile si rat ionamentele elevilor, conduc la nv a tare activ a, con stient a. Inv a t am antul tradit ional, centrat pe cadrul didactic si pe materia de nv a tat, este nlocuit cu nv a t am antul modern, centrat pe elev. Pentru ndeplinirea acestui deziterat este necesar ca profesorul s a apeleze la strategii euristice de predare - nv a tare. Aceasta presupune nu doar o simpl a metod a de tip euristic - cum de-a lungul secolelor a fost considerat a conversat ia euristic a, cunoscut a de la Socrate care o vedea sub forma unui dialog prin ntreb ari me ste sugite, prin contraziceri, prin polemic a, prin descoperirea adev arului. Ast azi, strategia euristic a implic a o serie bogat a de metode. Aceast a strategie reprezint a rezultatul intercondit ion arii celor dou a componente: strategia de predare (elaborat a de profesor): capacitatea cadrului didactic de a alege si mbina ntr-o anumit a ordine metode, procedee si mijloace de instruire, forme de grupare a elevilor, de a selecta si structura cont inutul stiint ic n funct ie de obiectivele propuse, de a opta pentru o anume experient a de nv a tare ce urmeaz a a tr ait a de elevi strategia de nv a tare (elaborat a de elev)- care poate : - strategii de participare - strategii de codicare - strategii de stocare si reconstituire - strategii de elaborare a ipotezelor - strategii legate de rezolvarea de probleme Strategia de predare creeaz a condit ii pentru formarea strategiilor de nv a tare ale elevilor, iar modalit a tile de nv a tare determin a optimizarea strategiilor de predare. Schematic, avem n vedere crearea acelei situat ii de nv a tare n care elevul nvat a (dirijat), si formeaz a (semidirijat) sau si elaboreaz a ( n mod

96

Cornelia Apostol

independent) strategii de nv a tare a noului material, strategii rezolutive, chiar strategii de autodirijare si control a propriei g andiri. Un element esent ial n elaborarea strategiei de predare este alegerea metodelor si procedeelor euristice. Prin metod a euristic a se nt elege o cale specic a de rezolvare a unei probleme cu caracter general; ea poate include n structura ei mai multe procedee, acestea ind detalii ale metodei, cu sfer a de aplicabilitate mai restr ns a. Procedeele euristice pot denite ca mecanisme ale g andirii care sugereaz a si stimuleaz a generarea de conjencturi eciente n cursul rezolv arii, sau permit scurtarea c aii de rezolvare a problemei. Dintre metodele euristice cele mai frecvent utilizate fac parte: 1. Metoda analogiei 2. Generalizarea si particularizarea 3. Analiza prin sintez a 4. Alegerea, c autarea unei probleme nrudite 5. Rezolvarea unei probleme auxiliare 6. Revenirea la denit ii, utilizarea propriet a tilor, reformularea problemei 7. Rat ionamentul demonstrativ (deductiv, inductiv, analogic) Acestea sunt doar c ateva dintre multiplele metode, procedee, tehnici,la care profesorul de matematic a poate face apel n realizarea strategiilor didactice euristice.

Exemple de strategii euristice de predare - nv a tare a matematicii n liceu

Exemplul 4.1. DETERMINANT I (algebr a, clasa a XI-a) Tipul strategiei: de instruire n cadrul c areia elevul elaboreaz a noi cuno stint e, propriet a ti, concepte. Performant a: s a descopere propriet a tile determinant ilor, elabor and reguli

Strategii euristice de predare - nv a tare a matematicii n liceu

97

de exprimare direct a a valorii unui determinant n anumite cazuri particulare. Condit ii interne: se reactualizeaz a not iunea de determinant asociat unei matrice p atratice, regulile de calcul (Sarrus, triunghiului). Condit ii externe: se propune elevilor calculul unor determinant i, ind orientat i prin ntreb ari spre descoperirea propriet a tilor.

Exemplul 4.2. GRUPUL (algebr a, clasa a XII-a) Tipul strategiei: de predare- nv a tare a conceptelor denite. Performant a: S a demonstreze c a o mult ime mpreun a cu o lege de compozit ie determin a o structur a de grup. Condit ii interne: Se reactualizeaz a n mod operat ional toate componentele din denit ia grupului: lege de compozit ie, parte stabil a, asociativitate, comutativitate, element neutru, element simetrizabil. Condit ii externe: Denirea conceptului de grup. Indrum ari verbale minime: exemple de grupuri ( grupuri numerice, grupuri de matrice, etc.)

Exemplul 4.3. PROGRESII ARITMETICE (algebr a, clasa a IX-a) Tipul strategiei: de formare a capacit a tilor de cunoa stere a conceptelor si a propriet a tilor acestora Elevii: - nvat a (dirijat): - stabilesc relat iile care exist a ntre doi termeni consecutivi ai sirului scris pe tabl a de c atre profesor, modalitatea de formare a termenilor; - se ajunge astfel la denirea progresiei aritmetice - si formeaz a (semidirijat) capacit a ti de aplicare a denit iei: completeaz a progresii n care lipsesc anumit i termeni - nvat a (dirijat) propriet a tile progresiei: descoper a c a: -ecare termen, ncep and cu al doilea, este media aritmetic aa vecinilor lui

98

Cornelia Apostol

-suma extremilor ( n cazul progresiei nite) este egal a cu suma oric aror doi termeni egal dep artat i de extremit a ti; -orice termen al progresiei se poate exprima n funct ie de primul termen si de rat ie -suma primilor n termeni se poate calcula printr-o formul a - si formeaz a (semidirijat) capacit a ti de aplicare a propriet a tilor: rezolvarea de exercit ii Observat ia 4.1. Pentru tema PROGRESII GEOMETRICE se poate utiliza ca metod a euristic a analogia, ind u sor pentru elevi s a descopere denit ia si propriet a tile progresiei geometrice prin analogie cu progresia aritmetic a. (algebr Exemplul 4.4. COMBINARI a, clasa a X-a) Tipul strategiei: de instruire n cadrul c areia elevul elaboreaz a noi cuno stint e (propriet a ti, concepte) Performant a: S a descopere propriet a tile combin arilor. Condit ii interne: Se reactualizeaz a not iunile de permut ari, aranjamente, combin ari, formule de calcul. Condit ii externe: - Se propune elevilor calculul unor combin ari (complementare) pentru descoperirea leg aturii dintre acestea - Se demonstreaz a relat ia de recurent a. - Se porne ste n realizarea triunghiului lui Pascal, elevii trebuind s a descopere regula de completare a acestuia. - Se aplic a n situat ii concrete formula sumei tuturor combin arilor de n elemente.

Concluzii

In general este greu s a se fac a o delimitare clar a a strategiilor euristice de predare- nv a tare , lect iile ind de regul a o mbinare de strategii. Profesorul trebuie s a e con stient c a cel mai mic efort de a-l implica pe elev n propria

Strategii euristice de predare - nv a tare a matematicii n liceu

99

instruire este un pas nainte n cre sterea motivat iei nv a t arii matematicii, n atingerea obiectivelor educat iei. Poincare d adea urm atorul scenariu [1]: Profesorul dicteaz a; cercul este locul punctelor din plan situate la aceea si distant a de un punct din interior numit centru. Elevul silitor scrie aceasta n caietul s au; elevul coda s deseneaz a caricaturi; dar nici unul nici cel alalt nu au nt eles. Atunci profesorul ia creta si traseaz a un cerc pe tabl a. Aaa!- g andesc elevii- de ce n-o spus direct: cercul este un rotocol, am nt eles...Denit ia elevilor nu ar avut nici o valoare pentru c a ea nu ar putut servi la nici o demonstrat ie si mai cu seam a pentru c a ea nu le-ar putut da at at de utila obi snuint a de a- si analiza conceptele. A sadar profesorul de matematic a trebuie s a aleag a, s a mbine, s a ordoneze metodele, procedeele si mijloacele didactice astfel nc at elevii s a nt eleag a not iunile, dar s a nu se piard a din vedere aspectul stiint ic. Polya arma n lucrarea sa Cum rezolv am o problem a? (1965): Predarea nu e o stiint a...Predarea e o art a !

Bibliograe
[1] Banea, Horia, Metodica pred arii matematicii, Ed. Paralela 45, Pite sti, 1998 [2] C rjan, Florin, Didactica matematicii, Ed. Corint, Bucure sti, 2007 [3] Manolescu, Marin, Dezvoltare curricular a , Ed. Univ. Lucian Blaga Sibiu [4] Dict ionar de pedagogie - E.D.P., Bucure sti, 1979 Colegiul Tehnic Independent a Str. Gladiolelor nr. 2 550109 Sibiu, Rom ania E-mail: independenta 77@yahoo.com