You are on page 1of 4

etvrtak, 12.10.2006. MAGINI KVADRATI Kvadrat podijeli na 9 jednakih manjih kvadrata.

U kvadratie upii brojeve 1,2,3,4,5,6,7,8,9 tako da zbroj brojeva u svakom retku, u svakom stupcu i na svakoj dijagonali bude 15. Evo jednog rjeenja: 6 7 2 1 5 9 8 3 4 Zbroje li se ovi brojevi po recima, stupcima i dijagonalama uvijek je zbroj 15. Ovakav kvadrat zove se magini kvadrat. Ovi se brojevi mogu na 8 razliita naina upisati u magini kvadrat tako da zadovoljavaju traene uvjete. ( Rjeenje proizlazi zaokretanjem ili preklapanjem preko jedne od 4 osi simetrije kvadrata.) Ovaj zadatak nalazi se u staroj kineskoj matematikoj knjizi. Ta je knjiga pisana 1000 godina prije nae ere, a a to je prvi magini kvadrat koji je poznat u povijesti. Magini kvadrati ljudi su oboavali stoljeima, nosili su ih oko vrata kao amajlije, zapisivali su ih bolesnicima kao lijek od bolesti, uklesavali su ih u kamenu iznad kunih vrata da bi donijeli sreu kui i obitelji. Od maginih kvadrata razvile su se razne zabavne igre. Primjer: Od jednog maginog kvadrata moemo nainiti po volji mnogo maginih kvadrata. Evo kako: 6 7 2 1 5 9 8 3 4 30 5 40 35 25 15 10 45 20

Sve brojeve u poetnom maginom kvadratu pomnoimo nekim brojem, npr. sa 5. U nastalom maginom kvadratu zbroj brojeva u recima, stupcima i dijagonalama je 15 x 5 = 75.

1. Od poetnog maginog kvadrata naini takav magini kvadrat da mu zbroj brojeva u recima, stupcima i dijagonalama bude: a) 30, b) 45 c) 165.

2. Prvih devet parnih prirodnih brojeva rasporedi u kvadratnu tablicu ( 3 x 3 ) tako da se dobije magini kvadrat. 3. Upisivanjem u kvadrati bilo kojih brojeva ne moemo sastaviti magini kvadrat. Brojevi koje upisujemo u magini kvadrat ine niz ( takozvani aritmetiki niz ). To je takav niz kod kojeg je razlika bilo kojeg lana i njegova prethodnika stalan broj. Dakle, brojeve koje upisujemo u magini kvadrat moemo dobiti tako da poetnom ( npr. nekom prirodnom broju ) pribrojimo uvijek isti broj. Npr. broju 5 pribrojimo 3, zatim broju 8 pribrojimo 3 itd. Dobit emo niz 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29. Zbroj brojeva na recima, stupcima i dijagonalama u maginom kvadratu ( 3 x 3 ) dobit emo tako da srednji lan niza mnoimo sa 3. U ovom je primjeru to 17 x 3 = 51. Pronai i ti neke nizove brojeva pa ih upii u magine kvadrate.
Evo jedne slike koja e vam pomoi da brojeve iz niza brojeva upisujete u magini kvadrat. Crte moete zapamtiti jer slii na leptir kravatu.

2 9 4

7 5 3

6 1 8

Koristei sliku upii niz brojeva 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 u magini kvadrat. Provjeri je li zbroj brojeva u svakom stupcu, u svakom retku i na svakoj dijagonali jednak 51. 4. Evo jo jednog zanimljivog naina ispunjavanja maginih kvadrata koji se moe primijeniti za kvadrate 3 x 3, 5 x 5 i sve ostale kvadrate podijeljene na neparan broj kvadratia. Pogledajmo primjer maginog kvadrata 3 x 3 u koji treba rasporediti brojeve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 tako da suma u svakom retku, svakom stupcu i svakoj dijagonali bude 15. Rasporedimo te brojeve u ovakvu tabelu. Uoite da smo ih upisali redom dijagonalno kao na slici. Premjetanjem brojeva koji su napisani izvan glavnog kvadrata ( naznaenom debljom linijom ) u istom redu ili stupcu na tree

mjesto dobivamo:

a to je jedan od prije navedenih rasporeda brojeva. Pokuajte na slian nain, prenoenjem brojeva koji su izvan glavnog kvadrata na peto mjesto istog stupca ili reda iz tabele doi do maginog kvadrata 5 x 5 kojem je zbroj brojeva u svakom retku, svakom stupcu i na svakoj dijagonali jednak 65.

5. U kruie trokuta rasporedi brojeve od 2 do 10, tako da zbroj na svakoj stranici bude 24.

6. U kruie pravokutnika rasporedite brojeve od 2 do 8, tako da vodoravno i dijagonalno zbroj bude 15.

7. U kruie upiite brojeve od 2 do 10, tako da suma brojeva u kruiima bude jednaka broju izmeu njih.