P. 1
4uticaj Sile PN u Sistemu

4uticaj Sile PN u Sistemu

|Views: 1|Likes:
Published by Dragan Gligorov
book to learn
book to learn

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Dragan Gligorov on Jul 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2015

pdf

text

original

Студенти:  Милош Турунташ  520/12

Мирјана Ратковац   507/12
Марија Савић 539/12
Марија Тодоровић 511/12
Професор: др Дејан Бајић
Асистент: др Снежана Машовић
Увођење оптерећења у конструкцију током извођења ради побољшања
карактеристика (смањење димензија попречних пресека греда, смањење
угиба, елиминација прслина које настају услед затезања, решавање
проблема у уградњи велике количине арматуре...)
Еквивалентно оптерећење је систем сила којим се приказује утицај каблова
за ПН на носач који је тим кабловима напрегнут. Састоји се од
концентрисаних сила на местима анкеровања каблова, и концентрисаних и
расподељених оптерећења дуж трасе кабла
Задатак 1.
Одредити утицаје у систему приказаном на слици, при дејству силе претходног
напрезања интензитета P.
За дати попречни пресек одредити напоне у пресеку над ослонцем од сопствене
тежине и силе претходног напрезања.
Правилник БАБ2 Прилог 5.1.  случај 3.23.
Статчки утицаји:
Сопствена тежина :  
Правилник БАБ2 Прилог 5.1.  случај 3.6.
Напони над ослонцем [MPa]
g+PN
gi ‐1,16
di ‐1,599
g+0.7PN
gi ‐0,295
di ‐2.077
М [kNm] N [kN]
Таблице 6689,55 7000
Tower, еквивалентно оптерећење 6606,51 7000
Tower, утицаји претходног напрезања 6606,51 7000
Упоредне вредности утицаја над средњим ослонцем
Притисак –
Затезање +
Задатак 2.
Одредити пресечне силе у носачу услед дејства силе претходног напрезања 
интензитета P. Oдредити и реакције ослонаца.Оба крајња ослонца су 
хоризонтално померљиви.
Одредити укупне напоне у пресеку 1‐1 и 2‐2 (b/d=0.6/1.0 m) од сопствене тежине 
и утицаја претходног напрезања.
Упутство: при одређивању напона утицаје од силе претходног напрезања 
исписати у општим бројевима са непознатом силом  P. Затим одредити колика 
треба да буде сила P да се ни у пресеку 1‐1, ни у пресеку 2‐2 не добију напони 
затезања. Овај услов контролисати без губитака силе претходног напрезања. 
Затим за тако усвојену силу одредити напоне притиска у посматраним 
пресецима.
Qe делује управно на симетралу угла β.
Qe = 2×P×sin(β/2)
tgα = 0.4/10 → cosα = 0.999
sinα = 0.03996
tg(β/2) = 0.4/10 = tgα → Qe = 0.0799×P
Дијаграм еквивалентног оптерећења, утицаји и реакције ослонаца 
приказани су на слици, при чему због симетричног носача и оптерећења 
нормалне силе не дају моменте, па ослонце дижемо до средње линије.
Оптерећење од сопствене тежине:
q = b×d×γb = 0.6×1.0×25 = 15 kN/m
Континуални носач, због услова симетрије можемо решавати као “g” штап
методом  сила или  уз помоћ таблица (“БАБ 2”)
Решавање уз помоћ таблица:
( А је реакција у укљештењу, а B је реакција 
код левог ослонца. M
D
је моменат у пољу
на растојању X
D
oд укљештења)
A = g×l×5/8 = 15×10×5/8 = 93.75 kN
B = g×l×3/8 = 15×10×3/8 = 56.25 kN
M
А
= ‐ g×l2×1/8 = ‐ 15×102×1/8 = ‐ 187.5 kNm
M
D
= g×l2×9/128= 15×102×9/128 = 105.47 kNm
X
D
= l×5/8= 10×5/8 = 6.25 m
Пошто су нам моменти и аксијалне силе симетрично оптерећење, а 
трансверзалне силе антиметрично, добијамо  следећи дијаграм 
утицаја на континуалном носачу од сопствене тежине.
Одређивање силе P из услова да се ни у пресеку 1‐1 ни у пресеку 2‐2 
не добију напони затезања:
Пресек 1‐1:
N
1‐1
= 0.999×P kN
M
1‐1
= 0 oд PN,     M1‐1 = 93.75 kNm (oд сопствене тежине)
Пресек 2‐2:
N
2‐2
= 0.999×P kN
M
2‐2
= 0 oд PN,     M2‐2 = 187.5 kNm (oд сопствене тежине ,затеже горњу 
ивицу)
A = 0.6×1.0 = 0.6 m2
W = b×d/6 = 0.1 m3
σ = N/A ± M/W
0.999×P/0.6 = 93.75/0.1 → P = 563.06 kN
0.999×P/0.6 = 187.5/0.1 → P = 1126.13 kN →  усвајам  P = 1126.13 kN
Поређење утицаја добијених таблично и у Тower‐u:
М
1‐1
[kNm]
N
1‐1
[kN]
T
1‐1
[kN]
М
2‐2
[kNm]
N
2‐2
[kN]
T
2‐2
[kN]
Метода сила (таблице)
Екв. опт. 0 ‐0.999P 0 0 ‐0.999P 0
Соп. теж. 93.75 0 18.77 187.5 0 93.75
Tower, еквивалентно 
оптерећење
Екв. опт. 0 ‐0.999P 0 0 ‐0.999P 0
Соп. теж. 93.75 0 18.77 187.5 0 93.75
Tower, утицаји 
претходног напрезања
Без поч.
губ.
0 ‐1125.2 0 0 ‐1125.2 0
Поч. губ. 0.85 ‐1122.6 0.18 1.64 ‐1122.6 0.16
Табеларни приказ напона од сопствене тежине, претходног 
напрезања и укупни напони
σ = N/A ± M/W
Напони у пољу 
[kN/m
2
]
Напони над 
ослонцем
[kN/m
2
]
G
ГИ ‐ 937.5 +1875
ДИ + 937.5 ‐1875
PN
ГИ ‐1875.0 ‐1875.0
ДИ ‐1875.0 ‐1875.0
у
к
у
п
н
и
ГИ
‐2812.5 0
ДИ
‐937.5 ‐3750
Задатак 3.
Одредити утицаје у систему приказаном на слици, при дејству силе
претходног напрезања интензитета P. Применити таблице за утицаје у
континуалном носачу дате у приручнику БАБ. Исти задатак решити
применом Тоwer‐a са усвојеном силом претходног напрезања која у
пресеку над ослонцем не изазива напоне затезања при истовременом
дејству са сопственом тежином.
За дати попречни пресек одредити напоне на средини распона и у
пресеку над ослонцем од сопствене тежине и силе претходног
напрезања. Напоне контролисати у t=0 са пуном силом претходног
напрезања и у t=∞, уз губитак силе током времена од 30%.
Тежиште:
Геометријске карактеристике:
Сопствена тежина:   
Правилник БАБ2 Прилог 5.1.  случајеви 3.6.  и 3.22.
Реакције: 
Статчки утицаји:
Утицаји од сопствене тежине
Из услова да нема напона затезања над средњим ослонцем (притисак је 
негативног, затезање позитвног знака):
Напони на средини поља 
[MPa]
Напони над ослонцем [MPa]
Таблице Tower Таблице Tower
g+PN
gi ‐1,71 ‐1,71 ‐0,022 ‐0,025
di ‐0,33 ‐0,32 ‐2,79 ‐2,80
g+0.7PN
gi ‐1,65 ‐1,65 0,891 0,883
di 0,433 0,448 ‐3,294 ‐3,279
М [kNm] N [kN]
Таблице 1029,4 1491
Tower, еквивалентно оптерећење 1009,62 1491
Tower, утицаји претходног напрезања 1011,25 1500
Упоредне вредности утицаја
Притисак –
Затезање +
Задатак 4.
Одредити утицаје сила претходног напрезања у систему за носач, трасу
и силе у кабловима датим на слици.
N
k1
= 2500 KN  
N
k2 
= 3500 KN
Каблови трасе 1 су на крајевима носача и над 
средњим ослонцем у тежишту пресека.
Положај каблова трасе 2 на крајњим и на средњем 
ослонцу је на 0.6 m од доње ивице пресека.
•Тежиште пресека
Y
T
= ( 0,6∙1,8∙0,9 + 2,4∙0,2∙1,9)/1,56 = 1,208 m  (од доње ивице)
f

= 1,208 – 0,2 = 1,008 m
tgα
1
= (2∙1,008)/15 = 0,1336             α
1
= 0,1336 rad β

= 2α
1
= 0,2672 rad
q
e1
= 8∙2500∙1,008/30

= 22,4 KN/m
Q
e1 
= 2 ∙ N
k1
sin(β
1
/2) = 666,01 KN
H
1
= 2500∙cosα
1
= 2477,75 KN
V
1
= 2500∙sinα
1
= 333,01 KN                                                                                          
M
2
= 0
α
1
β
1
•КАБЛОВИ ТРАСЕ 1
f

= 0,6 – 0,2 = 0,4 m
tgα
2
= (2∙0,4)/15 = 0,0533             α
2
= 0,05328 rad β

= 2α
2
= 0,10656 rad
q
e2
= 8∙3500∙0,4/30

= 12,44 KN/m
Q
e2
= 2 ∙ N
k2
sin(β
2
/2) = 666,01 KN
H
2
= 3500∙cosα
2
= 3495,03 KN
M
2
= H
2
∙e = 3495,03∙(1,208 – 0,6) = 2124,98 KNm
V
2
= 3500∙sinα
2
= 186,41 KN
α
2
β
2
•КАБЛОВИ ТРАСЕ 2
А
M
= ‐ 3∙ M

/(2l) = ‐ 3∙2124,98/(2∙30) = ‐106,25 KN
B
M
= 3∙ M

/(2l) = 3∙2124,98/(2∙30) = 106,25 KN
M
A,M
= M

/2 = 2124,98/2 = 1062,49 KNm
A
V
= 519,44 KN
B
V
= 519,42 KN
A
qe
= ‐ 5/8 ∙ q
e
l = ‐ 5/8 ∙ 34,844∙30 = ‐ 653,25 KN
B
qe
= ‐ 3/8 ∙ q
e
l = ‐ 3/8 ∙ 34,844∙30 = ‐ 391,95 KN
M
A,qe
= ‐ q
e
l
2
/8 = 3919,95 KNm
A = А
M
+ A

+ A
qe
= ‐240, 06 KN
B = B
M
+ B

+ B
qe
= 233,72 KN
M
A
= M
A,M
+ M
A,qe
= 4982,44 KNm
x = 8,2 m
M

= (B‐519,42)∙x+ q
e
x
2
/2 ‐ M
2
M

= ‐3296,64 KNm
N = H1 + H2 = 5972,78 KN
Утицаји у носачу услед преднапрезања су једнаки утицајима услед 
еквивалентног оптерећења од оба кабла (1+2).
М
A
[kNm] М
p
[kNm] N [kN]
Метода сила (таблице) 4982,44 ‐3296,64  5972,78
Tower, еквивалентно оптерећење 4948,96 ‐3304,87 5972,78
Tower, утицаји претходног напрезања 4947,08 ‐3303,75 6000
Упоредне вредности утицаја
Задатак 5.
Одредити утицаје у систему приказаном на слици, при дејству силе
претходног напрезања. Задатак урадити методом сила, применом
таблица из БАБ‐а, коришћењем TOWER‐a
Задатак 6.
Одредити утицаје у систему приказаном на слици, при дејству силе
претходног напрезања интензитета Np=18750 kN.
За дати попречни пресек одредити напоне на средини распона и у
пресеку над ослонцем:
•од сопствене тежине 
•од силе претходног напрезања
•збирне
Урадити исти задатак када је један ослонац хоризонтално померљив.
N=18750 kN
M=18750·(1,85‐0,25)=30000 kNm
X
1
· δ
11 
+ δ
10 
= 0
δ
11 
= 1 · 1 · 17.5 = 17.5
δ
10 
=  N · 1 · 7 = 7N
X
1
= ‐ 0,4 N
X
1
· δ
11 
+ δ
10 
= 0
δ
11 
= 1 · 1 · 17.5 = 17.5
δ
10 
=  M · 1 · 7 = 7 M
X
1
= ‐ 0,4 M
М
u
[kNm] М
p
[kNm] N
u
[kN] N
p
[kN]
Метода сила (таблице) 18000 12000 11250 7500
Tower, еквивалентно оптерећење 17980 12020 11230 7520
Tower, утицаји претходног напрезања 17980 12020 11230 7520
Утицаји од претходног напрезања:
Утицаји од сопствене тежине:
Ако је један ослонац хоризонтално померљив дијаграм момената се не 
мења, а нормална сила (притиска) јавља се на месту каблова. 
Поље
[kN/m
2
]
Укљештење
[kN/m
2
]
G
gi ‐1212,24 2424,48
di 2360,66 ‐4721,35
P
N
gi 390 ‐585
di ‐2970 4455
у
к
у
п
н
и
gi ‐822,24 1839,48
di
‐609,34 ‐266,35
Поље
[kN/m
2
]
Укљештење
[kN/m
2
]
‐1212,24 2424,48
2360,66 ‐4721,35
‐735 ‐1710
‐4095 3330
‐1947.24 714.48
‐1734.34 ‐1391,35
Упоредне вредности напона
Обострано укљештена греда
Обострано укљештена греда са 
једним хоризонтално 
померљивим ослонцем
ЗАКЉУЧАК
•Ни у једној није прекорачена минимална чврстоћа бетона на затезање при 
експлоатационом  оптерећењу – нема прслина
•Значајне уштеде у бетону (20 до 30%) захваљујући пуном суделовању 
затегнуте зоне бетонског пресека
•Уштеде у челику 50 до 60%
•Мање деформације
•Већа отпорност на замор
•Већа трајност
•Почетни губици и губитак силе претходног напрезања у току времена 
• Потребан виши ниво технологије извођења и неге, боља обученост 
радника и стручњака
ХВАЛА НА ПАЖЊИ!

€

Увођење оптерећења у конструкцију током извођења ради побољшања карактеристика (смањење димензија попречних пресека греда, смањење угиба, елиминација прслина које настају услед затезања, решавање проблема у уградњи велике количине арматуре...)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->