JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA BORANG DP10

1

Nama Syarikat :

2

No Pendaftaran

: (Sila sertakan Sijil Pendaftaran Syarikat)

3 4 5 6

Nombor Telefon Syarikat Nombor Fax Syarikat Email Syarikat Alamat Pejabat / Kilang

: : :

-

7

Alamat Surat-Menyurat

8

Kegiatan Syarikat Secara Ringkas Dan Menyeluruh:

9

Tarikh Memulakan Pengeluaran / Perniagaan Dalam Negeri

: % (b) : Luar Negeri (eksport) %

10 Pasaran Barangan : (a) 11 a) b) c) d)

Jumlah Keseluruhan Jawatan P/P*

Jumlah Jawatan P/P* yang diisi oleh Pegawai Tempatan: Jumlah Jawatan P/P* yang diisi oleh Pegawai Dagang Jumlah Jawatan P/P* yang telah diwarganegarakan (diambilalih oleh Pegawai Tempatan) : :

*Jawatan Professional / Pengurusan yang bergaji RM 5,000.00 sebulan 12 Modal Syarikat : Modal dibenar (RM)

Modal dibayar (RM)

Pinjaman Dalam Negeri

Luar Negeri

(Jika berkaitan sertakan surat persetujuan FIC) 13 Struktur Ekuiti : Milik Syarikat Malaysia Bumiputra (%) Bukan Bumiputra (%)

Negara

%

Milik Asing Negara %

Negara

%

MAKLUMAT PEGAWAI DAGANG DAN JAWATAN YANG DISANDANG
14 Bil Jawatan Dipohon (Dalam Bahasa Inggeris) Status *B/L/R Nama Pegawai Dagang Tempoh Tempoh Gaji Jantina Berkhidmat Di Dipohon RM/Bulan Malaysia (Bulan) Tarikh Lahir Warganegara No Passport

*B/L/R - Baru / Lanjutan / Rayuan 15 Ringkasan Tugas Pegawai Dagang : (Sertakan Lampiran) : Ya Tidak

16 Penyandang pernah/sedang berkhidmat di Malaysia dengan majikan lain

i) Jika YA, nyatakan nama, alamat dan tempoh berkhidmat dengan majikan dahulu :

ii) Alasan berhenti kerja

Tamat Kontrak Alasan lain (sila nyatakan) :

Letak Jawatan

17 PENGAKUAN (PENGANJUR / PENAJA) Saya mengaku dan mengesahkan bahawa segala maklumat yang dinyatakan di dalam permohonan ini adalah benar : Tandatangan Nama Jawatan Tarikh Cop Rasmi Syarikat : : : : :