GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG

Ñoà aùn toát nghieäp

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT KHOA ÑIEÄN BOÄ MOÂN ÑIEÄN KHÍ HOÙA CUNG CAÁP ÑIEÄN **  **

ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP

ÑEÀ TAØI:

KHAÛO SAÙT VAØ THIEÁT KEÁ HEÄ MAÙY THOÁNG IN HOA ÑIEÀU VAÊN KHIEÅN TREÂN

KHAÊN DUØNG PLC TAÏI COÂNG TY ASC CHARWIE

SINH VIEÂN THÖÏC HIEÄN: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN MAÕ SOÁ SV: 96102310
SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 1

GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG

Ñoà aùn toát nghieäp

GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG

TP HOÀ CHÍ MINH, Thaùng 2 - 2001

SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN

Trang 2

GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG

Ñoà aùn toát nghieäp

Boä Giaùo Duïc vaø Ñaøo TaïoCoäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam Tröôøng Ñaïi hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät Ñoäc laäp - Töï do Haïnh phuùc Thaønh phoá Hoà Chí Minh -------- --------

KHOA ÑIEÄN – ÑIEÄN TÖÛ
BOÄ MOÂN ÑIEÄN KHÍ HOÙA – CUNG CAÁP ÑIEÄN

NHIEÄM VUÏ ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP
Hoï vaø teân : NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN MSSV : 96102310 Nieân khoùa : 1996 - 2001 Ngaønh : ÑIEÄN KHÍ HOÙA – CUNG CAÁP ÑIEÄN 1. Teân ñeà taøi:
KHAÛO SAÙT VAØ THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG ÑIEÀU KHIEÅN MAÙY IN HOA VAÊN TREÂN KHAÊN DUØNG PLC TAÏI COÂNG TY ASC CHARWIE

2. Cô sôû ban ñaàu : ....................................................................................................... ....................................................................................................... 3. Noäi dung caùc phaàn thuyeát minh : ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... 4. Caùc baûn veõ: ....................................................................................................... ....................................................................................................... Giaùo vieân höôùng daãn: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ngaøy giao nhieäm vuï : 18 – 1 – 2001 Ngaøy hoaøn thaønh nhieäm vuï : 28 – 2 – 2001 Giaùo vieân höôùng daãn naêm 2001 Chuû nhieäm boä moân Thoâng qua boä moân Ngaøy …… thaùng ……

SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN

Trang 3

..................................................... .................................................................................................. ....................................................................................................................... ................................................................... ............................................................................................................................................................................... ....................................................................................................... ......................................... ................... ... ................................................................................... Ngaøy daãn thaùng naêm 2001 Giaùo vieân höôùng SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 4 ........................................................................................GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN Hoï vaø teân sinh vieân: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN MSSV: 96102310 Giaùo vieân höôùng daãn: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................ ......................................... ............................. .......................................................................................................................................................................................................................................... ........... ......................................................................................................................................................................... ........................ ..................

.............................................................................................................................................................................. ..................................................................................................... .................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................... .............. ................................................................................................ ................................................................................................................... ..... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ........... ...... Ngaøy thaùng naêm 2001 Giaùo vieân duyeät SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 5 ...................................................................................................... ............................................................................ ....................................... .......................................................................................................................................................... ...........................................................................................GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN DUYEÄT Hoï vaø teân sinh vieân: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN MSSV: 96102310 Giaùo vieân duyeät: ... ......................................................................................................................... ............ ........................................................................

HCM Sinh vieân thöïc hieän NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 6 . giaûng vieân Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät TP.HCM.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp LÔØI CAÛM TAÏ Em xin chaân thaønh baøy toû loøng bieát ôn ñeán caùc Thaày Coâ trong Khoa Ñieän tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät TP. nhöõng ngöôøi thaân ñaõ giuùp ñôõ vaø ñoäng vieân trong quaù trình thöïc hieän ñoà aùn vaø trong hoïc taäp. Em xin chaân thaønh caûm ôn Thaày VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG. cung caáp taøi lieäu vaø taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå em coù theå hoaøn thaønh taäp ñoà aùn naøy. HCM ñaõ taän taâm höôùng daãn. Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät TP. ñaëc bieät laø caùc Thaày Coâ trong boä moân Ñieän Khí Hoùa Cung Caáp Ñieän ñaõ truyeàn thuï nhöõng kieán thöùc quyù baùu cho em trong nhöõng naêm hoïc qua. Xin chaân thaønh caûm ôn nhöõng ngöôøi baïn.

caùc maët haøng vaûi ña daïng veà chuûng loaïi. Vieäc khaûo saùt vaø söû duïng phaàn meàm laäp trình cho SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 7 . Vieäc naâng caáp caùc heä thoáng naøy nhaèm naâng cao möùc ñoä töï ñoäng hoùa. maøu saéc hoa vaên phong phuù. hieän ñaïi caàn phaûi caûi taïo naâng caáp caùc heä thoáng thieát bò maùy moùc cuõ ñeå ñaùp öùng cho vieäc saûn xuaát. hoaït ñoäng chính xaùc ñaùng tin caäy hôn vaø quan troïng nhaát laø deã daøng thay ñoåi chöông trình ñieàu khieån khi coù yeâu caàu. caùc thaày coâ ôû nhöõng tröôøng kyõ thuaät quan taâm vaø nghieân cöùu nhieàu nhaát. PLC laø moät thieát bò ñieàu khieån coâng nghieäp môùi ñaõ vaø ñang ñöôïc söû duïng roäng raõi ôû Vieät Nam. ngaønh deät vaø saûn xuaát haøng may maëc cuõng phaùt trieån maïnh. Böôùc thöïc hieän vieäc caûi taïo naâng caáp moät heä thoáng maùy moùc ñaàu tieân laø thay theá heä thoáng ñieàu khieån cuõ söû duïng rôle baèng moät thieát bò ñieàu khieån coù theå laäp trình ñöôïc laø PLC nhaèm laøm cho maïch ñieàu khieån cuûa heä thoáng goïn nheï. Coâng nghieäp saûn xuaát haøng hoùa ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc phaùt trieån kinh teá. Cuøng vôùi söï cuûa caùc ngaønh saûn xuaát khaùc. taêng khaû naêng caïnh tranh maïnh meõ treân thò tröôøng. Vaán ñeà töï ñoäng hoùa trong coâng nghieäp ñeå giaûm bôùt lao ñoäng chaân tay vaø naâng cao naêng suaát lao ñoäng. laø moät trong nhöõng ñeà taøi ñöôïc caùc baïn sinh vieân. Vieäc töï ñoäng hoùa laø söï löïa choïn khoâng traùnh khoûi trong moïi lónh vöïc nhaèm taïo ra saûn phaåm coù chaát löôïng cao. taêng naêng suaát trong saûn xuaát. Vôùi nguoàn voán ñaàu tö môùi haïn heïp do ñoù beân caïnh vieäc mua saém nhöõng trang thieát bò môùi. Caùc trang thieát bò maùy moùc phuïc vuï trong coâng nghieäp ôû nöôùc ta ña soá coøn laïc haäu song do nhu caàu saûn xuaát soá maùy naøy vaãn ñöôïc khai thaùc.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp LÔØI NOÙI ÑAÀU Nöôùc ta ñang trong coâng cuoäc coâng nghieäp hoùa hieän ñaïi hoùa ñeå töøng böôùc baét kòp söï phaùt trieån trong khu vöïc Ñoâng Nam AÙ vaø theá giôùi veà moïi maét kinh teá vaø xaõ hoäi.

SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 8 .GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp PLC hoï SIMATIC S7 ñeå ñieàu khieån maùy in hoa vaên treân khaên taém laø noäi dung cuûa taäp luaän vaên toát nghieäp maø em trình baøy.

Caùc chöông trình hoaït ñoäng cuûa maùy in---------------------37 Chöông IV: Chöông trình ñieàu khieån heä thoáng maùy in hoa vaên duøng PLC 1. Phöông phaùp laäp trình-------------------------------------------------13 2. Caáu truùc phaàn cöùng cuûa S7 – 200---------------------------2 2. Chöông trình ñieàu khieån daïng STL--------------------------------67 KEÁT LUAÄN SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 9 . Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa maùy in---------------------------37 4. Giôùi thieäu chung veà thieát bò ñieàu khieån laäp trình PLC PLC SIMATIC S7-200 1 2 B. Caùc yeâu caàu coâng ngheä cuûa heä thoáng maùy in------40 2. Thöïc hieän chöông trình----------------------------------------------10 4. Löu ñoà giaûi thuaät caùc chöông trình-----------------------------42 4. Moät soá leänh cô baûn---------------------------------------------------16 Chöông III: Qui trình coâng ngheä in khaên 1. Qui ñònh moät soá tieáp ñieåm vaø cuoän daây trong chöông trình ñieàu khieån----------------------------------------------------------40 3. Chöông trình ñieàu khieån daïng LAD--------------------------------50 5. Caùc phaàn cuûa maùy in-----------------------------------------------36 3.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp MUÏC LUÏC Trang Chöông I: A. Caáu truù boä nhôù------------------------------------------------------6 3. Giôùi thieäu chung veà thieát bò ñieàu khieån laäp trình 1. Caùc toaùn haïng giôùi haïn cho pheùp cuûa CPU 214---------15 3. Giôùi thieäu coâng ngheä in---------------------------------------------34 2. Caáu truùc chöông trình cuûa S7 – 200--------------------------11 Chöông II: Ngoân ngöõ laäp trình cuûa S7 – 200 1.

GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp PHAÀN NOÄI DUNG SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 10 .

caùch boá trí thôøi gian moät caùch hôïp lyù khoa hoïc thì môùi coù theå hoaøn thaønh. SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 11 . cuøng taát caû caùc baïn ñaõ giuùp em hoaøn thaønh ñoà aùn naøy.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp KEÁT LUAÄN Qua 6 tuaàn thöïc hieän ñoà aùn. Hieåu roõ nhöõng khoù khaên caàn phaûi giaûi quyeát khi baét tay vaøo nghieân cöùu caùc vaán ñeà khoa hoïc. Cuõng qua ñoà aùn naøy em ñaõ hoïc hoûi theâm ñöôïc nhieàu kieán thöùc vaø kinh nghieäm quyù baùu veà ngheà nghieäp cuûa mình trong töông lai. Coâ trong Khoa Ñieän vaø thaày VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG ñaõ nhieät tình höôùng daãn. raát mong ñöôïc söï goùp yù cuûa Thaày Coâ vaø caùc baïn sinh vieân. Moät laàn nöõa em chaân thaønh caûm ôn quí Thaày. Do thôøi gian vaø ñieàu kieän coøn haïn cheá do ñoù nhöõng thieáu soùt laø ñieàu khoâng theå traùnh khoûi. Tuy nhieân vì lyù do khaùch quan neân em khoâng theå thöïc hieän laøm moâ hình cho noäi dung ñoà aùn theâm phong phuù. tuy thôøi gian töông ñoái ngaén nhöng em ñaõ heát söùc coá gaéng ñeå coù theå thu thaäp nhöõng thoâng tin vaø caùc vaán ñeà lieân quan ñeán ñoà aùn vaø cuoái cuøng ñaõ hoaøn thaønh ñuùng thôøi gian quy ñònh.

-Ing PHAN XUAÂN MINH NXB Noâng Nghieäp Haø Noäi. 1997 • Kyõ thuaät ñieâu khieån laäp trình (SPS . Moät heä thoáng ñieàu khieån öu vieät maø chuùng ta phaûi choïn ñöôïc ñieàu khieån cho moät maùy saûn xuaát caàn phaûi hoäi ñuû caùc yeâu caàu sau: giaù thaønh haï. timer.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp TAØI LIEÄU THAM KHAÛO • Töï ñoäng hoùa vôùi SIMATIC S7 – 200 _ DOAÕN PHÖÔÙC Dr. Coâng vieäc naøy khaù phöùc taïp trong thi coâng. ñeå ñieàu khieån moät daây chuyeàn. GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ THIEÁT BÒ ÑIEÀU KHIEÅN LAÄP TRÌNH PLC Trong coâng nghieäp saûn xuaát. Khoù khaên nhaát laø khi caàn thay ñoåi moät hoaït ñoäng naøo ñoù.PLC) _ NGOÂ QUANG HAØ TRAÀN VAÊN TROÏNG Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät • Caùc taøi lieäu tham khaûo veà qui trình coâng ngheä heä thoáng maùy in cuûa coâng ty ASC CHARWIE • Caùc luaän vaên toát nghieäp cuûa caùc khoùa tröôùc tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät. contactor …) laïi vôùi nhau tuyø theo möùc ñoä yeâu caàu thaønh moät heä thoáng ñieän ñieàu khieån. deã thi coâng. CHÖÔNG I A. chaát löôïng laøm vieäc oån ñònh linh hoaït … Töø ñoù heä thoáng ñieàu khieån coù theå laäp trình ñöôïc PLC (Programable Logic Control) ra ñôøi ñaõ giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà treân. Thieát bò ñieàu khieån laäp trình ñaàu tieân ñaõ ñöôïc nhöõng nhaø thieát keá cho ra ñôøi naêm 1968 (Coâng ty General Moto SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 12 Dr. söûa chöõa.-Ing NGUYEÃN . söûa chöõa baûo trì do ñoù giaù thaønh cao. moät thieát bò maùy moùc coâng nghieäp … ngöôøi ta thöïc hieän keát noái caùc linh kieän ñieàu khieån rôøi (rôle.

chu kyø queùt (scan) nhanh hôn laøm cho heä thoáng PLC xöû lyù toát vôùi nhöõng chöùc naêng phöùc taïp. ngöôøi söû duïng gaëp nhieàu khoù khaên trong vieäc vaän haønh heä thoáng. Ngoaøi ra caùc nhaø thieát keá coøn taïo ra kyõ thuaät keát noái vôùi caùc heä thoáng PLC rieâng leû thaønh moät heä thoáng PLC chung. Ñeå ñôn giaûn hoùa vieäc laäp trình. Toác ñoä xöû lyù cuûa heä thoáng ñöôïc caûi thieän. SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 13 . do luùc naøy khoâng coù caùc thieát bò laäp trình ngoaïi vi hoã trôï cho coâng vieäc laäp trình. “vaän haønh vôùi caùc döõ lieäu caäp nhaät” (data manipulation). neân vieäc giao tieáp giöõa ngöôøi ñieàu khieån ñeå laäp trình cho heä thoáng caøng trôû neân thuaän tieän hôn. tieâu chuaån ñoù laø: daïng laäp trình duøng giaûn ñoà hình thang. heä thoáng ñieàu khieån laäp trình caàm tay (programmable controller handle) ñaàu tieân ñöôïc ra ñôøi vaøo naêm 1969. Do söï phaùt trieån cuûa loaïi maøn hình duøng cho maùy tính (Cathode Ray Tube: CRT).Thieát bò choáng nhieãu. caùc thanh ghi (register) vaø taäp leänh cho pheùp thöïc hieän caùc yeâu caàu ñieàu khieån phöùc taïp khaùc nhau. Nhöõng ñaëc ñieåm cuûa PLC: . taêng khaû naêng cuûa töøng heä thoáng rieâng leû. Tuy nhieân. nhöng vieäc laäp trình cho heä thoáng coøn khoù khaên. soá löôïng coång ra/vaøo lôùn. deã vaän haønh. noù luoân caäp nhaät tín hieäu ngoõ vaøo. Moät PLC coù ñaày ñuû caùc chöùc naêng nhö: boä ñeám. Qua quaù trình vaän haønh. Trong nhöõng naêm ñaàu thaäp nieân 1970. xöû lyù tín hieäu ñeå ñieàu khieån ngoõ ra. goïn nheï. heä thoáng naøy coøn khaù ñôn giaûn vaø coàng keành. Vì vaäy caùc nhaø thieát keá töøng böôùc caûi tieán heä thoáng ñôn giaûn. Trong giai ñoaïn naøy caùc heä thoáng ñieàu khieån laäp trình (PLC) chæ ñôn giaûn nhaèm thay theá heä thoáng Relay vaø daây noái trong heä thoáng ñieàu khieån coå ñieån. nhöõng heä thoáng PLC coøn coù theâm khaû naêng vaän haønh vôùi nhöõng thuaät toaùn hoå trôï (arithmetic). caùc nhaø thieát keá ñaõ töøng böôùc taïo ra ñöôïc moät tieâu chuaån môùi cho heä thoáng. Hoaït ñoäng cuûa PLC hoaøn toaøn phuï thuoäc vaøo chöông trình naèm trong boä nhôù. boä ñònh thôøi.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp Myõ).

Giôùi thieäu thieát bò ñieàu khieån laäp trình PLC SIMATIC S7 – 200. 1. coù caáu truùc theo kieåu modul vaø coù caùc modul môû roäng. Veà hình thöùc beân SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 14 .Ñoä tin caäy cao. cho pheùp thöïc hieän linh hoaït caùc thuaät toaùn ñieàu khieån thoâng qua moät ngoân ngöõ laäp trình. Ñeå ñaùnh giaù moät boä PLC ngöôøi ta döïa vaøo 2 tieâu chuaån chính: dung löôïng boä nhôù vaø soá tieáp ñieåm vaøo/ra cuûa noù. . caùc nhaø saûn xuaát ñaõ ñöa ra haøng loaït caùc daïng PLC vôùi nhieàu möùc ñoä thöïc hieän ñuû ñeå ñaùp öùng caùc yeâu caàu khaùc nhau cuûa ngöôøi söû duïng. B. ngoân ngöõ laäp trình.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG vaøo/ra.Coù theå keát noái theâm caùc modul ñeå môû roäng ngoõ . chu kyø xung clock. chæ caàn laäp chöông trình môùi thay cho chöông trình cuõ. Thaønh phaàn cô baûn cuûa S7 – 200 laø khoái vi xöû lyù CPU 212 hoaëc CPU 214.Baûo trì deã daøng. Do caùc ñaëc ñieåm treân. kích thöôùc nhoû. laø thieát bò ñieàu khieån logic laäp trình ñöôïc. PLC vieát taét cuûa Programmable Logic Control. Ñoà aùn toát nghieäp . ñeå ñaùp öùng yeâu caàu ngaøy caøng ña daïng naøy.Ngoân ngöõ laäp trình deã hieåu. . Beân caïnh ñoù cuõng caàn chuù yù ñeán caùc chöùc naêng nhö: boä vi xöû lyù. Caáu truùc phaàn cöùng cuûa S7 – 200 CPU 214. Caùc modul naøy söû duïng cho nhieàu öùng duïng laäp trình khaùc nhau.Deã daøng thay ñoåi chöông trình ñieàu khieån baèng maùy laäp trình hoaëc maùy tính caù nhaân. . Vieäc söû duïng PLC vaøo caùc heä thoáng ñieàu khieån ngaøy caøng thoâng duïng. khaû naêng môû roäng soá ngoõ vaøo/ra. S7 – 200 laø thieát bò ñieàu khieån khaû trình loaïi nhoû cuûa haõng Siemens. PLC cho pheùp ngöôøi ñieàu haønh khoâng maát nhieàu thôøi gian noái daây phöùc taïp khi caàn thay ñoåi chöông trình ñieàu khieån.

2 boä ñieàu chænh töông töï. .128 boä ñeám chia laøm 2 loaïi: chæ ñeám tieán vaø vöøa ñeám tieán vöøa ñeám luøi. .Caùc cheá ñoä ngaét vaø xöû lyù ngaét bao goàm: ngaét truyeàn thoâng. . . CPU 214 bao goàm: . . söï khaùc nhau cuûa hai loaïi CPU naøy nhaän bieát ñöôïc nhôø soá ñaàu vaøo/ra vaø nguoàn cung caáp. trong ñoù 512 töø ñaàu thuoäc mieàn nhôù non-volatile. . ngaét theo söôøn leân hoaëc xuoáng.2048 töø ñôn (4K byte) kieåu ñoïc/ghi ñeå löu döõ lieäu. 6 coång ra vaø coù khaû naêng ñöôïc môû roäng theâm baèng 2 modul môû roäng. . .Coù 7 modul ñeå môû roäng theâm coång vaøo/ra bao goàm luoân caû modul analog. .688 bit nhôù ñaëc bieät duøng ñeå thoâng baùo traïng thaùi vaø ñaët cheá ñoä laøm vieäc. ngaét thôøi gian. CPU 214 coù 14 coång vaøo. 16 Timer 10ms vaø 108 Timer 100ms.Toång soá coång vaøo/ra cöïc ñaïi laø 64 coång vaøo vaø 64 coång ra.2 boä phaùt xung nhanh cho daõy xung kieåu PTO hoaëc kieåu PWM. CPU 212 coù 8 coång vaøo. SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 15 .3 boä ñeám toác ñoä cao vôùi nhòp 2 KHz vaø 7KHz.2048 töø ñôn (4K byte) thuoäc mieàn nhôù ñoïc/ghi nonvolatile ñeå löu chöông trình (vuøng nhôù coù giao dieän vôùi EEPROM). . . 10 coång ra vaø coù khaû naêng ñöôïc môû roäng theâm baèng 7 modul môû roäng.128 Timer chia laøm 3 loaïi theo ñoä phaân giaûi khaùc nhau: 4 Timer 1ms.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp ngoaøi.14 coång vaøo vaø 10 coång ra logic. S7 – 200 coù nhieàu loaïi modul môû roäng khaùc nhau. ngaét cuûa boä ñeám toác ñoä cao vaø ngaét truyeàn xung.

5 I0.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp .Toaøn boä vuøng nhôù khoâng bò maát döõ lieäu trong khoaûng thôøi gian 190 giôø khi PLC bò maát nguoàn nuoâi.5 Q0. Sô ñoà chaân 1 SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN cuûa coång 9 8 7 truyeàn thoâng 6 5 4 3 2 Trang 16 . Ñeøn SF saùng leân khi PLC bò hoûng hoùc. Caùc coång ra SIEMENS SIMATIC S7 . Boä ñieàu khieån laäp trình ñöôïc S7 – 200.1 Q0.7 Q1. Toác ñoä truyeàn cung caáp cuûa PLC theo kieåu töï do laø 300 ñeán 38.3 I0.0 Q0. STOP (ñeøn vaøng) Ñeøn vaøng STOP chæ ñònh PLC ñang ôû cheá ñoä döøng.2 Q0. Coång truyeàn thoâng S7 – 200 söû duïng coång truyeàn thoâng noái tieáp RS485 vôùi phích noái 9 chaân ñeå phuïc vuï cho vieäc gheùp noái vôùi thieát bò laäp trình hoaëc vôùi caùc traïm PLC khaùc. Hình 2.y = 0.x (x.4 Q0. Döøng chöông trình ñang thöïc hieän laïi. Ix.5). CPU 214 vaøo thoâng ● Moâ taû caùc ñeøn baùo treân S7 – 200. Ñeøn naøy baùo hieäu traïng thaùi cuûa tín hieäu theo giaù trò logic cuûa coång.4 I0.1 I0.0 ÷ 1. CPU 214 SF (ñeøn ñoû) Ñeøn ñoû SF baùo hieäu heä thoáng bò hoûng.11 I1.0 ÷ 1.2 I1.x (ñeøn xanh) Ñeøn xanh ôû coång vaøo chæ ñònh traïng thaùi töùc thôøi cuûa coång Ix.6 Q0.7 I1.3 Q0. Ñeøn naøy baùo hieäu traïng thaùi cuûa tín hieäu theo giaù trò logic cuûa coång.400.x = 0. Qy. Toác ñoä truyeàn cho maùy laäp trình kieåu PPI laø 9600 baud.6 I0.y (y.y (ñeøn xanh)Ñeøn xanh ôû coång ra baùo hieäu traïng thaùi töùc thôøi cuûa coång Qy.1).0 I0.0 Q1. RUN (ñeøn xanh) Ñeøn xanh RUN chæ ñònh PLC ñang ôû cheá ñoä laøm vieäc vaø thöïc hieän chöông trình ñöôïc naïp trong maùy.0 I.200 SF RUN STOP I0.2 I0.1 Caùc coång Coång truyeàn Hình 1.4 I1.3 I1.5 Q0.

Caùp ñoù ñi keøm theo maùy laäp trình. Neân quan saùt traïng thaùi thöïc taïi cuûa PLC theo ñeøn baùo. thaäm chí ngay caû khi coâng taéc ôû cheá ñoä RUN. Gheùp noái S7 – 200 vôùi maùy tính PC qua coång RS-232 caàn coù caùp noái PC/PPI vôùi boä chuyeån ñoåi RS232/RS485. PLC S7 – 200 seõ rôøi khoûi cheá ñoä RUN vaø chuyeån sang cheá ñoä STOP neá trong maùy coù söï coá hoaëc trong chöông trình gaëp leänh STOP. TERM cho pheùp maùy laäp trình töï quyeát ñònh moät trong caùc cheá ñoä laøm vieäc cho PLC hoaëc ôû cheá ñoä RUN hoaëc ôû cheá ñoä STOP. STOP cöôõng böùc PLC döøng thöïc hieän chöông trình ñang chaïy vaø chuyeån sang cheá ñoä STOP. RUN cho pheùp PLC thöïc hieän chöông trình trong boä nhôù. Coâng taéc choïn cheá ñoä laøm vieäc cuûa PLC Coâng taéc choïn cheá ñoä laøm vieäc naèm phía treân. ÔÛ cheá ñoä STOP PLC cho pheùp hieäu chænh laïi chöông trình hoaëc naïp moät chöông trình môùi. beân caïnh caùc coång ra cuûa S7 – 200 coù ba vò trí cho pheùp choïn caùc cheá ñoä laøm vieäc khaùc nhau cho PLC.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp Chaân Chaân Giaûi Giaûi thích thích 1 Ñaát 6 5 VDC (ñieän trôû trong 100) 2 24 VDC 7 24 VDC (120mA toái ña) 3 Truyeàn vaø nhaän döõ lieäu 8 Truyeàn vaø nhaän döõ lieäu 4 Khoâng söû duïng 9 Khoâng söû duïng 5 Ñaát Ñeå gheùp noái S7 – 200 vôùi maùy laäp trình PG702 hoaëc vôùi caùc loaïi maùy laäp trình thuoäc hoï PG7xx coù theå söû duïng moät caùp noái thaúng MPI. SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 17 .

Vuøng chöông trình: laø mieàn nhôù ñöôïc söû duïng ñeå löu caùc leänh chöông trình. Vuøng tham soá: laø mieàn löu giöõ caùc tham soá nhö: töø khoùa. Pin vaø nguoàn nuoâi boä nhôù Nguoàn nuoâi duøng ñeå môû roäng thôøi gian löu giöõ cho caùc döõ lieäu coù trong boä nhôù. loaïi tröø phaàn bit nhôù ñaëc bieät ñöôïc kí hieäu SM (Special Memory) chæ coù theå truy nhaäp ñeå ñoïc. Nguoàn pin töï ñoäng ñöôïc chuyeån sang traïng thaùi tích cöïc neáu nhö dung löôïng tuï nhôù bò caïn kieät vaø noù phaûi thay theá vaøo vò trí ñoù ñeå döõ lieäu trong boä nhôù khoâng bò maát ñi. Boä nhôù cuûa S7 – 200 coù tính naêng ñoäng cao. boä ñeäm truyeàn thoâng … moät phaàn cuûa vuøng nhôù naøy thuoäc kieåu non-volatile. Phaân chia boä nhôù: Boä nhôù cuûa S7 – 200 ñöôïc chia thaønh 4 vuøng vôùi moät tuï coù nhieäm vuï duy trì döõ lieäu trong moät khoaûng thôøi gian nhaát ñònh khi maát nguoàn. Vuøng döõ lieäu: duøng ñeå caát caùc döõ lieäu cuûa chöông trình bao goàm caùc keát quaû caùc pheùp tính. Nuùm chænh analog ñöôïc laép ñaët döôùi naép ñaäy beân caïnh caùc coång ra. ñòa chæ traïm … cuõng nhö vuøng chöông trình. Vuøng ñoái töôïng: Timer. vuøng tham soá thuoäc kieåu non-volatile ñoïc/ghi ñöôïc. boä ñeám toác ñoä cao vaø caùc coång vaøo/ra töông töï ñöôïc ñaët trong vuøng nhôù SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 18 . Caáu truùc boä nhôù a. 2.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Chænh ñònh töông töï Ñoà aùn toát nghieäp Ñieàu chænh töông töï (1 boä trong CPU 212 vaø 2 trong CPU 214) cho pheùp ñieàu chænh caùc bieán caàn phaûi thay ñoåi vaø söû duïng trong chöông trình. Vuøng naøy thuoäc kieåu non-volatile ñoïc/ghi ñöôïc. haèng soá ñöôïc ñònh nghóa trong chöông trình. Thieát bò chænh ñònh coù theå quay 270o. ñoïc vaø ghi ñöôïc trong toaøn vuøng. boä ñeám.

cuûa S7 – 200 Noù coù theå SM . töøng byte. Chuùng ñöôïc kyù hieäu baèng caùc chöõ caùi ñaàu cuûa teân tieáng Anh.Speacial memory bits. con troû ñòa chæ … Vuøng döõ lieäu laïi ñöôïc chia thaønh caùc mieàn nhôù nhoû vôùi caùc coâng duïng khaùc nhau. Vuøng Vuøng döõ lieäu: Chöông trình Tham soá Döõ lieäu Ñoà aùn toát nghieäp cuoái cuøng. Taát caû caùc mieàn naøy ñeàu coù theå truy nhaäp ñöôïc theo töøng bit.x (x=0÷7) (ñoïc/ghi) SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 19 . Hình 3. töøng byte. Hình 4.Input image regigter. EEPROM Chöông trình Tham soá Döõ lieäu ñoái b.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG ñoïc/ghi ñöôïc. Boä nhôù trong vaø ngoaøi töôïng Vuøng döõ lieäu laø moät vuøng nhôù ñoäng. Vuøng naøy khoâng kieåu non-volatile nhöng Mieàn nhôù ngoaøi Chöông trình Tham soá Döõ lieäu ñöôïc truy nhaäp theo töøng bit.x (x=0÷7) Vuøng ñeäm  coång vaøo I I7. ñaëc tröng cho töøng coâng duïng cuûa chuùng nhö sau: V I O M .Output image regigter. . xoay voøng thanh ghi. . töøng töø ñôn hoaëc töøng töø keùp vaø ñöôïc söû duïng laøm mieàn löu tröõ döõ lieäu cho caùc thuaät toaùn caùc haøm truyeàn thoâng. töøng töø ñôn (word-2byte) hoaëc töø keùp (2 word). Moâ taû vuøng döõ lieäu cuûa CPU 214 7 6 5 4 3 2 1 0 V0 Mieàn V (ñoïc/ghi)  V4095 7 6 5 4 3 2 1 0 I0. .Variable memory.Internal memory bits. laäp baûng caùc haøm dòch chuyeån.

Moãi con troû ñòa chæ chæ goàm 4 byte (töø keùp).GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Vuøng nhôù noäi M M0. 152 vaø 153 thuoäc mieàn V.x (x=0÷7 bieät (ñoïc/ghi)  SM85.x (x=0÷7 coâng thöùc: Truy nhaäp theo bit: Teân mieàn (+) ñòa chæ byte (+)•(+) chæ soá bit. Ví duï VW150 chæ töø ñôn goàm 2 byte150 vaø 151 thuoäc mieàn V. 63 0 32 31 16 15 87 VB150 VD150 VB151 VB152 VB153 o Taát caû caùc byte thuoäc vuøng döõ lieäu ñeàu coù theå truy nhaäp ñöôïc baèng con troû. Ví duï VD150 chæ töø keùp goàm 4 byte150. 151.x (x=0÷7) Vuøng nhôù ñaëc bieät SM0.4 chæ bit 4 cuûa byte 150 thuoäc mieàn V. trong ñoù byte 150 coù vai troø byte cao vaø byte 153 laø thaáp trong töø keùp.x (ñoïc/ghi) (x=0÷7)  M31. Truy nhaäp theo töø: Teân mieàn (+) W (+) ñòa chæ byte cao cuûa töø trong mieàn. Vuøng ñoái töôïng: Trang 20 SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN . Ví duï V150.x coång ra Q (x=0÷7) (ñoïc/ghi)  Q7.x SM (chæ ñoïc) (x=0÷7)  SM29. Con troû ñöôïc ñònh nghóa trong mieàn V hoaëc caùc thanh ghi AC1.x (x=0÷7 Ñòa chæ truy nhaäp ñöôïc qui öôùc theo - Ñoà aùn toát nghieäp Vuøng ñeäm Q0. c. trong ñoù byte 150 coù vai troø byte cao trong töø.x (x=0÷7) Vuøng nhôù ñaëc SM30. Ví duï VB150 chæ 150 thuoäc mieàn V. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 VB150 - VB150 (byte cao) VB151 (byte thaáp) Truy nhaäp theo töø keùp: Teân mieàn (+) D (+) ñòa chæ byte cao cuûa töø trong mieàn. AC2 vaø AC3. - Truy nhaäp theo byte: Teân mieàn (+) B (+) ñòa chæ cuûa byte trong mieàn.

Môû roäng ngoõ vaøo/ra: SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 21 .GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp Vuøng ñoái töôïng ñöôïc söû duïng ñeå löu giöõ döõ lieäu cho caùc ñoái töôïng laäp trình nhö caùc giaù trò töùc thôøi. hay Timer. Kieåu ñöôïc ñoái töôïng bò haïn cheá raát nhieàu vì caùc döõ lieäu kieåu ñoái töôïng chæ ñöôïc ghi theo muïc ñích caàn söû duïng cuûa ñoái töôïng ñoù. giaù trò ñaët tröôùc cuûa boä ñeám. boä ñeäm vaøo/ra töông töï vaø caùc thanh ghi Accumulator (AC). Hình 5. Döõ lieäu kieåu ñoái töôïng bao goàm cuûa thanh ghi cuûa Timer. Vuøng nhôù ñoái töôïng ñöôïc phaân chia nhö sau: CPU214 15 Timer (ñoïc/ghi) T0  T127 C0  C27 AW0  AW30 AQW0  AQW30 31 23 8 0 0 Boä ñeám (ñoïc/ghi) bit T0  T127 C0  C127 Boä ñeäm coång vaøo töông töï (chæ ñoïc) Boä ñeäm coång ra töông töï (chæ ghi) Thanh ghi Accumulator AC0 (khoâng coù khaû naêng laøm con troû) (ñoïc/ghi) AC1 AC2 AC3 Boä ñeám toác ñoä cao (ñoïc/ghi) HSC0 HSC1 (chæ coù trong CPU 214) HSC2 (chæ coù trong CPU 214) d. boä ñeám toác ñoä cao. boä ñeám.

5 Q3.5 Q0.2 Q3.2 Q0.0 I0.4 Q3.4 I3.1 I1.7 AIW8 AIW10 AIW12 AQW4 I0.6 Q0.6 I0.3 Q2.3 I1.1 I0.7 I1.1 I3.6 I3.2 Q2. laøm thaønh moät moùc xích.4 I1.1 Q1. Thöïc hieän chöông trình: SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 22 .1 Q0. bao goàm caùc modul coù cuøng kieåu.4 Q0.2 Q1.2 I3.7 Q0.3 Q0.3 I3.5 3.0 Q3. Caùc modul môû roäng soá hay rôøi raïc ñeàu chieám choã trong boä ñeäm.0 Q0.6 Q3.5 I3.3 Q3.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp Coù theå môû roäng ngoõ vaøo/ra cuûa PLC baèng caùch gheùp noái theâm vaøo noù caùc modul môû roäng veà phía beân phaûi cuûa CPU (CPU 214 nhieàu nhaát 7 modul).0 I1.0 Q2. Sau ñaây laø moät ví duï veà caùch ñaët ñòa chæ cho caùc modul môû roäng treân CPU 214: CPU214 MODUL 0 MODUL 1 MODUL 2 (4vaøo/4r (8 vaøo) (3vaøo a) analog / 1ra analog) I2.5 I0.2 I0.2 I2.7 AIW0 AIW2 AIW4 AQW0 MODUL 3 MODUL 4 (8 ra) (3vaøo analog / 1ra analog) Q3.1 Q3.4 I0.3 I3.1 Q2.0 I2.3 I0.0 I3.1 I2. töông öùng vôùi soá ñaàu vaøo/ra cuûa caùc modul.

tieáp theo laø gian ñoaïn thöïc hieän chöông trình. chöông trình con töông öùng vôùi töøng tín hieäu ngaét ñöôïc soaïn thaûo vaø caøi ñaët nhö moät boä phaän cuûa chöông trình. 4. 4. Khi gaëp leänh vaøo/ra ngay laäp töùc thì heä thoáng seõ cho döøng moïi coâng vieäc khaùc. Moãi voøng laëp ñöôïc goïi laø moät voøng queùt (scan). taïi thôøi ñieåm thöïc hieän leänh vaøo/ra. thoâng thöôøng leänh khoâng laøm vieäc maø chæ thoâng qua boä ñeäm aûo cuûa coång trong vuøng nhôù tham soá. Chöông trình thöïc hieän theo voøng queùt (scan) trong Hình S7 – 200. Voøng queùt ñöôïc keát thuùc baèng giai ñoaïn chuyeån caùc noäi dung cuûa boä ñeäm aûo tôùi caùc coång ra. Neáu söû duïng caùc cheá ñoä xöû lyù ngaét. Chuyeån döõ lieäu töø boä ñeäm aûo ra ngoaïi vi 1. Truyeàn thoâng 2. Caáu truùc chöông trình cuûa S7 – 200 SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 23 . Vieäc truyeàn thoâng giöõa boä ñeäm aûo vôùi ngoaïi vi trong caùc giai ñoaïn 1 vaø 4 do CPU quaûn lyù. Nhaäp döõ lieäu töø ngoaïi vi vaøo boä ñeäm aûo 3. Chöông trình xöû lyù ngaét chæ ñöôïc thöïc hieän trong voøng queùt khi xuaát hieän tín hieäu baùo ngaét vaø coù theå xaûy ra ôû baát cöù ñieåm naøo trong voøng queùt. Trong töøng voøng queùt. Moãi voøng queùt ñöôïc baét ñaàu baèng gian ñoaïn ñoïc döõ lieäu töø caùc coång vaøo vuøng ñeäm aûo. Sau giai ñoaïn thöïc hieän chöông trình laø gian ñoaïn truyeàn thoâng noäi boä vaø kieåm tra loãi. ngay caû chöông trình xöû lyù ngaét. Thöïc hieän vaø töï kieåm tra chöông trình loãi 6. ñeå thöïc hieän leänh naøy moät caùch tröïc tieáp vôùi coång vaøo/ra.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp PLC thöïc hieän chöông trình theo chu trình laëp. Nhö vaäy. chöông trình ñöôïc thöïc hieän baèng leänh ñaàu tieân vaø keát thuùc baèng leänh keát thuùc (MEND).

Caùc chöông trình con phaûi ñöôïc vieát sau leänh keát thuùc chöông trình chính. Caùc chöông trình cho S7 – 200 phaûi coù caáu truùc bao goàm chöông trình chính (main program) vaø sau ñoù ñeán caùc chöông trình con vaø caùc chöông trình xöû lyù ngaét ñöôïc chæ ra sau ñaây: Chöông trình chính ñöôïc keát thuùc baèng leänh keát thuùc chöông trình (MEND) Chöông trình con laø moät boä phaän cuûa chöông trình. Neáu caàn söû duïng chöông trình xöû lyù ngaét phaûi vieát sau leänh keát thuùc chöông trình chính MEND. Caùc chöông trình con ñöôïc nhoùm laïi thaønh moät nhoùm ngay sau chöông trình chính. ñoù laø leänh MEND. Main Program  MEND SBR 0 chöông trình con thöù nhaát  RET SBR n chöông trình con thöù n+1  SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN RET Thöïc hieän trong moät voøng queùt Thöïc hieän khi ñöôïc chöông trình chính goïi Trang 24 . Baèng caùch vieát nhö vaäy. caáu truùc chöông trình ñöôïc roõ raøng vaø thuaän tieän hôn trong vieäc ñoïc chöông trình sau naøy.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG trong nhöõng phaàn meàm sau ñaây: STEP 7 – Micro/DOS STEP 7 – Micro/WIN Ñoà aùn toát nghieäp Coù theå laäp trình cho S7 – 200 baèng caùch söû duïng moät Nhöõng phaàn meàm naøy ñeàu coù theå caøi ñaët ñöôïc treân caùc maùy laäp trình hoï PG7xx vaø caùc maùy tính caù nhaân (PC). Coù theå töï do troän laãn caùc chöông trình con vaø chöông trình xöû lyù ngaét ñaèng sau chöông trình chính. Caùc chöông trình xöû lyù ngaét laø moät boä phaän cuûa chöông trình. Sau ñoù ñeán caùc chöông trình xöû lyù ngaét.

GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp INT 0 chöông trình xöû lyù ngaét thöù nhaát  RET Thöïc hieän khi coù tín hieäu baùo ngaét INT n chöông trình xöû lyù ngaét thöù n+1  RET Hình 7. Caáu truùc chöông trình cuûa S7 – 200 SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 25 .

GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp Hình 8: Hình aûnh thöïc teá cuûa PLC SIMATIC S7 – 200 Hình 9: Hình aûnh thöïc teá cuûa moät modul analog SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 26 .

Neáu chöông trình ñöôïc vieát theo kieåu LAD. Moät voøng (scan cycle) queùt ñöôïc baét ñaàu baèng vieäc ñoïc traïng thaùi cuûa ñaàu vaøo. Cuoän daây (coil): laø bieåu töôïng  ─( )─ moâ taû caùc rôle ñöôïc maéc theo chieàu doøng ñieän cung caáp cho rôle. Tröôùc khi baét ñaàu moät voøng queùt tieáp theo S7 – 200 thöïc thi caùc nhieäm vuï beân trong vaø nhieäm vuï truyeàn thoâng. SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 27 . vaø sau ñoù thöïc hieän chöông trình. Chu trình thöïc hieän chöông trình laø chu trình laëp. Nhöng ngöôïc laïi khoâng phaûi moïi chöông trình ñöôïc vieát theo kieåu STL cuõng coù theå chuyeån ñöôïc sang LAD. Moät voøng nhö vaäy ñöôïc goïi laø voøng queùt. Scan cycle keát thuùc baèng vieäc thay ñoåi traïng thaùi ñaàu ra. S7 – 200 thöïc hieän chöông trình baét ñaàu töø leänh laäp trình ñaàu tieân vaø keát thuùc ôû leänh cuoái trong moät voøng. Nhöõng thaønh phaàn cô baûn döøng trong LAD töông öùng vôùi caùc thaønh phaàn cuûa baûng ñieàu khieån baèng rôle. Trong chöông trình LAD caùc phaàn töû cô baûn duøng ñeå bieåu dieãn leänh logic nhö sau: Tieáp ñieåm: laø bieåu töôïng (symbol) moâ taû caùc tieáp ñieåm cuûa rôle. Chöông trình bao goàm moät daõy caùc leänh. Caùch laäp trình cho S7 – 200 noùi rieâng vaø cho caùc PLC cuûa Siemens noùi chung döïa treân hai phöông phaùp laäp trình cô baûn: Phöông phaùp hình thang (Ladder Logic vieát taét laø LAD) vaø phöông phaùp lieät keâ leänh (Statement List vieát taét laø STL). thieát bò laäp trình seõ töï taïo ra moät chöông trình theo kieåu STL töông öùng. Ñònh nghóa veà LAD: LAD laø moät ngoân ngöõ laäp trình baèng ñoà hoïa. Phöông phaùp laäp trình: S7 – 200 bieåu dieãn moät maïch logic cöùng baèng moät daõy caùc leänh laäp trình. Caùc tieáp ñieåm ñoù coù theå laø thöôøng môû ┤├ hoaëc thöôøng ñoùng ┤/├.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG CHÖÔNG II Ñoà aùn toát nghieäp NGOÂN NGÖÕ LAÄP TRÌNH CUÛA S7 – 200 1.

Doøng ñieän chaïy töø beân traùi qua caùc tieáp ñieåm ñeán caùc cuoän daây hoaëc caùc hoäp trôû veà beân phaûi nguoàn.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG - Ñoà aùn toát nghieäp Hoäp (box): laø bieåu töôïng moâ taû caùc haøm khaùc nhau noù laøm vieäc khi coù doøng ñieän chaïy ñeán hoäp. Ñònh nghóa veà STL: phöông phaùp lieät keâ leänh (STL) laø phöông phaùp theå hieän chöông trình döôùi daïng taäp hôïp caùc caâu leänh. Ngaên xeáp logic laø moät khoái goàm 9 bit choàng leân nhau. ñöôøng nguoàn beân phaûi laø daây trung hoøa hay laø ñöôøng trôû veà nguoàn cung caáp (ñöôøng nguoàn beân phaûi thöôøng khoâng ñöôïc theå hieän khi duøng chöông trình tieän duïng STEP7-Micro/DOS hoaëc STEP7Micro/WIN). bieåu dieãn moät chöùc naêng cuûa PLC. Taát caû caùc thuaät toaùn lieân quan ñeán SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 28 S0 . Moãi caâu leänh trong chöông trình. Ñöôøng nguoàn beân traùi laø daây noùng. keå caû nhöõng leänh hình thöùc. ñi töø ñöôøng nguoàn beân traùi sang ñöôøng nguoàn beân phaûi. boä ñeám (Counter) vaø caùc haøm toaùn hoïc. Cuoän daây vaø caùc hoäp phaûi ñöôïc maéc ñuùng chieàu doøng ñieän. ngöôøi laäp trình caàn phaûi hieåu roõ phöông thöùc söû duïng 9 bit cuûa ngaên xeáp logic cuûa S7 – 200. Ñònh nghóa veà ngaên xeáp logic (logic stack): Stack 0 – bit ñaàu tieân hay bit treân cuøng cuûa ngaên xeáp S1 Stack 1 – Bit thöù hai cuûa ngaên xeáp S2 Stack 2 – Bit thöù ba cuûa ngaên xeáp S3 Stack 3 – Bit thöù tö cuûa ngaên xeáp S4 Stack 4 – Bit thöù naêm cuûa ngaên xeáp S5 Stack 5 – Bit thöù saùu cuûa ngaên xeáp S6 Stack 6 – Bit thöù baûy cuûa ngaên xeáp S7 Stack 7 – Bit thöù taùm cuûa ngaên xeáp S8 Stack 8 – Bit thöù chín cuûa ngaên xeáp Ñeå taïo ra moät chöông trình daïng STL. Nhöõng daïng haøm thöôøng ñöôïc bieåu dieãn baèng hoäp laø caùc boä ñònh thôøi gian (Timer). - Maïng LAD: laø ñöôøng noái caùc phaàn töû thaønh moät maïch hoaøn thieän.

7) (0. Caùc toaùn haïng giôùi haïn cho pheùp cuûa CPU 214 Phöông phaùp truy nhaäp Truy nhaäp theo bit (ñòa chæ byte.0 ──┤├───( ) Q1.7) (0 ñeán 4095) (0 ñeán 7) (0 ñeán 31) (0 ñeán 85) (0 ñeán 3) (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 ñeán ñeán ñeán ñeán ñeán ñeán ñeán ñeán ñeán ñeán 4094) 127) 127) 6) 6) 30) 84) 3) 30) 30) 2.7) (0. chæ soá bit) Truy nhaäp theo byte Truy nhaäp theo töø ñôn (word) (ñòa chæ byte cao) SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 29 . Caùc nhaõn leänh ñaùnh daáu trong vò trí taäp leänh. thì ngaên xeáp seõ ñöôïc keùo leân moät bit.0 ñeán 7.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp ngaên xeáp ñeàu chæ laøm vieäc vôùi bit ñaàu tieân hoaëc vôùi bit ñaàu tieân vaø bit thöù hai cuûa ngaên xeáp.0 STL Heä leänh cuûa S7 – 200: ñöôïc chia laøm ba nhoùm Caùc leänh maø khi thöïc hieän thì laøm vieäc ñoäc laäp khoâng phuï thuoäc vaøo giaù trò logic cuûa ngaên xeáp.7) (0.0 ñeán 7.0 LD = I0.0 Q1.7) (0. Khi phoái hôïp hai bit ñaàu tieân cuûa ngaên xeáp. Ví duï veà Ladder Logic vaø Statement List: LAD I0.7) (0. Caùc leänh chæ thöïc hieän khi bit ñaàu tieân cuûa ngaên xeáp coù giaù trò logic baèng 1. Giaù trò logic môùi ñeàu coù theå ñöôïc göûi (hoaëc ñöôïc noái theâm) vaøo ngaên xeáp.7) (0 ñeán 7.0 ñeán 4095.0 ñeán 85. Giôùi haïn cho pheùp cuûa toaùn haïng cuûa CPU 214 V I Q M SM T C VB IB MB SMB AC Haèng soá VW T C IW QW MW SMW AC AIW AQW (0.0 ñeán 31.0 ñeán 7.

GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Haèng soá VD ID QD MD SMD AC HC Haèng soá Ñoà aùn toát nghieäp (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 ñeán ñeán ñeán ñeán ñeán ñeán ñeán 4092) 4) 4) 28) 82) 3) 2) Thuy nhaäp theo töø keùp (ñòa chæ byte cao) 3. caùc giaù trò coøn laïi trong ngaên xeáp bò ñaåy luøi xuoáng moät bit. C Tieáp ñieåm thöôøng ñoùng seõ HÖÕU THIEÄN Trang 30 LD m C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 Bò ñaåy ra khoûi ngaên xeáp Tröôùc C0 Sau C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 LDN ~m C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 Bò ñaåy ngaên ñaàu tieân cuûa ngaên xeáp. ª LOAD NOT (LDN): Leänh LD naïp giaù trò logic cuûa moät tieáp ñieåm vaøo trong bit ñaàu tieân cuûa ngaên xeáp. caùc giaù trò coøn laïi trong ngaên xeáp bò ñaåy luøi xuoáng . Moät soá leänh cô baûn: a. M. ñoùng neáu n=1 SM. Tröôùc C0 Sau C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 ra khoûi xeáp Caùc daïng khaùc nhau cuûa leänh LD. (bit) T. Leänh vaøo/ra: ª LOAD (LD): Leänh LD naïp giaù trò logic cuûa moät tieáp ñieåm vaøo trong bit moät bit. Q. LDN cho LAD nhö sau: LAD n ┤├ n SVTH: NGUYEÃN Moâ taû Toaùn haïng Tieáp ñieåm thöôøng môû seõ n: I.

Q. LDN cho STL nhö sau: LAD LD LDN LDI LDNI n n n n Moâ taû Toaùn haïng Leänh naïp giaù trò logic cuûa ñieåm n: I. Trong LAD. Caùc leänh ghi/xoùa giaù trò cho tieáp ñieåm: ª SET (S) ª RESET (R): Leänh duøng ñeå ñoùng vaø ngaét caùc ñieåm giaùn ñoaïn ñaõ ñöôïc thieát keá.Q. n vaøo bit ñaàu tieân trong ngaên (bit) T. Leänh naïp töùc thôøi giaù trò logic n:1 cuûa ñieåm n vaøo bit ñaàu tieân trong ngaên xeáp. Noäi dung ngaên xeáp khoâng bò thay ñoåi. ª OUTPUT (=): leänh sao cheùp noäi dung cuûa bit ñaàu tieân trong ngaên xeáp vaøo bit ñöôïc chæ ñònh trong leänh. C xeáp.SM. Leänh naïp töùc thôøi giaù trò logic nghòch ñaûo cuûa ñieåm n vaøo bit ñaàu tieân trong ngaên xeáp.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG ┤\├ n ┤I├ n ┤\I├ Ñoà aùn toát nghieäp môû khi n=1 Tieáp ñieåm thöôøng môû seõ n:1 ñoùng töùc thôøi khi n=1 Tieáp ñieåm thöôøng ñoùng seõ môû töùc thôøi khi n=1 Caùc daïng khaùc nhau cuûa leänh LD. Leänh naïp giaù trò logic nghòch ñaûo cuûa ñieåm n vaøo bit ñaàu tieân trong ngaên xeáp. C (bit) n: Q (bit) b. M. SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 31 .T.M. Moâ taû leänh OUTPUT baèng LAD nhö sau: LAD n ─( ) n ─( I ) Moâ taû Cuoän daây ñaàu ra ôû traïng thaùi kích thích khi coù doøng ñieàu khieån ñi qua Cuoän daây ñaàu ra ñöôïc kích thích töùc thôøi khi coù doøng ñieàu khieån ñi qua Toaùn haïng n:I. SM.

Khi doøng ñieàu khieån ñeán caùc cuoän daây thì caùc cuoân daây ñoùng hoaëc môû caùc tieáp ñieåm. M. Moâ taû leänh S (Set) vaø R (Reset) baèng LAD: LAD S bit ──( S ) S bit ──( R ) S bit ──( SI ) S bit ──( RI ) n Moâ taû Ñoùng moät maûng goàm n caùc tieáp ñieåm keå töø ñòa chæ S-bit Ngaét moät maûng goàm n caùc tieáp ñieåm keå töø S-bit. maûng goàm n bit keå töø ñòa M. leänh truyeàn traïng thaùi bit ñaàu tieân cuûa ngaên xeáp ñeán caùc ñieåm thieát keá.T. Trang 32 SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN . SMB.QB. Q.SM. Trong STL. MB.SM. Neáu S-bit laïi chæ vaøo Timer hoaëc Counter thì leänh seõ xoaù bit ñaàu ra cuûa Timer/Counter ñoù. C. Neáu bit naøy coù giaù trò baèng 1.AC. *AC S-bit: Q (bit) n(byte):IB. haèng soá.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp logic ñieàu khieån doøng ñieän ñoùng hay ngaét caùc cuoän daây ñaàu ra.V (bit) n (byte): IB. QB.T. haèng soá. Neáu Sbit laïi chæ vaøo Timer hoaëc Counter thì leänh seõ xoaù bit ñaàu ra cuûa Timer/Counter ñoù. *VD.V (bit) chæ S-bit n Xoùa moät maûng goàm n bit keå töø ñòa chæ S-bit. VB. Ñoùng töùc thôøi moät maûng goàm n caùc tieáp ñieåm keå töø ñòa chæ S-bit Ngaét töùc thôøi moät maûng goàm n caùc tieáp ñieåm keå töø ñòa chæ S-bit Toaùn haïng S-bit: I. *AC n n n Moâ taû leänh S (Set) vaø R (Reset) baèng STL: S R STL S-bit S-bit Moâ taû Toaùn haïng n Ghi giaù trò logic vaøo moät S-bit: I. Noäi dung cuûa ngaên xeáp khoâng bò thay ñoåi bôûi caùc leänh naøy. VB. *VD. Q.AC. SMB. C. MB. caùc leänh S hoaëc R seõ ñoùng ngaét tieáp ñieåm hoaëc moät daõy caùc tieáp ñieåm (giôùi haïn töø 1 ñeán 255).

sao chuïp hoaëc xoaù caùc meänh ñeà logic. SMB. LAD khoâng coù boä ñeám daønh cho Stack logic.QB. ON (Or Not) cho caùc haøm kín. c. VB. Giaù trò coøn laïi cuûa ngaên xeáp ñöôïc keùo leân moät bit. Giaù trò cuûa ngaên xeáp thay ñoåi phuï thuoäc vaøo töøng leänh. Leänh toå hôïp giaù trò cuûa bit ñaàu tieân vaø Khoâng thöù hai cuûa ngaên xeáp baèng pheùp tính coù logic OR. Keát quaû ghi laïi vaøo bit ñaàu tieân. ñöôïc goïi laø leänh stack logic. Ngoaøi nhöõng leänh laøm vieäc tröïc tieáp vôùi tieáp ñieåm. Ñoù laø caùc leänh ALD (And Load). LRD (Logic Read) vaø LPP (Logic Pop).GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG SI RI S-bit S-bit Ñoà aùn toát nghieäp S-bit: Q (bit) n (byte):IB. haèng soá. Leänh Logic Push (LPS) sao chuïp giaù trò cuûa Khoâng bit ñaàu tieân vaøo bit thöù hai trong ngaên coù Trang 33 Moâ taû OLD LPS SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN . Caùc leänh logic ñaïi soá Boolean: Caùc leänh tieáp ñieåm ñaïi soá Boolean cho pheùp taïo laäp caùc maïch logic (khoâng coù nhôù). maéc noái tieáp hay song song caùc tieáp ñieåm thöôøng ñoùng hay caùc tieáp ñieåm thöôøng môû.MB. S7 – 200 coøn coù 5 leänh ñaëc bieät bieåu dieãn cho caùc pheùp tính cuûa ñaïi soá Boolean cho caùc bit trong ngaên xeáp. Keát quaû ghi laïi vaøo bit ñaàu tieân. Trong LAD caùc leänh naøy ñöôïc bieåu dieãn thoâng qua caáu truùc maïch. Giaù trò coøn laïi cuûa ngaên xeáp ñöôïc keùo leân moät bit. Leänh stack logic ñöôïc duøng ñeå toå hôïp. OLD (Or Load). *VD. Leä nh ALD Toaùn haïng Leänh toå hôïp giaù trò cuûa bit ñaàu tieân vaø Khoâng thöù hai cuûa ngaên xeáp baèng pheùp tính coù logic AND.AC. *AC n Ghi töùc thôøi giaù trò logic vaøo moät maûng goàm n bit keå töø ñòa chæ S-bit n Xoùa töùc thôøi moät maûng goàm n bit keå töø ñòa chæ Sbit. Trong STL coù theå söû duïng leänh A (And) vaø O (Or) cho caùc haøm hôû hoaëc caùc leänh AN (And Not). STL söû duïng caùc leänh stack logic ñeå thöïc hieän phöông trình toång theå coù nhieàu bieåu thöùc con. LPS (Logic Push).

Giaù trò cuûa caùc bit coøn laïi trong ngaên xeáp khoâng bò thay ñoåi. Leänh sao cheùp giaù trò cuûa bit thöù hai vaøo bit ñaàu tieân trong ngaên xeáp. Giaù trò cuûa bit sau ñöôïc chuyeån cho bit tröôùc. Khoâng coù Khoâng coù ª AND (A) Leänh A vaø O phoái hôïp giaù trò logic cuûa moät tieáp ñieåm n vôùi ª OR (O) giaù trò bit ñaàu tieân cuûa ngaên xeáp.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp LRD LPP xeáp. Tröôùc Tröôùc ALD Taùc ñoäng cuûa leänh ALD vaø OLD VAØO ngaên xeáp nhö OLD Sau Sau C0 m C0 m sau: C1 C2 C1 C1 C2 C3 C4 C5 C6 SVTH: NGUYEÃN C7 C8 C3 C4 m =C0 ٨C1 C5 C6 C7 HÖÕU THIEÄN C8 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 m =C0 ٧C1 Trang 34 . Taùc ñoäng cuûa caùc pheùp tính A (And) vaø O (Or) Tröôùc (And) C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Sau m C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 m =C0 ٨n Tröôùc (Or) Sau C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 m C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 m =C0 ٧n ª AND LOAD (ALD) ª OR LOAD (OR) : Leänh ALD vaø OLD thöïc hieän pheùp tính logic And vaø Or giöõa hai bit ñaàu tieân cuûa ngaên xeáp. Noäi dung coøn laïi cuûa ngaên xeáp ñöôïc keùo leân moät bit. Keát quaû pheùp tính ñöôïc ñaët laïi vaøo bit ñaàu tieân trong ngaên xeáp.Caùc giaù trò coøn laïi cuûa ngaên xeáp giöõ nguyeân vò trí Leänh keùo ngaên xeáp leân moät bit. Bit cuoái cuøng bò ñaåy ra khoûi ngaên xeáp. Keát quaû cuûa logic naøy seõ ñöôïc ghi laïi vaøo bit ñaàu trong ngaên xeáp. Giaù trò coøn laïi bò ñaåy xuoáng moät bit.

Leänh LRD laáy giaù trò bit thöù hai ghi vaøo bit ñaàu tieân cuûa ngaên xeáp. Leänh LPS sao cheùp noäi dung bit ñaàu tieân vaøo bit thöù hai trong ngaên xeáp. LRD vaø LPP laø nhöõng leänh thay ñoåi noäi dung bit ñaàu tieân cuûa ngaên xeáp. noäi dung ngaên xeáp sau ñoù bò ñaåy xuoáng moät bit. Leänh LPP keùo ngaên xeáp leân moät bit.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp ª LOGIC PUSH (LPS) ª LOGIC READ (LRD) ª LOGIC POP (LPP): Leänh LPS. e. Caùc leänh tieáp ñieåm ñaëc bieät ├ ┤N├ Coù theå duøng caùc leänh tieáp ñieåm ñaëc bieät ñeå phaùt hieän söï chuyeån tieáp traïng thaùi cuûa xung (söôøn xung) vaø ñaûo laïi traïng thaùi cuûa doøng cung caáp (giaù trò ñænh cuûa ngaên xeáp). noäi dung ngaên xeáp sau ñoù ñöôïc keùo leân moät bit. Caùc leänh so saùnh Trang 35 ┤ NOT ├ ┤ P SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN . Caùc tieáp ñieåm ñaëc bieät khoâng coù toaùn haïng rieâng cuûa chính chuùng vì theá phaûi ñaët chuùng phía tröôùc cuoän daây hoaëc hoäp ñaàu ra. Tieáp ñieåm chuyeån tieáp döông/aâm (caùc leänh söôøn tröôùc vaø söôøn sau) coù nhu caàu veà boä nhôù bôûi vaäy ñoái vôùi CPU 214 coù theå söû duïng nhieàu nhaát laø 256 leänh. d. LAD söû duïng caùc tieáp ñieåm ñaëc bieät naøy ñeå taùc ñoäng vaøo doøng cung caáp.

n2(Dword): n1≤ n2 VD. MD. keát quaû cuûa pheùp so saùnh coù giaù trò baèng 0 (neáu ñuùng) hoaëc baèng 1 (neáu sai) neân noù coù theå söû duïng keát hôïp cuøng caùc leänh LD. MW. Const. Nhöõng leänh so saùnh thöôøng laø: so saùnh nhoû hôn hoaëc baèng (<=). AIW. LAD n1 ─┤==B├─ n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n1 n1 ─┤==I├─ ─┤==D├─ n1 n1 ─┤==R├─ ─┤>=B├─ Moâ taû Toaùn haïng Tieáp ñieåm ñoùng khi n1. n1≥ n2 T. MB. word hay Dword (giaù trò thöïc hoaëc nguyeân). B = byte AC. *VD. *VD. n2(byte): VB. ngöôïc laïi khi so saùnh caùc töø hay töø keùp vôùi nhau thì phaûi ñeå yù ñeán daáu cuûa toaùn haïng laø bit cao nhaát trong töø hoaëc töø keùp. Khi so saùnh giaù trò cuûa byte thí khoâng caàn phaûi ñeå yù ñeán daáu cuûa toaùn haïng. C. LAD söû duïng leänh so saùnh ñeå so saùnh caùc giaù trò cuûa byte. n2(word): VW. Caên cöù vaøo kieåu so saùnh (<=. I = Integer = Word *AC D = Double Integer R = Real Tieáp ñieåm ñoùng khi n1. *VD. AC. so saùnh baèng (==) vaø so saùnh lôùn hôn hoaëc baèng (>=). n1=n2 IB. neáu caùc quyeát ñònh veà ñieàu khieån ñöôïc thöïc hieän döïa treân keát quaû cuûa vieäc so saùnh thì coù theå söû duïng leänh so saùnh theo byte. Word hay Dword cuûa S7 – 200. QW. Ñeå taïo ra ñöôïc caùc pheùp so saùnh maø S7 – 200 khoâng coù leänh so saùnh töông öùng nhö: so saùnh khoâng baèng nhau (<>). I = Integer = Word *AC D = Double Integer R = Real Tieáp ñieåm ñoùng khi n1. >=). HC.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp Khi laäp trình. so saùnh nhoû hôn (<) hoaëc so SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 36 . ID. AC. töø hay töø keùp. B = byte haèng soá. A. SMB. B = byte haèng soá. Ví duï 7FFF > 8000 vaø 7FFFFFFF > 80000000. SMW. SMD. O. I = Integer = Word *AC D = Double Integer R = Real n1 n1 ─┤>=I├─ ─┤>=D├─ n1 n1 ─┤>=R├─ ─┤<=B├─ n1 n1 ─┤<=I├─ ─┤<=D├─ n1 ─┤<=R├─ Trong STL nhöõng leänh so saùnh thöïc hieän pheùp so saùnh byte. ==. QB. QD.

GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG vôùi caùc leänh ñaõ coù (==. tôùi moät leänh baát cöù naøo khaùc cuûa chöông trình. Töø moät chöông trình con coù theå goïi ñöôïc moät chöông trình con khaùc trong noù. coù theå taïo ra ñöôïc nhôø keát hôïp leänh NOT Leänh nhaûy vaø leänh goïi chöông trình con Caùc leänh cuûa chöông trình. Leänh ñieàu khieån chöông trình cho pheùp thay ñoåi thöù töï thöïc hieän leänh. SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 37 . Khoâng theå duøng leänh nhaûy JMP ñeå chuyeån ñieàu khieån töø chöông trình chính vaøo moät vaøo moät nhaõn baát kyø trong chöông trình con hoaëc trong chöông trình xöû lyù ngaét. >=. Chuùng cho pheùp chuyeån thöù töï thöïc hieän. Ñeä qui (trong moät chöông trình con coù leänh goïi ñeán chính noù) veà nguyeân taéc khoâng bò caám song phaûi chuù yù ñeán giôùi haïn treân. Nhaõn chæ ñích. phaûi ñöôïc ñaùnh daáu tröôùc khi thöïc hieän nhaûy hay leänh goïi chöông trình con. Thuoäc nhoùm leänh ñieàu khieån chöông trình goàm: leänh nhaûy. seõ ñöôïc thöïc hieän theo thöù töï töø treân xuoáng döôùi trong moät voøng queùt. neáu khoâng coù nhöõng leänh ñieàu khieån rieâng. Leänh goïi chöông trình con laø leänh chuyeån ñieàu khieån ñeán chöông trình con. ñaùng leõ ra laø leänh tieáp theo. Khi chöông trình con thöïc hieän caùc pheùp tính cuûa mình thì vieäc ñieàu khieån laïi ñöôïc chuyeån trôû veà leänh tieáp theo trong chöông trình chính ngay sau leänh goïi chöông trình con. Nhaõn cuûa chöông trình con. coù theå goïi nhö vaäy nhieàu nhaát laø 8 laàn trong S7 – 200. Neáu leänh nhaûy hay leänh goïi chöông trình con ñöôïc thöïc hieän thì ñænh ngaên xeáp luoân coù giaù trò logic baèng 1. hay goïi ñôn giaûn laø nhaõn. Ñoà aùn toát nghieäp saùnh lôùn hôn (>). hoaëc cuûa chöông trình xöû lyù ngaét ñöôïc khai baùo ôû ñaàu chöông trình. Vieäc ñaët nhaõn cho leänh nhaûy phaûi naèm trong chöông trình. leänh gïoïi chöông trình con . Töông töï nhö vaäy cuõng khoâng theå töø moät chöông trình con hay chöông trình xöû lyù ngaét nhaûy vaøo baát cöù moät nhaõn naøo naèm ngoaøi caùc chöông trình ñoù. <=) f. trong ñoù nôi ñieàu khieån chuyeån ñeán ñöôïc ñaùnh daáu tröôùc baèng moät nhaõn chæ ñích.

caùc bit khaùc coøn laïi cuûa ngaên xeáp nhaän giaù trò logic 0 vaø chöông trình ñöôïc chuyeån tieáp ñeán chöông trình con ñaõ ñöôïc goïi. Sau caùc leänh LBL (ñaët nhaõn) vaø SBR. nhöng khi moät chöông trình xöû lyù ngaét ñöôïc goïi. ª JMP. Khi moät chöông trình con ñöôïc goïi. Leänh khai baùo nhaõn n trong moät chöông trình. Cuù phaùp leänh nhaûy vaø leänh goïi chöông trình con trong LAD vaø STL ñeàu coù toaùn haïng laø nhaõn chæ ñích (nôi nhaûy ñeán. Khi thöïc hieän xong chöông trình con vaø tröôùc khi ñieàu khieån ñöôïc chuyeån trôû laïi chöông trình ñaõ goïi noù. Bôûi vaäy chöông trình xöû lyù ngaét coù theå töï do söû duïng boán thanh ghi AC cuûa S7 – 200. ñænh cuûa ngaên xeáp nhaän moät giaù trò môùi laø 1. CALL ª LBL. Noäi dung cuûa thanh ghi AC khoâng ñöôïc caát giöõ khi goïi chöông trình con. toaøn boä noäi dung cuûa ngaên xeáp seõ ñöôïc caát ñi. noäi dung ngaên xeáp ñaõ ñöôïc caát giöõ tröôùc ñoù seõ ñöôïc chuyeån trôû laïi ngaên xeáp. Leänh goïi chöông trình Toaùn haïng n: CPU 0÷63 CPU 0÷255 n: Trang 38 212: 214: SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN . noäi dung cuûa thanh ghi AC seõ ñöôïc caát giöõ tröôùc khi thöïc hieän chöông trình xöû lyù ngaét vaø naïp laïi khi chöông trình xöû lyù ngaét ñaõ ñöôïc thöïc hieän xong.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp Bôûi vaäy trong chöông trình con caùc leänh coù ñieàu khieån ñöôïc thöïc hieän nhö caùc leänh khoâng ñieàu kieän. nôi chöùa chöông trình con) LAD n ─( JMP) STL JMP Kn LBL: n n JMP Kn Moâ taû Leänh nhaûy thöïc hieän vieäc chuyeån ñieàu khieån ñeán nhaõn n trong moät chöông trình. SBR : Leänh nhaûy JMP vaø leänh goïi chöông trình con SBR cho pheùp chuyeån ñieàu khieån töø vò trí naøy ñeán moät vò trí khaùc trong chöông trình. leänh LD trong STL seõ bò voâ hieäu hoùa.

vaø chöông trình tieáp tuïc ñöôïc thöïc hieän trong voøng queùt ôû cheá ñoä quan saùt neân caån thaän khi söû duïng leänh WDR. Leänh STOP keát thuùc chöông trình. vaø keùo daøi moät khoaûng thôøi gian cuûa moät voøng queùt. Trong LAD vaø STL chöông trình phaûi ñöôïc keát thuùc baèng leänh keát thuùc khoâng ñieàu kieän MEND. NOP. WDR Caùc leänh naøy ñöôïc duøng ñeå keát thuùc chöông trình ñang thöïc hieän. Leänh trôû veà chöông trình ñaõ goïi chöông trình con coù ñieàu kieän (bit ñaàu cuûa ngaên xeáp coù giaù trò logic baèng 1) Leänh trôû veà chöông trình ñaõ goïi chöông trình con khoâng ñieàu kieän. Leänh gaùn nhaõn cho moät chöông trình con. Caàn löu yù leänh NOP phaûi ñöôïc ñaët beân trong chöông trình chính. END. STOP. Coù theå söû duïng leänh keát thuùc coù ñieàu kieän END tröôùc leänh keát thuùc khoâng ñieàu kieän. SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 39 . thöïc hieän pheùp chuyeån ñieàu khieån ñeán chöông trình con coù nhaõn n. Neáu nhö gaëp leänh STOP trong chöông trình chính. Leänh roãng NOP khoâng coù taùc duïng gì trong vieäc thöïc hieän chöông trình. noù chuyeån ñieàu khieån chöông trình ñeán cheá ñoä STOP. Leänh WDR seõ khôûi ñoäng laïi ñoàng hoà quan saùt (watchdog timer). Caùc leänh can thieäp vaøo thôøi gian voøng queùt MEND.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG ─( CALL) Ñoà aùn toát nghieäp CPU 0÷15 CPU 0÷255 212: 214: CALL Kn SBR: n ─( CRET) SBR CRET Kn ─( RET) RET con. hoaëc trong chöông trình con thì chöông trình ñang ñöôïc thöïc hieän seõ keát thuùc ngay laäp töùc. Khoâng coù g. chöông trình con hoaëc trong chöông trình xöû lyù ngaét.

SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 40 . Timer taïo thôøi gian treã coù nhôù (Retentive On-Delay Timer). töùc laø khi tín hieäu ñaàu vaøo chuyeån traïng thaùi logic töø 0 leân 1. Hai kieåu Timer cuûa S7 – 200 (TON vaø TONR) phaân bieät vôùi nhau ôû phaûn öùng cuûa noù ñoái vôùi traïng thaùi ñaàu vaøo. coøn vôùi TONR thôøi gian treã seõ ñöôïc taïo ra trong nhieàu khoaûng thôøi gian khaùc nhau. kyù hieäu laø TON. Timer TON ñöôïc duøng ñeå taïo thôøi gian treã trong moät khoaûng thôøi gian (mieàn lieân thoâng). Neáu kyù hieäu tín hieäu (logic) vaøo laø x(t) vaø thôøi gian treã taïo ra baèng Timer laø  thì tín hieäu ñaàu ra cuûa Timer ñoù seõ laø x(t – ) S7 – 200 coù 64 boä Timer (vôùi CPU 212) hoaëc 128 Timer (vôùi CPU 214) ñöôïc chia laøm hai loaïi khaùc nhau laø: Timer taïo thôøi gian treã khoâng coù nhôù (On-Delay Timer). Caû hai Timer kieåu TON vaø TONR cuøng baét ñaàu taïo thôøi gian treã tín hieäu keå töø thôøi ñieåm coù söôøn leân ôû tín hieäu ñaàu vaøo. kyù hieäu laø TONR. Timer TON vaø TONR bao goàm 3 loaïi vôùi ba ñoä phaân giaûi khaùc nhau.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp Vieäc chuyeån coâng taéc cöùng cuûa S7 – 200 vaøo vò trí STOP hoaëc thöïc hieän leänh STOP trong chöông trình seõ laø nguyeân nhaân ñaët ñieàu khieån vaøo cheá ñoä döøng trong khoaûng thôøi gian 1. TON töï ñoäng reset coøn TONR thì khoâng töï ñoäng reset. Thôøi gian treã  ñöôïc taïo ra chính laø tích cuûa ñoä phaân giaûi cuûa boä Timer ñöôïc choïn vaø giaù trò ñaët tröôùc cho Timer.4s … h. ñoä phaân giaûi 1ms. Khi ñaàu vaøo coù giaù trò logic baèng 0. vaø khoâng tính khoaûng thôøi gian khi ñaàu vaøo coù giaù trò logic 0 vaøo thôøi gian treã tín hieäu ñaët tröôùc. ñöôïc goïi laø thôøi gian Timer ñöôïc kích . 10ms vaø 100ms. Ví duï Timer coù ñoä phaân giaûi 10ms vaø giaù trò ñaët tröôùc laø 50 thì thôøi gian treã seõ laø  = 500ms. Caùc leänh ñieàu khieån Timer Timer laø boä taïo thôøi gian giöõa tín hieäu ra neân trong ñieàu khieån vaãn thöôøng ñöôïc goïi laø khaâu treã.

T101 ÷ T127 T0 vaø T64 T1 ÷ T4. T97 ÷ T100 T32 ÷ T96.7 s 32. coøn coù moät bit kyù hieäu laø T-bit. Khi giaù trò ñeám töùc thôøi lôùn hôn hay baèng giaù trò ñaët tröôùc. Trong khoaûng thôøi gian tín hieäu x(t) coù giaù trò logic 1. Moãi boä Timer. 63 Trang 41 SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN .767 s 327. chæ thò traïng thaùi logic ñaàu ra. CPU 214 Leänh Ñoä phaân giaûi 1 ms 10 ms 100 ms 1 ms 10 ms 100 ms Giaù trò cöïc ñaïi 32.67 s 3276. Giaù trò ñeám töùc thôøi cuûa Timer ñöôïc nhôù trong thanh ghi 2 byte (goïi laø T-word) cuûa Timer. Giaù trò logic cuûa bit naøy phuï thuoäc vaøo keát quaû so saùnh giöõa giaù trò ñeám töùc thôøi vôùi giaù trò ñaët tröôùc.67 s 3276.767 s 327. xaùc ñònh khoaûng thôøi gian treã keå töø khi Timer ñöôïc kích.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG - Ñoà aùn toát nghieäp Timer cuûa S7 – 200 coù nhöõng tính chaát cô baûn sau: Caùc boä Timer ñöôïc ñieàu khieån bôûi moät coång vaøo vaø giaù trò ñeám töùc thôøi. Giaù trò ñaët tröôùc cuûa caùc boä Timer ñöôïc kyù hieäu trong LAD vaø STL laø PT. Giaù trò ñeám töùc thôøi cuûa thanh ghi T-word thöôøng xuyeân ñöôïc so saùnh vôùi giaù trò ñaët tröôùc cuûa Timer. T69 ÷ T95 TON TONR Cuù phaùp khai baùo söû duïng Timer nhö sau: LAD Txx Moâ taû Toaùn haïng Khai baùo Timer soá hieäu xx kieåu Txx (word) TON— TON ñeå taïo thôøi gian treã tính CPU214:32÷ töø khi ñaàu vaøo IN ñöôïc kích. T65 ÷ T68 T5 ÷ T31.7 s CPU 214 T32 vaø T96 T33 ÷ T36. Ñoä phaân giaûi caùc loaïi Timer cuûa S7 – 200. giaù trò ñeám töùc thôøi trong T-word luoân ñöôïc caäp nhaät vaø thay ñoåi taêng daàn cho ñeán khi noù ñaït giaù trò cöïc ñaïi. ngoaøi thanh ghi 2 byte T-word löu giaù trò ñeám töùc thôøi. T-bit coù giaù trò logic 1.

nhö vaäy giaù trò ñeám töùc thôøi ñöôïc ñaët veà 0 vaø tin hieäu ñaàu ra cuõng coù traïng thaùi logic baèng 0.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG — IN — PT Ñoà aùn toát nghieäp 27 PT: VW. goïi laø giaù trò ñeám töùc thôøi cuûa boä ñeám. QW. giaù trò ñöôïc löu laïi vaø khoâng bò thay ñoåi trong khoaûng thôøi gian khi tín hieäu ñaàu vaøo coù logic 0. Boä ñeám tieán CTU ñeám soá söôøn leân cuûa tín hieäu logic ñaàu vaøo.haèn gsoá Txx (word) CPU214: 0 ÷31 64 ÷95 PT: VW.MW.haèn gsoá ñeám töùc thôøi 96÷1 Neáu nhö giaù trò ñeám töùc thôøi lôùn hôn hoaëc baèng giaù trò ñaët tröôùc PT thì T-bit coù giaù trò logic baèng 1. Khai baùo Timer soá hieäu xx kieåu TONR— TONR ñeå taïo thôøi gian treã tính Txx töø khi ñaàu vaøo IN ñöôïc kích. goïi laø thanh ghi C-word. ñöôïc ghi vaøo thanh ghi 2 byte cuûa boä ñeám.SMW . Caùc boä ñeám cuûa S7 – 200 ñöôïc chia laøm hai loaïi: boä ñeám tieán (CTU) vaø boä ñeám tieán/luøi (CTUD).SMW . coù theå reset Timer kieåu TON baèng leänh R hoaëc baèng giaù trò logic 0 taïi ñaàu vaøo IN. IW. AC. Khi reset moät boä Timer. T-word vaø T-bit cuûa noù ñoàng thôøi ñöôïc xoùa vaø coù giaù trò baèng 0. luoân ñöôïc so saùnh vôùi giaù trò ñaët tröôùc SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 42 . Chæ coù theå reset Timer kieåu TON baèng leänh R cho T-bit. QW. IW. (word) C.MW. töùc laø ñeám soá laàn thay ñoåi traïng thaùi logic töø 0 leân 1 cuûa tín hieäu. Soá xung ñeám ñöôïc. Caùc leänh ñieàu khieån Counter Counter laø boä ñeám thöïc hieän chöùc naêng ñeám söôøn xung trong S7 – 200. — IN Neáu nhö giaù trò ñeám töùc thôøi lôùn hôn hoaëc baèng giaù trò ñaët — PT tröôùc PT thì T-bit coù giaù trò logic baèng 1. Khi söû duïng Timer kieåu TONR.AIW. AC. (word) C. Giaù trò cuûa T-bit khoâng ñöôïc nhôù maø hoaøn toaøn phuï thuoäc vaøo keát quaû so saùnh giöõa giaù trò ñeám töùc thôøi vaø giaù trò ñaët tröôùc. T. i. Noäi dung cuûa thanh ghi C-word.AIW. T.

767. goïi laø C-bit.MW.* AC Cxx : (word) CPU 214: 48 ÷79 SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 43 . Khi boä ñeám ñöôïc reset. caû C-word vaø C-bit ñeàu nhaän giaù trò 0. Tröôøng hôïp giaù trò ñeám töùc thôøi nhoû hôn giaù trò ñaët tröôùc C-bit coù giaù trò logic laø 0. Boä ñeám tieán CTU coù mieàn giaù trò ñeám töùc thôøi töø 0 ñeán 32. Khaùc vôùi caùc boä Timer. hay ñöôïc qui ñònh laø traïng thaùi logic cuûa bit ñaàu tieân cuûa ngaên xeáp trong STL.*VD. Boä ñeám ngöøng ñeám khi C-word Cxx ñaït ñöôïc giaù trò cöïc ñaïi. haèngsoá. Khi giaù trò ñeám töùc thôøi baèng hoaëc lôùn hôn giaù trò ñaët tröôùc naøy thì boä ñeám baùo ra ngoaøi baèng caùch ñaët giaù trò logic 1 vaøo moät bit ñaëc bieät cuûa noù. Khai baùo boä ñeám tieán/luøi. AIW. söôøn leân cuûa CU. T.C. kyù hieäu laø CU hoaëc bit thöù 3 cuûa ngaên xeáp trong STL.IW. AC.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp cuûa boä ñeám. Boä ñeám tieán/luøi CTUD ñeám tieán khi gaêp söôøn leân cuûa xung vaøo coång ñeám tieán. SMW. Boä ñeám ñöôïc reset khi tín hieäu xoaù naøy coù möùc logic laø 1 hoaëc khi leänh R (reset) ñöôïc thöïc hieän vôùi C-bit.QW. vaø ñeám luøi khi gaëp söôøn leân cuûa xung vaøo coång ñeám luøi.767. kyù hieäu laø CD trong LAD hoaëc bit thöù 2 cuûa ngaên xeáp trong STL.768 ñeán 32. CTUD – ñeám tieán theo söôøn leân cuûa CU. caùc boä ñeám CTU vaø CTUD ñeàu coù chaân noái vôùi tín hieäu ñieàu khieån xoùa ñeå thöïc hieän vieäc ñaët laïi cheá ñoä khôûi phaùt ban ñaàu (reset) cho boä ñeám. ñöôïc kyù hieäu baèng chöõ caùi R trong LAD. Khi giaù trò ñeám töùc thôøi C-word Cxx lôùn hôn hoaëc baèng giaù trò ñaët —CU tröôùc PV. ñeám luøi theo söôøn leân cuûa Cxx CD. C-bit (Cxx) coù giaù trò —PV logic baèng 1. ñöôïc kyù hieäu laø PV. Khi giaù trò ñeám töùc thôøi C—CU LAD Moâ taû Toaùn haïng CTU – Khai baùo boä ñeám tieán theo Cxx : (word) Cxx CPU 214: 0 ÷47 80 ÷127 PV :(word): VW. Boä ñeám tieán/luøi CTUD coù mieàn giaù trò ñeám töùc thôøi töø –32. Boä ñeám ñöôïc reset —R khi ñaàu vaøo R coù giaù trò logic baèng 1.

MW.C. Caùc leänh di chuyeån noäi dung oâ nhôù Caùc leänh di chuyeån thöïc hieän vieäc di chuyeån hoaëc sao cheùp soá lieäu töø vuøng naøy sang vuøng khaùc trong boä nhôù.767 vaø ngöøng ñeám luøi khi C-word Cxx ñaït ñöôïc giaù trò cöïc ñaïi – 32.768.IW. SMW.* AC word Cxx lôùn hôn hoaëc baèng giaù trò ñaët tröôùc PV. AIW. Boä ñeám ngöøng ñeám tieán khi C-word Cxx ñaït ñöôïc giaù trò cöïc ñaïi 32. haèngsoá.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG —PV —CD —R Ñoà aùn toát nghieäp PV :(word): VW. Trong LAD vaø STL leänh dòch chuyeån thöïc hieän vieäc di chuyeån hay sao cheùp noäi dung moät byte. Leänh trao ñoåi noäi dung vuûa hai byte trong moät töø ñôn thöïc hieän vieäc chuyeån noäi dung cuûa byte thaáp sang byte cao vaø ngöôïc laïi chuyeån noäi dung cuûa byte cao sang byte thaáp cuûa töø ñoù. AC. hoaëc moät töø keùp töø vuøng naøy sang vuøng khaùc trong boä nhôù.*VD. ª MOV_B (LAD) sang byte OUT ª MOVB (STL) ª MOV_W (LAD) Leänh sao cheùp noäi dung cuûa töø ñôn IN sang OUT ª MOVW (STL) ª MOV_DW (LAD) Leänh sao cheùp noäi dung cuûa töø keùp IN sang OUT ª MOVD (STL) ª MOV_R (LAD) Leänh sao cheùp moät soá thöïc töø IN (4byte) sang ª MOVR (STL) Cuù phaùp leänh dòch chuyeån nhö sau: LAD STL Toaùn haïng OUT (4byte) Leänh sao cheùp noäi dung cuûa byte IN SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 44 . moät töø ñôn.QW. j. CTUD reset khi ñaàu vaøo R coù giaù trò logic baèng 1. C-bit (Cxx) coù giaù trò logic baèng 1. T.

*AC OUT: VB.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG MOV_B — EN — IN OUT— MOV_W — EN — IN OUT— IN : AC. *VD. *VD. (byte) IN : AC. MB. MOVB IN (byte) OUT OUT: AC. IB. IB. QB. SMB. *VD. AC. SMB. IB. QB. MB. QB. SMB. (töø keùp) *VD. SMB. Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa boä ñeám toác ñoä cao cuõng töông töï nhö caùc boä ñeám thoâng thöôøng khaùc. MB. QB. *AC MOV_R — EN — IN OUT— MOVR IN OUT k. *AC IN : VB. AC. haèng soá. AC. IB. QB. (töø ñôn) Ñoà aùn toát nghieäp VB. (töø keùp) haèng soá. SMB. AC. SMB. QB. IB. *AC VB. haèng soá. MB. MB. SMB. Söû duïng boä ñeám toác ñoä cao: Boä ñeám toác ñoä cao ñöôïc söû duïng ñeå theo doõi vaø ñieàu khieån caùc quaù trình coù toác ñoä cao maø PLC khoâng theå khoáng cheá ñöôïc do bò haïn cheá veà thôøi gian cuûa voøng queùt. MB. Soá ñeám ñöôïc seõ ñöôïc heä thoáng ghi nhôù vaøo moät oâ nhôù ñaëc bieät kieåu töø keùp vaø ñöôïc goïi laø giaù SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 45 . Trong CPU 214 coù ba boä ñeám toác ñoä cao ñöôïc ñaùnh soá laàn löôït laø: HSC0. MB. *AC VB. *AC OUT: VB. MOVW IN OUT (töø ñôn) *AC OUT: AC. MB. (töø keùp) *VD. töùc laø ñeám theo söôøn leân cuûa tín hieäu ñaàu vaøo. SMB. QB. HSC1 vaø HSC2. *VD. IB. *AC MOV_DW — EN — IN OUT— MOVD IN OUT IN : VB. *VD. *VD. VB. QB. (töø keùp) haèng soá. IB. IB.

giaù trò ñaët tröôùc PV ñöôïc ghi vaøo töø keùp SMD42 (caû hai giaù trò PV vaø CV laø nhöõng soá nguyeân 32 bit coù daáu). Xaùc ñònh cheá ñoä laøm vieäc cho boä ñeám baèng leänh HDEF (do HSC0 coù moät cheá ñoä laøm vieäc neân leänh xaùc ñònh seõ laø: HDEF K0 K0) Naïp giaù trò töùc thôøi ban ñaàu vaø giaù trò ñaët tröôùc vaøo SMD38 vaø SMD42. Choïn cheá ñoä laøm vieäc cho Boä ñeám toác ñoä cao baèng leänh HDFE vaø chæ coù theå kích boä ñeám sau khi ñaõ khai baùo cheá ñoä laøm vieäc baèng leänh HSC.0 HSC0 söû duïng töø keùp SMD38 ñeå löu giaù trò ñeám töùc thôøi CV.3 nhö sau: söôøn leân cuûa I0. Khi giaù trò ñeám töùc thôøi baèng giaù trò ñaët tröôùc thì boä ñeám phaùt ra moät tín hieäu baùo ngaét.0 = 1 ñeám tieán theo söôøn leân cuûa I0.0 Caùc böôùc khai baùo söû duïng HSC0 (neân thöïc hieän taïi voøng queùt ñaàu tieân): Naïp giaù trò ñieàu khieån phuø hôïp cho SMB37. Giaù trò ñaët tröôùc laø moät soá nguyeân 32 bit ñöôïc löu trong moät oâ nhôù kieåu töø keùp. Khai baùo söû duïng cheá ñoä ngaét vaøo ra vaø kích tín hieäu baùo ngaét HSC0 baèng leänh ATCH. Chieàu ñeám tieán/luøi cuûa HSC0 ñöôïc qui ñònh bôûi traïng thaùi cuûa bit SM37.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp trò ñeám töùc thôøi kyù hieäu laø CV. Kích boä ñeám baèng leänh HSC K0 SM37.3 = 0 ñeám luøi theo o HSC1: taàn soá ñeám cöïc ñaïi taïi ngoõ vaøo laø 7KHz SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 46 .0 vaø chæ coù moät cheá ñoä laøm vieäc duy nhaát laø ñeám tieán hoaëc luøi soá caùc söôøn leân cuûa tín hieäu ñaàu vaøo taïi ngoõ vaøo I0. Boä ñeám HSC0 söû duïng moät coång vaøo laø I0. kyù hieäu laø PV. Nguyeân lyù laøm vieäc cuûa caùc boä ñeám toác ñoä cao: o HSC0: Taàn soá ñeám cöïc ñaïi cho pheùp cuûa HSC0 laø 2 KHz.

rieâng trong cheá ñoä 9.6 vaø trong cheá ñoä 3. 1.7. Kieåu reset cho tín hieäu xoaù taïi I0. giaù trò ñaët tröôùc PV ñöôïc ghi vaøo töø keùp SMD52 (caû hai giaù trò PV vaø CV laø nhöõng soá nguyeân 32 bit coù daáu).11) Taàn soá ñeám cuûa HSC1 (cheá ñoä 9.6 = 1 ñeám tieán theo söôøn leân cuûa I0. töùc laø soá laøn pheùp tính logic XOR cuûa I0.6 vaø I0.5. I0. 1.7. 11 tuøy theo söï khai baùo söû duïng maø taàn soá ñeám coù theå baèng hoaëc coù theå gaáp 4 laàn taàn soá bieán thieân traïng thaùi keát quaû pheùp tính XOR giöõa I0.8.0 vaø I1. Caáu truùc byte SMB47 ñöôïc goïi laø byte ñieàu khieån cuûa HSC1 nhö sau SM47.3 nhö sau: leân cuûa I0.7 (cheá ñoä 6.10.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp HSC1 laø moät boä ñeám linh hoaït.7 nhö sau: I0.5. I1. 1 SM47. 5 bôûi ñaàu vaøo I0.7 = 0 ñeám luøi theo söôøn leân cuûa I0.6 (cheá ñoä 0.7.7. 4.2.1 vôùi 12 cheá ñoä laøm vieäc khaùc nhau.6 HSC1 coù hai taàn soá ñeám. 2. HSC1 söû duïng töø keùp SMD48 ñeå löu giaù trò ñeám töùc thôøi CV.1 (cheá ñoä 2. 8) Ñeám tieán hoaëc luøi soá laàn leäch giaù trò logic giöõa hai coång I0. 11 taàn soá ñeám cöïc ñaïi cho pheùp cuûa HSC1 seõ laø 28KHz.6. 4. 7. 10. 3.6 vaø I0. 5) Ñeám tieán theo söôøn leân cuûa I0.7 coù keát quaû laø 1 (cheá ñoä 6. Do ñoù trong cheá ñoä 9.6 = 1 ñeám tieán theo söôøn leân cuûa I0.8.10. 2 ñöôïc quy ñònh bôûi bit SM47. HSC1 coù ba khaû naêng ñeám: Ñeám tieán hoaëc luøi theo söôøn leân cuûa I0. 8) Chieàu ñeám (tieán hay luøi) trong cheá ñoä 0.3 = 0 ñeám luøi theo söôøn SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN .11) Trang 47 SM47. Trong caùc cheá ñoä 0÷8 taàn soá ñeám baèng taàn soá thay ñoåi traïng thaùi tín hieäu ñaàu vaøo laø 7KHz.6 vaø luøi theo söôøn leân cuûa I0.0 (cheá ñoä 1.6 vaø I0.4. 0 SM47.11) Kieåu kích cho tín hieäu khôûi ñoäng taïi I1. söû duïng boán ñaàu vaøo I0. 10. Khaùc vôùi HSC0. 7.

1-cho pheùp 1-cho pheùp kích HSC1. khoâng aûnh höôûng nhau. Baùo ngaét khi HSC1 bò reset bôûi I1. 6 SM47. Caùc ngoõ vaøo I0. I1.0. I1. Khi söû duïng HSC1 cuøng vôùi cheá ñoä ngaét vaøo/ra. caùc tín hieäu baùo ngaét sau ñaây seõ ñöôïc phaùt: Baùo ngaét khi CV=PV neáu tín hieäu baùo ngaét kieåu 13 ñöôïc khai baùo. I1. 0-cho pheùp huyû HSC1 Caùc böôùc khai baùo söû duïng HSC1 (neân thöïc hieän taïi voøng queùt ñaàu tieân): Naïp giaù trò ñieàu khieån phuø hôïp cho SMB47 (ví duï 16#F8=248) Xaùc ñònh cheá ñoä laøm vieäc cho boä ñeám baèng leänh HDEF. 5 SM47.7.7. 3 SM47.4 vaø I1.6.0. I0.ñeám luøi. 7 Ñoà aùn toát nghieäp Chieàu ñeám: 0 . 1-cho pheùp Cho pheùp söûa ñoåi giaù trò töùc thôøi: 0-khoâng cho pheùp.2. o HSC2: HSC2 coù nguyeân lyù laøm vieäc gioáng nhö HSC1.ñeám tieán Cho pheùp ñoåi chieàu ñeám: 0-khoâng cho pheùp.1 cuûa HSC1 ñöôïc thay theá baèng I1. neáu tín hieäu baùo ngaét kieåu 15 ñöôïc khai baùo. neáu tín hieäu baùo ngaét kieåu 14 ñöôïc khai baùo. nhö sau: SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 48 .GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG 2 SM47. HSC1 vaø HSC2 laøm vieäc ñoäc laäp. 1cho pheùp Cho pheùp söûa ñoåi giaù trò ñaët tröôùc: 0-khoâng cho pheùp. Baùo ngaét khi coù tín hieäu baùo thay ñoåi chieàu ñeám töø I0. Kích boä ñeám baèng leänh HSC. I1. 4 SM47. Naïp giaù trò töùc thôøi ban ñaàu vaøo SMD48 vaø giaù trò ñaët tröôùc vaøo SMD52.5 trong HSC2. Caáu truùc byte SMB57 ñöôïc goïi laø byte ñieàu khieån cuûa HSC2. Khai baùo söû duïng cheá ñoä ngaét vaøo/ra vaø kích tín hieäu baùo ngaét HSC0 baèng leänh ATCH.3. 1 .

4 (cheá ñoä 1. 5 SM57.2 SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 49 . Thuû tuïc khai baùo toát nhaát laø moät chöông trình con vaø chöông trình con ñoù ñöôïc goïi baèng leänh CALL trong voøng queùt ñaàu.11) Taàn soá ñeám cuûa HSC2 (cheá ñoä 9.8.5.1 coù giaù trò logic laø 1. 1 SM57.khoâng cho pheùp.10. Cho pheùp ñoåi chieàu ñeám: 0 . Caùc coâng vieäc cuûa chöông trình con khai baùo söû duïng Boä ñeám toác ñoä cao bao goàm:  Naïp giaù trò veà kieåu hoaït ñoäng phuø hôïp cho byte ñieàu khieån. 6 SM57. 1–cho pheùp Cho pheùp söûa ñoåi giaù trò ñeám töùc thôøi:0 -khoâng cho pheùp. 0 – cho pheùp huûy HSC2 HSC2 coù ba khaû naêng ñeám gioáng nhö HSC1 vaø taàn soá ñeám trong caùc cheá ñoä cuõng gioáng nhö HSC1. 4 SM57. 2 SM57.7. vaø 11) Chieàu ñeám: 0 .8. 3 SM57. 1 – cho pheùp Cho pheùp söûa ñoåi giaù trò ñaët tröôùc: 0 -khoâng cho pheùp.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG SM57.ñeám luøi. HSC1 vaø HSC2 neân ñöôïc thöïc hieän taïi voøng queùt ñaàu tieân.5 (cheá ñoä 2. 7 Ñoà aùn toát nghieäp Kieåu reset cho tín hieäu xoùa taïi I1.ñeám tieán.10. 1-cho pheùp 1 – cho pheùp kích HSC2.2. 0 SM57.0  Tín hieäu kích (start) ngoaøi tích cöïc khi coù logic laø 1 thì ghi 0 vaøo SM47.1  Taàn soá ñeám baèng taàn soá cuûa tín hieäu vaøo thì ghi 0 vaøo SM47. Ví duï nhö khi khai baùo kieåu hoaït ñoäng cho HSC1 vôùi:  Tín hieäu xoùa ngoaøi tích cöïc khi coù logic laø 1 thì phaûi ghi 0 vaøo SM47.11) Kieåu kích cho tín hieäu khôûi ñoäng taïi I1.4.5. khi maø bit SM0. 1 .  Thuû tuïc khai baùo söû duïng boä ñeám toác ñoä cao: Khai baùo söû duïng caùc boä ñeám HSC0.

GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG vaøo SM47.3 Ñoà aùn toát nghieäp  Ñeám tieán theo söôøn leân cuûa tín hieäu vaøo thì ghi 1  Cho pheùp ñoåi chieàu ñeám thì ghi 1 vaøo SM47. Ví duï nhö kích boä ñeám HSC1 theo SMB47 baèng caùch thöïc hieän leänh sau trong STL: HSC K1 SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 50 .7  Xaùc ñònh cheá ñoä laø vieäc cho boä ñeám baèng leänh HDEF.5  Cho pheùp thay ñoåi giaù trò ñeám töùc thôøi thì ghi 1 vaøo SM47.6  Cho pheùp kích HSC1 thì ghi 1 vaøo SM47.4  Cho pheùp thay ñoåi giaù trò daët tröôùc thì ghi 1 vaøo SM47. Ví duï nhö muoán xaùc ñònh cheá ñoä laøm vieäc soá 3 cho HSC1 thì thöïc hieän leänh sau trong STL: K1 K3 HDEF  Naïp giaù trò ñeám töùc thôøi ban ñaàu vaø giaù trò ñaët tröôùc. MOVD K3 SMD52 giaù trò ñaët tröôùc laø 3.  Khai baùo söû duïng cheá ñoä ngaét vaøo/ra vaø kích tín hieäu baùo ngaét. Ví duï naïp giaù trò ñeám töùc thôøi ban ñaàu laø 0 vaø giaù trò ñaët tröôùc laø 3 cho HSC1 thì thöïc hieän leänh sau trong STL: MOVD ñaàu laø0. Ví duï nhö söû duïng HSC1 laøm tín hieäu baùo ngaét vaøo/ra maõ hieäu 13 (khi CV=PV) vaø maõ hieäu 14 (khi ñoåi chieàu ñeám) vôùi caùc chöông trình xöû lyù ngaét töông öùng coù nhaõn laø 0 vaø 1 thì thöïc hieän caùc leänh sau trong STL: ATCH ATCH K0 K1 K13 K14 K0 SMD48 giaù trò ñeám töùc thôøi ban  Kích boä ñeám vôùi kieåu laøm vieäc ñaõ ghi trong byte ñieàu khieån baèng leänh HSC.

Khi ta choàng taát caû caùc chi tieát rieâng naøy laïi ta coù ñöôïc maãu hoa vaên thieát keá. maøu saéc hoa vaên leân vaûi. ñaët phim maãu leân khuoân roài ñem chuïp treân ñeøn chuïp. veõ kieåu: khi coù maãu hoa vaên theo yeâu caàu. khoâng bò leäch maøu. Löôùi in laø moät loaïi vaûi ñaëc bieät coù theå cho möïc in thaám qua deã daøng. Khuoân löôùi ñöôïc traùng moät lôùp keo gielatin. laø thieát bò chuyeån tröïc tieáp hình aûnh. Khi in möïc in seõ thaám qua nhöõng choã troáng vaø baét vaøo saûn phaåm. SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 51 .GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG CHÖÔNG III Ñoà aùn toát nghieäp QUI TRÌNH COÂNG NGHEÄ IN KHAÊN 1. Giôùi thieäu coâng ngheä in Coâng ngheä in laø quaù trình chuyeån hình aûnh. treân khuoân coù caêng moät taám vaûi löôùi goïi laø löôùi in. coøn nhöõng choã troáng chính laø hình aûnh cuûa caùc chi tieát hoa vaên. sau ñoù taùch maøu chi tieát hoa vaên ñoù thaønh caùc chi tieát rieâng bieät goïi laø phim maãu. ta tieán haønh veõ kieåu baèng maùy vi tính. maøu saéc hoa vaên leân saûn phaåm. saéc neùt. Sau khi ñaõ coù maãu cuûa töøng maøu ta tieán haønh chuïp caùc maãu ñoù leân khuoân löôùi. khi ta tieán haønh choàng maøu thì seõ coù ñöôïc raát nhiaàu maøu khaùc nhau. löôùi in raát quan troïng noù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán chaát löôïng in. sau ñoù mang ñi röûa.  Laøm khuoân löôùi: khuoân löôùi laø khuoân mang maãu moät chi tieát hoa vaên. nhöõng phaàn chi tieát in seõ raõ troâi theo nöôùc coøn nhöõng choã khoâng in seõ coøn laïi keo. Khuoân löôùi laø moät khung hình chöõ nhaät. Coâng ngheä in goàm caùc khaâu cô baûn sau:  Thieát keá maãu. Moãi khuoân ta chæ in ñöôïc moät maøu. Moãi khuoân löôùi chæ in ñöôïc moät maøu chi tieát. ñaây chính laø khaâu quyeát ñònh tính thaåm myõ cuûa maët haøng. Nhôø vaøo caùc chi tieát naøy ta seõ quyeát ñònh soá khuoân löôùi laøm ra. Vì vaäy noù ñoøi hoûi caàn ñaït ñoä chính xaùc. coù tính myõ thuaät … Töø boán maøu cô baûn. Nhöõng choã bò bòt kín baèng keo laø nhöõng choã khoâng caàn in.

Caùc chöông trình in goàm coù: In moät laàn In hai laàn. Hình 10: Hình veõ heä thoáng maùy in vieäc ñaàu tieân laø phaûi gaén caùc khuoân löôùi vaø SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 52 . vaøo khung cuûa maùy in.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp ñoù caàu  Khaâu in: khi khuoân löôùi ñöôïc laøm xong. Sau ñoù tuyø theo yeâu thöïc teá maø ta choïn chöông trình in vaø khôûi ñoäng maùy in chaïy theo chöông trình ñaõ choïn.

GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 53 .

b. c. Trong quaù trình in. ñoä chính xaùc khi in. ñöôïc traùng moät lôùp keo moûng ñeå taêng ñoä baùm cuûa khaên caàn in vaøo baêng chuyeàn trong quaù trình in.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG 2. Khung in: phía treân baêng chuyeàn laø khung in. pheát möïc maøu laøm cho möïc thaám qua löôùi in chuyeån maøu leân vaät caàn in. Nam chaâm naøy duøng ñeå huùt dao gaït laøm cho dao gaït ñeø saùt vaøo maët löôùi in. Beä in laø moät caùi baøn thaät phaúng. baèng saét theùp (ñeå nam chaâm coù theå huùt ñöôïc) ñaët naèm ngang. khoâng coù choã loàâi loõm. Dao gaït laø moät truï troøn. coù nhieàu lôùp ñeå ñaït ñöôïc ñoä meàm. nam chaâm ñieän coù theå di chuyeån doïc theo beä in nhôø vaøo hai pittoâng daàu ñaët hai beân. Lôùp treân cuøng cuûa baêng chuyeàn coù ñoä nhaùm thaät mòn. Phía döôùi beä in coù gaén moät nam chaâm ñieän. Ñoà aùn toát nghieäp Beä in (baøn in): coù vai troø quan troïng trong vieäc baûo ñaûm cho hình aûnh hoa vaên ñaït ñoä neùt. baêng chuyeàn seõ töïa saùt leân beà maët baøn in. Caùc phaàn cuûa maùy in: a. Baêng chuyeàn: baêng chuyeàn laø moät daïng vaûi cao su. SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 54 . Khung in cuûa maùy in coù caùc ngaøm ñeå gaén khuoân löôùi. Do ñoù khi baêng chuyeàn dòch chuyeån khaên caàn in cuõng dòch chuyeån theo. d. phía döôùi khung in coù gaén caùc pittoâng daàu ñeå naâng haï Hình 11: Hình moâ taû vò trí cuûa khung in khung. Dao gaït: dao gaït laø coâng cuï ñeå ñaåy.

huùt dao dao gaït treân khuoân löôùi saùt vaøo beà maët khuoân löôùi. Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa maùy in: Truyeàn ñoäng cuûa maùy in nhôø vaøo caùc ñoäng cô xoay chieàu khoâng ñoäng boä. Caùc khung tieáp theo cuõng phaûi ñöôïc caân chænh chính xaùc theo ñuùng vò trí in treân khaên ñeå caùc chi tieát in khoâng bò leäch nhau. keùo theo dao gaït tröôït treân beà maët khuoân löôùi. Ñoäng cô bôm daàu neùn daàu vaøo pittoâng ñaåy nam chaâm tröôït doïc theo baøn in. SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 55 . Baêng chuyeàn ñöôïc keùo baèng moät ñoäng cô moät chieàu. treân truïc ñoäng cô coù gaén moät boä caûm bieán toác (Rotary Encoder). dao gaït seõ ñeø saùt leân maët löôùi in. gaït möïc thaám qua khuoân löôùi xuoáng khaên caàn in. Boä caûm bieán toác ñoä naøy seõ ñeám soá voøng quay cuûa ñoäng cô. Khi nam chaâm huùt. sau ñoù ñieàu chænh xaùc khung in vaøo vò trí ñaët khaên treân baêng chuyeàn nhôø vaøo caùc vít ñieàu chænh. ñoäng cô bôm daàu … Khi coù tín hieäu ñieàu khieån taùc ñoäng caùc ñoäng cô naøy seõ hoaït ñoäng theo chöông trình ñieàu khieån. nam chaâm di chuyeån seõ keùo dao gaït di chuyeån. Truyeàn ñoäng naâng haï khung. ñoäng cô quay moät voøng Rotery Encoder seõ cho ra 2048 xung. Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa maùy in nhö sau: Gaén khuoân löôùi vaøo khung in. Nam chaâm ñieän döôùi beä in ñöôïc caáp ñieän. ñoäng cô moät chieàu.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp beân ngoaøi boïc moät lôùp cao su moûng. Baêng chuyeàn cuõng phaûi döøng thaät chính xaùc theo vò trí aán ñònh. Baêng chuyeàn mang theo khaên caàn in di chuyeån ñeán baøn in roài döøng laïi. di chuyeån cuûa nam chaâm gaït dao ñöôïc ñieàu khieån baèng caùc pittoâng daàu. Möïc in ñöôïc raûi ñeàu leân khuoân löôùi. Khung in ñöôïc haï xuoáng saùt maët khaên. 3. Khi nam chaâm tröôït.

Ñeå ñaûm baûo vieäc gaén khuoân thöù hai ñöôïc chính xaùc. neáu nhö daàu nhôùt hay möïc in rôi vaõi xuoáng baêng chuyeàn thì seõ laøm baån khaên khi ñaët khaên leân baêng chuyeàn. Chöông trình gaén khuoân löôùi: Tröôùc khi cho maùy in hoaït ñoäng theo chöông trình ñöôïc choïn thì ta phaûi gaén caùc khuoân löôùi vaøo khung maùy in. 4. Haï khung: khung maùy in ñöôïc haï xuoáng ñeå gaén khuoân löôùi vaøo. ta vaïch phaán taïi boán loã ñònh vò ôû caùc goùc khuoân thöù nhaát xuoáng baêng chuyeàn. Phöông phaùp nhö sau: Naâng khung: muoán baêng chuyeàn dòch chuyeån thì khung in phaûi ñöôïc naâng leân. vaø hoaït ñoäng laïi dieãn ra tieáp tuïc nhö treân. b. Laøm töông töï cho caùc khuoân coøn laïi.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG - Ñoà aùn toát nghieäp Khung ñöôïc naâng leân vaø baêng chuyeàn tieáp tuïc di chuyeån ñeán khung in thöù hai. böôùc naøy goïi laø gaén löôùi. nhö theá khuoân thöù nhaát vaø caùc khuoân coøn laïi seõ khôùp nhau. Caùc chöông trình hoaït ñoäng cuûa maùy in: a. Caên cöù vaøo boán vaïch phaán treân baêng chuyeàn ta gaén khuoân löôùi thöù hai theo caùc vaïch ñoù. Chöông trình röûa baêng chuyeàn goàm caùc böôùc sau: SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 56 . Chöông trình röûa baêng chuyeàn: Trong quaù trình in. do ñoù chöông trình röûa baêng nhaèm lau röûa baêng chuyeàn saïch seõ tröôùc khi in khi ñoù seõ khoâng laøm baån khaên. Dòch baêng: baêng chuyeàn ñöôïc dòch chuyeån vaø döøng laïi khi boä ñeám ñeám ñeán 307200 töùc baèng ñoä daøi töø vò trí khung in thöù nhaát ñeán khung in thöù hai. Gaén khuoân: tröôùc tieân ta phaûi gaén khuoân löôùi thöù nhaát vaøo vò trí khuoân ñaàu tieân.

d. Quay laïi böôùc ñaàu tieân. c. Haï khung xuoáng. Chöông trình in moät laàn seõ thöïc hieän lieân tuïc theo voøng laëp cho ñeán khi coù tín hieäu döøng. Ñoà aùn toát nghieäp Naâng khung: khung ñöôïc naâng leân ñeå baêng Khi khung ñaõ ñöôïc naâng leân. Gaït dao (tuøy theo vò trí dao naèm beân traùi hay phaûi maø dao seõ ñöôïc gaït sang phaûi hay traùi).GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG chuyeàn coù theå chuyeån ñoäng. Chöông trình in moät laàn: Chöông trình in moät laàn thöïc hieän vieäc in leân saûn phaåm. Chöông trình goàm caùc böôùc: Naâng khung (neáu khung chöa ñöôïc naâng). Haï khung xuoáng. Chöông trình chæ ñöôïc thöïc hieän khi maãu chi tieát khoâng ñoøi hoûi choàng maøu quaù khít nhau. Chöông trình in hai laàn: Chöông trình in naøy töông töï nhö chöông trình in moät laàn. nhöng dao gaït seõ gaït hai laàn. baêng chuyeàn di chuyeån vaø ñoäng cô röûa hoaït ñoäng ñeå röûa. Baêng chuyeàn mang theo khaên caàn in di chuyeån ñeán roài döøng laïi taïi vò trí khung. Gaït dao töø phaûi sang traùi roài gaït dao töø traùi sang phaûi. Baêng chuyeàn mang theo khaên caàn in di chuyeån ñeán roài döøng laïi taïi vò trí khung. dao gaït seõ gaït ngang qua khuoân löôùi ñaåy pheát möïc in leân saûn phaåm roài dao döøng laïi. Chöông trình in moät laàn coù caùc böôùc sau: Naâng khung (neáu khung chöa ñöôïc naâng). Trang 57 SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN . Quay laïi böôùc ñaàu tieân. Ñoäng cô röûa vaø baêng chuyeàn hoaït ñoäng cho ñeán khi coù tín hieäu döøng môùi ngöng. vì khi gaït dao hai laàn coù theå laøm leäch khaên in xeâ dòch vaø lôùp möïc in seõ daày hôn in moät laàn.

Chöông trình döøng: Ñoà aùn toát nghieäp Chöông trình döøng khi coù tín hieäu goïi döøng thì seõ döøng caùc chöông trình khaùc laïi vaø Reset keùo dao gaït veà phía phaûi khung roài döøng taát caû laïi. SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 58 .GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG e.

1 I2. Baêng chuyeàn dòch chuyeån nhanh khi soá ñeám chöa ñaït 266240 vaø döøng laïi khi soá ñeám ñaït 307200.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG CHÖÔNG IV: Ñoà aùn toát nghieäp CHÖÔNG TRÌNH ÑIEÀU KHIEÅN HEÄ THOÁNG MAÙY IN HOA VAÊN DUØNG PLC 1. Caùc nuùt aán goïi chöông trình: • Röûa baêng • Gaén löôùi • In moät laàn • In hai laàn • Döøng I0. Caùc ngoõ ra • Naâng khung SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Q0.2 I0. chaäm. Qui ñònh moät soá tieáp ñieåm vaø cuoän daây trong chöông trình ñieàu khieån a.4 I1. Caùc coâng taéc haønh trình • Giôùi haïn khung naâng • Giôùi haïn khung haï • Giôùi haïn dao gaït beân traùi • Giôùi haïn dao gaït beân phaûi c. Caùc yeâu caàu coâng ngheä cuûa heä thoáng maùy in: Khung maùy in khoâng ñöôïc pheùp naâng leân khi dao ñang gaït. Tröôùc khi haï khung baêng chuyeàn dòch chuyeån vôùi 2 toác ñoä nhanh. Khi ñoäng cô keùo baêng chuyeàn quay ñöôïc moät voøng thì töông öùng baêng chuyeàn dòch chuyeån ñöôïc 1 cm.1 I0.2 I1.0 • Giôùi haïn dao gaït nhanh beân traùi • Giôùi haïn dao gaït nhanh beân phaûi I2.2 b.3 I2. Trong caùc chöông trình in neáu dao ñang naèm beân traùi thì seõ ñöôïc gaït sang phaûi vaø ngöôïc laïi.3 I0. 2.0 I2.0 I0.3 Trang 59 . Baêng chuyeàn khoâng ñöôïc dòch chuyeån khi khung ñaõ ñöôïc haï xuoáng vaø khoâng ñöôïc haï khung khi baêng chuyeån ñang dòch chuyeån.

6.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG • Haï khung Q0.6 • Dao gaït sang phaûi. chaäm Q0.6 noái vaøo ngoõ ra cuûa Rotary Encoder Q2.0 Söû duïng boä ñeám HSC 1 vôùi caùc ngoõ vaøo I0. chaäm Q0.1 Q0. nhanh Q0.7 • Nam chaâm • Phanh haõm ñieän Q1. I1.5 • Dao gaït sang phaûi. I1.2 Q0.1 SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 60 . I0.4 • Dao gaït sang traùi.1 Ñoà aùn toát nghieäp • Baêng chuyeàn chaïy nhanh • Baêng chuyeàn chaïy chaäm • Dao gaït sang traùi.0. nhanh Q0.7.0 Q1.3 • Ñoäng cô röûa baêng chuyeàn I0.

Chöông trình gaén löôùi: START HAÏ KHUNG GIÔÙI HAÏN KHUNG HAÏ Yes No DELAY 1 GIAÂY GAÏT DAO SANG PHAÛI GIÔÙI HAÏN DAO BEÂN PHAÛI Yes No DÖØNG SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 61 . Löu ñoà giaûi thuaät caùc chöông trình a.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp 3.

Chöông trình in moät laàn: DÖØNG No SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Yes BOÄ ÑEÁM ÑEÁM ÑEÁN 307200 ? Trang 62 (2 ) (1 ) . Chöông trình röûa baêng chuyeàn: START NAÂNG KHUNG START GIÔÙI HAÏN KHUNG NAÂNG KHUNG NAÂNG Yes No BAÊNG CHUYEÀN GIÔÙI HAÏN DÒCH CHUYEÅN KHUNG NAÂNG Yes BAÊNG CHUYEÀN DÒCH CHUYEÅN VÔÙI TOÁC ÑOÄ NHANH No DELAY 3 GIAÂY ÑOÄNG CÔ RÖÛA HOAÏT ÑOÄNG No BOÄ ÑEÁM ÑEÁM ÑEÁN 266240 ? No COÙ TÍN Yes HIEÄU DÖØNG ? BAÊNG CHUYEÀN Yes DÒCH CHUYEÅN VÔÙI TOÁC ÑOÄ CHAÄM c.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp b.

GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp (1 ) (2 ) TAÙC ÑOÄNG VAØO PHANH HAÕM HAÏ KHUNG GIÔÙI HAÏN KHUNG HAÏ Yes DALAY 1 GIAÂY No TAÙC ÑOÄNG VAØO NAM CHAÂM DELAY 1 GIAÂY DAO GAÏT NHANH GIÔÙI HAÏN DAO GAÏT NHANH ? No SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Yes (3 ) Trang 63 (2 .

Chöông trình in hai laàn: BAÊNG CHUYEÀN DÒCH CHUYEÅN VÔÙI TOÁC ÑOÄ NHANH SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 64 I II III .GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp (3 ) DAO GAÏT CHAÄM START (2 ) GIÔÙI NAÂNG KHUNG HAÏN GAÏT DAO Yes No DÖØNG DAO GIÔÙI HAÏN KHUNG NAÂNG Yes No d.

GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp I II III BOÄ ÑEÁM ÑEÁM ÑEÁN 266240? Yes BAÊNG CHUYEÀN DÒCH CHUYEÅN VÔÙI TOÁC ÑOÄ CHAÄM No BOÄ ÑEÁM ÑEÁM ÑEÁN 307200? Yes TAÙC ÑOÄNG VAØO PHANH HAÕM No HAÏ KHUNG GIÔÙI HAÏN KHUNG HAÏ Yes DALAY 1 GIAÂY No TAÙC ÑOÄNG VAØO NAM CHAÂM SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 65 IV III .

GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp IV III DELAY 1 GIAÂY DAO GAÏT NHANH SANG TRAÙI GIÔÙI HAÏN DAO GAÏT NHANH ? Yes No DAO GAÏT CHAÄM GIÔÙI HAÏN GAÏT DAO Yes No DÖØNG DAO DELAY 2 GIAÂY DAO GAÏT NHANH SANG PHAÛI SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 66 V VI III .

GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp V VI III GIÔÙI HAÏN GAÏT DAO NHANH Yes No DAO GAÏT CHAÄM. Chöông trình START döøng: NGAÉT DÖØNG CAÙC CHÖÔNG TRÌNH KHAÙC DAO ÔÛ GIÔÙI HAÏN BEÂN PHAÛI? Yes DÖØNG No ÑÖA DAO VEÀ GIÔÙI HAÏN BEÂN PHAÛI SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 67 . SANG PHAÛI GIÔÙI HAÏN GAÏT DAO? Yes No DÖØNG DAO e.

GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG 4. Chöông trình ñieàu khieån daïng LAD Ñoà aùn toát nghieäp SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 68 .

GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG

Ñoà aùn toát nghieäp

SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN

Trang 69

GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG

Ñoà aùn toát nghieäp

SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN

Trang 70

GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG

Ñoà aùn toát nghieäp

SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN

Trang 71

GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 72 .

GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG

Ñoà aùn toát nghieäp

SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN

Trang 73

GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG

Ñoà aùn toát nghieäp

SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN

Trang 74

GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG

Ñoà aùn toát nghieäp

SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN

Trang 75

GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 76 .

GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 77 .

GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 78 .

GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 79 .

GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 80 .

GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 81 .

GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 82 .

GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 83 .

GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 84 .

GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 85 .

GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 86 .

GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 87 .

GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 88 .

GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 89 .

GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 90 .

GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 91 .

GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 92 .

GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 93 .

0. Chöông trình ñieàu khieån daïng STL NETWORK 1 //KHAI BAO SU DUNG BO DEM TOC DO CAO LD SM0.1 R M0.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp 5. 255 SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 94 .

0 AN M21.1 AN M21.1 O M3.1 NETWORK 9 LD M1. SMB47 1.0 O M1.0 AN M21.2 //GOI CHUONG TRINH GAN KHUON LUOI //GOI CHUONG TRINH RUA BANG CHUYEN //GOI CHUONG TRINH IN 1 LAN //GOI CHUONG TRINH IN 2 LAN //GOI CHUONG TRINH DUNG //DIEU KHIEN NANG KHUNG //DIEU KHIEN HA KHUNG //DIEU KHIEN BANG CHUYEN DI CHUYEN NHANH SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 95 .0 O M3.0 O M2. 0 +0.3 CALL 0 NETWORK 3 LDN M21.3 CALL 2 NETWORK 5 LDN M21.2 CALL 3 NETWORK 6 LD SM0.2 AN M21.3 CALL 1 NETWORK 4 LDN M21.1 AN M21.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG R MOVB HDEF MOVD T37.1 = Q0.0 AN M21. 10 204.2 AN M21.0 = Q0.0 CALL 4 NETWORK 7 LD M0.1 AN M21. SMD48 Ñoà aùn toát nghieäp NETWORK 2 LDN M21.1 O M0.2 O M2.0 NETWORK 8 LD M2.

0 O M13.3 O M3.1 NETWORK 17 MEND NETWORK 18 SBR 0 //DIEU KHIEN BANG CHUYEN DI CHUYEN CHAM //DIEU KHIEN DAO GAT SANG TRAI.6 = Q0.0 NETWORK 16 LD M12.7 NETWORK 15 LD M10.2 Ñoà aùn toát nghieäp NETWORK 10 LD M2.4 = Q0.0 O M14.6 O M3.7 O M4.3 = Q0. CHAM //TAC DONG NAM CHAM //TAC DONG PHANH HAM DONG CO //CHUONG TRINH GAN LUOI SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 96 .7 O M2.5 NETWORK 13 LD M0.4 NETWORK 12 LD M2.6 NETWORK 14 LD M0.5 O M3. NHANH //DIEU KHIEN DAO GAT SANG PHAI.7 = Q0. NHANH //DIEU KHIEN DAO GAT SANG TRAI.5 = Q0. CHAM //DIEU KHIEN DAO GAT SANG PHAI.4 O M3.2 Q0.1 O M13.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG O = M3.6 O M4.6 O M2.7 O M3.3 NETWORK 11 LD M2.0 = Q1.1 = Q1.0 O M12.

3 AN Q0.1 EU O M0.2 EU R M0.1 A I1. 1 SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 97 .1 S M21.2 AN Q0.0.0.3 = M0.3 A I2.3 EU R M0.3 AN I2.6.1 A I1. 1 R T37. 1 NETWORK 20 LD M21.1.1 //HA KHUNG XUONG NETWORK 21 //DAO GAT NHANH SANG PHAI LD M21.1 A I1.3 A I2.1 AN I1.7. 1 R M10.1. 1 NETWORK 23 //DAO DUNG LAI LD M21.0 S M21. 1 S M0. 1 R M21.7.6. 1 NETWORK 22 //DAO GAT CHAM SANG PHAI LD M21.2 EU S M0.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp NETWORK 19 //NHAN NUT GOI CHUONG TRINH GAN KHUON LUOI LD I0. 1 NETWORK 24 RET NETWORK 25 SBR 1 //CHUONG TRINH RUA BANG CHUYEN NETWORK 26 //NHAN NUT GOI CHUONG TRINH RUA BANG CHUYEN LD I0.

2 AN Q0.2 ALD AN M1.2 //NANG KHUNG LEN Ñoà aùn toát nghieäp //CHAY BANG CHUYEN NETWORK 29 //DELAY 3 GIAY (Truoc khi mo dong co rua) LD M1.3 = M2.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG NETWORK 27 LD M21.0 NETWORK 35 LD M21.2 TON T38.2 A I1.0 NETWORK 31 RET NETWORK 32 SBR 2 //CHUONG TRINH IN MOT LAN //DONG CO RUA HOAT DONG NETWORK 33 //NHAN NUT GOI CHUONG TRINH IN 1 LAN LD I0.2 AN Q0.2.2 S M21.0 LD I1.0 AN I1.2 AN Q0.2 AN M2.2 AN Q0.2 EU O M2.0 AN I1. 1 NETWORK 34 LD M21.0 //NANG KHUNG //BANG CHUYEN DICH CHUYEN VOI TOC DO NHANH SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 98 . +20 NETWORK 30 LD M1.0 NETWORK 28 LD M21.2 A T38 = Q2.3 = M1.2 O M1.0 EU O M1.0 = M1.

2 AN Q0.0.2. 1 NETWORK 43 //DELAY 1 GIAY (Truoc khi gat dao) LD M20. 1 NETWORK 38 //TAC DONG VAO PHANH HAM DE DUNG BANG CHUYEN LD M21.3 = M2. SMD48 R M20.0. 1 M20. +10 MOVD +0. 1 S M12.1 TON T39.0 HSC 1 NETWORK 37 //BANG CHUYEN DICH CHUYEN VOI TOC DO CHAM LD M21.2 AD= SMD48.2.1 AN I1. +266240 R M2.0. 1 S M2. 1 NETWORK 40 LD T39 O M2.1 A I1.1 //HA KHUNG NETWORK 41 //DELAY 1 GIAY (Truoc khi tac dong nam cham) LD M12. 1 NETWORK 39 //DELAY 1 GIAY (Truoc khi ha khung) LD M12.3 AN Q0.3 TON T40. 1 S M20.2. +10 SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 99 .2 TON T41. +10 NETWORK 42 //TAC DONG NAM CHAM (de hut dao gat) LD T40 EU S M12.1.3.2 AD= SMD48. 1 //KICH BO DEM Ñoà aùn toát nghieäp NETWORK 36 LD M20. +307200 R M2.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG EU S S M2.3.

0 AN M2. 1 NETWORK 47 //DAO DUNG LAI LD M21.2 ALD EU R M2.0 AN I1.7 AN Q0.0 A T41 LPS AN I2.4 A I2.3 O M2.3 = M2.2 AN M2.2 LD I2.0.3 NETWORK 48 LD M20. 1 S M2.4 Ñoà aùn toát nghieäp //DAO GAT NHANH (Sang trai neu dao o ben phai va NETWORK 45 //DAO GAT CHAM (Sang phai) LD M2.7.5 AN M2.7. 2 = M20.3 R M20.6 LPP AN I2. 1 R M2. 1 S M2.0 O I2.6 A I2.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG NETWORK 44 nguoc lai) LD M12.7 = M2. 1 R M12.1 R M20.2 AN Q0.5.5.2.2.6 AN M2.2 AN M2. 1 NETWORK 46 //DAO GAT CHAM (Sang trai) LD M2.4 AN M2.5 = M2.0 //NANG KHUNG LEN SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 100 .

0 R T39.1.4.2 AN Q0. +307200 R M3.3 AD= SMD48.2 AN Q0.4 HSC 1 //KICH BO DEM NETWORK 56 //BANG CHUYEN DICH CHUYEN VOI TOC DO CHAM LD M21.1 //DELAY 1 GIAY (Truoc khi ha khung) SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 101 . 1 S M13.3 EU O M3.2.2 AN M3. 1 NETWORK 57 //TAC DONG VAO PHANH HAM DE DUNG BANG CHUYEN LD M21.0 EU S M3. 2 NETWORK 50 RET NETWORK 51 SBR 3 //CHUONG TRINH IN 2 LAN Ñoà aùn toát nghieäp NETWORK 52 //NHAN NUT GOI CHUONG TRINH IN 2 LAN LD I0. 1 NETWORK 55 LD M20.3. 1 NETWORK 58 LD M13.3 A I1.3.3 S M21. +266240 R M3.0 //NANG KHUNG NETWORK 54 //BANG CHUYEN DICH CHUYEN VOI TOC DO NHANH LD M21. 1 S M20.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG NETWORK 49 LD M2. 1 S M3. 1 NETWORK 53 LD M21.3.3 = M3.0 AN I1.2.3 AD= SMD48.

5. 1 //HA KHUNG Ñoà aùn toát nghieäp NETWORK 59 LD T42 O M3. 1 NETWORK 66 //DELAY 2 GIAY (Truoc khi gat dao de in lan 2) SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 102 .1 AN I1.7 = M3.6.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG TON MOVD R T42. +10 NETWORK 61 //TAC DONG NAM CHAM (de hut dao gat) LD T43 EU S M13. SMD48 M20. 1 S M3. 1 NETWORK 65 //DAO DUNG LAI LD M21. +10 +0.1 NETWORK 60 //DELAY 1 GIAY (Truoc khi tac dong nam cham) LD M13.0.5.0 EU R M3.4.6 TON T44. 1 NETWORK 62 //DELAY 1 GIAY (Truoc khi gat dao) LD M20. +10 NETWORK 63 LD M13.3 = M3.6.4 A I2.6 AN M3.3 AN Q0. 1 S M22.0 AN M3.1 A I1.0. 1 S M20.3 TON T43.0 A T44 AN I2.1 R M20.4 //DAO GAT NHANH IN LAN 1 (Gat sang trai) NETWORK 64 //DAO GAT CHAM (Sang trai) LD M3.3 A I2.2 AN Q0.

0.4 AN M3.0 AN I1.2 AN M3.3 R M22.3 A I2. 1 R M13.7. 1 S M3.0.7 AN Q0.5 = M3. 2 NETWORK 72 RET NETWORK 73 SBR 4 NETWORK 74 LD I0.2 AN Q0.0 R T42.5 AN M3. +20 Ñoà aùn toát nghieäp NETWORK 67 LD M13. 1 = M20.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG LD TON M22.7.0 T45.7 NETWORK 70 LD M20.0 A T45 AN I2.3 = M3.2 EU R M3.0. 1 NETWORK 69 //DAO DUNG LAI LD M21.6 //DAO GAT NHANH IN LAN 2 (Gat sang phai) NETWORK 68 //DAO GAT CHAM (Sang phai) LD M3. 2 R M22.2 AN M3.6 A I2.7 EU O M3.4 //CHUONG TRINH DUNG //NHAN NUT CHUONG TRINH DUNG //NANG KHUNG LEN SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 103 .0 NETWORK 71 LD M3.

1 NETWORK 77 //DAO DUNG LAI LD I2. 1 R M31.7.7 AN I2. 248 M31. 1 //DAO GAT NHANH SANG PHAI Ñoà aùn toát nghieäp NETWORK 75 LD M31.7.2 = M4.GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG EU R S M0.0.6 NETWORK 76 //DAO GAT CHAM SANG PHAI LD M4. 1 NETWORK 78 RET SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 104 . 1 S M4.7.6 A I2.7.7.3 EU R M31.2 R M4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful