PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.

133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ppftmPm&Sifpepfwdkufzsufa&;
jidrf;csrf;a&;'dDrdkua&pDa&;vlYtcGifhta&;
PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM
CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ၏ ဟန္ျပ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးႏွင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အမွတ္စဥ္ - ၁၃၃

ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ အစဥ္းစား
အဆင္ျခင္မဲ့ မူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ ႀကီးထြားလာေသာ
တိုင္းရင္းသား ေရးရာ ျပႆနာမ်ား
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

1

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

က်ိဳင္းတံု ေဆြးေႏြးပြဲ ရက္ေရႊ႕၊ ဝ နယ္ စစ္ေရး
တင္းမာဆဲ
ေက်ာ္ခ| July 5, 2013 IRRAWADDY

ျမန္မာတပ္က အင္အားျဖည့္တင္းၿပီး တပ္စြဲထားသလို UWSA ဘက္ကလည္း ခုခံကာကြယ္ရန္
စစ္ေရးအရ ျပင္ဆင္ (ဓာတ္ပံု – SHAN)

၀ျပည္ ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (UWSA) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီ ဒုတိယ ဥကၠဌ (၃) ဦးသိန္းေဇာ္ ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔တို႔
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမည့္
ဦးေအာင္ျမင့္က

ပြဲကို

ရက္ေရႊ႕လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း

ေျပာသည္။အစိုးရ

UWSA

စစ္တပ္ႏွင့္

UWSA

ေျပာေရး

ဆိုခြင့္ရွိသူ

တပ္မ်ားအၾကား

လက္ရွိစစ္ေရးတင္းမာေနေသာ အေျခအေန ေျပလည္ေရးအပါအဝင္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ကိစၥ အခ်ဳိ႕
ေဆြးေႏြး

ၾကရန္

“လိုအပ္ခ်က္အခ်ဳိ႕”

က်ဳိင္းတံုၿမိဳ႕တြင္

ရွိေနသည့္အတြက္

ယေန႔စီစဥ္ထားေသာ္လည္း
ယင္းသို႔

UWSA

ဘက္က

ရက္ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း

သိရသည္။“မူလက ၅ ရက္ေန႔ က်ဳိင္းတံုမွာေတြ႔ဖို႔ ဆက္သြယ္ညွိႏႈိင္းၿပီး ေဆြးေႏြးလာတယ္၊
က်ေနာ္တို႔ ဒီဘက္က အေျခအေနအရ နည္းနည္း ျပင္ဆင္မႈေလးဘာေလး၊ လိုေနေသးလို႔
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

2

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ဒါေၾကာင့္မို႔

ေနာက္ရက္ပိုင္းေရႊ႕ထားလိုက္တယ္၊

ဘက္ကလည္း

သေဘာတူပါတယ္၊

ဒီေန႔ေတာ့

ျပန္ၿပီးေတာ့ညွိႏႈိင္းတာကို

က်ေနာ္တို႔

ေဆြးေႏြးပဲ

ဦးသိန္းေဇာ္တို႔

မျဖစ္ဘူးေပါ့”

ဟု

ဦးေအာင္ျမင့္ က ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။ေနာက္ထပ္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၾကမည့္ရက္ကို အတိအက်
မေျပာႏိုင္ေသးေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ယခုလလယ္ပိုင္းမွာ ျဖစ္ေျမာက္မည္ဟု ခန္႔မွန္းေၾကာင္း၊

ေတြ႔ျဖစ္ပါက က်ဳိင္းတံု သို႔မဟုတ္ ပန္ဆန္းၿမိဳ႕တို႔တြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေၾကာင္း ဆက္ေျပာသည္။
လက္ရွိ ႏွစ္ဖက္ စစ္ေရး တင္းမာမႈျဖစ္ပြားေနျခင္းအား ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ

ဦးသိန္းစိန္ထံသို႔လည္း UWSA က စာပို႔ အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ထို႔အျပင္
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး

မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္

UWSA

ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆံုရန္ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ဆံုမည့္ အခ်ိန္ကာလ သတ္္မွတ္ထားျခင္း မရွိေသးဟု
ဆိုသည္။ သံလြင္ျမစ္ အေရွ႕ျခမ္း ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ UWSA ၁၇၁
စစ္ေဒသ လႈပ္ရွားနယ္ေျမအတြင္းက ‘ဝ’ တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို အစိုးရ
စစ္တပ္မ်ားက ပိတ္ဆို႔ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အစိုးရဘက္က

အေၾကာင္းၾကားလာၿပီးေနာက္ ယမန္ေန႔ကစ၍ လမ္းမ်ား ျပန္ဖြင့္ေပးထားသည္ဟု UWSA ဘက္က
ေျပာသည္။“အစကေတာ့ စစ္တပ္က က်ေနာ္တို႔ သြားလာမႈကို အားလံုး ပိတ္ဆို႔ထားတယ္ေလ၊
အခု

ေနာက္ဆံုး

ၾကားသိရသေလာက္ေတာ့

ျပန္ေပးထားပါတယ္၊

ေဆြးေႏြးမယ္၊

စာပို႔ထားတယ္ဆိုေတာ့

ျပန္ၿပီးေတာ့

ညွိႏႈိင္းမယ္။

တဖက္ကလည္း

အသင့္အသင့္

သြားလာခြင့္ေတြ

က်ေနာ္တို႔လည္း

သမၼတႀကီးဆီ

နည္းနည္းေပ်ာ့လာတာေပါ့”

ဟု

ဦးေအာင္ျမင့္

ကေျပာသည္။အစိုးရက UWSA ၏ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ရွိ ၁၇၁ စစ္ေဒသ လက္ေအာက္ခံ
တပ္စခန္း အခ်ဳိ႕ကို ယခုလ ၇ ရက္အတြင္း ရုတ္သိမ္း ေပးရန္၊ ရာဘာၿခံမ်ား၊ ၿမိဳ႕သစ္၊ ရြာသစ္မ်ား
တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္မႈမ်ားမျပဳလုပ္ရန္၊

ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ

ခရီးမသြားျခင္း

မျပဳရန္ႏွင့္

စစ္ဝတ္စံုမ်ားဝတ္ဆင္ျခင္း၊ လက္နက္မ်ား ကိုင္ေဆာင္သြားလာျခင္းမျပဳရန္ ေတာင္းဆိုထားျခင္းကို
UWSA

ဘက္က

လက္မခံရာကေန

စစ္ေရး

တင္းမာမႈမ်ား

ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ယေန႔ထိ

ေနာက္ဆံုးအေျခအေနမွာ UWSA သြားလာေရး လမ္းေၾကာင္းေတြကို အနည္းငယ္ ျပန္လည္
ဖြင့္ေပးထားျခင္းမွ
အစိုးရဘက္က

လြဲ၍

စစ္ေရးတင္းမာမႈက

လက္နက္ႀကီး

ယခင္အတိုင္းပင္

လက္နက္ငယ္မ်ား၊

ရွိေၾကာင္း

စစ္သားႏွင့္

သိရသည္။

လက္နက္ခဲယမ္း

အင္အားျဖည့္တင္းၿပီး တပ္စြဲထားသလို UWSA ဘက္ကလည္း ခုခံကာကြယ္ရန္ စစ္ေရးအရ
ျပင္ဆင္မႈေတြ

ရွိေၾကာင္း

ဦးေအာင္ျမင့္က

ေျပာသည္။ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား

စစ္ေရးတင္းမာမႈ

ျဖစ္ပြားေနရာအနီးတြင္ ေဒသခံေက်းရြာမ်ားရွိေနေၾကာင္း၊ အကယ္၍ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္လာခဲ့လွ်င္
ယင္းေက်းရြာမ်ားကို

တိုက္ပြဲမျဖစ္ပြားလိုဘဲ

ထိခိုက္မႈမ်ားရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊

ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းလိုေၾကာင္း၊

ထို႔ေၾကာင့္

UWSA

တိုက္ပြဲအေျခအေနမွာ

အေနျဖင့္

အစိုးရစစ္တပ္

အေပၚမွာဘဲ မူတည္ေၾကာင္း UWSA ဘက္က ေျပာသည္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

3

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

NBF y à

â
è„mé
è‡ ßè၁၅ ~Þ
y á
äo ë
èäĈë
è~ë
å
ä}ßi é
o â
èä„è‡ ßèj ê
æ

à
6 pã
…à

â
… 2013 - 01:17 GMT BBC

y à

â
è„mé
è‡ ß芅 â

ĉâ
äo ë
æ
èäĈë
è~ë
å
i ê

è~
„j à

â
y à

â
è„mé
è‡ ßè‚ê
ßèy à
èy i é
â
ä„è~Þ
y á
®„ì
‚é
èy à

â
è„mé
è‡ ßè‚ê
ßè{á
‚à
i „i é
â
y né~Þ
y á
®j ê

è
Š‚ê
ă
à
è‡ ßè‚ê
ßè~Þ
y á
®‚ë

ä{‡ … â
èo à
æ

â
„ß {á
‚à
i ä„ná
â

y á
®ဝ,{á
‚à
i „i é
â
y né

y á
®i ƒ }é
è
Š‚ê
ă
à
è‡ ßè~Þ
y á
®Šmé
节ê
ă
à
è‡ ßè‚ê
ßèë
æ
ð
ç

ă
èy à
èy i é
â
ä„è~Þ
y ány å
çy à

â
è„mé
è‡ ßè~Þ
y á၁၅
j â}å
çë
å
ns
ç é
èz ßèy å
çs á
ä}ßméy à

â
è„mé
è‡ ßè~Þ
y á
‚ê
ßèƒ é
{ ä„è„ì

è NBF က Žèná
èy å
ç
Š… â

ĉâ
æ
äo ë
èäĈë
è~ë
å

ä} ç

ç
‚}i é
}é
ä}î
~s é
äy ßé
‚ì
ßi ê

è~‚ì
ß~Þ
¯
NBFက î
‚}é
‚ßĈà

â

Šy ë
i é
Šä„èñ
i á
èy å
ç
ƒ é
{ „ƒ é

} né
o à

â
„ß®ë
å
ns
ç é
èŠâ


ă


æ
o à

â
„ß
î
~mé
o mé
ä„èäy ë
i à
â
…ô
y é
äy ßé
z å
„ì
à
y à

â
è„mé
è‡ ß节y é
äy ë
®Ĉà

â

ä„è~Þ
y á
Š‚y é
äy ë
i à
â
~mé
y à

â
z ßèð

è~s ߄ì

äy ë}å
ç

èä~Þ

èƒ mé
芅 â

ĉâ
æäo ë
èäĈë
è~ë
åi ê

è~‚ƒ é
çŠäï
i ßmé
è
Š… â

ĉâ
æäo ë
èäĈë
è~ë
åy i é
‚ƒ é
ç„j à

â
y à

â
è„mé
è‡ ßè‚ê
ßè y à
èy i é
â
ä„è~Þ
y á‚ìŠäz ë
äz ë
Šy ë

èä„è‚ì
ĄèŽèŽè… ì
änßက  á
á

i à
äî
â
~ß~Þ
y Ď
¯
y à

â
è„mé
è‡ ßè Š‚y é
äy ënĆé
ènßè ä}ï
i y å
çŠj ê
i é
z å
‚ì
ßy à

â
è„mé
è‡ ßè Šj ë

Š ä„è
ç
i ßi ë
Ď
änßmé
ä„ì
ç
ßi é
ä„è ~ä{ … s é
è ~Þ
†mé

® ë
æ
å
ns
ç é
èŠâ


ă


æ~ä{ î
~mé
o mé
ä„è
ˆ ߅ s é
è î
~s é
äz ßmé

ñ
i á
è y s é
y æ
ç à
â
ç Šä„èi à
n à z å ~Þ
†mé
ä}… à
â
ç NLD က
äj Þ

èäo ßmé
äy ëŠ~Þ
Š†méy î
j ßè {á
‚à
i ä„náŠë
â
å
ä
çy ë… s é
è äî
~ßä}y å
çi à
n ®
â
à
ç

‚à
i ä„ná ä ßmé
â
z å i ä}®  ƒ é
…à
⠊j }é
èi Č က ~Þ
†mé
ï
i
‚ƒ é
ç Šä„è®
y à

â
è„mé
è‡ ßèäy 넇 mé
ç„z à
i é
â
y å
çnßä~®ƒ Ćé
äi ê
è‚Ă
®‡ ƒ æ
p ßy j ë
ä†ä„èny ßäy ë~Þ
å
äo ë
èäĈë
èï
i ‚ƒ é
ç
Šäï
i ßmé
èŽèŽè… ì
änßက  á
á

i à
â
„ì

èî
~~Þ
y Ď
¯

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

4

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

KIO ဟု စြတ္စြဲခံရသူ ဦးလေထာ္ ဘရန္ေရွာင္အား
ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ ခ်မွတ္
ဖနိဒါ | ၾကာသပေတးေန႔၊ ဇူလုိင္လ ၁၈ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၂၁ နာရီ ၀၉ မိနစ္

ခ်င္းမုိင္(မဇိၥ်မ)။ ။ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ KIO အဖြဲ႔ဝင္ဟု သံသယျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရသူ
စစ္ေျပးဒုကၡသည္

ဦးလေထာ္ဘရန္ေရွာင္၏

ေလွ်ာက္လဲခ်က္

ေပးၿပီးေနာက္

ေထာင္ဒဏ္

အမႈကုိ

ႏွစ္

ဇူလိုင္လ

၁၈

ရက္တြင္

ခ်မွတ္လုိက္သည္ဟု

အၿပီးသတ္

သူ၏

ေရွ႕ေန

ဦးဂ်ီမာခါးက ေျပာသည္။

ဦးလေထာ္

ဘရန္ေရွာင္အား

လႊတ္ေပးရန္

ကခ်င္ျပည္နယ္

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕

ဂ်န္မုိင္ေကာင္ရပ္ကြက္မွ

စစ္ေျပးဒုကၡသည္က ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့စဥ္။ (ဓါတ္ပံု :: www.jinghpawkasa.blogspot.com)

“ဒီေန႔ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးတဲ့ေန႔ျဖစ္တယ္၊ ႏႈတ္နဲ႔လည္း ေလွ်ာက္လဲတယ္။ ခဏဆုိရင္ စီရင္ခ်က္
ခ်မယ္ဆုိၿပီး

အမိန္႔ခ်လုိက္တယ္။

ဖတ္ျပၿပီးေတာ့

ဥပေဒအရာရွိက

အမိန္႔ခ်လုိက္တယ္။

အဲဒီစာက

ႏႈတ္နဲ႔

မေျပာဘူး။

နဂုိကတည္းက

စီရင္ခ်က္ခ်တဲ့စာကုိ

ေရးထားၿပီးသားဘဲ။

ဒါကုိ

ၾကည့္ရင္ က်ေနာ့္ဘက္က ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးတာကုိ သူ႔ဘက္က ျပန္သံုးသပ္တာ မရွိဘူးဆုိတာ
ေတြ႔လုိက္ရတယ္”

ဟု

ေရွ႕ေန

ဦးဂ်ီမာခါးက

ေျပာသည္

မြန္းလြဲ

၁၂

နာရီမွစတင္၍

ဦးဘရန္ေရွာင္၏ ေရွ႕ေနက စာရြက္ ၃၀ မ်က္ႏွာပါရွိေသာ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ကုိ ေပးခဲ့ၿပီး မၾကာမီ
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

5

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

မတရားအသင္း ပုဒ္မ ၁၇(၁) ျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီး ဦးျမင့္ထူးက ႀကိဳတင္ ယူေဆာင္လာသာ
စာရြက္ဖတ္ျပကာ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ ခ်မွတ္လုိက္သည္ဟု ေရွ႕ေန ဦးဂ်ီမာခါးက ေျပာသည္။
ပံုမွန္အားျဖင့္ အမႈသည္၏ ေရွ႕ေနက တရားရံုးသုိ႔ အၿပီးသတ္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ကုိ တရားသူႀကီးက

ျပန္လည္ သံုးသပ္ကာ ေနာက္တႀကိမ္ ရံုးခ်ိန္းတြင္ အမိန္႔ခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ခ်က္ခ်င္း
အမိန္႔ခ်မွတ္လုိက္ျခင္းအေပၚ
ဦးဂ်ီမာခါးက

တရားမွ်တမႈ

ေျပာသည္။“တရားရံုးက

မရွိေၾကာင္းကုိ

တရားမမွ်တမႈ

ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရသည္ဟု

မရွိဘူးဆုိတာ

ေရွ႕ေန

ရွင္းရွင္းလင္းလင္း

ေတြ႔ရတယ္။ ဦးဘရန္ေရွာင္ရဲ႕ အမႈက ဥပမာတခုဘဲ။ သက္ေသအေထာက္အထားဘာမွ မရွိဘဲနဲ႔

အမိန္႔ခ်တယ္။ ဒီလုိ အမိန္႔ခ်တာကုိ လံုးဝ တရား မွ်တမႈ မရွိဘူး။ က်ေနာ္တို႔မွာ လံုျခံဳမႈ မရွိဘူး။
ဦးဘရန္ရွာင္က

သူက

တကယ္ဘဲ

KIO

မဟုတ္ခဲ့ဘူးဆုိတာ

က်ေနာ္

သက္ေသေတြနဲ႔

တင္ျပခဲ့တယ္”ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။ဦးဘရန္ေရွာင္၏ အမႈ အၿပီးသတ္ေလွ်ာက္လဲခ်က္
ေပးမည့္

ရံုးခ်ိန္း

ဇြန္လ

၁၃၊

၁၇၊

၂၇

ႏွင့္

ဇူလုိင္လ

၁၁

ရက္ေန႔မ်ား

တြင္ ၄ ႀကိမ္တုိင္တုိင္ ေရႊ႕ဆုိင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ယေန႔ မွာ အပ်က္မကြက္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးရန္
ၿမိဳ႕နယ္

တရားသူႀကီး

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး
စဥ္

ဦးျမင့္ထူးက

ဦးေအာင္မင္းက

ဦးဘရန္ေရွာင္၏ အမႈအား

လႊတ္ေပးမည္ဟု

ေရႊ႕ဆုိင္းခဲ့သည္။ၿပီးခဲ့သည့္

ေမလ

၃၁

ဂ်န္မုိင္ေကာင္ဒုကၡသည္စခန္းသို႔

သြားေရာက္

တရားလႊတ္ေတာ္၏ စီရင္ခ်က္ခ်ၿပီးေနာက္

ေျပာဆုိခဲ့သည္။“ဦးေအာင္မင္းကေန

တပတ္အတြင္း

ရက္ေန႔က

တပတ္အတြင္း
လြတ္ေပးမယ္လို႔

ေျပာတယ္။ ဒီလုိ ဦးဘရန္ေရွာင္ရဲ႕ အမႈကုိ သူ႔စကားနဲ႔သူ မလုပ္ဘူးဆုိရင္ေတာ့ သူ႔စကားကုိ ယံုဖုိ႔

အရမ္းခက္ခဲမယ္” ဟု ေရွ႕ေန ဦးဂ်ီမာခါးက ေျပာသည္။၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔က
ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕
ရဲစခန္းမွ

ဂ်န္မုိင္ေကာင္ရပ္ကြက္ရွိ
ဒုစရုိက္ႏွိမ္ႏွင္းေရးအဖြဲ႔

ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။ေနာက္ပုိင္းတြင္
တရားစြဲဆုိထားျခင္း

ဒုရဲအုပ္

မတရားအသင္း

ျဖစ္သည္။ဦးဘရန္ေရွာင္အား

မတရားအမိန္႔ခ်မွတ္ျခင္းကုိ
ျဖစ္ေၾကာင္း

စစ္ေျပးဒုကၡသည္စခန္းမွေဖာက္ခြဲမႈျဖင့္

ဦးဂ်ီမာခါးက

လာမည့္

အယူခံဝင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဖြဲ႔က

ေျပာင္းလဲ

မတရားအမိန္႔ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္

ပတ္သက္၍

တရားရံုးအဆင့္ဆင့္သုိ႔

ဆက္လက္

ထုိ႔ျပင္

ပုဒ္မ

(၁)

၁၇(၁)ျဖင့္

တပတ္အတြင္း

ေျပာသည္။

ေက်ာ္မ်ဳိးႏုိင္ႏွင့္

အမွတ္

လူထုရွင္းလင္းပြဲ

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

တခု

က်င္းပမည္

6

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

KIO ႏွင့္ အစိုးရ အပစ္ခတ္ ရပ္စဲရန္ ႏိုင္ငံေရး
ေဆြးေႏြးမႈေပၚသာ မူတည္
Post 18 July 2013
By KNG

KIO Sumlut Gam (ဘယ္) နဲ႔ ဦးေအာင္မင္း။ ပုံ - Kachin Net

ႏိုင္ငံေတာ္

သမၼတဦးသိန္းစိန္မွ

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးႏွင့္

ဇူလိုင္လ

အတြင္း တျပည္လံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ေရးထိုးမည္ ဆိုသည့္အေပၚ
ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ ေရးအဖြဲ႔ (KIO) ဖက္မွ ႏိုင္ငံေရးအရေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈတြင္ ႏွစ္ဖက္ယံုၾကည္မႈ
ေပၚသာ မူတည္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ျဖစ္ေျမာက္ရန္အတြက္ အကယ္၍

ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ေဆြးေႏြးမႈတြင္ KIO မွ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ တန္းတူေရး၊ ကိုယ့္ကံၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီး
ေရး ဆိုသည့္အခ်က္မ်ားေတာင္းဆိုမႈကို အစိုးရဖက္မွ အမွန္တကယ္ ေပးလာမည္ဆိုပါကလည္း
အခိုင္အမာယံုၾကည္ရသည့္ အေျခအေနျဖစ္မျဖစ္ သံုးသပ္ရန္လိုေသးေၾကာင္း KIO ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ ဦးဆြမ္လြတ္ဂမ္ (Sumlut Gam) ကေျပာသည္။
“ဇူလိုင္မွာ

တျပည္လံုးအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး

ဘယ္လိုဟာမ်ိဳးအဓိပၸါယ္လဲ

လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ

ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုျပီး

လုပ္မယ္လို႔ေျပာတယ္။ အဲဒါက

က်ေနာ္တို႔

ေမးထားတာရွိပါတယ္။

အဲဒါသူတို႔က ဘာမွ မေျပာေသးဘူး။ ဘာမွမေျပာေသးဘူးဆိုေတာ့ ဘာမွန္းလည္းမသိေသးဘူးေပါ့။
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

7

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

က်ေနာ္တို႔က လက္မွတ္ထိုးဖို႔ မထိုးဖို႔ဆိုတာက က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးဖို႔ ဘယ္ေလာက္ထိ
အယံုအၾကည္ရွိႏိုင္မလဲဆိုတဲ့အေပၚမွာပဲ အဓိကမူတည္တယ္။”
အစိုးရႏွင့္ KIO ေမလအတြင္း ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခ်ိန္ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဖာ္ေဆာင္ေရး

လုပ္ငန္းေကာ္မတီ

ဒုဥကၠဌ

ဦးေအာင္မင္းမွလည္း

ဇူလိုင္လအတြင္း

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ေျပာဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါေျပာဆိုမႈမ်ားရွိေန
ေသာ္လည္း

လက္ရွိအေျခအေနအရ

အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးအလားအလာ

မရွိေသး

ေၾကာင္း

ဦးဆြမ္လြတ္ဂမ္ (Sumlut Gam) ကေျပာသည္။
“က်ေနာ္တို႔

ေဆြးေႏြးပြဲတိုင္း

သူတို႔ကို

တင္ျပထားတာရွိပါတယ္။

ဒါကိုသူတို႔က

အတိအက်

ဘာမွမေျပာေသး ဘူး။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမယ္လို႔ပဲ ေျပာတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ေတာင္းဆိုထားတာ
တကယ္ေပးမလား မေပးဘူးလား၊

အေၾကာင္းေတာ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိမွာေပါ့။ ဒါသူတို႔က မေပးခ်င္လို႔

ဒီလိုအခ်ိန္ဆြဲေနတာျဖစ္မွာေပါ့။

ျမန္ျမန္ေပးလိုက္

တကယ္ေပးမယ္ဆိုရင္ေတာင္
မေရာက္ဘူးလားဆိုတဲ့

ဒါသူတို႔

ရင္ေတာ့

ျမန္ျမန္ျပီးသြားမဲ့ဟာေပါ့။

အခိုင္အမာယံုၾကည္ရေလာက္တဲ့

ေနရာမွာ

က်ေနာ္တို႔က

အဆင့္ေရာက္ျပီလား

အဓိကဆံုးျဖတ္ဖို႔ရွိပါတယ္။

အမ်ားၾကီးသံုးသပ္ရအံုးမယ္။ ရမ္းထိုးလို႔ မရေသးဘူး” ဟု ဦးဆြမ္လြတ္ဂမ္ (Sumlut Gam) က KNG
ကခ်င္သတင္းဌာန သို႔ေျပာသည္။
ဆက္လက္၍

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔

(KIO)ႏွင့္

ျမန္မာအစိုးရကိုယ္စားလွယ္တို႔ၾကား

ျပန္လည္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရးကိုလည္း KIO ၏ နည္းပညာအၾကံေပးအဖြဲ႔ Technical Team ရံုး
တရား၀င္ဖြင့္ျပီး
သိရသည္။

ေနာက္ပိုင္းမွ

ထို႔အတူ

ႏွစ္ဖက္ေတြ႔ဆံုမည့္ရက္မ်ား

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း

ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

၁၁

ဖြဲ႔ျဖင့္

ဖြဲ႔စည္းထားေသာ

ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC)ကလည္း တိုက္ပြဲမ်ား
ျပန္လည္ျဖစ္ပြားေနသည့္အခ်ိန္တြင္

အစိုးရမွ

တျပည္လံုးအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္မည္ဆိုပါက

လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးရန္လိုေၾကာင္း UNFC အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ႏိုင္ဟံသာ
က ေျပာသည္။
“UNFC

အေနနဲ႔က

တျပည္လံုးအပစ္ခတ္

ျဖစ္ဖို႔မလြယ္ဘူး။
ရပ္ဆဲေၾကာင္း

ဘာေၾကာင့္ဆိုေတာ့

ေၾကညာဖို႔လိုတယ္။

အခု

အစိုးရဘက္ကလုပ္မယ္ဆိုရင္
UNFC

မွာ

တခ်ိဳ႕အဖြဲ႔က

အပစ္ရပ္မယ္ဆိုတဲ့ဟာက

ျဖစ္ႏိုင္ဖို႔

အခုထိတိုက္ေနၾကတုန္းပဲ အပစ္မရပ္ ေသးဘူး။ ဥပမာ ကခ်င္တို႔ ပေလာင္တို႔ေပါ့ေနာ္။ အဲဒါေတြ
ရပ္ႏိုင္ေအာင္မလုပ္ႏိုင္ေသးပဲနဲ႔
အလားအလာမရွိေသးဘူး။
တျပည္လံုး

အားလံုးကို

က်ေနာ္တို႔လည္း

အပစ္ခတ္ရပ္ဆဲေရး

အဲဒီလိုလုပ္လို႔မရေသးဘူး၊

အေျပာင္းအလဲေတြ

ျငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ

အခုက

သူတို႔မွာ

သိပ္လိုခ်င္တယ္

ဆိုတဲ့ဟာကို ျပခ်င္လို႔ေပ့ါေလ” ဟု KNG ကခ်င္သတင္းဌာန သို႔ေျပာသည္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

8

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ထို႔ျပင္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျပီျဖစ္ေသာ လက္နက္ကိုင္
အဖြဲ႔မ်ားလည္း

တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္

အေလးထားေဆြးေႏြးရန္

လိုအပ္ သည္ဟု UNFC အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ႏိုင္ဟံသာက ေျပာသည္။
“အဓိကရွမ္းနဲ႔ ေပါ့ SSPP ေရာ RCSS ေရာ ေတာင္ပိုင္းေျမာက္ပိုင္း ႏွစ္ဖြဲ႔စလံုးနဲ႔ ျဖစ္ေနတယ္။
ေနာက္ျပီး

အပစ္ရပ္ႏိုင္ဖို႔

ဆိုတဲ့ေနရာမွာ

သြားကပ္ေနတဲ့ဟာမ်ိဳးကိုလည္း

ကြာေပးဖို႔လိုမယ္။

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုတဲ့ဟာကိုလည္း
ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ေဆြးေႏြးမလဲ၊

အစိုးရတပ္ဖက္က

ယံုၾကည္မႈရွိဖို႔ေပါ့။

အေသအခ်ာညွိႏိႈင္းခ်မွတ္ဖို႔လိုမယ္။

ဘယ္လိုအခ်က္

တခ်ိဳ႕သူမ်ားဌာနခ်ဳပ္နားမွာ

ေတြကိုေဆြးေႏြးမလဲ၊

ေနာက္

ႏိုင္ငံေရးအရ

ဘယ္ေတာ့ေဆြးေႏြးမလဲ၊
ဘယ္မွာေဆြးေႏြးမလဲ

စသျဖင့္ေပါ့။ ဒါေတြက အေသအခ်ာ ခ်ဖို႔လိုအပ္တဲ့ဟာေတြေလ။”
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လာမည့္ ရက္အနည္းငယ္အတြင္း ေသနတ္သံမ်ား ခ်ဳပ္ျငိမ္းေတာ့မည္ဟု သမၼတ
ေျပာဆိုသည့္ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာျပင္ အပစ္ရပ္ထားေသာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)ႏွင့္ ဇူလိုင္လ
၁၇ ရက္တြင္ အစိုးရတပ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားျပီး ႏွစ္ဖက္က်ဆံုးမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ထို႔ေၾကာင့္
အစိုးရႏွင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမည့္ ကိစၥရပ္သည္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈတြင္
ႏွစ္ဖက္

ယံုၾကည္မႈသည္သာ

အဓိကျဖစ္ေၾကာင္း

KIO

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔

ေခါင္းေဆာင္ ဦးဆြမ္လြတ္ဂမ္ (Sumlut Gam) က ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

9

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

မၾကာမီ ေသနတ္သံစဲမည္ဟု သမၼတေျပာသည့္ေန႔
မြန္ျပည္သစ္ႏွင့္ အစိုးရတပ္ တိုက္ပြဲျဖစ္
ဟသၤာနီ(မြန္ေျမ) | ၾကာသပေတးေန႔၊ ဇူလုိင္လ ၁၈ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၀၉ နာရီ ၅၅ မိနစ္

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ လက္ေအာက္ရွိ ၿမိတ္ခ႐ိုင္တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း အေျခစိုက္ အစိုးရ၏ ခမရ
၅၈၁ တပ္တို႔သည္ ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီခန္႔တြင္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း မြန္ျပည္သစ္
ပါတီ၏

ၿမိတ္ခ႐ိုင္

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ

ေဒသခံတပ္မွဴး

ဗိုလ္ႀကီးတေမာ့ခ်မ္းက

ေခ်ာလ္တန္ေဟာက္စ္တြင္

ရပ္ေတာ့မည္ဟုေျပာၾကားသည့္ေန႔ႏွင့္
ယခုတုိက္ပြဲသည္

မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္

မၾကာမီ

ေျပာသည္။သမၼတဦးသိန္းစိန္က

တစ္ႏုိင္ငံလံုး

ထုိတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားသည့္ေန႔မွာ

အစိုးရစစ္တပ္အၾကား

၁၈

ေသနတ္သံမ်ား
တိုက္ဆိုင္ေနသည္။

ႏွစ္အတြင္း

ပထမဆံုး

ျဖစ္ပြားသည့္ တုိက္ပြဲလည္းျဖစ္သည္။ တုိက္ပြဲသည္ မိနစ္ပိုင္းခန္႔သာၾကာျမင့္ၿပီး မြန္ျပည္သစ္ပါတီ

ဘက္မွ ကင္းေစာင့္တပ္သားႏွစ္ဦး က်ဆံုးခဲ့ၿပီး အစုိးရစစ္တပ္ဖက္မွ အက်အဆံုးႏွင့္ ဒဏ္ရာရ
သူမ်ား

ရွိခဲ့သည္ဟုလည္း

ဗုိလ္ႀကီးတေမာ့ခ်မ္းက

အတည္ျပဳသည္။က်ဆံုးသြား

သည့္

မြန္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္မွ တပ္သားႏွစ္ဦးမွာ အသက္ ၄၀ အရြယ္ ႏိုင္႐ွိန္ႏွင့္
အသက္ ၂၀ အရြယ္ ႏိုင္ခ်မ္းမြန္တို႔ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ၎က အတည္ျပဳသည္။မြန္ျပည္သစ္
ဘက္မွ တပ္သားႏွစ္ဦး ကင္းေစာင့္ေနသည့္ ေနရာသို႔ အစုိးရ စစ္တပ္ဘက္မွ စစ္သည္အင္အား
၂၁ ဦးခန္႔က ေရာက္လာသျဖင့္ ႏွစ္ဖက္ တိုက္ပြဲျဖစ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္ဟု မြန္ျပည္သစ္ဘက္မွ
ဗိုလ္ႀကီးတေမာ့ခ်မ္းက

စြပ္စြဲေျပာၾကားသည္။ႏွစ္ဖက္

ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္

ထြက္ေပၚလာေသာ

ေသနတ္သံမ်ားေၾကာင့္ အျခားတပ္သားမ်ား ေရာက္ရွိလာၿပီး ၁၀ မိနစ္ ခန္႔ တုိက္ပြဲ ဆက္လက္ျဖစ္

ပြားကာ အစိုးရတပ္မွ ျပန္ဆုတ္ခြာသြားခဲ့ေၾကာင္း ဗုိလ္ႀကီးတေမာ့ခ်မ္းက ေျပာသည္။ဤျဖစ္စဥ္ကို
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏

ႏိုင္ငံျခားႏွင့္

တင္ျပထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု
ဆက္ဆံေရး႐ံုး

ဆက္ဆံေရး႐ံုးမွတစ္ဆင့္

ဗိုလ္ႀကီးတေမာ့ခ်မ္းမွ

ဒုတာ၀န္ခံျဖစ္သည့္

တာ၀န္ခံပုဂ္ၢိဳလ္ကို

မဟာမိတ္

အစီရင္ခံထားၿပီး

ေျပာသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္

ဗိုလ္မွဴးႀကီးဉာဏ္ထြန္းအား

ျဖစ္သည္ဟု

ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္သို႔

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ

ဆက္သြယ္

ဆိုသည္။ယခုကိစၥကို

ေမးျမန္းခဲ့ရာ

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏

ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ႏုိင္ဟံသာဗိုန္ခိုင္က တစ္စံုတရာ မွတ္ခ်က္မျပဳလုိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယခုတိုက္ပြဲတြင္ က်ဆံုးခဲ့သည့္ ႏွစ္ဖက္ ရဲေဘာ္မ်ား၏ စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မဇၩိမအေနျဖင့္
ၿမိတ္ခ႐ိုင္ အေျခစိုက္ တပ္မွဴးျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ႀကီးတေမာ့ခ်မ္းမွအပ မြန္ျပည္သစ္ပါတီဘက္ႏွင့္
အစိုးရ

စစ္တပ္

ဘက္မွ

သတင္းရင္းျမစ္မ်ားထံမွ

သီးျခား

အတည္ျပဳခ်က္

ရယူႏုိင္ျခင္း

မရွိေသးေပ။မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရႏွင့္ ပထမအႀကိမ္ အပစ္အခတ္
ရပ္စဲေရး သေဘာတူခဲ့သည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရက
ခ်မွတ္သည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖဲြ႕စည္းေရးမူကို လက္မခံ၍ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ပ်က္ျပယ္ခဲ့
သည္။

ထုိသို႔

အပစ္ရပ္စဲေရး

ပ်က္ျပယ္သည့္

ကာလတြင္ပင္

ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား

ပစ္ခတ္မႈ

မရွိခဲ့ေပ။၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္မူ အစိုးရႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီတို႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး
အတြက္ တစ္ဖန္ သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့သည္။
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

10

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

မြန္ျပည္သစ္ႏွင့္ အစိုးရတပ္ဖြဲ႔ တိုက္ခိုက္မႈ
မွားယြင္း ပစ္ခတ္ျခင္းဟု ဆို
ျမတ္စုမြန္| July 18, 2013 irrawaddy

ဘုရားသုံးဆူေဒသ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားတခုတြင္ ေတြ႔ရေသာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ တပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ား
(ဓာတ္ပုံ – ဧရာ၀တီ)
အပစ္အခတ္

ရပ္စဲေရး

သေဘာတူထားသည့္

မြန္တိုင္းရင္းသား

လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္

အစိုးရတပ္မေတာ္အၾကား ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တိုက္ပြဲသည္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ
မွားယြင္းပစ္ခတ္မိျခင္း

ျဖစ္ေၾကာင္း

အေၾကာင္းျပန္သည္ဟု

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ

(NMSP)

ေမာ္လၿမိဳင္ဆက္ဆံေရး ႐ံုးတာ၀န္ခံ ႏိုင္တလညီက ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။“သက္ဆိုင္ရာက

ေျပာတာက က်ေနာ္တို႔စခန္းကို ၀င္တိုက္တာ မဟုတ္ဘူး။ မြန္ထဲကပဲ ႏိုင္ပန္းညြန္႔ ဦးေဆာင္တဲ့
ဟံသာ၀တီ

ျပန္လည္

ထူေထာင္ေရးအဖြဲ႔နဲ႔

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကိစၥနဲ႔ေတာ့
မွားတယ္ဆိုတာ

မဆိုင္ဘူး။

ဟိုဘက္နဲ႔လည္း

မွားၿပီး

သူတို႔

၀င္တိုက္တယ္လို႔

မွားတယ္ဆိုတာ၊

အလွမ္းေ၀းေနေတာ့

အတိအက်

ေျပာတယ္။

ဘယ္ပံုဘယ္နည္းနဲ႔

မသိေသးဘူး”

ဟု

ႏိုင္တလညီက ေျပာသည္။
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

11

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္၊ နံနက္ ၁၀ နာရီခန္႔တြင္ အစိုးရ တပ္မေတာ္ တပ္မ (၅၈၁) မွ
ဗိုလ္ႀကီး ေနမ်ိဳး ဦးေဆာင္သည့္ တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ၿမိတ္ခ႐ိုင္၊ မ႑ိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ သုမဂၤလံရြာအနီးတြင္
တိုက္ပြဲငယ္တခု ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး မြန္ျပည္သစ္ပါတီဘက္မွ ရဲေဘာ္ ၂ ဦးက်ဆံုးခဲ့ကာ အရပ္သား ၂ ဦး
အဖမ္းခံထားရေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ယင္းသို႔ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္းသည္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္
ကိစၥႏွင့္

သက္ဆုိင္ျခင္း

မရွိေၾကာင္း၊ ၁၉၉၅

ခုႏွစ္မွ

စတင္၍ ယခုခ်ိန္အတြင္း

ပထမဆံုး

ျဖစ္ပြားသည့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္တလညီက ေျပာသည္။သူက “၁၈ႏွစ္အတြင္းမွာ ဒါ ပထမဆံုး
ေသနတ္

ျပန္ေဖာက္တာပဲ”

ဟု

ဆိုသည္။တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည့္

သုမဂၤလံေက်းရြာ

ဥကၠ႒

ဦးႏိုင္ေကာင္းႏုိင္ကလည္း “ ၅၈၁ တပ္ကို က်ေနာ္တို႔ ဒီဘက္မွာ တခါမွ မၾကားဖူးဘူး။ ဒီဘက္ကို
မလာဖူးဘူး။ ဒီမွာက နယ္စပ္ကိုသြားလာၿပီး အလုပ္လုပ္ေနတဲ့သူေတြ၊ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့သူေတြ၊
အိုးမ့ဲအိမ္မဲ့လူေတြ ေနႏိုင္ေအာင္ အိမ္ေျခ ၂၀ ေလာက္ေဆာက္ထားတယ္။ ရြာသားဦးေရ ၂၀၀
ေလာက္က

ေျပာင္း

စိုက္ပ်ိဳးၿပီးေနၾကတယ္။

အခုက

ရြာသားေတြ

လံုၿခံဳေရးအတြက္

ခ်ထားတဲ့တပ္နဲ႔ ျဖစ္ၾကတာ” ဟု ေျပာသည္။
ထို႔အျပင္

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ

အေနျဖင့္

အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္

ဆက္ဆံေရးပိုင္းတြင္

ႏွစ္ဘက္ေဆြး ေႏြးမႈမ်ား တရား၀င္ ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ မိမိတို႔ လံုျခံဳေရးအတြက္ ျပန္လည္
ခုခံႏုိင္ရန္

စစ္ေရးျပင္ဆင္မႈကို

တၿပိဳင္နက္တည္း

ျပဳလုပ္သြားမည္

ျဖစ္ေၾကာင္း

ပါတီ၏

ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရး တာ၀န္ခံ ႏိုင္ဟံသာဗန္ခိုင္က ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။“အခု က်ေနာ္တို႔ေတြ
တဖက္ကလည္း

တကယ့္

ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့အခ်ိန္၊

ျပႆနာအမွန္ကို

ယံုၾကည္မႈ

ေျဖရွင္းႏိုင္ေအာင္

တည္ေဆာက္ေနရတဲ့အခ်ိန္၊

ပိုၿပီး

ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးဖို႔

အေရးႀကီးတဲ့အခ်ိန္၊

ဆတ္ဆတ္ထိမခံျဖစ္တဲ့ ဒီလိုအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ဒီလုိျဖစ္တာ မေကာင္းဘူးလို႔ ျမင္ပါတယ္” ဟု သူက
ဆက္ေျပာသည္။ယခုကဲ့သို႔

ထိေတြ႔

ပစ္ခတ္မႈ

ျဖစ္ပြားသည့္

ကိစၥႏွင့္

ပတ္သက္၍

အစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ မည္သို႔ ၾကားဝင္ေစ့စပ္မည္ကို မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔သို႔ ဧရာဝတီမွ
တယ္လီဖုန္းျဖင့္

ေမးျမန္းခဲ့ရာ

“မြန္ျပည္နယ္ထဲမွာ

ျဖစ္တာ

လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမႉး

မဟုတ္ဘူး။

ဘာသတင္းမွ မတက္ဘူး” ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။

႐ံုးခန္းမွ

ထား၀ယ္ဘက္မွာ

တာဝန္ရွိသူတဦးက

ျဖစ္တာ။

က်ေနာ္တို႔ဆီကို

ယင္းသို႔ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ အနီး၀န္းက်င္ ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံအခ်ိဳ႕လည္း ထုိင္းႏိုင္ငံ
ဘက္သို႔

ေရွာင္တိမ္းလာၾကေၾကာင္း

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္၊

မ်ားတြင္

အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္

ႏိုင္လဂြန္းက

ၿမိတ္ခရိုင္နယ္တ၀ိုက္တြင္

မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္

ပန္က်ဳပ္ခရိုင္ရွိ

ဧရာ၀တီသို႔

ယင္းပါတီမွ

ေရာ္ဘာစိုက္ခင္း

ေျပာသည္။မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္

လြန္ခဲ့သည့္

၁၀

ႏွစ္ေက်ာ္က

ခြဲထြက္သြားသည့္ ဟံသာ၀တီ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအဖြဲ႔၏ လက္က်န္တပ္ဖြဲ႔ ၂ ဖြဲ႔ ရွိေၾကာင္း
ႏိုင္ဟံသာဗန္ခိုင္က ေျပာသည္။“အခုျဖစ္တဲ့တပ္က ဗိုလ္မႉး ႏိုင္တေမာ့ခ်မ္းက လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀

ႏွစ္ေက်ာ္က ႏိုင္ပန္းညြန္႕တို႔ ခြဲထြက္စဥ္မွာ အတူပါသြားခဲ့တယ္။ ေနာက္ပိုင္း မြန္ျပည္သစ္ကို
ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာတာ ၄၊ ၅ ႏွစ္ေလာက္ရွိခဲ့ၿပီ။ ဒီဘက္ျပန္၀င္လာေတာ့ အဲဒီေနရာမွာ
သူတို႔ကို တာ၀န္ေပးလိုက္တယ္။ ဒီကတပ္ဖြဲ႔ေတြကိုလည္း အင္အားျဖည့္ေပးထားတယ္” ဟု သူက
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

12

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ဆက္လက္ေျပာသည္။ညီညြတ္ေသာ

တိုင္းရင္းသားမ်ား

အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္သည့္

အစိုးရ

မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္

ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ

တပ္မေတာ္ၾကားတိုက္ပြဲ

(UNFC)

ျဖစ္ပြားျခင္းေၾကာင့္၊

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေၾကာင္းအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ UNFC ဒုတိယ

အေထြေထြအတြင္း ေရးမႉး ဗိုလ္မႉးႀကီး ခြန္ဥကၠာကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာ “အပစ္ရပ္ၿပီးေတာ့မွာ
တို႔က အပစ္ရပ္ၿပီ ဆိုၿပီးေတာ့ အရင္တိုက္ေနတုန္းက မသြားဖူး၊ မေရာက္ဖူးတဲ့ ေနရာေတြမွာ
တပ္အသစ္ေတြသြားခ်ရင္
ေအာက္မွာ

အတိုက္ခံရတတ္တယ္။

ဌာနခ်ဳပ္နဲ႔လည္း

နယ္ေျမတိုးခ်ဲ႕တဲ့သေဘာလို႔
မြန္ျပည္သစ္က

အေ၀းႀကီး။

တြက္ရင္

အဲဒီဘက္မွာ

အဲဒီလို

လူထပ္ျဖည့္ၿပီးေတာ့

အခုလည္း

မြန္တပ္က

ၿမိတ္၊

လက္က်န္ေလး

ပဋိပကၡျဖစ္တတ္တယ္။

ႏိုင္ပန္းညြန္႔

ထား၀ယ္

ရွိတဲ့ေနရာမွာ

ႏိုင္ပန္းညြန္႔တပ္ကို

ေနခဲ့တဲ့ေနရာမွာ

သူတို႔ေနရာလို႔

သြားလုပ္လိုက္တာ အဲဒီအေပၚမွာ နည္းနည္းရႈပ္သြားတာ ျဖစ္ႏုိင္တယ္” ဟု ေျဖၾကားသည္။
သူကဆက္လက္၍

“စစ္ေရးအပိုင္းမွာေတာ့

တပ္မေတာ္ဘက္က

စစ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔

မူလ

ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးဖို႔

ေနရာမွာမေနဘဲ

သိပ္မလြယ္တဲ့သေဘာ။
အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးကို

အေၾကာင္းျပဳၿပီး နယ္ေျမတိုးခ်ဲ႕တာ၊ ေနရာသစ္ယူတာတို႔က်ေတာ့ သည္းခံခ်င္တဲ့ပံု မေပၚဘူး။
စစ္ေရးဘက္ကေတာ့

သိပ္မလုပ္ခ်င္တဲ့

လူထုေတြ႔ဆံုပြဲေတြ

သေဘာ။

လႊတ္ထားတာရွိတယ္။

ႏိုင္ငံေရးဘက္ကေတာ့

ၿမိဳ႕ထဲျဖစ္ျဖစ္

ေဆြးေႏြးပြဲေတြ၊

ေတာမွာျဖစ္ျဖစ္။

အဲဒီလို

သံုးသပ္မိတယ္” ဟု ေျပာသည္။ထုိ႔အျပင္ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနျဖင့္
UNFC

သို႔

အေၾကာင္းၾကားျခင္း

မျဖစ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း
လက္နက္ကိုင္

သူက

မရွိေသးသည့္အတြက္၊

ဆက္ေျပာသည္။ယင္းသို႔

တိုင္းရင္းသားမ်ားဘက္မွ

ၾကား၀င္ေစ့စပ္ျပဳလုပ္ရန္

အပစ္ရပ္ထားစဥ္

နယ္ေျမတိုးခ်ဲ႕ျခင္းေၾကာင့္

ကာလတြင္

အစိုးရတပ္ႏွင့္

ပဋိပကၡျဖစ္ဖူးသည့္ သာဓကမ်ားလည္း ရွမ္းျပည္နယ္ဘက္တြင္ ျဖစ္ဖူးေၾကာင္း ဗိုလ္မႉးႀကီးခြန္
ဥကၠာက ေျပာသည္။မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ ၁၉၉၅ တြင္ အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ အပစ္အခတ္
ရပ္စဲေရးအတြက္

ပထမအႀကိမ္

သေဘာတူ

လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္

တိုင္းရင္းသား

လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ တဖြဲ႔ျဖစ္သည္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

13

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

NMSP တပ္ဖြဲ႔အား တိုက္ခိုက္ မွဳတြင္ အျဖစ္မွန္
ေဖၚထုတ္ ေပးရန္ ေတာင္းဆို

Thursday, 18 July 2013 12:21

Written by ေရႊဟသၤာသတင္းဌာန

အစိုးရ တပ္ဖြဲ႔မ်ား ဝင္ရာက္ တိုက္ခိုက္ ခဲ့ေသာ NMSP ၿမိတ္ခရိုင္ ကင္းစခန္းငယ္
မြန္ျပည္သစ္ ပါတီ (NMSP) ၏ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ အေျခစိုက္ တပ္ဖဲြ႕ႏွင့္ အစိုးရ ခမရ (၅၈၁) တပ္ဖြဲ႕တို႔
တျမန္ေန႔ ဇူလိုင္ (၁၆) ရက္ေန႔ ပစ္ခတ္ မႈတြင္ အေ႐ွ႕ ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ အပါ အ၀င္ ျမန္မာ့

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာတို႕ႏွင့္ ညွိႏႈိင္းၿပီး အျဖစ္မွန္ ေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္ရန္ ရွိသည္ဟု NMSP ၏
ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္

မဟာမိတ္

ဆိုပါသည္။“အျဖစ္မွန္ကို

ဆက္ဆံေရး

က်ေနာ္တို႔ရဲ့

ေဒသခံ

႐ံုးမွ

ဒုတိယ

တပ္မႉး

ဆီက

ဗိုလ္မႉးႀကီး

ဥာဏ္ထြန္းမွ

အခ်က္အလက္နဲ႔

အေ႐ွ႕

ေတာင္တိုင္းကို တင္ျပ ထားပါတယ္၊ အဲဒီလို ပါဘဲ ျမန္မာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာ နဲ႔လည္း တင္ျပ

ထားတဲ့ အတြက္ အျဖစ္မွန္ ကိုေတာ့ မၾကာခင္ သိရမွာပါ” ဟု ဆိုပါသည္။တျမန္ေန႔ ဇူလိုင္ (၁၆)
ရက္ေန႔ ပစ္ခတ္ မႈတြင္မြန္ျပည္သစ္ ပါတီမွႏိုင္႐ွိန္ (၄၀) ႏွစ္ႏွင့္ႏိုင္ခ်မ္းမြန္ (၂၀) ႏွစ္တို႔က်ဆံုး ခဲ့ ျပီး
အစိုးရ ဖက္မွ တပ္ၾကပ္ႀကီး စိုးေနာင္ က်ဆံုးၿပီး ေလးဦး ဒဏ္ရာ ရ႐ွိ ခဲ့သည္။
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

14

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ယခု လာေရာက္ တိုက္ခိုက္ ခဲ့ေသာ အစိုးရ တပ္မ်ားသည္ တနသၤာရီတိုင္း ခေမာက္ႀကီး
အေျခစိုက္

အမွတ္(၂၀)

စစ္ဆင္ေရး

ကြပ္ကဲမႈ

ဌာနခ်ဳပ္

လက္ေအာက္

ခံမွ

ျဖစ္ၿပီး

ေက်ာက္ထေနာင္း ေက်း႐ြာ အေျခစိုက္ ခမရ ၅၈၁ မွ ဗိုလ္ႀကီး ေနမ်ိဳး ဦးေဆာင္ေသာ တပ္ဖြဲ႔

ျဖစ္ပါသည္။တိုက္ခိုက္ ၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္း တြင္လည္း ခလရ (၂၂၄) (၂၂၈) ႏွင့္ခမရ (၅၈၁)
စုေပါင္း စစ္ေၾကာင္း မ်ားျဖင့္ ထပ္မံရွင္း လင္းခဲ့ပါသည္။ မြန္ျပည္သစ္ ပါတီ တပ္မ်ား ကမူ တိုက္ပြဲ
ထပ္မံ

ျဖစ္ပြားျခင္း

မရွိေစရန္

ေနာက္ဆုတ္

ေပးလိုက္

သည္ဟု

ေဒသခံ

တပ္မွဴးက

ဆိုပါသည္။အစိုးရ တပ္မ်ားသည္ ယင္းတိုက္ခိုက္ မွဳကိုမြန္ျပည္သစ္ ပါတီမွခြဲထြက္ ထားေသာ
ဗိုလ္မႉးပန္းညႊန္႔ဦးေဆာင္သည့္တပ္ ဖြဲ႕အား တိုက္ခိုက္ ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု အေၾကာင္းျပ

ထားပါသည္။မြန္ျပည္သစ္ ပါတီ တပ္ဖြဲ႔ မ်ားသည္ ထိုင္းေတာင္ပိုင္း ပရာဂြ်ဇ္ ခီရီခန္ခ ႐ိုင္႐ွိ
ဗာန္စဖန္ႏြဲ႕

(တံတားေလး

ေက်း႐ြာ)ႏွင့္ဗန္စဖန္ယိုင္း

(တံတားႀကီး

ေက်း႐ြာ)

အၾကားတြင္

သုမဂၤလံ ေက်း႐ြာကို တည္ၿပီး အေျခခ် ထားပါသည္။ မြန္ျပည္သစ္ ပါတီမွ ခြဲထြက္ ထားေသာ
တပ္ဖြဲ႔သည္ ၄င္းေက်းရြာႏွင့္ ကီလိုမီတာ (၄၀) ခန္႔ ကြာေ၀းသည့္ အတြက္ မွားယြင္း တိုက္ ခိုက္မွဳ

မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း NMSP ေဒသခံ တပ္မွဴးက ဆိုပါသည္။မြန္ျပည္သစ္ ပါတီသည္၊ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္
ေနာက္ပိုင္းတြင္ တနသၤာရီတိုင္း ၿမိတ္ခရိုင္ရွိ တနသၤာရီၿမိဳ႔နယ္ ထိုင္းျမန္မာ နယ္စပ္ တြင္ အေျခခ်

လာခဲ့ ပါသည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ဒုရင္းမွဴး ခ်မ္းတံု ဦးေဆာင္ၿပီး အစိုးရထံ လက္နက္ ခ်ခဲ့ ပါသည္။
ဤအခ်ိန္မွ စၿပီး ၄င္းေဒသ၌ မြန္ျပည္သစ္ ပါတီ တပ္ဖြဲ႔ ဟူ၍ မရွိေတာ့ေပ။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၀
ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ အေျခခ် လာရာမွ ယခုကဲ့သို႔ တိုက္ခိုက္ ခံရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

15

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

လက္နက္ ေမွာင္ခိုမႈႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဟု RCSS ျငင္းဆို

Thursday, 18 July 2013 12:49

Written by ေရႊဟသၤာသတင္းဌာန

RCSS ၏ ေလေၾကာင္း ရန္ကာကြယ္ေရး
ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ား ဖမ္းမိေသာ လက္နက္ေမွာင္ခိုမွဳသည္ ႐ွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ
(RCSS)

ႏွင့္

ပတ္သက္မႈ႐ွိသည္ဟု

ဇူလိုင္လ

(၁၆)

ရက္

ထုတ္ထိုင္းရာဒ္

သတင္းစာ၏

ေရးသားထားခ်က္မွာ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း RCSS မွ ယေန႔ျငင္းဆို လိုက္ေၾကာင္း ေျပာခြင့္ရသူ ဗိုလ္မႉး
စိုင္းေလာင္းဆိုင္က

ဆိုပါသည္။ “ကႊ်န္ေတာ္တို႕အဖြဲ႕နဲ႔

ပတ္သက္မႈ႐ွိတယ္

ဆိုတဲ့

သေဘာမ်ိဳး

ေရးသားထားတာပါ၊ တကယ္လည္း ပတ္သက္မႈမ႐ွိပါဘူး။ သူတို႔ကိုေတာ့ အေၾကာင္းၾကားလိုက္ပါျပီး”
ဟုဆိုပါသည္။ဤလက္နက္ ေမွာင္ခိုမွဳကို ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ မနက္ ၂ နာရီခြဲတြင္ ထိုင္းနယ္ျခား
ေစာင့္တပ္ အမွတ္ ၃၃၆ မွ မယ္ေဟာင္ေဆာင္ၿမိဳ႕ ဗါန္မူတိုက္နယ္႐ွိ ဗါန္းကုမ္မိုင္းဇာဒ္ေက်း႐ြာ႐ွိ အိမ္အမွတ္

၈၈/၅ အား ဝင္ေရာက္ စီးနင္းရာ ဖမ္းဆီးခဲ့ပါသည္။ စစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အတူ ရဲအရာရွိေဟာင္း တစ္ဦးႏွင့္

ေနာက္လိုက္ တစ္ဦး ဖမ္းမိခဲ့ပါသည္ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္း ဆူမတ္မစ္စီတ Sumet Mitsita
ႏွင့္ ဆရပူရီခ႐ိုင္မွ ႏိုင္ေဂ်ာ္ဒီ(တ္) စဝါဒ္ဒီ (၃၄) ႏွစ္တို႕၏ ထြက္ဆိုခ်က္အရ အဆိုပါ လက္နက္မ်ားကို
ဆရပူရီခ႐ိုင္မွ တဆင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ သယ္ေဆာင္လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤစစ္ပစၥည္းမ်ားသည္
႐ွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း႐ွိမိုင္းေမာ့ၿမိဳ႕နယ္သို႔
ကလည္း

၄င္းစစ္လက္နက္

ပို႔ေဆာင္ျခင္း

ပစၥည္းမ်ားသည္

ျဖစ္သည္ဟု

ယူဆေနပါသည္။

မိုင္းေမာ့ျမိဳ႔နယ္မွတဆင့္

(RCSS)

ဟိုမိန္းၿမိဳ႕နယ္သို႔

သယ္ေဆာင္သြားဖြယ္ ရွိသည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း ဗိုလ္မႉး စိုင္းေလာင္းဆိုင္က ဆိုပါသည္။တိုင္းရင္းသား

လက္နက္ကိုင္မ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ္လည္း ယံုၾကည္စိတ္ခ်ေလာက္သည့္

အေျခအေန မရွိသည့္အတြက္ လက္နက္မ်ား ၀ယ္ယူ စုေဆာင္းမွဳမ်ား ဆက္လက္ ရွိေနျခင္း ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း
ဆိုပါသည္။ ဖမ္းဆည္း ရမိသည့္ ေလယာဥ္ပစ္ ဒံုးက်ည္သည္လည္း ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္
(KIA) အား အစိုးရက စစ္ဆင္ရာတြင္ ေလယာဥ္ အသံုးျပဳမွဳ၏ အက်ဳိးဆက္မ်ား ျဖစ္ဖြယ္ရွိေနသည္ဟု
စစ္ေရး အကဲခတ္မ်ားက သံုးသပ္ေနၾကပါသည္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

16

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

Ħ ŔŘú ũú Ţŝ ĵ ŧŝ ý źŧŝ Ħ źŧħ źŞàŹð œŧ၀င်ြဖန်ေြဖသူမလုိဟု
လက်နက်ကုိင် ၂ ĩ źŞŦàħ śŧę źŞŝ Źð Ć œ
Published on July 18, 2013 by ŝ Ĥ œũĦ ŘŔĵ úũŧ
Űİ Ĥ ũİ œĦ ŔŘú ũú Ţŝ ĵ ŧà ŝ ý źŧŝ Ħ źŧħ źŞà ķ Řħ ũú Ĥ ũŧû ą ũŝ ę źİ Žœà Źð œŧ၀úũŝ û ţû ħ ũŰĩ Ĥ ũŝ Űĩ Ļ śà İ ķ ŘŔĭ śŧķ ŘŔŤà
ð ĵ úũł İ ŮŚŔŧàĻ œŧł û Ć ũŧł Ķ ŘŢŧà(ေကအန်ယူ) Ĥ ŞŤàĵ Žİ ũŧŰħ Ć ũŰħ Ĥ ũķ Ć ũĝ śŧŝ ĝ œúũŝ ĵ ŧŝ ð œúũû ŗà
(အာရ်စီအက်စ်အက်စ်)

ð à İ ŝ Ĥ Ťð à ĝ Řę ũŰħ Ĥ ũŝ Űħ œý ŘŔķ ŘŔð ũħ Őę IJ ũƐ Űİ Ĥ ũİ œĦ ŘŔú ũú Ţł ŝ ĵ ŧà

ŝ ę źŦý ŘŢŝ ý źŝ Ħ źŧİ žŝ ę źĤ ŞŤħ ę ũĻ ð ũŷħ ŗŧà Ħ ŘŔú ũú Ţŝ ĵ ŧħ Őę ŗŝ ę źƏà ķ śİ žł à ĩ źŞŦł û Ć ũŧƏà ķ Ɓę ũŝ ę œũƏà
ę ħ ũİ ŝ ę œũĤ ŞŤà ŝ Ġ őŝ ł œúũý Ĥ ũŧû ŘŹð Ć ũł ħ Őł ၀úũà ł ĝ úũð ĵ à Ħ ŘŔင်ငံ့ေခါင်း
ပါ၀úũĵ İ Žœà

Űĩ û ũŝ ħ İ IJ ũţà

Źð œŧ၀úũŝ û ţû ħ ũŰĩ Ĥ ũŝ Űĩ Ļ śà

Ġ Őİ Žİ ľ Řę ũà

ေဆာင်ေတွ

ł ð ŮŚŔŧŝ ý œúũŝ ę źà

İ ķ ŘŔł ħ ũĭ śŧķ ŘŔŤ ŝ ð ł Ĥ ũIJ śĤ ŞŤà ł œû ŗł ð ũû ũł ð ũû ũĵ Şţà ħ śŧę źŞŝ Źð Ć œó Ůð ũİ Žœà ŝ ĩ œũŰħ ĝ œŧ
ပါတယ်။

ę ŔŘú ũŧĵ úũŧĻ œŧķ ð ũĤ ð ũð ŔŘú ũł ĩ źŞŦŝ ę źà ħ śŧę źŞŝ ĵ ŧý źŞĝ œŧę Şţà ł İ ŮŚŔŧĻ œŧŝ ę źŦý ŘŢŝ ý źŧŝ Ħ źŧŝ ĵ ŧà
ķ Řħ ũú Ĥ ũŧû ą ũİ Žœ

Źð œŧ၀င်ေစ့စပ်ြဖန်ေြဖသူ

ပါ၀úũŰó úũŧİ ĵ ŽŔĭ Şà ł ĩ źŞŦł û Ć ũŧł Ļ ŗŧĻ ŗŧð à

İ Ŕİ Ŕł ŝ ĵ ŧð ŔŘà İ Ŕİ Ŕð ŔŘIJ ũę ŔŘú ũà ŋ ŧŝ ý œúũę úũŰħ Ħ ŔŘú ũę Şţħ ŘŢû ŢĤ ŞŤà ŝ ĵ ŧý źŞĝ œŧę œŰĩ û ũŝ Źð œúũŧĤ ŞŤà
ŝ ę źŦý ŘŢŝ ý źŧŝ Ħ źŧŝ ĵ ŧà ķ Řħ ũú Ĥ ũŧû ą ũà ķ Ć ũħ ę ũę Şţł ó Őà Źð œŧ၀úũŰĩ Ĥ ũŝ Űĩ Ļ śŝ ę źà ł ð ŮŚŔŧ
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

17

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
ŝ ý œúũŝ ę źð ŔŘà ĩ Ŕę ũŝ ó őĦ ŘŔú ũę IJ ũķ ŔŘŤà ý ŔŘħ Őę IJ ũƐ ŝ IJ ĭ śIJ Ůł œŧŰĩ úţũŝ ę œţà ŝ ý źŧŝ Ħ źŧŝ ĵ ŧ
ķ Řħ ũú Ĥ ũŧû ą ũİ Žœà ę ŔŘð ũĶ ŔŘð ũħ Ő၀úũİ IJ ũţł ĩ źŞŦŝ ę źð à ħ Řõ öŔŚķ ũà ŝ ę źð ŝ ę œţà Źð œŧ၀င်ြဖန်ေြဖသူ၊
ł ð ŮŚŔŧŝ ý œúũł Űĩ û ũà ŝ ý œúũĵ źð ũŰó úũŧİ ĵ ŽŔĭ śŧķ ŔŘŤà ý ŔŘħ Őę IJ ũƐ Űİ Ĥ ũİ œţĦ ŘŔú ũú Ţŝ ĵ ŧ ŝ ý źŧŝ Ħ źŧİ žİ Žœà
Źð œŧ၀úũŝ û ţû ħ ũĻ śĵ ŽŔŰó úũŧł œŧŰĩ úũţàĶ žħ ũŝ ĝ źŧİ ž Űĩ û ũŝ û ę IJ ũķ ŘŔŤàł œû ŗł ð ũû ũł ð ũû ũàŝ Űħ œó źú ũţĵ à
ī ŘŔķ ũİ ſŧà

û ŘŔú ũŧŝ ķ œ၀်ဆုိင်က

ေြပာပါတယ်။“ŷúŔİ ũŧó Ůİ ũŧŝ ĵ ŧà

ł ħ û ũł ó ę ũĵ ħ ũû Şŝ ĵ ŧŝ ę źķ Řħ ũİ IJ ũƏà

ŝ ĩ œũŝ ý œúũĵ œİ Žœà

ł ħ û ũł ó ę ũĵ ħ ũû Şŝ ĵ ŧķ Řħ ũę Şţŝ Ĥ ĵ œİ Žœà

ħĝ İà
Ħ ŘŔú ũú Ţŝ ĵ ŧ

ŝ ý źŧŝ Ħ źŧİ žŝ ę źà Űĩ û ũŝ ħ őķ œŝ ł œúũà ł œİ ó Ţó Ůð ũŝ ħ ŧę Şţà Ļ ŝ ĭ œę śĆ ŗó Ůð ũŝ ę źà ĵ ĵ ŽŔĵ İ Žœà
Űĩ û ũħ Őę IJ ũƐ à Ħ ŘŔú ũú Ţŝ ĵ ŧŝ ý źŧŝ Ħ źŧę Şţà ł ó ŮŔĤ ũİ Žœķ Ć ũŧà ð Ůŝ Ĥ œũę ŔŘŤĤ ŞŤà ę ŔŘð ũĶ ŔŘð ũà ħ ę ũĻ ð ũę Şţà
ł ĩ źŞŦł û Ć ũŧİ Ůœŧð Ļ œķ ƀúũà

ŝ ý źŧŝ Ħ źŧŹð ĵ İ Žœà

Űĩ û ũħ Őę IJ ũƐ à

ę ŔŘð ũĶ ŔŘð ũħ ę ũĻ ð ũ

ę IJ ũý ŔŘę œð ŝ ę œţàð Ůŝ Ĥ œũę ŔŘŤàł û ŔŘŧĵ ĵ IJ ũƏàķ Ɓę ũŝ ę œũĵ IJ ũƏàę ŘŔú ũŧĵ úũŧĻ œŧàķ ð ũĤ ð ũð ŘŔú ũà
ł ĩ źŞŦł û Ć ũŧŝ ę źĵ IJ ũƏà Ħ ŔŘú ũú Ţŝ ĵ ŧà ħ Őę ŗŝ ę źĵ IJ ũƏà ł İ ŮŚŔŧĻ İ ŗŧĵ IJ ũƏà Űħ Ć ũĻ śĵ IJ ũà Ġ ŗķ ŔŘà
Ħ ŘŔú ũú Ţŝ ĵ ŧŝ ę źĤ ŞŤà ħ ę ũĻ ð ũŝ Ĥ ę Şţà ł ĩ źŞŦł û Ć ũŧŝ ħ Őúũŧû ŢŘð ŘŔà ð Ůŝ Ĥ œũý ŔŘķ ŔŘę œħ ŐƐà Źð œŧ၀င်
Űĩ Ĥ ũŤŝ Űĩ ŝ ħ ŧİ IJ ũţà ł ĩ źŞŦł û Ć ũŧĤ ŞŤà ð Ůŝ Ĥ œũę ŔŘŤà ŝ ý źŧŝ Ħ źŧĩ ŔŘŤà İ ľ Řę ũħ Őĭ śŧƐà Źð œŧó Ţý ŔŘę œð à
ĭ IJ ũĻ śķ œŷħ ŗŧŝ ę œţà Źð œó Ţŝ ħ ŧİ Žœķ ŞƐ à ŝ Űħ œĵ ĵ úũà ŝ Ġ őŝ ł œúũý Ĥ ũŧû ŘŹð Ć ũဆိုရင်လည်း
Ļ śİ ľ œà ķ Ɓę ũŝ ę œũĝ Şð à ð ŔŘIJ ũû œŧķ ŽIJ ũę ŋ ŧŰĩ û ũħ Őę IJ ũƐ à ŝ Ĥ œð ũŷħ ŗŧŝ ę œţà Űħ Ć ũħ ð
ý ŔŘĵ úũķ Ć ũŧàŹð œŧó ŢàŰĩ Ĥ ũŝ Űĩ ŝ ħ ŧİ IJ ũţàł ĩ źŞŦł û Ć ũŧł Űĩ û ũĤ ŞŤàķ œŷħ ŗŧŝ ę œţàĵ ħ ũę Ć ũŝ ħ ŧ ķ ŘŔŤà
İ ĵ Ħ ŘŔú ũİ IJ ũţà ł ŝ Ĥ ł ĝ œŧİ ŮŚŔŧĵ ŽŔħ Őę IJ ũƐ àð Ůŝ Ĥ œũę ŔŘŤàę ŔŘð ũĶ ŔŘð ũà ŝ ý źŧŝ Ħ źŧ ĵ İ IJ ũţà ð Ŕû ü
ŝ ę źà
ြဖစ်ပါတယ်။”
ဒါ့အြပင် ł û ŔŘŧĵ Ĥ ŞŤà ł ħ û ũó ę ũĵ ħ ũû Şŝ ĵ ŧŝ ý źŧŝ Ħ źŧĵ œİ Žœķ Ć ũŧà Ļ ð ũý ŘŔú ũĵ œà ę ŘŔú ũŧĵ úũŧĻ œŧà
ķ ð ũĤ ð ũð ŘŔú ũł ĩ źŞŦĤ ŞŤĻ œà

Ļ ð ũý ŘŔú ũŷħ ŗŧà

ę Űó œŧĦ ŘŔú ũú Ţŝ ĵ ŧħ Őę ŗł ĩ źŞŦð à

ħ Řõ öŔŚķ ũŝ ę źĤ ŞŤà

İ Ļ ð ũý ŘŔú ũà ĭ śŧķ ŘŔŤà ŝ Űħ œħ Őę IJ ũƐ ŷħ ŗŧó Şţę Şţà ĵ ð ũħ ŘŔú ũŧŝ ę źð à Ć ŗć źę ũŝ Ļ œà ę ŔŘú ũŧĵ úũŧĻ œŧ
ķ śİ ŮŖŚŧİ Ůœŧà ĩ ð ũĠ ĵ IJ ũŝ ð œúũû ŗà (ယူအန် အက်ဖ်စီ) ĵ Şţà ł ķ Řħ ũİ žŝ ý œúũł ĩ źŞŦĤ ŞŤà ł û ŔŘŧĵ à
ŷúŔİ ũŧó Ůİ ũŝ ĵ ŧŝ ĩ œũŝ ý œúũŝ ĵ ŧà

ķ Řħ ũú Ĥ ũŧŝ ð œũİ ę ŗĵ Şţà

ł ķ Řħ ũł ĩ źŞŦę ŘŔŤà

ŝ ę źŦý ŘŢû ą ũİ Žœà

ŷúŔİ ũŧó Ůİ ũŧŝ ĵ ŧķ Řħ ũú Ĥ ũŧû ą ũł ę źú ũŧàŹð œŧ၀úũàŝ û ţû ħ ũŰĩ Ĥ ũŝ Űĩ Ļ śàĻ ŘŔŤİ ľ Řę ũàł ð ŮŚŔŧŝ ý œúũŝ ę źð ŘŔà
ł Ļ ŢŘŧųħ řĩ ŘŔŤàę ŘŔð ũę źĤ ũŧŝ ý źŧŝ Ħ źŧİ žŝ ę źàĵ ŽŔó Şţħ Őę IJ ũƐ
ဒါေပမIJ ũţàĠ ŗð ŝ Ĥ Ťĝ Řę ũę Şţàŝ ð ł Ĥ ũIJ śĤ ŞŤàł œû ŗł ð ũû ũł ð ũû ũàħ śŧę źŞŝ Źð Ć œó Ůð ũİ Žœŝ ę œţà
Ħ ŘŔú ũú Ţŝ ĵ ŧŝ ý źŧŝ Ħ źŧħ źŞİ Žœà Źð œŧ၀úũŝ û ţû ħ ũŰĩ Ĥ ũŝ Űĩ Ļ śà Ļ ŘŔŤİ ľ Řę ũà ł ð ŮŚŔŧŝ ý œúũŝ ę źà İ ķ ŘŔł ħ ũ
ŝ Źð œúũŧà

ŝ Űħ œý ŘŔķ ŔŘð ũę œŰĩ û ũħ Őę IJ ũƐ Ġ ŗŝ Űħ œý ŘŔó Ůð ũĤ ŞŤħ ę ũĻ ð ũŷħ ŗŧà

ယူအန်အက်ဖ်စီ

အတွင်း ŝ ĵ ŧİ ſŧàĦ ŘŔú ũľ ŢĻ œð à“ķ ð ũŝ ę źŦİ ð Ůĭ śŧķ ŔŘŤàł ŞĠ ŗķ ŔŘàŰİ úũę IJ ũƐ àŝ Ĥ œð ũàIJ ŢŘŹð Ć ũİ žà
ę ĭ ð ũĤ ŞŤà ę ĭ ð ũà İ ĵ ŽŔę Şţà ł ŝ Ĥ ł ĝ œŧİ Žœà Źð œŧķ śİ ĵ ŽŔĵ úũà ħ ŘŔŷħ ŗŧŝ ę œţà IJ ŢŘŹð Ć ũĩ ŔŘŤà
ó ð ũĻ źœŧİ Žœŝ ħ ŐţƐ à ł ŞĠ ŗł ŝ Ĥ ł ĝ œŧİ ŮŚŔŧà ĵ ŽŔę IJ ũ”

ķ ŘŔŤà ŝ Űħ œħ Őę IJ ũƐ

ę ŘŔú ũŧĵ úũŧĻ œŧķ śİ ŮŚŔŧİ Ůœŧà ĩ ð ũĠ ĵ IJ ũŝ ð œúũû ŗà (ယူအန်အက်ဖ်စီ)

ကုိ

Ć ŗć źę ũŝ Ļ œ
လက်နက်ကုိင်

တုိင်းĵ úũŧĻ œŧł ĩ źŞŦà၁၂ ĩ źŞŦĤ ŞŤàĩ źŞŦû Ć ũŧĝ œŧħ Őę IJ ũƐ

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

18

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ႏွစ္ပါတီေပါင္းထားသည့္ ရခိုင္ပါတီ ေရွ႔လမွတ္ပံုတင္မည္
သိန္းလိႈင္ | ၾကာသပေတးေန႔၊ ဇူလုိင္လ ၁၈ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၀ နာရီ ၂၁ မိနစ္
ရခုိင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
ပူးေပါင္းလုိက္သည့္

(ALD)ႏွင့္

ရခုိင္တိုင္းရင္းသားမ်ား

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီကို

လာမည့္

တိုးတက္ေရးပါတီ
ၾသဂုတ္

၃၁

(RNDP)တို႔

ရက္တြင္

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၌ မွတ္ပံုတင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ALD ပါတီ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ
ဦးလွျမင့္က မဇၩိမကို ေျပာသည္။စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ရခိုင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္႐ံုးတြင္ ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္က
ျပဳလုပ္ေသာ ႏွစ္ပါတီ ပူးေပါင္းေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၀င္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ ဦးလွျမင့္က
ယခုလို ေျပာၾကားလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ႏွစ္ပါတီ ပူးေပါင္းၿပီး ေပၚထြန္းလာမည့္ ပါတီအတြက္
ဖြဲ႕စည္းပံုေရးဆြဲရန္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ယင္းေန႔ ကေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္ဟုလည္း ဦးလွျမင့္က
ဆုိသည္။ပါတီ ႏွစ္ခု၏ ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားသည္ မ်ားစြာ ကြဲျပားျခားနားျခင္း မရွိသလို၊ ျပည္သူမ်ား
ကလည္း ႏွစ္ပါတီ ပူးေပါင္းရန္ လိုလားလွ်က္ ရွိသျဖင့္ ပါတီပူးေပါင္းေရးတြင္ ႀကီးမားေသာ

အတားအဆီး ရွိမည္မဟုတ္ဟု RN- DP မွ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဦးေဆာင္ပုဂ္ၢိဳလ္ ဦးခုိင္ျပည္စုိးက
သံုးသပ္သည္။ဦးလွျမင့္က

“ရခိုင္ပါတီႏွစ္ခု

ေပါင္းစည္းျခင္းဟာ

ရခိုင္အမ်ဳိးသား

ေသြးစည္း

ညီၫႊတ္ေရး ရဲ႕ ပထမဆံုးေျခ လွမ္း”ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ
ေကာ္မရွင္ကလည္း

ဇူလုိင္

ဒုတိယပတ္အတြင္းက

ပါတီမ်ား

ပူးေပါင္းၿပီး

ပါတီသစ္

ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းၾကလွ်င္ ပါတီကို ျပန္လည္ မွတ္ပံုတင္ၾကရန္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ အဆိုအရ ပါတီႏွစ္ခုေပါင္းၿပီး ပါတီသစ္အျဖစ္ မွတ္ပုံတင္လိုက္လွ်င္
မူလႏွစ္ပါတီမွာ

အလိုအေလ်ာက္

ပ်က္ယြင္းသည္ဟု

မွတ္ယူၿပီး၊

လႊတ္ေတာ္တြင္းသို႔

ေရာက္ေနေသာ မူလပါတီမွ အမတ္မ်ားသည္ ပူးေပါင္းလုိက္သည့္ ပါတီသစ္၏ အမတ္အျဖစ္
ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္မည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္က ပါတီသစ္မွ အမတ္အျဖစ္
မသတ္မွတ္ခံလိုဘဲ

မိမိသေဘာျဖင့္

တစ္သီးပုဂၢလအျဖစ္

ရပ္တည္လုိပါကလည္း

ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

19

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

NNDP ပါတီ၀င္အင္အားတိုးလာရန္ ႀကိဳးပမ္း
ေဇာ္ေဇာ္ေထြး | ၾကာသပေတးေန႔၊ ဇူလုိင္လ ၁၈ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၀ နာရီ ၃၀ မိနစ္
သကၤန္းကၽြန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးသိန္းၫြန္႔ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသား
ဒီမိုကေရစီ ပါတီသစ္ (NNDP)သည္ ပါတီ၀င္အင္အား တိုးလာေရးအတြက္ မႏၱေလးတိုင္းႏွင့္
ကရင္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္

စည္း႐ံုးေရးေကာ္မတီမ်ား

ထုတ္ျပန္သည္။“မႏၱေလးဘက္မွာေတာ့
ရွိပါတယ္။

ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေၾကာင္း

ပါတီ၀င္ခ်င္တဲ့သူေတြက

ကရင္ျပည္နယ္မွာလည္းေတာင္းဆိုတာေတြလည္း

အဲဒီမွာဆိုေတာ့

လက္မလြတ္ခ်င္တာနဲ႔

စည္း႐ုံးေရး

ေတာင္းဆိုလ

ရွိတယ္။

ေကာ္မတီေတြ

ထုိပါတီက
ာတာေတြ

ကိုယ့္ဇာတိကလည္း
ဖြဲ႕စည္းလိုက္တာပါ”ဟု

ပါတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းၫြန္႔က ဆိုသည္။ လက္ရွိတြင္ အဆိုပါ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ႏွစ္ခုတြင္သာ

စည္း႐ံုးေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႕ႏိုင္ေသးေသာ္လည္း ေနာင္တြင္ အျခားတုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း
စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္မည္ဟုလည္း သူ က ဆက္ေျပာသည္။လက္ရွိတြင္

ပါတီသည္ ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း၌သာ အေျချပဳထားၿပီး ပါတီ၀င္အင္အား သံုးေထာင္ခန္႔ ရွိသည္ဟု
အဆုိပါတီ၏

အတြင္းေရးမွဴး

ရန္ကုန္တုိင္းလႊတ္ေတာ္အမတ္

ဦးေက်ာ္က

ဆိုသည္။

“ခုဆို ေနရာေဒသ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ပါတီ၀င္ခ်င္တဲ့သူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေတာင္းဆို
လာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္”ဟုလည္း ဦးေက်ာ္က ဆက္ေျပာသည္။ New National Democracy

Party–NNDP တြင္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္အမတ္ႏွစ္ဦးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္
ႏွစ္ဦး စုစုေပါင္း အမတ္ေလးဦးသာ ရွိေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားထံမွ အကူအညီေတာင္း ခံသည့္

စာမ်ားသည္ တစ္လလွ်င္ အေစာင္၃၀၀ခန္႔ပင္ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္းလည္း ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား
က ေျပာသည္။ NNDP ပါတီသည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD)ပါတီမွ ခြဲထြက္ခဲ့ေသာ
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္

အားစု

(NDF)

ပါတီအျဖစ္

ထူေထာင္ခဲ့သည့္

ေခါင္းေဆာင္

တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးသိန္းၫြန္႔က (NDF) ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ သေဘာမတိုက္ဆိုင္သျဖင့္
တစ္ဖန္

ထပ္မံခြဲထြက္ကာ

တည္ေထာင္ထားသည့္

ပါတီ

ျဖစ္သည္။

ဦးသိန္းၫြန္႔

ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ လူသိမ်ားသည့္ အတိုက္အခံ အမတ္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

သည္

20

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

Š~né
„~é
z ßèy å
ï
ç
i ßèi y à
i é
â

î
å
né
ä}ßi é
o â
èä„è‡ ßèj ê
æ

à
17 pã
…à

â
… 2013 - 15:25 GMT BBC

äo ë
èäĈë
è~ë
äy ë
å

ç
Š~né
„~é
z ßèä~‚å
ç
y à
i é
â

äy ë
å
o i é
î
né
ä}
Šnà
è„}å
â
ç
Š~néŠj y é„~é

ä„è… â

z ßèy å
ç‚ë

î
~s é
‡ né~Þ
y á
„åç
y ~é

å
ç
y né

i à
âŠkü
Þ
ä} iç
Šnà
è„ nné
â
y ~é
i †mé
y à
i é
â

ç„ß‚ì
ß ‚ë

î
~s é
‡ né~Þ
y ၠi é
i Šä‡ Šä~ê
ßi é„ì

à
ç

y Ď
¯¯Šy à
i éjæ
â
…à
i é „y å
â
ç ä}„ßi
z à

â
è® î
‚}é
‚ß}ƒ é
n ~é Š}ßè ð
‚à
y é
j ĉà

â
î
~s é
ñ
i á
è‚č à
ă
méð
‚à
ă}ƒ
ç éz å
‚ì
ßî
né
y Ď
…à
â
ç
‚ë

î
~s é
‡ né~Þ
y á
i äî
~ß~Þ
y Ď
¯Škü
Þ
ä} ç
‚}i é
၁၀ }߄á

åä… ßi é
i y }‡ ü
߄á
y à

â
è®j ä‚ßi é
ñ
i á
èä{‡ Šäî
j nà
i 銂ì
â
y é၂၀ nné
o mé
ä„è
i ë

i å
‚Ăuß}j ê
ă
~é… i é
äŠßi é
j æäi ê
ßi é
z ä}ßmé
è äi ê
è„ë
ß Šäî
j nà
i éခမရ ၅၈၁ က
â
ۈ
…é
â
ñ
i á
èä}‚ê
ă
à
èŽèäo ßmé
y å
çy ~é

å
iç †mé
y à
i éy ßäï
â
i ßmé
ç‚ë

î
~s é
‡ né i é
i ۈ
…é
â
ñ
i á
è
y ä‚ßç

‚é
è„åçy ~é
i nné
‡ ßèĈì

äƒ ßi é
ä‡ o â
èð
æ

è… i é
}i é
äy ë
…s é
è ~Þ
‡ë
ßèy ƒ é
…à
â
ç
ۈ
…é
â
ñ
i á
è y ä‚ßç

‚é
èi äî
~ß~Þ
y Ď
¯‚ë

î
~s é
‡ né~Þ
y á

çŠnà
è„ ï
â
i ßè‚ì
ß Š~né
Šj y é
„~é

ä„è… â

ð

èð

‚é
èj ê
‚é
èä„èäo ë
èäĈë
èà
â
çäo ßmé
„ë
i éä}y å
çŠj ê

à
‚ì
ß ‚ë

î
~s é
‡ né~Þ
y á
„åç
o i é
o æ
ä„èĉâ
èäy ë
æ
i à
…s é
â
èä} „ߊäy ßé
‚ê
ßè‚ê
ßè‚ì
ßë

z ßèĈà
ç

â

ç~Þ
y Ď
¯y j ê

à
z å
‚ì
ß
äŠßi é
äî
j y ~é
äy ëi … s é
è®
Ĉì

 i éŠî
~}é
Š… ì
} é}ßè… s é
‚Ă„ì
ð
à

èŠî
~}é
Š… ì
} é‡ ë
ßè… ß
Šo mé
äî
~ä} ï
i y ß~Þ
¯{Þ
äï
i ßmé
ç}ƒ é
äî
‚ äŠèj ê
‚é
èð
~áo à
ð
â

è Šå
{ áä{‡ i î
~s é
y ë

è
nné
äî
~è{â
i ¿
‡s é
äy ëŠy ë
i é‚ë

î
~s é
‡ né~Þ
y á
i y s é
z ßèy å
ç‡ â
‚kü
… æ„ë
߄åç
…â
î
æ

æä„è
y ߆}é
j æ€à
…é
â
ñ
i á
èy ä‚ßç

‚é
è„åç
i mé
ènj }é
èŠy à
i é
â

„ y ßî
né

y Ď
¯Š~né
Š j y é„~é

z ßèð

èð

‚é
èj ê
‚é
èä„è äo ßmé
„ë
i é
ä}y å
çi ߅ ‚ì
ß Šj â
…à
âŠnà
è„ y ~é
â
i é
i †mé
y à
i é
â
y ßäï
i ßmé
çð

‚é
èj ê
‚é
èä„èŠy ë
i éŠäĈì
ßmé
犃 ì
i éî
né
än Ĉà

â
y Ď
…à
â
ç‚ë

î
~s é
‡ né~Þ
y á
äî
~ßä„èo à

â

„ì
ç
‡ ãĈà
à

â
ˆ }é
‡ ß €}é


â
èi äî
~ß~Þ
y Ď
¯Šj â
i à

i à
â‚ë

î
~s é
‡ né~Þ
y á
„åç
o i é
o æ
ä„èĉâ
èäy ëi ä} y o mé
æ
çi ‚é
èĉà
èy }é
â
èy à

â
è‚ì
Ąèi à
ây à

â
ï
i ßèz ßèð

èŠî
~né
„ì
à
‡ã
i à
â
Šä„èƒ ãä~è…
â
à
çs é
èy mé
î
~‚ƒ é
…à
â
ç‡ ã
i o à

â
y Ď
¯‚ë

î
~s é
‡ né~Þ
y á

çŠnà
è„y à
â
â
çပထမ
Šñ
i à
‚éŠ~néŠj y é
„~é

ä„è… â

z ßèj å
‚Ă
ç
i ၂၀၁၀ j â
Ĉì

‚ì
ß~ê
i é
î
~ƒ é‡ ë
ßèj å
ð
ç

èy å
ä}ßi é
ç
၂၀၁၂ j â
Ĉì

‚ì
ß ä}ßi é
y né
ñ
i à
‚éŠ~né
Š j y é„~é

ä„è… â

ð

èy å
çä}ßi é
‚ì
ß Šj â~z ‚o â
è
æ
Šñ
i à
‚é
y à
i é
â

å
î
né

y ßî
ç
né

y Ď
¯
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

21

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ျမန္မာတပ္နဲ႔ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ၁၈ ႏွစ္အတြင္း
ပထမဆုံးအႀကိမ္ တုိက္ပြဲျဖစ္

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ
ကိုႏိုင္ကြန္းအိန္
17.07.2013 VOA

မြန္ျပည္သစ္ပါတီဟာ

၁၉၉၅

ခုႏွစ္

ဇြန္လမွာ

ျမန္မာစစ္အစိုးရနဲ႔

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္
ဧၿပီလမွာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းလဲေရးကိစၥနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး
ေတာ့

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ေဖေဖာ္၀ါရီလမွာ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ပ်က္ျပယ္သြားခဲ့ေပမဲ့လည္း

၀န္ႀကီး

ေဖာ္ေဆာင္ေရး

၂၀၁၂

ဦးေအာင္မင္းေခါင္းေဆာင္တဲ့
ေကာ္မီတီအဖြဲ႔နဲ႔

ခုႏွစ္
အစိုးရ

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံခရီးစဥ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လာမယ့္ရက္ အနည္းငယ္အတြင္း
တႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာနဲ႔ ေသနတ္သံေတြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေတာ့မယ္လို႔ ေျပာဆိုေနတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ
အပစ္ရပ္စဲထားတဲ့

မြန္ျပည္သစ္ပါတီနဲ႔

ျမန္မာစစ္တပ္တို႔အၾကားမွာ

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။

မြန္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔တခုျဖစ္တဲ့ မြန္ျပည္သစ္ပါတီနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရတို႔ဟာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး

သေဘာတူ

လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးကတည္းက

မေန႔က

တနသၤာရီတိုင္း

ၿမိတ္ခ႐ိုင္ဘက္မွာ

ပထမဆုံးအႀကိမ္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့တာပါ။မြန္ျပည္သစ္ပါတီတပ္ဖြဲ႔ စခန္းခ်ရာ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္
ေပါင္းကိုးေဒသဘက္က
ေဒသခံတပ္မႉးေတြက

ဗီြအိုေအသတင္းေထာက္

ျမန္မာစစ္တပ္ကေန
ေျပာပါတယ္။

ေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မီတီနဲ႔

ႏိုင္ကြန္းအိန္က

ထိုးစစ္ဆင္လာလို႔

ဒီသတင္း
အခုလို

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့တယ္လို႔

အျပည့္အစုံကိုေတာ့

ထိုင္းအေျခစိုက္

သတင္းေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရး
သေဘာတူ

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့
22

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
မြန္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ျဖစ္တဲ့

The Fight For Freedom in Burma
မြန္ျပည္သစ္ပါတီနဲ႔

ျမန္မာစစ္တပ္တို႔အၾကားမွာ

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိတ္ခ႐ိုင္ဘက္မွာ မေန႔က ပထမဆုံးအႀကိမ္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။
ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္နဲ႔ ၃ မိုင္အကြာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ တပ္စခန္းခ်ရာ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ ထိလိလုံနယ္

ေပါင္းကိုးေဒသကို
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ

ျမန္မာလႈပ္ရွားတပ္ေတြကေန

ၿမိတ္ခ႐ိုင္ေဒသ

တပ္မွဴးျဖစ္သူ

၀င္ေရာက္

ဗိုလ္မွဴး

တိုက္ခိုက္ခဲ့တယ္လို႔

တေမာ့ခ်မ္း

က

ေျပာပါတယ္။

အဲဒါတက္လာတယ္။

နယ္စပ္ကို

“အဂၤလိပ္ ၁၆ ရက္ေန႔မွာ တိုက္ပြဲျဖစ္တယ္။ ေကာ့ေသာင္းတပ္ (၅၈၁) ဗိုလ္ႀကီးေနမ်ိဳး အ့ဲဒီမွာလူ

၂၁

ေယာက္လား

အဲဒီေလာက္ရွိတယ္အင္အား။

ကြ်န္ေတာ္တို႕လုံၿခံဳေရးခ်ထားတဲ့ဟာကို

စစ္တပ္ေတြ

တက္လာတယ္။

အဲဒါတိုက္ပြဲျဖစ္တယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္မွာ လူ ၂ ေယာက္ က်ဆုံးသြားတယ္။ ကာဘိုင္ ၂ လက္နဲ႔ သူရသြားတယ္။
ၿပီးေတာ့ သူတို႔ဘက္မွာ လူ ၁ ေယာက္ဆုံးသြားတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒဏ္ရာ (၄) ေယာက္
ထိခိုက္သြားတယ္

အဲဒီမွာ။”မြန္ျပည္သစ္ပါတီနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရတို႔ဟာ

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
အခုအခါ

လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးကတည္းက

ပထမဆုံးအႀကိမ္

တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ
ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီးေတာ့
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈ

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့တာပါ။

ျပည္ေထာင္စု

တိုင္းရင္းသား

သမၼတ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔

လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို

၁၉၉၅

ခုႏွစ္

ဇြန္လမွာ

ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရာကေန

ဦးသိန္းစိန္

ေဖာ္ေဆာင္ေရး
အပစ္အခတ္

အစိုးရသစ္

ေကာ္မတီေတြ

ရပ္ဆဲေရးဆိုင္ရာ

လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ျမန္မာသမၼတ

ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕

ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ေတြက ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံခရီးစဥ္မွာ ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ ကင္မရြန္း (David Cameron)
နဲ႔

ေတြ႔ဆုံစဥ္မွာေတာ့

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္

အဖြဲ႔

၁၂

ဖြဲ႔ေက်ာ္နဲ႔

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

တည္ေဆာက္ေနရတာ ျဖစ္သလို လာမယ့္ ရက္ပုိင္းအတြင္းမွာ တတုိင္းျပည္လုံး အတုိင္းအတာနဲ႔
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ဖုိ႔

ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီး

တႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာနဲ႔ ေသနတ္သံေတြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းမယ့္ေန႔ ျဖစ္လာမွာလုိ႔လည္း သမၼတကေန
ထည့္သြင္းေျပာဆုိသြားပါတယ္။
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အေပၚမွာ
အျပည့္အ၀

ယုံၾကည္လို႔မရတဲ့

အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး

အေျခအေနမွာ

ႏိုင္ဟံသာက

အခုလို

ရွိေနတယ္လို႔

မြန္ျပည္သစ္ပါတီရဲ႕

ေျပာပါတယ္။“အစိုးရရဲ႕

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ႀကိဳးပမ္းမႈအေပၚမွာ တပ္မေတာ္ဘက္က လက္ခံပါသလား။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ တပ္မေတာ္နဲ႔ အစိုးရက
သူ႔လိုင္းနဲ႔သူ မီးစတဘက္ ေရမႈတ္တဘက္ ပုံစံမ်ိဳးနဲ႔ ကစားေနတာလား။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကေတာ့
တြက္ေနတာဘဲ။ တပ္မေတာ္ဘက္ကေတာ့ ဒီအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို သိပ္လိုလားပုံ မေပၚဘူး
ဆိုတဲ့ဟာကိုေတာ့

ကြ်န္ေတာ္တို႔

ေဆြးေႏြးမႈအေပၚမွာ

အကဲခတ္မိတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ကလည္း

မယုံၾကည္ရဲေသးဘူးဗ်။”အခုလို

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ကေန႔

ဒီအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနဲ႔

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

အေနအထားအေပၚမွာ

ျပည့္ျပည့္၀၀

တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔

ႀကိဳးပမ္းေနစဥ္ကာလမွာပဲ

မြန္ျပည္သစ္ပါတီနဲ႔ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔အၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့တာပါ။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနနဲ႔
ၿမိတ္ခ႐ိုင္ေဒသဘက္
လုပ္ေဆာင္ခဲ့သလို

လႈပ္ရွားရာမွာ

အရင္က

နယ္ေျမခံ

စစ္ေရးပဋိပကၡ

ျမန္မာတပ္ဖြဲ႔ေတြနဲ႔

ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈေတြ

ျဖစ္ပြားမႈမရွိခဲ့ဘူးလို႔လည္း

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

ၿမိတ္ခ႐ိုင္ေဒသ
23

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
တပ္မႉးျဖစ္သူ

ဗိုလ္မႉး

The Fight For Freedom in Burma

တေမာ့ခ်မ္း

က

ေျပာပါတယ္။“ပဋိပကၡေတြ

တခါမွ

မျဖစ္ဖူးဘူး။

ဒီမွာကြ်န္ေတာ္တို႔ လႈပ္ရွားေနတာ သတင္းေပးထားတယ္။ ဒီမွာ မ႑ိဳင္ဘက္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔
လႈပ္ရွားေနတာ ဒီမွာရွိတဲ့ စစ္တပ္ေတြအားလုံး ေဆြးေႏြးထားတာရွိတယ္။ အ့ဲဒီလႈပ္ရွားတပ္ဖြဲ႔ပဲ
ကြ်န္ေတာ္တို႔

တခါမွ

မေတြ႔ဖူးဘူး။

သူတို႔လႈပ္ရွားေနတာ။

သတင္းလည္း

မေပၚဘူး။

သူတို႔လာတာ။”ေပါင္းကိုးေဒသမွာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီကေန ေဒသဖံြ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေန

တာျဖစ္ၿပီး ဒီအခ်က္အေပၚ ျမန္မာစစ္တပ္ကေန ေက်နပ္မႈမရွိလို႔ အခုလို တိုက္ခိုက္တယ္လို႔
ယူဆရေၾကာင္း ဗိုလ္မႉးတေမာ့ခ်မ္းက ေျပာပါတယ္။ ဒီတိုက္ပြဲ မျဖစ္ပြားခင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင္လ ၁၀
ရက္ေန႔တုန္းကလည္း

ျမန္မာစစ္တပ္ကေန

မြန္ျပည္သစ္တပ္ဖြဲ႔၀င္တဦးကို

ဖမ္းဆီးသြားခဲ့

တယ္လို႔လည္း ေဒသခံရြာသားတဦးျဖစ္သူ ႏိုင္လဂြန္းက မြန္ဘာသာနဲ႔ အခုလို ေျပာပါတယ္။
“တပ္ရင္း ၅၈၁ က ဗိုလ္ႀကီးေနမ်ိဳး ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ တက္လာတယ္။ သူတို႔ကေန မြန္ျပည္သစ္

ပါတီက

တပ္သားတဦးကို

ဖမ္းသြားတယ္။

ဒီရဲေဘာ္ကေတာ့

ရြာသစ္ဘက္ကို

သူ႔ဇနီးကို

လိုက္အပို႔မွာ အဖမ္းခံရတယ္။ ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႔ကတည္းက ဖမ္းထားတာ အခုထိ ျပန္မလႊတ္
ေသးဘူး။သတင္းလည္းဘယ္မွာမွမေပၚေသးဘူး။”

မြန္ျပည္သစ္ပါတီဟာ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွာ ျမန္မာစစ္အစိုးရနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ
လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းလဲေရးကိစၥနဲ႔
ပက္သက္ၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပ်က္ျပယ္သြားခဲ့ေပမဲ့လည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွာ ၀န္ႀကီး
ဦးေအာင္မင္းေခါင္းေဆာင္တဲ့

အစိုးရ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ေဖာ္ေဆာင္ေရး

ေကာ္မီတီအဖြဲ႔နဲ႔

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
ဒီလို

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

တိုင္းရင္းသား

လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို

အေကာင္အထည္

လက္နက္ကိုင္တပ္တို႔အၾကားမွာ

ေဖာ္ရာမွာလည္း

ယုံၾကည္မႈအပိုင္း

ျမန္မာအစိုးရနဲ႔

အားနည္းေနေသးတဲ့

အေနအထားေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ ၾကန္႔ၾကာေနဆဲလို႔လည္း ေလ့လာသူေတြက
သုံးသပ္ေျပာဆိုမႈေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

24

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီးေနာက္ပိုင္း

မြန္ျပည္သစ္နဲ႔

အစိုးရတပ္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ တိုက္ပြဲျဖစ္
2013-07-17 rfa
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP က တပ္ဖြဲ႕တခ်ိဳ႕နဲ႔ အစိုးရတပ္ဖြဲ႕တခ်ိဳ႕ဟာ မေန႔ညက တနသၤာရီတိုင္း
ၿမိတ္ခရိုင္ထဲမွာ

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး

သေဘာတူညီထားၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ

ႏွစ္ဖက္ထိခိုက္က်ဆံုးမွဳေတြရွိခဲ့တယ္လို႔

ပထမဆံုးအႀကိမ္

မြန္ျပည္သစ္ပါတီရဲ႕တပ္မွဴး

တေမာ့ခ်မ္း က ထုတ္ျပန္ ေျပာၾကားပါတယ္။ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ကေန တစ္နာရီခရီးအကြာမွာရွိတဲ့
ၿမိတ္ခရိုင္ ထဲက ရတနာပံုနဲ႔ မ႑ိဳင္အၾကား ရြာသစ္တည္ေဆာက္ေနတဲ့ သုုမဂၤလာရြာအနီးက
မြန္ျပည္သစ္

ပါတီရဲ႕တပ္စခန္းကို

အစိုးရတပ္ေတြ

ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ တပ္မွဴးတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ တေမာ့ခ်မ္း က RFA ကို ေျပာပါတယ္။

"မေန႔ညက

၁ဝ

အဲ့ဒီျဖစ္တဲ့ေနရာနဲ႔

နာရီ

၃ဝ

မွာ

မြန္ျပည္သစ္ပါတီရဲ႕စခန္းကို

တစ္နာရီေလာက္ရွိတယ္။

ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသေဘာနဲ႔

အဲ့ဒီမွာ

ဒီမွာရြာတည္တာရွိတယ္။

ျပည္သူရဲ႕

ၾကားမွာလည္း

ဝင္လာတယ္၊

ဒီနယ္စပ္နဲ႔

လံုၿခံဳေရးတပ္ခ်ထားတယ္၊

လံုၿခံဳေရးတပ္ခ်ထားတယ္၊

အဲ့ဒီမွာဝင္လာၿပီးေတာ့ ကင္းနဲ႔ပဲ ပစ္ၾကတယ္၊ ကင္းႏွစ္ေယာက္ က်ဆံုးသြားတယ္၊ ကာဘိုင္ ၂

လက္လည္း ရသြားတယ္၊ စစ္တပ္က သတင္းရတာက တစ္ေယာက္က က်ဆံုးတယ္၊ ဒဏ္ရာက
ေလးေယာက္၊ သူတို႔တက္လာလည္း အေၾကာင္းမၾကားဘူး တမင္ပဲလာတိုက္တာ၊ ၿပီးေတာ့တပ္မွာ
အလံထူထားတယ္

အဲ့ဒါအလံလည္း

ခုုတ္ျဖတ္ၿပီးေတာ့

အဲ့ဒါ

မီးရွိဳ႕လုုိက္တယ္၊

ေဒသခံတစ္ေယာက္ ႏွစ္ေယာက္လဲ သူတို႔ေခၚထားတယ္ ခုထိမလြတ္ေသးဘူး"
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ

တပ္စခန္းကို

ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့တဲ့တပ္ဟာ

တနသၤာရီတိုင္း

အဲ့ဒီ

ေကာ့

ေသာင္းၿမိဳ႕ နယ္ ခေမာက္ႀကီးအေျခစိုက္ စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမွဳဌာနခ်ဴပ္ (စကခ) ၂ဝ လက္

ေအာက္ ခံ ခမရ ၅၈၁ တပ္ရင္းက ဗုုိလ္ႀကီး ေနမ်ိဳး ဦးစီးတဲ့ စစ္ေၾကာင္းျဖစ္တယ္လို႔လည္း
ဆက္ေျပာပါတယ္။အခုုတိုက္ခိုက္ခံရတဲ့ေနရာဟာ

ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး

လုုပ္ငန္း

ေတြလုပ္ဖို႔ဆိုၿပီး

မ႑ိဳင္ၿမိဳ႕ နယ္က စစ္ဖက္ေရးရာ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူေတြကို
အသိေပးအေၾကာင္းၾကားထားၿပီး ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေတြ လုုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္မွာ အစိုးရတပ္ေတြက
တစ္စံုတစ္ရာ

အသိေပးျခင္းမရွိပဲ

ဝင္ေရာက္တုိက္ခိုက္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔

NMSP

တပ္မွဴး

တေမာ့ခ်မ္းက ေျပာပါတယ္။

"ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေပါ့

ဒီမွာလုုပ္ထားတာရွိတယ္၊

အခုုမွ

စလုုပ္ေနတုုန္းပဲ၊

အခု

ေႏြေပါက္မွ

အိမ္ေတြဘာေတြ စတည္တယ္၊ အခုု အိမ္ ၂ဝ ေလာက္ပဲ ရွိေသးတယ္၊ ၆ လေလာက္ရွိေနၿပီး၊
သူတို႔နဲ႔ ျပသနာေတြဘာေတြမရွိခဲ့ဘူး၊ ဒီမွာေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုုပ္ဖို႔ဆိုၿပီး
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

အလံလည္းထူထားတယ္၊
25

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections

က်ေနာ္တို႔လည္း
ေျပာထားတယ္၊

The Fight For Freedom in Burma

ဟိုမွာမ႑ိဳင္

စရဖနဲ႔လဲ

ရြာတည္ဖို႔ဘာဖို႕၊

သြားေဆြးေႏြးထားတာရွိတယ္၊

အေၾကာင္းရွိရင္

အဲ့ဒီမွာလည္း

စာေတြဘာေတြေပးၿပီးေတာ့

ျပသနာမျဖစ္ေအာင္လုိ႔ ေဆြးေႏြးစရာရွိ ေဆြးေႏြးလို႔ရတယ္၊ စာေတြဘာေတြေရးထားတယ္ ၾကား
အခုုေတာ့ သူတို႔သတင္းမေပးဘူး ဝင္လာတယ္"
ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့
ဆုုတ္ခြာေပး

မြန္ျပည္သစ္ပါတီဖက္ကေနၿပီး

လုုိက္ၿပီျဖစ္ေပမယ့္

အစိုးရတပ္ဖက္က

သူတို႔အေျခစိုက္ထားတဲ့စခန္းကေန
စစ္အင္အားေတြထပ္တုိးၿပီး

လွဳပ္ရွား

စစ္ေၾကာင္းေတြ တိုးခ်ဲ႕လာတဲ့အတြက္ စစ္ေရးတင္းမာတဲ့ပံုစံ ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔

ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရတပ္ဖက္က စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမွဳဌာနခ်ဴပ္ တာဝန္ရွိသူေတြကို ဆက္သြယ္
ေမးျမန္းဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ ဆက္သြယ္လို႔ မရခဲ့ပါဘူး။မြန္ျပည္သစ္ပါတီရဲ႕ ဗဟိုဌာန ခ်ဴပ္က
တာဝန္ရွိ သူေတြကေတာ့ ဒီကိစၥကို ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ ေျဖရွင္းသြားဖို႕ မြန္တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြကို

ညႊန္ၾကားထား တယ္လို႔ တပ္မွဴး တေမာ့ခ်မ္းက ေျပာပါတယ္။မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP တပ္ဖြဲ႕ဟာ
ျပည္ေတာင္စု

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ေဖာ္ေဆာင္ေရး

လုုပ္ငန္းေကာ္မတီနဲ႔

ၿပီးခဲ့တဲ့

၂ဝ၁၂

ခုုႏွစ္

ေဖေဖၚဝါရီလမွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမွဳ လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ တုုိင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ျဖစ္ပါတယ္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

26

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

အစိုးရႏွင့္ KIO ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈတြင္ ‘သီးသန္႔ကိုယ္ပုိင္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး’ ကိစၥ ေဆြးေႏြးသင့္ဟု KNO ေျပာ
Post 05 July 2013
By KNG

ကခ်င္အမိ်ဳးသားအစည္းအရုံး (ထိုင္းႏိုင္ငံ)။

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြ႔ဲ (KIO) သည္ အစိုးရႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ကခ်င္လူထု
လိုလားေသာ သီးသန္႔ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ (Absolute Sovereignty Power) ႏွင့္ပတ္သက္၍
ေဆြးေႏြးမႈမရွိေသာေၾကာင့္

၄င္းကိစၥကို

ျပည္ပအေျခစိုက္ကခ်င္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး

KNO

ေဆြးေႏြးရန္လိုအပ္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း
က

ေထာက္ျပလိုက္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ

ကခ်င္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး (KNO) မွ ဇူလုိင္ ၄ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ KIO ထံ လိပ္မူထားေသာစာတြင္
“အစိုးရႏွင့္တရား၀င္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈလုပ္တုိင္းတြင္

UN

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္

အျခားႏိုင္ငံ

ကုိယ္စားလွယ္မ်ား သက္ေသအျဖစ္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ျပည္သူ လူထု
လိုလားေသာ

‘သီးသန္႔ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္’

(Absolute

Sovereignty

Power)

ဟူသည့္

စကားလုံးကို KIO အေနျဖင့္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးမႈမေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာေရာက္
ကခ်င္လူထုမွ ထိုင္းႏိုင္ငံ KNO ထံသုိ႔ ေျပာဆိုလာသည္ကို ျပန္လည္တင္ျပျခင္းျဖစ္သည္” ဟု
ဆိုသည္။
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

27

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ သီးသန္႔ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုသည့္ အသံသည္ KIO ႏွင့္ အစိုးရ ၁၇
ႏွစ္ၾကာ အပစ္ခတ္ရပ္ဆိုင္းခဲ့ခ်ိန္ႏွင့္ ယခုတေက်ာ့ျပန္ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္၂ ႏွစ္ေက်ာ္ခ်ိန္
ထိ

တသံတည္းသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ခ်င္းမုိင္ျမိဳ႕ရွိ

လူထု၏ဆႏၵကို

ကခ်င္အမိ်ဳးသားအစည္းအ႐ုံး

အေလးထားသင့္ေၾကာင္း

(KNO)

ဥကၠဌ

ထိုင္းႏိုင္ငံ

ဦးေခါင္ေဟာင္း

KNG

ကခ်င္သတင္းဌာန သို႔ေျပာသည္။
“အရင္ကေတာ့ အစိုးရနဲ႔ KIO ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးတဲ့ခ်ိန္ ျပည္သူလူထုအသံကို နားေထာင္ျခင္းမရွိဘဲနဲ႔
သူတို႔ေဆြးေႏြးျပီးသူတို႔လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၾကတယ္။
တခ်ိဳ႕က

အခုခ်ိန္

KIO

သီးသန္႔ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကိုလိုခ်င္တဲ့သူရွိသလို

လိုခ်င္သူရွိတယ္။

တခ်ိဳ႕က

ေနာက္မွာျပည္သူလူထုရွိတယ္။

တခ်ိဳ႕ကလည္း

ျပည္ေထာင္စုကိုလိုခ်င္တယ္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို

အခုခ်ိန္မွာကိုယ့္သေဘာနဲ႔

ဆံုးျဖတ္တာမဟုတ္ဘဲ ျပည္သူလူထု အားလံုးရဲ႕အသံကို နားေထာင္ေစခ်င္တယ္”
ထုိ႔ေၾကာင့္

လာမည့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈတိုင္းတြင္

ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ားလိုလားသည့္

သီးသန္႔

ကိုယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (Absolute Sovereignty Power) ကိစၥကို ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာသုိ႔
ထုတ္ျပန္ေၾကျငာမႈကိုလည္းျပဳလုပ္သြားရန္

အခ်က္

(၄)

ခ်က္ျဖင့္

ေမတၱာရပ္ခံ

ေတာင္းခံ

ထားျခင္းျဖစ္သည္။ တဖက္တြင္လည္း ျမစ္ၾကီးနားတြင္ အစိုးရႏွင့္ KIO ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမွာ
သေဘာတူညီခ်က္အတုိင္း

ကခ်င္ျပည္နယ္

ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕တြင္

KIO

ႏွင့္

လူထုပါ၀င္ေသာ

အလုပ္အဖြဲ႔ (Technical Team) တခုဖြဲ႔စည္း၍ ရံုးဖြင့္ရန္ကိစၥကို ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ေနေသာအခ်ိန္
KNO မွ ယခုကဲ့သုိ႔ လူထုအသံႏွင့္အတူ တင္ျပလာျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ KIO
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားၾကား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားေပၚမူတည္၍ အပစ္ရပ္ေရး အတြက္ ႏွစ္ဖက္တပ္မွ
လက္မွတ္ထိုးလာႏိုင္ခဲ့မည္ ဆိုပါကလည္း ကခ်င္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး အေနျဖင့္ ‘သီးသန္႔

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္’ အဆင့္ မေရာက္မခ်င္း လူထုအသံႏွင့္ ဆက္လက္ရပ္တည္ သြားမည္ျဖစ္
သည္ဟု ဆိုသည္။ ျပည္ပအေျခစိုက္ ကခ်င္အမ်ိဳးသား အစည္းအရုံး (KNO) ဥကၠ႒ ဒူဝါ ေဘာမ္ဝမ္
လေရာ္ (Duwa Bawmwang Laraw) ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) သည္ ယခင္က

ကိုယ္စီတပ္ဖြဲ႔မ်ားထားကာ ရပ္တည္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း တုိက္ပြဲမ်ားျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာခ်ိန္
ျပန္လည္ပူးေပါင္းရန္

၂၀၁၁

ဇန္န၀ါရီ

၂၂

ရက္က

ႏွစ္ဖက္သေဘာတူလက္မွတ္

ေရးထိုး

ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

28

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

KIO အလုပ္အဖြဲ႔ ရံုး ဖြဲ႔စည္းပံုကိစၥ စတင္ေဆြးေႏြး
Post 05 July 2013
By KNG

Technical Team ႐ုံးအျဖစ္ အသုံးျပဳမည့္ ျမစ္ၾကီးနား KIO ဆက္ဆံေရး႐ုံး။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕တြင္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႔ (KIO)၏ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ
အလုပ္အဖြဲ႔

Technical

Team

ရံုးဖြင့္ႏိုင္ရန္အတြက္

ပညာရွင္မ်ားႏွင့္

ရံုး၏ဖြဲ႔စည္းပံု

နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးေနျပီျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။အဆိုပါရံုး၏ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ပတ္သက္၍
နည္းပညာအၾကံေပးအဖြဲ႔ Technical Advisory Team အေနျဖင့္ KIO အဖြဲ႔၀င္ ၄ ဦးႏွင့္

ျပည္သူလူထုဘက္မွ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္အတူ စီတာပူ KIO ဆက္ဆံေရးရံုးတြင္ ဇူလိုင္လ ၃ ရက္ႏွင့္
၄ ရက္ၾကား ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း နည္းပညာအၾကံေပးအဖြဲ႔၏ ေျပာခြင့္ရ ဆရာေဒါင္ခါးက
ေျပာသည္။
“က်ေနာ္တို႔ Technical Team office structure နဲ႔ပတ္သက္ျပီး ဘယ္လိုနည္းစနစ္နဲ႔သြားမယ္၊
ရံုးရဲ့တည္ေဆာင္ပံု၊

အလုပ္နည္းလမ္းေတြကို

ေဆြးေႏြးတယ္၊

ျပီးေတာ့

ျပည္သူလူထုဘက္က

ျပည္သူေတြ ေလးစားတဲ့ပညာရွင္ေတြ ပါ၀င္ႏိုင္ဖို႔ ဘယ္သူေတြကို ဖိတ္ေခၚမယ္ဆိုျပီး အေပၚယံ
ေဆြးေႏြးထားတာေလာက္ပဲ” ဟု KNG ကခ်င္သတင္းဌာန သို႔ေျပာသည္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

29

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
၎တို႔

The Fight For Freedom in Burma

ေဆြးေႏြးထားသည့္အခ်က္မ်ားကို

KIO

ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္သို႔တင္ျပကာ

အတည္ျပဳခ်က္ရ

ယူျပီးမွသာ တရား၀င္ရံုးဖြင့္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာေဒါင္ခါး က ဆက္ဆိုသည္။
“အေပၚယံက ဒီလ ၂၀ ရက္ေန႔ေလာက္ေတာ့ ဖြင့္ျဖစ္ေအာင္ဆိုျပီး ၾကိဳးစားေနတယ္။ ဒါေပမဲ့
အတိအက်ေတာ့

မေျပာႏိုင္ေသးဘူး။

အခုက်ေနာ္တို႔က

ဒီမွာေဆြးေႏြးျပင္ဆင္ထားတာေတြကို
အတည္ျပဳျပီးတဲ့ေနာက္မွပဲ

KIO

က်ေနာ္တို႔

Technical

ဗဟိုေကာင္စီရံုးကို

ဒီဟာကို

အေကာင္

Team

တင္ျပရဦးမယ္။

နဲ႔ပတ္သက္ျပီး

အထက္က

အထည္ေဖာ္သြားမွာျဖစ္တယ္။

က်ေနာ္တို႔ ဒီဟာေတြကို အျမန္နည္းနဲ႔ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ယူႏိုင္ဖို႔ ေရာက္လာတာ ျဖစ္တယ္”
KIO မွ နည္းပညာအႀကံေပးအဖဲြ႔၀င္ ၄ ဦးျဖစ္ေသာ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ KIO လက္ေထာက္

ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရး တာ၀န္ခံ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဂါ့လူလေအာင္၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဖုန္ဂန္ခြန္ေနာင္၊
ဗိုလ္မွဴးႀကီးဆင္ဝါး၊

ဆရာေဒါင္ခါးႏွင့္

ျမစ္ၾကီးနားသို႔ေရာက္ရွိလာကာ
ေနျခင္းျဖစ္

ရံုး၀န္ထမ္း

ထိုသို႔ရံုးဖြင့္လာရန္

သည္။ျပည္သူလူထုႏွင့္

KIO

ဦးတို႔သည္

ဇူလိုင္လ

စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္သည့္

Technical

ရက္ေန႔
ေဆြးေႏြး
Team

နည္းပညာဆိုင္ရာ အလုပ္အဖြဲ႔ကို အျမန္္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ ဖြဲ႔စည္းသြားႏိုင္ရန္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဆြးေႏြးေရးအက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႔ (PCG)ႏွင့္ အရပ္သား ပညာရွင္အျဖစ္ ေမတၱာ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ

ဆရာမၾကီး ဆိုင္းေရာ္ႏွင့္ ျငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္း (Shalom)မွ ဆရာမ လေထာ္ဂ်ာနန္ႏွင့္ ဆရာမ
နန္ေရာ္တို႔ကိုဖိတ္ေခၚ၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း PCG မွ ဦးခပရာ ခြန္းေအာင္ (Hka Pra Hkun
Awng) ကေျပာသည္။
“ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ေတြအေနနဲ႔ ေခၚတာေပါ့၊ ေဆြးေႏြးတဲ့အထဲမွာ ပညာရွင္ေတြကို ဒီမွာ၀င္ကူညီဖို႔
propose

လုပ္ထားတဲ့လူေတြေတာ့ရွိတယ္။

အခုေဆြးေႏြးထားတာကို
ေလွ်ာ့ရမယ္ဆိုတာကို

KIO

ဒါေပမဲ့

ဗဟိုကိုပို႔ရဦးမယ္။

သူတို႔ညြန္ၾကားလာရင္

အခုေျပာလို႔

သူတို႔ၾကည့္ျပီးမွ

အဲဒီလိုျပန္ျဖစ္သြားမွာေပါ့”

မရေသးဘူး။

ျပန္ျဖည့္ရမယ္
ဟု

KNG

ကခ်င္သတင္းဌာန သို႔ေျပာသည္။
၎အလုပ္အဖြဲ႔

Technical

Team

ရံုးကိုဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္အတြက္

KIO

ႏွင့္

ျပည္သူလူထု

အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းျပီး ဖြဲ႔စည္းသြားရန္ျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္ ယခု လက္ရွိေဆြးေႏြးခဲ့သည့္

ရလဒ္မ်ားကို KIO ဗဟိုေကာင္စည္၏ သေဘာတူညီခ်က္ရွိမွသာ အတည္ျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
သိရသည္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

30

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ကခ်င္ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္ ေက်ာင္းသား ၂,၀၀၀ ခန္႔
ေက်ာင္းမတက္ႏုိ္င္ေသး
ဖနိဒါ | ေသာၾကာေန႔၊ ဇူလုိင္လ ၀၅ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၉ နာရီ ၄၂ မိနစ္
ခ်င္းမုိင္(မဇိၥ်မ)။

။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ လုိင္ဇာၿမိဳ႕ရွိ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ေက်ာင္းသား ၂,၀၀၀ ခန္႔မွာ

ေက်ာင္းေဆာင္ မလံုေလာက္၍ စာသင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ (KIO)
ဒုကၡသည္မ်ား

ကူညီေရးေကာ္မတီ

တာဝန္ခံ

ဦးဒြဲပီဆား

က

ေျပာသည္။

၂၀၁၃-၁၄ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ အစုိးရ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဇြန္လဆန္းမွ စတင္၍ သင္ၾကားေနၿပီ
ျဖစ္ေသာ္လည္း

KIO

ဌာနခ်ဳပ္ရွိ

ေက်ာင္းသူ/သားအခ်ဳိ႕မွာမူ

ယေန႔ထိ

စာသင္ၾကားႏုိင္မႈ

မရွိေသးျခင္း ျဖစ္သည္။လုိင္ဇာၿမိဳ႕ရွိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသား ျပည့္ေနၿပီး KIO
တပ္ရွိရာ အလန္းယန္ ေတာင္ကုန္းတြင္ေက်ာင္းေဆာင္မ်ား ျပန္လည္ ျပဳလုပ္ေနကာ အလယ္တန္း
ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ

ဇူလုိင္လ

မတက္ႏုိင္ေသးဘူး။

က်ေနာ္တုိ႔

ေဘာ္ဒါေတြေနဖုိ႔ေတြ

ရက္ေန႔မွ

ေက်ာင္းတက္ရမည္

ေက်ာင္းေဆာင္ေတြ

လုပ္ေပးေနရလုိ႔

အဆင္သင့္

မတက္ႏုိင္ေသးတာ။

ေနရာ

ျဖစ္သည္။“တခ်ဳိ႕

မျဖစ္ေသးဘူး။

မဆန္႔ေတာ့လုိ႔

သူတုိ႔

တျခား

ျပန္ေဆာက္ယူဖုိ႔ အိမ္သာကအစေဆာက္ဖို႔ လုိအပ္လာတယ္” ဟု ဦးဒြဲပီဆား က ေျပာသည္။

တန္းႏွင့္

၁၀

တန္း

ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကမူ

ၿပီးခဲ့သည့္

ရက္သတၱပတ္မွ

စတင္၍

စာသင္ၾကားေနၿပီ ျဖစ္သည္။ထုိ႔ျပင္ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဗန္းေမာ္၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အစုိးရေက်ာင္းမွ
ေက်ာင္းသူ/သား ၂၀၀ ေက်ာ္ခန္႔လည္း ထပ္မံ ေရာက္ရွိလာ၍ ၎တုိ႔အတြက္ စာေရးကိရိယာ၊
အိပ္ယာမ်ားမွ

အစ

ျပန္လည္

ေထာက္ပံ့ေပးေနရသည္ဟု

ဦးဒြဲပီဆား

က

ဆုိသည္။

မူလက လုိင္ဇာၿမိဳ႕ေပၚတြင္ အထက္တန္းေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း၊ မူလတန္းေက်ာင္း၊
သာသနာေရးေက်ာင္း

စသည့္

ေက်ာင္း

ေက်ာင္းအျပင္

ဒုကၡသည္

စခန္းတုိင္းတြင္

မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားကုိ ဖြင့္လွစ္ေပးထားသည္ဟု ဆုိသည္။လတ္တေလာ မုိးတြင္းဝင္လာၿပီ ျဖစ္၍
ငွက္ဖ်ားႏွင့္

ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာ

ေရာဂါမ်ား

ဒုကၡသည္

စခန္းတုိင္းလုိလုိ

အနည္းငယ္

ျဖစ္ပြားမႈမ်ားရွိေန၍ ကူးစက္ျပန္႔ပြားမည္ကို စိုးရိမ္ေနရေၾကာင္း ဒုကၡသည္မ်ားအား ကူညီေနသည့္
ကခ်င္

ႏွစ္ျခင္း

ခရစ္ယာန္

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္

(KBC)မွ

ဆရာေနာ္ေဘာက္

က

ေျပာသည္။

“ခု ေဆးဝါးေတြ လုိအပ္ေနတယ္။ စခန္းတခ်ဳိ႕ လူေတြ ျပြတ္က်ပ္ၿပီး ခုိလႈံေနေနရတယ္။ မုိးတြင္းမွာ

တုတ္ေကြး၊ ဝမ္း၊ ငွက္ဖ်ားေတြ ျဖစ္လာရင္ အရမ္းစုိးရိမ္ေနရတယ္။ ခုေလာေလာဆယ္က ေနစရာနဲ႔
ပတ္သက္လုိ႔ အျမန္ဆံုး

လုိအပ္ေနတယ္” ဟု မဇိၥ်မကုိ ေျပာသည္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ KBC မွ

သိကၡာေတာ္ရဆရာ ဦးဒရွီဂမ္ဆုိင္း အပါအဝင္ ၈ ဦးတို႔သည္ ဇူလုိင္လ ၃ ရက္ေန႔မွ ယေန႔ထိ

လုိင္ဇာရွိ ဒုကၡသည္မ်ားအား သြားေရာက္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။အလားတူ မုိင္ဂ်ာယန္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္း
၅ ရွိ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၃,၀၀၀ ေက်ာ္မွာလည္း ေက်ာင္းေဆာင္ မလံုေလာက္၍ မနက္ပုိင္းနွင့္
ညေနပုိင္း ခြဲ၍ သင္ေနရသည္ဟု ဒုကၡသည္မ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြ႔ဲ (WPN) မွ တာဝန္ခံ
ေဒၚေမရီေတာမ္ က ေျပာသည္။“လုိအပ္တာက အမ်ားႀကီးပဲ။ မုိးရြာထဲ ထီးမပါ၊ မုိးစီးဖိနပ္ မပါဘဲ
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

31

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

သြားေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ အမ်ားႀကီး။ ေန႔၊ ည တက္ေနရတယ္။ ေက်ာင္းေဆာင္ ေဆာက္ဖုိ႔
လုိ႔တယ္။ ထုိင္ခံုေတြ၊ ေက်ာင္း ယူနီေဖာင္း ေျပာင္းလုိက္ေတာ့ အဲဒီ ယူနီေဖာင္းအတြက္လည္း
လုိအပ္ေနတယ္” ဟု မဇၥ်ိမကုိ ေျပာသည္။ဇြန္လ ၁၄ ၇က္ေန႔က ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက
မုိင္ဂ်ာယန္ရွိ ဒုကၡသည္မ်ား တလစာ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ေဘာ္ဒါေဆာင္တြင္ ခုိလံႈေနသူ
ေက်ာင္းသား

ဆက္ေျပာသည္။
ဒုကၡသည္မ်ား

၁,၁၀၀

ေက်ာ္အတြက္

ၿပီးခဲ့သည့္
ျပန္လည္

ေမလကုန္က

အစားအေသာက္မ်ား
အစိုးရႏွင့္

KIO

ထူေထာင္ေရးကိစၥမ်ား

အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

တုိ႔

လုိအပ္ေနၿပီဟု

၎က

သေဘာတူညီခ်က္တြင္

ပါဝင္ေသာ္လည္း

ယေန႔ထိ

32

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

WGEC အစည္းအေ၀း၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
UNFC အခန္းက႑

Friday, 05 July 2013 08:21

Written by ျဖဴျဖဴကို

UNFC ၊ နိပြန္ေဖါင္ေဒးရွင္းႏွင့္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုေပါင္း ဓါတ္ပံုရိုက္စဥ္
တိုင္းရင္းသားမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး အလုပ္အဖြဲ႔WGEC ( Working Group for Ethnic
Co-ordinating) သည္ ႏွစ္ရက္တာ အစည္းအေ၀း က်င္းပျပီး တစ္နိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာ

ေဆာင္ေသာ တိုင္းရင္းသား ညီလာခံ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေရးႏွင့္ နယ္စပ္ တစ္ေလွ်ာက္ရွိ
တိုင္းရင္းသား

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

ေနာက္ထပ္

ညီလာခံ

တစ္ရပ္

က်င္းပသြားရန္

ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ယင္းအစည္းအေ၀းကို တက္ေရာက္ ခဲ့ေသာ ဗိုလ္မွဴး စိုင္းေလာ၀္ဆိုင္က

ဆိုပါသည္။ “ အစည္းေ၀းကိုေတာ့ ထိုင္းျမန္မာ နယ္စပ္ တေနရာမွာ ဇူလိုင္ ၃ ရက္ ၄ ရက္ေန႔မွာ

က်င္းပခဲ့တယ္။ အဓိက ကေတာ့ တနိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာနဲ႔ ညီလာခံ တစ္ရပ္ျဖစ္လာဖို ့ UNFC
နဲ႔ ညိွနွုိင္းမယ္။ ေနာက္တစ္ခုက WGEC အဖြဲ႔ကို ဆက္လက္ ထားသင့္ မသင့္ ေနာက္လမွာ

ညီလာခံေခၚျပီး ေဆြးေႏြးသြားမယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ထားပါတယ္” ဟုဆိုပါသည္။WGEC သည္ေသြးစည္း
ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) မွ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ
အလုပ္အဖြဲ႔

ျဖစ္ပါသည္။ဤအလုပ္အဖြဲ႔သည္

UNFC

ႏွင့္

အစိုးရတို႔

ႏိုင္ငံေရးအရ

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးသည့္ အခါ UNFC အဖြဲ႔၀င္ မဟုတ္ေသာ အျခား တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔မ်ား၏ အျမင္
သေဘာထားမ်ား

ရယူရန္ေဆာင္ရြက္

တစ္ဦးကဆိုပါသည္။ဤသို႔ေၾကာင့္

WGEC

ေပးေရးပင္ျဖစ္ေၾကာင္း

သည္ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ

UNFC

UNFC

အရာရွိ

မဟုတ္ေသာ

တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျပီး သေဘာထား တူညီေသာ လမ္းျပမူ (၆)

ခ်က္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ဤသည္UNFC မွေပးေသာ WGEC ၏ တာ၀န္ျဖစ္ျပီးတာ၀န္ ၿပီးဆံုးပါက
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

33

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

WGEC အဖြဲ႔ကို UNFC မွ အလိုအေလွ်ာက္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္ဟု၄င္းက ဆိုပါသည္။သို႔ေသာ္
WGEC တြင္ပါ၀င္ေသာ UNFC အဖြဲ႔၀င္ မဟုတ္သည့္တျခား တိုင္းရင္းသားမ်ားကမူ WGEC သည္
ျပည္ပရွိ

တိုင္းရင္းသားမ်ား

ညီလာခံ

တစ္ခုမွဖြဲ႔စည္းေပးထားသည့္

အတြက္

အဆိုပါ

ညီလာခံကသာ ဆက္လက္ ရပ္တည္ခြင့္သင့္မသင့္ကို ဆံုးျဖတ္သြားရန္ လိုအပ္သည္ဟု ေစာဒက
တက္ခဲ့ပါသည္။ ဤအေျခအေနေၾကာင့္ UNFC အဖြဲ႔သည္ WGEC အဖြဲ႔တြင္း ဦးေဆာင္ေနမွဳမွ
ႏွဳတ္ထြက္

သြားေၾကာင္းကရင္

အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး

KNU

မွတြဲဖက္

အတြင္းေရးမွဴး

ပဒိုမန္းမန္းက ဆိုပါသည္။WGEC အဖြဲ႔တြင္း က်န္ရွိေနေသာ အဖြဲ႔မ်ားကမူ WGEC အဖြဲ႔ ဆက္လက္
ရပ္တည္

သြားသင့္မသင့္ကို

ေနာက္လ၌

ညီလာခံ

တစ္ရပ္က်င္းပျပီး

ဆံုးျဖတ္သြားမည္

ျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴး စိုင္းေလာ၀္ဆိုင္က ဆိုပါသည္။အကယ္၍WGEC ဆက္လက္ ရပ္တည္ခြင့္
ရွိခဲ့ပါက တစ္ျပည္လံုး အတိုင္းအတာ ေဆာင္ေသာ တိုင္းရင္းသား ညီလာခံ တရပ္ က်င္းပရန္
ရိွလာသည့္အခါ UNFC ႏွင့္လည္း ညွိႏွဳိင္းသြားမည္ဟု ဆိုပါသည္ ။

“ WGEC သက္သက္ ဆိုရင္လည္း တစ္ျပည္လံုး အတိုင္းအတာ မေဆာင္သလို UNFC သက္သက္
ဆိုရင္လည္း တစ္ျပည္လံုး အတိုင္းအတာ မေဆာင္ျပန္ဘူး။ ဒီေတာ့ အျပန္အလွန္ ညွိႏွဳိင္း
သြားဦးမယ္လို႔ RCSS ေျပာခြင့္ရသူ ဗိုလ္မွဴး စိုင္းေလာ၀္ဆိုင္က ဆိုပါသည္။ (၂) ရက္တာ

က်င္းပသည့္ WGEC အစည္းအေ၀းသို႔ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုး ( KNU)၊ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္
ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ (RCSS)၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသား တပ္ဦး (CNF)ႏွင့္ ျပည္တြင္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
(Civil society အပါအ၀င္ တျခား ေခါင္းေဆာင္းမ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြး ၾကပါသည္။
လာမည့္

ၾသဂုတ္လတြင္

လက္နက္ကိုင္

က်င္းပမည့္

အဖြဲ႔အစည္း၊နယ္စပ္

တိုင္းရင္းသား

တစ္ေလွ်ာက္တြင္

ညီလာခံကိုလည္း

ရွိသည့္

တိုင္းရင္းသား

တိုင္းရင္းသား

အရပ္ဖက္

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၊လူမွဳေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ ျပည္တြင္းမွ ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ တခ်ဳိ႕အား

ဖိတ္ေခၚၿပီး ထိုင္းနိုင္ငံ နယ္စပ္ တစ္ေနရာတြင္ က်င္းပသြားမည္ ဟုဆိုပါသည္။မူလက ရွိခဲ့သည့္
UNFC အဖြဲ႔၀င္မ်ားမွာ (၁) လားဟူ ဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံး (LDU)၊ (၂) မြန္ျပည္သစ္ ပါတီ

(NMSP)၊ (၃) ပအို၀္း အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNLO)၊ (၄) ပေလာင္ျပည္
လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦး (PSLF)၊ (၅) ရွမ္းျပည္ တိုးတက္ေရး ပါတီ (SSPP)၊(၆) ၀အမ်ဳိးသား
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(WNO)၊ (၇) ANC ရခိုင္ျပည္ အမ်ိဳးသား ေကာင္စီ၊ (၈) ခ်င္းအမ်ဳိးသား တပ္ဦး (CNF)၊

(၉) ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႔ (KIO)၊ (၁၀) ကရင္နီ တိုးတက္ေရး ပါတီ (KNPP) ႏွင့္ (၁၁)
ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုး (KNU) တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။
ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ (UNFC) အဖဲြ႕ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္
ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ စတင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ တပ္ေပါင္းစု

(မဒတ) မွ အဖြဲ႔၀င္မ်ားကို အေျခခံျပီး တိုးခ့်ဲ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အျပင္ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္
ျဖစ္ပါသည္။

အဖဲြ႔မ်ားႏွင့္

မဟာမိတ္

အဖဲြ႕အစည္းမ်ားျဖင့္

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

စုေပါင္းၿပီး

ဖြဲ႔စည္းထားျခင္း

34

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ဇူလိုင္ ၇ ရက္ေန႔ကို မေမ့ႏိုင္ၾကေသး
စေနလင္း| July 5, 2013 IRRAWADDY

ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အဦးကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနေသာ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ အုတ္ဂူ (ဓာတ္ပံု –
ရဲနည္ / ဧရာဝတီ)

ႏွစ္ေပါင္း ၅၁ ႏွစ္ေက်ာ္က ကိစၥကို ၁၉၆၂ ခုႏွစ္က ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္ခဲ့တဲ့
ဦးလွေ႐ႊတစ္ေယာက္ ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ႏိုင္ေတာ့ပါ။ စစ္အာဏာ႐ွင္ ဦးေန၀င္းအစိုးရက အရင္ဆံုး

အဂၤလိပ္အစိုးရ လက္ထက္ကတည္းက ႐ွိေနခဲ့တဲ့ လြတ္လပ္ျပီး ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္း အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ
တကၠသိုလ္ေကာင္စီကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး စစ္တပ္က လူေတြကို အစားထိုးလိုက္တာ၊ ေနာက္ေတာ့
ေက်ာင္း ေဆာင္ေကာ္မတီ ကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းတာေတြ သူ မွတ္မိေနတယ္။ ဇူလိုင္ ၁ ရက္ေန႔
ေက်ာင္းျပန္ဖြင့္တဲ့

အခါ

မွာ

ေက်ာင္းသားေတြကို

လိုက္နာရမယ့္

စည္းကမ္း

၂၂

ခ်က္

ထုတ္ျပီးေနာက္ေတာ့ ထီမထင္ ေက်ာင္းေတာ္သားေတြက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ကန္႕ကြက္ဆန္႕က်င္
ေရးေတြ လုပ္လာခဲ့တာေတြကို ႏွစ္လည္တိုင္း ဦးလွေရႊ ျပန္ေျပာင္း သတိရ ေျပာျပေနၾကပါ။

သူ မွတ္မိေနေသးတယ္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေတြ ဇူလိုင္ ၇ ရက္မွာ သမဂၢ
အေဆာက္အဦးထဲမွာ အစည္းအေ၀းလုပ္မယ္၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္တာကုိ ကန္႔ကြက္မယ္လုိ႔ ေက်ာင္းစဖြင့္
ထဲဲက ျပင္ဆင္လာခဲ့တယ္။ ဇူလိုင္ ၆ ရက္ေန႔ ညေနေက်ာင္းထဲမွာ မီးပ်က္ေတာ့ ေက်ာင္းသား
ေတြက ေအာ္ဟစ္ၾကရာကေန မႏၱေလးေဆာင္က စတင္လုိ႔ ခံုေတြ၊ စားပြဲေတြ၊ ဘီဒိုေတြကို ခ်ိဳးၿပီး
ေအာက္ပံုခ်ကာ မီး႐ိႈ႕ၾကတာ၊ အဲဒီကေန ေနာက္ဆံုး မီးတုတ္ေတြကိုင္ၿပီး ညလယ္ ၃ နာရီအထိ
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

35

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
ေက်ာင္းထဲမွာ

The Fight For Freedom in Burma

ကန္႔ကြက္

ဆႏၵျပၾကေတာ့တာကို

ျပန္ေျပာျပတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၅၁ ႏွစ္၊

ဦးလွေ႐ႊက

ဧရာ၀တီကို

အမွတ္တရ

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္း စစ္တပ္က အာဏာ

သိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ အခြင့္အေရး ေတြကို

႐ုတ္သိမ္းလာခဲ့ပါတယ္။ ဇူလိုင္ ၇ ရက္ေန႔ မနက္ ၁၁ နာရီမွာ ေက်ာင္းသား သမဂၢ အစည္းအေ၀း
စတင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းသားေတြကို ဖိႏွိပ္တဲ့ စည္းကမ္းေတြ၊ တကၠသိုလ္ အက္ဥပေဒကို
႐ုတ္သိမ္းခဲ့တာေတြကို ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကတယ္။ ေန႔လည္ ၂ နာရီခန္႔မွာ
ရဲကားေတြ

ေကြ႕ဝင္လာျပီး

ေက်ာင္းသားသမဂၢေရွ႕မွာရပ္

အဓိပတိ လမ္းမထဲကို

ရဲေတြ၀င္လာျပီး

ေက်ာင္းသား

ေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္တဲ့ ကိုဗေဆြေလး၊ ကိုသက္နဲ႔ ကိုဥာဏ္၀င္းတုိ႔ကို အစည္း အေ၀းၿပီးလို႔

မျပန္ႏိုင္ၾကေသးပဲ သမဂၢ စာဖတ္ခန္းမွာ၊ သမဂၢ စားေသာက္ဆိုင္မွာ ထိုင္ေနၾကတဲ့ ေက်ာင္းသား
ေတြေ႐ွ႕မွာပဲ ၀င္ဖမ္းခဲ့ပါတယ္။
“ဖမ္းတာကလည္း ဘယ္သူ႔ကိုပဲ ဖမ္းမယ္ဆိုတာ စီစဥ္ၿပီးသား။ ေက်ာင္းသားေတြ ဘာမွလုပ္ခ်ိန္မရ
လိုက္ဘူး။ အဲဒီေနာက္ ေက်ာင္းသားနဲ႔ ရဲေတြ ပဋိပကၡ စျဖစ္တယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ညေန ၄ နာရီခြဲ

ေလာက္မွာ စစ္တပ္က စၿပီး ေနရာယူလာတယ္။ ေက်ာင္းထဲမွာလည္း ေက်ာင္းသားေတြက
အုပ္စုေလးေတြနဲ႔ ဟိုတစ္စု၊ ဒီတစ္စုျဖစ္ေနၿပီ။ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြက ဖမ္းဆီးေရးေတြ
စေတာ့မယ္ဆိုတာကို

ျမင္လာတယ္”

လို႔

ဦးလွေ႐ႊက

ေျပာျပတယ္။

ေက်ာင္းသားေတြက

ပစ္သတ္လိမ့္မယ္လို႔ လံုး၀ မထင္ထားဘူး။ ဒါေပမယ့္ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ တပ္ရဲ႕ေနရာယူမႈက
အေျခအေန

ပိုတိုးလာၿပီး

စတင္ပစ္ခတ္ေတာ့တယ္။

ညေန

နာရီခြဲမွာ

ဘယ္ေလာက္အထိ

ပစ္လဲ

ေက်ာင္းသားေတြကို

ဆိုရင္

မီးေရာင္ျမင္ရင္ ပစ္တဲ့အဆင့္ထိကို ပစ္ၾကတာလို႔ သူကဆက္ေျပာပါတယ္။

ေသနတ္နဲ႔

နာရီေလာက္အထိ

အဲဒီည ၇ နာရီ ျမန္မာ့အသံရဲ႕ ေရဒီယိုမွာ ဦးေန၀င္းက တိုင္းျပည္ကို သူတာ၀န္ ယူခ်ိန္မွာ
တကၠသိုလ္

ေက်ာင္းသားမ်ား

တာေၾကာင့္

တပ္မေတာ္၏

ယခုအျဖစ္ပ်က္တဲ့

စည္းကမ္းမဲ့

ဘ၀ကို

ျပဳျပင္ရမယ့္

အင္အားတစ္စိတ္တေဒသကို

ကိစၥေတြက

ေက်ာင္းသားကိစၥ

တစ္ခုထဲ

တာ၀န္ပါ

သံုးၿပီးေျဖရွင္း
မဟုတ္ပဲ

က်ေရာက္ေန

လိုက္ရေၾကာင္း၊

ႏိုင္ငံေရး

အေမွာင့္

ပေယာဂေတြ ဖမ္းစားသည္ကို ရိပ္စားမိေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ရဲ႕ အလုပ္ကို ပ်က္ေအာင္ တမင္လုပ္
ေနၾကရင္

ေနာက္ထပ္ မည္သည္ကိုမွ ထပ္မေျပာလိုေၾကာင္း၊ ဓားကိုဓားျခင္း လွံကိုလွံျခင္း

ရင္ဆိုင္ရန္သာရွိေတာ့ေၾကာင္း

မိန္႕ခြန္း

ေျပာပါတယ္။

ဇူလိုင္လ

ရက္ေန႔

မနက္အ

ေစာႀကီးမွာေတာ့ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ထဲက ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အဦးကို ဗံုးခြဲ ၿပီးေတာ့
ေက်ာင္းသားသမဂၢရဲ႕ တရား၀င္ရပ္တည္မႈကို ဖ်က္ဆီးလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီ ဇူလိုင္ ရ ရက္
အေရးအခင္းမွာ

ေက်ာင္းသားေတြ

ဘယ္ေလာက္အထိ

ေသခဲ့တယ္ဆိုတာကို

ယေန႔အထိ

ဘယ္သူကမွ တိတိက်က် မေျပာႏို္င္ေသးပါဘူး။ ဦးေန၀င္း အစိုးရ ထုတ္ျပန္ထားတာကလည္း
တကယ္ေတာ့ စာရင္းအတိအက် မဟုတ္ေသးပါဘူး။ အဲဒီအခ်ိန္ထဲကစ ေက်ာင္းသားသမဂၢကို
ဖ်က္ဆီးၿပီး ေက်ာင္းသားသမဂၢရဲ႕ သမိုင္းကို ဖံုးကြယ္ခဲ့ပါေတာ့တယ္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

36

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

“တကယ္ေတာ့ အစိုးရ အဆက္ဆက္တိုင္းက ေက်ာင္းသားတင္မကပါဘူး။ Campaign လုိ႔ေခၚတဲ့
စည္း႐ံုးလံႈေဆာ္မႈေတြ

ကိုေတာင္

အစိုးရဆန္႔က်င္ေရးလို႔

ျမင္ေန႐ွာတုန္းပါပဲ။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ယႏၱရားမွာ ေတာ္ေတာ္ျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥပါ။ တခုေတာ့ သိထားပါ။ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
စနစ္ဆိုရင္

ေက်ာင္းသားေတြက

ေထာက္ခံတဲ့အျပင္

ပုခံုးနဲ႔

တြန္းတင္ခဲ့တာ

ခ်ည္းပါပဲ။

ေဖာက္ျပန္တဲ့ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားဆိုရင္ေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ရမွာပဲ”
လို႔ ၈၈ မ်ိဳး ဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏိုင္က
ေက်ာင္းသားသမဂၢဗံုးခြဲလို႕

အေဆာက္အဦးၾကီး

ေျပာပါတယ္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္

မရွိေတာ့ေပမယ့္

ေက်ာင္းသားထုရဲ႕

ရင္ထဲမွာ႐ွိေနတဲ့ သမဂၢစိတ္ဓါတ္ေတြ၊ အစဥ္လာမ်ားေတြကိုေတာ့ ဖ်က္ဆီးလို႔ မရပါဘူးလို႔ ၂၀၀၇
မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဒီၿငိမ္းလင္းကလည္း ဆိုပါတယ္။
အစိုးရက ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေနတယ္လို႔ ေျပာေနေပမယ့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြရဲ႕
တရား၀င္ရပ္တည္မႈကို

ခြင့္ျပဳေပးတာမ်ိဳး

မ႐ွိေသးဘဲ

ေက်ာင္းသား

အခြင့္အေရး

လႈပ္ရွားသူေတြကိုလည္း ပညာေရး စိတ္မဝင္စား ႏိုင္ငံေရး လုပ္တယ္လို႔ ယူဆေနတုန္းလို႕လည္း
ဆက္ေျပာတယ္။

ေက်ာင္းသားေတြသာ

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ

ႏိုင္ငံရဲ႕

လြတ္လပ္ေရးရလာမွာ

စနစ္ေျပာင္းကိုလည္း

ေရာက္လာမွာ

အေရးကိစၥေတြမွာ

ပါ၀င္မႈ

မ႐ွိခဲ့ဘူးဆိုရင္

ဒီလို

ေခတ္ေျပာင္း

မဟုတ္တဲ့အေၾကာင္း၊

မဟုတ္တဲ့အေၾကာင္း

ဒီၿငိမ္းလင္းက

ေျပာပါတယ္။

ေက်ာင္းသားလႈပ္႐ွားမႈ ဆိုတာက တကယ္ေတာ့ အေရးေတာ္ပံု ႀကီးတစ္ခုလံုး၏ ကနဦး လႈပ္႐ွားမႈ
သာျဖစ္ၿပီး

ေက်ာင္းသားေတြလႈပ္ရွားေန႐ံုနဲ႔၊

ေက်ာင္းသား

သမဂၢတစ္ခုထဲနဲ႔ေတာ့

ေခတ္စနစ္အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ ေၾကာင္းကို ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္
တစ္ဦးျဖစ္တဲ့

ဦးလွေ႐ႊက

မိမိယံုၾကည္ရာကို

သံုးသပ္ပါတယ္။

ေျပာရဲဆိုရဲေၾကာင္း၊

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္

အာဏာ႐ွင္ေခတ္မ်ားတြင္လည္း

စေတးခံခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔ရာတြင္အစုိးရဘက္မွ ေက်ာင္းသားေတြကို

႐ိုးသားျဖဴစင္ၿပီး

ေက်ာင္းသားမ်ားက

ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕ ပါတီ

ႏိုင္ငံေရးေတြနဲ႔ တြဲျမင္ေနေသးတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးလို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ယေန႔ ေက်ာင္းသား လူငယ္အမ်ားစုဟာ ေက်ာင္းသားသမဂၢသမိုင္းကို စိတ္ပါ၀င္စားမႈ
အားနည္ေနေသးတဲ့
က်င့္ထံုးေတြကို
ဒီၿငိမ္းလင္းက

အေနအထားျဖစ္ေနရၿပီး

လြတ္လပ္စာ

သံုးသပ္ပါတယ္။

ေမွ်ာ္လင့္ထားသေလာက္

သမဂၢရဲ႕

ျပဌာန္းအေကာင္း

တကၠသိုလ္

မရေသးဘဲ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊

အထည္ေဖာ္ခြင့္နဲ႔

ေက်ာင္းသားဘ၀(

ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕

ဖြဲ႕စည္းပံုနဲ႔

ကင္းေ၀းေနဆဲလို႔

Campus

Life

)

ကို

အခြင့္အေရးကို

တျဖည္းျဖည္း

စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ

မရေသးတဲ့

လုပ္ယူသြားရမွာျဖစ္တယ္၊ ေနာက္ၿပီး တကၠသိုလ္ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုၾကားမွာ စည္းမ်ဥ္း စည္း ကမ္းေတြ
ခြဲျခားခံေနရေသးတာေၾကာင့္လဲ

ေက်ာင္းသားထုၾကား

ဒုတိယႏွစ္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက

ေျပာပါတယ္။

သမဂၢကိုသာ

ရပ္တည္ခြင့္ေပးလိုက္မယ္ဆိုရင္

အေနအထားမွာရွိေနေသး တယ္လုိ႔ အမည္မေဖာ္လိုေသာ လိႈင္သာယာ နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ
တရား၀င္

တကယ့္ႏိုင္ငံအားေတြ

ပိုျဖစ္လာမယ္လို႔

“ဒါေပမယ့္

ယူဆတယ္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

တကယ္တမ္း

တကၠသိုလ္

ဒီေက်ာင္းသားထုက

ေက်ာင္းသားေတြက

အသင္းဖြဲ႕

37

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
စိတ္ဓါတ္ေတြ၊

အဖြဲ႕စုေပါင္း

The Fight For Freedom in Burma
လုပ္ေဆာင္မႈေတြ

အေလ့က်င့္ျဖစ္လာမယ္၊

တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး

အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈေတြ ပိုရလာမယ္ဆိုတာေတာ့ အမွန္ ပဲဗ်။ ဒါေပမယ့္ အစုိးရဘက္က
ေက်ာင္းသားေတြအေပၚမွာ
ေနာက္

တခ်ိဳ႕ဆရာေတြရဲ႕

သူကဆိုတယ္။

ျမင္ေနတဲ့ အျမင္ေတြကိုေတာ့ ေဖ်ာက္ဖ်က္ဖို႔ရာ ခက္ေနဦး မယ္။
ေၾကာက္လန္႔တဲ့

အခုေခတ္အခ်ိန္မွာ

စိတ္ကို

ေျပာင္းလဲဖို႔

ဥပေဒအရ

လိုေသးတယ္”

အာမခံေပးႏိုင္မယ့္

လို႔

တကၠသိုလ္

အက္ဥပေဒလိုမ်ိဳးလည္း မ႐ွိ၊ ဆရာ၊ ဆရာမေတြနဲ႔ ေက်ာင္း သားေတြၾကားမွာ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေရး
ေတြမွာ

အခက္ခဲေတြသာ

ေပၚေပါက္လာမွာျဖစ္တယ္လို႔

ေျပလည္ခဲ့မယ္ဆိုရင္
ဒီၿငိမ္းလင္းက

တကၠသိုလ္

သမဂၢဆိုတာ

သံုးသပ္တယ္။

ဇူလိုင္

မၾကာခင္

ရက္ေန႔

အထိမ္းအမွတ္လုပ္ၾကတယ္ဆိုတာက ဒီလိုမ်ိဳးျဖစ္ရပ္ေတြ ေနာက္ထပ္မျဖစ္ေအာင္၊ ေက်ာင္းသား
ထုၾကားမွာ

တိုးတက္ေရး
လွည့္သြားဖုိ႔၊

သမဂၢစိတ္ဓာတ္ေတြ၊
မွာ

ေမာင္းႏွင္အားတခုျဖစ္လာေအာင္

အၿငိဳးအာဂတေတြ

မဟုတ္ပါဘူးလို႔

ေက်ာင္းသားသမိုင္းေတြကို

သူကဆိုပါတယ္။

ထပ္ျဖစ္လာဖို႔၊

သိဖို႔၊

တုိင္းျပည္ရဲ႕

လုပ္ၾကတာပါ၊

အနာေတြကို

ကိုမင္းကိုႏိုင္ကလည္း

ဖြံ႕ၿဖိဳး

ေနာက္ေၾကာင္းျပန္

ျပန္ဆြဖို႔

လုပ္ေန

အဆက္ဆက္

ၾကတာ

ေက်ာင္းသား

လႈပ္႐ွားမႈမ်ားဟာ ေပါင္းကူးတံတားသဖြယ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါကို အသိမွတ္ျပဳၿပီး အခြင့္သင့္တိုင္း
ေဖာ္ထုတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသားသမိုင္းကိုလည္း ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း သြားရမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း ဆိုပါတယ္။
ယေန႔ေခတ္အခ်ိန္တြင္ “အစပ်ိဳးစ အေျခအေနကို ဖူးပြင့္ဖို႔ရာမွာ” မိမိတို႔ အားလံုးအေပၚတြင္
မူတည္ေၾကာင္း၊

အစြမ္းအစဆို

အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကေန

ဥာဏ္ပညာက

နည္းဗ်ဴဟာကို

ေသခ်ာစြာ

သင္ယူရင္း

တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊
ျဖစ္ေၾကာင္း

ရာတြင္လည္း

ကိုမင္းကိုႏိုင္က

အျပန္အလွန္

အေရးႀကီးေၾကာင္း၊

နားလည္မႈကို

သံုးသပ္ပါတယ္။

ရ႐ွိရန္

စဥ္းစားမွ

ဒီေန႕

မိမိတို႔

ရင့္က်က္မႈကို

“အနာဂတ္လွမွာ”

တက္ႂကြလႈပ္ရွားေနတဲ့

ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြကို ရည္ရြယ္ျပီး ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္

ဦးလွေရႊက

သတိေပးပါတယ္။ ေက်ာင္းသားဆိုတဲ့ ဂုဏ္ပုဒ္တစ္ခုထဲတြင္ရပ္တည္ မေနသင့္ပဲ အခ်ိန္တန္ရင္

ကိုယ္အားသန္ရာကို ေျပာင္းလဲရမယ္လို႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ ေက်ာင္းသားဘ၀ကေန ကူးၿပီး
စစ္ေရး ထိုမွတဖန္ ႏိုင္ငံေရး တခုခုကုိ ေရြးခ်ယ္ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ၾကသူေတြ ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပမာ
ယူၾကဖို႕လည္း ေျပာဆိုတယ္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

38

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ေဆာင္းပါး

ေပ်ာက္ဆုံးသြားတဲ့ ဘ၀ လမ္းဆုံ
ေစာထူးေစး| July 5, 2013 IRRAWADDY

အလုပ္လာေခၚတဲ့ ကားေရာက္လာလို႔ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားျဖစ္ေနတဲ့ အလုပ္သမားေတြ (ဓာတ္ပုံ –
သန္းထိုက္ဦး / ဧရာ၀တီ)
က်ေနာ္ေရာက္ေနတဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံက ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕မွာ အလုပ္သြားရင္ ေန႔တိုင္းလိုလို လမ္းဆုံ မီးပြိဳင့္
တခုရွိတဲ့

လမ္းတလမ္းကပဲ

သြားျဖစ္ပါတယ္။

ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ထဲကို

ေရာက္ေတာ့မယ္ဆိုတဲ့

သိလာတယ္။

မီးပိြဳင့္ကို

အမွတ္အသား

ေက်ာ္ရင္ပဲ

ျမင္ေနရၿပီ။အရပ္ေလးမ်က္ႏွာကေန

ဒီလမ္းဆံု

မီးပြိဳင့္ကို

ေရာက္လာၿပီ

တခုလိုပါပဲ၊

စိတ္ထဲမွာ

ၿမိဳ႕ထဲအ၀င္၀က

ဒီလမ္းဆံုမီးပိြဳင့္မွာ

က်ဳံးနဲ႔

ျဖတ္သန္းသြားလာ

ဆိုရင္

အလိုလို

ၿမိဳ႕႐ိုးေတြကို

ေနၾကသလို၊

တခ်ဳိ႕ၾကေတာ့လည္း တေယာက္နဲ႔တေယာက္ ေတြ႔ဆံုဖို႔ ေနရာလို႔မ်ား သတ္မွတ္ထားသလိုပဲ။

ဟိုမွာတစု ဒီမွာတစုနဲ႔ ဒီျမင္ကြင္းေတြကေတာ့ က်ေနာ္ေန႔စဥ္ ျမင္ေတြ႔ေနတဲ့ ျမင္ကြင္း ေတြ လို႔
ေျပာရမွာပါ။မီးပိြဳင့္ဆိုတာ ၿမိဳ႕အဂၤါနဲ႔ အညီ လမ္းဆံုလမ္းခြေတြမွာ ယာဥ္တိုက္မႈေတြမျဖစ္ေအာင္

အ၀ါေရာင္ အနီေရာင္ အစိမ္းေရာင္ အေရာင္ သံုးမ်ဳိးနဲ႔ လမ္းသြားလမ္းလာေတြ ယာဥ္ေမာင္းေတြ
လိုက္နာရမယ့္ အခ်က္ေပးစနစ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေနရာ မဟုတ္လား။
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

39

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
ဒီမီးပိြဳင့္ကို

The Fight For Freedom in Burma

ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕သားေတြ

ကားသမားေတြအစ

အေခၚအရ

“စီယဲ့

လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက

ခမ္ထိရမ္”လို႔

ေျပာလိုက္ရင္ပဲ

သိေနၾကပါတယ္။

လြယ္လြယ္

ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ မီးပိြဳင့္တခုပါ။ လူေတြကေတာ့ သာမန္အားျဖင့္ ယာဥ္စည္းကမ္းအတြက္
လမ္းဆံုေတြမွာ ထားတဲ့ မီးပိြဳင့္လို႔ပဲ ျမင္ၾကမွာပါ။ဒါေပမယ့္ ဒီမီးပိြဳင့္နဲ႔ အသက္ေမြးေနရသူေတြ
အမ်ားႀကီးပါ။ အဓိကကေတာ့ အခုနက ဟိုတစု ဒီတစုုဆိုတဲ့ လူေတြပါ။ တေန႔ ၀မ္းစာ ကို
ဒီမီးပြိဳင့္မွာပဲ ရွာၾကသလို ဒီမီးပြိဳင့္က သူတို႔ ရဲ႕ အလုပ္႐ုံ၀င္းႀကီးလို႔လည္း တင္စားထားၾကပါတယ္။
သူတို႔ေတြက

ျမန္မာျပည္က

လာတဲ့

ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြပါပဲ။

အဲဒီေနရာမွာ

ထိုင္းႏိုင္ငံသားေတြကေတာ့ မရွိသေလာက္ ဆိုရမလို နည္းပါးပါတယ္။ ထိုင္းေတြက ပင္ပန္းတဲ့
အလုပ္ေတြ ေအာက္ေျခသိမ္း အလုပ္ေတြ က်ပန္းအလုပ္ေတြကို မလုပ္ခ်င္ၾကပါဘူး။
အလုပ္ေစာင့္ေနတဲ့ ျမန္မာျပည္သား တေယာက္က“က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ မနက္မိုးလင္းတိုင္း ဒီမွာပဲ
လာလာေစာင့္တယ္။ တျခား အလုပ္ေတြလုပ္ဖို႔က က်ေနာ္တို႔မွာ အလုပ္သမား လက္မွတ္မရွိဘူး။
ဒီမွာက အလုပ္လာေခၚတဲ့ သူေဌးလာရင္ လိုက္သြားတယ္။ အလုပ္မရတဲ့ေန႔က မရွိသေလာက္ဘဲ။

သူေဌးတေယာက္ မဟုတ္ရင္ တေယာက္ လာေနတာပဲ” ဆိုၿပီး ေမာင္းလာတဲ့ ကားတန္းကို
အလုပ္လာေခၚတဲ့ ကားေတြမ်ားလားဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မ်က္၀န္းနဲ႔ ၾကည့္ရင္း က်ေနာ့္ကို
ေျပာျပပါတယ္။ဒီမီးပိြဳင့္အနီး၀န္းက်င္မွာ ေနထိုင္တဲ့ သူေတြ ေျပာျပခ်က္အရ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၂၀

၀န္းက်င္က စတယ္လို႔ ေျပာရမွာပါ။ ျမန္မာ အလုပ္ သမားတစုက စၿပီး အလုပ္လာေခၚမယ့္
အလုပ္ရွင္ကို

ဒီမီးပြိဳင့္မွာ

ေစာင့္ေနၾကတယ္။

အလုပ္ရွင္ေတြကလည္း

အဲဒီေနရာ

လာၿပီး

အလုပ္သမားေတြကို ေခၚသြားတယ္။ ညေန အလုပ္သိမ္းေတာ့လည္း အလုပ္ရွင္က ဒီမီးပိြဳင့္ကိုပဲ
ျပန္ပို႔ေပးတယ္။

ရက္

အလုပ္မရွိၾကတဲ့

ကေန

လ၊

လကေန

ႏွစ္ျဖစ္လာၿပီး

ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြအတြက္

တေန႔စာ

ၾကာလာေတာ့လည္း
အလုပ္ရဖို႔

ပံုမွန္

ေနရာေလး

ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။
မနက္လင္းလာရင္

ဒီမီးပိြဳင့္ကို

လာမယ္။

ျမန္မာအလုပ္သမား

အမ်ားစုမွာ

ထိုင္းအစိုးရ

အလုပ္ရွင္ေတြကို

ေစာင့္မယ္။

ထိုင္း

အလုပ္ရွင္ေတြကလည္း လုပ္ခ သက္သာတဲ့ အလုပ္ သမား ေတြရဖို႔ ဒီမီးပြိဳင့္ကို လာတာပါ။ အဲဒီက
ထုတ္ေပးတဲ့

တရား၀င္အလုပ္

လုပ္

ပိုင္ခြင့္

အလုပ္သမားလက္မွတ္ မရွိၾကေတာ့ ထိုင္း အလုပ္သမားတေယာက္ ရတဲ့ ပံုမွန္လုပ္ခနဲ႔ စာရင္

ထက္၀က္ေလာက္ကို ေလ်ာ့ပါတယ္။ သူတို႔မွာ အလုပ္သမားလက္မွတ္ လုပ္မယ္ဆိုရင္ သူတို႔ရတဲ့
ေန႔တြက္ခ

၀င္ေငြေလးနဲ႔

ဘယ္လိုမွ

မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။အလုပ္သမား

လက္မွတ္အတြက္

ကုန္က်စရိတ္က တႏွစ္စာကို ဘတ္ ၆၀၀၀ ၀န္းက်င္ ေပးေဆာင္ရတာပါ။ ဆိုေတာ့ ေန႔စဥ္၀င္
ေငြေလးရဖို႔ကို ဒီမီးပိြဳင့္ကိုပဲ အားကိုးၾကရတာေပါ့။ အဲဒီတုန္း က ေန႔စား တရက္လုပ္ခ ဘတ္ ၁၂၀
ပဲ

ရၾကတယ္လို႔

ဆိုပါတယ္။အခုအခ်ိန္မ်ိဳးမွာေတာ့

အလုပ္ရွင္ကားတစီး

၀င္လာၿပီဆိုရင္

အဖြဲ႔လိုက္ျဖစ္ျဖစ္ တေယာက္ခ်င္းျဖစ္ျဖစ္ အရင္ဆံုး အလုပ္ရွင္နဲ႔ ေစ်းညိႇမယ္။ အလုပ္ရတဲ့ေန႔ဆိုရင္
လုပ္ခ ဘတ္ေငြ ၂၅၀ ကေန ၃၅၀ အထိ ရၾကပါတယ္။ အရင္ႏွစ္ေတြကဆိုရင္ တေန႔လုပ္ခက
၂၀၀ ပဲ ရၾကေသးတာပါ။ လက္ရွိ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင့္လပ္တက္လာၿပီးတဲ့ေနာက္ ထိုင္း
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

40

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

အေျခခံအလုပ္သမား

တေယာက္

တေန႔လုပ္ခ

ဘတ္ေငြ

၃၀၀

တရား၀င္

သတ္မွတ္ေပးလိုက္တာေၾကာင့္ အခုလို ျမန္မာအလုပ္သမားေတြပါ တရက္လုပ္ခ ဘတ္ေငြ ၂၅၀
ကေန ၃၅၀ အထိ ရရွိလာၾကတာပါ။ တခ်ဳိ႕ေန႔ ေတြမွာေတာ့ အလုပ္ရတဲ့ သူ ရသလို မရတဲ့
သူေတြလည္း အလုပ္မရဘဲ အိမ္ျပန္ၾကရတယ္။ ပံုမွန္အလုပ္မရွိတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြကေတာ့
ဒီလိုပဲ

သူတို႔ရဲ႕

ေန႔စဥ္ဘ၀ကို

ျဖတ္သန္းေနၾကတာပါ။“မန႔ကဆို

အလုပ္မရဘူး။

သူေဌးက

ပိုက္ဆံေပးတာ အရမ္းနည္းတယ္။ မကိုက္ဘူး။ အလုပ္မရေတာ့ အိမ္ျပန္တယ္။ ရတဲ့သူေတြလည္း
ရၾကတယ္။

တခါတေလ

သူေဌးက

ပိုက္ဆံမေပးတာလည္း

ရွိတယ္၊

ျမန္မာျပည္သားမို႔လို႔

သက္သက္မယ့္ ႏိုင္စားတာ”လို႔ အဲဒီေန႔က အလုပ္မရခဲ့တဲ့အေၾကာင္း အလုပ္သမားတေယာက္က
ေျပာျပပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ထိုင္းအလုပ္ရွင္ေတြရဲ႕ ေခါင္းပံုျဖတ္တာ ကို ခံရတာလည္း ရွိေနပါလားလို႔
သိခဲ့ရတယ္။
လြန္ခဲ့တဲ့

၂၀၁၁

ႏွစ္ကုန္ပိုင္းေလာက္က

ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ

ေရးလႊမ္းမိုးမႈ

ျဖစ္ခဲ့တာေၾကာင့္

အလုပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လနဲ႔ခ်ီၿပီး ရပ္ ဆိုင္း ခဲ့ၾကပါတယ္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေတြ

ျပတ္ေတာက္သြားၿပီး အလုပ္အကိုင္ေတြပါ ရွားပါးတဲ့ အခက္အခဲနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ ၾက တယ္။ ခ်င္းမိုင္
ၿမိဳ႕မွာလည္း

ထိုင္းႏိုင္ငံသားေတြ

ပုဂၢိလပိုင္စက္႐ုံေတြ
အပါအ၀င္

မ်ားခဲ့ရပါတယ္။အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး

အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ

ျမန္မာ

လည္ပတ္မႈမရွိတာေၾကာင့္

အလုပ္သမား

ေန႔စားအလုပ္ေတြ

အလုပ္

က်ပန္းအလုပ္ေတြကို

လက္မဲ့ေတြ

ထိုင္းလူမ်ဳိးေတြပါ

ကူးေျပာင္းလာခဲ့ပါေတာ့တယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ႏွစ္ ၂၀ ၀န္း က်င္ အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ အမ်ားဆံုး
အလုပ္ေစာင့္တဲ့ ဒီမီးပိြဳင့္လမ္းဆံုမွာ ထိုင္းလူမ်ဳိးေတြအပါအ၀င္ ျမန္မာ၊ လာအို၊ ကေမၻာဒီးယား
အစရွိတဲ့

ႏိုင္ငံျခားသား

အလုပ္သမားေတြဟာ

လမ္းေလးဘက္

ေလးလံလံုးမွာ

အလုပ္ရဖို႔

ေစာင့္ဆိုင္းရတဲ့ ေနရာအျဖစ္ ေရာက္ရွိ သြားပါေတာ့တယ္။
အလုပ္လာေစာင့္တဲ့
ခက္ခဲလာတယ္လို႔
ဒီမီးပိြဳင့္မွာ

သူေတြ

တေန႔ထက္တေန႔

ျမန္မာအလုပ္စမား

မျမင္ေတြ႔ဘူးတဲ့

ေတြက

ျမင္ကြင္းေတြ

မ်ားလာတာေၾကာင့္
ေျပာျပၾကတယ္။

မၾကားဘူးခဲ့တဲ့

ေန႔တိုင္း

၂၀၁၂

သတင္းေတြ

အလုပ္ရဖို႔

ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာပဲ
ေန႔စဥ္လိုလို

ၾကားရပါတယ္။ အလုပ္ရွင္ ကားတစီးလာရင္ အလုပ္ရဖို႔ အတြက္ သူ႔ထက္ ငါ အလုအယက္
ေျပာဆိုၾကမယ္။ အခန္႔မသင့္ရင္ စကားမ်ား ျပႆနာေတြတက္ၾကၿပီး အုပ္စုလိုက္ ရန္ေတြ ျဖစ္ၾက

ေနာက္ဆံုး ထိုင္းလံုၿခံဳေရး ရဲေတြ လာေရာက္ဖမ္းဆီးတဲ့ အဆင့္ အထိ ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။
အခုလို က်ပန္းအလုပ္ရဖို႔ေတာင္ အဆင္မေျပတဲ့ အခ်ိန္မွာ မထင္မွတ္ဘဲ လမ္းသရဲဆန္တဲ့
ထိုင္းလူငယ္တစုက

ထိုင္း

အေခၚ

ရာဘ

စိတ္ႂကြေဆး

ေရာင္း၀ယ္

ေဖာက္ကားဖို႔

တာစူလာၾကျပန္ပါတယ္။ သမာအာဇီ၀နဲ႔ အလုပ္လာရွာတဲ့ သူေတြထဲ စိတ္ႂကြေဆး ေရာင္း တဲ့
သူေတြက တစထက္ တစ မ်ားလာခဲ့ ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း ေဆးေရာင္းတဲ့ သူေတြထဲမွာ

ျမန္မာေတြလည္း ပါ၀င္လာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ပဲ လမ္းဆံုမီးပိြဳင့္ဟာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔
ရာဇ၀တ္သားေကာင္ေတြရဲ႕ စားက်က္ေျမ ေနရာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ရ ပါတယ္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

41

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

တခ်ိန္က ျမန္မာအလုပ္သမားေတြ ထမင္းခ်ဳိင့္ကိုယ္စီနဲ႔ မနက္တိုင္း အလုပ္ရဖို႔ ေစာင့္ဆိုင္းေနရတဲ့
လမ္းဆံုမီးပြိဳင့္က

တျဖည္းျဖည္း

နဲ႔

က်ီးလန္႔စာ

စား

အေျခအေန

ေရာက္သြားခဲ့ပါတယ္။

အလုပ္သမား လက္မွတ္ မရွိတာေၾကာင့္ ဘယ္ေန႔ ရဲ ဖမ္းမလဲဆိုတဲ့ စိုးရိမ္ စိတ္နဲ႔ အလုပ္ရွင္ကို
ေမွ်ာ္ၾကရသလို ရဲ၀င္ေနတယ္လို႔ ၾကားလိုက္ၿပီ ဆိုရင္ပဲ ေျပးၾက လႊားၾကနဲ႔ လမ္းဆံုမီးပိြဳင့္မွာ
ေျပးသူ ေျပး လိုက္ သူ လိုက္နဲ႔ အက်ည္းတန္ ေစခဲ့တဲ့ ျမင္ကြင္းေတြလည္း ျမင္ေတြ႔ခဲ့ပါတယ္။
“ရဲဝင္တာကေတာ့ အခုရက္ပိုင္း ေန႔တိုင္းလိုလိုပဲ။ သူတို႔က အေယာက္ ၂၀ ေလာက္ရွိမယ္
အရပ္ဝတ္ေတြနဲ႔ လာတာ။ က်ေနာ္ ကေတာ့ ေျပးေတာ့ လြတ္သြားတယ္။ က်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္း ၃
ေယာက္ပါသြားတယ္။
ဒီမီးပိြဳင့္ကိုပဲ

အဲဒါ

ျပန္လည္း

အားကိုးရတာ။

ထမင္းစားရေတာ့မလဲ။

အခုလို

က်ေနာ္တို႔မွာ

မေရြးႏိုင္ဘူး။

က်ေနာ္တို႔မွာ

ေန႔တိုင္းသာ

ရဲဝင္ေနရင္

မိသားစုနဲ႔”လို႔

ဒီမီးပိြဳင့္မွာ

ေန႔စားအလုပ္ရဖို႔က

က်ေနာ္တို႔

ဘယ္လို

ထိုင္းရဲေတြလာဖမ္းတုန္း

ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ခဲ့တဲ့ အလုပ္သမားတေယာက္က ေျပာျပပါတယ္။တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ျမန္မာ
အလုပ္သမားေတြအတြက္
နည္းပါးလာခဲ့ပါတယ္။

ဒီမီးပြိဳင့္မွာ

၂၀၁၂

ခု

အလုပ္ရဖို႔

အခြင့္အလမ္းေတြ

ႏွစ္၀က္ကတည္းက

ေန႔တိုင္းလိုလို

နည္းသထက္

ရဲ၀င္ဖမ္းေနေတာ့

အလုပ္သမားေတြ မသြား၀ံ့ေတာ့ဘဲ တိမ္းေရွာင္ေနၾကတယ္။ျမန္မာတေယာက္ ကို ဖမ္းမိရင္ ထိုင္း
ဘတ္ေငြ ၆၀၀၀ အထက္ ေပးေဆာင္ရတာပါ။ မေပးႏိုင္ရင္ အခ်ဳပ္ထဲမွာ ကာလအတန္ၾကာ

ဖမ္းဆီးထားၿပီး ျမန္မာ ျပည္ နယ္စပ္ကို ပို႔ လိုက္တယ္။ ထိုင္းရဲေတြက ျမန္မာတေယာက္ကို
ျမင္လိုက္ၿပီဆိုရင္ပဲ ပိုက္ဆံ ထုတ္စက္ လို သေဘာ ထားၾကတယ္လို႔ ျမန္မာ အလုပ္သမားေတြက
ေျပာဆိုၾကပါတယ္။၂၁၀၂

ခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာေတာ့

ျမန္မာအလုပ္သမားေတြဟာ

ဒီမီးပိြဳင့္ကို စြန္႔ခြာရေတာ့မယ့္ အေျခစိုက္ေရာက္လာခဲ့ ပါတယ္။

တကယ္ပဲ

အဲဒါက ေအာက္တိုဘာလ

အေစာပိုင္းမွာ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္တာပါ။ဒီလမ္းဆံု မီးပိြဳင့္ကို
ၿမိဳ႕အဂၤါနဲ႔ကိုက္ညီမႈမရွိဘူး။
လမ္းလည္းျဖစ္တယ္။

ဒီလမ္းက

အခုလို

ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ရဲ႕

ဒီလမ္းဆံုမွာ

ဆက္သြယ္ေရးအတြက္

လမ္းေဘးတေလွ်ာက္

အေရးပါတဲ့

အလုပ္သမားေတြနဲ႔

အလုပ္ရွင္ေတြရဲ႕ ပံုရိပ္ေတြဟာ ၿမိဳ႕ကို သ႐ုပ္ပ်က္ေစတယ္ဆိုၿပီး မည္သူ တဦးတေယာက္မွ
အလုပ္ ေစာင့္ခြင့္မရွိဘူးလို႔ ေၾကညာခ်က္ထဲမွာ ပါရွိခဲ့ပါတယ္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

42

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

လာေခၚတဲ့ အလုပ္ရွင္ကားနဲ႔ လိုက္သြားၾကမယ့္ ျမန္မာျပည္သား အလုပ္သမားေတြ (ဓာတ္ပုံ –
သန္းထိုက္ဦး / ဧရာ၀တီ)
အလုပ္သမားေတြ

အလုပ္ေစာင့္ဖို႔အတြက္ကိုေတာ့

သတ္မွတ္ေပးတယ္လို႔လည္း

ေၾကညာခ်က္

ထဲမွာ

ခ်င္းမိုင္က

ၿမိဳ႕အျပင္တေနရာကို

ထည့္သြင္းထားပါတယ္။ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ရဲ႕

ထုတ္ျပန္ခ်က္အၿပီး ရက္ပိုင္းမွာပဲ အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ စည္ပင္၀န္ထမ္းေတြက ေစာင့္ၾကည့္တာေတြနဲ႔
လမ္းသန္႔ရွင္း ေရး ေတြ လုပ္လာၾကပါေတာ့တယ္။ဒီမီးပိြဳင့္မွာ ၀မ္းစာအတြက္ အပူအပင္ၾကား
ထဲကေန

အလုပ္

ေစာင့္ေမွ်ာ္ရတာေတြ

အဆံုးသတ္သြားၿပီလား…။မၾကာခင္မွာပဲ

မီးပိြဳင့္

၀န္းက်င္ကို အသြင္သစ္နဲ႔ ျမင္ေနရပါၿပီ။ အရင္လို မစည္ကားေပမယ့္ အရင္ျမင္ကြင္း အေဟာင္း
ေတြကိုေတာ့ ဆက္ၿပီး ျမင္ေတြ႔ေနရတုန္းပါ။ ကြာျခားသြားတာကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေနရာမွာ
ထိုင္းလူမ်ဳိးေတြက ေျပာင္းလဲ ယူလိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၏

ဒီမီးပိြဳင့္မွာ ပံုမွန္အလုပ္ေစာင့္တတ္တဲ့ ျမန္မာျပည္သား တဦးက“ခ်င္းမိုင္လဝကက ေျပာတာ
ဒီေနရာမွာ ဘယ္သူမွ အလုပ္မေစာင့္ ရဘူး။ အလုပ္ေဆာင့္တဲ့ ေနရာမဟုတ္ဘူးေပါ့။ ဆိုင္းဘုတ္
ေတြလည္း ကပ္ထားတယ္။ အခုဆို ဗမာျပည္သားေတြ မလာရဲေတာ့ ဘူး။ ေစ်းေတြမွာ လွည္းတြန္း
ေစ်းေရာင္ အလုပ္ေတြပဲ လုပ္ၾကေတာ့တယ္။ ထိုင္းေတြက သက္သက္မဲ့ညစ္တာ။ သူတို႔ဘဲ ေစာင့္
မယ္။ ဗမာေတြကို အလုပ္မရေစခ်င္လို႔ေလ။ ရဲေတြနဲ႔ ညိႇၿပီး ဒီမီးပြိဳင့္ကို ပိတ္လိုက္တာ။ အခု
သူတို႔ၾကေတာ့ သြားသြားေစာင့္ၾက တာပဲ။ ဘာရဲမွ မဖမ္းပါလား”လို႔ ေျပာျပပါတယ္။
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

43

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

တိုင္းတပါးမွာ တရားမ၀င္ အလုပ္သမားအျဖစ္ ဘယ္လိုသြားလာ ေနထိုင္ ရပ္တည္ေနရတာလဲ
ဆိုတာ ကာယကံရွင္ေတြ အသိဆံုး ပါ။ ထိုင္း တႏိုင္ငံလံုးက သိန္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသား
တရားမ၀င္အလုပ္သမားေတြကို ေန႔စဥ္ရွာေဖြ ဖမ္းဆီးေနတာလည္း ထိုင္း ႏိုင္ငံရဲ႕ တည္ဆဲဥပေဒ
အရလည္း

ျဖစ္ပါတယ္။ဒါေပမယ့္

သူတို႔အတြက္

ႀကီးမားတဲ့

အခြင့္အလမ္းေတြ

အေျခအေနေတြကေန

ျမန္မာအလုပ္သမားေတြ

စိန္ေခၚမႈတရပ္လို

ရွားပါးေနဆဲ

ျဖစ္သလို

ကိုယ့္ေနရပ္ကို

ျဖစ္ေနပါတယ္။

မိခင္ႏိုင္ငံမွာ

ေန႔စဥ္၀မ္းစာအတြက္

မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေသးသေရြ႕

အခုလို

ျပန္ဖို႔ဆိုတာက

အလုပ္အကိုင္

႐ုန္းကန္ေနရတဲ့

တိုင္းတပါးေရာက္

ျမန္မာ

အလုပ္သမားေတြဟာ ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ ေနၾကရတဲ့ သံသရာထဲမွာ
တ၀ဲ၀ဲ လည္ေနရဦးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

44

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

KNU y ~é
‚ˆ ß၇ i â
‚Ó
x á
äz ßmé
ä}ßi é
o â
èä„è‡ ßèj ê
æ

à
4 pã
…à

â
… 2013 - 21:25 GMT BBC

î
‚†y á
i ä} äi Š}é
ċ
i â

‡ë
Ď
ä„è… â

‚ƒ é

Ĉì
n éä~Þ

è၆ဝ äi ê
ßéŠnà
è„}å
â
ç
…i é
}i é
i à
méy à
â
i éj à
â
i é… ßj å
â
çy å
çi „m銂ê
ă
à
è‡ ßèŠns é
è
Šĉâ
èäi Š}é
æ
ƒ ãy ~邈 ß၇ ˆ ßî
‚}é
‚ߊnà
è„o á
â
‚ì
ßy „ßè†méi â
‚Ó
x áäz ßmé
ð

è~à

çâ

‡ë

èi â
} é}å
ç
j „á
è‡ ë
ßè… â

m}é
èäy ë… â

i à

â

â
ç
ï
i ߇ ~äy èä} iç ĉâ
èj }é
æ
èë

…ì
ç
n é… à
i é
â

ð

¯äi Š}é
ƒ ãy ~é
‚ˆ ß ၇ က ‚à
èi à
â
n æo à
â
y å
â
犂s é

çî
‚†y áð
‚à
ă犂ì
y é၂ဝ၁ ၊ ‡ á
„à
‚kü
… ߅ ‚é
èi â

èî
‚mé
ç
‡ ß „~é
i ë
i é
‚ì
ß ĉâ
èj }é
æ
è ë

…ì
ç
n é… à
i é
â
y ßî
né

y ƒ é¯î
‚}é
‚ß
Šnà
脇 né}å
â
ç
Š~néŠj y é„~é
n åä„è‡ ä ßy ãz ßèy å
ç… i é
}i é
i à
méŠë
â
å
ä
çy ëz å‚ì
ß
y „ßè†mé i â
‚Ó
x á äz ßmé
ð

è …â

m}é
è ny ßi
{Þ ~z ‚o â
è… à
æ
â
çäî
~߄‚ì
ß~Þ ။
…y é
y ä… ß~né
‚ì
y éz ßèy å
çj „á
è‡ ë
ßè… â

m}é
èi à
â‚nĈà
méä‡ èä~‚ƒ é
â
çî
‚}é
‚ߊnà
è„i
â
z à

â
è}ƒ é
n ~é
i y o mé
ç‚ë
} é}å
ç
i „méî
~s é
} ƒ éi à
âj „á
è‡ ë
ßè… â

m}é
èäy ë‚ï
i ߂áj ë

î
ç


â
ç
„ì
y ߄ƒ é
à
®{á
Ĉì
n éî
‚}é
‚ßĈà

â

‚ì
ßi ê

è~à
â
ç
„ì
ày å
ç
Šä„ì
ä
çy ßmé
Šß„ì
Šßèi nßèð

ă


‚ì
å
ß}ƒ é
n~é
i †mé
… ߂ƒ é
ç
j „á
è‡ ë
ßèäy ë
i à
â


î
ç


â
ç
„ì
y ßäy ë
à
„ƒ é
äï
i ßmé
ç
î
~mé
o mé
y å
ç
Šä}}å
ç
Šj â
…à
â
î
‚†y á
‚ì
ß ë

y ߅ à
ç
â
ç‚à
èi à
â
n æi â
â
‚Ó
x á
i äî
~ß~Þ
y Ď
¯ äi Š}é
ƒ ãy ~é
‚ˆ ß ၇ Š… ßèy ã
y ~é
‚ˆ ß Šj ê
ă…
à
çs é
èi â
‚Ó
x á
äy ëë
å

çà
â
çî
~mé
o méä}~Þ
y Ď
¯î
‚}é
‚ßĈà
â

mæ„mé
èĈì
èî
á
‚ă

Ĉì
‚Ă
æ
äi ßé
‚„ì
mé‚ì
ߊî
j ßèy à
â

è„mé
è‡ ßè… i é
}i é
i à

â
Šë
å
ç
äy ë
î
né
y å
ç„ì
‚é
è‚ë
} é}ßk ny å
ç
Šë
å
ç
äy ë… s é
èi â
‚Ó
x áë
å
ð
ç

è ná
è~ë
ßèä„è… â


â
çî
~mé
o méä}y ƒ é
…à
â
çná
è~ë
ßèä„è… â

m}é
è„ì

äy ë
i o à

â
y Ď

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

45

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

UWSA }å
ç
Šnà
è„y ~é
â
äy ë
Šï
i ßènné
ä„è
Š… ß芅 ß
ä}ßi é
o â
èä„è‡ ßèj ê
æ

à
4 pã
…à

â
… 2013 - 16:02 GMT BBC

Šnà
脄åç
â
äy ßmé
èo à

â
i é
äy ë
i à
â
UWSA … i é
‚j æ

UWSA †î
~s éä‡ ë
èns é
ès á
ąë
y é
ä„èy ~é
‚äy ßé
„åç}ƒ é
äî
‚ i é
i à
âŠnà
è„ nné
â
y ~é
i
‡æ


i ß i ßèäy ë

ç †mé
ä„ßi é †à

â
è„æ
z ßèð

è Ĉì

i é
Šï
i ßè Šäî
j Šä}
y mé
è‚ßä}y ƒ é
…à
â
ç ‡à
„~Þ
y Ď
¯{Þ
ä~‚ƒ é
…s é
ç
è
UWSA
o i é
o æ
ä„èĉâ
èäy ë
æ

y é
~né

„y ƒ éo à
ç
y å
â
ç‡ y mé
èäy ë
i äy ß炈 â
y é
‚‚ì

ã
è… à
â
ç
„ì
‚é
è‡ æ
äy ßé
o mé
ç‡ y mé
èuß}
Šƒ é

y ß Žèj ë

o à

â
èi  á
á

i à
âäî
~ß~Þ
y Ď
¯o i é
o æ
ä„è ĉâ
èäy ë
æ
‚ì
ß ĉâ
èy ߆}é
æ

äy ë
‚„ì
y ߇ ß î
à
né
ð

è ĉâ
èänßmé
æ
y å
ç
‡ã
ç
äy ë

ç ĉâ
è… â
æ

‡ ßèäy ë
äy ßç „ì
ä}o å î
à
né
y Ď
…à
â
ç
o à

â
y Ď
¯UWSA z à

èj ê
ă

}ƒ é
äî
‚äy ë
‚ì
ß „߁ ßî

äy ë ‚j ê
å

ç®
â
à
ç Šj ë

‚„~å ð
ç
‚à
ă‡
çné
„ë
߇ né
äy ë‚äo ßi é

â
ç
၊ Šj ë

‚„~åj „á
ç
肇 ë
ßè… ß®
â
à
ç‡ ë
ßè„mé
…s é
ènné
†y é

æ… i é
}i é
äy ë
‚i à

â
}å
â
à
ççz à

â
è}ƒ é
n ~é
i
UWSA y ~é
n j }é
èäy ë Šßè… â
è ‡à
æ
‚é
èä~è}å
â
à
ççkê
Ą… à

â
…
၇„i é
Šy ë

è Šä„èñ
i á
èy å
ç y ~é
n j }é
è ၄j â
i à
â ĉâ

‡à
‚é
èä~èà
â
ç ny å
ç Šj ê
i é
äy ë
i à
â
Šnà
脁 i é
â
i
äy ßmé
èo à
z ßèð
â

è UWSA
i é
i
…â
è† … i é
æ
‚j æ
ã
è… à
â
ç
‡à
„~Þ
y Ď
¯ð

èj å
y å
ç
ç‡ á
y mé
èĈì

~y é
i ä}î
~s é
äy ßé
‚ì
ß RCSS/SSA „ì
‚é
èî
~s éî
~}é
…s é
z ã
äz ßmé
ä„èäi ßmé
n á}å
çŠnà
è„ äy ë
â
oçâ
n Ćé
æ
‚ì
ß Šnà
脊ä}}å
â
çUWSA y ~é

å
içà
ây à
i é
â

â
ç
Šná
Š nĆé ‚„ì
ä‡ èäï
à
i ßmé
è® {Þ
ä~‚ƒ é
ç UWSA y ~é

å
ä
çy ë
i à
⠆à

â
è„æ
z ßèà
â
ç }å
ç
Šnà
è„y ~é
â
äy ë
„åçj ë

î
ç


i é

‡
çß ‡ ë
ßè… ß … â

i à
mé… Ă
â

„ì
ßèj ë

î
ç


â
ç„ì
äï
à
i ßmé
èŠnà
è„i
â
Šå

Šj ê

à
i äî
~ßj å
y Ď
ç
…à
â
ç
Žèj ë

o à

â
èi o à

â
y Ď
¯

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

46

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ UWSA ေဆြးေႏြးဖုိ႔ရွိ

ဝျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္သားမ်ားကို ေတြ႔ရစဥ္။
04.07.2013
UWSA

ေခၚ၀ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး

ေတာင္ပိုင္း

ေဒသမွာ

ျဖစ္ပြါးေနတဲ့

တပ္မေတာ္နဲ႔

စစ္ေရး

ျမန္မာစစ္တပ္တို႔

အၾကားရွမ္းျပည္

တင္းမာမွဳျပႆနာေတြကိုေျဖရွင္းဖို႕

UWSA

ေခါင္းေဆာင္ေတြ နဲ႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး မင္းေအာင္လွိဳင္ နဲ႔ေတြ႕ဆုံ

ေဆြးေႏြးဖို႔ ရွိတယ္လို႔ UWSA ဖက္က ေျပာ ပါတယ္။ ေတြ႕ဆုံမယ့္ေန႔ရက္ နဲ႔ေန႔ရက္ အတိအက်
မသတ္မွတ္ ရေသးေပ မယ့္ (၂) ဖက္ မၾကာခင္ေဆြးေႏြးနိုင္မယ္ လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း UWSA
ေခါင္းေဆာင္ေတြကေျပာပါတယ္။
မွာျဖစ္ေနတဲ့
ထိုင္းအေျခစိုက္

ေနာက္ဆံုး

ဒီလိုအေျခအေနမွာပဲ

UWSA

တင္းမာမႈအေျခအေနကေရာ

ဗီြအိုေအ

ထိန္းခ်ဳပ္

ဘယ္လိုရွိပါသလဲ၊

သတင္းေထာက္ႏိုင္ကြန္းအိန္

ကေန

နယ္ေျမဖက္

စံုစမ္းထားတဲ့

အခုလိုသတင္းေပးပို႕

ထားပါတယ္။လတ္တေလာစစ္ေရးတင္းမာေနတဲ့အေျခအေနကိုေျဖေလ်ာ့ဖို႕အတြက္UWSAေခၚ၀ျပ

ည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႕ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး

မင္းေအာင္လိွဳင္ တို႕ေဆြးေႏြးသြားမယ္လို႕ UWSA ေခါင္းေဆာင္ေတြကေျပာပါတယ္။ ေတြ႕ဆုံမဲ့
ေန႕

ရက္ကိုအတိအက်မသိရေသးေပမဲ့

တပ္မေတာ္ျပႆနာ

ေတာင္ပိုင္းေဒသ

ကိစၥကိုေဆြးေႏြးသြားမယ္လို႕

၀ျပည္ေသြး

စည္းညီညြတ္ေရး

UWSAဝိန္းေကာင္ခရုိင္အတြင္းေရးမွဴး

ဦးေစာလြင္ က အခုလို ေျပာပါတယ္။ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ဘယ္ေန႕ဘယ္ရက္ေတာ့မသိေသးဘူး။
ေတြ႕တာေတာ့

အဓိကေဆြးေႏြးတာေတာ့

ေတာင္ပိုင္းကိစၥဘဲ

ရွိတယ္။

ေတာင္ပိုင္းကိစၥဘဲ။

ဒါကေတာ့ေျပာေတာ့ေျပာထားတယ္။ ဘယ္ေန႕ဘယ္ရက္ဘယ္အခ်ိန္မွာေတြ႕မယ္ မသိေသးဘူး။

ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း တာခ်ီလိတ္ခရိုင္မိုင္းတုံၿမိဳ႕နယ္မွာ႐ိွတဲ့ (UWSA)ေတာင္ပိုင္း တပ္စခမ္းခ်ရာ
လြယ္ေကာင္မူး

တပ္

စခမ္းအပါအ၀င္

စခမ္း(၄)ခုကို

တပ္ဆုတ္ေပးဖို႕ျမန္မာ

စစ္တပ္ရဲ႕

ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ၀တပ္ဖြဲ႕ေတြကေနလက္မခံလို႕ ျမန္မာစစ္တပ္ကေန ၀ိုင္းထားရာကေနအစျပဳျပီး
ႏွစ္ဖက္စစ္ေရးတင္းမာလာခဲ့တာပါ။

လက္ရွိမွာတိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးမွဳ

မရွိ

ေသးေပမဲ့ ျမန္မာစစ္တပ္

ဘက္က အင္အားတိုးခ်ဲ႕မွဳေတြရွိေနျပီး အေျခအေနတင္းမာေနဆဲလို႕ ဝိန္းေကာင္ခရုိင္အတြင္း
ေရးမွဴးဦးေစာလြင္က

အခုလို

ေျပာပါတယ္။

အစိုးရတပ္ေတြလား။

တိုးခ်ဲ႕ေတာ့ဘာညာ

ေတာ့ရွိတယ္။ ႏွစ္ဖက္စလုံးလဲေတာ္ေတာ္တင္းတယ္။ စစ္ေရးအရွိန္ေျပာ တာ။ တင္းမာေတာ့
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

47

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ေတာ္ေတာ္တင္းမာတယ္။ တိုက္ပြဲေတာ့ အဲတာမရွိေသးဘူး။ ျပီးခဲ့တဲ့အပါတ္ အတြင္းမွာ မိုင္းတုန္
မိုင္းခတ္

ပန္ဖေက်ူရြာေတြဘက္မွာ

အစိုးရစစ္တပ္အင္အား(၅၀၀)နီးပါး

ထပ္မံအင္အားျဖည့္

တင္းထားတယ္လို႕လဲ(UWSA)တပ္မွဴးတဦးကေျပာပါတယ္။ဒါ့အျပင္ျမန္မာစစ္တပ္ဘက္ကေန
UWSA

ေခၚ၀ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္

သြယ္သြားတဲ့လမ္းေၾကာင္းကိုပိတ္ပင္ထားတယ္လို႕
ဦးေအာင္ေက်ာ္

ေဇာက

အခုလိုေျပာပါတယ္။

ေၾကာင္းကိုပိတ္ထားတယ္။
သူတို႕ေတာလမ္းက
တာခ်ီလိတ္တို႕

ပန္ဆိုင္းကေန

မိုင္းတုန္မိုင္းဆတ္တို႕

သူတို႕ပိတ္ထားတယ္။

ေျမာက္ပိုင္းလမ္း

ေတာင္ပိုင္းကိုသြားလို႕

လုံး၀မရဘူး။

က်ိဳင္းတုန္အထိသြား။

အဲဒီမွာေတာထဲဆင္းတဲ့လမ္းေပါ့။

(ျမန္မာအစိုးရနဲ႕

ဆက္

တရုတ္ျမန္မာနယ္စပ္စစ္ေရးအကဲခတ္သူ

ဗမာအစိုးရကေတာင္ပိုင္း

ေျမာက္ပိုင္းကလူေတြ

ဘဲသြားတယ္။

ေတာင္ပိုင္းနဲ႕ေျမာက္ပိုင္းကို

UWSAတို႔

က်ိဳင္းတုန္ကေန

အခုဗမာအစိုးရက

1989ခုႏွစ္တုန္းက

ရရွိထားတဲ့

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမွာ သေဘာတူညီခ်က္ထဲမွာေရာ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ေမလမွာ ၀န္ၾကီးဦးသိန္းေဇာ္
ေခါင္းေဆာင္တဲ့

ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရး

ေဖၚေဆာင္ေရး

ေကာ္မီတီေတြနဲ႕

ျငိမ္းခ်မ္း ေရး သေဘာတူေဆြးေႏြးပြဲ ေတြမွာပါတပ္စခမ္း ရုပ္သိမ္းဆုတ္ခြါေရး ကိစၥရပ္ေတြ
မပါ၀င္ဘူးလို႕
မပါဘူး။

UWSAဝိန္း

ေကာင္ခရုိင္အတြင္းေရးမွဴးဦးေစာလြင္က

ဒါကရုတ္တရက္ဘဲ။

ေတာင္ကုန္းကိုျပန္ရခ်င္

ဒီနယ္ေျမ

ဘာမွ

ျမန္မာစစ္တပ္ေတာင္းဆိုထားတဲ့ေဒသေတြမွာ
ျပႆနာဟာ

ေျပာပါတယ္။

ဘာမွမပါဘူး။

ကြ်န္ေတာ္တို႕ကိုဆုတ္ခိုင္းတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႕လူၾကီးလဲ

UWSAတပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႕
မဟုတ္သလို

ေဆြးေႏြးတဲ့အခ်ိန္ကဘာမွမေျပာဘူး။

တယ္။

ဆုတ္တာဘာညာေတာ့

အခုလို

သူတို႕

ကြ်န္ေတာ္တို႕ေတာ့
မေျပာေသးဘူး။
တပ္ဆုတ္ေပးမွာ

ျမန္မာထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႕ေဆြးေႏြးျပီးရင္

အဆင္ေျပသြားမယ္လို႕ေမွ်ာ္လင့္ရေၾကာင္း ဦးေစာ လြင္ကေျပာပါတယ္။အခုစစ္ေရးတင္းမာေနတဲ့
မိုင္းဆတ္၊ မိုင္းတုံၿမိဳ႕နယ္အတြင္းနယ္စပ္တစ္ေလၽွာက္မွာ UWSA ေတာင္ပိုင္းတပ္ရဲ႕ အမွတ္ ၁၇၁
စစ္ေဒသျဖစ္ပါတယ္။

၀ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ဟာ

၁၉၈၉ခုႏွစ္မွာ

ဗမာျပည္

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကေနခြဲထြက္ခဲ့ျပီးျမန္မာအစိုးရနဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရယူခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာေတာ့
နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္ေျပာင္းဖုိ႔ စစ္အစိုးရက ဖိအားေပးခဲ့ တာေၾကာင့္ ႏွစ္ဘက္တင္းမာမႈ
ေတြျဖစ္ခဲ့ေပမဲ့ ဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အစိုးရသစ္ဖဲြ႔စည္းၿပီးခ်ိန္မွာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲ ေရးကို
ဆက္လက္ေစာင့္ထိန္းဖုိ႔

ႏွစ္ဘက္

သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါတယ္။

လက္ရွိ

ႏိုင္ငံ

ဖြဲ႔စည္းပံု

အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆ (စ)အရ “ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ဟိုပန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းေမာၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္ဝိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊
နားဖန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မက္မန္းၿမိဳ႕နယ္နဲ႕ ပန္ဆန္းျမိဳ႕နယ္ ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္ကို ခရိုင္ ႏွစ္ခရိုင္ဖြဲ႔ၿပီး ဝ

ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္း” အျဖစ္သတ္မွတ္ထားပါတယ္။UWSA အေနနဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အုပ္
ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္နယ္အျဖစ္

တုန္႕ျပန္မွဳမရွိေသးပါဘူး။

အသိမွတ္ျပဳဖို႕နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ
၀တပ္ဖြဲ႕ဟာတိုင္းရင္းသား

ကိုေတာင္းဆို

ခဲ့ေပမဲ့တစုံတရာ

လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕

အနက္က

အင္အားအၾကီးမားဆုံးတပ္ဖြဲ႕ျဖစ္ျပီး လက္နက္ကိုင္ အင္အား ၃ ေသာင္းေလာက္ ရိွမယ္လုိ႔
ခန္႔မွန္းထားၾကပါတယ္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

48

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ပံံုႏွိပ္ျခင္းနဲ႔ ထုတ္ေ၀ျခင္း လုပ္ငန္း ဥပေဒ ျပည္သူ႔
လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ခမ္းမေဆာင္
ကုိမုိးေဇာ္
04.07.2013 VOA
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ

သတင္းသမားေတြနဲ႔

ကန္႔ကြက္ထားတဲ့

ပံံုႏွိပ္ျခင္းနဲ႔

မီဒီယာ

အဖဲြ႔အစည္းေတြက

ထုတ္ေ၀ျခင္း

လုပ္ငန္း

ျပင္းျပင္း

ထန္ထန္

ဥပေဒမူၾကမ္းကို

ဒီကေန႔

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တဆင့္ အမိ်ဳးသား လႊတ္ေတာ္က
အတည္ျပဳၿပီးရင္ေတာ့ ဒီဥပေဒဟာ အသက္ဝင္ လာေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာ
ေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ)က အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းေခၚယူၿပီး တံုျပန္ဖုိ႔

ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ ဒီသတင္းအျပည့္အစံုကို ဗီြအုိေအ ျမန္မာပိုင္းရဲ့ သတင္းေထာက္ ကိုမုိးေဇာ္က
တင္ျပထားပါတယ္။ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနက ေရးဆဲြတင္ျပလိုက္တဲ့ ပံံုႏွိပ္ျခင္းနဲ႔ ထုတ္ေ၀ျခင္း
လုပ္ငန္း

ဥပေဒမူၾကမ္းဟာ

အခ်က္ေတြပါ၀င္တယ္ဆုိၿပီး

သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို

လူမႈအဖဲြ႔အစည္းေတြ

သြယ္၀ိုက္ၿပီး

ႏိုင္ငံေရး

ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့

အဖဲြ႔အစည္းေတြအပါအ၀င္

သတင္းမီဒီယာအဖဲြ႔အစည္းေတြက ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾက သလို ရုတ္သိမ္းဖုိ႔ အထိ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾက
တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကေန႔

မွာေတာ့

ဒီဥပေဒမူၾကမ္းကို

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ

ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး

ကန္႔ကြက္သူမရိွ အတည္ျပဳခဲ့တယ္လုိ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးၾကည္ျမင့္က အခုလို

ေျပာပါတယ္။ "ခက္ခက္ခဲခဲ ဘာမွ မရွိဘူးဗ်။ သည္ေလးေတြ၊ မွ ေလးေတြ၊ က ေလးေတြ၊
ပုဒ္ထီးေတြ၊ ပုဒ္မေတြ၊ ဒီေလာက္ပဲ ျပင္ရတာပါ။ အဲ့တာကို ဦးေအာင္ၾကည္က အသာေလး
ဟုတ္ကဲ့၊

ဟုတ္ကဲ့ဆိုၿပီး

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

လုပ္သြားပါတယ္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က

ေရာက္မွာေပါ့ေနာ္။

အမ်ိဳးသား

အတည္ျပဳၿပီးသြားၿပီ။

လႊတ္ေတာ္မွာ

ေခ်ာေခ်ာ

ေမာေမာျဖစ္ရင္ေတာ့ သမၼတ လက္မွတ္ ထိုးဖို႔ပဲ က်န္မွာေပါ့။ အခုေတာ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ
ဒီေန႔ၿပီးသြားတာေပါ့။"
(ယာယီ)က

ဒီလုိ

အတည္ျပဳလုိက္တဲ့ေနာက္

အေရးေပၚအစည္းအေ၀းေခၚယူလိုက္ၿပီး

စာနယ္ဇင္းေကာင္စီရဲ့

ဥပေဒေရးဆဲြေရးအဖဲြ႔၀င္

ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ

တစံုတရာတံုျပန္ဖုိ႔

ဦးေဇာ္သက္ေထြးက

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း
ေျပာပါတယ္။

49

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
"အ့ဲတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့

The Fight For Freedom in Burma
က်ေနာ္တုိ႔

စာနယ္ဇင္းေကာင္စီက

အေရးေပၚ

အစည္းအေဝး

မနက္ဖန္မွာေခၚဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ေခၚၿပီးရင္ ဘာလုပ္မယ္ဆုိတာေတာ့ အစည္းအေဝး ၿပီး
အားလံုးသေဘာတူဆံုးျဖတ္ၿပီးမွပဲ က်ေနာ္ေျပာႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ " လက္ရိွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က
အတည္ျပဳလိုက္တဲ့ ဥပေဒဟာ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ၾကီးအျဖစ္ ဦးေအာင္ၾကည္ တာ၀န္ယူၿပီးေနာက္
စာနယ္ဇင္းေကာင္စီကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ဖဲြ႔စည္းၿပီး မီဒီယာဥပေဒေရးဆဲြဖို႔ သေဘာတူၿပီးေနာက္
စာနယ္ဇင္းေကာင္စီက မီဒီယာ ဥပေဒတခု ေရးဆဲြေန ခ်ိန္မွာ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနက သီးသန္႔
ေရးဆဲြထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့

ဥပေဒမူၾကမ္းထြက္လာခ်ိန္မွာ
ျပန္ၾကားေရး

ဥပေဒမူၾကမ္းျဖစ္ပါတယ္။
စာနယ္ဇင္းေကာင္စီက

၀န္ၾကီးဌာနကလည္း

ဒီပံုႏွိပ္ျခင္းနဲ႔

ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း

စာနယ္ဇင္းေကာင္စီနဲ႔

ထုတ္ေဝျခင္း

ထုတ္ျပန္ခဲ့သလို၊

လာေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

" အဲ့ေဆြးေႏြးခဲ့တုန္းက က်ေနာ္တို႔က ဒီဥပေဒမွာ Freedom of Expression နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့
ထိခိုက္ႏိုင္မယ့္ အခ်က္ေတြ မပါဝင္သင့္ဘူး လို႔ ေထာက္ျပကန္႔ကြက္ခဲ့တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ
ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲ့လိုေဆြးေႏြးခဲ့တုန္းကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အဆင္ေျပသေယာင္ရွိခဲ့ေပမဲ့ အခု

ဒီလႊတ္ေတာ္မွာ ဒီဥပေဒကို အတည္ျပဳတဲ့အခါမွာ က်ေနာ္တို႔ ေထာက္ျပတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ၊
ျပဳျပင္မေပးပဲ အေတာ္မ်ားမ်ား၊ ပါရွိလာတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အဲ့ေတာ့ အဲ့လိုေတြ ပါရွိလာတဲ့
အတြက္ေၾကာင့္ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီရဲ့ ၾကားမွာ အနာဂတ္
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မယ့္

လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့

က်ေနာ္တို႔

ယံုၾကည္မႈပ်က္ယြင္း

ႏုိင္တယ္လို႔ေတာ့ အၾကမ္းဖ်င္းယူဆႏိုင္ပါတယ္။"ဒါကေတာ့ ဦးေဇာ္သက္ေထြး ေျပာသြားတာျဖစ္

ပါတယ္။ ဒီကေန႔ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလုိက္တဲ့ ဥေပဒမူၾကမ္းဟာ ဥပေဒပညာရွင္
ေတြနဲ႔ ညိွႏိႈင္းတုိင္ပင္ေရးဆဲြထားတာျဖစ္သလို အေျခခံဥပေဒနဲ႔လည္း ကိုက္ညီၿပီး လြတ္လပ္စြာ

ေျပာဆုိမႈကိုလည္း မထိခိုက္ေစတဲ့ ဥပေဒျဖစ္တယ္၊ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းနဲ႔ လည္းကိုက္ညီ
တယ္လို႔

ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီး

ေျပာၾကားခ့ဲဖူးပါတယ္။

ဦးေအာင္ၾကည္က

ဗီြအုိေအနဲ႔

ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနက

သူတုိ႔

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းစဥ္က

ေရးဆဲြတဲ့

ဥပေဒမူၾကမ္းကို

လႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳခ်က္ရယူေနတဲ့တခ်ိန္တည္းမွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ
ယာယီက ေရးဆဲြထားတဲ့ ဥပေဒမူၾကမ္းက အခ်က္ ၁၇ခ်က္ကို ျပင္ဆင္ဖုိ႔ မေန႔က အေၾကာင္းၾကား
ခဲ့ပါတယ္။

က်င္းပမယ့္

ဒီျပင္ဆင္ရမယ့္အခ်က္ေတြကို
စာနယ္ဇင္းေကာင္စီရဲ့

ျပင္မယ္

အေရးေပၚ

မျပင္ဘူးဆုိတာကေတာ့

အစည္းအေ၀းမွာ

မနက္ျဖန္မွာ

ထည့္သြင္းေဆြးေႏြး

သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ ယာယီက ေရးဆဲြထားတဲ့ ဥပေဒမူၾကမ္းဟာ
လြတ္လပ္စြာ

ေရးသားထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကို

အာမခံဖို႔

သတင္းသမားေတြနဲ႔ျပည္သူလူထု

ကို

ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ ထားတာပါတယ္။ ဒီဥပေဒမူၾကမ္း ကိုလည္း
ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပသြားဖုိ႔ ရိွေနတာျဖစ္ပါတယ္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

50

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံု
အုုန္းႏုုိင္
ဇူလုိင္ ၅၊ ၂၀၁၃

(ဒီစာစုကို

စာေရးသူ အုန္းနိုင္က

၈.၈.၂၀၀၄ မွာ စေရးပါတယ္..။ အပိုင္း (၅) ပိုင္းခြဲျပီး

ေခါင္းစဥ္ငယ္ေလး (၁၃၀) နဲ႔ ခြဲေရးထားပါတယ္။)
(ပထမပိုင္း)

ရွစ္ေလးလံုး အေရးအခင္း
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

51

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

၁။ ကုလား -ဗမာ ျပသနာ
၁၉၈၈

ခုႏွစ္

ဇူလိုင္လေနာက္ပိုင္း

ညပိုင္းအစီအစဥ္မွာ ေခတ္ေဟာင္း

ရက္ေတြထဲကတစ္ညမွာေပါ႔..။

ျမန္မာ႔ရုပ္ျမင္သံၾကားက

ရုပ္ရွင္ဇာတ္ လမ္းတခုကို ျပန္လည္တင္ဆက္ပါတယ္..။

ဇာတ္ကားက စစ္ၾကိဳေခတ္က နံမယ္ေက်ာ္ဇာတ္ကားျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ေအာင္ဒင္..ပါ။ေပါင္းတည္ရဲ ႔

ေတာင္ဘက္ပိုင္းက (၁၅) လမ္းရဲ ႔အေနာက္ဖက္ထိပ္မွာရွိတဲ့ တီဗြီရံုတစ္ခုကလည္း အဲဒီေန႔က
ရံုဖြင့္ျပီး အျပင္ဖက္ကိုထုတ္ ျပပါတယ္..။ အသံကလည္း အက်ယ္ဆံုးဖြင့္ထားပါတယ္..။ ည (၁၀)
နာရီေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္မွာေတာ့

ဗိုလ္ေအာင္ဒင္ဇာတ္လမ္းထဲ

ကလည္း

ဗိုလ္ေအာင္ဒင္က

ရာမရဲ ႔အိမ္ကိုလိုက္သြားျပီး ဆံုးမတဲ့အခန္းကို ေရာက္ေနပါျပီ..။ ဗိုလ္ေအာင္ဒင္က မေထ့တေထ့

အျပံဳးနဲ႔ …“ရာမ.. ရာမ မင္း ..အေတာ္မိုက္တဲ့ေကာင္ပဲ..” လို႔ေျပာရင္းကေန စားပြဲေပၚမွာရွိတဲ့
ငါးပြင့္ဖဲခ်ပ္တစ္ခုကိုယူလိုက္တယ္..။

ဖဲခ်ပ္ရဲ

နံရံဆီကိုလွမ္းေပါက္လိုက္ပါတယ္..။ နံရံ မွာ
ဗိုလ္ေအာင္ဒင္က

အလယ္

ပြင္႔ကို

ငါးပြင္႔ဖဲခ်ပ္က

ေျခာက္လံုးျပဴးကိုထုတ္ျပီး

ဓါးနဲ႔စိုက္လိုက္ျပီး

ဓါးကို

ဓါးနဲ ႔စိုက္ျပီး ကပ္ေနပါတယ္..။

ဖဲခ်ပ္ရဲ

႔က်န္တဲ့အပြင္႔ကေလးေတြကို

ပစ္ျပလိုက္ပါတယ္..။
“ဒိုင္း….ဒိုင္း..ဒိုင္း..ဒိုင္း ”
“ဟဲ..ဟဲ..ရာမရာ..။

ဖားတုလို

ခ႐ုခုန္

အိုင္ပ်က္ရံုသာရွိမွာေပါ႔ကြ..။

ဟဲ..ဟဲ..ဗိုလ္လုပ္ခ်င္တဲ့သူဆိုတာ..”
“ဒိုင္း…..ဒိုင္း ”
ဒီတခါေသနတ္သံကေတာ႔

ဗိုလ္ေအာင္ဒင္ဇာတ္ကားထဲကေသနတ္သံ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး..။

ရုပ္ရွင္ထဲမွာ ဗိုလ္ေအာင္ဒင္က စကားဆက္ ေျပာေနတာျဖစ္ေပမဲ့ အျပင္ကေသနတ္သံကေတာ့
သိပ္မေ၀းတဲ့ အဲဒီလမ္းရဲ႕ အေရွ႕ဖက္ပိုင္းကပါ..။ ဒါေၾကာင့္ တီဗီြျပေနတဲ့ရံုကလည္း တီဗီြ ကို
ခ်က္ျခင္းပိတ္လိုက္ရပါတယ္..။
ေျပးလာတဲ့လူသံေတြကို

ခဏေနေတာ့

ရုတ္ရုတ္သဲသဲ

လမ္းအေရွ

႔ဖက္ကေန

ၾကားလိုက္ရပါတယ္..။

လမ္းထိပ္မွာ ရဲက လူေတြကို ေသနတ္နဲ႔ ပစ္လို႔တဲ့..။

အေနာက္ဖက္ကို

ဘာျဖစ္တာလဲ..။

ဟိုဖက္

တီဗီြႀကိဳးေတြ ျဖဳတ္..။ အိမ္ထဲကို ကဗ်ာကသီ တီဗီြၾကီးကို ေရႊ ႔မျပီးသယ္ၾက..။ ဘာျပဳလို႔ ရဲက

ေသနတ္နဲ႔ပစ္တာလဲ..လို႔ ေမးၾက..။ ႐ႈတ္ရွက္ ခပ္သြားတယ္..။ ျပီးေတာ့မွ အသာ အလွ်ိဳ အလွ်ိဳ
အိမ္ေတြထဲ၀င္ျပီး အေျခအေနကို အကဲခတ္ၾကပါတယ္..။ လမ္းအေနာက္ျခမ္းမွာေတာ႔
လူေတြရွင္းသြားျပီ..။

ဒါေပမဲ့

သက္ဆိုင္ရာ..ပါတီေကာင္စီက

လမ္းအေရွ႕ဘက္ျခမ္းမွာေတာ႔
ပုဂၢဳိလ္ေတြနဲ႔

လမ္းအေရွ

လူစုမကြဲေသးပါ..။
႔ဖက္ျခမ္းက

ရဲေတြ..။

ကုလားအမ်ားစု

က်န္ေနပါတယ္..။ ရဲတေယာက္မ်က္လံုးကို ကက္သီးမွန္လို႔..တဲ့။ (ကက္သီးဆိုတာ ေလာက္ေလး
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

52

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

မွာ

ေလာက္စာလံုးအစား..ထည့္ပစ္တဲ့

ဘိုင္စကယ္၀င္ရိုးက

ေဘာကက္ပါ)။

မ်က္လံုးထြက္သြားသလား…။ အုပ္ထား..။ အ၀တ္နဲ႔ ..အုပ္ ထား..။ ေဆးရံု ..ျမန္ျမန္ပို႔..။
ေသနတ္က ဘယ္သူပစ္တာလဲ..။ ဘယ္သူက ပစ္မိန္႔ေပးတာလဲ..။ ကက္သီးနဲ႔ပစ္တာကေကာ..
ဘယ္သူလဲ..။

လဲ..

လဲ..

လဲ..။

လဲ

..ေပါင္း

မ်ားစြာနဲ႔

အဲဒီည

ကုန္ဆံုးသြားပါျပီ..။

အေနာက္ပိုင္းကလူေတြလဲ ဗိုလ္ေအာင္ဒင္ ဆက္မၾကည့္နိုင္ၾကေတာ့ပါ..။ ဟို စုစု..။ ဒီ…စုစု..။
သူတို႔ နဲ႔ေ၀းတဲ့ ျမိဳ႕ေျမာက္ပိုင္းကေတာ့ တီဗီြဆက္ၾကည့္ေနနိုင္ေပမယ္႔ ညတြင္းခ်င္းပဲ သတင္းက
ပ်ံ႕သြားပါတယ္..။ ကုလား – ဗမာ ႐ုုိက္ၾကလို႔တဲ႔။ ရဲက ေသနတ္နဲ႔ပစ္တာတဲ့..။ ရဲတေယာက္လဲ
ကက္သီးမွန္လို႔ မ်က္လံုးထြက္သြားသတဲ့ .။

ေနာက္တေန႔က်ေတာ့ အေတာ္ျပည့္ျပည့္စံုစံု သိလာရပါတယ္..။ ဇူလိုင္လ (၁၈) ရက္ေန႔က
ျပည္ျမိဳ႕မွာ ကုလား- ဗမာရိုက္ပြဲတခု ျဖစ္ခဲ့ တယ္..။ အမွန္ကေတာ႔
အရိုက္ခံရတာပါ..။

အေတာ္လဲ

ပ်က္စီးသြားၾကတယ္..။

အဲဒီက

ဗမာမြတ္ဆလင္ေတြ

မူဆလင္မိသားစုေတြဟာ

ေပါင္းတည္ျမိဳ ႔ကို ေျပးလာခဲ ႔ၾကပါတယ္..။ မူဆလင္အိမ္ေထာင္စု မ်ားမ်ားေနၾကတဲ့ (၁၅) လမ္း ရဲ
အေရွ႔ဖက္ပိုင္းမွာ

ေျပးလာသူ အမ်ားစုက မွီခိုေနၾကတယ္..။အဲဒီေနရာက ဗလီ နဲ ႔လဲ

နီးေနတာကိုး..။ျပည္က မူဆလင္အိမ္ေထာင္စုေတြကို အနီးအနားက ဗမာ ေတြကလဲ အေျခအေန
တေစ႔ တေစာင္း
လူသြားလူလာ

လာလာၾကည္႔ ေနၾကတာ.ေပါ႔..။အဲဒီလိုနဲ ႔
ေတြ

မ်ားလာတယ္..။ဒီေတာ႔

ရဲေတြကိုထမင္းေခၚေကၽြးတယ္..။လဘက္ရည္
႔ရဲေတြကလည္း

သြားၾက..လာၾက..။

စုစု ျဖစ္လာေလ..ေပါ႔။ဒီလို

လူမ်ိဳးကိုေတြ ႔ရင္

အိမ္ခံမူဆလင္အရပ္လူၾကီးက

ေခၚတိုက္တယ္..။ယမကာေလး

တိုက္တယ္..။ဒီလိုနဲ

ဒီိလိုျဖစ္ေလ..။အနီးအပါးက

..(၁၅)လမ္းအေရွ ႔ဖက္ပိုင္းမွာ

အဲဒီေနရာမွာ

အေတာ္ကေလး

ဗမာေတြကအျမင္ကပ္ေလ..။

လွမ္းၾကိမ္းတာေမာင္းတာေတြ

ဘာေလးလဲ

စုမိေနၾကတယ္..။

အျမင္မၾကည္ေလ…။

အခ်ိန္မ်ိဳးမွာရဲကလည္း

ပိုျပီး

သူတို႔နိုင္ရမဲ ႔

ရွိတယ္ေပါ႔..။ဒီိလို ၾကိမ္းေမာင္းသံေတြကို

ၾကားေတာ႔.. ဗမာေတြကလဲ ရဲဆိုတဲ ႔ေကာင္ေတြ. ကုလားေကၽြးတာေတြ စားျပီး တုိ႔ကိုလာၾကိမ္း
ေနတယ္..ေပါ႔။မူဆလင္ ေတြကလဲ
ရြစိရြစိ

လူၾကီးအိမ္မွာ ရဲ ေတြမျပတ္ရွိေနေအာင္

လုပ္ေနၾကျပန္တယ္..။မီးေတြ

ထိန္ေနေအာင္

ထြန္းထားတဲ

ဖန္တီးထားျပီး
႔ၾကားကေန

လမ္းေပၚကိုလွမ္းျပီးေလာက္ေလးနဲ ႔ ပစ္တာမ်ိဳး..။အသံျမည္မဲ ႔ သံပုန္းတို႔ အမွိဳက္ပုန္းတို႔ကို
ေလာက္ေလးနဲ ႔ လွမ္းပစ္တာေတြနဲ ႔..မင္းတို႔ လာ၀ံံ့ လာၾကည္ ႔ ဆိုတဲ ႔ အခ်ိဳးမ်ိဳး ခ်ိဳ းၾကတယ္..။

လမ္းအေနာက္ဖက္ထိပ္က ျမန္မာအိမ္တအိမ္မွာလည္း ဗမာေတြက ေတာ္ေတာ္စုမိလာတယ္..။
လဆန္း(၆)ရက္ (၇) ရက္ လကေလးကလည္း သြားလို ႔ လာလို ႔ ေကာင္းရံု..။ၾကည္႔လို ႔ရွဳလို ႔
ေကာင္းရံုေလး.သာေနတယ္..။ခုနကေလးတင္ ဗိုလ္ေအာင္ဒင္ ဇာတ္ကားကလည္း ျမန္မာ ႔ တီဗီြ
မွာျပလို႔..။ျမန္မာအိမ္ေတြထဲမွာလည္း

တီဗီြ

ၾကည္႔ဖို႔လား

..ဘာလားေတာ႔

မသိဘူး..။

လူေတြေတာ္ေတာ္

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

53

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

စုမိေနၾကတာ အမွန္…။ဒီေတာ႔မူဆလင္ေတြကလည္း ရဲေတြကို ပတ္တေရာင္(Patrol) လွည္ ႔
ေပးပါဦးေပါ႔..။ရဲေတြကလည္း

ေလးငါးေယာက္

တအုပ္စုေလာက္

စားေကာင္းေသာက္ေကာင္းေအာင္ ျမန္မာေတြ စုေနတဲ ႔လမ္းအေနာက္ဘက္ကို ဘိုင္စကယ္ေတြ
နဲ ႔

ပတ္စီးျပၾကတယ္..။တခ်ိဳ႔လူေတြကိုလဲ အသံက်ယ္က်ယ္နဲ ႔ ႏွဳတ္ဆက္တယ္..။တို႔ ရဲေတြ

ဒီမွာရွိေနတယ္..ဆိုတာမ်ိဳး.။မင္းတို႔ ရုတ္ရုတ္ ရုတ္ရုတ္ မလုပ္နဲ ႔ ဆိုတဲ ႔ပံုစံမ်ိဳးေပါ႔..။ဒါေပမဲ
႔ေၾကာက္ေအာင္

ေျခာက္တာကေန

ဆြေပးသလို

လူေတြပိုစုမိလာပါတယ္..။အိမ္ထဲေတြကေန
ေရာက္လာၾကတယ္..။လ..ကလဲ
ရာမ

အိမ္ကို

လမ္းေပၚေတြကို

၀င္သြားျပီ..။တီဗီြဇာတ္လမ္းထဲမွာလည္း

လိုက္သြားျပီ..။လမ္းအေနာက္ျခမ္း

႔ဘက္ျခမ္းကိုတေရြ

႔ေရြ

တိုးလာျပီ..။လမ္း

အိမ္ေတြထဲကထြက္လာျပီး လူစုေနျပီ။
သူတို႔ ေရွ ႔မွာေတာ႔

မွာ

စုမိေနတဲ

အေရွ

ရဲေတြရွိေနတယ္..။ရဲေတြကလည္း

မူဆလင္ အရပ္လူၾကီ း ကလည္း

ရပ္ကြက္ေကာင္စီ ဥကၠဌ က

လူေတြ

ဗိုလ္ေအာင္ဒင္က

႔လူအုပ္ကလည္း

အေရွ

မူဆလင္ေတြကလည္း

စခန္းကိုျပန္အေၾကာင္းၾကားတယ္..။

သူ႔ ရပ္ကြက္ ေကာင္စီ ဥကၠဌ ဆီကိုအေၾကာင္းၾကားတယ္..။

ကုလားနဲ ႔ ဗမာေတြ ေစာင္ေနျပီ..။ရိုက္ၾကေကို
အဲဒီေနရာမွာလူအုပ္စုႏွစ္စုနဲ

႔ဖက္က

ျဖစ္ျပီး

ဖုန္းဆက္ အေၾကာင္းၾကားတယ္..။ဒီလိုနဲ ႔

ရဲ၊ေကာင္စီ၊ပါတီစတဲ

အာဏာပိုင္ေတြလဲ

စုမိေနၾကျပီ..။

လူအုပ္စုႏွစ္ခုၾကားမွာ ဟိုဖက္သြားလိုက္ဒီဖက္ သြားလိုက္..။

ဒီဘက္အုပ္စုက ေျပာတာ..ဟိုဘက္ အုပ္စုကိုျပန္ ေျပာလိုက္..။ ဟိုဖက္အုပ္စု စကား.ဒီဖက္လာ
ေျပာလိုက္..နဲ ႔လူအုပ္ခ်င္းက
မသိဘူး..။ေလာက္ေလး

တေျဖးေျဖး

နီးလာတယ္..။ဒီအခ်ိန္မွာပဲဘယ္က

ပစ္သံေတြ..ဗ်တ္..ဗ်တ္..ဗ်တ္..။ေလာက္စာလံုး

စလိုက္တယ္

မွန္သံေတြက

ဘုတ္..ဘုတ္….ဂြပ္….။
အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ

“ ေအာင္မေလးဗ်..” လို ႔ ေအာ္သံၾကားလိုက္ျပီး

ရဲတေယာက္ မ်က္လံုးကို

ကက္သီး မွန္ သြားေတာ႔ တာပါပဲ..။ဆက္တိုက္ ေသနတ္သံ ႏွစ္ခ်က္ေပၚလာျပီး..။ တဖက္နဲ ႔
တဖက္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ မရိုက္လိုက္ရပဲ လူစုကြဲ သြားပါေတာ႔တယ္..။ သန္းေကာင္ေက်ာ္
လင္း အားၾကီးအခ်ိန္မွာေတာ႔

ရဲေတြက မ်က္မွန္းတန္းမိ ထားတဲ ႔ သူေတြကို အိမ္ေတြထဲ

၀င္ဆြဲလို႔ ေျခေထာက္ရႊံ ႔ေပေနသူေလးငါး ေယာက္ေလာက္

ရဲစခန္းကို ေရာက္သြားၾကတယ္..။

အစစ္အေဆး အေမးအျမန္း ခံလိုက္ရတယ္..။
(၂။ ေသနတ္ ပစ္မိန္႔ဘယ္သူေပးသလဲ..ကို ဆက္ပါမယ္..)

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

54

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

NBF ၏ တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရး
ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲ

Thursday, 04 July 2013 10:23 http://www.phophtawnews.org/

Written by ျဖဴျဖဴကို

တိုင္းရင္းသား (၁၅) ပါတီမွ NBF အဖြဲ႔၀င္မ်ား
ညီေနာင္ တိုင္းရင္းသား ဖက္ဒေရးရွင္း (NBF) သည္ တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရး
ဆိုင္ရာ ဖြဲ႔စည္းပံု ဥပေဒနွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ား အႀကိဳ ေဆြးေႏြးရန္လာမည့္

ဇူလိုင္ (၆) ရက္မွ (၇) ရက္ေန႔ အထိ ေနျပည္ေတာ္ရွိရတနာသိခၤ ဟိုတယ္၌က်င္းပရန္ ရွိေၾကာင္း
NBF မွ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသူ ေစာသန္းျမင့္က ဆိုပါသည္။
“ျပည္မမွာ ေနတဲ့ ဗမာ တိုင္းရင္းသားေတြထက္ စာရင္ ျပည္နယ္မွာ ေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြက
လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္၊ တန္းတူညီမွ်မွုေတြ၊ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမွု၊ စာေပ

ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ ေနရာမွာ ဥပေဒ ျပဌာန္းေပးထားတယ္ ဆိုေပမယ့္တကယ့္
လက္ေတြ႕မွာ ဘာမွ အခြင့္အေရး မေပးဘူး။ ေဒသ ဖြ႔ံေရးမွာလည္း အမ်ားႀကီး ေနာက္က်တယ္။
ဒါေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုမွာ ပါတာေတြ သံုးသပ္ၿပီး ဘယ္ေနရာမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မလဲ၊
ဘယ္လိုဟာမ်ဳိးက

တိုင္းရင္းသားေတြ

ေဆြးေႏြးၾကမွာပါ” ဟုဆိုပါ သည္။
ယင္းအလုပ္ရံု

အတြက္

ျဖည့္စြက္သင့္သလဲ

ဆိုတာေတြကို

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္နိုင္ငံေတာ္ သမၼတ အႀကံေပးသူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာ

ဆလိုင္းမြန္ကြ်န္းလ်ံ

အပါအ၀င္

ျပည္တြင္းမွ

တိုင္းရင္းသား

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

ပညာရွင္

တစ္ဦးကို

ဖိတ္ေခၚ

55

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ တိုင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၂၃) ဦးနွင့္ တိုင္းရင္းသား
ႏိုင္ငံေရး ပါတီေခါင္းေဆာင္ (၁၇) ဦးကိုလည္း ဖိတ္ၾကား ထားသည္ဟု ဆိုပါသည္။
အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲမွ ရရွိေသာ ရလဒ္မ်ားကိုလည္း ျပည္ပမွ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ကၽြမ္းက်င္သူ
နိုင္ငံတကာ ပညာရွင္ မ်ားနွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ပညာရွင္(၃) ဦးကို ဖိတ္ေခၚျပီး လာမည့္ ဇူလိုင္
(၁၃)ရက္ေန႔ နွင့္ (၁၄) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ထပ္မံ ေဆြးေႏြးရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

NBF အဖြ႔ဲ၀င္မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ ယူနီယံ ပါတီ (FUP)ဖြဲ႔စည္းရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ (၁၁) ရက္တြင္
က်င္းပေသာ ေတာင္ႀကီး အစည္းအေ၀းမွ ဆံုးျဖတ္ထားပါသည္။NBF သည္ ဤ FUP ပါတီ
ဖြဲ႔စည္းရန္ အဖြဲ႔၀င္ (၁၅) ဖြဲ႔ ရွိသည့္ အထဲမွ (၁၀) ဖြဲ႔သည္ အမည္စာရင္း ေပးပို႔ ထားၿပီး
ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

အဖြဲ႔၀င္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စံုညီပါကFUP အစည္းအေ၀း က်င္းပရန္ ရွိၿပီး FUP ပါတီ၏ ဖြဲ႔စည္းပံု

မူၾကမ္းကို အေသးစိတ္ ျဖည့္စြက္ အတည္ျပဳကာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သို႕တင္ျပနိုင္ရန္ႏွင့္
ပါတီ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ရန္ ဇူလိုင္လ အတြင္း အၿပီးသတ္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ဟု ေစာသန္းျမင့္က
ဆိုပါသည္။

FUP ပါတီသည္လာမည့္ (၂၀၁၅) ေရြးေကာက္ပြဲ၌ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပါ၀င္နိုင္ရန္ႏွင့္ လြတ္ေတာ္တြင္
တိုင္းရင္းသား

ကိုယ္စားလွယ္

အင္အားမ်ားလာရန္

ရည္ရြယ္

ထားပါသည္။

ဤသို႔ေၾကာင့္

တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားသည္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အတြက္ စိုးရိမ္စရာ မရွိေသာ္လည္း ျပည္မ၌
စုေပါင္းသည့္ နည္းျဖင့္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ သို႔မွသာ ျပည္နယ္၊
ျပည္မေပါင္းျပီး လာမည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ တိုင္းရင္းသား အင္အားမ်ားလာရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ဤကဲ့သို႔ ရည္ညြန္းခ်က္အတိုင္း ျဖစ္လာပါက လာမည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္နယ္၌လည္း အစိုးရ
ဖြဲ႔ႏိုင္သလို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း အစိုးရဖြဲ႔ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားသြားမည္ဟု ဆိုပါသည္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

56

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

” ž Ǻǹ‘ ǽǭ ‡ dz၀z Ǻ{ {Ǻ” € ǸǺɕ Š Ǻ ǭ {{Ǻ† ‹ Ǻȼ Ǿz ǸǺ 
‹ɕ € Ǻ” ǿƄ{ {Ǻ— Œ ǽdzƧ‹ {ƺ€ ǺǹwǮǰǹ ǿ Ǘ ǻǭ ǹ‘ ǾǮ
Thursday, 04 July 2013 21:03 ” ž Ǻǹ” ǷDz † ǭ Ǻ| z ǸǺ 
ɕ Š Ǻ ǭ {{Ǻ† ‹ Ǻȼ Ǿz ǸǺ‹ Š ǺǹDz | ǹɕ‹ € Ǻ” ǿƄ{ {Ǻ ‹ ǿǹDz ‹ DZz Ǻǹ— Œ ǽdzƧ ǻǭ ǹ  wǰ’ ၁ ‘ v ǺDz Š Ƅv ” ž Ǻǹɕ‹ € Ǻ
(Dz ɕ ǭ v Ǻ‹ Ǯǰz Ǻǹ)

Š  ǸǺw ǺǹǞ ǙƧŠ
Ǯ  Ǻ

• Ǯǰ‹ Š ǺDz v ǻǹ‘ ǽǭ — † ǽz Ǻǹ

၀z ǺDz ‘ ǭ v Ǻ{ {ǺDz | ǹwdzǸ{ Ƭ Ǻ

‘ ǽǭ ” ǭ ǹ ǻǭ ǹ‹ Ǯǰz Ǻ| Ǯǰz Ǻv  Ǻȼ Ǿz ǸǺ— ” ǰǷǹ— Dz | ǭ z Ǻ‹ {ƺ€ Ǻǹ ǻǭ ǹwǮǰǹ ǿ Ǘ ǻǭ ǹ‘ ǾǮwdzǸDz Ǽv ǭ z Ǻǹ” Ǯ‘ ” € Ǻ
Á” ž Ǻǹ{{Ǻ” ǭ ǹ ǻǭ ǹ ‘ ǽǭ — † ǽz Ǻǹ wǮǰDz — ǭ z ǺǹDz Š ” € Ǻ• ǰ  ǿ| Ã

၄z ǺǹDz Š Ƅ Dz Š Ƅ’ € Ǻ‹ Ǯǰz Ǻǹv 

† {Ǻ— Ǯ Ǻ† v Ǻ| z Ǻǹ Dz  ǽDz ȼ Ǿǭ v Ǻ {{ǺDz | ǹwdzɕǸwz Ǻǹ ɕŒ {Ǻ‹Ǟ ǯǹ † ǷwDZǹ‹ Ǯ† Ǻ‡ ǭ ǹ” € ǸǺ — Ǯ Ǻ ǻǭ ǹv Ǯǰ
Dz Œ DZv Ǻ‡ ǽz Ǻǹ“ z ǺDz ‘ ǭ v Ǻv ǭ 

— ” ǰǷǹ— Dz | ǭ z Ǻ‹ {ƺ€ Ǻǹ ǻǭ ǹ

v Ǯǰ

 ǿDz | ǭ z Ǻ” ǽǭ ǹDz Ǽv ǭ z Ǻǹ

၄z Ǻǹ‘ ǽǭ wǷ† {Ǻœ ǹv ” ž Ǻǹ” ǷDz † ǭ Ǻ| z ǸǺ” ǮǰƄ Dz ɕ‹ ǭ ” € Ǻ Á“” ž Ǻǹ{{Ǻ” ǭ ǹDz † ǽ‘ ǾǮ†  Ǻ| ǮǰǞ‹ ǯǹ
• Ǯǰ‹ Š Ǻ‘ ǽǭ  Ǿǭ 

† {Ǻ— Ǯ Ǻ† v Ǻ| z Ǻǹ’ Ǯǰv Ǻ{ {Ǻ†  Ǻ

Ž ǭ  Ǿ Dz † ǽƧ‹ DZŽ ǿǹÁ

† wǻǮǙƧ’ ǿDz † ǽv 

Dz † ǭ ‡ dz  ǯǹDz ” ǽǹ” ǽǭ ǹŒ ǰ† ǺDz † ǭ Ǹ — Ǯ Ǻ† ǷwDZǹ‹ Ǯ† Ǻ‡ ǭ ǹ† ǭ Dz ‹ DZǸÁ — dzˆ DZ † ǷwDZǹDz † ǽDz ” ǭ Ǹ
Dz † ǽŒ ǻv Ǻ‹Ǟ ǯǹ — Ǯ Ǻ‡ dz“ z Ǻ†  ǺÁ — Ǯǰv Ǻ ’ ǻǷ‘ dzƧ — Ǯ Ǻv ၁၂၅ | Ǯǰz Ǻv  Ǻ — ” {Ǻ† {Ǻ{ ǯǹŠ dzƄ
‰ DZ† ǺDz ɕ Ǽ” }ǭ ၂ — Ǯ† Ǻ  ǿ” ǽǭ ǹ†  ǺÁ — Ǯǰv Ǻ{ Ǯǰz Ǻǹ‘ dzƧ— Ǯ Ǻv Dz † ǭ Ǹ Ž v Ǻ ‡ ‘ ǯ — Ǯǰǹ† {Ǻ’ ǰǷǹ
 ǿ” ǽǭ ǹ†  Ǻ Á Dz Š ǭ v Ǻ† {Ǻ— Ǯ Ǻ Ǿǭ v ǻDz † ǭ Ǹ | Ǯǰz Ǻv  Ǻ— Dz • ǭ z Ǻǹ† {Ǻ{ ǯǹv Ǯǰ Œ ǻv Ǻ| ǯǹ
” ǽǭ ǹǼv †  ǺÁ

‘ ǽǭ › v ȧƲ ’ € ǺǹŽ ǭ  Ǿ ၀z Ǻ Dz ɕ‹ ǭ ‘ dzŽ ǿǹ Á ” ǿ† ǮǰƄ’ ǰ‹ Ǻ”  žwǷDz Š ‘ † ǭ ‹ dz” • ǰ

” ǿv Dz ɕ‹ ǭ ” € ǺÁခလရ ၄၅ † ‹ Ǻ‘ z Ǻǹȼ Ǿz ǸǺœ ǹDz v ǻǭ Ǻ’ ǎz Ǻœ ǹDz | ǭ z Ǻ” € ǸǺ‹ Š ǺDz | ǹɕ‹ € Ǻ” ǿƄ{ {Ǻ
— Œ ǽdzƧ ǻǭ ǹv ‘ ǽǭ — † ǽz Ǻǹ ၀z ǺDz ‘ ǭ v Ǻ {{ǺDz | ǹ ɕwz Ǻǹ ɕŒ {Ǻ‹Ǟ ǯǹ — | Ǯǰ‹ DZ— Œ ǽdzƧ ǻǭ ǹ {ǭ ǹDz ” ǭ v Ǻ
{ǭ ǹ‘ Ǯ† Ǻ— † ǽv Ǻ † {Ǻ— Ǯ Ǻ’ žz Ǻ Dz z ǽv ǻ‹ Ǻ† {ǺDz ‡ ǭ z Ǻ{ ǯ Dz v ǭ v Ǻ ǿwdzǸDz ” ǹ Dz Ǽv ǭ z Ǻǹ’ € Ǻǹ
” Ǯ‘ ” € ǺÁ

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

57

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

UWSA ႏွင့္ အစုိးရတပ္တုိ႔ တင္းမာ၊ တပ္လွန္႔၍
ဆက္သြယ္ေရးလမ္းမ်ား ျဖတ္ေတာက္ထား
ဖနိဒါ | ၾကာသပေတးေန႔၊ ဇူလုိင္လ ၀၄ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၀၅ နာရီ ၄၃ မိနစ္
ခ်င္းမုိင္(မဇိၥ်မ)။

တပ္တုိ႔အၾကား

တင္းမာမႈမ်ားရွိေနၿပီး

ဘက္မွလည္း

ျပည္

ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး

ဆက္သြယ္ေရးလမ္းမ်ား

တပ္မေတာ္

ဝတပ္ဘက္မွ

(UWSA) ႏွင့္

တပ္လွန္႔ထားမႈမ်ားရွိသလုိ

ျဖတ္ေတာက္ထားသည္ဟု

UWSA

ႏွင့္

အစုိးရ
အစုိးရ

စစ္ေရး

ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာသည္။“နည္းနည္းေတာ့ တင္းမာေနတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဝ နယ္ေျမက
အစုိးရက တပ္စခန္း ၄ ခုမွာ

ခု

သူတုိ႔ ျပန္ေတာင္းလာတယ္။

အခုေတာ့

အဲဒီလိုပဲ

တင္းမာေနတယ္။ ပစ္တာ ခတ္တာေတာ့ မျဖစ္လာဘူး။ တပ္ စခန္းေတြက အမွတ္ ၁၇၁
အဲဒီၾကားမွာပဲ။ သူတုိ႔ရဲ႕ နယ္ေျမ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ အရင္က သူတုိ႔ နယ္ေျမျဖစ္တယ္” ဟု
UWSA

ဝိန္းေကာင္

ခရုိင္

အတြင္းေရးမွဴး

ဦးေစာလြင္

က

မဇိၥ်မကုိ

ေျပာသည္။

UWSA ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးေအာင္ျမင့္ကလည္း မုိင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မုိင္းစပ္ၿမိဳ႕နယ္ဘက္တြင္
တင္းမာမႈ မ်ား ရွိေနသည္ဟု မဇိၥ်မကုိ ေျပာသည္။ဝ တပ္အေနျဖင့္ ဆုတ္ခြာေပးမည္ မဟုတ္သလို
ႀကီးႀကီးမားမား
ယူဆေၾကာင္း

တုိက္ပြဲ

ဦးေစာလြင္က

ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာ
တပ္မ်ားကုိ

ျဖစ္မလာဘဲ

ကမူ

မၾကာမီ

ရက္ပုိင္းအတြင္

ခန္႔မွန္းသည္။တရုတ္-ျမန္မာ

အစိုးရတပ္အေနႏွင့္

သြားလာခြင့္

မေပးေတာ့ဘဲ

နယ္စပ္ရွိ

က်ဳိင္းတံု-လားရိႈး

စစ္ပြဲမ်ား

အဆင္ေျပသြားလိမ့္မည္ဟု
စစ္ေရး

ေလ့လာသူ

ကားလမ္းမေပၚတြင္

ျဖစ္ပြားေစရန္

တမင္လုပ္ေဆာင္ေန

ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္သည္။“အေျခအေနက မေကာင္းဘူးေလ။ တင္းမာေနတာ ျဖစ္တယ္။
ျမန္မာအစိုးရက

ေတာင္နဲ႔ေျမာက္

ဆက္သြယ္ေရးကုိ

ျဖတ္ထားတယ္။

ခုတရားဝင္

လမ္းေၾကာင္းေပၚ သြားလုိ႔ မရေတာ့ဘူး။ အရင္က ပန္ဆန္းကေနေတာင္ပုိင္း က်ဳိင္းတံုးဘက္ကေန
သြားလို႔

ရတယ္။

အခု

သြားလုိ႔

မရေတာ့ဘူး။

စစ္ျဖစ္ေအာင္

အစုိးရက

လုပ္ေနတာ။

တပ္စုိက္ထားတာ။ တုိက္ပြဲေတာ့ မျဖစ္ဘူး။ တုိက္ပြဲ ျဖစ္ေလာက္ေအာင္ လုပ္ေနတာ” ဟု မဇၥ်ိမကို
ေျပာသည္။ထုိကဲ့သုိ႔
ဖြင့္လစ္ထားေသာ

တခ်ိန္တည္းမွာပင္

တင္းမာမႈမ်ားေၾကာင့္

ဆက္ဆံေရးရံုး

ရွမ္းျပည္

မၾကာမီက

ကုိလည္း

တပ္ဖြ႔ဲ၏

ျဖဳတ္လုိက္ရသည္ဟု

ေတာင္ပုိင္းတပ္မေတာ္

တာခ်ိီလိတ္ၿမိဳ႕တြင္

သူက

ေျပာသည္။

(SSA/RCSS) ေခါင္းေဆာင္

ဗုိလ္ခ်ဳပ္

ယြပ္ဆစ္ က မုိင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ တပ္စခန္းတခ်ဳိ႕ ဆုတ္ခြာေပးရန္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားရွိသျဖင့္ အစုိးရႏွင့္
ရွမ္းတပ္ဖြဲ႔တုိ႔က ၎တုိ႔ UWSA ကုိ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု UWSA မွ ဦးေစာလြင္ က
ဆိုသည္။“အစုိးရလည္း ဒီလုိပဲ။ က်ေနာ္တုိ႔လည္း နားမလည္ဘူး။ ယြပ္ဆစ္နဲ႔ အစုိးရက က်ေနာ္တို႔
ဝ ကုိ နည္းနည္း ၿခိိန္းေျခာက္ေနတယ္” ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်သည္။သုိ႔ေသာ္ စခန္းဆုတ္ေပးရန္
SSA/RCSS က ေတာင္းဆုိသည္ဆုိသည္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ယခုရက္ပုိင္းအ တြင္း အစုိုးရတပ္ႏွင့္
SSA/RCSS တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ UWSA တပ္အား တုိက္ခုိက္မည္ ဆုိသည့္ ေကာလာဟလ မ်ား
ထြက္ေပၚေနျခင္းအေပၚ

သံသယျဖစ္မိသည္ဟု

SSA/RCSS

ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ

ဗုိလ္မွဴး

စုိင္းေလာဝ္ဆုိင္း က ဆိုသည္။“အခုတေလာ ဝ ေတြကုိ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ အစုိုးရေပါင္းၿပီးေတာ့
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

58

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

တုိက္မယ္ဆုိတဲ့ ေကာလာဟလ သတင္းေတြ လႊင့္ထားတာေတြ ရွိတယ္။ ဝ တပ္စြဲထားတဲ့
ေနရာကုိ

က်ေနာ္တို႔က

သံသယရွိစရာ
ေတာ့

ဆုတ္ခုိင္းေနတယ္

စဥ္းစားခ်က္

အခုလည္း

ဆုိတဲ့

တခုေတြ႔တယ္။

ဒီကိစၥေတြကုိ

ဖန္တီးၿပီးေတာ့

သတင္းေတြ

ၾကားေနတယ္။

အရင္တုန္းကလည္း
တဖက္နဲ႔

အဲဒီမွာ

တုိက္ဖူးၾကတယ္ဆုိ

တဖက္

အထင္အျမင္လြဲမွား

ျဖစ္လာေအာင္ ဖန္တီးေပးတာမ်ဳိး ရွိလာတယ္လို႔ သံုးသပ္တယ္” ဟု မဇိၥ်မကုိ ေျပာသည္။
ယခင္ စစ္အစုိးရ လက္ထက္က က်ဳိင္းတံု စစ္တုိင္းမွဴးက မုိင္းတံုကုိ ဝ တပ္ကုိ လႊဲေပးခဲ့ေၾကာင္း
ဗုိလ္မွဴး

စုိင္းေလာဝ္ဆုိင္းက

ေျပာသည္။“ဘာရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔

လုပ္တာလဲ။

တုိက္ေအာင္

လုပ္ေနတာလား။ က်ေနာ္တုိ႔ ႏွစ္ဖက္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ဆက္ဆံၾကပါတယ္။ အခုက်ေတာ့
ဒီလုိအထင္မွား အျမင္မွားေအာင္ ၾကားကေန ဆြေပးတဲ့ ပံုစံျဖစ္လာေတာ့ စိတ္မေကာင္းစရာပဲ။
အရင္တုန္းက ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ က်ေနာ္တို႔ တုိက္ၾကတယ္။ အဲဒီေနာက္ပုိင္း ဝ တပ္ကုိ အဲဒီေနရာ
လႊဲေပးလုိက္တယ္။

ဆြေပးလုိက္တာပဲ”

အဲဒီတုန္းကလည္း

ရတိုင္းအျဖစ္

ဟု

တပ္နဲ႔

ဆက္ေျပာသည္။လက္ရွိ

သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း

အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္

UWSA

က

ရွမ္းတပ္ကို

ႏိုင္ငံ

ဖြဲ႔စည္းပံုတြင္

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္

ေတာင္းဆုိမႈအေပၚ

အစုိးရဘက္မွ

တုိက္ပြဲ

ျဖစ္ေအာင္

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္
ျပည္နယ္အျဖစ္

မည္သုိ႔

တု႔ံျပန္ျခင္း

မရွိေသးေပ။အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆ (စ)အရ “ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ဟိုပန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းေမာၿမိဳ႕နယ္၊
ပန္ဝိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ နားဖန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မက္မန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပန္ဆန္း(ပန္းခမ္း) ၿမိဳ႕နယ္ ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္
တို႔ကို ခရိုင္ ႏွစ္ခရိုင္ဖြဲ႔ၿပီး ဝ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း” အျဖစ္ သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

59

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းမွာ တိုက္ပြဲႀကီးေတြ
ျဖစ္လာမလား
ဧရာ၀တီ| July 4, 2013 IRRAWADDY

တ႐ုတ္-ျမန္မာ

နယ္စပ္

အေျခစိုက္

ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု – mongloi.org)

UWSA

တပ္ဖြဲ႕တဖြဲ႕ကို

စစ္ေရးျပအခမ္းအနားတခုတြင္

ယခုလ အတြင္း လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား အားလုံးနဲ႕ အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရး သေဘာတူ
လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲ

လုပ္ဖုိ႔

သမၼတဦးသိန္းစိန္က

စီစဥ္ေနခ်ိိန္

ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း

သံလြင္ျမစ္အေရွ႕ျခမ္းမွာ ၀ျပည္ ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (UWSA) ေတာင္ပိုင္း၊

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း တပ္မေတာ္ (SSPP/SSA)နဲ႕ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႕ၾကား စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ား
ျဖစ္ပြားလွ်က္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီး

ရွိေၾကာင္း

သိရသည္။ယင္းတင္းမာမႈကို

မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္

၀ျပည္

ေသြးစည္း

ေလ်ာ့ခ်ရန္

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္

ညီညြတ္ေရး

ပါတီ

(UWSA)

ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ အစီအစဥ္ရွိသည္ဟု သတင္းမ်ားေပၚထြက္လာေနသလို
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီ ဒုတိယ ဥကၠဌ (၃)
ဦးသိန္းေဇာ္

ဦးေဆာင္သည့္

အဖြဲ႔က

UWSA

အပါအဝင္

SSPP/SSA

တို႔နဲ႔

သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သတင္းရရွိသည္။
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

60

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း မိုင္းတံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ လက္ရွိ UWSA တပ္မ်ား
လႈပ္ရွားေနေသာ ေနရာအခ်ဳိ႕အား ဖယ္ရွားေပးဖို႔ အစိုးရဘက္က ေတာင္းဆိုထားမႈအား UWSA က
ဖယ္ရွားမေပးသည့္

အတြက္

တုိက္ပြဲမျဖစ္ေသးေၾကာင္းႏွင့္

စစ္ေရး

တင္းမာမႈျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း၊

ဆက္ဆံေရး

ရံုးမွာ

လက္ရွိအေျခအေနထိ

ပိတ္ထားျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း၊

ျမန္မာ့

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကိုယ္တိုင္ ဝ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ရန္ရွိေသာ္လည္း

ရက္အတိအက် မေျပာႏိုင္ေသးေၾကာင္း ၀ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ(UWSA) ေျပာေရး
ဆိုခြင့္ ရွိသူတဦးျဖစ္ေသာ မိုင္းလိုင္ခရိုင္မွဴး ဦးေစာလြင္က ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာဆိုသည္။
“အေရွ႕ဘက္ျခမ္းမွာ တင္းမာေနတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ကလည္း အစိုးရကို၀ိုင္းထားတယ္။ သူတုိ႔လည္း
က်ေနာ္တို႔ကို ၀ိုင္းထားပါတယ္။ တုိက္ပြဲျဖစ္ဖို႕ကေတာ့ မေၾကညာေသးဘူး” ဟု ဦးေစာလြင္က
လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနသည့္အေပၚ
ညီညြတ္ေရး

ပါတီ

မွတ္ခ်က္ခ်

(UWSA)ႏွင့္

ေျပာဆုိသည္။

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း

ထို႔ျပင္

၀ျပည္ေသြးစည္း

တပ္မေတာ္

(SSPP/SSA)တို႕

ဆက္သြယ္သည့္ လမ္းေၾကာင္းကိုလည္း အစိုးရဘက္မွ ျဖတ္ေတာက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေန ေၾကာင္း
လည္း ေျပာဆိုသည္။
UWSA သည္ အစိုးရနွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ ရယူထားျပီး ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ကိုလည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ အာမခံ ရရွိထားသည္။ သို႕ေသာ္ အျမဲတမ္း
တပ္ဖြဲ႕ဝင္

ေသာင္းႏွင့္

ျပည္သူ႕စစ္

ေသာင္း

အင္အားရွိသည့္

UWSA

သည္

အေျမာက္ၾကီးမ်ား၊ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး ပခုံးထမ္း ဒုံးစနစ္၊ သံခ်ပ္ကာ ကားမ်ားႏွင့္
မၾကာေသးခင္က

Jane’s

ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကိုပင္

Defence

ပိုင္ဆိုင္ထားျပီး

Weekly

၂၀၀၉

သတင္းေပးပို႕ခ်က္အရဆိုလွ်င္

ခုႏွစ္ကတည္းကပင္

“ဝျပည္နယ္”

ဟု

စတင္သုံးႏႈန္းလာခဲ့သည္။ UWSA ၏ ဆက္ဆံေရးရံုးသည္ တာခ်ီလိတ္၊ က်ိဳင္းတံု၊ တန္႕ယန္းႏွင့္
လားရွိဳးၿမိဳ႕တုိ႕တြင္ တည္ရွိသည္။

အစိုးရႏွင့္ SSPP/SSA တို႔သည္လည္း ပဏာမ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီ မႈျပဳလုပ္

ထားေသာ္လည္း ယင္းသို႔ သေဘာတူညီမႈ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ေဒသတြင္း၌ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ားအၾကား
တိုက္ပြဲေပါင္း အနည္းဆံုး ၅၀ ေက်ာ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ယခုလ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔ကလည္း

ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္၊ တာဖာေဆာင္ေက်းရြာရွိ SSPP/SSA ၏ စခန္းတခုုကို အစိုးရတပ္က တိုက္ခိုက္
သိမ္းပိုက္ခဲ့ေၾကာင္း
ေျပာဆိုထားသည္။
UWSA

ႏွင့္

SSPP/SSA

SSPP/SSA

တို႔

ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ

ဗိုလ္မႉး

ႏွစ္ဖက္တပ္နယ္နမိတ္ကို

စိုင္းလွ

က

ဧရာဝတီသို႔

သံလြင္ျမစ္ျခားထားၿပီး

ျမစ္၏

အေရွ႕ဘက္အျခမ္းကို UWSA က ထိန္းခ်ဳပ္ ထားၿပီး ျမစ္၏ အေနာက္ဘက္ျခမ္းကို SSPP/SSA က
ထိန္းခ်ဳပ္သည္။ အစိုးရ စစ္တပ္က UWSA ႏွင့္ စစ္ေရး မဟာမိတ္ျဖစ္သည့္ SSPP/SSA တို႔

ဆက္သြယ္ထားေသာ သံလြင္ျမစ္ အေနာက္ျခမ္းက ေနရာမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ၿပီး စစ္ေရးအရ
စိုးမိုးႏိုင္ေရး အတြက္ ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည္မွာ လႏွင့္ခ်ီ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ဟုလည္း
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

61

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
သိရသည္။

The Fight For Freedom in Burma

ျမန္မာစစ္တပ္က စစ္ေရးစိုးမိုးႏိုင္ေရးအတြက္ အလိုရွိေနေသာ SSPP/SSA တို႔

ထိန္းခ်ဳပ္လႈပ္ရွားရာ သံလြင္ျမစ္ အေနာက္ျခမ္းေနရာမ်ားကို ရရွိပါက UWSA ကိုလည္း စစ္ေရးႏွင့္
ေထာက္ပံ့ေရးအရ ပိတ္ဆို႕မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ဟု စစ္ေရးအကဲခတ္မ်ားက ဆိုသည္။
တခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီ ဒုတိယ ဥကၠဌ ဦးသိန္းေဇာ္
ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရ အဖြဲ႔ႏွင့္ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ရွိ ‘ဝ’ အထူးေဒသ ၂ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္
မနက္ျဖန္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္း က်ဳိင္းတံု ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႔ဆံု မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရၿပီး ၆
ရက္ေန႔တြင္ SSPP/SSA တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း လားရႈိးၿမိဳ႕မွာ ေတြ႔ဆံု
ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ပမာဏ ေတြ႕ဆံုမႈဟုသာ သိရျပီး ေတြ႕ဆံုမႈ အေသးစိတ္ကို မသိရွိရေသးေခ်။

(နန္းဆိုင္ႏြမ္ႏွင့္ ေက်ာ္ခ ပူးေပါင္းေရးသား သတင္းေပးပို႕သည္)

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

62

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

၀ ę ħ ũĩ źŞŦĦ Žú ũţàð œð źIJ ũŝ ĵ ŧŋ ŧû ŗŧó ŮŚħ ũà
ŝ ę źŦý ŘŢŝ ý źŧŝ Ħ źŧİ Ć ũ
Published on July 3, 2013 by နန်းြမနဒီ ·DVB
ĵ Žİ ũŧŰħ Ć ũŝ ę œúũħ ŔŘú ũŧİ Žœàķ ę ũę ŝ ķ œàû û ũŝ ĵ ŧę úũŧİ œİ žŝ ę źàŰĩ û ũħ źœŧŝ Ĥ ę Şţàł û ŔŘŧĵ ę ħ ũĤ ŞŤà၀
ę ħ ũĩ źŞŦę ŔŘŤł Źð œŧ

ŝ Űħ ķ Ć ũİ žĵ ŝ û ĩ ŔŘŤà

İ úũŧŝ ł œúũķ žŔú ũð ŘŔIJ ũę ŘŔú ũà

ð œð źIJ ũŝ ĵ ŧŋ ŧû ŗŧó ŮŚħ ũà

ŝ ý źŧŝ Ħ źŧİ IJ ũķ ŔŘŤà

IJ śĠ ī ķ ŮŜ ł ð ũû ũŝ ł à

ī ŔŘķ ũó ŮŚħ ũİ ſŧŸð ŗŧà

ę ħ ũĩ źŞŦð à

ŝ Űħ œħ Őę IJ ũƐ ĵ Žİ ũŧŰħ Ć ũŝ ę œúũħ ŔŘú ũŧà İ ŔŘú ũŧę ŢŘűİ ŔřťĤ IJ ũà Ĥ œŧŝ IJ œúũŧĵ źœİ Žœà ŷħ ŗŧó Şţę Şţł ħ ę ũł ę źú ũŧà
အစိုးရတပ်ဘက်က ၀ ę ħ ũĩ źŞŦ၀င်ေတွ ဆန်သယ်တဲ့ခါ ယူနီေဖာင်းမ၀တ်ရ၊ လက်နက်မကိုင်ရ
û ę Şţà ł ó Ůð ũŝ ę źà ĝ ŔĤ ũŧó ŮŚħ ũę IJ ũķ ŔŘŤà ၀Űħ Ć ũŝ Ļ źŧû Ć ũŧĆ ŗć źę ũŝ ĵ ŧę ħ ũİ ŝ ę œũà (IJ śĠ ī ķ ŮŜ
အက်စ်ေအ)

ę ĵ œŧŝ ĵ ŧČ œĤ à Ķ ŢŘŧę œ၀န်ခံ

ဦးအိုက်လူက

ေြပာပါတယ်။

ę ħ ũĩ źŞŦ

ဘက်ကလည်း ြမန်မာတပ်ေတွကို ၂ ဘက်စလံုး ယူနီေဖာင်း မ၀တ်ရ၊ လက်နက်မကိုင်
ŝ ý œúũĵ ķ ŔŘŤà

Űħ Ĥ ũŝ Űħ œĵ œð à

Ħ Žû ũĭ ð ũę úũŧİ œİ žà

Űĩ û ũó Şţę IJ ũķ ŔŘŤà

ý ŘŔħ Őę IJ ũƐ

ŷħ ŗŧó Şţę Şţàł ħ ę ũł ę źú ũŧàİ ŔŘú ũŧę ŘĤ ũŧƏ မိုင်းခတ်၊ ပန်ဖ ေကျးရွာေတွဘက်ကို အစိုးရတပ်ဘက်က
အင်အား

၅၀၀

ŝ ķ œð ũà ĝ ħ ũŷħ ŗŧà ŝ ĵ œð ũķ œę IJ ũķ ŔŘŤà ŋ ŧł ŔŘð ũķ śð à ŝ Űħ œħ Őę IJ ũƐ

Ħ Žû ũĭ ð ũę ħ ũà ę úũŧİ œŝ Ĥ ę Şţà ð Ŕû ü
ð ŔũŘà Ġ Ř-ī ŔŘķ ũó ŮŚħ ũİ ſŧŸð ŗŧà İ úũŧŝ ł œúũķ žŔú ũð à ŝ ý źŧŝ Ħ źŧİ IJ ũţà
ł ŝ Źð œúũŧàIJ śĠ ī ķ ŮŚł ð ũû ũŝ ł ĭ ð ũð ŔŘàİ ŝ Ĥ Ťð ĭ Şàĩ ŘĤ ũŧĤ ŞŤàł ŝ Źð œúũŧŹð œŧķ œŝ Źð œúũŧƏà
ĭ IJ ũŝ Ĥ ŤƏà ĭ IJ ũó ŮŔĤ ũƏà ĭ IJ ũŝ Ĥ ĵ œİ Žœà ŝ ý źŧŝ Ħ źŧİ IJ ũý ŔŘę œà İ Ļ Ŕĵ ŝ Źð œúũŧà ŋ ŧł ŔŘð ũķ śð à
ေြပာပါတယ်။

IJ śĠ ī ķ ŮŜ ł ð ũð ũû ũŝ ł à

ę ħ ũĩ źŞŦľ œà

IJ ó úũà

Ĥ ၀တအစိုးရ

ķ ð ũĝ ð ũð ę Ć ũŧð à ł ħ û ũł ó ę ũĵ ħ ũŷħ ŗŧà ł ĝ śŧŝ Ġ Ļ à ၂ ł ŝ Ĥ Ĥ ŞŤà ð ŔŘIJ ũħ ŔŘú ũł Řħ ũó ŮŚħ ũó źú ũţ
နယ်ေြမ ရရှိထားတာ ြဖစ်ပါတယ်။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

63

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ကခ်င္ေျမ၌ တိုက္ခိုက္မွဳမ်ား

ကင္းရွင္းလာသည္ဟု KIO ရွဳျမင္

Thursday, 04 July 2013 08:52 http://www.phophtawnews.org/

Written by အဲာပိုန္

(Technical Team) ဖြဲ႔ရန္ ျမစ္ႀကီးနားသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ KIA ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔
ကခ်င္ နယ္ေျမတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား၊ စစ္ဆင္ ေရးမ်ား ၿငိမ္သက္ လာေနသျဖင့္ ဤသည္ ျမစ္ႀကီးနား
ေတြ႔ဆံု ပြဲ၏ တိုးတက္ ျဖစ္ထြန္းမွဳ ရလာဒ္ အျဖစ္ ရွဳျမင္ ေနၾကေၾကာင္း၊ KIO ၏ သတင္းႏွင့္
ျပန္ၾကားေရး တာဝန္ခံ ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေနာ္ဘိုက ဆိုပါသည္။ “ျမစ္ႀကီးနား ေတြ႔ဆုံပြဲ လုပ္ၿပီး

ေနာက္ပိုင္းမွာ ကခ်င္ ျပည္နယ္ ထဲမွာ တိုက္ပြဲေတြ ဆက္မျဖစ္ ေတာ့ဘူး။ ၿခံဳၿပီး ေျပာရမယ္ ဆိုရင္
ကႊ်န္ေတာ္တို႔မွာ

ရွိတဲ့

တပ္မဟာ

(၅)

ခု

စလံုးမွာ

တိုက္ပြဲေတြ

မ႐ွိေတာ့ဘူး”

ဟု

ဆိုပါသည္။ဤကဲ့သို႔ ကခ်င္ နယ္ေျမတြင္ ျဖစ္ပြားမွဳ မရွိခဲ့ေသာ္လည္း ႐ွမ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္း၌
႐ွိေသာ တပ္မဟာ (၄) နယ္ေျမတြင္ ဇြန္လ ကုန္ပိုင္း အထိ ႏွစ္ဖက္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြား ခဲ့ပါသည္။

ဤအေျခ အေနသည္လည္း KIO ၏ လုပ္ငန္းပိုင္း ဆိုင္ရာ ညိွႏိွဳင္း ေဆာင္႐ြက္ေရး အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း
ၿပီးသည့္ေနာက္

ျပန္လည္

ၿငိမ္သက္သြားသည္ဟု

ဒုတိယ

ဗိုလ္မႉးႀကီး

ေနာ္ဘိုက

ဆိုခဲ့ပါသည္။႐ွမ္းေျမာက္ ေဒသ တိုက္ပြဲ မ်ားသည္ ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ကို အဓိက

ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ေနျခင္း မဟုတ္ပဲ တအာင္း (ပေလာင္) အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦး
(TNLA) ႏွင့္ ႐ွမ္းျပည္တိုးတက္ေရး ပါတီ (SSPP) တို႔ကို ထိုးစစ္ ဆင္ရာမွ ထိေတြ႕မႈ ျဖစ္ခဲ့
ၾကျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း KIO ဖက္မွ ယူဆထားပါသည္။ KIA တပ္မဟာ (၄) ဧရိယာသည္ KIA

ႏွင့္ TNLA ၊ SSPP တို႔ ပူးေပါင္း လွဳပ္ရွားေနသည့္ နယ္ေျမျဖစ္သည္။ အစိုးရသည္ KIA ႏွင့္ စစ္ေျပ
ၿငိမ္းလိုပါက TNLA ၊ SSPP တို႔အား စစ္ဆင္ ေနျခင္းမွ ရပ္တန္႔ ေပးရန္ ျဖစ္လာ ခဲ့ဖြယ္ ရွိပါသည္။
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

64

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
ဤသို႔ေၾကာင့္

The Fight For Freedom in Burma

ယခုေလာေလာဆယ္၌

TNLA

ေဒသ

အပါအဝင္၊

႐ွမ္းေျမာက္ေဒသမ်ား၌

တိုက္ပြဲမ်ား ၿငိမ္သက္ေနကာ ကခ်င္ တပ္မဟာ (၄) သည္လည္း ဇြန္လ တတိယ ပတ္မွ စ၍
ယေန႔အထိ

တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ

တိုက္ခိုက္မႈမ်ား
ပစ္ခတ္

ၿငိမ္သက္

တိုက္ခိုက္မႈ

သြားခဲ့ပါသည္။KIA

ေလၽွာ့ခ်ျခင္း၊

ႏွင့္

အစိုးရတို႔သည္

တိုက္ပြဲမ်ား

ႏွစ္ဖက္

ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစရန္

ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ အကုန္ ပိုင္းတြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး သေဘာ တူညီခဲ့ပါသည္။ထိုရ႐ိွထားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ အတိုင္း ႏွစ္ဖက္
တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ တပ္ဖက္ဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္တို႔က ထိန္းသိမ္းျခင္းကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္
တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားမႈ မ်ားစြာ ေလ်ာ့က် လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု KIO မွ ယူဆခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု
ဆိုပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ KIO အဖြဲ႔မွ သေဘာထား
ထုတ္ျပန္ခ်က္ အေပၚ အစိုးရ ဖက္မွ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာ( MPC) က လက္ခံ ထားသျဖင့္လည္း တိုက္ပြဲမ်ား ေလ်ွာ့က် သြားျခင္း
ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္

ရွိေပသည္။

KIO

သည္

အစိုးရႏွင့္

(၁၅)

ႀကိမ္ခန္႔

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီးမွ

တိုက္ခိုက္မွဳမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ညွိႏွဳိင္းႏိုင္ ခဲ့ပါသည္။ KIO သည္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲ ေရးထက္

ႏိုင္ငံေရး ျပသနာကို ႏိုင္ငံေရး အရ ေျဖရွင္းရန္ အဓိက ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပ ေနခဲ့ ပါသည္။

အစိုးရသည္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲ ၿပီးမွ ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြး သြားရန္ ေတာင္းဆို ေနခဲ့
ပါသည္။ဤသည္ အစိုးရဖက္မွ ဂတိမတည္ခဲ့ေသာ (၁၉၉၄) ခုႏွစ္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာ
တူညီ ခ်က္ေၾကာင့္ KIO မွ ေတာင္းဆို ေနရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရသည္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲ
ျပီးေနာက္ KIO အား နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႔ရန္ ဖိအားေပးရာက KIO လက္မခံသျဖင့္ (၂၀၁၁) ခုႏွစ္
ဇြန္လတြင္ စစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ရာမွ ႏွစ္ႏွစ္နီးပါး ျပန္လည္ တိုက္ခိုက္ ခဲ့ပါသည္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

65

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ကန္႔ကြက္ေနသည့္ၾကားမွ ပုံႏွိပ္ဥပေဒကို
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ
သာလြန္ေဇာင္းထက္| July 4, 2013 IRRAWADDY

မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ယုဇနဂါးဒင္းဟုိတယ္တြင္ က်င္းပေသာ ပုံႏွိပ္ဥပေဒၾကမ္း
ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ပြဲ အခမ္းအနား ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပုံ – သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ေကာ္မတီ)
သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို

ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား

ပါ၀င္သည့္

အတြက္

စာနယ္ဇင္းသမား အမ်ားစု ကန္႔ကြက္ ေနေသာ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ေရးဆြဲထားသည့္
ပုံႏွိပ္ျခင္းႏွင့္

ထုတ္ေ၀ျခင္း

ဥပေဒၾကမ္းကုိ

ယေန႔

အတည္ျပဳလုိက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက

ပုံႏွိပ္ျခင္းႏွင့္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ထုတ္ေ၀ျခင္း

လုပ္ငန္း

အစည္းအေ၀းတြင္

ဥပေဒၾကမ္းကုိ

အစုိးရပုိင္

သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္သုိ႔
တရား၀င္ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း၊

ယင္းဥပေဒၾကမ္းသည္ သတင္း လြတ္လပ္ခြင့္ကို ျပန္လည္

ထိန္းခ်ဳပ္ရာ က်ေသာေၾကာင့္ စာနယ္ဇင္း အသင္းမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား အားလုံးက တညီ
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

66

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

တညြတ္တည္း ကန္႔ကြက္ေနသည့္ၾကားမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း
သိရွိရသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ) မွ ဦးေဇာ္သက္ေထြးက ပုံႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေ၀ျခင္း
ဥပေဒၾကမ္း ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းခဲ့ေသာ္လည္း
လက္ေတြ႕တြင္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီက ျပင္ဆင္လုိေသာ အခ်က္အမ်ားစုကို လ်စ္လွ်ဴရႈခဲ့သျဖင့္

စိတ္ပ်က္မိေၾကာင္း၊ စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီက အေရးေပၚ အစည္းအေ၀း ေခၚယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း
ေျပာသည္။
“က်ေနာ္တုိ႔ စာနယ္ဇင္းသမား အမ်ားစုက သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို ထိပါးေနလုိ႔ ျပင္ေပးပါလို႔
တင္ျပထားတာေတြ၊

သူတို႔

ဘက္ကလည္း

ျပင္ေပးမယ္လို႔

ကတိျပဳထားတာေတြ

သူတို႔

ခ်ဳိးေဖာက္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀း ေခၚပါမယ္” ဟု ဦးေဇာ္သက္ေထြးက
ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။
ပုံႏွိပ္ျခင္းႏွင့္

ထုတ္ေ၀ျခင္း

ဥပေဒအရ

ထုတ္ေပးခြင့္

အာဏာရွိၿပီး

ဥပေဒပါ

ျပန္ၾကားေရး

၀န္ႀကီးဌာနသည္

သတင္းေအဂ်င္စီ၊

သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္း၊ ၀က္ဘ္ဆုိက္၊ ထုတ္ေ၀သူ၊ ပုံႏွိပ္သူမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္
ျပ႒ာန္းခ်က္၊

စည္းကမ္းခ်က္

မ်ားကို

ဆန္႔က်င္လွ်င္

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးသည္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ကို ရုပ္သိမ္းျခင္း၊ ကာလအကန္႔ အသတ္ျဖင့္
ထုတ္ေဝခြင့္ ရပ္ဆုိင္းျခင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသျဖင့္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနသည္
သတင္း

မီဒီယာလုပ္ငန္း

လုပ္ကုိင္ခြင့္ကို

တုိက္ရုိက္ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္သေဘာ

သက္ေရာက္ေနေသာေၾကာင့္ စာနယ္ဇင္းသမား အားလုံးက ကန္႔ကြက္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ဥပေဒတြင္ စာနယ္ဇင္းမ်ား လုိက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ျပ႒ာန္းထားၿပီး “တရားဥပေဒ
စိုးမိုးေရးကို

ပ်က္ျပားေစျခင္း”၊

“ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈ

ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား

တိက်ရွင္းလင္းမႈ

က်ယ္ျပန္႔စြာ

ေရာက္ရွိေစေရးအေပၚ

ျပည္တြင္းသတင္းႏွင့္

မရွိျခင္း၊

စာနယ္ဇင္းမ်ားသာမက

ျဖစ္ပြားေစရန္
အသိပညာကို

ႏိုင္ငံတကာရွိ
တင္းက်ပ္စြာ

လံႈ႕ေဆာ္ျခင္း”
ျဖန္႔ျဖဴး

သတင္းႏွင့္

စသည့္

ေပးႏိုင္ေသာ

စာနယ္ဇင္းမ်ား

ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္

သတင္းမီဒီယာမ်ား အေနျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးကုိ ေစာင့္ၾကည့္
ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္ေသာ

စတုတၳ

မ႑ဳိင္အျဖစ္

ရပ္တည္

အလုပ္လုပ္ႏုိင္ရန္

ခက္ခဲသျဖင့္

စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား အားလုံးက တညီတညြတ္တည္း ဆန္႔က်င္ကြန္႔ကြက္ ခဲ့ၾကသည္။

စာနယ္ဇင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အျပင္ လူမႈေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ၈၈
မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား အဖြဲ႕၊ လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျပည္တြင္း)၊ လူ႔ေဘာင္သစ္

ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ စုစည္းေရး ေကာ္မတီ (ျပည္တြင္း)၊ ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသား
သမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တုိ႔ကလည္း ျပန္ၾကားေရး
၀န္ႀကီးဌာန၏ ပုံႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေ၀ျခင္း ဥပေဒၾကမ္းသည္ ႏုိင္ငံသားတုိ႔၏ အခြင့္အေရးႏွင့္
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

67

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ေျပာင္တင္းစြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဥပေဒ
ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းေပးရန္

မတ္လ

၁၂

ရက္ေန႔က

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

ယုဇနဂါးဒင္း

ဟိုတယ္တြင္

အခမ္းအနားတရပ္ က်င္းပ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။
ပုံႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေ၀ျခင္း ဥပေဒအရ ဥပေဒမလုိက္နာေသာ ထုတ္ေ၀စာမ်ားကုိ တရားမ၀င္

ထုတ္ေ၀စာမ်ားအျဖစ္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ေၾကညာႏုိင္ၿပီး သတင္းမီဒီယာ လုပ္ငန္း
လုပ္ကုိင္ခြင့္ကိုလည္း

ရုပ္သိမ္းႏုိင္ေၾကာင္း၊

ယင္းအျပင္

ဥပေဒအရ

ထုတ္ေ၀သူမ်ားကို

တရားရုံးတင္ၿပီး အနည္းဆုံး ဒဏ္ေငြသုံးသိန္းမွ ဒဏ္ေငြ သိန္းတရာ အထိ ခ်မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း
ျပ႒ာန္းထားသည္။
ပုံႏွိပ္ျခင္းႏွင့္

ထုတ္ေ၀ျခင္း

ဥပေဒၾကမ္း

အတည္မျပဳမီ

ယခင္

အားကစား၀န္ႀကီး

ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း သူရဦးေအးျမင့္ ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အားကစား၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊
ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး

ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈေကာ္မတီႏွင့္

စာနယ္ဇင္း

သမားမ်ား

အၾကား

ညိႇႏႈိင္းမႈတခ်ဳိ႕ရွိခဲ့ၿပီး ေကာ္မတီက ျပင္ဆင္ခ်က္တခ်ဳိ႕ လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း စာနယ္သမား
အမ်ားစု လိုလားေသာ အခ်က္မ်ား မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ဟု သိရသည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အားကစား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ေကာ္မတီ

အဖြဲ႕၀င္ သီေပါ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြန္းက “စည္းကမ္းခ်က္ေတြမွာ
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္
ဆန္႔က်င္ေဖာက္ဖ်က္ရာ

အျခား
ေရာက္ေသာ

တည္ဆဲ

ဥပေဒ

အေရးအသား

မ်ားအရ

ဆုိတဲ့

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို

စည္းကမ္းခ်က္ကုိ

ပယ္ဖ်က္

ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ထုတ္ေ၀စာေတြက ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္တခု ခ်ဳိးေဖာက္တယ္ ဆုိရင္
ျပည္သူေတြကလည္း ၀န္ႀကီးကုိ တုိင္ၾကားႏုိင္တယ္။ ၀န္ႀကီးက ထုတ္ေ၀စာကုိ တရားမ၀င္
ေၾကညာၿပီး

ရပ္ဆုိင္းခြင့္ရွိတယ္။

မခ်ဳိးေဖာက္ပါဘူးဆုိၿပီး

တရားရုံးမွာ

ဒါေပမယ့္

တင္ျပၿပီး

ထုတ္ေ၀သူဘက္က

တရားရုံးရဲ႕

ဒါက

အဆုံးအျဖတ္

ဥပေဒ

ရယူႏုိင္တဲ့

ျပ႒ာန္းခ်က္ကိုလည္း က်ေနာ္တုိ႔ ျဖည့္စြက္ ျပ႒ာန္းခဲ့တယ္” ဟု ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က

အတည္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ေသာ

ပုံႏွိပ္ျခင္းႏွင့္

ဥပေဒၾကမ္းကို

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ေပးပုိ႔မည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳၿပီးပါက
တရား၀င္ ဥပေဒ အျဖစ္ ျပ႒ာန္းမည္ျဖစ္သည္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

68

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

Ļ śĵ àŋ ŧŝ ĵ Ɓİ Ĥ ũŧƏàŷငိမ်းချမ်းေရး တည်ေဆာက်မယ့်
Ļ śķ œŧƏàŝ Ħ Žœúũţŝ Ħ Žŧŝ ł œúũàķ Řħ ũİ IJ ũţĻ śķ œŧ
Published on July 4, 2013 by တိုင်းေကျာ် · No Comments
ķ ð ũĵ ŽŔàĻ İ ıę àŋ ŧĻ ŔĤ ũŧû ŔĤ ũàŋ ŧŝ ý œúũę Şţàł û ŔŘŧĵ ł ŝ Ĥ Ĥ ŞŤàę ę ŔŘú ũŧŰħ Ć ũķ ŢŘŧàŷúŔİ ũŧó Ůİ ũŧŝ ĵ ŧĵ ĩ ŔŘŤà
ŝ ý œúũĵ źð ũŝ Ĥ ĵ œİ Žœà

ħ ĝ İ ł ý úũţà

ł ħ û ũł ó ę ũĵ ħ ũû Şŝ ĵ ŧà

ł ŝ ð œúũł ĝ Ć ũŝ ĩ œũİ žà

ŷħ ŗŧý ŢŘŧķ ŘĤ ŗŧħ Őŷħ ŗƐ à Ļ śę ŔŘŤł ŝ Ĥ Ĥ ŞŤà İ Źð œó úũà ð ó Ůúũķ źę ũķ ħ ũŝ ĵ ŧł ĩ ŞźŦà (ေကအိုင်အို)

Ĥ ŞŤà

ł ħ û ũł ó ę ũà ĵ ħ ũû Şŝ ĵ ŧà ķ ð ũİ Žę ũŝ ĵ ŧĝ ŔŘŧĦ ŔŘú ũĩ ŔŘŤà ŝ İ ƀœũķ úũţŝ Ĥ ŷħ ŗŧƏà ł ŞĠ ŐĤ ŞŤà ę űħ Ŕřင်နက်တည်း
ę ę ŔŘú ũŧŰħ Ć ũķ ŢŘŧà ł ę ŔŘú ũŧł ę œà ł û ŔŘŧĵ Ĥ ŞŤà ę ŔŘú ũŧĵ úũŧĻ œŧà ķ ð ũĤ ð ũð ŔŘú ũł ĩ ŞźŦŝ ę źł œŧķ ŢŘŧà
ł ħ û ũł ó ę ũàĵ ħ ũû Şę Şţàķ ð ũİ Žę ũŝ ĵ ŧĝ ŔŘŧħ ŞźŸð ŗŧàð Ůúũŧħ Ħ ŘŔú ũĩ ŔŘŤķ Ć ũŧàŰħ úũý úũŝ Ĥ Źð ħ Őę IJ ũƐ

ł ŞĠ ŗħ Şźð ŔŘà Ħ ŘŔú ũú Ţę ð œł ħ Őł ၀úũà Űħ Ć ũę źú ũŧŰħ Ć ũħ ð à ĝ úũĵ Žœŧę Şţà ħ Řõ öŔŚķ ũł Ļ ŗŧĻ ŗŧà
ŝ ĵ ŽŦŝ İ Žœð ũİ Žœà ð Ůúũŧħ ŷħ ŗŧà ł Ļ ŔĻ ð ũŝ Ļ ųħ řà ķ ð ũİ Žę ũŝ ĵ ŧĝ ŔŘŧŹð İ Žœà Űĩ û ũħ Őę IJ ũƐ à
Ġ Őŷħ ŗŧĵ úũŝ ę œţàŝ Ĥ œð ũħ ŔŘú ũŧàĦ ŔŘú ũú Ţŝ ĵ ŧàŝ ý źŧŝ Ħ źŧħ Şźŝ ę źàý ð ũĻ źœŧķ ŔŘŤàĵ ħ Őŷħ ŗƐ àĠ ŗķ ŔŘàİ õ ŭķ œĵ ŽŔę Şţà
Ļ ę úũŧà ĝ źð ũŝ ħ őķ œŷħ ŗŧà Ļ Ŕħ ũİ Źð œó úũİ Žœħ Şà ŝ Ĥ œúũà Ļ İ ıę à ł Űĩ û ũà İ Ŕİ Ŕð ŔŘIJ ũð ŔŘà
ŝ İ ƀœũİ ŽĤ ũŧĝ œŧę ŞţƏàŰħ Ć ũĻ śŤķ Ɓę ũŝ ę œũàň ð òĎ àī ŔŘķ ũó ŮŚħ ũŸð ŗŧŝ ľ œúũŧàĻ śĵ àŋ ŧŝ ĵ Ɓİ Ĥ ũŧð àł û ŔŘŧĵ à
ŷúŔİ ũŧó Ůİ ũŧŝ ĵ ŧà ķ Řħ ũú Ĥ ũŧà ł ŝ ð œúũł ĝ Ć ũà ŝ ĩ œũŝ Ĥ İ žł ŝ ħ őà ŝ ၀ĩ Ĥ ũİ žà ųħ řķ ŘŔð ũħ Őę IJ ũƐ à
ဒါတင်မက

ကာ-ķ ŢŘà ķ ŔŘŤŝ ó őę Şţà ð œð źIJ ũŝ ĵ ŧĤ ŞŤà ķ ŢŘųó Ţřŝ ĵ ŧŝ ð œúũû ŗà ł û Ć ũŧł ŝ ၀း

ð Ůúũŧħ ŝ ħ ŧĩ ŔŘŤķ Ć ũŧàĻ İ ıę ð ŔŘàŝ ę œúũŧý ŔŘę œàķ Řħ ũó Şţħ Őę IJ ũƐ àĻ śĵ àŋ ŧŝ ĵ Ɓİ Ĥ ũŧàĠ ŗķ ŔŘàĭ œķ ŔŘŤà
ķ Řħ ũę œħ Őķ ŞƏà Ļ śľ œà ŷúŔİ ũŧó Ůİ ũŧŝ ĵ ŧð ŔŘà ę Ć ũŝ ý œð ũİ IJ ũţà Ļ śķ œŧƏà ŝ Ħ Žœúũţŝ Ħ Žŧŝ ł œúũà
ķ Řħ ũķ œĦ ŘŔú ũĻ śķ œŧàý ŔŘę œàŝ ý źŧŝ Ħ źŧę úũŰħ Ļ źœŧİ ŽœàŰĩ û ũħ Őę IJ ũƐ ħ źú ũţħ źú ũţķ úũŧķ úũŧàŝ Űħ œĵ ĵ úũà
Ļ İ ıę à ŋ ŧĻ ŔĤ ũŧû ŔĤ ũà ŋ ŧŝ ý œúũę Şţà ł û ŔŘŧĵ ł ĩ ŞźŦĵ Şţà ŷúŔİ ũŧó Ůİ ũŧŝ ĵ ŧà ŝ ĩ œũŝ ý œúũİ žà ķ Řħ ũŝ Ĥ ę œ
ေတွဟာ ြမĤ ũİ œţĻ İ ŔŘú ũŧİ Žœà ĭ IJ ũę ŘĤ ũŧð İ Žà İ ĵ ŽŔó Şţĩ śŧę Şţà ħ ŢŘû Ţħ ŐƐà ŷúŔİ ũŧó Ůİ ũŧŝ ĵ ŧà ŝ ĩ œũŝ ý œúũİ ž
ł ĩ ŞźŦƏà ķ Řħ ũú Ĥ ũŧŝ ð œũİ ę ŗà û ę œŝ ę źð ŔŘà ł û ŔŘŧĵ ę œ၀န်ရှိသူေတွ၊

စစ်တပ်က

ထိပ်ပိုင်း

ŝ ó Őúũŧŝ ý œúũŝ ę źƏà ķ Ɓę ũŝ ę œũð à ę œ၀Ĥ ũŝ ħ ŧĝ œŧĻ śŝ ę źƏà ł ĵ ħ ũĻ œŧà ð ůżİ ũŧð ŮúũĻ śŝ ę źĤ ŞŤà
û Ĥ û ũę ð Ůàĩ ŞźŦû Ć ũŧĝ œŧħ Őę IJ ũƐ àŷúŔİ ũŧó Ůİ ũŧŝ ĵ ŧàû úũę œý ŔŘę œàę Ć ũŝ ý œð ũŷħ ŗŧàĤ IJ ũħ IJ ũà
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

69

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
ł Ļ ŗŧĻ ŗŧð à ð ůżİ ũŧð ŮúũĻ śŝ ę źð ŔŘķ Ć ũŧà ŷúŔİ ũŧó Ůİ ũŧŝ ĵ ŧķ Řħ ũú Ĥ ũŧà ł ŝ ð œúũł ĝ Ć ũŝ ĩ œũİ žİ Žœà
ပါ၀င်ေစပါတယ်။ ေနာ်ေ၀Əàð Řķ Ļ İ õ öƏàõ Ůħ Ĥ ũƏàŷī Ŕę ŔĤ ũƏàŎ
ŝ úźŝ Źð ŧĤ ŞŤà

Ĥ Ć ũŧħ Ć œà

ł ŝ ĝ œð ũł ħ Ţţà

û ŝ Źę ŧķ Ůàł ħ Őł ၀úũàĦ ŔŘú ũú Ţę ó ŮŖŚŦĵ Şţà

ĵ IJ śŷħ ŗŧà

Ħ ŔŘú ũú Ţę ð œð à

ŷúŔİ ũŧó Ůမ်းေရး

ķ Řħ ũú Ĥ ũŧû ą ũŝ ę źð ŔŘķ Ć ũŧàŝ ķ ţķ œħ Őę IJ ũƐ àĠ ŗł ę źð ũķ Ć ũŧàð İ Įœŝ ħ őİ Žœàĭ IJ ũĦ ŔŘú ũú Ţİ Žœİ Žà
İ ĵ ŽŔę Şţàİ ŮœŧŰħ œŧķ Žę Şţàķ ð ũĤ ð ũð ŔŘú ũàĻ śħ ŘĤ ũł ĩ ŞźŦł û Ć ũŧŝ ę źĤ ŞŤàŷúŔİ ũŧó Ůİ ũŧŝ ĵ ŧàŝ ý źŧŝ Ħ źŧę œİ Žœà
ł ó ŮŔĤ ũę ŔŘł ę źú ũŧà

ó ĵ ŗŧŝ ĵ œð ũŝ ł œúũà

ł ŝ ð œúũł ĝ Ć ũà

ŝ ĩ œũŝ ý œúũĵ źð ũĦ ŘŔú ũę œà

ŝ ę źŦĵ ħ Őę IJ ũƐ အြခားတဖက်မှာလĆ ũŧà ķ ð ũĵ ŽŔà ł û ŔŘŧĵ ĵ Şţà ŷúŔİ ũŧó Ůİ ũŧŝ ĵ ŧà ŝ ĩ œũŝ ý œúũŝ Ĥ İ žà
ħ ŢŘû Ţľ œà ł ĵ úũà ł û ŔŘŧĵ à ł ý ð ũý ð ũð Ĥ ŞŤà ħ ŢŘû Ţİ ę śĭ Şà ę ð IJ ũţð ŔŘà ę ŔŘú ũŧŰħ Ć ũİ Žœà
ŷúŔİ ũŧó Ůİ ũŧŝ ĵ ŧĵ ŝ ł œúũàł ŝ ð œúũł ĝ Ć ũàŝ ĩ œũŝ Ĥ ę œħ Şàý ŔŘę Şţàę ŔŘú ũŧĵ úũŧĻ œŧàķ ð ũĤ ð ũð ŔŘú ũ
ł ĩ ŞźŦŝ ę źĵ Şţà IJ ŢŘŹð Ć ũİ žð ŔŘķ Ć ũŧà ĵ ŝ Ĥ ę œà ŝ ę źŦĵ ħ Őę IJ ũƐ à ę ŔŘú ũŧĵ úũŧĻ œŧł ĩ ŞźŦŝ တွဟာ
အရင်ေခတ်တုန်းက လုပ်ခဲ့တဲ့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲေရး ð œķ ę ŘĤ ũŧð ķ ŔŘàĦ ŘŔú ũú Ţŝ ĵ ŧàİ ķ Řħ ũĵ Əà
ľ ŔŘł ĩ ŞźŦĤ ŞŤà İ ý ð ũý Ţĵ Əà Ġ ŗł ĩ ŞźŦĤ ŞŤà İ ý ð ũĻ źIJ ũĵ à û ę œŝ ę źà ð Ĥ ũŤĻ ę ũİ ó Ţĵ Ļ ķ ŔŘà
ð ŔŘIJ ũţę ŔŘú ũŧĵ úũŧĻ œŧàŰħ Ć ũĻ śŝ ę źĤ ŞŤàķ źę ũķ źę ũķ ħ ũķ ħ ũà ĝ Ŕŝ ę źŦý ð ũý Ţà ł Źð ŢĄ œĖ ũĵ IJ śà
Ħ ŘŔú ũŹð ę œķ Ć ũŧà ŝ ę źŦĵ ħ Őę IJ ũƐ à ł ó ð ũł ó Şà ł ę œŧł ý ŗŧę ó ŮŖŚŦà ĵ ŔŽŝ Ĥ ŝ Ļ ŧę Şţę ŔŘú ũà
ŝ ł œúũŰİ úũİ žà ĵ ŝ Ĥ ę Şţà ķ Řħ ũú Ĥ ũŧû ą ũę ĵ ħ ũà Űĩ û ũó Şţħ Őę IJ ũƐ Ġ ŗł ŝ Űó ł ŝ Ĥ ŝ ł œð ũİ Žœà Űħ Ć ũĻ śŤ
ķ Ɓę ũŝ ę œũà ň ð òĎ à Ļ śĵ à ŋ ŧŝ ĵ Ɓİ Ĥ ũŧð à ł û ŔŘŧĵ à ŷúŔİ ũŧó Ůİ ũŧŝ ĵ ŧà ŝ ĩ œũŝ ý œúũŝ ĵ ŧà ķ Řħ ũú Ĥ ũŧ
ŝ ð œũİ ę ŗð à ķ Řħ ũð ŔŘú ũŝ ý œúũĵ źð ũŝ Ĥ ę œŝ ę źł Ĥ ð ũà ę ó ŮŖŚŦà ł ĩ ŞźŦŝ ę źĤ ŞŤà ŝ ý źŧŝ Ħ źŧĵ œİ Žœ
ŝ ł œúũŰİ úũİ žŝ ę źà ĵ ŝ ħ İ IJ ũţà ę ó ŮŖŚŦŝ Ļ œà ð Ŕû ü
ĵ ħ ũŝ ę źİ Žœà İ ķ ŔŘķ œŧł ħ ũę Şţà ĵ ķ Ġ ũĤ ŞŤà
ŝ ĭ ŧĝ źð ũý ŔŘŧð ŮŖŚŧŝ ę źà ĵ ķ œĦ ŔŘú ũę IJ ũķ ŔŘŤàû źħ ũû Şźŝ Űħ œý ŔŘó Şţę œàŰĩ û ũħ Őę IJ ũƐ àę ý ð ũę Ć ũŧà
Ġ ŗð Ŕû ü
à ł ę źð ũà ð œ-လံု အစည်းအေ၀ŧà ŝ ó őŝ ħ ŧĩ ŔŘŤà Ļ İ ıę ð ŔŘà ŝ ę œúũŧý ŔŘķ ŔŘŤà Ā śķ ŔŘú ũà ၂
ĵ ð ũŝ Ĥ Ťİ Žœà ð œ-လံု အစည်းအေ၀ŧà ŝ ó őŝ ပးလိုက်ရပါတယ်။ အစည်းအေ၀းမှာ ဘာေတွ
ŝ ý źŧŝ Ħ źŧó Şţę IJ ũý ŔŘę œà ę ĵ œŧ၀úũà Ļ ę úũŧĝ Řę ũŰħ Ĥ ũę œŝ ę źà İ ĵ ŽŔŝ ħ İ IJ ũţà ķ Ɓę ũŝ ę œũĤ ŞŤà
Ļ ę úũŧŝ ĝ œð ũŝ ę źð ŔŘà Ļ śĵ à ŋ ŧŝ ĵ Ɓİ Ĥ ũŧà ĝ Řę ũŝ ĩ œũŝ Űħ œ ဆိုချက်ေတွအရ အေြခအေန
ŝ ð œúũŧĵ ĩ ŔŘŤà

Ħ Žŗŧŝ Ħ Žœŝ ý źŧŝ Ħ źŧà

Ć ŔƃĦ žŔú ũŧŷħ ŗŧà

ķ Řħ ũð ŔŘú ũŝ ý œúũĵ źð ũĩ ŔŘŤƏà

ŝ ý źŧŝ Ħ źŧħ Şźİ Žœà

အားလံုးပါ၀úũĦ ŔŘú ũĩ ŔŘŤƏàŷúŔİ ũŧó Ůİ ũŧŝ ĵ ŧàł ŝ ð œúũł ĝ Ć ũàŝ ĩ œũŝ ĵ ŧł ę źð ũàķ ŔŘł ħ ũę Şţàŝ úźŝ Źð ŧà
ħ ûü
Ć ũŧł ŝ ĝ œð ũł ħ Ţţð ŔŘà Űħ Ć ũħ Ħ ŔŘú ũú Ţà ł ĩ ŞźŦł û Ć ũŧŝ ę źð à ŝ ħ ŧę œà ł Ģ Ŕð
Űħ Ć ũĻ śŤàĭ Ė

မထားဘဲ

Ēœŝ úźŝ Źð ŧĻ ŢŘŧû Şźŷħ ŗŧàŝ ý œúũĵ źð ũĩ ŔŘŤàû ę œŝ ę źàý ŢŘŧŰĩ ę ũĦ ŘŔú ũó Şţę IJ ũķ ŔŘŤàý ŘŔħ Őę IJ ũƐ à

ဒီအချက်ေတွအရ ကာ-လံု အစည်းအေ၀ŧð ŔŘàİ ŽĤ ũİ ŽĤ ũàķ Řħ ũĻ źœŧİ IJ ũķ ŔŘŤàĻ śð àŝ Űħ œý ŔŘó ŞţĻ ķ ŔŘƏà
ķ ð ũĵ ŽŔà ŋ ŧŝ ł œúũİ úũŧà ŋ ŧŝ ý œúũę Şţà ŷúŔİ ũŧó Ůİ ũŧŝ ĵ ŧà ŝ ĩ œũŝ ý œúũŝ ĵ ŧà ķ Řħ ũú Ĥ ũŧŝ ð œũİ ę ŗ
ð ŔŘķ Ć ũŧà Űħ úũý úũĩ ŞźŦû Ć ũŧĩ źIJ ũĵ œà ĵ ŽŔŝ Ĥ ħ Őę IJ ũƐ à ŝ Ĥ œũŝ ၀

အပါအ၀úũà Ħ ŘŔú ũú Ţę ð œð à

ð śĆ ŗŝ ĝ œð ũħ Ţţİ žĤ ŞŤà ł Źð ŢĄ œĖ ũà ŝ ħ ŧę œŝ ę źð ŔŘķ Ć ũŧà ł ð Ĥ ũŤ ł Ļ ę ũĤ ŞŤà ķ ð ũó Ţĩ ŔŘŤà
Űĩ û ũķ œĦ ŘŔú ũħ Őę IJ ũƐ à ŝ Űħ œĵ ĵ úũà Ġ ŗķ Řħ ũĵ ħ ũŝ ę źľ œà ę ŘŔú ũŧĵ úũŧĻ œŧŝ ę źð à ķ ð ũó Ţŷħ ŗŧà
Ħ ŘŔú ũú Ţę ð œð ķ Ć ũŧà

ł Ļ Ŕł İ Žę ũųħ řķ œę Şţà

ł û ŔŘŧĵ ĵ Şţà

ŷúŔİ ũŧó Ůİ ũŧŝ ĵ ŧà

ŝ ĩ œũŝ ý œúũİ žà

ķ Řħ ũú Ĥ ũŧû ą ũŝ ę źð ŔŘà ħ ŔŘŷħ ŗŧà ĝ Ŕŝ ĵ œð ũŝ ł œúũƏà ħ ŔŘŷħ ŗŧà ŝ ł œúũŰİ úũŝ ł œúũà ħ Ţţħ ŔŘŧŝ ħ ŧę œİ ŮŖŚŧà
İ ľ Řę ũĭ Şà

ŝ Ħ Žœúũţŝ Ħ ŽŧŹð Ĥ ũŤŹð œŝ ł œúũà

ķ Řħ ũĻ ķ ŔŘĻ œà

Űĩ û ũŝ Ĥ ħ Őŝ Źð œúũŧà

Ļ ŢŘŧĻ ħ ũà

တင်ြပလိုက်ရပါတယ်။
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

70

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ဆိတ္သုဥ္းေနတဲ့ ေနရာ
ေက်ာ္ခ| July 4, 2013 IRRAWADDY

ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ထဲက ပေလာင္ေက်းရြာ တရြာမွာ ေရခပ္ၿပီး ျပန္လာတာကို ေတြ႔ရတဲ့ ပေလာင္
မိခင္တဦး (ဓာတ္ပံု – မုန္ရာ / ဧရာတီ)
ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း

နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ထဲက

မႈိင္းညဳိ႕ညဳိ႕

ေတာင္တန္းေတြေပၚမွာ

“တအာင္း”

လို႔ေခၚတဲ့ ပေလာင္ လူမ်ဳိးေတြ အမ်ားစု ေနထိုင္ၾကပါတယ္၊ ေျမျပန္႔ေတြေပၚမွာ ရြာတည္ၿပီး
ေနတာကေတာ့ မရွိသေလာက္ ရွားပါတယ္။တအာင္းတိုင္းရင္းသားေတြ ေနထိုင္ၾကတဲ့ ဒီရြာေတြ
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက
အဲဒါကေတာ့

ဘိန္းနဲ႔

လူေတြ

ႀကဳံေတြ႔

ခံစားေနၾကတာခ်င္း

တူတာ

အမည္ရတဲ့

ပေလာင္ရြာေလးရဲ႕

ရြာလယ္

မူးယစ္ေဆးဝါးက

လႈိက္စားေနလို႔ပါ။ဆာလုလို႔

သူတို႔ရြာေတြကို

တခုေတာ့ရွိပါတယ္။

ေရာဂါႀကီးတခုလို

ကူးစက္

လမ္းမႀကီးေပၚမွာ

ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ မလိုက္ေအာင္ ဝန္ေတြကို သယ္ၿပီး ခပ္သုတ္သုတ္ ေလွ်ာက္လာတဲ့ မေအးအီဆုိတဲ့
အသက္ ၃၀ အရြယ္ ပေလာင္အမ်ဳိးသမီး တဦးကို ေတြ႔ရပါတယ္။အသက္ ၃ ႏွစ္အရြယ္
သမီးေလးကို အနီေရာင္ အဝတ္စနဲ႔ သိုင္းၿပီး ေက်ာမွာပိုးထားသလို၊ အေရွ႕မွာလည္း အသက္ ၁

ႏွစ္နဲ႔ တလ အရြယ္ သမီးငယ္ကို ႏို႔တိုက္ရင္း လြယ္ထားပါေသးတယ္။ဒါ့အျပင္ ထင္းေတြ
အျပည့္ထည့္ထားတဲ့ ပလိုင္းႀကိဳးကိုလည္း ေခါင္းမွာခ်ိတ္ၿပီး ဝဲဘက္အျခမ္းမွာ လြယ္ထားတဲ့အျပင္၊
ညာဘက္လက္ ကလည္း အသက္ ၅ ႏွစ္အရြယ္ သားေလးရဲ႕ လက္ကိုဆြဲလာပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕

ဘယ္ဘက္ လက္ထဲမွာေတာ့ အဝတ္ထုပ္တထုပ္၊ အဲဒီအထုပ္ထဲမွာ သူတို႔ မိသား တစုလံုးအတြက္
တရက္စာ

ဆန္

ဘူး

ပါပါတယ္။

ပိန္လီွတဲ့

သူ႔ခႏၶာကိုယ္နဲ႔

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

သယ္လာတဲ့ဝန္ဟာ
71

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

မမွ်တဘူးလို႔ျမင္ရေပမယ့္ သူ႔အတြက္ေတာ့ ပုံမွန္အေနအထားထက္ ပိုပံုမရပါဘူး။တေန႔လုပ္မွ
တေန႔စားရတဲ့ အေျခအေနကို ေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ မေအးအီ တေယာက္ ေတာထဲမွာ ေန႔တိုင္း
ေျပာင္းဖူးခ်ဳိး၊ ဒါမွ မဟုတ္ လက္ဖက္ခူး စတဲ့ က်ပန္းအလုပ္ေတြကို လိုက္လုပ္ရပါတယ္၊ အဲဒီလို
ရခဲ့တဲ့ လုပ္အားခထဲကေန ဘိန္းစြဲေနတဲ့ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ကိုအိုက္ငို အတြက္ ေန႔စဥ္ တရက္ကို က်ပ္
၅၀၀

ေပးရပါတယ္။ဒီကေန႔ေတာ့

လုပ္အားခအျဖစ္

အလုပ္ရွင္က

ပိုက္ဆံအစား

ဆန္

ဘူးကိုပဲေပးလိုက္တဲ့ အတြက္ ကိုအိုက္ငိုကို ေပးဖို႔ ပိုက္ဆံ အခက္အခဲ ျဖစ္္ေနပါတယ္၊ ဒီပိုက္ဆံ
၅၀၀ ရွာေပးဖို႔ ေခါင္းခဲေနရေပမယ့္ ကေလးေတြ ညေနစာ ခ်က္ေကၽြးဖို႔ အခ်ိန္မီ လုပ္ရမယ့္
အလုပ္ေတြ ကလည္း တန္းစီေနေတာ့ အိမ္ကိုပဲ တန္းတန္းမတ္မတ္ ျပန္လာခဲ့ပါတယ္။

သက္ကယ္မိုး၊ ဝါးျခမ္းကာ ထားတဲ့ သူတို႔အိမ္ေလးဆီကို ေရာက္ေတာ့ အိမ္ထဲက အသာညဳိညဳိ

ခပ္ပိန္ပိန္နဲ႔ မေအးအီ ခင္ပြန္း ကိုအိုက္ငိုက ထြက္ႀကိဳပါတယ္၊ လက္ကဆြဲလာတဲ့ ကေလးနဲ႔
လြယ္ပလိုင္းကို ကူျဖဳတ္ရင္း “အဆင္ေျပရဲ႕လား မိန္းမ” လို႔ ေမးပါတယ္။ကိုအိုက္ငို အေမးကို
ေျဖဖို႔ခက္ေနတဲ့ မေအးအီက လက္ကထဲက ဆန္ထုပ္ကို ၾကမ္းျပင္ေပၚကို ပစ္ခ်ၿပီး ေရွ႕ေနာက္
လြယ္ထားတဲ့ ကေလးႏွစ္ေယာက္ကို ျဖည္ၿပီး ေအာက္ကိုခ်လိုက္ပါတယ္။ကိုအိုက္ငိုက သူေမးတဲ့
ေမးခြန္းကို ျပန္မေျဖတဲ့ မိန္းမျဖစ္သူကို စိတ္မရွည္ႏိုင္ေတာ့ပဲ “ေအးအီ ငါ့ကို ပိုက္ဆံ ၅၀၀ ေပး၊

ငါသြား ေတာ့မယ္၊ နင့္ကိုေစာင့္ေနတာၾကာၿပီ” လို႔ ေျပာပါတယ္။“အိုက္ငို ဒီေန႔ေတာ့ ငါနင့္ကို
ပိုက္ဆံ မေပးႏိုင္ေတာ့ဘူး၊ ဒီေန႔ လုပ္အားခ ဒီဆန္ ၆ ဘူးပဲ ရခဲ့တယ္” လို႔ မေအးအီက ရွင္းျပေတာ့

ကိုအိုက္ငို ရုတ္ခ်ည္း ေဒါသထြက္ၿပီး “နင္ငါ့ကို ေန႔တိုင္း ၅၀၀ ေပးရတယ္ဆိုတာ သိရဲ႕သားနဲ႔
ငါ့စိတ္ကို စမ္းတာလား ေအးအီ” ဆိုၿပီး ဆဲဆို ႀကိမ္းေမာင္း ပါေတာ့တယ္။
မေအးအီက အေျခအေနကို ရွင္းျပေပမယ့္ ဘိန္းစားဖို႔ ယင္းကိုက္ေနတဲ့ ကိုအိုက္ငို တစ္ေယာက္
သူဘိန္း စားဖို႔ထက္ က်န္တာေတြကို သူမေတြးႏိုင္ေတာ့ဘဲ မေအးအီ လုပ္အားခ ရလာတဲ့ဆန္ ၆

ဘူး အထုပ္ကို ကိုအိုက္ငို ခ်က္ခ်င္း ေကာက္ယူ လိုက္ၿပီး “ဒါဆို ငါဒါနဲ႔ သြားလဲမယ္” ဆိုၿပီး
ယူသြားပါတယ္။“အိုက္ငိုရယ္ … နင့္ကို ခ်စ္လို႔ယူခဲ့မိတာ ငါေတာ့ မွားတာပဲ၊ ဒီဆန္ ၆ ဘူးကို
နင္ဘိန္းနဲ႔သြားလဲရင္

ငါတို႔မိသားစုေတြ

ညေနစာ

ဘာနဲ႔စားမလဲ၊

နင့္မွာ

လူစိတ္မွ

ရွိေသးရဲ႕လားအိုက္ငို” ဆိုၿပီး ေျပာေျပာဆိုဆိုနဲ႔ ကိုအိုက္ငို လက္ထဲက ဆန္ထုပ္ကို မေအးအီ က
ထၿပီး လုလိုက္ပါတယ္။ဆန္ထုပ္လုတဲ့ မေအးအီ ရင္ဝကို ေျခေထာက္နဲ႔ ေဆာင့္ကန္လိုက္ပါတယ္။
ေနာက္ျပန္ လဲက်သြားတဲ့ မေအးအီက ဆန္ထုပ္ကို ျပန္ထၿပီးလုတဲ့ အတြက္ ကိုအိုက္ငိုက

မေအးအီ မ်က္ႏွာကို လက္သီးနဲ႔ ႏွစ္ခ်က္ ဆက္တိုက္ ထိုးလိုက္တဲ့ အတြက္ မေအးအီလည္း
ထိုင္လွ်က္လဲက်သြားၿပီး

ငိုပါေတာ့တယ္။အင္အားခ်င္း

မမွ်တဲ့

မေအးအီလည္း

ေနာက္ဆံုး

ထိုင္ငိုယံုမွအပ ဘာမွ မတက္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ကေလးေတြလည္း မိဘေတြ ရုန္းရင္း ဆန္ခတ္
ျဖစ္တာေၾကာင့္ လန္႔ငိုၾကပါတယ္။ ျဖစ္စဥ္ကို အစအဆံုး ျမင္ေတြ႔ေနရတဲ့ အိမ္နီးခ်င္း ေက်းရြာ

တာဝန္ရွိသူ တဦးက ဆန္ထုပ္ယူၿပီး အိမ္ဝန္းထဲက ထြက္လာတဲ့ ကိုအိုက္ငိုကို ထိုးႀကိတ္ၿပီး
အိမ္ေရွ႕မွာတင္ ႀကိဳးနဲ႔တုပ္၊ တညလံုး ဖမ္းခ်ဳပ္ထားပါတယ္။ ေက်းရြာ တာဝန္ရွိသူေတြကလည္း
သေဘာတူတဲ့အတြက္

ကိုအိုက္ငိုကို

ဖမ္းဆီးၿပီး

ဒဏ္ေပးထားလိုက္ပါတယ္။ကိုအိုက္ငိုနဲ႔

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

72

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

မေအးအီတို႔ အိမ္ေထာင္သက္ ၁၀ ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး လူပ်ဳိဘဝကတည္းက ကိုအိုက္ငိုက ဘိန္းကို
သံုးစြဲခဲ့တယ္လို႔ သိရ ပါတယ္။ မေအးအီနဲ႔ ခ်စ္သူေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဘိန္း ျဖတ္မယ္လို႔
ေျပာတဲ့အတြက္ ႏွစ္ေယာက္ လက္ထပ္လိုက္ ၾကတာပါ။
ညားခါစ အခ်ိန္က မိဘေတြ အေမြေပးတဲ့ လက္ဖက္ၿခံ ၂ ၿခံ၊ ကၽြဲ ၃ ေကာင္နဲ႔ လယ္ ၁ ကြက္
ရွိေပမယ့္

ကိုအိုက္ငို

မက်န္ေတာ့ဘူးလို႔

ေရာင္းစားၿပီး ဘိန္းရႈလိုက္တဲ့ အတြက္ မိဘအေမြေတြလည္း

သိရပါတယ္။သူတို႔မွာ

သားသမီး

ေယာက္ရွိၿပီး

တခုမွ

အႀကီးဆံုး

ႏွစ္အရြယ္သမီးေလးကေတာ့ ၂ တန္းနဲ႔ ေက်ာင္းထြက္ၿပီး မေအးအီလိုပဲ က်ပန္း အလုပ္ေတြကို
လိုက္လုပ္ရင္း မိဘေတြကို ျပန္ေထာက္ပံ့ ေပးေနပါတယ္။မေအးအီ အလုပ္သြားတဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာ

ကိုအိုက္ငိုက အိမ္မွာ ဘိန္းရႉၿပီး မီးဖိုေဘးမွာ ပုဆိုးၿခံဳ ေကြးေနေလ့ရွိပါတယ္။ တခါ တေလ
ဘိန္းရႉတဲ့

သူငယ္ခ်င္းေတြ

ပိုက္ဆံစုေပါင္းၿပီး

ဘိန္းစုရႉၾကပါေသးတယ္။

ၾကားေပါက္အလုပ္

ကေလးေတြ တခါတေလ လိုက္လုပ္ၿပီး ရတဲ့ ပိုက္ဆံကိုလည္း အိမ္ျပန္ေပးေလ့မရွိဘဲ သူငယ္ခ်င္း
ေတြနဲ႔ စုေပါင္း ဘိန္းရႉေလ့ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ခါတိုင္း မေအးအီက ကိုအိုက္ငို အတြက္ ပိုက္ဆံ ၅၀၀ ေပးေနၾကျဖစ္ၿပီး ရတဲ့ ပိုက္ဆံ ၅၀၀ နဲ႔

ေနၾကာေစ့ အဆံသာသာ ရတဲ့ ဘိန္းမဲကို ဝယ္၊ ရြက္ေလွတံဆိပ္ ေခါင္းကိုက္ေပ်ာက္ေဆး အမႈန္႔နဲ႔
ဇြန္းထဲမွာ ထည့္ၿပီး မီးနဲ႔ က်ိဳပါတယ္။က်ိဳၿပီး ရလာတဲ့ အရည္ကို အဝတ္စနဲ႔ စစ္၊ ခြက္ထဲထည့္ၿပီး
အေအးခံပါတယ္။ ရလာတဲ့ ဘိန္းမည္းကို အေျခာက္လွန္း ထားတဲ့ ငွက္ေပ်ာရြက္ ႏုႏုနဲ႔ ေရာေမႊၿပီး
ႂကြက္ေခ်းတံုးေလာက္ ရွိတဲ့ အရြယ္အစားေလးေတြ အျဖစ္ ခြဲၿပီး ဝါးေျပာင္းထိပ္မွာ မီးစြဲေနတဲ့
မီးတုတ္နဲ႔ ေတ့ၿပီး ရႉတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ရြာထဲမွာလည္း ကိုအိုက္ငိုတို႔လို႔ ဘိန္းစြဲေနသူေတြ၊
ဘိန္းေၾကာင့္

လင္မယားကြဲသူေတြ၊

စီးပြားပ်က္သူေတြက

လက္ညႇဳိးထိုး

မလြဲေပမယ့္

ဘိန္းျဖတ္ဖို႔ေတာ့ အားလံုးခက္ခဲေနပါတယ္။ဒီနယ္ေျမကို ပန္းေဆး ျပည္သူ႔စစ္ တပ္ဖြဲ႔ေတြက
ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါတယ္။

ပန္းေဆး

ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔

ေခါင္းေဆာင္

ဦးေက်ာ္ျမင့္

ဟာ

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးလည္းျဖစ္ၿပီး ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးခြင့္ေတြေပး

ရာမွာေတာ့ နယ္ေျမအတြင္း သတင္းေမႊးပါတယ္။ကိုအိုက္ငို တစ္ေယာက္လည္း ဖမ္းဆီးပစ္ဒဏ္
ေပးစဥ္တုန္းက ရပ္ရြာလူႀကီးေတြနဲ႔ မေအးအီေရွ႕မွာ “ဘိန္းမသံုးစြဲေတာ့ပါဘူး၊ ေနာင္တ ရပါၿပီ” လို႔
ကတိေပး ေျပာဆိုခဲ့ေပမယ့္၊ ျပန္လြတ္ၿပီး တစ္ပတ္မျပည့္ခင္မွာပဲ အရင္အတိုင္း ဘိန္းျပန္ရႈ
ေနပါေတာ့တယ္။မေအးအီလည္း ပိုက္ဆံ ၅၀၀ ဆက္သေနဆဲဘဝကို ျပန္ေရာက္ခဲ့ရပါတယ္။

ခ်စ္လို႔ယူခဲ့တဲ့ သူ႔ခင္ပြန္း ကိုအိုက္ငိုကို ကေလးေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာနဲ႔ လမ္းခြဲဖို႔အခက္ ေတြ႔ေနေပမယ့္

အခ်စ္မရွိေတာ့တဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးတခုကို ေတြးေနမယ့္အစား ကေလးေတြ ေန႔စဥ္ ဝမ္းစာျပည့္ဖို႔ပဲ
အာရုံထားေနရတယ္လို႔
ေနမေကာင္းျဖစ္မွာကိုပဲ
ထမင္းငတ္မွာ။

ဆိုပါတယ္။

စိုးရိမ္တယ္။

ကိုအိုက္ငိုကေတာ့

“အခုအခ်ိန္မွာ

က်မေနမေကာင္း
က်မတို႔

က်မေၾကာက္တာက

တရက္ျဖစ္ရင္

မိသားစုထက္

က်မ

ဘိန္းကို

က်မ

ကေလးေတြ
ပိုခ်စ္တယ္။

တခါတေလဆိုရင္ေလ က်မတို႔ မိသားစုေလး သာယာေပ်ာ္ရြင္တဲ့ ဘဝေလးကို လိုခ်င္တယ္” လို႔
မေအးအီက စိုးရိမ္တဲ့ ေလသံနဲ႔ေျပာပါတယ္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

73

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ထိုင်း-ြမန်မာ နယ်စပ်ဂိတ်များတွင် ဗီဇာ ၁၄
ရð ũł ĝ Ŕàę ŘŔŧŰİ ƃú ũţ
Published on July 4, 2013 by နန်းြမနဒီ DVB
ထုိင်း-ြမန်မာ နယ်စပ်ဂိတ်ေတွကေန ၂ Ħ ŔŘú ũú Ţà ł Űħ Ĥ ũł ķ ŽĤ ũà ၀င်ေရာက်လည်ပတ်တဲ့အခါ
ħ ŔŘŷħ ŗŧł ę źú ũŧħ ŔŘú ũŧð Ůę Şţà ŝ Ĥ ĵ œŝ ę źကို ၀úũŝ ĵ œð ũŝ ķ ţķ œĦ ŔŘú ũĩ ŔŘŤł ę źð ũà Űħ Ć ũ၀úũó źú ũţī ŗĀ œĤ ŞŤà
ဧရိယာအကွာအေ၀ŧŝ ę źħ Őà

ę ŔŘŧó ŮŞŦó źú ũţųħ řĩ ŔŘŤà

û ŗû ą ũŝ Ĥ ħ Őę IJ ũƐ ĝ ŔŘú ũŧĤ IJ ũû ħ ũð ŝ Ĥ à

တရား၀úũħ ę ũû ũħ ŔŘŤĤ ŞŤ၀úũę Şţà Ħ ŔŘú ũú ŢŰó œŧó ĵ ŗŧĻ źœŧŌ Ć ũţĻ Ć ũŝ ę źð ŔŘà Ĥ õ ŔŘð à၆ Ć àĤ ŞŤà၇ ရက်ထိ
လည်ပတ်ခွင့်

ဗီဇာေပးရာက

လူ၀úũİ žŸð ŗŧŹð ħ ũŝ ĵ ŧĤ ŞŤà

၁၄

ĵ ð ũł ĝ Ŕà ę ŔŘŧŰİ ƃú ţũŝ ħ ŧĻ źœŧİ IJ ũķ ŘŔŤ

Űħ Ć ũĻ śŤł úũł œŧŋ ŧû ŗŧČ œĤ à

Űİ Ĥ ũİ œĦ ŔŘú ũú Ţà

ć ŻĤ ũŹð œŧŝ ĵ ŧİ ſŧó ŮŚħ ũà

ဦးေမာင်ေမာင်သန်းက ဒီဗွီဘီကို ေြပာပါတယ်။

မဲေဆာက်-ြမ၀တီ နယ်စပ်ြဖတ်ေကျာ်တံတား
ķ ŘŢųó řŢŝ ĵ ŧł ĵ à ð Ĥ ũŤĻ ę ũĤ IJ ũŝ Űİ ð ķ źŞķ ŔŘŤà ŝ Ĥ ĵ œł Ħ ŽŢŤà ķ Ć ũħ ę ũĦ ŔŘú ũŷħ ŗŧà ŝ ķ ŝ Źð œúũŧķ ŔŘú ũŧ
ကေနလည်း

ြပန်Ħ ŔŘú ũę IJ ũķ ŔŘŤà

ý ŘŔħ Őę IJ ũƐ à

ထိုင်းဘက်ြခမ်းကို

၀င်ေရာက်မယ့်

Űİ Ĥ ũİ œĦ ŔŘú ũú Ţĭ ð ũð à Ō Ć ũţĻ Ć ũŝ ę źð ŔŘķ Ć ũŧà Ļ źœŧķ œó źú ũţà Ō ĵ ŔIJ œĤ ŞŤà ŝ Ĥ ó źú ũţĻ ð ũę İ ũŧà
ę ŔŘŧŝ ħ ŧĩ ŔŘŤà ĝ ŔŘú ũŧł û ŔŘŧĵ ð ŔŘà ð İ ũŧķ Žİ ũŧĝ œŧę IJ ũķ ŔŘŤà Ļ śð à ŝ Űħ œħ Őę IJ ũƐ “လွန်ခဲ့တဲ့
ķ ŝ ð Ůœũŝ ð Ůœũŝ ķ œð ũð à
ð ę ũĭ ŔĤ ð ũĤ ŞŤà

ę ĩ ð ũð ŔŘà

ķ ŢŘųó Ţřŝ ĵ ŧŝ ð œúũû ŗę ŘŔŤà

ł ŝ Źð œúũŧŹð œŧİ IJ ũķ ŔŘŤà

ŝ Űħ œħ Őę IJ ũƐ à

ð İ ũŧķ Žİ ũŧĝ œŧę IJ ũƐ à
ę úũĵ ŋ ŧİ IJ ũƏà
ð Ůŝ Ĥ œũę ŘŔŤð à

Ġ Őŝ ħ İ IJ ũţà

ó źú ũţųħ řó Ůð ũĵ ĵ úũà

Ļ śę ŔŘŤð
ó Ůð ũó Ůúũŧà

ó ĵ ŗŧĻ źœŧķ Řħ ũú Ĥ ũŧŝ ę źķ Ć ũŧà

İ Ůœŧķ œŝ ł œúũŝ ħ ŐţƏà ĝ ŘŔú ũŧĦ ŘŔú ũú ŢĻ œŧŝ ę źà Ġ ŗĭ ð ũİ Žœķ Ć ũŧà ł ķ Řħ ũł ð ŘŔú ũł ó źú ũţł ķ İ ũŧŝ ę źà
ရမယ်။

ခရီးသွားလုပ်ငန်း

၀င်ေငွရမယ်၊

ကျေနာ်ę ŘŔŤà Ħ ŘŔú ũú Ţĝ Şķ Ć ũŧà Ļ śę ŘŔŤŝ ķ ţķ œà

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

74

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
၀úũŹð Ć ũţķ ŘŔŤĵ İ IJ ũƐ à ł ŞĠ Őŝ ę źł ę źð ũķ Ć ũŧà û ą ũŧû œŧĝ œŧę œħ ŐƐ”
မယ်ဆိုင်-တာချီလိတ်၊

မဲေဆာက်-ြမ၀တီ၊

ထိုင်းြမန်မာနယ်စပ်

ေကာ့ေသာင်း-ရေနာင်း၊

ဘုရားသံုးဆူ

စတဲ့ဘက်ကေန ၀úũŝ ĵ œð ũķ œİ IJ ũţàó ĵ ŗŧĻ Ć ũŝ ę źàŌ Ć ũţĻ Ć ũŝ ę źł ŝ Ĥ Ĥ ŞŤàĝ ŔŘú ũŧĦ ŔŘú ũú Ţİ Žœရှိတဲ့
ြမန်မာသံĶ ŢŘŧİ Žœà Űħ Ć ũ၀င်ခွင့် ဗီဇာ IJ śķ œĵ İ IJ ũķ ŔŘŤà Ļ śð à ý ð ũŝ Űħ œħ Őę IJ ũƐ à ĝ ŔŘú ũŧĦ ŔŘú ũú Ţ
ĭ ð ũð àł ŝ Źð œúũŧŰħ Ĥ ũŹð œŧķ œę œàİ ĵ ŽŔŝ Ļ ŧę Şţł ę źð ũàł ŞĠ ŗð Ŕû ü
ð ŔŘàę ĵ œŧ၀úũàİ ŝ Źð Ć œ
Ħ ŔŘú ũŝ Ļ ŧŝ Źð œúũŧƏà Ħ Žû ũĦ ŔŘú ũú Ţà ł ę Ć ũųħ řó Ůð ũĵ ĵ úũà Ħ ŔŘú ũú Ţħ ŔŘú ũĻ ę úũŧ

မီဒီယာေတွကေန

ĝ Řę ũŰħ Ĥ ũŝ Źð Ć œ ŝ ħ ŧİ IJ ũķ ŔŘŤàŋ ŧŝ İ œúũŝ İ œúũĻ န်းက ေြပာပါတယ်။ အခုေဆာင်ရွက်ချက်
ŝ Źð œúţũà ĝ ŔŘú ũŧĤ IJ ũû ħ ũĭ ð ũð à ó ĵ ŗŧĻ źœŧķ Řħ ũú Ĥ ũŧŝ ę źà ħ ŔŘİ ŔŘŝ ł œúũŰİ úũà ł ý úũŝ Űħ ķ œĵ úũà
ę Ķ Řę ũĤ IJ ũû ħ ũĤ ŞŤà ł ŔĦ ġŔIJ Ĥ IJ ũû ħ ũŝ ę źİ Žœħ Őà ę ŔŘŧó ŮŞŦŝ ý œúũĵ źð ũŝ ħ ŧĻ źœŧİ IJ ũķ ŔŘŤà ý ŔŘħ Őę IJ ũƐ à
ĝ ŔŘú ũŧĦ ŔŘú ũú Ţĝ Şİ Žœĵ ŽŔę Şţàó ĵ ŗŧĻ źœŧķ Řħ ũú Ĥ ũŧð Řİ ĨĖ ŗę ó Řħ ŔŘú ũĵ Žú ũ Ħ ŔŘú ũ၀မ်းó ŮŖŚúũŧð ķ Ć ũŧàĠ ŗł û ŗł û ą ũ
ð ŔŘàŲð Ŕřý ŔŘŝ Źð œúũŧƏàŰĩ û ũĦ ŔŘú ũĵ úũàŝ ķ IJ œą ũķ İ ũŧŝ Źð œúũŧĭ ð ũð à၀င်ေရာက်မယ့် ဆိုက်ေရာက်
ဗီဇာ ð ŔŘħ Őàķ Řħ ũŝ ħ ŧĵ úũàó ĵ ŗŧĻ Ć ũŝ ę źħ ŔŘİ Ůœŧķ œİ IJ ũķ ŘŔŤàŝ Űħ œħ Őę IJ ũƐ ķ ð ũĵ ŽŔàĝ ŔŘú ũŧĦ ŔŘú ũú ŢĻ œŧ
ŝ ę źł ŝ Ĥ Ĥ ŞŤàŰİ Ĥ ũİ œĦ ŔŘú ũú Ţð ŔŘàĻ źœŧķ Ć ũİ IJ ũý ŔŘĵ úũàĻ ŢĶ ŢŘŧİ Žœàī ŗĀ œó àĭ ę ũà၃၅၀၀ သွင်းရတယ်၊
ī ŗĀ œð Ůĩ ŘŔŤł ę źð ũà ł Ĥ Ć ũŧý ŢŘŧà ၁ ħ ę ũŹð œŰİ úũţŷħ ŗŧà İ ŝ û œúũţĦ ŔŘú ũķ ŔŘŤà ó ĵ ŗŧû ą ũŝ Űħ œúũŧħ û ũę œà
İ Źð œó Ė

à ŝ ę źŦĵ ŝ Źð œúũŧƏà ī ŗĀ œó à ŝ Ă ŧŝ ķ ƀœţŝ ħ ŧŷħ ŗŧà ý ŔŘð ũŝ ĵ œð ũī ŗĀ œħ Őà ķ Řħ ũŝ ħ ŧŝ û

ķ ŔŘę IJ ũķ ŘŔŤà Ħ ŘŔú ũ၀İ ũŧó ŮŚŔú ũŧð à ŝ Űħ œħ Őę IJ ũƐ Űİ Ĥ ũİ œĦ ŔŘú ũú Ţà ųħ řŰħ úũŝ Űħ œúũŧ လဲေနတဲ့အတွက်
Ļ źœŧķ Ć ũĩ ŔŘŤ စိတ်၀úũû œŧĻ śŝ ę źàł ŝ ę œũİ Ůœŧŝ Źð œúũŧƏàĠ Őŝ ħ İ IJ ũţàŰİ Ĥ ũİ œŰħ Ć ũàķ Ć ũħ ę ũû ĵ œ
ŝ Ĥ ĵ œŝ ę źİ Žœà Ļ Ĥ ũŤĵ Žú ũŧł Ŕİ ũĻ œà İ ķ ŢŘŝ ķ œð ũĻ ķ ŔŘà Ļ Ĥ ũŤĵ Žú ũŧĻ ħ ũĵ ħ ũę Şţà ę Ć ũŧó ŔŘó Ĥ ũŧŝ ę ź
လည်း ĵ Žœĵ ó ð ũę IJ ũķ ŔŘŤàý ŔŘħ Őę IJ ũƐ à

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

75

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

UWSA }å
ç
Šnà
è„nné
â
y ~é
nné
ä„èy mé
è‚ß
ä}ßi é
o â
èä„è‡ ßèj ê
æ

à
3 pã
…à

â
… 2013 - 23:42 GMT BBC

„ì
‚é
èŠä„ì
‚
çì
ßဝ }å
ç
nné
ä„èy mé
è‚ßä}
z à

â
è-î
‚}é
‚ß }ƒ é
n ~é
‚ì
ß Šäî
j nà
i éä}y å
â
ç၀î
~s éä‡ ë
èns é
ès á
ąë
y é
ä„è y ~é
‚äy ßé
(UWSA) }å
çŠnà
è„ nné
â
y ~é
y à
â
çŠï
i ßè‚ì
ß y ~é
n j }é
è ä}„ßi à


ç~y é
‡i é
ð

è nné
ä„è
y mé
è‚ß‚Ăî
né
ä}y ƒ é
…à
â
ç‡ à
„~Þ
y Ď
¯„ì
‚é
èî
~s éäy ßmé


â
è ‚à

â
èy â
æð
‚à
ă}ƒ
ç é
‚ì
ß Šäî
j nà
i é
â
ä}y å
çUWSA „åçnné
ä{‡ Š‚ì
y é(၁၇၁) „åç… i é
äŠßi é
j æy ~é
n j }é
èäy ë
i à
⃠é
„ì
ßè
ä~è~Þo à
ð
â

è Šnà
è„ nné
â
y ~é
i ąô

ï
i ßè„ß‚ì
ß ဝ y ~é i é
i ‚ƒ é
„ì
ßèy å
Šy ë
ç
i é
Ĉì

 i éy mé
è‚ß‚Ă
äy ëî
né
… ßj å
ï
ç
i y ß~Þ
¯Šj âą ë

ï
i ßèj ê
i é
i à
â‚à

â
èy â
ð
æ
‚à
ă}ƒ
ç é~â

æ
i ê

ð
‚à
ă}ƒ
ç é

åŠäî
j nà
i éŠnà
â
â
è„ y ~é
i nné
ې
Ąˆ ߂ì
Ąèi ð

èj å
y å
ç
ç… i â
} éä… ßi é
y â

èi ä~è~à
â
ç
z ßèy ßî
né
y Ď
…à
â
ç
‡à
„~Þ
y Ď
¯{Þ
ä~‚å
çဝ y ~é
i é
i î
mmé
èo à
‚Ăäï
â
i ßmé
çŠj âä}ßi é
o â
è
æ
Šäî
j Šä}‚ì
ß ဝ y ~é

å
„
çåç}ƒ é
äî
‚äy ë i é
i à
âŠnà
è„nné
â
y ~é i é
i Šmé
Š ßèäy ë
အပါအ၀mé
‡æ


i ßi ßèäy ë

ç

â
ä
ço ßmé
†}é
è„æ
ä}y å
ç
Šo mé
z à
ç
î
né
… ß~Þ
y Ď
¯
ဝ i …s é
ènné
î
~mé
ဝ y ~é

å
ç i éi … s é
èî
~}é
… s éj â


â
çnné
ä„èî
~mé
o mé
‚Ă
äy ëŠî
~ménßè}~é„à
i ¿
ßäy ë
Šy ë
i é
~Þñ
i á
èñ
i á
è‚ßè‚ßèî
~mé
o mé… ßy ƒ é
…à
â
ç
äy ßmé


â
è၀y ~é

å
ç
Š„ß„ì
àäy ë

ç

èn~é
y å
ç
}ßèäi ßmé
è‚ì
Ąèä{‡ j æy Žèi  á
á

i à
âäî
~ß~Þ
y Ď
¯ð

èj å
y å
ç
çŠ~y éä… ßi é
i Šnà
è„
â
nné
y ~é
„åç‡ æ


i ß i ßè Šná
è ၂ဝ äi ê
ßéy ßj ê
…à
á
y é i é
i ä} y i é
… ßy ßi à
â
‡ã
i à
Ď
â
y à
méäy ë
â
…
çà
i é
â
ð

è‡ ë
ßè„ß … ‚é
èi ဝ y ~é

å
ä
çy ë
„åç}ƒ é
äî
‚äy ë i é
i à
âŽèy s é
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

76

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ä}y ƒ é
…à
â
ç‡ à
„~Þ
y Ď
¯{Þ
i à
âဝ y ~é

å

çi éကလs é
è‡ à
ä~‚ƒ é
çဝ y ~é

å

çi éi äy ßç
ƒé
}s é
è}å
ç

Š ßèä~è… ß‡ s éî
né
î
néä„ô
ä
ç~è‚ì
߂ˆ â
y é
ã
è… à
â
ç
äî
~ß~Þ
y Ď
¯{Þ
äï
i ßmé
çဝ
y ~éŠä}}å
çy ~é
‡ ßèäy ëŠî
~mé‡ ã
y à
â
çnné
‡ mé
y }é
è~à

çêä~èz ßèy å
ç၀ î
~s é
‡ ãäy ë
i à

â
Š‡ mé
çŠä} Šz ßè‚ì
߄ì

à
â
ç
ąô

ï
i ßèz ßè~Þ
y Ď
¯ä}ßi é
ð

èäy ßçä{‡ y ë

èi i â


o à
æ

â
äy ë
‚ì
߄ì
y å
à
çï
i ߄ì
s éj æ
y å
ç‚ß‚ßè äj Þ
i é
o ë
…à
å
âäj Þ
i é
o ë
äî
å
j ßi é
® ‚â

ä
çî
j ßi é
® 䄇 }é
€
çã
è
ny ßäy ë
i à
ây o à

â
…â
è‡ à
æ
‚é
èï
i ă
æ
è ၀ƒ é
ƒ ãnâ
äo ßmé
è ä}y ƒ é
o à
ð
â

è Šnà
è„}å
â
çဝ y ~é„åç
nné
ä„èî
~mé
o mé
‚Ă
Šäî
j Šä}i à
â
äî
~ßî
~ ‡ë
ßè~Þ
y Ď
¯

n né
ä„èî
~mé
o mé
‚Ă

ç~y é
‡i é
ð

è‡ á
èî
j ßèŠy s é
î
~ăĈà

â

â
çuß}j ê
ă

‚ì
ß „ì
y å
à
çy ß၀}é„ì
‡ã
à
Šñ
i á
èŠi å
äy ë
i à
â
o i é
‡ë
Ď
ä~‚ƒ é
ç
‚„j å
ç

ã
è¯
ဝ }å
ç
„ì
‚é
è
၀ y ~é

å
ç
uß}j ê
ă

ˆ ßy ĉâ
y é

‚}é
‚ß}ƒ é
n ~é
~}é
o }é
è‚ì
߄ì
ä}y ßî
à
né
ð

èŠj â
î
‚}é
‚ߊnà
è„
â
y ~é
i é
i ä„ô
jçà

â
èz ßèy ƒ éo à
y å
â
çဝ y ~é
n j }é
èäy ë
ˆ ߊ„ménné
Š nà
è„}å
â
ç
ð

‚é
èj ê
‚é
èä„è
…â

y â

èi Šnà
è„i ä}ð
â

è „ì
‚é
èî
~s éäy ßmé


â
è ä{‡ y j ê
ăiçà
à
âŠâ


ă


â
çj ë
ä†
å
ä~èz ßèy å
çä}„ßäy ë
~åî
né

y Ď
¯Šå

…à
âä}„ßj êä~ènĆéy â

èi „ì
‚é
èî
~s éäy ßmé


â
è
y ~é
‚äy ßé SSA }ƒ é
äî
‚ i ê
Ćé
è‡ ë
ßèäŠßmé „s é
„ë
Ď
y Ď
…à
â
çSSA က äî
~ßj å

ç
è

y Ď
¯{Þ
äï
i ßmé
ç
Šj â
Šnà
è„y ~é
â

ç
၀ y ~é
y à
â
ç
ï
i ßè‚ì
߄ì
ä}y å
à
ç
y mé
è‚ß‚Ă
ˆ ßSSA  i é
i
ä„ô
jçà

â
èy å
ç~â

æ
‚ê
ă
à
èî
né
äŠßméဝ y ~é

å
çi à
âä‡ ë
èz à
è ä~èä}‡ ã
â
äy ë„ì
y Ď
à
…à
â
ç„ì
‚é
èî
~s é
î
~}é
… s éz ã
äz ßmé
ä„èäi ßmé

/ „ì
‚é
èî
~s éy ~é
‚äy ßé(äy ßmé


â
è) RCSS/SSA äî
~ßä„è
o à

â

„ì
ç
‡ã
à
ۈ
…é
â
‚ì
Ąènà

â
èä… ß†é
o à

â
က á
á

i à
â
äî
~ßï
i ßè~Þ
y Ď
¯

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

77

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

နည္းပညာအႀကံေပး႐ံုးဖြင့္ဖို႔ KIO အဖြဲ႔
ျမစ္ႀကီးနားေရာက္

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ KIO အဖြဲ႔ ျမစ္ႀကီးနားကို ေရာက္ရွိလာစဥ္ (၁၈ ေမ ၂၀၁၃)
ကိုမိုးေဇာ္
03.07.2013 VOA
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ေဆြးေႏြးေရး

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္

လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႔

ပိုမိုေခ်ာေမြ႔
KIO

ရဲ႕

အဆင္ေျပေအာင္

Technical

Team

ေခၚ

နည္းပညာအႀကံေပးအဖဲြ႔၀င္ ၄ ဦးဟာ ျမစ္ႀကီးနားကို ေရာက္ရိွလာၿပီး ဒီလ ၂၀ ရက္ေန႔မွာ
လုပ္ငန္းေတြ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္လုိ႔ နည္းပညာ အႀကံေပးအဖဲြ႔ရဲ႕ ေျပာခြင့္ရသူက
ေျပာပါတယ္။ဒီရက္ပိုင္းေတြအတြင္းမွာေတာ့
အသိပညာရွင္၊

အတတ္ပညာရွင္ေတြကို

နည္းပညာအႀကံေပးအဖဲြ႔အတြင္းမွာ

ပါ၀င္ဖဲြ႔စည္းႏိုင္ဖုိ႔

ေဆာင္ရြက္သြားမွာ

အရပ္သား

ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီသတင္းအျပည့္အစံုကိုေတာ့ ဗီြအုိေအ ျမန္မာပိုင္းသတင္းေထာက္ ကိုမိုးေဇာ္က တင္ျပထား

ပါတယ္။KIOအဖဲြ႔နဲ႔ အစိုးရရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီတုိ႔ ေမလကုန္ပုိင္းက
ျမစ္ႀကီးနားမွာ

ေတြ႔ဆံုစဥ္

KIO

ကိုယ္စားလွယ္ေတြပါ၀င္တဲ့

Technical

Team

ေခၚ

နည္းပညာအႀကံေပးအဖဲြ႔ကို ဖဲြ႔စည္းၿပီး ျမစ္ႀကီးနားမွာ ထားရိွဖုိ႔ သေဘာတူထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီသေဘာတူညီခ်က္အရ နည္းပညာအႀကံေပးအဖဲြ႔ ဖဲြ႔စည္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖုိ႔ KIO ကိုယ္စားလွယ္ ၄

ဦးပါ၀င္တဲ့အဖဲြ႔ဟာ မေန႔ညေနပိုင္းက ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ကို ေရာက္ရိွလာခဲ့ပါတယ္။ အဖဲြ႔႐ံုး ကိုေတာ့

၂၀ ရက္ေန႔မွာ ဖြင့္ႏိုင္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ထားၿပီး ေလာေလာဆယ္မွာ အရပ္သား အသိပညာရွင္၊
အတတ္ပညာရွင္ေတြကို

ပါ၀င္ဖဲြ႔စည္းႏိုင္ဖုိ႔

ေဆာင္ရြက္သြားမွာ

ျဖစ္တယ္လုိ႔

နည္းပညာ

အႀကံေပးအဖဲြ႔ရဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ ဆရာ ေဒါင္ခါး က ေျပာပါတယ္။ “တကယ္တမ္း ႐ံုးဖြင့္ႏုိင္ဖို႔
လ်ာထားတာက ဒီလ ၂၀ ရက္ေန႔ေပါ့ အဲ့လို လ်ာထားပါတယ္။ ဒီၾကားထဲမွာက ဒီ office setting
ေပ့ါ

႐ံုးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ဟာ

တျခားညိႇႏိႈင္းမယ့္ဟာေတြ

ဒါေတြ

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏုိင္ဖို႔

ႀကိဳတင္ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္တယ္။ Technical Team လို႔ ျဖစ္ေပမဲ့ ဒါက KIO ဘက္ကေနပဲ
သီးသန္႔ဖြဲ႔ထားတဲ့ဟာ ျဖစ္ေသးတယ္။ အခု အရပ္ဘက္က အဖြဲ႔အစည္းေတြပါတဲ့ နည္းနည္း

စင္းလံုးေခ်ာျဖစ္တဲ့ Technical Team ေပ့ါေနာ္ ဒီၾကားထဲမွာ လုပ္ဖို႔ျဖစ္တယ္။” နည္းပညာ
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

78

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
အႀကံေပးအဖဲြ႔မွာ

The Fight For Freedom in Burma

ပါ၀င္တဲ့

KIO

ကိုယ္စားလွယ္ေတြကေတာ့

အဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္

ဗုိလ္မႉးႀကီး

ေဂၚလူလေအာင္၊ ဗိုလ္မႉးႀကီး ခြန္ေနာင္၊ ဗိုလ္မႉးႀကီး ဆင္၀ါး နဲ႔ ဆရာ ေဒါင္ခါး တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
အရပ္သား

အသိပညာရွင္

အတတ္ပညာရွင္ေတြထဲကေတာ့

ဘယ္သူေတြ

ပါ၀င္တယ္။

ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ေရြးခ်ယ္မယ္ဆုိတာေတာ့ ျပင္ဆင္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အရပ္သား ပညာရွင္ေတြ
ပါ၀င္ဖဲြ႔စည္းၿပီးတဲ့ေနာက္

နည္းပညာ

အႀကံေပးအဖဲြ႔က

ဆက္လက္

ေဆာင္ရြက္သြားမွာ

ေတြကိုေတာ့ ဆရာ ေဒါင္ခါး က အခုလုိ ဆက္ေျပာပါတယ္။“အစိုးရနဲ႔ သေဘာတူညီထားတဲ့ ၇
ခ်က္အေပၚမွာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ KIO ဘက္ကေန ျပင္ဆင္မယ့္ဟာေတြကို
က်ေနာ္တို႔ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏုိင္ဖို႔ရယ္၊ အစိုးရဘက္ကေန ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ Technical Team ေပါ့
ဒါမွမဟုတ္

ဒီဘက္

ညိႇႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔ေတြနဲ႔

ႀကိဳတင္ညိႇႏိႈင္းႏုိင္ဖို႔ရယ္

ေအာက္ေျခအဆင့္

အခ်က္အလက္ ညိႇႏိႈင္းႏုိင္ဖို႔အတြက္ေပါ့ ဒါကို ပိုၿပီးေတာ့ အဓိကထားသြားမွာပါ။ ”ေမလေဆြးေႏြးပဲြ

မွာ KIO နဲ႔ အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ဟာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြေတြ ဆက္လက္
ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔၊ တုိက္ခုိက္တာေတြ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး တုိက္ပဲြေတြ ဆက္မျဖစ္ေစဖုိ႔၊ ႏွစ္ဘက္ ကိုယ္စား
လွယ္ ေတြပါတဲ့ ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ေရးအဖဲြ႔ ဖဲြ႔စည္းဖုိ႔၊ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြ ျပန္လည္ထူေထာင္
ေရး ေဆာင္ရြက္ဖို႔နဲ႔ တပ္ေနရာ ခ်ထားေရးကို ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ဆိုတဲ့အခ်က္ေတြ သေဘာတူ
လက္မွတ္ေရးထုိးထားတာျဖစ္ပါတယ္။

KIO ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ပါ၀င္ဖဲြ႔စည္းတဲ့ Technical team ေခၚ နည္းပညာ အႀကံေပးအဖဲြ႔ဟာ
အစိုးရရဲ႕

ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔

အႀကံေပးအဖဲြ႔နဲ႔

လုပ္ငန္းေတြကို

ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာက
ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ

တာ၀န္ရိွသူေတြ
ျဖစ္ပါတယ္။

ပါ၀င္တဲ့

ေလာေလာ

ဆယ္မွာေတာ့ KIO ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ပါ၀င္တဲ့ နည္းပညာ အႀကံေပးအဖဲြ႔႐ံုးကို ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕
စီတာပူ ရပ္ကြက္က အရင္ KIO ဆက္ဆံေရး႐ံုးမွာပဲ ဆက္လက္ ဖြင့္လွစ္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ထားတာ
ျဖစ္ပါတယ္။KIO

နဲ႔

အစိုးရတပ္ေတြအၾကား

ျပန္လည္

ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့

ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ

စစ္ပြဲကာလအတြင္းမွာ ဒုကၡသည္ ၁ သိန္းေက်ာ္ဟာ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးေနရၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့
ေမလက ႏွစ္ဘက္ ေဆြးေႏြးပြဲၿပီးတဲ့ေနာက္ ဇြန္လလယ္မွာေတာ့ ကုလသမဂၢ က တ႐ုတ္ျမန္မာနယ္စပ္က မိုင္ဂ်ာယန္စခန္းကို ကူညီကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းေတြ ေထာက္ပံ့ခဲ့ပါတယ္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

79

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ကခ်င္ျပည္နယ္က ရွမ္းလူမ်ိဳးေတြ အေရး
ေျဖရွင္းဖုိ႔ ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္း
2013-07-03 RFA

ၿငိမ္ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမွျပန္လာေသာ
ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

KIO

ကိုယ္စားလွယ္

အဖြဲ႕ကို

ဆႏၵျပေနၾကတဲ့

စီးပြားေရးစတဲ့

အေရးကိစၥေတြ

photo: RFA/ Kyaw Myo Min
ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ

ေနထုိင္တဲ့

ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုေတြရဲ႕

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊

အားလံုးအတြက္ တာဝန္ယူ ေျဖရွင္းေျပာဆုိႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ ဒီကေန႔ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ ဝန္းသိုေက်ာင္းတုိက္ မွာ
ကိုယ္စားလွယ္ ၁၅ ဦးပါတဲ့ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းလိုက္ပါတယ္။ ဒီလို ဖြဲ႕စည္းလိုက္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး
အဲ႔ဒီေကာ္မတီမွာပါဝင္တဲ႔ တာေလာႀကီးေက်းရြာက ဦးစန္းေဝက RFA ကို အခုလို ေျပာပါတယ္။

"ဒီကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းဆိုေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ရွမ္းေတြက အမ်ားဆံုးေနထိုင္ၾကတာ ဆိုေတာ့ ဒီေနရာမွာ

အမ်ားဆံုးကို ေျမစာပင္အျဖစ္ ခံေနရတာ က်ေနာ္တို႔ရွမ္းလူမ်ိဳးေတြက အမ်ားဆံုးျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔
က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ရွမ္းအေရးကို

တာဝန္ယူၿပီးေတာ့မွ

လႊတ္ေတာ္မွာေသာ္၄င္း၊

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္

တဲ့အဖြဲ႕မွာေသာ္၄င္း ဒါကိုက်ေနာ္တို႔က ေနၿပီးေတာ့မွ စုစုစည္းစည္းနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ျဖစ္ေစခ်င္တာေလးကို
ေျပာႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဒီအဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕ ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္"

ဒီကေန႔ အစည္းအေဝးမွာ ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုငါးမ်ိဳးျဖစ္တဲ႔ တိုင္းလိုင္၊ တိုင္းခႏၱီး၊ တိုင္းလံု၊ တိုင္းဆာ၊ တိုင္းေမာင္း
စတဲ႔

ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုတစ္ခုစီက

(ကခ်င္ျပည္နယ္)ကို

ကိုယ္စားလွယ္သံုးဦးစီပါတဲ့

ဖြဲ႔စည္းလိုက္တာပါ။

အဲဒီကုိယ္စားလွယ္

ေကာ္မတီကို ဆက္လက္ဖြဲ႔စည္းသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးနဲ႔
ျမစ္ႀကီးနား၊

တာေလာႀကီး၊

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္

ဝိုင္းေမာ္၊

မိုင္းနားစတဲ႔

အေယာက္ငါးဆယ္ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ႔ပါတယ္။

ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား

၁၅

ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္

ဒီကေန႔ အစည္းအေဝးကို ကခ်င္ျပည္နယ္

ဒုတိယဥကၠ႒

ၿမိဳ႕ရြာေတြက

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

ဦးထဲကမွာ

ေရးရာေကာ္မတီ

ဦးစိုင္းျမင့္ေက်ာ္တို႔
ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စု

အပါအဝင္

ကိုယ္စားလွယ္

80

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ဇူလိုင္ ၇ ရက္၏ သမိုင္းတရားခံမ်ား
မင္းဟန္ေစာ
ဇူလုိင္ ၄၊ ၂၀၁၃ MOEMAKA

၁၉၆၂ ခုနွစ္ ဇူလိုင္ ၇ ရက္ဟာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သမိုင္းမွာေရာ ၿမန္မာႏိုင္ငံေက်ာင္းသား ထုရဲ ့သ
မိုင္း မွာပါ အေရးပါတဲ့ေန ့၊ ေမ့ေပ်ာက္လို ့မရႏိုင္တဲ့ေန ့၊ေဖ်ာက္ဖ်က္လို ့မရႏိုင္တဲ့ေန ့၊ နီရဲတဲ့ ေန

့တစ္ ေန ့ဘဲၿဖစ္ပါတယ္။၁၉၆၂ ခုနွစ္ မတ္လ ၂ ရက္မွာ တရား၀င္အစိုးရၿဖစ္တဲ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု ရဲ
့ၿပည္ ေထာင္စု ပါတီအစိုးရကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း ဦးေဆာင္တဲ့ တပ္မေတာ္ကအင္အားသံုးၿပီး အာ
ဏာ သိမ္းခဲ့တယ္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကိးေန၀င္းရဲ ့ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရဟာ အာဏာသိမ္း တာနဲ

့တစ္ ခ်ိန္တည္း မွာဘဲ သမၼတ မန္း၀င္းေမာင္၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုနဲ ့ ပထစ အစိုးရအဖြဲ ့၀င္ေတြကို
ဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္။ သမၼတေဟာင္း စ၀္ေရႊသိုက္နဲ ့ ဖဆပလေခါင္းေဆာင္ေတြကို ဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္။

ထိုစဥ္က စစ္တပ္ရဲ ့အာဏာသိမ္းမႈကို ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ား အဖြဲ ့ခ်ဳပ္
(ဗကသမ်ားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္)၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ (တကသ)နဲ ့ ရန္ကုန္ခရိုင္
ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ

(ရကသ)

တို

့က

ကန္

့ကြက္ခဲ့ႀကတယ္။၁၉၅၈

ခုနွစ္က

နန္းတြင္းလုပ္ႀကံမႈပံုစံမ်ိဳးနဲ ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း အာဏာသိမ္းခဲ့စဥ္ကလည္း အထက္ပါ ေက်ာင္းသား

အဖြဲ ့အစည္းေတြ ကန္ ့ကြက္ခဲ့ႀကဖူးပါတယ္။ ဒါ့ေႀကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းဟာ ေက်ာင္းသား
ေတြအေပၚမွာ အႀကီးအက်ယ္အာဃာတ ထားခဲ့တယ္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

81

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းေခါင္းေဆာင္တဲ့

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ

ၿမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္

ခ်က္ကို

တက္တက္ခ်င္းမွာဘဲ

၂၁

တက္လာၿပီးေနာက္မ်ားမႀကာမီမွာဘဲ

ေႀကညာခဲ့ပါတယ္။ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရဟာ

ဆိုရွယ္လစ္ေလသံေပးခဲ့တဲ့အတြက္

ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြႏိုင္ငံေရးသမားေတြေရာ၊

လြတ္လပ္ေရး

ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို
ဒီဘက္ေခတ္

လိုလားႀကတဲ့

ၿမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး

ခရီးတေလ်ွာက္မွာ ႏိုင္ငံေရးေၿခကုန္လက္ပန္းက်ေနႀကတဲ့ နိုင္ငံေရးသမားေတြပါဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းရဲ ့
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီကို
အာဏာသိမ္းခဲ့ခ်ိန္မွာ

၀င္လံုးဖို

စဥ္းစားလာႀကတယ္။ဒါ့ေႀကာင့္

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီကိုၿပင္းၿပင္းထန္ထန္

ဆန္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း

့က်င္တာမ်ိဳးေတြ

မရွိခဲ့ပါဘူး။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက အာဏာသိမ္းခဲ့တာကို တကယ္တမ္း ဆန္ ့က်င္ခဲ့သူေတြ

ကေတာ့ ဗကသ၊ တကသ၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားညီညြတ္ေရးတပ္ဦးနဲ ့ရကသ တို
့ဘဲၿဖစ္ခဲ့ တယ္။ဒါ့ေႀကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းနဲ ့ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီတို ့ဟာ ေက်ာင္းသား ထု
ကိုအၿပတ္ေခ်မႈန္းဖို

လွိ်ဳ

့၀ွက္

မဟာဗ်ဴဟာ

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္

ပါေမာကၡခ်ဳပ္အၿဖစ္

သူ

့ရဲ

ခ်မွတ္ခဲ့တယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး

့ဆရာရင္းၿဖစ္တဲ့

ေန၀င္းဟာ

ဦးကာကိုခန္

့ခဲ့တယ္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေတြကို ခ်ဳပ္ကိုင္ဖို ့အတြက္ ေနာက္တိုးအေဆာင္စည္းကမ္းေတြကို
ခ်မွတ္ခဲ့တယ္။ အေဆာင္ေန ေက်ာင္းသားေတြရဲ ့အေဆာင္သို ့ ၀င္ခ်ိန္ထြက္ခ်ိန္ေတြကို ကန္
့သတ္ခဲ့တယ္။

ေက်ာင္းသားထုအႀကားမွာ

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ

(စစ္တပ္)အစိုးရအေပၚ

မေက်နပ္မႈေတြတိုးပြားလာပါတယ္။ဒီအတြင္းမွာဘဲ ရန္ကုန္ခရိုင္အတြင္းမွာ တန္းၿမင့္ေက်ာင္းထြက္
စာေမးပြဲ(HSF)ကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္တဲ့အတြက္ ေက်ာင္းသားထုအစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ကိုတကသ
အေဆာက္အအံုမွာ က်င္းပခဲ့တယ္။ဇူလိုင္ ၆ ညဥ့္မွာ ေရႊဘိုေဆာင္က ေက်ာင္းသားေတြက
တင္းက်ပ္တဲ့အေဆာင္စည္းကမ္းေတြကို

ကန္

့ကြက္ဆႏၵၿပခဲ့ႀကတယ္။

ေက်ာင္းသားေတြဟာ

အေဆာင္တံခါးေတြကို ရိုက္ခ်ိဳးၿပီး အေဆာင္အၿပင္ဘက္ထြက္ကာ ေက်ာင္းသားေရးမွဴး ဦးယုခင္
အိမ္ကို သြားေရာက္ဆႏၵၿပ ခဲ့ႀကပါတယ္။ ဇူလိုင္ ၇ ရက္ေန ့ ေန ့လယ္မွာေတာ့ တကသ က
ႀကီးမွဴးၿပီး

သမဂၢအေဆာက္အအံုမွာ

ေက်ာင္းသားထုအစည္း

အေ၀း

က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

ထိုအစည္းအေ၀းမွ တင္းက်ပ္တဲ့ အေဆာင္စည္းကမ္းေတြ ဖ်က္သိမ္းေပးဖို ့ေတာင္းဆိုခဲ့တယ္။
ထိုေန

့က

အစည္းအေ၀းၿပီးလို

ေရာက္လာႀကၿပီး

တကသ

ဥကၠဌ

လူစုကြဲခ်ိန္မွာေတာ့

ကိုဗေဆြေလး၊

ဗကသ

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြကိုဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားႀကတယ္။
သား

ထုဟာ

ေက်ာင္းသား

ေဒါသေပါက္ကြဲကာ

ေတြနဲ

့ ေန

တကၠသိုလ္၀န္းထဲကိုရဲကားေတြ
ေခါင္းေဆာင္

ကိုသက္

ထိုလုပ္ရပ္ေႀကာင့္

ဆႏၵၿပခဲ့ႀကတယ္။ေက်ာင္းတြင္းမွာရွိေနတဲ့

့ေက်ာင္းသားေတြဟာအဓိပတိလမ္းထိပ္က

စတဲ့

ေက်ာင္း

အေဆာင္

၀င္ေပါက္တံခါးမႀကီး

ကိုပိတ္ၿပီး တကသ အေဆာက္အအံုမွာစုေ၀းကာ ေအာ္ဟစ္ဆႏၵၿပခဲ့ႀက တယ္။
မ်ားမႀကာမီမွာဘဲ ၿပည္လမ္း အသံလႊင့္ရံုမွာ တပ္စြဲထားတဲ့ အမွတ္ ၄ ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း

စစ္ကားေတြေရာက္ရွိလာၿပီး အဓိပတိလမ္းနဲ ့တကသ အေဆာက္အအံုေရွ ့မွာ စုေ၀းေနတဲ့
ေက်ာင္းသားေတြကို

ဂ်ီသရီးနဲ

့ပစ္ခတ္ခဲ့တယ္။မႏၱေလးေဆာင္ေပၚက

ေက်ာင္းသားေတြကိုလည္းပစ္ခတ္ခဲ့ပါတယ္။

ေသနတ္သ့ေတြဟာ

ေအာ္ဟစ္ဆႏၵၿပေနတဲ့
ဘ၀ဂ္အထိ

ညံသြားခဲ့တယ္။ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ ့က တကသ အေဆာက္အအံုေရွ ့ရွိ အလံတိုင္ေပၚတက္ကာ
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

82

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ခြပ္ေဒါင္းအလံကို လႊင့္ထူခဲ့တယ္။ ဗိုလ္မွဴးႀကီးစိန္လြင္နဲ ့ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးလွၿမင့္ (ဘဲလ္အဲယားလွၿမင့္)
တို

ဦးစီးတဲ့

စစ္သားေတြဟာ

၀င္လာခဲ့ႀကတယ္။

ထိုအခ်ိန္မွာေတာ့

လည္းပါ၀င္ပါတယ္)

မႏၱေလးေဆာင္

သထံုေဆာင္ဘက္ကို
ေသနတ္ထိ

ကားနဲ

ေက်ာင္းသားေတြဟာ

ဘက္ကို

တခ်ိဳ

ဆုတ္ခြာေရွာင္တိမ္းခဲ့ႀကတယ္။

မွန္ၿပီး

အဓိပတိလမ္း

တကၠသိုလ္ဂိတ္တံခါးကို

အဓိပတိလမ္းေပၚမွာလဲက်သြားခဲ့တယ္။

ေဘးမႏၱေလးေဆာင္ေရွ

့က

့တိုက္ဖြင့္ၿပီး

၀င္းထဲကို

(ေက်ာင္းသူအေတာ္မ်ားမ်ား

့ဆုတ္ခြာၿပီး

အခ်ိဳ

့ကေတာ့

ေက်ာင္းသားအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ
ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ

ေရေၿမာင္းထဲမွာ

့ကေတာ့

လဲက်ေနခဲ့တယ္။

အဓိပတိလမ္းေပၚမွာ ေက်ာင္းသားထုရဲ ့ေသြးကြက္ေတြ အိုင္ထြန္းေနပါတယ္။ လမ္းတေလ်ွာက္
မွာေတာ့ ပိုင္ရွင္မဲ့သြားတဲ့ ဖိနပ္ကေလးေတြ၊ လက္ပတ္နာရီေတြၿပန္ ့က်ဲလို ့ေနတယ္။ တကၠသိုလ္
ပရ၀ုဏ္ကို အေမွာင္ဖံုးခ်ိန္ မွာေတာ့ စစ္ဖိနပ္သံေတြဟာ အဓိပတိလမ္းတေလ်ွာက္မွာ ဆူညံစြာ
ေပၚထြက္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ေန ့ ဇူလိုင္ ၈ ရက္၊ မနက္ ငါးနာရီခြဲခန္ ့မွာေတာ့ ကမာရြတ္ၿမိဳ ့နယ္အ

တြင္းမွာ က်ယ္ေလာင္ ၿပင္းထန္လွတဲ့ေပါက္ကြဲသံႀကီး ေပၚထြက္လာခဲ့တယ္။ စစ္ဘီလူး ေတြက
ၿမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး

လႈပ္ရွားမႈရဲ

အေဆာက္အအံုႀကီးကို

ဒိုင္းနမိုက္

အခ်က္အခ်ာ

ေနရာတစ္ခုၿဖစ္တဲ့

အလံုးေပါင္းမ်ားစြာတပ္ဆင္ၿပီး

သမိုင္း၀င္

တကသ

ၿဖိဳဖ်က္ခဲ့ႀကပါတယ္။

ေနာက္တစ္ရက္မွာေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းက“ဓားဓားခ်င္း လွံလွံခ်င္းဘဲ” ဆိုတဲ့ ေက်ာင္းသားထုကို
စိန္ေခၚတဲ့

မိန္

့ခြန္းတစ္ရပ္ေၿပာခဲ့တယ္။သို

ေပၚေပါက္လာခ်ိန္မွာ

့ေပမယ့္

ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီး

ေတာ့ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းေအာင္ႀကီးနဲ

့ဦးေန၀င္းတို

့ဟာ

သမဂၢအေဆာက္အအံုႀကီး ကိုၿဖိဳဖ်က္တဲ့လုပ္ရပ္မွာ သူအမိန္ ့ေပးတာ၊ ငါအမိန္ ့ေပးတာဆိုၿပီး
တစ္ေယာက္နဲ

့တစ္ေယာက္

လႊဲခ်ခဲ့ႀကပါတယ္။သို

ဘယ္သူေတြလဲဆိုတာကိုေတာ့ သမိုင္းက သိေနပါတယ္။

့ေပမယ့္…

တရားခံေတြဟာ

(ၿပည္သူ ့ေခတ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ၃၊ အမွတ္ ၁၅၂ တြင္ ေဖာ္ၿပပါရွိေသာ မင္းဟန္ေစာ ၏ “ဇူလိုင္ ၇
ရက္၏ သမိုင္းတရားခံမ်ား” မွ ကူးယူပါသည္)

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

83

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ႏုိင္/က်ဥ္းမ်ား ျပန္လႊတ္ခ်ိန္တြင္

ေထာက္လွမ္းေရးေဟာင္းမ်ား လြတ္မည္မဟုတ္
ေနမ်ဳိး | ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ဇူလုိင္လ ၀၃ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၀၈ နာရီ ၅၂ မိနစ္
အစိုးရက

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားထဲတြင္

ႏုိင္/က်ဥ္းစိစစ္ေရးေကာ္မတီကို

ဖြဲ႔စည္းၿပီး

လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား
ျပန္လႊတ္ေပးသင့္သူမ်ားကို

မရွိေစရန္

ေရြးခ်ယ္လ်က္ရွိရာ

ျပန္လႊတ္မည့္အက်ဥ္းသား စာရင္း၌ ေထာက္လွမ္းေရးေဟာင္းမ်ား မပါဝင္ေၾကာင္း ႏုိင္/က်ဥ္း
ေဟာင္း အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးညိဳထြန္း က ေျပာသည္။လက္က်န္ႏုိင္/က်ဥ္း စိစစ္ေရးေကာ္မတီ
အဖြဲ႔ဝင္လည္းျဖစ္သူ

ဦးညိဳထြန္းက

''ကြၽန္ေတာ္

ပုဂၢိဳလ္ေရးအေနနဲ႔ေျပာမယ္

ဆိုရင္ေတာ့

ေထာက္လွမ္းေရးအေဟာင္းေတြကို ႏိုင္ငံေရး အၿငိဳးအရ ခ်ထားတာပဲ။ အဲဒါေတြကိုေတာ့ သူတို႔က
မလႊတ္ေပးႏိုင္

ဘူးေျပာတယ္ဗ်''ဟု

(ေထာက္လွမ္းေရးေဟာင္းမ်ား)
အစည္းအေဝးေတြမွာ
မသတ္မွတ္ႏိုင္ဘူးလို႔

သူကဆိုသည္။

မပါဘူးလို႔

ေျပာတာဗ်။

ဦးစိုးသိန္းက

''ႏိုင္ငံေရး

ဦးစိုးသိန္းက

အက်ဥ္းသား

ေျပာတယ္ခင္ဗ်။

ေထာက္လွမ္းေရးေတြဆိုလို႔ရွိရင္
ေျပာတယ္''

ဟုလည္း

ထဲမွာသူတို႔

ကြၽန္ေတာ္တို႔

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

အေျခအေနကို

ဆက္ရွင္းျပ

သည္။ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဦးစိုးသိန္းသည္ သမၼတက ၿပီးခဲ့သည့္ေဖေဖာ္ဝါရီက ဖြဲ႔ေပး ထားသည့္
ႏုိင္/က်ဥ္းစိစစ္ေရး ေကာ္မတီ၏ ဥကၠ႒ ျဖစ္သည္။လြန္ခဲ့ေသာ ကိုးႏွစ္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး
ခင္ၫြန္႔ကို စစ္အစိုးရက အာဏာဖီဆန္မႈ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တို႔ျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းၿပီးေနာက္
တစ္ၿပိဳင္တည္း

ဦးခင္ၫြန္႔၏

မိခင္တပ္ျဖစ္သည့္

ေထာက္လွမ္းေရးတပ္မွ

စစ္သားမ်ားကို

ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ ထုိစဥ္က လူဦး ေရမည္မွ် ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္ကိုမူ တစ္ႀကိမ္ မွ် အစိုးရက
ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ၿပီးခဲ့ေသာ

၂ဝ၁၂

ခုႏွစ္က

ဦးခင္ၫြန္႔

ျပန္လြတ္လာေသာ္လည္း

ေထာက္လွမ္း ေရးေဟာင္းမ်ားအနက္မွ မည္မွ်ျပန္လႊတ္ ေပးခဲ့သည္ကို အစိုးရကပြင့္လင္းစြာ
မထုတ္

ျပန္ခဲ့ေပ။ထုိသို႔

ေထာက္လွမ္းေရးေဟာင္းမ်ားကို

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကိုမူ

ယခုလအတြင္း၌ပင္

က်ဥ္းေဟာင္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးညိဳထြန္း ကဆိုသည္။

ျပန္လြတ္ႏုိင္ေခ်ရွိသည္ဟု

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

အစုိးရကမလႊတ္ေပးေသာ္လည္း
ႏုိင္/

84

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကို
လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သတိေပး
မင္းမင္း | ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ဇူလုိင္လ ၀၃ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၀၃ နာရီ ၃၃ မိနစ္
လႊတ္ေတာ္တြင္း

ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုကို

တူေၾကာင္းေျဖၾကားရန္
အမိန္႔ခ်ႏိုင္သည္ဟု

အတည္ျပဳေဆြးေႏြးရာတြင္

လိုအပ္ၿပီးထိုသို႔ေျဖၾကားျခင္း

တပ္မေတာ္သား

အထက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒

ဦးခင္ေအာင္

လႊတ္ေတာ္
ျမင့္က

မရွိပါက

သေဘာတူပါက

လႊတ္ေတာ္ျပင္ပသို႔ထြက္ရန္

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို
ဇြန္လ

ရည္ၫႊန္း

ရက္တြင္

သတိေပး

ေျပာဆို လိုက္သည္။

(ဓာတ္ပံု - မဇၩိမ)

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒၾကမ္း၏ အခန္း ၃၊ အပိုဒ္ ၅ ကို ဖတ္ၾကားၿပီးခ်ိန္တြင္ သေဘာတူညီ၊ မတူညီ
ေမးျမန္း သည့္ ငါးႀကိမ္ေျမာက္ ေမးခြန္းအၿပီး ''တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ
သေဘာတူရင္တူ တယ္ ေျပာပါ'' ဟု သတိေပးခဲ့သည္။အပိုဒ္ ၈၉ ပိုဒ္ ပါရွိသည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို
တစ္ပိုဒ္ခ်င္းစီဖတ္၍ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ သေဘာာထားရယူအၿပီး ေနာက္ ထပ္မံ၍ အက်ယ္တ
ဝင့္ျဖည့္စြက္ေျပာဆိုသည္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေမးျမန္းသည့္အခါ ေျဖၾကား ရန္တာဝန္ရွိၿပီး
သေဘာထားမ်ား

ေျဖၾကား

ရန္

အႀကိမ္ႀကိမ္သတိေပးခဲ့သည္ဟုလည္း

ဆိုသည္။''တီဗြီမွတ္တမ္းေတြလည္း

ရွိတဲ့အတြက္

ဘယ္သူေျဖတယ္၊

မတူ

မွာျဖစ္ပါတယ္''ဟု

ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က

ဘယ္သူမေျဖဘူးဆိုတာ

သိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္သတိ ေပးခဲ့တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေနာက္ေနာင္ကို သေဘာတူ၊
ေျဖပါဆိုရင္

အားလံုးေျဖရ

ေျပာသည္။

ယင္းအျပင္

အုပ္စုဖြဲ႕ကာ

တုံ႔ျပန္မႈမျပဳ လုပ္ပါက ထိုအုပ္စုကို လႊတ္ေတာ္၏ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မပါဝင္ရန္ အမိန္႔ခ် ေျဖရွင္းႏုိင္
သည္ဟုဆိုသည္။''ဥပေဒၾကမ္း

တစ္ပိုဒ္ခ်င္းစီအတည္ျပဳ

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

တဲ့အခါမွာ

သေဘာတူရင္
85

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

တူေၾကာင္းေျပာဖို႔၊ သေဘာမတူရင္ မတူေၾကာင္းေျပာဖို႔ ဥကၠ႒ က ေမးတဲ့အခါ ေျဖဖို႔တာဝန္ရွိ
ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေစာင္းပါးရိပ္ခ်ည္နဲ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ သတိေပးခဲ့ၿပီးၿပီ။ ဒါဟာလည္း
သိလို႔ပါ။ အဲ့ဒီေတာ့ အုပ္စုလိုက္ဖြဲၿ႔ပီးေတာ့ ဘာမွမေျဖ ဘူးဆိုရင္ ဥကၠ႒က အဲဒီအုပ္စုတစ္ခုလံုးလံုး
ဒီအစီအစဥ္မွာ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပထြက္ေစ လို႔ အမိန္႔ခ်လို႔ရတယ္'' ဟု ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ က
ေျပာသည္။တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က

တိုက္႐ိုက္ခန္႔အပ္ထားသည့္

တပ္မေတာ္သား

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းမွာ လႊတ္ေတာ္အတြင္း နားေထာင္႐ံုႏွင့္ ေလ့လာ႐ံု

သက္သက္သာရွိသည္ဟု အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္ က ေျပာသည္။
ယင္းအျပင္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆြးေႏြးမႈ
မ်ား

ကို

စိတ္ဝင္စားမႈမရွိဘဲျဖစ္

ဦးေအာင္ၾကည္ၫြန္႔
ေျဖၾကရတယ္။

က

အဲေတာ့

ေနသည္ဟုလည္း

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္

ေျပာသည္။''သေဘာတူပါသလားဆို
တပ္မေတာ္သား

အကုန္လံုးက ဘာေတြမွန္းေတာ့
သေဘာတူပါတယ္လို႔ေျပာတဲ့

မသိဘူး။

အသံက

တူတယ္

ကိုယ္စားလွယ္ေတြက

သူတုိ႔က အေရးတႀကီး

သူတို႔ဘက္က

ကိုယ္စားလွယ္

မတူ

မင္းသိတဲ့

ဘူးဆိုတာ

ကုန္းမွတ္ေန

သိပ္မထြက္ဘူးျဖစ္

အတိုင္းပဲ။

ၾကတာ၊

ေနတယ္''

ဟု

ေျပာသည္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

86

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း ကုန္က်ေငြ ျပည္သူ႔ဘ႑ာႏွင့္
သံုးစြဲရန္ ကာ/လံု ဆံုးျဖတ္
သိဂႌထြန္း | ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ဇူလုိင္လ ၀၃ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၁ နာရီ ၃၀ မိနစ္
အစိုးရႏွင့္

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ

ျပဳလုပ္ရာတြင္

လိုအပ္ေသာ ေငြေၾကးကို ျပည္ပႏုိင္ငံ၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ ေမွ်ာ္လင့္မေနဘဲ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ၊
ႏိုင္ငံဘ႑ာကို

သံုးစြဲရန္

သေဘာတူညီခဲ့ေၾကာင္း

အမ်ိဳးသား

ကာကြယ္ေရးႏွင့္

ေအာက္လႊတ္ေတာ္

ဥကၠ႒

လံုၿခံဳေရးေကာင္စီအစည္းအေဝး၌

သူရဦးေရႊမန္း

က

လႊတ္ေတာ္၌

ေျပာၾကားသည္။ကာ/လံုအစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအား ဇူလုိင္ ၂ ရက္ လႊတ္ေတာ္တြင္
ဦးေရႊမန္း

က

ထုိသုိ႔

ေျပာျပခဲ့

အဓိကအေၾကာင္းအရင္းျဖစ္ေသာ

သည္။ထုိ႔အျပင္

ကာ/လံုအစည္းအေဝး

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ရာ

တြင္

ေခၚယူရျခင္း

ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳးမ်ား

ရွိႏုိင္ေၾကာင္း ကိစၥကိုလည္း သူရဦးေရႊမန္း က ရွင္းျပခဲ့သည္။ “ေဘးထြက္ ဆုိးက်ိဳး ဆုိတဲ့စကားနဲ႔
ပတ္သက္ၿပီး

မိမိတုိ႔နားလည္လက္ခံထားတဲ့အခ်က္က

ဥပေဒႏွင့္

မညီပါက

ျပည္သူမ်ား၏

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ဘဝလံုျခံဳေရးကို

အကာအကြယ္မေပးႏုိင္

သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားျဖစ္လာပါက ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳး ျဖစ္လာႏုိင္ၿပီး ထုိသို႔ေသာ ကိစၥမ်ားအတြက္
ႀကိဳတင္ေလ့လာ သံုးသပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ စဥ္းစားသံုးသပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း” လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
မ်ားကို ေျပာသည္။ကာ/လံု အစည္းအေ၀းေခၚယူရန္ သူရဦးေရႊမန္းက သမၼတထံ ေပးပို႔ေသာ
သဝဏ္လႊာတြင္

“တခ်ဳိ

ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးမ်ား

့ေသာ

ကိစၥရပ္မ်ားတြင္

ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း

ျပည္သူ

မလုိလားအပ္ေသာ
မ်ားအတြင္း၊

ကိစၥရပ္မ်ားနင့္

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား

လွယ္မ်ား အတြင္းတြင္ တင္ျပလာမူမ်ား ရွိေၾကာင္း” ဟု ပါရွိသည္။လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ဦးခုိင္ေမာင္ရီက

“ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး

သေဘာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ

ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးက

လက္တြဲၿပီး

တုိင္တုိင္ပင္ပင္နဲ႔

အျပစ္ေျပာလိုတဲ့

ေဆာင္ရြက္ေစခ်င္တဲ့

ဆႏၵေတြ ပါပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမွာ တုိင္းျပည္မွာ အင္အားႀကီးတဲ့သူေတြ ပါပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္မွာ

တကယ္ယံုၾကည္ရတဲ့သူေတြ

ရွိသလို

တပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ

ကြ်မ္းက်င္သူေတြ

အစိုးရပိုင္းကသူေတြ တကယ္ တက္ညီလက္ညီလုပ္တဲ့အခါ ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳး ေလ်ာ့နည္းေအာင္
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မယ္လို႔
ကာ/လံုအစည္း

ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္”

အေဝးေခၚရန္

သမၼတဦးသိန္းစိန္ထံ

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒

သဝဏ္လႊာေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး

ဟု

သူ႔အျမင္ကို

သူရဦးေရႊမန္းက

အစည္းအေဝးကို

ဇြန္လ

ဇြန္လ

ေျပာသည္။

၂၅

ရက္က

ရက္တြင္

ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီကို ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ
ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုိေကာင္စီတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ဒုသမၼတႏွစ္ဦး၊ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္မွ
ဥကၠ႒မ်ား၊

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး

ဦးစီးခ်ဳပ္၊

ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးတုိ႔ျဖင့္
ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ထိပ္တန္း အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းတခု ျဖစ္သည္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

87

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

သူရဦးေရႊမန္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက
ရာထူး ၾသဂုတ္လတြင္ လႊဲယူမည္
သာလြန္ေဇာင္းထက္| July 3, 2013 IRRAWADDY

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း (ဓာတ္ပံု – ဧရာဝတီ)
ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း သည္ လာမည့္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္
ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက ရာထူးကို အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ထံမွ
တရား၀င္လႊဲေျပာင္း

ရယူမည္

ျဖစ္ေၾကာင္း

လႊတ္ေတာ္

သတင္း

ရပ္ကြက္မွ

အမ်ဳိးသား

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒

သတင္းရရွိသည္။၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ အခန္း ၄ ဥပေဒျပဳေရး၊ ပုဒ္မ ၇၆ အရ
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

နာယက

ရာထူးကို

ႏွင့္

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ တို႔က လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္း ၅ ႏွစ္ ( လေပါင္း ၆၀ ) အတြက္

သက္တမ္း တ၀က္စီ ( လေပါင္း ၃၀ ) အလွည့္က် တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ရာ လာမည့္
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ ရယူထားေသာ
ျပည္ေထာင္စု

လႊတ္ေတာ္

နာယက

ရာထူး

သက္တမ္း

ကုန္ဆုံးမည္

ျဖစ္ၿပီး

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက အျဖစ္ ၂၀၁၅
ခုႏွစ္

ေရြးေကာက္ပြဲ

က်င္းပခ်ိန္

အထိ

ဆက္လက္

တာ၀န္ယူမည္

ျဖစ္ေၾကာင္း

သိရွိရသည္။လသာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးၾကည္ျမင့္က “၂၀၁၁ ဇန္န၀ါရီလ
၃၁ ရက္ေန႔မွာ လႊတ္ေတာ္က စၿပီး အသက္ ၀င္ခဲ့တာ ျဖစ္လို႔ လေပါင္း ၃၀ ျပည့္တဲ့ ၂၀၁၃
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

88

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
ဇူလုိင္လ

၃၁

The Fight For Freedom in Burma

မွာ

ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ရဲ႕

ျပည္ေထာင္စု

လႊတ္ေတာ္

နာယက

သက္တမ္း

ကုန္ဆုံးပါတယ္။ သူရဦးေရႊမန္းက ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔ ကစၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္
နာယက အျဖစ္ စတင္ၿပီး တာ၀န္ယူမွာပါ” ဟု ဧရာ၀တီ သုိ႔ ေျပာသည္။လတ္တေလာ သမၼတ
ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ ၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲ

ေရးကိစၥ

မ်ားႏွင့္

ပတ္သက္ၿပီး

လႊတ္ေတာ္ႏွင့္

အစုိးရအၾကား

သေဘာထား

ကြဲလြဲမႈတခ်ဳိ႕ ဆက္တုိက္ ျဖစ္ေပၚ လ်က္ ရွိရာ သူရ ဦးေရႊမန္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက
ျဖစ္ လာပါက အစုိးရ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ အၾကား အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ သေဘာထား
ကြဲလြဲမႈမ်ား အရွိန္ ျမင့္မားလာႏုိင္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးအသုိင္းအ၀ိုင္းက သုံးသပ္သည္။

ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးၾကည္ျမင့္က “ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက

ျဖစ္လာမယ့္ သူရ ဦးေရႊမန္းက သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစုိးရရဲ႕ ေဆာင္ရြက္မႈ ေတြအေပၚမွာ အစိုးရနဲ႔
လႊတ္ေတာ္အၾကား

အျပန္အလွန္

ထိန္းေက်ာင္းမႈ

ေတြ

လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။

သူရဦးေရႊမန္းက

လႊတ္ေတာ္မွာ ကုိယ္စားလွယ္ေတြအားလုံးရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကုိ ရထားတာျဖစ္လုိ႔ လႊတ္ေတာ္ေတြရဲ႕

အခန္းက႑က ပုိၿပီးေတာ့ အသက္၀င္လာႏုိင္တယ္” ဟု သုံးသပ္ေျပာဆုိသည္။“ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ
အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ်င္ပါသည္” ဟု တရား၀င္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိထားၿပီး ျဖစ္ေသာ သူရ
ဦးေရႊမန္း

သည္

ျပည္ေထာင္စု

လႊတ္ေတာ္

နာယက

ရာထူး

စတင္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္

အမ်ားလက္ခံႏုိင္ေသာ အနာဂတ္ ေခါင္းေဆာင္ အရည္အေသြးရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ျပသရန္
လိုအပ္လိမ့္မည္ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က ဆုိသည္။
“၂၀၁၅

မွာ

သမၼတျဖစ္ခ်င္တယ္ေျပာထားတဲ့

သူရဦးေရႊမန္းအေနနဲ႔

ျပည္ေထာင္စု

လႊတ္ေတာ္အႀကီးအကဲ ရာထူး ရတဲ့အခ်ိန္မွာ သူ႕အေနနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ပုိၿပီးလုပ္ရမယ္။

ျပည္သူေရာ၊ တပ္ေရာ၊ အားလုံး လက္ခံႏုိင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ တေယာက္ျဖစ္ဖို႔ အေတာ္ကုိ
ႀကဳိးစားဖုိ႔လိုပါလိမ့္မယ္။ အေရးႀကီးဆုံးကေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အတြက္
သူဘယ္ေလာက္အထိ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္မႈေတြ လုပ္ႏုိင္မလဲဆုိတာက ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ
အတြက္

အမ်ားႀကီးကုိ

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

အေရးပါလာမယ္”
နာယက

ဟု

ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က

ရာထူးရယူခ်ိန္သည္

ဆုိသည္။

တုိင္းရင္းသား

ဦးေရႊမန္း

လက္နက္ကုိင္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည့္ အခ်ိန္ႏွင့္လည္း
တုိက္ဆုိင္ေနၿပီး

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု

စနစ္

ေပၚထြန္းေရး၊

ဖြဲ႕စည္းပုံ

အေျခခံ

ဥပေဒ

ျပင္ဆင္ေရး ကဲ့သုိ႔ ေသာ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေရး လုပ္ငန္း မ်ားတြင္ ဦးေရႊမန္း၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္

သည္ မ်ားစြာ အေရးပါလာမည္ ဟု ႏုိင္ငံေရး အသုိင္းအ၀ိုင္း က သုံးသပ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္း
ခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိးေဆာင္တဦးက “တုိင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔

အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီးသြားၿပီဆုိတာနဲ႔

ႏုိင္ငံေရး

ေဆြးေႏြးေတြလုပ္ရမွာပဲ။

ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈ ဆုိတာက အစုိးရ နဲ႔ မဆုိင္ေတာ့ဘူး။ လႊတ္ေတာ္မွာ လုပ္ရမွာ။ လႊတ္ေတာ္မွာ
လုပ္ရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္

ျပည္ေထာင္စု

လႊတ္ေတာ္

နာယက

သူရ

ဦးေရႊမန္းနဲ႔

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရဲ႕ အခန္း က႑က ေတာ္ေတာ္ႀကီးကို အေရးပါလာမယ္” ဟု ဧရာ၀တီသုိ႔
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

89

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
သုံးသပ္ေျပာဆုိသည္။၂၀၀၈
နာယကသည္

The Fight For Freedom in Burma
ဖြဲ႕စည္းပုံ

ျပည္ေထာင္စု

အေျခခံ

လႊတ္ေတာ္

ဥပေဒ

အရ

ျပည္ေထာင္စု

လႊတ္ေတာ္

အထူးအစည္းအေ၀းကိုျဖစ္ေစ၊

အေရးေပၚ

အစည္းအေ၀း ကုိ ျဖစ္ေစ က်င္းပရန္ လိုအပ္လွ်င္ ေခၚယူက်င္းပႏုိင္ေသာ အခြင့္အာဏာ

အပါအ၀င္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားစြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထား
သည္။ ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူ ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္းကမူ သူရဦးေရႊမန္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္
နာယက

ရာထူး

ထမ္းေဆာင္

မည္

ျဖစ္ေသာ္လည္း

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ

ျပင္ဆင္ေရး

ကဲ့သုိ႔ေသာ လႊတ္ေတာ္တြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္လိမ့္ မည္ဟု မထင္ျမင္ေၾကာင္း
ေျပာဆုိသည္။” သူရဦးေရႊမန္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယကျဖစ္လာလို႔၊ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္လာႏိုင္မယ္လို႔
ေရြးေကာက္ပြဲ

မတိုင္မီ၊

အေျခခံဥပေဒ

ျပင္ဆင္တာကို

တထစ္ခ်

လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ

မယူဆပါဘူး။

ထူးထူးျခားျခား

ေနာက္

၂၀၁၅

အေျပာင္းအလဲေတြ

ခုႏွစ္

ျဖစ္လာဖို႔

အေတာ့္ကို အလားအလာ နည္းေနတယ္လို႔ ျမင္တယ္။ ထူးထူးျခားျခား လို႔ေျပာတာက ဖြဲ႕စည္းပံု
ေျပာခ်င္တာပါ”

ဟု

ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္းက

ရွင္းျပသည္။

သူရဦးေရႊမန္းသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ ဦးေဆာင္ေသာ ယခင္ စစ္အစုိးရ လက္ထက္က

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာထူးျဖင့္ တပ္မေတာ္ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ ညႈိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအး ၿပီးလွ်င္ အာဏာ အရွိဆုံးေသာ နံပါတ္
၃ ေခါင္းေဆာင္ တဦးျဖစ္ခဲ့သည္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

90

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

မင္းေဇယ် (၈၈ မ်ဳးိဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္)
ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း၊ ဇူလိုင္ ၂၊ ၂၀၁၃ MOEMAKA
မိသားစုုဘ၀
အမည္ရင္း မင္းေဇယ်၊ မိဘမ်ားမွာ ဦးဘရင္၊ ေဒၚခ်စ္ဖြားျဖစ္သည္။ ေမြးခ်င္းေမာင္ႏွမ ၈

ေယာက္တြင္ တတိယေျမာက္ျဖစ္သည္။ ဇာတိမွာ မြန္ျပည္နယ္၊ မုုဒုံျမိဳ့နယ္၊ ကမာ၀က္ေက်းရြာမွ
ျဖစ္ျပီး မြန္လူမ်ဳိး၊ ဗုုဒၶဘာသာ၀င္တဦး ျဖစ္သည္။ ဇနီးမွာ ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိ၀င္း၊
အလယ္တန္းျပဆရာမျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ဒဂုုံျမိဳ့သစ္ေတာင္ပိုင္း၊ ၂၄ ရပ္ကြက္၊
ငုု၀ါလမ္းတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။
ပညာေရးေနာက္ခံ
၁၉ ၇၄ တြင္ မုုဒုံျမိဳ့နယ္ ကမာ၀တ္ေက်းရြာအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ၉ တန္းေအာင္သည္။
၁၉ ၈၂ – ၈၃ တြင္ အင္းစိန္ အထက ၂ တြင္ အထက္တန္းေအာင္ျမင္သည္။
၁၉ ၈၃ – ၈၄ တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဥပေဒ ပထမႏွစ္ကုိ စတင္ တက္ေရာက္သည္။
၁၉ ၈၈ တြင္ ဥပေဒေနာက္ဆုံးႏွစ္ ေက်ာင္းသားတဦးအျဖစ္ ပညာသင္ေနဆဲျဖစ္သည္။
ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ်ား
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

91

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

၁၉ ၈၇ စက္တင္ဘာ၊ ေငြေၾကးအေရးအခင္းမွ စ၍ ၁၉ ၈၈ မတ္လ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္
ေက်ာင္းသားအေရးအခင္းတြင္ စတင္ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့သည္။
၁၉ ၈၈ မတ္လ ၁၇ ၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ပထမဆုုံး စတင္ဖြဲ႔စည္းေသာ
ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ “တိုးတက္ေသာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ (တသဖ) တြင္
ဥကၠဌအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သည္။

၁၉ ၈၈ မတ္လ ၂၇ တြင္ စတင္အဖမ္းခံရျပီး ၁၉ ၈၈ ဇူလိုင္ ၇ တြင္ အင္းစိန္သီးသန္႔မွ
လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။

၁၉ ၈၈ ဇူလိုင္ ၂၅ တြင္ ေတာင္ဥကၠလာႏွင့္ မတ္အေရးအခင္း၊ ဇြန္အေရးအခင္းတြင္း
ဦေဆာင္လႈပ္ရွားခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားစုုေပါင္းကာ “ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား
ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈ အစည္းအရုုံး (မကဒ)” ကို ဖြဲ႔စည္းရာတြင္လည္း ဥကၠဌအျဖစ္
တာ၀န္ယူခဲ့သည္။

ဒုုတိယအၾကိမ္ ၾသဂုုတ္လ ၆ ရက္တြင္ ထပ္မံအဖမ္းခံရျပီး ၾသဂုုတ္ ၂၅ တြင္
ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။
၈ေလးလုုံး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံကာလအတြင္း မကဒ ဥကၠဌအျဖစ္၎၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ
ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မီတီ (မကသဖ) တြင္လည္း ဥကၠဌအျဖစ္၎
တာ၀န္ယူလႈပ္ရွားခဲ့သည္။၁၉ ၈၈ ႏို၀င္ဘာတြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာရန္ ၾကိဳးစားစဥ္
တတိယအၾကိမ္ အဖမ္းခံရျပီး ၃ ပတ္ ၾကာျမင့္ကာ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။
ဒီမိုကေရစီေရး ဆက္လက္လႈပ္ရွားစဥ္ ၁၉ ၈၉ ၾသဂုုတ္လတြင္ စတုုတၳအၾကိမ္ေျမာက္
အဖမ္းခံရကာ ေထာင္ ၈ ႏွစ္ က်ျပီး သရက္ေထာင္မွ ၁၉၉ ၅ ႏို၀င္ဘာလတြင္
ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။

၁၉ ၉ ၆ ဒီဇင္ဘာတြင္ ပဥၥမအၾကိမ္ အဖမ္းခံရျပီး ၃ လခန္႔ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ ၂၆ တြင္

အထိန္းသိမ္းခံေနခဲ့ရသည္။ ၁၉ ၉ ၉ စက္တင္ဘာတြင္ ၉ ေလးလုုံး အၾကိဳအျဖစ္ ဆ႒မအၾကိမ္
အဖမ္းခံရကာ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ (၂၆) တြင္ ၂ လ ခန္႔ ၾကာခဲ့ျပန္သည္။
၈၈ မ်ဳိးဆက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား
၂၀၀၄ ခုုႏွစ္ ေနာင္းပိုင္းတြင္ ေထာင္တြင္းေရာက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား အားလုုံး
နီးပါးျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လညေသာအခါ ဒီမိုကေရစီေရး ထိထိေရာက္ေရာက္ စုုစုစည္းစည္း
လုုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဗကသ၊ မကသ၊ ရကသ၊ တကသ၊ လူ႔ေဘာင္သစ္ အားလုုံးကို

တစုုတစည္းတည္း စုုစည္းျပီး ၈၈ မ်ဳးိဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ လႈပ္ရွားခဲ့သည္။
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

92

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

၂၀၀၆ စက္တင္ဘာတြင္ သတၱမအၾကိမ္အျဖစ္ SB ဌာနခ်ဳပ္ ေအာင္သေျပတြင္ ၄ လခန္႔
အထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္။
အဌမအၾကိမ္ အျဖစ္ ၂၀၀၇ ၾသဂုုတ္လတြင္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား
အားလုုံးနီးပါး အဖမ္းခံရကာ ေထာင္ဒဏ္ ၆၅ ႏွစ္ က်ခံခဲ့ရျပီး၊ ၅ ႏွစ္နီးပါးအၾကာ ၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီလ
၁၃ ရက္တြင္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။

ထိုသို႔လြတ္ေျမာက္လာခ်ိန္မွ စ၍ ယေန႔တိုင္ ၈၈မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္

ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း ဟူေသာအမည္ျဖင့္ ျပည္တြင္း ျမန္မာျပည္အႏွံ လွည့္လည္၍ မိမိတို႔
လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေၾကာင္း လိုက္လံေဟာေျပာေဆြးေႏြးျခင္း၊ ျပည္ပသို႔ လိုက္လံေဆြးေႏြး
ေတြ႔ဆုံျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္လ်က္ရွိသည္။

(ဓာတ္ပုံ – (ကိုပန္းသီး) ဇြန္ ၂၈၊ ဆန္ဖရန္ေလဆိပ္၊ ကိုမင္းေဇယ်ကို ၾကိဳဆိုေနသူမ်ား၊ ညေန ၅
နာရီခြဲတြင္ ေရာက္ရမည့္ ခရီးစဥ္ မေမ်ာ္လင့္ပဲ ၾကန္႔ၾကာခဲ့ရာ ည ၉ နာရီမွာ

ေလယာဥ္ဆိုက္ေသာ္လည္း မိတ္ေဆြမ်ားက ေစာင့္ဆုိင္းျပိး ၾကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္)

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

93

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ျပဳံးခ်ဳိ (ခ) ေဌး၀င္းေအာင္
အတြင္ေရးမွဴး၊ လူ႔အခြင့္အေရးဌာန၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း
ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း၊ ဇူလိုင္ ၂၊ ၂၀၁၃ MOEMAKA
၁၉ ၈၈ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈတြင္ ဘူမိေဗဒ၊ မဟာသိပၺံတန္း တက္ေရာက္ရင္း
ဦးေဆာင္ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ ဖြဲ႔စည္းျပီး ဒုုဥကၠဌ
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး ဗကသမ်ားအဖြဲ႔
ဒုုတိယအၾကိမ္ ဖြဲ႔စည္းျပီး တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သည္။

၁၉ ၈၉ ဇူလိုင္လတြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရျပီး၊ ၁၉ ၉၁ တြင္ ေထာင္ဒါဏ္ ၇ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံရသည္။
၁၉ ၉၅ တြင္ အင္းစိန္ေထာင္တြင္းအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊

မဂၢဇင္းထုုတ္ေ၀ျခင္းမ်ားအတြက္ ေနာက္တၾကိမ္ ေထာင္ ၇ ႏွစ္ ခ်ခံရသည္။
သာယာ၀တီေထာင္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ခံခဲ့ရျပီးေနာက္ ၂၀၀၃ ႏို၀င္ဘာလတြင္ အင္းစိန္ေထာင္မွ
ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ျပန္လည္စုစည္းျပီး ၂၀၀၅ ခုုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ၈၈

မ်ဳးိဆက္ေက်ာင္းသားမ်ာ အျဖစ္ ျပန္လည္စုစည္း လႈပ္ရွားခဲ့ျပီး အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊
ဒီမိုကေရစီရရွိေရးအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
၂၀၀၆ စက္တင္ဘာလတြင္ ေခတၱထိန္းသိမ္းခံရသည္။ ၂၀၀၇ ၾသဂုုတ္လတြင္ ထပ္မံဖမ္းဆီးခံရျပီး
ေထာင္ဒဏ္ ၆၅ ႏွစ္ ၆ လ ခ်မွတ္ခံရသည္။ မအူပင္ေထာင္မွ ေကာ့ေသာင္းေထာင္သို႔
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

94

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ေျပာင္းေရႊ႔ခံရျပီး ေနာက္ ၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီလတြင္ အျခားလုုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူ
ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသည္။
ယခုုအခ်ိန္တြင္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အတြင္းေရးမွဴး၊
လူ႔အခြင့္အေရးဌာနတြင္ ဆက္လက္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

95

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

အံ့ဘြယ္ေက်ာ္
သတင္းနဲ႔ ျပန္ၾကားေရး၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း
ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း၊ ဇူလိုင္ ၃၊ ၂၀၁၃ MOEMAKA
မိသားစုု ဘ၀
၁၉၆၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ၊ ၂၇ ရက္ တြင္ အဖ ဦးေက်ာ္ေဆြ (စာေရးဆရာ မင္းေက်ာ္)၊ အမိ
ေဒၚတင္တင္၀င္းတို႔မွ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၌ ဖြားျမင္သည္။ ညီ အစ္ကို ေမာင္ ႏွမ အရင္း မရွိ။

ငယ္စဥ္က ရန္ကင္း၊ အမက (၁၂) ေက်ာင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ အထက (၂) ကမာရြတ္
ေက်ာင္းတြင္လည္းေကာင္း ပညာဆည္းပူးခဲ့ၿပီး ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ အထက္တန္းေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။
၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္(လိႈင္နယ္ေျမ) ၌ ျမန္မာစာအဓိကျဖင့္ ဆက္လက္ပညာ
ဆည္းပူးခဲ့ၿပီး ၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္(ပင္မ)သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ေက်ာင္းတက္ရင္း
ရႈမ၀၊ မိုးေ၀၊ စႏၵာ၊ ခ်ယ္ရီ စသည့္ မဂၢဇင္းတို႔တြင္ ၀တၳဳတို၊ ၀တၳဳရွည္ႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ား
ေရးသားခဲ့သည္။
ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ်ား
ျမန္မာစာ စတုတၳႏွစ္ ။ (၁၉၈၈) မတ္လ ဖုန္းေမာ္အေရးအခင္းတြင္ ေရွ႕တန္းမွပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ၁၉၈၈
မတ္လ ၁၇ ရက္၌ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အတြင္း ဆႏၵျပမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရသည္။ ပုဒ္မ
၁၀(က)ျဖင့္ ရန္ကုန္အင္းစိန္(သီးသန္႔) ေထာင္တြင္ ၄ လခန္႔ ေနခဲ့ရၿပီး ၁၉၈၈ ဇူလိုင္ ၇ ရက္တြင္
ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္သည္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

96

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ မင္းေဇယ်၊ ေဌးၾကြယ္ စသူတို႔ႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ
ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈ အစည္းအရံုး (မကဒ) ကို တည္ေထာင္သူတစ္ဦး
ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၈ေလးလံုး(၈၊ ၈၊ ၈၈) အေရးအခင္းကို ကိုကိုႀကီး၊ မိုးသီးဇြန္တို႔ႏွင့္အတူ
စတင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ၿပီး ၈ေလးလံုး ကာလတစ္ေလွ်ာက္တြင္ (မကဒ)အဖဲြ႕မွ
တက္တက္ၾကြၾကြပါ၀င္ခဲ့သည္။
၁၉၈၈၊ စက္တင္ဘာ ၁၈၊ စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းခံရၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး၏
ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းစစ္ေမးျခင္း ၂ ႀကိမ္ခံခဲ့ရသည္။
၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ စတုတၳႏွစ္(ျမန္မာစာ) ကို ဆက္လက္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။
၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္ ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏိုဘယ္ဆု ရရွိျခင္းကို
ေထာက္ခံႀကိဳဆိုၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားဆႏၵျပရာတြင္ ေနာက္ကြယ္မွ ႀကိဳးကိုင္သူအျဖစ္ ပုဒ္မ – ၅ည

ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး အင္းစိန္ေထာင္၊ သာယာ၀တီေထာင္တို႔တြင္ ၉ ႏွစ္ၾကာ
ေနထိုင္ခဲ့ရသည္။
၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ ေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီး AV Media တြင္ Researcher အျဖစ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး
၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ စာအုပ္ထုတ္ေ၀ေရး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။
၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား လႈပ္ရွားမႈ
၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ေထာင္အသီးသီးမွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ၾကေသာ မင္းကိုႏိုင္၊ ကိုကိုႀကီး၊
မင္းေဇယ်၊ ေဌးၾကြယ္၊ ဂ်င္မီ၊ ျပံဳးခ်ဳိ စသူတို႔ႏွင့္အတူ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖဲြ႕ကို
ဖဲြ႕စည္းၿပီး စစ္အစိုးရဆန္႔က်င္ေရးကို စဥ္ဆက္မျပတ္ႀကိဳးစားလႈပ္ရွားခဲ့သည္။

၂၀၀၇ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္တြင္ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုး ထပ္မံဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး
ေထာင္ဒဏ္ ၆၅ ႏွစ္ခ်မွတ္ျခင္း ခံရသည္။ ေထာင္ဒဏ္ျဖင့္ အင္းစိန္ေထာင္၊ ကသာေထာင္တို႔တြင္
၄ ႏွစ္ခဲြၾကာ ေနထိုင္ခဲ့ရသည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါလ ၁၃ ရက္တြင္ ကသာေထာင္မွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ ခဲ့ၿပီးေနာက္
၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေရးကိုဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေနသည္မွာ
ယေန႔အထိျဖစ္သည္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

97

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ကုိေအာင္ထြန္း ဒါမွမဟုတ္ အပြားေလး (ေခၚ) ကိုခ်ိတ္ၾကီး
ဇာဂနာ၊ ဇူလိုင္ ၃၊ ၂၀၁၃ (သူ႔ေဖစ့္ဘြတ္က ယူပါတယ္)
ဘာျဖစ္ခ်င္လဲ အကုန္ျဖစ္တယ္။ ဘာလုပ္ခ်င္လဲ အကုန္ျဖစ္တယ္ ။ ဘယ္သြားခ်င္လဲ

ျဖစ္တာပဲ။ ၿပီးေတာ႔မွ တလြဲလုပ္တာ ကိုေအာင္ထြန္း။ ရွားရွားပါးပါး NLDထဲမွာ စိတ္အခ်ရဆံုး

အစ္စၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ တတ္ၾကြသူ NLD သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္က ေန၀င္လာျပီး ဗဟိုမွာေရာ
တုိင္းမွာေရာ

ကုလားေလး

ေအာင္ထြန္းလို႔

သတင္းေမႊးေလသူ

ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္တဲ႔

က်ိဳက္မေရာ ဦးျမင္႔သိန္းက စိတ္ခ်လက္ခ် ကၽြန္ေတာ္႔ လက္ထဲ အပ္ေပးခဲ႔တဲ႔ သစၥာရွိ ႏွဳတ္လံုသူ ။
ေမ႔ေလွ်ာ႔ခံ ႏိုင္ငံေရး တက္ၾကြသူ ။ ကိုေအာင္ထြန္း (ဒါမွမဟုတ္) အပြားေလး (ေခၚ) ကိုခ်ိတ္ႀကီး ။

သူက မြတ္စၥလင္ဆိုလို႔ တခ်ိဳ႕က ကုလားေလးလို႔ ေခၚတယ္ ထင္ရဲ႕။ အမွန္က အပြားေလး
။ သူ႔မွာ လက္ပြားေလးပါလို႔။ အပြားေလးလုိ႔ ေခၚတာ ။ လက္ပြားပါတဲ႔ လူမ်ား လက္သြက္
ေျခသြက္ရွိတယ္ လို႕ေျပာတတ္ၾကပါတယ္။ ႏွိပ္ရင္လဲ လက္ေပါက္တယ္လို႔ ဆိုၾကျပန္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္႔ အျမင္ အရေတာ႔ ႏွစ္ခုလံုး မွန္ပါတယ္။ တစ္ခုပဲပိုတာပါ ။ လြဲတာ တစ္ခုပါပဲ။
အင္းစိန္ေထာင္ထဲမွာ
သံဃာေတာ္မ်ားရဲ႕
ေထာင္ထဲကို
အမ်ားစုက

ေထာင္၀န္ဒါမီယာ

အေရးေတာ္ပံုကာလ

ေရာက္သြားခ်ိန္မွာေပါ့။သူက

NLDေတြပါပဲ။

သူကဗိုလ္မွဴးၾကီးေဟာင္း။
သူၾကည့္မရ။ေထာင္မွာ

ရွားရွားပါပါး

လူေျဖာင့္စိတ္တို၊

ေထာင္စကား

နဲ့

လို႔ေခၚတဲ႔ ငါးေစာင္တိုက္ဆိုတာ

၂၀၀ရခုႏွစ္

ရွိပါတယ္။

စက္တင္ဘာလကုန္မွာကြ်န္ေတာ္

ငါးေဆာင္တိုက္ထဲေရာက္ႏွင့္ေနပါျပီ။

အဲဒီမွာ

တန့္ဆည္အမတ္

ဦးေက်ာ္ဆန္းနဲ့လဲဆံုရပါတယ္။

တလာစီတယ္

ဆိုတာရိွပါတယ္။အခန္းထဲ၀င္ျပီး

ေထာင္အာဏာပိုင္မွန္သမွ်

တစ္ေယာက္ကိုမွ

ရွာေဖြေရးလုပ္တာပါ။ ေထာင္ဥပေဒ နဲ့ မလြတ္ကင္းတဲ့ပစၥည္းရိွမရိွ ၀င္ရွာတာေပါ့။

ဦးေက်ာ္ဆန္း အခန္းလဲေရာက္ေရာ ဘာမေျပာညာမေျပာ ဘိုးေတာ္ၾကီးက ပုဆိုးကြင္းလံုးပံု

ခြ်တ္ခ်လိုက္ျပီး ကိုင္း ၾကိဳက္သေလာက္သာ ရွာၾကစမ္း။ ေဟာဒီ ဖင္ၾကားထဲမွာပါ လာရွာၾက ဆိုျပီး
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

98

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

သူ ့တင္ပါးပုတ္ျပလိုက္ပါေသးရဲ့။ ဒါေၾကာင့္လဲ ေထာင္၀န္ထမ္းေတြအားလံုးက ဦးေက်ာ္ဆန္း
ဆိုလန္႔ ၾကပါတယ္။
အဲဒီ ဦးေက်ာ္ဆန္း လန့္တာ ကိုေအာင္ထြန္းတစ္ေယာက္ပဲ ရိွပါတယ္။ကိုေအာင္ထြန္းက
ဦးေက်ာ္ ဆန္း ကို သိတ္သေဘာက်တာ။ အဘအဘ နဲ .အနားကကို မခြာဖူး။ ဦးေက်ာ္ဆန္းဘာပဲ
လုပ္ခ်င္

လုပ္ခ်င္

အနားမွာ

ကိုေအာင္ထြန္းအဆင္သင့္

ရိွရိွေနတတ္ပါတယ္။

ျပီးေတာ႔

သူကေျပာေသးရဲ႕ ဒီလို ကိုယ္က်ိဳးစြန္႕ျပီး တိုင္းျပည္အတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးေနတဲ႔ အဘတို႔ကို
ကၽြန္ေတာ္တို႔က ႏိုင္သေလာက္ ပံ႔ပိုးေပးရမယ္တဲ႔ ။ ဒါေၾကာင္႔ထင္ပါရဲ႕ ။ ကိုေအာင္ထြန္းဟာ မနက္

မ်က္ႏွာသစ္ၿပီးတာနဲ႔ ဦးေက်ာ္ဆန္း အခန္းေရွ႕ေရာက္ေနေတာ႔တာပါပဲ။ အဘဦးေက်ာ္ဆန္းကလဲ
ေန႔လည္ ၁နာရီထိုးမွ အိပ္ယာထေလ႔ရွိတာပါ။ သူက အဘကို ေျခဆုတ္လက္နယ္ ျပဳေပးဖို႔

အခြင္႔ေစာင္႔ေနတာ။ တစ္ရက္ အဘဦးေက်ာ္ဆန္းက ဇာတ္ေက်ာ တတ္ေနတယ္ ေျပာတာနဲ႔ ။
ကိုေအာင္ထြန္းက ဘာမေျပာ ညာမဆို အဘဦးေက်ာ္ဆန္းကို ဆြဲၿပီး ႏွိပ္ေတာ႔တာပါပဲ။ အဘခမ်ာ

လည္ပင္းၾကီး ေစာင္းသြားရွာပါေတာ႔တယ္ ။ အဲ႔ဒီေန႔ကစလို႔ ဦးေက်ာ္ဆန္းက ကိုေအာင္ထြန္းကို
အေၾကာက္ၾကီးေၾကာက္သြားၿပီး သူ႔အခန္းကို ေအာင္ထြန္းမလာရလို႔ အမိန္႔ထုတ္ခဲ႔ရပါေတာ႔တယ္။
ကံအားေလွ်ာ္စြာ ကိုေအာင္ထြန္းကလည္း လြတ္သြားေတာ႔ သူတို႔ျပန္မဆံုခဲ႔ၾကေတာ႔ပါဘူး။ အခု
အဘဦးေက်ာ္ဆန္းလည္း ဆံုးပါးခဲ႔ေလျပီ။

၁၉၉၀မွာ ကိုေအာင္ထြန္း NLD ပါတီထဲ ၀င္ခဲ႔ပါတယ္။ အဲ႔ဒီတုန္းက သူ႔အသက္ ၁၈
ႏွစ္ေတာင္ မျပည္႔ေသးပါဘူး ။ ေရြးေကာက္ပြဲကလည္း လုပ္ခါနီး NLDမွာလည္း တက္ၾကြတဲ႔
လူငယ္ေတြ စုေဆာင္းခ်ိန္ဆိုေတာ႔ ေအာင္ထြန္းတစ္ေယာက္ ခုန္ေပါက္လို႔ ၀င္ေရာက္သြားတဲ႔အခါ
သူ႔အေဖက

အၾကီးအက်ယ္တားခဲ႔ပါေသးတယ္။

သူ႔အေဖက

ရိုးရိုးေအးေအး

ျပီးေတာ႔

သိပ္ေၾကာက္တတ္တာ။ ႏိုင္ငံေရးဆိုေတာ႔ ပိုဆိုးတာေပါ႔။ အထူးသျဖင္႔ ျမန္မာ ျပည္မွာ အေဖတို႔
အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ေတြဟာ ။ လူအျမင္ကတ္ေအာင္ လက္ယားလက္ယားလုပ္မေနသင္႔ဘူးလို႔ ။
ကိုေအာင္ထြန္းကို
တားမရခဲ႔ပါဘူး။

သူ႔အေဖက

မၾကာမၾကာ

ဖင္ေပါ႔တဲ႔အတြက္လဲ

လူငယ္ေတြကၾကိဳက္တယ္။

ဆံုးမေလ႔ရွိပါတယ္။

လူၾကီးေတြကလဲ

သူ႔ရဲ႕အေရးႀကီးဆံုး

ကိုေအာင္ထြန္းကေတာ႔

ၾကိဳက္တယ္

လကၡဏာကေတာ႔

ရဲတင္းလို႔လဲ

ေနရာမရူးတာပါပဲ။

ဘယ္ေနရာမွာထားထား ေနတယ္။ ေရွ႕မထြက္ရလဲ ျဖစ္တယ္။ ထုိင္ခံုတစ္လံုးကို သူ႔ယံုၾကည္မွဳနဲ႔
ဘယ္ေတာ႔မွ အလဲ အထပ္မလုပ္တဲ႔သူပါ။

NLDမွန္သမွ် ေထာင္ထဲ ပို႔ေနခ်ိန္မွာ ေရႊဂံုတိုင္ ရံုးက ေျခာက္ကပ္လို႔ေနေပါ႔။ ဘယ္သူမွ
အ၀င္အထြက္ မလုပ္ရဲၾကဘူး။ ေထာက္လွမ္းေရးကလည္း မ်က္ေျခမျပတ္ ေစာင္႔ၾကည္႔လို႔ရယ္။
ဒါေပမဲ႔ ပါတီတစ္ခုဟာ ပါတီအလုပ္ကိုေတာ႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ေနရမွာပါပဲေလ။ ဒီေတာ႔ NLD

ျပန္ၾကားေရး က သတင္းေတြ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြ ကို စက္နဲ႔ လွည္႔ထုတ္ေန ရတာေပါ႔။ ပံုႏွိပ္ဖို႔က
မျဖစ္ဘူးေလ ။ ဘယ္ပံုႏွိပ္စက္ကမွလည္း ရိုက္မေပးပါဘူး။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

99

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ကိုေအာင္ထြန္းက

ရန္ကုန္ျမိဳ႕

(၃၂)လမ္းမွာ

စကၠဴအေရာင္းအ၀ယ္

လုပ္ဖူးတယ္။

စာကူးစက္လဲ လွည္႔ဖူးတယ္ဆိုေတာ႔ ။ ဦးထြန္းျမင္႔က သူ႔ကိုေခၚျပီး NLD ျပန္ၾကားေရးမွာ
လုပ္ခိုင္းခဲ႔ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ တစ္ခုေလာက္ျဖတ္ျပီးေျပာခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တုိင္းျပည္မွာ
အဲ႔ဒီအခ်ိန္ေတြတုန္းက

လက္ကမ္းစာေစာင္

တစ္ရြက္နဲ႔

ေထာင္၇ႏွစ္

ခ်ေနခ်ိန္ေပါ႔။

ပံုႏွိပ္ဥပေဒဆိုတာ လို သလို သံုးေနခ်ိန္ေပါ႔။ NLD ရံုးက ထြက္လာတာနဲ႔ ကိုေအာင္ထြန္းကို
ေထာက္လွမ္းေရးက
ပါမလာပါဘူး။

ဖမ္းစစ္ေတာ႔

ၾကာေတာ႔

တာပါပဲ။

စစ္တိုင္းလဲ

ေထာက္လွမ္းေရးေတာင္

ဘာသြားလုပ္လုပ္ေနတာလဲလို႔

ဘာစာရြက္မွ

သူ႔ကိုယ္ေပၚမွာ

စိတ္ညစ္လာတယ္။

ေမးရတဲ႔အထိေအာင္ပါပဲ။

သူကလဲ

လူၾကီးေတြ

မင္းအဲ႔ဒီရံုးမွာ

ပ်င္းမွစုိးလို႔

စကားသြားေျပာရင္း ထမင္းဟင္းခ်က္ေကၽြးတာပါလို႔ ေျဖခဲ႔တာခ်ည္းပါပဲ။
တကယ္ေတာ႔

လူၾကီးေတြ

ေျပာသမွ်၊

ခုိင္းသမွ်၊

အလြတ္က်က္ျပီး

အိမ္ကိုျပန္

သဃၤန္းကၽြန္းက သူ႔လူေတြကို ျပန္ေျပာျပီး ညတြင္းခ်င္းစာစီၾကတာပါ။ အဲ႔ဒီတုန္းက ကြန္ပ်ဴတာ
စာစီတာလည္းမရွိေသးေတာ႔ ဖေယာင္းစကၠဴေပၚ လက္ေရးနဲ႔ေရးျပီး စာကူးစက္နဲ႔ လွဲ႔ရတာေပါ႔။
တစ္ခါတစ္ေလ

လက္ႏွိပ္စက္နဲ႔

ေတာ္ေတာ္စြန္႔စားရတာပါ။
NLDကစာေတြ

ရိုက္ျပီး

ထုတ္ရတာလဲ

ရန္ကုန္ကေန

အထုတ္လိုက္

ရွိခဲ႔ပါတယ္။

လြိဳင္ေကာ္ကိုသြားတဲ႔

ဖမ္းခံထိျပီးသြားေတာ႔

နယ္ကိုပို႔ေတာ႔လဲ

ခရီးသည္တင္ကားေပၚမွာ

ဘယ္သူမွ

လိုင္းကားေပၚအ

တင္မခံ

ေတာ႔ပါဘူး။ ဒီေတာ႔ ကိုေအာင္ထြန္းတို႔ေတြ အၾကံ အဖန္လုပ္ရတာေပါ႔။
ကုန္ကားေတြနဲ႔ပို႔ရသလို

အထည္ထုတ္ေတြ

ပိတ္စေတြထဲ

လိပ္ပို႔ရတက္ပါတယ္။

တေျဖးေျဖးနဲ႔ ကိုေအာင္ထြန္းရဲ႔ ကြန္ယပ္က က်ယ္လာပါတယ္။ ယုဇနပလာဇာ ၊ မဂၤလာေစ်းတို႔ထိ
သူ

ႏွံ႕စပ္သြားပါေတာ႔တယ္။

ကားဂိတ္

၊ေလွဆိပ္

၊လွည္းဆိပ္

ေတြလဲ

သူမေရာက္ဖူးတာ

မရွိသေလာက္ပါပဲ။ ပိုျပီးေကာင္းသြားတာက သူ႔ရဲ႔ ဗန္းျပအလုပ္ပါပဲ။ နယ္ျမိဳ႔ေတြကို စာရြက္ေတြ
ကဒ္ျပားေတြ

ပို႔တဲ႔

အလုပ္ပါ။

တဖက္တလမ္းကလဲ

မိသားစု၀င္ေငြရ

ပါတီရဲ႕တာ၀န္လဲ

ထမ္းေဆာင္ျပီးသားျဖစ္ဆိုေတာ႔ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးရွိတာေပါ႔ေလ။
ၾကာလာေတာ့ သူ ့အေဖက မျဖစ္ေခ်ေတာ့ဖူး ငါ ့သားေျချငိမ္ေအာင္ လုပ္မွဆိုျပိး
အိမ္ေထာင္ခ်ေပးလိုက္ပါေလေရာ။ကိုေအာင္ထြန္းတို့ကေတာ့

ပိုျပီးေတာင္ေျခရွုတ္

လာေသး။

သူ့မိန္းမ ကိုပါ နိုင္င့ေရး နယ္ထဲဆဲြထည့္ သြားပါေလေရာ။သူ့မိန္းမခမ်ာ ဆာရီ တဖားဖား နဲ့
စာပို့သမားလုပ္ခဲ့ရပါတယ္။
ကြယ္လြန္သြားျပီျဖစ္တဲ့ က်ိဳက္မေရာ က လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စာလွယ္ ဦးျမင္႔သိန္းဆိုရင္
ကိုေအာင္ထြန္းကို

အသည္းစြဲေပါ႔

ကိုေအာင္ထြန္းလက္ထဲသာ
အပြားေလးဘက္ကေန

ထည္႔ေပးလိုက္

အျမဲ

ပါတီရဲ႕

အာမခံသူပါ။

အေရးၾကီး

လိုတဲ႔

လွ်ိဳ၀ွက္စာဆိုလို႔ကေတာ႔

ေနရာေရာက္ကိုေရာက္ေစရမယ္လို႔

သည္ေတာ႕႔လဲ

NLD

ျပန္ၾကားေရးမွာ

ကိုေအာင္ထြန္းဟာ သူ႔လက္သူ႔ေျခ ျဖစ္လာေတာ႔တာေပါ႔။ ေထာက္လွမ္းေရးကလဲ သူ႔ကိုတစ္ခါမွ
မ်က္ေျခၿပတ္မခံခဲ႔ပါဘူး။ လစ္ရင္ လစ္သလို

ခဏခဏ ၀င္ဆြဲျပီးစစ္တာပါပဲ။ တစ္ခါမွေတာ႔

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

100

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

လက္ပူးလက္က် မမိခဲ႔ပါဘူး။ ဒါေပမဲ႔ ယုန္ေထာင္မမိ ေၾကာင္မိေပါ႔ေလ။ NLD လႊတ္ေတာ္
ေခၚယူေရးကိစၥမွာ တန္းအဖမ္းခံရေတာ႔တာပါပဲ။
၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွာ NLD က တစ္ႏိုင္ငံလံုး လႊတ္ေတာ္ေခၚဖို႔ ကိစၥ ေၾကျငာလိုက္ပါတယ္။
အစိုးရက

အငိုက္မိသြားတာေပါ႔

ဒီေတာ႔

စစ္အစိုးရရဲ႕

အက်င္႔အတိုင္း

ရွက္ရမ္းရမ္းျပီး

အကုန္ဖမ္းေတာ႔တာပါပဲ။ NLD ဆို တစ္ေယာက္မွ မက်န္ေစနဲ႔ ဆုိေတာ႔လည္း ကိုေအာင္ထြန္းပါ
သြားရွာပါေတာ႔တယ္။ ရဲမြန္မွာထားျပီး ထုလိုက္ေထာင္းလိုက္ ၊ စစ္လိုက္ နဲ႔ (၄)လေက်ာ္ၾကာ
သြားေတာ႔မွ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ႔ပါတယ္။
အျပင္ျပန္ေရာက္လာေတာ႔လည္း

ထံုးစံအတိုင္း

ျပန္ၾကားေရးပဲေပါ႔။

NLD

ရံုးကိုပဲ

ကိုေအာင္ထြန္းျပန္သြားခဲ႔ပါတယ္။

တစ္ခုထူးတာေလးရွိပါတယ္။

စစ္အစိုးရဟာ

လူအေတာ္

မ်ားမ်ားကို အေၾကာင္းမဲ႔ စည္းလြတ္၀ါးလြတ္ ဖမ္းျပီး။ ေကာင္းေကာင္း ဗ်င္းေလ႔ရွိ ပါတယ္။
သူတို႔သေဘာကေတာ႔ ေၾကာက္သြားေအာင္လုပ္တာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ေတြ႔ရ သေလာက္ကေတာ႔
လြတ္လာရင္ ပိုပိုမာလာၾကတယ္။ ငါးဖယ္ေတြေပါ႔ေလ။

အပြားေလးလဲ ပိုမာလာတယ္။ ေျခပိုသြက္လာတယ္။ သူ႔ကိုဖမ္းဖို႔ ေတာ္ေတာ္ရွာရတယ္။
လွစ္ခနဲ

လွစ္ခနဲပဲ။

လွစ္ခနဲေပ်ာက္ပဲ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔က

စာေပးခ်င္လို႔

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ေခၚလိုက္တယ္ဆိုရင္

အက်ယ္ခ်ဳပ္က

ဖ်က္ခနဲေပၚလာ

ျပန္လြတ္လာျပီး

နယ္ခရီးစဥ္

ထြက္မယ္ဆိုေတာ႔။ သူဟာ ေရွ႕ေျပးပဲ။ အန္တီသြားမဲ႔ လမ္းေၾကာင္း သူ႔ေျခရာေတြ ခ်ည္းပဲ။
ဒါေၾကာင္႔လဲ ဘူတာၾကီးအေရးခင္းမွာ သူအဖမ္းခံရတာေပါ႔။ အန္တီက အထက္ျမန္မာျပည္
ခရီးစဥ္ထြက္ဖို႔

ရထားလတ္မွတ္၀ယ္ျပီး

ရန္ကုန္ဘူတာၾကီးကိုဆင္းတယ္။

အန္တီ

စီးရမဲ႔

ရထားစၾကၤံက ပလတ္ေဖာင္း နံပါတ္ (၁) ဒါေပမဲ႔ အဲ႔ဒီေန႔က စၾကၤံနံပါတ္ (၂) (၃) (၄) (၅) ေတြကပဲ
ရထားထြက္တယ္။ ပလတ္ေဖာင္း နံပါတ္(၁)ကိုေတာ႔ ပိတ္ျပစ္တယ္။ ရထားလတ္မွတ္ေရာင္း
တုန္းက ေရာင္းျပီး ။ အခုရထားဘာေၾကာင္႔ မထြက္တာလဲ ဆိုေတာ႔ ေျဖမဲ႔လူမရွိပါဘူး။ အန္တီက

လည္း ရထားမထြက္ မခ်င္း ေစာင္႔မယ္ဆိုျပီး ဘူတာထဲက မထြက္ဘူး။ အေျခအေနေတြက
တင္းမာကုန္တယ္

တပ္ကလည္း

ေနရာယူထားတယ္။

NLDကလဲ

အန္တီ႔လုံျခံဳေရးမို႔

အျပည္႔ကာတယ္ ။ ဒီေနရာမွာ NLDက အတြင္းစည္း အျပင္စည္းဆိုျပီး ႏွစ္ထပ္ကာတယ္။

အတြင္းစည္းက အန္တီ႔ကို၀န္းရံထားတာ။ အျပင္စည္းကေတာ႔ ကင္းပုန္းပဲ။ ဘူတာေရွ႕ရပ္ထားတဲ႔
အန္တီတိ႔ု ကားသံုးစီးကို ကရိန္းနဲ႔မျပီး သယ္သြားဖုိ႔ လုပ္ေနၾကခ်ိန္ေပါ႔။
တကယ္႔တကယ္

သာသြားတာေပါ႔ေလ။

ထိပ္တိုက္ေဆာ္ၾကေတာ႔လဲ

ကိုေအာင္ထြန္းတို႔အားလံုး

လက္နက္

အဖမ္းခံရေတာ႔တာပါပဲ။

ရွိတဲ႔လူကပဲ

ေသနတ္ကိုင္ျပီး

သတၱိရွိသူေတြက ခဲတံခၽြန္စက္ေတာင္ မပါတဲ႔ ျပည္သူေတြကို ေစာင္႔ကန္ထုိးၾကိတ္ျပီး ကားေတြေပၚ
ပစ္တင္ ဖမ္းသြားတာကို ရန္ကုန္လူထုကေတာ႔ ၾကည္႔လို႔ေကာင္းေနၾကေလရဲ႕။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

101

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ဒီလိုနဲ႔ အင္းစိန္ေထာင္ေရာက္သြားခဲ႔ၾကျပန္ေပါ႔။ တစ္ပတ္တိတိ တိုက္ပိတ္ ထမင္းမေကၽြးပဲ။
ဒီအတိုင္းပစ္ထားခဲ႔တာပါ။

တစ္ခါ

တိုက္ခန္းထဲကေန

အျပင္ထုတ္ျပီး

စစ္ေၾကာတဲ႔

အခါမွာလဲတေနကုန္ မထိုင္ရပါဘူး။ အေျဖကိုမၾကိဳက္ရင္ ေစာင္႔ကန္ခံရပါေသးတယ္။ အခုထက္ထိ

ကိုေအာင္ထြန္းရဲ႕ ဘယ္ဘက္နံပါးမွာ အမာရြတ္ရွိေနပါေသးတယ္။ ေထာက္လွန္းေရးက ဗိုက္ကို
ေစာင္႔ကန္လိုက္လို႔ စာပြဲေစာင္းနဲ႔တုိက္မိျပီး စုတ္ျပဲသြားခဲ႔တာပါ။ ဘာေဆးမွလဲ မေပးပါဘူး။
ျဖစ္ခ်င္ေတာ႔

ကိုေအာင္ထြန္းကို

အဲ႔သလို

ကန္ခဲ႔တဲ႔

ေထာက္လွမ္းေရး

ဗုိလ္ၾကီးနဲ႔

ပုသိမ္ေထာင္မွ ဆံုခဲ႔ၾကပါေသးေရာ။ သူလဲ အက်ဥ္းသား၊ ကိုယ္လဲ အက်ဥ္းသား ကိုေအာင္ထြန္းက

တရားေတြက်တာ မက်တာ မသိပါဘူး။ ဒါေပမဲ႔ ထမင္းပန္ကန္ၾကီးကိုင္ျပီး အဲ႔ဒီလူထိုင္ငိုေနတဲ႔
ျမင္ကြင္းကိုေတာ႔ မေမ႔ႏိုင္ခဲ႔တာ အမွန္ပါ။ ဘာလို႔ငိုေနတာလဲလို႔ သြားေမးေတာ႔ မစားႏိုင္လို႔ ဒီလို
ဘ၀မ်ိဳးေရာက္တာ

ခံစားရခက္လြန္းလို႔တဲ႔။

ခင္ဗ်ားတို႔တုန္းက

ဒီလို

ကိုေအာင္ထြန္းရင္ထဲမွာေတာ႔

ထမင္းေတာင္

တပတ္တိတိပစ္ထားခဲ႔တာေလလို႔။

ဒါေပမဲ႔

ေျပာမိလိုက္ရဲ႕။

ကၽြန္ေတာ္႕ကုိ

ေျပာမထြက္ခဲ႔ပါဘူး။

မေကၽြးခဲ႔ပဲ။

ကိုေအာင္ထြန္းဆီမွာရွိေနတဲ႔

ငါးေျခာက္ကေလးနဲ႔ ေဆးဘဲဥေလးေတာင္ သြားေပးခဲ႔ပါေသးတယ္။
ဒုတိယအၾကိမ္ေထာင္ကလြတ္ေတာ႔လည္း

ကိုေအာင္ထြန္း

NLD

ျပန္သြားခဲ႔တာပါပဲ။

အိမ္ေထာင္က်ထားျပီး သားတစ္ေယာက္ သမီးတစ္ေယာက္ဆိုေတာ႔ စား၀တ္ေနေရးကလည္း
လိုလာတာေပါ႔။

ဒီေတာ႔

က်ပန္းအလုပ္ကေလးေတြလုပ္ရင္း

NLD

ျပန္ၾကားေရးမွာပဲ

ဆက္လုပ္ခဲ႔ပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ သူ႔ဘ၀ အမွတ္တရေတြက မ်ားလိုက္တာ။ စကၠဴဆိုင္မွာ၀င္လုပ္ရင္း
တစ္လေလာက္ၾကာေတာ႔
အဲ႔ဒီဆိုင္ပိုင္ရွင္

လူၾကီးနဲ႔

သူ႔ကို

NLD

NLD

ကမွန္းသိသြားလို႔

ပညာေရးကြန္ယက္ပြဲမွာ

အလုပ္က

ထုတ္ပစ္လိုက္ပါေရာ။

ေတြ႔ေတာ႔

ကိုေအာင္ထြန္းကို

မမွတ္မိရွာပါဘူး။ ဒါေပမဲ႔ အဲ႔ဒီစကၠဴဆိုင္ပိုင္ရွင္ၾကီးက အလွဴရွင္ၾကီးေလ။
စားေသာက္ဆိုင္မွာ ပန္ကန္ေဆး ၊ စားပြဲထိုးလဲ လုပ္ခဲ႔ပါေသးတယ္။ အဲ႔ဒီတုန္းကေတာ႔
အလုပ္ထုတ္မခံခဲ႔ရပါဘူး။

အလုပ္ျပဳတ္ခဲ႔ရျပန္ပါေရာ။
ဒီလိုနဲ႔

ဒါေပမဲ႔

ကိုေအာင္ထြန္း

ဆိုင္ရွင္ကို

တစ္ေယာက္

ႏွစ္လံုးထီေရာင္းမွဳနဲ႔

ပန္ရံလုပ္ရင္း

ရဲက

ဖမ္းသြားေတာ႔

လက္သမားလုပ္ရင္း

NLD

ျပန္ၾကားေရးအလုပ္ကိုပါ မပ်က္ကြက္ခဲ႔ရွာပါဘူး။ ျဖစ္ခ်င္ေတာ႔ ၂၀၀၇ ဓါတ္ဆီေစ်းတက္တဲ႔ကိစၥ ၊
ပခုကၠဴ

ကစတဲ႔

တစ္ေယာက္

သံဃာေတာ္အေရးအခင္းတို႔

မပါလိုက္ဘူးဆုိတာ

ဆက္တုိက္ျဖစ္ခဲ႔ပါတယ္။

ဘယ္ရွိပါ႔မလဲ

ကိုေအာင္ထြန္း

လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵျပတဲ႔

အထဲမွာလဲ

ပါလိုက္တာပဲ။ ဘုန္းၾကီးဆြမ္းကပ္ေတာ႔လဲ ထိပ္ဆံုးကပါတာပါပဲ။
ကၽြန္ေတာ႔မွာ

ေျပာင္းခ်ိတ္ေပးျပီး

ျခင္းေတာင္းဖုန္းတစ္လံုးရွိပါတယ္။

သူ႔ကိုေပးကိုင္ထားပါတယ္။

ျမင္းကို

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

အဲ႔ဒီဖုန္းကို

GSM

HAND

SET

နဲ႔

တပ္ေပးလိုက္သလိုေပါ႔ဗ်ာ။

102

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

တျမိဳ႕လံုးႏွံေနေအာင္ အပင္ပန္းခံႏိုင္မွဳကိုေတာ႔ အံအားသင္႔ပါတယ္။ သူ႕အကူအညီေၾကာင္႔လည္း
ဆရာေတာ္ေတြရဲ႕ ေမတၱာပို႔ဆုေတာင္းပြဲဟာ အရွိန္ေကာင္းခဲ႔တာပါ။
မင္းကိုႏိုင္ဖမ္းသြားျပီး ကိုထြန္းျမင္႔ေအာင္တို႔ ၊ ကိုစိုးထြန္းတို႔ လည္းပုန္းေနျပီ နီလာသိန္း ၊
ျဖဴျဖဴသင္း ၊ နီမိုလွိုင္တို႔လည္း ေရွာင္ေနၾကတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ တစ္ဦးတည္းေသာ ဆက္သားဟာ
ကိုေအာင္ထြန္းပါပဲ။ ဒီကစလို႔ သူ႔နံမည္လဲ ကိုခ်ိတ္ၾကီးလို႔ တြင္သြားတာပါ။
ကိုထြန္းျမင္႔ေအာင္တုိ႔က

ဘယ္ဘုန္းၾကီးနဲ႔

ခ်ိတ္ေပးပါဦးဆုိလဲ

သူေျပးခ်ိတ္တာပါပဲ။

နီလာသိန္းက ဆက္သြယ္ေရးေကာင္းေအာင္ ဖုန္းတစ္လံုးရွာေပးပါဦးဆိုလဲ သူပဲ ၊ မဂၢင္ဆရာေတာ္

ဦးဇင္း ပနားမားက တျခားဆရာေတာ္ေတြဆီ ခ်ိတ္ပါဦးဆိုလဲ သူပဲ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခ်င္းခ်င္း
ေနာက္ေျပာင္ေနၾက

စကားရွိပါတယ္။

ဘုန္းဘုန္းေတြနဲ႔

အဆင္ေျပဆံုး

ကိုေအာင္ထြန္းက

အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ဆိုေတာ႔ ဗုဒၶဘာသာနဲ႔ အစၥလာမ္ ညႊန္႔ေပါင္းတပ္ဖြဲ႔ေနသလားလိုေပါ႔။
ဆရာေတာ္ေတြ
ကိုေအာင္ထြန္း

ေမတၱာပို႔လမ္းေလွ်ာက္ေတာ႔လဲ

ဘုန္းၾကီးတပ္ကို

ေရွ႔ကေန

ေဒၚေအာင္ဆန္းဆုၾကည္

လမ္းေၾကာင္းရွာသူက

အိမ္ေရွ႔ကို

ေခၚသြားတာလဲ

ကိုေအာင္ထြန္းပါပဲ။ သူ႔ေၾကာင္႔ ဘုန္းၾကီးေတြ လမ္းပိုေလွ်ာက္ရလို႔ ၀ိုင္းဆူေတာ႔လဲ ရယ္က်ဲက်ဲနဲ႔
ျဖစ္ပါတယ္

အကိုရာ

ေရႊတိဂံုဘုရားေပၚက

ဟဲဟဲ

ဆင္းျပီးရင္

လူစုခဲြမယ္ေပါ့။ဆရာသမား

က

ဟဲဟဲနဲ႔

ျပီးသြားတာပါပဲ။

ကမၻာေအးဘုရား၊

ေရွ့ကေန

ၾကည္႔ေလ

ျပီးမွ

ဆူးေလ

လမ္းေၾကာင္းျပျပီး

မူလလမ္းေၾကာင္းက

ဘုရားမွာ

ၾကည့္ျမင္တိုင္

ေမတၱာပို့ျပီး

ကမ္းနားဖက္

ေခၚသြားပါေလေရာ။
အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ္ နဲ႔ကိုေက်ာ္သူ က ဒါ၇ိုက္တာ ကိုေအာင္မင္းသိ္မ္း ေဆးရံု

တက္ေနလို့ ေျမာက္ဒဂံု က ပင္လံုေဆး၇ံုကိုေရာက္ေနတာပါ။ ကိုေအာင္ေ၀းနဲ့ ကိုစိုးျမင့္ထိန္ က
ဘုန္းၾကီးေတြလမ္းေၾကာင္းလဲြသြားျပီိလို့

အေၾကာင္းၾကား

လာေတာ့မွ

ကြ်န္ေတာ္

တို့မေနသာေတာ့ပဲ ေျမာက္ဒဂံုကေန ထြက္ခဲ့ရပါေရာ။သူ့ဆီဖုန္းလွမ္းဆက္ေတာ့ ဆရာသမားက
“ဟဲဟဲဟဲ

ျဖစ္ပါတယ္

အကိုရာ

ခု

လွည္းတန္းကေန

တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းအတိုင္း

ဘြားေတာ္အိမ္ေရွ့မွာ ေမတၱာသြားပို့မလို့ပါ ” တဲ့။
သူကေတာ့

ေအးေအး

ပဲ၊ကၽြန္ေတာ္က

ေတာ္

ေတာ္

ပူသြားတယ္။

အေမရိကန္

သံရံုးေရွ့မွာလဲ အေစာင့္ေတြက မနည္းမေနာ၊အန္တီိအိမ္ေရွ့မွာလဲ တပ္ ခ် ထားတာ နည္း မွတ္လို႕။

ကိြဳင္ပူနိုင္တယ္ ဆိုျပီး တကၠသိုလ္ ရိပ္သာလမ္းအေရာက္ အငွားကား နဲ့ ဒုန္းစိုင္းရပါေတာ့တယ္။
မိုးေလးကလဲ

တဖဲြဖဲြ

နဲ့ဆိုေတာ့

ဘုန္းၾကီးေတြ

အေအးမိေတာ့မွာပဲလို့

စိုးရိမ္ရ

ကမၻာေအးဘုရားလမ္း တေလ်ာက္ အေအး၊ ေဖ်ာ္ရည္၊ ေဆး၊ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ငံုေဆး (VICKS)
ကပ္လွဴဖို႕

ေနရာ

ယူထားၾကတဲ့သူေတြကလဲ

မနည္း၊

အစီအစဥ္

ေတြေတာ့

လဲြကုန္ပါျပီ

ဆိုျပီးကၽြန္ေတာ္ က ဖုန္းေတြလိုက္ဆက္ရ ၊စာေရးဆရာ ကိုတင္သစ္ နဲ့အဖြဲ႔ က ေနရာ ခ်ထားေရး

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

103

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

တာ၀န္ယူထားေလေတာ့

အလွဴရွင္

ေတြကို

လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းသြားလို႔

ႏွင္းဆီကုန္း

ဘိုးဘြားရိပ္သာေရွ့ ေရႊ႕ေပးပါလို႔ အေၾကာင္းၾကားရျပန္တာေပါ့။
ဆရာသမား ကိုခ်ိတ္ၾကီး က ေတာ့ အန္တီ အိမ္ေရွ့က အတားေတြ အဆီးေတြ ကို ဖယ္ျပီး
ဆရာေတာ္

သံဃာေတာ္

ငိုပဲြဆင္ေပါ့။

သမိုင္း၀င္

ေတြကို

အန္တီကလဲဲျခံတ့ခါးဖြင့္ျပီး
ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း

တ့ခါး

အန္တီ

အိမ္ေရွ့ေရာက္ေအာင္

အတြင္းဖက္ကေန

ဓါတ္ပံုအျဖစ္

နဲ့

တရားထြက္နာလိုက္ေတာ့

ခ်က္ခ်င္း

အန္တီအိမ္ေရွ့ကေန

ေခၚသြားခဲ့ပါေတာ့တယ္။

ON

လူအုပ္ၾကီး

LINEေပၚတက္လာေတာ့တာပါပဲ။

ထြက္ခြာလာေတာ့မွ

ပဲ

ကြ်န္ေတာ္

နိုင္ပါေတာ့တယ္။ကိုခ်က္ၾကီးကေတာ့ ျဖစ္ပါတယ္ ျဖစ္ပါတယ္ နဲ့ ေပ်ာ္လို့ျပံဳးလို့။

သက္ျပင္းခ်

တန္းစီျပီး အကုန္ဖမ္းေတာ့မွ သူ မေပ်ာ္ႏိုင္ေတာ့ဖူး။ သူ့မိန္းမ က ေန႔ေစ့လေစ့ နဲ႔ကိုး။
ကေလးေမြးဖို႕
သူ့မ်က္ႏွာ

ေန႔လား

ညလားပဲေလ။

မရႊင္လန္းရွာပါဖူး။

သူ့မိန္းမ

သူနဲ႔တူတူ

ကိုထားခဲ့ျပီးေထာင္ထဲ

NLDက

မဥမၼာ၊

ေရာက္လာေတာ့

ကိုသန္းထိုက္ေအာင္

တို႔ပါ

ပါလာပါတယ္။ ေထာင္ဘူးတံခါးၾကီးမွာ ကြ်န္ေတာ္ နဲ့ ဆံုေတာ့ မ်က္ႏွာေလး ပ်က္တက္တက္ နဲ႔
ေဆာ္ ျပီထင္တယ္ အကိုေရ တဲ့။
ဒါေပမဲ႔

သူထင္သလို

ျဖစ္မလာပါဖူး။

တစ္လခဲြေလာက္

အၾကာမွာ

ျပန္လြတ္လာပါေတာ့တယ္။ သူနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ လြတ္လာၾကေလေတာ့ တူတူရာ
စုတတ္ၾကတဲ႔

သဘာ၀

အတိုင္း

ေထာင္၀င္စာေပးပို႔ေရးအပိုင္းမွာ

ေပါင္းမိၾကေတာ့တယ္။

အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္ ကလဲ သီးေလးသီး အဖဲြ႔ကို ေမွ်ာ္စင္ကၽြန္းမွာ က ျပဖို့ စီစဥ္ေနခ်ိန္ဆိုေတာ့
ကိုခ်ိတ္ၾကီးေရာက္လာတာ တအားတိုးခဲ့ပါတယ္။ ေမွ်ာ္စင္ကြ်န္းအျငိမ့္ကို DVB ကေန ျပဖို႕ေရာ
ခိုးကူးေတြနဲ႔

ေပါင္းျပီး

အျငိမ့္ေခြ

ျဖန့္ဖို႔အတြက္ေရာ

ကၽြန္ေတာ္

တို႔တူတူလုပ္ခဲ့ၾကတာေပါ့။

ရန္ကင္းမွာ၊ ေတာင္ဥကၠလာမွာ၊ သဃၤန္းကြ်န္းမွာ၊ သု၀ဏၰမွာ အေခြေတြ ျဖန္႕ျပီး ကူး။ ျပီးေတာ့
နယ္ပို႔။

ရန္ကုန္မွာေတာ့

ယုဇန

ပလာဇာ

ကိုပို႕၊

ဒီနည္းနဲ့

သီးေလးသီးကို

တစ္ႏိုင္ငံလံုးျပန္႔ေအာင္ျဖန့္ခဲ့ၾကတာပါ။
သီးေလးသီးေတြ

စင္ကာပူ၊

ထိုင္း၊

ကိုးရီးယား

ေရာက္ေတာ့လဲ

သူတို႔

အျငိမ့္ေတြ

ကြ်န္ေတာ့္ဆိပို႔ေပးတာပါပဲ။ ဒီအေခြေတြကို ျပန္ပြားဖို႔ နဲ႔ ျဖန္႔ဖို႔ကေတာ့ ကိုခ်ိတ္ၾကီးတာ၀န္ေပါ့။
ေထာင္ထဲကို ေထာင္၀င္စာပို႔ဖို႕ကလဲ သူ ပဲ ဦးေဆာင္ရတာ။ မဥမၼာက ဒိုင္ခံခ်က္၊ ကိုခ်ိတ္ၾကီးက
ေထာင္ကိုစားစရာ ၀တ္စရာ ဖတ္စရာေတြ တစ္ပတ္ မွာေလးေခါက္ ပို့ရပါတယ္။ ဒီၾကားထဲ NLDက
တီရွပ္ ေတြ တံဆိပ္ရိုက္ပါဆိုလဲ သူပဲ။ Vote No ဆိုတဲ႔ စတစ္ကာေတြ ဆိုင္းဘုတ္ေတြ လုပ္ပါဆိုလဲ

သူပဲ။ ကိုေအာင္ထြန္းတစ္ေယာက္ရွိ ေနတာဟာ လူတစ္ရာစာ အလုပ္လုပ္တာနဲ႔ ညီတယ္ ဆိုရင္
ပိုမယ္ မထင္ပါဖူး။ ဒီၾကားထဲ ေျခရာေဖ်ာက္ ပုန္းေနတဲ့ နီလာသိန္းတို႕ နီမိုလိွုင္တို႕ေတြဆီကို
စားစရာ ၀တ္စရာေတြပို႔ ေပးေတာ့လဲ သူပါပဲ။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

104

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

အကုသိုလ္ က ၀င္ခ်င္ေတာ့ သူတို႕NLDက ရဲေဇာ္ထိုက္ ဆိုတဲ့ လူငယ္ေလးက ေတာထဲက
ျပန္လာတယ္။ ရဲေဇာ္ထိုက္ဟာ မဲေဆာက္မွာ သင္တန္း သြားတက္တာပါ။ သူျပန္လာေတာ့
ေဖာက္ခြဲေရး ကိစၥေတြမွာ သံုးေလ့ရိွတဲ့ ဒီတိုေနတာ တစ္ခု ပါလာတယ္။ ဘာရယ္ မဟုတ္ဖူး။
တစ္ေယာက္နဲ႔

တစ္ေယာက္ေတြ႔ရင္

ငါ

ဗံုးနဲ႔

ထုလိုက္ရမလား

လို႔ေနာက္ေနၾကတာ။

ေထာင္စကားနဲ႔ဆိုရင္ ဘာမွ မျဖစ္ရင္ ဘာမွ မျဖစ္ဖူး ဆိုသလိုပါပဲ။ တစ္ေန႔ ရဲေဇာ္ထိုက္ကို ရဲက
ဖမ္းတဲ႔အခါ

သူ႔

လြယ္အိတ္ထဲမွာ

ဒီတိုေနတာ

ကို

တန္းေတြ႔

ေတာ့တာပါပဲ။

ဒီမွာတင္ ရဲေဇာ္ထိုက္ နဲ့ပတ္သက္တဲ့သူ အားလံုး ဆဲြေစ့ေတာ့တာေပါ့။
အဲဒီအထဲမွာ ကိုေအာင္ထြန္းလဲ ပါသြားပါေလေရာ။ သူ့ကိုဖမ္းတဲ့အခ်ိန္က ည ဖက္ၾကီး။
ကၽြန္ေတာ္ ေပးထားတဲ့ လက္ကိုင္ဖုန္းေလး နဲ့ သူက ေက်ာက္ပန္းေတာင္းကို လွမ္းခ်ိတ္ေနတုန္း
ျဗဳန္းဆို သူ့အိမ္ေရွ႕ ေထာက္လွမ္းေရးကားက ထိုးဆိုက္လာပါေလေရာ။ တစ္ခါထဲ လက္ကိုင္ဖုန္း
ကေလး ကို ေရေျမာင္းထဲ ပစ္ခ် လိုက္တာ သြားရွာျပီေပါ့၊ ပလံု။
ရဲေဇာ္ထိုက္နဲ႔အမွဳတဲြ ဆိုျပီး သူ႔ကိုသတင္းထိန္ခ်န္မွဳ နဲ႔ ေထာင္ေလးႏွစ္ ခ်လိုက္ပါတယ္။
နာဂစ္ ကိစၥ နဲ့ ကြ်န္ေတာ္ ေထာင္ထဲ ေရာက္သြားခ်ိန္မွာ သူက အိမ္ရွင္ျဖစ္ေနျပီ။ ေထာင္ထဲ
ေရာက္တာေတာင္

ဟိုအေဆာင္

ဒီအေဆာင္

ဟိုတိုက္

ဒိတိုက္

လွမ္းခ်ိတ္ေနေသးတယ္။

ရွားရွားပါးပါး ေထာင္ထဲမွာ ပုဇြန္ဟင္းစားရတာ ကိုခ်ိတ္ၾကီး အခ်ိတ္ေတာ္လို႔ပါ။ ေထာင္ေဆးရံုကို

လွမ္းခ်ိတ္ျပီး ေဆးရံုက ေစ်းကားနဲ့ ပုဇြန္ထုပ္ ႏွစ္ေကာင္မွာလိုက္တယ္။ ျပီးေတာ့မွ သူ့အခန္း နံရံ
နားကပ္ျပီး ေကာ္ပန္းကန္ ကို မီးစာ လုပ္လို့ ဟင္းအိုးတည္ပါေတာ့တယ္။ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သူ
ရိွေနခ်ိန္မွာ ဟင္းပူပူ စားရတာ အမွန္ပါပဲ။
ဒီကေန

မွ

သူ့ကို

ပုသိမ္ေထာင္ေရွ႕၊ကြ်န္ေတာ့္ကို

ျမစ္ၾကီးနားေထာင္

ေရႊ႔ဆိုေတာ့

တစ္ေယာက္ နဲ႔တစ္ေယာက္ မေတြ႔ၾကေတာ့ပါဘူး။၂၀၁၂ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးေန႔မွာ သူလြတ္လာ

ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ တို့ The art of freedom film festival က်င္းပရာ ေတာ္ ၀င္စင္တာကို
ေရာက္လာတယ္။
သူ႕ထံုးစံအတိုင္း

ျပီးေတာ့မွ

ကြ်န္ေတာ္

ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေဖာ္

နဲ႔အတူတူ

ကိုင္ဖက္ေတြနဲ႔

ေထာင္ေတြကို

ေလွ်ာက္ခ်ိတ္ေနေတာ့တာပါပဲ။

ေထာင္၀င္စာ

လိုက္ပို႔တဲ့အထဲ

သူလဲ

ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ သူတစ္ေယာက္ထဲ နဲ့ ေထာင္ သံုးေထာင္စာေလာက္ကို တာ၀န္ယူႏိုင္သူပါ။
အပင္ပန္းလဲခံႏိုင္ရွာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အသက္အရြယ္ကလဲ ရလာ ကေလးေလးေယာက္အေဖ လဲ
ျဖစ္လာေတာ့

သူဘ၀

ရပ္တည္ေရးအတြက္ကလဲ

ရိွေနေသးတာေပါ့။

NLDအေပၚမွာေတာ့

သစၥာၾကီးဆဲပါပဲ။ ဒီလိွဳင္းစာေစာင္ ျဖန္႔တဲ့အထဲမွာလဲ သူ ၀င္ပါပါေသးတယ္။
NLD

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ

လုပ္ေတာ့လဲ

စြပ္က်ယ္

တစ္ထည္တည္းနဲ႔

ရန္ကုန္တစ္ျမိဳ႕လံုးပတ္ေနတာပါ။ သူေနထိုင္ရာ သဃၤန္းကၽြန္းမွာ NLD အဖြဲ႕၀င္ေတြ အသစ္
ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ တဲ့အခါမွာေတာ့ သူ ပါမလာ ရွာေတာ့ပါဖူး။ သူ့ကိုယ္သူ လဲေျပာပါတယ္။
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

105

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ပညာတတ္သူေတြ အတြက္ အခ်ိန္အခါေကာင္းပါတဲ့။ သူကေတာ့ ခုံ ထမ္း ဆို ထမ္းပါ့မယ္
ေျမေပါက္ ဆိုေပါက္ပါ့မယ္ တဲ့။
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ၇န္ကုန္ျမိဳ့ထဲ ဟိုနားသည္နားမွာ စက္ဘီးေလး နင္းျပီး သူ့ကို ေတြ႔ေနရဆဲပါ။
သူ့သမီးေလး

လက္ကိုဆြဲလို႔

စာအုပ္ဆိုင္ေတြတစ္ဆိုင္၀င္

တစ္ဆိုင္ထြက္

စာေစာင္ေရာင္း

ေနတာကိုလဲ ေတြ႔ေတြ႕ေနရတတ္ပါတယ္။ သူ ထံုးစံကိုေတာ့မဖ်က္ပါဖူး။ လက္ပြားမွာ ဖုန္းခ်ိတ္ျပီး
(ေဟး ကိုမ်ိဳးၾကီး ေရႊစင္စၾကာၤနဲ့ စာေစာင္ သံုးရာပို႔လိုက္ျပီေနာ္။ ျမင္းျခံက ကိုလတ္တို႔ကို လဲ
လွမ္းခ်ိတ္လိုက္ဦး၊

ေက်ာက္ပန္းေတာင္းေတာ့

ကြ်န္ေတာ္

ခ်ိတ္ျပီးျပီ။

မိတၳီလာကေတာ့

ခ်ိတ္လို့မရေသးဖူး။ ေညာင္ေရႊက ကိုေအာင္စိုးဆီ လွမ္းခ်ိတ္လိုက္ဦးမယ္)လို႔ ခ်ိတ္ေနတုန္းပါပဲ။
ဇာဂနာ
ေမ ၁၇၊ ၂၀၁၃

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

106

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

အစိုးရ ရာဇသံကို အာခံေသာ UWSA တပ္ဖြဲ႔
တပ္လွန္႔ၿပီး

Tuesday, 02 July 2013 12:17 http://www.phophtawnews.org/

Written by အဲာပိုန္

အသင့္ျပင္ဆင္ေနျပီးျဖစ္ေသာ UWSA တပ္ဖြဲ႔မ်ား
ဆုတ္ခြာ ေပးရန္ ျငင္းဆို ခဲ့ေသာ ႐ွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း မိုင္းတုံၿမိဳ႕နယ္႐ိွ ဝေသြး စည္းညီညြတ္ေရး
တပ္မေတာ္ (UWSA) တပ္ စခန္း တစ္ခုကို အစိုးရ တပ္ဖြဲ႔တို႔က ယေန႔အထိ ဝိုင္းထားဆဲ ႐ိွေၾကာင္း
UWSA ၏ ျပင္ပ ဆက္ဆံေရး ဌာန တာဝန္ခံ ဦးဆမ္းခြန္းက ဆိုပါသည္။

“ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း တာခ်ီလိတ္ ခရိုင္က မိုင္းတုံၿမိဳ႕နယ္မွာ ႐ိွတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လြယ္ေကာင္မူး
စခန္းကိုေပါ့

သူတို႔က ဆုတ္ခိုင္းတယ္။ က်ေနာ္တို႔က မဆုတ္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ျပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္လ

အကုန္ပိုင္း ကေန ကေန႔အထိ တစ္ပတ္ေလာက္ ရွိၿပီး၊ ဝိုင္းခံထား ရဆဲပါ။ မဆုတ္တဲ့ စခန္းေတြ

အားလံုးကို ၀ိုင္းတယ္။ တိုက္ေတာ့ မတိုက္ဘူး။ က်ေနာ္တို႔ေခါင္းေဆာင္ ေတြကလည္း ဒီကိစၥကို
ေျဖ႐ွင္းေပးဖို႔

က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕ကိုေရာက္ေနတယ္။ အစိုးရ

ဘက္ကေတာ့

ေျဖ႐ွင္းေပးမယ္လို႔

အေၾကာင္းျပန္ ထားေပမဲ့ ယခုအထိ ဘာမွ မေျဖ႐ွင္း ေပးေသးပါဘူး” ဟု ဆိုပါသည္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

107

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

အစိုးရ တပ္မ်ားသည္ ရွမ္းျပည္ ေတာင္ပိုင္းရွိ UWSA တပ္ဖြဲ႔ စခန္းမ်ားကို စာရင္း ျပဳစုေပးရန္
ေတာင္းဆိုေနျပီး၊ တခ်ဳိ ႔ စခန္းမ်ား ဆုတ္ခြာရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။ UWSA
တပ္မ်ားကလည္း အစိုးရ တပ္မ်ား၏ ေတာင္းဆိုမွဳကို ျငင္းဆန္ ရာမွ အစိုးရတပ္မ်ားသည္
ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ႐ွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း သံလြင္ျမစ္ကူး တံတားတာ့ဆန္းမွ တဆင့္
လက္နက္ႀကီး

အပါအဝင္

စစ္ကား

အစီး၂၀

ျဖင့္

ေရာက္ရွိလာၿပီး

အဆိုပါ

စခန္းအား

ေမလ

အတြင္းက

ဝိုင္းထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ အဆိုပါ စခန္းသည္ မိုင္းတုံၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ဘက္ ၁၀
မိုင္ေက်ာ္ မဲကင္ အေ႐ွ႕ဘက္ ေမာက္စလီ အနီး၌ ႐ိွေသာ စခန္းျဖစ္ပါသည္။
ဤကဲ့သို႔

စခန္း

၀ိုင္းခဲ့သည္

အထိ

တင္းမာလာျခင္းသည္

ၿပီးခဲ့သည့္

မိုင္းယြန္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ႐ိွ UWSA တပ္ဖြဲ႔ပိုင္ ေရာ္ဘာၿခံ တစ္ၿခံကို အစိုးရ တပ္ဖြဲ႕မွ လာေရာက္
သိမ္းလိုက္သည့္

အခ်ိန္မွ

စၿပီး

ႏွစ္ဖက္ၾကားစစ္ေရး

တင္းမာ

လာခဲ့ရာက

စခန္းအား

ဆုတ္ခြာေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျပီး ေနာက္ဆံုး၌ ၀ိုင္းလာသည္ အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု တရုတ္ ျပည္
နယ္စပ္မွ စစ္ေရး အကဲခတ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာ က ဆိုပါသည္။
ထို႔အျပင္

အစိုးရတပ္မ်ားသည္

UWSA

တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏

တပ္စခန္း

အနီးတ၀ိုက္တြင္

စခန္းေဆာက္လုပ္ျပီး တပ္စြဲ လာျခင္းမ်ား ႐ိွလာ ေနသျဖင့္ ႏွစ္ဘက္ စစ္ေရး တင္မာမႈမ်ား

႐ိွလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဆမ္းခြန္က ဆိုပါသည္။
မိုင္းဆတ္၊ မိုင္းတုံၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းမွ ထိုင္းျမန္မာ နယ္စပ္ တစ္ေလၽွာက္႐ိွ UWSA ေတာင္ပိုင္း
တပ္မ်ားသည္အမွတ္ ၁၇၁ စစ္ေဒသ အေျခစိုက္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ျပီး ယင္းစစ္ေဒသ၌ တပ္မဟာ (၅)
ခု ႐ိွရာ စုစုေပါင္း အင္အား ၁၅၀၀၀ ခန္႔ ႐ိွေၾကာင္း ခန္႔မွန္း ထားပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႕ ဒုတိယ ဥကၠဌ ဦးသိန္းေဇာ္ႏွင့္ အဖြဲ႔သည္လည္း
ျပီးခဲ့သည့္ ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔၌ ႐ွမ္းျပည္ အေ႐ွ႕ပိုင္း UWSA ဌာနခ်ဳပ္သို႔ ေရာက္႐ိွ လာခဲ့သည္။
၄င္းတို႔ သည္ UWSA မွ ဒုံးလက္နက္ တင္ေဆာင္ျပီး ပစ္ခတ္ႏိုင္သည့္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား
ဝယ္ယူျခင္း ကိစၥကို ေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း UWSA က ဆို ပါသည္။

ဤကဲ့သို႔ တင္းမာ လာေသာ အေျခအေန မ်ားေၾကာင့္ UWSA သည္ ၂၀၁၃ ခု ဇြန္လ တတိယ
အပတ္မွ စတင္ျပီး လက္ေအာက္ခံ တပ္ဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ မိသားစု၀င္မ်ားအား အေရးႀကီး
ကာလ အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ စစ္ေရးသတိ အသင့္ ျပင္ဆင္ ထားၾကရန္ အမိန္႔ ထုတ္ထားေၾကာင္း
မိုင္းတလန္ ေဒသခံ မ်ားက ဆိုပါသည္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

108

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ရွမ္းေျမာက္ ၾကဴကုတ္ ေဒသတြင္ အစိုးရတပ္ႏွင့္ KIA
စစ္ေရးတင္းမာ
Post 02 July 2013
By KNG

KIA တပ္ရင္း ၃၆ နယ္ေျမ ပန္ဆိုင္း (ၾကဴကုတ္) ျမိဳ႕။

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ (KIA) တပ္မဟာ (၄) နယ္ေျမ ပန္ဆိုင္း
(ၾကဴကုတ္)

KIA

ျပည္သူ႔စစ္

(MHH)

တပ္ခြဲ(၅)

နယ္ေျမသို႔

အစိုးရတပ္မ်ား

၀င္ေရာက္ေနေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္တပ္ၾကား စစ္ေရးတင္းမာေနေၾကာင္း သိရသည္။အရပ္၀တ္ျဖင့္
အစိုးရတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ၁၀၅ မိုင္ ရွမ္းရြာ တိန္႔ယန္း (Ting Yang) မွ
ဗင္ကား ၄ စင္းႏွင့္ ပန္ဆိုင္း (ၾကဴကုတ္) စခန္းသို႔ စစ္အင္အားသစ္မ်ား ျဖည့္ထားခဲ့သည္။

တခ်ိန္တည္းမွာ အစိုးရစစ္သားမ်ားကို ပန္ဆိုင္း (ၾကဴကုတ္)ျမိဳ႕ ပတ္၀န္းက်င္ ေမာ္ေတာ (Maw
Taw) ရြာတြင္ အင္အား ၃၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ဟူဖဲ (Hu Hpye) ရွမ္းရြာတြင္ အင္အား ၇၀ ေက်ာ္
ခ်ထားေၾကာင္း MHH တပ္ခြဲမွဴး ေဇာ္ဆိုင္း KNG ကခ်င္သတင္းဌာနသုိ႔ ေျပာသည္။
“ကြ်န္ေတာ္အျမင္ေတာ့ ျပီးခဲ့တဲ့ ၂၆၊ ၂၇ ရက္ အတြင္းမွာပစ္ခတ္ခဲ့ၾကတဲ့ အစိုးရတပ္ဘဲထင္တယ္။
အဲဒီတပ္ကို ရွမ္းရြာမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဝိုင္းထားခဲ့တာဟုတ္တယ္။ အထက္အရာရွိေတြက ရြာမွာ
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

109

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

မပစ္ခတ္ဖို႔ေျပာတာနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လမ္းဖြင့္ေပးလိုက္တာ။ အခုကြ်န္ေတာ္တို႔နဲ႔ အနီးဆံုးေနရာမွာ
ေရာက္ေနၾကတာ အဲဒီအဖြဲ႔ပဲထင္တယ္”
ထို႔ျပင္ မုန္းဂိုးဘက္မွလည္း အစိုးရစစ္အင္အား ၆၀ ေက်ာ္သည္ ပန္ဆိုင္း (ၾကဴကုတ္) အနီး
ခလြမ္ရြာ (Hka Lum) သို႔ေရာက္လာကာ MHH တပ္ခြဲ (၅) တပ္မ်ား ေနရာယူထားေသာ
ဆိုင္းထူခက္

(Seng

Htu

Hkyet)

အနီးတြင္

တပ္ခ်ထားေသာေၾကာင့္

တိုက္ပြဲျဖစ္လာ

ႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။ ထိုေနရာတြင္ ျပီးခဲ့အပတ္ ဇြန္လ၂၆ ႏွင့္ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ KIA ျပည္သူ႔စစ္
(MHH) တပ္ခြဲ (၅)ႏွင့္ အစိုးရ ေျချမန္တပ္ရင္း ခမရ (၅၀၇) ၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး
ေဒသခံရြာသား

၁၀၀

ေက်ာ္

တိမ္းေရွာင္ေနရေၾကာင္းသိရသည္။

တရုတ္ျပည္ဘက္ျခမ္း

စစ္ေရွာင္ရြာသားမ်ား

ေနာင္လုန္ရြာသို႔

ထြက္ေျပး

မိမိေနအိမ္ျပန္လာႏိုင္ရန္

MHH

ျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ ဆရာမ်ား ဇြန္ ၂၉
စေနေန႔က ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ညေနပိုင္းတြင္ ရြာသား အမ်ားစု မိမိေနအိမ္ျပန္လာႏိုင္ခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ ေနာက္ေန႔တြင္ အစိုးရတပ္မ်ား ထပ္မံစစ္ေရးလႈပ္ရွားလာျခင္းေၾကာင့္ ျပန္လာၾကသည့္
ရြာသားမ်ားမွ

သက္ၾကီးပိုင္း

ရြာသား

၄၀

ေက်ာ္သည္

တရုတ္ဘက္ျခမ္းသို႔

ျပန္လည္

ထြက္ေျပးသြားခဲ့ေၾကာင္း MHH တပ္ခြဲမွဴး ေဇာ္ဆိုင္း ေျပာသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔
သြယ္တန္းသည့္

ေရႊ

ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕

လမ္းေၾကာင္း

တစိပ္တပိုင္းတည္ရိွရာ

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း KIA တပ္မဟာ ၄ နယ္ေျမမ်ားအတြင္း အစိုးရတပ္မ်ား စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား
ရိွေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားလာႏိုင္ေၾကာင္း KIA မွေျပာသည္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

110

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

အစိုးရ ေပၚလစီေျပာင္းပါက နည္းပညာ အေထာက္အကူျပဳ
အဖြဲ႔မွ သိရွိႏိုင္

Tuesday, 02 July 2013 10:04

Written by ျဖဴျဖဴကို

ေနျပည္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အဦး
ေသြးစည္း ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ုိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) သည္ အစိုးရ
နည္းပညာ

အေထာက္အကူျပဳ

အဖြဲ႔ႏွင့္

ကခ်င္

လြတ္လပ္ေရး

အဖြဲ႔တို႔၏

နည္းပညာ

အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႔ (Technical Team) တို႔ ေတြ႕ဆံု ေဆြး ေႏြးျပီးမွသာလွ်င္ မိမိတို႔ UNFC

(Technical Team)ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသြားရန္ ရွိေၾကာင္း တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္သူ ခြန္ဥကၠာက
ဆိုပါသည္။ “က်ေနာ္တို႔ အေနနဲ႔ ရက္အတိအက်ေျပာဖို႔ ခက္ေသးတယ္။ကခ်င္နဲ႔ ျပီးျပတ္ျပီးမွ
UNFC ကိုသူတို႔က လာေတြ႔မွာ ျဖစ္တယ္။UNFC အေနနဲ႔ကလည္း ကခ်င္ဘက္က ရက္ခ်ိန္း

လိုက္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဒီဘက္ကလည္း ေအာ္တိုရက္ေရႊ႕သြားနိုင္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔က ကခ်င္ရဲ့
အေျခအေနကိုပဲ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္” ဟုဆိုပါသည္။UNFC နွင့္ လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုမည့္
အဖြဲ႔မွာ အစိုးရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႔မွ

ဦးတင္ေမာင္သန္းနွင့္ ဦးလွေမာင္ေရႊ

ဦးေဆာင္သည့္ နည္းပညာ အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႔သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။ ၄င္းအဖြဲ႔တြင္
အဖြဲ႔၀င္

(၉)

ဦး

ရွိျပီး၊

ကခ်င္

လြတ္လပ္ေရး

အဖြဲ႔၏

(Technical

Team)ႏွင့္

ဦးစြာ

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ UNFC သည္ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ အတြက္ မူေဘာင္
ညွိႏွဳိင္းရန္အဆင္သင့္ ရွိေၾကာင္း ဆိုပါသည္။ အကယ္၍ အစိုးရဖက္မွ အသြင္ အမ်ုိဳးမ်ဳိးေၾကာင့္
ေျပာင္းလဲ ခဲ့လွ်င္လည္းUNFC အေနႏွင့္ ျပန္လည္ သံုးသပ္သြားရန္သာ ရွိျပီးေပၚ လစီေျပာင္းလဲရန္
အစီအစဥ္

မရွိေသးေၾကာင္း

ဆိုပါသည္။

အစိုးရ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

ေဖၚေဆာင္ေရး

အဖြဲ႔သည္
111

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
လက္နက္ကိုင္
တပ္ဖြဲ႔ေနရာ

The Fight For Freedom in Burma

တိုင္းရင္းသား

အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္

ခ်ထားေရး ျပသနာႏွင့္

အပစ္အခတ္

ရပ္စဲခဲ့သည္ဟုဆို

အေၾကာင္းျပခ်က္မဲ့ တဖက္သတ္

ေသာ္လည္း

တိုက္ခိုက္မွဳမ်ားျဖင့္

ဖန္တီးခဲ့ပါသည္။ ဤသည္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲစဥ္ ေဆြးေႏြး သေဘာ တူညီထားခ်က္မ်ားကို တမင္

ဖ်က္ဆီးေနသည္မွာ ထင္ရွားျပီး တမင္ခ်န္ ထားခဲ့ေသာ ျပသနာလည္း ျဖစ္ဖြယ္ ရွိသည္ဟု စစ္ေရး
အကဲခတ္မ်ားက ဆိုပါသည္။အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ေရး အဖြဲ႔ ဒုတိယ ဥကၠွဌ ႏိုင္ငံေတာ္

လံုၿခဳံေရးႏွင့္ သမၼတရံုး ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းသည္ ယခင္က ရွိေနခဲ့ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႔
ကိုယ္စားလွယ္ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေအာင္ေသာင္း ေနရာကိုပါ ပူးတြဲ အစားထိုး

၀င္လာခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ အစားထိုး ၀င္လာျပီးေနာက္ပိုင္း ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႔
(KIO)ႏွင့္ ဦးေအာင္ေသာင္းတို႔ ရယူခဲ့ေသာ သေဘာ တူညီမွဳမ်ားလည္း အလြတ္သေဘာဘ၀
ေရာက္ခဲ့ရပါသည္။လက္ရွိ ေနျပည္ေတာ္ သတင္းအရ ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ႏွတ္ထြက္ရန္
ရွိသည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနပါသည္။ ဤသည္လည္း မွန္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ အစိုးရ ေပၚလစီ
အေျပာင္းအလဲ၏ တစိပ္တေဒသျဖစ္ဖြယ္ ရွိေနပါသည္။ အစိုးရေပၚလစီ သည္ တိုင္းရင္းသားမ်ား

လက္မခံေသာ (၂၀၀၈) ဥပေဒမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ လႊတ္ေတာ္ ဦးေဆာင္ေရးကို က႑သာ
ျဖစ္ဖြယ္ ရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္သည္ ဦးေအာင္မင္းတို႔ ခ်န္ထားခဲ့ေသာ တပ္ေနရာ

ခ်ထားေရး ျပသနာႏွင့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မဲ့ တမင္ တိုက္ခိုက္ေနမွဳမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ အာဏာျဖင့္
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ေၾကာင္းကို သက္ေသျပမည့္ ေပၚလစီ အလွည့္အေျပာင္းျဖင့္ က်င့္သံုးဖြယ္
ရွိေနပါသည္။

ဤကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပထမအ ဆင့္၌တျပည္လံုး အပစ္အခတ္

ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုးပြဲကို လႊတ္ေတာ္မွ ဦးေဆာင္သြားမည္။ တခ်ိန္ထဲတြင္ ဦးေအာင္မင္း
ေခတ္ကို ရပ္နားခိုင္းဖြယ္ ရွိမည္။
UNFC ကမူ တိုင္းရင္းသား တပ္ဖြဲ႔ၾကား ျဖစ္ေနေသာ တပ္ေနရာ ခ်ထားေရး ကိစၥအား လြတ္ေတာ္မွ
ၾကား၀င္သည္ျဖစ္ေစ၊ အေရးၾကီးသည္မွာ အစိုးရ တပ္မေတာ္ဘက္မွလိုက္နာရန္ အဓိကျဖစ္
ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ဘက္မွ လိုက္နာေဆာင္ ရြက္ျခင္း မရွိလွ်င္ တပ္ေနရာ ခ်ထားေရး ကိစၥမွာ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အခက္အခဲ ရွိနိုင္ေၾကာင္း ခြန္ဥကၠာမွ ဆိုပါသည္။ဆက္လက္ျပီး UNFC
အေနနွင့္ တျပည္လံုး အတိုင္းအတာနွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲဖို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ အတြက္

ေလာေလာဆယ္တြင္ သေဘာထား မေပးနိုင္ေသးေသာ္လည္း ေျပာနိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားမွာ
တျပည္လံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ လက္မွတ္ ေရးထိုးရန္အတြက္ တိုင္းရင္းသား အင္အားစု ထဲမွ
အတြင္း၊ အျပင္ ညိွနွိဳင္းပြဲမ်ား မလုပ္ႏိုင္ေသးသေရြ႕ မည္သူမွ် ပါ၀င္ နိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊
အကယ္၍

အစိုးရဘက္မွ

တရား၀င္

ခြင့္ျပဳျပီး

တိုင္းရင္းသား

အားလံုး

ေတြ႔ဆံု

ညိွနွုိင္းပြဲ

ျပဳလုပ္နိုင္မွသာလွ်င္ UNFC အေနနွင့္ အစိုးရ၏ တျပည္လံုး အတိုင္းအတာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး
လမ္းေၾကာင္းဖက္ကို သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ထားသည္ဟု ၄င္းက ဆိုပါသည္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

112

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

အစိုးရတြင္း ပရိယာယ္ အေျပာင္းအလဲမ်ား

Monday, 01 July 2013 14:28 http://www.phophtawnews.org

Written by ေနာ္ဆြိ

ယခုရက္ပိုင္းတြင္

ေအာက္လႊတ္ေတာ္

ဥကၠဌက

အေရးေပၚလံုၿခဳံေရး

ေကာင္စီ

ေခၚေပးရန္

တင္ျပေနၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေနာက္ထပ္ သက္တမ္း အတြက္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း

မျပဳရန္ ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီအား ဂတိျပဳ လက္မွတ္ ထိုးေပး လိုက္သည့္ အေၾကာင္း၊ ၀န္ႀကီး
ဦးေအာင္မင္း ႏွဳတ္ထြက္ေတာ့မည့္ သတင္း၊ အစိုးရအတြင္း တည္ၿငိမ္မွဳ မရွိဘဲ အခ်င္းခ်င္း
အုပ္စုတိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေနသလိုလို ေကာလဟာလမ်ား ထြက္ေပၚေနပါသည္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

113

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
ဤသည္

အစိုးရ၏

The Fight For Freedom in Burma

ႏိုင္ငံေရး

အေကြ႔အလွည့္

လုပ္ေဆာင္သည့္

အခါ

က်င္းသံုးေနၾက

ပရိယာယ္မ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု KNU အရာရွိ တစ္ဦးက ဆိုပါသည္။ အစိုးရ တပ္မ်ားသည္
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔မ်ား၏ စခန္း နားတြင္ ကပ္လွ်က္ ေနရာ

ခ်ထားျပီးျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ စစ္ဆင္ေရး အသစ္စႏိုင္ရန္ အဆင္သင့္ ရွိေနျပီး ျဖစ္သည္ဟု
ဆိုႏိုင္ပါသည္။
ဤအခ်ိန္မ်ဳိးတြင္

အစိုးရသည္

မူလက

သေဘာ

တူထားေသာ

သေဘာ

တူညီခ်က္မ်ား

ပ်က္ပ်ယ္သြားရန္ ဖန္တီးရန္ လိုအပ္လာပါသည္။ ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းသည္ တိုင္းရင္းသား
အားလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားျပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ တျပည္လံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး
လက္မွတ္ ထိုးပြဲ က်င္းပႏိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ကို ရယူမည္ဟု ဆိုလာပါ သည္။
လႊတ္ေတာ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ တစ္ျပည္လံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ ထိုးပြဲကို က်င္းပမည္
ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခ်က္ကိုမွ လက္မခံသည္ ရွိေသာ္ လက္မခံသည့္
တိုင္းရင္းသား

အဖြဲ႔ကို

လႊတ္ေတာ္

အမိန္႔ျဖင့္

စစ္ဆင္လာဖြယ္ရာ

အေျခအေနမ်ဳိးလို

ျဖစ္လာေနပါသည္။
တိုင္းရင္းသား

လက္ခံႏိုင္မည္

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း
မဟုတ္ေပ။

အစိုးရ၏

ထိုအခ်ိန္တြင္

လႊတ္ေတာ္

လက္ဦးမွဳ

ရွိရွိ

ခြင့္ျပဳမိန္႔အရ

အဆင့္သင့္

ဆိုသည္ကို

ျပင္ထားေသာ

အစိုးရတပ္မ်ားက တခ်ိန္ထဲတြင္ ေနရာ အႏွ႔ံ စစ္ဆင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္ဟု အကဲခတ္မ်ားက
ယူဆေနပါသည္။
ႏိုင္ငံေရးအရ

လြတ္လပ္စြာ

ေဆြးေႏြးခြင့္

မရခဲ့လ်ွင္

တိုင္းရင္းသားမ်ားက

လက္ခံမည္

မဟုတ္ေၾကာင္း အစိုးရကလည္း သိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤအခ်ိန္တြင္ အစိုးရသည္ ေအာင္ျမင္မွဳ

သံုးခု ရရွိေနျပီး ျဖစ္ပါသည္။ (၁) ILO ၏ စီးပြားေရးပိတ္ ဆို႔မွဳ ဒဏ္မွ ကင္းလြတ္ေနျပီး ျဖစ္ပါသည္။
(၂)

အေမရိကန္

ရေနျပီးျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရႏွင့္
(၃)

တိုက္ရိုက္

ဆက္ဆံခြင့္

ေဒၚေအာင္စုၾကည္အား

အျပင္

စီးပြားေရး

လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္

ကင္းလြတ္ခြင့္ပါ

ခ်ည္ေႏွာင္ျပီးသား

ျဖစ္ေနျပီးျဖစ္သည္။ ဤသည္ အစိုးရ၏ အလိုလားဆံုး ေအာင္ျမင္မွဳျဖစ္သည္။
တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မွဳအတြက္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးသည္ အစိုးရ၏
ပန္းတိုင္ မဟုတ္ေၾကာင္း ထိုေအာင္ျမင္မွဳ (၃) ခု ရရန္ လိုအပ္ေသာ နည္းပရိယာယ္သာ

ျဖစ္သည္ဟု စစ္ေရး အကဲခတ္မ်ားက ဆိုပါသည္။ ဤရွဳျမင္မွဳ အေပၚ KNU အတြင္းေရးမွဴး (၂)
ျဖစ္သူ ပဒိုမန္းမန္းအား ဆက္သြယ္ ေမးျမန္း ခဲ့ပါသည္။
ေမး။

။အခုအစိုးရ

ေတြၾကားမွာ

အလွည့္ေျပာင္းေတြ

ၾကားေနရတယ္။

အဲဒါက

အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး နဲ႔ ၿပီးျငိမ္းခ်မ္း ေရးအတြက္ ဘယ္လိုျဖစ္လာနိုင္မလဲ။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

114

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

အေျဖ။

။အလွည့္ေျပာင္းဟာ ပိုျပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျဖစ္သြားနိုင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ

ဆိုေတာ့ အစိုးရဘက္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးနဲ႕ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ခဲ႔တာေတြက ဂတိတည္တယ္
မတည္ဘူး

ဆိုတာဘူးေပၚသလိုေပၚသြားေတာ့မွာေပါ့။

တစ္ေယာက္ေျပာင္းျပီး

အသစ္တက္တိုင္း ဘာမွ မသိဘူးေျပာရင္ ဒါက မျဖစ္သင့္ေတာ့ ဘူးလို႕ ေျပာရမွာပါ။

တစ္ေယာက္

ေမး ။

။ အစိုးရဘက္က အလွည့္အေျပာင္း တကယ္ျဖစ္သြားရင္ ဆရာတို႔ အပစ္အခတ္

ရပ္စဲေရး

အေျခအေနက

ဘာလိုျဖစ္

သြားနိုင္မလဲ။

သေဘာ

တူထားတဲ့

အတိုင္း

ဆက္ျဖစ္နိုင္ပါ့မလား။
ေျဖ ။

။ က်ေနာ္တို႔က သေဘာ တူညီခ်က္ အတိုင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမယ္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားတယ္။ စစ္ပြဲ မျဖစ္ခ်င္ေတာ့ဘူး အဲဒီေပၚလစီနဲ႔ပါ။ သူတို႔ အလွည့္အေျပာင္း
လုပ္တိုင္း အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို ပ်က္ျပယ္ ရမယ္ဆို ရင္ ငါတို႔လည္း ေျပာင္းကို ျပန္လွည့္
ရေတာ့မွာေပါ့။ က်ေနာ္တို႔ ဘက္ကေတာ့ အေကာင္းဘက္ ဦးတည္ရင္ က်ေနာ္တို႔ ၾကိဳဆိုဖို
့အဆင္သင့္ ျဖစ္သလို အဆိုးဘက္ကို ဦးတည္ရင္လည္း ကာကြယ္ဖို႔ အဆင္သင့္ပါပဲ။
ေမး ။`

။ ဇူလိုင္လမွာ KNU ဘက္က ဦးေအာင္မင္းနဲ႕ေတြ႔ဖို႔ ရွိတယ္လို႔ မီဒီယာေတြမွာ

ေျပာေနၾကတယ္။ အဲဒါကို ဆရာတို႔ဘက္က အဆင္သင့္ျဖစ္ျပီးလား။
အေျဖ။

။ ဇူလိုင္လမွာ ေတြ႕ဖို႔က ဘာတစ္ခုမွ အတိအက် မဟုတ္ပါဘူး။ မိန္႔ခြန္းေျပာရင္နဲ႔

ဦးေအာင္မင္းႏွဳတ္ကေန လြတ္ကနဲ ထြက္သြားတဲ့ စကားပါကေန သတင္း မီဒီယာကို ပ်ံ ့သြားတဲ့
အေနအထားပါပဲ။

ဦးေအာင္မင္း

ႏွဳတ္က

ထြက္တဲ့

စကား

ဆိုေတာ့

မွားတယ္လို႔လည္း

မေျပာလိုပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါက အတိအက်လည္း မဟုတ္ပါဘူး။
ေမး ။

။ တကယ္လို႔ ဇူလိုင္မွာ ေတြ႔ျဖစ္ခဲ႔ရင္ေကာ KNUဘက္က အေျခအေန ဘယ္လိုရွိလဲ။

ေျဖ ။

။ အခုက နွစ္ပိုင္း ျဖစ္ေနတယ္။ ဦးေအာင္မင္း ေျပာတဲ့ စကားက အလံုးစံု အပစ္အခတ္

ရပ္စဲေရး ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို သံုးတယ္။ က်ေနာ္တို႔က တျပည္လံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို
သံုးတယ္။ ဒီအျမင္ နွစ္ခု ကလည္း ကြဲလြဲေနပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔က အလံုးစံု အပစ္အခတ္
ရပ္စဲေရးကို လက္မခံဘူး။ အဲဒါက တစ္ျပည္လံုးကို မေဖာ္ေဆာင္နိုင္ တဲ႔အတြက္ ျဖစ္တယ္။

တစ္ျပည္လံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးက အစိုးရဘက္က တာ၀န္ရွိတဲ့ အေပၚမွာ တိုင္းရင္းသား
ေဒသေတြဘက္မွ

ထိုးစစ္ေတြ

မဆင္ေတာ့ပါဘူး။

စစ္အင္အားေတြ

မတိုးခ်ဲ

႔ေတာ့ပါဘူး။

အေျခအေနကို အာမခံ ေပးနိုင္မယ့္ တစ္ျပည္လံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို ထုတ္ျပန္ေပးမယ္
ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြ၊ ေနာက္တစ္ခုက တစ္ျပည္လံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို ေၾကျငာေပးသည့္
အျပင္ နိုင္ငံေရးအရ ဆက္သြားမယ့္ မူေဘာင္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိေသးဘူး။ ဒါေၾကာင့္
အခ်ိန္နဲ႔ တေျပးညီ သတ္မွတ္ခ်က္ သေဘာ တူညီခ်က္ေတြ ထားရွိရမယ္ အဲဒီ အခ်က္ရမွသာ
က်ေနာ္တို႔ ေတြ႕နိုင္မယ္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

115

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
ေမး။
ေျဖ ။

The Fight For Freedom in Burma

။ မူေဘာင္ကြာဟေနတယ္ ဆိုတာက ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ။
။ အစိုးရဘက္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ (၈) ခ်က္မွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို

လက္ခံျပီးမွ လြတ္ေတာ္ကို ၀င္ ဖို႕၊ နိုင္ငံေရး ပါတီ ေထာင္ျပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ဖို႔ရယ္၊ တပ္မေတာ္
တစ္ရပ္ ထားဖို႔ရယ္။ ဒီအခ်က္ေတြကို လက္မခံနိုင္ဘူး ျဖစ္ပါတယ္။
ေမး ။
ေျဖ ။

။ ဆရာတို႔ အေနနဲ႕နိုင္ငံေရး ပါတီ ေထာင္ဖို႕ရွိလား။
။ တန္းတူေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္၊ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပံုမေပၚသေရြ႕ေတာ့ နိုင္ငံေရး

ပါတီေထာင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

116

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

Time ကို ကန္႔ကြက္တဲ့ ဦး၀င္းတင္၏ ေျပာၾကားခ်က္
မိုးမခသတင္းေကာက္ႏုတ္ခ်က္၊ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္၊ ဇြန္ ၂၉ ၊ ဇူလိုင္ ၅၊ ၂၀၁၃
တိုင္းမဂၢဇင္းဆိုတာ ကမာၻမွာၾသဇာအရွိဆုံး ျဖစ္သလို၊ သူတို႔ရဲ့ေဖာ္ျပေရးသားမႈေတြေၾကာင့္

ဒီျပသနာက ေတာ္ေတာ္ကိ ဆူပြက္လာခဲ့တယ္။ အစုုိးရပိုင္းက တိုင္းမဂၢဇင္းရဲ့ ေရးသားမႈေတြကို
ျပည္သူေတြ မသိရွိႏိုင္ေစရန္ ကန္႔သတ္လုိက္တဲ့အေပၚကို ကန္႔ကြက္တယ္။
မီဒီယာဆိုတာ

လြတ္လပ္တဲ့အဖြဲ႔အစည္းေတြ

ျဖစ္တယ္။

လြတ္လပ္စြာ

ယူဆျပီး

ေရးဖို႔သင့္တယ္ဆိုရင္ ေရးၾကမွာပါ။ ဒါဟာကလည္း ျမန္မာျပည္တခုုတည္းကြက္ျပီး ေရးခဲ့တာေတာ့
မဟုုတ္ဘူး။

သူတို႔ေတြက

ႏိုင္ငံေရး၊

စီးပြားေရး၊

လူမႈေရး၊

ဘာသာေရးေတြကို

အၾကီးအက်ယ္ရႈတ္ခ်ျပီး ေရးသားတာေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ကမာၻ႔မီဒီယာဆုုိတာကို
ေရးဖို႔ေကာင္းတဲ့အေၾကာင္း

ေပၚလာရင္ေတာ့

ေရးမွာပဲေလ။

အခုုဟာက

ကမာၻ႔မီဒီယာက

ေရးဖို႔အေၾကာင္းရွိတယ္ ထင္လို႔ ေရးတာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
ေရးတဲ့ေနရာမွာ ရွင္၀ီရသူနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေရးသားခ်က္ေတြကိုေတာ့ သူေတြလုပ္ေနတယ္၊
ဘာေတြ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ သိပ္မသိဘူး။ သို႔ေသာ္ သူက ဘာသာေရးနဲ႔
ပတ္သက္ျပီး

ေရွ႔တန္းထြက္ျပီး

ေကာင္းတယ္၊

ဆိုးတယ္

ဆိုတာကို

မေျပာလိုဘူး။

သူက

ဘာသာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုုပ္ကိုင္ေနတဲ့သူတေယာက္ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္
သူ႔ကို

ပစ္မွတ္ထားတာ

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္

ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ဒါေၾကာင့္

ကိုယ့္ရဲ့ရပ္တည္ခ်က္ေတြေၾကာင့္

သူ႔ကိုေ၀ဖန္တာကိုေတာ့

မီဒီယာေတြရဲ့

ေ၀ဖန္ျခင္း၊

မေျပာလိုဘူး။

ျပည္သူလူထုရဲ့

ေထာက္ခံျခင္း၊ ေ၀ဖန္ျခင္း ဆိုတာေတာ့ မေျပာလိုဘူး။
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

117

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ေျပာခ်င္တာကေတာ့ တုုိင္းမဂၢဇင္းက ဗုုဒၶဘာသာကို ဆြဲထည့္ျပီး ေရးသားတာကိုေတာ့
ကန္႔ကြက္တယ္။ ဗုုဒၶဘာသာကို အၾကမ္းဖက္တယ္ ထင္ျပီး ေရသားတာကိုေတာ့ ျပင္းထန္စြာ
ရႈတ္ခ်တယ္။ ဗုုဒၶဘာသာရဲ့ လမ္းေၾကာင္း တိမ္းေစာင္းေနတယ္။ အားနည္းေနတယ္ ဆိုတာကို

ေရးတာ တမ်ဳိးေပါ့။ အခုုက အၾကမ္းဖက္ေခါင္းေဆာင္ ဘင္လာဒင္နဲ႔ ခိုင္းႏႈိင္းထားတာေတြကေတာ့
ဗုုဒၶဘာသာေပၚမွာ အထင္အျမင္လြဲသြာတာေတြ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တယ္။
ျပီးေတာ့ သူတုိ႔ရဲ့ေရးသားခ်က္ေတြက ဗုုဒၶဘာသာရဲ့ အေျခခံအေၾကာင္းအခ်က္ေတြကို
သေဘာမတူဘူး။ ဒါေပမယ့္ တုိင္းမဂၢဇင္းရဲ့ ေရးသားမႈေတြကို အစုုိးရက ပိတ္ပင္လိုက္တဲ့အတြက္
သတင္းစာလြတ္လပ္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္ျခင္း၊ ကန္႔သတ္ျခင္း သေဘာတရား သက္ေရာက္ေစႏိုင္တယ္။
ေနာက္က်ျပင္ပေရးသားမႈေတြကို
ေရးသားခ်က္ေတြကို

ခ်ဳပ္ခ်ယ္လာႏီုင္တယ္။

ဘာသာေရးညီညြတ္ေရးအတြက္
အစုုိးရရဲ့

ခ်ဳပ္ခ်ယ္သလို

ေရးသားမႈေတြကို

ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ေတြ၊
အစုုိးရရဲ့

ထိခိုက္ေစႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့

ျပည္သူေတြကို

ခ်ျပျပီး

သတင္းစာေတြရဲ့

အေၾကာင္းျပခ်က္တခုုျဖစ္တဲ့

ရည္ရြယ္ခ်က္က

လုုံး၀မမွန္ဘူး။

ျပန္လည္တုန္႔ျပန္မႈေတြ

လုုပ္ရမွာ။

သတင္းစာလြတ္လပ္ခြင့္ လူထူက လြတ္လပ္စြာ သိခြင့္ေတြကို အစိုးရပိုင္းက ခ်ဳပ္ခ်ယ္တာကေတာ့
မလုုပ္သင့္ဘူး။ (ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းအဖြဲ႔)

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

118

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

သံတြဲမွာ ညမထြက္ရ အမိန္႔ထုတ္ျပန္
2013-07-01 RFA
ရခိုင္ျပည္နယ္ သံတဲြၿမိဳ႕မွာ ဇြန္လ ၃ဝ ရက္ေန႔မေန႔က အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို အျခားဘာသာ
ဝင္တစ္

ဦးက

အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့တယ္ဆိုၿပီး

သတင္းထြက္ေပၚခဲ့ရာကေန

ညေနငါးနာရီခန္႔မွာ

လူတခ်ဳိ႕က သံတြဲရဲစခန္းကို သြားေရာက္ဝုိင္းဝန္းၿပီး တရားခံကုိအေရးယူဖုိ႔ ေတာင္းဆုိခဲ့ပါတယ္။
ရဲစခန္းကုိ ဝုိင္းဝန္းဆႏၵျပတဲ့ လူအေရအတြက္ ၅ဝ ကေန ၂ဝဝ အတြင္းရွိတယ္လုိ႔ သတင္းေတြ

ထြက္ေနပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ဆူပူမွဳေတြျဖစ္ကာ ည ၇ နာရီေက်ာ္မွာ ၿမိဳ႕သစ္ ရပ္ကြက္
က အိမ္ႏွစ္လံုးမီးရိႈ႕ခံရၿပီး

နာရီေလာက္မွာ

ပုဒ္မ-၁၄၄

ညမထြက္ရအမိန္႔

ထုတ္ျပန္

လိုက္တယ္လို႔ သံတဲြ ၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ကိုျမင့္မိုးက RFA ကို ေျပာပါတယ္။

"လြန္ခဲ့တဲ့ ၅ မိနစ္ေလာက္က ၁၄၄ ထုတ္လိုက္ပါၿပီ၊ ညေန ၆ နာရီခြဲကေန မနက္ ၄ နာရီအထိ
ညမထြက္ရအမိန္႔

ထုတ္ျပန္လိုက္ပါၿပီ၊

ပဲရွိေသးတယ္၊ လမ္းေပၚမွာ ဟုိစုစုဒီစုစု"
သံတြဲၿမိဳ႕မွာ

ေဒသခံအာဏာပိုင္ေတြက

ၿမိဳ႕အဝင္အထြက္လမ္းေတြကို

အမိန္႔ထုတ္လိုက္ေပမယ့္

ညမထြက္ရအမိန္႔ကုိ

ပိတ္ထားေၾကာင္း

လူေတြကလမ္းေပၚမွာ

လွည့္လည္ေၾကညာေနၿပီး

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူေတြကို

ဥပေဒနဲ႔အညီ

အေရးယူေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးရဲထြတ္ရဲ႕
ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာမွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

119

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections

Friday, July 19, 2013

The Fight For Freedom in Burma

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး၏ကိုယ္ေရးအရာရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးရွိန္
လယ္သမားမ်ားကို ေသနတ္ျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ဟု
ျမန္မာတိုင္းမ္တြင္ သတင္းေဖာ္ျပ
ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၁၇

ယခင္နအဖအစုိးရအႀကီးအကဲ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ
(ၿငိမ္း) တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္က ၎၏ကုိယ္ေရးအရာရွိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္စုိးရွိန္
သည္

ဇူလိုင္လ

ေသနတ္ျဖင့္

၉ရက္ေန႔က

ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊

ေနျပည္ေတာ္

လယ္ေ၀းရွိ

အုပ္စုျဖင့္

လက္နက္ကိုင္

လယ္ယာလုပ္ကုိင္ေနသူအခ်ဳိ႕ကို
ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး

ယင္းကိစၥကို သက္ဆိုင္ရာရဲစခန္းႏွင့္ တရား႐ံုးမ်ားသို႔ တုိင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း အေရးယူမႈ မရွိခဲ့ေပ။

အထက္ပါ သတင္းျဖစ္စဥ္ကို အပတ္စဥ္ထုတ္ Myanmar Times English Version ဇူလုိင္ ၁၅ရက္
ေန႔ထုတ္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ယင္းေဖာ္ျပခ်က္တြင္ေနျပည္ေတာ္လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္မွ လယ္ယာလုပ္ကိုင္သူ ကိုေအာင္သန္းဦးက သူသည္လယ္ယာ
ေျမအတြင္း

ေပါင္းပင္မ်ား

ရွင္းလင္းေနစဥ္

ဗုိလ္ခ်ဳပ္စိုးရွိန္က

လာေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း

ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားက ဗုိလ္ခ်ဳပ္စိုးရွိန္သည္ ကိုေအာင္သန္းဦးကို အလုုပ္လုပ္
ေနရာမွ ရပ္တန႔္ရန္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းလယ္ေျမမွ ထြက္ခြာသြားရန္၊ ေျပာသည့္အတိုင္းမျပဳလုပ္ပါက
ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္ရမည္

ျဖစ္ေၾကာင္း

ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

ျမန္မာတိုင္းမ္ကိုေျပာခဲ့သည္။
120

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

၎တို႔၏အဆိုအရ ဗုိလ္ခ်ဳပ္စိုးရွိန္ႏွင့္အတူ ပါလာေသာအဖြဲ႕၀င္က ကိုလိႈင္ၿဖိဳး၀င္းကို ကိုယ္ထိ
လက္ေရာက္က်ဴးလြန္မႈျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ကိုေအာင္သန္းဦးက သူ႔အေနျဖင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္စိုးရွိန္
ေသနတ္ကို

ဆြဲထုတ္လုိက္သည့္အခ်ိန္

““ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္စိုးရွိန္က

ေၾကာက္႐ြံ႕

သူ႔ေသနတ္ကိုဆြဲထုတ္ၿပီး

ကၽြန္ေတာ့္

စိုးရိမ္မိေၾကာင္း

ေျပာခဲ့သည္။

ေခါင္းကိုခ်ိန္ခဲ့တယ္။

ၿပီးေတာ့

ကၽြန္ေတာ္ အလုပ္လုပ္ေနတာကို ရပ္ဖို႔ခိုင္းတယ္။ကၽြန္ေတာ္ ေၾကာက္ၿပီးေတာ့ ထြက္ေျပးတယ္။
ဒါေပမဲ့သူ အေနာက္က

လုိက္လာတယ္

(အေဖာ္ငါးေယာက္ပါ) ၿပီးေတာ့

သူတို႔လက္ထဲမွာ

ဓားေတြပါတယ္”” ဟု ဇူလိုင္လ၉ရက္ေန႔ကေျပာခဲ့သည္။ယင္းလယ္တြင္ စာရင္းငွားလုပ္ကိုင္သူ
ကိုေဇာ္မင္း က ေန႔လယ္ ၁၁နာရီခန္႔အခ်ိန္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္စိုးရွိန္ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ အဆုိပါ လယ္ေျမသို႔
ယာဥ္ႏွစ္စီးျဖင့္ေရာက္ရွိလာခဲ့ေၾကာင္းေျပာခဲ့သည္။““သူတို႔
လုိက္ပါတယ္။

ၿပီးေတာ့သူတို႔

ရပ္ဖို႔ေျပာတယ္။

(ကိုေအာင္သန္းဦး)ကို

ခ်ိန္ၿပီးေတာ့

ထြက္ေျပးတယ္။

ဓားေတြနဲ႔လိုက္ၾက

ယာဥ္ကိုရပ္

ၿပီးေတာ့

ကၽြန္ေတာ္တို႔

လယ္ထဲ၀င္လာၾကတယ္။

အလုပ္လုပ္ေနတာကို
ရြာဘက္ကုိ

ႏွမ္းခင္းနားမွာ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးရွိန္က

အလုပ္လုပ္တာရပ္ဖို႔

ဒါေပမဲ့

ဗုိလ္ခ်ဳပ္စိုးရွိန္နဲ႔

တယ္””ဟုကုိေဇာ္မင္းက

သူ႔ေသနတ္ကုိဆြဲထုတ္

ေျပာတယ္။

ၿပီးသူ႔

သူေၾကာက္ၿပီးေတာ့

သူ႔အေဖာ္ေတြက

သူ႔ေနာက္ကို

ေျပာသည္။ယင္းေဒသတြင္ေနထုိင္သူမ်ားက

လက္နက္ကိုင္၍ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းသည္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္ ေၾကာင္းေျပာခဲ့ၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္စိုးရွိန္၏
အလုပ္သမားအခ်ဳိ႕ကလည္း သူတို႔အေပၚ စကားျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ ေျပာဆိုမႈမ်ားျပဳခဲ့ေၾကာင္းလည္း
ဆိုခဲ့သည္ဟု ပါရွိသည္။ အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနျပည္ေတာ္၊ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္၊
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္

ကုိယ္စားလွယ္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္

ေဒၚစႏၵာမင္းက

ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ

မိမိအေနျဖင့္

ကိစၥမ်ား

ဇူလိုင္လ

ေဆြးေႏြးစဥ္က

၁၅ရက္ေန႔က
ထည့္သြင္း

ေျပာၾကားမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။ ေဒၚစႏၵာမင္းက ဇူလိုင္လ၁၅
ရက္ေန႔ကျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

““တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးတစ္ဦးက

တစ္ခ်ိန္ကသူ႕ရဲ႕

လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အသံုးခ်ၿပီး လယ္သမားေတြရဲ႕ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ စာရြက္စာတမ္းမျပ ႏုိင္တဲ့အေပၚမွာ
အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး

အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ေပါင္း၊

ေျမခြန္ေတြကို

၎နာမည္နဲ႔

ျပန္လည္

ေဆာင္ပါတယ္။ လယ္သမားေတြကို လက္နက္ျပအတင္း ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး လယ္ယာ ေျမထဲက
ေမာင္းထုတ္

တဲ့ကိစၥေတြကို

လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ

မေန႔တစ္ေန႔ကပဲျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္””

ဟုေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္အေပၚ ဗုိလ္ခ်ဳပ္စိုးရွိန္က ““သူတို႔ေတြကို ဒီလုိမလုပ္ဖို႔
ကၽြန္ေတာ္
ဒါေပမဲ့

အၿမဲတမ္းသတိေပးခဲ့တာ။

သူတို႔က

နည္းနည္းေလး

ဗုိလ္ခ်ဳပ္စိုးရွိန္က

ဥပေဒေၾကာင္းအရ

ဒီမွာဆက္လုပ္ေနတုန္းပဲ။
သတိေပးလုိက္တာပါ””ဟု

ဒါေၾကာင့္
Myanmar

၎ကိုယ္တိုင္၀န္ခံေျပာၾကားမႈ

ဒီလယ္ေျမကိုကၽြန္ေတာ္ပိုင္တယ္။

သူတို႔ကို
Times

ခ်က္ခ်င္းထြက္သြားေအာင္
တြင္

ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း

ေျပာၾကားထားသည္။

သက္ဆို္င္ရာရဲစခန္းႏွင့္

တရား႐ံုးတို႔က အေရးယူမႈမရွိေၾကာင္း ေဒၚစႏၵာမင္းက““ကၽြန္မတို႔႐ံုးကိုလာၿပီးေတာ့ ေျမယာသိမ္း
တဲ့ ကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လာၿပီး တိုင္ၾကားပါတယ္။ တုိင္ၾကားတဲ့အခါမွာ ကၽြန္မၾကည့္

လိုက္တဲ့အခါ သူတို႔စာလည္းေရးထား တယ္ေပ့ါေနာ္။ ပထမေတာ့ သူတို႔ သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမရဲ႕
လယ္ေ၀း

ရဲစခန္းကိုသြားတိုင္တ့ဲအခါ

လယ္ေ၀း

ရဲစခန္းကအေရးမယူေပးဘူး။

တရား႐ံုးကို

ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ပါလုိ႔ ေျပာတယ္။ တရား႐ံုးကုိ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ ေတာ့သူတို႔နဲ႔မသက္ဆိုင္ဘူး။
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

121

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ရဲစခန္းမွာပဲ

အမႈျပန္ဖြင့္ပါလို႔ေျပာေတာ့

သူတို႔အမွတ္

၁ရဲစခန္းကို

အေၾကာင္း

ၾကားေတာ့

အေရးယူေပးပါ့မယ္လို႔ေျပာတယ္။ အဲဒါနဲ႔သူတို႔အမွတ္ ၁ ရဲစခန္းကို ေရာက္လာတဲ့ အခါမွာလည္း
အမွတ္၁ရဲစခန္းက အေရးမယူေပးပါဘူး။ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာကိုမွ အေရးမယူဘူး””ဟု
ေျပာသည္။

ရဲစခန္းမွာ လယ္ယာေျမကိစၥမ်ားကို လႊတ္ေတာ္မွရွင္းေပးေန၍ လႊတ္ေတာ္တြင္သာ သြားရွင္းရန္
ေျပာၾကား၍

လယ္သမားမ်ားမွ

လယ္ယာေျမရရွိေရး

တိုင္းၾကားျခင္းမဟုတ္ဘဲ

လက္နက္ျပ

ၿခိမ္းေျခာက္တဲ့ အတြက္ လာေရာက္ တိုင္ၾကားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုေသာ္လည္း အေရးယူ
ေပးျခင္းမရွိဟု

ေဒၚစႏၵာမင္းက

ျမန္မာသံ

လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္
ထားေသာ္လည္း

မည္သည့္အေရးယူ

ေတာ္ဆင့္သို႔ေျပာသည္။ထုိ႔ျပင္လယ္သမား
အျခားသက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားသုိ႔
ေဆာင္ရြက္မႈမွမရွိေၾကာင္း

မ်ားက

တင္ျပတုိင္ၾကား

Myanmar

Times

တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ယခုျပႆနာျဖစ္ပြားေသာ လယ္ယာေျမႏွင့္ ပတ္သက္၍ လယ္သမားမ်ား
သည္

လြန္ခဲ့ေသာ

ႏွစ္ေပါင္း၂၀ကပင္

လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္မွာမွန္ေသာ္လည္း

၎တို႔တြင္

ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထား မျပသႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပႆနာ ျဖစ္ပြားေသာ တပ္မေတာ္အရာရွိကမူ
ထုိေနရာတြင္ ဧက ၃၀မွ်ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း အေထာက္အထား လုပ္ထားႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ လြန္ခဲ့ေသာ
၂ႏွစ္

ကပင္

၎နာမည္ျဖင့္

ေျမခြန္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္ဟု

ေဒၚစႏၵာမင္းက

ေျပာသည္။ လယ္ယာေျမကိစၥအေပၚ ဗုိလ္ခ်ဳပ္စိုးရွိန္သည္ လယ္ယာေျမ ဥပေဒကိုခ်ဳိးေဖာက္ကာ

လယ္ေ၀း ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းဧက ၅၀၀ကို ၂၀၁၀-၂၀၁၁ခုႏွစ္က ရယူသြားေၾကာင္း Myanmar
Times

တြင္

ေဖာ္ျပထားသည္။ယခုျဖစ္ရပ္ႏွင့္

ပတ္သက္၍

လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ားကို

အစဥ္တစုိက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္လာခဲ့သူ NLD ပါတီ သဘာပတိ ၀ါရင့္သတင္းစာဆရာႀကီး
ဟံသာ၀တီ

ဦး၀င္းတင္က““ဦးသန္းေရႊလုိ

ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ရဲ႕

ကိုယ္ေရးအရာရွိျဖစ္ခဲ့တဲ့

ပုဂိၢဳလ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဒီလိုဟာမ်ဳိးကို ထိန္းသိမ္းသင့္တယ္လို႔ ယူဆတယ္။ ဦးသန္းေရႊရဲ႕

ေျမးတစ္ေယာက္က ဟုိးတေလာက ယာဥ္ထိန္းရဲတစ္ေယာက္ကို ပါး႐ိုက္တယ္ဆိုတာမ်ဳိးေတြ၊ အခု
သူနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လူတစ္ေယာက္က ဒီလိုလုပ္တယ္ဆိုတဲ့ အခါက်ေတာ့ တုိင္းျပည္မွာသူတို႔ရဲ႕
ပံုရိပ္က

မေကာင္းႏုိင္ဘူး။

အမွန္ေတာ့

တုိင္းျပည္မွာ

သူတို႔ရဲ႕

ပံုရိပ္ကလည္း

ေကာင္းတာလည္းမရွိပါဘူး။ ဒီလို မေကာင္းတဲ့အထဲမွာ ဒီလိုထပ္ထပ္ၿပီးျဖစ္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့
သူတို႔ နဲ႔ပတ္သက္တဲ့လူေတြ အကုန္လံုးကေန တားဆီးျပဳျပင္မႈ လုပ္သင့္တယ္လုိ႔ထင္တယ္။
ေနာက္အခုလို

လယ္ယာေျမျပႆနာေတြနဲ႔

ပတ္သက္ၿပီး

အလြန္ကုိ

ႀကီးက်ယ္လွတဲ့

ျပႆနာျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ဒီလိုပုဂိၢဳလ္မ်ားရဲ႕ လုပ္ရပ္ဟာ ဒီျပႆနာေတြကုိ ပုိၿပီးေတာ့

ႀကီးမားေအာင္၊ ဒုကၡပုိေရာက္ေအာင္ ျဖစ္ေစတဲ့ကိစၥမ်ဳိးျဖစ္တယ္”” ဟုေျပာသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္စုိးရွိန္၏
ယခုလုပ္ရပ္အေပၚ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးတစ္ဦးအေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ျပည္သူလူထုကို ကာကြယ္
ရာ တြင္သာ အသံုးျပဳရမည့္လက္နက္ကို ျပည္သူလူထုအား ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုၾကား အလြန္ရင္ေလးဖြယ္ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္သလုိ တပ္မေတာ္၏
ဂုဏ္သိကၡာကို အလြန္ထိခိုက္ ေစေၾကာင္း၊ ယခင္အာဏာရွင္စနစ္ေဟာင္း၏ အေငြ႕အသက္မ်ား
ေပ်ာက္ကြယ္မႈမရွိေသးသည့္

ျပယုဂ္

ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

၎ကိစၥကို

တိုင္းသိျပည္သိပြင့္
122

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
လင္းျမင္သာစြာအေရး

The Fight For Freedom in Burma

ယူေဆာင္ရြက္ၿပီး

တရားဥပေဒ

နည္းက်

ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္မွသာ

ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈကို ယံုၾကည္ႏုိင္လိမ့္ မည္ျဖစ္
ေၾကာင္း၊ ထုိသို႔မဟုတ္ပါက လက္ရွိအစုိးရ၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုလည္း မ်ားစြာထိခိုက္ေစၿပီး အေရးယူ
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမျပဳလုပ္ပါက
သန္းေရႊ၏

တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သည့္အျပင္

ကိုယ္ေရးအရာရွိျဖစ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ဆိုကာ

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး

အထင္အျမင္လြဲမွားမႈမ်ား

ျဖစ္ေပၚလာ

ႏုိင္ေၾကာင္း လက္ရွိ အစိုးရအသိုင္းအ၀ုိင္းႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦးက ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္စိုးရွိန္သည္

ယခင္နအဖအစိုးရအႀကီးအကဲ၊

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး အျဖစ္မွ ဦးသန္းေရႊအနား မယူခင္အခ်ိန္ထိ ကို္ယ္ေရးအရာရွိ အျဖစ္ေဆာင္ရြက္
ခဲ့သူျဖစ္သည္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

123

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

စစ္အုပ္စုရဲ႕ ‘ေအာင္ဆန္းဖိုဘီးယား’ နဲ႔ အယ္ဒီတာ့၀ဋ္ေႂကြး
ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြ
ဗိုလ္သန္းေရႊတို႔ စစ္အုပ္စုမွာ ‘ေအာင္ဆန္းဖိုဘီးယား’ ေခၚ ‘ေအာင္ဆန္းအေၾကာက္လြန္ေရာဂါ’
(ခြာခ်မရလာက္ေအာင္) စြဲကပ္ေနတာကေတာ့ လြန္လြန္းတယ္လို႔ ေျပာရမလားပဲ။ သက္ရွိထင္ရွား
မရွိေတာ့တဲ့

တပ္မေတာ္ေက်းဇူးရွင္ကို

ေၾကာက္လန္႔ေနၾကတာပါလိမ့္လို႔
ေၾကာက္တာထက္

ဘာေၾကာင့္

တခါတခါ

ဒီေလာက္ေတာင္

စဥ္းစားၾကည့္မိေတာ့

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕သမီး

ေက်းဇူးကန္းေန၊

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို

ေၾကာက္တာက

ခပ္မ်ားမ်ားဆိုတာ သြားေတြ႔ရတယ္။ဗိုလ္ေန၀င္းလက္ထက္တုန္းကမွ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အာဇာနည္ေန႔
ဆို

ျမန္မာ့အသံကျဖစ္ေစ၊

သက္ဆိုင္ရာ

ၿမိဳ႕နယ္က

မီးရထားဘူတာ႐ံုမွာ

ဆိုက္ထားတဲ့

ရထားေခါင္းတြဲကျဖစ္ေစ အေလးျပဳဖို႔ ဥၾသဆြဲတဲ့အသံ ၾကားရေသးတယ္။ သတင္းစာမ်က္ႏွာဖံုးမွာ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔

အာဇာနည္ႀကီးေတြရဲ႕ပံုေတြကို

တခမ္းတနား

ဂုဏ္ျပဳေဖာ္ျပေဖာ္ရ

ေသးတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္နဲ႔ အာဇာနည္ႀကီးေတြကို တေလးတစား ဂုဏ္ျပဳက်င္းပတဲ့ အာဇာနည္ဗိမာန္
က

အခမ္းအနားပံုေတြ

ေနာက္တေန႔

ထုတ္ေ၀တဲ့

တင္ဆက္ေဖာ္ရေသးတယ္။ျပည္သူေတြဆိုလည္း

သတင္းစာေတြမွာ

အာဇာနည္ဗိမာန္မွာ

ေ၀ေ၀ဆာဆာ

လြတ္လြတ္လပ္လပ္

လာေရာက္ ဂါရ၀ျပဳခြင့္ရေသးတယ္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြဆိုလည္း အာဇာနည္ေန႔ေရာက္
တုိင္း တာ၀ါလိန္းလမ္းမွာရွိတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနခဲ့တဲ့ အိမ္ႀကီး (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျပတိုက္) ကို သြားေရာက္
ေလ့လာခြင့္ရေသးတယ္။ ေက်ာင္းသင္႐ိုးေတြမွာလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေၾကာင္းေတြကို အေတာ္မ်ား

မ်ား သင္ၾကားခြင့္ရေသးတယ္။ ေငြစကၠဴအရြက္တိုင္းကိုလည္း က်က္သေရမဂၤလာရွိတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕
ပံုေတြနဲ႔

ဂုဏ္ျပဳထုတ္ေ၀ေဖာ္ရေသးတယ္။

ေအာင္ဆန္း

အေၾကာင္းေတြ

ဗိုလ္ေန၀င္းလည္း

(သိပ္႐ိုေသေလးစား
မလြန္ဆန္ရဲလို႔သာ

မဂၢဇင္းေတြ၊

အေတာ္မ်ားမ်ား

သူ႔ထက္ငယ္ရြယ္တဲ့

စာေစာင္ေတြမွာလည္း

ဖတ္မွတ္ေလ့လာခြင့္ရေသးတယ္။ဒါေတာင္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို

လြန္းလွလို႔

မဟုတ္ဘဲ)

ခြင့္ျပဳခဲ့တဲ့

အေနအထားပါ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္

သိပ္ၾကည္လွလို႔မဟုတ္ဘဲ

သမိုင္းေၾကာင္းအရွိန္အ၀ါအရ
ေနာက္တခု

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

မလြန္ဆန္ႏိုင္၊

ဗိုလ္ေန၀င္းေခတ္တုန္းက
124

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

သူ႔ေအာက္ကလူေတြ ဘယ္ေလာက္ဖားသလဲဆို ဗိုလ္ေန၀င္းေတာင္ စစ္ျပန္စစ္မႈထမ္းေဟာင္း
ညီလာခံတခုမွာ မလံုမလဲနဲ႔ အမွားျပင္ဆင္ေပးခဲ့ရတဲ့ ျပံဳးခ်င္စဖြယ္ ျဖစ္ရပ္ေလးကို အမွတ္ရမိ
ေသးတယ္။

ဘာလဲဆုိေတာ့

ဗိုလ္ေန၀င္း

ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးစဥ္အခ်ိန္တုန္းက

ထံုးစံအတိုင္း

ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႔ေရးတဲ့ စာေရးသူေတြက တပ္မေတာ္ေန႔လိုမ်ဳိး နီးတဲ့အခါမွာဆို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
ကို

ေမ့ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး

ဗိုလ္ေန၀င္းကို

တပ္မေတာ္ရဲ႕ဖခင္ဆိုၿပီး

ေဆာင္းပါးေတြထဲမွာ

ဖားယားေရးၾကတာကိုး။ အဲဒီေဆာင္းပါးကို ဗိုလ္ေန၀င္း ဖတ္မိရင္ အနားေခၚၿပီး ေျမႇာက္စားေလ
မလားဆိုတဲ့

ကေလးေတြးေလာက္နဲ႔

ဗိုလ္ေန၀င္းကလည္း

မဆင္မျခင္

ဖတ္မိပံုေပၚတယ္။တခါသားက်ေတာ့

ေလွ်ာက္ေရးတာျဖစ္မွာေပါ့။
ျမန္မာ့႐ုပ္ျမင္သံၾကားက

ဒါကို

လႊင့္တဲ့

စစ္ျပန္စစ္မႈထမ္း ေဟာင္းညီလာခံမွာ ဗိုလ္ေန၀င္းကိုယ္တိုင္ “က်ေနာ့္ကို တပ္မေတာ္ရဲ႕ဖခင္ဆိုၿပီး
ေရးေရးေနက်တာ ေတြ႔ရတယ္။ တကယ္ေတာ့ က်ေနာ္က တပ္မေတာ္ရဲ႕ဖခင္ မဟုတ္ပါဘူး။

တပ္မေတာ္ရဲ႕ ဖခင္စစ္စစ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပါ။ က်ေနာ္က ျဖစ္ခ်င္းျဖစ္ရင္ တပ္မေတာ္ရဲ႕
ပေထြးသာ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္” လို႔ (စကားလံုးအတိအက်ေတာ့မဟုတ္) မိန္႔ခြန္းေျပာရင္း အရွက္ေျပ
အမွားျပင္ဆင္ေပးခဲ့တာေလး

ၾကည့္လိုက္ရတာကို

သတိရမိၿပီး

ျပံဳးမိတာပါ။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္

ဦးေန၀င္းက သူ႔ရဲ႕မသိစိတ္ထဲမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေပၚ မၾကည္မလင္ျဖစ္တာေတြ ရွိခဲ့ေပ
မယ့္ဟန္ေဆာင္ေကာင္းခဲ့တယ္ဆိုတာကိုေျပာျပခ်င္တာပါ။
ဗိုလ္သန္းေရႊက်ေတာ့

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔

ဗိုလ္ေန၀င္းလို

ဟန္ေဆာင္မေကာင္းႏုိင္ေတာ့ဘဲ

ပတ္သက္သမွ်ကို

ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ

ေၾကာက္ရြံ႕တဲ့စိတ္နဲ႔

တခုၿပီးတခု

ပိတ္ပင္လာတာ

ေတြ႔ရတယ္။ ေၾကာက္ရြံ႕တယ္ဆိုရာမွာ အာဏာမစြန္႔ခ်င္တဲ့ ဗိုလ္သန္းေရႊက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
ထက္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕သမီး

ေၾကာက္ရြံ႕တာပါ။
အႂကြင္းမဲ့

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့

ယံုၾကည္ေလးစား

ၿပိဳင္ဘက္လို

ျမန္မာျပည္သူလူထုက

အားကိုးအားထား

သေဘာထားၿပီး

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို

ျပဳေနၾကတာကိုး။

ဒါကို

အာဏာလက္

မလႊတ္ခ်င္တဲ့ ဗိုလ္သန္းေရႊတို႔ စစ္အုပ္စုက မစၦရိယစိတ္ျဖစ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေၾကာင္းကို
ေနာက္လာေနာက္သား မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြ ပိုသိေလ ျပည္သူလူထုက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို

ပိုစိတ္၀င္စားေလ၊ ပိုေထာက္ခံေလ၊ ပိုေလးစားၾကည္ညိဳေလျဖစ္မွာကို စိုးရိမ္တာပါ။ အဲဒါလိုအ
ေၾကာင္းေတြေၾကာင့္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်
ကို

ပိတ္ဆို႔ဖို႔

ဗိုလ္သန္းေရႊတို႔

စစ္အုပ္စုက

မ်က္ကန္းတေစၦမေၾကာက္

႐ူး႐ူးမိုက္မိုက္

ႀကိဳးစားေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုလ္သန္းေရႊတို႔ရဲ႕ ‘ေအာင္ဆန္းဖိုဘီးယား’ က ဘယ္ေလာက္ေတာင္
ဆိုးလာသလဲဆို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ သားသမီးခ်င္းအတူတူ အာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနားကို သူတို႔ထား
ရာေန၊

ေစရာသြား၊

ေမာင္ႏွံကိုေတာ့

ငုတ္တုပ္ထိုင္ဆိုထိုင္

အာဇာနည္ဗိမာန္မွာ

အဲသလို

က်င္းပတဲ့

ႀကိဳးဆြဲရာကတဲ့

အခမ္းအနားကို

ေအာင္ဆန္းဦးဇနီး

တက္ေရာက္ခြင့္ေပးၿပီး

သမီးျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုေတာ့ စိတ္လိုလက္ရရွိရင္ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳလုိက္၊ စိတ္လို

လက္ရ မရွိရင္ ကေလးကလားဆန္ဆန္ မဖိတ္ၾကားဘဲေနလိုက္နဲ႔ လူႀကီးလူေကာင္းမဆန္တာကို
ေတြ႔ရတယ္

(ဗိုလ္သန္းေရႊတို႔က

လူႀကီးလူေကာင္းမွ

မဟုတ္တာ။

၉၀

ရလဒ္ကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္မေပးတာပဲ ၾကည့္ပါေတာ့လား။ အဲဒီလိုလူကို လူႀကီးလူေကာင္းမဆန္ဘူးလို႔
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

125

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ေျပာတာ

ေျပာတဲ့သူရဲ႕အျပစ္ပဲလို႔ဆိုရင္လည္း

‘ေအာင္ဆန္းဖိုဘီးယား’

က

ခံရမွာပါပဲ။

အဲသေလာက္တင္

ေျပာမိၿပီကိုး)။ဗိုလ္သန္းေရႊတို႔ရဲ႕

ဘယ္ကဦးမလဲ။

ေငြစကၠဴေတြဆိုလည္း

က်က္သေရမဂၤလာရွိတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပံုေတြေနရာမွာ ၾကံ႕ဖြ႔ံလာဘ္ေကာင္ ျခေသၤ့႐ုပ္ေတြ ျဖစ္ကုန္ၿပီ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျပတိုက္ဆိုလည္း အခုေလာက္ဆို ဖုန္ဘယ္ႏွေပေလာက္ထူေနၿပီလဲမသိ။ အာဇာနည္ေန႔
ဆို

ျမန္မာ့အသံက

ေလာက္ၿပီထင္ရဲ႕။

ဆြဲေပးေနတဲ့

ဥၾသသံလည္း

အာဇာနည္ေန႔ထုတ္

မဆြဲရတာၾကာလို႔

နအဖပိုင္

သတင္းစာေတြရဲ႕

ဓာတ္ျပားမႈိတက္
မ်က္ႏွာဖံုးမွာ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ အာဇာနည္ႀကီးေတြရဲ႕ပံုေတြ ျမင္ေတြ႔ရဖို႔ေနေနသာသာ စာေပစိစစ္ေရးကို
ျဖတ္ၿပီး

ထုတ္ေ၀ခြင့္ရတဲ့

ပုဂၢလိက

မဂၢဇင္း၊

ဂ်ာနယ္ေတြမွာေတာင္

အာဇာနည္ေန႔နဲ႔

ပတ္သက္တာေတြ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္နဲ႔ ပတ္သက္တာေတြ ေရးမိသားမိရင္ ဆင္ဆာအျဖတ္ခံရပံုကေတာ့
ျမင္မေကာင္း႐ႈမေကာင္းအပိုင္းပိုင္းအျပတ္ျပတ္ပဲဆိုပါေတာ့။
ၾကံဳတုန္း

‘ေအာင္ဆန္းဖိုဘီးယား’

ႀကီးလြန္းတဲ့

ဗိုလ္သန္းေရႊတို႔စစ္အုပ္စု

အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့

နအဖေခတ္ႀကီးမွာ (ဘယ္ဘ၀၀ဋ္ေႂကြးေၾကာင့္မွန္းမသိ) ဆရာ၀န္ဘြဲ႔ရၿပီး အယ္ဒီတာျဖစ္ခဲ့ရတဲ့
က်ေနာ့္ရဲ႕
ဒီလုိပါ။

အေတြ႔အၾကံဳေလးကို

က်ေနာ္

ေ၀မွ်ခံစားၾကည့္ဖို႔

တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာလုပ္တဲ့

၁၉၉၈

ေဖာက္သည္ခ်ခ်င္ပါေသးတယ္။

ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လထုတ္ ျမားနတ္ေမာင္

မဂၤလာမဂၢဇင္းမွာ က်ေနာ္က “ဖတ္၍မကုန္ ယူ၍မခန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း” ဆိုတဲ့ ေခါင္းစီးနဲ႔
တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာစကား

ေရးထားပါတယ္

(မွတ္မွတ္ရရ

မင္းသမီး

ႏွင္း၀တ္ရည္ေသာင္း

မ်က္ႏွာဖံုးနဲ႔ပါ)။ အာဇာနည္ႀကီးေတြ က်ဆံုးတဲ့ ဇူလိုင္လထုတ္ဆိုေတာ့ စာဖတ္ပရိသတ္ေတြဆီ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းစကားတခုခုပါးခ်င္တဲ့ အာသီသေၾကာင့္လည္း အဲဒီတာ၀န္ခံ
အယ္ဒီတာစကားကို

က်ေနာ္

ေရးျဖစ္ခဲ့တာပါ။

စကားလံုး

အတိအက်

မမွတ္မိေတာ့တဲ့

က်ေနာ့္တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာစကားရဲ႕ အႏွစ္ခ်ဳပ္ကေတာ့ ေနာက္လာေနာက္သား မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား
သမိုင္းကြင္းဆက္မျပတ္ဖို႔နဲ႔
ဆက္ရွိေနမယ္ဆိုရင္

စာေရးဆရာျဖစ္ခ်င္တဲ့

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဆီက

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသာ

ဖတ္လို႔မကုန္

ယူလို႔မခန္းတဲ့

သက္ရွိထင္ရွား

စာေပဗဟုသုတ

ဟင္းေလးအိုးႀကီးကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရမွာပဲဆိုတဲ့ ဆိုလိုရင္းပါ။ ၿဗိတိန္မွာဆိုရင္ ဒုတိယကမၻာစစ္ကို

ေအာင္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ နာမည္ေက်ာ္ နန္းရင္း၀န္ ၀င္စတန္ခ်ာခ်ီနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေနာက္လာေနာက္သား
မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြကို ‘ခ်ာခ်ီဆိုတာ ဘယ္သူလဲ’ လို႔ စစ္တမ္းေကာက္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ တခ်ဳိ႕က
အဆိုေတာ္လို႔

ေျဖလိုေျဖ၊

တခ်ဳိ႕က

ေဘာလံုးသမားလို႔

ေျပာလိုေျပာလို႔

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔

ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း

မ်ဳိးဆက္သစ္

သမိုင္းကြင္းဆက္မျပတ္ဖို႔

လိုတယ္ဆိုတဲ့

သတင္းစကားပါးခ်င္တဲ့

စိတ္နဲ႔

ေျပာတာလားလို႔

ျပန္ေမးကုန္ၾကၿပီလို႔

ၾကားရေတာ့

သိရေတာ့

ျမန္မာလူငယ္ေတြ
ေရးျဖစ္ခဲ့တာပါ

(အခုေတာင္ တခ်ဳိ႕မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြဆို အာဇာနည္ေန႔ဆိုတာ သိလားလို႔ေမးရင္ အာဇာနည္
ဆိုတာ

အဆိုေတာ္ကို

အေတာ့္ကို

၀မ္းနည္းေၾကကြဲစိတ္ျဖစ္မိပါတယ္)။အဲသလိုနဲ႔ အဲဒီတာ၀န္ခံအယ္ဒီတာစကားပါတဲ့ ျမားနတ္ေမာင္

မဂၢဇင္း နမူနာ (စာအုပ္မူၾကမ္း) ကို ဆင္ဆာအစစ္အေဆးခံဖို႔ စာေပစိစစ္ေရး႐ံုးကို တင္လိုက္ေရာ
ဆိုပါေတာ့။

စာေပစိစစ္ေရး႐ံုးက

သူတို႔ခုတ္ထစ္လွီးျဖတ္ထားတဲ့

အရာရွိေတြ

အဲဒီဇူလိုင္လထုတ္

ပါ၀င္တဲ့

အစည္းအေ၀းၿပီးတဲ့အခါမွာ

ျမားနတ္ေမာင္မဂၢဇင္းထဲက

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

ျဖဳတ္ပယ္၊
126

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ျပင္ဆင္ရမယ့္

စာမ်က္ႏွာေတြကို

ကမန္းကတန္း

လွန္ေလွာၾကည့္႐ႈမိတယ္။

ဒါေပမယ့္

က်ေနာ္ေရးတဲ့ တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာစကားကို ျဖဳတ္ပယ္၊ ျပင္ဆင္ခိုင္းတာ မေတြ႔ရေတာ့ အေပ်ာ္ႀကီး
ေပ်ာ္ၿပီး

ျဖန္ခ်ိဖို႔အတြက္

အေခ်ာပံုႏွိပ္ေတာ့တာေပါ့။ပံုႏွိပ္ၿပီးေတာ့

စာအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ဆီမွာ

မဂၢဇင္းေတြကို အုပ္ ၅၀ စီ ႀကိဳးခ်ည္ၿပီး နယ္ေတြကို မီးရထား၊ ကားလမ္းကတဆင့္ ျဖန္႔ခ်ိဖို႔
ထုပ္ပိုးေန တဲ့အခ်ိန္မွာ စာေပစိစစ္ေရး႐ံုးက ႐ံုးအုပ္ႀကီးရဲ႕မ်က္ႏွာကို ဘြားကနဲ ေတြ႔လိုက္ရ

ေတာ့တာပဲ။ သူ႔မ်က္ႏွာကို ေတြ႔လိုက္ရေတာ့ က်ေနာ္ ေတာ္ေတာ္ ေခါင္းနပန္းႀကီးသြားတယ္။
တခုခုေတာ့ ျဖစ္ၿပီဆိုတဲ့ အေတြးနဲ႔ေပါ့။ က်ေနာ္နဲ႔ ခင္မင္ရင္းစြဲရွိတဲ့ ႐ံုးအုပ္ႀကီးကို ဘာကိစၥ
လိုက္လာတာလဲ ကပ်ာကယာ ေမးလိုက္တဲ့အခါမွာ က်ေနာ္ေရးတဲ့ စာမ်က္ႏွာ ၄ က တာ၀န္ခံ
အယ္ဒီတာစကားကို ျဖဳတ္ေပးဖို႔ ‘ကြပ္ကဲ’ က အမိန္႔စာက်လာလို႔ လာေျပာတာတဲ့။ ျဖန္႔ၿပီးမွဆိုရင္
ျပႆနာအႀကီးအက်ယ္တက္မွာစိုးလို႔
ဦးစီးအရာရွိဆီမွာ
ေျပာတယ္။

ခ်က္ခ်င္းေျပးလာတာတဲ့။

အဲဒီစာမ်က္ႏွာကို

ျဖဳတ္ပယ္ေပးမယ့္အေၾကာင္း

မဂၢဇင္းစာအုပ္အစည္းေလးေတြကို

ၾကည့္ၿပီး

အခု

႐ံုးကို

လိုက္ခဲ့ၿပီး

လက္မွတ္လိုက္ထိုးဦးလို႔

ေပ်ာ္ေနတဲ့

က်ေနာ့္ရဲ႕အေပ်ာ္ေတြ

ဖုတ္ကနဲ ျပဳတ္က်ၿပီး အ႐ုပ္ႀကိဳးျပတ္သလို စိတ္ဓာတ္အႀကီးအက်ယ္က်သြားေတာ့တယ္။ ဒါေပ
မယ့္ သူတို႔လက္ခုပ္ထဲကေရျဖစ္ေနတဲ့ က်ေနာ္က ဘာမ်ားတတ္ႏိုင္ဦးမည္နည္းေပါ့။ ႐ံုးအုပ္ႀကီး ကို

ဘာျပန္ေျပာရမွန္းမသိဘဲ ေခတၱခဏ မွင္တက္မိေနၿပီးမွ ဓားစက္ျဖတ္လိုက္၊ စာအုပ္ စည္း ေတြ
ႀကိဳးခ်ည္လိုက္လုပ္ေနတဲ့
ၿပီးတာနဲ႔

ကုလားေလးေတြကို

တကၠဆီငွားၿပီး

႐ံုးအုပ္ႀကီးနဲ႔အတူ

အားလံုး

ရပ္ဆိုင္းထားဖို႔

စာေပစိစစ္ေရး႐ံုးကို

ေျပာလိုက္ရတယ္။

လိုက္သြားရပါေတာ့တယ္။

႐ံုးလည္းေရာက္ေရာ ဦးစီးအရာရွိ အမ်ဳိးသမီးက “ဆရာ့ တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာစကားကို ႐ံုးအစည္း
အေ၀းက ခြင့္ျပဳေပမယ့္ ‘ကြပ္ကဲ’ က ခြင့္မျပဳလို႔ ျဖဳတ္ေပးရမယ္ဆရာ” တဲ့။ က်ေနာ္လည္း
“ဟုတ္ကဲ့ပါ” ေပါ့။ အဲဒီက်မွ စာေပစိစစ္ေရးရဲ႕ အထက္မွာ က်ေနာ္ မျမင္ရတဲ့ ‘ကြပ္ကဲ’ ဆိုတဲ့
အဖြဲ႔ရွိေနမွန္း သိရေတာ့တာ။ ေနာက္ပိုင္းမွာ အဲဒီ ‘ကြပ္ကဲ’ ဆိုတဲ့ ဌာနက စစ္မဟာဗ်ဴဟာ

ေလ့လာေရးဌာနမွာ ႐ံုးစိုက္တယ္ဆိုလား ေ၀ေ၀၀ါး၀ါး သိရတယ္။ အဲဒီ ‘ကြပ္ကဲ’ က လူေတြက
ႏိုင္ငံေရး

အရ

သူတို႔စိတ္မခ်တဲ့

စစ္ေထာက္လွမ္းေရး

ေတြလို႔

ဆရာတင္ေမာင္သန္းတို႔

ထုတ္တဲ့

မဂၢဇင္း၊

ဂ်ာနယ္ေတြကို

ဆိုတယ္

(သူတို႔

အထူးေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးတဲ့

အထူးေစာင့္ၾကည့္တဲ့

မဂၢဇင္းေတြထဲမွာ

သင့္ဘ၀ေအာင္ျမင္ေရးမဂၢဇင္း၊ က်ေနာ္

အမည္ေျပာျပလို႔

မျဖစ္ေသးတဲ့ မဂၢဇင္းတေစာင္နဲ႔ က်ေနာ့္ ျမားနတ္ေမာင္မဂၢဇင္း ပါတယ္လို႔ ထင္ေၾကးနဲ႔လား၊

အေသအခ်ာလားမသိ ႐ံုးအုပ္ႀကီး ေျပာျပတာကို ၾကားရဖူးတယ္)။ ေအာ္ … အဲဒီေတာ့မွ ငါတို႔ကို
ႏွိပ္စက္ေနတာ

စာေပစိစစ္ေရးတင္မကဘဲ

မျမင္ရတဲ့

ရွိပါေသးလားဆိုတာကိုသိလိုက္ရတာျဖစ္တယ္။

တေစၦသရဲလို

‘ကြပ္ကဲ’

အဖြဲ႔လည္း

ဦးစီးအရာရွိ အမ်ဳိးသမီးက သူ႔တာ၀န္၀တၱရားအတိုင္း “ဆရာ့ အယ္ဒီတာ့စကားကို ျဖဳတ္ရမယ္” လို႔
ေပါ့ေပါ့ေလး

ေျပာလိုက္ေပမယ့္

က်ေနာ္က

စာအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ဆီမွာ

စည္းေႏွာင္ၿပီးျဖစ္ေနတဲ့

ျမားနတ္ေမာင္မဂၢဇင္းေတြကို မ်က္စိထဲ ေျပးျမင္၊ ကြၽမ္းပစ္ေတာ့မယ့္ အေနအထားကို ေတြးၿပီး
ေခါင္းနပမ္းႀကီးေနမိတယ္။

ဦးစီးအရာရွိ

ေျပာတဲ့

“ျဖဳတ္ရမယ္”

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

ဆိုတာက

အဲဒီတာ၀န္ခံ
127

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

အယ္ဒီတာစကား ေဖာ္ျပထားတဲ့ ဘယ္ဘက္အျခမ္းက စာမ်က္ႏွာ ၄ ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာျဖစ္ေစ၊
အျခားလြတ္လြတ္ကင္းကင္းရွိတဲ့

စာတပုဒ္နဲ႔ျဖစ္ေစ

အစားထိုးဖို႔

ေျပာတာပါ။

ဒါေပမယ့္

မဂၢဇင္းေတြက ခ်ဳပ္ၿပီး စည္းေႏွာင္ၿပီးတဲ့ အေျခအေနေတာင္ ေရာက္ေနၿပီဆိုေတာ့ ဦးစီးအရာရွိ

ေျပာသလို လုပ္ေပးဖို႔ဆိုတာ မဂၢဇင္းအုပ္ေရ ၅,၀၀၀ ကို အစည္းေတြ ျပန္ေျဖ၊ တအုပ္ခ်င္း
ကလစ္ေတြ ျပန္ျဖဳတ္၊ ၿပီးရင္ ျပင္ၿပီး ျပန္႐ိုက္ထားတဲ့ စာရြက္ကို တအုပ္ခ်င္း ျပန္အစားထိုး၊
ျပန္ခ်ဳပ္၊

ဓားစက္နဲ႔ျပန္တိ၊

လုပ္ရမယ့္အဆင့္ေတြကို

ၿပီးမွ

ႀကိဳးနဲ႔

ေတြးၿပီး

ျပန္စည္းၿပီး

က်ေနာ္

ျဖန္႔တဲ့ဆီ

ပို႔ရမွာဆိုေတာ့

ေတာ္ေတာ္စိတ္ပိန္ေနမိတာေပါ့။ဦးစီးအရာရွိ

စားပြဲေရွ႕မွာ ဘယ္လိုလုပ္ရင္ေကာင္းမလဲလို႔ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ ေတြၿပီး စဥ္းစားေနမိတယ္။
ေနာက္ဆံုးေတာ့ တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာစကား စာမ်က္ႏွာေနရာကို အစားထိုးဖို႔ မလြယ္ကူေတာ့

တဲ့အေၾကာင္း၊ မဂၢဇင္းေတြကို ခ်ဳပ္ၿပီး၊ ျဖတ္ၿပီး၊ စည္းေႏွာင္ၿပီးျဖစ္ေနလို႔ အဲဒီစာမ်က္ႏွာပါတဲ့

စာရြက္ကို ျဖဲၿပီး ျဖဲထားတဲ့ စာရြက္အားလံုးကို ႐ံုးကို လာအပ္ဖို႔ပဲ တတ္ႏိုင္ေတာ့မယ့္အေၾကာင္း
ဦးစီးအရာရွိ အမ်ဳိးသမီးကို က်ေနာ္ ေပၚတင္ ေျပာလိုက္ရေတာ့တယ္။ဦးစီးအရာရွိက ပထမေတာ့
အဲလိုလုပ္လို႔မရဘူး ဘာညာနဲ႔ တင္းခံေနတယ္။ က်ေနာ္ကလည္း က်ေနာ့္ အခက္အခဲေတြကို
ျပန္ရွင္းျပတယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာစကားပါတဲ့ စာရြက္ကို ျဖဲၿပီး ျဖဲထားတဲ့
စာရြက္အားလံုး ႐ံုးကို လာပို႔ဖို႔ ဆိုတာနဲ႔ ေစ်းတည့္သြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျဖဳတ္ရမယ့္ စာမ်က္ႏွာကို
အစားမထိုးဘဲ စာရြက္ျဖဲတာ ဒါ ပထမဆံုးနဲ႔ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ပါပဲ ဆိုတာကို ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဆီ
အသနားခံစာတင္ရမယ္လို႔ ေျပာတယ္။ က်ေနာ္လည္း ဟူးကနဲ သက္ျပင္းခ်လိုက္မိတယ္။ အဲဒါနဲ႔
အသနားခံစာတင္ဖို႔

စာအျမန္စီၿပီး

႐ံုးပြဲစားကို

လက္ႏွိပ္စက္အျမန္႐ိုက္ခိုင္းလိုက္တယ္

(ဒီစာေရးေနရင္း စာေပစိစစ္ေရးမွာ ပထမနဲ႔ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ခြင့္ျပဳပါဆိုၿပီး အသနားခံစာ
တင္ခဲ့ရတဲ့ အႀကိမ္ေပါင္း ဘယ္ႏွႀကိမ္ေတာင္ရွိခဲ့ပါလိမ့္လို႔ ျပန္ေရတြက္ၾကည့္ၿပီး ျပံဳးေနမိတယ္)။
႐ိုက္ၿပီးတာနဲ႔
စာအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ဆီ

အသနားခံစာမွာ
ခပ္သြက္သြက္

လက္မွတ္ထိုး၊

ဦးစီးအရာရွိလက္ထဲ

ျပန္လစ္ေတာ့တာပဲ။ေရာက္တာနဲ႔

အျမန္ထည့္ၿပီး

အဲဒီေန႔

နယ္ေတြဆီ

စာအုပ္ပို႔မယ့္ အစီအစဥ္ကို ရပ္ဆိုင္းခိုင္းလိုက္ရတယ္။ ေနာက္တေန႔မွာေတာ့ စာအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ဆီက
အလုပ္သမားအားလံုး တျခားဘာအလုပ္မွ မလုပ္ရဘဲ ႀကိဳးစည္းထားတဲ့ ျမားနတ္ေမာင္မဂၢဇင္း

အစည္းေတြကို ႀကိဳးျပန္ျဖည္၊ ျဖဳတ္ရမယ့္ တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာစကား ပါတဲ့ စာရြက္ေတြကို ျဖဲနဲ႔
တက္ညီလက္ညီ

လုပ္လိုက္ၾကတာ

မြန္းလြဲေရာဆိုပါေတာ့။

ျဖဲလို႔ၿပီးတာနဲ႔

ျဖဲထားတဲ့

စာရြက္ေတြအား လံုးကို စည္းေႏွာင္ၿပီး စာေပစိစစ္ေရး႐ံုးကို သြားပို႔ရေသးတယ္။ အဲသလိုနဲ႔
ညေနေစာင္းက်မွ နယ္ကို ပို႔မယ့္ မီးရထား၊ ကားေတြေပၚကို ျမားနတ္ေမာင္မဂၢဇင္းအထုပ္ေတြ
ေရာက္သြားတယ္ဆိုပါေတာ့။
မဂၢဇင္းလည္း စာရြက္တရြက္ ျဖဲလိုက္ရေတာ့

တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာစကား

စာမ်က္ႏွာ ၄ နဲ႔

ေက်ာကပ္ေနတဲ့ မာတိကာစာမ်က္ႏွာတျခမ္း (စာမ်က္ႏွာ ၃) ျဖဲတဲ့အထဲ ပါသြားၿပီး ျပန္ျဖည္၊
ျပန္စည္းရတဲ့ မဂၢဇင္းေတြလည္း ရြဲပလဲကုန္ေရာဆိုပါေတာ့။ အဲဒီလို အဂၤါမစံုမလင္၊ ရြဲရြဲျပဲျပဲနဲ႔ပဲ
မင္းသမီး ႏွင္း၀တ္ရည္ေသာင္း မ်က္ႏွာဖံုးနဲ႔ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လထုတ္ ျမားနတ္ေမာင္မဂၢဇင္းကို

ျဖန္ခ်ိခဲ့ရတယ္ဆိုပါေတာ့။ အခုလိုအျဖစ္ဆိုးနဲ႔ ၾကံဳခဲ့ရတာဟာ အဓိက ဗိုလ္သန္းေရႊတို႔ စစ္အုပ္စုရဲ႕
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

128

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
‘ေအာင္ဆန္းဖိုဘီးယား’

The Fight For Freedom in Burma

ေၾကာင့္လို႔ပဲ

အယ္ဒီတာ့၀ဋ္ေႂကြးေတြအေၾကာင္းကို

ထင္မိရဲ႕။အဲဒီလိုမ်ဳိး

ျပန္ေတြးမိတဲ့အခါတိုင္း

ဒုကၡအလီလီၾကံဳခဲ့ရတဲ့
“ငါ

ဆရာ၀န္မလုပ္ဘဲ

အယ္ဒီတာလုပ္ခဲ့မိတာ မွားၿပီးလား” ဆိုတဲ့ အေတြးမ်ဳိး ရံဖန္ရံခါ ေပၚလာတယ္။ ဒါေပမယ့္

စာအုပ္အေရာင္းဆိုင္ေတြမွာ တင္ထားတဲ့ ျမားနတ္ေမာင္မဂၢဇင္းေလးေတြကို ျမင္ရ၊ အားေပးတဲ့
စာဖတ္ပရိသတ္ေတြဆီက

ေက်နပ္ႏွစ္သက္တဲ့

တံု႔ျပန္သံေတြ

ၾကားရျပန္ေတာ့

ထန္းရည္အမူးသမားလို အမူးေျပလိုက္ ထန္းပင္ကို ျပန္ေမာ့ၾကည့္လိုက္ ျဖစ္ေနေတာ့တာပါပဲ။
အဲဒီလို

စစ္အုပ္စုရဲ႕

မီဒီယာထိန္းခ်ဳပ္မႈ

အ႐ူးသိုင္းကြက္ထဲမွာ

အယ္ဒီတာ့၀ဋ္ေႂကြး

(စာေပစိစစ္ေရးဌာနရဲ႕ အထုအေထာင္း) မ်ဳိးစံုကို ခံယူရင္း ၁၀ ႏွစ္နီးပါးေလာက္ ႐ူး႐ူးမိုက္မိုက္
ျဖတ္သန္းကာ

ပီတိစား

အားရွိခဲ့မိတဲ့အေၾကာင္းေတြ

ျပန္ေတြးမိတိုင္း

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္

အံအားတသင့္ျဖစ္ေနမိေတာ့တယ္။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ phobia (ဖိုဘီးယား) = ေၾကာက္စိတ္လြန္ကဲမႈ

ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြ
(ေခတ္ၿပိဳင္အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ စာမူျဖစ္သည္။)

ဆင္ဆာထိခဲ့ေသာ ျမားနတ္ေမာင္ တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာစကား
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

129

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ဖတ္၍မကုန္ ယူ၍မခန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အာဇာနည္ႀကီးမ်ား က်ဆံုးသြားခဲ့ၾကသည္မွာ
၅၁ ႏွစ္ပင္ ရွိခဲ့ေလၿပီ။ သို႔ေသာ္ ယေန႔ထက္တိုင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔၏ အေၾကာင္းကို ေရးသားေနၾကဆဲ၊
ဖတ္၍မ၀

ရွိေနၾကဆဲ၊

သတိရ

‘ျပည္ေထာင္စုဗိသုကာ

တမ္းတေနၾကဆဲပင္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း’၊

…။

စာေပေစ်းကြက္တြင္လည္း

‘အမွတ္တရ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း’၊

‘ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈမွတ္တမ္း’၊ ‘ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေရးသားေသာ

ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးသမိုင္း’၊ ‘ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ စာေပလက္ရာ’ … စသည္ စသည္ျဖင့္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္

ပတ္သက္သည့္

စာအုပ္မ်ားကား

ရွိေနေလသည္။*****ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံတြင္
လူငယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္

စစ္တမ္းမ်ား

တခ်ိန္က

ေရာင္း၍

မေလာက္ေအာင္ပင္

ေကာက္ယူခ်က္အရ

ထိတ္ထိတ္ၾကဲ

ယေန႔

နာမည္ေက်ာ္ခဲ့ေသာ

သူတို႔၏

နန္းရင္း၀န္ ၀င္စတန္ခ်ာခ်ီကို မည္သူမည္၀ါမွန္း မသိၾကေတာ့ဟု သတင္းတပုဒ္ ဖတ္ရဖူးသည္။
မိမိႏိုင္ငံမွ အထင္ကရ ေခါင္းေဆာင္အေၾကာင္း ထုိႏိုင္ငံမွ လူငယ္မ်ား မသိရွိၾကေတာ့သည္မွာ
၀မ္းနည္းစရာေကာင္းလွသည္။
ေနာင္လာေနာက္သားမ်ား

ဤကား

သက္ရွိထင္ရွားရွိသူမ်ားအေပၚတြင္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဆိုလွ်င္
လူႀကီးအဆံုး

သမိုင္းကြင္းဆက္ျပတ္ျခင္းပင္

သမိုင္းကြင္းဆက္ျပတ္မႈ

ယေန႔

တည္မွီေနပါသည္။*****က်ေနာ္တို႔ႏုိင္ငံတြင္ကား

အာဇာနည္

အားလံုးသိရွိၾကသည္မွာ

ျဖစ္ရျခင္းသည္

ျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးမွန္း

ဂုဏ္ယူစရာပင္

…။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏

ကေလးအစ

႐ိုးသားပြင့္လင္းမႈ၊
130

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

မွန္ကန္ေျဖာင့္မတ္မႈ၊ ကတိသစၥာတည္ၾကည္မႈ၊ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားမႈ၊ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔မႈ၊ ႏုိင္ငံႏွင့္
လူမ်ဳိးအေပၚ

ေစတနာႀကီးမားမႈႏွင့္

စြမ္းစြမ္းတမံ

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့မႈ

တုိင္းရင္းသားအားလံုး

စေသာ

ေသြးစည္းခ်စ္ၾကည္ေရးအတြက္

အရည္အခ်င္းမ်ား၊

အတုယူစရာမ်ားသည္

ေနာင္လာေနာက္သား လူငယ္မ်ားအတြက္ ဖတ္၍မကုန္ ယူ၍မခန္းႏိုင္ေအာင္ပင္ ရွိေနသည္။
ထိုသို႔

သိရွိခြင့္ရျခင္းမွာလည္း

ေခတ္အဆက္ဆက္

ထုတ္ေ၀ခဲ့ၾကေသာ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္

ပတ္သက္သည့္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၏ အက်ဳိးေက်းဇူးပင္ျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအခါတြင္လည္း
ေနာင္လာေနာက္သား
စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို

ျမန္မာလူငယ္မ်ား

ေစတနာေရွ႕ထား

ေလ့လာသိရွိႏိုင္ဖို႔

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္

ထုတ္ေ၀ေနၾကေသာ

ထုတ္ေ၀သူမ်ား၊

ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးသည့္ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေက်းဇူးတင္ရမည္သာျဖစ္သည္။ ဤကား
သမိုင္းကြင္းဆက္မျပတ္ေရးအတြက္
ဆက္လက္၍လည္း

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္

လက္ဆင့္ကမ္း

ပတ္သက္သည့္

တာ၀န္ေက်ပြန္မႈပင္ျဖစ္သည္။

ပိုမိုျပည့္စံုေသာ

စာအုပ္စာတမ္းမ်ား

ထုတ္ေ၀ႏုိင္ပါေစေၾကာင္း အာဇာနည္ေန႔အမွတ္တရ ေရးသားအၾကံျပဳအပ္ပါသည္။ ။
ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြ

(ျမားနတ္ေမာင္မဂၤလာမဂၢဇင္း၊ ဇူလိုင္လ၊ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္)

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

131

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

တိုးတက္မႈ မ႐ိွသည့္ ေတြ႕ဆုံပြဲကို KNU က
မလိုလား

Monday, 01 July 2013 13:28

Written by ေ႐ႊဟသၤာသတင္းဌာန

KNU အလံႏွင့္ စက္ႀကီးေသနတ္
ေဆြးေႏြးထားသည့္ ႏွစ္ဘက္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား လိုက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္မ်ားကို အစိုးရဘက္မွ လိုက္နာမႈ မ႐ိွပါက

ဇူလိုင္လ အတြင္း၌ ထပ္မံေတြ႕ဆုံႏိုင္မည္ မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ုံး KNU
အဖြဲ႕၏ တြဲဖက္ အတြင္း ေရးမႉး ပဒိုမန္းမန္းက ယေန႕ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

“ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔ အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆုံထားတဲ့ အေပၚမွာ တိုးတက္မႈ မ႐ိွဘူးဆိုရင္
ဒီဇူလိုင္လ အတြင္း မွာ အစိုးရနဲ႕ ျပန္ေတြ႕ဖို႕ဆိုတာကေတာ့ အလားအလာ နည္း သြားေစတယ္” ဟု
ဆိုပါသည္။

ဇူလိုင္လ အတြင္း အလြတ္သေဘာ ထပ္မံေတြ႔ဆုံရန္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔ အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႐ိွ
ျမန္မာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

စင္တာတြင္

KNU

ႏွင့္

အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆုံခဲ့စဥ္ သေဘာ တူခဲ့ပါသည္။

အစိုးရ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

ကိုယ္စားလွယ္

အဖြဲ႕တို႔

132

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ဤသို႔ေၾကာင့္ တပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ေနရာ ခ်ထားေရး ကိစၥမ်ားသည္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးအတြက္ ပိုမို
အေရးႀကီးသလို

လိုအပ္ခ်က္အရ

အစိုးရတပ္မ်ား

ေ႐ြ႕ေျပာင္းေရးကိစၥသည္လည္းမျဖစ္မေန

ထပ္မံ

ေဆြးေႏြး သြားရမည့္ ကိစၥ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤအခ်က္မ်ား အေပၚ၌ အက်ဳံးဝင္မႈ၊ သက္ေရာက္မႈမ်ားမည္သို႔
႐ိွသည္ဆိုသည့္ အေပၚ၌သာ မူတည္ျပီး ေတြ႔ဆံုေရး ကိစၥကို သတ္မွတ္ သြားေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း
ပဒိုမန္းမန္း က ဆိုပါသည္။

“ႏွစ္ဖက္ လိုက္နာရမဲ့ က်င့္ဝတ္ေတြ ေဆြးေႏြးထားေပမဲ့ အစိုးရတပ္ေတြ အင္အား တိုးခ်ဲ႕ခ်လာတယ္၊

အခိုင္အမာ တပ္စခန္း အျဖစ္ တည္ေဆာက္လာေနတယ္၊ ေနရာတိုင္းမွာ အေတာ္မ်ားမ်ား မွာ အရင္က
ထက္စာရင္ KNU တပ္ဖြဲ႔နား ကပ္ၿပီးေတာ့ စခန္းခ် တပ္စြဲ ထားတာ ႐ိွလာပါတယ္” ဟု ဆိုပါသည္။
ဤသည္

အခ်ိန္မေရြး

တိုက္ပြဲမ်ား

ျပန္လည္

ျဖစ္ပြား

လာႏိုင္သည္ကို

သိလွ်က္ႏွင့္

အစိုးရဖက္မွ

ဖန္တီးေနသလို ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ေၾကာင့္ အစိုးရ တပ္မ်ားသည္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို ထိန္းသိမ္း

ရမည့္အစား စစ္ေရးအရ အေပၚစီး ရယူမွဳမ်ားကိုသာ ျပင္ဆင္ လာေနသျဖင့္ အခ်ိန္မေ႐ြး ျပန္လည္ ပစ္ခတ္
လာႏိုင္ေၾကာင္း ပဒိုမန္းမန္း ကဆိုပါသည္။

KNU သည္ အျခား တိုင္းရင္းသားမ်ား နည္းတူ တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္ျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္
တိုက္ပြဲ ဝင္လာခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ အဆိုးဆုံး အေျခအေနကို ရင္ဆိုင္ ေက်ာ္လႊားရန္လည္း
ဝန္ေလးေတာ့မည္ မဟုတ္ေတာ့ဟု ဆိုပါသည္။
KNU သည္

စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ အတြက္

အေျဖရွာရန္လိုလားေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။
အစိုးရ

အဖြဲ႔သည္

တိုင္းရင္းသား

အဖြဲ႔မ်ားအေပၚ

ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္သာ

လွည့္စားတိုင္း

၄င္းတို႔၏

ေတြ႔ဆုံ

ေဆြးေႏြးေရး

ကိုယ္စားလွယ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အေျပာင္းအလဲ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့သည္ခ်ည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔
ေျပာင္းလဲခဲ့ျပီးေနာက္ ႏွစ္ဖက္ ရ႐ိွထားသည့္ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းသည့္ အေနႏွင့္ အသစ္

တာ၀န္ေပးထားေသာ သူမ်ားျဖင့္ အလြတ္သေဘာ ထပ္မံေဆြးေႏြး တတ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ဖန္တီးလာပါက
KNU အေနနဲ႔ လက္ခံမည္ မဟုတ္ဟု ဆိုပါသည္။

ယခု အခ်ိန္တြင္လည္း ဤသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ုိဳး ဖန္တီးလာေနျပီး လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ သေဘာထား
ကြဲသေယာင္ေယာင္၊

အေရးေပၚ

လံုၿခံဳေရး

ဦးေအာင္မင္းႏွဳတ္ထြက္ေတာ့ မေယာင္ ေယာင္

ေကာင္စီ

ေခၚေတာ့

မေယာင္ေယာင္

သတင္းမ်ား ျဖစ္လာေနပါသည္။

ႏွင့္

၀န္ႀကီး

ဤသည္ အစိုးရ၏

ေနာက္ထပ္ နည္းပရိယာယ္ အသစ္တရပ္ ထပ္မံ ခင္းက်င္းေနသည္ဟု ယူဆေနၾကပါသည္။

KNU ႏွင့္ အစိုးရ တို႔သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အတြင္း၌ ျပည္နယ္ အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ႏွင့္

ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲ အျဖစ္ ႏွစ္ႀကိမ္ တိုင္တိုင္ တရားဝင္ ေတြ႕ဆုံ ခဲ့ေသာ္လည္း
ယေန႔အထိ တိုးတက္မွဳ မရွိေသးဟု ဆိုပါသည္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

133

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ထိုင္းဘုရင့္ေဟာင္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သူမ်ားကို
ဆက္လက္ စံုစမ္းရွာေဖြမည္
မန္းသားေလး| July 1, 2013 IRRAWADDY
လင္ဇင္းကုန္း သုသာန္တြင္ ေတြ႕ရသည့္ အုတ္ဂူသည္ ထုိင္းဘုရင္ေဟာင္း ေက်ာက္ဘြား ေဒါက္

မဒူး၀ါး (ခ) ဥတြန္ပုံ၏ အုတ္ဂူအစစ္အမွန္ ျဖစ္သည္ဟု အတည္ျပဳခ်က္ ရရွိၿပီးေနာက္ပိုင္း
ယင္းအုတ္ဂူကို

ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရုံမက

ဥတြန္ပုံႏွင့္

အတူ

ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔

ပါလာသည့္

ထိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ား ေနထုိင္ခဲ့ရာ ရြာမ်ားႏွင့္ မ်ိဳးဆက္မ်ားကို ဆက္လက္ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္သြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ မႏၲေလးတိုင္း အမရပူရၿမိဳ႕ ေတာင္သမန္အင္းေစာင္း လင္းဇင္းကုန္း
သုသာန္ရွိ အုတ္ဂူကို မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀
ရက္ေန႔က

တူးေဖာ္ခဲ့ၿပီး

မတ္လလယ္ခန္႔တြင္

ထိုင္းေရွးေဟာင္း

ပညာရွင္

အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေရွးေဟာင္း ပညာရွင္တို႔က ထိုင္းဘုရင္၏ အုတ္ဂူဟု အတည္ျပဳခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္
ခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရးအတြက္ အဆုိပါ အုတ္ဂူကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းသြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လင္ဇင္းကုန္း သုသာန္ကိုလည္း မဟာေထရ ဥဒုမၺရ အမည္ရ အထိမ္းအမွတ္ ရင္ျပင္
တည္ေဆာက္သြားမည္

ျဖစ္ေၾကာင္း

ထုိင္းႏုိင္ငံမွ

သမုိင္းႏွင့္

ေရွးေဟာင္း

ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ မစၥတာ မစ္ကီဟတ္က ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

သုေတသနအဖြဲ႔

“ဒီသုသာန္ကုိ စတူးတုန္းက ဘုရားရဲ႕ ဌာပနာ ေအာက္မွာ ဘုရင္ရဲ႕ အရိုးကုိ ေတြ႕ရလိမ့္မယ္လို႔
က်ေနာ္တို႔က ထင္တာ။ ေနာက္ပုိင္းၾကေတာ့ ဘုရားေစတီမွာ ေတြ႕ရတာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ၊ ဘုရားရဲ႕
အေရွ႕ေျမာက္ ေထာင့္မွာ ဘုရင့္အုတ္ဂူ ေတြ႕ရွိခဲ့တာပါ။ ေစတီကလည္း ဗုဒၶပူဇနိယထိုက္တဲ့
ေစတီျဖစ္ေနတယ္။

အဲဒီအတြက္

ဒီလုိ

ေစတီမ်ိဳးကုိ

မဖ်က္ေကာင္းဘူး။

ထုိင္းေတြက

ေစတီတည္ရင္

ဘယ္လုိလူေတြမွ

အၿမဲတမ္း

သုံးဆူ

ဖ်က္လို႔

မရဘူး၊

တည္ေလ့ရွိတယ္။

အခုလက္ရွိေတာ့ ေစတီတဆူပဲ ေပၚေသးတယ္။ က်န္တဲ့ ႏွစ္ဆူကို ဆက္လက္ တူးေနတုန္းပါပဲ”
ဟု မစၥတာ မစ္ကီဟတ္က ဆုိသည္။
ပ်က္စီးေနေသာ ဘုရားမ်ားကုိ အသစ္ျပန္လည္ မြမ္းမံ ျပင္ဆင္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ထိုင္းဘုရင္ကုိ
ပူေဇာ္ရန္အတြက္ မွန္လုံ ပူေဇာ္ခန္းကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ လက္ရွိ

တူးေဖာ္ရရွိသည့္ ေမးရုိးမ်ား၊ ဦးေခါင္းခြံရုိးႏွင့္ လက္ဖ်ံ၊ တျခား ခႏၶာကိုယ္ အရိုးစုမ်ားကို စုစည္းကာ
ဘုရင္ ဥတြန္ပုံ ၏ သက္ရွိ ထင္ရွား ရွိသည့္ သ႑ာန္အတိုင္း ရုပ္တု အေနျဖင့္ ပုံေဖာ္သြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုေနရာကုိ ထိုေခတ္ထုိအခ်ိန္က ေနထုိင္သြားသည့္ လူေနမႈ ပုံစံအတိုင္း ထိုင္းရုိးရာ
အိမ္မ်ား တည္ေဆာက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

134

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

“ဘုရင္ရဲ႕ ပုံတူ ရုပ္တုကို ႏွစ္ခု ထုလုပ္သြားမယ္။ တခုက ဘုရင္ပုံစံအတိုင္း၊ ေနာက္တခုက
သကၤန္း၀တ္နဲ႔ ပုံစံတူ။ သူ႔ရဲ႕ လက္ရွိ တူးေဖာ္ ရရွိထားတဲ့ အရုိးေတြကုိေတာ့ ဘုရားထဲမွာပဲ
ဌာပနာသြားမလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ျပတုိက္ထဲပဲ ထည့္ၿပီး အမ်ား ျပည္သူေတြကို ျပသသြားမလား
ဆုိတာ က်ေတာ္တို႔ တုိင္ပင္ေနတုန္းပါပဲ” ဟု မႏၱေလးၿမိဳ႕မွ ေရွးေဟာင္း သုေတသန လုပ္ငန္းကို
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ တမၸ၀တီ ဦး၀င္းေမာင္က ေျပာသည္။
တမၸ၀တီ

ဦး၀င္းေမာင္သည္

ေရွးေဟာင္း

ပစၥည္းမ်ားကို

ျပန္လည္တူးေဖာ္

ထိန္းသိမ္းသည့္

အလုပ္ကုိ လုပ္ကိုင္လွ်က္ ရွိၿပီး ယင္းပညာပိုင္းတြင္ ကၽြမ္းက်င္ႏွံ႔စပ္ေသာ ပညာရွင္ တဦး
ျဖစ္သည္။
၎သည္

လက္ရွိ

ထုိင္းဘုရင္

ျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ

လင္းဇင္းကုန္းသုသာန္ကုိ

မႏၱေလးတုိင္း

စည္ပင္သာယာမွ ၿမိဳ႕ျပသစ္တခု တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ ဖ်က္သိမ္းမည္ဆုိသည့္ သတင္းမ်ား
ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္ လူႀကီးမ်ား အဆင့္ဆင့္သုိ႔ စာမ်ားတင္ၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံသားတို႔၏
ဘုရင္

ျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္

သမုိင္း၀င္

သုသာန္ျဖစ္ေနသည့္

အတြက္

ဆိုင္းငံ့ထားရန္

ကန္႔ကြက္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။
“အခု

တူးေဖာ္တဲ့

ကိုယ္တုိင္ကလည္း

အပိုင္းမွာလည္း

၀ါသနာပါၿပီးသား

ထုိင္းဘက္က
ဆုိေတာ့

ဖိတ္ေခၚတာ

တြဲဖက္ၿပီး

ပါသလုိ၊

က်ေနာ္

လုပ္ကိုင္ျဖစ္သြားတာပါ။

တူးေဖာ္ခဲ့တာကေတာ့ ထုိင္းဘက္ကပဲ တူးေဖာ္ခဲ့တာပါ။ တူးေဖာ္ၿပီး ေတြ႕ရွိတဲ့ အရိုးအုိးကို ဖြင့္တဲ့
အခါမွာေတာ့

ထုိင္းဘက္က

ပါသင့္တယ္ဆုိလို႔

က်ေနာ္တို႔

ပညာရွင္ေတြတင္
ျမန္မာဘက္က

မကဘဲ၊

ျမန္မာဘက္က

ပညာရွင္အစုံနဲ႔

ပညာရွင္ေတြပါ

ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ရဲ႕

ရုံးခန္းထဲမွာ

ဖြင့္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အရုိးအုိးကုိ ဖြင့္လိုက္ေတာ့ တပိုင္းတစ မီးေလာင္ ထားတဲ့ သကၤန္းစေတြ၊

မီးသၿဂႋဳဟ္ထားတဲ့ တပိုင္းတစ အရုိးေတြ၊ ေနာက္ မီးေလာင္ထားတဲ့ ဘုန္းႀကီး သကၤန္းႀကိဳးေတြနဲ႔
ခါးပန္းေခါင္းေတြကုိ ေတြ႕ပါတယ္။ ထိုင္းဘက္က ပညာရွင္ေတြကေတာ့ ဘုရင္ရဲ႕ အရိုးအုိးကို
ဘုရားရဲ႕ အေရွ႕ေျမာက္အရပ္မွာ ေတြ႕တဲ့အတြက္ ဘုရင္ႀကီးရဲ႕ အုတ္ဂူဆုိတာ ေသခ်ာေနၿပီလို႔
ေျပာတယ္။

ျမန္မာဘက္ကလည္း

ဘယ္လိုမ်ား

ယူဆမလဲလို႔

ေမးတဲ့အတြက္

က်ေနာ္တို႔

ဘက္ကလည္း မွတ္တမ္းမွတ္ရာေတြ အေျခခံၿပီး လက္ရွိေတြ႕ရွိတဲ့ အခ်က္ ၄ ခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့
အတြက္ ထုိင္းဘုရင္ အရိုးအိုးလို႔ ေျပာႏိုင္ခဲ့တာပါ” ဟု တမၸ၀တီ ဦး၀င္းေမာင္က ေျပာသည္။
တူးေဖာ္ရရွိသည့္

အရုိးမ်ားကို

မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္၀န္၏

ရုံးခန္းတြင္

ဗီရုိျဖင့္

စနစ္တက်သိမ္းဆည္းထားၿပီး ယင္းဗီရုိေသာ့ကုိ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ တေခ်ာင္း၊ ထုိင္းဘက္မွ တေခ်ာင္း
သိမ္းဆည္းထားေၾကာင္း၊ ေရွ႕ဆက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတြက္ ျမန္မာ ပညာရွင္ ၆ ဦးပါေသာ
ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေကာ္မတီတြင္ ျမန္မာမႈ သုေတသီ ဦးေအးျမင့္၊ နတ္ေမာက္ ထြန္းရွိန္၊ တမၸ၀တီ ဦး၀င္းေမာင္၊
ဆရာ၀န္ တင္ေမာင္ၾကည္၊ ဦးခင္ေမာင္သန္း (ဒသနိက) ႏွင့္ ကုိစုိးေက်ာ္သူ တုိ႔ ပါဝင္သည္။
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

135

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ေကာ္မတီ၀င္မ်ား

အေနျဖင့္

တည္ေဆာက္ေရး

လုပ္ငန္းမ်ားကို

ႏွစ္အတြင္း

အခ်ိန္ႏွင့္

တူးေဖာ္ေရး

တေျပးညီ

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

လုပ္ေဆာင္သြားမည္

ျပန္လည္
ျဖစ္ေၾကာင္း

သိရသည္။
ထိုင္းဘုရင္၏ ျပဳျပင္ၿပီးေသာ အေဆာက္အုံမ်ားကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ မႏၱေလးတြင္

ေရာက္ရွိေနေသာ ထိုင္းမ်ိဳးႏြယ္မ်ား၏ သားသမီးမ်ားကုိ ၀န္ထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း
မစၥတာ မစ္ကီဟတ္က ေျပာသည္။
“ထုိင္းဘုရင္ကုိ စစ္သုံ႔ပန္းအျဖစ္ ဖမ္းလာတဲ့ အခ်ိန္တုန္းက သူနဲ႔အတူ ထုိင္းအိမ္ေထာင္စု ၁
သိန္းေက်ာ္ ပါတယ္လို႔ ရာဇ၀င္ မွတ္တမ္းမ်ားက ဆိုထားတယ္။ လူဦးေရ အေနနဲ႔ဆုိရင္ ၅

သိန္းေက်ာ္ေလာက္ ရွိမယ္။ ထိုင္းေတြရဲ႕ လူေနမႈ ပုံစံက ေရနဲ႔ နီးတဲ့ ေနရာေတြမွာ အေနမ်ားတယ္။
လက္ရွိ မႏၱေလးမွာလည္း ေရႊတေခ်ာင္းေျမာင္း တေလွ်ာက္မွာ ေနထိုင္ေနတဲ့ ထုိင္းႏြယ္ဖြားေတြ
ရွိတယ္လုိ႔ သိထားပါတယ္။ မုန္႔တီစုတို႔လုိ ေနရာမ်ိဳးေတြမွာေကာ၊ ေနာက္ၿပီး ၀မ္းတြင္းဘက္၊
ေက်ာက္ဆည္ အစရွိတဲ့ ေနရာေတြဘက္မွာ ျပန္႔က်ဲၿပီး ေနထုိင္ စားေသာက္ ေနၾကတာေတြ
ရွိပါတယ္။

က်ေနာ္အခု

အဲဒီေနရာေတြအထိ

သြားၿပီး

ထုိင္းမ်ိဳးႏြယ္ေတြကို

ျပန္စုမွာပါ။

သူတို႔အတြက္ ဒီဘုရင္ရဲ႕ အုတ္ဂူကေန ေကာင္းမြန္တဲ့ မ်ိဳးႏြယ္စုေတြ စုတဲ့ အေနအထားမ်ိဳး
ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားမွာပါ” ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။
လင္ဇင္းကုန္း သုသာန္ကို လြန္ခဲ့သည့္
တည္ေဆာက္ရန္အတြက္

တႏွစ္က မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္မွ ၿမိဳ႕ျပသစ္တခု

ဖ်က္သိမ္းမည္ဟု

သတင္းမ်ား

ထြက္ေပၚၿပီးေနာက္

ထုိင္းဘုရင္

အုတ္ဂူကုိ တူးေဖာ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ အမ်ားျပည္သူမ်ား ေလ့လာ အပန္းေျဖစရာ
ရင္ျပင္ေတာ္ တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မႏၱေလးစည္ပင္ကုိ ေမးျမန္းသည့္ အခါတြင္
ထိုင္းဘက္မွ

အဆုိပါ

ကိစၥကို

တရား၀င္

စာတင္ထားျခင္း

မရွိေသးေၾကာင္း

ျပန္လည္

ေျဖၾကားခဲ့သည္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

136

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

UWSA
၁။

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း

တပ္မေတာ္ႏွင့္

UWSA

ဘိန္းဘုရင္ခြန္ဆာရဲ႕

ပူးေပါင္း

လြယ္ေမာ္

တိုက္ခိုက္ခဲ့စဥ္က

MTA

အဖြဲ႕ကို

ေအာင္ျမင္မႈရခဲ့ေပမဲ့

ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းမွာ ေရာက္ေနတဲ့ (ဝ) တပ္ဖြဲ႕ေတြဟာ ရွမ္းျပည္နယ္
ေျမာက္ပိုင္းကို ျပန္မသြားေတာ့ဘဲ လက္ရွိေနရာမွာပင္ ေျခကုပ္ယူ တည္ေဆာက္
ခဲ့ပါတယ္။
၂။

UWSA

အဖြဲ႔ဟာ

UNFC

အဖြဲ႔ထဲသို႔

တိုင္းရင္းသားမ်ားန႔ဲ ေရာေထြးဆက္ဆံျခင္း
UWSA ဟာ

KIA နဲ႔

SSA

ဝင္ေရာက္ျခင္း

မရွိတာလည္း

တပ္ဖြဲ႔ေတြကို

ေရာင္းခ်ေထာက္ပံ့ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

မရွိတဲ႔အျပင္အျခား

ေတ႔ြရပါတယ္။ဒါေပမဲ့

ေနာက္ကြယ္မွ

လက္နက္ခဲယမ္း

၃။ က်ိဳင္းတံုျမိဳ႕အား သူတို႔ ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။

၄။ ရွမ္းျပည္ အေရွ႕ပုိင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္ တပ္မေတာ္ (NDAA)
မုိင္းလား ဦးစိုင္းလင္းအား UWSA ကစည္းရံုးထားျပီးျဖစ္ပါတယ္။

၅။ တရုတ္ တပ္မေတာ္မွ အၿငိမ္းစား အရာရွိႀကီးမ်ားက UWSA တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြကို
ေလက်င့္ သင္ၾကားေနတဲ့ သတင္းမ်ားလည္း ထြက္ေပၚလွ်က္ ရွိပါတယ္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

137

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

Myanmar to free all political prisoners

Published: 16 Jul 2013 at 03.49 http://www.bangkokpost.com/
Online news: Asia

Myanmar President Thein Sein said Monday that all political prisoners would be freed
by the end of the year and that a ceasefire with ethnic groups was possible within
weeks.

British Prime Minister David Cameron (L) greets Myanmar President Thein Sein

ahead of a meeting at 10 Downing Street in central London on July 15, 2013.
Myanmar President Thein Sein said on Monday that all political prisoners would be

freed by the end of the year and that a ceasefire with ethnic groups was possible
within weeks.The former junta general's comments, made during his first visit to
London, appear to be latest stage in reforms that Thein Sein has made since he took

office in 2011."I guarantee to you that by the end of this year there will be no
prisoners of conscience in Myanmar," Thein Sein told an audience at the Chatham

House think-tank in London."We are aiming for nothing less than a transition from
half a century of military rule and authoritarianism to democracy."He was also
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

138

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

optimistic about ending decades of conflict that have raged between the government
and more than a dozen ethnic groups since the country formerly known as Burma
won independence from Britain in 1948."Very possibly over the coming weeks we

will have a nationwide ceasefire and the guns will go silent everywhere in Myanmar
for the very first time in over 60 years," he said."Difficult talks will follow and hard

compromises will need to be made. But it must be done."British Prime Minister David
Cameron earlier urged the president to defend human rights when the pair met for
talks.Thein Sein promised to take a "zero tolerance approach" to people who "fuel
ethnic hatreds" following attacks against Myanmar's Rohingya Muslim minority in
which hundreds of people have been killed.Welcoming the Myanmar leader on the
red carpet outside his 10 Downing Street office, Cameron said he was "very pleased"

to see Thein Sein on his "historic visit".But Cameron, who last year became the first
British prime minister to visit Myanmar, added: "As well as the continuation of your

reform process, we are also very keen to see greater action in terms of promoting

human rights and dealing with regional conflicts."We are particularly concerned
about what has happened in Rakhine province and the Rohingya Muslims."BuddhistMuslim clashes in the western state of Rakhine last year left about 200 people dead,
mostly Rohingya Muslims who are denied citizenship by Myanmar.

Further clashes have erupted in recent months.Around a dozen protesters gathered
outside Downing Street during Thein Sein's visit calling for action to protect the
Rohingya.But Cameron followed the international community's line on the need for
economic development in particular to support reform in Myanmar, formerly known

as Burma."We believe there are many areas for Britain and your country to
cooperate together, diplomatically, in terms of trade and investment, the aid and

development relationship and also our growing links in terms of our militaries,"
Cameron said.The British premier did not specify what the military links were.Since
Thein Sein took the presidency two years ago, the ex-military man has freed
hundreds of political prisoners and welcomed democracy champion Aung San Suu

Kyi and her political party into parliament.The European Union has scrapped most
sanctions except an arms embargo and readmitted Myanmar to its trade preference
scheme.The United States has also lifted most embargoes and foreign companies
are now eager to enter the resource-rich nation, with its perceived frontier market of
some 60 million potential consumers.
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

139

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

A prisoner’s pursuit of democracy in Burma
By Lillian Cunningham, Published: July 17 at 12:21 pm
http://www.washingtonpost.com/

Win Tin at his home in Rangoon, Burma, on June 26 (Lillian Cunningham/The
Washington Post).
“I hope you can understand what I mean,” Win Tin says. His English is muted, halfswallowed. It gets caught in the drum of monsoon rain on the roof, though the

downpour is slowing with the afternoon. “I’m old. My memory is fading. I lose many
memories of wording and expression and phrases and thoughts.”
A longtime Burmese journalist, Win Tin sharpened his words into a tool for activism

in the late 1980s, when he co-founded the National League for Democracy (NLD)
with Aung San Suu Kyi during a period of political turmoil in Burma.
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

140

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

As a young man, he had met Suu Kyi’s father, Gen. Aung San, who led the country’s
independence movement until his assassination in 1947. Their brief interaction set
Win Tin on the path to becoming a writer. Nearly half a century later, he would meet
the general’s daughter during the 1988 protests and set out on yet another path, as
an activist.
Not long after beginning their work to promote democracy, both Suu Kyi and Win
Tin became political prisoners under the country’s military regime — he at age 60,
she at 44. While under house arrest, she was awarded the Nobel Peace Prize and

soon became the icon of democratic opposition in Burma. Win Tin, who lacked Suu

Kyi’s family prominence and Oxford education, spent nearly 20 years in jail, first in a
cell designed for military dogs and then in solitary confinement. Although released in

2008, he continues to wear the blue of a Burmese prison uniform. He says it
symbolizes his belief that the country is still behind bars.
In his 84 years, Win Tin has seen Burma (also known as Myanmar) under British
colonial rule, Japanese occupation, independence, a military junta and now a partly

civilian government. Since his release, he has been in and out of the hospital many
times because of a heart ailment and the aftereffects of harsh treatment while
incarcerated. He returned to the hospital again for care soon after giving this
interview in his home in late June.

Outside Win Tin’s home in Rangoon, June 26 (Lillian Cunningham/The Washington
Post).

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

141

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

His home is a small, borrowed guesthouse on a friend’s property in the former
capital of Rangoon, as Win Tin left prison with no money or property. On one bright
green wall, he has since hung a portrait of Suu Kyi, who recently announced her
desire to be president. On another hangs an old framed poster from Reporters
Without Borders that marked his 75th birthday and 16th year of imprisonment.

In this interview, edited for length and clarity, Win Tin reflects on his own story, the
story of his country, and how the two narratives intertwine.
You have said that meeting General Aung San once in your childhood had a strong
effect on you. What was the story?

That was a long time ago. At that time I was too young, I was only about 15, and

we were residing in a small village. Aung San was going to the front and one of his
aides was my uncle. At that time, the allied planes and allied warships are busy
shooting. So they are returning through the night and they stop in my village, at my

house, and there I met him. He was not very easy to talk to. He was a very tacit
man, a silent man.

The only thing I asked him is that I would like to join the military, because at that

time the Burmese army was very popular. Every young man was very much excited
to join the army and join the fighting. He thought for a moment and asked me

whether I go to school, whether I study. I said yes. He said: Please, we have a lot of
people who fight in our army and for our cause, but we haven’t got enough
educated persons. You better go to school and learn and continue your studies.
I was very impressed with his asking to continue my studies. From that time on, I

worked for learning and for studying and for writing. I became a journalist up until I
joined the NLD party, when I became a sort of politician.
Who inspired you the most in your life? And how optimistic are you about the future
of democracy in Myanmar?
I must say it like this. I was not a politician since very young in my age. During my
high-school days, I was one of the leaders of the student union and, at 16 or 17, I

became president of the student union. I was involved in some student movements.
Apart from that, I did not spend much time with politics.
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

142

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

All the time I intended to become a journalist or writer or poet. So I was doing that
until I was about 60, when this democratic popular movement happened in the
1980s. I was president of the writers and literary union. With that position, I became

one of the founding members of the NLD party. There are only three of us left in the
party—Daw Aung San Suu Kyi and myself and U Tin Oo—who were founding

members. That’s why I have to stay on. Deep down in my heart, I’m always a
journalist and that means I’m for democratic ways of life. Democracy is always in my
heart, and democracy is always my intention and the real target of my life.

I express myself very freely and very democratically, not always along party lines.
My opinions on political changes and political movements, some of them are rather

deviated from party lines. Sometimes I have to express my opinions, which are
rather different from Daw Aung San Suu Kyi. I don’t mind. All the time I’m a media
man, and media man means democracy.
I have really hope and expectations that this democratic society will be formed in
Burma one day, that the democratic way of life will happen in Burma—at the same
time that there will be democratic institutions and political parties and also

democratic government and parliament. The expectation of democracy is all the time
with me. In the future, these democratic activities and endeavors will take fruit in
Burma.

During your time in prison, did you ever lose hope for yourself and your country’s
future?
I’m an old man now. I don’t want to discuss my future. It might be very short and
very dim. Although we have passed through many times of a one-party system or
military rule, we still think that one day we will suddenly have some democratic

society. But it’s not yet. Many people die, many people suffer. Not only in the big

cities. When you go out to the countryside, people suffer a lot. We activists and
politicians, we always try for democracy. The struggle is very long and very hard.

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

143

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

A painting of Aung San Suu Kyi, by Khin Maung Yin, hangs on the wall of Win Tin’s
home (Lillian Cunningham/The Washington Post).

Daw Aung San Suu Kyi, of course, she is no god. She is no god of politics. She has a
lot of shortcomings and she has some mistakes, but she is the only person

nowadays—not only for us, not only for NLD—but for the Burmese people. She’s got
the intelligence; she’s got the capacity and the political thinking. Nowadays she is

the only one who can lead the people, lead the new generation. So we have faith in
her.
Can you explain the differences you have with Daw Aung San Suu Kyi?
Yes, I always say that the way Daw Suu was brought up was quite different. I came
from a very small village, a small town, and I studied only in Burma. Our education

system is not very high. My bringing-up was quite normal for the underdeveloped
way. She was brought up in developed countries like India, and she studied at the
very top universities. That is a difference.

Another difference is that she was brought up in a family of generals, like Aung San,
and she has played at that very high echelon of power for a long time, although she

didn’t involve herself in their politics. When she came back, she was over 40 and I
was about 60. We met at the popular uprising in 1988. That popular uprising was led
by the people: students and young men and workers and peasants. Ordinary people.

At that time there was no person who was the leader or the director. No, we joined
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

144

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

the uprising as activists for democracy, activists for human rights. We joined
together.
There were always differences there between her and myself. Although I worked as
a writer and a journalist, my intellectual level is quite different. And not only is my
social leaning and political expectation also quite different from hers, but as I told

you she was brought up from the military government, in the military environment, a
military family. In Burma, there’s no more military rule. But still all these men—
including the president, the chairman of the parliament, ministers and so on—they

are military. They encourage military rules and military thinking and military
philosophy and expectations. That’s a problem. What I fear is that, although Burma
is heading for democracy, they are not a democratic element.
Although they claim to be democratic, there is some sort of bad smell of military in
them that’s still there that, time to time, comes out of the mouth of higher people
like the president or members of parliament.

Aung San Suu Kyi sits in a session of parliament in Naypitaw, Burma, on June 27,
2013 (Lillian Cunningham/The Washington Post).
But Daw Aung San Suu Kyi, she is always very cooperative and very kind and very
welcoming toward the military. That is our difference. She always said that she
would like to welcome the military to join all the country’s activities for democratic

changes, and she said that, without any cooperation from the military, we will never
be able to achieve all these changes for reform.

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

145

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

My interpretation is another thing. I said: No, not this, not now. They are outsiders,
they are outside the circle. I said the military must change, the military must not
intervene in the political mettles of the country.
Does Aung San Suu Kyi still consult you for decisions?
We meet from time to time, maybe every month or so. We have a very good
relationship. She is a very cultured person, very kind and very normal. We have no
conflict at all. I express myself and she expresses herself. We want ourselves to be a
big party and a big organization, with genuine democracy as a target.
Do you think there is still a chance that the military will take over?
I don’t think the military will be able to take power again. That’s my conviction.
Everywhere people are protesting and fighting back. They really refuse the military

power again. This is the message that people are giving to the government. They
know it. Not only that, the military knows it.
Of course, the military is still powerful and institutionally it’s still in the ruling
population, but in a sense people’s message is: No, it’s enough. But of course they

are the big organization, the big institution, the big power. About 70 percent of the
country’s economy is in their hands. So military power is there.
How confident are you that your party can win the majority in 2015?
We can become the majority. We believe that. In the 1990 election, we won the
majority—and at that point our party was very nascent, very young and just formed.
We had no organization, nothing. We formed our party in 1988, in September. Then
the election was in 1990. It was very short, but we won.

We were not known at the time, we were nameless and people didn’t really know
our political opinions. Even Daw Aung San Suu Kyi was not well known at the time.
Only the name—we knew the name of Aung San Suu Kyi, and we knew that she was

the daughter of Aung San, but that’s all. Not only that, but at that time we were
inside the jail and behind the bars. I and Tin Oo and many leaders. There was no
leadership, but still we were elected.

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

146

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

We hope that we will have the real support of the people in 2015. We’ll win it, we
know that. Maybe we will not win in a landslide majority, but we’ll win it.
Do you feel as hopeful that you will see real changes to the constitution?
When I came out of jail in 2008, I met many media. The very first thing I said was,

Burma is still in prison. All the population is behind bars, I think. There are many
political prisoners still behind bars and left behind in the jails. That’s why I will keep
the dress of the jail, the prison. At least I can keep the color—the blue color.

Win Tin wears the blue of his former prison uniform in his home on June 26, 2013, in
Rangoon, Burma (Lillian Cunningham/The Washington Post).
At that time I told the media, this constitution should be shed. It should be written
again and a new constitution should be set up. That was five years ago and it was
not successful, but I’m still of the same opinion.

But how do you change the constitution? There are very hard points, very serious
points, to change. That the military will play the leading role in politics—that is one

very hard one to change. Also, there is some section about security and defense
counsel. According to that section, the military can always take power again because
they can proclaim an emergency in the country. And some sections are there to
keep Aung San Suu Kyi from becoming president. I think without changing this
constitution, there is no chance for real reform to happen in Burma.
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

147

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

Do you think there is hope for an Arab Spring-like movement to bring in democracy?
We had our own spring in 1988. We had mass movements with millions of people

coming out and going against the military. We had that experience already. Since
then, there are many springs. I think we’ll go on to have spring, and spring again.
The only thing of course is that, though we have struggled and these political
powers are receding, maybe people are getting a bit tired, I think.
Another thing: they have never enjoyed such freedoms as freedom of press,
freedom to express their thinking. They haven’t experienced that for a long time—50

years—now they are experiencing it. Sometimes they believe the government
propaganda and they don’t want to be very active and struggling, that is a problem.
But I hope that the spirit of spring is there and we’ll have another spring.
What about recruiting new members to the party?
Without any generational changes and generational development, our party will
never have success. Even Aung San Suu Kyi is now 68. Sixty-eight for the Burmese
people is too old. What we need is a younger generation.

Our policy and our principle is that we’ll bring down our leadership level (or average
age) to 50. Up until now we could not do it—our leadership level is now over 70. In
the time of Aung San, he and his friends were only about 30. We have experience,
we have history, but nowadays everybody is too old.

Lillian Cunningham reported from Burma through her participation in the East West
Center’s Jefferson Fellowship.

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

148

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

Myanmar leader visits Britain, may be
challenged on human rights

Sun, Jul 14 2013
By Andrew Osborn
LONDON (Reuters) - President Thein Sein, the first leader of Myanmar to visit Britain

in more than a quarter of a century, will hold talks on Monday with Prime Minister
David Cameron, who is under pressure to confront him on human rights.Sein is due
to talk trade, aid and democracy with Cameron and his ministers during a two-day

visit at a time when Myanmar is opening up its oil, gas and telecoms sectors to
foreign investors, with further liberalization likely.Sein, a former military commander,

is trying to get the West to help Myanmar's economy recover from decades of
military dictatorship, Soviet-style planning and international sanctions.Western
leaders have praised him for ending the house arrest of opposition leader Aung San
Suu Kyi, releasing some political prisoners, and allowing the opposition to contest an

election.But they want him to loosen further the military's grip on the mineral-rich
state formerly known as Burma before a 2015 presidential election which the Britisheducated Suu Kyi hopes to contest.Suu Kyi, a Nobel laureate, visited Britain last
year.Sein is also under pressure to act to protect Myanmar's small Muslim minority
from inter-ethnic violence."Prime Minister Cameron should not miss an important

opportunity to press Burma's president on justice for crimes against humanity
committed against the country's Muslims, the release of remaining political prisoners,

or an end to repressive laws," said New York-based Human Rights Watch.At least
237 people have been killed in Myanmar in religious violence over the past year and
about 150,000 people have been displaced. Most of the victims were Muslim and the

deadliest incidents happened in Rakhine State, where about 800,000 Rohingya
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

149

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

Muslims live, according to the United Nations.Avaaz, a global campaign group, plans
a demonstration outside the British parliament on Monday, saying almost a million
people have signed a petition calling for an end to inter-ethnic violence in Myanmar.
It said the bloodshed risked escalating to become the next Rwanda - a reference to
the bloody inter-ethnic violence there in 1994 in which hundreds of thousands were
killed.A spokesman for the British Foreign Office said: "We want to recognize the
remarkable reforms of the last 18 months but also to raise at the highest levels our
ongoing

concerns,

particularly

about

inter-communal

and

anti-Muslim

violence."Britain will press Sein to improve humanitarian access, to address

accountability for crimes, and to end discrimination against the Muslim Rohingya
community, he said.Cameron visited Myanmar last year, and Sein, who remains
close to the military, this year became the first leader of his country since 1966 to

visit the White House.His British trip is thought to be the first since the late General
Ne Win, who ruled Burma for 26 years, visited in 1986.Sein is expected to visit
France afterwards.

(Editing by Alistair Lyon)

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

150

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

'Military calls Myanmar disciplined
democracy - that's a sham'
Atul Sethi, Jul 15, 2013, 12.00AM IST http://articles.timesofindia.indiatimes.com
U Win Tin is Myanmar's other iconic champion for democracy who has spent 20
years in prison. Freed in 2008, the 84-year-old Win Tin has worked to reorganise the

National League for Democracy which he founded with Aung San Suu Kyi. But while
the latter leader has expressed satisfaction with Myanmar's democratic reforms, Win
Tin counters former military rulers' claims of such progress. Speaking with a group of
journalists including Atul Sethi , representing the East West Centre Jefferson
Fellowship, the highly popular Win Tin discussed changes in Myanmar's polity, what

factors he thinks remain just the same - and why he continues to wear his prison

uniform, even after being freed: Myanmar's military is changing itself - isn't that a
positive development? Why are you so opposed to it?
Well, on paper, military rule may not be there in Myanmar but the government is
composed of all the former military men who have inherited the military's thinking
and philosophy - is this how a true democracy is supposed to be?

They call the present system a disciplined democracy - which is nothing but a sham.
I call it superficial democracy.
Our people have suffered for so many years. It's time we see a truly democratic
society in our country. We shouldn't settle for anything less.
But Aung San Suu Kyi has said she's willing to work with the military for democratic
changes to happen - what is your view?
I disagree with her on this. I have told her so. My contention is that the military is

outside the democratic process right now. For true change to happen, the military
should also come inside the democratic process and join democratic changes, which
they have not been willing to do.
How can true change happen if they are unwilling to change themselves?
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

151

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

Meanwhile, there are provisions in the military-drafted constitution that indirectly aim
at Suu Kyi not becoming president - how do you view this?
Yes, the military has put a clause that prohibits those having foreign relatives from
becoming president. When i came out of jail in 2008, one of the first things i said
was that this constitution should be scrapped. It makes no sense and it should be
written again.
Five years ago, i had also said that i will continue wearing the blue shirt and lungi
given to prisoners because the country and its people are behind bars. I still have

the same opinion - without changing the constitution, there is no chance of real
change happening in the country.
Do you think there is a possibility the military may stop such changes and take over
totally again?
I don't think such a scenario will arise. The people will never let that happen. We
were under military rule for more than 50 years. The people had enough of it. The

generals got the message that they can't go on forever. They also saw popular
uprisings in other countries and decided to change.
However, they haven't released their grip on the country yet - about 70% of the
economy is still in their hands. But we believe that Daw Aung San Suu Kyi can win a
majority when elections happen in 2015 - last year, we won 43 of 44 seats in the byelections.

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

152

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

Myanmar signs deal with Wa rebels
YANGON, July 14, 2013
Myanmar’s government has signed a five-point agreement with the Wa rebel group
to build mutual trust in an effort to defuse recent tensions between the armies from
the two sides, state-run media reported on Saturday.

The Kyemon daily said agreement signed on Friday includes clauses calling for

prompt meetings between the two armies whenever military issues arise and
committing the rebel United Wa State Army not to secede.
The Wa, in the country’s north, are believed to have the biggest of the ethnic
guerrilla armies, with as many as 30,000 men.They had reached a peace agreement

with Myanmar’s former military regime in 1989, which allowed them to exercise a
measure of autonomy even maintain a powerful armed force

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

153

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

Philippines urges China: Be a 'responsible
nation'
By Louis Bacani (philstar.com) | Updated July 18, 2013 - 6:47pm

MANILA, Philippines - The verbal tussle between officials of the Philippines and China
continues with the Department of Foreign Affairs (DFA) on Thursday urging the

Asian giant to be a "responsible nation" in the West Philippine Sea dispute.In a
statement, DFA spokesperson Raul Hernandez said China has no choice but to follow

the rule of law since the international arbitration for the case filed by the Philippines
against China on the territorial dispute is now underway.“To be accepted as a
responsible nation, China has no choice. It must show to the international
community its respect for the rule of law, including the mechanism of arbitration
which is being pursued by the Philippines to clearly define respective maritime

entitlements in the South China Sea," Hernandez said.He also said China can end the
ongoing sea dispute by "defining what the core issue is.""China claims indisputable
sovereignty over nearly all of the South China Sea through its nine-dash line claim,

which is an excessive claim that is in gross violation of the international law,” he
154
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

said.Earlier this week, China's Foreign Ministry Spokesperson Hua Chunying accused
the Philippines of allegedly continuing "to play up the issue of the South China Sea,
distort the facts and smear China."Malacañang refused to comment on China's latest
statement, but reasserted that the country has legal basis to bring its territorial case

against China before the United Nations (UN) amid criticisms from the Asian
giant.Presidential spokesperson Edwin Lacierda welcomed the decision of the UN
arbitration tribunal to start hearing the case of the Philippines against China on the
West Philippine Sea dispute."We have always maintained that we have legal basis to
bring the case before the arbitral tribunal. Certainly, this is a step that we welcome
and we hope that this will be resolved in an expeditious manner," Lacierda said at a
televised press briefing on Thursday.

Part of the issues that are going to be handled by the arbitral tribunal will be on
jurisdiction, according to the Palace official."Knowing that we filed it in the arbitral
tribunal, we have already anticipated that the issue on jurisdiction will be raised.
And, therefore, our lawyers, both the Solicitor General and the other lawyers

involved, are fully cognizant of that particular issue," said Lacierda.The Philippines
decided to take the legal action against China after exhausting all other means to

peacefully settle their disputes in the West Philippine Sea, part of the South China
Sea which Beijing claims is part of its historical sovereign territory.The country is

seeking to stop Chinese incursions into its exclusive economic zone in the West
Philippine Sea and to invalidate China’s sweeping claim to the disputed waters.

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

155

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

China media: Japan and islands
18 July 2013 Last updated at 10:17 GMT BBC

China and Japan have an ongoing row over disputed islands
State media accuse Japanese Prime Minister Shinzo Abe of jeopardising relations
after he warned of a heightened security risk from Beijing's "provocations".Mr Abe

made the remarks while inspecting two islets near disputed islands known as the
Senkaku in Japan and the Diaoyu in China on Wednesday."A fox's tail cannot be
hidden. Mr Abe's true face of coveting the territory of neighbouring countries and

undermining regional security and stability was exposed before the world once

again," says the People's Daily."Abe, do not play with dangerous moves," reads the
headline of a commentary in the Liberation Army Daily."Abe is making Japan more

and more like a 'rogue state'... We hope that Chinese officials keep calm and not get
caught in interaction with Abe and his ilk of showing a tough stance. A Foreign
Ministry spokesperson dealing with them should be enough," advises the Global

Times. Military Gen Luo Yuan, however, calls for unity and tougher action against
Japan."We should forge a united front with all the countries that have disputes over
islands and reefs to Japan, to safeguard the fruits of victory of World War II and co-

ordinate action. We should report Japan to the United Nations," he writes in the
Global Times.Some state newspapers, including the China Daily, continue to accuse
the Philippines of evasiveness after it said China's "hard-line position" had made it
impossible to continue bilateral talks on South China Sea territorial disputes."The
Philippine government's actions have failed to win support domestically and it also

has a possibility of being isolated in the international community. The Philippines

may want to display its 'pawn' role at times, but the US has made clear that it will
not choose sides on the South China Sea issue," the People's Daily Overseas Edition
comments.

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

156

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

Media row Another key story in the mainland and Hong Kong press is China
Resources (Holdings) response to a whistle-blowing journalist who accusing the
state-run conglomerate's bosses of alleged corruption and wrongdoing "leading to

the loss of billions in state-owned assets".Wang Wenzhi, a reporter from the
Economic Information Daily, a Beijing newspaper affiliated to the official Xinhua
news agency, posted a letter on his weibo, or microblog, accusing chairman Song
Lin and other managers of deliberately paying inflated sums for "poor-quality coal

assets" in Shanxi province in 2010.In an interview with the City Express, Mr Wang
said the letter was removed without his consent. His posting also featured briefly on
many state media websites before being deleted.
"I have some more evidence on hand and I'll make it public later," Mr Wang tells the
South China Morning Post.China Resources said in a statement that it operated

strictly within national laws and regulations, and described the reports as
"conjecture, assumptions and even malicious libel". "All management activities are

conducted according to shareholder and public interest," it said in the 17 July
statement.The Global Times also discussed the case of Caijing magazine journalist
Luo Changping, whose online whistleblowing eventually brought down a former

official of the National Development and Reform Commission, the country's top
economic planning agency."Luo Changping set a good example. But if journalists like

Luo spring up in all media, the order of Chinese media will be changed and people's
understanding and the power of social networking sites will also be altered,"

cautions the newspaper. "Cases where journalists are active on social media sites
while the media outlets they work for remain silent should be avoided," it adds.In

other news, the South China Morning Post says the recent arrest of activist Xu
Zhiyong in Beijing is "sparking fears that the government is escalating its crackdown"

on activists who have urged officials to publically declare their assets.The Beijing
News and other newspapers are demanding a full inquiry after villagers in Chenzhou,
Hunan province, took to the streets on Wednesday to accuse urban inspectors or

"chengguan" of beating a watermelon hawker to death. Authorities angered the
villagers by ruling that the chengguan were innocent."The watermelon farmer did,

after all, die during a dispute with the chengguan. Even if his stall location did not
meet the chengguan's requirements, there was no reason to resort to force against
a 50-year-old elderly man," the Guangzhou Daily adds.
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

157

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

China media accuses Japan PM of dangerous
politics
It came as Tokyo warned Beijing not to expand gas exploration in disputed waters of
the East China Sea. -Reuters
Thu, Jul 18, 2013
Reuters

Japanese Prime Minister Shinzo Abe (C) inspects a patrol boat of the Japan Coast
Guard.
Japanese Prime Minister Shinzo Abe (C) inspects a patrol boat of the Japan Coast
Guard.
BEIJING/TOKYO - Two of China's top newspapers accused Japanese Prime Minister
Shinzo Abe on Thursday of dangerous politics that could threaten regional security,

as Tokyo warned Beijing not to expand gas exploration in disputed waters of the
East China Sea.The People's Liberation Army Daily said Abe was trying to play the

"China threat" angle, to win votes in July 21 elections, with a visit on Wednesday to
Japan's southern island of Ishigaki, near islets claimed by both China and
Japan.Territorial claims by Japan and China over the uninhabited islets and resourcerich waters in both the East China Sea and South China Sea rank as one of Asia's
biggest security risks.During the visit to Ishigaki island, Abe repeated Tokyo's stand

that the nearby disputed Senkaku islands, called the Diaoyu by China, are inherent
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

158

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

Japanese territory, adding that he has no intention of conceding even one step."This
kind of 'drinking poison to slake ones thirst' not only threatens regional stability, it
gives encouragement to Japan's 'turn to the right'," said the daily.Abe wants to
revise Japan's constitution, drafted by the United States after World War Two, to

formalize the country's right to have a military. Critics say his plan could return
Japan to a socially conservative, authoritarian past.The People's Liberation Army
Daily said Abe could not have chosen a worse time to visit Ishigaki, which lies some
160 km (100 miles) from the uninhabited islets the two nations contest."You cannot

criticise a national leader for visiting his country's own territory but in a situation
where the dispute over the Diaoyu Islands is continuing and the situation is complex

and sensitive, Abe's actions are doubtless extremely dangerous and irresponsible,"
the paper, the official publication of China's military, said in a commentary.The ruling
Communist Party's official People's Daily warned that China would never allow itself

to be trampled on again, a reference to China's bitter memories of Japan's invasion
of the country ahead of and during World War Two.

In a commentary published under the pen name "Zhong Sheng", or "voice of China",
the newspaper said that Abe was looking for excuses to re-arm Japan and that the

dispute with China was a convenient way of pushing this."The aim is to create
tension and provoke incidents, to push Japan's military development," it said.Patrol

ships from both nations routinely shadow each other near the islands, raising
concerns about an unintended clash.On Thursday, three Chinese surveillance vessels
sailed into what Japan considers its territorial waters near the isles on what Beijing
said was a routine patrol.The Japan Coast Guard said the ships later left its territorial
water but remain in the contiguous area.The territorial dispute between China and

Japan was further complicated on Wednesday with news that Chinese state-run oil

companies plan to develop seven new gas fields in the East China Sea, possibly
siphoning gas from the seabed beneath waters claimed by Japan.Beijing had slowed
exploration in the energy-rich East China Sea but is now rapidly expanding its hunt

for gas, a cheaper and cleaner energy to coal and oil imports.Japanese Chief Cabinet
Secretary Yoshihide Suga said his government had asked China about the plans, first

reported by Reuters."If the Chinese side is to proceed unilaterally with development
in the area over which there are conflicting claims, Japan would never accept it,"
Suga told a regular news conference on Thursday.
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

159

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

Japanese PM Abe renews claim to
disputed East China Sea islands
The Straits Times

www.straitstimes.com
Published on Jul 17, 2013

Japan's Prime Minister Shinzo Abe delivers his speech before officers of Japan Coast
Guard following his inspection tour on patrol ship Ishigaki in Ishigaki, southern Japan
on Wednesday, July 17, 2013. Japan's Prime Minister appealed to nationalism during a

campaign stop on Wednesday near disputed islands in the East China Sea, saying
China's increased activity in the area challenged Japan's security in territory that
Tokyo would never compromise over. -- PHOTO: AP / KYODO NEWS

TOKYO (AP) - Japan's Prime Minister appealed to nationalism during a campaign

stop on Wednesday near disputed islands in the East China Sea, saying China's
increased activity in the area challenged Japan's security in territory that Tokyo

would never compromise over.Prime Minister Shinzo Abe made the remarks in
Ishigaki, an island about 150km south-east of the Japanese-controlled islands called
Senkaku, which China also claims and calls Diaoyu.Mr Abe is known for his hawkish

security policy and nationalistic remarks, comments that have hurt Japan's relations
with Asian neighbors."Today, we face a continuing provocation to our country's
territorial land, sea and airspace," Mr Abe said in an address to about 50 coast guard

officers during his visit to Ishigaki, where he campaigned ahead of Sunday's
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

160

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

parliamentary elections.Mr Abe said incursions by Chinese ships into the area around
the disputed islands made "our country's territorial security environment an
extremely challenging one".He urged the coast guard to boost their watchfulness.Mr

Abe also took to the streets to make his campaign appeal to Ishigaki
voters."Senkaku is undoubtedly Japan's inherent territory. Clearly, there is no
territorial problem here. We will not make any compromise, not even a step, on this

matter," he said.Mr Abe made a similar address on Wednesday to soldiers stationed
on Miyako island. Tougher territorial defence has been part of the campaign

platform for Mr Abe's ruling Liberal Democratic Party.Japan nationalised the Senkaku
Islands in September to strengthen its territorial claims, leading to a diplomatic row

between Tokyo and Beijing. Since then, official Chinese vessels have entered
Japanese-claimed waters around the islands on 52 days, according to Japan's coast

guard.With the economy showing signs of improving under Mr Abe's policies, his
party is expected to win a comfortable majority in the Upper House, allowing the
governing coalition to regain control of both houses.

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

161

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

မ်က္ေမွာက္ေရးရာ / သတင္းသံုးသပ္ခ်က္

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ၾကဖို႔

တိဘတ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားရဲ ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုေတာင္ပြဲ in New Delhi, India
ဦးေက်ာ္ဇံသာ

11.07.2013 VOA
ျမန္္မာႏိုင္ငံမွာ

မတူကြဲျပားတဲ့

ေနထိုင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္

သမုိင္းကို

လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း

ျပန္ၾကည့္သင့္တယ္။

တခုႏွင့္တခု

ျငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲ

ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ

မတူကြဲျပားသူေတြ

လြတ္လပ္ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ခဲ့ၾကတယ္လို႔ ျမန္မာအေရးကို ရာစုဝက္ေက်ာ္ေက်ာ္ ေစာင့္ၾကည့္
ေလ့လာခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ပါေမာကၡ Josef Silverstein က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ New Jersey
Rutgers

တကၠသိုလ္က

ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပါေမာကၡ

Josef

Silverstein ႏွင့္

ဦးေက်ာ္ဇံသာ

ေဆြးေႏြးသံုးသပ္တင္ျပထားပါတယ္။
ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဆရာႀကီး Silverstein ခင္ဗ်ာ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္မွာ
ဗုဒၶဘာသာဟာ ဘယ္ေလာက္အေရးပါ ပါသလဲ။ ဆိုတာက ျမန္္မာ့အမ်ိဳးသား စိတ္ဓာတ္သည္

Secular Nationalism လို႔ေခၚတဲ့ ဘာသာေရးႏွင့္ ကင္းလြတ္ေသာအမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓာတ္လား။
သို႔မဟုတ္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိေနပါသလား ဆရာႀကီး ဘယ္လို သေဘာရပါသလဲ။
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

162

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

Josef Silverstein ။ ။ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရး ဆက္စပ္ေနပါသလား။ တခုႏွင့္တခု
ဆက္စပ္ေနပါတယ္။

အတူတူေတာ့

အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီေကာ

ဖီလာဆန္႔က်င္မဟုတ္ပါဘူး။

မဟုတ္ပါဘူး။

ဗုဒၶဘာသာဝင္ေကာ

ဒါေပမယ့္

လူတစ္ေယာက္ဟာ

အတူတူျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

တခုႏွင့္တခုဟာ

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဆိုေတာ့ ျမန္မာ့အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓာတ္ဟာ Secular Nationalism လို႔ေခၚတဲ့
ဘာသာေရးႏွင့္ကင္းလြတ္ေသာအမ်ိဳးသားေရးဝါဒမဟုတ္ဘူးေပါ့။
Josef Silverstein ။ ။ ဗုဒၶဘာသာဟာ ဘဝေနေရးအတြက္ သိပ္အေရးပါတဲ့ နည္းလမ္းတရပ္
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အေတြးအေခၚ ယံုၾကည္မႈတရပ္သာမကပါဘူး။ လူေတြဟာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး
ဘယ္လို ဆက္ဆံေနထိုင္ရမလဲဆိုတဲ့ နည္းလမ္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘဝလမ္းညႊန္ပါ။ ဒီအတိုင္း
လိုက္နာမယ္ဆိုရင္ ဘယ္သူမဆို ဘယ္သူႏွင့္မဆို ေနထိုင္ႏိုင္တဲ့ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္
ပဋိပကၡမျဖစ္ဘဲ

ေနထိုင္ၾကရမွာ

ျဖစ္ပါတယ္။

တဖက္ကို

တဖက္က

ေလးစားရမယ့္

နည္းလမ္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။
ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဆိုလိုတာက ဘာသာျခားေတြႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြႏွင့္ အတူတူယွဥ္တြဲ
ေနထိုင္ႏိုင္တဲ့လမ္းစဥ္ဆိုတဲ့သေဘာေပါ့။
Josef Silverstein ။ ။ လံုးဝ မွန္ကန္ပါတယ္။ ဒါဟာ ျမန္မာ့သမိုင္းရဲ႕ တစိတ္တေဒသလည္း
ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကေန႔

ျပႆနာတခုကေတာ့

လူေတြဟာသမိုင္းကို

ျပန္မဖတ္ၾကေတာ့သာ

ျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လာေရာက္ျပီး စတင္အေျခက်ေနထိုင္ခဲ့ၾကတာ အဲဒီအ
ထဲမွာ မတူကြဲျပားတဲ့ လူမ်ိဳးေတြ၊ ဘာသာတရားေတြ၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိခဲ့ပါ
တယ္။ သူတို႔ေတြဟာ ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေနထိုင္လာခဲ့ႀကပါတယ္။ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေနထိုင္လာ

ခဲ့ၾကပါတယ္။ တမ်ိဳးႏွင့္တမ်ိဳး ဝင္ေရာက္ဖက္စြက္တာလည္း မရွိခဲ့ၾကပါဘူး။ ဘာသာအယူဝါဒ
မတူသူေတြကို

အတင္း

ဘာသာေျပာင္းေစဖို႔

ႀကိဳးပမ္းခဲ့တာမ်ိဳးလည္း

မရွိခဲ့ပါဘူး။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဆိုရင္ ဒီကေန႔ျဖစ္လာတဲ့ ပဋိပကၡေတြ အႀကမ္းဖက္မႈေတြၾကေတာ့ ဘာသာေရး
အသြင္ေဆာင္တဲ့ပဋိပကၡမ်ိဳးေတြျဖစ္ေနတယ္ေပါ့ဆရာႀကီး။
Josef Silverstein ။ ။ အႀကမ္းဖက္မႈေတြဟာလည္း ေရရွည္ျဖစ္ထြန္းလာခဲ့တဲ့ ကိစၥတရပ္ပါပဲ။
တနည္းေျပာရရင္ အခုေနာက္ဆံုး ရာစုႏွစ္မွာပါ။ ဒါကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္ထြန္း ရပ္တည္လာမႈႏွင့္

ယွဥ္ျပီးေတာ့ ရႈျမင္ႀကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သမိုင္းကို နည္းနည္းျပန္ေကာက္ရမယ္ဆိုရင္ ဗမာေတြ
ျမန္မာအလယ္ပိုင္းတခြင္ကို
ဘာသာေရး

အုပ္စိုးထားခဲ့စဥ္တုန္းက

အသိုင္းအဝိုင္းေတြ

ေဒသတနံတလ်ားက

လူမႈဝန္းက်င္ေတြကို

သူတို႔ဟာ

လူမ်ိဳးစုေတြ

သူတို႔

ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးထားခဲ့ ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ထားတဲ့ေဘာင္အတြင္း ေနထိုင္သမွ်
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

163

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ကာလပတ္လံုး ဒီလိုပဲခြင့္ျပဳထားခဲ့တာပါ။ ဒါဟာ ၂၀ ရာစုအစပိုင္းမွာ တစုႏွင့္တစု သေဘာထား
မတူညီမႈေတြ

ျဖစ္လာျပီး

အခ်င္းခ်င္းရန္ျဖစ္တာ

စတင္

ယိုင္နဲ႔လာခဲ့ပါတယ္။

စစ္တိုက္တာဟာ

ဗုဒၶဘာသာ

တကယ္ေတာ့

အစဥ္အလာ၊

အိမ္နီးခ်င္းေတြ

အစၥလာမ္အစဥ္အလာ

မဟုတ္ပါဘူး။ အိမ္နီးခ်င္းေတြႀကား ေပ်ာ္ရႊင္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာႏွင့္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေနထိုင္ခဲ့တဲ့
အစဥ္အလာေတြသာရွိခဲ့ပါတယ္။
ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဆရာႀကီးက ဘာသာတရားႏွစ္ခုစလံုးဟာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္၊ ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း
ယွဥ္တြဲေနထိုင္တဲ့ အစဥ္အလာရွိတယ္ဆိုေတာ့ အခု ျပႆနာေတြ ျဖစ္လာတာၾကေတာ့ေကာ။

အဲဒီတုန္းက ေကာင္းခဲ့တဲ့ အစဥ္အလာေတြ အခုဆိတ္သုဥ္းသြားခဲ့ျပီးလား သို႔မဟုတ္ အခုအခါမွ
တဖက္ကိုတဖက္ လႊမ္းမိုးခ်င္တဲ့ စိတ္ေတြမ်ား ပိုမိုေပၚလြင္လာလို႔လားဆိုတာ ဘယ္လိုေျပာမလဲ
ခင္ဗ်ာ။

Josef Silverstein ။ ။ အခုအခါ က်ေနာ္တို႔ေတြ႔ႀကံဳလာရတဲ့ျပႆနာေတြ တိုက္ခိုက္မႈေတြ
သေဘာကြဲလြဲမႈေတြဟာ အဓိကအားျဖင့္ ဗမာေတြအေနႏွင့္ ၾသဇာအာဏာကို လူထုအသိုင္းအဝိုင္း
တခုလံုးအတြက္

မွ်မွ်တတ

သမိုင္းမွာလည္း

အုပ္စိုးသူ

ခြဲေဝက်င့္သံုးဖို႔

ပ်က္ကြက္ရာကတဆင့္

ဘုရင္မရွိတဲ့အခါ

ဒါမွမဟုတ္

ေပါက္ဖြားလာတာပါ။

အုပ္စိုးတဲ့ဘုရင္

အင္အားေပ်ာ့ညံ့

တဲ့အခါမွာ လူေတြဟာ အုပ္စုလိုက္ တျခားအုပ္စုေတ ြလာေရာက္တိုက္ခိုက္မွာစိုးလို႔ ကာကြယ္ခုခံ

လာၾကပါတယ္။ ဆိုေတာ့ ဒီကေန႔အခါမွာ ျမန္မာျပည္သူေတြ ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ စိတ္ဝမ္းကြဲျပား
မႈေတြ လူမႈဒုကၡေတြဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့ အုပ္စုိးမႈစနစ္တရပ္ကို မ်ိဳးဆက္တခုက တခုကို နည္းလမ္း
တက် လြဲေျပာင္းခ်မွတ္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိတဲ့ရလဒ္ေတြလို႔ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာ့
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတရပ္ ျဖစ္မလာပဲ တစ္ေယာက္လည္ပင္းကို
တစ္ေယာက္ညစ္ဖို႔ႀကိဳးစားတဲ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေနရတာပါ။
ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဆိုေတာ့ ဒီပဋိပကၡေတြဟာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲလာၾကသူေတြအထဲက
ေျပာင္းလဲေပၚထြန္းလာတဲ့

သေဘာေပါ့။

တနည္း

ေျပာရရင္

ျငိမ္းခ်မ္းေရးကတဆင့္

လူမ်ိဳးစုေတြ

အၾကား

ေပါက္ဖြားလာတဲ့အႀကမ္းဖက္မႈေတြလို႔ဆိုရမွာေပါ့။
Josef

Silverstein

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ

ကြဲျပားတဲ့

ျငိမ္းခ်မ္းေရး

မတည္တံ့ႏိုင္ဘူး ဆိုတဲ့ အေျခအေနေတြ အယူအဆေတြကေတာ့ မရွိခဲ့ဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။
စိန္ေခၚမႈ

တစုံတရာ

မရွိဘဲ

ျငိမ္းခ်မ္းေရး

တည္တံ့ခဲ့တဲ့

ကာလလည္း

ရွည္ရွည္လ်ားလ်ား

ရွိခဲ့ပါတယ္။
ဦးေက်ာ္ဇံသာ
Josef

Silverstein

ဆိုေတာ့

အရင္က

အခုေတာ့

မရွိခဲ့ပဲ

အခုရွိလာတာၾကေတာ့ေကာ

အယူဆသစ္ေတြကို

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

ျပင္ပက

ဆရာႀကီး။

လူေတြကေနတဆင့္
164

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
တင္သြင္းလာတာေတြ႔

The Fight For Freedom in Burma

ျမင္ေနရပါတယ္။

ျပင္ပက

ဝင္ေရာက္လာသူေတြဟာ

သူတို႔ႏွင့္အတူ

စိတ္မခ်မ္းသာစရာေတြ၊ မုန္းတီးစိတ္ေတြ၊ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈေတြကို သယ္ေဆာင္လာျပီး
ျပည္တြင္းမွာ ကာလရွည္ႀကာစြာ ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းေနထိုင္လာသူေတြဆီ သြတ္သြင္းေပးေနၾကတာ
ေတြ႔ရပါတယ္။

အဲဒီလိုႏွင့္

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတည္ရွိလာခဲ့တ့ဲ

ျငိမ္းခ်မ္းမႈ

ပ်က္ျပားစရာေတြ

ျဖစ္လာရတယ္လို႔ထင္ပါတယ္။
ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ေနာက္တခုက ဖဆပလေခတ္တုန္းကလည္း ဗုဒၶဘာသာကို ႏိုင္ငံေတာ္
ဘာသာအျဖစ္

ျပဌာန္းဖို႔

ဆိုတဲ့

ကိစၥႏွင့္

ပတ္သက္ျပီးေတာ့

ျပႆနာ

တက္ခဲ့ရတယ္လို႔

ဖတ္ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလုိအထိ ဆိုးတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြေတာ့ မျဖစ္ခဲ့ဘူးေပါ့ ခင္ဗ်ာ။
Josef Silverstein ။ ။ ဒီလို အယူအဆမ်ိဳးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီးေတာ့ က်ေနာ္ စိုးရိမ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံေတာ္

ဘာသာဆိုတဲ့ အယူအဆဟာ

အေတာ္ေလး ေနာက္ပိုင္းက်မွ

ေပၚထြက္လာတဲ့

အယူအဆ ျဖစ္ပါတယ္။ အတိတ္ကာလ ၁၉ရာစု၊ ၁၈ ရာစုကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဘာသာ
ကိုးကြယ္မႈ

မတူညီတူ

ေတြဟာ

ဝင္စြက္ဖက္

တာလည္း

မရွိခဲ့ပါဘူး။

ဗုဒၶဘာသာ

ဝင္တခ်ိဳ႕က

နီးနီးကပ္ကပ္ေနထိုင္ခဲ့ႀကပါတယ္။

ဒါေပမယ့္

သူတို႔

ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ သူတို႔နည္းႏွင့္ သူတို႔ ေနထိုင္ခဲ့ႀကတာပါ။ တစ္ေယာက္အေရး တစ္ေယာက္
ဒါေပမယ့္

ဗုဒၶဘာသာသည္

ေခတ္သစ္ေရာက္လာေတာ့

ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာ

ျဖစ္ရမည္လို႔

အထူးသျဖင့္
ေတာင္းဆို

လာၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာ ဆိုတာမရွိပါဘူး။ လူအမ်ားစုက ဗုဒၶဘာသာ
ကိုးကြယ္ၾကေတာ့သူတို႔ဟာသူတို႔က်င့္ႀကံလုိက္နာႀကဖို႔ပဲရွိပါတယ္။
ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ အခုလိုဆိုေတာ့ ေရွးတုန္းက ဘာသာကြဲ လူမ်ိးကြဲ ျပႆနာမရွိဘဲ အတူယွဥ္တြဲ
ေနထိုင္လာႀကတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္လာ
တယ္ဆိုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းက ေခတ္သစ္က်မွ တိုးတက္မလာဘဲ ေနာက္ျပန္ ဆုတ္ေန
တယ္ဆိုတဲ့သေဘာေပါ့ဆရာႀကီးခင္ဗ်။
Josef

Silverstein

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ

က်ေနာ္

အျပည့္အဝ

သူတို႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္

သူတို႔

သေဘာတူပါတယ္။
အတူယွဥ္တြဲ

မတူကြဲျပားတဲ့

ေနထိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဗမာဘုရင္ကို အႀကီးအမွဳးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံထားၾကျပီး အခ်င္းခ်င္း သဟဇာတရွိ
ေနထိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဗမာဘုရင္ ကလည္း သူတို႔နည္းႏွင့္ သူတို႔ ေနခြင့္ျပဳထားခဲ့ၾကပါတယ္။

သူတို႔ကိစၥကို ဝင္မစြက္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရွိခဲ့ပါတယ္။ လူမႈစစ္ပြဲေတြ
မရွိခဲ့ပါဘူး။ ျပည္ပတိုင္းျပည္ေတြႏွင့္ေတာ့ စစ္ပြဲေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ ဥပမာ ထုိင္း ႏွင့္
ဗမာစစ္ပြဲေတြ

အမ်ားႀကီး

ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္

ဒါဟာလည္း

ဘာသာကိုးကြယ္မႈ

ကြဲျပားျခားနားလို႔ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့စစ္ပြဲေတြမဟုတ္ပါဘူး။
ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဟုတ္ကဲ့ ဆရာႀကီး။ အဲဒီေတာ့ ေရွ႔ကို ေမွ်ာ္ျပီးႀကည့္မယ္ဆိုရင္ ဒီလို သဟဇာတ
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

165

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
ရွိရွိ

ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းႏွင့္

The Fight For Freedom in Burma
မတူကြဲျပားမႈေတြအၾကား

ျငိမ္းခ်မ္းစြာ

ေနထိုင္ႏိုင္တဲ့စနစ္ကို

ျပန္သြားဖို႔အတြက္ အဲဒီစနစ္မ်ိဳးကို ဖန္တီးဖို႔အတြက္ ဘာေတြကို က်ေနာ္တို႔ ျပဳျပင္ၾကရမလဲ။
စနစ္ကို ျပဳျပင္ရမလား။ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေျပာင္းလဲရမလား။ သုိ႔မဟုတ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း လူေတြရဲ႕
စိတ္ေနသေဘာသဘာဝကိုေျပာင္းလဲရမလား။

Josef Silverstein ။ ။ ဒါကိုလည္း ေနာက္ျပန္လွည့္ၾကည့္ရမွာပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို
ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ ျမန္မာျပည္သူေတြကို ဦးေဆာင္ျပီး ပင္လံုညီလာခံ

လုပ္စဥ္တုန္းက လူမ်ိဳးစုေတြ သူတို႔ဟာသူတို႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ ေနထိုင္ပိုင္ခြင့္ကို
ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ မူစလင္ေတြကိုေသာ္လည္းေကာင္း တျခားအုပ္စုေတြကိုေသာ္လည္းေကာင္း
ေျပာင္းလဲဖို႔ သူမလုပ္ခဲ့၊ မေျပာခဲ့ပါဘူး။ ျငိမ္းခ်မ္းေျပျပစ္မႈ ရွိေနသမွ် သူတို႔ဘာသာ သူတို႔ေနၾက

ဖို႔သာ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ Federal ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔အစည္းေရးကို လုိလားပါ
တယ္။ လူမ်ိဳးစုေတြ တစုကိုတစု ဝင္မစြက္ဖက္ဘဲ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ေနထိုင္ေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အဲဒီဇစ္ျမစ္ကို အခု ျပန္မသြားၾကေတာ့ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာ ဆုိတာမ်ိဳးေတြ
လုပ္ခ်င္လာပါတယ္။ က်န္လူမ်ိဳးစုအေပၚ ႀကီးစိုးခ်ယ္လွယ္ လာခ်င္ၾကပါတယ္။ဆိုေတာ့ က်ေနာ့္
သေဘာေျပာရရင္

သမိုင္းကို

ျပန္ႀကည့္ႀကပါ။ေလ့လာႀကပါ။

အဲဒီမွာ

ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြ

သဟဇာတရွိရွိ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေနထိုင္ခဲ့ႀကတာကို ေတြ႔ၾကရပါလိမ့္မယ္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

166

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေပၚေပါက္ရန္ UNFC ႏွင့္
အစိုးရ ေဆြးေႏြးမည္
2013-07-10 RFA
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး

နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္

ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္

အစိုးရနဲ႔

ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ (UNFC) တို႔ လာမယ့္ ဇူလိုင္လ
(၁၃)ရက္၊ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ အႀကိဳေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းၾကမယ္လို႔ သိရပါတယ္။အခု အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲဟာ
ဒုတိယအႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး၊

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ

အတြက္

ၾကားဝင္ျဖန္ေျဖညႇိႏိႈင္းေရး

အဖြဲ႕

ပါဝင္ႏိုင္ေရး အဓိကေဆြးေႏြးမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ဇူလိုင္လ (၉)ရက္ ေန႔စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့
UNFC ေၾကညာခ်က္မွာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီရဲ႕
Technical Team ေခၚ နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕နဲ႔ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား
လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ (UNFC) ရဲ႕ နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕တုိ႔ လာမယ့္
ဇူလိုင္လ (၁၃) ရက္ေန႔မွာ ေတြ႕ဆံုၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးႏိုင္ေရးအတြက္ အႀကိဳ
ေတြ႕ဆံုညႇိႏိႈင္းသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊
လမ္းျပေျမပံုနဲ႔

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

အဲဒီ

အႀကိဳညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးရာမွာ

ေဆြးေႏြးပြဲမွာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ

ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးမယ့္

အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔

လူပုဂၢိဳလ္ေတြ ကိစၥ အဓိက ေဆြးေႏြး မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး၊ တရားမွ်တၿပီး
ဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ိဳးရရွိႏိုင္ေအာင္

ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး၊
တည္ေဆာက္ႏိုင္တဲ့အထိ

စစ္မွန္တဲ့

ႏိုင္ငံေရး

ျပႆနာကို

ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္

ႏိုင္ငံေရးနည္းနဲ႔

ျပည္ေထာင္စု

ႀကီး

ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ေၾကညာခ်က္မွာေဖၚျပထားပါတယ္။

UNFC ရဲ႕ နည္းပညာ အေထာက္အကူျပဳ အဖဲြ႕ကို KNU အတြင္းေရးမွဴး (၂) ပဒိုမန္းမန္းက
ဦးေဆာင္ၿပီး အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္ေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မီတီ (UPWC) ရဲ႕ နည္းပညာ
အေထာက္အကူျပဳ

အဖြဲ႕ကို

ဦးလွေမာင္ေ႐ႊ

ဦးေဆာင္ၿပီး

ကိုယ္စားလွယ္

(၆)

ဦး

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၾကမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ UNFC နဲ႔ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး
အဖြဲ႕တို႔ဟာ

ၿပီးခဲ့တဲ့

ညႇိႏႈိင္းခဲ့ၾကပါတယ္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလက

ထိုင္းႏိုင္ငံ

ခ်င္းမိုင္

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

ၿမိဳ႕မွာ

ပထမအႀကိမ္

အႀကိဳ

167

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

UNFC }å
ç
ð

‚é
èj ê
‚é
èä„èäi ßé
‚y á
s ā
ĈĐ
à

è
ä}ßi é
o â
èä„è‡ ßèj ê
æ

à
11 pã
…à

â
… 2013 - 00:55 GMT BBC

UNFC y à

â
è„mé
è‡ ßè‚ê
ßèi é
{ „ƒ é
äi ßmé

UNFC s á
ąë
y é
ä‡ ßy à

â
è„mé
è‡ ßè… ã
‚ê
ă
à
è‚ê
ßèi é
{ „ƒ éäi ßmé
n áက Šnà
è„ð
â

‚é
èj ê
‚é
èä„è
äíäo ßmé
ä„è… â

m}é
èäi ßé
‚y á„åç}s é
è~s ߊäz ßi éŠi ã
î
~ăŠë
å
ç

çpã
…à

â
… ၁၃
„i é
ä} ç
‚ì
ßĈà

â

ä„ès ā
ĈĐ
à

èäo ë
èäĈë
èà
â
ç
z à

â
èĈà

â

‚ì
ßäy ë
oçâ
æ
ï
i ‚ì
ß~Þ
¯‚ã
… က KIO }å
ç
Š„mé
äy ë
oçâ

æ
â
ç„ì
ä~‚ƒ é
à
çŠj â
äy ßçUNFC }å
çäy ë

çà
â
çî
né
… ß ~Þ
y Ď
¯UNFC Šäz ë
äz ë
Šy ë

èä„è‚ì
ĄèĈà

â
ˆæ
‡ ß i äy ßçKIO }å
çäo ë
èäĈë
è‚Ăi à
⁠ƒ é
…à
âná
n Ćé}ßè… s é
‚Ă}å
ç
äî
~ßmé
è… à
i é
â
‚ì

肇 à
ã
è… à
â
ç á
á

i à
â„ì

èî
~~Þ
y Ď
¯KIO }å
çäo ë
èäĈë
è~ë
åi à
âUNFC က
Žènßèä~èz ßèj å

ç
®Šj â
æ
äy ßç
…s é
èUNFC Šä}}å
ç
‚äo ë
èäĈë
è„y ßï
i ßð

î
né
…à
â
ç
Ĉì

i é
n… â
èz à
æ

â
èĈà

â

‚ì
ß äy ë

çà
â
ç‡ ä ßy ã
ï
i y ßi à
âäî
~ß~Þ
y Ď
¯†}é
ñ
i á
è ŽèäŠßmé
‚mé
èက

…à

â
… Šy ë

èy à

â
è„mé
è‡ ßè… i é
}i é
i à
méŠë
â
å
ç
Šßè… â
è}å
æ
ç
‡ ä ßy ã
s á

i é„äŠßmé
…â

Ĉà

â

â
çäî
~ßä~‚ƒ é
ç… i é
äy ë
‚
çì
ß î
né
Ĉà

â
‚ƒ é
犅 ß芅 ß ‚„ì
äï
à
i ßmé
è® KIO }å
ç
äo ë
èäĈë
è~ë
åä}„ß‚i ê
ä‡ èy å
çŠy ë
i éî
né
Ĉà
â

‚ƒ é
犅 ß芅 ß ‚„ì

à
æi à
âĈà

â
ˆæ
‡ ßက
äî
~ß~Þ
y Ď
¯… ߂ƒ é
çäo ë
èäĈë
è~ë
å‚ì
ßî
~s é
äz ßmé
n âŠnà
è„ ð
â

‚é
èj ê
‚é
èä„è äíäo ßmé
ä„è
…â

m}é
èäi ßé
‚y ၠi éက Žè… ì
ä‚ßmé
ä„ôŽèäo ßmé
ð

è UNFC  i éက Žè‚}é
è‚}é
è
Žèäo ßmé
äo ë
èäĈë
肃 é
…à
â
ç
‡à
„~Þ
y Ď
¯

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

168

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma 

ɕ Š Ǻ ǭ † ‹ Ǻ{ wŠ Ǻǹ ၃ wǰ“ Š Ǻǹ‘ Ƿ‹ Ǯ† Ǻ| ǮǰƄwǷ‘ - † z Ǻǹ ǭ  Ǘv Ǯǰ
v ǭ /wǻǙ‹ Ǻȼ Ǿz ǸǺ” ǭ Dz | ǽǹDz ȼ ǽǹŒ ǮǰƄ“ | ȼ ǣ‘ ǾǮ
Thursday, 11 July 2013 15:35 ” ž Ǻǹ” ǷDz † ǭ Ǻ| z ǸǺ
” ž Ǻǹɕ‹ € Ǻ— Dz ‘ ǾƧ‹ Ǯǰz Ǻǹ Ǯǰz Ǻǹ| † ǺǞ ǙƧŠ
Ǯ  Ǻ† ǽz Ǻ ၁ ‹ † ǺwŠ ƄǺ— Ǽv ǭ — ‡ ‹ Ǻ‡ ‹ Ǻ“ Ǯǰz Ǻǹ‘ ǷDz Š Ǽv Dz ” ǭ 
ɕ Š Ǻ ǭ {{Ǻ † ‹ Ǻȼ Ǿz ǸǺ “ ɕ‹ € ǺDz ” ǽǹ{€ Ǻǹ€ ǯƯ ǽ† ǺDz ‘ ǹ† ‹ ǺŒ ǽdzƧ† ǮǰƄǼv ǭ ǹ ‹ {Ǻw† Ǻ Ǘ ‘ ǾǮDz ” ǭ Ǻ’ € Ǻǹ 
ɕ Š Ǻ ǭ † ‹ Ǻ{ wŠ Ǻǹ၃ wǰ‹ Ǯ† Ǻ| ǮǰƄ“ Ǯǰz Ǻǹ‘ Ƿ‡ ǭ ǹɕwz ǺǹwǷ‡ ǭ ǹ‘ Dz Ǽv ǭ z Ǻǹ{ǰǷ{  Ǻǹ” Ǯ‘ ǾǮ‘ ” € ǺÁ

 Ǯǰz Ǻǹ| † ǺǞ ǙƧ—
Ǯ Dz ‘ ǾƧŽ v Ǻ

၁၃

 Ǯǰz ǺwŠ ƄǺ— v ǽǭ ‘ ǾǮ

’ ǽ Ǻ|  Ǻ| ǰ ǺDz † ǭ z ǺDz Ǽv ǭ — Š ǯǹ

’ ǽ Ǻ‹ DZDz v Dz † ǭ z Ǻ† ǽz Ǻ ɕ Š Ǻ ǭ ȼ Ǿz ǸǺ “ † wǰ{ ɕǯwǭ ǹà {Ǯǰv Ǻ‡ ǭ ǹDz ” ǭ {wŠ Ǻǹ ǻǭ ǹ— Š v Ǻ 
ɕ Š Ǻ ǭ † ‹ Ǻ{ wŠ Ǻǹ ၃ wǰ “ † ‹ ǺŒ ǽdzƧÅ “ Ǯǰz Ǻǹ‹ Ǯ† Ǻ ‡ ǭ ǹɕwz ǺǹwǷ‡ ǭ ǹ‘ ” € Ǻ• ǰ | Ǯǰ‹ DZ” € ǺÁ
— † ǽz Ǻǹ‹ Ǯǰz Ǻǹ ‹ Ǯ† Ǻ ǮDz Š Dz ” ǭ ɕ Š Ǻ ǭ † ‹ Ǻ{ wŠ Ǻǹ ǻǭ ǹ‡ Ƿ ‹ ǮǰƄDz ‹ ǹ‘ Š Ǻ ’ ǽ Ǻ|  Ǻ| ǰ Ǻ  Ǿ’ ǭ Dz ” ǭ 
ɕ Š Ǻ ǭ ‘ Ǯv Ȩǭ 

† z Ǻv ǭ ǹ ǻǭ ǹ

v Ǯǰ’ € Ǻǹ

“

† ‹ ǺŒ ǽdzƧ

† ǭ ǹɕ {Ǻv ǭ 

† ǭ “ Š Ǻ ǿ‹ ǮǰƄ

Dz ‹ ǹ € Ǻ• ǰDz ɕ‹ ǭ | Ǯǰ Ǘ— Dz ‹ ż ɕ Š Ǻ ǭ Ž v Ǻ Ǿ ” Dz Ž ǭ  † ǿŽ dz ’ Ǿ€ ǸǺɕ‹ Š Ǻ” ǽǭ ǹDz Ǽv ǭ z Ǻǹ “ 
† ‹ ǺŒ ǽdzƧȼ Ǿz ǸǺ Š ǯǹ{‹ Ǻ” € ǸǺ  Ǯǰz Ǻǹ| † ǺDz ˆ ” wǷ† œ ǹv Dz ɕ‹ ǭ ” € ǺÁ “
 ǭ Ƭ Ǻ† Š Ǻǹ  Dz Š Ƅv (xǻǘ’ Ǯǰz Ǻ ၁၀
† ‹ Ǻ{ wŠ Ǻǹ| ǯ‹ ǮǰƄŒ ǮǰƄ

“ 

ɕ Š Ǻ ǭ ‘ Ǯv Ȩǭ

† z Ǻ{ {Ǻ

‘ v Ǻ)v ’ ǽ Ǻ‹ DZDz v  Ǿǭ — “ Ǯǰz ǺǹwǷ‡ ǭ ǹ‘ † dzǸ ” ǿ† ǮǰƄ

† ‹ Ǻ{ wŠ Ǻǹ| ǯ Ǿǭ 

’ ǭ wǽz ǸǺDz † ǭ z Ǻǹ†  ǺÁ 

‘ Ǯv Ȩǭ 

† ǭ “ Š Ǻ ǿ‹ ǮǰƄ

Dz ‹   ǺDz ɕ‹ ǭ Dz † ǭ Ǹ   ǭ {{Ǻ† ‹ Ǻ ” Dz Ž ǭ  † ǿŽ ǿǹÁDz ɕ‹ ǭ Ǽv | ǼǮǰv ɕz z ǺǹǼv wǰŠ Ǻv
Ǽ Š dzƄ  Dz Š Ƅv 
† Ǯǰv Ǻ‹ ǽdzɕŒ {ǺDz † ǭ Ǹ  ’ Ǯǰ’ Ǯǰ Dz † ǭ z ǺŒɕ {Ǻ wdzǸ‘ †  ǺÁ — z Ǻ— ǭ ǹɕŒ € ǸǺŒ ǮǰƄ ‡ ‹ ǺDz ‘ ǭ v Ǻ’ ǭ Ǽv † dzǸ “ 
† ‹ ǺŒ ǽdzƧv Ǯǰ’ € Ǻǹ ’ ǽ Ǻ|  Ǻ| ǰ Ǻɕ Š Ǻ ǭ {wŠ Ǻǹv 

Œɕ † Ǻ” Š Ǻǹwǽz ǸǺ Dz ‹ ǹŽ ǿǹÁ ’ v ǺŠ v Ǻ ‹ DZŠ dzƄÁ 

{{Ǻ“ † Ǻ{ ǰǷ “ † ǺŠ dzƄ’ ǮǰƄDz ɕ‹ ǭ †  ǺÁ — dz† ǭ Dz Ǽv ǭ z ǸǺ— wǰ ’ ǽ Ǻ‹ DZDz v ‡ dzv Ǯǰ “ Ž v Ǻv ’ dz
“ z Ǻ’ ǮǰƄ ‘ 

ɕ Š Ǻ ǭ {{Ǻ† ‹ Ǻv ’ dz“ z Ǻ’ ǮǰƄ ‘ 

— dz’ Ǯǰ— Dz ɕw

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

— Dz Š ɕŒ {ǺDz Š 

†  Ǻ”

• ǰ
169

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
v ǰŠ Ǻ” € Ǻ† œ ǹ’ € ǺǹɕŒ {Ǻ

” € ǸǺ— | Ǯǰ‹ DZ‹ ǰx ȩǮǙ’ Ǻv 

| v Ǻ’ v ǺDz ɕ‹ ǭ ɕ‹ ” € ǺÁ 

Ä z Ǻǹv Ǯ{ ƺ

— ‹ DZ— “ z Ǻȼ Ǿ{ Ǻœ ǹȼ Ǿ{ ǺŽ v Ǻv
Ǽ ǭ ǹ† z Ǻǹ ǭ Dz Š Dz ” ǭ — Dz ɕw— Dz Š v ǮǰDz | ǽǹDz ȼ ǽǹDz ɕŒ ‘ Ǿz Ǻǹ‘ Š ǺMPC
 Ǿ xǻǘ’ Ǯǰz Ǻ ’ ၆ ‘ v ǺDz Š Ƅ• ǰ ‘ v Ǻ” † Ǻ Ǿ† ǺÃ

“ † ‹ ǺŒ ǽdzƧ‡ Ƿ— Dz Ǽv ǭ z ǺǹǼv ǭ ǹ‡ ǭ ǹDz ” ǭ Ǻ’ € Ǻǹ

“ † ‹ ǺŒ v Ǻv — | z Ǻ ” z ǸǺDz ” ǹ” ɕŒ z ǸǺ xǻǘ’ Ǯǰz Ǻ ၁၂ ‘ v Ǻ” ǮǰƄDz ɕ‹ ǭ z ǺǹDz ‘ ƀƧ‘ Š Ǻ ’ ǽŠ ǺwdzǸ Dz ” ǭ ၂
‘ v Ǻv ‹ z Ǻ — {Ǯǰǹ‘ ‡ Ƿ‹ɕ Š Ǻ ’ € Ǻ — Dz Ǽv ǭ z ǺǹǼv ǭ ǹwdzǸ” € Ǻ• ǰ| Ǯǰ‹ DZ” € ǺÁ ‡ ǮǰƄDz Ǽv ǭ z ǸǺ   Š ǺDz Š Ƅ
v “ † ‹ ǺŒ ǽdzƧ Ǿ {ǯǹ‹ ǽǭ ǹDz ‘ ǹ ‚ ǭ Š ƌv ǯǹ űǹ Dz ‹ DZv Ǻ Ǯǰ’ ǻǷ œ ǹDz | ǭ z Ǻ” € ǸǺ
” ǽ ǺDz ‘ ǹ ‚ ǭ Š ƌv ǯǹ űǹ Dz v ǻǭ v ǺDz v ǭ Ǻ— Š ǺǹÀ

—  Ǿ† Ǻ (၁၇၁) 

‹ɕ € Ǻ‹ | v Ǻ

Dz † ǭ z Ǻ‹ Ǯǰz Ǻǹ {{ǺDz ˆ ” 

† ‹ Ǻ űǹƌv ǯǹ Dz “ ǸDz ‘ Ǿǭ Ǻ z Ǻ À ˆ ǰœ ǹ{ǯǹ űǹ {Ǯǰz Ǻǹ| ǭ  Ǻ ȼ Ǿz ǸǺ Dz ɕ‹ ǭ Dz ‘ ǹ| Ǯǰwǽz ǸǺ‘ ǾǮ” ǿ œ ǹDz — ǭ z Ǻɕ z ǸǺ† ǮǰƄ
v Ǯǰ Ǻ{ ǭ ǹ’ Ǿ Ǻ (၅) œ ǹ ‹ Š Ǻ| Š ǺǹǞ ǙƧ
Ǯ Ǿ v ǻǮǙz Ǻǹ† ǰǷǞ ǙƧ”
Ǯ ǮǰƄ‡ ǽv ǺwǽDZwdzǸDz Ǽv ǭ z ǺǹÀ ɕ Š Ǻ ǭ Ž v Ǻ Ǿ 
z
Ǟ Ǯ Ǻǹwǻ ǺǹDz ‘ ǹDz Œ ǭ ǺDz | ǭ z ǺDz ‘ ǹ ˆ ǰ› v ȧ‚ ၂ œ ǹ” ǮŠ ǺǹDz }ǭ Ǻ Ǿ’ ǭ Dz ‘ ǭ v ǺDz | ǽǹDz ȼ ǽǹ € Ǻ• ǰ| Ǯǰ” ɕŒ z ǸǺ
v ǭ v ǽ ǺDz ‘ ǹœ ǹ{ǯǹwǻǙ‹ Ǻ  Ǯǰ’ ǺwǻǙ‹ Ǻ űǹƌv ǯǹ  z ǺǹDz — ǭ z Ǻ’ ǎz Ǻȼ Ǿz ǸǺ” ǭ Dz † ǽƧ| ǰǷ’ ǮǰDz Ǽv ǭ z Ǻǹ “ 
Ž v Ǻv

Dz ɕ‹ ǭ | ǮǰDz Š ” € Ǻ• ǰ| Ǯǰ‹ DZ” € ǺÁ Dz | ǽǹDz ȼ ǽǹ‹ ǽdzv Ǯǰ xǻǘ’ Ǯǰz Ǻ ၁၂ ‘ v ǺDz Š Ƅ† ǽz Ǻ ɕ‹ Ǚ’ ǰ‹ Ǻ

 € ǺŒɕ {ǺDz Ǽv ǭ z Ǻǹ’ € Ǻǹ—  € Ǻ Dz Œ ǭ Ǻ’ Ǯǰ” € ǸǺ‡ Ǯǰ‹ ǰx ȩǮǙ’ Ǻv — † € Ǻ‹ɕ Ǚ Dz ɕ‹ ǭ | Ǯǰ‹ DZ ” € ǺÁ

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

170

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

” ž ǺǹDz ɕ ǭ v ǺŠ  ɂ† ǿŽ v Ǻɕ Š Ǻ ǭ {{Ǻ† ‹ Ǻ— z Ǻ— ǭ ǹɕŒ € ǸǺ
 ǿǹ {Ǻ† Ǯǰv ǺŒ ǻv ǺDz ‘ ǹ— † ǽv Ǻ— • Š ƄǺ— † ǭ ǹɕŒ {Ǻ
Thursday, 11 July 2013 15:32 ” ž Ǻǹ” ǷDz † ǭ Ǻ| z ǸǺ
” ž Ǻǹɕ‹ € ǺDz ɕ ǭ v Ǻ‹ Ǯǰz Ǻǹ
“ z ǺDz ‘ ǭ v Ǻ’ Ǘ‹ Ǻ‘ Ǿǭ ǹ
Dz ‘ ǹ— Œ ǽdzƧ† ǮǰƄ

Š  ɂ† ǿǞ ǙƧŠ
Ǯ  Ǻ

Dz v ǻǹ’ v ǺDz ˆ ” † wǻǮǙƧ— † ǽz Ǻǹ

ɕ Š Ǻ ǭ {{Ǻ† ‹ Ǻ

Dz ” ǭ Dz Ǽv ǭ z ǸǺ Dz ˆ ” — † ǽz Ǻǹ v Ǯǰ ǸǺ— ǭ ǹv Ǯǰ Ǻv Ǯǰǹ  ǿǹ {Ǻ† Ǯǰv ǺŒ ǻv Ǻ

 ǿǹ {Ǻ† Ǯǰv ǺŒ ǻv Ǻ‘ Š Ǻ

— wv Ǻ

— wdzDz † ǽƧDz Š ‘ Dz Ǽv ǭ z Ǻǹ

Dz ˆ ” † ǽz Ǻǹ

” † z Ǻǹ‘ ‹ Ǻv ǽv Ǻv | Ǯǰ‹ DZ” € ǺÁ “ɕ Š Ǻ ǭ {{Ǻ† ‹ Ǻ— ǭ ǹɕŒ € ǸǺ’ Ǘ‹ Ǻ‘ Ǿǭ ǹ’ ǭ †  Ǻ| ǮǰDz † ǭ Ǹ  ǿǹ {Ǻ
Dz | ǹ † Ǯǰv ǺŒ ǻv ǺDz ‘ ǹ— Œ ǽdzƧDz † ǽv ’ ǽ† Ǻ’ ǽ† Ǻ’ ‹ Ǻ ’ ‹ Ǻ” ǽǭ ǹ’ ǭ ’ Ǘ‹ Ǻ‘ Ǿǭ ǹ ’ ǮǰƄ ‘ Dz † ǭ ǸŽ ǿǹ
Dz ’ Á Dz | ǹ”  ǭ ǹDz † ǽ Dz ‹ ǻǭ Ǻ† ǭ Dz ‹ DZǸÁ ɕ Š Ǻ ǭ {{Ǻ† ‹ Ǻv — z Ǻ— ǭ ǹ ၂၀၀ Dz ’ ǭ v Ǻ‘ ǾǮ† ǭ Á
Š ǭ ǹ| Ǯǰz Ǻǹ‘ ǽǭ ‡ dz Ž ǰŠ Ǻǹƌv ǯǹDz v ǻǭ z ǺǹDz † ǽ Ǿǭ ’ ǭ Ǟ‹ ǯǹ{wŠ Ǻǹwǻ† ǭ † ‹ † Ǻ‘ ǾǮǞ‹ ǯ” • ǰ Š  ɂ† ǿDz ˆ ” wǷ
{Ǯǰz Ǻǹw Ǻǹv Dz ɕ‹ ǭ ” € ǺÁ  wǰ’ ၃

‘ v ǺDz Š Ƅ Š ǭ ǹ| Ǯǰz Ǻǹ  Š Ǻ{ Ƿ‘ ǽǭ — † ǽz Ǻǹ  ǿǹ {ǺDz | ǹ

” ǰǷǹ{ǽdzDz ‘ ǭ z Ǻǹ“  Ǻ ” ǿ ǻǭ ǹ— ǭ ǹ ’ Ǯǰv Ǻ’ ǷŒ  Ǻǹ| ǯǹǞ‹ ǯǹ Dz Š ǭ v Ǻ‹ Ǯǰz Ǻǹ ‡ Ǯǰ” ǮǰƄ ɕ Š Ǻ ǭ {{Ǻ† ‹ Ǻ Ǿ
— z Ǻ— ǭ ǹ† Ǯǰǹwǻ’ Ǘ‹ Ǻ‘ Ǿǭ ǹ’ ǭ ɕwz ǺǹɕŒ {ǺDz Ǽv ǭ z ǺǹÀ
— † ǭ ǹ— | ǯǹ” Œ ǽ ǺŒɕ {ǺDz Š Dz Ǽv ǭ z Ǻǹ
Dz ɕ‹ ǭ ” € ǺÁ

 ǿǹ {Ǻ‘ Ǿz Ǻǹ’ z ǺǹDz ‘ ǹ— Œ ǽdzƧ

— Œ ǽdzƧ“ z Ǻ’ ǿz  Ǻ ǻǭ ǹv Dz ɕ‹ ǭ ” € Ǻ• ǰ

’ Ǘ‹ Ǻ‘ Ǿǭ ǹ‘ Š Ǻ
{Ǯǰz Ǻǹw Ǻǹv

xŽŠ Ǻ’ Dz ȼ Ǿǭ z Ǻǹ‹ Ǯǰz Ǻǹv ” ž Ǻǹɕ‹ € ǺDz ɕ ǭ v Ǻ‹ Ǯǰz Ǻǹ Š  ɂ† ǿǞ ǙƧŠ
Ǯ  Ǻ  Ǯǰz Ǻǹ z Ǻ— ǰ‹ Ǻ{ ǰ

— † ǽz Ǻǹ  Ǯǰz ǺǹŠ z Ǻǹ ǮDz ” ǭ 

ɕ Š Ǻ ǭ {{Ǻ Dz Ǽv ǭ z Ǻǹ  wǰ’ | Š Ǻǹ‹ Ǯǰz Ǻǹ— z Ǻ— ǭ ǹɕŒ € ǸǺv ǭ 

‡ ‹ Ǻ Ƿ’ Ǘ‹ Ǻ‘ Ǿǭ ǹ’ ǭ ‘ ǭ ‘ ‹ Ǻ‘ ǽǭ  ǻǭ ǹ— † ǽz Ǻǹ “ z Ǻ Dz ‘ ǭ v Ǻ{ wŠ Ǻǹwǻ ’ Ǘ‹ Ǻ‘ Ǿǭ ǹ Dz Š Dz Ǽv ǭ z Ǻǹ
| Ǯǰ‹ DZ” € ǺÁ “ xŽŠ Ǻ’ ၂၈ ‘ v Ǻv ɕ Š Ǻ ǭ {{Ǻ† ‹ Ǻ  Ǯǰz Ǻǹ z Ǻ— ǰ‹ Ǻ{ ǰ Š ǭ ǹ| Ǯǰz Ǻǹ‘ ǽǭ Ž v Ǻ Ǿǭ 
 Ǯǰz ǺǹŠ z Ǻǹ Ǯ†  ǺÁ † Dz  ǭ v ǺDz ” †  ǺÁ xǻǘ’ Ǯǰz Ǻ’ | Š Ǻǹv ǻDz † ǭ Ǹ — z Ǻ— ǭ ǹɕŒ € ǸǺǞ‹ ǯǹ
” ž Ǻǹ† ‹ ǺŒ ǽdzƧDz Š ǭ v Ǻv Ǯǰɕ‹ Š Ǻ’ Ǯǰv Ǻ†  ǺÁ 

‘ z Ǻ| Ǯǰz Ǻ† Ǯǰv Ǻ‹ ǽdzɕŒ {Ǻ†  ǺÁ 

  ǭ Ž v Ǻv 

Dz  ǭ v Ǻ‡ ‹ ǺDz ” †  ǺÁ | ǮǰDz † ǭ Ǹ ˆ ǯŽ v Ǻ Ǿǭ — Dz ɕw— Dz Š v † z ǺǹDz Š †  Ǻ” • ǰ Dz ˆ ” wǷ
œ ǹ’ ǰǷǹȼ ǰ v ’ € ǺǹDz ɕ‹ ǭ ɕ‹ ” € ǺÁ ‡ ǮǰƄ— ɕ‹ z Ǻ Ä z Ǻǹ† ǮǰƄ” ǽǭ ǹ‘ ǭ ’  Ǻǹ† Dz ’ žǭ v Ǻ ‘ ‹ Ǻ‘ ǽǭ ” ǿv
ƌ ǯǹ
 ǻǭ ǹ— ǭ ǹ Œ  Ǻǹ| ǯǹDz wżDz | ǭ z Ǻ’  Ǻǹɕ‹ wǮǰz ǺǹDz Ǽv ǭ z Ǻǹ {Ǯǰz Ǻǹw Ǻǹv Dz ɕ‹ ǭ ɕ‹ ” € ǺÁ Dz ˆ ” wǷ ǻǭ ǹ
’  ǺDz † ǭ | z Ǻǹ‘ ǭ † ǽz Ǻ’ € ǺǹDz v ǭ z Ǻǹ ‘ ‹ Ǻ‘ ǽǭ — † ǽz Ǻǹ † ǽz Ǻ’ € ǺǹDz v ǭ z Ǻǹ ’ ǿƄ— wǽz ǸǺ— Dz ‘ ǹ
wǻǮǙǹDz Œ ǭ v Ǻ Ǘv ǮǰDz † ǭ Ǹ  Ǽv ǭ ǹ‘ Dz ” ǹÀ ” ǮǰƄDz ” ǭ Ǻ ” † Ǯȼ Ǿz ǸǺ” ǽǭ ǹ’ ǭ Dz Š ‘ Dz Ǽv ǭ z Ǻǹ Š  ɂ† ǿǞ ǙƧwǷ
Ǯ 
’ ǿz  Ǻ† œ ǹv ’ € Ǻǹ Dz ɕ‹ ǭ | Ǯǰ‹ DZ” € ǺÁ Š ǭ ǹ| Ǯǰz Ǻǹ‘ ǽǭ ” € Ǻ  Ǯǰz Ǻǹ z Ǻ— ǰ‹ Ǻ{ ǰ— † ǽz Ǻǹ† € Ǻ‘ ǾǮǞ‹ ǯǹ
Š  ɂ† ǿ-’ ǭ ǹǑ ǎǹ’  Ǻǹ† ǽz Ǻ† € Ǻ‘ ǾǮ‹ DZ” € ǺÁ ’ ǭ ǹǑ ǎǹǞ ǙƧȼ
Ǯ Ǿz ǸǺ  Ǯǰz Ǻ ၂၀ À Š  ɂ† ǿǞ ǙƧȼ
Ǯ Ǿz ǸǺ ၂၄  Ǯǰz Ǻ
v ǽǭ Dz “ ǹ‹ DZ” € ǺÁ  Ǯǰz Ǻǹ z Ǻ— ǰ‹ Ǻ{ ǰ— † ǽz ǺǹDz ˆ ” wǷ’ ǿz  Ǻ ǻǭ ǹv Ǟ‹ ǯǹwdzǸ” € ǸǺȼ Ǿ{ Ǻ ˆ ǯ} z ǺŽ ǭ ’ v 
v Ǯǰ Ǻ‡ ǿv Ǯǰ Ǻ ǿǹ {Ǻ† Ǯǰv ǺŒ ǻv ǺDz ‘ ǹ— Œ ǽdzƧŒ ǽdzƧ{€ Ǻǹv ǭ 

’ Ǘ‹ Ǻ‘ Ǿǭ ǹ† Ǯǰv ǺŒ ǻv Ǻ’ ǭ wdzǸ” € Ǻ Ǿǭ 

‡ ǮDz ‘ ǭ v Ǻ Ǘ‘ ǾǮ’ ǾDz Ǽv ǭ z Ǻǹ” † z Ǻǹ‘ ‘ ǾǮ‹ DZ” € ǺÁ

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

171

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ႀကိဳးကိုင္သူမမိေသးသည္႕ ရခိုင္ပဋိပကၡတြင္ ဖမ္းထားသူ
၁၂၀ဝ ခန္႔ ရွိ
ေကဇင္ဦး | ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ဇူလုိင္လ ၁၀ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၀၆ နာရီ ၀၉ မိနစ္

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူဟု သံသယရွိသျဖင့္ ဖမ္းဆီးထားသူ
၁၂၀ဝ ဦးခန္႔ရွိေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ နယ္စပ္ေရးရာႏွင့္ လံုၿခံဳေရး ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးထိန္လင္းက
ဇူလိုင္ ၉ ရက္က မဇၩိမ၏ေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားသည္။သို႔ေသာ္ ေနာက္ကြယ္က ႀကိဳးကိုင္သူ
မ်ားကိုမူ

ထိုသူမ်ားထဲတြင္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

ရွိ

စစ္ေဆးမေတြ႕ရွိေၾကာင္း

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန

ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးက

ဆက္ဆံေရး႐ံုးတြင္

ရခိုင္ျပည္နယ္

ဆိုသည္။

အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္

ကုလအဖြဲ႕မ်ား၊ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲကို ဇူလိုင္ ၉ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္
လံုၿခံဳေရး ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ထိန္လင္းလည္း တက္ေရာက္သျဖင့္ မဇၩိမကေမးျမန္းရာ ယင္းကဲ့သို႔
ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း သံသယရွိသျဖင့္ ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားသည္

ျပစ္မႈေပါင္း ၂၇၅ ခုျဖင့္ဆက္စပ္ ဖမ္းဆီးခဲ့ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပစ္မႈ ၂၀ဝ ခန္႔မွာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ၿပီးၿပီျဖစ္ၿပီး
တရား႐ံုးက

အျပစ္ေပးလိုက္

သူ

၅၀ဝ

ေက်ာ္ရွိၿပီဟုလည္း

သူက

အေသးစိတ္ရွင္းျပ

ခဲ့သည္။ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ အျမင္မတူသည့္ လူအုပ္စုႏွစ္ခုၾကားမွ ပဋိပကၡမ်ားက
ျပည္နယ္၏

ၿမိဳ႕နယ္

၁၃

ခု

သို႔

ကူးစက္ခဲ့ၿပီး

ဖမ္းဆီးအေရးယူထားသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားသို႔လည္း

“အမႈအားလံုးက

ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ရသည္။

သာမန္ျပစ္မႈေတြျဖစ္ပါတယ္”ဟု

ရခိုင္ျပည္နယ္ လံုၿခံဳေရးဝန္ႀကီးကဆိုသည္။သူက “ႀကိဳးကိုင္မႈေတြ လံႈ႔ေဆာ္မႈေတြရွိတယ္ဆိုတာ
ကြ်န္ေတာ္တို႔

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္သာ

ျဖစ္ပါတယ္။

သက္ေသအေထာက္အထား

မျပႏိုင္ေသးပါဘူး”ဟုလည္း သူကေျပာၾကားခဲ့သည္။သမၼတကဖြဲ႕ေပးလိုက္ သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္
ပဋိပကၡစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏

အစီရင္ခံစာတြင္

ပဋိပကၡမ်ား၏ေနာက္ကြယ္တြင္

ႀကိဳးကိုင္ေနသူမ်ားရွိေနသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕၏ သတင္းျပန္ၾကား
ေရးဆပ္

ေကာ္မတီဥကၠ႒ျဖစ္သည့္

ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္

ဦးလွသိန္းကလည္း

ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္

ဆက္စပ္ေသာ အမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ “တခ်ိဳ႕အမႈေတြက သက္ေသအေထာက္ထားမခိုင္လံုလို႔
ၾကန္႔ၾကာေနတာျဖစ္သလို လတ္တေလာ ပိတ္သိမ္းထားတဲ့အမႈေတြလည္းရွိပါတယ္”ဟု ေျပာၾကား
ခဲ့ေသးသည္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

172

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ထြန္တံုးတိုက္ပြဲဝင္သူမ်ား
ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္၊ ကူညီသူတစ္ဦး ေထာင္ဒဏ္ ၁၁
ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ခံရ
ကိုတိုးႀကီး (မံုရြာ) ၊ ခိုင္ခိုင္ | ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ဇူလုိင္လ ၁၀ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၀၆ နာရီ ၃၆ မိနစ္
လက္ပံေတာင္းေတာင္
ေရႊဘိုခ႐ိုင္၊

ေၾကးနီစီမံကိန္း

ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္

ယင္းတို႔အထဲတြင္

တရား႐ံုးမွ

ပါဝင္သူတစ္ဦးမွာ

ဧရိယာအတြင္း

ယခုလ

ေထာင္ဒဏ္

ထြန္တံုးတိုက္ပြဲ

ရက္တြင္

၁၁ႏွစ္ထိ

တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရသူမ်ားမွာ

ျပစ္ဒဏ္မ်ား

ဆင္ႏႊဲသူမ်ားကို
ခ်မွတ္လိုက္ရာ

ခ်မွတ္ခံရသည္ဟု

ေဒသခံ

တရား႐ံုးမွ

ဆည္တဲရြာသားႏွစ္ဦးႏွင့္

ရန္ကုန္မွ ထြန္တံုးတိုက္ပြဲကူညီရန္သြားခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ အမိန္႕ခ်မွတ္ခဲ့ရာတြင္ ဆည္တည္းရြာ
သား

ႏွစ္ဦးျဖစ္သူ

ကိုစိုးသူႏွင့္

ဦးေမာင္စန္းတို႔ကို

ျပစ္မႈဆိုင္ရာ

ဥပေဒ

ပုဒ္မ(၁၈၈)၊ ပုဒ္မ(၁၄၃) (ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည့္ စုေဝးမႈ ပုဒ္မ (၅၀ဝ)၊ ပုဒ္မ(၃၃၂)၊ စီတန္း
လွည့္ လည္ခြင့္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ (၁၈)တို႔ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္ ေျခာက္လခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ထြန္တံုး တိုက္ပြဲဝင္ရန္ကူညီသူ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ရက္မွ ကိုေအာင္စိုးကို ေထာင္
ဒဏ္ ၁၁ ႏွစ္ ေျခာက္လခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဥပေဒပညာရွင္ ဦးေစာေက်ာ္ေက်ာ္မင္းက
မဇၩိမကိုေျပာသည္။ေလ်ာ္ေၾကးေငြ မယူထားေသာ လယ္ယာေျမမ်ားတြင္ လယ္ထြန္သည့္အတြက္
ဧၿပီလ

၂၅

ရက္တြင္

ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက

အၾကမ္းဖက္

ဝင္ေရာက္႐ိုက္ႏွက္ခဲ့ၿပီး

ထိုေနရာ

တြင္ေရာက္ရွိေနေသာ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ရက္မွ ကိုေအာင္စိုးႏွင့္ ဆည္တည္းရြာမွ
လယ္သမားႏွစ္ဦးျဖစ္သူ

ကိုစိုးသူႏွင့္

ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္ေသာ္လည္း
ေရွ႕ေနကေျပာသည္။ေရွ႕ေန
အသင့္ျဖစ္ေနၿပီ။

ဦးေမာင္စန္းတို႔အား

မိမိဘက္မွ

ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔

ခုခံကာကြယ္ေျပာဆိုပိုင္ခြင့္မရေၾကာင္း

၎တို႔၏

ဦးေအာင္သူရိန္ထြန္းက

ကြ်န္ေတာ့္ဘက္က

“ပါဝါလည္းရေရာ

ဘာမွကာကြယ္

သူတို႔ကို

အမိန္႔ခ်ဖို႔

ေျပာဆိုခြင့္မရခဲ့ဘူး”ဟု

ဆိုသည္။

ဆည္တည္းရြာေဟာင္းမွ ေဒသခံတစ္ဦးက “ေမလထဲတုန္းက တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ေၾကညာ

တဲ့စာထဲမွာ ကိုေအာင္စိုး ဆိုသူကို အမႈသံုးမႈနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္ နဲ႔ ေျခာက္လခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး
က်န္အမႈငါးမႈအတြက္လည္း

ဆက္လက္ၿပီး

ေျပာသည္။ျပစ္ဒဏ္ခ်ခံရသူ

သံုးဦးကို

စစ္ေဆးေနတယ္ဆိုတာ

ေရးသားထားပါတယ္။

ေဒသခံရြာသား ႏွစ္ဦးကိုေတာ့ အဲ႔ဒီတုန္းက ေျခာက္လစီ အမိန္႔ခ်ထားခဲ႔တယ္လို႔ သိရပါတယ္”ဟု
အသီးသီးခ်မွတ္ထားၿပီးလည္းျဖစ္ရာ

ဇြန္လ

ယခုတစ္ႀကိမ္ႏွင့္

ရက္ကပင္

ေပါင္းပါက

ျပစ္ဒဏ္မ်ား

က်ခံရသည့္ျပစ္ဒဏ္

မ်ားသြားျခင္းျဖစ္သည္။ ဇြန္ ၂ ရက္က ျပစ္ဒဏ္မ်ားတြင္ ၄င္းတို႔ကို ပုဒ္မ ၃၃၃ (တာဝန္ဝတၲရား
ေဆာင္ရြက္ေနေသာ

ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းကို

နာက်င္ေစမႈ)၊

၄၄၇

(စီမံကိန္း

ဧရိယာ

အတြင္းေက်ာ္နင္းမႈ)၊ ၁၄၃ (ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည့္ စုေဝးမႈ)၊ ၃၄ (အႀကံအစည္တစ္ခုကို
အထေျမာက္ေစရန္ တစ္ဦးထက္ပိုေသာ လူမ်ားစုေဝးမႈ) စသည့္ အမႈမ်ားႏွင့္ ဆားလင္းႀကီး
တရား႐ံုးတြင္

အမႈဖြင့္ထားခဲ့ၿပီး

ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္လမွ

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

တစ္ႏွစ္ခြဲအထိ

ျပစ္ဒဏ္အသီးသီး
173

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ယင္းအမႈကို ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုး၌ ၾကားနာစစ္ေဆးမည္ဆိုပါက
မလိုလားအပ္သည္႔ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေစနိုင္သည္ဟု သက္ဆိုင္ရာမွ ယံုၾကည္သည့္အတြက္
ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င္႔ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၂၆ အရ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္ရံုးသို႔

တင္ျပေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာ ၎အမႈမ်ားအား ေရႊဘိုခရိုင္၊ ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ၾကား
နာ စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရသူမ်ားအတြက္ ေရႊဘိုခ႐ိုင္တရား႐ံုးသို႔ အယူခံဝင္
မည္ ဟု လည္း ၎တို႔၏ေရွ႕ေနက ေျပာသည္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

174

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

သတင္းမီဒီယာမ်ားကို

ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္

“ပုံႏွိပ္ျခင္းႏွင့္

ထုတ္ေ၀ျခင္း လုပ္ငန္းဥပေဒၾကမ္း” ကို BNI ကန္႔ကြက္
Post 10 July 2013
By KNG

အစိုးရျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ

ေရးဆြဲတင္သြင္းေသာ

ပုံႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ထုတ္ေ၀ျခင္း

လုပ္ငန္း

ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္သည့္အေပၚ ႏိုင္ငံတကာ ျမန္မာ့သတင္း
(Burma

News

International-

ကန္႔ကြက္လိုက္သည္။ဇူလိုင္လ

BNI)

က

ရက္ေန႔က

သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို

ထိခိုက္ေစသည္ဟု

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္အတည္ျပဳလိုက္သည့္

အဆိုပါ ပုံႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေ၀ျခင္း လုပ္ငန္းဥပေဒၾကမ္းသည္ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို မွတ္ပုံ
တင္ျခင္းျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ျပီး လြပ္လပ္စြာ ေရးသား ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကို အၾကီးအက်ယ္
ထိခိုက္ေစသည္ဟု

ႏိုင္ငံတကာ

ျမန္မာ့သတင္း

BNI

အဖြဲ႔

ဖြံ႔ျဖိဳေရးအရာရွိ

နန္းေဖာ့ေဂကေျပာသည္။
“ဒီမွတ္ပံုတင္ျခင္းေတြဟာလည္း

ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔

ေသြဖည္ေနသလို

ဒါဟာ

ထိန္းခ်ဳပ္မႈတမ်ဳိးျဖစ္တာမို႔ တိုင္းျပည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကိုလည္း ထိခိုက္ေစပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာ
စံခ်ိန္နဲ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ သတင္းမီဒီယာရဲ႕ က်င့္၀တ္၊ သတင္းေထာက္ေတြရဲ႕ က်င့္၀တ္ေတြနဲ႔အညီ

ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာျပည္ထဲမွာ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္း အပါအ၀င္ အသံလႊင့္၊ ႐ုပ္သံ၊ အြန္လိုင္း
စတာေတြကို မွတ္ပံုတင္ဥပေဒနဲ႔ ကန္႔သတ္မထားသင့္ပါဘူး”
အဆိုပါ

ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳးႏွင့္တမ်ိဳး

သုိ႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသား

လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းကိုလည္းေကာင္း၊ အျခားဘာသာသာသနာကိုလည္းေကာင္းထိခုိက္နစ္နာေစမည့္
အေၾကာင္းအရာမ်ားေဖာ္ျပျခင္းမ်ားကိုလည္း
ျပဌာန္းထားသည္။

ပုံႏွိပ္ျခင္း

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

ထုတ္ေ၀ျခင္း

ခြင့္မျပဳေၾကာင္း

175

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

“လက္ရွိအခ်ိန္မွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေတြ မတည္တံ့ေသးသလို တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈေတြကလည္း
ရွိေနေသးတ့ဲအေပၚ

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ

ဒီလိုအေျခအေနမွန္ေတြကို

လြတ္လပ္စြာ

ႏိုင္ငံတကာ

BNI

ကလည္း

ဆက္ရွိေနပါတယ္။

ေရးသားေဖာ္ထုတ္ခြင့္ကို

သြားေရာက္ထိခိုက္

ေစႏုိင္ပါတယ္” ဟု ႏိုင္ငံတကာ ျမန္မာ့သတင္း BNI အဖြဲ႔ ဖြံ႔ျဖိဳေရးအရာရွိ နန္းေဖာ့ေဂ ကေျပာသည္။
ျမန္မာ့သတင္း

သည္

အဓိက

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားကို

အထူးျပဳၿပီး

ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းရွိ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ျပည္တြင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ပိုမိုနားလည္ သိရွိနိုင္ရန္
အတြက္ အရည္အေသြး ျပည့္မွီသည့္ ဘက္စံုသတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ား ဦးတည္လုပ္ေဆာင္
သြားရန္ ရည္မွန္းခ်က္ထား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႔လည္းျဖစ္သည္။
“အခု

ဥပေဒေၾကာင့္

တုိင္းရင္းသား

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပျပီး

ေဒသဆို္င္ရာ

မီဒီယာေတြကို

တိုင္းရင္းသား

အာဏာပိုင္ေတြက

ပိုမို

ျပည္နယ္ေတြမွာ

ထိန္းခ်ဳပ္လာႏိုင္တဲ့အတြက္

တိုင္းရင္းသား မီဒီယာေတြ ဖြ႔ံျဖိဳး တိုးတက္မူ အပိုင္းကို ပိုမိုျပီး ထိခိုက္ႏိုင္တယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္” ဟု
BNI အဖြဲ႔၀င္ အယ္ဒီတာတဦးျဖစ္သူ ခိုင္ျမတ္ေက်ာ္က ေျပာသည္။
တုိင္းရင္းသတင္းဌာနမ်ားပါ၀င္သည့္
မြန္ေအဂ်င္စီသတင္းဌာန၊

BNI

ကခ်င္သတင္းဌာန

တြင္

အဖြဲ႔၀င္

(KNG)၊

၁၁

ဖြဲ႔ရွိျပီး

ကုလားတန္၊

၄င္းတုိ႔သည္

ကႏၱရာ၀တီတိုင္း(မ္)၊

ေရႊဟသၤာ၊ ေကအိုင္စီ၊ ခိုႏႈမ္းထုန္၊ မဇၥ်ိမ၊ နိရဥၥရာ၊ အဲန္အမ္ဂ်ီ၊ သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ စသည့္
သတင္းဌာနမ်ားျဖစ္ၾကသည္။အလားတူ အဆိုပါ ဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္

ကြန္ယက္မွလည္း ဇူလိုင္ ၅ ရက္သေဘာထုတ္ျပန္ခ်က္ျဖင့္ ‘ပံုႏွိပ္စက္မ်ားကို မွတ္ပံုတင္ေစျခင္းႏွင့္
မွတ္ပံုတင္သက္တမ္း

သတ္မွတ္ျခင္း

အစရွိသည့္အခ်က္မ်ားသည္

ပံုႏွိပ္သတင္းမီဒီယာ၏

လြတ္လပ္ခြင့္ကို တဖက္လွည့္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးစားမႈတစ္ခုျဖစ္သည္ ဟု မွတ္ယူျပီး တနည္း
အားျဖင့္ လြတ္လပ္စြာေရးသားမႈမ်ားကို ပံုႏွိပ္ေပးမည့္သူအား ခ်ဳပ္ကိုင္ထားျခင္းေၾကာင့္ သတင္း
မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ ထိပါးခံရျခင္းဟု နားလည္ေၾကာင္း’ ေထာက္ျပခဲ့သည္။
“အေရးၾကီးတဲ့ေထာက္ျပခ်က္ကေတာ့
အဓိကေထာက္ျပတာပါ။
တနည္းအားျဖင့္

လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊

မွတ္ပုံတင္ျခင္းဆိုတဲ့ဟာမ်ိဳး

ပုံႏွိပ္သူလိုင္စင္ျဖစ္ျဖစ္

သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို

ပိုင္ရွင္ေတြ

လိုင္စင္သေဘာမ်ိဳးကို

ထုတ္ေ၀သူလိုင္စင္ျဖစ္ျဖစ္

ခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္းလုိ႔နားလည္တယ္။

မီဒီယာပုိင္ရွင္ေတြဟာ

သူတုိ႔ရင္းႏွီးထားတဲ့

ဒီဟာက

ထုတ္ေ၀သူ၊

အက်ိဳးစီးပြားေတြ

သူတုိ႔ထူေထာင္ထားတဲ့ ဥပမာ- ဂ်ာနယ္တေစာင္ ပဲျဖစ္ျဖစ္ မဂၢဇင္းတေစာင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ တခုခုက
လိုင္စင္ပိတ္လိုက္ရင္

အဲဒီနာမည္လည္းဆုံးရႈံးသြားမယ္။

သူတုိ႔ပ်ိဳးေထာင္

လာတဲ့ဟာ

သူတုိ႔ရတဲ့၀င္ေငြေတြလည္း ဆုံးရႈံးသြားမယ္။ သူတုိ႔ေတြကလိုင္စင္သိမ္းမခံခ်င္ၾကဘူးေလ။ ဒါေၾကာင့္
ထုတ္ေ၀သူေတြကေသာ္လည္းေကာင္း

ပုံႏွိပ္သူေတြကေသာ္လည္းေကာင္း

ပုံႏွိပ္ရဲမွာမဟုတ္ဘူး။

ထုတ္ေ၀ရဲမွာ မဟုတ္ဘူး အဲဒါေၾကာင့္ ေႏွာင္လာမဲ့ဟာမွာ ၁၉၆၂ ဥပေဒလို အလားတူဟာမ်ိဳးကို

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က မလိုလားတာ ကန္႔ကြက္တာပါ” ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ ကြန္ရက္ အတြင္းေရးမွဴး
ဦးျမင့္ေက်ာ္ KNG ကခ်င္သတင္းဌာန သုိ႔ေျပာသည္။
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

176

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

သတင္းမီဒီယာမ်ားကန္႔ကြက္ေနသည့္

ပုံႏွိပ္ျခင္းႏွင့္

ထုတ္ေ၀ျခင္းလုပ္ငန္းဥပေဒၾကမ္းကို

ျပင္ဆင္ေရး ဆြဲႏိုင္ရန္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီအေနျဖင့္လည္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေကာ္မတီ
အသီးသီးသုိ႔ တင္ျပေဆြးေႏြးသြားရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ဦးျမင့္ေက်ာ္ကေျပာသည္။
“အခုက

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က်န္ေသးတယ္

စာနယ္ဇင္းေကာင္စီအေနနဲ႔

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တုိ႔ဘာတုိ႔ကိုလည္း

ဒီအခ်က္အလက္ေတြကိုနားလည္ေအာင္ရွင္းျပဖုိ႔လည္း

အစီစဥ္ရွိ

ပါတယ္။ ဘယ္ေတာ့မွာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တင္မယ္ေတာ့မသိေသးဘူး။ ဒါမဲ့ ဒီၾကားထဲမွာေတာ့
တတ္ႏိုင္သမွ်ေတာ့

စာနယ္ဇင္းေကာင္စီကလည္း

သမၼတရုံးတုိ႔

လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌတုိ႔

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီေတြ ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေကာ္မတီကို စသျဖင့္ေပါ့ေနာ္။
အဲဒီလႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုလည္း
စိတ္ကူးထားတယ္။

အစီစဥ္ရွိတယ္

ရွင္းျပတဲ့စာေတြပုိ႔ဖုိ႔လည္း

ေနာက္တခုကေတာ့

လူကိုယ္တုိင္

သြားျပီးေတာ့လည္း

လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌတုိ႔ လႊတ္ေတာ္က ေကာ္မတီေတြနဲ႔ုေတြ႕ဖုိ႔လည္း အစီစဥ္ရွိပါတယ္ခင္ဗ်။”
ပုံႏွိပ္ျခင္းႏွင့္

ထုတ္ေ၀ျခင္းလုပ္ငန္းဥပေဒၾကမ္းကို

ေလွ်ာက္လွမ္းမည္ဟု

ျမန္မာႏွင့္ႏိုင္ငံတကာကို

“ဒီမုိကေရစီစနစ္သို႔

ဦးတည္ကာ

အသိေပးေၾကညာထားသည့္

ဦးသိန္းစိန္

ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ဥပေဒႏွင့္ အလားတူသည့္ဥပေဒျဖင့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္
ေ၀ျခင္းမ်ားႏွင့္ေရးသား ေဖၚျပျခင္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္မသင့္ဟု” ျမန္မာစာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္မွ
ဆိုသည္။ႏိုင္ငံတကာ

ျမန္မာ့သတင္း

BNI

ကလည္း

ပံုႏွိပ္ျခင္းႏွင့္

ထုတ္ေ၀ျခင္း

လုပ္ငန္း

ဥပေဒသည္ သတင္းမီဒီယာမ်ားအား တနည္းတဖံံုျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းသာ ျဖစ္သျဖင့္ ဤ ဥပေဒမ်ဳိး
လိုအပ္ျခင္း မရွိဟုေျပာဆိုေသာ္လည္း တဖက္တြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ “တုိင္းျပည္ေျပာင္းလဲေနဆဲမို႔
ဒီဥပေဒကို ထားရွိမယ္ဆိုရင္လည္း အနည္းဆံုး သက္တမ္း ၅ႏွစ္ေလာက္ရွိသင့္တယ္လို႔ BNI

အေနနဲ႔ အႀကံျပဳခ်င္ပါတယ္” ဟု ဖြံ႔ျဖိဳေရးအရာရွိ နန္းေဖာ့ေဂကေျပာဆိုသည္။BNI မွ ၾကီးမွဴး၍
မြန္ျပည္နယ္

ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕တြင္

ျပဳလုပ္ေသာ

ပထမအၾကိမ္

တုိင္းရင္းသား

မီဒီယာညီလာ

ခံတြင္လည္း သက္ဆုိင္ရာတိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ ေဒသ
အတြင္း

ပုံႏွိပ္သတင္း၊

ေရဒီယို၊

ရုပ္သံလုပ္ငန္းမ်ား၊

သတင္းမီဒီယာ

တိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး

လုပ္ငန္းမ်ားကို လြပ္လပ္စြာအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ဧျပီလ ၂၇ ရက္ေန႔က
ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

177

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း KIA ႏွင့္ အစိုးရတင္းမာမႈ အရွိန္
ေလွ်ာ့နည္းလာ
Post 10 July 2013
By KNG

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ပန္ဆိုင္း (ၾကဴကုတ္) ေဒသမွ KIA တပ္ဖြဲ႕မ်ား။

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ (KIA) တပ္မဟာ (၄) နယ္ေျမ မုန္းဂိုးေဒသ
ပန္ဆိုင္း

(ၾကဴကုတ္)တြင္

အစိုးရတပ္ႏွင့္

တင္းမာမႈမ်ား

ေလ်ာ့နည္းလာျပီး

အစိုးရတပ္အ

ခ်ဳိ႕ကုိလည္း ေနာက္ဆုတ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။ယမန္ေန႔ ဇူလိုင္ ၉ ရက္ နံနက္ အစိုးရတပ္
ေျချမန္ တပ္ရင္း ခလရ (၁၂၅၊၁၂၃) တပ္ဖြဲ႔မွ စစ္အင္အား ၁၀၀ ေက်ာ္သည္ KIA ျပည္သူ႔စစ္
(MHH) တပ္ခြဲ (၅) ႏွင့္ ၎တို႔လႈပ္ရွားနယ္ေျမ ခလြမ္ရြာမွ ၅ မိုင္ခန္႔ရွိေသာ ေကာင္းဂြင္စခန္းသို႔
ေနာက္ဆုတ္သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း MHH တပ္ခြဲ (၅) တပ္ခြဲမွဴးေဇာ္ဆိုင္း KNG ကခ်င္သတင္းဌာန
သို႔ေျပာသည္။

“အဲဒီအစိုးရတပ္က

ခလြမ္ရြာ

(Hka

Lum

mare)

မွာလႈပ္ရွားေနတာ

ပတ္ေက်ာ္ရွိျပီ

ကြ်န္ေတာ္တို႔နဲ႔ အနီးကပ္ဆံုးမွာ ရွိေနတာဟုတ္တယ္။ မေန႔က ကြ်န္ေတာ္တို႔ MHH တပ္ဖြဲ႔ကေနျပီး
ညမိုးခ်ဳပ္ထိ

အစိုးရတပ္ေတြရွိေနရင္ေတာ့

ေျပာလိုက္တာ အဲဒီေနာက္မွာ ဆုတ္သြားၾကတယ္”

ပစ္မယ္ဆိုျပီး

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

ရပ္ကြက္သူၾကိီးကေနတဆင့္

178

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

အဆိုပါအစိုးရတပ္မ်ားသည္ ရြာသားမ်ားႏွင့္ အနီးဆုံးေနေသာတပ္မ်ားလည္းျဖစ္ျပီး ျပီးခဲ့သည့္
ရက္ပိုင္း ရြာသားမ်ား တရုတ္ဘက္ျခမ္းသို႔ အားလုံးတိမ္းေရွာင္သြားၾကခ်ိန္ ၄င္းတုိ႔ေနာက္ဆုတ္
သြားျခင္းလည္း

ျဖစ္ေၾကာင္း

သိရသည္။တိုက္ပြဲမ်ား

ျပန္လည္ျငိမ္သက္လာေသာေၾကာင့္

ရြာသားမ်ား လည္း ေနရပ္သို႔ ျပန္လာေနေၾကာင္းသိရသည္။တပ္ခြဲ (၅) တပ္ခ်ထားေသာ ခလြမ္ရြာ
(Hka Lum) ရွိ ဆိုင္းထူခက္ (Seng Htu Hkyet) သို႔မဟုတ္ ေဂ်ာင္ဖန္ေကာင္ (Jawng Hpang
Kawng)

စခန္းသည္

ျပီးခဲ့သည့္အပတ္အတြင္း

အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္

စခန္းလုတိုက္ပြဲျဖစ္ပြား

ခဲ့ေသာေနရာျဖစ္ျပီး ယခင္က ျမန္မာအစိုးရ၏ တပ္စခန္းေဟာင္းလည္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ယခုလို အစိုးရတပ္ဖြဲ႔အခ်ိဳ႕ ေနာက္ဆုတ္ထားျခင္းသည္ ေမလပိုင္း အစိုးရႏွင့္ KIO ျမစ္ၾကီးနားတြင္
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ၏ ရလဒ္ဟု သုံးသပ္ႏိုင္ေၾကာင္း တပ္မဟာ(၄)အရာရွိ တဦးေျပာသည္။
“ဒီ ျမစ္ၾကီးနားကေဆြးေႏြးပြဲေနာက္ပိုင္း အစိုးရတပ္လႈပ္ရွားမႈေတြ နည္းလာသလိုပဲ။ အရင္ကလို
တစ္ရြာဝင္တစ္ရြာထြက္

ကားလမ္းဘယ္ညာၾကိဳက္သလို

ဝင္ထြက္သြားလာတာမ်ိဳး

မရွိေတာ့လို႔

ပစ္ခတ္မႈေတြျငိမ္ေနတာ။ ဒါေပမယ့္ တပ္ရုပ္သြားတာမ်ိဳးေတာ့မဟုတ္ေသးဘူး” ဟုဆိုသည္။

ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား တင္းမာမႈအေျခအေနသည္ တိုက္ပြဲမ်ား လုံး၀ရပ္သြားျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ လႈပ္ရွားမႈ
ေပၚမူတည္၍ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလာႏိုင္သည့္အေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္းသုံးသပ္သည္။အဆိုပါ
တပ္မဟာ

ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး

(၄)

နယ္ေျမဘက္တြင္

ဇူလိုင္

လဆန္းပိုင္းမွ

ဇြန္လကုန္ပိုင္း၌

ႏွစ္ဖက္တိုက္ပြဲမ်ား

သိသိသာသာေလွ်ာ့သြားျခင္းျဖစ္

KIA

ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြား

ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ယခုခ်ိန္ျမစ္ၾကီး နားျမိဳ႕တြင္လည္း ေဆြးေႏြးပြဲမွသေဘာတူညီခ်က္အတိုင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္
ေဆာင္ ေရး နည္းပညာအၾကံေပးအဖြဲ႔ Technical Team ကို ဖြဲ႔စည္းရန္ KIO အရာရွိမ်ားလည္း
စတင္ရုံးထိုင္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

179

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

SSPP/SSA ႏွင့္ အစိုးရတို႔ လား႐ႈိး၌ ရက္ပိုင္းအတြင္း
ေတြ႔မည္
ဟသၤာနီ (မြန္ေျမ) | ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ဇူလုိင္လ ၁၀ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၉ နာရီ ၂၁ မိနစ္
စံခလပူရီ (မဇၥ်ိမ)။
တိုးတက္ေရးပါတီ

။ အစိုးရတပ္ႏွင့္ စစ္ေရး တင္းမာေနမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္ ရွမ္းျပည္

(SSPP/SSA) ႏွင့္

အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔တို႔ ယခု

ရက္ပိုင္းအတြင္း ေတြ႔ဆံုမည္ဟု SSPPေျပာေရးဆိုခြင့္႐ွိသူက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။ဇူလိုင္လ ၆
ရက္ေန႔တြင္ ခ်ိန္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။“ျပန္ေတြ႔ဖို႔ အစီအစဥ္ ႐ွိပါတယ္။
ေနာက္ထပ္

ေလးငါးရက္

အတြင္း

ေတြ႔ျဖစ္ပါ့မယ္။

က်ေနာ္တို႔ဆီေတာ့

အေၾကာင္း

ျပန္လာ ပါၿပီ။ လား႐ႉိးမွာ ေတြ႔ဖို႔ေပါ့” ဟု ေျပာခြင့္ရ ဗိုလ္မႉး စိုင္းလက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။
ေတြ႔ဆံုမည့္ရက္ အတိအက်ကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကား ႏိုင္ေသးျခင္း မ႐ွိေၾကာင္း ျငင္းဆို ခဲ့သည္။
အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ “ဝ”အဖြဲ႔ (UWSA)ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီးေနာက္ ၎တို႔ႏွင့္ လာေရာက္
ေတြ႔ဆံုမည္ ျဖစ္သည္။ေတြ႔ဆံုပြဲအတြက္ SSPP/SSA ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး စဝ္ခြန္စင္
ဦးေဆာင္၍ ဗိုလ္မႉး စိုင္းလ အပါအဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ ငါးဦးခန္႔တို႔ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔၌ လား႐ႉိးသို႔
ထြက္ခြါၾကမည္ ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဖက္ စစ္ေရး တင္းမာေနမႈကိုေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးဖြယ္ ႐ွိသည္။
မိုင္း႐ွဴးၿမိဳ႕နယ္တြင္း႐ွိ တာဆန္ပူး (ကူတို႔ဆိပ္) တပ္စခန္း ဆုတ္ခြါေပးရန္ အစိုးရတပ္မွ SSPP ထံ

အမိန္႔ေပး ညႊန္ၾကားလာသည့္ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏွစ္ဖက္ စစ္ေရးအေျခအေန
စတင္ တင္းမာလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။႐ွမ္းျပည္ ေတာင္ပိုင္း ခိုလမ္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ အေျခစိုက္ အေ႐ွ႕

အလယ္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ဒု-ဗိုလ္မွဴးႀကီး မ်ိဳးထြဋ္လႈိင္ က SSPP/SSA ၏ အတြင္းေရးမႉး (၂)
ဒု-ဗိုလ္မွဴးႀကီး စဝဝ္ခမ္းတီ ထံသို႔ ဆက္သြယ္၍ ရာဇသံ ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎ေနာက္ ဇြန္လ
၂၂ ရက္ေန႕တြင္ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ မမ့္ဝပ္႐ြာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၌ ႐ွမ္းတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ခမရ ၅၂၅ ႏွင့္
ခမရ

၅၆၉

ပူးေပါင္းစစ္ေၾကာင္းတို႔

တိုက္ပြဲ

ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။လက္႐ွိ၌လည္း

မိုင္း႐ွဴးႏွင့္

တန္႔ယန္းၿမိဳ႕နယ္ အၾကား၌ စကခ (၁၇) ႏွင့္ စကခ (၂) တို႔မွ တပ္မ်ားႏွင့္ လြယ္ေစးႏွင့္ လြယ္လန္း
တေလွ်ာက္တြင္ အေ႐ွ႕ ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တပ္မ်ား ေနရာယူ တပ္စြဲထားဆဲ ျဖစ္ကာ

အင္အားေထာင္ဂဏန္းခန္႔ အၿမဲတမ္း ႐ွိၿပီး SSPP တပ္မ်ားသည္လည္း တာဆန္ပူး (ကူးတို႔ဆိပ္) ၌
နဂိုအတိုင္း တပ္စြဲေနလ်က္ တင္းမာမႈ ႐ွိေနေသာ္လည္း ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြားျခင္း မ႐ွိေသးေပ။

ဇူလိုင္လ ၂ ရက္မွ ၈ ရက္ေန႔အထိ ႐ွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္တြင္း႐ွိ SSPP ဝမ္ဟိုင္း
ဌာနခ်ဳပ္၌ SSPP ၏ ၆ လပတ္ ဗဟိုေကာ္မီတီ အစည္းအေဝး က်င္းပခဲ့ၿပီး တာဆန္ပူး (ကူတို႔ဆိပ္)

တပ္စခန္းကိစၥ ေဆြးေႏြးခဲ့ကာ ဆုတ္ေပးရန္ သေဘာထား မ႐ွိေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးစိုင္းလ က
ေျပာသည္။ထိုအစည္းအေဝးမွ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာကို စစ္ေရး အၾကမ္းဖက္နည္းျဖင့္ မေျဖ႐ွင္းေရး၊
အပစ္အခတ္

ျပည္ေထာင္စု
ပေပ်ာက္ေရး

ရပ္စဲမႈ

ခိုင္မာေရးႏွင့္

ေပၚထြန္းေရး၊
စသည့္

က်န္႐ွိ

အခ်က္

တျပည္လံုး

အပစ္အခတ္

ႏိုင္/က်ဥ္းမ်ား
ခ်က္ပါ

ရပ္စဲႏိုင္ေရး၊

အျမန္လႊတ္ေပးေရး၊

ေၾကညာခ်က္

တေစာင္

ဖက္ဒရယ္

မူးယစ္ေဆးဝါး
ထုတ္ျပန္ခဲ့

သည္။
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

180

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

၂၀၁၂ ႏွစ္လယ္ ပိုင္းမွ စ၍ SSPP တပ္ႏွင့္ အစိုးရ တပ္ဖြဲ႔မ်ား အၾကား ထိေတြ႔တိုက္ပြဲမ်ား
တျဖည္းျဖည္း ျဖစ္ပြားမႈ မ်ားျပားလာၿပီး မိုင္း႐ႉးႏွင့္ တန္႔ယန္း ကားလမ္း တေလွ်ာက္ သံလြင္ျမစ္
အေ႐ွ႕ျခမ္း SSPP တပ္စခန္းမ်ားအား အစိုးရတပ္မ်ားက တိုက္ခိုက္ေနျခင္းမွာ “ဝ” နယ္ေျမအား
ၿခိမ္းေျခာက္

ႏိုင္ေရးအတြက္

ေျခကုပ္နယ္ေျမ

ရေရးအတြက္

တိုက္ခိုက္ေနေၾကာင္း

ထင္႐ွားသည္ဟုလည္း ဗုိလ္မႉး စိုင္းလ က ဆိုသည္။“က်ေနာ္တို႔လည္း ဟိုအရင္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။
သံလြင္ျမစ္

အေ႐ွ႕ျခမ္းက

က်ေနာ္တို႔

တပ္ေတြကို

တိုက္ေနတာ

ဆိုတာကလည္း

“ဝ”ကို

ဦးတည္ေနတာနဲ႕ အတူတူပဲေလ။ က်ေနာ္တို႔ တပ္ေတြ ဆုတ္ေပးလိုက္ရင္ သူက (အစိုးရ
တပ္မ်ားက) “ဝ” ကို ဦးတည္မွာပဲေလ။ ဒါက ထင္ထင္ ေပၚေပၚပဲ သံုးသပ္လို႔ ရပါတယ္”

ဟုမဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။“ဝ” ႏွင့္ SSPP/SSA တို႔သည္ စစ္ေရး မဟာမိတ္ အဖြဲ႔မ်ား ျဖစ္ၾကကာ
စစ္ေရးအရ လိုအပ္သည့္ အခ်ိန္ ေရာက္လွ်င္ အျပန္အလွန္အကူ အညီေပးသြားၾကမည္ဟုလည္း

၎က ဆိုသည္။SSPP/ SSA နွင့္ အစိုးရ အၾကား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္
အပစ္အခတ္

ရပ္စဲေရး

လက္မွတ္ေရး

ထိုးခဲ့ၾကသည္။

အပစ္အခတ္

ရပ္စဲၿပီး

ေနာက္ပိုင္း

ထိေတြ႔တိုက္ပြဲမ်ား အၾကိမ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုး ထိေတြ႔တိုက္ပြဲမွာ ဇြန္လ ၂၂ က
ေက်းသီး ၿမိဳ႕နယ္ မမ့္ဝပ္႐ြာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္သည္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

181

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

အစိုးရ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို SSPP ဗဟိုေကာ္မီတီ
အစည္းအေ၀းက လက္မခံ

Wednesday, 10 July 2013 09:41

Written by ေရႊဟသၤာသတင္းဌာန

ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ယံုၾကည္မွဳ တည္ေဆာက္လိုေသာ ရွမ္းအဖြဲ႔မ်ား
စစ္ေရးအရ အေရးပါသည့္ ရွမ္းျပည္ အလယ္ပိုင္း မိုင္း႐ွဴး ၿမိဳ႕နယ္မွ ရွမ္းျပည္ တိုးတက္ေရးပါတီ
(SSPP) ၏ တာဆန္ပူး (ကူးတို႔ဆိပ္) စခန္းအား ဆုတ္ေပးရန္ အစိုးရ တပ္ဖြဲ႔မွ ေတာင္းဆိုမွဳ အေပၚ

SSPP (၆) လပတ္ ဗဟို ေကာ္မီတီ အစည္းအေဝးက လက္မခံေၾကာင္း ေျပာခြင့္ရသူ ဗိုလ္မွဴး
စိုင္းလမွ ဆိုပါသည္။ “ကႊ်န္ေတာ္တို႔ ကေတာ့ အဲဒီ ေနရာဟာ တေလွ်ာက္လံုး ေနလာတဲ့ ေနရာ
ျဖစ္တယ္ ေလေနာ္၊ ဗ်ဴဟာက်တဲ့ အဓိက ေနရာလည္း ျဖစ္တယ္ေလ၊ ကႊ်န္ေတာ္တို႔ တပ္မဟာ

(၇) ကို သြားတဲ့ လမ္းေၾကာင္းလည္း ျဖစ္တယ္ဆိုေတာ့၊ ဘယ္ဆုတ္ေပး ႏိုင္ပါ့ မလဲေနာ္” ဟု
ဆိုပါသည္။၄င္းတာဆန္ပူး

(ကူးတို႔ဆိပ္)

တပ္စခန္းအား

ဆုတ္ခြာေပးရန္

အစိုးရမွ

SSPP

အားႏွစ္ႀကိမ္ တိုင္တိုင္ ရာဇသံ ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ဒုတိယ အႀကိမ္ ရာဇသံကို ျပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ
(၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းရာဇသံကို ႐ွမ္းျပည္ ေတာင္ပိုင္း ခိုလမ္ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲတြင္

အေျခစိုက္ အေ႐ွ႕ အလယ္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ မွ ဒုတိယ ဗိုလ္မႉးႀကီး မ်ိဳးထြဋ္လႈိင္ က SSPP
အတြင္းေရးမႉး (၂) ျဖစ္သူ ဒုတိယ ဗိုလ္မႉးႀကီး စဝဝ္ခမ္းတီ ထံသို႔ ဆက္သြယ္၍ ရာဇသံ ေပးခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။ဤကဲ့သို႔ ရာဇသံ ေပးျပီးေနာက္ပိုင္း ဆုတ္ခြာေပးျခင္း မရွိေသာ SSPP တပ္မ်ားအား
အစိုးရ

အေရွ

အလယ္ပိုင္း

တပ္မ်ားမွ

ခမရ

(၅၂၅)

ႏွင့္

ခမရ

(၅၆၉)

တို႔က

စစ္ေၾကာင္းႏွစ္ေၾကာင္းျဖင့္ဇြန္လ၂၂ ရက္ေန႔မွ (၂၄) ရက္ေန႔ အထိ SSPP တပ္အား (၂)
ရက္တိုင္တိုင္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရ အေ႐ွ႕ ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ မွ စကခ

(၁၇) ႏွင့္ စကခ (၂) တို႕မွ တပ္အင္အားမ်ားသည္ မိုင္း႐ႉး ႏွင့္ တန္႔ယန္း အၾကားရွိ လြယ္ေစး ႏွင့္
လြယ္လန္း

တစ္ေလွ်ာက္တြင္

ထားပါသည္။ဤလုပ္ရပ္သည္

ေထာင္ႏွင့္

SSPP

ခ်ီေသာ

ထိန္းခ်ဳပ္

နယ္ေျမ

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

တပ္မ်ား

အျပင္၊

ေနရာယူ
“ဝ”

တပ္စြဲ

ေတာင္ပိုင္း
182

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ေဒသမ်ားသို႔ခ်ိန္႐ြယ္ ထားသည့္ အင္အားမ်ားလည္း ျဖစ္ပါသည္။SSPP သည္ အစိုးရ တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏
(၆) ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ရာဇသံကို လိုက္နာ ေပးခဲ့သည့္ အတြက္ စခန္း(၃)ခု ဆုတ္ခြာေပးခဲ့ ဘူးပါ သည္။
အစိုးရတပ္မ်ားသည္ ဆုတ္ခြာသြားေသာ SSPP စခန္းေနရာတြင္ ေနရာယူ တပ္စြဲခဲ့ပါသည္။

ဤကဲ့သို႔ ရာဇသံေပးလိုက္တိုင္း ဆုတ္ခြာေပးေနသည့္အတြက္ အေရးႀကီးျပီး ဗ်ဴဟာက်သည့္
ေနရာမ်ားကိုပါ ရာဇသံေပးလာခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ အစိုးရ တပ္မ်ား၏ ေတာင္းဆိုမွဳကို
ဆုတ္ခြာေပးျခင္း

မရွိသျဖင့္

အေျခအေန

တင္းမာေနသည္ကို

ေဆြးေႏြးရန္

ဦးသိန္းေဇာ္

ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္ ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႕မ်ားသည္ ျပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ

(၁၁) ရက္ေန႕၌ လား႐ႉိးသို႕ေရာက္လာျပီး SSPP ကုိယ္စားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ “
ဦးသိန္းေဇာ္ကေတာ့

အခုျဖစ္ေနတဲ့

SSPP

နဲ႔

တိုက္ပြဲေတြဟာ

ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို

ထိခိုက္ေစေလာက္တဲ့ မဟုတ္ပါဘူး။ လက္ေအာက္ခံ ျပသနာေတြပါလို႔ SSPP အားဆိုခဲ့ပါတယ္”

ဟု ဆိုပါသည္။ SSPP သည္ တာဆန္ပူ စခန္းအား ဆုတ္ေပးမည္ မဟုတ္ဟု ဇူလိုင္ (၂) ရက္ေန႔မွ
(၈) ရက္ေန႔ အထိ ၄င္းတို႔ ဗဟို ဌာနခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပေသာ ဗဟိုေကာ္မီတီ အစည္းအေ၀းက ထပ္မံ
ဆံုးျဖတ္ လိုက္ပါသည္။ ဤသို႔ေၾကာင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား တင္းမာလာရန္ ရွိေနပါသည္။ အစိုးရ
တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ SSPP ႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားလင့္ကစား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္း မွ
ယေန႔အထိ တိုက္ပြဲေပါင္း အႀကိမ္ (၁၂၀) ခန္႔ တမင္ တိုက္ခို္က္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ SSPP ႏွင့္ အစိုးရ

တပ္ဖြဲ႔တို႔၏ ေနာက္ဆံုး ထိေတြ႕ တိုက္ပြဲသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ဇြန္လ ၂၂ ရက္ေန႕ႏွင့္ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္
ေက်းသီး ၿမိဳ႕နယ္ မမ့္ဝပ္႐ြာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲျဖစ္ပါသည္။ ဤတိုက္ပြဲ၌

အစိုးရ တပ္ဖြဲ႔ အခ်င္းခ်င္း မွားယြင္း ပစ္ခတ္မွဳေၾကာင့္ မ်ားစြာ ထိခိုက္ ဒါဏ္ရာ ရခဲ့သည္ဟု
ဆိုပါသည္။ ဤသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္လာေနသည့္ အတြက္ ဦးသိန္းေဇာ္ ဦးေဆာင္ေသာ

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႕သည္ SSPP ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ႏွင့္ ဇူလိုင္ (၆)
ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ခ်ိန္းဆို ခဲ့ျပန္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ SSPP သည္ ၀ျပည္ ေသြးစည္း
ညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (UWSA) ႏွင့္ အစိုးရတို႔ ေတြ႔ဆံုၾကမည့္ ဇူလိုင္ (၁၁) ရက္ေန႔
ေနာက္ပိုင္းမွသာ
ဆိုပါသည္။

ေတြ႔ဆံုေတာ့မည္

ယင္းေတြ႔ဆံုပြဲအတြက္

ျဖစ္ေၾကာင္း
SSPP

အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္ဟု

သည္

အေထြေထြ

ဗိုလ္မွဴးစိုင္းလက

အတြင္းေရးမႉး

စဝ္ခြန္စင္

ဦးေဆာင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ (၅) ဦးျဖင့္ ေတြ႔ ဆံုရန္ ျပင္ဆင္ထားပါသည္။ “ဝ” ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး

ေနာက္ပိုင္း မိမိတို႕ႏွင့္ေတြ႕ဆံုမည္ ျဖစ္သည္ဟု SSPP ထံ အေၾကာင္းၾကား ထားေသာ္လည္း

ေန႔ရက္ အတိအက် မသတ္မွတ္ရေသးေၾကာင္း ဆိုပါသည္။ အစိုးရသည္ UWSA ႏွင့္ ဇူလိုင္ (၁၁)

ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႔ပိုင္း က်ဳိင္းတံုျမိဳ႔၌ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ရွိပါသည္။ အစိုးရ
တပ္မ်ားသည္ UWSAကို စစ္ဆင္လိုပါက SSPP နယ္ေျမအား ျဖတ္သန္းရေပမည္။ UWSA ႏွင့္
SSPP သည္လည္း စစ္ေရး မဟာမိတ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ (၇) ရက္ၾကာ က်င္းပေသာ SSPP ၏
ဗဟိုေကာ္မီတီ

အစည္းအေ၀းသည္လည္း

အစိုးရႏွင့္

ျဖစ္ေပၚေနေသာ

ႏိုင္ငံေရးျပသနာကို

အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားျပီး ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမွဳျဖင့္ ေျဖရွင္းလိုေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္
ထဲတြင္ ေဖၚျပ ထုတ္ျပန္ ထားပါသည္။ ရွမ္းျပည္ တိုးတက္ေရး ပါတီ SSPP/ SSA ျပည္နယ္အဆင့္
အပစ္အခတ္

ရပ္စဲေရးကို

၂၀၁၂

ခုႏွစ္

ဇန္နဝါရီလ

(၂၈)

ရက္

ေန႕တြင္

သေဘာတူ

လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ၾကပါသည္။
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

183

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

UNFC ႏွင့္ UPWC နည္းပညာ အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕တို႔
အႀကိဳညိွႏႈိင္း ေဆြးေႏြးမည္
Submitted by admin on Wednesday, 10 July 2013--

ဇူလိုင္လ ၁၀ရက္၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း (ေကအိုင္စီ)

ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ UNFC ၏ နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔ႏွင့္
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ Union Peacemaking Working
Committee

(UPWC)

နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳအ

ဖြဲ႔တို႔

ဇူလိုင္လ

၁၃ရက္ေန႔တြင္

အႀကိဳညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္မည္ဟု UNFC က ယမန္ေန႔က သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္
သည္။ထိုသို႔အႀကိဳေဆြးေႏြးရာ၌

UNFC

မွ

ခ်မွတ္ထားေသာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ

လမ္းျပေျမပံုႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ၾကား၀င္ေဆာင္ ရြက္ေပးမည့္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား
ကိစၥတို႔ကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု ဇူလိုင္လ ၉ရက္ေန႔က UNFC ၏ သတင္းထုတ္ျပန္
ထားသည္။အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲကို ထိုင္း- ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေနရာတြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး KNU

မွ ပဒိုမန္းမန္းမန္းက ဦးေဆာင္သည့္ ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ
UNFC ၏ နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕၀င္ ၇ဦးႏွင့္ UPWC မွ ဦးလွေမာင္ေရႊ ဦးေဆာင္ေသာ
ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ အဖြဲ႔၀င္ ၆ဦးတို႔ ပါ၀င္ေဆြးေႏြး
ၾကမည္ဟု

သိရသည္။ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္၍

ပဒိုမန္းမန္းက

“က်ေနာ္တို႔ အခု လမ္းျပေျမပံုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ မေဆြးေႏြးႏိုင္ေသးပါဘူး။ ေဆြးေႏြး
မွာက ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးမယ့္ ႏိုင္ငံတကာက ကိစၥ၊ ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံတကာက ႏိုင္ငံေရး အရ
အစဥ္အလာရွိတဲ့

အထင္ကရ

ပုဂၢိဳလ္ေတြလည္း

ပါ၀င္ေစခ်င္တယ္။

ျပည္တြင္းမွာဆိုလည္း

တိုင္းရင္းသားပါတီေတြထဲက ေပါ့။ အဲဒါကိုပဲ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးျဖစ္မွာပါ”ဟု ေကအိုင္စီသို႔
ေျပာသည္။၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလက UNFC မွ ခ်မွတ္ထားေသာ လမ္းျပေျမပံု ၆ခ်က္ရွိၿပီး
၎တို႔မွာ

တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရး

အႀကံဥာဏ္ရယူျခင္း၊
လက္မ်ားကို

ေတြ႔ဆံုညႇိႏႈိင္းမည့္

လူထုထံ

အင္

အားစုမ်ားႏွင့္

အျခားလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ

ေနရာသတ္မွတ္ျခင္း၊

ျပန္လည္ရွင္းျပအသိေပးေရးတို႔အျပင္

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

ရရွိလာေသာ

ျပည္တြင္းရွိ

အခ်က္အ

ပါတီအဖြဲ႔အ

184

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

စည္းမ်ားႏွင့္စုဖြဲ႔ၿပီး ပင္လံုကဲ့သို႔ ေသာ တိုင္းရင္းသားညီလာခံတစ္ရပ္ က်င္းပႏိုင္ေရး၊ အားလံုးက
သေဘာတူလက္ခံသည့္ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူညီခ်က္တစ္ ခုရရွိေရးႏွင့္ ရရွိလာ ေသာ
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာတိက်စြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားေရး စသည္ တို႔ျဖစ္သည္။
UNFC

သေဘာထားအရ

တိုင္းရင္းသားညီလာခံတစ္ရပ္

တစ္ျပည္လံုးအတိုင္းအတာျဖင့္

ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အ

ထိ

ရည္ရြယ္ထားၿပီး

အားလံုးပါ၀င္ေသာ

ထိုသို႔က်င္းပႏိုင္ေရးမွာ

ေရွ႕ဆက္ျပဳလုပ္သြားမည့္ ေဆြးေႏြးမႈ ရလဒ္အေပၚတြင္ မႈတည္သည္ဟု UNFC ၏ အေထြေထြ
အတြင္းေရးမႉး ႏိုင္ဟံသာက ေျပာသည္။UNFC ကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ (၁၁)ဖြဲ႔ျဖင့္
ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အျမန္ဆံုးက်င္းပႏိုင္ ရန္ႏွင့္ ထိုသို႔ေဆြးေႏြး

ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ ပံုစံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရွ႕ဆက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္
နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းကာ အဆင့္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
လည္း သိရသည္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

185

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ŷúŔİ ũŧó Ůİ ũŧŝ ĵ ŧŝ ý źŧŝ Ħ źŧħ źŞę źú ũà Źð œŧŝ Ĥ ł ĩ źŞŦĝ œŧĵ ŽŔŝ ĵ ŧà
IJ śł Ĥ ũł ð ũĩ ũû ŗàŝ ý źŧŝ Ħ źŧİ Ć ũ
Published on July 10, 2013 by ŝ Ĥ œũĦ ŘŔĵ úũŧ DVB
ł û ŔŘŧĵ à ŷúŔİ ũŧó Ůİ ũŝ ĵ ŧŝ ĩ œũŝ ý œúũŝ ĵ ŧà ķ Řħ ũú Ĥ ũŧŝ ð œũİ ę ŗĤ ŞŤà ŝ ę źŦý ŘŢę Şţł ó Őà Ć ŗć źę ũŝ Ļ œà
ę ŔŘú ũŧĵ úũŧĻ œŧķ śİ ŮŖŚŧİ Ůœŧĩ ð ũĠ ĵ IJ ũŝ ð œúũû ŗĭ ð ũð à ŷúŔİ ũŧó Ůİ ũŧŝ ĵ ŧŝ ý źŧŝ Ħ źŧħ źŞİ Žœà Źð œŧŝ Ĥ
ł ĩ źŞŦĝ œŧĵ ŽŔŝ ĵ ŧàð Ŕû ü
ŝ ę źð ŔŘàĝ Ć ţũĻ źú ũŧŝ ý źŧŝ Ħ źŧĻ źœŧİ IJ ũķ ŘŔŤà ေြပာပါတယ်။ Ć ŗć źę ũŝ Ļ œà
ę ŔŘú ũŧĵ úũŧĻ œŧàķ śİ ŮŖŚŧİ Ůœŧàĩ ð ũĠ ĵ IJ ũàŝ ð œúũû ŗà(ယူအန်အက်ဖ်စီ) ĵ Şţàł ķ Řħ ũł ĩ źŞŦĤ ŞŤàအစိုးရ
ŷúŔİ ũŧó Ůİ ũŝ ĵ ŧà

ŝ ĩ œũŝ ý œúũŝ ĵ ŧķ Řħ ũú Ĥ ũŧŝ ð œũİ ę ŗĵ Şţà

ł ķ Řħ ũł ĩ źŞŦę ŘŔŤà

ķ œİ IJ ţũà

၁၃

ĵ ð ũŝ Ĥ Ťð Ůĵ úũà ĝ ŘŔú ũŧĦ ŔŘú ũú Ţİ Žœàŝ ę źŦý ŘŢĩ ŘŔŤĵ ŽŔħ Őę IJ ũƐ

ó Ůúũŧİ ŘŔú ũűİ Ŕřťę źú ũàł û ŔŘŧĵ ŷúŔİ ũŧó Ůİ ũŧŝ ĵ ŧàð ŘŔIJ ũû œŧķ ŽIJ ũł ĩ źŞŦĦ Žú ţũàIJ śł Ĥ ũł ð ũĩ ũû ŗę ŔŘŤàŝ ĩ ŝ ĩ œũ၀ါရီ
၂၀ ĵ ð ũŝ Ĥ Ťð àħ ĝ İ ł Ÿð Ŕİ ũàŝ ę źŦý ŢŘó Şţû ą ũ
Ġ ŗŝ ę źŦý ŘŢħ źŞİ ŽœàĦ Žû ũĭ ð ũł Źð œŧàĦ ŘŔú ũú Ţŝ ĵ ŧŝ ý źŧŝ Ħ źŧħ źŞàł û ħ ŮŚŔŧĦ ŘŔú ũŝ ĵ ŧł ę źð ũàł Ųð ŔřĆ ƃŔĦ žŔú ũŧĩ ŔŘŤà
ł Űħ úũà

Źð œŧ၀úũŰĩ Ĥ ũŝ Űĩ Ć ŔƃĦ žŔú ũŧŝ ĵ ŧł ĩ źŞŦà

IJ śł Ĥ ũł ð ũĩ ũû ŗĵ Şţà

ħ Ő၀úũķ œŝ ĵ ŧð Ŕû ü
ŝ ę źð ŔŘà

ł ķ Řħ ũł ĩ źŞŦŝ ó Őúũŧŝ ý œúũà

ħ Ġ ŘŔİ Ĥ ũŧİ Ĥ ũŧð à

ŝ ý źŧŝ Ħ źŧİ IJ ũķ ŘŔŤà

ŝ Űħ œħ Őę IJ ũƐ “Ħ ŘŔú ũú Ţŝ ĵ ŧà

ŝ ý źŧŝ Ħ źŧĩ ŔŘŤ İ śŝ ĭ œúũà Ć ƃŔĦ žŔú ũŧĩ ŔŘŤà ð Ŕû ü
ð ŘŔà ð Ůŝ Ĥ œũę ŘŔŤà ŝ Űħ œý ŔŘĻ źœŧİ IJ ũƐ à ŝ Ĥ œð ũę ó Őà
ð Ůŝ Ĥ œũę ŔŘŤàĦ Žû ũŋ ŧĦ Žû ũĭ ð ũàĻ úţũŝ ę œũİ IJ ţũŝ Ĥ ĵ œƐàę ę ŔIJ ð ŝ ę œţàŹð œŧŝ Ĥ ŷħ ŗŧŝ ę œţİ Žàħ Ő၀င်
Ć ƃŔĦ ȯũú ũŧŝ ý œúũĵ źð ũŝ ħ ŧİ IJ ţũà ħ Řõ ŔöŚķ ũŝ ę źà ł ĩ źŞŦł û Ć ũŧŝ ę źŝ ĵ œà ħ Őŷħ ŗŧŝ ę œţà ð Ůŝ Ĥ œũę ŔŘŤà
ŝ ý źŧŝ Ħ źŧĻ źœŧİ Žœà Űĩ û ũħ Őę IJ ũƐ à ň ħ İ œ

ð Ůŝ Ĥ œũę ŔŘŤĭ ð ũð ŝ Ĥ à û ą ũŧû œŧę œð ŝ ę œţà

ð Řķ Ļ İ õ öę ŘŔŤƏà

IJ śł ð ũû ũĤ ŞŤà

IJ śŝ ð ę ŔŘŤķ ŔŘİ ŮŚŔŧƏà

ę Ķ Řę ũķ ŔŘİ ŮŚŔŧƏà

ĝ ŔŘú ũŧķ ŔŘİ ŮŚŔŧà

ĭ IJ ũķ ŘŔł ó Ĥ ũŧð Ė

Ēð ŝ Ĥ à ĭ IJ ũķ ŔŘħ Ő၀úũĦ ŔŘú ũİ ķ Şý ŔŘę œð à ł û à ð Ůŝ Ĥ œũę ŔŘŤà ł ŞĠ Őŝ ę ź

ð ŘŔŝ ę œţà û ą ũŧû œŧĝ œŧħ Őę IJ ũƐ à ł ŞĠ Őİ ŽĻ œķ ƀúũà ð Ůŝ Ĥ œũę ŔŘŤà ę û ŢŘę ĵ œà ŝ Ĥ œð ũŰħ Ĥ ũİ
ý Řę ũĭ ŞĤ ŞŤà ŝ ĵ ŽŦð ŔŘà ę ŔŘŧĦ ŔŘú ũİ IJ ũƏà Źð œŧó Ţà ł ĩ źŞŦł û Ć ũŧŝ ę źð ķ Ć ũŧħ Şà ð Ůŝ Ĥ œũę ŔŘŤð ŔŘà
ħ ŔŘİ ŔŘŷħ ŗŧŝ ę œţàł ŝ ĝ œð ũł ð śųħ řĦ ŔŘú ũİ IJ ũý ŔŘę Şţľ œİ ŮŚŔŧð ŘŔàð Ůŝ Ĥ œũę ŔŘŤàŰĩ û ũŝ û ó Ůúũę IJ ũƐ ”အစိုးရ
ŷúŔİ ũŧó Ůİ ũŝ ĵ ŧŝ ĩ œũŝ ý œúũŝ ĵ ŧķ Řħ ũú Ĥ ũŧŝ ð œũİ ę ŗĵ Şţà ł ķ Řħ ũł ĩ źŞŦŝ ó Őúũŧŝ ý œúũà ŋ ŧķ Žŝ İ œúũŝ ĵ Ɓ
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

186

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
ð ŝ ę œţà Ļ śę ŔŘŤĭ ð ũð à ł ý ŔŘųħ řŝ ý źŧŝ Ħ źŧĩ ŔŘŤŝ ę œţà İ ĵ ŽŔĭ śŧķ ŔŘŤà ŝ Űħ œħ Őę IJ ũƐ ““နံပါတ်

ð ŝ ę œţà ł ý ŢŘŧł Űĩ ę ũŝ ħ ŧę Şţà ł ĩ źŦŞķ Ć ũŧà İ ľ Řę ũħ Őĭ śŧƐà ŝ Ĥ œð ũà ŷħ ŗŧŝ ę œţà ł ŞĠ ŗà
အစည်းအေ၀ŧŝ ę źà ł ĵ úũę ŘĤ ũŧð à Ġ ŗð Ůŝ Ĥ œũę ŘŔŤà ý ŢŘŧŰĩ ę ũĝ œŧę Şţľ œŝ ę źİ Žœà ł ŝ ĝ œð ũ
ł ð śųħ řĩ ŔŘŤƏàķ œİ IJ ţũàł û Ć ũŧł ŝ ၀ŧŝ ę źàŰħ úũý úũĩ ŔŘŤàł Ģ Ŕð ħ Őħ ŞƐ àð ŮĤ ũę Şţľ œŝ ę œţàę ĩ ð ũà
ł ĩ źŞŦł û Ć ũŧà ŝ ý źŧŝ Ħ źŧę Şţł ŝ ħ őİ Žœŝ ę œţà ð Ůŝ Ĥ œũę ŘŔŤà Ļ ð ũý ŘŔú ũę Şţà ķ śŸð ŗŧŝ ę źð ŘŔà Űħ Ĥ ũŷħ ŗŧà
ę úũŰħ ĩ ŔŘŤħ Őħ ŞƐ ”\Ħ Žû ũĩ ð ũł ķ Řħ ũł ĩ ŞźŦľ œàķ œİ IJ ţũà၁၃ ĵ ð ũŝ Ĥ Ťàó Ůúũŧİ ŘŔú ũűİ Ŕřťİ Žœàŝ ę źŦý ŘŢŹð ĩ ŘŔŤĵ ŽŔŷħ ŗŧà
တစ်ဖက်ကို

ကုိယ်စားလှယ်

ŰŰħ Ć ũŰŝ ĝ œúũû ŘŷúŔİ ũŧó Ůİ ũŝ ĵ ŧ

ŋ ŧû ŗà

ę ð ũŝ ĵ œð ũŝ ý źŧŝ Ħ źŧİ Žœà

ေဖာ်ေý œúũŝ ĵ ŧł ķ Řħ ũł ĩ źŞŦľ œà Ġ ŗķ à ၁၂

ရှမ်းြပည်ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးေကာင်စီ/ĵ Žİ ũŧŰħ Ć ũà
ŝ ę źŦý ŘŢİ ŽœŰĩ û ũ သလုိ
ဒီမိုကရက်

တစ်

၁၄

ရက်မှာေတာ့

Űĩ û ũħ Őę IJ ũƐ
ĵ ð ũŝ Ĥ Ťð Ůĵ úũà

ŝ ę œúũħ ŔŘú ũŧę ħ ũİ ŝ ę œũł ĩ źŞŦĤ ŞŤà

Űİ Ĥ ũİ œĦ ŔŘú ũú Ţķ ŢŘŧý ŔŘú ũĵ œà ŝ ð ŮœúũŧĻ œŧİ Ůœŧà

ę ħ ũŋ ŧĤ ŞŤà ŝ ę źŦý ŢŘĩ ŘŔŤĵ ŽŔę IJ ũķ ŘŔŤà ý ŘŔħ Őę IJ ũƐ IJ śł Ĥ ũł ð ũĩ ũû ŗĤ ŞŤà ł û ŔŘŧĵ à

ŷúŔİ ũŧó Ůİ ũŧŝ ĵ ŧ ŝ ĩ œũŝ ý œúũŝ ĵ ŧł ĩ źŞŦę ŔŘŤľ œàŷħ ŗŧó Şţę Şţà၂၀၁၃ ေဖေဖာ်ဝါရီလအတွင်း ó Ůúũŧİ ŔŘú ũűİ Ŕřť
မှာ ħ ĝ İ ł Ÿð Ŕİ ũàę ĵ œŧĺ úũàł Ųð ŔřàĆ ƃŔĦ žŔú ũŧó Şţħ Őę IJ ũƐ à

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

187

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျပင္ဆင္မႈအျဖစ္ UNFC ႏွင့္ အစိုးရ
ကိုယ္စားလွယ္တို႔ ထိုင္းတြင္ ေတြ႕မည္
ဟသၤာနီ (မြန္ေျမ) | ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ဇူလုိင္လ ၁၀ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၁ နာရီ ၅၅ မိနစ္

ညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရတို႔အၾကား
ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေရး ႏွစ္ဖက္ နည္းပညာ အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕Technical
Teamမ်ား ၏ အႀကိဳညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ ျပဳလုပ္မည္ဟု UNFC

က ဇူလိုင္၉ရက္ တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလုိက္သည္။ေတြ႕ဆံုပြဲသည္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြတစ္ရပ္
က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္

လိုအပ္သည့္

ျပင္ဆင္မႈမ်ား

ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ေဆြးေႏြး

ညႇိႏႈိင္းၾကဖြယ္ရွိ

သည္ဟု UNFC အေထြေထြအတြင္းေရမွဴး ႏိုင္ဟံသာက ေျပာသည္။“လုပ္ငန္း အေထာက္အကူျပဳ
အဖဲြ႕ေတြ ေတြ႕တာဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္လာေအာင္ အဓိက ညႇိရမွာေပါ့။ လမ္းျပေျမပံု၊
ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ

ပါ၀င္တက္ေရာက္မယ့္သူ၊

ၾကား၀င္

ေဆာင္ရြက္ေပးမယ့္လူ၊

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာတဲ့သူ၊ အခ်ိန္၊ ေနရာေတြ အားလံုး ညႇိႏႈိင္းရမွာ”ဟု ေျပာသည္။ညီၫြတ္ေသာ
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား

ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ

UNFC

အဖြဲ႕၏

နည္းပညာ

အေထာက္အကူ

ျပဳအဖဲြ႕ကို UNFC အတြင္းေရးမွဴး (၂) ပဒိုမန္းမန္းက ဦးေဆာင္မည္ျဖစ္ကာ၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ
ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ UPWC ၏ နည္းပညာ အေထာက္အကူျပဳကိုမူ
ဦးလွေမာင္ေရႊ ဦးေဆာင္ၿပီး အဖြဲ႕၀င္ ေျခာက္ဦး ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။လမ္းျပ ေျမပံု ညႇိႏႈိင္းျခင္းသည္
ယခုေဆြးေႏြးပြဲ၏

အဓိကက်မည့္

ေဆြးေႏြးမႈျဖစ္ကာ

ျမန္မာအစိုးရမွ

ထုတ္ျပန္ထားသည့္

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုက္နာရမည့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္(၈) ခ်က္ႏွင့္
UNFC

မွ

၂၀၁၂

စက္တင္ဘာလအတြင္း

ခ်မွတ္ထားသည့္ေျခာက္ခ်က္

လမ္းျပေျမပံုတို႔ကို

အေၾကအလည္ ညိႇႏိႈင္းရမည္ဟုလည္း ႏိုင္ဟံသာက ဆိုသည္။အစိုးရ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ရွစ္ခ်က္
လမ္းညႊန္မႈအရ

တိုင္းရင္းသား

လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕မ်ား

လက္နက္စြန္႔ေရး၊

ႏုိင္ငံေရးပါတီ

ေထာင္ကာ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရးတို႔မွာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား လက္ခံႏိုင္ဖြယ္
မရွိသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။တိုင္းရင္းသားမ်ားဘက္ကမူ ၄င္းတို႔၏ လက္နက္ကိုင္ တပ္မ်ားသည္

တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရၿပီး စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္ခ်ိန္ထိ
လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး လမ္းစဥ္ကို ဆက္လက္ စြဲကိုင္သြားမည္ျဖစ္ကာ တိုင္းရင္းသား
ျပည္နယ္မ်ား၏

တပ္ဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္

လံုၿခံဳေရးႏွင့္

တည္ရွိသြားရန္
UNFC

အေနာက္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားက

ကာကြယ္ေရးက႑ကို

လိုလားသည္ဟုလည္း

ဘက္မွ

ၾကား၀င္

ဖိတ္ၾကားထားမႈ

ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္အဖဲြ႕အစား

တာ၀န္ယူမည့္

ႏိုင္ဟံသာက

ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္

ရွိေသာ္လည္း

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား

လက္နက္ကိုင္

ေျပာသည္။ႏိုင္ငံေရး

အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္

ျမန္မာအစိုးရဘက္ကမူ
ကိုသာ

ၾကား၀င္

ခြင့္ျပဳလိုသည့္အတြက္

ညွိႏိႈင္းရမည့္ အေရးႀကီး အခ်က္တစ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ “အစိုးရဘက္ကေတာ့ ၾကား၀င္ ေဆာင္ရြက္
ေပးတဲ့ အဖြဲ႕အျဖစ္ေတာ့ တက္ေရာက္ခြင့္မျပဳလိုတဲ့ သေဘာထားရွိေနတယ္။ ေစာင့္ၾကည့္သူ
အျဖစ္သာ

လက္ခံမယ္ဆိုရင္ေတာ့

တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

ယံုၾကည္မႈေတြ

နည္းပါးေနခ်ိန္မွာ
188

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
ေစာင့္ၾကည့္သူထက္
ရွိေနပါတယ္”ဟု

The Fight For Freedom in Burma

ျမင့္တဲ့အေနအထားမ်ိဳး

အစိုးရက

ႏုိင္ဟံသာကေျပာသည္။တစ္ဆက္တည္းတြင္

ေဖာ္ေဆာင္ေရး

အဖြဲ႕မ်ားသည္

ဇူလိုင္လ

၁၃

လက္ခံႏိုင္ေအာင္
ျပည္ေထာင္စု

ရက္တြင္

ညႇိႏိႈင္းဖို႔
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

UNFC

ႏွင့္

ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္သည္။ ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္တြင္ ရွမ္းျပည္ ေတာင္ပိုင္းတပ္မေတာ္ RCSS/SSAႏွင့္
လည္းေကာင္း၊ ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္
တပ္ဦး

ABSDF

တို႔ႏွင့္

အသီးသီး

ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္သည္ဟု

UNFC

မွ

ထုတ္ေဖာ္

ေျပာၾကားထားသည္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

189

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

မင္းတုန္းမင္း၏ သုဓမၼာဇရပ္မ်ား ျပန္ေဆာက္မည္ဟုဆို
ေအာင္ကိုဦး | ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ဇူလုိင္လ ၁၀ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၃ နာရီ ၅၈ မိနစ္
မင္းတုန္းမင္း

အတြက္အတိုင္း

ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခဲ့သည့္

မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ

သုဓမၼာဇရပ္မ်ားကို

ေရွးမူမပ်က္ျပန္လည္တည္ေဆာက္သြားမည္ဟု

မူလအေရ

ယင္းဇရပ္မ်ားကို

ဦးေဆာင္

ေဆာက္လုပ္ မည့္ မန္းေျမ ရာဇာ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း၏ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္၀င္းက
မဇၩိကိုေျပာသည္။မင္းတုန္းမင္းအုပ္ခ်ဳပ္စဥ္က
ဘာသာေရးဆိုင္ရာ
ေဆာင္ရွိခဲ့ရာ
မွာ

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

လက္ရွိတြင္

ပ်က္စီးသြားခဲ့သည္။

၁၉

ထုိဇရပ္မ်ား

အခါႀကီးေန႔ရက္မ်ား

က်င္းပရန္ေဆာက္လုပ္ထားသည့္
ေဆာင္သာ

က်န္ရွိ

ျပန္လည္ျပဳျပင္ရာတြင္

ဥပုသ္ေန႔မ်ားတြင္

သုဓမၼာဇရပ္

ေတာ့သျဖင့္

၁၃

ေျခာက္ေဆာင္အ

၃၁

ေဆာင္

တြက္ပင္

အလွဴရွင္ရွိၿပီးျဖစ္သည္ဟုလည္း ဦးေက်ာ္၀င္းကဆုိသည္။“ဒီဇရပ္ေတြကို မူလအေရ အတြက္အ

တုိင္း ေဆာက္လုပ္ဖို႔နဲ႔ ျပန္လည္ျပဳျပင္ဖို႔အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးအ စိုးရအဖြဲ႕ထံ တင္ျပထား
ပါတယ္”

ဟုလည္း

သူက

ဆက္ရွင္းျပသည္။လက္မႈပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္

ဦး၀င္းေမာင္

ကလည္း ယခုသုဓမၼာဇရပ္မ်ားကို ျပန္လည္ေဆာက္ခ်ိန္တြင္ “တခ်ိဳ႕ အသားေတြက ေဆြးေနၾကၿပီး

ခံႏုိင္ရည္သိပ္မရွိေတာ့ဘူး။ အဲဒါေတြၾကေတာ့ ပန္းခက္၊ ပန္း ႏြယ္ေတြကို သတၱဳနဲ႔သစ္သားဟန္
ပံုေဖာ္ၿပီးလုပ္သြားမယ္။

အသစ္ေဆာက္မယ့္

ဇရပ္ေတြက

ပန္းခက္

ပန္းႏြယ္ကိုေတာ့

အသားနဲ႔ပဲလုပ္သြားမွာပါ” ဟုဆိုသည္။ မႏၲေလးတုိင္းအစိုးရကုိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ ယခုကိစၥႏွင့္
ပတ္သက္၍ တရား၀င္ တင္ျပထားျခင္းမရွိေသးသျဖင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း
ေျပာၾကားခဲ့သည္။မႏၲေလးေတာင္ေျခမွ
“ဟုိတုန္းက

ဇရပ္ရွိတဲ့ေန

ရာေတြက

ခႏ္ၲီရာမေက်ာင္းတိုက္၏

အခုပ်ိဳးၿခံေတြျဖစ္ေနၿပီ”

ဆရာေတာ္ဦးေလာကပါလက
ဟုဆုိသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ခံ

တစ္ဦးျဖစ္သည္ အထက္တန္းျပဆရာ ဦးေဇာ္ႏုိင္ကမူ ဇရပ္မ်ားကို ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးလွ်င္လည္း
ထိန္းသိမ္းရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ပစ္ထားမည္ဆိုလွ်င္ အလြယ္ပ်က္စီးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္
ျပဳသည္။မန္းေျမရာဇာ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းသည္ လက္ရွိေတြင္ ပိဋကတ္တိုက္ေတာ္၊
မဟာသိမ္ေတာ္ႀကီးႏွင့္ သုဓမၼာဇရပ္မ်ားကို တည္ေဆာက္ေနသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္ခဲ့သည္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

190

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

လက္ပံေတာင္းအေရးလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ကိုေအာင္စိုးကို
ေထာင္ဒဏ္ ၁ဝ ႏွစ္ခ်မွတ္
2013-07-09 RFA
ျပည္သူ႔အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ရက္အဖြဲ႔ဝင္ ကိုေအာင္စိုးကို

လက္ပံေတာင္းအေရးလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ပတ္

သက္ၿပီး ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွာ မေန႔က ျပစ္မႈေပါင္း ၈ ခုနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ ၁ဝ ႏွစ္ အမိန္႔ခ်
လိုက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။အခုလို အမိန္႔ခ်ခံရတဲ့ ျပစ္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တရားရံုးသြား
ေရာက္ခဲ့သူ ျပည္သူ႔အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ရက္အဖြဲ႔ဝင္ မမိုးမိုးက RFAကို ေျပာပါတယ္။

"ပထမတစ္ႀကိမ္

အမႈခ်တာကေတာ့

၁၈၈

နဲ႔

ခ်တာ၊

အဓိကကေတာ့

ေထာင္

ႏိုင္ငံေတာ္အ

ၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ၊ သကၤန္းကိုအလံလုပ္တာေပါ့ အဲဒါက်ေတာ့ ဘာသာသာသနာညိွးႏြမ္းေစမႈေပါ့၊
ၿပီးရင္

တရားမဝင္လူစုလူေဝး

ပထမအမိန္႔ရယ္၊

ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္မႈ

ဒုတိယအမိန္႔ရယ္

မႈနဲ႔

အကုန္လံုးေပါင္းလိုက္ရင္ေတာ့

ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွာ အမိန္႔ခ်လိုက္တာ"

၁၁

၁ဝ

ႏွစ္ခ်လိုက္တာ၊

ႏွစ္ခြဲေပါ့၊

မေန႔က

ကိုေအာင္စိုးကို အခုလို ျပစ္မႈေတြအမ်ားႀကီးနဲ႔ အမိန္႔ခ်လိုက္တဲ့အတြက္သူ႔အမႈကို ေဆာင္ရြက္ေပး
ေနတဲ့ ေရွ႕ေနက အယူခံဝင္သြားဖို႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။မေန႔က
လက္ပံေတာင္းအေရးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္တဲ့အထဲမွာ ျပည္သူ႔အက်ိဳးေဆာင္
ကြန္ရက္အဖြဲ႔ဝင္

ကိုေအာင္စိုးအျပင္

ကိုေမာင္စန္းတို႔ကိုလည္း
ေဖာက္မႈ၊

တရားမဝင္

လက္ပံေတာင္းေဒသခံ

လက္ပံေတာင္းအေရးကိစၥမွာ

လူစုလူေဝးလုပ္မႈနဲ႔

ေျပာပါတယ္။ကိုေအာင္စိုးနဲ႔

အဲဒီရြာသား၂

ဆည္ထဲရြာသား

ကိုစိုးသူနဲ႔

ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့တယ္လို႔

မမိုးမိုးက

ဆူပူေအာင္လံႈ႔ေဆာ္မႈ၊ တားျမစ္မိန္႔ခ်ိဳး

ေထာင္ဒဏ္
ေယာက္ကို

ၿပီးခဲ့တဲ့

ဧၿပီလ၂၅ရက္ေန႔က

လက္ပံေတာင္းေဒသခံေတြ လယ္ယာေျမေတြေပၚ လယ္ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္ စီမံကိန္းလံုၿခံဳေရး
တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြရဲ႕ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခံရတဲ့အခ်ိန္မွာ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ သြားတာျဖစ္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ခ်
မွတ္လိုက္တဲ့အတြက္ သူတို႔ကို ေရႊဘိုအက်ဥ္းေထာင္မွာ ဖမ္းဆီးထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

191

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ေသနတ္ပစ္မိန္႔ ဘယ္သူေပးသလဲ – အပုုိင္း (၂)
အုုန္းႏုုိင္
ဇူလုိင္ ၉၊ ၂၀၁၃ MOEMAKA

ဇူလိုင္ (၂၀) ရက္ေန႔မွာ

ပဲခူးတိုင္းတရားသူၾကီးနဲ႔ ျမိဳ ႔နယ္ခုနစ္ျမိဳ ႔နယ္ရဲ႕ တရားသူၾကီးမ်ား

ေဆြးေႏြးပြဲကို ေရႊေတာင္ျမိဳ ႔မွာက်င္းပပါတယ္..။ က်ေနာ္တို႔ျမိဳ႕က ဥကၠဌ မတက္ပါ..။ က်ေနာ္နဲ႔
တျခားအဖြဲ႕၀င္

ဦးဒီလံုး၊ ျမိဳ ႔နယ္တရားေရးအၾကံေပး ဦးသိန္းဟန္တို႔တက္ပါတယ္..။ ဦးသိန္း

ဟန္ကို ေပါင္းတည္က ကုလားဗမာရိုက္ပြဲညက ေသနတ္ပစ္တာမွာ ဘယ္သူအမိန္႔ေပးသလဲလို႔
တိုင္းတရားသူၾကီးက တိုးတိုးၾကိတ္ၾကိတ္ ေမးလိုက္တယ္ဆိုတာ အျပန္ကားေပၚက်မွ ျပန္ေျပာလို႔
သိလိုက္ရပါတယ္..။

ျပီးေတာ့

ျမိဳ႕နယ္တရားသူၾကီး

ဥကၠဌနဲ႔

အဖြဲ႕၀င္

ဦးဒီလံုးတို႔ကိုလည္း

တျခားကိစၥတခုအတြက္ ဌာနဆိုင္ရာစစ္ေဆးမႈ (P.E) လုပ္ဖို႔

ေနာက္တေန႔မွာ ေပါင္းတည္ကို

ကိုယ္မပါလို႔

မစပ္စုပါ..။ ဥကၠဌ

တိုင္းတရားသူၾကီး လာမယ္ဆိုတာ

သိ္ရပါတယ္..။ေနာက္တေန႔ ပီအီးကို တရားရံုးမွာမစစ္ပါ..။

ဘယ္မွာစစ္သလဲ..မစံုစမ္းပါ။ ဘာေတြစစ္သလဲ

ျပန္ေရာက္

ေတာ့ ဟိုေန႔က ကုလား- ဗမာကိစၥမွာ လူအုပ္ကို ေသနတ္နဲ႔ပစ္ဖို႔ ဘယ္သူအမိန္႔ေပးတာလဲ
ေမးတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္..။ ခင္ဗ်ားတို႔ တရား သူၾကီးအဖြဲ ႔၀င္ေတြလဲ အလုပ္တခုလုပ္ရင္

အဖြဲ႕နဲ႔ပဲလုပ္ရမယ္..။ တေယာက္ခ်င္း ဘာမွလုပ္ခြင့္မရွိဘူးလို႔ ေျပာသြားတယ္လို႔ သိရတယ္။
က်ေနာ္တို႔

ေက်ာင္းသားဘ၀က

ဟယ္ရီတန္ေသတဲ့

တိုက္ေရွ႕

ေက်ာင္းသားထုကိုပစ္္ခဲ့တံုးကေတာ႔

၁၉၅၆

ခုႏွစ္က

ဗမာ့ေခတ္သတင္းစာ

ရာဘက္တရားသူၾကီး

ဦးပါစီျမေမာင္က

ပစ္မိန္႔ေပးခဲ့တယ္လို႔မွတ္မိတယ္..။ အခုေတာ့ ပစ္မိန္႔ကို တရားသူၾကီးတဦးတည္းမဟုတ္ပဲ အဖြဲ႕နဲ႔
ဆိုေတာ့ကာ အဖြဲ႕တိုင္းက ပစ္မိန္႔ေပးနိုင္တာလား..။ ဒါမွမဟုတ္ တရားသူၾကီးအဖြဲ႕ ေလးဖြဲ႔ရွိ
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

192

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

တဲ့အနက္ အဖြဲ ႔(၁) လို႔ေခၚတဲ့ ျမိဳ ႔နယ္တရားသူ ၾကီး ဥကၠဌနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ အဖြဲ ႔၀င္ႏွစ္ဦး
ပါတဲ့အဖြဲ႕က
တိုင္းတရား

ပစ္မိန္႔ေပးနိုင္တာလားလို႔
သူၾကီးက

ဥကၠဌကို

ဘာမွ်ေျပာမသြားဘူး..။

ေမးၾကည္႔ပါတယ္..။ဥကၠဌက

လုပ္စရာရွိရင္

တဦးထဲမလုပ္နဲ႔။

အဲဒါကို
အဖြဲ႕နဲ႔သာ

လုပ္ဆိုတာပဲ ေျပာတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္..။ဒီကိစၥက ျမိဳ ႔ေပၚအာဏာပိုင္အဖြဲ ႔အစည္းနဲ႔ ပါတီကို
ေရာက္ သြားပါတယ္..။ တိုင္းတရားသူၾကီးက
ျပသနာျဖစ္လာပါျပီ..။

အဲဒီညတံုးက

ဟိုညက ပစ္မိန္႔ဘယ္သူေပးလဲ ေမးသတဲ့ .။

ပစ္မိန္႔ကိုဘယ္သူေပးလဲဆိုတာ

ဘယ္သူမွ

မေျပာနိုင္ေတာ႔ပါ..။ ဟိုလူေပးသလိုလို..ဒီလူေပးသလို လိုနဲ႔.။ ကုလား- ဗမာျပသနာျဖစ္တဲ့ညက

ေသနတ္ပစ္သူကိုေတာင္ ဘယ္သူပစ္မွန္း မသိရေတာ႔ပါ..။ အစေပ်ာက္သြားပါျပီ..။ အေျခအေန
ကလည္း တေန႔ထက္ တေန႔ ဆိုးဆိုးလာပါတယ္..။ ဇူလိုင္ (၂၂) ရက္ေန႔က်ေတာ့ ျပည္ျမိဳ႕မွာ
မာရွယ္ေလာထုတ္လိုက္ပါ

တယ္..။

(၂၃)

ရက္ေန႔

တီဗီသတင္းမွာေတာ႔

က်င္းပေနတဲ့ ပါတီ အေရးေပၚညီလာခံမွာ ဥကၠဌ ဦးေန၀င္း

ရန္ကုန္မွာ

ႏုုတ္ထြက္ေၾကာင္း ေၾကညာ

လိုက္ပါတယ္..။ ဒီေတာ႔ တျပည္လံုး လွဳပ္လွဳပ္ရြရြျဖစ္ကုန္ၾကျပီေပါ႔..။ ဘာေတြျဖစ္ကုန္ၾကျပီလဲ..။
ဘာေတြလုပ္ၾကမလဲ..။ ဒီျမိဳ႕မွာ တခုခုျဖစ္လာရင္

ဘယ္လိုလုပ္မလဲ..။ လူစု လူေ၀းေတြျဖစ္

လာရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ..။ လဲ..လဲ..လဲ..။ လဲ..ေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ျမိဳ ႔နယ္လံုျခံဳေရး နဲ႔ ကြပ္ကဲေရး
အဖြဲ ႔ကို ဖြဲ႔လိုက္ပါတယ္…။ အဖြဲ ႔၀င္ေတြက ပါတီေကာ္မတီတခုလံုး။ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္း
သံုးခု..။ ျမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ (၁၂) ရပ္ကြက္ရဲ ႔ဥကၠဌေတြပါ ပါတယ္..။ ေန႔စဥ္ ညေန (၃)နာရီမွာ
ေကာင္စီဥကၠဌရဲ႕ရံုခန္းမွာ စုရမယ္..။ အဲဒီ.. လံုျခံဳေရးနဲ႔ ကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔ အ စည္းအေ၀းမွာ
ပထမဆံုးတက္လာတဲ့ျပသနာက

ရွင္းမလဲ..။ ပုဒ္မ (၁၄၄) ကို

လူစုလူေ၀းနဲ႔

အဓိကရုဏ္းေတြျဖစ္လာရင္

ဘယ္လိုေျဖ

ဘယ္သူကထုတ္ရမလဲ..။ ပုဒ္မ (၁၄၄) ကိုေဖာက္ဖ်က္ရင္

ဘယ္လိုလုပ္မလဲ..။ လူစုခြဲဖို႔ ေသနတ္ပစ္ဖို႔လိုအပ္ရင္ ဘယ္သူကအမိန္႔ေပး မလဲ..။ ဆိုေတာ႔
ဘယ္သူမွမေျဖနိုင္ပါ..။

လုပ္ေဟ့..လုပ္ေဟ့ဆိုလို႔သာ

တက္လုပ္လာၾကတာ…။

ဘယ္သူမွ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကို ျပတ္ ျပတ္သားသားမသိပါ..။ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ဆိုတဲ့ ေလးႏွစ္
တၾကိမ္ တက္လာတဲ့သူေတြက မသိတာ ထားပါဦး.။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရံုးတာ၀န္ ယူရတဲ့ ဟိုတံုးက
၀န္ေထာက္

လို႔ေခၚတဲ့

ေကာင္စီရံုး

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကလည္း

မသိ..။

ဟိုတုံးက

တရားသူၾကီးလို႔ေခၚရတဲ့ တရားေရး အၾကံ ေပးကလည္း မသိ..။ ဘယ္လို ျဖစ္ၾကတာတံုးဆိုေတာ့
.။ သူတို႔လည္း သူတို႔အလုပ္ သူတို႔မလုပ္ရတာၾကာျပီ..။ သူမ်ားခိုင္းတာပဲ လုပ္ျပီး အေခ်ာင္ခို
ေနၾကတာမို႔

မသိပါဘူးတဲ့..။ေနာက္ဆံုးေတာ့

ဆရာၾကီးပဲ

စာဖတ္မ်ားတဲ့သူမို႔

အဲဒါေတြကို

ဆရာၾကီးရွာေပးပါတဲ့.။ က်ေနာ့္ဆီပဲ ေရာက္လာပါတယ္..။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

193

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

KNU၊ KNPP နယ္ေျမ မိုင္း႐ွင္းေရး အတြက္ အပစ္ရပ္
အာမခံခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ရွင္းဖို႔လို
ဟသၤာနီ (မြန္ေျမ) | အဂၤါေန႔၊ ဇူလုိင္လ ၀၉ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၀၆ နာရီ ၄၀ မိနစ္
စံခလပူရီ (မဇၥ်ိမ)။
တိုးတက္ေရး

။ ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး (KNU) ႏွင့္ ကရင္နီ အမ်ိဳးသား

ပါတီ

အပစ္အခတ္

ရပ္စဲေရး

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ေသးသည့္

(KNPP)

ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္

ေျမျမွဳပ္မိုင္း

တိက်မႈ

အေကာင္အထည္

ခိုင္မာမႈ၏

႐ွင္းလင္း

အေျခအေနမ်ား

ဂတိကဝတ္

အာမခံခ်က္

မ႐ွိေသး၍

႐ွိေနေၾကာင္း

ႏွစ္ဖြဲ႔

႐ွင္းလင္းႏိုင္ေရးမွာ

မ႐ွိေသးျခင္းႏွင့္

ေခါင္းေဆာင္

လက္ေတြ႔
မေဖာ္ႏိုင္

မ်ားက

ေျပာသည္။

ေျမျမွဳပ္မိုင္း ရွင္းရန္အတြက္မူ သေဘာထား ရွိထားေသာ္ KNU သည္ ႐ွင္းလင္းေရး၏ ပထမ
အဆင့္

မိုင္းအႏၲရာယ္

လုပ္ေဆာင္ရေသးေၾကာင္း

ပညာေပးျခင္း

အတြင္းေရးမႉး

(Mine

Risk

(၁)ပဒို

Education)

မန္းမန္း

အဆင့္ကုိသာ

က

ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔ အေနနဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္တဲ့အေပၚမွာ ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္အထိ ခိုင္မာတဲ့

ယံုၾကည္ခ်က္၊ စိတ္ခ်ရတဲ့ အာမခံခ်က္ ဘာမွ မရွိေသး သေရြ႕ေတာ့ ေျမျမွဳပ္မိုင္း တစံုလံုး ရွင္းလင္း
ေဖာ္ထုတ္ဖို႔အတြက္

ဘာမွ

မဆံုးျဖတ္

ေသးပါဘူး”

ဟု

မဇၥ်ိမကို

ေျပာသည္။

ပထမ အဆင့္တြင္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုအား မိုင္းအႏၲရယ္ အေၾကာင္း ပညာေပးျခင္းအျပင္
ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ား

အႏၲရာယ္

ထိုဧရိယာမ်ားတြင္

ရွိနိုင္သည့္

မိုင္းအႏၲရာယ္

ဧရိယာမ်ားအား

အမွတ္အသား

အၾကမ္းဖ်င္း

ဆိုင္းဘုတ္

သတ္မွတ္ျခင္း၊

တပ္၍

သြားလာမႈကို

ကန္႔သတ္ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ထို႔ေနာက္ ဒုတိယ အဆင့္တြင္ မိုင္းကြင္းႏွင့္ တည္႐ွိ ေျမျမွဳပ္မိုင္း

အေရအတြက္ကို နည္းပညာ အကူအညီ မပါဘဲ အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူျခင္း (NonTechnical

Survey)၊

နည္းပညာ

အကူအညီျဖင့္

အခ်က္အလက္

ေကာက္ယူျခင္း (Technical Survey)ႏွင့္ တတိယအဆင့္အျဖစ္ ေျမျမွဳပ္မိုင္း ရွင္းလင္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္

(De-mining) အဆင့္တို႔ ပါဝင္သည္။KNU ထိန္းခ်ဳပ္

႐ွင္းလင္းေရးႏွင့္

ပတ္သတ္၍ကား

စတင္

ေဒသတြင္

အေကာင္အထည္

ေျမျမွဳပ္မိုင္း

ေဖာ္ႏိုင္သည့္

ေနမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး လုိအပ္လွ်င္ နိုင္ငံတကာႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ နည္းပညာအရ
ေထာက္ပံမႈ

အေနနွင့္

ဖိတ္ေခၚ

သြားမည္ဟု

ပဒိုးမန္းမန္း

က

ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားသည္။

ေျမျမွဳဳပ္မိုင္း ႐ွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ သံုးဆင့္ထဲမွ အဆင့္ ၁ အား KNU မွ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ဆက္လက္၍ အဆင့္ ၂ အား KNU ဗဟိုမွ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္
သေဘာထား ခ်မွတ္ထားၿပီးလည္းျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႔ အေကာင္ထည္ ေဖာ္သည့္ အပိုင္းတြင္မူ
သက္ဆိုင္ရာ

ခ႐ိုင္

တပ္မဟာအလုိက္၊ေဒသအလိုက္

၎ကိစၥအား

ဦးေအာင္မင္းႏွင့္

စဥ္းစားခ်က္နွင့္

လုိအပ္ခ်က္အေပၚ

ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ညႊန္ၾကားထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ကရင္နီ ပါတီ (KNPP) ကမူ
ေဆြးေႏြး

ခဲ့ေသာ္လည္း

ဦးေအာင္မင္း

က

ေျမျမွဳပ္မိုင္း

ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ဥပေဒ ေရးဆြဲေနဆဲပင္ ျဖစ္ၿပီး ေရးဆြဲၿပီး သမၼတ အတည္ျပဳ ၿပီးမွ ေျမျမွဳပ္မိုင္း
ဥပေဒကို အမွီျပဳကာ အေကာင္ထည္ေဖာ္၍ ရနိုင္မည္ဟုဆိုေၾကာင္း ဒုဥကၠ႒ ခူဦးရယ္ က
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

194

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ေျပာသည္။“ေျမျမွဳပ္မိုင္းကိစၥ ကေတာ့ ဥပေဒ ေရးဆြဲဖို႔ လိုမလိုေတာ့ မသိဘူး ဦးေအာင္မင္း
ကေတာ့ ဥပေဒ ေရးဆြဲ ေနတယ္လို႔ ေျပာသြားတာပဲ။ က်ေနာ္တို႔ အေနနဲ႔ ဒုကၡသည္ေတြကို
ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားဖို႔ ျဖစ္လာရင္ေတာ့ မိုင္းေတြ ႐ွင္းလင္းသြားဖို႔ေတာ့ ႐ွိပါတယ္” ဟု မဇၥ်ိမကို

ေျပာသည္။ထို ေျမျမွဳပ္မိုင္း ႐ွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အစိုးရဘက္မွ မေရရာမႈမ်ား ႐ိွေန၍
KNPP အေနႏွင့္လည္း အေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္ စီမံခ်က္ ေရးဆြဲျခင္း မ႐ွိေသးဟုလည္း ဆိုသည္။

KNPP သည္ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္႐ွိ ရွားေတာ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၎တို႔ေဒသ အေျခဆိုက္ တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္
အစုိးရ အေျခစိုက္ တပ္တို႔ ပူးေပါင္းကာ ေျမျမွဳပ္မိုင္း ရွင္းလင္းေရး အတြက္ အစမ္း စီမံခ်က္ (Pilot

Project) ငယ္တခု လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီခ်က္ ရထားၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ခူဦးရယ္ က
ဆိုသည္။ က်န္ ဧရိယာမ်ားကိုမူ ဥပေဒ အတည္ျပဳ ၿပီးမွ ဆက္လက္၍ အေကာင္အထည္
ေဖာ္သြားမည္ဟု ဆိုသည္။ကယား ျပည္နယ္အတြင္း ေျမျမွဳပ္မိုင္း ပညာေပးေရး အဖြဲ႔သာ ဖြဲ႔ထားၿပီး
အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္အဖြဲ႔ မဖြဲ႔ရေသးေၾကာင္းဘဲ လုပ္ငန္းစဥ္ အေကာင္ထည္ ေဖာ္မည့္
အခါမွသာ

လိုအပ္ခ်က္အလိုက္

႐ွင္းလင္းေရး

အဖဲြ႔ကို

တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းသြားမည္ဟု

အစိုးရနွင့္

ညိွႏႈိင္းကာ

ဆိုသည္။

ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု

၎က

ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။ေျမျမွဳပ္မိုင္း

မည္သည့္ အဆင့္က စမည္ကို ယေန႔အခ်ိန္ထိ ေဆြးေႏြးေနဆဲပင္ ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္သည့္ ေနရာတြင္
အႏၲရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကရင္နီ ျပည္သူလူထုအား ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မိုင္း ရွိသည့္
ေနရာတြင္ အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူျခင္း၊ ဧရိယာ သတ္မွတ္ျခင္း တို႔ကိုမူ ကာလ႐ွည္ၾကာ
ကတည္းက စတင္ကာ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ခူဦးရယ္ က ေျပာသည္။
KNPP နယ္ေျမတြင္ ေျမျမွဳပ္မုိင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ျပည္ပ ပညာရွင္မ်ား လာေရာက္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ဳိး
႐ွိေသာ္လည္း ဒုတိယအဆင့္ တစိတ္တပိုင္းသာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း ရွိေသးသည္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

195

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

NBF y à

â
è„mé
è‡ ßè၁၅ ~Þ
y á
äo ë
èäĈë
è~ë
å
ä}ßi é
o â
èä„è‡ ßèj ê
æ

à
9 pã
…à

â
… 2013 - 00:47 GMT BBC

y à

â
è„mé
è‡ ßèäo ë
èäĈë
è~ë
å


y á၁၅ j â}å
ç

å
ns
ç é
èz ßèy å
çs á
ä}ßméy à

â
è„mé
è‡ ßè~Þ
y á
‚ê
ßèƒ é
{ ä„è„ì

èက Žèná
èy å
ç
Š… â

ĉâ
æ
äo ë
èäĈë
è~ë
i à
å
â
ð

èj å
y å
ç
ç
‡á
y mé
è~y é
i â

i ä}î
~s é
äy ßé
‚ì
ßi ê

è~ j å

ç
y Ď
¯
၂ဝဝ၈ ë
å
ns
ç é
è~â
æŠäî
j j æ~ä{ î
~mé
o mé
ä„èäo ë
èäĈë
è„ß‚ì
ßy à

â
è„mé
è‡ ßèŠj ë

Š ä„èäy ë
ç
i ßi ë
Ď
ä„è~Þ
†mé
äï
i ßmé
讅 ô
y é
äy ßé‚ì
߇â
æ
è‡ ~é
ä„èäi ßé
‚y áë
å
zçßè… à
â
çî
~mé
o mé


ç
„„ì
ä„芅 ì
à
‚é
èä†èä}äï
i ßmé
è‚ã
o ƒ éî
~s é
‡ã
ç
…ô
y é
äy ßéi à
Ď
â
n ßè… ì
ƒ é„ì
‚é
节ê
ă
à
è‡ ßè

‚à
i „i é
â
y né

y á
က Žènà

â
èà
èäŠßmé
â
က á
á

i à
â
„ì

èî
~ ~Þ
y Ď
¯
y à

â
è„mé
è‡ ßèäy ë… à
â
… ßèy å
çƒ é
{ „ƒ énæ
} néo à
„ß‚ì
â
ß …s é
è Ĉà

â

ä„變â


ă

ä„è®
î
~s é
} ƒ éë
æ
ð
ç

ă
èä„èŠ~à

â
èäy ë‚ì
ßî
~s é
} ƒ éî
~s é
‚ ‚j ë
î
å
j ßè åy }é
èy ãŠj ë

Š ä„èäy ë
ç
„„ì
ä„èny ßäy ë
à
…s é
芅 â

ĉâ
æ
äo ë
èäĈë
è~ë
å
‚ì
ß~Þ
†mé
äï
i ßmé
è‡ à
„~Þ
y Ď
¯
Šz i é
~ޅ à
… ßèj ê
â
i é
äy ëi à
ây à

â
è„mé
è‡ ßè ၁၅ ~Þ
y áŠßè… â
è}á
æ
è~Þ
è က ‡ ä ßy ã
äï
i ßmé
è® ƒ é
{ „ƒ éo à
y å
â
ç ni ßè… â
è ˆß …s é
æ
è …ô
y é
äy ßé
z å‚ì
ß~åi ê
Ď
i ê
Ď
ä… ßmé
ä… ßméï
i ßè„y å
çŠä}Šz ßè „ì
…à
à
â
ç… ô
y é
äy ßé
i တmé
‡ë

è ‚ì
‡ ß Šnà
è„ Šë
â
å
ç
Šä}}å
ç
y î
æ
â
ç
~}é
Ĉà

â
ë
ƒ é„ì
‚ƒ é… à
à
â
ç
j }é
‚
çì

èĈà

â

æi à
â‚ã
o ƒ éî
~s é
‡ã
ç
…ô
y é
äy ßéi à
Ď
â
n ßè… ì
Ď
„ì
‚é
节ê
ă
à
è‡ ßè{á
‚à
i „i é
â
y né

y á
က Žènà

â
èà
â
èäŠßmé
က á
á

i à
â
„ì

èî
~~Þ
y Ď
¯

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

196

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ေျမျမဳပ္မိုင္း ရွင္းလင္းေရး၌ ဥပေဒတစ္ရပ္ ရွိရန္
လိုအပ္ဟု အစိုးရဖက္ကဆို

Monday, 08 July 2013 14:05 http://www.phophtawnews.org

Written by ျဖဴျဖဴကို

ေျမျမဳပ္မိုင္းႏွင့္ ဘ၀ရပ္တည္ေရး
ေျမျမဳပ္မိုင္း

ရွင္းလင္းေရးအတြက္

အေကာင္အထည္ေဖၚ၍

ဥပေဒတစ္ရပ္

မရႏိုင္ေသးေၾကာင္း

ေရးဆြဲေနဆဲ

ျပည္ေထာင္စု

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ျဖစ္သည့္အတြက္

ေဖၚေဆာင္ေရး

လုပ္ငန္းေကာ္မီတီ ဒုတိယ ဥကၠဌ ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက ဆိုေၾကာင္း ကရင္နီ အမ်ိဳးသား
တိုးတက္ေရး ပါတီ (KNPP) ဒုတိယ ဥကၠဌ ခူဦးရယ္က ဆိုပါသည္။
“ဦးေအာင္မင္း ကေတာ့ ေျမျမဳပ္မိုင္း ကိစၥမွာ ဥပေဒ ေရးဆြဲ ေနတယ္လို႔ ေျပာသြားတာပဲ။ ဥပေဒ
ေရးဆြဲဖို႔ လိုမလိုေတာ့ မေျပာတတ္ဘူး။ က်ေနာ္တို႔ အေနနဲ႔ ကေတာ့ ဒုကၡသည္ေတြကို ျပန္လည္
ေနရာ ခ်ထားဖို႔ ျဖစ္လာရင္ေတာ့ မိုင္းေတြ ႐ွင္းလင္း သြားဖို႔ေတာ့ ႐ွိပါတယ္” ဟု ဆိုပါသည္။
သို႔ေသာ္လည္း KNPP ႏွင့္ အစိုးရတို႔သည္ ေျမျမဳပ္မိုင္း ရွင္းလင္းေရးအတြက္ အစမ္း စီမံခ်က္
(Pilot Project) ငယ္ တစ္ခု အား ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္႐ွိရွားေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပူးေပါင္း
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

197

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
လုပ္ေဆာင္ရန္

သေဘာ

The Fight For Freedom in Burma
တူညီထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု

ဆိုပါသည္။

က်န္ရွိေနေသးသည့္

ေျမျမဳပ္မိုင္းဧရိယာ မ်ားကိုမူ ေရးဆြဲေနဆဲ ေျမျမဳပ္မိုင္း ရွင္းလင္းေရး ဥပေဒ ေရး ဆြဲျပဌာန္းျပီးမွ
ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားရန္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။
KNPP ႏွင့္ အစိုးရတို႔သည္ ကယား ျပည္နယ္ အတြင္း ေျမျမဳပ္မိုင္း ပညာေပးေရး အဖြဲ႕ကို

ဖြဲ႔စည္းထားျပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း မည္သို႔ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖၚ သြားမည္ကို ယေန႕
အခ်ိန္ထိ ေဆြးေႏြး ေနဆဲဟု ဆိုပါသည္။ ဤသို႔ ေၾကာင့္လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္
အဖြဲ႕ကို မဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုခူဦးရယ္မွ ဆိုပါသည္။
ေျမျမဳပ္မိုင္း အႏၲရာယ္ ပညာေပး လုပ္ငန္း၊ ေျမျမဳပ္မိုင္း ရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အခ်က္အလက္
ေကာက္ယူသည့္

ကိစၥ၊

ဧရိယာ

သတ္မွတ္သည့္

ကိစၥမ်ားကိုမူ

ယခင္ကာလ

ကတည္းက

လုပ္ေဆာင္ ေနခဲ့ပါသည္။
KNPP သည္ ေျမျမဳပ္မုိင္း ရွင္းလင္းေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အေမရိကန္ ဒုတိယႏိုင္ငံျခား
ေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ ကယား ျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သလို ျပည္ပ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္လည္း
ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႕အထိအေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။

ေျမျမဳပ္မိုင္း ႐ွင္းလင္းေရးတြင္ အဆင့္သံုးဆင့္ ရွိပါသည္။ ပထမ အဆင့္ ျဖစ္သည့္ မိုင္းအႏၲရာယ္
ပညာေပးျခင္း (Mine Risk Education) အဆင့္တြင္ ေဒသခံ ျပည္သူ လူထု မ်ားအား မိုင္းအႏၲရယ္
အေၾကာင္း ပညာ ေပးျခင္း၊ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား အႏၲရာယ္ ရွိနိုင္သည့္ ဧရိယာ မ်ားအား အၾကမ္းဖ်င္း

သတ္မွတ္ျခင္း၊ ထိုဧရိယာ မ်ားတြင္ မိုင္းအႏၲရာယ္ အမွတ္အသားဆိုင္းပုဒ္ တပ္၍ သြားလာမႈကို
ကန္႔သတ္ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။
ဒုတိယ အဆင့္တြင္ မိုင္းကြင္းႏွင့္ တည္႐ွိ ေျမျမဳပ္မိုင္း အေရ အတြက္ကို နည္းပညာ အကူ
အညီမပါဘဲ အခ်က္ အလက္ ေကာက္ယူျခင္း (Non-Technical Survey) ႏွင့္နည္းပညာ
အကူအညီျဖင့္ အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူျခင္း ျဖစ္ ပါသည္။

တတိယ အဆင့္အျဖစ္ ေျမျမဳပ္မိုင္း ရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ (De-mining) အဆင့္ စသည့္
လုပ္ငန္း

စဥ္မ်ား

ပါဝင္ပါသည္။

ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္

ဥပေဒ

တစ္ရပ္

ရွိရန္

လိုအပ္သည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္၌ ေရးဆြဲျပဌာန္းေနဆဲဟု ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက ဆိုပါသည္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

198

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ျမန္မာ့မူးယစ္ေဆးျပသနာႏွင့္ ၀တိုင္းရင္းသားမ်ား
အခန္းက႑

Monday, 08 July 2013 05:39 http://www.phophtawnews.org
Written by unitedwastate

UWSA
၁။

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း

တပ္မေတာ္ႏွင့္

UWSA

ဘိန္းဘုရင္ခြန္ဆာရဲ႕

ပူးေပါင္း

လြယ္ေမာ္

တိုက္ခိုက္ခဲ့စဥ္က

MTA

အဖြဲ႕ကို

ေအာင္ျမင္မႈရခဲ့ေပမဲ့

ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းမွာ ေရာက္ေနတဲ့ (ဝ) တပ္ဖြဲ႕ေတြဟာ ရွမ္းျပည္နယ္
ေျမာက္ပိုင္းကို ျပန္မသြားေတာ့ဘဲ လက္ရွိေနရာမွာပင္ ေျခကုပ္ယူ တည္ေဆာက္
ခဲ့ပါတယ္။
၂။

UWSA

အဖြဲ႔ဟာ

UNFC

အဖြဲ႔ထဲသို႔

တိုင္းရင္းသားမ်ားန႔ဲ ေရာေထြးဆက္ဆံျခင္း
UWSA ဟာ

KIA နဲ႔

SSA

ဝင္ေရာက္ျခင္း

မရွိတာလည္း

တပ္ဖြဲ႔ေတြကို

ေရာင္းခ်ေထာက္ပံ့ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

မရွိတဲ႔အျပင္အျခား

ေတ႔ြရပါတယ္။ဒါေပမဲ့

ေနာက္ကြယ္မွ

လက္နက္ခဲယမ္း

၃။ က်ိဳင္းတံုျမိဳ႕အား သူတို႔ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။

၄။ ရွမ္းျပည္ အေရွ႕ပုိင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္ တပ္မေတာ္ (NDAA)
မုိင္းလား ဦးစိုင္းလင္းအား UWSA ကစည္းရံုးထားျပီးျဖစ္ပါတယ္။

၅။ တရုတ္ တပ္မေတာ္မွ အၿငိမ္းစား အရာရွိႀကီးမ်ားက UWSA တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြကို
ေလက်င့္ သင္ၾကားေနတဲ့ သတင္းမ်ားလည္း ထြက္ေပၚလွ်က္ ရွိပါတယ္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

199

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

၀ ကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ႔ အစိတ္အပိုင္း တခ်ဳိ
ျမန္မာႏိုင္ငံ

မူးယစ္ေဆးဝါး

ပေပ်ာက္ေရး

(၁၅)

ႏွစ္

စီမံကိန္းကို

ေရးဆြဲထားခဲ့ေပမဲ့

မေအာင္ျမင္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္း အမ်ားအျပား ရွိပါတယ္။ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား အေနႏွင့္

ရပ္တည္ေရးနဲ႔ ဝမ္းစာ ဖူလံုေရးတို႔အတြက္ အစိုးရက လံုလံုေလာက္ေလာက္ ဘိန္းအစားထိုး

အေျခခံ သီးႏွံမ်ားကို မေပးႏိုင္ တာကလည္းအေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘိန္းမွရတဲ့
ဝင္ေငြေတြဟာ

အျခားသီးႏွံထက္

ဝန္ေလးေနဟန္

တူပါတယ္။

ပိုေကာင္းတာမို႔
အလားတူ

အခ်ိဳ႕ေတာင္သူမ်ား

တိုင္းရင္းသား

အေနနဲ႔

လက္နက္ကိုင္

စြန္႔လႊတ္ဖို႔

တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား

အေနနဲ႔မွီခိုမိသားစုမ်ား အပါအဝင္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္အားလံုးရဲ႕ စားဝတ္ေနေရးကို ရွာေဖြဖန္တီးေပးရမႈွ
ဝန္ထုတ္ ဝန္ပိုးဟာလည္း ၾကီးမားလွပါတယ္။

လက္နက္ခဲယမ္း စစ္ဝတ္္တန္ဆာမ်ား၊ ရိ္ကၡာမ်ား၊ စက္သံုးဆီမ်ား၊အုပ္ခ်ဳပ္မႈကိစၥရပ္မ်ား စသည္တို႔
အတြက္

သံုးစြဲရမႈ

ေငြေႀကး

ကုန္က်စရိတ္ဟာလည္း

ၾကီးမားလွတယ္။

ဒါေၾကာင့္

တခ်ိဳ႕

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားဟာ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ၊ ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားမႈတို႔
လုပ္ေနၾကရျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕က မသိက်ိဳးကၽြံ လႊတ္ထားေပမဲ့ ႏိုင္ငံတကာ

ကေတာ့ သိရွိပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အေနနဲ႔ UWSA ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို မူးယစ္ေဆးဝါး
ရာဇာမ်ားအျဖစ္ ဖမ္းဆီးဖို႔ ဆုုေငြထုတ္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ UWSA တပ္ဖြဲ႔ေတြဟာ တရုတ္ အစိုးရရဲ႕
လႊမ္းမိုးေထာက္ပံ့မႈ
လက္နက္ကိုင္

ရွိခဲ့တယ္လို႔ဂ်ိမ္းစာေစာင္အဖြဲ႔က

တပ္ဖြဲ႔မ်ားထဲမွ

UWSA

စြပ္စြဲ

တပ္ဖြဲ႔ေတြဟာ

ခဲ့ပါေသးတယ္။

အင္အား

တိုင္းရင္းသား

သံုးေသာင္းခန္႔

ရွိျပီး

အေတာင့္တင္းဆံုး အဖြဲ႔ျဖစ္သလို ယခင္က ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ခြဲထြက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

200

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma
UWSA အဖြဲ႔ဟာ UNFC အဖြဲ႔ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္း မရွိတဲ႔အျပင္အျခား တိုင္းရင္းသားမ်ားန႔ဲ
ေရာေထြးဆက္ဆံျခင္း မရွိတာလည္း ေတ႔ြရပါတယ္။ဒါေပမဲ့ UWSA ဟာ KIA နဲ႔ SSA တပ္ဖြဲ႔ေတြကို
ေနာက္ကြယ္မွ

လက္နက္ခဲယမ္းေရာင္းခ်ေထာက္ပံ့ေနတယ္လို႔

အတည္ျပဳဆဲ

သတင္းမ်ားအရသိရွိရပါတယ္။

ကေလးကပင္

တပ္မေတာ္

ကာကြယ္ေရး

KIA

နဲ႔

ဦးစီးခ်ဳပ္

စစ္ဘက္

တပ္မေတာ္

ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး

နီးစပ္သူမ်ားရဲ႕

ထိပ္တိုက္

မေတြ႔မွီ

မင္းေအာင္လိႈင္ဟာ

က်ိဳင္းတံုသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး UWSA ထိပ္တန္း ဒုတိယ ေခါင္းေဆာင္နဲ႔ေတြ႔ဆံုခဲ့ကာ KIA ကို
မေထာက္ပံ့ဖုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ေသးတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။
အစိုးရနဲ႔ UWSA ဆက္ဆံေရးဟာ ပံုမွန္သာရွိျပီး အခ်ိဳ႕အခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ ေအးတိေအးစက္
ရွိခဲ့ရာမွ တခ်ိဳ႕ အခ်ိန္မ်ားမွာ တင္းမာမႈေတာင္ျဖစ္ခဲ့ပါေသးတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ လက္ထက္က
အစိုးရႏွင့္

UWSA

ဟာရင္းႏွီးက်မ္းဝင္မႈ

ရွိခဲ႔ေပမဲ့

ေနာက္ပိုင္းတြင္

တင္းမာတဲ့

ျဖစ္စဥ္

မ်ားျဖစ္ခဲ႔ပါတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ဘိန္းဘုရင္ခြန္ဆာရဲ႕ လြယ္ေမာ္ MTA အဖြဲ႕ကို
တပ္မေတာ္ႏွင့္

UWSA

ပူးေပါင္း

တိုက္ခိုက္ခဲ့စဥ္က

ေအာင္ျမင္မႈရခဲ့ေပမဲ့

ရွမ္းျပည္နယ္

ေတာင္ပိုင္းမွာ ေရာက္ေနတဲ့ (ဝ) တပ္ဖြဲ႕ေတြဟာ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းကို ျပန္မသြားေတာ့ဘဲ
လက္ရွိေနရာမွာပင္ ေျခကုပ္ယူတည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။
ဒါကိုသိလို႔

ဒုတိယ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္္မွဴးႀကီး

ေမာင္ေအးက

ေနရာျပန္ဖယ္ေပးဖို႔

အမိန္႔ေပး

ေတာင္းဆိုခဲ႔ေသာ္လည္း (ဝ) ေတြက အသက္ေသြးေခၽြး ရင္းႏွီးခဲ႔ရလို႔ အကူအညီ ေတာင္းတုန္းက
ေတာင္းခဲ့ျပီး ေအာင္ျမင္မွ ျပန္ခိုင္းတာဟာ မတရားဘူးလို႔ ဆိုကာ ျငင္းဆန္ခဲ့ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္
တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ တခ်ိဳ႕အေနႏွင့္ ေနာင္တခ်ိန္မွာ ဦးတည္ရန္သူျဖစ္လာမဲ့ လက္နက္ကိုင္

အဖြဲ႔အစည္းဟာ UWSA လို႔ ဆိုပါတယ္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပမွီ BGF ဖြဲ႕ဖို႔ UWSA
ကို တြန္းအားေပး ခဲ့စဥ္ကလည္း ျငင္းဆန္ခဲ့ပါတယ္။ UWSA အေနနဲ႔ အစိုးရ ဝန္ထမ္းမ်ားကို

ေထာက္လွမ္းေရးဟုစြပ္စြဲကာ သူတို႔နယ္ေျမမွ ႏွင္လႊတ္ ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ
က်င္းပျပန္ေသာ္လည္း UWSA က ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရထားေပမဲ့ သူတို႔ေတာင္းဆိုတဲ့
အခ်က္အလက္မ်ားကိုေတာ့

အစိုးရက

ျပည့္စံုစြာ

လိုက္ေလ်ာျခင္းမရွိခ့ဲပါ။

က်ိဳင္းတံုျမိဳ႕အား

သူတို႔ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္းသိရပါတယ္။
ယခုက်င္းပေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္မ်ားမွာ UWSA မွ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ား မတက္ေရာက္ႏိုင္တာ

ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ ယခင္က ရွမ္းျပည္ အေရွ႕ပုိင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္ တပ္မေတာ္
(NDAA) မုိင္းလား ဦးစိုင္းလင္းအား UWSA ကစည္းရံုးထားျပီးျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရနဲ႔ UWSA ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေပမဲ့ အစိုးရအား ယခင္ကေလာက္
ထိေတြ႔ ဆက္ဆံမႈ မျပဳလုပ္ေတာ့ဘဲသတိထား ဆက္ဆံတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ KIA နဲ႔ UWSA ဟာ
ယခင္က လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ဆက္ဆံခဲ့ေပမဲ႔ ဖားကန္႔မွာ ဗံုးကြဲလို႔ ဆက္ဆံမႈ တင္းမာ ခ့ဲပါေသးတယ္။

အစိုးရနဲ႔ KIA တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ဖို႔ေနရာကိုအရင္ကနဦး ပထမတုန္းက UWSA
Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

201

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

ဧရိယာ အတြင္းမွာ ျပဳလုပ္ဖို႔ ျဖစ္ေပမဲ့ တရုတ္ႏိုင္ငံ ေရႊလီသို႔ ေျပာင္းသြားတာဟာ တစံုတခု
အေၾကာင္းရွိလို႔ေျပာင္းသြားတာ ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ဖက္နီးစပ္သူက ဆိုပါတယ္။
UWSA (ဝ) ေတြဟာယူနန္ျပည္နယ္ တရုတ္ႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္မ်ားကို သြားေရာက္တဲ႔ သတင္းနဲ႔
တရုတ္

တပ္မေတာ္မွ

အၿငိမ္းစား

အရာရွိႀကီးမ်ားက

UWSA

တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြကို

ေလက်င့္

သင္ၾကားေနတဲ့ သတင္းမ်ားလည္း ထြက္ေပၚလွ်က္ ရွိပါတယ္။အစိုးရက စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ျဖစ္လာျပီး
ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္းအား ေစလႊတ္ကာ
UWSA ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္မ်ားမွာ တက္ေရာက္ ေလ့လာေစဖို႔ ဖိတ္ၾကားစည္း
ရံုးခိုင္းခဲ့ပါတယ္။

အဆိုးဆံုးမွာ

ျပီးခဲ့တဲ့

ျပည္ေထာင္စုေန႔အခမ္းအနားတြင္

လက္နက္ကိုင္

တိုင္းရင္္းသား အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အစံုအလင္ တက္ေရာက္ၾကေပမဲ့

ဦးစိုင္းလင္းနဲ႔ UWSA ေခါင္းေဆာင္မ်ား မတက္ေရာက္္တာဟာ အစိုးရအေနန႔ဲ ဘဝင္မက်စရာ
ျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ အစိုးရအေနႏွင့္ UWSA ကို ကိုင္ႏိုင္ဖို႔အႏိုင္ဖဲခ်ပ္ဆြဲဖို႔ မဟာဗ်ဴဟာ အခင္းအက်င္းသစ္
လုပ္ေဆာင္လာတယ္လို႔

စစ္ဖက္နီးစပ္သူမ်ားက

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ

ဘိန္းအထြက္

သံုးသပ္ပါတယ္။

တိုင္းတာေရးနဲ့

ဒါကေတာ့

မူးယစ္ေဆးဝါး

ျမန္မာနိုင္ငံနဲ့

တိုက္ဖ်က္ေရး

ေအဂ်င္စီ ထူေထာင္မႈေတြမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ဖို့ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ ၂၂ - ၂ - ၂၀၁၃
ခုႏွစ္မွာ လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့ပါတယ္။

အေမရိကန္ အစိုးရနဲ႔ မဆလအစိုးရ လက္ထက္ကပင္ ရွိခဲ့တဲ့ မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွိမ္နင္းေရးမွာ
အဓိကပါဝင္တဲ့

ေဖာ္လိုက္တာဘဲ

ဘိန္းအထြက္ႏႈန္း

တိုင္းတာေရး

ျဖစ္ပါတယ္။

မူးယစ္ေဆးဝါး

အစီအစဥ္အားျပန္လည္

အေကာင္အထည္

ႏွိမ္နင္းေရးအေၾကာင္းျပၿပီး

တပ္မေတာ္မွ

နယ္ေျမမ်ားကို ထိုးေဖာက္ ဝင္ေရာက္ရာမွာ UWSA နဲ႔ထိပ္တိုက္ ေတ႔ြေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ UWSA
ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ အစိုးရက အေမရိကန္အရွိန္အဝါ သံုးျပီးေတာ့ ပူးေပါင္း လက္တြဲမလားဆိုတဲ႔
ေမးခြန္းကို အေမးခံရမဲ့ အလားအလာ ရွိေနေၾကာင္း စစ္ဖက္နီးစပ္္သူမ်ားက သံုးသပ္တင္ျပ
ခဲ့ပါတယ္။

Democracy and Human Rights Without Borders
လမ္းျပၾကယ္ျမန္မာစာၾကည့္တိုက္ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါး

202

PRESIDENT U THEIN SEIN’S SHAM CEASEFIRE AND PEACE PROCESS NO.133

Polaris Burmese Library Collections
The Fight For Freedom in Burma

တ႐ုတ္ CNICO ကုမၸဏီက တေကာင္းၿမိဳ႔အနီး တစ္ႏွစ္လ်င္
နီကယ္တန္ခ်ိန္႐ွစ္ေသာင္းခြဲထုတ္လုပ္မည္
မင္းသူရ | တနလၤာေန႔၊ ဇူလုိင္လ ၀၈ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၀ နာရီ ၄၀ မိနစ္
စစ္ကိုင္းတိုင္း

တေကာင္းၿမိဳ႕ေဟာင္းအနီးတြင္

စီမံကိန္းအားလုပ္ကိုင္ခြင့္ရထားေသာ

တ႐ုတ္

တည္ရွိေသာ

CNICO

ကုမၸဏီက

တေကာင္း

ေတာင္

နီကယ္တန္ခ်ိန္

နီကယ္

ရွစ္ေသာင္းခြဲကို

လုပ္ငန္းစမ္းသပ္ကာလအတြင္း ထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ၾကာင္း ယင္းကုမၼဏီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမန္ေနဂ်ာ မစၥတာ
လ်ဴရီက

မဇၥ်ိမသို႔

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ
ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း

ေျပာၾကားသည္။ယင္းႏွင့္

တ႐ုတ္သံ႐ံုးတြင္

စပ္လ်ဥ္းကာ

က်င္းပေသာ

ျဖစ္သည္။မစၥတာလ်ဴရီက

မစၥတာလ်ဴရီက

တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ား၏

“အခုေလာေလာဆယ္

ဇူလိုင္၅ရက္တြင္

မီဒီယာေတြ႕ဆံုပြဲတြင္

အစမ္းထုတ္ကာလမွာေတာ႔

တ႐ုတ္ျပည္ကို ေရာင္းသြားမွာပါ”ဟု မဇိၥ်မသို႔ေျပာၾကားသည္။တေကာင္းေတာင္ နီကယ္စီမံကိန္း သတၲဳ
သိုက္မွ နီကယ္မ်ား ထုတ္လုပ္ေရးအား တ႐ုတ္ CNICO ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ သတၲဳတြင္း
ဝန္ႀကီးဌာနႏွင္႔

အက်ိဳးတူအျဖစ္

ႏွစ္၂၀

လုပ္ကိုင္ခြင့္

ရရွိထားျခင္း

ျဖစ္ေၾကာင္း

ယင္းက

ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။မစၥတာလ်ဴရီက “ထြက္ရွိလာတဲ႔ ထုတ္ကုန္အ ေပၚမွာ သတၲဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔
ရွယ္ယာ

ေဝစုအလိုက္ ရရွိမွာပါ။ေနာက္ၿပီး

နီကယ္ေဈးႏႈန္းက

ႏိုင္ငံတကာမွာ

အတက္အက်ရွိေတာ႔

ခြဲေဝရမယ့္္ ရာခိုင္ႏႈန္းအေနအထား ေျပာျပဖို႔ခက္ပါတယ္”ဟု မဇၥ်ိမ သို႔ ေျပာသည္။ အဆိုပါကုမၼဏီသည္
စီမံကိန္းေဒသတြင္း

လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား

လွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္

ေၾကာင္း

မစၥတာ

လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္

လ်ဴရီက

တစ္ႏွစ္လ်င္

ဆက္လက္ေျပာၾကား

ေဒၚလာနွစ္သိန္းခန္႔

သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ

ခ်မွတ္ထားသည့္ အေမရိ္ကန္ႏွင့္ အီးယူအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေပါင္း၃၀၏ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈအမ်ားစုအား
ေျဖေလွ်ာ့ ထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ အမ်ားအျပား
ရွိေနဆဲျဖစ္ကာ ကန္ေဒၚလာ ၁၄ ဘီလီယံျဖင့္ ပထမေနရာတြင္ သံုးႏွစ္ဆက္တိုက္ ရပ္တည္လွ်က္ရွိၿပီး

ဒုတိယေနရာတြင္ ရွိေနေသာ ေဟာင္ေကာင္၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကန္ေဒၚလာ ေျခာက္ ဘီလီယံေက်ာ္ကိုပါ

ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ပါက ကန္ေဒၚလာ ၂၀ေက်ာ္ ရွိကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
စုစုေပါင္း၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ပမာဏ ျဖစ္သည္။မၾကာမီက ထြက္ေပၚလာေသာ ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ားတြင္
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ
သေဘာတူညီမႈ

တ႐ုတ္၏

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား

အခ်က္မ်ားအေပၚ

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

ကန္ေဒၚလာ

ကန္႔ကြက္မႈ

ျပန္လည္သံုးသပ္ခံရမႈမ်ား
၄၂ဘီလီယံ

မ်ားျပားလာျခင္း

ရွိလာပါ

ေက်ာ္အနက္တြင္

ေၾကာင့္

သည္။ျမန္မာႏိုင္င