Konsep asas Tamadun Islam

Nama ahli kumpulan: Jemimah Hiew Mah Ching Moi Chong Yee Nyuk Pensyarah bimbingan: Raji @ Rajit bin Lumadan

Definisi Tamadun Islam
• “ Tamadun” berasal daripada perkataan maddana yang bermaksud perbuatan membuka bandar atau kota serta perbuatan memperhalus budi pekerti. • Menurut Kamus dewan, tamadun merangkumi kebudayaan, peradaban, kemajuan(kebendaan dan kerohanian) dan sopan santun.

Definisi Tamadun Islam menurut Tokoh Islam
Mahmood Taib al- peraturan masyarakat yang dapat Najmi (1971) membantu manusia menambahkan hasil pengeluarannya sama ada dari segi pemikiran atau kebendaan.

Syed Muhammad Naquib Ai-Attas

Ibnu Khaldun

Keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tatasusila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakatnya. kemuncak pembangunan yang berkait dengan peningkatan kemewahan dan minat kepada pelbagai aspek industri yang boleh mempertingkatkan kualitinya.

.• Tamadun Islam ialah pencapaian manusia dalam bidang kerohanian dan kebendaan yang berpusat di kota dalam bentuk ilmu pengetahuan. kepercayaan. sains teknologi dan sebagainya berasaskan kepada akidah dan syarak serta bersumberkan al-Quran dan al-Sunnah.

Matlamat Tamadun Islam hubungan manusia dengan Allah (Hablumminallah) hubungan manusia dengan manusia (Hablumminannas) Hubungan manusia dengan alam .

(rukun iman yang enam) dan cara manusia berhubung dengan-Nya (rukun Islam yang lima.w. .Hablumminallah • merupakan cara bagaimana manusia itu dapat mengenal Allah s.t.) • Keimanan mempunyai unsur kekuatan yang mencukupi untuk mengubah individu dan umat menjadi individu dan umat yang berjiwa besar.

.w. terdapat 10. • Contohnya di Jerman Barat dilaporkan dalam tahun 1974.000 kes membunuh diri kerana kekecewaan masyarakat Barat dengan tamadun kebendaan.• Orang yang beriman sentiasa berada dalam keadaan aman dan bahagia.t.Mereka sentiasa mengingati Allah s. sama ada dalam keadaan senang atau susah.

t.w. • Fenomena kebesaran Allah s. Bukan sahaja terhadap Allahs. akhirnya berjaya membentuk peribadi muslim yang warak..t. tawaduk dan merendah diri. malah apabila berhadapan dengan makhluk ciptaan-Nya.• Pelaksanaan rukun Islam yang lima mempengaruhi diri individu muslim untuk mengiktiraf secara sukarela tentang kewujudan dan keesaan Allah s.w.t. itu sendiri. .w.

negara. • Pematuhan syarak amat besar ertinya ke arah pembentukan masyarakat dan tamadun khalifah Allah s. dan meninggalkan segala larangan-Nya apabila berhubungan di antara satu dengan yang lain. Kesempurnaan masyarakat hanya dapat disempurnakan dengan adanya tolongmenolong.t. • pematuhan perundangan gubalan Allah s.w.w. Hablummi nannas . kebudayaan. ekonomi. pendidikan dan sebagainya . yang mengatur cara bagaimana seharusnya manusia berinteraksi di antara satu dengan yang lain dalam membentuk keluarga. jiran. di atas muka bumi ini.w.• mewajibkan individu mematuhi segala titah dan perintah Allah s.t.t. kerjasama dan perpaduan. masyarakat.

manusia digalakkan oleh Allah s. Hubungan manusia dengan alam Hal ini penting kerana segala yang berada di lautan dan di daratan semuanya dijadikan untuk kepentingan dan kebahagiaan manusia sejagat. menyelami dasar lautan dalam dan mencari gali perut bumi untuk mengambil faedah.w. untuk menguasai dan menerokai angkasa lepas.t. dan mengetahui rahsia alam memperundangkan atur cara bagaimana manusia seharusnya bertingkah laku apabila berhubungan dengan alam sekitarnya. .

Al-Quran Sumber Tamadun Islam Al-Hadis .

hukumhakam.w melalui perantaraan Malaikat Jibril yang sampai ke zaman sekarang. . asas-asas kehidupan tempat-tempat yang namun ia tidak atau bertentangan • Ia mengandungi berbagai-bagai pengajaran.Al-Quran • Al-Quran ialah kitab suci bagi umat Islam.a. AlQuran ialah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad s. perundangan dan peraturan lengkap sebagai panduan umat Islam dan keselamatan sejagat. • Al-Quran mengandungi semua manusia yang terdapat pada bertaburan di dalamnya. menunjukkan percanggahan antara satu sama lain.

Kandungan Al-Quran Berdasarkan Kitab suci Al-Quran Karim mengandungi tiga perkara asas iaitu: • Akidah • Syariah • Akhlak .

Perkara-perkara asas Al-Quran PERKARAPERKARA MAKSUD AKIDAH SYARIAH AKHLAK Membebaskan pemikiran menusia dari kongkongan kebiasaan dan pemujaan sesama makhluk ke arah pemikiran yang bebas luas dan pemujaan kapada Yang Maha Agung. dan suka pada kebaikan) . bersatupadu. belas kasihan. murah hati. hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Muslim. ( Sikap tolong-menolong. Membangunkan keperibadian yang membawa kepada keharmonian hidup sejagat.

. Perkara-perkara yang Perkara-perkara yang boleh dilarang menjejaskan kesejahteraan dan kebahagiaan.Kandungan Al-Quran ( dua bahagian) BAHAGIAN MAKSUD Perkara-perkara yang Prasyarat kepada disuruh kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Kesimpulanya • Al-Quran ternyata berbeza dengan kitabkitab agama lain kerana kandungannya yang menyeluruh dan menjangkau keseluruhan asas kehidupan manusia. sedangkan kitab-kitab agama lain menumpukan aspek cara-cara pemujaan. . bacaan-bacaan dan sejarah-sejarah lampau.

perkataan 'Sunnah' bererti perbuatan. ucapan dan kebenaran Nabi Muhammad dan dua belas Imam yang dipercayai oleh puak Syiah sebagai dipilih Allah bagi menggantikan rasul dan memimpin manusia dalam semua cara hidup.a. .Al-Sunnah(Al-Hadis) • Menurut Syiah pula.w berupakan perkataan . pengakuan dan sikatnya serta akhlaknya bermula daripada baginda dilantik sebagai rasul sehingga wafat. • Al-Sunnah merupakan sesuatu yang bersumberkan nabi muhamad s. perbuatan.

membangun dan mengembangkan tamadun mereka. Ia merupakan dihurai dan diperincikan oleh al-Sunnah. kemudian dihurai dan diperincikan oleh al-Sunnah. . • Ia merupakan sumber inspirasi umat Islam untuk membentuk.• Al-Quran menggariskan prinsip-prinsip asas. • Sunnah merupakan sumber kedua perundangan Islam selepas al-Quran.

(Hukum adalah peraturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan. dan terkendali. aman.Fungsi-fungsi Al-Sunnah 1) Mentafsir dan menghuraikan maksud ayat AlQuran.) . nyaman. Bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang madani. 3) Menterjemah hukum-hukum tertentu dalam Al-Quran. 4) Mengeluarkan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. 2) Memperkuat dan memperkukuhkan hukum yang disebut dalam Al-Quran.

.Kesimpulan Sunnah berperanan untuk memimpin kehidupan manusia agar sejahtera di dunia dan akhirat. Ringkasnya. semua sudut tamadun Islam dicorakkan di atas acuan al-Quran dan alSunnah.

Prinsip Tamadun Islam Memelihara agama Memelihara akal Memelihara keturunan Memelihara nyawa Memelihara harta .

• Islam juga mengakui kewujudan pelbagai agama selain daripada Islam • Islam memberi kebebasan untuk memilih agama yang diyakini. .Memelihara agama • Islam menjamin suasana selesa bagi memupuk keharmonian hidup beragama dalam sesebuah masyarakat majmuk.

diwajipkan ke atas setiap penganutnya supaya menuntut ilmu pengetahuan sebanyak mungkin tanpa dibatasi oleh had masa.makan guna tangan kanan) . (cth:madu.Memelihara Akal • Dalam Islam. • Islam juga mengajar perkara-perkara yang berkaitan dengan cara serta makanan dan minuman yang baik untuk kesihatan tubuh badan dan akal fikiran. tempat atau bangsa.

• Makanan yang dimakan atau minuman yang diminum hendaklah yang halal yang terhasil dari usaha yang halal kerana makanan dan minuman ini akan menjadi darah dan daging serta menjana minda. (cth:arak) . • Islam menlarang penganutnya untuk minum atau makan makanan atau minuman yang boleh mempengaruhi kesiuman atau tahap kesedaran seseorang manusia sebagai lambang manusia untuk bertakwa dan berbakti kepada Allah.

t. fikiran yang terbuka dan lapang serta bersih daripada segala unsur keburukan. ketauhidan kepada Allah s. keraguan dan waswas..w. khalayan. kepalsuan. .• Islam menggalakkan pemikiran yang berbentuk takwa.

. perbalahan atau pergaduhan sangat dilarang kerana ia akan merosakkan keharmonian dan mungkin menyebabkan pembunuhan dan kehilangan nyawa.Memelihara nyawa • Islam mewajibkan umatnya menjaga keselamatan dan mengharamkan perkara atau perbuatan yang boleh membahayakan nyawa. pengambilan dadah) • Islam amat menekankan cara hidup yang harmoni. Perselisihan. (cth: merokok.

. Sekiranya sesuatu perkara atau perbuatan itu boleh menyelamatkan nyawa. walau pada awalnya hukumnya haram ia boleh dilakukan.• Islam mewajibkan umatnya berusaha untuk mempertahankan nyawa.

mengumpul dan menggunakan harta benda mereka secara bebas mengikut kemampuan masing-masing selagi tidak melanggar norma masyarakat dan agama.Memelihara Harta • Islam telah menetapkan dan memberikan garis panduan mengenai hak untuk memiliki harta benda dan kewajipan untuk mempertahankan haknya. • Setiap individu berhak mencari rezeki masingmasing serta berusaha untuk mendapat. .

. • Sesiapa yang bertujuan untuk melucutkan harta tanpa kebenaran seperti pencuri.T.• Harta atau kekayaan yang diperoleh dari usaha sendiri dengan cara yang halal berhak dipelihara dan dipertahankan.W. • Mereka yang memelihara hartanya akan diberi pahala (ganjaran) oleh Allah S. penyamun dan penipu akan dikenakan seksaan yang berat.

hubungan di luar tabii (liwat) dan sebagainya untuk memelihara kehormatan dan kemuliaan keturunan manusia daripada sifat-sifat kebintangan. seks bebas. .Memelihara keturunan • Undang-undang dan peraturan-peraturan dalam urusan nikah perkahwinan ditetapkan dengan lengkap untuk menjamin keturunan manusia yang sejati dan benar • Larangan terhadap perkara-perkara negatif seperti perzinaan.

• Islam telah mengiktiraf perkahwinan poligami namun ia tidak diwajibkan dan bukan sesuatu yang digalakkan. Poligami dibenarkan adalah demi memelihara maruah dan keturunan zuriat yang bakal dilahirkan. .

Soalan-soalan • • • • • Apakah dua sumber utama tamadun Islam? Apakah matlamat tamadun Islam? Senaraikan prinsip-prinsip tamadun Islam. Jelaskan maksud Al-Quran? Jelaskan maksud Al-sunnah? .

RUJUKAN • http://www. Tamadun Islam dan Tamadun Asia .net/wanbk/7-alsunnah • Siri Pendidikan Guru.slideshare.

terima kasih .Sekian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful