!"

#$
%!& '()#$
%*+,
) -#%. ) /0,
' 12#$
%3/4,
56667894 : ; <= 3+>?# (
) @AB C
D -#%
@AEF
4 G EF
0H
B #%$ 1I
J C :K L BD #% ? 5666B M N#O
9#% ?
#% 1J9PQ
L #% R#% #% :)L SK
# ) ? ? D DT U
#% ? 5666B M N#O
9#%V
-#% @A
)
W
@AB ?KX? /0Y, +, #%ZSK D@ :K
B L 94 [\:K
C )O
E <=
]
#% MS%^ G 3T ) :B
:)94 C 3 D_`a
D U ) #KD M @A@ ):) )M \; #$
%12#$
% 9J U
L HR #% ? b <
;#% L ^ : D LO
9
3 #$
%12#$
%
9J U ) : )9J#$
% L HC :K
;#% U^ 3R
: D HR
>? cd V
[\Z : Me%a
cd 9J [\Z : Q
L O
9
L B R [\Z : >? ? # (
)e%a
c4B 94W
:L T 3+, V
W
@AB : $L
f 3+, V
#% R
9J C g5666
D= #K)V ) h9J:K ) #% i D $ /0,f 3/4,Zg U^ )
:K Q
L^. H 3/0,#% D Q
LT )
? 3/4,#%W
@AB : $L
; j? ?#%k ?3 -#%12W
;B 1I
4 ? R
-#% @AC ;O
9#% . lK 3SK
? : H
#% U^ ; L T m
KXO
9 O
9 D 3XSK U R:K
# ? _ Nin 1I
4 #% ) #% >?B .
R i) D : H
#% U^
UF
= ?]
#%94>?B H ) R
NXQ
L
D $:K LF F
)O
(
9
i DQ
L
R
b G D fT )[B ^#% R .
? #%9I
4 [\
G o T :#$
%
3/4, '( o p#$
%U= B # D#$
%o p9J
:K3 : $U )
o p9J +, M 14T#% U^ ) E48 )O
9 ( M <`a
R qi3
i #% Rn : )U D EF
0
O
1 M KXO
9 M #%G) T1r
)#s
%C ; )O
9
I 9J3 C ) R
3 CZ#$
%k $i< 12
O
1 i<= O
9
R i #K Q
L
O
1 E48 #% #%
B ;
W 3SK
#%k#%j?):) NX?
O
1 O
1
R ? 1I
4 #% V>?@ 8 ; #%D t
3 NB: ? o p

? L HO
1q# Q
L ' 8 ):K ?
;B L
R
3 L H3 b):K UF
= 33 #% RT:u O
9
R
#% R
>? 3SK >?Z:u
K
9J
b#%
O
1q NX #%
D M:) V
+=, j?):) UF
=
' 1I
JL _ $
R 3 b):K i< 1I
4 #% V>? t
* :)U^ Q
L
TW
:u #% O
1
N
R ?B 1Jj?T
bZRm O
1
R 3 <= E4
L SK
?
? $:K
1I
4 #%V>? W12_H
q )< :KQ
L 94 R
T:uq #
D=R #KD 3 3 D Q
LSK i< O
9#%V
U= B # R#% E4 # Zg U^ NX
3 .H
R
#%
R; L T m < # 94
O
9
D 3/4, 3 ; K
o p #% K
$. q'< # ?H3 9P<q<= M< :K)]
#%#% j=
?# $ O
1
3 i Q
L V>? ?
$#$
% < #K 3W t
*@A ; #%W#%:K t
*@A
Q
L
: ?9J i v;
) ??H ; L T E48 $#$
%
3
i N3 Q
L 94 l
O
1 )#K
; D_H
qi< 12 R
3 5666 #% : v94 Q
L #D 3
*@Aq w Q
t
L N? R N R # (
):K
# :K
U R:K <X i ?
WI )#% : <`a
i< 12 -#%. )L _H
LB Q
L :B
R
O
1 ? L SK R ;
?xU^? :K Q
L
D T:u i 9Jqi
Q
L 9J>?Z=D )Tyj?
*@A#%W#K#K
t
D $:)>? ?B L #%D ) 3 3SK
#%
U )-#%. ) ; 9P3 #D L . H D <X>? n b zq
L T lQ
L ? R R N#% {U # :K| R
N # ; E48 z '< G#%Q
L D 'L ^
k; t
* HO
1q3 #%#% ^
?:B HO
1 #(
):K ' 8 )
DT U )
94' 12#$
% L^
FG9J
? i< 12 94
V w ; O
1 3 i<
O
9
?KX?' 12#$
% L ^#% inU RU R ;B

FG9J M:O
9#% 12< L HR ? :u#% 3+, < :K B
L SK N D $W
:SK
<X ?B j? #% O
1 Q
L
D :(
)L
E48 Q
L
?
) D=#%
)O
9z
)^ V
W
R
i #K Q
L
O
1 #%f # D (
}a
3 -#%. )E4? 9J D 1I
t
J
NXqE4 C O
1qL SK
>? -#%k . ):K #% M @AE4? 9J ?
U^:K )HL n : H
#% U^) m M @A NXO
9 N#% O
1
3
L ^ <=
L T +, ;#%3+, V
L _ 3+,C 14w O
1 N
R
T:u O
9 94Q
L ? R L
O
9#%V>? ? U [ wL _ $
@ 8<= :12:K:)9I
4
8 D )L
8 ?:12:K:)9I
4 n R K #% ;
l R# ?:u#%
N
>? M @A#%
>? {# O
1:K NX? |E4 D '94W
: :)ZI:)ZI
)94w R
E4 E4 #12 n b. H O
9
R # :K )
#% : w
O
1
33 #K <= M< #%
>? i WU^V?
L SK:K
R #(
):K
3 ?
N
) t
O
1a
~D : 33 'L ^ D R L T
O
1 UF
=
R
?R :K
) M ;B 1I
4 $>? 94W
:Q
LN
R
T:u O
9 D=#% ?:u*/4,3 )#$
%) R
lD= ?#K O
9 R
n b zq #%k
94W
:
1I
43 ) )L L ^ ? b$D
33<= L O
9
U=#%12
O
t
91P3 # R :K
i L O
9 O
9
VD=h. ) ? K:K3 •)H
:Kt
O
91P3 #% 14O
9
n b. H O
9 #%T K
NX L ^ 3 Q
LT>? ?
)
Q
L ?B W
L € G94 @J $ U •666 EF
J ?
V )

]
#%
L
i
? b i j? B
? R
B
B x ? O
9
D i #% ? 5666B L SK
E48 x ? O
9
O
9#%V>?i Q
L_ D<
i
Z#$
%Q
L_ DD : /0, 94C 9J
3q 94 x*149J
N
‚ll
N
K#%V>? #$
%#%9P:K #% Q
L_ D
i< 12
i O
9 O
9
#$
%#%9P:K#%
O
1
i O
9
R:K
N
#$
%#%9P:K #% L T Q
L D MD {# O
1 NX
NX?
R |
< :K
:K U^ O
1 D=C3(S%G
O
1 :
? 3 <= E4
Q
L HL T L 94 ?9J#%
V
94 1I
4 ? RN
E48
:Kj=
?.Vk
M
;
l 94 # #% KZ $V € 3 { ?H
B ?
:K L
BI
:)W:)) ? R 94 f: ? O
1q x
:K 123 Ne%a
cd L T
R |
#(
)e%a
c4B (
} #KO
9 i R
x -#%k. ):K #%H
U< b ;
)
< :Kt
*; #% #% R
W12 H #$
%#%9P:K O
1 <Xq<D=<
; E4 3 #%k O
9 {U )
;B : ? |
#%< v
i
F Q
L 9J >?Z=#% C
B ƒ : ? R; C R
B F
)
}
(
O
9#% ?
w ; 3+, V
; : )9J#$
%
; : )9J#$
% 3/4,#% #% # (
) e%a
c4B M9JL
„:G
) i< 12
EF
4`a
cd'943/0YH D
3 #KO
9 L^

#Kk ) ?
1I
4
# >?T L . l R U R:K
$: ?9J 3 ?H #%):)U )
LF \KXO
9 O
9 3SK
i
:K 94M ;B 3/4,
>?#%
R
;O
9 #K M:K
?t
3 N j?):)i< 12 R; L SK
;B#%O
1Q
L ?B ' #K
:KC 14€ 3
# :K ?O
9j?HL _H
M B ƒ : ? R; C R .…M
; ; ?T _H ; j?):K
3]
#%M #%D DB ? Q
L ?B
O
9
cd#% ? R: ?
O
1 <q
3/0Y,
'#%k$ U { : ?9J ?# O
9 >?B H )|
? W Q
L ?B
#% U^q- $T ; #% R; 3 b):K ?H
Bt
*
#% ? C O
1 < )Z L #EJ>? @4: ?H B $V
B {?B #$
% #% ) L #%3 |
Q
Lj?3/0Y,
bBt
*#$
% U^ 12D #$
% mp
5666 ;
i< ?:uO
9
'
3 7: N{? 9J #% R;
R |?
iC3(S%G
R (
}a
3
t
x
$)
#%k#%< :Kj?):) 3 W Nf 3+, V C
B
R
? O
9#% NX3+, V>? 94EF
J@
R Q
L ?B 3 #%kj=
?T#D
l \1P m* w @4]
#%;
3< 12 * (
V ;
R 3 w:K ; t
3 NL H
3 i< O
9 t
*; (#% R
BC R
i 1r :
R
B
>?3 O
E;W3 {# O
1 NX * Bt
*|
O
9 N R:12:K
O
9 K O
9
D M:) VD Rt
O
1a
~Q
L G 14
R:K NX?
-/0Y, $ ) B 3 D= #%kD D : H
94:K 1I
4;
mp
5666 #%k< #% ? O
9#%V>?
*/4,O
9 D H)
i3 ? #%O
1 #%k
1I
4 $>?3 E4: ) D@
# ) R
U R:K

3< 12 R; L _H
i3
)
: 3B #% L H 1I
4 $>?3
? E4: ) mp
5666
;B#% R 3 E48 94 # :K L #% Q
L ?B
>? ? 3
]
#%94C ;
# :K L H Q
L
?
ba
* 3T
t
H
3/0Y, B
'#%k R U R# :K
Q
L
94W
: 12 #%k#% j=
? H
Q
L H 3 w:K
bBt
*#$
%>?U^
-#%k. ) j?Hmp
5666 L 94:12:KC R
3T •6669P9J#$
%3+,V
? n#%k$#$
%
#K Q
L
#%k3 C R; [\Z : 94W
:
$C $
V
12 @A.
? #% i< 1I
4O
9
M @A TD #$
%3/(
4
R ' 1I
J C $EJ # H ) W R
i U= #%; #EJ>? E48 i R U U= #%; ##%
;#%
3/0YH R #%
R
3 m :K L _H NX? R
W
B U= 9J 3+>? ? #%
3T
`ai3
#%Dq NX#%D T
`a\ wD=B : U= Dt
* >?BI@4]
#%;
3 #% R
? FG FG9J le%a
:KL
>?B H
3C )
# # ?T:u ' 8 ):KC )') 9J
O
9 h [\Z :
;#% L ^#% k; )_ ? 9J < :
3(
O
1 (O
9
g9J3/(
4
R
E48 g9J
O
1 i KXO
9
R Q
L^;
M1J9J (
R
W D B 3K
. 9J L O
1 L 94 _ 12#$
%:KD p KO
9 L 94 (
l:K C )
? #% O
9 sp
3N Q
t
L #Kk 3 #%k (#%D '(
FG9J#$
%
L ^ #%`a:K3 C ) ? 9J U K#% E48 W N3/(
0Y #% t
O
1 w#$
%
k;
V ) R
<=$#$
%
j? D#$
%U K]
#% #%D i< 1I
4O
9 < :)Z /0Y,
; #D 3/0Y? O
1 3 #$
%k @ ):K
' 8 ): D U # (
):K #%k#%
3+, '; t
3N L ; ?
#(
):K #%k#$
%@ ):K
?
#%k:K[; K ; #D # (
):K
#% Z L R

p #% NB#$
%?
#%
? -#% Q
L HE4GB wg
Q
L #% ; C R #$
%12#s
%9J U
;#% L HR #% 3 w:K
U^ ) ? :12
):K # (
):K :) C R T B 3 #% #% $
T t
* ?H
#% ; )
#(
)e%a
c4B o #%j? R; :K C $ V
D@ #K
R
35666
.)
#% ? Z N :12:K n#%k#% ): 3 : ?9J#$
%
U^ [\Z : S%l
R:KEF
0
cd#% ? ) i 9J>?Z=D )Tyj?
94
#% U^ N :12:K #$
% DD #K BD ) ? ?H? O
1
#K B3 Q
L HR 3
D „j?H# # (
):K #%k#% j?):)L SK
#%/0Y, #%Z.
#% (
}a
3 ; >?ZTq' 8 ) $ # (
t
):K
#%t
3
X
p #% N ;
H 1I
4 ?O
1 L :u
K L T ?B
j? #% R
#
U^ D (
}a
3
t
#% :) {
#% ?:)Z )| Q
L
.l
#% N 3 #$
%k 3/0, #%
O
9
R 3 ?B 3 #$
%k
j? O
9
94W
: x :KQ
L #%D ;#%L H R
3 #% U _H#% $ Q
L [1P K t
* *12 )@4) ;
; #%D # (
):K a
~†%U )Z Q
L< :u :) p9J 3/0, 3 E4: )#%
R U R:K ? #%< :KL _H# O
1:K NX? R ? #%/0Y,
#%
U K#%:KC ) R#%T:K j?H B #% ?
p9JE4:KO
9 ' 1I
J >?E4: 333
R
)#$
%<DT L#%
n bz
R# :K
W W ;
X
Q
L #$
% #$
%@4)^
#%k
?B #$
% ? ?O
1
W L .H
t
W3 3 EF
0 T:u E4‚ #%:K D=R#%B:ZT C R
Q
L 3 #$
%k
D#$
%#% <=B O
9#% C )
"
TD •6669P :u#% U^ ) g '( ):K TD •6669I
J#$
%3O
/, #%
i<= 1I
4O
9 @ B ?#%k :K C R # ?HTD
12#s
%L 94
@AB
BI#KEJB @ B L:KC R
[1I
J in W @ ;B #% ^ R q# (
)_ N #%m#%@ ; O
9U

3Z,

[1P9J#$
%3+, ) U R:K X i< ; R; L _H: : :K
*‡
t
~[ #
#% 14 R h 9J N3 #%C R /0Y,
#$
%
:)i Q
L EJ ? O
1 i< ; R; 3 #%k L SK
? Q
LT ) #% (
}
#KO
9
< $:K i< 12 D ?DD 3 #%k j?):) # (
):K <= M< D
#% #% ^
$ #% #%
O
9
R T:u
x
$ ) 3 : */4,B
#% ; R
#%D $3 56669J NX
#O
1 NX
#%L #%
94W
: R #KD
12#$
%3 #% /I
0#%
#%
O
9 #% 14 3 #% [1I
J#$
%
W
B 3 #%k 3+,
#% ^ R
TD # (
) _ N $Q
L #% i< 1I
4O
9
#%k#$
% ):) #% ^ R
ƒ ; #% ?:B#%
l ?@4: ?H-(O
9 R m :K L H 94 L T
#K; wU=
i3 t
*#$
%O
9U -#%t
3 N# (
):K #% H ) #% 14 ? L NB #%k
$>? UF BR (#% R
L G : D U TD t
3 NL H
E4 ):u
K 12 L #% ; R;
O
9 U R:K R
}a
(
3 ) { 12 ?H
t
B L T 94 #K3 1P
Q
LSK D | (
} #K O
1 C R #KD $ ;B#% #%H x 9J#$
%ƒ : ? )
i< 12<= '94 ?
G
D B ?
3 $: )9J#$
%L v
BI'
9J#%
G D j?; #% R
#%k#%j?):) 3 w:KQ
L G*; # L ^ $:K )b`aw#
R;I
L :u
KL SK
F Q
L O
9
'#%k Q
LF <= #%k #K @p '#%k3
R {# O
1 NX |
# :Kj? #% R ?B
p\# g'#%k *; #% O
1 E4 ]
#%<= `a O
9 #% 14
R
<= M< #%i RC ; 33 L :u
K
R
Q
L< :u#% :) l
#% 3+>? `a
3
#% 14 '#%k ]
#%<=
# K O
9 R U R:K
?EF
0
? O
1
EF
0 O
9 #KD H
BC O
9 :K
i EF
J@ *; #
_H
?R :K 9JU L#% $:K
mp
5666qM EF
J@ 3D#$
% *;#% V
O
9 56J;9P#$
%3/0, L ^ Kj?
3
B * $>?3 #%`a #K { NX? UZT:K | R
H
LO
9If # T:uO
9#%
R

i
NX*;3< 12 E4 D H
B D=]
#%t
3 #
_H R
<Xf #% R
<= M /0,
>? #% >?Z=
#%k3 M #%3 )
Q
L #% <=
<`a B q #%>?Z= t
*:K bZR 14 3 M #% 14 D
p\# g
EF
0 9J <=3 t
*Q
L
# ?KX?3
* <=
t
#$
%
N Q
L
#$
%3:K <= O
9#% DR. I t
* C D#$
%
'`a K
* #$
t
% D X (
}
; R D (
}a
3 ) i<= O
t
9 TD
L
R
E48 M TD #%O
1 '#%k TD E4: ) :u:K R
B:)
*; #%L H
t
(#%D
M /0, L O
9 M
R # :K
L SK #KD= ' ? Bt
3 M:K
<= M< ?#%k
R
le%a
:KL H ? Bt
3 3:KD ' ? 12:K B Q
L HR; M_SK
`af # i< 14 ;B ?
p
R U R:K
?_ #KD=
# '94 1I
4 ?O
1 D= # ?H
:K 3t
W1r:K C ) R
U R:K
3 i<= O
9#%V
Q
L G*; # L ^
R
+=,
*; #% R N:K +=,
#% (
} #K#% R
<X #%ka
3
t
`af # T:uO
p
9
#%
#%kD R<`a : H
#%k< #K O
1 h L N 3W /I
0D ::B
}Q
(
L #% 14 D
it
3 )D=#%
O
9 )'94 1I
4 ? RN
O
9 )D=#% ? b$D L BD
#%L BD U )
1I
4 O
9#%V
-#%)<= -#%)#$
% 9412#% ? 5666B C ; ) 5666@
i3 i ƒ ; 94L T ]
#% '9412 ;94
D=#% ? 5666B j=
?) ) )

i
NXL ]
S%SK N:K
>?
3 D R L BD
U={:: K ; | F
)O
}
(
9
D=#%O
9#%V>? #%O
9
[I 94 1I
4 #%
-#%k . ) ; {3 b):K Q
L t
*; #%k U
b<= #% Q
L G
>?U^
:K ?:)Z ?:B ;I D 9Pg t
*#$
%>?U^-#%3Z j=
?: <=12 ;I
<=12|L T_H )V?
' #K#% ? 5666B C
?
94 1I
4 #%[I@P R
<=; ? R3B 94W
:C U
W 3/0Y, #%k#%>?U^
b#$
% #%
3/0, FG ; #%D cd#% ? R : ?
?_ >?B H ) #KD mp
5666
M N#O
9#% V? R # )#% -#%k. )L BD C ) .ƒ ? #%k M ?_
#KD 94C ; L BD
m) EF
0
?KX? (
}a
3 ) 3 b):K Q
t
L G B:)L D#$
%
GEJ>?
94W
: -j?H ; #%D C R
B ? :K _
D#$
% $ ;9I
JD
„ ?X v $ )
? K 94 :
R D= :KC ) : ?
EJ; 3Z L N 3Z
U^#% # D @4]
#%; t
* Q
L -j?H ; #%D
:)BI ? R; :K n#$
%k>? p
`a nT n B
R
U R D]
#% 94 ?; #% ; R NE4 D O
1
n b G- B
R
)L T. H
i< 12L T Q
L)
;9I
J ' ;WX9P
)
x L O
9#% V
? O
9U
;#% 3+, L ^ ?KX?TD
3 t
O
9 )
?
1I
4 #% #% ^ R # (
)D< o B 33 R Mx )#$
%? t
3N
j?):) h TU^M9JL B
W N3 f 3+,V? R D
i<= O
9
W
@A9I
J <= M< Q
L^ H ) D=#% l #%k NR; C ) ? L ^#%

D= B j=
? H )O
9
RU R:K NX?
.ƒ ? #%k ' t
3 i/0Y,#%ZT * ):) #%k#% ;O
9 #KD */4, #$
% ?
R #$
% #%:K
#%k#%'< ? D=R
R NX?
? O
9 *; ##%
94>?B H ) ; j? ?
R
;
R ):K (
} Q
L ##%
? ??
R ;9J ]
SI
%`a
}a
(
3 U= R -#%kC ;
t
3XSK #% (
}a
3 D
t
; D ?xU^? :K 94 Q
L ? R N 3 R : )9J#$
%L SK N:K
D=
EF
0
#%`a *; #
R
n b G
R# :) H
; 14
+=, R
f # R
E48 #%D= 't
3 Q
L
#$
%E4 #% R
R
NX?
i3 >?Z= 3 5666 j? #% ; T:u #% #%
R
L SK N:Kˆ
i L O
9
} Q
(
F
L #% O
9#%V>? '
LTL
R Q
L G ?
B
FG#%j=
?]
#%B H
:KEF
0K:K i< 12) C T:uO
9#%
)L U R:K
)Q
L
i Q
L Z
E4 #%O
1
i< 12E4 #%O
1
} #K ; 12 L D=#%>?B i<
(
: ? Rn
Q
L O
9#%V>?'#%k3 L T. H
V#$
%l3 F '94 ?
3< 12
Q
L
8-#%O
1O
9
i< 12'()< -]
#%94C R
94 N? )-]
#%94C
ˆi #K Q
L
E48 D=3 :
W
94:

E48L #%
i< 12 ;B]
#% M ; 3W t
O
1 9J Z '
#K
n b G
>?Q
L
)
3 5666 ) U#%D D=)# (
):K ƒ W
:O
9 {* B cd#% ? :K
? #%|
mp
5666 U R:K B : 94 12 FXD $ n1I
J U
)94 N
<= E4 3 U R:K <X l'94 T:uO
9#%
14
I $ H R3< 12K
{]
#%MS%^ G :KC )'94 1I
4
|
#%3 ; R N ?E4K
`af #
p
8ˆ #$
% 1I
4 ? RO
9
33<= 94 O
9
RN
;
D M C3(S%G
O
9
‰>? ? 14 D= D9J
)O
}
(
F
9 '#%M Nh ;B
h -#%k12Q
L
']
#%<= :
M <`a 3
? O
9
R
N
i
D=.ƒ ? #%kD #% #%
E48 #K_ N #%k< #K #
? O
9 Q
L
LB
i3 >?Z=
O
1 ; #%D L T Q
LN
'94 1I
4 $>?3+, V
# :K
)h -#%k D#$
% F Q
L* L B
i Q
L Z
? O
9
94>?B H )

R

Q
L?

fT
5666U Q
L
: 39I
J :KEF
0K:K C ) $ ;B i
B h #%t
3
EF
4`a
cd# ?
:K3 C )
'94 12 ;B 1I
4 < @ :O
9
BI
#KEJB
i <= M< i ; )
D]
#% E4
i ;
-#k. )U I )V O
9 D: Q
L H)
\#%k
X M N#O
9#%V
D=#% 94W
: C ; ) NX94;:K 3X3 ;33 #%`a 14 N 33
)V O
9
; )i
R
3 RL SK:K ? ]
#%#%B
NB
i
NB
#%€ Gq3
; :B :B:K nT
)U ) < R
NX?
M 3 1I
J 94W
: ; )O
9 U #$
%nQ
L^ )#$
%< O
9
O
9 3+,V
' #K ' #K ; )
NX? U R:K t
W
>?O
9
R
NX#%
>?
Mt
O
1 9J t
W
>?
94:K t
>? * ( D< D=]
#%E4:K>?B O
9 h <`a B
LO
9I
)Q
L
' ?#s
% ? O
9
M <`a M N
h -#%k12Q
L LB
T:u:K ?B j? #D { F Q
L #% V>? <`a
BD (
}a
3 |
t
#%`a
3
t
O
9 O
9 { 94 ; O
1q ? Q
Lj?3/0Y,
ba
* j=
t
?_Tq3 ?H
Q
L GEJI
)U U R:K n?H? |
? 14 ‰>? R
M U R:K B : ?
R{? Q
L G n#%k #$
%|
#%`a 14 3 1I
J
E48 Q
L :K
Q
L Gj? G
R
ba
*Q
t
L G
D#$
%t
O
1a
~

Q
L H
):u
KQ
L
+=,
E48 DR. I < #%k ;
-#%k. )#% Q
L G 3 DR. I M 143< 12
`af #
p
)Q
L
? #%/0,/J,#$
% L H :u <= #12 * ( :
D=]
#% C D
)
Q
LT L B3:K * ( 94 N 3 :K $ D {? b$ ;I C R _
M
< Ft
3 : ? | 3 1I
J )t
]
#% D R EF
0)L #%`a
3 #%/0Y, # (
):K
*]
t
#%j?HD=#% R* ( /0,a
]
t
#% Mx )#$
% #%ka
3 t
t
]
#%
)t
]
#% #%`a
3 E4
?E4 C ) D <XT:u
x O
9^T L 94 ' #K Q
L 94 * (
: <=$]
#%C D >?: \
V@AB ˆ : :K R
_
#% $ ;B#% 3XT ‰>?#%`a
3
t
KXO
9 R ;
f
R
#%`a
3 EF
t
0)L L ^ R ;
? ?
)t
]
#% 3 B ;
3a
t
X
>?
R L; #%k j?):)
$EF
4
}a
(
3 p
t
`ai< 14 ;B 94 : ( R
E48 Q
L
O
9
NXEF
0)L:B
3 #%`a
3 *; #:B
t
<= [I (
*; (
f # {3 $:KB N
x 9J |
?B x :u#% >?U^ :ua
* Z#% K H [I Q
t
L
#(
):K #%`a:K
C ; ) ? b$3:K EF
0)L Z ?
) #%k N:K #%`a
3 EF
t
0). H
<= [I
TD
V )
;#%#% B ? R
Q
L ' 12#$
% 3/4,Z TD
V ) ' 12#$
%K O
9#% #%k$t
]
#%
3/0, { #%k$t
]
#% O
1q ) :u)t
]
#% 3 C3(S%G
; R |
TU^ ;B 1I
4 #%q
3/0YH R
Q
L
*; #% 14
)
#%kD i
: ? RnM9JU U 1I
4

M9JL †%U ) ;
HR 3 #% U D Q
L ?B
3 #%T Bt
* n?H? ]
#%B ') ? i<= : HK O
9
R
)O
}
(
F
9#%
1I
4 #%
#% C ) lD]
#% O
9
R
DR ) ? n#$
%k L T H h9J:K
;#% L ^ M1J 1I
4
'( ' 12#$
% L^
)9J ?
#% i<= 1I
4O
9
!
5666 b G
#% R i TD 9J M t
*‡
~ [9J 94 1I
4 $C 14 O
9
#% R
i R3W #% Q
L G
$:K
-(O
9 3 )R : )C )#% j?3 ( L B
R
EF
J@ B
V 12< L H•6669I
J #% ^ R
3 9J Z#$
% 3/0,EJ ? O
1 E48 #K_ N #% ^ L ^ #% i R
1I
4 ?
R
' #K i< L . H ' 3 TD L T L ^ #% D
H)
#% 14 3+, R
#K_ N#% ^
i ) R
#K O
1 +,i 14 D #% ^ R
12<9J i
;B
H R ilTy :K C L#% in LF39Pg
H
C R i<= 1I
4
O
9
]
#%3 ' 8 ):K C ) ; j?):) i
EF
4`a
cd H D
D
H )3+, #% 14
R
#% K O
9
R
i
#%
B #% R #KD t
3F G L BO
9
Š :KC $V
3/0, D#$
% R; O
9U L R
#$
%Q
L w9J BbK9J B *14
#%3;
:) #
R
#%k
>?Q
L^ ' 3 :
R
>? D#$
% D 9J B#% 3/4, 3 #KO
9
L ^ >?Z= B9J :
#%B N? O
1 3 b):K S%(
>? #%k#% L SK 3 #KB L D 3R
L H R •)H
:K3 #$
%kj? : D#$
%EF
0 3T : #%B N? C R

3 #% U 3 b):K U^
<= Q
L ?B 3SK
12 ; ;
EF
0 O
1 ‹w M /0 D=R 9J
<= 3T Q
L ?B # (
):K ƒ; <= #% >?U^ O
1 #% ; R; :K
3 b):K 12C U #Kk
R
Š :K B #%B N? Œ #Kk D TB H R NŒqi #K Z R #K BD
j?H B #% ? : ?9J # (
):K E4F FXD H ) i< 12'94 N? ) R
M9JL BIM ; # (
):K Q
L ?B 3 #%k 94#kEJ M:) V ; C $
V
#(
)e%a
c4B
i 1I
4O
9 # ?_ N
3 #% U 94W
:
#% :) 3 b):K EF
0@ t
* : v MD U Š :K
C $V
? E4F
? RD (
}a
3 ) 94
t
_ N 12 L # ; C $
V
? E4FL T
#% E4F
D:T
5666L # Q
L ?B NB K N
R
3 b):K DR? :K L^Q
L N? R;
>? 14
R; # (
):K MD U DB ^ R i<= >? DT LO
9 #KD
m ‰ *#% B : $Q
L; 12#$
% 3 b):K ? ) :KZ V #% R; {t
*@
* Q
t
L| C78 7 :K ?
T B FG :L ^? R;
DT U ) : ? $V ; :K ?
) i 9J >?Z=O
9 3
: D U ; >?Z_H ) ?:K Xwg >?i< F :K v# 9J>?Z=#%
<= C R Q
L ?B W
#% >?U^ Q
Lj?t
* 3T
;
w #%B N? { Q
Lj?t
* ?Q
L C U|'3
B
R :I
K 9J
:3 C O
1 L T EF
0@ <=
U
N R; ?B f
' ?# (
):K
)V N #% :I
K D :KC Z
)#K O
9 N )h #KT3 C R
R
C 14 L
R
#%k T\@P9J O
93 L SK3
O
9 C 14
CO
1 . H < 12 ' X#%
M Q
L *14 N
M ;9I
J]
SI
%`ai C D (
} Š ? ) #KD ' #K `a:K #KO
9 #(
):K ?B

j?H? #%3 #%k L BD
j?R H :K3 W Q
L ?B # (
):K t
*#$
%
>?U^ L #%B #$
%
U
#% >?U^q
bBt
*
:K
D
? R; :K Q
L H U ; C RN R
94 ; C O
1U R
NX ? : ?9J >?B H )
U= n b G TU^ ;B 1I
4 #%
)O
9 143< 12
N O
9N
'#%k #%
C R€ O
9 nL #
:KBD C ) ) < )V N
O
9 R:K '3 )*; # h @A#$
%
)W N'. H
M B G]
#%1P L ^#%
#% ? #%M: # (
):K
?Z_H
q' 3 : :K
<= [I
#Kk [I R 3 : ? 3#$
%k) HR; :K
f #
)' NX
O
9N
'#%k #%
N #%k #%
) ) ' ? * (:K C R€ < 12 { Q
L
12t
* 3T t
*@A
#B HR; Q
LT|3 ?H BD=R'#%k3 U ;
1I
43
#(
):K T
.H
€3 L (
;
:K 3/0, @4]
#%; t
* Q
L
U^#%B 94:) n#Kk
`a ; U R:K B : # (
p
):K nT BI - B
R# :K U R:K
K O
9 O
9 NX?
R
K D D=#%>?B TBIB N12 W
?gKB
?3 . H
M N #% E4G B#% i Q
L(
N 3+, #
‚ #%g NX#%
H R N#%
O
9 D= #$
%3/0•,
W -#%k$3 D
;3q D
NL^ L ^:K
;
*
t
) ?:K
n#%k? O
1 Q
L HQ
L G 12M
:12:K
Q
L G ? #% $Q
L H

#$
% #% ) L t
*#$
%K#%
94W
:C L
D NL ^94 i K#%V>?q 94W
:C >?BI I
l' ?#%Ž) #%D= l R RD NL^ L ^:K O
1
?R :K3DR
R (
} #K#%
94 ; •)H € G9J_ ? T Bt
* ) ?:K n#$
%k FGL #%D
lQ
L G
•666 R
1I
4 #%V>? (
} #KO
9
;
Q
L G# (
):K 3 #%k94:) ? #K/0,
FG B FGt
*@ <=
U 3/4, ? Rq lDR R
< $T L # D#$
%t
O
1a
~Q
LT Q
L
B O
9
94W
: 12C L
Q
L ? Dt
* EJI
)U ; C )
NX? D=Q
L G ?C
R
UF
= B
R : ?9JC3X: D=R
3 b):K Q
L ?B )94 #KD ?9J3 ? W Q
L ?B >?U^
L ; 3T Q
L ?B
?
#% ) ?:K >?U^ #%U^/0, <= U
U= 9J Z#$
% ^EJ ? O
1 EF
0
<= ; < )Z L #EJ
`ap
p
`a BI#K ' #K [I ( #%
mp
5666 <= [I
B D= 3 5666 L O
9 ' #% (
B R
; :K3 ? Q
L ?B ? #% ;
C y <= #% #%k
::K C R 3 #%B ?$< mp
5666 h FG3 j=
? #% R; C R3
: #%:K C R
; 3/0, D< )>? :: K ; T:u
/0,
@B ) N
<= [I ( ; :)@A#% ; O
1 mp
5666 #Kk x L T L #%k O
9 q
'94W
:
#% C
3 #%k j? : O
9 ( #%
BI #K ' #K
; {? : ?9J
#%t
3 M3S% „F?X |C O
1
S%#$
%H# (
)MQ
Lj? ; U < $T L # D#$
% j?Ra
_H 94W
:
#% n#$
%k
* $>? #$
%Q
L w T #% :u
#%
#% T #% L B
; #% R
B FG#$
% #% ):) ? Q
L ?B C y <= UqW bB
:u#% L ^
<= ; U R:K @B ) N )L
`a C
p
{DB L D 94 C
? #% 3/0Y, * B FG *; D#$
%
#%
O
9 ?L ^ ? R |
94EF
0O
9 #% R i3
Q
L
?
;#% j=
?T 94W
: #% $Q
L H
? #% ;
Q
L HU= t
*#$
%O
9 D#$
%t
O
1a
~Q
L HO
1 ?B 3 #%k j?T

j? B ? <= ( [I )O
9 G
#%# >?T L#%
R
.Vw #%k3 #% :K B # #%3 #%j?HC ) DD L
DQ
L N?
#% O
1D= '`a
i -#%12 Q
L G
BI ? #K M:
R
i
1I
4
D g•666 :K D #%L T ( K ') ? D=#% y
#K O
9 '94 ; :K3 U=
Bt
* #%O
9_SK
?#% Rt
*#$
%
O
9
#% #% <=B #K#% p
`a #% B#% ; W Q
L {#% $Q
L |#%
j=
?T W Q
L ?B C € :) H U= q Bt
* #% O
9_SK
#%
:) #% T #% LBI:K C R L B
B
?:)Z cd#%
N12 HO
1qT:u EF
0
? Q
L ?B U
;
D#$
%qW #K/I
0
FGC R
B T ?T L # D#$
%t
O
1a
~Q
L HO
1 94W
: T #%#$
% n#$
%k
12C L
U= t
*#$
% K:K3 94W
: B<= j?H 12 Bt
* f ? :K ; #%D ?
3 #%k 94#%k R
#(
):K
#% :) ; :K
) ? i
i :)9P9Jt
O
1a
~Q
L HR
}a
(
3 )
t
<= -( [I@P
BI#K
j? B
'94 ( h i :)9P 9J #%`a
L O
9 Q
L< :u :)
: : :K NX?
T:u
$UF
= ; 3 #%k
D#$
%t
O
1a
~Q
L_H T B 3 #$
%k3+,
? K
s# R #%:K
F
#%
#K ;B < O
9
B D
3 B G#% 3 #%k ( N:KD ;
X
<=
)O
9 G ?
D=#%
) DQ
}
(
F
L G3 O
9
;
j? B ? R W
*#% B ? Q
L ?B
T Bt
*
)Z ;
D U ) 3 #KS%:K
#%@ ):)q #%k#%3/(
4 D
j?R L
#KD=h 9J:K ? +=, T Bt
* Q
L ?B 3T 3 #%k 94#%k O
1 : 3
M:) ; o #% j? R LBI:K ? ) T B FG 12:K ?:)Z ) h
FG9J t
*@ @4W^T ; C R i #%12:L ^? R; ? ) B FG
?:B HO
1 : 3 : ?9J#$
%@4) ; [\Z : EF
0
T #% L B :12:K
; #% R
U= # (
):K
#% t
*#$
%@ )
#$
%
M ? ? #% #%DT H D
}a
(
3 )
t
#% $Q
L >?U^ L N 3Z
:K #$
% * B FGU=Z#%t
* KSK

T:u #%/0Y,:12:K
#% R
' #Ki<= O
9D )Tyj? (
}Š ? )
mp
5666 '94W
: h M ? DRL BD C ) #KD M:
BI#K
;
3 b):K -#%Q
L
* C U )< * ?
t
Q
L H? )>?U^
U=Z#%<= KT ; C R i : 12 HN ?:)Z ; q T B
@B ) N :)) v
-( K [I ? -#%k. )M9JU L i Q
L GEJ ? Rn -p
5666
BI
#K [I
B ' t
3 < U)O
9 D= :Kqq U ) #KS%:K
12t
]
#% < 1433
R; S% ; 3 #%kj?):) ? #%/0,9I
J#$
%L H
{n :3 C R | R
94W
: #%/0,9I
J#$
%# (
)e%a
c4B L SK
? #%/0,9I
J •)H
:K # )#%i
O
9 _ # )#% ?„`•a D=R#%B:ZT C R
94W
: L T 3 b):K * < <T #Kk R
_
„ N:K
TZU ;
f
RMS% ? x 9J#$
%L H
#%/0,9I
J #%/0Y, *12L H *O
1 G
#Kk D=9J 94
R
M:)M:) B #% ?

: ?9J i
v v; :K
) : 3 3: :K #; #% ; ) i
e%a
cd 9J R h ? 3 B L ^ D >?B H ) #KD i<= M9JL B
.: O
9 i 9J i< F :K v# 9J>?Z=D )Tyj?
#KD 94W
:C O
1 3
bj? HR;
#% 1433 D EF
0 q 94 h
)Tyj? U :O
1]
#%k)q
#%k
9J i
Bq ?:K '`a O
9#% V>?q
' ? #% KDQ
L^ D
REF
4 M M9JL -#%k. ):K < )94^
9J U 94 j?\12 L 9J >?Z=#% ' ? #% U^ ) 3 B 3
/0,
O
E
w 9J#$
%L #% C O
1 ' ?L Nj=
? #%3 q B ?
)
M DQ
L G O
9I $#$
%h M9JL B W]
#%j?HL
U R:K #$
%
B FG U=Z#%t
*
:K $ : U t
* U
#$
% #% i# *Dg9P :l HR; Q
L_H :: K ; -#%k. ):K #%k#% @ ):)
?T L #EJ
( ;
T Bt
*Q
L G 3T ) ? B :K T #%#$
% )
#% B#%

Q
L H #$
% ƒj?H
#% NT #% L B#% n#%k#%D ) ? nT * ? )
/0, 3 (E4)V [\Z :
3 #%: 12T Bt
* $Q
L -#%12D
? )t
* U #$
% #%
?B #%k#% j?T $ #%L H <= -( K [I B ? ?E4F Z
'(
R
: ? ]
#%D= :K<DT H ) M
9J
$ #%/0,9I
J
#%t
3 ‘
R12
N‘
$ #%/0Y, L T 12
)Tyj?9J M: D (
}a
3 )
t
[I -#%k. ){ $#%Ž 9J 3F ? ; B 3 $fT )- B H H R |
BI#K ' ? #% L ^#% M: mp
5666 ?t
*‡ -t
*‡
W ;
C y <= W * NB M #%D C RC 8 <= Q
L HD< ) mp
5666
B94: 94 C R€
; W
3/0, -#% * <
#%k#%94:K
U R:K B ) N:K
MMMMM ;
Z:K
nT
Z:K #% R33 i< ; ) ' #K *14#% 3
; U R:K
X
T:u EF
0
x T #% #%k ) ba
*
t
#% R
#Kk’ R U R:K 3 ?B j? O
9
* ? R
1I
4O
9
?KX?j?; (
R
9J E4F i< 12 '94 @ : ? ) D
#%k j?\12 LO
9D
)Tyj?h \ ‹cd #
: ?9J#%DT H :K
ŒŒ<= i Q
L H Rn
) # #% ; Rn D=#% >?B ’ ? D >?Z[
12) Q
L HR N x b # (
l ƒ ; 94 L T #% D=#% 9J#%
G .ƒ ? ? b$
'94 UF
= h )Tyj?9J C R
NXQ
L HR)
EF
4G
+=,
x L :B
#% O
1 ? O
9
#% O
1 D=
'`a #KD -#%k12M9JU L W Nj?):) +=,
3 5666 L #:B
‘< ? 9J +=, mp
5666‘< ?
') ?BL #%D E4F Z ““ R U )
?R :K
#(
)e%a
c4B $ U ;B O
9N
^#% R33 D i 9J U R MS% ?_ N
?;
3 #%k 3/4,B #% ; R3 #KD= B ? :K T 3+, V BD

#% #
O
9 ]
#% (
} #K O
9
#(
)e%a
c4B '() FGDS%”( K@G3 Z )
#(
):K3 #$
%k3+, ; C R
$ ”#% ?:B O
9
b G #%D 3 #%k @ ):)O
9 EJ ? O
1 T ) Bt
* Q
L 3T
n#$
%k O
9 (
R
3 #$
%kj?):) $3 5666 9J#$
%L SK
#%L
O
9
?3#%:K T B FG M ? ]
#%T
L HR
`a:K C R $ L N B FG#%
#%V? O
1 W T B
:u#%Q
L ^EJ
C
; W
T Bt
* Q
L 3T 3 B Q
L HR; :K #%k#%
94:K
#$
%
W
•W bB < $ $ ;
G #(
):K
-#%Q
L
$ D <= 3T ; #%D ):u
K +=, U=Z#%t
* *12 # (
):K
#% SK
EF
0
T:u #%/0Y,
#%D <= R
f
;
)?
#%314
EF
0
BI#KEJB
#$
% * B W
ƒ $:K C $ $#$
% )' X
O
9
#Kk [I # (
):K #K/0Y,
Q
L GO
9#%V>? nT
14 N
; R #KD $ ;O
9<= Q
L<#$
% #%k O
9
?$ M )
* B <= 94W
: $ :?
ƒ $L
12 )Tyj?9J
5666#%)L#% R DS%^
* B n#%k#%D 3 5666 T #%9J L #%D
94W
:C $ V
3 B W
) ?< l D#$
% j?R H /0Y, 7: 12
#$
%
D#$
%t
O
1a
~Q
L HO
1 94 DR. I Q
LSK >?Z= #KD= #$
%
* B M
j?H$#$
% #% 14 #%„j? 5666@ :K j?L G94:K
?R :K < $ $ $
D#$
% )'U^ ; C R
$: EF
4: 9J B#% 3+, V )
3 w:K $:
)Q
L #%D 9J B#% ):
9J B * B
?
$ - #% R;
G nT
<= D )L
M C
#Kkˆ w w w ;
) ?:12:K
9J B#%
D#$
%
O
t
1a
~Q
LSK
$ :KDR ;#%j? G#% { ;#%j=
?_H +=,9J B#%
3/0, D #% R #KEJB | 94W
: ƒ $E4)
9J B * B 9J Z#$
%
HO
1 -#k < Z=
I<=; #%j?H
94:K U=B ^#% ; ): ? R;
q#%j?H
#T ;
;:K C $ <= ( [I MMMM <= nT [I M* G

MMM ;
HR
M nT ?:u ? R 9JL
'`a O
9#%V
#(
):K B 3 B
Q
LSK #K/0Y, W
#(
):K #%k#% @
$#$
%<=B )#$
%;
5666w ; -#%k. ):K SK
-#%k. ):K : #% ) NX U=B ^#% ;
?94 N) * B
U=B H3+,V )
#$
% * B - #%T ;
; E4F ?; #O
9#% <= M ; )U
3 #$
%k * G D#$
% T B 3 #%k @ )
3t
O
1 9J ?
#%
@:
) ?:K9J B#%3+=, V )
E4FQ
L B< #K i # #%L
)_H 94 C ;
94 C )
#%/0,/J, nT D=/0Y, j? : ? R T #% L B :12:K ; #% R
E4F ?; #O
9#%
i 9J12#% 9J B * $>? 9J12U : 12EF
4: 94 ?:B H
94
9J B : B#% $ : *5666O
9b1PEF
4: ?:B ? )
E4F>?B HR; C ) $#$
%
;#% j? G#%
9J O
9 94 C U
]
#%B : EF
4:
? )W
:94 9J B 9J O
9 HR
#KD ) ) ? E4F:K C ) 9J B #%k :K8•
S% DR ) ?:B H
S%l
#%t
3 j?< b)#%Z:) H )
<= M ( [I #% B#% MMMM <= M ;
HR
#Kk mp
5666 94 C
bO
9#%
C R f D= 9J B
MM w w w D@ :K #%O
93
DT H ) '94W
: C $V BDT H )
#%)Z>? X R #% : ? 33 D '94i3
1I
4 ? R
'#%k nT
LF HO
1 D=#% #%B 94:
/0, 7: N #
R
U R:K
mp
5666 n [I #K_ N >?mT#% ;
;
B ) ?< lT # (
):K
;#% 94:)9J B#% 3 b):K 3/0YH R
94 9J B#%
3+,
9I
4
? 3 b):K 3 ? R
S%l
?
#%f: ? R
U R:K f B f: ? R;
Q
L HO
1 9J B ) i
#% B ? R; :K EF
0 * HO
1 <= [I ( M: #K_ N #%`a:K C )
w w w b MMMp
5666 nT [I # (
)_ N #% B#% w w w b #%k
?:B ? ) ?; #O
9#%V? R
; mmmmp
5666 <= D=]
#%Q
L_ )

$ ; #% B ? $ N$#$
% N:K ) ? nT *;#% @4: ?H
? j? B ? R
? 3 b):K3 B (
} :K
;#% j=
?T # (
)e%a
c4B M:) j?):)
9J B#% 3/0YHO
1 M : t
* * B U=Z^ 9J B#% 3+, j?. l : 3
-#%ke%a
cd M:)#; #% ; )
#Kk mmmp
5666 ' ? 3L^:K C 3< 12 9J B #KZ V? ) D=9J B
)mmp
5666 ' ? t
O
11P:K C 3< O
1 mp
5666 #O
9 ' ?:K C ; D
E48 i U R TBI Q
L HR; C 3 i #%k Q
L HO
1
3t
W1r:K
C;
#% R #KD= ' ?t
O
11P:K mp
5666 ' ? x ' 9JC D #%
'. HD #O
9 MMM #% B#% #%k#% ?:)Z>? ?; #O
9 Nmp
5666 #%:K
ƒ $_H ?; #O
9 N 94W
: T B j? R:K C U mp
5666p
5666 #Kk :12:K [
* L mp
5666 94 * U>?
V? 33 3 #% #%k _ NC O
9
94 >? +=,h #KS% H K
( ( [ * L#% LU^V
94 3 b):K Q
L G
O
9
mp
5666 nT w wqq
O
9 MMM 94
;#%14 j? G#% -p
5666
EF
0 3 H ) 3O
/,;
MMM M94 (
<= [I <=
;#%14 j? G ( R < 3 Q
LT
; mp
5666 '94
>?
3+,V
[I j? B ? #
?
#KD=
;O
9<=
$L #
v
O
9

! "# $% & '() *
+,
'()
-!. /& 01
23 45
6
) (7 8& 9: & ! $ 023
!
! , 0 ! 2 ;<=8, >"?
<@
/&
2 ! > '()
@ A?
C 2 ! > D
B
2
23 ;<=8 > () 232 ! E)$5
% !
2FDG78 6
)
H $% .I
J
F 6
7 23
' & ! >F,$ FD(7D8A@ 4 2$# -I
!6
7 () ;<=K
9 () $5
% LA( =M2 ! N: >O() P2 4 > "' Q : & ! >
# & & () R #
O & ,452 4D & S23T & 6
7 U
2' 1
2 V
N > D , /
V ' ;#K !DW ! $ () R
6
) X & (7 Y , / H DA 1
23 Z
)[V U
0 !
2 > , / 9 P' \!
(7 2\! (7 8& 6
7 ] ;<K
2 /2 & !
2 D(7 2 ;<=8>() R # Y Y 4D D
(7 8& O ! 2 ^6
) R, ^$' X X+ D
*() R !
'() 2
(7 2 4D & ! >() R O _() P1
2 !45,
2>45
' X V 0 >2 4D (7D8&
6
)
E) H J
`
F!
6
7 4 W !D
/& & ! > D
S,30a4 S,3() 23 ! & # FD(7 2 4D '() & () P! >
,b
T & c() 23 ;<=8, \!VI2:()-! 0d4 '() 2 ;<=8>() R # W6
) & 9 () $5
%
& '() 2 ;K ! 2 ! "e 023 ! 8, >"?
<@ L ,
() 23 023 !
! , > 2!D(
Q , 0 FD(7 8 > D 2
\!VI2
M2f ! Ag 2
hi (7 B2 4D &
!
2
& & () R # 6
)
H Dj U
2 "#k gUk
# () J
F(7 8 >
! D2 !45,
2(l5m N &
/&
O ! E)
.F + 2 4D -! & & ! A@ 4 2
D(7 2 4D $ ! 2 V 2 2
P Z
78
m
n!o T !D *Ag & ! ]
& &
, J
F!
#H 6
7 U
2 F () 452 ! 2 V 2 2
P "' p
& M

! ! 1 ' 2 ' X (7D8, L (7 f2& F
Q, B
&
! 1 f& '() 2 & & () R !() U
2() () U
2 X > Tq U (7D8& 6
7],
2;<=K $5
%
D(7 2 > , B
& #
!@ D
& 23 ! , B
&
r2m
h# 2 2 O
0 `
s2
X ,B
&
23-! & & FDM
1
23 ! 2 FD(7D8S2J
F t 23 20a X+ ! FD() P
23
E)$5
%
/& XIV 2 ?tE)$5
% !
2 E)
1
2 ?tE)$5
1
% V,
S2H / () 232 # ! $ 6
7], 2
.I B W Z
)
4D
X > & X 45
>
. R F , 2 -! & &
. ? # "'\! B 4 $ !
#H , B
& '() N X A 23 ,M
, 2` & 6
) 1p
2F
WWWWW 4D & X
2 2 "' ! $ 6
)
() u
1 1
23
#
N D 4D
& s2. J
FT 8, O 8, B B
>A-! D !D
0
>
2FD(7D8
Z
) B # X ]N 4D &
>6
7 ] . 1X 0a
>45
-I
!G7T
. $% (7VBE)45
&
E) 1\! 2 () ! > P `\! X 2
> 1
23& () P X > '() 2& V+
D$# 20a\! J
F() _R 4DH$5
% F
D$# 2
> ,() , () ;<=K9 () $5
% '()
! >
1
O() P2 4D
W6
) & s2 F+
6
) (7 8 &
23() P$# E) B. @ Dt O@ D(7
N & W6
) & O
* 22(l5m N & .I Z
)
>
c
G7() PO
Z
)7 O
> 2(l5m N & G7() PO
, '() V 2$# ,6
7 023, !
:$% "?
# , D:!
'()
2& V(7D8 #H N 10a ! >
#4() R c, E) BJ
F t '() E)$5
%
6
) 11
2V 9 & X '()
B ! $ 0 # N 4 , # N & W6
) & O

2 2 O $ '() 2$# E)$5
%
& ! 2 E)$5
% (7 8 >
,()
2 >
.I* F
Z
) A-! D ! >
,B
& G7() PO c. $% X >6
) # v P F+J
F() P!D 4 >
() & 6
7w-! s22
N & * # 0 ! G7() P"?
<& F V >45 S2
() 23 ;<K -!. /& 01
23 45 0a !D & 0 ! p
2 . $x c, , B
& G7() P
2;<=K D(7 2 $ ! o! O 'X F F +
2$
Z
) 0 !G7() P () ;<K9 P
>
c. $% 2
\! , B
& (7( 2& F
>
;<=K 10a ! & ! D4 2
c.I J
F@ () & 6
7w-! O `
$ '
Z
)[V Uk B
CJ
F(7 2 >45 N >
,B
& G7() P 6
) 2() 45
L (7 '
D
* !G7() PJ
F(7 8 > D Q
0. $%
! " #H ! 8! > P "# , 2I(7 4G7() P > N $# P2
! D4 ' 1
23& ! N D FDM
v P
>
! , * ! 2(l5m N
I (7
>
f ! *Ag & N
W D !D >
Z
7RUE) J
F@
0a !
D
&
>
D$#
Z
7RUE) X\! !45,
B
> "?
<@
& 0#
o $
oD ,
E) ! > P & Po!D 1
* 23 F?(7 8$ I2 # N &
P * #H N 4 &
#$% ;<K
() & 6
7w-! ;<=K
! $ ,()
>
"#g ! Z
)[ os2"#AD N
&
`
$m
nJ
FT 8
4D H
J
F ! "?
< # .I
X ] 2\!F + H J
F! 6
)
.I X
& @ t , :()@ !>
6
)
] 2J
F&
O ! XIV 2
]2
9 !
&

, ! & ^1
23 45
&
"#g # ^s23@ t2 . f
20a\! yIK ^6
) R $# Y >
'() 2 ,(7D8LbT & & ! 9:
RX &
#
Q
> J
F. ] 2 & (7 (7
, :()@ !> , . fM
R
&0
P
lm U # 0 `
\!
23 X & O 4D 1
2 2 X+ J
F!
, /`
E) 1
2\!X+ . & () 232-I
!6
7 #s2$eA4 Yk-I
!@ "' ! $ 2
4D*4D 2& V B B 4D & F
c
>
B W( = >
()
BD > W( =
0# & ,
4 > P I>FDG78 DUE) & & z
@ t&
Po!D
)+ B
>
1 ! W() P!D
() & 6
7w-! HB
{m
C
/ 0a bT & FD T 8
&
>
;<=K 1 & bT & s26
7 ] , "# ?, ^6
) R, F?(7 8$ yIK* ,T &
4 0#
2 > | 2 >
D$#
&
, T & O (7 -I
! +,
^ /@} D$# 2 >
"#g ! ,() 0 s2"#ADb (7 @ ' 2D
O() P
(7H O() P
4D , T & '() 2$# -I
!(7 s2yK "e, F + ! $
;<K 2& V W .I Z
)
4D & F
O()
>P
& c16
) (7 8>45
>
\! -I
!E7
> 26
7 J
F6
) R 45 . $#
>45
c. $% -I
!E7@ t H$5
% (7D8
,() , FDM !
2
2;<=K 2V6
) X1
2V X

c. $% -I
!E7@ DtV 023
X -I
!E7@ DtV 2.o () P
& ! '() ^1
23
D/ 4D D
^$% ' X !
s2FD(7 8 > D
D
& ! HF+ ,$5
% 45 N & `
s2()P, 2;<=K & ! A
3 ! 1
2
0 ! G7() P > I(7 FD(7D8
0 ! G7() PJ
FT 8, \!VI
>
() R
82 X+ & (7 Y
&
"?
<@ , .I > O B
c. $%
> B
C 2
#: !8 > Z ` , ! ,
C
B
:()M>mB
C2 FDM
Z
) ! A !D 6
7 ] .I *() R *() R #: !8 ~U~U
G7)[
6
) &@ U
6
7 ] , ! F 2 > b () & 6
7w-! 1
2
O $ 4D 2 "'
1X
f !
U6
) &@
>
/&
P
> ! W6
)
0 >;<=K
& 6
) & @ Uk
> () & , •
> 82
\!F + 2
() f ! :() D
> D D4 ' ! & , B
&
/& X 45 !8
A 1 45 R X & L 2 ! 1
#N , Q
BZ
)
>
J
F() R F + 2 0 >\!F + 2 E)452 1 L2 , Yk
>N BM2t ,Q
2\! T
2 > '() `
E) 1
2
J
F6
) \! 0az
@ & 2 *() R J
FA ! > P 0 # "#AD X
DU' N
>
2\! T * # .I 23
2F+€
>
X > .o L D4 2E71
23 X DQ c. $% * # .I 023
\!VI
4D S2W() PW0
;<K 2& V0a & W 4D DV &
P() 452 >

#H X & 2$#
/&
#& `
E) F ! &
-I
!6
7 S23N 4
'() D
yIK '()
De
D b• yK0a ! &
'()
D:! ! E /$e"?
# 023, ! D8 ;<K
2& V () J
F(7 8&
23 023, ! & V () R ^6
) R 2$ S2. ?`
R4
& () P2 ! & ^G)R D >"?
<@
^6
)R
S2. ?` -I
!6
)
2 $# #H /& A@ 4 2-I
!6
7 s2T & '() 2
;<K J
F(7 8$
;<=KH D & ! . 1 u ! 0a4 2
hi

2E)452 !
2F 2
.I #: !8Z
)
> X ] W 4D ! 0a4 2 D !D
(7H FDB
4D 2 ! >
023,
0d ! > '()
D$#
2D 2(l5m N & * #
,B
& G7() P \! c P ^ >"?
<@ 2(l5m 2:$' eJ
F(7 2 4D
'F
() P!() R2 FD(7 2 4 >
9?
I 9?
I
B ! > O W() P 2 ! yK
, 2
! 2
#: !8() ! >
FDB
8F , () ;<K9 P (7D8 4 >
c
8F , V FDB
8$
W( = B O .I Z
) ` 2 2 /! & 2 2(l5m N &
* ! # PN >z
@ . $ "#AD ,
02 ! A g A g ! 8$
! 0d-!82 () P1
2 "'. 2 6
)
0d F 2 4 &
2
& & () R # ! 2 2D W6
) & 2(l5m (7 8>45 W & O
,
O@ D(7 , ,() R !D c P!
0aG780 >(7 !k 0a@
"# b () P45' 0 S23 , • '() 0 0aG78 !0 R
W( = ! u W() P! >
#
2 2 ! $ S,3T &
N
1A
'1
2\!F + 2 Ss2T & 9?
I 4D '() 023,
, + 20a >45 B ! $
D/ O 4D
(7 8 > ^6
) R,
2 # 0`
H . $#
^6
) R "# ? 4 >

! $5
% !

!

W
f , !86
) # 0() PD0 45
^ /@} S2() 23F () P!D F?(7 8 >
c, ! /1 2 I2$ X > 1 "?
<& F G7() P
OO X > 1. 6
7 ] 20a\! (7 & *
c X> 1
I2 > "# 2 >
O @ (7 ' X > 1
& 0 ' E) B 1
& 0 ' E) B 1
^ / t6
7]
6
7H] s2
6
7 ] D 23, * # :() & 8
(7D8
0#
6
7]
/
O
O # 0d 2
& # $#
P J
F(7 8&
4 >
J
FG78 D:!
$#
2D $ #: !8 N V O Z
)
# '() '() V 1
2,452 Z
)
. & & 0a !D &
0 23, * # :() & 8F 2D
\!VI D
c J
F@ 2D
c J
F(7 8 >^
c J
F(7 8 >
^ /@} D$# 2
D$# 2
&

,45 F?(7 8 >
B
>

G7() PO & \! 2;<=K-!

! >

0d
c
^6
) R 2(l5m N 4 &
#
\! yK0a
* #H & 6
7 yK0a
W
^ #8. $%
0 2
P \! , &
\! 023 , &
"#AD 0 ! 2(l5m
() ! > FD
O"#g B| ! $5
% Z
) OOO
.I # OO (7H Y Y
*() R "#
W
J
F() R
W
(7 & J
F() R
W ,
0# W 2 $
B H() $% 2 * #H N D
#H N & () & 6
7w-!
()
N
$ N $#
O .I O. X+ ! ! &
c ! >
&
B E)452 4
P 0 ! X
1O 4 &
* # 23 J
F(7 8>
P (7 ‚E) ! > 2
O (7 ‚
! ,()
2 2\!VI 0 # (7 ‚() ! >^
^6
) R, F?(7 8$ (7 ‚ 4 (7 ‚
O #H $# P `
E) 1
2

# () 232

/&

'() 2D
'() 2D ^0 R c
0 ! !8 :" U' 2-!8& & 45 0 #
& & 0a ! ,
X?
I
O FD E)
0 # .F + 2 4 >z
@ D & ! $ yIKE
`) 1
22A
J
F() P P
D4 O() P
D4
BJ
F!
#
W
!O 4 N
D$#
# > P
c. $ "#AD "# 2D * # D4 ,
,$5T 8
I# c.I
* ! G7() P 0 DN
c, 23 2
* !G7() P
X?
I c, () & . j '
(7 8 &
2 > *#
\! F?G78
O F?G78X?
I f * # ;<=K #6
) L PoQE)45, J
F+ .
^/ t
^ DT 8
2 I& 20 ;< # 0 # \! F 2 4 , FD
1
@ t D2 2(l5m 2 '() 2 ;<K
"#g .I
c. $% ^0 R
0a4
D4

¥Á  £Ìë œÍ - ±Â§÷Û 6
©ÉþÁÁ þ ¡Ã§ÁÅžÁŨ¡Ë úÊœÁŨŠþ̍ÃÑ¡ÁýÃÛ „Ïú™ʥÉÂ.. œÁþÁ úʜà ©Ê®Áò Í®ÁÅò ¨Í¡Á¨
¡Ã§ÁÅžÁŨ¨Í¡Á¨Ã ÁÅúÁÅ֍ÁÅÏýÅþÁäýÅÛ €þáìÁÅàÏžÃ..
œÁþÁ §Â™÷ þà £¦ÁýÁÅ þÉ¥ÁéžÃÂ œÄ¬ÁōÁÅ ©ÁúÃÖ žÂžÂ¡Áô ÃϞà §É¥Áé¨ úéÁ§Á ©Á§ÁÁÏý œÉúÃÖ
ÌžÃâ ¯Á›Â¨Å ÁÅœÁÅþÂä™ÁÅ. €¡Áôå™ÁÅ ¡Ã§ÁÅžÁŨ¡Ë „þÁä §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨŠ©Ê®ÁòœÍ ÁÅúÃÖ
¡ÁýÅۍÁÅÏýÅþÁäýÅÛ, ©ÁõœÁÏ Í¬ÁÏ þ̍ÃÑ ©ÁôÏýÊ, ©Ê®ÁÅò ¨Í¡Á¨ÁÅ žÃÁŜ¦Á  €þáìÁÅàÏžÃ.
©Ê®ÁÅò þ̍ÃÑ ¡Ã§ÁÅžÁŨŠ§ÉÏ™ÁÆ ¥Á§ÃÏœÁÂ ©ÉþÁÁÅÑ ©Ã™ÁžÄ¬ÁÆà ŠÁÑ ¯Á›Ï Ã ÿ÷éé €ÏýÅ
¥ÁƨŏÁÅœÁÆ ŸÁ£Ä ¥Áþà ÁÅžÁÅâœÁÅÏýÊ, ŠÊ³Â§Ã €ÏœÁ £Â§ÂýÞà §É¥Áé¨Å úĨÅ֍ÁÅÏýÆ €™ÁÅÝ
§Â£Í¦þÁ ¡Ë ¡ÉžÁ©Áô¨þÁÅ ¥Á™ÁœÁ ¡ÉýÃÛ ¥Á§Ä ¨Í¡Á¨ÁÅ œÌ¨Å֍ÁÅÏýÅ §Ã©ÁôíþÁ ³ÂÃ±ÍœÁÅÏýÊ
‡ÁљÞ ©É®Ãò±ÍœÁÅÏžÍ €þÁä ¤Á¦ÁÏœÍ ¨ÍúÃÏúʨ͏Â.. žÁ£Ä ¥ÁÏýÆ ‡ÁÑ™Í ¬É§Ãí¯÷ ©ÁžÁâ
žÁ£÷ ¥ÁÏýÆ ÁÅžÁÅâÁÅÏýÊ. ÿÁ¥Á Âé €ÏýÅ ¥ÁƨŏÁÅ ¨Í¡Á¨þÁÅÏúà ©Á¬ÁÅàÏžÃ.
œÁþÁþÁÅ £œÃ¥Á ¨à ©ÁžÁÅ⠁ÁÅ €ÏýÆ úÉ¡Êå ¨ÍÂþÊ ŠÁÑ ¬ÉÁþÁÅ Áƙ ýËÏ ‚©ÁíÁÅϙ ¥Á®Äò
£¦ÁýÁÏý œÄ¬Ã ¥Á®Äò ŠÊ³Â§Ã ¨Í¡Á¨ÁÅ žÁƬÁōÁű͜ÁÅÏýÊ.. úÊœÁŨœÍ ¬Ãύ÷ €ÏúÁŨÅ
ÁýÃۏ ¡ÁýÅۍÌþÃ, Â®ÁÅò ³ÂŸÁê¥ËþÁÏœÁÂ ©Ã™ÁžÄ¬Ã ¬Á§ÁÅâÁÅÏýÆ, œÁþÁÅ ¥ÁÅÏžÁōÁÅ
©ÁúÊÖý¡Áôå™ÁÅ Â¬Áà ¥ÁÅÏžÁōÁÅ ü§ÃÃ œÁþÁ £Â§ÂýÞà ¨Í¡Á¨ÁÏý žÃÁÁÅÏ™Â
úÊžÂâ¥ÁþÁōÁÅÏýÅþÂäþÁÅ. ÂþÄ úéÁ§Á €ÏúÁŨŠœÁÃ¨Êý¡Áôå™ÁÅ, ¡Ã§ÁÅžÁŨ¡Ë úÊœÁŨŠ©Ê¬Ã
©ÉþÁÁÅÑ ¨ÂÁÅÑÏýÆ ¥Á§ÃÏœÁ ¨Í¡Á¨ÁÅ žÃÊ¨Â úʬÁōÁÅÏýÅþÂä™ÁÅ.
žÂÏœÍ ÁÅϙɨŠ€©ÃªÊ¨Â ©ÁúÊÖ ÊÁþÁÅ ¡ÁôÁÅÏýÆ úÃþÁäÂ „¥÷é.. €ÏýÅ ¥ÁƨŏÁÅœÁÅþÂäþÁÅ.
£œÃ¥Á Â¨ÃœÊ ¥Á§ÃÏœÁÂ §ÉúÃֱ͜ÁÅþÂä™ÁÅ. ˆ¥Ã úɦÁ Âê¨Í œÉ¨Ã¦Áþà ¡Á§Ã¬ÃàœÃ. œÁ¡ÁåžÁÅ, €¨ÂÊ
Â¬Ê¡Áô ‹¡ÃÁ ¡ÁýÂÛ¨ÃðÏžÊ €þÁä ¤Â©ÁÏ. ¥Á§Í ¡ÁÁÑ ¥ÁþÁ¬ÁÅ¨Í œÁþÁ œÂÃ™Ã þÌ¡ÃåœÍ ±ÂýÅ
ªÁÖ§ÂêþÃä Áƙ Á¨ÃÃ¬ÁÅàÏžÃ. ‡ÁÑ™Á þʧÂÖ™ÁÅ ‚ÏœÁ ¡ÁýÅÛ.. ‹ÿ÷.. ú¨ ¨¦Á£žÁâϏÂ, ¥Á§Ã
€ÏœÁ ¨Í¡Á¨ÁÅ žÃÁÅœÁÅþÂä, ©Á®ÁòϜ œÃ¥Ã§Ã ‡ÃѬÁÅàþÂä™ÁÅ œÁ¡ÃåœÊ, ¥Á§Ä €™Áݏͨŏ ‡ÁÑ™Í
ˆ¥ÁƨÍ œÁÃ¨Ê¨Â þÌ¡Ãå ¡ÁôýÛ™ÁÏ ¨ÊžÁÅ.
ÁÏ™Á§Â¨Å ¥Á ÂœÁë¥Ê œÂÁÅœÁÆ žÃÁÅœÁÅÏ™ÁýÏ ©Á¨ì Â£Í¨Å, ¤ÂŸÁ ©Ê¬ÁÅàþÂä €ÏœÁÂ þÌ¡Ãå
€þáÃÏúÁ™ÁÏ ¨ÊžÁÅ. žÂÏœÍ ÌÏœÁ ¤Á¦ÁÏ ±Í¦ÏžÃ. œÁþÁÅ ¨Í¡Á¨ÁÅ žÃÊý¡Áôå™ÁÅ üÁëœÁà
¡Á™ÁÅœÁÅþÂäþÁÅ. €ÏýÊ ©ÁžÁÅâ €þà £œÃ¥Á ¨™ÁÏ ¥Á ÂþÁōÁÅþÂäþÁÅ. ‡¨ÂÁÆ œÁ¡ÁåžÁþà €§Áã¥Á©Á™ÁÏ
©Á¨ì Â£Í¨Å. ƒ ýËÏ ¨Í ©ÁžÁÅâ €þà ‡ÏœÁ £œÃ¥Á Â¨ÃœÊ ¥ÁÁ©Â®ÁòÃ €ÏœÁ Ë¡Áô ‡ÁÅÑœÁÅÏžÃ
Â£Í¨Å.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

‡þÃä³Â§ÁÅì žÃÃþ €ÏœÁ £Â§ÂýÞà ¡ËÁÏý ©ÁúÃÖ ¨Í¡Á¨ÃÃ žÃÁÅœÁÅÏýÊ ÁÅ쪃 ŠÍÑ ¯Á›Ï Ã
ÌýÅۍÁÅÏýÅþÁäýÅì €©ÁôœÁÅÏžÃ. €¡Áë¦ÁœÁäϏ ‡ÏžÁÅÍ œÁ¨ ©ÁÏúà ÃÏžÁÁÅ úÁƳÂþÁÅ.. (€¬Á¨Å
‡¨Â ©É®ÁÅàÏžÍ, ‡¨Â „ÏžÍ €þÁä ÁÅœÁÆÿÁ¨Ï Â£Í¨Å).
€¡Áåýލ œÁ¨ ¡ÁÁэÁÅ ¡ÉýÃÛ „Ïúà „þÂäþʥɠþÉ¥ÁéžÃÂ ÃÏžÁÁÅ žÃÏúà þ œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁê
žÃÁÅœÁÅþÁä œÁþÁ žÂþÃþà úÁÆ™Á™ÂþÍà ¡Áë¦ÁœÃäÏúÂþÁÅ. þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ÌžÃâÂ ¡ËÃ ¨Ê¡Ã „Ï™ÁýÏ ©Á¨ì
¬Á§ÃÂ ÁþáÃÏúÁýÏ ¨ÊžÁÅ. žÂÏœÍ úÊœÁŨŠÏúà ÌžÃâÂ ¨Ê¡Ã úÁƬÊà..
þáÁôå¨Í ¡ÉýÃÛ ¥É§ÁŬÁÅàþÁä Ì¨Ã¥Ã¨Â.. ‡§Áë£Â§Ã œÁ™ÃÂ ¥É§ÁŬÁÆà œÁþÁžÃ. þ ¡ÉžÂ¨Å œÁþÁ
±ÍýìÁÅ £¦ÁýÁÅ œÄ¬ÃþÁ¡Áôå™ÁÅ Áƙ €¨©ÂýÅ ¡Á™Ã ÌžÃâÂ ©Ã™Ã©Á™Ã „Ï™Á™ÁÏ ©Á¨ì ©ÂýáË
œÁþÁžÃ ¬Áå«ÁÛϏ ÁþáìÁÅàÏžÃ. ¡ÉžÂ¨¡Ë þÁōÌþà „þÁä œÁþÁžÃ §É¥Áé¨Å úĨŬÁÆà žÃÁÅœÁÅÏýÊ..
‹ÿ÷ñ..  ¬Á¥Á¦ÁÏ¨Í Áƙ €ÏœÁ £Â§ÁŞà þÊþÁÅ ¨Í¡Á¨ÁÅ œÄ¬ÁōÁÅÏýÅþÂäþÁÏýÊ þÁ¥ÁéªÁÁêϏÂ
€þáÃÏúÁ¨ÊžÁÅ.
¨Í¡Á¨ÁÅ žÃÁÅœÁÅÏýÊ ¡ÉžÂ¨Å ©Ã™Ã©Á™ÁÅœÁÆ œÁ™Ã œÁ™ÃÂ „Ï™ÁýÏ ©Á¨ì ˆžÍ ÌžÃâÂ þ §É¥Áé¨
¡ÁÁÑþÁÅÏúà ©Áõý ©Áõ§ÁÅœÁÅþÁäýÅì ÁþáìÁÆà ©É®ÁÅàÏýÉ. ‹ÿ÷.. ‡ÏœÁ ¡ÁôÁÅþÂä €žÍ §ÁÁ¥ËþÁ
¥ËÁÏ Á¥ÁÅéœÁÅþÁäýÅì ¥ÁþÁ¬ÁōÁÅ œÉ¨Ã¬Ê ŠÁ ©ÃŸÁ¥ËþÁ öÁ¦.
€¨Â žÃÁÅœÁÅþÁä¡Áôå™ÁÅ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨœÍ þ ¡Ã§Áë¨Å ¡ÁýÃÛ ©ÉþÁÃÑ ¨ÂÁōÁÅÏýÅþÂä™ÁÅ. €¡ÁåýÃ
©Á§ÁÁÆ žÃÊý¡Áôå™ÁÅ ¨Í¡Á¨ ÁϜ ©É®Áò™ÂþÍÁþÁäýÅÛ ©Ã¬ÁŧÁŏ þÁþÁÅä ©ÉþÁÁÃ ¨ÂÊ©Â™ÁÅ.
žÂþÃœÍ ŠÁ ©ÃŸÁ¥ËþÁ Á¨¦Á ‚žÁâ§ÃÃ ¥ÁŸÁê. ÂþÄ ÿÁýÂœÁÅàÂ ‡¡Áôå™ÁÅ ¡Ê³Â™Í œÉ¨Ã¦ÁžÁÅ ÂþÄ,
œÁþÁÅ žÃÊý¡Áôå™ÁÅ þÁÅ œÉ¨Ã¦ÁÁÅÏ™ÂþÊ þ þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ©ÉþÁÁÅÑ ©É®Ãò šÄ ÌýÛ™ÁÏ ü§ÃÃÏžÃ.
¨¦Á£žÁâϏ þÊþÁÅ þÁÅ œÉ¨Ã¦ÁÁÅÏ™ÂþÊ €¨Â ©ÁõÁÅœÁÅþÂäþÁÅ. œÁþÁÅ žÃÁÅœÁÅþÁä¡Áôå™ÁŨÂ.
ŠÁѳ§à ¡Ã§ÁÅžÁ¨¡Ë Áƙ úÊœÁŨŠœÄ¬Ê¬Ã ¥ÁÅÏžÁōÁÅ ÿ÷éé €ÏýÆ ©Áõ±Â™ÁÅ. €žÊ ¬Á¥Á¦ÁϨÍ
þÊþÁÅ þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ©ÉþÁÁÅÑ œÍ³ÂþÁÅ. ŸÁ£Ä ¥Áþà ÁÅžÁÅâÁÅþà ¨Í¡Á¨ÁÏý ©É®Ãò œÁþÁ §Â™÷ ÃÏžÁ
ÁÅœÁÅà¨ÅÂ ©Ê®Âò™ÁÅœÁÅþÁä ýɬÃۍÁ¨÷ð þ ¡Ã§ÁÅžÁŨÁÅ §ÉÏ™ÁÅ ©Ë¡Áô¨Â €œÁōÁÅѱͦþÁýÅÛ
œÁÃ¨Â¦.
žÂþÃœÍ þ €ÏœÁý þÊþÊ þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ©ÉþÁÃÑ œÍ¬ÁÅàþÂäþÁþà €§Áã¥Á¦ ¬ÃÁÅÓœÍ Ã±Í¦Á ÂþÁÅ.
€žÃ ÁŧÃàÏúÃ.. ˆ¦÷ ˆ¥Ãýà ÁžÁ¨™ÁÏ ¨ÊžÁÅ.. €ÏýÆ þÁ™ÁÅ¥ÁÅ¡Ë úÉ¦ê ©Ê¬Ã ©ÁϏà €™ÃÂ™ÁÅ.
¬ÃÁÅÓœÍ Á®ÁÅò §ÉÏ™ÁÆ ÁýÃۏ ¥ÁƬÁōÁÅþà „ϙà ±Í¦Á ÂþÁÅ ¬Á¥Á ŸÂþÁÏ úÉ¡Áå¨ÊžÁÅ.
úɩÞÁÁÓ§ÁÁÅ ©ÁúÃÖ úÃþÁäÂ "ÁžÁ¨Á ±ÍœÊ ‡¨Â.. ¨Í¡Á¨ÁÏý œÁÁ¨ ©ÁžÁÆâ.. ¡Äìü÷ ÁžÁŨÅ"
€þÂä™ÁÅ.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

"©ÁõÿÁÆ" €ÏýÅ œÁ¨ €™ÁÝϏ ©Áõ±ÂþÁÅ úÃþÁäÂ
"‚¨Â €¦œÊ ¥Á®Äò þÁÅ©Êí €Ïý©Áô. ‡ÏœÁ ¬Ê¡Áô €þÃ" £ÉžÃ§Ã¬ÁÅàþÁäýÅÛ €þÂä™ÁÅ.
"¡Äìü÷ þÁ™ÁÅ¥ÁÅ þÌ¡Ãå ¡Áô™ÁÅœÁÅÏžÃ" £œÃ¥Á ¨ŜÁÅþÁäýÅÛ €þÂä. þÃüϏÂþÊ €ÏœÁ ¬Ê¡Áô ©ÁϏÃ
„Ï™Á™ÁÏ ©Á¨ì þÁ™ÁÅ¥ÁÅ þÌ¡Ãå ¡Áô™ÁÅœÁÅÏžÃ.
"±ÍþÄ £É™ÁÆëÏ ¨ÍÃ ©É®Ââ¥Á Â.." €þÂä™ÁÅ úÃþÁäÂ þÁ©ÁôíýÆ.
©ÁõÿÁÆ €ÏýÅ œÁ¨ €™ÁÝϏ ©Áõ±ÂþÁÅ..
"‚¨Â €¦œÊ þÄ ¥ÉÅÿÁÏ ¨Í ¢Ä¨ÃϏ÷ð ÁþáÃÏúÁ™ÁÏ ¨ÊžÁÅ. €¨Â úʬÁÆà Šÿ÷.. €ÁÑ ¥ÉÅÿÁÏ ¨Í
ÁžÃ¨Ê ¤Â©Â¨Æ, Á®Áò¨Íì ¬ÃÁÅÓ.. €þÄä úÁƬÁÆà úɦÁê©ÁúÁÅÖ. ¡Äìü÷ ©É®Ââ¥Á  £É™ÁÆëÏ ¨ÍÃ"
€þÂä™ÁÅ ¨Â¨þÁÂ.
( ˆ™ÁÅ¡ÊžÍ ¥ÁÅÏžÊ ˆ™Á©Á ©Á¨¬ÃÏžÃ. ‡©Á§ÁÅ ¡ÉýÛ¥ÁþÂä§ÁÅ ‚ÁÑ™Á œÌÏžÁ§Á¡Á™Ã. ¥ÁþÁ¬ÁŨÍ
ÁúÁ֏ €þÁōÁÅþÂäþÁÅ. €¦þ €¥ÉÂé £É™÷ §ÁÆÏ¨Í œÁþÁ ¥ÉÅÿÁÏ ¨ÍÃ úÁƬÁÆà ƒ ¡ÁþÍÃ
©Á¡ÁôåÌþÊ žÂþÃþÂ? úÁúÃÖþ þ ©Á¨ì €¦ÊêžÃÂžÁÅ. €ÏœÁÂ £¨©ÁÏœÁÏ ¡É™ÃœÊ €ÏžÁ§ÃÄ
©ÃþÁ¡Á™ÊýýÅÛ €§ÃúÊžÂþÃþÊ¥Ä. ÿ÷éé.. ˆÏ €þÁōÁÅþà ‚¡Áôå™ÁÅ ˆ¥Ã ¨Â¤ÁÏ €þÁōÁÅÏýÆ
þÃýÆÛ§ÂÖþÁÅ. €žÊ ýËÏ ¨Í œÁþÁžÃ ¨Í¡Á¨ ¡ÁÁэÁÅ ‡ÁÑ™Í œÁÁ¨™ÁÏ œÍ €£Âç.. €ÏýÆ
€§ÃúÂþÁÅ)
ˆ¥Ãýà €þÁäýÅì œÁþÁÅ ÃœÊ..
"«÷.. þÌ¡Ãå.." €ÏýÆ ©Ã¬ÁōÁÅÑþÂä..
"¥Á ÂýÂì™ÃœÊ ú¨ŠþÌ¡Ãå €Ïý©ʥÃýÊ £Â£Æ. ÁþÉä ¡Ã¨ì¨ÂÂ.. úÁ¬ÁÅàþÂä.. üÁëœÁà ¡Á™Ä ¡Á™Ã.."
þÁ©ÁôíœÁÆ ©Ã¬ÁōÁÅÑÏýÊ
"úÊœÁ ÂÁ±ÍœÊ ¬Á§Ã" €þÂäþÁÅ Í¡ÁÏœÍ.. ÁúÁ֏Â.
€ÏœÊ ŠÁÑ ¯Á›Ï ˆÏ ü§ÁŏÁÅœÁÅÏžÍ €§ÁãÏ Â¨ÊžÁÅ. ¬ÁřϨà ÁÏýÊ ©ÊÁϏ §Ã©ÁôíþÁ
¨Í¡Á¨ÁÅ, €ÏýÊ ©ÊÁϏ £¦ÁýÁÅ. ‹ÿ÷.. ‡ÁÑ™Á œÁÁŨŜÁÅÏžÍ œÉ¨Ã¦Á™ÁÏ ¨ÊžÁÅ. ‡¡Áôå™ÁÅ
£¦ÁýÁÅ ©Á¬ÁÅàÏžÍ ¥Á¨Äì ¨Í¡Á¨ÁÅ ‡¡Áôå™ÁÅ ©É®ÁÅàÏžÍ €§ÁãÏ Â©Á™ÁÏ ¨ÊžÁÅ.
"§Á©Ä.. ¡Äìü÷.. ©ÁžÁÅâ.. ÁÅ.. ‹ÿ÷.. ³Â§Ä. ±Ì§Á±ÂýÅþÁ €þÂä. €ÏœÁ Í¡ÁÏ ©ÁžÁÅâ.. €¥Á Âé..§Á©Ä..
œÁýÅۍͨÊþÁÅ. €¥ÉÂé.. .. ¡ÁÁѨ ‡ÁÑ™Í œÁÁŨŜÁÅÏžÃ. ¡Äìü÷.. ÿ÷.. ©ÁžÃ¨Ê¦÷.. ¡Äìü÷.. ÿ÷..
§Á©Ä.. ©ÁžÁÅâ.. ÿ÷.. ¡Äìü÷.. ¡Áô.."

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

€œÁêÏœÁ žÁ¦ÁþĦÁÁ§ÁÏ Â œÁ¦Á §ËϞà þ ¡Á§Ã¬ÃàœÃ œÁþÁ ±ÍýìÁÅ. ¨Í¡Á¨ §É¥Áé¨Å ¥ÁÏ™Ã
±ÍœÁÅþÂä¦. ‡ÁÑ™Í úħÁōÁÅ ±Í¦ÏžÊ¥É €þÁäÏœÁÂ ¨Í¡Á¨ ¥ÁÏý. ©Áõ¡Ã§Ã ™Á™ÁÏ ¨ÊžÁÅ. ¦Á
¬ÁÏ ‡Á§Ì¡Áôå. ©Áõ¡Ã§Ã ¡Ä¨Ö™ÁÏ Áƙ Á«ÁÛ¥Á©ÁôœÁÅÏžÃ.
œÁ¨ ©ÉþÁÁÅÑ ¡ÉýÃÛ €œÃ Á«ÁÛÏ¡Ë.. §Á©Ä ¡Äìü÷.. ¡Áô.. öÁ.. ©Áô¡Ã§Ã ™Á™ÁÏ ¨ÊžÁÅ.. ¥÷éé.. Á
¥ÁþÂäþÂ.. ¬Á§ÁžÂÂ €þÂäþÁÅ. Šÿ÷.. €ÁÑþÁÅ §Â.. úÄ.. ¥Á Âý ©ÃþÁ©ÊÏ. ÁÅ.. €£Âç.. þÄ
Í¡Á¥ÁϜ þ¥ĞÁ. Šÿ÷.. œÁ¡Áå¦ÏžÃ. ¥Á®Äò €þÁþÁÅ. €£Âç.. Šÿ÷.. úÊœÁÌúÁÅÖ.. þčÊ.. €¥÷é..
£ÂÂ ©ÁúÁÅÖ.. .. §Á©Ä.. ¡Äìü÷.. ÿ÷.. €£ç.. úÁúÂÖ €¥Á Âé.. ‹ÿ÷.. ©Á¡ÁôåÁÅþÂäþÁÅ ÁžÁ§Â.. €¥Á
Âé.. úÃϡʬÁÅàþÂä©Áô.. .. ¨Í¡Á¨ ¥ÁÏý.. þ ©Á¨ì ÂžÁÅ.. €¥ÉÂé.. þÌ¡Ãå.. ¡Äìü÷.. ÁÅ.. .. §Á©Ä ..
ÿ÷.. Á.. §Â.. þÄÊ £ÂÂ ©ÁúÁÅÖ.. .. úÊœÁþÎþÁÅ.. £ÂÂ.. ©Á¡Áôå ÁÅþÂäÂ.. €¥Á Âé.. ‚ύʥÃ
€þ¨Ã..
.. ©ÁúÁÅÖ €þÂäÂ.. ¬Á§ÁžÂÂ £ÅžÃâ œÁÁÅÑ©Ë €þÂäþÁÅ.. Šÿ÷.. ©ÁúÁÅÖ.. þčÊ.. .. ¥Á  ¦ÁþÁ
ÁÏýÊ.. þčÊ.. ©ÁúÁÅÖ.. ‹ÿ÷.. ÿÄ £Â©Á ÁþÂä €.. ©ÁúÁÅÖ. þÄÊ .. .. þÁÅ©Êí¨Ê Ì¡Áå.. þÄÊ ©ÁúÁÅÖ..
ú¨Â.. úÁœÁþÎþÁÅ.. €ÿ÷ñ.. þÄÍ žÁÏ™ÁÏ. §Á©Ä ¡Äìü÷.. ¡Áô.. ¬Á§Ê ¬Á§Ê.. þÄ žÂþÃÍ žÁ›ßÏ.. ..
‚ύʥà €þ¨Ã.. þà §Â™÷ Ã ‹ žÁ›ßÏ. œÁ¡ËåϞà ¡Áô.. ÿ÷ñ.. .. ‡žÍ ‰±ÍœÁÅϞà §Â.. €ÏœÁ
¨Í¡Á¨ÁÅ ©ÁžÁÅâ.. €¥ÉÂé.. þÄ žÂþÃä œÁýÅۍͨÊþÁÅ
¡Äìü÷ §Á©Ä.. .. ‹ÿ÷.. ‡ÏœÁ ¬É¡Áô.. þčÁÅ ¦Á ¬ÁÏ §ÂžÂ.. ©ÉŸÁ©Â.  ¬Á§ÁžÂÂ œÃýÂÛþÁÅ.
Í¡Áå™ÁÁÅ. ‹ÿ÷.. Â©Â¨ÏýÊ ÌýÅÛ. žÂþÃœÍ úÁÏ¡ÁÁÅ. ¡Äìü÷.. ‡žÍ ÁœÃà žÃÏœÁÅœÁÅþÁäýÅì „ÏžÃ..
Šÿ÷.. Â©Â¨ÏýÊ ÁœÃàœÍ ±Ì™Ãúɦê. œÁýÅۍͨʍÁ ±ÍœÁÅþÂä§Â.. €ÁÑþÁÅ. £œÃ¥Á ¨ŜÁÅþÂäþÁÅ..
ÿ÷.. ³ÌÏœÁ €ÁÑþÁŧÂ.. ¡Äìü÷..
€ÁÑ €þËþÂ.. úÁÆ™ÁÅ.. €¥Á Âé.. ˆžÍ €©ÁôœÁÅÏžÃ.. œÃ¥Ãé§ÉÃÑ ±ÍœÁÅÏžÃ.. ÿ÷.. öÁ¦ ÂžÁÅ..
þÌ¡Ãå§Â.. £Â£Æ. ‡ÏžÁōÁŧÂ.. ƒ €ÁÑþÁÅ ‚¨Â úÁÏ¡ÁôœÂ©Áô.. ÿ÷.. ¡Äìü÷ §Á©Ä.. €ÿ÷.. ©ÁžÁÅâ..
€¨.. œÃ¦ÁêÁÅ.. €ÿ÷.. €ÿ÷.. ¡ÁÁѨ œÁÁŨŜÁÅϞçÂ.. ‡ÁÑ™Í  €ÁÑ™Á ˆžÍ £Ì¥ÃÁ ¨ÂÂ
„ÏžÃ. ©Ã§ÁÁ ÌýÉÛ¦ÁêÁÅ. «÷.. €¨Â.. ©ÁžÁÅâ.. Šÿ÷.. ¡Äìü÷.. ©ÁύÁ§Á ©ÁžÁÅâ.. ©ÁύÁ§Á .. ©ÉŸÁ©Â..
ÿ÷.. ¬Á§Ê.. þÄ «ÁÛÏ.. ©ÁžÁÅâ.. þÄ ‚¬ÁÛÏ €þÂäÂ..
ÿ÷ ©Á§ÁŬÁōÁÅ ±ÍœÁÅþÂä¦.. ‡ÏœÁ ¬Ê¡Áô? þ ©Á¨ì Â©Á™ÁÏ ¨ÊžÁÅ.. ÿ÷.. €¨ÂÊ §Â.. ¥÷é.. ¬Á§Êì..
¡Á§Á©Â¨ÊžÁÅ.. ¡Á§Á©Â¨ÊžÁÅ.. ¡Á¨Å.. ¥ÁŸÁê¨Í.. ¥Á®Äò ‡ÏœÁ ¬Ê¡Áô úʳÂà©Í.. ¡Á§Á©Â¨ÊžÁŨÊ..
Âþæê.. þÄ €ÁÑþʏÂ.. ÿ÷ñ.. þÉ¥ÁéžÃ.. ¥÷é.. ƒ¦÷êê.. ¥Á®Äò ˆ¥Ãýà €ÿ÷..

¡ÃúÃÖ ¡ÃúÃ֏ ˆ¥Ã ¥Á ÂýÂì™ÁÅœÁÅþÂäþÍ œÉ¨Ã¦Áþà ¡Á§Ã¬ÃàœÃ. ŠÁ ¡ÁÁÑ þÌ¡Ãå.. ƒ ¬Äå™÷ ©Á¨ì ¤Á¦ÁÏ.
¥Á§Í ¡ÁÁÑ ‡ÁљɍÁÑ™Í œÁþÁ þ£÷ œÂÁÅœÁÆ €ÏœÁ ©Á§ÁÁÆ ‡©Á§ÁÆ œÂÁþÃ.. Ž§ÃÃ ¥Á Â
¦ÁþÁ Áƙ œÂÁþà ¡ÁëžÊªÂ¨Ãä œÂÁÅœÁÅÏýÊ.. ˆžÍ €¦±ÍœÁÅþÁä ¢Ä¨ÃϏ÷.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

þÁÏžÁÏ ÁþÂä ¤Á¦ÁÏ. ˆ¥ÎœÁÅÏžÍ €ÁÑ™Á œÁÃ¨ÃœÊ ˆ¥ÁþÁä ÁÅÏœÁ ¡É™ÁÅœÁÅþÂä™Ê¥ÉÂ
€þáÃÏúÊÏœÁ ¢Ä¨ÃϏ÷. ¥Á§Í ¡ÁÁÑ.. þÌ¡Ãå ÁþÂä ªÁ§Ä§Á¥ÁϜ þÁ§ÁþÁ§Âþ ±ÌϏÃþÁ œÃ¥Ãé§Ã. þÂ
¥ÁþÁ¬ÁÅ þÂÊ €§ÁãÏ ÁþÁÏœÁÂ ˆ¥Ã ¥Á ÂýÂì™ÁÅœÁÅþÂäþÍ œÉ¨Ã¦ÁþÁÏœÁÂ ¥ËÁÏ Á¥ÃéþÁýÅۏÂ
€¦±ÍœÁÅÏžÃ.
€ÏœÁ ¤ÂŸÁ¨ÌþÁÆ ‚¡Áôå™ÁÅ ©Â™ÁÅ ¡ÃœÊ þ œÃ¥Ãé§Ã ¬ÁϏÁœÃ ‡¨Â „þÂä.. ©Â™ÃÃ €©ÁžÊ¥É ¥Á®Äò
‚ÏœÁ ýËÏ œÄ¬ÁōÁÅÏý™ʥÉ €þÊ Ï™Í®ÁþÁ ¥Á§Í ¡ÁÁÑ. ‚¨Â ¡Á§Ã ¡Á§Ã©ÃŸÂ¨ÅÂ ¥ÁþÁ¬ÁÅ
±ÍœÁÅÏžÃ.
‡ÏœÁ ¬Äå™Áŏ úʬÃþ ©Â™Ã¨Í ¦Á ¬ÁÏ §Â©ÁÁ ±Í©Á™ÁÏ. ©Ã§Â¥ÁÏ ‚©ÁíÁÅϙ úɦÁê™ÁÏ
ªÁÖ§ÂêÏ Ì¨Å¡ÁôàÏžÃ.
"€ÂÑ.. ¡Áþ ÌžÃ⠬ʡÁô. Á«ÁÛϏ „Ï™Â" €¨Â ©ÊÁϏ ©ÁõÁÅœÁÆ §Ì¡ÁôåœÁÅÏýÊ €™ÃÂ™ÁÅ.
"©ÁžÁÅâ.. öÁ.. „¥÷é.. ¡Á§Á©Â¨ÊžÁŨÊ.." ¦Á ¬ÁÏœÍ ‡Á§Ì¡Áôå œÄ¬ÁōÁÅÏýÆþÊ €þÂäþÁÅ.
"ˆ¥ÃýÊ £Â£Æ.. ‚¡Áåýà žÂÂ ©ÁžÁÅâ €þÂä©Áô. €¥÷é.. ‡ÏœÁ ¨ÌœÁÅ „ÏžÊ.. úÄ.. €ÁÑœÍ ‚¨Â
€þÁÁÆ™ÁžÁþÁōÁÅÏýÂ. €¦þ úÁÆ™ÁÅ. Šÿ÷.. ‡ÏœÁ ¨Í¡Á¨ÁÅ ©É®Ãòþ ‚ύ ©É®Áò™ÂþÍà žÂ§Ã
„þÁäýÅì „ÏžÃ. Šÿ÷.. ¡ÃúÉ֍ÁÅÑœÁÅÏžÊ. €ÁÑžÂÏýÍì.. Šÿ÷.. þÃüϏÂþÊþÂ.. ¥÷é.. þÁ¥Áé¨ÊÁÅÏ™Â.
þÃüϏ €ÁÑþÁÅ úʬÁÅœÁÅþÂäþÁÏýÊ. Šÿ÷.. Á¨ ¨ÂÁÅÏžÊ ‚¡ÁåýÍÄ.. ÿ÷ñ.. ‡ÏœÁ ©Ê™ÃÂ „ÏžÍ
¨Í¡Á¨.. Â¨Ã±ÍœÁÅϞʥÃýÊ ¨Í¡Á¨. ‡¡Áôå™ÁÆ ‚ÏœÊþÂ" ˆžÊžÍ ¥Á ÂýÂì™ÁÅœÁÅþÂäžÁÅ.
œÁþÁÅ ¨Í¡Á¨ÁÅ žÃÃþÁ¡ÁôåžÁ¨Âì ‚žÁâ§Ã ¨ÍþÁÅÏúà §Á³Â¨Å ÌžÃâÂ Â§Á™ÁÏ ©Á¨ì Â£Í¨Å..
¡Ã§ÁÅžÁŨϜ úÃœÁà™ÃÂ œÁ™Ã œÁ™ÃÂ œÁ¦Á §ËÏžÃ. œÁ¡Á÷ œÁ¡Á÷ ¥Áþà ³ÎÏ™÷ ©Á¬ÁÅàÏžÃ. œÁþÁÅ
ÌýÃÛþÁ¡Áôå™Á¨Âì. ŠÁ ©ÃŸÁ¥ËþÁ üÏÁŧÁÅ œÁÃ¨ÃþÁýÅÛ ‚žÁâ§Ã©Ã €ÏýōÁÅÏýÅþÂä¦ ÌžÃ⠬ʡÁô.
"„¥÷é.. «÷.. ¥Á ÂýÂì™ÁÁÅ.. ¥ÁÅÏžÁÅ ¡Áþà Âþæê.." ¡Á®Áò£ÃÁÅ©ÁôþÁ €þÂäþÁÅ.
"€£Âç ¡ÁþÁŨʩÊ.. úÉ¡Áôå ‡¨Â „ÏžÊ.. Šÿ÷.. ‡¡ÁåýÃÄ ‚¨ÂÊ ¨Í¡Á¨.. ‹ÿ÷.. þÄ žÂþÃ¨Í ‚¨ÂÊ
„ϙñͩ¨þáìÁÅàÏžÊ. þÃüÏ €ÂÑ.. €ÿ÷.. €ÂÑ.. ÿ÷éé.. €ÁÑžÂÏýÍì ‡ÏœÁ Á¬ÃÂ „ÏžÍ..
¥Á  ©Ã™ÁœÍ Šÿ÷.. ‚ÏœÁ ¬ÁÅŽÏ ¨ÊžÊ. ‡ÏœËþ €ÁÑ €ÊÑ.."
"¥Á ÂýÂì™ÁÁÅ.. ÿ÷ñ.. ¥Á Âý¨œÍ úÁÏ¡ÁÁÅ.. §Â.. ÿ÷.. ¬Á§Êì þÄ ‚«ÁÛÏ.. ©ÂÍÑ.. úÁ³ÂàþÂ.. ‚©ÁþÄä
¤Á§Ã¬ÁÅàþÂäþÁÅ.. ÿ÷ñ.. €£Âç.. €¨Â ¡ÁÁѨÁÅ ©ÁžÁÅâ.. úÁƬÁōÍ.. üÁëœÁàÂ.. €ÿ÷ñ.. „¥÷é.. ‹ÿ÷ñ..
¨Í¡Á¨ œÌ¨©ÁÁÅ.. ‡ÏžÁōÁÅ.. ¥÷éé.. €¨Â žÂÏœÍ ¨Í¡Á¨.. Šÿ÷.. œÄ¬É¦ê.. £¦ÁýÁÅ.. €ÿ÷ñ..
€£Âç.. €¨Â œÃ¡ÁåÁÅ.. „¥÷é.. Šÿ÷.. þÌ¡Ãå.. ÂžÁŨÊ.. Šÿ÷.. ˆžÍ ¨Â „ÏžÃ.. €ÿ÷.. ‹ÿ÷. ˆžÍ €™ÁÅÝ
œÁÁŨŜÁÅÏžÃ.. úÁÆ™ÁÅ.. €ÿ÷.. ¡ÁÁÑ ±ÍýÉìÏžÁōÁÅ.. ‹ÿ÷.. úÁ¬ÁÅàþÂä§Â.. §Á©Ä.. ‡ÏœÁ ¬Ê¡Áô.. ÿ÷ñ..

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

þÁÅ Á«ÁÛÏ.. €ÿ÷.. Á«ÁÛϏ „ÏžÃ.. Šÿ÷.. ¡Á§Á©Â¨ÊžÁÅ.. þÌ¡Ãå ÂžÁÅ ÂþÄ ‡ÏœÁ ¬Ê¡Áô.. þħÁ¬ÁÏ
©Á¬ÁÅàÏžÃ.. ÿ÷.. §Á©Ä.. œÊ§ÁÂ €ÁÑ žÌ§ÃÃÏžÁþà ƒ ¡ÁëœÂ¡Á¥ÁÏœÂ.. Šÿ÷.. ¬Á§Êì €þÁþÁÅ.. €ÿ÷ñ..
¥Á §Á֍ÁÅ.. Šÿ÷ ü§à ±ÍœÁÅÏžÃ.. £¦ÁýÁÏý œÃ¦ÁêÁÅ.. €¨Â ¡ËÁÏý œÃ¦ÁêÁÅ.. €£Âç.. €ÿ÷ñ..
üÏÁŧÁÅ œÁÃ¨ÃœÊ.. úçÂÓ „ÏžÃ.. €ÿ÷ñ.. ¨Í¡Á¨Ê..  „ÏúÁÅ.."
"‡ÏœÁ ±Ì™ÃúÃþÂ.. úÁÆ™ÁÅ ƒ §É¥Áé¨ £ÃÁÅ©Áô œÁÁÓ™ÁÏ ¨ÊžÊ¥ÃýÊ. úÁÆ™ÁÅ ‡¨Â ‡žÁŧÁÅ
œÃ§ÁŏÁÅœÁÅþÂä¦ÉÂ. Á¡Áå¨ÂÂ ¨ÂÊ¬ÁÅàþÂä¦. €ÂÑ.. £ÂÁÅÏžÂ.. ÿ÷.. ¡Á§Á©Â¨ÊžÂ.. œÁ§ÁÅ©ÂœÁ
œÃýÛ©ÁôÂ..
"‡ÏžÁōÁÅ.. ‚ÏœÁ úʬà ‚¡Áôå™ÁÅ €™ÁŏÁÅœÁÅþÂä©Áô.."
ÂžÊ €¦±Í©Á¬ÁÅàÏžÃ.. €ÿ÷.. (ŸÁ£Ä ŸÁ£Ä ¥Áþà ±Ì™ÁŬÁÆà...) ¡Á§Á©Â¨ÊžÂ €©ÁÌýÉÛ¦ÁêþÂ..
.. ú¨Å.. ‚ύÁ.. þ ©Á¨ì ÂžÁÅ.. Á®ÁÅò œÃ§ÃÃ ¡Á™Ã ±ÍœÂþÁÅ. ‚ύ úʬÊà.. €£Âç.. §Á©Ä.. €¨Â
œÌ¨©ÁÁÅ. ¡Äìü÷.. ÿ÷ñ.. ¡Á§Á©Â¨ÊžÁÅ.. ÿ÷éé.. .. þÌ¡Ãå.. €¥Á Âé.. Á§ÁëœÍ ±Ì™ÁŬÁÅàþÁäýÅÛ „ϞçÂ.
€¥Á Âé.. ©ÁžÃ¨É¦ê. ‚ύÁ ú¨Å.. ÿ÷.. ÿ÷éé.. ‹ÿ÷.. úÁÏ¡ÁôœÁÅþÂä©Áô ÁžÁ§Â.. €¥Á Âé.. .. €¨ÂÊ
¡ÁÁÅ.. ¡Á§Á©Â¨ÊžÁÅ. Â¬Ê¡Áô ©Í§ÁÅ֍ÁÅÏýÂþÁÅ. þÌ¡Ãå ¨ÊžÁŨÊ.. ÿ÷.. ‚ÏœÁ ¬Ê¡Áô úʬÃþ þčÁÅ
œÁþéà œÄ§Á™ÁÏ ¨ÊžÂ.. ƒ €ÁÑ ¥ÄžÁ €ÏœÁ Í§ÃÁ ˆ¥ÃýçÂ..? ‡ÏœÁ ¬Ê¡Áô.. Šÿ÷.. ‚ÏœÁ Á¬Ã
ˆ¥ÃýçÂ.. €ÁÑþÁÅ.. ‹ÿ÷.. €ÁÑ ¥ÄžÁ ‚ÏœÁ Í§ÃÂ.. úÄ.. œÁ¥ÁÅé™Ã©Ã.. þ œÁ¥ÁÅé™ÁÅ.. ³ÌÏœÁ
œÁ¥ÁÅé™Ã úÊœÁ ‚¨Â.. €¥Á Âé.. ‡©Á§ÃÁþÂä œÉ¨Ã¬Êà.. Šÿ÷ñ. ‡ÏœÁ ¨Í¡Á¨Ã žÃÁÅœÁÅþÂä©Í.. œÁ¥ÁÅé™ÁÅ
ÂžÁÅ, þÁÏýÊ ¡ÉžÁâ©Â™Ã©Ê¥ÉÂ.. ÿ÷.. ‡ÏœÁ ¡ÉžÁâžÃ§Â £Â£Æ.. ÿ÷éé.. úÁϡʬÁÅàϞà ¨Í¡Á¨. ‹ÿ÷..
Á¬Ã œÄ§Á¨ÊžÂ.. ƒ €ÁÑ ¥ÄžÁ ‡ÏœÁ¬Ê¡Áô úʬÊà œÄ§ÁÅœÁÅÏžÃ.. ..‚¨ÂÊ ÁÅ쪃 Ã±ÍœÁÅÏžÃ..
ÿ÷ñ.. €¥Á Âé..
úÉ¡ÁôåÍ©ÁúÁÅÖ.. ³ÌÏœÁ €ÁÑþà ¥ÄžÉÃÑ ‚¨Â ©ÉþÁÁþÁÅÏúà ÁÅ®Áò ÿ÷éé.. £Ì™Ãúà úĨÃÖ úÃÏ¡Ã
ÿ÷.. ÁÅ쪃 Ã±Í¦ÊÏœÁ ©Á§ÁÁÆ úʳÂþÁþà Ì¡ÁåÂ úÉ¡ÁôåÍ©ÁúÁÅÖ.. ‡©Áí§ÁÆ úɦÁê§ÁÅ ‚¨Â..
Ì¡Áå þÄÊ úÉÏžÃÏžÃ.. ‹ÿ÷.. ˆ €ÂÑ ‚¨Â œÁ¥ÁÅé™ÃÃ ‚©ÁížÁŧÂ.. ûÄ ‚¨Â.. Šÿ÷.. ¬ÃÁÅÓ
¨ÊÁÅÏ™Â.. ©ÉþÁÁÅÑ ©ÁϏÃ, Â¨Å úÁ¡Ã.. ÿ÷.. ¨Í¡Á¨ ¡ÉýÃÛÏúÁōÁÅÏýÅþÂäþÁÅ.. ÿ÷.. ¥ÉÅžÁœÊ
¡Á©Á¨¬ÃÏžÃ. ‚¡Áôå™ÁÅ Á¥ÁÏýÊ ÁŜ©Â.. ÿ÷.. ¬Äå™÷ ¡ÁÁÅ.. €¨ÂÊ ¥ÁŸÁê¨Í ˆ¥ËÏžÃ..
¡ÁÁþÂäþÂ.. ƒ ³Â§Ã ˆžÍ ŠÁýà €¦±Í©Â¨Ã. ˆ¥Ã ¡Á§Á©Â¨ÊžÁÅ.. úÁúÃÖþ ¬Á§Ê.. ‡ÏœÁ¬Ê¡Áô
„ÏýÂ©Í ‡ÏœÁ¬Ê¡Áô €¨Â ¬Äå™Áŏ ¡ÁÁÅϙ úʳÂà©Í úÁƳÂàþÁÅ..
ÿ÷.. ˆ¥ÁþÂä ÂþÄ ¤Á§Ã³ÂàþÁÅ.. ¡Á©ÁžÁâþÂäþÂ.. ¬Äå™÷ œÁÁӍÁÅ..  €¨ÂÊ.. ‹ÿ÷.. ¨Í¡Á¨Ã ÁÏœÂ..
€ÿ÷.. ‚ύ €¨ÂÊ.. žÃÁÅ.. ¥÷éé.. ‡ÁÑ™Ì œÁÁŨŜÁÅÏžÃ.. ‹ÿ÷.. €ÁљʧÂ.. þÄ ¥ÊþÁÍ™Á¨Å
¡ÁôýÃÛÏžÃ.. ÿ÷.. €žÊ§Â.. ‹ÿ÷.. Á§ÂèªÁ¦ÁÏ œÂÁÅœÁÅþÂä©Áô.. §Á©Ä üÁëœÁà.. ‹ÿ÷.. €ÁÑ™Á üÁëœÁà..
€¬Á¨Ê ™ÊÏü§÷ ýËÏ ¨Í¡Á¨ ±Í¦ÁÁÅ. ¡Äìü÷ üÁëœÁà.. ‹ÿ÷.. ‚ÏœÁÂ úʬÃ.. ‹ÿ÷.. €ÏœÁ ¨Í¡Á¨
±Í³Â©ÁÏýÊ Á™ÁÅ¡Áô ŽÂ¦ÁÏ.. ¡Äìü÷ ©ÁžÁÅâ. üÁëœÁà, ©ÃÏýÅþÂä©Â.. þ ¥Á Âý¨Å..

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

‹ÿ÷.. ©ÃþÁ§Â.. ¡Äìü÷.. ‡ÏœËþ úʦ.. ÿ÷éé.. ÂþÄ ¨Í¡Á¨ ±Í¦ÁÁÅ..  ýËÏ ¨Í £¦ÁýÁÅ œÄ¬É¦ê..
.. ÁÅžÁ§ÁžÂ.. ˆÏ.. ©Á¨ìÂžÁÏýÊ ‡¨Â..? ¡Äìü÷.. ©ÁžÁÅâ.. ‚þÃä ©Á¡ÁôåÁÅþÂäþÁŏÂ.. ‹ÿ÷.. ³ÌÏœÁ
œÁ¥ÁÅé™ÃœÍ úʦÏúÁōÁÅÏýÅþÂäþÁÅ ¬ÃÁÅӨʍÁÅϙ Â®ÁÅò ©Ã™ÁžÄ¬Ã. ‹ÿ÷.. þ œÁ¥ÁÅé™Ê þ¨Í..
‹ÿ÷.. ‚ÏœÁ €¨ü™Ã.. ÿ÷.. ¬ÃÁÅÓ ¨ÊÁÅÏ™Â. ¨ÊžÁÅ þÁÅ ¬ÃÁÅÓ „ÏýÊ œÁ¥ÁÅé™ÃœÍ.. ‹ÿ÷.. ÿ÷..
üÁëœÁà §Á©Ä.. ÿ÷éé.. €¨Â £¦ÁýÁÏý œÃ¦ÁêÁÅ ¨Í¡Á¨Ê „ÏúÁÅ. ‹ÿ÷.. ÿ÷.. ÁÅžÁ§ÁžÂ. £¦Áý ..
¡Äìü÷.. ˆžÍ ¨Â „ÏžÃ.. ¬ÃÁÅӨʍÁÅÏ™Â.. ‹ÿ÷.. €™ÁŏÁÅœÁÅþÂä œÃ¦ÁêÁÅ.. ÿ÷.. €¨ÂÊ ¡Á§Á©Â¨ÊžÁÅ..
‹ÿ÷.. ˆ¥Ã ÂžÁŨÊ..
ƒ ŠÁѧÍüÆ þÄ ‚«ÁÛÏ. €¨ÂÊ.. €ÿ÷.. œÃ¥Ãé§Ã ‡Ãѱ͜ÁÅÏžÃ.. §Â.. ‹ÿ÷.. Â®ÁÅò þÌ¡Ãå.. ÿ÷éé.
.. €ÏœÁ ÁýÃۏ ÁÅžÁâÁÅ. €žÃ§Ã ±ÍœÁÅÏžÃ.. ÿ÷éé.. €¨ÂÊ ¡Á§Á©Â¨ÊžÁÅ.. €¨ÂÊ ÿ÷.. §Á©Ä.. ÿ÷é..
€¨ÂÊ.. ¡ÁÁÅ.. €¨ÂÊ ÁýÃۏÂ.. ÿ÷éé §Á©Ä.. ‚ύÂ.. ÿ÷é.. ¡Äìü÷ §Á©Ä.. ‹ÿ÷.. §Á©Ä.. €ÁÑþÁÅ..
€¨ÂÊ.. ‹ÿ÷.. þÄ €ÁÑþÁÅ.. €¨ÂÊ ÁýÃۏÂ.. ¥÷éé.. ‚ύÂ.. ÿ÷.. ‚ύ ÁýÃۏ ¨Í¡Á¨ÁÏýÂ..
ÿ÷.. ±Ì™ÁÅ©Áô.. ¥Á Âé.. §Á©Ä.. €¨ÂÊ.. ‚ύÂ.. ‚ύÂÂ.. ÁýÃۏÂ.. ÿ÷éé.. ‹ÿ÷.. ¬Äå™ÁŏÂ.. ‹ÿ÷ñ..
€¥Á Âé.. ¥÷éé.. ‹ÿ÷.. €¦.. ‹ÿ÷.. ÿ÷éé ±ÍœÁÅÏžÃà .. ‹ÿ÷.. ¥÷éé.. §Á©Ä... €¦±ÍœÁÅϞçÂ.. ‹ÿ÷ñ..
¥÷éé.. §Á©Ä .. ŠÁѳ§Ï ³Ì¥Áé¬Ã¨ÃìþÁýÅÛ €¦±Í¦Á ÂþÁÅ.. €žÊ ýËϨÍ.
€žÊ ýËÏ ¨Í §Á©Ã.. ÿ÷ñ.. €ÂÑ.. ‹ÿ÷.. ¥÷éé.. ©ÁôÏ™ÁÅ.. ‹ÿ÷.. ú¨Â.. ‚ύ ÁýÃۏÂþÂ.. €¨ÂÊ..
¬Á§Ã ±ÍœÁÅÏžÃ.. ‹ÿ÷.. ‡ÏœÁ €ÂÑ.. €ÁÑ ¨Í¡Á¨.. ‹ÿ÷.. ÿ÷éé.. €žÁÇ«ÁÛÏ.. €þÁōͨʞÊ..
‚³Âà©ÁþÃ.. ‹ÿ÷.. þÁÅ ‚ÏœÁ.. ‹ÿ÷.. €ÂÑ.. ¨Í¡Á¨ÁÏýÂ.. ©É®ÁÅàϞÏÂ.. ¬Á§Ã ±ÍœÁÅÏžÂ.. ‹ÿ÷
œÁ™Ã €¦Ï™É.. œÌ™Á¨Å žÁÃÓ§ÁÁÅ £ÃÃÏúÁÅ.. ‹ÿ÷ñ.. €¨ÂÊ.. ‚ύ ÁýÃۏÂ.. ÿ÷éé ýËý÷ Â
©É®ÁÅàÏžÊ.. ‹ÿ÷.. ¨Í¡Á¨ £ÃÁ¡Á™ÁÅœÁÅþÂä©Â.. ‹ÿ÷.. þ ÁÅÏ™ÁÅ.. ‹ÿ÷.. ¥÷é.. œÁ¡Á÷ œÁ¡Á÷ ¥ÁþÃ
¡Á™ÁÅœÁÅÏ™Ê.. ¨Í¡Á¨ ¡Áýۍ§ÁÅ „ÏžÂ.. þÄ ¨Í¡Á¨.. ‡¨Â þ̍ÁÅÑœÁÅþÂä©Ê.. ‹ÿ÷.. ¬Áí§ÁÓÏ
ÁþáìÁÅàÏžÊ.. ‹ÿ÷.. ‡ÁÑ™Á þʧÂÖ©Ê.. ƒ ¡ÁýÅì.. ‹ÿ÷.. ¥÷é.. €¨ÂÊ £ÃÁ¡ÁýÅÛ.. ‹ÿ÷.. ‚¨Â úʬÊà..
ú¨Å.. €¦±ÍœÂþÁÅ.. œÁýÅۍͨÊþÊ.. .. öÁ ©Á¨ìÂžÁÅ.. ¥ÁŸÁê¨Í £¦ÁýÁÅ œÃ¦Áê™ÁÏ.. ‹ÿ÷.. ¡Äìü÷ ƒ
ŠÁÑ³Â§Ê ¨Í¡Á¨Ê ±Ì¦ÁêþéÊí.. þÄ œÁ¥ÁÅé™ÃþÃ.. þáÁþÄ.. ‹ÿ÷.. ÿ÷éé.. ‡ÏœÁ ©Ê™ÃÂ „ÏžÍ þÄ
¨Í¡Á¨..
ŠÁѳ§à œÁ™Á¡ÁþæÁê©Ê.. ˆ¥Ä ÂžÁÅ.. ŠÁÑ ³Â§ÃÃ.. ÿ÷.. ¥÷éé.. ‚ÏœÁ ©Ê™ÃÂ.. ¨Í¡Á¨ ¡ÉžÂ¨Å
úÁÆ™ÁÅ.. ‡ÏœÁ €©Áô§Â©Áô§ÁÏýÅþÂä¦ÉÂ. ¡ÁôýÛ¨Í ±Â¥ÁŨ ‡ÁÑ™Í ˆžÍ œÉ§ÁÅúÁōÁÅÏžÊ.. þ žÂþÃä
€™ÁŏÁÅœÁÅÏžÃ.. ‹ÿ÷.. €ÁÑ™Ê ±Ì¦ÁêþÂ.. úÁÆžÂâÏ.. ©ÁžÁÅâ¨Ê.. ±Ì¦ÁêþÁÅ¨Ê €ÁÑ™Á.. ¡ÁÁÑþÁ
œÁ™Á¡ÁþÂ.. ‹ÿ÷.. ¥÷éé.. ‚ÏœÁ ¨Í¡Á¨ ±Í¬Êà.. ‹ÿ÷.. ¡Äìü÷ €ÂÑ.. €¨ÂÊ €¨ÂÊ £ÃÁ¡ÁýÅÛ.. ‹ÿ÷..
þ ÁÅÏ™ÁÅ ‡¨Â ¡ÁýÅۍÁÅþÂä¦É þÄ ¨Í¡Á¨Ã ¡É™Á¨Å. ‡ÏœÁ Ã§ÁÅëÂ „ÏžÍ.. €ÂÑ.. Âύ÷ð..
€¨ÂÊ ‡ÏœÁ öÁ¦Â „ÏžÍ .. €¨ÂÊ ÁýÃۏ ‚ύ ÁýÃۏ ÁÅžÁâþÂ..¬Á§Ã ±ÍœÁÅϞ ƒ ±ÍýÅ..
€¨ÂÊ.. ÿ÷éé.. úÃÏúɦÁ Âê¨þà „ÏžÊ.. ‹ÿ÷.. þÃüϏ þÄ.. žÂþÃä Ë¡Áô úÁƬÁÅàÏýÊ ¡ÁÁ¨ žÃ¦Á
Âê¨þà „ÏžÊ.. ÿ÷.. €ÁÑ©Áô.. ‡¨Â.. ‹ÿ÷.. ©ÁžÁÅâ¨Ê.. ±Â¡ÁÏ.. €ÂÑ.. €¦±ÍœÁÅÏýÊ.. ÿ÷..
ÌžÃâ¬Ê¡Áô.. ©Í¡ÃÁ ¡ÁýÅÛ.. ‹ÿ÷.. ¥÷é.. ¨Í¡Á¨ÁÏý ©É®Ãò±ÍœÁÅÏžÊ.. €ÁÑ™Ê ˆžÍ
œÁÁŨŜÁÅÏžÃ.. þ žÂþÍÃ.. ˆ¥ÃýžÄ?.. €ÂÑ.. ‹ÿ÷.. €ÂÂÑ..¥÷ééé.. €ÏýÅ £¨¥ÁϜ þÁ™ÁÅÏ
¨ÍÃ œÉúÁÅ֍ÁÅþà ÁÅϙɨ ©Á§ÁÁÆ œÂÊ¨Â žÁ¤Ä ¥ÁÏýÆ ÁÅžÃâ.. ¨Í¡Á¨ œÁþÁ ¨ÍþÁÅÏúÃ

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Â§Êֳ™ÁÅ ‡™Ì úÍÁÑýà žÁë©ÁÏ þ Á§ÂèªÁ¦ÁÏ Í™Á¨þÁÅ œÂÁÅœÁÆ üéÁôíþÁ ¡ÃúÃÂ§Ä ¨ÍþÃÏúÃ
©ÁúÃÖþÁýÅì.. ‡žÍ ¡Ë¡÷ ¨ÌþÁÅÏúà úÃ¥ÃéþÁýÅìÂ ©ÁúÃÖ œÂÃÏžÃ.
€¨Â €¨¨Å €¨¨ÅÂ úÃ¥Ãé þÁýÅÛ œÁþÁ¨ÍþÃÏúà žÁë©ÁÏ €¨Â úÃ¥ÁÅéœÁÅÏýÊ. ÌžÃâ ¥Ãþô¨ ±ÂýÅ
€¨ÂÊ „ϙà ±Í¦Á ÂþÁÅ. þ þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ¥ÄžÁ œÁþÁÅ ©Â¨Ã±Í¦ €¨ÂÊ „ϙà ±Í¦Á ™ÁÅ.  ýËÏ ¨Í €¨Â
‡ÏœÁ ¬Ê¡Áô „þÂä¥É œÉ¨Ã¦Á¨ÊžÁÅ. œÁþÁ £§ÁÅ©Áô Áƙ ˆ¥Ä €þáÃÏúÁ¨ÊžÁÅ €¨Â ‡ÏœÍ ¬Ê¡Áô „þÁä
œÁ§ÁÅ©ÂœÁ œÁþÊ þ ¥ÄžÁ þÁÅÏúà ¨Êúà ©É®Âò™ÁÅ £ÂœÁÆëÏ ¨ÍÃ. þÊþÁÅ €¨ÂÊ ³Ì¥Áé¬Ã¨ÃìþÁýÅì
¥ÉÂúʜà ¥ÄžÁ ¬Ãύ÷ ¡Ë þÃÏúÁÅ ÁÅþà „ϙà ±Í¦Á ÂþÁÅ. þÞÁë ©ÁúÃÖþÁýÅìÂ ŠÁ ©ÃŸÁ¥ËþÁ ¥ÁœÁÅà
©Á®ÁòϜ ©ÁÿÃÏúà „ÏžÃ.
œÁþÁÅ ‡¡Áôå™ÁÅ ©ÁúÂÖ™Í þÉ¥ÁéžÃÂ ¤ÁÅüÏ ¡Ë œÁýÂÛ™ÁÅ. £ÂœÁÆëύà ©É®Ãò§Â €þÁäýÅì. œÁþÁ ¥ÉÅÿÁÏ
¨ÍÃ þħÁ¬ÁϏ úÁƳÂþÁÅ. ¥ÁþÁ¬ÁÅ¨Í ˆ©ÃŸÁ¥ËþÁ ¨ÍúÁþÁ¨Æ ÁžÁ¨™ÁÏ ¨ÊžÁÅ. þìÁðœÁÅà©ÁÂ
„ÏžÃ. þÊþÁÅ ýìÁōɮÁòþ €þÁäýÅì þ úÉ¦ê ¡ÁýÃÛ ¨Ê¡Á£ÍœÊ ©ÁžÁÅâ €þÁäýÅì œÁ¨ ©Áõ¡Ã ªÁ§Ä§ÁÏ ¨Í
ªÁÃë €ÏœÂ ÁÆ™ÁžÄ¬ÁōÁÅÏýÆ þÉ¥ÁéžÃÂ ©É®ÂòþÁÅ. €¨Â þÁ™ÁŬÁÅàÏýÊ Â®ÁÅò Â¨Ã¨Í
œÊ¨ÅœÁÅþÁäýÅì Â ¡Á™ÁÅœÁÅþÂä¦.
ƒ ¨ÍÂ £¦Áý ‡©Á§Í œÁ¨Å¡Áô œÁ™ÁÅœÁÅþÁä ªÁ£âÏ €¦ÏžÃ. ‡©Á§ÁÆ €þà €ÏýÆ œÁþÁÅ £¦ÁýÁÅ
©É®Âò™ÁÅ. þÊþÁÅ €¨ÂÊ £ÂœÁÆëÏ ¨Í ÌžÃâ ¯Á›Â¨Å ÁƧÁÅÖϙà ±Í¦Á ÂþÁÅ.  œÁ™Ã ¨ÍþÊ. œÁ§ÁÅ©ÂœÁ
«Á©Á§÷ £Âœ÷ ‹þ÷ úʬÃ.. €¨Â £ýÛ¨œÍþÊ „ϙà ±Í¦Á ÂþÁÅ ÌžÃâ þåô¨ ±ÂœÁÅ.

(‚ύ „ÏžÃ..)

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

¥Á  £Ìë œÍ - ±Â§÷Û 7
€¨Â £ÂœÁÆëÏ ¨Í ‡ÏœÁ¬Ê¡Áô „þÂäþÍ œÉ¨Ã¦ÁžÁÅ. þÉ¥ÁéžÃÂ £ÂœÁÆëÏ œÁ¨Å¡Áô úÁ¡Áôå™ÃÃ
¬ÁåÇÿÁ¨ÍÃ ©ÁúÃÖþÁýÅì €¦Á ÂêþÁÅ. €ÂÑ.. ¡Ã¨Å¬ÁÅàþÂä™ÁÅ. ¬Á¥Á ŸÂþÁÏ Â ¡Á¨Á™ÂþÍà ÁÆ™Â
‹¡ÃÁ ¨ÊžÁÅ. €¨ÂÊ ¡Ã¨Å¬ÁÅàÏ™ÁýÏœÍ ©Áõ.. €þÂä þħÁ¬ÁϏÂ.
"¢Ä¬÷ þÁÅÏúà ‡©Á§Í ©ÁúÂÖ§ÁÅ. €§ÉØÏý÷ ¡Áþà „ÏžÁý, ©É®ÁÅàþÂäþÁÅ. œÁ¨Å¡Áô ü§Á©Ê¬Ã ©É®ÂàþÁÅ.
üÁëœÁà" €þÂä™ÁÅ.
€¥Áé¦Á Âê €þÁōÁÅþÂäþÁÅ. ÁÅ™ÃÝ¨Í ¥É¨ì. £¦Áý ©Â™ÃÃ ‡žÁŧÁÅ ¡Á™Â¨ÏýÊ „Ï™Ê ‚£çϞà ©Â™Ã
¥ÉÅÿÁÏ ‡¨Â úÁƙ¨ €þÊ ¬ÁϞÏÁâÏ œÄ§ÃÏžÃ. ÁþĬÁÏ €¨ÂÊ €þà Áƙ úÉ¡Áå¨ÊÁ ±Í¦Á ÂþÁÅ.
"©Â™Ê ©É®ÁÅàþÂäþÁÅ" €þà úÉ¡Ãå ©É®Ãò ±Í¦Á ™ÁÅ. £¦Áý ™Í§÷ žÁÁÓ§ÁÁÅ ©Ê¬ÃþÁ ªÁ£âÏ ©ÃþáìÁÅàÏžÃ.
þÉ¥ÁéžÃÂ ©Í¡ÃÁ ÁÆ™ÁžÄ¬ÁōÁÅþà ¨Êúà ³ÂäþÁÏ úʳÂþÁÅ. žÂþÃœÍ ÌÏœÁ ©Á§ÁÁÅ §Ã¢Éë«÷
€¦Á ÂêþÁÅ. ü§ÃÃþÁžÁϜ Á¨¨ÂÂ €þáìÁÅàÏžÃ. þÃüϏ ü§ÃÃÏžÁÏýÊ þÁ¥ÁéªÁÁêÏ ÂþÃ
©ÃŸÁϏ „ÏžÃ. ÂþÄ Â®Áò¥ÁŸÁê ‚ÏÂ œÉ¨Å¬ÁÅàþÁä þÌ¡Ãå, œÌ™Á¨¥ÁŸÁê ¡ÉžÂ¨¡Ë ©Á§Ã¡Ã™ÃÃ
§ÊÃþÁ ¥ÁÏýÂ, þÁ™ÁŬÁÅàÏýÊ §ÉÏ™ÁÅ ¡ÉžÂ¨Å (ÃÏžÁ) §Â¬ÁōÁÅþÁä¡Áôå™ÁÅ ¨Ê¬ÁÅàþÁä ¥ÁÏý ü§ÃÃþÁ
©Â¬Áà©ÂþÃä ÁŧÁÅà úʬÁÆà „ÏžÃ.
€™ÁŏÁÅ œÄ¬Ã €™ÁŏÁÅ ©Ê¦Á ¨ÏýÊ Á«ÁÛϏ „ÏžÃ. ‚Á ‡ýÃÛ ¡Á§Ã¬ÃàœÃ¨Í ƒ ‚ÏýÍì „Ï™Á¨ÊþÁÅ. ‹ÿ÷..
ü§ÁÁ§ÂþÞà ‚ÏœÁ ü§ÃÂÁ œÃ§ÃÃ ©Â™ÃÃ ‡žÁŧÁÅ ¡Á™Â¨ÏýÊ Á«ÁÛÏ. ûÄ.. €¦þ þʥÁ¦ÏžÃ 
¬Á¥Á¦ÁϨÍ.. ÌžÃâÂ Í¡Áå™ÃœÊ ¬Á§Ã±Í¦ÊžÃ. œÉ¨Ã¦ÁÁÅÏ™ÂþÊ €¨Å¬ÃúÂÖþÊ¥ÉÂ? ¨ÊÁ±ÍœÊ ³ÌÏœÁ
€ÁÑœÍ ‚ÏœÁ ‚žÃÂ. ‡ÏœËþ ©Â™Ãþà œÃýÅۍͩÁ™ÂþÍà ©Â™ÃžÊ œÁ¡Áôå €þÁōͩÁ™ÂþÍà ¥ÁþÁ¬ÁÅ
€ÏÄÁ§ÃÏúÁ™ÁÏ ¨ÊžÁÅ. (‡ÏœËþ ¥ÁÅžÁÅ⨠œÁ¥ÁÅé™ÁÅ. úÃþÁä¡ÁåýÃþÁÅÏúà ©Â™Ã ¡Ë „þÁä ¡Êë¥Á ©Á¨ì
Â£Í¨Å..).
ÌžÃâÂ ‹¡ÃÁ §ÂÂþÊ þ £ýۨŠ€©Ã ¬Á§ÁÅâÁÅþÂäþÁÅ. ©Â™ÁÅ §ÂÂþÊ ¥Á §ÁÅ ¥Á ÂýÂì™ÁÁÅÏ™Â
£¦Á¨Å žÊ§Â¨Ã €þÁōÁÅþÂäþÁÅ. ‚ÏœÁ¨Í ¢Ä¬÷ þÁÅÏúà ©Â™ÁÅ ²Íþ÷ úʳ™ÁÅ.
"ÿɨÍì" ©Â™Ã ÌÏœÁÅ ÁŧÁÅà ¡ÁýÂÛþÁÅ.
"©Áõ" €þÂäþÁÅ
"úÃþÁä ‚£çϞà ©ÁúÃÖÏžÃ" €þÂäžÁÅ. ˆ¥Ãýà €þà Áƙ €™ÁÁ¨ÊžÁÅ, ¥ÎþÁϏ ©ÃÏýÆ „þÂäþÁÅ.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

"ˆ¥Ä ¨ÊžÁÅ ¬Á™Éþ÷ Â ¢Ä¬÷ ¡ÁþÃ¡Ë ÂÏ¡÷ Ã ©É®Âò¨Ãð ©ÁúÃÖÏžÃ. §Ê¡Áô ©ÁúÊÖ³ÂàþÁÅ. üÁëœÁà"
€þÂä™ÁÅ.
"¨ÊžÁÅ þÊþÁÅ ©Áõ§ÁÅ ©É®ÁÅàþÂäþÁÅ.." €þÂä ÁÅì¡ÁàϏÂ. þ ÌÏœÁÅ¨Í „þÁä ŽúÃÖœÁœÁíÏ €§Áã¥ËÏžÃ
€þÁōÁÅÏýÂþÁÅ.. ÌžÃâ¬Ê¡Áô ©Â™Ã þÁÅÏúà ˆ¥Ä ¥Á Âý¨Å ¨Ê©Áô.
"€ÂÑ ¡Äìü÷ ©É®ÁòÁÅ. §Ê¡Áô ©ÁúÊÖ³ÂàþÁÅ. §ÂÂþÊ ýËëþ÷ ‡ÃѳÂàþÁÅ. ¬Á§ÊþÂ.. ¡Äìü÷ €¬Á¨Ê ¥ÁþÁ
ˆ§Ã¦Á  ¨Í žÌϏÁ¨Å ¡Á™ÁÅœÁÅþÂä§ÁÅ. ‚¨Åì üÁëœÁà" €ÏýÅþÂä™ÁÅ.
©Á®ÁÅò ¥ÁÏ™ÃÏžÃ.. ‚¨Åì üÁëœÁà €Ïý. þ ©Á®ÁÅò üÁëœÁàÂ Â±Â™ÁÅ Í¨ÊÁ ±Í¦Á ÂþÁÅ. þ ©Á®ÁÅò
žÍúÁōÁÅþÂä™ÁÅ ÂþÄ ‡©Á§Í žÌϏÁ¨Å ‚¨Åì žÍúÁōÁÅÏý§Áþà üÁëœÁàÂ Â¡Á¨Â
Â¦Á ¨þÁōÁÅÏýÂ. Á¬ÃÂ ¥ÁþÁ¬ÁÅ¨Í €þÁōÁÅþÂäþÁÅ. ÂþÄ ˆ¥ÁþÁä €¦œÊ.. ¥Á§ÁžÁ¨Å þÁþÁÅä
œÃýÃ۱ͬÁōÁÅÏýÅÏžÃ. ‚¨Åì €¨Â ©ÁžÃ¨Ã ©É®ÂòþÁþÃ. ˆÏ úÉ¡ÁôœÂþÁÅ ¬Á¥Á ŸÂþÁÏ.. ¥Á ÂýÂì™Á ¨ÊžÁÅ
"©ÁôÏýÅþÂä©ÁôÂ" €ýÅþÁÅÏúà ©Â™ÁÅ. ¬Á¥Á ŸÂþÁÏ úÉ¡Áå¨ÊžÁÅ.
"©É®ÁòÁÅ ©ÁúÊÖ©Á§ÁÁÅ „Ï™ÁÅ ýËÏ ¨ÊžÁÅ. Â§÷ £¦Á¨ÅžÊ§ÁÅœÁÅÏžÃ, ©É®Âò¨Ã.. ©ÁôÏýÅþÂä©ÁôÂ..¬Á§Ê
„ÏýÂþÁÅ" €þà ²Íþ÷ ¡ÉýÊ۳™ÁÅ.
ÌžÃâ ¯Á›Â¨Å €¨ÂÊ ²Íþ÷ žÁÁÓ§Á „ϙà ±Í¦Á ÂþÁÅ.
©É®Âò¨Â ©ÁžÂâ €þÊ ¥Ä¥Á ÂϬÁ. ©É®Áò™ÂþÍà ŸË§ÁêÏ ú¨™ÁÏ ¨ÊžÁÅ. Âþà „ϙ¨ÏýÊ.. ‹ÿ÷.. þÂ
©Á¨ìÂ©Á™ÁÏ ¨ÊžÁÅ. ƒ ¨ÍÂ £¦Áý Â¨ÃϏ÷ £É¨÷ ¥ÉÂÃœÊ úÁƳÂþÁÅ.
¥Á  £Â£Â¦ ©Á§Á¬Á¦Êê ŠÂ¦ÁþÁ ©Á¦Á¬Ã 60 ¡ËþÊ „ÏýÅϞà "€¥Á Âé¦÷ „þÂä©Â.. ‡©Á§ÁÆ
„Ï™Á§Ê¥É €þà ¤Á¦Á¡Á™ÁÅœÁÆ ©ÁúÂÖþÁÅ. ÿÁ¥Áé¦Á Âê ±Âë›Ï ¨Êúà ©ÁúÃÖϞà €þÁōÍ. ©Áô§Íì úɱÂå§ÁÅ.
§Á©Ã ¡É®ÂòÏ ¨ÊžÁþÃ. ‡¨ÂÂ ‡©Á§ÃÏýÍà ©É®Âò¨Â €þÁōÁÅþÂäþÊ. ±ÍþÄ¨Ê þÁÅ©Áôí „þÂä©Áô. ‡þÃä
§ÍüŨËϞà ©ÁúÃÖ. ¡Áþà ¥ÄžÁ ©ÁúÂÖ©Â.. ©Â™ÁÅ ˆ™Ä.. ‡ÁљÍà ©É®Âò™ÁÅ. ¢Ä¬ÁÅ þÁÅÏúà §Â¨ÊžÂ.."
‚¨Â Á¨ Á¨Â ¥Á ÂýÂì™ÁÅœÁÅþÂä™ÁÅ.
"úÃþÁä ¡Áþà „Ï™Ä.. ¬Á§Ê ©ÁÏý úɦê. ÌžÃâÂ ˆžÁþÂä ©ÁÏ™ÁÅ ú¨Å. ¡ÉžÁâÂ ¡Áë¦Á ¬Á ¡Á™ÁÁÅ. ˆžÍ
¡ÉÏ«Áþ÷ ¡Áþà ¥ÄžÁ ©ÁúÂÖþÁÅ. §Ê¡Áô §ÂœÃëÃ ©É®Ãò ±Í©Â¨Ã. €ÁÑ™Á ¡ÁþÁŨŠ€¨ÂÊ ©ÁžÃ¨Ê¬Ã
©ÁúÂÖþÁÅ" ‚¨Â €þÄä œÁþÊ úÉ¡ÁôåœÁÆ ¬ÁÏžÁ™Ã úʬÁÅàþÂä™ÁÅ.
úÃþÁä¡Áåýà þÁÅÏúÄ £Â£Â¦÷ €ÏýÉ „Ï™Ê €¤Ã¥Á ÂþÁÏ. ¦ÁþÁþÁÅ úÁÆ™ÁÂþÊ ¡ÁôýÃÛþÁ ¬ÁϜͫÁÏœÍ
€ÏœÁ ©Á§ÁÁÆ ¥ÁþÁ¬ÁÅ¨Í „þÂä ¤ÂŸÁ þÉ¥ÁéžÃÂ œÁÅ™Ãúà ¡ÉýÅۍÁÅ ±Í¦ ¥Á Âý¨¨Í ¡Á™ÂÝþÁÅ
¦ÁþÁœÍ"

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

"ˆ¥ÃýÊ ¥Ä ¦ÁþÁ ‡¡Áôå™ÁÅ ©Á³Âà™ÁÅ. ˆ¥ÃýÍ ƒ ©Á¦Á¬ÁÅ¨Í ©Áõ§ÁÅì ¡ÁýÅۍÁÅ œÃ§ÁŏÁŜ§ÁÅ. ¬Á§ÁžÂÂ
„ϙ¨ÃðþÁ ©Á¦Á¬ÁŨÍ". ‚¨Â Á¨ Á¨Â ¥Á ÂýÂì™ÁÅœÁÅÏýÊ þÁÅ ýËÏ œÉ¨Ã¦Á¨ÊžÁÅ. ¦ÁþÁÁÅ ©ÁÏ™Ã
¡ÉýÃÛ þÉ¥ÁéžÃÂ þÞÁë¨ÍÃ ü§ÁōÁÅþÂäþÁÅ.
¥Á§ÁŬÁýà §ÍüÅ ¦ÁþÁ ¡Áþà ¥ÄžÁ ©É®Âò™ÁÅ. ³Â¦ÁÏœÁëÏ ©Á§ÁÁÆ ¦ÁþÁ §Â¨ÊžÁÅ. ƒ ¨ÍÂ §Á©Ã
©ÁúÂÖ™ÁÅ. œÁ¨Å¡Áô œÃ¦ÁêÂþÊ œÁ¨ ¡ÁÁэÁÅ œÃ¡ÁôåÁÅþà žÂ§Ã ‚úÂÖþÁÅ. þ ¥ÉÅÿÁÏ ¨Í ‚ύÂ
ÁžÁ¨Â™ÁÅœÁÅþÁä ¤Â©Â¨Å úÁžÃ©ÃþÁýÅìþÂä™ÁÅ.
"©É®Ãò ±ÍœÂ©Ê¥É þÁþà ¤Á¦Á¡Á™ÂÝþÁÅ. Âύ÷ð" €þÂä™ÁÅ.
©ÁôþÁäÏžÁōÁÅ ˆ¥ÁþÁōÁÅÏýÅþÂä™Í €þÁōÁÅþà "£Â£Â¦÷ ©ÁúÂÖ™ÁÅ" €þÂäþÁÅ ÁÅì¡ÁàϏ úÃþÁäÂ.
€ÏžÁÅÊ „þÂäþÁÅ €þÊ ©ÁôžÊâªÁêÏœÍ.
"‹ÿ÷ £Â£Â¦÷ ©ÁúÂÖ™Â. ¥ÁÏúà ýËÏ ¨Í ©ÁúÂÖ™ÁÅ. £œÃÃÏú™ÁÅ" úÃþÁäÂ þÁ©ÁôíœÁÆ €þÂä™ÁÅ.
þÊþ洀 ¥Á ÂýÂì™Á¨ÊžÁÅ.
œÁþÁÅ ³ÂäþÁÏ úʬà öÁ¨÷ ¨Ì ÁƧÁÅÖþà ýà ©Ã úÁƬÁÅàþÂä™ÁÅ. ƒ ¨ÍÂ £Â£Â¦÷ ©ÁúÂÖ™ÁÅ. §ÂÂþÊ
¡Á¨Á§ÃÏ¡Áô¨œÍ ÌžÃâ þåô¨ŠÁ™Ãú¦.
¬Á™Éþ÷ Â £Â£Â¦÷ "€¥Á Âé¦÷ þčÁÅ ýËëþ÷ ýÍÉý÷ Ã ¡Áë¦ÁœÃäÏúÂþÊ. ‚¡Áôå™Á¡Áôå™Ê §Ãü§Êí«Áþ÷
¨ÊžÁÏý. §ÉÏ™ÁÅ §ÍüŨ ©Á§ÁÁÆ ŽÂ®Ä ¨ÊžÁÅ €þÂä§ÁÅ. ‚ÏœÁ œÌÏžÁ§Á ¡Á™Ã ©É®Ãò ˆÏ úʳÂà©Áô €þÃ
úÉ¡Ãå §ÉÏ™ÁÅ §ÍüŨ œÁ§ÁÅ©ÂœÁ žÃ©Â§ÁÏ §Ãü§Êí«Áþ÷ úʦÏúÂþÁÅ" €þÂä™ÁÅ.
"€žÊ¥Ãýà £Â£Â¦÷, ˆžÍ ŠÁ ýËëþ÷ úÁÆ™Á¥ÁþÂäÂ" €þÂäþÁÅ ÌžÃâÂ þëÁÆÛ§ÁϏÂ.
"€žÊ¥ÃýÊ £Â£Æ ‚þÃä §ÍüŨŠ„þÂä©Áô €¨Â ÁϏ§ÁÅ ¡Á™ÁœÂ©Ê¥ÃýÃ. §ÉÏ™ÁÅ §ÍüŨŠ„Ï™Ê
©É®ÁÅò" €þÂä™ÁÅ.
"€žÃÂžÁÅ £Â£Â¦÷ ¡Áþà „ÏžÁþà úɱÂåÂ þÊþÁÅ þÃœÍ ±ÂýÅ ©ÁúÊÖ³ÂàþÁÅ" €þÂäþÁÅ úÃþÁäÂ.
"©ÁžÁÅ⠁™Á¡Ã¨ì©Áô. §Éü§Êí«Áþ÷ ¨ÊÁÅϙ ‚£çϞà ¡Á™ÁœÂ©Áô. €ÏœÁ žÁƧÁÏ ¡Áë¦Á ›Ï" €þÂä™ÁÅ.
¥Á  ¥Á Âý¨ÁÅ §Á©Ã ˆ¥Ä ¬Á¥Á ŸÂþÁÏ úÉ¡Áå™ÁÏ ¨ÊžÁÅ. œÁžÊÁϏ ýà ©Ã úÁƬÁÅàþÂä™ÁÅ. ˆ¥Ä
©ÃþÁþÁýÅì. ©Á®ÁÅò ¥ÁÏ™ÁÅœÁÅÏžÃ.
"€žÊ¥ÃýÂë, ¥Á§Ä €¨Â ÁϏ§ÁÅ ¡Á™ÁÅœÁÅÏžÃ. ˆ¥Ãýà ¥Á§Ã œÁþÁ ¬ÁϏÁœÃ ¡ÁýÃÛÏúÁōͩÁ™ÁÏ ¨ÊžÂ.
§ÂÁ §ÂÁ €ÁÑ ©Á¬Êà.. þ¨ŏÁÅ §ÍüŨŠ„Ï™Á¥Áþ¨ÃðϞà ±Í¦ ¥Á Âýì™Á©ÊÏ" €þÂä™ÁÅ.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

"¡ÁýÃÛÏúÁō͍Á ±Í©Á™ÁÏ ˆ¥Ãýà £Â£Â¦÷. þÁÅ©Áôí ¥Á§ÄþÁÅ..(‹§ÁÂ þ ©ÁύÁ úÁƬà þÁ©ÁôíœÁÆ)
œÁþÁÊÏ Â©Â¨Í ¥Á§Ä œÉ¨Å¬ÁōÁÅþà €™ÁÁÁÅÏ™ÂþÊ ‚¬ÁÅàþÂäþÁÅ. ªÁÅ£ëϏ ¡ÁýÃÛÏúÁōÁÅÏýÅþÂäþÁÅ.
ˆ¥ÁÂÑ ÂžÂ? úÉ¡Áôå ˆ¥ÁþÂä ¨ÍýÅ úʳÂþÂ. þ ©Á§ÁËœÊ ˆ¥Ä ¨ÍýÅ úɦÁê¨ÊžÁÅ £Â£Â¦÷.
œÁþÁÊ¥ÁþÂä œÁÁÅÑ©Á €þáÃÏúÃÏžÍ ˆ¥ÃýÍ. Â©Â¨ÏýÊ úÉ¡Áå©ÁúÁÅ֏Â? ³ÌÏœÁ œÁ¥ÁÅé™ÃþʏÂ. ˆÏ
Â©Â¨Í úÉ¡ÃœÊ Â €§Áã¥Á¦ÊêžÃ" €þÂä™ÁÅ.
œÁþÁ ¥Á Âý¨Å þÁÅ €§Áã¥Ë ¥Á§ÃÏœÁÂ ¥ÁÏ™ÁōÌúÃÖÏžÃ.
"þÁÅ©Áôí ©Áô§Áōͧ ¥Á§ÄþÁÅ.. þ¨ŏÁÅ §ÍüŨŠ„ϙà ©É®Áò©Ê. €¬Á¨Ê ©Â™Ã ©Ã™Á ¨ÊžÁÅ. ©ÁÏýÂ
€©Ä ˆÏ œÃ¡Áå¨Å ¡Á™ÁœÂ™ÁÅ. ‡¨ÂÁÆ ©ÁúÂÖ©ÁôÂ. ¥Á§Í §ÉÏ™ÁÅ §ÍüŨŠ„Ï™ÁÅ œÁ§ÂíœÁ ©É®ÁÅò.
„ÏýÅϞà ¨Ê§Â" €þÂä™ÁÅ £Â£Â¦÷.
"þÁÅ©Áôí ©ÁúÂÖ©Áô Â£ýÃÛ ¬Á§Ã ±Í¦ÏžÃ £Â£Â¦÷. ¨ÊÁ ±ÍœÊ þÃþÊä £ýۨŠ¬Á§ÁÅâÁÅÏžÃ. ©É®ÂàþÁþÃ.
€¬Á¨Ê ¬Á§Á¨ ¨ÊžÁÅ €þÁä €¨ÍúÁþÁ Áƙ ¨ÊžÁÅ. ‡ÏœÁ ‚£çÏžÃ. ÁþĬÁÏ €¨ÍúìÁÅàÏžÂ? ‡¨Â
ÁÅžÁŧÁÅœÁÅϞà þÁÅ ¢Ä¬÷ ¡ÁþÁŨœÍ. £¦Áý ÿÍý¨÷ œÃ®ÁÅò (úèáÏ £Â£Â¦÷ úÁÆ™ÁÁÅÏ™Â
úÁƬÁÆà) €©Ã þÁÅ ¡Á™Á©Áô. €¬Á¨Å €¨©ÂýÅ ¨ÊžÁÅ. ‚¡ÁåýÍáÁôå™ÁÅ ‡¨Â €§ÍÁêÏ úəñ͞ÁÆ..
ˆžÍ €ÁÑ „Ϟà ÁžÂ úÁƬÁÅàÏžÃ¨Ê €þÁōÁÅÏýÊ £ÉýÅÛ úʬÁÅàÏžÃ. œÁþÁ Á«ÁÛÏ ˆ¥Ä „ÏúÁÅ ÍþÁŨÊ.
þÁÅ©Ëíþ úÉ¡Áôå" €þÂä™ÁÅ.
"ˆžÍ ™ÁÁÆœÁŧÁÅ ©ÁúÃÖÏžÃ, œÁþÁÃ ˆžÃ Â©Â¨ÍúÁƬà ¡ÉýÅÛ. ¥Á®Äò ©Á¬ÁÅàϞ ˆ¥ÃýÃ. ˆ úħÍ
þÁÍ ¡ÉýÂۨà ©ÁúÃÖþÁ¡Áôå™ÁÅ. €¨ÂÏýéà úÁƬÁōͩ¨à ¥Á§Ã" €þÂä™ÁÅ £Â£Â¦÷ ¡ÉžÁâ œÁ§ÁöÁ¨Í.
"‡ÏžÁōÁÅ ¡ÉýÛþÁÅ £Â£Â¦÷. ¥Á ÂœÁëÏ þÁÅ œÉ¨Ã¦ÁžÂ. ˆžÃ ¡ÉýÛ¥ÁÏýÊ, ‡ÏœÁ ¡ÉýÛ¥ÁÏýÊ €ÏœÁ
¡É™ÁÅœÁÅþÂäþÁÅ. œÁþÁÅ €™ÁÁÁ ±Í¦þÂ. ©ÁžÁÅâ €þÂä œÁþÁÊ¥Ã Â©Â¨Í úÁƬÁōÁÅþà ¥Á§Ä
¡É™ÁÅœÁÅþÂäþÁÅ. ˆ¥ÃýÂÑ ¡ÉýÛ™ÁÏ ¨ÊžÂ úÉ¡Áôå. úħʥÃýÃ, €þÄä ¡É™ÁÅœÁÅþÂäþÁÅ" €þÂä™ÁÅ
ÌÏýɏÂ.
€¬Á¨Å þ ¡Áë¥Ê¦ÁÏ ¨ÊÁÅϙ ©Â®ÁÅò €¨Â ¥Á ÂýÂì™ÁōÁÅÏýÅÏýÊ ˆ¥Ã €þ¨Í, ©Â™Ã žÁíϞ§Áâ¡Áô
¥Á Âý¨ÁÅ ‡¨Â §Ã¦Á ÷Û Â©Â¨Í œÉ¨Ã¦Áþà ¡Á§Ã¬ÃàœÃ¨Í „ϙñͦÁ ÂþÁÅ.
"ˆ¥ÃýÊ ¥Á§Ä þÄ £ÂžÁ. ˆ¥Ä ¡ÉýÛ™ÁÏ ¨ÊžÂ ©ÁúÃÖþÁ¡Áôå™ÁÅ ©Â™ÁÅ" €þÂä™ÁÅ £Â£Â¦÷.
¡ÉýÛ™ÁÏ €þÊ ¥Á Âý ©Â™ÁÅ ˆ ©ÁôžÊâªÁÏœÍ €þÂä™Í œÉ¨Å¬ÁÅ. Í¡ÁϏ „ÏžÃ, ÂþÄ ˆÏ úɱÂå¨Ã.
©ÁêϏÁϏ €þÂä " ¡É™ÁÅœÁÅþÂä™ÁÅ.. €žÊ ‡ÁÅÑ©Á €¦ ±Í¦ ©Ã¬ÁŏɜÃàÏžÃ".
" ¥Á Âý úÉ¡ÃœÊ Â¬Áà úÁƬÁōÁÅþà ‡ÏœÁ Â©Â¨Í €ÏœÊ ¡ÉýÊÛ ©Â™Ãþà ÁžÂ" ¢ÁÁÅÑþÁ þÁ©Ãí
€þÂä™ÁÅ.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

þ ¥Á Âý ¥Á§ÃÏœÁ Â ©Â™ÃÃ ¬Á§ÁžÂ ¡ÁôýÃÛÏúÃÏžÃ. ‡¨Â œÃ¡ÁôåœÁÅþÂä™Í úÁÆ™ÁÅ €þÁōÁÅþÂä
¥ÁþÁ¬ÁÅ¨Í ¥ÁÏýÂ.
"ˆžÍ ŠÁýÃ. ‡¨Åìϙà §Ãü§Êí«Áþ÷ úʦÏúÂþÁÅ. ‚žÃÍ ýÍÉý÷" €þà ‚úÂÖ™ÁÅ £Â£Â¦÷.
³ÂäþÁÏ úɦÁê™ÂþÍÁþà £Â£Â¦÷ £ÂœÁÆëÏ ¨ÍÃ ©É®ÁòÂþÊ žÁÁÓ§ÁÁÅ ©ÁúÃÖ "ˆÏ ¤Á¦Á¡Á™ÁÁÅ, ˆ¥Ä
úɦÁêþÁŨÊ. þžà öÁ¥Ä ¬Á§ÊþÂ" €þÂä™ÁÅ þÁ©ÁôíœÁÆ.
úÁŧÁŏÂÓ úÁƬà œÁ¨ œÃ¡ÁôåÁÅþÂäþÁÅ.
"ˆ¥ÁþÂä úʳÂàþÁþà ¤Á¦Á¥Á  ¨ÊÁ ˆ¥Ä úɦÁêþÁÅ €ÏýÅþÂäþÁþà Í¡Á¥Á  €¨Â úÁƬÁÅàþÂä©Áô"
¥Á§ÃÏœÁÂ ý ¡ÁýÃÛ¬ÁÆà €þÂä™ÁÅ.
"€¨Â ¥Á§Ã Í¡Áå™ÁÁÅ. ü§ÃÃϞà ˆžÍ ü§ÃÃ ±Í¦ÏžÃ. ¥Á§Ã œÁ¨úÁōÁÅþà ‡ÏžÁōÁÅ ¤ÂŸÁ ¡Á™Á™ÁÏ.
©Ä¨ËœÊ ¬Á§ÁžÂÂ ‚žÍ üÂä¡ÁÁϏ œÄ¬ÁōÍ. ¥ÁÏúà ÁŧÁÅœÁŏ „ÏýÅÏžÃ. ¨ÊžÁÏýÊ þÁþÁÅä þÄ
Í¡ÁÏ œÄ§Ê¨Â œÃýÅÛ, ˆ¥ÁþÂä úɦê" €þÂä™ÁÅ þÉ¥ÁéžÃÂ þÁúÁÖ úÉ¡ÁôœÁÅþÁäýÅì.
"þÁÅ©Áôí úʬÃÏžÁϜ úʬà ‚¡Áôå™ÁÅ þÁþÁÅä úɦÁê¥ÁÏý©ʥÃýÃ. €ÏœÂ ü§ÃÃ±Í¦Á Á" €þÂä
þçÃì¡ÁàϏÂ.
þÉ¥ÁéžÃÂ žÁÁÓ§ÁÁÅ ©ÁúÃÖ ©ÉþÁÁ þÁÅÏúà ¥É™Á ©ÁÏ¡Áô ¨ÍþÁÅÏúà úɩÞÁÁÓ§ÁÂ ©ÁúÃÖ "€žÂ þÄ
¤ÂŸÁ. úʬÃÏžÁϜ þÊþÁÅ úʳÂþÁþÂ? þÄ ‚«ÁÛÏ ÂžÁÏýÂþÂ, €ÏžÁŨÍþÁÆ þÄ €ÏœÁý þÁÅ©Áôí
úʳÂàþÁÏýÉ.. ¥Á§Ã €ÏœÁ ÁÏýÊ Â©Á¨¬ÃϞà ˆ¥ÁÅÏžÃ.." þÁ©ÁôíœÁÆ §ÉúÁ֏̙ÁÅœÁÆ €þÂä™ÁÅ.
"‚žÃÍ ‚¨Â ¥Á ÂýÂì™ÃœÊ €¬Á¨Å „Ï™ÁþÁÅ, £Â£Â¦÷ œÍ ©É®Ãò ±ÍœÂþÁÅ" €þÂäþÁÅ £ÉžÃ§Ã¬ÁÆà.
"©ÁžÁÅâ¨Ê ©ÁžÁÅâ¨É.. €¬Á¨Ê ¡Á¬ÁÅà¨Å „Ï™Á¨ÊþÁÅ. €žÊ¨Ê €¨Â Í¡ÁϏ úÁÆ™ÁÁÅ. ¤ÍüþÁÏ ©Ã«Á¦ÁÏ
þÊþÁÅ €þÊžÃ. €žÃ œÁ¡Áå ¥ÃÃ¨ÃþÁ©Ã þÁÅ©ÉíÏžÁōÁÅ ¡ÁýÃÛÏúÁōÁÅÏý©Áô¨Ê" €þÂä™ÁÅ.
©Â™Ã ¥Á Âý¨ÁÅ þÁ©Áôí©ÁúÃÖÏžÃ. þÁ©ÃíœÊ ‡ÁÑ™Á §ÉúÃÖ ±ÍœÂ™Í €þà …§ÁōÁÅþÂäþÁÅ. ƒ¨ÍÂ
£Â£Â¦÷ ©ÁúÂÖ™ÁÅ.
"ˆ¥ÃýÊ „ÏýÅþÂä©ÁôÂ" €™ÃÂ™ÁÅ £Â£Â¦÷.
.. €þÂäþÁÅ.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

"„ÏýÅÏžÃ¨Ê £Â£Â¦÷. ‡ÏœËþ ¡Ãë¦Á¥ËþÁ œÁ¥ÁÅé™Ãþà ÁžÂ. ‚¨Â Á´ÂÛ¨Íì ©ÁžÃ¨Ê¬Ã ©É®ÁòžÁŨÊ.
¬Á§Á®Á ¨ÊžÁŏÂ. þ ‚£çϞà œÉ¨ÄžÂ ˆ¥ÃýÃ. ‚£çϞà ¡Á™ÁÁÅϙ úÁƬÁÅàϞèÊ. €©Áôþ €ÂÑ"
€þÂä™ÁÅ þÁ©ÁôíœÁÆ úÁƬÁÆà.
¬Á§Êì ¬Á§Êì ¥ÁÅÏžÁÅ ¤Íüþ¨ŠúɦÁêϙà €þÂäþÁÅ. ¥Á Âý ¥Á §ÁŬÁÆà. ¤Íüþ¨Š€¦Á ÂêÁ £Â£Â¦÷
öÁ¨÷ ¨ÍþÊ þÞÁë ±ÍœÂþÁþà ¡Á™ÁōÁÅþÂä™ÁÅ. ¡Á™ÁōÍϙç ú¨ ýËÏ €¦ÏžÃ €þà úÉ¡Ãå ¡Á™ÁÁ
©Ê³Â™ÁÅ.
" £É™÷ §ÁÆÏ ¨Í žÁÅ¡Áåýà ¥Á §ÁÅÖ ±ÂœÁ¡Á™Ã ±Í¦ÏžÃ" €þÂä™ÁÅ §Á©Ã.
"¥Á§ÁÅÖÍ ‚¡Áôå™ÁÅ ©Í¡ÃÁ ¨ÊžÁÅ" €þÂäþÁÅ.
"žÄþÃÊ ©Í¡ÃÁ ¨ÊžÁÏýÊ ‡¨Â. ‚ϞÁ ˆžÍ þÁÅ©Êí úʳÂàþÁþÂä©Áô, ¥Á§Ã žÂþÍà ‹¡ÃÁ „ÏžÂ"
€þÂä™ÁÅ þÁ©ÁôíœÁÆ.
úÁŧÁŏÂÓ úÁƬà "ƒ ¡ÃúÃÖ ¥Á Âý¨Å ¡Áô" €þÂäþÁÅ
"‹ÿ÷.. ³Â§Ä" ¥Á Âý¨Å ¡Ã €þÂä™ÁÅ žÁÁÓ§ÁÁÅ ©Á¬ÁÅÛ §Á©Ã.
"ü§ÃÃþÁ žÂþÃÊ ¤ÂŸÁœÍ úÁ¬ÁÅàþÂäþÁÅ. ‚ÁþËþ ƒ ¡ÃúÃÖ ¥Á Âý¨Å ÁýÃÛ¡ÉýÅÛ. ÁþĬÁÏ ±Ì§Á±ÂýÅ
‚Á ¥ÁÅÏžËþ ü§ÁÁÁÅϙ úÁÆ™ÁÅ" €þÂäþÁÅ úÃþÁäÂ.
¨Â¨þÁÂ žÁÁÓ§ÁÁÅ ©ÁúÃÖ "‡ÏžÁōÁÅ ¤ÂŸÁ. €ÏœÁ œÁ¡Áôå €ÏýÅ ü§ÃÃœÊ €žÃ þ œÁ¡Áôå.  ±Â¡ÁÏ
þžÃ. þÁÅ©ÉíÏžÁōÁÅ ¤ÂŸÁ ¡Á™ÁýÏ" €þÂä™ÁÅ ÃÏúÃœÁÅà úÃþÁä £Í¦þÁ ¬Áí§ÁÏœÍ.
"¬Á§Ê¨Ê ü§ÃÃÏžÊžÍ ü§ÃÃÏžÃ. ˆ¥Ã úʳÂàÏ, ©ÁžÃ¨É¦ê" €þÂäþÁÅ úÃþÁäÂ
"‡ÏžÁōÁÅ ‚¨Â ü§ÃÃÏžÃ" €™ÃÂ©Áô. þÃþÁÅä þÁÅ©Êí €™ÁŏÁÅœÁÅþÁäýÅì þÁþÁÅä €™ÃÃœÊ ˆ¥Ã úÉ¡ÁåþÁÅ.
þÁÅ©Êí €¨ÍúÃÏúÁÅÍ €þÂäþÁÅ.
¬ÁíÁœÁϏÂ.. "‹ÿ÷.. €ÁÑ ‡þÂä®ÁòþÁÅÏúÍ ¥ÁþÁ¬ÁÅ¨Í „ϙà „ÏýÅÏžÃ. €žÃ ƒ ýËÏ ¨Í ‡©Á§ÁÆ
¨ÊÁ ©ÁÏý§ÃÂ ‚žÁâ§ÁÏ „Ï™ÁýÏ ©Á¨ì ‚¨Â ü§ÃÃÏžÃ" úÃþÁäÂ €þÂä™ÁÅ.
"‡þÂä®ÁòþÁÅÏúÍ ¥ÁþÁ¬ÁÅ¨Í „ÏžÂ" €™ÃÂþÁÅ þÉ¥ÁéžÃÂ..
"ˆ¥É ¥Á§Ã. ‚ÏœÁ €ÏžÁ¥ËþÁ žÂþéÃ. ‚þÂä®ÁÅò Á§Áí ¡Á™Ê ©Â™Ãþà ¥Á  €ÁÑ €ÏžÁ¥ËþÁžÁþÃ.
£ÿÁŪ  €ÏžÂþÃä ¥ÁþÁ¬ÁÅ¨Í Ì¨ÅúÁōÁÅþÊ ©Â™ÃþÊ¥ÉÂ. ¨ÍúìÁÅàþÁäýÅۏ €þÁōÁÅÏýÅ
‡ÁљɍÁÑ™Á ‡¨Â „þÂä¦É ¨ÉÃÑÏúÁōÁÅþÊ ©Â™ÃþÊ¥ÉÂ. œÉ¨Ã¦ÁÁÅÏ™ÂþÊ  Í§ÃÁ ¥ÁþÁ¬ÁŨÌ

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

¡É§ÃÃ ¡É§ÃÃ „ÏýÅÏžÃ. ‡ÁÑ™Ì ˆ¥ÁÆ¨Í ÌžÃâÂ €©ÁÂªÁÏ ¬ÁÏŸÁ§ÁèÏ §ÂÂþÊ ¡É§ÃÃ
„ÏýÅÏžÃ" €þÂä™ÁÅ.
þÊþÁÅ Áƙ €§Áã¥Á©ÁôœÁÅþÁäýÅì œÁ¨ ©Áõ±ÂþÁÅ..
"¥Á§Ã ¤ÂŸÁ ¡Á™ÁÅœÁÅþÂä©Â ü§ÃÃþÁ žÂþÍÃ?" ¥ÁÇŸÁÅ©ÁôÂ €™ÃÂ™ÁÅ þ ¤ÁÅüÏ ¥ÄžÁ úÉ¦ê ©Ê¬Ã.
þÄ ¥Á Âý¨Íì ¥ÁÇŸÁÅœÁíÏ þÁþÁÅä ÁýÃÛ ¡Á™Ê¬ÃÏžÃ. úÃþÁäÂ "¨ÊžÁÅ¨Ê ü§ÃÃÏžÊžÍ ü§ÃÃϞà ¤ÂŸÁ¡Á™Ã
ˆ¥Ã ¡Áë¦ÉÂüþÁÏ €þà ¬Á§Ã ¡ÉýÅۍÁÅþÂäþÁÅ" €þÂäþÁÅ.
"±ÍþÄ¨Ê þÃþÁäϜ ŠÁýÊ ¤ÂŸÁ. ˆžÍ þÁÅ©Áôí ©ÁêœÃ§ÊÃÏúÁ¨ÊžÁŏ €þà ¥Á§Ã £¨©ÁÏœÁÏ
úʳÂþÊ¥ÉÂþÁþÃ" €þÂä™ÁÅ.
"©ÁêœÃ§ÊÃÏúÁÁ±ÍœÊ ¥Á ÂœÁëÏ þčÁÅ œÉ¨Ã¦ÁžÂ œÁ±Íå ©Á±Íå" €þÂäþÁÅ.
"‡¨Â œÉ¨Å¬ÁÅàϞà ‚ÏœÁ €ÏžÁ¥ËþÁ €ÁÑ žÌ§ÁōÁÅœÁÅÏžÁþÊ ¬ÁϜͫÁÏ¨Í ¥ÁþÁ¬ÁÅ ˆ¥Ã
€¨ÌúÃÏúÁ¨ÊžÁÅ" €þÂä™ÁÅ.
"ˆÏ ±Â¡ÁÏ ¬Á§Á®Á Ê¥ÁÏýÂ.. úÁÁя „ÏýÅÏžÃ. œÁþÁÊÏ œÁÁÅÑ©Â?" þÁ©ÁôíœÁÆ €þÂäþÁÅ.
"ˆ¥Ã œÁÁÅÑ©Á ÂžÁÅ ÂþÄ þčÁÅ ¥Á ÂœÁëÏ ‡ÁÅÑ©Ê" €þÂä™ÁÅ ¤ÁÅüÏ ¥ÄžÁ úÉ¦ê ÃÏžÁÁÅ œÉúÃÖ
§Ì¥ÁÅé¨¡Ë §Â¬ÁÅàþÁäýÅìÂ úɦÁê £ÍœÊ..
"§Á©Ä.." €þÂäþÁÅ úÃþÁäÂ €£êÏœÁ§ÁÏ úÉ¡ÁôœÁÅþÁäýÅì
"€ÂÑ þÃþÁä.. þÃþÁä ˆžÍ ©Ê™Ã¨Í €¬Á¨Å úÁÆ™Á¨ÊžÁÅ. ŠÁѳ§Ã.."
"§Á©Ä, œÁ¡Áôå. ü§ÃÃþÁ ±Ì§Á±ÂýÅ ¥Á®Äò ©ÁžÁÅâ" €þÂäþÁÅ.
"€žÃÂžÁÅ þ ¥Á Âý ©ÃþÁÅ" €þÂä™ÁÅ.
ˆ¥Ãýà €þÁäýÅì úÁƬÊà..
"ü§ÃÃϞà ˆžÍ žÁŧÂâ¨Í ÁÁÅѧÃà ¡Á™ÁÝýÅì þ ¬Á§ÁžÂ ¡Áõ§ÃàÂ œÄ§Á¨ÊžÁÅ" €þÂä™ÁÅ.
"¥Á§Ä" €þÂäþÁÅ.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

"ŠÁѳ§à ¡Áõ§ÃàÂ ˆ¥Ä ÁϏ§ÁÅ ¨ÊÁÅϙ Í§ÃÁ œÄ§ÁÅ֍ÁÅÏýÊ ‚ύɡÁôå™ÁÆ ÁŧÁÅàÁÅ §ÂžÁÅ.
ƒ Í§ÃÁ ¥ÁÏúà üÂä¡ÁÁϏ ¥ÃÁŨÅ֍ÁÅϞ¥ÁÅ. ¥Á®Äò Ê©Á¨Ï €ÂÑ œÁ¥ÁÅé™Ã¨ÂÂþÊ
„Ϟ¥ÁÅ" €þÂä™ÁÅ.
"‚ύʥà Â©Â¨Ã" €þÂäþÁÅ þÉ¥ÁéžÃÂ.
"ˆ¥Ä ¨ÊžÁÅ, ŠÁѳ§à ¡Áõ§ÃàÂ €þÂä™ÁÅ.
€§ÁãÏ ÂþÁýÅì úÁƳÂþÁÅ.
"€žÊ, þÃþÁä ©ÉþÁÁþÁÅÏúà ¥Á ÂœÁë¥Ê úʳÂ" €þÂä™ÁÅ.
žÂþÃœÍ ¬ÃÁÅÓœÍ ¥ÉÅÿÁÏ ‡§Á룙ÃÏžÃ.
"ƒ ³Â§Ã ¢Áô§ÃàÂ þÃþÁÅä úÁƬÁÆà..(þÁ©Ãí) €žÊ ˆžÍ ©ÉþÁÁþÁÅÏúà ÂÁÅϙ €ÏÂϏÁÏ úÁƬÃ
¥ÁþÁ¬ÁÅ¨Í ¥ÁÅžÃëÏúÁōÌþà œÁÇ¡ÃàÂ ŠÁѳ§Ã.." €þÂä™ÁÅ.
"ûÄ.. €¬Á¨Å ¥ÉÅþÊä œÁ¡Áôå úʳÂþÁÅ" €þÂäþÁÅ.
"¥Á§Í ³Â§Ã œÁ¡Áôå úÉ¦ê €ÏœÊÂ" €þÂä™ÁÅ þÁ©ÁôíœÁÆ.
"þčÁÅ €¨ÂÊ „ÏýÅÏžÃ" €þÂäþÁÅ.
"‡¨Â „ÏýÅÏžÃ.. Â©Â¨þà ¥Á ÂœÁë¥Ê „ÏžÃ" þÁ©ÁôíœÁÆ €þÂä™ÁÅ.
" œÊ§ÁÂ ©Á¬Êà €¬Áà¥Á ÂþÁÆ Â©Â¨þÊ „ÏýÅÏžÃ" €þÂäþÁÅ ¢ÁÁÅÑþÁ þÁ©Ãí.
"€¬Áà¥Á ÂþÁÆ ÂžÁÅ¨Ê ¥Á§ÌÁÑ ³Â§Ã ¥Á ÂœÁë¥Ê" €þÂä™ÁÅ.
"€¨ÂÊ €Ïý©Áô ¡ÁëœÃ³Â§Ä".
"¡ÁëœÃ³Â§Ä €þÁþÁŨÊ, ƒ ŠÁѳ§à ¥Á ÂœÁë¥Ê".
"þÊþÁÅ þÁ¥ÁéþÁÅ" €þÂäþÁÅ (þÁÅ œÉ¨Ã¦ÁÁÅÏ™ÂþÊ ¥ÉœÁࣙÁÅœÁÅþÂäþÁÅ.  ©Ã«Á¦ÁÏ €§ÁãÏ Â©Á™ÁÏ
¨ÊžÁÅ).
"þÁ¥Á Âé¨ÏýÊ ˆÏ úɦÁ Âê¨Ã? ŠÁѳ§à ©Á¡ÁôåÍ ¥Á§Í ³Â§Ã þÁÅ©Áôí £ýÛ¨þÄä ©Ã¡ÁôåÁÅþà §Á¥ÁéþÃ
¡Ã¨ÃúÃþ §ÂþÁÅ ¬Á§ÊþÂ" €þÂä™ÁÅ þÁ©ÁôíœÁÆ úèáÏÂ.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

"ûÄ.." €þÂäþÁÅ ¬ÃÁÅÓœÍ.
þÃüÏ ©ÁýÅÛ €ÏýÅ €þà þÁ¥Áé™ÁÏ ¨ÊžÂ Â©Â¨ÏýÊ žÄþåĞÁ ©ÁýÅÛ €ÏýÅ þ úħÁ¡ËþÁÅÏúÊ œÌ™Á¨
¥ÁŸÁê úÉ¦ê ©Ê³Â™ÁÅ.
"ˆ¦÷..¬ÃÁÅӨʞÁÆ þčÁÅ" €ÏýÆ úÉ¦ê ¡ÁÁэÁÅ ¨ÂÂþÁÅ..
"¬ÃÉÓÏžÁōÁÅ €ÂÑ.. ‚ÏžÁÅ¨Í €žÊ ¡ÉýÂÛþÁŏÂ, úÉ¦ê ¡ÉýÛ™ÂþÍà ‡ÏžÁōÁÅ ¬ÃÁÅÓ" €þÂä™ÁÅ.
"ú¨Êì ¡Áô" €þÂäþÁÅ.
"¥Á§Ã ‚³Âà©Â.. ©ÁýÅÛ ©Ê³ÂÂ.."
"‚ύ ˆ¥Ã ‚©Âí¨Ã, €þÄä œÄ¬ÁōÁÅþÃ" €þÂäþÁÅ.
"ˆžÍ þ €ÏœÁý þÊþÁÅ œÄ¬ÁōͩÁýÏ ÂžÁÅ. þà €ÏœÁý þÁÅ©Áôí ‚©Âí¨Ã" €þÂä™ÁÅ.
"þÊþÁÅ ‚©ÁíÁÅÏ™ÂþÊ œÄ¬ÁōÁÅþÂä©Ê¥ÃýÄ?" €þÂäþÁÅ.
"þÃü¥Ê €þÁōÍ.. ÂþÄ.. ¡Áõ§ÃàÂ.. ‚©Âí¨Ã" €þÂä™ÁÅ.
"¥ÉÅþÁä ¬ÁÁ¥Ê œÄ¬ÁōÁÅþÂä©Â.." þÁ©ÁôœÁÆ €þÂäþÁÅ (¬Á§ÁžÂÁþÄ „ÏžÃ..œÁþÁ ¥Á Âý¨Å).
"¬ÁÁÏ ÂžÁŨÊ.. ¡Áõ§ÃàÂ ©É®ÂòþÁÅ €þÁōÍ.ÂþÄ úÁÆ™Á¨ÊžÁŏÂ"
"‚ύ ˆ¥Ã úÁƙ¨Ã,ˆ¥Ê¥Ã „þÂä¦É €þÃÄä úÁƳ©ÁôÂ" €þÂäþÁÅ.
"‡¡Áôå™ÁÅ?" €™ÃÂ™ÁÅ.
"¥Á  €¦ÁþÁœÍ „þÁä¡Áô™ÁÅ".
"‹ÿ÷.. €žÂ. ˆžÍ účÁýÍì" þÁ©ÁôíœÁÆ €þÂä™ÁÅ.
"ˆÏ ±Â¡ÁÏ ¬Á§ÃÂ ÁþÁ¡Á™Á¨ÊžÂ..?"
"ÁþÁ¡Á™ÃϞà €þÁōÍ.. ¥Ã ¦ÁþÁžÃ.. þÄ ¨Í¡Á¨Ã ©É®Áò™ÁÏ" €þÂä™ÁÅ.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

"¬ÃÁÅÓ¨ÊþÍ™Â." €þÂäþÁÅ.
¬ÃÁÅÓ ¡Á™ÃœÊ ©ÁúÊ֞ʥÃýÃ..? þÁÅ©Áôí ‚úÊÖžÂþéÂ..?
"ú¨Êì" €þÂäþÁÅ.
"‚¡Áôå™ÁÅ ÂžÁÅ, ¨Í¡Á¨ ¡ÉýÃÛþÁ¡Áôå™ÁÅ €þ¨à  ¥Á Âý" þÁ©ÁôíœÁÆ €þÂä™ÁÅ.
" ..€þÂä ©Áõ§ÁōÁÅþÂä©Â..ú©Á ÌýÂÛ©Áô"
"ˆÏ €ÏœÁ ¤ÂŸÁ..¡ÉýÂÛþÂ"
"©Áõ..úÃþÁäÂ þÃýÆÛ§ÁŬÁÆà..©Á®ÁòϜ ¡ÁúÃÖ ¡ÁôÏ™ÁŨ œÁ¦Á §Á¦ÏžÃ" €þÁäþÁÅ.
"ˆÏ úÃþÁä ¡Ã¨ì©Áô ÂžÁŏÂ" €ÏýÊ..
".. þ ©Á¨ì Â¨ÊžÁÅ £Â£Æ.. ‡ÏœÁ ¤Á¦ÁÏ ©Ê¬ÃÏžÍ" €þÂäþÁÅ.
€¬Á¨Å ˆ¥Ã ¥Á ÂýÂì™ÁÅœÁÅþÂäþÍ ¬Á£É؍÷Û ‡¨Â ¥Á §ÃÏžÍ Áƙ Á¥ÁþÃÏúÊ €¨ÍúÁþÁ ¨ÊžÁÅ.
"ƒ ³Â§Ã €ÏœÁ ¤Á¦Á¡ÉýÛþÁŨÊ" €þÂä™ÁÅ.
"ˆ¥Ä ÂžÁÅ. €¨ÂÊ €Ïý©Áô, þÊþÁÅ þÁ¥ÁéþÁÅ" €þÂäþÁÅ. (þ ¥Á Âý¨Íì €ÏÄÂ§ÁÏ €§Áã¥ËÏžÃ)
"±ÍþÄ žÄþÞà öÁ¥Ä ¬Á§Êþ €ÏýÅ þ úÉ¦ê ŠÁýà ¡ÁýÅۍÁÅþà œÁþÁ œÌ™Á¨ ©ÁžÁâÁÅ œÄ¬ÁōɮÃò
žÂþÃ¡Ë ¡ÉýÂÛ™ÁÅ. ²ÂÏý÷ ¥ÄžÁ þÁÅÏúà Áƙ ©Ê™ÃÂ Â¨ÅœÁÅþÁäýÅìÂ ©Áô£ÅçÂ €žÃ œÁÃ¨ÃÏžÃ..
"ûÄ.." €ÏýÆ úÉ¦ê ¨ÂÍÑ±ÍœÊ €¨ÂÊ „Ïú™ÁÅ.
"«÷.. ©ÁžÁÅâ" €þÂäþÁÅ.
"¡Äìü÷ £Â£Â¦÷ „þÂä™ÁÅ, ©ÁžÁÅâ¨Ê" €þÂäþÁÅ.
"¥Á§Ã žÄþà ¬ÁϏÁœÃ úÁƳÂà©Â €þÂä™ÁÅ þ €§ÁúÉ¦ê žÂþåĞÁ ©Ê¬Ã ¥Á§ÃÏœÁ þ̍ÁÅÑœÁÆ..
"¬Á§Ê¨Ê ©ÁžÁŨÅ" €þÂäþÁÅ úÃþÁäÂ ÌÏœÁÅ ‡Ï™Ã ±Í¦þÁýÅì €¦ÏžÃ. žÂþà ¬Áå§ÁðÃ. €ÏœÁ £ýÛ¨
¥ÄžÁþÁÅÏúà Áƙ €žÃ œÁÃ¨Ã ¤Á¦Á¡É™ÁÅœÁÅϞà þÁþÁÅä.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

"þÞÁë ±ÍœÁÅþÂä™ÁŨÊ" €þÂä™ÁÅ.
"©Áõ§ÁōÍ, þčÁÅ ¥Á§Ä ¤Á¦ÁÏ ¨ÊÁÅϙ ±ÍœÁÅÏžÃ" €þÂäþÁÅ
"¥Á§Ã úÉ¡Áôå"
"ˆÏ úɱÂå¨Ã?".
"úÁƳÂà©Â žÄþà ¬ÁϏÁœÃ"
"¥Ä ©Ã™Á ©Á¬ÁÅàϞèÊ.. œÁþÁÅ úÁƬÁÅàÏžÃ" þÁ©ÁôíœÁÆ €þÂäþÁÅ.
"€ÏœÁ©Á§ÁÁÆ þÁÅ©Áôí úÁƙ¨à ¥Á§Ã" €þÂä™ÁÅ.
œÁ¡ÁåžÁþà €§Áã¥ËÏžÃ. "¬Á§Ê¨Ê úÁƳÂàþÁÅ ÂþÄ ‚¡Áôå™ÁÅ ÂžÁÅ" €þÂäþÁÅ úÃþÁäÂ.
"‡¡Áôå™ÁÅ" €þÂä™ÁÅ ¬ÁϜͫÁÏœÍ
"©ÁúÊÖ ¬ÁÏ©ÁœÁð§ÁÏ ƒ ³Â§Ã ©ÁúÃÖþÁ¡Áôå™ÁÅ ¬Á§ÊþÂ" €þÂäþÁÅ ©ÉÃѧÃÏ¡ÁôÂ..
žÂÏœÍ Í¡ÁÏ ©ÁúÃÖ úé¨ÅþÁ žÁÁÓ§ÁÁÅ ¨ÂÁÅÑþà ‡¥ÁōÁ¨Å ©Ã§ÃÊ¨Â ÿÁœÁÅàÁÅþà ¡Ã§ÁÅžÁŨ
©ÉþÁÁ úÉ¦ê ©Ê¬Ã £¨ÏÂ žÁÁÓ§ÁÁÅ ¨ÂÁÅÑþÂä™ÁÅ. žÂþÃœÍ þ „¡Á¬ÁÅà ©ÂžÃ žÂþÃþÃ
ÿÁœÁÅàÁÅþÂäýÅìÂ €¦ÏžÃ. €¡ÁåýÃÊ ©Â™Ã ¥Á Âý¨œÍ ±ÌϏà £ÃÁÅœÁŏ €¦ „þÂä¦ þ ‡žÁ
‡œÁÅà¨Å. ÁÅúÁÅ֍ÁÅþÂäýÅìÂ ©Â™Ã ûœčà þ̍ÁÅэÁÅþÂä¦. ©ÁžÁ¨ÁÅϙ €¨ÂÊ ¥Á§ÃÏœÁ £ÃÃÏúÃ
©Áõ¡Ã§Ã ™ÁÁÅϙ ¡ÁýÅۍÁÅÏýÊ.
"©ÁžÁŨÅ" €þÂäþÁÅ Á«ÁÛÏ ¥ÄžÁ …¡Ã§Ã œÄ¬ÁōÁÅÏýÅ.
"¥Á§Ã ˆ¥ÃýžÄ" €þÂä™ÁÅ Í¡ÁϏ úÁƬÁÆà.
"¬Á§ÁžÂÂ €þÂä¨Ê ©ÁžÁŨÅ" þÁ©ÁôíœÁÆ €þÂäþÁÅ.
"¥Á§Ã úÉ¡Áôå ‡¡Áôå™ÁÅ €ÏýÉ"
"ƒ ³Â§Ã ©Ä¨ËþÁ¡Áôå™ÁÅ ¬Á§ÊþÂ."
"€žÊ ‡¡Áôå™ÁÅ?"

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

"‡¡Áôå™ÁÏýÊ €¡Áôå™ÁÅ ÁÅžÁŧÁÅœÁÅÏžÂ" €þÁäþÁÅ þÁúÁÖ úÉ¡ÁôœÁÅþÁäýÅì.
"‡ÏžÁōÁÅ ÁÅžÁ§ÁžÁÅ. £Â£Â¦÷ þÞÁë ±ÍœÁÅþÂä™ÁÅ ¡Á§Á©Â¨ÊžÁÅ" €þÂä™ÁÅ ÌžÃâÂ ‡™ÁÏ úʬà ‡žÁ¡Ë
úÊœÁŨŠ©Ê¬Ã þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆ..
"«÷ñ.. ©ÁžÁÅâ. ÌÏ¡Á ¥ÁÅþÁŏÁÅœÁÅÏžÃ" €þÂäþÁÅ žÁŧÂâÂ.
"ˆ¥Ä ¥ÁÅþÁÁžÊ. €¦œÊ Ã¦œÊ ‚žÃ ¥ÁÅþÁŏÁÅœÁÅÏžÃ" €þÂä™ÁÅ œÁþÁ þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ÃÏžÁ ¤ÂÁÏœÍ œÁþÁ
žÂþÃä þ œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁê ¥Á§ÃÏœÁÂ ©ÁœÁÅàœÁÆ.
"ú¨Êì ¥Á Âý¨Å þʧÂÖ©Áô" €þÂäþÁÅ ¬ÃÁÅӏ þÁ©ÁôíœÁÆ.
þÊþÊ ¨ÍúÃÏúÃ. "¬Á§Êì §Ê¡Áô ¥Ä £Â£Â¦÷ ©É®Ãò ±ÍœÂ™Áŏ €¡Áôå™ÁÅ ¬Á§ÊþÂ" €þÂäþÁÅ þÉ¥ÁéžÃÂ
¬ÃÁÅÓœÍ œÁ¨ ©ÁÏúÁōÁÅþÃ.
"ÁÅ™÷" €ÏýÅ þÁ©Âí™ÁÅ.
 ÁÅ™÷.. ©É©Êí €ÏýÆ ©ÉÃѧÃÏœÁÂ ¡ÉžÂ¨Å œÉ§Ãúà €þÂäþÁÅ.
žÂþÃœÍ ©Â™ÁÅ þÁ©Ãí €£Âç Í¡ÁÏ.. ƒ Í¡ÁÏ €ÏœÂ §Ê¡Áô œÄ§ÁųÂàþÁÅ¨É €þÂä™ÁÅ.
" œÄ§ÁÅžÁÅâ©ÁôÂþÄ ¥ÁÅÏžÁÅ ©É®ÁÅò" €þÂäþÁÅ þÁ©ÁôíœÁÆ. ©Ä¡Áô¡Ë úÊœÁŨŠ©Ê¬Ã ¥ÁÅÏžÁōÁÅ œÍ¬ÁÆà.
þÁ©ÁôíÁÅÏýÆ ¥ÁÅÏžÁōÁÅ ©É®Ãò ŠÁѳ§à ©ÉþÁÁÅÑ œÃ§ÃÃ žÁÁÓ§ÁÁÅ ©ÁúÃÖ þ þÁ™ÁÅ¥ÁÅ úÁÅýÆÛ
úÊœÁŨŠ©Ê¬Ã žÁÁÓ§ÁÁÅ ¨ÂÁÅÑþà ¡Êë¥ÁÂ þ ¡ÉžÂ©Áô¨¡Ë ¡ÉžÁ©Áô¨Å ¡ÉýÃÛ ¬ÁŜ§ÁϏ þ¨ÍÁœÍ
§Â¬Êà €¨ÂÊ „ϙà ±Í¦Á ÂþÁÅ ÌžÃâ ¯Á›Â¨Å. þÉ¥ÁéžÃÂ ¥ÁÅþáÁ®ÁòœÍ þ ÃÏžÁ ¡ÉžÁ©Ã €ÏúÁŨÅ
¡ÁýÅۍÁÅþà úÃþÁäÂ þ̍ÃÑ ©ÁžÃ¨Â™ÁÅ.
¡Êë¥ÁÂ œÁþÁ Á®Áò¨Íì Á®ÁÅò Á¨Ã¡Ã úÁƳÂþÁÅ. žÂþÃœÍ ¥Á§ÃÏœÁÂ „žÊëÁÏ Â úÁýōÁÅÑþÁ þÂ
¡ÉžÁ©Ã þà §ÉÏ™ÁÅ ¡ÊžÁ©Áô¨œÍ ¨Í¡Á¨ÁÅ ¨ÂÁÅÑþà úÁ¡Áôå™ÁÅ ©ÁúÊ֨ ¡÷Ö.. €ÏýÅ ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÅۍÁÅþÃ
©ÁžÃ¨Â™ÁÅ.
€¨ÂÊ œÁþÁ Á®Áò¨ÍìÃ úÁƬà þÊþÁÅ Áƙ œÁþÁ ÃϞà ¡ÉžÁ©Ã ©ÁœÃà¡ÉýÃÛ úÃþÁäÂ Ì§ÃÃþÁýÅì úʬÃ
¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÅۍÁÅÏýÊ œÁÇ¡ÃàÂ úÁƳ™ÁÅ þ©ÁύÁ. €¨Â þ Á®Áò¨ÍìÃ úÁƬà œÁ¨ €¨ÂÊ ÃÏžÁÁÅ
žÃÏúà þ ‡žÁ¡Ë ©Â¨ÅÂ „þÁä úħÁ úÉϏÁÅ ¡ÁÁэÁÅ ü§Ã¡Ã üÉý÷ ¡ËþÁÅÏúà ¡ËÃ ÁþÁ¡Á™ÁÅœÁÅþÁä
§Ì¥ÁÅé¨ ¥ÉœÁàžÁþÁÏ ¡Ë ¤ÂÁÏ ¨Í œÁ¨ ¡ÉýÃÛ §Ì¥ÁÅé¨ ¥ÁŸÁê œÁ¨ ¡ÉýÃÛ ÌžÃâÂ €ýÅ ‚ýÆ
ÁžÃ±Â™ÁÅ œÁ¨þÃ.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

œÁþÁ ©ÊªÁÏ.. §Ãà €§Áã¥Ë œÁ¨þÁÅ €¨ÂÊ §Ì¥ÁÅé¨ ¥ÁŸÁê ¡ÁýÅۍÁÅþà þ̍ÃÑ „ÏúÂþÁÅ. ÌžÃâ
¯Á›Â¨Å €¨ÂÊ „ϙà œÁ¨ ¡ËÉœÃà §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨœÍ þ ¥ÉÅÿÁÏ œÄ¬ÁōÁÅþà þ Á®Áò¨ÍìÃ úÁƬÁÆà
"§Ê¡Áô þÃüϏÂ.. ¬Á§ÊþÂ.. €ÏžÁÅÊ ©ÁžÁŨŜÁÅþÂäþÁÅ" €þÂä™ÁÅ Í§ÃÁœÍ þÃÏ™ÃþÁ Á®ÁòœÍ.
œÁþÁ ¤ÁÅüÏ¡Ë úÊœÁŨŠ©Ê¬Ã "¬Á§Ê €þÂäþÁŏÂ" €þÂäþÁÅ þÁ©ÁôíœÁÆ.
"¡Áõ§ÃàÂ þÊþÁÅ úÉ¡ÃåþÁýÅì ©Ãþ¨Ã" €þÂä™ÁÅ.
Á®Áò¨ÍÃ úÁƬà þÁ©ÂíþÁÅ.
"¥Á®Äò ˆ¥Ã €™ÁÅÝ úÉ¡ÁåÁÆ™ÁžÁÅ. ¡Áõ§ÃàÂ £ýۨŠ(©ÁœÃà ¡Á¨ÅÁÅœÁÆ) ¨ÊÁÅÏ™Â, €¬Á¨Å ¨ÊÁÅÏ™Â
©Á¡ÁôåÍ©Â¨Ã. ¡Áõ§ÃàÂ, €ÏÁÅ®ÁÏ €ÏÁÅ®ÁÏ úÁÆ™ÁþéÂí¨Ã. ¬Á§ÊþÂ" €þÂä™ÁÅ.
þÁ ¥ÉÅÿÁÏ ¨Íþà §ÁÁàþ®¨Š±ÌϏÁÅœÁÅþÂä¦ œÁþÁ ¥Á Âý¨ÁÅ.
þÊþÁÅ ¥Á ÂýÂì™Á ¨ÊžÁÅ.
"žÁÁÓ§ÁÁÅ ¨ÂÁÅÑþà úÉ¡ÁåÁ ±ÍœÊ ©ÁžÁ¨þÁÅ ‚¡Áôå™Ê ¥ÉÅžÁ¨É™ÁœÂþÁÅ" €þÂä™ÁÅ ¡ÁœÁÅàžÁ¨
úÁơìÁÆà.
"¬Á§É¨Ê" €þÂäþÁÅ ¬ÃÁÅӏ þÁ©ÁôíœÁÆ.
"©ÁýÅÛ.." €þÂä™ÁÅ. " ©ÁýÅÛ" €þÂäþÁÅ
"©ÁýÅÛ ‡ÁÑ™Á ©É¦Á Âê¨Í œÉ¨ÄžÂ" €þÂä™ÁÅ úèáÏÂ.
¬ÃÁÅÓ¨Êþ͙ ©É®ÁÅò ¥ÁÅÏžÁÅ" €þÂäþÁÅ Í¡ÁÏ þÁýìÁÆà (Á®Áò¨Íì þÁ©Áôí)
"©ÁõÿÁÆ.. þÁ¥ÁéþÁÅ".
‚žÃÍ ‚¨Â €¦œÊ €¬Á¨Å ©Á¡ÁôåÍþÁÅ. £Â£Â¦÷ œÍ ©É®Ãò±ÍœÂþÁÅ" €þÂäþÁÅ.
"©Áõ ÿÁÆ..‚ÁÑ™Ê ƒ úÃþÁäžÂþÃÉ ©Á¡ÁôåÍþà žÂþéà §Ê¡Áô ©Á¡ÁôåÁÅÏý©ÁÏýÊ ‡¨Â þÁ¥ÁéþÁÅ"
€þÂä™ÁÅ.
€£Âç €þÁÅäÛì úÁƬà œÁþÁ œÁ¨ ¥ÁÅÏžÁōÁÅ ¨ÂÁÅÑþà ¡÷Ö.. €ÏýÆ úÁ¡Áôå™Á¦Êê¨Â ¡ÉžÁ©Áô¨¥ÄžÁ
¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÅۍÁÅþà ÿÁýÂœÁÅàÂ úÉ¦ê ¥Á  ‚žÁâ§Ã¥ÁŸÁê „þÁä ŽÂ®Ä ¨ÍþÁÅÏúà ü§Ã¡Ã œÁþÁ œÌ™Á¨¥ÁŸÁê

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

£ýÛ¨¡ËþÁÅÏúÊ žÂþåĞÁ ©Ê¬Ã €§ÁúÊœÍà žÂþåĞÁ £Í§ÃìÏúÃþÁýÅìÂ ©Ê¬Ã ©ÁýÅÛ ¬Á§Êþ €ÏýÅ
Á®Áò¨ÍìÃ úèáÏ úÁƳÂþÁÅ.
žÂÏœÍ ¬ÁϜͫÁÏœÍ 'Âύ÷ð" €ÏýÅ þ þÍýÍì þ¨ÍÁ üÌáà ÌžÃâ ¯Á›Â¨Å ©ÁôÃѧà £ÃÃѧÃ
úʳ™ÁÅ.
ˆ¥ËÏžÍ œÉ¨Ã¦ÁžÁÅ þÁÅ ÁÆ™Â. þ úɦêÁƙ œÁþÁ œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁê „ÏžÃ. ©Ê®ÁòœÍ žÂþÃä ¡ÁýÃÛ
þ̍ÃÑþÁýÅìÂ úÊœÃþà ÁýÃۏ £ÃÃÏúà ¡ÁýÅۍÁÅþà ©ÁžÁ¨™ÁÏ úʬÁÅàÏýÊ ŠÁѳ§à €£Âç €þÂä™ÁÅ..
"ˆÏ ±Â¡ÁÏ þ̱Âå?" €þÂäþÁÅ þÁ©ÁôíœÁÆ.
€©ÁôþÁþÁäýÅì œÁ¨ ©Áõ¡ÃœÊ..
"þÃþÁä þÁþÁÅä ¤ÂŸÁ¡ÉýÃÛþÁ¡Áôå™ÁÅ œÉ¨Ã¦Á™Â ‡ÏœÁ ¤ÂŸÁ ¡ÉýÃÛϞà ‚žÃ" €þÂäþÁÅ. ¥Á§Í ³Â§Ã úÊœÍà
žÂþÃä þ̍ÃÑ ©ÁžÃ¨Ã
"žÂþà ¬ÁϏÁœÃ §Ê¡Áô úÁÆžÁÅâ©Áô ÂþèÊ" þÁ©ÁôíœÁÆ €þÂä™ÁÅ.
£¦Áý öÁ¨÷ì ¨Í £Â£Â¦÷ ÁžÃ¨ÃþÁýÅì €¦ÏžÃ. ¬Á§Ê ©É®ÁÅò ¥ÁÅÏžÁÅ €ÏýÅ ¤ÁÅü¨ ¥ÄžÁ úÊœÁŨŠ©Ê¬Ã
úÃþÁäÂ œÍ³ÂþÁÅ.
¥Á§Ãúñ͍ÁÅ £Â£Â¦÷ œÉ¨ì©Â§ÁÅ üÂ¥ÁÅþÁ ©É®Âà™ÁÅ.. ¨Êúà ¬ÊÛ«Áþ÷ ¨Æ žÃÏ¡Áô" €þÂäþÁÅ.
€¨ÂÊ €ÏýÆ ©É®Âò™ÁÅ.
(‚ύ „ÏžÃ..)

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Maa Bro To - Part 8
 §ÍüÅ „žÁ¦ÁÏ £Â£Â¦÷ ©É®Ãò ±Í¦Á ™ÁÅ. £Â£Â¦þà žÃÏ¡ÃþÁ œÁ§ÂíœÁ §Á©Ã
€ýÅþÁÅÏúà €ýÊ ¢Ä¬Áōà ©É®Ãò±Í¦Á ™ÁÅ.
þ ¥ÁþÁ¬ÁÅ¨Í §ÁÁ §ÁÂ¨ ¨ÍúÁþÁ¨Å. ˆ¥Ã ü§ÁŏÁÅœÁÅϞà €¬Á¨Å. ‹ÿ÷.. þÃþÁä
§Á©ÃœÍ ¥Á ÂýÂì™ÃϞà œÁ¨úÁōÁÅÏýÊ ©Á®ÁòϜ €žÍ §ÁÁ¥ËþÁ „žÃíÁäœÁ. þÊþÊþ €¨Â
¥Á ÂýÂì™ÃϞà €þÁōÁÅþÂäþÁÅ.
ÂþÄ ‡ÏœÁ ÂžÁþÂä ¥Á Âýà ¥Á ÂýÃÄ ýËÏ úÁƬÁōͩÁ™ÁÏ ©ÁÏýà úÁ§Áê¨Å
€¡Áë¦ÁœÁäϏ ü§ÁŏÁÅœÁÅÏýÊ ¥ÁþÁ¬ÁÅ¨Í œÁ§Áúà ¨ÍúìÊà ‡¡Áôå™ÁÅ ©Á³Âà™Â €þÁä
œÁëÏ. Í§ÃÁ €þà ÂžÁÅ ÂþÄ ŠÁ ©ÃŸÁ¥ËþÁ „žÃíÁäœÁ.
¥ÉÅþÁä ü§ÃÃϞà ‚«ÁÛÏ „Ϟà ÂþÄ ¡Á§Ã¬ÃàœÃ.. ÂþÄ ƒ §ÍüÅ þÊþÊ ©Á¡ÁôåÁÅÏýÆ
§Á¥Áéþà ¡Ã¨ÃúÂþÁÅ. ‹ÿ÷.. ƒ ³Â§Ã ŠÁѳ§Ê.. ¥Á®Äò üÄ©ÃœÁÏ ¨Í ‚¨ÂÏýà ±Ì§Á±ÂýÅ
ü§ÁÁ ÁÆ™ÁžÁÅ €þÁōÁÅþÂäþÁÅ.
§Á©Ã úÉ¡ÃåþÁýÅì ¥ÉÅþÁä ü§ÃÃϞà œÁþÁÃ (‚žÁâ§ÃÄ ÁÆ™ÂþÁÅ ¥ÁþÁ¬ÁÅ¨Í ˆžÍ ¥Áƨ)
¡Áõ§ÃàÂ œÁÇ¡Ãà ‚úÃÖ „Ï™ÁžÁÅ. ˆžÍ Á¬Ã „žÊëÁÏ €ÏœÊ.. €ÏžÁÅÊ Â£Í¨Å
ŠÁѳ§ÁþÂä ¡Áõ§Ãà €ÏÄÂ§ÁÏ œÍ úɦÁ Âê¨þà œÂ¡ÁœÁë¦Á ¡Á™ÁÅœÁÅþÂä™ÁÅ.
©Â™ÁÅ €þÁäžÃ þÃü¥ÊþÊ¥ÉÂ. ü§ÃÃϞà ˆžÍ ‡¨ÂÍ ü§ÃÃÏžÃ. €žÊžÍ ‚žÁâ§ÃÄ ŠÁ
œÄ¡Ã (¬Á¥Á ÂüÏ €ÏÄÁ§ÃÏúÁÁ ±Í¦þ ¬Á§Ê) ÁŧÁÅàÂ ¥ÃÃ¨Ã±ÍœÁÅÏžÃ. ¥Á®Äò
‚¨ÂÏýÞà ü§ÁÁ ÁÅϙ üÁëœÁà ¡Á™ÁýÏ œÁ§ÂíœÁ úÁÆ™Á©ÁúÁÅÖ €þÁōÁÅþÂäþʥɠþÂ
¥ÁþÁ¬ÁÅ œÉ§Ã¡ÃþÁ ¡Á™ÁÝýÅì €¦ÏžÃ.
³Â¦ÁÏœÁëÏ þ¨ŏÁÅ €©ÁôœÁÅÏžÃ. ƒ ¨ÍÂ §Á©Ã þÁÅÏúà ²Íþ÷.. "ÿÁ¨Í" €ÏýÅþÂä™ÁÅ.
ÌžÃâ ¯Á›Â¨ ±ÂýÅ þÊþÁÅ ˆ¥Ä ¥Á Âý¨Â™Á ¨ÊžÁÅ.
¥Á®Äò "ÿÁ¨Í" €þÂä™ÁÅ.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

"ÿÁ¨Í" €þÂäþÁÅ þÉ¥ÁéžÃÂ.. (‡ÏœÁ ¥Á Â¥Áƨŏ „Ϟ¥ÁþÂä
„Ï™Á¨ÊÁ±ÍœÁÅþÂäþÁÅ)
"€ÂÑ.. „þÂä©Â?" €þÂä™ÁÅ. (œÁþÁ ÌÏœÁÅ¨Í ŠÁ ©ÃŸÁ¥ËþÁ ¥Á §Áã©ÁÏ, ¨Â¨ÃÏ¡Áô
„þÂä¦)
"ˆÏ ©É®Ãò ±Í¦Á ÂþÁþÁōÁÅþÂä©Â..?" úÃþÁäÂ €þÂäþÁÅ (þÁ©ÁôíþÁÅ ¡ÉžÁ©Áô¨ ¥Á ÂýÅþÁ
œÌÃÑ¡ÁýÃÛ)
"ˆ¥ÉÂ.. ¤Á¦Á¡Á™ÂÝ©Ê¥ÉÂ.." œÁþÁ ÌÏœÁÅ¨Í ÌžÃâ ¡ÁëªÂÏœÁœÁ.
"‡ÏžÁōÁÅ.. þÊþÁÅ þčÁÏýÊ ¥ÁÅÏžÊ ¡ÁôýÂÛþÁÅ €þà ÁŧÁÅàÏúÁōÍ" ÌÏœÁÅ œÁÃÓÏúÃ
§ÉúÁ֏̙ÁÅœÁÅþÁäýÅì €þÂäþÁÅ.
€ýÅ©Ë¡Áô þÁÅÏúà úÃþÁäÂ þÁ©Áôí. "¥ÁÏúà ÿÁŴ§Áŏ „þÁäýÅì „þÂä©Ê.. œÌÏžÁ§ÁÂ
©ÁúÉÖ¦Áê¥ÁÏý©Â..?" €þÂä™ÁÅ ¬Á§ÁžÂÂ.
"‡ÏžÁōÁÅ ©ÁúÃÖ, þÁÅ ¡Áþà „Ϟà ¡ÁÃÑÏýà ¥É ˆžÍ ¬ÃþÃ¥Á à §Á¥ÁéÏžÃ.
©É®ÁÅàþÂäþÁÅ. €ýÅþÁÅÏúà €ýÊ ¬ÉÁÏ™÷ ´Í Áƙ úÁƬà ©Á³ÂàþÁÅ.." ˆ™Ã¡Ã¬ÁÅàþÁäýÅì
€þÂäþÁÅ.
"ˆ¦÷.." €þÂä™ÁÅ žÁŧÂâÂ. Â©Â¨þà ˆ™Ã¡ÃÏúÁ™ÂþÍà €þÂäþà ©ÉÏýþÊ €§ÁãÏ
úʬÁōÁÅþÃ. "‹ÿÍ.. €¨ÂÂ §ÉÏ™ÁÅ ´Í¨Å úÁƙ¨þà „ÏžÁþÁä¥Á Âý" €þÂä™ÁÅ.
".." €þÂäþÁÅ..
"Â©Â¨ÏýÊ §ÉÏ™Í ´Í Áƙ þÊþÊ ©Ê³Âà¨Ê" €þÂä™ÁÅ úèáÏ þÁ©ÁôíœÁÆ.
€§Áã¥ËϞà ‡ÏžÁōÁþÂä™Í. "ˆ¦÷.. ˆ¥Ãý ¥Á Âý¨Å.. ¢Ä¬÷ þÁÅÏúÃ" €þÂäþÁÅ.
"‡©Á§ÁÆ ¨Ê§ÁÅ¨Ê ¡ÁÁÑþÁ.." €þÂä™ÁÅ.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

"¥Ä ©Ã™ÁœÍ Áƙ ‚¨ÂÊ ¥Á ÂýÂì™ÁœÂ©Â.. ¢Ä¬÷ ²ÍþÁŨÍ" €þÂäþÁÅ þÁ©Ãí.
"‡ÏžÁōÁÅ ‚¨Â ¥Á ÂýÂì™ÁœÂþÁÅ. ¥Á  ©Ã™ÁÁÅ ŠÊ §ÍüÅ §ÉÏ™ÁÅ ´Í¨Å
©Ê¦ÏúÁōͩ¨þÊ ¬Á§ÁžÂ ÂþÄ €ÏœÁ Í§ÃÁ ÂþÄ ¨Ê©Áô¨Ê" €þÂäžÁÅ ÌÏýɏÂ
þÁ©ÁôíœÁÆ.
þÁÅ ¬ÃÁÅÓ ¥ÁÅÏúÁōÌúÃÖÏžÃ. ÂþÄ ¡ÁÏœÁÏ. þÊþÁÅ ¥Á ÂœÁëÏ ‡ÏžÁōÁÅ œÁÂÓ¨þÃ
¥Á Âý¨Íì. "þÁÅ €ÏœÁ ¬Á§ÁžÂ ˆ¥Ä ¨ÊžÁŨÊ.. ÂþÄ œÁ¥ÁÅé™ÁÆ.. úÁÆžÂâÏ" €þÃ
€þÂäþÁÅ.
"€£Âç.. §ÉúÃÖ ±ÍœÁÅþÂä©Ê ŠÁѳ§ÍÊ" €þÂä™ÁÅ þÁ©ÁôíœÁÆ ¥Á§ÃÏœÁ ¬Á§ÁžÂ ¡ÁôýÃÛ.
"ú¨Êì ÂþÄ.. ‡þÃä ÁÏý¨ÁÅ ©Á¬ÁÅàþÂä©Áô" €þÂäþÁÅ.
'ˆÏ €ÏœÁ œÌÏžÁ§ÁÂ „ÏžÂ.." €þÂä™ÁÅ..
"€žÊ¥Ä ÂžÁÅ.©ÁÏý úÊžÂâ¥ÁþÃ" €ÏýÊ
€¦žÃÏýÍÁ¨Âì ©ÁúÊÖ³Âà¨Ê €þÂä™ÁÅ.
¬Á§Ê „ÏýÂþÁÅ €þà ²Íþ÷ ¡ÉýÊÛ³ÂþÁÅ.
þÊþÁÅ ¥Á ÂýÂì™ÃþÁ ¥Á Âý¨Å þÂÊ ªÁÖ§ÁêÏ Ì¨Å¡ÁôœÁÅþÂä¦. ü§ÃÃþÁ ¬ÁϐÁýþÁþÃ
€ÏœÁ ¬Á§ÁžÂÂ ¥Á Â¥Áƨŏ œÄ¬ÁōÁÅþÂäþ €þáìÁÅàÏžÃ. ¥ÁþÁ¬ÁÅ ¥Áƨ¨Íì €¨Â
„ϞʥÉÂ..
þÉ¥ÁéžÃÂ ©ÁÏý úʬʳÂþÁÅ. œÁ§ÁÅ©ÂœÁ ¬ÁÆý÷ Ê¬÷ ¨Í £ýۨŠœÄ¬ÁōÁÅþà ³ÂäþÂþÍÃ
©É®ÂòþÁÅ.
£ÂœÁÆëϨ͍à ©É®ÁòÂþÊ §ÍüÅ §Á©Ã œÁþÁ ¡Áþà ¡Áõ§ÃàúɦÁêÂþÊ ‡ÏœÁ þħÁ¬ÁϏÂ
£ÂœÁÆëÏ ¨Í ÁƧÁÅÖϙà ±Í¦Á ÂþÍ ÁŧÁÅàÁÅ ©ÁúÃÖÏžÃ. €ÁÑ™Á ÁŧÁÅÖþÁä ¡ÁëžÊªÁÏ

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

©ÁÏÊ úÁƬÁÆà £ýۨŠ©Ã¡ÁôåÁÅþà ³ÂäþÁÏ úʳÂþÁÅ. ³ÂäþÁÏ úʬÁÅàþÁäÏœÁ ¬Ê¡Áô
þÉ¥ÁéžÃÂ þÍýÍìþÁÅÏúà ÁÆþ珨Š©Á¬ÁÅàþÂä¦.
³ÂäþÁÏ úʬà £ýۨŠÁýÅۍÁÅÏýÅÏýÊ ¬Á™Éþ÷ Â ÁŧÁÅàÁÅ ©ÁúÃÖϞà þÁÅ
œÉ¨Ã¦ÁÁÅÏ™ÂþÊ œÉ¨ì úħÂ, üÉý÷ œÉúÁÅ֍ÁÅþÂäþÁþÃ. €¡Áë¦ÁœÁäϏ ¡ÉžÁ©Áô¨¡Ë
þÁ©Áôí, ˆ¥ÁþÁōÁÅÏýÂ™Í €þÃ. ˆžÍ ªÍ¤ÁþÁÏ §ÍüŨ ƒ £ýۨŠÁýÅۍÁÅþÂäþÁÅ €þÃ
¥Á §ÁÅ֍ÁÅϞ¥ÁÏýÊ ‹¡ÃÁ ¨ÊžÁÅ ¥Á®Äò.. ±ÍþÄ¨Ê ¬Á§ÁžÂ ¡Á™ÁœÂ™ÁÅ €þÃ
…§ÁōÁÅþÂäþÁÅ.
þÉ¥ÁéžÃÂ ¬Á¥Á¦ÁÏ €¦ÏžÃ. £¦Áý œÁ¨Å¡Áô úÁ¡Áôå™ÁÅ.
ŠÁѳ§Ï €¡Áåýލ „þÁä ŸË§ÁêÏ ü§à ±Í¦ÏžÃ. ÁÅϙɨÍì £ÉžÁŧÁÅ
Á¥ÁÅéÁÅϞà þÉ¥ÁéžÃÂ. ˆ¥Ã úʬÁÅàþÂäþÁÅ œÁ±Âå? Š±Âå? €þÉ ¥Ä¥Á ÂϬÁ.
œÁ¨Å¡Áô œÄ¬Ã ¡ÁÁэÁÅ þÁÅÏúÁÅþÂäþÁÅ.
œÁ¨Å¡Áô œÄ¬Ã ¨Í¡Á¨ÁÅ §ÂÂþÊ þ ¥ÉÅÿÁÏ úÁƳ™ÁÅ. œÁþÁ úÊœÃ¨Í ˆžÍ £Â÷ „ÏžÃ.
þ Á®Áò¨Íì ¥Ä¥Á ÂϬÁ, ¬ÁϞÏÁâœÂ ÁþÁ¡Á™ÃϞà €þÁōÁÅÏýÂþÁÅ. þ ¡Á§Ã¬ÃàœÃ €§ÁãÏ
úʬÁōÁÅþà ¥Á Â¥Áƨŏ „Ï™Á™ÂþÍà ¡Áë¦ÁœÃä¬ÁÆà..
"¤ÍüþÁÏ ¡ÉýÊÛ³Âà©Â" €þÂä™ÁÅ.
"©Áõ.." €þÂäþÁÅ
"þÁÅ©Áôí œÃþÂä©Â?" €þÂä™ÁÅ
¨ÊžÁÅ €þÁäýÅì œÁ¨ …¡ÃœÊ ‚žÁâ§ÃÄ ©Á™ÃÝÏúÉ¦ê €þÂä™ÁÅ.
¥ÎþÁϏ ýʣŨ÷ ¥ÄžÁ ¤ÍüþÁÏ ©Á™ÃÝÏúÂþÁÅ ‚žÁâ§ÃÃ. €ÏœÁ ¬Ê¡Áõ ‚žÁâ§Ã¥ÁŸÁê
¥Á Âý¨Å ¨Ê©Áô. ÂþÄ ¡Á§Ä¯ÁÂ þÁþÊä úÁƬÁÅàþÂä™Áþà œÉ¨Å¬ÁÅ.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

¡ÁÁÑþÊ ÁƧÁÅÖþà „þÂäþʥɠ¥ÁŸÁê¨Í ¬Á™Éþ÷ Â œÁþÁÅ Á¨Å¡ÁôÁÅþà œÃÏýÅþÁä
¥ÁÅžÁâ þ þÍýà ©ÁžÁâÁÅ œÉúÂÖ™ÁÅ. œÃþÁ¥ÁþÁäýÅì. €¡Áôå™ÁÅ Á®ÉòœÃà œÁþÁ ©ÁύÁ
úÁƳÂþÁÅ.
œÁþÁ Á®Áò¨Íì €žÍ §ÁÁ¥ËþÁ ¡Êë¥Á.  úÁÆ¡ÁôÃ €ÏœÁ ©Á§ÁÁÆ ¥ÁþÁ¬ÁÅ¨Í ÁÆ™ÁÅ
ÁýÅۍÁÅþà „þÁä £ÉžÁŧÁÅ œÌ¨Ã ±Í¦ÏžÃ. €¨ÂÊ ÌžÃâ ¯Á›Â¨Å ŠÁ§Ã Á®Áò¨ÍìÃ
ŠÁ§ÁÏ úÁƬÁōÁÅþÂä¥ÁÅ.
þÊþÁÅ þÉ¥ÁéžÃÂ þͧÁÅ œÉ§Ãúà ¡ÉýÛ¥ÁþÁäýÅìÂ úÁƳÂþÁÅ.
œÁþÁÅ úÃþÁäÂ þÁ©Ãí ©Ê®ÁòœÍ  ¥ÁÅžÁâþà þÍýÃ¨Í ¡ÉýÂÛ™ÁÅ.
œÁþÁ ©ÁύÁ €¨ÂÊ úÁƬÁÆà œÃþÂäþÁÅ.
€þÁäÏ €¦Á ÂêÁ "±Â¨Å Áƙ Á¨Å¡Áô ‚žÁâ§ÁÏ ¬ÁÁÏ ¬ÁÁÏ œÂÁŞ¥ÁÅ" €þÂä™ÁÅ
œÁþÁÅ úèáÏ þÁ©ÁôíœÁÆ.
"ˆ¦÷.." €ÏýÆ úÃþÁäÂ Á¬Ã§ÃþÁýÅì €þÂäþÁÅ ÂþÄ þÁÅ œÉ¨Ã¦ÁÁÅÏ™ÂþÊ
úçÁÅþÁ©Áôí œÁþÁÅäÁÅ ©ÁúÃÖÏžÃ.
"œÉ¨ì úħÁ Áƙ ÁýÅۍÁÅþÂä©ÁôÂ ¥Á§Ã.. €þÄä ³ÂÏ¡ÁëžÂ¦ÁϏ ü§ÃÃœÊ
£ÂÁÅÏýÅÏžÃ" €þÂä™ÁÅ ÌÏýɏÂ.
¬ÃÁÅÓœÍ þ £ÅÁӨŠ‡§Á룙Âݦ.
"¬Á§Êì œÌÏžÁ§ÁÂ ¤ÍüþÁÏ úɦê" €þà þÁ©Ãí úÊœÁŨŠÁ™ÁōÁÅÑþà öÁ¨÷ ¨ÍÃ
©É®Âò™ÁÅ. öÁ¨÷ þÁÅ þÁōÁÅþÊ £É™÷ §ÁÆϬ÷ „þÂä¦. €ÏžÁÅ¨Í ŠÁ žÂÏýÍì þÊþÁÅ
„ÏýÅþÂäþÁÅ.
ÃþÉä¨þà ¬Ãύ÷ ¨Í ¡Á™Á©Ê¬Ã €þÄä ¬Á§ÂâþÁÅ. ‡ÏœÁÄ œÁþÁ þÁÅÏúà ˆ ©ÃŸÁ¥ËþÁ
¡Ã¨Å¡Áõ §ÂÁ±Í©Á™ÁÏœÍ €¨ÂÉ œÂœÂð§ÁÏ úʳÂþÁÅ ú¨ ¬Ê¡Áô ŠÁ ÁÏý ©Á§ÁÁÆ.
úéÁ§ÁÃ öÁ¨÷ ¨ÍÃ ©ÁúÃÖ úÁƳÂþÁÅ. œÁþÁÅ ¨Ê™ÁÅ. œÁþÁ §ÁÆÏ ¨ÍÃ úÁƬÊà ¨Ëý÷

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

©É¨ÅÁÅœÁÆ ÁþáìÁÅàÏžÃ. ÌžÃâ ¯Á›Â¨Å €¨ÂÊ þèÅÖϙñͦÁ ÂþÁÅ. ‡ÏœÁ
ÁÆ™ÁžÄ¬ÁōÁÅþÂä þʧÁŏ œÁþÁ §ÁÆϨ͍à þ €ÏœÁý þÊþÁÅ ©É®Áò™ÂþÍà ŸË§ÁêÏ
ú¨™ÁÏ ¨ÊžÁÅ.
þ©Á¨ì ÂžÁþÁōÁÅþà þ £É™÷ §ÁÆÏ Ê¬Ã ©É®ÂòþÁÅ. þÉ¥ÁéžÃÂ œÁ¨Å¡Áô œÄ¬Ã účÁýÏÂ
„ÏýÊ ¨Ëý÷ ©Ê³ÂþÁÅ.. ªÁÖ§ÁêÏ.. žÃÂçëÏœÃ.. ÌžÃâ ¯Á›Â¨Å €¨ÂÊ „ϙà ±Í¦Á ÂþÁÅ.
§ÁÆÏ¨Í þ £É™÷ ¥ÄžÁ €ÏœÁý ¥Á¨Éì¡Áõ¨Æ ÁŨ£ĨŠŠÁ Áë¥Á ¡ÁžÁâœÃ¨Í ü¨Ãì
„þÂä¦. €úÁÖÏ ªÍ¤ÁþÁÏ §ÍüŨÂ.. ‹ÿ÷.. €ÏœÁ ÁÏýÊ £ÂÂ ¬Á§Ãâ „þÂä¦ ¡Áõ¨Å.
Á®ÁÅò ©Ã±Âå§ÁÅ֍ÁÅþà úÁƬÁÅàÏýÊ €Á§ÌœÁÅਠ©Â¬ÁþÁ ¥ÁōÁÅÑ ¡Áôý¨ÁÅ ÿÁ¦Â
œÂÁÅœÁÅÏžÃ. ‚ϞÁ œÁþÁœÍ œÉúÃÖþÁ £Â÷ ¨Í ƒ ¡Áõ¨Æ, €Á§Á£œÄà¨Ê „Ï™Ã
„Ïý¦Áþà €þÁōÁÅþÂäþÁÅ.
©ÉþÁōÁ ‡¡Áôå™ÁÅ ©ÁúÂÖ™Í œÉ¨Ã¦ÁžÁÅ, þ þÁ™ÁÅ¥ÁÅ úÁÅýÅÛ úÉ¦ê ©Ê¬Ã ©ÉþÁÁþÁÅÏúà þÂ
¤ÁÅü¨¡Ë œÁþÁ Á™ÁÝÏ þÃÏúà œÁþÁ £ÅÁÓœÍ þÁ £ÅÁÓ œÁ™ÁÅ¥ÁÅœÁÆ.. "£ÂÁÅÏžÂ.."
€þÂä™ÁÅ úÃþÁäÂ.
¬ÃÁÅÓœÍ Á®ÁÅò €§Á¥É™ÁÅå¨Ë ©Â¨Ã±ÍœÁÅÏ™ÁÂ €œÃ Á«ÁÛÏ ¥ÄžÁ ÌÏœÁÅ ¡ÉÁ¨Å֍ÁÅþÃ
"©Áõ" €þÂäþÁÅ.
ƒ ¡Áõ¨Å ¬Á§Áâ™ÂþÍà ‡ÏœÁ Á«ÁÛ¡Á™ÂÝþÍ úÁƳ©ÁôÂ.. ¥Á§Ã €ÏœÁ Á«ÁÛÏ þÄ þÁÅÏúÃ
Áƙ „ϙ¨à €þÂä™ÁÅ ¡Êë¥ÁÂ.
‚ύÁ €¨Â þÁÅÏúÍ©Á™ÁÏ þ ©Á¨ìÂÁ ©ÉþÁÁÅÑ œÃ§ÃÃ þ ¡Êë¥Á €ÏœÂ úÁơìÁÆà
úÊœÁŨŠœÁþÁ úÁÅýÆÛ ©Ê¬Ã ÁýÃۏ þ ÿÁÇžÁ¦Á ÂþÍà €œÁÅàÁÅþà œÁþÁ ¡ÉžÁ©Áô¨¡Ë
¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÅۍÁÅþÂäþÁÅ. þ úÊœÁ¨Íì ©ÊªÁÏ, ¡Êë¥Á Â, œÁÇ«Áß €þÄä Á¨Á¨Ã¡Ã „þÂä¦.
œÁþÁÅ €¨ÂÊ ¡ÁýÅۍÁÅþà þ ÃÏžÁ ¡ÉžÁ©Ã œÁþÁ ¡ÉžÁ©Áô¨œÍ ¡ÁýÃÛ ©ÁœÃà þ¨ōÁ
¨Í¡Á¨Ã üÌþáÃÏúà ˆžÍ ªÍŸÃ¬ÁÅàþÁäýÅì ÃÏžÁ ¡ÉžÁ©Ã ¨Í¡Á¨ €ÏúÁÅ €ÏœÂ §Â¬Ã
žÂÏýÍì „þÁä §ÁÁàÏ €ÏœÂ ¡Ä¨Å֍ͩ¨þÁäýÅì ÁýÃۏ ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÅۍÁÅþÂä™ÁÅ.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

€¨Â ‡ÏœÁ¬Ê¡Áô ¡ÁýÅۍÁÅþÂä™Í œÉ¨Ã¦ÁžÁÅ. þÊþÁÅ þÉ¥ÁéžÃÂ þ úÊœÁŨ ¡ÁýÅÛ
©Ã™ÁžÄ³ÂþÁÅ œÁþÁþÁÅÏúÃ.
œÁþÁÅ Áƙ ©Ã™ÁžÄ¬Ã þ ©ÁύÁ úÁƬÁÅàÏýÊ..
œÁþÁ Á®Áò¨Íì Á®ÁÅò Á¨Ã¡Ã €¨ÂÊ úÁƬÁÆà þÉ¥ÁéžÃÂ ¥ÁÏúÁÏ žÁÁÓ§ÁÁÅ þÁ™ÃúÂþÁÅ.
œÁþÁÅ ÁžÁ¨ÅÑϙ €¨ÂÊ þ©ÁύÁ œÃ§ÃÃ úÁƬÁÅàþÂä™ÁÅ.
€¨ÂÊ þÊþÁÅ ¥ÁÏúÁÏ ¡Ë ©É¨ìÃ¨Â þÉ¥ÁéžÃÂ ©Â¨ÂþÁÅ..
œÁþÁÅ úÁÆ¡Áô ¥Á §Á֍ÁÅϙ €¨ÂÊ..
‚žÁâ§Ã Á®ÁÆò ©Ã™Ã©Á™ÁþÁýÅÛ €¨ÂÊ Á¨Å¬ÁōÁÅþà „þÂä¦. þÊþÁÅ þÉ¥ÁéžÃÂ þ úɦê
‡™Á¥Á ¤ÁÅüÏ ¥ÄžÁ „þÁä ¡Ëý ¡Ë ©Ê³ÂþÁÅ. ¡ËýÁÆ üÉý÷ ÁÅ ¡Ãþ÷ ¡ÉýÅۍͨʞÁÅ.
þÉ¥ÁéžÃÂ üÉý÷ €ÏúÁŨ ¥ÄžÁ „þÁä ¡Ëý ©ÁžÁâ úÉ¦ê ¡ÉýÃÛ œÁþÁ ©ÁύÁ úÁƬÁÆà
¡ËÃ œÄ¬ÁÅàþÂäþÁÅ. œÁþÁ ¥ÉÅÿÁÏ¨Í §ÁÁàÏ €ÏœÂ ±ÌϏÃþÁýÅì ‡§Á룙à ¡ÉžÁ©Áô¨Å
€žÁŧÁÅœÁÅÏ™ÁýÏ ÁþáìÁÅàÏžÃ.
€¨ÂÊ ¡Ëý ¡ÁÁэÁÅ œÄ¬ÁÆà þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ¡ÁÁÑ ©Á§ÁÁÆ œÉ§Ãúà ¡Ëý €ÏúÁÅ €ÏœÂ
ÁÅ¡Áå¨Â ¡ÉýÂÛþÁÅ.
žÂþÃœÍ þ §ÉÏ™ÁÅ §Ì¥ÁÅé¨Æ úħÁ úÂÖžÁþÁ œÌ¨Ã ±Í¦ ¬ÁÆýÏ ¬Á©Â¨Å
úʬÁÅàþÁäýÅì þÃý§Áŏ Á©Ãí¬ÁÆà „þÂä¦. §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁÅ¨Æ ¡ËÃ ¨Ê¡Ã
öÁíþìÁÅàþÁäýÅì œÁþÁ ©ÁύÁ ü¡ÁôýÅ "§Â.." €þÂäþÁÅ ¡Êë¥ÁœÍ þÃÏ™ÃþÁ ÌÏœÁÅœÍ.
þ úÊ«ÁÛ¨ÁÅ œÁþÁ¨Í „žÊëÁÏ ¡É§ÃÃ±ÍœÁÅÏ™ÁÂ §Á¥Áéþà œÁ¨©Áõ¡ÁôœÁÆ "§Á©Ä..
§Â§Â.." €ÏýÆ Í¥Áŏ Á§ÁϏ ¡Êë¥ÁÂ ¡Ã¨ÃúÂþÁÅ.
©Á›ÅÁÅœÁÅþÁä ¡ÉžÁ©Áô¨œÍ €ÂÑ €ÏýÅ €™ÁŏÁÅ¨Í €™ÁŏÁÅ ©Ê¬ÁōÁÅÏýÅ ©ÁúÃÖ
¥ÁÏúÁÏ €ÏúÁÅþÁ ÁƧÁÅÖþà ÌžÃâ ¯Á›Â¨Å þ ©ÁÏÊ þ ‡žÁ ±ÌϏÁŨ ©ÁύÊ
úÁƬÁÆà „Ï™Ã±Í¦ œÁýÅۍͨÊþÁýÅì þ £ÿÁÅ©Áô¨Íì ‚¥Ã™Ã ±Í¦ œÁþÁ œÁ¨ €¬ÁÿÁþÁϏÂ

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

þ §Ì¥ÁÅé¨ ¥ÁŸÁê €ýÅ ‚ýÆ ÁžÁÅ¡ÁôœÁÆ ©Áõ¡Ã§Ã ¡Ä¨Å֍ͩÁ™ÂþÍà ÃþÁýÅì œÁ¨
‡œÃà þ ¥ÉÅÿÁÏ ¨ÍÃ úÁƬà ÃÏžÁÁÅ žÃÏúà þ ¤ÁÅüÏ ¥ÄžÁ ©Â¨ÃÖ €¨ÂÊ ÌžÃâ
¯Á›Â¨Å Á®ÁÅò ¥ÁƬÁōÁÅþà „ϙà ±Í¦Á ™ÁÅ.
ÌžÃâ¬Ê¡Áô Ã "§Á©Ä " €ÏýÆ ¡Ã¨ÃúÂþÁÅ
"©Áõ.." €þÂä™ÁÅ
(.. ‚ύ „ÏžÃ..)

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mA brO tO - 9
€¨Â ¡Á™ÁōÁÅþà „þÁä þÊþÁÅ .±Â¨§ÂœÃ ªÃ¨åÏ ¨Â ¥É§ÁŬÁÅàþÂäþÁÅ. ¨Ëý÷ ©É¨ÅÁÅ þÂ
¥ÄžÁ¡Á™Ã þÁÅþÁÅ¡Áô žÊ¨Ã ¬ÁþÁäÂ „þÁä ªÁÏŽÏ ¨ÂÏýà ¥É™Á ¥ÄžÁ ¡Á™Ã ü§ÁÅœÁÆ,
¬ÁàþÁžÁí¦ÁÏ ¥ÁŸÁê ¨Í¦Á¨Â „þÁä žÁÁÓ§ÁÁÅ ©ÁúÃÖ ÁÅœÁÅÏžÃ. €¨ÂÊ Á®ÁÅò
§ÁåÁÅϙ úÁƬÁÅàþÂä™ÁÅ.
œÁþÁ úɦê þÉ¥ÁéžÃÂ œÉúÃÖ ªÁÏŽÏ ¨ÂÏýà ¥É™Á ÃÏžÁ §Â¬ÁÆà €¨ÂÊ ¬Áàþ¨Å
§ÉÏ™ÁÆ Á¨Å¬ÁÅàþÁä üÉý÷ žÁÁÓ§ÁÁÅ ©ÁúÂÖ™ÁÅ.
úÃþÁäÂ þ ‡žÁ ¨ÍœÁŨ¥ÁŸÁêÁÅ ©ÁúÃÖþÁ  úÊœÃþà €¨ÂÊ ¡ÁýÅۍÁÅþÂäþÁÅ. €¨Â
¡Á™ÁÏœÍ þ ©ÁύÁ úÁƳ™ÁÅ "ˆ¥ÃýÄ" €þÁäýÅì.
þÁ©ÁôíœÁÆ "©ÁõÿÁÆ" €þÁäýÅÛ œÁ¨ ©Áõ±ÂþÁÅ
"ˆÏ" €þÁäýÅì Á®ÉòÁ§Ê¬Êà..
¬Á¥Á ŸÂþÁÏ úÉ¡ÁåÁÅϙ €¨ÂÊ þÁ©ÁôíœÁÆ úÁƬÁÆà þÉ¥ÁéžÃÂ œÁþÁ úÉ¦ê œÄ¬Ã
¡ÁÁÑþÁ ¡ÉýÂÛþÁÅ. þ Á®Áò¨ÍÃ úÁƬà ©Áõ§ÁōÁÅþÂä™ÁÅ.
þÊþÁÅ €¨ÂÊ œÁþÁ©ÁύÁ úÁƬÁÆà þÉ¥ÁéžÃÂ þ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨŠžÁÁÓ§ÁÁÅ œÉúÃÖ
‡œÁÅà¨¡Ë ©Ê¬Ã þÉ¥ÁéžÃÂ ŠÍÑ ÁÅ쪀 ©Ã¡ÁôåœÁÅþÂäþÁÅ. €¨Â ©Ã¡ÁôåœÁÅÏýÊ þÂ
ÁÅϙɨÍì £§ÁÅ©Áô. €žÃ ŠÁ ©ÃŸÁ¥ËþÁ ¡Êë¥Á Â, Í§ÃÁ œÍ ÁÆ™ÃÏžÃ.
Á®ÁÅò ©Ã±Âå§ÁÅ֍ÁÅþà €¨ÂÊ §É¡Áå¨Â§Á֍ÁÅϙ þ úÊœÁŨ ÁžÁ¨ÃÁ ©ÁύÊ
úÁƬÁÅàþÂä™ÁÅ.
¡Ë ÿÁō÷ §Â©Á™ÁÏ ÌžÃâÂ ‚£çϞà €¦ÏžÃ. ÌžÃâÂ ÁÅϙɨŠ£§ÁũɍÁÑ™ÁÏ©Á¨ì
Â£Í¨Å. £Ã™Ã¦ÁϏ þÁ©Ãí ÌžÃâÂ Á«ÁÛÏ ¥ÄžÊ œÌ¨ÃÏúÂþÁÅ. œÁþÁ ¡ÉžÁ©Áô¨¡Ë
¬ÁþÁäþà úçÁÅþÁ©Áôí. ¡ÉžÁ©Áô¨Å ¥ÁÅúÁÖýÂ ¬ÁÅþÂä¨Â £ÃÃÏúà "¡ÉžÁ⠏̡Áå" €þÁäýÅì
þÁ©Ãí €¨ÂÊ §ÉÏ™Í ÿÁō÷ Áƙ œÄ³ÂþÁÅ. œÁþÁÅ §É¡Áå¨Â§ÁÖ™ÁÏ ¥Á§ÁúÃþÁýÅì
©Áõ¡Ã§Ã œÃ¦Áê™ÁÏ ¡Ê¬ÃþÁýÅì €¨ÂÊ úÁƬÁÆà „Ï™Ã ±Í¦Á ™ÁÅ.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

œÁþÁ Á®Áò¨Íì ÁþáìÁÅàþÁä Í§ÃÁ œÄ©ÁëœÁ þÁÅ Á§ÁíϏ €þáìÁÆà ¬Áàþ¨Å
¥Á§ÃÏœÁ þÍÁÑ £Ì™ÁÅúÁōÁÅþʨ úʬÁÅàþÂä¦. €¨Â ŠÌэÁÑýà ¥ÉÅœÁàÏ ÿÁō÷ð
œÌ¨ÃÏúʳÂþÁÅ. ÂþÄ üÉý÷ €ÏúÁŨŠ€¨ÂÊ §Ì¥ÁÅé¨Å Á¡ÁôåœÁÆ „ϙà ±Í¦Á ¦.
œÄ¬Ê³ÂÁ œÁþÁ ©ÁύÁ úÁƳÂþÁÅ. "þÁÅ©Êí ¡ÁÁэÁÅ" œÄ¬ÁÅÍ ¥ÁþÁäýÅì.
"©ÁõÿÁÆ" €þÁäýÅì œÁ¨ ©Áõ±Â™ÁÅ "þÁÅ©Êí œÃ¦Á Âê¨Ã" €þÁäýÅì. ¥ÁƜà œÃ¡Ãå
þÁ©ÁôíœÁÆ þÊþÊ þÉ¥ÁéžÃÂ §ÉÏ™ÁÅ €ÏúÁŨŠ¡ÁÁэÁÅ žÂžÂ¡ÁôÂ úʜà ©ÁÏ¡Áô¨Í þÂ
þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ÃÏžÁ ©Á§ÁÁÆ ¨ÂÃ "úÁƬÁōÍ" €þÁäýÅì œÄ¬Ã©Ê¬Ã ‚Á ¬ÃÁÅÓ ¡ÁôÍ¨ÊÁ
Á®ÁÅò ¥ÁƬÁōÁÅþÂäþÁÅ.
€¨Â £Ã™Ã¦ÁÏ ©ÁžÃ¨Ê¬Ã þ €ÏžÂ¨þÄä ¡Á§ÃúÃþÁýÅì œÁþÁÁÅ ÁþÁÅ©ÃÏžÁÅ úʬÁÆà €¨ÂÊ
©É¨ìÃ¨Â ¡Á™ÁōÁÅþà ©ÁôþÂäþʥɠ©Áõ¡Ã§Ã œÄ¬ÁÅàþÁä¡ÁôåžÁ¨Âì ÁÅϙɨŠ¥Á§ÃÏœÁ ¡ËÃ
¨Ê¬ÁÆà œÁþÁþà öÁíþìÁÅàþÂä¦.
þ ûÂœÄ¡Ë ÌÏœÁ €™ÁÅÝ „þÁä ¡ËýþÁÅ Áƙ ¡ÁÁэÁÅ œÌ¨ÃÏú™ÁÅ. ¥É§ÁŬÁÅàþÁä
Á®ÁòœÍ þ ©ÁύÁ úÁƬÁÆà þÉ¥ÁéžÃÂ þ ÁÅúÃÖ®Áò ¥ÄžÁÁÅ úÉ¦ê ©Ê³Â™ÁÅ.
Á£Â¨ÅþÁ œÁþÁ úÉ¦ê ¡ÁýÅۍÁÅþÂäþÁÅ £Ã™Ã¦ÁϏÂ.
þ ©ÁύÁ úÁƬà þÁ©ÁôíœÁÆ "ƒ ¡Á§ÁžÂ ‡ÏžÁōÁÅ?.. úÁÆ™ÁþÄ.." €þÂä™ÁÅ.
"©ÁõÿÁÆ.." €þÁäýÅì œÁ¨ …±ÂþÁÅ £ëœÃ¥Á ¨ŜÁÅþÁäýÅì úÁƬÁÆà.
œÁþÁÅ €¨ÂÊ €þÁäýÅì œÁ¨ ©Áõ±Â™ÁÅ..
‚žÁâ§Ã úÊœÁŨŠÁÅúÃÖ®Áò žÁÁÓ§Á €¨ÂÊ ¡ÁýÅۍÁÅþà „þÂä¦ ÌžÃâ¬Ê¡Áô. þÊþÊ þÉ¥ÁéžÃÂ
©ÁžÃ¨ÂþÁÅ œÁþÁ úÊœÁŨþÁÅ €ÏÄÂ§ÁÏ úÁơìÁÅàþÁäýÅì.
"œÂύ÷ð" €þÁäýÅì þÁ©Ãí ÁÅúÃÖ®ÁÅò ŠÁѳ§Ï £¦ÁýÁÅ ¨ÂÂ™ÁÅ.  €žÁÅýōÁÅ
úħÁ Áƙ ÌÏœÁ ¨ÂÃþÁýì¦ê ©ÁžÁŨ¦ÏžÃ.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ÃÏžÁ ¡ÉžÁ©Ã ¡Ë ¡ÁÏýÃœÍ £ÃÁ¡ÉýÃÛ €¨ÂÊ „þÂäþÁÅ. œÁþÁÅ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨœÍ þÂ
þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ÃÏžÁ ¡ÁýÅۍÁÅþà úħÁ €ýÆ ‚ýÆ ¡ÁýÅۍÁÅþà ÃÏžÁÁÅ ÁÅÏüÅœÁÅþÁäýÅì
¨ÂÁÅœÁÅþÂä™ÁÅ. €¨ÂÊ þÉ¥ÁéžÃÂ ¨ÂÁÅœÁÅÏýÊ þ ªÁ§Ä§ÁϨÍþà ŠÌэÁÑ ¤ÂÁÏ
£¦Áý¡Á™ÁÅœÁÅÏžÃ. €¨Â þÁÁäœÁíÏœÍ ÁþÁÅ©ÃÏžÁÅ úʬÁÅàþÁä þ ªÁ§Ä§ÂþÃä
úÁÆ¡Áô¨œÍþÊ ÁÅúÁÅÖœÁÅþÁäýÅì úÁƬÁÅàÏýÊ ¨Í¡Á¨ þÁ§Â¨Å ¥É¨ÃœÃ§ÁŏÁÅœÁÅþÂä¦.
¥É®Áò ©Á§ÁÁÆ ©ÁúÃÖ ‚ύÁ ÃÏžÁÁÅ ¨ÂÁ™ÁÏ ©Ä¨©ÁÁ Â™ÁÅ. þ ©ÁύÁ
úÁƬÁÆà "¨Ê" €þÁäýÅì ¬ËÁ úʳ™ÁÅ. "©ÁõÿÁÆ" €þÁäýÅì þÁ©ÃíœÊ. "ˆ¦÷" €ÏýÆ
£ÉžÃ§Ã¬ÁÅàþÁäýÅì €þÂä™ÁÅ. þÁ©Ãí ÌžÃâÂ ¡Ã§ÁÅžÁŨŠ¡ËÃ ¨Ê¡Ã Â®ÁÅò ‡œÂàþÁÅ
©Ä¨ÅÂ. žÂþÃœÍ ¥ÉÅœÁàÏ úħÁ ÃÏžÁÁÅ ¨ÂÊ³Â™ÁÅ. ¨Í¡Á¨ ¨ÏÂ Áƙ ¨ÊžÁÅ.
€ÏžÁōÁþà ÌžÃâÂ Á¡ÁôåÁÅϞ¥ÁþÁōÌþà ‚©Áí¥ÁþÁäýÅì ýËë úʬÊà
"©ÁõÿÁÆ" €þà œÁ¨ ©Áõ¡ÁôœÁÆ ÁÅ¡Áå¨Â úʬà ¥ÁÏúÁÏ ÃÏžÁ žÂ³Â™ÁÅ. œÁ§ÁÅ©ÂœÁ
‚žÃ ¥Á ÂœÁëÏ ‡ÏžÁōÁþÁäýÅì €¡ÁåýÃÊ ¬ÁÁÏ œÉ§Áúà „þÁä üÉý÷ žÁÁÓ§ÁÁÅ ©ÁúÂÖ™ÁÅ.
©ÁÏýà ¥ÄžÁ þÁƨű͏ÁÅ Áƙ ¨ÊÁÅϙ úÁƙ¨à €þÁäýÅì üÉý÷ ¨ÂÁÅœÁÅÏýÊ
"©ÁôÏ™ÁÅ" €þà ÌžÃâÂ ¡ËÃ ¨Ê¬Ã ©Ä¡Áô ©ÉþÁÁþÁÅÏúà üÉý÷ œÄ¬Ê³ÂþÁÅ.
œÃ§ÃÃ ÃÏžÁÁÅ ¡Á™Áōͣ͜ÁÆ ¬ÃÁÅÓœÍ ŠÁ ¡ÁÁэÁÅ ©Â¨ÃþÁýÅì ¡Á™Áōͣ͜Ê,
"©ÁžÁÅâ" €ÏýÅ ©É¨ìÃ¨Â œÃ±Âå™ÁÅ. ‚¡Áôå™ÁÅ ¡Áõ§ÃàÂ ©ÁÏýåĞÁ ˆ¥Á ÂœÁëÏ ¡Ä¨ÃÁ
€þÂä ¨ÊÁÅϙ ¡Áõ§Ãà þÁÁäϏ þ ªÁ§Ä§ÁÏ ¨Íþà €ÏÂϏÂþÃä œÁþÁ Á®Áò¥ÁÅÏžÁÅ
¡Á§ÃúÂþÁÅ þÊþÁÅ.
‡§ÁëÂ œÊþÉ Â§ÁÅœÁÅþÁäýÅì €žÁŧÁÅœÁÅþÁä ¡ÉžÂ¨Å.. £ÃύÁϏ ±ÌϏÁÅœÁÅþÁä
§Ì¥ÁÅé¨Æ.. ¥ÁŸÁê¨Í ªÁώϨ ³ÂÃþÁ ¥É™Á.. ¥ÁŸÁê¨Í ¡Á¨ÖÂ ©É™Á¨Âåýà ±ÌýÛ..
¨ÍœËþÁ £Ì™ÁÅÝ..
€ÁÑ™Á úÁÆ¡Áô ÃϞà œÁþÁžÃ. "‹ÿ÷" €ÏýÆ ©Ê¨Å €ÁÑ™Á ¡ÉýÃÛ þÉ¥ÁéžÃÂ
ÁžÁ¡Á³ÂÂ™ÁÅ. œÁþÁÅ £Ì™ÁÅÝ¨Í ¡ÉýÃÛþ "‹ÿ÷".. ˆžÍ þ ¡Áõ§É¥Áé¨ ¥ÁŸÁê ¨ÍœÁŨÍì
¡ÉýÃÛþÁ ¢Ä¨ÃϏ÷. ©Á®ÁòϜ ¥É¨ÃÁ¨Å œÃ§ÁŏÁÅœÁÅÏýÊ œÁ¥ÁÁÏ ¡ÁôÍ¨ÊÁ "§Á©Ä..
©ÁžÁÅâ.." €ÏýÆ ¥ÁƨÏà œÁþÁ úʦ ¡ÁýÃÛ ¡Ê³ÂþÁÅ.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

œÁþÁÅ þÁ©Ãí œÁþÁ úÊœÁŨþÁÅ þ þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ©ÁžÁâÁÅ œÉúÂÖ™ÁÅ. €ÁÑ™Á ˆý©Â¨ÅÂ
¬ÁþÁäÂ ¡Á™ÁÝ þÁ™ÁÅ¥ÁťĞÁ ¥Á™ÁœÁþÁÅ ©Ê¨ÃœÍ §Â¬ÁÆà ±ÌýÛ©Á§ÁÁÆ ©ÁúÃÖþÁ 
¥Á™ÁœÁþÁÅ œÁ™Ã¥Á ™ÁÅ. €¨Â ©Ê¨ÃœÍ §Â¬ÁÆà "ƒ þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ¥ÄžÁ ¥Á™ÁœÊ þÁÅ©Áôí
þÁ™ÁŬÁÅàÏýÊ ÁþáÃÏúà þÁþÁÅä ‚ÏœÁ©Á§ÁÁÆ œÉúÃÖÏžÃ" €þÂä™ÁÅ ¬ÁíÁœÁϏÂ.
þÊþÁÅ þÁ©ÃíœÊ..
"‹ÿ÷ ‡þÃä³Â§ÁÅì ƒ ¥Á™ÁœÁ¥ÄžÁ ¡ÉýÃÛ §Â¦Á ¨þáÃÏúÃÏžÍ" €þÂä™ÁÅ. €¨ÂÊ §Â¬ÁÆà
ÌžÃâ¬Ê¡Áô „ϙñͦÁ ™ÁÅ.
œÁþÁ¨Íþà ¡Êë¥Á ©É¨Åì©Á €ÏœÂ œÁþÁ ©Ê®Áò ©ÁžÁâÁÅ œÉúÃÖ úÁơìÁÅàþÁäýÅì €¨Â §Â¬ÁÆà
„Ï™Á™ÁÏœÍ €¨ÂÊ „ϙñͦÁ ÂþÁÅ.
þÉ¥ÁéžÃÂ œÁþÁ úÉ¦ê ¡Á¨Öýà ±ÌýÛþÁÅ žÂýà ±ÌœÃà Á™ÁÅ¡Áô ¥ÄžÁÁÅ žÃÁÅœÁÅÏýÊ
Á®ÁÅò ÌžÃâÂ ‡œÃà œÁþÁ©ÁύÁ úÁƳÂþÁÅ.
œÁþÁ úÁÆ¡Áô¨þà €ÁÑ™Ê ÊÏžÄëÁ§Ã¬ÁÆà ±ÌœÃàÁ™ÁÅ¡Áô ÃÏžÁ þÁÆþÁƏÁÅ ©ÉÏýÅëÁ¨
¥ÁŸÁê žÂÃþÁ þ ™ÁœÁþÁ¡Áô úĨÍÁ ©ÁžÁâÁÅ œÉúÃÖ ©Ê¨ÃœÍ ¬ÁŜ§ÁϏ  úĨÍÁ
±Ì™Á©Áôþ §Â¬Êà §ÁÁàÏ ©Ê™ÉÃÑ ¡Á§ÁŏÁŨŠœÄ¬ÁÆà €ÁÑ™ÁÁÅ ©Á¬ÁÅàþÁäýì¦ÏžÃ.
¡Á®ÁÅò £ÃÁ¡ÁýÃÛ "ÿ÷éé.." €þÊ ¥ÁƨŏÁÅþÁÅ £¨©ÁÏœÁϏ ¡ÁôÁÅþÂäþÁÅ.
¥Á§Í úÊœÍà £¨Ã¬ÃþÁ  œÌ™Á¨þÁÅ þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆ €¨Â úĨÍÁ¡Ë ©Ê®ÁòœÍ §Â¬ÁÆà
ŠÍѳ§à úÁÆ¡Áô™ÁÅ ©Ê¨ÃœÍ ŠÁ §É¥ÁéþÁÅ ¡ÁÁэÁÅ ¥ÄýÅœÁÆ „ÏýÅÏýÊ
úÉ¥ÁéžÊ§ÃþÁýÅì ¨Í¡Á¨þÁÅÏúà ˆžÍ ±ÌϏà ¡Áë©ÁÿÃÏúÁ™ÂþÍà „§ÁÁ¨Ê¬ÁÅàþÁäýÅì
©Á®ÁòϜ ÁŞáʬÁÅàÏýÊ ¡ÁôÍ¨ÊÁ œÁýÅۍͨʍÁ Â®ÁÅò §ÉÏ™ÁÆ žÁÁÓ§ÁÂ ¨ÂÁÅÑþÃ
 ™ÁœÁþÂþÃä ¥ÁÅ™ÃúáÉýÅۍͩ¨þÁäýÅì žÁÁÓ§ÁÁÅ ü§Á¡Á£ÍœÊ "©ÁõÿÁÆ" €ÏýÅ ŠÁ
úÊœÍà œÌ™Á¨Å žÁÁÓ§ÁÁÅ ü§ÁÁ ÁÅϙ ±Â™ÁÅ.
"€£Âç.." €þÂäþÁÅ ‚ύÁ Á¨ÊÁ.
œÁþÁÅ þÁ©Ãí.. "ˆ¥Ãýà €¡Áôå™Ê €£Âç €ÏýÅþÂä©Áô.." €ÏýÊ. ˆ™Ã¡ÃÏúÁÁÅ €þÁäýÅì..
œÁþÁ ü£ç¡Ë úÃþÁäÂ Ã¨ÂìþÁÅ.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

þ ¤ÂžÁ €§Áã¥ËþÁýÅì œÁþÁÅ úèáÏ þÁ©Âí™ÁÅ. ¥ËžÂþÁϨ ¡Á§ÁÅúÁōÁÅþà €ÁÑ™Á
ÌžÃâÂ ©Áô£Ãç „þÁä þ žÃ¥Áé ¥ÄžÁ €§ÁúÊœÍà §Â¬ÁÆà þÉ¥ÁéžÃÂ "‚ÏœÁ €ÏžÁÏ ˆ¥Ã
úʬÁōͩ¨Ã" €þÂä™ÁÅ œÁ¥ÁÁϏÂ, §ÂŸÁþÁÂ..
þÊþÁÅ ¡Êë¥ÁÂ ¥Á§Í³Â§Ã œÁþÁ œÁ¨ ¡ÁýÅۍÁÅþà üÅýÅ͍ۨà ©Ê®ÁÅò üÌþáà þÂ
§Ì¥ÁÅ騥ĞÁÁÅ ¨ÂÁÅÑþÂäþÁÅ. ŠÁ §Ì¥ÁÅé ¥ÄžÁ œÁ¨©Â¨ÃÖ úÃþÁä úÃýÍÉþÁ ©Ê¨Å¨Â
þÍÁѣ̙ÁÅúÁōÁÅþà „þÁä úÁþÁÅ¥ÉÅþÁþà §Â±Â™ÃÏúà €¨ÂÊ „ÏúÃœÊ œÃ¦ÁêÂ
¥ÁƨŏÁÅ þ þÍýèÍþÁÅÏúÃ. ¥Á§Í úÊœÍà œÁþÁÅ §ÉÏ™Í §Ì¥ÁÅé¡Ë ¡ÉýÃÛ þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆ
ÁÅ¡Ãåý œÍ œÄ¬Ã ¡ÁýÅۍÁÅþÁäýÅì ©Ê¬Ã úÃþÁäÂ þÁ¨Ã±Â™ÁÅ. ©Á®ÁòϜ œÃ¦Áêþà þÌ¡Ãå
±ÂÃ "‹ÿ÷.. ¥÷é.." €ÏýÆ ¥ÁƨÏÂþÁÅ.
þ þÁ§Â¨þÄä ªÁÇœÃúʬÃþÁ ©Ä›¨Â ¥Á §¦. €¨Â ÌžÃâ¬Ê¡Áô þÂ¨Í Í§ÃÁþÁÅ §ÂüʬÃ
þÉ¥ÁéžÃÂ ¡ËÃ ¨Êú™ÁÅ. úÊœÁŨœÍ ©Á®ÁòϜ œÁ™ÁÅ¥ÁÅœÁÅþÂä™ÁÅ þÉ¥ÁéžÃÂ. ‡ÁÑ™Â
þ̍ÁÑ™ÁÏ ¨ÊžÁÅ, ˆžÍ §ÂŸÁþÁÂ œÁ™ÁÅ¥ÁÅœÁÅþÁäýÅì úʬÁÅàÏýÊ ©Á®ÁòϜ §ÁÁàÏ
±ÂÁÅœÁÅþÁäýÅì €©ÁôœÁÅϞà œÁþÁ úÉ¦ê œÂÃþÁ úÍý¨Âì. ¥ÁÁœÁÂ Á®ÁÅò ¥ÁƬÁōÁÅ
±ÍœÁÅÏýÊ €¨ÂÊ „ϙñͦÁ ÂþÁÅ.
ƒ ýËÏ ¨Í ‡¡Áôå™ÁÅ œÁþÁÅ ¨ÊúÂ™Í œÉ¨Ã¦ÁžÁÅ. Á®ÁÅò ©Ã¡Ãå úÁƬÊà œÁþÁÅ þ Â®Áò
¥ÁŸÁê. ‡¡Áôå™ÁÅ £ýۨŠœÄ¬Ê¬ÁōÁÅþÂä™Í Áƙ œÉ¨Ã¦ÁžÁÅ. ©ÁÏýåĞÁ þÁƨű͏ÁÅ
¨ÊžÁÅ. €¨ÂÊ ¥É®Áò¡Ë þ Â®Áò ¥ÁŸÁê¨Í ÁƧÁÅÖþà þ ©ÁÏÊ úÁƬÁÅàþÂä™ÁÅ.
¬ÃÁÅÓœÍ ¥ÉÅÿÁÏ ÁϞà ±Í¦ÏžÃ þžÃ.
‡žÁŧÁŏ ¥É®Áò ¥ÄžÁ ÁƧÁÅÖþà „þÁä œÁþÁÅ. œÁþÁ Â®Áò ¥ÁŸÁê ¥ÁÆ™Í
Â¨Å¨ÂÂ ‡Ã¬Ã ¡Á™ÁÅœÁÅþÁä œÁþÁ €ÏÁÏ. "‹ÿ÷.. €¥ÉÂé.. ¥É¨à ©Á§ÁÁÆ „ÏžÂ"
€þÁäýÅì ÁþáìÁÅàÏýÊ ¤Á¦ÁÏœÍ ÁÅ쪃 Ã™Á¬ÁÁýÅۍÁÅ ±Í¦ÏžÃ. ÌÏœÁÅ¨Í ÁÅýÁ
¡Á™ÁþÁýÅìÂ œÁ™Ã §Ã±Í¦ÏžÃ. ‹ÿ÷ ‚ÏœÁžÃ þÊþÁÅ ¨Í¡Á¨ ¡ÉýÅۍÁÅþÂäþ €þÁä
¨ÍúÁþÊ þ Â®Áò ¥ÁŸÁê ¡Áõ.. §É¥Áé¨¨Í ©Á›ÅÁÅ ¡ÁôýÃÛÏúÃÏžÃ. €žÃ ¤Á¦ÁÏœÍ
ÁÆ™ÃþÁ ©Á›ÅÍ ¨ÊÁ Í§ÃÁœÍ ÁÆ™ÃþÁ ©Á›ÅÍ œÉ¨Ã¦ÁžÁÅ.
£Å¬ÁÌ™ÁÅœÁÅþÁä ±Â¥ÁŨ œÁþÁ Â®Áò ¥ÁŸÁê ‡Ã§ÉÃ§Ã ¡Á™ÁÅœÁÅþÁä œÁþÁžÃ
úÁƬÁÅàÏýÊ ¤Á¦ÁÏ þÁ§ÁþÁ§Âþ ±ÂÁÅœÁÆ €žÁŧÁÅ ¡ÁôýÃÛ¬ÁÅàÏžÃ. œÁþÁÅ þ úɦê

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

þÉ¥ÁéžÃÂ ¡ÁýÅۍÁÅþà œÁþÁ žÂþåĞÁÁÅ œÉ¬ÁÅàÏýÊ ¡ÁôÍ©Â¨þÁäýÅì úÉ¦ê ÁýÃۏÂ
¡ÁýÅۍÁÅþÂäþÁÅ ÂþÄ ¥Á®Äò ©ÁžÃ¨Ê³ÂþÁÅ.
ÁÅþÁ¡ÁϨ „þÁä œÁþÁžÂþÃ¡Ë þ úÉ¦ê ¡Á™Ã €¡Áë¦ÁœÁäϏ žÂþà úÁÅýÅÛ
£ÃÁŬÁōÁÅÏžÃ. ©Ê®ÁòœÍ Ì¨Å¬ÁÅàþÁäýÅì ÁÅ¡Éåý £ÃÃÏúà ¤Â§ÁϏ „þÁä Á®ÁÅò ‡œÃà
œÁþÁ ©ÁύÁ úÁƬÊà þÁ©Ãí "ˆ¥Ãýà Ì¨Å¬ÁÅàþÂä©Â" €þÂä™ÁÅ. ¬ÃÁÅÓœÍ úɦê
©ÁžÁŨÅúʦÁ£ÍœÊ ©ÁžÁÅâ €þÁäýÅì þ úÊœÃ¡Ë œÁþÁ úÉ¦ê ©Ê¬Ã €¨ÂÊ ¡ÁýÃÛ „Ïú™ÁÅ.
€¨ÂÊ ©Ê®ÁòœÍ ¡ÁýÃÛ £ÃÃÏúà „ÏúÃþÁ þ úÊœÃ¨Í ‡ÏœÁ ÁýÃۏ ¡ÁýÅۍÁÅþÂä ˆžÍ
±Â¥ÁÅ ÁžÃ¨ÃþÁýÅì €žÃ Â¨Ã ¡Ä¨Å¬ÁÅàϞà Â£Í¨Å, „£ÅçœÁÆ þÁ§Â¨Å ±ÌϏÁÅœÁÅÏýÊ
þ ©Ê®ÁÅò þÁ›ÅÁÅœÁÅþÂä¦ €¨Â ¡ÁýÅۍͩÁ™ÂþÍÃ.
‚ύ þÁ¥ÁéªÁÁêÏ ÂþÁýÅì „ÏžÃ ‚ÏœÁžÃ þÂ¨Í ¡ÁýÃÛÏžÁÏýÊ. þÃþÁä ©ÉþÁōÁþÁÅÏúÃ
úʳ™ʥÉ žÁƧÁÏ þÁÅÏúà œÉ¨Ã¦Á¨ÊžÁÅ ‡ÏœÁ „ÏžÍ. ‚¡Áôå™ÁÅ Á®Áò¥ÁÅÏžÁÅ Ãì¦Á§÷
Â ÁþáìÁÅàÏýÊ ¡ÉžÂ¨Å œÁ™Ã §Ã±ÍœÁÅþÂä¦.
œÁþÁÅ þÁ©ÁôíœÁÆ úÁƬÁÆà þÉ¥ÁéžÃÂ ¥ÄžÁÁÅ ©ÁϏ™ÁÅ. œÁþÁ úÂœÄ ÃÏžÁ
úÁþÁÅ¥ÉÅþÁ¨Å ÁÅúÁÅ֍ÁÅÏýÅþÂä¦. §Ì¥ÁÅé¨Å úÃþÁäÂ €›ÅÁÅœÁÅþÂä¦. ¡Áõ§ÃàÂ
¤Â§ÁÏ ©É¦ÁêÁÅϙ ©Â¨Ã ¡Á™ÁōÁÅþà ÌžÃâÂ œÁ¨¡ËÉœÃà úʜà ©Ê®ÁòœÍ £ÅÁÓ¨¡Ë
þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆ „þÂä™ÁÅ. œÁþÁ œÌ™Á¨Å þ œÌ™Á¨ ¥ÄžÁ ©Â¨Ã þ úʜà ¡ÁýÅÛ¨Í œÁþÁžÃ
þ Â®Áò¥ÁŸÁê „ÏžÃ.
œÁþÁÅ úÂœÄþà þ ‡žÁ¡Ë €žÃ¥Ã¡ÉýÃÛ ÌžÃâÂ úÊœÁŨŠÏúà ¨Êúà þ ©ÁύÁ úÁƬÁÆà
"Ì¨©Á™ÁÏ €¦±Í¦ÏžÂ" €þÂä™ÁÅ þÁ©ÁôíœÁÆ.
¬ÃÁÅӏ þÁ©ÃíœÊ.. "Ì¨Ãú©ÁôÁžÂ.. ¬ÃþÃ¥Á  öÁ¨Å¨Í úÉ¡Áå¥ÁÏýÊ ¬Á§ÃÂ úÉ¡Áå¨ÊžÁÅ
£ëœÃ¥Á ¨ÃÏúÁōÁÅþÂä©Áô. ˆžÍ €þÂä©Áô ÂþÄ ‚¡Áôå™ÁÅ úÉ¡Áôå Á§ÉÁÅۏÂ" €þÂä™ÁÅ.
"ˆ¥ÃýÃ" €þÁäýÅì þÁ©ÂíþÁÅ.
"€žÊ.. €¡Áôå™ÁÅ €™ÃÂþÁÅ ÁžÂ.. ¡Á™ÁÅœÁÅÏžÂ..?" €þÂä™ÁÅ.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ÁŧÁÅà©ÁúÃÖϞà ‡ÏœÁÂ ¬ÁœÂ¦Ïú™Í. £ÅÁӥĞÁ ÌýÃÛ "ú¨Êì" €þÂäþÁÅ.
"€¡Áôå™ÁÏýÊ œÉ¨Ã¦ÁžÁÅ, ‚¡Áôå™ÁÅ Ì¨Ãúà úÁƬÁōÁÅþÂä©ÁôÂ.. úÉ¡Áôå" ÌÏýɏÂ
þÁ©ÁôíœÁÆ €þÂä™ÁÅ.
þÁ©ÁôíœÁÆ œÁþÁ œÁ¨ þ œÁ¨ ¡ÁÁэÁÅ ¨ÂÁÅÑþà £ÅÁӥĞÁ úÃþÁäÂ ¥ÁÅžÁÅâ
¡ÉýÅۍÁÅþà úɩÞÁÁÓ§Á ÁŬÁ ÁŬÁÂ "þÊþÁÅ þÄ €ÁÑþÁŧÂ" €þà €þÂäþÁÅ.
"¥÷éé..€¦œÊ..?" €þÂä™ÁÅ..
þ¨ÍÁœÍ œÁþÁ úÉ©Ã¡Ë ¬ÁŜ§ÁϏ §Â¬ÁÆà.. "þčÁþÂä ¥ÁÅÏžÁÅ ¡ÁôýÂÛþÁÅ" €þÂäþÁÅ.
"öÁ.. €¦ýÊ ˆ¥ÃýÏý Ì¡Áå.." €þÂä™ÁÅ. þ úʜà ©Ê®Áò ¥ÁŸÁê „þÁä œÁþÁ žÂþÃþÃ
ÁžÁÅ¡ÁôœÁÆ.
ÌžÃâÂ œÁþÁžÂþÃþà þ̍ÃÑ.. "þčÁþÂä ¡ÉžÁâžÂþÃþà ÁžÂ.." €ÏýÊ "©Áõ" €þÂä™ÁÅ.
"¥Á§Ã ‡ÏžÁōÁÅ¡ÁýÛžÁÅ" €þÂäþÁÅ.. £Ã™Ã¦ÁϏ þÁ©ÁôíœÁÆ.
ÌžÃâ ¯Á›Â¨Å €§ÁãÏ Â¨ÊžÁÅ œÁþÁÁÅ. ªÁÖ§ÁêϏ ÌžÃâÁ œÁ¨¡ËÉœÃà ¢ÁÁÅÑþÁ þÁ©Ãí
"€ÏýÊ €ÁÑ©Áô Â£ýÃÛ þÁþÂä ¥ÁÅÏžÁÅ ¡ÁôýÂÛ©Áô Â£ýÃÛ.. ‹ÿ÷.. €ÏýÊ þÁþÂä
þĞà ¡ÉžÁâžÁþÂ.." €þÂä™ÁÅ. €œÃÁ«ÁÛÏ ¥ÄžÁ þÁ©Áôí ¡ÁôÁÅÏýÆ €©ÁôþÁþÁäýÅì œÁ¨
…±ÂþÁÅ ¬ÃÁÅÓœÍ ¥ÉÅÿÁÏ ‡§Áë£Â§Ã±ÍœÁÅÏ™ÁÂ.
 ¥Á ÂýœÍ œÁþÁ¨Í „žÊëÁÏ ¡Á§Á©Á®ÁÅò œÌÃÑþÁýì¦ÏžÃ.
"¥Á§Ã ‡ÏžÁōÁÅ þÃþÁä €ÏœÁ Ì™Á©Á ¡ÉýÂÛ©Áô" €þà €™ÃÂ™ÁÅ.
þÁ©ÁôíœÁÆ "¥ÉÅžÁýó§ÏÂ" €þÂäþÁÅ. "€ÏýÊ ³ÂÃϞ ‚¡Áôå™ÁÅ" €þÂä™ÁÅ.
"ûÄ.." €þÁäþÁÅ ¬ÃÁÅÓœÍ ©Áõ§ÁÅÍ €þÁäýÅì.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

œÁþÁÅ þÁ©Ãí "þÃþÁä €¨Â ¤Á¦Á¡Á™ÂÝ©Áô ¥Á§Ã ‚¡Áôå™Ê¥Ãýà ‚ÏœÁ ŸË§ÁêϏÂ" €ÏýÊ
"þÃþÁä ¤Á¦Á¡Á™ÂÝ.. ©ÁžÃ¨Â©Â" €þÂäþÁÅ þÃϞìÁÅàþÁäýÅì.
"‡¨Â ©ÁžÁ¨þÊ.. þÊþÊ ÂžÁÅ ‡©Áí§ÁÆ ©ÁžÁ¨§ÁÅ" €þÂä™ÁÅ.
"‡©Á§ËþÁ €¦œÊ …§ÁōÁÅþÊ žÂþÃþÊ¥ÃýÄ.." €þÂäþÁÅ.
€žÊ¥Ãýà €Ž§ÃÃ £Â©ÁþËþÂþÂ?"
".. œÁþËœÊ ¥Á ÂœÁëÏ þÁÅ ‚«ÁÛÏ ¨ÊÁÅϙ ©Á¬Êà ©Áõ§ÁōÍþÁÅ" €þÂäþÁÅ.
"€ÏýÊ þÊþÁÅ ‚«ÁÛ¥Á¦Êê.. ©Áõ§ÁōÁÅþÂä©Â..?" €þÂä™ÁÅ þÁ©ÁôíœÁÆ.
"ˆÏ ÂžÁÅ.. œÁ¥ÁÅé™Ã©ÃÁžÂ ¥Á§Ã ¡ÁëœÃÁýÃÏúÁ¨ÊÁ ±Í¦Á ÂþÁÅ œÁ¡Ëåþ ¬Á§Ê" €þÂäþÁÅ
¡Êë¥ÁÂ üÅýÅÛ þåçÃ.
"œÁ¡Áåþà œÉ¨Ã¬Ã ¥Á§Ã ‡ÏžÁōÁÅ ‚¨Â öÁíþìÁÅàþÂä©Áô" €™ÃÂ™ÁÅ.
"«÷.. ˆ¥ÃýÞà ‚¡Áôå™ÁÅ  ¡ÁëªÁä¨Å" €þÂäþÁÅ
"¡Äìü÷ úÉ¡Áôå" €þÂäžÁÅ.
"‚¡Áôå™ÁÅ ¡ÁëªÁä¨Å ©ÁžÁÅâ" €þÂäþÁÅ Í¥ÁŏÂ.
"¥Á§Ã" €ÏœÊ úʜà ÁÅ¡Éåý ¥ÁŸÁê „þÁä œÁþÁ žÂþÃä þÉ¥ÁéžÃÂ þ œÌ™Á¨¥ÁŸÁê
§É¥Áé¨ ÄýÅ ©ÁžÁâÁÅ œÄ¬ÁōɮÃò ÌžÃâÂ œÁþÁ ÁÅÏ™ÁÅ ¤ÂÂþÃä žÂþåĞÁ §Â¬Ã..
"‚žÃ.." €þÂäþÁÅ ¬ÃÁÅӏ þÁ©ÁôíœÁÆ.
Â¨Ã±Í¬ÁōÁÅþÁä £Å™ÁÁ¨Â ¥Á§ÃÏœÁ ©Áô£ÃçϞà œÁþÁžÃ  úÊ«ÁÛœÍ..
œÁþÁÅ ¡Á®ÁÅò £ÃÁ¡ÉýÃÛ "©ÁõÿÁÆ.. úÉ¡Áôå" €þÂä™ÁÅ.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

"þÁÅ©Áôí ©ÁžÁŨŜÁÅþÂä©Â.. ©ÁžÁÅâ €ÏýÊ" €þÂäþÁÅ ¨Â¨þÁÂ þÁúÁÖúÉ¡ÁôœÁÅþÁäýÅì.
"©ÁžÁ¨Á ±ÍœÊ ¥Á ÂœÁëÏ ‡ÏœÁ €™ÃÃþ ‚«ÁÛÏ ¨ÊÁ±ÍœÊ þÊþÁÅ £¨©ÁÏœÁÏ
úɦÁê¨ÊþÁŏÂ. þčÁÅ œÁ¡Áôå €þà €ÏœÁÂ €þáìÊà" €þÂä™ÁÅ.
ÌÏœÁÅ¨Í €žÍ §ÁÁ¥ËþÁ ¥Á §Áã©ÁÏœÍ "œÁ¡Áôå Â£ýÃÛ ‚¨Â úɦÁê™ÁÏ" €þÂäþÁÅ.
"€žÊ¥ÃýÃ" €þÂä™ÁÅ €§ÁãÏ ÂÁ.
"€ÁÑœÍ œÁ¥ÁÅé™ÁÅ úɦÁê™ÁÏ œÁ¡Áôå ÂžÂ" €þÂäþÁÅ.
"©Áõ.." €þÂä™ÁÅ.
"€ÁÑþÁÅ Í§ÁōͩÁ™ÁÏ" €™ÃÂþÁÅ.
"€©ÁôþÁÅ.." €þÂä™ÁÅ
"€ÁÑ¡Ë..  Í§ÃÁ ©ÁôÏ™Á™ÁÏ.." €™ÃÂþÁÅ ¥Á®Äò.
"€©ÁôþÁÅ.." €þÂä™ÁÅ
"€ÁÑ¡Ë Í§ÃÁ „Ï™ÁÁÆ™ÁžÁÅ ÁžÁÆ" €þÂäþÁÅ.
"€©ÁôþÁÅ ÂþÄ"..€ÏýÆ ˆžÍ úÉ¡Áå£Í¦Á ™ÁÅ
¡Ã.. "¥Á§Ã Í§ÃÁ „Ï™ÁÁÆ™ÁžÁÏýÊ..ˆÏ úɦÁ Âê¨Ã" €þÂäþÁÅ
¥Á ÂýÂì™Á ¨ÊžÁÅ..
"Í§ÃÁ œÄ§Ã±Í©Â¨Ã.." €þÂäþÁÅ þÁ©Êí¬ÁÆà..

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

œÁþÁÃ €§Áã¥ËþÁýÅì.. œÁþÁ Á®Áò¨Íì þÁ©Áôí
"€ÏžÁÅÊ €ÁÑ¡Ë Í§ÃÁ „Ï™ÁÁÆ™ÁžÁÏýÊ ‚Á¡Ë §ÂÁÆ™ÁžÁÏýÊ Í§ÃÁ œÄñͩ¨Ã.
Í§ÃÁ Á§ÁÅ©ÁôœÄ§Â œÄ§Ã±ÍœÊ ‚ύÁ ¡ÁžÊ ¡ÁžÊ §ÂžÁÅ.. €ÏžÁōÊ" €þÂäþÁÅ ¬ÁþÁäÂ
þÁ©ÁôíœÁÆ.
"Šÿ÷ñ.. €ÂÑ" €þÂä™ÁÅ.
"þÃþÁä €ÏœÁ Á¬ÃœÄ§Â úʬÁōÁÅþÁä þčÁÅ þÄ €ÁÑ¡Ë Í§ÃÁ œÄ§Á¨ÊžÁŧÂ.. €ÏžÁōÊ..
‹ÿ÷. §Á©Ä ‚¨Â ¡Áõ§ÃàÂ œÉ§Ãúà ¡ÉýÃÛ þÄ €ÁÑ.. ³ÌÏœÁ €ÁÑ.. ‚¬ÁÅàϞç ‚¨Â"
€ÏýÆ ©Ê™Ã þÃýÆÛ§ÁÅå¨œÍ Á®ÁÅò ¥ÁƬÁōÁÅþà €þÂäþÁÅ.
"¡Áõ§ÃàÂ ˆ¥Á ÂœÁëÏ ‡Áљ žÂ¡Á§ÃÁÏ ¨ÊÁÅϙ ©Ã¬Áà§Ã¨Í ©Á™ÃÝÏúÃþÁýÅì ¡ÉýÃÛ
€ÏžÃ¬ÁÅàþÂäþÁÅ. þÄ Í§ÃÁ œÄ§Â Í§ÃÁ œÄ§ÁÅ֍ͧÂ. ‚ύɡÁôå™ÁÆ ƒ €ÁÑ ˆ¥Ã
žÂúÃϞà €þÁōͩÁžÁÅâ. þčÁÅ œÉ¨Ã¦Áþà ¡ÁëžÊªÁÏ ˆ¥Ä ¨ÊÁÅϙ úÁÆ¡É™ÁÅœÁÅþÂäþÁÅ
‚žÊ ÁžÁ§Â ƒ €ÁÑþÁÅÏúà Â©Á¨¬ÃÏžÃ" €þÂäþÁÅ.
œÁþÁÅ ¥Á Âý¨Å ¨ÊþÁýÅì €¨ÂÊ „žÃíÁäÏœÍ „ϙà ±Í¦Á ™ÁÅ.
œÁþÁ ¬ÃàœÃ €§Áã¥Ë œÁþÁ žÂþÃä ¥Á§ÃÏœÁÂ þ ¡Áõ ¡ÉžÂ¨¡Ë þ̍ÃÑ ¡ÉýÃÛ §Â¬Ã
‚ύÉÏžÁōÁÅ ¨ªÁêÏ €þÁäýÅì úÁƳÂþÁÅ.
œÁþÁÅ …¡Ã§Ã £¨ÏÂ ¡Ä¨ÃÖ ÌžÃâÂ ¡ËÃ ¨Êú™ÁÅ. úÊœÁŨ¡Ë ¨Êúà „þÂä™ÁÅ. œÁþÁ
þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ¥Á ÂœÁëÏ þ ±ÌœÃà Á™ÁÅ¡Áô ÃÏžÁ œÁÁŨŜÁÆ „ÏžÃ. ¥Á  ‚žÁâ§Ã ¥ÁŸÁê œÁþÁ
€ÏÁÏ ©ÁÏœÉþÁ ©Ê¬ÁÅàþÁäýÅì þÁōÁÅþà „ÏžÃ.
ŠÁ§Ã Á®Áò¨ÍìÃ ŠÁ®ÁòÏ úÁƬÁōÁÅÏýÆ €¨ÂÊ ÌžÃâ ¯Á›Â¨Å „þÂä¥ÁÅ. ˆžÍ
úéÁ§Ã ¥Ářà œÉÁÅœÁÅþÁäýÅÛ œÉ¨Å¬ÁÅ. ¥ÉÅþÁä œÁþÁÅ ©ÊªÁÏœÍ þÊþÁÅ ¡ÁëœÃÁýìÁÆà..
ÂþÄ ‚¡Áôå™ÁÅ ¡Áõ§ÃàÂ ‚žÁâ§Ã €ÏÄÂ§ÁÏœÍ ƒ §ÍüÅ ¥ÉÅžÁ¨¦ÏžÃ. §Ê¡Áô ‡¨Â
©É®ÁÅœÁÅÏžÍ ‚žÁâ§ÃÄ œÉ¨Ã¦ÁžÁÅ. ¥Á  üĩܨŠƒ ¬ÁϣϞÁÏ ©Á¨ì ˆÏ
Â£ÍœÁÅþÂä¦É ƒ §ÍüÅœÍ ¡ÁÁ¨¥É ¨ÊÁ ‚ύ ÌþÁ³ÂÁÅœÁÅÏžÍ.. œÁ±Íå ©Á±Íå..

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

¥ÁÏúÍ úÉ™Í.. €þÄä  ¯Á›Ï ¨Í ¥Á  ‚žÁâ§Ã ¥ÁþÁ¬ÁŨ¨ÍþÁÆ ¬ÁÅ®ÁÅò
œÃ§ÁŏÁÅœÁÅþÂä¦.
úéÁ§Ã €þÁÅ¥ÁœÃ Í¬ÁÏ €þÁäýÅì €¨ÂÊ úÁƬÁÆà „Ï™Ã±Í¦Á ™ÁÅ.
Ž§ÃÃ þÊþÊ þêÁî£ÂâþÃä œÉÏúÁÅœÁÅþÁäýÅì …¡Ã§Ã ©ÁžÃ¨Ã œÁþÁ ©ÁύÁ úÁƬÁÆà "¡ÉýÅÛ"
€ÏýÆ þÁ©ÂíþÁÅ.
œÁþÁÅ §Ã¨Ä¢÷ Â ¢Ä¨÷ €¦ê þÁ©Ãí "œÁ§ÁÅ©ÂœÁ ˆ¥Ä €þÁÁÆ™ÁžÁÅ" €þÂä™ÁÅ.
"€ÏýÂþÁÅ.." €þÂäþÁÅ.
€žÊ¥Ãýà €þÁäýÅì úÁƬÊà.
¬ÃÁÅӏ þÁ©Ãí.. "¬Á§ÃÂÓ".. €þà Ã "þÌ¡Ãå ¡ÁôýۍÁÅϙ ¡ÉýۍÁ±ÍœÊ.." €þÂäþÁÅ.
"‹ÿ÷.. €ÂÑ" €ÏýÅ ¡ÁôÍ¨ÊÁ ‚Á œÁþÁ ©Á¨ìÂÁ ‡Ã§ÉÃ§Ã¡Á™ÁÅœÁÅþÁä œÁþÁ
žÂþÃä ¡Á™ÁÏ þ ™ÁœÁþÁÏ ©Á¨Êì €©ÁôœÁÅÏžÁþÁäýÅì £ÃÁ¡ÁýÃÛ þ̍ÂÑ™ÁÅ. žÂÏœÍ œÁþÁ
ÁÅÏ™ÁÅ ¤ÂÁÏ §É¥Áé¨þÁÅ úĨÅ֍ÁÅÏýÆ ÌžÃâÂ ¨Í¡Á¨ÁÅ ©É®ÃòÏžÃ. ÌžÃâÂ
Í™Á¨Å ©Á§ÁŬÁōÁÅþÁäýì¦ê ¥ÁÏý.. žÂÏœÍ ÌžÃâÂ œÌ™Á¨Å ©É™Á¨Åå úʳÂþÁÅ žÂ§Ã
¡ÉÏúÁÅœÁÅþÁäýÅì.
"ÿ÷éé.." €ÏýÆ ÃÏžÁÁÅ žÃÂ™ÁÅ ¬Á§ÁÅëþÁ úĨÅ֍ÁÅÏýÆ.. ¬ÁÁÏ ©Á§ÁÁÆ Í™Á¨Å
©Ã™ÁžÄ¬ÁōÁÅÏýÆ žÃ¥Áé¨Í¡Á¨Ã £ÃÁÅœÁŏ žÃÃÏžÃ.
"ÿ÷éé.." €ÏýÆ ¥ÁƨŏÁÅ þ ¡ÉžÂ¨þÁÅÏúà œÁþÁÅäÁÅÏýÆ ©ÁúÃÖÏžÃ.
þ©ÁύÁ úÁƳ™ÁÅ..
¡ÁýÅÛžÁ¨Â £ÃÁ¡ÁýÃÛ „þÁä þ ¥ÉÅÿÁÏ ©ÁύÁ úÁƬà þÁ©Ãí §ÉÏ™ÁÅúÊœÁÅ¨Æ þÂ
œÌ™Á¨ÃÏžÁ ©Ê¬Ã €þÁÅ©ÁôÂ ÌÏœÁ ¡ÁÁэÁÅ ü§Ã±Â™ÁÅ. "¡Á§Á©Â¨ÊžÁÅ" €þÁäýÅì
úÁƬÊà.. "€ÂÑ, žÃÃ±ÍœÁÅþÂä ¡Áõ§ÃàÂ" €ÏýÅÏýÊ "©Áõ.. €¨ÂÊ" €þʨ͏Â

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

£Ã§ÁŬÁÅ þʨ¨ÍÃ ÁÅþÁ¡ÁÏ žÃÏ¡ÃþÁýÅì ¡Áõ§ÃàÂ ¨Í¡Á¨ÁÏý žÃÃ±Í¦Á ™ÁÅ.
ÁÅϙɨÍì Â¨Ã €ÏœÂ ‡ÁžÁþÃäþÁýÅì "§Á©Ä.." €ÏýÆ úÃþÁäÂ €§ÃúÂþÁÅ.
€¨Â ¡Áõ§ÃàÂ ¨Í¡Á¨ÁÏý žÃÁÂþÊ þ ¥ÄžÁÁÅ ¡Áõ§ÃàÂ ©ÁϏà §ÉÏ™ÁÅ ‡œÁÅà¨Å
¡ÁýÅۍÁÅþà ÁÅžÁÅ®ÁòÁÏý úÊœÍà ¡ÁýÅۍÁÅþà ¨ÂÁÅœÁÆ þÁ¨Å¡ÁôœÁÅÏýÊ þÌ¡Ãå, œÃ¦ÁêþÃ
¬Á¨Å¡Áô ©Á®ÁòϜ ±ÂÁÅœÁÆ "§Á©Ä.." €ÏýÆ úÃþÁäÂ ¥ÁƨŏÁÅœÁÅþÂäþÁÅ.
þ¨ÍþÁÅÏúà ¥Á Âý¨ÁÏýÊ Á¨©Á§ÃÏœÁ¨Æ, œÃ¦Áêþà ¥ÁŨŏÁÅ¨Ê ©Á¬ÁÅàþÂä¦. ¨Í¡Á¨
œÁþÁžÃ ‡ÁљɍÁÑ™Í œÂÁÅœÁÅÏžÃ. ÌœÁà ¡ÁëžÊªÁÏ¨Í œÂÃþÁ¡Áôå™Á¨Âì ©Á®ÁòÏœÂ
‡Ã§Ã ¡Á™ÁÅœÁÅÏžÃ. üí§ÁÏœÍ Â¨ÅœÁÅþÁäýÅì ©Á®ÁòϜ ¬ÉÁ¨Å.
œÁþÁÅ ªÁÃà ÌžÄ⠧̥ÁÅé¨þÁÅ ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÅÏýÊ œÁþÁé¦ÁœÁíÏœÍ ¥Á§Í úÊœÍà ÁÅϙɨ
Ê¬Ã œÁþÁ úÉ¦ê €žÃ¥Ê¬ÁōÁÅÏýÅþÂäþÁÅ. "€£Âç.. ˆ¥ÃýçÂ.. .. €¨ÂÊ.. þÉ¥ÁéžÃ..
‹ÿ÷.. ¡Á§Á©Â¨ÊžÁÅ.." €ÏýÅþÂäþÁÅ. ‚ύÁ þ ©Á¨ìÂÁ þ Â¨Å œÁþÁ úÁÅýÆÛ
¥É¨Ã©Ê¬Ã ªÁÃà ÌžÄâ þ¨͍à €žÃ¥Ê¬ÁōÁÅÏýÅþÂäþÁÅ.
œÁþÁÅ Áƙ úÊœÁŨ¡Ë ¡ËÃ ¨Êúà ¡ËÁÏý œÄ¬Ã ŸÁ£Ä ŸÁ£Ä ¥Áþà ÁÅžÁÅâœÁÅþÂä™ÁÅ.
œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁê œÁþÁÅ £¨ÏÂ ÁÅžÁÅâœÁÅþÁä¡Áôå™ÁÅ ±ÍýÅ ±ÍýÅÄ ¡ÉžÁâÂ
¥ÁƨŏÁÅœÁÆ œÁþÁþà Á§ÁÅúÁōÁÅ ±ÍœÁÅþÂäþÁÅ. ¥ÉÅžÁý þÉ¥ÁéžÃÁ þ žÃ¥Áé ¥ÄžÁ
¥ÉÅžÁ¨ËþÁ œÁþÁ žÂ™Ã £¨¥ËþÁ ±ÍýìÁÅ žÂ§ÃœÄ¬ÃÏžÃ. ¡ËÁÏý ¨Êúà £¨¥ÁϜ œÁþÁ
œÌ™Á¨ ¥ÁŸÁêÁÅ œÄ¬ÁōÁÅþà œÁþÁ €ÏÁÏ¨Í ¡ÉýÃÛ Ì™ÁÅœÁÅþÁäýÅì žÃÁÅœÁÅÏýÊ 
œÂÃ™ÃÃ ÃÏžÁ žÃ¥ÁéϜ €žÁŧÁÅœÁÆ "§Á©Ä.." €ÏýÆ €§ÃúʬÁÅàþÂäþÁÅ.
œÁþÁÅ £¨ÏÂ ÃÏžÁÁÅ žÃÃ ±Ì™ÃúÃþÁ¡Áôå™Á¨Âì þ úÁþÁōÁýÅÛ ¡ËÄ ÃÏžÁÁÆ ‡Ã§Ã
¡Á™ÁÅœÁÅÏýÊ  ³Í¦ÁÁÏ œÁþÁ¨Í ¥Á§ÃÏœÁ Á¬Ãþà §Ê¡ÁôœÁÅþÁäýÅìÏžÃ. ©Âýà ©ÁύÊ
úÁƬÁÆà €¡Áôå™Á¡Áôå™ÁÆ úÊœÁŨœÍ ©ÂýÃþà Á¬ÃœÄ§Â ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ œÁþÁ £¨¥ÁÏœÂ
œÉúÃÖ ±Ì™ÁŬÁÅàþÂä™ÁÅ.
£¦Áý úÁ¨ÃÂ „þÂä ¥Á  ‚žÁâ§Ã ©Á®ÁòϜ úÁ¥Áý ¡ÁýÊÛ¬ÁÅàÏžÃ. þ þÍýÍìþÁÅÏúÃ
œÃ¦Áêþà ¥ÁƨŏÁŨÅ. ‚žÁâ§ÁÏ ŠÁ§Ãþ̍Á§ÁÅ Á¨Ã¡Ê¬Áōͩ¨þÁä œÁ¡ÁþÁœÍ
©ÁõÃ±ÍœÁÅþÂä¥ÁÅ. œÁþÁÅ ÃÏžÁÁÅ žÃÃþÁ¡Áôå™Á¨Âì œÁþÁ žÁÏ™ÂþÃä ¥Á§ÃÏœÁÂ

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

¨Í¡Á¨Ã¨Ã ‚¥ÁÅ™ÁÅ֍ͩ¨þÁä Í§ÃÁœÍ þ ¥ÉÅœÁà ‡Á§Ê¬ÁÆà ‡žÁŧ̜ÁÅà¨Ã¬ÁÅàþÂäþÁÅ.
žÂÏœÍ ‚žÁâ§Ã ¥ÉÅœÁà¨Å œÂÃþÁ¡Áôå™Á¨Âì œÁ¡Á÷ ¥ÁþÊ ³ÎÏ™÷ ©Á¬ÁÅàÏžÃ.  ³ÎÏ™÷..
¬ÃÁÅÓœÍ ±ÂýÅ Í§ÃÁþÁÅ ¥Á§ÃÏœÁ ¡ÉÏúÁÅœÁÆ ƒ³Â§Ã ¥Á§ÃÏœÁÂ ³ÎÏ™÷ §Â©Â¨þÁä
œÁÇ«ÁßœÍ ¥Á§ÃÏœÁÂ £¨Ï ÁÆ™ÁžÄ¬ÁōÁÅþà ‡žÁŧ̜ÁÅà¨Å ‚úÁÅ֍ÁÅÏýÅþÂä¥ÁÅ.
œÁþÁÅ ¡ËþÁ €¨Â úɨ§ÊÃ±ÍœÁÅÏýÊ œÁþÁ „žÁÅëœÁþà œÁýÅۍͩÁ™ÂþÍ €þÁäýÅì
¥Á§ÃÏœÁÂ þ Â®ÁÅò ©Ã™ÁžÄ¬Ã žÂ§Ã ©É™Á¨Åå úʬÁÅàþÂäþÁÅ.
þ ™ÁœÁþÁ¡Áô ¨ÍœÁÅ ¨ÍœÁŨÍìÃ žÃÃ±ÍœÁÆ ¬Áí§ÁÓ¡Áô €ÏúÁŨþÁÅ œÂÂ¨þà œÁþÁÅ
¡Áë¦ÁœÃä¬ÁÅàÏýÊ  ¬ÁÅŽÂþÃä þÁ§Á þÁ§Âþ ‡ÃÑÏúÁōÁÅÏýÆ ³Í¨Ã±ÍœÁÅþÂäþÁÅ.
"€ÂÑ.. €ÁÑ.." €ÏýÅ ¡Á®ÁÅò £ÃÁ¡ÉýÃÛ œÁþÁÅ ‡œÃà ¨Í¨Í¡Á¨ ÁÅžÁÅ¡ÁôœÁÅÏýÉ
ªÁ§Ä§Á¥ÁϜ œÊ¨Ã±ÍœÁÅþÁäýÅì €¡Áåýލ £ÃÁŬÁōÁűͦ „þÁä ÁÏ™Á§Â¨Å ˆžÍ
©ÁžÁŨ©ÁôœÁÅþÁäýÅì þÁ§Â¨¨Í ˆžÍ £¨¥ËþÁ ¡ÁëÁÏ¡ÁþÁ¨Å úɨ§ÊÃþÁýÅì
€þáìÁÅàÏžÃ.
§É¥Áé¨Å ©Ã¬ÁÅðÁÅþÁä þ ¦ÉÂþÃþà Á¬ÃœÄ§Â œÁþÁ žÁÏ™ÁÏ œÍ £ÂžÃÏ¡Áôå™Á¨Âì ©ÉúÁÖýÃ
þÃýÆÛ§ÁÅå¨œÍ ÄúÁÅ¥Áþà €§ÁŬÁÅÛ ‡Ã§ÉÃ§Ã ¡Á™ÁÅœÁÅþÂäþÁÅ..
€¨Â €¨Â Â¨Ã¨Í œÊ¨Ã±ÍœÁÅþÁä ªÁ§Ä§ÁÏœÍ ¡ÉžÁâÂ ¥ÁƨŏÁÅœÁÆ œÁþÁþÁÅ
Á§ÁÅúÁÅэÁű͜ÁÅþÂäþÁÅ. þ þÁ§Â¨Å ©ÁžÁŨ©ÁôœÁÅþÁäýÅì ¡ÁëÁÏ¡ÁþÁ¨Å. þÍýÍìþÁÅÏúÃ
¡ÃúÃÖ ¡ÃúÃÖ ¡Êë¨Â¡ÁþÁ¨Å.."‹ÿ÷.. §Á©Ä.. €¨ÂÊ.. ‹ÿ÷ñ.. ÿ÷éé.. €¨ÂÊ§Â.. ÿ÷..
œÁ¥ÁÅé™ÁÆ.. ©Áõ.. ©ÁžÁ¨ÁÅ.. ‚ύ ÁýÃۏÂ.. ¥÷éé.. §Á©Ä..úÁúÃֱ͜ÁÅþÂäþÁÅ..
€¨ÂÊ.. ¥÷éé.."
"‚ύ žÃÏúÁÅ.. ÿ÷.. ¨Í¡Á¨ÁÏýÂ.. ‹ÿ÷.. ÿ÷ééé.. €ÁÑ™Ê.. €ÁÑ™Ê œÁÁ¨Â¨Ã..
¥÷éé.. ‹ÿ÷,, €ÁÑþÁÅ.. .. €¨ÂÊ ©Â¦ÏúÁÅ.. €£Âç.. §Á©Ä.. úÁϡʬÁÅàþÂä©Áô§Â..
‹ÿ÷.. ¥÷éé.. ¡Á§Á©Â¨ÊžÁÅ.. €¨ÂÊ.. ƒ €ÁÑþÁÅ ‡ÏœÁ.. ‹ÿ÷.. ¬ÁÅŽÏ.. ‹ÿ÷.. §Á©Ä..
‡¡Áôå™ÁÆ ¨ÊžÁÅ.. ¥÷éé.. ‚ÏœÁ ¬ÁÅŽÏ.. €¨ÂÊ.."
‚¨Â ¡ÃúÃ֏ €§ÁŬÁÅàþÁä þÂ¨Í ¨Í¡Á¨ ‡ÁÑ™Í ±ÂœÂ®ÁÁϏÁ ±ÌϏÁÅœÁÅþÁäýÅì
þÁ§Â¨þÄä ©ÁžÁŨ¦Á Âê¦. €¡Áåýލ £ÃÁ¡ÁýÃÛ „þÁä ÁÏ™Á§Â¨Å ŠÊ³Â§Ã

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

©ÁžÁŨ©ÁôœÁÅþÁäýÅì €þÃä þÁ§Â¨Æ €ÁÑ™Á œÁþÁÅ œÂÁÅœÁÅþÁä ™ÁœÁþÁ¡Áô §É¥Áé¨
úéÁ§Á ©ÁžÁŨ©ÁôœÁÅþÁäýÅìÏžÃ.
"‹ÿ÷.. §Á©Ä.. ˆžÍ.. ÿ÷.. ¥÷éé.. ˆžÍ €©ÁôœÁÅÏžÃ.. €¨ÂÊ ¡ÁÁÅ.. ‚ύ ¬Äå™ÁŏÂ
‚ύÂ.. ‹ÿ÷.. €£Âç.. ¡ÁÁÅ.. ‚ύ ÁýÃۏÂ.. ‚ύÂ.. €¨ÂÊ§Â.. œÁ¥ÁÅé™ÁÆ.. ‹ÿ÷..
¥÷éé.. úÁϡʬÁÅàþÂä©Áô§Â.. ƒ €ÁÑþà ¬ÁÅŽÏœÍ.. §Á©Ä.. ¡Äìü÷.. .. ¥÷éé.."
€¨Â €ÏýÆ œÃ¦ÁêÂ ¥ÁƨŏÁÅœÁÆ ŠÁѳ§Ï €þÁäþÁÅ ©Á®ÁòϜ œÊ¨Ã¡ÄœÁÅþÁäýÅÛ
€¦. ¨Í¡Á¨ §Á³Â¨þÄä ±ÌϏà ¡Áë©ÁÿÃÏúÁÂ ªÁ§Ä§Á¥ÁϜ Â¨Ã¨Í œÊ¨ÃþÁýÅì €¦
ŠÊ³Â§Ã ¡ÁýÅÛ ©ÁžÃ¨Ê¬ÃþÁýÅì œÁÇ¡ÃàœÍ œÃ¦ÁêÂ ¥ÁƨŏÁÅœÁÆ €§Á¥É™ÁÅå ÁþÁÅ䨜Í
³Ì¥Áé¬Ã¨Ãì±Í¦Á ÂþÁÅ.
œÁþÁÅ Áƙ "€ÁÑ.. €ÁÑ.. ‹ÿ÷.. ¥÷éé.. €¦±ÍœÁÅÏžÃ.. .. €ÂÑ.. Â¬Ê¡Áô"
€ÏýÅ.. ¥Á§ÃÏœÁ £¨ÏÂ €žÃ¥Ã¡ÉýÃÛ Ì™ÁÅœÁÆ ©ÊÁÏ ¡ÉÏúʬÁÅàþÂä™ÁÅ. þ ¨Í¡Á¨
œÁþÁžÃ ¥Á§ÃÏœÁÂ ¨Â©ÁôÂ £Ã§ÁŬÁŏ €©ÁôœÁÅþÁäýÅì œÉ¨Å¬ÁÅàÏžÃ. œÁþÁÅ €ÏœÁê
žÁªÁÁÅ ©ÁúÊ֬à €ÂÑ.. €ÂÑ.. €ÏýÆ ¨Í¡Á¨ÁÏý ‡ÁÑ™Í œÁÃ¨Ê¨Â
úéÁ§ÃÁÏý €žÃ¥Ã¡ÉýÃÛ ¨Í¡Á¨ ÁÏý €žÃ¥Ã¡ÉýÄÛ ÌýÃÛ ¨Í¡Á¨ þ ¨Í¡Á¨ÁÏýÂ
Â§Êֳ™ÁÅ.
žÂÏœÍ œÁþÁÅ Â§ÃÖϞà ¨Í¡Á¨ Í™Á¨ÁÅ úéÁôíþÁ œÁÃ¨Ã ¬Á¥ÁéÂ ©Ê™Ã ¬ÉÁ¨Å
ÁÁÅÑœÁÅþÁä þÁ žÂþÃþà úÁ¨Âì§ÃÖþÁýÅì €¦ÏžÃ. ¨Í¡Á¨ ‡ÁÑ™Ì …§ÃþÁ þ §Á³Â¨Æ
œÁþÁžÄ Á¨Ã¬Ã þ Ì¨Ã¥Ãþà úÁ¨Âì§ÁŬÁÅàþÁäýÅìÏýÊ €¨ÂÊ œÁÇ¡ÃàœÍ
³Ì¥Áé¬Ã¨Ãì±Í¦Á ÂþÁÅ. œÁþÁÅ þ ¥ÄžÁ €¨ÂÊ ©Â¨Ã „ϙà ±Í¦Á ™ÁÅ.
€¨Â ‡ÏœÁ ¬É¡Áô „þÂä¥É œÉ¨Ã¦ÁžÁÅ ŠÁ§Ã ¥ÄžÁ ŠÁ§ÁÏ Á§ÁÅúÁōÁÅþÃ. ‚žÁâ§Ã¨ÍþÁÆ
 ¬ÁÅŽþÃä ³ÂížÃ¬ÁÅàþÁä €þÁŤÁÆœÃ. §Ê¡Áýà ¨ÍúÁþÁ ¨ÊžÁÅ.
§Ê¡Ê¥Ã ü§ÁŏÁÅœÁÅþÁäžÁþÁä ¤Á¦ÁÏ ˆ¥Ãýà ƒ ¬ÁϤÁÏžÁÏ ¨ÂÏýà ¨ÍúÁþÁ¨Å ˆ©Ä ¨Ê©Áô.
ŠÁ§Ã ¬Áå§Áî ŠÁ§ÁÅ €þÁŤÁ©Ã¬ÁÆà Â¨Ã Áƞ ú̧Á£™ÁþÁÏœÁÂ €œÁōÁÅÑþñͦ
€¨ÂÊ ³Ì¥Áé¬Ã¨Ãì œÁÇ¡ÃàÂ ŠÁ§Ãþ̍Á§ÁÏ Á§ÃúáÉýÅۍÁÅþà ¡Á™ÁōÁÅþÃ
„ϙñͦÁ Â¥ÁÅ.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful